{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

GEMEENTEPAGINA

DINSDAG 11 FEBRUARI T/M MAANDAG 17 FEBRUARI 2020

Tips om je voor te bereiden op een (langdurige) stroomstoring De afgelopen weken hebben we in Zeewolde maar liefst 2 keer te maken gehad met een stroomstoring. Stel je voor dat een stroomstoring langer duurt dan een dag. Wat moet je dan doen? Wees goed voorbereid op een stroomstoring en lees de tips hieronder.

Tips ter voorbereiding • Zorg dat je een powerbank hebt die opgeladen is, zodat je je mobiel ermee kunt opladen. • Haal waxinelichtjes of kaarsen, een aansteker en een zaklamp in huis. • Een radio op batterijen in huis is handig; luister naar de calamiteitenzender Omroep Flevoland op 89,8 Mhz • Zorg dat je een voorraad medicijnen in huis hebt die je op een koele plaats bewaart • Zorg voor een noodpakket. Denk hierbij aan drinkwater, voedsel wat zonder extra bereiding eetbaar is en persoonlijke hygiëne

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Zeewolde. Telefoon: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur, (036) 5229522. Openingstijden publiekscentrum: maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur. Afspraken met burgemeester of wethouder via bestuurssecretariaat@zeewolde.nl. I: www.zeewolde.nl E: info@zeewolde.nl 06 32453245 Ook op social media

WERK IN UITVOERING PLAATS

UITVOERING

WERKZAAMHEDEN

Parkeerplaats Gouwzee (tussen de nieuwbouw)

6 februari t/m 20 maart 2020

Reconstructie parkeerplaats. Het verkeer kan geen gebruik maken van de parkeerplaats.

Parkeerplaats Vossebes (achter de Schuilhof)

17 februari t/m 13 maart

Reconstructie parkeerplaats. Het verkeer kan hinder ondervinden van de werkzaamheden.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Contact opnemen met het Publiekscentrum kan natuurlijk ook.

Aanvragen Omgevingsvergunning

Wet milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit: Burgemeester en wethouders van Zeewolde maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor:

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen: LOCATIE

OMSCHRIJVING

ACTIVITEIT*

DATUM ONTVANGST

DOSSIERNUMMER

LOCATIE

OMSCHRIJVING

Eekhoornbos 29

dakkapel

1

31-01-2020

20Z0000351

Ooievaarsweg 10

De Hoop 37

schuur, veranda

1

02-02-2020

20Z0000370

Het aanpassen van de faciliteiten aan de activiteiten door Syngenta Seeds B.V.

Tulpeiland

borden

1

31-01-2020

20Z0000375

Bosruiterweg 25-15

tuinhuis

1

03-02-2020

20Z0000382

Verleende omgevingsvergunning(en)

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de publiekscentrum in het gemeentehuis van Zeewolde.

Gemeente Zeewolde – Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend: LOCATIE

OMSCHRIJVING

ACTIVITEIT*

DATUM BESLUIT

DOSSIERNUMMER

Marsweg 28

verbouwen bedrijfspand tot woongebouw

1,3

31-01-2020

19Z0002863

Helling 14

carport

1

03-02-2020

19Z0004021

Ooievaarsweg 10

bedrijfshal

1

04-02-2020

19Z0004002

Pluvierenweg 9 229

recreatiewoning

1

04-02-2020

20Z0000111

Beukenhof 22

vergroten woning

1,3

05-02-2020

19Z0004067

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Contact opnemen met het publiekscentrum kan natuurlijk ook. * Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning gemeente Zeewolde De burgemeester maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is aangevraagd: NAAM EVENEMENT

DATUM

LOCATIE

Opening Vrijetijdspark

10 april 2020

Kluunpad

Regionale Veteranendag 2020

20 juni 2020

centrum Zeewolde, Raadhuisplein, Havenkade, kop van de Rede, Gelderseweg, strand

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomen over de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

Adres: Groenewoudseweg ongenummerd Betreft: Het realiseren van een tijdelijk zonnepark met bijbehorende en recreatieve bouwwerken

Op 23 augustus 2019 is er een aanvraag omgevingsvergunning binnengekomen voor een tijdelijk zonnepark met bijbehorende en recreatieve bouwwerken aan de Groenewoudseweg. Burgemeester en wethouders van Zeewolde maken bekend dat ze van plan zijn om de ontwerpvergunning te verlenen met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. Deze vergunning wordt verleend op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo. Er is ook een besluit genomen dat hiervoor geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. De aanvraag omgevingsvergunning heeft dossiernummer 19Z0002868. U kunt de stukken vanaf 12 februari 2020 tot en met 24 maart 2020 inzien bij het Publiekscentrum Gemeente Zeewolde in het gemeentehuis, tijdens de openingstijden. Gezien de omvang van de aanvraag is deze met de overige relevante stukken uitsluitend bij het publiekscentrum in te zien. Zienswijze indienen binnen zes weken Bent u belanghebbende en het niet eens met het hierboven genoemde besluit? Dan kunt u binnen zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Deze termijn gaat in op 12 februari 2020. De zienswijze kunt

u indienen bij burgemeester en wethouders. In de zienswijze moet u aangeven op welke onderdelen van de ontwerpvergunnning de zienswijze betrekking heeft. Ook moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. Een voorwaarde om later beroep te kunnen instellen is dat u belanghebbende bent en dat u tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning heeft ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Bij het ontwerpbesluit ligt in dit geval het besluit van de gemeenteraad tot afgifte van een ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen ook ter inzage. Eenieder kan schriftelijk aan de gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken tegen dat raadsbesluit, binnen dezelfde periode als hierboven genoemd. Mondeling kan dat op dezelfde wijze als hiervoor is omschreven. Wie is belanghebbende? Als u een zienswijze wilt indienen moet u op grond van de wet belanghebbende zijn. Dit houdt in ieder geval in dat u een rechtstreeks eigen belang bij het besluit moet hebben. In dit geval gaat het dus om de omgevingsvergunning. Belanghebbende bent u bijvoorbeeld als u vanuit de woning zicht hebt op en/of woont in de nabijheid van de locatie waarover de vergunning gaat. Als u geen belanghebbende bent bestaat de kans dat uw bezwaar niet-ontvankelijk is. In dat geval wordt het bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld.


GEMEENTEPAGINA

DINSDAG 11 FEBRUARI T/M MAANDAG 17 FEBRUARI 2020

Ontwerp Uitwerkingsplan Zeewolde - Bergkwartier Hoog fase 2 Vanaf woensdag 12 februari 2020 ligt het ontwerp Uitwerkingsplan Zeewolde - Bergkwartier Hoog fase 2 gedurende 6 weken ter inzage. Dit uitwerkingsplan voorziet in een planologische regeling voor de ontwikkeling van 141 grondge-

bonden woningen en 51 appartementen mogelijk in fase 2 van het wijkdeel Bergkwartier Hoog. Informatie over inzage(termijn) en reageren vindt u via www.zeewolde.nl/bekendmakingen

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, ter hoogte van appartementencomplex Rederhorn. De parkeerplaats ter hoogte van appartementencomplex Rederhorn is aangewezen als vaste gehandicaptenparkeerplaats door het aanbrengen van bord E6 met als onderbord

het kenteken van de vergunninghouder en het aanbrengen van een witte markering rondom het parkeervak.

Profile for BrugMedia B.V.

Gemeentenieuws week 7-2020  

Gemeentenieuws week 7-2020

Gemeentenieuws week 7-2020  

Gemeentenieuws week 7-2020

Profile for brugmedia
Advertisement