Dos puntals festius de Guadassuar. La fira de sant Vicent i les Danses

Page 1Joan B. BoĂŻls

Dos puntals festius de

Guadassuar La Fira de sant Vicent i les Danses


Responsable d’edició: Núria Sendra 1a edició: juliol de 2018 © 2018 Joan B. Boïls Ibiza © 2018 Edicions del Bullent, SL C/ de la Taronja, 16 • 46210 Picanya 961 590 883 www.bullent.net • info@bullent.net Disseny: Miquel Mollà Imatge de la coberta de Salvador Ribes Villalba Assessorament lingüístic: Maria Guasp ISBN: 978-84-9904-208-4 Dipòsit legal: V-1786-2018

La reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, o la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec sense l’autorització escrita de l’editor, queden rigorosament prohibides i estaran sotmeses a les sancions establertes per la llei.
7

ÍNDEX Preliminars ....................................................................................... 15 Patrimoni .......................................................................................15 El temps .........................................................................................16 Cicles .............................................................................................17 Un context concret ........................................................................19 Les danses .......................................................................................... 25 Diferències .....................................................................................25 El moment .....................................................................................26 L’espai ............................................................................................27 Les persones, els participants ..........................................................31 L’oralitat .........................................................................................38 Espontaneïtat, creativitat, improvisació ..........................................53 El pas del temps .............................................................................58 Una intervenció conscient ..............................................................60 El ritual complet ............................................................................63 Elements secundaris .......................................................................64 Des de fora.....................................................................................65 Imatges, mitjans de comunicació ...................................................70 Matèria primera .............................................................................74


8

Model ............................................................................................78 Mirant al voltant ............................................................................80 La Fira de Sant Vicent ..................................................................... 83 Situem-nos .....................................................................................83 De la festa, la vespra .......................................................................90 Músiques i balls .............................................................................94 Literatura popular ........................................................................100 Un gran dia de festa .....................................................................127 Un dia més...................................................................................133 Documents ..................................................................................136 L’àmbit .........................................................................................148 Els nostres temps..........................................................................152 Concloent ...................................................................................... 157 En comú ......................................................................................157 Font d’inspiració ..........................................................................163 L’ampli calendari festiu.................................................................178 Altres llocs....................................................................................180 Hui per hui ..................................................................................181 Arqueologia i antropologia ...........................................................185 Valor ............................................................................................187 A la fi ...........................................................................................191
A tots els guadassuarencs que fan per mantindre aquestes dos festes tal i com les heretàrem del passat.

I a tots els especialistes forans que han contribuït d’una manera o altra a que les Danses i la Fira siguen valorades com cal: Vicent Torrent Jordi Reig Fermín Pardo Carles Pitarch Josep Vicent FrechinaAtesa la seua complexitat social, la festa es converteix en un importantíssim observatori de l’esdevenir històric, en una manifestació sociocultural que tendeix a reflectir les característiques dels grups humans que la celebren.1

1 Hernández Martí, Gil Manuel: La festa reinventada, València, Universitat de València, 2002, p. 15.15

PRELIMINARS PATRIMONI El patrimonio no existe en sí mismo, sino que como las identidades, se construye socialmente.2

Anem a partir de la idea que qualsevol activitat humana crea el que anomenem un patrimoni i també, intrínsecament, una identitat, generalment, al llarg de la història, de manera inconscient. Les vides en sí i les relacions entre persones configuren uns comportaments i uns objectes materials –des d’edificis a simples eines, des del més insignificant element a documents escrits– que sorgeixen i es desenvolupen en funció de l’espai geogràfic, de les influències externes, del seu ús en sí. Ara, prendre consciència sobre eixa inconsciència, sobre eixa espontaneïtat ens planteja d’entrada una sèrie d’interrogants: què és i què no és patrimoni?, per què es busca tindre més patri2

González Villaescusa, R. i Vicent Lerma, J.: “¿A qué nación pertenece la Dama de Elche?”, en Levante, 22 de juliol de 2016, p. 5. Qüestió aplicable al patrimoni material però també a l’immaterial.


16

moni que...?, quines relacions i quines diferències hi ha entre patrimoni material i immaterial?,3 es poden separar ambdós en el context cultural? és necessària i convenient una concepció independent?, no és cert que el patrimoni immaterial necessita del material com a referència?, amb quins paràmetres jutjarem? El valor de la cultura popular no resideix en la bellesa de les seues formes, l’autenticitat del seu caràcter o la puresa de la seua condició, sinó en la seua capacitat per a condensar i expressar la forma d’entendre el món i les estratègies de cohesió social, de transferència de coneixement i de conservació de la memòria del col·lectiu humà que la genera.4 EL TEMPS

Entre tot eixe mar de preguntes, una variable és fonamental: el temps. Eixe temps que fa que es conserve o no el patrimoni, que es modifique per a bé o per a mal, eixe temps que ens permet descobrir troballes arqueològiques desconegudes, eixe temps... Eixe temps que, en definitiva, fa que tot ocórrega. La concepció cíclica o circular del temps, característica de les cultures musicals tradicionals, expressa una vivència musical en sintonia amb els temps biològics i fisiològics.5 3 Una església barroca ha portat implícit un patrimoni immaterial? Provoca una festa la construcció i la utilització d’uns objectes materials concrets? 4 5

Frechina, Josep Vicent: Pensar en vers, Tarragona, Caramella, 2014, p. 13.

Scarnecchia, Paolo: Música popular y música culta, Barcelona, Icaria, 1998, p. 65 [cita traduïda].


17

Eixe tret que caracteritza la música, la distribució temporal ordenada, la repetició cíclica més igual o amb alguna variació d’algun tipus, eixe tret és el que defineix les festes tradicionals. Un quadre, una escultura són objectes artístics inamovibles. Són objectes de museu, objectes inalterables. Una partitura, una obra de teatre contenen en sí eixa variable que és el temps. El temps, perquè transcórrega –no es pot observar d’un colp de vista–, i el temps, el pas del temps fa que la seua posada en vida, que la seua interpretació resulte distinta en funció de quan s’active. Dista molt la interpretació d’una mateixa partitura, d’un mateix text teatral si es fa en l’actualitat o si s’ha produït fa un segle per exemple. Són unes arts més vives que altres. L’arquitectura, en principi inamovible, com la pintura i l’escultura, pot ser intervinguda amb el pas del temps, pot rebre additaments amb més o menys fortuna que li sumen o li resten valor, que la destruïsquen per sempre. Una molt bona referència per a observar les festes: l’antiguitat i les modificacions produïdes al llarg dels anys. CICLES

El cicle vital, el calendari festiu. Temporalitat, consciència dels cicles dins el pas inconscient del temps. Ordre i convivència humana, com en la música. És la concepció cíclica de la vida: les estacions, les collites, les festes... Alhora, cada festa és un cicle en sí mateix, un discórrer, un inici i un final, anar cap a algun lloc físic i temporal.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.