Tast Els temps de Sara

Page 1

29 de juliol de 2012 n una estona passarà a arreplegar-la son pare per a anar-se’n a dinar. Els pares de Sara són bastant jóvens. Es van enamorar sent adolescents, es van casar prompte i abans de complir vint-i-un anys ja tenien Sara. Per a Sara sempre havien sigut un exemple de parella feliç. Ella creia que es volien amb bogeria, i que el seu amor era per sempre, però ja veus… Amb el temps, son pare va començar a tindre cada vegada més viatges per treball, i cada vegada més llargs. Sa mare va començar a pensar que potser era una altra cosa. Mai no va trobar proves de res, però sí que va descobrir que en el treball també començaven a queixar-se dels seus viatges. Els dubtes van portar a acusacions, i son pare no és que es defenguera molt. La relació va anar refredant-se i així va ser com van arribar on estan ara… Sona el timbre i Sara obri la porta. –Hola, papà! –Hola, nineta! Es besen i ixen al carrer. El pare de Sara ha vingut amb autobús, així és que decideixen anar caminant. 17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.