Tast bruixes, dimonis i misteris

Page 1



Ă€lvar Monferrer i Monfort

Bruixes, dimonis i misteris Sobre aspectes marginals de la vida i la cultura popular valenciana


Aquesta obra ha estat guanyadora del 15é Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular

Formaven el jurat: Josep Aguilar, Julio Blasco, Honorat Ros i Pardo, Núria Sendra i un membre del IECMA

Responsable d’edició: Núria Sendra 1a edició: març de 2014 © 2014, Àlvar Monferrer i Monfort © 2014 Edicions del Bullent, SL C/ de la Taronja, 16 • 46210 Picanya 961 590 883 www.bullent.net • info@bullent.net Disseny: Miquel Mollà Imatge de la coberta: Núria Sendra Assessorament lingüístic: Maria Guasp, Àlvar Vanyó Servei d’impressió: Guada Impresores ISBN: 978-84-9904-151-3 Dipòsit legal: V-269-2014

La reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, o la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec sense l’autorització escrita de l’editor, queden rigorosament prohibides i estaran sotmeses a les sancions establertes per la llei.


A totes les víctimes de la corrupció. El misteri més inexplicable del nostre món és la corrupció, que es fa en nom de la llibertat, tant la intel·lectual (la mentida sistemàtica), com l’econòmica (el sistema del comerç lliure). Un dret universal, en mans dels poderosos, fa créixer la pobresa, l’opressió, l’atur i l’emigració dels més vàlids per a trobar remei. Demane al lector que no vote els corruptes i opressors del poble.



7

I. INTRODUCCIÓ: BRUIXES, DIMONIS I MISTERIS Vosté creu en les bruixes? Sembla una pregunta inútil fora de les habilitats literàries i teatrals o de l’espectacle que en diem retòrica. En tot cas, posats en aquestes altures de la cultura, qualsevol persona que tinga costum de llegir, dirà: –Jo no crec en les bruixes, però com deia el bon gallec en referir-se a las meigas, haberlas haylas. Doncs bé, jo podria dir que no crec en les bruixes, però no és veritat. Hi crec i estic convençut que n’hi ha cada vegada més. I en els dimonis? Em passa el mateix. Estan de moda i, pel que conten, són perillosos. No obstant això, les històries que he llegit o m’han contat sobre aquests, tenen més a veure amb l’avarícia i l’estupidesa humana que no pas amb allò que els escolàstics en deien éssers o realitats, és a dir, els dimonis com Déu mana. I en els misteris? Crec de debò en els misteris? Depén. Al cap i a la fi, alguns teòlegs, sobretot si ocupen càrrecs importants, sembla que tampoc no hi creuen. Perquè


8

no creure en els misteris és com no creure en Déu. Altrament, parlarien de manera diferent. I per què no creuen en Déu? Doncs bé, i acabe aquesta disquisició inicial, perquè no creuen en els homes, ni en les dones, ni en el món i la vida. Cal ser moderns. Jo crec en les bruixes, els dimonis i els misteris, perquè crec en els homes, les dones i tot allò més. És a dir, no sóc materialista, perquè la matèria, sense anar més lluny, no sabem quina cosa és i no cal posar barreres al coneixement. Al cap i a la fi, els creadors de la moderna psicologia foren els psicòlegs soviètics, que definiren la consciència com un resultat de la complicació progressiva de la matèria. Més o menys, com féu el P. Teilhard de Chardin, S. J., una glòria dels jesuïtes, malgrat que Roma prohibí llegir els seus escrits als seminaristes d’altres temps i no sé si han fet marxa endarrere i han demanat perdó. En tot cas, bruixes, dimonis o diables i misteris són objectes literaris de gran volada i en posaré alguns exemples. 1. LA BRUIXA PATRIMONIAL DE CASONA

Alejandro Casona, un autor teatral ben apreciat altres temps a València (Los árboles mueren de pie), en un article titulat ¿Brujas otra vez? (E. Arce, 1983: 144-145) justificava la fe en les bruixes amb aquestes paraules: «…no vacil·le en declarar públicament i solemnial la meua convicció: n’hi ha hagut, de bruixes, segueix havent-n’hi i n’hi haurà pels segles dels segles». I remata: «…amb la diferència única que abans eren necessàries absolutament i ara s’han convertit en un luxe».


260

ÍNDEX I. Introducció: bruixes, dimonis i misteris ......................................7 1. La bruixa patrimonial de Casona ......................................................8 2. Els dimonis de Cunqueiro...............................................................13 3. Els misteris de Valle-Inclán..............................................................15 4. Aquest llibre ....................................................................................16 II. L’experiència pròpia ..................................................................... 18 1. La tia Centeta, la Blava ...................................................................20 2. L’Auela fornera ................................................................................23 3. Una bruixa de veritat i un cas de mal d’ull ......................................25 4. Més bruixes .....................................................................................27 5. Bruixes, bruixots, fetilleres i fetillers ................................................28 III. La visita pastoral del bisbe Paholac al principi del segle xiv31 1. El bisbe de Tortosa Francesc de Paholac ..........................................32 2. La visita pastoral de 1314, primer estudi de camp sobre bruixeria i superstició .....................................................................32 3. Notes al vocabulari del bisbe Paholac ..............................................34 4. Informants i resultats ......................................................................35 5. Nòmina de bruixes i bruixots de principi del segle XIV ..................43


261

IV. Bruixes, fetilleres i dimonis en les visites pastorals de València (segles xiv i xv) ....................................................... 50 1. El qüestionari de visites pastorals del cardenal Jaume d’Aragó .........51 2. La visita pastoral de 1383................................................................52 3. Maria Mantura, cap d’una colla de fetilleres d’Alcoi........................54 4. La visita pastoral de 1388-1389 ......................................................55 5. La visita pastoral del bisbe Hug de Llupià, de 1401-1402. Tractes amb el dimoni ....................................................................56 6. Més bruixes en les visites pastorals medievals ..................................57 V. Dos clergues bruixots del segle xiv: Pere Bonet i Jaume de Rius ........................................................ 59 1. Pere Bonet, bruixot i vicari de Palma de Gandia .............................59 2. Un clergue ardit i de bona vida: Jaume de Rius, vicari de Llutxent .65 VI. Dimonis, sanadors, bruixes i heretges entre l’Edat Mitjana i la Moderna..................................................... 75 1. Dos històries de Jaume Roig: carn humana en un convit i l’endimoniada de Requena .................76 2. Permissions i prohibicions segons la conveniència: Elx, Alcoi i Castelló........................................................................79 3. Una monja d’Alcoi, fetillera per la gràcia de Déu ............................86 4. Dos heretges: Arnau Ferrer, de Sueca, i Nicolau Batalla, de Cullera 89 5. Dues sortílegues que moren sense confessió ....................................91 VII. Bruixeria reial i prostitució valenciana al segle xvi ........... 94 1. La mort de Ferran el Catòlic ...........................................................94 2. Bruixes i prostitutes a la ciutat de València: temps i circumstàncies.95 3. L’exemple de Satilario, el vaquer gran saltador...............................102 VIII. Bruixes i fetilleres dels segles xviii, xix i xx ..................... 104 1. Les medidores i el mamó de Xixona ...............................................104 2. Les bruixes fantasmes de Museros .................................................107


262

3. Una bruixa emplomallada .............................................................112 4. Les bruixes de Prosper Mérimée ....................................................114 5. Bruixes a l’Horta ...........................................................................127 IX. Astrologia i aeromància.......................................................... 129 1. L’astrologia valenciana ...................................................................131 2. Mapa astrològic de la ciutat de València ........................................133 3. Els astròlegs valencians ..................................................................136 4. Enric de Villena, cortesà, escriptor i astròleg .................................137 5. Francisco de la Torre, astròleg valencià nascut a Tortosa ................140 6. El rei astròleg i la maledicció .........................................................143 X. Almanacs, calendaris i cometes ............................................... 147 1. Almanacs i calendaris ....................................................................147 2. Un tractat valencià de cometologia i notícies sobre cometes............151 3. La por dels cometes .......................................................................153 4. El cometa de Roma i la vinguda del Halley l’any 1910 .................156 5. Els nóvios de Borriana i el cometa.................................................160 6. L’aurora boreal de què encara se’n parla a Fuenterrobles................161 XI. L’aventura demoníaca de fra Daroca ..................................... 163 1. El monestir de Benifassà................................................................166 2. Fra Cosme Joan Daroca (1459-1532) ...........................................172 3. Els fets i les conseqüències.............................................................174 4. El procés i la sentència de la inquisició..........................................178 5. Precisions sobre l’aventura de fra Daroca.......................................181 6. El futur de fra Daroca, abat de Benifassà.......................................183 7. Final de l’aventura. La mort de l’abat Daroca................................187 XII. La cadira abacial de fra Daroca ........................................... 192 1. Saranyana i el mas de Casanova ....................................................193 2. La maledicció d’un paralític ..........................................................195 3. Altres històries del mas de Casanova .............................................199


263

4. Una explicació diferent..................................................................203 5. L’orgue que tocava sol ...................................................................205 6. L’última malifeta de la cadira.........................................................207 7. Última visita a la Todolella i Saranyana .........................................209 XIII. El bisbe, el terratrèmol i la creu ....................................... 212 1. El bisbe Gavaldà i els miracles .......................................................212 2. L’informe ad limina de 1656 .........................................................220 3. Altres informes sobre el terratrèmol d’Ademús ..............................222 4. La creu que xiulava i la llegenda ....................................................228 5. La inquisició i la creu d’Ademús ...................................................233 6. Les opinions de Castañeda, Castelló i Cavanilles...........................236 7. La festa de l’oblà de Cabanes i una discoteca dedicada als morts a Castelló ......................................................................239 Cloenda........................................................................................... 243 Bibliografia citada......................................................................... 247


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.