Page 1


Ad v e r t i s e

YourBus i ne s s i n Br i dge t Ma r i e Ma ga z i ne . c om

Ma n yo p t i o n sa v a i l a b l e ( Che a pe rt ha nyout hi nk)

Co n t a c t :J Vr o l i j k @Br i d g e t Ma r i e Ma g a z i n e . c o m


Me e tI mma n u e lOn i t i v e r o sCEOa n dFo u n d e ro fLo r dWa l l i n g t o n .I mma n u e l ’ sa ma z i n gb o wt i e sa n do t h e r h a b b e r d a s h e r i e sa r ed e s i g n e dwi t ht h ec l a s s i cg e n t l e ma ni nmi n d . Ca ny o ut e l lusho wy o ug o ti nt ode s i g ni ngt i e se t c ? I ti sf u n n y . On ed a yIwo k eu pa n dwa n t e dt owe a rab o wt i e . Iwe n tt oad e p a r t me n ts t o r ea n db o u g h to n e . Af e w d a y sl a t e rIs a wag u ywe a r i n gt h es a meb o wt i ea smea n di tk i n do ft o o ka wa yf r o mt h eo r i g i n a l i t yo ft h ei d e a . S o , Iwe n th o me , t o o ka p a r tt h et i eIh a da n dd e s i g n e dmyo wni d e ao fab o wt i eo u to ft h el e g so fa no l dp a i ro fp a n t s . Wha ti st hebe s tpa r to fwha ty o udo ? Th eb e s tp a r to fwh a tId oi se i t h e rs e e i n go rh e a r i n ga b o u tt h er e s p o n s eac u s t o me rh a swh e nt h e yo p e nt h eb o x a n ds e et h et i et h e yo r d e r e d . Ig e tg o o s e b u mp se a c ht i me ! Wha ti st hewo r s tpa r t ? Ig u e s st h ewo r s tp a r to ft h i si s …. n o t h i n g !; ) Whoo rwha ti sy o urs t y l ei ns pi r a t i o n? Mys t y l ei n s p i r a t i o nc o me sf r o me v e r y d a yl i f e . Ev e r y wh e r ey o ug ot h e r ei sa l wa y sa no p p o r t u n i t yt op u l ls o me t h i n g f r o mi t . Wa l k i n gd o wnt h es t r e e t , d r i v i n gt owo r k , o rs i t t i n ga tt h eb e a c h ;e v e r ymo me n ti sa no p p o r t u n i t yt of i n d i n s p i r a t i o n ! I fy o uc a nha v ey o urde s i g nso na ny o nei nHo l l y wo o dwhoa ndwhy ? Ea s y !J u s t i nTi mb e r l a k e .Hei st h ed e f i n i t i o no fat a l e n ta n di sd o i n gwh a th el o v e s !Hea l s os e e msl i k eav e r y d o wnt oe a r t hg u y . I fy o uwe r e n' tde s i g ni ngs uc ha ma z i nga c c e s s o r i e swha two ul dy o ubedo i ng ? Ih a v ea l wa y swa n t e dt owo r ki nah i g he n dd e p a r t me n ts t o r e . It h i n kt h ei d e ao fwo r k i n gwi t hp e o p l ea l ld a ya n di n t h ei n d u s t r yIl i k ewo u l db eg r e a t ! De s c r i bey o urde s i g na e s t he t i ci n3wo r ds . At t e n t i o nt od e t a i l Whe r ec a nwebuyy o urpr o duc t ? Al lmyt i e sa r eo n l i n ea twww. l o r d wa l l i n g t o n . c o m.Wea l wa y sh a v en e wt i e sc o mi n go u t !Wea l s oh a v eo u rt i e si n t wos t o r e s . S e a ni nS a nFr a n c i s c oa n di nt h ewo n d e r f u lV o c a b u l a r yBo u t i q u ei nS a nDi e g o . Wha ti sy o ura dv i c ef o rs o me o newa nt i ngt ol i v et he i rdr e a ms ? DOI T!h a v i n gt h ei d e ai st h ee a s yp a r t , a c t u a l l yd o i n gi ti st h eh a r dp a r t . On c ey o ut a k et h a tf i r s ts t e pt oc r e a t e y o u rd r e a me a c hd a yi sn e wa n de x c i t i n g . Wha ti sne x tf o ry o u? Th i si sg o i n gt ob eab i gy e a r . Weh a v ea l r e a d ys u c c e s s f u l l yr e b r a n d e do u rn a mea n db yt h ee n do ft h ey e a rwea r e l o o k i n gt oo p e nas t o r ei nS a nDi e g o .Bi gp l a n s , b i gi d e a s , a n db i gr i s k s . Wea r ee x c i t e d ! !


“ Wh e r ed i dt h i sn a mec o mef r o m?Ou r d o gWa l l yi saf o s t e r t u r n e da d o p t e d me mb e ro fo u rf a mi l ya n dt h es e c o n d r e s c u e dd o gweh a v e .J o k i n g l ywe wo u l dc a l lWa l l y , Lo r dWa l l i n g t o n u n t i lt h i sb e c a meh i sr e g u l a rn i c k n a me .Af t e rs o met i mewi t hd i f f e r e n t n a me swed e c i d e dt h a tt h i swa st h e n e wn a mewewo u l dc o n t i n u et o p r o v i d eas u p e r bp r o d u c tu n d e r . Wea l s oh a v eag o a lt oh e l po t h e r d o g sf i n d i n gl o v i n gh o me sa n d f e e lt h a ti ti so u rd u t yt od os o . Lo r d Wa l l i n g t o na sab r a n di so u rp a s s i o n , h e l p i n go t h e rd o g sf i n dh o me si s a n o t h e rp a s s i o nwewa n tt og e tmo r e i n v o l v e di n . Th i si sab u s i n e s sf o ra wi n wi nf o ra l l . He l p i n go t h e r si s t h en a meo ft h eg a meh e r ewh i l e p r o v i d i n go u rq u a l i t y , h a n d c r a f t e d p r o d u c t s �


YOUNG AMERI CA Spr i ngwasi nt heai randt hey wer eyoungandi nl ov e. Not hi ngi nt hewor l dmat t er edbut eachot her .Car ef r eemoment sof payast hesunbat hedt hei rbar e s ki n.Danci ngt ot hes oundsof r ust l i ngbr anc hesandt hei rown i nnocentl aught er . Spr i ngwasi nt heai randt hey wer eyoungandi nl ov e!

Al l c l ot hi ngandac c es s or i espr ov i dedbyModT ex


Ad v e r t i s e me n t

Al ly o u rma k e u pa n dh a i rn e e d sf o ra n y S p e c i a lEv e n t !


Ph o t o g r a p h e rPa u l i f o r n i aGr o o me rRi c k i eBo c c a n e g r aSt y l i s tJ a s o nVr o l i j k


J e a ns$19. 99 Bur l i ngt onCoa t Fa c t or y Ts hi r t$3. 00 Ros s J a c ke t$35. 00 ModTe x


Pa nt s$9. 99 Bur l i ngt onCoa t Fa c t or y Shi r t$18. 00 ModTe x Ha t$7. 99 Bur l i ngt onCoa t Fa c t or y J a c ke t$15. 00 ModTe x


Shi r t$12. 00 ModTe x Pa nt s( NotShown)$12. 00 Bur l i ngt onCoa tFa c t or y


Pa nt s$12. 00 Bur l i ngt onCoa tFa c t or y Ve s t$10. 00 ModTe x Shi r t$14. 00 Ros s Ti e$7. 00 Ros s


Ex c l u s i v eI t e r v i e wwi r hMi c h a e lFi s h ma n Te l luswhoMi c ha e lFi s hma nr e a l l y i s . I ’ mh i g he n e r g y , Il o v eb e i n gi nt h e b u s i n e s s , Il o v ea c t i n g , wr i t i n g , t r y i n gt o p r o d u c e .I ’ maDa d , Ih a v et wok i d s a n dI ’ mt r y i n gt ob eag o o dDa d . I ’ ma b i gs p o r t sg u y , I ’ mah i s t o r yb u f fa n dI l i k eq u o t e sa n dt h a ts o r to ft h i n g .Ia l s o l i k er a pmu s i c .I ’ mp r o b a b l yn o twh a t p e o p l ewo u l da n t i c i p a t e .

Wha ti sy o urf a v o r i t eme mo r yo ft he s ho w? Th et i me swewe r eo ns e ta n dj u s t wa t c h i n gt h ewa ywewo r k e d . Th ewa y Ro s e a n n ewo u l dg ot h r o u g hs c r i p t sa n d c i r c l ea n dmo v et h i n g sa n dh o wJ o h n Go o d ma nwo u l di mp r o v i s et h i n g s . Ho wLa u r i eMe t c a l fwa sa ma z i n g . I d i d n ’ tr e a l i z eh o wl u c k yIwa s . Ig o tt o s e ema s t e r sa two r k .

OnePe r s o ny o uwo ul dl o v et o wo r kwi t h? Iwo u l ds a yGe o r g eCl o o n e y b e c a u s eh ewo r k e do nt h es h o w. T o wa t c ht h et r a n s i t i o nf r o mag u yt h a t wo r k e dr e a l l yh a r dt og e tt h e r et o n o to n l yma d ei tb u ti sma k i n gh i s o wnt h i n g s .Iwo u l dl o v et of o l l o w t h a tp a t ha n dIt h i n ki two u l db ea r e a lh o n o rt owo r kwi t hh i ma g a i n !

Wha twa si tl i keg r o wi ngupo nt he s e to fRo s e a nne ? I twa st h emo s ta ma z i n ge x p e r i e n c e .I d o n ’ tt h i n kIc o u l dh a v ea s k e df o r a n y t h i n gb e t t e rt h a nwo r k i n go nRo s e a n n e .Th e yr e a l l ys h a p e dmea sa p e r s o nn o to n l yf o rt h ec a me r ab u to f f a swe l l .

Wha ti sy o urpe r s o na lf a v o r i t e e pi s o de ? Th e r ea r eac o u p l et h a tr e a l l ys t u c k o u tt ome .Th e r ei so n ec a l l e d“Lo v e r s La n e ”i twa st h ef i r s ts e a s o n .I t ’ st h e f i r s te p i s o d ewh e r eIt h i n ky o ug e tt o r e a l l ys e eRo s e a n n ea n dJ o h n ’ s c o me d i cc h a r a c t e rr e a l l yc o meo u t . Th e r ei sas c e n ema y b et h r e es e a s o n s i nwh e r eRo s e a n n ea n dLa u r i eh a v ea f i g h ta n dt h ef a l lo v e rt h ec o u c h .I t ’ s mo r es c e n e st h a ne p i s o d e s .Wh e nI wa t c ht h es h o wi t ’ smo r el i k ewa t c h i n g h o memo v i e s .

Soi st he r emo r ea c t i ngi ny o ur f ut ur e ? Oha b s o l u t e l y !I ’ mn o td o n e a c t i n g . I ’ mr i g h to np a c ewh e r eI ’ m s u p p o s et ob e . I ’ mg o i n gt oc l a s s , a n dI ’ mt r a i n i n g , I ’ mwr i t i n g , I ’ m g e t t i n gi n t of i g h t e rs h a p ea sIl i k e t op u ti t .I ’ mg o i n gt og e tas h o t a n dI ’ mg o i n gt ob er e a d y !

Wha tha v ey o ube e nupt os i nc et he s ho w? Af t e rt h es h o wIwe n tt oh i g hs c h o o l , we n tt oc o l l e g e , me tmywi f e .Ha dt wo k i d sa n dIr e a l l ywa n t e dt ob et h e r ef o r t h e ms oIwe n tb e h i n dt h es c e n e s .I wo r k e do nRo s e a n n e ’ st a l ks h o w, Iwa s ap r o pg u y , al i g h t i n gg u y , Iwa n t e dt o l e a r ne v e r y t h i n g .I ’ v ea l wa y sl o v e dt h i s b u s i n e s sa n dk n e wIwa sg o i n gt oc o me b a c k .It h o u g h ti twa si mp o r t a n tt o ma k eg o o ds t u f fy o us h o u l dk n o wwh a t e v e r y o n ee l s ed i d . Ih a v es u c hah u n g e r f o rt h i s !

Wha tma deRo s e a nnes uc hag r o und br e a ki ngs ho w. It h i n kb e c a u s ewewe r ewi l l i n gt od o t h i n g so t h e rp e o p l ewe r e n ’ ts ot h a t ma d eu smo r er e a l .

Whe r edoy o ut hi nkD. J . Co nne r wo ul dbet o da y ? Ro s e a n n ea l wa y ss a y st h a ts h e t h i n k sh ej o i n e dt h emi l i t a r ya n d d i e da tc o mb a t .Bu tI ’ dl i k et ot h i n k h e ’ sma t u r e dab u t , h e ’ sp r o b a b l ya l o tl i k emeb u ts t i l li nLa n f o r d r u n n i n gt h ed i n e r .

Wha ti sy o ura dv i c et of ut ur e c t o r s ? Doy o us t i l lke e pi nt o uc hwi t hy o ur a Tr yn o tt op u tas e tt i met a b l eo ni t ! c a s tma t e s ? y o u h a v e t o f o l l o w w h a t y o u l o v e ! I f It r yt ok e e pi nt o u c hwi t he v e r y b o d y . o uwa n tt oma k emo n e yt h i si s n ’ t J o h ni sa l wa y swo r k i n gwh i c hi sg o o d y Dos t r a ng e r ss t i l lc a l ly o uD. J . ? h er a c k e t ! owet a l kal o to n l i n e .Ro s e a n n eIs e e t I t ’ sf u n n yb e c a u s es o me t i me si two n ’ t s al o t , wet a l kal o t .Wh e ns h e ’ si nt o wn h a p p e na ta l l . Th e ni swi l lh a p p e na l l i t e s , t wi t t e re t c . wec a n wea l wa y sf i n dt i met og e tt o g e t h e r . My Anys d a ya n dI ’ ml i k ed i dId omyh a i ra f o l l o w y o u o n ? i d ss e eh e ra sa ne x t e n d e ds e c o n d c e r t a i nwa y ?Wh a ta mIwe a r i n g ?Wh a t k I ’ mwo r k i n go nas i t ea n dy o uc a n r a n d mat h a th a p p e n st ob ef a mo u s . i si tt o d a yt h a ts c r e a msD. J . ?Weh a v e g o l l o wmeo nt wi t t e r S a r a hGi l b e r th a sh e rt a l ks h o wIwe n t f s u c hg r e a tf a n ss oi t ’ sh u mb l i n g . Ca n d i d Fi s h . t os e et h a t , La u r i ei sd o i n gap l a yIs e n t @1 e rf l o we r s .Wea l lt o o ks u c hi n t e r e s t Ho wdof a nsus ua l l yr e a c twhe nt he y h Wha ti sy o urpe r s o na lquo t ey o u i ne a c ho t h e r , a n dIt r yt oh o l do nt o dor e c o g ni z ey o u? wa ntt os t a mpo nt ot hewo r l d! h a t . We l lwed i dt h ema s t u r b a t i o ne p i s o d e t “Don oh a r m, d oi tt h er i g h twa y , a n dt h en e x tt h i n gy o uk n o wt h eg u yi s d oi twi t hg o o di n t e n t i o n s ! ” d o i n gt h eh a n dg e s t u r e ss a y i n g“He y y o u rt h a tg u y ! ”Bu ti t ’ sa l lb e e no v e r wh e l mi n g l yp o s i t i v e ! Fo rmu c hmo r eo nMi c h a e lFi s h ma nwa t c ht h el i v ei n t e r v i e wl o c a t e do no u rh o me p a g e


“Like� us on Facebook & Follow us on Twitter

Cl i c kont hel i nk s bel ow Fac ebook ht t p: / / www. f ac ebook . c om/ pages / Br i dget Mar i eMagaz i ne/ 230557620778#! / pages / Br i dget Mar i eMagaz i ne/ 230557620778 Twi t t er ht t ps : / / t wi t t er . c om/ Br i dget Mar i eMag

April 2013 Bridget Marie Magazine  
April 2013 Bridget Marie Magazine  

This month we welcome Rosanne's Michael Fishman to our cover. Spring is in the air and we have the fashion to prove it!