Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.3 | nummer 90 | mei | juni 2010 NL o 4,95 | BelgiĂŤ o 5,95

Intriges rond grottenstelsel

Gizeh Plateau

Wie bepalen het

nieuws in Nederland? plant spirits

en hun geneeskracht

De Tijd vliegt En verder in dit nummer: Boodschap van de Elders | De Staat van Nederland | Het Hart en het Global Coherence Initiative | Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn | Het is tijd voor een nieuw Wereld Tijdperk | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | De Power of Music | De Orde der Illuminati | Producten: bijzondere uitvindingen | Boekenkatern en meer...


Grenzen verleggen?

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

Wete nsch

Wete nsch

is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met interesse in grensverleggende onderwerpen. Ontdek het zelf! Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op FRONTIER MAGAZINE Nederland: 6 nrs voor € 28,95 of 12 nrs voor € 50,Europa: 6 nrs voor € 36,- of 12 nrs voor € 72,-

ap |

GRENSVER

teit Spiri tuali

LEGGE

ND MAGA

hied | Gesc

jaarga ZINE |

Myst erie enis |

ndhe | Gezo

ergro id | Acht

we nd | Nieu

Boek en

's & DVD

GRENSVER

er | numm ng 15.1

ri 82 | janua

| februa

ri 2009

| België NL o 4,95

ap | Spiri tuali

LEGGE

ND MAGA

teit | Gesc hied

ZINE | jaarga

o 5,95

enis | Myst erie | Gezo ndhe

Wete nsch ng 15.2 | numm er

83 | maart

De me een konsheid, me

Go

CriSiS

AlS he

rk ANSiN

| april 2009

Boek en

Wete nsch

's & DVD

NL o 4,95 | België

LEGGE

ap | Spiri tuali

ND MAGA

o 5,95

jaarga ZINE |

er | numm ng 15.3

| juni 2009 84 | mei

| België NL o 4,95

o 5,95

LEGGE

ND MAGA

teit | Gesc hied

ZINE | jaarga

Stamcell

enis | Myst erie

| Gezo ndhe id

ng 15.4 | numm er 85 | juli | augustus

2009

| Acht ergro

nd | Nieu we

NL o 4,95 | België

Boek en

en en de zilver Op onheil komst rawf connectie dankzij BilD ood

erBerG

o 5,95

erS

ma Een Obaticaan in het Va

De helen de ha Eric PE Arl nden van

Atlan tis her rijst

tadesiSiba,erische Taiga nasvan A Zieneres

we nd | Nieu

vrije

DNA activ ering

G!

ergro id | Acht

erger; Schaub energie

et en Noach

Al

ndhe nd | Nieu | Gezo we | Myst erie enis Boek en & DVD 's

hied teit | Gesc

GRENSVER

GRENSVER

ïDA N Collo MSt VA De opko eN ZilVer uD

id | Acht ergro

tuali ap | Spiri

iuM Maggenzoes ndheid

TIE: een op AKof geefme nt ijg ne en kr e Neemabon y ig gazin Diar 2-jar ier Ma oon -M nt Fro een 13 DO

voor nging & verjo

08 n 20 els va aancirk De gr

KA

de le Der nancië De fi

g doorlo WerelDe

13 M anen K alender

En verde r Frontier in dit numm er: Festival maand | Colloï s daal zilver en Wete nsch en & DVD' Wat dóen april | Over de en goud ap | Spiri relativ en verdeda | we Boek | Anastasia, tuali teit Boekenkatewe als we niet iteit iteit van | Nieu | Ranan r in dit numm deel theori etPaul alleen zijn? relativ | Gesc 2 nd ergro rn en de er: meer. fde Plane e enPanto de vorm hied enis de vorm | Peter Toone ne is vrij| | Over | De vis eiden| Acht | resonantie n | En nu n's Twaal van inhou is op | Grens theori kalender schap...nl | Myst | Jan Blei | de rol Gezo ndhe erie el | sitchirelativiteit van astrol wetenschap d | Excursie is het genoe uctie I Tjing e | Grensweten | Myst erie | in ogie is de weg terug van Saturnus nde schot| Gezo de g! deel | Introd er: op grens | Maya- de ban van het in de evolu pressi .nl | Fronti een vliege en juni | Over ndhe numm idels| Acht van weten 3 | I Tjing kalend hied enis leven | naar perfectie draadlozing 2008 foto-im er Saloo llen sched r in dit de ll: het was Maya-astrol er mei | i Tjing tie van het heela ergro nd schap Stop osium n | Krista er teit | Gesc n | Krista En verde kt | .. an Roswe i Tjing kalend l | Home er Symp ogie | Gezon kalender llen sched en fantasie | Nieu er saloo | Spiri tuali Drs. P spree te | Fronti rn en|meer. opatis we Boek | | Fronti er: .. Brandweerm els | Mayadheidsprodjuli en augus deel 3 | groningen nsch ap Deven numm schap.nl Boekenkate en meer. en & DVD tus | vrij ch arts en waarh astrologie ucten | r in dit halskanker,d | Column Rick astrologie | Wete Draadloos d | grensweten nkatern eidszo 's Boekenkate energie | fronti | en verde baarmoeder | Boeke vs van inhou Adamah | MayaGRENSVER van inhou sproducten rn en meer. er Symp eker Tinus Smits Gardasil e en de vorm min o 5,95 osium | LEGGE gezondheid .. n Benja | België lucas Slage| ND MAGA van theori | Colum NL o 4,95 ZINE | r: Saloon er 2009 jaarga er Fronti ng 15.6 | oktob

nt Braba nters in Encou Close

GRENSVERL

EGGEN

D MAGA

jaarga ZINE |

er | numm ng 15.5

86 | septem

ber

| numm er

87 | novem

ber | decem

ber 2009

NL o 4,95 | België

o 5,95

interview DAVi D ic kE

AtlAnt

WelkomstgeschenkEN (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement 5 oude nummers kado • bij een 2 jarig abonnement 12 oude nummers kado

abonnementen informatie Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl abonnementsprijs Een jaar abonnement op Frontier Magazine (6 nummers) kost in Nederland € 28,95 en in Europa € 36,Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Nederland € 50,- in Europa € 72,cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf

kRANt thE MAyA tiMES GRAtiS

E Cori Patriciat MAtEriAliSM 2012 n he B : e is DN S & Siriu

Einde va

Van wi

| ontwaken Mysteriën ban van het niet? | Maya : in de eren of | Lucas Slager de evoluatine ie | Vaccin us in sium ssie-epidem| Frontier SympoDe rol van Saturn | | De depre Trentelmanvan heilige rook sbewijs er: ersoon iew met Henk numm kracht het Nazi-p r in dit interv ging: de En verde opstanding van en oktober | | Smud . kanker ber en meer.. De weder er septem | Asperge tegen nkatern i Tjing kalend astrologie 2009 | Boeke Award Maya| er leven Fronti heelal | van het

het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is. ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 16.4), indien wij uw aanmelding en betaling voor 30 juni 2010 hebben ontvangen. abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 30 juni 2010. • Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ont-

is

in Amste orb rdam

ooGSt graanc ndse irkels Nederla

verlicht of verl oren?

En verde r in dit Reuzen numm er: op geneeskruidde Salomonseil anden | Hoe Neder of the ancesten | Talks about weerstand ors gathering Mind over Matte land ten onder ging | De | Lucas | Frontier Slager: r | Interview met Maya van Crystal In de Henk Academy de | Organ ban van het leven Trentelman | eeuwige tijd | Akhald ische voedin Fronti | g | Boeke Maya-astrologie er Symposium an en | Return nkatern | en meer.. Pure Planet | Gezonde .

vangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.

& DVD 's


REDACTIONEEL

COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 16.3 

nummer 90

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Jeroen Kumeling Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Lisette Hennen, Henk Jelgerhuis Swildens, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Peter Tuip, Frans Vermeulen, Ruud Vlak, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho MStudioos, Bloemendaal, Mimi Sugarman Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverfoto: Nico Steijn Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Nieuws

Op 24 april jongstleden is privacy-voorstander en activist Aaron Boudewijn onverwacht op 24-jarige leeftijd overleden. Aaron was, net als vele lezers van Frontier Magazine, het niet eens met het afgeven van een vingerafdruk voor de centrale database die de overheid daarvoor gebouwd heeft. Een paar maanden geleden hoorden we voor het eerst van Aaron Boudewijn. Er was een student uit Utrecht die weigerde zijn vingerafdrukken af te staan voor de paspoortdatabase. Hij wilde een rechtszaak nadat zijn aanvraag voor een ID kaart, na zijn weigering zijn vingerafdrukken in een database te laten registreren, niet in behandeling werd genomen. Hij kreeg aandacht van de media. Hij was de eerste Nederlander die tegen de paspoortwet ging procederen. Hij werd daarmee een baken van hoop voor al die anderen die niet willen dat de overheid over hun biometrische gegevens beschikt. Weinig mensen wisten dat het niet goed met Aaron ging, en dat hij regelmatig naar het ziekenhuis moest. Ondanks deze tegenslag probeerde hij met veel moeite op de been te blijven. Volgens zijn vader overleed hij aan een epileptische aanval. Wellicht dat de spanning hem fataal werd? Laat het overlijden van Aaron niet voor niets geweest zijn en laten we met zijn allen de fakkel brandende houden. De heldendaden en het overlijden van Aaron werden amper in de media gecoverd. Waarom blijft een vraag, maar na het lezen van het artikel “Wie bepalen het nieuws in Nederland” in deze editie van Frontier Magazine zal duidelijk zijn wie het weergeven van het nieuws in Nederland en wereldwijd bepalen. Wat wel in het nieuws kwam is de aswolk van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajokull. Europa werd een kleine week gegijzeld door deze vulkaan, wat door velen gezien wordt als het begin van meer natuurlijk onheil in de aanloop naar 2012. Als klap op de vuurpijl kwam de mededeling van de zeer gewaardeerde natuurkundige Stephen Hawkins. Hij gelooft dat buitenaards leven ongetwijfeld bestaat, maar hij waarschuwt er voor om contact met ze op te nemen. Volgens Hawkins heeft buitenaards leven zich verder kunnen ontwikkelen dan de mensheid. “Kijk maar naar de ontwikkeling van de mensheid. Maar misschien willen we die wel niet ontmoeten. Ik stel me voor dat ze in massieve ruimteschepen leven omdat ze alle bronnen op hun eigen planeet hebben verbruikt. Misschien zijn het nomaden, op zoek naar een nieuwe planeet.” Dat zou volgens de natuurkundige een ramp kunnen betekenen voor het menselijke ras. “Als ze ons bezoeken zou dat net zulke gevolgen kunnen hebben als toen Columbus in Amerika aankwam. Dat is niet goed afgelopen voor de indianen.” Hebben we hier inderdaad te maken met een mening van niet de eerste de beste, of probeert men nu ook al angst in te boezemen voor het bestaan van buitenaards leven? We zullen extra alert moeten blijven als er zogenaamd aliens op aarde zouden landen. Hebben we dan te maken met echte, vredelievende, aliens of zijn het, agressieve, nep-aliens van de geheime regeringen? PS: Op 10 juli a.s. vieren we in de Fontier Bookshop de 144ste verjaardag van Nicola Tesla. Ere wie ere toe komt! Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine mei | juni 2010   16.3 Frontier     3


INHOUD

spiritualiteit

Het is tijd voor een nieuw Wereld Tijdperk Bestaat er een Tijdcode Calculator, die de toekomst kan voorspellen? Is 2010 het jaar waarin het lot van de mensheid op het spel staat? Kunnen we samenwerken om de hachelijke kwesties van onze wereld op tijd aan te pakken, de 2012 doemscenario’s te herschrijven en om een betere toekomst te scheppen? Een interview met Gregg Braden.

6

16

50

44 mysterie

Boodschap van de Elders De Kogi’s, de hoeders van Moeder Aarde, leven in de bergen van de Sierra Nevada in Colombia. Het grootste deel van hun woongebied is eeuwen bezet door kolonisten. Sinds enkele decennia worden er weer nieuwe gemeenschappen gebouwd in gebieden die teruggekocht zijn van de kolonisten. De laatste paar jaar worden ze weer met rust gelaten.

wetenschap

Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau Toen Andrew en Sue Collins samen met Nigel Skinner-Simpson in maart 2008 het vergeten grottenstelsel onder het Gizeh Plateau betraden wisten ze dat ze een uiterst belangrijke ontdekking hadden gedaan. In een 200 jaar oud, obscuur dagboek dat ergens in het British Museum verborgen lag waren de grotten kort beschreven. Gedurende die 200 jaar werd Gizeh uitgebreid uitgekamd en onderzocht waarbij de bijna ontelbare vondsten plichtmatig werden gecatalogeerd. Maar niemand herontdekte de grotten.

4     Frontier 16.3   mei | juni 2010

achtergrond

Wie bepalen het nieuws in Nederland? De onafhankelijke media in Nederland zijn nagenoeg ter ziele. Steeds meer mediabedrijven zijn in steeds minder handen. Op een enkele uitzondering als De Groene Amsterdammer na, zijn de media in de loop der tijd overgenomen door almaar grotere corporaties die op hun beurt bijna allemaal in bezit zijn van slechts enkele machtige families. Vaak betreft het families met invloedrijke connecties en een dubieus verleden.


INHOUD

gezondheid

spiritualiteit

Plant Spirits en hun geneeskracht

10 De Tijd vliegt

James Cameron’s blockbuster Avatar laat ons kennismaken met de weelderige oerwouden van planeet Pandora en haar bewoners, die op een wel heel bijzondere manier communiceren met de hen omringende natuur. Science fiction? Helemaal niet, zegt hedendaagse Plant Spirit Medicine Practitioner en kruidengeneeskundige Andrew Cox. Sterker nog: plantenzielen gebruiken ons menselijk bewustzijn als hun Avatars om hun wijsheid door te geven.

We leven in een wereld waarin je vaak hoort zeggen dat de Tijd snel gaat en het leven zomaar voorbij is. De Tijd vliegt voorbij, zeggen we dan. Is dat echt zo of zijn wij het die voorbij gaan?

24 H et Hart en het Global Coherence Initiative

Joke Jonkers maakt binnen haar bureau HeartandMind, veelvuldig gebruik van hartcoherentie. De resultaten zijn positief en krachtig.

64

geschiedenis

30 D e Orde der Illuminati

Dat Hollywood een van de meest geraffineerde instrumenten is om misformatie voor New World Order te ventileren is al lang geen geheim meer.

wetenschap

56

36 D e Power of Music

Muziek is meer dan alleen geluid. Dat is het uitgangspunt van de Hi-Fi Mystery School, een Amsterdams samenwerkingsverband tussen verschillende vooruitstrevende musici, sound designers en animators. achtergrond

Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn

Net als veel lezers van Frontier Magazine volgt Peter Toonen al jaren de bezigheden van de Engelse onderzoekschrijver David Icke, die met zijn controversiële werk door velen wordt gezien als het kopstuk van de mondiale complottheorie beweging. Icke prikt met veel geestdrift de illusies door over alles waaraan wij op onze planeet uiterlijke macht en waarde geven.

achtergrond

40 D e Staat van Nederland

Binnenkort zijn er landelijke verkiezingen. De partijen maken zich op om de strijd aan te gaan om de kiezer. Tijd voor een terugblik.

En verder... 3 Colofon 15 maya-astrologie 23 producten: bijzondere uitvindingen 70 In de Ban van het leven (deel 5 van 52) 73 Boekenkatern

mei | juni 2010   16.3 Frontier     5


advertenties

22     Frontier 16.3   mei | juni 2010


Frontier verkoopt ook...

2

Bijzondere uitvindingen…

3 4

5

6

7 1

8

1. RVS water Vitaliser Te gebruiken als RVS generator. Bruikbaar als water vitaliser en opladen van alle mogelijke voorwerpen en dranken. De energielading blijft, afhankelijk van het materiaal, minstens 1 maand in het voorwerp. Gebruik dranken: vul een glazen fles met de drank, bv. kraanwater, en plaats in de container. Plaats andere flessen rondom de generator. Proef het zelf, water verandert letterlijk van smaak! Code: WAVI Prijs: € 74,2. P.C Plasma Zapper Voor elektrotherapie en bioresonantie is plasma nog altijd het meest efficiënte middel om draadloos helende signalen naar het lichaam te sturen. In de behuizing van de plasmabol van 8 cm doorsnede is een speciale versterker ingebouwd die het standaard signaal van de audio-uitgang van een PC versterkt. Hierdoor wordt het plasmasignaal gemoduleerd met de uitgestuurde frequenties. De standaard plasma frequentie is verhoogd naar 30.000 Hertz zodat, zonder modulatie, de plasma als een Hulda Clark zapper werkt. Via een standaard USB connector wordt het toestel van stroom voorzien. Code: PCPZ Prijs: € 160,3.Tachyon Bach Bloesem Cellen Zeven glascellen in chakrakleuren. De cellen zijn extra geïmpregneerd met alle Bach bloesems en de 50 meest gebruikte homeopathische remedies. Neutraliseert negatieve invloeden in een straal van 1 tot 2 meter als je de cellen op het lichaam draagt. Versterkt het immuunsysteem en activeert de lichaamseigen zelfgenezende krachten. Code: TABA Prijs: € 30,4. Getachyoniseerde Kristallen Bal 3D met Merkaba lasering Getachyoniseerde kristallen bal van 10cm doormeter met 3D lasering van de Merkaba. Schept orde (neg-entropie) en neutraliseert negatieve invloeden (o.a. elektrosmog) in alle richtingen in een bereik van 30 tot 40 meter. Gewicht: 2,2 kg. Geleverd in een giftbox met goudbelettering en blauwe bekleding. Inclusief getachyoniseerde kristalstaander van 35x35x35 mm. Code: KRBA Prijs: € 104,-

5. Tachyondeken (210 x 130 cm) Enorm vele toepassingen mogelijk. Onder de matras werkt het uitstekend om alle negatieve stralingen in de slaapkamer te neutraliseren. Opgevouwen en met dubbelklevende tape te bevestigen in het deksel van de zekeringkast: neutraliseert het elektriciteitsnet en kan tot 10% verbruik besparen. Opgevouwen te gebruiken op het lichaam, onder kussens (ook voor dieren) en om producten op te laden als onzichtbare tachyonstraler. Ook geschikt als nooddeken om bij ongeval de patiënt te bedekken. Op maat te versnijden als onderlegger voor voedselbewaarplaatsen zoals in koelkast. Code: TADEK Prijs: € 27,6. Platonische staaf Combinatie in getachyoniseerd kristal van de vijf platonische lichamen, de hoofdbestanddelen van de heilige geometrie. Ze staan voor de levenskracht, namelijk: water, lucht, aarde en vuur. Elke molecule heeft één van deze patronen. Zeer sterke werking, vooral op acupunctuurpunten. Afmeting: 100mm, zowel als staaf, als losse onderdelen te koop. Tetrahedron = (Vuur), Hexahedron = (Aarde), Octahedron = (Lucht), Icosahedron = (Water), Dodecahedron = (Akasha) Code: PLST Prijs: € 35,- (los), € 40,- (als staaf) 7. Plasma Zapper met Tesla Coil Deze Plasma zapper heeft 6 verschillende functies waaronder een 8.7Hz Schumann frequentie (goed tegen elektroscoop zoals GSM, P.C, Wifi en Dect straling), 727Hz (Healing Frequentie), Mozart Effect “Für Elise” (genereert een fijne atmosfeer en bevordert de groei van planten), MP3 ingang, ingebouwde microfoon en Rife Frequentie. Een fantastisch apparaat om in huis en voor jezelf een gezonde sfeer te creëren. Code: PLZA Prijs: € 240 8. Ultra Zapper Meest veelzijdige elektrotherapie apparaat met MP3, Hulda Clark, R. Rife, B. Beck en Lakhovsky technologie combinatie. Met eventueel de mogelijkheid om zelf colloïdaal zilver te maken, en nog veel meer, namelijk: Led therapie, Clark Tand zappicator, Clark voedsel Zappicator, Beck Bloedzapper, Clark zapper, Rife Generator en je kunt er ook digitale homeopathie mee uitvoeren. Kortom alles in 1 apparaat! Code: ULZA Prijs: € 320,-

mei | juni 2010   16.3 Frontier     23


advertenties

magic lessen van - RAMANA -

Tijdens 5 privé lessen van drie kwartier leert u over de geschiedenis, psychologie, het gebruik en misbruik van magic en mentalisme. U leert natuurlijk ook de geheimen achter een groot aantal magische en mentalistische effecten en u leert ze zelf uit te voeren! Lessen vinden plaats in Ramana’s Mystery Lab te Zaandam of in Amsterdam nabij het Centraal Station. Schrijf je nu in: magicschool@ramana.nl Meer info: www.ramana.nl

Aqua OPTIMIZER® voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater.

WWW.WORLDPEACECHILD.COM Avatar Festival

Evenement voor jong en oud Avontuurlijk spel door de beschavingen

28 & 29 Augustus 2010

De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 miljoen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electrochemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving. Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking. 30 dagen niet tevreden - geld terug garantie.

Erkmederstrand Nieuw Album

'Prayer for the Children' 'Love Sym-Potion'

Symposium:Bewustzijn,Intentie, Verbondenheid en Liefde

Zondag 10-10-10

Voor meer informatie of vragen ga naar: www.worldpeacechild.com of stuur een mail naar: info@worldpeacechild.com

72     Frontier 16.3   mei | juni 2010

Vitaliteit Service, 020-4720397 vitaliteit-service@zonnet.nl


Tijdschriften FrontierPublishing

DVD

literatuur Worldshift 2012

De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek, hoger bewustzijn. Ervin Laszlo De crisis, de klimaatverandering en andere sociale en ecologische ontwikkelingen zijn voor velen redenen om te wanhopen. Maar crisissituaties bieden juist vaak mogelijkheden voor verandering. Ervin Laszlo brengt in Worldshift 2012 de inzichten samen van spirituele leiders en wetenschappers zoals Albert Einstein, Vaclav Havel, Eckhart Tolle en Ken Wilber. Laszlo laat zien hoe we ons huidige, vaak beperkte bewustzijn kunnen vervangen door het holistische bewustzijn van het Akasha-veld. Wij hebben de mogelijkheid om ons huidige politieke en economische stelsel te veranderen in een duurzaam model waar mensen, natuur en aarde gerespecteerd worden. Dit boek inspireert je onze wereld groener en de aarde beter te maken. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203868 | € 19,90

Code : WRSH

MMS

Nieuw

Een krachtige vijand van ziekteverwekkers Dr. Larry A. Smith Miracle Mineral Supplement, MMS, is een krachtig middel tegen allerlei ziekteverwekkende bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Het kan een doorbraak zijn in de strijd tegen ziektes als diabetes, de ziekte van Lyme, aids, tbc, kanker, malaria en psoriasis. MMS is een oplossing van natriumchloriet en gedestilleerd water, met een toevoeging van citroenzuur. Het geneest niet, maar MMS doodt de ziekteverwekkers waarmee het in aanraking komt, zodat het immuunsysteem intensiever de genezing kan bewerkstelligen. Het is een sterk middel om toxinen uit het lichaam te verwijderen. MMS heeft geen bijwerkingen en het laat de gezonde bacteriën met rust. (2010) 150 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150104 | € 15,90

Code : MEKVZ

Het subtiele lichaam

Een encyclopedie van de energetische anatomie Cyndi Dale We staan er niet altijd bij stil, maar genezing is van nature energetisch van aard. Omdat elk gezondheidsprobleem zowel een fysieke als een energetische component heeft, heeft zelfs de verzorging van een klein wondje al impact op het spirituele, mentale en emotionele welzijn van het lichaam. Het subtiele lichaam is een uitgebreid naslagwerk, gericht op de wereld van onze onzichtbare anatomie, waar genezing eigenlijk plaatsvindt. Dit boek biedt een schat aan termen, illustraties en gedetailleerde uitleg over onze energetische biologie en hoe deze aan ons fysieke wezen is gerelateerd. Deze onschatbare informatie helpt je de kennis van geïntegreerde gezondheidszorg te ontwikkelen om op die manier cliënten te helpen of jezelf. (2010) 424 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638843 | € 35,00

Ontmoeting met Saint Germain. Deel 2

Godfré Ray King In dit boek neemt de meester Saint Germain zijn vroegere zoon en vriend uit vele incarnaties Godfré mee voor het vervolg van zijn spirituele ontdekkingsreis die hem de adembenemende pracht van de hogere dimensies openbaart. De tijd is aangebroken dat de mensheid van deze aarde meer erkenning dient te gaan geven aan de werkzaamheden van de opgevaren Meesters en de legioenen van engelen die onophoudelijk hun licht en hun hulp aan de mensheid aanbieden. Er zou een bewuste en betere samenwerking dienen te ontstaan tussen het mensdom op aarde en deze grote Wezens die optreden a1s beschermers en leraren van de menselijke evolutie in deze fysieke sfeer. (2010) 280 Pagina’s | Paperback | uitg. Amethist Pers | ISBN 9789071219108 | € 15,95

Code : ONSG2

Code : SUBL

Frontier 16.3   mei | juni 2010     73


BOEKEN | DVD’s

Colloïdaal zilver – Een natuurlijk antibioticum

Werkzaamheid, toepassingen en ervaringen . Josef Pies Colloïdaal zilver (zeer fijne zilverdeeltjes) is een effectief middel tegen bacteriën, virussen en schimmels en wordt wel een natuurlijk antibioticum genoemd. Het kan ingezet worden voor de behandeling van ziektes en aandoeningen bij mensen, dieren en planten. Naast inwendig en uitwendig gebruik vindt het bijvoorbeeld ook toepassing als schoonmaakmiddel of om groentes langer vers te houden. Colloïdaal zilver is zo veelzijdig inzetbaar dat het in geen enkel huis zou mogen ontbreken. Natuurwetenschapper dr. Josef Pies studeerde biologie en promoveerde in de cytologie. Na zijn studie werkte hij in de farmaceutische industrie. (2010) 130 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150241 | € 14,90

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Ashtar een Huldeblijk

Tuella Een uniek boek van de galactische Federatie, Ashtar, als aanvoerder van een Command, in dienst van Lichtrijken voor de evolutie van alle werelden, waar de Aarde, als een klein puntje zo groot in het Grote Geheel, bijbehoort. In nauwe samenwerking met de Aartsengel Michaël.Er is een logo aan Tuella aangereikt, wat een beschermende werking en betekenis heeft; duidelijk in het boek uitgelegd. (1985) 146 Pagina’s | Paperback | uitg. Osiris | ISBN 9072676033| € 15,50

Code : ASHT

Anthony Borgia Er zullen maar weinig mensen zijn die er bij tijden niet eens over hebben nagedacht, wat er na de dood met hen zal gebeuren. De meesten van hen hebben zich een voorstelling gemaakt van wat we de hemel en de hel noemen,doch voor iets preciezer dan de conventionele denkbeelden over dit belangrijke onderwerp moeten we ons tot andere, meer definitieve bronnen wenden. Vele jaren geleden schreef monseigneur Robert Hugh Benson, de zoon van een vroegere aartsbisschop van Canterbury, het boek “The Necromancers” (de geestenbezweerders) een werk, dat zeer veel opgang maakte, maar dat een verwrongen kijk gaf op het onderwerp van communicatie met gestorvenen. (2010) 330 Pagina’s | Paperback | uitg. Eigen Boek | ISBN 9789079538904 | € 16,50

Code : ONGW

74     Frontier 16.3   mei | juni 2010

Vitaminen, mineralen en hun effect op je gezondheid Brian R. Clement Men is zich er vaak niet van bewust dat er misleidende informatie staat op de etiketten van voedingssupplementen of men die nu bij de drogist of bij the reformzaak koopt. Het merendeel van deze supplementen is afkomstig uit laboratoria van de farmaceutische industrie en wordt kunstmatig geproduceerd. Bijna alle medisch wetenschappelijke studies op het gebied van voedingsstoffen en gezondheid baseren zich op het gebruik van synthetische voedingssupplementen. Er bestaan duidelijke verschillen tussen natuurlijke- en synthetische supplementen en hoe deze invloed hebben op je gezondheid. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203769 | € 17.90

Code : SUPL

Code : COLZ

Het Leven in de Ongeziene Wereld

Supplementen onder de loep

Succeskompas

Richting geven aan je leven en werk Theo Buijsrogge Succeskompas, richting geven aan je leven en werk toont je de essentie van je bestaan, hoe dit werkt en wat je er in de praktijk mee kunt doen. Over accepteren van het heden en loslaten van het verleden. Om vrij de toekomst te creëren met wat je zegt, denkt en doet. Vanuit een ruimer perspectief kijk je vervolgens naar de evolutie van je essentie. Die evolutie blijkt meerdere levens te omvatten, waarin je focus verschuift van fysiek naar bewustzijn. Elk leven heeft een specifek doel. Met deze inzichten ontwikkel je je eigen succeskompas, en geef je vanuit je essentie succesvol richting aan je leven. Je succeskompas volgen geeft inspiratie, passie en energie. In organisaties leidt dit tot succesvolle producten of diensten en gemotiveerde medewerkers. (2010) 288 Pagina’s | Paperback | uitg. Quist | ISBN 9789077983546 | € 24,50

Code : SCCS

Groene magie

De verborgen krachten van het plantenrijk Scott Cunningham Groene magie - De verborgen krachten van het plantenrijk beschrijft de folklore en magische eigenschappen van meer dan 400 planten. Het boek behandelt niet zozeer de moeilijk verkrijgbare, esoterische plantensoorten als wel veel oude bekenden: uien, cashewnoten, appels, rijst en sla..., maar ook dille, basilicum, venkel, knoflook en peterselie. Van iedere plant wordt de meest populaire volksnaam, de Latijnse benaming, andere veelgebruikte namen, de aan de plant toegedichte krachten en de magische toepassingen ervan beschreven. Een verklarende woordenlijst en uitgebreide tabellen waarin namen en gegevens eenvoudig kunnen worden opgezocht, maken Groene magie tot een waardevolle, praktische gids. (2005) 334 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9069636727 | € 19,90

Code : GRMA

Kind van Licht

Op reis door de dimensies Sup Hee Komen Kind van Licht is een geschenk voor diegenen, die op weg zijn naar enheidsbewustzijn. Kind van Licht vertelt verhalend, relativerend en theoretiserend wat het pad naar verlichting inhoudt en geeft daarbij tips, inzichten enopenbaringen, die de schrijfster van de gelijknamige column aan den lijve heeft ervaren en nauwkeurig heeft gedocumenteerd. Via een cross over van de ontwikkelingspsychologie, lichtwerk, padwerk, innerlijk kindwerk en ontroerende autobiografische momenten geeft Sup-Hee inzicht in het verlichtingsproces, dat steeds meer mensen in deze nieuwe tijd individueel en gezamenlijk doorlopen. (2010) 172 Pagina’s | Paperback | Eigen Beheer | ISBN 9789081500814 | € 19,95

Code : KVL

Westerse esoterie en oosterse wijsheid

Esoterische traditie door de eeuwen heen Slavenburg & van Schaik Naast het pad van de rede en het pad van het geloof is er een derde weg: het pad van de gnosis. In dit boek worden die verbindingen zichtbaar en zien we de samenhang tussen de verschillende onderwerpen, stromingen en personen, zoals het oude Egypte, kosmologie, Griekse filosofen, Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, het mystieke jodendom, Jezus van Nazareth, Bijbel, Nag Hammadi en apokriefen, gnosis en orthodoxie in het christendom, Mani en Mohammed, de Kelten, kerkvaders en concilies, mystiek, katharen, graallegenden, Hermes en de hermetische traditie, alchemie, kabbala, mystieke Islam, soefisme, rozenkruis, vrijmetselarij, theosofie, Rudolf Steiner, Gurdjieff, C.G.Jung en vele andere. (2010) 440 Pagina’s | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203974 | € 39,90

Code : WEOW


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh Waar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. (2010) 128 Pagina’s | Paperback | uitg. Ellen Rauh | ISBN 9789081220736| € 14,90

De Vierde Dimensie

Homeopathie

Het levende universum

Code : VDIM

Code : HKSG

Code : HLU

Code : OEIN

De dimensie van het Niets Ellen Rauh De vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde. (2009) 155 Pagina’s | Paperback | uitg. Ellen Rauh | ISBN 9789081220729 | € 18,50

Het Ayurvedische kruidenboek

Elektromagnetische vervuiling

40 recepten voor een gezond leven Deepak Chopra Deepak Chopra en David Simon beschrijven in dit boek de veertig meest gebruikte kruiden uit de ayurvedische keuken. Van ieder kruid zijn de botanische kenmerken opgenomen, maar ook vindt de lezer instructies voor het gebruik ervan en een lijst van de klachten waarbij het kan worden ingezet: van spijsverteringsproblemen tot pijn in het algemeen, van mannen- en vrouwenkwaaltjes tot artritis, van problemen met de bloedsomloop tot stemmingswisselingen. Dit is een praktisch naslagwerk dat laat zien hoe je op een natuurlijke wijze een hogere weerstand, hernieuwde lichaamskracht en meer energie kunt verwerven. (2010) 270 Pagina’s | Hardcover | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638997 | € 24,90

Code : HAK

Gevolgen voor lichaam en geest Stefan Brönnle & Ulrich Kurt Dierssen Of mobieltjes slecht zijn voor je gezondheid? De een zegt van wel, de ander vindt het maar onzin. Veel mensen willen het niet eens weten …Overal in onze leef- en woonomgeving zijn we omgeven door apparaten en leidingen, die elektromagnetische straling afgeven. Computers, mobieltjes, magnetrons, radio, tv en elektrische bedrading produceren allemaal elektromagnetische velden. Wat zijn de effecten van deze straling op ons geestelijk en lichamelijk welzijn? Op basis van feitelijke en technische informatie en vanuit hun jarenlange praktijkervaring in de bouwbiologie bewijzen de auteurs de schadelijkheid van elektrosmog. (2010) 180 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203721 | € 17,90

De kracht van subtiele geneeskunst Tinus Smits Tinus Smits is een gerenommeerd homeopathisch arts die de homeopathische geneeskunde een duidelijke eigentijdse richting gegeven heeft. In Homeopathie, de kracht van subtiele geneeskunst gaat hij in op vragen als: Hoe werkt een homeopathische behandeling? Waarom is een homeopathisch geneesmiddel geen placebo? Welke verschillende werkwijzen zijn er in de homeopathie? Wat kan homeopathie betekenen voor chronisch zieken? Door de gedegen achtergrondinformatie en een schat aan sprekende voorbeelden uit zijn eigen praktijk schreef Smits met dit boek een getuigenis van de sublieme werking van de homeopathische geneeskunde. (2007) 256 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069637747 | € 14,90

Waar zijn we? Wie zijn we? Waar gaan we naartoe? Duane Elgin De wetenschap ziet van oudsher het universum als een inerte massa en een lege ruimte. Duane Elgin brengt bewijzen vanuit de kosmologie, biologie en fysica samen en laat zien dat het universum niet dood is maar levend. Hij onderzoekt op welke wijze deze visie in harmonie is met de belangrijkste spirituele tradities in de wereld en legt uit hoe deze visie ons zelfbeeld, onze plek in de kosmos en de evolutionaire weg van de mens verandert. Om uit de bestaande wereldcrisis te komen is het belangrijk om samen te leven in plaats van elkaar en de aarde te exploiteren. Van het grootste belang is het om duurzaam en in harmonie met elkaar te leven.(2010) 260 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203783 | € 19,90

Astrologie in alle eenvoud

Het Gaia-project 2012

Code : ASEE

Code : GAIP

Gary Goldschneider De astroloog Gary Goldschneider is een fenomeen. In dit nieuwe, ambitieuze boek draait alles om het verbeteren van je relaties: hoe kan astrologie je helpen een betere band op te bouwen met je werkgever, vrienden, familie, geliefden, collega’s enzovoort? Kennis van astrologische basisprincipes leert je bijvoorbeeld een Ram te overtuigen, samen te leven met een Stier, indruk te maken op Tweelingen, geldzaken te bespreken met een Kreeft, vriendjes te blijven met een Leeuw, slecht nieuws over te brengen aan een Maagd, vakantie te overleven met een Weegschaal, spannender seks te hebben met een Schorpioen, een Boogschutter om raad te vragen, het uit te maken met een Waterman en lol te maken met Vissen..(2010) 350 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638720 | € 24,90

De grote veranderingen die gaan komen Hwee-Yong Jang De aarde maakt deel uit van een groot kosmisch plan, het Gaia-project, en ondergaat nu al een zuiveringsproces. Dit wordt gekenmerkt door natuurrampen, ziekten en poltitieke conflicten en zal er uiteindelijk toe leiden dat onze planeet overgaat naar een nieuwe dimensie. De profetische teksten in dit boek zijn aan Jang doorgegeven door middel van channelling, dromen en energy reading en geven uitleg over talloze wereldraadselen zoals het ontstaan van de wereld en de mensheid, de ondergang van Lemuria en Atlantis, reïncarnatie en de herinneringen aan vorige levens, het doel van het leven en de zin van het bestaan en het bestaan van buitenaards leven. (2010) 160 Pagina’s | paperback| uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204049 | € 19,90

Code : ELVE

Frontier 16.3   mei | juni 2010     75


BOEKEN | DVD’s

Ontdek de Lichtreiziger in jou

Leer reizen tussen de dimensies LM. Meertens-Spada Als Lichtreiziger reis je gemakkelijk naar de spirituele dimensie met haar hoge trillingen en liefde. Je weet dat je meer bent dan alleen je lichaam en je verplaatst je energetisch van de ene plek naar de andere door die reis te visualiseren. Je brengt de schoonheid van deze dimensie op aarde.Iedereen kan reizen naar de oorspronkelijke spirituele dimensie, waar je ziel verbleef voordat zij naar de aarde kwam. Het reizen geeft vele ontwikkelingsmogelijkheden. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | Uitg. Akasha | ISBN 9789460150234 | € 18,90

Code : ONLR

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Door de ogen van liefde

Reizen met Pan, de geest van de natuur. Michael Roads De bovennatuurlijke gebeurtenissen die in dit boek beschreven worden, vonden plaats tijdens de moeilijkste periode van mijn leven, een periode van diep verdriet en groot verlies. Ik ben op een nieuwe en totaal andere manier naar het leven gaan kijken. Ik heb moeten leren dat kijken door de ogen van Pan letterlijk hetzelfde is als kijken door de ogen van Liefde. En dat was geen gemakkelijke les! Pan is noch een bovennatuurlijk wezen, noch een gehoornde geit/man! Pan is de Geest van de Natuur. Pan vertoeft in een werkelijkheid die niet van toepassing is op het leven zoals wij het ervaren en toch is hij op wonderbaarlijke wijze mijn leraar’. (2010) 384 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150296 | € 22,50

Prana Yoga Flow

Activeer je levenskracht, open je hart en leef vrij Alberto Paganini Kunnen we in onze hectische samenleving nog innerlijke rust, vitaliteit, geluk en stralende gezondheid beleven? Alberto Paganini ontwikkelde voor de westerse mens ‘Prana Yoga Flow’: een creatieve, dynamische en ontspannende yogastijl die je springlevend maakt, je hart opent en je geest tot rust brengt. Hij beschrijft uitgebreid waardevolle yogatechnieken zoals bandha’s, ujjayiademhaling, alignement, vinyasa’s, zonnegroeten, asana’s, pranayama, meditaties en ontspanningsoefeningen, en verduidelijkt ze met talloze kleurenfoto’s. (2010) 160 Pagina’s | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203912 | € 29,90

Code : LVBN

Code : DOVL

Ambassadeur van de liefde

Over schrijven, leven en God Mabel van den Dungen In ‘Ambassadeur van de liefde’ volgen we de spirituele transformatie van de boeddhistische schrijfster Vlinder de Kooning. Na het verlies van haar relatie, een groot deel van haar inkomsten en een aantal vrienden, raakt ze in een depressie. Maar dan neemt het leven een wonderlijke wending en ontmoet ze de wijze en fascinerende Japanse monnik Saga Awa. Dankzij hun gesprekken doorgrondt ze zichzelf en de geheimen van het leven. Maar pas als ze ook Saga loslaat en contact maakt met haar eigen spirituele kracht, ontdekt ze hoe ze altijd kan beschikken over de oneindige intelligentie van het universum en de onvoorwaardelijke liefde. (2010) 128 Pagina’s | Paperback | uitg. A3 | ISBN 9789077408780 | € 14,90

Code : AMLI

Doelgerichte evolutie

Verklaard vanuit de kwantumtheorie en Maya-kosmologie Carl Johan Calleman Calleman beschrijft een revolutionair en volledig ontwikkeld alternatief voor Darwins evolutietheorie en maakt gebruik van recente vondsten binnen de kosmologie en zijn diepgaande kennis van de Maya-kalender. Hij verbindt de recent ontdekte centrale as van het universum met de levensboom van de Maya’s. Calleman’s onderzoek laat zien dat het leven niet toevallig op Aarde ontstond, maar dat onze planeet daar speciaal voor was bestemd. Het geeft een nieuwe verklaring voor het ontstaan en de evolutie van het leven en de ontwikkeling van bewustzijn. Calleman laat zien dat het doelgerichte universum werkelijkheid is en legt uit dat niet alleen DNA maar ook hele organismen opgenomen zijn in de blauwdruk van de levensboom. (2009) 296 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes |ISBN 9789020203752 | € 29,90

Code : DOEL 76     Frontier 16.3   mei | juni 2010

Een Wereld in Crisis

Leven in onzekere tijden J. Krishnamurti J. Krishnamurti, een van de meest geliefde en vermaarde spirituele leraren van de twintigste eeuw, vertelde zijn studenten vaak dat, als ze zichzelf ooit wilden begrijpen, ze dan de toestand in de wereld onder ogen moesten zien, met al zijn geweld en conflicten. Je afsluiten voor wat er in de wereld gebeurde, betekende voor hem: niet openstaan voor wat het leven je wil leren. Een wereld in crisis bestaat uit een selectie van ‘talks’ die Krishnamurti heeft gegeven over het leven in moeilijke en onzekere tijden. Wat hij zegt over persoonlijke verantwoordelijkheid en het je verbinden met de wereld om je heen is niet-sektarisch en niet-politiek van toon. 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020284266 | € 19,90

Code : EWIC

Activeer je energielichaam

Van sjamanisme tot bio-energetica Kenneth Smith Al meer dan 5000 jaar geleden werkten de Tolteekse sjamanen met het energielichaam. Ze zagen het als een waarnemingsorgaan en als een objectief aanwezige, anatomische structuur van de mens. In Activeer je energielichaam laat Kenneth Smith op basis van zijn gedegen kennis van de Tolteekse traditie zien welke mogelijkheden er in het energielichaam schuilen en hoe we er bewustzijn en vorm aan kunnen geven. De bevindingen uit de bio-energetica, die het stromen en de uitwisseling van lichaamsenergie bestudeert, laten volgens Smith zien dat bewust gewaarzijn niet alleen de werkelijkheid creëert maar ook het functioneren van het energielichaam verbetert. (2010) 250 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203998| € 19,90

Code : ACLI

Werkboek graancirkelmandala’s

Ontdek en ervaar de wonderschone geometrie van graancirkels Marian ter Steege Een graancirkel is een mysterie vol geometrische schoonheid. Door zelf een graancirkel in je mandala te tekenen, kun je zijn geometrie ontdekken en energie ervaren.Prachtige foto’s van graancirkels vormen in dit boek het uitgangspunt om zelf aan de slag te gaan. Met het duidelijke stappenplan kan iedereen ze zelf tekenen en daarna naar eigen inzicht uitwerken. Er zijn gemakkelijke en wat meer ingewikkelde graancirkelpatronen.Marian ter Steege (1960) heeft de docentenopleiding Helend Tekenen bij het Instituut voor Klank en Vorm gevolgd. Ze geeft cursussen en workshops mandalatekenen. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150135 | € 19,90

Code : WBGR


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Overgevoelig voor geluid

Leven met hyperacusis Van der Kooi, Paalman, Sleeboom - van Raaij Geluid: voor de één betekent het een zegen, voor de ander kan het een vloek zijn. In dit boekje willen de auteurs de aandacht vestigen op het vrij onbekende fenomeen hyperacusis. Deze overgevoeligheid voor geluid komt bij mensen én dieren voor. De hectische maatschappij, waarin het bijna nooit meer stil is, betekent voor hen een bedreiging van hun kwaliteit van leven. De vrijheid om het leven díe inhoud te geven overeenkomstig iemands wensen wordt door hyperacusis ernstig belemmerd. Stilte en rust zijn moeilijk te vinden. (2010) 128 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203844 | € 9,90

De geheimen van Vader’s Boekje

Tuella Tuella zei me: ‘Een boek voor echt spirituele mensen’. De corruptie van de Lichtcodes van de Schepping? Het mysterie van 666 en van de 144000? Wat is het Nieuwe Jeruzalem. Wat wordt bedoeld met de Witte Stad. Wat is de elektromagnetische nulzone? Krijgen we daar mee te maken? Het grote geheim van de piramide onder de Golf van Mexico. Het geheim van de 13e vortex en het zesde wortelras. Waar blijft de Aarde letterlijk en wat is Haar Plaats in het onmetelijke Universum? Dit en nog veel meer. (1993) 288 Pagina’s | Paperback | uitg. Osiris | ISBN 9789072676054 | € 19,50

Code : DGVB

Code : OGVG

MMS De Doorbraak

Jim Humble MMS – De Doorbraak, is het succesvolle verhaal van Jim Humble en zijn ontdekking van een mineraalpreparaat dat de wereld lijkt te gaan veranderen. Het was toevallig dat Jim Humble achter de werking van het mineraalpreparaat kwam, toen tijdens een verblijf in de jungle twee van zijn dragers ziek werden door Malaria. MMS (Miracle Mineral Supplement) is geen medicijn maar een mineraaloplossing die niet alleen alle ziektekiemen zoals bacteriën, virussen en parasieten in het lichaam doodt, maar ook alle zieke cellen, zware metalen en andere gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken. Meer dan tien jaar heeft het geduurd tot Jim Humble zijn ontdekking openbaar kon maken. (2009) 184 Pagina’s | paperback | uitg. Het Nieuwe Licht | € 27,50

Code : MMSB

De Dynamiek van Cosmische Telepathie

Tuella Een” hoe -naar-zelf-vooruitgang” boek in een bombardement van GEESTELIJKE WAARHEID! De telepatiestudie spreekt geen religieus geloof tegen! Wij zijn broeders en zusters van de sterren en kinderen van het universum. Ontdek de 85% deel-van-je hersenen! Leer ..... HOE het werkt.....en..... WAT de functie is!! Aan diegenen, die ze ontdekken zullen deze pagina’s het uiterste communicatiesysteem van alle werelden ontvouwen. De grootste noodzakelijkheid van de Lichtdragers en diegenen die met het mensdom werken in de komende crisis, zullen VOORBEDEELD zijn in de kwaliteit van COSMISCHE COMMUNICATIE. (1992) 174 Pagina’s | Paperback | uitg. Osiris | ISBN 9789072676047 | € 17,50

Code : DYCO

Met een opdracht naar de aarde

Tuella Wat is jouw “speciale opdracht”? Duizenden zijn NU hier om anderen te helpen de geestelijke en fysieke overgang van onze wereld te doorstaan, die naar een hoger niveau van bewustzijn wordt opgestuwd. Ontdek wat jouw PERSOONLIJKE TAAK zal zijn in de glorieuze Nieuwe Eeuw, nu wij snel de “Eindtijd” naderen en het begin van een nieuwe bewustwording van de hele mensheid aanbreekt. (1996) 224 Pagina’s | Paperback | uitg. Osiris | ISBN 9789072676061 | € 19,90

Code : MOPA

Muddikikin

Op weg naar 2012 ; een spannend avontuur in de spirituele kwantumwereld Danny Maassen Muddikikin is een normale jongen, die op een dag te horen krijgt dat hij iemand is met uitzonderlijke krachten die de wereld moet gaan redden van de ondergang op 21 december 2012! Er is echter iemand die ook over deze uitzonderlijke krachten beschikt, maar wil dat de wereld ten onder gaat! Muddikikin raakt verstrikt in een avontuur met zijn tegenstander, om codes op vier heilige plaatsen op aarde te kraken …Laat u meeslepen door de avonturen van Muddikikin in Parijs met de Arc de Triomph, Caïro met de piramides van Gizeh, Amesbury met Stonehenge, Machu Picchu met de Inca-ruïnes en de oude Maya-stad Tikal. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203899 | € 14,90

Code : MUDI

Planeet X - Survival Gids voor 2012 en daarna

Jacco van der Worp, Marshall Masters & Janice Manning Planeet X zou een komeet kunnen zijn, of een zwervende planeet, of zoals we in dit boek aannemen, een bijna gedoofde bruine dwerg. In de komende jaren zal zijn elliptische baan hem naar het binnenste deel van ons Zonnestelsel brengen, waarbij hij de Zon zal activeren. Wanneer dat gebeurt, zullen er grote problemen voor de aarde komen, wanneer het lot ons in het vizier van een perfecte Zonnestorm plaatst. Het doel is om diegenen te helpen die het ermee eens zijn dat tijd een factor van belang is, het helpt door een praktische verzameling te bieden van hoe-overleef-ik-2012 survival kennis, voor diegenen die zichzelf moeten te redden. (2009) 304 Pagina’s | Paperback | uitg. Jumla | ISBN 9789081419918 | € 27,50

Code : PXSG

Alles verloopt volgens plan

Nieuwe informatie rondom 2012 Ute Kretzschmar Een graancirkel is een mysterie vol geometrische schoonheid. Door zelf een graancirkel in je mandala te tekenen, kun je zijn geometrie ontdekken en energie ervaren.Prachtige foto’s van graancirkels vormen in dit boek het uitgangspunt om zelf aan de slag te gaan. Met het duidelijke stappenplan kan iedereen ze zelf tekenen en daarna naar eigen inzicht uitwerken. Er zijn gemakkelijke en wat meer ingewikkelde graancirkelpatronen.Marian ter Steege (1960) heeft de docentenopleiding Helend Tekenen bij het Instituut voor Klank en Vorm gevolgd. Ze geeft cursussen en workshops mandalatekenen. (2010) 260 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150258 | € 18,90

Code : AVLP

Frontier 16.3   mei | juni 2010     77


BOEKEN | DVD’s

Edelstenen en kristallen voor de 21e eeuw

Noem het maar.... het Atlantiskristal Tonnie A. P. Eijkenboom We zijn op weg een kristallen mens te worden....U leest praktijk-herinneringen uit Atlantis en Egtpte; met edelstenen en kristallen. De rozenkwartsgrot o.a. Jeugdherinneringen in dit leven; kristallen vervulden een grote rol; ook voor ouders van nieuwetijdskinderen. Reisverslagen o.a. Banff Canada, Michaëlconclaaf: “de blauwdruk voor de Aarde: geactiveerd en neergezet!” Kristallen naar Languedoc de Katharen, Israël, Kreta enz. Kristallen speelden er altijd een grote rol bij. De Galactische Federatie: Hulp aan de Aarde Hoe werkt dat? Ervaring met Energetische Kristalinfusie in ‘n nood-situatie: genezingsafdeling Planeet Arcturus, van buiten deze Aarde. (2007) 288 Pagina’s | Hardcover | Uitg. Osiris | ISBN 9789072676139 | € 27,00

Code : EEKV

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Beelden als wegwijzer

Werken met de kracht van verbeelding Barbara Driessen Op een duidelijke en heldere manier wordt beschreven hoe beelden een hulpbron kunnen zijn op je persoonlijke en spirituele ontwikkelingsweg. Het is daarmee een handboek voor persoonlijke groei en een begeleider in hulpverlenende situaties. Wandelend door de beeldentuin van je geest neemt de schrijfster je mee. Deze tocht zal een inspiratiebron zijn voor allerlei persoonlijke rituelen en creatieve uitingen. Er worden daarbij veel relaties gelegd met rituelen en ceremonies uit andere oude culturen en met eigentijdse ontwikkelingen. De oefeningen in dit boek zijn zo beschreven, dat ze direct in praktijk kunnen worden gebracht. (2010) 216 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789073798724 | € 22,50

Code : BAWW

Coole Seks Relaxte Liefde

De komst van de Transitie

Code : CSRL

Code : KMST

Hét handboek voor liefdevolle seks. Wendy Doeleman n deze tijd van pornoficatie en een overmaat aan seksuele beelden in de media wordt de seksuele beleving van jongeren bijzonder eenzijdig vormgegeven - en volgens sommigen blijvend negatief beïnvloed. Coole seks, relaxte liefde geeft een heel andere kijk op seks: alleen als je volledig ontspannen bent kan seksuele (levens)energie door het hele lichaam stromen, wat tot zeer intense ervaringen kan leiden. Op deze manier is seks een belevenis die de liefde en verbondenheid tussen twee mensen sterker maakt, ook in een langere relatie. Het boek bevat oefeningen en zet aan tot het bewust omgaan met seksualiteit. Daarnaast is dit boek ook waardevol voor ouders, leraren en andere opvoeders. (2010) 136 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789068342338| € 12,50

Het einde van ons individueel zelfsbeschikkingsrecht? Robin de Ruiter’s auteurscollectief In rap tempo zien wij de wereld en de maatschappij zoals we die in het verleden gekend hebben om ons heen afbrokkelen. We leven in een verscheurde samenleving waarin gemeenschappelijke waarden en normen vervagen of niet meer aanwezig zijn. Velen vragen zich af: “Hoe zijn we in deze chaos beland? Wat staat ons nog te wachten?” Men krijgt geen hoogte van wat er nu eigenlijk precies aan de hand is. Dit unieke boek probeert hierin wat inzichten te verschaffen. Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen. 128 Pagina’s | Paperback | uitg. Mayra Pub.| ISBN 9789079680061 | € 15,95

Frontier verkoopt ook...

Dutch Spirit Dutch Spirit Maag- en Darmkruiden Omdat in onze gestreste samenleving vooral de longen zwaar onder druk staan, is door de stichting Akhaldan een ‘Longkruidenthee’ ontwikkeld. Deze kruidenthee voor maag en darmen, die ook nog eens te drinken is, wordt geleverd in de meest houdbare en verzendbare verpakking. Dutch Spirit Maag- en Darmkruidenthee is een mengsel van 9 planten te weten: Alsem, Venkel, Duizendblad, Duizendguldenkruid, Citroenmelisse, Salie, Pepermunt, Rode Klaver en IJzerhard. Deze kruiden, omdat enkele erg bitter zijn, dienen niet langer dan 9 minuten getrokken te worden . Deze kruiden werken ongelooflijk goed op de spijsvertering. De prijs per pakje met een gewicht van 30 gr. bedraagt € 2,95 Dutch Spirit Longkruiden Thee Dutch Spirit is het alternatief voor tabak, het is ook wierook en een zeer goede longenthee. Dutch Spirit is een heilzame mix van 5 kruiden: Longkruid, Weegbree, Pepermunt, Rode klaver en Salie. Dutch Spirit is een nieuwe en positieve benadering van de rookceremonie en bevordert als thee gedronken de gezondheid van de longen, die in onze cultuur zwaar onder druk staan. Het wordt aangeraden om Dutch Spirit niet te mengen met tabak, maar juist puur te roken. De prijs per envelop verpakking met een inhoud van 30 gr. bedraagt € 5,95 Tevens verkrijgbaar als theezakjes van 2 gr. (doosje bevat 20 zakjes). Prijs per doosje is € 3,50

78     Frontier 16.3   mei | juni 2010


advertenties

Hathor Healing Reizen Hotel Healingcentrum House of Life Abydos Hathor Healing Reizen organiseert samen met Hotel Healingcentrum House of Life Abydos zeer bijzondere reizen naar Egypte. Vanuit onze professionele achtergrond als hulpverleners en als Ancient Egyptian Healers bieden wij mensen de gelegenheid om gedurende deze reizen spirituele diepgang, ontwikkeling en healing in hun leven te vinden.

hathorreizen.nl - houseoflife.info - )0573 452436

Bioresonantie apparaten Bioresonantie apparaten zijn nu voor iedereen bereikbaar. De bediening is eenvoudig en de werking is inmiddels jaren beproefd met zeer goede resultaten. Elk apparaat bevat een serie “Rife” hertz frequenties. Ze kunnen o.a. worden in gezet voor rust, balans, pijn, ontgiften, parasieten, schimmels en virussen. Wilt u informatie over de werking van deze producten, neem dan contact met ons op of kijk op onze website. De nieuwste genarators zijn uitgerust met infrarood. Detox Generator (uitgebreid ontgiften) € 215,Detox Combination (o.a. parasieten, schimmels, bact. en ontgiften) € 235,€ 235,- Schumann Generator (Aarde frequentie voor ontspanning en balans) € 200,Relax Generator (136.1 freq. OHM klank voor diepe rust) € 200,Pain Relief Generator (in te zetten tegen div. vormen van pijn) € 215,

Tel.

Fax.

0527 - 20 25 11 (Liesbeth Bleeker) liesbethbleeker@yahoo.nl 0527 - 69 92 49 (Marianne Cardinaal) www.violetocean.nl 0527 - 29 20 06 mei | juni 2010   16.3 Frontier     79


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Code: URBO

Code: BDL

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

Code: VONV

Code: DVCO

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Code: GGG

80     Frontier 16.3  mei | juni 2010

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90

Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De wereldcatastrofe in 2012

Code: SPRC

Code: DWC

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

t beschreven staat, waar.

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

Code : SOEI

WonderCode

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Maya Scheurkalender 2010/2011

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010) 380 Pagina’s | Paperback | € 16,95

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

Code : MSK5

Code: WOCO

Code: 2IN1

Je hebt het zélf in de hand

DVD

Symposium ‘07

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek. Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

eproductions.nl

Sophia’s Ei

Symposium ‘07

met o.a. Messing, Toonen, elband.

Ber t Janssen

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Marcel Messing

Little Brother is Watching You! (DVD)

Lezing Frontier Symposium 2007 Marcel Messing Big Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wakker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voorbereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is geworden of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Brothertechnieken de mens klein te houden om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven. DVD | € 24.90

Code: F7MM

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Code: 20GS

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95

Code: OAVN

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH

mei | juni 2010   16.3 Frontier     81


FRONTIER PUBLISHING

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

Code: 13MW2

In de Ban van het Leven

NIEUW

De Thuiskomende Aarde

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

The 13-Moon Calendar is a calendar based on the sacred Mayan Tzolkin calendar of 260 days. In this Tzolkin calendar each of these 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. For example a Dragon day is a good day to initiate projects and start things. A Mirrors day tempts you to see through the illusions and seek the truth. Also each Moon/month has its own energy, function and totem animal. Visionary José Argëlles translated this calendar to a worldwide usable 13-Moon, or Dreamspell Calendar. This calendar helps us to align ourselves again with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day to day living in a fun and productive way. Even more, the 13-Moon Calendar enables one to heal the past and positively influence the future.

13-Moon ‘horoscope’

The 13-Moon Calendar can be consulted to make a ‘Maya horoscope’. It renders insight into yourself and what you as a soul are doing here. The Oracle - your Solar Seal and Tone, combined with the four supporting energies that surround it - gives deep insight into your challenges, shadow side, traps, qualities and power. This knowledge helps one understand why people around you are as they are and helps one accept oneself for being what one is. This self-acceptance has the effect of increasing personal power. One learns which talents one has and the best way to develop them. You realize that you are a unique gift to life itself, just as we all are.

Diary/day planner

It's an easy-to-use day planner in which you can see at a glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13-Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13-Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. It's an attractive publication; the first diary produced with loving care, in full color, with beautiful illustrations and lots of space for making notes.

NIEUW

NIEUW

13-Moon Calendar

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

13-MOON DIARY of Natural Time

NIEUW

Code: IBHL

Eenoog in het land van de blinden

13-MOON DIARY of Natural Time

NIEUW

13 Manen Werkboek

NIEUW

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Short-Guide

This Short Guide gives a clear explanation of the 13-Moon Calendar, you will learn to apply the 13-Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of having time! This little booklet fits nicely in the pocket in the back of this 13-Moon Diary. (If it is not in this Diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information)

2010 2011

ISBN 978-90-78070-29-0

Red Overtone Moon Year

2010 - 2011

Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

82     Frontier 16.3  mei | juni 2010

Daar ben ik weer / In Den Beginne

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

Code: BRAM

13 Moon Diary of Natural Time 2010/2011

13 Manen Snelgids

Code : 13MD5

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | Hardcover | € 13

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 9,samen met 13-Moon Diary € 20,-


NIEUWE EDITIE

OF NATURAL TIME

o

H

e oPl Pe ne

13-MOON DIARY

one ea Rt

Rode Boventoon Maan Jaar (26 juli, 2010 - 24 juli, 2011)

o n e ti M e

AGENDA GEBASEERD OP OUDE MAYA KALENDERS

3-Moon Calendar is a calendar based on the sacred Mayan Tzolkin calendar of 260 days. Tzolkin calendar each of these 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its ace’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or his fate. For example a Dragon day is a good day to initiate projects and start things. A Mirrors empts you to see through the illusions and seek the truth. Also each Moon/month has its own y, function and totem animal. ary José Argëlles translated this calendar to a worldwide usable 13-Moon, or Dreamspell dar. This calendar helps us to align ourselves again with the natural cycles of nature and time. se hectic and stressful times this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day to day in a fun and productive way. Even more, the 13-Moon Calendar enables one to heal the past ositively influence the future.

oon ‘horoscope’

3-Moon Calendar can be consulted to make a ‘Maya horoscope’. It renders insight into yourself hat you as a soul are doing here. The Oracle - your Solar Seal and Tone, combined with the upporting energies that surround it - gives deep insight into your challenges, shadow side, qualities and power. This knowledge helps one understand why people around you are as they nd helps one accept oneself for being what one is. This self-acceptance has the effect of sing personal power. One learns which talents one has and the best way to develop them. You e that you are a unique gift to life itself, just as we all are.

y/day planner

n easy-to-use day planner in which you can see at a glance what day it is according to the orian calendar, as well as the 13-Moon Calendar. You can learn about the day-energies and our activities accordingly. All 13-Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a mporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle dar. It's an attractive publication; the first diary produced with loving care, in full color, with ful illustrations and lots of space for making notes.

13-MOON DIARY of Natural Time

oon Calendar

13-MOON DIARY of Natural Time

t-Guide

Short Guide gives a clear explanation of the 13-Moon Calendar, you will learn to apply the oon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, e in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of having time! ttle booklet fits nicely in the pocket in the back of this 13-Moon Diary. (If it is not in this Diary, e check www.mayatzolkin.com for sales information)

2010 2011

ISBN 978-90-78070-29-0

Red Overtone Moon Year

2010 - 2011

13 Moon Diary Het is nu het 5de jaar dat deze 13-Moon Diary uitkomt. De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. José Argüelles heeft een vertaalslag gemaakt van de heilige 260-daagse Maya kalender naar de 13 Manen Kalender om wereldwijd te kunnen gebruiken. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary bestaat uit twee delen: 1. De 13 Moon Diary in het Engels. 2. Een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen).

13 Manen Snelgids Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Wat zegt het je over je levensdoel, wie is je antipode and hoe moet je daar mee om gaan? Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! Deze Snelgids komt in meerdere talen beschikbaar. Ook kan de Snelgids meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13 Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. Kijk op www.mayatzolkin.com voor voorbeelden en meer informatie.

MAAK GEBRUIK VAN DE DAGELIJKSE ENERGIE! 13 Moon Diary | 160 pagina’s | hardcover | € 13,13 Manen Snelgids | 102 pagina’s | paperback | € 9,-

} samen € 20,-

Een uitgave van Frontier Publishing  e-mail: info@fsf.nl  www.frontierpublishing.nl


Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

Frontier Magazine 16.3 mei/juni 2010  

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...