Page 1

BIP

B utlletí d’ I nformació P ròpia de la Universitat de València

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CONTINUA AUGMENTANT LA MATRÍCULA La Universitat de València ha matricu-

ció d’estudiants adscrits a aquest pro-

lat aquest curs en les seues titulacions

grama”. Bigné ha recordat també que,

de llicenciatura, enginyeria, diploma-

novament segons el rànquing anual

tura i grau un total de 10.292 estu-

publicat recentment per la Universitat

diants

que

Jiao Tong de Xangai (Xina), la Univer-

representa un augment del 5% res-

sitat es troba en el grup de capçalera

pecte al curs anterior (9.801 alumnes)

de les universitats espanyoles, darrere

i d’un 7% respecte al curs 2007-2008

de la Universitat de Barcelona, en una

(9.554 estudiants). Aquest increment

posició compartida amb la Universitat

en la matrícula d’estudiants de nou in-

Autònoma de Madrid i amb la Universi-

de

nou

inici,

cosa

grés, segons la vicerectora d’Estudis, Maria Vicente Mestre, “confirma l’a-

A MB

tractiu de l’oferta docent de la Univer-

U NIVERSITAT

qualitat universitària per part d’estudiants i famílies”. L’amplitud de l’oferta

DE

VALÈNCIA

CONTINUA MANTENINT EL

acadèmica de la Universitat de Valèn-

Setmana Internacional de la Universitat de València

3

Màster Universitari de Secundària

4

Pla d’Igualtat de la Universitat de València

5

Nova web per al CDE Nova Residència d’Estudiants

6

LIDERATGE DINS EL SISTEMA

cia arriba a totes les branques del co-

UNIVERSITARI VALENCIÀ

neixement, des de les enginyeries a les humanitats, passant per les ciències socials i jurídiques, les ciències bàsi-

tat Complutense de Madrid. Aquest se-

ques i els estudis de salut. Des del

lecte grup d’universitats espanyoles es

Vicerectorat de Relacions Internacio-

troba entre les 300 millors universitats

nals i Comunicació es desenvolupa

del món i les primeres 125 d’Europa.

anualment una campanya amb més de vint accions adreçades als futurs estudiants, orientadors de secundària i famílies, per tal d’apropar l’àmplia i diversa oferta formativa de grau. Així, la Universitat de València continua mantenint el lideratge dins el sistema educatiu valencià, amb un total de 45.815 alumnes de grau i 54.491 si s’afegeixen els estudiants de postgrau, segons les dades recollides pel Servei d’Anàlisi i Planificació [SAP]. Segons el vicerector de Relacions InBigné, “l’atractiu de la Universitat de

núm

46.000

2

ALUMNES DE GRAU , LA

sitat de València i el reconeixement de

ternacionals i Comunicació, Enrique

5

PROP DE

Els prínceps d’Astúries inauguren el Parc Científic de la Universitat de València

València es palesa amb la gran presència d’estudiants Erasmus, que un any més han fet de la Universitat de València la segona d’Europa en capta-

BIP 2009. Any II Número 5

1

Deu anys de La Nau Gran

7

La Universitat, entre les 300 millors del món

8


ELS PRÍNCEPS D’ASTÚRIES INAUGUREN EL PARC CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Les seues Alteses Reials els Prínceps d’Astúries van inaugurar el passat setembre les noves instal·lacions del Parc Científic de la Universitat de València. L’acte va comptar amb l’assistència del president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; la presidenta de les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez; el secretari general del Ministeri de Ciència i Innovació, Juan Tomás Hernani; i el rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, entre altres autoritats. El Parc Científic (PCUV) ofereix instal·lacions i serveis d’alt valor afegit per a promoure la transferència de coneixement entre la Universitat i el seu entorn socioeconòmic. Els seus més de 200.000 metres quadrats acullen bona part del potencial investigador de la Universitat, en forma

El rector va regalar als Prínceps un facsímil de l’Atlas d’Història Natural de Jacobus Honoratus Pomar.

d’instituts i grups d’investigació, juntament amb edificis d’altes prestacions en

les potencials aplicacions que redunda-

tos, la realització al PCUV de projectes

els quals s’allotgen empreses d’origen

ran en benefici de la nostra societat”, va

d’I+D+i sota demanda, la utilització

universitari, així com altres empreses

assegurar.

dels serveis i infrastructures comuns

innovadores amb un gran component

Les activitats d’investigació, desenvolu-

per a la realització de mesures, estudis,

en investigació i desenvolupament.

pament i innovació (I+D+i) i la capaci-

proves, assajos o anàlisis, i qualsevol

El rector, Francisco Tomás, va definir el

tat científica del PCUV es posen a

forma de transferència de coneixe-

Parc com “el viver de la nova econo-

disposició dels sectors industrials en di-

ments, tecnologies o processos.

mia”. “El Parc Científic és un viver del

ferents formes, com ara la ubicació d’u-

Fins al moment, a través de diversos

que serà la nova economia, perquè re-

nitats d’investigació d’empreses, la

fons de finançament com els fons Feder,

presenta el nexe d’unió entre el conei-

participació de personal investigador

la mateixa Universitat de València, la

xement que generen els investigadors i

d’empreses en grups d’investigació mix-

Generalitat Valenciana i el Ministeri de Ciència i Innovació, el Parc Científic ha gestionat cinquanta milions d’euros, destinats a la construcció i dotació de l’àrea cientificotècnica i a la part empresarial. La segona fase del Parc Científic es perllongarà en els pròxims anys amb la inversió de trenta-cinc milions d’euros per a completar el projecte. L’objectiu és albergar un total de seixanta empreses, segons la seua grandària. En l’actualitat ja són trenta-una les empreses amb domicili social en aquest parc que, fins ara, ha generat un total de 1.035 llocs de treball directes. Amb motiu de la inauguració, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació, mitjançant el Taller d’Audiovisuals, ha elaborat un vídeo sobre el Parc Científic, accessible en la web http://147.156.204.19/tau/producciones_val.ph.

2

BIP 2009. Any II Número 5


Breus

MOBILITAT I INTERCANVI EN LA VII SETMANA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Premis

Joves

Emprenedors

per

a

estudiants de la Universitat de València. En el

VIII

Concurs

Servef

per

a

Joves

Emprenedors quatre grups d’estudiants han assolit distincions en les categories de Ciència

i

Noves

Tradicional

Tecnologies

Social.

Dels

i

Sector

quaranta-nou

projectes presentats i setze entitats entre universitats

i

escoles

de

negoci,

la

Universitat ha obtingut quatre dels sis guardons. El Parc Científic de la Universitat va celebrar una Jornada de Portes Obertes –Expociència 2009– orientada a donar a conéixer a la comunitat universitària i a la societat en general el potencial empresarial

La Universitat de València va cele-

En el cas dels Programes Internacio-

brar el passat mes de novembre la

nals a destinacions fora d’Europa, les

seua VII Setmana Internacional, un

beques són molt superiors, i es

esdeveniment dedicat a informar, al

poden reforçar amb el suport de

llarg de quatre dies, sobre les op-

Bancaixa, el Banc de Santander i l’A-

cions de mobilitat dels estudiants i

juntament de València. Es poden

d’intercanvi universitari. Organit-

cursar estudis en aquelles universi-

zada pel Vicerectorat de Relacions

tats amb conveni amb la Universitat

Internacionals i Comunicació, mit-

si es compleixen determinats requi-

jançant l’Oficina de Relacions Internacionals, el programa d’activitats

LA UNIVERSITAT

de la Setmana va estar present en els tres campus de la Universitat, amb una intensa activitat informa-

MARXA UN NOU

ERASMUS

HA POSAT EN

PROGRAMA

i científic que alberga aquest espai per a la

PER A LA REALITZACIÓ

DE PRÀCTIQUES

tiva: presentacions dels programes

innovació. La Festa va ser un èxit total, amb més de dos mil visitants.

de mobilitat, col·loquis, intercanvi d’experiències i repartiment de ma-

sits, com ara el nivell lingüístic del

El passat 14 de desembre la Universitat

terial destacaren en la campanya

país de destinació. Per a intercanvi

de València va lliurar la seua Medalla a

(que encara es pot consultar en l’a-

entre universitats espanyoles (pro-

Ramon Pelegero Sanchis –Raimon– per “la

dreça http://www.uv.es/outgoing/).

grama Sicue), la beca Sèneca arriba

seua encomiable trajectòria com a cantant i

El programa més popular d’inter-

als 500 euros mensuals.

com a compositor compromés amb el País

canvi és l’Erasmus per a Estudis,

La VII Setmana Internacional va

Valencià”. L’acte va comptar, a més, amb el

amb una beca mínima de 400 euros

comptar amb activitats comple-

reconeixement a l’experiència dels treba-

per mes, que es pot inclús duplicar

mentàries, com ara la Setmana

lladors i treballadores de la Universitat de

si l’estudiant és becari del Ministeri;

Gastronòmica, que va apropar els

València.

i acaba de posar-se en marxa un

estudiants als sabors de la cuina

programa Erasmus per a la realitza-

d’altres països del món. Cuina xi-

El Misteri d’Elx va rebre també el passat

ció de pràctiques. La Universitat

nesa, japonesa i tailandesa, men-

mes

ofereix el present curs 2009-2010

jars

pizza

Universitat. El Consell de Govern va aprovar

un total de 41 places per a viatjar

italiana conformaren l’oferta, amb

la concessió de la Medalla al Misteri el

dins el marc d’aquest programa de

la col·laboració de diversos res-

passat mes de setembre, a proposta de la

pràctiques, que comptarà amb aju-

taurants pròxims als campus uni-

Facultat

des de 360 euros mensuals.

versitaris.

Comunicació.

indo-pakistanesos

i

de

novembre

de

BIP 2009. Any II Número 5

la

Filologia,

Medalla

de

Traducció

3

la

i


Innovació docent

LA UNIVERSITAT ACREDITA L’EXCEL·LÈNCIA ESTUDIANTIL

INAUGURAT EL MÀSTER UNIVERSITARI DE PROFESSOR/A DE SECUNDÀRIA

El Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat ofereix la possibilitat d’accedir

els antics cursos del Certificat d’Aptitud

2010.

a ajudes per a estudiants de Grau, Màs-

Pedagògica (CAP).

Els objectius generals del títol es con-

ter, Diplomatura i Llicenciatura que vul-

Organitzat per la Facultat de Filosofia

creten a formar i capacitar professio-

guen optar a l’acreditació d’Excel·lència

i Ciències de l’Educació, i per l’Escola

nalment

Estudiantil en Grup.

Universitària

Ausiàs

secundària obligatòria i batxillerat, for-

Es tracta d’una acció dins el programa

March, el màster està dirigit a titulats

mació professional i ensenyament d’i-

Estic, una proposta que, en línia amb l’Es-

universitaris que vulguen ser habili-

diomes en els coneeixements científics

pai Europeu d’Educació Superior, com-

tats per a les professions de professor

necessaris de caràcter psicopedagògic i

porta reajustaments en allò que s’ha

d’educació secundària obligatòria i

didàctic propis de la docència.

anomenat “l’ofici d’estudiar”. En la me-

batxillerat, professor de formació pro-

Tota la informació sobre el màster i

sura que el crèdit ECTS valora l’adquisició

fessional i professor d’ensenyament

sobre l’acte d’obertura es pot trobar en

de competències d’aprenentatge autò-

d’idiomes.

la web del Servei de Formació Perma-

nom i de treball cooperatiu, el programa

Es tracta d’un màster presencial d’un

nent: http://www.uv.es/~sfp/.

El passat 30 de novembre es va inau-

curs acadèmic a temps complet de

gurar el Màster Universitari de Profes-

duració (60 crèdits ECTS) i amb un

sor/a

estudis

període lectiu que abasta des del mes

recentment implantats per a substituir

de desembre del 2009 fins a juliol del

de

Secundària,

de

uns

Magisteri

els

professors

d’educació

Estic pretén valorar aquestes capacitats i destreses pròpies dels “nadius digitals”, és a dir l’ús i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àm-

Premis i distincions

bit universitari. L’objecte de la proposta és la selecció d’i-

Santiago Rubio, catedràtic d’Anàlisi Econòmica de

niciatives d’estudi i d’aprenentatge autò-

la Universitat de València, ha sigut guardonat

nom que estiguen desenvolupades per

amb el Premi Lucas Mallada d’Economia i Medi

grups d’estudiants de la Universitat de

Ambient, concedit pel Ministeri de Medi Ambient i

València, que estimulen els processos de

Medi Rural i Marí, per les seues contribucions a la

coordinació i cooperació i que utilitzen les

teoria econòmica dels recursos naturals. En l’ac-

tecnologies de la informació i la comuni-

tualitat és vicepresident de l’European Association

cació per a plasmar les assignatures en

of Environmental An Resource Economist.

web. El Vicerectorat, a través de la Unitat d’Innovació Educativa, atorga als grups seleccionats

l’acreditació

d’Excel·lència

Estudiantil en Grup, un reconeixement que serveix, entre altres coses, per accedir a determinats avantatges, com ara el finançament de miniportàtils. Les ajudes s’adrecen a grups d’entre 5 i 8 estudiants que elaboren objectes digitals

Rafael Crespo, degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València, ha estat elegit president de la Conferència de Degans i Directors de Matemàtiques (CDM), entitat formada pels degans de les vint-i-cinc universitats públiques espanyoles amb estudis de Matemàtiques. L’elecció es produí durant la XI Assemblea anual de la CDM el passat octubre.

d’aprenentatge des d’una perspectiva col·laborativa i d’aprenentatge autònom. La Unitat d’Innovació Educativa acaba de resoldre les ajudes per a assignatures del primer quadrimestre, i prepara a hores d’ara la segona de les convocatòries, que abastarà les assignatures del segon qua-

El catedràtic de Lingüística General de la Universitat de València Julio Calvo ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat Ricardo Palma de Lima (Perú). Dedicat a la recerca de la llengua quetxua i a l’espanyol de Perú, Julio Calvo és membre de l’Academia Peruana de la

drimestre. Tota la informació es pot trobar en la web

pañol-quechua/quechua-español.

http://www.uv.es/udie/.

4

Lengua i autor del Nuevo diccionario bilingüe es-

BIP 2009. Any II Número 5


Implantació del Pla Estratègic

APROVAT EL PRIMER PLA D’IGUALTAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA El Consell de Govern de la Univer-

i amb la creació de la Unitat d’I-

sitat de València va aprovar per

gualtat.

unanimitat, en la seua dar rera ses-

La professora Olga Quiñones va as-

sió, el primer Pla d’Igualtat de la

se nyalar que “la desigualtat entre

institució acadèmica.

dones i homes en els òrgans de Go-

El pla va estar presentat pel vice-

vern de la Universitat és evident i

rector de Convergència Europea i

això ens fa més ineficients”. El

Pla

d’I-

gualtat s’estructura cinc

en

eixos:

diagnòstic

i

visibilitat; creació d’una cultura

d’i-

Qualitat, Antonio Ariño, i per la de-

gualtat, comunicació i sensibilitza-

legada del rector per a la Igualtat,

ció;

Olga Quiñones. Ariño va recordar

ascens, promoció i condició de tre-

que en la modificació dels Estatuts

ball); participació; i Govern.

de la institució aprovada el 2004 es

El pla és conseqüència d’allò pre-

va introduir la igualtat entre homes

vist en la Llei 3/2007 per a la igual-

i dones com a principi inspirador de

tat efectiva de dones i homes. La

la Universitat de València i s’esta-

proposta es fonamenta en un in-

blí l’acció positiva com a instru-

forme diagnòstic titulat Dones i

ment

aquesta

homes a la Universitat de València,

igualtat. Antonio Ariño va destacar

elaborat per un equip de recerca

el compromís de la Universitat de

del Departament de Sociologia i

València, manifest ja en el Pla Es-

Antropologia Social. Es tracta d’una

tratègic de la institució aprovat el

proposta ambiciosa i molt deta-

2007, amb el desenvolupament

llada, amb més de cent quaranta

d’una política d’igualtat de gènere

mesures a aplicar.

per

aconseguir

aspectes

laborals

(accés,

INFORME SOBRE LA CONTRIBUCIÓ SOCIOECONÒMICA DE LES UNIVERSITATS DEL SUPV La Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes va presentar l’estudi La contribución socioeconómica de las universidades valencianas, elaborat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE). Segons aquest document, l’existència del Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV) representa anualment per a l’economia valenciana un volum de producció de 4.228 milions d’euros, una renda de 1.956 milions d’euros i 54.638 llocs de treball. La renda per càpita de la Comunitat seria un 21% inferior a l’actual sense la contribució del SUPV. L’activitat

vinculada

a

les

universitats

representa l’1,83% del VAB i el 2,43% de l’ocupació total de la Comunitat. El SUPV ha generat capital tecnològic per valor de 1.748,5 milions d’euros durant l’última dècada. L’acte va comptar amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, i del ministre d’Educació, Ángel Gabilondo, així com dels cinc rectors de les universitats que conformen el SUPV: Jesús Rodríguez, de la Miguel Hernández d’Elx; Francisco Tomás, de la Universitat de Va-

CERTIFICAT AUDIT DE QUALITAT PER A TRES CENTRES DE LA UNIVERSITAT

lència; Juan Juliá, de la Politècnica; Ignacio Jiménez Raneda, de la Universitat d’Alacant; i Francisco Toledo, de la Jaume I.

La Facultat de Farmàcia, l’ETS d’Enginyeria i la Facultat de Dret, de la Univer-

IDia

sitat de València, han rebut el Certificat

+

Audit de Millora de la Qualitat del Sistema Universitari. Es tracta d’un reconeixement al disseny i la implementació de sis-

+

+

Butlletí d’Investigació + Desenvolupament + Innovació + Aplicació

temes de garantia interna de qualitat a les universitats, que concedeixen l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (Aneca) i les agències per a la Qualitat del Sistema Uni-

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació

versitari de Catalunya (Aqu) i de Galícia (Acsug). Han rebut aquest certificat 117 centres de 49 universitats espanyoles, en una jornada organitzada per les agències esmentades i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Més i nform ació: bid ia@ u v. es www.uv.es/bidia

BIP 2009. Any II Número 5

5


NOVA ‘WEB’ PER AL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA El Centre de Documentació Europea

sobre assumptes culturals a l’Europa ac-

(CDE) de la Universitat acaba d’estrenar

tual, per Pau Rausell, director de l’Àrea

web (http://cde.uv.es/). Es tracta d’una

d’Investigació en Economia Aplicada; Glo-

nova versió del servidor, que ha estat des-

balipedia, a càrrec del catedràtic d’Econo-

envolupada mitjançant la implementació

mia Aplicada Cecilio Tamarit, sobre la Unió

d’un gestor de continguts (Joomla) que

Europea en el context actual de la globa-

simplifica l’actualització de la web, alhora

lització; i Universitology, sobre el Procés

que ofereix als usuaris tot un seguit de

de Bolonya, comentat per Luis Vila, pro-

NOVA RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS A TARONGERS

noves possibilitats. El CDE –patronat integrat de la Fundació General de la Universitat de València– és Els vicerectors d’Infrastructures i de

un servei que posa a l’abast de la comuni-

Cultura, Aurelio Beltrán i Rafael Gil,

tat universitària i del públic en general la

han presentat la nova Residència

documentació generada per les institucions

Universitària Damià Bonet. Situada

comunitàries de la Unió Europea. La nova web es distribueix en diverses

fessor titular de la Universitat que impar-

seccions. La primera –Actualitat– és un

teix cursos d’Economia de l’Educació.

apartat de notícies, convocatòries d’opo-

La possibilitat de compartir els continguts

sicions i programes i ajudes de la Unió

amb altres entitats o serveis web del nos-

Europea. En segon lloc, la secció Docu-

tre entorn és una de les característiques

ments dóna accés a publicacions de la

més destacables de la nova versió. La

Unió Europea, estadístiques, jurispru-

subscripció RSS facilita enormement

dència i legislació comunitària. S’ofereix

aquest assumpte, tot permetent la col·la-

a continuació una Agenda, amb cursos i

boració amb entitats similars. El nou sis-

seminaris, jornades i congressos, premis

tema posa fi als problemes actuals amb

i concursos i màsters sobre integració

els tallafocs i altres mecanismes de pro-

europea. Una galeria de vídeos i recoma-

tecció del flux del correu electrònic.

nacions externes conformen la secció Mul-

La nova versió facilita també la gestió de

timèdia.

bàners com a eina fonamental per a

Els Blogs del CDE-FGUV és l’última de les

donar cabuda en el servei a totes aque-

seccions que el CDE ha incorporat a la

lles institucions i entitats que vulguen di-

nova web. Compta amb la col·laboració

fondre

del professorat de la Universitat de Valèn-

jornades o nous serveis dins el marc del

cia i conté tres blogs diferents: Culturopia,

nou servidor web del CDE-FGUV.

iniciatives

com

ara

cursos,

al Campus dels Tarongers i gestionada per l’empresa Resa, la residència compta amb 280 habitacions amb una capacitat per a 300 persones. Les obres d’aquesta primera fase han costat dotze milions d’euros. Segons Beltrán, el projecte definitiu suposarà la creació de cent quaranta places més, augmentant la capacitat total de l’espai a quatre-centes quaranta places. L’edifici, de sis plantes, s’ha construït en un any i s’hi ha utilizat el sistema de mòduls. L’arquitecte encarregat de les obres ha sigut Juan Francisco Chico. La Universitat de València compta amb dos col·legis majors amb una capacitat de cent trenta places cadascun. En aquests espais es desenvolupen

MÚSICA I POESIA PER AUSIÀS MARCH, A LA CAPELLA DE LA SAPIÈNCIA

socials

i

culturals. Segons Rafael Gil, la nova residència comptarà també amb aquest tipus d’activitats, especial-

Capella de Ministrers, el grup musical que

ment

dirigeix Carles Magraner, va presentar el

concerts…

seu nou treball discogràfic en el marc del

La Damià Bonet ve a reforçar l’oferta

Festival de Música Antiga que se celebra

residencial per als universitaris, so-

des de fa deu anys amb el nom de Música,

bretot a Tarongers, on la comunitat

Història i Art a la Nau i que enguany com-

universitària és molt àmplia. Amb el

memora el cinc-cents cinquanta aniversari

nom de Damià Bonet, la Universitat

de la mort d’Ausiàs March. Capella de Ministrers va oferir dos concerts a la Capella de la Sapiència i va fer una aproximació a l’època del poeta valencià.

6

activitats

BIP 2009. Any II Número 5

exposicions,

conferències,

de València ret homenatge a un dels jurats de la ciutat de València que promogué la petició al papa per a crear la Universitat. La residència està dirigida per Laura Pellegrinelli.


EL CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA S’AFEGEIX, PER SEGON ANY, A AQUESTA AVENTURA EDUCATIVA DESTINADA ALS MAJORS DE

LA NAU GRAN CELEBRA EL PRESENT CURS EL SEU DESÉ ANIVERSARI El pròxim curs 2009-2010, La Nau Gran de la Universitat de València compleix deu anys. Des del seu començament, aquest programa gestionat pel Servei d’Extensió Universitària proporciona una formació universitària facilitadora de l’aprenentatge autònom, promovent el coneixement de l’entorn i afavorint el desenvolupament personal en capacitats i valors de les persones majors de 55 anys. Actualment, La Nau Gran fa set itineraris de tres cursos cadascun. Els estudiants poden cursar estudis de Geografia i Història, Història de l’Art, Humanitats, Psicologia, Ciències Bàsiques, Ciències de la Salut, Ciències So-

cials, Econòmiques i Jurídiques. Les assignatures troncals es complementen amb activitats culturals i les optatives són compartides a les aules amb els estudiants que realitzen una titulació oficial. Per segon any consecutiu, La Nau Gran s’estén a la comarca de la Safor, de la mà del Centre Internacional de Gandia (Universitat de València). El passat 5 d’octubre setanta alumnes majors de 55 anys comencaren aquesta aventura educativa a Gandia, amb una matrícula exitosa que ha deixat una llista d’espera de trenta persones. Aquests nous alumnes iniciaran el primer curs de l’itinerari d’Humanitats i Ciències Socials,

55

ANYS

mentre que altres cent cinquanta persones completaran la seua formació amb el segon o el tercer nivell de l’itinerari. Aquest itinerari consta de siscentes hores repartides en tres cursos acadèmics. En cada trimestre hi ha una assignatura de caràcter introductori, impartida pel professorat de la Universitat de València. En el primer curs s’imparteixen quatre assignatures: Història de l’Art, Geografia, Promoció de la Salut i Música. Aquestes es complementen amb un variat repertori d’optatives, en forma de tallers, cicles de conferències, excursions, com també les activitat del CIG, la Universitat Popular de Gandia o les mateixes assignatures de la Universitat als campus de València. A La Nau Gran pot preinscriure’s tota persona major de 55 anys, de Gandia i la comarca, siga quin siga el seu nivell d’estudis. El 2009-2010 el CIG ja compta amb un itinerari complet de La Nau Gran, és a dir amb els tres cursos de què consta un itinerari en marxa. Aquest projecte materialitza la importància que té mantindre les polítiques educatives al llarg de la vida i permet al Centre Internacional de Gandia comptar amb una presència continuada a la ciutat.

LA NAU DELS XIQUETS I DE LES XIQUETES SOTA EL FIL CONDUCTOR DE DARWIN Un any més, La Nau dels Xiquets i les Xiquetes ha sigut l’escola d’estiu de prop de quatre-cents huitanta xiquets i xiquetes d’entre 5 i 14 anys, majoritàriament fills i filles dels membres de la comunitat universitària. En aquesta catorzena edició, La Nau dels Xiquets i les Xiquetes tingué com a fil conductor El gran joc de l’evolució. Aventures al Beagle. Els més menuts gaudiren d’una programació d’activitats lúdiques i educatives al voltant dels quasi cinc anys de viatge que Charles Darwin va viure en el Beagle i tot allò que va derivar d’aquesta travessia. D’altra banda, La Nau Jove, projecte per a joves de 14 i 15 anys, va oferir als participants la possibilitat d’aprendre i passar-ho bé alhora amb activitats variades, des de la formació en diversos nivells d’anglés, activitats esportives, excursions, visites a diferents espais de la Universitat, jocs i activitats de grup, noves tecnologies d’informació i comunicació i banys a la piscina.

BIP 2009. Any II Número 5

7


La Universitat en xifres

El Consell de Govern acorda

LA UNIVERSITAT CELEBRARÀ ELECCIONS A RECTOR EL DIA 2 DE MARÇ El Consell de Govern de la Universitat de València va aprovar el passat dia 1 de desembre la convocatòria d’eleccions a rector/a, que se celebraran el dia 2 de març. La Junta Electoral està elaborant el calendari que ha de fixar el període de presentació de candidatures i de la campanya electoral.

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ENTRE LES 300 MILLORS DEL MÓN La Universitat de València es troba

l’any passat. El rànquing està liderat

entre les tres-centes millors univer-

per les universitats de Harvard,

sitats del món, segons el rànquing

Stanford i Califòrnia-Berkeley (Es-

anual publicat pel Centre for World

tats Units), Cambridge (Regne Unit)

Class Universities i l’Institute of Hig-

i el Massachusetts Institute of Tech-

her Education de

nology

la Universitat Jiao

Units).

Tong

de

Xangai

LA

INSTITUCIÓ ES TROBA ENTRE

(Xina). Junt amb ella, en la mateixa

LES PRIMERES

125

Entre altres punts, el Consell de Govern va aprovar també el primer Pla d’Igualtat (vegeu pàg. 5) i el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de València. El Pla de Prevenció és l’eina mitjançant la qual s’integra la prevenció en el sistema general d’una empresa, en aquest cas la institució acadèmica. El pla fixa l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les

(Estats

El rector de la Universitat de Valèn-

UNIVERSITATS EUROPEES

cia,

Francisco

Tomás, ha mani-

posició, apareixen la Universitat Complutense de Ma-

festat

drid (UCM) i la Universitat Autò-

aquesta “dada que ens situa de nou

la

seua

satisfacció

per

noma de Madrid (UAM). Aquestes

en el grup de cap de les universitats

tres universitats se situen entre les

espanyoles i ens estimula per a es-

primeres cent vint-i-cinc d’Europa

forçar-nos en el nostre treball en re-

junt amb la Universitat de Barce-

cerca de la qualitat i l’excel·lència

lona (UB), que és la universitat es-

total”.

panyola millor classificada i que es

La nova edició del rànquing revisa la

manté entre les dues-centes millors

producció científica i acadèmica de

pràctiques, els procediments i els recursos

del món i les primeres setanta-nou

més de mil centres –anteriorment

necessaris.

d’Europa.

n’eren dos mil– i publica els resul-

El pressupost per al 2010 –un 3% inferior al

Les classificacions de les universi-

tats de les millors cinc-centes uni-

d’enguany–, així com una sèrie de mesures

tats espanyoles són similars a les de

versitats de tot el món.

d’estalvi, van ser aprovats en la mateixa reunió del Consell de Govern de la Universi-

BIP

But l l e t í d ’ Inf o r m a c ió Pr ò p i a

tat de València. Més informació: bip@uv.es www.uv.es/bip

En acabar la sessió, el rector, Francisco Tomás, i la biògrafa de Darwin Janet Browne descobriren la placa de la recentment batejada plaça Charles Darwin, en commemoració del bicentenari del naixement del

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació

naturalista i del cent cinquanta aniversari de la publicació de l’obra L’origen de les espècies.

BIP 2009. Any II Número 5

8

BIP 5  

Butlletí d'Informació Pròpia de la Universitat de València

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you