Issuu on Google+

! f.gr,*ltc

M$ h@sg{, *sFsffigr* Ce uryer,g

effepleteEea

nesrrtulul &eEtlnil Er*l.?E Ff .lr dln I ";$aErie r?+r, gr!1rtbr l€I-ps6ruwul iia-rllEirll-ii-re-iifier

*,u;ffglx31t

ae-Ifu,soqca, ;te6-A#;;6 "-is'iililil-r-ffint**ilffi

Betete

s'n'ffil.:rg

pr'iv€w ?g? eaarl; -&dloq'"i.ii-[* oel, ito f,a*6 {[ i"i%$ I EEi#E*t i u"

ss6*rl*

ri: f uf i 1H;i: d;uft ;

;dl*s +*.rse &** Ge ee,sqqi st#,t {a earestsqa., Gpabtrssilad,ateie pri@tur eeEcoriu cu itatare prsseb?urur.

EElEr6i3iti, WeA;

lt*

Sapi. il* fbnttlo

asasluagl

:Sepi S* $a*t&*e

p B:,Se

2/"

qtr alrwnel

€ep*.Se **ettrte Sp c.rete &.Sfg tgC t3

&ebrtl ge*gcdiritlcretrist$egilo:r aufleter iosl&€iv eapii ae fasilie"

!:'" fetelur

lme*e€€

4.ggg --

prg:*rcicr deer*r.at* este de*t eie ]6a.g0r..g6s"-

peqube le iugrssrlnderl pagabe La geopodarl3. auEalsf i€-8eit i'}rl.uaes dgrjil&ii:Ettsstsi 0csurttatea. $vr+i lc, r Btioure gtl {'espl€ gt, s1s{€s6l

tsl PlS.t99*4$$.G 88'l?{.X,SSr* # $4"9#E"F#*"* 3.5+f"*4#,* E?"fss. *.1$.-

4/* Sus6,otaree st"llE .a sgaiaf,retil+s, svsal g&.?fi e€eE_ rori! [ I lr "dfFobeeeute*ig i, E.rr-v;a*; ; ; :e,c-i{"Eiiii l, -i,iETFeaElsFgtl.

*'-*- *-*li' .oetsfentrodnl, puq:' DeoBGE, 3P*-.?ui}iiti:r-*'1eu.airft r€at&l evnei si!Efii,.j:?i strAtai. yetorsltl

iF.*t';

8lntre

6/. IIEDS r.6eBc,alets ;len€eiet, **lgiptrfr".le diq sail. EJg, *dibo-86;:'*eu-isptieiper il,eb;i Hi.E-iip bc.peir*.ors*tmr&erra r€aboiu, r. .ir.",t,+r+nt, du As€gtl $6 eroiltr:.-4i iosti" P6eof,stt Af dsccreli Fn{ti

*-$fl'su-

eves j'6

f.[*3HF3?'

ltJ cl

I{Asttt t: Oercota,ei ? T8duse ile r€zbei + *rfcst ee r&ebsg_ i Tasa:.tsl e volEnteri 5 Ft i. de r+ters{:i j,W? b lJ

-

se@Ie'tr equ: ,:,,. DS*ffiEJ!.UI fiEHsf*A-L Ci;S*USATJHU& :jf.j?sr,{Ji -li{_+3Ti3;::3ff, sr pnse.$Di$rf;ru il:r;luul;rt lin #F;sFRr*

i.

_

,,

_ _ . _=. , - , , . . g


-^eeBltaâ‚ŹGa

nrgalliatea

EsaearE ilia

ffitilfrffiff"i"fffIffrffifilut

blJEt6$*i.!.e *r*.8 f**t rwtitult;. --.Apef

neoor*El

g

ClF-Igg

Cl.tr t u**ta m*t**

oxgemn *"rr A*a*f r,*S Sflry++S*

.a:

Es|atrs

o$ssldo'rpB.tiusi,

frlrg*&[*to, *r;&EX&*GrlBffi

t

S'eilg

:irlt trl ;:;;;

,,


E$E&A,EE ffiSffiT]&

I *


*.o*ffi;i$ir...iryF:'#:,t"#*,fru'ff rl* s*Ead,€pt leas&trls, ai o-ue,rfiE'A;T.u6IC: idfi;r;-iFpr

i1 i' fi

!a6,r')

lft

fls8avrBl_ sFu I f,os6

ffiil}lt fn eerralirt ccreatsr pt;Lilffiioi

f *g*s

el 4or HslsHSl - .

eo*uur.

i:l ir

Fl sv&r*

li

sailers Fre{er'r*,o6n. t*g=*n_?Sffitri-l;##ri"ffi3,l5ffto*o* *Estt naf,svlrtrrrs @itri--Safrijoiiirl"ii"$iJ"etur ace:irel

'j

,:]

o*r6by

es"S&*&?,1t8*.*s Effii_ffiSfitFfi$"; nentroa*rlenltEta anersttla1gryrnr"sftffi%:il3"3"P#;:r' t,ffitl peia a*mna, ea siatoat cu enp$seat*

ae reuoiftl$s "t*#;-,&ii RAI*,StL- unit fn c*tatrs*r&u&r_au tb€ft otrlnsE Betbt. s4ffi. la sptteXnl 6ri' cinrgrur-"l,til-L"iiita1n1e LYa'.i&4 ,g{E ''!re|rXrq srE slreu$dstl Eeu tE 6aaa perttflrl$r€l.

er#raret tl.

#"fii:"t*

8!.Jeg&efiS6L6igrl.n.

n0*r5"t*s-i{ousJet*rnttate; $tr.

Ssrt 6**tr 6*

sr f,oet tuter&*[i,

Sqnlg€st $n Str. CIotna#1s6 &tr.sf _Ia ssea cnEg|etE:.sr I. gri{reststr, *are a EBBI fo*t fiffitft.

Rl. Hp$es;&at4v

Fr#i5"3a,

+ntg$r6t fn sxr!,tel ou fts. EuIl' Iudlels sugel{ta eu EIr.t'PlBl rebattcnttr, Ea_ .ttlryFt lal}$1E&iltnt-s$ i€_ oa,rl.t sE p*trurre tn oegtE"

' fi:r#ff3*ffi*fi.'torur 51. $gg*-€*ffis

Sanqrang*

r*/.*$ffi94*€s$#&

sr* seheelrn*a ffi

fnpegs*t

le Abator.

€n

ffi#F$i-ltffir3;"";3",

ffi#:ffitr-$"ffiF S.ffiu$tffi#"rf"o*tu, cars a god.t 6st€t,

$/' .4E*SH.&rySF

nqGtsa rset r$tadE:*, Alels

$ordoqr

6,

f,uFoqfu}t8n, f,m$e€nsat la eiuatgr 1eproryg on fnatal.e

ffi?xffiEt-;tf,itr uryE eg Hrtrlt. f.ac*, Afon. $I$ffiSgi'-ghg'g# *pltu1 B$d€B rast"ffi

l" tcffiBt. 6/. EF*F F.! F.qqE&v&e+rrifer/& Fratan g6

#FqtrH'atr8"il l,

EsBcBr a fsst

*/.

transportat

,l ii


-9+

la spttalnl f* eas*t k6f$B Sl*rta 6*n $Ltrsein, lst eFoi lntettst }e &pd,td$tr Oaqlt*s. 3ss€trl*!.

F4,

ry. Ao:.efghffin*,

tltersl}.b*

IuSi*

pJ',$@

e*8.

?/. .Is€e-gEEg,

ooao*illsEfir fnlragsst Bedleffis ati.l€m.

-t:

-

0rerc

11,

l

&l*$

#&*&,

tv. &g@.s€q*

$"

t$

avoaet, a gost Csffi?ost gs ohailsl llanborlqat El a* rsaoet ta eI*. ff* ElsaFl f;n eeg3r, E fufrpt o m6d tc aatr ry!" weaftaffxd*"g!. SuditatB es sotrtr afnl& dl,a egE" fl fu FerE fi* Apol $!.€ass$ uelfiagllsr. a'a t*ttt SfiaE Xu rpltel, e$da a fcsE l4k8net. tryupat 6o mball iE a€€b f,Ienfls$ s?H o$ras Ls tisqst*sc* ry|, t*{aid*e l,€c**st€*.

SeL. ;]s*u# l,lr

Apfs@t 8e e$ltatr €u ddb*'* aa*e peX,p*brul,s €t 1r:*#€*. asturo ila po ultoe aaLtratar5.lec mfel|"te ln aae6 *r 3dl*!*r*, *evestsett,

S*lL" 0rar* 13*

*sts*eg En *gnta3. $e+3le t*Wt*&s s* es*ffis*. e*nn* ?onddtt8 tn reer.ru|0a bessfl ffipdtf,o6r6, glfu:l t6i,at€ tn r8€ttr$sB ooclplaa].El er, $[c6r*ontnffi fsl, Sf

goL{Ef,n log{,uaoa cecgeei SAEBIT **

ferl.te ia ess*i sa prtlo$ul dsvsst&!l,t

1,4.1.g*ra $muold-

6sr rsrs&s*t"€f"tHi$*_effiF s*e,Fe*rerra&ffi feeetel* gi p€ aootrw*, La urae, slnl.tratncllel ssfcttts f,,n t1lr3*t1 robeli,sd.l.

Itr/. Sqthaa ffiEtgFFqs, $r.ri).3,nntol.imonA?i, *siflt!.sser,

tlrE€rmat t$

sptt*l' ou ffihl"@a€ eum noltretEr{.lor

Sr* tiffiI,

dle gc nyaf*rlte

ss*61*u*}11"

r


* s' s&*fl&a&ssr@&'5 tr./, $g!s@@g;|, ilerl. Iludegtl 60, I8l.asrlg, ln;.orlte saEELeI.d 12.$OO.Esvaatat gt Jsf,rE€ es$Balasl, pagUbs

&1. Il.

o/.

Eo!." $u6agt[ 58. .ts muale lei. ?5.!OS.'{-t str g,*gulr' IHSnbs s.eq Eaj[teq" ogl. lludegtl 44, Frtar, ilafaatat el Jof,lrlt Loeulnfe, ps€qba

ffi,{#ffiirsa}. nEtfefi, I,soui.Hga

Sxr#rbe i

36i

.€fJ'€ffii;

&6i

!SO.Sfi).*

&6*

**rffi.*

Es*,

ffi.S#l*o

.,

:1

&rd,eetl #, Lsi, 5.{SS.*^ s 1,5-.,QffF.":i

S/. &son IpmoYL€L, 0a1. Dudegtl 8,

Deveatatsl Jefirlt locurnle,

;ffiillt'

X'dg

6/. Fplf Sraqer 0a1.. sudegti I4, Devaetat grX Jefunt loouLafia" ;ffiF.* Qatr. &uddgtt ]L, ?/. Srp&*qt€ltEs, ilolltFtE, ''nps[its anna]-e leL I9.OOO.Dovastat atcLLc*uI, pagebe 8/, SLepa Fals #S[:"**.

e{aaqsvtgl, Oal.$ude?tL fl, sevastat el $ereLt l"ocutnfa,

?/, Effio-getg, oaL. sudagtt 96, tfunpLar, alsvagtst gt Jofnlt trooulnga. pecBts

1.XO6.-

*F,Sflq.*

5rei.

!5.Sfft,*

ft6*

8*.fl$0.o

Lei

d$'fi0Q.-

Ee{4I€8, gaL. Dudcstt ?6,

trgl.

afi

ffrsefas

"

SavBstiat g!, J€f,aLtt gngubc leL 80.Offi.-

6

8.offi.-

€S.0Q*.*

3.1,/. Es?ss Eelg, 0e1. Iiuaogtl-S, a!ruuar, vetafas al oanpental !"916*1910. Alel

t6a}6, Irsgubo Isl tr t rulEgte

6.fld$.* FO1$g'-:.-

E*f

1?,/. Fanr $ohdacg, OaI. Dudogt!. &, easE 6o6BaiLegt'*, pagubo U/.

Cqma &!,gsr, OeI. Dnrtlagtt"I0? protrosoatE; g*?&st*t Ee, g*f,uit sulatsr pegube

*S.@Q'.* '*€.€gs:,n'

ls;[,

|.o-

t*./. ilsv!.g $ohepnsgu 0aI., Dudegtl Llf , ciur€le8. fs$tt aeuXa, pagubc

Xsf.

If $4;$O.-

fr6&

Lg.w.-

fdai

ll..{F0.-

E{r*€st* !4s, w' *$ffi#s*Bi*rlttr"

8e$u8ges*mte, I)$s$be trT* LB.0fiS.r !tlR*pBF 1.80O.w

16/. Fdl$a'{qr Sal. l}udlegt!. 160, trn6ta],etor. dsgtrLt eoula, lBgBbd Ul,

EaPlSt EaEqets*Er Oal.. Iludegtl 168, gaLenterte, lwpoal,te arura1s let 8.fOS.* .Do*ast*t $ X*Gh-trt !rsgFrts&!, Fsg4'b6

I6L

6,.S00.o

&rt

€o.oso.*

,l

.: I

J


,r4'*

llr qpl.^PBS€st*1@, gL tattrSt }'oe|rlate,

tle,l. Dudlagtt t.?8, 'a sI ose$'iafi.s6 1Fl6*I8. iltrt't 1€6et$ta, EEgEbG

6st,

49F.fiQ0.-

&G*

trf$.S@.t.

Isf,

f$,SSS,-

fut

p'€.ffi$.*

5'6f

36"S6S.* .

&fi!

trs;&$.*

$ail,. Sudegtt *ft,}* sfiEsle lof {1.9€Q}.*

ru*u$t*r

I Se*tsl,tr pugeha 181 gg.OCK'.s

friltlslsf

w

.4.{H€1.*

Ogl" Sc4agti, Sfl,, ela L6l ?,ffi0--

S* ilFff,&l

gs#E&€.

a,l' t*Hg qpnp$'et' &1. &r4agti, Br rr.Egcrca8s. aeEstat si Jfittrlt locaLnta, pqgbb6

*/., S.ffi.* Sal" Surtegt{ EiU, r al, oa4sidJ,I,lr!

dlltr

**.t* *srlfi$e Xot S* S6fs$.tl

gs6$bs l6f F t t'

4OO.OOF.* 9o.ffi6.ff.0cas.-

*61. #$f, .,

ffia*,#t#.ffii#ffi.f$ Yetsrea- aft, esewaf.c!. tfl6-191$. F€f6st8t

pl $ofirft

sa€eslnrlf

Wgnhs

&s*. ,4!0.ffis** gi**.

$S-QfiB.*

3€{

}8.}O0.*

"{.

j


-5-

b" & ssstisryI&gssle StF,gt0b6n

,t ryr Sedeit

$il&'

ES'S60.*

kt,

lSiW--

k&

S$.0 .*

X€t.

SS.SflS.-

Saa

&fi.ffiS.*

IGS

[B,QSS.*

&ado Fcx6$"B I,e p*6ebs 161 ?.$09.-

" **'ffior;

tsuad. S*pe*t"s5 bts, mF pqgbbs

F&FHtIs t bts, gL Jsfelt looulnga,

t/.ffiffi;*Itruu, 8r1n.tetl.t 9Ll r gL geftrtrt Lneuinga,

$tSr

pe#h*

str. setultsfli 41, mtsrf,ert, Wgrits

ee$;

wi.q!',.srr. Bxtn[B6BL1,6&,

8.ffi,* l ' l '

; ' . '

r6n5.t6tn eaa;renta

$ffiffi,*n

'tsi,1$,6@;*

S6&bs F

r .&fuffi:.g-

ffirtr. Tas,ntr?&t!* &,

I .naq,sa* ffieGssF

le{ E0.9dg.-

. *gs..@,q

$tr. fl^ri4&tstit t*gl t Srfnr!,, pesb€

iltffiesf

i[46-r@&.*

S#*,

1E"S0S*

e6t

&&.6ffir;

$et

6.ffir*

&#&

8$.ffiS.o

S4o. Str. -SX.taEi.sr"6F, &stst gE $e&t"tr pesrb€ lstr si l$"S0€1.* !,F"040.*

" *F+S"* str* ffltsd-ffT,€$, Sf Jafut.t lood.n[a,

$#.

&s$

Yled'iresu!,

Sr"6 a, srol.tori

FqEb6

r4l.ff*Hisffie$*n&;Ell'#mn*$*1Fffirui#t*u*, ffi;

f;l*.

UU*O.usr su.$, a@ulantg EF* Str.

',1

Sssterl$r ffr.ffii

'a F6didrB€

Str.,Snnted.r $s4l*b* : .';,.i...:

s#{,

"

Ii

tt.r-/.

ffi@.; l'

'

, ',i,

#.ffi,ii

ffr..lh$61

r, 'r

.*.F:Y.tr:

t ,t-ttt

&?.0S0.*

,

,

I


sr.14, Sffie r#' dliltrT#:gr ffig*sffi Ie/'ffii*$EHryffiHhssts'il SE8ffiT3"flilfi5: &$i

FAuta

eo/'ffi6gffiffiuu#iru;\*u#ffi-t***

**.,ffi*ffii.tilffirs*

gt€. s1,. Strt*wr Sr'fSr Htes.tmt gX Scfu*'tr l.al' l€l.ffiKl.toeutqla, trasbe * "'*'

*&"W*.c*

fffsf61F

ntl.

lal FEgsbB s

?0.oGB.-€rSW"*,

wffi'HX";P3*ffiXIft3fu", SSmtE

snln.ffi'E-#k#.%#Eyu' *fl'

?-s3&"*

f,€t

*tr.$ffi.*

X6i

4r{KKlr-

k*

tg.ffS.'

tu1

*f.{€Si*

n**

$9*{tSSr*'

fi,ei.

6f ,frtr1€"*

Fs*

I9.0ffi.*

si;r. I€birlnt Hr"55r

ffin+ffi+, *lfErl. Ersltlr

4.Ws..;

sre*lespt* $tr+

ffift$fufrP

trr' ffi;*fffihg**r**

${}' trgt"

1"ffffi.-

f*a*"

6S.Sl$€;*

rs*.

tS.W.*

$#*

IS.tSSr*

S*f

?,€ffi.-

sff1. : :. ggl. I

S*trestet

$eL. Tltan $, eu*ref,e let l?.tr0t}.* jafk*t Su&a*r$xr Pa#*ba

M'ff#ffi-**k;ffi*-Y m*" rv'ffiffiT.&k.*****re; r#. ffiir:*1ffi5*at$*3:"*oon, Bemstet sl lafoltl pesube let l*}.ffi.atelf*url" $ o -5:M.s ioant"nla--

X€&

t'l" ffi*Hlf#Em31';"[il*l.fliB{fu*u" 8e$*tt

snrf&,

tu*

Pe#bd

ts/'ffi*ffi.*t3['uffi*,ti'*'*n J6fE.t aBrfiflrtrr amal l€["1.0@.tt.

*, trt=ffi

pe#be

36F,

tr$.ffi.* 6*s6#.* E*'SS&**

fiGoel'ar!

"?9'-*mtrgF?r defirlt: et b*nl:adax 1"916*18. EBrgEs!, xwebc ls* Jl€.ffX}.Erwrtet " ilrg€^*, ,f,

ll!

I+f

}g-{J{l[r,* I

I


&t ..&***s*, f*&&t

uffi***-**

98,

iq#rnb*

Ste. $ldreoa 1$, ffiElen pspt*

3s{*seb+$!e:'t'

$ffiFffirB:";d

kl'

3S.6ffi.*

5si.

I".ffffi.*

$#$

[$!.*KS'*

frd**

$$.66S.-

EtP. T. SSl.lOVe HE.X! gt d*Oeaet iiin oarya,ia

86%!B'tat-Sl tegut t Isout&ta,

1o/'

i''ai'rtt'Plr earetbrle'

ffi#ffiSffii!$tr' qpaipl.

tooB$,ats

3ragnhe lct

"

**1"

8te. Fdrsl t p[ Jatbtt

'i a: ::': :

.;'., **/.

*t/.

l{}.fflo.-

'I4'!P9€

ffr.66, lo€trlsle,

$t*, un*ti.1 $fin c6mrfe6tirsn. tr}ete8tat $il f:se@Sff*r $6&sb*

$ffi

dg'i"*ntr':Iirl

F, aroltor;

$trt

},FA.gqq.-

n€g

4F,*ff!.*

tet

ff6.6$fl.*

$sil

ifi.6ffi.-

4*/'m#ffiryHhffi{ ffi$-ry$H-**

*6e

4.9fr9**

qFr*le &leejEbt, 9Br. trnptefuri, g, f:fiLt€lr le$€G*t6 anuelr lsl S.FS.SeVee?Bt fllEos{,a, pngube

f,s3.

S.ffi.*

*f/. .

*q/-

ptr' *tr' TnPteJ**

ffi'

Faffir Fwfubs trs|, B.}ot!.t _L-5fl*r=* nffHrsBr

g$*

116.@&.*

36*

Sdl.€814.*

S#*,

ffi.ffffQ.*

Stx. I6*p96tr1644, ' al cnm-pda* 19t6*1it. !*#lbs

a*il -alffi: *;* 9F.S00,.

1€l'm;

#ffiEl*?'

a9l. &lgjl-@!&Sb* sEbBled.

dalhtt

&tu. Fa,eeaLfl, Eaafti,

FadEbe

'Jf,io" F/' #m##Hsf*tu1$ffi*h*-ff

en S6,*'

?.€S&.* ?Si{ffi{}.*

SsfauL €mpreL L4, ' I s effitfE, i r & r $ areBbG q l r E ? .lel q p S16,fr1t..s&r&ft FEad. Aat€ r ffii**&

l*i

+ fidStrbB

tun

6, dnlantai

I{En

'i

j

4


tl

,,t ${lmea Vo,il&?1.

Str"

p6s$€ lEf 4s.0{R.s 413.&Xr,E o ts6.-c€CIS.r-=--

[#t

gsrpgu gqltnr. Str. $s.ugro&sg46, $e*rcrsi!.,ial a$.@o.* ffiffiil:tEibtt

t*'ffi#ffikouffi;#f:*il*ffi;

&*5.W.".: ,.

fd6*

&s:.w0.*

I€e

S.W3'*

f6l. ffiffi€#&g$,, strl sa**s4$* *suleat. Stsr F4nrerd &$1 ramla* 1918. p961*-bu

i

S,*t

trl'$.9&0**

fr,6t

*,ss,gE**.*

Str. Wr6ngpgl,l.ffi,o Sffr*r*, :*6ilba :, Str. S*.x*or [, , FBSBb€|lelIt

r ti

$q).$CI&"*

$.00S.$-@r:.

gee

#eepo6$6*,'Fe*

lff.@'* P.{ffifr.*

r 'pfflrbs

.{:, i

&f ,', j;ii,t.,,

kffi. ffiHH**.ffi.y*""0' gBlfusllr ttfh*,t Sm#rb€

kt

S.${}fl"*

Str. tsRedul$|,44, l.touteta, 3mgsbe

$rsg

rs;@;*

p Ett. OarySua! 49, BE Si. d,lrssfet Sta cenqlepagbbe fefirtt #sf,rrt,

gH!.

' eil. Eqsslg,snbt.gsta[ao . .=._r._ L:

:'

S"€S&;* .:

Btr, t*s{qn Ff.6, Sstrrf'tr* :rs,Wbe

's#il

5;w;*

Stt. YuStr*$L lru* n#a*rrrtr gwcbs

$cX.

6&i'sffi*;

'i

S*i

- ' . - " , .' f .S{J&.-

r:..:::.

q&&*

"

;'61

4#.!m.* 'l

-::.rule'

:]

r{


f*t

7€r. m;T$#i*ky;ffi"r.

?r/'ffiffi##'dlft

Pf, effir.oer.

#"l&lyn r},

76/' ggEE.g*EItSgjlS. str. seri.un ffir E+6rrt6r. rlayesr,at S+ tottrtt lcnufnga, isgrue

ff'ffiJ'ilJ1ffi;i'f.&._

t*^ffiF

'

Socutngi

o

'13'gqg:-.

L€l.*SS.i.

Srtsg.

,9.ffi.-

d€:1,

4.Q$S.i

F*t

P.Sffir*

f,*S,

4S.€$0.*

S'sL

trfi,ffi.*

Fgt

ad.$ss.-

fu**$['tial**s*flt;, 3,S.Sfl6.*

ttn:

f$k*o' s

*trs*gla*

€,i!$+l@1__:

trr:*ffi#ffifiF ,,Hlf;'fu%g$' ff

$p!.

51S.SSS.*

E#t

4rffi&.*

I#t

9.@€.*

8V. eies&,.Aggpg*o{, }o. iserirdef, 16i uevHslat

gL Jafult

l*euLa{e"

w'ffi.Xti-fr:S#'

pgnbe

Est

s/' tffiHbE'#*ffit' e, -ggi.:.*Hf;t

ot'ffffi#:

-;Hh#Htl:dTy**' e.g4.s sr'ffi,ffff'fi*.*t' *

rsra€rss

l*"S0S,-

f*l

S.ffiS"-

Cst

19.w.*

L*8

19,.€sg,*-

86l. rEtg$t!81{vt€1,^srr. yultust 10}, gsq*Frn do consfrl'sle, lrnBualte ahrlele

l€'L 14:€0q.1-Vetetran"gl iierorat d.Ifi 1916*1918. ileva*tat fff.l?ela si. N*f,utt: Ia6ntsgs, Fegsbe lel Lg"Cr]+.-nagaclmlreFLs-lS&"r:iet

{ry' t!

1r.::

tl

sF.6ffi"*

C.6S. ,4,S.S$S"-

Etr- I*9. $SH.et€ 5, .6{lltrr prs6t*h$

w&*st&*

,y'. {


-r 1.O -

8tr. g{iltr. Os*giq Ar. loaatrg. peglbil

ffit.,

$i"_ftI. Sr'tefnsEa lS, Sl*trrrt"r dBg*; {pg. SHta flr tE*rttfl; sdFoa +?. r SEtr. ffietoa*d, rl S**rrl. to lei 14.fu.l.€dr.nga " .3LsE*

IE: **r€ilA sr.ts,

S!*Uulr

"f; , 1.:.

na*uDa

Fd*

,:fiisffil**

3S

*,g'c **

Sel,

l'$r@*"* ,'i .;.'

!*n

ff.(l*S-*

fic!,

4t1$@"*

&r*

-#1$,0**

tu*

l$'tffi-*


F I I -

11

I

fe* ' €etrrTt$pturti ilrrlfun atcllsrsit Eat gr lefttt 06i.?gs6roett fT.tr6A, gtF lt. Jcttrlte-Bu&Sr

&Hlft#ql.lEil" ,lt cegpslm:lr FeSs &iL.'TsSt*€ tt'***! l|*

lScSffS*-

,i r{s;-reqtr,

lSrS$S.,-

&tl IS*'GS&.*

I.et

fr4$Or*

Let I9S"SSB.*

* td*

lt€r9$Qr*


_].-2-

6) I+ fisfqr.sn*r veerEgesgf

n$fie&rs

tl.

sgbntFep str.Sel.Fepasoglu 4, Slffi4 €ErtllsFr .Ilttbtt Bteltenrlpps€Ube lel &SSg3., stl.&f,"Ien Sou,Sr"l, r4Fsglq€ eEna!.s lel )3"e;i+"-tlpo6ruflar Fs$rh€ SeI.Grlrlg@l Sf.tlu, t€ sauals lot 19"4$t.* -

Se$r*f ryestuulr

p*6*be

6tFlSF.*$srss**€*,

{$**#$r-

L*i

8f+*****

lret

&$nSS*"*

{6t

95"#SSo*

l.el

LS"*S*'*

ffr*tr

* S#te

o.ffihffifu *frit' *tilHn$ff6Y", &pI"iadspebdeals-i

fisl

LSS

$"S$ff.*

I€1

!-ftffio*

SroS),

srutrE oaule, pagnba

&st" 97.L*S'* etr,&regov @nnp, brod*ailo 6r,sl, Se&tsbe

-$ffiffi--s* E$5 33i;[*]

" t#ffi

tffifu*r,ffiffi.*$iu$B? Kffiffi*Br'i, . $j*!sa.,I6?s, stp.Smvllor S'r,13,?6fetspr "I6frilXt marf$, pggube

tr*ruf**ffit.

leoulngarBeguba lel

I#t

*&+t]#*r* $"tr#S.*

&€fl,l*#**{}S"*

llg,Cter-

LBtr,trES*###.-

gggLl&, strF.FF.Ss* $rnr$, '.. Iapoelte aaule tet 15.90*"* ru&d@tfiris* pegube

- *XE*EI&FE, . atr*{tE,_ssrsason sr,}i, ati8hl84t, Jefu:l,t 6qrfg! pagube

&s1 ffi*S*#c* [6r,

r6stuHr.,u., n€S ?*Efftn

ffi35g;

. &Elg-€lgg* Ftr.Vle!.GE YodE ffr.f!, 4fiBl1aE€6r Jsfut! merf$, pe.6gb€

ffi#***n$*fl;r"

&6t

srr.Hs6rq voa& nr.!r,

gufiesstF

.

3,,4t ill.*#S"-

}.Ss*r* Suf,'$*5.3

Lst

3*{3}S**

f@l

9.5**s*

Fnreoprn ffir.er,

@E{4, pe6ubo l*l ; smffireF

8.30o.I.{ffSo-

./,


ffi Ist st!.Futp3 gelf,uit " Iootringa,

s5.ls. pagube

*t.-ffi%ffits***, g&rtl,

*ffifiT*t*3$i, pegubo lsi

auserer

f€!.

8lq$frs$**

gse

1*g#$"*

sP"i!$,

lcd.tt$.*

_-l---$r:ge€_

f"&3 l$,*$S.*

s8l€trtqld, etr.s6bra?E&1 ffro?!, gq$*v6!lc. Bffira@tet gf Jestr pcetEr*s{s, pc,gube

&sl 165"*SSr* &€g

gBf"St+f.*e tea*,f, Ss,l,gr ,eBegeu&t€ ls5. 1416*Sr* t eee6ia[!!.4, pogube

&*i trS!*'Jilr*,r*

str'ffBtiffiff*ffist'H*t**Er*f,ffi,$* $&*H*t-€i 86/.

stF'fltlsarn

&tt-g$cb&..

Sr'48"

,lenrtt

'?''ffiti*fr*a 3ng;*if *i*. i-*fafl; tTYffi Sogolet a r$trtuBsa @.1lter&c, def,ulE pegube

/. &gggg$@t$ggg,' sEr"cErbulul ffr.g, mGEEffii.ts estaie !,Ei 6.5v*;., leftlti Locnriage $€*t&bs lel 4s,iis*retel.loruI., "'-_3_*3fu$,sl:

a9/" iir.68; S6ffi_fi3Fl.bffir-"1

. 9gffg&-&E8glglg$e 6tro€'ot€r&SE frr"36 a' mtlcBs. Erysslt€ *SuaL€ lcl 9.4$*"J6f1ll6 tsst16&rgsf

S&sSS&o*

Yete$s&

fiEtc'@Tffie 1915 81 l9i6-r8. lsoutnge, @$rbe

Hgff*,

$6*fr&r*

paSube

$,st 1$r$'{t$a*

*sg

49.SS&**

f,s[

?*.*,i]*r-

&€i

&*u*$**-

&et, 8$'$**.-

sGs. S&Ltl$Fttrsst Srn 8{S, an etr ilegoset atn oaruetr"9I6-L8. Jeffnit Le;mlbgU, fr61

!f,/. &ggil-pg$* -str. fip6cea1 Hr.l-fiii, sesaoFBloern Jefr*nt sgtrls, pegu$e

}.,$*##Sr,-

Esi l$$"#*S**

ffin.$$, r SAllg&gg$9g&g, str.lPelesraaeulut pegsbB

t#S &$*n$S*s*

str.Aurara Fr.?), * E!!II'@!g, geour' JffitC treurlage, pgBb€

&6[ ]SSr***r-

Bgr4s S€lohr, etn.JLgnlgoS,ffirr8$, " fiHtmffifE' oail!dr l--blierloegt !, pegute

Isi

flosa'r

.I6n$t

tre6Bf,etar

.fi

4*.S{}S"-


-14{tt?*f,Ea Fpogpie *s*tf, p g{ ilr*Fat dtE a*t|'$

s#r

E&!!"

Inl

h #S#.

F*o+rePiu sr'l!.

et{-{}Ita*t"'

€$,Lf,

Itr'*1sP316r S!.&4, pa€sb6 G*le,

,:+ ;i;i.::i

li: i

l'l,

i;;

ii:;i,: 1::,.ii i;it:ii :-:::ji

r..:::,i :-.1 ., :i:;i i:l

"+l !.t-::.

il

l.,ri *-5j-.'

.i,.:-::-

,'. f1.,,

Ect

llr€8*rp

tut

fS*$ffi**

&!1

i*$S;-


-Lr-

a. *a ,Cdlqn,j&$dlslE

ffi-l'"HH*"i#i&.*n,ptt Jafu.tt: [1 trngube *n ff.ffi"*

Gs3. .4bgil,sr.}ffir Hsg*ts anuete Ia!.-S1.€{Xt.-

t$Ls;AS"

:tl

*et, g$0.g@** rr

ffi

sc.fi€o4-

$,*t,

$$O"€@.*

Ed*

#$.Wr* '....

Cef"R &{ogilor }68, ore"B eL aam'pen*aC.tr'f16-18.

gf Je4rf.E m+5cd,!rnl.

Ce,*. fuites

r stt}ileLs lel

pa6ube

)#$,

1tr,.900.-

wgaqSiml'r, gmg&*,

{1e3" HoryXI.eF}6P, t4ls$At* enratre lel $.aO€.*6f'Btt weg,ef.ell.n lmg*bc

trel.r*e1 hm''ffu*:46*it-" Jefu.Lt fria€ilia, ssffis*'

91

.{ .' ',,'

,,j'\

,

Is*

xi,*,&xs.*

SFA

lffirffi#.* '-:.:

T*t

@.ffi-*


1;aifi1r:,.:, ;it,.1,li1t: .,:l '

aa

:,.1 r'-:

::i::,:i

f.

3n saftS,a*rrl

@

Bbel.lo*

g, E:.dnI Peoile $$, ri.eutst, nry€stsl 1919-191d. Bevaetat BF€FrbB

lai.

'|

jS.Offi.*

E..tU{.x.

36{,

$dliual Sxevu 1p$, pasrbs *,rf*fi,

3cdtt,

ilboxrrl L{sn *?r a$t*t S!. $egngt $Er{trb*

ffio t&u*ahlgi.lr. I &**fi* , geg$bs Ilreeraglegit "ri*iti 6, ,t m$*furi., F€dtBbs , I*tpaeea av*ig .€, 95, jaf,ei.t ffi€s6fB$1, i,rtn6i.p@1a l{ieol.ao 91, at gt Jaft{t loctltntar

S**"

S*ff.Sf. FrpA**4*n $; ,tat gn ,H€id,t Xoo.**,nger,

pf,-SS0.* !ffi.fi)fr.*

I,eL

10.fftfl.-

3#S"

S*ffii,-

f.a*,

*3.SS4l.o

tu*

3"s*dlff!.*

g.et

ss,1$*.*

3.eS"

S*.ffi6.*

IGi,

. F#'€#S.*

S#1

}€fi.fQ&.*

**e" $acsS*3tmsn6E, *bIsl.a?,

gL $o.e. r'q"ntollrlron fIS, Ln;aette aseet.€f mer{aotrrr&, f/sg l.S&fi'ffiSr*

f#*, 1.S*$.€0S.*

€ss, ..

rriir

45' fc[s6!!!1.s1 E*pa3*t l#t, S.giS.* i}+r?**t&t

gagnbe let t s $

dl.il''e3.51.ffi-8"* ffi'ffi"-l

$fr* *rf"vEnmi. 8f. #,rflrri, E-s#Ebs $t€f,scr oel dsrs. ,Eite psrsl;I.e isi-26.dffi

ffi6Reg#1,

.1.

$ess$e

.-

$sg

€41S#,o

tr,*i-

LS.{#S.*

Sst-

*$F.W"*


AE

Ilos.

i*ttreri Srmrnr

b+r #s&d{-b'&t.dd E*6ef

F*lrfirsnd

$eA

IF:@r*

Se*

S6.ffiS.*

Fs*

efi:&g,*

Ss&,

4{li$i)$.*

5'#*

t?.HE€I,*

lSE.

:I$tr$Hffil";ne#_ r,'F8&ttt* Scs. Saleatllte +*st Fs {*fult

4_ nfirfue{.,

trelt}l ilsaEbel_ tt sdu3sr pegtrUe $tr.3,S. &ma ?i_ aerc

.iffi l€t

ffi i*sbnt:

rer6_rs. Et-ffitiln;i 92.@G:_

r ilsgrba la* fr a

ffi.&10.-

FO.Offi:*

$tt, fle"ul

flt"

"ry"rs eB*E:$Bll,

i,- ll

''li

, ; 1 ., : .r::.,..'. -

l*:,,,, '

,

j;,:,- '- rr:i' ;.il:i;r,:;r,:';:. :. ': ';i.-: f

' ' . i; .-

*t

:

'a,t ; ::l::i:!;: ;-

. : :

::::,::-":i' :--

l

:i' ',-',i:., ..' ,

:i:

: - t -

;6C

l*?1ffi.*

Let

lp*.€#S.*

6$-

L6i !s.8c0._ p6#trb€


l:l.l'rli:,r,

:;:

ldGf

4S*&{ffio*

trel &rS$$"$*Sr* I Oal.lhboset 6;r,I3j?r ffBlsa* esflufestJl}€, iu-eeelt+ Enuele Et;l ii:l::

i;;

:,rjl..'r

ii;

* f*tlrttr

&gaatnrl., Fe5ubs tei l"66s,se,]"I ____5G.Sjj.0c I.aeslat* " . CsLf;alrsral Sr"4p3, aoB msf&, pegubo

$"e{ 3.346.#S*{:r bsg

6c*.**r*

.[et

S$fi"&#*"*

Se*oAeheuel Bir.#JS, &?-€r€e6i,a oempan!5,Le i $arraste8aaagaelnul, $al"Rehpvot HrrE4g. sits snuele lsi 5.353n-

r Fe#.be

Gatr".Rahevsiffn.34f, T4oatto euwls lei.- f,.$}*;r sa$*bs

&a&

84a$ffiSr,'i.

f"€{,

!S"*.*}*-

L0{

lgu$S$*-

Sal*&e&rse{ Ss.

i*ilele lc3 lg"*$G"- *? a€ $$l,olertor Ele&xlbe

gg!, GBl.&ehsnel Sr.1.!.5" Ittlf$r Infsslte anucJ.e l&1, 46e${.u$c* rrusFtnEl, pegube &€t l.l+s,*#$;s*tr.*e&sved Flr*&iig ryositr satr&ls !ci'l8,c$fi"**#*b€ ggbr 6e1"fiehev€t Hr"399, rHi€r lq}qEgts sBtHls lei g.!s0,Ee$aslffil, gagube

trs$ g.&$Q"5lS$.".

E€L

ds+.frfr+n*

ggf eatr,Its:horol #*,3fi8, .taf[6, t6dn*& &o l€sbst"'Ims-6tst4ls L*t" 5140#.- Sefeitr uq8BstraflI, pe{guEe lgl B ruFrsr

t-S@

ail"}tlinlg"3*ft.-

6, sotoft*hossl $s6lt6 Eq?€_riq?qalte sffnela t SebrXssry pegtrbs

.{l

L*t

$613$**: t : .

E€

*3*,*#Si*

1*

6*+s**S*-

S,gI

*S$***8.*


- / \ d -

ln Sarttrenrl, fiSe?qi.

efuit

**n**r'essnt St.,t6 bix; r Fe#tr&6

&d

$S*S*

Gel'tr} fl*pteubrLe Sr. Iepoai.to qassr}s 3al milge.ainu&, pagube

Is*,

4$****'r*

1-

C.sL'.$ ft€ptcsbrlo SrFrgeSr FlBe 6sE81elel ]).G*S"*pss*be

3eI

t

lqFfSt*S€r*

Bdso*{€.* t#i

Fls. €a*.€ess&l*_,$rrI, *t ffirf&, a-*6sbe

5-Gt

trpe**&.r

_gtrr$f,*Eoetotri SE.]6e t oarf#, ge6rb$

16t

$*****-

str.EsFl"€ Fir.J4, & s€lrfg, peglaba

E6i

!6.S$*..r.

&el

58.*fi***

stf i&ffinloi, Hr_,), t Sssadtrta, ps#Sbe

ffifitrffifottr'

#Lli ts11i+r'rtrr

s€ffiE, gegrebe iel

runercr

3"$$*'**4rrr

$.f;*i:.*

I __ E!€::_

b$e

pr$*S**

Es*

$6"S#!**

fe$&

Sel,r$et&*a

o" fW*stAe e$ffisA* fsi, rIsfu3t W*6seef Fgggb€ etr*Softa s8stt$, u,nr$&, F&grrb€ stf,Fam6 i{F"6r- Clengr" mrf,Eo pa$ibe l{n,p, Itugera+_, s_ErP"+rfsu_ egntr'e, p6,gub8

?.si

*rS+I4a_

g€{

&rS*6**

Le*

S*$tlg*-

atf.Fisslea Fleva $tr 8. ren dtn dln aerpaatt,xe eesoant!.ls -fg 1916-18,

gagule lEt t:iebs6ssE1ut6, e, p let 6'&s*"* 6-& wffit€f ,T 14t*ss.-_ R

ti

*Re

gA, str"Arwelal $r,g|, eur trieteres &i ilgasreE &iir cewBe1913 en LprS-3g. Jefti€ warfbl

I

-

Ist

?#*S*&1*

3#t

**o&S**.t

;r@t

3#16*#**

Ss*

***.6S*'o*

tar,)p, frgg#Effiirerv,aruontatr - -aoirer-pegqbe , Igglste

F

Isi 6o*s*,tr S"*3c.t


-'eL-

lti iii

gr 8{rtrE$tsSr.r7, a#' Eotgrraniltu odropantetgl,6-l8. ffii$.le

Loi 4.4oc.

Jeftrf.t

Eageai-

&sS SSt str"Feree?4rl trr"]45. tef€n illa eeapenla 1pI6*muals }"ei 19.:'nr,r- JG, ps#lrbs

3e[ LTFSSTOS$r*

$.M&r etr.&b.6eh1t$ VEs{rreef,r 6rBl.esll. Ee&asae aliB oaf,Deni.e SEfuft eea$silBie6rien pagube tsl

i;;uI, !

?6"9S$r*

lf+*SS**

sts.AEBlt HF*5a, tiatrEs6sg* Jefir!.t: ls!. 1fi#.**6.$lagBbs u o l0$"+f 0r.t

Jsfirlt

Lcl

8*S**8Sr*

gogdlae $s" Ftr*tsegs.til de$ni? locuingarpa,gube

$6t

6CInggg"*

s!lr* Sf:.&Fsstel$ tr{$.4L, t &o*ufnga, $*€ubs

{iet

6**.bo*-*

Bd.,trEr€gegtl ffr.)f , €se &i€ ssesaEte L66BiBF,r,

lrgubo

Iel

1€*4Sr*


-

-

1{

r/' *,r-il [;-*rj *t_ur*, fffffi&#ffiff$ffiry' sluoEiS'g 01,,16#td ! .?['.t.!rt;6

c,es

Pij,?**.r

gd1

.59,6-L4,*

&sS

3.$Sql.*

s/. &Sryff@{e-Sg€te,',:Grn;,:,trrr*i,utu$. rt, de *.ratusrtsi, j& !.rr*.d

$ofuit lPgtlffinfl G,LvBfedstl$'€et$r :r;4+rhe

S1ffigfffi$p

Bss";*Es.j*titr:s t**, ae{Eir**

,., ,:,,][nht&e*m[t.}te 6&,a-rerfg &*[

B{emsef

go.fr&f]i*

,T**A*gegirr

r$eg. sss'*issq$ .cd,4,

*n gu*6 gl

fiffieS68r

} #i@BiFe &e& S*43S4"* fr

d

s*,&****u

*c! tu+", {1}rLAjl r}

,l iqq"SFrtff

tBHf_e 61 s$rsrst161 ['*1i3*16Xe, gefuit: BffiIe6 |*tfer 8oq.6t+far rl..t moff6.

sal Flflt6 Foa.is fflFFFnbs

Sefir$t*g$rr ssi; $4*fis S4*' *,! ssgf,#n F$gub& &tffiefex il$.l

Sr$,ed4.se€l 1#,

*elemmstsf,

s.ds*r*

Ae$

X*S{W.*

tls&

!6+S**,*

ba$

**Sffi.*

k{.

l*]sP.*

E#L

S"SSfi,*

StF" i-tF$At+r! ?, BrnbutrL,e*,

$lrsph. '@rf&,Sal,Rsircvsl l$1, rd$l ii.St-6,*

6&te*e€tr

nw€sar, _:__g!ffiE4.;

ffi#uT'f;+ffiflilf"u4.ffil*o' 6 nu&€garr _l*

t*

{s*

'

*$*fr#**"*** s$' esbulaa+r

'f',

*l+ii.$S{ltr*

*at,g1g* 6#, wc"uulant.

ffi8*-m$S-

t

LW*

.€"Sm.g

941

l?*eSA"*

I"*1

lSsSSgn*

g#t

l$."#r.::s**

Stt+ Iffis€eu 8|,g$. lSr $ssal seqps&st l$ld-]"!,I[s"

te C$ {i1ssreq obtests g4* lS+S.G&r* I

iltffisssHr &**eeffig$is

&L {isl-.Srt$a6Bl- 3+, funell*ni*rii, fj6+",Srfitrs, pwe

$-€*

,&rffi$rs

SBX,*&&*S&Sffi*ir.{i*es*ter Ge&s* fsl

SS"f*{.#"*

frwl

$n€s#,*

SSso &X"Msrnr,S {4}1 sffibu*tr**} tE *X 61tsffi€ :' .rri ,i,:: ,.: i.i:,

: '

sh&se*€rpe€€bs. d*f, #*fi*S

arMsss$

.1.

"***&}jmg


*23-

tT/, Bt&SL.qS&gg*El&s' ii.illr@ggs-ii* iislc'$ss,€oe' iir3.SrJefe[€t :.".,,&-t+---AA-e5Ga*tr;tw*al,&F)3&*f *w6E@jF

&tF. #Fr*s+strtt:#&* s,Pn* *ebr&'s;l!rstat6 6[ d*v ** ISr f,tnng$lo* flt8" Biswslor dlpeffTs *blester pegubo , s6.Heste 4Sr flm$ElefiRf, g$ SlEag;ls oblEets" @S.$&aS6 stx. $ltelot t0r fimeF+€@trn€€ *jt, df,s€rfig F€S:** 4 StE.

#lYe8a

tu4'&'^$gt

kf:. *5c;.*

$je$,

["et

fi*?S8*.t

{'e{

&'Sffi'r

$,ei

l$"Ssls.o

&€t

SS*$&s'i

. i.

j

utt i.abr*s'bmtrnto6t

;ffi-$A:&ffi6*E*tT-*.cfifr.* Euffiofssl JL-. *.ffi;r;"

ffie&*#o.p{let SS*1 ae*

kw*#a-* psgt*h*

r.,.: -r.

._

E.g&

&l.ffi$'* .'

f-e1

S"f{'S.o

l,St

$rSS*.*

aserti6?6sr

tE* Ssm*.@ f$l

peggu&+

-;#a*1Hl'E:tu5d.fiffil*? $$ffiffffi-Y:5't$n}ffi,; B@s#sP Jr,,-ffr'S&S'rr k* $tSr

Elst*$ 6s€S SSr he$ryt

$s g$ dtsqrftE ohlcpts* E#*

,

s"{ffis,q

oi***ffi*fr$S$

ffiffiH*&ffi-' ffieBffi*Hggg$qg*Se} ssp!,0&ntr ',*l$€sL'ifidgssegsttsll

Ftsl

tffi$ffi#-g?'

EsA

8.*6{r"*

Ig'1

tr$*Sffir+

{'€1"

SS*SSI)*.-

t'S$

ffi+fr*. r*

Frql

fl*ffSfin*

L@t

Fa.es{J.o

[,6e

S"ffi]**i

&e[ '

$rffi&.*

g{ffi{i.}sdue& $}ii', pssbe

ssh** &&+ m,**#r

$N:*u';* "-gffi ;l tmullffi"I ffik#,1ffiF"*tl. $$rr Flsat3or sl fune4toru'*8, s&a Feffishs ldi .51068).'*

effi€ses

".S*x*ffiSt S:Wr i?S$*rd#se *4,, eebuim*o

srysffi

*l*.Memoriu catre Antonescu