Page 1

K i n k i e t 1 p ł. 1

2 6 c m 2 5 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 5 p ł. 2

5 2 c m 6 7 c m 5 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. 3

5 3 c m 6 3 c m 3 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 2 p ł. 4

5 3 c m 5 9 c m 2 / 6 0 W E 2 7

L a m p a s t o j ąc a 5

1 8 0 c m 4 8 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a n o c n a 6

3 7 c m 3 0 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 7

4 9 c m 2 5 c m 1 / 6 0 W E 2 7

W a l l l a m p

C h a n d e l i e r

C h a n d e l i e r

C h a n d e l i e r

F l o o r l a m p

T a b l e l a m p

T a b l e l a m p

A m p l a 8 P e n d a n t l a m p

L a m p a w i s z ąc a 1 p ł. 9 C h a n d e l i e r

3

1

5

4

5 0 c m 3 0 c m 2 / 6 0 W E 1 4

5 2 c m 3 0 c m 1 / 6 0 W E 2 7

o p c j a :

P A T Y N A P A T Y N A M O S I ĄD Z C H R O M A T P O ŁY S KM A T P O ŁY S K M

2 e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


6 8

9

A g a t 7


1

3 K i n k i e t 2 p ł. 1 W a l l l a m p

2 8 c m 4 7 c m 2 / 6 0 W E 1 4

K i n k i e t 1 p ł. 2 W a l l l a m p

2 8 c m 3 4 c m 1 / 6 0 W E 1 4

L a m p a w i s z ąc a 6 p ł. 3 + a m p l a

7 7 c m 8 7 c m 8 / 6 0 W E 1 4

C h a n d e l i e r

L a m p a s t o j ąc a 4 F l o o r l a m p

1 7 2 c m 5 0 c m 3 / 6 0 W E 1 4

P l a f o n 5 C e i l i n g l a m p

1 8 c m 2 8 c m 2 / 6 0 W E 1 4

L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. 6 + a m p l a

7 7 c m 7 7 c m 5 / 6 0 W E 1 4

C h a n d e l i e r

4

2 L a m p a g a b i n e t o w a 7 T a b l e l a m p

4 2 c m 5 4 c m 2 / 6 0 W E 1 4

L a m p a n o c n a 8 T a b l e l a m p

3 2 c m 3 5 c m 1 / 6 0 W E 1 4

o p c j a :

P A T Y N A P A T Y N A P O ŁY S K M A T

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


5

6

7

8


4

L a m p a w i s z ąc a 4 p ł. 1 C h a n d e l i e r

6 4 c m 7 5 c m 4 / 4 0 W G 9

L a m p a w i s z ąc a 6 p ł. 2 C h a n d e l i e r

6 4 c m 7 7 c m 6 / 4 0 W G 9

L a m p a w i s z ąc a 1 p ł. 3

6 9 c m 3 5 c m 1 / 4 0 W G 9

L a m p a s t o j ąc a 4 F l o o r l a m p

1 5 7 c m 3 5 c m 1 / 4 0 W G 9

K i n k i e t 2 p ł. 5 W a l l l a m p

1 1 c m 4 7 c m 2 / 4 0 W G 9

K i n k i e t 1 p ł. 6

1 1 c m 1 9 c m 1 / 4 0 W G 9

L a m p a g a b i n e t o w a 7

6 3 c m 3 5 c m 1 / 4 0 W G 9

C h a n d e l i e r

W a l l l a m p

T a b l e l a m p

1

3

+

P A T Y N A C H R O M A T P O ŁY S K M

2 e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


5

6

7


BERLIN A m p l a 1 P e n d a n t l a m p

8 3 c m 9 0 c m 1 2 / 6 0 W E 1 4

K i n k i e t 2 W a l l l a m p

3 2 c m 2 2 c m 2 / 6 0 W E 2 7

o p c j a :

P A T Y N A P A T Y N A M O S I ĄD Z P O ŁY S K M A T P O ŁY S K

2

DUBLIN K i n k i e t 3 W a l l l a m p

3 2 c m 2 2 c m 2 / 6 0 W E 2 7

A m p l a 4 P e n d a n t l a m p

7 7 c m 8 0 c m 6 / 6 0 W E 2 7

o p c j a :

P A T Y N A P A T Y N A M O S I ĄD Z P O ŁY S K M A T P O ŁY S K

1

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


3

4

BERLIN / DUBLIN


K i n k i e t 1

4 8 c m 2 6 c m 1 / 6 0 W E 2 7

W a l l l a m p

B E Z 0 6 2 1 1 1

4

2

L a m p a w i s z ąc a 5 p ł. C h a n d e l i e r

6 0 c m 7 4 c m 5 / 6 0 W E 2 7

B E Z 1 0 2 1 5 9 L a m p a w i s z ąc a 2 p ł. 3

6 0 c m 6 6 c m 2 / 6 0 W E 2 7

C h a n d e l i e r

B E P 0 1 1 9 1 6 P l a f o n 4

2 5 c m 3 8 c m 2 / 6 0 W E 2 7

C e i l i n g l a m p

B E Z 0 9 2 1 4 2 L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. 5

6

5 9 c m 7 0 c m 3 / 6 0 W E 2 7

C h a n d e l i e r

B E Z 0 7 2 1 2 8 L a m p a s t o j ąc a 6

1 8 0 c m 5 3 c m 1 / 6 0 W E 2 7

F l o o r l a m p

B E Z 0 3 2 0 8 1 A m p l a 7

3 1

4 5 c m 3 8 c m 2 / 6 0 W E 2 7

P e n d a n t l a m p

B E P 0 2 1 9 2 3 L a m p a w i s z ąc a 1 p ł. 8

1 0 5 c m 3 8 c m 1 / 6 0 W E 2 7

C h a n d e l i e r

B E P 0 4 1 9 4 7

L a m p a w i s z ąc a + a m p l a7 0 c m 9

7 5 c m 8 / 6 0 W E 2 7

C h a n d e l i e r

2 0 1 2 B E P 1 1 L a m p a n o c n a 1 0

3 9 c m 3 0 c m 1 / 6 0 W E 2 7

N i g h t l a m p

B E P 0 5 1 9 5 4 L a m p a g a b i n e t o w a 1 1 T a b l e l a m p

B E Z 0 8 2 1 3 5

5

5 3 c m 3 8 c m 1 / 6 0 W E 2 7

o p c j a :

P A T Y N A P A T Y N A Z ŁO T O M O S I ĄD Z C H R O M P O ŁY S K A T 2 4 K P O ŁY S K P O ŁY S KM + M A T + M A T

2 e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


7

9 8

B e r y l 1 0

1 1


C I T R O P l a f o n 1

1 9 c m 5 5 c m 5 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 2

1 6 c m 4 2 c m 3 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 3

1 4 c m 3 2 c m 2 / 6 0 W E 2 7

A m p l a 4

1 0 8 c m 7 5 c m 6 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 5

2 6 c m 7 5 c m 5 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 6

2 6 c m 7 5 c m 5 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 7

1 9 c m 5 5 c m 5 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 8

1 6 c m 4 2 c m 3 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 9

1 4 c m 3 2 c m 2 / 6 0 W E 2 7

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

P e n d a n t l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

A m p l a 1 0

P e n d a n t l a m p

1

2 5

1 1 0 c m 7 5 c m 6 / 6 0 W E 2 7

P A T Y N A M O S I ĄD Z A T P O ŁY S KM

3 e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

4


6

7

1 0

C I T R O 8

9


K i n k i e t 2 p ł. 1 W a l l l a m p

1 5 c m 3 8 c m 2 / 6 0 W E 2 7

A m p l a 2 P e n d a n t l a m p

6 9 c m 4 7 c m 3 / 6 0 W E 1 4

L a m p a g a b i n e t o w a 3 T a b l e l a m p

6 7 c m 4 7 c m 3 / 6 0 W E 1 4

2

4

1

L a m p a s t o j ąc a 4 F l o o r l a m p

1 7 5 c m 4 7 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 1 p ł. 5 C h a n d e l i e r

6 7 c m 4 7 c m 1 / 6 0 W E 2 7

o p c j a :

P A T Y N A M O S I ĄD ZC H R O M M A T P O ŁY S KP O ŁY S K

3

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


5


L a m p a w i s z ąc a 1 5 p ł. 1

1 2 5 c m 8 8 c m 1 5 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 1 p ł. 2

3 8 c m 3 0 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a n o c n a 3

4 0 c m 2 7 , 5 c m 1 / 6 0 W E 2 7

C h a n d e l i e r

W a l l l a m p

T a b l e l a m p

1

2 A m p l a 4

P e n d a n t l a m p

8 8 c m 4 5 c m 3 / 6 0 W E 2 7

7

5 P l a f o n 5

3 3 c m 4 6 c m 3 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 6

6 0 c m 4 5 c m 1 / 6 0 W E 2 7

C e i l i n g l a m p

T a b l e l a m p

L a m p a s t o j ąc a 7

1 7 3 c m 4 6 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. 8

9 5 c m 6 3 c m 6 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 9

2 3 c m 3 6 c m 3 / 6 0 W E 2 7

F l o o r l a m p

+ a m p l a C h a n d e l i e r

C e i l i n g l a m p

L a m p a w i s z ąc a 5 p ł. 1 0

9 5 c m 6 3 c m 8 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 7 p ł. 1 1

1 0 0 c m 7 8 c m 1 0 / 6 0 W E 2 7

+ a m p l a C h a n d e l i e r

+ a m p l a C h a n d e l i e r

4

o p c j a :

P A T Y N AP A T Y N A P O ŁY S K M A T

3

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

6


9

1 1

8 1 0

2


L a m p a w i s z ąc a 5 p ł. 1 + a m p l a C h a n d e l i e r

K i n k i e t 1 p ł. 2

3 7 c m 2 0 c m 1 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 3 C e i l i n g l a m p

3 6 c m 4 1 c m 3 / 6 0 W E 1 4

W a l l l a m p

L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. 4

8 9 c m 6 3 c m 3 / 6 0 W E 2 7 3 / 6 0 W E 1 4

L a m p a s t o j ąc a 5

1 7 5 c m 4 2 c m 1 / 6 0 W E 2 7

+ a m p l a C h a n d e l i e r

F l o o r l a m p

3

8 9 c m 7 0 c m 5 / 6 0 W E 2 7 3 / 6 0 W E 1 4

5

2

4 L a m p a g a b i n e t o w a 6 T a b l e l a m p

6 0 c m 4 2 c m 1 / 6 0 W E 2 7

A m p l a 7 P e n d a n t l a m p

8 6 c m 4 2 c m 3 / 6 0 W E 2 7

o p c j a :

P A T Y N AP A T Y N A P O ŁY S K M A T

1

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

6


7


K i n k i e t 2 p ł. 1 W a l l l a m p

4 2 c m 3 2 c m 2 / 6 0 W E 1 4

K i n k i e t 4 p ł. 2 W a l l l a m p

4 2 c m 5 8 c m 4 / 6 0 W E 1 4

K i n k i e t 1 p ł. 3

3 6 c m 2 0 c m 1 / 6 0 W E 1 4

L a m p a g a b i n e t o w a 4 T a b l e l a m p

4 1 c m 3 5 c m 1 / 6 0 W E 1 4

K i n k i e t 2 p ł. 5 W a l l l a m p

5 5 c m 2 9 c m 2 / 6 0 W E 1 4

K i n k i e t 1 p ł. 6

2 9 c m 1 6 c m 1 / 6 0 W E 1 4

W a l l l a m p

W a l l l a m p

3

2

P A T Y N A M O S I ĄD Z A T P O ŁY S KM o p c j a :

P A T Y N A M O S I ĄD Z C H R O M P O ŁY S K A T P O ŁY S KM

N I K I E L Z ŁO T O S A T Y N A2 4 K

4

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

1


5

6


L a m p a g a b i n e t o w a 1

5 8 c m 3 9 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 2

4 0 c m 2 4 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 3

6 3 c m 2 4 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 4

4 9 c m 2 0 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 5

4 5 c m 2 0 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 6

6 0 c m 3 1 c m 1 / 6 0 W E 2 7

T a b l e l a m p

T a b l e l a m p

T a b l e l a m p

T a b l e l a m p

T a b l e l a m p

T a b l e l a m p

3

1 C H R O M M O S I ĄD Z P O ŁY S K P O ŁY S K o p c j a :

P A T Y N A P A T Y N A N I K I E L A T S P O ŁY S KM A T Y N A

2 M O S I ĄD Z Z ŁO T O C H R O M M A T 2 4 K M A T

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

4


5

6


L a m p a w i s z ąc a 1 2 p ł. 1 + a m p l a C h a n d e l i e r

1 4 9 c m 1 0 6 c m 1 5 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 2 C e i l i n g l a m p

3 8 c m 5 0 c m 3 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 3 T a b l e l a m p

5 2 c m 4 8 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a s t o j ąc a F l o o r l a m p

4

1 6 6 c m 4 8 c m 1 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 2 p ł. l i s t w a 5 P e n d a n t l a m p

2 0 c m 6 1 c m 2 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 2 p ł. 6 W a l l l a m p

4 0 c m 5 2 c m 2 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 1 p ł. 7 W a l l l a m p

4 2 c m 2 2 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a n o c n a 8 T a b l e l a m p

4 1 c m 3 2 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 5 p ł. 9 + a m p l a

9 0 c m 7 4 c m 8 / 6 0 W E 2 7

C h a n d e l i e r

A m p l a 1 0 P e n d a n t l a m p

6 8 c m 4 9 c m 3 / 6 0 W E 1 4

P l a f o n 1 1 C e i l i n g l a m p

2 3 c m 3 6 c m 3 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. 1 2 C h a n d e l i e r

8 0 c m 7 0 c m 3 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 5 p ł. 1 3 C h a n d e l i e r

8 0 c m 7 5 c m 5 / 6 0 W E 2 7

2

4 5

6

o p c j a :

7 P A T Y N AP A T Y N A P O ŁY S K M A T

3 1

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

8


1 1

1 0

1 3

9

1 2


L a m p a w i s z ąc a 1 5 p ł. 1

1 3 0 c m 1 0 3 c m 1 5 / 6 0 W E 1 4

L a m p a w i s z ąc a 1 0 p ł. 2

1 0 8 c m 1 0 3 c m 1 0 / 6 0 W E 1 4

L a m p a g a b i n e t o w a 3

6 3 c m 2 8 c m 1 / 6 0 W E 2 7

C h a n d e l i e r

C h a n d e l i e r

T a b l e l a m p

L a m p a n o c n a 4

5 5 c m 2 8 c m 1 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 2 p ł. 5

5 0 c m 5 7 c m 2 / 6 0 W E 1 4

T a b l e l a m p

W a l l l a m p

L a m p a s t o j ąc a 6

1 7 9 c m 3 5 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 5 p ł. 7

1 0 2 c m 8 0 c m 5 / 6 0 W E 1 4

K i n k i e t 1 p ł. 8

5 0 c m 1 8 c m 1 / 6 0 W E 1 4

F l o o r l a m p

C h a n d e l i e r

W a l l l a m p

L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. 9 C h a n d e l i e r

6

2

1 0 2 c m 6 7 c m 3 / 6 0 W E 1 4

P A T Y N A M O S I ĄD Z C H R O M A T P P O ŁY S KM O ŁY S K

o p c j a :

P A T Y N A Z ŁO T O M O S I ĄD Z P O ŁY S K 2 4 K M A T + P O ŁY S K

5 1 e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

3

4


9

7

8


2

L a m p a w i s z ąc a 8 p ł. 1

7 5 c m 8 5 c m 8 / 6 0 W E 1 4

K i n k i e t 2 p ł. 2

1 9 c m 3 8 c m 2 / 6 0 W E 1 4

C h a n d e l i e r

W a l l l a m p

L a m p a s t o j ąc a 3

2 0 4 c m 3 9 c m 1 / 6 0 W E 1 4

L a m p a w i s z ąc a 8 p ł. 4

7 5 c m 8 5 c m 8 / 6 0 W E 1 4

F l o o r l a m p

C h a n d e l i e r

K i n k i e t 1 p ł. 5

1 9 c m 1 4 c m 1 / 6 0 W E 1 4

L a m p a g a b i n e t o w a 6

5 7 c m 2 4 c m 1 / 6 0 W E 1 4

L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. 7

7 6 c m 5 6 c m 3 / 6 0 W E 1 4

L a m p a n o c n a 8

5 1 c m 2 4 c m 1 / 6 0 W E 1 4

W a l l l a m p

T a b l e l a m p

C h a n d e l i e r

T a b l e l a m p

L a m p a w i s z ąc a 5 p ł. 9 C h a n d e l i e r

3

5

8 4 c m 8 2 c m 5 / 6 0 W E 1 4

4

o p c j a :

P A T Y N A P A T Y N A Z ŁO T O M O S I ĄD Z C H R O M P O ŁY S KM A T 2 4 K P O ŁY S K P O ŁY S K

6 1 e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


7

9

8


L a m p a w i s z ąc a 4 p ł. 1 C h a n d e l i e r

5 7 c m 8 1 c m 4 / 4 0 W G 9

L a m p a g a b i n e t o w a 2 T a b l e l a m p

5 5 c m 2 8 c m 1 / 4 0 W G 9

L a m p a s t o j ąc a 3

1 3 0 c m 2 8 c m 1 / 4 0 W G 9

K i n k i e t 1 p ł. 4 W a l l l a m p

2 3 c m 2 3 c m 1 / 4 0 W G 9

L a m p a w i s z ąc a 1 p ł. 5 C h a n d e l i e r

6 0 c m 2 7 c m 1 / 4 0 W G 9

L a m p a w i s z ąc a 2 p ł. 6

5 7 c m 8 1 c m 2 / 4 0 W G 9

F l o o r l a m p

C h a n d e l i e r

1

3

C H R O M P O ŁY S K

C Z A R N Y M A C H O Ń D ĄB

2

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


5 4

6


K i n k i e t 1 p ł. 1

2 7 c m 2 4 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 5 p ł. 2

5 8 c m 7 0 c m 5 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. 3

5 8 c m 6 5 c m 3 / 6 0 W E 2 7

L a m p a n o c n a 4

3 9 c m 2 4 c m 1 / 6 0 W E 2 7

W a l l l a m p

C h a n d e l i e r

C h a n d e l i e r

T a b l e l a m p

L a m p a w i s z ąc a 2 p ł. 5 C h a n d e l i e r

A m p l a 6

5 8 c m 6 3 c m 2 / 6 0 W E 2 7

4

5 4 c m 3 7 c m 2 / 6 0 W E 1 4

P e n d a n t l a m p

L a m p a s t o j ąc a 7

1 8 0 c m 5 3 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 8

5 1 c m 2 5 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 1 p ł. 9

5 5 c m 3 7 c m 1 / 6 0 W E 2 7

F l o o r l a m p

T a b l e l a m p

C h a n d e l i e r

1

3

o p c j a :

P A T Y N A P A T Y N A Z ŁO T O M O S I ĄD Z C H R O M P O ŁY S KP A T 2 4 K P O ŁY S K O ŁY S KM + M A T + M A T

2

5

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


6

7

9

8


O v i e d o 4 P l a f o n m a ły 1

2 0 c m 4 4 c m 2 / 6 0 W E 2 7

2

7 9 c m 1 0 0 c m 6 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 1 p ł. 3

2 2 c m 4 0 c m 1 / 6 0 W E 2 7

C e i l i n g l a m p

3 L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. + a m p l a C h a n d e l i e r

W a l l l a m p

1 L a m p a s t o j ąc a 4

1 6 6 c m 5 0 c m 1 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n d u ży 5

2 0 c m 5 2 c m 2 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 6

5 6 c m 4 7 c m 3 / 6 0 W E 1 4

A m p l a 7

7 3 c m 6 0 c m 3 / 6 0 W E 2 7

F l o o r l a m p

C e i l i n g l a m p

T a b l e l a m p

P e n d a n t l a m p

o p c j a :

P A T Y N A P A T Y N A P O ŁY S K M A T

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

2


5

7

O v i e d o 6


1

P l a f o n 1

3 3 c m 8 0 c m 5 / 6 0 W E 2 7

A m p l a 2

1 1 3 c m 8 0 c m 6 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 3

2 6 c m 6 0 c m 5 / 6 0 W E 2 7

C e i l i n g l a m p

P e n d a n t l a m p

C e i l i n g l a m p

P l a f o n 4

2 2 c m 5 0 c m 3 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 5

2 0 c m 4 0 c m 2 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 6

3 3 c m 8 0 c m 5 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 7

2 6 c m 6 0 c m 5 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 8

2 2 c m 5 0 c m 3 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 9

2 0 c m 4 0 c m 2 / 6 0 W E 2 7

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

A m p l a 1 0

P e n d a n t l a m p

3

4

1 1 4 c m 8 0 c m 6 / 6 0 W E 2 7

P A T Y N A M O S I ĄD Z A T P O ŁY S KM

2

5 e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


6

7

1 0

8

9


1

P l a f o n 1

3 3 c m 8 4 c m 5 / 6 0 W E 2 7

A m p l a 2

1 1 1 c m 8 4 c m 6 / 6 0 W E 2 7

3

2 9 c m 5 4 c m 3 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 4

2 6 c m 5 0 c m 2 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 5

3 3 c m 8 4 c m 5 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 6

2 9 c m 5 4 c m 3 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 7

2 6 c m 5 0 c m 2 / 6 0 W E 2 7

A m p l a 8

1 1 3 c m 8 4 c m 6 / 6 0 W E 2 7

C e i l i n g l a m p

P e n d a n t l a m p

3 P l a f o n C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

C e i l i n g l a m p

P e n d a n t l a m p

P A T Y N A M O S I ĄD Z A T P O ŁY S KM

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

4

2


5

6

8

7


P l a f o n 1

3 3 c m 7 9 c m 3 / 6 0 W E 2 7

L a m p a w i s z ąc a 6 p ł. 2

7 8 c m 8 8 c m 3 / 6 0 W E 2 7 6 / 6 0 W E 1 4

C e i l i n g l a m p

+ a m p l a C h a n d e l i e r

4

1 P l a f o n + 3 p ł. 3

3 3 c m 7 8 c m 3 / 6 0 W E 2 7 3 / 6 0 W E 1 4

L a m p a s t o j ąc a 4

1 8 9 c m 5 2 c m 1 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 1 p ł. 5

3 2 c m 1 4 c m 1 / 6 0 W E 1 4

K i n k i e t 2 p ł. 6

2 7 c m 4 5 c m 2 / 6 0 W E 1 4

L a m p a w i s z ąc a 3 p ł. 7

7 8 c m 7 8 c m 3 / 6 0 W E 2 7 3 / 6 0 W E 1 4

A m p l a 8

6 6 c m 5 2 c m 3 / 6 0 W E 2 7

9

3 4 , 5 c m 2 9 c m 1 / 6 0 W E 1 4

C e i l i n g l a m p

F l o o r l a m p

W a l l l a m p

W a l l l a m p

+ a m p l a C h a n d e l i e r

P e n d a n t l a m p

L a m p a n o c n a T a b l e l a m p

L a m p a g a b i n e t o w a 1 0 T a b l e l a m p

3

5 6

4 5 c m 2 5 c m 1 / 6 0 W E 1 4

o p c j a :

P A T Y N AP A T Y N A P O ŁY S K M A T

2 e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


8

7

9

1 0


A m p l a 1 P e n d a n t l a m p

6 0 c m 4 8 , 8 0 , 1 2 0 , 1 6 0 c m 1 0 / 6 0 W E 2 7

A m p l a 2 P e n d a n t l a m p

6 0 c m 4 8 , 8 0 , 1 2 0 , 1 6 0 c m 1 0 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 2 p ł. 3

1 8 , 5 c m 5 0 c m 2 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 2 p ł. 4 W a l l l a m p

1 8 , 5 c m 5 0 c m 2 / 6 0 W E 2 7

W a l l l a m p

1

o p c j a :

P A T Y N A Z ŁO T O M O S I ĄD Z C H R O M P O ŁY S K2 4 K P O ŁY S K P O ŁY S K

2

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


3

4


S T E L L A K i n k i e t 2 p ł. 1 W a l l l a m p

3 0 c m 3 3 c m 2 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 1 p ł. 2 W a l l l a m p

3 0 c m 3 3 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 3

6 0 c m 3 3 c m 1 / 6 0 W E 2 7

T a b l e l a m p

L a m p a s t o j ąc a 4 F l o o r l a m p

1 6 0 c m 4 5 c m 1 / 6 0 W E 2 7

4

1

N I K I E L P A T Y N A M O S I ĄD Z S A T Y N AM A T P O ŁY S K

M A Z Z A K i n k i e t 1 p ł. 5 W a l l l a m p

6 5 c m 1 8 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a g a b i n e t o w a 6

6 7 c m 2 6 c m 1 / 6 0 W E 2 7

L a m p a s t o j ąc a 7 F l o o r l a m p

1 6 7 c m 3 5 c m 1 / 6 0 W E 2 7

T a b l e l a m p

3

2 P A T Y N A M O S I ĄD Z C H R O M A T P O ŁY S K P O ŁY S KM

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


7

5

T E L L A M A Z Z AS 6

8


K i n k i e t 1 p ł. 1

5 3 c m 2 3 , 5 c m 1 / 6 0 W E 2 7

2

8 4 c m 7 9 c m 6 / 6 0 W E 2 7

W a l l l a m p

4 L a m p a w i s z ąc a 6 p ł. C h a n d e l i e r

1 K i n k i e t 2 p ł. 3

5 3 c m 5 2 c m 2 / 6 0 W E 2 7

L a m p a s t o j ąc a 4

1 7 0 c m 4 9 c m 2 / 6 0 W E 2 7

W a l l l a m p

F l o o r l a m p

L a m p a n o c n a 5

3 5 c m 2 3 c m 1 / 6 0 W E 1 4

A m p l a 6

8 0 c m 4 7 c m 2 / 6 0 W E 2 7

P l a f o n 7

2 4 c m 4 7 c m 2 / 6 0 W E 2 7

L a m p a n o c n a 8

3 3 c m 2 5 c m 1 / 6 0 W E 1 4

L a m p a g a b i n e t o w a 9

5 0 c m 4 7 c m 1 / 6 0 W E 2 7

T a b l e l a m p

P e n d a n t l a m p

C e i l i n g l a m p

T a b l e l a m p

T a b l e l a m p

3

o p c j a :

P A T Y N AP A T Y N A P O ŁY S K M A T

2

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

5


7

6

9

8


krysztalowe

1

2

e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0


cubo K i n k i e t 1 p ł. 1 W a l l l a m p

4 5 c m 1 4 c m 1 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 1 p ł. 2 W a l l l a m p

4 5 c m 1 4 c m 1 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 1 p ł. 3

4 5 c m 1 4 c m 1 / 6 0 W E 2 7

K i n k i e t 1 p ł. 4 W a l l l a m p

4 5 c m 1 4 c m 1 / 6 0 W E 2 7

1

5

W a l l l a m p

2

3 C H R O M M O S I ĄD Z P O ŁY S K P O ŁY S K

P A T Y N A P A T Y N A P O ŁY S KM A T

6

8 o p c j a :

N I K I E L M O S I ĄD Z A T Y N A M A T S

4 Z ŁO T O 2 4 K

7 e m a i l : b i u r o @ a m p l e x . p lw w w . a m p l e x . p l 4 2 2 2 6 C z ęs t o c h o w a , u l . K o r d e c k i e g o 1 7 t e l . : + 4 8 3 4 3 6 0 5 6 1 0 , 3 2 4 6 4 0 2 , f a x : + 4 8 3 4 3 6 0 5 2 9 0

krysztalowe

cubo

Amplex  

2 Ampla Pendantlamp 52cm 67cm 5/60WE27 52cm 30cm 1/60WE27 26cm 25cm 1/60WE27 53cm 63cm 3/60WE27 53cm 59cm 2/60WE27 49cm 25cm 1/60WE27 50cm 3...

Amplex  

2 Ampla Pendantlamp 52cm 67cm 5/60WE27 52cm 30cm 1/60WE27 26cm 25cm 1/60WE27 53cm 63cm 3/60WE27 53cm 59cm 2/60WE27 49cm 25cm 1/60WE27 50cm 3...

Advertisement