Page 1

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012


Sisältö Hallituksen toimintakertomus............................................................................................. 3 Konsernin laaja tuloslaskelma............................................................................................ 8 Konsernitase...................................................................................................................... 9 Konsernin rahavirtalaskelma............................................................................................ 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista........................................................... 11 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot..................................................................................... 12 1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet........................................................... 12 2. Segmentti-informaatio.......................................................................................... 17 3. Liiketoiminnan muut tuotot................................................................................... 18 4. Liiketoiminnan muut kulut..................................................................................... 18 5. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut.................................................................. 18 6. Poistot ja arvonalentumiset.................................................................................. 19 7. Rahoitustuotot ja -kulut........................................................................................ 19 8. Tuloverot............................................................................................................... 20 9. Osakekohtainen tulos........................................................................................... 20 10. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet............................................................... 21 11. Aineettomat hyödykkeet..................................................................................... 22 12. Rahoitusvarojen ja velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin.......................... 23 13. Omaisuuserien arvonalentuminen...................................................................... 24 14. Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt yritykset................................................ 24 15. Pitkäaikaiset saamiset........................................................................................ 25 16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat................................................................. 25 17. Myyntisaamiset ja muut saamiset...................................................................... 26 18. Rahavarat............................................................................................................ 26 19. Omaa pääomaa koskevat tiedot......................................................................... 27 20. Osakeperusteiset maksut................................................................................... 27 21. Korolliset rahoitusvelat....................................................................................... 28 22. Ostovelat ja muut velat....................................................................................... 28 23. Rahoitusriskien hallinta....................................................................................... 29 24. Muut vuokrasopimukset..................................................................................... 31 25. Vakuudet ja vastuusitoumukset.......................................................................... 31 26. Lähipiiritapahtumat............................................................................................. 31 27. Tytäryritykset ja osakkuusyritykset..................................................................... 32 28. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat.............................................................. 32 Emoyhtiön tuloslaskelma................................................................................................. 33 Emoyhtiön tase................................................................................................................. 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma........................................................................................... 34 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot................................................................................. 35 Tilintarkastuskertomus..................................................................................................... 38 Allekirjoitukset.................................................................................................................. 39 Konsernin tunnusluvut...................................................................................................... 40 Tunnuslukujen laskentakaavat.......................................................................................... 41 Pörssitiedotteet 2012....................................................................................................... 42


Hallituksen toimintakertomus | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus Strategiset kasvumarkkinat säilyivät aktiivisena

olivat parempia kuin Suomessa, missä alan kilpailu jatkui kireänä.

Markkinatilanne Nurminen Logisticsin toimintaympäristössä oli kaksijakoinen: Yhtiölle tärkeät strategiset kasvumarkkinat, Venäjä ja sen lähialueet, pysyivät aktiivisena ja logistiikkapalvelujen kysyntä hyvänä. Kotimaan osalta markkinatilanne pysyi kohtuullisena, tosin kysyntä ja markkinatilanne vaihtelivat eri liiketoimintojen välillä.

Liikevaihto kasvoi ja operatiivinen tulos parani merkittävästi

Rautateiden rahtikuljetukset Venäjällä ja sen lähialueilla olivat kasvussa. Pietarin vahvistetun myyntiorganisaation ansiosta yhtiö onnistui voittamaan uusia asiakkuuksia ja kasvatti edelleen Venäjän sisäisten kuljetusten osuuttaan. Venäjän hyvä kehitys tasapainotti Rautatie­ logistiikka-yksikön volyymiä Suomesta Venäjälle suuntautuvien kuljetusten kysynnän vaihdellessa. Vuoden loppupuolella Venäjän markkinoilla kysyntä kuitenkin väheni. Suomesta Venäjälle suuntautuvien rautatiekuljetusten kysyntä ei kehittynyt oletetulla tavalla muun ­muassa teollisuuden rakennemuutosten ja lisääntyneen kilpailun vuoksi. Transitologistiikassa yhtiön Baltiantoiminnot kasvattivat painoarvoaan. Konttikuljetusten kysyntä ja volyymit Baltiasta Moskovaan sekä Keski-Aasiaan olivat hyvällä tasolla. Suomen satamien kauttakulkuliikenne Venäjälle väheni hieman. Kotkan-yksikön laajempi asiakaspohja ja hyvin kasvaneet vientikuljetusvolyymit paransivat kapasiteetin käyttöastetta Kotkassa. Lisäksi yhtiön kemikaalivarastointipalvelujen kysyntä kasvoi. Haminan sataman liikenteessä tapahtuneet rakennemuutokset heikensivät jonkin verran sataman palveluiden kysyntää. Huolintapalveluiden kysyntä pysyi tyydyttävänä, joskin tuontihuolinnassa oli nähtävissä pientä kysynnän laskua loppuvuotta kohden. Vuosaaren-terminaalin osalta markkinatilanne ja hintataso pysyivät haastavina markkina- ja kilpailutilanteen kiristyessä loppuvuotta kohden. Erikoiskuljetusten kysynnässä oli asiakasja markkinakohtaisia eroja. Myös hintataso markkinoilla vaihteli voimakkaasti. Kilpailu erityisesti konepajateollisuuden suurista projektitoimituksista jatkui kireänä. Kansainvälisissä, erityisesti Venäjälle ja sen lähialueille suuntautuneissa, erikoiskuljetuksissa kysyntä ja hintataso

Tilikauden 2012 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa (2011: 76,6 miljoonaa), jossa oli kasvua vuoteen 2011 verrattuna 2,3 %. Raportoitu liiketulos oli 5 421 (1 947) tuhatta euroa. Se kasvoi näin ollen 178,5 %. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -148 (850) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 5 570 tuhatta euroa, jossa on kasvua vuoteen 2011 verrattuna 407,8 %. Parantuneesta tuloksesta johtuen liiketulokseen vaikuttaneiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioiden määrä oli suurempi kuin 2011 vertailukaudella. Katsauskauden kertaluontoinen tuotto syntyi vuoden 2010 tilinpäätöksessä alaskirjatun asiakassaamisen loppusuorituksesta. Katsauskauden kertaluonteiset kulut aiheutuivat konsernin Suomenyhtiörakenteen muutokseen liittyvistä menoista. Vuoden 2011 kertaluonteinen tuotto syntyi vuoden 2010 tilinpäätöksessä alaskirjatun asiakassaamisen osasuorituksesta ja yhtiön Baltian-osakkuusyhtiöiden myynnistä syntyneestä myyntivoitosta. Vuoden 2011 kertaluonteiset kulut liittyvät yhtiön pääkonttorin muuttoon ja organisaation uudelleenjärjestelyyn. Venäjän ruplan vahvistuminen katsauskaudella paransi yhtiön rahoitustulosta 0,3 miljoonalla eurolla. Tämä kurssivoitto ei ole kassavirtavaikutteinen. Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 43 620 (2011: 43 777) tuhatta euroa ja liiketulos 6 275 (2011: 5 055) tuhatta euroa. Liike­ tulos sisältää kertaluonteisia eriä -49 (305) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 6 324 (4 750) tuhatta euroa. Suomi-Venäjä -rautatieviennissä volyymeissä oli merkittäviä vaihteluita vuoden aikana ja kokonaisuutena volyymit jäivät alle 2011 tason erityisesti viimeisen neljänneksen alhaisemman kysynnän vuoksi. Venäjän ja sen lähialueen sisäisten kuljetusten kysyntä oli hyvällä tasolla, tosin kysyntä heikkeni loppuvuonna. Myynnin ja asiakaspohjan kehittyminen sekä onnistuneet operatiivisen toiminnan parannukset muun muassa

Venäjän sisäisissä kuljetuksissa paransivat liiketoiminnan kannattavuutta. Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto oli katsauskaudella 9 375 (7 572) tuhatta euroa ja liiketulos­ 441 (-461) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -16 (0) tuhat­ ta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 457 (-461) tuhatta euroa. Kustannusten voimakkaasta kohoamisesta ja kilpailutilanteesta johtuen saatujen tilausten katetaso oli keskimäärin edelleen epätyydyttävällä tasolla. Liiketulosta vertailukauteen nähden paransivat onnistumiset myynnissä, Venäjälle ja sen lähialueille suuntautuneissa erikois- ja projektikuljetuksissa, kaluston parempi käyttöaste sekä kiinteiden kustannusten hallinta. Transitologistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 13 903 (12 503) tuhatta euroa ja liiketulos 2 510 (1 221) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -42 (545) tuhatta­ euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 2 552 (676) tuhatta euroa. Transitologistiikan tulos katsauskaudella oli hyvä johtuen erityisesti Baltian kautta IVY-alueelle ja Keski-Aasiaan kuljetetuista konttivolyymeista sekä Liettuan-yhtiön hyvin kehittyneestä konttien vientiliikenteestä. Suomen-toimipisteiden operoima kauttakulkuliikenne kotimaassa väheni johtuen Suomen-satamien pienentyneestä markkinaosuudesta transitokuljetuksissa. Kotkan-toimipisteen kasvaneet vientikuljetusvolyymit, kemikaalivarastointipalvelut ja asiakaspohjan kehittyminen tasapainottivat pienentynyttä transito­ volyymiä. Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 11 774 (13 031) tuhatta euroa ja liiketulos -3 805 (-3 869) tuhatta euroa. Liiketulos­ sisältää kertaluonteisia eriä -41 (0) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -3 763 (-3 869) tuhatta euroa. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivinen liiketappio tilikaudella oli 2,8 (3,1) miljoonaa euroa. Vuosaaren-logis­ tiikka­keskuksen volyymit laskivat 5 %,­ mutta kannattavuuden parantamiseksi käynnistetyn toimenpideohjelman toimenpiteiden ansiosta logistiikkakeskuksen tappio pieneni. Toimitilakustannusten nousu kuitenkin pienensi tehostamisen vaikutuksia.

3


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Hallituksen toimintakertomus

Keskeiset taloudellista kehitystä, henkilöstöä ja osakekohtaista kehitystä kuvaavat tunnusluvut vuosilta 2010 2012 on esitetty tilinpäätöksessä omana kohtanaan.

Rahoitus- ja taserakenne Liiketoiminnan rahavirta oli 4 372 tuhatta euroa. Investointien rahavirta oli -512 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli -1 474 tuhatta euroa. Tilikauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 4 901 tuhatta euroa. Maksuvalmius parani vuoden loppupuolella tehtyjen rahoitusratkaisujen ansiosta. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 29,1 miljoonaa euroa, ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 24,2 miljoonaa euroa. Yhtiön jatkuvaan liiketoimintaan liittyvät rahoitusneuvottelut on tarkoitus käydä ensimmäisen puolen vuoden aikana. Johto uskoo neuvotteluissa saavutettavan positiivisen lopputuloksen. Taseen loppusumma oli 69,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 42,7 %.

Lähipiirilainat Yhtiö ei ole antanut lähipiirilainoja. Yhtiöllä on vanhan John Nurminen Oy:n kokonaisjakautumisessa syntynyt velka uudelle John Nurminen Oy:lle. Lainan suuruus on 1 271 308,69 euroa ja se erääntyy 31.3.2013. Lainalle maksetaan korkoa, joka on 12 kk euribor + 1 ,00 % marginaali ja sitä on lyhennetty 31.3.2009 alkaen.

Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikauden aikana 1 145 (905) tuhatta euroa eli 1,5 % liikevaihdosta. Poistot olivat 4,0 (4,2) miljoonaa euroa eli 5,1 % liikevaihdosta.

Konsernirakenne Yhtiö yhtiöitti operatiivisen toimintansa Suomessa 31.12.2012. Nurminen Logistics Oyj:n liiketoimintayksiköt Huolinta- ja lisäarvopalvelut, Rautatielogistiikka ja Transitologistiikka siirrettiin Nurminen Logistics Services Oy:hyn ja Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikkö Nurminen Logistics Heavy Oy:hyn. Suomen yhtiöt aloittivat toimintansa uudella rakenteella 1.1.2013. Viron- ja Liettuanliiketoiminnoista vastaavat yhtiöt Nurminen Maritime Eesti AS ja UAB Nurminen Maritime siirrettiin suoraan emoyhtiön alaisuuteen. Venäjän-liiketoiminnot jatkavat omassa yhtiössään, jonka nimeksi

4

muutettiin OOO Nurminen Logistics ja joka siirrettiin suoraan emoyhtiön alaisuuteen 31.12.2012.

Vuorinen (erikoiskuljetukset ja projektit) ja Senior Vice Prsident Risto Miettinen (IT ja laatu).

Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella 12.10.2012.

Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, Transitologistiikka-liiketoiminnan johtaja Senior Vice President Harri Vainikka jäi pois Nurminen Logisticsin palveluksesta 14.5.2012. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 12.4.2012. Muutoksen yhteydessä Nurminen Logisticsin johtoryhmän jäsenmäärä supistui kuudesta jäsenestä viiteen. Transitologistiikkaliiketoiminta raportoi 15.5. alkaen suoraan toimitusjohtaja Topi Saarenhoville siten, että liiketoiminnoista Suomessa vastaa Director Risto Holopainen ja Baltiassa Managing Director Alexander Kovalenko.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), Nurminen Logistics Heavy Oy (100 %), Nurminen Logistics Finland Oy (100 %), OOO John Nurminen, Pietari (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), ZAO Irtrans (100 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), OOO John Nurminen Terminal (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen Logistics LLC (100 %),­ UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurmi­ nen Maritime Eesti AS (51 %), Team Lines Latvia SIA (23 %) sekä Team Lines ­Estonia Oü (20,3 %).

Tutkimus ja tuotekehitys Nurminen Logistics tarjoaa logistiikkapalveluja ja pyrkii jatkuvasti kehittämään niitä sekä yksin että yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yhtiöllä ei ollut tuloslaskelmassaan varsinaisia tutkimusja kehitysmenoja vuosina 2012 ja 2011.

Henkilöstö Konsernin oman henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 341, kun se 31.12.2011 oli 343. Ulkomailla työskenteli 69 (71) henkilöä. Rautatielogistiikan henkilöstömäärä oli 126, Erikoiskuljetusten ja projektien 26, Transitologistiikan 86 ja Huolinta- ja lisäarvopalveluiden 78. Johtoon ja hallintohenkilöstöön kuului 25 henkilöä. Henkilöstökulut olivat vuonna 2012 yhteensä 15,9 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa vuonna 2011). Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella ja kahdella edeltäneellä tilikaudella sekä henkilöstö palkkojen ja palkkioiden kokonaissummat on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Muutokset ylimmässä johdossa Yhtiön johtoryhmään kuuluvat President & CEO Topi Saarenhovi (puheenjohtaja), CFO Paula Kupiainen, Senior Vice President Janne Lehtimäki (vastuualue: huolinta ja lisäarvopalvelut), Senior Vice President Artur Poltavtsev (rautatielogistiikka), Senior Vice President Hannu

16.5.2012 yhtiö tiedotti, että Nurminen Logistics Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Antti Sallila on päättänyt jättää nykyiset tehtävänsä jatkaakseen uraansa toisen yhtiön palveluksessa logistiikkaalan ulkopuolella. 20.6.2012 yhtiö tiedotti, että Nurminen Logisticsin uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi on valittu KTM Paula Kupiainen. Kupiainen aloitti työnsä Nurminen Logisticsilla 17.9.2012. Samalla yhtiö tiedotti vahvistavansa IT-järjestelmiensä ja toimintansa laadun kehittämisen merkitystä strategiansa toteuttamisessa. IT:stä ja laadusta vastaava Senior Vice President Risto Miettinen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.8.2012 lukien.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2011 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2011 - 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajakson 2011 - 2012 ansaintakriteerit ovat Nurminen Logistics -konsernin liikevaihto ja liikevoitto. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011 - 2012 maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palk-


Hallituksen toimintakertomus | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

kiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa yhden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmästä maksettava nettopalkkio on yhteensä enintään 300 000 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella 7.3.2011.

Osakkeet ja osakkeenomistajat Nurminen Logistics Oyj:n osake on noteerattu nykyisellä nimellään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla 1.1.2008 alkaen. Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 12 904 728 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset ääni- ja osinko-oikeudet. Yhtiö oli 31.12.2007 asti nimeltään Kasola Oyj. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin 1987. Tilikaudelta 2011 ei jaettu osinkoa. Yhtiö jakoi 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varoja vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta muusta rahastosta 0,07 euroa osaketta kohden. Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–31.12.2012 oli 259 727 kappaletta, joka on 2 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 502 513 euroa. Tilikauden alin kurssi oli 1,78 euroa osakkeelta ja ylin 2,34 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 1,88 euroa osakkeelta, ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 24 260 888,64 euroa. Yhtiöllä oli vuoden 2012 lopussa 525 osakkeenomistajaa. Vuoden 2011 lopussa osakkeenomistajia oli 507. Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 13 830 kpl, joka on 0,107 % äänistä. Nurminen Logistics Oyj tiedotti pörssitiedotteella 17.1.2013, että Nurminen Logistics Oyj:n ja Evli Pankki Oyj:n välisen markkinatakaussopimuksen mukainen markkinatakaus Nurminen Logistics Oyj:n osakkeelle päättyy 18.2.2013.

Osingonjakopolitiikka Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

Hallituksen valtuutukset Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 oman osakkeen, joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2013 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritysja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2013 asti.

Omistuksen ja äänivallan käyttöön liittyvät sopimukset ja järjestelyt Yhtiön tiedossa ei ole Nurminen Logistics Oyj:n omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia lukuun ottamatta 28.12.2007 tiedotettua johdon ja hallituksen jäsenten sitoumusta olla myymättä tai muutoin luovuttamatta tiedotteen päivämäärällä omistamiaan John Nurminen Oy:n osakkeita ja niiden perusteella John Nurminen Oy:n jakautumisessa jakautumisvastikkeena saamiaan yhtiön osakkeita ilman yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2012 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2011–31.12.2011 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Osingonmaksu Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2011– 31.12.2011 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Tero Kivisaari, Jan Lönnblad, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Olli Pohjanvirta. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Olli Pohjanvirran. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Tero Kivisaari ja Jukka Nurminen.

5


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Hallituksen toimintakertomus

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 15 000 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 oman osakkeen hankkimisesta, joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2013 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritysja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää

6

maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2013 asti.

Tilintarkastaja Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun mukaan.

Ympäristötekijät Nurminen Logistics etsii ympäristöystävällisiä ja tehokkaita kuljetusratkaisuja osana palvelujensa kehittämistä. Kaikilla yhtiön tarjoamilla palveluilla Suomessa on ISO 14001:2004 standardin vaatimukset täyttävä sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Tulevaisuuden näkymät Nurminen Logisticsille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan uskotaan kasvavan myös vuonna 2013, joskin ainakin alkuvuoden osalta vuotta 2012 hitaammin. Talouden kasvun hidastumisesta johtuen Suomen markkinan kysynnän arvioidaan olevan hieman 2012 tasoa alhaisempi. Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa olevan vuoden 2012 tasolla ja osakekohtaisen tuloksensa paranevan. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Maailmantalouden epävarmuus saattaa johtaa teollisuuden tuotantovolyymien pienenemiseen ja sitä kautta yhtiön palveluiden kysynnän heikkenemiseen ja tilausten peruuntumiseen. Erityisesti Venäjän ja sen lähialueen markkinoiden epäsuotuisalla kehityksellä olisi negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihto- ja tuloskehitykseen. Satamien ylikapasiteetti ylläpitää kireää hintakilpailua. Yhtiöllä on toimintaa Vuosaaren, Kotkan ja Haminan satamissa, joten niiden volyymikehityksen vaihtelut vaikuttavat yhtiön tuloskehitykseen. Eri maiden äkilliset rautateiden tariffimuutokset saattavat vaikuttaa olennaisesti rautatiekuljetusten ja/tai yhtiön hintakilpailukykyyn. Lisäksi hintakilpailutilanne saattaa rasittaa yhtiön kannattavuutta tulevaisuudessakin. Vientiteollisuuden rakennemuutokset sekä ulkomaankaupan odotettua heikompi kehitys rasittaisi yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Yhtiöllä on merkittäviä asiakassopimuksia, joiden jatkuvuudella saattaa olla merkitystä erityisesti yhtiön Baltianliiketoiminnan kannattavuuteen. Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,8 miljooonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallintooikeudelle.

Ylimääräinen yhtiökokous Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.10.2012 tehtiin seuraava päätös:

Varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan varoja vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta muusta rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,07 euroa osaketta kohden. Pääoman palau-


Hallituksen toimintakertomus | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

tus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 10.10.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 25.10.2012.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen markkinatakaus päättyy Yhtiö ilmoitti pörssitiedotteella 17.1.2013, että Nurminen Logistics Oyj:n ja Evli Pankki Oyj:n välisen markkinatakaussopimuksen mukainen markkinatakaus Nurminen Logistics Oyj:n osakkeelle päättyy 18.2.2013.

Nurminen Logistics aloittaa yt-neuvottelut Suomentoiminnoissaan Nurminen Logistics tiedotti pörssitiedotteella 31.1.2013 käynnistävänsä koko Suomen-henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Konserni suunnittelee tuotantorakenteensa muutoksia kilpailukyvyn parantamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi Suomessa. Suunniteltujen muutosten syitä ovat muun muassa Suomessa tapahtuvat kysynnän ja tavaravirtojen rakenteelliset muutokset sekä konsernin Suomen-toimintojen riittämätön kannattavuus. Neuvotteluiden piirissä on koko Suomen-henkilöstö, yhteensä 270 henkilöä. Henkilöstön sopeuttamistarpeeksi arvioidaan enintään 28 henkilötyövuotta. Muutoksilla tavoitellaan noin 800 tuhannen euron vuosisäästöjä konsernitasolla. Suunniteltujen toimenpiteiden aiheuttamat kertakulut olisivat enintään 400 tuhatta euroa. Suunnitteilla olevat tuotantorakenteen muutokset eivät vaikuta konsernin suunnitelmiin vahvistaa asemaansa Venäjän ja sen lähialueiden sisäisessä rautatieliikenteessä sekä Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä.

Hallituksen voitonjakoesitys Tilinpäätöksen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 32 127 845,33 euroa. Hallitus on päättä­ nyt esittää yhtiökokoukselle, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääomanpalautuksena 0,08 euroa osaketta kohden.

Osakkeiden omistusmääräjakauma

Osakkeita kpl 1-100 101-500 501-1 000 1 001-5000 5 001-10 000 10 001-50 000 50 001-100 000 100 001-500 000 yli 500 000 Yhteensä joista hallinta­ rekisteröityjä

Omistajia kpl

Osuus omistajista %

Osakemäärä kpl

Osuus osakkeista ja äänistä %

180 177 67 57 11 14 6 8 5 525

34,29 33,71 12,76 10,86 2,10 2,67 1,14 1,52 0,95 100

10 623 51 055 54 458 127 692 94 473 335 488 424 463 1 330 080 10 476 396 12 904 728

0,08 0,40 0,42 0,99 0,73 2,60 3,29 10,31 81,18 100

3 291

0,03

3

Suurimmat osakkeenomistajat

Nurminen Juha JN Uljas Oy Nurminen Jukka Matias Nurminen Mikko Johannes Lassila Satu Maaria Tuuli Markku Juhani Saxberg Rolf Mikael Etl Invest Oy Etl Holding Oy Bachmann Jari Forsström Kirta Pohjanvirta Olli Bachmann Sanni Piritta Kulp Kaj Kristian Nordic Forwarding Services Finland Oy Lainema Matti Vuorinen Hannu M Vainikka Harri Raunio Kalevi Tapani Maturiala Oy Muut 505 osakkeenomistajaa

Osakkeet

Osuus osakkeista ja äänistä %

5 508 953 2 487 388 903 081 870 108 706 866 210 804 184 098 181 818 158 000 155 960 155 960 146 480 136 960 91 622 91 394 75 262 63 157 52 894 50 134 49 480 624 309 12 904 728

42,69 19,28 7,00 6,74 5,48 1,63 1,43 1,41 1,22 1,21 1,21 1,14 1,06 0,71 0,71 0,58 0,49 0,41 0,39 0,38 4,84 100

Osakkeiden omistus sektoreittain

Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Kotitaloudet Ulkomaat Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Yhteensä joista hallintarekisteröityjä

Osakkeet kpl

Osuus kokonaismäärästä %

3 033 213 47 950 9 823 369 195

23,51 0,37 76,12 0,00

1 12 904 728 3 291

0,00 100,00 0,03

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Nurminen Logistics Oyj:n selvitys hallinto-­ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 20.3.2013 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com.

7


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätös

Konsernin laaja tuloslaskelma, ifrs 1 000 EUR

Liitetieto

1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12.2011

2 3

78 396 721 -33 801 -15 900 -4 004 -19 991 5 421

76 630 1 037 -37 431 -14 994 -4 185 -19 110 1 947

478 -2 040 185 -1 377

146 -2 931 91 -2 693

4 044

-746

-1 360

-784

TILIKAUDEN TULOS

2 684

-1 530

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Muuntoerot TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

867 3 552

-887 -2 417

Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille

682 2 002

-2 458 928

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille

1 550 2 002

-3 345 928

Tulos/osake, laimentamaton, EUR

0,05

-0,19

Tulos/osake, laimennettu, EUR

0,05

-0,19

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Aineiden ja palveluiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta

5 6 4

7 7 14

TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot

8

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos

8


Konsernitilinpäätös | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

Konsernitase, ifrs 1 000 EUR

Liitetieto

1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12.2011

10 11,13 11 14 15 16

38 737 9 516 813 389 35 1 068 50 558

40 785 9 516 719 309 35 954 52 318

17

14 157 156 4 901 19 214

14 509 37 2 490 17 036

69 772

69 354

4 215 86 20 536 -3 276 5 799 27 360 2 437

4 215 86 21 509 -3 699 4 673 26 784 1 064

29 797

27 848

431 656 17 571 18 658

398 635 19 044 20 077

283 11 536 9 497 21 317

2 9 997 11 430 21 429

VELAT YHTEENSÄ

39 975

41 506

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

69 772

69 354

VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt yritykset Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä

18

VARAT YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoero Kertyneet voittovarat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus

19

Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Muut velat Korolliset rahoitusvelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Korolliset rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä

16 22 21

21 22

9


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätös

Konsernin rahavirtalaskelma, ifrs 1 000 EUR

Liitetieto

1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12.2011

2 684

-1 530

4 004 -559 -185 -322 1 884 1 360 0 8 866

4 185 -32 -91 234 2 551 784 -187 5 913

Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

376 -1 954 7 289

-133 1 914 7 694

Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta

-1 362 62 -456 -1 160 4 372

-1 596 91 -326 -995 4 868

Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet Investointien rahavirta

-1 151 639 0 -512

-905 54 404 -448

63 -70 2 908 -1 516 2 400 -3 124 -603 -1 532 -1 474

0 -47 4 000 -3 244 1 545 -5 222 -647 -857 -4 473

Rahavarojen muutos

2 386

-52

Rahavarat tilikauden alussa Tilikauden alun rahavarojen kurssierot Rahavarojen muutos Rahavarojen muutoksen kurssierot

2 490 34 2 386 -9

2 563 -3 -52 -17

4 901

2 490

Liiketoiminnan rahavirta TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) Osuudet osakkuusyritysten tuloksista, voitoista (-) / tappioista (+) Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+) Tuloverot Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Rahoituksen rahavirta Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus Omien osakkeiden hankkiminen Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja pääoman palautukset Rahoituksen rahavirta

Rahavarat tilikauden lopussa

10

6

8

19

18


Konsernitilinpäätös | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 1–12/2011 1 000 EUR Oma pääoma 1.1.2011 Tilikauden tulos Tilikauden laaja tulos / muuntoerot Muut muutokset Osingonjako ja pääoman palautukset Oma pääoma 31.12.2011

Liitetieto

Osake- Ylikurssipääoma rahasto 4 215

86

MääräysEdellisten vallattomien tilikausien omistajien voitto osuudet Yhteensä

Vara­ rahasto

SVOP Rahasto

Muuntoerot

2 378

19 178

-3 352

7 373 -2 458

-348

-540 297

-3 699

4 673

19

-47

19 4 215

86

2 378

19 131

993 928

30 872 -1 530 -887 250

-857 1 064

-857 27 848

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 1–12/2012 1 000 EUR Oma pääoma 1.1.2012 Tilikauden tulos Tilikauden laaja tulos / muuntoerot Muut muutokset Osingonjako ja pääoman palautukset Oma pääoma 31.12.2012

Liitetieto

Osake- Ylikurssipääoma rahasto 4 215

86

Vararahasto

SVOP Rahasto

Muuntoerot

2 378

19 131

-3 699

4 673 682

423

444 -1

-3 276

5 799

19

-70

19 4 215

86

MääräysEdellisten vallattomien tilikausien omistajien voitto osuudet Yhteensä

2 378

-903 18 158

1 064 2 002

27 848 2 684 867 -71

-628 2 437

-1 532 29 797

11


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, ifrs 1. Konsernitilin­päätöksen laatimis­periaatteet

Konsernin perustiedot Nurminen Logisticsin toiminta-ajatuksena on tarjota ja tuottaa logistiikkapalveluja Suomessa, Itämeren alueella sekä Venä­ jällä ja muissa IVY-maissa. Konsernin emoyhtiö on Nurminen Logistics Oyj. Emoyrityksen kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Satamakaari 24. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa yhtiön internet-sivuilta www.nurminenlogistics.com. Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.2.2013 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös sen muuttamisesta.

Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (Inter­ national Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassaolevaa­ IFRS-normistoa, jolla tarkoitetaan EU:n IAS-asetuksessa N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konserni­ tilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina. Konserni on soveltanut 1.1.2012 alkaen seuraavia standardimuutoksia, joilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen: • Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Muutokset lisäävät rahoitusinstrumenttien luovutuksia koskevien liiketoimien esittämisen läpinäkyvyyttä ja parantavat tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia saada käsitys rahoitusinstrumenttien luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien

12

vaikutuksesta yhteisön taloudelliseen asemaan, erityisesti kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen. Muutokset vaikuttavat konsernitilinpäätöksen liitetietoihin.

Yhdistelyperiaatteet Tytäryhtiöt Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Nurminen Logistics Oyj:n ja sille kuulu­ vien tytäryritysten tilinpäätökset. Tytär­ yritykset ovat yrityksiä, joissa emoyhtiöllä on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti oikeus määrätä tytäryrityksen talouden tai liiketoiminnan periaatteista tavoitteenaan hyödyn saaminen sen toiminnasta. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konserni­ tilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta lähtien kun määräysvalta syntyy siihen saakka, kunnes määräysvalta lakkaa. Hankitut yritykset sisällytetään konserni­ tilinpäätökseen hankintamenetelmää käyttäen. Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Hankinnasta syntynyt liikearvo kirjataan hankinta-ajankohtana määrään, jolla luovutettu vastike, mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja mahdollinen aiemmin omistettu osuus yhteenlaskettuina, ylittävät konsernin osuuden hankitun nettovarallisuuden käyvästä arvosta. Luovutettu vastike sisältää mahdolliset luovutetut varat, hankkijaosapuolelle hankinnan kohteen aiempia omistajia kohtaan syntyneet velat sekä liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset osuudet, käypiin arvoihin arvostettuina. Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä mahdollinen ehdollinen vastike (lisäkauppahinta) arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana. Se luokitellaan joko velaksi tai omaksi pääomaksi. Velaksi luokiteltu ehdollinen vastike arvostetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Omaksi pääomaksi luokiteltua ehdollista vastiketta ei arvosteta uudelleen. Luovutettu vastike ei sisällä hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia, vaan nämä käsitellään hankinnan yhteydessä tulosvaikutteisesti. Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi kausilla, joiden aikana menot toteutuvat ja palvelut ote-

taan vastaan, lukuun ottamatta vieraan tai oman pääoman ehtoisten arvopapereiden liikkeeseen laskusta aiheutuvia menoja. Niihin liiketoimintojen yhdistämisiin, jotka ovat toteutuneet ennen 1.1.2010 on sovellettu tuolloin voimassa olleita sääntöjä. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet ja konserniyhtiöiden välinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Määräysvallattomien omistajien osuus esitetään omana eränään omassa pääomassa.

Määräysvallattomien omistajien osuus Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan hankinta­ kohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. Emoyhtiöllä tytäryhtiössä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina. Tilikauden tulos sekä muihin laajan tuloksen eriin kuuluvat erät on jaettu emoyhtiön osakkeenomistajille ja määräysvallattomille omistajille. Laaja tulos kohdistetaan emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen, ellei määräysvallattomilla omistajilla ole sitovaa velvollisuutta olla kattamatta tappioita sijoituksensa ylittävältä osalta. Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta esitetään erikseen omana eränään taseessa oman pääoman osana.

Osakkuusyhtiöt Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta syntyy yleensä silloin, kun konserni omistaa 20–50 % yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta mutta ei valtaa määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita


Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen. Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Realisoitumattomat voitot konsernin ja osakkuusyrityksen välillä on eliminoitu konsernin omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista esitetään omana eränään rahoituserien jälkeen.

Ulkomaan rahan määräiset erät Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta ja konsernitilinpäätöksen esittämisvaluutta. Konserniyhtiöiden ulkomaan rahan määräiset liiketoimet kirjataan toimintavaluutan määräisiksi tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset varat ja velat muunnetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja ja ei-monetaariset varat ja velat, jotka arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon, muunnetaan käyttäen tapahtumapäivän valuuttakursseja. Muuntamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Niiden ulkomaisten yksiköiden, joiden toimintavaluutta ei ole euro, laajojen tuloslaskelmien ja erillisten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät muunnetaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Syntyvät kurssierot kirjataan omaan pääomaan muuntoeroksi. Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri kursseilla toisaalta tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa ja toisaalta taseessa aiheuttaa taseessa konsernin omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun ulkomainen yksikkö myydään tai siitä luovutaan muuten, kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot siirretään luovutetulta osin tulosvaikutteisiksi osana myyntivoittoa tai -tappiota. Konsernin sisäinen ruplamääräinen laina on käsitelty osana ulkomaiseen yksikköön tehtyä nettosijoitusta, siltä osin kun on katsottu, että lainan saanut tytäryritys

ei tule lyhentämään lainaa nähtävissä olevan tulevaisuuden aikana. Tästä lainasta syntyvät kurssierot kirjataan konsernitilinpäätöksessä muihin laajan tuloksen eriin. Omaan pääomaan kertyneet kurssierot siirretään tuloslaskelmaan, kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan kokonaan tai osittain.

hyödykkeiden vaikutusaikaa ja jäännös­ arvoa. Käyttöomaisuushyödykkeiden myynneistä ja luovutuksista syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan ja esitetään liiketoiminnan muina tuottoina ja kuluina.

Aineelliset käyttö­omaisuus­ hyödykkeet

Liikearvo

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvon­ alentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka aiheutuvat välittömästi aineellisen käyttöomaisuuserän hankinnasta. Ne vieraan pääoman menot, jotka aiheutuvat välittömästi sellaisen omaisuuserän hankkimisesta tai rakentamisesta, jonka valmiiksi saattaminen sen aiottua käyttötarkoitusta tai myyntiä varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan, aktivoidaan taseeseen osana hyödykkeen hankintamenoa. Myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen hyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja kunnossapito­ menot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne toteutuvat. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet kirjataan tasapoistoina kuluiksi niiden arvioituna taloudellisena vaikutusaikana, jotka ovat seuraavat: Rakennukset Rautatiekalusto Pyörät Telirakenne Muu vaunuosuus Kuljetuskalusto Koneet ja kalusto ATK-laitteet

30–40 vuotta 7 vuotta 15 vuotta 20–25 vuotta 5–8 vuotta 3–10 vuotta 3 vuotta

Rautatiekaluston hankintameno kohdistetaan erikseen pyörille, telirakenteelle ja muulle vaunuosuudelle (= komponenttipoistot). Maa-alueista ei tehdä poistoja. Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi, poistojen kirjaaminen lopetetaan. Hyödykkeiden taloudellinen vaikutus­ aika ja jäännösarvo arvioidaan uudelleen jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvioinnin perusteella havaitut muutokset tulevaisuudessa saatavassa taloudellisessa hyödyssä otetaan huomioon oikaisemalla

Aineettomat hyödykkeet Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja mahdollinen aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina, ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Liikearvosta ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvo arvostetaan kertyneillä arvonalentumistappioilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon.

Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi sillä tilikaudella, jolla ne syntyvät. Kehittämismenot aktivoidaan, mikäli ne täyttävät tietyt kriteerit. Konsernilla ei ole ollut tutkimus- ja kehittämismenoja vuosien 2012 ja 2011 aikana.

Muut aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke kirjataan taseeseen vain jos hyödykkeen hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Aineeton hyödyke arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettynä. Konsernin aineettomat hyödykkeet sisältävät lähinnä atk-ohjelmistoja, joista kirjataan poistot tasapoistoin 3–5 vuodessa.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentuminen Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko viitteitä siitä, että aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvo on alentunut. Mikäli arvonalentumisesta on viitteitä, omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Jos aineettoman tai aineellisen hyödykkeen kirjanpitoarvo ylittää hyödykkeestä kerrytettävissä olevan rahamäärän, arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi.

13


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Liikearvon osalta arvioidaan kerrytettävissä oleva rahamäärä vähintään vuosittain riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä. Arvonalentumista tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. Liikearvon testauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvoon, eli tulevaisuudessa kertyviksi arvioituihin diskontattuihin netto­ rahavirtoihin. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Omaisuuserästä kirjattu arvonalentumistappio perutaan, jos omaisuuserästä kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämiseen käytetyissä arvioissa on tapahtunut muutos. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta tehtyä arvonalentumistappiota ei peruuteta missään tilanteessa.

Rahoitusinstrumentit Rahoitusvarat Nurminen Logisticsin rahoitusvarat on luokiteltu seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sekä lainat ja muut saamiset. Luokittelu tapahtuu alkuperäisen hankinnan yhteydessä ja hankinnan tarkoituksen perusteella. Luokittelun perusteet arvioidaan uudelleen jokaisena raportointipäivänä. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen alkuperäisiin kirjanpitoarvoihin, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Rahoitusinstrumenttien ostot ja myynnit kirjataan selvityspäivänä. Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot on määritetty diskontattujen rahavirtojen kautta. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Raportointikauden päättyessä konserni arvioi, onko objektiivista näyttöä siitä, että muun kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavan rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvo on alentunut. Tällaisen erän arvon katsotaan alentuneen, jos arvonalentumisesta on objektiivista näyttöä ja vaikutus rahoitusvaroista kertyviksi arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin on luotettavasti arvioitavissa. Arvonalentumi-

14

sen objektiivisena näyttönä voidaan pitää esim. vastapuolen tuloksen merkittävää heikkenemistä tai velallisen sopimusrikkomusta. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti erästä riippuen joko liiketoiminnan muihin kuluihin tai rahoituseriin.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Tähän ryhmään on luokiteltu sellaiset johdannaisinstrumentit, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja. Ne luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien­ instrumenttien ryhmään. Ryhmän rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään arvoon ja arvostetaan myöhemmin käypään arvoon. Käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot ja tappiot, sekä realisoitumattomat että realisoituneet, kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät.

Lainat ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joita ei noteerata julkisesti ja joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä. Ne syntyvät, kun konserni antaa lainaa tai toimittaa tuotteita ja palveluja suoraan velalliselle. Ne sisältyvät taseeseen myyntisaamiset ja muut saamiset -ryhmään luonteensa mukaisesti joko lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin. Lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää, vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla. Lainat ja saamiset sisältyvät konsernitaseen pitkä­ aikaisiin saamisiin, ellei kyse ole eristä, joiden maturiteetti on lyhyempi kuin 12 kuukautta raportointipäivästä lukien.

Rahavarat Rahavarat sisältävät käteisvarat ja pankkitilit sekä erittäin likvidit sijoitukset, joiden maturiteetti on korkeintaan kolme kuukautta hankinta-ajankohtana.

Rahoitusvelat Nurminen Logisticsin rahoitusvelat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat sekä jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat (muut rahoitusvelat). Ensiksi mainittuun luokkaan kuuluvat konsernin solmimat johdannaissopimukset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa ja jotka eivät ole takaussopimuksia. Ne luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien instrumenttien ryhmään. Ryhmän rahoitusvelat kirjataan alun perin käypään arvoon ja arvostetaan myöhemmin käypään arvoon. Johdannaisten käypien arvojen

muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Käyvät arvot on määritetty diskontattujen rahavirtojen kautta. Muut rahoitusvelat, jotka koostuvat lähinnä konsernin rahoitusleasingveloista, arvostetaan alun perin kirjanpitoon merkittäessä käypään arvoon. Transaktiomenot sisältyvät alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin muut rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Rahoitusvelka luokitellaan lyhytaikaiseksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä. Rahoitusvelka (tai sen osa) kirjataan pois taseesta vasta silloin, kun velka on lakannut olemasta olemassa, eli kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty tai kumottu tai sen voimassaolo on lakannut.

Tuloutusperiaatteet Tuotot palveluiden myynnistä kirjataan silloin, kun palvelun tuotantoon liittyvän liiketoimen lopputulos on arvioitavissa luotettavasti. Myyntituotot maantiekuljetuksista tuloutetaan sinä ajankohtana, jona tavara lastataan kuljetettavaksi ja muun liiketoiminnan myynti tuloutetaan sinä ajankohtana, jolloin kuljetus ylittää maarajan. Myyntituotot lyhytaikaisista varastointipalveluista tuloutetaan silloin, kun konsernin tiloissa varastoidut tavarat luovutetaan edelleen. Pitkäaikaisista varastointipalveluista saatavat tuotot käsitellään vuokrina ja ne tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle.

Työsuhde-etuudet Eläkejärjestelyt Nurminen Logisticsin eläkejärjestelyt on luokiteltu maksupohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin suoritetut maksut kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan sillä kaudella, johon maksusuoritus liittyy. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei myöskään ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta.

Osakeperusteiset maksut Käteisvaroina maksettavia osakeperusteisia liiketoimia ovat sellaiset järjestelyt, joissa yhtiö on antanut henkilöille oikeuden vastaiseen käteismaksuun myöntä-


Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

mällä henkilöille oikeuden osakkeisiin, jotka ovat lunastettavissa takaisin, joko yhtiön tai työntekijän vaatimuksesta. Tällaisesta järjestelystä johtuva velka arvostetaan käypään arvoon kunkin raportointikauden päättyessä sekä velan suorittamispäivänä, ja käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti kyseiselle kaudelle. Järjestelyssä myönnettävät etuudet on arvostettu käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja ne kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaisesti oikeuden syntymisjakson aikana.

Tuloverot Laajan tuloslaskelman verokulu sisältää tilikauden veronalaiseen voittoon perustuvat verot, edellisten kausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset. Verokulu kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan kirjattavien erien osalta, jolloin verovaikutus kirjataan myös vastaavasti osaksi edellä mainittuja eriä. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. Laskennalliset verosaamiset ja -velat lasketaan varojen ja velkojen verotuksellisen arvojen ja niiden IFRS:n mukaisten kirjanpitoarvojen välisistä väliaikaisista eroista. Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostetuista rahoitusinstrumenteista sekä komponenttipoistoista. Laskennallisten verojen määrittämisessä käytetään verokantaa, josta on tilinpäätöspäivään mennessä säädetty tai joka on käytännössä hyväksytty. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennalliset verovelat kirjataan taseeseen täysimääräisinä.

Vuokrasopimukset Vuokrasopimukset, joissa konserni on vuokralle ottajana, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi, mikäli riskit ja edut ovat siirtyneet olennaisilta osin. Vuokrasopimukset luokitellaan alkamishetkellään ja niillä hankitut hyödykkeet kirjataan käypään arvoon, tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon taseeseen aineelliseksi hyödykkeeksi ja rahoitusvelaksi. Aineellinen hyödyke kirjataan poistoina kuluiksi kyseessä olevan hyödykkeen taloudellisena vaikutusaikana tai vuokrasopimuksen kuluessa. Maksettavat vuok-

rat jaetaan tuloslaskelmaan kirjattavaan korkoon ja rahoitusvelan lyhennykseen. Vuokrasopimukset luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi, mikäli omistamiselle ominaiset riskit ja edut eivät ole olennaisilta osin siirtyneet. Muiden vuokra­ sopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Myynti- ja takaisinvuokraus Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyssä rahoitusleasingsopimuksella takaisinvuokratusta hyödykkeestä aiheutuva myyntitulo merkitään velaksi taseeseen ja tuloutetaan vuokra-ajan kuluessa. Jos myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen tuloksena syntyy muu vuokrasopimus ja myynti on perustunut käypään arvoon, mahdollinen voitto tai tappio kirjataan välittömästi.

Liikevoitto Liikevoitto muodostuu kokonaismyynnistä ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään materiaalien ja palvelujen kulut, henkilöstökulut ja muut liiketoiminnan kulut sekä poistot ja pitkäaikaisen omaisuuden arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä johtuvat valuuttakurssierot sisältyvät liikevoittoon, kun taas rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimis­ periaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää yhtiön johdolta tiettyjen arvioiden ja olettamuksien tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tehdyt arviot ja olettamukset vaikuttavat tilinpäätöksen taseen varojen ja velkojen määrään sekä tuloslaskelman tuottojen ja kulujen määrään. Liiketoimintojen hankinnoissa arvioidaan aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käyvät arvot ja omaisuuserille määritetään poistoajat. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeiden tulevaisuudessa tuottamista rahavirroista. Liikearvon määrä testataan arvonalentumisen varalta vuosittain. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvina laskelmina. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden

käyttämistä. Käyttöarvon laskemisessa tehdään arvioita tulevista rahavirroista ja käytettävästä diskonttokorosta. Arviot perustuvat budjetteihin ja ennusteisiin, joiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Konsernin vahvistettujen tappioiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia niistä ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden osalta arvioidaan vuosittain, esiintyykö viitteitä siitä, että näiden hyödykkeiden arvo saattaisi olla alentunut. Jos viitteitä esiintyy, kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet kirjataan poistoina kuluiksi niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Taloudellista vaikutusaikaa uudelleen­ arvioidaan säännöllisesti. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen ja tilinpäätöshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Arviot ja olettamukset perustuvat aikaisempiin kokemuksiin ja muihin tekijöihin, joiden arvioidaan olevan tämänhetkinen paras näkemys sellaisten varojen tai velkojen arvostamisessa, joille ei muista lähteistä ole saatavissa arvoja. Tulevaisuutta koskevat arviot pohjautuvat tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidettyihin oletuksiin liittyen Nurminen Logisticsin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen ja oletuksiin myynnin ja kustannustason kehittymisestä. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioista. Arvioita ja niihin liittyviä olettamuksia tarkastellaan jatkuvasti. Arvioiden ja olettamusten toteutumista ja niiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia seurataan säännöllisesti käyttämällä sekä ulkoisia että sisäisiä tietolähteitä. Kirjanpidollisten arvioiden tarkistukset kirjataan sille kaudelle, jolla arviota tarkistetaan, jos arvion muutos koskee vain kyseistä kautta. Mikäli arvion muutos koskee sekä arvion muutoskautta että myöhempiä kausia, arvion muutos kirjataan vastaavasti sekä muutoskaudelle että tuleville kausille.

Uuden ja uudistetun IFRSnormiston soveltaminen IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin

15


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lähtien. Muutoksilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. * = Muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. • Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan 1.7.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. • Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Merkittävimmät muutokset ovat seuraavat: jatkossa kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin, ts. ns. putkimenetelmästä luovutaan, ja rahoitusmeno määritetään nettorahastointiin perustuen. • IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen* (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 13:een on yhdistetty vaatimukset käyvän arvon määrittämisestä sekä sitä koskevien tietojen esittämisestä tilinpäätöksessä, lisäksi uuteen standardiin sisältyy käyvän arvon määritelmä. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, mutta standardissa annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa. IFRS 13 laajentaa käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroihin kuulumattomista omaisuuseristä esitettäviä liitetietoja. • IFRS-standardeihin tehdyt parannukset* (Annual Improvements to IFRSs 2009-2011, toukokuu 2012) (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä viittä standardia. • Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot* (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutoksella tarkennetaan liitetietovaatimuksia, jotka koskevat taseessa nettomääräisinä esitettyjä rahoitusinstrumentteja sekä yleisiä netotusjärjestelyjä tai vastaavanlaisia sopimuksia. Muutosten edellyttämät liitetiedot tulee esittää takautuvasti.

16

• IFRS 10 Konsernitilinpäätös* ja siihen tehdyt muutokset (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Olemassa olevien periaatteiden mukaisesti IFRS 10 määrittää määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. • IFRS 11 Yhteisjärjestelyt* ja siihen tehdyt muutokset (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 11 painottaa yhteisten järjestelyjen kirjanpitokäsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita ennemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä on kahden tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Yhteisyritysten raportoinnissa on käytettävä jatkossa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. • IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä* ja siihen tehdyt muutokset (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 12 kokoaa yhteen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset. Nämä liittyvät erilaisiin osuuksiin muissa yhteisöissä, ml. osakkuusyhtiöt, yhteiset järjestelyt, strukturoidut yksiköt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhteisöt. Uusi standardi laajentaa liitetietoja, joita konserni esittää omistuksistaan muissa yhteisöissä. • IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä* (uudistettu 2011) (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 11:n julkaisemisen seurauksena uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten kirjanpitokäsittelystä pääomaosuusmenetelmällä. • Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa* (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutokset selventävät taseen rahoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä esittämistä koskevan sääntelyn vaatimuksia ja antavat lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Muutettua standardia tulee soveltaa takautuvasti. • IFRS 9 Rahoitusinstrumentit* ja siihen tehdyt muutokset (voimaan 1.1.2015 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Alun perin kolmessa vaiheessa toteutettavan hankkeen on tarkoitus korvata nykyisin voimassa oleva IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. Ensimmäisen vaiheen

muutokset (julkistettu marraskuussa 2009) koskevat rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista. Rahoitusvarat jaetaan arvostustavan perusteella kahteen pääryhmään: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat ja käypään arvoon arvostettavat. Luokittelu riippuu yrityksen liiketoimintamallista ja sopimukseen perustuvien rahavirtojen ominaispiirteistä. Lokakuussa 2010 julkistetut muutokset käsittelevät rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista, ja näitä koskevat IAS 39:n säännökset siirtyivät uuteen standardiin pääosin sellaisenaan. IFRS 9:n vielä keskeneräiset osat liittyvät rahoitusvarojen arvonalentumisiin ja yleiseen suojauslaskentaan. Lisäksi IASB esittää vielä tiettyjä muutoksia rahoitusvarojen luokittelu- ja arvostamisperiaatteisiin. Makrosuojauslaskentaa koskeva osio on eriytetty IFRS 9:stä erilliseksi omaksi projektikseen. Koska IFRS 9 -hanke on kesken, standardin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen ei toistaiseksi voida esittää arviota. Seuraavilla standardeilla, tulkinnoilla tai niiden muutoksilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernitilinpäätökseen: • IFRIC 20 Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot avolouhoksen tuotantovaiheessa* • IAS 27 Erillistilinpäätös* (uudistettu 2011)


Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

2. Segmentti-informaatio Nurminen Logistics Oyj muutti organisaatiorakennettaan 4.10.2011. Tässä yhteydessä liiketoiminta on jaettu neljään tulosvastuulliseen yksikköön: Huolintaja lisäarvopalvelut, Rautatielogistiikka, Transitologistiikka sekä Erikoiskuljetukset ja projektipalvelut. Vuoden 2012 alusta lähtien konserni raportoi neljä erillistä liiketoimintasegmenttiä.

Konsernin taloudellisessa raportoinnissa vuonna 2011 raportoitiin yksi toimintasegmentti. Toimintasegmentin luvut olivat yhteneväiset koko konsernin lukujen kanssa. Konsernin segmentti-informaatio perustuu sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardin

mukaiset. Segmentin tuloksellisuuden arviointi perustuu segmentin liiketulokseen. Konsernin segmentti toimii maantieteellisesti Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltiassa. Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään yhteisön kotivaltion sijainnin mukaan ja niiden varat esitetään varojen sijainnin mukaan.

Toimintasegmentit 2012 1 000 EUR

Rautatielogistiikka

Erikois­ kuljetukset ja projektit

Eliminoinnit

Yhteensä

43 617 3 43 620

9 366 9 9 375

13 641 262 13 903

11 772 2 11 774

0 -276 -276

78 396 0 78 396

6 275

441

2 510

-3 805

0

5 421

Rautatielogistiikka

Erikois­ kuljetukset ja projektit

TransitoHuolinta- ja logistiikka lisärvopalvelut

Eliminoinnit

Yhteensä

43 777 0 43 777

7 572 0 7 572

12 250 253 12 503

13 030 1 13 031

0 -254 -254

76 630 0 76 630

5 055

-461

1 221

-3 869

0

1 947

Ulkoinen liikevaihto Sisäinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä Liiketulos

TransitoHuolinta- ja logistiikka lisärvopalvelut

Toimintasegmentit 2011 1 000 EUR

Ulkoinen liikevaihto Sisäinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä Liiketulos

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2012 1 000 EUR

Suomi

Venäjä

Baltia

Yhteensä

Liikevaihto Pitkäaikaiset varat

60 086 23 230

13 159 25 909

5 151 315

78 396 49 455

1 000 EUR

Suomi

Venäjä

Baltia

Yhteensä

Liikevaihto Pitkäaikaiset varat

64 076 24 313

10 214 26 777

2 341 239

76 630 51 329

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2011

Tiedot suurimmista asiakkaista Konsernin tuotot yhdeltä asiakkaalta olivat noin 9 560 tuhatta euroa vuonna 2012 (8 459 tuhatta euroa vuonna 2011), mikä oli noin 12 % (11 %) konsernin liikevaihdosta.

17


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

3. Liiketoiminnan muut tuotot 1 000 EUR Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot Muut tuottoerät Yhteensä

2012

2011

605 116 721

51 986 1 037

Muut tuottoerät sisältävät kertaluonteisia tuottoja 69 tuhatta euroa vuonna 2012 ja 963 tuhatta euroa vuonna 2011.

4. Liiketoiminnan muut kulut 1 000 EUR Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot ja romutukset Toimitilakulut Hallintokulut Muut kuluerät Yhteensä

2012

2011

46 8 142 6 773 5 030 19 991

19 8 477 6 284 4 330 19 110

2012

2011

50 74 124

43 24 67

2012

2011

12 801 2 321 778 -1 15 900

11 875 2 066 756 297 14 994

Hallintokulut sisältävät kertaluonteisia kuluja 205 tuhatta euroa vuonna 2012. Toimitilakulut sisältävät kertaluonteisia kuluja 80 tuhatta euroa vuonna 2011.

Tilintarkastajan palkkiot 1 000 EUR Tilintarkastus Muut palvelut Yhteensä

5. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 000 EUR Palkat ja palkkiot Eläkekulut, maksuperusteiset järjestelyt Muut henkilösivukulut Osakeperusteiset maksut Yhteensä

Palkat ja palkkiot sisältävät kertaluonteisia kuluja 12 tuhatta euroa vuonna 2012 ja 32 tuhatta euroa vuonna 2011. Johdon työsuhde-etuudet esitetään liitetiedossa 26 Lähipiiritapahtumat. Osakeperusteiset maksut esitetään liitetiedossa 20 Osakeperusteiset maksut.

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella

Rautatielogistiikka Erikoiskuljetukset ja projektit Transitologistiikka Huolinta- ja lisäarvopalvelut Hallinto Yhteensä

18

2012

2011

126 26 87 78 25 342

144 26 81 66 26 343


Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

6. Poistot ja arvonalentumiset Poistot hyödykeryhmittäin: 1 000 EUR

2012

2011

59 299 358

58 257 315

639 2 944 63 3 646

630 3 168 73 3 870

2012

2011

62 416 478

82 65 146

1 000 EUR

2012

2011

Rahoituskulut Korkokulut Kurssitappiot Muut rahoituskulut Rahoituskulut yhteensä

1 489 358 193 2 040

1 657 524 750 2 931

Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Konsernissa ei ole ollut arvonalentumistappioita tilikaudella 2012 tai 2011.

7. Rahoitustuotot ja -kulut 1 000 EUR Rahoitustuotot Korkotuotot Kurssivoitot Rahoitustuotot yhteensä

Liiketuloksen yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssieroja +75 tuhatta euroa vuonna 2012 ja +23 tuhatta euroa vuonna 2011.

19


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

8. Tuloverot Tuloslaskelman verokulu jakautuu seuraavasti: 1 000 EUR

2012

2011

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero Aikaisempien tilikausien verot Laskennalliset verot, netto Yhteensä

1 363 78 -81 1 360

994 0 -210 784

Konsernituloslaskelman verokulun ja Suomen verokannalla (24,5 %) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma: 1 000 EUR

2012

2011

Tulos ennen veroja

4 044

-746

991

-194

-201 349 45 -15 6 0 78 106 369

-651 439 24 -18 1 315 -6 0 -125 978

1 360

784

Verot laskettuna Suomen verokannalla Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Verovapaat tulot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut Tilikauden tappioista kirjaamaton laskennallinen verosaaminen Suomen verokannan muutos Aikaisempien tilikausien verot Muut erot Oikaisut yhteensä Verot tuloslaskelmassa

9. Osakekohtainen tulos 2012

2011

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta (tuhat EUR) Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimentamaton Tulos/osake, laimentamaton (EUR)

682 12 890 898 0,05

-2 458 12 890 898 -0,19

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta (tuhat EUR) Osakepalkkiojärjestelmän vaikutus Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimennettu Tulos/osake, laimennettu (EUR)

682 71 680 12 962 578 0,05

-2 458 0 12 890 898 -0,19

20


Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

10. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2012 1 000 EUR Hankintameno 1.1. Lisäykset Siirrot hyödykeryhmien välillä Siirto aineettomiin hyödykkeisiin Vähennykset Kurssierot Hankintameno 31.12. Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. Kirjanpitoarvo 1.1.2012 Kirjanpitoarvo 31.12.2012

Maa- ja vesialueet

147

147 0

Rakennukset

Koneet ja kalusto

17 769 5 21

37 526 586 -21

36 17 831

-706 1 188 38 572

-1 732 -639

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja kesken­eräiset hankinnat

644 16

320 426 -340 -25

-1 659 -507 -63

0

-22 -2 393

147 147

16 037 15 437

24 144 22 681

137 90

320 382

40 785 38 737

Rakennukset

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja kesken­eräiset hankinnat

Hankintameno 1.1. Lisäykset Siirrot hyödykeryhmien välillä Siirto aineettomiin hyödykkeisiin Vähennykset Kurssierot Hankintameno 31.12.

Yhteensä

16 789 32 954

39 066 466

625 19

-5 -2 17 769

-145 -1 862 37 526

644

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

0

-1 105 -630 2 1 -1 732

-11 594 -3 168 126 1 254 -13 382

1 -507

0

-13 134 -3 870 128 1 256 -15 621

Kirjanpitoarvo 1.1.2011 Kirjanpitoarvo 31.12.2011

142 147

15 684 16 037

27 472 24 144

190 137

1 129 320

44 617 40 785

Maa- ja vesialueet

142 4

1 147 0

1 -569

0

-15 621 -3 646 651 -238 -18 853

-435 -73

0

56 406 1 033 0 -340 -731 1 222 57 591

-13 382 -2 944 651 -216 -15 891

2011 1 000 EUR

382

Yhteensä

1 129 235 -954 -68 -22 320 0

57 751 757 0 -68 -149 -1 885 56 406

21


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Rahoitusleasingsopimuksilla hankitut hyödykkeet Nurminen Logistics myi vuonna 2009 Kotkassa, Luumäellä, Vainikkalassa, Niiralassa ja Jyväskylässä sijaitsevat kiinteistönsä Eläkevakuutusyhtiö Ilma-

Nurminen Logistics Oyj on sitoutunut ostamaan kiinteistöt takaisin Ilmariselta.

riselle noin 15 milj. eurolla. Nurminen Logistics jatkaa toimintojaan vuokralaisena kyseisissä kiinteistöissä 10 vuoden vuokra­sopimuksella. Vuokra-ajan jälkeen

2012 1 000 EUR Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12.

2011 1 000 EUR Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12.

Koneet ja kalusto

Kiinteistöt

Yhteensä

1 700 167 -3 1 865

15 424

17 124 167 -3 17 289

-1 210 -237 3 -1 444

-1 108 -513 -1 621

-2 318 -750 3 -3 065

420

13 803

14 224

Koneet ja kalusto

Kiinteistöt

Yhteensä

1 585 139 -24 1 700

15 424

17 009 139 -24 17 124

-1 004 -230 24 -1 210

-597 -511 -1 108

-1 601 -741 24 -2 318

489

14 316

14 805

Aineettomat Muut aineettomat oikeudet hyödykkeet

Yhteensä

15 424

15 424

11. Aineettomat hyödykkeet 2012 1 000 EUR Hankintameno 1.1. Lisäykset Siirto aineellisista hyödykkeistä Hankintameno 31.12. Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Tilikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. Kirjanpitoarvo 1.1.2012 Kirjanpitoarvo 31.12.2012

22

Liikearvo 9 516

818 17 835

2 730 95 340 3 165

13 064 111 340 13 516

9 516 0 0

-736 -59 -795

-2 093 -299 -2 392

-2 829 -358 -3 187

9 516 9 516

82 40

637 773

10 235 10 329


Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

2011 1 000 EUR Hankintameno 1.1. Lisäykset Siirto aineellisista hyödykkeistä Hankintameno 31.12. Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Tilikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. Kirjanpitoarvo 1.1.2011 Kirjanpitoarvo 31.12.2011

Liikearvo

Aineettomat Muut aineettomat oikeudet hyödykkeet

9 516

809 9

9 516 0

Yhteensä

818

2 524 139 68 2 730

12 849 148 68 13 064

0

-678 -58 -736

-1 836 -257 -2 093

-2 514 -315 -2 829

9 516 9 516

131 82

688 637

10 334 10 235

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat

Tase-erien kirjanpitoarvot

Liikearvon arvonalentumistestaus esitetään liitetiedossa 13 Omaisuuserien arvonalentuminen.

12. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin 2012 Liitetieto

Lainat ja muut saamiset

Pitkäaikaiset rahoitusvarat Muut saamiset

15

35

35

Lyhytaikaiset rahoitusvarat Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat

17 18

9 021 4 901

9 021 4 901

Pitkäaikaiset rahoitusvelat Korolliset velat

21

17 571

17 571

Lyhytaikaiset rahoitusvelat Korolliset velat Ostovelat

21 22

11 536 3 282

11 536 3 282

Liitetieto

Lainat ja muut saamiset

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat

Tase-erien kirjanpitoarvot

Pitkäaikaiset rahoitusvarat Muut saamiset

15

35

35

Lyhytaikaiset rahoitusvarat Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat

17 18

8 433 2 490

8 433 2 490

Pitkäaikaiset rahoitusvelat Korolliset velat

21

19 044

19 044

Lyhytaikaiset rahoitusvelat Korolliset velat Ostovelat

21 22

9 997 3 381

9 997 3 381

1 000 EUR

2011 1 000 EUR

Näiden rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin niiden käypiä arvoja.

23


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

13. Omaisuuserien arvonalentuminen Liikearvon arvonalentumistestaus suoritetaan vuosittain ja silloin, jos todetaan viitteitä arvonalentumisesta. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on arvonalentumistestauslaskelmissa määritetty käyttöarvon perusteella. Arvonalentumistappio kirjataan, mikäli rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettujen varojen kirjanpitoarvo, sisältäen liikearvon, on korkeampi kuin yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä. Raha-

virtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään diskonttaamalla yksikköön tulevat arvioidut vastaiset rahavirrat. Liikearvo on kohdistettu arvonalentumis­ testausta varten rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka ovat vuonna 2012 Nurminen Logistics Oyj -konsernin raportoimat neljä liiketoimintasegmenttiä: Huolinta- ja lisäarvopalvelut, Rautatielogistiikka, Transitologistiikka sekä Erikoiskuljetukset­

ja projektipalvelut. Nämä segmentit ovat alin taso, jolla liikearvoa seurataan sisäistä johtamista varten. Liikearvo on kohdistettu segmenteille perustuen niiden liiketoimintojen käypiin arvoihin. Vuonna 2011 Nurminen Logistics Oyj raportoi vain yhden toimintasegmentin, jonka luvut olivat yhteneväiset koko konsernin lukujen kanssa. Liikearvo testattiin koko Nurminen Logistics Oyj -konsernin tasolla.

Liikearvo segmenteittäin 1 000 EUR

Rautatielogistiikka

Erikoiskuljetukset ja projektit

Transitologistiikka

Huolinta- ja lisäarvopalvelut

Yhteensä

6 157

2 802

172

386

9 516

Viitteitä omaisuuserien mahdollisesta arvonalentumisesta kartoitetaan säännöllisesti konsernin sisäisistä ja ulkoisista informaatiolähteistä. Edellä mainittuja viitteitä voivat olla esimerkiksi konserniraportoinnin perusteella havaitut odottamattomat poikkeamat laskelmissa käytetyissä keskeisissä oletuksissa. ­Lisäksi viitteitä voivat olla muutokset markkinoilla vallitsevissa kilpailu- tai muissa olosuhteissa, tai uudet eri toimialoihin vaikuttavat viranomaismääräykset tai toimilupiin liittyvät seikat. Vuosien 2012 ja 2011 aikana ei ole ilmennyt viitteitä, jotka olisivat johtaneet omaisuuserien arvonalentumistestauksiin. Arvonalentumistestauslaskelmat perustuvat vastaisten rahavirtojen osalta johdon hyväksymiin ennusteisiin 5 vuoden ajalta. Tämän ennustejakson jälkeiselle ajalle (terminaaliarvo) arvioidut rahavirrat on määritetty käyttäen pitkän ajan kasvuennusteita. Käyttöarvolaskelmien keskeiset oletukset ovat myynnin kasvu, kustannustason kehitys, diskonttokorko ja terminaaliarvo. Lähivuosien myynnin kasvun oletetaan kertyvän Venäjältä ja sen lähialueilta.

Suomen markkinan kysynnän arvioidaan kasvavan maltillisesti. Kasvuoletukset ovat keskipitkällä aikavälillä yhteneviä ulkopuolisten asiantuntija-arvioiden kanssa. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkina. ­Volyymien kasvua edesauttavat konserniin hankittu rautatie- ja erikoiskuljetuskalusto sekä panostukset logistiikan solmukohdissa sijaitseviin terminaaleihin. Kassavirran on arvioitu kehittyvän viiden vuoden aikavälillä yhtiön keskipitkän aikavälin liikevaihto- ja kannattavuustavoitteen mukaisesti. Myynnin kasvu ja kannattavuustason kehitys on määritelty segmenttikohtaisesti perustuen kunkin liiketoiminnan viimeaikaiseen kehitykseen ja yleisiin ennusteisiin. Terminaaliarvo perustuu 2 %:n kassavirran kasvuun kaikissa segmenteissä. Oletukset perustuvat yhtiölle tärkeän Venäjän ja sen lähialueiden positiiviseen markkinakehitykseen ja yhtiössä tehtyihin kannattavuutta parantaviin toimenpiteisiin. Diskonttokorko on määritelty kullekin segmentille erikseen ja se perustuu segmentin keskimääräiseen pääomakustannukseen ennen veroja. Diskonttokorot

ovat segmenteittäin seuraavat: Huolintaja lisäarvopalvelut 9,0 %, Rautatielogistiikka 12,0 %, Transitologistiikka 9,0 % sekä Erikoiskuljetukset ja projektipalvelut 9,0 %. Diskonttokoron määrittelyssä on huomioitu markkinariskien ja pääomaintensiteetin erilaisuus eri liiketoiminta-alueilla. Diskonttokorkoon vaikuttava oman pääoman kustannus on linjassa konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Vuonna 2011 konsernin arvonalentumistestauksessa käytetty diskonttokorko oli 10,9 %. Arvonalentumistestauksissa on testattu keskeiset oletukset. Johto on todennut, että aihetta alaskirjauksille ei ole. Huolinta- ja lisäarvopalveluissa seuraavat muutokset ovat mahdollisia ilman, että arvonalentumiskirjauksiin olisi aihetta vuoden 2012 laskelmien osalta: Diskontto­korko voisi nousta 3,8 %-yk­sik­ köä.­Mikäli terminaaliarvon kasvu olisi 2 %­-­yk­sikköä alempi (0 %), diskont­to­ korko voisi vastaavasti nousta 2,4 %-­ yksikköä. Kassavirta voisi olla kunakin tarkasteluvuonna 16 % alempi kuin on oletettu. Muissa segmenteissä muutokset voisivat olla näitä suurempia ilman, että arvonalentumiskirjauksiin olisi tarvetta.

14. Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt yritykset 1 000 EUR

2012

2011

Tilikauden alussa Osuus tilikauden tuloksesta Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten myynti Saadut osingot Muuntoerot / muut oikaisut Tilikauden lopussa

309 185 0 -100 -5 389

651 91 -404 -109 80 309

24


Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

Tiedot pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten yhteenlasketuista varoista, veloista, liikevaihdosta ja voitosta / tappiosta: 2012 1 000 EUR Pelkolan Terminaali Oy Team Lines Latvia SIA Team Lines Estonia Oü 2011 1 000 EUR Pelkolan Terminaali Oy Team Lines Latvia SIA Team Lines Estonia Oü

Kotipaikka

Varat

Velat

Liikevaihto

Voitto/tappio

Omistusosuus (%)

Lappeenranta Riika Tallinna

3 848 598 259

2 649 187 114

1 905 644 157

353 476 23

20,0 23,0 20,3

Kotipaikka

Varat

Velat

Liikevaihto

Voitto/tappio

Omistusosuus (%)

Lappeenranta Riika Tallinna

4 618 567 226

3 407 443 103

1 857 326 110

333 132 -27

20,0 23,0 20,3

CMA CGA Latvia SIA ja CMA CGA Estonia Oü myytiin konsernin ulkopuolelle joulukuussa 2011. Järjestelystä syntyi kertaluonteinen myyntivoitto 545 tuhatta euroa.

15. Pitkäaikaiset saamiset 1 000 EUR

2012

2011

35 35

35 35

1.1.2012

Kirjattu tuloslaskelmaan

31.12.2012

8 946 954

-8 122 114

0 1 068 1 068

49

-48

1

315 34 398

9 71 33

324 105 431

1.1.2011

Kirjattu tuloslaskelmaan

31.12.2011

20 739 760

-12 207 194

8 946 954

102

-53

49

273 39 414

42 -5 -16

315 34 398

Muut saamiset Yhteensä

16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat Suomen yhteisöverokanta on 1.1.2012 alkaen 24,5 % ja sitä ennen 26 %. 1 000 EUR Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2012 aikana: Laskennalliset verosaamiset: Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon Komponenttipoistoista Yhteensä Laskennalliset verovelat: Tilinpäätössiirroista Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista / peruutettu vähennyskelpoinen liikearvopoisto Muista eristä Yhteensä

1 000 EUR Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2011 aikana: Laskennalliset verosaamiset: Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon Komponenttipoistoista Yhteensä Laskennalliset verovelat: Tilinpäätössiirroista Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista /peruutettu vähennyskelpoinen liikearvopoisto Muista eristä Yhteensä

25


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Laskennalliset verot 1 000 EUR

2012

2011

Konsernin vahvistetut tappiot Vahvistetut tappiot vanhenevat vuosina 2017-2021

9 146

11 861

Laskennalliset verosaamiset vahvistetuista tappioista

2 241

3 084

Konsernilla on lisäksi sisäisten yritysjärjestelyjen vähennyskelpoisista liikearvoista noin 2 997 tuhatta euroa kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia. Laskennallilsia verosaamisia ei ole kirjattu konsernitaseeseen johdon arvioon perustuen.

17. Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 000 EUR Myyntisaamiset Siirtosaamiset ALV-saamiset Muut saamiset Yhteensä Myyntisaamisten ja muiden saamisten jakautuminen valuutoissa EUR USD RUB

Siirtosaamisten merkittävin erä, 956 tuhatta euroa vuonna 2012 (2 065 tuhatta euroa vuonna 2011), muodostuu tilinpäätöshetkellä suoritetuista mutta vielä asiakkailta laskuttamattomista palveluista. Konserni on vuonna 2012 kirjannut luottotappioita 126 tuhatta euroa (101 tuhatta euroa vuonna 2011)

Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä vakuuksien käypää arvoa huomioon ottamatta siinä tapauksessa, että toiset sopimusosapuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Saamisiin ei

2012

2011

8 610 3 561 1 575 411 14 157

7 805 4 284 1 792 628 14 509

9 311 695 4 152 14 157

10 532 69 3 908 14 509

liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Myyntisaamisten ja muiden lyhytaikaisten saamisten kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan olennaisilta osin niiden käypiä arvoja.

18. Rahavarat 1 000 EUR Käteinen raha ja pankkitilit Rahavarat taseessa Rahavirtalaskelman rahavarat vastaavat taseen rahavaroja.

26

2012

2011

4 901 4 901

2 490 2 490


Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

19. Omaa pääomaa koskevat tiedot Emoyhtiön hallitus tarkastelee säännöllisesti konsernin pääomarakennetta ja nettovelkaantumisastetta. Nettovelkaantumisasteelle ei ole asetettu tavoitetta, mutta emoyhtiön hallitus voi ryhtyä toimenpiteisiin, jos nettovelkaantumisaste kehittyy epäsuotuisasti. Konsernitaseen perusteella laskettu nettovelkaantumisaste oli vuoden 2012 lopussa 81,2 % ja 95,3 % vuoden 2011 lopussa. Sijoitetun vapaan oman pääoman Vararahasto rahasto, tuhatta euroa tuhatta euroa

Osakkeiden lukumäärä

Osakepääoma tuhatta euroa

Ylikurssirahasto tuhatta euroa

12 878 478

4 215

86

2 378

19 178 -47

26 250 12 904 728

4 215

86

2 378

12 904 728

4 215

86

2 378

19 131 -70 -903 18 158

31.12.2010 Osakeperusteiset maksut Suunnattu osakeanti 31.12.2011 Osakeperusteiset maksut Pääoman palautus 31.12.2012

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakepääoman enimmäismäärä on 4 215 tuhatta euroa. Omaan pääomaan sisältyvät rahastot Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto sisältää vuosina 19972006 syntyneitä emissiovoittoja trans­ aktiokuluilla vähennettynä sekä omien osakkeiden myyntivoittoja.

tullutta osakeyhtiölain muutosta syntyneet emissiovoitot. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sisältää 1.1.2008 merkityn suunnatun osakeannin emissiovoiton.

Muuntoero Muuntoerorahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.

Vararahasto Vararahasto sisältää ennen 1.9.2006

20. Osakeperusteiset maksut Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on 7.3.2011 päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2011-2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajakson 2011-2012 ansaintakriteerit ovat Nurminen Logistics -konsernin liikevaihto ja liikevoitto. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011-2012 maksetaan vuonna 2013, osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa yhden

vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmästä maksettava nettopalkkio on yhteensä enintään 300 000 kpl Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita. Vuoden 2011 tilinpäätökseen on jaksotettu 250 000 euroa osakeperusteisia maksuja. Rahana maksettavan osuuden kirjanpitoarvo osakeperusteisista maksuista oli 0 euroa vuonna 2011 (0 euroa vuonna 2010).

Hallitus on allokoinut osakkeita ansainta­ jaksolle 2011-2012 yhteensä 128 000 kpl.­ Ansaintajakson toteuma oli noin 56 prosenttia enimmäismäärästä. Euromääräinen toteuma osakeperusteisia maksuja ansaintajaksolta 2011-2012 oli noin 179 000 euroa, joka tullaan maksamaan vuonna 2013. Vuoden 2011 jaksotusta on purettu noin 71 000 euroa vuonna 2012. Rahana maksettavan osuuden kirjanpitoarvo osakeperusteisista maksuista oli 179 200 euroa vuonna 2012.

27


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

21. Korolliset rahoitusvelat 1 000 EUR

2012

2011

Pitkäaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Rahoitusleasingvelat Yhteensä

4 358 13 214 17 571

5 081 13 963 19 044

Lyhytaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Muut lyhytaikaiset korolliset velat Rahoitusleasingvelat Yhteensä

9 332 1 271 933 11 536

6 668 2 543 786 9 997

Korollisten velkojen jakautuminen valuutoissa EUR

29 108

29 041

Rahoitusleasingvelat 1 000 EUR

2012

2011

Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä Yhden vuoden kuluessa Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa Yhteensä Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut Vähimmäisvuokrien nykyarvo

2 007 7 118 11 098 20 223 -6 076 14 147

1 979 7 204 12 839 22 022 -7 273 14 749

Vähimmäisvuokrien nykyarvo erääntyy seuraavasti Yhden vuoden kuluessa Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa Yhteensä

933 3 423 9 791 14 147

786 3 255 10 708 14 749

2012

2011

3 282 300 5 915 9 497

3 381 513 7 536 11 430

8 662 5 831 9 497

10 334 0 1 096 11 430

656 656

635 635

22. Ostovelat ja muut velat 1 000 EUR Lyhytaikaiset Ostovelat Muut velat Siirtovelat Ostovelat ja muut velat yhteensä Ostovelkojen ja muiden velkojen jakautuminen valuutoissa EUR USD RUB Pitkäaikaiset Muut velat Pitkäaikaiset velat yhteensä

Siirtovelkojen merkittävin erä, 2 577 tuhatta euroa vuonna 2012 (2 033 tuhatta euroa vuonna 2011), muodostuu henkilöstömenojen jaksotuksista.

28


Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

23. Rahoitusriskien hallinta Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja omaan pääomaan. Rahoitusriskien hallintapolitiikka perustuu hallituksen hyväksymiin pääperiaatteisiin. Päivittäisestä riskienhallinnasta on vastuussa rahoitustoiminto hallituksen asettamien rajojen mukaisesti.

Valuuttakurssiriski Valuuttariskiä aiheutuu valuuttamääräisestä tuonnista, viennistä, ulkomaisten tytäryhtiöiden rahoituksesta sekä tytäryhtiöiden valuuttamääräisten omista pääomien muuntamisesta. Konserni hallinnoi rahavirtoihin liittyvää valuuttariskiä pitämällä valuuttamääräiset tulo- ja menorahavirrat samassa valuutassa ja ajoittamalla ne mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti. Jollei se ole mahdollista, voidaan osa avoimesta positiosta suojata. Valuuttamääräiset tase-erät suojataan, jos valuuttakohtainen summa ylittää yli 500 000 euroa. Suojausinstrumentteina voidaan käyttää valuuttatermiinejä, valuuttaoptioita, NDF- termiinejä ja näiden yhdistelmiä. Valuuttamääräisten erien

suojaustason tulee lähtökohtaisesti olla 30 % - 70 % välillä, ottaen huomioon vallitsevat suhdanteet sekä ennakoidut valuuttanäkymät että suojausmarkkinoiden toimivuus kunkin valuutan osalta. Suojausmarkkinoiden poikkeustiloissa voidaan yllä mainituista rajoista kuitenkin poiketa. Käyttötileillä olevat valuuttasummat pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, maksuliikennettä kuitenkaan häiritsemättä. Valuuttamääräisten rahavarojen määrä ei saa ylittää yhtä prosenttia taseen loppusummasta.

Korkoriski Korkoriskiä yhtiölle aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Suojausinstrumentteina voidaan käyttää korkotermiinejä ja -futuureja, koronvaihtosopimuksia sekä korkokaulussopimuksia.

Maksuvalmiusriski Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikenne-

puskurina tulee olla noin kahden viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan luottolimittien avulla sekä käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita rahoituslaitoksia ja rahoitusmuotoja. Maksuvalmius parani vuoden loppupuolella tehtyjen rahoitusratkaisujen ansiosta. Yhtiön jatkuvaan liiketoimintaan liittyvät rahoitusneuvottelut on tarkoitus käydä vuoden 2013 ensimmäisen puolen vuoden aikana. Johto uskoo neuvotteluissa saavutettavan positiivisen lopputuloksen. Yhtiöllä on tililimiittisopimus, josta oli joulukuun 2012 lopussa käyttämättä noin 2,1 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa vuonna 2011).

Luottoriski Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Konserni hallinnoi vastapuoliriskiä asiakkaiden luottokelpoisuuden perusteella sekä tarvittaessa aktiivisella perintätoiminnalla. Konserni ei ole soveltanut suojauslaskentaa tilikausilla 2012 ja 2011.

Korkoriski

Korkoriskin herkkyysanalyysi Korkotason muutoksesta aiheutuvaa herkkyyttä laskettaessa on käytetty seuraavia oletuksia: - korkotason muutokseksi on oletettu +/- 100 bps

Vaihtuvakorkoisten lainojen herkkyysanalyysi 2012 1 000 EUR Vaihtuvakorkoisten lainojen yhteismäärä Vaihtuvakorkoiset instrumentit Vaikutus yhteensä

31.12.2012

Vaihtuvakorkoisten lainojen yhteismäärä Vaihtuvakorkoiset instrumentit Vaikutus yhteensä

100 korkopistettä lisäys vähennys

100 korkopistettä lisäys vähennys

10 973 -99 -99

Vaihtuvakorkoisten lainojen herkkyysanalyysi 2011 1 000 EUR

Oma pääoma

Tuloslaskelma

31.12.2011

99 99

-

Tuloslaskelma

-

Oma pääoma

100 korkopistettä lisäys vähennys

100 korkopistettä lisäys vähennys

10 111 -91 -91

91 91

-

-

Markkinaehtoiset lainat nostetaan lähtökohtaisesti vaihtuvakorkoisina. Nurminen Logistics suojautuu markkinaehtoisten lainojen korkoriskiltä korkojaksojen valinnoilla sekä johdannaisinstrumenteilla, lähinnä koronvaihtosopimuksilla.

29


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Valuuttakurssiriski Valuuttakurssin muutoksesta aiheutuvaa herkkyyttä laskettaessa on käytetty seuraavia oletuksia: - valuuttakurssin muutokseksi on oletettu +/- 10 % - muissa muuttujissa ei tapahdu muutoksia Tuloslaskelma 2012 1 000 EUR Valuuttamääräiset erät yhteensä Tuloslaskelma Oma pääoma Vaikutus yhteensä EUR

RUB

lisäys

10 %

Oma pääoma

vähennys

lisäys

602

-3 229

vähennys

264 223 891 1 172 182 860 -735

Tuloslaskelma 2011 1 000 EUR Valuuttamääräiset erät yhteensä Tuloslaskelma Oma pääoma Vaikutus yhteensä EUR

10 %

RUB

lisäys

10 %

2 642

Oma pääoma

vähennys

lisäys

784

-2 735

10 %

vähennys

352 332 838 1 028 085 180 -958

Käytetyt kurssit

Kauden kurssi

RUB

2 238

Tilinpäätöspäivän kurssi

2012

2011

2012

2011

39,92

40,88

40,33

41,77

Maksuvalmiusriski Velkojen lyhennysten ja korkojen kassavirrat lainasopimuksiin perustuen olivat 31.12.2012 seuraavat: 1 000 EUR Pankkilainat Rahoitusleasingvelat Ostovelat Muut velat Korot Yhteensä

1 kuukauden aikana

1-3 kk aikana

3 kk-1 v aikana

1-5 v aikana

5 v -> aikana

506 78 2 790

200 155 492 1 271 242 2 361

8 626 699

4 358 3 423

9 791

1 044 10 370

3 817 11 598

1 307 11 098

124 3 497

Velkojen lyhennysten ja korkojen kassavirrat lainasopimuksiin perustuen olivat 31.12.2011 seuraavat: 1 000 EUR Pankkilainat Rahoitusleasingvelat Ostovelat Muut velat Korot Yhteensä

30

1 kuukauden aikana

1-3 kk aikana

3 kk-1 v aikana

1-5 v aikana

5 v -> aikana

506 66 2 874

200 132 507 636 211 1 686

5 962 588

5 081 3 255

10 708

1 907 1 000 9 457

4 016 12 352

2 131 12 839

111 3 557


Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

Luottoriski Luottoriskin enimmäismäärä 1 000 EUR 2012 2011

14 157 14 509

Saamisten ikäjakauma 1 000 EUR

Erääntymätön

Alle 30 päivää

30 - 120 päivää

yli 120 päivää

Yhteensä

7 049 5 859

1 403 1 746

146 64

12 136

8 610 7 805

2012 2011

Nurminen Logisticsilla ei ole merkittäviä riskikeskittymiä.

24. Muut vuokrasopimukset Konserni vuokralleottajana Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavaksi tulevat vähimmäisvuokrat: 1 000 EUR Yhden vuoden kuluessa Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Yhteensä

2012

2011

8 753 27 705 42 715 79 174

8 253 28 353 47 161 83 766

Merkittävimmät vuokrasopimukset koskevat Vuosaaren terminaali- sekä toimistotiloja (osoitteessa Satamakaari 24), Haminan terminaali­tiloja (osoitteessa Gerhardin väylä 3) sekä Kotkan terminaalitiloja (osoitteissa Hovinsaarentie 25 ja Tuulentie 70). Muutoin Nurminen Logistics on vuokralle ottajana lähinnä erilaisissa atk-laitteita, toimistoautomaatiolaitteita, ajoneuvoja sekä terminaaleissa käytettäviä tavarankäsittelylaitteita koskevissa vuokrasopimuksissa.

25. Vakuudet ja vastuusitoumukset 1 000 EUR

2012

2011

Velat joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä Rahalaitoslainat Annetut kiinnitykset

7 000 11 000

4 000 7 000

Muut vastuusitoumukset Tulli- ja muut takaukset

14 580

11 458

26. Lähipiiritapahtumat Lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta. Lähipiiriin katsotaan kuuluvan myös John Nurminen Oy:sta kokonaisjakautumisen kautta uuteen John Nurmiseen siirtynyt liiketoiminta. Lähipiiritapahtumat hallituksen jäsenten määräysvaltayhtiöiden kanssa 1 000 EUR Myynnit Ostot Korkokulut Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset velat

2012

2011

10 30 97 6 1 271

21 265 104 5 2 656

31


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Johdon työsuhde-etuudet EUR Toimitusjohtaja, VT toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Lakisääteiset eläkekulut Osakeperusteiset maksut Yhteensä Toimitusjohtaja Topi Saarenhovi (1.5.2011 alkaen) VT toimitusjohtaja Antti Sallila (1.1.2011-30.4.2011) Hallituksen jäsenet Juha Nurminen Matti Packalen Olli Pohjanvirta Rolf Saxberg Eero Hautaniemi Jukka Nurminen Tero Kivisaari Jan Lönnblad Antti Pankakoski Yhteensä

2012

2011

1 162 572 179 780 69 998 1 412 350

858 356 129 745 47 244 1 035 345

331 684

152 000

0

69 495

22 120 0 87 640 0 0 22 120 18 620 21 420 0 503 604

19 208 5 150 33 516 1 400 19 208 19 908 15 708 17 808 1 400 354 801

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2012 yhtiön osakkeista 73,02 %.

27. Tytäryritykset ja osakkuusyritykset Nurminen Logisticsiin kuuluvat yritykset ovat seuraavat: Kotimaa

Omistus­osuus (%)

Osuus äänivallasta (%)

RW Logistics Oy Nurminen Logistics Services Oy Nurminen Logistics Heavy Oy Nurminen Logistics Finland Oy

Suomi Suomi Suomi Suomi

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Nurminen Maritime Latvia SIA UAB Nurminen Maritime

Latvia Liettua

51,0 % 51,0 %

51,0 % 51,0 %

Eesti Ukraina

51,0 % 100,0 %

51,0 % 100,0 %

Venäjä Venäjä Venäjä Venäjä Venäjä

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Suomi Latvia Eesti

20,0 % 23,0 % 20,3 %

20,0 % 23,0 % 20,3 %

Tytäryritykset

Nurminen Maritime Eesti AS Nurminen Logistics LLC OOO John Nurminen (Pietari) OOO Nurminen Logistics OOO John Nurminen Terminal Zao Terminal Rubesh Zao Ir-Trans Osakkuusyritykset Pelkolan Terminaali Oy Team Lines Latvia SIA Team Lines Estonia Oü

28. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Yhtiöllä ei ole olennaisia tilinpäätöslaskelmiin vaikuttavia tapahtumia tilinpäätöspäivän jälkeen.

32


Emoyhtiön tilinpäätös | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

Emoyhtiön tuloslaskelma EUR LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN TULOS

Liitetieto

2012

2011

1. 2. 3. 4. 5. 6.

60 197 080,14 12 800 908,05 -31 819 786,21 -14 389 263,79 -831 000,31 -18 413 851,80 7 544 086,08 18 431 919,76 25 976 005,84 171 221,29 26 147 227,13

64 108 058,50 465 480,77 -36 942 781,62 -13 213 437,85 -1 024 732,11 -18 519 340,05 -5 126 752,36 -130 969,22 -5 257 721,58 219 941,41 -5 037 780,17

Liitetieto

2012

2011

1. 1. 2.

509 994,11 37 608,38 40 402 764,00 40 950 366,49

807 302,42 2 149 670,29 683 807,34 3 640 780,05

3. 3.

2 577 649,67 25 136 192,93 206 049,04 27 919 891,64

22 727 342,41 8 893 299,18 263 379,43 31 884 021,02

68 870 258,13

35 524 801,07

4. 4.

4 214 521,00 86 479,00

4 214 521,00 86 479,00

4. 4. 4. 4.

2 373 537,86 18 157 874,06 -12 177 255,86 26 147 227,13 38 802 383,19

2 373 537,86 19 131 154,12 -7 139 475,69 -5 037 780,17 13 628 436,12

3 088,94

174 310,23

8 724 219,75 21 340 566,25 30 064 786,00

2 559 620,48 19 162 434,24 21 722 054,72

68 870 258,13

35 524 801,07

7. 8.

Emoyhtiön tase EUR Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Vararahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto / tappio Tilikauden voitto / tappio Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

6. 7.

33


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön rahavirtalaskelma EUR

2012

2011

26 147 227,13

-5 037 780,17

831 000,31 -12 690 457,35 -568 818,66 -17 863 101,10 -171 221,29 -4 315 370,96

1 024 732,11 -40 235,81 339 256,84 -208 287,62 -219 941,41 -4 142 256,06

Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

757 106,25 449 383,78 -3 108 880,93

-53 754,32 2 935 036,84 -1 260 973,54

Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta

-302 259,47 703 077,39 631 305,52 -302 363,09 -2 379 120,58

-441 235,31 793 356,00 642 077,83 -236 590,51 -503 365,53

-326 787,22 14 595 614,48 -28 018 956,66 -11 700 000,00 -2 408 300,00 23 126 811,40 -4 731 618,00

-517 421,51 40 235,81 0,00 0,00 0,00 1 297 683,99 820 498,29

-69 998,45 3 408 301,89 -1 546 212,91 7 265 095,52 -1 100 496,25 -903 281,61 7 053 408,19

-47 244,84 4 030 460,20 -3 244 444,00 1 544 651,23 -3 197 515,37 0,00 -914 092,78

Rahavarojen muutos

-57 330,39

-596 960,02

Avaavan taseen mukaiset rahavarat Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden lopussa

263 379,43 -57 330,39 206 049,04

860 339,45 -596 960,02 263 379,43

Liiketoiminnan rahavirta TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+) Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Sijoitukset tytäryhtiöihin Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden hankinta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot / pääoman palautukset Rahoituksen rahavirta

34


Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Nurminen Logistics Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti (FAS).

Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet 3–5 vuotta

Rakennukset 30–40 vuotta Liikearvo 5–10 vuotta Koneet ja kalusto 3–10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5–10 vuotta Rautatiekalusto 20–25 vuotta

Saamisten arvostus

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen arvoon.

Eläkkeet

Eläkekulut on esitetty noudattaen kunkin maan paikallista lainsäädäntöä. Suomalaisen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä.

Valuuttamääräiset erät Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän päätöskurssiin. Suojaamistarkoituksessa otettujen valuuttatermiinien arvostusero on oikaistu vastaavan suojattavan erän kurssieroa. Leasing

Leasing-maksut on käsitelty vuokrakuluina. Maksamattomat leasingsopimuksiin perustuvat leasingmaksut on esitetty tilinpäätöksen vastuissa.

Tuloslaskelman liitetiedot 1 000 EUR

2012

2011

1. Liikevaihto Palveluiden myynti Yhteensä

1 000 EUR

2012

2011

-8 280 -10 133 -18 414

-8 675 -9 844 -18 519

-42 -74 -116

-36 -24 -60

Osinkotuotot Osinkotuotot konserniyrityksiltä Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä Yhteensä

17 654 49 17 703

753 41 793

Korko- ja muut rahoitustuotot Korkotuotot konserniyrityksiltä Korko- ja muut rahoitustuotot muilta Yhteensä

702 651 1 352

615 55 670

Korko- ja muut rahoituskulut Korkokulut konserniyrityksille Korko- ja muut rahoituskulut muille Yhteensä

-6 -617 -623

-11 -1 584 -1 595

18 432

-131

171 171

220 220

6. Liiketoiminnan muut kulut 60 197 60 197

64 108 64 108

462 12 231 107 12 801

40 0 425 465

Vuokrat Liiketoiminnan muut kulut Yhteensä

2. Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Liiketoimintakauppojen myyntivoitot Muut Yhteensä

Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajille maksetut muut palkkiot Yhteensä 7. Rahoitustuotot ja -kulut

3. Materiaalit ja palvelut Ostetut palvelut

-31 820

-36 943

4. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkkeet ja eläkevakuutusmaksut Muut lakisääteiset sosiaalikulut Yhteensä

-11 605 -2 031 -753 -14 389

-10 679 -1 800 -734 -13 213

5. Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot: Aineettomat oikeudet Liikearvo Pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä

-37 -38 -299 -91 -331 -35 -831

-36 -246 -257 -95 -358 -32 -1 025

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 8. Poistoeron muutos Poistoeron vähennys Yhteensä

35


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Taseen liitetiedot 1 000 EUR

1 000 EUR

2012

2011

Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12.

2 171 132 2 297 6

2 192 81 102 2 171

1 335 332 1 663 4

1 079 358 102 1 335

3

836

Muut aineeliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12.

648 9 639 18

463 252 67 648

255 35 289 1

223 32 0 255

17

393

28 184 11 700 204 33 282 40 403

165 0 204 33 282 684

2012

2011

Aineettomat oikeudet: Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12.

290 17 173 134

281 9 0 290

Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet sumupoistot 31.12.

Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet sumupoistot 31.12.

230 37 155 112

194 36 0 230

Kirjanpitoarvo 31.12.

22

60

Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12.

1 736 435 1 448 723

1 530 206 0 1 736

Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet sumupoistot 31.12.

Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet sumupoistot 31.12.

1 099 299 1 163 235

842 257 0 1 099

Kirjanpitoarvo 31.12.

488

637

Liikearvo Hankintameno 1.1. Vähennykset Hankintameno 31.12.

1 405 1 405 0

1 405 0 1 405

Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet sumupoistot 31.12.

1 295 38 1 333 0

1 049 246 0 1 295

Kirjanpitoarvo 31.12.

0

110

Maa-alueet Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12.

147 0 129 17

142 4 0 147

Rakennukset Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12.

1 490 5 1 495 0

1 460 32 2 1 490

716 91 807 0

623 95 2 716

Pitkäaikaiset Lainasaamiset konserniyrityksiltä Lainasaamiset muilta Yhteensä

0

774

Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset saamiset konserniyrityksiltä Myyntisaamiset Korkosaamiset Osinkosaamiset Muut saamiset Yhteensä

1. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 31.12.

Kirjanpitoarvo 31.12.

Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet sumupoistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12.

36

2. Sijoitukset Osakkeet konserniyritykset SVOP sijoitukset tytäryhtiöön Osakkeet omistusyhteysyritykset Osakkeet muut Pääomalaina saaminen Yhteensä Tytäryhtiöt

RW Logistics Oy Nurminen Logistics Services Oy Nurminen Logistics Heavy Oy Nurminen Logistics Finland Oy Nurminen Maritime Latvia SIA Nurminen Maritime Estonia AS Nurminen Maritime UAB OOO Nurminen Logistics OOO John Nurminen, Pietari Nurminen Logistics LLC Osakkuusyritykset Pelkolan Terminaali Oy

Koti­ Omistuspaikka osuus % Helsinki 100 Helsinki 100 Helsinki 100 Helsinki 100 Riika 51 Tallinna 51 Klaipeda 51 Pietari 100 Pietari 100 Kiova 100

Imatra

20

2 576 2 2 578

22 726 2 22 727

83 132 17 000 7 17 222

89 0 0 7 96

3. Saamiset


Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

1 000 EUR

2012

2011

1 000 EUR

6 192 433

5 767 540

7. Lyhytaikainen vieras pääoma

904 386 7 914

2 065 425 8 797

25 136

8 893

Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Keskeneräinen laskutus Muut siirtosaamiset Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4. Oma pääoma Osakepääoma yhteensä Ylikurssirahasto Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. Pääoman palautus Omien osakkeiden hankkiminen Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. Kertyneet voittovarat edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat edellisiltä kausilta Tilikauden voitto/tappio Yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma konserniyrityksiltä Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä

2012

2011

4 084 506 406 4 996

1 999 30 641 2 670

8 580

7 187

Korollinen vieras pääoma Rahalaitoslainat Koroton vieras pääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Henkilöstökulujen jaksotukset Operatiiviset jaksotukset Muut Yhteensä

2 083 253

2 307 315

2 577 2 578 275 16 345

1 933 4 275 475 16 492

21 341

19 162

4 215 86 2 374 6 675

4 215 86 2 374 6 675

19 131 -903 -70

19 178 0 -47

18 158

19 131

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

-12 177 26 147 32 128

-7 139 -5 038 6 954

Muut liitetiedot

38 802

13 628

Konsernin antamat vakuudet Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä

18 158

19 131

-12 177 26 147 32 128

-7 139 -5 038 6 954

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 13 830 kpl.

4 000 7 000

13 580

11 458

9 177 78 672

9 091 85 065

Muut vastuusitoumukset Tulli ja muut takaukset

Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 2 232

7 000 11 000

Vuokravastuut

5. Laskennalliset verot Laskennalliset verosaamiset vahvistetuista tappioista

Rahalaitoslainat Annetut kiinnitykset

3 071

Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Laskennallisia veroja ei ole kirjattu emoyhtiön erillistilinpäätökseen.

Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat

6. Pitkäaikainen vieras pääoma

Henkilöstöä ja toimielimiä koskevat liitetiedot

Pitkäaikainen vieras pääoma konserniyrityksiltä Lainat saman konsernin yrityksiltä Yhteensä Korollinen vieras pääoma Rahalaitoslainat Koroton vieras pääoma Muut velat Yhteensä

4 865 4 865

0 0

3 855

2 555

5 3 859

5 2 560

1 501 2 005

1 140 2 585

2012

2011

273 276

274 278

-434

-355

Henkilökunnan määrä Toimihenkilöitä, keskimäärin Toimihenkilöitä, tilikauden lopussa Johdon palkat ja palkkiot

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

8 724

2 560

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja

37


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus Nurminen Logistics Oyj:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Nurminen Logistics Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että

38

noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidol-

listen arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 26. helmikuuta 2013 KPMG OY AB Lasse Holopainen KHT


Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2013 Olli Pohjanvirta Hallituksen puheenjohtaja

Tero Kivisaari

Jan Lönnblad

Jukka Nurminen

Juha Nurminen

Topi Saarenhovi Toimitusjohtaja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2013 KPMG Oy Ab Lasse Holopainen, KHT

39


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut 1 000 EUR

2010

2011

2012

69 682 11,5 % -618 -0,9 % -1 072 -1,5 % -2 029 -2,9 % -6,4 % 1,3 % 41,6 % 97,1 % 849 1,2 % 74 145 344 12 409

76 630 10,0 % 1 947 2,5 % -746 -1,0 % -1 530 -2,0 % -5,2 % 2,8 % 40,2 % 95,3 % 905 1,2 % 69 354 343 11 875

78 396 2,3 % 5 421 6,9 % 4 044 5,2 % 2 684 3,4 % 9,3 % 9,9 % 42,7 % 81,2 % 1 145 1,5 % 69 772 342 12 801

-0,22 -0,22 2,32 0,00 0,00 0% 0,0 % 0,00 -13 12 877 773 12 877 773

-0,19 -0,19 2,08 0,00 0,00 0% 0,0 % 0,00 -9 12 890 898 12 890 898

0,05 0,05 2,12 0,00 0,00 0% 0,0 % 0,07 38 12 890 898 12 890 898

Osakkeen kurssikehitys - ylin kurssi - alin kurssi - keskikurssi - tilinpäätöspäivän kurssi Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR

3,73 2,81 3,27 2,89 37,2

3,00 1,51 2,22 1,78 23,0

2,34 1,78 1,95 1,88 24,3

Osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana Osakkeiden vaihto % Osakkeenomistajien lukumäärä

2 031 630 15,8 % 422

622 928 4,8 % 507

259 727 2,0 % 525

Liiketoiminnan tunnusluvut Liikevaihto, 1 000 EUR Liikevaihdon muutos, % Liiketulos, (EBIT) 1 000 EUR % liikevaihdosta Tulos rahoituserien jälkeen, 1 000 EUR % liikevaihdosta Tilikauden tulos, 1 000 EUR % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto % Sijoitetun pääoman tuotto % Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 1 000 EUR % liikevaihdosta Taseen loppusumma, 1 000 EUR Henkilöstön määrä keskimäärin Maksetut palkat ja palkkiot, 1 000 EUR Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), EUR, laimentamaton Tulos/osake (EPS), EUR, laimennettu Oma pääoma/osake, EUR Osinko/osake, EUR (oikaistu) Osinko/osake, EUR (nimellinen) Osinko/tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % Pääoman palautus/osake, EUR Hinta/voitto -suhde (P/E) Osakk.osakeantioik. lkm keskimäärin, kpl Osakk.osakeantioik. lkm tiliv. lopussa, kpl

40


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet | Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Oman pääoman tuotto =

Tilikauden tulos Oma pääoma (tilikauden alun ja lopun keskiarvo)

x 100

Sijoitettu pääoma =

Taseen loppusumma - korottomat velat

Sijoitetun pääoman tuotto =

Tilikauden tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitettu pääoma (tilikauden alun ja lopun keskiarvo)

x 100

Omavaraisuusaste =

Oma pääoma Taseen loppusumma - saadut ennakot

x 100

Nettovelkaantumisaste =

Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma

x 100

Tulos/osake (EPS) =

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Oma pääoma/osake =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/tulos =

Osakekohtainen osinko Osakekohtainen tulos

x 100

Efektiivinen osinkotuotto =

Osakekohtainen osinko Osakeantikorjattu pörssikurssi tilinpäätöspäivänä

x 100

Hinta/voitto -suhde (P/E) =

Pörssikurssi kauden lopussa Tulos per osake

41


Nurminen Logistics Tilinpäätös 2012 | Pörssitiedotteet

Pörssitiedotteet vuonna 2012 24.2.2012

4.5.2012

5.10.2012

Nurminen Logistics Oyj:n tilinpäätös­ tiedote 2011

Nurminen Logistics Oyj:n osavuosi­ katsaus 1.1.2012 - 31.3.2012

Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

21.3.2012

16.5.2012

12.10.2012

Nurminen Logisticsin vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Muutos Nurminen Logisticsin johto­ ryhmässä

Nurminen Logistics muuttaa juridista yhtiörakennettaan vastaamaan liike­ toimintarakennettaan

30.3.2012 Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n yhtiökokoukseen

12.4.2012 Nurminen Logistics antaa ennakkotietoa tammi-maaliskuun 2012 tuloksestaan ja päivittää näkymiään positiivisemmaksi

20.6.2012 Muutoksia Nurminen Logisticsin johtoryhmässä

3.8.2012 Nurminen Logistics Oyj:n osavuosi­ katsaus 1.1.2012 - 30.6.2012

13.9.2012

12.4.2012

Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Muutos Nurminen Logisticsin johtoryhmässä - Senior Vice President Harri Vainikka jättää yhtiön

25.9.2012

23.4.2012 Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

42

Nurminen Logistics päivittää näkymiään positiivisemmaksi

2.11.2012 Nurminen Logistics Oyj:n osavuosi­ katsaus 1.1.2012 - 30.9.2012

30.11.2012 Nurminen Logistics Oyj:n talous­ tiedottamisen aikataulu vuodelle 2013


P채채konttori Satamakaari 24, 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätös 2012  

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you