Page 1

‫קּונְ ְטרֵס‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬ ‫ָאדם ַה ָּדבּוק רַק‬ ‫ֲלת ָה ָ‬ ‫ַּלה נֹורָאֹות נִ ְפ ָלאֹות ִמ ַּמע ַ‬ ‫ְיג ֶ‬ ‫יֹוד ַע ֶׁש ַהּכֹל ִמ ֶּמּנּו י ְִת ָּברְַך‪ ,‬ו ְָל ֵכן‬ ‫ַּב ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪ ,‬וְ ֵ‬ ‫ָּכל ַמה ֶׁשהּוא ָצ ִריְך הּוא ְמ ַב ֵּקׁש רַק ֵמ ִאּתֹו י ְִת ָּברְַך‪,‬‬ ‫ֲמ ִּתּיִים וְ נ ְִצ ִחּיִים‪.‬‬ ‫טֹובים‪ ,‬א ִ‬ ‫ָאדם ָּכזֶה ַחי ַחּיִים ִ‬ ‫ָ‬ ‫*‬ ‫ל‪ּ-‬פי ִּד ְברֵי‬ ‫ֻּסד ַע ִ‬ ‫ּומי ָ‬ ‫ָּבנּוי ְ‬ ‫ַּבנּו ַה ָּקדֹוׁש וְ ַהּנֹורָא‪ ,‬אֹור ַהּגָנּוז ְו ַה ָּצפּון‪,‬‬ ‫רֵ‬ ‫ַּבנּו‬ ‫יׁשא ִע ָּלָאה‪ ,‬אֲדֹונֵנּו‪ ,‬מֹורֵנּו ְור ֵ‬ ‫ּבּוצינָא ַק ִּד ָ‬ ‫ִ‬

‫ֶס ֶלב‪,‬‬ ‫ַח ָמן ִמ ְּבר ְ‬ ‫נְ‬

‫זְ כּותֹו ָיגֵן ָע ֵלינּו‪,‬‬ ‫ַּבי‬ ‫רִ‬ ‫ל‪ּ-‬פי ִּד ְברֵי ַּת ְל ִמידֹו‪ ,‬מֹורֵנּו‬ ‫וְ ַע ִ‬ ‫ֲשר ָּכל רָז ֹלא ָאנִיס ֵליּה‬ ‫ַה ָּגאֹון ַה ָּקדֹוׁש‪ ,‬אֹור נִ ְפ ָלא‪ ,‬א ֶ‬

‫ֶס ֶלב‪,‬‬ ‫ָתן ִמ ְּבר ְ‬ ‫נָ‬

‫זְ כּותּו ָיגֵן ָע ֵלינּו‪,‬‬ ‫ַבי‬ ‫ר ִּ‬ ‫ַאמרֵי‬ ‫ּומ ְ‬ ‫תּובים‪ַ ,‬‬ ‫יאים‪ְּ ,‬כ ִ‬ ‫סּוקי ּתֹורָה‪ ,‬נְ ִב ִ‬ ‫ּומ ֻׁש ָּלב ִּב ְפ ֵ‬ ‫ְ‬ ‫ָׁשים ְוז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש‬ ‫ּומ ְדר ִ‬ ‫דֹוׁשים ִמ ְּג ָמרָא ִ‬ ‫ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ‬ ‫חָ‬ ‫*‬ ‫הּובא ִל ְדפּוס ַעל‪-‬י ְֵדי‬ ‫ָ‬ ‫ֶס ֶלב‬ ‫ידי ְּבר ְ‬ ‫ֲס ֵ‬ ‫חִ‬ ‫ְרּוׁש ַליִם תובב"א‬ ‫עיה"ק י ָ‬


‫ַה ְּכת ֶֹבת ְל ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶה‬ ‫ֶס ֶלב זי"ע‬ ‫ַאדמֹו"ר מֹו ֲהרַ"ן ִמ ְּבר ְ‬ ‫וְ ָכל ִס ְפרֵי ְ‬ ‫ׁים‬ ‫דֹוש‬ ‫ידיו ַה ְּק ִ‬ ‫וְ ִס ְפרֵי ַּת ְל ִמ ָ‬ ‫***‬ ‫ָאל‬ ‫ְּב ֶארֶץ י ְִשׂר ֵ‬ ‫י ְַבנְ ֵאל‬ ‫ֶס ֶלב‬ ‫ִעיר ְּבר ְ‬ ‫ָּג ִליל‬ ‫***‬ ‫ַארצֹות ַה ְּב ִרית‬ ‫ְּב ְ‬ ‫ֶס ֶלב‬ ‫ידי ְּבר ְ‬ ‫ֲס ֵ‬ ‫יכל ַהּק ֶֹדׁש – ח ִ‬ ‫יב ָּתא ֵה ַ‬ ‫ְמ ִת ְ‬ ‫‪.42nd st 1129‬‬ ‫‪Brooklyn N.Y. 11219‬‬ ‫***‬ ‫ּובחּו"ל‬ ‫ֶס ֶלב ָּבָארֶץ ְ‬ ‫ידי ְּבר ְ‬ ‫ֲס ֵ‬ ‫יכל ַהּק ֶֹדׁש" ח ִ‬ ‫"ה ַ‬ ‫מֹוסדֹות ֵ‬ ‫ְ‬ ‫ָליל"‬ ‫ֶס ֶלב ַּבּג ִ‬ ‫ֲמ ַּתת "י ְִׂש ַמח ַצ ִּדיק ‪ְ -‬ק ִה ַּלת ְּבר ְ‬ ‫שע"י ע ֻ‬ ‫יט"א – ַה ַּצ ִּדיק ִמּי ְַב ְנ ֵאל‬ ‫ִּבנְ ִׂשיאּות כ"ק מֹו ֲהרֹא"ׁש ְׁש ִל ָ‬ ‫ֶס ֶלב ‪ ,1‬ת‪.‬ד‪ 421 .‬י ְַב ְנ ֵאל‪15225 ,‬‬ ‫ַח ָמן ִמ ְּבר ְ‬ ‫ַּבי נ ְ‬ ‫רח' ר ִ‬ ‫ֶט ֶלפֹון רַב ַקּוִ י‪ַ – 04-6708356 :‬פ ְקס‪04-6708359 :‬‬ ‫‪E-Mail: breslevcity@gmail.com‬‬ ‫‪Web site: www.breslevcity.co.il‬‬


‫קּונְ ְטרֵס‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬ ‫ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמ ֶלְך ֵ‬ ‫ָא ְּתנָה ִל ִּבי ָל ַד ַעת‬ ‫אֹומר (ק ֶֹה ֶלת א' יז) "ו ֶ‬ ‫ַעיֹון‬ ‫ָד ְע ִּתי ֶׁשּגַם זֶה הּוא ר ְ‬ ‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת ה ֵֹללֹות וְ ִׂש ְכלּות י ַ‬ ‫ֲׁשר ַעל ְּפנֵי‬ ‫ָאדם א ֶ‬ ‫רּוח"‪ְׁ ,‬שֹלמֹה ַה ֶּמ ֶלְך ָהיָה ֶה ָח ָכם ִמ ָּכל ָה ָ‬ ‫ַ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬וְ הּוא‬ ‫ָ‬ ‫ֲד ָמה‪ ,‬וְ הּוא ִק ֵּבל ֶאת ַה ָח ְכ ָמה ֵמ ַה ָּק‬ ‫ָהא ָ‬ ‫ּומ ָסרָּה ָלנּו‪ .‬וְ ִאם נְ ַח ֵּפׂש ְּבתֹוְך ְּד ָברָיו‪,‬‬ ‫רּוחנִ ית ְ‬ ‫ָכה ְל ָח ְכ ָמה ָ‬ ‫זָ‬ ‫ָאדם‬ ‫ּיֹועילּו ָלנּו ְל ָכל ַה ַחּיִים‪ַ .‬חּיֵי ָה ָ‬ ‫ּמּודים ֶׁש ִ‬ ‫נִ ְמ ָצא ַה ְר ֵּבה ִל ִ‬ ‫ֵאינָם ַמה ֶּׁש ֵּת ֵאר ְל ַע ְצמֹו‪ָּ ,‬כל ֶא ָחד ְמ ַת ְכנֵן ָּת ְכנִ ּיֹות ַל ַחּיִים‪,‬‬ ‫ּיִהיֶה ָּכְך וְ ָכְך‪ ,‬וְ ַה ָּקדֹוׁש‪-‬‬ ‫חֹוׁשב ֶׁש ְ‬ ‫ָאדם ֵ‬ ‫יִחיֶה ֶאת ַחּיָיו‪ָ ,‬‬ ‫יצד ְ‬ ‫ֵּכ ַ‬ ‫ֲׂשה‬ ‫ָאדם‪ ,‬וְ ַנע ָ‬ ‫עֹוׂשה ְּב ִדּיּוק ַה ֶה ֶפְך ִמ ַּמה ֶּׁש ָח ַׁשב ָה ָ‬ ‫ָּברּוְך‪-‬הּוא ֶ‬ ‫ֵע ֶׁש ָּכל ַמה‬ ‫ָאדם ָהיָה יֹוד ַ‬ ‫לֹו ָּכְך וְ ָכְך ֶׁשֹּלא ִׁש ֵער ְּכ ָלל‪ִ ,‬אם ָ‬ ‫עֹובר ָע ָליו ַהּכֹל ְּכ ָבר רָׁשּום ְל ַמ ְע ָלה‪ֹ ,‬לא ָהיָה ְמ ַת ְכנֵן‬ ‫ֶּׁש ֵ‬ ‫יִת ָּברְַך ְׁשמֹו‪ְּ .‬כמֹו‬ ‫ָּת ְכנִ ּיֹות‪ִּ .‬כי ֶאת ַה ָּת ְכנִ ּיֹות ָק ַבע ְּכ ָבר ַהּבֹורֵא ְ‬ ‫ּול ֶפ ַתע‬ ‫ּזּולת‪ְ ,‬‬ ‫עֹור ִכים ָּת ְכנִ ּיֹות ַעל ַה ָ‬ ‫ָאדם ֶׁש ְ‬ ‫ֶׁשנָם ְּבנֵי ָ‬ ‫ֵכן‪ ,‬י ְ‬ ‫יהם ְּד ָב ִרים ָּכ ֵאּלּו ֶׁשֹּלא ֵּתאֲרּו ְּכ ָלל‪ ,‬וְ ָל ֵכן‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫נֹופ ִלים ע ֵ‬ ‫ִּפ ְתאֹום ְ‬


‫ד‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ְ ,‬ל ַה ְר ִּגיל‬ ‫ָ‬ ‫ִע ַּקר ָה ֵע ָצה רַק ִל ְבר ַֹח ֶאל ַה ָּק‬ ‫ּול ַב ֵּקׁש ִמ ְּל ָפנָיו ָּכל‬ ‫ּול ַד ֵּבר ְ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ְ ,‬‬ ‫ַע ְצמֹו ָּת ִמיד ָלבֹוא ֵא ָליו ְ‬ ‫ּוכמֹו‬ ‫רּוחנִ ּיּות‪ְ ,‬‬ ‫ּובין ְּב ָ‬ ‫ַׁש ִמּיּות ֵ‬ ‫יכים – ֵּבין ְּבג ְ‬ ‫ַמה ֶּׁשָאנּו ְצ ִר ִ‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫אֹומר ר ֵ‬ ‫ֶּׁש ֵ‬ ‫ימן ב') ֶׁש ַה ְּת ִפ ָּלה זֶה‬ ‫ֱטם‬ ‫"ּות ִה ָּל ִתי ֶאח ָ‬ ‫ְּב ִחינַת ח ֶֹטם‪ְּ ,‬כמֹו ֶׁש ָּכתּוב (יְ ַׁש ְעיָה מ"ח ט') ְ‬ ‫ֱטם ְלׁשֹון ח ֶֹטם‪ַ ,‬מה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ְּת ִפ ָּלה ְלח ֶֹטם‪ֶׁ ,‬שהּוא‬ ‫ָלְך"‪ֶ ,‬אח ָ‬ ‫ׁשֹואף אֲוִ יר ֶּדרְֶך ַאּפֹו‪ ,‬אֲוִ יר זֶהּו ָּד ָבר ִחּיּונִ י‬ ‫ָאדם ֵ‬ ‫ָהַאף? ֶא ָּלא ָ‬ ‫ּוב ְל ָע ָדיו ֵאינֶּנּו יָכֹול ִל ְחיֹות‪ַ ,‬על אֲוִ יר ֵאין‬ ‫ָאדם זָקּוק לֹו‪ִ ,‬‬ ‫ֶׁש ָ‬ ‫יכים ְל ַׁש ֵּלם ֶּכ ֶסף‪ְׁ ,‬שָאר ְּד ָב ִרים ִחּיּונִ ּיִים ְּכגֹון‪ֶ :‬ל ֶחם אֹו‬ ‫ְצ ִר ִ‬ ‫ֲבל אֲוִ יר זֶה ְּב ִחּנָם‪ִּ ,‬כי‬ ‫ָאדם ָצ ִריְך ְל ַׁש ֵּלם ַּבעֲבּורָם‪ ,‬א ָ‬ ‫ַמיִם‪ָ ,‬‬ ‫ָאדם ָצ ִריְך ִלנְ ׁשֹם‬ ‫ֲפּלּו ַּד ָּקה‪ ,‬וְ ָ‬ ‫ְּב ִלי אֲוִ יר ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְחיֹות א ִ‬ ‫ּפֹוסק ִמ ֶּמּנּו ָהאֲוִ יר‪,‬‬ ‫ֲׁשר זֶה ַה ִחּיּות ֶׁשּלֹו‪ְּ ,‬ב ֶרגַע ֶׁש ֵ‬ ‫אֲוִ יר ַּבא ֶ‬ ‫עֹולה ֶּכ ֶסף‪ ,‬וְ ֹלא ָּכל ֶא ָחד‬ ‫הּוא זָקּוק ְּכ ָבר ְל ַח ְמ ָצן‪ ,‬וְ זֶה ֵּכן ֶ‬ ‫ָאדם ּכ ַֹח‬ ‫יע ָּב ָ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ִ ,‬ה ְט ִּב ַ‬ ‫ָ‬ ‫ִמ ְס ַּת ֵּדר ִעם ַח ְמ ָצן‪ַ .‬ה ָּק‬ ‫ָאדם‬ ‫ּומ ָּׁשם ְמ ַק ֵּבל ֶאת ָּכל ִחּיּותֹו‪ָּ ,‬כְך ָצ ִריְך ָ‬ ‫ּיּוכל ִלנְ ׁשֹם‪ִ ,‬‬ ‫ֶׁש ַ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬וְ ַעל ָּכל ְּפרָט‬ ‫ָ‬ ‫ְל ַה ְר ִּגיל ַע ְצמֹו ְל ַד ֵּבר ֶאל ַה ָּק‬ ‫יְב ֵּקׁש‬ ‫ּופרָט ֶׁשהּוא ָצ ִריְך ַּב ַחּיִים‪ַ ,‬על ָּכל ָּד ָבר ּגָדֹול אֹו ָק ָטן ַ‬ ‫ְ‬ ‫ַח ִּדיר ְּב ַע ְצמֹו ֶאת‬ ‫ָאדם י ְ‬ ‫יִת ָּברְַך ְׁשמֹו‪ִ ,‬אם ָ‬ ‫רַק ֶאת ַהּבֹורֵא ְ‬ ‫יִת ָּברְַך ְּכ ָלל‪ֵ ,‬אין ֻמ ָּׂשג ָּכזֶה‬ ‫יעה ַהּזֹו‪ֶׁ ,‬ש ֵאין ִּב ְל ָע ָדיו ְ‬ ‫יְד ָ‬ ‫ַה ִ‬ ‫ֲכ ֵמינּו‬ ‫אֹומ ִרים ח ָ‬ ‫יְקּיֵם ַמה ֶׁש ְ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬הּוא ַ‬ ‫ָ‬ ‫ְּב ִלי ַה ָּק‬ ‫ימה‬ ‫ימן ט') ַעל ָּכל נְ ִׁש ָ‬ ‫ֵאׁשית ָּפ ָר ָׁשה י"ד ִס ָ‬ ‫(מ ְד ָרׁש ַר ָּבה ְּבר ִ‬ ‫דֹוׁשים ִ‬ ‫ַה ְּק ִ‬ ‫ּול ַׁש ֵּב ַח‬ ‫יכים ְל ַה ֵּלל ְ‬ ‫ימה ְצ ִר ִ‬ ‫ימה ְּת ַה ֵּלל יָּה‪ַ ,‬על ָּכל נְ ִׁש ָ‬ ‫ּונְ ִׁש ָ‬ ‫יִת ָּברְַך‪.‬‬ ‫ָאדם ְט ָענֹות ָע ָליו ְ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬וְ ָאז ֵאין ָל ָ‬ ‫ָ‬ ‫ֶאת ַה ָּק‬


‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫ה‬

‫ימים‬ ‫ָאדם? ֶׁש ֵאינָם ַמ ְׁש ִל ִ‬ ‫ֱמת ָמ ֵהן ַה ָּצרֹות ֶׁשּיֵׁש ִל ְבנֵי ָ‬ ‫ּובא ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫יְכֹולים ְל ַה ְׁש ִלים ֵאיְך ֵארַע ָל ֶהם‬ ‫ִעם ַה ְּמ ִציאּות ֶׁש ָּל ֶהם‪ֵ ,‬אינָם ִ‬ ‫ֲבל ִאם‬ ‫ִמ ְקרֶה ָּכזֶה‪ ,‬וְ זֶה נִ ְקרָא ָצרֹות‪ֶׁ ,‬ש ַּצר ָל ֶהם ַּב ַחּיִים‪ .‬א ָ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ֲ ,‬אזַי ֵאין‬ ‫ָ‬ ‫ַמרֵי ֶאל ַה ָּק‬ ‫מֹוסר ַע ְצמֹו ְלג ְ‬ ‫ָאדם ֵ‬ ‫ָ‬ ‫הֹודָאה ְל ָפנָיו‬ ‫ּתֹודה וְ ָ‬ ‫נֹותן ָ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬וְ ֵ‬ ‫לֹו ׁשּום ְט ָענֹות ָע ָליו ְ‬ ‫ּופרָט ֶׁש ָּצ ִריְך ַּב ַחּיִים ‪ -‬הּוא ְמ ַב ֵּקׁש‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬וְ ַעל ָּכל ְּפרָט ְ‬ ‫ְ‬ ‫ּובאֱמּונָה‪:‬‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬וְ זֶה ַהיְסֹוד וְ ָה ִע ָּקר ַּבַּיהֲדּות ָ‬ ‫ִמ ְּל ָפנָיו ְ‬ ‫ֵדע ֶׁש ֵאין ָלנּו ֶא ָּלא רַק‬ ‫ַהַּיהֲדּות זֶה אֱמּונָה ְּב ֵאל ֶא ָחד‪ֶׁ ,‬שּנ ַ‬ ‫ֲב ִלים‬ ‫ּומ ְּל ַבד זֹאת ַהּכֹל ֶה ֶבל ה ָ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ִ ,‬‬ ‫ָ‬ ‫ֶאת ַה ָּק‬ ‫יטב ֶאת ָּכל‬ ‫יטב ֵה ֵ‬ ‫וְ ִד ְמיֹונֹות‪ ,‬וְ ָל ֵכן ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמ ֶלְך ֶׁש ָח ַקר ֵה ֵ‬ ‫יע ֵא ָליו‪ֵ ,‬אין ָּד ָבר ֶׁשֹּלא ִה ִּׂשיג‪,‬‬ ‫ַה ְּב ִריָאה‪ֵ ,‬אין ָּד ָבר ֶׁשֹּלא ִה ִּג ַ‬ ‫"ל ַד ַעת‬ ‫ָת ִּתי ֶאת ַה ֵּלב ֶׁש ִּלי‪ָ ,‬‬ ‫ָא ְּתנָה ִל ִּבי" – נ ַ‬ ‫ָאמר‪" :‬ו ֶ‬ ‫ָל ֵכן ַ‬ ‫"ח ְכ ָמה וְ ַד ַעת"‪ ,‬וְ ֵכן‬ ‫ָאבין ַמה ּזֶה ָ‬ ‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת" – ְּכ ֵדי ֶׁש ִ‬ ‫אֹומר‪:‬‬ ‫ַׁש"י ֵ‬ ‫הֹוללֹות? ר ִ‬ ‫"הֹוללֹות וְ ִׂש ְכלּות"‪ַ ,‬מה זֶה נִ ְקרָא ֵ‬ ‫ֵ‬ ‫ָד ְע ִּתי ֶׁשּגַם זֶה‬ ‫ִׁשעֲמּום וְ ֵטרּוף ַה ַּד ַעת‪ ,‬וְ ִׂש ְכלּות – ְׁש ֻטּיֹות‪" ,‬י ַ‬ ‫ָאדם ֶׁשּיֵׁש לֹו‬ ‫רּוח" – ּגַם ְּבזֶה יֵׁש טֹוב וָרַע‪ִּ ,‬כי ָ‬ ‫ַעיֹון ַ‬ ‫הּוא ר ְ‬ ‫ַּבנּו ז"ל‬ ‫אֹומר ר ֵ‬ ‫ָח ְכ ָמה‪ֵ ,‬אין ָּד ָבר ָחׁשּוב ִמּזֶה‪ַ ,‬מ ִהי ָח ְכ ָמה? ֵ‬ ‫מה‪ּ ,‬כ ִֹחי ַמהּו‪,‬‬‫ימן פ"ב) ְׁש ֵּתי ִמ ִּלים‪ּ :‬כ ַֹח ַ‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק ב' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ִ‬ ‫ידי ַה ָּכרָה‪ֶׁ ,‬ש ַהּכ ַֹח ֶׁשּלֹו ‪ַ -‬מהּו ֶנגֶד ַהּכ ַֹח ֶׁשל‬ ‫ָאדם ָּבא ִל ֵ‬ ‫ִאם ָ‬ ‫ָאׁשי‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא? זֶה ִע ַּקר ַה ָח ְכ ָמה‪ .‬וְ ֵכן ָח ְכ ָמ"ה ר ֵ‬ ‫ָ‬ ‫ַה ָּק‬ ‫ָאדם ָצ ִריְך‬ ‫'ּפנָיו ָּכ'ל ָה'ָארֶץ‪ָ ,‬‬ ‫ֵּתבֹות ְ(ּת ִה ִּלים צ"ו ט') ִח'ילּו ִמ ָ‬ ‫יֹותר‪,‬‬ ‫דֹולה ְּב ֵ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬זֹו ַה ָח ְכ ָמה ַה ְּג ָ‬ ‫ָ‬ ‫ִל ְפחֹד רַק ֵמ ַה ָּק‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬‬ ‫ָ‬ ‫מה‪ַ ,‬הּכ ַֹח ֶׁש ִּלי ְּכלּום ֶנגֶד ַה ָּק‬‫יֹוד ַע ּכ ַֹח ַ‬ ‫ָאדם ֵ‬ ‫ֶׁש ָ‬


‫ו‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫ֲמ ִּתי‪ֶׁ ,‬שּזֶה ַמה ֶּׁש ָּכתּוב‬ ‫יע ַל ַּד ַעת וְ ַל ֵּׂש ֶכל ָהא ִ‬ ‫הּוא‪ ,‬וְ ָאז הּוא י ִַּג ַ‬ ‫ֱֹלקים ֵאין‬ ‫"ַאּתה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת ִּכי ֲהָויָ"ה הּוא ָהא ִ‬ ‫ְ(ּד ָב ִרים ד') ָ‬ ‫ֵע ֶׁש ֵאין לֹו ֶא ָּלא‬ ‫יע ְל ִגּלּוי ָּכזֶה‪ֶׁ ,‬שּיֹוד ַ‬ ‫ָאדם ַמ ִּג ַ‬ ‫עֹוד ִמ ְּל ַבּדֹו"‪ָ ,‬‬ ‫יִת ָּברְַך ְׁשמֹו‪ ,‬וְ ָאז ֵאינֹו ְמ ַפ ֵחד ֵמַאף ֶא ָחד‪,‬‬ ‫רַק ֶאת ַהּבֹורֵא ְ‬ ‫וְ ִאיׁש ֵאינֹו יָכֹול ַלעֲׂשֹות לֹו ָּד ָבר‪ִּ ,‬כי ַמה ֶּׁשּנִ ְגזַר ָע ָליו ְּכ ָבר‬ ‫ּמּובא‬ ‫יְדי ְּת ִפ ָּלה יָכֹול ְל ַב ֵּטל ֶאת ַהּכֹל‪ .‬וְ ַכ ָ‬ ‫ֲבל ַעל ֵ‬ ‫נִ ְגזַר‪ ,‬א ָ‬ ‫ימן ר"נ) ַה ֶּט ַבע ְמ ַחּיֵב‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫ְּב ִד ְברֵי ר ֵ‬ ‫ָאדם ְּגזֵרָה‪,‬‬ ‫ֲפּלּו נִ ְגזְ רָה ַעל ָה ָ‬ ‫ָּכְך וְ ַה ְּת ִפ ָּלה ְמ ַׁשּנָה ֶאת ַה ֶּט ַבע‪ ,‬א ִ‬ ‫יִר ֶאה נִ ִּסים נִ ְג ִלים‬ ‫ַפ ִציר ִּב ְת ִפ ָּלה – ְ‬ ‫ֲבל ִאם י ְ‬ ‫ַחס וְ ָׁשלֹום‪ ,‬א ָ‬ ‫יִת ָּברְַך ְׁשמֹו‪.‬‬ ‫ֲׂשה ִעּמֹו ַהּבֹורֵא ְ‬ ‫ֶׁשַּיע ֶ‬ ‫ָא ְּתנָה ִל ִּבי ָל ַד ַעת" – ַׂש ְמ ִּתי‬ ‫אֹומר "ו ֶ‬ ‫ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמ ֶלְך ֵ‬ ‫ידי ַה ָּכרָה‪ֶׁ ,‬ש ַה ְּׁש ֵלמּות ִהיא‬ ‫אתי ִל ֵ‬ ‫ּוב ִ‬ ‫ִל ִּבי ָל ַד ַעת ַמ ִהי ָח ְכ ָמה‪ָ ,‬‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬וְ ֵכן ַׂש ְמ ִּתי ִל ִּבי ָל ַד ַעת ַמה‬ ‫ָ‬ ‫ְל ַה ִּכיר ֶאת ַה ָּק‬ ‫ָד ְע ִּתי ֶׁשּגַם‬ ‫ידי ַה ָּכרָה "וְ י ַ‬ ‫אתי ִל ֵ‬ ‫ּוב ִ‬ ‫"הֹוללֹות וְ ִׂש ְכלּות"‪ָ ,‬‬ ‫ֵ‬ ‫ּזֶה‬ ‫ֲרים ַעל ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵאינָם‬ ‫ָׁשים ִמ ְצ ַטע ִ‬ ‫רּוח"‪ֲ ,‬אנ ִ‬ ‫ַעיֹון ַ‬ ‫זֶה הּוא ר ְ‬ ‫(ׁש ָּבת ע"ה‪ַ ):‬על ַה ָּפסּוק‬ ‫אֹומ ִרים ַ‬ ‫דֹוׁשים ְ‬ ‫ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ‬ ‫ָמים‪ .‬ח ָ‬ ‫ַקּי ִ‬ ‫ַעיֹון‪,‬‬ ‫ְ(ּד ָב ִרים ז' ט"ו) "וְ ֵה ִסיר ֲהָויָ"ה ִמ ְּמָך ָּכל ח ִֹלי" ‪ -‬זֶה ָהר ְ‬ ‫ָסים ּבֹו‬ ‫ָאדם‪ַ ,‬ה ַּמ ְח ָׁשבֹות וְ ַה ִּד ְמיֹונֹות ֶׁשּנִ ְכנ ִ‬ ‫ַעיֹונֹות ֶׁשל ָה ָ‬ ‫ָהר ְ‬ ‫סֹובל ֵמ ַה ְר ֵּבה ַמחֲלֹות‪,‬‬ ‫ָאדם ֵ‬ ‫יֹותר‪ָ ,‬‬ ‫ֲלה ַה ָּק ָׁשה ְּב ֵ‬ ‫ֶׁשּזֹו ַה ַּמח ָ‬ ‫עֹולם‪.‬‬ ‫ּכֹולל ֶאת ָּכל ַה ַּמחֲלֹות ֶׁש ָּב ָ‬ ‫ֲלת ַה ִּד ְמיֹון זֶה ֵ‬ ‫ֲבל ַמח ַ‬ ‫אָ‬ ‫ּסֹוב ִלים‬ ‫ָׁשים ֶׁש ְ‬ ‫חֹולים וְ נִ ְר ֶאה ָּכל ִמינֵי ֲאנ ִ‬ ‫ִאם נִ ָּכנֵס ְל ֵבית ִ‬ ‫סֹוב ִלים‬ ‫ֻּבם ְ‬ ‫ידי ַה ָּכרָה‪ֶׁ ,‬שרֹב ר ָ‬ ‫ָעים‪ ,‬נָבֹוא ִל ֵ‬ ‫ֳל ִאים ר ִ‬ ‫ַמחֲלֹות ָוח ָ‬


‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫ז‬

‫ֲמנָא ִל ְצ ָלן‪ ,‬הּוא‬ ‫חֹולים‪ַ ,‬רח ָ‬ ‫ָאדם נִ ְכנַס ְל ֵבית ִ‬ ‫ֵמ ַה ִּד ְמיֹונֹות‪ְּ .‬כ ֶׁש ָ‬ ‫חֹולה ַּב ִּמ ָּטה‪ ,‬נִ ְד ֶמה לֹו ֶׁשּזֶהּו זֶה‪ ,‬הּוא ְּכ ָבר ַאף ַּפ ַעם ֹלא‬ ‫ׁשֹוכב ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫סֹובל ֵמ ַה ֵּלב‪ ,‬נִ ְד ֶמה לֹו ֶׁשּזֶהּו זֶה‪ַ ,‬אף ַּפ ַעם ֹלא‬ ‫ָאדם ֵ‬ ‫יָקּום! ְּכ ֶׁש ָ‬ ‫ָמר ְל ַת ְפ ֵקד‪,‬‬ ‫סֹובל ֵמ ַה ְּכ ָליֹות‪ ,‬נִ ְד ֶמה לֹו ֶׁשּג ַ‬ ‫ָאדם ֵ‬ ‫ַב ִריא‪ְּ ,‬כ ֶׁש ָ‬ ‫יְ‬ ‫סֹובל‪ַ ,‬ה ִּד ְמיֹון הֹורֵס אֹותֹו‬ ‫ָאדם ֵ‬ ‫יבר ֶׁש ָ‬ ‫יבר וְ ֵא ָ‬ ‫וְ ָכְך ְּב ָכל ֵא ָ‬ ‫ָאמר ְלָך ָּד ָבר זֶה?!‬ ‫ֱמת ִמי ַ‬ ‫ּובא ֶ‬ ‫ָאפ ָסה ִּת ְקוָתֹו‪ֶ .‬‬ ‫ְּכ ִאּלּו זֶהּו זֶה‪ְ ,‬‬ ‫עֹובר‬ ‫ַה ִּד ְמיֹון ֶׁשּנִ ְכנַס ּבֹו הּוא זֶה ֶׁשהֹורֵס אֹותֹו! ְּכמֹו ֵכן ְּכ ֶׁש ֵ‬ ‫יְכֹולים ָל ֵצאת‬ ‫ָאדם ַמ ְׁש ֵּבר‪ִּ ,‬ב ְמקֹום ַל ְחׁשֹב ֵעצֹות ֵאיְך ִ‬ ‫ַעל ָה ָ‬ ‫ּומ ְס ַּת ֵּבְך‬ ‫ָאדם ְמ ַד ְמיֵן ִּד ְמיֹונֹות ִ‬ ‫יְכֹולים ְל ַת ֵּקן‪ָ ,‬‬ ‫ִ‬ ‫ִמ ֶּמּנּו‪ֵ ,‬איְך‬ ‫דֹולים‪ִּ ,‬ד ְמיֹון ֶא ָחד ְמ ִביאֹו‬ ‫יֹותר ְּג ִ‬ ‫ּבּוכים ֵ‬ ‫יֹותר ְּב ִס ִ‬ ‫יֹותר וְ ֵ‬ ‫ֵ‬ ‫יׁשי‪ַ ,‬עד ֶׁשּבֹונֶה ִּבנְ יָן‬ ‫ְל ִד ְמיֹון ֵׁשנִ י‪ִּ ,‬ד ְמיֹון ֵׁשנִ י ְל ִד ְמיֹון ְׁש ִל ִ‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א'‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫אֹומר ר ֵ‬ ‫ָמ ֵלא ִּד ְמיֹונֹות‪ .‬וְ ָל ֵכן ֵ‬ ‫ִס ָ‬ ‫ֵצר ָהרַע יֵׁש לֹו ַהּיֹום ֵׁשם ָח ָדׁש ֶׁשּנִ ְקרָא ִ'ּד ְמיֹון'‪,‬‬ ‫ימן כ"ה) ֶׁש ַהּי ֶ‬ ‫יֹותר‬ ‫ָאדם ׂשֹונֵא ֶאת ַע ְצמֹו ֵ‬ ‫יֹונֹותיו‪ָ ,‬‬ ‫ָאדם ִעם ִּד ְמ ָ‬ ‫וְ הֹורֵס ֶאת ָה ָ‬ ‫ָאדם ָהיָה‬ ‫ֲכי ּגָדֹול יָכֹול ִל ְׂשנֹא אֹותֹו‪ִּ ,‬כי ִאם ָ‬ ‫ִמ ַּמה ֶּׁש ַהּׂשֹונֵא ה ִ‬ ‫עֹולם ֹלא ָהיָה‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ַ ,‬אף ֶא ָחד ָּב ָ‬ ‫ָ‬ ‫ְמ ַד ֵּבק ַע ְצמֹו ַּב ָּק‬ ‫עֹוׂשים לֹו רַע‪ְּ ,‬בזֶה‬ ‫ֲפּלּו ְּכ ֶׁש ָהיּו ִ‬ ‫יָכֹול ַלעֲׂשֹות לֹו ָּד ָבר‪ַ ,‬וא ִ‬ ‫עֹוׂשה ֶא ְצלֹו ׁשּום‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬זֶה ְּכ ָבר ֵאינֹו ֶ‬ ‫ֶׁש ִּמ ַּד ֵּבק ַע ְצמֹו ּבֹו ְ‬ ‫ָאדם‬ ‫ֻג ַמת ָ‬ ‫ּול ַבּסֹוף ָהרַע יִ ּפֹל ַעל רֹאׁש ַהּׂשֹונֵא ֶׁשּלֹו‪ְּ ,‬כד ְ‬ ‫ר ֶֹׁשם‪ְ ,‬‬ ‫קֹופץ ֲחזָרָה ֵא ָליו‪,‬‬ ‫ֶׁשּזֹורֵק ַּכּדּור ְּבכ ַֹח רַב ַעל ַה ִּקיר‪ַ ,‬ה ַּכּדּור ֵ‬ ‫יֹותר‪ַ ,‬ה ַּכּדּור יָׁשּוב ֵא ָליו‬ ‫ַׁש ִליְך ֶאת ַה ַּכּדּור ְּבכ ַֹח רַב ֵ‬ ‫ּוככֹל ֶׁשּי ְ‬ ‫ְ‬ ‫ּזּולת‪,‬‬ ‫עֹוׂשה רַע ַל ָ‬ ‫ָאדם ֶ‬ ‫יֹותר‪ְּ ,‬כמֹו ֵכן ְּכ ֶׁש ָ‬ ‫דֹולה ֵ‬ ‫ְּב ָע ְצ ָמה ְּג ָ‬ ‫יִקּפֹץ ָע ָליו ַּב ֲחזָרָה‪.‬‬ ‫ָהרַע ְ‬


‫ח‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫אֹומר‬ ‫ׁשּובה? ֵ‬ ‫ּומ ִהי ְּת ָ‬ ‫ׁשּובה‪ַ ,‬‬ ‫וְ ָל ֵכן ָע ֵלינּו ַל ְחזֹר ִּב ְת ָ‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫רֵ‬ ‫ימן ל"ה) ְל ַה ְחזִ יר ַע ְצ ֵמנּו ֶאל‬ ‫ילת‬ ‫ֲתר ְד ִא ְתנְ ִט ַ‬ ‫יקת ַלא ָ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬ז ְַר ָקא ְד ִאזְ ְּד ִר ַ‬ ‫ָ‬ ‫ַה ָּק‬ ‫את – ֶאל ַה ָּקדֹוׁש‪-‬‬ ‫יכן ֶׁש ָּב ָ‬ ‫ִמ ַּת ָּמן‪ִּ ,‬תזְ רֹק ַע ְצ ְמָך ֲחזָרָה ֵמ ֵה ָ‬ ‫ׁשּובה ֵּפרּוׁשֹו ָלׁשּוב רַק ֶאל ַה ָּקדֹוׁש‪-‬‬ ‫ָּברּוְך‪-‬הּוא‪ֲ ,‬חזָרָה ִּב ְת ָ‬ ‫ָאדם יֵׁש ָל ֶהם יֵׁשּות‬ ‫ָאדם‪ְּ ,‬בנֵי ָ‬ ‫ָּברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬וְ ֹלא ֶאל ְּבנֵי ָ‬ ‫ָלים ִל ְקּבֹר‬ ‫ּומ ֻסּג ִ‬ ‫ָע ְביּות וְ ָאנ ִֹכּיּות‪ֵ ,‬אין ִא ְכ ַּפת ָל ֶהם זֶה ִמּזֶה‪ְ ,‬‬ ‫יטב‪ ,‬וְ ִאם ֹלא ִּת ְרצּו ְל ַק ֵּבל ֶאת‬ ‫זּול ָתם – זִ ְכרּו זֹאת ֵה ֵ‬ ‫ֶאת ָ‬ ‫ַאחר ָּכְך ְּב ֶדרְֶך ָק ָׁשה‪ָ ,‬צ ִריְך‬ ‫ּבּורים ַה ָּללּו‪ִּ ,‬ת ְל ְמדּו ֶאת זֹאת ַ‬ ‫ַה ִּד ִ‬ ‫ימן ז')‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫אֹומר ר ֵ‬ ‫ָּת ִמיד ִלזְ ּכֹר ַמה ֶּׁש ֵ‬ ‫ַּמה‬ ‫ָׁשע ְמר ֶ‬ ‫ֶׁשּיֵׁש ֵעצֹות ָה ְר ָׁש ִעים‪ֶׁ ,‬ש ֵהן ֻּכ ָּלן זֶרַע ֶׁש ֶקר‪ִּ ,‬כי ָהר ָ‬ ‫עֹולם‬ ‫אֹותָך‪ִּ ,‬כי הּוא נִ ְמ ָצא ּפֹה ְּבזֶה ָה ָ‬ ‫רֹוצה ִל ְקּבֹר ְ‬ ‫אֹותָך וְ ֶ‬ ‫ְ‬ ‫ָאדם‬ ‫וְ ָח ֵפץ ִל ְכרֹות ְלָך ּבֹור‪ְּ ,‬כ ֵדי ֶׁש ִּתּפֹל ְלתֹוכֹו‪ ,‬וְ ִאם יֵׁש ָל ָ‬ ‫ׁשֹואל ֵעצֹות ֶׁשל הֲמֹון ַעם‪ֶׁ ,‬ש ֵהם ְׂש ֵמ ִחים‬ ‫ֵׂש ֶכל‪ָ ,‬אז ֵאינֹו ֵ‬ ‫ָעה‪ ,‬וְ ָל ָּמה זֶה‬ ‫ּומ ֻענְ יָנִ ים ְל ָה ִמיט ָע ֶליָך ר ָ‬ ‫אֹותָך ְּב ִכ ְׁשלֹונְ ָך‪ְ ,‬‬ ‫ִל ְר ְ‬ ‫ימן ז')‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק ב' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫אֹומר ר ֵ‬ ‫ָצ ִריְך ִל ְהיֹות ָּכְך? ֵ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬הּוא ַחּיָה ִּב ְדמּות‬ ‫ָ‬ ‫ָאדם ֵאינֹו ָּדבּוק ַּב ָּק‬ ‫ֶׁש ִאם ָ‬ ‫ֶפׁש ֶׁשל ַחּיָה‬ ‫ֲבל יֵׁש לֹו ְּתכּונֹות‪-‬נ ֶ‬ ‫ָאדם‪ ,‬א ָ‬ ‫ָאדם‪ַ ,‬אף ֶׁשּנִ ְר ֶאה ְּכ ָ‬ ‫ָ‬ ‫יכים ְמאֹד ְמאֹד ִל ְׁשמֹר ֹלא ְל ַק ֵּבל ֵעצֹות‬ ‫ֶפת‪ ,‬וְ ָל ֵכן ְצ ִר ִ‬ ‫טֹור ֶ‬ ‫ֶסים ַע ְצ ִמּיִים‪.‬‬ ‫ָׁשים ֶׁשּיֵׁש ָל ֶהם ִאינְ ֶטר ִּ‬ ‫ֵמהֲמֹון ַעם‪ֲ ,‬אנ ִ‬ ‫ּׁשֹומ ִעים ְּבקֹול ַה ַּצ ִּדיק‪ֶׁ ,‬שהּוא ּגָר ְּכ ָבר‬ ‫ַמה ֶּׁש ֵאין ֵּכן ְּכ ֶׁש ְ‬ ‫ֲׁשר הּוא ּגָר ְל ַמ ָּטה‬ ‫יֹותר ֵמא ֶ‬ ‫עֹולמֹות ָה ֶע ְליֹונִ ים ֵ‬ ‫ְל ַמ ְע ָלה ָּב ָ‬ ‫ַחנּו‬ ‫ּוב ְפרָט ֲאנ ְ‬ ‫יְכֹולים ְל ָה ִבין‪ִ ,‬‬ ‫עֹולם ַהּזֶה‪ֶׁ ,‬שּזֹאת ֵאין ִ‬ ‫ָּכאן ָּב ָ‬


‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫ט‬

‫ֲט ִאים‬ ‫ּומ ֻל ְכ ָל ִכים ַּבעֲוֹונֹות ַוח ָ‬ ‫גּומים ְ‬ ‫ְק ַטּנֵי ֵערְֶך‪ָּ ,‬כל ָּכְך ְּפ ִ‬ ‫ּוב ִמּדֹות רָעֹות‪,‬‬ ‫ּופ ָׁש ִעים‪ֶׁ ,‬ש ָּכל ַהּמ ַֹח ֶׁש ָּלנּו רַק ְּב ַתאֲוֹות ְ‬ ‫ְ‬ ‫יְכֹולים‬ ‫רּוחנִ ּיּות אֱֹלקּות? ֵאיְך ָאנּו ִ‬ ‫יְכֹולים ְל ַה ִּׂשיג ָ‬ ‫ֵאיְך ָאנּו ִ‬ ‫ֻּלת ַה ַּצ ִּדיק?! וְ ָל ֵכן ֹלא ְּב ִחּנָם ֶׁשעֹולֹות ָלנּו‬ ‫ְל ַה ִּׂשיג ֶאת ְּגד ַ‬ ‫יקים‪,‬‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬וְ ֵהן ַעל ַה ַּצ ִּד ִ‬ ‫ָ‬ ‫ֻק ְׁשיֹות ֵהן ַעל ַה ָּק‬ ‫ימן נ"ב)‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק ב' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫ּמּובא ְּב ִד ְברֵי ר ֵ‬ ‫וְ ַכ ָ‬ ‫ֲלים ָל ָּמה ָקרָה ִלי?! ָל ָּמה אֲנִ י ָצ ִריְך ִל ְסּבֹל?!‬ ‫ָׁשים ׁשֹוא ִ‬ ‫ֲאנ ִ‬ ‫ֲדיִן ַּבת זּוג‪ְּ ,‬ב ָׁש ָעה ֶׁשאֲנִ י ִּפ ֵּק ַח‬ ‫אתי ע ַ‬ ‫ָל ָּמה אֲנִ י ַרּוָק וְ ֹלא ָמ ָצ ִ‬ ‫ָסה‪ְּ ,‬ב ָׁש ָעה ֶׁש ַההּוא‬ ‫ּזּולת?! ָל ָּמה ֵאין ִלי ַּפ ְרנ ָ‬ ‫יֹותר ֵמ ַה ָ‬ ‫ּומ ְצ ָלח ֵ‬ ‫ֻ‬ ‫ְמ ַבזְ ֵּבז ְּכ ָס ִפים ַעל ְּד ָב ִרים ֶׁשל ַמה ְּב ָכְך‪ ,‬וְ ִלי ֵאין ַמה ֶל ֱאכֹל‬ ‫ָסים‬ ‫ּוס ֵפקֹות ֶׁשּנִ ְכנ ִ‬ ‫ּוׁשָאר ִמינֵי ֻק ְׁשיֹות ְ‬ ‫ֲפּלּו ְליֹום ֶא ָחד?! ְ‬ ‫אִ‬ ‫יְל ִדים וְ ִלי‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא – ָל ָּמה ְלזֶה יֵׁש ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָאדם ַעל ַה ָּק‬ ‫ָּב ָ‬ ‫ּוכמֹו ֵכן יֵׁש‬ ‫יל ִדים וְ ִלי ָלאו?! ְ‬ ‫ַחת ִמ ָ‬ ‫ָלאו?! ָל ָּמה ְלזֶה יֵׁש נ ַ‬ ‫ַהג ָּכְך?‬ ‫ֻק ְׁשיֹות ַעל ַה ַּצ ִּדיק ָל ָּמה הּוא ְמ ַד ֵּבר ָּכְך? ָל ָּמה ִמ ְתנ ֵ‬ ‫גּומה‪.‬‬ ‫ַהג ְּכ ִפי ַּד ְעּתֹו ַה ְּפ ָ‬ ‫יִתנ ֵ‬ ‫ֵלְך וְ ְ‬ ‫רֹוצה ֶׁש ַה ַּצ ִּדיק י ֵ‬ ‫ִּכי ָּכל ֶא ָחד ֶ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ֶׁש ֵעצֹות ַה ַּצ ִּדיק ֵהן ֵעצֹות ֵמ ָע ְל ָמא‬ ‫אֹומר ר ֵ‬ ‫ָל ֵכן ֵ‬ ‫ֱמת‪ָ ,‬ה ֵעצֹות ֶׁשּלֹו ֵהן ֵעצֹות ֵמ ַה ָּׁש ַמיִם‪ ,‬הּוא‬ ‫ָאתי‪ֻּ ,‬כּלֹו זֶרַע א ֶ‬ ‫ְּד ֵ‬ ‫ְמ ַד ֵּבר ַמה ֶּׁשּטֹוב ְלָך ַּב ָּׁש ַמיִם‪ ,‬הּוא ִמ ְס ַּת ֵּכל ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטה‪,‬‬ ‫נֹותן ְלָך ָה ֵע ָצה ַהּזֹו‬ ‫רֹואה ַמה טֹוב ְל ַמ ְע ָלה ַּב ָּׁש ַמיִם‪ֲ ,‬אזַי ֵ‬ ‫הּוא ֶ‬ ‫(ס ֶפר ַה ִּמּדֹות‬ ‫ַּבנּו ז"ל ֵ‬ ‫אֹומר ר ֵ‬ ‫יִיטב ְלָך‪ .‬וְ ָל ֵכן ֵ‬ ‫ֶׁש ֵּת ֵלְך ְּב ֶדרְֶך זֹו וְ ַ‬ ‫אֹות ֵע ָצה ִס ָ‬ ‫ֵע ִס ְתרֵי‬ ‫ימן א') ַאל ִּת ְׁשַאל ֵע ָצה ֶא ָּלא ִמ ִּמי ֶׁשּיֹוד ַ‬ ‫יח‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא וְ ֵאינֹו ַמ ִּס ַ‬ ‫ָ‬ ‫ַמרֵי ַּב ָּק‬ ‫ּתֹורָה‪ֶ ,‬א ָחד ֶׁש ָּדבּוק ְלג ְ‬ ‫ֲצֹותיו‬ ‫יכים ִל ְׁשאֹל ֵע ָצה‪ִּ ,‬כי ע ָ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ִ ,‬מ ֶּמּנּו ְצ ִר ִ‬ ‫ַּד ַעת ִמ ֶּמּנּו ְ‬


‫י‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫עֹולם ַה ָּבא‪ֶׁ ,‬שֹּלא ִּת ְהיֶינָה ְלָך ֻק ְׁשיֹות‬ ‫ֵהן ֵעצֹות ַהּטֹובֹות ְלָך ָל ָ‬ ‫ֶׁשנָם ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵאין‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬וְ ֵת ַדע ֶׁשּי ְ‬ ‫ָ‬ ‫ַעל ַה ָּק‬ ‫ּוב ְפרָט ִעם ַה ֵּׂש ֶכל ַה ָּפגּום ֶׁש ָּלנּו‪ִ ,‬אי‬ ‫אֹותם‪ִ ,‬‬ ‫ָלים ְל ָה ִבין ָ‬ ‫ְמ ֻסּג ִ‬ ‫ֲׁשר ֵאין ָלזֶה ֵּתרּוץ‪ְּ ,‬כמֹו ֵכן‬ ‫ֶא ְפ ָׁשר ָלנּו ְל ָתרֵץ ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים‪ ,‬א ֶ‬ ‫ּמּובא ְּב ִד ְברֵי‬ ‫ַחנּו ְמ ִבינִ ים‪ ,‬וְ ַכ ָ‬ ‫עֹוׂשה ֲאנ ְ‬ ‫ֹלא ָּכל ָּד ָבר ֶׁש ַה ַּצ ִּדיק ֶ‬ ‫ימן ל"ו) זֶה ְּכ ָלל ּגָדֹול‪ֶׁ ,‬ש ִּמי‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫רֵ‬ ‫ֲמנָא ִל ְצ ָלן‪ְּ ,‬בנִ אּוף‪ִׁ ,‬שּקּוץ‪ִּ ,‬תעּוב‪ ,‬זִ הּום‬ ‫ֶׁש ָּפגַם ִּב ְב ִריתֹו‪ַ ,‬רח ָ‬ ‫ָבין ַהנְ ָהגַת‬ ‫וְ ֵערֹום וְ כּו' וְ כּו'‪ֶׁ ,‬ש ָע ָׂשה ְׁש ֻטּיֹות ַּב ַחּיִים‪ֵ ,‬איְך י ִ‬ ‫אֹומר ְׁשֹלמֹה‬ ‫ַה ַּצ ִּדיק?! זֶה ִּב ְל ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי! וְ ָל ֵכן ֹלא ְּב ִחּנָם ֶׁש ֵ‬ ‫ָד ְע ִּתי ֶׁשּגַם‬ ‫ּוׁשטּות‪" ,‬י ַ‬ ‫"הֹוללֹות וְ ִׂש ְכלּות" – ִׁשעֲמּום ְ‬ ‫ַה ֶּמ ֶלְך‪ֵ :‬‬ ‫ֲמם ֵאין לֹו ַמה ַּלעֲׂשֹות‪ ,‬זֶה‬ ‫ָאדם ְמ ֻׁשע ָ‬ ‫רּוח"‪ֶׁ ,‬ש ָ‬ ‫ַעיֹון ַ‬ ‫זֶה הּוא ר ְ‬ ‫ֵמ ִביא לֹו ֶאת ָּכל ַה ָּצרֹות‪ָ ,‬ל ָּמה ְמ ַד ְּב ִרים ָלׁשֹון ָהרַע‪ְ ,‬ר ִכילּות‬ ‫ָׁשים‪,‬‬ ‫ּוב ְפרָט נ ִ‬ ‫ֲמת ִׁשעֲמּום‪ִ ,‬‬ ‫יצנּות זֶה ַעל זֶה וְ זֶה ַעל זֶה? ֵמח ַ‬ ‫וְ ֵל ָ‬ ‫ְּכ ֶׁש ֵאין ָל ֶהן ַמה ַּלעֲׂשֹות‪ֵ ,‬הן ְמ ַפ ְט ְּפטֹות ִּדּבּורֵי ְסרָק וְ ֶה ֶבל‪,‬‬ ‫ּומ ִּד ְמיֹון ָּב ִאים ְל ִׂשנְ ָאה ֶׁשּׂשֹונְ ִאים ֶאת‬ ‫וְ ֵאּלּו ּבֹונִ ים ִּד ְמיֹונֹות‪ִ ,‬‬ ‫ירים ַע ְצ ָמם‬ ‫יעים ְל ִר ְׁשעּות‪ַ ,‬עד ֶׁש ַּמ ִּת ִ‬ ‫ּומ ִּׂשנְ ָאה ַמ ִּג ִ‬ ‫ּזּולת‪ִ ,‬‬ ‫ַה ָ‬ ‫ּזּולת ַעד ָח ְר ָמה‪.‬‬ ‫ָרּוע ‪ִ -‬ל ְרּדֹף ֶאת ַה ָ‬ ‫ֲכי ּג ַ‬ ‫ַל ָּד ָבר ה ִ‬ ‫ּול ַב ֵּקׁש ֶאת‬ ‫ׁשּובה ְׁש ֵל ָמה‪ְ ,‬‬ ‫וְ ָל ֵכן ָע ֵלינּו ַל ְחזֹר ִּב ְת ָ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ֶׁ ,‬ש ִּת ְהיֶה ָלנּו אֱמּונָה ּבֹו ְ‬ ‫ָ‬ ‫ַה ָּק‬ ‫ָכינּו – ֵּבין‬ ‫ּול ַב ְּקׁשֹו ָּכל ְצר ֵ‬ ‫ָּת ִמיד רַק ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ֵא ָליו‪ְ ,‬‬ ‫ילים‬ ‫יכים ִל ְהיֹות ָּכל ָּכְך ְר ִג ִ‬ ‫ּוצ ִר ִ‬ ‫רּוחנִ ּיּות‪ְ ,‬‬ ‫ּובין ְּב ָ‬ ‫ַׁש ִמּיּות ֵ‬ ‫ְּבג ְ‬ ‫ֲׁשר ִאי ֶא ְפ ָׁשר‬ ‫ָגיל ִלנְ ׁשֹם אֲוִ יר‪ ,‬א ֶ‬ ‫ָאדם ר ִ‬ ‫ִּב ְת ִפ ָּלה‪ְּ ,‬כמֹו ֶׁש ָ‬ ‫ָגיל ְל ַד ֵּבר ֶאל‬ ‫ָאדם ָצ ִריְך ִל ְהיֹות ר ִ‬ ‫ִל ְחיֹות ְּב ִלי אֲוִ יר‪ָּ ,‬כְך ָ‬


‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫אי‬

‫ָגיל ְל ַד ֵּבר ֵא ָליו ְּכמֹו ֶׁשהּוא‬ ‫ּיִהיֶה ר ִ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ַ ,‬עד ֶׁש ְ‬ ‫ָ‬ ‫ַה ָּק‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ָּ ,‬ת ִמיד‬ ‫ָ‬ ‫נֹוׁשם‪ָּ ,‬כל ֶרגַע וְ ַד ָּקה ִל ְחיֹות ִעם ַה ָּק‬ ‫ֵ‬ ‫יכים ְל ִה ְת ַחּזֵק‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ְּ ,‬כמֹו ֵכן ְצ ִר ִ‬ ‫ָ‬ ‫ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ֶאל ַה ָּק‬ ‫ַּלה‬ ‫יעה זֹו? ִמי ְמג ֶ‬ ‫יְד ָ‬ ‫אֹותנּו ֶאל ִ‬ ‫ֲכ ִמים ִּכי ִמי ֵמ ִביא ָ‬ ‫ֶּבאֱמּונַת ח ָ‬ ‫יִת ָּברְַך וְ נִ ְכ ָלל‬ ‫ֱמת‪ַ ,‬ה ָּדבּוק ּבֹו ְ‬ ‫ָלנּו ֶאת ָּכל זֹאת? ַה ַּצ ִּדיק ָהא ֶ‬ ‫ָׁשֹותיו‪.‬‬ ‫ַמרֵי ָּב ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּב ִבּטּול ָּכל ַה ְרּג ָ‬ ‫ְלג ְ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ֶׁ ,‬שֹּלא‬ ‫ָ‬ ‫וְ ָל ֵכן ָע ֵלינּו ְל ַב ֵּקׁש ַה ְר ֵּבה ֵמ ַה ָּק‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪,‬‬ ‫ָ‬ ‫ַט ֶעה ֶאת ַע ְצ ֵמנּו‪ִּ ,‬כי זֶה ְל ֻע ַּמת זֶה ָּברָא ַה ָּק‬ ‫נְ‬ ‫ְר ָׁש ִעים‪ְּ ,‬כ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶה ְּב ִחירָה‪ִּ ,‬כי ִאם ֻּכ ָּלם ָהיּו ָּב ִאים ֶאל‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ֻּ ,‬כ ָּלם‬ ‫ָ‬ ‫רֹואים ֶאת ַה ָּק‬ ‫ַה ַּצ ִּדיק‪ֲ ,‬אזַי ֻּכ ָּלם ָהיּו ִ‬ ‫ּוׂש ֵמ ִחים‪,‬‬ ‫יִת ָּברְַך‪ֻּ ,‬כ ָּלם ָהיּו ִמ ְת ַחּזְ ִקים ְ‬ ‫ָהיּו ְמ ַד ְּב ִרים ֵא ָליו ְ‬ ‫ּומ ִריבֹות‪ ,‬וְ ָהיָה‬ ‫ֲבים זֶה ֶאת זֶה‪ ,‬וְ ֹלא ָהיּו ַמחֲלֹוקֹות ְ‬ ‫וְ אֹוה ִ‬ ‫הֹור ִגים‬ ‫עֹולם‪ֹ ,‬לא ָהיּו ִמ ְל ָחמֹות‪ ,‬וְ ֹלא ָהיּו ְ‬ ‫ָׁשלֹום ּגָדֹול ָּב ָ‬ ‫יֹוד ִעים ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש‪-‬‬ ‫יְתה ֶה ְפ ֵקרּות‪ִּ ,‬כי ָהיּו ְ‬ ‫זֶה ֶאת זֶה‪ ,‬וְ ֹלא ָה ָ‬ ‫ּופרָט! ַאְך ִּב ְׁש ִביל‬ ‫ּומ ְס ַּת ֵּכל ַעל ָּכל ְּפרָט ְ‬ ‫ָּברּוְך‪-‬הּוא ּפֹה‪ִ ,‬‬ ‫ֲרּורים‬ ‫עֹומ ִדים ְר ָׁש ִעים א ִ‬ ‫ַה ְּב ִחירָה וְ ַהּנִ ָּסיֹון ְּכ ֶנגֶד ָּכל ַצ ִּדיק ְ‬ ‫רֹוצים ְל ַכּסֹותֹו‬ ‫ּול ַה ְכ ִׁשילֹו‪ ,‬וְ ָה ִע ָּקר – ִ‬ ‫רֹוצים רַק ְל ַה ִּפילֹו ְ‬ ‫ֶׁש ִ‬ ‫ימן‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫אֹומר ר ֵ‬ ‫ֲלימֹו‪ָ ,‬ל ֵכן ֵ‬ ‫ּול ַהע ִ‬ ‫ְ‬ ‫זֹוכה ְליִּׁשּוב‬ ‫יקים ֶ‬ ‫ָאדם ְמ ַד ֵּבר ָּת ִמיד ִמ ֶּׁש ַבח ַה ַּצ ִּד ִ‬ ‫כ"ט) ְּכ ֶׁש ָ‬ ‫זֹוכה ְל ֵברּור וְ זִ ּכּוְך ַה ְמ ַד ֶּמה‪ַ .‬מהּו‬ ‫ַּׁשב‪ ,‬וְ ֶ‬ ‫ַה ַּד ַעת‪ ,‬מֹחֹו ִמ ְתי ֵ‬ ‫ּיְד ֶּמה ְל ַע ְצמֹו ִּד ְמיֹונֹות‪,‬‬ ‫ֵּברּור וְ זִ ּכּוְך ַה ְמ ַד ֶּמה? ֶׁש ִּב ְמקֹום ֶׁש ַ‬ ‫ֶׁשאֲנִ י ָּכְך וְ ַההּוא ָּכְך וְ ָכְך‪ֵ ,‬אין ֻמ ָּׂשג ָּכזֶה אֲנִ י אֹו ַההּוא‪ ,‬יֵׁש‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא! ָע ֵלינּו ְל ַה ְח ִּדיר ְּב ַע ְצ ֵמנּו אֱמּונָה ּבֹו‬ ‫ָ‬ ‫רַק ַה ָּק‬


‫בי‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫ֲפּלּו ֶׁשָאנּו‬ ‫יִת ָּברְַך‪ַ ,‬וא ִ‬ ‫ַהג ְּכ ִפי ְרצֹונֹו ְ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ֶׁ ,‬ש ַהּכֹל ִמ ְתנ ֵ‬ ‫ְ‬ ‫ַאלמֹונִ י‪ָ ,‬ע ֵלינּו ִלזְ ּכֹר ָּת ִמיד‬ ‫סֹוב ִלים ֵס ֶבל ּגָדֹול ְמאֹד ִמ ְּפלֹונִ י וְ ְ‬ ‫ְ‬ ‫יחים? ֵאין ֻמ ָּׂשג‬ ‫ֶׁשּיֵׁש ּפֹה יָד ה'‪ ,‬וְ ָל ָּמה ֵאּלּו ָה ְר ָׁש ִעים ַמ ְצ ִל ִ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ִ ,‬מ ִּסּבֹות‬ ‫ָ‬ ‫ָצה ַה ָּק‬ ‫'ל ָּמה'‪ָּ ,‬כְך ר ָ‬ ‫ָּכזֶה ִל ְׁשאֹל ָ‬ ‫עֹובר ָע ֵלינּו‬ ‫ֶׁש ְּגלּויֹות רַק ֵא ָליו! וְ ָל ֵכן ָע ֵלינּו ְל ַק ֵּבל ֶאת ָּכל ָה ֵ‬ ‫יבא‬ ‫ֲק ָ‬ ‫ַּבי ע ִ‬ ‫דֹוׁשים ַעל ר ִ‬ ‫ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ‬ ‫ָאמרּו ח ָ‬ ‫טֹובה‪ְּ ,‬כמֹו ֶׁש ְ‬ ‫ְל ָ‬ ‫ֲמנָא ְל ָטב ָע ִביד‪,‬‬ ‫ָאמר ָּת ִמיד‪ָּ :‬כל ָמאן ְּד ָע ִביד ַרח ָ‬ ‫ְ(ּב ָרכֹות ס‪ֶׁ ):‬ש ַ‬ ‫דֹולה‬ ‫טֹובה ְּג ָ‬ ‫עֹוברֶת ָע ֵלינּו‪ֵּ ,‬ת ֵצא ִמּזֶה ָ‬ ‫ָעה ַהּזֹו ֶׁש ֶ‬ ‫ַּדאי ֵמ ָהר ָ‬ ‫ְּבו ַ‬ ‫יֹוד ִעים‬ ‫ַעזְ ִעים‪ ,‬וְ ֵאינֶּנּו ְ‬ ‫רֹואים ִמ ְק ִרים ְמז ְ‬ ‫ּומה ֶׁשָאנּו ִ‬ ‫ְמאֹד‪ַ .‬‬ ‫וְ ֵאינֶּנּו ְמ ִבינִ ים ָל ָּמה זֶה קֹורֶה‪ָ ,‬ע ֵלינּו ִלזְ ּכֹר‪ֶׁ ,‬ש ַהּכֹל ָּבא ֵמ ִאּתֹו‬ ‫ימן‬ ‫(ס ֶפר ַה ִּמּדֹות אֹות אֱמּונָה ִס ָ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ֵ‬ ‫ּמּובא ְּב ִד ְברֵי ר ֵ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬וְ ַכ ָ‬ ‫ְ‬ ‫ֲמין‬ ‫ֹאמר ִמ ְקרֶה הּוא‪ֶ ,‬א ָּלא ַּתא ִ‬ ‫ֲׂשה‪ַ ,‬אל ּת ַ‬ ‫אֹותָך ִׁשּנּוי ַמע ֶ‬ ‫ג') ִּב ְר ְ‬ ‫קֹורים ְּד ָב ִרים ֶה ֶפְך ַה ֶּט ַבע‪ֶ ,‬ה ֶפְך‬ ‫יִת ָּברְַך‪ִ .‬‬ ‫ִּכי זֶה ְרצֹון ַה ֵּׁשם ְ‬ ‫יֹוצא‬ ‫ּול ַבּסֹוף ֵ‬ ‫ַּבי ָׁשנִ ים ‪ְ -‬‬ ‫ָאדם ֶׁש ָעז ְַר ָּת לֹו ָׁשנִ ים ַעל ּג ֵ‬ ‫ַה ִהּגָיֹון‪ָ ,‬‬ ‫ָאדם ֵאינֹו ְמ ֻסּגָל ְל ָה ִבין ֶאת זֹאת!‬ ‫נ ְֶג ְּדָך‪ֶׁ ,‬שּזֶה ֶה ֶפְך ַה ִהּגָיֹון‪ֶׁ ,‬ש ָ‬ ‫יִת ָּברְַך‬ ‫ִעם ָּכל זֹאת‪ִ ,‬אם הּוא רַק ָׂשם ֶאל ִלּבֹו‪ֶׁ ,‬ש ֵאין ִּב ְל ָע ָדיו ְ‬ ‫ּפֹות ַח לֹו‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא ֵ‬ ‫ָ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ַ ,‬ה ָּק‬ ‫ְּכ ָלל‪ ,‬וְ ַהּכֹל ֵמ ִאּתֹו ְ‬ ‫ָד ַעת‪ֶׁ ,‬שהּוא ַמ ִּׂשיג ְּד ָב ִרים ֶׁשֹּלא ֵּת ֵאר וְ ִׁש ֵער‬ ‫ִּבזְ כּות זֶה מ ַֹח ו ַ‬ ‫ימן ל"ג) ִמי‬ ‫(ס ֶפר ַה ִּמּדֹות אֹות ַּכ ַעס ִס ָ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ֵ‬ ‫ָאמר ר ֵ‬ ‫ּוכמֹו ֶׁש ַ‬ ‫ְּכ ָלל‪ְ ,‬‬ ‫ַחם‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא ְמר ֵ‬ ‫ָ‬ ‫טֹובה‪ַ ,‬ה ָּק‬ ‫ָעה ַּת ַחת ָ‬ ‫ֶׁש ְּמ ַׁש ְּל ִמים לֹו ר ָ‬ ‫יִת ָּברְַך ְׁשמֹו‪.‬‬ ‫ֲבֹודת ַהּבֹורֵא ְ‬ ‫נֹותן לֹו ֵׂש ֶכל ּגָדֹול ַּבע ַ‬ ‫ָע ָליו וְ ֵ‬ ‫עֹולם ֵס ֶבל ְּכ ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶלְך? ֶא ָחיו‬ ‫ִמי עֹוד ָס ַבל ְּבזֶה ָה ָ‬ ‫ֵרׁשּו אֹותֹו‪ָ ,‬ח ִמיו ָׁשאּול ִּגּיֵס ָצ ָבא ָׁש ֵלם ְל ָל ְכדֹו‪ָ ,‬היּו לֹו‬ ‫ּג ְ‬


‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫גי‬

‫ַאב ָׁשלֹום ָקם ְּכנ ְֶגּדֹו‪,‬‬ ‫ַאמנֹון וְ ָת ָמר‪ְּ ,‬בנֹו ְ‬ ‫יל ָדיו – ְ‬ ‫ּבּוׁשֹות ִמ ָ‬ ‫לֹוצצּו ִמ ֶּמּנּו‪ִּ ,‬בּזּוהּו‬ ‫ּובנֵי ַעּמֹו ִה ְת ְ‬ ‫יכל ִא ְׁשּתֹו ָל ֲעגָה לֹו‪ְ ,‬‬ ‫ִמ ַ‬ ‫ֲמרָם ז"ל (יְ ַ‬ ‫וְ ִק ְּללּוהּו‪ְּ ,‬כ ַמא ָ‬ ‫רּוׁש ְל ִמי ְׁש ָק ִלים ֶּפרֶק ב') ֵאין ּדֹור‬ ‫יצנִ ים‪ ,‬וְ ֵאין ְלָך ּדֹור ְּכדֹורֹו ֶׁשל ָּדוִ ד‪ֶׁ ,‬ש ָהיּו ְמ ֵל ֵאי‬ ‫ֶׁש ֵאין ּבֹו ֵל ָ‬ ‫ּומה ָע ָׂשה ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶלְך?‬ ‫לֹוצצּו ִמ ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶלְך‪ֶ ,‬‬ ‫יצנּות‪ ,‬וְ ִה ְת ְ‬ ‫ֵל ָ‬ ‫מּואל א' ל' ו')‬ ‫(ׁש ֵ‬ ‫ׁש ָּכתּוב ְ‬ ‫ּוכמֹו ֶ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ְ ,‬‬ ‫ָ‬ ‫ָּברַח ֶאל ַה ָּק‬ ‫ָדע ֶׁש ֵאין לֹו רַק ֶאת ַהּבֹורֵא‬ ‫ֱֹלקיו"‪ ,‬י ַ‬ ‫ַּיִת ַחּזֵק ָּדוִ ד ַּב ֲהָויָ"ה א ָ‬ ‫"ו ְ‬ ‫ָכה ְל ַה ְׁש ִאיר ָלנּו ֶאת ֵס ֶפר ַה ְּת ִה ִּלים‪,‬‬ ‫יִת ָּברְַך ְׁשמֹו! וְ ָל ֵכן ז ָ‬ ‫ְ‬ ‫ַאחר‪ֶ ,‬א ָּלא‬ ‫נֹוטל ׁשּום ֵס ֶפר ֵ‬ ‫צּוקה‪ֵ ,‬אינֹו ֵ‬ ‫ֶׁש ָּכל ִמי ֶׁשּנִ ְמ ָצא ִּב ְמ ָ‬ ‫ֶאת ִס ְפרֹו ֶׁשל ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶלְך‪ֵ ,‬ס ֶפר ַה ְּת ִה ִּלים‪ ,‬זֶה ַמה ֶׁש ִּׁש ֵּלם לֹו‬ ‫ֲכי ּגָדֹול ֶׁש ָּס ַבל‪.‬‬ ‫ַאחר ַה ֵּס ֶבל ה ִ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא ַּב ֲחזָרָה‪ַ ,‬‬ ‫ָ‬ ‫ַה ָּק‬ ‫דֹוׁשים ֶׁש ָהיּו‬ ‫יקים ְק ִ‬ ‫ָאינּו ְּב ֶמ ֶׁשְך ָּכל ַהּדֹורֹות‪ַ ,‬צ ִּד ִ‬ ‫ְּכמֹו ֵכן ר ִ‬ ‫יהם ִמ ְׁש ָּב ִרים‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫בּוקים ָּב ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא‪ ,‬וְ ָע ְברּו ע ֵ‬ ‫ְּד ִ‬ ‫יהם ָּכל ָּד ָבר ָאסּור‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫אֹותם‪ ,‬וְ ִד ְּברּו ע ֵ‬ ‫ּובּזּו ָ‬ ‫ָלים‪ֵ ,‬ח ְרפּו ִ‬ ‫וְ ג ִּ‬ ‫בֹות‪-‬ר ָבבֹות‬ ‫ְ‬ ‫ּור ָב‬ ‫ֲל ִפים ְ‬ ‫נֹותרּו ֵמ ֶהם ְס ָפ ִרים ַה ְמ ַחּיִים א ָ‬ ‫ וְ ְ‬‫ָד ַעת ֵמ ֵאּלּו ַה ְּס ָפ ִרים‬ ‫ָאל‪ ,‬וְ ֵהם ְמ ַק ְּב ִלים ַחּיּות ו ַ‬ ‫יִׂשר ֵ‬ ‫נִ ְׁשמֹות ְ‬ ‫רּופין‬ ‫עֹולם ֵח ִ‬ ‫דֹוׁשים ָה ֵאּלּו ֶׁש ָּס ְבלּו ְּבזֶה ָה ָ‬ ‫יקים ַה ְּק ִ‬ ‫ֶׁשל ַה ַּצ ִּד ִ‬ ‫ּובזְ יֹונֹות‪.‬‬ ‫ּדּופין ֶע ְלּבֹונֹות ִ‬ ‫וְ ִג ִ‬ ‫עֹובר ָע ֵלינּו – זֶה‬ ‫ידע‪ֶׁ ,‬ש ָּכל ַמה ֶּׁש ֵ‬ ‫וְ ָל ֵכן זֹאת ָצ ִריְך ֵל ַ‬ ‫ּזּולת‪,‬‬ ‫ּכּוחים ִעם ַה ָ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬וְ ָל ָּמה ְל ִה ָּכנֵס ְּבוִ ִ‬ ‫ַהּכֹל ִמ ֶּמּנּו ְ‬ ‫ַד ִּביק ַע ְצ ֵמנּו‬ ‫ֶׁש ִּב ְג ַלל זֶה ָקרָה אֹו ִּב ְג ַלל זֶה ֵארַע‪ִ ,‬אם נ ְ‬ ‫טֹובים וְ כּו'‪ָ ,‬האֹור‬ ‫ימים וְ ִ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬נִ ְחיֶה ַחּיִים נְ ִע ִ‬ ‫ָ‬ ‫ַּב ָּק‬ ‫ַמרֵי‪ַ ,‬ה ֶּׁש ֶקר‬ ‫יִת ַּב ֵּטל ְלג ְ‬ ‫ַּלה ְּב ֻמ ְק ָדם אֹו ִּב ְמ ֻא ָחר‪ ,‬וְ ַהח ֶֹׁשְך ְ‬ ‫ּיִתּג ֶ‬ ‫ְ‬


‫די‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫יכים רַק ַס ְב ָלנּות‪,‬‬ ‫יחה‪ְ .‬צ ִר ִ‬ ‫ֱמת ַמ ְצ ִל ָ‬ ‫ּיִר ֶאה ֶׁש ָהא ֶ‬ ‫ּפֹוצץ ְּכ ֶׁש ְ‬ ‫יִת ֵ‬ ‫ְ‬ ‫ימן‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫אֹומר ִ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ֵ‬ ‫ּול ַחּכֹות‪ ,‬וְ ר ֵ‬ ‫ְל ַחּכֹות ְ‬ ‫יע ְל ַס ְב ָלנּות‪ֶ ,‬א ָּלא ַעל יְדֵי אֱמּונָה‪,‬‬ ‫קנ"ה) ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ִּג ַ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ֶׁ ,‬ש ַהּכֹל ִמ ֶּמּנּו‬ ‫ָ‬ ‫יֹותר ַּב ָּק‬ ‫ֲמין ֵ‬ ‫ָאדם ַמא ִ‬ ‫ּוכ ָכל ֶׁש ָ‬ ‫ְ‬ ‫יִּכנֵס‬ ‫ַאּפיִם‪ ,‬וְ ַאף ַּפ ַעם ֹלא ָ‬ ‫ֲריכּות ַ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬יֵׁש לֹו ַס ְב ָלנּות ַוא ִ‬ ‫ְ‬ ‫ּוב ִענְ יַן ַה ַּצ ִּדיק‪.‬‬ ‫ּוב ְפרָט ְּב ִענְ יְ נֵי אֱמּונָה ְ‬ ‫ּזּולת‪ִ ,‬‬ ‫ּכּוחים ִעם ַה ָ‬ ‫ְּבוִ ִ‬ ‫ֲמין ַּב ַּצ ִּדיק ְּב ִלי‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ַ ,‬ואֲנִ י ַמא ִ‬ ‫ָ‬ ‫ֲמין ַּב ָּק‬ ‫אֲנִ י ַמא ִ‬ ‫יע‬ ‫ּול ַה ְכנִ ַ‬ ‫עֹולם ֵאינֹו יָכֹול ִל ְׁשּבֹר ְ‬ ‫ׁשּום ָח ְכמֹות‪ ,‬וְ ַאף ֶא ָחד ָּב ָ‬ ‫יע ָע ַלי ְלרַע‪ִּ ,‬כי ָהאֱמּונָה ֶׁשּיֵׁש ִלי ַּב ָּקדֹוׁש‪-‬‬ ‫ּול ַה ְׁש ִּפ ַ‬ ‫אֹותי ְ‬ ‫ִ‬ ‫אֹותי ִמ ֶּמּנָּה!‬ ‫ַּתק ִ‬ ‫יְכֹולים ְלנ ֵ‬ ‫ֱמת ‪ֹ -‬לא ִ‬ ‫ּוב ַּצ ִּדיק ָהא ֶ‬ ‫ָּברּוְך‪-‬הּוא ַ‬ ‫ּכּוחים‪.‬‬ ‫יִּכנֵס ְּבוִ ִ‬ ‫ָאדם ָחזָק ָּבזֶה‪ַ ,‬אף ַּפ ַעם ֹלא ָ‬ ‫וְ ִאם ָ‬ ‫ָסע ַּפ ַעם‬ ‫י"ע נ ַ‬ ‫עלז זִ ַ‬ ‫יְהֹוׁש ַע ִמ ֶּב ְ‬ ‫ֻ‬ ‫ַּבי‬ ‫ַה ַּצ ִּדיק ַה ָּקדֹוׁש ר ִ‬ ‫ַּב ִאים‪ ,‬וְ ִהּנֵה‬ ‫ידים וְ ג ָ‬ ‫ידים וְ ַת ְל ִמ ִ‬ ‫ֲס ִ‬ ‫ַּכ ֶבת‪ ,‬וְ ָהיָה ֻמ ָּקף ַּבח ִ‬ ‫ְּבר ֶ‬ ‫ַּׁשב ַעל יָדֹו‪,‬‬ ‫ִה ְת ָקרֵב ֵא ָליו ֵאיזֶה ַמ ְׂש ִּכיל ֶא ִּפיקֹורֹוס‪ ,‬וְ ִה ְתי ֵ‬ ‫ָצה‬ ‫ַאחר‪ ,‬וְ ֹלא ר ָ‬ ‫ַּׁשב ְּב ַצד ֵ‬ ‫ַּבי ָקם וְ ִה ְתי ֵ‬ ‫ָצה ְל ַד ֵּבר ִאּתֹו‪ָ ,‬הר ִ‬ ‫וְ ר ָ‬ ‫ָאדם זֶה ָהיָה נִ ְר ֶאה מּורָם ֵמ ַעם‪ְ ,‬מ ֻכ ָּבד ְמאֹד‪,‬‬ ‫ְל ַד ֵּבר ִעּמֹו‪ָ .‬‬ ‫ֲתה ְּד ָב ִרים‬ ‫חֹודרֶת‪ֶׁ ,‬ש ָרא ָ‬ ‫ֲמ ִּתית‪ַ ,‬עיִן ֶ‬ ‫ֲבל ַה ַּצ ִּדיק ְּב ֵעינֹו ָהא ִ‬ ‫אָ‬ ‫ַּׁשב‬ ‫ידים ֹלא רָאּו – הּוא רָָאה וְ ֵה ִבין‪ ,‬וְ ִה ְתי ֵ‬ ‫ֲס ִ‬ ‫ידים וְ ַהח ִ‬ ‫ֶׁש ַה ַּת ְל ִמ ִ‬ ‫יתם‬ ‫ּדּוע ֹלא ְר ִצ ֶ‬ ‫ַאחר ָּכְך‪ַ :‬מ ַ‬ ‫ַמרֵי‪ְׁ .‬שָאלּוהּו ַ‬ ‫ַאחר ְלג ְ‬ ‫ְּב ָק ֶצה ֵ‬ ‫ָצה ִל ְׁשאֹל ֶא ְת ֶכם ַּכ ָּמה‬ ‫יחה‪ֶׁ ,‬שר ָ‬ ‫ֲפּלּו ְל ִה ָּכנֵס ִעּמֹו ְּב ֵאיזֹו ִׂש ָ‬ ‫אִ‬ ‫יבר‬ ‫ָאדם ְר ַמ"ח ֵא ָב ִרים‪ ,‬וְ ָכל ֵא ָ‬ ‫ָאמר‪ :‬יֵׁש ָל ָ‬ ‫ְּד ָב ִרים? ָענָה וְ ַ‬ ‫ָאדם ִהיא ְּכ ֶנגֶד ִמ ְצוַת‬ ‫ַאחרֶת‪ָ ,‬הרֵָאה ֶׁשל ָה ָ‬ ‫הּוא ְּכ ֶנגֶד ִמ ְצוָה ֶ‬ ‫ָאדם זֶה ָמ ֵלא ֻק ְׁשיֹות‬ ‫רֹואה ֶׁש ָ‬ ‫ָהאֱמּונָה ְּביִחּוד ַה ֵּׁשם‪ ,‬אֲנִ י ֶ‬


‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫וט‬

‫ֲלת‬ ‫ּומח ַ‬ ‫חֹולה‪ַ ,‬‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬נִ ְמ ָצא ֶׁש ָהרֵָאה ֶׁשּלֹו ָ‬ ‫ָ‬ ‫ַעל ַה ָּק‬ ‫רֹוצה ְל ִה ַּד ֵּבק ֵמ ַה ְּכ ִפירּות‬ ‫ֲלה ִמ ַּד ֶּב ֶקת‪ֵ ,‬אינֶּנִ י ֶ‬ ‫ָהרֵָאה ִהיא ַמח ָ‬ ‫ָגּוע ָּבּה‪ ,‬וְ ָל ֵכן ֹלא‬ ‫ֲלה ֶׁשּנ ַ‬ ‫יקֹורסּות ֶׁשּלֹו‪ֶׁ ,‬שּזֹו ַה ַּמח ָ‬ ‫וְ ָה ֶא ִּפ ְ‬ ‫יחה ְל ַד ֵּבר ִעּמֹו! ְל ֵמ ִדים ִמ ָּכאן ֶׁשֹּלא‬ ‫יתי ְל ִה ָּכנֵס ְּב ִׂש ָ‬ ‫ָצ ִ‬ ‫רִ‬ ‫ָאדם ֶׁש ֵאין לֹו אֱמּונָה‬ ‫ַאּמֹותיו ֶׁשל ָ‬ ‫ָ‬ ‫ֲפּלּו ָל ֶׁש ֶבת ְּבד'‬ ‫ְּכ ַדאי א ִ‬ ‫יכים‬ ‫יקים‪ ,‬וְ ָל ָּמה ְצ ִר ִ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ֶׁ ,‬ש ֵאין לֹו אֱמּונַת ַצ ִּד ִ‬ ‫ָ‬ ‫ַּב ָּק‬ ‫יְׁש ְכנְ עּו אֹותֹו‬ ‫ילא ֹלא ַ‬ ‫ּוד ָב ִרים?! הֲֹלא ִמ ֵּמ ָ‬ ‫ְל ִה ָּכנֵס ִעּמֹו ְּב ִדין ְ‬ ‫חֹולה ּגָדֹול‪ ,‬וְ ָע ִדיף ִל ְבר ַֹח ִמ ֶּמּנּו‪ֶׁ ,‬שֹּלא ְל ִה ַּד ֵּבק‬ ‫ִּכי הּוא ִמ ְס ֵּכן ֶ‬ ‫ָאדם ֶׁשהּוא ָמ ֵלא‬ ‫רֹואים ָ‬ ‫ָגּוע ָּב ֶהם‪ִ .‬אם ִ‬ ‫יְד ִּקים ֶׁשהּוא נ ַ‬ ‫ֵמ ַה ַח ַ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬יֵׁש לֹו ַה ְר ֵּבה ֻק ְׁשיֹות ַעל ַה ַּצ ִּדיק‪,‬‬ ‫ֻק ְׁשיֹות ָע ָליו ְ‬ ‫יכים ִל ְבר ַֹח ִמ ֶּמּנּו‪ִּ ,‬כי הּוא ְמאֹד ְמ ֻס ָּכן! הּוא יָכֹול ְל ַה ְד ִּביק‬ ‫ְצ ִר ִ‬ ‫אֹותָך ּגַם‬ ‫ַכ ִׁשיל ְ‬ ‫ָעים ֶׁשּיֵׁש ּבֹו‪ ,‬וְ י ְ‬ ‫יְד ִּקים ָהר ִ‬ ‫אֹותָך ִעם ָּכל ַה ַח ַ‬ ‫ְ‬ ‫ּול ֵה ֶפְך – ְלרַע‪ ,‬וְ ָלרַע‬ ‫נּוע ּגָדֹול ְמאֹד ְלטֹוב‪ְ ,‬‬ ‫ֵּכן‪ִּ ,‬כי ּכ ַֹח ַה ִּׁש ְכ ַ‬ ‫ימן ח')‬ ‫ֱמת ִס ָ‬ ‫(ס ֶפר ַה ִּמּדֹות אֹות א ֶ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ֵ‬ ‫אֹומר ר ֵ‬ ‫יֹותר‪ ,‬וְ ָל ֵכן ֵ‬ ‫ַאף ֵ‬ ‫יח‬ ‫ּוכ ֶׁשּיָבֹוא ָמ ִׁש ַ‬ ‫ֵצר ָהרַע‪ְ ,‬‬ ‫ֲׂשה ַהּי ֶ‬ ‫רּוח ִּפיו ֶׁשל ַה ַּׁש ְקרָן‪ַ ,‬נע ָ‬ ‫ֵמ ַ‬ ‫עֹולם‪ .‬נִ ְמ ָצא‬ ‫ֵצר ָהרַע ָּב ָ‬ ‫יִהיֶה י ֶ‬ ‫ּוב ְׁש ִביל זֶה ֹלא ְ‬ ‫יִהיֶה ֶׁש ֶקר‪ִ ,‬‬ ‫ֹלא ְ‬ ‫רּוח ִּפיו ֶׁשל ַה ַּׁש ְקרָן ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר ָּכל ָּד ָבר ָאסּור ַעל‬ ‫ִמ ָּכל זֶה‪ֶׁ ,‬ש ֵּמ ַ‬ ‫ֲׂשה רַע‪ .‬וְ ָל ָּמה הּוא‬ ‫ֵצר ָהרַע‪ִ ,‬מּזֶה ַנע ָ‬ ‫ֲׂשה י ֶ‬ ‫ַה ַּצ ִּדיק‪ִ ,‬מּזֶה ַנע ָ‬ ‫ֲכי ּגָדֹול‬ ‫ַׁש ְקרָן? ֶא ָּלא ַעד ַע ְכ ָׁשו ֶה ְח ִׁשיב ֶאת ַה ַּצ ִּדיק ַל ַּצ ִּדיק ה ִ‬ ‫ּופ ְתאֹום ֵמ ֵאיזֹו ִס ָּבה‬ ‫ּפּורים ֵמ ַה ַּצ ִּדיק‪ִ ,‬‬ ‫עֹולם‪ ,‬וְ ָת ִמיד ִס ֵּפר ִס ִ‬ ‫ָּב ָ‬ ‫ּופֹוער ִּפיו ַעל ַה ַּצ ִּדיק?!‬ ‫יְּדק ֵמ ִמית‪ֵ ,‬‬ ‫ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶה נִ ְכנַס ּבֹו ַח ַ‬ ‫ָאז ָאסּור ִל ְׁשמ ַֹע אֹותֹו ְמ ַד ֵּבר‪ָ ,‬אסּור ִלנְ ׁשֹם ֶאת ֶה ֶבל ִּפיו‪ִּ ,‬כי‬ ‫ַּצר ֶאת ָהרַע‪,‬‬ ‫ֵצר ָהרַע‪ֶׁ ,‬ש ְּמי ֵ‬ ‫ֲׂשה ַהּי ֶ‬ ‫רּוח ִּפיו ֶׁשל ַה ַּׁש ְקרָן ַנע ָ‬ ‫ֵמ ַ‬ ‫ַּבנּו ז"ל‬ ‫ּזּולת‪ .‬ר ֵ‬ ‫ֶׁש ֶא ָחד ְמ ַד ֵּבר ַעל ַה ֵּׁשנִ י‪ֶ ,‬א ָחד ֵמ ִסית ֶנגֶד ַה ָ‬


‫זט‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫יכים ְמאֹד ְמאֹד‬ ‫ימן מ"ג) ֶׁש ְּצ ִר ִ‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫אֹומר ִ‬ ‫ֵ‬ ‫מֹוליד‬ ‫ָׁשע‪ִּ ,‬כי ֶה ֶבל ִּפיו ִ‬ ‫ִל ְׁשמֹר ֶאת ַע ְצמֹו ֵמ ֶה ֶבל ִּפיו ֶׁשל ר ָ‬ ‫יהם‪ְ ,‬מ ַד ְּב ִרים‬ ‫ַּב ִלים ֶאת ִּפ ֶ‬ ‫ָׁשים ְמנ ְ‬ ‫רֹואים ַהּיֹום ֲאנ ִ‬ ‫נִ אּוף‪ִ ,‬‬ ‫תּוח ִמּנִ אּוף‬ ‫ּבּוׁשה‪ְ ,‬מ ַד ְּב ִרים ָּפ ַ‬ ‫ָּכל ִמינֵי נִ ּבּול ֶּפה ְּב ִלי ׁשּום ָ‬ ‫ּבֹוׁשים‬ ‫תּוח ֶנגֶד ַה ַּצ ִּדיק וְ ֵאינָם ִ‬ ‫ּיְׁשים‪ְ ,‬מ ַד ְּב ִרים ָּפ ַ‬ ‫וְ ֵאינָם ִמ ְת ַּב ִ‬ ‫ּוב ְפרָט ֶׁש ַה ַּצ ִּדיק ַהּזֶה ָע ָׂשה ָל ֶהם רַק טֹובֹות ָּכל‬ ‫וְ נִ ְכ ָל ִמים‪ִ ,‬‬ ‫טֹובה‪ְׁ ,‬ש ַכ ְח ֶּתם ְּכ ָבר ֶאת‬ ‫יְכֹולים ִל ְהיֹות ְּכפּויֵי ָ‬ ‫ַה ַחּיִים‪ֵ ,‬איְך ִ‬ ‫ָצה ְל ִה ְס ַּת ֵּכל‬ ‫ַהּטֹובֹות ֶׁש ָע ָׂשה ָל ֶכם?! ְּב ָׁש ָעה ֶׁשַאף ֶא ָחד ֹלא ר ָ‬ ‫ֲבּור ֶכם‪,‬‬ ‫ַפׁשֹו ַּבע ְ‬ ‫ּומ ַסר נ ְ‬ ‫יכם‪ ,‬רַק ַה ַּצ ִּדיק ַהּזֶה ָעזַר ָל ֶכם‪ָ ,‬‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫עֵ‬ ‫רֹואים ּבֹו‬ ‫ַאּתם ִ‬ ‫ּופ ְתאֹום ֶ‬ ‫ּופ ְתאֹום ְּכ ָבר ֵאינֹו ַצ ִּדיק ְל ַד ְע ְּת ֶכם‪ִ ,‬‬ ‫ִ‬ ‫יְּד ִּקים‬ ‫ֲיִּת ֵכן?! ָה ֵאינְ ֶכם ָׂש ִמים ֵלב‪ֶׁ ,‬שּנִ ְד ְּבקּו ָּב ֶכם ַח ַ‬ ‫רַק רַע?! ה ָ‬ ‫ֲרּורים ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ַה ַּצ ִּדיק‪,‬‬ ‫ָעים‪ֶׁ ,‬ש ְּׁש ַמ ְע ֶּתם ְר ָׁש ִעים א ִ‬ ‫רִ‬ ‫ַד ִּביקּו‬ ‫וְ ֵאיְך ֹלא ִח ַּסנְ ֶּתם ַע ְצ ְמ ֶכם ְּב ִחּסּון ָּכל ָּכְך ָחזָק ֶׁשֹּלא י ְ‬ ‫ָאדם יָכֹול ְל ִה ַּד ְר ֵּדר וְ ָלבֹוא ְל ִׂשיא ַה ִּׁש ְפלּות‪,‬‬ ‫ֶא ְת ֶכם?! ֵאיְך ָ‬ ‫ּומ ְל ִׁשין ַעל ַה ַּצ ִּדיק ֶׁש ָעזַר לֹו‪ֵ ,‬איְך‬ ‫מֹוסר ַ‬ ‫ּיִהיֶה ֵ‬ ‫ַעד ְּכ ֵדי ָּכְך ֶׁש ְ‬ ‫ָאדם יָכֹול ְל ִה ַּד ְר ֵּדר ְל ַמ ָּצב ָּכזֶה?!‬ ‫ָ‬ ‫ֵע ְמאֹד‪ :‬הּוא ָהיָה ַּבּׁשֹוָאה‪,‬‬ ‫ַעז ַ‬ ‫יְהּודי ִסּפּור ְמז ְ‬ ‫ִ‬ ‫ִס ֵּפר ִלי‬ ‫ַּלים‪ֵ .‬מ ָה ֲעיָרֹות ַה ְּק ַטּנֹות ֶׁש ָהיּו ְס ִביבֹו‬ ‫ָע ַבר ִמ ְׁש ָּב ִרים וְ ג ִ‬ ‫יִּמח ְׁש ָמם‪ְׁ ,‬שנֵים ָע ָׂשר ֶא ֶלף‬ ‫ֲרּורים‪ַ ,‬‬ ‫ֲמ ֵל ִקים ָהא ִ‬ ‫ָאספּו ָהע ָ‬ ‫ְ‬ ‫ָטף‪ ,‬וְ ָה ְרגּו ֶאת ֻּכ ָּלם ְּב ִמיתֹות ְמ ֻׁשּנֹות ִמיתֹות‬ ‫ָׁשים ו ָ‬ ‫ְּג ָב ִרים נ ִ‬ ‫אֹותם‬ ‫ּול ַׁש ֵער ְּכ ָלל‪ִ ,‬ה ְכ ִריחּו ָ‬ ‫ַאכז ִָרּיֹות‪ֶׁ ,‬ש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ָת ֵאר ְ‬ ‫ְ‬ ‫ָפלּו ְלתֹוְך ַהּבֹור‪,‬‬ ‫ֲמ ִּקים‪ ,‬וְ יָרּו ְּב ֻכ ָּלם‪ ,‬וְ נ ְ‬ ‫ַל ְחּפֹר ּבֹורֹות ע ֻ‬ ‫נֹותרּו עֹוד ַּב ַחּיִים‪ ,‬וְ ָהיּו ְמ ַפ ְר ְּפ ִרים‪ ,‬וְ ִצּוּו ְל ַכּסֹות ֶאת‬ ‫וְ ֶח ְל ָקם ְ‬


‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫זי‬

‫ֲמת ֶׁש ֶח ְל ָקם ָהיּו עֹוד‬ ‫ֲדה ֵמח ַ‬ ‫ֲד ָמה ָרע ָ‬ ‫ַהּבֹורֹות ְּבחֹול‪ ,‬וְ ָהא ָ‬ ‫ּיְהּודים ִל ְׁש ַּכב ַעל‬ ‫ַחּיִים‪ ,‬וְ ָחנְ קּו ֶאת ֻּכ ָּלם‪ .‬וְ ֵכן ִצּוּו ְל ֵח ֶלק ֵמ ַה ִ‬ ‫אֹותם‬ ‫ֵפ ְט‪ ,‬וְ ָׂש ְרפּו ָ‬ ‫ָׁשים וְ ָׁש ְפכּו נ ְ‬ ‫יהם ְקר ִ‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫ַה ַּק ְר ַקע‪ ,‬וְ ִהּנִ יחּו ע ֵ‬ ‫ֲמנָא ִל ְצ ָלן‪,‬‬ ‫ּול ַׁש ֵער‪ַ ,‬רח ָ‬ ‫ַחּיִים‪ ,‬וְ ֶאת ּג ֶֹדל ַה ְּצ ָעקֹות ֵאין ְל ָת ֵאר ְ‬ ‫ֲבֹודת ָּפרְֶך‪,‬‬ ‫ֲבֹודה ִפיזִ ית‪ ,‬ע ַ‬ ‫חּורים ַלע ָ‬ ‫בּוצה ֶׁשל ַּב ִ‬ ‫ּובחֲרּו ְק ָ‬ ‫ָ‬ ‫אֹותם ְל ִבנְ יָן ֲענָק‪ ,‬וְ ִהּנִ יחּו ָס ִביב‬ ‫ֵיהם‪ ,‬וְ ִׁש ְלחּו ָ‬ ‫וְ הּוא ָהיָה ֵּבינ ֶ‬ ‫יהם‪ְּ ,‬כ ִאּלּו ָהיּו‬ ‫ֲל ֶ‬ ‫רֹוצ ִחים ָׁש ְמרּו ע ֵ‬ ‫יֹותר ִמ ֵּמָאה ְ‬ ‫ר‪ּ-‬תיִל‪ ,‬וְ ֵ‬ ‫ֶד ַ‬ ‫ּג ֶ‬ ‫בּורים‬ ‫ָׁשבּו ְׁש ִ‬ ‫חּורים י ְ‬ ‫יֹותר‪ .‬וְ ַה ַּב ִ‬ ‫ֲב ְריָנִ ים ְמ ֻס ָּכנִ ים ְּב ֵ‬ ‫ֵהם ע ַ‬ ‫ֵיהם‬ ‫ֲבל רָאּו ְּבמֹו ֵעינ ֶ‬ ‫ּבֹורים ְּבכ ָֹחם‪ ,‬א ָ‬ ‫צּוצים‪ַ ,‬אף ֶׁש ָהיּו ִּג ִ‬ ‫ּור ִ‬ ‫ְ‬ ‫יהם‬ ‫יֹות ֶ‬ ‫ַאח ֵ‬ ‫יהם וְ ְ‬ ‫ֲח ֶ‬ ‫ֵיהם‪ ,‬א ֵ‬ ‫ָעה‪ ,‬וְ ָׁש ְמעּו ֶאת קֹולֹות הֹור ֶ‬ ‫ֶאת ַהּזְ ו ָ‬ ‫ַפ ָׁשם נִ ְׁש ְּברָה‬ ‫ָאגי ָּכזֶה‪ַ ,‬על ֵּכן נ ְ‬ ‫ֶה ְרגּו ְּבא ֶֹפן ְטר ִ‬ ‫וְ כּו'‪ֵ ,‬איְך ֶּׁשּנ ֶ‬ ‫ָתנּו ָל ֶהם ֶל ֱאכֹל ֶל ֶחם‪ֶׁ ,‬ש ָהיָה ְמעֹרָב‬ ‫ְמאֹד‪ ,‬וְ ִאם ֹלא ַּדי ָּבזֶה‪ ,‬נ ְ‬ ‫ֲמנָא ִל ְצ ָלן‪ ,‬וְ ַה ָּמרָק‬ ‫ְּב ֶק ַמח נְ סֹרֶת ֵעץ‪ְּ ,‬כ ֵדי ֶׁשּיְ ָגרֵד ִּב ְגרֹונָם‪ַ ,‬רח ָ‬ ‫ֲבל‬ ‫ֲד ָמה‪ ,‬א ָ‬ ‫ּפּוחי א ָ‬ ‫לּוחים ִעם ְק ִלּפֹות ַּת ֵ‬ ‫ֶׁש ִּק ְּבלּו ָהיָה ַמיִם ְמ ִ‬ ‫ּנֹותנִ ים‬ ‫אֹוכל ַמה ֶּׁש ְ‬ ‫ָעב‪ֵ ,‬אינֹו ִמ ְס ַּת ֵּכל ַעל ְּכלּום‪ ,‬וְ ֵ‬ ‫ָאדם ר ֵ‬ ‫ְּכ ֶׁש ָ‬ ‫ָמים‬ ‫ּיְהא ָה ְלָאה‪ָ .‬ח ְלפּו י ִ‬ ‫ַחד‪ ,‬וְ ֹלא י ְָדעּו ַמה ֵ‬ ‫ָׁשבּו י ַ‬ ‫לֹו‪ ,‬וְ ָכְך י ְ‬ ‫ָמרּו א ֶֹמר‬ ‫ֲכי ָק ִׁשים‪ֲ ,‬אזַי ּג ְ‬ ‫ָאים ה ִ‬ ‫ָקים ַּב ְּתנ ִ‬ ‫וְ ָׁשבּועֹות ֶׁש ֵהם ֻמ ְחז ִ‬ ‫ֲׂשה ֶמרֶד‪ .‬וְ ָהיּו‬ ‫ילא ֵאין ָלנּו ַמה ְל ַה ְפ ִסיד‪ֲ ,‬אזַי ַנע ֶ‬ ‫ְּב ַד ְע ָּתם‪ִ :‬מ ֵּמ ָ‬ ‫ֲׁשאי‬ ‫ָרים אֹו ַּפ ָח ִחים וְ כּו'‪ ,‬וְ ָעׂשּו ַּבח ַ‬ ‫ָׁשים ֶׁש ָהיּו ַנּג ִ‬ ‫ֵיהם ֲאנ ִ‬ ‫ֵּבינ ֶ‬ ‫ַאמ ַּת ְח ָּתם‪ ,‬וְ ָח ְׁשבּו‪ :‬יֹום‬ ‫ַס ִּכינִ ים ִמ ָּכל ִמינֵי ַּב ְרזִ ִּלים ֶׁש ָהיּו ְּב ְ‬ ‫אֹותנּו‪ֲ ,‬אזַי ְל ָכל ַה ָּפחֹות נִ ַּקח ִא ָּתנּו ַּכ ָּמה‬ ‫ַה ְרגּו ָ‬ ‫ילא י ַ‬ ‫ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָ‬ ‫ֲרּורים‪,‬‬ ‫ֲמ ֵל ִקים ָהא ִ‬ ‫רֹוצ ִחים‪ .‬וְ ֹלא ָח ַלף זְ ַמן רַב וְ נִ ְת ָּברֵר ַלע ָ‬ ‫ְ‬ ‫יִּמח ְׁש ָמם‪ֶׁ ,‬ש ְּמ ַת ְכּנְ נִ ים ַמ ֶּׁשהּו‪ ,‬וְ ָהיָה ָׁשם ֶא ָחד ֶׁש ָה ְר ָׁש ִעים‬ ‫ַ‬ ‫ֲׁשבּוהּו ְלרֹאׁש ַה ְמ ַת ְכנְ נִ ים וְ ָת ְפסּו‬ ‫ֲרּורים ָׂשמּו ָע ָליו ַעיִן‪ַ ,‬וח ָ‬ ‫ָהא ִ‬


‫חי‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫ֲמנָא ִל ְצ ָלן‪,‬‬ ‫אֹותֹו וְ ִעּנּוהּו ְּב ִעּנּויִים ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶּדרְֶך ַה ֶּט ַבע‪ַ ,‬רח ָ‬ ‫יתם‪ ,‬וְ ִאּיְמּו ָע ָליו‬ ‫יְתה ָּת ְכנִ ָ‬ ‫לֹומר ֶמה ָה ָ‬ ‫ָצה ַ‬ ‫ּובׁשּום ָּפנִ ים ֹלא ר ָ‬ ‫ְ‬ ‫ָאדם ֵאינֹו יָכֹול ַל ֲעמֹד ָּב ֶהם‪ֶׁ ,‬ש ִאם‬ ‫ּוב ִעּנּויִים ֶׁש ָ‬ ‫ֶצח ְ‬ ‫ְּב ַמּכֹות ר ַ‬ ‫יכת‬ ‫ֲת ַ‬ ‫ָצאּו‪ ,‬הּוא ָקרַע ח ִ‬ ‫ּוכ ֶׁשּי ְ‬ ‫יִהיֶה‪ְ ,‬‬ ‫ַּלה‪ ,‬סֹופֹו ַמר ְמאֹד ְ‬ ‫ֹלא יְ ג ֶ‬ ‫ֲבל ֹלא‬ ‫אֹותי ַעד ָמוֶת‪ ,‬א ָ‬ ‫ָּבד ֵמ ֻח ְל ָצתֹו‪ ,‬וְ ָכ ַתב ְּב ָדם‪ְ :‬מ ַעּנִ ים ִ‬ ‫ֲברָיו‪ֶׁ ,‬ש ֶע ֶצם‬ ‫ְֶך‪ֹ-‬לא‪ּ-‬דרְֶך ָׁש ַלח ֶאת זֶה ַלח ֵ‬ ‫ֶ‬ ‫ּוב ֶדר‬ ‫ֶא ְבּגֹד ָּב ֶכם‪ְ ,‬‬ ‫יתה‬ ‫ּול ַבּסֹוף‪ִ ,‬מ ְס ֵּכן‪ ,‬הֲרָגּוהּו ְּב ִמ ָ‬ ‫ַעת ְמאֹד‪ְ ,‬‬ ‫ַעז ַ‬ ‫ָה ֻע ְב ָּדה ַהּזֹו ְמז ְ‬ ‫ָאדם ֶׁש ְּב ַע ְצמֹו‬ ‫יתי‪ָ ,‬‬ ‫ְמ ֻׁשּנָה‪ְּ .‬כ ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ִּסּפּור ַהּזֶה ָּב ִכ ִ‬ ‫ֲבה‪ְּ ,‬ב ֵעת ָצרָה‬ ‫ַחד‪ ,‬וְ ַחי ִע ָּמ ֶהם ְּבַאה ָ‬ ‫ָהיָה ִעם ָּכל ַהחֲבּורָה ְּבי ַ‬ ‫יְקא אֹותֹו‪ ,‬וְ ִעּנּו אֹותֹו ְּב ִעּנּויִים‬ ‫ָעזְ רּו זֶה ָלזֶה וְ ִהּנֵה ָּת ְפסּו ַּד ָ‬ ‫יִמסֹר‪ ,‬וְ ֹלא נִ ְכנַע‬ ‫ַל ִׁשין וְ ְ‬ ‫ֲכי ָק ִׁשים‪ָ ,‬ה ִע ָּקר ֶׁשּי ְ‬ ‫יִּסּורים ה ִ‬ ‫ּוב ִ‬ ‫ְ‬ ‫ָׁשים‬ ‫ּול ַבּסֹוף הֲרָגּוהּו‪ .‬וְ ֵאיְך‪ִ ,‬אם ֵּכן יָכֹול ִל ְהיֹות‪ֶׁ ,‬ש ֲאנ ִ‬ ‫ְּכ ָלל! ְ‬ ‫ַפׁשֹו וְ ָכל ֻּכּלֹו ַּבעֲבּורָם‪,‬‬ ‫ֶׁש ָעׂשּו ָל ֶהם רַק טֹוב‪ַ ,‬ה ַּצ ִּדיק ָמ ַסר נ ְ‬ ‫טֹובה‪ֵ ,‬איְך‬ ‫ָעה ַּת ַחת ָ‬ ‫יׁש ְּלמּו לֹו ַּב ֲחזָרָה ר ָ‬ ‫ְּפׁשּוטֹו ְּכ ַמ ְׁש ָמעֹו‪ ,‬וִ ַ‬ ‫ָאדם ֶׁשהּוא‬ ‫יִּת ֵכן ָּד ָבר ָּכזֶה?! ֵאיְך זֶה נִ ְק ָלט ַּב ֵּׂש ֶכל‪ֵ ,‬איְך ָ‬ ‫ָ‬ ‫רֹואים ִמ ָּכל זֶה‪ֶׁ ,‬ש ֻּכ ָּלנּו‬ ‫ָּב ִריא ְּב ִׂש ְכלֹו יָכֹול ְל ָה ִבין ֶאת זֹאת?! ִ‬ ‫יְכֹולים ִלּפֹל ְּב ֻק ְׁשיֹות ַעל ַה ָּקדֹוׁש‪-‬‬ ‫ִ‬ ‫דֹולה ְמאֹד‪,‬‬ ‫ְּב ַס ָּכנָה ְּג ָ‬ ‫ַחם ָע ֶליָך‪ ,‬יֵׁש ְלָך‬ ‫יִת ָּברְַך ְמר ֵ‬ ‫ָּברּוְך‪-‬הּוא‪ְּ ,‬ב ָׁש ָעה ֶׁש ִהּנֵה ַה ֵּׁשם ְ‬ ‫ַפ ְׁשָך‬ ‫גּופָך‪ְּ ,‬בנ ְ‬ ‫ַאּתה ָּב ִריא ְּב ְ‬ ‫ידים‪ ,‬וְ ָ‬ ‫יב ִרים וְ ָׁש ָס"ה ִּג ִ‬ ‫ְר ַמ"ח ֵא ָ‬ ‫נֹותן‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא ֵ‬ ‫ָ‬ ‫אּומה‪ַ ,‬ה ָּק‬ ‫ּוב ִׂש ְכ ְלָך‪ֹ ,‬לא ָח ֵסר ְלָך ְמ ָ‬ ‫ְ‬ ‫ּוב ֶדרְֶך ֹלא‬ ‫יל ִדים‪ְ ,‬‬ ‫ְלָך ֶאת ַה ְּב ִריאּות‪ֶ ,‬את ַה ַחּיִים‪ִ ,‬א ָּׁשה וִ ָ‬ ‫ָאכ ְל ָּת‪ ,‬וְ ִל ְפנֵי‬ ‫ָאכ ְל ָּת‪ִׁ ,‬ש ְלׁשֹום ַ‬ ‫ַאּתה ִמ ְת ַּפ ְרנֵס‪ֶ ,‬א ְתמֹול ַ‬ ‫ֶּדרְֶך ָ‬ ‫ָאכ ְל ָּת‪ ,‬וְ ָח ַׁש ְב ָּת ְּב ָכל יֹום – זֶהּו זֶה‪ֶ ,‬את ַהּיֹום ַהּזֶה ֹלא‬ ‫ח ֶֹדׁש ַ‬ ‫אּוכל ַל ֲעבֹר‪ֵ ,‬אין ִלי ֶּכ ֶסף‪ֵ ,‬אין ִלי ְּב ַמה ְּל ַה ְחיֹות ַע ְצ ִמי‪ ,‬וְ ִהּנֵה‬ ‫ַ‬


‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫טי‬

‫ַד ָּת!‬ ‫ָׂשר ְ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‬ ‫ָ‬ ‫נִ ְמ ָצא ִמ ָּכל זֶה ּג ֶֹדל ַהּנִ ִּסים ֶׁש ַה ָּק‬ ‫ֲפּלּו‬ ‫עֹולם א ִ‬ ‫דֹוׁשים (נִ ָּדה לא‪ְ ):‬ל ָ‬ ‫ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ‬ ‫אֹומ ִרים ח ָ‬ ‫עֹוׂשה‪ַ ,‬אְך ְ‬ ‫ֶ‬ ‫ָאדם ֵאינֹו ַמ ִּכיר ְּב ַמה ֶּׁש ַה ֵּׁשם‬ ‫ַּב ַעל ַהּנֵס ֵאינֹו ַמ ִּכיר ְּבנִ ּסֹו‪ָ ,‬‬ ‫ּקּוטי‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫אֹומר ר ֵ‬ ‫עֹוׂשה ִעּמֹו ְּב ָכל יֹום וָיֹום‪ֵ ,‬‬ ‫יִת ָּברְַך ֶ‬ ‫ְ‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫מֹוה ַ‬ ‫יח ֵאינֹו ָּבא‪ִּ ,‬כי ֵאינֶּנּו‬ ‫ימן ז') ִּב ְׁש ִביל זֶה ַה ָּמ ִׁש ַ‬ ‫ָאדם‬ ‫עֹוׂשה ִע ָּמנּו‪ִ ,‬אם ָ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ֶ ,‬‬ ‫ָ‬ ‫ירים ַּבּנִ ִּסים ֶׁש ַה ָּק‬ ‫ַמ ִּכ ִ‬ ‫ָדע ֵמ ַה ַּצ ִּדיק ַהּזֶה‪,‬‬ ‫ָהיָה ִמ ְתּבֹונֵן ֵאיְך הּוא ָהיָה נִ ְר ֶאה ִל ְפנֵי ֶׁשּי ַ‬ ‫ִל ְפנֵי ֶׁש ִה ְת ָקרֵב ֶאל ַה ַּצ ִּדיק ַהּזֶה‪ ,‬וְ ֵאיְך הּוא נִ ְר ֶאה ַהּיֹום‪,‬‬ ‫ּטֹובה?! זֶה ֹלא‬ ‫ּומ ֵהן ַהּטֹובֹות ֶׁש ִּק ֵּבל‪ֵ ,‬איְך הּוא יָכֹול ִל ְכּפֹר ַּב ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָא ְּתנָה ִל ִּבי‬ ‫אֹומר ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמ ֶלְך "ו ֶ‬ ‫ּוב ַּד ַעת‪ ,‬וְ ָל ֵכן ֵ‬ ‫נִ ְכנָס ַּב ֵּׂש ֶכל ַ‬ ‫"ח ְכ ָמה‬ ‫ָל ַד ַעת" – ַׂש ְמ ִּתי ֶאל ּתֹוְך ַה ֵּלב ֶׁש ִּלי ָל ַד ַעת ַמה ּזֶה ָ‬ ‫ָד ְע ִּתי ֶׁשּגַם זֶה הּוא‬ ‫"הֹוללֹות וְ ִׂש ְכלּות" "י ַ‬ ‫ֵ‬ ‫ּומה זֶה‬ ‫וְ ַד ַעת" ַ‬ ‫ָעים‪ָּ ,‬כל‬ ‫ַעיֹונֹות ר ִ‬ ‫ָאדם ָּכל ִמינֵי ר ְ‬ ‫רּוח"‪ ,‬נִ ְד ָּב ִקים ָּב ָ‬ ‫ַעיֹון ַ‬ ‫רְ‬ ‫ָאדם הּוא‬ ‫ַמרֵי‪ַ ,‬ה ִּד ְמיֹון ֶׁש ָּב ָ‬ ‫הֹור ִסים אֹותֹו ְלג ְ‬ ‫ִמינֵי ִּד ְמיֹונֹות‪ ,‬וְ ְ‬ ‫ֲׁשר הֹורֵס אֹותֹו‪.‬‬ ‫זֶה א ֶ‬ ‫ּובזְ כּות‬ ‫ׁשּוטה‪ִ ,‬‬ ‫ֲכ ִמים ְּפ ָ‬ ‫וְ ָל ֵכן ָע ֵלינּו ְל ִה ְת ַחּזֵק ֶּבאֱמּונַת ח ָ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫ֲׂשה ִע ָּמנּו ַה ָּק‬ ‫זֶה נִ ְר ֶאה נִ ִּסים נִ ְג ִלים ֶׁשַּיע ֶ‬ ‫ימן א') ַעל יְדֵי ִסּפּורֵי‬ ‫יח ִס ָ‬ ‫(ס ֶפר ַה ִּמּדֹות אֹות ָמ ִׁש ַ‬ ‫אֹומר ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ֵ‬ ‫רֵ‬ ‫עֹולם‪,‬‬ ‫יח ָּב ָ‬ ‫יכים אֹור ֶׁשל ָמ ִׁש ַ‬ ‫יקים‪ַ ,‬מ ְמ ִׁש ִ‬ ‫ֲׂשּיֹות ֶׁשל ַצ ִּד ִ‬ ‫ַמע ִ‬ ‫עֹולם‪ִ ,‬אם רַק ְמ ַס ְּפ ִרים‬ ‫דֹוחה ַה ְר ֵּבה ח ֶֹׁשְך וְ ָצרֹות ִמן ָה ָ‬ ‫וְ ֶ‬ ‫ּומ ַב ֵּטל ַה ְר ֵּבה‬ ‫עֹולם‪ְ ,‬‬ ‫יקים‪ ,‬זֶה ֵמ ִביא אֹור ּגָדֹול ָּב ָ‬ ‫ִסּפּורֵי ַצ ִּד ִ‬


‫כ‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫יקים‪ְּ ,‬כדֵי ְל ַחּזֵק‬ ‫ח ֶֹׁשְך‪ ,‬וְ ָל ֵכן ָע ֵלינּו ְל ַס ֵּפר ַה ְר ֵּבה ִסּפּורֵי ַצ ִּד ִ‬ ‫ימן רל"ד)‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫אֹומר ִ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ֵ‬ ‫ֶאת ַע ְצ ֵמנּו‪ .‬ר ֵ‬ ‫זֹוכים ְליִּׁשּוב ַה ַּד ַעת‪,‬‬ ‫יקים‪ִ ,‬‬ ‫יְדי ֶׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים ִסּפּורֵי ַצ ִּד ִ‬ ‫ֶׁש ַעל ֵ‬ ‫יְכֹולים ַל ֲעבֹד ָע ֵלינּו‪ָּ ,‬כל רֵיק‬ ‫ִ‬ ‫ַּׁש ֶבת‪ֵ ,‬אין‬ ‫ַה ַּד ַעת ֶׁש ָּלנּו ִמ ְתי ֶ‬ ‫ירים ְל ַע ְצ ֵמנּו ֶאת‬ ‫ּופֹוחז ֵאינֹו יָכֹול ְל ַׁשּטֹות ָּבנּו‪ִּ ,‬כי ָאנּו ַמזְ ִּכ ִ‬ ‫ֵ‬ ‫עֹוׂשה ַה ָּס ֶמ"ך ֵמ"ם זֶה‬ ‫ּומה ֶ‬ ‫ָאינּו ֵא ֶצל ַה ַּצ ִּדיק‪ַ .‬‬ ‫ַהּנִ ִּסים ֶׁשר ִ‬ ‫"מה ִּפ ְתאֹום?! זֶה ֶט ַבע‪,‬‬ ‫אֹומר‪ַ :‬‬ ‫ְל ֻע ַּמת זֶה? ְמ ַמ ֵעט ַּבּנִ ִּסים וְ ֵ‬ ‫זֶה ִמ ְקרֶה‪ ,‬זֶה ַמּזָל‪ ,‬יֵׁש ִלי ִא ָּׁשה – ִמ ְּפנֵי ֶׁשאֲנִ י ָח ָכם‪ ,‬אֲנִ י‬ ‫אֹותָך?!‬ ‫ֱמת ִאם ֹלא ַה ַּצ ִּדיק – ִמי ָהיָה ְמ ַח ֵּתן ְ‬ ‫ֻמ ְצ ָלח" ַאְך ֶּבא ֶ‬ ‫ּכֹופ ִרים‬ ‫ַאּתם ְ‬ ‫ּוכ ָבר ֶ‬ ‫ֲדיִן ַרּוָק וְ כּו'‪ַ ,‬ה ַּצ ִּדיק ִח ֵּתן ֶא ְת ֶכם‪ְ ,‬‬ ‫יִית ע ַ‬ ‫ָה ָ‬ ‫יְל ִדים‬ ‫יִהיּו ָל ֶכם ָ‬ ‫רֹופ ִאים יִיאֲׁשּו ֶא ְת ֶכם‪ֶׁ ,‬שֹּלא ְ‬ ‫ּטֹובה?! ְּכ ֶׁש ָה ְ‬ ‫ַּב ָ‬ ‫יח ָל ֶכם‬ ‫ֵמ ֵאיזֹו ִס ָּבה ֶׁש ִּת ְהיֶה‪ ,‬וְ ַה ַּצ ִּדיק ִחּזֵק ֶא ְת ֶכם וְ עֹוד ִה ְב ִט ַ‬ ‫יתם ָלזֶה‪,‬‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא ָעזַר ּוזְ ִכ ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ֶׁש ִּתזְ ּכּו ְל ִה ָּפ ֵקד‪ ,‬וְ ִהּנֵה ַה ָּק‬ ‫יל ֶכם‪ ,‬וְ ֵכן‬ ‫ַאף ֶׁש ָהיָה נִ ְר ֶאה ַּכחֲלֹום‪ ,‬וְ ִהּנֵה ַה ַּצ ִּדיק ָּפ ַעל ִּב ְׁש ִב ְ‬ ‫ָרים ִּב ְׂש ִכירּות‪ָ ,‬היָה נִ ְד ֶמה ָל ֶכם ַּכחֲלֹום ֶׁש ִּת ְהיֶה‬ ‫ֲיִיתם ּג ִ‬ ‫ְּכ ֶׁשה ֶ‬ ‫ֲבּור ֶכם וְ יֵׁש ָל ֶכם‬ ‫ָל ֶכם ִּדירָה ִמ ֶּׁש ָּל ֶכם‪ ,‬וְ ִהּנֵה ַה ַּצ ִּדיק ָּפ ַעל ַּבע ְ‬ ‫ִּדירָה‪ ,‬וְ ֵכן ְּב ָכל ָּד ָבר וְ ִענְ יָן ַה ַּצ ִּדיק ָעזַר ָל ֶכם‪ ,‬וְ ִהּנֵה ִּב ְׁש ִביל‬ ‫יכים ְל ִה ָּׁש ֵבר‬ ‫"ך‪-‬מ"ם ְצ ִר ִ‬ ‫ּוס ֵפקֹות ֶּׁש ַּמ ְכנִ יס ַה ָּס ֶמ ֵ‬ ‫ֻק ְׁשיֹות ְ‬ ‫ָהר ְמאֹד‬ ‫יכים ְל ִהּז ֵ‬ ‫טֹובֹותיו ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיק?! וְ ָל ֵכן ְצ ִר ִ‬ ‫ָ‬ ‫וְ ִל ְׁשּכ ַֹח‬ ‫ֹאבה ה'‬ ‫ְמאֹד ֶׁשֹּלא ְל ַד ֵּבר‪ַ ,‬חס וְ ָׁשלֹום‪ַ ,‬על ַה ַּצ ִּדיק‪ִּ ,‬כי ֹלא י ֶ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא ַמ ְק ִּפיד ַעל ְּכבֹוד ַה ַּצ ִּדיק‬ ‫ָ‬ ‫ֹלח ַעל ָּכְך‪ַ ,‬ה ָּק‬ ‫ְס ַ‬ ‫ָׁשים ֶׁשרָאּו נִ ִּסים נִ ְג ִלים‪,‬‬ ‫ּוב ְפרָט ֲאנ ִ‬ ‫ֲׁשר ַעל ְּכבֹודֹו‪ִ ,‬‬ ‫יֹותר ֵמא ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ׁשֹוכ ִחים ֶאת ַהּטֹובֹות ֶׁש ָע ָׂשה ַּבעֲבּורָם ַה ַּצ ִּדיק‪.‬‬ ‫אֹוי ָל ֶהם ִאם ְ‬


‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫אכ‬

‫ידיו‪,‬‬ ‫י"ע ִס ֵּפר ְל ַת ְל ִמ ָ‬ ‫יטׁש זִ ַ‬ ‫ַה ַּמ ִּגיד ַה ָּקדֹוׁש ִמ ֶּמעזְ ִר ְ‬ ‫ָׁש ְבנּו‬ ‫עּודת ְמ ַלּוֵה ַמ ְל ָּכה‪ ,‬י ַ‬ ‫מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ִּב ְס ַ‬ ‫ַאחת ְּב ָ‬ ‫ֶׁש ַּפ ַעם ַ‬ ‫י"ע‪,‬‬ ‫ל‪ׁ-‬שם‪-‬טֹוב ַה ָּקדֹוׁש זִ ַ‬ ‫ידים ִעם ַה ַּב ַע ֵ‬ ‫ַחד ָּכל ַה ַּת ְל ִמ ִ‬ ‫ְּבי ַ‬ ‫עּודה נִ ְכנְ ָסה ִא ָּׁשה עֲנִ ּיָה‪ ,‬וְ ֵה ֵח ָּלה ִל ְבּכֹות‪,‬‬ ‫וְ ִהּנֵה ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ְּס ָ‬ ‫ָמים‬ ‫[ּובּי ִ‬ ‫אֹותּה‪ַ ,‬‬ ‫ֶׁשּיֵׁש ָלּה ַּבת ְמ ֻב ֶּגרֶת וְ ֵאין ָלּה ֶּכ ֶסף ְל ַח ֵּתן ָ‬ ‫יְכֹולה ָל ֶׁש ֶבת ָׁשנִ ים‬ ‫יְתה ָ‬ ‫ְּדָאז ִאם ֹלא ָהיָה ְל ַבת נְ דּונְ יָה‪ָ ,‬ה ָ‬ ‫י"ע ְל ָכל‬ ‫ָאמר ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב ַה ָּקדֹוׁש זִ ַ‬ ‫ֹאׁשּה]‪ַ ,‬‬ ‫ַל ִּבין ר ָ‬ ‫ַעד ֶׁשּי ְ‬ ‫יֹוציא ֵאיזֶה‬ ‫ַכנִ יס יָדֹו ְל ִכיסֹו‪ ,‬וְ ִ‬ ‫ֲב ֵּקׁש ֶׁש ָּכל ֶא ָחד י ְ‬ ‫ידים‪ :‬א ַ‬ ‫ַה ַּת ְל ִמ ִ‬ ‫ֵיהם ִה ְצ ַט ֵּבר ַה ְּסכּום‬ ‫ּובינ ֶ‬ ‫ְסכּום ִל ֵּתן ָלּה‪ ,‬וְ גַם הּוא ָע ָׂשה ֵּכן‪ֵ ,‬‬ ‫הֹוד ָתה ָל ֶהם וְ ָה ְל ָכה‪.‬‬ ‫יכה לֹו‪ ,‬וְ ָׂש ְמ ָחה ְמאֹד‪ ,‬וְ ְ‬ ‫יְתה ְצ ִר ָ‬ ‫ֶׁש ָה ָ‬ ‫ידיו‪ִ :‬א ְמרּו‬ ‫י"ע ֶאת ַּת ְל ִמ ָ‬ ‫יטׁש זִ ַ‬ ‫ָׁשַאל ַה ַּמ ִּגיד ִמ ֶּמעזְ ִר ְ‬ ‫ּמֹופת ֶׁש ָע ָׂשה ָּכאן ַה ַּב ַעל ֵׁשם‪-‬‬ ‫נָא ִלי ָּכל ֶא ָחד ִמ ֶּכם‪ַ ,‬מהּו ַה ֵ‬ ‫ָאמר‪,‬‬ ‫ַאחר‪ֶ ,‬א ָחד ַ‬ ‫ָאמר ָּד ָבר ֵ‬ ‫י"ע? וְ ָכל ֶא ָחד ַ‬ ‫טֹוב‪-‬ה ָּקדֹוׁש זִ ַ‬ ‫ַ‬ ‫יכה‪ָ ,‬ענָה ַה ַּמ ִּגיד – ָלאו‪,‬‬ ‫יְתה ְצ ִר ָ‬ ‫ֶׁש ָהיָה זֶה ְּב ִדּיּוק ַה ְּסכּום ֶׁש ָה ָ‬ ‫ל‪ׁ-‬שם‪-‬טֹוב‬ ‫ָאמר ַה ֵּׁשנִ י‪ֶ :‬ע ֶצם ָה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ַה ַּב ַע ֵ‬ ‫ּמֹופת‪ַ .‬‬ ‫ֹלא זֶה ַה ֵ‬ ‫ָאמר ַה ַּמ ִּגיד – ֵאין זֶה‬ ‫מֹופת‪ַ .‬‬ ‫ָּגזַר וְ ִקּיְמּו ְּד ָברָיו‪ ,‬זֶה ְּכ ָבר ֵ‬ ‫מֹופת‪.‬‬ ‫יׁשי‪ :‬זֶה ֶּׁש ָּמ ְצאּו ֶּכ ֶסף ַּב ִּכיס – זֶה ֵ‬ ‫ָאמר ַה ְּׁש ִל ִ‬ ‫ּמֹופת‪ַ ,‬‬ ‫ַה ֵ‬ ‫ָאמרּו ‪ִּ -‬ב ֵּטל ֶאת‬ ‫ֲׁשר ְ‬ ‫ּמֹופת‪ .‬וְ ָכל א ֶ‬ ‫ָענָה ַה ַּמ ִּגיד‪ֵ :‬אין זֶה ַה ֵ‬ ‫ֱמת‬ ‫ַּבי‪ַ ,‬מהּו ֶּבא ֶ‬ ‫ידים‪ ,‬ר ִ‬ ‫ֵיהם‪ִ .‬אם ֵּכן‪ְׁ ,‬שָאלּוהּו ַה ַּת ְל ִמ ִ‬ ‫ִּד ְבר ֶ‬ ‫יתי‪ַ ,‬ואֲנִ י‬ ‫ָא ִ‬ ‫חֹותְך ֶׁשאֲנִ י ר ִ‬ ‫ּמֹופת ַה ֵ‬ ‫ָאמר‪ַ :‬ה ֵ‬ ‫ּמֹופת? ָענָה וְ ַ‬ ‫ַה ֵ‬ ‫מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת‪ָ ,‬היִינּו ְּב ִב ְגדֵי‬ ‫ַׁש ִּתי‪ֶׁ ,‬שהֲֹלא ָהיָה זֶה ָ‬ ‫יתי וְ ִה ְרּג ְ‬ ‫ָחוִ ִ‬ ‫ֲלה ַעל ַּד ַעת‬ ‫יׁשית‪ ,‬וְ ֹלא ַיע ֶ‬ ‫עּודה ְׁש ִל ִ‬ ‫נֹות ְרנּו ִמ ְּס ָ‬ ‫ַׁש ָּבת‪ִּ ,‬כי ַ‬ ‫ל‪ׁ-‬שם‪-‬טֹוב‬ ‫ָאמר ַה ַּב ַע ֵ‬ ‫ּוב ֶרגַע ֶׁש ַ‬ ‫ּיִהיֶה לֹו ְּב ִכיסֹו ֶּכ ֶסף‪ְ ,‬‬ ‫ִאיׁש‪ֶׁ ,‬ש ְ‬


‫בכ‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫יְתה ְלַאף ֶא ָחד‬ ‫י"ע ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ַהּיָד ַל ִּכיס‪ֹ ,‬לא ָה ָ‬ ‫ַה ָּקדֹוׁש זִ ַ‬ ‫יִהיֶה ֶּכ ֶסף וְ כּו'‪ֶ ,‬א ָּלא‬ ‫יִהיֶה ֶּכ ֶסף ִאם ָלאו‪ ,‬אֹו ֵאיְך ְ‬ ‫ֻק ְׁשיָא ִאם ְ‬ ‫יִהיֶה ָׁשם‬ ‫ַּדאי ְ‬ ‫ַסנּו ֶאת ַהּיָד ַל ִּכיס ְּב ִב ָּטחֹון ּגָמּור‪ֶׁ ,‬ש ְּבו ַ‬ ‫ִה ְכנ ְ‬ ‫ַּבי‪.‬‬ ‫ֲכ ִמים! זֶה ַמה ֶּׁש ָּל ַמ ְדנּו ֵמ ָהר ִ‬ ‫ֵאת אֱמּונַת ח ָ‬ ‫ֶּכ ֶסף‪ ,‬זֹו נִ ְקר ָ‬ ‫יְדי‬ ‫ימן ס"א) ֶׁש ַעל ֵ‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫אֹומר ִ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ֵ‬ ‫רֵ‬ ‫ַּבר ַעל ָּכל‬ ‫מֹודד ִעם ַהּכֹל‪ְ ,‬ל ִה ְתּג ֵ‬ ‫יְכֹולים ְל ִה ְת ֵ‬ ‫ֲכ ִמים ִ‬ ‫אֱמּונַת ח ָ‬ ‫עֹובר ַעל ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד‬ ‫ֲׁשר ֵ‬ ‫עֹובר ָע ֵלינּו ַּב ַחּיִים‪ַּ ,‬כא ֶ‬ ‫ַמה ֶּׁש ֵ‬ ‫ּומי ֶׁש ָּט ֵמא ְמ ֻט ָּמא‪ ,‬הּוא‬ ‫ַּלים‪ִ ,‬‬ ‫יִּסּורים‪ִ ,‬מ ְׁש ָּב ִרים וְ ג ִ‬ ‫ָצרֹות וְ ִ‬ ‫רֹותיו‪,‬‬ ‫ָאׁשם ְּב ָצ ָ‬ ‫ַמ ְׁש ִליְך ֶאת ַהּכֹל ַעל ַה ַּצ ִּדיק‪ְּ ,‬כ ִאּלּו ַה ַּצ ִּדיק ֵ‬ ‫ּומי ֶׁש ַּבר ַּד ַעת‬ ‫מּוסר ַה ְׂש ֵּכל וְ ֶל ַקח‪ִ .‬‬ ‫ִּב ְמקֹום ִל ְלמֹד ְל ַע ְצמֹו ַ‬ ‫ּומ ַק ֵּבל ִמ ֶּמּנּו ִעּדּוד וְ ִחּזּוק‪ ,‬וְ ָל ֵכן ָע ֵלינּו‬ ‫ֵח ֶאל ַה ַּצ ִּדיק‪ְ ,‬‬ ‫ּבֹור ַ‬ ‫ׁשּובה‪ֲ ,‬אזַי ָּכל‬ ‫ִל ְלמֹד ֶל ַקח‪ ,‬וְ ִל ְׁשמֹר ַעל ִּפינּו‪ ,‬וְ ַל ֲחזֹר ִּב ְת ָ‬ ‫ַמרֵי‪ ,‬וְ נִ ְהיֶה ָּת ִמיד ְׂש ֵמ ִחים‬ ‫ֲח ִרים ְלג ְ‬ ‫יִהיּו ַחּיִים א ֵ‬ ‫ַה ַחּיִים ֶׁש ָּלנּו ְ‬ ‫ימן קע"ז)‬ ‫(ׂשיחֹות ָה ַר"ן ִס ָ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫ָאמר ר ֵ‬ ‫ֱמת ַ‬ ‫ּובא ֶ‬ ‫וְ ַע ִּליזִ ים‪ֶ ,‬‬ ‫ַּבי ָּכזֶה‪ִּ ,‬כי ַמה‬ ‫ֶׁשרָאּוי ָלנּו ִל ְהיֹות ְׂש ֵמ ִחים ְמאֹד ֶׁשּיֵׁש ָלנּו ר ִ‬ ‫עֹוׂשים ִּב ְל ָע ָדיו?!‬ ‫ָהיִינּו ִ‬ ‫ֱמת ֵמ ָח ָדׁש‪,‬‬ ‫ֲב ֵּקׁש ֶא ְת ֶכם‪ּ ,‬בֹואּו נִ ְת ָקרֵב ַל ַּצ ִּדיק ָהא ֶ‬ ‫ָל ֵכן א ַ‬ ‫אֹותנּו‪ּ ,‬ונְ ַקּיֵם‬ ‫ַּבנּו ז"ל ְמ ַל ֵּמד ָ‬ ‫ֲׁשר ר ֵ‬ ‫ַּטה אֹזֶן ַק ֶּׁש ֶבת ַלא ֶ‬ ‫ּבֹואּו נ ֶ‬ ‫ַּבנּו ז"ל‪ ,‬וְ נִ ְברַח ֵמ ַה ְּׁשטּות וְ ַה ִּׁש ְעמּום‪,‬‬ ‫ּמּודים ֶׁשל ר ֵ‬ ‫ָה ֵעצֹות וְ ַה ִּל ִ‬ ‫רּוח‪ַ ,‬ה ִּׁש ְעמּום‬ ‫ַעיֹון ַ‬ ‫ָד ְע ִּתי ֶׁשּגַם זֶה ר ְ‬ ‫הֹוללֹות וְ ִׂש ְכלּות‪ ,‬י ַ‬ ‫ֵ‬ ‫עֹוׂשה ְׁש ֻטּיֹות‬ ‫ָאדם ֶ‬ ‫ידי זִ ָּמה‪ָ ,‬‬ ‫ָאדם ִל ֵ‬ ‫יאים ֶאת ָה ָ‬ ‫וְ ַה ַּב ָּט ָלה ְמ ִב ִ‬ ‫ַאּבד‬ ‫ֲברָה‪ַ ,‬ה ִּׁש ְעמּום ֵמ ִביא אֹותֹו ְל ֵ‬ ‫ידי ע ֵ‬ ‫ּובא ִל ֵ‬ ‫ֵמרֹב ַּב ָּט ָלה‪ָ ,‬‬


‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫גכ‬

‫ָאדם‬ ‫הֹורסֹות ֶאת ָה ָ‬ ‫ישזְ ָבן‪ַ ,‬ה ְּׁש ֻטּיֹות ְ‬ ‫ֲמנָא ִל ֵ‬ ‫ַע ְצמֹו ָל ַד ַעת‪ַ ,‬רח ָ‬ ‫ּומ ִּכיר ֶאת‬ ‫"ח ְכ ָמה וְ ַד ַעת" ַ‬ ‫ָאדם ָ‬ ‫ֲבל ִאם יֵׁש לֹו ָל ָ‬ ‫ַמרֵי‪ ,‬א ָ‬ ‫ְלג ְ‬ ‫ָ‬ ‫ַה ָּק‬ ‫"ַאּתה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת ִּכי ֲהָויָ"ה‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ּ(ְ ,‬ד ָב ִרים ד') ָ‬ ‫עֹובר‬ ‫ֱֹלקים ֵאין עֹוד ִמ ְּל ַבּדֹו"‪ָ ,‬אז יֵׁש לֹו ַס ְב ָלנּות‪ ,‬וְ ֵ‬ ‫הּוא ָהא ִ‬ ‫ימים‪ִּ ,‬כי ַמ ְר ִּגיל ַע ְצמֹו ְל ַד ֵּבר‬ ‫ּובּנְ ִע ִ‬ ‫עֹולם ַּבּטֹוב ַ‬ ‫ֶאת זֶה ָה ָ‬ ‫עֹולם‬ ‫יֹוד ַע ֶׁש ֵאין לֹו ְּבזֶה ָה ָ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ ,‬וְ ֵ‬ ‫ָ‬ ‫רַק ֶאל ַה ָּק‬ ‫ַּלה לֹו זֹאת? רַק‬ ‫ּומי ְמג ֶ‬ ‫יִת ָּברְַך ְׁשמֹו‪ִ ,‬‬ ‫ֶא ָּלא רַק ֶאת ַהּבֹורֵא ְ‬ ‫ימן ס')‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫ּמּובא ְּב ִד ְברֵי ר ֵ‬ ‫ַה ַּצ ִּדיק‪ַּ ,‬כ ָ‬ ‫אֹותנּו ֶאל ַה ָּקדֹוׁש‪-‬‬ ‫ֶׁש ַה ַּצ ִּדיק ְמעֹורֵר ֵמ ַה ֵּׁשנָה‪ַ ,‬ה ַּצ ִּדיק ְמ ָקרֵב ָ‬ ‫ַׁש ִלים‬ ‫ָּברּוְך‪-‬הּוא‪ַ ,‬ה ַּצ ִּדיק ַמ ְכנִ יס ָּבנּו ָׁשלֹום ְּבתֹוְך ַה ַּביִת‪ֶׁ ,‬שּנ ְ‬ ‫רֹוצים‬ ‫ֱק ִרים ֵמ ַה ַּצ ִּדיק‪ֵ ,‬איְך ִ‬ ‫ֲבל ָּב ֶרגַע ֶׁש ֶּנע ָ‬ ‫ֶא ָחד ִעם ַה ֵּׁשנִ י‪ .‬א ָ‬ ‫ימן‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק ב' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫אֹומר ִ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ֵ‬ ‫לֹום‪ּ-‬ביִת?! ר ֵ‬ ‫ַ‬ ‫ּיִהיֶה ְׁש‬ ‫ֶׁש ְ‬ ‫ּדּוכים‪ ,‬וְ ִאם‬ ‫פ"ט) ֶׁש ַה ַּצ ִּדיק הּוא ַה ַּׁש ְד ָכן‪ַ ,‬ה ְמ ַׁש ֵּדְך ֶאת ָּכל ַה ִּׁש ִ‬ ‫ּיִהיּו‬ ‫רֹוצים ֶׁש ְ‬ ‫ּיְתים אֹותֹו‪ֵ ,‬איְך ִ‬ ‫ּומ ַצ ִ‬ ‫ׁשֹומ ִעים ֶאת ַה ַּצ ִּדיק ְ‬ ‫ֹלא ְ‬ ‫ֲבל‬ ‫ֲפ ִכים‪ ,‬א ָ‬ ‫ּוׁשלֹום ַּביִת?! הֲֹלא ָׁשלֹום זֶה ֵּבין ְׁשנֵי ה ָ‬ ‫ּדּוכים ְ‬ ‫ִׁש ִ‬ ‫ָרׁשּו‪,‬‬ ‫ּיִתּג ְ‬ ‫יִס ְּבלּו ֵס ֶבל רַב‪ַ ,‬עד ֶש ְ‬ ‫ֲכ ִמים‪ֲ ,‬אזַי ְ‬ ‫ִאם ֵאין אֱמּונַת ח ָ‬ ‫ֲכ ִמים!‬ ‫ּומי ּגָרַם ְל ִה ְת ָּגרֵׁש? ֶה ְע ֵּדר אֱמּונַת ח ָ‬ ‫ֲמנָא ִל ְצ ָלן‪ִ ,‬‬ ‫ַרח ָ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪ֶׁ ,‬ש ִּת ְהיֶה‬ ‫ָ‬ ‫וְ ָל ֵכן ָע ֵלינּו ְל ַב ֵּקׁש ַה ְר ֵּבה ֶאת ַה ָּק‬ ‫ילים ְל ַד ֵּבר ֵא ָליו‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬וְ נִ ְהיֶה ְר ִג ִ‬ ‫ׁשּוטה ּבֹו ְ‬ ‫ָלנּו אֱמּונָה ְּפ ָ‬ ‫ֶׁשנָם ְּד ָב ִרים‬ ‫ֲפּלּו ֶׁשּי ְ‬ ‫ֲכ ִמים‪ַ ,‬וא ִ‬ ‫יִת ָּברְַך‪ ,‬וְ ִת ְהיֶה ָלנּו אֱמּונַת ח ָ‬ ‫ְ‬ ‫ּמּובא‬ ‫ַחד‪ַּ ,‬כ ָ‬ ‫ֶׁש ֵאינֶּנּו ְמ ִבינִ ים‪ ,‬נְ ַס ֵּלק ִׂש ְכ ֵלנּו וְ ַד ְע ֵּתנּו וְ נִ ְת ַחּזֵק י ַ‬ ‫ימן קכ"ג) ֶׁשּזֶה ִע ַּקר‬ ‫ֲר"ן ֵח ֶלק א' ִס ָ‬ ‫ּקּוטי מֹוה ַ‬ ‫(ל ֵ‬ ‫ַּבנּו ז"ל ִ‬ ‫ְּב ִד ְברֵי ר ֵ‬ ‫אֹומר ְלָך ַעל ְׂשמֹאל‬ ‫ֲפּלּו ֶׁש ֵ‬ ‫ֲכ ִמים‪ֶׁ ,‬שא ִ‬ ‫ְׁש ֵלמּות אֱמּונַת ח ָ‬


‫דכ‬

‫ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת‬

‫ֲׂשה ָח ָכם‬ ‫ָאדם ַנע ֶ‬ ‫ֲמין לֹו‪ְּ ,‬ב ֶרגַע ֶׁש ָ‬ ‫ָמין ְׂשמֹאל – ַּתא ִ‬ ‫ָמין וְ ַעל י ִ‬ ‫יִ‬ ‫ְּב ֵעינֵי ַע ְצמֹו‪ ,‬הּוא ּכֹורֶה ְל ַע ְצמֹו ּבֹור‪ ,‬וְ ַאף ֶׁש ְּל ִע ִּתים נִ ְד ֶמה ִּכי‬ ‫יח‪ַ ,‬אְך ְּב ֻמ ְק ָדם אֹו ִּב ְמ ֻא ָחר הּוא יִ ּפֹל‪ִּ ,‬כי ְּב ִלי ַה ַּצ ִּדיק‬ ‫הּוא ַמ ְצ ִל ַ‬ ‫עֹולם‪.‬‬ ‫ַאחר ָּכְך ִּב ְט ָענֹות ְלַאף ֶא ָחד ָּב ָ‬ ‫יִת ָּפרֵק ֵּביתֹו‪ ,‬וְ ַאל יָבֹוא ַ‬ ‫ְ‬ ‫יע ַל ַּד ַעת‬ ‫ָכינּו ְל ַה ִּג ַ‬ ‫וְ ָל ֵכן ָע ֵלינּו ִל ְהיֹות ְמאֹד ְמאֹד ְׂש ֵמ ִחים‪ֶׁ ,‬שּז ִ‬ ‫עֹולם ֶא ָּלא רַק ֶאת ַה ָּקדֹוׁש‪-‬‬ ‫וְ ַל ֵּׂש ֶכל ַהּזֶה‪ֶׁ ,‬ש ֵאין ָלנּו ְּבזֶה ָה ָ‬ ‫ּומ ַהּיֹום ַהּזֶה נְ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצ ֵמנּו ְל ִה ְת ַחּזֵק‬ ‫ָּברּוְך‪-‬הּוא וְ ַה ַּצ ִּדיק‪ֵ ,‬‬ ‫רֹוצים ְל ַס ֵּכן ֶאת‬ ‫ֲכ ִמים‪ִ ,‬אם ֵאינֶּנּו ִ‬ ‫יֹותר ֶּבאֱמּונַת ח ָ‬ ‫יֹותר וְ ֵ‬ ‫ֵ‬ ‫ָקים ֶּבאֱמּונָה‬ ‫יְל ֵדינּו‪ּ ,‬בֹואּו וְ נִ ְהיֶה ֲחז ִ‬ ‫יתנּו‪ֶ ,‬את ָ‬ ‫ַע ְצ ֵמנּו‪ֶ ,‬את ֵּב ֵ‬ ‫ּובזְ כּות זֶה נִ זְ ֶּכה ְל ַחּיִים‬ ‫ֱמת‪ִ ,‬‬ ‫יקי ָהא ֶ‬ ‫ּוב ַצ ִּד ֵ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא ְ‬ ‫ָ‬ ‫ַּב ָּק‬ ‫ֱמת ְל ִה ְת ָקרֵב ֶאל‬ ‫ימים‪ַ ,‬חּיִים ְמ ֻא ָּׁש ִרים‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה ֶּבא ֶ‬ ‫טֹובים ּונְ ִע ִ‬ ‫ִ‬ ‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‪-‬הּוא‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫ַה ָּק‬

‫עֹולם!‬ ‫ַּתם וְ ִנ ְׁש ַלם ֶׁש ַבח ְל ֵאל ּבֹורֵא ָ‬ ‫הקונטרס הקדוש הזה נדפס‬ ‫לעילוי נשמת‬

‫יהושע בן‬

‫מיג'אנה ז"ל‬

‫ת‪.‬נ‪.‬צ‪.‬ב‪.‬ה‪.‬‬

קונטרס חכמה ודעת  
קונטרס חכמה ודעת  

קונטרס חכמה ודעת

Advertisement