Kolding Guiden 2020

Page 1

2020

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup


INTRODUKTION

Introduction / Einführung

VELKOMMEN TIL KOLDING Welcome to Kolding / Willkommen in Kolding

PUBLISHED BY: Visit Kolding and Business Kolding. PRINTED: 28.000 PHOTOS: Mogens Roy, Poul Willow Sørensen, Preben Matthiesen, Christina Hauschildt, Destination Lillebælt, Carsten Ingemann, Allan Hansen, Peter Kristensen, Emil Lyngbo, Jesper Frehr, Lasse Lagoni and more.

layout omslag kolding guiden 2020_07.indd 2

Dates and opening hours are subject to change. The publisher can’t be held responsible for incorrect information. Images and text may not be republished without permission from the publisher. FIND MORE INFO — www.visitkolding.dk

24-01-2020 12:20:51


Kolding byder på et hav af oplevelser. Du skal ikke bevæge dig ret langt for at komme fra den ene oplevelse til den næste. Denne guide giver overblik over de muligheder, som venter, så du kan vælge det sjoveste, det mest interessante, det nærmeste og det smukkeste. Uanset, hvad du vælger, er vi sikre på, at du får oplevelser, du aldrig glemmer. Tag guiden med dig og hent Visit Kolding app’en. God fornøjelse! Kolding offers a myriad of adventures. You do not have to go very far to move from one adventure to the next. This guide provides a summary of all available opportunities, helping you to choose the funniest, the most interesting, the nearest and the nicest. No matter what you choose, we are certain you will make memories that last a lifetime. Take this guide with you and download the Visit Kolding app. Enjoy! Kolding bietet eine Menge Erlebnisse. Sie müssen sich nicht besonders weit bewegen, um von einem Erlebnis zum nächsten zu gelangen. Dieser Guide bietet Ihnen eine Übersicht über die Möglichkeiten, die Sie erwarten, damit Sie die lustigsten, die interessantesten, die nächsten und die schönsten Erlebnisse wählen können. Unabhängig von Ihrer Wahl sind wir sicher, dass Sie Erlebnisse haben werden, die Sie nie vergessen werden. Nehmen Sie den Guide mit und holen Sie sich die Visit Kolding-App. Viel Vergnügen!

3

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 3

24-01-2020 11:58:52


Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 4

24-01-2020 11:59:02


HISTORIE & KULTUR History & culture / Geschichte & Kultur

6

NATUR Nature / Natur

52

FOR VOKSNE For adults / Für Erwachsene

78

DESIGN Design / Design

98

FOR BØRN For children / Für kinder

112

SHOPPING Shopping / Shopping

136

OVERNATNING Good night / Gute Nacht

148

MAD & DRIKKE Food & beverage / Essen & Trinken

154

INFORMATION Information / Informationen

160

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 5

24-01-2020 11:59:02


HISTORIE & KULTUR

History & culture / Geschichte & Kultur

PÅ GRÆNSEN TIL HISTORIEN Foto: Mogens Roy

On the edge of history / An der Grenze zur Geschichte

6

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 6

24-01-2020 11:59:05


I Kolding kan historien spores tilbage til år 1231, hvor byen optræder på skrift i Kong Valdemars jordebog. Kolding lå dengang i det yderste grænseområde af Danmark mod hertugdømmerne i syd, og byen havde derfor en strategisk betydning for de gamle konger og dronninger. I 1200-tallet blev byggeriet af fæstningen Koldinghus påbegyndt. Fæstningen skulle forsvare rigets grænser, men sammen med opmærksomheden og byggeriet fulgte også kongelige handelsprivilegier, som har været med til at udvikle byen til en driftig handels- og håndværksby, hvilket stadig kendetegner byen i dag. The history of Kolding can be traced back to 1231, when the city was first mentioned in writing in King Valdemar’s book of land taxation. Back then, Kolding was placed in the outer borders of Denmark to duchies in the south, therefore the town was of strategic importance for former kings and queens. The construction of Koldinghus Castle began in the 13th century. The fortress would defend the country’s borders but with the attention and the construction came royal trade-privileges that contributed to the development of the city into a thriving trades- and crafts city , which still characterises Kolding today. In Kolding lässt sich die Geschichte bis zum Jahr 1231 zurückverfolgen, als die Stadt in König Waldemars Erdbuch schriftlich in Erscheinung tritt. Kolding lag damals im äußersten Grenzbereich Dänemarks, hin zu den Herzogtümern im Süden, und die Stadt hatte daher für die alten Könige und Königinnen eine strategische Bedeutung. Im 13. Jahrhundert begann der Bau der Festung Koldinghus. Die Festung sollte die Grenzen des Reiches verteidigen, aber gleichzeitig mit der Aufmerksamkeit und dem Bau folgten auch königliche Handelsprivilegien, die mit zur Entwicklung der Stadt zu einer geschäftigen Handels- und Handwerksstadt beitrugen, was die Stadt noch heute kennzeichnet.

7

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 7

24-01-2020 11:59:06


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Koldinghus Foto: Preben Matthiesen 8

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 8

24-01-2020 11:59:09


5

KOLDINGHUS

Koldinghus har gennem sin mere end 700-årige eksistens spillet en væsentlig rolle i Danmarks historie som grænseværn og som et af kongefamiliens foretrukne slotte. Slottet var det første slot, som udelukkende blev brugt som bolig for kongefamilien. Her døde Kong Christian III nytårsdag 1559 og her tilbragte Kong Christian IV en betydelig del af sin barnog ungdom. Slottet mistede sin betydning i forbindelse med, at flere og flere af kongefamiliens pligter flyttede til hovedstaden. Kong Frederik IV var den sidste konge, som boede på slottet i en periode, men det var kun kortvarigt, mens der var pest i København. Det prægtige slot fik derfor lov til at forfalde mere og mere, og da soldater i 1807 i forbindelse med krigen mod England og Sverige opholdt sig på slottet, udbrød der en stor brand, der efterlod slottet som en ruin. I mange år stod ruinen uberørt hen, mens tidens tand truede med at få den til at falde helt sammen. Throughout its more than 700 years of existence, Koldinghus Castle has played a significant role in Denmark’s history as a border guard and as one of the royal family’s favourite castles. It was the first to be used exclusively as a royal residence. King Christian III died here on new year’s day in 1559. King Christian IV spend a significant part of his childhood and youth here. The Castle lost its importance as more and more of the duties of the Royal family moved to the capital. King Frederik IV was the last king

to live in the castle, but it was only temporary, while the plague was raging in Copenhagen. The magnificent castle was left and fell more and more into decay, and when soldiers stayed there in connection with the war against England and Sweden in 1807, a large fire broke out, leaving the castle in ruins. The ruins stood untouched for many years, while the ravages of time threatened to destroy the castle completely. Koldinghus hat im Laufe seiner mehr als 700-jährigen Existenz als Grenzfestung und als eines der bevorzugten Schlösser der königlichen Familie eine wesentliche Rolle in Dänemarks Geschichte gespielt. Das Schloss war das erste Schloss, das ausschließlich als Wohnung der königlichen Familie genutzt wurde. Hier starb Christian III am Neujahrstag 1559 und hier verbrachte Christian IV einen beträchtlichen Teil seiner Kindheit und Jugend. Das Schloss verlor seine Bedeutung, als die königliche Familie mehr und mehr Verpflichtungen in der Hauptstadt wahrnahm. König Frederik IV war der letzte König, der eine Zeitlang im Schloss wohnte, aber es war nur kurzzeitig, während in Kopenhagen die Pest herrschte. Das prächtige Schloss unterlag daher mehr und mehr dem Verfall, und als sich 1807 Soldaten im Zusammenhang mit dem Krieg gegen England und Schweden im Schloss aufhielten, brach ein großes Feuer aus, welches das Schloss als Ruine hinterließ. Viele Jahre schlummerte die Ruine unberührt vor sich hin, während der Zahn der Zeit an ihr nagte und der Einsturz drohte. 9

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 9

24-01-2020 11:59:10


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

“The last royal castle in Jutland ” Koldinghus er et stykke danmarkshistorie med storhed og fald. Oprindeligt blev Koldinghus bygget som et værn mod hertugdømmerne i syd, men gennem årene ændrede Koldinghus sig fra at være soldaternes hjemsted til at være det foretrukne opholdssted for konger og dronninger. På den skæbnesvangre nat i 1808 var det dog igen soldater, som opholdt sig på slottet, da det brød i brand. I dag er slottet restaureret og omdannet til et stort museum, hvor du blandt andet kan få meget mere at vide om Koldinghus’ historie og den danske kongehistorie. Slottet er genopbygget med nænsom hånd, så du kan fornemme både storheden og brandens hærgen. Men Koldinghus er mere et end spændende historisk bygningsværk. Under de hvælvede lofter er der både skiftende og faste udstillinger af kunst og kunsthåndværk. Ikke mindst den enestående samling af sølv hvor genstande fra renæssancen til vor tid imponerer. Koldinghus Castle is a piece of Danish history with its rise and fall. Originally, Koldinghus Castle was built to protect against the duchies in the south, but over the years Koldinghus Castle transformed from the soldiers‘ home to being the favourite residence of kings and queens. On one fateful night in 1808, however, there were no soldiers at the castle when the fire broke out. Today it is restored and transformed into a grand museum, where you can learn a lot about the history of Koldinghus Castle and

of the Danish royal family. It has been restored with loving care, allowing you to see both its greatness and the ravages of fire. But Koldinghus Castle is much more than just an exciting historic edifice. Both changing and permanent arts and crafts exhibitions are presented under its vaulted ceilings. The unique collection of silver objects from the Renaissance to the present day is utterly stunning. Koldinghus ist ein Stück dänische Geschichte mit Größe und Fall. Ursprünglich wurde Koldinghus als Verteidigung gegen die Herzogtümer im Süden erbaut, aber im Laufe der Jahre änderte sich Koldinghus von Heimstatt der Soldaten zum vorgezogenen Aufenthaltsort für Könige und Königinnen. In einer folgenschweren Nacht im Jahr 1808 waren es aber wieder Soldaten, die sich im Schloss aufhielten, als ein Brand ausbrach. Heute ist das Schloss restauriert und in ein grosses Museum verwandelt, wo Sie unter anderen viel mehr zur Geschichte von Koldinghus und der dänischen Könige erfahren. Koldinghus ist mit behutsamer Hand wiedererrichtet, damit Sie sowohl die Größe als auch die Verheerung des Brandes wahrnehmen können. Koldinghus ist aber mehr als ein spannendes, historisches Gebäude. Unter den gewölbten Decken gibt es sowohl wechselnde als auch feste Ausstellungen von Kunst und kunsthandwerk. Nicht zuletzt imponiert die einmalige Sammlung von Silber mit Gegenständen von der Renaissance bis in unsere Zeit.

10

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 10

24-01-2020 11:59:10


Levende historie Foto: Poul Willow Sørensen

Bibliotekssalen pĂĽ Koldinghus 11

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 11

24-01-2020 11:59:11


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Designskolen Koldings afgangseksamen 12

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 12

24-01-2020 11:59:13


INFO Find more information about the activities, exhibitions and events: www.koldinghus.dk

Levende historie Foto: Preben Matthiesen

I 2020 kan du blandt andet opleve Smykkekunstner Marie-Louise Kristensens humoristiske og fantasifulde smykker i soloudstillingen ”Den flyvende bøf og andre historier”. Smykkerne er fuldt funktionsdygtige som brocher, vedhæng og ringe, men det er ikke deres konventionelle smykkekarakter og høje karat, der fascinerer og drager. MarieLouise Kristensens smykker er også fortællinger, personligheder og tableauer i miniatureformater. Udstillingen kan opleves på Koldinghus frem til den 14. juni 2020. Det er også på Koldinghus, at du kan se Designskolen Koldings afgangsudstilling fra 19. sep. –15. nov. På Koldinghus kan man også i 2020 opleve levende historie, hvor børn og voksne udfordres til at komme i kongens tjeneste.

In 2020, you can experience, amongst others, the humorous and imaginative jewellery of jewellery artist Marie-Louise Kristensen in the solo exhibition “The flying hamburger and other stories”. The jewellery is fully functional as brooches, pendants and rings, but it is not the conventionality and high carat designs of this jewellery that fascinate and allure. Marie-Louise Kristensen’s jewellery is also stories, personalities and tableaux in miniature format. Experience the exhibition at Koldinghus

until 14 June 2020. At Koldinghus, you can also view the graduation exhibition of Design School Kolding from 19 September to 15 November 2020. In Koldinghus one can also experience living history in 2020 where children and adults are challenged to join the King’s service.

2020 können Sie unter anderem die humorund fantasievollen Werke der Schmuckkünstlerin Marie-Louise Kristensen im Rahmen ihrer Soloausstellung „Den Flyvende bøf og andre historier“ erleben. Ihre Schmuckstücke wie etwa Broschen, Anhänger und Ringe sind komplett funktionstüchtig, aber es ist nicht ihr konventioneller Charakter und die hohe Karatzahl, die die Menschen faszinieren und anlocken. Der Schmuck von Marie-Louise Kristensen steckt voller Geschichten, Persönlichkeiten und Szenarien im Miniaturformat. Die Ausstellung können Sie am 14. Juni 2020 im Koldinghus besuchen. Vom 19. September bis zum 15. November 2020 können Sie im Koldinghus ebenfalls einen Blick in die Abschlussausstellung der Designschule von Kolding werfen. Im Koldinghus kann man auch 2020 lebendige Geschichte erleben, in der Kinder und Erwachsene herausgefordert werden, in die Dienste des Königs einzutreten.

13

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 13

24-01-2020 11:59:15


GENFORENINGEN 2020

2020 Reunion / Wiedervereinigung 2020

100-ÅRET FOR DANMARKS GENFORENING The centenary of Denmark’s Reunion with Southern Jutland / 100-Jahres-Jubiläum der Volksabstimmung in Schleswig

14

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 14

24-01-2020 11:59:15


I 2020 er det 100 år siden, at en folkeafstemningen førte til, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Ved fejringen for 100 år siden red Kong Christian X gennem en æresport nær Christiansfeld. I år bliver det fejret med events og aktiviteter over hele landet, og altså også i Kolding Kommune. In 2020, it is 100 years since a referendum led to Southern Jutland being reunited with Denmark. At the celebrations 100 years ago, King Christian X rode through a triumphal arch which had been erected near Christiansfeld. This year it will be celebrated with events and activities across the country and also in the Kolding Municipality. Im Jahr 2020 jährt sich die Volksabstimmung, in deren Zuge Süderjütland mit Dänemark wiedervereinigt wurde, zum 100sten Mal. Im Zuge der Festlichkeiten vor 100 Jahren ritt König Christian X. in der Nähe von Christiansfeld nämlich durch ein Prachttor. Anlässlich dieses historischen Ereignisses finden überall in Dänemark Veranstaltungen und Aktivitäten statt – auch in der Gemeinde Kolding. MERE INFORMATION Further information / Weitere Informationen — www.genforeningen2020.dk

15

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 15

24-01-2020 11:59:15


GENFORENINGEN 2020 / 2020 Reunion / Wiedervereinigung 2020

“I år er det 100 år siden, at en folkeafstemningen førte til, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark ” I løbet af 2020 vil der være forskellige aktiviteter, blandt andet kan du den 6. juni 2020 kl. 9.30 – 15.00 komme til Sangerfest på Skamlingsbanken, hvor du kan opleve nogle af Danmarks bedste kor. Alle er velkommen og der er gratis adgang. Når dronningen den 10. juli er i Kolding for at markere 100 året for Genforeningen, så venter der majestæten en særlig oplevelse, der knytter an til kongefamiliens fortid. Ved fejringen for 100 år siden red Kong Christian X nemlig gennem en æresport, der var opstillet nær Christiansfeld, og nu arbejder Kolding Kommune på højtryk for at få skabt en ny æresport til jubilæet. Glæd dig til en festlig dag med musik, taler og deltagelse af gæster fra det danske kongehus. Oplev også det imponerende syn af Garderhusarregimentet, som rider med på ruten fra Frederikshøj til Christiansfeld.

Throughout 2020, various activities will take place, amongst others, on 6 June 2020 between the hours of 09:30 to 15:00, you can attend the Skamlingsbanken Choral Festival where you can experience some of Denmark’s foremost choirs. Everyone is welcome and access is free. When Queen Margrethe visits Kolding on 10 July to mark the centenary of the Reunion, Her Majesty will have a special experience which is linked to the past of the royal family. At the celebrations 100 years ago, King Christian X rode through a triumphal arch which had been

erected near Christiansfeld and, presently, Kolding Municipality works at full stretch to create a new triumphal arch for the anniversary. You can look forward to a festive day with music, speeches and the participation of guests from the Danish Royal Household. Also experience the impressive Guard Hussar Regiment who will ride along on the route from Frederikshøj to Christiansfeld.

Anlaufe des Jahrs 2020 werden unterschiedliche Aktivitäten angeboten, unter anderem können Sie am 6. Juni 2020 von 9:30 bis 15:00 zum Sängerfest auf der Skamlingsbanken vorbeischauen, wo Sie einige der besten Chöre Dänemarks erleben können. Alle Interessenten sind willkommen, der Eintritt ist kostenfrei. Wenn die Königin am 10. Juli im Rahmen des 100-Jahres-Jubiläums der Wiedervereinigung nach Kolding kommt, wird ein besonderes Erlebnis auf Ihre Majestät warten, das an die Vergangenheit der Königsfamilie anknüpft. Im Zuge der Festlichkeiten vor 100 Jahren ritt König Christian X. in der Nähe von Christiansfeld nämlich durch ein Prachttor. Aktuell arbeitet die Gemeinde Kolding mit Hochdruck daran, anlässlich des Jubiläums ein neues Prachttor zu errichten. Freuen Sie sich auf einen feierlichen Tag mit Musik, Gesprächen und Gästen des dänischen Königshauses. Erleben Sie auch den beeindruckenden Anblick des dänischen Gardehusarregimentet, ein Kavallerieregiment, das auf der Strecke von Frederikshøj bis nach Christiansfeld mitreiten wird.

16

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 16

24-01-2020 11:59:16


Sangerfest på Skamlingsbanken 1919

VI FEJRER GENFORENINGEN 1920-2020

SANGERFEST PÅ SKAMLINGSBANKEN 6. JUNI KL. 9.30-15.00 Oplev nogle af Danmarks bedste kor blandt andre Musica Ficta under ledelse af komponist og dirigent Bo Holten, Opera på grænsen samt Haderslev Pigekor i samarbejde med Slesvigske Musikkorps.

sammen med publikum. Dagens konferencier er Mathias Hammer. Alle er velkomne og det er gratis.

LÆS MERE OM SANGERFESTEN

Sangerfesten afsluttes med fællessang, hvor kor fra hele landet synger

OG MANGE ANDRE EVENTS PÅ

WWW.GENFORENINGEN2020.DK

17

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 17

24-01-2020 11:59:17


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

“From 1864 to 1920 Denmark’s border ran along Kongeå River, making Vamdrup one of Denmark’s border cities.”

Kongeåen

KONGEÅEN Danmarks grænse har ligget fast siden 1920, men inden da, har den flere gange rykket sig som følge af krige og stridigheder. I vikingetiden løb grænsen langt nede i Tyskland langs floden Ejderen, men gennem tiden har de gamle hertugdømmer Slesvig og Holstein ønsket mere selvstændighed, hvilket lykkedes i flere omgange. I 1200-tallet lå grænsen derfor lige syd for Kolding, hvor den strakte sig fra Hejlsminde, gennem Vamdrup og videre langs Kongeåen. En grænse, som den dag i dag har kulturel og historisk betydning – man skal derfor kun syd for Kongeåen for at komme til Sønderjylland og hilse på hinanden med det karakteristiske ”Mojn”. Denmark’s borders has remained intact since 1920, but before that it had been moved several times as a result of wars and conflicts. In the Viking age the border ran far down in Germany, along the Eider, but over time the old duchies of Schleswig and Holstein wanted more autonomy, which was achieved in several steps. In the 13th century, the border was just south of Kolding, stretching from Hejlsminde,

through Vamdrup and further along the Kongeå River. A border which continues to be of cultural and historical importance. You just have to go south of the Kongeå River to get to Southern Jutland and greet each other with the characteristic “Moin”. Dänemarks Grenze liegt seit 1920 fest, aber vorher hat sie sich in Folge von Kriegen und Streitigkeiten mehrmals bewegt. In der Wikingerzeit verlief die Grenze weit unten in Deutschland entlang des Flusses Eider, aber im Laufe der Zeit haben sich die alten Herzogtümer Schleswig und Holstein mehr Selbstständigkeit gewünscht, das ihnen mehrmals gelang. Im 13. Jahrhundert lag die Grenze daher unmittelbar südlich von Kolding, wo sie sich von Hejlsminde und durch Vamdrup und weiter am Königsbach entlang erstreckte. Eine Grenze, die heute kulturelle und historische Bedeutung hat – man muss deshalb nur südlich des Königsbaches gehen, um nach Südjütland zu gelangen und einander mit dem charakteristischen „Moin“ zu grüßen.

18

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 18

24-01-2020 11:59:18


14

KONGEAAMUSEET

Efter krigen i 1864 kom Danmarks grænse til at ligge umiddelbart syd for Vamdrup. Da en tidligere projekteret jernbaneforbindelse i 1866 endeligt stod færdig, blev Vamdrup sidste station i Danmark – og samtidig også slutstation for de tyske tog. Det betød, at der var mange ansatte ved stationen: en dansk og en tysk stationsforstander, toldere og grænsegendarmer og et utal af ansatte ved jernbanen. I bymidten findes endnu flere af de gamle funktionærboliger fra denne tid. For 100 år siden blev grænsen flyttet. Toldere og grænsegendarmer flyttede sydpå og personalet på togstationen blev reduceret. På Kongeaamuseet, der har til huse i den tidligere danske stationsforstanderbolig, kan du se historien om tiden som grænsestationsby, bl.a. illustreret gennem en model af byen og banen, som den så ud omkring år 1900. I 2020 lægges specielt vægt på fortællingen om grænsegendarmeriet. After the war in 1864, Denmark’s border with Germany was located immediately south of Vamdrup. In 1866, when a previously planned railway connection was finally completed, Vamdrup became the last station in Denmark – and, at the same time, also the terminal station for the German trains. This meant that many were employed at the station: a Danish and a German station manager, customs officers and border guards as well as a number of railway staff. In the centre of town, you can still see many of the old service residences from this time. 100 years ago, the border was moved. Customs officials and border guards moved southwards and the number of station staff were reduced. At the museum, Kongeaamuseet, which is housed in the former Danish station manager’s residence, you can view the history of the border provincial town with its railway station, illustrated, amongst others, by a model of the city and the course of the railway track as it appeared around 1900. In 2020, special emphasis will be placed on the history of the border gendarmerie.

Nach dem Krieg im Jahr 1864 wurde die Grenze Dänemarks an einen Punkt südlich von und unmittelbar vor Vamdrup verschoben. Als eine zuvor projektierte Eisenbahnverbindung im Jahr 1866 endlich ausgebaut war, wurde Vamdrup zur letzten Station Dänemarks – und somit auch zur Endstation für die deutschen Züge. Daher waren hier damals viele Menschen angestellt: Ein dänischer und ein deutscher Bahnhofsvorsteher, Zollbeamte, Grenzgendarme und viele Eisenbahnbedienstete. In der Stadtmitte liegen noch heute die Funktionärswohnungen aus dieser Zeit. Vor 100 Jahren wurde die Grenze verlegt. Zollbeamte und Grenzgendarme zogen gen Süden und das Personal der Zugstation wurde abgebaut. Im Kongeaamuseet, das sich in der Wohnung des ehemaligen dänischen Bahnhofsvorstehers befindet, können Sie Geschichten aus den Zeiten erleben, als Vamdrup noch eine Grenzbahnhofsstadt war. Unter anderem finden Sie hier ein Modell der Stadt und der Bahn, wie sie etwa im Jahr 1900 ausgesehen haben. 2020 stehen hier besonders die Erzählungen zur Grenzgendarmerie im Fokus. www.kongeaamuseet.dk

Kongeaamuseet

19

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 19

24-01-2020 11:59:20


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Skamlingsbanken 20

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 20

24-01-2020 11:59:22


25

SKAMLINGSBANKEN

Da Danmark i 1864 tabte krigen mod Tyskland, blev Skamlingsbanken, som lå lige nord for den nye grænse, til et mindested. En granitstøtte, der i 1863 var rejst på Højskamling til minde om danskhedens forkæmpere, men bortsprængt af preusserne under krigen, blev i 1866 genrejst – nu med sine skrammer og skår som et sigende symbol for det tabte land mod syd. I dag er Skamlingsbanken ikke blot et smukt udsigtspunkt og yndet udflugtsmål. Her er rejst flere mindesmærker over betydelige personer og begivenheder i den sønderjyske sag - det sidste efter genforeningen i 1920, hvor den nuværende grænse blev fastlagt. Byggeriet af et nyt oplevelsescenter er i gang. Det nye besøgscenter bliver diskret placeret i det kuperede terræn og skal bidrage til at give besøgende store natur- og kulturoplevelser. When Denmark lost the war against Germany in 1864, Skamlingsbanken, which was placed just north of the new border, became a memorial. A granite which was erected in 1863 in memory of the advocates of Danishness, but blown away by the Prussians during the war, was restored in 1866 – now with its scratches and cracks as a meaningful symbol of the lost land to the south. Today, Skamlingsbanken is not just a beautiful vantage point and a favourite excursion destination. Several monuments were erected here to commemorate significant

people and events associated with the South Jutlandic issue - the last one after the reunion in 1920, when the current border was defined. The construction of a new adventure centre is well on its way. The new visitor’s centre will be discretely located in the hilly landscape and will contribute to providing great nature and culture experiences to visitors. Als Dänemark 1864 den Krieg gegen Deutschland verlor, wurde Skamlingsbanken, die unmittelbar vor der neuen Grenze lag, zum Mahnmal. Eine Granitsäule, die im Jahr 1863 auf Højskamling zur Erinnerung an die Vorkämpfer des Dänischtums erinnerte, wurde von den Preußen während des Krieges weggesprengt, aber 1866 wiedererrichtet – jetzt mit ihren Schrammen und Wunden als bedeutsames Symbol für das im Süden verlorene Land. Heute ist Skamlingsbanken nicht nur ein schöner Aussichtspunkt und ein beliebtes Ausflugsziel. Hier wurden mehrere Gedenksteine für bedeutende Personen und Ereignisse in der südjütischen Sache errichtet – der letzte nach der Wiedervereinigung von 1920, als die gegenwärtige Grenze festgelegt wurde. Derzeit wird ein neues Erlebniszentrum gebaut. Das neue Besucherzentrum wird diskret im hügeligen Gelände eingebettet sein und soll den Besuchern zu noch besseren Natur- und Kulturerlebnissen verhelfen.

INFO The construction of a new adventure centre is well on its way. www.skamlingsbanken.info www.visitkolding.dk Skitse af det kommende besøgscenter

21

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 21

24-01-2020 11:59:23


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

12

GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET

Genforeningen kan opleves på Genforenings- og Grænsemuseet over for Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld. Det var her Kong Christian X red over den gamle grænse på sin hest, mens folket tiljublede ham. I de 56 år, der lå forud for denne begivenhed, havde grænsen været et stridspunkt, hvor smuglerier og grænsehandel florerede, og hvor grænseoverløbere blev skudt ned, hvis de prøvede at flygte. I dag kan historien om grænsen opleves inde på museet og ude i landskabet. 2020 bliver 100-året for Genforeningen og det vil blive fejret med forskellige arrangementer på museet. Museets 25-års jubilæum fejres blandt andet med en fotografisk særudstilling. The Reunion can also be observed at the Reunion and Border Museum across from Den Gamle Grænsekro in Christiansfeld. It was here that King Christian X rode over the old border on his horse, while the people cheered him on. In the 56 years before this event, the border used to be a point of conflict, where smuggling and cross-border trade flourished, and where people illegally crossing the border were shot down if they tried to escape. Today, the story of the border can be experienced inside the museum and in the countryside. 2020 is the centenary of the Reunion with Southern Jutland and this will be marked with various events at the museum. The 25-year anniversary of the museum will be marked by a special photographic exhibition, amongst others. Die Wiedervereinigung kann auch im Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum gegenüber vom alten Den Gamle Grænsekro in Christiansfeld erlebt werden. Hier war es, wo König Christian X auf seinem Pferd über die alte Grenze ritt, während ihm das Volk zujubelte. In den 56 Jahren, die vor diesem Ereignis lagen, war die Grenze ein Streitpunkt, an dem Schmuggel und Grenzhandel florierten, und wo Grenzüberläufer niedergeschossen wurden, wenn sie die Flucht wagten. Heute kann die Geschichte zur Grenze im Museum und draußen in der Landschaft erlebt werden. Im Jahr 2020 jährt sich die Volksabstimmung in Schleswig und die damit verbundene dänische Wiedervereinigung zum 100sten Mal und wird im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen im Museum gefeiert. Anlässlich des 25-Jahres-Jubiläums des Museums wird unter anderem eine Fotografie-Sonderausstellung stattfinden. www.genforeningsmuseet.dk

22

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 22

24-01-2020 11:59:25


Genforenings- og Grænsemuseet

Udstilling på museet 23

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 23

24-01-2020 11:59:28


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

24

LANDBOMUSEET KOLDING

På Landbomuseet er der forskellige aktiviteter for børn og voksne hele året. Prøv Tumleskoven, hvor du kan lege og opleve landbolivet med de forskellige rekvisitter eller deltag i en af de mange arrangementer. At the Museum of Agriculture, there are various activities for children and adults throughout the year. Try the Tumble Forest where you can play and experience rural life using various props or participate in one of the many events. Im landwirtschaftlichen Museum werden rund ums Jahr unterschiedliche Aktivitäten für Kinder und Erwachsene angeboten. Probieren Sie einmal den ”Tummelwald” aus, in dem Sie sich Spielen widmen und das Landleben anhand von unterschiedlichen Requisiten erleben können, oder nehmen Sie an einer der vielen Veranstaltungen teil. www.landbomuseet.kolding.dk

Landbomuseet 24

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 24

24-01-2020 11:59:28


Dansk Sygeplejehistorisk Museum

21

DANSK SYGEPLEJEHISTORISK MUSEUM

Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding er Danmarks eneste fagmuseum om sygepleje. Museet fortæller både historien om sygeplejens udvikling, og om den nære omsorg for mennesker. Museet er indrettet i et gammelt tuberkulosesanatorium, med den smukkeste udsigt over Kolding fjord. Her kan man se, hvordan hospitalsstuer var indrettet og sygeplejen blev udført. The Museum of Danish Nursing History in Kolding is the only professional museum on nursing in Denmark. The Museum tells the story of how nursing developed and about the personal care for people. The Museum is housed in an old tuberculosis sanatorium, with the most beautiful view over the Kolding fjord. There you can see how the hospital ward was arranged and how nursing was done. Dänisches Krankenpflegemuseum in Kolding ist Dänemarks einziges Fachmuseum zur Krankenpflege. Das Museum erzählt sowohl die Geschichte der Entwicklung der Krankenpflege als auch die der näheren Fürsorge für die Menschen. Das Museum ist in einem alten Tuberkulose-Sanatorium mit der herrlichsten Aussicht über den Kolding Fjord eingerichtet, wo man sehen kann, wie die Krankenstuben eingerichtet waren und wie die Krankenpflege ausgeführt wurde. www.sygeplejemuseum.dk

25

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 25

24-01-2020 11:59:29


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Harteværket

13

HARTEVÆRKET

I Harte lidt uden for Kolding bymidte blev der i 1918–1920 bygget den første større vandkraftcentral af sin art i Danmark. I sin tid kunne Harteværket dække næsten halvdelen af Kolding by og oplands forbrug af el, men i dag udgør produktionen kun omkring 1% af forbruget i Kolding by. Harteværket er et oplevelsescenter med masser af sjov for både voksne og børn.

Dänemark gebaut. Zu seiner Zeit konnte das HarteWerk fast die Hälfte des Stromverbrauchs von Kolding Stadt und des Umlands abdecken, aber heute macht die Produktion nur rund 1% des Verbrauchs in Kolding Stadt aus. Das HarteWerk ist ein Erlebniscenter mit Spiel und Spass für Kinder und Erwachsene. www.hartevaerket.dk

In Harte, just outside Kolding City Centre, the first big hydroelectric power station of its kind in Denmark was founded in 19181920. In its time, Harteværket could cover almost half of the electricity consumption for Kolding and the surrounding areas, but today production constitutes only about 1% of the total consumption in Kolding city. Harteværket is an experience centre with lots of fun for both children and adults. Im etwas außerhalb der Stadtmitte Koldings gelegenen Harte wurde 1918-1920 die erste größere Wasserkraftzentrale ihrer Art in

Turbinerne

26

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 26

24-01-2020 11:59:32


1

KOLDING MINIBY

Du kan opleve gaderne, som de så ud i 1860 i Kolding Miniby. Her er hele Kolding bymidte bygget i modeller i størrelsesordenen 1:10. Bygningerne er genskabt med righoldig udsmykning af husenes vinduer med mange minimennesker og dyr i baggårdene, som giver en oplevelse af, hvordan byens liv var. Du finder Kolding Miniby i Geografisk Have. You can see what the streets looked like in 1860 at Kolding Miniature Town. This is a model of the entire Kolding city centre, built in scale 1:10. The buildings are restored with abundant decoration of the house windows, many miniature people and animals in the backyards, thus giving an idea of what city life was like. You will find Kolding Miniature Town in the Geographical Garden. In Kolding Miniby können Sie die Straßen erleben, wie sie 1860 aussahen. Hier sehen Sie das ganze Stadtzentrum Koldings als

Minibyens Værksted

Modell im Maßstab 1:10 erbaut. Die Gebäude sind mit einer reichhaltigen Ausschmückung der Häuserfenster wiedergegeben, während viele Minimenschen und Tiere in den Hinterhöfen eine Vorstellung davon geben, wie das Stadtleben aussah. Sie finden Kolding Miniby im Geografischen Garten. www.koldingminiby.dk

Kolding Miniby 27

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 27

24-01-2020 11:59:35


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Nicolai Komplekset

Nicolai Biograf

Nicolai Café

Udendørsscenen

28

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 28

24-01-2020 11:59:39


39

NICOLAI KOMPLEKSET

Nicolai Komplekset er centrum i det gamle ”latinerkvarter” og fungerer som et kulturelt kraftcenter i hjertet af Kolding med biograf, café, kunstudstillinger, koncerter og aktiviteter for børn. Nicolai is the centre of the old “Latin Quarter” and is a cultural powerhouse in the heart of Kolding, with a cinema, café, art exhibitions, concerts, a playground and activities for children.

INFO Find more information about the activities and events: www.nicolai.kolding.dk

Der Nicolai Komplex ist das Zentrum in dem alten „Lateinerviertel“ und das kulturelle Zentrum im Herzen von Kolding mit Kino, Cafe, Kunstausstellungen, Konzerten und Aktivitäten für Kinder. www.nicolai.kolding.dk

KOLDING STADSARKIV I Nicolai-komplekset kan du møde meget mere af Koldings historie. Kolding Stadsarkiv finder og bevarer fortællinger om livet i Kolding. Fotos, filmklip og beretninger tilbyder et indblik i fortiden og vekslende udstillinger sætter nutiden i perspektiv. At the Nicolai Complex you can encounter much more of Kolding’s history. Kolding City Archives finds and preserves stories about life in Kolding. Photographs, film clips and reports offer a glimpse into the past while changing exhibitions put the present in perspective.

Kolding Stadsarkiv

Im Nicolai-Komplex können Sie noch viel mehr von Koldings Geschichte begegnen. Koldings Stadtarchiv findet und bewahrt die Erzählungen zum Leben in Kolding. Fotos, Filmausschnitte und Berichte bieten einen Einblick in die Vergangenheit und wechselnde Ausstellungen setzen die Gegenwart in Perspektive. www.stadsarkiv.kolding.dk

29

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 29

24-01-2020 11:59:40


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

KOLDINGS GADER The streets of Kolding / In Koldings Straßen Du behøver ikke at tage på museum for at opleve historien. I Koldings gader finder du historier alle steder. Fra byen i 1200-tallet havde få tusinde indbyggere til den i dag med godt 60.300, har et væld af begivenheder og borgere sat sit præg på byen. Fra Akseltorv, der er opkaldt efter akslerne på bøndernes vogne, der kom til markedsdage på torvet i bylivets spæde begyndelse, til huset fra 1589 på Helligkorsgade 18, der er et af Koldings ældste bevarede huse. I gavlen, som man kan se i den idylliske Borgerhaven, er der indmuret en kanonkugle fra slaget om Kolding i 1849 i forbindelse med Treårskrigen. There is no need for you to go to a museum to experience history. In the streets of Kolding, you will find history everywhere. From the 13th century when the city had a few thousand inhabitants to the present day when it has grown to almost 60,300, a wealth of events and citizens have left their mark on the city. From Akseltorv, which is named after the axles of the farmers’ wagons that came to the square on market days in the tentative

beginnings of city life, to the house from 1589 at 18 Helligkorsgade street, which is one of the oldest preserved houses in Kolding. A cannonball from the battle of Kolding in 1849 during the Three-year War is set in the end gable wall and can be seen in the idyllic “Borgerhaven”. Um die Geschichte zu erleben, müssen Sie nicht in ein Museum gehen. In Koldings Straßen finden Sie überall Geschichten. Von der Stadt im 13. Jahrhundert mit wenigen tausend Einwohnern bis zur heute auf knapp 60.300 Einwohner gewachsenen Stadt haben eine Fülle von Ereignissen und Bürger ihre prägenden Spuren hinterlassen. Vom Akseltorv, der nach den Achsen der Bauernwagen benannt ist, die in den Anfängen des Stadtlebens zu den Markttagen auf den Platz kamen, bis zum Haus von 1589 in der Helligkorsgade 18, das eines der ältesten bewahrten Häuser Koldings ist. Am Giebel, den man im idyllischen“Borgerhaven”. sehen kann, ist eine Kanonenkugel von der Schlacht um Kolding von 1849 in Verbindung mit dem dreijährigen Krieg eingemauert. www.visitkolding.dk

INFO All summer long, guided public tours in Kolding are offered. For more information: www.visitkolding.dk/ guidede-ture-i-kolding Den Spanske Trappe

30

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 30

24-01-2020 11:59:42


BindingsvĂŚrkshuse i midtbyen 31

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 31

24-01-2020 11:59:44


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Sankt Nicolai Kirke 32

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 32

24-01-2020 11:59:46


KIRKERNE I KOLDING Churches in Kolding / Die Kirchen in Kolding Sankt Nicolai Kirke, som ligger i hjertet af Kolding, er Koldings ældste kirke og kan spores helt tilbage til midten af 1200-tallet. Dengang hed den Kolding Kirke, og var kirke for alle i Kolding, men som byen voksede gennem tiderne, kunne den ikke blive ved med at huse alle byens borgere, og da Kristkirken, som er Koldings største kirke kom til, fik Kolding Kirke i stedet navn efter sin skytsengel Sankt Nicolai. Som alle andre steder i Danmark, har kirken gennem tiden været en betydningsfuld del af livet, og det afspejles både kulturelt og historisk i kirkerummene. For eksempel kan du i Sdr. Bjert Kirke og Sankt Nicolai Kirke se spor tilbage til 1200-tallet, mens du i Simon Peters Kirke fra 1979 kan opleve moderne fortolkninger af kristendommen. Sankt Nicolai Kirke, located in the heart of Kolding, is Kolding’s oldest church and can be traced all the way back to the mid-13th century. Back then, it was called Kolding Kirke and was the church for the whole of Kolding. However, as the city grew throughout the ages, it could not keep on housing all the citizens of Kolding, so when Kristkirken, the largest church in Kolding, was built, Kolding Kirke was instead named after its guardian angel, Saint Nicholas. Like all other places in Denmark, the church has been an important part of life over the years, which is reflected both culturally and historically in the church building. For example, in Sdr. Bjert Kirke and Sankt Nicolai Kirke you can see traces of the 13th century, while in Simon Peters Kirke from 1979 you can observe modern interpretations of Christianity. Die Sankt Nicolai Kirche, die im Herzen Koldings steht, ist Koldings älteste Kirche und lässt sich bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts zurückverfolgen. Damals hieß sie Kolding Kirke und war Kirche für alle in Kolding, aber während die Stadt im Laufe der Zeit wuchs, konnte sie nicht mehr alle Bürger der Stadt aufnehmen, und als die Kristkirke (Christuskirche) als größte Kirche Koldings

hinzukam, erhielt Kolding Kirke stattdessen den Namen seines Schutzengels Sankt. Nicolai. Wie alle anderen Orte in Dänemark war die Kirche im Laufe der Zeit ein bedeutungsvoller Teil des Lebens, und dies spiegelt sich sowohl kulturell als auch historisch in den Kirchenräumen wider. So können Sie beispielsweise in Sdr. Bjert Kirke und Sankt Nicolai Kirche Spuren bis zurück ins 13. Jahrhundert erkennen, während in der Simon Peters Kirke von 1979 moderne Interpretationen des Christentums erlebbar sind.

INFO In the Sankt Nicolai Kirke you can enjoy the bell chimes seven times a day. www.visitkolding.dk

Simon Peters Kirke

33

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 33

24-01-2020 11:59:47


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

CHRISTIANSFELD UNESCO har udnævnt Christiansfeld til at være en del af verdensarven, som ”et unikt vidnesbyrd om en kulturel tradition, der stadig eksisterer” og som ”et enestående eksempel på en arkitektur, der illustrerer et bestemt trin i menneskets historie”. Der er kun syv steder i Danmark, som bærer den fine titel af ”verdensarv” og kun 1.031 steder i hele verden, så det er ganske særligt, at man kan bryste sig af titlen i Christiansfeld.

“Christiansfeld is the only UNESCO world heritage city in Denmark.” UNESCO has proclaimed Christiansfeld to be a part of the world heritage, as “a unique testimony to a cultural tradition which is living or which has disappeared” and as “an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates a significant stage in human history”. There are only seven places in Denmark, and 1,031 in the world, which bear the title “World Heritage”, so this is quite a special distinction that they can be proud of in Christianfeld. Die UNESCO hat Christiansfeld zum Teil des Welterbes ernannt, als „ein einzigartiges Zeugnis für eine kulturelle Tradition, die immer noch existiert“ und als „einmaliges Beispiel einer Architektur, die eine bestimmte Stufe in der Geschichte des Menschen illustriert“. Es gibt nur sieben Orte in Dänemark, die den vornehmen Titel als „Welterbe“ tragen, und man nur 1.031 in der ganzen Welt, so dass es etwas ganz Besonderes ist, dass wir in Christiansfeld mit dem Titel brüsten können.

34

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 34

24-01-2020 11:59:48


Kirkepladsen 35

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 35

24-01-2020 11:59:50


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Mens mange byer er opstået lidt tilfældigt på gamle knudepunkter for handel og trafik, så er grundlæggelsen af Christiansfeld nøje planlagt – målet var at skabe en ideel by, som skulle huse Brødremenighedens medlemmer i Danmark. Historien bag byen er stadig levende og charmerende i de lige gader med de gule huse, som præger bybilledet. Den tyske byggetradition blandet med religionens ydmyghed ses i den stringente og enkle arkitektur. Her møder du en ro og gæstfrihed, som indbyder til at forlænge besøget med en overnatning eller to. Christiansfeld er Danmarks eneste UNESCOby. Da Kong Christian VII i 1771 gav tilladelse til, at Brødremenigheden måtte opføre en by i Danmark, var der ingen, der kunne vide, at byen her knap 250 år senere ville være så tro mod de oprindelige værdier og planer, at den gamle by ville blive vurderet til at være enestående og bevaringsværdig for eftertiden. Tiden har

ikke stået stille i Christiansfeld, men byen har udviklet sig i respekt for de oprindelige tanker, hvilket giver en fascinerende og harmonisk oplevelse, som helt sikkert er et besøg værd. While many cities have emerged somewhat randomly at old commercial and traffic centres, the founding of Christiansfeld has been carefully planned. The aim was to create a perfect city to house the Moravian Brethren in Denmark. The story behind the city is still alive and charming in the straight streets with the yellow houses that characterise the cityscape. The German building tradition mixed with the humility of religion is apparent in the rigorous and simple architecture. Here you will find a calmness and hospitality that invites you to extend your visit by a night or two. Christiansfeld is Denmark’s only UNESCO world heritage city. When in 1771 King Christian VII

36

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 36

24-01-2020 11:59:51


Christiansfeld, UNESCO Verdensarvsby

allowed the Moravian Brethren to build a city in Denmark, no one could know that the city, just under 250 years later, would be so faithful to the original values and plans, that the old city would be considered unique and worthy of preservation for posterity. Time has not stood still in Christiansfeld, but the city has developed in respect of its original ideas, offering a fascinating and harmonious experience, which is most certainly worth a visit. Während viele Städte etwas zufällig an alten Knotenpunkten des Handels und Verkehrs entstanden, so wurde die Gründung von Christiansfeld genau geplant – das Ziel war, eine ideale Stadt zu schaffen, die die Mitglieder der Brüdergemeine in Dänemark unterbringen sollte. Die Geschichte dieser Stadt ist nach wie vor lebendig und charmiert mit den geraden Straßen mit den gelben Häusern, die das Stadtbild prägen. Die deutsche Bautradition,

vermischt mit der Bescheidenheit der Religion, tritt in der stringenten und einfachen Architektur zutage. Hier begegnen Sie einer Ruhe und Gastfreundschaft, die zur Verlängerung des Besuchs um eine Übernachtung oder auch zwei einlädt. Als König Christian VII 1771 die Genehmigung erteilte, dass die Brüdergemeine eine Stadt in Dänemark errichten durfte, konnte niemand ahnen, dass die Stadt knapp 250 Jahre später so treu an den ursprünglichen Werten und Plänen festhält, dass die alte Stadt als einmalig und erhaltenswürdig für die Nachwelt beurteilt wurde. Die Zeit hat in Christiansfeld nicht stillgestanden, aber die Stadt hat Respekt für ursprünglichen Gedanken entwickelt, was zu einem faszinierenden und harmonischen Erlebnis führt, das ganz sicher einen Besuch wert ist.

37

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 37

24-01-2020 11:59:52


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

“The city’s most important buildings are in the centre around the square in front of the Moravian Church ”

Christiansfeld blev planlagt og bygget til at repræsentere det protestantiske byideal. Byens vigtigste bygninger er centreret omkring pladsen foran Brødremenighedens kirke. Selve pladsen har form som et kors med en brønd i midten. Sådan var det for knap 250 år siden, og sådan er det i dag. Det var medlemmer af Brødremenigheden fra byen Herrnhut, som rejste til Danmark for at begynde en menighed her, og det er deres gode håndværk som stadig ses i mange af bygningerne. I den stringente og retvinklede byplan går alt, gader, pladser, fortove, grundstykker og bygninger op i de hamborgske alen, som svarer til 57,3 cm, hvilket vidner om de tyske håndværkere, som byggede byen. De tyske gule mursten og højryggede røde tage går igen i de gamle huse, som alle er med haver, der var en del af den oprindelige byplanlægning. Christiansfeld was planned and built to represent the Protestant city ideal. The city’s most important buildings are in the centre around the square in front of the Moravian Church. The square itself is shaped like a cross with a well in the middle. This was so 250 years ago, and is still so at present. Members of the Moravian Church from the town of Herrnhut travelled to Denmark to start a congregation here. Their good craftsmanship is still seen in many of the buildings.

In the stringent and right-angled city plan, everything - streets, squares, pavements, plots of land and buildings - is measured in Hamburg alen, which is equal to 57.3 cm and is a testament to the German craftsmen who built the city. The German yellow brick and high-backed red roofs are carried through in the old houses, all of which have gardens that were part of the original city planning. Christiansfeld wurde als Repräsentation eines protestantischen Stadtideals geplant und gebaut. Die wichtigsten Gebäude der Stadt sind rund um den Platz vor der Kirche der Brüdergemeine konzentriert. Der Platz selbst hat die Gestalt eines Kreuzes mit einem Brunnen in der Mitte. So war es vor knapp 250 Jahren,und so ist es heute. Es waren Mitglieder der Brüdergemeine aus dem Ort Herrnhut, die nach Dänemark reisten, um hier eine Gemeinde aufzubauen, und es ist ihr gutes Handwerk, das immer noch in vielen der Gebäude zu sehen ist. Im stringenten und rechtwinkligen Stadtplan geht alles – Straßen, Plätze, Bürgersteige, Grundstücke und Gebäude – in der Hamburger Elle auf, die 57,3 cm entspricht, was bezeugt, dass deutsche Handwerker die Stadt erbauten. Die deutschen gelben Mauersteine und hohen roten Dächer wiederholen sich an den alten Häusern, die alle einen Garten haben, was Teil der ursprünglichen Stadtplanung war.

38

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 38

24-01-2020 11:59:54


Brødremenighedens Kirke

Kirkesalen

Søstrehuset 39

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 39

24-01-2020 11:59:58


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Comeniushaven Foto: Carsten Ingemann

COMENIUSHAVEN Comeniushaven, som er opkaldt efter den berømte tjekkiske pædagog Johann Amos Comenius, er ikke en del af den gamle byplan. Den er anlagt af Kolding Kommune for at vise, hvordan haverne i Christiansfeld så ud i 1800-tallet. The Comenius Garden, which is named after the famous Moravian educator Johann Amos Comenius is not part of the old town plan.

The garden was build by Kolding Municipality to show how the gardens in Christiansfeld looked in the 19th century. Der nach dem großen Pädagogen der Böhmischen Brüderunität Johann Amos Comenius benannte. Der Garten gehört nicht zum alten Stadtplan, sondern wurde von der Gemeinde Kolding angelegt, um Besuchern zu zeigen, wie die Gärten im 19. Jahrhundert aussahen.

Gudsageren 40

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 40

24-01-2020 12:00:01


GUDSAGEREN Tankegangen om lighed kan man også opleve på Gudsageren lige udenfor byen, som er Brødremenighedens kirkegård. Alle gravene er ens og nummererede i rækkefølge efter dødsfaldet.

Nummererede gravpladser

You can also experience the spirit of equality at Gudsageren, right outside the city, which is the Moravian cemetery. All tombstones are identical and the numbers on the stones indicate the order in which deaths occurred. Den Gedankengang der Gleichheit erlebt man auch auf Gudsageren (Gottesacker) vor den Toren der Stadt, dem Friedhof der Brüdergemeine. Alle Gräber sind gleich und in der Reihenfolge des Sterbefalls nummeriert.

CHRISTINERO

Porten til Gudsageren

Lidt udenfor Christiansfeld kan du besøge Christinero, som oprindeligt blev anlagt med sjældne og usædvanlige træer og planter af kammerherreinde Christina Friederica von Holstein. Hun brugte haven til at finde ro, og det kan du også gøre i dag, hvor stedet ejes af Brødremenigheden. A little further outside of Christiansfeld you can visit Christinero, originally laid out with rare and unusual trees and plants by the chamberlain’s wife Christina Friederica von Holstein. She used the garden to find peace, which you can also do today, as the site is owned by the Moravian Brethren.

Christinero

Etwas weiter draußen vor Christiansfeld können Sie Christinero besuchen, das ursprünglich mit seltenen und ungewöhnlichen Bäumen und Pflantzen von der Kammerherrin Christina Friederica von Holstein angelegt wurde. Sie nutzte den Garten, um Ruhe zu finden, und das können Sie auch heute tun, nachdem der Ort der Brüdergemeine gehört. 41

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 41

24-01-2020 12:00:06


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

INFO Discover Christiansfeld on your own. You can find the Town walk brochure at the Christiansfeld Centre or download it at: www.visitkolding.dk

Søstrehuset huser Christiansfeld Centret

Brødremenighedens Kirke 42

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 42

24-01-2020 12:00:09


BRØDREMENIGHEDENS KIRKE Der er både bogstaveligt og åndeligt højt til loftet i Brødremenighedens Kirke. Den store sal, som bruges til gudstjenester, er uden bærende søjler. Det er Danmarks største kirkesal af sin slags og kan rumme ca. tusind personer. Ud over kirken, er Brødrehuset, Søstrehuset og Enkehuset alle eksempler på de oprindelige tanker. Tidligere boede de unge ugifte mænd og kvinder i de to huse, hvor de også arbejdede. Når de blev gift, flyttede de for sig selv i hus eller lejlighed, hvor de boede sammen til den ene faldt bort. Enkehuset var til de efterladte kvinder, mens mændene typisk giftede sig igen. I dag er Søstrehuset renoveret, og huser Christiansfeld Centret, Brødrehuset og en del af Enkehuset er lavet om til lejligheder. There are high ceilings in the Moravian Church, both literally and religiously speaking. The large hall, which is used for service, has no supporting pillars. It is Denmark’s largest church hall and can accommodate approximately one thousand people. In addition to the Church, the Brothers’ House, the Sisters’ House and the Widows’ House are all examples of the original concept. The young unmarried men and women used to live in the two houses, where they also worked. When they got married, they moved to their own houses or flats to live together with their spouse until one of them passed away. The Widows’ House was for the bereaved women, while men usually remarried. Today, the Sisters’ House is renovated and houses the Christiansfeld Centre. The Brothers’ House is converted into flats like a part of the Widows’ House. Es ist sowohl buchstäblich als auch geistlich hoch bis zur Decke in der Kirche der Brüdergemeine. Der große Saal, der für Gottesdienste benutzt wird, hat keine tragenden Säulen und ist Dänemarks größter Kirchensaal und kann rund tausend Personen aufnehmen Über die Kirche hinaus sind Brüderhaus, Schwesternhaus und das Witwenhaus alles Beispiele für die ursprünglichen Gedanken. Früher wohnten die jungen, unverheirateten Männer und Frauen in den beiden Häusern, wo sie auch arbeiteten. Als sie heirateten, zogen sie für sich allein in ein Haus oder eine Wohnung, in der sie zusammenlebten, bis einer von ihnen verschied. Das Witwenhaus war für die hinterlassenen Witwen, während Männer in der Regel wieder heirateten. Heute ist das Schwesternhaus renoviert und beherbergt das Christiansfeld Centret, während das Brüderhaus ebenso wie ein Teil des Witwenhauses in Wohnungen umgebaut worden ist.

43

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 43

24-01-2020 12:00:10


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Bryllup i Christiansfeld

VIELSER I CHRISTIANSFELD Marriages in Christiansfeld / Hochzeit in Christiansfeld Christiansfelds historiske rammer og rolige harmoni har gjort byen til et yndet sted at gifte sig for både danskere og udenlandske gæster i byen. Vielserne kan finde sted på Brødremenighedens Hotel. I byen kan du finde alt, der hører sig til en uforglemmelig dag - fra brudebuketter til morgengaver. På Visit Koldings website, kan du finde en guide og links til de praktiske forhold, som skal være på plads, inden du kan blive viet i Christiansfeld. Christiansfeld’s historic setting and quiet harmony has made the city a popular place to get married for both Danes and foreign visitors to the city. The marriage ceremonies can take place at Brødremenighedens Hotel. In the city you can find everything for an unforgettable day - from bridal bouquets to morning gifts. On Visit Kolding’s website, you can find a guide and links to the practical conditions you have to meet before you can get married in Christiansfeld. Christiansfelds historischer Rahmen und die ruhige Harmonie haben die Stadt zu einem beliebten Ort zur Eheschließung werden lassen, sowohl für Dänen als auch für aus-ländische Gäste der Stadt. Die Trauungen können z.B im Hotel der Brüdergemeine statt finden. In der Stadt finden Sie alles, was zu einem unvergesslichen Tag gehört – von Brautsträußen bis zur Morgengabe. Auf der Website von Visit Kolding finden Sie eine Anleitung und Links für die praktischen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor Sie in Christiansfeld heiraten können. www.visitkolding.dk

44

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 44

24-01-2020 12:00:11


Honningkager fra Christiansfeld

Honningkagebager i aktion

ET HJERTE AF HONNING A heart of honey / Ein Herz aus Honig Gift eller ej, så hører honningkager til et besøg i Christiansfeld, hvor man har bagt de søde hjerter siden byens grundlæggelse. Dengang var kagerne kun kendt i Christiansfeld og omegn, men siden er de blevet kendt i hele landet. Kongefamilien har tradition for at bestille honninghjerter til bryllupper og især Dronning Ingrid var begejstret for honningkagerne. Hun kom flere gange ind i butikken og valgte selv hvilke kager, der skulle med hjem til kaffen og børnebørnene. I dag bages og sælges honningkagerne flere steder i byen, og hvert sted har sin egen opskrift, så du kan finde det sted, som bager din favorit. Married or not, gingerbread hearts, which have been baked since Christianfeld’s foundation, are a must when visiting the city. Back then this gingerbread was only known in Christiansfeld and its vicinity, but it has since become popular throughout the country. The Royal family has a tradition of ordering gingerbread hearts for weddings, and Queen Ingrid was particularly keen on the gingerbread pastries.

She came to the bakery many times, handpicking which pastries to take home for coffee time and for her grandchildren. Today, gingerbread is baked and sold in many places around the city, each with its own recipe, so you can find the place that bakes your favourite. Ob verheiratet oder nicht, so gehören Lebkuchen zu einem Besuch in Christiansfeld, wo seit dem Beginn der Stadt die süßen Herzen gebacken werden. Damals waren die Kuchen nur in Christiansfeld und Umgebung bekannt, aber seitdem sind sie im ganzen Land bekannt geworden. Die königliche Familie hat die Tradition, Honigherzen für Hochzeiten zu bestellen, und nicht zuletzt Königin Ingrid war von den Lebkuchen begeistert. Sie kam mehrere Male in den Laden und wählte selbst, welche Kuchen zum Kaffee und für die Enkelkinder mit nach Hause sollten. Heute werden die Honigkuchen an mehreren Orten in der Stadt gebacken und verkauft, und jeder Betrieb hat sein eigenes Rezept, so dass Sie Ihren Favoriten finden müssen. 45

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 45

24-01-2020 12:00:13


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Kulturnat Fotos: Emil Lyngbo 46

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 46

24-01-2020 12:00:18


SAVE THE DATE Kolding Kulturnat 21 August 2020 www.trekantfest.dk

KOLDING ER KULTUR Kolding is culture / Kolding ist Kultur Kolding Kulturnat er årets største kulturfest i Kolding med ca. 60.000 besøgende. Byen forvandles til et sydende smeltedigel af kulturelle oplevelser med mad, musik, dans, gadeteater, kunst, shopping og aktiviteter for børn. Kulturnatten afholdes fredag den 21. august 2020. Kulturnatten markerer også starten på Trekantens Festuge. Festivalen tilbyder mange forskellige kulturelle oplevelser i Kolding såvel som i de øvrige 6 kommuner i Trekantområdet. Oplev for eksempel den internationale Gadeteaterfestival ”sTREet” og jazzfestivalen ”Jazz i Trekanten”. I 2020 er temaet for Trekantområdets Festuge ”på den anden side” Kolding Culture Night is the biggest, annual cultural festival of Kolding with approx. 60,000 visitors. The city is transformed into a sizzling melting pot of cultural experiences including food, music, dancing, street theatre, arts, shopping and children’s activities. The Culture Night takes place on Friday 21 August 2020. The Culture Night also marks the start of the Triangle Region Festival. This festival offers

up many different cultural experiences in the Kolding area as well as in the other 6 municipalities of the Triangle Region. Experience, for example, the international Street Theatre Festival “sTREet” and the jazz festival “Jazz in the Triangle”. In 2020, the theme of the Triangle Region’s Festival is “on the other side”. Mit etwa 60.000 Besuchern ist die Kulturnacht von Kolding das größte jährliche Kulturfest Koldings. Dann verwandelt sich in einen Schmelztiegel kultureller Erlebnisse mit Speis und Trank, Musik, Tanz, Straßentheater, Kunst, Shopping und Aktivitäten für Kinder. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Kulturnacht findet am Freitag den 21. August 2020 statt und stellt den Auftakt der Festwoche im Dreiecksgebiet dar. Hier werden Ihnen viele kulturelle Erlebnisse in Kolding sowie in den übrigen 6 Gemeinden des Dreiecksgebiets geboten. Erleben Sie beispielsweise das internationale Straßentheaterfestival „sTREet“ oder das Jazzfestival „Jazz i Trekanten“. Das Motto der diesjährigen Festwoche lautet: „Auf der anderen Seite“. 47

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 47

24-01-2020 12:00:21


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Kolding Stad IND GAN G

Nicolai Kunst & Design

sarkiv

IND GAN G

Nicolai & Café Biograf

r børn Nicolai fo G

IND GA NG

e

IND GAN

Bygning 5 Nicolai INDGANG

Blæ sbj erg gad

Skolegade

Nico la

i Sce ANG

ne

Katrinegade

IN D G

SKOLEGADE 2C, 6000 KOLDING

www.nicolai.kolding.dk 39 På kort / on map / auf Karte

Landbomuseet Kolding

Mød landbokulturen fra hjulplov til mejetærsker. Se også redskaber og maskiner fra husholdning og fra de erhverv der havde kontakt til landbruget. Åbent hver onsdag og lørdag kl. 14 til 17. Fra 1. maj til og med uge 42. Grupper efter aftale. Yderligere information - www.landbomuseet.dk

Kulturnat Foto: Emil Lyngbo 48

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 48

Brødsgårdsvej 52, Harte, DK - 6000 Kolding Tel. +45 61339952 eller +45 61332952 www.landbomuseet.dk

24 På kort / on map / auf Karte

24-01-2020 12:00:23


Trekantområdets festuge Læs mere på trekantfest.dk

21.--30. august

Kolding Kulturnat

// 21.08 2020 49

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 49

24-01-2020 12:00:24


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Genforenings- og Grænsemuseet Det lille museum, som fortæller den STORE danmarkshistorie om Genforeningen. The small museum that tells the great story of The Reunification of Denmark. Das kleine Museum erzählt die grosse Geschichte der Wiedervereinigung Dänemarks.

Koldingvej 52 6070 Christiansfeld +45 7557 3003 info@genforeningsmuseet.dk www.genforeningsmuseet.dk 15 DKK

30 DKK

Kongeaamuseet Oplev Danmarks længste modeljernbane, lær mere om Kongeågrænsen, stationsbyen Vamdrup og 2. verdenskrig. For både børn og voksne. See Denmark’s longest model railway, learn about the Kongeå border, the market town of Vamdrup and World War II. For both children and adults.

12

14

Jernbanegade 7 6580 Vamdrup +45 7558 1973

www.kongeaamuseet.dk

0 DKK

30 DKK

Tue-Thu, Sat & Sun 14:00 -16:00 (05/05 - 21/10) Open for groups on request all year - call +45 5362 1294

Dansk Sygplejehistorisk Museum På sygeplejemuseet ser og oplever man, hvordan sygeplejen og omsorgen har udviklet sig gennem mange hundrede år. At the Danish Museum for Nursing History the visitor experiences how care and nursing has developed through centuries. In der Dänisches Krankenpflegehistorisches Museum erleben Sie wie Krankenpflege und Fürsorge sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Tirsdag - søndag: kl.11 -16. Lukket mandage Tuesday - Sunday: 11 a.m to 4 p.m. Closed on Mondays Dienstag - Sonntag: 11 Uhr bis 16 Uhr. Montags geschlossen Åbent alle dage i skolernes ferier: kl. 10:00 -16:00 Open every day in school holidays: 10 a.m to 4 p.m. In den Schulferien jeden Tage geöffnet: 10:00 -16:00 0 DKK

35-50 DKK

Fjordvej 152, 6000 Kolding +45 7632 7676 www.dshm.dk 21 På kort / on map / auf Karte 50

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 50

24-01-2020 12:00:25


Christiansfeld Centret Videns- og informationscenter for UNESCO-site Christiansfeld. Knowledge and information center at UNESCO-site Christiansfeld. find os | find us Christiansfeld Centret Nørregade 14, 6070 Chrstiansfeld Email: centret@christianfeld.dk Tel.: +45 7979 1773 Åbningstider | opening hours Besøg | Visit www.christiansfeldcentret.dk 81 På kort / on map / auf Karte

For more

HISTORY www.visitkolding.dk/historie www.visit-kolding.com/history www.visitkolding.de/geschichte

51

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 51

24-01-2020 12:00:25


NATUR

Nature / Natur

BLIV ET MED NATUREN Become one with nature / Werden Sie eins mit der Natur

52

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 52

24-01-2020 12:00:26


I og omkring Kolding er der rig mulighed for at få rørt kroppen, mærke livet og opleve naturen helt tæt på. Byen byder på mange forskellige typer af natur. Du finder her større skovområder, søer, kyster, Kolding Fjord og meget mere. Langs fjorden findes strande og naturstier. Ønsker du at tage på udflugt i naturen findes mange sheltere, naturlegepladser, vandreruter, cykelruter og udsigtsplatforme eller prøv en af de mange fiskesteder i Kolding-området. In and around Kolding, you have plenty of opportunity to take exercise, experience life and experience nature up close. The city offers many different types of nature. You will find expansive woodlands, lakes, coasts, Kolding Fjord and much more. Along the fjord, there are beaches and nature trails. If you want an excursion into nature, there are many shelters, nature playgrounds, hiking routes, cycling routes and observation platforms, or you could try one of the many fishing spots in the Kolding area. In und um Kolding bestehen zahlreiche Möglichkeiten, sich zu bewegen, das Leben zu spüren und auf Tuchfühlung mit der Natur zu gehen. Die Stadt wartet mit vielen unterschiedlichen Naturformen auf. Hier finden Sie größere Waldgebiete, Seen, Küsten, den Fjord von Kolding und noch vieles weiteres. Entlang des Fjords stoßen Sie auf Strände und Naturpfade. Wenn Sie einen Ausflug ins Grüne unternehmen möchten, können Sie die viele Schlafhütten, Naturspielplätze, Wanderwege, Radwege und Aussichtsplattformen nutzen oder sich beim Angeln in der Region Kolding vergnügen.

53

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 53

24-01-2020 12:00:27


Natur / Nature / Natur

VĂŚksthusene 54

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 54

24-01-2020 12:00:29


SAVE THE DATE Every Tuesday throughout the summer there is going to be a barbecue night. Find more information: www.geografiskhave.dk

Rosenhaven

1

GEOGRAFISK HAVE

Oplev en verden af planter i Geografisk Have. Her er en enestående samling af blomster, træer, planter og urter fra hele verden. I stedet for at sætte planter sammen efter deres slægtsskab, så er planterne i Geografisk Have sat sammen efter deres oprindelsessted, hvilket giver en anderledes og spændende have at gå rundt i. Det var en engageret ejer af en planteskole, som grundlagde haven, men siden er den blevet et populært samlingspunkt for koldingensere og en yndet attraktion for turister. Her kan du købe planter til din egen have, når der afholdes markeder, dufte til krydder- og lægeurter eller gå tur gennem grotter af kinesisk sandsten, hvor forsythia, spiræa og dronningebusk skaber en smuk, grøn ramme. Discover a world of plants in the Geographical Garden. Here you will find a unique collection of flowers, trees, plants and herbs from all over the world. Instead of putting plants together according to their categories, the plants in the Geographical Garden are arranged by their country of origin, resulting in a different and exciting garden to walk in. It was a committed plant nursery owner, who founded the garden, but since then it has become a popular meeting place for the residents of Kolding and a

favourite attraction for tourists. Here you can purchase plants for your own garden on market days, you can smell spices and medicinal herbs or go for a walk through caves of Chinese sandstone in the beautiful setting of forsythias, bridal wreaths and beauty bushes. Erleben Sie eine Welt der Pflanzen im Geografischen Garten. Hier befindet sich eine einzigartige Sammlung von Blumen, Bäumen, Pflanzen und Kräutern. Statt Pflanzen nach deren Verwandtschaft zusammenzustellen, wurden die Pflanzen im Geografischen Garten nach ihrem Ursprungsort zusammengestellt, was einen andersartigen und interessanten Garten zum Herumspazieren ergibt. Es war ein sehr engagierter Eigentümer einer Pflanzenschule, der den Garten gründete, aber seitdem ist er zu einem beliebten Treffpunkt für die Bewohner Koldings sowie eine beliebte Sehenswürdigkeit für Touristen geworden. Hier können Sie Pflanzen für Ihren eigenen Garten kaufen, wenn Märkte abgehalten werden, Düfte für Gewürz- und Heilkräuter erstehen oder durch Grotten aus chinesischem Sandstein spazieren, wo Forsythie, Spiersträucher und Kolkwitzie einen hübschen, grünen Rahmen schaffen. www.geografiskhave.dk

55

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 55

24-01-2020 12:00:29


Natur / Nature / Natur

Grønninghoved strand Foto: Destination Lillebælt

STRANDE Beaches / Strände Kolding by ligger i smørhullet for enden af Kolding Fjord, hvilket giver masser af kyst og muligheder for at komme på og i vandet. Der findes flere strande – nogle af de mest populære er: Rebæk Strand, Binderup Strand, Løverodde Strand, Grønninghoved Strand og Hejlsminde Strand – og hertil kommer byens badebro i Strandhuse. Strandene ved Løverodde og Binderup har gode faciliteter med kiosk, toiletter, kørestolsrampe og parkeringsplads. Ved Løverodde er der desuden en skøn restaurant og en anløbsbro, hvor lystsejlere kan lægge til. Kolding city is located in a cosy little corner of Kolding Fjord, offering a long coastline with plenty of opportunities to get on and in the water. There are many beaches here, some of the most popular are: Rebæk Beach, Binderup Beach, Løverodde Beach, Grønninghoved Beach and Hejlsminde Strand - plus the city’s jetty in Strandhuse.

The beaches of Løverodde and Binderup have good facilities with kiosks, restrooms, wheelchair ramps and parking lots. At Løverodde there is also a nice restaurant and a pier for yachts to dock at. Kolding liegt im kleinen Paradies am Ende des Kolding Fjord, was eine Menge an Küsten und Möglichkeiten bietet, auf und ins Wasser zu gelangen. Es gibt mehrere Strände – einige der beliebtesten sind: Rebæk Strand, Binderup Strand, Løverodde Strand, Grønninghoved Strand und Hejlsminde Strand – und dazu kommt der Badesteg in Strandhuse. Die Strände bei Løverodde und Binderup haben gute Einrichtungen mit Kiosk, Toiletten, Rollstuhl rampe und Parkplatz. Bei Løverodde befinden sich außerdem ein schönes Restaurant und ein Anlegesteg, an dem Freizeitsegler anlegen können. www.visitkolding.dk

56

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 56

24-01-2020 12:00:31


Binderup strand 57

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 57

24-01-2020 12:00:33


Natur / Nature / Natur

Badebroen, Strandhuse

Hejlsminde strand 58

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 58

24-01-2020 12:00:38


Rebæk strand

Løverodde Strand strand Grønninghoved 59

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 59

24-01-2020 12:00:42


Natur / Nature / Natur

Naturpark Lillebælt Foto: Destination Lillebælt

2

NATURPARK LILLEBÆLT

Naturpark Lillebælt, der også omfatter Kolding Fjord, er en marin naturpark, som har det strømmende bælt som kerne og som er omkranset af smukke kyster og kystnære landskaber. I naturparken har du mulighed for at se marsvin, fugle og fisk. Lillebælt er både smalt og meget dybt. Det snoede forløb blev dannet af en gletcher under den sidste istid. Det smalleste sted er blot 1 km bredt og det bredeste er 15 km bredt. På det dybeste sted er der 80 meter fra havoverfladen til bunden. Langs med bredden er der grønne bøgeskove og stejle klinter, der fortsætter ned under havoverfladen og giver ideelle betingelser for et rigt dyre- og planteliv. Det giver både dykkere og lystfiskere mulighed for store oplevelser og fangster. Desuden er Lillebælt et mekka for vandsportsaktiviteter og byder på maritime oplevelser i topklasse.

INFO Find more information about activities and events: www.naturparklillebaelt.dk

60

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 60

24-01-2020 12:00:44


Nature Park Lillebælt, which also includes Kolding Fjord, is a marine nature park that has the flowing belt at its core and is surrounded by beautiful coastlines and coastal landscapes. In the nature park, you may spot porpoises, birds and fish. The Little Belt is both narrow and very deep. Its winding course was formed by a glacier during the last ice age. At its narrowest point, it is just 1 km wide and, at the widest, it is 15 km wide. At the deepest point, the distance between the surface of the sea and the bottom is 80 metres.

Stenderup Skovene

Along the shorelines, there are green beech forests and steep cliffs that continue into the sea and provide ideal conditions for a rich animal and plant life. This provides great opportunities for divers and anglers to have great experiences and a good catch. Moreover, the Little Belt is a water sports Mecca and offers top-notch maritime adventures.

Der Naturpark Lillebælt – in dem auch Kolding liegt – ist ein mariner Naturpark mit einem strömenden Belt als Kern, der von schönen Küsten und küstennahen Landschaften umsäumt wird. Im Naturpark können Sie Schweinswale, Vögel und Fische bewundern.

Marsvin i Lillebælt

Der Kleine Belt (dän.: Lillebælt) ist zwar schmal, aber äußerst tief. Der geschlängelte Lauf wurde während der letzten Eiszeit von einem Gletscher geformt. Die engste Stelle ist nur 1 km breit, die breiteste 15 km. An der tiefsten Stelle geht es von der Wasseroberfläche 80 tief zum Meeresboden hinab. Entlang des Kleinen Belts liegen grüne Buchenwälder und Steilküsten, die sich unter der Meeresoberfläche fortsetzen und optimale Voraussetzungen für eine reichhaltige Flora & Fauna bieten. Somit können auch Taucher und Angler hier viel erleben und fangen. Darüber hinaus ist der Kleine Belt ein Mekka für Wasser-sportler und lädt zu marinen Erlebnissen der Extraklasse ein.

Solkær Enge

61

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 61

24-01-2020 12:00:46


Ve jlevej

Svalev ej

an g Sk ov v

T e

Sønde rgad

g ade

d

ad en

sg

r

ed Fr

bje ejl

lle

ve

ad

rsl

e

ev

j

ve

j

St

rie g Ma Run dd

Brink

ve j

ey

er

en

ej ej

sV ej

sv ej

By

pv

n

ms da

Kon

Pil e

geh

S dr. Kong ev

de Ha

Dr

usv

ej

els

vej

Rømøvej Højerve j

Søndervang

Dybbølvej

Sønderborgvej

Alsvej

Åbenråvej

Sdr. Konge vej

Brandorffsvej

A.L. Johansens Vej

Munkegade

Slotsgade

e

ade ensg Clem

gs rr in

Thurasvej

t te

Sky

ele

H aderslevvej

Christen Bergs Vej

j

sve ssen Elia

icFr iaede dreicia ga

de r Fr e

Sko leg ade Bredgade

e

de rgga Bje

ve

j

Skråningen

Sc hjø

ej ridsv Ing

Grø

Rud evej

e

Spættevej

Borgergade

hn Veste rbro g

gade

Ros e

War m

ng

ings

ad

de Vestre Ri ng ga

ej esv Ma rgre th ndal svej

jerg

de

Zahn sga sga

de

Lan gelin ie

tie n gs En

Za

e

Harths Alle

he

nt

Vej

Rødkælkvej

rneve j

m r s Vej

s Vej rsen

rs

Holbergsvej

chsv ej Blo ark en

ked alsp

ndal svej

ng

tru

j

n

Grø

e

Ag hø

ofte

Hyl

SkSokov vvan vge anng

Rylevej

Nordvang

Vibeve j Hospi tals gad e

neren g

en

j

ej

ildsv

ork

Th

Byt

Tu rkis ve

Ve j El-

Koldingb

Kolibriv ej

Ørnevej

ej

Solvej

Overma rksvej

Fasanvej

Udsigten

Birkeal

Bøgeve j

le

Elmeve j

Akaciev ej

Lind ealle

Rønn ealle

ad

nte n

ehø j

kræ

Alp

Sols

Åva ng j

Sindalve Billundvej

Skolegade

Skade

VeVejljleevej vej

Mag nolie vej

Tjø rne

Aho rnve j

væ nge

t

Munkev ænget

Munkev ænget

Palmealle

Cypresv ej

Cypresv ej

un

t Munkevæ nge

en oft ert Kløvkærvej

ej sv er

Røddingvej

sen

Kettingvej

sV ej

Broagervej

Elm

ken

olt

nh o

pa

ltp

pa

rke

Mo

Gr

øn ho

n

se

Gr

Mo

øn

Gr

ho ltp

ve

se

a

øn

Gråstenvej

rgen ad Jø

Ravnsbjerg

j

Mosev e

ve

j

rk

ho

en

ltp ar

Mosevej

j ve

gv

n

ns

Istedvej

Sankelmarkvej

Ve j

elv ej

J e lsvej

ej

en

ke

se

Eli

Vonsildvej

2 Knudepunktet

ej

rivej ust

as

Rin

Ind

re

nd

1 Spor i naturen vvej

as A

Olg

Østersko

Jernet

dvej

ård

Je

egå

rd

Jernet Vonsil

d ve

j

24-01-2020 12:01:52 lle

sA

ing

Terl

n lte

bo Am

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 62

Jernet

Jernet

Vonsildvej

lhav

j

rd

ve

ov

ave

rsk

aveg

Gej

jlh

te

j Vonsildve

ård

Ge

Øs

Gejlh

veg

jlha rd gå

ve ha

jl Ge

alsvej

Tanked

lle

sil Von

Ge

62

Die s

Bjolderupvej

Carl Pl ougs Vej

ark

n

olt

ig

n

ke

nh

Mosv

rke

ltp ar

Grø

Konsul E ffs Vej

nh

epar

Konr

Grø

Kild

j

sens

øren

seve

Fran

vig

Mo

se v

elun d en

ds S

erve j gag

os

epar

j

Lan

M

Kild epar ken ken

Kild

Sundeved

ev an g

Mo

Kil d

eve Sdr. Kong

å lle

sens

Vej

M

ø

j

Fa b

Tranev

Cederve j

j

Oliv en vej

erve Øst

Bispevæng et

erpas set

Bre nn

Ag

ren vfu

Plo bjerg vej Høj

b j e rgvej

nd

n ke ar jp

j

jve hø

lla Be

lla Be

j

ave

ej iav

late Ga

an Tit

j lve

j Ve

da

k

lke

åc

en

Hy

Gr

Bu

ej

vvan

hs

rt

ren

ur

j Ve

.B

A.D

ev.

s en

st S ee

En

ej

sv

ert

ga de

nu

vej

a

Grø

Kolding S

Domhus

lk Vo

igs

ma

Jova

Knud H

ns

j

n

ej

v ns

Hylkedalen

Skovvange

rth

sve

vvej

ha ng

Ju

Grønda lsve

kovparken

sve j

Sti

de

de ga

lts

vej

bro

He

nder

sga

Im

Hadersle

rid

ter

lliin

lm

evvej Hadersl

Ing

Pe

Ko

Taub ersve j

Solva ng

Ågade

Skamlingvejen

ge

j

6 Sydbanegade

Kon

ve

en

as

Bu

To p

n

j

e Bu

ve

n

rds

j

je n ve ejeø øv s tss t Slo

Slo

sve

H

ne

b

P

de Karo lin e ga

Bo

Hje

Ve j

Jens

A.M.G. Friis Vej

ikte

g

e avn e dH rg.a . Sdr

dy

de

ned

er

ga

ves

Bellevu

Peter Tofts Vej

Be

7ng Å

Rib

bo dg

Told

Sd

v Sdr. Ha

lby

Ha

egade

Søren Kjærs V ej

ej

P

Hollæ

ov

j

Kloster

Sydbanegade Sydbaneg ade

gv

Sk

ve

ds

år

eg

kk Ly

Jern

de

Da

ns

lle

ga bane

Jernbanega

ade

alle

rg

t Tof Riis Ha

egade

Lykkegårdsha v e

Hans Beck

vej manns

vej

alv

Drach

Op

Holberg svej

Hoch Hylkedal

de

vej

Ste

tsa

de

ldi

j

n

kke

P

Ko

Tønderve

osga

rg jlbje

a

j

rv

stræde Bro

P

bje

eparke

Ly

e

8

psgad e

Læssø

vej

Ve j

Ve j

Nyto rv

ve

Slo

ad

lto Akse

ej

Ott

ejl

ke parken

ken

par

nke

Ru

ej

Ad elg

j

Højskole

firv

er s

Klostergade

Læssøegade

s Vej

e vej rds

Sa

bin

ElEl-

Gade

Tøndervej

Bje

St

Mun

Mu

Munk

kk

et

Tøndervej

de ga rg

Vej Beate Becks

Ve j

ng

Vej ru

g et

j

E l-

Ve j

P

Sv in

ve

Ly

rgsvej

Vej

ej

vej

El-

ej

Heibe

svej

annsv

Ewald

Ingem

Steen Blichers Vej

H.C. Andersens

Vangsvej

lke

rvej

Hylkedal

ej

ens

9

rb lde Bjæ

rv

de

n Tø

e Tønd

Vinkelvej

Seestg ård

Hy

de

ch

Ejl

gad e

erg

j

S

Hylkedalvej

ega

jerg

Øst

Grundtvigsvej

j

sve

Nybyvej

de Tøn

Bredevej

stv

Thorbjergvej

j

Åkjærsve

Van g

rvej

Hostru psvej

ej

sb

Ålegården

æk

Lyngsv

Grøn

Kærlighedsstien

Blæ

trin

ej

v xo

Sa

hsve

vej

schlægers Oehlen

ft

to

ke

Kir

ee

kke

j

Slotssøen

10

Hauc

Bjergbyvej

ej

es

Se

Vej Sees t Ba

ing

re R

Nord

ngve

de

e

Leck Fisc h e

re Ri

Bredgade

j ve

ns

so

an

j

e tv

s Gad

Poul Møllers

n Wi

Løvelv

Holbergsparken

vej

Christia

Nis P e te

Seestvej

rup

yga

t Jørg

11

f Rye

or

ej

rgv

nev

Karen Blixens Ve j

rbje

Le

n

n Grø ej

Ka

Engs ti

en

13 Ola

Br

R ø r bækvej

Grø

Seestvej

kærv

12

Lå sb

Sanc

n

nde

Ålykkegade

ergvej

ge

Vra

Skovløkkevej

j

Sandbj

O n ne verb van yve ge j

Kløv

j

ade Ringg

14 in

osve

Nord

e

Ko ld

n

akke rompeterb

Frydsvej

Nørr leve

re ggad Vest

j

King

Sa

Nordre Ringvej

Rin Vestre

ve

Fal kevej

Glentevej

Te

Søgade

Skovbogade

nd

evej

j

ej

Marcus Alle

lu

n

Vifdam

Utzonsgade

Kolding Å ov

j

e ad eg

Kolding Ådal

Dyrehav

Mågeve

VeVjejle levevj

svej

Lærkevej

j

Sp

en

Sk

rgve

Sneppev ej

Vej

Plo

Kikk enbo

j

Bakkeve

dv ærk sve Stadionvejj

ur

avevej

Ørebrovej

o rt

vf

Dyreh

ve

Va n

Musvitvej

Høgesti

uren

Plovf

Skovparken

ng et

Storkevej

15

anievæ

ns

Skovvejen

Kastaniealle

Kast

an

j ve rg

en

Gø hlm

vej

Suomi

bo

P

rog

en

vej

ns Ør

Solk

n

oft

Vejlevej

Å ing Kold

ert

ivej

Ag

Rytterma rks

j Norgesve

vej

Islandsve j Suom

ppe

Skovvejen

vej

eto

als

Dyreh avevej

Spurvevej

Havesangervej

Galgebj erg

Alp

ed

ej erv

Alp

j

Løvsang

ng Å

j Drosselve

Ko ldi

Spølrundevej

eve

vej Islands

t

Du

j

t

rpa sse

Palmealle

ej

asse

t

Lærkevej

rteve Solso

ne

as se

vej

Allikev

erp

ej

Skovvejen

Bekkasinvej

t

B en

nn

nget

Bisp evænget

e nn Bre

rp

re

Munkevæ

et

Cypresv

ken

vpar

Sko

svej

e

væng

Br

Palmealle

ke

M

Bispe

Påfuglevej

Natur / Nature / Natur

ej

t

Ravnev

asse

væ n g

har dp

Niels Bohrs Vej

Es Ce bje de rg rv vej ej

Gott

Vej

j

Skovparken

steds

j

Pinjeve

ark Nørrem

Kobbervej

ers Ve

n

ej

Alpedalen


elsko ven

ej

se ve j

K

m

mel

dvej

an

Str

vænge

Gam

Sk

et væng nget

le Sko

ole

ba

kke

ejen Strandv

n

Trapperg

årdsve

j

sve

ej

k bæ

er

lag

e ink

V

øj lsh Ka r

d

Lin

Strand

Skovvange

Otto Skou

s Ve j

høj

Æg i

n ej

j Ve

ns

Je

vn ev e

re rd No

ig ad e

de

icFr iaede dreicia ga

Agtr upvej

Nyhegnet

ng

vvææ

ng

et

Vej tian 4 Chris

n arke

Idyl

Skovly

Skovly

Id yl

Dalbyvej

Finm

gv

ej

en

lvæ

ng

et

vej

us vej

øllebæk

Go

ldb

æk

All

kerh

Dal

Idyl

Idyl e

Die stadtnahen Bachplätze eignen sich zum Spielen, normales Treiben oder kleine Pausen im Grünen. Dagegen stehen der Jachthafen und Kolding Ådal noch mehr für Naturerlebnisse und Leben im Freien. An

M

g lestie

lin

lby

n

arke Finm

ken

am

Idy

rd

Da

Da lb y

Ju n

Sk

et

n

j ve

Finm ar

k

Idyl

Skovly

Skovly

æ

g

as

lb ak

There are several open places along the river Idyl close to the city, which are perfect for play, common traffic or small green outings, while the areas around the Marina and Kolding Ådal, has a clear focus on nature experiences and outdoor activities. é A ll

ls Ve j

lle Mø

yr

Søbakken

Gl. Tve

Løjpen

ke n

Egebak

l

d Skovly

Romerparken

e ng

et

ø gB e Bø

ge

Humlevænget

Bellisve j

Vej

inparken

Mariesmindevej

er

Idyl

be

Bakkegærdet

Th

So

Skellet

Løjpen

renvej

Brunebjerg

Klintevej

Valmuevej

Nellikevej

Snerlevej

Brændk jærgad e

S dr. Kong ev

Frede

rik 7

Lup

Søn Sø drndere Ring Rin vej gvej

y

rdet

ej

sv

rik

Bakkevænget

g Fjordvan

tien

ej onev Anem

Irisvej

lv ej V io

Tvedvej

terv mes Borg

ej

en

en

n

Sdr. Konge vej

nd

Brink

r St

ge

parken

J e lsvej

b Fa

n

En

Vej

gA

Aagæ

Ha

ntzaus

Vej

elv ej

e

st

rk

ik Ra Henr

tian 3

nu

Die s

ld ra

Fjeld

Skovgæ rdet

ej

sv

ej

v ds

Vej erik 2

Chris

tK

rtu

G

Fred

Erik Glippings Vej

Sanc

He

Romerparken

Ve j

j

Sundeved

eve Sdr. Kong

ej

sv

orm

Aabakk e

Engen

ed

Ag I

Sigbritsvej

ds

a

gen

Løjpen

Volmersvej

ej

sv

er

nn

S øbakken

len

d

e Tv Gl.

n

en

v Gl. T

j

Da

Lien

Klint

Idyl arken Idy lp

upve

Christoffer 2 Vej

Da

ande

ke

ak db

an

r St

En

evej

Klint

evej

evej

evej

evej

Klint

Klint

Liljevej

n

ofte

Agpvtejr

ej

Str

n

Går du langs åen fra hjertet af Kolding til Marina Syd, så møder du de mange forskellige oaser kaldet Åstederne, som hver især er designet til at give forskellige oplevelser. De bynære åsteder lægger op til leg, almindelig færden eller små grønne pauser, mens der ud mod lystbådehavnen og Kolding Ådal i højere grad er fokus på naturoplevelsert og friluftsliv. Sæteren

Sy

Agtru

holm

sen

Ro

Vangen

Hegnet

Gyvelvej

Klintevej

Byt

vej

ej

Klint

ej

Kærmindevej

de

haven

rbroga

en

ange n

By

pv

Heste

ng

tru

Øste

ej

dv

en

gv

et

Tv e

nd

e

Tin

Primulavej

ad

yg

de ga

bro

j

ra

Tvedve

ge

ej

ildsv

ork

Th

ÅSTEDER River spots / Bachplätze

Kløvervej

St

Kon

ej

sv

ert

and

Str

Tvedvej

Domhus gade

lk Vo

en

Kløvervej

Kløvervej

j

Skamli

d

Åpark

ve

n

ngveje

jen

lingve

Skam

en

gvej

P

mlin

P

rk

Tvedvej

Åpa

og ade rb r

rds

te

lg å

Kolding

Øs

Buen

P

Ågade

Te g

P

Kolding

banegade Skamlingvejen vej

4

1

2

Ska

5

nder

Trin

3

de

Tr indholmsga

en

Bu

av r. H

ej

dsøv

Bran ade

sg dholm

Tvedvej

e

de ega

gan d

Sd e avn e .dH nr Sdr. Ha Svd

a eg

de

Ga

pen Slip

en

g ade

Bu

Munkegade

n

e Bu ade

bo dg

llers

ej

Ca

j øve Båg

r spa

Vangen

M az a

nt

e

gad

vne

Ha

Årøv

Sdr. gade

Told

Søndre Havnegade

n

lle

bane

Kloster

ej

Dokv

aje

rdk

de r

n Fr e

Ha

nsk jo Cast e

ej

kv

j

ve

svej

j Ve

lm Ho

Jern

ade

ej sV

lm

ns

No

tsa

zin

j ve ns

son

eHoj

sJeV

j

Slo

n Be

Fy

ve

vej

j

ve

Ibsvej

ve ks

åc hs

rt

er s

j

vj e

nnss

Fy

Fy

Minde

Gr

ur

a

Levi

H.C. Petersens

.B

A.D

je n ve ejeø øv s tss t Slo

Slo

ch

Ejl

j

Do

ej Dyrehavegårdsv

ingen

Grønn

n

ldsv

T

re R

Nord

devej ldhe

j

eve

js Me

j ve rs

ej ingv

de

o Tr

Løvsprin gss

j

ngvej

re Ri Nord

n

Marielundsvej

Mågeve

Fal kevej

by M

ølle

vej

Da

lby M

øll

e

Krogen

63

r

ge

rh u

sA in

usvej

Ankerh

Od

r

na

rs A g

din

s

e Ag r

ge

A ins Od

er

er

Da

24-01-2020 12:02:56

Ga

m

m el

Sk

a

d

ve

usv ej

Frejas Ag

rt

s Age

ok e

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 63

L

Jernet

lbyv

ej

Dalby

O

æ

Goldbækp ar k

j 4 Ve

D

n

ve

r

ge

A ins

ej

G un

Dalby j

sv

Od

vej

Dalby

Krogen Jernet

ke

j

Jernet Jernet

Go

n

ar

tian

k

kp æ

alb

le øl

sve

Djævlekløften

Jernet

b

yM

ldb

Djævlekløften

Ankerhu

3 Tingstedet

Chris

Svan es

j Ve

Svanesøen

4

gade

er

n

tia

is

Smede

øen

Ank e

hr

evej

C

t

e

j

Tro en

sb jer g ve

Strand

Kobb

G la

Strandmøllevej

akke rompeterb

Alle

ob

ve elha

Kobbelv æn g

Lundeb

ej

ersv

Bald

ryn ovb et

Sk

Kobb

ve j

M i Sjæ lla nd sv ej

rd

Petersbj erggå

Fyn sve j

ej

Fyn sv

dals v ej Ga mm el Ko n

ge ve j

He im

tsve j vej

Em erh ol

Ma

Svendborgvej

Lyshøj

av

lh

be

lv

nget

Odinsv e j

j ve

en

e

de borgvej

levæ Sko

rs

lde

Ba

Lun

orgvej

j Ollerupve

rielu nds

en

j

a

ve

j Fåborgve

SkSokov vvan vge anng

j

nten Fjordskræ

n

an g

vej

eve

nd s

Assensvej

e

Sla ge lse ve j

Skovvangen

gels

lla

Sk ov v

lse

Sla Sjæ

vej

j

koven

Kobbels

rst Ma

Lærkevej

øv e

ba

bo

ge

ks

Skovbrynet

Pe Ry slin ge vej

Sla

Ne

Skovvangen

Odense

rtvej

elfa

te

dd

o le

ri Ma

evej

Svanek

Sk

t

rsb jer

B

Skovvangen

er

kk

ge

Na ks ko vv

Ri

svej

Gudhjem

ej Ny bo rg ve j gg år d

oge ns ev

j

j

ote k

Ap

rve

rve

n væ

rsø

vej

r ke ote

gen

Skovparken

Ko ed ngst

Ap

rsø

gvej

Sandvi

Skole

Ko

R

vvan

kovparken

ken

vpar

Sko


Natur / Nature / Natur

4 Vinden i piletræerne

5 SDU

6 Legen

7 Færden

8 Åhaven

9 Duetten

64

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 64

24-01-2020 12:03:05


10 Spiloppen

11 Soppestedet

12 Akvariet

13 Udsigten

14 Grillpladsen

15 Ă…kigger

65

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 65

24-01-2020 12:03:12


Albu en

Albu e

n

Albu en

Alb

us

ue n Egtv

ed A

lle

us

Eg

Ankerh

tv e

d A ll

e

E gt

Sko n

Sk o

Strøg gaden

Albu en

e Gad

Ringga ge adnen Or Rø d

vvan g en

Albu e

ed a Birm ked

e

ade e d Ga

øn

Ny Es

e bj

va

nge n

ov Sk

v va

en ng

Sko

ej St ejålv tålv

gve

j

Sk o

j

Stålvej

n

d Ga

de Ga å Bl B ilka T o rv

rgv S ej

NyNNEy Esb y Ess jerg brgje bje vej ve r

nge

Golf Alle

Gr

B ir k

Stålvej

ved A lle

vva

Gul G

Albu e

n

am

Natur / Nature / Natur

h ker An

nden

Alb

SkovvSakonvvganegenn

vv

an

g en

j

Platinve

Kobberv ej

Skovv

ej Vejlev

j

Skade

e

Kolibriv

ej ns

j ve

ve

Ørnevej

VeVejjlleevej vej j Bøgeve

Birkealle

Solvej an

ej

Palmeall

evej Mag noli

Elmevej

evej

Udsigten

m

Kikk

j

ehø

j

Akaci

get væ n

rne

Tjø

Aho rnv ej

ænget

Munkev

Munkev

ænget

get

Munkevæ n

nea lle

vej

g or

n

Gø hl

sb Ørebrovej

Åva ng

Alp

nte

ivej

Suom

n Ør

Sols kræ

Cypresve j

Cypresve j

un

Røn

Lind ealle

en oft

Ag ert

Ve jlevej

Cedervej

en vej

Oliv

j

Bispevæng et

erpass et e nn

ej erv

Br

j

Havesangervej

Løvsang

rtevej

Rytterm arks

ivej

ej Bakkev

Va n

dv

ær

Marielundskoven Foto: Destination Lillebælt ksv

e Stadionvejj

Sp

www.kort.oplevkolding.dk

o rt

Nørr Vej le

vej

m

neren g

e Vestre

VeRisn

24-01-2020 12:04:21 Marcus Alle Skovbo

olding Å Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd K66

N

Vifd

Utzonsgade

j

ad

en

VeVjejl le eve vj e

eg

66

svej

ren

eve

Dyreh avevej

Islandsve j

Kastaniealle

Du

Solso

j

rgvej

Suom

en

Solk von Wäldern, Fjords und Stränden Kolding ist rog en umgeben. Um es Ihnen zu erleichtern, einige Kasta nievæ ng et der besten Stellen zu finden, haben wir Inspiration für verschiedene Routen, Entfernungen und Schwierigkeitsgrade sowohl für Rad- als auch für Wandertouren zusammengestellt.

vej Islands

oft

Galgebje

j

vfu

lle

Vejlevej

Plo

vej

Palmea

Norgesve

ert

j

ve Allike

Bisp evænget

Kolding is surrounded by forests, the fjord and beaches. To make it easy for you to find some of the best places we have summarized inspiration forA different routes, distances and lpe opp enboth cycling and hiking trips. difficulty levels tfor Ag

lle

Cypresve

Bekkas

t

t

Palmea

Drosselvej

Kolding er omgivet af skove, fjord og strande. ke For at gøre det Mnemt for dig, at finde nogle af e deBisbedste steder, har vi samlet inspiration til pev æng Munkev et ænget forskellige ruter, distancer og sværhedsgrader til både cykel- og vandreture. Øst

set

ej

pas

væ n g

har d

Påfuglevej

Gott

Ravnev

erve

Es Ce bje de rg rv vej ej

Niels Bohrs Vej

j

HVOR VIL DU HEN? Taking you places / Wo wollen Sie hin?

Vej

s Vej

Pinjeve

Tranev

Taksv

Kobbervej

rsteds

ømer

Taksve j

H.C. Ø

e

Fasanvej

j

ksvej

Østerve

Ole R

Brogårdshaven

C.F. T ietgens Vej

j

Platinve

Platinve j

Platinve

j

Platinvej

vej Vejle

Brogårdshaven

H ave Tingsted

Solkær Enge

en vvang Sko

j

ej

H av e

ve Vejle

j

Esbjergv

ste d

n Mønte

Metalve

j

Ellehammersvej

Overmar

Stålvej

P la

Skovvang

Bronzevej

Platinve

enn ngge vaan ov vv SSk ko

Skovvange

e ang n

t invej

S ko

Br o n

vv

n

z evej


h ker An

ir s

us

Brynet

us

Ankerh

B

Brynet

Troldh

P

edesti

en

Kolding Golf Club

lts Emerho

Ba

vej

n ie st ne

enn ngge vaan ov vv SSk ko

ien

Turistst

Skovvangen

j

sens Ve

Em

ov lyst

ov va Sk

dals

lsga de Hospit a

j ve

ns vej

Ibsvej

Ga mm el

ev e vn Ha

No

67

ej

v ns j

ve ns Fy

j

Fy

ej sV

jlm

j Ve

j Ve

evej

j

hs

rt

nse sV Je

B

Fy ons

a

e sv

k åc

n

le

Mind

Gr

r Bu

Ej

Levis

D.

A. ch

sejeø

øv

tss t Slolo S

VeRisn

Vestre

g

H.C. Petersens

de

ingen

Grønn

Dyrehavegårdsvej

Søgade

sb y

ge ve Ko n

vej

Cas

Vifdam

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 67 Lå

j

im He

ej vej

jse

Me

re

T

bjerg

Em erh o

ltsv

gvej

22 min rdre Rin No

devej ldhe

skjo

j

Kolding

o Tr

j

rneve

Ringvej

akken rompeterb

ve rs

j

lun ds

Fal kevej

de

33 min gve

re Rin

S

rd

j

P

Vibeve

Ma rie

ng

e

Spættevej

Nordvang

Rødkælkvej

ej

v ej

Skovvangen

SkSkoovvvan vgaenng en

j

Svale ve

Rylevej

ej

Ørnevej

Kolibriv

ryn ovb et

dre Nor

Frydsvej

Nord

Skam

Sk

Glenteve

Nordre Ringv 1:ej 17 h

P

Marielundsvej

Sneppev ej

en lingvej

n

Tranev

5,6 km

j

Te

Skovbrynet

Odinsv e j

vevej

Mågeve

ej

e

Svanek

n

Dyreha

j

Marielundskoven

Skovvangen

Skovvange

avevej

Høgesti

Fasanvej

Lærkevej

5 min

Dyreh

orgv

ms

Gudhje

Storkevej

8 min

gvej

Sandvi

Skovvangen

1,4 km

Musvitvej

18 min

en vang

Skovvejen

Skovvejen

ej erv

Havesangervej

Løvsang

Spurvevej

S kov

j

MARIELUND

Bekkasinvej

Påfuglevej j

Skovparken

Skovparken

arksve

Niels Bohrs Vej

Skovvejen

eve

ej Bakkev

Skovparken

Nørrem

Sk

ej

Haslev

ten

n ge

ken

ar ovp

Spølrundevej

v ej Emerholts

Sk

an

ngen Skovva Skovvæng et

ngen

Lærkevej

Kikk enb

n

ej

Skovv

en vvang

v lts ho

st ie

Skovvangen

Sko

Sko vva

avevej

er

ne

ngen Skovva

vej

m Knud

Bertra

lds

en vvang Sko

Skovvangen

Ba

Du

r

Brynet

Golf Alle

Ho

ve lm 24-01-2020 12:05:27 Dok

Ho

j


Natur / Nature / Natur

P 7 6

Ferup sø

5

4

Stallerup sø

8

HARTESLØJFEN 13,4 km

3:15 h

1:18 h

68

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 68

52 min

3

2

1 Harteværket

P

24-01-2020 12:05:29


1 Harteværket

2 Bro under motorvej

3 Boretårnet

4 Trækfærge

5 Slusehuset, museum

6 Legeplads

KORT/RUTE Hartesløjfen 6 Shelters

7 Motionsredskaber

8 ‘Sunket’ båd

69

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 69

24-01-2020 12:05:34


Natur / Nature / Natur

Christiansfeld

1

P

1 Christiansfeld

2 Hejls kirke

3 400 m. gangsti

70

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 70

24-01-2020 12:05:36


HEJLS NOR 11,7 km

Hejls

2 h 52 min

P

1 h 9 min

46 min

2

2:52 h

1: 09 h

46 min

40,9 km

Hejlsminde

Hejls Nor

P

3

P

5

10:11 h

4: 03 h

2: 43 h

4 Hejlsminde Bugt

4 ObservationstĂĽrn

5 Hejlsminde strand

5 Hejlsminde Marina

71

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 71

24-01-2020 12:05:39


Natur / Nature / Natur

Stenderup Hage Fotos: Destination LillebĂŚlt 72

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 72

24-01-2020 12:05:42


INFO Where can I fish? Find a complete guide of the places where you can go fish. Each place has a map with a description of the place, types of fish, season and other important information: www.visitlillebaelt.dk

FISKERI Fishing / Angeln I Koldingområdet finder du alt hvad et lystfiskerhjerte begærer. Beliggenheden direkte ud til Lillebælt, Kolding Å og de mange Put & Take-søer gør området omkring Kolding til et attraktivt sted for lystfiskere. Specielt langs sydsiden af Kolding Fjord, rundt om Stenderup Hage og syd på gennem Lillebælt er der mange gode steder. Du kan hente inspiration til din fisketur på www.visitkolding.dk In the Kolding area, you will find everything desired by an angler’s heart. Its location directly on the Little Belt, Kolding Å and the many Put & Take lakes make the Kolding area attractive to anglers. There are many good fishing spots, especially along the south side of Kolding Fjord, around the Stenderup Hage beach and southwards through the Little Belt. You can find inspiration for your fishing trip at www.visit-kolding.com In der Region Kolding finden Sie alles, was das Anglerherz begehrt. Der Kleine Belt, der Kolding-Fluss und viele Put & Take-Seen befinden sich in nächster Nähe und machen Kolding zu einer beliebten Anlaufstelle für Angler. Besonders entlang der Südseite des Fjords von Kolding rund um die Stenderup Hage und im südlichen Teil des Kleinen Belts gibt es hervorragende Angelstellen. Auf www.visitkolding.de finden Sie Inspirationen für Ihren Angelausflug. 73

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 73

24-01-2020 12:05:45


MTB Marielundskoven Foto: Destination LillebĂŚlt 74

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 74

24-01-2020 12:05:48


Koldinghus Foto: Peter Kristensen

Spraypark

AUTUMN IN KOLDING Kolding offers numerous exciting experiences during the autumn holidays. There will be a host of activities, events and attractions for both children and adults. Make your own exhibition at Trapholt, take part in exciting activities at Nicolai for Children, discover nature at HartevÌrket or Geografisk Have, enjoy cultural events at Kolding Library, or water play in the SlotssøBadet Indoor Waterpark. At Koldinghus Museum you also have the opportunity to go on a journey through time. www.visitkolding.dk

Geografisk Have 75

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 75

24-01-2020 12:05:52


Natur / Nature / Natur

Kolding LystbĂĽdehavn Skamlingvejen 5 6000 Kolding

+ 45 7553 2722 www.koldinglystbaadehavn.dk

Kolding LystbĂĽdehavn, syd

For more

NATURE www.visitkolding.dk/natur

www.visit-kolding.com/nature www.visitkolding.de/natur

76

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 76

24-01-2020 12:05:53


følg os

Besøg en frodig botanisk kulturperle hvor du kan opdage og nyde naturen Geografisk Have er en stor, familievenlig botanisk have med en unik plantesamling og historie. Oplev en storblomstrende rosenhave, økologisk køkkenhave, mange events, legepladser og søde klappedyr. På Café Lykkefunds terrasse kan du blive forkælet med lækkerier. Haven har åbent hver eneste dag året rundt - og hver årstid har sin charme. Se mere på www.geografiskhave.dk eller følg os på Facebook og Instagram Geografisk Have Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tel. nr. 79 79 70 00 1

På kort / on map / auf Karte

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 77

77

24-01-2020 12:05:54


FOR VOKSNE

For adults / Für Erwachsene

AKTIVITETER & OPLEVELSER Foto: Emil Lyngbo

Activities & experiences / Aktivitäten & Erlebnisse

78

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 78

24-01-2020 12:05:56


Er I til historie, design, kultur, shopping, gastronomi eller wellness? Kolding har det hele, så I kommer ikke til at kede jer. Kolding er omgivet af skove, fjord og strande, som inviterer til at blive benyttet. Udover Marielundskoven, der som noget særligt er en skov helt tæt på bymidten, inviterer løvskovene på Stenderup-halvøen året rundt gæster til at gå en tur. I kan også tage en romantisk gåtur på Kærlighedsstien langs Slotssøen. På Kunstmuseet Trapholt kan I nyde dansk design når det er bedst – her kan I blandt andet se udstilling om møbeldesign. Do you like history, design, culture, shopping, gastronomy or wellness? Kolding has it all, so you won’t be bored. Kolding is surrounded by woods, the fjord and beaches, all accessible to be used as much as you wish. As something quite unique there is a forest right by the centre of town – Marielund. On the Stenderup peninsula south of Kolding, the hardwood forest inspires guests to go for a walk, all year round. If you prefer to stay in town, you can take a stroll on The Love Path along the lake. At the Trapholt Art Museum, you can enjoy Danish design at its best – among others, you can see an exhibition about furniture design. Interessieren Sie sich für Geschichte, Design, Kultur, Shopping, Gastronomie oder Wellness? Kolding hat alles. Sie werden sich hier nicht langweilen. Kolding ist umgeben von Wäldern, Fjorden und Stränden, die Sie zu einem Besuch einladen. Neben dem Marielundskov, der als etwas Besonderes ganz in der Nähe der Stadtmitte liegt, lädt der Laubwald auf der Halbinsel Stenderup das ganze Jahr über Besucher zu einem Spaziergang ein. Sie können auch einen romantischen Spaziergang auf dem Kærlighedssti entlang des Schlosssees unternehmen. Im Kunstmuseum Trapholt können Sie dänisches Design von seiner besten Seite erleben. Hier können Sie auch eine Ausstellung über Möbeldesign besuchen.

79

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 79

24-01-2020 12:05:56


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Mungo Park

MUNGO PARK/TEATERTID Siden 2008 har egnsteateret Mungo Park Kolding underholdt, overrasket, forstyrret og fornøjet sit publikum. Det anmelderroste teater er et repertoire- og ensembleteater, som årligt producerer 2-3 nye forestillinger, der bygger på ny dansk dramatik - ofte noget, der tager udgangspunkt i lokalområdet. Anmelderne har rost produktionerne til skyerne, og i 2020 fortsætter teateret med at sætte virkeligheden i perspektiv. Mungo Park Kolding skifter 1. maj 2020 navn til TeaterTID. The regional theatre Mungo Park Kolding has been entertaining, surprising, disturbing and amusing its audience since 2008. This critically acclaimed theatre is a repertoire and ensemble theatre, annually producing 2-3 new performances based on contemporary Danish drama and often dealing with local themes. Critics have praised the productions to the

skies, and in 2020 the theatre will continue putting the reality into perspective. On 1 May 2020, Mungo Park Kolding changes its name to TeaterTID. Seit 2008 hat das Lokaltheater Mungo Park Kolding sein Publikum unterhalten, überrascht, verstört und vergnügt. Das von Kritikern gepriesene Theater ist ein Repertoire - und Ensembletheater, das jährlich 2-3 neue Vorstellungen produziert, die auf neuer dänischer Dramatik basieren – häufig etwas, das einen Ausgangspunkt in der lokalen Umgebung nimmt. Die Kritiker haben die Produktionen in den Himmel gelobt, und 2020 fährt das Theater fort, die Wirklichkeit in Perspektive zu setzen. Zum 1. Mai wird der Mungo Park Kolding in TeaterTID umbenannt. www.mungoparkkolding.dk www.teatertid.dk

80

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 80

24-01-2020 12:05:59


DRONNING DOROTHEA TEATRET Dronning Dorothea Teatret er Koldings ambitiøse amatørteater, som står bag Koldings årlige festspil og flere andre forestillinger. Navne som Stig Rossen, Anders W. Berthelsen og Rasmus Bjerg har trådt deres barnesko i Koldings amatørteater-miljø, hvilket siger noget om niveauet. Queen Dorothea Theatre is Kolding’s ambitious amateur theatre which arranges Kolding’s annual festival play and many other performances. The early careers of actors and singers like Stig Rossen, Anders W. Berthelsen

and Rasmus Bjerg have started in Kolding’s amateur theatre, which says something about the quality. Das Königin-Dorothea-Theater ist Koldings ambitioniertes Amateurtheater, das hinter dem jährlichen Festspiel Koldings und mehreren anderen Vorstellungen steht. Namen wie Stig Rossen, Anders W. Berthelsen und Rasmus Bjerg haben ihre Kinderschuhe in Koldings Amateurtheater-Milieu ausgetreten, was etwas zum Niveau aussagt. www.dorothea.dk

Godset Dronning Dorothea Teatret 81

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 81

24-01-2020 12:06:01


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Koncert på Godset

GODSET I de rustikke lokaler på Koldings nedlagte godsbanegård, er der i dag et moderne spillested, som byder på cirka 120 koncerter i alle genrer henover året. Her har navne som Volbeat, Mads Langer og Pharrell spillet gennem tiden, og i 2020 fortsætter Godset med et bredt udbud af koncerter i høj kvalitet. Du kan glæde dig til navne så forskellige som Alphabeat, Marie Key og Phlake. The rustic buildings at Kolding’s disused freight train terminal are now home to a modern music venue, offering about 120 concerts throughout the year in all genres. Names like Volbeat, Mads Langer and Pharrell have performed here over the years, and in 2020 Godset will continue to offer a variety of high quality concerts. You can look forward to names as diverse as Alphabeat, Marie Key and Phlake. In den rustikalen Räumen auf Koldings stillgelegtem Güterbahnhof befindet sich heute eine moderne Spielstätte, die im Laufe des Jahres etwa 120 Konzerte aller Genres anbietet. Hier haben im Laufe der Zeit Namen wie Volbeat, Mads Langer und Pharrell gespielt, und 2020 fährt Godset mit einer breiten Auswahl an Konzerten hoher Qualität fort. Sie können sich auf so unterschiedliche Namen wie Alphabeat, Marie Key und Phlake. www.godset.net

82

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 82

24-01-2020 12:06:01


Spa med udsigt til Koldinghus

Wellness

“Take time off to just relax, and enjoy wellness experiences. Great for body and soul. ” 15

DRONNING DOROTHEAS BADSTUE

Trænger I til selvforkælelse og afslapning må I ikke snyde jer selv for et besøg i Dronning Dorotheas Badstue, hvor I får en skøn wellness-oplevelse i historiske omgivelser. Her venter der forskellige wellness oplevelser som saltbade, dampbade og lysterapi. I badstuen er der også mulighed for sauna og udendørs spa. Du kan også deltage i mange spændende arrangementer, som Havfrueaften og Well Espana mm. If you are into wellness and relaxation, the atmosphere of Dronning Dorotheas Badstue is worth a visit. Here you will be able to enjoy wellness in historic surroundings. Different wellness experiences await you, including salt baths, steam rooms and light therapy. The baths also offer the opportunity to enjoy sauna and outdoor spa. You can also experience many exciting events such as Mermaid Evening and Well Espana, etc. Wenn Ihnen der Sinn nach Wellness und Entspannung steht, so ist die Königin Dorotheas Badestube einen Besuch wert. Hier erwarten Sie elf verschiedene Wellnessanwendungen, wie z. B. Salzbäder, Dampfbäder und Lichttherapie. Hier können Sie sich saunen oder ein Bad im Outdoor-Heilbad genießen oder an den vielen spannenden Veranstaltungen wie etwa dem Meerjungfrauenabend, dem spanischen Abend Well Espana usw. teilnehmen. www.koldingkur.dk

83

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 83

24-01-2020 12:06:03


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

31

MODAVI

MODAVI står for moderne dansk vin og har egen vinproduktion fra næsten 16.000 vinstokke fordelt på de to vingårde i området omkring Kolding og Fredericia. Henover året er der forskellige arrangementer, hvor der er mulighed for vinsmagning og besøg i vinbutikken. MODAVI stands for Modern Danish Wine, and they have their own wine production from nearly 16,000 vines, spread over two vineyards in the area around Kolding and Fredericia. Throughout the year, there are various events at the vineyards, during which it is possible to attend wine tastings and visit the wine shop.

Trolden Bryghus

MODAVI steht für einen modernen dänischen Wein und verfügt über eine eigene Weinherstellung mit fast 16.000 Weinstöcken, die sich auf den beiden Gütern in dem Gebiet von Kolding und Fredericia befinden. Das ganze Jahr über gibt es verschieden Veranstaltungen mit Weinproben und Direktverkauf im Weingeschäft. www.modavi.dk

30

SKÆRSØGAARD VIN

Modavi

I kan også besøge Skærsøgaard Vin som er den første danske autoriserede vingård, og er beliggende i Dons ved Kolding. Skærsøgaard Vin bærer præg af dansk sommer med lyse nætter, langsom aromatisk afmodning af druerne og klassisk håndværksmæssig kvalitetsfremstilling af vinen. You can also visit Skærsøgaard Vin, the first authorized vineyard in Denmark, which is located in Dons near Kolding. The Wines from Skærsøgaard are characterized by bright Danish summer nights, slow aromatic ripening of the grapes and quality craftsmanship in the production of the wine.

Skærsøgaard Vin

84

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 84

24-01-2020 12:06:07


Oder Sie besuchen den „Skærsøgaard Vin“, der das erste anerkannte Weingut Dänemarks ist und in Dons bei Kolding liegt. Der „Skærsøgaard Vin“ hat eine Ausprägung von dänischem Sommer mit hellen Nächten, einer langsamen Reifung der Trauben und einer klassischen handwerklichen Qualitätsherstellung des Weines. www.dansk-vin.dk

Modavi

TROLDEN BRYGHUS Trolden Bryghus er et dansk mikrobryggeri, hvor tingene stadig foregår på gammeldags maner. Der er mulighed for en rundvisning i mikrobryggeriet og whiskydestilleriet og du kan smage øllen på nogle af Koldings caféer. Til april 2020 åbner Trolden i nye lokaler på Nordager 15, hvor man kan glæde sig til at se de flotte kobberkedler, specialbygget whiskeylager og større ølstue.

Skærsøgaard Vin

Trolden Brewery is a Danish microbrewery where things are still done the old-fashioned way. It is possible to have a tour of the microbrewery and the whisky distillery and sample the beer in some of the cafés in Kolding. April 2020, Trolden opens the doors to new premises at Nordager 15 where you can look forward to seeing the handsome coppers, a specially constructed whisky store and a larger public house. Das Trolden Bryghus ist eine dänische Mikrobrauerei, in der es noch immer zugeht wie in den guten alten Tagen. Hier haben Sie die Möglichkeit, an einer Führung durch die Mikrobrauerei und die Whiskeybrennerei teilzunehmen. Das Bier der Brauerei wird in einigen Cafés in Kolding angeboten. Zum April 2020 hin zieht Trolden in neue Räumlichkeiten unter der Adresse Nordager 15 um, wo Sie die schönen Kupferkessel bewundern oder das speziell gebaute Whiskeylager und eine noch größere Bierstube besuchen können.

Trolden Bryghus

www.trolden.com

85

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 85

24-01-2020 12:06:09


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

HOTEL TRAPPED Hotel Trapped er indrettet som et eksklusivt hotel fra 1920’erne, hvor du kan opleve alt fra en række udbryder-værelser (Escape Rooms) med vidt forskellige temaer, til Danmarks mest skræmmende spøgelseshus. Blandt andet er Værelse 13 kåret til Danmarks bedste. Oven i det, kommer Hotel Trapped til at byde på mange andre spændende oplevelser. Tør du? Kolding’s new experience center. Hotel Trapped is decorated as an exclusive 1920s hotel, where you can experience everything from a variety of Live Escape Rooms, to the scariest haunted house in Denmark: Room 13. Amongst others, Room 13 has been voted Denmark’s

best. Hotel Trapped will soon offer even more exciting experiences. Do you dare? Koldings neues Erlebniscenter. Hotel Trapped ist wie ein exklusives Hotel aus den 1920er Jahren eingerichtet. Hier können Sie mehrere Escape Rooms zu ganz verschiedenen Themen bis hin zu Dänemarks furchterregendstem Geisterhaus erleben: dem Zimmer 13. Unter anderen wurde das Zimmer Nr. 13 zu einem der besten Zimmer Dänemarks gekürt. Daneben bietet das Hotel Trapped eine Menge andere spannende Erlebnisse. Trauen Sie sich? www.trapped.one

Hotel Trapped 86

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 86

24-01-2020 12:06:13


Bridgewalking

18

BRIDGEWALKING

Få en enestående oplevelse, du kan leve højt på længe. Tag på Bridgewalking 60 meter oppe i brokonstruktionen på Den Gamle Lillebæltsbro. Se det hele lidt fra oven, mens du mærker vinden i håret og suset i maven. Get a unique experience that will leave you high on life. Try Bridgewalking 60 meters above the water inside the bridge construction of the Old Lillebælt Bridge. See everything from above while feeling the wind in your hair and the rush in your stomach. Gönnen Sie sich ein einmaliges Erlebnis, an das Sie sich noch lange erinnern werden. Unternehmen Sie eine Brückenwanderung in 60 Meter Höhe oben auf der Brückenkonstruktion der alten Brücke über den Kleinen Belt. Sehen Sie sich die Welt von oben an, während Sie den Wind in den Haaren und das Kribbeln im Magen spüren. www.bridgewalking.dk

87

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 87

24-01-2020 12:06:15


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Kolding Golf Club

34

KOLDING GOLF CLUB

Kolding Golf Club ligger kun et stenkast fra Kolding Storcenter og grænser op til den populære Marielundskov. Banen blev oprindeligt anlagt i 1933, men er siden både moderniseret og udbygget, så den lever op til spillernes ønsker og forventninger. Kolding Golf Club is just a stone’s throw from Kolding Shopping Centre, overlooking the popular Marielund Forest. This golf course was originally laid out in 1933, but since then it has been both modernised and expanded to live up to the demands and expectations of the players. Kolding Golf Club liegt nur einen Steinwurf von Kolding Storcenter entfernt und grenzt an den beliebten Wald von Marielund. Der Platz wurde ursprünglich 1933 angelegt, wurde seitdem aber modernisiert und ausgebaut, so dass er die Wünsche und Erwartungen der Spieler erfüllt. www.kgc.dk

88

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 88

24-01-2020 12:06:17


BIRKEMOSE GOLF CLUB

TRY3GOLF

Vil du gerne have større afstande på dit drive, er Birkemose Golf Club et godt alternativ. Banen er anlagt i smuk natur med skov, søer samt mere åbne og flade områder. Dele af banen går gennem et kuperet terræn, som giver udfordringer.

Du kan prøve 3 smukke og varierende golfbaner, tæt på Lillebælt og inden for 20 min. kørsel. Greenfee-billet til en bane koster 200 kr. Med en TRY3GOLF Greenfee-billet, kan du prøve alle tre for 500 kr.

If you prefer greater distances on your drive, Birkemose Golf Club is a great alternative. The area surrounding the course is an outstanding natural beauty with forests, lakes and more open, flat country. Parts of the course go through uneven terrain, which can be a challenge. Wenn Sie für Ihren Drive lieber größere Entfernungen haben möchten, dann ist Birkemose Golf Club eine gute Alternative. Der Platz ist in schöner Natur mit Wald, Seen sowie mehreren offenen und flachen Bereichen angelegt. Teile des Platzes gehen durch hügeliges Gelände, das für Herausforderungen sorgt.

You can try three beautiful and diverse golf courses close to the Little Belt, only a 20 minutes’ drive away. The green fee ticket for a golf course costs DKK 200. With a TRY3GOLF Green fee ticket, you can try all three for only DKK 500. Sie können drei schöne und abwechslungsreiche Golfplätze nahe am Kleinen Belt und binnen 20 Minuten Fahrzeit ausprobieren. Die Greenfee-Karte für einen Platz kostet DKK 200. Mit einer TRY3GOLF Greenfee-Karte können Sie alle drei für DKK 500 ausprobieren. www.visitlillebaelt.dk/try3golf-gdk972226

www.birkemosegolf.dk

89

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 89

24-01-2020 12:06:18


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

VANDAKTIVITETER Water activities / Wasser Aktivitäten Hvis du ikke har lyst til at ligge i vandkanten og se skyerne drive forbi på himlens uendelige blå, så brug i stedet vandet til aktiviteter. Kolding har nogle af de bedste steder til at sejle i havkajak. Har du ingen erfaring, er der rig mulighed for at komme på kajakskole. Under overfladen gemmer der sig et fascinerende havliv, ikke mindst ved Gl. Ålbo, hvor der ligger et rev som er velegnet til dykning. If you do not want to be at the water’s edge watching the clouds float by in the infinite blue sky, you can use the water for activities. Kolding has some of the best places for sea kayaking instead. If you have no experience, there are numerous opportunities to go to kayak school. Beneath the surface lies fascinating marine life, especially by Gl. Ålbo, where there is a reef perfect for diving. Wenn Sie keine Lust haben, an der Wasserkante zu liegen und die Wolken am endlichen Blau des Himmels vorbeiziehen zu sehen, dann nutzen Sie das Wasser stattdessen für Aktivitäten. Kolding hat einige der besten Orte für eine Fahrt im Seekajak. Wenn Sie keine Erfahrung haben, dann gibt es reichhaltige Möglichkeiten, eine Kajakschule zu besuchen. Unter der Oberfläche verbirgt sich ein faszinierendes Meeresleben, nicht zuletzt bei Gl. Ålbo, wo sich ein Riff befindet, das sich gut zum Tauchen eignet. www.visitkolding.dk

Vandsport ved Hejlsminde

90

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 90

24-01-2020 12:06:19


Kanoudlejning ved Harteværket

“Go on an underworld adventure, or enjoy kayaking down Kolding river ”

INFO Canoes can be rented either on an hourly or daily basis through Harteværket: www.hartevaerket.dk Kitesurfing ved Binderup strand

91

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 91

24-01-2020 12:06:22


FOR VOKSNE / For adults / FĂźr Erwachsene

Dronning Dorotheas Badstue

Rieskunstgalleri

Marielundskoven 92

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 92

24-01-2020 12:06:25


Trapholt

KOLDING FOR 2 Enjoy life. In a fast-paced world it’s hard finding time for each other. That’s why you should make a getaway to Kolding and let the city and surrounding area set the romantic frame for some serious self indulgence for the two of you. It could be a weekend or mini-vacation. Kolding offers great accommodation, food and cultural activities for every taste, close to the city, sea and beautiful nature. If you are into art do visit Rieskunstgalleri or Kulturforum Würth. www.visitkolding.dk Kulturforum Würth 93

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 93

24-01-2020 12:06:29


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

SlotssøBadet,

Dronning Dorotheas Badstue og Sct. Jørgens Gaard er altid et besøg værd - hele året rundt.

www.ssbad.dk 15 På kort / on map / auf Karte

Vi sørger for, at I får en

BEHAGELIG KØRETUR i nye og miljøvenlige busser med dygtige chauffører bag rattet!

DEJLIGE DANMARK

UDFLUGTER 79 30 35 35

Stålvej 1 | 6000 Kolding | 79 30 35 35 | info@bjertbusser.dk 35 På kort / on map / auf Karte 94 CIRKUS REVYEN 2019

SPÆNDENDE TURE OG GODE OPLEVELSER i 2019

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 94

24-01-2020 12:06:30


OPLEV UDSIGT DANMARKS BEDSTE

Pe r fe k o p lev t e s a m m e ls e n med ve n n e r og fa m il ie Midt i Danmark venter en helt særlig oplevelse. Tag på Bridgewalking på toppen af Den Gamle Lillebæltsbro og oplev den friske luft og den fantastiske udsigt over Fyn og Jylland, mens I hører spændende fortællinger fra jeres guide og mærker vinden i håret - og suset i maven, når toget kører over broen langt under jer. Det bliver to uforglemmelige timer i 60 meters højde.

Læs mere og Book en tur pA

www.Bridgewalking.dk 18 På kort / on map / auf Karte

_03OSB_32476_Annonce_Kolding_Guiden_Foraarets_Hoejdepunkt_120x184.indd 1

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 95

95 05/12/2018 12.32

24-01-2020 12:06:30


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Trapholt, SENSE ME frem til 1. juni 2020 Foto: Peter de Cupere

Kolding Golf Club Book din tee time på en af Danmarks ældste og flotteste baner på kgc@kgc.dk Book your tee time at one of the oldest and most beautiful courses in Denmark kgc@kgc.dk Buchen Sie Ihre Startzeit auf einem der ältesten und schönsten Golfplätze Dänemarks kgc@kgc.dk

34

Egtved Allé 10 6000 Kolding kgc@kgc.dk www.kgc.dk Greenfee 18 holes from 350 DKK Greenfee Pay & Play 250 DKK 07:00 - 20:00

Skærsøgaard Vin, DONS Nørresøvej 12, Dons 6051 Almind

30

+ 45 7555 4473 www.dansk-vin.dk

96

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 96

24-01-2020 12:06:32


Rieskunstgalleri

32

I Rieskunstgalleri finder du moderne billedkunst, malerier og mixed collage.

Lundsmindevej 16 6000 Kolding

In Rieskunstgalleri you will find modern art paintings and mixed collage.

www.riebrødsgaard.dk

In Rieskunstgalleri finden Sie moderne Kunstmalereien und gemischte Collagen.

+45 2238 7881

Onsdag / Wednesday 11-17 Søndag / Sunday 11-15

- når man kan tage til Sdr. Vilstrup

Det bugter sig i bakkedal…. og lige rundt om hjørnet finder du én af Danmarks smukkest beliggende Vingårde. Jeg har så meget på hjerte og brænder for at fortælle dig om mit liv som VinBonde. I et land uden høje bjerge… hvor man vel nok burde dyrke kartofler, er det lykkedes at gøre drømmen til virkelighed. 17 medaljer på 15 måneder - jeg er faktisk temmelig stolt. Nysgerrig? Så kontakter du bare VinBonden på mail@modavi.dk eller tlf. 2370 2379.

+ 45 2370 2379 � www.modavi.dk

HVORFOR TAGE HELT TIL FRANKRIG?

31 På kort / on map / auf Karte

More activities for

ADULTS www.visitkolding.dk/voksne

www.visit-kolding.com/adults www.visitkolding.de/erwachsene

97

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 97

24-01-2020 12:06:33


DESIGN

HELE DANMARKS DESIGNBY The design capital of Denmark / Die Designstadt ganz Dänemarks

Foto: Daniel Perales

Design / Design

98

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 98

24-01-2020 12:06:36


Der er design i Koldings DNA, derfor har Kolding Kommune visionen: Sammen designer vi livet. Kolding huser nogle af Danmarks særlige designinstitutioner, og der er design i bybilledet. Men design er mere end ting og huse. Det er en metode til at udvikle nye produkter, forretningsmodeller og serviceydelser. I Kolding kalder vi det designtænkning, og den måde at finde nye løsninger på er vidt udbredt. Kolding er så anerkendt for sin tilgang til design, at den er den eneste danske designby i det prestigefyldte selskab UNESCO Creative Cities Network. Design is part of the DNA of Kolding, which is why the Kolding Municipality has the vision: Together, we design life. Kolding is home to some of Denmark’s special design institutions and there is design in the urban landscape. However, design is more than things and houses. It is a way of developing new products, business models and services. In Kolding, we call it design thinking and that

way of identifying new solutions is widespread. Kolding is so renowned for its view on design that it is the only Danish design city in the prestigious company of UNESCO Creative Cities Network. Design ist fester Bestandteil von Kolding – daher lebt auch die Gemeinde Kolding nach dem Motto ”Zusammen designen wir das Leben”. In Kolding stehen einige der besonderen Designinstitute Dänemarks und auch das Straßenbild ist von Design geprägt. Aber Design ist mehr als nur Gegenstände und Häuser. Es ist eine Methode, neue Produkte, Geschäftsmodelle und Dienstleistungen zu entwickeln. In Kolding nennen wir das ”Designdenken” – und diese Methode, neue Lösungen zu finden, ist weit verbreitet. Kolding ist so renommiert für ihre Herangehensweise an Design, dass sie als einzige Stadt Dänemarks in das Creative Cities Network – ein Projekt der UNESCO – aufgenommen wurde.

99

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 99

24-01-2020 12:06:37


DESIGN / Design / Design

Skøn udsigt fra parken

Arne Jacobsens Kubeflex sommerhus 100

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 100

24-01-2020 12:06:40


26

TRAPHOLT

Trapholts hvide mure møder gæsterne allerede på parkeringspladsen, hvor de vækker nysgerrighed og inviterer besøgende indenfor. Bygningen er i sig selv et eksempel på, hvor flydende grænsen kan være mellem kunst, design og arkitektur, hvilket også kan opleves indenfor. Bag de hvide vægge finder du blandt andet en stor samling af danske designerstole og flere skiftende udstillinger. Her bliver kunsten udvalgt og formidlet, så det flere gange har skabt overskrifter over hele landet. Trapholts tankevækkende udstillinger er med til at sætte vores tid og kultur i perspektiv. Arne Jacobsens Kubeflex står smukt i parken med udsigt over Kolding Fjord. Sommerhuset har gennemgået en større renovering. Trapholts naturskønne park omkranser museet og danner en smuk ramme om museets samling af monumentale skulpturer. Guests encounter Trapholt’s white walls already at the parking lot, arousing the visitors’ curiosity and inviting them inside. The building itself is an example of how thin the line between art, design and architecture can be, which is also experienced inside the building. Behind the white walls you will find, a large collection of Danish designer chairs and several changing exhibitions. The art selected and promoted here has repeatedly made countrywide headlines. Trapholt’s thought-provoking exhibitions help put our time and culture into perspective. Arne Jacobsens Kubeflex stands beautifully in the park overlooking Kolding Fjord. The summer cottage underwent a major renovation. The scenic park surrounds Trapholt and forms a beautiful frame for the museum’s collection of monumental sculptures. Trapholts weiße Mauern begegnen den Gästen bereits auf dem Parkplatz, wo sie Neugier wecken und die Besucher hineinbitten. Das Gebäude selbst ist ein Beispiel, wie fließend die Grenze zwischen Kunst, Design und Architektur sein kann, was auch drinnen erlebt werden kann. Hinter den weißen Wänden finden Sie unter anderem eine große Sammlung dänischer Designerstühle und mehrere wechselnde Ausstellungen. Hier wird die Kunst ausgewählt und vermittelt, so dass es mehrmals Schlagzeilen im ganzen Land gab. Trapholts Gedanken anregende Ausstellungen tragen mit dazu bei, unsere Zeit und Kultur in Perspektive zu setzen. Arne Jacobsens Kubeflex ist ein Schmuckstück im Park mit Aussicht auf den Kolding Fjord. Das Ferienhaus wurde einer größeren Renovierung unterzogen. Die Naturschönheit des Parks von Trapholt umgibt das Museum und bildet einen schönen Rahmen für die Sammlung monumentaler Skulpturen des Museums. 101

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 101

24-01-2020 12:06:42


DESIGN / Design / Design

I 2020 præsenterer Trapholt en soloudstilling med en af Danmarks mest markante kunstnere. Anette Harboe Flensburg udstiller monumentale malerier, der iscenesætter stemninger og følelser i omhyggeligt konstruerede rum og inviterer til en sanselig oplevelse. I den store udstilling SENSE ME bliver der stillet skarpt på sansernes komplekse samspil. Her sætter Olafur Eliasson, Wassily Kandinsky Georgia O’Keeffe mfl. fokus på hvordan lyd, duft, farve og form påvirker os. Udstillingen kan ses frem til den 1. juni. Trapholt erhverver årligt nye og interessante hovedværker til museets samling af kunst, kunsthåndværk og design. Hvert år til januar præsenteres det forgangne års erhvervelser i udstillingen Trapholt Collect. Til september 2020 åbner Trapholt den mest omfattende præsentation af Arne Jacobsen i mange år, hvor besøgende vil kunne gense klassikere, danne sig et overblik og opleve nye sider af Arne Jacobsen. In 2020, Trapholt launches a solo exhibition of the works of one of Denmark’s most prominent artists. Anette Harboe Flensburg exhibits monumental paintings that set moods and emotions in carefully constructed spaces and invite a sensory experience. The large exhibition SENSE ME, focuses on the complex interaction of the senses. Olafur Eliasson, Wassily Kandinsky Georgia O’Keeffe, et al, focus on how sound, scent, colour and form affect us. The exhibition can be viewed until 1 June. Every year, Trapholt acquires new and interesting major works for the museum’s

collection of arts, crafts and designs. Every year in January, acquisitions of the past year are presented in the exhibition Trapholt Collect. In September 2020, Trapholt will open the most comprehensive Arne Jacobsen exhibition in many years, where visitors will be able to revisit classics, form an overview and experience new sides of Arne Jacobsen. 2020 findet im Museum Trapholt eine Soloausstellung mit Anette Harboe Flensburg statt, die zu den markantesten Künstlern Dänemarks zählt. Anette Harboe Flensburg stellt monumentale Malereien aus, die in den gemütlichen Räumen eine besondere Stimmung entstehen lassen und zu einem wahren Sinneserlebnis einladen. Im Rahmen der großen Ausstellung SENSE ME wird das komplexe Zusammenspiel der Sinne in den Fokus gerückt. Hier werden Olafur Eliasson, Wassily Kandinsky, Georgia O’Keeffe und andere demonstrieren, wie Klang, Geruch, Farben und Formen uns beeinflussen. Freuen Sie sich auf diese Ausstellung, die am 1. Juni stattfinden wird. Trapholt erwirbt jedes Jahr neue und interessante Hauptwerke für die Kunst-, Kunsthandwerk- und Designsammlung des Museums. Jeden Januar werden die Neuzugänge des Vorjahrs im Rahmen der Ausstellung Trapholt Collect vorgestellt. Bis September 2020 können Sie Arne Jacobsens umfangreichste Ausstellung der letzten Jahre erleben, bei der Besucher alte Klassiker erneut bewundern, sich einen Überblick über seine Kunst verschaffen und auch neue Seiten des Künstlers kennenlernen können. www.trapholt.dk

102

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 102

24-01-2020 12:06:43


Soloudstilling - Annette Harboe Flensburg Foto: Anders Sune Berg

Arne Jacobsen - udstilling åbner til september

Foto: AP Ritzau Scanpix

“In September 2020, Trapholt will open the most comprehensive Arne Jacobsen exhibition in many years ”

SENSE ME - frem til 1. juni Foto: Peter de Cupere

103

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 103

24-01-2020 12:06:47


39

NICOLAI KUNST & DESIGN

I stueetagen i Nicolai Kunst & Design råder Nicolai over smukke, lyse og alsidige udstillingslokaler, der har dannet ramme om mere end 50 udstillinger af høj kvalitet. I udstillingslokalerne præsenteres der årligt 6 - 8 udstillinger med professionelle kunstnere, designere og kunsthåndværkere. The ground floor of the gallery Nicolai Kunst & Design is made up of beautiful, bright and versatile exhibition rooms which have been the setting of more than 50 top-notch exhibitions. The exhibition rooms host six to eight exhibitions each year of the works of professional artists, designers and craftspersons. Im Erdgeschoss von Nicolai Kunst & Design können Sie Nicolais schöne, helle und vielseitige Ausstellungsräume besuchen, in denen schon mehr als 50 erstklassige Ausstellungen stattgefunden haben. In den Räumen werden jährlich 6 bis 8 Ausstellungen professioneller Künstler, Designer und Kunsthandwerker präsentiert. www.nicolai.kolding.dk

Nicolai Kunst & Design 104

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 104

24-01-2020 12:06:49


23

KULTURFORUM WÜRTH

Würth er måske mest kendt for at sælge værktøj og lignende, men i Kolding byder Kulturforum Würth indenfor til en anderledes kunstoplevelse. De skiftende udstillinger er integreret i Würth Danmarks store foyer og i den lange korridor mellem lageret og administrationen. Det flotte lysindfald fra de mange vinduer i foyeren er med til at skabe en virkelig god kunstoplevelse. Der er gratis adgang til udstillingerne.

Kulturforum Würth

Würth is perhaps best known for selling tools and the like, but in Kolding, Würth Cultural Forum offers a different kind of art experience. The changing exhibitions are incorporated in Würth Denmark’s large foyer and in the long corridor between the warehouse and the administration. The beautiful lighting from the many windows in the foyer contributes to a really good art experience. Access to the exhibitions is free. Würth ist wahrscheinlich am bekanntesten als Verkäufer von Werkzeug und Ähnlichem, aber in Kolding lädt das Kulturforum Würth zu einem andersartigen Kunsterlebnis ein. Die wechselnden Ausstellungen sind im großen Foyer von Würth Danmark und im langen Korridor zwischen dem Lager und der Verwaltung integriert.

Designbutik

Der tolle Lichteinfall von den vielen Fenstern im Foyer trägt zur Schaffung eines wirklich guten Kunsterlebnisses bei. Der Eintritt ist kostenlos. www.kulturforum.dk

Udstilling

105

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 105

24-01-2020 12:06:51


e

lsga d

pita

F

ej

rc Bu

ns v

Hos

o Levis

D.

v ks åc

ej sV th

Gr

r ha

evej Mind

ej

eje øv tss S lo

Slotssøen

Ibsvej

n

Lås

Dyrehavegårdsvej

H.C. Petersens Vej

A.

DESIGN / Design / Design

j ve ns Fy

ningen

Grøn

by ga

de

Fynsvej Ejle

rsv

Be

hr

2

en

nd

sv

Munkegade

egade

yb

de

Ågade

rg å

Øste

j gv

Pa

10

lb ej St

ga en s ed

lle

ve j

ade lliin

lgå

Hollæ

ej

osg

Ko

Te g

ej nderv

rkv

je

r

ej

e

ad

eg

lin

Ka

Fr

Hader

de

slevve

e

gad

Universitetsparken

6

8

Skamlingvejen

ade Kongebrog

men s

ark

ga

ro

vej

ro

Ott

9

rb

5

Kolding Åpark

7

te

Sønder

rd

rd

Kolding Åp

ne

be

Øs

øn

Ri

Buen

Gr

orv

gade

ej

de ga

e

sgade

Trind holm

Sydbanegade

Den Gamle Kirkegård

ade

neg

H av

en

Tønder

Sdr.

Kongebrogade

ad

13

e rt

Bredgade

sgade

3 Brostræde

4

Vejrup

ade

Bu

orv

ade

o dg

b Told

Klosterg

Helligkorsgade

sga

de

1 Wayfinding

ade

Domhus

gade

0G

n1

istia

Chr

vej

ej

tsv

er

lk Vo

rds

Fru Jyttes Vej

Nyt

Gråbrødr

3

an

14

en Bu

eb

Søndergade

Ålegården

ng

ol H ade

de

ega

ban

Jern

Jernbaneg

de

nd

ns

15

Slotsgade

Sk olegade

gyd vste Pro e

Re

se

m

v

Torvega de

Gad

Ro

s

Ve

en

rog Ve ste rb

ltor

Je

Akse

1

rga

ens

3 lle

2 Nicolai Komplekset

106

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 106

24-01-2020 12:06:56

n

aje

rdk

No

Staldgården

e Øst

Jørg

11

ej

12

tsa

e

sv

j

ad

Bredgade

Sct.

Slo

lg

ad

e

3

ien

16

gen

de

sst

Slotshaven

Ad e

Sko le

ega

en

ic ia ga de

destræde

hed

de r

rlig

Fr e

de

gad e

rin

gg a

Lan geli nie

Kat

jer

Kæ Koldinghus

Borgergade

Zahn sgad e

sb

A. L. Passa

Blæ

e

Hy r

us G ad

M az an tig ad e

ej


n Be

j ve ns Fy

j ve zin

v

j

ve

ns

Fy

ej

ns

Je

sV

lm

Ho

vej

Dok

n

de øga

n Fæ

Sdr.

de ega

vn

Ha

2.

NICOLAI KOMPLEKSET

3.

BØRNESTATIONER

4.

GRAFFITI TUNNELEN

5.

ÅSTEDERNE - “en god omvej”

6.

DESIGNSKOLEN KOLDING

8. DEN INTERAKTIVE TUNNEL

ej

ade

sG

ller

WAYFINDING

7. SDU KOLDING

Årøv

par

1.

Søndre Havnegade

aje

TIL DESIGN CITY

4 Graffiti tunnelen Cas

j

9.

dsøve

Bran j øve Båg

DESIGN CITY KOLDING

10. UNGDOMSBOLIGER I CAMPUS

n ppe Sli

lm indho

Tr

11. BUSSTATIONEN

e

sgad

12. KOLDING BIBLIOTEK 13. SKATERPARKEN

ade

14. A.L. PASSAGEN OG LILLETORV eje ngv TRAPPE OG LIN 15. DEN SPANSKE mli Ska n

UTZONS SØJLER

16. KOLDINGHUS en

lingvej

k

Skam

DESIGNWALK KOLDING www.visitkolding.dk Kløverve

j

Tve

Individual city tour, showing Kolding as a Design City. Experience famous places and buildings from a different perspective. The tour is approx. 3,5 km long , has 16 stops and lasts approx. 50 min.

15 Den Spanske Trappe og Lin Utzons søjler

Unternehmen Sie einen individuellen Stadtspaziergang, der Kolding als Designerstadt zeigt. Sehen Sie sich bekannte Plätze und Gebäude aus einem anderen Blickwinkel an. Der Rundgang ist ca. 3,5 km lang mit 16 Stopps und dauert ca. 50 Minuten. 107

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 107

24-01-2020 12:06:59

Tvedvej

g Fjordvan

gsstien Løvsprin

Irisvej

Ane

Individuel byvandring, der viser Kolding som designby. Oplev kendte pladser og bygninger fra en anden vinkel. Turen er ca. 3½ km, har Kløvervej 16 stop og tager ca. 50 min. Tvedvej

mon

evej

lvej

Kløvervej

Kløvervej

Bibliotek 12 Kolding Vio

Tvedvej

rdk

No

RUTE


DESIGN / Design / Design

Sankt Nicolai Kirke 108

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 108

24-01-2020 12:07:02


SAVE THE DATE Kolding Light Festival 3 - 5 December 2020 www.k-l-f.dk

Den Spanske Trappe

KOLDING LIGHT FESTIVAL Festivalens idé er, ved anvendelse af lys og lyd, at give de besøgende en ny og anderledes oplevelse af Kolding by. Med spændende lyssætninger, videolys, interaktive installationer og lyskunst vil byrummet udfolde sig fra en helt ny side. Ønsket er desuden, at festivalen vil kunne give inspiration til besøgende, hvad enten det er byens beboere, turister, kunstnere eller fagfolk. The idea of the festival is – by using light and sound – to give the spectators a new and different experience of the city of Kolding. Through exciting light settings, video lighting,

interactive installations and light art the city space unfolds from a new perspective. The festival is also meant to inspire residents, tourists, artists and others to visit Kolding. Die Idee des Festivals ist durch den Brauch von Licht und Ton den Besuchern ein neues und anderes Erlebnis von Kolding zu geben. Mit interessanten Lichtausstattungen, Videolicht, interaktive Installationen und Lichtkunst wird der Stadtraum sich auf eine ganz neue Seite entfalten. Das Festival soll ausserdem Einwohner der Stadt, Touristen, Künstler und andere zu einem Besuch in Kolding inspirieren.

109

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 109

24-01-2020 12:07:03


FRI ENT RÉ

KARSTEN FUGE

MASTERS & PIECES WÜRTH COLLECTION

www.kulturforum.dk 23 På kort / on map / auf Karte

For more

DESIGN www.visitkolding.dk/design www.visit-kolding.com/design www.visitkolding.de/design

110

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 110

24-01-2020 12:07:03


Museum of Modern Art and Design

WWW.TRAPHOLT.DK TRAPHOLT, ÆBLEHAVEN 23, 6000 KOLDING, DENMARK TUESDAY TO SUNDAY: 10.00 – 17.00 • WEDNESDAY: 10.00 – 21.00 • MONDAY: CLOSED 26 På kort / on map / auf Karte

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 111

111

24-01-2020 12:07:04


FOR BØRN

For children / Für kinder

HAR DU LYST TIL AT LEGE? Do you want to play? / Spielst du gern?

112

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 112

24-01-2020 12:07:06


Skal det være vildt eller stille, skal det være ude eller inde, skal det være for store eller små eller begge dele? Skal du være en prinsesse på et slot eller en kæmpe i en miniby? I Kolding er der plads til leg og pjat. Forskning viser, at leg udvikler både kreativitet og sociale kompetencer – vores erfaring siger, at det er lige meget, så længe det er sjovt! Do you want it to be wild or quiet, outside or inside, for big or little ones, or both? Would you like to be a princess in a castle or a giant in a miniature town? Kolding offers plenty of room for fun and play. Research shows that playing develops both creativity and social skills – our experience tells us that it makes no difference what you do, as long as you are having fun! Soll es wild oder ruhig sein, soll es draußen oder drin sein, soll es für Große oder Kleine oder Beide sein? Möchtest Du eine Prinzessin in einem Schloss oder ein Riese in einer Ministadt sein? In Kolding ist Platz für Spiel und Spaß. Die Forschung zeigt, dass Spiel sowohl Kreativität als auch soziale Kompetenzen entwickelt – unsere Erfahrung sagt, dass es egal ist, so lange es Spaß macht!

113

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 113

24-01-2020 12:07:06


FOR BØRN / For children / Für kinder

17

LEGEPARKEN

I Legeparken kan du gynge helt op til himlen, rutsje så det kilder i maven, sejle en tur på søen og spille minigolf med familien. Her er sandkasser, moon-cars og vippedyr. Her er en kiosk, toiletter og grill til medbragt mad. Der er gratis entré, åbent hele året og så ligger den tæt på midtbyen. At Legeparken playground you can swing all the way up to the sky, slide till you feel a tickle in your belly, take a boat trip on the lake and play mini golf with your family. There are sandboxes, moon-cars and rocking animals. Here you will also find a kiosk, restrooms and

communal barbecue. There is no entrance fee, the playground is open all year round and it is very close to the city centre. Im Spielpark kannst du bis in den Himmel schaukeln, rutschen, bis es im Magen kitzelt, eine Bootsfahrt auf dem See machen und mit der Familie Minigolf spielen. Hier gibt es Sandkästen, Moon-cars und Schaukeltiere. Hier sind ein Kiosk, Toiletten und ein Grill für mitgebrachtes Essen. Der Eintritt ist das ganze Jahr über kostenlos und der Spielpark liegt nahe am Stadtzentrum. www.facebook.com/legeparken

Mini-Koldinghus og søen med ro- og cyklebåde 114

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 114

24-01-2020 12:07:07


INFO Take a walk around Slotssøen, with a stop in Legeparken - free entrance. More information: www.visitkolding.dk Legeplads

Mooncars i Legeparken 115

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 115

24-01-2020 12:07:08


FOR BØRN / For children / Für kinder

Nicolai for børn 116

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 116

24-01-2020 12:07:12


39

NICOLAI FOR BØRN

Nicolai for børn er et kalejdoskopisk legeunivers. Hvert rum indbyder til sin leg. Vil du male, bygge, klippe og klistre? Vil du klæde dig ud som en ridder og kæmpe med sværd? Vil du tumle med bolde og slå kolbøtter på madrasser? Hvis du er heldig, er der måske en koncert eller et teaterstykke lige i dag – og ellers kan du bare lave dit eget.

Aktivitetsrum

Nicolai for children is an adventurous universe of play. Each room offers a new game. Would you like to paint, build, cut and paste? Would you like to dress up as a knight and fight with a sword? Would you like to tumble with balls and do somersaults on mattresses? If you are lucky, there may be a concert or a stage play on this very day. If not, you can just make your own. Nicolai für Kinder ist ein abenteuerliches Spieluniversum. Jeder Raum lädt zu seinem eigenen Spiel ein. Möchtest du malen, bauen, schneiden und kleben? Möchtest du Dich als Ritter verkleiden und mit einem Schwert kämpfen? Möchtest du mit Bällen toben und Purzelbäume auf Matratzen schlagen? Wenn du Glück hast, gibt es vielleicht ausgerechnet heute ein Konzert oder eine Theateraufführung – und sonst kannst du einfach Deine eigene Aufführung veranstalten.

Værksted

www.nicolaiforborn.kolding.dk

117

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 117

24-01-2020 12:07:16


FOR BØRN / For children / Für kinder

Snurrige vandmaskiner

13

INFO Hartesløjfen is a fun route with activities for the whole family. Find it on page 68 - 69, or at: www.hartevaerket.dk

HARTEVÆRKET

Kan du lide vand? Så skal du prøv vandlegepladsen på Harteværket. Her er der masser af aktiviteter for små og store børn. Oplev, hvordan vand bliver til strøm gennem de kæmpestore turbiner. Prøv den magiske interaktive sandkasse, og se udstillingen med elapparater fra oldefars tid. Do you like water? Then you should try the water playground at Harteværket - here you will find a lot of activities for children. Experience how water turns into electricity through the huge turbines. Try the magical interactive sandpit, and see the exhibition about electronic devices from your great grandfathers time.

Trampolinpark, Harteværket

Sind Sie eine echte Wasserratte? Dann versuchen Sie sich einmal am Wasserspielplatz des Harteværket. Hier bieten sich vielerlei Aktivitäten für kleine und große Kinder. Erleben Sie, wie Wasser zu einem Strom wird, der durch die riesigen Turbinen fließt. Probieren Sie auch einmal den interaktiven Sandkasten aus und sehen Sie sich die Ausstellung mit elektronischen Geräten aus Urgroßvaters Zeiten an. www.hartevaerket.dk

118

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 118

24-01-2020 12:07:18


Vandlegeplads 119

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 119

24-01-2020 12:07:20


FOR BØRN / For children / Für kinder

Kolding Miniby

Miniature Koldinghus

“Go on an adventure in the garden, or become a giant in the mini city ”

Kom helt tæt på dyrene i Geografisk Have 120

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 120

24-01-2020 12:07:25


Junglestien i Geografisk Have

1

GEOGRAFISK HAVE & MINIBYEN

Der er også plads til at tumle i Geografisk Have i den sydlige del af Kolding. Blandt havens spændende planter, finder du legepladser, grotter at gemme sig i og dyr du må klappe. Hvis du tør kan du prøve kræfter med junglestien elller besøge Minibyen, som gør dig kæmpestor. You can also romp around in the Geographical Garden in the southern part of Kolding. Among the garden’s exciting plants, you will find playgrounds, caves to hide in and animals to pet. If you dare you can try your strength on the jungle path or visit Kolding Miniature Town, which makes you mighty big. Auch im Geografischen Garten im südlichen Teil Koldings ist Platz zum Toben. Zwischen den interessanten Pflanzen des Gartens findest du Spielplätze, Grotten zum Versteckspielen und Tiere, die du streicheln darfst. Schauen Sie vorbei, wenn Sie Ihre Fähigkeiten auf dem Dschungelpfad auf die Probe stellen und die Miniaturstadt besuchen wollen, in der Sie sich wie ein Riese fühlen werden. www.geografiskhave.dk

121

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 121

24-01-2020 12:07:34


FOR BØRN / For children / Für kinder

15

SLOTSSØBADET & SPRAYPARK

Her er der vandrutsjebaner og legebassiner. Med svømmevinger og mavebælte kan du øve dig i at svømme mod strømmen, eller du kan se, om du tør springe i på dybt vand. Oplev Danmarks første indendørs spraypark, som er et indendørs vandlegeland for hele familien. Her er nøgleordene “leg, motorik og sikkerhed”. Du kan afprøve vandkanoner – en leg for hele familien og især de mindste mellem 3 og 12 år.

“Experience Denmark’s first indoor spraypark! ” Here you will find water slides and pools. With armbands and a swim belt you can practice swimming against the flow, or jump in at the deep end, if you dare. Experience Denmark’s first indoor spraypark, which is an indoor water park for the whole family. The keywords here are "play, mobility skills and safety". You can try water cannons - a game for the whole family and especially for the youngest family members between the ages of 3 and 12. Hier gibt es Wasserrutschen und Spielbecken. Mit Schwimmflossen und Schwimmring kannst du das Schwimmen gegen den Strom üben, oder du kannst sehen, ob du einen Sprung in das tiefe Wasser wagst. Erleben Sie den ersten Spraypark Dänemark in einer Halle, der ein Wasserspielpark für die ganze Familie ist. Die Schlüsselwörter sind hier „Spiel, Motorik und Sicherheit“. Sie können die Wasserkanonen ausprobieren – ein Spiel für die ganze Familie und insbesondere für die Kleinen zwischen drei und zwölf Jahren. www.ssbad.dk

122

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 122

24-01-2020 12:07:36


Vandrutchebane i SlotssøBadet

Vandleg i sprayparken 123

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 123

24-01-2020 12:07:39


FOR BØRN / For children / Für kinder

Leg og læring

Stort udvalg af børnebøger

Plads til fordybelse

124

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 124

24-01-2020 12:07:41


Leg på Kolding Bibliotek

29

KOLDING BIBLIOTEK

Mange af Koldings tilbud til legebørn i alle aldre ligger i centrum. Kolding Bibliotek er for eksempel også for børn – og ikke kun dem, der vil læse. Det er også for dem der vil lytte, lege og lære. Her er et legerum til larm, og voksne man kan spørge, når man ikke kan finde det, man leder efter. Many of Kolding’s offers for kids of all ages are in the city centre. Kolding Library is also for children – and not only for those who want to read. It is also for those who want to listen, play and learn. There is a playroom to be noisy

in, and adults are at your disposal if you cannot find what you are looking for. Viele der Angebote Koldings für Spielkinder jeden Alters befinden sich im Zentrum. Kolding Bibliothek ist beispielsweise auch für Kinder – und nicht nur für jene, die lesen wollen. Auch für jene, die zuhören, spielen und lernen möchten. Hier ist ein Spielzimmer mit Lärm, und man kann Erwachsene fragen, wenn man das Gesuchte nicht findet. www.koldingbib.dk

125

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 125

24-01-2020 12:07:43


FOR BØRN / For children / Für kinder

Trapholt for børn 126

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 126

24-01-2020 12:07:44


Levende historie på Koldinghus

26

TRAPHOLT

5

KOLDINGHUS

Trapholt er et museum for hele familien. Her kan du tage på kunstjagt, hvor du kan gå på opdagelse i udstillingerne. Du får opgaver, der giver dig mulighed for at opleve kunst på en sjov og legende måde. Det er helt gratis - spørg guiderne, når I kommer.

Koldinghus er det sidste kongeslot, der er tilbage i Jylland – og du kan lege konge for en dag, hvis du besøger slottet. Her er fine dragter at klæde sig ud i, en fangekælder med en spøgelseshistorie og detektivopgave for de snu.

Trapholt is a museum for the whole family. Here you can embark on a fun and creative art expedition through the exhibitions. You’ll receive tasks that let you experience art in a fun and playful way. It is free of charge - ask the guides when you arrive at the museum.

Koldinghus Castle is the last royal castle in Jutland and you can play king for a day, if you visit the castle. There are fine costumes to dress up in, a dungeon with a ghost story and a task for the clever detective.

Trapholt ist ein Museum für die ganze Familie. Hier können Sie die Kunst neu entdecken. Mit einer Kiste voller Aufgaben erleben Sie die Ausstellungen in eine unterhaltsame und kreative Weise. Es ist völlig kostenlos - fragen Sie die Guides.

Koldinghus ist das letzte Königsschloss, das es noch in Jütland gibt – und bei einem Besuch des Schlosses kannst Du einen Tag lang König spielen. Hier gibt es schöne Kostüme zum Verkleiden, ein Kellerverlies mit einer Gespenstergeschichte und eine Detektivaufgabe für die Schlauen.

www.trapholt.dk

www.koldinghus.dk

127

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 127

24-01-2020 12:07:46


FOR BĂ˜RN / For children / FĂźr kinder

INFO Kolding Skatepark is designed to be a fun and ingenious 24/7 recreational park. For more information: www.visitkolding.dk

Kolding Skatepark Foto: Emil Lyngbo

Liv og leg ved Skateparken 128

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 128

24-01-2020 12:07:48


KOLDING SKATEPARK Adrenalinen suser også, når du skater i Koldings Skatepark som ligger midt i byen. Parken er opbygget som en slags bowle, der munder ud i et streetfokuseret område. Medbring dit eget skateboard eller løbehjul. Der er ingen mulighed for at leje. Your adrenaline is rushing, when you skate in Kolding Skatepark located in the middle of town. The park is designed in the shape of a bowl, and is a place for street culture. Bring your own skateboard or scooter, it is not possible to rent. Das Adrenalin saust auch, wenn du in Kolding Skatepark im Zentrum fährst. Der Park ist als eine Art Schale aufgebaut, die in einen auf die Straße fokussierten Bereich mündet. Ein eigenes Skateboard oder Laufrad ist mitzubringen – es besteht keine Möglichkeit zum Ausleihen.

129

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 129

24-01-2020 12:07:50


FOR BØRN / For children / Für kinder

FODBOLDGOLF 18 huller for hele familien. I fodboldgolf kan du dyste mod familie og venner, når I sparker bolden fra hul til hul. Frisk luft og motion. Sjov og ballade. Den der har brugt færrest spark, på at få bolden i alle 18 huller, har vundet! 18 holes for the whole family. At Football Golf you can compete against your friends and family by punting the ball from hole to hole. Fresh air and exercise. Fun and trickery. The one to use the fewest punts to get the ball in all 18 holes, wins! 18 Löcher für die ganze Familie. Im Fußballgolf kannst du gegen Familie und Freunde kämpfen, wenn Ihr den Ball von Loch zu Loch schießt. Frische Luft und Bewegung. Spaß und Ballade. Derjenige, der die wenigsten Schüsse benötigte, um den Ball in alle 18 Löcher zu bekommen, hat gewonnen! www.koldingfodboldgolf.dk www.bramdrupdamfodboldgolf.dk

Kolding Fodboldgolf 130

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 130

24-01-2020 12:07:52


Udfordringer for alle i trætoppene

FUNKY MONKEY PARK Tør du klatre i trætoppene og svæve fra gren til gren i en tynd snor? Så skulle du prøve Funky Monkey Park. Udsigten over Hylkedalen er fantastisk fra toppen af træerne, og adrenalinen suser i blodet, når der er 20 meters frit fald under fødderne. Do you dare climb treetops and glide from branch to branch on a thin line? If so, try Funky Monkey Park. The view of Hylkedalen Valley from the treetops is fantastic, and the adrenaline rushes in your blood with the 20-metre free fall under your feet. Traust du Dich, in die Baumwipfel zu klettern und an einer dünnen Schnur von Art zu Ast zu schweben? Dann musst du den Funky Monkey Park ausprobieren. Die Aussicht über Hylkedalen ist von den Baumwipfeln aus fantastisch, und das Adrenalin saust im Blut, wenn unter den Füßen 20 Meter freier Fall ist. www.funkymonkeypark.dk

131

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 131

24-01-2020 12:07:54


FOR BØRN / For children / Für kinder

JUMP’IT - Kolding Trampolinpark

JUMP’IT - KOLDING TRAMPOLINPARK 2.800m2 sjov for hele familien. Prøv mere end 80 trampoliner. Her finder du et free jump-område, en høvdingebold-bane, 4 performance-trampoliner med walking-wall til, ninja-warrior bane, skumgrav med battle-bean, skumgrav med tilhørende trapez og trampoliner, samt et børneområde med trampoliner. 2.800 m² of healthy fun for the whole family. Try more than 80 interconnected trampolines. Here you will find a free jump area, a dodgeball court, 4 performance trampolines with a walking-wall, a ninja-warrior lane, a foam pit with battle-bean, trampolines with foam pits, as well as a kids area with trampolines. 2.800 m² Spaß für die ganze Familie. Probieren Sie die mehr als 80 Trampolins. Hier finden Sie eine Freejump Fläche, ein Dodgeballfeld, vier Profiltrampoline mit Wallrunning Möglichkeit, Ninjakämpfer Bahnen, ein Foampit mit Trapez und Trampolinen, sowie ein Areal für Kinder mit Trampolinen. www. jump-it.dk

132

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 132

24-01-2020 12:07:54


HAPPIES LEGELAND Krabater og krudtugler kan også få brugt energien hos Bowl’n’Fun. De har et legeland med boldbassiner, trampoliner, rutsjebaner, hoppeborge, klatretårne og cykelbaner – og det er lige meget om det regner, for det hele er indendørs! Når entreen er betalt, kan du lege i timevis. Little fellows and live wires can also burn their energy at Bowl’n‘Fun. They have a playground at their disposal with ball pools, trampolines, slides, bouncing castles, climbing towers and bicycle tracks – and it does not matter if it is raining as everything is indoors. Once the entrance fee is paid, you can play for hours. Krabate und Energiebündel können die Energie auch bei Bowl’n’Fun abbauen. Die haben ein Spielland mit Ballbecken, Trampolinen, Rutschen, Hüpfburgen, Kletter-türmen und Radrennbahnen – und es ist völlig egal, ob es regnet, da das Ganze drinnen ist! Sobald der Eintritt bezahlt ist, kannst du stundenlang spielen. www.kolding.bowlnfun.dk

Legeland og bowling 133

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 133

24-01-2020 12:07:55


FOR BØRN / For children / Für kinder

GRATIS ENTRE FREE ENTRANCE

ÅBEN ALLE DAGE KL. 10-16 OPEN EVERY DAY 10-16

Sjov, leg og læring

... for hele familien. Se, hør, lugt, smag, tryk, prøv og mærk dig frem til spændende viden om en bæredygtig verden i Vejles viden- og oplevelsescenter.

GB Fun and learning for the entire family. Økolariet is an exciting and unique science center. See, listen, taste, feel, push, try and get knowledge about a sustainable world in Økolariet.

ÅBNINGSTIDER: Alle dage kl. 10-16 Lukket: Dec / Jan

OPENING HOURS: Open every day 10-16 Closed: Dec / Jan

Dæmningen 11 · 7100 Vejle Tlf. +45 7681 2060 · okolariet@vejle.dk facebook.com/okolariet okolariet.dk

134

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 134

37 På kort / on map / auf Karte

24-01-2020 12:07:55


Tre km fra Koldings centrum ligger Danmarks første større vandkraftværk. I de historiske rammer finder du et moderne oplevelsescenter.

Three km from central Kolding lies Denmark'vs first major hydroelectric plant. The historical setting is now home to a modern experience centre.

3 km vom Stadtzentrum Kolding entfernt liegt das erste größere Wasserkraftwerk Dänemarks. In dieser historischen Kulisse erwartet Sie ein modernes und interesantes Erlebniszentrum.

Harteværket Alpedalsvej 107 a 6000 Kolding www.hartevaerket.dk

13 På kort / on map / auf Karte

Kolding Bibliotek Slotssøvejen 4 6000 Kolding

29

+ 45 7979 1100 www.koldingbib.dk

More activities for

CHILDREN www.visitkolding.dk/born www.visit-kolding.com/kids www.visitkolding.de/kinder

135

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 135

24-01-2020 12:07:56


SHOPPING

Shopping / Shopping

GO SHOPPING Go shopping / Go Shopping

136

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 136

24-01-2020 12:08:00


De smukke gamle bygninger i Koldings ni gågader byder på et væld af specialbutikker. Det gør shopping i Kolding til noget særligt. På den ene side af den hyggelige bymidte troner Koldinghus og Slotssøen, og på den anden side slynger åen sig afsted. Tilsammen udgør de en perfekt kulisse om de mange butikker, spisesteder og caféer i hjertet af Kolding. Så hvad enten det er store brands eller små kuriositeter, så finder man det hele i den gamle handelsby Kolding.

The beautiful old buildings in Kolding´s nine pedestrian streets hold a variety of speciality shops. That makes shopping in Kolding something special. On one side of the cosy city centre you see the towering Koldinghus and Slotssøen, and on the other side you have the winding river. Together they make a perfect setting for the many shops, restaurants and cafés in the heart of Kolding. Whether it is big brands or small curiosities you will find it all in the old commercial centre, Kolding.

Die schönen alte Gebäude in Koldings neun Fussgängerstrassen bieten eine Vielzahl verschiedener Fachgeschäfte. Das macht den Shopping in Kolding zu einem besonderen Erlebnis. Auf der einen Seite der gemütlichen Innenstadt thront Koldinghus und der Schlosssee und auf der anderen Seite schläelt sich der Fluss. Gemeinsam sind Sie die perfekte Kulisse für die vielen Geschäfte, Restaurants und Cafés im Herzen von Kolding. Auf der Suche nach Markenware oder kleinen Kuriositäten Sie finden alles in der alten Handelsstadt Kolding.

137

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 137

24-01-2020 12:08:00


SHOPPING / Shopping / Shopping

KOLDING CITY I de gamle gågader i Kolding City er der ekstra liv hver tirsdag og fredag, når der er markedsdage på Akseltorv. Ud over de faste markedsdage er der også mange andre aktiviteter hen over året med blandt andet maj-marked og By Night arrangementer. The old pedestrian streets in Kolding City get busier on Tuesdays and Fridays, when there are market days at Akseltorv square. In addition to regular market days, there are also many other activities throughout the year, for example, the May market and By Night-events. In der alten Fußgängerzone in Kolding City herrscht an jedem Dienstag und Freitag zusätzliches Leben, wenn auf dem Akseltorv Markttag ist. Über die festen Markttage hinaus gibt es auch viele andere Aktivitäten über das Jahr verteilt, darunter unter anderem den Mai-Markt und By-Night-Arrangements. 138

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 138

24-01-2020 12:08:02


Liv i gĂĽgaderne Foto: Emil Lyngbo

INFO The cosy city train Lotte Rie offers a ride through the beautiful old town centre of Kolding, every Saturday from 2 May - week 42. www.citykolding.dk Lotte Rie - citytoget i Kolding

139

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 139

24-01-2020 12:08:03


SHOPPING / Shopping / Shopping

Shoppinggaderne i Kolding Storcenter 140

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 140

24-01-2020 12:08:05


Kolding Storcenter set fra oven

KOLDING STORCENTER Lidt uden for centrum finder du Kolding Storcenter, som har samlet mere end 120 butikker med alle de nyeste trends. Det er flere gange blevet kåret til Danmarks bedste shoppingcenter. Der er ofte aktiviteter for børn og barnlige sjæle på centrets torv. A bit outside the city centre lies Kolding Shopping Centre, which houses more than 120 shops offering all the latest trends. It has been elected Denmark’s best shopping centre several times. Activities for children and for those young at heart are often arranged at the shopping centre square. Etwas außerhalb des Zentrums finden Sie Kolding Storcenter, das insgesamt mehr als 120 Läden mit allem Neuen und Angesagten beherbergt. Es wurde mehrmals zum besten Einkaufszentrum Dänemarks gekürt. Auf dem Marktplatz des Zentrums gibt es häufig Aktivitäten für Kinder und kindliche Seelen.

DID YOU KNOW Kolding Storcenter is 62.000m² and has more than 120 stores. This makes it the biggest shopping centre in Jutland. www.koldingstorcenter.dk

141

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 141

24-01-2020 12:08:06


SHOPPING / Shopping / Shopping

Kundsthåndværk og Herrnhutstjerner i Christiansfeld Centret

CHRISTIANSFELD & VAMDRUP Vil du gerne væk fra det hektiske byliv, kan vi anbefale en tur til Christiansfeld eller Vamdrup med hyggelige butikker og personlig service. I Christiansfeld kan du finde produkter fra UNESCO byen som ikke findes andre steder i landet - blandt andet den kendte Herrnhutstjerne, som pryder byen ved juletid. I Vamdrup finder du et levende bycentrum med alle de butikker, man har brug for. Mange af Koldings attraktioner har også små butikker, hvor du kan finde noget ganske særligt. På din vej rundt i Kolding har du gode muligheder for at komme forbi gårdbutikker med specialiteter og hjemmelavede varer.

142

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 142

24-01-2020 12:08:08


If you would like to get away from the hustle and bustle of city life, we recommend a trip to the snug little shops and personal service of Christiansfeld or Vamdrup. In Christiansfeld you can find products from the UNESCO city not found anywhere else in the country, such as the famous Herrnhut star, which adorns the city at Christmas time. Vamdrup has a vibrant city centre with all the shops you need. There are small shops in many of Kolding’s attractions, where you can find something very special. On your way around in Kolding, you have a fair chance of passing by farm shops with specialities and homemade goods.

Wenn Sie gerne das hektische Stadtleben hinter sich lassen möchten, können wir eine Tour nach Christiansfeld oder Vamdrup mit gemütlichen Läden und persönlichem Service empfehlen. In Christiansfeld finden Sie Produkte aus der UNESCO-Stadt, die es an keinem anderen Ort im Land gibt – unter anderem den bekannten Herrnhut-Stern, der die Stadt zur Weihnachtszeit schmückt. In Vamdrup finden Sie ein lebendiges Stadtzentrum mit allen Läden, die man braucht. Viele der Sehenswürdigkeiten Koldings haben auch kleine Läden, in denen Sie etwas ganz Besonderes finden können. Auf Ihrem Weg durch Kolding haben Sie gute Möglichkeiten, an Hofläden mit Spezialitäten und hausgemachten Waren vorbeizukommen. www.vamdrup.dk www.christiansfeld-handel.dk

“The Herrnhut star symbolises the Star of Bethlehem and Jesus, also known as the morning star ”

Shopping i Christiansfelds hyggelige gader

Shopping i Vamdrup 143

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 143

24-01-2020 12:08:11


Julemarkeder pĂĽ Trapholt, Designskolen og Koldinghus

Kolding Light Festival 144

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 144

24-01-2020 12:08:15


CHRISTMAS IN KOLDING Christmas is time to enjoy yourself. Head over to Santa’s Grotto, which is open throughout December, if you have not had the chance to greet him when he got to Kolding. You also have the opportunity to experience Kolding Light Festival, which will light up Kolding from 3 to 5 December, where the shops in Kolding City will be running extended opening hours. Get into the Christmas spirit with the many Christmas concerts in various places in Kolding or experience a Christmas-decorated Kolding Shopping Centre. You can also visit one of the many exciting Christmas markets that focus on flavour, Christmas presents, Christmas spirit and plenty of design. www.visitkolding.dk

Jul på slottet

Det store juletræ på Akseltorv

Julemandens ankomst 145

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 145

24-01-2020 12:08:21


SHOPP NG

Shopp ng

Shopp ng

Føtex C ty

38

He gko sgade 4 6 6000 Ko d ng

+ 45 7930 7000 www oe e dk

V NFEST VAL 10-ÅRS JUBJUBILÆUM LÆUM VINFESTIVAL 10 ÅRS

TORSDAG DVAL 3 D. AUG LĂ˜RDAG 5 D. AUGUST 20172017 V NFEST NFEST VAL 10 Ă…RS JUBDLÆUM LÆUM TORSDAG 3. AUG. - LĂ˜RDAG 5. AUGUST NFEST 10 Ă…RS JUB LÆUM VV VAL Ă…RS JUB VINFESTIVAL -10 10 Ă…RS JUBILÆUM OM O N N D 5 M LÆUM N VNYD VAL 10 Ă…RS UB TORSDAG DNFEST AUG LĂ˜RDAG AUGUST 2017 NFEST VAL Ă…RS UB LÆUM KOM OGV ET BREDT UDVALG AF10 KVALITETSVINE FRA DET MESTE2017 AF VERDEN V NFEST 10 Ă…RS UB TORSDAG D 33VAL AUG LĂ˜RDAG DD.LÆUM 55. AUGUST VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM TORSDAG D 3 AUG LĂ˜RDAG D 5 AUGUST 2017 TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG AUGUST 2017 TORSDAG D 3 AUG Ă˜RDAG D 5 AUGUST OM O N N M 5 AUGUST N 2017 VINFESTIVAL - 10 Ă…RS AUG Ă˜RDAG DM 2017 OM OOGNNNYDTORSDAG VINFESTIVAL -D103AFJUBILÆUM JUBILÆUM TORSDAG D AUG LĂ˜RDAG DFRA AUGUST 2017 G TTE S MODE TORSDAG D. 3.3UDVALG AUG. -Ă…RS LĂ˜RDAG 5.5DET AUGUST 2017 OM O NN D. MMESTE NN KOM ETMBREDT KVALITETSVINE AF VERDEN M GITTE’S MODE VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 M M VINFESTIVAL - 10 AFĂ…RS JUBILÆUM MOG NYD ET BREDT M KOM KVALITETSVINE MESTE AF VERDEN TORSDAG D. 3.UDVALG AUG. - LĂ˜RDAG D.FRA 5. DET AUGUST 2017 G TTE S MODE

TORSDAG D. 3. AUG. - LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017

KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN

Velkommen til Velkommen til Velkommen til Velkommen til Velkommen til Velkommen til Velkommen til Skorstensfejermester i feld Allan Gram Tlf.nr 42 15 67 14 Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Skorstensfejermester i feld Allan Gram Skorstensfejermester i feld Tlf.nr 42 15 67 14 Allan Gram Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Skorstensfejermester i feld

G TTES S TTE MODE TORSDAG D. 3. UDVALG AUG. -AFLĂ˜RDAG D. FRA 5. AUGUST 2017 G S KOM OG NYD ET BREDT KVALITETSVINE DET MESTE AF VERDEN G TTE GITTE’S MODE G MODE TTE S MODE MODE OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE DETS MESTE AF VERDEN PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld GFRA TTE MODE KOM OG ET BREDTKOM UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN GITTE’S MODE Tlf. 7456 1710 -NYD www.bmhotel.dk GITTE’S MODE Lindegade 25

Ch

an e d HandeHandelsstand and b de byder d g edig ommen Ch til Christiansfeld. an e d Christiansfeld velkommen

NChd bNyd en byens og h og oand eb amme b en byens cha an eodge Hande de dd drammer, g op e emm ommen Chme and e ed GITTE’S MODE rolige historiske oplev charme, Ch an Hande and de e ommen Ch an G MOD C H d db bbbyder d C Ch Ikke dyrere GITTE’S MODE Ch eeddd de gggeevelkommen ommen an Cd nan dHande H d anand d dddig mm d e dd Handelsstand Christiansfeld. Ch an e d E h e ĂĽd Ikke dyrere Ikke dyrere gø hande Chog hdamme aspecialbutikker bu e NChristiansfeld d db b en ohandel ge hChristiansfelds obeddd e e oppec ebtiln b bChristiansfeld. enCtilcha cha mehu Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Christiansfeld Handelsstand byder dig velkommen Christiansfeld. Ikke dyrere Ch ngør d Ho nd nd gggehyggelige omm Ch nog d og husk; Ikke dyrere Ikke dyrere Christiansfeld Handelsstand byder dig velkommen din i til N b mm p m N d en ge og h o amme op e en me Velkommen til Ikke dyrere m m men smukkere Ikke dyrere N d b mm p b m N d b en o ge og h o e amme op e b en cha me Ikke dyrere Ikke dyrere Nyd byens rolige og historiske rammer, oplev byens men smukkere Christiansfeld byder dig velkommen til Christiansfeld. Støtter bliv medlem. men smukkere Ikke dyrere de eHandelsstand g abyder s pa ng he e byen Ch til an Vinfestivalen, e NFEST d ENyd h Eebyens ĂĽd rolige og rammer, oplev byens Ikk dyr Velkommen Ikke dyrere VAL 10historiske UB LÆUM Ikke dyrere Ikke dyrere men smukkere gø d hande Ch an etilvelkommen dChristiansfeld. hidighele gge ge pec a bu mcharme, e og og hu hu Handelsstand byder velkommen Christiansfeld. men smukkere N dbyens bChristiansfeld n oJUBILÆUM g og hke ocharme, mm op b pec ntil h C Nyd rolige og historiske rammer, oplev byens charme, handelstand byder dig Ikk dyr Ikk dyr rrdyrere Christiansfeld Handelsstand dig velkommen der er gratis parkering byen! d d C d p b Ikke dyrere Ch an Vee d d EE ĂĽd Ikke dyrere men smukkere Ikke dyrere Ikke dyrere VINFESTIVAL -Ă…RS 10 Ikke dyrere men smukkere Ikke dyrere Can Ee Christiansfeld Ikke dyrere gø d nog hande an e h gge ge bu Ikk dyr rrrsmukkere Ch hh e ĂĽd dspecialbutikker C dd ptil b Ikke dyrere Christiansfeld ErhvervsrĂĽd men smukkere Ikke dyrere Ikke Ikke dyrere men gø dĂ…RS nd hande Ch an e2017 d hbyens gge ge pec aabu ee og Ikke dyrere m handel m til men smukkere Ikke dyrere gør handel iCh Christiansfelds hyggelige specialbutikker oghu husk; Nyd byens rolige historiske rammer, oplev charme, Ikke dyrere Ikke dyrere Ikke dyrere gør din i Christiansfelds hyggelige og husk; Ikk dyr Velkommen m nndyrere smukk m m Ikke dyrere men smukkere Ikke dyrere Nyd byens rolige og historiske rammer, oplev byens Ch eiarammer, dLÆUM en ud ug ĂŚ dgg d men smukkere Ikke dyrere C Etil Ikke dyrere Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Ikke dyrere Ikk dyr rrnnrrsmukkere Ikke dyrere Velkommen Ikke TORSDAG Dshopping 3 byens AUG Ă˜RDAG D 5Ch AUGUST mmedlem. men smukkere m smukk Ikk dyr rmen Ikke dyrere Nyd rolige og historiske oplev byens charme, m smukk r m m 3. de edin g a s pa ke ng he eKo byen gø dd han nd nen dhyggelige hhe g p Kommune bucharme, hu gør din specialbutikker ogog husk; men smukkere Velkommen til Ikk dyr rsmukkere V NFEST VAL 10 Ă…RS UB Ikke dyrere g s pa ke ng e b en Ikk dyr men smukkere men smukkere Ikk dy Ikke dyrere Christiansfeld -Oplev udflugt vĂŚrd ing Kolding Kommune! men V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM m mm iAUG. historiske rammer. byens charme men smukkere m Støtter Vinfestivalen, bliv men smukkere smukk r Ikk dyr r TORSDAG D. -nhandel LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 Ikke dyrere Ikke dyrere men smukkere Ikke dyrere Ikke dyrere Ikk dyr r Ikke dyrere de e g a s pa ke ng he e byen d g aChristiansfelds spa pa ke ng he e bbyen en Ikke dyrere men smukkere men smukkere Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Ikke dyrere Ikk dy Ikk dyr r V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM Ikke dyrere V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM men smukkere men smukkere Ikke dyrere Ikke dyrere der er gratis parkering i hele byen! m n smukk r smukkere men smukkere men smukkere gør din handel i Christiansfelds hyggelige specialbutikker og husk; Ikke dyrere VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM m m men smukkere Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. men smukkere men smukkere de e g a s ke ng he e Ikk dy der er gratis parkering i hele byen! men smukkere Ikk dy Ikk dyr r gør din handel i Christiansfelds hyggelige specialbutikker og husk; Ikk dyr r V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM Ikke dyrere Ikke dyrere m n smukk r Ikke dyrere VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM Ikke dyrere Ikk dyr r men smukkere men smukkere dyrere Ikke dyrere Ikke dyrere Ikke dyrere smukkere MNFEST M ud Ikke dyrere men smukkere gør din handel idChristiansfelds hyggelige specialbutikker og husk; m n smukk r men smukkere Ch an eD dDdd55ke ede bĂĽde ø ne ĂŚngK og maoge mave. m n smukk r Ikk dy m mukk Ikke dyrere Ikk dyr r m n smukk r Ikke dyrere Ikke dyrere g a s pa ng he e byen der er gratis parkering i hele byen! men smukkere Ikke dyrere Ikke dyrere men smukkere men smukkere Ch an e en ug ĂŚ d Ko d Kommune men smukkere Ikk dy Ikke dyrere C d ĂŚ d K d mm Ikke dyrere Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. men smukkere V VAL 10 Ă…RS UB LÆUM VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM TORSDAG D 3 AUG Ă˜RDAG AUGUST 2017 m n smukk r men smukkere KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN TOR DAG D 3 AUG Ă˜RDAG AUGU T 2017 r mukk m n Christiansfeld stedet til bĂĽde øjne, sjĂŚl m n smukk r Ikke dyrere men smukkere m n smukk men smukkere i den UNESCO udnĂŚvnte bykerne, hvor du finder Ikk dy men smukkere Ikke dyrere Cder dbyen! ĂŚ d KKodddng mm men smukkere men smukkere Christiansfeld -gratis udflugt vĂŚrd i er Kolding Ikk dy Ikke dyrere Ikke dyrere men smukkere smukkere men smukkere men smukkere DAG D 3en AUG Ă˜RDAG DdKommune! 5iparkering AUGU 2017 Ch angratis eD. en ud ugTi hele ĂŚ ngKKommune Kommune D. 3. AUG. -TOR LĂ˜RDAG D.3 5. AUGUST 2017 m n rrrmukk nnr mukk mukk men smukkere der erJUBILÆUM gratis parkering hele Ikke dyrere TORSDAG AUG Ă˜RDAG 55. AUGUST 2017 Ikke dyrere nnmen smukk VINFESTIVAL -DD 10 Ă…RS m nmen smukk men smukkere men smukkere smukkere Ikk dy mentilm smukkere m nnsmukk smukk rm men smukkere men smukkere -parkering 10 Ă…RS eD d ud ug ĂŚ ddbyen! der er byen! m Christiansfeld en vĂŚrd i Kolding Kommune! Ikke dyrere Ikke dyrere TORSDAG AUG Ă˜RDAG 5ddAUGUST AUGUST 2017 VINFESTIVAL -VINFESTIVAL 10D. JUBILÆUM men smukkere Ikke dyrere m TORSDAG D. 3. AUG. -Ch LĂ˜RDAG AUGUST 2017 men smukkere men smukkere men smukkere Ikk dy men m mukk Ikk dyr men smukkereTORSDAG Ikke dyrere ndelsstand byder dig velkommen Christiansfeld. Ikke dyrere Christiansfeld -D udflugt vĂŚrd Kommune! Ch d n-en ud ĂŚb id Ko dKo ng Kommun men smukkere men smukkere M Mug C nan dudflugt dKolding ĂŚ m men smukkere men smukkere TORSDAG 3. AUG. - LĂ˜RDAG D.iJUBILÆUM 5. AUGUST 2017 TORSDAG DĂ…RS 33 AUG Ă˜RDAG Dhele 5en 2017

Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Aabenraa Tlf. 7362 3800

Lindegade 25 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Lindegade Tlf. 7456 25 1710 - www.bmhotel.dk Lindegade 25

Christiansfeld Tlf. 7456 1340

Hjerndrupvej 10

PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

Aabenraa Tlf. 7362 3800

Lindegade 25 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Lindegade 25

Lindegade 25 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

Aabenraa Christiansfeld Christiansfeld

Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Christiansfeld Christiansfeld Tlf. 7456 1340Aabenraa

Tlf. 74 56 15 11

Tlf. 7362 3800

Tlf. 7456 1340

Aabenraa Hjerndrupvej 10Christiansfeld Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11 Christiansfeld

Hjerndrupvej 10 Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11

Skorstensfejermester i feld Allan Gram Tlf.nr 42 15 67 14 Tlf.nr 42 15 67 14 Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Allan GramAlt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Skorstensfejermester i feld Allan Gram Tlf.nr 42 15 67 14 Alt14i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Tlf.nr 42 15 67 Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning.

Christiansfeld Erhvervsrüd Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. C Christiansfeld Erhvervsrüd Støtter Vinfestivalen, bliv medlem.

Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Aabenraa Christiansfeld Tlf.Hjerndrupvej 7362 3800 Tlf.10 7456 1340

Selskabslokaler Hjerndrupvej 10 Tlf. 74 56 Hjerndrupvej 10 op til % % " $ 180 personer. Hjerndrupvej 10 15 11 Christiansfeld Christiansfeld % % " $ "#-& - -# $%"! $ Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11 Rekvirer venligst Tlf. 74 56 15 11 "#-& - -# $%"! $ Selskabslokaler Tlf. 74 56 15 11 Selskabslokaler ( $ $-( ! %&vore menuforslag. % % " $ Selskabslokaler op til 180 personer. op til 180 personer. ( $ $-( ! %&("$ !' "$% % % " $ "#-& - -# $%"! $ op til % % " $ 180 personer. Selskabslokaler Med venlig hilsen % % " $ ("$ !' "$% Rekvirer venligst "#-& - -# $%"! $ "#-& - -# $%"! $ Selskabslokaler % % " $ Rekvirer venligst Rekvirer venligst ( $ $-( ! %&op tilSelskabslokaler 180vore personer. og pĂĽ gensyn "#-& - -# $%"! $ menuforslag. Selskabslokaler KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN Selskabslokaler ( $ $-( ! %&vore menuforslag. % % " $ op 180 personer. ( $ $-( ! %&"#-& - -# $%"! $ op til % % " $ 180til personer. % % " $ ("$ !' "$%

vore menuforslag. op til 180 personer. Selskabslokaler op til 180 personer. ( $ $-( ! %&("$ - !' "$% Med venlig hilsen& Rekvirer venligst % % " $ % % " $ Annette "#-& - -# $%"! $ ("$ !' "$% "#-& - -# $%"! $

"#-& - -# $%"! $ % % " $ Med venlig hilsen Selskabslokaler opSelskabslokaler til % % " $ 180 personer. ("$ !' "$% Rekvirer venligst Selskabslokaler Rekvirer venligst "#-& - -# $%"! $ Rekvirer venligst ( $ $-( ! %&og pĂĽ gensyn !! && - "#-& - -# $%"! $ op til % % " $ 180 personer. Selskabslokaler vore menuforslag. Torben Schulz Rekvirer venligst Med venlig hilsen ( $ $-( ! %&og pĂĽ gensyn Selskabslokaler % % " $ "#-& - -# $%"! $ vore menuforslag. Selskabslokaler op til 180 personer. ( $ $-( ! %& % % " $

"#-& - -# $%"! $ vore menuforslag. !! && - op til 180 personer. ( $ $-( ! %&vore menuforslag. op til 180 personer. ( $ $-( ! %&Rekvirer venligst ("$ !' "$% % % " $ ("$ !' "$%

vore menuforslag. "#-& - -# $%"! $ op % % " $ til 180 personer. Annette &gensyn og "$ !- ' + pĂĽ Rekvirer venligst Selskabslokaler op til 180 personer. ( $ $-( ! %& Selskabslokaler Med("$ venlig hilsen "#-& - -# $%"! $ KOMAF OGKVALITETSVINE NYD ET BREDTFRA UDVALG AF KVALITETSVINE Annette &"#-& - -# $%"! $ Med venlig hilsen ("$ !' "$% !' "$% ( $ $-( ! %& Selskabslokaler % % " $ Skorstensfejermester i feld KOM OG NYD ET BREDT UDVALG DET MESTE AF VERDEN FRA DET MESTE AF VERDEN Selskabslokaler "$ !- ' + ("$ !' "$% Rekvirer venligst vore menuforslag. "#-& - -# $%"! $ ( $ $-( ! %&"#-& - -# $%"! $ % % " $ Rekvirer venligst !! && - vore menuforslag. op til 180 personer. Torben Schulz Med venlig hilsen og pĂĽ gensyn Med venlig hilsen !! && - % % " $ Selskabslokaler Torben Schulz Med venlig hilsen ("$ !' "$% Rekvirer venligst Rekvirer venligst op til 180 personer. ( $ $-( ! %&opog til 180 personer. ( $ $-( ! %&("$ !' "$% "#-& - -# $%"! $ pĂĽ gensyn op til 180 personer. ( $ $-( ! %& % % " $ vore menuforslag. !! && - "#-& - -# $%"! $ ("$ !' "$%

vore menuforslag. !! && - Selskabslokaler Annette % % " $ Allan Gram Rekvirer venligst "$ !- ' + "#-& - -# $%"! $ ( $ $-( ! %&Med venlig hilsen og pĂĽ gensyn og pĂĽ gensyn & vore menuforslag. Annette &gensyn og "$ !- ' + pĂĽ ("$ !' "$% Rekvirer venligst op til 180 personer. ( $ $-( ! %&Med venlig hilsen

8 smukke selskabslokaler ("$ !' "$% "#-& - -# $%"! $

farver ("$ !' "$% Rekvirer venligst vore menuforslag. "$ !- ' + "#-& - -# $%"! $ Skorstensfejermester i feld "$ !- ' + Selskabslokaler op til 180 personer. ( $ $-( ! %&Rekvirer venligst !! && - Selskabslokaler ("$ !' "$%

( $ $-( ! %&Rekvirer venligst vore menuforslag. Torben Schulz og pĂĽ gensyn gensyn Torben Schulz Med venlig hilsen Med venlig hilsen Annette & vore menuforslag. ( $ $-( ! %&og pĂĽ Tlf.nr 42 15 67 14 ("$ !' "$% vore menuforslag.

Med venlig hilsen !! && - Annette & Annette & op til 180 personer. ( $ $-( ! %&Annette & Allan Gram ("$ !' "$%

Lindegade 25 op til personer. ( $ $-( ! %&venligst ("$ !' "$%

vore menuforslag. og "$ !- ' + pĂĽ gensynRekvirer ("$ !' "$%

vore menuforslag. og pĂĽ gensyn !! && - 8 32 smukke selskabslokaler farver Christiansfeld Torben Schulz Med venlig hilsen Rekvirer venligst Med venlig hilsen 74 56 12 "$ !- ' + Med venlig hilsen Annette & Schulzfra og pĂĽ gensyn Annette & !! && - Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. ("$ !' "$% ("$ !' "$% PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Torben Schulz

Torben Schulz

Selskabslokaler Med venlig hilsen Torben Tlf.nr 42 15 67 14

menuforslag. !! && - Rekvirer venligst Rekvirer venligst "$ !- ' + Annette &vore og gensyn og pĂĽ gensyn Christiansfeld

Lindegade 25 !! && - vore menuforslag. !! && - !! && - Torben Schulz Torben Schulz Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk venlig hilsen Med venlig hilsen Annette & og pĂĽ gensyn "$ !- ' +

10 – 180 personer Annette & og pü gensyn Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning.

PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld vore menuforslag. !! && - Selskabslokaler fra vore i feld

menuforslag. "$ !- ' + !! && - Torben Schulz "$ !- ' + "$ !- ' + Skorstensfejermester iSkorstensfejermester feldi feld Aabenraa Christiansfeld !! && - "$ !- ' + Annette & pĂĽ Torben Schulz Med venlig hilsen Annette &gensyn ogSchulz pĂĽ gensyn

Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk !! && - Skorstensfejermester Torben Med venlig hilsen Skorstensfejermester i feld Skorstensfejermester i feld "$ !- ' + 10 – 180 personer "$ !- ' + !! && - !! && - Torben Schulz Med venlig hilsen Annette & !! && - Allan Gram Aabenraa Christiansfeld "$ !- ' + !! && - Torben Schulz Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Med venlig hilsen Annette & Allan Gram "$ !- ' + pĂĽ gensyn !! && - Allan Gram og pĂĽ gensyn 8 smukke selskabslokaler Annette & farver Allan Gram "$ !- ' + !! && - 8og smukke selskabslokaler "$ !- ' + Annette &min. fra Kun 15 farver og pĂĽ gensyn Allan Gram "$ !- ' + Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 "$ !- ' + 8smukke smukke selskabslokaler og pĂĽ gensyn farver Torben Schulz "$ !- ' + selskabslokaler Torben Schulz farver Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Kun 15 min. fra 8Annette Tlf.nr 42 15 42 6715 1467 14 Tlf.nr 42 15 67 14 "$ !- ' + Torben Schulz Tlf.nr Tlf.nr 42 15 67 14 Torben Schulz & Christiansfeld Kolding og Haderslev Lindegade 25 Annette Tlf.nr 42 15 67 14 Christiansfeld Lindegade 25 Lindegade 25 Annette & & Christiansfeld Lindegade 25 Kolding og Haderslev Annette & Lindegade 25 74 56 32Christiansfeld 12 74 56 32 12 Det gamle PrĂŚtoriustorvet Alt og i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. i Skorsten, Ventilation Kedelrensning. PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. - Christiansfeld Selskabslokaler frafra - Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet Selskabslokaler fra Selskabslokaler Torben Schulz Torben Schulz Det gamle Torben Schulz Hjerndrupvej 10 74 56 32 12 Alt i Skorsten, Ventilation Alt og Kedelrensning. PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Selskabslokaler fra 10 T MESTE AF VERDEN Torben Schulz Tlf.Hjerndrupvej 7456 1710 - www.bmhotel.dk Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk 10 – 180 personer Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Ă…ben for a la carte 10 – 180 personer Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk 180– 180 personer Ă…ben for a la carte Aabenraa Christiansfeld Rekvirer venligst Aabenraa Christiansfeld Rekvirer venligst10 – 10 Christiansfeld Christiansfeld personer Aabenraa Christiansfeld Aabenraa Christiansfeld Ă…ben for a la cartefor a la carte Ă…ben for a la Aabenraa Christiansfeld cartefor a la carte Ă…ben Ă…ben Tlf. 73621340 3800 Tlf. 7456 1340 Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 vore menuforslag. Tlf. 74 56 15 11 vorefra menuforslag.Ă…ben forĂ…ben Tlf. 7362 3800 Tlf. Tlf.7362 7456 dag hver Tlf. 74 56 15 11 for a la carte a la carte 3800 Tlf. 7456 1340 Kun 15 min. Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 dag hver Ă…ben for a la carte Ă…ben for a la carte Lindegade 23, 6070 Christiansfeld Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Søsterhuset, dag hverfor Ă…ben a la carte Kun min. fra KOM OG NYD ET BREDT AF KVALITETSVINE FRAhver DET AF VERDEN Lindegade 23, 6070 Christiansfeld Kun 15 15 min. fraUDVALG Søsterhuset, Kun 15 fra PrĂŚtoriustorvet dag for aMESTE la carte hver Restaurant ¡ Diner Direkte Kolding ogmin. Haderslev Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk PrĂŚtoriustorvet hver dagChristiansfeld hver Ă…ben for dag adag la carte Ă…ben • www.kp-elbaek.dk Restaurant Direkte Christiansfeld • Christiansfeld www.kp-elbaek.dk Tlf.: 32 21 11 12 Med venlig hilsen Nørregade 14, 6070¡ Diner Christiansfeld Lindegade 21, 6070 Kolding Det gamle for adag lahver carte dag Kolding ogHaderslev Haderslev hver Kolding og og Haderslev dag hver Hjerndrupvej 10 Hjerndrupvej 1014, 6070 Christiansfeld Tlf.: 32 21 11 12 Med venlig hilsenĂ…benhver Nørregade Lindegade 21, 6070 Christiansfeld gamle for dag adag la DetDet gamle hver og pĂĽ gensyn Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Det gamle Ă…ben for a Ă…ben la carte Hjerndrupvej 10 Hjerndrupvej 10 Tlf.carte 61 28 11 16 for adag Rekvirer venligst Christiansfeld Hjerndrupvej 10 Christiansfeld forĂ…ben adag lahver carte hver og pĂĽ gensyn Ă…ben Annette & 27 Torben Ă…ben forlaacarte la carte Ă…ben for acarte lala carte Ă…ben for ala la carte Ă…ben for afor la carte Tlf. 61 28 11 16 27 Schulz Rekvirer venligst Rekvirer venligst Christiansfeld Christiansfeld Ă…ben for a la carte vore menuforslag. Ă…ben carte Tlf. 74 56 15 11 Tlf. 74 Lindegade 56 15 11 for adag la carte i& feldTorben Schulz dag hver Ă…ben for aĂ…ben Rekvirer venligst Vi harlser Skorstensfejermester for la carte hver Vi har Ă…ben for ala la carte Ă…ben for aĂ…ben la carte Annette dag 23, 6070 Christiansfeld for aa la carte hver daghver Ă…ben for la carte Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Søsterhuset, Tlf. 74 56 15 11 Tlf. 74 56 15 11Christiansfeld Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. dag hver Ă…ben for aafor elser vore Ă…ben for aacarte la carte 27 voremenuforslag. menuforslag. KOM OG NYD UDVALG AF KVALITETSVINE FRA 27 BREDT vĂŚrevĂŚr Ă…ben lacarte carteDET MESTE AF VERDEN PrĂŚtoriustorvet hver dag hver Ă…ben for afor la carte Restaurant ¡ Diner Direkte har Ă…ben la carte dag hver Ă…ben for aaaa la Gram ige ige Ă…ben for afor la carte har vore menuforslag. ViET Tlf. 74 56 15 11 dejldejl 23, 6070 Christiansfeld Vi hilsen hver

$- Allan Ă…ben adag la carte Lindegade 23,Lindegade 6070 Christiansfeld dag Søsterhuset, Søsterhuset, hver

OG dag hver Ă…ben for la carte 32 21 Lindegade 11 12 dag hver Ă…ben for adag la carte Ă…ben for la carte Med venlig r ser Nørregade 14, 6070 Christiansfeld dag $- hver hver Ă…ben for a la carte KOM NYD ET UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET 21, MESTE AF VERDENâ?‹ dag hver Lindegade 6070 Christiansfeld Ă…ben for adag la carte dag 27 hver PrĂŚtoriustorvet PrĂŚtoriustorvet - 23, 6070 Christiansfeld hver 27 rel Diner Direkte har $- â?‹ Restaurant ¡ Restaurant Søsterhuset,Tlf.: KOM - hver Tlf.nr 42 15 67 ¡ Diner Direkte dag hver Ă…ben for aadag la carte Vi har vĂŚrelse $- vĂŚBREDT % $ - $$Med Vi hver Ă…ben for adag la carte dag hver ogvenlig pĂĽ14dej gensyn - Skorstensfejermester i feld ,$ lige Tlf.: 32ET 21 BREDT 11 12 Tlf.:UDVALG PrĂŚtoriustorvet hver dag lige hver venlig hilsen Ă…ben for adag la carte % $ % OG NYD AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN dag rede hver Nørregade 14, 6070 Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte Lindegade Christiansfeld 32 21 11 12 dej -( Tlf. 61 2821, 116070 16 Med hilsen (,$ Ă…ben for adag la carte Nørregade 14, 6070 Christiansfeld hver

-

rede ,$ nove Lindegade 21, 21, 6070 Christiansfeld Ă…ben for adag la carte % Ă…ben for adag la carte hver dag hver dag hver Ă…ben for adag ladag carte -( Nyre Alt iAnnette Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. nove $- dag hver hver (,$ Tlf.: 32 21 11 12 Tyrstrup Vestervej 627 . 6070 Christiansfeld Med venlig hilsen &pĂĽ Torben Schulz 27 Nørregade 14, 6070 Christiansfeld $ Nyre AllanLindegade Gram 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 Lindegade 6070 Christiansfeld - 27 $ ogpĂĽ gensyn lser Ă…ben for a la carte har $- hver â?‹ â?‹ -

Tyrstrup Vestervej 6 . 6070 Christiansfeld 27 Vi har og gensyn vĂŚre Tlf. 61 28 11 16 27 har $ - lser har Vi Ă…ben for a la carte 7456 1242og . e-mail: post@tyrstrupkro.dk $ % % $ Vi hver dag e . www.tyrstrupkro.dk Tlf. 61 28 11 16 Tlf.nr 42 15 67 14www.butiksonderhave.dk harTelefon Skorstensfejermester i feld Vi vĂŚre Ă…ben for adag la carte $ 27 Ă…ben for adag r-(, hver $ ViTelefon dag hver ered pĂĽ& dag hver hver Annette & Torben Schulz 1242 .gensyn e-mail: post@tyrstrupkro.dk de $ % Ă…ben for adag la carte lser r7456 har else -(, enov -(, 27 vere Tlf. 61 28 11 16 Torben Schulz VivĂŚr vĂŚre $ % $. www.tyrstrupkro.dk vĂŚr Frederikshøjhver -6070 C hr ist iansfeld Lindegade 25 else Annette 27 Nyr Ă…ben for alalacarte carte *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% eno r Vi ige har ige -(,Tyrstrup 27 har la carte Vestervej 6 . 6070 Christiansfeld Frederikshøj -576070 Christiansfeld 27 dejl Vi hver dag Nyr else *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% dejl AllanLindegade Gram 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995

$- Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. TELEFON 32for 18 AX -a 75 F hver 57 32 har

Christiansfeldt PrÌtoriustorvet - Christiansfeld & Torben Schulz r27 else har *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% dejligelige rvÌre dag $- Tyrstrup Vestervej 6Åben .7575 6070 Christiansfeld vÌr dag hver Vi -Annette Egnens smukkeste kro.•e-mail: Tyrstrup 6 •Telefon 6070 Telefon post@tyrstrupkro.dk 7456 1242 TELEFON "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" ViVestervej r1242 27 else 27 else - 27 *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% rlser har 57 .hver 32 18 daghver dag r $- 27 $- � � - "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Tlf. 7456 1710 vÌr vÌr 7456 www.tyrstrupkro.dk Vi har � har dej- www.bmhotel.dk % $ har - $$ 27 else else vÌr har Vi ige "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" lige Vi - Skorstensfejermester i feld Vi Videjl % vÌr vÌr % $Telefon KOM OG NYD ET BREDT UDVALG M AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN Tlf.nr 42 15�67 14www.butiksonderhave.dk rede e-mail:post@tyrstrupkro.dk •r7456 www.tyrstrupkro.dk 1242 . e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk dej -( "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Aabenraa Christiansfeld har r,$ M

25 (,$ ige hver dag Frederikshøj dag rede ,$ hver nove lige % $- Vi dejl else -(

$- Nyre nove 27 rel Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Lindegade dej

ser (,$ -

else 27 Tyrstrup Vestervej 6 . 6070 Christiansfeld *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% har $- vĂŚr â?‹Ventilation og vĂŚ vĂŚr - -

Nyre $- --dej Egnens smukkeste kro AllanLindegade Gram 23Aâ?‹ Vi har $- ser lser Christiansfeld Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 - 27 Tyrstrup Vestervej . 6070 Christiansfeld lige $ % Vi *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% $$Christiansfeld Egnens smukkeste kro -- *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lige lige - . 6070 Christiansfeld vĂŚre 27 Tyrstrup Vestervej .$$smukkeste 6070 relpost@tyrstrupkro.dk Kedelrensning. TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 - Skorstensfejermester feld2142 8995 Alt i Skorsten, $- 27 PrĂŚtoriustorvet -6 Christiansfeld â?‹ .i Tlf. â?‹Christiansfeld -

lser dej (,$ Lindegade 23A . 6070 . Tlf. 2142 8995 $$$ % rede dej

har Vi Telefon 7456 1242 .vÌ e-mail: e % -har Egnens kro - 6 -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" % Christiansfeld Erhvervsrüd har $ - vÌre Tyrstrup Vestervej 6. www.tyrstrupkro.dk • 6070. Christiansfeldt • Telefon 7456 1242 TELEFON "!- - - - -(, % Vi nove $ 27 -

$- (,$ Skorstensfejermester i feld Tlf.nr 42 15 67 14www.butiksonderhave.dk *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lige Telefon 1242 .6070 e-mail: post@tyrstrupkro.dk www.tyrstrupkro.dk

post@tyrstrupkro.dk 75 57 32 18 (,$ 27 Nyre r7456 $ % rede $ har Telefon 7456 1242 .Vi e-mail: . www.tyrstrupkro.dk "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Tlf. 7456 1710 - ered www.bmhotel.dk enov - Skorstensfejermeste (,$ % Tyrstrup Vestervej 6 .Vestervej Christiansfeld 27 de www.butiksonderhave.dk $ dej har Tyrstrup 6 . 6070 Christiansfeld $- â?‹ -

Vi else -(, nove Nyr Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Lindegade 25 AllanLindegade Gram 23A . 6070â?‹ (,$ Vi har $ vere -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lser $ % r "!- - - - vĂŚr $ - Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Tyrstrup Vestervej 6Christiansfeld . 6070 Christiansfeld Nyre Vi farver Frederikshøj Christiansfeld eno Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 $ % % $ vĂŚre e-mail:post@tyrstrupkro.dk • www.tyrstrupkro.dk -(, e ige Skorstensfejermester i feld else *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% 27 Tyrstrup Vestervej 6 . 6070 lser $ Alt i Skorsten, Ventilation ogAllan Kedelrensning. TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 Aabenraa "!- - - - Christiansfeld - Christiansfeld Nyr -(, $ Gram *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Telefon 7456 1242 .Vestervej e-mail: post@tyrstrupkro.dk . -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" www.tyrstrupkro.dk dejl ered TelefonPrĂŚtoriustorvet 7456 1242 .lser e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk vĂŚr har TELEFON 75 57 32 18AX - 75 F 57 32 Allan Gram de $ % vĂŚre $ -bliv Egnens smukkeste kro Tyrstrup 6 •Vestervej 6070 Christiansfeldt •Telefon "!- - - - Hjerndrupvej 107456 1242 TELEFON Tyrstrup 6 . 6070 Christiansfeld -(, 27 Vi enov Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% vĂŚre lige vere Tlf.nr 42 15 67 14 75 57 32 18 Lindegade 23, 6070 Christiansfeld $ % Telefon 7456 1242 . -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" e-mail: . www.tyrstrupkro.dk 27 www.butiksonderhave.dk "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Støtter Vinfestivalen, medlem. Tlf. 7456 1710 --(, www.bmhotel.dk Christiansfeld rr1242 har Nyr else dej eno Telefon 7456 e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk ErhvervsrĂĽd har Vi "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" vĂŚr Tyrstrup Vestervej 6 .post@tyrstrupkro.dk 6070 Christiansfeld else Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 Christiansfeld 1340 Frederikshøj-6070 C hri stiansf eld Lindegade 25-(, PrĂŚtoriustorvet 27 Nyr Allan Gram Vi *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% e-mail:post@tyrstrupkro.dk www.tyrstrupkro.dk r.1242 Christiansfeld vĂŚr Tlf.nr 42 15 67og 14 lser Tlf.nr 42 15 67 14 Tyrstrup Vestervej 6Christiansfeld . smukkeste 6070 .Christiansfeld Telefon . e-mail: post@tyrstrupkro.dk www.tyrstrupkro.dk "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Aabenraa Christiansfeld www.butiksonderhave.dk Tyrstrup Vestervej 6 .•6070 Frederikshøj -576070 Christiansfeld r7456 har ige Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 r1242 else *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% vĂŚre Alt i Skorsten, Ventilation Kedelrensning. TELEFON 32 18 AX - 75 FC hr57 32 eld Egnens kro Tlf.: 32 21 11 12 27 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Vi else Lindegade 25 *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Fr75 eder ikshøj 6070 istiansf Lindegade 25else dejl vĂŚr Telefon 7456 . e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Tyrstrup Vestervej 6 • 6070 Christiansfeldt • Telefon 7456 1242 "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" har vĂŚr Egnens smukkeste kro vĂŚr Tlf. 7362 3800 Tlf.57 7456 1340 Tlf. 74 56 15 27 ser Frederikshøj -576070 Christiansfeld *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lige TELEFON 75 1832 18 Vi Telefon 7456 1242 . 6Tyrstrup e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk - *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Egnens smukkeste kro *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Tlf. 7456lige 1710 - -www.bmhotel.dk Alt i Skorsten, Ventila Tlf.nrVentilation 42 15 67 14 Tyrstrup Vestervej . smukkeste 6070 Christiansfeld Vestervej 6. www.tyrstrupkro.dk . 6070 Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld rel Telefon 1242 e-mail: og Kedelrensning. TELEFON 7532 AX - 75 F 57 32 dej www.butiksonderhave.dk PrĂŚtoriustorvet Christiansfeld r7456 har dej vĂŚ -. *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Egnens kro-•-11Telefon "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Alt i Skorsten, Tyrstrup 6 •post@tyrstrupkro.dk 6070 Christiansfeldt 7456 1242Aabenraa "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Vi else Freder ikshøj 6070 hristiansfeld Lindegade 25 e-mail:post@tyrstrupkro.dk • www.tyrstrupkro.dk *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lige Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester i feld farver TELEFON 75 57- 32 18 C "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Christiansfeld "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Tlf. 7456 1710vĂŚr - www.bmhotel.dk Telefon 7456 1242 .Vestervej e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk Tyrstrup Vestervej 6 . 6070 Christiansfeld ser Christiansfeld Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Telefon 7456 1242 . e-mail: post@tyrstrupkro.dk . Frederikshøj www.tyrstrupkro.dk "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" rel Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. TELEFON 75Hjerndrupvej 576070 32 18 AX - 75 F 1057 32 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Aabenraa Christiansfeld *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% dejligedej farver e-mail:post@tyrstrupkro.dk • www.tyrstrupkro.dk vĂŚ Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Aabenraa Christiansfeld Tyrstrup Vestervej 6 • 6070 Christiansfeldt • Telefon 7456 1242 "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" farver Allan Gram Egnens smukkeste kro -- HjerndrupvejTlf. Christiansfeld Telefon-7456 1242 . Egnens e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk Tyrstrup Vestervej 6 . smukkeste 6070 Christiansfeld *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lige 10TELEFON 75 57 32 18 "!- - - - Tlf. 7456 1710 - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" kro dej- www.bmhotel.dk Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Christiansfeld 74 56 32 12 flyer 2017 vinfestival.indd 1 09/06/2017 07.51 "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Christiansfeld Christiansfeld ErhvervsrĂĽd 7362 3800 Tlf.Christiansfeld 7456 1340 Christiansfeld Telefon 7456 e-mail:post@tyrstrupkro.dk 1242 . Tyrstrup e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk • www.tyrstrupkro.dk Tyrstrup 6 . smukkeste 60706 Christiansfeld Vestervej . 6070 Christiansfeld "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Aabenraa Tlf.nr 42 15 67 14 -Vestervej Egnens kro. www.tyrstrupkro.dk - Christiansfeld Lindegade 25 farver Lindegade 25 Lindegade 25 Tlf. 74 Tlf. 56 15 11 1340 Telefon 7456Tyrstrup 1242 e-mail: post@tyrstrupkro.dk Telefon 7456 .1242 . e-mail: Tlf. 74Hjerndrupvej 56 15 11 Tlf. 7362 Tyrstrup Vestervej 6 . 6070. www.tyrstrupkro.dk Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld 10 3800 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. - Christiansfeld 6post@tyrstrupkro.dk . UDVALG 6070 Christiansfeld Støtter PrĂŚtoriustorvet Vinfestivalen, blivChristiansfeld medlem. farver KOM OG NYD ET BREDT AF FRA 7456 DET MESTE AF VERDEN -Vestervej Egnens smukkeste kroKVALITETSVINE -. www.tyrstrupkro.dk Hjerndrupvej 10 Skorstensfejermester i feld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester i feld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk 7456 1242 . post@tyrstrupkro.dk e-mail: post@tyrstrupkro.dk Christiansfeld Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Skorstensfejermester i feld Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Hjerndrupvej 10 Christiansfeld Er TelefonTelefon 7456 1242 . Tyrstrup e-mail: Vestervej 6 . 6070. www.tyrstrupkro.dk Christiansfeld Aabenraa Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld 25 Aabenraa Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte AllanPrĂŚtoriustorvet Gram Lindegade farver Tlf. Christiansfeld 74 56 15 11 74 56 32 12 Allan Gram Gram - Christiansfeld Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 flyer 2017 1 09/06/2017 07.51 Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Tlf. 74 56 152511 i feld Allan Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Hjerndrupvej 10 Lindegade flyer 2017vinfestival.indd vinfestival.indd 1 Telefon 7456 1242 . e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk 09/06/2017 07.51 171014 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester Tlf.nrTlf. 427456 15 67 Christiansfeld Støtter Vinfestivalen, b Tlf. 74 56 15 11 Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Tlf.nr 42 15 67 14 Lindegade 25 Tlf.nr 42 15 67 14 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld 74 56 32 12 Aabenraa Christiansfeld Christiansfeld Lindegade Allan Gram Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Lindegade 2525 i feld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester AltLindegade i Skorsten, Ventilation Kedelrensning. •og www.kp-elbaek.dk Tlf. 3800 Tlf.Ventilation 7456 1340 Hjerndrupvej 1025Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld flyer 2017 vinfestival.indd 1 09/06/2017 PrĂŚtoriustorvet 07.51 Tlf. 74 56 15 11 Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Alt7362 i Skorsten, og Kedelrensning. - Hjerndrupvej Christiansfeld10 Aabenraa Christiansfeld Christian PrĂŚtoriustorvet Christiansfeld Christiansfeld Tlf.nr 42 15 67 14 Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Allan Gram Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Christiansfeld Aabenraa Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte Tlf. 7456 1710 -07.51 www.bmhotel.dk Lindegade 25 Tlf.¡ Diner 7456 1710 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester i feld 74 56 32 12 Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Aabenraa Christiansfeld Restaurant Christiansfeld flyer 2017 vinfestival.indd 1 09/06/2017 Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Tlf. 74Direkte 56 15 1167 14 Skorstensfejermester i feld - Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 PrĂŚtoriustorvet Lindegade 36 Aabenraa Christiansfeld Tlf.nr 42 15 RestaurantHjerndrupvej ¡ Diner Direkte Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 10 Støtter Vinf Tlf. 74 56 15 11 Allan Gram Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Lindegade 25 Allan Gram Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Tl 6070 Christiansfeld flyer 2017 vinfestival.indd 1 Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld 09/06/2017 07.51 Aabenraa Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte www.martensensboghandel.dk Hjerndrupvej 10 Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Tlf.nr 42 15 67 14 Tlf.nr 42Tlf. 157467 Hjerndrupvej 10 farver Frederikshøj-6070 C hristiansfeld +45 2344 9246 Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Frederikshøj Christiansfeld Lindegade 25 10 5614 15 11 Christiansfeld Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F Hjerndrupvej 57 32 Lindegade 25 Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Hjerndrupvej 10 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Christiansfeld TELEFON 75 57 32 18 Christiansfeld AabenraaChristiansfeld Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte 74 56 32 12 Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester i feld TlfChristiansfeld . 74 Tlf. 56 157456 11 1340 74 56 32 12 Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Hjern Tlf. 74 56 15 11 Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Aabenraa Christiansfeld Lindegade 36 Hjerndrupvej 10 Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11 Allan Gram Tlf. 74Aabenraa 56 15 11 Chris 6070 Christiansfeld Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Hjerndrupvej 10 Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte Christiansfeld 74 56 32 12 www.martensensboghandel.dk Christiansfeld Hjerndrupvej 10 Tlf.nr 42 15 67 14 farver Frederikshøj-6070 C hristiansfeld 74 56 32 12 Christiansfeld Aabenraa +45 2344 9246 Tlf. 74 Frederikshøj Christiansfeld Lindegade 36 Tlf. 7362 6070 3800 7456 1340 TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 FChristiansfeld 57 32 Frederikshøj-Tlf. C hr ist iansf d 15 11 Christiansfeld Christiansfeld 74 56elTlf. Frederikshøj Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. TELEFON 75 57 32 18 Lindegade 36 TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 Hjerndrupvej 10 TELEFON 7456 1340 Tlf. 7362 3800 Tlf. Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11 HjerndrupvejJernbanegade 10 75 57 32 18 Tlf . 74 56 15 11 6070 Christiansfeld Christiansfeld ErhvervsrĂĽd 74 56 32 12 6070 Christiansfeld www.martensensboghandel.dk Christiansfeld Hjerndrupvej 10 Christiansfeld Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte www.martensensboghandel.dk Hjerndrupvej 10 Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Lindegade farver farver Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11 +45 2344 9246 36+45 2344 9246 TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 Tlf. 7456 1340 Frederikshøj Christiansfeld HjerndrupvejFrederikshøj 10 farver Tlf. Christiansfeld Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 74 57 56 32 15 11

m

men m nsmukkere mukk men smukkere men smukkere men smukkere r -men ensmukkere delmafn smukk UNESCO s

m

Ch an ed d ede bĂĽde ø ne ne ĂŚKommune! ĂŚ og og ma e e mukk Christiansfeld stedet bĂĽde sjĂŚl og M 3. AUG. Md men smukkere men smukkerem d5. b mma m mukk Ghele EdGITTE’S S iMODE Christiansfeld -øjne, en udflugt vĂŚrd i Kolding Kommune! M3. D. M men smukkere og oplevelser for familien. Christiansfeld --mave. en udflugt vĂŚrd TORSDAG - -D. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 Ch an e ede bĂĽde ø ĂŚ mensmukkere smukkere TORSDAG 3.D.AUG. - CLĂ˜RDAG D. AUGUST 2017 Christiansfeld -tilAF en udflugt vĂŚrd iFRA Kolding Kommune! m nnn mukk TORSDAG D. AUG. -ETspecialbutikker LĂ˜RDAG 5. AUGUST 2017 men M M MODE OG NYD BREDT UDVALG KVALITETSVINE DET MESTE VERDEN Ch d ede bĂĽde øKolding neĂŚog ĂŚ og e Christiansfeld stedet tildAF bĂĽde øjne, sjĂŚl ogma mave. og historiske rammer, oplev byens charme, KOMKOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRAd DET MESTE AF VERDEN M M Christiansfeld -e stedet til bĂĽde øjne, sjĂŚl mave. Ch nan dstedet btilGsjĂŚl ø øjne, n MOD m KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE Christiansfeld -til stedet tilAFbĂĽde øjne, Christiansfeld -hele sjĂŚl og og mave. MODE -GITTE’S stedet bĂĽde øjne, sjĂŚl ogbyen! mave. GbĂĽdeog E Smave. MODE MOD -Christiansfeld Husk gratis parkering iVERDEN Christiansfelds hyggelige specialbutikker husk; m I og Ikke G E S MODE dyrere -mmen smukkere GGITTE’S S MODE MODE G GITTE’S E MODE SE MODE MODE arkering i hele byen! Ikke dyrere - men smukkere GITTE’SGITTE’S MODE GITTE’S MODE UM m m m I m m m IIkke mmen m Ă…RS UB LÆUM n udflugt vĂŚrd Kolding Kommune! - NFEST 10 Ă…RS JUBILÆUM AUGUST 2017i VINFESTIVAL I m dyrere men smukkere V VAL 10 dyrere smukkere m m Ă…RS Ikke dyrere - men smukkere Ikke dyrere --m men smukkere TORSDAG 3Ikke AUG Ă˜RDAG D 52017 AUGUST 2017 2017 VD NFEST VAL 10 UB LÆUM C E BDM BDM genb ug BDM K D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST tedet til bĂĽde øjne, sjĂŚl ogTORSDAG mave. TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST Christiansfeld ErhvervsrĂĽd egge d Karibu BDM shop BDM shop Karibu BDM genbrug apothek OR VAL DAG D AUG Ă˜RDAG D UB AUGU NFEST VA 10LÆUM Ă…RS ÆUM VINFESTIVAL -V--10 Ă…RS JUBILÆUM C m BDM m genb uggenbrug 10 Ă…RS JUBILÆUM MVINFESTIVAL MD eggelund S V NFEST 10 Ă…RS UB apothek VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM eggelund BDM K OR D AUG Ă˜RDAG AUGU apothek Vinfestivalen, bliv medlem. S2017 genb ug ug KOM OG NYD BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN BDM TORSDAG DD.33ET3.DAG AUG Ă˜RDAG DaAUGUST 5 AUGUST S egge 10CCCĂ…RSStøtter JUBILÆUM egge d apothek E m BDM m for la 5 carteĂ˜RDAG BDM genb BDM KK VINFESTIVAL - BDM d S apothek GITTE’S MODE TORSDAG TORSDAG AUG. D.AUG 5. 2017 OR- -LĂ˜RDAG DAG D Ă…ben DM AUGU AUG Ă˜RDAG D AUGUST 2017 V NFEST 10 Ă…RS UB EErhvervsrĂĽd m VAL m BDM M genbrug S BDM TORSDAG D. 3.3AUG AUG. -LĂ˜RDAG LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 TORSDAG 3. AUG. D. 5. AUGUST 2017 BDM shop Karibu M egge d JUBILÆUM genb ug apothek TORSDAG DDMMD. 33. Ă˜RDAG D 5 2017 DAG D AUG Ă˜RDAG D 5 AUGUST AUGU T 2017 Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Christiansfeld ErhvervsrĂĽd BDM K TORSDAG AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 V NFEST VAL 10 Ă…RSug UB LL C E C Christiansfeld m m BDM genbrug BDM genbrug VINFESTIVAL 10 Ă…RS hver dag BDM shop Karibu BDM shop Karibu eggelund MTOR M BDM genb ug BDM apothek apothek TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 BDM K TORSDAG D 3 AUG Ă˜RDA BDM K BDM genbrug S BDM shop Karibu VINFESTIVAL egge apothek GITTE’S MODE S MODE GAF VERDEN E S MODE S eggelund apothek eggelund apothek mmedlem. mAUG egge ddd -medlem. 10 Ă…RS apothek M M egge TORSDAG D.genb 3. AUG. - LĂ˜ VgVinfestivalen, NFEST VA 10 Ă…RS UB ÆUM apothek eggelund Støtter Vinfestivalen, bliv apothek Støtter Vinfestivalen, Butik Nørregade m m KOM NYDET ETBREDT BREDTUDVALG UDVALG AF AF KVALITETSVINE FRA MESTE SSkoS TOR DAG 3 Ă˜RDAG D mD m Bu Nø dblivMmedlem. MOGNYD M Støtter bliv GITTE’S M M S VINFESTIVAL -JUBILÆUM 10 Ă…RS JUBILÆUM KOM OG KVALITETSVINE FRADET DET MESTE AF VERDEN SS S3.TORSDAG G MOD TOR DAG D 3 AUG Ă˜RDAG D Sønderhave TORSDAG D. AUG. -VINFESTIVAL LĂ˜RDAG D.JUBILÆUM 5. AUGUST 2017JUBILÆUM Butik Nørregade Ă…ben for a la carte G MOD B N D 3 AUG LĂ˜RDAG D 5 AUGUST 2017 VINFESTIVAL 10 Ă…RS 10 Ă…RS TORSDAG D. 3. AUG.OR - LĂ˜RDAG 2017 TORSDAG DAUGUST 3 -BREDT AUG Ă˜RDA D -D. AUG Ă˜RDAG DĂ˜RDA KOM OG5. NYD ET UDVALG AF AU KVA BAUGUST N2017 Sønderhave Sko MDAG GITTE’SG MODE G NYD ET MO TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. 2017 E S MODE hver dag TORSDAG D 3 AUG Ă˜RDAG D 5 AUGUST TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST M TORSDAG D 3 AUG Butik Nørregade TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. KOM OG BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN B N GITTE’S MODE TORSDAG DD.33.AUG Ă˜RDAG D 5.5Nørregade AUGUST 2017 TORSDAG D 3 GITTE’S AUG Ă˜RDAG D5.2 Bu 2017 Nø g TORSDAG dTORSDAG G ESSMODE MODE D 3 AUG Ă˜RDA - Egnens smukkeste kro GITTE’S D. 3. AUG. LĂ˜RDA G MOD Sønderhave Sko MODE Sønderhave Sko Butik TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 m OM O N N M N G E MODE GITTE’S MODE TORSDAG AUG. LĂ˜RDAG D. AUGUST M Bu Nø g d Butik Nørregade B Nø g d E smukkeste mkro TORSDAG D3ET 3AUG AUG LĂ˜RDAG D 5 2017 AUGUST 2017 KOM OGNø NYD UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTEFRA AF VE M M Sønderhave Sko Bu gBREDT dNYD - Egnens smukkeste kro -kro KOM OG NYD BREDT UDVALG AF5. KVALITETSVINE FRA DET MESTE AFETVERDEN -- Egnens kro Butik Nørregade TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. AUGUST METOG KOM OG BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE DE genbrug Egnens smukkeste -- smukkeste Sønderhave Sko m M -BDM Egnens M M TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 TORSDAG D 3 AUG LĂ˜RDAG D 5 AUGUST 2017 m M TORSDAG D LĂ˜RDAG D 5 AUGUST 2017 m KOM NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITET Sko KOM OG NYD TORSDAG ETSønderhave BREDT UDVALG AFD KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN 33. AUG DD. 2017 KOM OG NYD BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA5DET MESTE AF VERDEN TORSDAG D.ET AUG. -LĂ˜RDAG LĂ˜RDAG 5.AUGUST AUGUST 2017 m WWW.VINFEST.DK -- m Egnens kro -E smukkeste kroĂ…RS -mkro GITTE’S MODE -VINFESTIVAL Egnens smukkeste kro - -smukkeste EEgnens m Egnens smukkeste --JUBILÆUM GITTE’S MODE 10 m OM O NET BREDT N AFMESTE M N smukkeste kro -m Egnens smukkeste -kro KOMKOM OG NYD BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET FRA MESTE VERDEN - Egnens kro -kro - Egnens Egnens smukkeste E m -smukkeste Egnens smukkeste -- Egnens smukkeste kro -kro OG ET NYD UDVALG AF KVALITETSVINE AF VERDEN m- kro --Egnens Egnens smukkeste kro m OM NNYD M M M GITTE Egnens smukkeste ---m C G TTE SMODE MODE m smukkeste WWW V NFEST DK EEgnens m -Egnens smukkeste krokro m m E msmukkeste OM OO NNDETFRA NN G TTE S -EEgnens smukkeste kro --m KOM OGNErhvervsrĂĽd ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE DETM MESTE AF VERDEN BILÆUM m TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 Christiansfeld GITTE’S MODE Egnens kro E m WWW V NFEST DK -E Egnens smukkeste kro -- Egnens smukkeste kro - m smukkeste kro G TTE S MODE WWW.VINFEST.DK m m GITTE’S MODE --Egnens smukkeste kro --m -E-Egnens Egnens smukkeste kro -E Egnens smukkeste kro m WWW.VINFEST.DK m GITTE’S MODE E m m m smukkeste kro Butik Nørregade -- Egnens kro --kro Egnens E m Egnens smukkeste E m m --EEgnens smukkeste - -- krom- WWW.VINFEST.DK msmukkeste smukkeste kro E-m mE smukkeste E m Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Christiansfeld ErhvervsrĂĽd m - Egnens Egnens smukkeste krokro - kro eggelundMODE Egnens smukkeste kro D. 5. AUGUST 2017 C m G TTE TTE S MODE MODE Egnens smukkeste E m S GITTE’S WWW.VINFEST.DK Christiansfeld ErhvervsrĂĽd GITTE’S MODE Egnens smukkeste kro kro - -WWW V NFEST -E C G TTE S MODE C DK bliv medlem. EEgnens msmukkeste G m StøtterC Vinfestivalen, m Christiansfeld G TTE SSMODE -E Egnens smukkeste msmukkeste m m GITTE’S MODE egge d -EEEgnens E FRA DET MESTE AF VERDEN Efarver m kro -kro Støtter Vinfestivalen, blivErhvervsrĂĽd medlem. m mm m m GITTE’S MODE eggelund -EEEgnens m smukkeste kro Christiansfeld SSeggelund eggelund m S Støtter Vinfestivalen, blivmmedlem. Christiansfeld ErhvervsrĂĽd S S S Apotek eggelund farver Støtter Vinfestivalen, bliv farver S medlem. GITTE’S MODE egge d eggelund Christiansfeld farver C S egge Christiansfeld Christiansfeld ErhvervsrĂĽd S Ch n d egge dE h e CCh Ed C S farver Christiansfeld anErhvervsrĂĽd ed ĂĽd S C E eggelund Christiansfeld Apotek Apotek SErhvervsrĂĽd Christiansfeld ErhvervsrĂĽd S Christiansfeld Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. farver Apo A AApotek m Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Christiansfeld Morgenstjernen m mm m m WWW.VINFEST.DK Christiansfeld Ch n d Apotek farver Gitte’s mode C d eggelund Støtter Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Ch an e d E h e bliv medlem. ĂĽd Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. C EVinfestivalen, S Ch n dd eggelund Ch an e d E h e ĂĽd Ch n Apotek Christiansfeld Apo S Apo Christiansfeld Morgenstjernen Ch anwww.martensensboghandel.dk dm EErhvervsrĂĽd hm em ĂĽd Christiansfeld Støtter Vinfestivalen, blivemedlem. 6070 Christiansfeld M Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. m Christiansfeld WWW.VINFEST.DK Apo Tlf . 74 56 15 11 Hjerndrupvej 10 Tlf . 74 56 15 11 M farver Jernbanegade Gitte’s WWW.VINFEST.DK Lindegade 2344 Apo Apotek M9246 36n n WWW NFEST DK Tlf. 74 56 15 11mode tt sChristiansfeld mod Mo g+45 n Christiansfeld ErhvervsrĂĽd mm G tte Støtter Vinfestivalen,www.martensensboghandel.dk blivmmmedlem. 6070 Christiansfeld WWW VG NFEST DK eggelund farver Tlf . 74s 56 15mode 11DK Morgenstjernen Hjerndrupvej 10 WWW VGV Morgenstjernen S GNFEST tte s mode farver Christiansfeld Aabenraa +45 2344 9246 WWW.VINFEST.DK tte s mode S WWW.VINFEST.DK Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Christiansfeld Jernbanegade Gitte’s mode Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 S Hjerndrupvej 10 farver Gitte’s Morgenstjernen Tlf . 74 56mode 15 11 S Christiansfeld Aabenraa egge d Christiansfeld Mo gg n Jernbanegade Mo n n eg eggelund WWW.VINFEST.DK farver S Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Tlf . 74 56 15 11 eggelund S S WWW VGNFEST DK WWW VGNFEST NFEST DK farver Gitte’s mode A Mo g Vnn Hnn nn flyer 2017 vinfestival.indd 1S 09/06/2017 07.51 tte s mode tte s DK mode Mo gJernbanegade Morgenstjernen WWW DK flyer 2017 vinfestival.indd 1 09/06/2017 07.51 Christiansfeld Aabenraa farver eggelund farver WWW VV NFEST G tte mode WWW.VINFEST.DK S Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 egge d farver WWW.VINFEST.DK G tte ssmode Jernbanegade Gitte’s mode SS flyer 2017 vinfestival.indd 1 09/06/2017 07.51 Gitte’s mode WWW.VINFEST.DK egge dd S egge eggelund N EN

G

D

G

8

CE

S

8

8

192

S

M

E

D EA ND COOKE

CE

AD

D EA ND COOKE

IN

G

D

D

G

D

GOD MA

192

CE

M

AD

EM GENER A

IN

8

192

CE

GOD MA

IN

8

D

GOD MA

GOD MA

CE

IN S

M

D EA ND COOKE

E

AD

N EN

HO

E

M

M

M

HO

HO

192

S

EM GENER A

ER ON TI

E

D EA ND COOKE

N EN

ER ON TI

M

AD

EM GENER A

ER ON TI

HO

M

N EN

IN

M

E

EM GENER A

ER ON TI

N EN

V NFEST VAL 10 Ă…RS U

EM GENER A

VINFESTIVAL - 10 ÅR V NFEST VAL 10-ÅRS JUB LÆUM V NFEST NFEST VAL 10JUBILÆ ÅRS U 10 ÅRS V NFEST VAL ÅRS UB LÆUM VAL 10 ÅRS U VINFESTIVAL 1010ÅRS VVINFESTIVAL NFEST VAL 1010 10ÅRS ÅRS UBJUBILÆUM LÆUM V NFEST VAL-VAL ÅRS UB LJU VVVINFESTIVAL NFEST -10 10ÅRS ÅRS V NFEST VAL JUB LÆUM VINFESTIVAL -VAL 10-ÅRS JUBILÆUM NFESTVAL VAL 10 ÅRS JUB LÆUM VINFESTIVAL 10 ÅRS JUBILÆUM VVVVINFESTIVAL NFEST 10 ÅRS UB LÆUM NFEST ÅRS JUB LÆUM -10 10 ÅRS JUBILÆUM GOD MA

CE

S

M

D EA ND COOKE

G

E

AD

192

192

8

GOD MA

D

G

EM GENER A

HO

M

M

M

ER ON TI

N EN

HO

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

ER ON TI

V NFEST NFEST VAL VAL 10 10 ÅRS ÅRS UB UB LÆUM LÆUM VVVINFESTIVAL NFEST VAL UB LÆUM -10 10ÅRS ÅRS JUBILÆUM

74 56 32 12

stiansfeld-handel.dk

IN

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

www chr st ansfe d-hande dk verdensarv www.christiansfeld-handel.dk - af en verdensarv www.christiansfeld-handel.dk - en--del UNESCO’s verdensarv www chr st st ansfe ansfe d-hande -del endel deaf afUNESCO’s UNESCO s verdensarv www chr st ansfe d-handedk dk en del af UNESCO verdensarv www chr d-hande dk en af UNESCO verdensarv V NFEST VAL 10del ÅRS UB LÆUM www chr ansfe d-hande -----en del UNESCO sssverdensarv verdensarv www.christiansfeld-handel.dk en af UNESCO’s verdensarv www.christiansfeld-handel.dk del af UNESCO’s www chr ststansfe d-hande dkdk en del af UNESCO verdensarv www.christiansfeld-handel.dk -af en del af UNESCO’s verdensarv www.christiansfeld-handel.dk www.christiansfeld-handel.dk en af UNESCO’s verdensarv www.christiansfeld-handel.dk VINFESTIVAL -del 10 ÅRS JUBILÆUM en af UNESCO’s verdensarv M

AD

D EA ND COOKE

S

WWW V NFEST DK WWW.VINFEST.DK WWW V V NFEST NFEST DK DK WWW WWW V NFEST DK WWW.VINFEST.DK 74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

EM GENER A

S

D

GOD MA

G

G

N EN

G

D

Restaurant ¡ Diner Direkte

flyer 2017 vinfestival.indd 1

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

G

D

192

D

8 192

S

WWW.VINFEST.DK egge egge d d egge d W S WWW.VINFEST.DK Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 Restaurant Diner TELEFON 75 57¡ 32 18 Direkte

G

EM GENER A

GOD MA

D

N EN

EM GENER A

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

192

8

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

Restaurant ¡ Diner Direkte

egge dWWW.V egge egge dd eggelund CE

AD

S

E

AD

D EA ND COOKE

Frederikshøj-6070

Frederikshøj TELEFON 75 -576070 32 TELEFON 75 57 32

Restaurant ¡ Diner Direkte

IN

M

M

S

WWW WWW V V NFEST NFEST DK DK WWW.VINFEST.DK Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj - 6070 Christiansfeld Frederikshøj Christiansfeld - 75 F 57 32 TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18AX TELEFON 75 57 32 18 TELEFON 75 57 32 18 Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

SHOPPING flyer 2017 vinfestival.indd flyer 20171vinfestival.indd 1

flyer 2017 vinfestival.indd 1

www.visitkolding.dk/shopping www v s t-ko d ng com/shopp ng www v s tko d ng de/shopp ng

HO

09/06/2017 07.51flyer 2017 vinfestival.indd 1

09/06/2017 07.51 flyer 2017 vinfestival.indd 1

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

M

D EA ND COOKE Restaurant ¡ Diner Direkte

ER ON TI

09/06/2017 07.51

GOD MA

D

S

G

D EA ND COOKE

8

G

D

GOD MA

8

192

CE

AD

IN

E

M

E

flyer 2017 vinfestival.indd 1

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

M

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

N EN

eggelund S d eggelund egge

SS WWW.VINFEST.DK S SSS WWW.VINFEST.DK WWW.VINFEST.DK

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

M

09/06/2017 07.51

HO

09/06/2017 07.51

For more

_ ndho d_ _F NAL ndd

CE

GOD MA

D EA ND COOKE

HO

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

flyer 2017 vinfestival.indd 1

146

8

GOD MA

AD

CE

M

EM GENER A

IN

G D

GOD MA

N EN

192

G D

S

S eggelund S

Restaurant ¡ Diner Direkte

CE

8 192

CE

S

eggelund

ER ON TI

D EA ND COOKE

IN

G D

GOD MA

8

192

IN

CE

G

D

GOD MA

CE

IN

8

GOD MA

EM GENER A

S

IN

G

D

GOD MA

8

192

CE

IN

N EN

AD

EM GENER A

ER ON TI

G

N EN

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk E

D

TELEFON 75 57 32 18

M

M

E

GOD MA

S

M

8

D EA ND COOKE

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

eggelund Restaurant ¡ Diner Direkte

HO

192

AD

flyer 2017 vinfestival.indd 1

09/06/2017 07.51

74 56-32 12 C hristiansfeld Frederikshøj 6070 Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32

HO

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

09/06/2017 07.51

flyer 2017 vinfestival.indd 1

Ko d n _Gu d n_

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

ER ON TI

CE

E

farver

EM GENER A

S

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Christiansfeld

74 56 32 12 Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

WWW NFESTDK DK WWW VV NFEST WWW.VINFEST.DK

M

M

farver

Christiansfeld

ER ON TI

M

Restaurant ¡ Diner Direkte

N EN

HO

IN

74 56 32 12

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

flyer 2017 vinfestival.indd 1

09/06/2017 07.51

D EA ND COOKE

Christiansfeld

09/06/2017 07.51

flyer 2017 vinfestival.indd 1

WWW.VINFEST.DK

Restau

S

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

eggelund

Restaurant ¡ Diner Direkte

S

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

S

WWW.VINFEST.DK

flyer 2017 vinfestival.indd 1

farver

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

EM GENER A

S

74 56 32 12

EM GENER A

D EA ND COOKE

N EN

AD

192

G

D

192

8

GOD MA

74 56 32 12

M

ER ON TI

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

74 56 32 12

E

eggelund Restaurant ¡ Diner Direkte

AD

Christiansfeld

Restaurant ¡ Diner Direkte

vinfestival.indd 1

M

S

E

E

D EA ND COOKE

M

M

AD

N EN

HO

HO

M

M

EM GENER A

D EA ND COOKE

E

S

HO

A

ER ON TI

ER ON TI

S

flyer 2017 vinfestival.indd 1

flyer 2017 vinfestival.indd 1

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

N EN

AD

M

E

M

Christiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

M

Christiansfeld

ER ON TI

ER ON TI

M

flyer 2017 Christiansfeld

WWW WWW V VN N EST EST DK DK WWW.VINFEST.DK V NFEST SDK eggelund WWW.VINFEST.DK on map au Ka WWW e WWW.VINFEST.DK WWW V V NFEST WWW NFESTDK DK TELEFON 75 57 32 18

Christiansfeld

74 56 32 12

74 56 32 12

Restaurant ¡ Diner Direkte

EM GENER A

HO

N EN

HO

PĂĽ ko EM GENER A

09/06/2017 07.51

Christiansfeld

8

192

CE

IN

S

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 57 32 18

09/06/2017 07.51

74 56 32 12

Restaurant ¡ Diner Direkte

S

G

G

D

GOD MA

E

D

DE Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk AND COOKED

09/06/2017 07.51

TELEFON Frederikshøj-6070 C hr istiansfeld 75 Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32

N EN

D EA ND COOKE

IN

G

D

GOD MA

CE

M

N D C OO K E

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

flyer 2017 vinfestival.indd 1

AD

Christiansfeld

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

8

D

GOD MA

192

8

E

HO

M

74 56A D32 E A 12

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

flyer 2017 vinfestival.indd 1

M

E

M

ER ON TI

09/06/2017 07.51

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Restaurant ¡ Diner Direkte

EM GENER A

Christiansfeld

SS farver WWW.VINFEST.DK WWW V N DKfarver

farver

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

N EN

HO

S

M

E

D EA ND COOKE

HO

M

AD

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

flyer 2017 vinfestival.indd 1

EM GENER A

ER ON TI

HO

M

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

N EN

ER ON TI

G

EM GENER A

ER ON TI

N EN

192

CE

IN

E

S

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

Christiansfeld

• www.kp-elbaek.dk FrederikshøjChristiansfeld -6070 C hr istiansfeld

Restaurant ¡ Diner Direkte

flyer 2017 vinfestival.indd 1

D EA ND COOKE

CE

192

8

GOD MA

M

AD

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

flyer 2017 vinfestival.indd 1

TELEFON 75 57 32 18 09/06/2017 07.51 Christiansfeld 74 56 32 12

TELEFON 75 57 32 18

EM GENER A

D

N EN

HO

M

Christiansfeld

CE

S

IN

D EA ND COOKE

G

AD

ER ON TI

Christiansfeld Tlf. 7456 1340

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

IN

192

M

E

Aabenraa Tlf. 7362 3800

Christiansfeld Tlf. 7456 1340

www.martensensboghandel.dk

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

S

D EA ND COOKE

8

GOD MA

M

Aabenraa Tlf. 7362 3800

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

74 56 32 12

ristiansfeld ristiansfeld X - 75 F 57 32

CE

HO

Aabenraa 74 56 32 12 Christiansfeld Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340

74 56 32 12

74 56 32 12

IN

S

Christiansfeld Christiansfeld 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk 74 56 32

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

IN

G

D

GOD MA

8

192

CE

IN

E

D EA ND COOKE

Christiansfeld

Christiansfeld

S

8

E

M

AD

AD

EM GENER A

ER ON TI

HO

M

N EN

D EA ND COOKE

IN

M

74 56 32 12

AD

CE

HO

M

EM GENER A

ER ON TI

N EN

M

EM GENER A

D

S

192

D EA ND COOKE

EM GENER A

D

8

CE

IN

E

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

N EN

GOD MA

S

8

CE

IN

D EA ND COOKE

192

192

8

GOD MA

G

8

192

CE

IN

M

AD

ER ON TI

HO

M

CE

G

EM GENER A

D

N EN

AD

EM GENER A

E

N EN

M

S

HO

E

D EA ND COOKE

ER ON TI

M

AD

M

E

GOD MA

M

HO

M

GOD MA

GOD MA

8

192

CE

IN

EM GENER A

ER ON TI

N EN

HO

E

S

74 56 32 12

ER ON TI

M

D EA ND COOKE

ER ON TI

HO

AD

IN

EM GENER A

D

N EN

ER ON TI

M

192

D EA ND COOKE

G

AD

G

E

M

IN

M

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

CE

HO

192

8

GOD MA

D

N EN

ER ON TI

G

74 56 32 12

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

D

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

09/06/2017 07.51 09/06/2017 07.51 1 flyer 2017 vinfestival.indd 1 flyer 2017 vinfestival.indd

WWW V NFEST DK WWW.VINFEST.DK WWWWWW.VINFEST.DK V NFEST DK

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

09/06/2017 07.51 flyer 2017 vinfestival.indd 1

WWW V V NFEST NFEST DK DK WWW WWW V NFEST DK WWW.VINFEST.DK

09/06/2017 07.51

09/06/2017 07.5

09/06/2017 07.51


W e l c o me

GO FOR GREAT SHOPPING 120 shops, restaurants, Cinema centre & plenty of free parking right by the door. Welcome to our family friendly and fashionable shopping mall. Shop in 120 variety stores and enjoy a break at one of our many eateries. Visit Kolding Storcenter and have a greater experience.

VISIT US 7 DAYS A WEEK Specialty shops Monday-Friday ...10am-8pm* Saturday .............10am-5pm* Sunday................10am-5pm*

120 shops and free parking

Bilka All week..............7am-23pm* Except for public holidays

*

Kolding Storcenter Skovvangen 42 · 6000 Kolding Phone 75 50 96 06 · www.koldingstorcenter.dk

#KOLDINGSTORCENTER

På kort / on map / auf Karte

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 147

147

24-01-2020 12:08:41


OVERNATNING

Accommodation / Ãœbernachtung

GODNAT Good night / Gute Nacht

148

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 148

24-01-2020 12:08:44


Mellem gode dage er der gode nætter. Få energi til nye oplevelser med en god nats søvn. I Kolding kan du vælge luksuriøse hoteller eller smukt beliggende campingpladser – og alt derimellem. Gør det enkelt med Bed & Breakfast og bondegårdsferie, gør det til en familieoplevelse med aktiviteter og leg på en campingplads eller gør det hyggeligt på en af de skønne kroer. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine værter vil gøre deres bedste for, at du kan sove godt.

Good days are followed by good nights. Gather energy for new adventures with a good night’s sleep. In Kolding you can choose luxury hotels or picturesque campsites and everything in between. Keep it simple with a Bed & Breakfast and a farm holiday, make it a family experience with activities and games at a campsite, or stay at one of the lovely, cosy inns. Whatever you choose, you can be certain that your hosts will do their best to ensure that you sleep well.

Zwischen guten Tagen liegen gute Nächte. Holen Sie sich die Energie für neue Erlebnisse mit dem Schlaf einer guten Nacht. In Kolding können Sie luxuriöse Hotels oder schön gelegene Campingplätze wählen – und alles dazwischen. Machen Sie es einfach mit Bed & Breakfast und Ferien auf dem Bauernhof, machen Sie es zu einem Familienerlebnis mit Aktivitäten und Spiel auf einem Campingplatz oder machen Sie es sich in einer der herrlichen Gasthäuser gemütlich. Unabhängig davon, was Sie wählen, können Sie sicher sein, dass Ihre Gastgeber ihr Bestes geben werden, damit Sie gut schlafen können.

149

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 149

24-01-2020 12:08:45


OVERNATNING / Accommodation / Übernachtung

bond egaa rdsfe rie.c om

Velkommen til Vejstrupgaard

Bondegårdsferie og Bed & Breakfast Bo i et naturskønt område med gode vandre- og cykelture. Også velegnet for cykelturister. Plads til 7 familier, hvor alle har eget badeværelse. Børnene kan hilse på dyrene: hund, kaniner, høns, får, grise og køer. Hanna og Poul U. Thomsen Vejstrupgaard, Vejstruprød Landevej 3 DK- 6093 Sjølund, Tel. +45 7557 4092 vejstrupgaard@post.tele.dk

FIRST HOTEL KOLDING ~ BANEGÅRDSPLADSEN 7 ~ 6000 KOLDING ~ T.: 7634 5400 ~ E.: KOLDING@FIRSTHOTELS.DK ~ WWW.FIRSTHOTELS.DK

OVERNATNING 132 MODERNE VÆRELSER STUDIEMILJØ ÅBENT STUDIEMILJØ SELSKABER FØDSELSDAGE, KONFIRMATIONER, BARNEDÅB, FESTER MED FLERE

LØRDAGSBRUNCH FRA KL. 10.30-12.30 RESTAURANT HVER MÅNED MORGENMAD ALLE HVERDAGE KL. 06.30-10.00 54 På kort / on map / auf Karte

42 På kort / on map / auf Karte

– Scandic Kolding –

THE COMFORTABLE CHOICE FOR BUSINESS OR PLEASURE Perfectly located in the Triangle Area, in the heart of Denmark with only 30 minutes drive to Billund Airport and the delights of LEGOLAND® – and just two hours drive from Copenhagen. Easy to find! Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Tel: + 45 75 51 77 00 Solen går ned over Kolding Fjord

150

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 150

scandichotels.com/kolding

51 På kort / on map / auf Karte

24-01-2020 12:08:47


OVERNATNING OG OPHOLD I SKØNNE OMGIVELSER DIREKTE NED TIL FJORDEN

Fjordvej 154 • 6000 kolding • +45 75 51 00 00 hotel@koldingfjord.dk • www.koldingfjord.dk 50 På kort / on map / auf Karte

You will find pretty much the same services and amenities that you are used to in a hotel.

Perfect for vacation

We focus on sustainability, balance, environment and quality which can be felt in our design and way og being.

• More space • Kitchen • Subtropical water park 300 meters Tlf. +45 7554 1800 | stay@koldinghotelapartments.dk | www.koldinghotelapartments.dk 44 På kort / on map / auf Karte

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 151

151

24-01-2020 12:08:47


OVERNATNING / Accommodation / Übernachtung

Sydbank Arena, Sportellet 55 værelser (4 handicapvenlige) - alle med bad, toilet og TV. Mulighed for fitness og tennis. 55 rooms (4 handicapped accessible) - all with bath, toilet and TV. Opportunity for fitness and tennis. 55 Zimmer (4 behindertengerecht) - alle mit Bad, WC und TV. Gelegenheit für Tennis und Fitness.

Ambolten 2-6 6000 Kolding +45 7632 6000 info@koldinghallerne.dk

www.koldinghallerne.dk/sportel

Priser fra / Prices from DKK 365,Free parking + WiFi

55 På kort / on map / auf Karte

Villa Gertrud - Bed & Breakfast Østerbrogade 4 6000 Kolding

43

+ 45 2720 4612 www.villagertrud.dk

152

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 152

24-01-2020 12:08:50


HOTEL I HJERTET AF KOLDING TÆT PÅ BYENS MANGE SEVÆRDIGHEDER

BOOK ONLINE! ALTID BILLIGST PÅ WWW.ZLEEP.COM

ZLEEP HOTEL KOLDING

GRØNNINGEN 2 6000 KOLDING +45 70 235 635

46 På kort / on map / auf Karte

For more

ACCOMMODATION www.visitkolding.dk/overnatning

www.visit-kolding.com/accommodation www.visitkolding.de/ubernachtung

153

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 153

24-01-2020 12:08:51


MAD & DRIKKE

Food & beverage / Essen & Trinken

SMAG PÃ… KOLDING Foto: Emil Lyngbo

Get a taste of Kolding / Geschmack auf Kolding

154

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 154

24-01-2020 12:08:52


Gode oplevelser skal fordøjes med god mad. I Kolding vrimler det med cafeer og restauranter, som hver især byder på deres egen oplevelse. Fra eksotiske opskrifter til lokale delikatesser. Skal vinen være fra Spanien eller Kolding? Skal maden være fra Tyrkiet eller Tyrstrup Kro? Uanset hvad du foretrækker, så kan Kolding servere det for dig. I og omkring Kolding finder du kroer og spisesteder, der kan forkæle selv kræsne feinschmeckere. Mange steder er der mulighed for at sidde ude og nyde det summende byliv om sommeren. A L Passagen er et yndet sted blandt koldinggensere til at nyde en forfriskning. På den engelske pub “You’ll Never Walk Alone” kan du eksempelvis nyde en lokalbrygget øl. Great experiences go well with great food. Kolding is teeming with cafés and restaurants, each offering an experience of its own. From exotic recipes to local delicacies. Do you prefer wine from Spain or Kolding? Turkish food or food from Tyrstrup Kro? Regardless of what you choose, Kolding can serve it to you. In and around Kolding there are inns and eateries that can pamper even the pickiest connoisseurs.

In many places you can sit outside in the summer and enjoy the buzzing city life. A L Passagen is a popular place amongst locals to have a refreshment. At the English pub “You’ll Never Walk Alone”, you can enjoy a locally brewed beer. Gute Erlebnisse müssen mit gutem Essen verdaut werden. In Kolding wimmelt es mit Cafés und Restaurants, die jeweils ihre eigenen Erlebnisse bieten. Von exotischen Rezepten bis zu lokalen Delikatessen. Soll der Wein aus Spanien sein, oder vom Kolding Skærsøgaard? Soll das Essen aus der Türkei oder vom Tyrstrup Kro sein? Unabhängig dessen, was Sie bevorzugen, kann Kolding Ihnen dies servieren. In und um Kolding finden Sie Gaststätten und Restaurants, die selbst die verwöhntesten Feinschmecker verwöhnen. Vielerorts besteht die Möglichkeit, draußen zu sitzen und das summende Stadtleben im Sommer zu genießen. Die A L Passage ist unter den Bewohnern Koldings ein Lieblingsort zumGenießen einer Erfrischung. Im englischen Pub „You’ll Never Walk Alone“ können Sie beispielsweise ein vor Ort gebrautes Bier genießen.

155

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 155

24-01-2020 12:08:53


MAD & DRIKKE / Food & beverage / Essen & Trinken

AquaBlu Restaurant

65

Autentisk italiensk restaurant beliggende lige i vandkanten, med panoramaudsigt til Lillebælt.

Skærbæk Havnegade 53 7000 Fredericia

Genuine Italian restaurant located just on the water bank, with panoramic view of the Little Belt.

www.aquablu.dk

Authentisches italienisches Restaurant am Meeresrand mit Panoramaausblick auf den Kleinen Belt.

+45 4259 8999

12 : 00 -21 : 00, 1/2 - 1/11 MobilePay, DKK and Euro - no Credit Card

Budapest Restaurant & Steakhouse Jernbanegade 13 6000 Kolding

33

+ 45 7550 4090 www.restaurantbudapest.dk

Hygge i AL Passagen Foto: Emil Lyngbo

For more

EAT & BEVERAGE www.visitkolding.dk/mad www.visit-kolding.com/eat www.visitkolding.de/essen

156

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 156

24-01-2020 12:08:55


58 På kort / on map / auf Karte

59 På kort / on map / auf Karte

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 157

157

24-01-2020 12:08:55


INFORMATION / Information / Informationen

Kolding Sygehus 158

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 158

24-01-2020 12:08:56


VÆRD AT VIDE Good to know / Wissenswertes ALARMCENTRALEN Emergency services / Notrufzentrale

POLITI ALARM Police / Polizeinotruf

LÆGEVAGT On-call doctor / Arztbereitschaft

KOLDING POLITI Police station / Polizei

Tel. 112

Døgnåbent / Open 24 hours / Tag und Nacht geöffnet Kolding Sygehus Sygehusvej 24 6000 Kolding Tel. +45 7011 0707

KOLDING SYGEHUS Hospital / Krankenhaus Sygehusvej 24 6000 Kolding Tel. +45 7636 2000

Tel. 114

Birkemose Allé 23-25 DK - 6000 Kolding Tel. +45 7932 1499

FALCK Tel. +45 7010 2030

BILLUND LUFTHAVN Airport / Flughafen Tel. +45 7650 5050

KOLDING POSTKONTOR Post office / Postkontor Føtex, Helligkorsgade 6 6000 Kolding

TOG DSB Train DSB / Eisenbahn DSB Tel. +45 7013 1415

SYDTRAFIK Tel. +45 7010 4410

INFO Kolding city has more than 2300 parking spots where you can park for at least 3 hours for free. (please note that this page is only available in Danish) www.parkering.kolding.dk

TAXA SYD

Tel. +45 7550 2700 159

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 159

24-01-2020 12:08:57


INFORMATION

Information / Informationen

INFOPOINT i Føtex City Helligkorsgade 4, 6000 Kolding Find the other infopoints on: www.visitkolding.dk

160

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 160

24-01-2020 12:09:00


Hele året har I mulighed for at hente information på de forskellige infopoints, som er placeret rundt i byen. Infopoints finder du i Føtex på Helligkorsgade, Café Nicolai og på Kolding Bibliotek. Du kan også holde dig opdateret på www.visitkolding.dk eller download Visit Kolding app’en. All year you have the opportunity to find information at the different infopoints located around Kolding or at Kolding Library. Keep updated on www.visit-kolding.com or download the Visit Kolding app.

Das ganze Jahr über sind Informationen außerdem an den verschiedenen Infopoints erhältlich. Diese finden Sie an verschiedenen Stellen in der Stadt oder in der Bibliothek in Kolding. Sie können sich auch über VisitKoldings App oder auf www.visitkolding.de auf dem Laufenden halten.

info@visitkolding.dk

+457633 2111

www.visitkolding.dk 161

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 161

24-01-2020 12:09:01


INFORMATION / Information / Informationen

All upcoming

EVENTS www.visitkolding.dk/events www.visit-kolding.com/events www.visitkolding.de/events

162

Kolding_Guiden_2020_indhold_27_FINAL.indd 162

24-01-2020 12:09:04


INTRODUKTION

Introduction / Einführung

VELKOMMEN TIL KOLDING Welcome to Kolding / Willkommen in Kolding

PUBLISHED BY: Visit Kolding and Business Kolding. PRINTED: 28.000 PHOTOS: Mogens Roy, Poul Willow Sørensen, Preben Matthiesen, Christina Hauschildt, Destination Lillebælt, Carsten Ingemann, Allan Hansen, Peter Kristensen, Emil Lyngbo, Jesper Frehr, Lasse Lagoni and more.

layout omslag kolding guiden 2020_07.indd 2

Dates and opening hours are subject to change. The publisher can’t be held responsible for incorrect information. Images and text may not be republished without permission from the publisher. FIND MORE INFO — www.visitkolding.dk

24-01-2020 12:20:51


VISIT KOLDING 2020

2020

FOTOGRAF PREBEN MATTHIESEN

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

ÅRETS SÆRUDSTILLING

KONGERÆKKEN PÅ VRANGEN Dragter, dramaer og danmarkshistorie med Jim Lyngvild

I samarbejde med modedesigneren Jim Lyngvild har Koldinghus skabt en involverende, levende og anderledes udstilling, hvor fortidens konger og dronninger sættes i scene, som det de var; mennesker af kød og blod med følelser og drømme, styrker, svagheder og brister. FOTOGRAF JIM LYNGVILD

4. april – 18. oktober 2020 Museet på Koldinghus er under protektion af H.K.H. Prinsesse Benedikte

WWW.KOLDINGHUS.DK

5 På kort / on map / auf Karte

layout omslag kolding guiden 2020_07.indd 1

24-01-2020 12:20:48