Issuu on Google+


ª≈ÿ° ¬—°…å

1

μÕπ∑’Ë

ª≈ÿ ° æ≈— ß „πμ— « §ÿ ≥


ปลุกยักษ ตอนที่ 1 ปลุกพลังในตัวคุณ ลิขสิทธิ์ ISBN ปที่พิมพ ผูพิมพ พิมพที่

Copyright © 2010 by busy-day Co., Ltd. 978-616-7023-28-1 มิถุนายน 2553 ชยันต ชิตานุวัตร บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด 262/1,3 หมู 1 ซอยประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ ทุงครุ กทม.10140 ที่ปรึกษา มงคล ทิวสนเรียง ทวี นพเจริญวงศ เจตนสฤษฏิ์ จิดาภาศิริกุล ไชยวัฒน พิทยธนากุล เกริกอิสร ลีวงศเจริญ เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล ลี เชาซิน บรรณาธิการบริหาร ไชยกร ปลื้มเจริญกิจ บรรณาธิการ สิริลักษณ ปรินรัมย กองบรรณาธิการ สุคนธ สอนแปน วรินทร นรกรรณ ผูเ ขียน สิรลิ กั ษณ ตันศิริ พิสูจนอักษร ฤชุดา บุญเปลี่ยน ออกแบบปก/รูปเลม Rightist Design ขาย-การตลาด กิตติกาญจน เหมรุงเรืองกุล พรชัย หลักแหลม บุรณี เด็ดแกว จรินพร คงศักดิ์พรชัย ณัฐวุฒิ กลางณรงค บัญชี-การเงิน จารุณี เกตุศิริ สามารถ อุปลา วิลาวัณย ดิษฐสุวรรณ กัญฐณณัฐ วุนเฮง ประสานงาน อาภัสรา ศรีสมบูรณ จัดสง ปฏิพฒ ั นพงษ ทองกลม บัณพร มัดตอฮา ธนพล เพชรตะกัว่ จัดพิมพและจัดจำหนายโดย บริษทั บิสซีเ่ ดย จำกัด 5/132 บานกลางเมืองมอนติ-คารโล รัชวิภา ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2196-2411-4 แฟกซ 0-2196-2411-4 ตอ 9 E-mail : contact@busy-day.com http://www.busy-day.com กรณีตอ งการซือ้ เปนจำนวนมาก กรุณาติดตอทีบ่ ริษทั หองสมุด หรือสถาบันการศึกษาสามารถซือ้ ทีบ่ ริษทั ไดในราคาพิเศษ เนื้ อ หาในหนั ง สื อ เล ม นี้ ไ ด รั บ การคุ ม ครองตามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ เ กี่ ย วข อ ง การผลิ ต และ ลอกเลี ย น ไม ว า ส ว นใดส ว นหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง หมด ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากเจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ก อ น ผูละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ


Knowing çUsé √Ÿâ®—°‡√“ เจตนารมณ ส ำคั ญ ยิ่ ง ของสำนั ก พิ ม พ ใ นการจั ด ทำหนั ง สื อ คื อ ตองการเผยแพรสาระประโยชนออกสูสังคม ดวยการผลิตหนังสือ คุณภาพในแนว How-To ที่เหมาะสำหรับการเปนคูมือ หรือแนวทาง ในการทำงานและใช ชี วิ ต ซึ่ ง รู ป แบบการนำเสนอ เราได คัดสรร ถอยคำผานตัวอักษรที่เขาใจงาย โดยกลั่นมาจากประสบการณจริง ของผูที่คร่ำหวอดในสาขาอาชีพนั้นๆ เพื่อตอยอดความรู แบงปน ประสบการณ ร ว มกั บ ผู อ า น ภายใต ส ำนั ก พิ ม พ ใ นเครื อ เดี ย วกั น 2 สำนักพิมพ คือ ผลิตหนังสือแนวธุรกิจ (Business How-To) : การจัดตั้งธุรกิจประเภทตางๆ การบริหาร การจัดการ การตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก การคาและการลงทุนในตางประเทศ รวมไปถึงไอเดีย ในการทำธุรกิจ ฯลฯ ผลิตหนังสือแนวการใชชีวิตทั่วไป (Living) : การสรางแรงบันดาลใจ การใหกำลังใจ ประสบการณในอาชีพตางๆ ธรรมะปรัชญา สันทนาการ จิตวิทยา คูมือในการใชชีวิตใหเปนสุข ฯลฯ ทางสำนักพิมพ ขอขอบคุณผูอานทุกทานสำหรับการเลือกซื้อหนังสือ ของสำนักพิมพของเรา และเปนสวนหนึ่งที่รวมสรางสรรคสังคมแหง ภูมิปญญา


§”π” ”π—°æ‘¡æå “วินาทีที่คุณตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยางในตัวเอง เสนทางชีวิตของคุณก็เริ่มเปลี่ยนไปแลว” นี่คือพลังของการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิด อารมณความ รูสึก และการกระทำของคุณ ซึ่งจะนำไปสูการเปลี่ยนชีวิตของ คุณในที่สุด หลังจากเปดตัวโคชสิริลักษณ ตันศิริ ดวย “เมื่อยักษตื่น” ซึ่งมี กระแสการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย และไดมีการกลาว ขวัญถึงสาวรูปรางเล็ก สวมเสื้อวอรมสีแดง ปลุกยักษอยาง ทรงพลังจนกระหึ่มไปทั่วบานทั่วเมือง ทำใหโคชสิริลักษณ ตันศิริตองเดินทางไปปลุกยักษทั่วประเทศ จนบางครั้งถึงกับ ตองทานขาวกลางวันในรถแทนการนั่งบนโตะอาหาร และมี คำถามเขามาอยูตลอดเวลาวา เมื่อไร ซีรีส ปลุกยักษ เลมตอ ไปจะออกมาอีก หลังจากรอคอยกันมา 1 ป สำนักพิมพ busy-day ขอนำเสนอ ซีรีสปฏิบัติการปลุกยักษ ตอนที่ 1 “ปลุกพลังในตัวคุณ” ซึ่ง


โคชสิริลักษณไดแนะนำ 12 กระบวนยุทธอันลึกล้ำเอาไว ถา คุณนำไปใชทั้งหมด คุณจะจำตัวตนคนเดิมของคุณไมไดเลย! วาแลวก็อยารอชา ลงมือทำ Take Action ทันที Yes! Yes! Yes! เมื่อเราตั้งใจลงมือทำ ทำ ทำ และทำในรูปแบบใหม จุดหมาย ที่เราใฝฝนก็ไมไกลอีกตอไป ที่สำคัญ “ปลุกยักษ” ของแท จะตองมีครบเครื่องทั้งความเกง และความดี ซึ่งโคชไดบอกเอาไววา ไมวาอะไรจะมีผลกระทบ ตอใจของเรามากแคไหน ก็ตองบอกตัวเองอยูเสมอวา “ทำดี ตอไป” แลวพลังความดีจะดึงดูดสิง่ ดีๆ มาหาคุณอยางแนนอน … Yes! บรรณาธิการ


ÊÒèҡ㨼ٌà¢Õ¹

ดิฉันเคยใชชีวิตที่นิ่ง เงียบ เรียบ สงบ มักนอย สันโดษ เก็บ ตัวเองอยูในโลกเล็กๆ แคบๆ ไมชอบคุยกับคน ไมชอบเขา สังคม ไมชอบเดินทางทองเที่ยว ไมชอบนั่งรถไกลๆ ไมอยาก รับรูปญหา ไมอยากรับผิดชอบ ไมชอบความลำบาก ไมชอบ แต ง ตั ว ไม ช อบแต ง หน า เป น นั ก บั ญ ชี ผู เ ฉิ่ ม เชย จนได รั บ ฉายาวา “ซูเปอรซิ้ม” สมัยกอนบอกตัวเองวา เรารักชีวิตที่เงียบสงบ ตอนนั้นชอบอานหนังสือธรรมะ (แตยังติดดูละครน้ำเนาอยู เหมือนกัน) มีความคิดวา ใชชีวิตใหเรียบงายเขาไว อยาฟุง เฟอ ชีวิตที่เปนอยูนี้ก็ดีแลว จะออกไปตอสูดิ้นรนมากกวานี้ ทำไม สังคมภายนอกวุนวาย แกงแยงชิงดี ติดวัตถุนิยม อวด ร่ ำ อวดรวย เราต อ งหมั่ น สำรวมกาย วาจา ใจ พู ด ใหน อ ย รั ก ษาใจให ส งบ นิ่ ง ๆ เย็ น ๆ เรื่ อ งของโลก เรื่ อ งของคนอื่ น อยาไปยุงเกี่ยว เราชวยอะไรเขาไมไดหรอกเอาตัวเราและชีวิต ของเราใหรอดก็พอแลว


Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yees Y

เคยอานหนังสือธรรมะ เห็นพระปาฝกปฏิบัติธรรมแลว คิดเสมอวา เราคงทำแบบนั้นไมไดหรอก โอโฮ! ตองตื่นตั้งแตตี 4 ตี 5 เลยเหรอ จะตื่นไดไหมเนี่ยเรา มื้อเย็นก็หามกิน ถาหิวแลวจะทำอยางไร หามนอนที่นอน สูงใหญ วา! ถานอนพื้นแข็งๆ ก็เจ็บตัวแยนะสิ หองน้ำหองทา ก็ไมคอยจะดี น้ำก็เยนเย็น จะอาบไดยังไงละนี่ ไอเราก็เปนคน ติดอาบน้ำอุนเสียดวย โอโฮ! นั่งสมาธิอะไรกันเปนวันๆ เลย เหรอ ทำไมไมทำใหมันผอนคลายสบายๆ หนอยละ และก็อีก สารพัดคำถามที่ผุดขึ้นในใจ แลวก็บอกตัวเองวา “เราคงทำไมไดหรอก ยากลำบาก ขนาดนี้” ถาใหดิฉันไปฝกปฏิบัติตอนนั้นคงทำไมได แตถาเปน ตอนนี้เหรอ ถาฉันมุงมั่นตั้งใจจะทำอะไร ฉันทำไดแน!! ใจมันมีพลัง มันไมหนอมแนมปวกเปยกเหมือนเมื่อกอน ดิฉันจึงรูและเห็นความสำคัญอยางมากวา เราสามารถ เอา “พลัง” ทีม่ ใี นตัวเราไปทำอะไรก็ได ทำอะไรก็จะสำเร็จ

8

ปลุกยักษ ตอนที่ 1 ปลุกพลังในตัวคุณ


Yees Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!!

ถา “ยักษ” ในตัวดิฉันยัง “ไมตื่น” เราคงไมไดรูจักกัน คุณคงไมไดอานหนังสือเลมนี้ ดิฉันก็จะยัง คงเปนผูหญิงธรรมดาๆ ตัวเล็กๆ ที่ไมมีใครสนใจ ไมมีคนรูจัก ใชชีวิตเรียบงาย พอมีพอกิน ดูแลครอบครัวได แลวก็ตายจาก โลกนี้ไป แตปจจุบันนี้ ไมเหมือนเดิม “ยักษ” ในตัวของดิฉัน “ตื่น” ขึ้นมาแลว!! ดิฉันพบพลังและ ศักยภาพในตัวเองมากมายมหาศาล มีสติรูเทาทันความคิด และอารมณ ที่ เ กิ ด มี ป ญ ญากำกั บ ทุ ก การกระทำ มี ค วาม เขาใจตอชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้น และมีประสบการณการเปลี่ยนแปลง ตั ว เองแบบคนละขั้ ว ที่ อ ยากจะเผื่ อ แผ ถ า ยทอด แบ ง ป น เพื่อเปน “ทางลัดสูความสำเร็จ” ใหกับผูอื่น ดิฉันลุกขึ้นมาใชชีวิตอยางเต็มที่!! ไดเปนคนที่อยากจะเปน ไดทำในสิ่งที่อยากจะทำ ไดมีในสิ่งที่ อยากจะมี ไดสรางประโยชนใหเกิดขึ้นแกชีวิตผูอื่นเยอะแยะ มากมาย ประสบความสำเร็จรวดเร็วแบบติดเทอรโบมีความ สุขอยางเต็มเปยม และมีชีวิตอยางที่ตัวเองใฝฝน ดิฉันเห็น คุณคาของชีวิต และเห็นศักยภาพที่ซอนอยูภายในตัวของ พวกเราทุกคน ดิฉันจึงอยากสรางพลัง สรางแรงบันดาลใจ

สารจากใจผูเขียน

9


Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yees Y

อยากผลัก อยากดัน อยากกระตุน อยาก “ปลุกยักษ” ใน ตัวคุณให “ตื่น” ออกมาโลดแลนภายนอก เมื่อยักษตื่น คุณจะภาคภูมิใจในตัวเอง คุณจะมีความสุข อยางเต็มเปยม ประสบความสำเร็จอยางรวดเร็วเกิน ความคาดหมาย เขาถึงความสงบ และเกิดปญญาความรู แจงที่ภายใน เมื่อคุณพบศักยภาพและตัวตนที่ยิ่งใหญแลว ขอใหคุณ นำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณ ออกมาสรางสรรคประโยชนให เกิดขึ้นแกชีวิตผูอื่นและโลกของเราตอไป ดวยความรักและปรารถนาดีอยางสุดหัวใจ โคชสิริลักษณ ตันศิริ

10

ปลุกยักษ ตอนที่ 1 ปลุกพลังในตัวคุณ


Yees Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!!

11


Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Y

 “√∫—≠ บทนำ คำแนะนำ ปลุกยักษ..ปลุกพลังในตัวคุณ รับผิดชอบชีวิตของคุณเอง เรื่องสำคัญที่ตองทำความเขาใจ เทคนิคการถอดแบบหรือลอกแบบ 1. พลังของการตัดสินใจ / การเลือก จะเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตของคุณ 2. พลังของความคิด / ความเชื่อ รากฐานสำคัญของความสำเร็จในชีวิตคุณ 3. พลังของอารมณ / ความรูสึก เปนตัวขับเคลื่อนการกระทำของคุณ 4. พลังของการโฟกัส / ความจดจอ ทำใหคุณพุงตรงสูเปาหมายอยางรวดเร็ว 5. พลังของคำพูด โปรแกรมตัวคุณใหเปนคนใหม 6. พลังของการใชทาทางรางกาย เพิ่มความเชื่อมั่นใหกับคุณ

15 19 25 31 39 45 51 63 79 95 107 119

Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Y


Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!!

7. พลังของจินตนาการ กำหนดชีวิตในอนาคตของคุณ 8. พลังของแรงดึงดูด ทุกอยางจะงายขึ้นสำหรับคุณ 9. พลังของแรงบันดาลใจ ยกระดับความชุมฉ่ำในชีวิตของคุณ 10. พลังของความดี จะดึงดูดผูคนใหชวยเหลือคุณ 11. พลังของจิตวิญญาณที่สูงสง คุณจะไดพบความยิ่งใหญในตัวเอง 12. พลังของการลงมือทำ จะทำใหทุกอยางที่คุณปรารถนาเปนความจริง

133

บทสงทาย สารสงทายจากใจผูเขียน ระลึกคุณ เกี่ยวกับผูเขียน

217 220 222 225

คำบอกเลาเรื่องราว “เมื่อยักษตื่น”

228

145 165 175 185 201

Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!!


º·¹Ó

ดิฉันมั่นใจวา ลึกเขาไปในใจของเราทุกคน ตองการ “สิ่งที่ ดีกวาที่เปนอยู” ความสุข ความสำเร็จ และความมั่งคั่ง ที่มากขึ้น ความเชื่อมั่นในตัวเอง ที่สูงขึ้น ตัวตนคนใหม ที่เราอยากจะเปน เราอยากจะมี คุณสมบัติพิเศษ อะไรบางอยาง เราอยากจะมี ความสามารถพิเศษ บางอยาง เราอยากมี นิสัยที่ดี บางอยาง เราอยาก ทำไดทุกอยาง ที่เรา อยากจะทำ เราอยาก มีไดทุกอยาง ที่เรา อยากจะมี เราอยาก เปนไดทุกอยาง ที่เรา อยากจะเปน!! แต เราอาจไมเคยรูเลยวา ทุกอยางที่เราปรารถนานั้น มีอยูแลวในตัวเรา มันรอเวลาที่เราจะคนพบและเรียกออกมารับใชเทานั้น มันคือ “ยักษ” ที่นอนหลับใหลอยูขางในตัวเราทุกคน!!


Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yees Y

ถึ ง เวลาหรื อ ยั ง ที่ “ยั ก ษ ” ของเราจะถู ก “ปลุ ก ให ตื่ น ” ขึ้นมา ถึงเวลาหรือยังที่เราจะ “ไดรับ” ในทุกสิ่งที่เราปรารถนา เราจะรอไปอีกนานแคไหน รอใหชีวิตนี้มันจบสิ้นไปโดยไมเคยสัมผัสกับ “ความยิ่งใหญ” ภายในตัวของเราเอง อยางนั้นหรือ ขอใหคุณเชื่อมั่นวา คุณมี “ยักษ” ที่ยิ่งใหญอยูภายในตัว ของคุณเอง “ปลุกยักษ” ในตัวคุณ ให “ตื่น” ขึ้นมารับใชคุณ! คุณสมควรไดรับรางวัลของชีวิตที่หอมหวาน คุณสมควรไดรับความรูสึกอันแสนวิเศษที่ชีวิตนี้จะมอบ ใหกับคุณ เพราะ . . . คุณเปนคนที่ยิ่งใหญและไมธรรมดา!!!

16

ปลุกยักษ ตอนที่ 1 ปลุกพลังในตัวคุณ


Yees Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!!

ในหนั ง สื อ เล ม นี้ ดิ ฉั น จะเป น ทั้ ง เพื่ อ น และเป น ทั้ ง โค ช ให กับคุณ ดิ ฉั น ผ า นเส น ทางของการเปลี่ ย นแปลงตั ว เองและค น พบ ศักยภาพภายในที่ยิ่งใหญมาแลว จากนักบัญชี “ซูเปอรซิ้ม” โลกแคบ กลายเปน “ซูเปอรวูแมน” นักพูดสรางแรงบันดาล ใจที่เดินสายไป “ปลุกยักษ” ใหคนนับแสนมาแลวทั่วประเทศ ดิฉันรูดีวาจะตองทำอยางไร เตรี ย มตั ว ผจญภั ย สู เ ส น ทางที่ เ ต็ ม ไปด ว ยความสุ ข ความ สนุกสนาน ความตื่นเตนเราใจ และความทาทายในรูปแบบ ใหมๆ กับดิฉันไดแลวคะ!! เริ่ ม ต น กั บ การเปลี่ ย นแปลง ที่ จ ะทำให ชี วิ ต ของคุ ณ เปลี่ยนไป!!!

บทนำ

17


¤Óá¹Ð¹Ó ปรมาจารยเกงๆ ทั้งหลายใหความสำคัญอยางมากตอ การเรียนรู เราคิด เราทำ เราสรางผลลัพธในชีวิต จากการนำความรูที่มี ไปใช ถาเราไมตอยอดความรู เราก็จะติดอยูในระดับความสำเร็จ เดิมๆ ที่เราเคยทำได จำไววา ชีวิตของเราจะดีขึ้น ตราบเทาที่ตัวเราดีขึ้น ตัวเราสามารถดีขึ้นไดแบบไมมีขีดจำกัดฉันใด ชีวิตของ เราก็ดีขึ้นไดแบบไมมีขีดจำกัดฉันนั้น ดิฉันเห็นชีวิตของ Anthony Robbins, T.Harv Eker, Brian Tracy กูรูดังๆ ระดับโลกแลวชื่นชมมาก เพราะแตละทานเริ่ม ชีวิตจากศูนยทั้งนั้น เปนคนยากจนมากอน แตทุกวันนี้เขา ประสบความสำเร็จอยางยิ่งใหญกันทุกคน


Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yees Y

ดิฉันอยากเห็นรูปแบบ วิธีการ หรือ pattern การพัฒนาตัวเอง ของพวกเขาในชีวิตจริง แตไมมีใครแกะ pattern หรือ ถอด แบบใหเห็นเลยวา เขาเปลี่ยนความคิดตัวเองอยางไร เขากาว ขามความกลัวในแตละชวงเวลาของชีวิตอยางไร เขาสราง ความเชื่อแบบใหมที่ใหพลังกับตัวเองอยางไร ดิ ฉั น จึ ง มี แ รงบั น ดาลใจที่ จ ะนำชี วิ ต ของตั ว เองออกมา “ถอดแบบความสำเร็ จ ” ให เ ห็ น ว า ดิ ฉั น พั ฒ นาตั ว เอง เปลี่ยนแปลงตัวเอง และฝกฝนตัวเองมาอยางไร ซึ่งไดเขียน แนะนำไวในหนังสือเลมแรกคือ “เมื่อยักษตื่น” มีผูอานหลายทานไดเลาใหฟงวา เขานำหลักการตางๆ ที่อาน ในหนังสือเลมนั้นไปใช แลวเกิดผลลัพธในทางที่ดีขึ้นมากมาย เช น เดี ย วกั น กั บ หนั ง สื อ เล ม นี้ และอี ก หลายๆ เล ม ต อ จากนี้ ดิ ฉั น จะยั ง คงนำเอาชี วิ ต ของตั ว เองมาเป น ตั ว อย า ง ให คุ ณ ผู อ า นได เ ห็ น แนวทางวิ ธี ป ฏิ บั ติ เพื่ อ พัฒนาชีวิตแบบ ก า ว ก ร ะ โ ด ด ตอไป!! และดิ ฉั น ขออนุ ญ าตที่ อ าจจะกล า วเชื่ อ มโยงไปยั ง หนั ง สื อ “เมื่อยักษตื่น” บางเปนบางชวงบางตอน ที่ไมอยากเขียนซ้ำ เพราะกลัวจะหนามากเกินไป 20

ปลุกยักษ ตอนที่ 1 ปลุกพลังในตัวคุณ


Yees Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!!

หนังสือเลมนี้ จะไมเกิดประโยชนตอชีวิตของคุณอยางเปน รูปธรรมเลย ถาคุณเพียงแคอาน แลวผานเลยไป โดยไมได ลงมือ “ปลุกยักษ” ในตัวคุณใหตื่นขึ้นมาจริงๆ สิ่งที่ดิฉันอยากใหคุณไดรับคือ “ประสบการณ” ไมใชเพียง “ความรู ” เพราะลำพั ง ความรู นั้ น ยั ง ไม ส ามารถทำให เ รา ประสบความสำเร็จในชีวิตได เราตองนำความรูไปลงมือปฏิบัติ!! ดังนั้น ถาดิฉันบอกใหคุณทำอะไรใ���หนังสือเลมนี้ ขอใหคุณ Take Action ลงมือปฏิบัติตามทันทีดวย ok ไหมคะ ถาคุณจริงจังในการนำหลักการและเคล็ดลับตางๆ ของ พลังทั้ง 12 อยางนี้ไปใช คุณจะมหัศจรรยกับสิ่งที่จะเกิด ขึ้นกับตัวคุณและชีวิตของคุณ!!! ดิฉันมีโอกาสจัดสัมมนา “ปลุกยักษ” เพื่อสรางพลังและ แรงบันดาลใจ พรอมทั้งถายทอดสุดยอดเคล็ดวิชาทั้ง หลายเหล า นี้ ใ ห กั บ ผู ค นนั บ แสนมาแล ว ทั่ ว ประเทศ ดิฉันไดเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดของผูคน เหลานั้นมากมาย คำแนะนำ

21


Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yees Y

หลายคนกรี๊ดสนั่นกับผลลัพธที่เขาสามารถสรางไดแบบเหนือ ความคาดหมาย หลายคนพบตัวตนที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ ซึ่ ง แฝงเร น อยู ใ นตั ว เอง หลายคนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตั ว เอง สูงขึ้น และมีพลังในการทำสิ่งตางๆ มากขึ้น หลายคนมีความ สุขมาก..ก..ก...บอกวาชีวิตพลิกไปเลย หลังจากปลุกยักษ แล ว หลายคน “ตื่ น เต น ” นอนไม ห ลั บ ไปหลายวั น เพราะ “ยักษตื่น” แลวคุณละคะ พรอมที่จะ “ปลุกยักษ..ปลุกพลังในตัวคุณ” หรือยัง

22

ปลุกยักษ ตอนที่ 1 ปลุกพลังในตัวคุณ


Yees Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!!

23


»ÅØ¡Âѡɏ..»ÅØ¡¾Åѧã¹μÑǤس

“ยักษ” หมายถึง ศักยภาพ ความสามารถ พลังชีวิต พลังจิต ใตสำนึก สิ่งที่ยอดเยี่ยม และยิ่งใหญที่สุด ที่แฝงเรนอยูใน ตัวของเราเอง แตเราอาจไมรูและไมเคยเอาออกมาใช มนุ ษ ย เ รามี ศั ก ยภาพมากมายมหาศาลที่ เ รายั ง ไม ไ ด นำออกมาใช มันคือ “ยักษ” ที่หลับใหลอยูภายในตัวของ เราเอง เหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ยอดโผลพนน้ำออกมาเพียงสวนหนึ่ง แตภายใตพื้นน้ำนั้นยังมีภูเขาลูกใหญอยูภายใน กอนอื่นชวยตอบคำถามนี้หนอยคะ ทำไมคุณจึงหยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมาอาน คุณอยากรูอะไร คุ ณ อยากได อ ะไร คุ ณ กำลั ง อยากจะเปลี่ ย นแปลงตั ว เอง หรือสรางผลลัพธในชีวิตแบบใหม ใชหรือไม ทำไมคุณถึงมี ความตองการที่จะทำเชนนั้น คุณตองการทำไปเพื่ออะไร และ เพื่อใคร


Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yees Y

คนเราแตละคนมีเหตุผลหรือแรงจูงใจในการทำสิ่งตางๆ ที่แตกตางกัน เหตุ ผ ลเหล า นี้ คื อ เชื้ อ เพลิ ง ที่ ขั บ เคลื่ อ นการกระทำ ของคุณ ยิ่งมีเหตุผลหลายอยาง ยิ่งมีพลังในการขับเคลื่อนมาก เทานั้น ดังนั้น จงตอบตัวเองใหไดหลายๆ เหตุผลกอนวา ทำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเอง ทำไมคุณถึง อยากประสบความสำเร็จ ทำไมคุณถึงอยากรวย คุณทำไป เพื่ออะไร และเพื่อใคร เขียนเหตุผลออกมาเยอะๆ ไมตองกลัวผิด เพราะมัน เป น ความรู สึ ก ส ว นตั ว ของคุ ณ เอง จึ ง ไม ต อ งกั ง วลว า จะถูกหรือผิด จะดูดีหรือดูไมดี คุณรูอะไรไหม คนสวนใหญใชชีวิตผานไปวันๆ เหมือน ปลอยใหเรือมันไหลไปเองตามกระแสน้ำ โดยไมรูดวย ซ้ำไปวาปลายทางอยูที่ไหน

26

ปลุกยักษ ตอนที่ 1 ปลุกพลังในตัวคุณ


Yees Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!!

เขาไมเคยมีเปาหมายชีวิต ไมเคยถามตัวเองวา ฉันอยากจะมี ชี วิ ต แบบไหน ฉั น อยากจะเป น อะไร ฉั น อยากจะทำอะไร งานอะไรที่ฉันทำแลวจะมีความสุขและภาคภูมิใจอยางที่สุด ฉันใหคุณคากับเรื่องอะไรในชีวิต บางคนรูแตเพียงวา อยากจะมีชีวิตที่ดี สุขสบาย ประสบ ความสำเร็จ มั่งคั่งร่ำรวย แตก็ไมเคยระบุไดอยางชัดเจน เลยวา อะไรจะตองเกิดขึ้น จึงจะถือวาชีวิตประสบความ สำเร็จและมีความสุข หลายคนขยั น ขั น แข็ ง พากเพี ย รพยายามที่ จ ะทำงาน เพื่ อ ความกาวหนาของชีวิต เติบโตไตเตาจากการเปนพนักงาน ธรรมดา จนกระทั่งไดเปนผูบริหารมีเงินเดือนเปนแสน แต พอไปถึงจุดนั้นกลับพบวา ชีวิตก็ยังไมมีความสุขอยางเต็ม เปยมเลย บางคนอาจจะเห็ น โอกาสช อ งทางในการทำเงิ น จากธุ ร กิ จ ตางๆ พอกระโจนใสและมุงมั่นเอาจริงเอาจัง ทำงานหามรุง หามค่ำ จนกระทั่งมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมา แตทำไมยังไมมีความสุข

ปลุกยักษ..ปลุกพลังในตัวคุณ

27


Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yes Yes Yes!!! Fight!!! Yees Y

บางคนธุรกิจการงานสำเร็จ แตชีวิตครอบครัวไมประสบความ สำเร็จ พอไปทาง แมไปทาง ลูกไปอีกทาง เปรียบเหมือนคนปนขึ้นตึกสูง ทุมเทความพยายาม เพื่อ จะปนใหถึงยอดตึก แตเมื่อขึ้นไปถึงยอดตึกแลว กลับพบ วาตัวเอง “ปนผิดตึก”

? ¤Ó¶ÒÁ ·Õ輋ҹÁÒ ¤Ø³ÊÌҧªÕÇÔμ¢Í§¤Ø³àÍÒänjẺä˹ ¹‹Ò¾Íã¨ËÃ×ÍÂѧäÁ‹¹‹Ò¾Íã¨áÅФسṋ ã¨ËÃ×Íà»Å‹ÒÇ‹Ò ¡ÓÅѧ “»‚¹¢Öé¹μÖ¡·Õè 㪋” ÊÓËÃѺªÕÇÔμ¢Í§¤Ø³

28

ปลุกยักษ ตอนที่ 1 ปลุกพลังในตัวคุณ


ปลุกยักษ์ ตอนที่ 1 ปลุกพลังในตัวคุณ