Page 1

‫קֹבֶ ץ‬

‫ִ ׂשיחוֹ ת מוֹ ה ֲָרא" ׁש‬ ‫דִּבּוּרִים נוֹרָאִים וְנְִפלָאִים‪ ,‬מְעוֹרְרִים ְמעִירִים וּ ְמַחזְִּקים‪ֲ ,‬אשֶׁר מִתּוֹךְ ַהנַּחַל נוֹבֵעַ‬ ‫מְקוֹר ָחְכמָה נוֹבְעִים‪ ,‬לְַהחֲיוֹת נֶפֶשׁ כָּל חַי וּ ִמ ָשּׁם יִשְׁקוּן ָהעֲדָרִים‪ ,‬לְִה ְתַחזֵּק‬ ‫בַּעֲבוֹדַת הַבּוֹרֵא בְּכָל דַּרְגָּה ֶשׁיִּהְיוּ נְִמָצאִים‬

‫ְכִּפי ֶשׁ ָשַּׁמעְנוּ וְִקבַּלְנוּ ִמפֶּה ָקדְשׁוֹ ֶשׁל‬

‫ָמרָן מוֲֹהרָא״שׁ ְשׁלִיָט״א‬ ‫ַל"ג ָבּע ֶֹמר‬

‫תו‬ ‫ש ֹ‬ ‫דו ׁש ַל"ג ּ ָבעֹמֶ ר‪ִ ,‬ויבָ ֵאר ְק ֻד ּ ׁ ָ‬ ‫שגֶ ב ַמ ֲע ַלת הַ י ֹּום הַ ָ ּק ֹ‬ ‫אות מֵ ר ּום ׂ ֶ‬ ‫יְ גַ ּ ֶלה נִ ְפלָ ֹ‬ ‫ָאות ְּבגַ ְׁש ִמ ּי ּות‬ ‫של ַר ְׁש ִּב"י ּ ָכל ִמי ֵני ַמ ּ ָת ֹנות נִ ְפל ֹ‬ ‫ּתו ׁ ֶ‬ ‫שה ּוא ְמסֻ ָּגל לְ ַק ּ ֵבל ִּבזְ כו ֹ‬ ‫ְו ׁ ֶ‬ ‫דו ׁש‪,‬‬ ‫אור הַ זֹּהַ ר הַ ָ ּק ֹ‬ ‫יד ּ ֵבר ִמ ְּג ֻד ּ ַלת הַ ּ ַת ָּנא הָ אֱ ל ִֹקי ּ ַבעַ ל הַ ִהלּ וּלָ א‪ ,‬וּמֵ ֹ‬ ‫ו ְּברוּחָ נִ ּי ּות‪ִ ,‬ו ַ‬ ‫ש ְך ַאח ֲָריו יִ ְת ּ ָב ַר ְך‬ ‫בות לְ ִה ּ ָמ ׁ ֵ‬ ‫ְויַ לְ ִהיב הַ ְּלבָ ֹ‬

‫יָצָא לָאוֹר עֶרֶב ַשׁבָּת ֹקדֶשׁ ָפּרָ ַשׁת בְּחֻקּוַֹתי תשע״ד‬ ‫עַל יְדֵי ַתּלְמִידֵי ְמתִיבְ ָתא ׳הֵיַכל ַהֹקּדֶשׁ׳ ֲחסִידֵי בְּרְֶסלֶב‬ ‫עִיר ַהֹקּדֶשׁ יְרוּ ָשׁלַיִם תובב״א‬


‫עִ נְ יְ ֵני וְ ִר ְמ ֵזי לַ "ג ּ ָבעֹמֶ ר – ִהלּ וּלָ א ַר ּ ָבה ְד ַר ְׁש ִּב"י‬

‫ַה ְכּתֹ ֶבת ְל ַה ִשּׂיג ֶאת ַהקּוּנ ְְטרֵס ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּה‬ ‫ֶסלֶב זי"ע‬ ‫אַדמוֹ"ר מוֹ ֲהרַ"ן ִמ ְבּר ְ‬ ‫ְוכָל ִס ְפרֵי ְ‬ ‫דוֹשׁים‪:‬‬ ‫ידיו ַה ְקּ ִ‬ ‫ו ְִס ְפרֵי ַתּ ְל ִמ ָ‬

‫ָאל‬ ‫ְבּ ֶארֶץ י ְִשׂר ֵ‬

‫ֶסלֶב‬ ‫י ְַבנ ְֵאל ִעיר ְבּר ְ‬ ‫גּ ִָליל‪.‬‬ ‫אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית‬ ‫ְבּ ְ‬

‫ְמ ִת ְיב ָתא ֵהיכַל ַהקֹּדֶשׁ‬ ‫‪Mesifta Heichal Hakodesh‬‬ ‫‪1129 – 42nd Street‬‬ ‫‪Brooklyn N.Y. 11219‬‬

‫ניתן לקבל את הגליון מידי שבוע באמצעות הדוא"ל‬ ‫‪breslovinternational@gmail.com‬‬ ‫ב‬


‫ִע ְנ ְיֵני ו ְִר ְמֵזי ַל"ג ָבּע ֶֹמר‬ ‫שלּ ֹו‬ ‫נות ְּב ֹיום הַ ִהלּ ּו ָלא ׁ ֶ‬ ‫עון ּ ַבר ֹיוחַ אי ְמחַ ּ ֵלק ַמ ּ ָת ֹ‬ ‫ַר ִּבי ִׁש ְמ ֹ‬

‫שעֹצֶ ם ַמ ֲע ַלת יוֹ ם ַל"ג ָּבעֹמֶ ר אֵ ין לְ ָתאֵ ר‬ ‫מוה ֲָרא" ׁש נ"י אָ ַמר‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫ֹ‬ ‫של ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי‪ ,‬וְ יוֹ ם‬ ‫וְ אֵ ין לְ ׁ ַש ֵער ְּכ ָלל‪ִּ ,‬כי ה ּוא הַ ִהלּ ּו ָלא ַר ָּבה ׁ ֶ‬ ‫ש ְמחָ תוֹ ‪ ,‬וְ ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי ְמחַ ּ ֵלק‬ ‫ֲת ָּנתוֹ וְ יוֹ ם ִ ׂ‬ ‫ֶזה נ ְֶח ָׁשב ְּכיוֹ ם ח ֻ‬ ‫ש ְמחָ תוֹ ‪ ,‬וּכְ ֶד ֶר ְך ְמחֻ ָּתנִ ים‬ ‫יקרוֹ ת לְ כָ ל הַ ִּמ ְׁש ּ ַת ְּת ִפים ְ ּב ִ ׂ‬ ‫ַמ ּ ָתנוֹ ת נִ ְפלָאוֹ ת וִ ָ‬ ‫ש ְמחָ ָתם‪ ,‬וְ לָכֵ ן‬ ‫ש ְּמחַ ְּל ִקים ַמ ּ ָתנוֹ ת יְ ָקרוֹ ת לְ כָ ל הַ ִּמ ְׁש ּ ַת ְּת ִפים ְ ּב ִ ׂ‬ ‫ֲע ִׁש ִירים‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫שר ַע ְצמוֹ לְ הַ ּ ַת ָּנא אֱ ל ִֹקי ַר ִ ּבי‬ ‫אד לְ יַחֵ ד ָׁש ָעה ְ ּב ַל"ג ָּבעֹמֶ ר לְ ַק ּ ׁ ֵ‬ ‫ְמסֻ ָּגל ְמ ֹ‬ ‫ש ִּיזְ ּ ֶכה לְ כָ ל‬ ‫ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי‪ ,‬וּלְ בַ ֵּק ׁש מֵ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך ה ּוא ְ ּבכֹחוֹ ו ִּבזְ כוּתוֹ ׁ ֶ‬ ‫יב ְע ָיא ִאם זוֹ כֶ ה לִ ְהיוֹ ת ַעל ִק ְברוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש‬ ‫ִמי ֵני הַ ְׁש ּ ָפעוֹ ת טוֹ בוֹ ת‪ ,‬וְ לֹא ִמ ַּ‬ ‫שם יִ ְת ָּב ַר ְך וְ לִ ְפ ֵני ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר‬ ‫שיחָ תוֹ ָׁשם לִ ְפ ֵני הַ ּ ׁ ֵ‬ ‫ְ ּב ִמירוֹ ן‪ ,‬וּלְ פָ ֵר ׁש ִ ׂ‬ ‫יוֹ חַ אי‪ּ ְ ,‬בוַ דַּ אי אֵ ין לְ ַמ ְע ָלה ִמ ֶזּה‪ִּ ,‬כי הַ ִה ְׁש ּ ַת ְטח ּות ַעל ִק ְב ֵרי צַ דִּ ִיקים‪ַ ,‬מ ְע ָלה‬ ‫של הַ ַּצדִּ יק‪ ,‬ו ְּביוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר‬ ‫אד ּ ָכל הַ ּ ָׁשנָ ה‪ ,‬ו ְּביוֹ ֵתר ְ ּביוֹ ם ִהלּ ּו ָלא ׁ ֶ‬ ‫ֶעלְ יוֹ נָ ה ְמ ֹ‬ ‫שאֵ ינוֹ יָכוֹ ל‬ ‫אֲפלּ ּו ִמי ׁ ֶ‬ ‫של ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי‪ ,‬אֲבָ ל ִ‬ ‫ְ ּביוֹ ם הַ ִהלּ ּו ָלא ַר ָּבה ׁ ֶ‬ ‫שר ַע ְצמוֹ אֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן‬ ‫יע ָׁשם ְ ּבפ ַֹעל ַמ ּ ָמ ׁש‪ ,‬אַ ף ַעל ּ ִפי כֵ ן יָכוֹ ל לְ ַק ּ ׁ ֵ‬ ‫לְ הַ ִ ּג ַ‬ ‫שה ּוא‪ ,‬וְ יִ ְה ֶיה נ ְֶח ָׁשב ְּכ ִאלּ ּו נִ ְמצָ א אֶ ְצלוֹ ַמ ָּמ ׁש‪ִּ ,‬כי‬ ‫ַּבר יוֹ חַ אי ִמ ּ ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫שאֵ י ֶזה ַּבר‬ ‫ִה ְת ּ ַפ ּ ְׁשט ּות הַ ַּצדִּ יק ְ ּבכָ ל הָ עוֹ ָלם ּכֻלּ וֹ ‪ ,‬ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ו ָּמקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫ש ָראֵ ל נִ ְמצָ א ָׁשם ה ּוא יָכוֹ ל לְ בַ ֵּק ׁש ַּב ָּק ׁשוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת מֵ אֵ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך‬ ‫יִ ְ ׂ‬ ‫ג‬


‫עִ נְ יְ ֵני וְ ִר ְמ ֵזי לַ "ג ּ ָבעֹמֶ ר – ִהלּ וּלָ א ַר ּ ָבה ְד ַר ְׁש ִּב"י‬

‫ש ִּיזְ ּ ֶכה לְ ִה ָ ּו ׁ ַשע ְ ּבכָ ל ִענְ ָין ְ ּברוּחָ נִ ּי ּות‬ ‫של ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫ה ּוא ִ ּבזְ כוּתוֹ ו ְּבכֹחוֹ ׁ ֶ‬ ‫ש ּ ָכ ֶזה‪ ,‬לִ ְפעֹל נִ ִּסים וְ נִ ְפלָאוֹ ת‬ ‫ו ְּבגַ ְׁש ִמ ּי ּות‪ ,‬וְ יָכוֹ ל ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן נוֹ ָרא וְ נִ ְפ ָלא ׁ ֶ‬ ‫של הַ אי ּ ַת ָּנא אֱלוֹ ִקי‪.‬‬ ‫ַמ ּ ָמ ׁש ְ ּבכֹחוֹ ׁ ֶ‬ ‫עון ּ ַבר ֹיוחַ אי‬ ‫של ַר ִּבי ִׁש ְמ ֹ‬ ‫ֹחו ׁ ֶ‬ ‫דול ּכ ֹ‬ ‫ָּג ֹ‬

‫שאָ ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים‬ ‫אד‪ ,‬ו ְּכמוֹ ׁ ֶ‬ ‫ִּכי כּ ֹחוֹ וּזְ כוּתוֹ ָּגדוֹ ל ְמ ֹ‬ ‫ְּכ ַדאי ה ּוא ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן לִ ְסמ ְֹך ָעלָיו ִ ּב ְׁש ַעת הַ דְּ חָ ק‪ ,‬וּפֵ ְר ׁש ּו צַ דִּ ִיקים‪,‬‬ ‫) ְ ּב ָרכוֹ ת‬

‫ט' ע"א(‬

‫של‬ ‫ֵש אֵ יזוֹ ְׁש ַעת הַ דְּ חַ ק וְ ֵעת צָ ָרה‪ ,‬חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם‪ְּ ,‬כ ַדאי ה ּוא זְ כוּתוֹ ׁ ֶ‬ ‫ש ִאם י ׁ‬ ‫ֶׁ‬ ‫שאָ ַמר‬ ‫ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן לִ ְסמ ְֹך ָעלָיו לְ הוֹ ִציא אוֹ תוֹ ִמן הַ ּ ֵמצַ ר וְ הַ דּ ֹחַ ק‪ ,‬ו ְּכמוֹ ׁ ֶ‬ ‫ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ְ ּב ַע ְצמוֹ )סֻ ּ ָכה מה ע"ב(‪' :‬יָכוֹ ל ֲאנִ י לִ ְפטֹר אֶ ת ּ ָכל הָ עוֹ ָלם ּכֻלּ וֹ ִמן‬ ‫שאָ ָדם נִ ְמצָ א‪ ,‬יָכוֹ ל לְ בַ ֵּק ׁש מֵ אֵ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך‬ ‫הַ דִּ ין'‪ ,‬וְ ַעל ּ ֵכן ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫של ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן‪ ,‬וְ גַ ם יִ ְה ֶיה נ ְֶח ָׁשב‬ ‫ה ּוא יְ ׁשוּעוֹ ת וְ נֶחָ מוֹ ת ְ ּבכֹחוֹ ו ִּבזְ כוּתוֹ ׁ ֶ‬ ‫ש ִּת ֵּקן‬ ‫ש ָּמ ִצינ ּו ַּב ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ‬ ‫שיחָ תוֹ לִ ְפ ֵני ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ָּמ ׁש‪ ,‬ו ְּכמוֹ ׁ ֶ‬ ‫ְּכ ִאלּ ּו ּ ֵפ ֵר ׁש ִ ׂ‬ ‫של הַ ּ ַת ָּנא ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי‬ ‫מוֹ הַ ְרנַ " ְּת ַז"ל ַעל הַ ִה ְת ַּגלּ ּות ׁ ֶ‬ ‫ְּת ִפלּ וֹ ת חֵ ֶלק ב' ְּת ִפ ּ ָלה‬

‫)לִ ּקוּטֵ י‬

‫שנּוֹ ֲהגִ ים לְ אוֹ ְמ ָר ּה ְ ּב ַל"ג ָּבעֹמֶ ר‪ ,‬וְ כֵ ן ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם‬ ‫מז(‪ֶ ׁ ,‬‬

‫ש ִּמ ְת ַּב ּ ֵטא‬ ‫שזּוֹ כִ ים לְ ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵטחַ ַעל ִצ ּי ּון ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי ְ ּב ִמירוֹ ן‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫ֶׁ‬ ‫ִמ ּתוֹ ְך הַ ְּת ִפ ּ ָלה ִ ּבלְ ׁשוֹ ן נוֹ כֵ חַ אֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן‪ַ " :‬ר ִ ּבי‪ַ ,‬ר ִ ּבי‪ַ ,‬ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר‬ ‫שאָ ָדם‬ ‫שימ ּו ַעל ֵלב וְ גוֹ '‪ַ ,‬ע ֵ ּין ָׁשם‪ִּ ,‬כי אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫יוֹ חַ אי‪ ,‬זִ כְ ר ּו זֹאת וְ ָת ִ ׂ‬ ‫ש ְּמיַחֵ ד ַע ְצמוֹ ְ ּביוֹ ם ַל"ג ָּבעֹמֶ ר‬ ‫ְמ ַד ֵּבק ַע ְצמוֹ ‪ָׁ ,‬שם ה ּוא ּכֻלּ וֹ ‪ ,‬וְ לָכֵ ן ִמ ַ ּיד ׁ ֶ‬ ‫שר ַע ְצמוֹ אֶ ל הַ ּ ַת ָּנא ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי‪,‬‬ ‫לְ ִה ְתבּ וֹ ֵדד ִע ּמוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך‪ ,‬וּלְ ַק ּ ׁ ֵ‬ ‫שב ְ ּבהַ ר ִמירוֹ ן‪ ,‬וְ עוֹ מֵ ד לִ ְפ ֵני הַ ְד ַרת ְקדֻ ּ ָׁשתוֹ מַ ָּמ ׁש‪.‬‬ ‫ֶזה נ ְֶח ָׁשב ְּכ ִאלּ ּו יוֹ ׁ ֵ‬

‫ד‬


‫עון ּ ַבר ֹיוחַ אי‬ ‫של ַר ִּבי ִׁש ְמ ֹ‬ ‫ֹחו ׁ ֶ‬ ‫דול ּכ ֹ‬ ‫ָּג ֹ‬

‫שזּוֹ ִכים לִ ְהיוֹ ת ָׁשם ְ ּבהַ ר ִמירוֹ ן‬ ‫ש ַּגם אֵ לּ ּו ׁ ֶ‬ ‫ְו ָא ַמר מוֹ ה ֲָרא" ׁש נ"י‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫ש ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן נִ ְמצָ א ְ ּבכָ ל הָ אֵ זוֹ ר ו ְּבכָ ל הָ הָ ר‪,‬‬ ‫יכים ל ַָד ַעת ׁ ֶ‬ ‫ְ ּב ּ ַל"ג ָּבעֹמֶ ר‪ְ ,‬צ ִר ִ‬ ‫ש ַרק‬ ‫יכים לִ ְמסֹר נַ ְפ ׁשוֹ לְ ִה ּ ָכנֵס דַּ יְ ָקא אֶ ל ּתוֹ ְך הַ ְּמ ָע ָרה‪ ,‬וְ ל ְַח ׁשֹב ׁ ֶ‬ ‫וְ אֵ ין ְצ ִר ִ‬ ‫ָׁשם יְ כוֹ לִ ים לִ ְפעֹל יְ ׁשוּעוֹ ת‪ִּ ,‬כי ּ ָכל הַ ר ִמירוֹ ן ָקדוֹ ׁש ִ ּב ְקדֻ ּ ַׁשת ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן‪,‬‬ ‫שאָ ְמר ּו צַ דִּ ִיקים ֶרמֶ ז ַּב ִּמ ְׁשנָ ה‬ ‫וּכְ מוֹ ׁ ֶ‬

‫ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה ּ ֶפ ֶרק‬ ‫)ר ׁ‬

‫עוֹ ְב ִרין לְ פָ נָ יו כִ ְב ֵני ָמרוֹ ן'‪ .‬ו ְּמפָ ֵר ׁש ַּב ְ ּג ָמ ָרא‬

‫א'(‪ָ ּ ' :‬כל ָּבאֵ י עוֹ ָלם‬

‫) ָׁשם יח ע"א(‬

‫ְּכ ַמ ֲעלוֹ ת ֵּבית‬

‫שהַ דֶּ ֶר ְך ָקצָ ר‪ ,‬וְ אֵ ין ָמקוֹ ם לִ ְׁשנַ יִ ם ל ֲַעבוֹ ר ְ ּביַחַ ד‪ַ ,‬רק ּ ָכל אֶ חָ ד לְ בַ ד‪,‬‬ ‫ִמירוֹ ן‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫שלּ וֹ ְ ּבהַ ר ִמירוֹ ן‪ ,‬ו ְּמסֻ ָּגל‬ ‫ֵש הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫ַע ֵ ּין ָׁשם ְ ּבפֵ רו ּׁש ַר ִׁש"י‪ִּ ,‬כי לְ כָ ל אֶ חָ ד י ׁ‬ ‫שר ַע ְצמוֹ ִמ ּ ָׁשם אֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן‬ ‫אד לְ יַחֵ ד לְ ַע ְצמוֹ אֵ יזוֹ ּ ִפ ָּנה ְצנו ָּעה‪ ,‬וּלְ ַק ּ ׁ ֵ‬ ‫ְמ ֹ‬ ‫שם יִ ְת ָּב ַר ְך ִ ּבזְ כ ּות הַ ַּצדִּ ִיקים‬ ‫שיחָ תוֹ לִ ְפ ֵני הַ ּ ׁ ֵ‬ ‫ַּבר יוֹ חַ אי‪ ,‬וּלְ פָ ֵר ׁש ּ ָכל ִ ׂ‬ ‫שם יִ ְת ָּב ַר ְך ּ ָכל ִמ ְׁשאֲלוֹ ת לִ בּ וֹ‬ ‫ש ְּי ַמ ּ ֵלא הַ ּ ׁ ֵ‬ ‫הַ ְ ּגנוּזִ ים ָׁשם‪ ,‬וְ יִ ְה ֶיה מֻ ְב ָטח ׁ ֶ‬ ‫לְ טוֹ בָ ה ִ ּבזְ כ ּות הַ ַ ּצדִּ ִיקים‪ ,‬ו ִּבזְ כ ּות הַ ַּב ַעל ִהלּ ּו ָלא ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי‪,‬‬ ‫ש ָראֵ ל אָ מֵ ן‪.‬‬ ‫זְ כוּתוֹ ָי ֵגן ָעלֵינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂ‬ ‫ימה‬ ‫ֵאין צ ֶֹר ְך לְ ִהדָּ חֵ ף ַמ ּ ָמ ׁש ּ ְפנִ ָ‬

‫ש ַּב ֲעלוֹ תוֹ לְ ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵתף‬ ‫ְוזֹאת ָר ִאינ ּו ָּת ִמיד אֵ צֶ ל מוֹ ה ֲָרא" ׁש נ"י‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫שאַ ף ּ ַפ ַעם לֹא הָ ָיה דּ וֹ חֵ ק ַע ְצמוֹ לְ ִה ּ ָכנֵס‬ ‫ְ ּב ַל"ג ָּבעֹמֶ ר ְ ּבהַ אי יוֹ ָמא ַר ָּבה‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫ש ְ ּבהַ ר ִמירוֹ ן‪ַ ,‬רק הָ ָיה מוֹ צֵ א לְ ַע ְצמוֹ אֵ יזוֹ ּ ִפ ָּנה יְ ָק ָרה‬ ‫ַּב ְּמקוֹ מוֹ ת הַ ְּצפו ִּפים ׁ ֶ‬ ‫שלּ ֹא י ְַפ ִריע ּו לוֹ‬ ‫ָשבֶ ת ָׁשם וּלְ ִה ְתבּ וֹ ֵדד ִע ּמוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך‪ָ ,‬מקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫ו ְּצנו ָּעה ל ׁ ֶ‬ ‫שי ְׁשלוֹ מֵ נ ּו‬ ‫שית ִמ ּ ָס ִביב‪ ,‬וְ הָ י ּו ּ ָכל אַ נְ ׁ ֵ‬ ‫הָ עוֹ ְב ִרים וְ ָׁש ִבים וְ כָ ל הַ הֲ מ ּו ָלה הַ ַּנ ֲע ֵׂ‬

‫ה‬


‫עִ נְ יְ ֵני וְ ִר ְמ ֵזי לַ "ג ּ ָבעֹמֶ ר – ִהלּ וּלָ א ַר ּ ָבה ְד ַר ְׁש ִּב"י‬

‫ָשבֶ ת אֵ צֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן וּלְ ִה ְתבּ וֹ ֵדד‬ ‫רוֹ ִאים ּ ָת ִמיד ֻ ּדגְ ָמא חַ ָ ּיה‪ַ ,‬מה ִ ּנ ְק ָרא ל ׁ ֶ‬ ‫אד‪.‬‬ ‫ִע ּמוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך‪ ,‬וְ הָ י ּו ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ִמ ֶזּה ְמ ֹ‬

‫ּלות ְּבנִ ְׁש ַמת הַ ַּצדִּ יק‬ ‫מות יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּכלו ֹ‬ ‫ּ ָכל נִ ְׁש ֹ‬

‫ש ּ ָכל‬ ‫שדָּ בָ ר הַ ְפ ֵלא וָ פֶ ֶלא רוֹ ִאים ְ ּב ִמירוֹ ן‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫ְו ָא ַמר מוֹ ה ֲָרא" ׁש נ"י ׁ ֶ‬ ‫ש ַּב ְ ּק ַט ִ ּנים‪ַ ,‬ר ָּבנִ ים‬ ‫ש ַּב ְ ּגדוֹ לִ ים ַעד הַ ָּק ָטן ׁ ֶ‬ ‫ש ָראֵ ל‪ִ ,‬מן הַ ָּגדוֹ ל ׁ ֶ‬ ‫נִ ְׁשמוֹ ת יִ ְ ׂ‬ ‫וְ אַ ְדמוֹ ִרי"ם‪ ,‬ח ֲִס ִידים ו ִּמ ְתנַ ְ ּג ִדים‪ ,‬אַ ְׁש ְּכנַ ִזּים ו ְּספָ ַר ִדים‪ ,‬ח ֲֵר ִדים ו ְּרחוֹ ִקים‪,‬‬ ‫יך עד ׁשוֹ אֵ ב מֵ ימֶ ָ‬ ‫"מֵ חֹטֵ ב עצֶ ָ‬ ‫יך"‪ ,‬כּ ּ ָֻלם ָּב ִאים לְ ִמירוֹ ן‪ ,‬לְ ִה ְת ָראוֹ ת ַעל‬ ‫ַ‬ ‫ֵ‬ ‫שר מֵ אֵ יזוֹ ְ ּב ִחינָ ה אֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי‪ִּ ,‬כי הַ ַ ּצדִּ יק‬ ‫הָ הָ ר‪ ,‬וּלְ ִה ְת ַק ּ ׁ ֵ‬ ‫ֵש לְ כ ּ ָֻלם ָמקוֹ ם‬ ‫ש ָראֵ ל ְ ּביַחַ ד‪ ,‬וְ י ׁ‬ ‫אד‪ָ ּ ,‬כל ּול ִמ ּ ָכל נִ ְׁשמוֹ ת יִ ְ ׂ‬ ‫הַ ָּגדוֹ ל ְ ּב ַמ ֲע ָלה ְמ ֹ‬ ‫ש ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן‬ ‫יש ׁ ֶ‬ ‫אֶ ְצלוֹ ‪ ,‬וְ כָ ל אֶ חָ ד ְמ ַק ֵּבל אֵ יזוֹ הֶ אָ ָרה ְּכ ִפי ִענְ יָנוֹ ‪ ,‬ו ַּמ ְר ִ ּג ׁ‬ ‫ָשוֹ ן נוֹ ָרא ַּב ּ ֵספֶ ר הַ ָּקדוֹ ׁש " ֵּבית אַ הֲ רֹן"‬ ‫ּפוֹ ֵעל ַּב ֲעדוֹ יְ ׁשו ָּעה‪ ,‬וְ כַ ּמוּבָ א ל ׁ‬ ‫שם יִ ְת ָּב ַר ְך‬ ‫שהַ ּ ׁ ֵ‬ ‫ארלִ ין זי"ע )לְ ַל"ג ָּבעֹמֶ ר(‪ְּ " :‬כמוֹ ׁ ֶ‬ ‫לְ הָ ַרב הַ ָּקדוֹ ׁש ַר ִ ּבי אַ ֲהרֹן ִמ ַּק ְ‬ ‫אֲפלּ ּו לִ ְפחו ִּתים"‪ַ ,‬ע ֵ ּין ָׁשם‪ִּ ,‬כי ּ ָכל‬ ‫לַכּ ֹל‪ָ ּ ,‬כ ְך ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי לְ כָ ל‪ִ ,‬‬ ‫ש ָראֵ ל ְּכלוּלִ ים ְ ּבנִ ְׁש ַמת הַ ַ ּצדִּ יק‪ ,‬ו ְּמ ַק ְ ּבלִ ים ִמ ּ ֶמנּ ּו הֶ אָ ָרה נִ ְפלָאָ ה‪.‬‬ ‫נִ ְׁשמוֹ ת יִ ְ ׂ‬

‫ּעות‬ ‫שר לִ ְפעֹל יְ ׁשו ֹ‬ ‫ירון ֶא ְפ ׁ ָ‬ ‫ְּב ִמ ֹ‬

‫ש ּנ ְֶח ָלה הַ ָּגאוֹ ן הַ ָּקדוֹ ׁש ַר ִ ּבי יִ ְצחָ ק‬ ‫ש ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ‬ ‫ְו ִס ּ ֵפר מוֹ ה ֲָרא" ׁש נ"י‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫יסק זַצַ "ל‪ָ ,‬ק ָרא לְ הַ ָּגאוֹ ן הָ ַרב ׁ ַש ְך זַצַ "ל וְ עוֹ ד לְ כַ ָּמה ַר ָּבנִ ים‬ ‫זְ אֵ ב ִמ ְ ּב ִר ְ‬ ‫ש ּ ָׁש ַמע מֵ אָ ִביו הַ ָּגאוֹ ן הַ ַּצדִּ יק ַר ִ ּבי חַ ִּיים‬ ‫אשי יְ ִׁשיבוֹ ת‪ ,‬וְ אָ ַמר לָהֶ ם ׁ ֶ‬ ‫וְ ָר ׁ ֵ‬ ‫ש ְ ּב ִמירוֹ ן אֵ צֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי ה ּוא ָמקוֹ ם טוֹ ב‬ ‫יסק זַצַ "ל‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫ִמ ְ ּב ִר ְ‬ ‫ש ּיֵלְ כ ּו לְ ִמירוֹ ן לְ ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ָעלָיו‪,‬‬ ‫ש ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶ‬ ‫לְ ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל וְ לִ ְפעֹל יְ ׁשוּעוֹ ת‪ ,‬וְ הֵ ִבינ ּו ׁ ֶ‬ ‫ו‬


‫אשי יְ ִׁשיבוֹ ת לְ ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְ ּב ִמירוֹ ן לִ ְרפוּאָ תוֹ ‪.‬‬ ‫שהָ לְ כ ּו י"ד ַר ָּבנִ ים וְ ָר ׁ ֵ‬ ‫וְ כֵ ן ָעשׂ ּו‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫אד‪ ,‬וְ הֶ חֱזִ יק לָהֶ ם טוֹ בָ ה ְ ּגדוֹ ָלה‪ִּ ,‬כי הֵ ִבין‬ ‫שחָ זְ ר ּו וְ ִס ּ ְפר ּו לוֹ ִמ ֶזּה‪ֶ ,‬נ ֱהנָ ה ְמ ֹ‬ ‫וּכְ ׁ ֶ‬ ‫אד לְ ִה ָ ּו ַׁשע‬ ‫של ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַר ָּבה וּגְ דוֹ ָלה ְמ ֹ‬ ‫שכּ ֹחוֹ וּזְ כוּתוֹ ׁ ֶ‬ ‫ִמדִּ ְב ֵרי אָ ִביו‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫ְ ּבכָ ל דְּ בַ ר יְ ׁשו ָּעה וְ ַרח ֲִמים‪.‬‬

‫פה‬ ‫שם אֲ בָ ל הֶ חָ ָתן נִ ְמ ָצא ּ ֹ‬ ‫רו ְק ִדים ׁ ָ‬ ‫ֹ‬

‫יע לְ ִמירוֹ ן מֵ אֵ יזוֹ‬ ‫ש ַּגם ִמי ׁ ֶ‬ ‫ְו ָא ַמר מוֹ ה ֲָרא" ׁש נ"י‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫שאֵ ינוֹ יָכוֹ ל לְ הַ ִ ּג ַ‬ ‫שה ּוא אֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי‪ ,‬וְ לִ ְפעֹל‬ ‫שר ַע ְצמוֹ ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫ִס ָּבה‪ ,‬יָכוֹ ל לְ ַק ּ ׁ ֵ‬ ‫שר‬ ‫ַשב ַע ְצמוֹ ְ ּבאֵ יזוֹ ּ ִפ ָּנה ְצנו ָּעה וּלְ ַק ּ ׁ ֵ‬ ‫ּ ָכל ִמ ְׁשאֲלוֹ ת לִ בּ וֹ לְ טוֹ בָ ה‪ ,‬הָ ִע ָּקר לְ י ּ ׁ ֵ‬ ‫ַע ְצמוֹ אֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי‪ִּ ,‬כי ִה ְת ּ ַפ ּ ְׁשט ּות הַ ַ ּצדִּ יק ְ ּבכָ ל הָ עוֹ ָלם כּ ֻלּ וֹ ‪,‬‬ ‫שלּ וֹ ְמ ִדים ּתוֹ ָרתוֹ ‪ָׁ -‬שם ה ּוא נִ ְמצָ א‪ ,‬ו ִּב ְפ ָרט ִאם יוֹ ְׁש ִבים ַעל ַיד‬ ‫ו ִּב ְמקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫הֲרי הַ יְ ִׁשיבָ ה ַעל הַ ּ ֵספֶ ר נ ְֶח ָׁשב ְּכ ִה ְׁש ּ ַת ְטח ּות‬ ‫אֶ חָ ד ִמ ִּס ְפ ֵרי הַ זֹּהַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש‪ֵ ,‬‬ ‫ַעל ִק ְברוֹ ‪ ,‬וְ כַ ּמוּבָ א ְ ּבסוֹ ף סֵ פֶ ר " ְמאוֹ ר ֵעינַ יִ ם"‬ ‫שלּ וֹ ‪ַ ,‬ע ֵ ּין ָׁשם‪ ,‬וְ כֵ ן‬ ‫שהַ ַּצדִּ יק ָקב ּור וְ ָטמ ּון ְ ּבתוֹ ְך הַ דִּ בּ ו ִּרים ׁ ֶ‬ ‫הַ ּ ַׁש"ס ַמ ּ ֶסכֶ ת ַׁש ָּבת(‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫ש ַמח ֵלב" ַעל אַ ָּג ַדת‬ ‫) ְ ּבלִ ּקו ֵּטי "יִ ְ ׂ‬

‫אוֹ מֵ ר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל‬

‫ימן‬ ‫הֲר"ן חֵ ֶלק א' ִס ָ‬ ‫)לִ ּקו ֵּטי מוֹ ַ‬

‫של‬ ‫שכְ לוֹ וְ נִ ְׁש ָמתוֹ ׁ ֶ‬ ‫קצב(‪ָ ּ ,‬פנָ יו וְ ִ ׂ‬

‫של ַר ֵּבנ ּו ַז"ל‪ ,‬יְ כוֹ לִ ים‬ ‫הַ ַּצדִּ יק נִ ְמצָ א ְ ּבתוֹ ְך ִס ְפרוֹ ‪ ,‬ו ִּב ְפ ָרט ְ ּבכֹחוֹ וּזְ כוּתוֹ ׁ ֶ‬ ‫ש ּ ַפ ַעם אָ ַמר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל‬ ‫שה ּוא‪ ,‬ו ְּכמוֹ ׁ ֶ‬ ‫שר אֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ִמ ּ ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫לְ ִה ְת ַק ּ ׁ ֵ‬ ‫ירון‪ ,‬אֲ בָ ל הֶ חָ ָתן נִ ְמצָ א‬ ‫שם ְּב ִמ ֹ‬ ‫ּשמֵ ִחים ׁ ָ‬ ‫רו ְק ִדים ו ְׂ‬ ‫ְ ּביוֹ ם ַל"ג ָּבעֹמֶ ר‪ֹ " :‬‬ ‫ש ְּמקֻ ּ ָׁשר לְ ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן‪ֲ ,‬א ַזי ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן נִ ְמצָ א ִע ּמוֹ ִא ּתוֹ‬ ‫ּ ָכאן‪ִּ "...‬כי ִמי ׁ ֶ‬ ‫וְ אֶ ְצלוֹ ‪ ,‬וּכְ בָ ר אָ ַמר ַר ֵּבנ ּו ַז"ל‬

‫של ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי הַ ִ ּנ ְד ּ ָפס‬ ‫ש ִ ּג ּ ָלה סוֹ ד ִה ְת ַּגלּ ּות ׁ ֶ‬ ‫) ְּכ ׁ ֶ‬

‫ש ַּגם הָ ִעיר‬ ‫ֵש נַ חַ ל נוֹ בֵ ַע ְמקוֹ ר חָ כְ ָמה ׁ ֶ‬ ‫הֲר"ן חֵ ֶלק א'(‪" :‬וְ ַע ְכ ָׁשו י ׁ‬ ‫ִ ּב ְת ִח ּ ַלת הַ ִּל ּקו ֵּטי מוֹ ַ‬

‫ז‬


‫עִ נְ יְ ֵני וְ ִר ְמ ֵזי לַ "ג ּ ָבעֹמֶ ר – ִהלּ וּלָ א ַר ּ ָבה ְד ַר ְׁש ִּב"י‬

‫יש צָ ִר ְ‬ ‫של ַר ֵּבנ ּו ַז"ל ְ ּבוַ דַּ אי‬ ‫יך לְ ַק ֵּבל ִמ ּ ָׁשם"‪ ,‬וְ לָכֵ ן ְ ּבכֹחוֹ ו ִּבזְ כוּתוֹ ׁ ֶ‬ ‫וְ ַקדִּ ׁ‬ ‫שה ּוא‪ ,‬וְ יִ ְה ֶיה‬ ‫שר אֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי מֵ אֵ י ֶזה ָמקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְת ַק ּ ׁ ֵ‬ ‫נ ְֶח ָׁשב ְּכ ִאלּ ּו ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵטחַ ַעל ִק ְברוֹ ַמ ָּמ ׁש‪.‬‬

‫עון‬ ‫דון ה'? דָּ א ַר ִּבי ִׁש ְמ ֹ‬ ‫ַמאן ּ ְפ ֵני הָ ָא ֹ‬

‫ֵש ְ ּביוֹ ם ַל"ג ָּבעֹמֶ ר ִ ּבכְ ָלל‪ ,‬ו ְּבהַ ר‬ ‫ש ּי ׁ‬ ‫ְועֹצֶ ם ִה ְת ַּגלּ ּות הַ ּ ְׁש ִכינָ ה ׁ ֶ‬ ‫ִמירוֹ ן ִ ּב ְפ ָרט‪ֶ ,‬זה ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ ָתאֵ ר ְּכ ָלל‪ִּ ,‬כי ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי הֵ ִאיר‬ ‫אד‪,‬‬ ‫שה ּוא ִ ּגלּ ּוי ְׁש ִכינָ ה ֶעלְ יוֹ ן וְ נוֹ ָרא ְמ ֹ‬ ‫ּ ָכל הָ עוֹ ָלם ּכֻלּ וֹ ִעם סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫ָשוֹ ן הַ ְבהָ ַקת אוֹ ר ַמזְ ִהיר‪,‬‬ ‫ש ִהיא ל ׁ‬ ‫יע‪ֶ ׁ ,‬‬ ‫וְ נִ ְק ָרא "זֹהַ ר" ַעל ׁ ֵ‬ ‫שם זֹהַ ר הָ ָר ִק ַ‬ ‫יתא ַּבזֹּהַ ר הקדוש‬ ‫וְ ִא ָ‬

‫)ח"ב לח‬

‫ע"א(‪ַ ,‬על הַ ּ ָפס ּוק‬

‫) ְׁשמוֹ ת כג‪ ,‬יז(‪:‬‬

‫"י ֵָראֶ ה ּ ָכל‬

‫זְ כו ְּר ָך אֶ ת ּ ְפ ֵני הָ אָ דֹן ה'" ‪ַ -‬מאן ּ ְפ ֵני הָ אָ דוֹ ן ה'? דָּ א ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר‬ ‫יוֹ חַ אי! ַע ֵ ּין ָׁשם‪.‬‬ ‫תו יִ ְת ּ ָב ַר ְך‬ ‫או ֹ‬ ‫שר לְ הַ ִּכיר ֹ‬ ‫עון ֶא ְפ ׁ ָ‬ ‫עַ ל יְ ֵדי ַר ִּבי ִׁש ְמ ֹ‬

‫ִּכי דַּ יְ ָקא ַעל יְ ֵדי ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ חַ אי‪ ,‬וְ הַ ִּל ּמו ִּדים הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים‬ ‫יע אֶ ל ִה ְת ַּגלּ ּות הַ ּ ְׁשכִ ינָ ה‪ ,‬וְ לִ ְראוֹ ת‬ ‫שהוֹ ִר ׁ‬ ‫ֶׁ‬ ‫יש לָנ ּו ְ ּבסֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר‪ ,‬יְ כוֹ לִ ים לְ הַ ִ ּג ַ‬ ‫ש ְּמנַ ֵ ּצל יוֹ ם ַל"ג ָּבעֹמֶ ר‬ ‫ש ָראֵ ל‪ .‬וְ לָכֵ ן אַ ְׁש ֵרי ִמי ׁ ֶ‬ ‫אל ֵֹקי יִ ְ ׂ‬ ‫ּ ְפ ֵני הָ אָ דוֹ ן ה' ֱ‬ ‫שה ּוא ַרק נִ ְמצָ א‪ִּ ,‬כי ְ ּבכֹחַ וּזְ כ ּות יוֹ ם‬ ‫ִ ּב ְקדֻ ּ ָׁשה ו ְּב ָטהֳ ָרה‪ּ ְ ,‬בכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶ‬ ‫הַ ָּקדוֹ ׁש הַ ֶזּה‪ ,‬יִ זְ ּ ֶכה לִ ְפעֹל יְ ׁשוּעוֹ ת ַרבּ וֹ ת ַעל ּ ָכל הַ ּ ָׁשנָ ה ּכ ֻּל ָּה‪.‬‬

‫ח‬

שיחות מוהרא''ש - ל''ג בעומר  
שיחות מוהרא''ש - ל''ג בעומר  

שיחות מוהרא"ש - ל"ג בעומר

Advertisement