a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

GEMEENTEPAGINA NIEUWE CORONAVIRUS COVID-19

DINSDAG 24 MAART T/M MAANDAG 30 MAART 2020

12 maart 2020

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland Wat moet je doen? Heb je geen klachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan geldt de volgende extra maatregel:

Vermijd grote groepen (meer dan 100 personen).

Werk thuis als het kan.

Blijf thuis.

Beperk (sociale) contacten.

Vergeet niet:

Zeewoldevoorelkaar: zeker in tijden van Corona!

Gaat u niet meer naar buiten vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken? Maakt u zich zorgen over eenzaamheid onder kwetsbare mensen? Het vrijwilligersplatform van Zeewolde ‘Zeewoldevoorelkaar’ wil graag helpen. Heeft u tijd over en wilt u anderen helpen om deze coronatijd door te komen? Maak dan een gratis account aan op www.zeewoldevoorelkaar. nl of bel met Welzijn Zeewolde (036-5224655). Kunt u hulp gebruiken? Geef dat dan aan bij Zeewoldevoorelkaar of bel met Welzijn Zeewolde. Er zijn veel vrijwilligers in Zeewolde die graag iets voor u betekenen! U kunt op werkdagen tussen 10.00-16.00 uur contact maken via 036 5224655 of vraag hulp aan via de website www.zeewoldevoorelkaar.nl.

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Zeewolde. Telefoon: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur, (036) 5229522. Openingstijden publiekscentrum: maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur. Afspraken met burgemeester of wethouder via bestuurssecretariaat@zeewolde.nl. I: www.zeewolde.nl E: info@zeewolde.nl 06 32453245 Ook op social media

Inrichting openbare ruimte Gouwzee De nieuwbouw in het centrum vordert en daarmee ook de inrichting van de openbare ruimte daar omheen. Op de tekening kunt u zien hoe het tweede deel van de Gouwzee eruit komt te zien. Hierbij zijn het parkeerterrein aan de Gouwzee (fase 2), het nieuwe parkeerterrein

langs de Horsterweg, en de openbare ruimte langs de Horsterweg vanaf de Kerkstraat tot aan de rotonde Zuiderzeeweg ingericht. Wilt u de tekening wat beter bekijken, dan kan dat op de website www.zeewoldenieuwbouw.nl (kijk bij plannen en daarna bij centrum). ontwerp

Inrichtingsplan Gouwzee fase 2 6 maart 2020 schaal 1:500 formaat A3

Was je handen regelmatig.

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Schud geen handen.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Tijdelijke inrichting Nader uit te werken

Ondergrondse afvalcontainers Nader uit te werken

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel naar 0800-1351

Het RIVM adviseert de overheid bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus. N W O Z

Huisvuil maakt ingezameld textiel onbruikbaar En dan is de dag daar… Na jaren neem je afscheid van je favoriete jurk of overhemd. Je hebt er feest in gevierd en tranen mee gedroogd. Maar het is klaar. Je jurk is verwassen en het overhemd is versleten op de ellebogen. Tijd om het in de textielbak te gooien zodat er nog iets nieuws van gemaakt kan worden. Gètver! De kattenbak. De textielcontainer wordt geleegd en de vracht met alle zakken wordt afgeleverd bij het sorteercentrum. De zakken worden opengescheurd om gesorteerd te worden. Maar dan… Bah! Er zit gewoon een zak met huisvuil tussen het textiel! De koffieprut druipt over jouw kleding en inhoud van de kattenbak vermengt zich met de textiel. Ontzettend smerig voor de

Laadpalen elektrische auto's (4 plekken) Grote zwerfkei als hoekbeschermer

Grote zwerfkei als hoekbeschermer

mensen die het textiel sorteren natuurlijk. En ook zonde; deze vracht moet worden afgekeurd en verbrand. Textiel dat zo is vervuild kan helaas niet meer worden gerecycled. Een roemloos einde voor jouw favoriete jurk helaas. Alleen schoon en droog textiel Daarom: gooi alleen schoon en droog textiel in de container. Ander afval zorgt voor vervuiling waardoor textiel niet meer opnieuw gedragen kan worden, of tot isolatiemateriaal of garens verwerkt kan worden. En, zorg dat jouw textiel in ieder geval goed verpakt in een zak zit. Als iemand dan vieze spullen in de textielcontainer gooit komt het in ieder geval niet op jouw kleding.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Neem eerst contact met ons op voordat u langs komt Neem voor uw bezoek contact op met het Publiekscentrum via 036-522 9522. Het Publiekscentrum is van maandag tot en met vrijdag alleen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. U blijft welkom op het gemeentehuis voor zaken die niet kunnen wachten én spoed hebben.

Dit zijn: – aangifte van geboorte en overlijden – aanvragen of ophalen van een paspoort of identiteitskaart, als uw document verlopen is en u nu een nieuwe nodig heeft. – aanvragen of ophalen van een rijbewijs, als u nu een nieuwe nodig heeft.

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Contact opnemen met het Publiekscentrum kan natuurlijk ook.

Aanvragen Omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning(en)

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:

LOCATIE

OMSCHRIJVING

ACTIVITEIT*

DATUM ONTVANGST

DOSSIERNUMMER

LOCATIE

OMSCHRIJVING

ACTIVITEIT*

Diverse locaties buitengebied

parkwegen, kraanopstelplaatsen, opslagplaatsen en tijdelijke bouwwegen

2

12-03-2020

20Z0001005

Pluvierenweg 9 341

recreatiewoning

1

Speenkruid 23

gevelwijziging

1

11-03-2020

20Z0001007

Tweespan/Wagonette

bedrijfspand, inritten

1,9

13-03-2020

20Z0001022

Fabricageweg 10, 12

hekwerken

1

13-03-2020

20Z0001028

Fabricageweg 10, 12

fietsenstallingen (2)

1

13-03-2020

20Z0001030

Postkoets 25

silo-opstelling

1

13-03-2020

20Z0001040

Walvisch ongen.

woning

1

18-03-2020

20Z0001116

DATUM ONTVANGST

DOSSIERNUMMER

13-03-2020

20Z0000512

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Contact opnemen met het Publiekscentrum kan natuurlijk ook. * Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken


GEMEENTEPAGINA

DINSDAG 24 MAART T/M MAANDAG 30 MAART 2020

Woonvisie Zeewolde 2020-2025

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning gemeente Zeewolde De burgemeester maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is aangevraagd: NAAM EVENEMENT

DATUM

LOCATIE

4th & 5th International Suydersee BBQ Contest

van 4 september 2020 tot 6 september 2020

Evenemententerrein, Horsterweg

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomen over de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuwe woonvisie voor de gemeente is opgesteld. De woonvisie bevindt zich in de fase waarin inspraak mogelijk is. Het concept is tot stand gekomen na gesprekken met verschillende partijen. De woonvisie volgt op Woonvisie 20152019 en geldt in beginsel ook weer voor een periode van vijf jaar. Ter inzage Vanaf dinsdag 24 maart 2020 ligt de concept

woonvisie gedurende 6 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis van Zeewolde en is ook in te zien via www.zeewolde.nl/bekendmakingen Inspraakreactie Tijdens de inzagetermijn tot en met 4 mei 2020 kan iedereen een inspraakreactie naar voren brengen. Dat kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Indicatie maximale subsidieplafonds 2021

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit maatwerkvoorschriften Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde maken bekend dat zij op verzoek maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben opgelegd voor: LOCATIE

OMSCHRIJVING

AANVRAGER

VERZENDDATUM

Sterappellaan 6 in Zeewolde

Indirecte lozingen vanaf de agrarische wasplaats

‘t Fort Fruit M.J. Roelofs v.o.f.

18-03-2020

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2020-002836

In de collegevergadering van 17 maart jl. heeft het college van B&W de maximale subsidieplafonds 2021 die vallen onder de Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012 vastgesteld. De subsidiebudgetten 2021 zullen als volgt geïndexeerd worden: 1. Voor organisaties met personeel en waarvoor cao’s leidend zijn bij de salariëring passen wij een combinatie-index toe met een vaste loon-prijsverhouding van 75% verwachte Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers en 25% verwachte Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) zoals opgenomen in de ‘Meicirculaire betreffende jaar -2’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken c.a. De budgetten worden geïndexeerd met 1,8%. Dit is de som van 75% verwachte index beloning werknemers (1,9%) en 25% verwachte index netto materieel (1,5%);

2. Voor vrijwilligersorganisaties zonder personeel passen wij de indexering toe gebaseerd op de verwachte Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) zoals opgenomen in de ‘Meicirculaire betreffende jaar -2’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken c.a. De budgetten worden geïndexeerd met 1,5%. Voor de wijze van indexeren wordt, net als in voorgaande jaren, aangesloten bij de Meicirculaire. Reden hiervoor is dat de indexcijfers transparant, herleidbaar en eenduidig zijn. Bij de subsidievaststelling vindt geen verrekening plaats tussen de bij de subsidieverlening berekende prijsindexering met de werkelijke prijsindex van het jaar waarop de subsidievaststelling plaatsvindt.

Profile for BrugMedia B.V.

Gemeentepagina week 13-2020  

Gemeentepagina week 13-2020

Gemeentepagina week 13-2020  

Gemeentepagina week 13-2020

Profile for brugmedia
Advertisement