Page 1

Mo‘olelo Mana Kū‘oko‘a Ha‘ule Lau 2009 Kumu Keahi

Hina-i-keahi a me Hina-i-kawai No Hilo, Hawai„i „o Hinaikeahi a me Hinaikawai, a he mau wāhine kupua lāua. No Hali„a „o Hinaikeahi ke kaikua„ana. „O Hinaikawai nō kona muli no Pu„uhonu mai. I ke kaikua„ana ka mana e hana i nā mea kūpaianaha me ke ahi, a i ke kaikaina ho„i me ka wai. Ua māhele „ia ko lāua mau „āina a me ko lāua mau kānaka e ko lāua makuahine, e Hina. I ka hiki „ana mai o kekahi wī weliweli ma luna o ka „āina, ua nui ka uē o kānaka i ka pōloli. Ua nui nō ho„i nā keiki li„ili„i i make i ka nele o ka makuahine i ka waiū. Nānā mai nei „o Hinaikeahi i kona po„e kānaka, a ua hū a„e nei ke aloha iā lākou, no laila „o ia i hea mai ai iā lākou e „ākoakoa aku i kona alo. Kauoha aku nei „o ia i nā kāne e ahonui a e hele i ke kuahiwi i ka lapulapu wahie, a i ka muliwai i pōhaku imu. A i ke āhua „ana o kēia mau mea, e hana i imu „ena„ena nui. Kāhāhā ka na„au o kanaka i ke kauoha „ia i imu, „oiai „a„ohe mea „ai e ho„omo„a aku ai. No ke aloha nō i ke ali„i, hana kunukunu „ole I ka mākaukau „ana o ka imu, hele ka„apuni a„e nei „o Hinaikeahi, a „ōlelo iho nei, “Ma „ane„i ka „uala, ke kalo, ka uhi, „īlio, pua„a, i„a, hāpu„u, a me ka moa!” Pau nō kāna „ōlelo „ana, ho„i aku nei „o ia i waena o ka imu, a hea maila i kānaka e uhi iā ia i ka lepo. Uē a„e nei kānaka, “ ‘A‘ole! ‘A‘ole! ” „Ōlelo mai nei „o Hinaikeahi, “E o‘u mau kānaka, mai uē ‘oukou! E uhi mai i ka lepo ma luna o‘u, a e hele a‘e au i nā kūpuna akua o kākou i ola no kākou. E nānā ‘oukou i ke kolu o ka lā, a ‘ike ‘oukou i ke ao e kau pono ana ma luna o ka imu nei. I kū he wāhine me ke ‘ano ‘oli‘oli ke nānā aku, hu‘e ‘ia ka imu. E uhi mai ia‘u!” Me ka hopohopo nō ua kanu aku ai nā kānaka i ke ali„i aloha o lākou. I ke kolu o ka lā ua „ike „ia he ao, kohu kino wāhine, ma luna pono a ka imu, „o ko lākou hu„e nō ia i ka imu. „A„ohe i loa„a aku „o Hinaikeahi e moe mai ana, akā „o nā mea „ai wale nō āna i helu ai: „o ka uhi, ke kalo, ka i„a a pēlā wale aku. Pau nō kā lākou wehewehe „ana, „ike „ia „o Hinaikeahi e ho„i mai ana mai kahakai mai, ua „ohu„ohu i ka lei limu kala. Me ka „āwīwī loa i ku„i „ia ai ka „ai, a noho lākou a pau e pā„ina. Iā lākou e „ai ana, ha„i mai „o Hinaikeahi i kona hele „ana i nā kūpuna ahi e aloha mai iā lākou. A i ka piha „ana o kāna imu i ka „ai, ua hele „o ia i ka „au„au kai me Hina„ōpūhalako„a. E like nō me ke „ano ma„a mau o kānaka, „o ka wala„au, ua „ohi„ohi aku nei ko Hinaikeahi mau kānaka i ko Hinaikawai i ka „ono maoli o nā mea „ai a ka haku o lākou i ho„olako ai. Ho„i aku nei ko Hinaikawai mau kānaka, a uē aku nei i ke ali„i o lākou, me ka hō„ike pū aku nō ho„i i nā mea a pau a lākou i lohe mai ai mai nā kānaka o Hinaikeahi mai. Komo iho nei ka mana„o lili i loko o Hinaikawai. Kauoha aku nei „o ia i nā kānaka e hana nui, a i ka mākaukau „ana, ua ho„ohālike „o ia me kā kaikua„ana i ka helu papa i nā mea „ai; a pau ia, hea aku nei i nā kānaka e uhi iā ia ka lepo. I ke kolu o ka lā „omamalu ia; ua „ike „ia he ao uliuli, me he wahine lā, e kau pono ana ma luna o ka imu. Me ka „eleu loa i hu„e ai nā kānaka i ka imu. Āuē! „A„ohe „ai i loa„a aku, akā „o ke kino papa„a wale nō o Hinaikawai ! I ka hāmama „ana o ka imu, ua ho„ohelele„i ka ua, a ua „ōlelo „ia, „o nā waimaka ia mai ka lani mai no Hinaikawai. Inā ua ki„i nō „o Hinaikawai i kona māhele, he wai, inā nō ia i ola. „„ole na„e, pi„i koke ka lili, a lele kāmoko i ka mana o ke kaikua„ana. „O ka hopena ia o ka ho„oki„eki„e. „Ike a„e nei nā kānaka, „a„ohe o lākou haku, „a„ohe mea „ai, „o ka ho„i nō ia o lākou a pau me Hinaikeahi.


Mo‘olelo Mana Kū‘oko‘a Ha‘ule Lau 2009 Kumu Keahi

WOMAN OF THE FIRE AND WOMAN OF THE WATER

There were two Kupua women living in Hilo on the island of Hawai„i Hinaikeahi, Woman of the Fire, was the elder of Hali„a, and Hinaikawai, Woman of the Water, was her younger sister of Pu„uhonu. To the elder belonged the power to work magic with fire; to the younger, similar powers with water. Each was given her portion of land and retainers by her mother Hina. Once, famine came and there was great lamentation among the people because of hunger, and many infants died because their mothers could not provide them with milk. As Hinaikeahi saw her people‟s distress, her compassion flowed out to them and she called them all to gather before her. Then she commanded the men to be strong and to climb the mountain after fuel and bring stones from the river in order to prepare an underground over, or imu. When everything was brought, she ordered them to prepare a very hot oven. Amazement filled the men‟s hearts at the command to prepare an oven when there was no food to be cooked, but out of love for their chiefess, they did it all without a murmur. When the oven was ready, Hinaikeahi circled it, saying as she did so, “Here are sweet potatoes, here taro, here yam, dog, pork, fish, the tender shoots of young fern, and here chicken!” Then she walked into the center of the oven and called to her retainers to cover her with earth. The men wailed, “NO! no!” Hinaikeahi spoke thus: “ O my people, do not weep, but cover me over the earth. And I will go to our divine ancestors that you may have life. Watch, and on the third day you will see a cloud directly over this oven in the form of a woman with a radiant face. Then remove the earth. Now cover me!” With great reluctance, the men did as their beloved chiefess commanded them. On the third day, a cloud in the shape of a woman appeared directly over the oven, and immediately the men uncovered it. There was no body lying there, but the foods she had enumerated were there- yam, taro, fish, and all the rest. And after the oven had been opened, Hinaikeahi appeared, coming from the direction of the seacoast and wreathed with brown seaweed. In haste the food was served, and all were seated at the feast while Hinaikeahi related the story of visiting her divine ancestors, who had shown their love for her by providing this feast. After the ancestors had filled the imu, she had bathed in the ocean with Hina„opuhalako„a, the Woman of the Coral, who was one of the wives of the god Ku. According to the custom of society, this incident caused much talk, and the retainers of Hinaikeahi boasted about the delicious food their mistress provided. The followers of Hinaikawai therefore complained to her, reporting what they had heard from her sister‟s retainers. Thus, the spirit of jealousy entered Hinaikawai, and she commanded her retainers also to prepare a great oven, and when this was done, she imitated her older sister by repeating the names of various foods and then calling upon her retainers to cover her with earth. The third day, the sky was overcast and a dark cloud in the form of a woman stood directly over the imu. The men haste to remove the covering. Alas! No food was visible- only the charred body of Hinaikawai. Rain began to fall after the oven was opened, and it was said that this was the weeping of heaven for Hinaikawai. If she had only used her own gift of water, she would have been saved, but instead she was jealous and flew to usurp the magical gift of her older sister; hence, the penalty for her pride. When her retainers saw that they had neither chiefess nor food, they all went to live with Hinaikeahi. http://books.google.com/books?pg=RA6-PA56&lpg=RA6-PA56&id=I80-AAAAYAAJ#v=onepage&q=&f=false http://www.gutenberg.org/files/29773/29773-h/29773-h.htm

Hinaikeahi & Hinaikawai  
Hinaikeahi & Hinaikawai  

A reflective traditional story of two sisters with two different talents.. who face the same problem

Advertisement