Page 1

Greece – Mykonos-Santorini กรีซ –  เกาะมิโครนอส  -­‐  เกาะซานโตรินี่      8    วัน

โดยสายการบินไทย พักโรงแรมสไตล์บูทีค    เครือ    Small Luxury Hotels พิเศษ!    เพิ่มเที่ยวบินภายในจากเกาะซานโตรินี่สู่กรุงเอเธนส์ มั่นใจกับทัวรที่ชำนาญและรูจริง กับยอดขายอันดับหนึ่งเสนทางนี้ เชิญชม DVD และบรรยากาศจริงที่บริษัทหรือ www.butterflytour.net ครบทั้ง 3 สุดยอดเมืองในฝนที่กำลังโดงดังมากที่สุดในวงการทองเที่ยวเมืองไทย - มิโครนอส เที่ยวกังหันที่ยิ่งใหญทั้ง 5 พรอมอาหารริมทะเลอีเจี้ยนทุกมื้อ - ซานโตรินี่ เมืองฟรา ลองเรือชมภูเขาไฟ สัมผัสประสบการณใหมสนุกสนานขี่ลาขึ้นเขา - ซานโตรินี่ เมืองเอีย ชมพระอาทิตยลับขอบฟาที่สวยที่สุดในโลก พักโรงแรมสไตลบูทิค ระดับโลกที่ไดรับการคัดเลือกจากหนังสือ Conde nast Traveller - มิโครนอส Belvedere Boutique Hotel หรือ Porto Mykonos Hotel สไตลขาวฟาพรอมสปาและ Treatment ชั้นหนึ่งจากเครื่องหอมของโรงแรม - ฟรา Atlantis ริมหนาผาวิวทะเลสุดสายตากลางยานชอปปง - เอีย Canaves Boutique Hotel สไตล Sea View Cave House พรอมอาหารเชาริมระเบียงทุกหองหรือเทียบเทา ชิมอาหารจากครัวกรีซขนานแทที่รสชาติถูกปาก เลือกไดตามใจชอบจากเมนูของภัตตาคารเอง ตั้งแต Lamp Chop กับ Mint Sauce หรือปลาหมึกยักษ กับสลัดมะเขือเทศกรอบ อื่นๆอีกมากมายรวมถึงไอศครีมโฮมเมด และของหวานเลิศรส กิจกรรม มากมายลองเรือสำราญขนาดใหญ

กําหนดการเดินทาง      วันที  ่  12-19  กันยายน  /  03-10  ตุลาคม     2553 สํารองที่  02-184-6633    นอกเวลาทําการ  086-399-1083, 089-140-4640


เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวรชวงเทศกาล เนื่องจากในชวงเทศกาลตางๆผูทองเที่ยวจะพบกับปญหาจากบริษัททัวรที่แอบแฝงมาขายโดยอาศัยราคาและ รายการจูงใจมาโดยตลอด ทำใหผูทองเที่ยวตองประสพกับความผิดหวังและเที่ยวไมคุมคา บัตเตอรฟลายทัวรขอเรียนแนะนำทานในการเลือกตามความคุมคาและราคาเปรียบเทียบเริ่มจาก เลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว จากนั้นนำรายการหลายๆแหง มาเทียบดังนี้ - มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจงหรือไม ไมใชมาเปลี่ยนทีหลัง ใกลๆวันเดินทาง - เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) - รายชื่อโรงแรมตองยืนยันกอนการเดินทางและรับไดวาเปนคุณภาพเดียวกันหรือที่เดียวกันกับที่โฆษณาไว ตลอดจนระดับเดียวกันทุกคืน มิใชแคคืนเดียว - คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไมใหซ้ำกันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการเดินทาง มีปริมาณเพียงพอและรสชาติที่ดี และมีอาหารทองถิ่นหรือการแสดงใหไดอรรถรสบาง - รายการสถานที่ทองเที่ยวที่ตองเสียเงิน ไดรวมไวใหแลวอยางชัดเจน ไมเก็บเพิ่มเติม - รายการทองเที่ยวในแตละวัน เปนไปไดในการนั่งรถ ไมใชออกเดินทางแตเชามืดถึงโรงแรมดึกทุกค่ำคืน (อันนี้แลวแตความชอบ บางทานชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน) หากไมแนใจใหซักถามกับบริษัททัวรใหชัดเจน ถึงรายการแตละวัน - ขอสำคัญในการเลือกใชหัวหนาทัวรประจำบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจไดมิใชฟรีแลนซใครก็ไดที่มานั่งประจำรถไม อธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น - สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ ควรมีไกดทองถิ่นที่มีใบอนุญาตในแตละเมืองอยางถูกตอง - เลือกใชบริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปดมานาน หรือชำนาญในเสนทางก็ชวยไดบางในหลักใหญและเปนบริษัทฯที่ ขึ้นทะเบียนกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยอยางถูกตอง - มีประกันอุบัติเหตุตั้งแตวันเดินทางจนกลับอยางครบถวน - สวนแตกตางที่เปนตัวเลือกทำใหราคาสูงขึ้น เชน คาทิป คาบริการยกกระเปาตามสนามบินหรือโรงแรม คาเครื่องดื่มประจำวัน คาแสดงโชวตางๆ ทัวรระดับสูงนอกจากจะรวมไวใหแลวยังมีเพิ่มในวาระพิเศษตางๆ อาทิเชนของขวัญครบรอบวันเกิด วันแตงงาน การเลือกใชเงินในการทองเที่ยวแตละครั้ง ยอมตองการความประทับใจและคุมคา หากทานไดเลือก ตาม ขั้นตนนี้ บัตเตอรฟลายทัวร เชื่อวาการเดินทางครั้งนี้จะมีความหมายและสมดังใจแนนอนครับ


กรีซ –เกาะมิโครนอส- เกาะซานโตรินี่-แหลมซูเนียน-เอเธนส 8 วัน ยอนรอยสัมผัสอารยธรรมอันยิ่งใหญของ “อะโครโปลิส” ณ กรุงเอเธนส สนุกสนานกับการชอปปงสินคาพื้นเมืองยานพลักกา เยือน “เกาะมิโครนอส” สถานที่พักผอนของเหลาคนดังทั่วโลก สัมผัสประสบการณแปลกใหมกับการลองเรือชมเกาะภูเขาไฟ-นั่งลา-เคเบิ้ลคาร ชื่นชมพระอาทิตยลับขอบฟาที่สวยที่สุดที่เมือง OIA อิ่มอรอยกับอาหารสไตลเมดิเตอรเรเนียนพรอมพักโรงแรมแบบบูทิค 4-5 ดาว

รายระเอียดการเดินทาง วันที่ 12-19 กันยายน / 03-10 ตุลาคม 2553 วันแรกaa

a

a

a

a

(1)a a

กรุงเทพฯ-เอเธนส

20.30 น." a a

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินไทย (TG) อาคารผูโดยสาร ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคานเตอร D พบกับเจาหนาที่บัตเตอรฟลายทัวร คอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวก


00.35 น." a a

จากนั้นเชิญทานพักผอนที่หองรับรองพิเศษของ KING POWER ตามอัธยาศัย ออกเดินทางสู กรุงเอเธนส โดยเที่ยวบิน TG 946 (ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที) (ภูมิอากาศ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส)

วันที่สองa

a

07.05 น.

a

เที่ยง"

a

a

a

(2)a a

เอเธนส – อะโครโปลิส - ชอปปงตลาดพลักกา

เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส นำทานตรวจหนังสือเดินทางและรับสัมภาระ นำทานเดินทางสูตัวเมืองเอเธนส นำทานเที่ยวชมตัวเมืองเอเธนส (Athens) เมื อ งหลวงของประเทศกรี ซ ซึ ่ ง เมื อ งเอเธนส น ี ้ ต ั ้ ง ชื ่ อ ตามเทพี เ อเธนา (Athena) เมืองที่เปนดินแดนแหงอารยธรรมอันเกาแกที่สุดแหง หนึ่งของ โลกตะวันตก ผานชมจตุรัสชินตักมา (SYNTAGMA SQUARE) แหลงศูนย รวมธุรกิจ และยานการคา แฟชั่น สินคาพื้นเมืองไปจนถึงสินคาแบรนเนม จากทั่วทุกมุมโลก ผานชมรัฐสภา พระราชวังหลวงปจจุบันเปนที่พำนักของ ประธานาธิบดี โรงละครแหงชาติ ผานชมมหาวิทยาลัยเอเธนสที่มีชื่อเสียง ผานชมซุมประตู HADRIAN’S ARCH วิหารเทพเจาเซอุส นำทานเก็บ ภาพประทับใจคูกับสนามกีฬาแพน อเธอรนิค โอลิมปคสเตเดี้ยม (Pan Athenaic Olympic stadium) นำทานเขาชม อะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาที่สูงเดนในกรุงเอเธนส สูงประมาณ 90 เมตร นำทานเขาชม วิหาร พารเธนอน(PARTHENON) ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ 447-432 BC โดย สถาปนิกอิคตินุล และแคลลิเครติส สรางเพื่อเปนศาสนสถานบูชาเทพีเอเธนา หรือเทพีแหงปญญา ความรอบรู เปนสิ่งกอสรางสถาปตยกรรมกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุด แสดง ใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาดของสถาปนิกในสมัยนั้นและถือไดวาเปนหนึ่งใน สิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก มีขนาดกวาง 101.4 ฟุต หรือ 30.9 เมตร และ ยาว 228.0 ฟุต หรือ 69.5 เมตร นับเปนสถาปตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ ที่สุด จากนั้น นำทานถายรูปกับโบสถไนกี้ (NIKE)ซึ่งสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่อง ยืนยันถึงชัยชนะของชาวเอเธนสที่มีตอชาวเปอรเซียในศึกสงครามแหงทุง หญามาราธอน อีกทั้งตามตำนานเทพเจากรีก เทพเจาไนกี้เปรียบเสมือน เทพเจาแหงชัยชนะ นำทานชื่นชมกับสถาปตยกรรมอันงดงามของโบสถอี เรคธีอุม (ERECHTHEUM) ที่สรางขึ้นถวายแดเทพเจาโพไซดอนหรือ เทพเจาแหงทองทะเล รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บาย"

ค่ำ" "

จากนั้นออกเดินทางสูยาน “PLAKA” พลักกา ยานชอปปงแบบ MARKET หรือตลาดนัด ที่มีรานคามากมายกวา 200 รานทั้งรานคา BRAND NAME , รานขายผลไมและผลิตภัณฑพื้นเมืองตลอดจน รานขายของที่ระลึก ใหทานไดเลือกซื้อตอราคาตามอัธยาศัย อีกทั้ง ยังรวมถึงรานอาหารสไตสกรีก, รานกาแฟกรีก ซึ่งมีมากมายตลอด สองขางทาง รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก โรงแรม MELIA ระดับ DELUXE หรือ ATHENIAN CALLIRHOE

ชอปปง ในตลาดพลากา (PLAKA) กลางเอเธนส เปนที่รวมของบรรดารานคามากมายทั้ง รานตั้งโตะจนถึงรานหรูหรา ในเขตที่ ปลอดจากรถยนต สามารถเดินไดถึง 2-3 กิโลเมตร รานขายเสื้อยืด กางเกง กระโปรง สีสันฉูดฉาดสไตลกรีก รวมถึงของที่ระลึก แสดงถึงความเปนกรีซ อาณาจักรที่ยิ่งใหญ เชนพลาสเตอรจำลองรูปปนเทพตาง ๆ ที่ มีราคาถูก ตอไดทุกรายการ เครื่องประดับ ภายในบาน โตะทำงาน สบูหอม รวมถึง สรอยคอ กำไล ลวนเลือกเดินไดที่ตลาด พลากา รวมถึงรานกาแฟ รานขายบารบีคิว หอดวยแปงพรอมมะเขือเทศหวานกรอบ ตลอดสองขางทาง

***(เนื่องจากการเดินทางไปเที่ยวเกาะ 3 คืนเปนการเดินทางโดยเรือ และโรงแรมบนเกาะซานโตรินี่ ไมอนุญาตใหรถ เขาไปได จึงไมสะดวกในการนำกระเปาใหญไป ขอใหทานเตรียมเสื้อผาใสกระเปาเล็ก 3 คืน และนำกระเปาใหญวางไว หนาหอง เพื่อนำไปฝากไวที่โรงแรม)***** วันที่สามa

a

เชา" " 07.40 น."

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (Breakfast Box) นำทานเดินทางสูทาเรือราฟนา เพื่อเดินทางสู เกาะมิโครนอส ออกเดินทางสู เกาะมิโครนอสโดยเรือ Seajet เรือขนาดใหญที่ใหความเร็ว สูง สะดวกสบายสูเกาะมิโครนอสเกาะแหง JET SET หรือไฮโซไซตี้ ที่ทั่ว โลกนิยมมาใชชีวิตตากอากาศ พักผอนกันอยางคับคั่ง เดินทางถึงเกาะมิโครนอส รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินทางชม “LITTLE VENICE”(MIKRI VENETIA) จุดที่ ถูกถายภาพมากที่สุด ริมทะเลอีเจี้ยน ที่มีบรรยากาศคลายคลึงกับนครเวนิส อิตาลี มหัศจรรยกับ “WINDMILLS” หรือกังหันกลางทะเล ที่เรียกกันวา “KATO MYLOI” ในอดีตที่มีมากวา 20 อันปจจุบันเหลือเพียง 7 อัน เทานั้น ชมยาน “CHORA” หรือยาน OLD TOWN ที่มีความงดงาม ประกอบดวยบานเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถและทองฟา ระเบียง

09.50 น." เที่ยง" " a

a

a

a

(3)a

เอเธนส – เกาะมิโครนอส


ค่ำ"

ดอกไมที่รายรอบจากนั้นออกเดินทางชม “LITTLE VENICE”(MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถายภาพ มากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยนที่มีบรรยากาศคลายคลึงกับนครเวนิสอิตาลีมหัศจรรยกับ‘WINDMILLS’หรือ กังหันกลางทะเล ที่เรียกกันวา “KATO MYLOI” ในอดีตที่มีมากวา 20 อันปจจุบันเหลือเพียง 7 อัน เทานั้น ชมยาน “CHORA”หรือยาน OLD TOWN ที่มีความงดงาม ประกอบดวยบานเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถและทองฟา ระเบียง ดอกไมที่รายรอบดวยกลุมเรือ หลากสีสันอันเปนภาพพื้นเมืองที่หาชม ไดยาก อิสระใหทานไดชอปปงและพักผอนแบบกรีก จิบกาแฟรสเขม คู กับ วัฟเฟลหรือไอศกรีม Home Made ของแทที่แสนอรอยริมทะเล ชมบานเรือนยามเปดไฟแสงสีสวย กอนรับประทาน อาหารค่ำริมทะเล สไตลเมดิเตอรเรเนียนที่คัดสรรแตวัตถุดิบชั้นเลิศและถูกปรุงแตงโดยเชฟชาวกรีกขนานแท นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก เชิญทานสัมผัสกับการพักผอน ที่แทจริงในบรรยากาศโรงแรมระดับ 4 ดาว ริมทะเล กับโรงแรม PORTO MYKONOS หรือเทียบเทา ในหองแบบ Superior Seaview (วิวทะเล ทุกหอง)

วันที่สaี่ a

a

เชา" "

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก อิสระใหทานพักผอนชมทิวทัศนยามอาทิตยขึ้นที่ชายหาดหนาโรงแรม พักผอน เลนน้ำหนาโรงแรมหรือเลือกชอปปงในตัวเมืองตามอัธยาศัย ออกเดินทางสูเกาะซานโตรินี่โดยเรือ SEAJET เรือขนาดใหญที่มีความเร็วสูง อีกนิยามแหงความสะดวกสบาย มุงหนาสู เกาะพารอส (ใชเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ครึ่งเทานั้น) เดินทางถึงเกาะพารอสพรอมคืนใหทานละ10ยูโรเพื่อเลือกซื้ออาหารกลางวันไป รับประทานบนเรือตามอัธยาศัย ออกเดินทางสูเกาะซานโตรินี่ โดยเรือ FERRY เรือขนาดใหญที่เต็มไปดวยสิ่ง อำนวยความสะดวกมากมายอาทิเชน รานอาหาร รานขายของที่ระลึก เดินทางถึงเกาะซานโตรินี่(SANTORINI) เกาะแหงสวรรคเกาะในฝนของผูมาเยือนทั่วโลกใฝฝนที่จะ มาเยี่ยมเยือนสักครั้งและชมสถาปตยกรรมบานเรือนบานเรือนที่มีเสนหเฉพาะตัว เดินทางสูเมือง ฟรา เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่

10.00 น." 10.50น." 11.55. " 15.20 น."

a

a

a

(4)a เกาะมิโครนอส – เกาะซานโตรินี่ - เมืองฟรา


"

ค่ำ"

จากนั้นนำทานเขาสู โรงแรมที่พัก ATLANTIS HOTEL โรงแรมนี้ เปนโรงแรมระดับ Luxury ที่มีขนาดใหญที่สุดในเมืองฟรา พรอมดวย สิ่งอำนวยความสะดวกอยางครบครัน โรงแรมนี้ตั้งอยูบนสุดของ หนาผาเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งจะทำใหทานจุใจกับมุมถายรูปกวา 100 มุมมองที่ไมซ้ำกันโดยมีบานเรือนสไตลกรีกที่ทาสีสันขาวน้ำเงินกันทั้ง เมือง อีกทั้งยังใกลกับแหลงชอปปงมากมาย ที่จะทำใหทานประทับใจและเพลิดเพลินอยางไมรูเบื่อ รับประทาน อาหารค่ำ แบบกรีกเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งประกอบดวย กรีกสลัด,มะเขือเทศหวาน กรอบ,ฟตาชีส และอาหารกริลลที่มีชื่อเสียงเชน LAMP CHOP, ไก,หมู ฯลฯ ริมหนาผาที่สามารถเห็น พระอาทิตยตกอันเปน ไฮไลทของเกาะไดอยางชัดเจน จากนั้นอิสระใหทานเดินชมทิวทัศนและถายรูป ตัวเมืองยามค่ำคืน

เกาะซานโตรินี่ บนเกาะซานโตรินี โดยเฉพาะเมืองฟิร่า  เมืองที่คึกคักแสงสีเสียง  อาจชอบกับการดื่มสบาย  ๆ  ซึ่งไม่มีที่ใดเทียบ เท่า  KIRA  THIRA  JAZZ  BAR  ซึ่งมีทั้งเพลงแจ๊ซและบูลล์  ขอให้  ชงแซงเกรีย  (เครื่องดื่มหอมหวาน)  ได้เยี่ยม  หรือ ครั้งหนึ่งกับ  FRANCO’S  BAR  ตั้งอยู่ริมผนังลาวาภูเขาไฟเป็นอีกที่หนึ่งที่ดีที่สุดในโลกโดยนิตยสาร  NEWSWEEK   ถ้าชอบทิวทัศน์เบียร์รสดี  กับเพลงร็อค  ต้องไปที่  THE  BLUE  NOTE  PUB      *****ทั้ง  3  แห่ง  สามารถเดินได้จาก ที่พักในระยะเวลาเพียง  15-­‐20  นาทีเท่านั้น*****


วันที่หาa

a

a

a

(5) เมืองฟรา (กิจกรรมลองเรือชมเกาะภูเขาไฟ) - เมืองเอีย

เชา" " รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 10.30-12.30 น."นำทานเดินทางลงหนาผาโดย CABLE CAR สะดวกสบายเพียง 10 นาทีจากนั้น นำทานสัมผัสประสบ การณการลองเรือพื้นเมืองแบบสวนตัว Private Boatลอง ทะเล ไปสู “NEW KAMENI VOLCANO” เกาะที่เกิดจาการระเบิดของ ภูเขาไฟโดยที่ทานไดมีโอกาสสัมผัสปากปลองภูเขาไฟอยางใกลชิด จนสามารถ สัมผัสถึงความรอนตามกอนหินตาง ๆ ที่ยังมีควันระอุอยู จากนั้นลองเรือสู “HOT SPRINGS” (ควรเตรียมผาเช็ดตัวและชุดวายน้ำไปดวย) ใหเวลาทาน คลายความเหน็ดเหนื่อย แบบสปาธรรมชาติ ที่เดียวในโลก ที่ทำใหทานสดชื่น และกระปรี้กระเปรา กับอุณหภูมิของน้ำอุน ถึงทาเรือ สนุกสนานกับการนั่งลา DONKEY ขึ้นหนาผาพาหนะที่โดงดังและเกาแกในการใชเดินทางในเมืองซาน โตรินี ที่มีบันไดกวา 500 ขั้น และเปนทางเดินที่สะดวกปลอดภัย ในเวลาเพียง 20 นาที ***กรณีขึ้น/ลงหนาผานั้น บางทานอาจเลือกใช เคเบิ้ลทั้งขาขึ้น-ขาลงก็ได แลวแตความสะดวก*** เที่ยง" " รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระใหทานเดินชมถนน VIA”D”ORO (GOLD STREET) ซึ่งลัดเลาะ ไปตามถนน ชอปปง สองขางทางเรียงรายไปดวยรานคาแบรนดเนม ของยุโรปและของที่ระลึกของกรีซ ทั้งนากา,เครื่องประดับ ,สรอยคอ ที่เปดรานและตกแตงอยางงดงามทั้งทัศนียภาพภูเขาและทะเล ทำให เปนเมืองชอปปง เมืองเดียวที่มีวิวทิวทัศนงดงาม อิสระใหทานเลือก เดินชอปปงตามอัธยาศัย บาย" นำทานเดินทางสู เมือง OIA ที่นักทองเที่ยวตางพากันชมวาเมือง OIA เปนเมืองที่เล็ก แตอุดมไปดวย เสนหมนขลังมากมาย กับผูคนที่รักในประเพณี วัฒนธรรมเกาแก และความเงียบสงบ นำทานชม ทิวทัศนพระอาทิตยตกอันงดงามประดุจดั่งภาพวาด ซึ่งทานจะประทับใจตราบนานเทานาน กับภาพ สีสันของขอบฟาและผืนน้ำมาบรรจบกันอยางงดงามประหนึ่งทานกำลังมองผลงานชิ้นเอกของจิตรกร ชื่อดัง ค่ำa รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร AMBROSIA & NECTAR ระดับ CONDE’ NAST และ NEWYORKTIME ไดถือวาเปน THE BEST RESTAURANT ริมหนาผาอันดับหนึ่งของเมือง "

กาลามโบกิ(KALAMBOKI) ขาวโพดปงขายตามถนน คัสตา (KASTANA)8เกาลัดคั่ว กูลูเรีย (KOULOURIA) ขนมปงเค็มโรยงา ติโรปคา8 (TIROPITA) พายจากเนยแข็งกรีก

"

บาคลาวาa (BAKLAVA แปงแผนบาง ๆ ทำเปนชิ้นๆ ใสถั่วราดน้ำผึ้ง เปนของหวานยอดนิยม บูกัตซาa (BOUGATSA) พายคัสตารดหวาน ลูกูมิa (LOUKOUMI) หรือ Turkish Delight แปงทอดราดน้ำผึ้ง


"

"

วันที่หกa "

a

a

(6)a เอีย-ฟรา-เอเธนส (ชอปปงยานจัตุรัสชินตักมา)

"

เชา" " 12.35 น." 13.20 น." " "

ค่ำ" " a

นำทานเขาสูโรงแรม Canaves Boutique Hotel ในลักษณะ Cave Luxury เปนสไตสพื้นเมือง สีขาว - ฟา หรือเทียบเทา ลักษณะเหมือน CAVE เกา แตทันสมัยกับเครื่องใชอำนวยความสะดวกทุก อยางครบครันในระดับ 5 ดาว ที่ไดรับการยกยองจากหนังสือทองเที่ยวระดับโลก เชน CONDE NAST, VOGUE ที่ใชเปนโลเคชั่นในการถายโฆษณาระดับ โลกมากมาย และยกยองใหเปนเมืองที่มี โรงแรมบนหนาผาที่มีทิวทัศนสวยที่สุดของโลก

"

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก อิสระใหทานพักผอนชมทิวทัศนยามอาทิตยขึ้น หรือเลือกชอปปงในตัวเมืองตามอัธยาศัย นำทานเดินทางสูสนามบิน ออกเดินทางสู กรุงเอเธนส โดยสายการบินอีเจียนแอรไลน เที่ยวบินที่ A3 355 ถึงสนามบินกรุงเอเธนส จากนั้น นำทานรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เขาเช็คอินสูโรงแรมที่พัก อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัยในยาน จตุ รัสชินตักมา (SYNTAGMA SQUARE) เปรียบเสมือนแหลงศูนยรวม ธุรกิจและยานการคา และแฟชั่น อีกทั้งยังถือวาเปนถนน คนเดินที่ เต็มไปดวยรานรวงตางๆมากมากอาทิเชน สินคาพื้นเมือง สินคาแบรน เนมจากทั่วทุกมุมโลก จนไปถึงรานอาหารและรานกาแฟสไตลกรีก ซึ่ง จะทำใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายใชสอย และชื่นชมกับ บรรยากาศของกรุงเอเธนสยามเย็น รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทานเขาสูโรงแรมที่พัก โรงแรม MELIA ระดับ DELUXE หรือ ATHENIAN CALLIRHOE


วันที่เจ็ดa

a

a

เชา" "

เที่ยงa a " 16.15 น."

รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางเลาะเลียบเสนทางอันงดงามไปตามริมฝงทะเล ที่สอง ขางทางพบกับรีสอรทสวยหรูกับทาเรือ และชีวิตชาวประมงตลอด ทางสู วิหารโพไซดอน (POSIDON) ที่ตั้งอยู บนแหลมซูเนียน แสดงใหเห็นถึง อำนาจทางทองทะเลในสมัยกอนคริสตศักราชในยุค 444 BC สรางจากหินออนซึ่งนำมาจากเมือง AGRILELA มาสราง เปนเสาดอริคถึง 34 ตน ซึ่งปจจุบันยังคงเหลืออยูเพียง 16 ตน และยังคงงดงามตระหงานและงามสงา ถึงความยิ่งใหญของภาพโพไซดอน ซึ่งกรีซถึงวาเปนเทพเจาแหงทองทะเล รับประทาน อาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น ริมทะเลอีเจี้ยน ที่ทั้งสดและอรอยจากภัตตาคารกรีก สไตลเมดิเตอรเรเนียนแทๆ ไดเวลาพอสมควรนำทานเดินทางสูสนามบิน" ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 947

วันที่แปดa

a

06.05 น."

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ****************************************************************

หมายเหตุ P

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเชน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความลาชาหรือยกเลิกของสายการบิน

a

(7)a a

a

a

เอเธนส (แหลมซูเนียน) -กรุงเทพฯ

(8)a a

กรุงเทพฯ


อัตราทานละ พักหองคูราคาทานละa a เด็กอายุไมเกิน 12 ปa a พักหองเดี่ยวเพิ่มทานละa a

a a a

a a a

a a a

104,500 บาท a a บาท a (พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน) a บาท

อัตรานี้รวม - ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับตามรายการ - ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ - คาใชจายในตางประเทศ: คาที่พักตลอดการเดินทาง, คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ - คาพาหนะในระหวางนำเที่ยวทั้งหมด - คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ - คาธรรมเนียมวีซาทุกประเทศ - คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระและกระเปาเดินทาง รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโรตอทานตอวัน - คาบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศกคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง - ภาษีมูลคาเพิ่ม (จากคาบริการ) 7% - คาน้ำหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (หากสายการบินเรียกเก็บคาน้ำหนักกระเปาสวนเกิน ทางเจาของยินดีรับผิดชอบเอง) - คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ทานละ 1,500,000 บาท ไมรวม - คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ ระเบียบการสำรองที่นั่ง 1. สำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 2 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา พรอมเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือชำระในวันประชุม ประมาณ 14 วันกอนเดินทาง 2. กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานชำระไว ตามระยะเวลาและ จำนวนเงินดังนี้ " 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง" 30 – 15" วัน " เก็บ " มัดจำทั้งหมด " 2.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง" 11 – 15" วัน " เก็บ " 25% ของราคาทัวร " 2.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง" 4 – 10" วัน " เก็บ " 50% ของราคาทัวร " 2.4 ยกเลิกกอนการเดินทาง" 1 – 3" วัน " เก็บ" 100% ของราคาทัวร 3. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมในรายการใดรายการหนึ่งตามโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกรองคาชดเชยใน สวนนั้นๆได 4. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธหามเขาประเทศนั้นๆ ถือวาเปนเหตุผลของแตละประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 5. กรณีที่ทานไดตกลงชำระคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง บริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทางรวมถึง สายการบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถวน โดยยืนยันที่จะไมนำพามาเผยแพรหรือแจงตอบุคคลหรือสถานที่ใด ในทางเสียหายกับบริษัทบัตเตอรฟลายทัวร


หลักฐานประกอบการยื่นวีซาประเทศกรีซ 1." " 2." 3." 4" 5. " " 6." "

7." 8."

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไปพรอมสำเนา ถามีหนาตออายุหรือ แกไขชื่อใหถายสำเนามาดวย กรณีหนังสือเดินทางเปนแบบรุนใหมลาสุด ตองมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหยื่นประกอบดวย รูปถายสี หนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมตัวจริง (ใชบัตรประชาชนตัวจริงในกรณีที่บัตรประชาชนของทานมิไดเปนแบบ SMART CARD ) / สำเนาทะเบียนบาน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล พรอมตัวจริง/ สำเนาทะเบียนสมรส พรอมตัวจริง (กรณีที่สมรสแลว) /สำเนาใบหยา พรอมพรอมตัวจริง (กรณีมีการหยาราง) จดหมายรับรองการทำงาน ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ และหลักฐานการชำระภาษี กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว จดหมายรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของทานตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ พรอมเซ็นรับรองและประทับตราสำคัญของบริษัท หลักฐานการเงินของผูยื่นขอวีซา (ถามีผูสนับสนุน ใหยื่นหลักฐานการเงิน ของผูสนับสนุนตางหาก) ใชเอกสารดังตอไปนี้ 6.1" สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด 6.2 " จดหมายรับรองการเงินจากธนาคารตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษ"" บัญชีสวนตัว 6.3" สมุดเงินฝากตัวจริง UPDATE ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีออมทรัพยหรือฝากประจำเทานั้น สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน) กรณีนักเรียน/นักศึกษา ตองมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริงภาษาอังกฤษ เด็กอายุต่ำกวา 18 ป ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางจากบิดามารดา ซึ่งที่วาการเขตหรืออำเภอออกให พรอมสำเนาสูติบัตร


ขั้นตอนการดำเนินการยื่นวีซาประเทศกรีซ - เอกสารที่เปนภาษาไทย อาทิเชน บัตรประจำตัวประชาชน / หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล / ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ ทางบัตเตอรฟลายทัวร ตองนำหลักฐานเหลานี้แปลเปนภาษาอังกฤษ และนำไป ประทับตรารับรองที่กงการกงสุล (ใชัระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ) -

ในการยื่นวีซาประเทศกรีซ ทานผูทำการขอวีซาจำเปนตองมาแสดงตัวตอเจาหนาที่ของสถานฑูต ณ ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาธรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 โดยที่มีเจาหนาที่จากทา งบัตเตอรฟลายทัวรคอยตอนรับและอำนวยความสะดวกตลอดในการยื่นวีซา (ใชระยะเวลาในการรอวีซา 9 วันทำการ )

-

ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัว ทานสามารถสงตัวแทน(ครอบครัวละ 1 ทาน ) โดยที่ตัวแทนนั้นตองเปนผู เดิน ทางดวย มาแสดงตัวตอสถานฑูตกรีซได

***** ขั้นตอนการยื่นวีซา ทางบัตเตอรฟลายทัวรดำเนินการตามกฎระเบียบของสถานฑูตกรีซ ทางบริษัทฯ ตอง กราบขออภัยในความไมสะดวก และหากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางบัตเตอรฟลายทัวรจะเรียนใหทานทราบในภาย หลัง ******

"

mykonosoct10  

mykonosoct10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you