Architecture from Oulu - Uutta oululaista arkkitehtisuunnittelua

Page 1

ARCHITECTURE FROM OULU Uutta oululaista arkkitehtisuunnittelua


SISÄLTÖ/CONTENTS

YRITYKSET/COMPANIES

ESIPUHE.......................................................................2 INTRODUCTION......................................................... 3

alt Arkkitehdit Oy Arkkitehdit m3 Oy Arkkitehtiasema Oy Arkkitehtitoimisto Amazon Arkkitehtitoimisto Avario Oy Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy Arkkitehtitoimisto HML Oy Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

KAUPUNKI- JA ALUESUUNNITTELU.........................4 CITY AND DISTRICT PLANNING................................ 5 HOTELLIT JA VAPAA-AIKA...................................... 10 HOTELS AND LEISURE.............................................. 11 PUURAKENTAMINEN................................................ 16 WOOD CONSTRUCTION...........................................17

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus JVK-Arkkitehdit Ky Linja Arkkitehdit Oy LUO Arkkitehdit Oy PAVE Arkkitehdit Oy UKI Arkkitehdit Oy Vauhtiviiva Oy VSU Maisema-arkkitehdit Oy

KOULUT.....................................................................24 SCHOOLS .................................................................. 25 MONITOIMITALOT...................................................30 MULTIPURPOSE BUILDINGS.....................................31

Uutta oululaista arkkitehtisuunnittelua

KIRJASTOT JA LIIKUNTA..........................................38 LIBRARIES AND SPORTS FACILITIES.......................39 TEOLLISUUS JA LOGISTIIKKA................................. 44 INDUSTRY AND LOGISTICS......................................45 LIIKERAKENTAMINEN JA TYÖTILAT.......................50 BUSINESS CONSTRUCTION AND WORKSPACES....51 SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET......................58 HOSPITALS AND HEALTH CARE CENTRES.............59 TÄYDENNYS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN......... 66 INFILL AND REPAIR CONSTRUCTION..................... 67 ASUNTORAKENTAMINEN........................................74 RESIDENTIAL CONSTRUCTION............................... 75 YRITYKSET.................................................................82 COMPANIES..............................................................82 KOHDELUETTELO.................................................... 86 LIST OF PROJECTS...................................................86 KUVAT........................................................................ 88 PHOTOS....................................................................88

ARCHITECTURE FROM OULU

www.businessoulu.com


ESIPUHE O

ulu on maailman pohjoisin arkkitehtuurin keskittymä, ja vaikuttavuudeltaan aluettaan suurempi. Pohjoisuus ei ole pelkkä itseisarvo, vaan sen mukana on rakentunut ajallemme elintärkeitä vahvuuksia. Nykyarkkitehtuurissa kasvavat yhä tärkeämmäksi kestävyyden, energiatehokkuuden ja käyttäjälähtöisyyden arvot. Nämä suomalaisen rakentamisen perinteiset hyveet on sisäänrakennettu oululaiseen arkkitehtisuunnitteluun. Oululainen arkkitehtuuri tehdään yhteistyössä. Kaupungin yhdeksänkymmenen arkkitehtitoimiston joukko muodostaa luontevasti yhteenliittymiä, jos projekti vaatii erityisosaamista tai lisävoimaa naapurista. Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta on

2 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | ESIPUHE

INTRODUCTION hyvin verkottunut maailmalle, ja tekee korkealaatuista ja käytännönläheistä arkkitehtuurin tutkimusta. Kaupungin rakennusvalvonta on useampaan kertaan palkittu neuvovasta ja yhteistyöhakuisesta otteesta. Alueen vahva peliteollisuus ja vr-osaaminen on innostanut kehittämään paitsi suunnittelun uusia teknologioita, myös käyttäjälähtöisiä menetelmiä. Tässä julkaisussa esitellään esimerkkejä oululaisten arkkitehtien työstä suunnittelukohteittain ryhmiteltynä. Työssä korostuu pohjoisen otteen lisäksi tilaajaa, käyttäjää ja käyttötarkoitusta oivaltavasti ja lämmöllä ymmärtävä ote.

O

ulu is the world’s northernmost architectural hub with an impact that extends far beyond the region itself. Northernness is not just an intrinsic value, but it has helped create some of the strengths that are crucial in our time. Sustainability, energy efficiency, and user-centeredness have grown to be more and more significant values in modern architecture. These traditional virtues of Finnish construction are built-in qualities also in architectural design done in Oulu. Architecture in Oulu is created collaboratively. Any of the 90 architectural practices in the city can form coalitions quite naturally, if a project requires some form of special expertise or an extra pair of hands from next door. The Faculty of Architecture in the University of Oulu is well networked internationally, and the study

of architecture here is high-level and down-to-earth at the same time. The city’s building control has been awarded several times for its instructive and cooperative approach. The region’s strong gaming industry and VR expertise have inspired architects to develop not only new design technologies but also novel user-driven methods. This publication introduces examples of the work by Oulu architects as categorised according to design projects. Their work emphasises a northern touch as well as an approach that pays attention to the commissioner, the user and the usage – with insight and warmth.

3 ARCHITECTURE   FROM   OULU | INTRODUCTION


Kaupunki- ja aluesuunnittelu

City and district planning

VANHA YHDISTYY UUTEEN

THE OLD MERGES WITH THE NEW

Kun vanhoja, jo olemassa olevia rakenteita yhdistetään uusiin tarpeisiin ja toimintoihin, tarvitaan monitahoista ja monitasoista suunnittelutyötä sekä paljon viestintää.

When old, existing structures are connected to new needs and functions, multi-faceted planning on many levels as well as good communications are needed.

Kaupunkien rakentamisen vauhti yllättää maassa, jossa väkiluku ei juurikaan kasva. Maailman mitassa urbanisoituminen on vahvimpia ja selvimpiä megatrendejä, ja Suomessa on menossa vahva jo rakennettujen kaupunkialueiden tiivistäminen.

For a country where the population is not really growing, the speed of urban construction in Finland is surprising. Globally speaking, urbanisation is one of the strongest and most distinct megatrends, while the governing trend in Finland is to condense urban areas that have already been constructed.

Kaavoituksen eri tasot on nyky-yhteiskunnissa viritetty johdonmukaiseksi hierarkiaksi, mutta sillä ei yksin ratkaista hyvän kaupunkirakenteen syntymistä. Kaupunkisuunnittelu on onnistunutta vasta, kun onnistutaan yhdistämään eri tavoin sitoviin kaavoihin ja määräyksiin rakentamisen ammattilaisten ja rahoittajien seekä ympäristön asukkaiden intressit.

4 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KAUPUNKI-   JA   ALUESUUNNITTELU

Kaupunkisuunnittelun tehtävissä etsitään usein ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin ja samalla myös moottoria muutosten toimeenpanemiseksi. Koska kaupunki kuuluu kaikille, on suunnitelmista pystyttävä myös kommunikoimaan kaikille rakennushankkeeseen liittyville tahoille. Tarvitaan siis yhtä paljon visionääristä suunnittelijaa kuin erilaisten intressien taitavaa sovittelijaa. Kaupunkikehityksen projektit lähtevät kunnolla liikkeelle yleensä vasta, kun arkkitehti on voinut esittää hankkeesta hyvän ja havainnollisen suunnitelman.

The different levels of city planning have been designed in modern societies into a coherent hierarchy, but this alone is not the solution for creating a good city structure. City planning is not a success until the interests of engineering professionals, investors and definitely also the inhabitants are successfully connected to binding plans and specifications.

One of the tasks in city planning is to look for solutions to changing needs and often also an engine for carrying out the changes. Because the city belongs to everyone, it is also essential that the plans can be communicated to all parties in a construction project. This means that there is an equal need for a visionary planner and a negotiator who understands all the related interests. An urban development project does not properly start until a proficient architect has presented a good, illustrative plan about it.

5 ARCHITECTURE   FROM   OULU | CITY   AND   DISTRICT   PLANNING


Pateniemenrantaan rakennetaan meren ja luonnon lähelle asuntoja noin 3 000 oululaiselle. Alue tukeutuu luontevasti vanhan sahayhteisön synnyttämään palvelurakenteeseen ja liikenneverkostoon. Housing for approximately 3 000 people will be built on the Pateniemenranta seashore in Oulu. The area relies smoothly on the service structure and traffic connections created for an old sawmill community.

Kokonaisvaltaisessa puistosuunnittelussa yhdistyy estetiikka ja toimivuus, istutukset ja rakenteet. Hyväntoivonpuiston taideteoksen omaisista silloista on jo nyt tullut osa Jätkäsaaren identiteettiä. Comprehensive park design combines the aesthetics and functionality, along with planting and structures. The artwork-type bridges in Hyväntoivonpuisto park are already part of the identity of Jätkäsaari island in Helsinki. Aluesuunnittelu maanalaisissa tiloissa on oma vaativa lajinsa. Stockmannin pysäköintilaitos palkittiin Euroopan parhaana valmistuessaan vuonna 2009. District planning in underground spaces is a demanding domain. The Stockmann parking facility was awarded as the best in Europe upon its completion in 2009.

Pateniemenranta I Linja Arkkitehdit Oy » 84

6 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KAUPUNKI-   JA   ALUESUUNNITTELU

Hyväntoivonpuiston silta, Helsinki I VSU maisema-arkkitehdit Oy » 85

Stockmann Q-Park, Helsinki I Arkkitehtitoimisto Laatio Oy » 84

7 ARCHITECTURE   FROM   OULU | CITY   AND   DISTRICT   PLANNING


Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä, Tampere I UKI Arkkitehdit Oy » 85

Törnävän sairaala-alue, Seinäjoki I UKI Arkkitehdit Oy » 85

Heinäpään täydennysrakennuskonseptit, Oulu I LUO arkkitehdit Oy » 85

Viime vuosisadalla rakentuneita kantakaupunkialueita halutaan nyt kaikkialla tiivistää. Useimmiten halutaan säilyttää alueen kodikas mittakaava: kaupunkimaisuutta halutaan lisää, mutta kohtuudella.

Tampereen Käräjätörmän alueelta edellytettiin sopivuutta eri sukupolville, eri tavoin liikkuville, jopa muistisairaille kansalaisille. Tässä suunnittelukilpailun voittajatyössä huomioitiin erityisen hyvin yhteisöllisyyden vaatimukset.

There are efforts all around to condense inner city areas built in last century. In most cases there is a desire to maintain the homely scale of the district: creating a more city-like environment without going over the top.

When the Käräjätörmä district in Tampere was commissioned, a requirement was that it should suit different generations of citizens with various kinds of mobility, even people suffering from memory disorders. This design competition winner paid particularly good attention to the requirements of communality.

8 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KAUPUNKI-   JA   ALUESUUNNITTELU

9 ARCHITECTURE   FROM   OULU | CITY   AND   DISTRICT   PLANNING


Hotellit ja vapaa-aika

Hotels and leisure

VASTAKOHDISTA SYNTYY ELÄMYS

CONTRASTS CREATING AN EXPERIENCE

Laadukas suunnittelu pystyy yhdistämään modernin, nykyvaatimukset täyttävän rakentamisen ympäröivään maisemaan ilman että matkailijan hakema kokemus särkyy.

High-quality design meets today’s requirements and is able to merge modern construction with the surrounding landscape in way that keeps a tourist’s anticipated experience intact.

Vapaa-ajan rakentaminen on tasapainoilijan laji ja edellyttää vastakohtaisuuksien hallintaa. Vapaa-ajan kohteilta haetaan elämyksiä, näyttävyyttä. Mutta lomalla tai matkalla halutaan myös rauhoittua ja rentoutua. Rakennukset tehdään useimmiten kohteisiin, joissa ympäristö on herkkää ja maun on oltava tarkka. Maisema ei voi olla trendeille alisteinen, olipa sitten kyse iättömästä luonnonkohteesta tai ikonisesta kaupunkiympäristöstä.

Leisure construction is a balancing act that requires mastery of contrasts. Memorability and splendour are qualities often expected from leisure destinations. But people also want to relax and take it easy while on holiday or taking a trip. These buildings are usually constructed in destinations where the surroundings are sensitive and a strict sense of taste must be observed. The landscape cannot be subjugated by trends, whether the location is an ageless natural destination or an iconic city environment.

10 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | HOTELLIT JA VAPAA-AIKA

Esittelemme tässä onnistuneita kohteita sekä kaupungin sykkeestä, että tunturien sylistä. Suomalainen sauna on yhtä välttämätön Euroopan korkeimmassa rakennuksessa kuin pohjoisessa metsämaisemassa.

Here we introduce successful projects from city settings as well as natural environments by the fells of the north. A Finnish sauna is equally important in Europe’s tallest building and in the northern forest landscape.

11 ARCHITECTURE   FROM   OULU | HOTELS AND LEISURE


Levi Hotel Spa I PAVE Arkkitehdit Oy » 85

Levin hotellissa yhdistyvät moderni selkeys ja näyttävyys, luonnonmateriaalit luonnon maiseman jatkeena sekä tunturin ja kylpylän elämykset. The design of Levi Hotel and Spa combines modern clarity with extravagance, use of natural materials as a continuation of the landscape, and the enjoyable experiences of the fell setting and the spa. Sauna, The Shangri-La Hotel at The Shard, London I PAVE Arkkitehdit Oy » 85 12 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | HOTELLIT JA VAPAA-AIKA

Suomalainen sauna yhdessä Euroopan korkeimmista rakennuksista. A Finnish sauna in one of Europe’s tallest buildings. 13 ARCHITECTURE   FROM   OULU | HOTELS AND LEISURE


Aittalahden lintutorni, Raahe I VSU maisema-arkkitehdit Oy » 85

Herrainhiekat, Kalajoki I Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy » 83

Pyhä-Luoston luontokeskus Naava, Pyhätunturi I Kimmo Kuismanen » 83 Kansallispuistot ovat tärkeä osa kansallista omaisuutta. Puistojen palvelurakenteessa satsataan korkealaatuiseen arkkitehtuuriin. Korpinnokka, Pello I Amazon » 82 14 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | HOTELLIT JA VAPAA-AIKA

National parks are an important part of the Finnish national property. The service structure in the parks rests on high-quality architecture. 15 ARCHITECTURE   FROM   OULU | HOTELS AND LEISURE


Wood construction

Puurakentaminen

ENEMMÄN KUIN TRENDI

MORE THAN A TREND

Puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin arvo nousee nopeammin kuin koskaan, samoin pohjoissuomalaisen hirsirakentamisen arvostus myös julkisessa rakentamisessa.

The value of wood construction and wood architecture is increasing faster than ever, just like the appreciation of northern Finnish log building also in public construction.

Luonnollista, terveellistä, kaunista ja hiiltä sitovaa puutavaraa on perinteisesti käytetty pientalojen materiaalina, mutta nyt yhä useammin myös muissa rakennustyypeissä kerrostaloista teollisuusrakennuksiin.

rakennuttajat ja suunnittelijat. Näin syntyi vankka puurakentamisen osaamiskeskittymä, jonka tulokset elävät vahvasti alueella ja leviävät maailmalle täällä oppinsa saaneiden suunnittelijoiden viemänä.

Traditionally, this natural, healthy, beautiful and carbon-binding wood material has been used for small residential buildings, but now wood is becoming more and more common also in other building types from apartment buildings to industrial buildings.

architects were selected for each of the blocks in the district. This created a strong centre of excellence in wood construction. Now its results live vibrantly in the area and spread out into the world through the work of designers who gained their expertise here.

Tässä julkaisussa esitellään palkintoja voittaneita ja tunnustusta saaneita yksittäisiä kohteita. Oululaisen puuarkkitehtuurin juuret yltävät myös kaupunkisuunnittelun puolelle. Suomen ensimmäinen moderni puukaupunkialue sai alkunsa jo viime vuosituhannella Oulun Yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudion käynnistämänä. Puu-Linnanmaa on 12 hehtaarin tiivis pienkerrostaloalue, joka valmistui 2003 – siis hyvän aikaa ennen nykyistä puurakentamisen noususuhdannetta. Alueen kortteleihin valittiin jokaiseen eri

Pohjoissuomalainen puurakentamisen klusteri käsittää suunnitteluosaamisen lisäksi koko arvoketjun. Pudasjärven, Kuusamon ja Oulunkaaren seutukunnan alue muodostaa hirsitalotehtaiden keskittymän. Pitkälle viimeisteltyjen massiivipuuelementtien ja niiden raaka-materiaalin, CLT:n valmistus on edistyneintä Kuhmossa. Lisäksi alueella on täysi tarjonta sekä laadukkaiden rakennusosien valmistajia, että uusinta älykästä rakennusten ja rakentamisen teknologiaa.

This publication introduces individual, award-winning and acclaimed projects. Wood architecture has far-reaching roots in Oulu when it comes to city planning, too. The first modern wood-constructed city district in Finland was launched already before the turn of the millennium by the Wood Studio of the Department of Architecture at the University of Oulu. Wooden Linnanmaa is a tightly constructed 12-hectare district of small apartment buildings which was completed in 2003. This was well before the current boom of wood construction. Different contractors and

The northern Finnish cluster of wood construction includes not only design expertise but the whole value chain as well. The region of Pudasjärvi, Kuusamo and the Oulu Arc Subregion constitutes a major cluster of log house factories. The manufacturing of highly refined massive wood elements and their raw material, CLT, is at its most advanced in Kuhmo. Moreover, the region offers a wide selection of manufacturers for high-quality building blocks as well as new, intelligent technology for buildings and construction.

16 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | PUURAKENTAMINEN

17 ARCHITECTURE   FROM   OULU | WOOD  CONSTRUCTION


Lämmintä perinteistä ilmettä henkivä Lumijoen koulu pitää sisällään nykyaikaiset opetustilat. The Lumijoki school emanates a warm, traditional feel but encases modern educational facilities.

Lumijoen hirsikoulu I LUO Arkkitehdit Oy » 85 Pudasjärven hirsikampus I Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy » 84 Piha- ja maisemasuunnittelu / Landscape design I VSU maisema-arkkitehdit Oy » 85 Maailman suurin hirsikoulu. Koululaisten vanhemmat useimmiten vastustavat keskitettyjä, suuria kouluratkaisuja, joissa koulumatka joillakin vääjäämättä pitenee. Tässä tapauksessa tapahtui päinvastoin: kaikki haluavat Hirsikampukseen. The largest log school in the world. The parents of school kids usually object to big, centralised school solutions where the school trips inevitably become longer for some. In this case the opposite happened: everyone wants to attend the Log Campus. 18 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | PUURAKENTAMINEN

19 ARCHITECTURE   FROM   OULU | WOOD  CONSTRUCTION


Tuupalan alakoulu ja päiväkoti, Kuhmo I Alt Arkkitehdit Oy » 82 Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy

Puupalkinnon 2018 voittanut Tuupalan koulu menestyi myös Arkkitehtuurin Finlandia-kisassa. Korkeatasoinen arkkitehtuuri ei ole aina kallista: hanke kokonaisuudessaan pysyi kohtuullisessa budjetissaan. The Tuupala school won the Wood Construction Award in 2018 and did well also in the contest for the Finlandia Prize for Architecture. High-level architecture is not necessarily expensive: the project as a whole was completed within the limits of its reasonable budget. 20 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | PUURAKENTAMINEN

Pudasjärven hirsikartano I Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy » 84 Puupinnat tuovat palvelukotiin kodikkuutta ja lämpöä, se on ilmeistä. Mutta tiesitkö, että puulla on myös antiseptisiä ominaisuuksia? Erityisesti männyn sydänpuu, joka massiivihirressä tuodaan pintaan, vastustaa jopa sitkeimpiä sairaalabakteereja.

It is apparent that a sheltered home becomes more cosy and warm with the use of wooden surfaces. But did you know that wood also has antiseptic properties? Particularly the duramen of pine which is brought to the surface in massive logs is resistant to even the most resilient hospital bacteria. 21 ARCHITECTURE   FROM   OULU | WOOD  CONSTRUCTION


Pro Nemus -vierailukeskus, Metsä Group, Äänekoski I Uki Arkkitehdit Oy » 85

Pikku-Paavalin päiväkoti oli ensimmäinen Pudasjärvelle rakennettu moderni julkinen hirsirakennus. Nykyään Pudasjärven kaupunki rakentaa lähes kaikki kohteensa hirrestä. The Pikku-Paavali kindergarten was the first modern, public log building built in Pudasjärvi. Since then, the City of Pudasjärvi has declared itself as the log capital of the world and nowadays constructs nearly all its projects with logs.

Pikku Paavalin päiväkoti, Pudasjärvi I Arkkitehdit m3 Oy » 82

Puunjaollisuusteollisuus rakentaakin puusta. Suomen kaikkien aikojen suurimman teollisuusinvestoinnin Metsä Fibren pääarkkitehti vastaa siitä, että puu näkyy myös tehtaan vierailukeskuksessa. Wood processing industry also builds with wood. The main architect of Finland’s all-time biggest industrial investment, Metsä Fibre, has made sure that wood is visible also in the factory’s visitors centre. 22 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | PUURAKENTAMINEN

23 ARCHITECTURE   FROM   OULU | WOOD  CONSTRUCTION


Koulut

Schools

UUSI OULUN KOULU

THE NEW SCHOOL OF OULU

Koulusuunnittelu on yksi Oulun arkkitehtuurin ehdottomista vahvuuksista. Tämän katalogin toimistojen referensseistä löytyy yli 200 koulukohdetta.

Designing of schools is one of the absolute architectural strengths in Oulu. There are more than 200 school project references in this catalogue.

Uudet opetussuunnitelmat ja kiinteistöalan trendit vaativat arkkitehtitoimistoilta nopeaa uudistumiskykyä ja ovat tuoneet tullessaan uudenlaisia rooleja projekteissa. Avoimien oppimisympäristöjen haasteet eivät ole vain tilallisia, vaan arkkitehtisuunnittelija on tärkeä tekijä koko opetusalan muutoksen hallinnassa – ja joskus myös tarpeellisten kompromissien fasilitoija. Jokainen koulu on suunniteltava erikseen tilaajia, käyttäjiä, rakentajia ja asiantuntijoita kuunnellen.

New school curricula along with the trends of the real estate business require that architectural firms be capable of renewing themselves quickly, bringing about new types of roles in projects. The challenges of open learning spaces do not pertain to spatial issues alone, but the architectural designer is a key factor in the overall management of the changing field of education – and sometimes also the facilitator of necessary compromises. Each school must be designed separately, listening to the comments of commissioners, users, constructors and other experts.

Oululaiset arkkitehdit ovat tunnettuja hyvästä yhteistyökyvystä ja monien menetelmien hallinnasta. Uusissa oppimisen tiloissa tarvitaan arkkitehtiosaamisen rinnalla entistä vaativampaa akustiikan hallintaa ja monipuolisempaa sisustussuunnittelua. Asiakaslähtöiset suunnittelumenetelmät tuovat korvaamatonta tietoa opettajilta ja koululaisilta ja rohkaisevat tulevia käyttäjiä uusiin opetusmenetelmiin. Hyvin suunnitellussa koulussa opitaan ja viihdytään paremmin. Hyvin suunniteltu koulu on edullinen rakentaa ja ylläpitää. Käytännöllisesti muunneltavat tilat ja korkea esteettinen laatu takaavat rakennukselle pitkän käyttöiän.

24 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KOULUT

A well-designed school contributes to better learning and comfort. A well-designed school is inexpensive to build and maintain. A practical, convertible space and high aesthetic quality guarantee a long life for a school building.

The architects in Oulu are famous for their cooperative skills and mastery of multiple methods. The new learning spaces require not only architectural expertise but also more and more profound understanding for acoustics and versatile skills in interior design. Customer-oriented design methods provide priceless information from teachers and pupils and encourage future users to commit to the new teaching methods.

25 ARCHITECTURE   FROM   OULU | SCHOOLS


Lehtikankaan koulu, Kajaani I Alt Arkkitehdit Oy » 82

Lehtikankaan koulu valmistui 2017, ja palvelee nyt päivittäin 700 peruskoululaista. Koulusuunnittelun lähtökohtana on lasten ja nuorten opetuksen toiminnalliset vaatimukset, mutta myös aikuisia palvelevat kirjasto- ja vapaa-ajan palvelut toimivat tiloissa ilman kompromisseja. The Lehtikangas school was completed in 2017 and now serves 700 elementary school kids on a daily basis. Naturally, the foundation for school design lies in the functional needs of child and youth education, but library and leisure activities serving adult citizens alike function within the premises without compromise.

26 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KAUPUNKI-   JA   ALUESUUNNITTELU

27 ARCHITECTURE   FROM   OULU | SCHOOLS


Niemenrannan koulu on oululaista nykyarkkitehtuuria – tiilijulkisivusta ja detaljeista löytyy yhteys aiempaan regionalistiseen Oulun kouluun. Ammattiopisto Live, Espoo I Linja Arkkitehdit Oy » 84

The Niemenranta school represents modern Oulu architecture – the brick facade and details have a connection to the previous, regionalist Oulu school of architects.

Niemenrannan koulu ja päiväkoti, Oulunsalo I Alt Arkkitehdit Oy » 82

Talvikankaan koulu, Oulu I Arkkitehdit m3 Oy » 82 Portaikon graafisella betonilla toteutettu teos / Staircase artwork in graphic concrete I Samuli Naamanka

28 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KOULUT

29 ARCHITECTURE   FROM   OULU | SCHOOLS


Multipurpose buildings

Monitoimitalot

TALO PUHUTTELEE KÄYTTÄJIÄÄN

A BUILDING SPEAKS TO ITS USERS

Oivaltavasti suunniteltu monitoimitalo palvelee kutsuvasti kaikkia erilaisia käyttäjäryhmiään. Suurikin voi olla kodikasta.

With insighful planning, a space serving multiple user groups is inviting to all its users. Something big can be cosy at the same time.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on totuttu siihen, että julkisilla rakennuksilla on monta käyttöä. Erityisesti koulut ovat palvelleet paitsi opetuksen tiloina, myös laajemmin ympäröivän yhdyskunnan keskuspaikkana. Urheilun ja kulttuurin, kirjastopalvelujen, järjestötoiminnan ja vapaan sivistystyön tilatarpeet ymmärretään toteuttaa samassa paikassa. On helppo ymmärtää, että tämä on houkuttelevaa ja järkevää resurssien käyttöä kustannusmielessä, mutta asialla on syvempikin merkitys. Hyvin toimiva monitoimitalo on yhteisöä kokoava keskus ja ympäristönsä maamerkki.

It is common in the Finnish society to have multiple uses for public buildings. Particularly schools have served as spaces not only for education but also as centres for the surrounding community. It is a shared understanding to combine the spatial needs for sports and culture, library services, recreational associations and independent educational work into one location. It is easy to see that this is a tempting and sensible way of using resources from the expense perspective, but there is also a deeper significance to this approach. A functioning community centre is a focal point that pulls the community together as well as a landmark within its surroundings.

30 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | MONITOIMITALOT

Hyvässä monitoimitalon suunnittelussa osataan huolehtia siitä, että talo toimii ja puhuttelee kaikkia käyttäjäryhmiään. Kova kulutus ja käyttäjäryhmittäin vaihtelevat logistiikkatarpeet tuovat omat haasteensa, jotka on ratkaistava kaikkia käyttäjiä ja rakennuksen ylläpitäjiä ymmärtäen. Yhä useammin monitoimitalot – kuten muutkin suuremmat julkiset kohteet – toteutetaan perinteisestä urakointimallista poiketen, joko elinkaarimallilla tai syvemmässä osapuolten yhteistyössä allianssimallilla. Oulussa on kummastakin toteutustavasta hyvää kokemusta.

A good community centre design addresses the functionality of the building as well as its applicability for all the potential user groups. Heavy use and the varying logistical needs of different user groups each present their challenges to be solved with all the users and the maintenance of the building in mind. More and more often, community centres – like other larger public projects – are built outside of the traditional contracting model, either with the life cycle model or, in deeper collaboration between partners, the alliance contracting model. There are good experiences in Oulu concerning both of these models.

31 ARCHITECTURE   FROM   OULU | MULTIPURPOSE BUILDINGS


Hiukkavaaratalo, Oulu I Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy » 84 Piha- ja maisemasuunnittelu / Landscape design I VSU maisema-arkkitehdit Oy » 85

Hiukkavaarakeskuksesta muodostui heti ympärilleen rakentuvan 20 000 asukkaan kaupunginosan ja lähiyhteisön keskuspaikka ja keidas. When the Hiukkavaara Centre was completed, it immediately became a central place and oasis for the 20 000 people in the surrounding district. Nykyaikaisissa oppimisympäristöissä ja monitoimitiloissa on otettava erityisen hyvin huomioon oivaltavat sisustusratkaisut ja hyvä akustointi. Design of modern learning environments and multi-purpose buildings has to pay special attention to insightful interior solutions and good acoustics.

32 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | MONITOIMITALOT

33 ARCHITECTURE   FROM   OULU | MULTIPURPOSE BUILDINGS


Monitoimitalo Monikko Klaukkalassa on Nurmijärven nuorisotoiminnan keskus, ja vastaa monipuolisesti esittävän taiteen ja taiteen perusopetuksen tarpeisiin. Kanniston monitoimitalossa painottuvat perusopetuksen tilat. Community centre Monikko in Klaukkala is the centre of youth functions in the city of Nurmijärvi, meeting the multiple needs of performing arts and basic arts education. The emphasis in Kannisto community centre is on premises for basic education.

Monitoimitalo Monikko, Nurmijärvi I Linja Arkkitehdit Oy » 84 34 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | MONITOIMITALOT

Kanniston monitoimitalo, Vantaa I Linja Arkkitehdit Oy » 84 35 ARCHITECTURE   FROM   OULU | MULTIPURPOSE BUILDINGS


Antinkankaan monitoimitalo Raahessa onnistuu olemaan yhtä aikaa suuri ja lämminhenkinen. Sympaattisten puujulkisivujen takaa löytyvät tilat 650 oppilaalle ja opettajalle, liikuntasali vetää parhaimmillaan 1 000 henkilöä. Antinkangas community centre in Raahe manages to be big and comfortable at the same time. The earthy wood facades hide spaces for 650 students and teachers, with a gymnasium that can seat 1 000 people at a time.

Chydenius skola, Kokkola I UKI Arkkitehdit Oy » 85 36 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | MONITOIMITALOT

Antinkankaan monitoimitalo, Raahe I Avario Oy » 82 37 ARCHITECTURE   FROM   OULU | MULTIPURPOSE BUILDINGS


Kirjastot ja liikunta

Libraries and sports facilities

RUUMIIN JA SIELUN SIVISTYSTÄ

CULTURE FOR BODY AND SOUL

Suomalainen yhteiskunta arvostaa lukemista ja liikuntaa, ja antaa tämän arvon näkyä myös rakennuksissa.

The Finnish society appreciates reading and sports, and these values can also be seen in buildings.

Kirjasto on erottamaton osa suomalaisen sivistyksen menestystarinaa. Hyvin suunniteltu kirjasto jatkaa tätä kertomusta näkyvästi rakennuksenakin.

The library is an inseparable part of the global success story of Finnish education. A well-planned library continues this story visibly also as a building.

Kirjastojen ilmeessä haetaan tyypillisesti kevyttä, jopa henkistynyttä ilmettä. Toiminnallisestikin kirjasto on kiinnostava ja erityisosaamista vaativa kohde: perinteinen toiminnallinen perusfunktio kirjastossa on hyvin järjestetyn tietovaraston sujuva jakelu ja kierto. Mutta samassa tilassa halutaan myös rauhoittua syventymään informaatioon, joka on esillä painetun sanan lisäksi myös ääntä ja liikkuvaa kuvaa sisältävissä muodoissa tai pienimuotoisissa tapahtumissa.

38 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KIRJASTOT   JA   LIIKUNTA

Myös liikunnan tilojen tarpeet ovat monipuolistuneet. Oululaisilla arkkitehtitoimistoilla on laajaa kokemusta uusien sisä- ja vesiurheilutilojen suunnittelusta. Liikuntatiloille asetetaan tänä päivänä yhtä korkeat vaatimukset tilojen esteettisen ja toiminnallisen laadun suhteen kuin muissakin julkisissa tiloissa. Teknisten vaatimusten suhteen tarvitaan vielä ripaus erityisosaamista niin rankemman käytön kuin lajien erityisvaatimustenkin sanelemana.

The appearance that architects typically look for in a library design is a light, even spiritual one. From a functional perspective, a library is an interesting project that requires special skills: the traditional basic function of a library is a fluent distribution and circulation of a well-organised information supply. But the same space is also used for studying that information which consists not only of printed text but also formats for sound or moving images – along with small-scale public events.

Also the needs for sports facilities have diversified. The architectural practices in Oulu have vast experience in designing spaces for indoor and water sports. The requirements set today for the aesthetic and functional quality of sports facilities equal those of any other public spaces. When it comes to technical requirements, a further small dose of special expertise is needed, as dictated by heavy use or the special demands of various sports.

39 ARCHITECTURE   FROM   OULU | LIBRARIES AND SPORTS FACILITIES


Limingan kirjasto I JK-Arkkitehdit Oy » 83

Limingan kirjasto heijastaa paikallista lakeuden elementtiä ja istuu maisemaan poikkeuksellisen hyvin. Rakennuksen kuulasta nykyarkkitehtuuria sävyttävät hienovaraiset, mutta tunnistettavat perinteisen rakentamisen aiheet. The Liminka library reflects the regional element of flatness, fitting exceptionally well in the landscape. The clear modern style of the building is accented by subtle yet recognisable motifs of traditional construction.

40 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KIRJASTOT   JA   LIIKUNTA

41 ARCHITECTURE   FROM   OULU | LIBRARIES AND SPORTS FACILITIES


Kokkolan kampushalli I Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy » 83

Salmisaaren liikuntakeskus, Helsinki I Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy » 83 Salmisaaren liikuntakeskus ottaa tyylikkäästi paikkansa Suomen urbaaneimmassa kaupunkimaisemassa. The Salmisaari sports centre is a stylish addition to the most urban cityscape in Finland.

42 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KAUPUNKI-   JA   ALUESUUNNITTELU

43 ARCHITECTURE   FROM   OULU | LIBRARIES AND SPORTS FACILITIES


Teollisuus ja logistiikka

Industry and logistics

TEHDAS ON ENEMMÄN KUIN TUOTANTOLAITOS

A FACTORY IS MORE THAN A PRODUCTION FACILITY

Teollisuuden kohteissa rakennetaan turvallista työympäristöä, yrityksen näkyvää julkisivua ja toimivaa kotia koneille.

The purpose in designing an industrial project is to build a safe work environment, a visible facade for a company and a functioning home for machines.

Teollisuuden kohteissa suunnittelijalla on tavallisuudesta poikkeavia haasteita. Inhimillisten toimintojen asemesta rakennuksen tilaohjelman ensimmäisenä määrittäjänä on kone. Teollisen prosessin tai logistiikan tarpeet ovat teollisuusrakennusten suunnittelun luonnollisia lähtökohtia. Silti: myös tehtaat ja varastot suunnitellaan ihmisille. Työskentelemisen pitää olla turvallista ja liikkumisen sujuvaa.

Aikataulujen pitäminen ja sitä kautta muuttuvien kustannusten merkitys on kaikessa rakentamisessa kriittisimpiä menestystekijöitä, mutta erityisen arvokasta hyvä projektinhallinta on teollisuuden kohteissa. Uudet tuotantolinjat tai logistiset reitit rakennetaan usein vanhaan ympäristöön. Vanhoja toimintoja ajetaan alas samaan aikaan kuin uusia käynnistetetään. Arkkitehtisuunnittelijalta tämä vaatii erinomaista yhteistyökykykyä ja joustavuutta. Teollisen rakennuksen merkitys yrityksen tai organisaation brändäyksessä on suuri. Valmistettava tuote tai tarjottava palvelu ei välttämättä ole näkyvää tai yleisölleen tunnistettavaa. Teollisuusyrityksen ilmettä, mainetta ja tarinaa voi hyvin rakentaa näyttävillä ja ympäristöönsä sopivilla rakennuksilla.

44 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | TEOLLISUUS   JA   LOGISTIIKKA

[1]

The designer faces exceptional challenges in projects involving industry. Instead of human functions, the primary determiner for a building’s spatial programme is a machine. The needs of industrial processes or logistics are natural starting points for the design of industrial buildings. Still, also factories and warehouses are designed for people. The working environment must be safe and fluent to move around in.

The significance that an industrial building has to the brand of an enterprise or organisation is considerable. The manufactured product or provided service is not necessarily visible or recognisable to its public. The look, prestige and story of an industrial company may well be constructed around impressive buildings that suit their surroundings.

Sticking to schedules and, therewith, the significance of changing expenses is one of the most critical factors of success in all construction, but good project management is particularly valuable in the case of industrial projects. New production lines or logistical routes are often constructed in an old environment. Old operations are shut down at the same time as new ones are launched. This demands excellent cooperative skills and flexibility from an architectural designer.

45 ARCHITECTURE   FROM   OULU | INDUSTRY AND LOGISTICS


Wärtsilä Smart Technology Hub, Vaasa I Arkkitehtitoimisto Laatio Oy » 84

Virpiniemen öljyntorjunta-asema I Alt Arkkitehdit Oy » 82 46 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | TEOLLISUUS   JA   LOGISTIIKKA

Virpiniemen öljyntorjunta-asema loistaa pelastuslaitoksen väreissä. Rakennus seuraa erinomaisesti pohjoispohjalaisen hyötyrakennuksen perinteisiä arvoja: käytännöllinen, kestävä ja erittäin halpa. Esteettinen arvo tuli kaupantekijäisinä.

Wärtsilä Smart Technology Hubissa teollisen tuotannon ja huollon tiloihin yhdistyy omia ja kumppaniyritysten monipuolisia tuotekehitystoimintoja. Tehdas ei ole enää pelkkä tehdas eikä näytä siltä.

Virpiniemi oil spill control station shines in the colours of rescue services. The building is an excellent example of the traditional values of North Ostribothnian utility construction: it is practical, durable and very inexpensive. The aesthetic value came into the bargain.

In Wärtsilä Smart Technology Hub, premises for industrial production and maintenance are combined with various product development facilities for Wärtsilä and partnering companies. The factory is no longer just a factory, nor does it look like one. 47 ARCHITECTURE   FROM   OULU | INDUSTRY AND LOGISTICS


Äänekosken biotuotetehdas on Suomen teollisuuden historian suurin investointi. Suunnittelun painopiste tällaisessa kohteessa on tietysti teollisten ja logististen prosessien sujuvuus ja työympäristön toimivuus ja turvallisuus. Sen lisäksi rakennus on hyvin näkyvä yrityksen käyntikortti. Äänekoski bioproduct mill is the single biggest investment in the history of Finnish industry. The focus in designing a project like this is naturally on the fluency of industrial and logistical processes and the functionality and safety of the work environment. The building is also an extremely visible business card for the company.

Metsä Groupin biotuotetehdas, Äänekoski I UKI Arkkitehdit Oy » 85 Kalevan painotalo, Oulu I UKI Arkkitehdit Oy » 85 Piha- ja maisemasuunnittelu / Landscape design I VSU maisema-arkkitehdit Oy » 85

Painotalon suunnittelussa tulee arkkitehdille ratkaistavaksi muussa teollisuudessa harvinainen ongelma: työssä tarvitaan päivänvaloa, mutta ei siedetä auringon heijastuksia. Kalevan energiatehokkaassa painotalossa asia ratkaistiin tarkalla massoittelulla ja ilmansuuntien optimoinnilla. 48 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KAUPUNKI-   JA   ALUESUUNNITTELU

When designing a printing house, an architect must solve a problem that rarely comes up in other industries: the work requires daylight but does not tolerate reflections of the sun. In the energy-efficient solution for Kaleva printing house, this issue was solved through precise massing and optimisation of compass points. 49 ARCHITECTURE   FROM   OULU | INDUSTRY AND LOGISTICS


Business construction and workspaces

Liikerakentaminen ja työtilat

TYYLIKKÄÄSTI KAUPALLINEN, TEHOKKAASTI VIIHTYISÄ

TASTEFULLY COMMERCIAL, EFFICIENTLY COMFORTABLE

Hyvä liiketila on kilpailuvaltti sekä asiakkaiden, että parhaiden työntekijöiden houkuttelussa.

A business with a good space has a competitive edge in attracting customers as well as the best employees.

Liiketilojen suunnittelu on usein kamppailua aikaa vastaan. Kaupallisen rakennuksen halutaan useimmiten näyttävän uudelta. Kliseinen uusien aiheiden esittely näyttää kuitenkin nopeasti vanhalta. Täytyy siis rakentaa tuoretta, mutta aikaa kestävää. Liike-ja työtiloissa on myös ymmärrettävä herkästi eri käyttäjäryhmiä. Hyvä rakennus ohjaa sujuvasti luokseen sekä asiakkaat ja vieraat, että työntekijät ja tavarantoimittajat.

Planning business spaces is often a battle against time. Usually the aim is to make a commercial building look new. But introducing new motifs can be a cliché that will quickly make a design look old. Therefore the goal should be to build something fresh that will also withstand the test of time. When designing business and work spaces, there has to be a delicate sense for various user groups, too. A good building will smoothly direct customers and guests as well as employees and suppliers toward itself.

50 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | LIIKERAKENTAMINEN   JA TYÖTILAT

Uusissa toimistotiloissa asetetaan aiempaa tiukempia tilanormeja. Avokonttori alkaa olla ajan standardi, mutta niiden rinnalle tarvitaan entistä enemmän fiksusti joustavia, rauhallisia työtiloja erikokoisille ryhmille. Ja itse avokonttoreissakin täytyy hyvällä suunnittelulla turvata työskentelylle rauha ja viihtyisyys.

The spatial norms for new office spaces are more strict than before. An open plan is the modern office standard, but more and more smartly flexible, peaceful workspaces for various size groups are needed alongside them. Peace and comfort must be guaranteed with good design also in the open plan offices themselves.

51 ARCHITECTURE   FROM   OULU | BUSINESS CONSTRUCTION AND WORKSPACES


Lakeuden keskeltä saa kalaa. Vihiluodon kalan myymälä-ja ravintolarakennus herättää huomiota, kertoo toiminnastaan ja viestii kaupallisesti, mutta tyylikkäästi. There is fish to be caught in the middle of the flats. Vihiluoto fishmonger’s and restaurant catches the eye, displays the activities inside and communicates commercially – yet with style. Vihiluodon kala, Tupos I Arkkitehdit m3 Oy » 82

Kauppakeskus Valkea, Oulu I UKI Arkkitehdit Oy » 85

Kauppakeskus Valkea yhdistää julkisen ja yksityisen tilan toimintoja, asumisen ja monipuolisen liiketoiminnan tiloja sekä Isokadun molemmat puolet.

Puistokahvila Makia, Oulu I PAVE Arkkitehdit Oy » 85

52 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | LIIKERAKENTAMINEN   JA TYÖTILAT

Valkea Shopping Centre connects functions of public and private spaces, housing and versatile business, and the two sides of the Isokatu street.

53 ARCHITECTURE   FROM   OULU | BUSINESS CONSTRUCTION AND WORKSPACES


Figure Fitclubin raikas ilme toimii sekä alueen nykyisessä puoliteollisessa miljöössä, että ympärille kasvavan asuinalueen palvelurakenteessa. The fresh look of Figure Fitclub works in the semi-industrial modern setting of the district as well as in the service structure of the residential area growing around it.

Figure FitClub, Oulu I Linja Arkkitehdit Oy » 84

54 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | LIIKERAKENTAMINEN   JA TYÖTILAT

Kalevan toimituksen julkisivu vaihtaa ilmettään päivän rytmissä. Myös sisätilassa on hyvä yhdistelmä harmoniaa ja vaihtelua. The facade of Kaleva editorial offices changes its appearance with the diurnal rhythm. Also the interior represents a good combination of harmony and variation.

Kalevan toimitalo, Oulu I Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy » 85

55 ARCHITECTURE   FROM   OULU | BUSINESS CONSTRUCTION AND WORKSPACES


Bittiumin pääkonttorin kauneus kätkee sisäänsä monia ratkaisuja, joissa esteettiset valinnat käyvät käsi kädessä poikkeuksellisten teknisten vaatimusten kanssa. Rakennuksen ulkovuorauksen näyttävä materiaali toimii myös tietosuojatehtävissä. The beauty of the Bittium headquarters hides many solutions where the aesthetic choices go hand in hand with exceptional technical requirements. The impressive material on the building’s outer surface also carries out a data security function.

Bittium pääkonttori, Oulu I Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy » 83

56 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KAUPUNKI-   JA   ALUESUUNNITTELU

57 ARCHITECTURE   FROM   OULU | BUSINESS CONSTRUCTION AND WORKSPACES


Hospitals and health care centres

Sairaalat ja terveyskeskukset

HOITO TULEE LÄHEMMÄKSI IHMISTÄ

BRINGING CARE CLOSER TO PEOPLE

Tulevaisuuden sairaalassa rakennetaan toimivat prosessit asiakkaan ehdoilla.

In the hospital of the future, functioning processes are created on the terms of the customer.

1900-luvun lopun sairaaloissa keskeisin suunnittelun periaate oli jako lääketieteen eri alojen mukaan. Vaikka silmävaivojen takia mennään edelleenkin eri paikkaan kuin synnyttämään, on suunnittelussa nykyään tärkeämmässä roolissa potilaan sujuva palvelupolku ja toimintojen käytännöllinen järjestely.

The most central design principle in late 20th century hospitals was division according to different fields of medicine. Even though people with eye problems still go to different places than where children are born, today’s design pays more attention to a smooth service path for patients and practical arrangement of functions.

58 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | SAIRAALAT   JA   TERVEYSKESKUKSET

Uusia sairaaloita ja terveyskeskuksia rakennetaan usein vanhojen tilojen paikalle tai yhteyteen. Tämä vaatii erinomaista koordinointia niin rakennustyömaan hallinnan, kuin uudistuvien palveluprosessien ja laitteistojen käyttöönotossa. Parhaat arkkitehtitoimistot ovat kehittäneet pitkälle palvelumuotoilulle tyypillisiä työtapoja ja integroineet ne tehokkaasti nykyaikaisiin tietomallipohjaisiin suunnitelumenetelmiin.

New hospitals and health care centres are often built in the place of old ones or next to them. This calls for excellent coordination when it comes to managing the construction site as well as introducing renewed service processes and equipment. The best architectural firms have highly developed working methods that are typical of service design and have been efficiently integrated with modern data model based design methods.

59 ARCHITECTURE   FROM   OULU | HOSPITALS AND HEALTH CARE CENTRES


Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen urakka toteutettiin allianssimallilla ja osallistavaa VALO-menetelmää hyväksikäyttäen. Rakennusbudjetti alittui selvästi, ja käyttäjätyytyväisyyden arvioinnissa saadaan huippupisteitä. The contract for Järvenpää’s new social and health care centre JUST was carried out with an alliance model, utilising the user-driven VALO method developed by UKI Arkkitehdit. The project was completed well under budget and the centre has received top scores in user satisfaction evaluations.

Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUST, Järvenpää I Uki Arkkitehdit Oy » 85 Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

3D-virtuaaliympäristöjen käyttäminen on tullut osaksi nykyaikaista suunnittelua. Sairaalan tapaisissa erityistiloissa käyttäjien tuoma palaute on ensisijaisen tärkeää, ennen kuin talo rakennetaan. Kehittynyt teknologia on tarpeen, mutta ei takaa onnistumista ilman systemaattista, koettua menetelmää käyttäjätiedon jäsentelyssä. Use of 3D virtual environments has become an integral part of modern design. In special spaces such as hospitals, feedback from end users is of utmost importance before the actual building is constructed. Highly developed technology is necessary but does not guarantee success without a systematic, tried-and-tested method for analysing user data.

60 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | SAIRAALAT   JA   TERVEYSKESKUKSET

61 ARCHITECTURE   FROM   OULU | HOSPITALS AND HEALTH CARE CENTRES


Dentopolis, Oulu I Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy » 84 Piha- ja maisemasuunnittelu / Landscape design I VSU maisema-arkkitehdit Oy » 85

Dentopoliksessa koulutetaan tulevia hammaslääkäreitä ja hoidetaan potilaita. Sairaalaympäristön pitää olla kliininen, mutta sen ei tarvitse näyttää siltä. Dentopolis is a facility for training future dentists and treating patients. A hospital environment must be clinical but it does not have to look like it.

62 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | SAIRAALAT   JA   TERVEYSKESKUKSET

63


Ruukin terveysasema I Alt Arkkitehdit Oy » 82 Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy Ruukin terveysasema on miellyttävällä tavalla luonteva rakennus. Kulku rakennukselle on sujuvaa, ja yhtä helppoa on orientaatio avarasta keskusaulasta terveyspalveluiden tiloihin. Puuta on käytety monipuolisesti ja tyylikkäästi ulkovuorauksessa, rakenteissa ja sisustuksessa. Ruukki health care centre is an uncomplicated building in a pleasant way. Access to the building is smooth and it is equally easy to navigate from the spacious central lobby to the health service premises. Wood has been used diversely and tastefully in the outer sheathing, structures and interior decoration.

TAYSin laajan uudistamisohjelman ensimmäinen uudisrakennus tuo alueelle lämmintä sävyä graafisella betonilla toteutetulla vihreällä julkisivulla. The first new building in the Tampere University Hospital renovation programme brings a touch of warmth to the area with a green facade made in graphic concrete.

TAYS, Tampere I Uki Arkkitehdit Oy » 85 Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

65 ARCHITECTURE   FROM   OULU | HOSPITALS AND HEALTH CARE CENTRES


Täydennys- ja korjausrakentaminen

Infill and repair construction

TALO SAA UUDEN ELÄMÄN

THE HOUSE GETS A NEW LIFE

Arkkitehdin työ mielletään usein pelkästään uusien näyttävien rakennusten suunnitteluksi. Tosiasiassa arkkitehdin palveluita tarvitaan yhtä usein olemassaolevien rakennusten korjaus- ja uudistustöissä.

It is a common perception that an architect’s job consists merely of designing new, showy buildings. In reality, an architect’s services are just as often needed in the renovation and renewal of existing buildings.

Kansallisvarallisuudestamme 60 % muodostuu rakennuksista ja tonteista. Omaisuuden vaalimisen ja kartuttamisen kannalta on olennaista, että rakennusten arvosta pidetään huolta asianmukaisilla korjauksilla ja tarvittaessa uusien käyttötapojen mahdollistamisella. Arkkitehdin työhön korjausprojektissa kuuluu usein hyvin monenlaisia tehtäviä rakennusinventoinneista uusien käyttötapojen konseptointiin. Usein tehtävään kuuluu myös vanhojen rakennusosien rinnalle rakennettavien uudisosien suunnittelu.

Buildings and properties constitute 60 per cent of our national wealth. In view of cherishing and increasing our fortune it is essential that we take care of the value of our buildings with appropriate repairs and by making new usages possible when necessary. In a repair project, the architect’s job often entails quite varying tasks from building inventories to conseptualising new uses. Often the architect also designs new building segments to be constructed alongside old ones.

66 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | TÄYDENNYS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN

Hyvä arkkitehti tunnistaa vanhan rakennuksen historialliset arvot ja ymmärtää, miten ne parhaalla tavalla yhdistetään uusiin tarpeisiin. Erityistä ammattitaitoa tämä vaatii uudempien tyylisuuntien osalta: arkisilmä osaa kyllä tunnistaa jugendin tai uusklassismin ajan kauneuden, mutta sotien jälkeisessä arkkitehtuurissa voi olla vaikeampaa hahmottaa kestävää ja kasvavaa arvoa. Hyvä rakennus taipuu uusiin käyttötarkoituksiin, mutta lopputulos on harvoin hyvä ilman huolellista, asiaan paneutuvaa ja asiantuntevaa suunnittelua.

A good architect recognises the historical value of an old building and understands how to combine it with new needs in the best possible way. When it comes to newer styles, this requires particular expertise: even the untrained eye can recognise the beauty of jugend or the neoclassical era, but it can be difficult to distinguish durable or growing value in post-WWII architecture. A good building can be used for many different purposes but the end result is seldom good without careful, analytic and professional planning.

67 ARCHITECTURE   FROM   OULU | INFILL AND REPAIR CONSTRUCTION


As. Oy Oulun Liiketalo I Jorma Teppo » 83

As Oy Oulun Liiketalon tunnetuin osa on vuonna 1928 valmistunut Vanha apteekin talo. Viereiset 50- ja 60-luvuilla rakennetut osat kunnostettiin samaan aikaan yhtä varmalla maulla. The best-known part of As Oy Oulun Liiketalo property is the Old Pharmacy building, built in 1928. The other sections date back to the 1950s and 60s, but all of them were renovated at the same time with equal respect to the original.

Viereisen sivun vanha järjestötalo, As. Oy Oulun Gibraltar, sai kupeilleen tyylikkäät uudisrakennukset. An old society building was accompanied by classy new apartment buildings.

68 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | TÄYDENNYS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN

As. Oy Oulun Gibraltar I LUO Arkkitehdit Oy » 85 69 ARCHITECTURE   FROM   OULU | INFILL AND REPAIR CONSTRUCTION


70 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | TÄYDENNYS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN

Terminaali, Oulu I Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy » 84

L3 varastomakasiini, Helsinki I Linja Arkkitehdit Oy » 84

Eri-ikäiset varastorakennukset muuttuvat usein luovien alojen yritysten ja tapahtumien tiloiksi. Muutostyön suunnittelu vaatii joskus rakennushistoriallisen arvon ymmärtämistä, joskus enemmän arkisen karuuden virittämistä houkuttelevaksi.

Storage buildings of different ages often turn into facilities for creative industry companies or events. Designing such a change sometimes demands an understanding for the building’s historical value; sometimes it is more about making everyday roughness become appealing.

71 ARCHITECTURE   FROM   OULU | INFILL AND REPAIR CONSTRUCTION


Liikekeskus Toriportti, Oulu I PAVE Arkkitehdit Oy » 85

Torikadun kulman 30- ja 70-luvun rakennukset peruskorjattiin niiden alkuperäistä luonnetta kunnioittaen ja sisäpihalle luotiin uusi nykyaikainen laajennus muodostaen kauniin ja toimivan liikekeskuskokonaisuuden.

Buildings from the 1930s and 70s in the corner of Torikatu were renovated with their original character in mind, and a new modern extension was created in the courtyard, forming a beautiful and functional commercial centre entity.

72 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | TÄYDENNYS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN

73


Asuntorakentaminen

Residential construction

ASUNNOLLA ON MONTA OMISTAJAA

AN APARTMENT HAS MANY OWNERS

Ennen kuin asukas pääsee suunnittelemaan tulevan kotinsa seinien väritystä, on moni taho kaavoituksesta rakennuttajaan ottanut kantaa hänen asumiseensa.

Before a resident gets to plan the colours of a new home, many authorities from city planners to the constructor have presented their comments about the coming residence.

Arkkitehdin rooli on yhä useammin olla kaukana toisistaan olevien intressien yhteensovittaja. Kaupunkirakenteelle haetaan uudenlaista tiiviyttä omistussuhteiltaan hajanaisissa kortteleissa, rakennusala muuttuu teollisemmaksi samalla kun asunnonostajien yksilölliset tarpeet ovat entistä vaativampia. Kerrostaloasuminen keskustan lähellä on muuttunut entistä suositummaksi vaihtoehdoksi niin vanhenevan väestön kuin lapsiperheidenkin keskuudessa. Myös yhteisöllisyys hakee uusia muotoja.

More and more often, the architect is a negotiator between mutually distant interests. Developers seek a new kind of compactness for structures in fragmented city blocks, and the construction business is industrialising at the same time as the individual needs for apartment home buyers are more demanding than ever. Living in apartment buildings near the city centre has become a more popular alternative among elderly people and families with children, too. Communality is also seeking new forms.

74 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | ASUNTORAKENTAMINEN

Valitsimme tähän katalogiin kohteita, joissa asuinrakennuksia on suunniteltu ja rakennettu jo valmiiksi rakennettuun ympäristöön ja luotu näin paikoille uusia merkityksiä. Vaikka rakentamisen tahti onkin ollut menneinä vuosina poikkeuksellisen kiivasta, koetaan uuden kohteen liikkeellelähtö usein kiusallisen hitaaksi. Moninapaisen projektin käyntiinlähtö edellyttää yhä useammin hyvän arkkitehdin kuvittamaa ja sanoittamaa konseptia, jossa tulevan rakennuskokonaisuuden arvo avautuu rakentajalle, kaavoittajalle, naapurustolle ja ennen kaikkea tulevalle asukkaalle.

For this catalogue, we chose projects in which apartrment buildings were planned and constructed in environments with previous housing, thus creating new meanings for these places. Although the pace of construction has been exceptionally rapid in the past few years, the start of a new project often feels annoyingly slow. In more and more cases, launching a multi-polar project demands a concept illustrated and verbalised by a proficient architect. Such a concept unfolds the value of the coming construction for the builder, the city planner and the neighbourhood – not to mention the future resident.

75 ARCHITECTURE   FROM   OULU | RESIDENTIAL CONSTRUCTION


Lasaretinväylän varressa vanhan teollisuuden miljöö vaihtuu valtakunnallisesti merkittäväksi puistomaisemaksi. As Oy Åströminranta täydentää kokonaisuutta onnistuneesti.

Vanhan satama- ja teollisuusalueen muistot näkyvät vielä Oulun Toppilansalmen alueella. Uusi rakennuskanta luo uutta eloa ja ilmettä alueelle aikaisemman identiteetin hengessä.

Next to the Lasaretinväylä waterway, an old industrial setting changes into a nationally significant park landscape. As Oy Åströminranta complements the entity succesfully.

Memories of the old harbour and industrial area can still be seen in the Toppilansalmi district in Oulu. A new building stock invigorates the area with a fresh look, still in the spirit of its previous identity.

Åströmin ranta, Oulu I JK-Arkkitehdit Oy » 83

Karvelin kortteli, Oulu I LUO arkkitehdit Oy » 85

76 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KAUPUNKI-   JA   ALUESUUNNITTELU

77 ARCHITECTURE   FROM   OULU | RESIDENTIAL CONSTRUCTION


As. Oy Oulujoen Siltavahti, Oulu I Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy » 84

As Oy Siltavahdin hahmo erottuu korkeudellaan ympäröivästä rakennuskannastaan ja on tarkasti sijoitettu kaupunkikuvaan, katsoipa sitä yli Oulujoen tai päinvastaisesta suunnasta pitkin Rautatienkatua.. The figure of the As Oy Siltavahti building distinguishes itself from the surrounding building stock with its height. The building is precisely placed in the cityscape, whether you look at it across the Oulu River or from the opposite direction along Rautatienkatu street.

Tervahovin Siilot elvytti vanhan siilorakennuksen muotokielineen ja aloitti alueen muutoksen merelliseksi asuinkaupunginosaksi. Tervahovin Siilot revived the old silo building and retained its shape, launching the district’s change into a seaside residential area at the same time.

As. Oy Oulun Tervahovin Siilot, Oulu I PAVE Arkkitehdit Oy » 85 78 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KAUPUNKI-   JA   ALUESUUNNITTELU

79 ARCHITECTURE   FROM   OULU | RESIDENTIAL CONSTRUCTION


As Oy Puistovahti muodostaa Oulun ruutukaavaalueelle selkeän alkupisteen. Hyvä suunnitelma moninkertaisti tontin rakennusoikeuden. As Oy Puistovahti constitutes a clear starting point for the grid plan in Oulu. A good design multiplied the permitted building volume on the property.

Puistovahti, Oulu I Arkkitehtitoimisto Laatio Oy » 84

80 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | ASUNTORAKENTAMINEN

81 ARCHITECTURE   FROM   OULU | RESIDENTIAL CONSTRUCTION


alt Arkkitehdit Oy www.alt-architects.com Oulu

Arkkitehdit m3 Oy www.arkkitehdit-m3.fi Oulu

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 20 » 26–27 » 29 » 46 » 64

Oulu

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 14

Oulu Pori

Arkkitehtitoimisto Avario Oy www.avario.fi Oulu Espoo

82 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | YRITYKSET

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 37

Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy www.kanttia2.fi Oulu Helsinki

Arkkitehtitoimisto HML Oy www.hml.fi Oulu

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 23 » 28 » 52

Arkkitehtiasema Oy www.arkkitehtiasema.fi

Arkkitehtitoimisto Amazon www.amazonark.fi

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 14 » 42 » 56–57

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 68

Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy www.jteppo.fi

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 40–41 » 76

Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy www.jk-arkkitehdit.fi

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 15

Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen www.kuismanen.fi

Arkkitehtitoimisto HML Oy

Oulu

Oulu

Oulu

Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen

83 ARCHITECTURE   FROM   OULU | COMPANIES


Arkkitehtitoimisto Laatio Oy www.laatioark.fi Oulu Helsinki

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy www.lukkaroinen.fi Oulu Helsinki

Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy

Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy

Oulu

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages »7 » 47 » 80–81

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages »8 » 19 » 69 » 77

LUO Arkkitehdit Oy www.luoarkkitehdit.fi

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 18 » 21 » 32–33 » 43 » 62–63

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 12 » 13 » 52 » 72–73 » 78

PAVE Arkkitehdit Oy www.pavearkkitehdit.fi

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 70 » 79

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages »9 » 22 » 36 » 53 » 48 » 60 » 49 » 65

UKI Arkkitehdit Oy www.ukiark.fi

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages » 55

Vauhtiviiva Oy www.vauhtiviiva.fi

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages »7 » 15 » 18 » 32 » 62 » 49

VSU Maisema-arkkitehdit Oy www.vsu.fi

JVK-Arkkitehdit Ky www.jvk-ark.fi Oulu

LINJA ARKKITEHDIT OY www.linja-arkkitehdit.fi Oulu Helsinki Jyväskylä

84 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | YRITYKSET

Esitellyt kohteet sivuilla Presented projects on pages »6 » 28 » 34 » 35 » 54 » 71

Oulu

Oulu Helsinki

Oulu Helsinki Jyväskylä

Oulu

Oulu Helsinki

85 ARCHITECTURE   FROM   OULU | COMPANIES


Sivu Page

Kohdeluettelo List of projects

Sivu Page

34

Kohde Project

Tilaaja Commissioner

Sijainti Location

Vuosi Year

6

Pateniemenranta

Stora Enso Oyj

Oulu

2016

7

Hyväntoivonpuiston silta

Helsingin kaupunki

Helsinki

2016

7

Stockmann Q-Park

Stockmann Oyj Abp

Helsinki

2009

8

Heinäpään täydennysrakennuskonseptit

Oulun kaupunki

Oulu

2017

9

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä

ARA, Kotipirtti ry, Tampereen vuokratalosäätiö sr, Tampereen kaupunki

Tampere

2017

9

Törnävän sairaala-alue

Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoki

2016

Kohde Project

Tilaaja Commissioner

Sijainti Location

Vuosi Year

Monitoimitalo Monikko

Nurmijärven kunta

Nurmijärvi

2017

35

Kanniston monitoimitalo

Vantaan kaupunki

Vantaa

2011

36

Chydenius skola

Kokkolan kaupunki

Kokkola

2019

37

Antinkankaan monitoimitalo

Raahen kaupunki

Raahe

2018

40

Limingan kirjasto

Limingan kunta

Liminka

2012

42

Kokkolan kampushalli

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Kokkola

2015

43

Salmisaaren liikuntakeskus

Koy Salmisaaren Liikuntakeskus

Helsinki

2010

46

Virpiniemen öljyntorjunta-asema

Oulun kaupunki

Oulu

2016

47

Wärtsilä Smart Technology Hub

Oy Vaasa Parks Ab

Vaasa

2020

48

Metsä Groupin biotuotetehdas

Metsä Group

Äänekoski

2017

49

Kalevan painotalo

Kaleva Oy

Oulu

2012

52

Vihiluodon kala

Vihiluodon kala Oy

Tupos

2011

52

Puistokahvila Makia

Osuuskauppa Arina

Oulu

2014

53

Kauppakeskus Valkea

Osuuskauppa Arina

Oulu

2016

12

Levi Hotel Spa

Ammattiliitto Pro

Kittilä

2019

54

Figure FitClub

Hyvinvointikeskus Figure Oy

Oulu

2015

13

Sauna

The Shangri-La Hotel at the Shard

Lontoo

2019

55

Kalevan toimitalo

Kaleva Oy

Oulu

2017

14

Herrainhiekat

Rakennuskartio

Kalajoki

2014

57

Bittium pääkonttori

Bittium Technologies Oy

Oulu

2017

14

Korpinnokka

Private house

Pello

2012

60

Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUST

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Järvenpää

2016

15

Aittalahden lintutorni

Pohjois.Pohjanmaan ympäristökeskus

Raahe

2008

62

Dentopolis

Suomen yliopistokiinteistöt

Oulu

2016

15

Pyhä-Luoston luontokeskus Naava

Metsähallitus

Pyhätunturi

2012

64

Ruukin terveysasema

Siikajoen kunta

Ruukki

2014

18

Pudasjärven hirsikampus

Pudasjärven kaupunki

Pudasjärvi

2016

65

Tampereen yliopistollinen sairaala

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP

Tampere

2018

19

Lumijoen hirsikoulu

Lumijoen kunta

Lumijoki

2018

68

As Oy Oulun Liiketalo

Realia Isännöinti Oy

Oulu

2017

20

Tuupalan alakoulu ja päiväkoti

Kuhmon kaupunki

Kuhmo

2017

69

As Oy Oulun Gibraltar

Lehto asunnot Oy

Oulu

2017

21

Pudasjärven hirsikartano

Pudasjärven kaupunki

Pudasjärvi

2017

70

Terminaali

Kiinteistö Oy Oulun Terminaalivarasto

Oulu

2014

L3 Varastomakasiini

Helsingin kaupunki

Helsinki

2018

22

Pro Nemus –vierailukeskus

Metsä Group

Äänekoski

2018

71

23

Pikku Paavalin päiväkoti

Pudasjärven kaupunki

Pudasjärvi

2013

72

Liikekeskus Toriportti

Kiinteistöyhtymä Torikatu 18

Oulu

2016

27

Lehtikankaan koulu

Kajaanin kaupunki

Kajaani

2017

76

Åströmin ranta

Hartela Pohjois-Suomi Oy

Oulu

2015

28

Ammattiopisto Live

Invalidisäätiö

Espoo

2020

77

Karvelin kortteli

Lehto asunnot Oy

Oulu

2016

28

Talvikankaan koulu

Oulun kaupunki

Oulu

2016

78

As Oy Oulun Tervahovin Siilot

As Oy Oulun Tervahovin Siilot

Oulu

2014

29

Niemenrannan koulu ja päiväkoti

Oulunsalon kunta

Oulunsalo

2012

79

As Oy Oulujoen Siltavahti

COR Group Oy

Oulu

2018

32

Hiukkavaaratalo

Oulun kaupunki

Oulu

2017

80

Puistovahti

Skanska Talonrakennus Oy

Oulu

2019

86 UUTTA   OULULAISTA   ARKKITEHTISUUNNITTELUA | KOHDELUETTELO

87 ARCHITECTURE   FROM   OULU | LIST OF PROJECTS


88

© Kuvat / Photos

sivu / page

Anna-Maija Syväniemi Pekka Elomaa Raimo Ahonen Ilpo Okkonen Mika Friman / Oulun taidemuseo Kuvatoimisto Kuvio Oy Imagokuva Hannu Uusitalo Anders Portman Jussi Tiainen Arno de la Chapelle Niko Raappana Antti Kujala Sampo Valjus

» 14 (Korpinnokka) » 15 (Aittalahden lintutorni), 40–41 » 18–19, 21, 26–27, 62–63, 76 » 22, 48, 49, 55 » 28 (Talvikankaan koulu) » 34, 60, 65 » 35 » 37 » 43 » 52 » 52 (Puistokahvila Makia) , 72–73, 78 » 61 » 70 (Kiint. Oy Oulun Terminaalivarasto) » 79

Julkaisija/Publisher BusinessOulu Hallituskatu 36 A 90100 Oulu, Finland www.businessoulu.com Tekstit/Text Petri Sirviö BusinessOulu Ulkoasu/Design Minna Hentilä Greystone Oy Paino/Printed in KTMP Group Oy Ab Julkaistu/Published 2019


P.O. Box 22, FI-90015 City of Oulu, Finland Hallituskatu 36 A, 90100 Oulu, Finland +358 8 558 558 10 info@businessoulu.com • www.businessoulu.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.