Page 1

vecka 13 29.3.2011 nummer 10


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Chefredaktör:

Matias Dahlbäck Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

VASA:

dagar

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15 Papperskvarnen: Må-Fr 12-15 Havtornen: Må-Fre 9-15

Styrelsen: Styrelseordförande: Zacharias Aarnio, so-karen@abo.fi Viceordförande: Niklas Kamila, Vo-karen@abo.fi Socialpolitiskt ansvarig i Vasa: Ebba Håkans, sav-karen@abo.fi SOCIALPOLItiskt ansvarig i åbo: Martina Gardberg, saa-karen@abo.fi Högskolepolitiskt ansvarig i Vasa: Alexandra Furu, hav-karen@abo.fi högskolepolitiskt ansvarig i åbo: Taika Lapintie, haa-karen@abo.fi studentansvarig: Benjamin Rydgren, stua-karen@abo.fi

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

tisdag

lov.

före

Inläggen

är

utgivningsdag

bör

skrivas

utom

Deadline

in

på kl. på

för ons-

12:00. Kårens

hemsida. Annonsmaterial som skickas in

bör

skickas

vara in

färdigt

som

redigerat

bilaga.

och

Redaktionen

förbehåller sig rätten att förkorta och layout-mässigt frågor

ändra

kontakta

materialet.

bullen@abo.fi

Telefonnummer:

Kårens kansli: 02 215 4650 Kansliet: 06 324 7520 Styrelseordförande:02 215 4651 Styrelsen: 02 215 4655 Verksamhetsledare Fax: 02 251 1564 Marcus Beijar: 050 3577 832

veckans..

varje

och

specialföreningsinlägg

Vid

Telefonnummer:

utkommer

helgdagar

www.fontanaclub.com

S e kr e t aria t e t : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: petra lindblad, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Heidi Hietala, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi Fullmäktige: Ordförande: Anna-Kajsa Blomqvist, fo-karen@abo.fi


Ledaren Varför? Många saker ifrågasätts, vilket är bra. Det är ett av målen vid akademiskt lärande, att kunna tänka kritiskt. I denna veckas ledare skall nu försöka besvaras några av de ”varför” som dykt upp på sistone. Varför Rösta? För att kunna vara med och påverka. Det är vår rättighet att få vår röst hörd. Det är egentligen vi som beslutar om frågor som gäller oss i Finland. Det att vi unga röstar är synnerligen viktigt för att få fram våra åsikter och våra behov. Det är vi som är framtiden, och därför viktigt att vi mår bra och är den sista grupp som skall glömmas bort från beslutsfattandet i Finland. Därför är det viktigt att vi inte själva heller glömmer bort oss själva, utan faktiskt röstar i valet. Varför indexbindning av studiestödet? När levnadskostnaderna höjs skall också studiestödet höjas. Alla andra sociala förmåner är bundna till levnadsstandard indexet. Varför då inte också studiestödet? Varför Bullen? Bullen är ett språkrör för studerande inom Åbo Akademi, där man kan få information om aktuella händelser. Allting skall inte alltid vara elektroniskt, och vi skall inte hela tiden behöva vara bundna till utnyttjandet av internet eller facebook för att få information om kommande evenemang. Varför avgiftsfri utbildning? För att vi är ett jämlikt samhälle. Alla skall ha samma förutsättningar att studera oberoende av ekonomisk ställning eller dylikt.

Varför aktivera sig i kårverksamhet? För att träffa nya människor, bli en del av en sammanslutning och få ett socialt liv. Dessutom hjälper det än att få livslånga kontakter och erfarenheter.

Det att vi unga röstar är synnerligen viktigt för att få fram våra åsikter och våra behov. Varför skollunch? Det är billigt, gott, nyttigt och nära föreläsningssalarna. Varför skatter? För ett jämlikt samhälle där levnadsstandardsklyftorna är jämna var de rika hjälper de fattiga. Skatterna är till för samfundets allmänna utgifter. Varför facebook? För att hålla kontakt med dina vänner och se vad dom håller på med. För att hålla koll på olika evenemang som ordnas och bli inbjuden (eller bjuda sig själv) in till dem. För att slippa läsa på tent eller skriva rapporter, utan har något annat ”viktigt bara snabbt att kolla upp”. Varför Angry birds? Ingen aning. Många säger att det är väldigt beroende framkallande, men det fann jag inte. I varje fall så kan man vinna en fastlaskiainen-pjäxskuttet med det.

Taika Lapintie Högskolepolitiskt ansvarig i Åbo hav-karen@abo.fi

Bullen 


Åbo Akademis Studentkårs socialpolitiska sektor och Åbo Akademis Studiestödsenhet informerar:

STUDIESTÖDET ÄNDRAS I HÖST Från och med 1.8.2011 ändras studiestödet. De mest centrala ändringarna är:

Bostadstilläggsmånaden blir en stödmånad Minimikravet för studieprestationer blir 5 sp/stödmånad (nu 4,8 sp) För studerande utomlands höjs lånegarantin till 600 euro/mån (nu 440 euro/mån för högskolestuderande) Högskolestuderande som får studiepenning, också gamla studerande, beviljas lånegaranti utan ansökan Avlönad praktik eller lön/stipendium för graduskrivande förhindrar inte längre studiepenningen Vid nya universitetsstudier beviljas stödet i två steg: o För avläggande av en lägre högskoleexamen är maximitiden som studiestöd beviljas 37 stödmånader o När den studerande har avlagt en lägre högskoleexamen beviljas han eller hon högst 28 stödmånader för att avlägga en högre högskoleexamen  Sammanlagt beviljas dock högst 55 stödmånader (för psykologistuderande 60 månader) som förut

Mera information: www.fpa.fi Vid frågor kontakta: studiestod@abo.fi Bullen 


Logga in i e-tjänsten med dina nätbankkoder eller med ditt elektroniska ID-kort och kortavläsaren.

Återbetalningarna kan göras via bankernas betalningstjänst med 31.3.2011 som förfallodag.

• Alla skattepliktiga arbets- och kapitalinkomster utan avdrag och även stipendier avsedda för utkomsten samt utlandsinkomster beaktas som inkomst. Studie- och vuxenstudiepenningar beaktas inte som inkomst. • Inkomsterna kan ha erhållits när som helst under kalenderåret. • En månad med enbart bostadstillägg räknas också som studiestödsmånad. StödFribelopp StödFribelopp StödFribelopp månader euro/år månader euro/år månader euro/år 1 22 330 5 17 090 9 11 850 2 21 020 6 15 780 10 10 540 3 19 710 7 14 470 11 9 230 4 18 400 8 13 160 12 7 920

Hur beräknas fribeloppet

• Kontrollera hos FPA vilket kontonummer du skall betala in stödet på. • Stödet skall betalas till sitt nettobelopp, d.v.s. med den summa som betalats ut på ditt konto. • Om stöd betalas tillbaka för sent eller med för litet belopp så höjs inte fribeloppsgränsen och FPA betalar tillbaka det återbetalda stödet. • På giroblanketten antecknas namn, personbeteckning, stödår och de stödmånader som återbetalas samt "Frivillig återbetalning av studiestöd".

Eller med giroblanketten efter 11.3.2011

• Uppge på blanketten OTmP (Meddelande om ny betalningsadress/annullering eller frivillig återbetalning av studiestöd) vilka månader du önskar återbetala (du kan välja de månader för vilka du fått minst stöd - vid återindrivning är det inte möjligt). • Sänd in blanketten senast 11.3.2011 till FPA:s byrå eller studiestödscentralen eller till universitetets studiestöds- eller informationsbyrå. • När ändringsmeddelandet inkommit får du en giroblankett för återbetalningen, med beloppet angivet. • Kom ihåg att återbetala både studiepenning och bostadstillägg för att höja årsinkomstgränsen.

Eller med OTmP-blanketten senast 11.3.2011

www.fpa.fi/etjanst

Du kan nu meddela om återbetalningen med Internet-blanketten

Närmare upplysningar: FPA:s webbplats www.fpa.fi/studiestod; läroanstalternas informationstjänst och FPA:s servicenummer för studiestödsärenden på numret 020 692 229.

Exempel: Om du lyft stöd för januari-maj 2010 och blivit utexaminerad 19.5.2010 så är ditt fribelopp 17 090 euro. Din inkomst för juni-december 2010 kan vara hur stor som helst. När årsinkomsten överstiger 17 090 euro OCH din inkomst för tiden januarimaj överstiger 3 300 euro blir det aktuellt att återbetala studiestöd.

• Studierna anses ha upphört vid examensbetygets datum eller datumet då man blivit utexaminerad eller när man använt hela sin studiestödstid. • Studerande som har lägre högskoleexamen och som haft rätt att avlägga både lägre och högre högskoleexamen anses i regel inte ha slutfört sina studier. Närmare information om reglerna finns på FPA:s webbplats http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/alias/borjat_slutat#slutforda • Månaden då man blivit utexaminerad hänförs till studietiden om den varit studiestödsberättigande. Om högskoleexamen avlagts den 18 eller senare räknas den månaden som studiemånad.

Exempel: Om du inlett dina studier i september 2010 och lyft studiestöd för fyra månader under höstterminen 2010 så är fribeloppet 8 x 1 970 e + 4 x 660 e = 18 400 euro. Om dina årsinkomster ligger under 18 400 euro behöver du inte göra något. Inte heller blir det fråga om återindrivning i fall där fribeloppsöverskridningen beror på inkomster som erhållits före september. När årsinkomsten överstiger 18 400 euro OCH dina inkomster för tiden september-december överstiger 2 640 euro blir det aktuellt att återbetala studiestöd.

• Av inkomster som erhållits innan studierna inleddes eller efter att de upphörde beaktas inte den andel som i genomsnitt överstiger 1 970 euro i månaden. • En stödtagare betraktas som studerande från månaden då de studier börjat som stödet betalas för. Om du således lyft stöd först från och med november anses du som studerande från början av månaden då studierna inleddes (= den första möjliga stödmånaden - i regel augusti eller september). • Inkomsterna hänförs till studietid respektive annan tid enligt när de erhållits, d.v.s. betalats ut. På sommaren intjänade men i september 2010 utbetalda semesterpenningar räknas t ex som inkomst för september.

Studerande som inlett eller slutfört studierna eller som använt hela sin studiestödstid år 2010

Den sista dagen för eventuella frivilliga återbetalningar av studiestöd för 2010 är 31.3.2011. I fall där återbetalningen försenas så återindrivs det överbetalda stödet med 15 procents förhöjning. Om överbetalda stödbelopp återkrävs senare i samband med inkomstkontrollen, kan du inte använda de återindrivna stödmånaderna på nytt.

KONTROLLERA DIN INKOMST FÖR 2010 OCH FRIBELOPPET!


NATIONER Österbottningar och vänner! Årsfestveckan är firad för den här gången och vi får nu ta och vila upp oss en liten stund. Ett stort tack till er alla för att ni var med och gjorde jubileumsårsfestveckan till vad den var! Hoppas att den bjöd på många skratt och fina stunder. Alla ÖN: iter får nog verkligen vara stolta medlemmar av den 85-åriga nationen! Håll upp ögonen, det kommer att bli mera festligheter senare i vår, med anledning av den 85:e födelsedagen! / Er Lina NyläNNingar och väNNer! Det är dags att sluta gömma sig i den mörka skogen och hålla sig borta från farorna som lurar omkring. Hoppa nu fram och visa dig på DJUNGELSITZEN i den tropiska Sode torsdagen den 7.4 kl. 19 framåt! Alla apor och apiNNor är välkomna! Även några trögare djur är mycket välkomna på eftersläpp. Anmäl er på nylandskanationen. org innan söndagen 3.4 och missa inte den tuffaste temasitzen in the mighty jungle! Ifall ni ännu har borttappade losts eller upphittande founds efter den episka årsfesten, vill vi gärna hjälpa er på specialföreningskansliet bredvid Kåren, onsdagar mellan kl. 12-13. Ni kan också kontakta oss på nn@abo.fi eller via Bullen 

hemsidan. Och kom ihåg, DJUNGELSITZ! /Spamqvist

FAKULTETSFÖRENINGAR Hej på KK:are och andra! För att alla skall orka festa hela april så kommer det att vara lite paus från festandet den här veckan. Pausen kommer passligt så alla kan förbereda sig ordentligt för nästa vecka: då smäller det när KK&MK-sitz går av stapeln på the Monkey! Festen ordnas på 6.4. och biljetterna säljs i förhand på diverse ställen, för mera info kolla Facebook eller KK:s hemsida. Vi syns där! //Anni Hej hej SF:are! Valdebatten var väldigt lyckad och ett stort tack till alla som bidrog till arrangemanget! Hoppas ni fick en något klarare bild av vem som är värd er röst vid valurorna den 17.4. Denna lördag, alltså den 2.4 ordnar vi en porrsitz på K tillsammans med våra vänner från Thorax. Det ryktas att det är många på väg därifrån och vi vill ju inte vara sämre, eller hur!? Mera info samt anmälning på vår hemsida, www. sfklubben.com. I övrigt så hoppas jag att ni fortsätter att komma till kansliet och dricka kaffe,


tala skit och allmänt förgylla våra kansliturer. Det uppskattas stort och alla är välkomna! En liten paus i vardagsstressen har aldrig skadat någon. / Ina-Uta Jens

ÄMNESFÖRENINGAR Kolla hit! Vecka 13 och 14 kommer biljetterna till årets Fancy a coctail party? att säljas på alla ÅA:s lunchrestauranger i Åbo. Denna super roliga fest äger rum den 8.4 på the Monkey! Festen inleds kl 20 och under kvällen kommer det att bjudas på smått och gått att äta, live musik som bändet Spruce står för detta år och ingen mindre än riksdagsledamot Janina Andersson kommer att hålla tal! Biljetterna kostar ynka 4 euro så unna dig en sådan och kom med på årets bästa coctail party!

MUSIKFÖRENINGAR Bästa Floror! Nu på lördagen hålls det som ni vet en gemensam övning för alla de studentkörer som skall till NSSS. Övningen börjar med uppsjungning kl 10.30 och själva övningen börjar kl 11.00 och håller på till kl 14.00. Vi kommer att öva i Arcanum, Turun Yli-

opisto. Övningen räknas som en vanlig övning, vi får alltså en närvarogång på övningen, så det lönar sig att komma. Sen på kvällen blir det fest med de andra körerna. /Infotanten Mia Nu i helgen är det äntligen dags för LIVE 20! I år firar RÅA sitt 20-års jubileum och festen blir större än någonsin! 17 av de största namnen i musikbranschen får Kåren att explodera! Dörrarna öppnar kl 18:00 både på fredag och lördag, kom i tid! Förköp av biljetter ordnas hela veckan, så länge det finns biljetter kvar. Vi syns alla på Kåren! /RÅA-STYRELSEN

Kulturella, religiösa och ideella föreningar Hej! Se hit! Den 6.4 ger Studentteatern premiär av teaterpjäsen “Bunden” av Thomas Jansson. Premiären går av stapeln kl.19.00. i Reuterska huset, Henriksgatan 9 mellan ÅAB och domkyrkan. För studerande är priset 5 euro, för teatermedlemmar 3 euro. Bokningar kan göras via email till: steatern@abo.fi. I samband med SYTY-festivalen (Finlands studentteatrars förbunds teaterfestival 2011) kommer pjäsen att visas (forts. nästa sida.) Bullen 


den 7.4. kl.20.00 och den 9.4. kl.11.00. Övriga datum står på planscher om pjäsen vilka lär dyka upp runtom i Akademin den närmaste framtiden. Välkomna på teater! /TB

Tjena! Homoglobiini har sitt nästa möte på måndag 28.3. då vi har ‘trans for dummies’ kväll på Åbo SETAs kansli (Fredsgatan 1 c B 22) kl 19 i samarbete med Setas transgrupp. Vi ses där! Mera info hittar ni från www.homoglobiini.fi.

FULLMÄKTIGES MÖTE 03/11 - BESLUTSLISTA Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 03/11 (21.3.2011 i Åbo) bl.a. att: - välja Paula Eriksson, Maria Byskata, Matias Kallio, Matias Dahlbäck, Fredrik Hällund och Laura Lunnevuori som ÅAS delegater till Ab Jerums vårbolagsstämma; - fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten år 2010; - fastställa Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2010; - behandla revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2010 samt att anteckna dem till kännedom; - fastställa bokslutet för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2010; - bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för år 2010; - godkänna propositionen av arbetsgruppen för utredning av en minskning av fullmäktiges storlek med ändringar; - utse Maria Heikkilä, Jonna Lindqvist, Anna Perälä, Niklas Granroth, Maria Byskata, Sari Viljanen och Nadina Vihinen som medlemmar i ÅAS valnämnd; - välja Raine Katajamäki för ordförande till Socialpolitiska utskottet 2011; - väljer Anna-Kajsa Blomqvist som ordinarie medlem och Alexandra Furu som suppleant till VOAS:s delegation för mandatperioden 22.3.2011–31.12.2012 samt Janni Lindholm som ordinarie medlem och Fredrik Hällund som suppleant till VOAS:s delegation för mandatperioden 22.3-31.12.2011. Åbo, den 25 mars 2011 Riina Lappalainen generalsekreterare

Bullen 


Kåren söker ordningsvakter Kåren letar efter villiga ordningsvakter att handha ordningen på Vårdberget den 30.4. Gissningvis är det frågan om ett tre timmars långt uppdrag, preliminärt 16.00 - 19.00 Uppgift: markera område där Brahe Djäknar och fanorna är uppställda och se till att ingen obehörig tar sig för nära samt hålla allmän ordning. I slutet övervaka när Eastway packar ihop sin ljudutrustning och se till att ingen går och förstör utrustningen. Arvode: 30 euro / h, + 1 eftersläppsbiljett till Wappmiddagen Ifall att ni har frågor, vänligen kontakta: Benjamin Rydgren - stua-karen@abo.fi

LEDIG BOSTAD Åbo Akademis Studentkår hyr ut det s.k. Knoellingerska hemmet. Bostaden består av 3-4 rum, kök, badrum och toalett=87 m2. Bostaden har balkong, huset är byggt 1960. Hyran är 900,00 euro /månad + vattenavgift (nu 23 euro/pers.) + el. enl. förbrukning. Bostadens adress är Puolalagatan 3 A, 20100 Åbo. Bostaden är i gott skick. Frågor och ansökningar riktas till Lena Backman på Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, lena.backman@abo.fi, tel. 02-215 3704/0500-82 84 82. Bullen 


Braheloppet i Åbo Tävlingsserierna är 10,5 km långa och motionsklassen utan tidtagning ca. 6,5 km. Minnesmedalj och T-skjorta åt alla deltagare! www.aifk.fi/friidrott/braheloppet/

Bullen 10

Söndag 10 april 2010 med start kl. 12.00 10€ för studerande

arr: ÅA-motion & ÅIFK


TYY is searching for an assistant for the Starting Package Storage The Student Union of the University of Turku is searching for an assistant for the Starting Package Storage The student unions of the University of Turku and Ă…bo Akademi University, and the University of Applied Sciences maintain the Starting Package Storage for exchange students where a starting package can be rented. The package includes essential kitchenware as well as a blanket, pillow and curtains. Especially in May when a lot of exchange students are returning their packages, the regular staff of the Starting Package Storage needs assistance. The Student Union of the University of Turku is hiring an assistant to help in the storage during the opening hours of the Starting Package Storage approximately from 18 May to 31 May 2011. The assistant will work max. 30 hours during this period. Exact working hours will be decided later. The salary is â‚Ź9.11/hour. Requirements for the job include excellent English-language skills, ability to work in stressful situations, experience of customer service and ability to follow instructions. Other language skills, experience with exchange students, the starting package storage (e.g. through international tutoring) and communications are seen as a plus. Application period starts on Thursday, 17 March 2011. Motivation letter and CV are to be returned to TYY Service Desk, Rehtorinpellonkatu 4 a 20500 Turku or by email to tyy@utu.fi. Application period ends on Thursday, 31 March 2011 at 12.00. Some applicants may be called for an interview that will be arranged during week 14. More information: Mikko Leino, member of the Executive Board, international affairs tyy-kv@utu.fi (02) 276 9624

Bullen 11


ÅA motion

D om u s I dro t t ska n s l i

M o ti o n s in s tr u k tör C arl M y rber g antr ä f f bar p å D o m u s i re g el k l . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . , ti s da g 2 9 . 0 3 . och o n sda g 3 0 . 0 3 . i n t e a n t r ä ffbar . T e l : 0 2 - 2 1 5 4 6 5 4 , 0 4 0 - 5 5 9 9 4 6 5 . Emai l : car l . m y rb e r g @ abo . fi .

Kontinuerlig verksamhet: CAPOEIRA På Kåren onsdagar kl. 18.00.-19.30. 22 euro för 10-gångerskort. CIRKELTRÄNING I St.Olofsskolan onsdagar kl. 20.00.-21.00. 18 euro för 10-gångerskort. Flera med!! SALSA Längre hunna på måndagar kl. 19.30.-21.00. samt nybörjare onsdagar kl. 19.30.-21.00. på Kåren. 18 euro för 10-gångerskort. ZUMBA På Kåren tisdagar kl. 19.15.-20.15. (nybörjare) samt tisdagar kl. 20.20.-21.20. (längre hunna). 18 euro för 10-gångerskort. POWER-YOGA På Kåren tisdagar kl. 17.30.-19.00. (längre hunna) samt onsdagar kl. 17.00.-18.00. (nybörjare). 18 euro för 10-gångerskort. VATTENGYMNASTIK I Åbo simhall onsdagar kl. 20.45.-21.30. Kostar 2 euro/gång, betalas vid kassan. FRIIDROTT, GEMENSAMMA LÄNKAR Onsdagar kl. 18.30. från Domus, vi löper olika långa sträckor. Allt mellan 6 och 15 km. Bastun (både dam och herr) är varm efteråt på Domus! SPINNING På M & M måndagar kl. 18.50.-19.50. Kostar 2 euro/gång. BASKET IKA-träningar i Raunistula tisdagar kl. 17.30.-19.00. BODYCOMBAT Torsdagar kl. 19.15.-20.15. på M & M. Kostar 2 euro/gång. BODYPUMP Onsdagar kl. 16.20.-17.20. på M & M. Kostar 2 euro/gång. BODYSTEP Tisdagar kl. 19.15.-20.15. på M & M. Kostar 2 euro/gång. FOTBOLL ÅA/Novia allmänna träningar på Kupittaa 5 onsdagar kl. 14.30.-16.00.

NÄ R M A R E I N F O P Å

Bullen 12

TBC På Kåren måndagar kl. 18.00.-19.00. 18 euro för 10-gångerskort. PILATES Torsdagar på M & M kl. 16.20.-17.20. Kostar 2 euro/gång. NIA Tisdagar kl. 19.30.-20.45. på Eriksgatan 22. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. 18 euro för 10-gångerskort. BADMINTON, GRUNDKURS En grundkurs planerad till april. Närmare info inom kort. FRIIDROTT, BRAHELOPPET DEN 10.04. ÅA arrangerar tillsammans med ÅIFK för första gången ett motionslopp, Braheloppet söndagen den 10.04. Start kl. 12.00. från ASA. Tävlingsserierna är 10.5. km långa och motionsklassen utan tidtagning ca. 6.5. km. Deltagaravgiften för studeranden är 10 euro. Minnesmedalj och T-skjorta åt alla deltagare! Rutten går via Studentbyn till Hallis och därifrån tillbaka, ganska varierande rutt. Anmälningar på plats, kl. 10.00. framåt. Omklädning i ASA-Gymet. Det behövs många funktionärer också, villiga funktionärer kan anmäla sig till idrottskansliet! FUTSAL, FREDAGSPOJKARNAS TURNERING Fredagspojkarna arrangerar en motionsturnering i Futsal lördagen den 09.04. i Samppalinna. ÅA deltar med ett lag. Intresserade spelare kan anmäla sig till idrottskansliet. Division fem spelare och högre divisionspelare i fotboll får inte delta! SIMTEKNIK, KURS I Åbo simhall enligt följande: Alltid kl. 10.30.-11.30. följande datum: 11.04., 13.04., 14.04., 18.04., 19.04. och 21.04. Anmälningar till idrottskansliet senast den 07.04. kl. 12.00. Deltagaravgift: 14 euro/person. RINKFOTBOLL (Isaskar) ÅA/Novia-Turnering den 15.-16.04. på Parkki. Anmälningar till idrottskansliet senast den 08.04. kl. 15.00. Både dam- och herrturnering arrangeras.

www.abo.fi/student/motion


KAV-Motion

I V a s a s k ö t s m o t i o n s v e r k s a m h e t e n a v f ö r e n i n g e n KA V - M o t i o n r . f . Å A - o c h N o vi a s t u d e r a n d e få r f ö r 1 5 € m o t i o n e r a u n d e r h e l a s t u d i e å r e t. Ö v r i g a b e ta l a r 2 0 € . A v g i f t e n i n b e t a l a s t i l l K AV - m o t i o n s k o n t o , 6 6 0 1 0 0 - 1 1 6 7 4 7 7 . S ä t t d i t t e g e t n a m n i m e d d e l a n d e fä lt e t.

KAV-Motions schema våren 2011 Måndag 17:30 - 19:00 Cirkelträning (gy.sal D6) 19:00 - 20:30 Karate (gy.sal D6) 20:30 - Capoeira (gy.sal D6) 21:00 - 22:00 Innebandy (OBS! TennisCenter, sal 2)

Torsdag 18:00 - 19:30 Handboll (OBS! Övis grundskola Kyrkoespl.) 20:30 - Volleyboll (gy.sal D6) Fredag 18:00 - 19:00 Innebandy (gy.sal D6) 19:00 - 21:00 Badminton / Pingis (gy. sal D6)

Tisdag 18:00 - 19:00 Streetdance (gy.sal D6) 19:00 - 20:00 Aerobic (ingen aerobic tisdagen den 7.9) 20:00 - Futsal (gy.sal D6)

Lördag 15:00 - 17:00 Volleyboll (gy.sal D6)

Onsdag 19:00 - 20:00 Zumba (gy.sal D6) 20:00 - 21:00 Innebandy (endast damer) (gy.sal D6) 21:00 - Basket (gy.sal D6)

För mera in f o rmati o n

Söndag 17:00 - 19:00 Capoeira (gy.sal D6) 19:00 - 21:00 Karate

kan du maila kav-motion@abo.fi. Det går

också att kontakta KAV-motions ordförande Martin Norrgård (martin.norrgard@abo.fi) eller informationsansvariga Malin Boholm (malin.boholm@abo.fi). Avvikelser och til�läggsinformation meddelas i måndagsmailet.

Bullen 13


What’s going on? Händelsekalendern’

VECKA/WEEK 13 Tisdag/Tuesday - 29.3

Valdebatt i Academill Kl. 18.30-20.30 Åbo Akademis Studentkår, studerandekåren Novium och Justus rf. ordnar inför riksdagsvalet tillsammans en valdebatt i Vasa, Academill. Panelen bestående av sex lokala riksdagskandidater diskuterar frågor angående studier och andra aktuella ämnen. Alla är välkomna! Ifall att ni har frågor som ni vill ställa till kandidaterna går det bra att mejla dem till hav-karen@abo.fi Våffeldagen firas i Vasa Tisdagen den 29.3 mellan kl 12:00 och 14:00 firar vi våffeldagen i Havtornen. Alla studerande är hjärtligt välkomna till Havtornen där ÅAS säljer Våffla + kaffe/saft/te för 2 euro. Man har även möjligt att spela buzz/guitarhero/singstar med sina kamrater medan evenemanget pågår.

Bullen 14

VECKA/WEEK 14 Onsdag/Wednesday - 6.4

Speeddating på Kåren Våren är äntligen här och när solen värmer våra kroppar och själar är det perfekt tid att få nya kompisar och bli kär. ÅAS ordnar tillsammans med de övriga student-/studerandekårerna i Åbo TYY, TUO och Novium Speed Dating på Kåren 6.4 kl 18-21. Kom och bekanta dig med nya människor, få lunch- och promenadsällskap eller till och med förälska dig! Evenemanget är avgiftsfritt och på Pub Kåren kan man köpa förfriskningar. Evenemanget börjar kl 18 - kom i tid!

SPELKVÄLL I VASA Vill du träffa nya människor? Vill du lätta ditt hjärta och prata med någon? Eller bara chilla efter föreläsningarna? ÅAS och VYY ordnar under vårterminen chillkvällar som är kostnadsfria evenemang och öppna för alla. Under kvällarna kan du bara chilla och ifall du vill, kan du också delta i temaenlig sysselsättning. Vi bjuder också på kaffe, te och saft. Ingen förhandsanmälning krävs. Den nästa chillkvällen är en spelkväll och ordnas på

torsdagen 31.3. kl 18-21 i Havtornen Mer information: sav-karen@abo.fi (Se även www.nyyti.fi)


editorial

bullen in english

Spring is in the air The title for this text is perhaps a tad optimistic. There’s no way of knowing what kind of weather we’re enjoying or suffering when you read this. But we’ll assume the best. On Friday we suffer through Fool’s Day, so don’t believe anything anyone tells you that day, unless it’s me and I’m grinning like the Joker. We’re now only a few weeks away from the Finnish Parliament elections. The candidates are all over the place now, on billboards, in the newspapers, on the TV and radio. They do quite a few appearances during these last few weeks before we all get a chance to vote. They make fools out of themselves at various events for our amusement. So I got this idea: why don’t they do that all the time? Why is it only right before an election that we can see pictures of a candidate tormenting a crowd with his or her rendition of My Way? Or have young political activists idle away an entire Sunday at a senior’s event out in the boonies? I pay taxes, I pay their wages, they ought to entertain me whenever I want to!

You might be able to get an affordable velociped from a police auction or an Ekotori (or a similar sort of business). It’s faster than walking, it’s green, and it has the extra thrill of potentially getting into a serious accident. You might want to consider also investing in some sort of protective equipment for your head-, face- and neckarea.

I pay taxes, I pay their wages, they ought to entertain me whenever I want to! And if you’ve started to feel an extra spring in your step, a renewed feeling of joie de vivre perhaps, now that we’re officially post-winter, then mayshaps the upcoming Speed Dating at Kåren might be of interest? Posters about that event ought to be findable around the campus area in Åbo, or you could just turn the page and look at the backside of this publication. My wife forbids me from attending, but I hope that’s not a dealbreaker for any of you. It’s actually snowing outside as I type this. What’s the score here? What’s going on? Have we not suffered enough? No matter, Spring is coming. Valpurgis beckons us all. Come the 30th of April Spring is here, because the Student Union president will declare such.

I’m just saying that I don’t always feel that I get my money’s worth, is all. In other news, those of you that feel that riding a bike is as easy as riding a bike should perhaps consider getting a bike once the roads aren’t the icy highways of Doom they always turn into during winter.

Matias Dahlbäck Secretary of Information is-karen@abo.fi

Bullen 15


Bullen 10/2011  

Bullen 10/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you