Page 1

JAARGANG 34 Nummer 24 14 juni 2018


OPBRENGST COLLECTE LONGFONDS De collecte van het longfonds van 14 t/m 19 mei jl. heeft â‚Ź1175,- opgebracht. Hartelijk dank aan de gevers maar speciaal voor alle collectanten die dit mogelijk hebben gemaakt!

Ik stop er mee, wie wil dit mooie en dankbare werk van mij overnemen? G. Krooshoop, 074-38 41 687

JONG NEDERLAND BORNERBROEK vriendjes dag 21 juli Wie kent ons niet ? Die blokhut in het bos aan de Bolscherlanden, die rommelmarkt met Pinksteren, kerstbakjesactie en nog veel meer‌. Dat zijn wij! Langskomen op groepsavonden mag altijd maar nog leuker is op zaterdag 21 juli naar de vriendjes dag van Jong Nederland komen. Leden zijn gratis, niet leden betalen een kleine bijdrage. Voeg jong Nederland bornerbroek toe op Facebook en blijf op de hoogte van alle activiteiten. Ouders, buren, broers/zussen of gewoon alle Bornerbroekers die een klein beetje tijd over hebben en zich willen inzetten voor het dorp, we kunnen altijd handjes gebruiken. Voor vragen mag je altijd mailen jnbornerbroek@gmail.com 2


Voor al uw dier- en tuinbenodigdheden

Mededeling I.v.m. overige werkzaamheden hebben wij helaas besloten om per 1 juli aanstaande te stoppen met De SkĂśppe. Tot die tijd zijn we nog te bereiken op de wel bekende openingstijden. Bedankt voor uw klandizie de afgelopen jaren. Mvg, Hans Brandwacht

COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING In de week van 18 t/m 23 juni vindt de collecte van de Maag lever Darm Stichting plaats. Tijdens de collecteweek slaat de stichting letterlijk alarm voor de 2 miljoen buikpatiĂŤnten die dagelijks beperkingen ondervinden als gevolg van hun ziekte. 3


VERSLAG VAN DE DORPSAVOND - 7 JUNI 2018

Op deze Dorpsavond vond een terugblik plaats op de werkzaamheden van SDB van het afgelopen jaar en een vooruitblik naar wat nog komen gaat. Zo’n 75 mensen waren aanwezig. Opening Voorzitter Jan Bartels heet alle aanwezigen welkom. Realisatie Beleeftuin Theresiahof SDB en TMZ hebben het initiatief genomen tot de realisatie van een beleeftuin rondom de Theresiahof. Vorig jaar is op de dorpsavond uitgelegd hoe wij tot deze beleeftuin zijn gekomen na een studie van drie studenten van de opleiding van Hall-Larenstein. Kim de Wild, werkzaam bij Sportbedrijf Almelo, heeft grotendeels dit project aangestuurd en subsidies binnengehaald. De uitvoering is door 30 vrijwilligers uit voornamelijk Bornerbroek gedaan en door studenten van het AOC in Almelo. Het doel van de beleeftuin is om jong en oud naar buiten te lokken en daardoor in beweging te zetten, omdat er van alles te beleven valt in de tuin. Er zijn bijv. een kippenhok, schommelbank, verhoogde plantenbakken, vogelhuisjeswand en een insectenhotel gerealiseerd. Bewoners van de Theresiahof en uit Bornerbroek zullen samen de planten en dieren verzorgen. Voor de realisatie van dit project is een werkgroep 'Ouderenbeleid' 4


samengesteld o.l.v. SDB. Zij zullen zich de komende tijd bezig houden met het inventariseren van de mogelijkheid om een 'Blijf-aan-de-wandelpad' te realiseren over het processiepad rondom de Mors. XL-park Op de Dorpsavond 2017 kwam de vraag van omwonenden naar onze positie t.a.v. XL-park met name over de bestemmingswijzigingen tranche 1 en 2. Hier is zowel binnen het bestuur als met omwonenden over gesproken. SDB heeft van die overleggen geleerd nog eerder te communiceren met belanghebbenden en omwonenden, meer bekendheid aan ons werk geven o.a. door meer PR op sociale media en in het Brooksblad. Na jaren van harde strijd tegen het XL-park (2000-2006), die niet te winnen viel, heeft SDB 12 jaar geleden gekozen om in overleg te gaan met het XL-park en de gemeente. Insteek van dat overleg was en is om de lasten voor Bornerbroek zo veel mogelijk te verlichten of te beperken. M.b.t. de bestemmingswijzigingen heeft SDB o.a. de volgende verbeter punten weten te bereiken: • De maximale bouwhoogtes aan de kant van Bornerbroek zijn omlaag bijgesteld. • Er komt een 3,5m hoge grondwal van ongeveer 1 km lang met beplanting. Deze loopt van boerderij Peeze tot autosloperij Kleine Staarman. Ook over bomenkap heeft SDB frequent overleg met XL-park . Onze inzet is tweeërlei: • Volgens het convenant van 2016 kunnen bomen, die tussen hoge gebouwen komen te staan, worden gekapt en gecompenseerd aan de kant van de Doorbraak. Dit gebeurt. • Doel is om gezichtsbepalende bomen waar mogelijk proberen te handhaven. Jan Geerdink, directeur XL-park De heer Geerdink geeft de laatste stand van zaken aan. Heylen groep is een grote afnemer van bouwgrond, die al een groot logistiek pand heeft 5


gebouwd maar nog enkele panden zal gaan bouwen. Met de aantrekkende economie is ook de interesse in de andere bouwgronden gegroeid. Er zijn serieuze gegadigden voor bouwgronden, waar op dit moment vergevorderd overleg mee is. Rick Staudt, Landschap Overijssel De heer Staudt komt vertellen over de aanleg van de groene delta en grondwal. Het Deltapark zal een 11ha groot natuurgebied worden tussen de Doorbraak en Erve 't Wolbert. Er zullen drie retentievijvers worden aangelegd. Daarnaast zal er een kikkerpoel, vleermuizenbunker en natuurlijke aanplanting komen. Het gebied wordt begraasd door pony’s en runderen. De grondwal en het park zullen najaar 2018 worden gerealiseerd door XLpark in samenwerking met Landschap Overijssel. Verkeersschouw Maatregelen die genomen zijn n.a.v. de verkeersschouw: • Maatkampsweg van sportvelden tot autobedrijf Zuithof wordt 60 km zone. Geen verkeersremmende maatregelen, omdat er nog geen geld voor is. Daarom elkaar wijzen op deze toegestane maximum snelheid. • Zandweg Maatkampsweg alleen toegankelijk voor aanwonenden en niet voor autoverkeer naar voetbalveld. • Bewoners Sniedershof hebben 8 verkeerskegels gekregen om bij drukte (parkeren) in het dorp de Schapendrift en het inrit naar de Sniedershof af te zetten zodat hulpdiensten er bij calamiteiten langs kunnen. Deze kegels kunnen ook door anderen worden gebruikt (te bevragen bij Nardy Exterkate). • Paaltjes met ketting bij de Bakker Bornestraat om gevaarlijk parkeren in de bocht te voorkomen. • Wegenonderhoud staat op dit moment op een laag pitje bij de gemeente i.v.m. financiële positie. Er zijn wel plannen, maar aan de tijdsplanning wordt nog gewerkt. Wanneer het bekend is, zullen wij dat in het Brooksblad publiceren.

6


Gereedschapsdepot en educatieruimte boerderij Peeze De boerderij is gerenoveerd door het Waterschap. Subsidieaanvragen voor de inrichting lopen en half juli zal er meer bekend zijn over de voortzetting. Inwonersstand Bornerbroek per 1 januari: laatste jaren groei. 2016 1807 2017 1827 2018 1865 Bestuursmutaties Sander van Tongeren, Jeroen Slaghekke en Jolien Engbersen-Heerts zullen stoppen met hun bestuurstaken. Zij worden bedankt voor hun jarenlange inzet. SDB is zelf actief op zoek naar nieuwe leden maar roept ook geïnteresseerden op om contact op te nemen met iemand van ons bestuur. Petra Tangena neemt de secretariële taken van Jolien Engbersen over. Jan Bartels, huidige voorzitter, zal nog een jaar voorzitter zijn waarna René Nollen het voorzitterschap zal overnemen. Aanplant en onderhoud rotonde SDB gaat de rotonde samen met hovenier Harald de Veen 'adopteren'. Vorig jaar en dit voorjaar is de aanplant op de rotonde voor een deel vernieuwd. Hoveniersbedrijf Harald de Veen zal de rotonde (eigenaar Provincie) gaan onderhouden. Afscheid wethouder Irene ten Seldam SDB heeft de afgelopen jaren prettig en constructief samengewerkt met onze dorpswethouder Irene ten Seldam. Zij word met een bloemetje en bon bedankt voor haar grote inzet voor Bornerbroek.

7


Bouwplannen • Er worden zes appartementen gebouwd naast de Bistro. • Eerste tekeningen voor de plannen op het voormalige Hoitinkterrein zijn gepubliceerd. Dit plan bestaat uit 16 huurappartementen ( 4x met relatief lage huur) met bergingruimte, 4x kleinere geschakelde koopwoningen en 3x 2 grotere twee-onder-een-kappers (beide koop). Het is een samenwerking van ontwikkelaar v/d Veen, Bouwbedrijf Wessels en Bouwbedrijf Stamsnijder-Homan. Precieze prijzen zullen nog volgen. • Raboterrein: nog geen actie • De woningbouwplannen in Bornerbroek richten zich nog steeds vooral op het hogere segment. SDB wil zich blijven inzetten voor betaalbare woningen voor met name starters. Een project met bv. 20% woningen voor “starters-prijzen” verdient bij SDB de voorkeur. Dit zullen we naar de Gemeente toe blijven communiceren.

8


Dorpsvisie 2016-2025 Er is in 2016 een nieuwe dorpsvisie opgesteld en de komende jaren zal de uitwerking daarvan plaatsvinden. Er zullen weer thema-werkgroepen worden gemaakt: • Werkgroep ouderenbeleid draait al (René Nollen, Herrie Engbersen, Henk Otten, Hans Koopman, Marian Bakker en Jan Bartels. Deze werkgroep kan nog een vrouwelijk lid gebruiken, dus hebt u interesse? Meldt u dan aan. • Werkgroep verkeer: gaat zich bezig houden met voorstellen en onderbouwen van verkeersmaatregelen voor de komende 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich hier ook voor melden. O.a. aanpak drukte op de Pastoor Ossestraat samen met Provincie. Een fietssnelweg tussen Bornerbroek en Almelo aan oostkant Pastoor Ossestraat. Alternatief vervoer. Snelheidsbeleid op verschillende wegen. • Andere werkgroepen volgen nog. Rondvraag en afsluiting • Het Hoitinkterrein is m.b.v. Twente Milieu en gemeente opgeruimd. Vriendelijk verzoek aan iedereen om dit terrein netjes te houden! • Het Dorpspark heeft weer de Green Flag Award gekregen. Zaterdag 20 juli wordt deze weer gehesen.

Wim Arkink, Jeroen Slaghekke, Jolien Engbersen, Petra Tangena, Sander van Tongeren, Willemien Bonthuis-Versteeg., Hans Koopman, Rene Nollen, Willem Bodenhausen, Jan Bartels.

Nieuw emailadres St. Dorpsbelangen Bornerbroek: dorpsbelangenbornerbroek@gmail.com

9


ALGEMENE INFORMATIE KERK www.sintmarcellinus.nl Geloofsgemeenschap Sint Stephanus Bornerbroek maakt deel uit van de Sint Marcellinusparochie VOOR DRINGENDE PASTORALE HULP , BEL 06- 57 42 90 99. Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks met de pastores contact opnemen: Pastoor: Mgr. A. Woolderink, tel. 06-83796183; vicaris.a.woolderink@planet.nl (ma. vrij) Parochievicaris: Pastor H.de Vries, tel: 06-45 29 02 66, h.devries@past-team.nl (vr. vrij) Pastoraal werkers: Pastor Wilhelmien Wichers Schreur; tel.nr:: 06-83229537, w.wichersschreur@past-team.nl (wo. vrij) Pastor Jeannette Koopman, tel.nr. 06-12573482, j.koopman@pastteam.nl (vr. vrij) Pastor JosÊ van den Bosch-van Os, tel: 0546-657155 of 06-22369161, j.vandenbosch@past-team.nl (wo. vrij) Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie: Jopy van Oort en, Annemarie Kamphuis, Tel: 0547-38 13 86. secretariaat@sintmarcellinus.nl (ma. t/m do van 09.00 uur tot 17.00 uur) Begrafenisvereniging Bornerbroek: contactpersoon: J. Stamsnijder, tel. 074-3841573 Rekeningen t.n.v. RK parochie St. Marcellinus locatie. H. Stephanus Voor betalingen van nota’s e.d.: NL21 RABO 0108 4012 51 Kerkbijdrage: NL45 RABO 0108 4021 77 Contactpersonen bijzondere diensten wat betreft koren Rouwdiensten: H. Holtkamp, tel. 074-3841842; Trouwdiensten: R. Koel-Platenkamp,tel. 074-3841496 , Kerkversiering: Hermien Lorkeers, tel. 0546-803114 10


BEREIKBAARHEID SECRETARIAAT Tel.nr.: 074 – 3841202 E-mailadres: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl Fons Meulenkamp: Tel. 3841748 b.g.g. 06-30426873 Openingstijd locatiesecretariaat: dinsdags 10.00 u - 11.30 u

VIERINGEN van 16 juni t/m 22 juni Zaterdag

16 juni

19.00 uur: Eucharistieviering St. Stephanuskoor Voorganger: past. H. de Vries

INTENTIES Zaterdag

16 juni

19.00 uur

Miny Pigge-Jannink; Gerrit LĂświk; Jaargedachtenis van Riky MeulenkampNijenkamp; Henk Schuttenbeld; Gerry Platenkamp; Wim en Rie Platenkamp; Johan Kemna; Bernard Kemna; Gerhardus Johannes Schothorst en overl. fam; ouders en Johan Hofste; Theo Perik; Henny Mulders en overl. fam.; Uitdankbaarheid;

MEDEDELINGEN: Huwelijksafkondiging: Milou Slamp en Jaron Damhuis.

Collecte: In het weekend van 16 juni is de opbrengst van de 1e collecte voor onze eigen kerk en de 2e Collecte is bestemd voor een bijdrage in de liturgiekosten.

11


12


VOETBAL PUPILLEN & JUNIOREN Er zijn geen wedstrijden gepland.

SENIOREN Er zijn geen wedstrijden gepland.

HANDBAL PROGRAMMA

13 juni

Aanvang

Wedstrijd

Accomm.

17:30 uur

Bornerbroek F1

-

R.S.C. F1

Sportpark 't Brook

Bornerbroek

18:15 uur

Bornerbroek E2

-

Dynamiek E1

Sportpark 't Brook

Bornerbroek

PROGRAMMA

17 juni

09:00 uur

D.S.V.D. F2

-

Bornerbroek F1

Sporthal 't Hoge Vonder

Deurningen

10:00 uur

D.S.V.D. E3

-

Bornerbroek E2

Sporthal 't Hoge Vonder

Deurningen

11:00 uur

D.S.V.D. E1

-

Bornerbroek E1

Sporthal 't Hoge Vonder

Deurningen

13


RKSV JEUGDKAMP 2018 Hoi kampganger! Jij hebt je opgegeven voor het jeugdkamp! Leuk! Wij zijn inmiddels klaar voor de start en het belooft weer een geweldig kamp te worden. Hieronder lezen jullie alle benodigde informatie voor een weekend lang plezier en gezelligheid. Vertrek en aankomst Wij verwachten je vrijdag 22 juni om 16.30 uur bij de kantine. We vertrekken rond 16.45 uur naar kampeerboerderij De Bosrand. We komen zondagmiddag 24 juni rond 14.30 uur weer terug, waar we in de kantine kort met z’n allen het weekend afsluiten. Benodigdheden Hieronder lees je alle benodigdheden voor het kamp. Let op: ieder jaar blijft er veel kleding en bestek zonder naam liggen en het is voor ons dan niet meer te achterhalen wat van wie is. Zorg je ervoor dat jouw naam op je kleding en bestek staat, om te voorkomen dat je spullen kwijt raakt? Wat neem je mee: • Slaapzak of dekbed • Kussen • Hoeslaken • Toiletartikelen • Handdoeken • Ondergoed • Sokken • Sportkleding • Warme kleding voor ’s avonds • Jas • Zwemkleding en badlaken • Regenkleding • Laarzen • Bestek (bord, drinkbeker, mes, vork, lepel) • Leuke kleren voor de Bonte Avond in het thema ‘Het Circus’! 14


Medicijnen of een allergie? Gebruik je medicijnen of heb je een allergie waar wij rekening mee moeten houden? Geef dit dan aan ons door op de dag van vertrek of bel ons van tevoren even. Handig om te weten Wij zorgen ervoor dat je tijdens het kamp voldoende drinken en lekkers krijgt. Dit hoef je dus zelf niet mee te nemen. Neem je je mobieltje mee op kamp? Dan nemen wij deze in. Je krijgt je mobieltje zondags, bij de kantine, weer terug. Je kunt je telefoon dus beter thuislaten. Het hele weekend zit bomvol activiteiten, waardoor je geen mobieltje nodig hebt. Jouw ouders kunnen ons bellen als dat nodig is en ook jij kan naar huis bellen in geval van nood. Rijden Ouders hoeven alleen maar te rijden als er telefonisch contact door ons is opgenomen. Als er met ouders geen contact is opgenomen hoeven ze niet mee te rijden. Vragen? Vragen! Heb jij of hebben je ouders nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben er zin in, hopelijk jij ook!

Groetjes,

Namens de leiding van het jeugdkamp, Twan Brummer (06 - 53 74 63 21) Tim Scholten (06 - 57 42 76 33) Pim Koopman (06 - 31 06 55 65)

15


KVB FIETSAVOND 28 JUNI Dames van de KVB, Denken jullie aan de fietsavond van 28 juni aanstaande? U kunt zich nog opgeven bij M. Wigger, tel. nr. 06 - 13 82 41 51. Verdere informatie volgt. Tot dan!

RUIMTES TE HUUR Tijdelijke opslagruimte binnen en buiten Schapendrift 7 Voor informatie 06.54365393 16


is ook een begin. Uitvaartcentrum Almelo Bel (0546) 81 33 34 of kijk op www.vredehof.nl Vredehof.

In dienst van het leven.

Eddie Schoneveld

17


ALGEMENE INFORMATIE KERK

www.sintmarcellinus.nl Geloofsgemeenschap Sint Stephanus Bornerbroek maakt deel uit van de Sint Marcellinusparochie VOOR DRINGENDE PASTORALE HULP , BEL 06- 57 42 90 99. Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks met de pastores contact opnemen: Pastoor: Mgr. A. Woolderink, tel. 06-83796183; vicaris.a.woolderink@planet.nl (ma. vrij) Parochievicaris: Pastor H.de Vries, tel: 06-45 29 02 66, h.devries@past-team.nl (vr. vrij) Pastoraal werkers: Pastor Wilhelmien Wichers Schreur; tel.nr:: 06-83229537, w.wichersschreur@past-team.nl (wo. vrij) Pastor Jeannette Koopman, tel.nr. 06-12573482, j.koopman@past-team.nl (vr. vrij) Pastor JosÊ van den Bosch-van Os, tel: 0546-657155 of 06-22369161, j.vandenbosch@past-team.nl (wo. vrij) Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie: Jopy van Oort en, Annemarie Kamphuis, Tel: 0547-38 13 86. secretariaat@sintmarcellinus.nl (ma. t/m do van 09.00 uur tot 17.00 uur) Begrafenisvereniging Bornerbroek: contactpersoon: J. Stamsnijder, tel. 074-3841573 Rekeningen t.n.v. RK parochie St. Marcellinus locatie. H. Stephanus Voor betalingen van nota’s e.d.: NL21 RABO 0108 4012 51 Kerkbijdrage: NL45 RABO 0108 4021 77 Contactpersonen bijzondere diensten wat betreft koren Rouwdiensten: H. Holtkamp, tel. 074-3841842; Trouwdiensten: R. Koel-Platenkamp,tel. 074-3841496 , Kerkversiering: Hermien Lorkeers, tel. 0546-803114 18


ALGEMENE INFORMATIE WEEKENDDIENSTEN ARTSEN Voor dringende huisartsenzorg ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen bel met de Huisartsen Posten in Almelo: 088-588 05 88 of Hengelo: 088-555 11 55.

OPENINGSTIJDEN APOTHEEK ENTER Bornerbroekseweg 2, Enter, tel.: 0547 - 383366 ma t/m vr: van 08.00 - 18.00 uur, gesloten van 12.30 - 13.00 uur. Zaterdags en zon- en feestdagen gesloten. Buiten deze openingstijden kan men terecht bij de Dienstapotheek Almelo (naast de ingang van het Twenteborgziekenhuis), tel. 088 7084343. Afhalen medicijnen Theresiahof: ma-wo-do-vr van 17.00 - 17.15 uur

HUISARTSENPRAKTIJK EBBENS EN ROSENDAL Patiënten kunnen telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur aan de Voormors 127 te Enter via telefoon nummer 0547-381396.

WIJKVERPLEGING ZorgAccent , Reggestraat 138, 7468 ES Enter, tel. 06-55698695 Wijkteam Enter-Bornerbroek TMZ, wijkteam Bornerbroek Bel: 06-10157943 of kijk op www.triviummeulenbeltzorg.nl

POLITIE: spreekuur donderdagmiddag van 13.30 - 14.00 uur in de even weken in ‘t Brookshoes. Wijkagent: Melanie Harberink, tel.: 0900-8844

GEMEENTE ALMELO: 0546-541111 BROOKSHOES Openingstijden: ma 10:00-15:00 / di 10:00-17:00 / do 10:00-17:00 / vr 10:00-12:30 ma-do ‘s avonds va 19:00 Wilt u een activiteit organiseren buiten de openingstijden om neem dan contact op met de beheerder: Petra Tangena, 06-51370512 19


AGENDA 2018 SOB, bingo 19 juni PRO7 toernooi 23 juni RKSV, jeugdkamp 22 t/m 24 juni Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag 26 juni KVB 28 juni Accordeon-Harmonicadag bij Zorgboerderij De Piet te Ypelo 1 juli Shake it Up: Eindfeest 6 juli St. Caecilia, zomeravondconcert 7 juli C.V. De Knoll’ntrekkers, feestavond 7 juli Ledo, einddemo 13 juli Green Flag award, Dorpspark 20 juli Vrijwilligersavond Kulturhus, Brookshoes 20 juli Strandbal Festival 25 augustus Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag 28 augustus SOB, reisje 6 september Hartenvrouw, kaartavond 6 september Ledo kamp 7-9 september Brooker Noazommer Feest 8 september Sluiting inschrijving goede doelen Glazen Cafe 15 september SOB, bingo 18 september KVB 13 september ZijActief, lezing kruidenvrouwtje Ada Vreman 19 september Hartenvrouw, kaartavond 20 september Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag 25 september Historische Kring, expositie en info dorpskern 27 september IJsbaan, feestavond 25-jarig bestaan 29 september Hartenvrouw, kaartavond 11 oktober SOB, bingo 16 oktober KVB 18 oktober ZijActief, excursie Preston Palace 18 oktober TRYO, cabaret in t Brookshoes 19 oktober Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag 23 oktober Hartenvrouw, kaartavond 25 oktober Wanneer u iets wilt organiseren, kijk dan eerst even of er al iets bijzonders is op die datum. Nieuw evenement? Geef het aan ons door ! 20

Nr 24 d d 14 juni 2018  

wekelijks informatieblad voor Bornerbroek

Nr 24 d d 14 juni 2018  

wekelijks informatieblad voor Bornerbroek

Advertisement