Page 1

BUILD UP SKILLS România

Build-Up Up Skills România: Platforma și foaia de parcurs pentru calificarea forţei ei de muncă necesare în domeniul eficienţei energetice şii utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST) Horia Petran Coordonator proiect Întâlnire consultare Comitete Sectoriale 5 aprilie 2013, București


OBIECTIVELE BIECTIVELE PROIECTULUI Platforma Națională pentru Calificare implicarea tuturor actorilor relevanți pentru domeniile calificării și construcțiilor într-un un proces integrator și susținut de consultare Stadiul actual în !.

O analiză completă a stadiului actual (construcții – formare profesională continuă în domeniul EE și al SRE) definirea necesarului de forță de muncă în construcții calificată (2020) Definirea unei strategii pentru formarea forței de muncă necesară atingerii țintelor energetice pentru 2020 Stabilirea și angajarea unei foi de parcurs la nivel national pentru formarea forței de muncă necesară atingerii țintelor energetice pentru 2020 (inclusiv FPC în construcții) Participarea activă la activitățile de schimb de informații la nivel European (proiecte ale initiativei IEE Build-Up Build Skills)

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


PLATFORMA NAȚIONALĂ DE CALIFICARE NCC

 Cadru pentru un amplu proces de consultare

MDRT MDRT MECTS

MECMA

MECMA

MMFPS MMFPS

MMP

MMP AFM

FGS Familia

 Platformă deschisă Definirea “viziunii naționale” – termen scurt, mediu și lung Stabilirea foii de parcurs

ANRE

ANC

Comitet

Comitet Național deNațional Consultare

PSC

CNDIPT ARACO

Consultativ

PSC QETICS

BPIE .. .

ARACO CCIR

Build-Up Skills ROMANIA

Comitet Național Consultativ: Actorii principali pentru angajarea implementării foii de parcurs Decizii strategice Horia Petran

Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


CONSULTARE Chestionare și interviuri Întâlniri Platforma Națională de Calificare și Comitetul Național Consultativ Seminar național: București – 21 decembrie 2011 Workshop național: Brașov – 6 aprilie 2012 Workshop-uri regionale: Cluj-Napoca – 13 iulie 2012 Iași – 5 octombrie 2012 Timișoara – 16 noiembrie 2012 Seminar național: – București, 7 martie 2013 Seminar final: Build-Up Skills ROMANIA

– București, 19 aprilie 2013

2020 + Horia Petran

Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


ACTIVITĂȚI ĂȚI ȘI REZULTATE (1) 1. Introducere

Raport de analiză a stării actuale

2. Obiective şi metodologie 3. Caracterizarea sectorului clădirilor din România

4. Politici şi strategii naționale pentru atingerea țintelor 20-20-20 20 5. Statistici privind sectorul energetic şi al clădirilor Fond de clădiri, Performanța energetică, Reglementări relevante, Rata anuală clădiri noi / modernizări, Consum de energie şi utilizarea SRE în clădiri, Forța orța de muncă în construcții, Date lipsă

6. Prevederi privind educația şi formarea profesională: Sistem național de învățământ preuniversitar şi formare profesională initial, Sistem de formare profesională continuă, Scheme de calificare/ perfecționare/specializare, Certificare, Inițiative relevante

7. Decalaje între situația actuală şi necesarul de calificare pentru 2020 Scenarii privind implementarea măsurilor de eficientizare energetică și de utilizare SRE în clădiri în vederea atingerii țintelor asumatepentru 2020, Estimare necesar de calificare

8. Bariere în calificarea forței de muncă privind EE şi utilizarea SRE Bariere generale, legate de legislație şi strategii privind eficiența energetică şi utilizarea energiei din surse regenerabile, Bariere legate de competențele şi structura forței de muncă, Alte (cu efecte indirecte asupra rezultatelor aplicării strategiei 20-20-20, 20, Măsuri curente de depăşire a barierelor

RO www.iee-robust.ro EN www.buildupskills.eu

9. Concluzii Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


ACTIVITĂȚI ĂȚI ȘI REZULTATE (2) O1,2 – Arie fațadă modernizată 148.056 Arie perete opac izolat 126.840 Arie vitrată eficientă: 21.216 Arie terasă modernizată: 8.400 Arie planșeu pod izolat: 85.260 Arie planșeu subsol izolat: 8.400 Izolare rețea distrib. Sb. Inc.+acm 10.590 Recirculare acm distrib. Sb.: 1.500 Reglaj local 8.181 O3,4 – Locuințe noi - IND 390 Locuințe noi - BLOC 130 Clădiri noi - birouri/servicii (1235m²): 2.240 Clădiri noi – alte/spații com. (490m²): 74.000 O5 – Casă indiv. (1x2m²-150l): 400 Bloc - terasă (36x2m²-5000l): 173 O6 – Casă indiv. cu acop. Inclinat (2,5kW): 67.200 Bloc - terasă (10kW): 10.000 Cladire publică - primarie (3kW): 4.000 Cladire publică - scoala (4kW): 5.000 Hale ind. și sp. com. mari (100kW): 1.000 Aplicații la sol / centrale (5MW): 120 Build-Up Skills ROMANIA

mii m² mii m² mii m² mii m² mii m² mii m² mii m mii m mii c.i. mii loc. mii ap. clăd. clăd. mii m² mii m² aplic. aplic. aplic. aplic. aplic. aplic.

O7 – Centrală indiv. biomasă: O8 – Aplicație rezidențială GSHP: Aplicație comercială GSHP: Aplicație rezidențială AAHP:

299 19.500 400 8.000

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București

mii loc. aplic. aplic. aplic.


ACTIVITĂȚI ĂȚI ȘI REZULTATE (3)

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


ACTIVITĂȚI ĂȚI ȘI REZULTATE (4)

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE (5) Occupații cu relevanță ridicată pentru EE și SRE în clădiri (necesită completare semnificativă a competențelor existente /definire competențe sau calificări noi) Tabel (cuantificare) Ipoteze: - Durata curs: 360…720h (examinare inițială), - Perioadă de implementare : ~ 10 … 20 săpt., - Cursanți pe sesiune: max. 14 (Pr) - 28 (Te), - Număr de cursuri: 2,5 … 5 sesiuni/an. Alte ocupații (necesită competențe / cunoștințe suplimentare): Betonist, dulgher construcții, fierar betonist, constructor structuri metalice, montator prefabricate beton, mozaicar – faiantar, tinichigiu șantier, zidar, tencuitor, specialist montare gips-carton etc. Build-Up Skills ROMANIA

Nr crt

Denumirea meseriei

Cod COR

Necesar calificare (lucrători)

Nr. Cursuri

Nr. Formatori (FPPC)

Scenariu pesimist

Scenariu optimist

Scenariu pesimist

Scenariu optimist

Scenariu pesimist

Scenariu optimist

1

Ansamblator montator tamplarie (Finisor mase plastice, Tâmplar)

752201, 712407, 712410, 712411

389

4.722

14

169

3

34

2

Electrician în construcții

741101, 741102

0

6.675

0

239

0

48

3

Instalator (încălzire centrală şi gaze, rețele termice şi sanitare, ventilare și conditionare aer, apa/canal)

10.737

23.218

384

830

77

166

4

Instalator centrale termice biomasa

712612, 712609, 712602, 712604, 712608, 712606 in curs

108

361

4

13

1

3

5

Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

741103

106

516

4

19

1

4

6

Instalator pentru sisteme geotermale

in curs

68

413

3

15

1

3

7

Instalator pentru sisteme termice solare

741104

503

1.316

18

48

4

10

8

Instalator pompe de caldura Izolator (Izolator termic, Izolator hidrofug)

in curs

58

295

3

11

1

3

712403, 712405

21.815

49.797

780

1.779

156

356

313113

40

40

1

1

1

1

9 10

Operator surse regenerabile de energie

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


Direcții strategice Consultări Foaie de parcurs Politici pentru promovarea învățării pe tot parcursul vieții (ÎPV): Cadrul european al calificărilor pentru ÎPV (EQF) Sistem european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET)

Strategie pentru competitivitatea durabilă a sectorului construcțiilor și a întreprinderilor sale: (a) promovarea unor condiții de investiții favorabile; favorabile (b) ameliorarea bazei capitalului uman din sectorul construcțiilor; (c) ameliorarea eficienței utilizării resurselor, a performanțelor de mediu și a perspectivelor comerciale; (d) consolidarea pieței interne pentru construcții; (e) Întărirea competitivității la nivel mondial a întreprinderilor de construcții din UE. Build-Up Skills ROMANIA

Consultări (Platforma Națională de Calificare) • Cadrul național al calificărilor • Sistem modular de calificări / competențe (“cărămizi”) • Finanțare a schemelor de calificare din fonduri publice atragere fonduri UE • Cererea & Oferta de mână de lucru calificată • Sistem de monitorizare – Piața muncii & Competențe cheie • Parteneriate Industrie – Educație • Inițiative (campanii de informare / creștere a conștientizării, formare, calificare) Horia Petran

Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


FOAIA DE PARCURS – CONȚINUT

Obiective pentru anul 2020: contribuție contribuți sector construcții la atingerea obiectivelor naționale 2020 (EE și SRE) Necesarul de calificare şi decalajele din sectorul construcțiilor

competențe necesare necesarul de calificare bariere atingere obiective 2020

Raport privind strategia de calificare (draft draft))

Strategia generală pentru acoperirea necesarului de pregătire în scopul atingerii obiectivelor Identificarea măsurilor prioritare (scheme de calificare noi şi/sau actualizarea celor existente) pentru fiecare profesie relevantă pentru a îndeplini obiectivele stabilite Definire plan de acțiune implement. măsurilor identificate Monitorizarea progresului măsurilor propuse Build-Up Skills ROMANIA

RO www.iee-robust.ro Horia Petran

Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


Antreprenori / Companii cc-ții

Furnizori materiale / tehnologii

Furnizori FPC

OBIECTIVE

 Actualizarea / completarea cadrului legislativ (educație, EE și SRE)Dezvoltarea schemelor adecvate de FPC - elaborarea coerentă de SO / SPPCreșterea capacității administrative (autorități și comitete sectoriale)Federații sindicale

Comitete sectoriale

Asociații profesionale

Autorități locale

Organizații suport (ONG, Media etc.)

Autorități centrale

ACTORI

Strategia generală – obiective principale

Orizont de timp scurt

2013

2014Informare - creșterea nivelului de cunoaștere / înțelegere pentru stimularea cererii de soluții EE si SRE

Implementarea și menținerea unui cadru de asigurare a calității sistem adecvat de acreditare / autorizare a FPCOrizont de timp mediu

2015

2016

Orizont de timp lung

2017

2018

2019

 = responsabilitate principală = poate influențaIdentificarea / crearea surselor de finanțare pentru sprijinirea atingerii obiectivelor 20-20-20 20 (inclusiv de formare profesională)Înglobarea politicilor ‘verzi’ prin promovarea schimbărilor comportamentale și culturale

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București

2020


DEFINIREA ACȚIUNILOR IUNILOR PENTRU FOAIA DE PARCURS

O1: Modificarea / actualizarea / completarea cadrului legislativ (EDU, EE și SRE) • Elaborarea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor, Calificărilor • Revizuirea sistemului actual de competențe în domeniul construcțiilor şi al energiei şi realizarea corespondenței COR – Nomenclator Calificări, • Transpunere Directiva 2010/31/UE (EPBD) Legea 372/2005, • Transpunere Directive 2011/27/UE (EED), • Introducerea tarifulului fix (feed-in tariff)) pentru energie electrică din SRE, • Implementarea unui sistem de asigurare a calității în FPC, • Prevederi normative și stimulative promovare parteneriat sustenabil între domeniul educației / FPC și mediul economic (industria industria construcțiilor), construcțiilor • Organism recunoaștere competențe în construcții pentru persoanele calificate / specializate (evidență personal calificat, verificare periodică a competențelor), • Introducere în caiete de sarcini a cerințelor de calificare a personalului - execuție obiective din fonduri publice. Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


DEFINIREA ACȚIUNILOR IUNILOR PENTRU FOAIA DE PARCURS

O2: Dezvoltarea schemelor adecvate de educare, formare profesională și calificare prin elaborarea coerentă de standarde ocup. / de preg. prof. • Structurare şi detaliere CNC sectorul construcții prin analiza ocupațională a domeniului, asigurarea coerenței între calificări profesionale – ocupații – calificări, • Elaborarea SO sau revizuire SO existente nevoile reale de pe piață, pe arii de ocupații, • Analiză calificări și competențe în construcții dezvoltarea de mecanisme pentru evaluarea competentelor si validarea calificarilor, • Definirea creditelor transferabile pentru calificările profesionale și ocupațiile relevante pentru sectorul construcțiilor și pentru domeniile EE și SRE, • Dezvoltarea de mecanisme care să permită orientarea profesională eficientă facilitare opțiune reală a elevilor din învățământul preuniversitar către sectorul construcțiilor, • Formarea formatorilor implicarea centrelor universitare/de cercetare și a asociațiilor profesionale relevante, • Definire sistem de monitorizare a implementării acțiunilor (responsabili raportare și evaluare, intervale de timp relevante și instrumente de intervenție și control). Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


DEFINIREA ACȚIUNILOR IUNILOR PENTRU FOAIA DE PARCURS

O3: Creșterea capacității administrative (autorități centrale / locale și Comitete Sectoriale) • Continuarea / Dezvoltarea / Institutionalizarea PNC (ROBUST) ca structura independenta de consultare, avizare si monitorizare a strategiilor în domeniul calificării forței de muncă în construcții 2020, • Consolidarea capacității partenerilor relevanți din sectorul construcțiilor implicare activă în asigurarea calității în FPC, formarea profesionala specifica a Comitetelor Sectoriale (Construcții + Energie, Mediu procesul de validare a calificarilor din FPC, • Dezvoltarea de rețele si parteneriate pentru promovarea unor medii de lucru care stimuleaza invatarea si „regiunile regiunile de invatare”, invatare • Extinderea dialogului pentru adaptarea cifrelor de școlarizare FPI / FPC la cerințele pieței în construcții inclusiv cu implicarea actorilor principali la nivel local, • Elaborarea de instrumente adecvate pentru colectarea sau actualizarea datelor statistice referitoare la fondul de clădiri din România și la forța de muncă în construcții (bănci de date utile dezvoltării de strategii în sectorul clădirilor și al formării forței de muncă și raportării către CE a informațiilor din transpunerea directivelor europene). Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


DEFINIREA ACȚIUNILOR IUNILOR PENTRU FOAIA DE PARCURS

O4: Informare pentru creșterea nivelului de cunoaștere / înțelegere pentru stimularea cererii de soluții EE si SRE (consumatori / investitori și angajatori) • Acțiuni de stimulare a pieței de eficiență energetică și de utilizare SRE campanie nZEB • Acțiuni de creștere a vizibilității și conștientizării în vederea evoluției forței de muncă în construcții pentru asigurarea cerințelor de eficiență energetică și utilizare SRE în clădiri, organizare seminarii, ateliere de lucru, campanii de informare la nivel național sau regional, având ca scop schimbarea mentalității învechite şi conştientizarea necesității perfecționării continue a forței de muncă (asociații profesionale + autorități locale) • Acțiuni de creștere a conștientizării angajaților din sectorul construcțiilor cu privire la eficiența energetică si asigurarea sustenabilității în mediul construit, construit organizare seminarii, ateliere de lucru, campanii de informare la nivel național sau regional cu privire la eficiența energetică a clădirilor, a sustenabilității mediului construit (asociații profesionale + antreprenori în construcții) implementare acțiuni pe termen scurt și mediu, cu definirea unei strategii de comunicare pe termen lung (având în vedere strategiile europene în domeniul EE, SRE și creșterea competitivității sectorului construcțiilor). Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


DEFINIREA ACȚIUNILOR IUNILOR PENTRU FOAIA DE PARCURS

O5: Implementarea și menținerea unui cadru de asigurare a calității care să stea la baza unui sistem adecvat de acreditare / autorizare a FPC • Dezvoltarea, imbunatatirea si implementarea de instrumente specifice de asigurare a calitatii, • Imbunatatirea metodologiei actuale de autorizare a furnizorilor de formare profesionla continua, • Formarea si perfectionarea evaluatorilor de calitate, calitate • Asigurarea conformității cu Cadrul European pentru Asigurarea Calitatii, Calitatii • Asigurarea unui sistem coerent de recunoaștere a calificării obținute în condiții informale sau non-formale: • organizarea centrelor de evaluare a competențelor, • asigurare competențe specifice / tehnice de evaluare, • centrele trebuie să aibe în componență şi reprezentanți ai patronatelor şi asociațiilor profesionale implicate.

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


DEFINIREA ACȚIUNILOR IUNILOR PENTRU FOAIA DE PARCURS

O6: Identificarea / crearea surselor de finanțare pentru sprijinirea atingerii obiectivelor 20-20 20-20 (inclusiv de formare profesională) • Definirea si fundamentarea unor programe la nivel national care sa poata fi incluse in strategiiile energetice ale localitatilor, de exemplu: • programul „Casa Verde”, • inițiativa „Declaratia de Independenta Energetica” (SunE), • Micro finantari (credite pentru EE si RES), • “Bani din soare” etc. • Definirea de mecanisme de finanțare a schemelor de calificare a forței de muncă de către stat, prin programe dedicate cu nivel de finanțare bine dimensionat și instrumente pentru implementare flexibilă: • Acordarea unor voucere pentru formarea profesionala, • Alocarea unui procent pentru formare profesională continuă. • Identificarea de programe de finanțare pe termen mediu și lung pentru susținerea elaborării standardelor ocupaționale pentru ocupațiile noi introduse în COR, respectiv pentru revizuiriea standardelor ocupaționale pe arii de ocupații. Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


DEFINIREA ACȚIUNILOR IUNILOR PENTRU FOAIA DE PARCURS

O7: Înglobarea politicilor ‘verzi’ prin promovarea schimbărilor comportamentale și culturale • Educația energetică a consumatorilor din sectorul casnic și nerezidențial schimbări comportamentale (prin acordarea de consultanță energetică și prin utilizarea instrumentelor existente, de exemplu popularizarea certificatelor de performanță energetică, campanii Media) O4, • Introducerea în sistemul actual de calificare a noilor ocupații, conștientizarea conceptelor de ‘clădire durabilă” sau ‘clădire verde”, ”, cu introducerea competențelor necesare pentru montarea şi exploatarea sistemelor moderne de economisire a energiei, • Introducerea predării conceptelor de eficiență energetică și sustenabilitate în școli, • Dezvoltarea competențelor de eficiență energetică și utilizare a surselor de energie regenerabile în școlile profesionale, • Influențarea politicilor privind achizițiile publice în vederea stimulării cererii de măsuri de eficiență energetică, inclusiv produsele eficiente energetic.

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


DEFINIREA ACȚIUNILOR IUNILOR PENTRU FOAIA DE PARCURS

Acțiuni suport: diminuarea / stoparea migrației forței de muncă în construcții • Stimulare parteneriate comerciale între firme româneşti şi din UE pentru realizare de proiecte comune, cu forță de muncă autohtonă de înaltă calificare şi plătită la nivel UE. • Eliminare prețuri de dumping din licitațiile pentru achiziții de lucrări publice prin măsuri legislative şi încurajarea lucrărilor de calitate (mărirea punctajelor firmelor cu personal certificat / introducerea cerințelor de certificare în caietele de sarcini), • Schimbare mentalitate existentă calitate și nu prețul scăzut încurajarea calificării forței de muncă posibilitatea măririi salariilor proporțional cu calitatea muncii prestate, • Atragere fonduri europene relansarea activităților din sectorul construcțiilor, inclusiv utilizare SRE şi sisteme performante energetic noi locuri de muncă + calificare, • Reforma administrativă a taxelor şi impozitelor încurajare firme cu forță de muncă certificată + care se preocupă de continua calificare a forței de muncă pe care o dețin, • Implementarea metodelor europene de organizare a muncii cu accent pe FPC, pe evaluarea nevoilor profesionale ale angajaților şi remunerare = f(calitate lucrări).

Acțiuni suport: influențarea autorităților guvernamentale pentru ca politicile si legislația EE si SRE să conducă la competitivitatea sectorului construcțiilor Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Întâlnire consultare Comitete Sectoriale, 5 aprilie 2013, București


BUILD UP SKILLS România

Contact

Horia Petran Coordonator proiect București, Șos. Pantelimon 266 Tel. 021 2550835 hp@incerc2004.ro www.iee-robust.ro www.buildup.eu/ro/communities/robust Build Up Skills ROMANIA - ROBUST Project

www.buildupskills.eu

Prezentare INCERC-URBAN Project Leader-5 Aprilie 2013  

Meeting Comitete Sectoriale in Constructii, Protectia Mediului si Energie.