Ondernemen in Kampen editie 4, december 2021

Page 1

Jaargang 2 | December 2021

Wethouder Economische Zaken Bas Wonink:

‘Kampen mag best grotere ambities hebben’ Door Alex de Jong Als scholier luisterde hij vol ongeloof naar de verhalen over hoe Kampen, als Hanzestad, oorlog voerde met Denemarken. ‘En de strijd won!’, vertelt hij vol overgave. ‘Kampen was rijk, kon met gemak huursoldaten betalen en streed voor haar handelsrechten.’ Een roemrucht verleden dat hem als kind al zeer aansprak, maar waarvan hij dacht dat het een geromantiseerd verhaal was. Inmiddels weet hij beter. De historie klopt. Maar dat niet alleen. We kunnen ook leren van de ambitie van toen. Het verklaart deels waarom de kersverse wethouder dolgraag met ondernemers/ bewoners in conclaaf gaat. Want we mogen ‘best grote ambities’ hebben, vindt hij. Graag hoort hij wat er leeft, wat ondernemers zoeken, missen of ambiëren in Kampen. ‘Wat is als ondernemer jouw stip op de horizon?’ Samen kunnen we daarnaartoe groeien, stelt hij. Al heeft groei ook één grote beperking. ‘De strijd om de schaarse ruimte is begonnen.’ Tijd voor een kennismaking met Bas Wonink (47), die zijn werk bij het

Foto: Marjan van Houwelingen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma tijdelijk ‘on hold’ zette om voor het CDA

men.’ De CDA portefeuille is breed. Bas

weer teruggekomen. Samen met mijn

vereniging, IJOV, ook alle andere vereni-

het wethouderschap, na het vertrek van

somt op: ‘Economie waaronder havens,

vrouw en drie kinderen, alweer twintig

gingen, zoals fanfare en muziekvereni-

Geert Meijering, weer in te vullen.

agrarisch en familiebedrijven, sport,

jaar geleden.’ Inmiddels is de oudste

gingen, maar ook sportverenigingen die

jeugdhulp, evenementen en citymar-

zoon afgestudeerd en aan het werk, waar

een korfbaltoernooi of avondvierdaagse

Brede portefeuille

keting, Kampereiland, gemeentelijke

de tweeling nog studeert in Gronin-

organiseren. Dat alles is hier zo gemeen-

Was er niet kort sprake van dat er

organisatie en de doorontwikkeling

gen. ‘Vanwege de jongens ook veel als

goed, dat je bijna zou denken dat het

gewacht zou worden met het invullen

daarvan en vergunningverlening… ook

voetbaltrainer en als grensrechter actief

overal ‘normaal’ is. Maar geloof me: ik

van deze positie tot na de verkiezingen

de terugkeer van de IJsselkogge valt

geweest.’ Daarnaast was hij ook in zijn

heb in de Randstad gewoond en daar was

in maart 2022? ‘Dat was een discussie

onder mijn verantwoordelijkheid.’

eigen jonge jaren een frequent sporter en

dat niet zo. Daar miste ik dit leven dus

leerde hij vele sportverenigingen kennen.

ook.’ Ook roemt hij de gemoedelijkheid

waarin ik meer lijdend voorwerp dan

van Kampen. ‘Dat, als je hier mensen

deelnemer was’, grapt hij. ‘De porte-

Bas Wonink kwam op zijn vierde in

feuille van Geert was zo groot, er zat

Kampen wonen, volgde er de lagere en

Wat maakt Kampen een mooie stad?

op straat tegenkomt, je elkaar gewoon

zoveel werk in en er komen nog zoveel

middelbare school en ging daarna stu-

‘Wat ik mooi vind aan Kampen - en wat

groet. Een stukje naar het westen kom

besluiten aan, dat Kampen ook in die

deren in Enschede. ‘Aan de Universiteit

ik miste toen ik weg was: Kampen kent

je dat niet meer tegen. Dat maakt dat we

tussenliggende periode echt wel een

Twente heb ik chemische technologie

een hele mooie, hechte samenleving

best wel een heel hartelijke stad zijn. Een

vierde wethouder verdient. Dat was ook

gestudeerd, daarna in Hellevoetsluis

en verenigingscultuur. Als je hier op

stad met een bruisend verenigingsleven.

de uitkomst van de raadsvergadering

gewoond en drie jaar op een olieraffina-

Koningsdag bent, dan wordt er voor jong

Er is hier altijd wel wat te doen.’

van 14 oktober, waar mijn voordracht

derij gewerkt.’ Toch heeft hij Kampen

tot oud wat georganiseerd; de Kamper

met unanieme stemmen werd aangeno-

altijd gemist, vertelt hij. ‘In 2001 ben ik

Oranjevereniging, de Brunneper Oranje-

pagina 9

Familiebedrijven ruggesteun geven bij de uitdagingen van deze tijd

Meuleman Makelaardij viert vijftienjarig jubileum

pagina 11

pagina 14

Bedrijf en omgeving schoner en veiliger? Doe mee aan de challenge

Lees verder op pagina 5

Kampen hoopt op verkooprecord cadeaubonnen

pagina 21


Totaalinrichting Totaalinrichting van van Dijk: Dijk: toonaangevend toonaangevend in in zakelijke zakelijke interieuroplossingen interieuroplossingen

Een Eenwerkomgeving werkomgevingdie diepast pastbij bij de deidentiteit identiteitvan vanuw uwbedrijf bedrijf

De structuur De structuur zorgt zorgt in de in zomermaanden de zomermaanden voorvoor eeneen koele koele omgeving omgeving en in ende in wintermaanden de wintermaanden houden houden plissés plissés de de koukou buiten”. buiten”. OokOok buitenzonwering buitenzonwering is ondersteunend is ondersteunend bij bij het het besparen besparen vanvan energie. energie. “Want “Want bij het bij het toepassen toepassen vanvan automatisch automatisch geregelde geregelde buitenzonwering buitenzonwering gedurende gedurende de de zomer zomer kantoren kantoren tot 29% tot 29% op energie op energie bespaard bespaard worden”. worden”.

Totaalinrichting Totaalinrichting van van Dijk Dijk ontwikkelt ontwikkelt interieurontwerpen interieurontwerpen op op maat. maat. Met Met eeneen ruim ruim assortiment assortiment aanaan projecttapijt, projecttapijt, marmoleum, marmoleum, vinyl, vinyl, gordijnen, gordijnen, binnen binnen zonwering zonwering en en buitenzonwering buitenzonwering creëren creëren wijwij samen samen met met de de klant klant eeneen werkomgeving werkomgeving diedie past past bij bij de de identiteit identiteit van van uwuw bedrijf. bedrijf. Ons Ons doel? doel? Een Een zakelijk zakelijk concept concept datdat klopt! klopt!

HetHet totale totale concept concept VanVan planplan tot en tot met en met uitvoering: uitvoering: Totaalinrichting Totaalinrichting vanvan DijkDijk neemt neemt allesalles uit handen. uit handen. Er komt Er komt vaak vaak veelveel kijken kijken bij het bij het realiseren realiseren vanvan eeneen project. project. Wij Wij verzorgen verzorgen het het totale totale concept concept vanvan ideeidee tot en tot met en met uitvoering, uitvoering, allesalles wordt wordt tot in totde in puntjes de puntjes geregeld. geregeld. Zo kunt Zo kunt u zich u zich bezig bezig blijven houden houden metmet ondernemen. ondernemen. elkeelke bedrijfsruimte bedrijfsruimte vinden vinden wij een wij een passende passende oplossing. oplossing. blijven VanVan ideeidee naar naar werkelijkheid werkelijkheid MetMet eeneen deskundig deskundig en creatief en creatief team team is alles is alles mogelijk!”, mogelijk!”, De inrichting De inrichting vanvan eeneen kantoorpand kantoorpand is een is een belangrijk belangrijk EenEen zakelijk zakelijk interieur interieur voor voor uw uw bedrijf bedrijf aldus eigenaar eigenaar Henk Henk vanvan Dijk.Dijk. onderdeel onderdeel vanvan eeneen goed goed imago. imago. Het Het is deis eerste de eerste indruk indruk aldus Op zoek Op zoek naarnaar eeneen oplossing oplossing voorvoor uw uw zakelijk zakelijk interieur? interieur? die klanten die klanten krijgen krijgen als ze alsover ze over de vloer de vloer komen, komen, maar maar Neem Neem dandan vrijblijvend vrijblijvend contact contact metmet ons ons op voor op voor eeneen EenEen duurzame duurzame toekomst toekomst het het is ook is ook eeneen plekplek waar waar inspiratie inspiratie wordt wordt opgedaan opgedaan kennismakingsgesprek. kennismakingsgesprek. Liever Liever bij ubijopu locatie? op locatie? Dat Dat kankan MetMet eeneen blik blik op de op toekomst de toekomst is het is het belangrijk belangrijk dat dat er er doordoor de medewerkers, de medewerkers, eeneen plekplek waar waar ideeën ideeën werwerWij Wij komen komen graag graag bij ubijlangs u langs om om uw uw wensen wensen te inte inaanaan duurzaamheid duurzaamheid wordt wordt gedacht. gedacht. “Wij“Wij maken maken gebruik gebruik ook!ook! kelijkheid kelijkheid worden. worden. Is uw Is uw bedrijf bedrijf toe toe aanaan eeneen nieuwe nieuwe ventariseren en de en ruimte(s) de ruimte(s) te bekijken. te bekijken. Samen Samen kijken kijken materialen materialen die op die een op een duurzame duurzame wijze wijze geprodugeprodu- ventariseren zakelijke zakelijke inrichting? inrichting? DanDan bentbent u alsu ondernemer als ondernemer voorvoor vanvan we naar eeneen op maat op maat ontworpen ontworpen interieuroplossing interieuroplossing ceerd worden worden en die en bijdragen die bijdragen aanaan eeneen energiezuinig energiezuinig we naar advies advies op maat op maat aanaan het het juiste juiste adres adres bij Totaalinrichting bij Totaalinrichting ceerd voorvoor uw uw bedrijf. bedrijf. bestaan. Neem Neem bijvoorbeeld bijvoorbeeld plissés plissés (honingraatjes). (honingraatjes). vanvan Dijk.Dijk. Ongeacht Ongeacht de ruimtes, de ruimtes, stijl stijl en budget. en budget. “Voor “Voor bestaan.

TOTAALINRICHTING TOTAALINRICHTINGVAN VANDIJK DIJK

Zambonistraat Zambonistraat 4A 4A in Kampen in Kampen

Telefoon: Telefoon: (038) (038) 331331 36 79 36 79

Bart Slagter, Het Notarieel: Bart Slagter, Het Notarieel: Bart Bart Slagter, Slagter, Het Het Notarieel: Notarieel:

“Alle telefoontoestellen de deur uit!” “Alle telefoontoestellen de deur uit!” “Alle “Alletelefoontoestellen telefoontoestellende dedeur deuruit!” uit!”

hebben onlangs digitale ommezwaai gemaakt. Onlangs al onze telefoontoestellen op kantoren de kantoren vervangen Wij Wij hebben onlangs eeneen digitale ommezwaai gemaakt. Onlangs zijnzijn al onze telefoontoestellen op de vervangen

door een zogeheten ‘hosted telefonie oplossing’. DitOnlangs is Onlangs eigenlijk een volledige telefooncentrale via internet. Praktisch door een zogeheten ‘hosted telefonie oplossing’. Dit is eigenlijk eenzijn volledige telefooncentrale viade internet. Praktisch Wij Wij hebben hebben onlangs onlangs een een digitale digitale ommezwaai ommezwaai gemaakt. gemaakt. zijn al onze al onze telefoontoestellen telefoontoestellen op op kantoren de kantoren vervangen vervangen gezegd: vroeger de telefooncentrale in meterkast deDit meterkast en in nude in devolledige cloud. Dit brengt voordelen mee, waaronder gezegd: hinghing de‘hosted telefooncentrale in de nu cloud. Dit brengt veelveel voordelen mee, waaronder door door eenvroeger een zogeheten zogeheten ‘hosted telefonie telefonie oplossing’. oplossing’. is Diteigenlijk isen eigenlijk een een volledige telefooncentrale telefooncentrale via via internet. internet. Praktisch Praktisch ‘schonere’ ruimtes door kabels. via onze laptop behulp van een headset. kunnen we in ons ‘schonere’ ruimtes door minder kabels. Wij bellen onze laptop behulp van een headset. OokOok kunnen wewaaronder in ons gezegd: gezegd: vroeger vroeger hing hing de telefooncentrale de minder telefooncentrale inWij de inbellen meterkast devia meterkast en nu en in numet de in met cloud. de cloud. Dit brengt Dit brengt veel veel voordelen voordelen mee, mee, waaronder systeem in ruimtes één oogopslag zien of een telefonisch beschikbaar is. Ook als persoon onderweg is,we dan systeem in ruimtes één oogopslag zien of een collega telefonisch beschikbaar is. Ook als van deze persoon onderweg is,we want dan ‘schonere’ ‘schonere’ door door minder minder kabels. kabels. Wijcollega Wij bellen bellen via via onze onze laptop laptop metmet behulp behulp van eendeze een headset. headset. Ook Ook kunnen kunnen inwant ons in ons wordt via het systeem automatisch naar het mobiele toestel gebeld. DitOok levert voor onze klanten kortere wachttijden wordt er via het systeem automatisch naar hettelefonisch mobiele toestel gebeld. DitOok levert onze klanten kortere wachttijden systeem systeem ineréén in één oogopslag oogopslag zien zien of een of een collega collega telefonisch beschikbaar beschikbaar is. is. alsvoor als deze deze persoon persoon onderweg onderweg is, want is, want dandan en er minder doorschakelingen en minder doorschakelingen op. op. naarnaar wordt wordt via er via het het systeem systeem automatisch automatisch het het mobiele mobiele toestel toestel gebeld. gebeld. Dit levert Dit levert voorvoor onze onze klanten klanten kortere kortere wachttijden wachttijden Notaris Slagter Notaris BartBart Slagter Notaris Notaris BartBart Slagter Slagter

en minder en minder doorschakelingen doorschakelingen op. op. Digitalisering en online werken thema’s waar wij binnen creëer Digitalisering en online werken zijn zijn thema’s waar wij binnen creëer je met elkaar sfeer toegankelijk, transparant je met elkaar eeneen sfeer die die toegankelijk, transparant

onze branche vooruitstrevend inzijn zijn. Veel van onze onze branche vooruitstrevend inzijn zijn. Veel van onze klanten en veilig is voor onze klanten. en veilig onze klanten. Digitalisering Digitalisering en online en online werken werken thema’s thema’s waar waar wij binnen wij klanten binnen creëer creëer je is met jevoor met elkaar elkaar een een sfeer sfeer die die toegankelijk, toegankelijk, transparant transparant vinden het prettig ze zelf bij persoonlijke informatie vinden het prettig dat dat ze zelf bijinhun persoonlijke informatie onze onze branche branche vooruitstrevend vooruitstrevend zijn. inhun zijn. Veel Veel vanvan onze onze klanten klanten en veilig en veilig is voor is voor onze onze klanten. klanten.

kunnen. Daarom wij Klanten krijgt bij ons kunnen. Daarom faciliteren Klanten krijgt bij ons eeneen Daarnaast Daarnaast ik altijd gefocust op het maken keuzes blijfblijf ik altijd gefocust op het maken vanvan keuzes vinden vinden het het prettig prettig datfaciliteren dat ze zelf zewij zelf bijdit. hun bijdit. hun persoonlijke persoonlijke informatie informatie eigen online dossier, waarin hun afspraken enbijdocumenten eigen online dossier, waarin hun afspraken en krijgt documenten die bij onze klanten en gefocust ons werkgebied passen. Hoe ver die Daarnaast bij onze klanten ons werkgebied passen. Hoe ver kunnen. kunnen. Daarom Daarom faciliteren faciliteren wij dit. wij dit. Klanten Klanten krijgt ons bij ons eeneen Daarnaast blijf blijf ik altijd iken altijd gefocust op het op het maken maken van van keuzes keuzes in een beveiligde omgeving klaargezet. Daarmee die in een beveiligde omgeving worden klaargezet. Daarmee ga je Dat is ons een vraag die ik passen. mezelf regelmatig ga je Dat is een vraag die ik mezelf regelmatig eigen eigen online online dossier, dossier, waarin waarin hunworden hun afspraken afspraken en documenten en documenten die bijdaarin? onze bijdaarin? onze klanten klanten en en ons werkgebied werkgebied passen. HoeHoe ver ver kun je elk op elk moment, waar je ook bent, inloggen kun jeeen op moment, waar je ook bent, zelfzelf inloggen en en in een in beveiligde beveiligde omgeving omgeving worden worden klaargezet. klaargezet. Daarmee Daarmee

stel. denken graag mee met klanten, wat stel.je Wij denken met onze klanten, wat in in ga ga daarin? jeWij daarin? Datgraag Dat is een is mee een vraag vraag die die ikonze mezelf ik mezelf regelmatig regelmatig

videobellen en beheren. toegankelijke digitale systemen: videobellen en toegankelijke digitale systemen: het het je zaken je zaken veilig veilig beheren. Laagdrempelige Laagdrempelige contactfuncties, contactfuncties,

signaleer je samen met elkaar wat de échte onderliggende signaleer jeneerkomt samen met elkaar wat de échte onderliggende praktijk praktijk neerkomt op maatwerk. op maatwerk. Vanuit Vanuit persoonlijk persoonlijk contact, contact,

jejezaken beheren. Laagdrempelige je zaken beheren. Laagdrempelige contactfuncties, kun kun op jeveilig elk opveilig elk moment, moment, waar waar je ook je ook bent, bent, zelfcontactfuncties, zelf inloggen inloggen en en Wil Wil je kennismaken je kennismaken of langskomen of langskomen voorvoor eeneen Wil Wil je kennismaken je kennismaken oriënterend oriënterend gesprek? gesprek? of langskomen of langskomen voor voor eeneen oriënterend oriënterend gesprek? gesprek?

Wij staan Wij staan graag graag voorvoor je klaar! je klaar! Ga naar Ga naar www.hetnotarieel.nl/ www.hetnotarieel.nl/ Wij staan Wij staan graag graag voorvoor je klaar! je klaar! relatie relatie of bel of038-3316633. bel 038-3316633. Ga naar Ga naar www.hetnotarieel.nl/ www.hetnotarieel.nl/ relatie relatie of bel of038-3316633. bel 038-3316633.

is allemaal het nieuwe werken. Maar is allemaal onderdeel vanvan hetdigitale nieuwe werken. Maar videobellen videobellen enonderdeel toegankelijke en toegankelijke digitale systemen: systemen: het het

alleen de juiste techniek red jewerken. ditwerken. niet. Daarom alleen metmet de juiste techniek je dit niet. Daarom is allemaal is allemaal onderdeel onderdeel van van hetred het nieuwe nieuwe Maar Maar

praktijk neerkomt op maatwerk. Vanuit persoonlijk contact, praktijk opgraag maatwerk. Vanuit persoonlijk contact, stel. stel. Wij neerkomt Wij denken denken graag mee mee metmet onze onze klanten, klanten, watwat in in behoeftes van vraag die stelt. Die behoeftes van een vraag die iemand Die signaleer signaleer jezijn samen jezijn samen meteen met elkaar elkaar wat wat deiemand échte de stelt. échte onderliggende onderliggende naar boven halen en de klant helpen met naarzijn boven halen en klant helpen met het het behoeftes behoeftes zijn van van een een vraag vraag diede die iemand iemand stelt. stelt. Die Die

is onze bedrijfscultuur er op zo op dat al deze is onze bedrijfscultuur ertechniek zo alDaarom deze alleen alleen met met de juiste de juiste techniek redingericht, red je ingericht, dit je niet. ditdat niet. Daarom

digitale hulpmiddelen volledig omarmd. Al onze digitale hulpmiddelen volledig omarmd. Al is onze is onze bedrijfscultuur bedrijfscultuur er zo er op zoworden ingericht, opworden ingericht, dat dat al deze al onze deze

juiste advies, daar worden team enaltijd ik altijd heel juiste advies, daar worden mijn team en ik heel behoeftes behoeftes naar naar boven boven halen halen enmijn de en klant de klant helpen helpen met met het het

enthousiast van. Daarmee wijik onze toegevoegde enthousiast van. Daarmee kunnen wij onze toegevoegde juiste juiste advies, advies, daar daar worden worden mijnkunnen mijn team team en en altijd ik altijd heelheel

medewerkers goed geïnformeerd over medewerkers zijn zijn goed geïnformeerd over het het gebruik, de de enthousiast waarde bijdragen en dat zullen dan ook altijd blijven waarde bijdragen en Daarmee dat zullen wij dan ook altijd blijven digitale digitale hulpmiddelen hulpmiddelen volledig volledig worden worden omarmd. omarmd. Algebruik, onze Al onze enthousiast van.van. Daarmee kunnen kunnen wij onze wij onze toegevoegde toegevoegde veiligheidsvoorschriften en werkafspraken. de werkafspraken. Alleen dan veiligheidsvoorschriften en de Alleen dan doen. doen. medewerkers medewerkers zijn zijn goed goed geïnformeerd geïnformeerd overover het het gebruik, gebruik, de de waarde waarde bijdragen bijdragen en dat en dat zullen zullen wij dan wij dan ookook altijd altijd blijven blijven veiligheidsvoorschriften veiligheidsvoorschriften en de en werkafspraken. de werkafspraken. Alleen Alleen dandan

doen. doen.

Notarieel Kampen | IJsseldijk | 8266 Kampen HetHet Notarieel Kampen | IJsseldijk 1 |1 8266 AD AD Kampen HetHet Notarieel Notarieel Kampen Kampen | IJsseldijk | IJsseldijk 1 |1 8266 | 8266 AD AD Kampen Kampen


december 2021 pagina 3

Colofon

‘ Zonder familiebedrijven zou het heel stil worden in Kampen’

Uitgever: BrugMedia Constructieweg 41-1 8263 BC Kampen telefoon 0383331027 info@brugmedia.nl www.brugmedia.nl

Deze uitspraak deed ik een tijdje geleden tijdens een netwerkgelegenheid, maar mijn uitspraak leek weinig bijval te krijgen. Een collega ondernemer die ik die avond sprak, bestuurder van een groot niet-familiebedrijf, vond de impact van familiebedrijven wel meevallen. Er ontstond een positieve discussie, waarin ik hem toch heb weten te overtuigen met wat meer liefde over familiebedrijven te spreken. Het gaat om het

Bladmanagement en verkoop: Barry Kiel 06-15881947 Ineke Smits 06-15881933

verschil tussen gevoel en feiten. Volgens het Centraal Bureau voor de

zijn ze ook vaak weer sponsor van zo’n

Statistiek ( CBS) is een familiebedrijf

evenement.

een bedrijf waar het merendeel van de

aandelen in handen is van één familie.

Familiebedrijven zijn vaak ook onderne-

Het CBS becijferde dat er in Overijssel

mers die lokaal durven te ondernemen,

570.000 banen beschikbaar zijn, bijna

ze komen met innovatieve ideeën, die

190.000 van die banen zijn bij familie-

niet altijd door iedereen als even positief

bedrijven. In Kampen zijn er in totaal

worden bestempeld. In het nuchte-

21.000 banen, waarvan 8.900 banen bij

re Kampen mag je helaas niet altijd al

familiebedrijven, dat is dus 42% van

te veel met je kop boven het maaiveld

de werkgelegenheid. Waarbij ik moet

uitsteken. Bescheidenheid siert de mens,

willen brengen. Alle soorten bedrijven,

opmerken dat deze cijfers van voor de

maar wij mogen samen best een beetje

iedereen moet zich thuis voelen bij ‘on-

corona zijn.

meer trots zijn op die ondernemers.

dernemen in Kampen’. In dit nummer

Want het succes van een familiebedrijf

wel extra veel aandacht aan familie-

komt niet vanzelf.

bedrijven, een prachtig thema, zo vlak

voor de feestdagen. Wil je eens creatief

Nu zullen die 8.900 banen vast niet

sparren hoe wij jou misschien verder

allemaal door Kampenaren zijn ingevuld,

kunnen helpen, bel gerust en kom (co-

maar ik weet wel dat er veel gezinnen

rona-proof) een bak koffie drinken. Voel

hun brood verdienen bij dit soort be-

je welkom.

drijven. Het is meer dan een baan, er is

meestal een grote betrokkenheid met het

Ondernemende groet,

personeel en samen zorgen ze ervoor dat

Johan van der Kolk

het bedrijf en indirect de gezinnen en

Commercieel Directeur BrugMedia

In Kampen zijn er in totaal 21.000 banen, waarvan 8.900 banen bij familiebedrijven

Hoofdredactie: Nick de Vries

06-15881944

Verschijningsdata 2022: week 10, 24, 39, 50

Behalve dat deze bedrijven zorgen voor

de lokale samenleving blijven draaien.

veel werkgelegenheid ondersteunen ze

Denk daar ook eens aan wanneer u iets

Onzekerheden rondom corona

ook het verenigingsleven. Als sportlief-

wilt aanschaffen, probeer dat zoveel

Op het moment dat deze krant ter perse

hebber bezoek ik menig sportcomplex in

mogelijk lokaal te doen. Je ondersteunt

gaat, stijgen de besmettingen weer en

Kampen en als vakidioot scan ik altijd

niet alleen die ondernemer, maar ook

roept het OMT op tot maatregelen. Van

alle reclameborden en zie ik vooral loka-

ondersteun je daarmee de lokale samen-

een lockdown is op dit moment nog geen

le familiebedrijven die sponsor zijn. In

leving, in de breedste zin van het woord.

sprake, maar dat zou in de tussentijd

de besturen van die verenigingen, maar

kunnen veranderen. Hierdoor kan het dat

ook in besturen van veel lokale evene-

In dit nummer verder weer mooie lokale

enkele berichten uit deze krant inmiddels

menten, zitten ook vaak weer eigenaren

verhalen en interviews, waarbij wij

door nieuwe maatregelen in een ander

van familiebedrijven. Behalve bestuurder

ondernemers met elkaar in verbinding

Druk: Rodi rotatiedruk

Verspreiding: Per post naar alle bedrijven in de gemeente Kampen en afgiftepunten.

Algemenen Voorwaarden: www.brugmedia.nl/algemenevoorwaarden Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever- ter publicatie worden overgenomen, in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. Ondernemen in Kampen is een uitgave van BrugMedia. Ondernemen in Kampen werkt milieuvriendelijk en verantwoord.

licht zijn komen te staan.

KvK presenteert lijst met 100 concrete Nederlandse innovaties

Zeven Overijsselse bedrijven in 16e KVK Innovatie Top 100 De provincie Noord-Holland en de creatieve sector zijn sterk vertegenwoordigd in de 16e KVK Innovatie Top 100, een overzicht van de meest innovatieve bedrijven uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Zeven bedrijven uit Overijssel hebben deze erelijst gehaald. Dat maakt de Kamer van Koophandel (KVK) onlangs bekend. Noord-Holland is met 22 bedrijven het

Innovatie zorgt voor groei

best vertegenwoordigd, gevolgd door

Innovatieve ondernemers strijden elk

Zuid-Holland met 20 en Noord-Brabant

jaar voor een plaats in de KVK Innova-

met 17 bedrijven. Na de creatieve sector

tie Top 100. En niet zonder reden: uit

(23 innovaties) is een groot deel van de

onderzoek van KVK onder Top 100-be-

innovaties afkomstig uit de voedings-

drijven blijkt dat innovatie zorgt voor

middelenindustrie (13) en de zorgsector

groei. Driekwart van de ondernemers

(13). In Noord-Holland scoort de sector

geeft aan dat door de innovatie de con-

ICT goed en is de creatieve industrie

currentiepositie is toegenomen en dat de

vooral in de randstad te vinden. Meer

omzet is gestegen (bij 72%). De winst

dan de helft van de bedrijven uit de lijst

en productiviteit is toegenomen bij 57%.

heeft maximaal 10 mensen in dienst.

Bij iets meer dan de helft is het aantal

Er zijn 33 startups. Het oudste bedrijf

medewerkers toegenomen en de export

in de lijst is het familiebedrijf Jooren

gestegen. Hierdoor is een plek in de KVK

Scheepsschroeven uit Dordrecht. Het is

Innovatie Top 100 een goede graadmeter

gestart in 1959.

voor succes gebleken.

Meer dan 330 inzendingen

Somnox

Een panel van innovatie-experts maakte

Op 2 februari 2022 maakt een jury onder

de selectie uit meer dan 330 inzendingen

voorzitterschap van Ruud Koornstra de

voor een notering in de jaarlijkse KVK

exacte notering van elk bedrijf in de

Innovatie Top 100. Alle nominaties zijn

KVK Innovatie Top 100 bekend. Dan is

Aan de KVK Innovatie Top 100 is bewust

De complete lijst vind je hier:

beoordeeld op impact voor de branche

ook duidelijk welk bedrijf in de num-

geen (geld)prijs verbonden, de winnaar

www.kvkinnovatietop100.nl

en samenleving, originaliteit, verkrijg-

mer 1 positie van Somnox overneemt en

ontvangt een plaquette. De kracht van

baarheid en gerealiseerde omzet en

zich een jaar lang het meest innovatieve

het initiatief is te laten zien waartoe het

groeipotentie.

mkb-bedrijf van Nederland mag noemen.

Nederlandse mkb in staat is.


december 2021 pagina 4 Vervolg van de voorpagina

‘Kampen mag best grotere ambities hebben’ den. Daar is ook haast mee geboden. Ik

we met onze krakkemikkige bootjes

stond erbij op het Van Heutszplein toen

hachelijke avonturen ondernamen door

het in de spanbanden hing. We moeten

ermee naar de Zwarte Zee te varen. Zo

de IJsselkogge een plek geven die het

ver Rusland in, dat we zelfs in verbin-

Hanzeverleden recht aan doet.’

ding kwamen met de Zijderoute. Moet je je voorstellen: dat je, als je eenmaal

Foto: Marjan van Houwelingen.

Rijkswaterstaat

terugkwam in Kampen, je schat-he-

‘Ik werkte bij de programmadirectie van

meltje-rijk was. Die Hanzetijd was een

het hoogwaterbeschermingsprogramma;

wereldmarkt. Een miljardenindustrie,

de grootste versterkingsoperatie sinds

het huidige Silicon Valley overtreffend.

de Deltawerken. Alle dijken in Nederland

Gewoon hier, in Kampen. Ik moest dat

en overige primaire keringen moeten in

verhaal over Kampen heel vaak uitleg-

2050 aan de nieuwe norm voldoen.’ Wat

gen aan collega’s bij Rijkswaterstaat.

hem vanuit dit werk nu enorm van pas

Het is een belangrijk onderdeel van de

komt, is zijn ervaring met projectmatig

vaderlandse geschiedenis. Vandaar dat

werken. Dat wil hij in Kampen ook meer

het nu ook is opgenomen in de Canon

introduceren. ‘Ik wil met bewoners en

van Nederland’, vertelt hij enthousi-

ondernemers in gesprek. Waar wordt

ast. ‘Met dit imago, met dit verleden,

Kampen blij van en hoe komen we geza-

moeten we iets doen. Daarom ook is de

Door datzelfde bruisende verenigings-

ik kan me heel erg vinden in de grondbe-

menlijk tot een keuze voor de toekomst?

vondst van de IJsselkogge zo belangrijk.

leven, rolde hij het bestuur van het

ginselen van het CDA.’

Welk doel streven we na? Het is belang-

Dat is niet zomaar een vondst, maar een

rijk dat mensen zich uitspreken, vertel-

vondst XXL. Daar moeten we apentrots

Waterschap binnen. ‘Op de lagere school had ik les van Pieter Treep. Ik sprak hem,

Logisch dat hij nu, voor datzelfde CDA,

len wat ze willen, hun stip op de horizon

op zijn. Die moeten we niet wegstoppen

toen de kinderen klein waren en aan

wethouder wordt. ‘Ik raakte met mensen

met ons delen. Natuurlijk kunnen we het

en er vervolgens weinig mee doen. Daar

de Avondvierdaagse meededen, over de

van het CDA in gesprek over de vacante

niet iedereen naar de zin maken, zijn er

mogen we best ambitieus mee zijn. Een

Waterschapsverkiezingen. Of dat niet iets

positie van wethouder en zei ‘als jullie

altijd tegengestelde belangen en is er te

breder publiek mee aanspreken; publiek

voor mij was?’ Het is 2008 en Bas komt in

nog iemand zoeken, dan denk ik wel

weinig ruimte om alles te kunnen. Maar

dat geïnteresseerd is in ons verleden, dat

het bestuur van Waterschap Groot Salland

dat ik het kan regelen met mijn werk;

alles begint met kenbaar maken waar je

het leuk vindt om een stadswandeling te

terecht. Hij deed dit werk naast zijn baan

ik ben rijksambtenaar en kan politiek

naartoe wilt. Win-win situatie zoeken.

maken, die overnacht in een hotel of op

bij Rijkswaterstaat ‘zoals anderen naast

verlof nemen. Bel me maar als je me

Hierin hebben we als gemeente niet altijd

Europarcs; mensen die zelfs nog wel eens

hun werk in de gemeenteraad zitten’ en

nodig hebt.’ Aldus geschiedde. Volgens

direct een mening, we zijn dienstbaar

terug willen komen…’

kent zo dus het klappen van de bestuur-

hem zijn er volop urgente zaken die niet

aan de ondernemers en inwoners van

lijke zweep. De aanstelling was toen nog

kunnen blijven liggen; die schreeuwen

Kampen.’

op persoonlijke titel, maar zou later par-

om een wethouder. ‘Denk aan de transi-

tijgebonden worden. ‘Ik werd door meer-

tie en transformatie van de binnenstad,

Geschiedenis herleven

per maat en bril, naar waar we verder

dere partijen aan mijn jasje getrokken,

de ontwikkeling van Melmerpark, het

‘Kampen is een hele oude stad. Rond

gelukkig van worden. Daarin moeten niet

maar heb in 2008 bewust gekozen om me

onderzoek dat is opgestart vanuit het

1100, toen Amsterdam nog niet eens be-

te terughoudend zijn. Soms denk ik: we

bij het CDA aan te sluiten.’ Vanwaar die

samenwerkingsverband Port of Zwol-

stond, waren wij al heel belangrijk. We

mogen best een beetje meer verlangen,

keuze? ‘Ik vond dat hun partijprogramma

le over de toekomstbestendigheid van

waren een Hanzestad en we waren in die

zolang het maar bij ons past. We zijn

het dichtst bij mij stond. Nog steeds. Of

onze industrie en havens als het gaat om

tijd zo groot en rijk, dat we om handels-

geen Amsterdam, geen Almere. Wij zijn

dat nu gaat om de opvang van asielzoe-

duurzaamheid, energietransitie en circu-

rechten in oorlog raakten met Denemar-

Kampen.’

kers, economie, of zelfredzaamheid in de

lariteit… Maar ook de terugkeer van de

ken. Een strijd die we wonnen. Zodat

samenleving, solidariteit, duurzaamheid;

IJsselkogge is een actueel thema gewor-

‘Leegstand binnenstad loopt snel terug’

‘We moeten het mooie van Kampen behouden en verder kijken, met de Kam-

Ruimte voor het bedrijfsleven In een recent onderzoek over welke gemeente het meest MKB-vriendelijk was, kwam Kampen er nogal bekaaid vanaf. Is de gemeente Kampen door de jaren heen haar be-

Praat je over de binnenstad van Kampen, dan hoor je in één adem de leegstand.

drijfsleven vergeten? Wethouder Bas Wonink (EZ): ‘Die indruk heb ik zeer zeker niet.

Dramatisch. Maar volgens wethouder Bas Wonink (EZ) is het allang geen drama

Kijk maar naar de revitalisering en uitbreiding van industrieterrein Spoorlanden.

meer. ‘Dat beeld klopt niet meer. De leegstand is een halt toegeroepen. Sterker nog:

Door mijn voorganger geïnitieerd. Familiebedrijven als Postuma en Van Marle, wat

de leegstand is in Kampen zelfs wat afgenomen. Er is de laatste tijd winkelaanbod

nu Uitgekookt heet, zijn voor de gemeente behouden. Revitalisering van het indus-

bijgekomen.’

trieterrein is in volle gang. Er zijn inspanningen geleverd.’

Dit goede nieuws is te danken aan de

in een stad vestigen en niet meer in

En die lage positie in het onderzoek?

aan de groei, verzekert hij. ‘In ‘Port of

inspanningen van Binnenstad Ma-

kleine winkels of boetiekjes willen zit-

‘Klopt, daar kwamen we niet heel goed

Zwolle verband’ wordt ook geïnventa-

nagement Kampen (BMK), waarin

ten. Dat de leegstand in de binnenstad

uit. Maar ik zou heel graag aan de on-

riseerd hoe de toekomstbestendigheid

ondernemers, vastgoedeigenaren en

iets is teruggelopen betekent overigens

dernemers willen vragen; willen jullie

van bestaande industrieterreinen in onze

de gemeente samenwerken aan een

niet dat we achterover kunnen leunen.

op 1 komen te staan? Is dat wat jullie

gemeente is. Daarbij kijken we naar

nieuwe visie op de aanpak van leeg-

Het veranderend winkellandschap is

willen? Als dat de gezamenlijke ambitie

trends en ontwikkelingen, zoals circu-

stand. ‘Zij geven al een aantal jaren

een trend die blijvend is ingezet. Daar-

is, gaan we een stappenplan maken en

laire economie, afname van industrie

gezamenlijk vorm aan een nieuw beleid

om ligt er inmiddels een toekomstvisie

een pakket met maatregelen, om op die

die is gebaseerd op fossiele brandstof-

dat er inmiddels met kleine stapjes

voor de binnenstad: ‘de transitie en

positie te komen. Samen.’

fen, mogelijk verschuiving in industrie

toe heeft geleid dat de leegstand in

transformatie binnenstad Kampen dat

de binnenstad terugloopt. De geza-

door de raad zal worden besproken.

Uitverkocht

bouwen, et cetera.’ Waar kansen liggen,

menlijke aanpak zorgt ervoor dat er

Het behelst plannen en ideeën, met zes

‘In een overleg waar ik vandaag zat,

zullen we ze pakken. En die schaarse

nieuwe ervaringen worden opgedaan in

deelgebieden. Door bepaalde functies

werd gezegd dat de slag om de schaarse

ruimte? ‘Wat we wel kunnen doen is het

de binnenstad, waardoor er een ander

te concentreren, houd je de binnenstad

ruimte is begonnen. Ook in Kampen.’

revitaliseren van huidige bedrijventer-

investeringsklimaat ontstaat. We zien

mooier en vitaler. Toekomstbestendi-

Dat kan remmend gaan werken, weet

reinen om de kwaliteit ervan te verho-

dat het plan voor een vitale, levendige

ger. De BMK heeft dit plan uitgewerkt

de wethouder. ‘Een bestemmingsplan

gen. En inbreiding. Op kleinere schaal,

binnenstad werkt.’

en wanneer de raad dit omarmt, gaan

voor een nieuw bedrijventerreinen loopt

maar wel op kortere termijn, ruimte

we ervoor.’ Daarmee heb je niet van

via de provincie. Dat traject duurt van

creëren voor bedrijvigheid. Dat betekent

Mooie plannen

vandaag op morgen alles zoals je dat

idee tot realisatie zeker vier tot vijf jaar’,

in samenspraak bedrijven verhuizen die

‘Mensen willen een gezellige stad vol

zou wensen, maar het tij is gekeerd,

stelt hij. ‘Op dit moment hebben we

elders beter tot hun recht komen, zodat

reuring. Het winkelend publiek wil

stelt de wethouder. ‘Er zijn al resul-

nog drie, vier kavels over op bestaande

ze weer ruimte vrijmaken voor nieuwe

graag allemaal leuke winkeltjes’, weet

taten geboekt, en dat is positief. De

bedrijventerreinen waar bedrijven al een

industrie op hetzelfde bedrijventerrein.

hij. ‘Daarnaast is het echter een trend

leegstand is een halt toegeroepen en

optie op hebben genomen. Als deze be-

En natuurlijk moeten we tussenliggende

dat het benodigde winkelvloeropper-

inmiddels teruggedrongen. We hebben

drijven hun plannen uitvoeren, dan zijn

ruimtes beter benutten, al schept dat

vlak afneemt, doordat mensen meer

meer winkel- en horeca-aanbod dan

we volledig uitverkocht. Dan is elk stuk-

maar beperkt extra ruimte. Kortom:

internetaankopen doen, en grote ke-

een paar jaar geleden.’

je ruimte aan industrieterrein in Kam-

het bestaande aanbod optimaliseren en

pen benut.’ Dat betekent niet een einde

efficiënter gebruiken.’

tens zich liever op een andere manier

die gebaseerd is op agrifood, modulair


Column:

december 2021 pagina 5

Gemeente Kampen toont waardering voor ondernemers tijdens Week van de Ondernemer

Onder de motorkap Onze economie bestaat voor 99% uit het MKB. MKB-ondernemers vormen de motor van de Nederlandse economie. Het MKB is innovatief, duurzaam, lokaal betrokken en creëert bovenal veel lokale banen. Als we onder de motorkap deze motor bekijken, blijkt dat veel essentiële onderdelen bestaan uit familiebedrijven. Nederland telt maar liefst 275.000 familiebedrijven. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 53% van het BBP. Het aandeel in de werkgelegenheid is 49%. In onze provincie is 40% van de bedrijfsomzet uit het niet-financiële bedrijfsleven afkomstig uit het familiebedrijf. Eén op de drie werknemers uit Overijssel werkt voor een familiebedrijf. In Kampen is één op de vier bedrijven een familiebedrijf. In onze accountants- en adviespraktijk hebben wij dagelijks te maken met familiebedrijven. Familiebedrijven zijn een aparte tak van sport en misschien wel onze meest favoriete. Waarom? Familiebedrijven zijn bovengemiddeld dynamisch, omdat er continu een samenspel is van bedrijfs-, eigendoms- en familiebelangen. Belangen die soms kunnen botsen, maar elkaar ook bijzonder goed kunnen versterken. Dankzij stabiel eigenaarschap blinken familiebedrijven uit in lange termijn strategieën. Familiebedrijven zijn bijzonder besluitvaardig, loyaal naar hun medewerkers en

De wethouder en burgemeester geven een bloemetje aan de Vier Jaargetijde.

(doorgaans) financieel zeer gezond. De kans op onbalans tussen de bedrijfs-,

Van 15 tot en met 19 november vond in Kampen de Week van de Ondernemer plaats.

eigendoms- en familiebelangen ligt altijd op de

De gemeente Kampen uitte deze week haar waardering voor alle ondernemers in de

loer. Meningsverschillen tussen familieleden

gemeente Kampen; voor hun inzet en hun bijdrage aan de samenleving en de econo-

kunnen doorsijpelen naar het bedrijf. Het stokje

mische ontwikkeling van Kampen. Tijdens de Week van de Ondernemer hebben wet-

overdragen aan de jongere generatie kan erg

houder economie Bas Wonink en het college een aantal ondernemers in de gemeente

lastig zijn. Is de jongere generatie er wel klaar

Kampen bezocht.

voor? Is het financieel haalbaar? In veel van deze situaties zijn wij als accountants en bedrijfsadviseurs de gesprekspartners van het familiebedrijf. Familiebedrijven zijn zeer trouw. Zij zijn vaak jarenlang klant. Dat maakt dat wij niet alleen de ups en downs van de onderneming kennen, maar ook die van de familie. Als deskundig en betrokken gesprekspartner brengen wij tijdig het onderwerp bedrijfsopvolging ter sprake. Wij adviseren de ondernemer over de optimale bedrijfsstructuur met oog voor de belangen van

Een bezoek aan komkommerkwekerij IJsselgrow.

IJsselgrow.

de overdragende en voortzettende generatie. Dit uiteraard met toepassing van alle fiscaal vriendelijke faciliteiten die er zijn.

Bas Wonink: “In de gemeente Kampen

Heeft u een familiebedrijf? Stel het onderwerp

hebben we veel hardwerkende onder-

bedrijfsopvolging niet uit. Regeren is vooruit

nemers. Dat harde werken past bij onze

zien. Ook voor het familiebedrijf! Meer weten?

cultuur en mentaliteit, maar verdient

Neem gerust contact

zeker onder de huidige omstandigheden

met ons op.

veel waardering. Zzp-ers, ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en in de industrie; allemaal leveren ze een bijdrage aan onze lokale economie. Ondernemers zorgen daarmee voor nieuwe kansen en ontwikkelingen. Tijdens de Week van de Ondernemer geven wij hen daarom de aandacht die dit verdient.” Ondernemers met een café of restaurant hebben tijdens de Week van de Ondernemer een brief ontvangen samen met een boeket bloemen. Het college deed dit om de horecaondernemers extra een hart onder de riem te steken. In de brief wenst het college de ondernemers voor

Rouwe het bloemetje bij Café Eigenwijs,

nu en de komende tijd veel sterkte toe.

De Bastaard en De vier jaargetijden. De

Afgelopen weekend brachten wethouder

foto is van het bezoek aan De vier jaar-

Bas Wonink en burgemeester Sander de

getijden.

Een bezoek van wethouder Bas Wonink aan Vidalco Systems op Bedrijvenpark Rijksweg N50. Een bedrijf gespecialiseerd in Prefab modules voor het verwarmen en koelen van vloeren.

Mr. Vincent Agema Vivan accountants – adviseurs kampen@vivan.nl


De weg kwijt in het medialandschap? | WWW.BRUGMEDIA.NL

Onze media-adviseurs helpen je graag!

Bel Ineke of Barry

(06) 1588 19 33 • (06) 1588 19 47

UITGEVER MARKETING & COMMUNICATIEBUREAU ONTWERPSTUDIO

Jouw lokale marketingen mediapartner

Constructieweg 41-1 | (038) 337 00 52 | info@brugmedia.nl


december 2021 pagina 7

‘Familiebedrijf brengt ons veel rijkdom’ Door Alex de Jong

Column:

Dichtbij huis Dit keer zou ik het graag kort bij

Weever. Een bekend familiebedrijf in

huis willen houden. De ogen zijn het

Kampen. Gespecialiseerd in aannemerij

laatste jaar wel heel erg gericht op

(Weever Bouw, Weever Sloop en Puin-

de gebeurtenissen die in de wereld

korrel Kampen), op- en overslag van

spelen en waar we eerder met angst

bulkgoederen (Graansloot) en duurzame

geïnformeerd worden dan met een

energie. Daar hoeven we je niets over te

positief geluid. Niet dat we voor de

vertellen. Maar hoe is het om als telg in

werkelijkheid weg moeten lopen, maar

dit familiebedrijf te werken? Hoe vanzelfsprekend is dat?

een goede balans is wel zo prettig.

‘Het lijkt allemaal zo romantisch,

Het is gebleken dat onze omgeving, waarin we wonen, werken en

directeur zijn van een familiebedrijf’,

recreëren, van grote invloed is

verwoordt Jelle (1986) de algemene te-

voor onze stemming. Omdat onze

neur. ‘Maar mensen vergeten dat het ook

gemeente zoveel verassingen te

verantwoordelijk met zich meebrengt.

bieden heeft, was dit voor ons als

Keuzes.’ Zoals dat pa en ma het over

kantoor en als kenners van Kampen

een paar jaar rustiger aan willen doen.

een reden dit ‘nieuws’ te delen.

‘Bovendien: hoe vanzelfsprekend is het

eigenlijk dat ‘de jeugd’ het familiebedrijf voortzet? ‘Mijn ouders hebben vaak tegen mijn broer en mij gezegd: ‘doe het niet, want het kost zo enorm veel energie…’ Desondanks bevalt het Jelle en Bart goed. Want aan de vrijheid die zij iedere dag ervaren, kun je geen prijskaartje hangen. ‘Rijkdom zit in andere dingen dan in geld; ook dat hebben mijn ouders aan

vlnr Jelle Weever, Bert Weever en Bart Weever. Foto: Paul van der Wal.

Het is leuk om de gemeente

Wij zijn opgevoed met het gedachtengoed dat winst maken geen doel op zich is.

buurtschappen en wijken, uitgebreid in beeld te brengen en uit te lichten wat het allemaal te bieden heeft. De Gemeente Kampen is bijzonder in opbouw, ligging en historie. Elk dorp (en elke stad) heeft zo haar eigen verhaal en eigen karakter.

hun kinderen meegegeven.’ Kortom: tijd voor een openhartig gesprek.

Kampen met haar (rand)dorpen,

om maar beter niet in het bedrijf te gaan

Dat deze kernwaarden worden gewaar-

werken. Toch kruipt het bloed waar

deerd, blijkt wel uit het lage perso-

Bert en Conny Weever hebben vier kin-

het niet gaan kan. Bart was de eerste

neelsverloop dat de Weever-bedrijven

deren. Twee jongens en twee meiden.

om het familiebedrijf in te stappen; al

kennen. ‘Dat is een groot compliment

Alleen de oudste, Bart (1985), leek van

vanaf zijn twintigste werkt hij er. Jelle

voor ons als familiebedrijf’, stelt Jelle.

jongs af aan voorbestemd om in het fa-

trad pas in 2013, op 28-jarige leeftijd,

‘We zijn het laatste jaren flink ge-

miliebedrijf te komen werken. ‘Bart was

toe. Bert en Conny bleven aandeelhou-

groeid. Wij als directie moeten ervoor

erg op machines gericht. Techniek vond

ders van Graansloot, Windkracht b.v. en

zorgen dat mensen zich fijn voelen op

hij boeiend en interessant’, vertelt Jelle,

Puinkorrel Kampen. Vorig jaar namen

de plek waar ze zitten; daar met plezier

die zelf een carrière als sportjournalist

Bart en Jelle de laatste aandelen over

hun werk doen en dat de organisatie

ambieerde. ‘De nieuwe Jack van Gelder,

van het sloop- en bouwbedrijf.

minder afhankelijk van ons wordt.’ Een dergelijk groot team vraagt ook om als

dat leek me wel wat. Ik was verzot op

Uniek om het eens zo te benaderen en in beeld te brengen. Een klein voorbeeld is Grafhorst. We weten dat Grafhorst stadsrechten heeft gehad maar minder bekend is, buiten de inwoners van Grafhorst zelf, dat het in 1849 nagenoeg volledig is afgebrand en hoe het weer is opgebouwd. Tijdens de ronde door de gemeente werden we zelf ook weer positief verrast en was het

sport.’ Kortom: het was geen vanzelf-

Rijkdom

directeur/eigenaar soms een stapje terug

sprekendheid om in het familiebedrijf

‘Wij zijn opgevoed met het gedachten-

te doen. ‘Nu moet je je team zo moti-

aan de slag te gaan. De beide zusjes,

goed dat winst maken geen doel op zich

veren en sturen dat je zelf grip hebt op

Suzanne (1989) en José (1991) werken

is’, weet Jelle. ‘De rijkdom die het geeft,

de inhoud, zonder dat je alles nog in de

inmiddels ook in het familiebedrijf.

zit veel meer in de vrijheid om zelfstan-

gaten kunt houden. Daar heb ik wel een

dig te zijn en zelf keuzes te maken waar

tijdje moeite mee gehad.’

diversiteit aan bouwstijlen en aanwezig zijn. Zo maar een paar

Tegenslag

je achter staat. Ook is het een uitdaging

Bart vertelt dat het aan het begin van

om iedere dag dingen zelf te sturen en

Geen curlingouders

eeuwwisseling geen rozengeur en ma-

mooier en beter te maken. Dat maakt

‘In de golf omhoog gaat alles vanzelf,

neschijn was. ‘Mijn ouders hadden het

ondernemen superleuk’, vertelt hij. Het

maar gaat de golf naar beneden, dan

zakelijk erg moeilijk. Vijftien jaar kei-

hebben van een eigen bedrijf is volgens

word je als ondernemer mentaal het

hard werken ging in één klap verloren.

hem wel minder romantisch dan het

zwaarst getest. Beide momenten hebben

Ineens stond het bedrijf aan de rand van

lijkt. ‘Mensen vergeten dat je wekelijks

Bart en ik al meegemaakt’, vertelt Jelle.

het faillissement. Ze hadden toen net

veel uren maakt, privé offers moet doen

‘Op momenten dat het onder je lijkt

Graansloot overgenomen. Uiteindelijk

en in je hoofd nooit klaar bent met de

af te breken, moet je positief kunnen

hebben ze moeten besluiten het vracht-

onderneming.’

blijven en als kapitein sturing kunnen

wagen transportbedrijf te verkopen.’

geven.’ Wat dat betreft hebben de broers

De vier kinderen kregen veel van de

Een familiebedrijf is complex, vertelt

volop respect voor zijn ouders, die ook

ellende niet mee, maar dat een eigen

Bart. Zo moet de oudere generatie de

in moeilijke tijden nooit de aandacht

zaak keihard werken was en de nodige

jongere generatie wel de ruimte geven,

voor hun kinderen lieten verslappen. ‘Ze

zorgen met zich meebracht, dat was wel

maar ook moeten zij er klaar voor

hebben hun moeilijke momenten ge-

duidelijk. Sterker nog: Bert waarschuw-

zijn. ‘Als ‘kind van’ heb je ook je eigen

kend, maar hebben ons dat nooit laten

de zijn kinderen er bij herhaling voor

verantwoordelijkheid hierin. Klanten

merken. Ze waren altijd positief, liefde-

hebben bovendien eerst met je vader te

vol en geduldig. Ook kan ik altijd mijn

maken en nu met jou. Dat betekent dat

ouders om advies vragen. Ze zullen het

ze jou altijd vergelijken met je vader en

nooit voor me oplossen. Dat hebben ze

met diens werkwijze. Bart vertelt dat ze

ook nooit gedaan toen we kind waren.’

altijd als volwassenen met hun ouders

Het fenomeen ‘curlingouders’, waarbij

over de zaak kunnen praten. Soms ziet

ouders alle obstakels voor hun kinderen

hij wel dat dit binnen andere familiebe-

wegnemen is hem vreemd.

Foto: Paul van der Wal.

bijzonder te ontdekken dat Wilsum een oudere bebouwing heeft dan de stad Kampen. Ook is het echt leuk eens stil te staan bij de enorme invloeden die er in onze gemeente voorbeelden. Vanaf 15 december kun je via onze website de weetjes en bijzonderheden bekijken. www.bergmakelaardij.nl/ dekennersvankampen Het team van Berg Makelaardij wenst u alvast een gezond en goed 2022

drijven misgaat.

Kruispunt Bloedband

‘We staan nu op een kruispunt wat

En de relatie tussen de broers en zussen

betreft het brede familiebedrijf. Onze

onderling? ‘Als kinderen hadden we na-

ouders zijn nu zestig en we moeten als

tuurlijk ook wel eens spanningen. Leef-

familie goed nadenken of en hoe we in

tijd biedt echter relativering en respect

de komende tien jaar met de verschil-

voor elkaar. Je weet wat je aan elkaar

lende bedrijven als broers en zussen

hebt en dat je op elkaar kunt bouwen.’

verder gaan’, sluit Bart af.

Dat is de basis van ons familiebedrijf.’

Henk-Wim van den Berg Register Makelaar Taxateur Berg Makelaardij • info@bergmakelaardij.nl


‘Met de Primera Keuze Cadeaukaart geef je iedereen precies dát kerstpakket wat hij of zij graag wil’ Door Alex de Jong @ Attest Communicatie Het kerstpakket; het cadeautje van ‘de baas’ aan zijn personeel. Een ‘aardigheidje’ aan het einde van het jaar; een doos vol… Ja, vol met wat, eigenlijk? Want wat zit er zoal tussen al dat verpakkingsmateriaal? Kortingsbonnen van een vakantiepark waar je toch nooit naartoe gaat? Een vogelhuisje? Prulletjes weggestopt in een doos vol broodstengels, dipsausjes, chips, een stukje kaas en een droge worst? Kortom: hoe maak je iedereen blij met hetzelfde pakket? Tim Veldhuis van Primera heeft het antwoord: ‘Kies voor de Primera Keuze Cadeaukaart en je geeft iedereen precies wat hij of zij wil. Succes verzekerd!’ Het kerstpakket is een rotsvaste traditie in Nederland. Een doos, mand of tas met een aantal luxe levensmiddelen én een blijvend geschenk erbij. Gek genoeg is niet iedereen even blij met deze jaarlijkse traditie. Er is altijd wel wat te ‘zeuren’, toch? Eén ding is zeker: het houdt de gemoederen flink bezig. Niet alleen de ontvangers zijn er (soms) onderling druk mee, ook degene die deze jaar-

lijkse ‘verrassing’ moet regelen, is er vooraf flink van in de stress. Waardering ‘Want: zoveel mensen, zoveel wensen’, weet Tim. Daarmee begrijpt hij als geen ander het probleem van degene die het pakket samenstelt. Het verklaart ook waarom de Primera Keuze Cadeaukaart al jarenlang zo aan populariteit wint. ‘Met onze

cadeaukaart kun je alle kanten op! Je kunt het bijvoorbeeld inwisselen voor een dinerbon, een cadeaukaart voor de Mediamarkt, voor een Rituals kaart, een cadeaukaart van De Hema; kortom: je kunt het zo gek niet bedenken, of wij hebben het.’ Daarmee is de Primera Keuze Cadeaukaart hét ultieme cadeau voor de kerst. ‘Wie er liever een boek van wil kopen, is bij ons natuurlijk ook aan het juiste adres.’ Maar ook een Eindejaarslot van de Staatsloterij, zakken vol snoep, diverse wens- en verjaardagskaarten, tijdschriften, puzzelboekjes, Game-tegoed voor Nintendo, Playstation of Xbox, tabak; noem maar op… bij Primera kun je het er allemaal mee kopen. ‘Daarmee biedt de Primera Keuze Cadeaukaart werkgevers dé oplossing voor het ieder jaar terugkerende probleem: wat geven we werknemers met kerst?’ De Primera Keuze Cadeaukaart kan worden voorzien van ieder gewenst bedrag, beginnende vanaf vijf euro. ‘We hebben klanten die hun werknemers jaarlijks een kaart met 150 euro cadeau doen!’ Traditioneel ‘De Primera Keuze Cadeaukaart is hét ultieme kerstgeschenk. Maar liefst in te wisselen bij 529 winkels in Nederland.’ En dit najaar niet in één Primera in Kampen te gebruiken, maar bij twee! Want Tim opent 2 oktober ook een Primera op Zuid,

Tim Veldhuis en Rachel van den Brink tonen de Primera Keuze Cadeaukaart; hét ultieme kerstcadeau voor werknemers (Foto: Attest Communicatie) pal tegenover zijn Coop supermarkt. extra’, besluit Tim. ‘Ik weet zeker: Wie er dit jaar voor kiest om de dat gaan de werknemers enorm Primera Keuze Cadeaukaart te waarderen!’ geven: bestel ook meteen die Primera Hanzehof mooie geschenkverpakking erbij. www.primera.nl/primera-hanzehof ‘Een stijlvolle blauwe cadeaubox Informatie per email? met een Tony Chocolonely reep naar keuze, voor slechts 4,95 euro hanzehof@primeranet.nl

2022

Ondernemen in Kampen in

Ook in 2022 brengen wij het laatste zakelijk nieuws uit de gemeente Kampen 4 x per jaar liggen wij bij alle ondernemers uit de gemeente Kampen op de mat. Week 10 thema: Duurzaam deadline advertenties: woensdag 9 febr. 14.00 uur Week 24 thema: Vervoer en transport deadline advertenties: woensdag 18 mei 14.00 uur Week 39 thema: Ontspanning deadline advertenties: woensdag 31 aug 14.00 uur Week 50 thema: Familiebedrijven deadline advertenties: woensdag 16 nov 14.00 uur Wilt u verzekerd zijn van een plek in één van bovenstaande nummers, neem dan contact op met ons. Ineke Smits 06-15881933 ineke@brugmedia.nl Barry Kiel 06-15881947 barry@brugmedia.nl

Foto Tennekes 06 156 328 75

...voor al uw bedrijfsfotografie vanuit de lucht en vanaf de grond Concertlaan 23 • Kampen • 06 156 328 75 info@fototennekes.nl • fototennekes.nl


december 2021 pagina 9

Kamper Tweede Kamerlid Hilde Palland:

“F amiliebedrijven ruggensteun geven bij de uitdagingen van deze tijd”

foto: Rick Meinen

Door Niek Teune KAMPEN – Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA) uit Kampen heeft een initiatiefnota geschreven die aandacht vraagt voor familiebedrijven. Palland vond dat er te weinig aandacht vanuit Den Haag was voor familiebedrijven, terwijl zij in haar ogen juist ‘de stabiele ruggengraat van onze economie’ zijn. Door haar inzet heeft de Tweede Kamer familiebedrijven nu meer op het netvlies staan. “Ik zou het mooi vinden als het onderwerp ‘familiebedrijven’ in het regeerakkoord terugkomt.”

Wat is nu eigenlijk een familiebedrijf? “Van een wereldberoemd merk als Heineken tot de lokale bakker; het zijn allemaal familiebedrijven. ‘Het familiebedrijf’ bestaat eigenlijk niet. Overal zie je ze terug. In Overijssel zijn zij hele belangrijke werkgevers in bijvoorbeeld de maakindustrie, horeca of agrarische sector. Familiebedrijven zijn de stabiele ruggengraat van onze economie.”

Wat is bij uitstek kenmerkend voor een familiebedrijf? “De bedrijfsvoering van familiebedrijven is gericht op de lange termijn. Centraal staat het gezond doorgeven van

partijleider Sybrand Buma een pam-

regeling (BOR). Dat is een belangrijke

vooruit mogen blikken. Daarna was de

het bedrijf aan de volgende generatie.

flet overhandigd met ‘de wijsheid uit

voorziening voor familiebedrijven om

behandeling in Den Haag, waarbij ik

Daarnaast zie je dat een familiebedrijf

het Oosten’. Overijssel loopt namelijk

bedrijfsopvolging überhaupt mogelijk te

mijn eigen nota mocht verdedigen. Er

vaak erg betrokken is bij de stad of het

echt voorop in het ondersteunen van

maken voor een volgende generatie. De

zijn tijdens de behandeling een aantal

dorp waar de familie vandaan komt.

familiebedrijven. Bij het LEF (Landelijk

hele Tweede Kamer heeft daarmee in-

moties ingediend. Bijvoorbeeld over het

Ze zijn ‘lokaal geworteld’ en vaak de

Expertisecentrum Familiebedrijven,

gestemd. Daarnaast heeft het kabinet de

verkennen van toegang tot financie-

dragers van het lokale verenigingsleven.

red.) van Windesheim wordt veel on-

opdracht gekregen om in kaart te bren-

ringsmarkt voor familiebedrijven, delen

Dit type bedrijvigheid zou de overheid

derzoek gedaan. De Provincie Overijs-

gen welke factoren bijdragen aan een

van lokale voorbeelden van familiebe-

moeten willen faciliteren. In Den Haag

sel heeft specifieke regelingen, zoals

goede bedrijfsopvolging en met welke

drijvenbeleid en een loket voor familie-

is de aandacht voor familiebedrijven wat

Family Next. Lerende vanuit Overijssel,

opties die kunnen worden versterkt.”

bedrijven bij de Belastingdienst. Al die

toegenomen in de afgelopen jaren, maar

denk ik dat wij als landelijke overheid

dit vertaalt zich nog niet in specifiek

meer moeten kijken hoe wij de positieve

beleid. We doen op te moment te weinig

kanten van familiebedrijven voor het

om familiebedrijven te helpen bij de uitdagingen waar zij voor staan, vind ik.”

De bedrijfsvoering van familiebedrijven is gericht op de lange termijn.

moties zijn op 26 oktober aangenomen. We hebben nog één motie over bedrijfs-

voetlicht kunnen brengen en de kwets-

Is de initiatiefnota na die begrotingsbehandeling nog opnieuw onderwerp van gesprek geweest?

baarheden kunnen ondersteunen.”

“Jazeker. Ik ben blijvend in gesprek met

en waar we later over gaan stemmen.

deskundigen en ondernemers hierover.

Hopelijk wordt ook die aangenomen.”

En toen u daadwerkelijk Tweede Kamerlid geworden was, kon u in Den Haag zelf aandacht vragen voor familiebedrijven?

Zo ben ik begin 2021 met Jacco Vonhof

“Precies. In de vorige kabinetsperio-

opvolging bij agrarische familiebedrijven, waar we nog overleg over voeren

Jelle Weever (voorzitter MKB-Neder-

Hoe gaat het nu verder met de initiatiefnota?

land Regio Zwolle, red.) op werkbezoek

“De nota is nu behandeld, dus in die zin

geweest in Nieuwleusen. Ik heb mijn

is de nota klaar. Maar we moeten fami-

de was ik woordvoerder op een aantal

initiatiefnota rond die tijd ook formeel

liebedrijven in het oog blijven houden.

onderdelen van Economische Zaken,

ingediend als bespreekpunt voor de

Het is nu zaak voor mij om in de gaten

waar Familiebedrijven ook onder valt.

commissie van Economische Zaken. Zo

te houden hoe het kabinet de moties

U hebt daarom de afgelopen twee jaar gewerkt aan een initiatiefnota voor de Tweede Kamer, speciaal over familiebedrijven. Wat is een initiatiefnota eigenlijk?

Daarom heb ik na de zomer van 2019

heb ik het onderwerp letterlijk op de

gaat uitvoeren. Ik zou het mooi vinden

binnen de fractie de ruimte gekregen

agenda gezet. Tegelijkertijd heb ik het

als het onderwerp ‘familiebedrijven’ in

om met de initiatiefnota aan de slag te

verzoek gedaan om voorafgaand aan

het regeerakkoord terugkomt.”

gaan. Vervolgens heb ik veel informatie

de behandeling een rondetafelgesprek

verzameld en veel werkbezoeken af-

te houden. Dat is in juni van dit jaar

“Elk Tweede Kamerlid kan het initiatief

gelegd. Van Broshuis en Uitgekookt tot

geweest. Onder Nyenrode, branchever-

nemen om een beleidsvoorstel te doen,

Burgers’ Zoo en Van Bommel Schoenen.

eniging FBNed en familiebedrijven uit

Wat beschouwt u als de grootste winst van de initiatiefnota, tot op heden?

op papier. Dit beleidsvoorstel gaat over

Tijdens de Dag van de Ondernemer op

het hele land, groot en klein, zaten aan

“Een meerderheid van de Tweede Kamer

een onderwerp waarop nog geen beleid

20 november 2020 heb ik mijn nota

tafel. Ik vond het een mooie, infor-

heeft familiebedrijven nu meer op

is of over een onderwerp dat nog niet de

overhandigd aan de toenmalig staatsse-

matieve bijeenkomst. Naar aanleiding

het netvlies staan. We hebben samen

aandacht van het kabinet heeft gekre-

cretaris van Economische Zaken, Mona

van dit rondetafelgesprek hebben VVD,

uitgesproken dat wij familiebedrijven

gen.”

Keijzer.”

Groep Van Haga en CDA de oproep aan

belangrijk vinden en dat wij in de

het kabinet gedaan om onderzoek te

gaten moeten houden hoe het met

doen naar het efficiënter maken van de

hen gaat. Het moet nu vertaald

BOR.”

worden in daadwerkelijk faciliteren

“Allereerst omdat er nog geen landelijk

Is de initiatiefnota ook een stimulans geweest voor nieuw beleid, speciaal gericht op familiebedrijven?

beleid voor familiebedrijven was, terwijl

“Een paar weken eerder, op 5 november

familiebedrijven ruggensteun moeten

familiebedrijven wel een enorme meer-

2020, heeft het CDA bij de behande-

waarde voor onze samenleving hebben.

ling van de begroting van Economische

De behandeling in de commissie van Economische Zaken was op maandag 11 oktober. Hoe ging dat?

Toen ik in 2017 kandidaat was voor de

Zaken onder andere gepleit voor het be-

“Vroeg in de ochtend heb ik bij Goede-

en bedrijfsopvolging. Daar zal het CDA

Tweede Kamer, heb ik aan toenmalig

houd van de fiscale bedrijfsopvolgings-

morgen Nederland op de behandeling

aandacht voor blijven vragen.”

Waarom speciaal een initiatiefnota over familiebedrijven?

(voorzitter MKB-Nederland, red.) en

van familiebedrijven. Ik vind dat wij geven bij de uitdagingen van deze tijd, zoals digitalisering, energietransitie


Reclame belasting Spoorlanden-Zendijk Op 11 november jl. heeft de gemeenteraad van Kampen een reclamebelastingverordening vastgesteld voor de invoering van een ondernemersfonds op onder andere bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk. De reclamebelasting en het bijbehorende ondernemersfonds treden per 1 januari 2022 in werking. In afstemming met de gemeente Kampen en de IC Kampen informeren we u over wat dit voor u betekent.

4. De huidige Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk (BOSZ) draagt het eigendom van en de exploitatie voor het huidige camerasysteem op Spoorlanden-Zendijk over aan de nieuw op te richten stichting voor Spoorlanden-Zendijk. De huidige BOSZ blijft beheerder van het glasvezelnetwerk. De nieuwe Stichting Ondernemersfonds Spoorlanden-Zendijk kan vanuit de reclamebelasting een financieel blanco start maken; in de commu-

Als ondernemer kunt u invloed uitoefenen op het onderne-

3. Om de betrokkenheid van u en de overige ondernemers op

mersfonds. Hiervoor wordt een organisatiestructuur opgezet,

Spoorlanden-Zendijk te borgen, wordt statutair geregeld dat

gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

het bestuur van de stichting wordt voorgedragen uit de IC

1. De Industriële Club (IC) Kampen is de ondernemersvereniging

nicatie naar buiten is de financiële startpositie duidelijk. Net als de naam van de beheerorganisatie voor het bedrijventerrein.

Kampen. Als ondernemers kunt u kosteloos lid worden van de

Binnenkort zullen met de gemeente de afspraken voor het on-

IC Kampen. Meer informatie is te vinden op www.ickampen.nl.

dernemersfonds vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst voor

voor alle bedrijven in de gemeente Kampen, dus ook voor de

Via de ledenvergadering van de IC kunt u vervolgens meepra-

Spoorlanden-Zendijk. Vanaf 1 januari 2022 gaat de stichting

bedrijven op Spoorlanden-Zendijk.

ten over de plannen van de stichting. Het stichtingsbestuur zal

operationeel aan de slag.

2. Voor het ondernemersfonds voor Spoorlanden-Zendijk wordt

voor de meerderheid bestaan uit ondernemers op Spoorlan-

een aparte stichting met bijbehorende statuten opgericht.

den-Zendijk die lid zijn van de IC Kampen. Daarmee vormt de

Voor vragen kunt u terecht bij de IC of een mail sturen naar

Deze nieuwe stichting gaat zich bezighouden met het beheer

IC Kampen als ondernemersvereniging de voeding voor de

info@spoorlanden-zendijk.nl.

van het ondernemersfonds.

nieuwe stichting op Spoorlanden-Zendijk.

Geslaagde Veilig Ondernemen Avond Ondernemers weten wanneer ze 112 moeten bellen en gaan aan de slag met challenge.

Het belang van een goed wachtwoord is eveneens benadrukt. Hoe langer het wachtwoord, hoe moeilijker te kraken. Bij een goed wachtwoord met 12 karakters, kan het 2 eeuwen duren

Op maandag 20 september 2021 heeft de Veilig Ondernemen

voordat het wachtwoord is gekraakt. Het NFIR adviseert daarbij

Avond plaatsgevonden bij de leuke Hanzestad in Kampen. Deze

om een ‘wachtzin’ te gebruiken. Een voorbeeld van een wachtzin

avond is georganiseerd door de Keurmerk Veilig Ondernemen

is Mijnzoonis17jaar?!. Ook zijn de ondernemers geadviseerd om

werkgroepen en Kampen Partners, en stond in het teken van

zogenoemde password managers te gebruiken. Voorbeelden

diverse veiligheidsthema’s: van brandweertips tot cybercrime.

hiervan zijn LastPass en KeePass. Hierbij maakt een ingebouwde wachtwoordgenerator lange, willekeurige wachtwoorden die Hoewel dit op voorhand vrij logisch lijkt, ziet de brandweer met

accounts beschermen tegen hackers. Mocht u nou willen zien of

regelmatig bedrijven dit niet goed geregeld hebben. Verder is het

uw wachtwoord al eens gehackt is, dan kunt u kijken op

belangrijk om niet alleen in je bedrijf maar ook thuis, voldoende

http://scatteredsecrets.com of http://haveibeenpwned.com

rookmelders te plaatsen. Je reukzintuig schakelt namelijk uit, zodra je gaat slapen. De checklist hebben de deelnemende bedrij-

De avond werd afgesloten met de start van de Veilig Ondernemen

venterreinen onder de aandacht gebracht bij hun achterban.

Challenge. De deelnemende ondernemers ontvangen 14 dagen lang per mail eenvoudige tips en opdrachten van experts die bij

Na het thema brandveiligheid kwam het onderdeel “Wanneer

de politie, brandweer, Interpolis en de parkmanagement organi-

bel je 112?” aan bod. Dit was een interactieve presentatie die

satie werken. Alle tips en opdrachten zorgen voor een zichtbaar

gegeven werd door wijkagent Gert-Jan Crielaard. Zijn werkge-

en concreet resultaat voor de ondernemer. En een veiliger

bieden zijn Hagenbroek en de Industrieterreinen. Tijdens deze

bedrijfsomgeving.

Wethouder Holtland trapte de avond af. Hij vertelde uitgebreid

presentatie werd het spel ‘Petje op, petje af’ gespeeld. Gert-Jan

hoe het gesteld is met de veiligheid in onze gemeente. Ook gaf hij

stelde samen met spreekstalmeester Roeland Tameling (Kampen

Al met al hebben de leden van het Keurmerk Veilig Ondernemen

aan dat dit thema hoog op de politieke agenda staat.

Partners) diverse vragen over onveilige situaties. Op basis van

en Kampen Partners geconcludeerd dat het een leerzame en

deze vragen moet men aangeven bij welke situatie men

geslaagde avond was.

Vervolgens kwam Freek Weijs van de Veiligheidsregio IJsselland

112 zouden bellen, en dus het petje op zou doen.

aan het woord. De Veiligheidsregio bestaat uit de brandweer,

Waarom is dit zo belangrijk? De politie wil graag mensen op

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een gecertificeerd samen-

crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige

heterdaad kunnen betrappen en vindt het belangrijk om deze

werkingsverband tussen ondernemers, brandweer, politie en de

hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Deze organisatie

personen uit de anonimiteit te halen. Hierdoor is de drempel om

gemeente op de thema’s schoon, heel en veilig. Het uiteindelijk

voorkomt en beperkt het risico op incidenten en bestrijdt inciden-

daadwerkelijk in te breken hoger. En zouden zij dit (op een later

doel van deze publiek-private samenwerking is om de leefbaar-

ten. Dat kunnen zij echter niet alleen. Dit doen zij samen met

moment) wel doen, dan heeft de politie al gegevens van deze

heid en veiligheid van de bedrijventerreinen te vergroten.

hulpdiensten, elf gemeenten (uit IJsselland) en crisispartners.

personen. Als ondernemer is het ook belangrijk om verdachte

Het KVO heeft in 2019 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan

personen uit de anonimiteit te halen. Hoe doe je dat? Heel sim-

is destijds getoetst door KIWA NCP en goedgekeurd. Zodoende

Freek Weijs is werkzaam bij het onderdeel brandweer. Hij vertelt

pel: door iemand te groeten. Of je kan vragen of je iemand kan

mochten de bedrijventerreinen Haatland, Rijksweg 50, Melmer-

deze avond meer over de brandveiligheid van bedrijfspanden. Om

helpen. Ook dan zal een (potentiële) inbreker twee keer naden-

park en Spoorlanden-Zendijk een certificaat in ontvangst nemen.

de kans op brand in een bedrijfspand te verkleinen, heeft de

ken voordat hij daadwerkelijk zijn slag zal slaan.

Sindsdien komen de partijen structureel bij elkaar om actualitei-

brandweer een checklist opgesteld. Deze checklist zal via verschil-

ten te bespreken. Ook wordt er jaarlijks een gezamenlijke schouw

lende kanalen gedeeld worden met ondernemers (bijvoorbeeld

Na het buffet stond Cybercrime op het programma. Het bureau

uitgevoerd en diverse veiligheidsthema’s bij de ondernemers

via de website van bedrijvenpark RW50). Enkele tips uit deze

Nederlands Forensisch Incident Respons (NFIR) legde onderne-

onder de aandacht gebracht, zoals vanavond tijdens deze veilig-

checklist zijn:

mers de verschillen uit tussen phishing, ransomware en DDos

heidsbijeenkomst.

maar ook de Advanced Persistent Threat en de supply chain zorg dat de nooduitgangen vrij zijn;

attack. Ook werd nader ingegaan op een WiFi Pineapple. Dit

gebruik geen deurstoppers;

apparaat is vergelijkbaar aan de WiFi router en kan hierdoor

plaats geen (werk)busjes naast het pand;

WiFi netwerken nadoen. Indien jouw device koppelt met de WiFi

en zorg dat de blusmiddelen op het juiste moment worden

Pineapple, kunnen hackers toegang krijgen tot je persoonlijke

gecontroleerd.

gegevens.


december 2021 pagina 11

Meuleman Makelaardij viert vijftienjarig jubileum

Foto: Tennekes. KAMPEN - Meuleman Makelaardij van Maaike Meuleman is al vijftien jaar een

Wij gaan echt tot het uiterste voor onze

van pas. Ze woont in de stad, houdt van

bekende, betrouwbare en vakkundige speler in de Kamper woningmarkt. Op 23 no-

klanten. Alles om iemand het perfecte

de stad en kent de Kampenaren en hun

vember vierde Maaike haar jubileum door haar pand feestelijk aan te kleden.

‘droomhuis’ te bezorgen. En voor onze

woningen.

opdrachtgevers onder de beste voorwaarMeuleman Makelaardij wordt zeer hoog

het woord ‘passie’. “Ik denk dat dat een

den en prijs de woning te verkopen.”

Lees ook het uitgebreide verhaal over

gewaardeerd met dikke 9,3 op Funda. In

kracht is van ons kantoor. We hebben

Maaikes grote netwerk en uitstekende

Meuleman op www.brugnieuws.nl en in

de motivering van haar klanten valt vaak

hart voor de zaak. Het is meer dan werk.

kennis van de markt komen daarbij goed

De Brug van week 47.

Den Haag (80%) en Amsterdam (72%).

in onze cao voor werknemers. Hiermee

uitpakken voor het sociale vangnet

Maar ook de wat kleinere steden zoals

voorkomen we ook dat een zzp‘er gezien

voor medewerkers. Vaak zijn ze niet

de IJmond (73% en Delft en Westland

wordt als een goedkopere arbeidskracht.

verzekerd voor arbeidsongeschiktheid

(71%) is de groei goed te zien. Zo is in

Het tarief moet voldoende zijn om ook

en ze bouwen geen pensioen op.

Flevoland de stijging vooral te zien in

de sociale zekerheid te voorzien naast de

“Eigenlijk kan er geen sprake zijn van

Almere, daar zijn ook veruit de meeste

gebruikelijke ondernemersrisico‘s.“

zzp’ers in onze branche. Zij werken

KVK Signaleert:

Sterke stijging zzp beveiligers

altijd onder het gezag van een ander

beveiligingsbedrijven. Waar de stijging nauwelijks zichtbaar is in Zaandam en

Nederlandse Veiligheidsbranche

en dus zijn het meestal geen echt

in ’t Gooi.

De Nederlandse Veiligheidsbranche ziet

zelfstandig ondernemers. De controle

de sterke toename van het aantal zzp’ers

hierop is helaas beperkt”, aldus Van

niet als een positieve ontwikkeling. “Dit

der Steur.

als zzp’er in het handelsregister inge-

Brancheorganisatie Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland VBe

schreven. Het aantal ondernemingen

Directeur Leon Vincken van de branche-

beveiligers, maar zeker ook niet in dat

De Nederlandse Veiligheidsbranche

in de particuliere beveiliging groeit

organisatie Vereniging Beveiligingsorga-

van onze opdrachtgevers. Voor de veilig-

behartigt de belangen van bedrijven

al jaren en vooral bij zzp’ers. Van

nisaties Nederland VBe NL vindt de stij-

heid kan dit zelfs negatief uitpakken”,

die zich bezighouden met beveili-

3.157 op 1 januari 2019 tot 5.026 op 1

ging van het aantal zzp’ers goed nieuws.

zegt Ard van der Steur, voorzitter van de

ging en beheersing van risico’s met

november 2021. Op 1 juni 2021 waren

“Wij zien een behoefte aan groeiend

Nederlandse Veiligheidsbranche.

betrekking tot personen, objecten

dit er nog 4.791.

ondernemerschap. Veel zzp’ers groeien

De afgelopen vijf maanden hebben veel meer particuliere beveiligers zich

is niet in het belang van de betrokken

en bedrijfsvoering. De omzet van de

door naar ondernemers met personeel.

“Zzp’ers zijn niet gebonden aan ar-

branche is circa 1,3 miljard euro. Er

De stijging van aantal MKB bedrijven

Wij verenigen daarom ook zzp’ers in

beids- en rusttijden die gelden in de

zijn ongeveer 26.000 beveiligingsme-

in de particuliere beveiliging gaat veel

onze vereniging en maken ons sterk

branche en kunnen vaak op geen enkele

dewerkers actief in Nederland, van wie

langzamer dan de zzp’ers, namelijk

voor collectieve afspraken en afspraken

manier verplicht worden kennis en

90 procent werkt bij een bedrijf dat is

van 1.162 op 1 januari 2019 tot 1.221

met de belastingdienst. We hebben dan

vaardigheden op peil te houden. Boven-

aangesloten bij de Nederlandse Veilig-

op 1 november 2021. Aan het begin

ook een speciale overeenkomst.“

dien kan een groot aantal zzp’ers, bij-

heidsbranche.

voorbeeld tijdens een evenement, zorgen

van de coronacrisis is een enorme dip zichtbaar, maar herstelt zich in de

“We kunnen in ons veiligheidsdomein

voor onduidelijkheid over de aanpak van

Wil je ook starten als ZZP-er?

loop van 2020.

alle inzet van arbeidskrachten gebruiken

de beveiliging. Voor je het weet, ontstaat

Lees het artikel met 7 belangrijke tips

de komende jaren. De vergrijzing en

een situatie waarin niemand eindverant-

voor starters op www.kvk.nl.

Stijging Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland

de concurrentie met andere sectoren is

woordelijk is.”

De stijging is vooral zichtbaar in de

een level playing field door het maken

De sterke groei van het aantal zzp’ers

de particuliere beveiliging? Hier vind

grote steden zoals Rotterdam (82%),

van afspraken over een minimum tarief

kan volgens Van der Steur ook nadelig

je goede tips: www.ikgastarten.nl.

groot. Tegelijkertijd waken we ook voor

Wil je starten met een MKB bedrijf in


december 2021 pagina 12

Brenda Siebrand-Koper:

‘Heus, iedereen kan een uitvaart regelen’ ons in ons verdriet te begeleiden en ons een bijzonder afscheid te geven.’ Vanaf dat moment vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Brenda begon een jaar later aan haar opleiding voor begrafenisondernemer. ‘Heus, een kist bestellen, de kerk regelen; dat is allemaal geen hogere wiskunde.’ En soms doen mensen het, uit kostenoverweging, ook graag zelf. ‘Je kon een kist bij bol.com bestellen,

Brenda Siebrand-Koper

dat scheelde je dan tweehonderd euro in plaats van dat je het via ons bestelt.

53 jaar

Wij leveren uit voorraad. Bij bol moet je tussen één en drie de volgende dag thuis

Siebrand uitvaartbegeleiding

zijn. En aansluitend je overleden vader of moeder nog in de kist tillen.’ Dat valt

www.siebrand-uitvaartbegeleiding.nl

niet mee en is zelden toonbaar. ‘Vaak Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

bellen mensen ons daarna toch nog

Wat we niet van haar weten: ‘Ik ben

Als kind zag ze haar opa - begrafenisondernemer in Amsterdam - in een lange, stati-

op met de vraag of wij het even willen

met een predikantenstudie bezig. Ge-

ge jas met brede kraag lopen en dacht ‘dat wil ik later ook’. Toch leek ze niet voor-

doen…’

loof krijgt de laatste jaren steeds meer betekenis voor me. Als predikant ben je toch een soort herder, kun je pastoraal werk verrichten, troost bieden.’ Er zijn en het verschil maken; bij leven en bij dood. Dat is wat ze in haar leven het allerliefste doet.

bestemd om in de uitvaartbranche haar brood te verdienen. ‘Als middelbare scholier ontwikkelde ik een gigantische angst voor de dood’, vertelt Brenda Siebrand-Koper,

Empathische gids

dus dat ‘plan’ loste snel op. Ze ging Duitse literatuur studeren, en stond zelfs even

Brenda is niet iemand die simpelweg een

voor de klas. Totdat ze op 26-jarige leeftijd, haar zoon Reinier (1) verloor en ineens

uitvaart regelt. ‘Ik ben meer een gids

het afscheid van een dierbare moest regelen. ‘’Wat wil je?’, vroegen mensen mij. Dat

dan een regelaar’, vertelt ze. ‘Bij een

was niet zo moeilijk. Ik wilde dat mijn zoon weer ging leven.’

uitvaart kunnen de emoties hoog oplopen. Welke bloemen vond mama mooi?

Ze kwam als Amsterdamse voor de

karakteriseert als ‘menselijk(er), met

Het ene kind zegt witte rozen, de ander

liefde naar Kampen. Inmiddels weet

oog en oor voor de mensen die achter-

zegt ‘dat kun jij wel denken, maar iedere

ze het zeker: ze wil nooit meer terug.

blijven’. Precies zoals ze dat zelf ervoer

zaterdag, wanneer jij weer met je kinde-

‘Kampen is zo’n bijzonder mooie stad’,

toen haar eerstgeborene stierf. ‘Zo’n jas

ren naar de voetbal was en mama en ik

klinkt het. Meer dan 25 jaar runt Brenda

als opa Koper droeg, is gaaf, maar pas op

over de markt liepen, dan kocht ze altijd

Sieband-Koper (53) inmiddels haar eigen

het moment dat ik zelf met de dood van

rode rozen voor zichzelf…’ Brenda is

uitvaartonderneming, dat als ‘bijzonder

iemand waarvan ik zielsveel houd, werd

bijzonder gevoelig voor de onderliggende

innovatief’ bekend staat. Volgens Brenda

geconfronteerd, realiseerde ik mij dat

boodschap in een dergelijke zinsnede.

zelf valt dat best wel mee. Misschien

er veel meer bij komt kijken dan alleen

‘Het gaat hier niet om wie er gelijk heeft.

komt het omdat ze naar eigen zeggen

maar een gave jas.’

Dit gaat om zaken die nooit werden uitgesproken, maar die nu, door de emotie,

‘meer een gids dan een regelaar’ is.

Onze interieurwinkel is gevestigd aan de Bedrijfsstraat 4 in Kampen (Keukendesign Kampen) info@twobutterflies.nl | www.twobutterflies.nl 06 301 481 95

‘Iedereen kan een uitvaart regelen. Dat

‘Geen hogere wiskunde’

naar boven komen. Er wordt uitgevoch-

is allemaal niet zo heel moeilijk. Kist

‘Jullie moeten de begrafenis regelen’,

ten wie de mantelzorg het beste op zich

bestellen, kerk regelen…’ Maar de ‘gids’

fluisterden mensen in hun omgeving

nam.’ De ‘regelaar’ zal de catalogus

is veel meer dan de regelneef. Haar kijk

toen hun tweejarige zoon - en tot dan

met rouwkransen en bloemen achter-

op hoe je als ‘uitvaartregisseur’ een

toe enigst kind - kwam te overlijden.

laten en zeggen ‘ik hoor het wel’, waar

uitvaart regelt, is anders dan gebruike-

‘Nee!!!, dacht ik, hoe kun je dat nu

voor Brenda juist nu het echte werk pas

lijk. Dat maakt haar werk in de ogen van

zeggen? Ik was in shock, had degene

begint. ‘Een uitvaart begeleiden is werk

menigeen ‘innovatief’, waar zij het liever

waarvan ik het allermeest hield verlo-

waarbij veel mensenkennis en empathie

ren. Hoe kon ik nu aan zijn begrafenis

komt kijken. Het is zoveel meer dan het

denken?’ Uiteindelijk was het haar man

runnen van een business’, weet ze. ‘Al

die begrafenisondernemer Kroneman

‘moeten’ wij natuurlijk net zo goed geld

belde. ‘Toen de beste man binnenkwam,

verdienen als ieder ander. Van dit werk

zat ik met de rug tegen de verwarming.

moeten ook weer mensen leven. Maar

Ik had het ijs- en ijskoud en dacht alleen

dat kan heus zonder woekerwinsten te

maar ‘vergeet het maar; jij en ik gaan

maken!’ Bij alles wat ze doet is ze vooral

niet met elkaar praten’. Ik wilde dit

zichzelf, en weet ze, als geen ander, hoe

niet. Ik had geen behoefte aan iemand

het is om op een waardige, betrokken

die mij zou vragen ‘hoe wil je dat we de

manier, afscheid te nemen van een dier-

begrafenis regelen?’ Ik wilde maar één

bare. ‘Mijn opa heeft nog meegemaakt

ding: dat mijn kind weer zou leven.’

dat ik dit ben begonnen. Ja, ik geloof dat

Kroneman bleek echter zoveel meer dan

hij best wel trots op me was.’

Denken in mogelijkheden Persoonlijke aandacht

Outdoor

een thuis voor (gast)ouder en kind www.tantevroesh.nl

Kleinschalige kinderopvang bij een gastouder of nanny vind je al 15 jaar bij Tante Vroesh. Kerkstraat 4 • 8261 BC Kampen info@tantevroesh.nl • (038) 85 11 872

• Buitenhaarden gas en hout • Pellet smokers • Vuurtafels • Kamado’s • Gas BBQ’s • Pizza ovens • Patio cookers • Houtskool • Accessiores Veldoven 8 IJsselmuiden (038)20 22 455 info@houtkacheldirect.nl

een praktische man die wel even een begrafenis kwam regelen. ‘Dankzij hem

Inmiddels werkt dochter Noah (24) ook

- en onze predikant - leerde ik dat ik als

in de zaak. ‘Noah wilde al van jongs af

moeder op een mooie manier afscheid

aan dit werk doen. Ik ben er trots op dat

kon nemen van mijn kind en mijn band

ze hier inmiddels werkt en het zo goed

met dat kind op een andere manier kon

doet. Maar ik ben trots op al mijn kin-

voortzetten.’ Kroneman was iemand ‘die

deren, hoor. Ook op de kinderen die al

de vragen van mijn lippen kon lezen’,

van begin af aan wisten dat zij dit werk

vertelt ze. ‘Hij ontzorgde ons totaal; wist

beslist niet wilden doen!’


december 2021 pagina 13

Men spreekt altijd over vakmanschap, terwijl er ook heel veel vakvrouwen rondlopen. Tijd om deze vakvrouwen een podium te geven in Ondernemen in Kampen met een nieuwe rubriek "Vakvrouwschap". Ieder kwartaal laten wij u kennismaken met deze zakenvrouwen. Behalve de zakelijke kant, brengen wij ook de persoonlijke in beeld, uiteraard in relatie tot het bedrijf. Gewoon mooie artikelen over lef, visie en doorzettingsvermogen.

Makelaar Maaike Meuleman kreeg vak van huis uit mee

‘Ik volgde mijn hart en koos voor mijn meisjesdroom’

Maaike Meuleman 50 jaar Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

Geen Zwolle

Sommige mensen krijgen het met de paplepel ingegoten; Maaike met een glaasje li-

Haar vader gaf haar ooit als advies mee

monade. ‘Als kind ging ik al met mijn vader - een zelfstandig makelaar - mee. Ik was

om in Zwolle een makelaarskantoor

zes, zeven jaar; we woonden toen nog in Doetinchem. Dan stalde hij mij met een glas

te beginnen. ‘’Een veel grotere markt,

limonade aan de bar en ging verderop in het café met klanten de verkoop bezegelen.

dus veel meer potentie’, stelde hij.’

Na afloop gingen we dan vaak naar de kermis.’ Natuurlijk had ze als jongvolwassene

Maar Maaike houdt van Kampen, zat

zo bij haar vader het makelaarsvak in kunnen rollen, maar Maaike koos voor haar

er als kind op school, bij verenigingen,

eigen weg. Inmiddels bestaat Meuleman Makelaardij & Taxatiebureau o.z. dit jaar op

en is aan onze stad verknocht. ‘Ik heb

de kop af vijftien jaar.

hier een groot netwerk en uitstekende kennis van de markt. Ik woon zelf

‘Ik wist al vanaf mijn achtste dat ik ook

Maaike heeft zich met haar kantoor

in de stad, hou van de stad, en ken de

makelaar wilde worden’, vertelt Maaike.

vanaf het begin af aan gespecialiseerd

Kampenaren en hun woningen.’ Wel

‘Ik was toen al heel erg met verkopen

in de verkoop van bestaande wonin-

merkt ze dat ze ouder wordt, lacht ze.

bezig’, herinnert ze zich. ‘Ik verkocht

gen. ‘Vroeger, toen ik nog voor an-

‘Eerder assisteerde ik bij de aankoop

een fles frisdrank om daarna weer twee

dere kantoren werkte, deed ik er ook

van woningen van jonge ouders, nu tref

nieuwe flessen te kunnen kopen.’ Ze wil

verzekeringen en hypotheken bij. Ik heb

ik steeds vaker hun kinderen; toen nog

er maar mee zeggen dat ‘de handel’ er al

ervoor gekozen om dat bij mijn eigen

klein grut, nu zelf op zoek naar een

vroeg in zat. Op haar negentiende volgde

kantoor niet te doen. Zo ben ik volledig

droomhuis.’ Het is de charme van het

ze de opleiding van Schoevers. Aanslui-

onafhankelijk en kan ik alle energie en

hebben van een kantoor in onze stad.

tend volgde ze in Leiden de dagoplei-

aandacht richten op de aan- en ver-

‘De kunst van het makelen is om goed

ding voor de makelaardij. ‘Je kreeg daar

koop van bestaande woningen.’ Ze eist

met mensen om te gaan. In ons vak

bouwkunde van een architect, rechten

van zichzelf en van haar medewerkers

ben je niet alleen makelaar, maar ook

van een advocaat, et cetera. Kortom: een

een hoog kennisniveau. Met name op

psycholoog, scheidingsbemiddelaar en

pittige opleiding. Vooral voor iemand

juridisch en bouwkundig gebied. ‘Het

hulpverlener tegelijk. Het is de uitda-

met dyslexie. Ik heb de nodige bijlessen

is belangrijk dat je potentiële kopers

ging om in gesprek te gaan en te zorgen

in de avonduren moeten volgen’, lacht

kunt vertellen over de mogelijkheden

dat zowel verkoper en koper aan het

ze. Maar waar een wil is, is een weg.

die een huis biedt. Soms moet er het

einde van het verhaal gelukkig zijn met

‘Na het behalen van het examen, moest

nodige opgeknapt worden, soms willen

de keuze. Tenslotte is het kopen van een

ik een vaktest bij de Kamer van Koop-

kopers kamers aanpassen of ruimtes

woning de grootste uitgave die je ooit in

handel afleggen. Dan moet je alles van

aanbouwen. Ik kan ze precies vertel-

je leven doet. Net zoals ook het verko-

een meterkast tot een boerderij kunnen

len wat allemaal mogelijk is zowel met

pen van een woning, waar je altijd met

taxeren…’ Na dit behaald te hebben,

betrekking tot de constructie, als in

immens veel plezier hebt gewoond, een

werd ze beëdigd door de Rechtbank in

relatie tot bijvoorbeeld de beschermde

flinke stap is.’ Dit tot een goed einde

Zwolle. Het zou voor de hand liggend

status van panden.’ Meuleman Make-

brengen is voor haar de kers op de (ver-

zijn geweest als zij in het makelaarskan-

laardij is gespecialiseerd in de aan- en

jaardags)taart.

toor van haar vader ging werken. Maar

verkoop van woningen en is tevens in te

hij vond dat zij het vak beter elders kon

schakelen voor taxaties. Ook kun je bij

leren. Dat deed ze zeventien jaar lang in

deze makelaar terecht voor het huren

verschillende steden en bij verschillende

of verhuren van een woning. Inmiddels

makelaarskantoren in Kampen.

heeft ze een riante portefeuille opge-

Meuleman Makelaardij www.meulemanmakelaardij.nl

Wat we niet weten van Maaike: ‘Volgens mij ben ik een open boek!’

Liefde voor het vak

geïnspireerd door mensen

Brenda

Siebrand-Koper

bouwd, zowel in de binnenstad, als in

Eigen koers

de omliggende wijken. ‘Ons makelaars-

In 2006 vond ze het tijd worden voor

kantoor wordt zeer hoog gewaardeerd

haar eigen avontuur. ‘Ik wilde een eigen

met een dikke 9,3 op Funda’, vertelt ze

kantoor in Kampen; mijn hart achterna.

trots. In de motivering van haar klanten

Het makelen wilde ik doen op een wijze

valt vaak het woord ‘passie’. ‘Ik denk

die voor mij goed voelde. Op een ma-

dat dat de kracht is van ons kantoor. We

nier zoals ik ook graag geholpen wilde

hebben hart voor de zaak. Het is meer

worden.’ Inmiddels bestaat het kan-

dan werk. Wij gaan echt tot het uiterste

toor uit vijf medewerkers, waarvan drie

voor onze klanten. Alles om iemand het

makelaars en twee binnendienst-mede-

perfecte ‘droomhuis’ te bezorgen. En

werkers. Op 23 november bestond haar

voor onze opdrachtgevers gaan we voor

makelaarskantoor in haar stad Kampen

de beste voorwaarden en de beste prijs

vijftien jaar. ‘Dit is het mooiste vak van

om de woning te verkopen.’

de wereld.’

ADVIESBUREAU AGRARISCHE ZAKEN EN MILIEU VAN DER WEERD

Ing. Arnita v.d. Weerd - Koldewee Priorstraat 9, 8268 XN IJsselmuiden Tel. 06 274 842 87

www.aamw.nl


december 2021 pagina 14

Bedrijf en omgeving schoner en veiliger? Doe mee aan de challenge

Vorige maand organiseerde citymarketingorganisatie Kampen Partners in samen-

Opdracht:

Immers, als het ’s avonds donker is en

werking met onder meer de ICK en de Gemeente Kampen een veilig ondernemen

• Controleer of het pand aan de buitenzij-

er brandt op dat moment geen licht in

challenge. Met 20 minuten per dag gingen de deelnemende ondernemers met elkaar

de donkere plaatsen heeft, noteer die en

een pand, weet een inbreker dat er nie-

aan de slag met hun bedrijfsomgeving: 20 werkdagen tips, inspiratie en opdrachten.

geef dit door aan je collega die verlich-

mand aanwezig is. Met een eenvoudige

De opdrachten moesten er voor zorgen dat hun bedrijf en daarmee hun bedrijfsom-

ting aan kan brengen. Om het positief

tijdschakelaar op je binnenverlichting

geving (of het nu RW50, Haatlanden of de zaak aan huis is) schoner, heler en veiliger

te houden: selecteer ook minstens één

en bewegingssensoren op je buitenver-

wordt. Tijdens de challenge beoordelen ondernemers het bedrijf van hun collega.

goed verlichte plek en maak hiervan een

lichting kun je dit voorkomen.

foto. Stuur die mee naar je collega met

bijbehorende complimenten.

TIP: struikrover preventie

Op verzoek van De Brug heeft Kampen

OPDRACHT 1: zet inbrekers in het licht!

Partners een tweetal opdrachten be-

Criminelen zijn altijd actief, maar

schikbaar gesteld voor alle lezers, zodat

tijdens de donkere dagen gaan ze wel

Toelichting:

Inbrekers slaan graag toe zonder dat

zij ook aan de slag kunnen met hun

aanzienlijk vaker op pad. En daar is

• Inbrekers zijn in de wintermaanden

toevallige voorbijgangers hen kunnen

bedrijf.

eenvoudig iets aan te doen.

het meest actief in de vooravond.

zien. Kijk daarom eens kritisch naar je

• Alleen verlichting is niet genoeg.

Van der Sluis en Holland Metaal gaan samen verder Kampen/IJsselmuiden – Van der Sluis Constructie uit Kampen gaat verder met Hol land Metaal uit IJsselmuiden. Met ingang van 1 november worden de werkzaamheden samen voortgezet. Holland Metaal komt onder de vlag van Van der Sluis Constructie. Het is een mooie stap richting de

locatie in IJsselmuiden. Wim Holtland

toekomst voor beide partijen. “Met de

blijft betrokken in de rol van adviseur.

overname van Holland Metaal zorgen we

De bestaande relaties worden gerespec-

voor continuïteit voor onze bedrijven en

teerd en beide partijen kijken uit naar

creëren we kansen voor de toekomst. Wij

een optimale samenwerking.

kijken uit naar de gezamenlijke voortzetting’’ aldus Arend van der Kamp, be-

Van der Sluis Constructie is gespeci-

drijfsleider bij Van der Sluis Constructie.

aliseerd in het ontwerpen, fabriceren

Wim Holtland, eigenaar Holland Metaal,

en monteren van diverse constructies

vult aan “We waren op zoek naar een

op het gebied van nieuwbouw, renova-

gezonde en betrouwbare partij voor het

tie en transformatie, on-off shore en

voortzetten van onze werkzaamheden

energietransitie. Van der Sluis Con-

en met behoud van onze medewerkers.

structie maakt deel uit van Van der Sluis

In Van der Sluis Constructie hebben we

Technische Bedrijven. Holland Metaal is

de juiste partner gevonden, waarmee we

toeleverancier voor plaatwerkproducten

ook nieuwe mogelijkheden bieden voor

en metaalconstructies, met name voor

onze relaties.”

de branche weg- en waterbouw.

Holland Metaal blijft voorlopig de werkzaamheden verrichten vanuit de huidige

Foto: Eigen foto Onderschrift: v.l.n.r. René van der Sluis, directeur Van der Sluis Technisch Bedrijven en Wim Holtland, eigenaar Holland Metaal.


december 2021 pagina 15 vingeroefening dan thuis. Viel het mee of tegen?

Toelichting: • Bij inbraak bedraagt de schade al gauw duizenden of tienduizenden euro’s. Denk hierbij niet alleen aan de gesto-

Hybride werken:

Veel bedrijven in de Randstad zijn om

Thuiswerken blijft volgens bijna de helft van de bedrijven een blijvend fenomeen. Foto: Unsplash.

len goederen, maar ook aan braakschade en gestolen (digitale) documenten. Ook emotioneel kan inbraak een grote impact hebben op betrokkenen. Bijna 40% van de ondernemers krijgt met inbraak te maken. Genoeg reden om eens te kijken naar inbraakpreventie dus. • De inbreker is vaak een amateur / gelegenheidsdief (80%) getriggerd doordat de gelegenheid zich voordoet. Bijvoorbeeld een duur apparaat achter een zwakke deur of een openstaand raam met een container eronder kan een werknemer of passant in de ver-

Bedrijven moeten nog steeds erg wennen aan hybride werken maar het merendeel

leiding brengen in te breken.

is om, vooral in de Randstad. Bijna de helft (47%) denkt dat hybride werken een

• Sluit ramen en deuren dus goed af.

blijvend fenomeen is. Dit gaat met name over de grotere bedrijven (vanaf 50 werkza-

Deze tip ligt erg voor de hand, maar

me personen). Relatief veel bedrijven in Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland en

hoe vaak trek je niet de deur achter je

Zuid-Holland denken dat hybride werken blijvend is. Dit in tegenstelling tot Drenthe,

dicht zonder deze op slot te draaien.

Zeeland en Friesland. Dit meldt KVK op basis van de zojuist verschenen Conjunc-

Een inbreker is echter sneller binnen

tuurenquête Nederland.

dan je denkt. Draai je deur dus altijd op slot, ook als je maar even weggaat,

Sectoren hybride werken

woord. Dit betreft dan vooral de grotere

en doe je ramen dicht.

Hybride werken, een combinatie van

bedrijven (45% van de bedrijven met 100

thuiswerken, op kantoor of elders,

of meer werkzame personen ). Relatief

TIP: Hou een sleutellijst bij

is niet voor alle bedrijven een optie.

weinig kleinere bedrijven zeggen het

Door met gecertificeerde sleutels te

Veel bedrijven in de horeca, landbouw,

hybride werken te gaan stimuleren (19%

werken en ontvangers een sleutel-

vervoer/opslag en overige dienstverle-

van de bedrijven met 5 tot 20 werkzame

contract te laten tekenen behoud je

ning kunnen alleen op locatie werken.

personen).

de controle over wie er toegang tot je

Dat geldt ook voor relatief veel kleinere

Ruim een kwart (27%) van de bedrij-

pand heeft. Geef ook instructies over

bedrijven. Bij bijna de helft (45%) van

ven geeft aan hybride werken niet te

het sleutelgebruik. Zorg dat degene die

de bedrijven met 5 tot 20 werkzame

gaan stimuleren. Dit komt relatief vaak

afsluit ook weet wat er afgesloten moet

personen is hybride werken geen optie.

voor in de sectoren Delfstoffenwinning,

worden. Maak hiervoor bijvoorbeeld een

Hetzelfde geldt voor een derde (34%)

Cultuur/Sport/Recreatie, Bouwnijverheid

afsluitplan.

van de bedrijven met 20 tot 50 werkza-

en Industrie.

me personen.

De Conjunctuurenquête Nederland is

eigen pand. Zijn er plekken waar het

De Brug wenst alle ondernemers

zicht slecht is, zoals een raam met een

een veilig nieuw jaar!

een samenwerking tussen CBS, KVK,

Stimuleren

het Economisch Instituut voor de

grote struik ervoor of een niet verlichte

Een fors aantal van de ondervraagde

Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

achterdeur?

bedrijven (47%) denkt dat hybride wer-

De gegevens voor dit onderzoek zijn in

ken blijvend is. Dit zijn vooral bedrijven

oktober 2021 verzameld door middel van

Opdracht 2: Openbare orde & criminaliteit Opdracht: check deuren en ramen

werkzaam in Informatie en communi-

een steekproef onder bedrijven met 5 of

catie (83%), Specialistische zakelijke

meer werkzame personen.

Controleer het bedrijfspand aan het

onroerend goed (70%). In het onderzoek

Meer informatie over Hybride werken:

begin of einde van de dag en controleer

is ook aan de bedrijven gevraagd of ze

Hybride werken: duidelijkheid is door-

of alles (ramen, deuren en kasten)

hybride werken zullen gaan stimuleren.

slaggevend (kvk.nl)

juist is afgesloten. Ben je vandaag

Een derde (31%) van de ondervraagde

niet op kantoor? Doe dit bij wijze van

bedrijven heeft hierop positief geant-

diensten (72%), en Verhuur en handel in

Succesvolle Summit Duurzaamheid in Logistiek in Regio Zwolle Deze maand vond de landelijke Summit ‘Duurzaamheid in Logistiek’ plaats bij de Stadsgehoorzaal in Kampen. Voor dit congres zijn wetenschappers, koplopers en experts van de overheid bij elkaar gekomen om in gesprek te gaan over de landelijke uitdagingen en de bijdragen die de logistieke sector levert in de transitie naar een circulaire economie. De dag startte met een plenaire

in Regio Zwolle met eigen ogen te

opening door dagvoorzitter Anne-

aanschouwen.

marie Brüning en Jeroen van den Ende namens hosting partner Port

De Summit werd georganiseerd door

of Zwolle. Vervolgens ging men op

Vakmedianet en mede mogelijk

het podium van het theater uiteen in

gemaakt door Port of Zwolle, Port of

paneldiscussies over retourlogistiek en

Logistics Overijssel, Oost NL, Regio

circulaire economie. Renzo Akkerman,

Zwolle en Congresregio Zwolle. Gede-

Associate Professor WUR Universiteit

puteerde Bert Boerman van provincie

van Wageningen deelde zijn visie op

Overijssel erkent dat er behoefte is

duurzaamheid in logistiek. De Summit

aan duurzame innovatie in de logis-

werd afgesloten met een boottocht

tieke sector: “Samen moeten we werk

Regio Zwolle. Om deze transitie met el-

voeren. Deze Summit heeft weer een

door de haven van Kampen en om-

maken van het verder verduurzamen

kaar mogelijk te maken moeten we met

positieve bijdrage geleverd in deze

geving om duurzame havenlogistiek

en circulair maken van de logistiek in

elkaar in gesprek en de juiste discussie

transitie.”


december 2021 pagina 16

Kennispoort gidst startup uit Kampen naar het gewenste startkapitaal en een kansrijk netwerk

Tekst en fotografie: Theo Smits KAMPEN - Happyslider uit Kampen is klaar om de wereld te gaan veroveren. De

dee van Nederland”.’

is er dan ook van overtuigd dat deze

startup uit Kampen heeft een unieke tool ontwikkeld waarmee je als organisatie snel,

Startkapitaal via Regio Zwolle Incubator

tool wereldwijd een succes kan worden.

eenvoudig en precies de beleving van klanten, gasten of medewerkers meet, zodat de

Deze prijs uit de reiswereld vormt een

‘Vanzelfsprekend wil ik met Happyslider

dienstverlening verder kan worden verbeterd.

mooi bruggetje naar de reis die voor

graag de wereld veroveren, maar laten

Dennis en Happyslider in 2019 begint.

we in eerste instantie met Nederland

In zijn zoektocht naar startkapitaal klopt

ongeacht de leeftijd van de ontvanger

‘Zoals gezegd hadden we een idee voor

beginnen. Zoals gezegd hebben we al

medeoprichter Dennis Hendriksen al in

of de taal die hij spreekt. Het werkt als

een product waar we 100 procent in

een paar nationale opdrachtgevers, maar

de opstartfase aan bij Kennispoort Regio

volgt: een gast, klant of medewerker

geloofden. Maar om de tool daadwer-

we willen ook graag in contact komen

Zwolle. Met succes. Nu, zo’n twee jaar

scant een QR-code of klikt op een linkje

kelijk door dure programmeurs te laten

met interessante partijen in Regio Zwol-

later, is het product doorontwikkeld en

naar Happyslider en ziet vervolgens op

bouwen, was er een startkapitaal nodig.

le. Hierbij merk ik meer en meer dat het

wil Dennis de tool met volle kracht in de

zijn mobieltje of desktop het poppetje

Daarom klopte ik bij Kennispoort aan en

succes van een product mede afhangt

markt lanceren, te beginnen met Neder-

Bløy (zie afbeelding). Bløy stelt enkele

zo kwam ik in contact met innovatie-

van wie je kent. Ik ervaar persoonlijk

land. ‘Het is heel waardevol dat Kennis-

vragen over een specifiek onderwerp die

adviseur Lyanne Flikkenschild. Zij wees

dat organisaties vandaag de dag niet

poort ons actief in contact brengt met

de ontvanger op basis van 110 ver-

me op het bestaan van Regio Zwolle

meer reageren op een “koud telefoontje”

ondernemers, overheid en onderwijs.’

schillende emoties kan beantwoorden.

Incubator.’

of een “koude e-mail”. Daarom deed

‘Als je als ondernemer een nieuw

Hierdoor vinden mensen het leuk om aan

product ontwikkelt, ga je iets anders

het onderzoek mee te doen, waardoor

Een goede kans van slagen

beroep op Kennispoort met de vraag of

doen dan anderen. Je steekt je nek uit

de respons veel hoger is, vaak tot wel

Regio Zwolle Incubator verstrekt tegen

Happyslider geïntroduceerd kon worden

omdat je ergens in gelooft’, aldus Dennis

300% in vergelijking met gebruikelij-

aantrekkelijke rentetarieven leningen

in het netwerk van de organisatie.’

Hendriksen (46 jaar). Dennis is medeo-

ke klantonderzoeken. Bovendien biedt

tussen de €15.000,- en €165.000,- aan

prichter van Happyslider uit Kampen en

Happyslider de ontvanger veel meer

innovatieve ondernemers zoals Dennis.

Actieve ondersteuning

hij begint zijn verhaal met de metafoor

antwoordopties dan onderzoeken waarbij

‘Met een beetje hulp van Lyanne pre-

Zo komt Dennis in contact met

van een reis. ‘Ik zie ondernemen als

je alleen met “eens”, “oneens” of “geen

senteerde ik ons bedrijfsplan met succes

MKB-adviseur Bart Jeurnink. ‘Het is su-

een “bumpy road” vol obstakels. De reis

mening” kunt antwoorden.’

aan het fonds en zo kregen we een

per om te zien hoe Bart meedenkt over

naar het einddoel is allesbehalve veilig.

Eenvoudig de dienstverlening verbeteren

lening. Met dit geld konden we de bouw

partijen die interesse kunnen hebben

Het zit vaker tegen dan mee en je moet

Een ander voordeel van Happyslider is

van de tool betalen en de juridische

in Happyslider en onze tool. Weke-

op veel momenten lef tonen en volhou-

dat deze tool direct inzicht geeft in de

randzaken dichttimmeren. Wat ik naast

lijks stuurt hij een mailtje met opties

den. Dan is het fijn als je onderweg af en

kwaliteit van de dienstverlening, aldus

de lening mooi vond aan Regio Zwolle

en inmiddels zijn de eerste contacten

toe een ervaren gids tegenkomt die zijn

Dennis. ‘Stel, jouw organisatie verhuurt

Incubator, was de kritische houding van

gelegd met organisaties uit het veld van

kennis met je deelt en je wijst op plek-

vakantiehuisjes in Griekenland en via

het bestuur. Deze mensen zijn door de

overheid, onderwijs en ondernemers.

ken waar zich kansen en mogelijkheden

Happyslider ontdek je dat de gasten

wol geverfd en zitten echt op de inhoud.

Daarnaast deelt ook Bart zijn kritische

voordoen. Kennispoort is zo’n gids.’

van huisje 339 om een bepaalde reden

Dus toen we daadwerkelijk een lening

blik en denkt hij mee over oplossingen,

niet helemaal tevreden zijn. Dan kan je

kregen, wist ik dat onze tool een goede

kansen en mogelijkheden. Dat zijn goe-

De kracht van Happyslider

als bedrijf direct reageren en handelen.

kans van slagen had.’

de gesprekken waar Happyslider alleen

Voordat we bij de ontmoeting met die

En natuurlijk kan je de uitkomsten van

Introductie bij een kansrijk netwerk

maar sterker van wordt. Zowel Lyanne

gids aankomen, gaan we even een stapje

een onderzoek ook analyseren over de

Inmiddels is de tool helemaal klaar

als Bart zijn ervaren en betrokken gid-

terug. Want wat is dat innovatieve pro-

langere termijn, zodat je trends ont-

en kan hij maatwerk leveren aan elke

sen die ons bedrijf regelmatig kosteloos

duct waarmee Dennis aan deze reis be-

dekt en daarop in kunt springen. Voor

mogelijke organisatie. Sterker nog, op

verder helpen tijdens onze reis naar

gon? ‘Happyslider is een slimme, unieke

organisaties is deze kennis op het gebied

het gebied van real time klantonder-

succes. Ik kan je verzekeren dat deze

tool waarmee organisaties snel, eenvou-

van klantbeleving goud waard. Niet voor

zoek weten grote namen als PostNL,

hulp heel welkom is voor een startup als

dig en precies de beleving van klanten,

niets werd Happyslider in januari 2020

LeasePlan, Greetz en Unigarant de weg

Happyslider.’

gasten of medewerkers kunnen meten,

door de ANVR verkozen tot “Beste Reisi-

naar Happyslider al te vinden. Dennis

ik enkele weken geleden opnieuw een


december 2021 pagina 17

Bedrijfsverzamelgebouw De Kogge biedt inspirerend onderdak aan ondernemers

Column: Veilig werken aan de keukentafel Mijn keukentafel heeft een upgrade

door Alex de Jong

gekregen: mijn vrouw en ik schuiven

KAMPEN – Jarenlang werd er aan de

hier niet alleen aan om te eten, maar

Dieselstraat gesport en gezweet. Maar

sinds kort ook weer om te werken. Het

Van Dijk Fitnesscentrum is - helaas - niet

thuiskantoor is volop in bedrijf.

meer. Plaatselijke ondernemers Falko Lodewijk en Ferdi Leusink wisten vrijwel

Wilde jij deze lockdown beginnen

meteen wat de nieuwe bestemming moest

met een nieuw beeldscherm?

worden. Ze besloten het pand om te

Of met een Playstation 5 om

turnen tot een Bedrijfsverzamelgebouw

de kinderen bezig te houden?

voor kleine zelfstandigen. ‘Bedrijfsverza-

Dan moest je de Mediamarkt

melgebouw De Kogge, dat vanaf 1 januari

waarschijnlijk even overslaan. Het

2022 gaat starten, biedt een onderne-

bedrijf werd getroffen door een

mende en inspirerende omgeving voor

cyberaanval. De winkels bleven

ondernemers die het thuiswerken zijn

open, maar je kon niet afhalen

ontgroeid’, zo stellen de twee. catering’, vertelt Falko, die de hoop uit-

andere ondernemers in gesprek te gaan.

Ferdi zag het pand pas onlangs voor

spreekt dat een cateraar hier wil neer-

‘De eenpitter die vanuit huis werkt, mist

het eerst ‘en dat is hem ook wel aan te

strijken. Niet alleen voor de lunch van

vaak het contact met andere onderne-

zien’, grapt Falko. Op hun zoektocht

de aanstaande huurders, maar ook voor

mers’, zo weten Ferdi en Falko. ‘Juist

naar een ruimte waar de snelgroeiende

alle andere bedrijven en werknemers

onderling contact inspireert en je krijgt

bedrijven Dickhof Bedrijfswageninrich-

op het industrieterrein. ‘Ik denk dat er

hele andere gesprekken dan ‘heb je nu

ting en Dickhof Autohopper een plekje

zeker bestaansrecht voor een cateraar in

alweer de vaatwasser niet uitgeruimd?’,

konden krijgen, kwamen ze al snel het

dit pand is.’ Bovendien leent het ruime

zo grappen ze. ‘De mogelijkheden om

leegstaande pand van Van Dijk aan de

middendeel van het gebouw, ooit de

hier kantoorruimte te huren, zijn legio.

Dieselstraat tegen. ‘Een prachtlocatie’,

kantine van Van Dijk Fitnesscentrum,

Eén, twee of drie dagen per week; een

zo stellen de mannen. Het pand biedt

zich prima voor deze horecafunctie.

kantoortje voor één dag, of meteen een

een aantal grote zalen, een nog grotere

‘Mensen hoeven niet per se hun broodje

contract voor vijf jaar; het maakt niet uit’,

ontmoetingsruimte in het midden - met

to go te kopen, maar kunnen hier ook

merken de twee op. ‘Zolang het hier maar

kantine-faciliteiten, én herbergt diverse

even lekker zitten; even genieten, even

gaat bruisen van de ondernemerslust’,

kleine kantoorunits langs de linkerzijde

weg uit de eigen werkomgeving…’

vindt Ferdi. Falko: ‘En natuurlijk hebben

van de ruime entreehal. ‘Zeer ge-

we hier op vrijdagmiddag de gezelligste

en retourneren. Daarnaast liepen online bestellingen vertraging op. Inmiddels wordt gemiddeld elke dag een organisatie door een cyberaanval getroffen. Iedereen kan zo’n aanval veroorzaken. Ook jij dus, zeker als je vanuit huis werkt. Security is daar vaak minder goed geregeld. En ben je druk omdat je met het hele gezin in quarantaine zit, dan klik je in alle snelheid zomaar op die gevaarlijke link. Gelukkig bestaat er een eenvoudige

vrijmibo van Kampen!’

manier om je thuiswerkplek te

middels al verhuurd. Voor de andere zeven

Het pand is van alle gemakken voor-

365, dan beschik je over alle

Samen op koers

ruimtes zoeken we nog huurders’, vertel-

zien, heeft een eigen alarminstallatie en

‘Niet alleen biedt het pand ruimte aan

len de twee ondernemers, die verwachten

de eigen ruimte is door de huurders, via

onze eigen bedrijfsactiviteiten, ook is

dat er ruime belangstelling voor hun aan-

een uitgekiend toegangssysteem, 24/7

er volop ruimte en potentie voor kleine

bod zal zijn, want ‘er is volop vraag naar

te bereiken. Ook beschikt iedere ruimte

zelfstandigen, die naar een kantoor-

betaalbare kantoorruimte’. Veel hoeft een

over een eigen nutsmeter. ‘Overdag is er

ruimte buitenshuis zoeken’, stelt Falko.

eigen plek, buitenshuis, voor een kleine

van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s

Betaalbaar, goed bereikbaar, volop par-

zelfstandige of voor een klein kantoor met

middags iemand van ons aanwezig; als

keerplaatsen, én met meerdere onder-

twee of drie medewerkers niet te kosten,

aanspreekpunt, maar bijvoorbeeld ook om

nemers onder één dak, zodat er ook naar

zo benadrukken de twee. Volgens Falko

pakketjes aan te nemen, zodat een bezor-

hartenlust kan worden gespard en ge-

beginnen de huurprijzen voor een eigen

ger nooit voor een ‘dichte deur’ staat.’ De

netwerkt. Ferdi Leusink hoefde niet lang

- afsluitbaar - kantoor al vanaf honderd

kleinere, raamloze kantoorunits worden

na te denken over een naam, zo vertelt

euro per maand.

de komende tijd allemaal voorzien van

hij. ‘Bedrijfsverzamelgebouw De Kogge,

‘Ook zijn er plannen om in de reste-

een raam. ‘Huurders kunnen zelf hun

want die naam past bij een dergelijk ini-

rende grote ruimte van circa 53 vier-

ruimte van eigen afwerking en kleuren

tiatief in Kampen’, vindt hij. Ook kwam

kante meter diverse flexwerkplekken te

voorzien, maar wij kunnen en willen dat

hij ‘supersnel’ met de ondertitel: ‘Samen

realiseren, zodat ondernemers die zo nu

natuurlijk ook wel voor hen regelen.’ Ook

op koers’. ‘Want ik ben ervan overtuigd

en dan een dagje elders kantoor willen

dienen de huurders zelf voor meubilair

dat meerdere ondernemers in hetzelfde

houden, dat hier kunnen vinden.’ Niet

te zorgen. Voor de flexplekken zijn de

verzamelgebouw elkaar gaan verster-

alleen biedt hen dat de mogelijkheid om,

mannen nog op zoek naar goed en prettig

ken, samen projecten gaan oppakken en

zonder afleiding van de beslommeringen

werkbaar meubilair, zodat daar een com-

elkaar zullen gaan inspireren.’

binnen het gezin, eens een dag flink

plete werkplek voor een dag kan worden

‘Het pand telt een tiental aparte kan-

door te werken, ook biedt het de on-

gehuurd. Meer weten? Bel Falko op 06-

toorunits en een grote ruimte voor

dernemer de mogelijkheid om juist met

34618450 of Ferdi op 06-18033948.

schikt voor kleine zelfstandigen of voor

Eigen kantoor of flexplek

dienstverleners met twee, drie man.’

‘Drie van de vier grootste units zijn in-

beschermen. Gebruik je Microsoft benodigde veiligheidstools. Denk aan multifactor authentication, een mailchecker en automatische updates. Bovendien staan alle gegevens en documenten in de cloud, waardoor je verzekerd bent van een betrouwbare back-up. Heb je alles goed geregeld, dan is het tijd om te kijken naar andere dingen. Leuke gadgets bijvoorbeeld, zoals een powercube of oplaadbare muismat. Bij de Mediamarkt zijn bestellingen nog steeds niet af te halen. Laten bezorgen kan wel. Heel coronaproof, maar of de Mediamarkt er blij mee is…? Goed blijven opletten dus de komende periode. Werk ze!

Ondernemersverenigingen blij dat Kampen afziet van OZB-verhogingen KAMPEN - De gezamenlijke regionale ondernemersverenigingen VNO NCW en MKB

Kolk en VNO NCW Regio Zwolle voorzitter

Nederland Regio Zwolle zijn verheugd te lezen dat de gemeenteraad in Kampen afziet

Laurens de Lange zijn blij met deze stap.

van de doorvoering van de geplande 8% OZB Verhoging voor niet-woningen.

Zij hopen dat dit bedrijven stimuleert te investeren in duurzame circulaire busi-

Het amendement hiertoe is gisteravond

erkentelijk voor dit amendement. On-

nessmodellen. Bovendien is het van groot

ingediend door de ChristenUnie samen

danks de florerende economie staat bij

belang dat Kampen een aantrekkelijke

met mede ondertekenaars VVD, CDA,

veel bedrijven de winstgevendheid om

vestigingsstad blijft voor ondernemers.

SGP en Gemeentebelang Kampen. MKB

uiteenlopende redenen onder druk. Deze

Dit zorgt, naast werkgelegenheid, ook

Nederland Regio Zwolle en VNO-NCW

winstgevendheid is van groot belang voor

voor budgetten voor het lokale vereni-

Regio Zwolle maken zich al langere tijd

bedrijven om te kunnen investeren in

gingsleven. Dat maakt dat de mooie eve-

zorgen over de oplopende lastendruk

nieuwe businessmodellen, om zich zo aan

nementen in de stad financieel rendabel

voor ondernemers in de Regio Zwolle, en

te kunnen passen aan de veranderende

blijven” aldus Frans van der Kolk.

Kampen sprong hier met de geplande OZB

wereld” aldus Jelle Weever, voorzitter

verhoging slecht uit.

MKB Nederland Regio Zwolle.

“We zijn de politieke partijen zeer

Ook lokaal ambassadeur Frans van der

Korné Spaan, Systra ICT korne@systra.nl


Voor uw zakelijke kostuum gaat u naar

U heeft al een 2-delig Carl Gross kostuum

vanaf........................................€

399,

00

Nieuwe collectie is binnen

inclusief: • overhemd naar keuze • stropdas • sokken

RM Fashion Geerstraat 27 • Kampen • (038) 332 67 43 • rmfashion.nl

WELKOM SERVICE, VERHUUR EN

VERKOOP

mechanisatie

natuurbouw

winkel Tuin & Park

rijplatenverhuur

038 331 1908

info@gemarnatuurbouw.nl

Grafhorsterweg 83C, Grafhorst


december 2021 pagina 19

Biermuseum aan Voorstraat 20 biedt verrukkelijke Middeleeuwse bieren

Foto: Henk Boudewijns

Door Alex de Jong KAMPEN - Het is het eerste stenen huis van Kampen. Middeleeuws. Uit de tijd van de Hanze, dus van rond 1400-1500. Het onderkomen van handelaar, burgemeester én bierbrouwer Henrick Aeltsz en zijn omvangrijke gezin. Nu is het een biermuseum en een bijzonder sfeervol proeflokaal. Een plek waar het gerstenat, naar authentiek Middeleeuws recept, rijkelijk vloeit. Voorstraat 20, in het Museum Huys der Kunsten. Het enige echte Biermuseum van Kampen. Een ideale plek om met collega’s, vrienden en liefhebbers te genieten van een bijzonder biertje met geheime ingrediënten. Vriend en vijand zijn het erover eens:

Kampen bracht aan het licht dat Henrick

het Huys der Kunsten, met inpandig het

Aeltsz, een steenrijke Patriciër, het pand

Biermuseum mét proeflokaal, is een bij-

liet bouwen en er zelf van 1440 tot 1480

zondere plek. Twintig jaar geleden gered

- in de gloriedagen van Kampen en de

van de sloophamer, nu een pand dat

Hanze – met zijn gezin moet hebben ge-

steeds meer schatten uit de Middeleeu-

woond.’ Koggeschepen brachten de man

wen tentoonstelt. Zoals twee bijzondere

rijkdom en aanzien. Henrick werd in die

bieren; Kamper Trots en Kamper Vreugd;

tijd verkozen tot één van de burgemees-

king het er unaniem over eens: het bier

proeverij. Ook kom je het een en ander

ongefilterd en ongepasteuriseerd bier

ters van Kampen (destijds waren er meer

van deze dames was net zo tongstrelend

over de geschiedenis van Kampen en dit

met nagisting op de fles. ‘Volgens ken-

tegelijk). Hij was als vooraanstaande

als dat hun eigen verschijning een lust

pand te weten. Een proeverij kost slechts

ners ongelooflijk lekkere speciaalbieren’,

burgervader bij machte vergunningen te

voor het oog was.

8,50 per persoon, ‘maar is na een uur niet

weet Elise van Heck, directeur van beide

verstrekken. Natuurlijk vergat de man

musea. ‘Bovendien brouwen we onze

daarbij zichzelf niet. Dus beschikte hij

Kamper Trots is een goudgeel bier met

gezelschap gerust nog een (aantal) extra

bieren naar authentiek Middeleeuws

ook over een vergunning om zelf bier te

een heerlijk hoparoma en een subtiele

biertje(s) bestellen, zodat een ieder kan

recept, en ook daarmee zijn we uniek.’

brouwen.

kruidige smaak. Naar een recept van

genieten van de eigen favoriete smaak’,

Henrick Aeltsz, met als ‘geheim’ ingre-

stelt de museumdirecteur. Ook bestaat

De twee bijzondere Middeleeuwse bieren

ten einde, hoor’. ‘Aansluitend kun je als

zijn speciaal ontwikkeld en gebrouwen

In de Middeleeuwen veranderde het

diënt goudsbloem; een speciaal biertje

de mogelijkheid om biertjes op fles te

in de kleinschalige en ambachtelijke

brouwen van bier van een huiselij-

met 5,5% alcohol. Kamper Vreugd, een

kopen, speciaal voor thuis. Elise, tot slot:

brouwerij Hettinga, in opdracht van

ke aangelegenheid, voorbehouden aan

amberkleurig bier, heeft door de toevoe-

‘Diverse bedrijven hebben voor een per-

Stadsbrouwerij Kampen. ‘Iedere bier-

vrouwen, in een ambacht met grotere

ging van vlierbloesem een zacht-zoete,

soneelsuitje onze proeverij al geboekt, of

liefhebber in Kampen en ver daarbuiten

hoeveelheden bestemd voor consumptie.

volle smaak met een licht-kruidige ‘bite’

onze bieren al besteld voor in de kerst-

wil ze gedronken hebben en komt ervoor

Noodzakelijk, want normaal ‘drinkwa-

gekregen. Het werd ontwikkeld door

pakketten van dit jaar. Maar natuurlijk

terug’, klinkt het stellig.

ter’ maakte mensen ziek. Om de dorst

Gese en Johanna, twee fiere welgestelde

hopen we ook al die andere mensen nog te

te lessen, dronk men daarom vooral

jongedames. Zij bouwden het bierimpe-

mogen ontvangen!’

Slecht drinkwater

wijn (voor de rijken) of bier (voor de

rium van de Kamper burgervader Aeltsz

Volgens historische archiefstukken zou

arme bevolking). Als burgemeester en

verder uit. ‘Kamper Vreugd is zoals de

De bieren zijn ook te bestellen via

het pand aan de Voorstraat van Kampen,

vergunningverlener, kende Henrick

zussen Gese en Johanna: een zoet uiter-

www.stadsbrouwerijkampen.nl (in de

op steenworp afstand van de IJsselka-

Aeltsz zichzelf het recht toe om op grote

lijk, maar met pit!’ Bier met een smaak

gemeente Kampen wordt uw bier, bij

de, het eerste ‘steenen’ langhuis uit de

schaal bier te brouwen. ‘Ons pand aan de

die - met een knipoog naar de onvol-

een aankoopbedrag vanaf 30 euro, gratis

13e/14e eeuw zijn geweest. ‘Het pand

Voorstraat is daarmee één van de oudste

prezen boezems van beide dames - al in

thuisbezorgd).

heeft muren van ruim een meter dik!’,

brouwerijen van de stad Kampen’, aldus

de Middeleeuwen werd omschreven als

vertelt Elise. Het was het pakhuis én

Elise.

‘vol en rond’. Als we de verhalen mogen geloven, natuurlijk.

woonhuis van een rijke koopman. Dat laatste bleek vooral ook uit de vele ar-

Bijzondere bieren

cheologische vondsten ter plekke. ‘Hier

Henrick Aeltsz werd een begenadigd

Proeverij en kerstpakketten

moest wel een rijke koopman hebben

bierbrouwer, daarbij geholpen door zijn

Een bierproeverij duurt een uur en is een

gewoond. Eentje die ook een lokaal

kleindochters Gese en Johanna Winter.

leuke manier om kennis te maken met

biertje brouwde.’ Zorgvuldig en lang-

Een gouden greep, zo bleek. Want al in de

het Middeleeuwse Kampen. Niet alleen

durig onderzoek in het Stadsarchief van

Middeleeuwen was de mannelijke bevol-

geniet je dan van een tongstrelende

Samenwerking Ichthus College en Broshuis voor baan in techniek “Werken in de techniek is een écht

warm te maken voor dit mooie vak”,

vak en de praktijk zit te springen om

vertelt Jaap Huisman, operationeel

nieuwe professionals. Iets wat je bij de

directeur van Broshuis B.V. “Vaak wordt

bron moet aanpakken”, aldus Clemens

dit vertaald naar het zelf werven van

Rekveldt (ICK) en Arjen Kloosterman

nieuwe medewerkers, maar dat is in dit

(Broshuis B.V.). “Als je leerlingen in

geval zeker niet zo. In samenwerking

het voortgezet onderwijs enthousiast

met STO (Sterk Techniek Onderwijs)

kan maken voor de techniek en kan

geven we dit maatschappelijke

laten zien wat voor mooie toekomst

probleem aandacht. En we hopen dat

je tegemoet gaat, heb je de eerste slag

meer bedrijven dit voorbeeld volgen.

te pakken”. Dit gaat gebeuren met

De leerlingen kunnen bij ons komen

de zogeheten Broshuis leerlijn. Een

kijken hoe het er in de praktijk aan toe

samenwerking tussen school en bedrijf

gaat en dit bij het Ichthus College zelf

in de praktijk die elkaar versterken. Op

in praktijk brengen. Hopelijk gaan ze

29 oktober werd een Broshuis oplegger

hierdoor hun vervolg opleiding in de

overhandigd aan het Ichthus College.

techniek doorzetten.”

Deze oplegger kunnen leerlingen zelf in elkaar zetten, alsof ze in de fabriek van Broshuis aan de slag zijn. Op deze Foto: Maarten van Gemert KAMPEN - Het Ichthus College Kampen (ICK) en trailerbouwer Broshuis B.V. slaan

manier wordt de praktijk werkelijkheid en kunnen de leerlingen ervaren hoe het is om een vakman te zijn.

hun handen in één om een groot maatschappelijk probleem tegen te gaan. Er is een groot tekort aan technische vakmensen en daarom gaan beide partijen samenwerken.

“We vinden het als toonaangevend

Doelstelling van deze samenwerking is om leerlingen te enthousiasmeren voor een

bedrijf onze maatschappelijke

baan in de techniek.

verantwoordelijkheid om deze leerlingen


Iets te vieren

Bij At Sea

Een bedrijfsjubileum, jaarafsluiting of personeelsfeest. Een verjaardag, 25-jarig huwelijk, bruiloft of babyshower. Bijzondere momenten wil je ook in deze tijd op een bijzondere manier vieren!

Culinair genieten? Ben je met je gezin, vrienden of met een grote groep? Onze prachtige locatie aan het water geeft een ontspannen gevoel tijdens jullie bezoek. Kom gerust langs en laat je culinair verrassen. • • • •

Partijen op 1,5 meter afstand Keuze uit verschillende buffetten Grote parkeerplaats en aanlegsteiger Overnachten in een safaritent

Glamping At Sea Ruisende boomtoppen, het glinsterende meer en zeilbootjes die spelen met de wind. Beter kun je niet wakker worden, toch? Bij At Sea overnacht je in een compleet gemeubileerde safaritent aan het water. Ideaal voor watersporters, strandliefhebbers en wandelaars. De safaritenten beschikken over een sfeervolle zithoek, zes slaapplekken en een keuken met servies, waterkoker, gasfornuis en koelkast. Geen zin om te koken? Schuif dan aan in ons restaurant en proef van het lekkers dat de chefkok je serveert. Vanuit de tent loop je zo naar het privéstrand of de aanlegsteiger waar je met een sloep het meer op kunt! Rondom de camping kun je prachtig fietsen en wandelen. www.atsea-restaurant.nl

Te doen bij At Sea • • • • •

Restaurant en terras aan het water Caravan en Camperplekken Escape room Sloep huren Speeltuin

Ontsnap jij uit de escape room:

DE COLLECTIE VAN

Dr. Bahrenheit ?

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Drontermeerdijk 13 8251 PV Dronten

T (0321) 31 66 47 E info@atsea-restaurant.nl W www.atsea-restaurant.nl

At Sea Dronten Atsearestaurant


december 2021 pagina 21

Kampen hoopt op verkooprecord cadeaubonnen

Pepijn Keijser in zijn HEMA vestiging aan de Oudestraat in Kampen • FotoTennekes

Waardering

Record omzet

KAMPEN - Ook in Kampen is de teleurstelling over het grote aantal corona-

Veel werkgevers gebruiken Kampen

De afgelopen jaren werden de meeste

besmettingen van de laatste tijd groot. Om binnenstadsondernemers te steunen,

Kado om hun medewerkers rond de

bonnen ingeleverd bij winkels als HEMA

wordt daarom vanaf nu extra ingezet op de online verkoop van Kampen Kado

feestdagen te waarderen. Ook jonge

Kampen, Intertoys en Chocolaterie De

waardebonnen. Rond de vorige coronagolf is zo voor meer dan € 50.000,- aan omzet

mantelzorgers en andere vrijwilligers

Swaen. “Maar daarnaast zijn er talloze

voor de binnenstad gerealiseerd. Stichting Kampen Partners verwacht, dat dit jaar

kregen in het verleden zulke cadeau-

andere zaken waar je ook terecht kunt”,

nog meer Kampen Kado bonnen worden verkocht.

bonnen als dank voor hun inzet. Nu

vertelt Roeland Tameling: “Bijvoorbeeld

thuiswerken weer de norm is, verwacht

bij Erf-1, MacHelp, Slagerij Norg,

Kampen Kado

ieder wat wils. Bovendien stimuleer je

Tameling dat met name bedrijven en or-

Van Dijk Bikes en de Yogastudio in

Citymarketeer Roeland Tameling vertelt

de economie van de Kamper binnen-

ganisaties in Kampen grotere aantallen

de Groenestraat om maar eens wat te

graag over de cadeaubon met de naam

stad en draag je bij aan het succes van

bonnen bij Kampen Partners via e-mail

noemen.” De verkoop van Kampen Kado

‘Kampen Kado': “Die bon is te besteden

onze hartelijke Hanzestad. Dus koop

zullen bestellen: “onze website www.

bonnen gaat volgens hem dit jaar ‘door

bij heel veel winkels en horeca in de

die bonnen bij Boekhandel Bos of bestel

kampenkado.nl is daarom weer helemaal

het dak’. Het volledige overzicht met

stad en gemeente Kampen. Dit bete-

grotere aantallen via administratie@

bijgewerkt. De site krijgt binnenkort

ongeveer 70 deelnemers staat op

kent een ruim aanbod aan cadeaus en

kampenpartners.nl, daarmee help je

ook een facelift, want online kijken en

www.kampenkado.nl.

huishoudelijke artikelen, kleding, sie-

echt!”

bonnen bestellen neemt enorm toe. Wij willen daar optimaal op inspelen.”

raden, restaurants en horeca: dus voor

Steeds meer leefstijl coaches schrijven zich in bij KVK Leefstijl coaches (ook bekend als life coach) schieten als paddenstoelen uit de grond. Het aantal mensen dat zich als leefstijl coach heeft ingeschreven bij KVK groeit met de jaren. Van 478 op 1 januari 2013 naar 5.071 op 1 november 2021. Een leefstijl coach begeleidt mensen in het bereiken van (persoonlijke) doelen. Waar je bij andere branches vaak nog

coaching wordt het steeds lastiger om

dipjes waarneemt of korte stagnaties, is

de juiste professionele coach te vinden

dat bij deze branche niet zo. Vanaf 2013

omdat coach geen beschermd beroep is.

is er dus alleen een groei waarneembaar

Dit geldt ook voor de term leefstijlcoach.

zonder dipjes. Hieruit is te concluderen

Goed om je in ieder geval te verdiepen in

dat het erg populair is en er vraag naar

de achtergrond, genoten coachopleiding

is.

en certificering van je coach.”

NOBCO, Nederlandse orde van beroepscoaches

Regionale pieken

Ook de Nederlandse Orde van Beroeps-

paalde regio’s. Zo waren er in Delft/

coaches, de grootste organisatie van be-

Westland nog 5 leefstijl coaches in 2013.

roepscoaches in Nederland ziet de laatste

Nu zijn het er 76. Dat is een stijging van

jaren een grote stijging in het aantal

485%. Dat geldt ook voor Zeeland. Hier

baar in Utrecht. Van 72 in 2013 naar 489

veel anders namelijk 1513 coaches is man

aangesloten professionele coaches. Op

begonnen er 5 in 2013 en zijn er 83 leef-

in 2021.

en 3391 coaches is vrouw. Dat is dus 31%

1 november 2013 waren er 1936 coaches

stijl coaches. Een stijging van 538%.

De pieken zijn waarneembaar in be-

aangesloten en op 1 november dit jaar

om 69%.

Onderverdeling

Waar de gemiddelde leeftijd van de

was dit opgelopen tot 4821. Een stijging

Randstad

Onder de leefstijl coaches is ook dui-

leefstijl coaches in 2013 bij zowel de

van ongeveer 250%.

De meeste leefstijl coaches bevinden zich

delijk een verschil te zien in verdeling

mannen als vrouwen 43 jaar is, is dat

Bestuurslid Miriam Oude Wolbers over

in de randstad namelijk in Amsterdam

tussen man en vrouw. Op 1 januari 2013

anno 2021 anders. Voor de mannen is

de toename, “Ook wij zien dat zowel

en Utrecht. In Amsterdam waren er in

waren 159 coaches man en 274 coaches

dat verlaagd naar 38 jaar en de vrouwen

de vraag als het aanbod van coaches

2013 nog 76 leefstijl coaches. Nu zijn het

vrouw. Dat is dus 37% om 63%. Op 1

naar 42 jaar.

sterkt toeneemt. Voor de afnemers van

er 499. Deze grootte is ook waarneem-

november 2021 is de verhouding niet


HAARSCHERP DRUKWERK

Milieubewust en haarscherp drukwerk

Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1112 AT Diemen Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude +31 20 3980808

r o t a t i e d r u k

Media

Rotatiedruk

Verspreiding

rotatiedruk@rodi.nl www.rodirotatiedruk.nl


december 2021 pagina 23

Kansen voor data én samenwerking in mkb:

Windesheim en HAN versterken concurrentiekracht in regio door inzet van data Uit Microsoft-onderzoek van een aantal jaren terug bleek dat mkb’ers die hun beslissingen baseren op uitkomsten van big data bijna tweemaal zo vaak positiever zijn over hun financiële toekomst dan mkb-bedrijven die hier niet op vertrouwen. Maar Nederlandse mkb’ers vertrouwen daarbij minder op data en datatechnologie dan veel van hun Europese collega’s, zo stelde hetzelfde onderzoek. “Veel mkb’ers in Nederland laten dus flinke kansen met data liggen”, constateert lector Supply Chain Finance Michiel Steeman van hogeschool Windesheim. De hogescholen bundelen daarom hun kracht én kennis in de SPRONG-onderzoeksgroep Kansen met Data om zo de concurrentiekracht in de regio te vergroten. De onderzoeksgroep haalde een 8-jarige

runnen van je onderneming”, zo vult

subsidie binnen, met als doel de positie

zijn collega-lector Dennis Moeke van de

van het mkb in Gelderland, Overijssel

HAN hem aan: “Bedrijven zijn zich niet

en Flevoland te versterken door kansen

altijd bewust van wat deze ontwikke-

met data te zien, herkennen én te grij-

ling voor hen betekent. Daar waar het

pen. Windesheim, de HAN en meerdere

bewustzijn wel aanwezig is of de nood-

kennis-, talent- en businesspartners

zaak wordt gevoeld om te veranderen,

werken hierin samen. Via SPRONG-sub-

is helaas niet altijd relevante kennis en

sidies stimuleert Regieorgaan SIA zo’n

expertise aanwezig. En juist in dit (ken-

samenwerking tussen onderzoeksgroe-

nis)gat willen wij als SPRONG-groep

pen van hogescholen die de potentie

springen, met hulp en ondersteuning.”

hebben om binnen 8 jaar uit te groeien

Lector Michiel Steeman op aftrap van Kansen met Data.

tot een krachtige SPRONG-groep. Zo’n

Regio- en data driven

groep bestaat naast de hogescholen uit

En vooral het mkb, dat niet zoals mul-

en universiteiten én meerdere (kennis)

een onderdeel dat bedoeld is als een

een samenwerking met allerlei praktijk-

tinationals een leger aan data-analisten

instellingen.

kraamkamer of incubator voor spin-offs

partners, met als doel dat deze synergie

in huis heeft, heeft behoefte aan hand-

van kennis bijdraagt aan oplossingen

vatten en best practices. “Want ontwik-

Brug tussen innovatie en praktijk

voor actuele vraagstukken. Om het

kelingen op dit vlak gaan razendsnel”,

Daarbij ligt de focus op praktijkgericht

mkb te helpen met digitaliserings- en

onderstreept de lector van Windesheim:

onderzoek naar innovatie van goede-

Samenwerkings- en datakansen

datavraagstukken delen het lectoraat

“Via learning community’s en living

ren-, geld- en datastromen, waarbij

Op 2 november vond de aftrap plaats.

Supply Chain Finance van hogeschool

labs willen we die ontwikkelingen toe-

de groep een brug slaat tussen onder-

Een aftrap die gaat bijdragen aan het

Windesheim en het lectoraat Logistiek &

gankelijker maken voor instellingen en

zoek en werkveld, ondersteuning biedt

toepassen van datatechnologie in prak-

Allianties van de HAN in een gezamen-

bedrijven, met name het mkb. Het doel

bij de implementatie of vermarkting

tijkorganisaties en die het mkb helpt

lijke onderzoeksgroep hun kennis en

is een duurzame verbinding te creëren

van producten en/of diensten op basis

bij uitdagingen om (meer) economische

kunde met diverse (kennis)partners, het

tussen onderwijs, overheid en bedrijfsle-

van al deze innovaties (via regionale

waarde te creëren met data. Uitdagin-

onderwijs én de praktijk.

ven rondom het thema data science, ter

kennisclusters) én het slechten van een

gen die genoemd werden: onvoldoende

versterking van innovatie- en concur-

kenniskloof tussen bedrijfskundigen (in

bewustwording, het ontbreken van

Hoe big is big?

rentiekracht van het mkb op zo’n wijze

spe) en dataspecialisten, met speciale

juiste expertise, gebrek aan leiderschap

“Als je het over big data hebt, kunnen

dat het mkb in de regio ons inzet als hét

aandacht voor het (middelbaar en hoger)

en visie, beperkte investeringskracht

mkb’ers nog wat huiverig reageren”,

verlengstuk van hun innovatiecapaci-

beroepsonderwijs. De SPRONG-groep

en te weinig vertrouwen in kwaliteit en

zo meent Windesheimlector Michiel

teit.” De onderzoekers bouwen daarom

wil dit doen door zich te richten op de

consistentie. “Met deze onderzoeks-

Steeman. “Iets te grote schoenen om te

samen aan een ecosysteem, waarin

thema’s: datapraktijkkennis, oftewel

groep willen we met deze vraagstukken

vullen of zoals je in het Engels zegt ‘big

onderwijs, de overheid, maatschappe-

kennisontwikkeling via innovatie door

aan de slag als verlengstuk van hun

shoes (or data) to fill’. Mkb’ers denken

lijke organisaties en het bedrijfsleven

onderzoek; datacompetentie, dat zich

innovatiecapaciteit. We creëren hiermee

snel aan het verzamelen en beheren van

elkaar gemakkelijk vinden op het gebied

richt op een leven lang leren en een

kansen voor data, samenwerking én

gigantische datavolumes en peperdure

van datavraagstukken. Onder meer door

aanbod voor professionals; datatalent,

kennisdeling”, aldus Michiel Steeman

analysetools.” Kortom, te groot voor

samen te gaan werken met de andere

met een focus op onderwijsinnovatie

van Windesheim.

relatief kleinere ondernemingen. “Toch

lectoraten binnen de twee hogescho-

binnen hogescholen én het inrichten van

kun je ook niet achterblijven, gezien het

len, gemeentes en de drie provincies,

data science-leerpaden van student tot

belang van die data voor het succesvol

binnen- en buitenlandse hogescholen

professional; en tot slot data business,

en andere nieuwe economische activi-

KVK: veel ondernemers iets positiever, ook groep met structurele problemen

teiten.

onderneming, eenzelfde groep zegt geen of weinig controle te voelen over het bedrijf. Ondernemers melden ook persoonlijke impact van de situatie. 15% maakt zich zorgen over het bedrijf,

Over het algemeen kijken ondernemers met iets meer vertrouwen naar de toe-

op de tien ondernemers er financieel

ook 15% ervaart stress of emotionele

komst dan vorig jaar aan het begin van de zomer. Maar er is ook een groep van 10

minder goed voor. Zij hebben vaker

klachten, bijvoorbeeld slapeloosheid.

tot 15 procent die grote en structurele problemen ervaart, en daar ook persoon-

moeite om maandelijkse kosten te

lijk onder lijdt. Dit blijkt uit het KVK-onderzoek ‘Ondernemen in 2021’.

betalen en hebben te maken met

“De crisis is duidelijk nog niet voorbij”,

betaalachterstanden. De coronacrisis

stelt Gijsen. “Het is zaak om oog te

Het onderzoek is gedaan onder een

ik per dag krijg, is met tientallen

speelt hierin een grote rol; twee op de

houden voor deze groep ondernemers in

representatieve groep van bijna 2.000

toegenomen sinds de afkondiging van

drie ondernemers met schulden geven

zwaar weer. Mensen die ik spreek staan

ondernemers en is het vervolg op

de nieuwe maatregelen. Mensen die ik

aan dat deze grotendeels of volledig door

soms aan de rand van de afgrond.”

het KVK-onderzoek ‘Ondernemen

spreek zijn regelmatig emotioneel.”

de coronacrisis komen. In bijvoorbeeld de horeca is de situatie nijpender, een

Ondernemers die een luisterend oor en

juni. Kanttekening is dat de vragen

Een aantal sectoren springt eruit:

derde van de ondernemers in die sector

een goed advies willen, kunnen altijd

zijn beantwoord voorafgaand aan

horeca, evenementenbranche

heeft betaalachterstanden of schulden

contact opnemen met het Coronaloket

de recent afgekondigde nieuwe

en de recreatiebranche. Van alle

en kan minder vaak de maandelijkse

van KVK, te bereiken onder nummer

coronamaatregelen. “We verwachten

ondernemers geeft 85% de situatie

rekeningen betalen. Het merendeel wijdt

0800-2117. KVK kan ook doorverwijzen

dat het aantal ondernemers in de

van het bedrijf een voldoende (6 of

deze betaalachterstanden of schulden

naar andere organisaties met specifieke

problemen nu toeneemt”, zegt

hoger), maar de overige groep, zo’n 1

aan de coronacrisis.

kennis om ondernemers verder te

KVK-adviseur Gé Gijsen. Hij spreekt

op de 6 ondernemers, geeft een 5 of

dagelijks ondernemers die het moeilijk

lager.

Een op de vijf ondernemers heeft het

hebben. “Het aantal telefoontjes dat

Over de hele linie staat zo’n één

gevoel er alleen voor te staan met de

in tijden van corona’ van vorig jaar

ondersteunen en op weg te helpen.


Berg Makelaardij

Specialist in bedrijfsonroerend goed Burg. van Engelenweg 52b, IJsselmuiden Tel. (038) 333 56 20 info@bergmakelaardij.nl

PRINSENSTRAAT 45 Kampen

Bed onroerenrdijfs verkopeng?oed Vraag naar de mogelijkhe den!

TE HUUR

PRACHTIG KANTOORPAND CENTRAAL GELEGEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN KAMPEN. Het kantoorpand beschikt over diverse, goed onderhouden, kantooren vergaderruimtes, magazijn, toilet, pantry en een buitenplaats. Het geheel is voorzien van gas, water en elektra.

Oppervlakte: ca. 232 m2 Bouwjaar: 1899

Huurprijs

€ 2.085,- per maand excl. BTW

GILDESTRAAT 20

TE KOOP

Kampen

Koopsom: 199.000,- k.k Te huur representatieve Kantoorruimte! Oppervlakte

Parkeren

Aanvaarding

ca. 245 m2

Parkeervakken aan de voorzijde en aan de zijkant

in overleg

Entree aan de voorzijde met toegang tot tochtportaal met meterkast. Vervolgens portaal met toegang tot toilet en aan beide zijden kantoorruimten. Het is voorzien van grote open ruimte /kantoorplein en separate kantoorruimten. Tevens is het geheel voorzien van keuken met toegang tot grote voorraadkast/opslag. Het geheel is voorzien van grotendeels vloerbedekking, laminaatvloer, systeemplafond, te openen ramen en voorzien van handmatig te bedienen rolluiken. Aan de zijkant van het pand is tevens een magazijn aanwezig welke toegankelijk is middels een separate een openslaande deur. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.

WWW.BERGMAKELAARDIJ.NL


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.