Page 1

BIJLAGENBUNDEL LANDSCHAPSBEHEERSPLAN STADSPARK ANTWERPEN Opdrachtgever: Stad Antwerpen Feb. 2013 / Aangepast nov. 2013


Inhoudsopgave

Bijlage 1. Waarnemingen in het Stadspark ......................................................................................... 3 Bijlage 2. Beschermingsbesluit Stadspark .......................................................................................... 5 Bijlage 3. Soortenlijst bomen, struiken, bloembollen en bodembedekkers ......................................... 8 Bijlage 4. Streefbeeld beheer en inrichting van het stadspark ..........................................................11 Bijlage 5. Vak- en afdelingen ............................................................................................................ 12 Bijlage 6. Beheertabel beheermaatregelen....................................................................................... 13 Bijlage 7. Beheertabel inrichtingsmaatregelen..................................................................................16 Bijlage 8. Verwijderen beplanting ..................................................................................................... 21 Bijlage 9. Planten solitaire bomen en bomen in plantvakken ............................................................22 Bijlage 10. Planten struiken en bodembedekkers ............................................................................. 23 Bijlage 11. Beheer boom- en struiklaag ............................................................................................ 24 Bijlage 12. Beheer en inrichting gazon ............................................................................................. 25 Bijlage 13. Beheer en aanpassen abiotische inrichting .................................................................... 27 Bijlage 14. Werkblokken ................................................................................................................... 27 Bijlage 15, Tabel maatregelenplanning............................................................................................. 28 Bijlage 16, Resultaten inspraakronde ............................................................................................... 31 Bijlage 17, Straatmeubilaris Antwerpen; een uittreksel ..................................................................... 35

2

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 1. Waarnemingen in het Stadspark

Vogels

Locatie

Zoogdieren

Net buiten Stadspark Net buiten Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark

Dag/nachtvlinders en micro’s

Rept. amf.

In Stadspark In Stadspark In Stadspark Net buiten Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark Buiten Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark Net buiten Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark Buiten Stadspark Net buiten Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark

Libellen

Waarnemingen in het Stadspark uit Waarnemingen.be Soort vrij algemeen Grote gele kwikstaart Zwartkopmeeuw Slechtvalk Vuurgoudhaan Oeverloper algemeen Aalscholver Blauwe reiger Boomkruiper Buizerd Ekster Gele kwikstaart Gierzwaluw Groenling Grote bonte specht Grote Canadese gans (exoot) Heggemus Houtduif Houtsnip Huismus Kauw Kleine mantelmeeuw Knobbelzwaan Kokmeeuw Koolmees Koperwiek Kuifeend Merel Parkeend (exoot) Pimpelmees Roek Roodborst Scholekster Sperwer Spreeuw Staartmees Stadsduif (exoot) Stormmeeuw Tafeleend Tjiftjaf

Sprinkh./krekels

Vogels

Onderstaande tabel geeft een overzicht van flora en fauna die in en in de directe omgeving van het Stadspark zijn waargenomen. De gegevens zijn afkomstig van de databank Waarnemingen.be. Het overzicht kan in geen geval worden beschouwd als een volledige inventarisatie van voorkomende soorten. Het is slechts bedoeld als indicatie van de soortenrijkdom in het park.

3

Waarnemingen in het Stadspark uit Waarnemingen.be Soort Turkse tortel Vink Waterhoen Wilde eend Winterkoning Zanglijster Zilvermeeuw Zwarte kraai Zwarte roodstaart Zwarte zwaan (exoot) Algemeen Gewone dwergvleermuis Konijn (uitgezet)

Algemeen Groene kikker (spec)

Vrij algemeen Atalanta Bont zandoogje Boomblauwtje Dagpauwoog Distelvlinder Gehakkelde aurelia Icarusblauwtje Iepenbladrandmineermot Klein koolwitje Kolibrievlinder Landkaartje Sergeant-majoortje Algemeen Azuuewaterjuffer Kleine roodoogjuffer Bruinrode heidelibel Houtpantserjuffer Lantaarntje Gewone oeverlibel Vrij algemeen Struiksprinkhaan

Locatie In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark In Stadspark Net buiten Stadspark In Stadspark In Stadspark Buiten Stadspark

Buiten Stadspark

Buiten Stadspark In Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark In Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark In Stadspark In Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Planten

Paddenstoelen

Spinnen

Kevers

Vliegen/muggen

Bijen/wespen/mieren

Waarnemingen in het Stadspark uit Waarnemingen.be Soort Locatie

Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark

Planten

Vrij algemeen Tuinhommel Aardhommel Akkerhommel Franse veldwesp Gehoornde metselbij Gewone kegelbij Gewone maskerbij Gewone sachembij Gewone wesp Grote wolbij Groefbijendoder Honingbij Kattenkruidbij Tuinbladsnijder Weidehommel Vrij algemeen Bosbandzweefvlieg Grote narcisvlieg Muurrouwawever Algemeen Anthomyia pluvialis Blinde bij Terrasjeskommazweefvlieg Vrij algemeen Blauw muntgoudhaantje Meeldauwlieveheersbeestje Veertienstippelig lieveheersbeestje Algemeen Leliehaantje Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje Algemeen Kruisspin

Waarnemingen in het Stadspark uit Waarnemingen.be Soort Spoorbloem Vrij algemeen Draadgierst Hoge fijnstraal Kleverig kruiskruid Muurleeuwenbek Algemeen Herderstasje

Locatie Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark

Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark In Stadspark Buiten Stadspark

Vrij algemeen Esdoornmeeldauw Langsteelfranjehoed

Buiten Stadspark Buiten Stadspark

Zeldzaam Gele helmbloem Gevlamde fijnstraal Gifsla Muurfijnstraal

Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark Buiten Stadspark 4

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 2. Beschermingsbesluit Stadspark

5

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


6

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


7

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Overzicht Boomsoorten

Bijlage 3. Soortenlijst bomen, struiken, bloembollen en bodembedekkers

Soort Wetenschappelijke naam Crataegus laevigata Crataegus monogyna Cryptomeria japonica 'Elegans' Diospyros virginiana Fagus spec. Fagus sylvatica 'Pendula' Fagus sylvatica ssp.grandiflora Ginkgo biloba Gleditsia japonica var. japonica Gleditsia macracantha Juglans nigra Koelreuteria paniculata Laburnum anagyroides Liquidambar styraciflua Liriodendron tulipifera Morus kaempferi Picea abies Pinus nigra var.nigra Pinus strobus Platanus spec. Prunus mahaleb Prunus padus Prunus rubra Ptelea spec. Ptelea trifoliata Pterocaria fraxinifolia Quercus americana Quercus robur 'Fastigiata' Quercus robur 'Cucullata' Quercus robur 'Heterophylla' Robinia spec. Sophora japonica Sophora japonica 'Pendula' Sorbus latifolia Taxus canadensis Thuya plicata Thuya spec. Tilia americana 'Heterophylla' Tilia americana var. Mississipiensis Tilia platthyphyllos 'Latifolia' Tilia tomentosa Tilia tomentosa 'Pendula' Tilia tomentosa 'Pyramidalis' Tsuga canadensis Ulmus americana Ulmus carpinifolia 'Dampieri' Ulmus carpinifolia 'Variegata' Ulmus glabra 'AlboVariegata' Ulmus glabra 'Exoniensis'

Kenmerkend aan het Stadspark is de diversiteit aan soorten bomen en struiken. Zowel combinaties van soorten als de precieze plaatsing van specifieke soorten op specifieke locaties maakt dat parkbezoekers verassende zelfs indrukwekkende aanzichten en belevingen worden geboden. De duurzame instandhouding van deze beleving is een belangrijk thema in het parkbeheer. Gebruik van de juiste soorten en soortcombinaties is dan ook het devies.

In onderstaande overzichten worden bomen, struiken, bloembollen en bodembedekkers weergegeven die geschikt zijn voor gebruik in het Stadspark. De lijsten zijn deels gebaseerd op de facturen van leveranciers uit de aanlegfase. Verder zijn de lijsten hier en daar aangevuld met soorten en cultivars die pas later beschikbaar kwamen. Ook zijn de bevindingen uit de analyse van het park en voortschrijdende kennis van boomsoorten meegewogen. Op basis hiervan zijn soorten genoemd die weliswaar bij de aanleg in het park zijn aangebracht, maar vanwege groeiplaatseisen, ziektegevoeligheid of wegens karakteristieken die moeilijk te combineren blijken met het parkgebruik, minder geschikt zijn op deze locatie. De weergegeven overzichten zijn richtinggevend bij de soortkeuze van nieuw aan te planten bomen, struiken, bloembollen en bodembedekkers. In beginsel wordt bij niuewe aanplant aansluiting gezocht bij het oorspronkelijke soortenbestand, maar op basis van gedegen afwegingen kan worden besloten andere soorten toe te passen.

Overzicht Boomsoorten Soort Wetenschappelijke naam Abies grandis Abies nordmanniana Abies silicica Abies x vilmoriana Acer macrophyllum Acer negundo Acer negundo 'Variegatum' Acer opalus var. Neapolitanum Acer platanoides Acer platanoides 'Laciniatum' Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus 'Purpureum' Acer saccharinum Acer saccharinum 'Laciniatum' Aesculus x carnea Ailanthus altissima Betula pendula Broussonetia papyrifera Carpinus betulus Castanea sativa Catalpa spec. Cedrus libani spp.atlantica Cercis siliquastrum Chamaecyparis lawsoniana Craetegus laevigata 'Paul Scarlet' Craetegus laevigata 'Rubra Plena'

Toelichting Nederlandse naam Reuzenzilverspar Nordmannspar Abies silicica Abies x vilmoriana Grootbladige esdoorn Vederesdoorn Vederesdoorn 'Variegatum" Italiaanse esdoorn 'Neapolianum' Noorse esdoorn Noorse esdoorn 'Laciniatum' Gewone esdoorn Gewone esdoorn 'Purpureum' Zilveresdoorn Zilveresdoorn 'Laciniatum' Rode paardenkastanje Hemelboom Ruwe berk Papiermoerbei Gewone haagbeuk Tamme kastanje Trompetboom Atlasceder Judasboom Californische cypres Rode meidoorn Tweestijlige meidoorn 'Rubra Plena'

Alleen planten op windluwe groeiplaats

8

Toelichting Nederlandse naam Tweestijlige meidoorn EĂŠnstijlige meidoorn Japanse cypres 'Elegans' Amerikaanse persimmon Beuk Groene treurbeuk Amerikaanse beuk Japanse notenboom Valse christusdoorn Valse christusdoorn Zwarte noot Blazenboom Gewone goudenregen Amberboom Amerikaanse tulpenboom Moerbij spec. Fijnspar Oostenrijkse den Weumouthden Plataan Weichselboom Gewone vogelkers Kers spec. Lederboom Lederboom Gewone vleugelnoot Eik spec. Zuilvormige zomereik Zomereik spec. Zomereik spec. Robinia Honingboom Honingboom treurvorm Breedbladige meelbes Canadese taxus Reuzenlevensboom Levensboom Amerikaanse linde 'Heterophylla' Amerikaase linde 'Mississioiensis' Zomerlinde 'Latifolia' Zilverlinde Hangende zilverlinde Zilverlinde 'Pyramidalis' Canadese hemlock Iep spec. Veldiep 'Dampieri' Veldiep 'Variegata' Bergiep 'AlboVeriegata' Pluimiep

Beter niet meer gebruiken ivm grote doorns

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Overzicht Boomsoorten Soort Wetenschappelijke naam Ulmus glabra 'Fastigiata' Albizia julibrissin Paulownia Tomentosa Davidia involucrata Gelditsia triacanthos ‘sunburst’ Ulmus ‘Dodoens’

Overzicht Struiksoorten Toelichting Nederlandse naam Bergiep zuilvorm Persische slaapboom Anna Paulowna boom Zakdoekenboom Valse christusdoorn (doornloos) Iep (weinig gevoelig voor iepziekte)

Soort Wetenschappelijke naam Sambucus nigra 'Laciniata' Sambucus nigra 'Luteovariegata' Sambucus nigra 'Marginata' Sambucus spec. Sorbaria tomentosa Spiraea floribunda Spiraea spec. Staphylea pinnata Symphoricarpos racemosa Syringa spec. Syringa vulgaris Syringa vulgaris 'Gloire de Moulins' Syringa x chinensis 'Alba' Syringa x chinensis 'Saugeana' Tamarix gallica Viburnum lantana Weigelia florida

Als alternatief voor soorten die beter niet meer in het Stadspark kunnen worden gebruikt, kan voor nevenstaande soorten worden gekozen.

Overzicht Struiksoorten Soort Wetenschappelijke naam Acacia cuneifolia Amorpha fruticosa Amorpha spec. Aralia elata Berberis thunbergii 'Atropurpurea' Berberis vulgaris Ceanothus azureus Colutea arborescens Cornus sanguinea Coryllus avellana 'Purpurea' Cotinus coggygria Cotoneaster frigidus Deutzia scabra 'Plena' Deutzia spec. Deutzia x magnifica Elaegnus angustifolia Eugenia myrtifolia 'Variegata' Euonymus europaeus Hibiscus syriacus Hippophae spec. Ilex heterophylla Ilex spec. Indigofera gerdardiana Juniperus chinensis Ligustrum obtusifolium var. Regelianum Mahonia aquifolium Myricaria germanica Philadelphus coronaria Philadelphus spec. Physocarpus opulifolius Prunus laurocerasus Rhododendron spec. Rhus glabra Rhus spec. Rhus typhina Ribes spec. Salix lantana Salix rosmarinifolia Sambucus nigra 'Albovariegata'

Toelichting Nederlandse naam Acacia cuneifolia Bastaardindigo Bastaardindigo Duivelswandelstok Zuurbes Zuurbes Herfstsering Blazenstruik Rode kornoelje Bruine hazelaar Pruikeboom Dwergmispel Bruidsbloem Bruidsbloem Bruidsbloem Smalbladige olijfwilg Surinaamse kers Wilde kardinaalsmuts altheastruik Duindoorn Hulst Hulst Indigostruik Jeneverbes Liguster Mahonie Tamarisk Boerenjasmijn Jasmijn Blasspirea Laurierkers Rhododendron spec. Azijnboom Fluweelboom Fluweelboom Alpenbes Wilg spec. Kruipwilg Goudgerande vlier 9

Toelichting Nederlandse naam Peterselievlier Vlier spec. Vlier spec Vlier spec. Lijsterbesspirea Spierstruik spec. Spierstruik spec. Geveerde pimpernoot Sneeuwbes Sering Gewone sering Gewone sering Sering spec. Franse sering Franse tamarisk Wollige sneeuwbal Weigelia florida

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Authentieke kenmerkende soorten van buitenplaatsen en parken

Kleine sneeuwroem Knikkende vogelmelk Lenteklokje Lievevrouwebedstro Maarts viooltje Oosterse sterhyacint Sneeuwklokje (gevulde bloem) Sneeuwroem Speenkruid Vingerhelmbloem Voorjaarshelmbloem Vogeltje op een krukje Vroege sterhyacint Wilde hyacint Wilde narcis Winterakoniet Zomerklokje Bodembedekkers Klimop Kruipend zenegroen Lelietje- van-dalen Maagdenpalm

Standplts berm

Hartbladzonnebloem Holwortel

Kleur

grasland

Blauwe druifjes Boerenkrokus Bonte krokus Bosaardbei Bosanemoon Bostulp Donkere ooievaarsbek Gele anemoon Gevlekt longkruid Gewoon Sneeuwklokje Gewone vogelmelk Grote muur Grote sneeuwroem

Bloei Wetenschappelijke naam*

bos(rand) x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

wit

x

x

x

blauw

x

x

x

x

mei-jul

geel

x

apr-mei

zachtpaars

x

mar

blauwwit

x

x

x

x

apr-mei

witgroen

x

x

x

feb-mar

wit

x

x

x

mei-jun

wit

x

mar-mei

Paars

x

x

x

mar-apr

Blauw

x

x

x

x

mar-apr

wit

x

x

x

x

mar

blauwwit

x

x

x

x

mar-mei

geel

x

x

x

mar-apr

zachtpaars

x

x

x

Scilla bifolia Hyacinthoides non-scripta narcissuspseudonarcissus Eranthis hyemalis Leucojum aestivum

feb-mar

zachtblauw

x

x

x

apr-mei

zachtblauw

x

x

x

mar-apr

geel

x

x

x

feb-mar

geel

x

x

x

mei-jun

wit

x

Hedera helix Ajuga reptans Convallaria majalis Vinca minor

sep-dec

geelgroen

x

apr-jun

paars

x

mei-jun

wit

x

mar-jun

blauwpaars

x

Muscari botryoides Crocus vernus Crocus tommasinianus Frafaria vesca Anemone nemorosa Tulipa sylvestris Geranium phaeum Anemone ranunculoides Pulmonaria officinalis Galanthus nivalis Ornithogalum umbellatum Stellaria holostea Scilla forbessii Chinodoxa forbessii Scilla siehei Chionodoxa siehei Doronicum pardalianches Corydalis cava Corydalis bulbosa Scilla sardensis Chinodoxia sardensis Ornithogalum nutans Leucojum vernum Galium odoratum Asperula odorata Viola odorata Scilla siberica Galanthus nivalis flore pleno Scilla luciliae Chinodoxia luciliae Ranunculus ficaria Corydalis solida

mar-mei

blauw

feb-mar

paars

feb

zachtpaars

mei-jul

wit

x

mar-apr

wit

x

apr-mei

geel

x

mei-sep

paars

x

mar-mei

zachtgeel

x

mar-mei

paars

x

mar-apr

wit

mei-jun

witgroen

apr-jun mar-apr

*Eerstgenoemde wetenschappelijke naam naar “The Plant List�: http://www.theplantlist.org/ gazon

Soort Nederlandse naam

x

10

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 4. Streefbeeld beheer en inrichting van het stadspark

11

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 5. Vak- en afdelingen

12

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 6. Beheertabel beheermaatregelen

Takvrije ruimte o nder bomen creĂŤren van ca 1,80 meter zodat geen zicht belemmering opt reedt op kruising Rubenslei-Quint en M at sijslei.

(x)

Zicht op acht erliggende b ebouwing en verkeer verminderen. Voor ref erent iebeeld zie af d 10c.

(x) (x) x x

Ont werpopgave is wenselijk, t ot die t ijd beheer als voorgest eld

x x

x x

x x

x x

x

x

x x

x x

Beheer geldt t ot uit voering ont werpopgave. Nadien beheer f ormuleren o .b.v. nieuwe inricht ing.

Beheer geldt t ot uit voering ont werpopgave. Nadien beheer f ormuleren o .b.v. nieuwe inricht ing. Beheer geldt t ot uit voering ont werpopgave. Nadien beheer f ormuleren o .b.v. nieuwe inricht ing.

x

x x x

Beheer geldt t ot uit voering ont werpopgave. Nadien beheer f ormuleren o .b.v. nieuwe inricht ing.

x

x

x x

Beheer geldt t ot uit voering ont werpopgave. Nadien beheer f ormuleren o .b.v. nieuwe inricht ing. Beheer geldt t ot uit voering ont werpopgave. Nadien beheer f ormuleren o .b.v. nieuwe inricht ing. Beheer geldt t ot uit voering ont werpopgave. Nadien beheer f ormuleren o .b.v. nieuwe inricht ing.

x

x x x

x x x

x x x x

x

x x x

x

x x

x x

x x x x

x x x

x x x x

x x

x

x x x x

x x x x

x

x x x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x Cont rolerenbeplant ingslijn: voorkomen dat st ruiken aan west zijde verder uit groeien t en kost e van o pen ruimte af d 6b.

x x x

x

x x x

x

x x

x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x

x x

x

x x

x x

x

x x

x

x x

x

x x x x x x x x

x

x

x x x x x x x x x

x

x x

13

x x

x

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x

x x

x x x

x

x

x

x

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen

verwijderen zwerfvuil

legen vuilbakken

ongewenste soorten

beheer populatie

verwijderen blad en vruchtval

x x

x x

x x x x

onderhoud beschoeiing

x x

x x Beheer geldt t ot uit voering ont werpopgave. Nadien beheer f ormuleren o .b.v. nieuwe inricht ing.

onderhoud hangbrug

onderhoud monumenten

onderhoud hekwerk

beheer parkmeubilair x x

Verwijderen bladeren en kast anjes van speelplaat s.

x x

Ove rig behe er

Abiotische inrichting

regulier beheer paden

bloembollen

beheer gazon met

x

x x x x

van gazon

struiken porf ierverharding beplanting en bunker gazon met solitaire bomen porf ierverharding bomen met ondergroei bomen met ondergroei bomen met ondergroei en rotspartij bomen met ondergroei en rotspartij bomen met ondergroei en rotspartij bomen met lage ondergroei, doorzicht naar vijver boomgroep met dichte ondergoei bomen met lage ondergroei, doorzicht naar vijver Corsicaanse dennen met dichte ondergroei asfaltverharding bomen met ondergroei gazon met enkele solitaire boom

x x

x

x x x

gedifferentieerd maaibeheer

123 698 2.901 2.657 629 648 1.100 445 366 386 464 246 194 89 1.880 678 1.566

x x

onderhoudssnoei

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

x x x

Korte vege tatie

jeugdbegeleidingssnoei

7d 7e 8a 8b 8c 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 9i 9j 10a 10b

x x x

bomen

bomen met ondergroei en bunker bomen met ondergroei gazon met vaste planten gazon met vaste planten porf ierverharding kasseienverharding tuin gazon tuin bomen met ondergroei en bunker gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei kasseienverharding porf ierverharding porf ierverharding gazon bomen zonder ondergroei bomen met ondergroei bomen met ondergroei gazon met solitaire bomen speelplaats bomen met ondergroei gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei en bunker

Verwijderen bladeren en kast anjes van skat ebaan

visuele boomcontrole attentie

2.619 3.703 2.916 129 1.323 942 210 50 426 2.596 5.098 1.220 249 46 1.213 171 583 452 571 3.025 2.070 605 1.561 952

x

bomen

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

x x

visuele boomcontrole alle

2b 2c 3a 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b 7c

x x

struiken

bomen met ondergroei bomen met ondergroei skatebaan speelplaats bomen met ondergroei bomen met ondergroei porf ierverharding met solitaire bomen gazon met bomen en struiken

beheer zichtbeperkende

5.533 1.245 803 449 392 862 4.010 242

selectief beheer struiklaag

1 1 1 1 1 1 1 1

ontwerpopgave

WERKBLOK

1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2a

dunnen kroonlaag

Opgaande vegetatie

regulier maaibeheer gazon

Toe lichting periodieke m aatregelen

OMSCHRIJVING

AFDELING

OPPERVLAK (M2)

Alge m e ne ge geve ns

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


19c

6

196 gazon, solitaire bomen en geschoren hagen

x

x

x x

x

x x

x x

x x

x x

x x

Select ief beheer st ruiklaag gericht op diversit eit in soort en en hoogt e

x

x

x

x

Gazon kort houden in verband met monument.

x

x x

x Select ief beheer st ruiklaag gericht op t erugdringen aandeel sneeuwbes t bv andere soort en.

x

x

x

x

x x

x

x x

x

B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave. B eheer st ruiklaag omvat t evens het jaarlijks snoeien van de ligust erhaag. Overige struiken worden niet langer geschoren of gesnoeid. B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave. Select ief struikbeheer omvat scheren van hag en. B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave. B eheer st ruiklaag omvat t evens het jaarlijks snoeien van de ligust erhaag. Overige struiken worden niet langer geschoren of gesnoeid. B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave. Select ief struikbeheer omvat tevens jaarlijks scheren van ligust erhaag. Scheren en snoeien van overige st ruiken wordt acht erwege gelat en. B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave. Select ief struikbeheer omvat jaarlijks scheren van ligust erhaag. B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave. Select ief struikbeheer omvat tevens het jaarlijks scheren van ligust erhaag. Scheren en snoeien van overige st ruiken wordt acht erwege gelat en. B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave

x x x x

x

x

x

x

x

x x x x

x

x

x x x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x x

St ruiken maximaal 2,0 meter hoog lat en worden. Plaat selijk doorkijkjes in st andhouden ivm veiligheidsgevoel.

x

St ruiken maximaal 2,0 meter hoog lat en worden.

x x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x x

x

x

x x x x x

x x

x x

14

x

x

x

B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave. Select ief struikbeheer omvat jaarlijks scheren van ligust erhaag.

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

Select ief beheer st ruiken gericht op hoogt everschillen in ondergroei en verst erken van t ransparant ie in oost elijk deel van af d.

B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave. Select ief struikbeheer omvat het jaarlijks scheren van ligust erhaag. Scheren en snoeien van overige st ruiken wordt acht erwege gelat en. B eheer t ot aan uit voering ont werpopgave. Select ief struikbeheer omvat jaarlijks scheren van ligust erhaag.

x

verwijderen zwerfvuil

391 gazon, solitaire bomen en geschoren hagen

x

legen vuilbakken

6

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ongewenste soorten

19b

56 struiken 3.256 porfierverharding 181 beplanting van struiken met solitaire bomen

x

M et beheer zicht blokkerende beplant ing let ten op behoud van b est aande bomen in af deling.

x

beheer populatie

6 6 6

x x x

x

vruchtval

18h 18i 19a

bomen met ondergroei bomen met ondergroei en rotspartij struiken struiken onder solitaire bomen struiken onder solitaire bomen

x x

verwijderen blad en

6 6 6 6 6

x x

Select ief beheer st ruiken gericht op soortendiversit eit en fraaie rand rondom eiland.

Overig beheer

onderhoud beschoeiing

18c 18d 18e 18f 18g

1.299 porfierverharding 7.905 gazon met solitaire bomen 944 bomen met ondergroei

onderhoud hangbrug

5 6 6

onderhoud monumenten

17d 18a 18b

onderhoud hekwerk

111 beplanting van struiken met solitaire bomen

beheer parkmeubilair

5

Abiotische inrichting

regulier beheer paden

17c

bloembollen

799 gazon, solitaire bomen en geschoren hagen

beheer gazon met

5

van gazon

17b

gedifferentieerd maaibeheer

515 porfierverharding 211 beplanting van struiken met solitaire bomen

regulier maaibeheer gazon

5 5

x

onderhoudssnoei

16d 17a

Korte vegetatie

jeugdbegeleidingssnoei

202 struiken en geschoren haag

bomen

5

visuele boomcontrole attentie

16c

x

bomen

1.638 gazon met solitaire bomen en geschoren hagen

visuele boomcontrole alle

5

x

struiken

16b

bomen met ondergroei porfierverharding gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei op eiland struiken struiken bomen met ondergroei bomen met ondergroei struiken porfierverharding hangbrug bomen met ondergroei gazon gazon struiken bomen met ondergroei gazon asfaltverharding bomen met ondergroei kasseienverharding porfierverharding met vaste planten asfaltverharding bomen met ondergroei en geschoren hagen

beheer zichtbeperkende

418 700 6.005 1.622 43 102 122 1.113 94 1.658 94 420 48 125 20 1.374 212 758 3.056 859 1.085 476 422

selectief beheer struiklaag

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

dunnen kroonlaag

Opgaande vegetatie

ontwerpopgave

WERKBLOK

10c 10d 11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h 11i 12a 12b 12c 12d 13a 13b 13c 14a 15a 15b 15c 16a

578 433 159 188 309

Toelichting periodieke m aatregelen

OMSCHRIJVING

AFDELING

OPPERVLAK (M2)

Algem ene gegevens

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x x

x x x x x x x x

x

x x x

x

x

x

x

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


porfierverharding bomen met ondergroei gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei porfierverharding bomen met ondergroei gazon bomen met ondergroei bomen met ondergroei gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei porfierverharding vijver

Beheer t ot aan uit voering ont werpopgave

x x

x x x x

x x x x

x x

x

x

x

x

x x x

x

x

x x

x x

15

x x x x x x x x x x x x x

verwijderen zwerfvuil

x x x x

x x

legen vuilbakken

x

verwijderen blad en vruchtval beheer populatie ongewenste soorten

x

Overig beheer

onderhoud beschoeiing

x

x

onderhoud hangbrug

x x x

onderhoud monumenten

x x x

onderhoud hekwerk

x x x

beheer parkmeubilair

x

Abiotis che inrichting

regulier beheer paden

x

gedifferentieerd maaibeheer van gazon beheer gazon met bloembollen

x

regulier maaibeheer gazon

x

onderhoudssnoei

x

jeugdbegeleidingssnoei

beheer zichtbeperkende struiken visuele boomcontrole alle bomen visuele boomcontrole attentie bomen

5 559 1.041 280 146 481 107 563 409 663 559 642 16.883

x

Korte ve getatie

selectief beheer struiklaag

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

Beheer t ot aan uit voering ont werpopgave. Select ief st ruikbeheer omvat jaarlijks scheren van ligust erhaag.

dunnen kroonlaag

19e 20a 20b 20c 20d 21a 21b 21c 21d 21e 21f 21g 22a

152 vaste planten met solitaire bomen

ontwerpopgave

6

Opgaande vegetatie

Toelichting pe riodie ke m aatregelen

OMSCHRIJVING

WERKBLOK

19d

OPPERVLAK (M2)

AFDELING

Algem ene ge gevens

x x

x

x

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen

x x x x x x x x x x x x x


Bijlage 7. Beheertabel inrichtingsmaatregelen

1a

1

5.533 bomen met ondergroei

Verwijderen t axus bij ent ree aan Quinten M at sijslei t bv nieuwe aanplant. Dicht planten open plek in af deling t er hoogt e van skat ebaan. Aanplant en groep t axus aan noordzijde van ent ree bij Quint en M at sijslei. Vervangen bet onmuur aan buit enrand door muur van nat uurst een, aansluit end op muur aan zijde Rubenslei.

x

1b

1

1.245 bomen met ondergroei

Verwijderen geschoren haag en t uinacht ige beplanting in zuidelijke punt van af d. Plant en groepsgewijs gemengde bloeiende st ruiken t er vervanging van t uinacht ige veget at ie in zuidelijke punt van af d. Plant en groepsgewijs gemengde schduwverdragende st ruiken in no ordelijke punt van af d., t ot aan oorspronkelijke cont our van af d. Plant en opvolgende b omen vooral in cent rale deel van af d.

x

1c

1

803 skatebaan

Verwijderen (eventueel verplant en) nieuw aangeplant e paardekast anje aan noordzijde van skat ebaan. Ter plaat se nieuwe boom inplant en van soort met minder overlast door vrucht val.

1d 1e

1 1

449 speelplaats 392 bomen met ondergroei

1f

1

862 bomen met ondergroei

1g

1

4.010 porf ierverharding met solitaire bomen

2a

1

242 gazon met bomen en struiken

2b

1

2c

1

3a

2

Verwijderen porf ierverharding t ot an oorspronkelijke cont our van af d. Plant en groep t axus en buxus aan noordzijde van af d. aan ent ree Quint en M at sijslei. En deel van de beplanting wordt aangebracht buiten de huidige beplant ing, t er herst el van de oorspronkelijke cont our van de af d. Aanplant en groep bloeiende st ruiken acht er parkbank aan noordwest zijde.

x

x

3.703 bomen met ondergroei Ontw erpopgave 2.916 gazon met vaste is

Suggest ie voor ont werpopgave.

(x)

2 2 2 2 2 2 2

129 1.323 942 210 50 426 2.596

5e

2

5.098 gazon met solitaire bomen

Verwijderen ondergroei en opslag t egen af d 5d. Hist orische en andere beeldbepalende bomen blijven behouden als boomgroep in gazon. Verwijderen dunnere paardekast anje bij boomgroep in cent rale deel van af d. Aanleggen nieuw gazon op locat ie waar st ruiken zijn verwijderd t egen af d 5d. Vervangen best aande gazon, gedeelt elijk verst erken om nieuwe erosie t egen t e gaan. Schaduwverdragend grasmengsel gebruiken in verband met grot e boomkronen. Verplaat sen lant aarnpaal uit zicht as.

5f

2

1.220 bomen met ondergroei

Aanplant en hulst st ruiken t er verst erking van best aande hulst .

5g 5h

2 2

verplaatsen lantaarnpaal

plaatsen hekwerk

verwijderen hekwerk

plaatsen drinkfontein

verplaatsen parkmeubilair

asfaltverharding

aanbengen slijtlaag

herstellen verharding

aanleggen verharding

verwijderen verharding

afdeling

accentueren contour

herstellen goot

vervangen muur

verwijderen gazon

verwijderen struiken

x

x

x

(x)

4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d

x

x

Verwijderen gekandelaberde paardenkast anje. Aan noordzijde van af d. 1b goot aanpassen conf orm oorspronkelijke cont our plant vak. Huidige goot leidt t ot verwarring en bet reding van beplant ing. Verwijderen ext ra verharding van kasseien in zuidoosthoek, t egen afd 1f en vervangen d oor porf ierverharding.

Suggest ie voor ont werpopgave. Plant en groepen struiken voor diversit eit in soort en en hoogt e. Zicht op acht erliggende bebouwing en verkeer verminderen. Voor ref erentiebeeld zie afd 2c.

Abiotische inrichting aanpasse n

x

x

In ont werpopgave int egreren degelijke f iet senst alling met voldoende capacit eit , bijvoorbeeld t egenover schoo l.

planten bodembedekkers

inbrengen bloembollen

herstellen gazon

aanleg gazon

beplanting)

bestaande beplanting

planten struikenclusters in

struiken

planten zichtblokkerende

(nieuwe beplanting)

planten bomen/boomgroep

planten solitaire bomen

planten struiken (nieuwe

x

x

x

2.619 bomen met ondergroei en bunker

249 kasseienverharding 46 porf ierverharding

x

Hoogt e van st ruiklaag op maximaal 1,5 meter houden in veband met zicht op skat ebaan, sociale cont role. Plant en groep t axus op zowel noordelijke als zuidelijke kop van af d, gericht op het blokkeren van zicht op het park. Plant en clust ers groepsgewijs gemengde st ruiken op enkele locat ies in de af d. t er verhoging van soo rt endiversit eit .

(x)

gazon met vaste porf ierverharding kasseienverharding tuin gazon tuin bomen met ondergroei en bunker

x

Verw ijde ren

x

Suggest ie voor ont werpopgave. Verwijderen geschoren beplant ing in gazon. Plant en enkele bomen van 3e categorie in het erogeen wildverband. Soorten kiezen met hoge est het ische waarde.

planten

(in bestaande beplanting)

planten opvolgende bomen

ontwerpopgave

Aanbrenge n/herste llen vegetatie

verwijderen bomen

Toelichting eenm alige m aatrege le n

OMSCHRIJVING

OPPERVLAK (m2)

WERKBLOK

AFDELING

Algem ene gegevens

x

x

x

x

x

x

x x

Herst ellen verzakt e delen van kasseienverharding.

x x

Herst ellen verzakt e delen van kasseienverharding. Omvormen naar parkacht ige omgeving als onderdeel van ont werpopgave bouwperceel Omvormen naar parkacht ige omgeving als onderdeel van ont werpopgave bouwperceel Omvormen naar parkacht ige omgeving als onderdeel van ont werpopgave bouwperceel Omvormen naar parkacht ige omgeving als onderdeel van ont werpopgave bouwperceel

Inricht ing betrekken bij ont werpopgave bouwperceel Inricht ing betrekken bij ont werpopgave bouwperceel

x x x x x

x

x

x

x

x x x

16

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


x

171 gazon

Inricht ing betrekken bij ont werpopgave bouwperceel, vanbelang voor relat ie ho reca, speelplaat s. Verwijderen t wee solit aire bomen in gazon; bolesdoorn en sierkers.

x

2

583 bomen zonder ondergroei

Beplant ing erg dicht , voorzicht ig dunnen. Ondergroei is af wezig, af hankelijk van ont werpopgave bepalen of dit zo moet blijven voor visuele relat ie horeca en speelplaat s. Door int ensieve bet reding is cont our van plant vak vervaagd. M et passende inricht ing cont our accent ueren.

6c

2

452 bomen met ondergroei

Ondergroei goed dicht houden om zicht op achterliggend verkeer en bebouwing t e beperken. Plant en clust ers st ruiken gericht op dicht en van ontst ane paadjes in plantvak.

6d

2

571 bomen met ondergroei

Af d volledig beplant en met groepsgewijs gemengde st ruiksoort en. Op zowel noord als zuidkop groep met t axus en buxus. Plant en nieuwe boomgroep in nieuwe st ruikveget at ie, behouden best aande solit air.

6e

2

3.025 gazon met solitaire bomen

6f 7a

2 3

2.070 speelplaats 605 bomen met ondergroei

7b

3

1.561 gazon met solitaire bomen

7c

3

7d

3

952 bomen met ondergroei en bunker 123 struiken

7e 8a

3 3

698 porf ierverharding 2.901 beplanting en bunker

8b

3

2.657 gazon met solitaire bomen

8c 9a

3 3

629 porf ierverharding 648 bomen met ondergroei

9b

3

9c

3

2

6a

2

6b

1.213 porf ierverharding

1.100 bomen met ondergroei 445 bomen met ondergroei en rotspartij

x

x

x x

x x

x x

x

Verwijderen onderggroei en opslag onder bomen in zuidwest hoek, t erugbrengen sit uat ie van boomweide. Aan zijde 5d enkele st ruiken lat en st aan. Voor t ransparant ie enkele bomen verwijderen in dunning t en gunst e van beeldbelaende (hist orische) bomen. Aanleggen gazon in zuidwesthoek, waar ondergroei is verwijderd. Verplaat sen bankjes naar nieuwe rand af d 6d.

x

Aanplant en opvolgende boomsoort en in noordelijk deel van af d. Verzakt e en verdwenen delen van goot herst ellen.

x

x

x

x

Herst ellen uit geslet en gazon t egen vak 6d: inzaaien uitgeslet en/ ongewenst pad en ondergrond voorzien van verst erking t er voorkoming van nieuwe slijt age. Verplaat sen lant aarnpaal uit cent rum van open ruimte. Verzakt e en verdwenen delen van goot herst ellen.

x

x

x

x

x Verwijderen doorgegroeide t axus- en hulst st ruiken. 1 of 2 f raaie exemplaren behouden. Af d volledig opnieuw inplant en met nieuwe t axus en hulst . Verzakt e en verdwenen delen van goot herst ellen.

Na uit plaat sen o pslagt errein Groendienst vrijgekomen ruimte inplant en met bomen en st ruiken (beplant ing ont werpen met boomgroepen). Dunnen kroonlaag, waaronder vellen p aardenkast anje. Aanplant en clust ers st ruiken in best aande beplant ing t bv variat ie in soort en en hoogt e. Plant en dicht e st ruiken voor front van bunker aan noordzijde.

x

x

x

Verwijderen veget at ie (bomen en st ruiken) t egen noordrand van af d 8a. Beuk naast oost punt af d 8a als solit aire boom in gazon vrijzet t en. Inzaaien gazon op locat ie van verwijderde beplant ing. Verwijderen solit aire Chamaecyparis en t axus in zuidpunt nabij hangbrug. Verwijderen blauwe ceder (libani) uit zicht as van hangbrug naar noordpunt . Plant en nieuwe solit aire bomen in zuidpunt nabij hangbrug. Plant en nieuwe amberboom bij best aande ginkgo in noordrand. Plant en nieuwe solit aire boom in noordwest hoek.

x

x

x

x

x

x

Inbrengen clust ers st ruiken waarvan deel hogere soort en om hoogt e-eff ect vanaf wat erzijde t e verst erken

x

x

x

x

x

x

Locat ie t e plant en opvolgende soort en bepalen na dunning. Clust ers st ruiken inbrengen om gaten in ondergroei t e dichten en ext ra hoogt e t e creĂŤren. Vellen robinia op rot spart ij. Inbrengen enkele opvolgende bomen in open ruimte t en west en van rot spartij. Verwijderen t axus st ruiken voor rot spart ij. Aanplant en Pinus mugo in beplant ing aan weerszijden van rot spart ij. Ruimt e direct voor rot spart ij vrijhouden = zicht as. Ruimte direct voor rot spart ij inplant en met schaduwverdragende bodembedekkers. Verwijderen gaas hekwerk. Plaat sen nieuw smeedijzeren hekwerk (ont werpopgave) voor rot spart ij om betreding rot s t e voorkomen. Aanplant en clust ers st ruiken t bv variat ie in soort en en hoogt e.

verplaatsen lantaarnpaal

plaatsen hekwerk

verwijderen hekwerk

plaatsen drinkfontein

verplaatsen parkmeubilair

aanbengen slijtlaag asfaltverharding

herstellen verharding

aanleggen verharding

verwijderen verharding

accentueren contour afdeling

herstellen goot

Abiotische inrichting aanpasse n

vervangen muur

verwijderen gazon

verwijderen struiken

verwijderen bomen

planten bodembedekkers

Verw ijde ren

inbrengen bloembollen

herstellen gazon

aanleg gazon

planten solitaire bomen

planten opvolgende bomen (in bestaande beplanting)

ontwerpopgave Inricht ing betrekken bij ont werpopgave bouwperceel Gazon verwijderen op locat ie nieuwe verharding door af d 5e

5i

planten bomen/boomgroep (nieuwe beplanting) planten zichtblokkerende struiken planten struikenclusters in bestaande beplanting planten struiken (nieuwe beplanting)

Aanbrenge n/herste llen vegetatie

Toelichting eenm alige m aatrege le n

OMSCHRIJVING

OPPERVLAK (m2)

WERKBLOK

AFDELING

Algem ene gegevens

x

x

x

x

x

17

x

x

x

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


9h

3

194 bomen met lage ondergroei, doorzicht naar vijver

Verwijderen ondergroei en opslag, behoud van A merikaanse linde=ont worpen als doorkijk op vijver. Nieuw aanplant en met bodembedekkers en enkele laagblijvende st ruiken. Select ief beheer st ruiklaag gericht op verwijderen opslag van bomen en st ruiken, voorkomen t oename aandeel st ruikbedekking.

9i

3

89 Corsicaanse dennen met dichte ondergroei

9j 10a

3 4

1.880 asfaltverharding 678 bomen met ondergroei

10b

4

1.566 gazon met enkele solitaire boom

10c

4

418 bomen met ondergroei

10d

4

700 porf ierverharding

11a

4

6.005 gazon met solitaire bomen

Verwijderen enkele solit aire bomen (zie kaart ). Plant en solit aire b omen een no ordzijde t er hoogt e van afd 9h. Aanbrengen bloembollen, locat ies op t ekeningen zijn indicat ief

11b

4

1.622 bomen met ondergroei op eiland

Dunnen in kroonlaag, speciaal aandacht voor randbegroeiing, en zicht lijnen. Verwijderen overhangende boom aan west zijde. Inbrengen clust ers st ruiken t bv verhoging diversit eit in soort en en hoogt e. Bloeiende soort en in randzone.

11c 11d 11e

4 4 4

43 struiken 102 struiken 122 bomen met ondergroei

11f

4

1.113 bomen met ondergroei

Plant en opvolgende b omen na dunning. Aanplant en clust ers st ruiken t er variatie van soort en en dicht heid; hier en daar delen o pen ho uden in verband met t ransaparant ie en plaat selijk zicht op vijver.

11g

4

94 struiken

Plant en st rook st ruiken in voormalig gazon. Af wisselend gebruik van donkere soort en als t axus en t ransparant e, bloeiende soort en, groepsgewijs gemengd.

11h 11i 12a

4 4 4

12b 12c

4 4

ontwerpopgave

OPPERVLAK (m2)

1.658 porf ierverharding 94 hangbrug 420 bomen met ondergroei

Dunnen in kroonlaag: ĂŠĂŠn of enkele bomen verwijderen t bv opvolgende bomen. Plant en opvolgende b omen (Corsicaanse dennen). Plant en st ruiken t bv dicht e beplant ing, beperken doorzicht , inclusief dicht plant en noordpunt .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aanbrengen slijt laag op asf alt verharding. Aanplant en nieuwe opvolgende bomen in gat ont st aan na dunning. Aanplant en st ruiken aan west zijde vak, na aanp assing cont our (zie af d 10b).

verplaatsen lantaarnpaal

Verwijderen kast anje. Aanplant en opvolgende boom t er vervanging van kast anje. Aanplant en enkele st ruiken t bv dicht e ondergroei.

plaatsen hekwerk

246 boomgroep met dichte ondergoei

verwijderen hekwerk

3

plaatsen drinkfontein

9g

verplaatsen parkmeubilair

Verwijderen ondergroei en opslag, behoud van mooie b omen met pot entie voor de t oekomst =ont worpen als doorkijk op vijver. Nieuw aanplant en met bodembedekkers en enkele laagblijvende st ruiken. Select ief beheer st ruiklaag gericht op verwijderen opslag van bomen en st ruiken, voorkomen t oename aandeel st ruikbedekking.

aanbengen slijtlaag asfaltverharding

464 bomen met lage ondergroei, doorzicht naar vijver

herstellen verharding

3

aanleggen verharding

9f

x

verwijderen verharding

x

accentueren contour afdeling

Robinia en es op rot spart ij naast hangbrug vellen. Inbrengen opvolgende bomen in noordoost elijk deel. Inbrengen clust ers st ruiken tbv variat ie in soort en en hoogt e.

herstellen goot

386 bomen met ondergroei en rotspartij

x

Abiotische inrichting aanpasse n

vervangen muur

3

x

verwijderen gazon

9e

verwijderen bomen

x

planten bodembedekkers

x

Verw ijde ren

inbrengen bloembollen

Robinia, t axus en es op rot spart ij vellen. Aanplant en bodembedekkende veget at ie rondom rot spart ij. Aanplant en opvolgende soort en in open ruimte t en west en van rot spart ij en solit aire boom aan pad t en oosten van rot spart ij.

herstellen gazon

366 bomen met ondergroei en rotspartij

aanleg gazon

planten solitaire bomen

3

planten bomen/boomgroep (nieuwe beplanting) planten zichtblokkerende struiken planten struikenclusters in bestaande beplanting planten struiken (nieuwe beplanting)

planten opvolgende bomen (in bestaande beplanting)

9d

OMSCHRIJVING

WERKBLOK

Aanbrenge n/herste llen vegetatie

verwijderen struiken

Toelichting eenm alige m aatrege le n

AFDELING

Algem ene gegevens

x x

x

Verplaat sen lant aarnpaal uit zicht as. Verwijderen beplant ing t egen afd 10a en 10c, tot oorspronkelijke cont our. Noordelijke deel bij 10a vooral struiken en opslag, zuidelijek deel bij 10c bet ref t t erugdringen oprukkende begroeiing van sneeuwbes en enkele hulst , t axus en hazelaar. Inzaaien nieuw gazon op locat ie van verwijderde beplant ing.

x

x

x

x

x

x Ondergrond van verzakt e delen aanvullen en opnieuw voorzien van dekmateriaal. Verzakt e en verdwenen delen van goot herst ellen.

x x

x

Inplant en st rook voormalig gazon met bloeiende struiken.

x

x x

x x x

Inplant en st rook voormalig gazon met bloeiende struiken. Inplant en met zicht blokkerende beplant ing. Bestaande begroeiing in af deling in beplant ing int egreren. Treurwilg t en west en van af d als soliair in gazon behouden.

x

x

x

Plant en nieuwe st ruiksoorten t bv diversit eit in soort en en hoogt e

x

48 gazon 125 gazon

18

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


5

16c

5

202 struiken en geschoren haag

16d 17a

5 5

515 porf ierverharding 211 beplanting van struiken met solitaire bomen

17b

5

17c

5

17d 18a

5 6

18b

6

944 bomen met ondergroei

Plant en groep t axus in oost en van af d, onder en rond best aande t axus, t er verst erking van groep. Inbrengen st ruiken t er verdicht ing van ondergroei.

x

18c

6

578 bomen met ondergroei

Plant en groep t axus t er verst erking van best aande uit gegroeide t axus, t .b .v. zicht beperking vanaf ent ree Van Eycklei.

x

18d

6

433 bomen met ondergroei en rotspartij

Verwijderen alle bomen in verlengde van zicht as van hangbrug naar St Josef kerk en alle bomen die schade veroorzaken aan kunst matige g rot. Verwijderen hogere st ruiken en jonge bomen in zicht as van hangbrug naar St . Josef kerk Verwijderen st ruiken en hedera op en rond kunst matige grot . Select ief beheer st ruiken en hedera om kunst matige grot in beeld t e houden. Voldoende dekking houden voor inst andhouding beplant ingsvak.

18e

6

159 struiken

Inplant en voormalig gazon met t axus, buxus en hulst t ot aan best aande paardekast anjke.

x

x

x x

Plant en opvolgende soort en. Locat ies te bepalen na dunning. Verwijderen porf ierverharding aan noordoost zijde af d t en behoeve van nieuwe st ruiken t ot aan oorspronkelijke cont our van af d. Aanplant en groep st ruiken tot oorspronkelijke cont our plant vak aan no ordoost kop van af d. Aanplant groep t axus t er verst erking van best aande t axus aan noordzijde af d. Aanplant groep st ruiken o p plat get reden p unt aan zuidezijde afd.

x

x

x

x

x

x x x x

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

x

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

x

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld. Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

x x

799 gazon, solitaire bomen en geschoren hagen

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

x

111 beplanting van struiken met solitaire bomen

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

x

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

x

1.299 porf ierverharding 7.905 gazon met solitaire bomen

x

Aanbrengen slijtlaag op asf alt met gelijke uit st raling als porf ier.

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

1.638 gazon met solitaire bomen en geschoren hagen

x

Verwijderen st ruiken t en o ost en van af d 18b t bv nieuw gazon. Verwijderen diverse bomen in gezon. Plant en solit aire bomen t er vervanging van verwijderde bomen. Aanleggen gazon op locat ie voormalige st ruikvegetat ie oost van af d 18b. Keien vrijmaken van begroeiing in gazon voor rot spart ij, aanbrengen ext ra keien/ rot sbrokken. Aanbrengen bloembollen, locat ies op t ekeningen zijn indicat ief .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen

verplaatsen lantaarnpaal

16b

plaatsen hekwerk

5 5

verwijderen hekwerk

15c 16a

859 kasseienverharding 1.085 porf ierverharding met vaste planten 476 asfaltverharding 422 bomen met ondergroei en geschoren hagen

plaatsen drinkfontein

5 5

verplaatsen parkmeubilair

15a 15b

aanbengen slijtlaag asfaltverharding

Inbrengen bloembollen rond monument .

herstellen verharding

212 gazon 758 asfaltverharding 3.056 bomen met ondergroei

aanleggen verharding

4 4 5

verwijderen verharding

13b 13c 14a

x

accentueren contour afdeling

Verwijderen porf ierverharding t en behoeve van nieuwe aanplant, t er uit breiding van af d aan west zijde. Aanplant en st ruiken t er uit breiding aan west zijde van vak. Inbrengen clust er st ruiken t er verhoging van diversiteit in soort en en hoogt e. Aanplant en o pvolgende bomen na dunning.

herstellen goot

1.374 bomen met ondergroei

vervangen muur

4

verwijderen gazon

13a

x

verwijderen struiken

Verwijderen best aande beplant ing van doorgeschot en t axus, event ueel ĂŠĂŠn f raai exemplaar behouden. Aanplant en nieuwe beplant ing van t axus.

planten bodembedekkers

20 struiken

Abiotische inrichting aanpasse n

Verw ijderen

inbrengen bloembollen

4

herstellen gazon

12d

aanleg gazon

planten bomen/boomgroep (nieuwe beplanting) planten zichtblokkerende struiken planten struikenclusters in bestaande beplanting planten struiken (nieuwe beplanting)

planten solitaire bomen

planten opvolgende bomen (in bestaande beplanting)

WERKBLOK

ontwerpopgave

AFDELING

OPPERVLAK (m2)

Aanbrengen/he rstellen vege tatie

verwijderen bomen

Toelichting e enm alige m aatrege len

OMSCHRIJVING

Algem ene gegevens


Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

x

6

196 gazon, solitaire bomen en geschoren hagen

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

x

19d

6

152 vaste planten met solitaire bomen

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

x

19e 20a

6 6

5 porf ierverharding 559 bomen met ondergroei

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

x

20b

6

1.041 gazon met solitaire bomen

20c

6

280 bomen met ondergroei

20d 21a

6 6

146 porf ierverharding 481 bomen met ondergroei

21b

6

107 gazon

Verwijderen laurierkersen t egen vak 21c, t ot oorspronkelijke cont our af d. Aanleggen gazon op locat ie verwijderde st ruiken.

21c

6

563 bomen met ondergroei

M et dunning ook verwijderen kwijnende boom. Aanplant en groep t axus en buxus aan zuidzijde af d.

21d

6

409 bomen met ondergroei

Plant en groep t axus en buxus aan noordzijde van af d.

21e

6

663 gazon met solitaire bomen

Verwijderen sneeuwbesveget at ie aan noordzijde van vak t en behoeve van uit breiding gazon. Aanleggen gazon op locat ie waar sneeuwbessen zijn verwijderd.

21f

6

559 bomen met ondergroei

Plant en nieuwe st ruiken in gazon noordelijk deel van af d. Groepsgewijs gemengde soort en met schaduwverdragende eigenschappen, met aandeel bloeiende soort en. Plant en nieuwe b oomgroep t ussen nieuw aan t e plant en st ruiken o p voormalig gazon. Groep van verschillende soort en, best aande boom opnemen in boomgroep

21g 22a

6 7

Plant en groep t axus en buxus in noordelijk deel van af d bij ent ree.

x

x

Verwijderen sneeuwbesveget at ie in noordwest elijke punt t egen af d 11a. Gazon herst ellen. Kale plekken onder bomen opnieuw inzaaien. Aanleggen gazon op locat ie van voormalige sneeuwbesveget at ie. Aanplant en st ruiken aan west zijde af d op voormalig gazon t er uit breiding van huidige beplant ing. Schaduwverdragende soorten kiezen ivm licht onder hist orische plat aan.

x

x

Af d volledig kaalgelopen. Aanplant en groepen schaduwverdragende st ruiken waar mogelijk. Rekening houden met beeldbepalende ceder. Aan zuidrand, grens 9b aanplant en groep bloeiende st ruiken. Cont our plant vak af bakenen in st ijl van got en langs paden.

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

642 porf ierverharding 16.883 vijver

20

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen

verplaatsen lantaarnpaal

x

plaatsen hekwerk

19c

391 gazon, solitaire bomen en geschoren hagen

verwijderen hekwerk

6

x

plaatsen drinkfontein

19b

Voor dit gebied wordt een volledig heront werp opgest eld.

verplaatsen parkmeubilair

x

aanbengen slijtlaag asfaltverharding

Enkele b est aande b omen opnemen in zicht blokkerende b eplant ing.

56 struiken 3.256 porf ierverharding 181 beplanting van struiken met solitaire bomen

herstellen verharding

6 6 6

aanleggen verharding

18h 18i 19a

verwijderen verharding

x

accentueren contour afdeling

Inplant en voormalig gazon met groepen t axus, buxus en hulst , af gewisseld met clust ers meer t ransparant e st ruiksoort en. Enkele best aande bomen opnemen in zicht blokkerende beplant ing. Plaatselijk kleine doorkijkjes creĂŤren.

herstellen goot

309 struiken

Abiotische inrichting aanpasse n

vervangen muur

6

verwijderen gazon

18g

verwijderen struiken

x

verwijderen bomen

Inplant en voormalig gazon met t axus, buxus en hulst. Enkele best aande bomen opnemen in zichtblokkerende beplant ing.

planten bodembedekkers

188 struiken

Verw ijderen

inbrengen bloembollen

6

herstellen gazon

18f

aanleg gazon

planten bomen/boomgroep (nieuwe beplanting) planten zichtblokkerende struiken planten struikenclusters in bestaande beplanting planten struiken (nieuwe beplanting)

planten solitaire bomen

WERKBLOK

planten opvolgende bomen (in bestaande beplanting)

Aanbrengen/he rstellen vege tatie

ontwerpopgave

OMSCHRIJVING

Toelichting e enm alige m aatrege len

AFDELING

OPPERVLAK (m2)

Algem ene gegevens


Bijlage 8. Verwijderen beplanting

21

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 9. Planten solitaire bomen en bomen in plantvakken

22

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 10. Planten struiken en bodembedekkers

23

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 11. Beheer boom- en struiklaag

24

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 12. Beheer en inrichting gazon

25

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


26

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


r en aanpassen abiotische inrichting

Bijlage 14. Werkblokken

27

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 15. Tabel maatregelenplanning

OMSCHRIJVING

OPPERVLAK (M2)

WERKBLOK

AFDELING

Algem ene gegevens

Maatregelen voor het gehele park

Planning

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

= periodieke (beheer)maatregelen

Visuele boomcontrole alle bomen Visuele boomcontrole attentiebomen Onderhoudssnoei Beheer parkmeubilair Onderhoud monumenten Verw ijderen blad- en vruchtval Beheer populaties ongew nste soorten Legen vuilbakken Verw ijderen zw erfvuil Maatregelen per afdeling 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2a 2b 2c 3a 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b 7c 7d 7e 8a 8b 8c

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

5.533 1.245 803 449 392 862 4.010 242 2.619 3.703 2.916 129 1.323 942 210 50 426 2.596 5.098 1.220 249 46 1.213 171 583 452 571 3.025 2.070 605 1.561 952 123 698 2.901 2.657 629

= periodieke (beheer)maatregelen

= eenmalige (inrichtings)maatregelen

= nazorg bij eenmalige (inrichtings)maatregelen

bomen met ondergroei bomen met ondergroei skatebaan speelplaats bomen met ondergroei bomen met ondergroei porfierverharding met solitaire bomen gazon met bomen en struiken bomen met ondergroei en bunker bomen met ondergroei gazon met vaste planten gazon met vaste planten porfierverharding kasseienverharding tuin gazon tuin bomen met ondergroei en bunker gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei kasseienverharding porfierverharding porfierverharding gazon bomen zonder ondergroei bomen met ondergroei bomen met ondergroei gazon met solitaire bomen speelplaats bomen met ondergroei gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei en bunker struiken porfierverharding beplanting en bunker gazon met solitaire bomen porfierverharding

28

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen

2039


3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6

648 1.100 445 366 386 464 246 194 89 1.880 678 1.566 418 700 6.005 1.622 43 102 122 1.113 94 1.658 94 420 48 125 20 1.374 212 758 3.056 859 1.085 476 422 1.638 202 515 211 799 111 1.299 7.905 944 578 433 159 188 309 56 3.256

OMSCHRIJVING

WERKBLOK

9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 9i 9j 10a 10b 10c 10d 11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h 11i 12a 12b 12c 12d 13a 13b 13c 14a 15a 15b 15c 16a 16b 16c 16d 17a 17b 17c 17d 18a 18b 18c 18d 18e 18f 18g 18h 18i

OPPERVLAK (M2)

AFDELING

Algem ene gegevens

Planning

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

bomen met ondergroei bomen met ondergroei bomen met ondergroei en rotspartij bomen met ondergroei en rotspartij bomen met ondergroei en rotspartij bomen met lage ondergroei, doorzicht naar vijver boomgroep met dichte ondergoei bomen met lage ondergroei, doorzicht naar vijver Corsicaanse dennen met dichte ondergroei asfaltverharding bomen met ondergroei gazon met enkele solitaire boom bomen met ondergroei porf ierverharding gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei op eiland struiken struiken bomen met ondergroei bomen met ondergroei struiken porf ierverharding hangbrug bomen met ondergroei gazon gazon struiken bomen met ondergroei gazon asfaltverharding bomen met ondergroei kasseienverharding porf ierverharding met vaste planten asfaltverharding bomen met ondergroei en geschoren hagen gazon met solitaire bomen en geschoren hagen struiken en geschoren haag porf ierverharding beplanting van struiken met solitaire bomen gazon, solitaire bomen en geschoren hagen beplanting van struiken met solitaire bomen porf ierverharding gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei bomen met ondergroei bomen met ondergroei en rotspartij struiken struiken struiken struiken porf ierverharding

29

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen

2039


WERKBLOK

OPPERVLAK (M2)

19a 19b 19c 19d 19e 20a 20b 20c 20d 21a 21b 21c 21d 21e 21f 21g 22a

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

181 391 196 152 5 559 1.041 280 146 481 107 563 409 663 559 642 16.883

OMSCHRIJVING

AFDELING

Algem ene gegevens

Planning

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

beplanting van struiken met solitaire bomen gazon, solitaire bomen en geschoren hagen gazon, solitaire bomen en geschoren hagen vaste planten met solitaire bomen porf ierverharding bomen met ondergroei gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei porf ierverharding bomen met ondergroei gazon bomen met ondergroei bomen met ondergroei gazon met solitaire bomen bomen met ondergroei porf ierverharding vijver

30

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen

2039


Bijlage 16, Resultaten inspraakronde

Verslag forum beheersplan Stadspark Het hekwerk rond de vijver A.

Inleiding

De vijver is ĂŠĂŠn van de belangrijkste karakteristieken van het Stadspark. Na enkele jaren van lage waterstand staat de vijver al een hele tijd terug op het redelijk niveau. Enkele jaren geleden werd een hek rond de vijver geplaatst. Op het inspraakmoment bleek dat er mensen voor en tegen het hek waren. Enkele argumenten om het hek te behouden zijn de veiligheid, de properheid van het water en de rust van de dieren in en op vijver. Redenen die aangehaald werden om het hek te verwijderen zijn het creĂŤren van een ligweide rond de vijver en het lelijke uitzicht. Op het forum werden volgende vragen gesteld: Moet het hekwerk rond de vijver behouden blijven? Wat zijn voor u de argumenten voor en tegen dit hekwerk? Welke alternatieven ziet u in plaats van het hek?

B.

Forum

Op het forum zijn de meningen ongeveer gelijk verdeeld. Iets meer mensen vinden dat het hekwerk rond de vijver behouden moet blijven. De onderstaande argumenten zijn gerangschikt volgens de mate waarin zij aangehaald werden op het forum. De meest voorkomende argumenten staan bovenaan. Argumenten voor het hekwerk Het meest aangehaalde argument voor het behoud van het hekwerk is de veiligheid, bescherming en de rust van de (broedende) dieren. Ook de veiligheid van de kinderen wordt als belangrijke reden gezien om het hekwerk te behouden. Een aantal mensen geven ook aan dat het hekwerk belangrijk is voor de properheid en de kwaliteit van het water: het hekwerk houdt veel afv al tegen. Andere meer individuele argumenten voor het behoud zijn: - maakt voederen dieren moeilijker. - houdt dieren in het park. - groen uitzicht rond de vijver behouden. - zorgt ervoor dat het ijs in de winter niet betreden kan worden. - maximale benutting grasoppervlakten. Argumenten tegen het hekwerk Het meest aangehaalde argument voor de verwijdering van het hekwerk is het visuele aspect. Het hekwerk wordt als lelijk beschouwd en zou het zicht in het park verstoren. Ook zou het hek het park verkleinen en verbiedt het mensen om aan het water te liggen. Bezoekers willen optimaal kunnen genieten van het park, de vijver en de ligweide. Andere meer individuele argumenten voor de verwijdering van het hekwerk zijn: - past niet in het originele concept van Keilig. - de dieren kunnen zien - kinderen leren hoe ze op moeten passen in de buurt van het water.

31

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


-

Alternatieven hekwerk Het meest vermelde alternatief zijn (kindonvriendelijke) poortjes in het hekwerk en de opheffing van het verbod om het grasperk rond de vijver te betreden. Op deze manier kunnen zij die willen gebruik maken van het grasveld rond de vijver. Een aantal mensen zien beplanting als alternatief. Met beplanting kan men een natuurlijk barrière creëren. Iemand stelt voor om het metalen hekwerk te vervangen door een houten hekwerk of een ander hekwerk in de stijl van het park. Een aantal mensen die omwille van de veiligheid van de dieren het hekwerk willen behouden, geven aan dat met het herstel van het eiland het hekwerk kan verdwijnen.

Gebruik Park A.

Inleiding

Het Stadspark is beschermd als monument. Dat wil zeggen dat de historische parkstructuur en typische stijlkenmerken (vb.: wegen, vijver, brug, …) uit de aanlegperiode en van de periode daarna zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Er is wel ruimte voor de toevoeging van eigentijdse elementen. Zo kwamen op het participatiemoment van 19 juni een aantal ideeën naar voor zoals een kiosk inhet park of het regelmatig organiseren van openluchttentoonstellingen. Vorig jaar is het wijkfeest van Klein Antwerpen doorgegaan in het park. Dit jaar organiseerde het district het festival ‘ district Antwerpen feest’ in het park. Moet er terug een kiosk komen in het park? Waarom wel? Waarom niet? Welke elementen mogen volgens u toegevoegd worden aan het park. Waarom? Welke activiteiten of evenementen passen volgens u in het Stadspark? Moet het park ’s nachts afgesloten worden? Waarom wel? Waarom niet?

B.

Informatie over het park bij de ingangen Internettoegang Schuilplaats/afdakje regen Klein afgeschermd voetbalveldje Meer kwalitatieve open ruimte Soortnaambordjes bij de bomen Verhuurdienst van ligzetels Sporttoestellen voor senioren Nieuwe kunstwerken Nieuwe melkerij op originele plaats in hedendaagse architectuur Openluchttheater Niets, het park is al vol genoeg Geen extra sportinfrastructuur De toegevoegde elementen mogen geen afbreuk doen aan de historiek van het park Het park moet niet voor meer gebruikt worden als voor de universele typische parkactiviteiten: wandelen, samen zitten en praten, jogging, kinderen laten spelen, ...

Activiteiten of evenementen Verschillende mensen vinden dat activiteiten zoals de Zomer van Antwerpen, stads- en wijkevenementen, kleine optredens of concerten en rondleidingen thuishoren in het Stadspark. Een aantal mensen vinden ook dat er op alles meer controle mag komen: honden, sluikstort, voederen dieren, … Een aantal mensen vinden het park te klein voor de organisatie van activiteiten en evenementen. Park ’s nachts afsluiten Een overduidelijke meerderheid van de bezoekers op het forum zijn tegen een nachtelijke sluiting van het park. De argumenten die zij daarvoor aangeven zijn: - Laat de mensen de vrijheid om te gaan en te staan waar zij willen. - Het park afsluiten zal de veiligheid niet verhogen. Camera’s, patrouilles en GAS-boetes wel. Wie ’s nachts door het park wil, moet dat op eigen risico kunnen. - Mits er voldoende dagelijks onderhoud, verlichting en toezicht is, is een nachtelijke sluiting niet nodig. - Sluit het park enkel af als er overlast is in de directe omgeving.

Forum Kiosk Over de terugkomst van een kiosk zijn de meningen ongeveer gelijk verdeeld. Verschillende mensen vragen zich af of dit nodig is en of het een meerwaarde is. Sommige vinden dat het te oud bollig is en geen nut meer heeft. Iemand ziet meer nut om in functie van de activiteit podia of tenten te plaatsen die precies voor dat doel geschikt zijn en die geen bouw- of onderhoudskosten met zich mee brengen. Voorstanders benadrukken dat voor de terugkomst van de kiosk geen groen mag verdwijnen.

Groen in het park

Elementen toevoegen Volgende elementen worden door meerdere mensen voorgesteld: - Drinkfonteintje(s) - Meer verlichting ’s avonds. De huidige verlichting wordt door meerdere mensen als ontoereikend en niet uitnodigend beschouwd. Het geeft een onveilig gevoel. - Waterpartijen - (veel) meer zitbanken. Ook moeten de zitbanken onder de bomen vaker gereinigd worden omwille van de uitwerpselen van vogels. Een aantal mensen vragen lange banken. - Publieke BBQ - Spuitende fontein(en) in de vijver - Informatiebordjes (al dan niet elektronische)

A.

Inleiding

In het oorspronkelijke ontwerp van het Stadspark had Keilig veel aandacht voor de soortkeuze en de plaatsing van bomen en struiken. In de loop der jaren werd hier niet altijd rekening mee gehouden. Dat doet soms afbreuk aan de historische belevingswaarde van het park. Het lijkt aangewezen om dit te herstellen door de beplanting gefaseerd te wijzigen. Zijn jullie akkoord met deze aanpak? Is het zinvol om de zichtassen* nog te behouden nu de omgeving rond het park is volgebouwd? *Lange doorzichten die geaccentueerd worden door de aanplant van bomen en struiken vb. vanaf de Louiza-Marialei naar de Sint-Jozefkerk in de Brialmontlei.

Volgende elementen worden door individuen voorgesteld: - Meer vuilnisbakken (die vaker geledigd worden)

32

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


B.

zuidwestkant van het bouwperceel, omwille van de zon. Desnoods met nog een klein terras aan de kant van de speeltuin. Omwille van de rust in het park, stelt iemand voor geen muziek op het terras te spelen.

Forum Aanpak beplanting Verschillende mensen halen aan dat het behoud van de bomen en ander groen prioritair moet zijn. De bomen zijn het hart en de ziel van het park. De beplanting gefaseerd wijzigen in overeenstemming met ontwerp van Keilig wordt door verschillende mensen positief onthaald. Een aantal mensen wensen dat er meer openheid en doorkijk gecreëerd wordt. Geen al te dichte begroeiing om een grotere veiligheidsgevoel te creëren. Er worden nog een aantal individuele voorstellen gedaan: - Open plaatsen waar vroeger bomen stonden, terug met nieuwe bomen beplanten. Bij voorkeur grote inlandse soorten: eik, linde, beuk. - De diversiteit van bodembedekkers verhogen. Meer bloeiers, kleur en soorten aanbrengen die iets lager groeien zodat er meer doorzichtlijnen worden gecreëerd. - Minder radicale snoeibeurten aan bomen en struiken geven.

-

Uren: Over de openingsuren lopen de meningen gelijk. De horecazaak zou best dag-en avonduren hebben, aangepast aan winter- en zomertijd, maar liefst maximum tot 24 uur. Iemand vindt dat de nodige lessen moeten worden getrokken uit het verleden. De nachthoreca zorgt voor veel geluidsoverlast, vervuiling en geweld.

-

Toiletten: Ook is er eenduidigheid over de toiletten. Aan de horecazaak moeten toiletten zijn die voor iedereen toegankelijk en proper zijn. Over het al dan niet betalen van het toiletbezoek zijn de meningen verdeeld. Iemand vindt dat naast de toiletten van de horecazaak ook elders in het park openbare toiletten die dag en nacht gebruikt kunnen worden (Desnoods automatisch betalend).

Andere opmerkingen m.b.t. horeca Twee mensen willen geen horeca in het Stadspark. Dat zorgt voor overlast voor de echte parkliefhebber, en voor veel lawaai en vuilnis. Heel de stad barst al van de horecazaken en terrasjes. Een park moet een park blijven. Een groene oase in het midden van het centrum, waar iedereen kan ontstressen en ontspannen van de drukte van de stad.

Zichtassen De meeste mensen vinden dat het groen moet primeren op zichtassen. Hoe meer bomen, hoe meer groen, hoe beter! Men kan toch geen bomen gaan snoeien of rooien alleen maar voor een zichtas, vinden ze. Anderen halen nog aan dat het juist fijn is in het midden van de stad in volle natuur te zijn, zonder de omringende gebouwen te zien. Één iemand op het forum vindt de zichtassen zeer belangrijk. Ze behoren tot het originele ontwerp van Keilig, maar kunnen volgens hem niet los gezien worden van het herstel van de dichte randen van het park.

Louiza–Marialei

Iemand stelt voor om de zichtassen van Keilig te evalueren. Kijk wat elke zichtas nu precies laat zien en of er dan niet andere, interessantere zichtassen te bedenken zijn. De bomen zijn enorme reuzen geworden en de omgeving is veranderd sinds het ontwerp van Keilig. Dat heeft dus ook gevolgen voor de ervaring van de zichtlijnen.

A.

Inleiding

De Louiza-Marialei vormt al van bij de aanleg van het park de toegang vanuit het stadscentrum. De inrichting van deze dubbele weg en haar middenberm moet de bezoeker uitnodigen tot het park. Welke suggesties wil u meegeven aan een ontwerper om deze straat meer te verbinden met het park?

Horeca in het park

B.

Forum Suggesties betere verbinding Louiza-Marialei en Stadspark?

A. Inleiding Tijdens vorige consultatierondes kwam geregeld de vraag van parkbezoekers en buurtbewoners om horeca te voorzien. Het stadsbestuur gaat in op deze vraag. Binnen het park is ruimte voor een horecavoorziening waarin tevens openbare toiletten kunnen worden ondergebracht. Op het inspraakmoment van 19 juni vroegen buurtbewoners vooral naar de kindvriendelijke horecavoorziening met een terras dat uitziet op de speeltuin. Waaraan moet deze horecavoorziening voldoen? B.

-

Forum Waaraan moet horeca in het park voldoen? Voor de meeste mensen op het forum moet een horecazaak in het Stadspark een toegankelijke plaats zijn waar iedereen welkom is en waar je terecht kan voor zowel een drankje, een snack, een lunch als een avondmaal. Zeker geen dancing of nachthoreca. -

Terras De horecazaak in het Stadspark moet een terras hebben. Het terras is bij voorkeur liefst gelegen aan de kant van de speeltuin. Het moet gezellig en zonnig zijn. Iemand stelt voor het terras te plaatsen aan de

33

Verbinding Louiza-Marialei en Stadspark: o Terug openstellen van de middenberm en inrichten als gezellige doorgang/verblijfsruimte naar het park (met eenpersoonsbanken zoals in Barcelona, zodat er niemand op ligt te slapen) o Maak een verhoogde oversteek over de volledige breedte van het centrale gedeelte van de LouizaMarialei. Plant op de oversteek bomen aan, zodat het groen doorloopt tussen het park en de LouizaMarialei. o De middenberm laten doorlopen over de Rubenslei tot aan het park, ten koste van het doorgaand verkeer. Dat zou een zegen zijn voor de as van de AVA tot de Van de Wervestraat, want deze wordt nu als sluiproute voor Leien gebuikt en kinderen kunnen veiliger naar school. o De oversteek van de Stoopstraat naar de Louiza-Marialei opnieuw aanleggen (veiliger) zodat mensen vanaf het Theaterplein de entree naar het park al zien. Het zou fijn zijn al vanaf de Leien te zien dat er een park ligt/begint. o Maak een natuurlijke verbinding door een visuele overkapping/overbrugging te maken tussen beiden. Bijvoorbeeld door kleine bomen te planten op de middenberm van de straat en op beide kanten van het voetpad. Maak als het ware een verlening van bestaande bomenrij op de Louiza-Marialei, die door

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


o De Rubens-, Van Eyck- en Quinten Matsijslei zeker niet enkelrichting maken. Dat zal voor meer lawaai en overlast zorgen en resulteert in meer files met meer lawaai en fijnstof als resultaat. (denk aan centrum Mortsel)

de middenberm van de straat verbonden worden… creëer een groene gang/tunnel. Dat kan ook gecreëerd worden door een aangepaste kunstverlichting die vertrekt vanuit de Louiza-Marialei en uitkomt in de horeca. o Doe de hekken weg en maak in de middenberm een onverhard pad (zelfde grind als overzijde), dat uitmondt in één breed zebrapad en zo uitkomt in het park (huidige zebrapaden verwijderen). Zie dat aan beide kanten van het zebrapad in middenberm een boom staat, en ook boom aan weerskanten waar het zebrapad begint/eindigt voor ‘visuele verbinding’ te maken. Vertrek met een pad langs beide kanten van het beeld ,kant Leien (men kan het beeld niet wegnemen?). Dat pad komt dan achter het beeld samen in één breed middenpad (Y-vorm). Laat aan weerskanten gazon staan en zet er asymmetrisch zoveel mogelijk zitbanken en vuilnisbakken. Parkeerplaatsen verplaatsen naar zijkanten Louiza-Marialei, d.w.z. aan de huis – of schoolzijde. Parkeerplaatsen behouden i.f.v. school, inwoners en horecabezoekers. Desnoods voetpaden versmallen. Zet struiken, in allerlei maten en soorten, waar nu parkeerplaatsen zijn. Zo kan men afgesloten van de straat zitten!Zo ontstaat een minipark. De rijbaan versmallen zodat probleem van dubbelparkeerders opgelost wordt. o Een ondertunneling van de Rubenslei ter hoogte van de Louiza-Marialei. -

-

-

De aanleg van een ondergrondse parking aan de kant van de Quellinstraat zou welkom zijn. Zeker als men in de toekomst méér parkeerplaatsen zou snoeien.

De speeltuin en het skatepark -

Het skatepark is wel succesvol, maar geeft een enorme lawaaihinder van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat, aan de kant van de Quinten Matsijslei en hoek Rubenslei. Kan hier iets aan gedaan worden? Kan het desnoods verplaatst worden naar bouwperceel ex café capital? Niet dicht tegen de appartementen en straatzijde.

-

Kan de speeltuin herbekeken worden? Als je de huidige speeltuin bekijkt, ziet hij er wel mooi uit maar er valt niet heel veel te beleven. De speeltuin is niet zo kindvriendelijk. Een glijbaan voor de peuters die enkel kindjes die perfect stappen zelf op kunnen, maar twee schommels, zeer onveilige bruggetjes, … Wat meer speeltoestellen voor de allerkleinste is zeker welkom en wat kleurrijker. Kijk naar de speeltuin van het Nachtegalenpark.

-

De speeltuin wordt heel intensief gebruikt door gezinnen in de omgeving zonder tuin. Het zand is echter een minpunt. Het is vuil. Een betere oplossing zou een ondergrond uit kurk of rubber zijn of gewoon gras of kleine stukjes schors. Ook zijn er meer speeltoestellen nodig

Parkeerplaatsen: De meeste mensen wensen behoud van de parkeerplaatsen op de Louiza-Marialei en geven de nu al te grote parkeerdruk als reden. De ligging van de parkeerplaatsen in de straat zou wel herbekeken kunnen worden. Louiza-Marialei: o Verplaats de kiss- en ridezone. Maak tussen het park en het centrale deel een autovrije zone die op gelijke hoogte ligt als het voetpad, plaats er o.a. voldoende fietsenstallingen en banken.

Andere opmerkingen m.b.t. het Stadspark

Andere opmerkingen Omgeving rond het park -

-

-

Maak van de Quinten Matsijslei één straat met een rondpunt in het midden. De recent geplaatste lichten zorgen voor veel overlast zoals stilstaande en vertrekkende bussen. Het is zeker geen verbetering. Waarom moest men de Kievitstraat van enkelrichting veranderen? Wijzig dit terug zodat ze enkel via de Quinten Matsijslei in de Kievitstraat kunnen rijden. Nog een andere bewoner vraagt een herziening van de werking van de verkeerslichten en stelt voor om ze enkel op voetgangersbevel te laten functioneren en/of vanaf ’s avonds 19 uur tot 7 uur op knipperlicht te zetten. Kan de Quinten Matsijslei heraangelegd worden naar het voorbeeld van de Van Eycklei en de Rubenslei? De Quinten Matsijslei is de drukste maar meest miserabele straat rond het Stadspark. De voetpaden zijn hobbelig, plas en dretspartijen bij regenval, het fietspad is in slechte staat, parkeerplaatsen worden verhinderd bij nog rondzwervende betonblokken en de weg zelf is schandalig.

-

Een aantal mensen vinden dat er iets met de bunkers gedaan moet worden: ofwel weg ofwel opknappen, onderhouden en tot hun recht laten komen. De gedenkplaat aan de wereldoorlog op één van de bunkers, ontgaat de meeste bezoekers compleet.

-

Bij hevig regenweer staat de open plek tussen Rubenslei en de vijver bij de grote platanen vaak onder water. Langs de zijkant van dit grasveld loopt er nu een zand/modderpaadje. Bij de heraanleg mag hier een ‘echt’ pad komen en de waterafloop kan daar verbeterd worden.

-

Achter het standbeeld kant Rubenslei (grindplein) vertrekt een zelf gelopen pad naast de struiken en bunkers (links van het grasveld) richting vijver. Iedereen doorkruist het park via dit zelf aangelegd (vaak modder) padje… Voorstel = maak er ineens een aangelegd wandelpad van in verharde grind, beetje slingerend aangelegd. Dat zou mooier en vooral praktischer zijn.

-

Herstel de oorspronkelijke toegangen terug. Dat impliceert het terug vergroten tot de originele maat langs alle zijden van het Stadspark.

-

Evenementen in de vijver hoeven niet!

Het Stadspark moet een oase van rust zijn in het midden van de stad. Naar analogie met de Rubenslei absoluut inzetten om een verkeersluwe situatie te bekomen: o Zone 30 + flitscamera’s . Flitscamera’s zijn noodzakelijk omdat de zone 30 in de Rubenslei niet gerespecteerd wordt. o Versmalde rijstroken en zo breed mogelijke voetpaden, maar met behoud van de parkeerplaatsen + incentives voor de creatie van meer horecazaken rondom het Stadspark.

34

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


Bijlage 17, Straatmeubilaris Antwerpen; een uittreksel In voorliggend beheerplan wordt op meerdere plaatsen verwezen naar typen straatmeubilair als genoemd in de Straatmeubilaris van Antwerpen. Dit document is te downloaden via de website van Stad Antwerpen. Voor de volledigheid is in deze bijlage een uittreksel van deze uitgave opgenomen, met daarin de elementen die het Stadspark worden toegepast.

35

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


36

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen


37

Bijlagenbundel Landschapsbeheerplan Stadspark Antwerpen

Beheerplan stadspark antwerpen bijlagen  

kaarten en tabellen t.b.v. het beheerplan Stadspark Antwerpen

Beheerplan stadspark antwerpen bijlagen  

kaarten en tabellen t.b.v. het beheerplan Stadspark Antwerpen

Advertisement