Page 1

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie


De wereldcatastrofe in het jaar 2012 De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Copyright Š 2007 Patrick Geryl Omslagontwerp: Paul Vrieling Vormgeving: Buro kunst en drukwerk, Sylvia Carrilho ISBN 978 90 7807 006 1

Een uitgave van: Frontier Publishing Postbus 10681 1001 ER AMSTERDAM Tel.: +31-(0)20-3309151 Fax: +31-(0)20-3309150 E-mail: fp@fsf.nl Website: www.frontierpublishing.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, met uitzondering van de recensent, die in zijn recensie of artikel korte citaten van niet meer dan vijftig aaneengesloten woorden mag gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form by any electronic, magical, or mechanical means including information storage and retrieval, without written permission from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages of no longer than fifty words at a time in a review. For further information, please contact the publisher.


DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

Patrick Geryl

Frontier Publishing


Inhoudsopgave Woord vooraf  Inleiding 

9 13

Deel I  CATASTROFES TEISTEREN DE AARDE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

De poolcatastrofe van Atlantis  De overlevenden van Atlantis  Poolcatastrofes en ijstijden  Het computerprogramma van de vorige crash  De verborgen code in de duur tussen de crashes  De opkomst van de zon 

23 33 65 75 97 111

Deel II  ATLANTISCHE-, EGYPTISCHE- EN MAYACODES 7. De zonnevlekkencyclus  8. Catastrofes, zonnestormen en de verschuiving van de dierenriem  9. Orde in de chaotische magnetische velden van de zon  10. De Dresden-Codex en de Egyptische dierenriem ontcijferd  11. Gemeenschappelijke kenmerken van de Dresden-Codex en de Egyptische dierenriem  12. 666 - Het getal van het Beest 

127 135 145 153 169 181

Deel III  MYTHISCHE GETALLEN EN DE KOMENDE RAMP 13. 14. 15. 16.

De ompoling van het zonnemagnetisme  Waanzinnig exacte astronomische getallen  Waar komt onze tijdrekening vandaan?  De snel naderbij komende ramp 

197 215 227 233


Deel IV  ASTRONOMISCHE EN WISKUNDIGE BEWIJZEN 17. 18. 19. 20.

Venus, de sleutel tot alle mysteries  Verdere ontcijfering van het getal 576  De Venuscode van de dierenriem  De Sothische cyclus, de dierenriem en onze tijdrekening 

247 255 259 267

Deel V  DE DRESDEN-CODEX ONTCIJFERD 21. De Mayakalenders geopenbaard  22. Codes verwerkt in superlange reeksen  23. Een belangrijke cyclus van de zonnevlekkencyclus  24. De duur van de magnetische velden van de zon, berekend uit de zonnevlekkencyclussen van de Maya’s  25. Wiskundige verbanden tussen de zonnevlekkencyclus en de verschuiving van de dierenriem  26. De Dresden-Codex gedecodeerd  27. Het getal van het Beest 

277 285 293

Bijlage 1  Bijlage 2  Bijlage 3  Bijlage 4 

326 328 329 330

Berekeningen bij hoofdstuk 4  Berekeningen bij hoofdstuk 5  Berekeningen bij hoofdstuk 10  Operatie Labyrint 

Selecte Bibliografie  Andere werken van Patrick Geryl 

Internet: www.howtosurvive2012.com

295 297 301 319

335 336


DEEL I  Catastrofes teisteren de aarde

22


1 De poolcatastrofe van Atlantis

O

nderstaande feiten zijn door de Egyptoloog Albert Slosman vertaald uit oude manuscripten. Verder baseerde hij zich op aanwijzingen aangebracht op tempels. Zijn ontcijfering van hiëroglyfen is uniek. Daarom dien je de volgende tekst als voor waar aan te nemen. Je bevindt je in 21.312 voor Christus, het jaar van een schokkende gebeurtenis. In die tijd kende Aha-Men-Ptah (Atlantis) een gematigd klimaat. Hele wouden overdekten het noorden van het land. Af en toe sneeuwde het en ijs was een bijna onbekend fenomeen. In het zuiden overheerste een luxueuze vegetatie het hele jaar door. Daar leefden héél wat verdwenen diersoorten, zoals gorilla’s zonder platte neus, enorme vredelievende mammoeten, neushoorns van vier meter hoogte met vier vingers, sabeltandtijgers, enzovoort. In het uiterste zuiden van het onmetelijke continent zag je voornamelijk bergen en vlakten. Daar bevonden zich de kostbare schatten: vruchtbare vlakten die bijna zonder hulp hun goederen produceerden. Aan de horizon overheersten bergketens. Ook waren er de piramideachtige kegels van enkele uitgebluste vulkanen te zien. Ze waren al zo lang werkloos, dat niemand hun laatste activiteit nog wist te herinneren. De bewoners konden zich niets anders voorstellen dan altijd maar groene bomen, waarvan enkele met zulk lekker fruit, dat je er alle seizoenen van kon smullen. Kortom, het legendarische paradijs waarvan sprake is in de bijbel bevond zich hier. Het verhaal is gewoon overgenomen uit de Egyptische geschiedenis.

Enorme aardschokken teisterden het paradijs De bewoners hadden kennis van de beweging van de aarde rond de zon en

23


De Wereldcatastrofe in 2012   In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. De oorzaak: het magnetisch veld van de zon gaat in één klap omdraaien, waarbij reusachtige zonnevlammen vrijkomen. Deze zullen de polariteit van de aarde veranderen met catastrofale gevolgen voor de mensheid. Continenten zullen duizenden kilometers van plaats veranderen. Reusachtige aardbevingen zullen alle gebouwen op aarde wegvegen en een alles verwoestende vloedgolf zal miljarden doden veroorzaken. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat deze beschavingen wisten wanneer een volgende calamiteit zou gebeuren. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht voort naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Hun berekeningen overtreffen de huidige waarden zelfs in nauwkeurigheid! Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!

Frontier Publishing

De wereldcatastrofe in 2012  
De wereldcatastrofe in 2012  

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld. In dit boek zet auteur Patrick Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht voort naar de codes...

Advertisement