Page 1


E Hele Käua I Kahakai Käkau ÿia na Liana Iaea Honda Kaha kiÿi ÿia na Maile Käÿai

Hale Kuamoÿo


Kuleana Kope © 2007 na ka Hale Kuamoÿo Ka Haka ÿUla O Keÿelikölani, Kulanui o Hawaiÿi ma Hilo Nona nä kuleana a pau. ÿAÿole e hana kope ÿia këia puke a i ÿole kekahi hapa o këia puke, ma nä ÿano like ÿole a pau me ka ÿae ÿole ma ka palapala o ka mea nona ke kuleana. Paÿi ÿia e ka Hale Kuamoÿo, Ka Haka ÿUla O Keÿelikölani, Kulanui o Hawaiÿi ma Hilo me ke kälä haÿawina na ka ÿOihana Hoÿonaÿauao Pekelala no ka Hoÿonaÿauao ÿÖiwi Hawaiÿi. Hana kuÿikahi ÿia me ke Kula ÿo Kamehameha. Hoÿopuka ÿia e ka Hale Kuamoÿo - Kikowaena ÿÖlelo Hawaiÿi Ke Kulanui o Hawaiÿi ma Hilo 200 West Käwili Street Hilo, Hawaiÿi 96720-4091 hale_kuamoo@leoki.uhh.hawaii.edu Käkau ÿia na Liana Iaea Honda läua ÿo Keiki Kawaiÿaeÿa Kaha kiÿi ÿia na Maile Käÿai Hoÿokele ÿia na Liana Iaea Honda Loihape ÿia na Keoni Kelekolio Hakulau ÿia na Kaulana Dameg


E Hele Käua I Kahakai Käkau ÿia na Liana Iaea Honda Kaha kiÿi ÿia na Maile Käÿai


E ki每i au i ka p盲keke. 1


E ki每i au i ka m盲koi. 2


E ki每i au i ka makaaniani lu每u kai. 3


E ki每i au i ka paipu hanu. 4


E ki每i au i ke k盲ma每a tabi. 5


E ki每i au i ka 每upena. 6


E hele k채ua i kahakai! 7


KiiWauNaMea-I  
KiiWauNaMea-I  

Kii patterns

Advertisement