Kolding Guiden 2017

Scroll for more

Page 1

2017

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup


08

114

92 44 64 78

2

Emne / Subject / Thema


104

Indhold / Inhalt / Index

28

110

04 08 28 44 64 78 92 104 110 112 118 122 138

Velkommen Welcome Wilkommen Historie History Geschichte Børn Children Kinder Kulturelle Fyrtårne Cultural Lighthouses Kulturelle Leuchttürme Natur Nature Natur Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Design Design Design Shopping Shopping Shopping Mad & Drikke Food & Drink Essen & Trinken Overnatning Accommodation Unterkunft Events 2017 Events 2017 Events 2017 Oversigt Overview Überblick Værd at vide Good to know Wissenswertes

Udgiver, redaktion og layout Visit Kolding og Business Kolding Oplag: 27.000 Fotos: Lasse Lagoni, Anders Brohus, Palle Skov, Jonas Ahlstrøm, Jens-Erik Wind-Friis m.fl. Bemærk: Der tages forbehold for ændringer i oplyste datoer og åbningstider, ligesom redaktionen ikke kan drages til ansvar for evt. ukorrekte oplysninger. Billeder og tekst må ikke gengives uden tilladelse fra udgiveren. Læs også Kolding Guiden online på visitkolding.dk

Emne / Subject / Thema

3


4

Emne / Subject / Thema


Download Visit Kolding A

pp

Velkommen til

Kolding Welcome to Kolding Willkommen in Kolding Kolding byder på et hav af oplevelser. Du skal ikke bevæge dig ret langt for at komme fra den ene oplevelse til den næste. Denne guide giver overblik over de muligheder, som venter, så du kan vælge det sjoveste, det mest interessante, det nærmeste og det smukkeste. Uanset, hvad du vælger, er vi sikre på, at du får oplevelser, du aldrig glemmer. Tag guiden med dig og hent Visit Kolding app’en til din smartphone.

Kolding offers a myriad of adventures. You do not have to go very far to move from one adventure to the next. This guide provides a summary of all available opportunities, helping you to choose the funniest, the most interesting, the nearest and the nicest. No matter what you choose, we are certain that you will remember it for life. Take this guide with you and download the Visit Kolding app to your smartphone.

God fornøjelse! Visit Kolding

Enjoy! Visit Kolding

Kolding bietet eine Menge Erlebnisse. Sie müssen sich nicht besonders weit bewegen, um von einem Erlebnis zum nächsten zu gelangen. Dieser Guide bietet Ihnen eine Übersicht über die Möglichkeiten, die Sie erwarten, damit Sie die lustigsten, die interessantesten, die nächsten und die schönsten Erlebnisse wählen können. Unabhängig von Ihrer Wahl sind wir sicher, dass Sie Erlebnisse haben werden, die Sie nie vergessen werden. Nehmen Sie den Guide mit und holen Sie sich die Visit Kolding-App für Ihr Smartphone. Viel Vergnügen! Visit Kolding

Emne / Subject / Thema

5


i

INFOPOINT Kolding Bibliotek Slotssøvejen 4 6000 Kolding visitkolding.dk

6

Emne / Subject / Thema


Information Henover sommeren finder I Visit Kolding i bybilledet, hvor vi vil være tilgængelige med informationer om attraktioner, begivenheder og arrangementer i hele Kolding Kommune.

During the summer you can find Visit Kolding in the city centre where we will provide you with a lot of inspiration and good advice about attractions and events in the Kolding area.

Hele året har I mulighed for at hente information på de forskellige infopoints placeret rundt i byen eller på Kolding Bibliotek. Du kan også holde dig opdateret via Visit Kolding app’en eller på visitkolding.dk

All year you have the opportunity to get information at the different infopoints located around Kolding or at Kolding Library. Keep updated on visitkolding.dk or download the Visit Kolding app to your smartphone.

Im Laufe des Sommers finden Sie VisitKolding im Stadtbild, wo wir Sie gerne über Sehenswertes, Attraktionen und Events in Kolding informieren. Das ganze Jahr über sind Informationen außerdem an den verschiedenen Infopoints erhältlich. Diese finden Sie an verschiedenen Stellen in der Stadt oder in der Bibliothek in Kolding. Sie können sich auch über VisitKoldings App oder auf visitkolding.de auf dem Laufenden halten.

info@visitkolding.dk +45 7633 2100 visitkolding.dk

Emne / Subject / Thema

7


Koldinghus 8 Historie / History / Geschichte


På grænsen til

historien On the verge of history An der Grenze zur Geschichte I Kolding kan historien spores tilbage til år 1231, hvor byen optræder på skrift i Kong Valdemars jordebog. Kolding lå dengang i det yderste grænseområde af Danmark mod hertugdømmerne i syd, og byen havde derfor en strategisk betydning for de gamle konger og dronninger. I 1200-tallet blev byggeriet af fæstningen Koldinghus påbegyndt. Fæstningen skulle forsvare rigets grænser, men sammen med opmærksomheden og byggeriet fulgte også kongelige handelsprivilegier, som har været med til at udvikle byen til en driftig handelsog håndværksby, som stadig kendetegner byen i dag.

The history of Kolding can be traced back to 1231, when the city was first mentioned in writing in King Valdemar’s book of land taxation. Back then, Kolding was placed in the outer boundary of Denmark to duchies in the south, therefore the town was of strategic importance for the kings and queens of old. The construction of Koldinghus Castle began in the 13th century. The fortress would defend the country’s boundary but with the attention and the construction came royal privileges that contributed to the development of the city into a thriving trading artisan city, something which still characterises Kolding today.

In Kolding lässt sich die Geschichte bis zum Jahr 1231 zurückverfolgen, als die Stadt in König Waldemars Erdbuch schriftlich in Erscheinung tritt. Kolding lag damals im äußersten Grenzbereich Dänemarks, hin zu den Herzogtümern im Süden, und die Stadt hatte daher für die alten Könige und Königinnen eine strategische Bedeutung. Im 13. Jahrhundert begann der Bau der Festung Koldinghus. Die Festung sollte die Grenzen des Reiches verteidigen, aber gleichzeitig mit der Aufmerksamkeit und dem Bau folgten auch königliche Handelsprivilegien, die mit zur Entwicklung der Stadt zu einer geschäftigen Handels- und Handwerksstadt beitrugen, was die Stadt noch heute kennzeichnet.

Historie / History / Geschichte

9


Kolding Ådal

Kongeåen skiller stadig Kongeå River still defines the border Der Königsbach trennt noch immer Danmarks grænse har ligget fast siden 1920, men inden da, har den flere gange rykket sig som følge af krige og stridigheder. I vikingetiden løb grænsen langt nede i Tyskland langs floden Ejderen, men gennem tiden har de gamle hertugdømmer Slesvig og Holstein ønsket mere selvstændighed, hvilket lykkedes i flere omgange. I 1200-tallet lå grænsen derfor lige syd for Kolding, hvor den strakte sig fra Hejlsminde, gennem Vamdrup og videre langs Kongeåen. En grænse, som den dag i dag har kulturel og historisk betydning – man skal derfor kun syd for Kongeåen for at komme til ”Sønderjylland” og hilse på hinanden med det karakteristiske ”mojn”. 10

Historie / History / Geschichte

Denmark’s border has remained intact since 1920, but before that it had been moved several times as a result of wars and conflicts. In the Viking age the border ran far down Germany, along the Eider, but over time the old duchies of Schleswig and Holstein wanted more autonomy, which was achieved in several steps. In the 13th-century, the border was right south of Kolding, where it stretched from Hejlsminde, through Vamdrup and further along Kongeå River. A border which today continues to be of cultural and historical importance. You just have to go south of Kongeå River to get to Southern Jutland and greet each other with the typical “Moin” (Eng. Hi)


Did you know... That the name “Kolding” probably stems from the words “cold water”? It is assumed that it refers to Kolding River, which flows through the city. Wussten Sie... dass der Name „Kolding“ vermutlich von den Worten „kaltes Wasser“ abgeleitet ist? Man vermutet, dass es auf den Kolding Å (Å = Bach, Flüsschen) hinweist, der durch die Stadt verläuft.

Kolding Å

Dänemarks Grenze liegt seit 1920 fest, aber vorher hat sie sich in Folge von Kriegen und Streitigkeiten mehrmals bewegt. In der Wikingerzeit verlief die Grenze weit unten in Deutschland entlang des Flusses Eider, aber im Laufe der Zeit haben sich die alten Herzogtümer Schleswig und Holstein mehr Selbstständigkeit gewünscht, das ihnen mehrmals gelang. Im 13. Jahrhundert lag die Grenze daher unmittelbar südlich von Kolding, wo sie sich von Hejlsminde und durch Vamdrup und weiter am Königsbach entlang erstreckte. Eine Grenze, die heute kulturelle und historische Bedeutung hat – man muss deshalb nur südlich des Königsbaches gehen, um nach „Südjütland“ zu gelangen und einander mit dem charakteristischen „Moin“ zu grüßen.

Vidste du… At navnet ”Kolding” formentligt er udledt af ordene ”koldt vand”? Man formoder, at det henviser til Kolding Å, som løber gennem byen. Historie / History / Geschichte

11


Skamlingsbanken

Grænselandet i Kolding Kolding border region Das Grenzland in Kolding 25

Skamlingsbanken

Skamlingsbanken

Da Danmark i 1864 tabte krigen mod Tyskland, blev Skamlingsbanken, som lå lige nord for den nye grænse, til et mindested. En granitstøtte, der året før var rejst på Højskamling til minde om danskhedens forkæmpere, men bortsprængt af preusserne under krigen, blev i 1866 genrejst – nu med sine skrammer og skår som et sigende symbol for det tabte land sydpå.

When Denmark lost the war against Germany in 1864, Skamlingsbanken, which was placed just north of the new boundary, became a memorial. A granite support erected at Højskamling a year earlier in memory of the advocates of Danishness but blown up by the Prussians during the war was restored in 1866 – now with its scratches and fragments as a meaningful symbol of the lost land to the south.

I dag er Skamlingsbanken ikke blot et smukt udsigtspunkt og yndet udflugtsmål. Her er rejst flere mindesmærker over betydelige personer og begivenheder i den sønderjyske sag - det sidste efter genforeningen i 1920, hvor den nuværende grænse blev fastlagt. skamlingsbanken.info

Today, Skamlingsbanken is not just a beautiful vantage point and a favourite excursion destination. Several monuments were erected here to commemorate significant people and events associated with the South Jutlandic issue - the last one after the reunion in 1920, when the current border was defined. skamlingsbanken.info

12

Historie / History / Geschichte


Det Kongelige Teater på Skamlingen

Med hjælp fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond skabes der flere oplevelser på Skamlingsbanken. With the help of A. P. Moller and his wife Chastine Mc-Kinney Møller’s Fund more experiences will be set up at the Skamlingsbanken hill. Mit Hilfe des Fonds von A. P. Møller und seiner Frau Chastine Mc-Kinney Møller wurde Vermitlung auf Skamlingsbanken geschaffen.

Skamlingsbanken Als Dänemark 1864 den Krieg gegen Deutschland verlor, wurde Skamlingsbanken, die unmittelbar vor der neuen Grenze lag, zum Mahnmal. Eine Granitsäule, die im Jahr zuvor auf Højskamling zur Erinnerung an die Vorkämpfer des Dänischtums erinnerte, wurde von den Preußen während des Krieges weggesprengt, aber 1866 wiedererrichtet – jetzt mit ihren Schrammen und Wunden als bedeutsames Symbol für das im Süden verlorene Land. Heute ist Skamlingsbanken nicht nur ein schöner Aussichtspunkt und ein beliebtes Ausflugsziel. Hier wurden mehrere Gedenksteine für bedeutende Personen und Ereignisse in der südjütischen Sache errichtet – der letzte nach der Wiedervereinigung von 1920, als die gegenwärtige Grenze festgelegt wurde. skamlingsbanken.info

Skamlingsbanken

Historie / History / Geschichte

13


Genforening til hest Reunion on horseback Wiedervereinigung zu Pferde

14

Genforenings- og Grænsemuseet

Reunion and Border Museum

Genforeningen kan også opleves på Genforenings- og Grænsemuseet over for Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld. Det var her Kong Christian den X red over den gamle grænse på sin hest, mens folket tiljublede ham. I de 56 år, der lå forud for denne begivenhed, havde grænsen været et stridspunkt, hvor smuglerier og grænsehandel florerede, og hvor grænseoverløbere blev skudt ned, hvis de prøvede at flygte.

The reunion can also be observed at the Reunion and Border Museum across Den Gamle Grænsekro in Christiansfeld. It was here that King Christian X rode over the old border on his horse, while the people applauded him. In the 56 years before this event, the border used to be a point of conflict, where smuggling and cross-border trade flourished, and people illegally crossing the border were shot down if they tried to escape.

I dag kan historien om grænsen opleves inde på museet og ude i landskabet. På museet kan du købe folderen ”En historisk slentretur”, som tager dig på vandring langs et stykke af den gamle grænse.

Today, the story of the border can be experienced inside the Museum and in the countryside. At the Museum you can buy the leaflet “A historical stroll”, which takes you along a section of the old border.

Genforenings– og Grænsemuseets ”hovedhus” ligger nord for den gamle grænse og tjente dengang som privatbeboelse – men med en klausul om, at der altid skulle stå en opredt seng til rådighed for overnattende gendarmer i et værelse på 1. sal.

The Reunion and Border Museum’s “main building”, located to the north of the old border served as a private dwelling back then – including a provision to always have a made-up bed in one of the rooms in the first hall for guards who wanted to stay the night.

genforeningsmuseet.dk

genforeningsmuseet.dk

Historie / History / Geschichte


Genforenings- og Grænsemuseet

Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum Die Wiedervereinigung kann auch im Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum gegenüber vom alten Grenzkrug in Christiansfeld erlebt werden. Hier war es, wo König Christian X auf seinem Pferd über die alte Grenze ritt, während ihm das Volk zujubelte. In den 56 Jahren, die vor diesem Ereignis lagen, war die Grenze ein Streitpunkt, an dem Schmuggel und Grenzhandel florierten, und wo Grenzüberläufer niedergeschossen wurden, wenn sie die Flucht wagten.

Genforenings- og Grænsemuseet

Heute kann die Geschichte zur Grenze im Museum und draußen in der Landschaft erlebt werden. Im Museum können Sie das Faltblatt „Ein historischer Spaziergang“ kaufen, das Sie auf eine Wanderung entlang eines Stücks der alten Grenze mitnimmt. Das „Hauptgebäude“ des Wiedervereinigungsund Grenzmuseums liegt nördlich der alten Grenze und diente damals als Privatwohnung – aber mit einer Klausel, dass in einem Zimmer im ersten Stock stets ein bezogenes Bett für übernachtende Gendarmen bereitstehen musste. genforeningsmuseet.dk Historie / History / Geschichte

15


Visit also the largest model railway, which is inspired by a real station, at the Museum of Kungeå. Besuchen Sie auch Dänemarks größte Modelleisenbahn mit Inspiration eines echten Bahnhofs im Kongeåmuseum.

Besøg også Danmarks største modeljernbane med inspiration i en virkelig station på Kongeåmuseet.

Jernbanen skabte vækst i Vamdrup The railway created growth in Vamdrup Die Eisenbahn sorgte in Vamdrup für Wachstum

16

Kongeåmuseet

Museum of Kongeå

I tiden fra 1864 til 1920 løb Danmarks grænse langs Kongeåen, hvilket gjorde Vamdrup til en af Danmarks grænsebyer. Før krigen i 1864 var engelske jernbaneentreprenører i gang med at bygge en jernbane mellem Slesvig og Flensborg, som skulle forlænges til Fredericia, men krigen kom i vejen, og da grænsen efter krigens afslutning blev fastsat, blev en grænsestation anlagt midt imellem landsbyerne Øster og Vester Vamdrup. Det blev et knudepunkt, for jernbanetrafikken. Stationen udviklede sig hurtigt til at blive Danmarks fjerdestørste jernbanestation, hvor omkring 100 mennesker var beskæftiget.

In the period from 1864 to 1920 Denmark’s border ran along Kongeå River, making Vamdrup one of Denmark’s border cities. Before the war in 1864, English railway contractors were in the process of building a railway between Schleswig and Flensburg, later to be extended to Fredericia, but war got in the way, and when the border was defined after the end of the war, a border station, which became a railway junction, was built between the towns of Øster and Vester Vamdrup. The station quickly evolved to become Denmark’s fourth largest railway station, employing about 100 people.

For at huse det overordnede personale på stationen opførtes boliger til henholdsvis den danske stationsforstander og den tyske forretningsfører, samt til den danske toldforvalter. I den gamle stationsforstanderbolig kan du besøge Kongeåmuseet, som fortæller hele historien om byen og området.

To house the executive staff at the station, accommodation was built for the Danish stationmaster and the German manager as well as for the Danish customs manager. You can visit the Museum of Kongeå in the old station master’s home, which tells the whole story of the city and the area.

kongeåmuseet.dk

kongeåmuseet.dk

Historie / History / Geschichte


Kongeåmuseet

Modeljernbane

Kongeåmuseum In der Zeit von 1864 bis 1920 verlief Dänemarks Grenze entlang des Königsbaches, was Vamdrup zu einem der Grenzorte Dänemarks machte. Vor dem Krieg von 1864 waren englische Eisenbahningenieure mit dem Bau einer Eisenbahn zwischen Schleswig und Flensburg im Gange, die bis Fredericia verlängert werden sollte, aber der Krieg kam in die Quere, und als die Grenze nach dem Ende des Krieges festgelegt wurde, wurde ein Grenzbahnhof mitten zwischen den Dörfern Øster und Vester Vamdrup angelegt. Dieser wurde zu einem Knotenpunkt für den Bahnverkehr. Er entwickelte sich schnell zu Dänemarks viertgrößtem Bahnhof, an dem rund 100 Menschen beschäftigt waren.

Kongeåmuseet

Um das übergeordnete Personal am Bahnhof unterbringen zu können, wurden Wohnungen für den dänischen Bahnhofsvorsteher und den deutschen Geschäftsführer sowie für den dänischen Zollverwalter errichtet. Im alten Wohnhaus des Bahnhofsvorstehers können Sie das Kongeåmuseum besuchen, das die ganze Geschichte der Stadt und der Umgebung erzählt. kongeåmuseet.dk Historie / History / Geschichte

17


Jyllands sidste

kongeslot Jutland’s last royal castle Jütlands letztes Königsschloss 5

18

Koldinghus

Koldinghus

Koldinghus har gennem sin mere end 700-årige eksistens spillet en væsentlig rolle i Danmarks historie som grænseværn og som et af kongefamiliens foretrukne slotte. Slottet var det første slot, som udelukkende blev brugt som bolig for kongefamilien. Her døde Kong Christian den III nytårsdag 1559 og her tilbragte Kong Christian den IV en betydelig del af sin barn- og ungdom.

Throughout its more than 700 years of existence, Koldinghus Castle has played a significant role in Denmark’s history as a border guard and as one of the royal family’s favourite castles. It was the first to be used exclusively as a royal residence. King Christian III died here on new year’s day in 1559. King Christian IV spend a significant part of his childhood and youth here.

Slottet mistede sin betydning i forbindelse med, at flere og flere af kongefamiliens pligter flyttede til hovedstaden. Kong Frederik den IV var den sidste konge, som boede på slottet i en periode, men det var kun kortvarigt, mens der var pest i København. Det prægtige slot fik derfor lov til at forfalde mere og mere, og da soldater i 1807 i forbindelse med krigen mod England og Sverige opholdt sig på slottet, udbrød der en stor brand, der efterlod slottet som en ruin.

The Castle lost its importance as more and more of the duties of the Royal family moved to the capital. King Frederik IV was the last king to live in the castle, but it was only temporary, while the plague was raging in Copenhagen. The magnificent castle was left and fell more and more into decay, and when soldiers stayed there in connection with the war against England and Sweden in 1807, a large fire broke out, leaving the castle in ruins.

I mange år stod ruinen uberørt hen, mens tidens tand truede med at få den til at falde helt sammen. I dag er slottet restaureret og omdannet til et stort museum, hvor du blandt andet kan få meget mere at vide om Koldinghus’ historie og den danske kongehistorie. Derudover huser Koldinghus særudstillinger, events og levende historie.

The ruins stood untouched for many years, while the ravages of time threatened to destroy the castle completely. Today it is restored and transformed into a large museum, where you can learn a lot about the history of Koldinghus Castle and of the Danish royal family. In addition, Koldinghus Castle hosts special exhibitions, events and living history.

koldinghus.dk

koldinghus.dk/uk

Historie / History / Geschichte


Levende historie på Koldinghus

Koldinghus

Koldinghus Koldinghus hat im Laufe seiner mehr als 700-jährigen Existenz als Grenzfestung und als eines der bevorzugten Schlösser der königlichen Familie eine wesentliche Rolle in Dänemarks Geschichte gespielt. Das Schloss war das erste Schloss, das ausschließlich als Wohnung der königlichen Familie genutzt wurde. Hier starb Christian III am Neujahrstag 1559 und hier verbrachte Christian IV einen beträchtlichen Teil seiner Kindheit und Jugend. Das Schloss verlor seine Bedeutung, als die königliche Familie mehr und mehr Verpflichtungen in der Hauptstadt wahrnahm. König Frederik IV war der letzte König, der eine Zeitlang im Schloss wohnte, aber es war nur kurzzeitig, während in Kopenhagen die Pest herrschte. Das prächtige Schloss unterlag daher mehr und mehr dem Verfall, und als sich 1807 Soldaten im Zusammenhang mit dem Krieg gegen England und Schweden im Schloss aufhielten, brach ein großes Feuer aus, welches das Schloss als Ruine hinterließ. Viele Jahre schlummerte die Ruine unberührt vor sich hin, während der Zahn der Zeit an ihr nagte und der Einsturz drohte. Heute ist das Schloss restauriert und in ein großes Museum verwandelt, wo Sie unter anderem viel mehr zur Geschichte von Koldinghus und der dänischen Könige erfahren. Darüber hinaus beherbergt Koldinghus Sonderausstellungen, Events und lebendige Geschichte. koldinghus.dk/de

Bibliotekssalen

Tip Læs mere om slottes aktiviteter, udstillinger og events på koldinghus.dk

Tips Read more about the castle activities, exhibitions and events at the castle on koldinghus.dk/uk

Tipp Weitere Informationen zu Aktivitäten, Ausstellungen und Events des Schlosses erhalten Sie auf koldinghus.dk/de Historie / History / Geschichte

19


Sct. Nicolai Kirke

Kirkerne i Kolding Churches in Kolding Die Kirchen in Kolding Sct. Nicolai Kirke, som ligger i hjertet af Kolding, er Koldings ældste kirke og kan spores helt tilbage til midten af 1200-tallet. Dengang hed den Kolding Kirke, og var kirke for alle i Kolding, men som byen voksede gennem tiderne, kunne den ikke blive ved med at huse alle byens borgere, og da Kristkirken, som er Koldings største kirke kom til, fik Kolding Kirke i stedet navn efter sin skytsengel Sct. Nicolai. Som alle andre steder i Danmark, har kirken gennem tiden været en betydningsfuld del af livet, og det afspejles både kulturelt og historisk i kirkerummene. For eksempel kan du i Sdr. Bjert Kirke og Sct. Nicolai Kirke se spor tilbage til 1200-tallet, mens du i Simon Peters Kirke fra 1979 kan opleve moderne fortolkninger af kristendommen. visitkolding.dk

Sct. Nicolai Kirke, the Church of Saint Nicholas, located in the heart of Kolding, is Kolding’s oldest church and can be traced all the way back to the mid-13th century. Back then, it was called Kolding Kirke and was the church for everyone in Kolding. However, as the city grew throughout the ages, it could not keep on housing all the citizens of Kolding, so when Kristkirken, the largest church in Kolding, was built, Kolding Kirke was instead named after its guardian angel, Saint Nicholas. Like all other places in Denmark, the church has been an important part of life over the years, which is reflected both culturally and historically on its premises. For example, in Sdr. Bjert Kirke and Sct. Nicolai Kirke you can see traces of the 13th century, while in Simon Peters Kirke from 1979 you can observe modern interpretations of Christianity. visitkolding.dk

20

Historie / History / Geschichte


Simon Peters kirke

Sct. Nicolai Kirke

Die Sct. Nicolai-Kirche, die im Herzen Koldings steht, ist Koldings älteste Kirche und lässt sich bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts zurückverfolgen. Damals hieß sie Kolding Kirke und war Kirche für alle in Kolding, aber während die Stadt im Laufe der Zeit wuchs, konnte sie nicht mehr alle Bürger der Stadt aufnehmen, und als die Kristkirke (Christuskirche) als größte Kirche Koldings hinzukam, erhielt Kolding Kirke stattdessen den Namen seines Schutzengels Sct. Nicolai. Wie alle anderen Orte in Dänemark war die Kirche im Laufe der Zeit ein bedeutungsvoller Teil des Lebens, und dies spiegelt sich sowohl kulturell als auch historisch in den Kirchenräumen wider. So können Sie beispielsweise in Sdr. Bjert Kirke und Sct. Nicolai Kirke Spuren bis zurück ins 13. Jahrhundert erkennen, während in der Simon Peters Kirke von 1979 moderne Interpretationen des Christentums erlebbar sind.

Tip Kirkerne i Kolding er alle åbne i dagstimerne. I Sct. Nicolai Kirke kan du nyde klokkespillet 7 gange om dagen.

Tips All churches in Kolding are open during daylight hours. In the St. Nicolai church you can enjoy the bells’ song seven times a day.

Tipp Die Kirchen in Kolding sind tagsüber geöffnet. In der St. Nikolai-Kirche können Sie das Glockenspiel sieben Mal am Tag genießen.

visitkolding.dk Historie / History / Geschichte

21


Den spanske trappe og Abesssiner

Turisthaven

Historiens vingesus i gaderne The presence of history in the streets Der Flügelschlag der Geschichte in den Straßen Du behøver ikke at tage på et museum for at opleve historien. I Koldings gader finder du historier alle steder. Fra byen i 1200-tallet havde få tusinde indbyggere til den i dag med knap 60.000 har et væld af begivenheder og borgere sat sit præg på byen. Fra Akseltorv, der er opkaldt efter akslerne på bøndernes vogne, der kom til markedsdage på torvet i bylivets spæde begyndelse, til huset fra 1589 på Helligkorsgade 18, der er et af Koldings ældste bevarede huse. I gavlen, som man kan se i den idylliske turisthave, er der indmuret en kanonkugle fra slaget om Kolding i 1849 i forbindelse med Treårskrigen. There is no need for you to go to a museum to experience history. In the streets of Kolding, you will find history everywhere. From the 13th century when the city had a few thousand inhabitants the present day when it has grown to almost 60,000, a wealth of events and citizens have left their mark on the city. From Akseltov, which is named after the axles of the farmers’ wagons that came to the square on market days in the tentative beginnings of city life, to the 22

Historie / History / Geschichte

house from 1589 at 18 Helligkorsgade street, which is one of the oldest preserved houses in Kolding. A canon ball from the battle of Kolding in 1849 during the Three-year War is set in the end wall and can be seen in the idyllic tourist garden. Um die Geschichte zu erleben, müssen Sie nicht in ein Museum gehen. In Koldings Straßen finden Sie überall Geschichten. Von der Stadt im 13. Jahrhundert mit wenigen tausend Einwohnern bis zur heute auf knapp 60.000 Einwohner gewachsenen Stadt haben eine Fülle von Ereignissen und Bürger ihre prägenden Spuren hinterlassen. Vom Akseltorv, der nach den Achsen der Bauernwagen benannt ist, die in den Anfängen des Stadtlebens zu den Markttagen auf den Platz kamen, bis zum Haus von 1589 in der Helligkorsgade 18, das eines der ältesten bewahrten Häuser Koldings ist. Am Giebel, den man im idyllischen Turist Garten sehen kann, ist eine Kanonenkugel von der Schlacht um Kolding von 1849 in Verbindung mit dem dreijährigen Krieg eingemauert.


Tip Sommeren igennem udbydes offentlige rundvisninger. Mødested: Foran rådhuset kl. 19. Datoer: 26/7, 2/8, 9/8, 16/8 og 23/8. Du kan også tage af sted på egen hånd med app’en GeoQuestor. Minibyen

Tips

1

Kolding Miniby Du kan også opleve gaderne, som de så ud i 1860 i Kolding Miniby. Her er hele Kolding bymidte bygget i modeller i størrelsesordenen 1:10. Bygningerne er genskabt med righoldig udsmykning af husenes vinduer med mange minimennesker og dyr i baggårdene, som giver en oplevelse af, hvordan byens liv var. Du finder Kolding Miniby i Geografisk Have. visitkolding.dk

Kolding Miniature Town You can also see what the streets looked like in 1860 at Kolding Miniature Town. This is a model of the entire Kolding city centre, built in scale 1:10. The buildings are restored with abundant decoration of the house windows, many miniature people and animals in the backyards, thus giving an idea of what city life was like. You will find Kolding Miniature Town in the Geographical Garden. visitkolding.dk

All summer long, public tours in Kolding are offered. Meeting point: In front of the city hall at 7 p.m. Dates: 26/7, 2/8, 9/8, 16/8 and 23/8. You can also explore the city on your own with the GeoQuestor app.

Tipp Den Sommer hindurch werden öffentliche Rundgänge angeboten. Treffpunkt: Vor dem Rathaus um 19 Uhr. Datum: 26/7, 2/8, 9/8, 16/8 und 23/8. Sie können auch mit Hilfe der App GeoQuestor auf eigene Faust losziehen.

Download GeoQuestor App

Kolding Miniby In Kolding Miniby können Sie die Straßen auch so erleben, wie sie 1860 aussahen. Hier sehen Sie das ganze Stadtzentrum Koldings als Modell im Maßstab 1:10 erbaut. Die Gebäude sind mit einer reichhaltigen Ausschmückung der Häuserfenster wiedergegeben, während viele Minimenschen und Tiere in den Hinterhöfen eine Vorstellung davon geben, wie das Stadtleben aussah. Sie finden Kolding Miniby im Geografischen Garten. visitkolding.dk Historie / History / Geschichte

23


Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Historiske seværdigheder Historic sights Historische Sehenswürdigkeiten Kolding Stadsarkiv I Nicolai-komplekset kan du møde meget mere af Koldings historie. Kolding Stadsarkiv finder og bevarer fortællinger om livet i Kolding. Foto, filmklip og beretninger tilbyder et Indblik i fortiden og vekslende udstillinger sætter nutiden i perspektiv. stadsarkiv.kolding.dk

Kolding City Archives At the Nicolai Complex you can encounter much more of Kolding’s history. Kolding City Archives finds and preserves stories about the life in Kolding. Photographs, video clips and reports offer a glimpse into the past while changing exhibitions put the present in perspective. stadsarkiv.kolding.dk

Koldings Stadtarchiv Im Nicolai-Komplex können Sie noch viel mehr von Koldings Geschichte begegnen. Koldings Stadtarchiv findet und bewahrt die Erzählungen zum Leben in Kolding. Fotos, Filmausschnitte und Berichte bieten einen Einblick in die Vergangenheit und wechselnde Ausstellungen setzen die Gegenwart in Perspektive. stadsarkiv.kolding.dk 24

Historie / History / Geschichte

21

Dansk Sygeplejehistorisk Museum Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding er Danmarks eneste fagmuseum om sygepleje. Museet fortæller både historien om sygeplejens udvikling, og om den nære omsorg for mennesker. Museet er indrettet i et gammelt tuberkulosesanatorium, med den smukkeste udsigt over Kolding fjord, hvor man kan se, hvordan hospitalsstuer var indrettet og sygeplejen blev udført. sygeplejemuseum.dk

The Museum of Danish Nursing History The Museum of Danish Nursing History in Kolding is the only professional museum on nursing in Denmark. The Museum tells the story of how nursing developed and about the personal care for people. The Museum is housed in an old tuberculosis sanatorium, with the most beautiful view over the Kolding fjord. There you can see how the hospital ward was arranged and how nursing was done. sygeplejemuseum.dk

Dänisches Krankenpflegemuseum Dansk Sygeplejehistorisk Museum in Kolding ist Dänemarks einziges Fachmuseum zur


Kolding Stadsarkiv

Harteværket

Krankenpflege. Das Museum erzählt sowohl die Geschichte der Entwicklung der Krankenpflege als auch die der näheren Fürsorge für die Menschen. Das Museum ist in einem alten Tuberkulose-Sanatorium mit der herrlichsten Aussicht über den Kolding Fjord eingerichtet, wo man sehen kann, wie die Krankenstuben eingerichtet waren und wie die Krankenpflege ausgeführt wurde.

Kolding city and hinterlands’ electricity consumption, but today production constitutes only about 1% of the total consumption in Kolding city. Harteværket is an experience centre with fun for both children and adults.

sygeplejemuseum.dk

Harteværket I Harte lidt uden for Kolding bymidte blev der i 1918–1920 bygget den første større vandkraftcentral af sin art i Danmark. I sin tid kunne Harteværket dække næsten halvdelen af Kolding by og oplands forbrug af el, men i dag udgør produktionen kun omkring 1 % af forbruget i Kolding by. Harteværket er et oplevelsescenter med masser af sjov for både voksne og børn.

hartevaerket.dk

Das Harte-Werk Im etwas außerhalb der Stadtmitte Koldings gelegenen Harte wurde 1918-1920 die erste größere Wasserkraftzentrale ihrer Art in Dänemark gebaut. Zu seiner Zeit konnte das Harte-Werk fast die Hälfte des Stromverbrauchs von Kolding Stadt und des Umlands abdecken, aber heute macht die Produktion nur rund 1 % des Verbrauchs in Kolding Stadt aus. Das HarteWerk ist ein Erlebniscenter mit Spiel und Spass für Kinder und Erwachsene. hartevaerket.dk

hartevaerket.dk

Harteværket Power Station In Harte, just outside Kolding City Centre, the first big hydroelectric power station of its kind was founded in 1918-1920 in Denmark. In its time, Harteværket could cover almost half of Historie / History / Geschichte

25


26

Helligkorsgade


DANSK SYGEPLEJEHISTORISK MUSEUM På sygeplejemuseet ser og oplever man, hvordan sygeplejen og omsorgen har udviklet sig gennem mange hundrede år. At the Danish Museum for Nursing History the visitor experiences how care and nursing has developed through the centuries. In der Krankenpflege-Museum erleben Sie wie Krankenpflege und Fürsorge sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. INFO Tirsdag - søndag: kl.11-16. Lukket mandage. Tuesday - Sunday: 11 a.m to 4 p.m. Closed on Mondays. Dienstag - Sonntag: 11 Uhr bis 16 Uhr. Montags geschlossen. Juli / July / Juli: Åbent alle dage / open every day / jeden Tag geöffnet. Dansk Sygeplejehistorisk Museum Fjordvej 152, 6000 Kolding Tel. +45 7632 7676, museum@dshm.dk www.dshm.dk 21 På kort / on map / auf Karte

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

27


Play is the highest form of research Albert Einstein

28

Nicolai for Børn Børn / Children / Kinder


Har du lyst til at lege? Do you want to play? Spielst du gern? Skal det være vildt eller stille, skal det være ude eller inde, skal det være for store eller små eller begge dele? Skal du være en prinsesse på et slot eller en kæmpe i en miniby? I Kolding er der plads til leg og pjat. Forskning viser, at leg udvikler både kreativitet og sociale kompetencer – vores erfaring siger, at det er lige meget, så længe det er sjovt!

Do you want it to be wild or quiet, outside or inside, for big or little ones, or both? Would you like to be a princess in a castle or a giant in a miniature town? Kolding offers plenty of room for fun and play. Research shows that playing develops both creativity and social skills – our experience tells us that it makes no difference what you do, as long as you are having fun!

Soll es wild oder ruhig sein, soll es draußen oder drin sein, soll es für Große oder Kleine oder Beide sein? Möchtest Du eine Prinzessin in einem Schloss oder ein Riese in einer Ministadt sein? In Kolding ist Platz für Spiel und Spaß. Die Forschung zeigt, dass Spiel sowohl Kreativität als auch soziale Kompetenzen entwickelt – unsere Erfahrung sagt, dass es egal ist, so lange es Spaß macht!

Børn / Children / Kinder

29


Nicolai for Børn

Klippe, klistre og masser af Cutting, pasting and lots of colours Schneiden, Kleben und Unmengen an Farben Nicolai for Børn

Nicolai für Kinder

Nicolai for Børn er et kalejdoskopisk legeunivers. Hvert rum indbyder til sin leg. Vil du male, bygge, klippe og klistre? Vil du klæde dig ud som en ridder og kæmpe med sværd? Vil du tumle med bolde og slå kolbøtter på madrasser? Hvis du er heldig, er der måske en koncert eller et teaterstykke lige i dag – og ellers kan du bare lave dit eget.

Nicolai für Kinder ist ein abenteuerliches Spieluniversum. Jeder Raum lädt zu seinem eigenen Spiel ein. Möchtest du malen, bauen, schneiden und kleben? Möchtest du Dich als Ritter verkleiden und mit einem Schwert kämpfen? Möchtest du mit Bällen toben und Purzelbäume auf Matratzen schlagen? Wenn du Glück hast, gibt es vielleicht ausgerechnet heute ein Konzert oder eine Theateraufführung – und sonst kannst du einfach Deine eigene Aufführung veranstalten.

nicolaiforborn.kolding.dk

Nicolai for Children Nicolai for Children is an adventurous universe of play. Each room offers a new game. Would you like to paint, build, cut and paste? Would you like to dress up as a knight and fight with a sword? Would you like to tumble with balls and do somersaults on mattresses? If you are lucky, there may be a concert or a stage play on this very day. If not, you can just make your own. nicolaiforborn.kolding.dk 30

Børn / Children / Kinder

nicolaiforborn.kolding.dk


Trapholt

26

Harteværket

Trapholt

Harteværket

På Trapholt kan du gå på opdagelse i kunsten sammen med Detektiv Fjumre. Med falsk overskæg og forstørrelsesglas bliver du klædt ud som en rigtig detektiv. Find skjulte symboler i billederne, tæl farverne eller undersøg en deltalje. Alle observationer skal noteres i din detektivbog. Hvis du får alle svar rigtige, er der en lille gave!

Kan du lide vand? Så prøv vandlegepladsen på Harteværket. Her er der masser af aktiviteter for små og store børn. Oplev, hvordan vand bliver til strøm gennem de kæmpestore turbiner. Prøv den magiske interaktive sandkasse, og se udstillingen med el-apparater fra oldefars tid.

trapholt.dk

Trapholt

At Trapholt you can explore art together with Detective Fjumre. With a fake moustache and a magnifying glass, you will be dressed up like a real detective. Find hidden symbols in pictures, count the colours or examine a detail. All observations must be noted in your detective book. If you get all the answers right, there is a small gift for you! trapholt.dk

Trapholt Auf Trapholt kannst du zusammen mit Detektiv Fjumre in der Kunst auf Entdeckungsreise gehen. Mit falschem Schnurrbart und Vergrößerungsglas wirst du als richtiger Detektiv verkleidet. Finde verborgene Symbole in den Bildern, zähle die Farben oder untersuche ein Detail. Alle Beobachtungen müssen in Deinem Detektivbuch notiert werden. Wenn du alle Antworten richtig hast, dann gibt es ein kleines Geschenk!

hartevaerket.dk

Harteværket Power Station

Do you like water? Then you can try the water playground at Harteværket - here you will find a lot of activities for children. Experience how water turns into electricity through the huge turbines. Try the magical interactive sandpit, and see the exhibition about electronic devices from great-grandfathers time. hartevaerket.dk

Das Harte-Werk Seid ihr Wasserratten? Dann solltet ihr Euch den Wasserspielplatz am Harteværket nicht entgehen lassen. Hier finden Sie viele Aktivitäten für Kinder. hartevaerket.dk

trapholt.dk Børn / Children / Kinder

31


Geografisk Have

Kom ud at lege Come out to play Komm raus zum Spielen 1

Geografisk Have og Minibyen Der er også plads til at tumle i Geografisk Have i den sydlige del af Kolding. Blandt havens spændende planter, finder du legepladser, grotter at gemme sig i og dyr du må klappe. Hør en latterfugl grine eller tag en tur på junglestien. Her finder du også Minibyen, som gør dig kæmpestor. geografiskhave.dk

Geographical Garden and Miniature City

You can also romp around in the Geographical Garden in the south of Kolding. Amongst the garden’s exciting plants, you will find playgrounds, caves to hide in and animals to pet. Listen to a laughing kookaburra or go for a walk on the jungle path. Here you will also find the Miniature City, which will make you feel like a giant. geografiskhave.dk

Geografischen Garten Und Ministadt Auch im Geografischen Garten im südlichen Teil Koldings ist Platz zum Toben. Zwischen den interessanten Pflanzen des Gartens findest du Spielplätze, Grotten zum Versteckspielen und Tiere, die du streicheln darfst. Höre eine Jägerlieste lachen oder unternimm einen Spaziergang auf dem Dschungelpfad. Hier findest du auch die Ministadt, die Dich riesengroß macht. geografiskhave.dk 32

Børn / Children / Kinder


Minibyen

17

Legeparken

Legeparken I Legeparken kan du gynge helt op til himlen, rutsje så det kilder i maven, sejle en tur på søen og spille minigolf med familien. Her er sandkasser, moon-cars og vippedyr. Her er en kiosk, toiletter og grill til medbragt mad. Der er gratis entre, åbent hele året og så ligger den tæt på midtbyen. kolding.dk/legeparken

Legeparken playground At the Legeparken playground you can swing all the way up to the sky, get a tickling sensation in the stomach while sliding, take a boat trip on the lake and play mini golf with your family. There are sandboxes, moon-cars and spring rocker animals. Here you will also find a kiosk, restrooms and barbecue for picnic. There is no entrance fee, the playground is open all year round and is very close to the city centre. kolding.dk/legeparken

Spielpark Im Spielpark kannst du bis in den Himmel schaukeln, rutschen, bis es im Magen kitzelt, eine Bootsfahrt auf dem See machen und mit der Familie Minigolf spielen. Hier gibt es Sandkästen, Moon-cars und Schaukeltiere. Hier sind ein Kiosk, Toiletten und ein Grill für mitgebrachtes Essen. Der Eintritt ist das ganze Jahr über kostenlos und der Spielpark liegt nahe am Stadtzentrum.

Hent woopapp’en til din smartphone og få en tur rundt i Geografisk Have med spørgsmål om dyrene. Download the Woop app to your smartphone and get a tour of the Geographical Garden including information about the animals. Hol’ Dir die Woop-App für Dein Smartphone und lass’ Dich auf einer Tour durch den Geografischen Garten mit Fragen zu den Tieren führen.

kolding.dk/legeparken Børn / Children / Kinder

33


Som da

bedstefar var dreng As when grandpa was a boy Als Großvater ein Junge war 5

34

Koldinghus

24

Landbomuseet

Koldinghus er det sidste kongeslot, der er tilbage i Jylland – og du kan lege konge for en dag, hvis du besøger slottet. Her er fine dragter at klæde sig ud i, en fangekælder med en spøgelseshistorie og detektivopgave for de snu.

Sluk for din tablet og prøv at lege som i gamle dage. På Landbomuseet Kolding kan du ikke bare se, hvordan din bedstefar måske har boet – du kan også lege med hans legetøj. Se om du kan slå bedstefar i trillebørsræs eller malk en ko.

koldinghus.dk

landbomuseet.kolding.dk

Koldinghus Castle

Museum of Agriculture

Koldinghus Castle is the last royal castle in Jutland and you can play king for a day, if you visit the castle. There are fine costumes to dress up in, a dungeon with a ghost story and a task for the clever detective.

Turn off your tablet and try playing as in the old days. At the Museum of Agriculture in Kolding not only can you see how your grandfather might have lived. You can also check whether you can beat grandpa in a wheelbarrow race or milk a cow.

koldinghus.dk/uk

landbomuseet.kolding.dk

Koldinghus

Landbomuseet

Koldinghus ist das letzte Königsschloss, das es noch in Jütland gibt – und bei einem Besuch des Schlosses kannst Du einen Tag lang König spielen. Hier gibt es schöne Kostüme zum Verkleiden, ein Kellerverlies mit einer Gespenstergeschichte und eine Detektivaufgabe für die Schlauen.

Schalte Dein Tablet ab und versuche, wie in der alten Zeit zu spielen. Im Landbomuseum Kolding kannst du nicht nur sehen, wie Dein Großvater vielleicht gewohnt hat. Probier‘ mal, ob du Großvater bei einem Schubkarrenrennen oder beim Melken einer Kuh schlagen kannst.

koldinghus.dk/de

landbomuseet.kolding.dk

Børn / Children / Kinder


Once upon a time there was a king... and today you can visit his castle in Kolding.

Landbomuseet

Es war einmal ein König… und heute kannst du sein Schloss in Kolding besuchen.

Der var en gang en konge… ...og i dag kan du besøge hans slot i Kolding.

Dansk Legetøjsmuseum

82

Dansk Legetøjsmuseum I Christiansfeld ligger Dansk Legetøjsmuseum som bygger på en meget stor privat samling. Her er legetøj udstillet fra 40´erne og frem til i dag, og et besøg kan få legebarnet frem i enhver. dansklegetoejsmuseum.com

Danish Toy Museum In Christiansfeld there is a Danish Toy Museum which is based on a very large private collection. Toys from the 1940s to present day are displayed here and a visit to the museum can bring out the child in everyone. dansklegetoejsmuseum.com

Koldinghus

Das Dänische Spielzeugmuseum In Christiansfeld befindet sich das Dänische Spielzeugmuseum und wurde auf einer sehr großen privaten Sammlung basiert. Hier wird Spielzeug von den 1940er Jahren bis heute ausgestellt und ein Besuch bringt in jedem das Spielkind zum Vorschein. dansklegetoejsmuseum.com

Børn / Children / Kinder

35


Slotssøbadet

Midt i legen In mid-play Mitten im Spiel 15

Slotssøbadet

Slotssøbadet

Her er der vandrutsjebaner og legebassiner. Med svømmevinger og mavebælte kan du øve dig i at svømme mod strømmen, eller du kan se, om du tør springe i på dybt vand. Oplev Danmarks første indendørs spraypark som åbner i sommeren 2017. Et væld af vand og leg for alle børn mellem 3 og 12 år.

Hier gibt es Wasserrutschen und Spielbecken. Mit Schwimmflossen und Schwimmring kannst du das Schwimmen gegen den Strom üben, oder du kannst sehen, ob du einen Sprung in das tiefe Wasser wagst. Im Laufe des Sommers 2017 eröffnet Dänemarks erste Indoor-Spray Park. Eine Fülle von Wasser und Spiele für alle Kinder zwischen 3 und 12 Jahren.

ssbad.dk

ssbad.dk

Slotssøbadet Here you can find water slides and pools. With armbands and a swimming belt you can practice swimming against the flow, or you can see if you dare jump in at the deep end. Experience Denmark’s first indoor spraypark. A wealth of water and games for all children between 3 and 12 years. ssbad.dk

36

Børn / Children / Kinder

2

Kolding Bibliotek Mange af Koldings tilbud til legebørn i alle aldre ligger i centrum. Kolding Bibliotek er for eksempel også for børn – og ikke kun dem, der vil læse. Også dem der vil lytte, lege og lære. Her er et legerum til larm, og voksne man kan spørge, når man ikke kan finde det, man leder efter. koldingbib.dk


Kolding Bibliotek

Lotte Rie

Fut fut... Kolding Library Many of Kolding’s offers for kids of all ages are in the centre. Kolding Library is also for children – and not only for those who wants to read. It is also for those who want to listen, play and learn. There is a playroom to be noisy in, and adults are at your disposal to ask if you cannot find what you are looking for. koldingbib.dk

Kolding Bibliothek Viele der Angebote Koldings für Spielkinder jeden Alters befinden sich im Zentrum. Kolding Bibliothek ist beispielsweise auch für Kinder – und nicht nur für jene, die lesen wollen. Auch für jene, die zuhören, spielen und lernen möchten. Hier ist ein Spielzimmer mit Lärm, und man kann Erwachsene fragen, wenn man das Gesuchte nicht findet. koldingbib.dk

Det hyggelige citytog Lotte Rie kører gennem Koldings smukke gamle midtby – for de mindste og de magelige. Lotte Rie kører hver lørdag fra april måned.

Puff puff... The cosy city train Lotte Rie offers a ride through the beautiful old town centre of Kolding – for the little ones and the light-hearted. Lotte Rie drives every Saturday from April.

Puff puff... Der gemütliche Cityzug Lotte Rie fährt durch Koldings hübsche Altstadt – für die Kleinsten und für die Gemächlichen. Lotte Rie fährt ab April an jedem Samstag. Børn / Children / Kinder

37


Kolding Skate Park

Funky Monkey Park

Skater du? Så prøv beton-anlægget i Klostergården. Do you skate? Try the concrete skateboarding facility in Klostergården. Fährst du Skateboard? Dann probier’ die Betonanlage im Klostergården.

29

Funky Monkey Park

Funky Monkey Park

Tør du klatre i trætoppene og svæve fra gren til gren i en tynd snor? Så skulle du prøve Funky Monkey Park. Udsigten over Hylkedalen er fantastisk fra toppen af træerne, og adrenalinen suser i blodet, når der er 20 meters frit fald under fødderne.

Do you dare climb treetops and glide from branch to branch on a thin line? If so, try Funky Monkey Park. The view of Hylkedalen Valley from the treetops is fantastic, and the adrenaline whizzes in your blood with the 20-metre free fall under your feet.

funkymonkeypark.dk

funkymonkeypark.dk

Funky Monkey Park Traust du Dich, in die Baumwipfel zu klettern und an einer dünnen Schnur von Art zu Ast zu schweben? Dann musst du den Funky Monkey Park ausprobieren. Die Aussicht über Hylkedalen ist von den Baumwipfeln aus fantastisch, und das Adrenalin saust im Blut, wenn unter den Füßen 20 Meter freier Fall ist. funkymonkeypark.dk

38

Børn / Children / Kinder


Kolding Skate Park

Viiiiildt fedt! Awe-e-e-esome! Echt cool! Kolding Skatepark

Kolding Skatepark

Adrenalinen suser også, når du skater i Koldings Skatepark som ligger midt i byen. Parken er opbygget som en slags bowl, der munder ud i et street-fokuseret område. Lørdag-søndag mellem kl. 9-11 er den fortrinsvis åben for børn. Øvrig tid er for rutinerede skatere. Medbring dit eget skateboard eller løbehjul - ingen mulighed for at leje.

Das Adrenalin saust auch, wenn du in Kolding Skatepark im Zentrum fährst. Der Park ist als eine Art Schale aufgebaut, die in einen auf die Straße fokussierten Bereich mündet. Samstags und Sonntags ist er zwischen 9 und 11 Uhr vorzugsweise für Kinder geöffnet. Die übrige Zeit ist für geübte Skater. Ein eigenes Skateboard oder Laufrad ist mitzubringen – es besteht keine Möglichkeit zum Ausleihen.

Kolding Skatepark Your adrenaline is also rising when you skate in Kolding Skatepark located in the middle of the town. The park is designed in the shape of a bowl, and is a place for street culture. On Saturdays and Sundays between 9 and 11 a.m. children have priority using the park. At other times it is for experienced skaters. Bring your own skateboard or scooter, it is not possible to rent any. Børn / Children / Kinder

39


Bramdrupdam Fodboldgolf

Brug kroppen Use your body Benutze den Körper Happies Legeland

Happies Legeland

Krabater og krudtugler kan også få brugt energien hos Bowl’n’Fun. De har et legeland med boldbassiner, trampoliner, rutsjebaner, hoppeborge, klatretårne og cykelbaner– og det er lige meget om det regner, for det hele er indendørs! Når entreen er betalt, kan du lege i timevis.

Krabate und Energiebündel können die Energie auch bei Bowl’n’Fun abbauen. Die haben ein Spielland mit Ballbecken, Trampolinen, Rutschen, Hüpfburgen, Klettertürmen und Radrennbahnen – und es ist völlig egal, ob es regnet, da das Ganze drinnen ist! Sobald der Eintritt bezahlt ist, kannst du stundenlang spielen.

kolding.bowlnfun.dk

Happies Legeland Little fellows and live wires can also burn their energy at Bowl’n‘Fun. They have a playground at their disposal with ball pools, trampolines, slides, bouncing castles, climbing towers and bicycle tracks – and it does not matter if it is raining as everything is indoors. Once the entrance fee is paid, you can play for hours. en.kolding.bowlnfun.dk 40

Børn / Children / Kinder

de.kolding.bowlnfun.dk

Fodboldgolf 18 huller for hele familien. I fodboldgolf kan du dyste mod familie og venner, når I sparker bolden fra hul til hul. Frisk luft og motion. Sjov og ballade. Den, der har brugt færrest spark på at få bolden i alle 18 huller, har vundet! koldingfodboldgolf.dk · bramdrupdamfodboldgolf.dk


Happies Legeland

Football Golf 18 holes for the whole family. At Football Golf you can compete against your friends and family when punting the ball from hole to hole. Fresh air and exercise. Fun and trickery. The one to use the fewest punts to get the ball in all 18 holes, wins!

Kolding Fodboldgolf

koldingfodboldgolf.dk · bramdrupdamfodboldgolf.dk

Fußballgolf 18 Löcher für die ganze Familie. Im Fußballgolf kannst du gegen Familie und Freunde kämpfen, wenn Ihr den Ball von Loch zu Loch schießt. Frische Luft und Bewegung. Spaß und Ballade. Derjenige, der die wenigsten Schüsse benötigte, um den Ball in alle 18 Löcher zu bekommen, hat gewonnen! koldingfodboldgolf.dk · bramdrupdamfodboldgolf.dk Børn / Children / Kinder

41


Kæmpe Kolding

klatrepark . p adventure Kletterpark Tree to

Sjov, spænding og action for alle i trætoppene! Mange forskellige baner, til alle aldre og niveauer. 6 baner i 3 til 25 meters højde, og 150 meter lange svævebaner. Kæmpesvævebane, på 350 meter! Sjov og leg, i al slags vejr!

OP

Y VER EN E

DAY

MER! HE SUM T G IN DUR

Hylkevænget 6000 Kolding +45 70 23 83 13

www.funkymonkeypark.dk 29 På kort / on map / auf Karte

Kom og få ny inspiration til friluftslivet - alle kan være med · www.getoutkolding.dk 42


KLAR TIL AT NYDE LIDT BØLGEGANG? SlotssøBadet, Dronning Dorotheas Badstue og Sct. Jørgens Gaard er altid klar til at gøre lidt ekstra, så du kan nyde svømmehallen, spabadet eller festen. Vi ses... Ny SPRAYPARK fra sommer 2017

www.ssbad.dk 15 På kort / on map / auf Karte

Landbomuseet Kolding Oplev barndommens minder med legetøj igennem tiderne i Legetøjsmuseet i Christiansfeld

Åbningstider

Tirsdag - søndag kl. 11.00 - 16.00 Lindegade 40, 6070 Christiansfeld Telefon 2490 9287

Mød landbokulturen fra hjulplov til mejetærsker. Se også redskaber og maskiner fra husholdning og fra de erhverv der havde kontakt til landbruget. Åbent hver onsdag og lørdag kl. 14 til 17. Fra 1. maj til og med uge 42. Grupper efter aftale.

www.dansklegetoejsmuseum.com 82 På kort / on map / auf Karte

Brødsgårdsvej 52, Harte, DK - 6000 Kolding Tel. +45 61339952 www.landbomuseet.dk 24 På kort / on map / auf Karte 43


44

Kulturelle FyrtĂĽrne / Cultural Lighthouses / Kulturelle LeuchttĂźrme


Kulturelle fyrtårne Cultural Lighthouses Kulturelle Leuchttürme Det er ikke uden grund, Kolding bliver forbundet med design, kunst og kultur. Her kan du få helt unikke oplevelser, historiske indblik, blive kunstnerisk udfordret, mærke naturen eller bare underholdt på en interessant og meningsfuld måde. Her kan du opleve Danmarkshistorien helt tæt på side om side med prisbelønnede kulturinstitutioner. Vi har samlet nogle af de allerbedste attraktioner, så det er nemt for dig at vælge.

It is not without good reason that Kolding is associated with design, art and culture. Here you can enjoy truly unique experiences, gain insight into history, face artistic challenges, contemplate nature or just amuse yourself in an interesting and meaningful way. Here you can experience Danish history up close, side by side with award-winning cultural institutions. Below we have compiled some of the very best attractions, so it is easy for you to choose.

Nicht ohne Grund wird Kolding mit Design, Kunst und Kultur in Verbindung gebracht. Hier bekommen Sie völlig einzigartige Erlebnisse, historische Einblicke, Sie werden künstlerisch gefordert, spüren die Natur oder werden einfach nur auf eine interessante und bedeutungsvolle Art und Weise unterhalten. Hier können Sie die Geschichte Dänemarks ganz dicht Seite an Seite mit preisgekrönten Kulturinstitutionen erleben. Wir haben einige der allerbesten Sehenswürdigkeiten zusammengestellt, damit Ihnen die Wahl leichter fällt.

Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

45


Koldinghus 5

Koldinghus er et stykke danmarkshistorie med storhed og fald. Oprindeligt blev Koldinghus bygget som et værn mod hertugdømmerne i syd, men gennem årene ændrede Koldinghus sig fra at være soldaternes hjemsted til at være det foretrukne opholdssted for konger og dronninger. På den skæbnesvangre nat i 1808 var det dog igen soldater, som opholdt sig på slottet, da det brød i brand. I dag er slottet genopbygget med nænsom hånd, så du kan fornemme både storheden og brandens hærgen. Men Koldinghus er mere end et spændende historisk bygningsværk. Under de hvælvede lofter er der både skiftende og faste udstillinger af kunst og kunsthåndværk. Ikke mindst den enestående samling af sølv hvor genstande fra renæssancen frem til vor tid imponerer. På Koldinghus kan man også i 2017 opleve levende historie, hvor børn og voksne udfordres til at komme i kongens tjeneste. I 2017 slår Koldinghus dørene op til en enestående udstilling med H.K.H. Prins Henriks samling af orientalsk jadekunst. Det er også her du kan se Designskolens afgangseksamen fra juni til oktober. koldinghus.dk

46

Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

Koldinghus Castle is a piece of Danish history with its rise and fall. Originally, Koldinghus Castle was built to protect against the duchies in the south, but over the years Koldinghus Castle transformed from the soldiers‘ home to being the favourite residence of kings and queens. On one fateful night in 1808, however, there were no soldiers at the castle when the fire broke out. It has been restored with loving care, allowing you to see both its greatness and the ravages of fire. But Koldinghus Castle is much more than just an exciting historic edifice. Both changing and permanent arts and crafts exhibitions are presented under its vaulted ceilings. The unique collection of silver objects from the Renaissance to present day is utterly stunning. In Koldinghus one can also experience living history in 2017, where children and adults are challenged to join the King’s service. A unique exhibition of HRH Prince Henrik’s Collection of Oriental Jade will be hosted by Koldinghus and will open in 2017. Here you will also find the Design School’s graduation exhibition between June and October. koldinghus.dk/uk


Levende historie på Koldinghus

Koldinghus ist ein Stück dänische Geschichte mit Größe und Fall. Ursprünglich wurde Koldinghus als Verteidigung gegen die Herzogtümer im Süden erbaut, aber im Laufe der Jahre änderte sich Koldinghus von Heimstatt der Soldaten zum vorgezogenen Aufenthaltsort für Könige und Königinnen. In einer folgenschweren Nacht im Jahr 1808 waren es aber wieder Soldaten, die sich im Schloss aufhielten, als ein Brand ausbrach. Heute ist es mit behutsamer Hand wiedererrichtet, damit Sie sowohl die Größe als auch die Verheerung des Brandes wahrnehmen können. Koldinghus ist aber mehr als ein spannendes, historisches Gebäude. Unter den gewölbten Decken gibt es sowohl wechselnde als auch feste Ausstellungen von Kunst und Kunsthandwerk. Nicht zuletzt imponiert die einmalige Sammlung von Silber mit Gegenständen von der Renaissance bis in unsere Zeit. Auf Koldinghus kann man auch 2017 lebendige Geschichte erleben, wo Kinder und Erwachsene herausgefordert werden, in den Dienst des Königs zu treten.

Designskolens afgangsudstilling

In 2017 öffnet Koldinghus die Türen zu einer einzigartigen Ausstellung S.K.H. Prinz Henriks Sammlung orientalischer Jadekunst geschaffen wurden. Hier ist es auch, wo Sie von Juni bis Oktober das Abschlussexamen der Designschule sehen können. koldinghus.dk/de Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

47


Anklaget - kunst og design i retten

Trapholt 26

Trapholts hvide mure møder gæsterne allerede på parkeringspladsen, hvor de vækker nysgerrighed og inviterer besøgende indenfor. Bygningen er i sig selv et eksempel på, hvor glidende grænsen kan være mellem kunst, design og arkitektur, hvilket også kan opleves indenfor. Bag de hvide vægge finder du blandt andet en stor samling af danske designerstole og flere skiftende udstillinger. Her bliver kunsten udvalgt og formidlet, så det flere gange har skabt overskrifter over hele landet. Trapholts tankevækkende udstillinger er med til at sætte vores tid og kultur i perspektiv. I 2017 kan du blandt andet opleve udstillingen Anklaget kunst og design i retten, samt udstillingerne Instant Icon og Michael Kvium - Think bigger. trapholt.dk

48

Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

Guests encounter Trapholt’s white walls already at the parking lot, arousing the visitors’ curiosity and inviting them inside. The building itself is an example of how thin the line between art, design and architecture can be, which is also experienced inside the building. Behind the white walls you will find, a large collection of Danish designer chairs and several changing exhibitions. The art selected and promoted here has repeatedly made countrywide headlines. Trapholt’s thought-provoking exhibitions help put our time and culture in perspective. In 2017, you can experience, the exhibiton “Think bigger by Michael Kvium” and the exibition “Instant Icon”. trapholt.dk


Trapholt designbutik

Trapholt

Trapholts weiße Mauern begegnen den Gästen bereits auf dem Parkplatz, wo sie Neugier wecken und die Besucher hineinbitten. Das Gebäude selbst ist ein Beispiel, wie fließend die Grenze zwischen Kunst, Design und Architektur sein kann, was auch drinnen erlebt werden kann. Hinter den weißen Wänden finden Sie unter anderem eine große Sammlung dänischer Designerstühle und mehrere wechselnde Ausstellungen. Hier wird die Kunst ausgewählt und vermittelt, so dass es mehrmals Schlagzeilen im ganzen Land gab. Trapholts Gedanken anregende Ausstellungen tragen mit dazu bei, unsere Zeit und Kultur in Perspektive zu setzen. Im Jahr 2017 können Sie unter anderem die Austellung ”Anklaget - Kunst und Design vor Gericht” - und die Ausstellungen ”Instant Icon” und “Michael Kvium – Think bigger” erleben.

Stoleudstilling

trapholt.dk

Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

49


Teater i Kolding Theatre in Kolding Theater in Kolding Dronning Dorothea Teatret

Königin-Dorothea-Theater

Dronning Dorothea Teatret er Koldings ambitiøse amatørteater, som står bag Koldings årlige festspil og flere andre forestillinger. Navne som Stig Rossen, Anders W. Berthelsen og Rasmus Bjerg har trådt deres barnesko i Koldings amatørteater-miljø, hvilket siger noget om niveauet. Er der ikke en forestilling, som passer dig, så overvej alligevel at lægge vejen forbi. Dronning Dorothea Teatret holder til i en over 400 år gammel bygning fuld af anekdoter - det kan endda være, at du møder det gamle spøgelse.

Das Königin-Dorothea-Theater ist Koldings ambitioniertes Amateurtheater, das hinter dem jährlichen Festspiel Koldings und mehreren anderen Vorstellungen steht. Namen wie Stig Rossen, Anders W. Berthelsen und Rasmus Bjerg haben ihre Kinderschuhe in Koldings Amateurtheater-Milieu ausgetreten, was etwas zum Niveau aussagt. Wenn es keine Ausstellung gibt, die Ihnen liegt, dann erwägen Sie trotzdem, vorbeizuschauen. Das Königin-DorotheaTheater befindet sich in einem über 400 Jahre alten Gebäude voller Anekdoten – es kann sogar sein, dass Sie dem alten Gespenst begegnen.

dorothea.dk

dorothea.dk

Queen Dorothea Theatre Queen Dorothea Theatre is Kolding’s ambitious amateur theatre which is arranging Kolding’s annual festival play and many other performances. The early careers of names like Stig Rossen, Anders W. Berthelsen and Rasmus Bjerg have started in Kolding’s amateur theatre, which says something about quality level. If there is no performance to your liking, you should still consider dropping by. Queen Dorothea Theatre is located in a more than 400 years old building full of stories - you may even meet the old ghost. dorothea.dk 50

Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

Mungo Park Kolding Siden 2008 har egnsteateret Mungo Park Kolding underholdt, overrasket, forstyrret og fornøjet sit publikum. Det anmelderroste teater er et repertoire- og ensembleteater, som årligt producerer 2-3 nye forestillinger, der bygger på ny dansk dramatik - ofte noget, der tager udgangspunkt i lokalområdet. Anmelderne har rost produktionerne til skyerne, og i 2017 fortsætter teateret med at sætte virkeligheden i perspektiv. mungoparkkolding.dk


Mungo Park

Mungo Park

Dronning Dorothea Teatret Foto: Nikolai Nielsen

Mungo Park Kolding Regional theatre Mungo Park Kolding has been entertaining, surprising, disturbing and amusing its audience since 2008. This critically acclaimed theatre is a repertoire and ensemble theatre, annually producing 2-3 new performances based on contemporary Danish drama and often dealing with local themes. Critics have praised productions to the skies, and in 2017 the theatre will continue putting the reality in perspective. mungoparkkolding.dk

Mungo Park Kolding Seit 2008 hat das Lokaltheater Mungo Park Kolding sein Publikum unterhalten, überrascht, verstört und vergnügt. Das von Kritikern gepriesene Theater ist ein Repertoire- und Ensembletheater, das jährlich 2-3 neue Vorstellungen produziert, die auf neuer dänischer Dramatik basieren – häufig etwas, das einen Ausgangspunkt in der lokalen Umgebung nimmt. Die Kritiker haben die Produktionen in den Himmel gelobt, und 2017 fährt das Theater fort, die Wirklichkeit unter anderem mit einem Stück zur Dänischen Volkspartei und ihrem Platz in unserer heutigen Zeit in Perspektive zu setzen.

Vidste du… At Mungo Park er navnet på en skotsk læge og opdagelsesrejsende, som levede fra 1771 til 1806? Did you know... That Mungo Park is the name of a Scottish doctor and explorer who lived from 1771 to 1806? Wussten Sie... dass Mungo Park der Name eines schottischen Arztes und Entdeckungsreisenden ist, der von 1771 bis 1806 lebte?

mungoparkkolding.dk Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

51


Godset 52

I de rustikke lokaler på Koldings nedlagte godsbanegård, er der i dag et moderne spillested, som byder på cirka 120 koncerter i alle genrer henover året. Her har navne som Volbeat, Shubidua og Pharrell spillet gennem tiden, og i 2017 fortsætter Godset med et bredt udbud af koncerter i høj kvalitet. Du kan glæde dig til navne så forskellige som Mads Langer, Ida Corr, Rasmus Walter og Wafande.

Presently at the rustic premises of Kolding’s closed-down freight yard lives a modern music venue, offering about 120 concerts in all genres throughout the year. Names like Volbeat, Shubidua and Pharrell have performed here over the years, and in 2017 Godset will continue to offer a variety of high quality concerts. You can look forward to names as diverse as Mads Langer, Ida Corr, Rasmus Walter and Wafande.

godset.net

godset.net

Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme


Kolding Light Festival

Foto: Lasse Lagoni

Vidste du… At Godset i februar 2010 lagde hus til Rasmus Seebachs allerførste koncert med live-band?

In den rustikalen Räumen auf Koldings stillgelegtem Güterbahnhof befindet sich heute eine moderne Spielstätte, die im Laufe des Jahres etwa 120 Konzerte aller Genres anbietet. Hier haben im Laufe der Zeit Namen wie Volbeat, Shubidua und Pharrell gespielt, und 2017 fährt Godset mit einer breiten Auswahl an Konzerten hoher Qualität fort. Sie können sich auf so unterschiedliche Namen wie Mads Langer, Ida Corr, Rasmus Walter und Wafande freuen.

Did you know... That in February 2010 Godset presented Rasmus Seebach’s very first concert with a live band? Wussten Sie... dass Godset im Februar 2010 der Veranstaltungsort für Rasmus Seebachs allererstes Konzert mit Live-Band war?

godset.net Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

53


Geografisk Have The Geographical Garden Geografischer Garten 1

Oplev en verden af planter i Geografisk Have. Her er en enestående samling af blomster, træer, planter og urter fra hele verden. I stedet for at sætte planter sammen efter deres slægtsskab, så er planterne i Geografisk Have sat sammen efter deres oprindelsessted, hvilket giver en anderledes og spændende have at gå rundt i.

Discover a world of plants in the Geographical Garden. Here you will find a unique collection of flowers, trees, plants and herbs from all over the world. Instead of putting plants together according to their categories, the plants in the Geographical Garden are arranged by their country of origin, resulting in a different and exciting garden to walk in.

Det var en engageret ejer af en planteskole, som grundlagde haven, men siden er den blevet et populært samlingspunkt for koldingensere og en yndet attraktion for turister. Her kan du købe planter til din egen have, når der afholdes markeder, dufte til krydder- og lægeurter eller gå tur gennem grotter af kinesisk sandsten, hvor forsythia, spiræa og dronningebusk skaber en smuk, grøn ramme.

It was a committed garden centre owner, who founded the garden, but since then it has become a popular meeting place for the residents of Kolding and a favourite attraction for tourists. Here you can purchase plants for your own garden on market days, you can smell spices and medicinal herbs or go for a walk through caves of Chinese sandstone in the beautiful setting of forsythias, bridal-wreaths and beauty bushes.

geografiskhave.dk

geografiskhave.dk

54

Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme


Geografisk Have indgang

Hver tirsdag sommeren igennem er der grillaften. Every Tuesday throughout the summer there is going to be a barbecue night.

Geografisk Have

Den ganzen Sommer hindurch ist an jedem Dienstag Grillabend.

Erleben Sie eine Welt der Pflanzen im Geografischen Garten. Hier befindet sich eine einzigartige Sammlung von Blumen, Bäumen, Pflanzen und Kräutern. Statt Pflanzen nach deren Verwandtschaft zusammenzustellen, wurden die Pflanzen im Geografischen Garten nach ihrem Ursprungsort zusammengestellt, was einen andersartigen und interessanten Garten zum Herumspazieren ergibt. Es war ein sehr engagierter Eigentümer einer Pflanzenschule, der den Garten gründete, aber seitdem ist er zu einem beliebten Treffpunkt für die Bewohner Koldings sowie eine beliebte Sehenswürdigkeit für Touristen geworden. Hier können Sie Pflanzen für Ihren eigenen Garten kaufen, wenn Märkte abgehalten werden, Düfte für Gewürz- und Heilkräuter erstehen oder durch Grotten aus chinesischem Sandstein spazieren, wo Forsythie, Spiersträucher und Kolkwitzie einen hübschen, grünen Rahmen schaffen. geografiskhave.dk Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

55


Nicolai Komplekset Nicolai Complex Nicolai-Komplex Nicolai er et kulturelt kraftcenter i hjertet af Kolding. Komplekset består af fem selvstændige huse, men de fungerer også som én kulturel helhed med biograf, kunstudstillinger, koncerter og kulturel legeplads, hvor koldingenserne kan få hjælp og plads til at realisere et kulturprojekt, hvad enten det er stort eller lille, man er professionel eller amatør. Nicolai er centrum i det gamle “latinerkvarter”, der oprindeligt omfattede fem skolebygninger opført i perioden fra 1856-1908. Komplekset viser derfor, hvordan skolebyggeriet udviklede sig i denne periode og vidner også om, at byens befolkning voksede eksplosivt. Fra slutningen af 1940erne blev bygningerne tilsammen kaldt Sct. Nicolai Skole. I dag gør Nicolai brug af de gamle bygninger, der med deres forskelligartede arkitektur byder på gode muligheder for kulturelle udfoldelser. I den gamle skolegård er der nu et spændende og prisbelønnet byrum. Det er et stemningsfuldt åndehul og rammen om mange forskellige aktiviteter hele året rundt. Markeder, koncerter, underholdning, leg, workshops og byrumseksperimenter. nicolai.kolding.dk

56

Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

Nicolai is a cultural centre of excellence in the heart of Kolding. The complex consists of five independent buildings, but they also act as one cultural whole with cinema, art exhibitions, concerts and cultural playground, where the residents of Kolding can find help and space for realisation of cultural project, whether large or small, regardless of whether they are professionals or amateurs. Nicolai is the centre of the old “Latin Quarter”, which originally comprised five school buildings erected in the period 1856-1908. The complex therefore shows how school construction evolved during this period and testifies to the city’s population growing explosively. From the end of the 1940s all the buildings as a whole were called Saint Nicholas School. Today, the old buildings, with their versatile architecture and excellent opportunities for cultural exercises, are home to Nicolai. There is an exciting and award-winning urban space now in the old school yard. It is an atmospheric breathing space and the setting for many different activities throughout the year - fairs, concerts, entertainment, games, workshops and urban experiments. nicolai.kolding.dk


Vidste du… At betegnelsen ”latinerkvarter” fra gammel tid henviser til området omkring læreanstalter og universiteter, hvor de latinkyndige dominerede gadebilledet? Did you know... That the term “Latin Quarter” from old times refers to the area around colleges and universities, where experts in Latin dominated the streets? Wussten Sie... Dass die Bezeichnung „Lateinerquartier“ aus der alten Zeit auf den Bereich rund um Bildungsseinrichtungen und Universitäten hinweist, wo die Lateinkundigen das Straßenbild dominierten?

Nicolai ist ein kulturelles Kraftzentrum im Herzen Koldings. Der Komplex besteht aus fünf selbstständigen Häusern, die aber auch als eine kulturelle Ganzheit mit Kino, Kunstausstellungen, Konzerten und kulturellem Spielplatz fungieren, wo die Bewohner Koldings Hilfe und Platz zum Realisieren eines Kulturprojekts bekommen können, egal wie groß oder klein, ob man Profi oder Amateur ist. Nicolai ist das Zentrum des alten „Lateinerquartiers“, das ursprünglich fünf Schulgebäude umfasste, die im Zeitraum von 1856-1906 errichtet wurden. Der Komplex zeigt daher, wie sich der Schulbau in jenem Zeitraum entwickelte und bezeugt auch, dass die Einwohnerzahl der Stadt explosiv zunahm. Ab Ende der 1940er Jahre wurden die Gebäude zusammen als Sct. Nicolai-Schule bezeichnet. Heute macht Nicolai Gebrauch der alten Gebäude, die mit ihrer verschiedenartigen Architektur gute Möglichkeiten für kulturelle Entfaltungen bieten. Im alten Schulhof befindet sich jetzt ein interessanter und preisgekrönter Stadtraum. Dieser ist das ganze Jahr über ein stimmungsvoller Freiraum und Rahmen für viele verschiedene Aktivitäten: Märkte, Konzerte, Unterhaltung, Spiel, Workshops und Stadtraumexperimente.

Nicolai Gården

Nicolai Biograf

nicolai.kolding.dk Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

57


Christiansfeld Centrum

Christiansfeld UNESCO har udnævnt Christiansfeld til at være en del af verdensarven, som ”et unikt vidnesbyrd om en kulturel tradition, der stadig eksisterer” og som ”et enestående eksempel på en arkitektur, der illustrerer et bestemt trin i menneskets historie”. Der er kun syv steder i Danmark, som bærer den fine titel af ”verdensarv” og kun 1.031 steder i hele verden, så det er ganske særligt, at vi nu også kan bryste os af titlen i Christiansfeld. Mens mange byer er opstået lidt tilfældigt på gamle knudepunkter for handel og trafik, så er grundlæggelsen af Christiansfeld nøje planlagt – målet var at skabe en ideel by, som skulle huse Brødremenighedens medlemmer i Danmark. Historien bag byen er stadig levende og charmerende i de lige gader med de gule huse, som præger bybilledet. Den tyske byggetradition blandet med religionens ydmyghed ses i den stringente og enkle arkitektur. Her møder du en ro og gæstfrihed, som indbyder til at forlænge besøget med en overnatning eller to. visitkolding.dk

UNESCO has proclaimed Christiansfeld to be a part of the world heritage, as “a unique testimony to a cultural tradition which is living or which has disappeared” and as “an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates a significant stage in human history”. There are only seven places in Denmark, and 1,031 in the world, which bear the title “World Heritage”, so this is quite a special distinction that we in Christiansfeld can now brag about. While many cities have emerged somewhat randomly at old commercial and traffic centres, the founding of Christiansfeld has been carefully planned. The aim was to create a perfect city to house the Moravian Brethren in Denmark. The story behind the city is still alive and charming in the straight streets with yellow houses that characterise the cityscape. The German building tradition mixed with the humility of religion is apparent in the rigorous and simple architecture. Here you will encounter calmness and hospitality that invite you to extend your visit by a night or two. visitkolding.dk

58

Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme


Die UNESCO hat Christiansfeld zum Teil des Welterbes ernannt, als „ein einzigartiges Zeugnis für eine kulturelle Tradition, die immer noch existiert“ und als „einmaliges Beispiel einer Architektur, die eine bestimmte Stufe in der Geschichte des Menschen illustriert“. Es gibt nur sieben Orte in Dänemark, die den vornehmen Titel als „Welterbe“ tragen, und nur 1.031 in der ganzen Welt, so dass es etwas ganz Besonderes ist, dass wir uns jetzt auch in Christiansfeld mit dem Titel brüsten können. Während viele Städte etwas zufällig an alten Knotenpunkten des Handels und Verkehrs entstanden, so wurde die Gründung von Christiansfeld genau geplant – das Ziel war, eine ideale Stadt zu schaffen, die die Mitglieder der Brüdergemeine in Dänemark unterbringen sollte. Die Geschichte dieser Stadt ist nach wie vor lebendig und charmiert mit den geraden Straßen mit den gelben Häusern, die das Stadtbild prägen. Die deutsche Bautradition, vermischt mit der Bescheidenheit der Religion, tritt in der stringenten und einfachen Architektur zutage. Hier begegnen Sie einer Ruhe und Gastfreundschaft, die zur Verlängerung des Besuchs um eine Übernachtung oder auch zwei einlädt. visitkolding.dk Kulturelle Fyrtårne / Cultural Lighthouses / Kulturelle Leuchttürme

59


KOLDING BIBLIOTEK Kolding Bibliotek er et aktivt og levende kulturhus for hele familien med plads til leg, fordybelse og hygge. The Library of Kolding is an active and vibrant cultural center for the whole family with room for play, immersion and fun. Die Bibliothek Koldings ist eine aktive und attraktive Kulturhaus. Hier gibt es viele Möglichkeiten für Spiel, Eintauchen und Gemütlichkeit für die ganze Familie. INFO Monday - Thursday: Friday: Saturday: Sunday (Oct-March): Kolding Bibliotek Slotssøvejen 4, 6000 Kolding Tel. +45 7979 1100 www.koldingbib.dk

2 På kort / on map / auf Karte

Kulturnat

60

8 a.m. - 9 p.m. 8 a.m. - 6 p.m. 10 a.m. - 2 p.m. 1 p.m. - 4 p.m.

Free wi-fi


Tag på tur i den store grønne verden Besøg byens botaniske have og gå på opdagelse i træer og blomster fra hele verden. Nyd en picnictur, oplev minibyen og se dyr i mini zoo. Find vej og åbningstider på geografiskhave.dk

1 På kort / on map / auf Karte 61


BESØG KOLDINGS

TO SPÆNDENDE KULTURSTEDER

&

DESIGNBY

Trapholt er dansk design og kunst. Oplev museets markante arkitektur af Boje Lundgaard og Arne Jacobsens design i det unikke Kube-flex-sommerhus, som fremvises hver dag kl. 13 og 15 (+ kl. 11 i weekenden). Nyd caféen med storslået udsigt til Kolding Fjord eller besøg den velassorterede designbutik.

H

I

G

H

L

I

G

INSTANT ICON - FOTOGENT DESIGN

17. NOVEMBER 2016 –20. AUGUST 2017 ANKLAGET - KUNST OG DESIGN I RETTEN

19. JANUAR 2017 – 20. AUGUST 2017 MICHAEL KVIUM -THINK BIGGER 9. MARTS 2017- 30. DECEMBER 2017 BESTIL BORD I CAFÉEN, TLF. 75 52 22 31

WWW.TRAPHOLT.DK #TRAPHOLT

KONGESTAD Besøg byens gamle kongeslot, der blev grundlagt i 1200-tallet, brændte i 1808 og blev restaureret af Exner-arkitekterne fra 1970 til 1989. På museet kan du opleve dansk kunst og kunsthåndværk og landets største samling af nyere dansk sølv. Derudover byder Madkælderen på uforglemmelige madoplevelser.

H

T

S

2

0

26 På kort / on map / auf Karte

7

HIMMELSTEN H.K.H. PRINS HENRIKS SAMLING AF ORIENTALSK JADEKUNST H.K.H. Prins Henrik har hele sit liv samlet på asiatisk jadekunst. Samlingen, der til daglig står på Fredensborg Slot, Amalienborg og på Château de Cayx, spænder vidt både i stil, størrelse, form og farve og tæller over flere tusinde genstande. Dele af denne samling udstilles nu for første gang og kan kun opleves på Koldinghus.

22. JANUAR – 27. AUGUST 2017 BESØG MADKÆLDEREN, TLF. 75 50 47 98

WWW.KOLDINGHUS.DK #KOLDINGHUS

GRATIS ADGANG FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR.

62

1

5 På kort / on map / auf Karte


ELSE” PLEV MER” ED O F , GLEM N G Æ I R R E D AL ”SUV , MAN SIGT ...” VELSE D E U L P N EE “EN O ”SIKK

EN ENESTÅENDE OPLEVELSE, DU KAN LEVE HØJT PÅ LÆNGE Tag på BRIDGEWALKING 60 meter oppe i brokonstruktionen af Den Gamle Lillebæltsbro. Vores dygtige guider fortæller om broen og omgivelserne, mens du mærker vinden i dit hår – og suset i maven, når toget langt under dig får broen til at ryste ganske svagt. Tag familie og venner i hånden og oplev en udsigt, der fuldstændig vil tage pusten fra jer.

Få mere at vide om årets oplevelse og køb billet på www.bridgewalking.dk HUSK det også er for børn – de skal bare være min. 140 cm.

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG VELKOMMEN I HØJDEN! 18 På kort / on map / auf Karte 63


Kanotur pĂĽ Kolding Ă…

64

Natur / Nature / Natur


Oplevelser for krop og sjæl Experiences for the body and soul Erlebnisse für Körper und Seele I og omkring Kolding er der mulighed for at få rørt kroppen, mærke livet og opleve naturen helt tæt på. Hør spættens hakken, opdag et rådyr gå stille rundt og se trækronerne spejle sig i søens vand. Find søde bær og ro for sjælen, eller tag på eventyr med primitive overnatninger. Det hele er ikke længere væk, end en cykeltur for de friske.

In and around Kolding there are plenty of opportunities to workout, observe life and experience nature up close. Listen to the woodpecker’s pecking, spot a deer going about calmly and see the reflection of the treetops in the lake. You can find sweet berries and tranquillity for the soul, or set off on an adventure, spending the night at a primitive campsite. All this is not farther away than a bicycle’s ride for those who like to keep fit.

In und um Kolding herum besteht die Möglichkeit, den Körper zu bewegen, das Leben zu spüren und die Natur ganz nah zu erleben. Hören Sie das Hacken des Spechts, entdecken Sie das leise herumspazierende Reh und sehen Sie die Baumkronen, wie sie sich im Wasser des Sees spiegeln. Sie können süße Beeren und Ruhe für die Seele finden, oder ziehen Sie in ein Abenteuer mit primitiven Übernachtungen. Das Ganze ist nicht weiter weg als eine Radtour für die Fitten.

Natur / Nature / Natur

65


Nak & æd

med fiskestangen Catch & Eat Mit der Angel siegen und essen

visitkolding.dk

Langs sydsiden af Kolding Fjord, rundt om Stenderup Hage og syd på gennem Lillebælt er der mange gode steder. Ved Gl. Ålbo Camping kan du leje en båd og søge efter fisk længere ude. Husk, at du skal have et fisketegn, uanset hvor du fisker. Du kan købe et fisketegn på visitkolding.dk.

In Kolding gibt es gute Möglichkeiten zum Fangen des Abendessens. Der Fjord ist reich an Seeforellen, Plattfischen und Dorschen. Packen Sie den Fisch mit etwas frischer Zitrone, Dill, Pfeffer und ein bisschen Salz in Alufolie, grillen ihn und servieren ihn mit dampfenden Kartoffeln und grünem Salat.

visitkolding.dk

There are plenty of good opportunities to catch your supper in Kolding. The fjord is rich in trout, flatfish and cod. Wrap the fish in foil with a bit of fresh lemon, dill, pepper and a pinch of salt; grill it and serve with steamed potatoes and green salad. Along the south side of Kolding Fjord, around Stenderup Hage and south through the Little Belt are many good fishing spots. At Gl. Ålbo Camping you can rent a boat and look for fish 66

further away from the coast. Remember that regardless of where you are fishing, you need a fishing licence. You can buy one at visitkolding. dk.

Der er gode muligheder for at fange aftensmaden i Kolding. Fjorden er rig på havørreder, fladfisk og torsk. Pak fisken i stanniol med lidt frisk citron, dild, peber og lidt salt, grill den og server med dampede kartofler og grøn salat.

Natur / Nature / Natur

Entlang der Südseite des Kolding Fjord, rund um Stenderup Hage und südlich durch den Kleinen Belt gibt es viele gute Stellen. Bei Gl. Ålbo Camping können Sie ein Boot mieten und weiter draußen nach Fischen suchen. Denken Sie daran, dass Sie einen Angelschein haben müssen, egal an welchem Ort Sie angeln. Sie können einen Angelschein auf visitkolding.dk kaufen. visitkolding.dk


I Kolding Ådal kan du smide snøren i åen side om side med koldingenserne og fange gedder, aborrer, laks og meget andet. In Kolding River Valley you can cast your line in the river alongside Kolding locals and catch pike, perch, salmon and many more. In Kolding Ådal können Sie die Schnur Seite an Seite mit den Einheimischen aus Kolding in das Flüsschen werfen und Hechte, Flussbarsche, Lachs und viele andere fangen.

Put Hvor må jeg fiske? Kolding, Fredericia og Middelfart har lavet en samlet oversigt over alle de steder, du må fiske. Hver fiskeplads er kort beskrevet med fiskearter, sæson og anden nyttig viden. Find oversigten på visitlillebaelt.dk

Where can I fish? Kolding, Fredericia and Middelfart have compiled a summary of all the places where you can fish. Each fishing spot is briefly described with species, season and other useful information. Find the summary at visitlillebaelt.com

Wo darf ich angeln? Kolding, Fredericia und Middelfart haben eine gemeinsame Übersicht über alle die Stellen erstellt, an denen Sie angeln dürfen. Jeder Angelplatz ist mit Fischarten, Saison und anderen nützlichen Angaben kurz beschrieben. Sie finden die Übersicht auf visitlillebaelt.de

&Take

Vil du hellere fiske i ferskvand og øge chancerne for bid, så prøv en af de 5 gode Put & Take søer lidt vest for Kolding. If you would rather fish in freshwater and increase your chances of getting a bite, try one of the 5 Put & Take lakes a bit west of Kolding. Wenn Sie lieber in Süßwasser angeln und die Chancen des Anbeißens steigern möchten, dann probieren Sie einen der 5 Put & Take-Seen etwas westlich von Kolding. • • • • •

Stenvad Put & Take Hvilested Lystfiskersøer Favstrup Put & Take Seest Møllesø Skovhave Fiskesø Natur / Nature / Natur

67


Birkemose Golf Club

18 huller i det grønne 18 holes in the green 18 Löcher im Grünen Birkemose Golf Club

Birkemose Golf Club

Vil du gerne have større afstande på dit drive, er Birkemose Golf Club et godt alternativ. Banen er anlagt i smuk natur med skov, søer samt mere åbne og flade områder. Dele af banen går gennem et kuperet terræn, som giver udfordringer. På turen rundt vil man kunne nyde den flotte udsigt, der er både over banen, men også ud over det smukke naturområde.

Wenn Sie für Ihren Drive lieber größere Entfernungen haben möchten, dann ist Birkemose Golf Club eine gute Alternative. Der Platz ist in schöner Natur mit Wald, Seen sowie mehreren offenen und flachen Bereichen angelegt. Teile des Platzes gehen durch hügeliges Gelände, das für Herausforderungen sorgt. Auf dem Rundgang genießt man die tolle Aussicht, die sowohl über den Platz als auch über die herrliche Naturlandschaft besteht.

birkemosegolf.dk

Birkemose Golf Club If you prefer greater distances on your drive, Birkemose Golf Club is a good alternative. The area surrounding the course is one of outstanding natural beauty with forests, lakes and more open, flat country. Some parts of the course go through a hilly terrain which is somewhat challenging. On the trip around you will be able to enjoy the magnificent view of the course, but also of the beautiful nature. birkemosegolf.dk 68

Natur / Nature / Natur

birkemosegolf.dk


Try3Golf Kolding Golf Club

Kolding Golf Club I Kolding har vi to golfklubber tæt på byen. Kolding Golf Club ligger kun et stenkast fra Kolding Storcenter og grænser op til den populære Marielundskoven. Banen blev oprindeligt anlagt i 1933, men er siden både moderniseret og udbygget, så den lever op til spillernes ønsker og forventninger. Men de oprindelige karakteristika som en bane med spektakulære huller og præcision er vigtigere end at få presset de sidste meter ud af drivet gælder stadig. kgc.dk

Kolding Golf Club In Kolding we have two golf clubs close to town. Kolding Golf Club is just a stone’s throw from Kolding Shopping Centre, overlooking the popular Marielund Forest. This golf course was originally laid out in 1933, but since then has been both modernised and expanded so that it lives up to the players’ demands and expectations. But the original characteristics of a course with spectacular holes and high precision are still more important than covering the last few meters of the drive.

Et samarbejde mellem Fredericia Golf Club, Golfklubben Lillebælt og Birkemose Golf Klub giver mulighed for at du kan prøve 3 smukke og varierende golfbaner, tæt på Lillebælt og inden for 20 min. kørsel. Greenfee-billet til en bane koster 200 kr. Med en TRY3GOLF Greenfee-billet, kan du prøve alle tre for 500 kr. Køb dem på dit overnatningssted. lillebaelt.dk/lillebaelt/try3golf

A collaboration between Fredericia Golf Club, Little Belt Golf Club and Birkemose Golf Club allows you to try three beautiful motley golf courses close to the Little Belt, only a 20 minutes’ drive away. The green fee ticket for a golf course costs DKK 200. With a TRY3GOLF Green fee ticket, you can try all three for only DKK 500. Buy a ticket from the place where you are staying. visitlillebaelt.com

In Kolding haben wir zwei Golfklubs nahe an der Stadt. Kolding Golf Club liegt nur einen Steinwurf von Kolding Storcenter entfernt und grenzt an den beliebten Wald von Marielund. Der Platz wurde ursprünglich 1933 angelegt, wurde seitdem aber modernisiert und ausgebaut, so dass er die Wünsche und Erwartungen der Spieler erfüllt. Die ursprünglichen Eigenschaften als Platz mit spektakulären Löchern und Präzision sind wichtiger, als die letzten Meter aus dem Drive zu quetschen, und sie gelten nach wie vor.

Eine Zusammenarbeit zwischen Fredericia Golf Club, Golfklubben Lillebælt und Birkemose Golf Club bietet die Möglichkeit, dass Sie drei schöne und abwechslungsreiche Golfplätze nahe am Kleinen Belt und binnen 20 Minuten Fahrzeit ausprobieren können. Die Greenfee-Karte für einen Platz kostet DKK 200. Mit einer TRY3GOLF Greenfee-Karte können Sie alle drei für DKK 500 ausprobieren. Kaufen Sie sie an Ihrem Übernachtungsort.

kgc.dk

visitlillebaelt.de

kgc.dk

Kolding Golf Club

Natur / Nature / Natur

69


Få følelsen af frihed under åben himmel Feel free under the open sky Erleben Sie der Freiheit unter freiem Himmel Marielundskoven, der ligger tæt på byen, er Koldings mest populære. Her er et aktivt liv med løbere, MTB-cykler, hesteryttere og hundeluftere. Lidt længere væk fra byen, kan du finde ro, primitive overnatningsmuligheder og bålsteder. Lej en cykel og tag en tur på den nedlagte jernbane langs Troldhedestien eller sejl i kano på Kolding Å.

Hvor vil du hen? Kolding er omgivet af skove, fjorden og strande. For at gøre det nemt for dig, at finde nogle af de bedste steder, har vi samlet inspiration til forskellige ruter, distancer og sværhedsgrader til både cykel- og vandreture. Prøv f.eks. en af de fire kløverstier, som alle har udgangspunkt fra Akseltorv i hjertet af Kolding. visitkolding.dk

Marielund Forest, situated close to the town, is the most popular place in Kolding. There is an active life here with runners, mountain bike riders, horseback riders and dog walkers. A little further away from the town, you can find peace, primitive accommodation and a place to make a bonfire. Rent a bicycle and go on a trip to the old railway truck along Troldhedestien trail, or go canoeing in Kolding River.

Taking you places Kolding is encompassed by forests, the fjord and beaches. To make it easy for you to find some of the best places we have summarised inspiration for different routes, distances and difficulty levels for both cycling and hiking trips. Try, for example, one of the four trefoil trails, all of which start from Akseltorv square in the heart of Kolding. visitkolding.dk

70

Natur / Nature / Natur


Marielundskoven

14 af de bedste Bålsted i Stenderupskovende

Brochuren Naturruter i Kolding Kommune samler nogle af de bedste naturruter i kommunen og krydrer dem med små historier og seværdigheder undervejs. Download den på visitkolding.dk.

14 of the best The brochure Nature Trails in Kolding Municipality shows some of the best nature trails in the municipality, spicing them up with stories and landmarks along the way. Download it at visitkolding.dk.

14 der Besten Der nahe an der Stadt liegende Wald von Marielund ist der beliebteste in Kolding. Hier herrscht reges Leben mit Joggern, Mountainbikes, Reitern zu Pferde und Hundegängern. Etwas weiter von der Stadt entfernt können Sie Ruhe, primitive Übernachtungsmöglichkeiten und Lagerfeuerplätze finden. Mieten Sie ein Fahrrad und machen Sie eine Tour auf der stillgelegten Bahnstrecke entlang des Troldhedestien oder fahren Sie mit einem Kanu auf dem Kolding Å.

Die Broschüre Naturrouten in der Kommune Kolding fasst einige der besten Naturrouten in der Kommune zusammen und würzt sie mit kleinen Geschichten und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Laden Sie sie auf visitkolding. dk herunter.

Wo wollen Sie hin? Kolding ist von Wäldern, Fjords und Stränden umgeben. Um es Ihnen zu erleichtern, einige der besten Stellen zu finden, haben wir Inspiration für verschiedene Routen, Entfernungen und Schwierigkeitsgrade sowohl für Rad- als auch für Wandertouren zusammengestellt. Probieren Sie z. B. einen der vier Kleepfade, die alle ihren Ausgang am Akseltorv im Herzen Koldings nehmen.

naturruter i

kommune

visitkolding.de Natur / Nature / Natur

71


Ansigstbehandling

Dronning Dorotheas Badstue

Forkælelse for sjælen Pampering for the soul Verwöhnung der Seele 15

72

Er vejret eller temperamentet ikke til udelivet, kan Slotssøbadet og Dronning Dorotheas Badstue i stedet give dig sjove og luksuriøse oplevelser. Slotssøbadet er et stort vandland med bassiner for hele familien og udsigt til Slotssøen og Koldinghus. Der er dampbade, svømmebassiner, legebassiner og varmtvandsbassiner.

If the weather or your disposition are not into outdoor life, Slotssøbadet and Queen Dorothea’s Spa can instead offer you fun and luxurious experiences. Slotssøbadet is a large leisure pool complex with pools for the whole family and a view of Slotssøen and Koldinghus Castle. There are steam baths, swimming pools, play pools and hot water pools here.

ssbad.dk

ssbad.dk

Dronning Dorotheas Badstue ligger i direkte forlængelse af badelandet, og er du over 15 år, kan du købe adgang hertil. Atmosfæren er rolig og harmonisk. Her venter der 11 forskellige wellness-oplevelser som blandt andet saltbade, dampbade og lysterapi. Desuden kan du vælge mellem mange forskellige afslappende og plejende behandlinger.

Queen Dorothea’s Spa is a direct extension of the water park and if you are 15 or older, you can buy an entry ticket for it. The atmosphere is calm and full of harmony. 11 different wellness treats, including different salt baths, steam baths and light therapy, are in store for you. In addition, you can choose from a variety of relaxing and soothing treatments.

koldingkur.dk

koldingkur.dk

Natur / Nature / Natur


Spa med Udsigt

Wenn sich Wetter oder Temperament nicht für das Leben unter freiem Himmel eignen, können Ihnen stattdessen das Schlossseebad und Königin Dorotheas Badestube lustige und luxuriöse Erlebnisse bieten. Das Schlossseebad ist eine große Wasserlandschaft mit Becken für die ganze Familie und Aussicht zum Schlosssee und Koldinghus. Es gibt Dampfbäder, Schwimmbecken, Spielbecken und Warmwasserbecken.

It’s such a perfect day - I’m glad I spent it with you...

ssbad.dk

Königin Dorotheas Badestube liegt in direkter Verlängerung des Badelandes, und wenn Sie über 15 Jahre alt sind, können Sie eine Eintrittskarte kaufen. Die Atmosphäre ist ruhig und harmonisch. Hier erwarten Sie elf verschiedene Wellness-Erlebnisse, darunter Salzbäder, Dampfbäder und Lichttherapie. Außerdem können Sie aus vielen verschiedenen, entspannenden und pflegenden Behandlungen wählen. koldingkur.dk Natur / Nature / Natur

73


Rebæk strand

Helt vild med vand? Crazy about water? Wild auf Wasser? Kolding by ligger i smørhullet for enden af Kolding Fjord, hvilket giver masser af kyst og muligheder for at komme på og i vandet. Der findes flere strande – nogle af de mest populære er: Rebæk Strand, Binderup Strand, Løverodde Strand, Grønninghoved Strand og Hejlsminde Strand – og hertil kommer byens nye badebro i Strandhuse, som var et af vinderprojekterne i DR’s program Byg Det Op.

Kolding city is located in a cosy little corner of Kolding Fjord, offering a long coast with plenty of opportunities to get on and in the water. There are many beaches here, some of the most popular are: Rebæk Beach, Binderup Beach, Løverodde Beach, Grønninghoved Beach and Hejlsminde Strand - plus the city’s new jetty in Strandhuse, which was one of the winning projects in DR’s tv-programme Build It Up.

Strandene ved Løverodde og Binderup har gode faciliteter med kiosk, toiletter, kørestolsrampe og parkeringsplads. Ved Løverodde er der desuden en skøn restaurant og en anløbsbro, hvor lystsejlere kan lægge til.

The beaches of Løverodde and Binderup have good facilities with kiosk, toilets, wheelchair ramp and parking lot. At Løverodde there is also a nice restaurant and a pier for yachts to dock.

visitkolding.dk

74

Natur / Nature / Natur

visitkolding.dk


Kolding Beach Park

Kolding liegt im kleinen Paradies am Ende des Kolding Fjord, was eine Menge an Küsten und Möglichkeiten bietet, auf und ins Wasser zu gelangen. Es gibt mehrere Strände – einige der beliebtesten sind: Rebæk Strand, Binderup Strand, Løverodde Strand, Grønninghoved Strand und Hejlsminde Strand – und dazu kommt der neue Badesteg in Strandhuse, der eines der Gewinnerprojekte in Danmark Radios Programm „Byg Det Op“ (etwa: Bau es auf) war.

Leg i sandet

Die Strände bei Løverodde und Binderup haben gute Einrichtungen mit Kiosk, Toiletten, Rollstuhl rampe und Parkplatz. Bei Løverodde befinden sich außerdem ein schönes Restaurant und ein Anlegesteg, an dem Freizeitsegler anlegen können. visitkolding.dk Natur / Nature / Natur

75


Lyst til mere

action? Fancy more action? Lust auf mehr Action? Hvis du ikke har lyst til at ligge i vandkanten og se skyerne drive forbi på himlens uendelige blå, så brug i stedet vandet til aktiviteter:

If you do not want to be at the water’s edge watching the clouds float by in the infinite blue sky, you can instead use the water for activities:

Kolding har nogle af de bedste steder til at sejle i havkajak. Har du ikke erfaring er der rig mulighed for, at du kan komme på kajakskole.

Kolding has some of the best places for sea kayaking. If you have no experience, there are numerous opportunities to go to kayak school.

Windsurfing og Stand Up Paddle er populære sportsgrene, og du kan leje udstyr eller få undervisning hos Dunkerbeck Windsurfing.

Windsurfing and Stand Up Paddle are popular sports. Equipment and training are available at Dunkerbeck Windsurfing.

Under overfladen gemmer der sig et fascinerende havliv ikke mindst ved Gl. Ålbo, hvor der ligger et rev, som er velegnet til dykning. Oceans Adventures i Kolding arrangerer dykkerkurser og undervisning.

Beneath the surface lies fascinating marine life, especially by Gl. Ålbo, where there is a reef perfect for diving. Oceans Adventures in Kolding arranges diving courses and training.

visitkolding.dk

76

Natur / Nature / Natur

visitkolding.dk


Wenn Sie keine Lust haben, an der Wasserkante zu liegen und die Wolken am endlichen Blau des Himmels vorbeiziehen zu sehen, dann nutzen Sie das Wasser stattdessen für Aktivitäten: Kolding hat einige der besten Orte für eine Fahrt im Seekajak. Wenn Sie keine Erfahrung haben, dann gibt es reichhaltige Möglichkeiten, eine Kajakschule zu besuchen. Windsurfing und Stand Up Paddle sind beliebte Sportzweige, und bei Dunkerbeck Windsurfing können Sie Ausrüstung mieten und Unterricht bekommen. Unter der Oberfläche verbirgt sich ein faszinierendes Meeresleben, nicht zuletzt bei Gl. Ålbo, wo sich ein Riff befindet, das sich gut zum Tauchen eignet. Oceans Adventure in Kolding arrangiert Tauchkurse und Unterricht. visitkolding.dk Natur / Nature / Natur

77


Christiansfeld er Danmarks eneste UNESCO-by. Christiansfeld is Denmark’s only UNESCO world heritage city. Christiansfeld ist Dänemarks einzige UNESCO-Stadt.

78

Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld


Verdensarv

- en enestående oplevelse World heritage site – a unique experience Welterbe – ein einzigartiges Erlebnis Da Kong Christian VII i 1771 gav tilladelse til, at brødremenigheden måtte opføre en by i Danmark, var der ingen, der kunne vide, at byen her knap 250 år senere ville være så tro mod de oprindelige værdier og planer, at den gamle by ville blive vurderet til at være enestående og bevaringsværdig for eftertiden. Tiden har ikke stået stille i Christiansfeld, men byen har udviklet sig i respekt for de oprindelige tanker, hvilket giver en fascinerende og harmonisk oplevelse, som helt sikkert er et besøg værd.

When in 1771 King Christian VII allowed the Moravian Brethren to build a city in Denmark, no one could know that the city, just under 250 years later, would be so faithful to the original values and plans, that the old city would be considered unique and worthy of preservation for posterity. Time has not stood still in Christiansfeld, but the city has developed in respect of its original ideas, offering a fascinating and harmonious experience, which is most certainly worth a visit.

Als König Christian VII 1771 die Genehmigung erteilte, dass die Brüdergemeine eine Stadt in Dänemark errichten durfte, konnte niemand ahnen, dass die Stadt knapp 250 Jahre später so treu an den ursprünglichen Werten und Plänen festhält, dass die alte Stadt als einmalig und erhaltenswürdig für die Nachwelt beurteilt wurde. Die Zeit hat in Christiansfeld nicht stillgestanden, aber die Stadt hat Respekt für ursprünglichen Gedanken entwickelt, was zu einem faszinierenden und harmonischen Erlebnis führt, das ganz sicher einen Besuch wert ist.

Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld

79


Den perfekte by The perfect city Die perfekte Stadt

80

Christiansfeld blev planlagt og bygget til at repræsentere det protestantiske byideal. Byens vigtigste bygninger er centreret omkring pladsen foran Brødremenighedens kirke. Selve pladsen har form som et kors med en brønd i midten. Sådan var det for knap 250 år siden, og sådan er det i dag. Det var medlemmer af Brødremenigheden fra byen Herrnhut, som rejste til Danmark for at begynde en menighed her, og det er deres gode håndværk som stadig ses i mange af bygningerne.

Christiansfeld was planned and built to represent the Protestant city ideal. The city’s most important buildings are in the centre around the square in front of the Moravian Church. The square itself is shaped like a cross with a well in the middle. This was so 250 years ago, and is still so at present. Members of the Moravian Church from the town of Herrnhut travelled to Denmark to start a congregation here. Their good craftsmanship is still seen in many of the buildings.

Dette er bare en lille del af historien bag byen, som også formidles på Brødremenighedens Museum i Søstrehuset. Her finder du også Christiansfeld Centret, som udover at være turistinformation også er et formidlingscenter for verdensarven og et godt sted at begynde besøget i Christiansfeld.

This is just a small portion of the history behind the city, which is also displayed at the Moravian Museum in the old Sisters’ house. Here you will also find Christiansfeld Centre, which besides being a tourist information office is also a relay centre for world heritage and a good place to start your visit in Christiansfeld.

christiansfeldcentret.dk

christiansfeldcentret.dk

Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld


Kirkepladsen

Christiansfeld wurde als Repräsentation eines protestantischen Stadtideals geplant und gebaut. Die wichtigsten Gebäude der Stadt sind rund um den Platz vor der Kirche der Brüdergemeine konzentriert. Der Platz selbst hat die Gestalt eines Kreuzes mit einem Brunnen in der Mitte. So war es vor knapp 250 Jahren, und so ist es heute. Es waren Mitglieder der Brüdergemeine aus dem Ort Herrnhut, die nach Dänemark reisten, um hier eine Gemeinde aufzubauen, und es ist ihr gutes Handwerk, das immer noch in vielen der Gebäude zu sehen ist.

Christiansfeld Centret

Christiansfeld Centret

Das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte zur Stadt, die auch im Museum der Brüdergemeine vermittelt wird. Im alten Schwesternhaus finden Sie auch das Christiansfeld Center, das neben der Eigenschaft als Fremdenverkehrsbüro auch ein Vermittlungszentrum zum Welterbe sowie ein guter Startpunkt für den Besuch in Christiansfeld ist. christiansfeldcentret.dk Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld

81


Byens seværdigheder City landmarks Die Sehenswürdigkeiten der Stadt Brødremenighedens Kirke

Moravian Church

Der er både bogstaveligt og åndeligt højt til loftet i Brødremenighedens Kirke. Den store sal, som bruges til gudstjenester, er uden bærende søjler, hvilket krævede en helt ny byggeteknik til så stort et rum, som ikke tidligere var set i Danmark. I modsætning til den fysiske storhed er den enkle, harmoniske indretning, et symbol på, at mennesker på jorden alle er lige. Vi er brødre og søstre for den himmelske far, og alle er velkomne til at deltage i en gudstjeneste, selv om man ikke er en del af menigheden. Tankegangen om lighed kan man også opleve på Gudsageren lige uden for byen, som er Brødremenighedens kirkegård. Alle gravene er ens og nummererede i rækkefølge efter dødsfaldet.

There are high ceilings in the Moravian Church, both literally and religiously speaking. The large hall, which was used for service, had no supporting pillars, which required a completely new construction technique for such a large interior, previously unseen in Denmark. Contrary to physical grandeur is the simple, harmonious décor, a symbol of the fact that people on earth are all equal. We are brothers and sisters of the heavenly father, and we are all welcome to attend a church service, even if we are not part of the congregation. You can also experience the spirit of equality at the Gudsageren cemetery, right outside the city, which is the Moravian cemetery. All tombstones are identical and the numbers on the stones indicate the order in which deaths occurred.

Christinero Lidt længere uden for Christiansfeld kan du besøge Christinero, som oprindeligt blev anlagt med sjældne og usædvanlige træer af kammerherreinde Christina Friderica von Holstein. Hun brugte haven til at finde ro, og det kan du også gøre i dag, hvor stedet ejes af Brødremenigheden. Året rundt er det en oplevelse at gæste Christinero. I anlægget findes spor efter et par løvhytter, hvor eftermiddagsteen blev drukket på kammerherreindens tid. Der findes også tre velbevarede bygninger og to smukke damme med springvand. brødremenigheden.dk

82

Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld

Christinero A little further outside of Christiansfeld you can visit Christinero, originally laid out with rare and unusual trees by the chamberlain’s wife Christina Friderica von Holstein. She used the garden to find peace, something you can also do today, as the site is owned by the Moravians. All year round, it is an experience to visit Christinero. There are traces of a few foliage cabins where people used to drink their afternoon tea at the time of the chamberlain’s wife. There are also three well-preserved buildings and two beautiful ponds with a fountain. brødremenigheden.dk


Christinero

Gudsageren

Kirche der Brüdergemeine Es ist sowohl buchstäblich als auch geistlich hoch bis zur Decke in der Kirche der Brüdergemeine. Der große Saal, der für Gottesdienste benutzt wird, hat keine tragenden Säulen, was eine völlig neue Bautechnik für so einen großen Raum, wie es ihn noch nie in Dänemark gegeben hatte, erforderte. Im Kontrast zur physischen Größe steht die einfache, harmonische Einrichtung – ein Symbol dafür, dass alle Menschen auf der Erde gleich sind. Für den himmlischen Vater sind wir alle Brüder und Schwestern, und alle sind willkommen, am Gottesdienst teilzunehmen, auch wenn man nicht Mitglied der Gemeinde ist. Den Gedankengang der Gleichheit erlebt man auch auf Gudsageren (Gottesacker) vor den Toren der Stadt, dem Friedhof der Brüdergemeine. Alle Gräber sind gleich und in der Reihenfolge des Sterbefalls nummeriert.

Christinero

Brødremenighedens Kirke

Christinero

Etwas weiter draußen vor Christiansfeld können Sie Christinero besuchen, das ursprünglich mit seltenen und ungewöhnlichen Bäumen von der Kammerherrin Christina Friderica von Holstein angelegt wurde. Sie nutzte den Garten, um Ruhe zu finden, und das können Sie auch heute tun, nachdem der Ort der Brüdergemeine gehört. Ein Besuch in Christinero ist das ganze Jahr über ein Erlebnis. In der Anlage finden sich Spuren einiger Laubhütten, in denen zu Zeiten der Kammerherrin der Nachmittagstee getrunken wurde. Es gibt auch drei gut erhaltene Gebäude und zwei hübsche Teiche mit Springbrunnen. brødremenigheden.dk Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld

83


Fortællinger Tales of the city Erzählungen in der Stadt I den stringente og retvinklede byplan går alt, gader, pladser, fortove, grundstykker og bygninger op i de hamborgske alen, som svarer til 57,3 cm, hvilket vidner om de tyske håndværkere, som byggede byen. De tyske gule mursten og højryggede røde tage går igen i de gamle huse, som alle er med haver, der var en del af den oprindelige byplanlægning. Kirken, der er så central for Christiansfeld, er præget af enkelthed. Det store rum (Salen) er Danmarks største kirkesal uden bærende søjler og kan rumme ca. tusind personer. Ud over kirken, er Brødrehuset, Søstrehuset og Enkehuset alle eksempler på de oprindelige tanker. Tidligere boede de unge ugifte mænd og kvinder i de to huse, hvor de også arbejdede. Når de blev gift, flyttede de for sig selv i hus eller lej-lighed, hvor de boede sammen til den ene faldt bort. Enkehuset var til de efterladte kvinder, mens mændene typisk giftede sig igen. I dag er Søstrehuset renoveret, og huser Christiansfeld Centret, Brødrehuset er lavet om til lejligheder ligesom en del af Enkehuset er det. christiansfeldcentret.dk

In the strict and right-angled urban plan, everything - streets, squares, pavements, plots of land and buildings - is measured in Hamburg alen, which is equal to 57.3 cm and bears witness to the German craftsmen who built the city. The German yellow brick and high-backed red roofs re-emerge in the old houses, all of which have gardens that used to be part of the original city planning. The Church, which is central for Christiansfeld, is marked by simplicity. The large room (the Hall) is Denmark’s largest church hall without supporting pillars and can accommodate approximately one thousand people. In addition to the Church, the Brothers’ House, the Sisters’ House and the Widows’ House are all examples of the original concepts. The young unmarried men and women used to live in the two houses, where they also worked. When they got married, they moved to own houses or flats to live together with their spouse until one of them passed away. The Widows’ House was for the bereaved women, while men usually remarried. Today, the Sisters’ House is renovated and houses the Christiansfeld Centre. The Brothers’ House is converted into flats like a part of the Widows’ House. christiansfeldcentret.dk

84

Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld


i byen Guidede rundvisninger Im stringenten und rechtwinkligen Stadtplan geht alles – Straßen, Plätze, Bürgersteige, Grundstücke und Gebäude – in der Hamburger Elle auf, die 57,3 cm entspricht, was bezeugt, dass deutsche Handwerker die Stadt erbauten. Die deutschen gelben Mauersteine und hohen roten Dächer wiederholen sich an den alten Häusern, die alle einen Garten haben, was Teil der ursprünglichen Stadtplanung war. Die Kirche, die für Christiansfeld von so zentraler Bedeutung ist, ist von Einfachheit geprägt. Der große Raum (Saal) ist Dänemarks größter Kirchensaal ohne tragende Säulen und kann rund tausend Personen aufnehmen. Über die Kirche hinaus sind Brüderhaus, Schwesternhaus und das Witwenhaus alles Beispiele für die ursprünglichen Gedanken. Früher wohnten die jungen, unverheirateten Männer und Frauen in den beiden Häusern, wo sie auch arbeiteten. Als sie heirateten, zogen sie für sich allein in ein Haus oder eine Wohnung, in der sie zusammenlebten, bis einer von ihnen verschied. Das Witwenhaus war für die hinterlassenen Witwen, während Männer in der Regel wieder heirateten. Heute ist das Schwesternhaus renoviert und beherbergt das Christiansfeld Centret, während das Brüderhaus ebenso wie ein Teil des Witwenhauses in Wohnungen umgebaut worden ist. christiansfeldcentret.dk

Historien kan opleves alle steder i den gamle bymidte. Gå rundt på egen hånd eller tag med på en af de guidede rundvisninger, der både fortæller om byens historie og interessante anekdoter. christiansfeldcentret.dk

Guided tours History can be observed everywhere in the old city centre. Walk around on your own or join one of the guided tours, relating both the city’s history and interesting facts. christiansfeldcentret.dk

Führung mit Guide Die Geschichte lässt sich an allen Stellen der alten Stadtmitte erleben. Machen Sie auf eigene Faust einen Rundgang oder nehmen Sie an einer Führung mit Guide teil, die sowohl von der Geschichte der Stadt als auch interessante Anekdoten erzählt. christiansfeldcentret.dk Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld

85


Briants hus

Vidste du… At Christiansfeld er opkaldt efter kong Christian VII, som gav tilladelse til opførelsen? Did you know... That Christiansfeld is named after King Christian VII, who also gave permission to the construction? Wussten Sie... dass Christiansfeld nach König Christian VII. benannt wurde, der die Genehmigung zur Errichtung gab?

Brødremenigheden lever Moravian Brethren live Die Brüdergemeine lebt

86

Et af argumenterne for at Christiansfeld blev udnævnt til verdensarv, er at Brødremenigheden stadig er aktiv. I dag bor præsten i Briants hus. Briant var den ene af byens to grundlæggere. Huset har en elegant facade med spinkle murpiller og smukke detaljer i formsten. Trappens smedejernsrækværk er et af byens smukkeste.

One of the arguments in favour of appointing Christiansfeld a world heritage site was that the Moravian Brethren are still active. Today the pastor lives in Briant’s House. Briant was one of the two founders of the city. The House has an elegant façade with slender pillars and beautiful moulded brick details. The cast iron railings of the staircase are one of the finest in the city.

brødremenigheden.dk

brødremenigheden.dk

Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld


På egen hånd Oplev Christiansfeld på egen hånd. Hent byvandringsbrochuren i Christiansfeld Centret eller download den på visitkolding.dk

On your own Discover Christiansfeld on your own. You can find the walking tour brochure at the Christiansfeld Centre or download it on visitkolding.dk

Auf eigene Faust Erleben Sie Christiansfeld auf eigene Faust. Holen Sie sich die Stadtwanderungsbroschüre im Christiansfeld Center oder laden sie auf visitkolding.dk herunter.

Eines der Argumente für die Ernennung Christiansfelds zum Welterbe war, dass die Brüdergemeine nach wie vor aktiv ist. Heute wohnt der Pastor in Briants Haus. Briant war einer der beiden Gründer der Stadt. Das Haus hat eine elegante Fassade mit dünnen Mauerpfeilern und hübschen Details aus Formsteinen. Das schmiedeeiserne Geländer der Treppe ist eines der schönsten in der Stadt. brødremenigheden.dk


Honningkager

Størst af alt er

kærligheden The greatest of all is love Die Liebe ist das Größte Et hjerte af honning Gift eller ej, så hører honningkager til et besøg i Christiansfeld, som har bagt de søde hjerter siden byens begyndelse. Den gang var kagerne kun kendt i Christiansfeld og omegn, men siden er de blevet kendt i hele landet. Kongefamilien har tradition for at bestille honninghjerter til bryllupper og ikke mindst Dronning Ingrid var begejstret for honningkagerne. Hun kom flere gange ind i butikken og valgte selv hvilke kager, der skulle med hjem til kaffen og børnebørnene. I dag bages og sælges honningkagerne flere steder i byen, og hvert sted har sin egen opskrift, så du kan finde det sted, som bager din favorit.

A heart of honey Married or not, gingerbread hearts, which have been baked since Christianfeld’s foundation, are a must when visiting the city. Back then this gingerbread was only known in Christiansfeld and its vicinity, but it has become popular throughout the country since. The Royal family has a tradition of ordering gingerbread hearts for weddings and, Queen Ingrid was particularly keen on the gingerbread pastries.

88

Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld

She came to the bakery many times, hand-picking which pastries to take home for coffee time and for her grandchildren. Today, gingerbread is baked and sold in many places around the city, each with its own recipe, so you can find the place that bakes your favourite.

Ein Herz aus Honig Ob verheiratet oder nicht, so gehören Honigkuchen zu einem Besuch in Christiansfeld, wo seit dem Beginn der Stadt die süßen Herzen gebacken werden. Damals waren die Kuchen nur in Christiansfeld und Umgebung bekannt, aber seitdem sind sie im ganzen Land bekannt geworden. Die königliche Familie hat die Tradition, Honigherzen für Hochzeiten zu bestellen, und nicht zuletzt Königin Ingrid war von den Honigkuchen begeistert. Sie kam mehrere Male in den Laden und wählte selbst, welche Kuchen zum Kaffee und für die Enkelkinder mit nach Hause sollten. Heute werden die Honigkuchen an mehreren Orten in der Stadt gebacken und verkauft, und jeder Betrieb hat sein eigenes Rezept, so dass Sie Ihren Favoriten finden müssen.


Brødremenighedens Hotel

Vielser i Christiansfeld Christiansfelds historiske rammer og rolige harmoni har gjort byen til et yndet sted at gifte sig for både danskere og udenlandske gæster i byen. Vielserne kan finde sted på Brødremenighedens Hotel. I byen kan du finde alt, der hører sig til en uforglemmelig dag - fra brudebuketter til morgengaver. På Visit Koldings website, kan du finde en guide og links til de praktiske forhold, som skal være på plads, inden du kan blive viet i Christiansfeld. Senest 3 dage før vielsen, skal man møde personligt op, og fremvise de originale dokumenter. visitkolding.dk

Marriages in Christiansfeld Christiansfeld’s historic setting and quiet harmony have made the city a popular place to get married for both Danes and foreign visitors to the city. The marriage ceremonies can for example take place at Brødremenighedens Hotel. In the city you can find everything for an unforgettable day - from bridal bouquets to morning gifts.

Vielse i Christiansfeld

On Visit Kolding’s website, you can find a guide and links to the practical conditions you have to meet before you can get married in Christiansfeld. Not later than 3 days before the ceremony, you have to appear in person and present the original documents. visitkolding.dk

Hochzeit in Christiansfeld Christiansfelds historischer Rahmen und die ruhige Harmonie haben die Stadt zu einem beliebten Ort zur Eheschließung werden lassen, sowohl für Dänen als auch für ausländische Gäste der Stadt. Die Trauungen können z.B im Hotel der Brüdergemeine statt finden. In der Stadt finden Sie alles, was zu einem unvergesslichen Tag gehört – von Brautsträußen bis zur Morgengabe. Auf der Website von Visit Kolding finden Sie eine Anleitung und Links für die praktischen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor Sie in Christiansfeld heiraten können. Spätestens drei Tage vor der Trauung muss man persönlich erscheinen und die Originalunterlagen vorlegen. visitkolding.dk Christiansfeld / Christiansfeld / Christiansfeld

89


90

Brødremenighedens kirke


CHRISTIANSFELD CENTRET Besøg Christiansfeld Centret og bliv inspireret. Her kan du blandt andet: • • • • •

Få information om Christiansfeld Se udstillinger om verdensarven Booke offentlige byvandringer Booke byvandringer for grupper Læse publikationer

INFO 01.11 - 31.03: 01.04 - 31.10:

Hver dag / Every day / Jeden Tag 10:00 - 16:00 Hver dag / Every day / Jeden Tag 10:00 - 17:00

Christiansfeld Centret Nørregade 14, 6070 Chrstiansfeld Tel. +45 7979 1773 - centret@christiansfeld.dk www.christiansfeldcentret.dk

Velkommen til

Christiansfeld

81 På kort / on map / auf Karte

Christiansfeld handelstand byder jer velkommen til Christiansfeld - Shopping i historiske rammer. I den UNESCO udnævnte bykerne er der specialbutikker og oplevelser til hele familien. Stedet til både øjet, sjælen og maven. Christiansfeld commerce welcomes you to Christiansfeld - Shopping in a historical setting. The UNESCO appointed town with small shops and experiences for the whole family. The place, for the eye, the soul and the stomach.

På kort / on map / auf Karte 91


Kolding Tekst her???? er hele Danmarks designby. Kolding is the design capital of Denmark. I Stenderupskovenes dybe stille ro, hviler de gamle Koldingi gravhøjene ist die Designvikinger stadt ganz Dänemarks. I Stenderupskovenes dybe stille ro, hviler de gamle vikinger i gravhøjene

92

Lystunnel ved Universitetet Design / Design / Design


Oplev design i Kolding Experience design in Kolding Erleben Sie Design in Kolding Kolding byder ikke bare på spændende designinstitutioner , men bruger design til at udvikle og skabe en by, som er interessant at besøge og et attraktivt sted at bo. I Kolding er design ikke kun et spørgsmål om møbler og huse – det er en tankegang og filosofi, som bruges i hele kommunen til at udvikle og løse udfordringer. Du kan opleve designtanken omdannet til konkrete løsninger mange steder i Kolding – her har vi samlet nogle af de bedste.

Kolding does not only offer exciting design institutions, but also uses design to develop and create a city that is interesting to visit and attractive to live in. In Kolding, design is not just a matter of furniture and buildings. It is a way of thinking and a philosophy used throughout the municipality to develop and solve challenges. You can see design concepts transformed into concrete solutions in many places in Kolding – here we have compiled some of the best.

Kolding bietet nicht nur interessante Designinstitutionen, sondern benutzen Design zur Entwicklung und Schaffung einer Stadt, die für Besuche interessant und zum Leben attraktiv ist. In Kolding ist Design nicht nur eine Frage zu Möbeln und Häusern – es ist ein Gedankengang und eine Philosophie, die in der ganzen Kommune zur Entwicklung und Lösung von Herausforderungen eingesetzt wird. Sie können den Designgedanken an vielen Stellen in Kolding in konkrete Lösungen umgewandelt sehen – hier haben wir einige der besten zusammengestellt.

Design / Design / Design

93


Designskolens afgangsudstilling

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Ideerne skabes Ideas generated Es werden Ideen geschaffen SDU og Designskolen Kolding

SDU and Kolding School of Design

Drivkraften bag Koldings position som designby kommer ikke mindst fra uddannelsesinstitutionerne. Syddansk Universitet (SDU) har samlet sine designuddannelser i Kolding kun et stenkast fra Designskolen Kolding. Designskolen Kolding er et internationalt anerkendt talentværksted for dansk design, som uddanner nye designere til mange forskellige funktioner. Begge steder er værd at besøge og fornemme stemningen.

The driving force behind Kolding’s position as design capital comes mostly from educational institutions. The University of Southern Denmark (SDU) has concentrated its design programmes in Kolding, only a stone’s throw from the Kolding School of Design. The Kolding School of Design is an internationally acclaimed talent workshop for Danish design, which trains new designers for many different roles. To feel their spirit, it is worth visiting both places.

sdu.dk · designskolenkolding.dk

sdu.dk · designskolenkolding.dk 94

Design / Design / Design


Afgangsstuderende fra Designskolen Kolding udstiller hver sommer deres afgangsprojekter i Kolding. Every summer, last-year students from the Kolding School of Design present their graduation projects in Kolding. Absolventen der Designschule Kolding stellen in jedem Sommer ihre Abschlussprojekte in Kolding aus.

Design Walk Du kan opleve design i byen på en af de guidede ture. En Design Walk tager dig med fra området omkring Slotsgade, som blev redesignet i slutningen af 80’erne forbi skaterbanen, graffiti-tunellen og åstederne til Koldings campusområde, hvor SDU og Designskolen ligger. visitkolding.dk

Design Walk You can experience design in the city on a guided tour. The Design Walk starts from Slotsgade, redesigned in the late 80s, and takes you past the skater course, the graffititunnel and Kolding’s campus grounds where you will find the University of South Denmark and Kolding School of Design. visitkolding.dk

SDU und Designschule Kolding

Design Walk

Die Antriebskraft hinter der Position Koldings als Designstadt kommt nicht zuletzt von den Bildungsinstitutionen. Die Syddansk Universitet (SDU) hat seine Designausbildungen in Kolding nur einen Steinwurf von der Designschule Kolding zusammengefasst. Die Designschule Kolding ist eine international anerkannte Talentschmiede für dänisches Design, die neue Designer für viele verschiedene Funktionen ausbildet. Beide Orte sind einen Besuch wert, um die Stimmung zu vernehmen.

Sie können Design in der Stadt auf einem der geführten Rundgänge erleben. Ein Design Walk führt Sie vom Bereich rund um Slotsgade, der Ende der 80er Jahre neu designt wurde, an der Rollschuhbahn, am Graffiti-Tunnel und den Åsteder vorbei zum Campusgelände Koldings, wo sich die SDU und die Designschule befinden.

sdu.dk · designskolenkolding.dk

visitkolding.dk Design / Design / Design

95


Trapholt

Design møder kunsten Design meets art Design trifft auf Kunst 26

Trapholt Grænsen mellem kunst og design adskilles af en til tider næsten usynlig linje af funktionalitet. Mens kunsten ikke behøver at tage nogle praktiske hensyn, så skal design tage hensyn til anvendelsen af resultatet. Men design kan stadig være et tidsbillede, tankevækkende, overraskende og smuk. Kunstmuseet Trapholt er i særdeleshed kendt for museets imponerende stolesamling, der rummer over 500 stole fra det 20. århundrede. Du kan opleve ikoniske og prisbelønnede designerstole side om side med kunsten. Her er selvfølgelig koryfæer som Arne Jacobsen, Wegner og Piet Hein, men du kan også opleve mindre kendte og dog ligeså interessante designeres stole. trapholt.dk

Trapholt The boundary between art and design is a line of functionality which is almost invisible at times. While art does not need to take into account any practical aspects, design must consider any possible applications of the result. However, design may still be a period piece - thought-provoking, surprising and beautiful. Trapholt Museum of Modern Art and Design is best known for its impressive chair collection of 96

Design / Design / Design

over 500 chairs from the 20th century. You can see these iconic and award-winning designer chairs side by side with art. Here, of course, are pioneers like Arne Jacobsen, Wegner and Piet Hein, but you can also see lesser-known, yet just as interesting, designers chairs. trapholt.dk

Trapholt Die Grenze zwischen Kunst und Design wird zeitweise von einer beinahe unsichtbaren Linie der Funktionalität markiert. Während die Kunst keine praktische Rücksicht zu nehmen braucht, so muss Design die Anwendung des Ergebnisses berücksichtigen. Design kann trotzdem Zeitbild, Gedanken erweckend, überraschend und hübsch sein. Das Kunstmuseum Trapholt ist insbesondere für die beeindruckende Stuhlsammlung bekannt, die mehr als 500 Stühle aus dem 20. Jahrhundert umfasst. Sie können ikonische und mit Preisen ausgezeichnete Designerstühle Seite an Seite mit der Kunst erleben. Hier sind selbstverständlich Koryphäen wie Arne Jacobsen, Wegner und Piet Hein, aber Sie können auch Stühle weniger bekannter und doch ebenso interessanter Designer erleben. trapholt.dk


Kulturforum Würth

23

Kulturforum Würth

Kulturforum Würth

Würth er måske mest kendt for at sælge værktøj og lignende, men i Kolding byder Kulturforum Würth indenfor til en anderledes kunstoplevelse. De skiftende udstillinger er integreret i Würth Danmarks store foyer og i den lange korridor mellem lageret og administrationen. Det flotte lysindfald fra de mange vinduer i foyeren er med til at skabe en virkelig god kunstoplevelse. Der er gratis adgang til udstillingerne.

Würth ist wahrscheinlich am bekanntesten als Verkäufer von Werkzeug und Ähnlichem, aber in Kolding lädt das Kulturforum Würth zu einem andersartigen Kunsterlebnis ein. Die wechselnden Ausstellungen sind im großen Foyer von Würth Danmark und im langen Korridor zwischen dem Lager und der Verwaltung integriert. Der tolle Lichteinfall von den vielen Fenstern im Foyer trägt zur Schaffung eines wirklich guten Kunsterlebnisses bei. Der Eintritt ist kostenlos.

kulturforum.dk

Kulturforum Würth

kulturforum.dk

Würth is perhaps best known for selling tools and the like, but in Kolding, Würth Cultural Forum offers a different kind of art experience. The changing exhibitions are incorporated in Würth Denmark’s large foyer and in the long corridor between the storeroom and the administration. The nice lighting from the many windows in the foyer contributes to a really good art experience. Access is free. kulturforum.dk

Design / Design / Design

97


Broen ved Åen

Mød design i gaderne Meet design in the streets Begegnung mit Design auf der Straße Du behøver ikke at betale entré og kigge på design i en glasmontre, når du er i Kolding. Gå for eksempel en tur langs åen fra hjertet af Kolding til Marina Syd, så møder du de mange forskellige oaser kaldet Åstederne, som hver især er designet til at give forskellige oplevelser. Desuden har Kolding stribevis af små designvirksomheder, gallerier og iværksættere inden for design, kunst og arkitektur. En del af dem er at finde i det gamle ”latinerkvarter” omkring Nicolai-Komplekset. Her finder finder du Nicolai Kunst & Design, der udstiller professionel kunst, kunsthåndværk og design. nicolai.kolding.dk

There is no need to pay any entrance fees to look at design in showcases while you are in Kolding. You simply have to go along the river from the heart of Kolding to Marina South and you will see many different oases called Åstederne, each designed to give a different experience. Kolding is also the home of lots of small design companies, galleries and entrepreneurs operating in the field of design, art and architecture. Some of them can be found in the old “Latin Quarter” surrounding Nicolai Complex, which is an exciting place of its own. Here you will find Nicolai Art & Design, featuring professional art, crafts and design. nicolai.kolding.dk

98

Design / Design / Design


Åstederne

Sie brauchen keinen Eintritt zahlen, um Design in einer Glasvitrine anzusehen, wenn Sie in Kolding sind. Machen Sie zum Beispiel einen Spaziergang entlang des Flüsschens vom Herzen Koldings zum südlichen Jachthafen, dann treffen Sie auf viele verschiedene Oasen, die Åstederne genannt werden, von der jede einzelne zur * Darbietung unterschiedlicher Erlebnisse designt wurde. Außerdem hat Kolding reihenweise kleine Designbetriebe, Galerien und Initiatoren auf den Gebieten Design, Kunst und Architektur. Ein Teil von ihnen findet sich im alten „Lateinerquartier“ rund um den Nicolai-Komplex treffen, der allein schon ein interessanter Ort ist. Hier finden Sie Nicolai Kunst & Design, die professionelle Kunst, Kunsthandwerk und Design ausstellen.

Design i gågaden

nicolai.kolding.dk Design / Design / Design

99


Kolding Light Festival 7. - 9. dec. 2017

100

Festivalens idé er, ved anvendelse af lys og lyd, at give de besøgende en ny og anderledes oplevelse af Kolding by. Med spændende lyssætninger, videolys, interaktive installationer og lyskunst vil byrummet udfolde sig fra en helt ny side. Ønsket er desuden, at festivalen vil kunne give inspiration til besøgende, hvad enten det er byens beboere, turister, kunstnere eller fagfolk.

The idea of the festival is – by using light and sound – to give the spectators a new and different experience of the city of Kolding. Through exciting light settings, video lighting, interactive installations and light art the city space transforms itself into a new identity. The festival is also meant to inspire residents, tourists, artists and others to visit Kolding.

k-l-f.dk

k-l-f.dk

Design / Design / Design


23 PĂĽ kort / on map / auf Karte

Die Idee des Festivals ist durch den Brauch von Licht und Ton den Besuchern ein neues und anderes Erlebnis von Kolding zu geben. Mit interessanten Lichtausstattungen, Videolicht, interaktive Installationen und Lichtkunst wird der Stadtraum sich auf eine ganz neue Seite entfalten. Das Festival soll ausserdem Einwohner der Stadt, Touristen, KĂźnstler und andere zu einem Besuch in Kolding inspirieren.

Kulturforum WĂźrth

k-l-f.dk Design / Design / Design

101


102

Kolding gĂĽgade Shopping / Shopping / Shopping


Go shopping! Store brands eller små kuriositeter? Kolding er en gammel handelsby, og det kan man mærke, når man besøger butikkerne. I de gamle gågader i Kolding City er der ekstra liv hver tirsdag og fredag, når der er markedsdage på Akseltorv. Ud over de faste markedsdage er der også mange andre aktiviteter hen over året med blandt andet maj-marked, internationale markedsdage og By Night-arrangementer. Lidt uden for centrum finder du Kolding Storcenter, som har samlet mere end 120 butikker med alt det nyeste og alt det hotte. Det er flere gange blevet kåret til Danmarks bedste shoppingcenter. Der er ofte aktiviteter for børn og barnlige sjæle på centrets torv. citykolding.dk · koldingstorcenter.dk

Big brands or small curiosities? Kolding is an old commercial centre, something you can feel while visiting the shops. The old pedestrian streets in Kolding City get busier on Tuesdays and Fridays, when there are market days at Akseltorv square. In addition to regular market days, there are also many other activities throughout the year featuring, for example, the May market, international market days and By Night-events. A bit outside the city centre lies Kolding Shopping Centre, which houses more than 120 shops offering all the latest hot trends. It has been elected Denmark’s best shopping centre several times. Activities for children and for those young at heart are often arranged at the shopping centre square. citykolding.dk · koldingstorcenter.dk

Große Marken oder kleine Kuriositäten? Kolding ist eine alte Handelsstadt, und das kann man feststellen, wenn man die Geschäfte besucht. In der alten Fußgängerzone in Kolding City herrscht an jedem Dienstag und Freitag zusätzliches Leben, wenn auf dem Akseltorv Markttag ist. Über die festen Markttage hinaus gibt es auch viele andere Aktivitäten über das Jahr verteilt, darunter unter anderem den Mai-Markt, die internationalen Markttage und By-Night-Arrangements. Etwas außerhalb des Zentrums finden Sie Kolding Storcenter, das insgesamt mehr als 120 Läden mit allem Neuen und Angesagten beherbergt. Es wurde mehrmals zum besten Einkaufszentrum Dänemarks gekürt. Auf dem Marktplatz des Zentrums gibt es häufig Aktivitäten für Kinder und kindliche Seelen. citykolding.dk · koldingstorcenter.dk

Shopping / Shopping / Shopping

103


Herrenhutstjerner

Få store oplevelser i små butikker Have a great time in the small shops Große Erlebnisse in kleinen Läden

104

Vil du gerne væk fra det hektiske byliv, kan vi anbefale en tur til Christiansfeld eller Vamdrup med hyggelige butikker og personlig service. I Christiansfeld kan du finde produkter fra UNESCO byen som ikke findes andre steder i landet - blandt andet den kendte Herrenhutstjerne, som pryder byen ved juletid. I Vamdrup finder du et levende bycentrum med alle de butikker, man har brug for.

Mange af Koldings attraktioner har også små butikker, hvor du kan finde noget ganske særligt. På din vej rundt i Kolding har du gode muligheder for at komme forbi gårdbutikker med specialiteter og hjemmelavede varer. Kører du ad Nørresøvej i Dons, kommer du eksempelvis forbi Skærsøgaard Vin, som producerer og sælger danske vine i en kvalitet, som vinder internationale priser.

vamdrup.dk · christiansfeld-handel.dk

dansk-vin.dk

Shopping / Shopping / Shopping


Vamdrup

If you would like to get away from the hustle and bustle of city life, we recommend a trip to the snug little shops and personal service of Christiansfeld or Vamdrup. In Christiansfeld you can find products from the UNESCO city not found anywhere else in the country, such as the famous Herrnhut star, which adorns the city at Christmas time. Vamdrup has a vibrant city centre with all the shops you need. vamdrup.dk · christiansfeld-handel.dk

There are small shops in many of Kolding’s attractions, where you can find something very special. On your way around in Kolding, you have a fair chance of passing by farm shops with specialities and homemade goods. If you are driving along Nørresøvej in Dons, for example, you will get past the Skærsøgaard Winery, which produces and sells Danish wines of a quality that wins international awards. dansk-vin.dk

Wenn Sie gerne das hektische Stadtleben hinter sich lassen möchten, können wir eine Tour nach Christiansfeld oder Vamdrup mit gemütlichen Läden und persönlichem Service empfehlen. In Christiansfeld finden Sie Produkte aus der UNESCO-Stadt, die es an keinem anderen Ort im Land gibt – unter anderem den bekannten Herrnhut-Stern, der die Stadt zur Weihnachtszeit schmückt. In Vamdrup finden Sie ein lebendiges Stadtzentrum mit allen Läden, die man braucht. vamdrup.dk · christiansfeld-handel.dk

Viele der Sehenswürdigkeiten Koldings haben auch kleine Läden, in denen Sie etwas ganz Besonderes finden können. Auf Ihrem Weg durch Kolding haben Sie gute Möglichkeiten, an Hofläden mit Spezialitäten und hausgemachten Waren vorbeizukommen. Wenn Sie in Dons den Nørresøvej entlangfahren, kommen Sie beispielsweise bei Skærsøgaard Vin vorbei, die dänische Weine in einer Qualität produzieren und verkaufen, die internationale Preise gewinnen. dansk-vin.dk Shopping / Shopping / Shopping

105


MÆRK BYENS PULS På kort / on map / auf Karte

Kanosejlads på Kolding Å Start din sejlads fra midtbyen og kom ud i den fredfyldte natur omkring Kolding. Take a canoe ride on Kolding Å Start your canoe ride in the center of Kolding city and enter the peaceful nature around Kolding. Kanu fahren in Koldings Fluss Beginnen Sie Ihre Flussfahrt in der Stadtmitte, und gelangen Sie in die friedvolle Natur bei Kolding.

106

Booking & info Visit Kolding Tel. +45 7633 2100 visitkolding.dk


Marked i Kolding City

107


108

Stemning ved ĂĽen Mad & Drikke / Food & Drink / Essen & Trinken


Smag på Kolding Get a taste of Kolding Geschmack auf Kolding Gode oplevelser skal fordøjes med god mad. I Kolding vrimler det med cafeer og restauranter, som hver især byder på deres egen oplevelse. Fra eksotiske opskrifter til lokale delikatesser. Skal vinen være fra Spanien eller Skærsøgaard? Skal maden være fra Tyrkiet eller Tyrstrup Kro? Uanset, hvad du foretrækker, så kan Kolding servere det for dig. Mange steder er der mulighed for at sidde ude og nyde det summende byliv om sommeren. A.L. Passagen er et yndet sted blandt koldinggensere til at nyde en forfriskning. På den engelske pub “You’ll Never Walk Alone” kan du eksempelvis nyde en lokalbrygget øl fra Trolden Bryghus.

Great experiences go well with great food. Kolding is teeming with cafés and restaurants, each offering an experience of its own. From exotic recipes to local delicacies. Do you prefer wine from Spain or from the Skærsøgaard winery? Turkish food or food from Tyrstrup Kro? Regardless of what you choose, Kolding can serve it to you. In many places you can sit outside in the summer and enjoy the buzzing city life. A.L. Passagen is a popular place amongst locals to have a refreshment. At the English pub “You’ll Never Walk Alone”, you can enjoy a locally brewed beer from the Troll Brewery.

Gute Erlebnisse müssen mit gutem Essen verdaut werden. In Kolding wimmelt es mit Cafés und Restaurants, die jeweils ihre eigenen Erlebnisse bieten. Von exotischen Rezepten bis zu lokalen Delikatessen. Soll der Wein aus Spanien sein, oder vom Skærsøgaard? Soll das Essen aus der Türkei oder vom Tyrstrup Kro sein? Unabhängig dessen, was Sie bevorzugen, kann Kolding Ihnen dies servieren. Vielerorts besteht die Möglichkeit, draußen zu sitzen und das summende Stadtleben im Sommer zu genießen. Die A. L. Passage ist unter den Bewohnern Koldings ein Lieblingsort zum Genießen einer Erfrischung. Im englischen Pub „You’ll Never Walk Alone“ können Sie beispielsweise ein vor Ort gebrautes Bier vom Trolden Bryghus genießen.

Mad & Drikke / Food & Drink / Essen & Trinken

109


Gastronomi til ganen Gastronomic treat to pamper your palate Gastronomie für den Gaumen I og omkring Kolding finder du kroer og spisesteder, der kan forkæle selv kræsne feinschmeckere. I centrum af Kolding finder du blandt andet Admiralen, der med 25 år på bagen især er kendt for sine fiskeanretninger, men de serverer også andre lækkerier. I den stemningsfulde kælder under Koldinghus byder Madkælderen på kreative menuer serveret med nøje udvalgte vine. I et af Koldings gamle byhuse finder du A Hereford Beefstouw Steak House, der serverer helt perfekt tilberedte steaks af det bedste oksekød. I kulturkompleksets Nicolai Café kan du spise italiensk inspireret brunch og frokost i weekenderne og aftensmad alle ugens dage.

In and around Kolding there are inns and eating places that can pamper even the pickiest of connoisseurs. In the centre you will find, among other things, Admiralen which with its 25 years in the business is well known for its fish dishes, but serves other delicacies as well. Madkælderen in the atmospheric basement under Koldinghus Castle offers creative plates served with specially selected wines. A Hereford Beefstouw Steak House, occupying one of Kolding’s old town houses, serves perfectly done steaks from the finest beef. At Nicolai Café in the cultural centre you can eat Italian-inspired brunch or lunch on weekends, and dinner any day of the week.

Tyrstrup Kro lidt uden for Kolding er kendt vidt og bredt for deres køkkenkunstner, der baserer sig på årstidens råvarer og mange lokale delikatesser.

Tyrstrup Kro, just outside Kolding, are known far and wide for their culinary artists who use seasonal ingredients and many local delicacies.

visitkolding.dk

110

Mad & Drikke / Food & Drink / Essen & Trinken

visitkolding.dk


In und um Kolding finden Sie Gaststätten und Restaurants, die selbst die verwöhntesten Feinschmecker verwöhnen. Im Zentrum Koldings finden Sie unter anderem den Admiralen, der mit 25 Jahren auf dem Rücken insbesondere für seine Fischgerichte bekannt ist, aber sie servieren auch andere Leckereien. Im stimmungsvollen Keller unter Koldinghus bietet der Madkælderen kreative Menüs, die mit sorgfältig ausgewählten Weinen serviert werden. In einem der alten Stadthäuser Koldings finden Sie A Hereford Beefstouw Steak House, das absolut perfekt zubereitete Steaks aus dem besten Rindfleisch serviert. Im Nicolai Café des Kulturkomplexes können Sie am Wochenende italienisch inspiriertes Brunch und Frühstück und an allen Wochentagen Abendessen zu sich nehmen. Tyrstrup Kro vor den Toren der Stadt ist weit und breit für ihre Küchenkünste bekannt, die auf den Rohwaren der jeweiligen Jahreszeit und vielen lokalen Delikatessen basieren. visitkolding.dk Mad & Drikke / Food & Drink / Essen & Trinken

111


112

Overnatning / Accommodation / Unterkunft


Gode nætter Good nights Gute Nächte Mellem gode dage er der gode nætter. Få energi til nye oplevelser med en god nats søvn. I Kolding kan du vælge luksuriøse hoteller eller smukt beliggende campingpladser – og alt derimellem. Gør det enkelt med et Bed & Breakfast og bondegårdsferie, gør det til en familieoplevelse med aktiviteter og leg på en campingplads eller gør det hyggeligt på en af de skønne kroer. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine værter vil gøre deres bedste for, at du kan sove godt.

Good days are followed by good nights. Gather energy for new adventures with a good night’s sleep. In Kolding you can choose among luxury hotels or picturesque campsites and everything that goes in between. Keep it simple with Bed & Breakfast and farm holiday, make it a family experience with activities and games at a campsite, or stay at one of the lovely, cosy inns. Whatever you choose, you can be certain that your hosts will do their best to ensure that you sleep well.

Zwischen guten Tagen liegen gute Nächte. Holen Sie sich die Energie für neue Erlebnisse mit dem Schlaf einer guten Nacht. In Kolding können Sie luxuriöse Hotels oder schön gelegene Campingplätze wählen – und alles dazwischen. Machen Sie es einfach mit Bed & Breakfast und Ferien auf dem Bauernhof, machen Sie es zu einem Familienerlebnis mit Aktivitäten und Spiel auf einem Campingplatz oder machen Sie es sich in einer der herrlichen Gasthäuser gemütlich. Unabhängig davon, was Sie wählen, können Sie sicher sein, dass Ihre Gastgeber ihr Bestes geben werden, damit Sie gut schlafen können.

Overnatning / Accommodation / Unterkunft

113


BO hos OK onl in telk oldi e på ng.d k

dan

DANHOSTEL KOLDING tilbyder overnatning for håndværkere, erhvervsfolk, små og store familier, kurser, møder, grupper og skoler. 1/1 og 1/4 pension. Danhostel Kolding

Ørnsborgvej 10 - 6000 Kolding - tlf. +45 7550 9140 41 På kort / on map / auf Karte

Velkommen til Enghøjgård bondegårdsferie

Poul og Nina Krabbe Friis - Hjarupgårdsvej 9, Hjarup, 6580 Vamdrup - Tlf: 7559 4919 krabbefriis@enghoejgaard.com

www.enghoejgaard.com 49 På kort / on map / auf Karte

bond egaa rdsfe rie.c om

DANCAMPS KOLDING

Velkommen til Vejstrupgaard

Tæt på/ Nahe /close to

E45/A7

Bondegårdsferie og Bed & Breakfast Bo i et naturskønt område med mulighed for gode trave- og cykelture. Plads til 7 familier, hvor alle har eget badeværelse. Børnene kan hilse på dyrene: hund, kaniner, høns, får, heste, grise og køer. Hanna og Poul U. Thomsen Vejstrupgaard, Vejstruprød Landevej 3 DK- 6093 Sjølund, Tel. +45 7557 4092 vejstrupgaard@post.tele.dk

DK: Leg. Slap af. Hold en pause før næste stræk. Tæt på E45/A7 DE: Geniessen Sie. Perfekt für Ihre Hin- oder Rückreise zu Ihrem Ziel in Skandinavien. Nahe E45/A7 EN: Have fun. Relax. Take a break before continuing your journey. Close to E45/A7

KOLDING

Vonsildvej 19 · DK-6000 Kolding · dancamps.dk

54 På kort / on map / auf Karte 114

55 På kort / on map / auf Karte


Udsigt

TIL ET OPHOLD I HARMONISKE OMGIVELSER

AUSSICHT AUF EINEN AUFENTHALT IN HARMONISCHER UMGEBUNG. All SET FOR A STAY IN HARMONIOUS SURROUNDINGS.

Fra DKK

499 Fjordvej 154 · 6000 Kolding · Tlf. 75 51 00 00 hotel@koldingfjord.dk · koldingfjord.dk

50 På kort / on map / auf Karte

Altid billigst på zleephotels.com

46 På kort / on map / auf Karte

Fjordsejlads - Fjordbåden Helene

115


DET SKER PÅ FIRST OVERNATNING

– Scandic Kolding –

THE COMFORTABLE CHOICE FOR BUSINESS OR PLEASURE Perfectly located in the Triangle Area, in the heart of Denmark with only 30 minutes drive to Billund Airport and the delights of LEGOLAND® – and just two hours drive from Copenhagen. Easy to find! Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Tel: + 45 75 51 77 00 scandichotels.com/kolding 51 På kort / on map / auf Karte

Åben 365 dage Få en fordelagtig firmaaftale

WEEKENDBRUNCH Lørdage og søndage kr. 139,- pr. person

COFFEE 2 GO Alle dage Friskbygget kaffe: kr. 25,-

MORGENMADSMØDE Hverdage kl. 06.30-10.00 Stor morgenbuffet kr. 119,FIRST HOTEL Kolding • Banegårdspladsen 7 6000 Kolding • 7634 5400 • firsthotels.dk/kolding 42 På kort / on map / auf Karte

Se alle muligheder for overnatning i Kolding på

visitkolding.dk Føl dig hjemme, når du er ude. Comwell Kolding ligger midt i trekantsområdet med udsigt over Kolding by og fjord. Her er rig mulighed for at besøge forskellige seværdigheder i omegnen, ligesom du på hotellet finder diverse aktiviteter for både voksne og børn.

Skovbrynet 1 - 6000 Kolding - Tel 7634 1100 - comwellkolding.dk

40 På kort / on map / auf Karte 116

Infopoint Kolding Bibliotek · Slotssøvejen 4 6000 Kolding


Kolding RÃ¥dhus

117


Events Dato / Date / Datum

27 Aug

22

27

Jan

Aug

13

17

Feb

Feb

09

30

Mar

Dec

01

30

Apr

Dec

08

17

Apr

Apr

06 May

23

27

May

May

26 May

26 May

29

04

May

Jun

01

22

Jun

Oct

03

04

Jun

Jun

05 Jun

118

Sted / Place / Stelle

Aktivitet / Activity / Aktivitäten

Trapholt Æblehaven 23, Kolding trapholt.dk

Udstilling - INSTANT ICON Exhibition - INSTANT ICON Ausstellung - INSTANT ICON

Koldinghus Koldinghus 1, Kolding koldinghus.dk

Udstilling - Himmelsten Exhibition - Stone of Heaven Ausstellung - Himmelstein

Geografisk Have Christian 4 Vej 23, Kolding geografiskhave.dk

Vinterferie værksteder Holiday activities Urlaub Aktivitäten

Trapholt Æblehaven 23, Kolding trapholt.dk

Udstilling - Michael Kvium - Think bigger Exhibition - Michael Kvium - Think bigger Ausstellung - Michael Kvium - Think bigger

Kulturforum Würth Montagevej 6, Kolding kulturforum.dk

Udstilling - Robert Jacobsen - Eye Catcher Exhibition - Robert Jacobsen - Eye Catcher Ausstellung - Robert Jacobsen - Eye Catcher

Koldinghus Koldinghus 1, Kolding koldinghus.dk

Påske på slottet for børnefamilier Easter at the Castle for families with children Ostern im Schloss für Familien mit Kindern

Landbomuseet Brødsgårdvej 52, Kolding

Dyr på græs - kl. 10 -15.30 Animals on grass - 10 a.m. - 3.30 p.m. Tiere auf Gras - 10 Uhr - 15.30 Uhr

City Kolding citykolding.dk

Internationale Markedsdage International Market days Internationale Markttage

City Kolding citykolding.dk

Majmarked i Kolding - kl. 10 - 22 May market in Kolding City - 10 a.m. - 10 p.m. Mai Markt im Kolding Zentrum - 10 Uhr - 22 Uhr

Nicolai Skolegade 2, Kolding nicolai.kolding.dk

Repair & Remake Festival

Kolding www.dwk17.dk

Design Week Kolding

Koldinghus Koldinghus 1, Kolding koldinghus.dk

Designskolens Afgangsudstilling - 50 års jubilæum The Design School’s graduation exhibition - 50 years Anniversary Abschlussausstellung der Designschule - 50 Jährige Jubiläum

Trapholt Æblehaven 23, Kolding trapholt.dk

Kunsthåndværkermarked - kl. 10 - 17 Craft Market - 10 a.m. - 5 .p.m. Handverksmarkt - 10 Uhr - 17 Uhr

Geografisk Have Christian 4 Vej 23, Kolding geografiskhave.dk

Det store Plantemarked The big market for plants Der große Pflanzenmarkt

Overnatning / Accommodation / Unterkunft


2017 Dato / Date / Datum

06 Jun

15

31

Jun

Aug

23 Jun

24

13

Jun

Aug

29

03

Jun

Aug

05

26

Jul

Jul

07 Jul

21 Jul

26 Jul

28 Jul

03

05

Aug

Aug

04 Aug

12 Aug

18 Aug

Sted / Place / Stelle

Aktivitet / Activity / Aktivitäten

Vamdrup vamdrup.dk

Smagens Dag - kl. 18 - 22 The day of tasting - 6 p.m. to 10 .p.m. Ein tag der Geschmack - 18 Uhr - 22 Uhr

Christiansfeld Centret Nørregade 14, Christiansfeld christiansfeldcentret.dk

Offentlig rundvisninger, man-fre kl. 11 & lørdag-søndag kl. 13 Conducted tour, Mon - Fri 11. a.m. & Saturday-Sunday 1.p.m. Fürung, Mon - Frei 11 Uhr & Samstag-Sonntag 13 Uhr

Geografisk Have Christian 4 Vej 23, Kolding geografiskhave.dk

Skt. Hans aften - kl. 18 - 23 Midsummer Eve - 6 p.m. - 11 p.m. Johannisfeuer - 18 Uhr - 23 Uhr

Koldinghus Koldinghus 1, Kolding koldinghus.dk

Sommerferieaktiviteter Summeraktivities in the Castle Aktivitäten im Sommer auf der Schloss

Slotssøen Hospitalsgade, Kolding musikkolding.dk

Sommer ved søen - hver torsdag kl. 18 - 21 Summer by the Lake - every Thursday 6 p.m. - 9 p.m. Sommer am See - jeden Donnerstag 18 Uhr - 21 Uhr

Christiansfeld Centret Nørregade 14, Christiansfeld christiansfeldcentret.dk

Onsdagsmarked i Christiansfeld i juli - kl. 10 - 14 Wednesday Market in Christiansfeld in July - 10 a.m. - 2 p.m. Mittwochsmarkt in Christiansfeld in Juli - 10 Uhr - 14 Uhr

Visit Haderslev Tel: +45 7354 5630 bureau@visithaderslev.dk

Sejlads på Koldingfjord Sailing in Kolding Bay Fjordtour auf dem Kolding Fjord

Kolding Hylkedalvej groenkoncert.dk

Grøn koncert - kl. 13 - 21 Green Concert - 1 a.m. - 9 p.m. Grünes Konzert - 13 Uhr - 21 Uhr

Kolding visitkolding.dk

Offentlig rundvisning i Kolding - kl. 19 foran Rådhuset Conducted tour in Kolding - 7 p.m. in front of the Cityhall Öffentliche Stadtführungen - 19 Uhr vor dem Rathaus

City Kolding citykolding.dk

Stella Polaris & Open by night

Christiansfeld Prætorius Torv vinfestival-christiansfeld.dk

Vinfestival i Christiansfeld Wine Festival in Christiansfeld Weinfestival in Christiansfeld

Geografisk Have Christian 4 Vej 23, Kolding geografiskhave.dk

Lysfest - kl. 18 - 23 The festival of light - 6 p.m. - 11 p.m. Lichterfest - 18 Uhr - 23 Uhr

Visit Kolding visitkolding.dk

Bike event 2017 - Kolding

Vamdrup vamdrup.dk

Crazy Hours - kl. 18 - 23 Crazy Hours - 6 p.m. - 11 p.m. Crazy Hours kl. 18 Uhr - 23 Uhr Overnatning / Accommodation / Unterkunft

119


Events Dato / Date / Datum

20 Aug

23 Aug

25 Aug

25

03

Aug

Sep

02 Sep

03 Sep

08 Sep

08

10

Sep

Sep

09 Sep

09

10

Sep

Sep

16 Sep

14 Oct

120

16

17

Oct

Oct

16

20

Oct

Oct

Sted / Place / Stelle

Aktivitet / Activity / Aktivitäten

Skamlingsbanken Skamlingvejen 123, Kolding musikkolding.dk

Det Kongelige Teater på Skamlingen The Royal Theatre at Skamling Das Königliche Theater auf Skamling

Kolding visitkolding.dk

Offentlig rundvisning i Kolding - kl. 19 foran Rådhuset Conducted tour in Kolding - 7 p.m. in front of the Cityhall Fürung im Kolding - 19 Uhr bei der Rathaus

City Kolding citykolding.dk

Kulturnat - kl. 10 - 22 Culture Night - 10 a.m - 10 p.m. Kulturnacht - 10 Uhr - 22 Uhr

Kolding oplevkolding.dk

Trekantområdets Festuge Cultural week, Trekantområdet Kulturwoche, Trekantområdet

City Kolding citykolding.dk

Øllets Dag Day of the Beer Birtage

Geografisk Have Christian 4 Vej 23, Kolding geografiskhave.dk

Høstmarked - kl. 10 - 16 Autumn Market - 10 a.m. - 4 p.m. Erntemarkt - 10 Uhr - 16 Uhr

Kolding oplevkolding.dk

Studierock - koncert på Universitetet Academic Rock - concert at the University Studienrock - Konzert in der Universität

Nicolai Skolegade 2, Kolding nicolai.kolding.dk

Nicolai - 10 års jubilæum Nicolai - 10 years Anniversary Nicolai - 10 Jährige Jubiläum

Vamdrup vamdrup.dk

Børnenes dag - kl. 9.30 - 15 Childrens day - 9.30 a.m. - 3 p.m. Tag des Kinders - 9.30 Uhr - 15 Uhr

Kolding getoutkolding.dk

Friluftsfestival Outdoor Festival Outdoor Festival

Christiansfeld Centret Nørregade 14, Christiansfeld christiansfeldcentret.dk

Håndværkets Dag - kl. 10-16 Craft Day - 10 a.m. - 4 p.m. Handwerktag - 10 Uhr - 16 Uhr.

City Kolding citykolding.dk

ECCO Walkathon

Landbomuseet Brødsgårdvej 52, Kolding landbomuseet.kolding.dk

Efterårsdage på Landbomuseet Autumn day at the Agricultural Museum Herbsttag im Landwirtschaftsmuseum

Koldinghus Koldinghus 1, Kolding koldinghus.dk

Levende Historie i efterårsferien Living history during the autumn break Lebendige Geschichte in den Herbstferien

Overnatning / Accommodation / Unterkunft


2017 Dato / Date / Datum

16

20

Oct

Oct

18

20

Oct

Oct

01

30

Nov

Nov

02 Nov

05 Nov

24 Nov

24 Nov

Sted / Place / Stelle

Aktivitet / Activity / Aktivitäten

Christiansfeld Centret Nørregade 14, Christiansfeld christiansfeldcentret.dk

Offentlig rundvisninger i Christiansfeld, mandag - fredag kl. 11 Conducted tour of Christiansfeld, Monday - Friday 11. a.m. Fürung durch Christiansfeld, Montag - Freitag 11 Uhr

Geografisk Have Christian 4 Vej 23, Kolding geografiskhave.dk

Efterårsferie - aktiviteter for børn Autumn break - activities for children Herbstferien - Aktiviteten für Kinder

Christiansfeld Centret Nørregade 14, Christiansfeld christiansfeldcentret.dk

Kulturarvsmåned Heritage Month in Christiansfeld Kulturerbemonat in Christiansfeld

Vamdrup vamdrup.dk

Lysfest The festival of light Lichterfest

Trapholt Æblehaven 23, Kolding trapholt.dk

Snedkernes Dag - kl. 10 - 17 Cabinetmakers day - 10 a.m. - 5 .p.m. Schreiner Tag - 10 Uhr - 17 Uhr

City Kolding citykolding.dk

Black Friday

Kolding citykolding.dk

Julemandens ankomst Santa´s arrival Ankunft des Weihnachtsmannes Julemandens Hus Santa´s House Das Haus des Weihnachtsmanns

01

23

Dec

Dec

City Kolding Helligkorsgade citykolding.dk

02

03

Dec

Dec

Vamdrup vamdrup.dk

Julemesse Christmas fair Weihnachts Ausstellung

02

03

Dec

Dec

Trapholt Æblehaven 23, Kolding trapholt.dk

Julemarked kl. 10 - 17 Christmas Market - 10 a.m. - 5 p.m. Weinachtmarkt - 10 Uhr - 17 Uhr

02

03

Dec

Dec

Designskolen Ågade 10, 6000 Kolding designskolenkolding.dk

Julemarked Designskolen Christmas Market Weihnachtsmarkt

07

09

Dec

Dec

Kolding k-l-f.dk

Kolding Light Festival

09

10

Dec

Dec

Koldinghus Koldinghus 1, Kolding koldinghus.dk

Julemarked Christmas Market Weinachtmarkt

Landbomuseet Brødsgårdvej 52, Kolding landbomuseet.kolding.dk

Julemarked Christmas Market Weinachtmarkt

10 Dec

Overnatning / Accommodation / Unterkunft

121


Ferielejligheder og feriehuse / Self-catering apartments and cottages / Ferienwohnungen und -Häuser Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

Dancenter Hejlsminde Badehotel

Kobbersted

Kolding Hotel Apartments

Havnevej 7 6094 Hejls

Kobberstedvej 62 6070 Christiansfeld

Kedelsmedgangen 2 6000 Kolding

hejlsminde.dancenter.dk hejlsminde@dancenter.com +45 7557 4340

NOVASOL Hejlsminde

Villaterne Ferielejligheder

Elkærgårdvej 17 6094 Hejls

Ternevej 1 6000 Kolding

novasol.dk hejlsminde@novasol.dk +45 7557 4044

122

kobbersted.dk mail@kobbersted.dk +45 7456 2574

villaterne.dk villaterne@gmail.com +45 2889 9911

koldinghotelapartments.dk stay@koldinghotelapartments.dk +45 7554 1800 44


Camping, hytter og vandrerhjem / Camping, cabins and hostels / Camping, Hütten und Jugenherbergen Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

Dancamps Kolding

Danhostel Kolding

Gl. Aalbo Camping

Vonsildvej 19 6000 Kolding

Ørnsborgvej 10 6000 Kolding

Gl. Aalbovej 30 6092 Sdr. Stenderup

dancamps.dk info@koldingcitycamp.dk +45 7552 1388

55

danhostelkolding.dk kolding@danhostel.dk +45 7550 9140

41

gl-aalbo.dk camping@gl-aalbo.dk +45 7557 1116

Grønninghoved Strand Camping

Hejlsminde Strand Camping

Sportellet v. Kfum-Hallerne

Mosvigvej 21 6093 Sjølund

Gendarmvej 3 6094 Hejls

Peter Tofts Vej 21 6000 Kolding

gronninghoved.dk info@gronninghoved.dk +45 7557 4045

hejlsmindecamping.dk hejlsminde@dk-camp.dk +45 7557 4374

Sportellet v. Koldinghallerne

Stensager Camping

Ambolten 2-6 6000 Kolding

Oluf Ravns Vej 16 6091 Bjert

koldinghallerne.dk/overnatning info@koldinghallerne.dk +45 7632 6000

kfum-hallerne.dk +45 7552 8730

stensagercamping.dk info@stensagercamping.dk +45 7557 2231

123


Hoteller og kroer / Hotels and inns / Hotels und Gasthöfe Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

Bramdrupdam Kro & Hotel

Brødremenighedens Hotel

Comwell Kolding

Vejlevej 332 6000 Kolding

Lindegade 25 6070 Christiansfeld

Skovbrynet 1 6000 Kolding

bramdrupdamkro.dk hotel@bramdrupdamkro.dk +45 7556 8288

comwellkolding.dk hotel.kolding@comwell.com +45 7634 1100

Den Gamle Grænsekro

First Hotel Kolding

Hotel Koldingfjord

Koldingvej 51 6070 Christiansfeld

Banegårdspladsen 7 6000 Kolding

Fjordvej 154 6000 Kolding

graensekroen.dk info@graensekroen.dk +45 7557 3218

firsthotels.dk/Kolding kolding@firsthotels.dk +45 7634 5400

42

koldingfjord.dk hotel@koldingfjord.dk +45 7551 0000

Hotel Saxildhus

Hotel Vamdrup

Scandic Kolding

Banegårdspladsen 1 6000 Kolding

Torvet 1 6580 Vamdrup

Kokholm 2 6000 Kolding

millinghotels.dk +45 755 21200

124

bmhotel.dk per@bmhotel.dk +45 7456 1710

hotelvamdrup.dk +45 7558 2799

scandichotels.dk/kolding +45 7551 7700

40

50

51


Tyrstrup Kro

Zleep Hotel Kolding

Tyrstrup Vestervej 6 6070 Christiansfeld

Grønningen 2 6000 Kolding

tyrstrupkro.dk post@tyrstrupkro.dk +45 7456 1242

zleephotels.com kolding@zleephotels.com +45 7023 5635

46

125


Bondegårdsferie og Bed & Breakfast / Farm holidays and Bed & Breakfast / Ferien auf dem Bauernhof und Bed & Breakfast Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

Anette Jorsal

Artist’s Bed & Breakfast

Bed & Breakfast Kolding v/ Hannah Jefsen

Stenderupvej 56 6091 Bjert

Fynsvej 105 6000 Kolding

Mazantigade 20 a 6000 Kolding

Christinebalslow@gmail.com +45 5243 4185

+45 2720 1457

Bed & Breakfast v/ Jørgen Maybom

Bed & Breakfast v/ Peter Juhl

Bed & Breakfast SydDanmark

Sjællandsgade 10 6000 Kolding

Gl. Skartved 44 6091 Bjert

Kær Møllevej 2 6070 Christiansfeld

kolding-bb.dk jm@maybom.dk +45 4021 4745

bb-juhl.dk pjuhl@tdcadsl.dk +45 2819 2025

bbsyddanmark.dk info@bbsyddanmark.dk +45 6165 4657

Bed & Breakfast “Vejstrupgaard”

Bodil og Harald Sørensen

Enghøjgaard Bondegårdsfeire og B&B

Vejstruprød Landevej 3 6093 Sjølund

Rylevej 16 6000 Kolding

Hjarupgårdsvej 9 6580 Vamdrup

bondegaardsferie.com vejstrupgaard@post.tele.dk +45 7557 4092

126

bedandbreakfastkolding.dk hannahjefsen@live.dk +45 2697 0095

54

rylevej16.dk boghss.rylevej16@privat.dk +45 7553 5664

enghoejgaard.com krabbefriis@enghoejgaard.com +45 7559 4919

49


Gammelrøj Herregård B&B

Graus-bed/ferieværelse

Hjulgården

Østerskovvej 15 6000 Kolding

koldingvej 58 6070 Christiansfeld

Grønninghovedvej 40 6093 Sjølund

gammelroj.dk airbnb@gammelroj.dk +45 2075 0880

graus-bed.dk Koldingvej58@hotmail.com +45 3023 4128

skovsmadmedmere.dk bente.skov.pedersen@gmail.com +45 2346 4099

Karen Margrethe Madsen

Sysselbjerg B&B

Toftholm v/ Birgit Skovrup

Rylevej 14 6000 Kolding

Sysselbjergvej 27 6051 Almind

Kurkmarkvej 3 6093 Sjølund

bedbreakfast-kolding.dk karenmargrethem@outlook.dk +45 7550 9021

sysselbjerg.dk bb@sysselbjerg.dk +45 7556 1161

Villa Gertrud

Østerlund Bed and Breakfast

Østerbrogade 4 6000 Kolding

Egtvedvej 115 6040 Egtved

villagertrud.dk info@villagertrud.dk +45 2720 4612

toftholm@profibermail.dk +45 7557 4118

oesterlund.hansen@gmail.com +45 7555 2026

127


Restauranter og caféer / Restaurants and cafés / Restaurants und Cafés Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

A Hereford Beefstouw

Admiralen

Bone’s Kolding

Helligkorsgade 20 6000 Kolding

Toldbodgade 14 6000 Kolding

Bredgade 12 6000 Kolding

a-h-b.dk/kolding +45 7552 0087

bones.dk +45 7550 8040

Budapest Restaurant & Steakhouse

Cafe Løverodde

Café Trapholt

Jernbanegade 13 6000 Kolding

Løveroddevej 12 6092 Sønder Stenderup

Æblehaven 23 6000 Kolding

restaurant.dk +45 7550 4090

cafeloeverodde.dk cafeloeverodde@cafeer.dk +45 7557 1036

trapholt.dk/cafeen +45 7552 2231

Den Blå Café

Honningkagehuset

Kryb I Ly

Slotsgade 4 6000 Kolding

Haderslevvej 21 6070 Christiansfeld

Kolding Landevej 160, Taulov 7000 Fredericia

denblaacafe.dk denblaacafe@gmail.com +45 7550 6512

128

admiralen.dk admiralen@admiralen.dk +45 7552 0421

honningkagehuset.dk +45 7456 1135

krybily.dk krybily@krybily.dk +45 7556 25 55


Madkælderen

Mad-Paletten

Restaurant den Gyldne Hane

Koldinghus 1 6000 Kolding

Lindegade 56 A 6070 Christiansfeld

Christian 4 Vej 23 6000 Kolding

madkaelderen.dk info@madkaelderen.dk +45 7550 4798

mad-paletten.dk +45 7456 0606

restdengyldnehane.dk +45 7552 9720

Restaurant Flammen

Restaurant Skamlingsbanken

Seggelund Cafeteria

Haderslevvej 145 6000 Kolding

Skamlingvejen 123 6093 Sjølund

Seggelund Hovedvej 55 6070 Christiansfeld

restaurant-flammen.dk/kolding +45 2327 8979

restaurantskamlingsbanken.dk kontakt@restaurantskamlings banken.dk +45 7557 2003

seggelund.dk +45 7456 1109

129


Historie og museer / History and museums / Geschichte und Museum Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

Christiansfeld Centret

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Dansk Legetøjsmuseum

Nørregade 14 6070 Christiansfeld

Fjordvej 152 6000 Kolding

Lindegade 40 6070 Christiansfeld

christiansfeldcentret.dk +45 7979 1773

sygeplejemuseum.dk +45 7632 7676

21

dansklegetøjsmuseum.dk +45 2485 9431

Genforenings- og Grænse museet

Harteværket

Kolding Stadsarkiv

Koldingvej 52 6070 Christiansfeld

Alpedalsvej 107 6000 Kolding

Skolegade 2B 6000 Kolding

genforeningsmuseet.dk +45 7557 3003

hartevaerket.kolding.dk +45 4077 6684

Kulturforum Würth

Landbomuseet Kolding

Jernbanegade 7 6580 Vamdrup

Montagevej 6 6000 Kolding

Brødsgårdsvej 52 6000 Kolding

kulturforum.dk +45 7932 3232

82

stadsarkiv.kolding.dk +45 7979 1030

Kongeåmuseet

kongeaamuseet.dk +45 7558 1973

130

81

23

landbomuseet.kolding.dk +45 6133 9952

24


Skamlingsbanken

Trapholt

Skamlingvejen 123 6093 Sjølund

Æblehaven 23 6000 Kolding

skamlingsbanken.info 25

trapholt.dk +45 7630 0530

26

131


Aktiviteter / Activities / Aktivitäten Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

Birkemose Golf

Bramdrupdam Fodboldgolf

Dronning Dorotheas Badstue

Nr.Stenderupvej 12 6000 Kolding

Skovæblevej 3 6000 Kolding

Hospitalsgade 16 6000 Kolding

birkemosegolf.dk post@birkemosegolf.dk +45 7556 5060

koldingkur.dk +45 7550 0150

Dunkerbeck Windsurfing

Essi Laub / Mountainbike

Funky Monkey Park

Overbyvej 69 6094 Hejls

Skanderup Landevej 31 6640 Lunderskov

Hylkevænget 6000 Kolding

dunkerbeck-windsurfing.com +45 2485 9431

essilaub.dk mail@essilaub.dk +45 6067 3357

Happies Legeland & Bowl’n’Fun

Kolding Fodboldgolf

Kolding Golf Club

Skovvangen 42 6000 Kolding

Hejls Landevej 83 6094 Hejls

Egtved Alle 10 6000 Kolding

kolding.bowlnfun.dk +45 7633 2727

132

bramdrupdamfodboldgolf.dk +45 2341 7966

koldingfodboldgolf.dk info@koldingfodboldgolf.dk +45 2341 7966

funkymonkeypark.dk +45 7027 1427

www.kgc.dk kgc@koldinggolfclub.dk +45 7552 3793

15

29


KongeåBadet

Legeparken

Nicolai for Børn

Idrætsvej 3 6580 Vamdrup

Grønningen 2 6000 Kolding

Skolegade 2C 6000 Kolding

ssbad.dk +45 7550 0150

+45 2372 6736

OceanAdventures

Slotssøbadet

Sydbanegade 4 6000 Kolding

Hospitalsgade 6 6000 Kolding

oceanadventures.dk +45 2174 3730

ssbad.dk +45 7550 0150

17

nicolaiforborn.kolding.dk +45 7979 7575

15

133


Gallerier og kunst / Galleries and art / Galerien und Kunst Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

Ateljes

BRUUNS Billedkunst

Guldsmed Kim Vedbæk

Stenderupvej 125 6092 Sønder Stenderup

Stubdrupvej 28, Harde 6000 Kolding

Låsbygade 61 6000 Kolding

jesnordby.com +45 7557 1475

Ravstedhus

ZigZign

Agtrupvej 51 6000 Kolding

Skamlingvejen 132 6093 Sjølund

ravstedhus.dk ravstedhus@ravstedhus.dk +45 7464 7628

134

charlottebruun.dk charlottebruun66@gmail.com +45 4076 3147

zigzign.com info@zigzign.com +45 7553 7361

vedebech.dk guld@vedebech.dk +45 7554 3886


Kultur / Culture / Kultur Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

Dronning Dorothea Teater

Godset

Kolding Teater

Zahnsgade 53 6000 Kolding

Jens Holms Vej 5 6000 Kolding

Skovbrynet 1 6000 Kolding

dorothea.dk +45 7553 3050

godset.net godset@kolding.dk +45 7979 1060

koldingteater +45 7634 1100

Mungo Park Kolding

Nicolai Biograf & Café

Nicolai Kunst & Design

Fredericiagade 1 6000 Kolding

Skolegade 2A 6000 Kolding

Skolegade 2B 6000 Kolding

mungoparkkolding.dk +45 7558 5555

nicolaibio.dk +45 7026 7126

nicolai.kolding.dk +45 7979 1031

135


Seværdigheder / Sights / Sehenswürdigkeiten Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

Geografisk Have / Kolding Miniby

Kolding Bibliotek

Koldinghus

Christian 4 Vej 23 6000 Kolding

Slotssøvejen 4 6000 Kolding

Koldinghus 1 6000 Kolding

geografiskhave.dk +45 7550 3880

Sct. Nicolai Kirke

Trolden Bryghus

Nicolaiplads 2 6000 Kolding

Olaf Ryes Gade 7M 6000 Kolding

sanktnicolaikolding.dk +45 5151 5877

136

1

koldingbib.dk bibliotek@kolding.dk +45 7979 1100

trolden.com +45 2845 0755

2

koldinghus.dk museum@koldinghus.dk +45 7633 8100

5


Andet / Other / Alles andere Find nummeret på kortet / Find the number on the map / Finden Sie die Nummer auf der Karte

Bramdrupdam Hallerne

Designskolen Kolding

Innovationsfabrikken

Bramdrupskovvej 110 6000 Kolding

Ågade 10 6000 Kolding

Birkemosevej 1 6000 Kolding

bramdrupdamhallerne.dk +45 7551 811

designskolenkolding.dk +45 7630 1100

ibc.dk +45 7224 1600

KFUM Hallerne

Kolding Lystbådehavn

Koldinghallerne

Peter Tofts Vej 21 6000 Kolding

Skamlingvejen 5 6000 Kolding

Ambolten 2-6 6000 Kolding

kfum-hallerne.dk +45 7552 8730

koldinglystbaadehavn.dk klh@lystbaadehavn.dk +45 7553 2722

koldinghallerne.dk +45 7632 6000

Syddansk Universitet Universitetsparken 1 6000 Kolding sdu.dk +45 6550 1000

137


Værd at vide Good to know Wissenswertes Læger / Doctors / Ärzte Kontakt en praktiserende læge i dagtimerne eller spørg om hjælp i en af vores turistinformationer. Contact a general practitioner during daytime hours or ask for help in one of our tourist information offices. Die praktischen Ärzte sind tagsüber zu erreichen und Sie können sich auch an eine der Touristeninformationen wenden.

Kolding Sygehus / Hospital / Krankenhaus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tel. +45 7636 2000

Falck

Tel. +45 7010 2030

Tog DSB / Train DSB / Eisenbahn DSB Tel. +45 7013 1415

Lægevagt / On-Call Service / Arztbereitschaft Døgnåbent / Open 24 hours / Tag und Nacht geöffnet Sygehus Lillebælt Kolding, Skovvangen 2-8 - indgang 7 6000 Kolding Tel. +45 7011 0707

Alarmcentralen / Emergency Services / Notrufzentrale

Billund Lufthavn / Airport / Flughafen Tel. +45 7650 5050

Taxa 4x35

Tel. +45 7550 2700

Kolding Postkontor / Post Office / Postkontor Helligkorsgade 6 (Føtex) 6000 Kolding

Tel. 112

Sydtrafik Politi alarm / Police / Polizeinotruf Tel. 114

Kolding Politi / Police Station / Polizei Birkemose Allé 23-25 DK - 6000 Kolding Tel. +45 7932 1499

138

Tel. +45 7010 4410


139


Bo i en grøn oase i hjertet af Kolding

e ili Fa m

le kæ Fo r

B

us

in

es

ls

s

e

Lejligheder med hoteloplevelse Eget minikøkken og bad Morgenmadscafé og lounge

Forretningsrejser og -møder Centrale hotellejligheder

Kærestetid eller veninde-weekend En velfortjent pause

Familieweekend og ferietid Hyggestunder sammen

Få lejlighedens mange fordele; minikøkken, bad, komfort og flere rum, så du kan invitere gæster, holde møder og lukke døren til soveværelset. Og nyd hoteloplevelsen med nyredt seng ved ankomst, friske håndklæder, receptionsservice, lounge, morgenmadscafé, parkering ved døren og kun 700 meter til banegården.

Gå aftentur på Kærlighedsstien ved Slotssøen og oplev den romantiske stemning ved Koldinghus. Spis på byens restauranter og caféer eller lav maden sammen i lejligheden. Og besøg vores nærmeste nabo, det 5-stjernede Dronning Dorotheas Badstue, der tilbyder spaoplevelser og lækre wellness behandlinger.

Besøg SlotssøBadet, Kunst- og Designmuseet Trapholt og Nicolai for Børn – et charmende og kreativt univers. Eller kør til LEGOLAND® og Givskud Zoo på 40 minutter i bil. Lejligheden fungerer perfekt til børnefamilier og der er let adgang til det hele – børnekultur, grønne oaser, historiske seværdigheder, banegård og shopping.

Stay surprised – Kolding Hotel Apartments er et charmerende, arkitekttegnet lejlighedshotel i Koldings absolutte centrum; med Koldinghus og Slotssøen på den ene hånd og byens latinerkvartér på den anden.

(+45) 75 54 18 00 | stay@koldinghotelapartments.dk www.koldinghotelapartments.com

44

På kort / on map / auf Karte