Tast En quin cap cap? d'Enric Lluch

Page 7

Així doncs, mentre tots els badalls colpejaven entristits les campanes del país, la colla dels ministres feren reunió a la sala més gran del palau reial. —Qui serà ara el rei? –preguntà el primer ministre. —Ho tenim ben difícil –assegurà la ministra de les malalties. Sabeu? El rei Cara-sol i la reina Mariana no tenien fills ni filles. Així que la cosa resultava ben complicada. —Si, almenys, trobàrem algun nebot... —comentà el ministre dels diners. —...o neboda –rematà la ministra de les malalties. Però, tothom sabia del cert que ni el rei Cara-sol ni la reina Mariana tampoc no tenien ni un familiar. Per això, el canceller s'escurà la veu, deixà caure una llagrimeta filosa per damunt la galta i sentencià: —No cal que ens calfem la trona buscant familiars. Val més que pensem en una altra solució.

9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.