Kolding Guiden 2021

Page 1

2021

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

1


INTRODUKTION

Introduction / Einführung

VELKOMMEN TIL KOLDING Welcome to Kolding / Willkommen in Kolding

2


Kolding byder på et hav af oplevelser. Du skal ikke bevæge dig ret langt for at komme fra den ene oplevelse til den næste. Denne guide giver overblik over de muligheder, som venter, så du kan vælge det sjoveste, det mest interessante, det nærmeste og det smukkeste. Uanset, hvad du vælger, er vi sikre på, at du får oplevelser, du aldrig glemmer. Tag guiden med dig og hent Visit Kolding app’en. God fornøjelse! Kolding offers a myriad of adventures. You do not have to go very far to move from one adventure to the next. This guide provides a summary of all available opportunities, helping you to choose the funniest, the most interesting, the nearest and the nicest. No matter what you choose, we are certain you will make memories that last a lifetime. Take this guide with you and download the Visit Kolding app. Enjoy! Kolding bietet eine Menge Erlebnisse. Sie müssen sich nicht besonders weit bewegen, um von einem Erlebnis zum nächsten zu gelangen. Dieser Guide bietet Ihnen eine Übersicht über die Möglichkeiten, die Sie erwarten, damit Sie die lustigsten, die interessantesten, die nächsten und die schönsten Erlebnisse wählen können. Unabhängig von Ihrer Wahl sind wir sicher, dass Sie Erlebnisse haben werden, die Sie nie vergessen werden. Nehmen Sie den Guide mit und holen Sie sich die Visit Kolding-App. Viel Vergnügen!

3HISTORIE & KULTUR History & culture / Geschichte & Kultur

6

NATUR Nature / Natur

52

FOR VOKSNE For adults / Für Erwachsene

78

DESIGN Design / Design

96

FOR BØRN For children / Für kinder

110

SHOPPING Shopping / Shopping

134

OVERNATNING Good night / Gute Nacht

146

MAD & DRIKKE Food & beverage / Essen & Trinken

152

INFORMATION Information / Informationen

160


HISTORIE & KULTUR

History & culture / Geschichte & Kultur

PÅ GRÆNSEN TIL HISTORIEN Foto: Mogens Roy

On the edge of history / An der Grenze zur Geschichte

6


I Kolding kan historien spores tilbage til år 1231, hvor byen optræder på skrift i Kong Valdemars jordebog. Kolding lå dengang i det yderste grænseområde af Danmark mod hertugdømmerne i syd, og byen havde derfor en strategisk betydning for de gamle konger og dronninger. I 1200-tallet blev byggeriet af fæstningen Koldinghus påbegyndt. Fæstningen skulle forsvare rigets grænser, men sammen med opmærksomheden og byggeriet fulgte også kongelige handelsprivilegier, som har været med til at udvikle byen til en driftig handels- og håndværksby, hvilket stadig kendetegner byen i dag. The history of Kolding can be traced back to 1231, when the city was first mentioned in writing in King Valdemar’s book of land taxation. Back then, Kolding was placed in the outer borders of Denmark to duchies in the south, therefore the town was of strategic importance for former kings and queens. The construction of Koldinghus Castle began in the 13th century. The fortress would defend the country’s borders but with the attention and the construction came royal trade-privileges that contributed to the development of the city into a thriving trades- and crafts city , which still characterises Kolding today. In Kolding lässt sich die Geschichte bis zum Jahr 1231 zurückverfolgen, als die Stadt in König Waldemars Erdbuch schriftlich in Erscheinung tritt. Kolding lag damals im äußersten Grenzbereich Dänemarks, hin zu den Herzogtümern im Süden, und die Stadt hatte daher für die alten Könige und Königinnen eine strategische Bedeutung. Im 13. Jahrhundert begann der Bau der Festung Koldinghus. Die Festung sollte die Grenzen des Reiches verteidigen, aber gleichzeitig mit der Aufmerksamkeit und dem Bau folgten auch königliche Handelsprivilegien, die mit zur Entwicklung der Stadt zu einer geschäftigen Handels- und Handwerksstadt beitrugen, was die Stadt noch heute kennzeichnet.

7


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Koldinghus Foto: Preben Matthiesen 8


5

KONGERNES SAMLING KOLDINGHUS

Koldinghus har gennem sin mere end 750-årige eksistens spillet en væsentlig rolle i Danmarks historie som grænseværn og som et af kongefamiliens foretrukne slotte. Slottet var det første slot, der udelukkende blev brugt som bolig for kongefamilien. Her døde Kong Christian 3. nytårsdag 1559 og her tilbragte Kong Christian 4. en betydelig del af sin barnog ungdom. Slottet mistede sin betydning i forbindelse med, at flere og flere af kongefamiliens pligter flyttede til hovedstaden. Frederik 4. var den sidste konge, som boede på slottet, men det var kun kortvarigt, mens der var pest i København. Det prægtige slot fik derfor lov til at forfalde mere og mere, og da soldater i 1808 i forbindelse med krigen mod England og Sverige opholdt sig på slottet, udbrød der en stor brand, der efterlod slottet som en ruin. I mange år stod ruinen uberørt hen, mens tidens tand truede med at få den til at falde helt sammen.

Throughout its more than 750-year existence, Koldinghus has played a significant role in Denmark’s history as a border defence and as one of the royal family’s favourite castles. The castle was the first castle to be used exclusively as a residence for the royal family. King Christian III died here on New Year’s Day 1559, and King Christian IV spent a significant part of his childhood and youth here. The castle lost its significance as more and more of the royal family’s duties moved to the capital. Frederik IV was the last king to

live in the castle, but it was only for a short time while there was a plague in Copenhagen. Therefore, the magnificent castle was allowed to gradually fall into disrepair, and in 1808 when soldiers stayed at the castle during the war against England and Sweden, a great fire broke out, leaving the castle as a ruin. The ruin remained untouched for many years, while the ravages of time threatened to cause it to collapse completely. Im Zuge seiner 750-jährigen Existenz hat das eine wesentliche Rolle als Grenzschutzanlage gespielt und zählte zu den bevorzugten Schlössern der Königsfamilie – und war somit ein wichtiger Teil der dänischen Geschichte. Es war das erste Schloss, das ausschließlich als Wohnsitz der Königsfamilie genutzt wurde. Hier verstarb Christian III. am Neujahrstag 1559 und hier verbrachte König Christian IV. einen beachtlichen Teil seiner Kindheit und Jugend. Das Schloss verlor an Bedeutung, als zunehmend mehr Pflichten der Königsfamilie in die Hauptstadt verlagert wurden. Frederik IV. war der letzte König, der im Schloss lebte – jedoch nur für kurze Zeit. Währenddessen wütete die Pest in Kopenhagen. Das Schloss wurde daher seinem Verfall überlassen und als sich Soldaten im Jahr 1808 im Rahmen des Kriegs gegen England und Schweden im Schloss niederließen, brach ein großer Brand aus, der das Schloss als Ruine hinterließ. Viele Jahre lang stand die Ruine unberührt, doch der Zahn der Zeit nagte an ihr und sie drohte irgendwann einzustürzen. 9


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

“The last royal castle in Jutland ” Koldinghus er et stykke danmarkshistorie med storhed og fald. Oprindeligt blev Koldinghus bygget som et værn mod hertugdømmerne i syd, men gennem årene ændrede Koldinghus sig fra at være soldaternes hjemsted til at være det foretrukne opholdssted for konger og dronninger. På den skæbnesvangre nat i 1808 var det dog igen soldater, som opholdt sig på slottet, da det brød i brand. Slottet er genopbygget med nænsom hånd, så du kan fornemme både storheden og brandens hærgen. Koldinghus is a piece of Danish history with greatness and decline. Originally, Koldinghus was built as a defence against the duchies in the south, but over the years, Koldinghus changed from being the home of soldiers to being the preferred residence for kings and queens. However, on that fateful night in 1808, it was again soldiers who were staying at the castle when it caught fire. The castle has been rebuilt with a gentle hand so that you can feel both the grandeur and the ravages of the fire.

10

Das Koldinghus ist ein Stück dänische Geschichte – eine Geschichte von Aufstieg und Untergang. Ursprünglich wurde das Koldinghus zum Schutz gegen die Herzogtümer im Süden gebaut, wandelte sich jedoch im Laufe der Jahre von einer Kaserne zum bevorzugten Wohnsitz der Könige und Königinnen. In der verhängnisvollen Nacht im Jahr 1808 waren es jedoch wieder die Soldaten, die sich im Schloss aufhielten, als der Brand ausbrach. Das Schloss wurde sorgfältig restauriert und zeugt noch heute von Prunk und Pracht, aber auch von dem verheerenden Brand.


Bibliotekssalen pĂĽ Koldinghus

Foto: Preben Leif Tuxen Levende Dronning historie Margrethe 2. Foto:Matthiesen

11


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Levende historie Foto: Poul Willow Sørensen

Dronning Margrethe 2. - Dronningens broderier Foto: Leif Tuxen 12


INFO Find more information about activities, exhibitions and events: www.koldinghus.dk

Designskolen Koldings afgangseksamensudstilling

Kongernes Samling I dag er slottet en del af Kongernes Samling, som er en museumssamling tilknyttet Kongehuset. Kongernes Samling er fordelt på Koldinghus, Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet og har til formål at fortælle den danske historie belyst ud fra kongerne.

permanent exhibitions, and in 2021, you can experience “THE QUEEN’S EMBROIDERY” and the critically acclaimed special exhibition “POWER AND COURAGE - Christian V’s world”, which was shown at Rosenborg Castle in 2020.

På Koldinghus er der både skiftende og faste udstillinger og i 2021 kan du blandt andet opleve ”DRONNINGENS BRODERIER” og den anmelderroste særudstilling ’MAGT OG MOD – Christian 5.s verden’, der blev vist på Rosenborg Slot i 2020.

Königliche Sammlung Heutzutage ist das Schloss ein Teil der Königlichen Sammlung, die mit dem Königshaus verknüpft ist. Die Königliche Sammlung verteilt sich auf das Koldinghus, das Rosenborg Slot und das Amalienborgmuseet und bringt uns die Geschichte Dänemarks aus Perspektive der Könige näher.

The Royal Danish Collection Today, the castle is part of the Royal Danish Collection, which is a museum collection associated with the Royal House. The Royal Danish Collection is spread over Koldinghus, Rosenborg Castle and the Amalienborg Museum and aims to tell Danish history elucidated by the royal family. At Koldinghus there are both changing and

Im Koldinghus gibt es wechselnde und feste Ausstellungen, im Jahr 2021 können Sie unter anderem die Ausstellung „DRONNINGENS BRODERIER“ [Die Stickereien der Königin] und die von Kritikern gefeierte Sonderausstellung „MAGT OG MOD – Christian 5.s verden“ [MACHT UND MUT – Die Welt Christian des V.] besuchen, die 2020 im Rosenborg Slot beherbergt wurde. 13


DANMARKS GENFORENING

Reunion / Wiedervereinigung

100-ÅRET FOR DANMARKS GENFORENING The centenary of Denmark’s Reunion with Southern Jutland / 100-Jahres-Jubiläum der Volksabstimmung in Schleswig

14


I 2020 var det 100 år siden, at en folkeafstemning førte til, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, og at Kong Christian X red den berømte tur over den gamle grænse nær Christiansfeld på sin hvide hest. Genforeningen bliver - med en vis forsinkelse - fejret i 2021 med events og aktiviteter over hele landet, og også i Kolding Kommune i perioden maj-juni 2021. In 2020, it was 100 years since a referendum led to Southern Jutland being reunited with Denmark and King Christian X famously rode his white horse across the old border near Christiansfeld. The Reunion will be celebrated somewhat delayed - in 2021 with events and activities across the country and also in Kolding Municipality during the period May to June 2021. 2020 ist der 100. Jahrestag einer Volksabstimmung, die zur Folge hatte, dass Süderjütland mit Dänemark wiedervereinigt wurde und König Christian X. den berühmten Ritt über die alte Grenze bei Christiansfeld auf seinem weißen Pferd antrat. Die Wiedervereinigung wird – wenngleich auch mit ein wenig Verzögerung – im Jahr 2021 mit landesweiten Veranstaltungen und Aktivitäten gefeiert. In der Gemeinde Kolding finden die Festlichkeiten zwischen Mai und Juni 2021 statt. MERE INFORMATION Further information / Weitere Informationen — www.genforeningen2020.dk

15


GENFORENINGEN 2020 / 2020 Reunion / Wiedervereinigung 2020

“I 1920 blev Sønderjylland efter en folkeafstemning genforenet med Danmark ” Den 10. juli 1920 red Kong Christian X over den gamle Kongeågrænse ved Frederikshøj lige nord for Christiansfeld, for at markere Sønderjyllands genforening med Danmark. På sit ridt igennem Sønderjylland besøgte kongen både Tyrstrup Kirke og Christiansfeld, og i dag kan du bl.a. besøge Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld eller udforske grænselandets historie på cykelruter langs den gamle grænse. I 2021 fejres Genforeningen henover sommeren fra maj til juni. On 10 July 1920, King Christian X rode across the old Kongeå border at Frederikshøj just north of Christiansfeld to mark the reunion of Southern Jutland with Denmark. On his journey through Southern Jutland, the King visited both Tyrstrup Church and Christiansfeld and, today, you can e.g. visit the Reunion and Border Museum in Christiansfeld or explore the history

of the border country on bicycle routes that run along the old border. In 2021, the Reunion will be celebrated in the course of the summer from May to June. Am 10. Juli 1920 ritt König Christian X. über die alte Kongeå-Grenze bei Frederikshøj direkt nördlich von Christiansfeld und markierte damit die Wiedervereinigung Süderjütlands mit Dänemark. Auf seinem Ritt durch Süderjütland besuchte der König die Tyrstrup Kirche und Christiansfeld. Wenn Sie mehr über diese historischen Momente erfahren möchten, können Sie u. a. das Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum in Christiansfeld besuchen oder die Geschichte des Grenzlands auf den Radrouten entlang der ehemaligen Grenze erkunden. 2021 wird die Wiedervereinigung von Mai bis Juni gefeiert.

INFO Learn more about the 1920 Reunion and activities at: www.genforeningen2020.dk Sangerfest på Skamlingsbanken 1919

16


Langs den gamle grænse er der i dag anlagt 7 cirkulære cykelruter, der giver dig mulighed for at udforske det spændende landskab på begge sider af hele den gamle grænse med grænseovergange, gendarmhuse, domænegårde, museer og genforeningssten. Today, there are seven circular bicycle routes that follow the old border and they let you explore the exciting landscape on both sides of the entire length of the old border with its border crossings, gendarme houses, crown estates, museums and reunion monuments. Entlang der ehemaligen Grenze wurden mittlerweile 7 Radrundwege eingerichtet, auf denen Sie die spannende Landschaft auf beiden Seiten der gesamten Grenze mitsamt Grenzübergängen, Gendarmeriehäuschen, Domänenhöfen, Museen und Wiedervereinigungssteinen erforschen können. DOWNLOAD CYKELRUTER Download bicycle maps / Radturen heruntergeladen — www.visitkolding.dk/cykelruter

17


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

“From 1864 to 1920 Denmark’s border ran along Kongeå River, making Vamdrup one of Denmark’s border cities.”

Kongeåen

KONGEÅEN Danmarks grænse har ligget fast siden 1920, men inden da, har den flere gange rykket sig som følge af krige og stridigheder. I vikingetiden løb grænsen langt nede i Tyskland langs floden Ejderen, men gennem tiden har de gamle hertugdømmer Slesvig og Holstein ønsket mere selvstændighed, hvilket er lykkedes i flere omgange. I 1200-tallet lå grænsen derfor lige syd for Kolding, hvor den strakte sig fra Hejlsminde, gennem Vamdrup og videre langs Kongeåen. En grænse, som den dag i dag har kulturel og historisk betydning – man skal derfor kun syd for Kongeåen for at komme til Sønderjylland og hilse på hinanden med det karakteristiske ”Mojn”. Denmark’s borders has remained intact since 1920, but before that it had been moved several times as a result of wars and conflicts. In the Viking age the border ran far down in Germany, along the Eider, but over time the old duchies of Schleswig and Holstein wanted more autonomy, which was achieved in several steps. In the 13th century, the border was just south of Kolding, stretching from Hejlsminde, 18

through Vamdrup and further along the Kongeå River. A border which continues to be of cultural and historical importance. You just have to go south of the Kongeå River to get to Southern Jutland and greet each other with the characteristic “Moin”. Dänemarks Grenze liegt seit 1920 fest, aber vorher hat sie sich in Folge von Kriegen und Streitigkeiten mehrmals bewegt. In der Wikingerzeit verlief die Grenze weit unten in Deutschland entlang des Flusses Eider, aber im Laufe der Zeit haben sich die alten Herzogtümer Schleswig und Holstein mehr Selbstständigkeit gewünscht, das ihnen mehrmals gelang. Im 13. Jahrhundert lag die Grenze daher unmittelbar südlich von Kolding, wo sie sich von Hejlsminde und durch Vamdrup und weiter am Königsbach entlang erstreckte. Eine Grenze, die heute kulturelle und historische Bedeutung hat – man muss deshalb nur südlich des Königsbaches gehen, um nach Südjütland zu gelangen und einander mit dem charakteristischen „Moin“ zu grüßen.


14

KONGEAAMUSEET

Efter krigen i 1864 kom Danmarks grænse til at ligge umiddelbart syd for Vamdrup. Da en tidligere projekteret jernbaneforbindelse i 1866 endeligt stod færdig, blev Vamdrup sidste station i Danmark – og samtidig også endestation for de tyske tog. Det betød, at der var mange ansatte ved stationen: en dansk og en tysk stationsforstander, toldere og grænsegendarmer og et utal af ansatte ved jernbanen. I bymidten findes stadig flere af de gamle funktionærboliger fra denne tid. I 1920 blev grænsen flyttet til den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland, og det betød, at toldere og grænsegendarmer flyttede sydpå, og personalet på togstationen blev reduceret. På Kongeaamuseet, der har til huse i den tidligere danske stationsforstanderbolig i Vamdrup, kan du se historien om tiden som grænsestationsby, bl.a. illustreret gennem en model af byen og banen, som den så ud omkring år 1900. After the war in 1864, Denmark’s border with Germany was established immediately south of Vamdrup. When a previously planned railway connection was finally completed in 1866, Vamdrup became the last station in Denmark – and, thus, also the terminal station for German trains. This meant that the station excessively staffed: A Danish and a German station manager, customs officers and border gendarmes and a plethora of railway staff. At the town centre, you still see several of the old official residences from this era.

history of the time as border station town, illustrated, amongst others, by a model of the town and the railway as it looked around the year 1900. Nach dem Krieg im Jahr 1864 wurde die Grenze Dänemarks verschoben und lag daraufhin direkt südlich von Vamdrup. Als eine zuvor projektierte Eisenbahnverbindung im Jahr 1866 endlich ausgebaut war, wurde Vamdrup zur letzten Station Dänemarks – und somit auch zur Endstation für die deutschen Züge. Daher hatte der Bahnhof damals viel Personal: Einen dänischen und einen deutschen Bahnhofsvorsteher, Zollbeamte, Grenzgendarme und viele Eisenbahnbedienstete. In der Stadtmitte finden sich noch heute die alten Funktionärswohnungen aus dieser Zeit. 1920 wurde die Grenze an die Stelle verlegt, die noch heute die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland darstellt. Das bedeutete, dass die Zollbeamten und Grenzgendarme nach Süden zogen und das Bahnhofspersonal verringert wurde. Im Kongeå-Museum, das sich in der Wohnung des ehemaligen dänischen Bahnhofsvorstehers in Vamdrup befindet, können Sie Geschichten aus den Zeiten erleben, als Vamdrup noch eine Grenzbahnhofsstadt war. Unter anderem finden Sie hier ein Modell der Stadt und der Bahn, wie sie etwa im Jahr 1900 ausgesehen haben. www.kongeaamuseet.dk

In 1920, the border was moved to its present location between Denmark and Germany, and this meant that customs officers and border gendarmes moved south and the staff at the railway station was reduced. At the museum, Kongeaamuseet, that is located in the former Danish station manager’s residence in Vamdrup, you can learn of the

Kongeaamuseet

19


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

12

GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET

Genforeningen kan opleves på Genforenings- og Grænsemuseet over for Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld. Det var her Kong Christian X red over den gamle grænse på sin hest, mens folket tiljublede ham. I de 56 år, der lå forud for denne begivenhed, havde grænsen været et stridspunkt, hvor smuglerier og grænsehandel florerede, og hvor grænseoverløbere blev skudt ned, hvis de prøvede at flygte. I dag kan historien om grænsen opleves inde på museet og ude i landskabet.

The Reunion can also be observed at the Reunion and Border Museum across from Den Gamle Grænsekro in Christiansfeld. It was here that King Christian X rode over the old border on his horse, while the people cheered him on. In the 56 years before this event, the border used to be a point of conflict, where smuggling and cross-border trade flourished, and where people illegally crossing the border were shot down if they tried to escape. Today, the story of the border can be experienced inside the museum and in the countryside.

Die dänische Wiedervereinigung können Sie im Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum erforschen, das gegenüber des Gasthofs Den Gamle Grænsekro in Christiansfeld liegt. Hier ritt König Christian X. auf seinem Pferd über die ehemalige Grenze, während ihm das Volk zujubelte. In den 56 Jahren vor diesem Ereignis war die Grenze ein Ort des Konflikts, an dem der Grenzhandel und Schmuggel florierten Grenzflüchtlinge niedergeschossen wurden. Heutzutage können Sie die Geschichte der Grenze im Museum und auch in der Landschaft selbst erkunden. www.genforeningsmuseet.dk

20


Genforenings- og GrĂŚnsemuseet

Udstilling pĂĽ museet 21


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

24

LANDBOMUSEET KOLDING

På Landbomuseet er der forskellige aktiviteter for børn og voksne hele året. Prøv Tumleskoven, hvor du kan lege og opleve landbolivet med de forskellige rekvisitter eller deltag i et af de mange arrangementer. At the Museum of Agriculture, there are various activities for children and adults throughout the year. Try the Tumble Forest where you can play and experience rural life using various props or participate in one of the many events. Im landwirtschaftlichen Museum werden rund ums Jahr unterschiedliche Aktivitäten für Kinder und Erwachsene angeboten. Probieren Sie einmal den ”Tummelwald” aus, in dem Sie sich Spielen widmen und das Landleben anhand von unterschiedlichen Requisiten erleben können, oder nehmen Sie an einer der vielen Veranstaltungen teil. www.landbomuseet.kolding.dk

Landbomuseet 22


Dansk Sygeplejehistorisk Museum

21

DANSK SYGEPLEJEHISTORISK MUSEUM

Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding er Danmarks eneste fagmuseum om sygepleje. Museet fortæller både historien om sygeplejens udvikling, og om den nære omsorg for mennesker. Museet er indrettet i et gammelt tuberkulosesanatorium, med den smukkeste udsigt over Kolding Fjord. Her kan man se, hvordan hospitalsstuer var indrettet og sygeplejen blev udført. Museet har løbende skiftende udstillinger om forskellige temaer inden for sygeplejen. The Museum of Danish Nursing History in Kolding is the only professional museum on nursing in Denmark. The Museum tells the story of how nursing developed and about the personal care for people. The Museum is housed in an old tuberculosis sanatorium, with the most beautiful view over the Kolding Fjord. There you can see how the hospital ward was arranged and how nursing was done. Dänisches Krankenpflegemuseum in Kolding ist Dänemarks einziges Fachmuseum zur Krankenpflege. Das Museum erzählt sowohl die Geschichte der Entwicklung der Krankenpflege als auch die der näheren Fürsorge für die Menschen. Das Museum ist in einem alten Tuberkulose-Sanatorium mit der herrlichsten Aussicht über den Kolding Fjord eingerichtet, wo man sehen kann, wie die Krankenstuben eingerichtet waren und wie die Krankenpflege ausgeführt wurde. www.sygeplejemuseum.dk

23


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Harteværket

13

HARTEVÆRKET

I Harte lidt uden for Kolding bymidte blev der i 1918-1920 bygget den første større vandkraftcentral af sin art i Danmark. I sin tid kunne Harteværket dække næsten halvdelen af Kolding by og oplands forbrug af el, men i dag udgør produktionen kun omkring 1% af forbruget i Kolding by. Harteværket er et oplevelsescenter med masser af sjov for både voksne og børn.

Dänemark gebaut. Zu seiner Zeit konnte das HarteWerk fast die Hälfte des Stromverbrauchs von Kolding Stadt und des Umlands abdecken, aber heute macht die Produktion nur rund 1% des Verbrauchs in Kolding Stadt aus. Das HarteWerk ist ein Erlebniscenter mit Spiel und Spass für Kinder und Erwachsene. www.hartevaerket.dk

In Harte, just outside Kolding City Centre, the first big hydroelectric power station of its kind in Denmark was founded in 19181920. In its time, Harteværket could cover almost half of the electricity consumption for Kolding and the surrounding areas, but today production constitutes only about 1% of the total consumption in Kolding city. Harteværket is an experience centre with lots of fun for both children and adults. Im etwas außerhalb der Stadtmitte Koldings gelegenen Harte wurde 1918-1920 die erste größere Wasserkraftzentrale ihrer Art in 24

Turbinerne


1

KOLDING MINIBY

Du kan opleve gaderne, som de så ud i 1860 i Kolding Miniby. Her er hele Kolding bymidte bygget i modeller i størrelsesordenen 1:10. Bygningerne er genskabt med righoldig udsmykning af husenes vinduer med mange minimennesker og dyr i baggårdene, som giver en oplevelse af, hvordan byens liv var. Du finder Kolding Miniby i Geografisk Have. You can see what the streets looked like in 1860 at Kolding Miniature Town. This is a model of the entire Kolding city centre, built in scale 1:10. The buildings are restored with abundant decoration of the house windows, many miniature people and animals in the backyards, thus giving an idea of what city life was like. You will find Kolding Miniature Town in the Geographical Garden. In Kolding Miniby können Sie die Straßen erleben, wie sie 1860 aussahen. Hier sehen Sie das ganze Stadtzentrum Koldings als

Minibyens Værksted

Modell im Maßstab 1:10 erbaut. Die Gebäude sind mit einer reichhaltigen Ausschmückung der Häuserfenster wiedergegeben, während viele Minimenschen und Tiere in den Hinterhöfen eine Vorstellung davon geben, wie das Stadtleben aussah. Sie finden Kolding Miniby im Geografischen Garten. www.koldingminiby.dk

Kolding Miniby 25


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Nicolai Komplekset

Nicolai Biograf

Majmarked i Nicolai 26

Udendørsscenen


39

NICOLAI KOMPLEKSET

Nicolai Komplekset er centrum i det gamle ”latinerkvarter” og fungerer som et kulturelt kraftcenter i hjertet af Kolding med biograf, kunstudstillinger, koncerter og aktiviteter for børn. Nicolai is the centre of the old “Latin Quarter” and is a cultural powerhouse in the heart of Kolding, with a cinema, art exhibitions, concerts, a playground and activities for children.

INFO Find more information about the activities and events: www.nicolai.kolding.dk

Der Nicolai Komplex ist das Zentrum in dem alten „Lateinerviertel“ und das kulturelle Zentrum im Herzen von Kolding mit Kino, Kunstausstellungen, Konzerten und Aktivitäten für Kinder. www.nicolai.kolding.dk

KOLDING STADSARKIV I Nicolai Komplekset kan du møde meget mere af Koldings historie. Kolding Stadsarkiv finder og bevarer fortællinger om livet i Kolding. Fotos, filmklip og beretninger tilbyder et indblik i fortiden og vekslende udstillinger sætter nutiden i perspektiv. At the Nicolai Complex you can encounter much more of Kolding’s history. Kolding City Archives finds and preserves stories about life in Kolding. Photographs, film clips and reports offer a glimpse into the past while changing exhibitions put the present in perspective.

Kolding Stadsarkiv

Im Nicolai-Komplex können Sie noch viel mehr von Koldings Geschichte begegnen. Koldings Stadtarchiv findet und bewahrt die Erzählungen zum Leben in Kolding. Fotos, Filmausschnitte und Berichte bieten einen Einblick in die Vergangenheit und wechselnde Ausstellungen setzen die Gegenwart in Perspektive. www.stadsarkiv.kolding.dk

27


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

KOLDINGS GADER The streets of Kolding / In Koldings Straßen Du behøver ikke at tage på museum for at opleve historien. I Koldings gader finder du historier alle steder. Fra byen i 1200-tallet havde få tusinde indbyggere til den i dag med godt 61.200, har et væld af begivenheder og borgere sat sit præg på byen. Fra Akseltorv, der er opkaldt efter akslerne på bøndernes vogne, der kom til markedsdage på torvet i bylivets spæde begyndelse, til huset fra 1589 på Helligkorsgade 18, der er et af Koldings ældste bevarede huse. I gavlen, som man kan se i den idylliske Borgerhaven, er der indmuret en kanonkugle fra slaget om Kolding i 1849 i forbindelse med Treårskrigen. There is no need for you to go to a museum to experience history. In the streets of Kolding, you will find history everywhere. From the 13th century when the city had a few thousand inhabitants to the present day when it has grown to almost 61,200, a wealth of events and citizens have left their mark on the city. From Akseltorv, which is named after the axles of the farmers’ wagons that came to the square on market days in the tentative

beginnings of city life, to the house from 1589 at 18 Helligkorsgade street, which is one of the oldest preserved houses in Kolding. A cannonball from the battle of Kolding in 1849 during the Three-year War is set in the end gable wall and can be seen in the idyllic “Borgerhaven”. Um die Geschichte zu erleben, müssen Sie nicht in ein Museum gehen. In Koldings Straßen finden Sie überall Geschichten. Von der Stadt im 13. Jahrhundert mit wenigen tausend Einwohnern bis zur heute auf knapp 61.200 Einwohner gewachsenen Stadt haben eine Fülle von Ereignissen und Bürger ihre prägenden Spuren hinterlassen. Vom Akseltorv, der nach den Achsen der Bauernwagen benannt ist, die in den Anfängen des Stadtlebens zu den Markttagen auf den Platz kamen, bis zum Haus von 1589 in der Helligkorsgade 18, das eines der ältesten bewahrten Häuser Koldings ist. Am Giebel, den man im idyllischen“Borgerhaven”. sehen kann, ist eine Kanonenkugel von der Schlacht um Kolding von 1849 in Verbindung mit dem dreijährigen Krieg eingemauert. www.visitkolding.dk

INFO Download Vizgu app and get guided walking tours and city information directly on your mobile phone: www.visitkolding.dk/vizgu www.visitkolding.dk/guidede-ture Den Spanske Trappe

28


DIN HELT EGEN DIGITALE GUIDE I KOLDING Your very own digital guide / Ihrem ganz persönlichen digitalen Reiseführer 29


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Sankt Nicolai Kirke 30


KIRKERNE I KOLDING Churches in Kolding / Die Kirchen in Kolding Sankt Nicolai Kirke, som ligger i hjertet af Kolding, er Koldings ældste kirke og kan spores helt tilbage til midten af 1200-tallet. Dengang hed den Kolding Kirke, og var kirke for alle i Kolding, men som byen voksede gennem tiderne, kunne den ikke blive ved med at huse alle byens borgere, og da Kristkirken, som er Koldings største kirke kom til, fik Kolding Kirke i stedet navn efter sin skytsengel Sankt Nicolai. Som alle andre steder i Danmark, har kirken gennem tiden været en betydningsfuld del af livet, og det afspejles både kulturelt og historisk i kirkerummene. For eksempel kan du i Sdr. Bjert Kirke og Sankt Nicolai Kirke se spor tilbage til 1200-tallet, mens du i Simon Peters Kirke fra 1979 kan opleve moderne fortolkninger af kristendommen. Sankt Nicolai Kirke, located in the heart of Kolding, is Kolding’s oldest church and can be traced all the way back to the mid-13th century. Back then, it was called Kolding Kirke and was the church for the whole of Kolding. However, as the city grew throughout the ages, it could not keep on housing all the citizens of Kolding, so when Kristkirken, the largest church in Kolding, was built, Kolding Kirke was instead named after its guardian angel, Saint Nicholas. Like all other places in Denmark, the church has been an important part of life over the years, which is reflected both culturally and historically in the church building. For example, in Sdr. Bjert Kirke and Sankt Nicolai Kirke you can see traces of the 13th century, while in Simon Peters Kirke from 1979 you can observe modern interpretations of Christianity. Die Sankt Nicolai Kirche, die im Herzen Koldings steht, ist Koldings älteste Kirche und lässt sich bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts zurückverfolgen. Damals hieß sie Kolding Kirke und war Kirche für alle in Kolding, aber während die Stadt im Laufe der Zeit wuchs, konnte sie nicht mehr alle Bürger der Stadt aufnehmen, und als die Kristkirke (Christuskirche) als größte Kirche Koldings

hinzukam, erhielt Kolding Kirke stattdessen den Namen seines Schutzengels Sankt. Nicolai. Wie alle anderen Orte in Dänemark war die Kirche im Laufe der Zeit ein bedeutungsvoller Teil des Lebens, und dies spiegelt sich sowohl kulturell als auch historisch in den Kirchenräumen wider. So können Sie beispielsweise in Sdr. Bjert Kirke und Sankt Nicolai Kirche Spuren bis zurück ins 13. Jahrhundert erkennen, während in der Simon Peters Kirke von 1979 moderne Interpretationen des Christentums erlebbar sind.

INFO In the Sankt Nicolai Church you can enjoy the bell chimes seven times a day. www.visitkolding.dk

Simon Peters Kirke

31


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Staldgården - www.museumkolding.dk

6

MUSEUM KOLDING/STALDGÅRDEN

Fra den 1. januar 2021 samles tre af Kolding Kommunes væsentligste kulturhistoriske centre i det nye Museum Kolding, der får hovedadresse i den smukke og historiske Staldgård ved Koldinghus. Med sin prominente placering på slotsbanken i Koldings centrum har Staldgården sammen med slottet i århundreder været byens vartegn. Det nye Museum Kolding består foruden Staldgården også af det nye oplevelsescenter på Skamlingsbanken, som åbner i foråret 2021 og Christiansfeld Centret i UNESCO-byen Christiansfeld. Det er ambitionen, at Museum Kolding i årene der kommer skal udvikle og skabe et moderne og højaktuelt museum, som med nyskabende og relevante udstillinger og formidling bliver kommunens lokalhistoriske kraftcenter. Foruden nyere tids kulturhistorie for Kolding Kommune får det nye museum også specialansvar for dansk sølv fra renæssancen til i dag, som tidligere har været udstillet på Museet på Koldinghus. Museum Kolding skal skabe begejstring og vække interesse for Koldings historie og for dansk sølv lokalt, nationalt og internationalt. Museum Kolding på Staldgården slår i løbet af 2021 dørene op til sine første udstillinger, men allerede fra januar vil museets gæster kunne besøge det helt unikke Gestapos Celle 2 og få fortællingen om dengang, Gestapo havde syddansk hovedkvarter på Staldgården under besættelsen. 32


From 1 January 2021, three of Kolding Municipality’s most important culture-historical centres will come together in the new Museum Kolding, which will have its main address in the beautiful and historic Stableyard at Koldinghus. With its prominent location on the castle hill in the centre of Kolding, Stableyard, together with the castle, has been the town’s landmark for centuries. In addition to Stableyard, the new Museum Kolding also consists of the new experience centre at Skamlingsbanken, which opens in the spring of 2021 and the Christiansfeld Centre in the UNESCO town of Christiansfeld. Museum Kolding’s ambition in the years to come is to develop and create a modern and highly topical museum, which with innovative and relevant exhibitions and dissemination, will become the municipality’s local historical powerhouse. In addition to recent cultural history for Kolding Municipality, the new museum will also have special responsibility for Danish silver from the Renaissance to the present - areas of responsibility that the museum takes over from the former Museum at Koldinghus. Museum Kolding will create enthusiasm and arouse interest in Kolding’s history and Danish silver locally, nationally and internationally. During 2021, Museum Kolding at Stableyard will open its doors to its first exhibitions, but as early as January, the museum’s guests will be able to visit the unique Gestapo Cell 2 and get the story of when the Gestapo had its southern Danish headquarters at Stableyard during the German occupation.

Ab dem 1. Januar 2021 werden drei der wichtigsten kulturhistorischen Zentren der Gemeinde Kolding im neuen Museum Kolding unterbracht – im schönen und historischen Staldgården beim Koldinghus. Dank seiner prominenten Lage auf der Slotsbanken im Zentrum von Kolding gilt der Staldgården zusammen mit dem Schloss als Wahrzeichen der Stadt. Das neue Museum Kolding setzt sich neben dem Staldgården auch aus dem neuen Erlebniszentrum auf der Skamlingsbanken, das im Frühjahr 2021 die Tore öffnet, sowie dem Christiansfeld Centret in der UNESCO-Stadt Christiansfeld zusammen. Ziel ist es, das Museum Kolding in den kommenden Jahren zu einem hochmodernen Museum zu entwickeln, um es mit innovativen und zeitgemäßen Ausstellungen und Wissensvermittlung zum regionalhistorischen Leistungszentrum der Gemeinde zu machen. Neben jüngerer Kulturgeschichte der Gemeinde Kolding wurde dem neuen Museum auch die besondere Aufgabe übertragen, die Geschichte des dänischen Silbers von der Renaissance bis zur Neuzeit zu behandeln – die Zuständigkeiten übernimmt das Museum vom ehemaligen Museum im Koldinghus. Das Museum Kolding begeistert und weckt das regionale, nationale und internationale Interesse für die Geschichte von Kolding und für die Geschichte des dänischen Silbers. Das Museum Kolding im Staldgården lädt im Laufe des kommenden Jahrs zu den ersten Ausstellungen ein, doch schon ab Januar werden Besucher die einzigartige Gestapo-Zelle 2 besichtigen und mehr über die Zeit erfahren können, als der Staldgården während der deutschen Besatzung noch das Hauptquartier der Gestapo in Süddänemark war. 33


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

INFO The new experience centre opens spring 2021. www.skamlingsbanken.info www.visitkolding.dk Skamlingsbanken 34


25

SKAMLINGSBANKEN

Skamlingsbanken er Syd- og Sønderjyllands højeste sted på 113 meter og er et yndet udflugtsmål. Der er en storslået udsigt over Lillebælt, og istidslandskabet er beriget med sjældne planter og dyr.

In spring 2021, a new experience centre is inaugurated which focuses on the immense powers that have shaped the place. Both the natural powers and those of mind and language.

Siden 1843 har Skamlingsbanken været stedet, hvor dansksindede kæmpede for retten til at tale dansk. Her mødte folk op, når de havde noget på hjerte og sinde og talte deres sag. Den 16 meter høje støtte på Højskamlingen er lavet af 25 granitblokke og har indskriften ”Minde om den danske sags forkæmpere”, og i området ses monumenter over nogle af de mange talere, som har besøgt Skamlingsbanken, bl.a. N.S.F. Grundtvig.

Restaurant Skamlingsbanken enjoys spectacular views of the area and you will also find a café in the new experience centre.

I foråret 2021 åbner et nyt oplevelsescenter, som sætter fokus på de store kræfter, der har været på stedet. Både naturens og sprogets kræfter. Restaurant Skamlingsbanken ligger med flot udsigt over området, og i det nye oplevelsescenter finder du også en café. At 113 metres above sea level, Skamlingsbanken is the highest point in Southern Jutland and a popular destination. The views of The Little Belt are spectacular and the ice-age landscape is full of rare plants and animals. Since 1843, Skamlingsbanken has been the place where Danish-minded have fought for the right to speak Danish. This is where people met when they had something on their minds and spoke up about it. The 16-meter-high monument on the Højskamlingen is made from 25 granite blocks and has an inscription reading ”In memory of the advocates of the Danish cause” and, in the area, you find monuments in memory of some of the many speakers who have visited Skamlingsbanken, e.g. the Danish pastor, theologian, teacher, author and politician N.S.F. Grundtvig.

Mit einer Höhe von 113 Metern ist die Skamlingsbanken der höchste Punkt Süd- und Süderjütlands und ein beliebtes Ausflugsziel. Von hier aus bietet sich ein majestätischer Ausblick über den Kleinen Belt und die Eiszeitlandschaft, die von seltenen Pflanzen und Tieren bereichert wird. Seit 1843 ist die Skamlingsbanken ein Ort, an dem Verfechter des Dänischen für das Recht eintraten, die dänische Sprache sprechen zu dürfen. Hier trafen sich die Menschen, wenn sie etwas auf dem Herzen oder im Sinne hatte, und trugen Ihre Anliegen vor. Die 16 Meter hohe Stütze auf dem Højskamlingen besteht aus 25 Granitblöcken und trägt die Inschrift „Minde om den danske sags forkæmpere“ (Denkmal für die Verfechter der dänischen Sache). In diesem Gebiet stehen einige Denkmäler, die an viele der Redner erinnern, die die Skamlingsbanken besuchten, darunter der dänische Schriftsteller N.S.F. Grundtvig. Im Frühjahr 2021 öffnete ein neues Erlebniszentrum seine Tore, in dem die großen Kräfte im Fokus stehen, die diesen Ort geprägt haben. Damit gemeint sind sowohl die Kräfte der Natur als auch die Kraft der Worte. Das Restaurant Skamlingsbanken liegt erhöht über der Landschaft und bietet einen herrlichen Ausblick. Außerdem finden Sie im neuen Erlebniszentrum auch ein Café. www.skamlingsbanken.info www.visitkolding.dk

35


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

CHRISTIANSFELD UNESCO har udnævnt Christiansfeld til at være en del af verdensarven, som ”et unikt vidnesbyrd om en kulturel tradition, der stadig eksisterer” og som ”et enestående eksempel på en arkitektur, der illustrerer et bestemt trin i menneskets historie”. Der er kun syv steder i Danmark, som bærer den fine titel af ”verdensarv” og kun 1.031 steder i hele verden, så det er ganske særligt, at man kan bryste sig af titlen i Christiansfeld.

“Christiansfeld is the only UNESCO world heritage city in Denmark.” UNESCO has proclaimed Christiansfeld to be a part of the world heritage, as “a unique testimony to a cultural tradition which is living or which has disappeared” and as “an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates a significant stage in human history”. There are only seven places in Denmark, and 1,031 in the world, which bear the title “World Heritage”, so this is quite a special distinction that they can be proud of in Christianfeld. Die UNESCO hat Christiansfeld zum Teil des Welterbes ernannt, als „ein einzigartiges Zeugnis für eine kulturelle Tradition, die immer noch existiert“ und als „einmaliges Beispiel einer Architektur, die eine bestimmte Stufe in der Geschichte des Menschen illustriert“. Es gibt nur sieben Orte in Dänemark, die den vornehmen Titel als „Welterbe“ tragen, und man nur 1.031 in der ganzen Welt, so dass es etwas ganz Besonderes ist, dass wir in Christiansfeld mit dem Titel brüsten können.

36


Grev Zinzendorfs Plads 37


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Christiansfeld, UNESCO Verdensarvsby Foto: StreamLive

Mens mange byer er opstået lidt tilfældigt på gamle knudepunkter for handel og trafik, så er grundlæggelsen af Christiansfeld nøje planlagt – målet var at skabe en ideel by, som skulle huse Brødremenighedens medlemmer i Danmark. Historien bag byen er stadig levende og charmerende i de lige gader med de gule huse, som præger bybilledet. Den tyske byggetradition blandet med religionens ydmyghed ses i den stringente og enkle arkitektur. Her møder du en ro og gæstfrihed, som indbyder til at forlænge besøget med en overnatning eller to. Christiansfeld er Danmarks eneste UNESCOby. Da Kong Christian VII i 1771 gav tilladelse til, at Brødremenigheden måtte opføre en by i Danmark, var der ingen, der kunne vide, at byen 38

her knap 250 år senere ville være så tro mod de oprindelige værdier og planer, at den gamle by ville blive vurderet til at være enestående og bevaringsværdig for eftertiden. Tiden har ikke stået stille i Christiansfeld, men byen har udviklet sig i respekt for de oprindelige tanker, hvilket giver en fascinerende og harmonisk oplevelse, som helt sikkert er et besøg værd. While many cities have emerged somewhat randomly at old commercial and traffic centres, the founding of Christiansfeld has been carefully planned. The aim was to create a perfect city to house the Moravian Brethren in Denmark. The story behind the city is still alive and charming in the straight streets with the yellow houses that characterise the


cityscape. The German building tradition mixed with the humility of religion is apparent in the rigorous and simple architecture. Here you will find a calmness and hospitality that invites you to extend your visit by a night or two. Christiansfeld is Denmark’s only UNESCO world heritage city. When in 1771 King Christian VII allowed the Moravian Brethren to build a city in Denmark, no one could know that the city, just under 250 years later, would be so faithful to the original values and plans, that the old city would be considered unique and worthy of preservation for posterity. Time has not stood still in Christiansfeld, but the city has developed in respect of its original ideas, offering a fascinating and harmonious experience, which is most certainly worth a visit. Während viele Städte etwas zufällig an alten Knotenpunkten des Handels und Verkehrs entstanden, so wurde die Gründung von Christiansfeld genau geplant – das Ziel war, eine ideale Stadt zu schaffen, die die Mitglieder der Brüdergemeine in Dänemark unterbringen sollte. Die Geschichte dieser Stadt ist nach wie vor lebendig und charmiert mit den geraden Straßen mit den gelben Häusern, die das Stadtbild prägen. Die deutsche Bautradition, vermischt mit der Bescheidenheit der Religion, tritt in der stringenten und einfachen Architektur zutage. Hier begegnen Sie einer Ruhe und Gastfreundschaft, die zur Verlängerung des Besuchs um eine Übernachtung oder auch zwei einlädt.

Unikke arkitektoniske detaljer Foto: Eva Kristensen

Als König Christian VII 1771 die Genehmigung erteilte, dass die Brüdergemeine eine Stadt in Dänemark errichten durfte, konnte niemand ahnen, dass die Stadt knapp 250 Jahre später so treu an den ursprünglichen Werten und Plänen festhält, dass die alte Stadt als einmalig und erhaltenswürdig für die Nachwelt beurteilt wurde. Die Zeit hat in Christiansfeld nicht stillgestanden, aber die Stadt hat Respekt für ursprünglichen Gedanken entwickelt, was zu einem faszinierenden und harmonischen Erlebnis führt, das ganz sicher einen Besuch wert ist. 39


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

“The city’s most important buildings are in the centre around the square in front of the Moravian Church ”

Christiansfeld blev planlagt og bygget til at repræsentere det protestantiske byideal. Byens vigtigste bygninger er centreret omkring pladsen foran Brødremenighedens kirke. Selve pladsen har form som et kors med en brønd i midten. Sådan var det for knap 250 år siden, og sådan er det i dag. Det var medlemmer af Brødremenigheden fra byen Herrnhut, som rejste til Danmark for at begynde en menighed her, og det er deres gode håndværk som stadig ses i mange af bygningerne. I den stringente og retvinklede byplan går alt, gader, pladser, fortove, grundstykker og bygninger op i de hamborgske alen, som svarer til 57,3 cm, hvilket vidner om de tyske håndværkere, som byggede byen. De tyske gule mursten og højryggede røde tage går igen i de gamle huse, som alle er med haver, der var en del af den oprindelige byplanlægning. Christiansfeld was planned and built to represent the Protestant city ideal. The city’s most important buildings are in the centre around the square in front of the Moravian Church. The square itself is shaped like a cross with a well in the middle. This was so 250 years ago, and is still so at present. Members of the Moravian Church from the town of Herrnhut travelled to Denmark to start a congregation here. Their good craftsmanship is still seen in many of the buildings. 40

In the stringent and right-angled city plan, everything - streets, squares, pavements, plots of land and buildings - is measured in Hamburg alen, which is equal to 57.3 cm and is a testament to the German craftsmen who built the city. The German yellow brick and high-backed red roofs are carried through in the old houses, all of which have gardens that were part of the original city planning. Christiansfeld wurde als Repräsentation eines protestantischen Stadtideals geplant und gebaut. Die wichtigsten Gebäude der Stadt sind rund um den Platz vor der Kirche der Brüdergemeine konzentriert. Der Platz selbst hat die Gestalt eines Kreuzes mit einem Brunnen in der Mitte. So war es vor knapp 250 Jahren,und so ist es heute. Es waren Mitglieder der Brüdergemeine aus dem Ort Herrnhut, die nach Dänemark reisten, um hier eine Gemeinde aufzubauen, und es ist ihr gutes Handwerk, das immer noch in vielen der Gebäude zu sehen ist. Im stringenten und rechtwinkligen Stadtplan geht alles – Straßen, Plätze, Bürgersteige, Grundstücke und Gebäude – in der Hamburger Elle auf, die 57,3 cm entspricht, was bezeugt, dass deutsche Handwerker die Stadt erbauten. Die deutschen gelben Mauersteine und hohen roten Dächer wiederholen sich an den alten Häusern, die alle einen Garten haben, was Teil der ursprünglichen Stadtplanung war.


Brødremenighedens Kirke

Kirkesalen 41


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Comeniushaven Foto: Christansfeld Centret

COMENIUSHAVEN

GUDSAGEREN

Comeniushaven, som er opkaldt efter den berømte tjekkiske pædagog Johann Amos Comenius, er ikke en del af den gamle byplan. Den er anlagt af Kolding Kommune for at vise, hvordan haverne i Christiansfeld så ud i 1800-tallet.

Tankegangen om lighed kan man også opleve på Gudsageren lige udenfor byen, som er Brødremenighedens kirkegård. Alle gravene er ens og nummererede i rækkefølge efter dødsfaldet.

The Comenius Garden, which is named after the famous Moravian educator Johann Amos Comenius is not part of the old town plan. The garden was build by Kolding Municipality to show how the gardens in Christiansfeld looked in the 19th century. Der nach dem großen Pädagogen der Böhmischen Brüderunität Johann Amos Comenius benannte. Der Garten gehört nicht zum alten Stadtplan, sondern wurde von der Gemeinde Kolding angelegt, um Besuchern zu zeigen, wie die Gärten im 19. Jahrhundert aussahen. 42

You can also experience the spirit of equality at Gudsageren, right outside the city, which is the Moravian cemetery. All tombstones are identical and the numbers on the stones indicate the order in which deaths occurred. Den Gedankengang der Gleichheit erlebt man auch auf Gudsageren (Gottesacker) vor den Toren der Stadt, dem Friedhof der Brüdergemeine. Alle Gräber sind gleich und in der Reihenfolge des Sterbefalls nummeriert.


CHRISTINERO Lidt udenfor Christiansfeld kan du besøge Christinero, som oprindeligt blev anlagt med sjældne og usædvanlige træer og planter af kammerherreinde Christina Friederica von Holstein. Hun brugte haven til at finde ro, og det kan du også gøre i dag, hvor stedet ejes af Brødremenigheden. A little further outside of Christiansfeld you can visit Christinero, originally laid out with rare and unusual trees and plants by the chamberlain’s wife Christina Friederica von Holstein. She used the garden to find peace, which you can also do today, as the site is owned by the Moravian Brethren.

Christinero

Etwas weiter draußen vor Christiansfeld können Sie Christinero besuchen, das ursprünglich mit seltenen und ungewöhnlichen Bäumen und Pflantzen von der Kammerherrin Christina Friederica von Holstein angelegt wurde. Sie nutzte den Garten, um Ruhe zu finden, und das können Sie auch heute tun, nachdem der Ort der Brüdergemeine gehört.

Gudsageren Foto: Eva Kristensen

43


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Brødremenighedens Kirke

BRØDREMENIGHEDENS KIRKE Der er både bogstaveligt og åndeligt højt til loftet i Brødremenighedens Kirke. Den store sal, som bruges til gudstjenester, er uden bærende søjler. Det er Danmarks største kirkesal af sin slags og kan rumme ca. tusind personer. Ud over kirken, er Brødrehuset, Søstrehuset og Enkehuset alle eksempler på de oprindelige tanker. Tidligere boede de unge ugifte mænd og kvinder i de to huse, hvor de også arbejdede. Når de blev gift, flyttede de for sig selv i hus eller lejlighed, hvor de boede sammen til den ene faldt bort. Enkehuset var til de efterladte kvinder, mens mændene typisk giftede sig igen. I dag er Søstrehuset renoveret, og huser Christiansfeld Centret. I dag er Brødrehuset og en del af Enkehuset lavet om til private lejligheder. 44

INFO All year round there are guided city-walks in the historic UNESCO-city. Find more information: www.christiansfeldcentret.dk


There are high ceilings in the Moravian Church, both literally and religiously speaking. The large hall, which is used for service, has no supporting pillars. It is Denmark’s largest church hall and can accommodate approximately one thousand people.

Es ist sowohl buchstäblich als auch geistlich hoch bis zur Decke in der Kirche der Brüdergemeine. Der große Saal, der für Gottesdienste benutzt wird, hat keine tragenden Säulen und ist Dänemarks größter Kirchensaal und kann rund tausend Personen aufnehmen.

In addition to the Church, the Brothers’ House, the Sisters’ House and the Widows’ House are all examples of the original concept. The young unmarried men and women used to live in the two houses, where they also worked. When they got married, they moved to their own houses or flats to live together with their spouse until one of them passed away. The Widows’ House was for the bereaved women, while men usually remarried. Today, the Sisters’ House has been renovated and houses the Christiansfeld Centre. The Brothers’ House and part of the Widows’ House have been converted into privately owned flats.

Über die Kirche hinaus sind Brüderhaus, Schwesternhaus und das Witwenhaus alles Beispiele für die ursprünglichen Gedanken. Früher wohnten die jungen, unverheirateten Männer und Frauen in den beiden Häusern, wo sie auch arbeiteten. Als sie heirateten, zogen sie für sich allein in ein Haus oder eine Wohnung, in der sie zusammenlebten, bis einer von ihnen verschied. Das Witwenhaus war für die hinterlassenen Witwen, während Männer in der Regel wieder heirateten. Das Schwesternhaus wurde mittlerweile renoviert. Hier ist heutzutage das Christiansfeld Centret untergebracht. Das Brødrehuset und ein Teil des Enkehuset wurden zu Privatwohnungen umfunktioniert.

Smuk trappeopgang Fotos: Christansfeld Centret

Brønden foran Søstrehuset

45


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Bryllup i Kolding - www.visitkolding.dk/bryllup-i-kolding Bryllup i Christiansfeld - www.visitkolding.dk/bryllup-i-christiansfeld

BRYLLUP I CHRISTIANSFELD & KOLDING Marriages in Christiansfeld & Kolding / Hochzeit in Christiansfeld & Kolding Christiansfelds historiske rammer og rolige harmoni har gjort byen til et yndet sted at gifte sig for både danskere og for udenlandske gæster i byen. Vielserne kan bl.a. finde sted i Søstrehuset, og i byen kan du finde alt, der hører sig til en uforglemmelig dag - fra brudebuketter til morgengaver. På Visit Koldings website, kan du finde en guide og links til de praktiske forhold, som skal være på plads, inden du kan blive viet i Christiansfeld og Kolding. The historical setting and calm harmony of Christiansfeld has made the town a favourite place to marry both for Danes and foreign visitors to the town. Weddings can be performed in e.g. the Sisters’ House and you can find everything needed for an unforgettable day in town – from a wedding bouquet to the morning gift. At the Visit Kolding website, you can find a guide and links with information on the practicalities that need sorting before you can get married in Christiansfeld and Kolding. Dank ihres historischen Rahmens und ihrer harmonischen Idylle ist die Stadt Christiansfeld mittlerweile zu einem echten Hotspot für Hochzeiten geworden und erfreut sich bei Dänen und auch ausländischen Gästen großer Beliebtheit. Hochzeiten können u. a. im Søstrehuset veranstaltet werden. Und in der Stadt gibt es alles, was für einen unvergesslichen Tag notwendig ist – von Brautsträußen bis hin zum persönlichen Hochzeitsgeschenk. Auf der Webseite von Visit Kolding finden Sie einen Leitfaden und praktische Links zu allen möglichen organisatorischen Aspekten Ihrer Hochzeit in Christiansfeld und Kolding. 46


Bryllup i historiske Christiansfeld

Honningkager fra Christiansfeld Foto: RaisFoto

ET HJERTE AF HONNING A heart of honey / Ein Herz aus Honig Gift eller ej, så hører honningkager til et besøg i Christiansfeld, hvor man har bagt de søde hjerter siden byens grundlæggelse. Dengang var kagerne kun kendt i Christiansfeld og omegn, men siden er de blevet kendt i hele landet. Kongefamilien har tradition for at bestille honninghjerter til bryllupper og især Dronning Ingrid var begejstret for honningkagerne. Hun kom flere gange ind i butikken og valgte selv hvilke kager, der skulle med hjem til kaffen og børnebørnene. I dag bages og sælges honningkagerne flere steder i byen, og hvert sted har sin egen opskrift, så du kan finde det sted, som bager din favorit. Married or not, gingerbread hearts, which have been baked since Christianfeld’s foundation, are a must when visiting the city. Back then this gingerbread was only known in Christiansfeld and its vicinity, but it has since become popular throughout the country. The Royal family has a tradition of ordering gingerbread hearts for weddings, and Queen Ingrid was particularly keen on the gingerbread pastries.

She came to the bakery many times, handpicking which pastries to take home for coffee time and for her grandchildren. Today, gingerbread is baked and sold in many places around the city, each with its own recipe, so you can find the place that bakes your favourite. Ob verheiratet oder nicht, so gehören Lebkuchen zu einem Besuch in Christiansfeld, wo seit dem Beginn der Stadt die süßen Herzen gebacken werden. Damals waren die Kuchen nur in Christiansfeld und Umgebung bekannt, aber seitdem sind sie im ganzen Land bekannt geworden. Die königliche Familie hat die Tradition, Honigherzen für Hochzeiten zu bestellen, und nicht zuletzt Königin Ingrid war von den Lebkuchen begeistert. Sie kam mehrere Male in den Laden und wählte selbst, welche Kuchen zum Kaffee und für die Enkelkinder mit nach Hause sollten. Heute werden die Honigkuchen an mehreren Orten in der Stadt gebacken und verkauft, und jeder Betrieb hat sein eigenes Rezept, so dass Sie Ihren Favoriten finden müssen. 47


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

KOLDING ER KULTUR Kolding is culture / Kolding ist Kultur Kolding Kulturnat er årets største kulturfest i Kolding og finder sted fredag den 27. aug. 2021. Byen forvandles til et sydende smeltedigel af kulturelle oplevelser med mad, musik, dans, gadeteater, kunst, shopping og aktiviteter for børn. Kulturnatten markerer også starten på Trekantens Festuge fra 27. aug. til 5. sep. Festivalen tilbyder mange forskellige kulturelle oplevelser i Kolding såvel som i de øvrige 6 kommuner i Trekantområdet. Kolding Culture Night is the largest annual celebration of culture in Kolding. The city turns into a seething melting pot of cultural experiences including food, music, dance, street performances, art, shopping and child-friendly activities. The Culture Night also marks the start of the Triangle Region Festival. The Festival offers many different cultural experiences in Kolding as well as in the other six municipalities of the Triangle Region. Die Kulturnacht von Kolding das größte jährliche Kulturfest Koldings. Dann verwandelt sich die Stadt in einen Schmelztiegel kultureller Erlebnisse mit Speis und Trank, Musik, Tanz, Straßentheater, Kunst, Shopping und Aktivitäten für Kinder. Die Kulturnacht stellt den Auftakt der Festwoche im Dreiecksgebiet dar. Im Rahmen dieser Festwoche werden Ihnen viele kulturelle Erlebnisse in Kolding sowie in den übrigen 6 Gemeinden des Dreiecksgebiets geboten. 48

SAVE THE DATE Kolding Culture Night 27 August 2021 www.kolding.dk/kulturnat


Trekantområdets festuge Læs mere på trekantfest.dk

27.8-- 5.9 2021

Kolding Kulturnat

// 27.08 2021 49


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Genforenings- og Grænsemuseet Det lille museum, som fortæller den STORE danmarkshistorie om Genforeningen. The small museum that tells the great story of The Reunification of Denmark. Das kleine Museum erzählt die grosse Geschichte der Wiedervereinigung Dänemarks.

Koldingvej 52 6070 Christiansfeld +45 7557 3003 info@genforeningsmuseet.dk www.genforeningsmuseet.dk 20 DKK

40 DKK

Kongeaamuseet Oplev Danmarks længste modeljernbane, lær mere om Kongeågrænsen, stationsbyen Vamdrup og 2. verdenskrig. For både børn og voksne. See Denmark’s longest model railway, learn about the Kongeå border, the market town of Vamdrup and World War II. For both children and adults.

14

Jernbanegade 7 6580 Vamdrup +45 7558 1973

www.kongeaamuseet.dk

0 DKK

30 DKK

Tue-Thu, Sat & Sun 14:00 -16:00 (05/05 - 21/10) Open for groups on request all year - call +45 5362 1294

Dansk Sygplejehistorisk Museum På sygeplejemuseet ser og oplever man, hvordan sygeplejen og omsorgen har udviklet sig gennem mange hundrede år. At the Danish Museum for Nursing History the visitor experiences how care and nursing has developed through centuries. In der Dänisches Krankenpflegehistorisches Museum erleben Sie wie Krankenpflege und Fürsorge sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Tirsdag - søndag: kl.11 -16. Lukket mandage Tuesday - Sunday: 11 a.m to 4 p.m. Closed on Mondays Dienstag - Sonntag: 11 Uhr bis 16 Uhr. Montags geschlossen Åbent alle dage i skolernes ferier: kl. 10:00 -16:00 Open every day in school holidays: 10 a.m to 4 p.m. In den Schulferien jeden Tage geöffnet: 10:00 -16:00 0 DKK

35-50 DKK

Fjordvej 152, 6000 Kolding +45 7632 7676 www.dshm.dk 21 På kort / on map / auf Karte 50

12


Kolding Stad IND GAN G

Nicolai Kunst & Design

sarkiv

IND GAN G

Nicolai & Café Biograf

r børn Nicolai fo G

IND GA NG

e

IND GAN

Bygning 5 Nicolai INDGANG

Blæ sbj erg gad

Skolegade

Nico la

i Sce ANG

ne

Katrinegade

IN D G

SKOLEGADE 2C, 6000 KOLDING

www.nicolai.kolding.dk 39 På kort / on map / auf Karte

Landbomuseet Kolding For more

HISTORY Mød landbokulturen fra hjulplov til mejetærsker. Se også redskaber og maskiner fra husholdning og fra de erhverv der havde kontakt til landbruget.

www.visitkolding.dk/historie www.visit-kolding.com/history www.visitkolding.de/geschichte

Åbent hver onsdag og lørdag kl. 14 til 17. Fra 1. maj til og med uge 42. Grupper efter aftale. Yderligere information - www.landbomuseet.dk Brødsgårdsvej 52, Harte, DK - 6000 Kolding Tel. +45 61339952 eller +45 61332952 www.landbomuseet.dk

24 På kort / on map / auf Karte

51


NATUR

Nature / Natur

BLIV ET MED NATUREN Become one with nature / Werden Sie eins mit der Natur

52


I og omkring Kolding er der rig mulighed for at få rørt kroppen, mærke livet og opleve naturen helt tæt på. Byen byder på mange forskellige typer af natur. Du finder her større skovområder, søer, kyster, Kolding Fjord og meget mere. Langs fjorden findes strande og naturstier. Ønsker du at tage på udflugt i naturen findes mange sheltere, naturlegepladser, vandreruter, cykelruter og udsigtsplatforme eller prøv en af de mange fiskesteder i Koldingområdet. In and around Kolding, you have plenty of opportunity to take exercise, experience life and experience nature up close. The city offers many different types of nature. You will find expansive woodlands, lakes, coasts, Kolding Fjord and much more. Along the fjord, there are beaches and nature trails. If you want an excursion into nature, there are many shelters, nature playgrounds, hiking routes, cycling routes and observation platforms, or you could try one of the many fishing spots in the Kolding area. In und um Kolding bestehen zahlreiche Möglichkeiten, sich zu bewegen, das Leben zu spüren und auf Tuchfühlung mit der Natur zu gehen. Die Stadt wartet mit vielen unterschiedlichen Naturformen auf. Hier finden Sie größere Waldgebiete, Seen, Küsten, den Fjord von Kolding und noch vieles weiteres. Entlang des Fjords stoßen Sie auf Strände und Naturpfade. Wenn Sie einen Ausflug ins Grüne unternehmen möchten, können Sie die viele Schlafhütten, Naturspielplätze, Wanderwege, Radwege und Aussichtsplattformen nutzen oder sich beim Angeln in der Region Kolding vergnügen.

53


Natur / Nature / Natur

Bambuslunden 54


FLOWERS IN FOCUS Feb/Mar: Camelias in the Greenhouse May/Jun: Rhododendron Jul/Aug: Roses in the Rose Garden Aug/Sep: Dahlias Find mere information: www.geografiskhave.dk

Rosenhaven

1

GEOGRAFISK HAVE

Oplev Koldings 14 hektar store botaniske have med en unik samling af planter fra forskellige dele af verden. De smukke grønne omgivelser har meget forskelligt at byde på. Du kan gå en tur i bambuslunden, klappe geder i dyrefolden eller udforske Kolding Minibys imponerende mini-udgave af Kolding, som byen så ud i 1800-tallet. Haven blev grundlagt af den passionerede planteskoleejer Aksel Olsen i 1918. Nu er haven et mangfoldigt mødested med både legepladser, botanik-nørdede rundvisninger, kreative værksteder og en café. Haven kan besøges året rundt - i årets første vintermåneder blomstrer Kameliaer i Væksthuset og om sommeren imponerer de mange rhododendronbuske, samt den prisbelønnede Rosenhave med sine ca. 5000 roser. Experience Kolding’s 14-hectare botanical garden with its unique collection of plants from different parts of the world. The beautiful green surroundings have a lot to offer. You can go for a walk in the bamboo grove (Bambuslunden) pet goats in the animal pen (Dyrefolden), or explore the impressive miniature version of Kolding, Kolding Miniby, which shows you what the city looked like in the 19th century. The garden was founded by the passionate nursery owner Aksel Olsen in 1918. Now, the garden is a diverse meeting place with

both playgrounds, tours for the botany geek, creative workshops and a café. You can visit the garden all year round - in the first winter months of the year, Camelias bloom in the Greenhouse and, in summer, the many rhododendron bushes and the award-winning Rose Garden impress with its approx. 5000 roses. Erleben Sie den 14 Hektar großen botanischen Garten von Kolding, der mit einer einzigartigen Sammlung von Pflanzen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt aufwartet. Die schönen grünen Umgebungen sind äußerst vielfältig gestaltet. Unternehmen Sie eine Tour durch den Bambuslunden, streicheln Sie eine Ziege im Dyrefolden oder erforschen Sie Kolding Miniby, die beeindruckende Miniaturversion der Stadt Kolding, wie sie im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Der Garten wurde 1918 vom passionierten Baumschulenbesitzer Aksel Olsen gegründet. Heutzutage ist der Garten ein vielseitiger Ort der Versammlung mit Spielplätzen, Führungen für Botanikenthusiasten, Kreativwerkstätten und einem Café. Der Garten kann rund ums Jahr besucht werden – in den ersten Wintermonaten des Jahres blühen die Kamelien im Væksthuset, im Sommer locken die vielen Rhododendronbüsche und der preisgekrönte Rosenhave mit seinen ca. 5000 Rosen. www.geografiskhave.dk

55


Natur / Nature / Natur

Grønninghoved strand Foto: Destination Lillebælt

STRANDE Beaches / Strände Kolding by ligger i smørhullet for enden af Kolding Fjord, hvilket giver masser af kyst og muligheder for at komme på og i vandet. Der findes flere strande – nogle af de mest populære er: Rebæk Strand, Binderup Strand, Løverodde Strand, Grønninghoved Strand og Hejlsminde Strand – og hertil kommer byens badebro i Strandhuse. Strandene ved Løverodde og Binderup har gode faciliteter med kiosk, toiletter, kørestolsrampe og parkeringsplads. Ved Løverodde er der desuden en skøn restaurant og en anløbsbro, hvor lystsejlere kan lægge til. Kolding city is located in a cosy little corner of Kolding Fjord, offering a long coastline with plenty of opportunities to get on and in the water. There are many beaches here, some of the most popular are: Rebæk Beach, Binderup Beach, Løverodde Beach, Grønninghoved Beach and Hejlsminde Beach - plus the city’s jetty in Strandhuse. 56

The beaches of Løverodde and Binderup have good facilities with kiosks, restrooms, wheelchair ramps and parking lots. At Løverodde there is also a nice restaurant and a pier for leisure boats to dock at. Kolding liegt im kleinen Paradies am Ende des Kolding Fjord, was eine Menge an Küsten und Möglichkeiten bietet, auf und ins Wasser zu gelangen. Es gibt mehrere Strände – einige der beliebtesten sind: Rebæk Strand, Binderup Strand, Løverodde Strand, Grønninghoved Strand und Hejlsminde Strand – und dazu kommt der Badesteg in Strandhuse. Die Strände bei Løverodde und Binderup haben gute Einrichtungen mit Kiosk, Toiletten, Rollstuhl rampe und Parkplatz. Bei Løverodde befinden sich außerdem ein schönes Restaurant und ein Anlegesteg, an dem Freizeitsegler anlegen können. www.visitkolding.dk


Binderup strand 57


Natur / Nature / Natur

Badebroen, Strandhuse

Hejlsminde strand 58


Rebæk strand

Løverodde Strand strand Grønninghoved 59


Natur / Nature / Natur

Naturpark Lillebælt Foto: Destination Lillebælt

2

NATURPARK LILLEBÆLT

Naturpark Lillebælt, der også omfatter Kolding Fjord, er en marin naturpark, som er omkranset af smukke kyster og kystnære landskaber. I naturparken har du året rundt mulighed for at se marsvin, fugle, fisk, og opleve den unikke natur. Lillebælt er både smalt og meget dybt. Det snoede forløb blev dannet af en gletcher under den sidste istid. Det smalleste sted er blot 1 km bredt og det bredeste er 15 km bredt. På det dybeste sted er der 80 meter fra havoverfladen til bunden. Langs med bredden er der grønne bøgeskove og stejle klinter, der fortsætter ned under havoverfladen og giver ideelle betingelser for et rigt dyre- og planteliv. Det giver både dykkere og lystfiskere mulighed for store oplevelser og fangster. Desuden er Lillebælt et mekka for vandsportsaktiviteter og byder på maritime oplevelser i topklasse. 60

INFO Find more information about activities and events: www.naturparklillebaelt.dk


Nature Park Lillebælt, which also includes Kolding Fjord, is a marine nature park that has the flowing belt at its core and is surrounded by beautiful coastlines and coastal landscapes. In the nature park, you may spot porpoises, birds and fish. The Little Belt is both narrow and very deep. Its winding course was formed by a glacier during the last ice age. At its narrowest point, it is just 1 km wide and, at the widest, it is 15 km wide. At the deepest point, the distance between the surface of the sea and the bottom is 80 metres.

Stenderup Skovene

Along the shorelines, there are green beech forests and steep cliffs that continue into the sea and provide ideal conditions for a rich animal and plant life. This provides great opportunities for divers and anglers to have great experiences and a good catch. Moreover, the Little Belt is a water sports mecca and offers top-notch maritime adventures.

Der Naturpark Lillebælt – in dem auch Kolding liegt – ist ein mariner Naturpark mit einem strömenden Belt als Kern, der von schönen Küsten und küstennahen Landschaften umsäumt wird. Im Naturpark können Sie Schweinswale, Vögel und Fische bewundern.

Marsvin i Lillebælt

Der Kleine Belt (dän.: Lillebælt) ist zwar schmal, aber äußerst tief. Der geschlängelte Lauf wurde während der letzten Eiszeit von einem Gletscher geformt. Die engste Stelle ist nur 1 km breit, die breiteste 15 km. An der tiefsten Stelle geht es von der Wasseroberfläche 80 tief zum Meeresboden hinab. Entlang des Kleinen Belts liegen grüne Buchenwälder und Steilküsten, die sich unter der Meeresoberfläche fortsetzen und optimale Voraussetzungen für eine reichhaltige Flora & Fauna bieten. Somit können auch Taucher und Angler hier viel erleben und fangen. Darüber hinaus ist der Kleine Belt ein Mekka für Wasser-sportler und lädt zu marinen Erlebnissen der Extraklasse ein.

Solkær Enge

61


Rylevej

Svalev ej

T

Bredgade

e ad

rie g Ma

tru

Run dd

pv

n

ej

Brink

ve j

ey

ms

Dr

ej

en

sv ej

te

ele

da

Kon

Pil e

geh

S dr. Kong ev

sV ej

j

er

Thurasvej

usv

ej

els

vej

Rømøvej Højerve j

Søndervang

Dybbølvej

Sønderborgvej

Alsvej

Åbenråvej

Sdr. Konge vej

A.L. Johansens Vej

g ade

j ve lle Mø

j ve ev rsl de Ha

ve

gs rr in

ren

Munkegade

Slotsgade

e ad sg en ed

ejl

bje

r

Fr

Clem

St

Ag hø

nu

Christen Bergs Vej

j

sve ssen Elia

j Ve

ej

ildsv

ork

Th

H aderslevvej

Røddingvej

sen

Kettingvej

sV ej

Broagervej

nh o

ltp

pa

olt

pa

Gråstenvej

Bjolderupvej

Carl Pl ougs Vej

ark

rke

Mo

se

Gr

Mo

øn

Gr

ho ltp

a

øn

ve

se

Ravnsbjerg

j

Mosev e

ve

j

rk

Gr

øn ho

n

J e lsvej

j

en

en

ho

ltp ar

Mosevej

gv

ns

n

ve

j

ke

se

Eli

as

Rin

Vonsildvej

2 Knudepunktet

ej

rivej ust Ind

re

nd

1 Spor i naturen

Istedvej

Sankelmarkvej

Ve j

rgen ad Jø

ig

n

ke n

nh

Mosv

rke

ltp ar

Grø

Konsul E ffs Vej

olt

j

Elm

ken

sens

øren

nh

epar

ve

Kild

j

Konr

seve

Fran

vig

Mo Grø

se

elun d en

ds S

erve j gag

os

epar

Olg

dvej

ård

aveg

rd

Vonsil

egå

lhav

Gej

Vonsildve

ård

ave

t

jlh

Ge

Øs

Gejlh

veg

jlha rd gå

ve ha

jl Ge

alsvej

lle

sil Von

Ge

Østersko vvej

as A

Tanked

j

Lan

M

Kild epar ken ken

Kild

Sundeved

ev an g

Mo

Kil d

eve Sdr. Kong

å lle

sens

Vej

M

ø

Grø

62

F

e

Sønde rgad

ade ensg

Bje

j

Skråningen

Sc hjø

ej ridsv Ing

Grø

s en

ev.

ej

sv

ert

ga de

ma

vej

a

En

lk Vo

Im

Jova

Knud H

ns

st S ee

Rud evej

Sk ov v

rneve j

hn Veste rbro g

e

gade

Ros e

War m

ng

ings

ad

de Vestre Ri ng ga de rgga

ej esv Ma rgre th ndal svej

jerg

de

Zahn sga

Borgergade

Lan gelin ie

de sga

gs En

Za

e

Harths Alle

tie n

chsv ej ark en

Grø

ndal svej

ked alsp Hyl

kyt

S Jens

Brandorffsvej

j Tu rkis ve

Ve j El-

Blo

ej

v ns

j

de

vvej

ha ng

Hylkedalen

sga

igs

Taub ersve j

Ju

Grønda lsve

an

Spættevej

Rødkælkvej

Nordvang

Vibeve j Hospi tals gad e

Kæ he

nt

Sko leg ade

en

neren g r s Vej

rsen s Vej

Vej

rs

Holbergsvej

j

Sindalve Billundvej

Bel

sve j

Sti

Koldingb

Kolibriv ej

Ørnevej

rksvej Overma

Tranev ej

Udsigten

Solvej

Bøgeve j

Birkeal le

Elmeve j

Lind

Akaciev ej

ealle

Rønn ealle

m

ad

nte n

ehø j

kræ

Alp

Sols

Åva ng

Kløvkærvej

ej sv er Fa b

j

ej

ave

late

iav

Ga

an Tit

j lve

da

Skolegade

Skade

Mag nolie vej

VeVejljleevej vej

Ag

bjerg vej Høj

b j e rgvej

nd

n ke ar jp

j

jve

lla

Be

lla Be

lts

vej

de ga

rth

ov

Solva ng

Bu

j

n

He

nder

de

ter

lliin

sve

Sk

rid

Pe

Sydbanegade

Hollæ Ko

lm

Hadersle

Ing

de Karo lin e ga

gv

Bo

Hje

Ve j

evvej Hadersl

Holberg svej

6

P

Sydbanegade Sydbaneg ade

bro

j

b

ge

ves

de levuega

e

kk Ly

e Bu

sve

r gå

Sdr. H

dy

ga

ve

er

lby

Ha

A.M.G. Friis Vej

as

P

7ng Å

Rib

Da

ns

Kloster

Kon

alle

vej

ds

Søren Kjærs V ej

To p

ade

de

rg

j

erg

osga

jerg

Peter Tofts Vej

ve

de

ldi

ej

t Tof Riis Ha

Jer

Jernbanega

Ko

j

egade

Lykkegårdsha v e

rds

vej manns

ltorv

stræde Bro

Tønderve

Læssø

vej

ej

ikte

P

8

P

Læssøegade

Drach

kke

ned

e

Akse

psgad e

n

Ly Be

ad

Klostergade

Nyto rv

bje

eparke

ej

vej

Ad elg

Øst

Gade

Tøndervej

Ott

jlb Ste

j ve

E

gad e

Bredgade

ens

ejl

ke parken

ken

par

nke

Munk

firv

Ru

alv

Ve j

jerg

j

Højskole

Op

vej rds

Sa

bin

ElEl-

Tøndervej

Bje

St

Mun

Mu

Ly

ke

de

Vej ru

g et

s Vej Hans Beck

e

je n ve ejeø øv s tss t Slo

Slo

en

ega

de ga rg

Vej Beate Becks

kk

Ve j

Kolding S

Thorbjergvej

rgsvej

ej

Vej

Ve j

P

Sv in

j

Ve j

et

k rbæ

Heibe

svej

annsv

Ewald

Ingem

Steen Blichers Vej

H.C. Andersens

Vangsvej

rvej

ve

ng

kedal

trin

sb

9

lde Bjæ

ej

rv

de

n Tø

e Tønd

Hy

El-

Vej

Grundtvigsvej

j

lke

xo

Sa

j

j

sve

de Tøn

j lkedalve

E l-

j

Kærlighedsstien

Blæ

Ålegården

hsve

Åkjærsve

Van g

Nybyvej

No

ngve

Slotssøen

10

rvej

Hostru psvej

ej

Lyngsv

Vinkelvej

ej

kke

re Ri

de

t Jørg

j ve

Hauc

vej

schlægers Oehlen

Seestg ård

Hy

ade Ringg

j ve

ns

Sees t Ba

Leck Fisc h e

Bjergbyvej

ej

S

ylkedalvej

yga

e

ft

to

ke

Kir stv

s Gad

Poul Møllers

n Wi

Frydsvej Nord

e

so

Karen Blixens Ve j

ej

Christia

Bredevej

ee

re ggad Vest

or

Br

R ø r bækvej

rgv rbje Le

ej

tv

es

Ka

Engs ti

11

f Rye

Løvelv

Holbergsparken

Se

Ola

Nis P e te

Seestvej

vej

Lå sb

Sanc

Seestvej

rup

12

13

ergvej

j

nde

Ålykkegade

j

Sandbj

yve

Vra

j

Rin Vestre

14 gÅ

osve

ej

leve

Skovløkkevej

in

Fal ke

akke rompeterb

Søgade

Skovbogade

King

kærv

Nordre Ringvej

e ad eg

Ko ld

evej

Glentevej

Te

Nørr

Marcus Alle

j

Dyrehav

Vifdam

Utzonsgade

ej

Kolding Å lu

ve

Kløv

Fasanvej

Cederve j Cypresv ej

Cypresv ej

un

ert

oft

en

Tjø rne

Aho rnve j

væ nge

t

Munkev ænget

Munkev ænget

Munkevæ nge t

Palmealle

j

Oliv en vej

erve Øst

Bispevæng et

erpas set

Bre nn

vfu ren

Plo

Sp

VeVjejle levevj

svej

j

Sneppev ej j

Kolding Ådal

Sa

rgve

Bakkeve

Vej

nd

Kikk enbo

j

ærk

sve Stadionvejj

n re

ov

ve

dv

fu

Sk

avevej

Ørebrovej

Va n

o rt

ov

Dyreh

j

uren

Plovf

ns

Musvitvej

Høgesti

ng et

Spurvevej

Mågeve

15

anievæ

an

Lærkevej

Kastaniealle

Kast

Gø hlm

vej

Suomi

ej gv or

en

en

vej

b ns Ør

rog

oft

Rytterma rks

j

Solk

P

Islandsve j

Vejlevej

Å ing Kold

ert

Norgesve

Ag

n

ivej Suom

ppe

vej

ken

vej

eto

als

Dyreh avevej

Storkevej

Galgebj erg

Alp

ed

ej erv

Alp

j

Havesangervej

Å

vej Islands

t

Spølrundevej

eve

j

t

rpa sse

Du Løvsang

t

Palmealle

ej

ne

as se

asse

Lærkevej

rteve Solso

erp

vej

Allikev

B en

nn

nget

Bisp evænget

e nn Bre

rp

re

Br

Munkevæ

et

ej

j Drosselve

væng

Cypresv

Bekkasinvej

e

t

Bispe

Palmealle

ke

M

Påfuglevej

Natur / Nature / Natur

ej

t

Ravnev

asse

væ n g

har dp

ovvejen

rg ve vej j

Gott

ovvejen

rs Vej

s Ce bje de r

Jernet


elsko v Kobb

ej Na ks ko vv

M i Sjæ lla nd sv ej

rd

se ve j

j

K

Tro en

sb jer g ve

m

ej

andv

Str

Sk

ole

ba

kke

ejen

Strandv

nget nget

levæ

Sko

Lundeb

mel

e

Kobbelv æn g

Petersbj erggå

Fyn sve j

ej

Fyn sv

dals v ej Ga mm el Ko n

ge ve j

He im

tsve j vej

Em erh ol

Ma

rielu nds

en SkSokov vvan vge anng

have

G la

nget

n

Lin

er

lag

ke

j

sve

æk

db

ej

Vin

Strand

Otto Skou

s Ve j

høj

ej

re No

j

ej

en

Kløvervej

and

Str

Kløvervej

Tvedvej

Brunebjerg

Klintevej

Valmuevej

Løjpen

Nyhegnet

inparken

Humlevænget

Bellisve j

Vej

ng

rik 7

Lup

ng

et

k

lb ak

Søbakken

There are severalIdopen places along the river yl close to the city, which are perfect for play, common traffic or small green outings, while the areas around the Marina and Kolding Ådal, has a clear focus on nature experiences and outdoor activities. Idyl

Idyl

Skovly

Skovly

Id yl

Dalbyvej

vej us

Go

ldb

æk

All

Dal

by M

ølle

vej

e

Goldbækp ar k

er

na

O

rh u

r

ge

Od

er

æ

Krogen

sA in

usvej

Ankerh

r

ge

A ins

ej

Od

ve

sv

G un

Dalby j

Dalby

Ank e

j 4 Ve

tian

D

n

ke

j sve

Jernet

vej

Dalby

Krogen Jernet

Go

n

ar

Chris

k

kp æ

a

le øl

ldb

b

M lby

Ankerhu

Djævlekløften

Jernet

j Ve

Svanesøen

4

øen

Djævlekløften

en

rs A g

din

g sA r

ge

A ins Od

Idyl

Idyl e

Die stadtnahen Bachplätze eignen sich zum Spielen, normales Treiben oder kleine Pausen im Grünen. Dagegen stehen der Jachthafen und Kolding Ådal noch mehr für Naturerlebnisse und Leben im Freien. kerh

M

g lestie

øllebæk

evej

n

tia

is

Svan es

3 Tingstedet

ej

et

øll

hr

gade

gv

vej

lby M

Smede

lin

lby

Da

C

am

ng

Da

n

arke Finm

lvæ

et

Da lb y

Ju n

Sk

Idy

rd

An

Vej tian 4 Chris

n arke

æ

n

Finm

j

ken Finm ar

ke n Egebak

l

d Skovly

Skovly

Romerparken

Mariesmindevej

Frede

e ng

et

ø gB e Bø

é A ll

as ve

Løjpen

Nellikevej

renvej

Agtr upvej

n

ls Ve j

g

yr

So

tien

ej onev Anem

Irisvej

lv ej V io

Tvedvej

ge

er

Skovly

lle Mø

Th

en

En

Søn Sø drndere Ring Rin vej gvej

nd

Snerlevej

r St

n

parken

Idyl

be

Bakkegærdet

ej

sv

rik

b Fa

Vej

elv ej

H

y

rdet

st

rk

gA

Aagæ

Die s

ld

a ar

ntzaus

Vej

nu

j

ve

s ed

Romerparken

Ve j

rtu

Fjeld

Skovgæ rdet

j

e sv

ik Ra Henr

tian 3

tK He

s

rm

Go

Vej erik 2

Chris

Sanc

j ve

gen

I

Sigbritsvej

ds

Aabakk e

ed

Ag

Fred

Erik Glippings Vej

s

er

nn

a

Engen

d

e Tv Gl.

Løjpen

Volmersvej

Christoffer 2 Vej

j ve

S øbakken

len

Lien

Klint

Idyl arken Idy lp

j

en

v Gl. T

n

ofte

upve

Da

En

evej

Klint

evej

evej

evej

evej

Brændk jærgad e

Klint

Liljevej

Klintevej

Byt

Agpvtejr

Da

ande

ke

k ba

nd

ra

St

Sæteren

Sy

Agtru

Str

n

Går du langs åen i Kolding, så møder du de mange forskellige oaser kaldet ”Åstederne”, som hver især er designet til at give forskellige oplevelser på gåturen. De bynære Åsteder lægger op til leg, sjov og små grønne pauser, mens Åstederne ud mod Kolding Lystbådehavn og ud mod Kolding Ådal har fokus på naturoplevelser og friluftsliv. t Vangen

Hegnet

Gyvelvej

Klint

Borg

ej

Klint

mes terv ange n

en

dv

Kærmindevej

de

haven

ej

Heste

Øste rbroga

gv

et

ng

By

Tv e

holm

sen

Ro

Skellet

Primulavej

e

Tin

en

j

nd

Tvedve

ra

Fjordvan

g

ÅSTEDER River spots / Bachplätze

Kløvervej

Tvedvej

Domhus gade

St

j

Skamli

Bakkevænget

Åpark

og ade rb r

te

ve

n

ngveje

jen

lingve

Skam

en

gvej

P

mlin

P

rk

vvææ

Åpa

ge

M az a

de r

Kolding

Øs

Buen

P

Ågade

rds

P

Kolding

e Skamlingvejen lg å

1

2

3

4

Ska

5

Te g

ade

olmsg

Trindh

de

Tr indholmsga

en

Bu

av r. H

e vn

ej

dsøv

Bran

pen Slip

n ue

e

de ega

gan d

Sd e avn e dH rg.a Ha d S

de

Ga

j øve Båg

ade

bo dg

llers

ej

ar

Casp

Gl. Tve

icFr iaede dreicia ga

nt

e

gad

vne

Ha

Årøv

Sdr. gade

ne rnba

Told

Søndre Havnegade

n

aje

rdk

No lle

Vangen

j Ve

en

ig ad e

Dokv

d

svej

j Ve

ns

Je

j

ej sV

lm

ns

lm Ho

Tvedvej

son

eHoj

sJeV

vej

j

hs

rt

ve ks

åc

Ibsvej

de

rd

Cast e

ej

kv

ve

ve

zin

j ve ns

n Be

Fy

j

vj e

nnss

Fy

Fy

Minde

Gr

a

Levi

H.C. Petersens

ur

.B

A.D

ch

Do

ej Dyrehavegårdsv

ingen

“En gåtur er den bedste medicin ”

j

Ha

nsk jo

vn ev e

ldsv

js

Me

j ve rs de

devej ldhe

j eve

Løvsprin gss

e

ob

el Kobb

levæ Sko

ng

ej

Gam

Marielundsvej

vej Ring

Grønn

Fr e

av

lh

be

a

j Fåborgve

j Ollerupve

nten Fjordskræ

j ve

e

de borgvej

lv

Svendborgvej

Assensvej

n Skovvange

ngvej

o Tr

tsa

Lun

orgvej

Strandmøllevej

re Ri Nord

Slo

j

ersv

Bald

evej

ve

rs

lde

ryn ovb et Sk

en

er s

j

ve

Ba

Odinsv e j

Ejl

Sla ge lse ve j

Skovvangen

eve

nd s

rst Ma

gels

n

e

vej

Sla

koven

Kobbels

Skole

j

lse

vej

øv e

Sjæ

Skovbrynet

Pe Ry slin ge

bo

ge

ks

Skovvangen

Odense

rtvej

elfa

vej

Sla

Ne

lla

ordr

rs b j

ve

dd

ri Ma

evej

Svanek

te

Skovvangen

63

n


Natur / Nature / Natur

4 Vinden i piletræerne

5 SDU

6 Legen

7 Færden

8 Åhaven

9 Duetten

64


10 Spiloppen

11 Soppestedet

12 Akvariet

13 Udsigten

14 Grillpladsen

15 Ă…kigger

65


Natur / Nature / Natur

Solkær Enge

HVOR VIL DU HEN? Taking you places / Wo wollen Sie hin? Kolding er omgivet af skove, fjord og strande. For at gøre det nemt for dig, at finde nogle af de bedste steder, har vi samlet inspiration til forskellige ruter, distancer og sværhedsgrader til både cykel- og vandreture. Kolding is surrounded by forests, the fjord and beaches. To make it easy for you to find some of the best places we have summarized inspiration for different routes, distances and difficulty levels for both cycling and hiking trips. Kolding ist von Wäldern, Fjords und Stränden umgeben. Um es Ihnen zu erleichtern, einige der besten Stellen zu finden, haben wir Inspiration für verschiedene Routen, Entfernungen und Schwierigkeitsgrade sowohl für Rad- als auch für Wandertouren zusammengestellt. www.kort.oplevkolding.dk

66

Marielundskoven Foto: Destination Lillebælt


Brynet

Brynet

Golf Alle

Troldh

P

edesti

en

Kolding Golf Club

lts Emerho

Ba

vej

n ie st ne

ien

Turistst

Skovvangen

j

sens Ve

Em

Ba

ov lyst

ov va Sk

v ej dals

im He

ej vej

Ga mm

lun ds

devej ldhe

vej

ev e

jse

vn Ha

skjo

Me

lsga de

ospit a

vej

ons

Levis

D.

A.

H.C. Petersen

j ve

ns

Fy

ingen

Grønn

Dyrehavegårdsvej

Søgade

F

j

vj e

nss yn Fy

ve

re No

Cas

Vifdam

rd

T

bjerg Kolding

Em erh o

ltsv

ng

e

Spættevej

Nordvang

Rødkælkvej j

Vibeve j

Ma rie

j

Svale ve

Rylevej

Ørnevej Tranev

ej

rneve

j

gvej

22 min rdre Rin No

e sv

j

gvej

o Tr

r de

in dre R

akken rompeterb

33 min gve

re Rin

Marielundsvej

Fal kevej

Nor

Frydsvej

Nord

Sk

P

Glenteve

Nordre Ringv 1:ej 17 h

P

n

j

en

gvej amlin

ryn ovb et Sk

Skovvange

5,6 km

j

Te

Sneppev ej

Skovbrynet

Odin

vevej

Mågeve

ej

Skovvangen

n

Dyreha

Høgesti

orgv

SkSkoovvvan vgaenng en

Lærkevej

Storkevej

5 min

avevej

Marielundskoven

Skovvangen

Skovvejen

Skovvejen

Bekkasinvej

8 min

S

Skovvangen

1,4 km

Musvitvej

18 min

en vang

j

Skovparken

Skovparken

arksve

j

Havesangervej

Spurvevej

S kov

Skovparken

Nørrem

MARIELUND

H

ten

n ge

Sk

an

Niels Bohrs Vej

Skovvejen

Dyreh

ej

ej

Skovv

S

j

Bakkev

n

rke

pa kov

eve

v ej

Emerholts

et

Spølrundevej

Kikk enb

n

S

ngen Skovvæng

Lærkevej

Du

v lts ho

st ie

Skovvangen

gen kovvan

Skovva

n Sko vvange

er

ne

en

ng Skovva

vej

m Knud

Bertra

lds

en vvang Sko

Skovvangen

67

ms

j Ve


Natur / Nature / Natur

P 7 6

Ferup sø

5

4

Stallerup sø

8

HARTESLØJFEN 13,4 km

3:15 h

68

1:18 h

52 min

3

2

1 Harteværket

P


1 Harteværket

2 Bro under motorvej

3 Boretårnet

4 Trækfærge

5 Slusehuset, museum

6 Legeplads

KORT/RUTE Hartesløjfen 6 Shelters

7 Motionsredskaber

8 ‘Sunket’ båd

69


Natur / Nature / Natur

Christiansfeld

1

P

1 Christiansfeld

70

2 Hejls kirke

3 400 m. gangsti


HEJLS NOR 11,7 km

Hejls

2 h 52 min

P

1 h 9 min

46 min

2

2:52 h

1: 09 h

46 min

40,9 km

Hejlsminde

Hejls Nor

P

3

P

5

10:11 h

4: 03 h

2: 43 h

4 Hejlsminde Bugt

4 ObservationstĂĽrn

5 Hejlsminde strand

5 Hejlsminde Marina

71


Natur / Nature / Natur

Stenderup Hage Fotos: Destination LillebĂŚlt 72


INFO Where can I fish? Find a complete guide of the places to fish, map with a description, types of fish, season here: www.visitlkolding.dk Get your Fishing License here: www.fisketegn.dk

FISKERI Fishing / Angeln I Koldingområdet finder du alt hvad et lystfiskerhjerte begærer. Beliggenheden direkte ud til Lillebælt, Kolding Å og de mange Put & Take-søer gør området omkring Kolding til et attraktivt sted for lystfiskere. Specielt langs sydsiden af Kolding Fjord, rundt om Stenderup Hage og syd på gennem Lillebælt er der mange gode steder. Du kan hente inspiration til din fisketur på www.visitkolding.dk In the Kolding area, you will find everything desired by an angler’s heart. Its location directly on the Little Belt, Kolding Å and the many Put & Take lakes make the Kolding area attractive to anglers. There are many good fishing spots, especially along the south side of Kolding Fjord, around the Stenderup Hage beach and southwards through the Little Belt. You can find inspiration for your fishing trip at www.visit-kolding.com In der Region Kolding finden Sie alles, was das Anglerherz begehrt. Der Kleine Belt, der Kolding-Bach und viele Put & Take-Seen befinden sich in nächster Nähe und machen Kolding zu einer beliebten Anlaufstelle für Angler. Besonders entlang der Südseite des Fjords von Kolding rund um die Stenderup Hage und im südlichen Teil des Kleinen Belts gibt es hervorragende Angelstellen. Auf www.visitkolding.de finden Sie Inspirationen für Ihren Angelausflug. 73


MTB Marielundskoven Foto: Destination LillebĂŚlt 74


Koldinghus Foto: Peter Kristensen

Spraypark

EFTERÅRSFERIE I KOLDING Kolding byder på masser af aktiviteter og oplevelse for store og små i Efterårsferien. Du kan lave din egen udstilling eller gå på kunst-skattejagt på Trapholt; klæde dig ud på Nicolai for Børn; Blive slået til ridder på Koldinghus; besøge dyrene i Geografisk Have; hoppe på trampoliner ved Harteværket eller give den gas i det store indendørs vandlegeland i Slotssøbadet.. www.visitkolding.dk Geografisk Have - insekthotel 75


Natur / Nature / Natur

Kolding LystbĂĽdehavn Skamlingvejen 5 6000 Kolding

+ 45 7553 2722 www.koldinglystbaadehavn.dk

Kolding LystbĂĽdehavn, syd

For more

NATURE www.visitkolding.dk/natur

www.visit-kolding.com/nature www.visitkolding.de/natur

76


følg os

Gå på opdagelse i en frodig botanisk kulturperle, hvor du kan nyde naturen Geografisk Have er en stor, familievenlig botanisk have, med en unik plantesamling og historie. Oplev Rosenhaven i blomst, Den Økologiske Køkkenhave, legepladser Kolding Miniby, og klappegeder mm. På Café Lykkefunds terrasse kan du blive forkælet med lækkerier. Haven har åbent hver eneste dag året rundt - og hver årstid er en unik oplevelse. Se mere på geografiskhave.dk eller følg os på Facebook og Instagram

Geografisk Have Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tel. nr. 79 79 70 00 1

På kort / on map / auf Karte

77


FOR VOKSNE

For adults / Für Erwachsene

AKTIVITETER & OPLEVELSER Foto: Emil Lyngbo

Activities & experiences / Aktivitäten & Erlebnisse

78


Er I til historie, design, kultur, shopping, gastronomi eller wellness? Kolding har det hele, så I kommer ikke til at kede jer. Kolding er omgivet af skove, fjord og strande, som inviterer til at blive benyttet. Udover Marielundskoven, der som noget særligt er en skov helt tæt på bymidten, inviterer løvskovene på Stenderup-halvøen året rundt gæster til at gå en tur. I kan også tage en romantisk gåtur på Kærlighedsstien langs Slotssøen. På Kunstmuseet Trapholt kan I nyde dansk design når det er bedst – her kan I blandt andet se udstilling om møbeldesign. Do you like history, design, culture, shopping, gastronomy or wellness? Kolding has it all, so you won’t be bored. Kolding is surrounded by woods, the fjord and beaches, all accessible to be used as much as you wish. As something quite unique there is a forest right by the centre of town – Marielund. On the Stenderup peninsula south of Kolding, the hardwood forest inspires guests to go for a walk, all year round. If you prefer to stay in town, you can take a stroll on The Love Path along the lake. At the Trapholt Art Museum, you can enjoy Danish design at its best – among others, you can see an exhibition about furniture design. Interessieren Sie sich für Geschichte, Design, Kultur, Shopping, Gastronomie oder Wellness? Kolding hat alles. Sie werden sich hier nicht langweilen. Kolding ist umgeben von Wäldern, Fjorden und Stränden, die Sie zu einem Besuch einladen. Neben dem Marielundskov, der als etwas Besonderes ganz in der Nähe der Stadtmitte liegt, lädt der Laubwald auf der Halbinsel Stenderup das ganze Jahr über Besucher zu einem Spaziergang ein. Sie können auch einen romantischen Spaziergang auf dem Kærlighedssti entlang des Schlosssees unternehmen. Im Kunstmuseum Trapholt können Sie dänisches Design von seiner besten Seite erleben. Hier können Sie auch eine Ausstellung über Möbeldesign besuchen.

79


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Kolding Egnsteater

KOLDING EGNSTEATER Kolding Egnsteater er et kulturelt fyrtårn i Kolding. Et sted, der samler borgere i alle aldre til scenekunst og underholdning af høj kvalitet. Det anmelderroste teater tidl. kendt som Mungo Park Kolding, producerer 2-3 nye forestillinger om året – ofte noget der tager udgangspunkt i lokalområdet. Med nyt navn og nye tiltag på programmet, forsætter teatret sin rejse mod det åbne hus, og at levere relevant og smuk scenekunst på lokale vilkår. Kolding Egnsteater is the cultural beacon of Kolding. A place that brings together residents of all ages for high-quality performing arts and entertainment. The critically acclaimed theatre, formerly known as Mungo Park Kolding, produces two to three new performances a year - often something based in the local area. With a new name and new initiatives on the 80

programme, the theatre continues its journey towards the open house and towards delivering relevant and beautiful performing arts on local terms. Das Kolding Egnsteater ist ein kulturelles Highlight in Kolding. Ein Ort, an dem sich Bürger aller Altersklassen versammeln, um erstklassiger Bühnenkunst und Unterhaltung beizuwohnen. Das von Kritikern gefeierte Theater, das früher als Mungo Park Kolding bekannt war, produziert jährlich 2 bis 3 neue Vorstellungen – oftmals mit regionalem Ausgangspunkt. Mit neuem Namen und neuen Programmpunkten setzt das Theater seine Reise als Haus der offenen Tür fort und liefert zeitgemäße und schöne regionale Bühnenkunst. www.kolding-egnsteater.dk


DRONNING DOROTHEA TEATRET Dronning Dorothea Teatret er Koldings ambitiøse amatørteater, som står bag Koldings årlige festspil og flere andre forestillinger. Navne som Stig Rossen, Anders W. Berthelsen og Rasmus Bjerg har trådt deres barnesko i Koldings amatørteatermiljø, hvilket siger noget om niveauet. Queen Dorothea Theatre is Kolding’s ambitious amateur theatre which arranges Kolding’s annual festival play and many other performances. The early careers of actors and singers like Stig Rossen, Anders W. Berthelsen

and Rasmus Bjerg have started in Kolding’s amateur theatre, which says something about the quality. Das Königin-Dorothea-Theater ist Koldings ambitioniertes Amateurtheater, das hinter dem jährlichen Festspiel Koldings und mehreren anderen Vorstellungen steht. Namen wie Stig Rossen, Anders W. Berthelsen und Rasmus Bjerg haben ihre Kinderschuhe in Koldings Amateurtheater-Milieu ausgetreten, was etwas zum Niveau aussagt. www.dorothea.dk

Godset Dronning Dorothea Teatret 81


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Koncert på Godset

GODSET I de rustikke lokaler på Koldings nedlagte godsbanegård, er der i dag et moderne spillested, som byder på cirka 120 koncerter i alle genrer henover året. Her har navne som Volbeat, Mads Langer og Pharrell spillet gennem tiden, og i 2021 fortsætter Godset med et bredt udbud af koncerter med både danske og internationale artister. The rustic buildings at Kolding’s disused freight train terminal are now home to a modern music venue, offering about 120 concerts throughout the year in all genres. Names like Volbeat, Mads Langer and Pharrell have performed here over the years, and in 2021 Godset will continue to offer a variety of high quality of concerts with both Danish and international artists. In den rustikalen Räumen auf Koldings stillgelegtem Güterbahnhof befindet sich heute eine moderne Spielstätte, die im Laufe des Jahres etwa 120 Konzerte aller Genres anbietet. Hier haben im Laufe der Zeit Namen wie Volbeat, Mads Langer und Pharrell gespielt, und 2021 fährt Godset mit einer breiten Auswahl an Konzerten hoher Qualität fort mit dänischen und internationalen Künstlern. www.godset.net

82


Spa med udsigt til Koldinghus

Wellness

“Take time off to just relax, and enjoy wellness experiences. Great for body and soul. ” 15

DRONNING DOROTHEAS BADSTUE

Trænger I til selvforkælelse og afslapning må I ikke snyde jer selv for et besøg i Dronning Dorotheas Badstue, hvor I får en skøn wellness-oplevelse i historiske omgivelser. Her venter der forskellige wellness oplevelser som saltbade, dampbade og lysterapi. I badstuen er der også mulighed for sauna og udendørs spa. Du kan også deltage i mange spændende arrangementer, som Havfrueaften og Well Espana mm. If you are into wellness and relaxation, the atmosphere of Dronning Dorotheas Badstue is worth a visit. Here you will be able to enjoy wellness in historic surroundings. Different wellness experiences await you, including salt baths, steam rooms and light therapy. The baths also offer the opportunity to enjoy sauna and outdoor spa. You can also experience many exciting events such as Mermaid Evening and Well Espana, etc. Wenn Ihnen der Sinn nach Wellness und Entspannung steht, so ist die Königin Dorotheas Badestube einen Besuch wert. Hier erwarten Sie elf verschiedene Wellnessanwendungen, wie z. B. Salzbäder, Dampfbäder und Lichttherapie. Hier können Sie sich saunen oder ein Bad im Outdoor-Heilbad genießen oder an den vielen spannenden Veranstaltungen wie etwa dem Meerjungfrauenabend, dem spanischen Abend Well Espana usw. teilnehmen. www.koldingkur.dk

83


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

30

SKÆRSØGAARD VIN

31

MODAVI

I kan også besøge Skærsøgaard Vin som er den første danske autoriserede vingård, og er beliggende i Dons ved Kolding. Skærsøgaard Vin bærer præg af dansk sommer med lyse nætter, langsom aromatisk afmodning af druerne og klassisk håndværksmæssig kvalitetsfremstilling af vinen.

MODAVI står for moderne dansk vin og har egen vinproduktion fra næsten 16.000 vinstokke fordelt på de to vingårde i området omkring Kolding og Fredericia. Henover året er der forskellige arrangementer, hvor der er mulighed for vinsmagning og besøg i vinbutikken.

Vinområdet DONS er EU’s nordligste og Danmarks første appellation på lige fod med kendte områder som Bordeaux og La Rioja.

MODAVI stands for Modern Danish Wine, and they have their own wine production from nearly 16,000 vines, spread over two vineyards in the area around Kolding and Fredericia. Throughout the year, there are various events at the vineyards, during which it is possible to attend wine tastings and visit the wine shop.

You can also visit Skærsøgaard Vin, the first authorized vineyard in Denmark, which is located in Dons near Kolding. The Wines from Skærsøgaard are characterized by bright Danish summer nights, slow aromatic ripening of the grapes and quality craftsmanship in the production of the wine. Oder Sie besuchen den „Skærsøgaard Vin“, der das erste anerkannte Weingut Dänemarks ist und in Dons bei Kolding liegt. Der „Skærsøgaard Vin“ hat eine Ausprägung von dänischem Sommer mit hellen Nächten, einer langsamen Reifung der Trauben und einer klassischen handwerklichen Qualitätsherstellung des Weines. www.dansk-vin.dk

84

MODAVI steht für einen modernen dänischen Wein und verfügt über eine eigene Weinherstellung mit fast 16.000 Weinstöcken, die sich auf den beiden Gütern in dem Gebiet von Kolding und Fredericia befinden. Das ganze Jahr über gibt es verschieden Veranstaltungen mit Weinproben und Direktverkauf im Weingeschäft. www.modavi.dk


ÅBEN

TROLDEN

Bryggeriet Åben er et lokalt bryggeri i Kolding med fokus på smagsfulde og humlekraftige øl.

Trolden er et dansk destilleri og mikro-bryggeri lige i udkanten af Kolding by. Trolden laver bl.a. specialøl, Single Malt Whisky og deres egen rom og gin. Der er mulighed for en guidet rundvisning og der arrangeres jævnligt smagninger i Troldens nye lokaler, hvor du også finder bar og butik.

En gang om måneden er de vært for gratis prøvesmagning, og grupper kan også booke en rundvisning eller smagning i bryggeriet. ÅBEN is a leading Danish craft brewery located in Kolding. They are brewing on hoppy IPA’s, fruited sours and imperial stouts. Once a month they hosts a free beer tasting and groups can also book a tour or a tasting at the brewery. ÅBEN ist eine führende dänische Handwerksbrauerei in Kolding. Sie brauen auf hopfenreichen IPAs, fruchtigen Sauren und imperialen Stouts. Einmal im Monat veranstalten sie eine kostenlose Bierprobe und Gruppen können auch eine Tour oder eine Verkostung in der Brauerei buchen. www.aabenbryg.com

Trolden is a Danish distillery and microbrewery on the outskirts of Kolding. Amongst others, Trolden brews specialty beers, Single Malt Whisky and their own rum and gin. It is possible to have a tour of the microbrewery and sampling is often organised in the new Trolden premises, where you also find a bar and a shop. Trolden ist eine dänische Schnapsbrennerei und Mikrobrauerei direkt am Rande der Stadt Kolding. Trolden stellt u. a. Spezialbier, Single Malt Whisky und hauseigenen Rum und Gin her. Sie haben die Möglichkeit, an einer Führung durch die Brauerei teilzunehmen, außerdem finden regelmäßig Tastings in den neuen Räumlichkeiten von Trolden statt. Hier hat Trolden auch eine Bar und einen Laden. www.trolden.com

85


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

ESCAPE ROOMS Er du til sjove og udfordrende oplevelser så kan Escape Rooms være noget for dig. Escape Rooms er en aktivitet for både venner, familier og kollegaer. I Kolding finder du flere forskellige af slagsen. Hotel Trapped er indrettet som et eksklusivt hotel fra 1920érne, hvor du kan opleve en række Escape Rooms med vidt forskellige temaer og gå igennem Danmarks mest skræmmende spøgelseshus – hvis du tør… Lokced har Escape Rooms mest for voksne der er til gys og gru og er udfordrende for selv de skarpeste hjerner!

most frightening haunted house – We dare you… The Escape Rooms at Lokced are mostly for adults that enjoy horror and is a challenge to even the sharpest of brains! Wenn Sie auf spannende und herausfordernde Erlebnisse aus sind, ist ein Escape Room vielleicht genau das Richtige für Sie. Escape Rooms eignen sich hervorragend als Aktivität mit Freunden, Familie und Kollegen. In Kolding gibt es gleich mehrere davon.

If you like fun and challenging experiences, Escape Rooms may be just up your street. Escape Rooms is an activity for friends, families and colleagues alike. In Kolding you will find several.

Das Hotel Trapped wurde als exklusives Hotel aus den 1920ern eingerichtet. Hier finden Sie eine Reihe von Escape Rooms mit unterschiedlichsten Thematiken und können das schaurigste Spukhaus Dänemarks betreten – wenn Sie sich trauen...

Hotel Trapped is decorated like an exclusive hotel from the 1920s and, here, you can experience a number of Escape Rooms with very different themes and walk through Denmark’s

Die Locked Escape Rooms richten sich in erster Linie an Erwachsene, die sich gern ein wenig gruseln und ihre grauen Gehirnzellen anstrengen möchten!

Hotel Trapped - www.hoteltrapped.dk

86

Locked - www.kolding.locked.dk


Bridgewalking

BRIDGEWALKING Få en enestående oplevelse, du kan leve højt på længe. Tag på Bridgewalking 60 meter oppe i brokonstruktionen på Den Gamle Lillebæltsbro. Se det hele lidt fra oven, mens du mærker vinden i håret og suset i maven. Get a unique experience that will leave you high on life. Try Bridgewalking 60 meters above the water inside the bridge construction of the Old Lillebælt Bridge. See everything from above while feeling the wind in your hair and the rush in your stomach. Gönnen Sie sich ein einmaliges Erlebnis, an das Sie sich noch lange erinnern werden. Unternehmen Sie eine Brückenwanderung in 60 Meter Höhe oben auf der Brückenkonstruktion der alten Brücke über den Kleinen Belt. Sehen Sie sich die Welt von oben an, während Sie den Wind in den Haaren und das Kribbeln im Magen spüren. www.bridgewalking.dk

87


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Kolding Golf Club

34

KOLDING GOLF CLUB

Kolding Golf Club ligger kun et stenkast fra Kolding Storcenter og grænser op til den populære Marielundskov. Banen blev oprindeligt anlagt i 1933, men er siden både moderniseret og udbygget, så den lever op til spillernes ønsker og forventninger. Kolding Golf Club is just a stone’s throw from Kolding Shopping Centre, overlooking the popular Marielund Forest. This golf course was originally laid out in 1933, but since then it has been both modernised and expanded to live up to the demands and expectations of the players. Kolding Golf Club liegt nur einen Steinwurf von Kolding Storcenter entfernt und grenzt an den beliebten Wald von Marielund. Der Platz wurde ursprünglich 1933 angelegt, wurde seitdem aber modernisiert und ausgebaut, so dass er die Wünsche und Erwartungen der Spieler erfüllt. www.kgc.dk

88


BIRKEMOSE GOLF CLUB

TRY3GOLF

Vil du gerne have større afstande på dit drive, er Birkemose Golf Club et godt bud. Banen er anlagt i smuk natur med skov, søer og åbne og flade områder. Dele af banen går gennem et kuperet terræn, som giver udfordringer.

Med Try3golf Greenfeen får du mulighed for at spille golf på tre forskellige golfbaner, Fredericia Golf Club, Golfklubben Lillebælt og Birkemose Golf Club i Kolding. Try3Golf greenfee-billetten giver adgang til alle tre baner for 600 kr.

If you prefer greater distances on your drive, Birkemose Golf Club is a great alternative. The area surrounding the course is an outstanding natural beauty with forests, lakes and more open, flat country. Parts of the course go through uneven terrain, which can be a challenge. Wenn Sie für Ihren Drive lieber größere Entfernungen haben möchten, dann ist Birkemose Golf Club eine gute Alternative. Der Platz ist in schöner Natur mit Wald, Seen sowie mehreren offenen und flachen Bereichen angelegt. Teile des Platzes gehen durch hügeliges Gelände, das für Herausforderungen sorgt.

With Try3golf Greenfeen, you have the opportunity to play golf on three different golf courses, Fredericia Golf Club, Golfklubben Lillebælt and Birkemose Golf Club in Kolding. The Try3Golf green fee ticket gives access to all three courses for DKK 600. Mit Try3golf Greenfee können Sie auf drei verschiedenen Golfplätzen spielen: Fredericia Golf Club, Golfklub Lillebælt und Birkemose Golf Club in Kolding. Das Try3golf Greenfee-Ticket kostet 600 DKK. www.visitlillebaelt.dk/lillebaelt/naturpark-lillebaelt/golf

www.birkemosegolf.dk

89


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

VANDAKTIVITETER Water activities / Wasser Aktivitäten Hvis du ikke har lyst til at ligge i vandkanten og se skyerne drive forbi på himlens uendelige blå, så brug i stedet vandet til aktiviteter. Kolding har nogle af de bedste steder til at sejle i havkajak. Har du ingen erfaring, er der mulighed for at komme på kajakskole. Under overfladen gemmer der sig et fascinerende havliv, ikke mindst ved Gl. Ålbo, hvor der ligger et rev som er velegnet til dykning. If you do not want to be at the water’s edge watching the clouds float by in the infinite blue sky, you can use the water for activities. Kolding has some of the best places for sea kayaking instead. If you have no experience, there are opportunities to go to kayak school. Beneath the surface lies fascinating marine life, especially by Gl. Ålbo, where there is a reef perfect for diving. Wenn Sie keine Lust haben, an der Wasserkante zu liegen und die Wolken am endlichen Blau des Himmels vorbeiziehen zu sehen, dann nutzen Sie das Wasser stattdessen für Aktivitäten. Kolding hat einige der besten Orte für eine Fahrt im Seekajak. Wenn Sie keine Erfahrung haben, dann gibt es Möglichkeiten, eine Kajakschule zu besuchen. Unter der Oberfläche verbirgt sich ein faszinierendes Meeresleben, nicht zuletzt bei Gl. Ålbo, wo sich ein Riff befindet, das sich gut zum Tauchen eignet. www.visitkolding.dk

Vandsport ved Hejlsminde

90


Kanoudlejning ved Harteværket

“Go on an underworld adventure, or enjoy canoeing down Kolding river ”

INFO Canoes can be rented either on an hourly or daily basis through Harteværket: www.hartevaerket.dk Kitesurfing ved Binderup strand

91


FOR VOKSNE / For adults / FĂźr Erwachsene

Dronning Dorotheas Badstue

Marielundskoven 92

Rieskunstgalleri


Trapholt

KOLDING FOR 2 Enjoy life. In a fast-paced world it’s hard finding time for each other. That’s why you should make a getaway to Kolding and let the city and surrounding area set the romantic frame for some serious self indulgence for the two of you. It could be a weekend or mini-vacation. Kolding offers great accommodation, food and cultural activities for every taste, close to the city, sea and beautiful nature. If you are into art do visit Rieskunstgalleri or Kulturforum Würth. www.visitkolding.dk Kulturforum Würth 93


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

SlotssøBadet,

Dronning Dorotheas Badstue og Sct. Jørgens Gaard er altid et besøg værd - hele året rundt.

www.ssbad.dk 15 På kort / on map / auf Karte

Rieskunstgalleri v/Rie Brødsgaard Billedkunstner Rie Brødsgaard har atelier/galleri i Kolding. Hvor hun gerne fortæller om sin kunst, og fremviser sine malerier og collage. Artist Rie Brødsgaard has a studio / gallery in Kolding. Where she likes to talk about her art, and showcase her paintings and collages.

Lundsmindevej 16 6000 Kolding +45 2238 7881

www.rieskunstgalleri.dk

Onsdag / Wednesday 11-17 Søndag / Sunday 11-15

Kolding Golf Club Book din tee time på en af Danmarks ældste og flotteste baner på kgc@kgc.dk Book your tee time at one of the oldest and most beautiful courses in Denmark kgc@kgc.dk Buchen Sie Ihre Startzeit auf einem der ältesten und schönsten Golfplätze Dänemarks kgc@kgc.dk 94

32

34

Egtved Allé 10 6000 Kolding kgc@kgc.dk www.kgc.dk Greenfee 18 holes from 350 DKK Greenfee Pay & Play 250 DKK 07:00 - 20:00


- når man kan tage til Sdr. Vilstrup

Det bugter sig i bakkedal…. og lige rundt om hjørnet finder du én af Danmarks smukkest beliggende Vingårde. Jeg har så meget på hjerte og brænder for at fortælle dig om mit liv som VinBonde. I et land uden høje bjerge… hvor man vel nok burde dyrke kartofler, er det lykkedes at gøre drømmen til virkelighed. 17 medaljer på 15 måneder - jeg er faktisk temmelig stolt. Nysgerrig? Så kontakter du bare VinBonden på mail@modavi.dk eller tlf. 2370 2379.

+ 45 2370 2379 � www.modavi.dk

HVORFOR TAGE HELT TIL FRANKRIG?

31 På kort / on map / auf Karte

Skærsøgaard Vin, DONS Nørresøvej 12, Dons 6051 Almind

30

+ 45 7555 4473 www.dansk-vin.dk

More activities for

ADULTS www.visitkolding.dk/voksne

www.visit-kolding.com/adults www.visitkolding.de/erwachsene

95


DESIGN

HELE DANMARKS DESIGNBY The design capital of Denmark / Die Designstadt ganz Dänemarks

96

Foto: Daniel Perales

Design / Design


Der er design i Koldings DNA, derfor har Kolding Kommune visionen: Sammen designer vi livet. Kolding huser nogle af Danmarks unikke designinstitutioner, og der er design i bybilledet. Men design er mere end ting og huse. Det er en metode til at udvikle nye produkter, forretningsmodeller og serviceydelser. I Kolding kalder vi det designtænkning, og den måde at finde nye løsninger på er vidt udbredt. Kolding er så anerkendt for sin tilgang til design, at den er den eneste danske designby i det prestigefyldte selskab UNESCO Creative Cities Network. Design is part of the DNA of Kolding, which is why the Kolding Municipality has the vision: Together, we design life. Kolding is home to some of Denmark’s unique design institutions and there is design in the urban landscape. However, design is more than things and houses. It is a way of developing new products, business models and services. In Kolding, we call it design thinking and that

way of identifying new solutions is widespread. Kolding is so renowned for its view on design that it is the only Danish design city in the prestigious company of UNESCO Creative Cities Network. Design ist fester Bestandteil von Kolding – daher lebt auch die Gemeinde Kolding nach dem Motto ”Zusammen designen wir das Leben”. In Kolding stehen einige der einzigartig Designinstitute Dänemarks und auch das Straßenbild ist von Design geprägt. Aber Design ist mehr als nur Gegenstände und Häuser. Es ist eine Methode, neue Produkte, Geschäftsmodelle und Dienstleistungen zu entwickeln. In Kolding nennen wir das ”Designdenken” – und diese Methode, neue Lösungen zu finden, ist weit verbreitet. Kolding ist so renommiert für ihre Herangehensweise an Design, dass sie als einzige Stadt Dänemarks in das Creative Cities Network – ein Projekt der UNESCO – aufgenommen wurde.

97


DESIGN / Design / Design

Trapholt Foto: Kenneth Stjernegaard 98


26

TRAPHOLT

Trapholt er et museum for de mange – ikke de få. Det oplever du allerede, når du kører ind på parkeringspladsen, hvor arkitekturen, de hvide mure og den smukke natur nærmest omfavner de besøgende. Inde bag de hvide mure finder du en stor samling af møbeldesign, moderne kunst og kunsthåndværk. Kunsten er nøje udvalgt og formidlet, og har flere gange skabt overskrifter over hele landet. Trapholts udstillinger er inddragende på en måde, så de vækker dine tanker. De er med til at sætte tid og kultur i perspektiv.

Skøn udsigt fra parken Foto: Kenneth Stjernegaard

Trapholt is a museum for the many - not the few. You can feel this already when driving into the parking lot, where the architecture, the white walls and the beautiful scenery almost embrace visitors. Behind the white walls you find a large collection of furniture design, modern art and crafts. The art is carefully selected and disseminated and has repeatedly made headlines across the country. Trapholt exhibitions are engaging in a way that evokes thought. They help to put time and culture into perspective. Trapholt ist ein Museum für jedermann. Das merkt man bereits, wenn man auf den Parkplatz fährt, wo die Architektur, die weißen Mauern und die schöne Natur die Besucher nahezu umarmen. Hinter den Mauern finden Sie eine große Sammlung aus Möbeldesign, moderner Kunst und Kunsthandwerk. Die Kunst wird sorgfältig ausgewählt und vermittelt und hat mehrmals landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Ausstellungen im Trapholt werden Sie in ihren Bann ziehen und zum Nachdenken anregen und rücken Zeit und Kultur in die richtige Perspektive.

Arne Jacobsens Kubeflex sommerhus

Den faste udstilling Foto: Kenneth Stjernegaard

99


DESIGN / Design / Design

Frem til den 24. maj 2021 kan du opleve den mest omfattende udstilling om designer og arkitekt Arne Jacobsen. Udstillingen Arne Jacobsen Designer Danmark præsenterer et unikt indblik i hans mange livsværk, der breder sig over arkitektur, møbeldesigns og kunsthåndværk. I udstillingen vil du opdage både klassiske Arne Jacobsen designs, såsom Myren og Ægget, men også knap så kendte sider af designeren og arkitekten. Vidste du eksempelvis, at han malede akvareller, designede tapeter og fotograferede landskaber?

colours can affect your sensory body and change your behaviour without you noticing it.

Verner Panton - kendt for sine farverige, ekspressive og ukonventionelle designs - er på programmet fra september 2021. Udstillingen vil præsentere Verner Pantons designs med fokus på, hvordan lys og farver kan påvirke din sansende krop og ændre din adfærd, uden at du opdager det.

Bis zum 24. Mai 2021 können Sie die bisher umfassendste Ausstellung Im Trapholt erleben, die dem Designer und Architekten Arne Jacobsen gewidmet wurde. Die Ausstellung „Arne Jacobsen Designer Danmark“ bietet Ihnen einen einzigartigen Einblick in die vielen Lebenswerke des Künstlers, die sich aus Architektur, Möbeldesigns und Kunsthandwerk zusammensetzen. In der Ausstellung können Sie klassische Designs von Arne Jacobsen wie etwa Myren und Ægget, aber auch die eher unbekannten Seiten des Designers und Architekten kennenlernen. Wussten Sie beispielsweise, dass er Aquarelle gemalt, Tapeten gestaltet und Landschaften fotografiert hat?

Den danske kunstner Mie Mørkeberg kan opleves på Trapholt fra januar 2021. Soloudstillingen inviterer dig ind i Mie Mørkebergs Kryptomania, hvor din forestillingsevne kommer på prøve under hendes dystopiske og futuristiske fortællinger, der rækker langt ud over maleriernes motivverden.

Until 24 May 2021, you can experience the most comprehensive exhibition on Arne Jacobsen, designer and architect. The exhibition Arne Jacobsen Designs Denmark presents a unique insight into his many life’s works which include architecture, furniture design and crafts. At the exhibition, you will discover both classic Arne Jacobsen designs, such as The Ant and the Egg, but also lesser known aspects of the designer and architect. Did you know, for example, that he painted using watercolours, designed wallpaper, and photographed landscapes? Verner Panton - known for his colourful, expressive and unconventional designs - is included in the programme from September 2021. The exhibition will present Verner Panton’s designs focusing on how light and 100

The Danish artist Mie Mørkeberg can be experienced at Trapholt from January 2021. This solo exhibition invites you into Mie Mørkeberg’s Kryptomania, where your imagination is put to the test when subjected to her dystopian and futuristic tales that reach far beyond the motif world of paintings.

Verner Panton, der für seine bunte, ausdrucksvollen und unkonventionellen Designs bekannt ist, wird ab September 2021 ebenfalls Teil des Programms sein. Im Rahmen dieser Ausstellung können Sie die Designs von Verner Panton bewundern, die sich um die Art und Weise drehen, mit der Licht und Farben Ihre körperlichen Sinne beeinflussen und Ihre Verhalten verändern können, ohne dass Sie es selbst merken. Ab Januar 2021 werden die Werke der dänischen Künstlerin Mie Mørkeberg im Trapholt ausgestellt. Die Soloausstellung von Mie Mørkeberg trägt den Titel „Kryptomania“. Bei ihren dystopischen und futuristischen Erzählungen, die weit über die Motivwelt der Malerei hinausgehen, wird Ihre Vorstellungskraft auf die Probe gestellt. www.trapholt.dk


Arne Jacobsens sommerhus Foto: Kenneth Stjernegaard

“In 2021 you can experience one of the most comprehensive exhibitions of Arne Jacobsen at Trapholt �

Arne Jacobsen Foto: Rigmor Mydtskov

Verner Panton, fra september 2021 Foto: Trapholt

101


DESIGN / Design / Design

39

NICOLAI KUNST & DESIGN

Nicolai Kunst & Design giver alle interesserede mulighed for en gratis kunstoplevelse i professionelle rammer. I de lyse og alsidige lokaler præsenteres der hvert år mellem 6 og 8 udstillinger med professionelle kunstnere, designere og kunsthåndværkere. Gratis adgang. The ground floor of the gallery Nicolai Kunst & Design is made up of beautiful, bright and versatile exhibition rooms which have been the setting of more than 50 top-notch exhibitions. The exhibition rooms host six to eight exhibitions each year of the works of professional artists, designers and craftspersons. Free admission. Im Erdgeschoss von Nicolai Kunst & Design können Sie Nicolais schöne, helle und vielseitige Ausstellungsräume besuchen, in denen schon mehr als 50 erstklassige Ausstellungen stattgefunden haben. In den Räumen werden jährlich 6 bis 8 Ausstellungen professioneller Künstler, Designer und Kunsthandwerker präsentiert. Freier Eintritt. www.nicolai.kolding.dk

Nicolai Kunst & Design 102


23

KULTURFORUM WÜRTH

Würth er måske mest kendt for at sælge værktøj og lignende, men i Kolding byder Kulturforum Würth indenfor til en anderledes kunstoplevelse. De skiftende udstillinger er integreret i Würth Danmarks store foyer og i den lange korridor mellem lageret og administrationen. Det flotte lysindfald fra de mange vinduer i foyeren er med til at skabe en virkelig god kunstoplevelse. Der er gratis adgang til udstillingerne.

Kulturforum Würth

Würth is perhaps best known for selling tools and the like, but in Kolding, Würth Cultural Forum offers a different kind of art experience. The changing exhibitions are incorporated in Würth Denmark’s large foyer and in the long corridor between the warehouse and the administration. The beautiful lighting from the many windows in the foyer contributes to a really good art experience. Access to the exhibitions is free. Würth ist wahrscheinlich am bekanntesten als Verkäufer von Werkzeug und Ähnlichem, aber in Kolding lädt das Kulturforum Würth zu einem andersartigen Kunsterlebnis ein. Die wechselnden Ausstellungen sind im großen Foyer von Würth Danmark und im langen Korridor zwischen dem Lager und der Verwaltung integriert.

Designbutik

Der tolle Lichteinfall von den vielen Fenstern im Foyer trägt zur Schaffung eines wirklich guten Kunsterlebnisses bei. Der Eintritt ist kostenlos. www.kulturforum.dk

Udstilling

103


ej

ls

pita Hos

rc Bu

ns v

o Levis

D.

v ks åc

ej sV th

Gr

r ha

yrehavegårdsvej

Petersens Vej

A.

DESIGN / Design / Design

evej Mind

ej

eje øv tss S lo

Slotssøen

Ibsvej

n

ade

Fynsvej Ejle

rsv

gad e

s m ol H Munkegade

egade

orv

Ri

be

yb

Universitetsparken

6

j

ga

de

slevve

en s ed Fr

Hader

ve j lle Mø

lliin

sga

lgå

de

ade

Domhus

gade

0G

n1

istia

Chr

vej

j ve

ts

er

lk Vo

rds

Fru Jyttes Vej

rg å

Øste lb ej St

ej

ade Ko

Te g

ej

Holl

8 10

erv ænd

rkv

je

r

Pa

ade

gv

e

ad

eg

lin

ark

de

Kongebrog

ej

104

ga

Ågade

Skamlingvejen

ro

1 Akseltorv

ro

vej

Ka

9

rb

5

Kolding Åpark

7

te

Sønder

rd

Øs

gade

ej

sgade

Trind holm

Kolding Åp

sv

Brostræde

Sydbanegade

Den Gamle Kirkegård

ade

neg

H av

Buen

Tønder

Sdr.

en

rd

13

Kongebrogade

de

3

e rt

Bredgade

ga

ade

Helligkorsgade

Bu

nd

sgade

ade

o dg

b Told

Klosterg

4

Vejrup

ne

az

Ve en

en Bu

Slotsgade

Sk olegade

de

3

an

14

de

ega

ban

Jern

ade

Søndergade

orv

ns

15

rga

eb

Nyt

øn

3 lle

v

e Øst

nd

Gr

r

No

j

Sko le

en gyd vste

11

Je

ltor

Jernbaneg

Bredgade

Pro

ej

Staldgården

Akse

Re

en

sv

12

tsa

e

Torvega de

de

Slo

lg

ad

en

ic ia ga de

Slotshaven

Ad e

1

s Ga

ien

Gråbrødr

Lan geli nie

Borgergade

3

sst

16

Koldinghus

2

hed

de r

Hy r

de

rlig

destræde

Fr e

gg a

gen

jer

A. L. Passa

sb

an tig

hr

Blæ

M

Be

ad

e

ej

2 Nicolai Komplekset


j

v

j

ve

ns

Fy

ej

s en

sV

lm

Ho

J

vej

Dok

RUTE

n ade nøg Fæ

e

Sdr.

ad neg

v

Ha

3.

BØRNESTATIONER

4.

GRAFFITI TUNNELEN

5.

ÅSTEDERNE - “en god omvej”

6.

DESIGNSKOLEN KOLDING

8. DEN INTERAKTIVE TUNNEL

ej

ade

sG

ller

NICOLAI KOMPLEKSET

7. SDU KOLDING

Årøv

par

AKSELTORV

2. Søndre Havnegade

aje

TIL DESIGN CITY

Castunnelen 4 Graffiti j

9.

dsøve

Bran j øve Båg

DESIGN CITY KOLDING

10. UNGDOMSBOLIGER I CAMPUS

n ppe Sli

holm

Trind

11. BUSSTATIONEN

e

sgad

12. KOLDING BIBLIOTEK 13. SKATERPARKEN 14. A.L. PASSAGEN OG LILLETORV eje ngv TRAPPE OG LIN 15. DEN SPANSKE mli Ska n

UTZONS SØJLER

16. KOLDINGHUS en

lingvej

Skam

DESIGNWALK KOLDING www.visitkolding.dk Kløverve

j

Tve

Individual city tour, showing Kolding as a Design City. Experience famous places and buildings from a different perspective. The tour is approx. 3,5 km long , has 16 stops and lasts approx. 50 min.

15 Den Spanske Trappe og Lin Utzons søjler

Unternehmen Sie einen individuellen Stadtspaziergang, der Kolding als Designerstadt zeigt. Sehen Sie sich bekannte Plätze und Gebäude aus einem anderen Blickwinkel an. Der Rundgang ist ca. 3,5 km lang mit 16 Stopps und dauert ca. 50 Minuten. 105

Tvedvej

g Fjordvan

gsstien Løvsprin

Irisvej

Individuel byvandring, der viser Kolding som designby. Oplev kendte pladser og bygninger fra en anden vinkel. Turen er ca. 3,5 km, har Kløvervej 16 stop og tager ca. 50 min. Tvedvej

mon

evej

lvej

Kløvervej

Kløvervej

Bibliotek 12 Kolding Vio

Ane

rdk

1.


DESIGN / Design / Design

Sankt Nicolai Kirke 106


SAVE THE DATE Kolding Light Festival December 2021 www.k-l-f.dk

Den Spanske Trappe

KOLDING LIGHT FESTIVAL Kolding Light Festival afholdes først i december 2021 og giver de besøgende en unik og anerledes oplevelse af Kolding by. Med spændende lysinstallationer, interaktive forestillinger og lyd- og lyskunst, vil byrummet udfolde sig fra en helt ny side. Installationerne opleves nemt til fods igennem bymidten og festivalen byder også på talks, light run, koncerter og fyrværkeri. Kolding Light Festival takes place in early December and gives visitors a unique and different experience of the city of Kolding. With exciting lighting installations, interactive performances and sound and light art, the urban landscape will unfold and show a whole new

side. The installations are easily experienced when walking through the city centre and the festival also includes talks, light run, concerts and fireworks. Das Kolding Light Festival findet Anfang Dezember statt und bieten den Besuchern einen einzigartigen und etwas anderen Einblick in die Stadt Kolding. Mit spannenden Lichtinstallationen, interaktiven Vorstellungen und Tonund Bildkunst zeigt sich der städtische Raum von einer ganz neuen Seite. Die Installationen sind leicht erreichbar und über den Stadtkern verteilt, ebenso lädt das Festival zu Vorträgen, einem Lichterlauf, Konzerten und zu einem Feuerwerk ein. 107


FRI ENTRÉ

UDSTILLINGER FRA SAMMLUNG WÜRTH

K U LT U R F O R U M . D K

& KUNST- OG DESIGNSHOP

23 På kort / on map / auf Karte

For more

DESIGN www.visitkolding.dk/design www.visit-kolding.com/design www.visitkolding.de/design

108


Museum of Modern Art and Design

WWW.TRAPHOLT.DK TRAPHOLT, ÆBLEHAVEN 23, 6000 KOLDING, DENMARK TUESDAY TO SUNDAY: 10.00 – 17.00 • WEDNESDAY: 10.00 – 21.00 • MONDAY: CLOSED 26 På kort / on map / auf Karte

109


FOR BØRN

For children / Für kinder

HAR DU LYST TIL AT LEGE? Do you want to play? / Spielst du gern?

110


Skal det være vildt eller stille, skal det være ude eller inde, skal det være for store eller små eller begge dele? Skal du være en prinsesse på et slot eller en kæmpe i en miniby? I Kolding er der plads til leg og pjat. Forskning viser, at leg udvikler både kreativitet og sociale kompetencer – vores erfaring siger, at det er lige meget, så længe det er sjovt! Do you want it to be wild or quiet, outside or inside, for big or little ones, or both? Would you like to be a princess in a castle or a giant in a miniature town? Kolding offers plenty of room for fun and play. Research shows that playing develops both creativity and social skills – our experience tells us that it makes no difference what you do, as long as you are having fun! Soll es wild oder ruhig sein, soll es draußen oder drin sein, soll es für Große oder Kleine oder Beide sein? Möchtest Du eine Prinzessin in einem Schloss oder ein Riese in einer Ministadt sein? In Kolding ist Platz für Spiel und Spaß. Die Forschung zeigt, dass Spiel sowohl Kreativität als auch soziale Kompetenzen entwickelt – unsere Erfahrung sagt, dass es egal ist, so lange es Spaß macht!

111


FOR BØRN / For children / Für kinder

17

LEGEPARKEN

I Legeparken kan du gynge helt op til himlen, rutsje så det kilder i maven, sejle en tur på søen og spille minigolf med familien. Her er sandkasser, moon-cars og vippedyr. Her er en kiosk, toiletter og grill til medbragt mad. Der er gratis entré, åbent hele året og så ligger den tæt på midtbyen. At Legeparken playground you can swing all the way up to the sky, slide till you feel a tickle in your belly, take a boat trip on the lake and play mini golf with your family. There are sandboxes, moon-cars and rocking animals. Here you will also find a kiosk, restrooms and

Mini-Koldinghus og søen med ro- og cyklebåde 112

communal barbecue. There is no entrance fee, the playground is open all year round and it is very close to the city centre. Im Spielpark kannst du bis in den Himmel schaukeln, rutschen, bis es im Magen kitzelt, eine Bootsfahrt auf dem See machen und mit der Familie Minigolf spielen. Hier gibt es Sandkästen, Moon-cars und Schaukeltiere. Hier sind ein Kiosk, Toiletten und ein Grill für mitgebrachtes Essen. Der Eintritt ist das ganze Jahr über kostenlos und der Spielpark liegt nahe am Stadtzentrum. www.facebook.com/legeparken


INFO Take a walk around Slotssøen, with a stop in Legeparken - free entrance. More information: www.visitkolding.dk Legeplads

Mooncars i Legeparken 113


FOR BØRN / For children / Für kinder

Nicolai for børn 114


39

NICOLAI FOR BØRN

Nicolai for børn er 1300 m2 indendørs legeunivers, specifikt indrettet med henblik på børns aktivitet og skaberkraft. I Nicolai for børn er der højt til loftet. Man kan klatre i tove, lege med teatermaling og kostumer eller bruge det professionelle værksted, hvor man kan male, save, lime og meget mere. Er man mere til ro og eftertænksomhed, byder øverste etage på et sanseligt univers.

Aktivitetsrum

Nicolai for children is a 1300 m2 indoor play universe, specifically designed for children’s activity and creativity. In Nicolai for children, there is room to move. You can climb ropes, play with theatre paint and costumes or use the professional workshop where you can paint, saw, glue and much more. If you prefer the calm and pensive, the top floor offers a sensuous universe. „Nicolai for børn“ ist ein 1.300 m2 großes Indoor-Spieluniversum, bei dem sich alles um kreative Aktivitäten für Kinder dreht. Nicolai for børn bietet sich viel Raum zur Entfaltung. Hier können die Kinder Seilklettern, mit Theaterfarbe und Kostümen spielen oder die professionelle Werkstatt zum Malen, Sägen, Leimen und vielem weiteren nutzen. Wer eher auf Ruhe und Sinnlichkeit aus ist, ist in der ersten Etage an der richtigen Adresse.

Værksted

www.nicolaiforborn.kolding.dk

115


FOR BØRN / For children / Für kinder

Snurrige vandmaskiner

13

INFO Hartesløjfen is a fun route with activities for the whole family. Find it on page 68 - 69, or at: www.hartevaerket.dk

HARTEVÆRKET

Kan du lide vand? Så skal du prøv vandlegepladsen på Harteværket. Her er der masser af aktiviteter for små og store børn. Oplev, hvordan vand bliver til strøm gennem de kæmpestore turbiner. Prøv den magiske interaktive sandkasse, og se udstillingen med elapparater fra oldefars tid. Do you like water? Then you should try the water playground at Harteværket - here you will find a lot of activities for children. Experience how water turns into electricity through the huge turbines. Try the magical interactive sandpit, and see the exhibition about electronic devices from your great grandfathers time.

Trampolinpark, Harteværket

Sind Sie eine echte Wasserratte? Dann versuchen Sie sich einmal am Wasserspielplatz des Harteværket. Hier bieten sich vielerlei Aktivitäten für kleine und große Kinder. Erleben Sie, wie Wasser zu einem Strom wird, der durch die riesigen Turbinen fließt. Probieren Sie auch einmal den interaktiven Sandkasten aus und sehen Sie sich die Ausstellung mit elektronischen Geräten aus Urgroßvaters Zeiten an. www.hartevaerket.dk

116


Vandlegeplads 117


FOR BØRN / For children / Für kinder

Kolding Miniby

Miniature Koldinghus

“Go on an adventure in the garden, or become a giant in the miniature town”

Kom helt tæt på dyrene i Geografisk Have 118


1

GEOGRAFISK HAVE & MINIBYEN

Der er også plads til at tumle i Geografisk Have i den sydlige del af Kolding. Blandt havens spændende planter, finder du legepladser, grotter at gemme sig i og dyr du må klappe. Hvis du tør kan du prøve kræfter med junglestien elller besøge Minibyen, som gør dig kæmpestor. You can also romp around in the Geographical Garden in the southern part of Kolding. Among the garden’s exciting plants, you will find playgrounds, caves to hide in and animals to pet. If you dare you can try your strength on the jungle path or visit Kolding miniature town, which makes you mighty big. Auch im Geografischen Garten im südlichen Teil Koldings ist Platz zum Toben. Zwischen den interessanten Pflanzen des Gartens findest du Spielplätze, Grotten zum Versteckspielen und Tiere, die du streicheln darfst. Schauen Sie vorbei, wenn Sie Ihre Fähigkeiten auf dem Dschungelpfad auf die Probe stellen und die Miniaturstadt besuchen wollen, in der Sie sich wie ein Riese fühlen werden. www.geografiskhave.dk

Legepladsen Tumlehaven i Geografisk Have

Børnefødselsdage i Geografisk Have er også et hit

119


FOR BØRN / For children / Für kinder

15

SLOTSSØBADET & SPRAYPARK

Her er der vandrutsjebaner og legebassiner. Med svømmevinger og mavebælte kan du øve dig i at svømme mod strømmen, eller du kan se, om du tør springe i på dybt vand. Oplev Danmarks første indendørs spraypark, som er et indendørs vandlegeland for hele familien. Her er nøgleordene “leg, motorik og sikkerhed”. Du kan afprøve vandkanoner – en leg for hele familien og især de mindste mellem 3 og 12 år.

“Experience Denmark’s first indoor spraypark! ” Here you will find water slides and pools. With armbands and a swim belt you can practice swimming against the flow, or jump in at the deep end, if you dare. Experience Denmark’s first indoor spraypark, which is an indoor water park for the whole family. The keywords here are "play, mobility skills and safety". You can try water cannons - a game for the whole family and especially for the youngest family members between the ages of 3 and 12. Hier gibt es Wasserrutschen und Spielbecken. Mit Schwimmflossen und Schwimmring kannst du das Schwimmen gegen den Strom üben, oder du kannst sehen, ob du einen Sprung in das tiefe Wasser wagst. Erleben Sie den ersten Spraypark Dänemark in einer Halle, der ein Wasserspielpark für die ganze Familie ist. Die Schlüsselwörter sind hier „Spiel, Motorik und Sicherheit“. Sie können die Wasserkanonen ausprobieren – ein Spiel für die ganze Familie und insbesondere für die Kleinen zwischen drei und zwölf Jahren. www.ssbad.dk

120


Vandrutchebane i SlotssøBadet

Vandleg i sprayparken 121


FOR BØRN / For children / Für kinder

Leg og læring

Stort udvalg af børnebøger

122

Plads til fordybelse


Leg på Kolding Bibliotek

29

KOLDING BIBLIOTEK

Mange af Koldings tilbud til legebørn i alle aldre ligger i centrum. Kolding Bibliotek er for eksempel også for børn – og ikke kun dem, der vil læse. Det er også for dem der vil lytte, lege og lære. Her er et legerum til larm og mange aktiviteter for store og små, året rundt. Many of Kolding’s offers for kids of all ages are in the city centre. Kolding Library is also for children – and not only for those who want to read. It is also for those who want to listen, play and learn. Here is a playroom and many activities for young and old, all year round.

Viele der Angebote Koldings für Spielkinder jeden Alters befinden sich im Zentrum. Kolding Bibliothek ist beispielsweise auch für Kinder – und nicht nur für jene, die lesen wollen. Auch für jene, die zuhören, spielen und lernen möchten. Hier gibt es das ganze Jahr über ein Spielzimmer und viele Aktivitäten für Jung und Alt. www.koldingbib.dk

123


FOR BØRN / For children / Für kinder

Trapholt for børn 124


Levende historie på Koldinghus

26

TRAPHOLT

Trapholt er et museum for hele familien. Her kan du tage på kunstjagt, hvor du kan gå på opdagelse i udstillingerne. Du får opgaver, der giver dig mulighed for at opleve kunst på en sjov og legende måde. Det er helt gratis - spørg guiderne, når I kommer. Trapholt is a museum for the whole family. Here you can embark on a fun and creative art expedition through the exhibitions. You’ll receive tasks that let you experience art in a fun and playful way. It is free of charge - ask the guides when you arrive at the museum. Trapholt ist ein Museum für die ganze Familie. Hier können Sie die Kunst neu entdecken. Mit einer Kiste voller Aufgaben erleben Sie die Ausstellungen in eine unterhaltsame und kreative Weise. Es ist völlig kostenlos - fragen Sie die Guides.

5

KOLDINGHUS

Koldinghus er det sidste kongeslot, der er tilbage i Jylland – og du kan lege konge for en dag, hvis du besøger slottet. Her er fine dragter at klæde sig ud i, en dyster fangekælder og masser af aktiviteter for hele familien. Koldinghus is the last royal castle left in Jutland, and you can play king for a day if you visit the castle. There are nice costumes to dress up in, a gloomy dungeon and lots of activities for the whole family. Das Koldinghus ist das letzte Königsschloss, das es heutzutage noch auf Jütland gibt – und bei einem Besuch können auch Sie einen Tag lang König spielen. Hier gibt es herrliche Kleider, in die man sich hüllen kann, einen düsteren Gefängniskeller und Aktivitäten für die ganze Familie. www.koldinghus.dk

www.trapholt.dk

125


FOR BØRN / For children / Für kinder

Liv og leg ved Skateparken

KOLDING SKATEPARK Adrenalinen suser også, når du skater i Koldings Skatepark som ligger midt i byen. Parken er opbygget som en slags bowle, der munder ud i et streetfokuseret område. Medbring dit eget skateboard eller løbehjul. Der er ingen mulighed for at leje. Your adrenaline is rushing, when you skate in Kolding Skatepark located in the middle of town. The park is designed in the shape of a bowl, and is a place for street culture. Bring your own skateboard or scooter, it is not possible to rent. Das Adrenalin saust auch, wenn du in Kolding Skatepark im Zentrum fährst. Der Park ist als eine Art Schale aufgebaut, die in einen auf die Straße fokussierten Bereich mündet. Ein eigenes Skateboard oder Laufrad ist mitzubringen – es besteht keine Möglichkeit zum Ausleihen. 126

INFO Kolding Skatepark is designed to be a fun and ingenious 24/7 recreational park. For more information: www.visitkolding.dk


Kolding Fodboldgolf

FODBOLDGOLF

FRISBEEGOLF

18 huller for hele familien. I fodboldgolf kan du dyste mod familie og venner, når I sparker bolden fra hul til hul. Frisk luft og motion. Sjov og ballade. Den der har brugt færrest spark, på at få bolden i alle 18 huller, har vundet!

Hvis I vil prøve noget anderledes, så er Frisbeegolf måske lige noget for jer. Frisbeegolf henvender sig til alle typer af grupper og til alle aldre, og kan spilles hos Bramdrupdam Fodboldgolf.

18 holes for the whole family. At Football Golf you can compete against your friends and family by punting the ball from hole to hole. Fresh air and exercise. Fun and trickery. The one to use the fewest punts to get the ball in all 18 holes, wins!

If you want to try something different, then Frisbee golf might be just the thing for you. Frisbee golf is aimed at all types of groups and all ages and can be played at Bramdrupdam Football Golf.

18 Löcher für die ganze Familie. Im Fußballgolf kannst du gegen Familie und Freunde kämpfen, wenn Ihr den Ball von Loch zu Loch schießt. Frische Luft und Bewegung. Spaß und Ballade. Derjenige, der die wenigsten Schüsse benötigte, um den Ball in alle 18 Löcher zu bekommen, hat gewonnen!

Wenn Sie einmal etwas Neues ausprobieren möchten, ist Discgolf vielleicht genau das Richtige für Sie. Discgolf ist für alle Arten von Gruppen und Altersklassen geeignet und kann im Park Bramdrupdam Fodboldgolf gespielt werden. www.bramdrupdamfodboldgolf.dk

www.koldingfodboldgolf.dk www.bramdrupdamfodboldgolf.dk

127


FOR BØRN / For children / Für kinder

BOWL’N’FUN & HAPPIES LEGELAND Krabater og krudtugler kan også få brugt energien hos Bowl’n’Fun. De har et legeland med boldbassiner, trampoliner, rutsjebaner, hoppeborge, klatretårne og cykelbaner – og det er lige meget om det regner, for det hele er indendørs! Når entreen er betalt, kan du lege i timevis. Little fellows and live wires can also burn their energy at Bowl’n‘Fun. They have a playground at their disposal with ball pools, trampolines, slides, bouncing castles, climbing towers and bicycle tracks – and it does not matter if it is raining as everything is indoors. Once the entrance fee is paid, you can play for hours. Krabate und Energiebündel können die Energie auch bei Bowl’n’Fun abbauen. Die haben ein Spielland mit Ballbecken, Trampolinen, Rutschen, Hüpfburgen, Kletter-türmen und Radrennbahnen – und es ist völlig egal, ob es regnet, da das Ganze drinnen ist! Sobald der Eintritt bezahlt ist, kannst du stundenlang spielen. www.kolding.bowlnfun.dk

Legeland og bowling 128


Udfordringer for alle i trætoppene

FUNKY MONKEY PARK Tør du klatre i trætoppene og svæve fra gren til gren i en tynd snor? Så skulle du prøve Funky Monkey Park. Udsigten over Hylkedalen er fantastisk fra toppen af træerne, og adrenalinen suser i blodet, når der er 20 meters frit fald under fødderne. Do you dare climb treetops and glide from branch to branch on a thin line? If so, try Funky Monkey Park. The view of Hylkedalen Valley from the treetops is fantastic, and the adrenaline rushes in your blood with the 20-metre free fall under your feet. Traust du Dich, in die Baumwipfel zu klettern und an einer dünnen Schnur von Art zu Ast zu schweben? Dann musst du den Funky Monkey Park ausprobieren. Die Aussicht über Hylkedalen ist von den Baumwipfeln aus fantastisch, und das Adrenalin saust im Blut, wenn unter den Füßen 20 Meter freier Fall ist. www.funkymonkeypark.dk

129


FOR BØRN / For children / Für kinder

JUMP’IT - Kolding Trampolinpark

JUMP’IT - KOLDING TRAMPOLINPARK 2.800m2 sjov for hele familien. Prøv mere end 80 trampoliner. Her finder du et free jump-område, en høvdingebold-bane, 4 performance-trampoliner med walking-wall, ninja-warrior bane, skumgrav med battle-bean, skumgrav med tilhørende trapez og trampoliner, samt et børneområde med trampoliner. 2.800 m² of healthy fun for the whole family. Try more than 80 interconnected trampolines. Here you will find a free jump area, a dodgeball court, 4 performance trampolines with a walking-wall, a ninja-warrior lane, a foam pit with battle-bean, trampolines with foam pits, as well as a kids area with trampolines. 2.800 m² Spaß für die ganze Familie. Probieren Sie die mehr als 80 Trampolins. Hier finden Sie eine Freejump Fläche, ein Dodgeballfeld, vier Profiltrampoline mit Wallrunning Möglichkeit, Ninjakämpfer Bahnen, ein Foampit mit Trapez und Trampolinen, sowie ein Areal für Kinder mit Trampolinen. www. jump-it.dk

130


ZOO, SAFARI & DINOSAURPARK

DANMARKS

STØRSTE PINGVIN-ANLÆG

DÄNEMARKS GRÖSSTE ANLAGE MIT PINGUINEN - AB JUNI 2021 DENMARK’S LARGEST PENGUIN ENCLOSURE - FROM JUNE 2021

FRA JUNI 2021

GIVSKUD ZOO

Kolding: 60 KM

KØB ONLINE OG SPAR på www.givskudzoo.dk ENTRÉ

ENTRÉ BARN ONLINE KUN DKK EINTRITT

110

ENTRANCE FEE

Ved indgangen Am Eingang At the entrance

Køb online Online buchen Buy online

Voksen · Erw. · Adult (12+) DKK 220 DKK 210 Barn · Kind · Child (3-11) DKK 120 DKK 110 Barn · Kind · Child (0-2) Gratis · kostenlos · free of charge

SÆSON: 27. marts - 31. oktober 2021, se givskudzoo.dk – bemærk lukkedage. SAISON: 27. märz - 31. Oktober 2021, siehe givskudzoo.dk – auch mit Tagen, wo der Park geschlossen ist. SEASON: 27 March - 31 October 2021, see www.givskudzoo.dk – please notice closing days.

40 På kort / on map / auf Karte

Løveparkvej 3, Givskud · DK-7323 Give + 45 75 73 02 22 · www.givskudzoo.dk

131


FOR BØRN / For children / Für kinder

GRATIS ENTRÉ FREE ENTRANCE

ÅBEN ALLE DAGE KL.10-16 OPEN EVERY DAY 10-16

Sjov, leg og læring

... for hele familien. Se, hør, lugt, smag, tryk, prøv og mærk dig frem til spændende viden om en bæredygtig verden i Vejles viden- og oplevelsescenter. I sæson 2021 byder Økolariet på en ny og spændende klimaudstilling - glæd dig!

GB Fun and learning for the entire family. Økolariet is an exciting and unique science center. See, listen, taste, feel, push, try and get knowledge about a sustainable world in Økolariet.

ÅBNINGSTIDER: Alle dage kl. 10-16 Lukket: Dec / Jan

OPENING HOURS: Open every day 10-16 Closed: Dec / Jan

Dæmningen 11 · 7100 Vejle Tlf. +45 7681 2060 · okolariet@vejle.dk facebook.com/okolariet

30 KM FRA KOLDING 30 KM FROM KOLDING CITY

instagram.com/okolariet_vejle okolariet.dk

132

37 På kort / on map / auf Karte


Tre km fra Koldings centrum ligger Danmarks første større vandkraftværk. I de historiske rammer finder du et moderne oplevelsescenter.

Three km from central Kolding lies Denmark'vs first major hydroelectric plant. The historical setting is now home to a modern experience centre.

3 km vom Stadtzentrum Kolding entfernt liegt das erste größere Wasserkraftwerk Dänemarks. In dieser historischen Kulisse erwartet Sie ein modernes und interesantes Erlebniszentrum.

Harteværket Alpedalsvej 107 a 6000 Kolding www.hartevaerket.dk

13 På kort / on map / auf Karte

Kolding Bibliotek Slotssøvejen 4 6000 Kolding

29

+ 45 7979 1100 www.koldingbib.dk

More activities for

CHILDREN www.visitkolding.dk/born www.visit-kolding.com/kids www.visitkolding.de/kinder

133


SHOPPING

Shopping / Shopping

GO SHOPPING Go shopping / Go Shopping

134


De smukke gamle bygninger i Koldings ni gågader byder på et væld af specialbutikker. Det gør shopping i Kolding til noget særligt. På den ene side af den hyggelige bymidte troner Koldinghus og Slotssøen, og på den anden side slynger åen sig afsted. Tilsammen udgør de en perfekt kulisse om de mange butikker, spisesteder og caféer i hjertet af Kolding. Så hvad enten det er store brands eller små kuriositeter, så finder man det hele i den gamle handelsby Kolding.

The beautiful old buildings in Kolding´s nine pedestrian streets hold a variety of speciality shops. That makes shopping in Kolding something special. On one side of the cosy city centre you see the towering Koldinghus and Slotssøen, and on the other side you have the winding river. Together they make a perfect setting for the many shops, restaurants and cafés in the heart of Kolding. Whether it is big brands or small curiosities you will find it all in the old commercial centre, Kolding.

Die schönen alte Gebäude in Koldings neun Fussgängerstrassen bieten eine Vielzahl verschiedener Fachgeschäfte. Das macht den Shopping in Kolding zu einem besonderen Erlebnis. Auf der einen Seite der gemütlichen Innenstadt thront Koldinghus und der Schlosssee und auf der anderen Seite schläelt sich der Fluss. Gemeinsam sind Sie die perfekte Kulisse für die vielen Geschäfte, Restaurants und Cafés im Herzen von Kolding. Auf der Suche nach Markenware oder kleinen Kuriositäten Sie finden alles in der alten Handelsstadt Kolding.

135


SHOPPING / Shopping / Shopping

KOLDING CITY I de gamle gågader i Kolding City er der ekstra liv hver tirsdag og fredag, når der er markedsdage på Akseltorv. Ud over de faste markedsdage er der også mange andre aktiviteter hen over året med blandt andet maj-marked, bæredygtige torvelørdage og By Night arrangementer. The old pedestrian streets in Kolding City get busier on Tuesdays and Fridays, when there are market days at Akseltorv square. In addition to regular market days, there are also many other activities throughout the year, for example, the May market and By Night-events. In der alten Fußgängerzone in Kolding City herrscht an jedem Dienstag und Freitag zusätzliches Leben, wenn auf dem Akseltorv Markttag ist. Über die festen Markttage hinaus gibt es auch viele andere Aktivitäten über das Jahr verteilt, darunter unter anderem den Mai-Markt und By-Night-Arrangements. 136


Liv i gågaderne Foto: Emil Lyngbo

INFO The small city train ”Lotte Rie” offers a ride through the beautiful old town centre of Kolding, every Saturday from beginning of May to mid-October www.citykolding.dk Lotte Rie - citytoget i Kolding

137


SHOPPING / Shopping / Shopping

Shoppinggaderne i Kolding Storcenter 138


Kolding Storcenter set fra oven

KOLDING STORCENTER Lidt uden for centrum finder du Kolding Storcenter, som har samlet mere end 120 butikker med alle de nyeste trends. Det er flere gange blevet kåret til Danmarks bedste shoppingcenter. Der er ofte aktiviteter for børn og barnlige sjæle på centrets torv. A bit outside the city centre lies Kolding Shopping Centre, which houses more than 120 shops offering all the latest trends. It has been elected Denmark’s best shopping centre several times. Activities for children and for those young at heart are often arranged at the shopping centre square. Etwas außerhalb des Zentrums finden Sie Kolding Storcenter, das insgesamt mehr als 120 Läden mit allem Neuen und Angesagten beherbergt. Es wurde mehrmals zum besten Einkaufszentrum Dänemarks gekürt. Auf dem Marktplatz des Zentrums gibt es häufig Aktivitäten für Kinder und kindliche Seelen.

DID YOU KNOW Kolding Storcenter is 62.000m² and has more than 120 stores - the biggest shopping centre in Jutland. Monday - Friday 10:00-20:00 Saturday and Sunday 10:00-17:00 www.koldingstorcenter.dk

139


SHOPPING / Shopping / Shopping

Kundsthåndværk og Herrnhutstjerner i Christiansfeld Centret

CHRISTIANSFELD & VAMDRUP Vil du gerne væk fra det hektiske byliv, kan vi anbefale en tur til Christiansfeld eller Vamdrup med hyggelige butikker og personlig service. I Christiansfeld kan du finde produkter fra UNESCO byen som ikke findes andre steder i landet - blandt andet den kendte Herrnhutstjerne, som pryder byen ved juletid. I Vamdrup finder du et levende bycentrum med alle de butikker, man har brug for. Mange af Koldings attraktioner har også små butikker, hvor du kan finde noget ganske særligt. Eller besøg nogle af de unikke gårdbutikker, der ligger rundt omkring Kolding Kommune. Her finder du forskellige varer og hjemmelavede specialiteter.

140


If you would like to get away from the hustle and bustle of city life, we recommend a trip to the snug little shops and personal service of Christiansfeld or Vamdrup. In Christiansfeld you can find products from the UNESCO city not found anywhere else in the country, such as the famous Herrnhut star, which adorns the city at Christmas time. Vamdrup has a vibrant city centre with all the shops you need. There are small shops in many of Kolding’s attractions, where you can find something very special. On your way around in Kolding, you have a fair chance of passing by farm shops with specialities and homemade goods.

Wenn Sie gerne das hektische Stadtleben hinter sich lassen möchten, können wir eine Tour nach Christiansfeld oder Vamdrup mit gemütlichen Läden und persönlichem Service empfehlen. In Christiansfeld finden Sie Produkte aus der UNESCO-Stadt, die es an keinem anderen Ort im Land gibt – unter anderem den bekannten Herrnhut-Stern, der die Stadt zur Weihnachtszeit schmückt. In Vamdrup finden Sie ein lebendiges Stadtzentrum mit allen Läden, die man braucht. Viele der Sehenswürdigkeiten Koldings haben auch kleine Läden, in denen Sie etwas ganz Besonderes finden können. Auf Ihrem Weg durch Kolding haben Sie gute Möglichkeiten, an Hofläden mit Spezialitäten und hausgemachten Waren vorbeizukommen. www.vamdrup.dk www.christiansfeld-handel.dk

“The Herrnhut star symbolises the Star of Bethlehem and Jesus, also known as the morning star ”

Shopping i Christiansfelds hyggelige gader

Shopping i Vamdrup 141


SHOPPING / Shopping / Shopping

Open Night i Kolding City Foto: Emil Lyngbo 142


Føtex C ty

38

He gko sgade 4 6 6000 Ko d ng

+ 45 7930 7000 www oe e dk

V NFEST VAL 10-ÅRS JUBJUBILÆUM LÆUM VINFESTIVAL 10 ÅRS

TORSDAG DVAL 3 D. AUG LĂ˜RDAG 5 D. AUGUST 20172017 V NFEST NFEST VAL 10 Ă…RS JUBDLÆUM LÆUM TORSDAG 3. AUG. - LĂ˜RDAG 5. AUGUST NFEST 10 Ă…RS JUB LÆUM VV VAL Ă…RS JUB VINFESTIVAL -10 10 Ă…RS JUBILÆUM V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM VKOM NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM OM OV N N M LÆUM N VNYD VAL 10 Ă…RS UB NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM TORSDAG DNFEST 3VAL AUG LĂ˜RDAG D LÆUM 5 AUGUST 2017 NFEST VAL Ă…RS UB LÆUM OGV ET BREDT UDVALG AF10 KVALITETSVINE FRA DET MESTE2017 AF VERDEN V NFEST 10 Ă…RS UB TORSDAG D 3 AUG LĂ˜RDAG D 5 AUGUST VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM TORSDAG DD.D 3-D AUG DD. 2017 TORSDAG -LĂ˜RDAG LĂ˜RDAG AUGUST 2017 TORSDAG 333AUG. AUG LĂ˜RDAG DD55. 555AUGUST AUGUST 2017 TORSDAG D3. AUG LĂ˜RDAG AUGUST 2017 TORSDAG D AUG Ă˜RDAG D OM TORSDAG O N N D M 5 N 2017 VINFESTIVAL 10 Ă…RS AUG LĂ˜RDAG AUGUST 2017 TORSDAG D103 3JUBILÆUM AUG Ă˜RDAG D 5 GAUGUST AUGUST 2017 OM O N N M VINFESTIVAL Ă…RS JUBILÆUM TORSDAG D 3 AUG LĂ˜RDAG D 5 AUGUST 2017 TTE S MODE TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 M M OM NNYD ETMBREDT UDVALG AF KVALITETSVINE NN KOMOOG FRA DETMMESTE AF VERDEN M M M -ND. 10FRA Ă…RS JUBILÆUM ORSDAG D. 3.M AUG.VINFESTIVAL - LĂ˜RDAG D.JUBILÆUM 5. AUGUST 2017 M GITTE’S MODE M M VINFESTIVAL - 10 AFĂ…RS MOG NYD ET BREDT M KOM KVALITETSVINE MESTE AF2017 VERDEN TORSDAG D. 3.UDVALG AUG. - LĂ˜RDAG 5. DET AUGUST G TTE S MODE

TORSDAG D. 3. AUG. - LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017

OM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN

Velkommen til Velkommen til Velkommen til Velkommen til Velkommen til Velkommen til Velkommen til til Velkommen Skorstensfejermester i feld Allan Gram Tlf.nr 42 15 67 14 Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Skorstensfejermester i feld Allan Gram Skorstensfejermester i feld Tlf.nr 42 15 67 14 Allan Gram Alt ii feld Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Skorstensfejermester

G TTE S MODE TORSDAG D. 3. UDVALG AUG. -AFLĂ˜RDAG D. FRA 5. AUGUST 2017 G TTE SSMODE MODE G TTE S KOM OG NYD ET BREDT KVALITETSVINE DET MESTE AF VERDEN G TTE GITTE’S MODE G TTES MODE G TTE S MODE MODE Lindegade 25 TTE SMODE MODE OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DETS MESTE AF VERDEN PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld GG TTE KOM OG ET BREDTKOM UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN GITTE’S MODE Tlf. 7456 1710 -NYD www.bmhotel.dk GITTE’S MODE

Ch

an e d HandeHandelsstand and b de byder d g edig ommen Ch til Christia an e d Christiansfeld velkommen

NChd bNyd en byens og h og oand eb amme b en byens cha an eod dge Hande de dd drammer, g op e emm ommen Chme and e ed GITTE’S MODE rolige Ch an Hande and de e ommen Ch an GITTE’S MODE C H d bbbyder d C Ch nnan de nd nd bhistoriske d omm noplev Ch nn charme, ddd e dd Ikke dyrere Ch deH Hd nd nd bddd dggge gdddig omm na bu Ch GITTE’S MODE Ch dH and b de ggge evelkommen ommen an Cd n dHande H d an d mm CtilCh Christiansfeld Handelsstand Christiansfel Ch an e d E h e ĂĽd Ikke dyrere Ch nhande d nd nd d omm Ch Ikke dyrere gø Chog hdamme pec e N d db b en ohandel ge h obbeddddmm e op ebtilnnnb bChristiansfeld. en cha mehu Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Christiansfeld Handelsstand byder dig velkommen Christiansfeld. Ikke dyrere Ch ngør d H nd nd gg op omm Ch nnog dd og h Ikke dyrere Ikke dyrere Christiansfeld Handelsstand byder dig velkommen din i til hyggelige specialbutikker N mm p m NNNN d b nb o gorolige og hog oChristiansfelds bbee hh m d en o ge og h o e amme op en cha me Velkommen Ikke dyrere m mtil men smukkere Ikke dyrere d b n o g og h o mm op n m N d b mm p b m d b en ge og h o e amme op b en cha me Ikke dyrere Ikke dyrere Nyd byens historiske rammer, oplev byens charme, men smukkere N d b n o g og h o mm op b n h m Christiansfeld byder dig velkommen til Christiansfeld. Støtter bliv medlem. men smukkere Ikke dyrere de eHandelsstand g abyder s pa ng he e byen Ch til an Vinfestivalen, e NFEST d ENyd h Eebyens ĂĽd rolige og rammer, oplev byens charme, Ikk dyr Velkommen Ikke dyrere Ikke dyrere VAL 10historiske Ă…RS UB LÆUM Ikke dyrere Ikke dyrere men smukkere gø d hande Ch an etilvelkommen dChristiansfeld. hidighele gge ge pec a bu m e og og hu hu Handelsstand byder velkommen Christiansfeld. men smukkere N dbyens bChristiansfeld n oJUBILÆUM g og hke mm op b pec ntil h C Ikke dyrere Nyd rolige og historiske oplev byens charme, handelstand byder dig C Ikk dyr Ikk dyr rrdyrere Christiansfeld Handelsstand dig velkommen der er gratis parkering byen! d d C d p b Ikke dyrere Ch an Vee d dEE E ĂĽd Ikke dyrere men smukkere Ikke dyrere Ikke dyrere Ikk dyr Ikke dyrere VINFESTIVAL -gø 10 Ikke dyrere d h nd Ch nonan drammer, hd gg gg p bu og C E men smukkere Can Ee Christiansfeld Ikke dyrere gø d n hande an e d h gge ge bu Ikk dyr rsmukkere Ikk dyr rrrsmukkere gø dn n hog nd Ch dog h gg p bu og hu Ch hh e ĂĽd d dspecialbutikker C dh ptil b Christiansfeld ErhvervsrĂĽd men smukkere Ikke dyrere Ikk dyr rrmen Ikke C E Ikke dyrere men Ikke dyrere gø dĂ…RS nh hande Ch e2017 hbyens gge ge pec aabu eehu og Ikke dyrere m handel m til men smukkere Ikke dyrere gør din handel iCh Christiansfelds hyggelige specialbutikker oghu husk Ikk dyr Nyd byens rolige historiske rammer, oplev charme, Ikke dyrere Ikke dyrere Ikke dyrere gør din i Christiansfelds hyggelige husk; Ikk dyr gø d n nd Ch nug d gg gspecialbutikker bu og hu Velkommen Ikke dyrere m nndyrere smukk Ikke dyrere m m Ikke dyrere men Ikke dyrere Nyd byens rolige og historiske rammer, oplev byens charme, Ch eiarammer, d en ud ĂŚ dgg d men smukkere mm m men Ikke dyrere C Etil Ikke dyrere Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Ikke dyrere Ikk rrnnrrsmukkere Ikke dyrere Velkommen Ikk dyr rrsmukkere Ikke TORSDAG 3 byens AUG Ă˜RDAG 5Ch AUGUST mD men smukkere m smukk Ikk dyr Ikke dyrere Nyd rolige og historiske oplev byens charme, m smukk m m 3. de eg g a s pa ke ng he eKo byen Ikk dyr rnnrrsmukkere m gø dd han nd nen d hhe g pp Kommune bu hu gør din hyggelige ogog husk; men smukkere til Ikk dyr V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM m smukk rrr rVelkommen Ikke dyrere g s pa ke ng e b en Ikk dyr Ikk dyr men smukkere Ikk dy Ikke dyrere Christiansfeld -Oplev udflugt vĂŚrd ing Kolding Kommune! men smukkere V NFEST VAL 10 UB LÆUM mm shopping iAUG. historiske rammer. byens charme men smukkere men smukkere m Støtter Vinfestivalen, bliv men smukkere smukk rrr ddĂ…RS a sD pa ke ng he e byen Ikk dyr rrsmukkere m ndyr smukk TORSDAG D. -nhandel LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 m m men smukkere Ikke dyrere Ikke dyrere men smukkere Ikke dyrere Ikk dy Ikke dyrere Ikk dyr rrsmukkere V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM Ikk dyr Ikke dyrere de e g a s pa ke ng he e byen d g spa pa ke ng he e bbyen en Ikke dyrere men smukkere m smukk r men smukkere Christiansfeld ErhvervsrĂĽd g a saChristiansfelds pa ke ng he e byen Ikke dyrere Ikk dyr Ikk dy V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM Ikke dyrere Ikk dy NFEST VAL 10 UB LÆUM men men smukkere Ikke dyrere V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM Ikke dyrere der ermedlem. gratis parkering iĂ…RS hele byen! m n smukk smukkere m n smukk men smukkere men smukkere gør din handel ier Christiansfelds hyggelige specialbutikker ogma husk; Ikke dyrere Ikk dy VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM Ikke dyrere m m men smukkere Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. men smukkere men smukkere men smukkere de e g a s ke ng he e Ikk dy d g a s pa ke ng he e byen der gratis parkering i hele byen! men Ikk dy Ikk dyr r gør din handel i Christiansfelds hyggelige specialbutikker og husk; Ikk dyr r Ikk dy V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM Ikke dyrere dyrere m n smukk r V VAL 10 Ă…RS UB LÆUM Ikke dyrere VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM Ikke dyrere Ikk dyr r Ikke dyrere men smukkere men Ikke dyrere Ikke dyrere men smukkere Ikke dyrere m n smukk r dyrere smukkere M M Ikke dyrere men smukkere gør din handel i Christiansfelds hyggelige specialbutikker og husk; m n smukk r men smukkere m n smukk r Ch an e d ede bĂĽde ø ne ĂŚ og e m n smukk r Ikke dyrere m mukk Ikke dyrere Ikk dyr r Ikk dy m n smukk r Ikke dyrere Ikke dyrere d g aDLÆUM s ke ng he e byen der er gratis parkering i ug hele byen! men smukkere Ikke dyrere Ikke dyrere m n smukk r men smukkere men smukkere Ch an e5pa dKommune! en ud ĂŚ d Ko dKommun ngK Kommune men smukkere Ikk dy Ikke dyrere C d d ĂŚ d K d mm Ikke dyrere Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. men smukkere V NFEST VAL 10 Ă…RS UB VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM m n mukk TORSDAG D 3 AUG Ă˜RDAG D 5 AUGUST 2017 m n smukk r men smukkere KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN TOR DAG D 3 AUG Ă˜RDAG D 5 AUGU T 2017 r mukk m n Christiansfeld stedet til bĂĽde øjne, sjĂŚl og mave. m n smukk r Ikke dyrere men smukkere Ch n d n ud ug ĂŚ d Ko d ng m mukk m n smukk n smukk r men smukkere i den UNESCO udnĂŚvnte bykerne, hvor du finder Ikk dy TORSDAG D 3 AUG Ă˜RDAG AUGUST 2017 men smukkere Ikke dyrere C d d ĂŚ d K d K mm men smukkere men smukkere m n mukk Christiansfeld en udflugt vĂŚrd i Kolding Ikk dy Ikke dyrere Ikke dyrere men smukkere men smukkere men smukkere men smukkere Ch n d n ud ug ĂŚ d Ko d ng Kommun TOR DAG D 3 AUG Ă˜RDAG D 5 AUGU T 2017 Ch an e d en ud ug ĂŚ d Ko d ng Kommune TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 m n mukk m n mukk men smukkere der er gratis parkering i hele byen! Ikke dyrere TORSDAG D 33er3. AUG Ă˜RDAG D AUGUST 2017 TORSDAG AUG Ă˜RDAG 5AUGUST AUGUST 2017 Ikke dyrere m nsmukk mukk nnmen smukk VINFESTIVAL -DD 10 Ă…RS JUBILÆUM m n nnnsmukk men smukkere men smukkere men smukkere dern eriJUBILÆUM gratis i hele byen! men smukkere Ikk dy mentilm smukkere m smukk rmen men smukkere men smukkere -parkering 10 Ă…RS Ch dD nparkering ud ug ĂŚ d ng Kommun Ch e d5dAUGUST ud ug2017 ĂŚ dKo dĂŚKommun ng Kommune der gratis hele byen! smukkere Christiansfeld -en en udflugt vĂŚrd idKolding Kommune! TORSDAG D AUG Ă˜RDAG 55AUGUST 2017 Ikke dyrere Ikke dyrere TORSDAG AUG Ă˜RDAG AUGUST 2017 VINFESTIVAL -VINFESTIVAL 10 DĂ…RS JUBILÆUM m nsmukkere mukk men smukkere Ikke dyrere m rrrm TORSDAG D. AUG. -bĂĽde LĂ˜RDAG D. AUGUST 2017 men smukkere men smukkere men smukkere Ikk dy men m mukk Ikk dyr men smukkere Ikke dyrere and byder dig velkommen Christiansfeld. smukkere Ikke dyrere Christiansfeld -D vĂŚrd id Kommune! Ch nnan d n5. ud ĂŚ Ko dKo ng men smukkere men smukkere M Christiansfeld Mug C-øjne, d m men smukkere men smukkere TORSDAG 3. AUG. - LĂ˜RDAG D. 5. TORSDAG 333 Ă˜RDAG DD 5en Ch an e d ede bĂĽde ø ne ne ĂŚm og ma e e men m mukk nnn rmukk mukk -D. stedet sjĂŚl og men smukkere d den b2017 ddb ød ĂŚ og men dudflugt d dKolding ĂŚ mma men smukkere men smukkere m G E Snn Christiansfeld udflugt vĂŚrd i Kolding Kommune! M3. D. M Ch nan de d bhele ø niMODE ĂŚMODE og m men smukkere ogen oplevelser for familien. Christiansfeld --mave. udflugt vĂŚrd Kolding Kommune! TORSDAG 3.D. AUG. -AUG LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 Ch an d ede bĂĽde ø ĂŚ og men smukkere TORSDAG 3.D.AUG. - CLĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 Christiansfeld -tilCh en udflugt vĂŚrd iFRA Kolding Kommune! m TORSDAG D. AUG. -ETspecialbutikker LĂ˜RDAG 5. AUGUST 2017 men smukkere M M Ch n d d db ø ĂŚ og m GITTE’S men smukkere KOM OG NYD BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE DET MESTE VERDEN Ch d ede bĂĽde ød-hande neĂŚ ĂŚ og e maf n mukk smukk r Christiansfeld stedet tildAF bĂĽde øjne, sjĂŚl ogma mave. smukkere oriske rammer, oplev byens charme, Christiansfeld -e stedet til bĂĽde øjne, sjĂŚl ogog mave. Ch nwww.christiansfeld-handel.dk d dstedet btilbGsjĂŚl øog n mave. m www chr st ansfe dk -Imen en del UNESCO s verdensarv Christiansfeld -tilstedet til bĂĽde øjne, Christiansfeld -hele bĂĽde øjne, sjĂŚl og mave. MOD Christiansfeld - stedet bĂĽde øjne, sjĂŚl og mave. en del af UNESCO’s verdensarv G E S MODE MOD Husk gratis parkering i byen! G E S MODE nsfelds hyggelige specialbutikker og husk; G GE ES SEMODE MODE m UNESCO’s mmen SMODE MODE www.christiansfeld-handel.dk en del af verdensarv en de af UNESCO s verdensarv G Ikke dyrere smukkere G E S GITTE’S MODE www chr st ansfe d-hande dk www chr st ansfe d-hande dk www chr st ansfe d-hande dk en del af UNESCO verdensarv --en en del af UNESCO verdensarv GITTE’S G ansfe E MODE S MODE g i hele byen! Ikke dyrere men smukkere GITTE’S MODE www chr st d-hande dk m m en del af UNESCO verdensarv www chr stst ansfe d-hande dkdk en af UNESCO verdensarv V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM www chr ansfe d-hande mUNESCO’s m -II--Ikke del af UNESCO sssverdensarv verdensarv www.christiansfeld-handel.dk en af UNESCO’s verdensarv mmaf m mdel mwww.christiansfeld-handel.dk del af UNESCO’s www chr st ansfe d-hande dk en del af UNESCO verdensarv www.christiansfeld-handel.dk m en del af UNESCO’s verdensarv www.christiansfeld-handel.dk www.christiansfeld-handel.dk --Ikke en del UNESCO’s verdensarv www.christiansfeld-handel.dk VINFESTIVAL -del 10 Ă…RS JUBILÆUM ---Ă…RS en verdensarv maf m 10 m gt vĂŚrd Kolding Kommune! 10 JUBILÆUM ST 2017i VINFESTIVAL I m dyrere men smukkere V- NFEST VAL dyrere -mm men smukkere m m Ă…RS UB LÆUM Ikke dyrere - men smukkere

Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Aabenraa Tlf. 7362 3800

Lindegade 25 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Lindegade Tlf. 7456 25 1710 - www.bmhotel.dk Lindegade 25

Christiansfeld Tlf. 7456 1340

Hjerndrupvej 10

rĂŚtoriustorvet - Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

Aabenraa Tlf. 7362 3800

Lindegade 25 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Lindegade 25

Lindegade 25 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

Aabenraa Christiansfeld Christiansfeld

Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Christiansfeld Christiansfeld Tlf. 7456 1340Aabenraa

Tlf. 74 56 15 11

Tlf. 7362 3800

Tlf. 7456 1340

Aabenraa Hjerndrupvej 10Christiansfeld Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11 Christiansfeld

Hjerndrupvej 10 Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11

Skorstensfejermester i feld Allan Gram Tlf.nr 42 15 67 14 Tlf.nr 42 15 67 14 Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Allan GramAlt i Skorsten, Ventilation ogSkorstensfejermester Kedelrensning. i feld Skorstensfejermester i feld Allan Gram Allan Gram Tlf.nr 42 15 67 14 Tlf.nr 42 15 67 14 Alt14i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Tlf.nr 42 15 67 Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning.

Christiansfeld Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Tlf. 7456 1340 Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. M MM MM M M M M M KOMM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE M AF VERDEN KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA MODE DET MESTE AF VERDEN GITTE’S

Aabenraa Tlf. 7362 3800

Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Aabenraa Christiansfeld Tlf.Hjerndrupvej 7362 3800 Tlf.10 7456 1340

Selskabslokaler Hjerndrupvej 10 Tlf. 74 56 Hjerndrupvej 10 op til % % " $ 180 personer. Hjerndrupvej 10 15 11 Christiansfeld Christiansfeld % % " $ "#-& - -# $%"! $ Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11 Rekvirer venligst Tlf. 74 56 15 11 "#-& - -# $%"! $ Selskabslokaler Tlf. 74 56 15 11 Selskabslokaler ( $ $-( ! %&vore menuforslag. % % " $ Selskabslokaler op til 180 personer. op til 180 personer. ( $ $-( ! %&("$ !' "$% % % " $ "#-& - -# $%"! $ op til % % " $ 180 personer. Selskabslokaler Med venlig hilsen % % " $ ("$ !' "$% Rekvirer venligst "#-& - -# $%"! $ "#-& - -# $%"! $ Selskabslokaler % % " $ Rekvirer venligst Rekvirer venligst Selskabslokaler ( $ $-( ! %&op til 180vore personer. og pĂĽ gensyn "#-& - -# $%"! $ menuforslag. Selskabslokaler KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN Selskabslokaler ( $ $-( ! %&vore menuforslag. % % " $ op 180 personer. ( $ $-( ! %&"#-& - -# $%"! $ op til % % " $ 180til personer. % % " $ ("$ !' "$%

vore menuforslag. op til 180 personer. Selskabslokaler op til 180 personer. ( $ $-( ! %&("$ !' "$% Med venlig hilsen Rekvirer venligst % % " $ % % " $ Annette & "#-& - -# $%"! $ ("$ !' "$% "#-& - -# $%"! $ Selskabslokaler

"#-& - -# $%"! $ % % " $ Med("$ venlig hilsen Selskabslokaler op"#-& - -# $%"! $ til % % " $ 180 personer. % % " $ !' "$% Rekvirer venligst Selskabslokaler Rekvirer venligst "#-& - -# $%"! $ Rekvirer venligst ( $ $-( ! %&og pĂĽ gensyn !! && - op til % % " $ 180 personer. Selskabslokaler vore menuforslag. Torben Schulz Rekvirer venligst Med venlig hilsen ( $ $-( ! %&og pĂĽ gensyn Selskabslokaler % % " $ "#-& - -# $%"! $ % % " $ vore menuforslag. Selskabslokaler "#-& - -# $%"! $ op til 180 personer. ( $ $-( ! %& % % " $

"#-& - -# $%"! $ vore menuforslag. !! && - op til 180 personer. ( $ $-( ! %&vore menuforslag. op til 180 personer. ( $ $-( ! %&Rekvirer venligst ("$ !' "$% % % " $ ("$ !' "$%

"$ !- ' + vore menuforslag. % % " $ "#-& - -# $%"! $ op til 180 personer. "#-& - -# $%"! $ Annette og "$ !- ' + pĂĽ&gensyn Rekvirer venligst Selskabslokaler op til 180 personer. ( $ $-( ! %& Selskabslokaler Med("$ venlig hilsen "#-& - -# $%"! $ KOMAF OGKVALITETSVINE NYD ET BREDTFRA UDVALG AF KVALITETSVINE Annette &"#-& - -# $%"! $ Med venlig hilsen ("$ !' "$% !' "$% ( $ $-( ! %& Selskabslokaler ( $ $-( ! %& % % " $ Skorstensfejermester i feld KOM OG NYD ET BREDT UDVALG DET MESTE AF VERDEN FRA DET MESTE AF VERDEN Selskabslokaler ("$ !' "$% Rekvirer venligst vore menuforslag. "#-& - -# $%"! $ ( $ $-( ! %&"#-& - -# $%"! $ % % " $ Rekvirer venligst !! && - vore menuforslag. op til 180 personer. Torben Schulz Med venlig hilsen og pĂĽ gensyn Med venlig hilsen !! && - % % " $ Selskabslokaler Torben Schulz Med venlig hilsen ("$ !' "$% Rekvirer venligst Rekvirer venligst op til 180 personer. ( $ $-( ! %&opog til 180 personer. ( $ $-( ! %& ( $ $-( ! %&("$ !' "$% ("$ !' "$% "#-& - -# $%"! $ pĂĽ gensyn op til 180 personer. ( $ $-( ! %& % % " $ vore menuforslag. !! && - "#-& - -# $%"! $ ("$ !' "$%

vore menuforslag. !! && - Selskabslokaler Annette % % " $ Allan Gram Rekvirer venligst "$ !- ' + "#-& - -# $%"! $ ( $ $-( ! %&Med venlig hilsen og pĂĽ gensyn og pĂĽ gensyn & vore menuforslag. ("$ - !' "$% Annette &gensyn og "$ !- ' + pĂĽ ("$ !' "$% Rekvirer venligst op til 180 personer. ( $ $-( ! %&Med venlig hilsen

8 smukke selskabslokaler ("$ !' "$% "#-& - -# $%"! $

farver ("$ !' "$% Rekvirer venligst vore menuforslag. "$ !- ' + "#-& - -# $%"! $ Skorstensfejermester i feld "$ !- ' + Selskabslokaler op til 180 personer. ( $ $-( ! %& Rekvirer venligst !! && - Selskabslokaler ("$ !' "$%

( $ $-( ! %&Rekvirer venligst vore menuforslag. Torben Schulz og pĂĽ gensyn gensyn Torben Schulz Med venlig hilsen Med venlig hilsen Annette & vore menuforslag. ( $ $-( ! %&og pĂĽ Tlf.nr 42 15 67 14 ("$ !' "$% vore menuforslag.

Med venlig hilsen !! && - Annette & Annette & op til 180 personer. ( $ $-( ! %&Annette & Allan Gram ("$ !' "$% "$ !- ' +

Christiansfeld

Lindegade 25 op til personer. ( $ $-( ! %&venligst ("$ !' "$%

vore menuforslag. og pĂĽselskabslokaler gensynRekvirer ("$ !' "$%

vore menuforslag. og pĂĽ gensyn !! && - 8 32 smukke farver Torben Schulz Med venlig hilsen Rekvirer venligst Med venlig hilsen 74 56 12 "$ !- ' + Med venlig hilsen Annette & Schulzfra og pĂĽ gensyn

Annette & !! && - Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. ("$ !' "$% ("$ !' "$% PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Torben Schulz

Torben Schulz

Selskabslokaler Med venlig hilsen Torben Tlf.nr 42 15 67 14

menuforslag. !! && - Rekvirer venligst Rekvirer venligst !! && - "$ !- ' + Annette &vore og gensyn og pĂĽ gensyn Christiansfeld

Lindegade 25 !! && - vore menuforslag. !! && - !! && - Torben Schulz Torben Schulz Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk venlig hilsen Med venlig hilsen Annette & og pĂĽ gensyn "$ !- ' +

10 – 180 personer Annette & !! && - og pü gensyn Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning.

PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld vore menuforslag. !! && - Selskabslokaler fra vore i feld

"$ menuforslag. "$ !- ' + !! && - Torben Schulz "$ !- ' + "$ !- ' + Skorstensfejermester iSkorstensfejermester feldi feld Aabenraa Christiansfeld !! && - "$ !- ' + Annette & pĂĽ Torben Schulz Med venlig hilsen Annette &gensyn ogSchulz pĂĽ gensyn

Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk !! && - Skorstensfejermester "$ !- ' + Torben Med venlig hilsen Skorstensfejermester i feld Skorstensfejermester i feld "$ !- ' + 10 – 180 personer "$ !- ' + !! && - !! && - Torben Schulz Med venlig hilsen Annette & !! && - Allan Gram Aabenraa Christiansfeld "$ !- ' + !! && - Torben Schulz Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Med venlig hilsen Annette & Allan Gram "$ !- ' + og pĂĽ gensyn !! && - Allan Gram ogog pĂĽ gensyn 8 smukke selskabslokaler Annette & farver Allan Gram "$ !- ' + !! && - 8 smukke selskabslokaler "$ !- ' + Annette &min. frafarver Kun 15 farver pĂĽ gensyn Allan Gram "$ !- ' + Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 "$ !- ' + 8smukke smukke selskabslokaler og pĂĽ gensyn farver Torben Schulz "$ !- ' + selskabslokaler Torben Schulz farver Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Kun 15 min. fra 8Annette Tlf.nr 42 15 42 6715 1467 14 Tlf.nr 42 15 67 14 "$ !- ' + Torben Schulz Tlf.nr Tlf.nr 42 15 67 14 Torben Schulz && Christiansfeld Kolding ogChristiansfeld Haderslev Annette Tlf.nr 42 15 67 14 Christiansfeld Lindegade 25Lindegade 25 Lindegade 25 Annette & Christiansfeld Lindegade 25 Kolding og Haderslev Annette & Lindegade 25 74 56 32Christiansfeld 12 74 56 32 12 Det gamle PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Alt og i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. i Skorsten, Ventilation Kedelrensning. PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Selskabslokaler frafra Selskabslokaler fra Selskabslokaler Torben Schulz Torben Schulz Det gamle Torben Schulz Hjerndrupvej 10 74 56 32 12 Alt i Skorsten, Ventilation Alt og Kedelrensning. PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Selskabslokaler fra 10 F VERDEN Torben Schulz Tlf.Hjerndrupvej 7456 1710 - www.bmhotel.dk Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk 10– –180 180personer personer Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Ă…ben for a la carte Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk 180 personer Ă…ben for a la carte Aabenraa Christiansfeld Rekvirer venligst Aabenraa Christiansfeld Rekvirer venligst10 –1010 Christiansfeld Christiansfeld – 180 personer Aabenraa Christiansfeld Aabenraa Christiansfeld Ă…ben for a la cartefor a la carte Ă…ben for a la Aabenraa Christiansfeld cartefor a la carte Ă…ben Ă…ben Tlf. 73621340 3800 Tlf. 7456 1340 Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 vore menuforslag. Tlf. 74 56 15 11 vorefra menuforslag.Ă…ben forĂ…ben Tlf. 7362 3800 Tlf. Tlf.7362 7456 dag hver Tlf. 74 56 11 1340 for a la carte la carte 3800 Tlf.15 7456 Kun15 15min. min. Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 dag hver Ă…ben for aAF la carte Ă…ben for a la carte Lindegade 23, 6070 Christiansfeld Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Søsterhuset, dag hverfor Ă…ben aala carte Kun fra KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE VERDEN Lindegade 23, 6070 Christiansfeld Kun 15 min. fra Søsterhuset, Kun 15 min. fra PrĂŚtoriustorvet dag hver Ă…ben for a la carte dag hver Restaurant ¡ Diner Direkte Kolding og Haderslev Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Pr hver dagChristiansfeld hver Ă…ben for dag a la carte • www.kp-elbaek.dk Restaurant Direkte Christiansfeld • Christiansfeld www.kp-elbaek.dk Tlf.: 32 21 11 12 Med venlig hilsen Nørregade 14, 6070¡ Diner Christiansfeld Lindegade 21, 6070 Kolding Det gamle for adag lahver carte dag Kolding ogHaderslev Haderslev hver Kolding og og Haderslev dag hver Hjerndrupvej 10 Hjerndrupvej 1014, 6070 Christiansfeld Tlf.: 32 21 11 12 Med venlig hilsenĂ…benhver Nørregade Lindegade 21, 6070 Christiansfeld gamle for dag adag la DetDet gamle hver og pĂĽ gensyn Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Det gamle Ă…ben for a Ă…ben la carte Hjerndrupvej 10 Hjerndrupvej 10 Tlf.carte 61 28 11 16 for adag Rekvirer venligst Christiansfeld Hjerndrupvej 10 Christiansfeld forĂ…ben adag lahver carte hver og pĂĽ gensyn Ă…ben Annette & 27 Torben Ă…ben forlaacarte la carte Ă…ben for acarte lala carte Ă…ben for ala la carte Ă…ben for afor la carte 27 Schulz Rekvirer venligst Rekvirer venligst Christiansfeld Christiansfeld Ă…ben for a la carteĂ…ben for a la carte Tlf. 61 28 11 16 vore menuforslag. Ă…ben carte Tlf. 74 56 15 11 Tlf. 74 Lindegade 56 15 11 for adag la carte i& feldTorben Schulz dag hver Ă…ben for aĂ…ben Rekvirer venligst Vi harlser Skorstensfejermester for la carte hver Vi har Ă…ben for ala la carte Ă…ben for aĂ…ben la carte Annette dag 23, 6070 Christiansfeld for aa la carte hver daghver Ă…ben for la carte Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Søsterhuset, Tlf. 74 56 15 11 Tlf. 74 56 15 11Christiansfeld Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. dag hver Ă…ben for aafor elser vore Ă…ben for aacarte la carte 27 voremenuforslag. menuforslag. KOM OG NYD UDVALG AF KVALITETSVINE FRA VERDEN 27 BREDT vĂŚrevĂŚr Ă…ben lacarte carteDET MESTE AF PrĂŚtoriustorvet hver dag hver Ă…ben for afor la carte Restaurant ¡ Diner Direkte har Ă…ben la carte dag hver Ă…ben for aaaa la Gram ige ige Restaurant ¡ Diner Direkte Ă…ben for afor la carte har vore menuforslag. ViET Tlf. 74 56 15 11 dejldejl 23, 6070 Christiansfeld Vi hilsen hver

$- Allan Ă…ben adag la carte Lindegade 23,Lindegade 6070 Christiansfeld dag Søsterhuset, Søsterhuset, hver

OG dag hver Ă…ben for la carte 32 21 Lindegade 11 12 dag dag hver hver Ă…ben for adag la carte Ă…ben for la carte Med venlig r ser Nørregade 14, 6070 Christiansfeld dag $- hver hver Ă…ben for a la carte KOM NYD ET UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET 21, MESTE AF VERDENâ?‹ dag hver Lindegade 6070 Christiansfeld Ă…ben for adag la carte dag 27 hver PrĂŚtoriustorvet PrĂŚtoriustorvet - 23, 6070 Christiansfeld hver 27 rel Diner Direkte har $- â?‹ Restaurant ¡ Restaurant Søsterhuset,Tlf.: KOM - hver Tlf.nr 42 15 67 ¡ Diner Direkte dag hver Ă…ben for aadag la carte Vi har vĂŚrelse $- vĂŚBREDT % $ - $$Med Vi hver Ă…ben for adag la carte dag hver ogvenlig pĂĽ14dej gensyn - Skorstensfejermester i feld ,$ lige Tlf.: 32ET 21 BREDT 11 12 Tlf.:UDVALG PrĂŚtoriust hver dag lige hver venlig hilsen Ă…ben for adag la carte % $ % OG NYD AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN dag rede hver Nørregade 14, 6070 Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte Lindegade Christiansfeld 32 21 11 12 dej -( Tlf. 61 2821, 116070 16 Med hilsen (,$ Ă…ben for adag la carte Nørregade 14, 6070 Christiansfeld hver

-

rede ,$ nove Lindegade 21, 21, 6070 Christiansfeld Ă…ben for adag la carte % Ă…ben for adag la carte hver dag hver hver Ă…ben for adag ladag carte -( Nyre Alt iAnnette Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. nove $- dag hver hver (,$ Tlf.: 32 21 11 12 Tyrstrup Vestervej 627 . 6070 Christiansfeld Med venlig hilsen &pĂĽ Torben Schulz 27 Nørregade 14, 6070 Christiansfeld Nyre AllanLindegade Gram 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 Lindegade 6070 Christiansfeld - 27 $ ogpĂĽ gensyn Ă…ben for adag la carte har $- hver â?‹ â?‹ -

Tyrstrup Vestervej 6har . $ 6070 Christiansfeld lser 27 Vi og gensyn vĂŚre Tlf. 61 2861 1128 16 27 har $ - lser har Vi Ă…ben for a la carte 7456 1242og . e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk $ % % $ Vi hver dag e Tlf. 11 16 har Skorstensfejermester i feld Vi vĂŚre Ă…ben for a la carte $ 27 Ă…ben for a la carte -(, r hver dag $ ViTelefon dag hver ered pĂĽ gensyn dag hver hver dag Tlf.nr 42 15 67 14 Annette & Torben Schulz Telefon 7456 1242 . e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk de $ % www.butiksonderhave.dk Ă…ben forĂ…ben adag la carte lser har r *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% else -(, enov -(, 27 vere Tlf. 61 28 11 16 &ige Torben Schulz VivĂŚr vĂŚre $ % $ Vestervej 6 . 6070 Frederikshøjhver -6070 C hr ist iansfeld Lindegade 25 else Annette 27vĂŚr Nyr for a la carte eno r Vi ige har -(,Tyrstrup 27 har la carte Christiansfeld Frederikshøj -576070 Christiansfeld 27 dejl Vi hver dag Nyr else *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% dejl AllanLindegade Gram 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995

$- Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. TELEFON 32for 18 AX -a 75 F hver 57 32 har

Christiansfeldt PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld & Torben Schulz r27 else har *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% dejligelige rvĂŚre dag $- Tyrstrup Vestervej 6Ă…ben .7575 6070 Christiansfeld

dag vÌr hver Vi -Annette Egnens smukkeste kro.•e-mail: Tyrstrup 6 •Telefon 6070 Telefon post@tyrstrupkro.dk 7456 1242 TELEFON "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" ViVestervej r1242 27 else 27 else - 27 *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% rlser har 57 $- 32 18 daghver dag r $- 27 $- � � - "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Tlf. 7456 1710 vÌr vÌr 7456 .hver www.tyrstrupkro.dk Vi har � har dej- www.bmhotel.dk - % $ har - $$ 27 else else vÌr har Vi $- ige "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" $$ . www.tyrstrupkro.dk lige Vi - Skorstensfejermester i feld Vi Videjl % vÌr vÌr % $Telefon KOM OG NYD ET BREDT UDVALG M AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERD Tlf.nr 42 15�67 14www.butiksonderhave.dk rede - (,$ e-mail:post@tyrstrupkro.dk •r7456 www.tyrstrupkro.dk 1242 . e-mail: post@tyrstrupkro.dk dej % -( "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Aabenraa Christiansfeld har r,$

25 (,$ ige hver dag Frederikshøj rede ,$ hver nove lige % $- Vi dejl else -(

$- Nyre nove 27 % dag rel Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Lindegade dej

ser (,$ -

else 27 Tyrstrup Vestervej 6 . 6070 Christiansfeld *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% har $- vĂŚr â?‹Ventilation og vĂŚ vĂŚr - -

Nyre $- --dej Egnens smukkeste kro AllanLindegade Gram 23Aâ?‹ Vi har $- ser lser Christiansfeld Tlf. 7362 Tlf. 7456 1340 - 27 -(,$ Tyrstrup Vestervej . 6070 Christiansfeld lige $ % Vi *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% $$Christiansfeld Egnens smukkeste kro -- *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lige lige - . 6070 Christiansfeld vĂŚre 27 Tyrstrup Vestervej .$$smukkeste 6070 relpost@tyrstrupkro.dk Kedelrensning. TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 - Skorstensfejermester feld2142 8995 Alt i Skorsten, $- 27 PrĂŚtoriustorvet -6 Christiansfeld â?‹ .i Tlf. â?‹Christiansfeld -

3800 lser dej (,$ Lindegade 23A . 6070 . Tlf. 2142 8995 $$$ % rede dej

har Vi Telefon 7456 1242 .vÌ e-mail: e % -har Egnens kro - 6 -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" % Christiansfeld Erhvervsrüd har $ - vÌre Tyrstrup Vestervej 6. www.tyrstrupkro.dk • 6070. Christiansfeldt • Telefon 7456 1242 TELEFON "!- - - - -(, % Vi nove $ 27 -

$- (,$ Skorstensfejermester i feld Tlf.nr 42 15 67 14www.butiksonderhave.dk *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lige Telefon 1242 .6070 e-mail: post@tyrstrupkro.dk www.tyrstrupkro.dk

post@tyrstrupkro.dk 75 57 32 18 (,$ 27 Nyre r7456 $ % rede $ har Telefon 7456 1242 .Vi e-mail: . www.tyrstrupkro.dk "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Tlf. 7456 1710 - ered www.bmhotel.dk enov - (,$ % Tyrstrup Vestervej 6 .Vestervej Christiansfeld 27 de www.butiksonderhave.dk $ dej har Tyrstrup 6 . 6070 Christiansfeld $- â?‹ -

Vi else -(, nove Nyr Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Lindegade 25 AllanLindegade Gram 23A . 6070â?‹ (,$ Vi har $ vere -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lser $ % r "!- - - - vĂŚr $ - Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Tyrstrup Vestervej 6Christiansfeld . 6070 Christiansfeld Nyre Vi farver Frederikshøj Christiansfeld eno Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 $ % % $ vĂŚre e-mail:post@tyrstrupkro.dk • www.tyrstrupkro.dk -(, e ige Skorstensfejermester i feld else *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% 27 Tyrstrup Vestervej 6 . 6070 lser $ Alt i Skorsten, Ventilation ogAllan Kedelrensning. TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 Aabenraa "!- - - - Frederikshøj Christiansfeld Christiansfeld - Christiansfeld Nyr -(, $ Gram *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Telefon 7456 1242 .Vestervej e-mail: post@tyrstrupkro.dk . -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" www.tyrstrupkro.dk dejl ered TelefonPrĂŚtoriustorvet 7456 1242 .lser e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk vĂŚr har TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 de $ % vĂŚre $ -bliv Egnens smukkeste kro Tyrstrup 6 •Vestervej 6070 Christiansfeldt •Telefon "!- - - - Hjerndrupvej 107456 1242 TELEFON Tyrstrup 6 . 6070 Christiansfeld -(, *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% 27 Vi enov Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% vĂŚre lige vere Tlf.nr 42 15 67 14 75 57 32 18 Lindegade 23, 6070 Christiansfeld $ % Telefon 7456 1242 . -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" e-mail: . www.tyrstrupkro.dk 27 www.butiksonderhave.dk "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Støtter Vinfestivalen, medlem. Tlf. 7456 1710 --(, www.bmhotel.dk Christiansfeld rr1242 har Nyr else *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% dej TELEFON 75 57 32 18 eno Telefon 7456 e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk ErhvervsrĂĽd har Vi "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" vĂŚr Tyrstrup Vestervej 6 .post@tyrstrupkro.dk 6070 Christiansfeld else Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 Christiansfeld 1340 ederikshøj -6070 C hri stiansf eld Lindegade 25-(, PrĂŚtoriustorvet 27 Nyr Allan Gram Vi *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% e-mail:post@tyrstrupkro.dk www.tyrstrupkro.dk r.1242 "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Christiansfeld vĂŚr Tlf.nr 42 15 67og 14 lser Tyrstrup Vestervej 6Christiansfeld . smukkeste 6070 .Christiansfeld Telefon . e-mail: post@tyrstrupkro.dk www.tyrstrupkro.dk "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Aabenraa Christiansfeld www.butiksonderhave.dk Tyrstrup Vestervej 6 .•6070 Frederikshøj -576070 Christiansfeld r7456 har ige Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 r1242 else *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% vĂŚre "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Alt i Skorsten, Ventilation Kedelrensning. TELEFON 32 18 AX - 75 FC hr57 32 eld -6070 Egnens kro -FrFrederikshøj Tlf.: 32 21 11 12 27 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Vi else Lindegade 25 *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Fr75 eder ikshøj 6070 istiansf Lindegade 25else dejl vĂŚr Telefon 7456 . e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Tyrstrup Vestervej 6 •.post@tyrstrupkro.dk 6070 Christiansfeldt •15 Telefon 7456 1242 "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" har vĂŚr Egnens smukkeste kro vĂŚr Tlf. 7362 3800 Tlf.57 7456 1340 Tlf. 74 56 11 27 ser -576070 Christiansfeld *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lige TELEFON 75 32 1832 18 Vi Telefon 7456 1242 e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk Egnens smukkeste kro *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" lige Tlf. 7456 1710 www.bmhotel.dk Tlf.nr 42 15 67 14 Tyrstrup Vestervej 6 . Christiansfeld Tyrstrup Vestervej 6 . 6070 Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld rel Telefon 7456 1242 . e-mail: . www.tyrstrupkro.dk Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. TELEFON 75 AX 75 F 57 32 dej www.butiksonderhave.dk PrĂŚtoriustorvet Christiansfeld r har *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% dejVi lige vĂŚ - *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Egnens smukkeste kro •- Telefon 7456 1242Aabenraa "!- - - - Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Tyrstrup 6 • -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" 6070 Christiansfeldt "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" else Freder ikshøj 6070 hristiansfeld Lindegade 25 e-mail:post@tyrstrupkro.dk • www.tyrstrupkro.dk Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester i feld farver TELEFON 75 57- 32 18 C "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Christiansfeld *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Tlf. 7456 1710vĂŚr - www.bmhotel.dk Telefon 7456 1242 .Vestervej e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk Tyrstrup Vestervej 6 . 6070 Christiansfeld ser Christiansfeld Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% Telefon 7456 1242 . e-mail: post@tyrstrupkro.dk . Frederikshøj www.tyrstrupkro.dk "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" rel Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. TELEFON 75Hjerndrupvej 576070 32 18 AX - 75 F 1057 32 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Aabenraa Christiansfeld *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% dejligedej farver e-mail:post@tyrstrupkro.dk • www.tyrstrupkro.dk vĂŚ Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Aabenraa Christiansfeld Tyrstrup Vestervej 6 •smukkeste 6070 Christiansfeldt •. Telefon 7456 1242 "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" farver Allan Gram Egnens kro Christiansfeld Telefon 7456 1242 . e-mail: post@tyrstrupkro.dk www.tyrstrupkro.dk Tyrstrup Vestervej 6 . 6070 Christiansfeld *$%&$'#- %& $( - - - - $ %& !% lige TELEFON 75 57 32 18 Hjerndrupvej 10 "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Tlf. 7456 1710 www.bmhotel.dk - Vestervej Egnens smukkeste kro dej Telefon Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Christiansfeld 74 56 32 12 017 vinfestival.indd 1 09/06/2017 07.51 "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Christiansfeld Christiansfeld ErhvervsrĂĽd 3800 Tlf.Christiansfeld 7456 1340 Christiansfeld 7456 e-mail:post@tyrstrupkro.dk 1242 . Tyrstrup e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk • www.tyrstrupkro.dk Tyrstrup 6 . smukkeste 60706 Christiansfeld Vestervej . 6070 Christiansfeld "!- - - - -#"%& &*$%&$'# $" - -))) &*$%&$'# $" Aabenraa ChristiansfeldTlf. 7362 Tlf.nr 42 15 67 14 - Egnens kro. www.tyrstrupkro.dk - Tlf. Lindegade 25 farver Lindegade 25 Lindegade 25 Tlf. 74 Tlf. 56 15 11 1340 Telefon 7456Tyrstrup 1242 e-mail: post@tyrstrupkro.dk Telefon 7456 .1242 . e-mail: 74Hjerndrupvej 56 15 11 Tlf. 7362 Tyrstrup Vestervej 6 . 6070. www.tyrstrupkro.dk Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld 10 3800 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. - Christiansfeld 6post@tyrstrupkro.dk . UDVALG 6070 Christiansfeld Støtter PrĂŚtoriustorvet Vinfestivalen, blivChristiansfeld medlem. farver KOM OG NYD ET BREDT AF FRA 7456 DET MESTE AF VERDEN -Vestervej Egnens smukkeste kroKVALITETSVINE -. www.tyrstrupkro.dk Hjerndrupvej 10 Skorstensfejermester Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester i feld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk 7456 1242 . post@tyrstrupkro.dk e-mail: post@tyrstrupkro.dk Christiansfeld Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Skorstensfejermester i feld Christians Hjerndrupvej 10 Ch TelefonTelefon 7456 1242 . Tyrstrup e-mail: Vestervej 6 . 6070. www.tyrstrupkro.dk Christiansfeld Aabenraa Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld 25 Aabenraa Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte AllanPrĂŚtoriustorvet Gram Lindegade farver Tlf. Christiansfeld 74 56 15 11 74 56 32 12 Allan Gram Gram - Christiansfeld Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 7456 1242 . e-mail: post@tyrstrupkro.dk . www.tyrstrupkro.dk flyer 2017 1 09/06/2017 07.51 Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Tlf. 74 56 152511 i feld Allan Tlf. 7362 3800 Tlf.07.51 7456 1340 Hjerndrupvej 10 Lindegade flyer 2017vinfestival.indd vinfestival.indd 1 Telefon 09/06/2017 07.51 flyer 2017 vinfestival.indd 1 09/06/2017 171014 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester Tlf.nrTlf. 427456 15 67 Christiansfeld Støtt Tlf. 74 56 15 11 Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Tlf.nr 42 15 67 14 Lindegade 25 Tlf.nr 42 15 67 14 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld 74 56 32 12 Aabenraa Christiansfe Christiansfeld Lindegade Allan Gram Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Lindegade 2525 i feld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester AltLindegade i Skorsten, Ventilation Kedelrensning. •og www.kp-elbaek.dk Tlf. 3800 Tlf.Ventila 7456 134 Hjerndrupvej 1025Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld flyer 2017 vinfestival.indd 1 09/06/2017 PrĂŚtoriustorvet 07.51 Tlf. 74 56 15 11 Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Alt7362 i Skorsten, - Christiansfeld10 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Christiansfeld Tlf.nr 42 15 67 14 Tlf. 7456 1710 Hjerndrupvej - www.bmhotel.dk Allan Gram Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Christiansfeld Aabenraa Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte Tlf. 7456 1710 -07.51 www.bmhotel.dk Lindegade 25 Tlf.¡ Diner 7456 1710 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester i feld 74 56 32 12 Aabenraa Christiansfeld Restaurant Christiansfeld flyer 2017 vinfestival.indd 1 09/06/2017 Christiansfeld • www.kp Tlf. 74Direkte 56 15 Skorstensfejermester i feld - Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 PrĂŚtoriustorvet Lindegade 36 Tlf.nr 42 151167 14 Restaurant ¡ Diner Direkte Tlf. 7362 3800 Aabenraa Tlf. 7456 1340 Christiansfeld Hjerndrupvej 10 Tlf. 74 56 15 11 Allan Gram Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Lindegade 25 Allan Gram 6070 Christiansfeld yer 2017 vinfestival.indd 1 Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld 09/06/2017 07.51 Aabenraa Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte www.martensensboghandel.dk Hjerndrupvej 10 Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Tlf.nr 42 15 67 14 Tlf.nr 42Tlf. 157467 14 H farver Frederikshøj-6070 C hristiansfeld +45 2344 9246 Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Frederikshøj Christiansfeld Lindegade 25 10 56 15 11 Christiansfeld Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F Hjerndrupvej 57 32 Lindegade 25 Christiansfeld Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. 10 PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Christiansfeld TELEFON 75 57 32 18 Aabenraa Hjerndrupvej Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte 74 56 32 12 Alt i Skorsten, Ventilation og KedeC Christiansfeld PrĂŚtoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dkSkorstensfejermester i feld TlfChristiansfeld . 74 Tlf. 56 157456 11 1340 74 56 32 12 Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk T Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk Aabenraa Christiansfeld Lindegade 36 Hjerndrupvej 10 Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11 Allan Gram Tlf. 74Aabenraa 56 15 11 6070 Christiansfeld Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Hjerndrupvej 10 Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte Christiansfeld 74 56 32 12 www.martensensboghandel.dk Christiansfeld Hjerndrupvej 10 Tlf.nr 42 15 67 14 farver Frederikshøj-6070 C hristiansfeld 74 56 32 12 Christiansfeld Aabenraa +45 2344 9246 Frederikshøj Christiansfeld Lindegade 36 Tlf. 7362 6070 3800 7456 1340 TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 FChristiansfeld 57 32 Frederikshøj-Tlf. C hr ist iansf d 15 11 Christiansfeld Christiansfeld 74 56elTlf. Frederikshøj Christiansfeld Alt i Skorsten, Ventilation og Kedelrensning. TELEFON 75 57 32 18 Lindegade 36 TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 7456 1340 Tlf. 7362 3800 Tlf. Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11 Hjerndrupvej 10 TELEFON HjerndrupvejJernbanegade 10 75 57 32 18 Tlf . 74 56 15 11 6070 Christiansfeld Christiansfeld ErhvervsrĂĽd 74 56 32 12 6070 Christiansfeld www.m Christiansfeld Hjerndrupvej 10 Christiansfeld Restaurant ¡ Diner Direkte www.martensensboghandel.dk Hjerndrupvej 10 Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Lindegade farver farver Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Christiansfeld Tlf. 74 56 15 11 +45 2344 9246 36+45 2344 9246 TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 Frederikshøj Christiansfeld HjerndrupvejFrederikshøj 10 farver Tlf. Christiansfeld Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 74 57 56 32 15 11 74 56 32 12

NFEST Ă…RS UB LÆUM NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM VTORSDAG NFEST VAL 10D. Ă…RS UB LÆUM 3.DVAL AUG. -10 LĂ˜RDAG D. bĂĽde øjne, sjĂŚl V og mave. TORSDAG D. 3.V AUG. -D. LĂ˜RDAG 5. AUGUST 2017 V NFEST 10 Ă…RS UB LÆUM apothek OR VAL DAG AUG Ă˜RDAG D5. AUGUST AUGU

GITTE’S MODE

GITTE’S MODE

dyrere -Ă…RS men smukkere TORSDAG D VAL 3Ikke AUG Ă˜RDAG 5 AUGUST 2017 2017 C E V NFEST NFEST 10 UBD10LÆUM LÆUM BDM BDM genb BDM K Christiansfeld ErhvervsrĂĽd VAL 10 Ă…RS UB egge d Karibu BDM shop BDM shop Karibu BDM genbrug NFEST VA Ă…RS ÆUM VINFESTIVAL -V-10 Ă…RS JUBILÆUM C m BDM m genb10 VV NFEST 10 Ă…RS UB Ă…RS JUBILÆUM MVINFESTIVAL MD UB VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM eggelund S V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM apothek u VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM eggelund BDM OR DAG D AUG Ă˜RDAG AUGU apothek V Vinfestivalen, NFEST VAL TOR DD 3BREDT Ă˜RDAG DD 55AUGUST AUGU TS 2017 bliv medlem. CC BDM genb u KOM DAG OG NYD UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN BDM K KK TORSDAG DVAL 3ET AUG Ă˜RDAG DaLÆUM 5 S 10CCCĂ…RSStøtter JUBILÆUM TOR DAG D 3 -AUG AUG Ă˜RDAG D AUGU 2017 egge d apothek E m BDM genb ug BDM VINFESTIVAL m Ă…ben for la 5 carte BDM gen BDM genb ug M BDM TOR DAG 3 AUG Ă˜RDAG AUGU TT2017 2017 egge d BDM K K VINFESTIVAL - C S apothek TTE’S MODE TORSDAG TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 OR DAG D AUG Ă˜RDAG DM AUGU D 3 AUG Ă˜RDAG D AUGUST 2017 V NFEST VAL 10 Ă… egge dd EErhvervsrĂĽd mm m BDM apothek BDM genb ug M BDM K genbrug S BDM TORSDAG D. 3.3AUG AUG. LĂ˜RDAG D. AUGUST TORSDAG 3. AUG. D.D 5. AUGUST 2017 BDM shop Karibu M egge egge d JUBILÆUM m gen apothek apothek TORSDAG DMD. 33. Ă˜RDAG 55. D AUG--LĂ˜RDAG Ă˜RDAG D 55AUGUST AUGU T2017 2017 Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Christiansfeld ErhvervsrĂĽd BDM KKaribu TORSDAG AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 MM DAG MM V NFEST 10 Ă… C Em CBDM S Christiansfeld m mVAL m BDM genbrug BDM genbrug V NFEST VAL 10 Ă…RS JUB LÆUM VINFESTIVAL 10 Ă…RS hver dag BDM shop Karibu BDM shop Karibu eggelund MTOR M egge d BDM genb ug BDM gen eggelund apothek V NFEST VAL 10 Ă…R apothek apothek S TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 BDM K TORSDAG D 3 AUG nsfeld-handel.dk BDM K BDM gen BDM shop egge d apothek m m V NFEST VAL 10 Ă…R V NFEST VAL 1 GITTE’S MODE S MODE M M G E S MODE S eggelund apothek eggelund VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM S apothek mmedlem. mAUG egge dd VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆUM apothek M M egge TORSDAG D. 3. V NFEST VA 10 Ă…RS apothek eggelund Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. V NFEST VAL 10 Ă…R apothek Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM Butik Nørregade m m KOM NYDET ETBREDT BREDTUDVALG UDVALG AF AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AFAF VERDEN S TOR DAG D 3 m m S V NFEST VAL 1 Bu Nø g d MOGNYD M Støtter Vinfestivalen, bliv GITTE’S M M S VINFESTIVAL 10 Ă…RS JUBILÆ KOM OG KVALITETSVINE FRA DET MESTE VERDEN S VINFESTIVAL 10 Ă…RS S V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM G MOD V NFEST VAL 10 Ă…R TOR DAG D35. 3VAL AUG Sønderhave Sko D. 3.V V 10 VINFESTIVAL 1 TORSDAG AUG. -VINFESTIVAL LĂ˜RDAG D.JUBILÆUM 5.10 AUGUST 2017 Butik Nørregade Ă…ben for a la carte NFEST VAL Ă…RS UB LÆUM MNFEST G MOD VINFESTIVAL MOD TORSDAG D AUG Ă˜ B N V NFEST VAL 10 Ă…RS UB LÆUM TORSDAG D 3 AUG LĂ˜RDAG D 5 AUGUST 2017 10 Ă…RS NFEST VAL 10 Ă…RS JUB LÆUM TORSDAG D 3 AUG Ă˜ 10 Ă…RS JUBILÆUM TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. AUGUST 20 G TORSDAG D 3 AUG OR DAG D AUG Ă˜RD KOM OG NYD ET BREDT U B N Sønderhave Sko VVINFESTIVAL NFEST 10 Ă…RS UB LÆUM M G E S MODE MOD GITTE’SG MODE 3 DAUG AUG G MO TORSDAG D. 3. AUG. -Butik LĂ˜RDAG 5. Bu AUGUST 2017 -VAL 10 Ă…RS JUBILÆUM hver dag TORSDAG D-FRA 310 AUG Ă˜RDAG DLÆUM 5D.AUGUST AUGUST 2017 BB Nø gTORSDAG NFEST VAL 10 Ă…RS JUB LÆUM TORSDAG D. 3. -3.LĂ˜RDAG D. 5. VINFESTIVAL Ă…RS JUBILÆUM M AUG. AUG G MOD Nørregade V VAL 10 Ă…RS UB LÆUM Nø gd dTORSDAG D.DD LĂ˜RD KOM OG NYD ETVINFESTIVAL BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE DET MESTE AF VERDEN N Nø GITTE’S MODE TORSDAG D 3 Ă˜RDAG 5 2017 TORSDAG 3AUG. Ă˜Ă˜ V NFEST VAL 10 Ă…RS JUB gM dTORSDAG 10 Ă…RS JUBILÆUM MODE DD. 333.-AUG - Egnens smukkeste kro GITTE’S AUG BB Nørregade Nø g d G MOD Sønderhave Sko GITTE’S MODE MTORSDAG TORSDAG D 3Sko AUG LĂ˜RDAG D2017 5D AUGUST 2017 Sønderhave Nørregade TORSDAG D.NFEST AUG. -D LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST m m OM O3. M N N Butik M GG EESSMODE MODE GITTE’S MODE TORSDAG D. 3.-AUG AUG. -D. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 M Bu Nø g dTORSDAG TORSDAG DD AUG LĂ˜RDAG D AUGUST 2017 Butik M B Nø gKOM dNVERDEN E smukkeste TORSDAG 3AUG AUG LĂ˜RDAG D 5AUGUST AUGUST 2017 KOM OG NYD UDVALG AF KVALITETSVINE FRA D M Sønderhave Sko Bu Nø gBREDT - Egnens smukkeste kro -kro KOM OG NYD UDVALG AF5. KVALITETSVINE FRA MESTE AFET TORSDAG 33ET AUG LĂ˜RDAG D 55AUGUST 2017 -- Egnens kro Butik Nørregade TORSDAG D. 3. AUG. -BREDT LĂ˜RDAG AUGUST 2017 METOG OG BREDT UDVALG AF KVALIT genbrug Egnens smukkeste kro -- smukkeste Sønderhave Sko m M dNYD -BDM Egnens M MDET TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. 2017 TORSDAG D 3 AUG LĂ˜RDAG D 5 AUGUST 2017 m M TORSDAG D 3 LĂ˜RDAG D 5 AUGUST 2017 m KOM NYD ET BREDT UDVAL Sønderhave Sko m KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN TORSDAG D 3 AUG LĂ˜RDAG D 5 AUGUST 2017 M M KOM OG NYD ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET MESTE AF VERDEN TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5. AUGUST 2017 m WWW.VINFEST.DK Egnens kro -E smukkeste kroĂ…RS - kro GITTE’S MODE -VINFESTIVAL Egnens smukkeste kro - mm M ET M M EEgnens m -m Egnens smukkeste --JUBILÆUM E-E GITTE’S -smukkeste 10 m OM O NET BREDT N AFMESTE N smukkeste kro -m M M Egnens smukkeste -kro KOMKOM OG NYD BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE FRA DET FRA MESTE VERDEN - Egnens krom -kro - Egnens Egnens smukkeste kro E m -smukkeste Egnens smukkeste EEm -- Egnens smukkeste kro -kro OG NYD UDVALG AF KVALITETSVINE AF VERDEN m --Egnens Egnens smukkeste kro OM NNYD M M M ---Egnens kro -- WWW V2017 NFEST Egnens smukkeste ---m C DK DK G TTE S MODE m Egnens smukkeste smukkeste kro smukkeste m V EEgnens m -Egnens smukkeste krokro m m E msmukkeste OO NNDETFRA NN E mm G S -EEgnens smukkeste kro --m KOM OGNErhvervsrĂĽd ET BREDT UDVALG AF KVALITETSVINE DETM MESTE AF VERDEN UM E m m TORSDAG D. 3. AUG. LĂ˜RDAG D. 5.WWW AUGUST WWW.VINFEST.DK Christiansfeld E mkro GITTE’S MODE Egnens kro E m WWW V NFEST NFEST DKOM Egnens smukkeste kro Egnens kro - m smukkeste kro G TTE TTE S MODE MODE WWW.VINFEST.DK E m E m GITTE’S MODE --Egnens smukkeste --m -E-Egnens Egnens smukkeste kro --- -E Egnens smukkeste kro m m E m MODE E msmukkeste m m ---E smukkeste kro Butik Nørregade WWW VVWWW.VINFEST.DK NFEST CC DK GGGITTE’S TTE mm -- Egnens krokro Egnens E m smukkeste m m -E Egnens smukkeste - -- krommsmukkeste WWW NFEST DK Egnens smukkeste kro --kro E-m mE smukkeste TTESSMODE MODE E m EEgnens Støtter Vinfestivalen, bliv medlem.

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

74 56 32 12

D

GOD MA

8

192

G

CE

EM GENER A

D

N EN

192

8

GOD MA

8

M

CE

GOD MA

8

S

AD

8

192

192

D EA ND COOKE

192

IN

E

M

D EA ND COOKE

S

CE

G

AD

EM GENER A

D

GOD MA

G

D

G

N EN

S

M

D EA ND COOKE

IN

G

D

CE

D

8

192

GOD MA

CE

EM GENER A

E

IN

N EN

AD

M

M

HO

S

E

D EA ND COOKE

HO

M

E

IN

GOD MA

EM GENER A

HO

M

AD

ER ON TI

N EN

HO

M

ER ON TI

S

ER ON TI

E

D EA ND COOKE

ER ON TI

M

AD

CE

M

E

EM GENER A

ER ON TI

N EN

HO

M

IN

S

M

D EA ND COOKE

EM GENER A

IN

D

GOD MA

8

192

IN

E

AD

N EN

HO

M

M

CE

HO

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

G

EM GENER A

ER ON TI

N EN

ER ON TI

G

74 56 32 12

AD

D EA ND COOKE

S

74 56 32 12

WWW.VINFEST.DK Christiansfeld WWWV NFEST C DK Erhvervsrüd WWW NFEST C WWW.VINFEST.DK Christiansfeld Erhvervsrüd m m WWW VV NFEST C DK Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

G

D

GOD MA

8

G

D

GOD MA

8

192

CE

G

D

CE

IN

CE

IN

G

D

192

8

GOD MA

G

D

192

IN

CE

GOD MA

8

192

G

D

8

GOD MA

8

192

CE

IN

8

192

CE

G

EM GENER A

Frederikshøj-60

Frederikshøj TELEFON 75 -57603 TELEFON 75 57

192

8

GOD MA

D

N EN

CE

M

AD

S

E

AD

8 192

G

GOD MA

M

M

Restaur

egge egge eggelu

EM GENER A

D

N EN

HO

09/06/2017 07.51 flyer 2017 vinfestival.indd 1

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

S SSS

D EA ND COOKE Restaurant ¡ Diner Direkte

Restaurant ¡ Diner D

CE

D

GOD MA

8

192

CE

S

IN

G

D

GOD MA

G

EM GENER A

D EA ND COOKE

IN

G D

IN

G D

GOD MA

8

192 CE

IN

GOD MA

8 192

CE

IN

8

GOD MA

G

D

GOD MA

8

192

CE

IN

G D

8

192

CE

IN

192

GOD MA

CE

8

G

D

GOD MA

8

G

D

GOD MA

8

192

CE

IN

GOD MA

G

D

GOD MA

192

CE

IN

IN

N EN

AD

ER ON TI

09/06/2017 07.51flyer 2017 vinfestival.indd 1

M

IN

G D

Restaurant ¡ Diner Direkte

E

For more

flyer 2017 vinfestival.indd 1

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

09/06/2017 07.51

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 Restaurant Diner TELEFON 75 57¡ 32 18 Direkte

M

09/06/2017 07.51

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

E

GOD MA

S

WWW.VINFEST.DK WWW.VINFEST.DK WWW.VINFEST.DK

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

S

HO

09/06/2017 07.51

M

8

S

D EA ND COOKE

S

D EA ND COOKE

ER ON TI

AD

AD

HO

192

M

EM GENER A

ER ON TI

CE

N EN

EM GENER A

eggelund WWW.VINFEST egge egge d d S eggelund S WWW.VI egge d egge S egge SS egge S eggelund S ddd eg egge SS egge M

E

IN

N EN

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk M

flyer 2017 vinfestival.indd 1

E

09/06/2017 07.51

flyer 2017 vinfestival.indd 1

D EA ND COOKE

S

WWW WWW V V NFEST NFEST DK DK WWW.VINFEST.DK Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj - 6070 Christiansfeld Frederikshøj Christiansfeld - 75 F 57 32 TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18AX TELEFON 75 57 32 18 TELEFON 75 57 32 18 Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

SHOPPING flyer 2017 vinfestival.indd 1

09/06/2017 07.51

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

eggelund Restaurant ¡ Diner Direkte

M

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

WWW.VINFEST.DK

WWW.VINFEST.DK

S

74 56-32 12 C hristiansfeld Frederikshøj 6070

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

HO

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

09/06/2017 07.51

flyer 2017 vinfestival.indd 1

flyer 2017 vinfestival.indd 1

farver

Christiansfeld Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

HO

iansfeld 7 Fiansfeld 5 57 32

S

D EA ND COOKE

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk Christiansfeld

74 56 32 12 Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

TELEFON 75 57 32 18

flyer 2017 vinfestival.indd 1

AD

EM GENER A

ER ON TI

Restaurant ¡ Diner Direkte

S

N EN

ER ON TI

D EA ND COOKE

M

E

farver

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32

09/06/2017 07.51

09/06/2017 07.51

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

74 56 32 12 09/06/2017 07.51

WWW NFESTDK DK WWW VV NFEST WWW.VINFEST.DK

Christiansfeld

eggelund Restaurant ¡ Diner Direkte

S

M

AD

EM GENER A

S

D EA ND COOKE

HO

M

N EN

AD

74 56 32 12

ER ON TI

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

eggelund Restaurant ¡ Diner Direkte

M

E

E

S

M

M

D EA ND COOKE

E

HO

AD

M

EM GENER A

S

ER ON TI

M

09/06/2017 07.51 Christiansfeld

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

EM GENER A

HO

N EN

flyer 2017 vinfestival.indd 1

N EN

www.martensensbo

Christiansfeld

74 56 32 12

Christiansfeld

Christiansfeld

75 57 32 18

www.martensensboghandel.dk

09/06/2017 07.51

74 56 32 12

Restaurant ¡ Diner Direkte

ER ON TI

PĂĽ ko

flyer 2017 vinfestival.indd 1

74 56 32 12

S

S

D EA ND COOKE

farver

vinfestival.indd 1

WWW DK WWW V VN N EST ESTeggelund DK WWW.VINFEST.DK VVVNFEST WWW NFEST DK WWW NFESTSDK DK WWW.VINFEST.DK on map au Ka WWW e WWW V NFEST NFEST DK WWW.VINFEST.DK WWW V DK WWW V NFEST DK TELEFON Frederikshøj-6070 C hr istiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

Christiansfeld

AD

09/06/2017 07.51

74 56 32 12

HO

S

74 56 32 12

Christiansfeld

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

8

192

E

IN

M

A

M

farver

• www.kp-elbaek.dk FrederikshøjChristiansfeld -6070 C hr istiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

ER ON TI

HO

M

EM GENER A

D EA ND COOKE

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

192

CE

IN

G

D

GOD MA

192

CE

IN

D

G

EM GENER A

ER ON TI

N EN

flyer 2017 Christiansfeld

AD

TELEFON 75 57 32 18 09/06/2017 07.51 Christiansfeld 74 56 32 12

TELEFON 75 57 32 18

CE

G

D

GOD MA

192

8

S

M

EM GENER A

WWW.VINFEST.DK C Ch Ee d E h e b Gitte’s mode Støtter Christiansfeld ErhvervsrĂĽd an Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. mm mm C EVinfestivalen, Ch anbliv EErhver e m Christiansfeld Ch an eemedlem. ddm E hh m em Christiansfeld Støtter Vinfestivalen, m Christiansfeld WWW.VINFEST.DK Tlf . 74 56 15 11 Hjerndrupvej 10 Tlf . 74 56 15 11 Gitte’s WWW.VINFEST.DK WWW V NFEST DK Tlf. 74 56 15 11mode G tt sTlfChristiansfeld mod G tte Støtter Vinfestivalen, blivmmme WWW V NFEST DK . 74s 56 15mode 11DK Hjerndrupvej 10 WWW V NFEST G tte s mode WWW.VINFEST.DK G tte s mode Christiansfeld WWW V NFEST DK Gitte’sWWW.VINFEST.DK mode WWW V NFEST DK Gitte’s mode G tte s mode Tlf . 74 56 15 11 G tte s s DK mode WWW VG NFEST DK DK WWW.VINFEST.DK tte mode WWW V NFEST WWW V NFEST farver Gitte’s mode GV s mode GNFEST tte s DK mode WWW NFEST DKfarver WWW Vtte G tte mode WWW.VINFEST.DK G tte ssmode Gitte’s mode IN

G

D

CE

IN

G

D

GOD MA

8

192

IN

CE

GOD MA

192

8

D

N EN

ER ON TI

E

N D C OO K E

S

E

E

M

Restaurant ¡ Diner Direkte

flyer 2017 vinfestival.indd 1

74 56A D32 E A 12

DE Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk AND COOKED

09/06/2017 07.51

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32

flyer 2017 vinfestival.indd 1

Restaurant ¡ Diner Direkte

S

D EA ND COOKE

M

M

HO

M

D EA ND COOKE

AD

N EN

HO

ER ON TI

Christiansfeld

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

AD

Jernbanegade S WWW.VINFEST.DK egge dd eggelund SSS farveregge farver WWW.VINFEST.DK WWW V N DKfarver Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 TELEFON 75 57 32 18

flyer 2017 vinfestival.indd 1

M

S

ER ON TI

flyer 2017 vinfestival.indd 1 eggelund egge d farver

farver

EM GENER A

D EA ND COOKE

E

S

AD

EM GENER A

M

flyer 2017 vinfestival.indd 1

D EA ND COOKE

HO

AD

S SSS

Restaurant ¡ Diner Direkte

GENE NEM RA EN

N EN

HO

E

M

flyer 2017 vinfestival.indd 1

EM GENER A

M

E

M

Mo g n n n Morgenstjernen

74 56 32 12

N EN

ER ON TI

Christiansfeld

EM GENER A

S

M

N EN

D EA ND COOKE

HO

S

AD

ER ON TI

flyer 2017 vinfestival.indd 1

D EA ND COOKE

M

M

E

AD

EM GENER A

M

Restaurant ¡ Diner Direkte

N EN

HO

EM GENER A

N EN

ER ON TI

N EN

HO

09/06/2017 07.51

74 56 32 12

M

ER ON TI

farver

Christiansfeld

S

E

Christiansfeld Tlf. 7456 1340

Restaurant ¡ Diner Direkte

flyer 2017 vinfestival.indd 1

S

E

EM GENER A

D EA ND COOKE

M

W.VINFEST.DK Gitte’s mode

Aabenraa Tlf. 7362 3800

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

Christiansfeld Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 1340 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32 Tlf. TELEFON 7456 75 57 32 18

AD

HO

Aabenraa Tlf. 7362 3800

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

Christiansfeld Tlf. 7456 1340

ER ON TI

Christiansfeld Tlf . 74 56 15 11

M

E

Aabenraa Tlf. 7362 3800

Christiansfeld Tlf. 7456 1340

GITTE’S MODE G TTE S MODE G TTE MODE G TTE SSMODE GITTE’S MODE

EM GENER A

D EA ND COOKE

M

M

74 56 32 12

flyer 2017 vinfestival.indd 1

N EN

HO

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

N EN

AD

HO

E

Aabenraa 74 56 32 12 Christiansfeld Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340

farver

74 56 32 12

M

ER ON TI

farver

eggelund

74 56 32 12

Christiansfeld ErhvervsrĂĽd Christiansfeld Aabenraa farver Aabenraa Tlf. 7362 3800 Tlf. 7456 1340 Støtter Vinfestivalen,www.martensensboghandel.dk bliv medlem. Christiansfeld Tlf. 7362 3800 Hjerndrupvej 10 Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

GITTE’S eggelundMODE G TTE S MODE G TTE S MODE E

74 56 32 12

S

Christiansfeld Christiansfeld 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk 74 56 32

Christiansfeld

S

egge d eggelund S Christiansfeld Erhvervsrüd S S eggelund SSeggelund S eggelund SS eggelund Støtter Vinfestivalen, bliv S medlem. egge d S egge Christiansfeld Erhvervsrüd S SS egge dE h e C E Christiansfeld Ch anErhvervsrüd ed S C Ed eggelund Christiansfeld Erh S Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. m Støtter Vinfestivalen, bliv CC S EEmedlem. Christiansfeld Erhvervsrüd m mm m M

M

S

D EA ND COOKE

C Apo AApotek d C Christiansfeld ChApo n ddd Apotek CCh Apo n Apo eggelund Ch dd Apotek Christiansfeld Apon S Apo Morgenstjernen 6070 Christiansfeld M Støtter Vinfestivalen, bliv medlem. Apo M Jernbanegade +45Lindegade 2344 9246 36 Apo Apotek M Mo g6070 nChristiansfeld n n S eggelund Morgenstjernen Mo gMorgenstjernen +45 2344 9246 Mo g S Jernbanegade S Mo g Jernbanegade farver Morgenstjernen S egge d Mo gg n Mo n n eggelund S eggelund S Jernbanegade A Mo g Vn Hn n S S

Morgenstjernen

ER ON TI

HO

AD

ER ON TI

M

farver

EM GENER A

EM GENER A

S

D EA ND COOKE

HO

N EN

farver

N EN

AD

ER ON TI

farver

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

m Støtter Vinfestivalen, blivmmedlem. Apotek Christiansfeld Christiansfeld Ch C n d CChristiansfeld Apotek A Apotek C d Christiansfeld Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

farver

M

E

GITTE’S MODE

M

farver

74 56 32 12

74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk

CE

WWW NFEST DK m m C DK StøtterC Vinfestivalen, bliv medlem. m WWW VV NFEST WWW.VINFEST.DK Christiansfeld m mm Støtter Vinfestivalen, blivErhvervsrĂĽd medlem. mm m m GITTE’S MODE Christiansfeld

-EEgnens m smukkeste kro -

HO

MESTE AF VERDEN

IN

74 56 32 12

msmukkeste - Egnens smukkeste kro - kro -EEgnens -EEgnens smukkeste msmukkeste -EEgnens Efarver m kro -kro m EEEgnens m m EE m mm kro kro Egnens smukkeste E Egnens smukkeste -kro --E E E msmukkeste E m m m

ER ON TI

AUGUST 2017

flyer 2017 vinfestival.indd flyer 20171vinfestival.indd 1

09/06/2017 07.51 09/06/2017 07.51 1 flyer 2017 vinfestival.indd 1 flyer 2017 vinfestival.indd

WWW VV NFEST DK WWW NFEST DKDK WWW VNFEST NFEST WWW DK WWW.VINFEST.DK WWW.VINFEST.DK WWW VV NFEST DK

Frederikshøj-6070 C hristiansfeld Frederikshøj Christiansfeld TELEFON 75 -576070 32 18 AX - 75 F 57 32

TELEFON 75 57 32 18

09/06/2017 07.51 flyer 2017 vinfestival.indd 1

WWW V V NFEST NFEST DK DK WWW WWW V NFEST DK WWW.VINFEST.DK

flyer 2017 vinfestival.indd 1

09/06/2017 07.51

09

www.visitkolding.dk/shopping www v s t-ko d ng com/shopp ng www v s tko d ng de/shopp ng

143


Julemarkeder pĂĽ Trapholt, Designskolen og Koldinghus

Kolding Light Festival, december 2021 144

Jul i Christiansfeld


CHRISTMAS IN KOLDING Christmas is time to enjoy yourself. Head over to Santa’s Grotto, which is open throughout December, if you have not had the chance to greet him when he got to Kolding. You also have the opportunity to experience Kolding Light Festival, which will light up Kolding in the beginning of December, where the shops in Kolding City will be running extended opening hours. Get into the Christmas spirit with the many Christmas concerts in various places in Kolding or experience a Christmas-decorated Kolding Shopping Centre. You can also visit one of the many exciting Christmas markets that focus on flavour, Christmas presents, Christmas spirit and plenty of design. www.visitkolding.dk

Jul på slottet

Det store juletræ på Akseltorv

Julemandens ankomst 145


OVERNATNING

Accommodation / Ãœbernachtung

GODNAT Good night / Gute Nacht

146


Mellem gode dage er der gode nætter. Få energi til nye oplevelser med en god nats søvn. I Kolding kan du vælge luksuriøse hoteller eller smukt beliggende campingpladser – og alt derimellem. Gør det enkelt med Bed & Breakfast og bondegårdsferie, gør det til en familieoplevelse med aktiviteter og leg på en campingplads eller gør det hyggeligt på en af de skønne kroer. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine værter vil gøre deres bedste for, at du kan sove godt.

Good days are followed by good nights. Gather energy for new adventures with a good night’s sleep. In Kolding you can choose luxury hotels or picturesque campsites and everything in between. Keep it simple with a Bed & Breakfast and a farm holiday, make it a family experience with activities and games at a campsite, or stay at one of the lovely, cosy inns. Whatever you choose, you can be certain that your hosts will do their best to ensure that you sleep well.

Zwischen guten Tagen liegen gute Nächte. Holen Sie sich die Energie für neue Erlebnisse mit dem Schlaf einer guten Nacht. In Kolding können Sie luxuriöse Hotels oder schön gelegene Campingplätze wählen – und alles dazwischen. Machen Sie es einfach mit Bed & Breakfast und Ferien auf dem Bauernhof, machen Sie es zu einem Familienerlebnis mit Aktivitäten und Spiel auf einem Campingplatz oder machen Sie es sich in einer der herrlichen Gasthäuser gemütlich. Unabhängig davon, was Sie wählen, können Sie sicher sein, dass Ihre Gastgeber ihr Bestes geben werden, damit Sie gut schlafen können.

147


OVERNATNING / Accommodation / Übernachtung

bond egaa rdsfe rie.c om

Velkommen til Vejstrupgaard

Bondegårdsferie og Bed & Breakfast Bo i et naturskønt område med gode vandre- og cykelture. Også velegnet for cykelturister. Plads til 7 familier, hvor alle har eget badeværelse. Børnene kan hilse på dyrene: hund, kaniner, høns, får, grise og køer. Hanna og Poul U. Thomsen Vejstrupgaard, Vejstruprød Landevej 3 DK- 6093 Sjølund, Tel. +45 7557 4092 vejstrupgaard@post.tele.dk

– Scandic Kolding –

THE COMFORTABLE CHOICE FOR BUSINESS OR PLEASURE Perfectly located in the Triangle Area, in the heart of Denmark with only 30 minutes drive to Billund Airport and the delights of LEGOLAND® – and just two hours drive from Copenhagen. Easy to find! Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Tel: + 45 75 51 77 00 scandichotels.com/kolding

54 På kort / on map / auf Karte

KOM OG NYD UDSIGTEN!

51 På kort / on map / auf Karte

Velkommen til Enghøjgård bondegårdsferie

LDING DANHOSTEL I KO

VÆRELSER MED EGET BAD DEJLIG MORGENMADSBUFFET FLOT GÆSTEKØKKEN AKTIVITETSRUM MODERNE MØDE- OG KURSUSFACILITETER GRATIS ENTRÉ TIL SLOTSSØBADET Booking: www.danhostel.dk www.danhostelkolding.dk 56 På kort / on map / auf Karte 148

Poul og Nina Krabbe Friis - Hjarupgårdsvej 9, Hjarup, 6580 Vamdrup - Tlf: 7559 4919 krabbefriis@enghoejgaard.com

www.enghoejgaard.com 57 På kort / on map / auf Karte


MØDER, OVERNATNING & OPHOLD I SKØNNE OMGIVELSER DIREKTE NED TIL FJORDEN

Fjordvej 154 • 6000 kolding • +45 75 51 00 00 hotel@koldingfjord.dk • www.koldingfjord.dk 50 På kort / on map / auf Karte

Stay surprised. A green oasis in the heart of Kolding

Follow us

Tlf. +45 75 54 18 00 | stay@koldinghotelapartments.dk | www.koldinghotelapartments.dk

44 På kort / on map / auf Karte

149


OVERNATNING / Accommodation / Übernachtung

DANCAMPS Kolding Vonsildvej 19 6000 Kolding

41

+ 45 75521388 www.dancamps.dk/kolding

Hotel Kolding Banegårdspladsen 7 6000 Kolding

42

+ 45 7634 5400 www.hotelkolding.dk

Villa Gertrud - Bed & Breakfast Østerbrogade 4 6000 Kolding

43

+ 45 2720 4612 www.villagertrud.dk

For more

ACCOMMODATION www.visitkolding.dk/overnatning

www.visit-kolding.com/accommodation www.visitkolding.de/ubernachtung

150


OVERNATNING - 71 SKØNNE VÆRELSER MED UDGANG TIL EGEN TERRASSE SELSKABER - FØDSELSDAG, BARNEDÅB, BRYLLUP, KONFIRMATION M.M.

RESTAURANT- HUSMANDSKOST &

HOTEL I HJERTET AF KOLDING TÆT PÅ BYENS MANGE SEVÆRDIGHEDER

BOOK ONLINE! ALTID BILLIGST PÅ WWW.ZLEEP.COM

A LA CARTE MED SKØN DANSK MAD

MORGENMAD - ØKOLOGISK & LÆKKER MORGENMADSBUFFET KAN TILKØBES

ZLEEP HOTEL KOLDING

GRØNNINGEN 2 6000 KOLDING +45 70 235 635

46 På kort / on map / auf Karte

Sydbank Arena, Sportellet 55 værelser (4 handicapvenlige) - alle med bad, toilet og TV. Mulighed for fitness og tennis. 55 rooms (4 handicapped accessible) - all with bath, toilet and TV. Opportunity for fitness and tennis. 55 Zimmer (4 behindertengerecht) - alle mit Bad, WC und TV. Gelegenheit für Tennis und Fitness.

Ambolten 2-6 6000 Kolding +45 7632 6000 info@koldinghallerne.dk

www.koldinghallerne.dk/sportel

Priser fra / Prices from DKK 365,Free parking + WiFi

55 På kort / on map / auf Karte

151


MAD & DRIKKE

Food & beverage / Essen & Trinken

SMAG PÃ… KOLDING Foto: Emil Lyngbo

Get a taste of Kolding / Geschmack auf Kolding

152


Gode oplevelser skal krydres med god mad. I Kolding vrimler det med cafeer og restauranter, som hver især byder på deres egen oplevelse. Fra eksotiske opskrifter til lokale delikatesser. Skal vinen være fra Spanien eller Kolding? Skal maden være fra Tyrkiet eller Tyrstrup Kro? Uanset hvad du foretrækker, så kan Kolding servere det for dig. I og omkring Kolding finder du kroer og spisesteder, der kan forkæle selv kræsne feinschmeckere. Mange steder er der mulighed for at sidde ude og nyde det summende byliv om sommeren. A L Passagen er et yndet sted blandt koldinggensere til at nyde en forfriskning. På den engelske pub “You’ll Never Walk Alone” kan du eksempelvis nyde en lokalbrygget øl. Great experiences go well with great food. Kolding is teeming with cafés and restaurants, each offering an experience of its own. From exotic recipes to local delicacies. Do you prefer wine from Spain or Kolding? Turkish food or food from Tyrstrup Kro? Regardless of what you choose, Kolding can serve it to you. In and around Kolding there are inns and eateries that can pamper even the pickiest connoisseurs.

In many places you can sit outside in the summer and enjoy the buzzing city life. A L Passagen is a popular place amongst locals to have a refreshment. At the English pub “You’ll Never Walk Alone”, you can enjoy a locally brewed beer. Gute Erlebnisse müssen mit gutem Essen verdaut werden. In Kolding wimmelt es mit Cafés und Restaurants, die jeweils ihre eigenen Erlebnisse bieten. Von exotischen Rezepten bis zu lokalen Delikatessen. Soll der Wein aus Spanien sein, oder vom Kolding Skærsøgaard? Soll das Essen aus der Türkei oder vom Tyrstrup Kro sein? Unabhängig dessen, was Sie bevorzugen, kann Kolding Ihnen dies servieren. In und um Kolding finden Sie Gaststätten und Restaurants, die selbst die verwöhntesten Feinschmecker verwöhnen. Vielerorts besteht die Möglichkeit, draußen zu sitzen und das summende Stadtleben im Sommer zu genießen. Die A L Passage ist unter den Bewohnern Koldings ein Lieblingsort zumGenießen einer Erfrischung. Im englischen Pub „You’ll Never Walk Alone“ können Sie beispielsweise ein vor Ort gebrautes Bier genießen.

www.visitkolding.dk/mad www.visit-kolding.com/eat www.visitkolding.de/essen

153


BÆREDYGTIGHED - KOLDING 2030

Sustainability / Nachhaltigkeit

154


I Kolding vil vi bæredygtighed. Under navnet Kolding2030, arbejder vi i Kolding målrettet med at skabe fremtidens bæredygtige samfund. Vores ambition er, at vi i samarbejde med borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil gå forrest og skabe et nyt niveau af livskvalitet og bæredygtig vækst baseret på en cirkulær økonomi. Sammen vil vi omstille vores samfund og skabe øget sundhed og trivsel for alle, et klima i balance, en mangfoldig natur, et øget fokus på vand som en ressource og nye innovative forretningsmodeller, som holder vores ressourcer i kredsløb og skaber arbejdspladser. For at lykkes mødes vi i bæredygtige fællesskaber både i by og på land. Tag med på vores bæredygtige rejse og oplev, hvordan vi vil styrke den grønne indsats. In Kolding, we want sustainability. Under the banner Kolding2030, we work purposefully in Kolding to create the sustainable society of the future. Our ambition is that, in collaboration with residents, companies and educational institutions, we will take the lead and create a new level of quality of life and sustainable growth based on a circular economy. Together, we will restructure our society and create increased health and well-being for everyone, a climate in balance, a diverse nature, an increased focus on water as a resource and new innovative business models that recycle our resources and create jobs. To succeed, we meet in sustainable communities both in town and in the countryside. Join our sustainable journey and experience how we will strengthen green endeavours. Wir in Kolding wollen Nachhaltigkeit. Unter dem Namen Kolding2030 arbeiten wir in Kolding zielgerichtet an einer nachhaltigen Zukunft. Wir sind bestrebt, in Zusammenarbeit mit Bürgern, Unternehmen und Bildungseinrichtungen einen Schritt nach vorne zu wagen und die Lebensqualität und nachhaltiges Wachstum durch Kreislaufwirtschaft auf ein neues Niveau zu bringen. Zusammen möchten wir ein Umdenken in unserer Gesellschaft bewirken, die Gesundheit und das Wohlergehen aller Bürger verbessern, für ein ausgewogenes Klima und eine vielfältige Kultur sorgen, den Fokus auf die Ressource Wasser zu stärken und neue innovative Geschäftsmodelle entwickeln, die unsere Ressourcen in einem Kreislauf halten und Arbeitsplätze schaffen. Um dabei erfolgreich zu sein, treffen wir uns im Rahmen nachhaltiger Gemeinschaften in den Städten und auf dem Land. Gehen Sie mit uns auf Nachhaltigkeitsreise und erleben Sie mit, wie wir unseren Einsatz zur Förderung der Nachhaltigkeit stärken. 155


Bæredygtighed - Kolding 2030 / Sustainability / Nachhaltigkeit

BÆREDYGTIGE OPLEVELSER, SOM ER ET BESØG VÆRD Sustainable experiences / Nachhaltige Sehenswürdigkeiten

Gå en klimavenlig tur i Byparken Få frisk luft tæt på centrum, og oplev et af Koldings klimatilpasningsprojekter, som beskytter byen mod oversvømmelser. Take a climate-friendly walk in Byparken Get a dose of fresh air near the city centre and experience one of Kolding’s climate adaptation projects which protect the city from floods. Unternehmen Sie eine klimafreundliche Tour durch den Stadtpark Schnappen Sie frische Luft im Zentrum und erleben Sie eines der Klimawandelprojekte, mit dem wir die Stadt gegen Überschwemmungen schützen. Dyrehavegårdsvej, 6000 Kolding www.klimatilpasning.kolding.dk/projekter/klimavand-byparken

Bæredygtig torvelørdag – hver weekend. På Torvelørdage i Kolding kan du opleve og handle lokalt producerede madvarer, design og genbrug og få inspiration til at leve mere bæredygtigt. Sustainable Saturday market At the regular market Torvelørdage in Kolding, you can experience and shop locally produced food, design and recycling and be inspired to lead a more sustainable life. Nachhaltigen Samstagsmarkt Auf dem Koldinger Wochenmarkt, der jeden Samstag stattfindet, können Sie regional produzierte Waren, Kunstgegenstände und Second-Hand-Artikel erforschen und erwerben und sich zu einem nachhaltigeren Leben inspirieren lassen. Akseltorv, 6000 Kolding www.greenstreets.dk

156


Oplev en unik natur i Marielundsskoven Marielundsskoven er naturmæssigt helt unik. Her findes arter, der er meget sjældne både på landsplan og globalt, f.eks. svampen Strågul Slørhat ’Cortinarius koldingensis’. Måske kan du finde den? The unique nature of Marielundsskoven The forest Marielundsskoven is a completely unique piece of nature. Here, you will find species that are very rare both nationally and globally, such as the local fungus ‘Cortinarius koldingensis’. Maybe you can find it? Einzigartige Natur im Marielundsskoven Die Natur im Marielundsskoven ist wirklich einzigartig. Hier finden sich Arten, die äußerst selten in Dänemark oder im Ausland vorkommen – darunter der Pilz Cortinarius koldingensis. Mit ein wenig Glück finden Sie vielleicht ein Exemplar!

Forny din garderobe på en bæredygtig måde I Nicolai-komplekset kan du besøge Swap Spot, hvor du kan aflevere dit gamle tøj, og til gengæld få ’Wastecoins’, som du kan bruge til at “købe” nye varer, der vises på stedet. Renew your wardrobe in a sustainable manner In the Nicolai complex, you find Swap Spot a physical space that lets you drop off your old clothes and get paid in ‘Wastecoins’ that you can use to “buy” new items on display. Frischen Sie Ihre Garderobe auf nachhaltige Weise auf Im Nicolai-Komplex finden Sie den „Swap Spot“. Hier können Sie Altkleidung abgeben und erhalten dafür „Wastecoins“, die Sie einsetzen können, um neue Waren vor Ort zu „kaufen“. Skolegade 2D, 6000 Kolding (Building 5 - Nicolai) www.facebook.com/emptyswapspot

Marielundvej 20, 6000 Kolding

157


INFORMATION / Information / Informationen

Kolding Sygehus 158


VÆRD AT VIDE Good to know / Wissenswertes ALARMCENTRALEN Emergency services / Notrufzentrale

POLITI ALARM Police / Polizeinotruf

LÆGEVAGT On-call doctor / Arztbereitschaft

KOLDING POLITI Police station / Polizei

Tel. 112

Døgnåbent / Open 24 hours / Tag und Nacht geöffnet Kolding Sygehus Sygehusvej 24 6000 Kolding Tel. +45 7011 0707

KOLDING SYGEHUS Hospital / Krankenhaus Sygehusvej 24 6000 Kolding Tel. +45 7636 2000

Tel. 114

Birkemose Allé 23-25 DK - 6000 Kolding Tel. +45 7932 1499

FALCK Tel. +45 7010 2030

BILLUND LUFTHAVN Airport / Flughafen Tel. +45 7650 5050

KOLDING POSTKONTOR Post office / Postkontor Føtex, Helligkorsgade 6 6000 Kolding

TOG DSB Train DSB / Eisenbahn DSB Tel. +45 7013 1415

SYDTRAFIK Tel. +45 7010 4410

INFO Kolding has more than 2300 parking spots and in most of them you can park for free for a limited time period. See more information here (Danish only): www.parkering.kolding.dk

TAXA SYD

Tel. +45 7550 2700 159


INFORMATION

Information / Informationen

INFOPOINT i Føtex City Helligkorsgade 4, 6000 Kolding Find the other infopoints on: www.visitkolding.dk

160


Hele året har I mulighed for at hente information på de forskellige infopoints, som er placeret rundt i byen. Infopoints finder du i Føtex i Helligkorsgade, Nicolai bio og på Kolding Bibliotek. Du kan også holde dig opdateret på www.visitkolding.dk eller download Visit Kolding app’en. All year you have the opportunity to find information at the different infopoints located around Kolding or at Kolding Library. Keep updated on www.visit-kolding.com or download the Visit Kolding app. Das ganze Jahr über sind Informationen außerdem an den verschiedenen Infopoints erhältlich. Diese finden Sie an verschiedenen Stellen in der Stadt oder in der Bibliothek in Kolding. Sie können sich auch über VisitKoldings App oder auf www.visitkolding.de auf dem Laufenden halten.

info@visitkolding.dk

+457633 2111

www.visitkolding.dk 161


INFORMATION / Information / Informationen

All upcoming

EVENTS www.visitkolding.dk/events www.visit-kolding.com/events www.visitkolding.de/events

162


PUBLISHED BY: Visit Kolding and Business Kolding. PRINTED: 28.000 PHOTOS: Friis Fotografi (cover), Mogens Roy, Poul Willow Sørensen, Preben Matthiesen, Destination Lillebælt, Carsten Ingemann, Allan Hansen, Peter Kristensen, Emil Lyngbo, Lasse Lagoni, Jesper Frehr and more.

Dates and opening hours are subject to change. The publisher can’t be held responsible for incorrect information. Images and text may not be republished without permission from the publisher. FIND MORE INFO — www.visitkolding.dk

163


Dronningens Broderier I samarbejde med Museum Kolding

Foto: Leif Tuxen

24.03 – 30.12

Christian 5. Foto: Anders Hansen

Konge, kriger og salvet af Gud

13.02 – 31.08

Se programmet for familieog ferieaktiviteter 2021 på www.koldinghus.dk

Koldinghus 1, 6000 Kolding Tlf. 33 18 60 99 www.koldinghus.dk 164

5

På kort / on map / auf Karte


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.