Page 1

Foto: Magnus Laupa

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne

Mars 2011

tema

Tjänsteinnovation och tillgänglighet


innovation är stridsropet inom hela det svenska näringslivet för att möta ökad konkurrens. För besöksnäringen i Skåne och resten av Sverige är det tjänsteinnovation som gäller. Att döma av svaren vi fått från företag och kommuner i Skånes besöksnäring så finns en god potential att förbättra arbetet med tjänsteinnovation. Vi ökar därför takten i det arbetet. Se planerade aktiviteter på sidorna 5 och 24. Innovation är en förutsättning för att Skåne ska behålla och förbättra positionen som konkurrenskraftig destination. Era svar ger oss också kvitto på att arbetet med en gemensam plattform för onlinebokning är högsta prioritet. Potentiella Skåneresenärer förväntar sig att kunna hitta information, boka och betala sina resor online. Nu är det tid att fatta beslut om hur du ska delta. Se sidorna 7-11. denna uppdaterade rapport ingår i arbetet med en övergripande strategi och handlingsplan för Skånes besöksnäring. Strategin innehåller tre steg: 1. Produkt- och destinationsutveckling. Se uppdaterad rapport på skane.com/strategi 2. Tjänsteinnovation och tillgänglighet. Denna uppdaterade rapport. 3. Varumärke och kommunikation. Genomförs under april-maj 2011.

rapporterna tas fram i en öppen, interaktiv process med Skånes 33 kommuner och drygt 3 000 företag. Alla ges möjlighet påverka och förväntas att delta i arbetet. Vi gör det här strategiarbetet för att vi ser nya affärsmöjligheter, då människor i hela världen reser alltmer. Allt tyder på att den megatrenden fortsätter, även om människor kommer att vilja färdas mer klimatsmart och agera mer miljövänligt på de destinationer de besöker. Vi synkroniserar vårt arbete med den nya nationella strategin för hela den svenska besöksnäringen. Detta skapar stora och nya affärsmöjligheter för besöksnäringen i Skåne. Stort tack för ert engagemang så långt. Pia Jönsson Rajgård VD Tourism in Skåne PS. följ arbetet med strategin löpande på skane. com/strategi D.S.

Foto: Magnus Palmér

"Innovation" är vårt stridsrop

Skånes besöksstrategi Skånes strategiska mål är att öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner per år till 2014. Det innebär att intäkterna stiger från 17,8 miljarder till 24 miljarder kronor per år. Omsättning besöksnäringen i Skåne (miljarder kr, *=prognos) 24*

25 20

17,8

15 10 5 0

2009

Strategiprocess för Skånes besöksnäring 1. Produktoch destination

2. Tillgänglighet och tjänsteinnovation

Komplettering

Implementering

Beslut om strategiskt mål

Skånes strategi & handlingsplan

3. Varumärke och kommunikation Synkronisering med den nationella strategin

Juli 2010

2

Synkronisering av nationella och regionala behov. Tourism in Skånes styrelse har tagit ett beslut om en långsiktig strategisk plan för tillväxt i besöksnäringen.

Tourism in Skåne utvecklar tre strategiska initiativ i rapportform som syftar till att nå strategiska tillväxtmål, +1,5 miljoner gästnätter till 2014.

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

Vid tre tillfällen deltar företag, kommuner och övriga intressenter i arbetet med att komplettera de strategiska initiativen.

Juli 2011

2014


Mobiler

att vara en besöksdestination i norra Europa med knappt godkänd tjänsteinnovation är en utsatt position. Näring och kommuner har nämligen i enkätsvaren till denna rapport satt betyget 5,5 av tio på sin egen förmåga till tjänsteinnovation. Här finns alltså en stor förbättringspotential. Det finns ändå en lång rad goda exempel på tjänsteinnovation att hämta inspiration ifrån i Skåne. Sofiero i Helsingborg, Kiviks musteri i Kivik, de rikskända Wallander-turerna i Ystad och många fler. Men ännu fler vill och kan utveckla sin tjänsteinnovation.

BO EN

Bokning hemsida

RESA

MAT

SE O

Resebyråer

RA GÖ

Bokning hemsida

DE

CH

tjänsteinnovation är ett nytt begrepp för besöksnäringen. Det handlar om att kombinera resurser på nya sätt, som skapar värde för kunden och vinst för leverantören. Det handlar alltså inte om att komma på något som ingen annan i världen tänkt på. Utan det är till exempel kombinationen av enkel tillgänglighet, högsta service, överraskande arkitektur, skönare spa, mer genuin matkultur och allt helst i samklang med miljön. Skåne har fina förutsättningar att kombinera resurser inom besöksnäringen på nya sätt. Här finns alla ingredienser med natur, kultur, miljö, infrastruktur, tillgänglighet och smarta människor.

Social media

SK ÅNES BOKNINGSBARA PRODUKTER

Bokning intressesajter

Bokning över disk

Bokning hemsida

Bokning över disk

Resesajter

Partnersajter

KUNDER

Se sid 7-11 för detaljer kring Skånes bokningsplattform, Sveriges största resebutik

Bedömare menar att även framgångsrika destinationer måste bli mer innovativa för att kunna förnya sig själva och fortsätta vara attraktiva för alltmer erfarna och kräsna resenärer. Ska Skåne behålla och ta nya marknadsandelar, så är det tjänsteinnovation som gäller. Malmö går före som inspiratör och som nationell innovationsmagnet. En välkänd eknomijournalist sa nyligen: ”Har du en tokig idé, ta den till Malmö, så kan du

genomföra den”. Det innovationsklimatet behövs också inom besöksnäringen. Då kan besöksnäringen bidra till Skånes mål att bli Europas mest innovativa region. tillgänglighet är en viktig del av tjänsteinnovationen. Det handlar om bokning, transporter och tillgänglighet året runt. Skåne samlar över 20 000 produkter, 3 500 företag och 33 kommuner i ett gemensamt bokningssystem, så att de blir bokningsoch betalbara online.

Process för tjänsteinnovation insikt

1. Kundinsikt 2. Självinsikt

inspiration

3. Framtidsscenario 4. Trendspaning 5. Omvärldsanalys 6. Inspirerande miljö

Se sidan 24 för ett tiostegsprogram sätter fart på din tjänsteinnovation

3

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

innovation

7. Idégenerering 8. Idégallring

implementering

9. Genomförande 10. Utvärdering

Grafik: Svenska Grafikbyrån

Tillgänglighet viktig för innovation


Foto: skane.com © sydpol.com

näringen:

Så skapar vi nya säsonger Företag och kommuner svarar på frågan ”Vilken typ av evenemang eller attraktion skulle kunna locka fler besökare till Skåne under lågsäsong?”. Ett urval: Alla vill inte tura till Danmark! Hur: utveckla Helsingborg som krogparadis När: höst/vinter Arkeologirunda Hur: kartlägg attraktioner och paketera När: hela året. Rovfågelsafari Hur: utveckla infrastruktur runt utfodringsplatser När: vintertid

Innovation kan ge mer affärer näring och kommuner har svarat på frågor om tjänsteinnovation och tillgänglighet. Svaren visar att innovationsnivån i besöksnäringen är knappt godkänd. Man ger sig själva snittbetyget 5,5 på en 10-gradig skala, enligt 97 svar i denna rapport. De svarade på frågan: Hur bedömer du nivån på tjänsteinnovation generellt inom besöksnäringen i Skåne? Näringsliv Skåne och Tourism in Skåne planerar ett stort antal aktiviteter för att lyfta innovationsarbetet både i företag och kommuner, se sidan 5. Se också sidan 24 för förslag på ett tiostegsprogram du själv kan genomföra för att förbättra din tjänsteinnovation. mer mat och dryck kan skapa nya säsonger. En viktig utmaning är att utveckla attraktioner och event som lockar besökare under lågsäsong för att utnyttja kapaciteten i näringen under fler dagar över året. Läsarna ombads svara på frågan ”Vilken typ av evenemang eller attraktion skulle kunna locka fler besökare till Skåne under lågsäsong?” En övervägande del av svaren handlar om att utveckla Skånes unika profil som matregion. Men även naturen anses ha en stor utvecklingspotential. Se listan härintill.

4

gästhamnarna har en tydligt identifierat potential för att bidra till det strategiska målet om att öka antalet gästnätter i Skåne. Näring och kommuner har i denna rapport bidragit med sina bästa idéer för hur den övriga besöksnäringen kan bidra till att göra Skåne mer attraktivt för fritidsseglare från Tyskland, Polen och Danmark. Ett av förslagen är att utveckla informativa kartor på olika språk i alla hamnar som tydligt visar vilka attraktioner som finns i närheten av varje hamn. Se ytterligare förslag från näring och kommuner på sidan 16. kommuner och näring anser att den bokningsplattform som Skåne nu bygger är hörnsten i den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i regionen. Över 80 procent av anser att bokningsplattformen är avgörande för potentiella besökare lätt ska hitta, boka och betala hela sin Skånevistelse online. Bara åtta procent av svaren indikerar att bokningsplattformen har en liten betydelse. Relativt många svarande, drygt 50 procent, anser dock att de inte har tillräcklig kunskap om bokningsplattformen. Se därför ytterligare fördjupning samt frågor och svar på sidorna 7-11.

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

Foto: skane.com © sydpol.com

enkätsvar från näringen:

Stillhet, lugn, tystnad, mindfulness, naturguidning,spa, relaxing... Hur: förpacka program i skogarna, stränderna När: okt-mars

Bärnstensjakt Hur: skapa bokningsbar produkt längs kusterna När: höst, vinter, tidig vår Mat- och träningssemester Hur: samarbete mellan flera företag När: jan-april Ciderfestival Hur: samarbete mellan intressenter i Kivikstrakten När: april Gospelkonserter Hur: förpacka en festival i Ängelholm När: höst alt. vår Klassisk musikfestival Hur: ett trestadssamarbete Ystad, Malmö och Helsingborg När: februari årligen Fester Hur: system för att arrangera skördefester, vinfestivaler, ölfester, sill/gåsa-fester, adventsmarknader, is/snöfest och sportlovsfest När: sept-april schemalagt varje helg i olika delar av Skåne


Foto: skane.com © Magnus Palmér

Marie B. Liljenberg, Näringsliv Skåne, leder arbetet för konkret handling för att utveckla besöksnäringen i Skåne

Du kan påverka utvecklingen

Tourism in Skåne arrangerar ett nationellt golfseminarium den 6 oktober för att exportmognad. Ett av många arrangemang för fortbildning och nätverkande.

Alla aktörer i besöksnäringen bjuds in att följa, delta och påverka arbetet att utveckla Skåne som besöksregion. Hör av dig till verksamhetsansvarig Marie B. Liljenberg, marie.b.lijenberg@skane.se

Från behov till handling för att skapa kvalitetsmärkta mästarevent, djupare exportmognad, modernare gästhamnar samt bättre vandrings- och cykelleder planeras en rad aktiviteter. De 97 enkätsvaren i den här rapporten bekräftar behoven och ger uppslag till ytterligare aktiviteter. På så sätt kan alla aktörer i besöksnäring påverka inriktningen och handlingsplanen för att nå de strategiska målen. när det gäller tjänsteinnovation sker en satsning på att vidareutveckla befintliga evenemang i Skåne. En serie seminarier är planerade med föreläsare med stor kunskap inom sitt område. Workshops genomförs där nätverk skapas och erfarenheter byts, bland annat i samverkan med Event in Skåne. Målet är att det samlade arbetet resulterar i en kvalitetsmärkning av evenemang som kommer att kallas ”Skånska mästarevent”. Ämne och datum för eventseminarierna 2011: 1. Sociala medier och hemsidor, 28april 2. Hållbarhet och Innovationer, 19 maj 3. Hållbarhet och Innovationer, 1 september 4. Det goda Värdskapet, 29 september 5. Affärsutveckling av ”mitt” evenemang, 27 oktober.      6. Mitt evenemang ett viktigt Varumärke, höst/vinter 2011

5

samtliga kommuner i Skåne har inbjudits till dialogmöten som har genomförts i fem delar av Skåne under februari och mars. Diskussioner har förts kring exportmognad, produktutveckling och näringslivets utveckling i förhållande till infrastruktur kring cykel längs befintliga och planerade leder. Arbetet synkroniseras med Öresund som cykelregion. Samtliga identifierade och påbörjade projekt för att utveckla cykelleder sammanställs i en översiktsplan som är klar sommaren 2011. Kattegattleden från Göteborg till Helsingborg och den så kallade Sydostleden från Växjö till Simirishamn är exempel på stora planerade cykelleder. i mitten av april är en inventering klar av produkter och destinationer som är exportmogna. Möten har genomförts i fem delar av Skåne. Exempel på produkter som är på god väg att bli exportmogna är Hotell Noble House i Malmö, Örenäs slott utanför Landskrona och aktivitetsföretaget Österlenguiderna. De identifierade produkterna kommer bland annat att delta på internationella branschmässor som ITB, Swedish Workshop UK och Tyskland i maj samt Scandinavian Workshop i USA i höst.

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

för att fördjupa kunskapen om den stora tyska marknaden arrangeras två seminarier under hösten 2011. Det ena med inriktning på mötesmarknaden, det andra för privat turism. gästhamnarna visar en potential på ytterligare en halv miljon gästnätter. Konkreta mål för utvecklingen arbetas fram med berörda aktörer. Se enkätsvarens konkreta idéer för att utveckla samarbete mellan gästhamnar och övrig besöksnäring i Skåne på sidan 16. skåne blir värd för ett årligt återkommande golfturismseminarium för aktörer inom golfturismbranschen. Golfanläggningar från hela landet bjuds in i samarbete med Svenska Golfförbundet. Syftet med golfturismseminariet är att säkerställa en bra mottagningsapparat hos deltagande golfklubbar för internationella och nationella golfgäster. Nästa seminarium är den 6 oktober på Järavallens Konferenscenter. Exportmognad, produktutveckling, prissättning är exempel på ämnen som avhandlas.


Kommunerna växlar upp marie holmström, ystad kommun

”Vi är en del av något större” – När lokala näringsidkare stänger sina anläggningar delar av året, innebär det negativa effekter för hela regionen. Vi måste därför bli bättre i hela Skåne på att få enskilda företagare inom besöksnäringen att inse att de är en del av något större och få dem att hålla Skåne öppet 365 dagar om året, säger Marie Holmström, turismstrateg i Ystad kommun.

Vad tror du om ambitionen att göra Skåne till en av Sveriges två mest besökta destinationer 2014? – Jag tror absolut det är möjligt. Men då måste vi våga kasta oss ut i nya projekt som ökar tillväxtpotentialen. Bokningsplattformen, där hela Skåne blir bokningsbart via webben, är ett sådant exempel.

Hur kan man arbeta för att förändra den inställningen? – Vi måste samarbeta mer – och ta de redan existerande samarbetena till en högre nivå. Jag som kommunrepresentant, Tourism in Skåne och liknande aktörer måste få småföretagarna inom besöksnäringen att förstå att just deras företag är en del av hela den svenska besöksnäringen och att deras insatser är oerhört viktiga för Sveriges tillväxt.

Vad krävs för att nå positionen som en av Sveriges två mest besökta destinationer? – Vi måste arbeta strukturerat med produktutveckling, när turisterna kommer till Skåne måste vi ha anläggningar som håller måttet. Vi måste lyfta blicken och bli mer lyhörda för nya resetrender och önskemål. Och så behöver vi bli bättre på att kommunicera ut allt fantastiskt som finns i Skåne.

renée mohlkert, helsingborg stad

”Vi måste sluta med det småskaliga” Foto: Oskar Lüren

– Vi måste lyfta blicken och sluta med det småskaliga. Helsingborg ska istället sättas på kartan som Öresundsregionens främsta konferensstad och ta upp kampen på en större internationell marknad, säger Renée Mohlkert, näringslivs- och marknadsdirektör i Helsingborg stad.

– Vi måste sluta med det små­skaliga, säger Renée Mohlkert, näringslivs- och marknadsdirektör i Helsingborg.

6

Vad gör ni i Helsingborgsregionen för att öka tillväxten inom besöksnäringen? – Vi bygger bland annat Saltkristallerna, en toppmodern hotell-, konferens- och boendeanläggning med plats för 1200 konferensgäster. Hotellet rymmer 250 rum och ska stå klart för invigning 2015. – Helsingborg Arena, den nya inomhusarenan med plats för 5500 personer på Olympia-området, är ytterligare ett projekt som ska öka Helsingborgs attraktionskraft.

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

– Vi måste samarbeta mer – och ta de redan existerande samarbetena till en högre nivå, säger Marie Holmström, turismstrateg i Ystad kommun.

Vad gör ni på Ystad-Österlen för att öka tillväxten inom besöksnäringen? – Vi har ett nära samarbete över kommungränserna och med näringen. Vi satsar också hårt på gemensamma produkter under samma varumärke. På så sätt samordnar och effektiviserar vi våra resurser och försöker lyfta oss från det superlokala till en region- eller Öresundsnivå.

Omkring 400 miljoner kronor investeras i multiarenan som ska rymma både idrottsevenemang och konserter. Invigningen är planerad till slutet av 2012. Vad är er generella syn på besöksnäringen inom Helsingborg Business Region? – Det är den snabbast växande näringen i regionen. Inom besöksnäringen kommer det att skapas många jobb och tillväxtmöjligheter för framsynta kommuner, regioner och företagare. Men då måste man våga satsa Skåne behöver vara attraktivt, bokningsbart och öppet 365 dagar om året. Kommer era satsningar att förändra balansen mellan Helsingborg-MalmöKöpenhamn? – Vi vill inte se Malmö eller Köpenhamn som konkurrenter, snarare som kollegor. Tillsammans med alla andra runt Öresund utvecklar vi regionen för att bli internationellt starka. Det avgörande är att vi lyfter blicken och blir bättre på att paketera våra erbjudanden, bland annat genom att utveckla gemensamma och slagkraftiga plattformar som vi tillsammans kan nå kunderna med.


Tillgänglighet

Foto: Joen Garsén

Nu drar Sveriges största resebutik igång

Jennika Gill Noltorp och Bengt Flemark planerar sina Skåneresor via skane.com. Till sommaren kan de även boka och betala hela sin vistelse i Skåne online.

skåne samlar över 20 000 produkter, 3 500 företag och 33 kommuner i ett gemensamt bokningssystem så att de blir boknings- och betalbara online. Besökarna ska kunna planera, boka och betala hela sin vistelse i Skåne online. Målet är att Skåne ska bli bäst i Sverige på onlinebokning. För att lyckas krävs att besöksnäringen sluter upp och deltar i projektet. Ur besökarens perspektiv är det redan idag en självklarhet att planera, boka och betala sin resa, sitt boende och sina aktiviteter vid datorn. I princip alla resor bokas idag på det sättet. Skåne måste snabbt möta det beteendet för att behålla och ta marknads­andelar. skånes nya bokningsplattform i Citybreak kommer att ge besöka­ren möjlighet att på webben boka alla de upplevelser, boenden och evenemang som är delar i resan till Skåne.

7

bokningsplattformen utgörs av en stor databas. Genom ett gemensamt bokningssystem som knyts till databasen blir innehållet boknings- och betalbart på skane.com och i en mängd andra kanaler, bland annat via turistbyråer och resebyråer. Aktörer i besöksnäringen, företag eller kom­mun, kommer själva att kunna sälja hela Skåne på sin egen webbsida, i mobilen eller med stöd av datorskärmen över disk direkt till kund. Detta är viktigt, då alla aktörer i Skåne är beroende av varandra för korsförsäljning. – Arbetet med bokningsplattformen är långsiktigt och sker i etapper, säger Olle Lidgren projektledare på Tourism in Skåne. I en första etapp ska alla befintliga bokningsbara produkter profileras bättre. De ska också kopplas upp till fler kanaler (se vidare illustration på sidan 5).

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

i en andra etapp blir det möjligt att boka resa med tåg, flyg, färja eller annan transport. Under dessa två etapper breddas även det totala ut­budet löpande i takt med att nya aktörer ansluter sig. Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne, betonar vikten av att som turistföretag i Skåne vara med i denna satsning. – Bokningsplattformen är vårt strategiskt viktigaste verktyg för att utveckla besöksnäringen. Det ger möjlighet till långsiktigt ökade intäkter. Det manar också till bättre affärsutveckling och paketering av produkter och tjänster i Skåne. Näringsliv Skåne har ett program som kallas utvecklingsplattformen som i samverkan med alla intressenter arbetar med detta, säger Pia Jönsson-Rajgård.


Tillgänglighet

Grafik: Svenska Grafikbyrån

Guide till Skånes nya onlinebokning Mobiler

Bokning hemsida

RESA

MAT

SE O

Resebyråer

RA GÖ

Bokning hemsida

DE

CH

BO EN

Social media

SK ÅNES BOKNINGSBARA PRODUKTER

Bokning hemsida

Bokning intressesajter

Bokning över disk

Bokning över disk

Resesajter

Partnersajter

KUNDER

kärnan. Gemensam bokningsplattform för Skåne. Bokningarna görs via bokningssystemet Citybreak (se även sid. 4). Bokningsplattformen är fylld med turismprodukter i kategorierna Bo, Äta, Se, Göra. I nästa steg tillkommer även Transport.

skane.com. Besökaren kan boka färdiga paket eller sätta ihop sin egen drömresa utifrån produkterna i bokningsplattformen. Skane.com används i all marknadsföring av Skåne som besöksmål och har 1 miljon besökare/år. externa kanaler. Genom bokningsplattformen öppnas möjligheten att bli bokningsbar via helt nya kanaler, t.ex. Facebook och annan social media, nationella och internationella resebyråer, på Skånes samverkanspartners sajter m.m.

turistföretag. Egna anläggningen blir bokningsbar 24 timmar om dygnet. Vid samma tillfälle, eller på plats, kan kunden också boka kringaktiviteter, t.ex. greenfee, entréer till evenemang och sevärdheter. turistbyråer. Via kommunernas hemsidor samt över disk på turistbyråerna kan besökaren boka hela sin Skånesemester vid samma tillfälle.

KUNDER

fördelar för besökaren. En ingång till hela Skåne, oavsett vilken kanal besökaren väljer. Ökat utbud av bokningsbara produkter och ökad tillgänglighet på besökarens villkor.

Så högt värderar näringen vikten av en bokningsplattform På frågan ”Hur viktigt bedömer du att det är för potentiella besökare att lätt kunna hitta, boka och betala hela sin Skånevistelse online?” svarar 54 procent att det är ”mycket viktigt” (en tia på en tiogradig skala). Ytterligare 28 procent rankar frågan som en åtta eller nia på en tiogradig skala. Endast tre procent svarar att frågan är ”helt oviktig” (en etta eller tvåa på den tiogradiga skalan).

8

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011


Tillgänglighet

Aktörerna som driver bokningsplattformen Tourism in Skåne, Region Skåne, Visit Technology Group samt Nordic Travel – där har ni laguppställningen för Skånes nya resebyrå som ska driva Sveriges största resebutik. visit technology group från Göteborg blir ”teknisk leverantör”, det vill säga levererar själva boknings- och databassystemet. Över 20.000 produkter finns redan nu i databasen, kallad CBIS. Databasen är integrerad med bokningssystemet Citybreak. Uppgifterna i boknings- och databasen läggs in av besöksnäringen själva tillsammans med kommunerna i Skåne. Även sökfunktionen på skane.com byts ut och ersätts under året av Visit Technologys egenutvecklade sökfunktion. nordic travel, dotterbolag till Ystad resebyrå/Team Bornholm AB, blir ”teknisk arrangör”, det vill säga den part som tar emot

de faktiska bokningarna samt hanterar transaktionerna mellan besökare (beställare) och företag (utförare) i Citybreak. Nordic Travel har lång erfarenhet av liknade uppdrag, bland annat är de idag teknisk arrangör åt Svenska Golfförbundet, Västmanland och Sörmland med kommuner samt Elite Hotels. tourism in skåne är beställare av ”bokningsplattformen”. Tourism in Skåne utgör också den regionala marknadspartnern till Skånes 33 kommuner, besöks­ näringen i Skåne samt fungerar som sammanhållande länk gentemot nationella marknadsorganisationen Visit Sweden.

näringen inom områdena kompetens- och affärsutveckling, tillväxtstrategier och exportmognad. – laget vi nu format för att ta Skånes besöksnäring till högre höjder är kompetent och erfaret. Mycket av bokningsplattformen kommer att finnas på plats redan till sommaren och det ska bli mycket spännande att se hur denna satsning utvecklar sig, säger Hans Henecke, vd för Business Region Skåne (moderbolag för Tourism in Skåne) samt Näringslivschef på Region Skåne/Näringsliv Skåne.

näringsliv skåne blir ”utvecklingsavdelningen” som hjälper Skånes besöknäring av produkt och destinationsutveckla Skåne, bland annat genom insatser riktade till

Avtal teknisk leverantör Visit Technology Group

Besökare

Mobiler

Näringen

Bokning hemsida

Bokning hemsida

Resesajter

Istället för att konkurrera med privata aktörer samarbetar Tourism in Skåne med dem.

9

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

SE O

Resebyråer

SK Å N ES BOKNIN GSBARA PRODUKTER

Bokning intressesajter

Bokning över disk

Bokning över disk

Partnersajter

KUNDER

utveckling Näringsliv Skåne

DE

MAT

RA GÖ

Avtal teknisk arrangör Nordic Travel

Bokning hemsida

RESA

CH

BO EN

Social media


Tillgänglighet

Allt du behöver veta om Skånes bokningsplattform nedan följer svar på de viktigaste frågor som näringen skickat in i enkätsvaren. Kan alla delta och hur gör man för att delta? Alla som har en turistprodukt kan vara med och presenteras på skane.com och i andra kanaler via vår gemensamma informationsdatabas. Om produkten har ett pris och kan bokas kan man synas i våra bokningskanaler. Man kontaktar sin lokala turistbyrå för att vara med. Vad kostar det att delta? Att vara med i informationsdatabasen kostar inget. Är du bokningsbar tas en provision på cirka 12-15 procent inklusive moms per bokning, beroende på produkt och kanal, per bokning. Man betalar bara för bokad och betald produkt. Provisionen kan ses som marknadsföringskostnad som ger garanterad omsättning. Annonserar man för 5 000 kr i en trycksak vet man inte vilket resultat det ger, 5 000 kr i provision ger garanterat cirka 40 000 kr i försäljningsomsättning. Vilken it-utrustning behöver man för att delta? Dator med Internet är det enda som krävs. Det kostar inget att få tillgång till administration av bokningssystemet. Hur mycket tid och it-kunnande krävs det för att delta? Inte mycket. Alla får en utbildning och tillgång till proffsig support. Se bokningsplattformen som ett strategiskt verktyg för att få marknadsföring och bokningar via många kanaler samt att slippa kund­betalningshantering. Det kommer att ge tid över att ta hand om kunder och utveckla verksamheten. Räcker det att jag skriver en liten text samt bifogar min hemsida för att kunna delta i bokningsplattformen? Det finns färdiga mallar som man lägger in information i. Vilket innehåll och hur man ska lägga in det får man hjälp med vid start.

10

Vilka krav ställs på dem som ingår i bokningsplattformen, finns det några intagningskriterier? I princip kan alla som har en produkt med ett pris och kan bokas vara med. Däremot kan sannolikt inte alla synas i alla kanaler beroende på om produkten passar utländska marknader etcetera. Det kommer att finnas kvalitetssäkringskrav för alla produkter. Kan man boka olika paket som blir en rundresa, med till exempel golf, mat och cykling? Man kommer att kunna boka både färdiga paket, som till exempel golfpaket och transport. Men kunden kan även plocka produkter från ett så kallat smörgåsbord till sin varukorg för att på så sätt skapa egna paket. Sommaren 2011 kommer det mestadels att vara boendeprodukter i systemet. Nästa år blir även transporter och så många andra produkter som möjligt bokningsbara. Hur ofta kan man ändra sin information och sitt erbjudande? Man kan i princip styra tillgänglighet och pris själv och hur man vill. En stor fördel med systemet är just att man kan vara flexibel och lägga upp specialerbjudanden under perioder man inte har så många andra bokningar eller fått en avbokning. Turister letar efter det individuella och personliga som INTE finns på stora bokningssajter. Detta gäller i alla fall för turistmål som inte är jättestora. Vad är det då för vits att delta? Det är en stor vits att vara med, då 70 procent söker resmål via sökmotorer. Ditt erbjudande syns nämligen även utan att kunden går in på en speciell bokningssajt. Ditt produktinnehåll i bokningssystemet är sökoptimerat, vilket gör att du syns högt i sökmotorer. Bokningsplattformens kanaler innefattar även bokning över disk på turistbyråer och anläggningar som har Citybreak. Det finns även en massa agenter nationellt

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

Olle Lidgren på Tourism in Skåne ansvarar för arbetet med bokningsplattformen.

och internationellt som kan boka Skåne direkt på sin resebyrå. Hur ändrar bokningsplattformen turistbyråns sätt att arbeta? För det första kan turistbyråerna boka hela Skåne, en viktig del för att öka korsförsäljningen. Men plattformen gör att turistbyråerna får en tydligare roll gentemot näringen. Turistbyrån blir en aktör som jobbar med destinations- och produktutveckling och inte en kommersiell aktör.

Frågor? För ytterligare frågor, kontakta projektledare Olle Lidgren, olle.lidgren@skane.com


Tillgänglighet

onlinebokning:

Besökarna ökade – och spenderar mer pengar för två år sedan gjorde Tosselilla Sommarland det möjligt att köpa biljetter till nöjesparken på webben via bokningssystemet Citybreak. Redan samma år kunde Annika Cederholm, delägare och marknadschef, räkna hem en rejäl ökning av antalet besökare. överst på önskelistan står en Skåneövergripande bokningsfunktion på webben. – Då kan resenären boka resa, boende och attraktioner vid ett tillfälle. Det hade varit den bästa lösningen för både oss och besökaren, säger Annika Cederholm. Att som besöksdestination kunna utnyttja det ”mentala besök” resenären gör när han eller hon semesterplanerar framför datorn har flera fördelar, menar Annika Cederholm:

• De största kostnaderna (resa, boende och inträdesavgifter) är redan betalda. Om kostnaderna sprids över tid, upplevs totalkostnaden som lägre och kunden blir mer benägen att spendera ytterligare pengar vid själva besöket. • Attraktioner blir mindre väderberoende eftersom personer som köpt biljetter online kommer även om vädret är sämre. • Attraktioner slipper kontanthanteringen och passagen genom entrén går fortare.

Bokning via webben blev succé för Tosselilla.

Bli bokningsbar via webben

• På Tosselilla arbetar man också med att skapa mervärde på plats för dem som köpt biljetter via webben. De med förköpta biljetter går in via en särskild vipentré, något som gör att de känner sig privilegierade och får mer ut av sin dag.

Annika Cederholms tips: • Inspireras av andras lösningar. • Analysera om egen (billigare/mer administration) eller tredjepartsbolag är lösningen för bokningshanteringen (dyrare/obetydlig administration).

• Steget mellan intresse och köpimpuls görs så kort som möjligt.

en gemensam bokningsportal har hjälpt entreprenörer på Gotland att få en flygande start på sin hotellverk­samhet med minimala investeringar i marknadsföring. – Vi vill ta hand om kunderna, inte fakturorna. Tack vare att vi är anslutna till en gemensam bokningsportal kan vi göra det vi är bäst på – driva ett hotell. Det säger Ann Nilsson en av ägarna till Hallfreda Hotell, en mil öster om Visby.

• Skapa ett mervärde för bokning via webben.

bokningar som möjligt genom bokningsportalen Destinationgotland.se. Drygt två av tre bokningar sker på hotellets egen mikrobutik, som tekniskt sett är en integrerad del av Destinationgotland. se. Resterande bokningar sker direkt på Destinationgotland.se. Marknadsföring av Hallfreda Hotell sker på portalen Destinationgotland.se där beskrivning av hotellet, butik och café görs i text och bild. Endast ”några tusen” har lagts på annan marknadsföring. – Det hade varit omöjligt för oss att starta verksamheten utan den draghjälp vi får av en gemensam bokningsportal för hela ön. Tack vare portalen kommer vi omedelbart i kontakt med merparten av de besökare som planerar sin resa till Gotland, säger Ann Nilsson.

gården Hallfreda har anor från 1300talet, 2009 öppnande det nyrenoverade hotellet med sex rum och två lägenheter, gårdsbutik och café. Strategin är att marknadsföra hotellet och hantera så många

11

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

Foto: Hallfreda Hotell

Bokningsportal hjälper hotellchefen vara hotellchef

• Koppla bokningsfunktionen till kundens bank.

Endast ”några tusen” har använts i marknadsföring, ändå är Hallfreda hotell i stort sett alltid fullbokat tack vare samarbetet med en central bokningsplattform.

Destinationgotland.se Gotland Promotion Bokningsportalen Destinationgotland.se ägs av rederiet Destination Gotland men företaget Gotland Promotion ansvarar för driften. På portalen finns funktioner som bokningar för boende, resa, paket­resor och evenemang. Destinationgotland.se är dessutom en plats för paketering, marknadsföring och försäljning av destination, produkt och/eller tjänst. Årligen bokas 300 000 gästnätter via Gotland Promotions försäljningskanaler. www.destinationgotland.se


Tillgänglighet

World Village of Women Sports kommer att hålla till i spektakulära ”Kronprissessan”, en byggnad som ritats av danska Bjarke Ingels Group.

Arenafeber

...men vad ska de fyllas med? Med 65 000 nya arena- och kongressplatser tar Skåne nu på allvar upp kampen om de attraktiva kongressbesökarna. Malmö, Lund och Kristianstad har nyligen invigt multiarenor i europeisk toppklass. Första riktigt stora evenemanget blev Handbolls-VM 2011 som lockade cirka 135 000 besökare till arenorna i Skåne och 1,5 miljarder tv-tittare. Även på kongress- och mötessidan rustar Skåne sig starkt jämfört med konkurrenterna. Malmö och Helsingborg bygger nya kongressanläggningar med plats för 1 500 respektive 1 200 åhörare. Nästa år står också Malmös nya mässanläggning klar – 17 000 kvadratmeter mässyta samt 4 000 kvadratmeter kontor och affärer 15 minuter från Kastrup med Öresundstågen. På planeringsstadiet finns World Village of Women Sports, ett internationellt forsknings-, utvecklings- och träningscentrum

12

med fokus på kvinnors idrott. Anlägg­ ningen på 125 000 kvadratmeter ska byggas mitt i Malmö till en kostnad av 2,5 miljarder. moderna arenor innebär nya möjligheter för kreativa arrangörer. – 30 procent av arrangemangen ska utgöras av idrott. Resten ska vara något annat, säger Percy Nilsson om Malmö Arena. Pia Jönsson-Rajgård tänker i samma banor: – Vi behöver få sportarenor att tänka kultur, matlagning eller temasatsningar som Oktoberfest och Sensation. Få kulturarenor att tänka monstertruckar, körfestivaler eller World of Warcraft-event med tusentals datorer i nätverk. Det är först när vi hittar nya, innovativa sätt att fylla anläggningarna oftare som dessa satsningar blir hållbara på sikt.

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

Kongress- och konferensanläggningar • Kontrapunkt – Malmös nya kongressoch konsertanläggning Kapacitet: Kongressdelen 1 500 platser, konserthuset 1 600 åskådare. Tillhörande hotell har 375 rum. Klar: årsskiftet 2013/2014. • Saltkristallerna – Helsingborgs nya kongressanläggning Kapacitet: 1200 platser. Tillhörande hotell har 250 rum. Klar: 2015. • Ystad Saltsjöbad Kapacitet: 325 platser. 13 konferensrum. Klar (nytt koncept): 2007. • Skansen i Båstad/Scandinavian Resort Kapacitet: 320 platser. 20 konferensrum. Plats för 500 restauranggäster. Klar (nytt koncept): 2008. • Ljungbyhed Park Kapacitet: 250 platser, 20 konferensrum, 1 050 sängplatser, restaurang för 500 personer. Klar (nytt koncept): 2009.

Andra prestigeanläggningar i Skåne • Malmö nya mässa. Multianläggning med plats för mässor och sport. Mässhall: 17 000 kvadratmeter samt 4 000 kvadratmeter kontor och handel. Klar: 2011. • World Village of Women Sports i Malmö. Internationellt forsknings-, utvecklings- och träningscentrum med fokus på kvinnors idrott. Kostnad: 2,5 miljarder. Byggstart: Ej bestämt.


Tillgänglighet

Nya säsonger krävs för att lyfta Skåne handbolls-vm fick hotellövernattningarna i Skåne att skjuta rejält i höjden, plus 23 procent under de tre veckor då turneringen pågick. Störst var ökningen i Kristianstad och Malmö med 59 respektive 36 procent. Siffrorna är en välbehövlig skjuts för Skåne vars besökssiffror för 2010 slutade i moll. – Skåne behöver locka besökare hela året. Att bara lita till sommarturisterna håller inte om vi ska öka omsättningen i besöksnäringen i Skåne från 18 till 24 miljarder till 2014, säger Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne. En titt på besöksstatistiken för Skåne talar sitt tydliga språk. Under vinterhalvåret gapar mer än hälften av Skånes hotellrum tomma. Sommarsäsongen lockar betydligt fler, men fortfarande står fyra av tio hotellrum tomma. Bryter vi ut Malmö ser siffrorna något bättre ut: Sju av tio hotellrum är bokade

under högsäsongen. Jämfört med städer som Göteborg, Stockholm och Köpenhamn har emellertid Malmö fortfarande en bit kvar. De tre städerna har knappt tio procentenheter högre beläggningsgrad under sommarmånaderna. två nyckelfaktorer för att skapa nya säsonger i Skåne är affärsutveckling av nya tjänster och produkter (tjänsteinnovation) samt möjlighet att boka hela sin Skåneresa via webben. Ett annat sätt är att arbeta strategiskt med att locka stora arrangemang och kongresser ”off season” till Skåne. Handbolls-VM i januari är ett sådant exempel. Uppskattningsvis 130.000 biljetter såldes till matcherna i Skåne, biltrafiken över Öresundsbron ökade med tio procent och hotellövernattningarna i Skåne ökade med 23 procent jämfört med samma period förra året. Konstrundan i april är

ett annat och mer varaktigt exempel på initiativ som skapat nya anledningar att åka till Skåne på annan tid än de traditionella sommarmånaderna. – Har man möjlighet att styra större evenemang och kongresser till lågsäsong är det givetvis en mycket god tanke. Det skapar nya säsonger och ökar beläggningen sett över hela året. De riktigt stora, internationella evenemangen kan vi dock inte påverka tidpunkten för utan där handlar det mer om huruvida Skåne kan blir ännu bättre på att profilera sig som en attraktiv evenemangsregion säger Pehr Palm, VD på Event in Skåne. – Handbolls-VM var ett riktigt bra test som gav eko i omvärlden. Redan i augusti kommer 38.000 scouter och åtminstone 40.000 medföljande till Kristianstad för World Scout Jamboree. Så visst är vi på väg att lyfta Skåne som evenemangs- och kongressdestination, säger Pehr Palm.

Många hotellrum i Skåne står tomma Hotellrum i Skåne 2010, Q1

Januari-Mars

40%

60%

Juli-September

61%

Hotellrum i Skåne 2010, Q3

39%

April-Juni

Hotellrum i Skåne 2010, Q2

53%

47%

Ledig kapacitet Q1 (jan-mar) Bokade hotellrum Q1

Ledig kapacitet Q2 (apr-juni) Bokade hotellrum Q2

Hotellrum i Skåne 2010, Q4

Oktober-December

49%

Ledig kapacitet Q3 (juli-sep) Bokade hotellrum Q3

51%

Ledig kapacitet

Ledig kapacitet Q4 (okt-dec) Bokade hotellrum Q4

Bokade hotellrum

Skånes besöksnäring behöver skapa nya reseanledningar till regionen även under lågsäsong. Några sätt är större evenemang och kongresser ”off season”, arbeta aktivt med tjänsteinnovation i besöksnäringen samt göra Skåne bokningsbart via webben. Idag är vartannat hotellrum i Skåne ledigt på årsbasis.

13

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

Källa: SCB/Tillväxtverket, Danmarks statistik, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. Observera att siffrorna för Q4 består av okt/nov 2010 samt dec 2009.


Tillgänglighet

utblick i världen:

Så blev Skottland hett året runt glasgow är en av Storbritanniens blötaste platser under januari. Ändå lockar staden över 100 000 besökare till the Celtic Connections, världens största vintermusikfestival. Det är bara en av 20 olika festivaler och teman för att locka besökare på vinterhalvåret. bakom skottlands framgång som året runt-destination finns ett stort arbete med att samordna besöksnäringens över 9 000 olika aktörer. Från enmansföretag till globala hotellkedjor. – Samarbetet mellan olika företag och näringar inom upplevelseindustrin är en

nyckel till våra framgångar som turistnation under årets alla dagar, säger Colin Houston, affärsutvecklingschef på Visit Scotland. Att få till samarbetet mellan tusentals aktörer i besöksnäringen har krävt systematiskt arbete. Skottland har engagerat hela näringen i både strategi och utförande. Vägen dit har varit gemensamma möten och workshops, där alla gett input och varit delaktiga i besluten. Ett exempel är det kända slottet och golfbanan S:t Andrews. I S:t Andrews är hela samhället involverat i besöksnäringen tack vare en serie workshops med alla intressenter i omgivningen.

14

Resultatet har blivit att hela orten och dess omgivning nu är aptitligt förpackad. Förutom huvudattraktionen golf: whisky­ provning, skaldjursfestival, shopping, guidade turer, 20 olika aktiviteter för barn, djurpark, akvarium, vattensport, spaanläggningar, ridning, tennis, fallskärmshoppning, drakflygning, teatrar, konserter och biografer. www.standrews.co.uk att få med hela omgivningen är nyckeln till att bli en året runt-destination. Det gäller i ännu högre grad platser som inte kan locka med världens mest kända golfbana, som S:t Andrews. Det betydligt mindre kända slottet Glamis och aktörer i dess omgivning hade bara öppet på sommaren. Varken slottet, museet, klostret, restaurangen eller utflyktsoperatören vågade förlänga sina öppettider på egen hand. Med den regionala turistorganisationen som samordnare kunde man skapa samsyn och gemensamt ta beslut för att stegvis bli en året runt-destination med slottet Glamis som huvudattraktion. även på nationell nivå är det samsyn och samarbete som gäller för att skapa en året runt-destination. Tillsammans har man bestämt sig för att skrota begreppen högoch lågsäsong. Idag marknadsförs Skottland som ett äventyr under alla årets 365 dagar. Varje månad har ett officiellt tema även under vinterhalvåret. I januari pågår världens största vintermusikfestival Celtic Connections och i februari samlas matälskare för att äta gott till låga priser genom restaurangprogrammet Dine Around Edinburgh. Sammantaget arrangeras ett tjugotal stora festivaler och evenemang bara under vinterhalvåret.

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

’Hemlig Gäst’ hjälper företagen med tjänsteinnovation visit scotlands kvalitetssystem är en grundbult för arbetet med tjänsteinnovation. Bedömning av företag görs av professionella rådgivare som genomför ett «Hemlig Gäst»- besök. Efter varje besök hålls ett möte där resultatet av besöket presenteras med fokus på vilka förbättringsmöjligheter företaget har att utveckla. Merparten av landets företag använder kvalitetssystemet (över 9 000) och det omfattar de flesta företagskategorier inom besöksnäringen.

Skottland • Besöksnäringen i Skottland genererar 110 miljarder kronor årligen samtidigt som näringen sysselsätter över 200 000 människor. • Besöksnäringens andel av BNP ligger på drygt fem procent, vilket är dubbelt så högt som i Sverige. • Tillväxten beräknas öka med 100 procent till år 2020.

Skottlands tillväxtvision Omsättning, miljarder kr:

2010

2020

110 miljarder 220 miljarder


Tjänsteinnovation

Europas mest innovativa region 2020 besöksnäringen kan och bör bidra i arbetet med att göra Skåne till Europas mest innovativa region. Skånes Livs­ medelsakademi har bildats för att sätta fart på innovationstakten i sin bransch. Frågan är om det nu är dags för en Besöksnärings­akademi? Innovation är hela Europas, Sveriges och Skånes utmaning för att konkurrera globalt. Besöksnäringen har identifierats som en viktig del för att driva den regionala utvecklingen i många delar av Europa. Allt fler orter och regioner ser potentialen inom turism och konkurrensen ökar. EUs nya strategi är att bli världens ledande turistdestination. Bakgrunden är den

framtida ekonomiska betydelse man tillmäter besöksnäringen. Fler innovativa företag är Närings­ departementets högsta prioritet och tjänsteinnovation är modeordet i såväl regeringskansliet som i näringslivet. Det leder till att mer forskningspengar slussas till detta område, så entreprenörer med sunda idéer har goda möjligheter att realisera dem. Tjänsteinnovation handlar om att ta reda på vad användaren vill ha och sedan utveckla tjänsten i samarbete med kun­ derna/användarna. Det kallas tjänstelogik och är ett annat perspektiv än den traditionella produktutvecklingen, som utgår från vad företaget kan tillverka. Tjänsteinnovation pekas ut som Sveriges främsta tillväxtområde. Logiken är inte svår att förstå. Över 70 procent av Sveriges BNP kommer från tjänsteproduktion, så vi lever redan i en tjänsteekonomi. Men det är fortfarande varuexporten som dominerar. Bara 30 procent av vår totala export kommer från tjänstesektorn. Tillväxtpotentialen är alltså mycket god, inte minst inom besöksnäringen.

Initiativ för innovation på nystartade Innovationsbloggen kan du följa arbetet med att ta fram Skånes innovationsstrategi; bakgrund, snabba uppdateringar och allt om hur processen går till. Innovationsstrategin ska vara klar i slutet av 2011 och är unik i sitt slag. innovationsbloggen.blogspot.com

branschorganisationen svensk turism bildar ett nytt bolag för att hjälpa kommuner att öka sin attraktionskraft och för att locka riskkapital till branschen. Det nya bolaget heter Svensk Destinationsutveckling. Bolagets uppgift är bland annat att hjälpa enskilda kommuner att bli så bra att de lockar utländska besökare, vilket är ett delmål i övergripande nationella strategin för besöksnäringen. den 30 mars 2011 arrangerar turistforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet i Östersund den första svenska vetenskapliga konferensen kring tjänsteinnovation i besöksnäringen.

Innovation. Spirit of Hven Backafallsbyn kombinerar historisk tradition av jordbruk och högkvalitativa råvaror från ön Ven med moderna upplevelser, exklusiva och lokalt producerade drycker och ett personligt engagemang. Destilleriet Spirit of Hven har designats för att skapa världens bästa sprit i sin kategori, oavsett om det är whisky, gin eller vodka. På bilden syns ”en whisky som skall kännas som ett härligt vårregn under en försiktig sol på vår underbara ö. Den skall ha en ljuv ton av vårens och sommarens frukter, lite hallon, vanilj och choklad åtföljd av rabarber och russin.”

15

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

nya sydsvensk entreprenörsfond (SEF) investerar i innovativa småföretag med bra affärsidéer. Fonden har ännu inget innehav i besöksnäringen, så först till kvarn...


Tjänsteinnovation

Näringens förslag för att utveckla Skånes gästhamnar gästhamnar beskrivs i denna rapporten att ha en outnyttjad potential som kan attrahera en halv miljon nya besökare till Skåne. Frågan som ställdes var, på vilka sätt kan den övriga besöksnäringen i Skåne bidra till att göra Skåne attraktivt för fritidsseglare från Tyskland, Polen och Danmark? IT-miljardären Hans Mellström vill utveckla Skånes gästhamnar.

hans mellström:

”Vi vill utveckla Skånes gästhamnar” entreprenören hans mellström investerar 500-600 Mkr i att överta och utveckla ett 20-tal marinor längs svenska kusten. Nu är siktet inställt på Skånes stora gästhamnar. Förhandlingar pågår. Hans Mellström har under de senaste 20 åren byggt upp koncernen Viamare kring sitt stora fritidsintresse – båtliv. Han ser en stor potential för svensk besöksnäring att locka fler utländska turister. – Vår skärgård, vår fjällvärd och vår skog är fantastiska naturupplevelser, som många i utlandet vill besöka. Vi har alla förutsättningar att sälja Sverige bättre. Viamare satsar på ökad båtturism, säger Hans Mellström. Viamare arbetar med tjänsteinnovation i fritidsbåtsnäringen. Helägda dotterbolaget Promarinas affärsidé är att ta hand om båten när ägaren inte använder den och att erbjuda olika tjänster kring båtlivet som service, utbildning , säkerhet och information. Alltfler båtägare nappar på bolagets erbjudande om full service. Det omfattar allt från vårfix, iläggning och sommarplats till upptagning och vinterförvaring i hall. Promarinas senaste avtal är med kommunerna i Uddevalla och Västervik. Här har bolaget fått vara med och påverka stads­ planen när man bygger nya gästhamnar.

16

– Idag driver och utvecklar vi tolv svenska marinor och en i Polen. Skåne är extra intressant eftersom man har ett stort upptagningsområde för utländska båt­ turister. Och Polen får mycket EU-pengar för att bygga om hamnar för fritidsbåtar, säger Hans Mellström. skånes 32 gästhamnar är en outnyttjad affärsmöjlighet. Västkustens gästhamnar har till exempel fem gånger fler gästnätter jämfört med Skåne. Genom att utveckla gästhamnarna och koppla ihop dem med övriga besöksnäringen skulle Skånes hamnar kunna locka lika många båtturister som västkusten. – Målet är att nå upp till västkustens volymer i våra gästhamnar inom tio år, säger Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne.

Gästhamnsbeläggning 2010 Antal båtar:

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

Västra Götaland Skåne 50 012

242 233

Här följer några av idéerna: • Karta i alla hamnarna runt Skånes kust «Välkommen till Skånes vackra kust” med attraktioner i närheten av respektive hamn. • Information på flera språk i alla hamnar. • Lånecyklar i alla hamnar. • Uthyrning av mopeder och bil. • Särskilt utrymme för hamnarna i bokningsplattformen. • Locka krogar och butiker att etablera sig i hamnar. Helst med lokala specialiteter och catering. • Förläng öppettider. Ibland går det inte ens att köpa en glass om vädret är varmt vid «fel» tidpunkt. • Schemalagd buss med guide i hamn för besök på restauranger, gårdsbutiker, natur- & kulturupplevelser. Ska kunna förbokas. • Samarbete mellan besöksställena och livsmedelsbutikerna där seglarna provianterar i form av inspirerande information och utbildning av butikspersonalen till ambassadörer för området. • En välkomstpåse fylld med smakpro­ dukter och informationsmaterial när besökande betalar eller lägger till i gästhamnen. • Evenemang i hamnarna som stärker hamnens attraktion. Seglarfesten på Råå är ett exempel. • Paketera vandringar från hamnen, typ fråge och sport, kriminalvandringar beroende på vad som finns i omgivningen. • Fler ställen att lägga ner båten på och ställen där man kan ta och parkera sitt båtsläp undertiden man är ute på sjön. • Musik- eller dansfestivaler i hamnarna på sommartid.


Tjänsteinnovation

Foto: Laila Berglund, Prinfo

Smaka på Skåne lockar världen En förmåga att se kunden och våga köra sitt eget koncept har gjort Monica Frangeurs matvandringar på Österlen till en fullbokad succé. Redan i januari kunde hon sätta ”lapp på luckan” för hela 2011.

Entreprenören som lyckades för bra ”hej, du har kommit till monica frangeur på Upplev & Njut. Jag arrangerar trevliga matvandringar med läcker mat ute i naturen från maj till siste september. Nu är det så tokigt att nästan alla platser för 2011 redan är fullbokade. Lämna ett meddelande om du vill köa för eventuella återbud så återkommer jag. Ha en riktigt bra dag”. Det är sällan man blir glad av att höra en telefonsvarare. Men när Monica Frangeurs svarare går igång blir man just – glad. Dels för att hennes röst låter så välkomnande. Dels för att det går bra för hennes ensamföretag att hon redan i början av januari kan sätta ”lapp på luckan” för resten av året. Hur är det möjligt? – Genom att se kunden, anstränga sig och verkligen göra sitt bästa. Gör du det, får du också nöjda kunder. Nöjda kunder kommer tillbaka – och rekommenderar dig i sin tur till vänner och bekanta, säger Monica Frangeur. Det låter självklart. Gör inte alla företagare detta – ser sina kunder? – Tyvärr inte. Alldeles för många lägger ned

Så lyckades Monica Frangeur Mycket mat, god mat och mat i rättan tid, serverat på riktigt porslin och vackra dukar. Maten håller yppersta kvalitet och kommer från noga utvalda och småskaliga skånska livsmedelsproducenter. Vandringen, fyra eller sju kilometer allt efter tycke och smak, går i ett naturskönt område som lätt kan misstas för att vara Provence. Många matstopp tillsammans med Monicas inspirerande guidning får landskapet, djuren och naturen att beröra och lämna sinnliga avtryck som besökaren minns. Länge.

17

oerhört mycket tid och energi på att kopiera andra; inredning, menyer eller koncept istället för att våga satsa på något eget och unikt. – Jag tror att alla gillar upplevelsen av att träffa någon som brinner för det man gör och har förverkligat sin dröm. Det blir en inspiration och tilltalar ens egna tankar och drömmar. – Och när man är ute och reser, då vill man ju uppleva glöd, unika upplevelser och det som förgyller och inspirerar. Det kan du som företagare bara erbjuda om du själv vågar tänka nytt, vara äkta, personlig och verkligen bryr dig om vad du gör och dina kunder. På Monica Frangeurs hemsida förklaras hur hon kombinerat mat med andra upplevelser på ett nytt sätt: ”Vandra och ät i timtal” ”Läckra smak­prover från Skånes småskaliga livsmedelsproducenter” ”Er guide berättar...” ”Färden går via både skog och det vackra öppna backlandskapet”. Sajten är lockande och enkel. Det är lätt att boka. "Nominerad till stora turismpriset”, läser jag vidare. Och så det där ordet: Fullbokat.

Monica Frangeurs tips för tjänsteinnovation: • Våga satsa på dina egna, unika idéer. • Se kunden och gör henne nöjd. • Brinn för det du gör och ansträng för att verkligen göra ditt bästa. • Nöjda kunder är din bästa marknadsföring, via mun-till-mun, bloggar, Facebook och alla andra ställen där de pratar om din verk­samhet. • Våga ta betalt för din passion. Det du gillar, gillar andra.

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

en region med god mat och gott vin får människor att bli lyckliga; Toscana, Champagne – eller varför inte aptitretaren Skåne. Skånska vinproducenter blir allt mer intressanta. Regionens matproducenter håller bra klass. Skånsk matturism börjar bli ett begrepp, något inte minst Monica Frangeur visar med sina utsålda matvandringar. – Besöksnäringen är en viktig kugge för att kunna vidareutveckla Skåne som matregion. Tillsammans kan vi dra stor nytta av varandras befintliga och potentiella kunder för att locka fler matintresserade besökare till Skåne, säger Håkan Jönsson, ansvarig för verksamhetsområdet Smaka på Skåne inom Skånes Livsmedelsakademi. Livsmedelsakademin är en bra kontaktväg för företagare som söker regionala mat- och vinproducenter eller potentiella samarbetspartners.


Tjänsteinnovation

Smart tänk skapade 365-dagars destination ska skåne växa som besöks­desti­nation måste regionen bli attraktiv 365 dagar om året. Familjen Åkesson, som driver Kiviks Musteri, Kronovalls Vinslott och Autoseum – Österlens bil & motormuseum, har arbetat målmedvetet för att utveckla attraktioner som håller året runt. – alla årstider har sin tjusning. Genom att vara innovativ och nyfiken på möjligheterna kan man också hitta och attrahera målgrupper under hela året, säger Kristina Levinsson, delägare samt Varumärkes- och designchef på Kiviks Musteri. Att bara hålla öppet ”åtta sommarveckor om året” ger hon inte mycket för. – Som företagare har man ett ansvar för att bygden ska leva året runt. Vad skulle det bli kvar av Österlen om alla här stängde ned tio månader om året, säger hon retoriskt.

denna övertygelse tillsammans med strategisk affärsplanering har gjort att Kiviks-koncernen hela tiden utvecklas. – I grund och botten är Kiviks musteri ett tillverkande företag med produktion året runt. Vi ville bredda vårt koncept och efter hand växte det fram en butik, ett upplevelse­centrum och en visningsträdgård. Vi såg hela tiden nya möjligheter; övernattningar, god mat och attraktiva upplevelser. Detta gjorde att vi tog över Kronvalls slott och breddade utbudet ytterligare. – Bilmuseet är en annan historia. Det är min man som är biltokig, så den delen är mer en familjeangelägenhet, säger Kristina med ett skratt. Men visst passar den in i ”365-konceptet”. kristina levinsson pratar också varumärkesbyggande som en viktig värdeskapare,

både för företaget och besökarna. – Bra upplevelser på plats gör att besökaren sedan köper våra produkter på sina hemorter resten av året och förlänger därmed sin upplevelse. Samverkan och infrastruktursatsningar är två andra nyckelfaktorer för att utveckla Österlen och Skåne till en 365-dagars­ destination. – Samarbeta och ta fram nya produkter tillsammans med andra företagare i trakten. Värna småskaligheten och bygg unika upplevelser för kunden, säger Kristina Levinsson och fortsätter: – På regional och nationell nivå krävs fler infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar, åtminstone på Österlen. Det måste gå att ta sig runt till de olika attraktionerna utan att vara beroende av egen bil.

Kristina Levinssons tips för att skapa en 365-dagars destination • Samarbeta med andra företagare på orten för att utveckla nya produkter och paketlösningar för kunden. • Gör det enkelt för besökaren att boka boende, inträdesbiljetter och transporter. Helst via webben. • Börja i liten skala och prova att utveckla och utöka verksamheten i små steg. • Börja idag och vänta aldrig till morgondagen.

Kivik Holding I den familjeägda Kiviks-koncernen ingår tre dotterbolag; Kiviks Musteri, Äpplets Hus samt Kronovalls Vinslott. Autoseum – Österlens bil & motor­ museum, ingår inte i koncernen.

Drycker lockar till Skåne Skåne lanseras som Europas nya vindistrikt. Skånska vinodlare och andra dryckesproducenter kraftsamlar för att lyfta regionens dragningskraft. En första satsning sker på TUR-mässan i Göteborg med representanter från Kiviks Musteri, Skillinge vingård (Domän Sånana), Hällåkra Vingård, Kullabygdens Vingård, Kullahalvöns Vingård samt Vingården i Åhus och besökarna erbjuds provsmakning. I shoppen på Kiviks musteri kan besökaren köpa med sig en del av upplevelsen hem. Genom att målmedvetet utveckla tjänster och produkter har familjen Åkesson och Kivik Holding utvecklat tjänster och produkter som lockar besökare 365 dagar om året.

18

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011


Foto: Magnus Eldh

Foto: Roine Magnusson

Tjänsteinnovation

Sedan 2002 har älgar och andra vilda djur lockat turister till Bergslagsskogarna. Nu ska verksamheten utvecklas för att passa naturfotografer.

utblick i sverige:

marcus eldh är vildmarksentreprenören som på några år lyckats placera Skinnskatteberg på världskartan. 2002 startade han Skogens Konung och tog med turister på älgsafari. Idag kommer utländska turister i stort sett året om som lockas av älg- och bäversafari, vargvandring och övernattning i kolarkojor. Nästa steg, och en form av tjänsteinnovation, är att anpassa turerna för att möta det ökandet intresset för fotografering av vilda djur. attraktionerna har successivt byggts ut med bland annat vargspaning på vintern. De turer Skogens Konung erbjuder har utvecklats tillsammans med turoperatörer som bolaget samarbetar med och är mycket strikt målgruppsanpassade. – Vid flera tillfällen har jag bjudit in representanter för turoperatörerna att komma hit och testa vårt erbjudande. De har sedan varit med och bestämt hur turer för deras respektive målgrupp ska se ut. Eftersom björn är sällsynt i Bergslagen har vi startat samarbete med Vargas Vildmarkslodge i Hälsingland för att även kunna erbjuda björnspaning, berättar Marcus Eldh. Huvudsäsong är maj-september, men turer är möjliga året om. Under höst och vinter arrangeras vargspaningar. Gästerna kommer främst från Sverige, England och Frankrike. Utländska gäster bokar sina resor oftast via

19

Foto: Magnus Laupa

Älgarna satte liten ort på världskartan Skogens Konung • Grundat: 2002 i Skinnskatteberg av Marcus Eldh certifierat enligt Naturens Bästas kriterier för eko­ turism. • Pris: Från 1 000 kr för enstaka safaris på några timmar upp till femdagars vildmarksturer för 8 000 kr/person. • Boende: Kolarkojor samt B&B. Marcus Eldh är vildmarksentreprenören som lockar kunder från hela världen med älg- och bäversafari, vargvandring och övernattning i kolarkojor.

• Besökande: 72 nationa­ liteter. 1 200 loginätter per år, 1 500 deltagare på dagsarrangemang.

de egna webbplatserna kolarbyn.se och wildsweden. com samt via turoperatörer. Idag samarbetar Skogens Konung med tio utländska turoperatörer. Svenska gäster bokar huvudsakligen direkt via hemsidan.

• Ny tjänst: Anpassa verksamheten till fotografer eftersom allt fler har allt bättre kamerautrustning.

– jag har aldrig köpt någon annonsplats. Marknadsföringen bygger på nöjda kunder. Återförsäljarna får sköta marknadsföringen så att vi får mer tid till att ta hand om verksamheten. Affärsidén är att hålla en hög upplevelsekvalitet. Gästerna ska känna att jag och mina kolleger tycker att vårt jobb är så roligt att vi inte gör det för pengarna, säger Marcus Eldh.

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011


Tillgänglighet

vinnare spår ny trend:

Mat- och träningssemester entreprenören monica frangeur, Upplev & Njut, föreslår en kombination av mat- och träningssemester som både kan locka nya resenärer och förlänga säsongen i Skåne. Tanken är att kombinera Skånes etablerade position som matregion med möjlighet till skön träning och kunskap om välbefinnande i kropp och själ. – Jag pratar med många som bokar matvandringar hos mig. Det finns ett behov av korta, tre fyradagarssemestrar i januari till mars med inriktning på både mat och träning, säger Monica Frangeur. – Boendet är mycket viktigt för den här målgruppen. Det ska vara hög kvalitet och mycket

Så blir du bättre på innovation du kan komma igång systematisk tjänsteinnovation redan nu. Följ 10 punkter för tjänsteinnovation och du kommer att utveckla ditt erbjudande på ett sätt som kunderna uppskattar.

insikt

idé

inspiration

implementering Insikt 1. Ta reda på vad dina kunder efterfrågar. Tryckta eller digitala enkäter en bra metod. Driver du ett hotell så prata med dina gäster när de är på besök för att nå en djupare förståelse kring deras behov. Dokumentera inte bara kundernas efterfrågan utan försök förstå de bakomliggande orsakerna. 2. Vidare krävs självinsikt. Formulera din verksamhets image, styrkor, svagheter och de värden ni vill förknippas med. Står ditt hotell för äventyr eller avslappning? Är ni moderna eller traditionella? Låt kärvärderingarna vara en kompass för i vilken riktning erbjudandet ska utvecklas.

20

avkopplande. Boendeentreprenören bör ta ledarskapet att samla proffsiga leverantörer inom mat och träning för ett koncept. Monica poängterar att alla transporter måste vara lösta, men att det inte spelar någon roll om boendet är i en stad eller på landet. – Det finns ett mervärde om man kan erbjuda träning och mat där kunden provar på koncept och får med sig enkla underlag hem för att fortsätta sin hälsosamma inriktning, säger Monica. Monica vinner med sitt förslag deltagande på något av Tourism in Skånes kommande fortbildningsarrangemang. Se hela listan på sidan 5.

Inspiration 3. Innovation kräver inspiration. Gör en framtidsanalys. Hur tror du samhället ser ut om 20 år. Vilka tjänster efterfrågas inom din bransch? 4. Gör en trendspaning. Vad snackas det om inom branschen just nu? Försök urskilja gemensamma ämnen i magasin, dagstidningar och bloggar. Det hjälper dig förstå vad dina ”icke-kunder” efterfrågar och vad du skulle kunna erbjuda dem. 5. Låt dig inspireras av förändringar på regional och lokal nivå som är relevanta för din målgrupp. Vilka utvecklingsmöjligheter innebär de för just din verksamhet? 6. Uppmuntra medarbetare till att tänka annorlunda. Dokumentera spontana idéer som dyker upp bland personal, kunder och personer i din omgivning. Innovation 7. Dags att idégenerera. Spåna fritt i grupp kring de möjligheter som identifierats i inspirationsfasen. Kritik är förbjuden och smått galna idéer ska uppmuntras. En tokig idé väcker ofta andra spännande tankar. Bjud in kunderna att delta för att sätta deras perspektiv i fokus. Erbjud en gratis övernattning mot att de deltar. Genomför fyra idésessioner med olika kunder under en månads tid. 8. Gallra bland idéerna och betygsätt efter relevans, realiserbarhet och hur radikala de är. En lösning är relevant om den är baserad på kundinsikten och går i linje med kärnvärderingarna. Sikta på radikala och långsiktiga innovationer som löser kundens problem på nya sätt. Implementering 9. Gör en plan för hur den slutgiltiga idén ska omvandlas till verklighet. Vad ska göras, när ska det ske och vem ska involveras? 10. Ett steg som ofta glöms bort är utvärdering. När idén har implementeras så ta dig tid att fundera hur innovationsprocessen har fungerat och om något ska göras annorlunda nästa gång.

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne nr 2 2011

Monica Frangeur föreslår ny kombination av mat- och träningsresor för vinter och vår. Kvalitet är viktigt och målgruppen är inte priskänslig, säger hon.

Skånes mest innovativa Slott, djurpark och musteri toppar listan över mest innovativa besöksattraktioner i Skåne, enligt de som svarat på enkäten om tjänsteinnovation. Frågan som besvarats är ”vilken besöksattraktion anser du ha kommit längst vad gäller tjänsteinnovation? Flest röster, uppifrån, har följande attraktioner fått: • Sofiero, Helsingborg • Skånes djurpark, Höör • Kiviks musteri, Kivik • Monika Frangeur, matvandringen på Österlen • Wallander-turer, Ystad • Kulturen, Lund • Wanås slott, Wanås • Evenemang i Malmö Arena, Malmö • Tosselilla Sommarland, Tomelilla • Kullaflyg, HelsingborgÄngelholms flygplats • Brösarps Gästgifveri, Brösarp • Öresundsbron, MalmöKöpenhamn

Strategirapport 2 - tjänsteinnovation och tillgänglighet (UPPDATERAD VERSION)  

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Rapport nr 2: Tjänsteinnovation och tillgänglighet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you