Page 1

Guia de lectura 2014

H

Il.lustració Mad Haer

BCC

ihaviaunavegadaalpaís delsàlbumsil·lustrats....


Il.lustració Mónica Carretero

A A Il.lustració Joanna Concejo

mbaquestaguiavolemampliarlesfonts onpodemanaracercarelplaerperlalectura. Llegirambimatgesenriqueix,facilitaimilloralalecturadeltext. L’amoralsllibresil·lustratspotcréixeramesuraque elsanemconeixent. quítrobareuunavarietatd’estilsgràfics queofereixeneducacióvisualid’altresque mostrenlariquesadelarelacióentretext eimatge.


Senseparaules

I* Gof

I* Go

f

Il·lustracionsclares,ambsenzillesaadequadaperaunlectorpetit,totes ellesencolorstènuessobrefonsblanc.Oh!i Ah!sónàlbumsoriginalsenla maneraenquèesvinculenlesil·lustracionsienelfactorsorpresaque saltaacadapàginaquanveiemlainesperadatransformaciód'unacosaen unaaltra.Totsdossónllibresútilsnonomésperaprendreallegirimatges, sinó també per assenyalar la importància de no deixar-se portar per les aparences,d'aprendre acercarlavisiódeconjuntsensejutjarnomésper unfragmentdelarealitat,desaberesperarabansd'opinar... Josse Goffin. Il — lustrador belga 1938. Va néixer a Brussel les. Va estudiar Arts Visuals. Ha realitzat treballs de disseny gràfic molt variats, a més de llibres infantils. És professor d'Arts Gràfiques.

DESTACA:Pàginesdesplegables, il·lustracionssenzillesitransformables.

Amb seu central a Tolosa, on exposa regularment els seus estranys i meravellosos objectes, Gilbert Legrand és un pintor i escultor singular : li agrada revelar la vida secreta de les coses. Dissenyador de professió, que ha dissenyat més de 400 peces úniques, des dels estris de cuina, eines o objectes quotidians que I** Leg Unpasseigdelsobjectesquotidi- es transformen per la màgia del seu ansqueestransformenatravés pinzell.

Istvan Banyai. “El meu treball és una combinació orgànica de tornada del segle vienès Retro, va intervenir el pop americà, algun absurd afegit europeu per al gust, servit en una paleta de colors d'estil de dibuixos animats ... Però absolutament cap realisme social afegit.

I*** Ban

delespàgines itenenelsomnideconvertir-se enestrelles...

Lacaraoposadadecadapàginaimparellcontéunail·lustracióquees potconsiderarunavisiórealistaoimaginativaosurrealistadesde “l’altrecostat”:unnenquetreuelcapperunafinestraidesprésesveu alafinestradesdelcarrer;uncostatd’unapistadetenisil’altra;un telóentreobertd’unteatrevistdesdelesbutaquesial’altrecostatel queesveudesdel’escenari...


Unesgolfesfosc.Lallumd'unabombeta.Unanenamoltimaginativa.SuzyLeefaserviraquestssimpleselementspercrearunarepresentacióvisualquecaptaperfectamentl'alegriadeljoccreatiui celebraelpoderdelaimaginació.Ambunaimpressionantsimplicitat,lesil·lustracions,ennomésdostonsdecolor,presentenuna aventuradeprincipiafiambunclicd'unabombetaunfinalirònici suspès.

I** Lee Suzy Lee va néixer a Seul, Corea, i actualment viu a Singapur. Va estudiar a la Universitat Nacional de Seul i va cursar un Master d’àlbum il—lustrat a el Camberwell College of Arts de Londres. Ha aconseguit nombrosos premis i reconeixements. En destaquem La Medalla d’or concedida per la Sociedad de Ilustradors d’Estats Units al 2008, per La Ola (Barbara Fiore) y la selecció, en dues ocasions, per aconseguir el premi en la categoria de Ficció de la Fira de Bologna.

Unahistòriail·lustrada Encomplirnouanys,elpetitEric repunacuriosacaixaquehapassat degeneracióengeneracióatotsels homesdelasevafamília.Icadaun d'ellshafetalgunacosapeculiar ambella.Unacosasemblantli passaaClaraencomplirelsnou anys.Nomésquel'objectequeha passatdegeneracióengeneracióa lesdonesdelasevafamíliaésun estranybastóblau.Quinsecret I** Chm amaguenaquestsdosobjectesque resumeixensenglescròniquesfamiliars?Ellsfaranelpossibleperdescobrir-ho. DESTACA :Un llibre amb dos principis, sengles portades i sense final.

Iwona Chmielewska. Va néixer a la ciutat medieval de Torun, Polònia, el 1960. Va estudiar art a la Universitat Nicolau Copèrnic. Ha treballant en diverses disciplines de l'art, com la pintura, la il — lustració i el disseny escenogràfic. Amb les seves obres espera compartir amb els nens històries sobre el món i les persones .


“I

maginaquepotsbussejar entrelesbranquesonedarcap alsol.Imaginaquenonecessites alespervolar…“ Imagina’tundiarecreaelsnostres somnisambimpressionants il·lustracionsqueensfanentraren unnouunivers.

“I

I** Tho DESTACA:Àlbumspertreballarsobrel'estèticailatècnicadetrompel’oeil.

magina’tqueunanit...nopots dormir,isaltestanaltque volesperdamuntd’uncobrellitde campsiboscos...” Imagina’tunanitrecreatotsels nostressomnisambunes il·lustracionsimpressionantsqueens fanentrarenununiversnou.

Joel Guenoun. París 1959 . Va seguir el curs d'Arts Decoratives de París. Ell crea còmics, cartells i va produir una sèrie de curtmetratges..

i** Gue

Rob Gonsalves. Toronto l'any 1959. Durant la seva infantesa, ell va desenvolupar un interès en l'elaboració de la imaginació utilitzant diversos mitjans de comunicació. Als 12 anys, el seu coneixement de l'arquitectura va créixer a mesura que va aprendre. tècniques de perspectiva i va començar a pintar representacions d'edificis imaginaris .

Quanl'obrimenstrobemelnomdel'autorieltítoldelllibre,amanera de segona portada, escrit amb lletres negres sobre fons verd, que semblen números, i en la següent pàgina aquests nombres formen unallargasuma,enpassarlapàginaenstrobemelresultat,107,que continua transformant-se en una persona, una església, un coet que parteixd'unplanetaTerraonelsmarssónvermells,aquestalseutorn esconverteixenunamarieta...iaixísegueixunasèried'il·lustracionsonpredominaelcoloridestaquenunsdibuixossimplesdetrets clars i definits.Al principi els colors predominants són el negre i el verd,desprésdonenpasalnegre,alblau,alvioleta,alblanc,alnegre, per donar pas a la gamma dels grocs que augmenten d'intensitat conformeavancem,arribantaltaronjaialnegreperfinalitzarambel blanc i el violeta de fons.El text està escrit en primera persona, la narradoraésunanenaquesomiaambserballarinademajoriexplica, amaneradereflexióinfantil,l'arribadadel'homealalluna,comenta laimportànciadelsolalavidaterrenal,esdirigeixallectorbuscantla sevacomplicitateneltema,dialogaambuninterlocutorficticiidescobreix que tot és un somni, però tot i això segueix opinant sobre l'origendelmón,espreocupaperlaconservaciódelplanetaiplanteja eltemadelamortdeformasenzillainatural.Elstextosbreusisenzillsnoestanexemptsdecontingut,iensajudenareflexionarrecolzant-se en imatges clares d'una gran bellesa.Estem davant un d'aquellscontesquenotenenfitotiarribaral'últimapàginaicomprovar queelcodidebarresnoéstal,sinóunasuccessiódellapisod'alts edificis,jaquetotcanviaqueésunabarbaritat;iaixípodemtornara llegir-lo i continuar aquest cercle màgic que es transforma pàgina a pàginadeformamagnífica.


I*Ler

Adaptacionsdelsclàssics

Ésunrelatmoltgràfic,amb oposicionsvisuals:negrei vermell,petitigran,jovei vell.Iambunestilmoltsenzill peròrealmentexpressiuen elsseustraços,ensreinventa lahistòriadecaputxetavermella,sorprenentenormementambunfinalqueno deixaràindiferentaningú. 

Unadivertidaioriginaladaptació delconteclàssic.Elstresporquets.Quepassariasielsporquetsaconseguissinescapolir-se delesurpesdelllopferotgei famolenc?DavidWiesnerensho mostraatravésd’unesacurades il·lustracionsplenesdetendresa.Unporquetsurtvolantdela vinyetaquanelllopbufaibufa ambelpropòsitd’ensorrarla sevacasetadepalla,i…apartir d’aquestmomentlahistòriapren unnoucaire.Elsporquetssurten del’escenanarrativatradicional peracrear-neunadenova. Construeixenunaviódepaper ambunadelespàginesdel“seu conte”iemprenenunviatgede fantasia,capbussant-seenaltres històriesirescatantaltrespersonatges,quecomells,estanen perill.Finalment,elstresporquetsmésungatviolinistaiun enormedractornenal’escena delconteElstresporquets,iel llops’emportaunbonensurt…La propostadeWiesnerresultamolt interessant,jaqueamblaintroducciód’elementsopersonatges aliensalcontetradicionalobté unresultatnouisorprenent!!Una lecturaidealperadespertarla creativitatdelsméspetits.

Marjolaine Leray va néixer el 1984 en un petit poble en el Loira Atlàntic. Es va mudar a París i va estudiar comunicació visual a l'Escola d'Art Duperré. Actualment és una dissenyadora professional. El seu primer llibre il — lustrat va ser Le Petit Chaperon Rouge: La pièce de Joël Pommerat (publicat pel segell Heyoka Jeunesse de Actes Sud Junior).

I*Wie

Wiesner es va criar en els suburbis de Nova Jersey, es coneixia entre els seus companys de classe com "el noi que podria dibuixar." Ell es va convertir en un estudiant de la Rhode Island School of Design, on va ser capaç de comprometre amb l'estudi a temps complet d'art i explorar més la seva passió per la narració visual. Aviat va descobrir que els llibres il — lustrats eren el vehicle perfecte per al seu treball.


I*Bro

Elsatrevits

Pocsllibres-àlbums'hanatrevit tantcomWillyelsomiadora admetredirectamentlainfluènciadecodisipropostesestètiquesenlessevespàgines.Toti queaquestéselmésrecenttítol delasèriedeWilly,l'autor-il· lustradoranglèsAnthonyBrowne,lesdiferènciesesfannotar desdelprimermoment.Elcanvi deformatjaobrelespossibilitats aunmónmésampliqueelsseus anteriorstítols:Willytímid,Willy iHugo,iWillyelmag.Aquest llibre-àlbumrealitzaunpasseig perlahistòriadel'espectacle, incloentfamososprotagonistes delcinemacomCharlesChaplini KingKong,entremesclantpersonatgesclàssicsdelaliteratura infantildelMagd'OziAlíciaal paísdelesmeravelles...

I**Cal

Lavidadetotapersonaestàformadadepetitsgransmoments: aquestéselfildelavida.Esperar unpetóabansdedormir,l'amor, unnadó,unatrucada?oelretorn delaprimavera.Aquestllibrerecopilatotsaquestsmoments,aquestescosesespecialsicomunsque conformenlavidad'un,lavidade tots.Unmeravellósllibreil·lustrat,enelqualsubtilitatisaviesa s'entrellacend'unamanerainoblidable.Unfilvermellenscondueix depàginaenpàgina,portant-nos perlesdiferentsfasesdelavida, ambtotalasevaalegria,laseva tristesa,lasevaemoció?Enslliscaràdelacuriositatdivertidaala tendresamésgenuïna.Unllibre inoblidablequecontéunmissatge peratotselsmomentsdelavida.Unregalperconservarsempre.

Anthony Browne. Il — lustrador anglès . 1946 - . Va néixer a Sheffield . Va estudiar Disseny Gràfic a Leeds . Va ser il — lustrador de llibres de medicina abans de dedicar-se als llibres infantils i juvenils . Encara que també ha posat imatges a textos d'altres , com a “En els núvols” , d'Ian McEwan .És sobretot autor d'àlbums. Les Seves il — lustracions , originals i suggerents , funcionen bé a diferents nivells : de la broma simple , de la referència cultural , de la intenció de fons . Premi Andersen 2000 .

Davide Cali (1972) és un escriptor italià de llibres il — lustrats i novel — les gràfiques , sobretot per als nens i adults joves. El seu treball ha estat publicat en 25 països i traduït a molts idiomes. Ell també escriu sota els pseudònims Taro Miyazawa i Daikon.

Serge Bloch. Il — lustrador Francès . 1956 - . Va néixer a Colmar . Estudià Arts Decoratives . Autor i il — lustrador de llibres infantils . Dibuixant de premsa .


“LAINVENCIÓDEL’HUGOCABRET”

JN Sel

ElsBestsSellersd’enBrianSelznick

JN Sel

“Hola, el meu nom és Brian Selznick i soc l’ autor e il.lustrador de La invenció de l’Hugo Cabret. Vaig néixer al 1966 a Nova Jersey. Tinc una germana que és mestra , un germà que és un cirurgià del cervell, cinc nebots i una neboda. Viag estudiar a l’ Escola de Diseny de Rhode Island i després de graduar-me a la universitat vaig treballar al catáleg d’ Eeyore per la infància a la ciutat de Nova York. Vaig apendre tot sobre els llibres infantils del meu cap Steve Geck que ara és editor de llibres per a nens en Greenwillow. “

EnMeravellesconflueixen dueshistòries:ladeBen,un joveorfequeviuaMinnesotael1977,queiniciala recercadelseuparedesconegut;iladeRose,unanoia sordmudadeNewJersey queel1927s'embarcaen l'aventuradeconèixerauna actriudeNovaYork.Desprésd'unasèriedeaventuratsllancisdeladestinació, ambdueshistòriescoincideixenenlarealitatdemanera entranyable. 

Biblioteca Joan Ruiz i Calonja

Orfe,rellotgerilladre,Hugo viuentreelsmursd'una atrafegadaestacióparisencadeferrocarrils.Sivol sobreviure,ningúhade saberdelasevaexistència. Peròundiatéundescuiti ésdescobertperunaexcèntricanoia,amantdels llibresiperunvelliamargatvenedordejoguines.Ija resseràcomabans.Un crípticdibuix,unvaluós quaderndenotes,unaclau robada,unautòmatiun missatgeocultdeldifunt pared'Hugosónalgunesde lesclausd'unintricatmisteri.Amb284pàginesd'il· lustracionsoriginalsicombinantelementsdelsàlbumsil·lustrats,lesnovel· lesgràfiquesielcinema, BrianSelznickexpandeixels límitsdelconceptedenovel ·la,creantunanovaexperièncialectora.

Àlbums il·lustrats  

Guia de lectura de la Biblioteca de Santa Eulàlia de Ronçana

Advertisement