Maridalens venner - Rapporter // Kulturminner i Oslomarka 1973

Page 1

4;

.

,

~.

§

I

~

..

_

1

'

,».¢*-;<.‘

$5: »‘*.~=‘__

,

-‘1\;,»q;rv15 .~

\

~ V‘

--.. :1

.

.=

‘» »

~‘~'=.'-"‘1v‘;=,;z»‘»m-,;, * ‘ ~ -“ ~»‘

J

*1

N,/1

_.;q_-;~.<->

-,-V,‘

M

.~.

>-

J

'.

-,,~

* ><

_~

§§;:;;‘

>.

gz

;-

_

A(;"k

:¢j~—:»_

f

~~-'\;'

'; ‘

"1

= =

:&<_:¢~¢>:»

"

-

<‘

,

&Ȥ ~>-

J-=1

~'.=

,1-:r:,.: ¢

-

V.

\

.,~,

:,~

-

.1

.

,5

‘” 5

ak

~

Ir

'~

i

'

.-;.»,-;24'~’.».»¢-qg.-6

-,

..

.5.»~~%».a>»

,

9* ~\.

4

32*

/9‘-1

¢ s; -f;-w. ,

V.

‘%

Q

=5,»

2;

1;

51',-l‘

A

;

.:-

Q1;

P‘ 3 v~,~. A-,;~_:,~,i>*

-¢<,~_ -—>T<

1

wzkf"

-

<

R

--

J

>l‘

4-:1; ~

\

-

"

"

’< "§‘v¢’~: ‘ ‘=

.~¢ °

.

Y

>.“

‘-»;,

;

mi

~

~

i

:<;,;;;§Al‘1:~*3»‘I"§%

_;

_'~._‘

'=;e,.'~.1;§1;

W;:E~:~»,

Y‘

.5

-1‘

~

,

..

.

_

I-*1

=

.@-:§*.-§:¢;¢-

1

»

..

:.~»_§_‘:=I=v~:

""1

<._.1

"*

""

~_.

V

~__

yz

. .?~~» > ..

I

,, . C’§¥ii’~**< ,3-\__-;

A-3

~

,,

B

w.

», 3

.

:- l"I°“2§‘:;

.

~ '”'- g

»

£1 ~_

44».

>

1

~

~”" =

-

u

m

%¢@t»

Wm

"

-F,

,

_

~. ,-1-_=.H\w§

11-».

..-1*.

,—»‘ 4

"-' '

‘\,9

.

1

;.-.\-/\

I

3 2*, H5;r_ 31¢‘ -i;g€;>§‘_§§;%-€@,;-iiéijgzgz. ; ~.i ‘> 1*

.~

=‘

-'

-1) ~>é,">'? ;;,;3.g;.;;§;_1\‘,f 5 '

1%

1‘

3-

~ ~

$1“ >-

.,

=

==~

_

.t

..

~<5§i=.

i,\4

_

§;”"“‘*

W

~ __m-1:, ,.~ 1

"i“:?

l

_

.=,_ 7 ,»._ -» =‘;’:-“:»“~‘:-2i‘T

'%~§§’- ;1¢;i,;§/5?.>2f

a;$ _~

,

1

*

~.

._

_

.~

'

-J1-,:

"~*<-1»-~>‘"

-\->

>~~>;:r‘;-'~"~

. .__.i1»¢‘ ( ‘H-¢<;-;;;~;‘-"->: :'%‘1‘"%'~§»~%

>,

.,-Wg@_:»»,,;,

_

.

~

-

,

rs;

_

irq‘ ,“~f-§»;e.>-'~<; *>:=‘_;§—rs

C“:> ;'.~*~-j.:<"§i-“.1 14*,-=<., “»'>\~:~ ‘~?‘~' 2

} »'ii.;_.~;“;¢(-

1*»; " W. ,“§~a, ‘ , W .~ /‘‘. i=.--~~ gm, 1,.‘ _.‘J~__~ ». A.» '_-_., ’.~'*:¢sl‘ T" _\.,;,‘.\~~ IV»; 1 ~.: ~.~» "n-__....'§.»J¢»S ~.Y~_,:: iv: >< wuf/-.~'_F:‘_,,I .,»-.

;-1:“?

,_

1

"."“ ‘‘a§%> $:'=—»c. "§ 11,,‘ ’;'<a 2,“; i“ *3‘%‘!~ .3; > 2 §,“_ $5414»;/,>);~ Ma .1 F1@z1;__ hr; :‘~.,‘§‘Z’*1 ":*i%%1¢-* i”>~§~@; ‘-1. 1. K *%'¢@:;:@;=*_<:._ K: ~,,, ~°¢*1*‘@*‘.@ F‘ » '31? »::' ;;..<~' '*$»‘:"7J :I.,L'-13>-I,-»";»¥i<i=i? ‘

V

-/

.

.~'-,1-P1’sh-~11-;»2?i.¢§?»'

\

.

5

~

‘4-1"» » ‘

,. ,

\

,~

,-'4 . »@?~;~:»'-< %=,;~;

,,»'; ' ,;,‘\,;=._ I‘ i /' '*§ ,_ ‘;,~},5§ ”*‘1z-;I“;" -~'j;>,;v.=»' '1-,

.

1

<

=

v

;.._

~44

;:"*I¢

v>

*

I-7

.,< If;>.;~ .._é,-i-. .1.e—'.e:-’. . ,Y=~'; I ,,

4

.=~

_

¢;»»>¢,~_1.:;;--=

.

) L"§1"x J. ~

-

'

*

‘d

1,, —*:<;:;J_ \+\

:

_~,.,

~‘»‘~»"

_

1'

:=

+

1

1-ix‘

;.'>3TZ¥?1}% m<~¢4*_¥

1:

,

‘$1 :34 wt "

'~

=‘~ *¢>",:¢ ;.

\

\

~

»-~-.7."lzM§;¢f.‘ .

>.‘

‘.~:~~

'-‘£171

~

-s*.“;~»-

'~

p.

~ 3%‘-*~ 5‘—s=w=., ._h»< >rr , ';-£1"-3*-1';~~f;1 ‘§*;*‘~*"¢=,=@g*j:’*é;¢,,.;,**“‘»§\

fl“ 5 .§s**~~+~ :\

~;; M%Ii*T;;' ,. -~,..-..»;.£> 1»-

,f

7;..

\.~

1» _?¢.>§ -

1 ,~§<.',a~<

F

.3~ »-;r~r_:?,-I91‘.-;:'r1,§>%-r

i

'

;/;

.-'2=';"**~,»‘

\-

>4

-_

_

A 1' g»: 914%; .7’ ' -9‘1%‘3%i';yé§\r'f}k,gyL:’§;f‘¥~i;' ,91~‘;é§;.@;F1*g»1*;~12%p!;4'_k+ ‘

a

‘P

'

ii‘,

vi ;»v-41 ,5; )1,

-

i-'~>?'<'-~;;_~

‘Zv~i{!I",§3~';_'»‘;‘

‘i "*-»‘>£»*'

,;,,

*~..~

»

w,»I5?‘»

'~;'.-yri .2

»

‘W5;I H.

g

": e~i<..~l;1,5

..

-

'.»,-:>

V

A?

W

<.

.

A.»-1 %-1" - /J

z<»~_-1:

=*,~;'.“=.‘.¢'z‘;=.\":3““'§i~I§>-17\;§***'2€'i*'1>;€i?Ta§'§?i’.<5_'.?i‘l'-"V

'

q

‘w

. _,

;;¢__-:¢m

.'.;»¢»_¢

~

,_~=:*».

~=_¢;-.~

_,

,

1.1, :,~.§%,\'~< "l;v~_ .141; :;".>@_=-~,"~4

‘z,

-I

1

‘*“—¢~§l

~

*;'.~>@=~»:,'”-' ~:~1*$§~;~

»

h

'._

V

K,

-

.

"

$5

-*1-;%?Iaiu_.,p:»1;?2<;~ai ; »¢»—1.,£§,, .<,,;<. ,,,

.~

if;:<‘w%¢/1% " >1; l 7-.§ --.~'>;!>~>‘,12-@_-.7 ¢=£..-.- u» . _ ‘V

.,

wi;--,;' :3§;;: ‘K 5/~

H

$-,1

/s

;r%-_'

,,

¢-:1_:v~,*,-"I.:;.j.;,1,»~

-~=.=*>_

»..;‘_A\<

*1

_;,_,:

i¥‘v~\ , ,_, ~_.‘1,;-_._.. ~’\

‘$542//1{.,’5,j‘i;.»2_%$§;.;a;g=§*;':=':.,~g};

-av

‘~s_-¢~~.:=.»,_».-%;,$~»;_‘1;__,>;,;,2'§,~,.;,_;-, ' " “ ~¢

".»'= >515

f :~+<5Fi<1~.~;=m gw ¢@=$. , ,,, ‘

:1as/;,..“.:3 >121:-%..,:v "'1.

"fr-‘-:1':£;'_t~¢-,~,;': -;:=;;'1g;' '1; <@:§»;@§»~~;-3 T15‘ 1 .1I)‘¥~ "‘Q§,,T",~~',5‘1*'-'<." ‘3v,¢__<:;‘ ‘¢~»="»— k <~l.?j?§"i ’~‘~‘»;*

_.;~

»

:<=‘,'?’

1

-=-:~’-‘

-A

\ »,;»-V»

»-

~ »

. *1

_

5

in

>

I

'

»

2

.r;, w ~--.¢,;@,:q;;.'.'$5.

._;=_,\

'

M,

11-, van»/aw

.1

@;§’;r~,s1

9

*1‘

\

“"“

2’;-;i»‘$1"E~?“’z>~;=""~u-' ».~ »’*1.=»“

A

'

I

;»<

I<i¢;~1-;_c~\ ,;'~.,:‘=*,=.1\»>_1; -; ~; ' *"_;*?‘1-F; .~*.~,<~':;3=_» ,¢-_4=§»'»s~ ~>;2,§'.-m-.,»_7 '=~?_‘:»;» .,_\ ,_ vmg: ,3,‘ ¢=;'>:?~2§‘i>91"‘ia¥'>_=:‘3=i’§s.1‘\;"= »;>\»,.\, -=1,._ ~._ .-A,K,‘ -<=~3\,,,»,§.; ;1_..,,. M/3? .1»;--,,. 4., ..r1-.y.,=,».~,/3: 1; ,,,,M. *1¢,-,~,Q: -i /..-,,_V w Q'{f>Y;é’i~.5'i“Q-.;‘§1":{‘1;;$‘L\y€%&;;?a?’¢$;§"ZB .?»;y ,3“, ~#<§z¢\:§,_b» ~4;:1,<M;»,<.>,,*_ §;Q~» I" ‘V.._ .\‘,‘: ,/ 1,1;" _€E_;_;'=_;_‘/_$-_»_ kw W1 1 if 9;“ n .; ,,, (II: ; 3? ,6. "Ev. ‘___ ~ /|:‘n.1~ 5"»? \( E ,,@;raA< #~;><%' -\ ,@;; ~~ ,>, . /-.;, ¢ ’ ;»,. -’. ,:~»*>’>.=:\~§’%.=~, i'l=.~"7 Va.“ :"»‘r$““.' '>~ @rw:; T:‘i;_"V "¢?§’r:-€%j».*lt-4 3' ;? w 5 -I ,_.,NE.Z» f§_»~\~ ., ,,~~v , M1,. ~ g‘ 11"\<, /@.<~r ~;;,-19;,;_;;~,-,=¢~; .. 2*€>;" w.a.,:»@P¢',~‘_“~»,--#§;* =1:-:1»-r~*-.»'<:;~%%=‘--,\>~ 7

-'

"

.

:

3.?‘3-,.‘

*>-

>

,.

1”’

'

*

-_

$-.*.¢§;__ri»_=-K ."'.»L31.,

P1-'-.v.‘:\;»Q,_ .

.

:..:-z/4%-Q-‘»<¥:1=;

~

¢

2,:, , _

v

-~

1fa -"

“'1: "13""

(A My" =--35¢ ,§i_ ~15’: .- “I-*;‘ K/:~ I 1-Ix;

1

v

7

9

§

~,;

»

-

Y <

~'

)5 Km ->371“-_ . W3", %;;.=,:2n

'

~

‘5-I

, ,3

.

_

';; ‘_: f§?§"~* .

..»

.

~-~'

'-»

:s¢:*w»

<%s

,

*~,

_

-

w /_ "7 :1»? pw-f “ 1} '>_ ¢'.'~-=1--4.1%“. »$;*~._ »~ » _>;.»< §€= ~:"\?“»;_\-e7’,‘1;‘l._/*'f~§%’<:-" ‘ W1 j;:;1@"’.<:.»:.-,,:; ~-~:;I »q;1 , .. Z2“ “$1” ‘sq,#5"*4 »,» ,_ 1, vex .. 2.-\=;..“ ‘<1 "'-Y5‘_1\i§?‘1y:"}-1i<'\I‘1m€‘:>§l.L-1’ .1» -wt~~,=. {/1 ~~- -Q3» ;) ,» ~. .- < "”‘éL§"'?:T -—»_~>_=\,;,‘-»»» --.'~;*I;;5-,=‘ ‘Z “">L“3§E,“¥‘“"‘ '3 ‘ff; “WE $2.

*'-'5 ~14 91> '-,:v.\% ;<;g~e,.>_-,. .=

=

mi

1 “=3? ' 3%» ,,§5§%

-$;\,(§»1;}:-.-3

F

1;:,

—':\~'

_.._->- _,;,,;___»._

-l

’ 3,} _g§"~;f;'“-*5

£‘\‘¢=',';§4_§|;Y'§

.;

'

=;w»,; mré.

.

<

,.;

I

>-;»;,.-».:{;aa§@@r@;~1;~w~"’ ».

*-1».*';1=.%“'»:&,-¢@:<-¢_ .'= 5» §*f—:_% j-1"»-., F 5.. -_ "- 'l,;,,~,:;‘.~ "'3"-I§'5E>.£'=,5‘%**s@'* --' _ El)‘ 2’%f:.~?£F*§§~‘-¥§'

'1 I ,9; ’ v,._..‘

:1“ 11s..

.__“,¢,»

.,

"’

K

4%

J-

V

=~~-J

~

¢_

§§3§~.‘.§>§ vs

-

"—j!:u>,;,T1_;):;§':t"‘g;Vr;,> J.~~_§g3~.

,;>-.=*-=~,— '*-.11,

v_

V»,

7

1

‘Lm%> —.,“'.-1 :,» :,:.::>.

"‘

"

*

;

_>_.-.»»»-

1;, ~;'

=1.’

.

1

1..--*-.-.3-Lv

'

~

‘l

,7-,;=_-L-..-VP-_=‘<‘:';,~,=._-"_-.1

?:"~1Ԥ5Y

2-<1-**f§2§‘i‘

.:

=<

=. m;_q¢...§_\, W;,._;.

v.'_=Z§<"~

.- .1

'.=>T<~: ‘~’"*='

Y‘

-.

'*~

_. ‘

_.

ex *i:~.-- ‘i”’?@:“* ‘"'%==

2-‘x.-» r; -~=t?§£!3g»€»% Q,

4'-.-..'-~=

i»~=:<.

'

‘ *' ‘tiff’

i=T.'1;'~"I‘

*

'1;-—._VnkQ'}

,i-_.‘~"—..__~;a_~-.“-,-: ‘>_;Zz§>"‘C"~

w

V

<

J

:/71*.)

#1 5, $1 .."§,|_g‘€“»_T_,; ,,,‘_,M*_-.,1

mile

“Q” ,

_.

, . , “V “1,,@’§'?*'?¢§§?:‘Y’5§f3§r'-""“

'_/§_,$1;:,.".§?»1.‘2¥.€"‘"'f'i5

v *~.<>-a;

~

-’ > 42;‘-m=;,'F _,

—~¢‘¢1.\;' :\:.:=<-;=

E

*

1,1';m,.~;z-w?~:»§¢- ,::-..-

1->;.u5.>~=-

~

,--v

=

_

H ,F->,~=-19'-~;.<1= »_~.-;\i%<=_<:_;:;/<»;m~1,<»>-3%

1.‘,

_

I

‘:< @

;

K

.

\

W

7.4

7

,T=I;_»"“"'

-,A

I'~'*-1*‘ 1

<

“"§*">‘ if»» ; ‘r-Jag,-—. LI r.<~-~ .~.=q.,1,

;»s~ ‘

-5 w~»:;.-§;/1»:

\ .

~5.-(

_

.

~~_.,{_'_\,\,,_'.*_.

__»,~~~_

<

.2

.

'~:*‘*I ~.

»

"

3" 1.

‘ “L A V‘-» up_-4* _< * ~,,

I

-.:ir>\:‘.,¢:';:gw'§;;;¢¢@r'.vu»<',~

~

“‘ '

E

*::>»(~-.v ~'-"1 ,

\<,

;

.

-

4\§

V:-1,,

_

_

,=


FLERBRUKSPLANEN FOR OSLOMARKA

OVERSIKT OVER KULTURMINNER

Institutt for folkelivsgransking Universitetet »

i

Oslo, 1973.

Rapport ved Thora Margrethe Holmen


\

~

S. Tangen, Losby Bruk, Zstmarka.


"De en

store skovvidder ere ikke alene fornyelses kilde for jordbunden,

men ogsé

for folkeénden

og deres

ébenbarelser". P. Chr. Asbjornsen, 1869


Forord,

til

arms: utgave.

xulturmirner i Oslomarka er annet opplag fra Institutt for folkelivsgransking. Bortsett fra mindre endringer i teksten cg tilfexyelser pi kartene er denne utgavzzn Denne utgaven av

rapporten

Ldentisk

fzrste.

med den

cm

Teksten: Aide 31, 3. avsnitt; firmanavnet er rettet, 0,3 avsnittet elle-rs sky evet nos om. iiide SO: kartet har fizi inntegnet flere f1z'tning:s<ia_mme1".

tbilagetz

til

fzlgende kart er det fayet senere innsamlecle opplysninger, hoxvedsalslig om flmaningsanleggz 7,1O,15, 76,25,26,28,54,35,§8,39,42,é6,47 49,50,52,55,57,6O,G7, 62,5/l,67,69,7O,71,73,(74,8O; tegn yttet): LI me“R 1 La,cno¢1a.get: -+~= ,T t"1w 1AAegb7 e_» 4 nye kart ‘cam; O 2A,,i\,1Of\, 0,3 52./L. ~

~

I.f.f.

Eoruten denne utgaven fra rapportens tel/Xst mangfoliiggjort artementet.

»

med

i

kartbilag

1OO

cg

‘oillesider

i

eicsamplarer

Oslo,

1975.

(WC?

1./€\\C;O/\/L»~<>(

lnut Holsrud

1. 100 eksernplarer 2. Opplagi 100 eksemplamer

er I'iiljzvcrn—


INNHOID 1)

I nn1edn;ng

2) Avgrensing av 5) Fremgangsmiten 4> Skjema '

s.

1

O§)pZiV€l'1

i

arbeidet

5

2. 2.

Kart over besakt cmréde. Kart eiondomsforhold s. s. 6) nnsamlet materiale. Bearbeidelse 7) Historikkz a) eiendomsforhold s. b) skogbruk/industri s. c) bosetning s. 5

1

>

~

8) Revaringskriterier 9) De enkelte emnene:

setre plasser

kalabonner

veier gruver annet et referanseomrédp ndomsforholdenes innvirkning bevaringsgraden 12) Forslag vernetilfak 15) De enkalte omrédene Eva bur bevares? Vestmarka Krokskogen / Sp%1en,Katn0sa

til

Barumsmarka Nordmarka

Lillomarka Romerikssene Qstmarka 14)

Litteraiur

KART

Kart

i

mélestokk 1:20.000 (Kartbilag 1 mélestokk 1:75.000, over plasser og setre.)

11

12

. Q.

F4

s.

16

S

flwtningsanlegg

.

1O

¢. 22

koier

10 \

9

med

oversikt

s. s. s. 2. s.

27 59 44

46 AT

48

<. 50 Pi

Q.

54

2. 57 s. 6!

x. s.

5?

R.

66

s. s. s. s. s.

6.W 69 70 71

75


Innledning.

lnstitutt for spzrsmél om insti-

Véren 1972 tok Kommunaldepartementet kontakt med

folkelivsgransking, Universitetet

villig

I

kulturminner

i

til

utarbeide

5

i

Oslo,

med

oversikt over verneverdige en samlebetegnelse kalles

en

det omrédet som med Oslomarka, med tanks pé den sékalte Flerbruksplan for omrédet. Senere ble saken overtat av det nye Miljzverndepartementet som opprettholdt kontakten med instituttet. Fra janur

7975 .

vart engasjert av Institutt for utfare arbeidet med registreringen i

en person

folkelivsgransking for

5

Oslomarka, tilsammen

10

i

méneder.

Oslomarka omfatter Vestmarka, Krokskogen, Barumsmarka, Nordmarka Lillomarka, Romeriksésene, Dstmarka og Szrmarka foruten en del mindre omréder utenom de stare skogomrédene ~ alt visstnok ca. 1.200.000 da.

i

I

forelapige disposisjonen for Flerbruksplanen for Oslomarka (18/8-72) finner man under pkt. 2.5.2 kulturminner: den

-

Oversikt over de viktigste kulturminner sé som eventuelle steinalderboplasser, gravrzyser, dyregraver, gamle veger og vegfar, koier, plasser cg setre, rester etter bergverksdrift, flztningsanlegg, kull- cg tjaremiler 0.1. En fullstendig lisze med beskrivelse av den enkelte forekomst bar fzlge som vedlegg. Ku1turminnene mi Kartfestes. Betydningen av syn

til

hensynet

Forslag

i bevare

kulturminnene av hendares kulturhistoriske Verdi cg av

til friluftslivet. til vernetiltak. Znformasjon.


2

Her sto man overfor en overvelaende oppgave.

det gér frem av disposisjonen ovenfor var det znskelig med beskrivelse og vurdering av de enkelte kulturminnene. Dette er ikke mulig é gjennomfzre pi annen mite enn ved é beszke dem. Samtidig er det umulig for en person é né. over et omréde pi over mill. da. med en slik registrering lzpet av 10 ménederSum

i

1

Ezr man kan undersmke de enkelte lokalitetene, mi man vite hvor de finnes. En tidkrevende litteraturgjennomgéelse cg anire forundersekelser var nzdvendig. Men en ting er é fé klart for sag hva man venter é finne, en annen ting er hva man virkelig finner. F.eks. er det umulig é vite om et hus man finner opplysninger om fra 195O—érene er bevart dag.

i

Problemet kan derfor kort formuleres som fzlger: “Hvordan lzse en umulig oppgave pi beste mite?"


5

Avgrensing av owwgaven. Ved gjennomgelse

av

disposisjonen

Fortidsminner fra farreformatisk

instituttets

kom man

frem

til fzlgende:

tid faller utenfor

rammen av

arbeidsomréde. Universitetets Oldsakssamling har imidlertid sagt seg villig 5 foreta en gjennomgéelse av sitt topografiske arkiv for de viktigste delene av omrédet. Noen fullstendig dekning fér man ikke her, lokalitetene vil

til

heller ikke bli beszkt.

Resten av disposisjbnen omhandler kulturspor virksomhet tiden fra reformasjonen frem Ut

fra

deles

i

eiendomsforholdene kan tre grupper:

1) Bonden pé gérden. 2) Andre eiendomsbesittere 5) Eiendomslzse.

Hver

til

lig

slag

til

det

i

allmenningen.

i

har

de som

utnyttet

dager. skcgen

grovt

- proprietarer.

sitt

for seg har de satt bildet vi har i dag.

Gérden har eiendomsrett

etter menneskelig

til vére

i

pi

preg

gérdsskog

skogen,

gitt sitt

eller bruksrett

av

bidrag

forskjel-

regal beholder gérden rettighetene jakt, fiske, seter m.m., selv om skogen skifter eier. Sarlig seterretten er nzye forbundet med gérden, av den grunn finner man fremdeles setre i omréder som né er pé private bender. I tillegg

til

som

rialer -

Som

er nevnt ovenfor dekket skogen gérdens behov

skogen ga hustammer, ved,

redskap. Den

gjerdetilfang

nests gruppen omfatter skogeiere

cg emner

for

til

mate-

primart utnytter skogen kapitalinvestering pé at annet plan enn bonden. De store skogeierne trsngte mange arbeidere i skogen; disse igjen trengte boliger. Far de siste tiérs omlegging av skogbruket hadde man behov for fast bosetning i skogen. I tillegg plassene trengte man ogsé koier under hugsten etc.

for salg;

sum

de sé skogen sum en

til


4

foregéende gruppene er de "eiendoms— lzse" skogen. De kunne vare husmenn under en gérd, husmenn eller arbeidsfolk under en stsrre skogeier - eller det kunne vmre mennesker sum slo seg ned cg ryddet jord pi eget initietiv, mer eller mindre uten grunneierens velsignelse. I tillegg har vér tid hatt enkeltpersoner som har ernart seg ved man opp jakt, for det meste ulovlig, - disse ha: som regel nzyet seg med enklere husvare.

N&rt forbundet

med begge de

i

til

I

dag har man

i

ikke behov for fastboende

skogen

i

samme

grad

fur. $kogsarbeiderne kcmmer frem til arbeidsplassen med bil eller motorsykkel, hugsten foregér maskinelt - cg tzmmeret frak— tes ut av skogen med maskiner og biler. som

i

i

Osloform av setring bar start sett opphmrt Sesongbosetning 5 ta marké, fordi det har vist seg vanskelig é skaffe folk seg av stellet. Det er ulonnsomt é drive setring hvis man ikke ensibar bilvei frem - og mange bender her lagt om driften

til til

dig korndyrking o.s.v.

fzlge av det som er nevnt ovenfor peker bosetningen i sarlig fordi det hale skogen seg ut som at interessant emne, er under omlegging, haster det é samle opplysninger. Det er nettcpp de lokalkjente skogsarbeiderne cg andre som har levet i skogen lang tid som har opplysninger om kulturminner og annet som ken vare av interesse i denne sammenheng. Ut fra dette fant man det naturlig 5 konsentrere arbeidet fra Institutt for folkelivsgranskings side om en underszkelse av bosetningen i fzrste rekke plassene og setrene. Oslomarka Som

en

i

i

var tilgjengelig av opplysninger om andre typer kulturminner (veier, twmmerflztningsanlegg, kz1a~ banner, gruver, dyregraver etc.) komme med i den utstrekning tiden tillot det. Samtidig skulle det

som

Nok en avgrensning av oppgaven fremkom

etter

samtale med

opp—

underszkelsen skulle konsentrere seg om omrédene "innenfor veiborrmene“. Jgrcibruksomréciene wtkanten av skogen vil altsé ikke bli behandlet her.

dragsgiveren

i


5

Fremgangsméten

i

arbeide

Faget folkelivsgransking eller etnologi har et vidt studiefelt. Kort Kan man si det omfatter materiell kultur, eller menneske— lig aktivitet slik den kan avlsses av gjenstandene menneskene omgir seg med. "Gjenstander" er her et meget vidt begrep, f.eks. omfatter det baliger, fremkomstmidler, arbeidsreéskaper cg klar. —

det er ikke nok é kjenne gjenstandene, man mi ogsé Vite hvordan de har vart brukt eller brukes hvis man skal danne seg et bilde av betydningen de har en stwrre sammenheng.

Men

i

Derfor er som regel etnologens arbeidsmetoder omstendelige cg tidkrevenée, nér et utsnitt av den materielle kulturen skal doku~ menteres og vurderes. Et eksempelz Nér en etnolog znsker 5 dokumentere cg vurdere et hus, mile: han det som regal opp, beskriver materialvalg cg byggemetode, fotogra-

ferer eksterimr

og

interizr, intervjuer folk

som

har bygget

eller

brukt huset, beskriver beliggenhet og plass i sammenhengen om huget er en del av st anlegg. I tillegg kan det vare nzdvendig 5 gé gjennom arkivmateriale m.v. for 5 fé et historisk perspektiv. Det sier seg selv at en Oslomarka tiden var

i

slik for

fremgangsméte ikke var anvendbar Kort cg omrédet for start.

enklere cg raskere fremgangsméte enn den for var nzdvendig:

En

Den

fra

i

fzrste oversikten fikk omrédet. Det

man ved

ville fart for

nevneverdig grad,

men

Alle

navn

kart

i

pi setre

langt

plasser

om

er skissert oven-

gjennomgéelse av 5

Instituttet for

forsknings spzrrelistemateriale érene var overkommelig. Her var

scm

litteratur

benytte arkivmateriale sammenlignende

seterbruk

fra

mange, men ujevne

ku1tur-

midten av 1930-

opplysninger.

var nevnt pé de nyeste 1:50.000 kartene fikk hvert sitt kart, ordnet alfabetisk og etter omréde i ringpermer. Lokaliteter som bare var nevnt i litteratur fikk ogsé samme

og

system.

scm


6

disse kortene ble opplysninger av interesse fart pé etter hvert, ~ opplyaninger om historie, bruk, eiendomsforhold etc. Litteraturgjennomgéelsen kunne ikke gi fullgode opplysninger om alle lokalitetene, men langt pé vei ble de eldste stedene dekket. Opplysninger ble ogsé samlet pé andre miter, f.eks. kunne Lzvenskiold-Vekerws bygningsaideling gi en Gel opplysninger skogen. om byggeér cg hustyper for forpaktningsbrukene inne Pé

i

-

Men

som

ne ved

zkjsma

tidligere nevnt - det var

nadvendig 5 vurdere stede-

selvsyn"

tarbeidet et registreringsskjema som skulle vare kortfattet, men samtidig gi ram for flest mulig relevante opplysninger og vurderinger. Skjemaet hat plass for en kart historikk, tunplan med korte beskrivelser av bygningene e,l., vurdering, med slutt plass beskrivelse av tilstand, og tre graderinger for bevaringsverdi. (Era venstre mot hzyrez 1Kke bevaringsverdig, av middels interesse, og bevaringsverdig.)

Derfor ble

til

til

til

en enkel mg lite tidkrevende Det var om é gjzre é komme frem metode som samtidig kunne gi relevante opplysninger.

Lntervju

i

alle tilfelle kom man ikke utenom intervjue fastbnende lntervju vil alltid ta lokalkjente som arbeidet i skcgenq

Men 1

og

til

i

hva man informanten trenger tid 5 sette sag inn egentlig mnsker informasjon om. og hvorfor. Som rage]. er det en fordel é kunne komme tilbake flere ganger, men det var uteluk— ket i detie tilfellet.

tid,

Eoto

I rillegg

til

det nevnte skjemaet cg intervjuene ble det bestemt

at stedene skulls dokumenteres mei fotografier§

i

sort/hvitt

fargar.

i

ikke pé noen mite alle dette _ det er omrédet for stort cg tilgjengelige opplysninger, tiden fer knapp. Bet vil all id vars uspurte perscner son sitter inne med opplysninger, det vil vars ulest litteratur, cg det vil gjensté steéer man burie beszkt. Forhépentlig vil metoden allikevel vise sag é vare brukbar.

Fremgangsméten

gir

til

cg


Fotonr.s/HV- X/51-35, XI/0-15

Loka1iLotsnr,

Fylkc

Iiommunr:

Oslo

Lokalitct

KAMPHAUG

Ei0r(c>

Luvenskiold

evt. brukcr

I

DNUK:

G.nr.

sist

"

Tidligere

som

skogsarbeiderbrukskunstner-

Ja

sj

(karthenvisning)

0519

(Nordmarka)

Lars Eggen bruk? Brukt

o/O47—1,3

Br.nr.

hr-uk

plass

bollg

i

Kart histOrikk= Hat opprinnelig AbbedSKO5- Stedet var geistlig gods katolsk tid, nevnes kirkeboken 1670. Kamphaug sag var en tid navn pé hele "Nordmarksgodset". 1725 husmannsplass med 1 hest, 4 kyr cg 8 geit. Vanlig Lzvenskioldplass 1963, senere utleid.

i

Antall

hus

til

cLc., kart bcskrevec. Orienccrc,

!'(E{51{IS5E:

N

1. Véningshus.

2. Drengestue (gamlestue) 3. Vedskjul 4. Léve - (2%€:éhii§?, stall,

-qsm

5. Stabbur 6. Nedrast sommerfjzs

sm

2

4

<‘~

léva

fps

kw

5

--GI».

Eakkr

1

Husene radmalte

Teknisk tilstand

God,

bortsett fra det nedraste sommerfjzset.

Jordveien er

tilplantet.

Hclhetsvurdcring av lokaliteten, bevarinjgsvcrdi -

beg@nnc1s0.

Anlegget er belt og fint, alle de viktigste bygningene er bevart. S&r1ig uthusbygningen med alle de sammenbygde husene og det avtrappende taket bidrar det varierte helhetsbildet. V§nings— huset er gammelt, med en uvanlig planlzsning sammenlignet med de fleste Praktfull Lzvenskiold utsikt - ti? lassene. granen gror Store rydningsrzyser.

til

til.

na¢@;2Q/6 _ 73,

Navn:

T. Holmen


'=~"-'~'~t'!’: ‘“ ""1:.~L==;. -<1;

*

»‘€,.g‘1Z~§"*?‘;‘

53%

5

"

7~‘4~?<;

;;I-_1-J~"¢._'=“ _;Q_

*r-»-%~i\r._~

~§?~i<Y.-< ,~‘

~

§

1-

317.

~.rx -

>

V

\.,>,:,:4~‘,g>~

"’

,

._-gr,‘

A

'

»

V

7

.-

t_‘

<"

,+\-_ 19-; _<.>~ ..‘ ~_ , ss» ,_»rw‘_ =» &,=

.-

_

I

<

~‘

1":

,

»

.;_»;

"3. ‘~~

,. ,

1;

-

"

,»».)~

'

1

.~1

ii. 1

~

j

.

\4‘4<

~

»

8

‘ 3“ {-241 -'

“L,

__,

-

.

'3 " ._~ ~

1;;-?»%'-Q;;

-

,»-';§x‘,>4>~_» _

_~

=>

V

.3.

;

_~

J-~*_».=» L

A.

" J: ,\-!, sf .,’ ,~_‘~ -~

»

1.

;.=,~§.|,

T

;j~\1

s

_:

= 1 7

‘~ ’€ -,

7,'

:~..

..

ft-A71‘: 7-

1

'

;(‘ 11' 71'!»

'

=:_-;

.

3”‘

<

\-J

I

~

“*

'1

r

__ "1 ;;

QA,

'

. ~

='

"w,\.)

~

'

.

K

W

*'

.

.-.

L

-

-L

?f"*§‘-L

F ‘"~

‘ éf; ,_.(, "‘E1‘;_»\Z§~":1‘ 1? A

-

_

3' ;_;;.4‘ -@q_‘

,_-; gffcl

1-.

1""-'

\

1_

'

,

.~*4

,

1

A.

»

.7

,

*

_r—

‘"1 -; _ w*1

f

W :1

~,:.,;_-_~.-,

Q

'-éQ"1. -v \

M

'

-'j;‘;.f

J,

5:,

-

1

"'

2.,

__=

'--;7l

71

>

a \ 45-’, ' \w.*<-‘T?-W; ~\ _,

_>:$l"

_:

V,‘

»

=.»»..~

~

“- i

"

*

1‘

~

i

~,

A

.

1'

1‘

.

13;“ ‘—

<

_:

;:£,_“.,.‘,_....¢_.:__

~‘"'

-,__»_ ;_;

‘F

:

-i’"T?:,;~‘5*f:=\5=v_.

1 35;‘: < V

~

.‘

.

¥;=,,:__"‘;€

YT'E1"‘ ~<,§:,.

___—§,=v.~

":~;,._f»~._@s**¢1»r ‘ ;\.,_._‘

Vj 3.

i=~=~i

-~'=i§‘*~*3‘-—= ¥~'*:~~ '3__‘“-.-I'F’i'»',<i;{,~ _»~E" Ii-~

1

.

‘1~-

_=_: \~.__.;~: _‘..,=¢ . : <4 *~*=’.-<:"*1»»"- r 1" %~_*;'¥ _,;

V5,,-_

1'-igff.

_

./.

\~._

¢ '¢;—;m+C._.,_»k-*

'

7

_

f '——*_

1; @”~ rz;_fr1 “

é‘.1 _-j‘:';‘; ,_ , ‘ -

<

.

_& ' ‘ ’ J" M. ~y\n$’~._ ~ ,*;,..~ -_»s.,_@ 1 _1"{{j ~14 ;¢_n_~¢_u3 J; ./.77 Z 7 “.7, _, 57 ‘

<

,

,'~.4;..'

*"

5‘-J‘,-‘,"-=

~

>*‘“Fi f. w

,, _;,/ -‘».,;.. P

gig)» L

~

~""

\

/Ia iv

~§-~ » ,7 »_~. ‘*:“<1>” ~ ‘J-"

/%‘ 1

,,

,~¢.~

~

~

M‘

~=

~

>v

mt‘=

441/

:v_

I

11'-;—,

1

.2

1

:v:’_ ._

A

i

~~

.

\]

V‘-‘H

Besekte steder

..

~=

_

:1:

§_>

,

.v

-

7

.,-*.

p_;';-

é

»

Z»./X». -. 1;}? J3 i,“L; -/I1 ’1,;_,,;‘t~7"‘1"*.=~' W ‘ 11;: , ¢ 4'

='

:~

¢r_+_f 51

"‘T;':'

.1;

.

;‘;._;;3<"-L

.v

¢

.

~; ‘

~<

.~»:~~~‘~~v.~ ..r=‘1=~,-g‘-",

.4‘

I

"

7* -51¢;-L~¢’+»:" r$-= '-I

2

'12».-\.~

'<?““YivY§:¥;f"”“?"'

f '.j¢g§C:

91

_

Q

~

‘ —

_

.1,

~

~

7

1“

:~\§___‘ *x§-7*‘

._¢2'>=_»t'_¢~=»::.:l;~, ‘.1’ -*_> »y "§—»%T'-' ‘-1* ,-‘~‘§@»

1

#;_"{ T’

_

‘\ ‘V-4 ";;l*_»

._

'-

=5 13%‘ ., _-,».

1;_;»,;+

gf"

ww

-sf: -33,

,,

Q

-\

2-/-V-,

~

_

$3

<

"

”-Q‘

. =1,@..;\

Y‘

-‘

.

~<

'

.

.

>7 _

~

,

fr‘

;;;E ‘I -Vé

~

__

\ 3)’ Ir!’ "‘*._' _

=

,

"

_

,

~ <9 ,.

*

,.<

A~

"

~'i

w

w J~;~@

~

~

-M

~‘~‘

.

=~:

.“I.<

,__m

_;*,3.:_;__".. ‘-

-

'

»

'J/ “ ‘+3, -'

N

_‘

~i51%‘;

,,*-..-

w

,,

,,,,§,,

.4

-

,,». ~W“-,;-.55;W,” ;f-if‘. '1, "'15: " i =" """:'—' ' 1?

,:;;. V ;5*-55.7’

,.

1

*2;-' "'

$

ma?

‘ /,1 _

-

.1‘-»,,..//’,’

.

ii

.\

,

;;___;:»\

"'

4-»

i‘m.~_‘_*

Q? M

_

"/\-2

1. :.~

;'»_;:'3._

-=4

1* 43;‘

i

‘*

,_

L3,;

W

wsme»

_

7

,__l

_P.i_?; .=.. \‘

-‘

rmi ~/».'1“="“

~‘r~~’

;.1°\~,11;§ *3 :;>§"__.*:*;7': ‘» 7' -*7"

I

1

~—

‘ ‘"“ ;~“*;~

,4}

"

:;_=.~_

‘>1

7-1:

_,g**; V

-//» fa“

3 7

'

1-1

rf;

15,» \v%'%j

-1-‘

:13.

'

W

p

~35’ 1;?’ 1*

'i;’<*">;>

~

'

Fr

~~>;(

_

'

‘»;§»"-

Q

~

'1

:3.-;-,+' ‘

,.

\ <~—.1~q-;.,

V;

‘_

.,:>

F»:-‘~, W

;

‘¢/’_'/"»:'__/_/.~.~

~

*

1

‘<

-

~

_ :*~»~\~

-

»

1:

-_

‘*-

>+~

»

-1'2

—.~.1“»<'.

4‘ ..:<\ 1.

*

1+

__‘(’>;Tf

.

‘--

¢_

I P

‘-/_-~ ‘v§ "

1»;-3?‘

‘~3~g4»P

<

~—~<

_

w

~

-»:“--*<'=”~‘ri,5;@""»>*-‘\;'"’

')?"§',:.V&-4;i1'A_>?':_/ ?‘-K“ .1, ~‘

~

.

_ “ ; - ~ -;—>-=;a-_~k ‘,5-. _

$11 ‘u &5'*1§"'

1*

'r, \'':-:"g\;'-~ '“=. i *1};

,..~‘

-‘ "$1k 3 *5,;i». . 4 ,

A-Ex

.

Ya

; ‘_~.< ~'-¢;,~§§;"»“~‘T?Q”.,¢,-‘ fr r—~. ,¢ \Z’"',_‘~, ¢ _~r._¢a;';=,,<; . 1-.’ __-3-~__-—f' -¢‘;;€‘;1;_§-I->"~"I'3'<“§‘;~_1_*:r ~ ~¢— > ~" ' ~ _ ' ;.~»@ :5. Q” ‘, Y, ~~..‘ 2 L *‘ -*3.» ; ~~ ' ‘ ’“';@J\, f"~w~.7 ~-_»=.@

F

;,,-JY ,5,,_<.;_

»\ '-

_~‘"<.'_ .' 37%.; . V -_--, .- _. -~‘ P »,»’»_-» » __@__q:_ $5 ,— -; . “-<—

~“‘»21,u=~ __~.~“..

~»_

%)":.’.

»

"

.-

3:; 1»_]‘;f; ,_ :'lg-.~;if:i;:£_.-i,;_,"’ _.;;§-_;_\_i_.f

Oslomarka. ca.

1

:

300.000


~u,}:k

.._:>1'

=r_

J .,,.L»s_r-5-,

L;,E_5_<3—t_—.¢_-_:

,3'~

'.L4¢-A

1

>

'

as

1fr

V‘

.

'‘

,_~l

_':(_6r=PI

1

Q

7

‘_~ \;-.--1» 1-.< _r_\_:Ti

T‘\‘

*3

_

\

,

f A?

.g€;{.1

,2!

V $3.;

7

1 ~- » ‘1.<,.~=..-

' L 1;!”-. ,- H"

3»-5?‘!-—

1"“*£H;.?‘~ .

"

I

=;~*<§¢f;=~\ 2*

.:1@

»"‘.>'

5‘

_

5‘

:3i

,§;:”J1

13

,

~

. _

_

;'zf-J;-

"~

;

I‘" 7"\ V

7

x

M

..

~

‘-Av: ~ ;

,.—,»‘~

,

=

___:~

_

-

~-

'Y~~

*

F” r"

1"’

&_',w;k1~,~"\_,¢~;*

1;;

_:=_;.‘{-'

_

-

__

'7‘-'>:—_1»,;>

=1v'>:"¥3r~ /~i ~ '.'»—-*.~. -=»

-"

\

~

%

~

,

,

»

‘»

~.. ~

-’F.~

1

_

fl ~

~*T”

~11" ‘*_.' ~= 1 if

»

V

Mm -

¢

4* ’ V

-

*~\ , *{==.{,,V ['41-

1 :

"1-‘*l*>‘%§7:':.7

1

._,

=7; ’;=\

A

7*"

V“

1—*=~

/

3;; ‘v

"=>

'~-‘ *

7

3“

,, /"‘

'

‘,

W

i

'

"' ”‘

U’

" <1: ‘ " q" 5‘ ' ‘*?“'“ _\

»-, _3¥;

»=»,~

(

:

,j3__

>

\

-»~-v;;

*1*

A-T.

_

;f,—

ng

~_5“,»'~

¢

,;';>-"

I

—¥¢=‘1'~J .

Omtrentiige grenser Gslomarka.

.

\

"

~.

,4

I-—;V~.\--;_V§'/-7-~" a *" Q».

-'

_

1‘

~

‘-.2

X-‘W;

;_

;__ _,;:=>;§*=-

1

2%‘

A:

G9

\_

.1; g

=,_"»<r*.1*"~ ~5f.*~,"

-

*

>

sizrsie eiendommene

Resten av omridet besiérav girdsskog og mindre eiendommer.

'///%’//Z alimennénger

.:;-;F

J51

(_.

-_.

¢;'

"J"

--

Kg?

‘<1

"

.@

,5‘._:M* ’“§=*

*w‘_ v;‘:~?;.~: .\

~

115$ I7» Y? *4 F‘; " ~r;'i=. , wk 'mg““/'-yi: ~%E>~ -‘1 (1 W.» :(<-1'» -»':~73I‘?“‘~»'.‘,2.4; ‘

.

L‘

""‘@‘j)'

1‘

>

:

“rl

.,~_JD

____

I

-Q1

i?i~,~'_:1='+€i*

"¥"l’ ’=

z

I

§“*_,,;

-‘~

*

11'7

E»>—~<*‘§='1§%;%

;f,,-_~-»*»3;;¢.-_-;z»-1;~A=—‘_

.-,

-

ify;‘\‘,J

4; L3’??? »/* F"

_g '

'

H

"1?

1

1

'

5

@111»

§;r:§%@*

<

3;,

..,= 5*‘ "V/-

,»~~

,~>v‘,.;@$~v~‘?A»+¢i\~-%;§ ~

~

_~»

:~*:_?f

‘__‘)_,\~;-Q-~"\— L

3., _,

1

7'rzi((

..,‘,w

<

.

iii

é M

~

<+;_

1% ? "~55‘?gitz

‘£5

F5 _

~.'

,; *“"*i*" R _:,,ll: J §. 13;» ~

=

A

?3"{@+“’¥°

5;‘. ,{g,§.¢,}

é

.

i

\7‘¢.*

n

s

:5 _”?.l

‘ t

,».

.

V

*;_.,‘

1:E"»?‘§"5’1FY_“

\

:

~ ~>k

-:~

\

>,.<‘~

8 3

:€M§:

g

2°‘

L

ll’? Y.’, K -‘3x?“-

»

~

.

‘R $1.7? —‘i3<€T,.:._]»g.\~.“;x;7_‘_2y -‘“x-'7”¥* . __xLN 3 }* . " “'2

4,.

'13:’ M’"_

‘P

‘f ‘_

riff

"1

‘L'&";‘ 7 >*\_'.J'

'

"-%*.#;§ .~»~if‘i"

_\‘

/

'/,2

.~"i"3’r'=;-:b’ii%‘\:.

*

_.,_-_ ,“1'~I'\I.'»'.-H *;"‘¢= Y'J*§7l-if,»

_

~‘ 1'5*‘?

id==

:w_

Lé_;¥»;" ,<@

._“

,

,

2

4

:1’*"=T~.»,

~»»-.-;,,_.>~i.,-*

.

/

~‘~Yi‘?"> »

"

i

'

-L

~ x

~-

:?:-;1‘.l‘£*€'*",~"’~3W;f3‘1"»=~‘,>

?'T'%> W:»:' -_~ »_ ' I

-=

~.“-

7

_

-

.

i

‘:1 =1 11*; Q

(97

.

—v

~‘s 1-/‘

--‘W; ':\l,1§¢3»»{'_e;<,;;§;,,‘ ,

h

r,

.,

4-—-:'_}\i~

_

Z4

r‘

——'

—.—.

.,‘\P;'s_,"k,,~_.-_1 W_

—~_'f-'

.

,

»"i!:\s;~~.~'*‘:Z\§ kd'-:\\s_;,'s:.?:.‘1,;.Y5,,q\

_

,3‘. i1_:.,:-

“,;\§

_

_

-/12$

~'

J“§§.@*»<&;;;

*:»=%

**%~:;¢~:,:= -A _

“'

"Q

~15.’

_k<_._.

——

ca.

1

I

390.600

’~.“~_’~,<


9

§nnsamle_materiale._§earteidelse,

Feltarbeidet ble utfzrt av cand. mag. Thora Margrethe Holman og foregikk fra midten av mai midten av oktober (unntatt re uker i juli). I denne tiden inngér en del kontnrarbeid, rensKriv— ning av intervjuer cg vurdering av det innsamlede materialet. Frem arbeidet med den endelige rapporten ha: alt arbeid vart utfzrt av en person, nee som nzdveniigvis ytterligere har begren—

til

til

set det

verlalet bestar

av

intervjuer

cg

Ca. 60

over.

man kunne né

=

notater fra samtaler (ca.

180 maskinskrevne

sider.) ?5O

utfylte

Ca.

1850

Ga.

BOO

skjemaer

med

tunplan cg beskrivelse av plasser, setre 0.1.

sort/hvitt fotografier. fargelysbilder.

Notater pa kart

i

mélestokk 1:20.000.

ved Institutt Bygdzynesveién 57, Oslo 2.

Materialet cppbevares

for folkelivsgransking,

Bearbeluelse. Rentegning av kart etc. er

utfzrt

Institutt for folkelivsgransking.

av

tegner Ingrid

Lowzow ved

til

Benskrivning av tekstene rapporten er utfzrt av kontorfu1l— mektig Else Melbye ved Institutt for folkelivsgransking.

Fremkalling ved

og

Institutt

til

kopiering av fotografiene rapporten er utfzrt for folkelivsgransking av fotograf Arthur Sand.

Bearbeidelse av det innsamlede materialet og utarbeidelse av mpporten or utfunt av mam. mag. Wlunla Mal-guéél-A-1 1-lblmeu.


iO

t ‘kk. Hi $OI‘3._ Elendomsforhold. Man

gér ut

fra at

fzrste

de

som

skogene var

utn

og

fiskere. Etter hvert

jordbruket spredte seg oppsto bebodde bygder som en krans rundt de mindre fruktbare cg hzyereliggende skogomrédene. Disse skogomrédene er lite egnet jordbruksutnytelse, sannsyn— ligvis er Ge? farst ganske sent at en fast bosetning basert delvis pé jordbruk oppsto inne i skogen. son

til

Med bygdene

til

igheter

oppsto allmenningene, hvor

jaki

fiske, setring

cg

alle

gérdene har

like rei-

og skog.

sirzk rundt Oslomarka strakte allmenningene sag innover fra all? kanter, og der de enkele lags interesser stwtte mot hverandre ble det bygdegrenser, som senere er gétt Era

Ge

over

bebygde

til

"

herred$grenser.

allmenninger er kjent fra de eldste nedskrevne lovene fra 1000~ " Harald Hérfagre skal ha lagt allmennlngene under kronen ~ "kongens allmenning" - men bygdefolket beholdt fremdeles sine bruksre _ Kongene overlot eter hvert allmenninger eller deler av dam kirken a.a. Hovedzya kloster drev séledes tommertransport Bnglané tidlig i Get 13. érhundre, antagelig eide klosteret "Abbedskog" (senere kalt Kamphaug sag} i Nordmarka. Et privilegiebrev for Mariakirken pé Maridals allmenning 1556 nevner tegl— og kalkcvner. Til kirkens byggeforetagender trengtes murstein og kalk, som ble brent ved v av ved eller kull fra Lover

om

til

til

_

Nordmarksskogene.

Fra reformasjcnen kronen igjen satt

I

i

inndro kongen alt kirkegods, alle allmenningene.

T536

med

érhundre begynte kronen Q bygsle bort menningsskogen. Fra ca. 1650 gikk kronen over stykkene stedet for é bygsle dam hart. Slik gikk

det

W6.

i

';l

slik at

ker av

all-

selge skog-

flare

av e


11

til

tidligere

allmenningene over privat eie. Det oppsto flere store skoggods cg mindre private skogeiendommer, og fra denne tiden kan man regne at skogbruk stzrre stil tok

i

til.

I

i

érenes lap har det skjedd mange forandringer eiendomsforhold— ene ved arv cg giftermél, og ved salg cg konkurser nedgangsti-

der.

I

Her er

er nar sagt alle varianter av eiendomsforhold repre-

dag

i

sentert

i

Oslomarka:

private gérdsskoger (eks. Ringerike),

store privateiendommer (eks. Lzvenskiold—Vaker@), interessentskap (eks. Losby Bruk), kcmmuneskog (eks. Oslo, Barum), statsskog (eks. Gapstadskogen), bygdeallmenninger (eks. Jevnaker, Lunner), og statsallmenninger (eks. Gjerdrum). Skogbruk og

industri.

nevnt ble det drevet skogbruk middelalderen. Som

Men

fzrst etter

mulighet

til

tanks

med

pi eksport alt

i

vannsagen ble innfzrt omkring 1500 hadde man é bygge opp et skogbruk stzrre Tidligere

i

til

stil.

klzvet stokkene og telgjet plankene, og fikk bare to planker ut av hver stokk. Vannsagen forte at arbeidet gikk raskere, samtidig fikk man utnyttet tzmmeret bedre. I tillegg steg etterspzrselen etter tzmmer i utlandet, serlig nederhadde man

lenderne hadde behov

for

til

skipstzmmer, mastetrar og bygningstzm-

11161‘.

Fra ca. 1650 zket utfzarselen av bord og planker

i

fra

No:-ge

sterkt.

enerett pé utfzrselen, cg bzndene bygdene ast for Oslo drev plankekjzring i en slik utstrekning at jordveiene forfalt. Eierne av de store skoggodsene rundt byen bygde dammer flzting cg skar tzmmer pé egne sager. Sagbruksprivilegiene fra 1688 hadde formél é verne skogene cg Qa gi Staten inntekter, cg hadde gitt monopcl de stzrste sagene. Byene hadde

til

til

til


12

Det ble ofte vanskelig for sagbrukseierne é skaffe nok tzmmer é holde sagene igang uten é hugge ut skogene sine. Et eksempel kan belyse at alle utveier ble przvet, det skriver sag fra Peder Ankers iid, ca. 1800:

til

"Kjerraten

i

Asa":

i i

Anker hadde kjzpt opp skoger Land. Tommeret ble fraktet fra Randsfjorden lsa innerst Steinsfjorden, cg herfra skulle det opp 386 m. Damijern pé Krokskogen for 5 fraktes videre over vannskillet Storflétan cg flutes ned Bogstadvannet. Lzsningen ble é bygge en kjerrat (ty. Kehrrad) - vanndrevne hjul som trakk evighetskjettinger oppover éssiden. Tzmmeret ble hektet pé kjettingene ved hvert av de tilsammen 12 hjulene, og ble trukket oppover. Anlegget var drift fra 1807 1849.

til til til

til

i

Fra det 16. érhundre ble et

i

ogsé drevet en del

til

bergverksdrift

skogene omkring Oslo.

I

Maridalen var det jernverk ca. 1550, cg pi samme tid ble Eakadal jernverk anlagt. Jernmalmgruvene ved Sognsvann skriver seg antagelig fra ca. 1600, cg straks etter 1600 ble Barums Jernverk anlagt. Det Gotthalfske kobberverk ved Alunsjzen skriver seg rs begynnelsen av det 18. érhundre. I Romeriksésene bar Get vert gruvedrift etter sink, bly, kobber cg jernmalm.

til

Bergverksdriften kom 5 innvirke pé skogbruket, idet man trengte trekull utsmelting av malmen. Det ble brent kul1miler innover skogene flere hundre ér, cg dette fzrte en stark beskatning pi skogen. Fremdeles kan man finne "Kolabonner" omréder med svartbrent jord som gror sent til. Kull— brenning har enkelte steder vart drevet inn i virt érhundre

til

i

til i

Oslomarka.

Bcsetningen

i

skogen.

Setring ga gérden en utvldelse av beitemulighetene. Hvor gamme; setringen er i Oslomarka er ikke kjent, men den gér langt tilbake.


15

Da man

vendig

fikk et mer resjonelt skogbruk pi 1600-tallet, ble det nadfor skogeierne 5 he folk boende i skogene. Mange setre gikk

etterhvert over

til

husmannsplasser. Nér det ble

tale

om

é selge

verdifulle enn gresset, cg skogeieren vil,,_ ie ha fastboenue husmenn til é steile med sxogen, Ill é bugge, kjzre, flzte tzmmeret cg hindre ulovlig hugst. tzmmeret ble trerne mer ,

_

7

_

_

til

Krig og uér pi 1500-tallet hadde fart at mange bender utvan— dret fra Finland Sverige. Finnene drev svedjebruk med brétebrenning og rugdyrking, og slo seg fortrinnsvis ned i skogomréder. Etterhvert trakk de stadig lenger vestever, cg i annen halvdel av 1600-tallet finner man de farste finnene i Oslomarkomrédet.

til

Hyndighetene fikk tidlig klager over finnene fra bender som fzlte sine interesser skogen truet, cg et hendte bzndene gikk sammen om é jage bort finnene. Allikevel ble mange finner bofaste, sarlig i Nordmarka cg pé Krokskogen, hvor flere av plassene er ryddet av finner. Etter hvert gikk de over den norske befolkningen, men det bor fremdeles folk marka som er av finneslekt.

i

i

i

Ogse andre

ble

i

en

slo seg ned

viktig industri

i

skogene. Som en falge av at skogbruket pi 1600—ta1let ble Nordmarka bebygd nesten

i

til

utstrekning som i dag tiden fra 1660 1800, cg jord— bruk ble en neringsvei i Nordmarke ved siden av de andre narings— grenene. En lignende utvikling finner man ogsé i de andre sk0gomrédene rundt Oslo, men tidspunktet for den faste bosetningens oppkomst varierer en del med skiftende eiendomsforhold. samme

faste bosetningen har holdt plassenes funksjon er né i ferd Den

seg

til

vére dager, men med é endres. Der er ikke lenger nedvendig for skogbrukets del é he fast bosetning skogen, og mange av plassene fraflyttes og gér over bli feriesteder. opp mot

til i

i


14

Beveringskriterier. viss forankring i fortiden, et behov tidligere tider. relesjon

for

Mennesker her behov

fer

é se seg

selv

Kulturminnene er

i

en

til

illustrasjoner

som

formidler informasjon

om

for-

Graden av kulturminnenes innhold (graden av dares illusjons— skapende eller illustrerende evne) kan variere, men noe kan de alltid fortelle om fortiden. Til en vise gra mé en vurdering av ku1—

tiden.

kunnskapene ken bli mer

Skal

man

mé man

ende

bli

etter hvert om dem, zker innholdets intensitet cbjektiv.

turminnenes verdi

vurdere

i

subjektiv,

men

som man

cg

fer oket

vurderingen

hvilken grad kulturminnene er bevariugsverdige,

ha kunnskaper

om dem.

Ut

fra

kunnskap ken man bruke

f2lg-

vurderinger:

i

til

det totals entail men her opplysninger om. Vet man at det her eksistert 10 plasser denne ene hay Verdi. dag, et omréde, og det er bevart 1 Men samtidig gir den ene bevarte plassen ikke noe utfyllende bilde av hvordan livet mé ha vmrt skogen, hvor mange menbenesker det mé he levet der. Derfor er det like viktig vare mange eksempler der mye er bevart.

a) kulturminnene

sett

forhold

i

fir

i

i

i

representerer rent konkret, f.eks. ut fra byggeskikk eller tunplan - enten anlegget sett sum helhet, eller ut fra sarlig interessante enkelttrekk.

b) kulturminnensett

ut fra tzgen

de

her hatt. Skal nok é Vite hvor man veralt omrédet, eller om typen mange men kjenner di seg selv. Forteller dammen at her her det vart drevet fleting, og at man mitte regulere vannet av den grunn, fér dammen et starre innhold som kulturminne.

sett ut fra den funksion vurdere f.eks. en dam, er det ikke

c) kulturminnene

i

i

i

de


15

i

vurder~ d) kulturminnenes ggggg ken ogs& vars et kriterium ingen. En gammel lokalitet kan farste omgang virke mer interessant enn en ganske ny, men er den nye laget pi gam— mel méte, eller er den st ledd en utviklingsrekke, kan den Vere bevaringsverdig hwy grad.

i

i

i

Vi kan altsé vurdere kulturminnene ut

fra

deres

antall, type

(form), funksjon cg alder. I tillegg er det relevant 5 vurdere verdien av kulturminnene samapillet med naturen vért felle. I vére dager er skogen blict et viktig rekreasjonsomréde, og det avvekslende kulturlandskap den byr oss, gir skogen hay rekreasjansverdi.

i

i

illustrerer

Kulturminnene

identitet.

Vére

styrte selv,

samfunnets fellesbakgrunn, vér

forfedre ble dels format

av en

utvikling

til-

felles de

ikke

var ogsé med pé é forme utviklingen. Om de var statister eller hcvedaktzrer det spillet som utformet fortidens naringsliv, skulle kulturminnene alle tilfelle ha like mye é

men de

fortelle

oss

i

alle.

i


76

enkelte

De

emnene:

Setrea

I alt

er det 8-10 setre

i

ca. 10 érene

ger

i

som

eller

i

pi

i drift i

Krokskogen. bygdeellmenning.

Nordmarka og

gérdsskog

har vart

lzpet

siste

av de

Alle disse setrene

lig-

Siste sommer (19 ar bare gg seter i bruk i Oelomarka, det L var Skjennumse»ra i Jevnaker allmenning, lengst nerd i Nordmarka. Pi Krokskogen har det vert setret frem 7969 (Retthellaseter), cg i Barumsmarka var Vensésseter i bruk midten av 1950-érene.

I

Vestmarkg

setret

de

siste gérdene

til ti frem til

siste krig.

er all setring slutt for lengst, det samme gjelder Qstmarka , hvor setringen stort sett tok slutt ca 1860 . I R‘omeriksésene holdt setringen seg lengst Nannestad 0g Lunner nerd, allmenning. Her finnes fremdeles setervanger med nus. Ellers her setringen tatt slutt ca 1850-60 Romeriksésene.

I Lillomarka

i

i

i

Setringen har holdt seg lengst ing. Et eksempel fra Zstmarka,

i

gérdsskog fra Raudsjz

utviklingenz

"Til

eller

i

i

bygdeallmennEnebakk, kan belyse

var Rzdsja allmenning og en del gérder bygden hadde setre her. Da allmenningen gikk over i privat eie, opphzrte bygdefolkets rett setrene, cg disse ble etterhénden nedlagt".

i

1663

til

til

gérden: Gérdene Aker (név. Oslo) som lé n&rmest skogbeltet hadde setre skogen nmr gérden, men gérdene som lé lenger unna métte ut i ellmenningen om de ville ha seter. Bette at gérder som lé nar skogen hade kart vei setra er ingen regel Oslomarka. To nabogérder kan he setre pé forskjellige steder, den ene ganske nar gérden cg den andre kanskje en agstur unna. Avstanden

i

i

til

i

i

til

i

Setras beliggenhet forhold tid~ gérden ken ha endret seg ens lap. Ere Vestmarka bar jeg f.eks. opplysninger om at bzndene “handle mye med skaustykkene pé 17—1BOO—tal1e", og seterretten


i

i Nordmarka,

Skjennumsetra Jevnaker, lengst nerd var bruk sist sommer.

i

ligger i Lzvenskiolds ble setret til 1925.

Béhussetra Her

sxog

i

Norclmarka.


17

kunne falge med pi kjzpet. I Zstmarka (Ralingen) ligger en Gel av setrene skog som tilhzrer andre girder, dette viser at seterretten ogsé kunne holdes utenom ved salg av skogen.

i

Setervollenz Som regal var det mange stwrhus, fjms og lwer pi vollen, et annet typisk trekk var gjerdene. Den gang setra var bruk, var Get innggerdinger rundt husene og vollen - cg fegater frem fjzsene. Flere gérder setre pé samme setervoll, og hver gérd hadde sine hus. Budeiene likte Q ha selskap, og det var ogsé andre fordeler ved A setre samme sted.

i

Eonden cg lae.

trengte vanligvis

bygninger pi setra

5

til

seterhus;

fjzs

i

Seterhuset kalles "stzrhus" det meste av Oslomarka. Her bodde budeia, cg her ble ost, smzr cg anre melkeprodukter oppbevart. Huset hadde som regal minst to rom, det ene ble brukt melkeproduktene. Grovt sett har jeg funnet opplysninger om 3 typer starhus Oslomarka; alle er laftet.

til

i

1)

Q—

2)

I

Ca. 1O eks. De

fleste

1)

finnes

5)

K

ca. 10 eks.

ca.

5

eks.

eksemplene skriver seg fra Ncrémarka cg Krokskogen, ogsé Vestmarka, 2) Barumsmarka.

i

i

finnes pi mange setre over store deler av landet. Seterhusene var ofte enkle, cg dette er nesten den enkleste typen man kan tenke sag. 1) er en meget

vanlig type

som

Fjzset cg lea var som regel ogsé laftet. I lza ble hzyet fra utsléttene oppbevart, det ble ofte hentet hjem pi slede om vinter— en.

til

Eiendomsretten en har holdt seg har spilt inn og ganske

tidlig,

i

innvirket pi hvor lenge setringforslcjellige omrédene. Ogsé andre ting

skogen her de

gjort at

sluttet

setringen - omlegging av gérdsdriften, bedre beitemulighebzndene bar

med


18

ter

pé gérden,

vanskeligheter

folk

med é £5

til

5 Vere

pi setra

O. S.V@

for bzndene é fé folk til 5 vars pi setra om sommeren, slo flare bznder seg sammen og begynte med fellessetring. Da var det en budeie som sto for stellet av kyr fra flere gérder. "Budeia" kunnevogsi vare en mann, eller éet var et ektepar som tok stellet sammen. Denna organissrte setringen ser ut til 5 bli vanlig fzrst pé 1900-tallet.

Etter hvert

Egnséssetra stzrre stmrhn

hellasater

det ble vanskeligere

som

i i

Barumsmarka bygde bzndene fellesfjzs cg nytt, 1915. Budeia stelte kyr fra 6 gérder. P5 Rett

pé Krokskogen drev samme

1969, for opptil 10 gérder. Her satte bwndene opp i 1935, men e gamle fjzsene var bruk fortsatt. pé

forskjellig vis provet

i

é holde

fra

ektepar setring

liv i

1955

til

nytt stzrhus Slik ha: man

setringen.

traktene zst for Oslo tok setringen slutt ganske tidlig, men he r bar man flere opplysninger som tyder pi at selv om en seter gikk over 5 bli plass, fortsatte husmannen der é ta kyr fra bygda om sommeren. Andre steder (i Nordmarka) finnes det bestem1118 lser i kontraktene som forbyr husmannen é ta kyr for andre, dette kan ogsé tyde pi at seterfunksjonen holdt seg etter at sekra gikk over 5 bli plass.

til

til

Setre cg plasser kan mer eller mindre ha gétt over alle disse fire variantene forekommer Oslomarka:

i

a) se tar som seter plass b) seter

plass d) plass C)

til

som

til

i

hverandre,

(seter brukt som sets!) (seter som er gitt over glass} seter (plass ogsé brukt som seter) seter (plass som er gétt over seter)

til til

vart i bruk som seter, varierer bevaringsgraden eller tilstanden i dag. En ken finne: setervoll med gamle hus. setervoll, épen, men uten hus. setervoll, tilplantet. seter son er tilgrodd, men beliggenheten kjent.

Nér det

seter

gjelder setre

man

som

bare har

ikke lenger kjenner beliggenheten

t


i

Stovivollen

Vestmarka har

vart seter

til

ca. 1950.

Kampeseter pi Krokskogen er en

seter over

S.

har gétt

som

til plass.

Kjaglia

Krokskogen

plass over

som

til

pé —

en

gikk seter.


Knappnmringv

seter nar Kjaglidalen pé en

Krokskogen.

Ingeborgsetra har en gang hatt

finnebosetning. Krokskogen.

Finneflakseter pé Krokskogen var ogsé finneplass.


19

finnes setervoller meé gamle bus i de omréene av Oslomarka hvcr setringen her holdt seg lengst, som naturlig ken vars. De finnes Vestmarka, pi Krokskogen, RomeBarumsmarka, lengst nord 1 Nordmarka og lengst nerd riksésene. Kpne voller kan man finne sterre utbredelse av, men mange plantes eller gror igjen, og pi noen fé ér

I

dag

i i

i

til

Kan de vwre umulige 5 oppspore.

Seterhusene var ofte gamle da setringen tok

slutt,

uten vedlikehold forfaller de fort. Swrlig fjzsene kan rétne cg falle med pé kart tid, det behwver ikke gé mange érene fur brennesle, geiterams og bringebarkratt er eneste synlige spar etter fjzsene pé vollen. Er tuftene riktig gamle, forsvinner enne vegetasjonen etter hvert cg gressgrodde tufter ken sé vidt skimtes. og

i

oversikt over de setrene det har vmrt mulig kartfeste, cg tilstanden pé vollen i dag er illustrert pé vedlagte kart i mélestokk 1:75.000.

En


20

En

oversikt over setre

(Flare

av dam kan senere vmre cg har gétt over

over

til

plasser:

nedlagt, enkelte har ogsé seter igjen).

til

fraflyttet Vestmarka:

gitt

bar

som

Aschenbergseter (bebodd

(plass

Burés

til med

blitt

ca. 1950)

seterfunksjon,

zde ga. \9OO

'1

Godtland Haugsvollen

Tveiterseter Krokskogenz

(ode siden ca. 1850) (nedlagt ca. 1900) (bebadd ca.

til

Avtjerna Bentenlassen Dammersplass

Finneflakset Frzshaug

Heggelia lngeborgseter

(plass 19WO) (plass l9¢9)

Jonsrudkampen Kampeseter S.

Kjaglia

Langebru

Mattisplassen Midtskogen (Kialla) Monsebréten Myrseter

Niskinn Purvollen Rznningen

Soterudseter S

teinswollen ~

Torespla sen Torget Bmrumsmarka:

Ingen opplysninger.


Nordmarka:

Elgstza Finnerudseter (Jevnaker) Frognersetra Frznsvollen Fyllingen Katnosa Kongsvangskog Kroksund

Langlia Liggern (Haugseter) Lzrenseter Sandungen (delvis seterfunksjon) Svarzorseter Ullevélseter Vindernseter Lillomarkaz

Dalbekk _._l p11_oseter Sinober

Romeriksésene:

Hakkim

Kirkebyvangen Résjzen Qstmarka:

Bysetra Bzvelstaésetra (Elvégaseter) Finland (Enebakk) Holtoppsetra Ulvensetra Vangen (Ranumseter)


22

Plasser. Det er mest hensiktsmessig 5 gruppere husmannsplassene

i

skogen

etter eiendomsforholdene. gpvenskiolds wlasser. Nordmarksgodset cg Szrkeda1sen

til

hind av Ankerslekten,

0

i

eller ennom

ble samlet pé Wedel-Jarlsberg kom deb hele Bogstadgoset

Omkrlng O hadde Nordmarksg0dLmvenskiolés familie set ca. smannsplasser foruten leilendingsgérdene. Mange av husmannsplassene lé Nordmarka og pé Krokskogen.

i

til

Tiden fra 1890-érene ca. W920 var en stor byggeperiode. Mange av plassene fikk nye véningshus, de fleste med samme grunnplan. Vi Kan kalle den "korsglan". Disse husene er som regel laftet med

loft i

eller

soverom innredet oppe. Ca. 20 av Lavenskiolds plasser har véningshus av denne ty-

reisverk. Eiter hveri ble

ogsé

1

2

QED‘

steder ble "gamlestuene" - de gamle véningshusene - stéende pé tunet etter de nye ble bygget. I alt er det opplysninger om 5 bli brukt som: ca. 15 slike. Gamlestuene gikk over

Mange

til

a) b) c) d)

(cite med bakerovn) kérstue (bolig for de gamle pé plassen) bryggerhus

i

varme sommere) sommerstue (enklere é bo her hoggerhytte (losji for twmmerhoggere)

belt sikker datering finnes ikke pi gamlestuene, men de kan vars fra ca. 150 til ca. 500 ér gamle. De fleste har to rom med inngang pi langveggen, og var altsé mindre enn de nye véningshus— ene sum ble bygget. stuene Kan ha nyere tilbygg, eller vars Noen

bygget inn med

scm

iel

av véningshuset der det

ikke finnes véningshus

korsnlan. 5+</\ Z

l---—i K ‘(en

.

Jkkch

‘<0/rm mEz's

5ma/

gkpknmg

kam

lestue

8

.

Korsplan

L__1f___L_____._


25

Fremstillingen

i alt

to falgende Lzvenskioldéwlasserz

55

gir opplysninger

sidene

pé e

om

kjent fra 1600-tallet, 6 fra 1700-tallet. er kjent fra 1800-tallet, cg 2 er bebygd fzrst i F919. (Den av plassene er

11

9

til

disse to er Heggelia, som var seter W917. Her zinnes ogsé opplysninger om finnebosetning fra 1600-tallet.) ens av

Man

bar opplysninger

Ca.

10 av

plassene

om

finnebosetning pi ca.

liggsr

Gamlestuer finnes pé ingshus med korsplan.

15

Av de 35 plassene som er nevnt dag. 17 brakes som feriested

Alla

de

av plassene.

steder der det har vart seter.

plasser,

i

9

i

og

pi

17

plasser finnes vin-

skjemaet bar

eller stir

fastboende bar leiekontrakt

med

Vakerz.

T8

tomme

fast bosetning for ayeblikket.

firmaet Lzvenski01d-

Rubrikken "areal 1918" gir oversikt over plogland, sléttland cg rabbland fzlge en oversikt fra 1918. I dag er gjennomsnitts— stzrrelsen pé norske gérdsbruk ca. 60 da. dyrket mark. Gjennom— snittet for de 55 brukene var 62 da., 11 hadde over 60 da. Minste bruket hadde 28 da., stzrste 128 da

i

plassene er jordveien tilplantet. Tilplantingen skjer uavhengig av om plassen er bebodd eller ikke.

P5 17 av de 35

De

av Lwvenskiolds skogsplasser som er

i

solgt

i

bestemmelser Jgrdlcven er ikke med der b1.a. Kjelsés, vre Lyse og Lerenseter).

la

litt narmere pé disse

ass se rzdmalte hus pi Men

lysninger

i

skogen.

til

brukerne etter skjemaet. (Det gje1-

plassene, der

de

ligger

med


g

mm _g Eu 60 '

SJ mag , X

W Om _g £0 ‘ Uogmpwg

2 ii

W

mg?“

;

‘V! ‘iI’_‘i%E§ ““““ Si‘

______ __________1___§§_i_§!;‘7[k

3 II

Ugmwgg 1

2

S mm dd Jg Ogiw £0 !5;

iv g :€

35% om £0 SJ

SM

Wwwwmi;_MWimEhMM_|_lVi _v£mH§¥§_V%mm§_,m5MmE3WmmmmmmljaA_zm§_M_m

kg

Om M!_%_l§H _Mwe_‘m®mMwMm%b__4§_§H%__%E

:

é@{a$g_§__!§_§§_:I§§VI__E5 \\\\\\ VVVVVVVV

‘HE!1iI wnvmwpw

gggggg \'\I\_

EEEE

‘I,‘l-“{_\:_V‘_§‘)“i 5%i;_{_;!_;

'1§E_>_‘_§l§_%;g§%gmmZ_A__§i6v_§§K

N _‘S mm 3 2gIl émg

2 3 i2 v

$0 wig mg;

2m3_§H X

£2

I I, moig gm ©3133; qmg _vUwDMm§M_; 5% ‘Eggt___§§‘\k§,E,l‘I§;_§_1§_§YZ ________ __§_;i:§é; _'\“Y\‘l'

S2 _

_g mm mg?“ _g do jg II E

ii”

_‘wMwl_;mW|HQ‘EX>_z___‘mml‘i>\‘_§i‘_]>mm‘X L§mWmmM_§€__£51A_§!;§_§E ,,,,,,,,,ékxg §!I_X_‘_!_5:

_g on 2

i%!i3%§§%i§:€€%;l§%§;E£:5:gvi;;;i:%w@»mmF5Elh§$éfiééwié\‘€b2;?qQ:%m%€%@£%@

gEH3 £0 m: 5

5__

3: O2: aim I

Pw>®_H g

‘‘‘‘‘‘

"‘[\'Lk“vEEE’,! XE;§;_]iz)_i_§§

ww 6% _$v cwpmogl A__ :3(I‘I 7 (__

YJ? (V

___________

E2

Pggqa HGMHQ _gm_amb8x Avmgmogg m_Hwn_‘®m Awmmdgmgsm “__ mggo

A;

ggomg Bmgmmggg gmmggg

H>3 “Mm@_mmH_mww‘O'wm;/xmmmwmw

2

_____________


2 Ag;

mm 6% Mb AU £0 ggmwgg

‘mm‘ 5‘

aw’: yd: £0 Pm igs ii““i

Pgw ‘I’‘ wjnkmz Imp“ Cgpg OI mg mm _g

6

M_ Ev‘ Si 2’‘

“_i‘w.®‘O‘ K ‘;‘

2“ III

22L‘I M mgaa

_

N S 2hQI m_ ‘I K

@g_mQ_n_H®%

‘\

‘lg‘Q ‘“‘‘Y1‘ ‘ill;

1“

Hm‘

‘H‘

om: II‘1 £0

\“Um_u_m_m%_Hmm \ ‘

2

“:60 £6 WI Ugggg K

‘am? 2“ Ow?‘

1l‘“m~%‘ MW _m‘“WJ gmoowéo i ‘ 5

2

|_ S Mm Owt‘ h‘ Ev :3 _$O dwpmwwm

2

Qw _“Hi £0 U“Rm? I‘ HEPMUUHHEH '_

6“ :2 3

mm 60 ‘§§_‘ II

dgmggg

‘Eli _“i opmmwm ML m_ “Hi ‘QB? N_ Wm $6 _$O ‘E ‘ ‘ ‘k‘‘

woxmmw§>wmgO&

ah SJ O02 RU Hm ‘ _ nKGh ‘MO m“

2

2“ lg 3 gdoOS?I'

mggmgwm

9_m_‘ H®®H<“‘ _%‘Hgw‘WO‘¥ Nu “__®u_§‘%

‘ m_‘Mm$H‘&g‘m‘ MWHH_M‘m\ndE%

~Umv:Pm®‘H=H“m‘%Q“‘W__H%‘Wm“

@UgODpm®m _WgBm¢Hgm> QPMMWHHUHH

‘HHS

S2

mN__g 3% gag II

3‘|i'.£

5


26

E1‘ si at den vanligste tunformen pé Q et sékalt "lost firkanttun" (se E. 7), hvor husene ligger grup-

Generelt kan

man

V

i

pert rund tunet

en épen

firkant. Firkanttunet

er ogs vanlig

pé de fleste havenskioldplassene, noen steder med tendens mot "firkanten" en eller to sider é bygge in rekker. eller

i

i

mangler.

forskjellige bygningene i forhold til hveranére varierer, fordi den er tilpasset beliggenheten cg omgivelsene. Halt like er ingen av disse tunene, men sett pé avstand kan mange av dam virke nesten identiske. Eugene er omtrent like

Plasseringen av

de

skape

takvinkler - o~ det enhetlige inntrykket.

samme

type véningshus

heie ./7 I

med samme

E;

gjzr vel

til

é den reds malin 5 en bidrar Def at sé mange av plassene har ogsé

sitt.

mye. Gamlestuene kan illustrere 1 hvor gammel bosetningen er, og alle véningshusene med forteller om stabile forhold ferst pi 1900—tal1€T. Ser man pé de andre husene pé tunet, kan de cgsé fortelle mye om livet pé plassen. Uihusbygningene med léve, fjes, stall og av og om hvordan folk har livnart seg her grisehus foriexler

pi tunet

Husene

ken

fortelle

til

sitt

skogen.

i

skogen, cg slik Skogeieren trengte bofaste skogsarbeidere inne oppsto plassene. De kan regnes som en slage bedriftsbeliger, bygget cg vedlik¢ho1dt av skogeieren. Eusmannen, eller forpakteren 3 ha 2 heater pi kalles i dag, hadde plikt som opps; V 1 " + + opp 4 de flesye s¢eder kunne de¢+ vwre skogspmassene. Joan este andre steder. I deb siste tilfellet niteller med skogen nér te de léne heat sesongen. Hesten var nzdvendig

til

1

i

til

1

til

i

fr. Son regal .wl1e kjzres frem, cg den irengie kjzpte is hestefret, og brukte det e kunne haste pi ylassen kyrne. De% varlige var vel Q ha 4 kyr, men det kunve variere fra 2 8. alt etter brukets stzrrelse. Til ku og sau (or de hadde) tok de lauv og sic myrgras, Dette ga et gait tilskud, nen det tok tid Q f def i hus. tzmmeret

til

til


Lzvenskiolds—

Blasser.

Storflétan

Krokskogen.

Kamphaug

i

Nordmarka.

Sammenbygde

hus

loa

pi

i

ut-

V. Hakk-

Nordmarka


27

bar fzrst fétt vei og strum L de senere érene, det finnee fremdeles bebodde bruk L Lzvenskiolds skog som er veilcse eller mangler strum. Som en fzlge av dette var det nacvendig for familiene pi plassene 5 vare selvforsynt med mat en viss grad. Skogsplassene Nordmarka cg pé Krokskogen ligger gjennomsnittlig ca. 400 m.c.h., cg det er begrenset hva man kan dyrke. Men poteter cg fr noen kyr kunne man klare, det gjaldt bare é fé tiden 5 strekke Det fulgte 30 arbei&splikt med plassen husmannen hadde fcrst cg fremst skogsarbeidet é tenke Mange av plassene

til

i

til

til

til.

pé.

gérdsarbeidet felt pé kcna, som ikke hadde arbeidsplikt for skogeieren. Slik Kan man si at arbeidet med jorden pé plassen var en sekundar inntektskilde, det ga ingen inntekt i form av penger. Scm en av de eldste nordmarkingene sa det: "Hogging var leveveien, jorden ingen levevei her inne i skogen". Tankegaugen er en fzlge av at arbeidet i skcgen var pliktarbeid. Ser man pi brukenes starrelse, skulle det vere mulig é leve av jorden pé flere av plassene. Mye av

Mange komme

steder er jordveien tilplantet med gran, men over nyryddet jord (f.eks. pi Stcrflétan).

P5 en Hordmarksplass ken man

man

kan ogsé

finne fzlgende hus:

Véningshus, gamlestue, bryggerhus, hoggerhytte, stabbur, voguskjul, vedskjul, smie, uthus med iive, stall, fjzs cg grisehus (grisehuset kunne ogsé ligge for seg selv), sommerfjzs senere tid en kiosk salg av mineralvann. Det kunne ogsé finnes en skole tilknytning plassen, men det er bare skolen pi Bjzrnholt som er bruk dag. Det er sjelden man finner alle dis— se husene pi plassene; smie er det f.eks. bare Lzrenskcg som har. Men net hat heller ikke vart vanlig med smie pé alle plassene.

i

til

i

i

eldste uthusene er

litt til

laftet.

i

steder har man fornyet uthusene og bygget dem reisverk, men fremdeles finnes noen av de gamle, sammenbygde uthusene med fjzs, live, stall og grisehus i laft, hvor alle husene er bygget sammen en rekke med avtrappende rakhzyder. De

i

Mange

til


pl

t I W _

Hj of

h Si

” ‘ E t e

1‘!“[ :l[F“‘_i:i_W

‘}‘[“““““‘!“‘l!“‘l“lll “_:l:!l;1‘

h

ha

Ir2v __

m _j 35 2 1

r

tu222252 5535 ~€2e"§_/)5

Sb r

_ S

1ti “:L“““ [[ V‘'i‘1‘|" E ‘Xv; ““‘ “‘ '1“;

j aa3

O1 ‘J:

\_

m

3_]I

74|” 3V_V ‘_J___ _ E

t my n)u n

O‘ S 1'V‘ if{$“ '\‘

§lw>|\l\§1\‘,1; 1 >>>>

,n 1

r nHt Idg9 b Va Ba O_

D‘ S6 K __ V

S % S b a u 8 g S_

AnHtnO2gSi ni G A e 1 g n S 6 a d 5 Q O ‘T e

QgnKIu5TUaZQrgd_téla“ K n lnt&9Wa1Sm6Tf5SEeor2HnhVuEZITn1Ztmaé5S T O O

_l O am_ G O _ Q Um l

@ W n “A __ k 3 H 1 tdSbT3€OB1_A _ _ p (V g

Ilri£rIt

1

‘1 m s_ n m‘ g é "Q _E"O e n DA m S aw5Ul e H Iawl 8V M _ B J1V O T € Q a O a A S E E ¢ L _ Z F B’ E K B H Z V JG K M L T S’ O Z _

_1;_

‘_

‘327) V _ _‘ >

1_C U hW,____ ___Y’ Y

_‘

__ L_

P H e,,

3 g

_E

S(

Gs

a5?t 9

5,23 ?_§"Jw9 532 55

._€ 7

VLU‘

l“L:

‘i\‘‘i

11‘ ‘illli 2{‘};1_“: v__ 1! 5!‘ > ;‘“‘L‘{“\ ‘_i_K_‘: 1‘

aa __b 33 & or&

b_e e

1 _1

ND

-V',9]"!lk‘>_]“V‘."‘\“ll‘ll‘

rn6_t_

U € 2 2

1 9

1

h V € 7 2 5 7}) 5 2

t

S

_ _

7Z) 2 5

a_ ‘F S 6

Alg h T }\'\\]‘L‘E“\l 1b|\ "1 ‘X1

d 2

He

9 _ nl

1 5 2

Eh 57) 7 1)

r L f ta E

g ‘T

m

3 b

S

O

0

t

_‘I

O


Romeriksésene.

Gvre

Snellingen.

Nedre Snellingen

Grunnmur pé

Kirkebyvangen

fra

1920.


29

Til

t

né er Lzvenskiolds

plasser behandlet. De mast typiske trekkene skal kort sammenfattes her: Tunene er store, med mange hus samlet en épen firkant. Her finnes hus for de fleste funksjoner pi en gérd. Selv om arbeidet med jorden ikke var hovedsaken pi disse plassene, har det vart en viktig del av hverdagen. Uthusbygningene er en illustrasjon pé dette. Andre typiske trekk er gamlestuene og véningshusene med korsplan.

til

i

-

Forholdene har ikke vart like pé alle husmannsplassene Oslomarka. Arbeidskontraktene kan variere, og nér det gjelder husene pé plassen varierer Ge béde type cg antall. Men innen samme skogeiendom er forholdene ganske like.

i

I det fzlgende

vil

forholdene pé

en

bli

del andre skmgeiendommer

behandlet: Romeriksésene. Det innsamlede materialet herfra er ikke sé start, men pé YoungFearnleys eisndcm §s—Résj@marka finnes noen plasser av lignende karakter som Lzvenskiolds skog. F.eks. har plassen Hakkim v£n— ingshus med korsplan, men ellers str bare deler av uthuset igjen. Hakkim var bruk ca 7950 sow kombinert skogsarbeiderbolig 0g sméhruk. Andre tilsvarende plasser finnes ved zstenden av Ré—

i

til

i

sjzen.

i

Et eksempel pé at skogeieren gjerne ville ha fast bosetning skogen er Kirkebyvangen, som var seter 1918. Young—Fearnley bygde en gird her som var bebodd fra 1920 T922. Ea var det ikke lenger mulig 5 f& folk é bo der, sé husene ble revet.

til

Bare murene

stir

til

igjen

cg kan

fortelle

en

til

historie

i

dag.

Start sett har det vart lite fast bosetning i Romeriksésene, noe son delvis kan forklares ut fra eiendomsforholdene. Store deler bestér av stats— og bygdeallmenninger, og her har bosetningen for det mestc besttt av setre. Et unntak er brukene pi Snellingen, som ligger med fine, gamle hus som en my i allav omrédet

menningen.


50

Qstmarka.

I

Qstmarka skiller forholdene seg ene. Her skal plassene pa Losby, ste delen av Gstmarka belyses.

tydeligere fra Lavenskioldplass—

i Raudsjbygda

og

i

den

vestlig-

Lésbl Bruk.

i

Zstmarka cg omfattLosbyskogen er den stzrste privateiendomen Lzrenskog og deler av Ralingen. De fleser de meste av skogen te av husmannsplassene ligger rundt Menevann, ganske n&r bygda, men tiéligere 15 ncen ogsé ved Elviga (N. 0g S. Skytten) cg en 1a

i

i

Djupdalen

i

Ralingen.

,

i

dag har nesten alle viningshus fra 1860plassene som stér érene. Mange av plassene er eldre, men nye eiendomsforhold cg goat de fleste Losbyplassene fikk nye véningshus de tider fzrte disse érene. Det eldste eksemplet pi véningshus med korsplan hos 186O-érLevenskiold skriver seg fra 1875. Husene som ble bygge ene ved Mznevann er mindre og enklere, som illustrasjonen viserz

De

til

i

i

kmv\mzrs= srv/no

kjzkkzn

::_%_4i1, i

r

NVERE

;

helhet var ogsé enklere enn pé Ebrdmarksplassene. Man finner farre bus, som regal bare véningshus cg uthus (lave cg fjzs Husmennene pi Losby hadde vanligvis ikke hest, cg jordveiene var Tunet

som

fleste

hzner. De matte ofte kjwpe fér den ene kua, tillegg sanket de det de kunne av lauv og drev myrslétt. Ved siden av fr kyrne dyrket de poteter. Stabbur var ikke vanlig pa disse plassene. smé. De

til

hadde 2-5

i

kyr, gris

og

til

i

Lcsbyskogene sum ser er det pé langt nar sé store tun Nordmarka. Plassene 15 narmere bygda, cg arbeidsplikten var ogsi forskjellig. Pa Losby var mye av arbeidsplikten gérdsarbeid pé skogen hale Bruket, cg arbeid pi saga. Ellers var det hogging Sum man

i

vinteren.

i


Qstmarka.

Sotu, en av husmannsplassene pé Losby.

i

Nersaga Raudsjebygda er et ynkelig skue dag.

i

Dammen

bygda

lisk

i

Raudsjz-

ligger idyl-

til

ved

Bzrtervann.


i

pi

Losbyplassene dag, finner man velstelte, rzdmalte véningshus cg umalte uthusbygninger. Jordveien er tilplantet eller gjengrodd, cg flere av plassene brukes bare som feriested dag. Av de 5 plassene ved Mznevann er bare 2 bebodd. Ser man

i

Rauds jebzgda.

i

I

Enebakk mellom Raudsjz cg Bzrtervann stmarka har det en gang ligget en frodig bygd. Her lé Raudsjz gérd (brent Ca. 1950) og plassene Heytomt, Bréten, Qversaga, Mellomsaga, Nersaga cg Dammen Eiendommen har vart pé mange hender. Fra 1907 And. H. Kiar & C0, Fredrikstad, som eide den.

til

I

1955

1965

var det

kjzpte Oslo

her. Etter kommunen overtok, er Hzytomt cg den gamle skolen sum var innredet bolig revet, og Nersaga endret. Eversaga er fraflyttet. Den nye skolen ble nedlagt ca 1950kommune skogen

til

best pi alle plassene i bygda. Det ble drevet mye utslétt i tillegg det som kunne dyrkes pi plassene Lauv tok de ogsé fér, men allikevel var det nadvendig é kjzpe f6r tillegg. Her scm pé de andre skogeiendommene var det skogsarbeidet som var hovedgeskjeften for oppsitterne pé plassene. Det var

vanligvis

2

kyr

cg

til

i

til

i

Det er ikke sé mange gamle hus igjen denne bygda, men véningshusene pi Dammen og Nersaga er temmelig like. Stua pi Dammen er satt opp ca. 1880-90. 51-M,

,

Z

/a

I

k_imkl<u|

L_

msm/<

___Jmmm |

Dammen

I

Nersaga

72/5

u&

.

re,¢/at

Vanligvis var def mange vnger pé plassene. Ifralge informanter 1 bygda var det "kjzkken og stue pé plassa - itte start annet, S5 var det hoggerer og kjzrere som klengte seg innpé, da ble det trangt". Opplysningene gjelder Kimrs rid (fra 1907).


52

I

drives det gérdsbruk bare pi Mellomsaga, ellers er det mesjordveien tilplantet og gjengrodd. Uthusene er forfalne, eller de er revet eller ominnredet. Tunene mi ha v&rt ganske eukle, med uthus og skul. Stabbur finnes ikke. dag te av

Zstmarka vest Den

for

Elvéga.

vestligste delen

ikkestort

av Qstmarka er det

é

si

for

om,

her finnes omtrent ikke plasser igjen. Rundt Lutvann, Nzklevann &ag finner man 5. cg Elvéga 15 det tilsammen ca. 50 plasser, De fleste er revet pi grunn av drikkevannsrestriksjoner, fra irhundreskiftet cg frem ca. 1950. Men selv etter 1960 er det revet to plasser, etter som beboerne dzr eller ilytter. Oslo kammune (tidligere Aker) bar eiet omrédet siden ea. 1900.

i

til

nevnt fremdeles noen ganske fé plasser. Der bor Get eldre mennesker som Kan fortelle om livet slik det artet seg pi denne kanten av Qstmarka, og slik Kan man allikevel komme frem noen smi generaliseringer.

Men

det finnes

som

til

Véningshusene var svart ankle, to rom var det vanlige. Pé Edegérden og Szrli (to av plassene som stir igjen) bar tilbygg og endringer érenes lop forandret den opprinnelige bygningen, men vanligvis var Get bare to ram é begynne med. Det var inngangsdzr pi langveggen, og man kom rett inn kjzkkenet.

i

til

smu

l kjgbkkzn ,

Qstensjzbriten

(lé Pi

i

ved

3

i

sh/:2,

I I

1

Ssrli)

Qdegérden

|

f

§

{

(tilbygg vanlig at alle hadde smie stir pé plassen Hullet (Holst),

denne kanten av Qstmarka var det dag er det bare bevart en. Den

cg er temmelig

,

1

. I

I

forfallen.


% stmarka,

Zdegérden, eneste plassen som

inne

er bevart

i

skogen pé denne kanten av Qstmarka.

Parti fra Sarabféten.

Her 15 plassen

Gullsmeden, ved Elvéga.


53

1

vanlige var

z

holds

é

Disse tunene har i

fra

til

kyr; heat hadde nesten alle, mg sau og gris. De tok lauv som ekstrafér. Noe £6: kjzpte e ogsé, men det meste hzstet de pi plassen. I dag dyrkes noe poteter, ellers er jordveiene tilplemtet med gran. Det

2

4

hatt flare bygninger tidligere,

ikke sé mange som man finner pé plassene Nordmarka. Stabbur var ikke vanlig her saltkjztt hengte de pé léven, eller maten ble lagret pé stalloftet.

i

En oppsummering av

men

opplysningene om forholdene pé Lzvenski0ldplass— ene, Losbyplassene, plassene Raudsjz og vestlig del av Qstmarka

viser

i

fmlgendez

Omréde

Gjennomsn.

h.o.h.

Lzvenskioldz

O0

Losby: Raudsjz:

80

Qstm.

i

V.:

Kjapt Lauv- Antall Hest Viningshus Stabf6rj_ ing kyr antall rom bur

ca. ZOO ca. 180

ei ja,,_i

Lzvenskiolds plasser ligger betraktelig hzyere enn @stmarksplassene. De ligger ogsé mere spredt cg dypere inne skogen enn e andre, og var fzlgelig avhengig av selvforsyning i hayere grad. Viningshusene var stzrre og bedre (det gjelder alle fall vért rhundre), og de holdt flere hester cg kyr. Antallet hester i1lustrerer at tzmmerkjzringen var den viktigste delen av pliktarbeidet.

i

i

til

i

Ingen av stedene har de dyrket nok fér alle dyrene pé plassen, men har vwrt avhengig av det utmarka har kunnet gi tillegg. De kjzpte fr ogsé, sarlig hesten.

til

De

minste véningshusene finner

i

man

i

i

den delen av stmarka

sum

ei-

es av Oslo kommune dag. Eiendommen her har stadig skiftet eier kommunen overtok. Bet virker som om de mer stabile eiendoms-

til

forholdene hos Lzvenskiold cg ved Losby Bruk bar mennene har fétt bedre boliger.

fart

til

at hus-


34

forzvrig.

Oslomarka

i

Plassene lengst nerd

Nerdmarka er ikke underszkt.

i

underszkelse av plassene 0g smébrukene

En

Vestmarka, Barums-

marka cg de delene av Krokskogen som ligger utenfor Lovenskiolds eiendom gir et meget variert bilde, hvor det er vanskelig é skil-

le ut typiske fellestrbkk. Sentraidirigering fra skogeieren er forklaringen pé det enhetlige preget plassene har fétt i de sto-

re skogeiendommene.

i

Piassene den vestlige delen av Oslomarka Kan VEIG selveleroruk, ere husmannsplasser under en gird som er solgt oppsitteren. De ken ogsé vare forpaktningsbruk tilknytning en av e etter forholdene mindre skogeienommene man finner her (f.eks.

til til

i

eller

Astrup

arvinger).

Andresens

Tidligere er det vist at man kan finne gamle hus i skogen. Gam1estuene pi en del av Lovenskiolds plasser kunne vare opp ca. 300 ér gamle. Start sett finner man at vénihgshusene forwvrig skriver seg fra ca. 1860 ca. 1920 i store deler av Nordmarka

til

til

cg stmarka. Plassene cg smébrukene vest for Lzvenskiolds eiendam kan ogsé skrive seg fra start sett samme tidsrom, men her er

det vanskeligere

sikre opplysninger

5

om

dateringen.

Noen eksempler pé véningshus

,

5 + W’

kc»

s

E

k»J

QM‘;

s r we

1.

we

bu igmgi

*

Rognlia ca. #860

1‘

'

4

vanlig firkanttun

1

k

i

'

§¢Me

bu Zqang ‘bu.

J

T

‘F

gml. Lindeberget Vestmarka (breni)

Haugen 1864 Barumsmarka

Krokskngen

Tunplanene er

r km

I

.

\

men

M.

smz

med

forholdsvis

mange

Rolighzlet Vestmarka

bygninger,

sjelden stabbur.

Mange av

plassene

i

dette cmrédet brakes bare

dag, og jordveiene er

ofte plantet

til.

som

feriested

i


55

Lillomarka.

I Lillomarka men

i

er det ikke sé mange plasser

som

fzlge opglysninger skal det vanlige

ha

er bevart

vart toroms

ble

cg husene

flyttet var

ende tomme. Plassene

i

v§n—

Nittedal.

i

plassene Oslomarka under ett, sitter man igjen med et inntrykk av at det er ferd med 5 skje en funksjonsendring. Stadig flere av plassene fraflyttes og gér over é bli feriesteder. Ncen ganske fé av de bebodde plassene her fremdeles husdyr, men for det meste er jordveiene nedlagt. Ser man

I

til

som

dag,

bruk bare kort andre steder da plassene ble stiregel husmannsplasser under gérder

ingshus pé plassene. Flere av plassene her var

tid,

i

i

pi

i

til

utviklingen er ikke oppsitterne herre over selv. Mange steder har de szkt om é fé kjzpe plassene under henvisning best-

Denne

til

i

emmelser jordloven, men de fleste bar fétt avslag. Omleggingen av driftsmetoder skogbruket, ~ bruk av effektive, terrenggiende,

stedet for hast, motorsag i stedet for mks og hindsag, og skogsbilveier og lastebiler i stedet for tzmmerflzting, bar fart at det trenges farre folk i skogsarbeidet. dyre maskiner

)

i

i

til

Nér boligforholdene blir usikre son fzlge av dérligere tilgang pé arbeid, ender deb med at mange flytter ut av skogen. Forsé-

vidt foregér fraflyttingen kjzpe plassen.

frivillig,

men mange

ville blitt

om

oppsitterne i slekt, cg vanligvis bar familiene vart Lzvenskiolds tjeneste i mange generasjoner. Som regel har sznnene overtatt andre plasser enn den faren satt pi, men det finnes plasser hvor samme slekt har sittet i 4—5 generasjoner. Ogsé pi andre eiendommer i Oslomarka finner man slektskap mellom oppsitterne pi de forskje1lige plassene, f.eks. Losby, Raudsjz og Estmarka vest for Elvéga. de kunne

Hos

Lzvenskiold er

i

mange av


36

Kartbilag

i

mélestokk 1:75.000.

Kartet skal illustrere hvordan setre hold

til

hverandre

I tillegg viser

det

i

og

plasser ligger

i

for—

dag.

eller setra

i

i

er bruk sin opprinnelige funksjon, eller om husene né brukes som ferieste Herunder kommer ogsi steder hvor hue er bevart, men ikke bruk lenger. Setre cg plasser hvor alle hus er borte er ogsé tatt med pi oversiktskartet med egne symboler. om

plassen

i

Hensikien bar v&rt 5 vise forholdene i dag, derfor er f,eks. en seter som har gétt over é bli plass avmerket som plass dag. I et par uilfeller ligger det gamle seterhus mar plassenDa er det péfzrt symboler for bide seter cg plass.

til

i

For é vise hvor setringen ha: holdt seg lengst, er symbol for sere som har vwrt bruk lwpet av de siste

i

i

vet 10 §r.


57 i ?

Koier. Stzrhusene pé setra og véningshusene pi husmannsplassen var enkle og smé, men ingen av Gem var sé primitive cg smé som koiene.

Skogsarbeidet Kan deles summarisk

i

zzlgende grupper:

a) hogging utover hasten b) lunning jul c) kjering péske d) tzmmeret lagt pé vannene e) flzting

til til

3

far isen gikk

i

»

x

nqsmannen, senere tid forpakteren, fikk utvist hva ban skulle hogge, og métte selv skaffe hoggerhjelp. Det vanlige var at oppsitt~ eren pi plassen kjzrte tzmmeret selv, med sine egne heater. Det meste av arbeidet foregikk langt fra plassene, slik at det ble nadvendig é bygge spesielle skogshusvmr. Det er forskjellige opplysninger cm hvem som satte dem opp. Det kunne vere skogeieren, eller oppsitteren pi plassen satte dem opp selv de omrédene han fikk utvist av skogeieren.

i

folk slutt for

Béde

og

hest trengte tak over hodet nér skogsarbeidet var

dagen.

eldste typen det finnes opplysning om er gapaskjulet, nermest bare et tak med épen ild foran. I dette tilfellet kunne det hende at hesten ikke hadde annet enn en barstall; det hendte ogsé den mitts sté ute. Disse skogshusverene er det visst ikke bevart syn— Den

lige raster

av.

eldste koietypen en sékalt ljzrkoie, et etiroms laftet hus med ljore i taket, hvor rzken kunne trekke ut. Ildstedet var épent, cg lé midi pi gulvet. Rundt tre av veggene var det sovebrisker. Denne méten é innrede koiene pi har holdt seg lenge Etter hvert ble det épne ildstedez avlzst av en ovn, men ovnen ble satt pi samme stedet. I riktig smé koier kunne det vwre brisk bare pé en vegg, men det vanlige var é ha dem langs tre vegger. Sannsynligvis er

den


58 Da

fikk

koiene

for rzkavtrekx.

ovn, métte de ha en ny form

~

til

i

De

1

gamle hoggerne som var vant ljzrkoie, trivdes ikke koier med ovn ~ det ble for varnt for dam. Fra érhundreskiftet kjennes en koietype med et oppbygg med vindu pé taket. Den kalles tarnkoie, cg ga bedre utluftningsmuligheter. Eksempler pa denne typen finnes dag Oslo kommunes skog vest for Bogstadvannet, G

i

i

i

Hzgésenomrédet.

laftet. De kunne vars bygget sammen, med st frrom imellom, eller stall og koie kunne ligge hver for seg. Den sammenbygde typen hadde sine fordeler nir hasten skulle fres cg snoen lé hey utenfor koieveggen. Slike kcier finStallen

koia var

og

regel

som

i

nes bevart bl.a. ved Spélsdammen cg ved nordenden av Aklangen Nordmarka. Men det finnes ogsé mange eldre koier Oslomarka hvor

stall

Et

mg

i

koie ligger adskilt.

relativt

sent trekk

i

bildet er

flyttbare koiene. De bygges opp igjen pé nytt de

gamle

laftekoiene kunne ogsé has ned og andre steder, men det var tungvlnt. Etter hvert som skogsbilveiene ble vanlige, kunne man gé over flyttbare koier pi hjul. De gamle koiene

til

forfalt

mange

br/5/< §

£2

!

1

ow:

Ll_A_J_j enkleste koietypene

steder,

eller ble

P

E

B

km

koie med utv. matbuer (Krokskogen)

bygd

om

KOIE

til I

hytter. £6k7

'

ROM

'

5ALL

‘i‘——% sammenbygd

koie (Nordmarka)

A

\


=

," w

Noen av de viktigste flztningsvassdragene

W

“-'?_’

;

~:-

1».

'_§x~,‘~ .',g~*%7 ‘:" ':

_v =

9*‘-1"»,-‘.

5i}-L-

~

#2:‘-

av

' '* ‘

s;_. rig

r~,-_'€( . X

fl '

' 1

‘1

"

_,;~:*"~

4

,;~~ L‘— ‘lfg /,‘._,.

.

4

-

,.. ‘

;

~»_

A

1

.

_.

~‘i'—— ~_

,_,_ k_‘~‘

*

Y

,

=~

“J " ‘*~,"~

»

L‘

3‘

.1

2.

.2‘

1

1-

.

M'..>‘;,,»,-';}.»§=J;_,, . __, q S Q,

r‘

»’

‘;

_

4, t?%§§‘;‘?y‘" -{=5 $9» "$5 w ‘:§f1*'~' .q.~—T‘~

‘i >7} '

; -~:

¢~

;

La;-_,:, ~ -,3: A‘;

‘:.»._4x

~,

~

-'1';

‘V

<

~ "‘ ~11-

'

1

,_

K

'“'

- -f

~

<~

}I

3

_

-

~

IQ‘-?'

1

1

~'

.

~ .

.—

-'

.

j

1

»

,

/1

,_

_

v

, \

,

~‘

E

’ ‘ '31? \

\-‘

%'*'v;"'A1‘\I"'~,{: 1»,

-:"‘T‘i:.

'\ fin". ~

=»—

\.

i

,_

'

x~;,

11;“,

'

*

_~

.

.

¢

»

“;‘~-if‘1\‘

-='<;Ԥ

W1?/‘~‘*%~li~; »

k

:_ ‘f~~_"_ 1"

ML rM:_

Q1;

_~’éi~\,»fi’;‘~l,»

,

N L_1.,

*

A

~/‘

»

A

>

?V

Y (

¢_;_~

'"f1~“-‘

AL;

*

L

‘"1 '~‘~,'

'

:~,,-» .1»?

£5_‘,;_r"§'=;’,

jv*’§’H:k¥’?“‘ T 1 '

~~ ,J_'»'§

_'

.~?7;»\;1V

~~

_

;,fi*,»“~.§vi,*<<;;,=;;j_—/f~;=

t

,.:?l'

_§..-_._\:~-

1;?»-"1"_;_

_.

'

Iq‘

L

~

,

M 52 ,. I.-

‘ §;»->-TL

Q

'5

V

xN 1:‘__

ii->4—.,.

,>>"»‘¢

J1;

“ff ti :

gt,

1"‘

»

1

\;;~>?.;g,~

;a?%;%:k::&g;+;»g=T 5,1 2-‘.=;=_ ’-3

_,,_

'

~\;A-:~;»;;»~

'

‘ '.J “vT‘:1*>1i".“, ’~ Ii A ~“E 3M

V‘/3:1’;-V

1

3

_=~

»;_;;fg$; $52;

300.000

~;

71‘

~

>

_

7

Q:

="11-

E

Asa Heggelivassdraget Langlivassdraget Vestre Nordmarksvassdraget Qistre Nordmarksvassdragei fbriiske Gjerdingen

Skjelbreia Barter (Raudsjo)

»

LM>_${‘>=_j,.z.\:5?.%,k_.-%F

'

'

371,‘ L, —

zw

> "3

K} erraten i

11

nj <

3.

i 7:"-“\"' x K J‘, ‘5"_—P¥ T337 _“?1;> 11*“ _ ‘ 1*? ;;;-, ~;-J ’ "=-1»~ ‘ww’." §=@< w»>.*" "*1 » ~ *._ ‘ '5, *5: -~ "‘ ‘ }%"¥>%/~ lif ;\l';.=2 »\\P; ~43 " 2M v;.—=:~ 1* _ ,~ . __.w’ \_ ~~» ;_ >4; ~ <~;~r.~ .¢~: >1 \ my F J I’-. *4? 2 J‘-_\\ * M, 7: , _; y =. \'l~.= * ~.v

V~:""L

Losby

A

4;‘,

~\@.-~i

_

_

‘M ,3 $1531,

is: elva Lemma

12

_

:

;

”";;~_;, "wv }_;__';;;>;>

Y

'7“: 7

~

__

;;,»;~»

10

3

-.

iv

,t;,,V__;:r '|;’ tr ,

A ~<

k

>‘ MES;-E r_‘_‘~_.___v 22¢» '1 V M

M

9

=

;

1%»

w ; § 1‘$¢»..£. \ ‘Q;-> . we ¢ 1 __ Y~~_ 1:;;"~.4<4 ' £5‘ ="_1~'=' J 7 '_ * i',1»¢ 1'1, -*5: 3:‘ 1 ‘ §;..= ’;*;:"‘*;€" : J‘;_.;;: ~ ‘i~ Q ,3; _.1=_‘-"$'__ :55

P‘ .».*é-<5'. +‘

gf ,'f:;~~,»

‘$175

YV‘_

\

-

_(

~ 1 »w—@~1 1% -

-1-1~'j,'.i'

_

4 \:'iJl‘?

-~-<~.:n -I» MP; Q‘:-3;?

‘v

4

~

;§_;\§{*§¢j?‘~<;'~

.=/' '..'- §$'§~.;,;f“ . ' §;%

~

-

A

_-

~;— :‘ 4.; P.“-»:.. .".‘¥~¥ ~ ‘:1/1-" ‘

7

'1;

.==

A-A»

~

-zw

~_

L

Y;,_

‘: =;<":P*:

_

»<x

';i *

~'-,‘1%

;_;M"

~_“‘*»=?»*>”‘

-" __,)_‘ V.

¢~@ ='1'=;

.

. F—-Y“

,7.-I-;-_v*'~

4

_

"

.~,;

.14;

1_

’ J1»

;;%;;~:l_

':»

7'“ >;_‘Y>;L:.., ‘».. .\. ‘TN ' _7 '1; »%~= k.-‘.‘<':<* x If "X

>, ’

~14

'.

'—~ "1-~ ‘_»;_1 '_"_;§;;V?'}-inf

_

*

1

*

,_ 1;; ‘

\.

J;.::.¢¢

¢§;=»

5

d

ii \

3,,

77

,4...

~41‘

-~

>1»

(

!;F'>*-_y_"..;E!;¥

‘ {i*a'—,L}_;_ 1* ._

§g~'

_

V ”‘ *“~"* ~r¢;;.g~,-.¢' 1.;;;.'

;k‘_‘.;1;

~

_

$1; 1».

=1.

V

3'-r,‘.,§~% 1

;.;z.:j; \‘i=§~*__~

>§~1>:>@

_4/‘Iv

.

'

=@

"

*1;

"P

j ~¢;,

¢»%l"'.* 1%,"; *~ei‘§§_~—"‘?I‘\§i€1£‘:‘->*<@m':;'%§;;§.r1*;;»%_" iii“;

T’

»

=

H1»

-':

Osic>ra:'ka:

i

‘->;,;‘f-M“ ;~»r;, .~§fW"':F‘£?Wj _-.-: v. 45* _=a@">L.»,*} *0<\‘»,‘:J,_ @;§L "-‘"7’;

‘1,\}%f»{-- ,t'l‘-1"?~‘='~1§-(1~'<‘»'-':‘~<'”~1§" , 5* = -1

-

"

39

>

;

a;,,;g.,~;'1

Y" “\ ~?*=L~s1~_=;.;‘_‘_-.'.,.


Nordmarka.

Spillfléte

ved

Spélen.

Skévegger

i

Spélselva.

Tzmmerrenne mellom

Svarten og Kringle.


40

i

tningsanlegg,

ll fraktes at av skogen, var vcnnveien eneste skulls muligheten fer bilveiene kom. Kartet pé foregéende side viser noen eksempler pé hvor langt man kunne frakte tzmmeret over vannene cg lg

N

r

tammeret

nedover elvene i

Oslomarka. Sammenlignet med avstandene som ble f.eks. Glomma, virker ikke avstander pi noen mil Nordmarka sé imponerende. Men kjenner man elvene, cg vet hvor mange cg trange fosser cg stryk som finnes pi veien far tzmmeret endelig er ute av skogen, kan man undres over hvordan det egentlig

i

ha: vart mulig

4

i

é

i

gjennomfzre.

La oss sum et eksempel fmlge tzmmeret et stykke pé veien flétan pé Krokskogen.

fra Stor-

lsa var i drift pi 1800~tal1et (se s. 12), ble tmmmeret fra Land frakter opp fra Steinsfjorden til Storflétan for é flztes videre derfra, Frem til 1950-érene ha: det var? flatet tzmmer fra Storflétan og ned Langlivassdraget til Bogstadvan~ Da

kjerraten

net,

men da

i

var tzmmeret hugget

pé Krokskogen.

ble lagt ut pi isen med lense rundt, slik at det 15 innringet nér isen gikk opp. Nér vannene 15 épne, tok flzterne over. De kunne vars arbeid flare méneder fra véren cg utover sommeren. Det pleide é vare 3-4 grimer (lense med temmer inni) i alt i Szor— Twmmeret

i

1

flétan.

Grimene

skulls fraktes over vannet frem

til

dammen

i

est-

enden. Til dette brukte de en spillfléte — store fléter med en vinnebom midt pé.Tzmmergrima ble gjort fast fléten, og sé rod-

spillfléteankeret,

til

var festet fléten med et langt tau. De rodde sé langt tauet rakk, cg slapp ankeret uti. S5 skulle tauet vinnes inn, ankeret opp - cg sé skulle ankeret res ut pi nytt. Slik ble tzmmeret cmsider slept frem dammen. de de

‘I

ut

til

med

som

til

I

dag er det en steindam ved

Storflétan,

det kan ha vwrt dam her fra 1600-tallet. Sannsynligvis var det opprinnelig en temret, steinfylt dam, - eller en jorddam. Disse dammene er det ikke bevart mange av, men ved lav vannstan kan de hli synlige innenfor de nyere dammene. Dette er bl,a, tilfelle ved den tzrrlagte S1oradammen zverst Szrkedalen.

i

men


41

til

dammen, Var deb en mmysommelig prosess é fé tzmmeret frem var det mer arbeid vene, selv om stokkene fikk mer fart ut av damépningen. Det finnes #0 typer damépningerz

i

a) néledam

b) lukedam

Néle

men

er den eldste typen. Her

blir

vannet stengt av

-

_

rette néler, firkantede stokker, som slutter tett sammen. De stér lit? skrétt mot vannet, mot en sékalt slagstokk 1 bunnen. Qverst bar de et hull, slik at de skal vars letters é vippe opp. Nér dam— men skulle épnes, ble nilene vippet opp en for en. Det finnes frem— deles mange nledammer i Cslomarka, sarlig i Nordmarka, men deb er ikke

til

mange som

flzting.

stir

med

néler

i.

Det vanlige var é sette

éem

'

bare

nyere, og hat avlzst néledammen mange steder. Som navnet sier, stevges vannet her med luker. Lukene bestér av kraftige stokker med tverrbor naglet fast, slik at man fér en lem. Disse lemmene heises med et vinnesystem, og kjzres bort pé tralle. I mindre dammer kan lukene fjernes uten tekniske hjelpe— Lukedammene er

midler.

_ opp, er det néledam. Etter som nélene bl elvelzpet med vann. I midten av 1950-irene ble st gravet en kanal mellom Storflétan og Vesleflétan. Tidligere hadde e flatet trerenne herfra, men lenger tilbake mi de ha brukt elven nedover, omtrent som den var. I dag finner man sékalte "skivegger" elvekantene nedover mot Vesleflitan. Skéveggene Kan vare bygget

Ved Sto

i

i

stein eller tre

i

elvekantene, cg hensikten skins temmeret meet mulig, samtidig som det skulls over og ikke bli slengt pé land.

opp av

med dem

var

5

nei-

Fra éamépningene var det som regel bygget "bruer“, en avtrappet sklie narmest, som skulls gjzre turen fra damépningen og ut elven mes? mulig skénsom for tmmmeret. Slike bruer finnes ogsé bygget opp fosser cg stryk nedover e trange elvene. Bruene er laget av tzmmerstokker.

i

i


42

‘ 5

i

nye vann, hvor det blir samlet Fra elven kommer tammeret ut nests dam. Dez var ikke lenser pé ny, og fraktet videre annene kunne man ta vinden spillfléte alle vann; de hjelp, ro tzmzneret nedover, eller dra, det langs lgnd.

i

i

til

»

Men

la

Hauken

metall

oss

til i

i

til

litt

lenger ned Langlivassdraget, fra fzlge tzmmeret Svarten cg Kringla. Her finner man tzmmerrenner av det

Vere bygget ned

i

Kan vmre hays oppbygninger, baxken, Det ble nedlagt mye

eller

arbeid

Zennene ken

i

byggingen

Etterpé blir disse rennene, men ofte var de i crux bare omtalt som ieilgrep; de var dyre cg usikre. Som en informant i Bstmarka uittrykte det: "Rennefl:z>yta Va itte morsom, det var a itte, _ . Trerennene var risikable, men metallrennene var ikke start bedre. Stokkene hadde lett for é sette sag fast, og da Kunne de hoppe over kanten cg skarie folk son: sto langs renna og av de

skulls

passe

pi‘

renneflztingen, cg i flztingen forzvrig, var det nzdvendig 5 slippe pé vann etter hvert som flatingen gikk. Det vannet som ble sluppet pi etter stokkene hadde begynt é gé, kalles bakvann. Bak-

Ved

_

vannet ble samiet opp man pé

alle

,1

Ira

mindre banger cg miter de mulighetene vannet ga

tjern. Slik utnyttet

til

transport.

Sist summer ble det flztet fra Bjornsjzen i Nordmarka 1-~,. “ De._er Oslo kommune som stér 7for iiwtingen dalsvainet. 4-

blitt

v

7

i

_

Det er iiclce mange stokkene som flztes; det er narmest underholdningy cg ikke nzdvendig arbeid. I dag fraktes nesten alt tzmmer ut av skogen pi store lastebiler. Et kort stykke ken det ha konmet vannveien, f.eks. fra Sandvzagen Hakkloa, men sé tas det opp pi bilen og kjzres ut. en gammel

_

til Mari-

til

'e.


45 \

Start sett tok flztingen ID_€I‘

SE

i

Oslomarka

slutt fra

1960-érene.

39).

_.

>

Isielva ble flztet til Lomma ble flzet til 7965.

til til

Heggelivassdraget ble flztet nordaver ca. 1960, (renner). Heggelivassdraget ble flztet sarover ca. 1950. Langlivassdraget ble flatet ca. 1960. Vestre Nordmarksvassdrag er delvis i bruk fremdeles. Zaire ble nedlagt ca. 1960. Qrfiske og Gjerdingen ikke opplysninger. Losby hie flztet ca. 1965. Skjelbreia ikke opplysninger. Bzrtervassdraget ble flztet ca. 7960.

til

\

til

I

dag

forfaller flztningsinnretningene raskt.

i

Da

skévegger og

bruer var bruk, krevde de stadig vedlikehold. Mye av det man ser i behaver ikke vare mer enn ca. 20-50 r gammelt, kanskje bare 10, men det er som regel bygget pé en méte som har gamle tradisjoner, Derfor bar man forsake é bevare en del. De

fleste

ingen.

dammene

vedlikeholdes, foréi

e

brukes

i

vannregu1er—

1


Nordmarka.

Flzting

ved Bjrarnsjzdammen 1973, épen né1edam,og ské.-

vegger

I

i Myrtjernelva.

fraktes tzmmeret vanligvis med biler. dag


44 t

Kzlabenner.

i

nevnt historikken pé side 12, innvirket bergverksdriften pé skogbruket. Mascvnen ved jernverkene slukte kull, cg flere hundre ér brukte man bars trekull her. Naturlig nok finnes de fleste kmlabonnene skogomrédene mar jernverkene 0.1. industri. Kullbrenningen fzrte sterk beskatning pé skogen.

1

Som

i

i

1

til

kzlabonn (kullbunn) er tomt etter en kullmile. Milebrenningen zdela jorden under, fordi den store varmeutviklingen farts at jorden ble forkullet. Etter som blader 0.1. dekker den f0rlat— te milebonnen, rétner de og blir jord. Eiter hvert gror kzlabormerz med gress, men det tar lang tid far det gro noe annet der~ Derfor kan e vars synlige lang tid etter man slutiet é bruke dam.

En o

til

til

til

i

til

jernverk gikk over é bruke steinkull i 1872, men det er ikke vanskelig é finne mengdevis av kmlabonner 100 ér etter i de skogene som harte eiendommen. Sparker man 1 jorden,

Barums

1

I 1

til

litt

spretter det kullbiter frem.

4

Det var forbudt é brenne

1

kull vir

cg summer

pi

grunn av brannfa-

ren, derfor brant e om vinteren. Ofte var det husmenn som ble pélagt é brenne kull. Det var to eller tre som arbeiet sammen, det var kzlabrenneren, meliggeren og en guttunge. Bet hendte at milene tok fyr og brant opp. Det kunne ogsé hende ulykker nér de mitts opp pé mila for é tette den om det tok iyr. Det finnes

flere

banner

som

har navn

etter folk

som

falt i

mila

og omkom.

Det er kjent flest kelabonner fra Vestmarka. I Vestmarka og pé Krokskogen fortsatte brenningen enkelte steder inn dette hundre, og under siste krig ble det satt opp mile Lommedalen fremstilling av kull trekullgeneratorene.

til

til

i

i

ir-


45

I

Berumsmarka

finnes ogsé

mange

kzlabonner, cg

en

del er kjent

et stykke inn i Eordmarka. Ser for en linje Gyrihaugen S. Heggelivann Stuevann - Langlia ~ Sandungene Gjsrdingene ble kullene brent pé stedet. Nordenfor ble tzmmeret flztet Bogstad— cg Maridalsvannet, hvor det ble brent trexull av stokkene. I Lillomarka ble det brent kull bl.a. Kruiverket i Nittedal. I Romeriksésene er det fé opplysninger om kolabonner, det samme gjelder Estmarka. Men utkanten av Zstmarka finnes en rekke stedsnavn som Kan tyde pé tidligere kullbrenning, Kolbotn, o.s.v., sé det kan godt ha vart vanligere enn man har mulighet 5 finne opplysninger om dag. De flesta av kzlabonnene sum er tegnet inn pi kartene mélestokk 1:23.000 bakerst denne ragporten, er tegnet av fra gods orienteringskart fra Asker cg B&rum. Ellers er de fart pé etter opplysninger fra kjentfolk. En del er ogsé registrert sommer forbindelse med fe1tarbei— det. Det kan finnes mange flere kmlabonner synlig Oslomarka —

til

til

i

til

i i

i

i

i

enn

det

som

har kommet

med

i

denne omgang.

i


Veier.

I

midten av det 18. érhundre gikk det

Kristiania

veien veien veien veien

I tillegg .

fire

hovedveier ut

fra

til F0110 over Ekeberg, til Asker over Lysaker bro (Fébro), Trondhjem over Gjellerésen, cg til Hadeland over Bjzrésen (Bergensvei). ta veien til Qyern over Bakésen og Lzren~ _

kan man med skog; den sum senere ble

kalt "Plankeveien".

Kongeveien over Kgokskogen ble bygget pé begynnelsen av 1800tallet, tapte Hadelandsveien noe av sin betydning som Bergensvei. tter Greveveien fra Hammeren Maridalen Hakadal ble anlagt Da

pé omtrent samme

tid,

overtok denne Hadeland, men pi vinterfzre ble Nordmarka brukt fremdeles.

til

nom

til

i

en de

vesentlig del av trafikken gamle ferdselsveiene gjen—

eldste Hadelandsveien gikk over Grefsen

og Arvoll, over Evensetermyra Lilloseter cg Szrskogen, Sinober cg Burés. Stykkevis er denne veien en meget idyllisk turvei dag.

Den

til

i

i

ingen av de gamle veiene Oslomarka kommer opp mot Ankerveien som ble bygget pé Peder Ankers tid - tten av €700—ta1let).Denne veien gér fra B@rums Verk over Possum ved Bogstadvannet Hammeren Maridalen. Ved Hammeren lé stangjernhammeren, hvor jernet fra B&rum ble viderebehandlet. Greveveien Hakadal ble senere bygget som fortsettelse av Ankerveien.

Men

a

til

i

til

Ankerveien ble anlagt som en bred kjzrevei, men i dag er den grodd noe kantene. Den er lagt ualmindelig vakkert terrenget, for det meste gér den skogkanten over dyrket mark. Sarlig partiet fra Stein ssum Barum er vakkert. Herfra er veien delvis edelagt av senere bebyggelse, men fra Vettakollen over Sogns— vann og frem Hammeren er den igjen synlig for det meste.

til i

i

til

til

i

i


47

til til

en fullstendig registrering av de Tiden har ikke strukket gamle veiene i Oslomarka, men foruen Ankerveien skal Kongeveien nér man over Krokskogen ogsé fremheves. Den ligger hzyt cg fzrst ha: kommsc opp bakkene fra Lommedalen eller Sundvollen.

fritt,

Plankeveien, eller Vinterveien. gjennom stmarka kartene etter Reidar Fznnebzs anvisninger‘ Veianleggene ved Sarabréten skriver seg

lei.

E11ers‘

til

er avmerket

fra slutten

av 1800—tal-

i

kjennskap sékalte o_ dsveier utkanten av Oslomarka, en gér over Rzverko . Zillomarka, en over ésen cg en over Grznliésen utkanten av Estmarka. A

i

i

fullstendig registrering

av veiene man kan finne pé skogen skulle ogsé omfatte seterveier cg temmerkjzreveier, men det ha: vmrt umulig 5 né over alt denne omgang. En

i

Graver. 1~ F ~ +,,@' over _ ~~ M 1 HelAer IKKG gruvene ¢ SQELG en fuilsuenclg har den¢ v@r@* mu-1 sikt over. En éel opplysninger er fra skriftlige og muntlige kilder, men bare de Gotthalfske kobbergruvene ved Alunsjzen Lil~ -1750. er beszkt. Her var det gruvedrift fra ca lomarka ;

i

.

i

Bet er nest Romeriksisene man finner rester av gruveyift, Era Grua oppover mot Nyseter blé éet fzrste rekke utvunnet sink, men ogsé en del bly og kobber.

i

Det an&re cg stzrste felte strakte seg fra Résjzen szrover Hakkimheydene, over Zyungen og Gjermenningene. Her var det sarlig jernmalm sum ble utvunnet,men ogsé sink cg kobher. Jernmalmen gikk for det meste Q1 Hakadals Verk. Hester etter denne gruvedriften _ .€S blak ved Engelstadvangen og 8 for Oppegirdskollen. Det gév en gam-

1


1 2

i \

I

-

\ !

'

Parti fra

Ankex-veien mellom Stein og verland

i Barum

E (

4

0

Gruveganger, Gotthalfske kobbergruver 1 Lillomsrka.


48

mel gruvevei

til

fra

Nannestad Hakkim. Bet bar v&rt sporadisk gruvedrift Romeriksésene frem dette érhundre, I utkanten av Nordmarka, ved Sognsvann, finnes raster av drift etter jernmalm. Gruvene vet man om, men e Kan skrive sag

i

til

lite

fra 15-1500-ballet.

Annet. x

Dyregraver. Det finnes spredte onplysninger om dyregraver over hele Oslo‘ marka, men det har vart for tidkrevende 5 przve é oppspore dem. De ken ogsé Vere ' vanskelige 5 finne, fordi de son regal

ligger

i

ulendt terreng.

De kan

v&:e

gjenfylt eller overgroié.

fleste opplysningene dreier seg cm sékalte ulvestuer; det fin~ nes f.eks. ingen sikre opplysninger om dyregraver for elg. Det finnes ingen levende tradisjon om bruken av dyregravene. De

eller

mindre usikre opplysninger om dyregraver er kjent fra Krokskogen, Barumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, (Romeriksésens?) og Zstmerka. Bare en, den som ligger vest for Losby utkanten av Qstmarka, er beszkt summer. De andre er fart pé kartene etter cmtale eller anvisning. Mar

i

i

spesielle jaktinnretninger her det ikke vart mulig 5 fé opp» lysninger om, bortsett fra snarefangst av fugl og bruk;av reveAndre

saks.

Olavskilderz To

"Olavskilder", kilder eller

oppkomme, er kjent fra Krokskogen. ligger i tilknytning den gamle veien over skogen, som Var gammel ridevei fer Xongeveien ble bygget. Det finnes mange kilder av denne typen i Norge som det knytter seg sagn om Hellig Olav til. Ofte ligger kildene vakkert til,Ki1dene pi Krokskogen ligger ved Midtskogtjern §g veé Rethella seter.

Begge

til


49

Finnegraver:

fra finnebosetningens tid, 16-1700-tallet, finnes det del mar eller mindre sikre opplysninger om. Finnes de nar

Gravhauger ogsé en

det traisjon virkelig er raver. Men en Gel av Get man hzrer skel vars raver , kan o sé vare rydningsroyser (stein som er plukket ut av ékrene).

nlasser man vet har vart 1" diet av firmer 1 O fczrl er med éem, kan man regne det som ganske sikkert at det

i

Linneberget Vestmarka skal det ligge tre finnegraver. I detie strzket var det mange finner i sin tid. De siste ektefzdte finn— ene levde her pé midten av 1800—ta1let. Gravene pé Linneberget er ca. 5 m. Lange, opphzyde - cg virker temmelig 0verbevis-

Ved

ende.

skal det vars finnegraver pé den stzrste eya ved Mattisplassen, som var finneplass i sin tid.

Pé Krokskogen sedammen

i

Ved Sandungen Hordmarka skal det ogsé ligge finnegraver, 1ten av et n5 tilgrodd jorde reut vest ¢~‘or elven.

i

Lengst nerd Eordmarka, ver skogkanten ovenfor finner som slo seg ned.

i

Pinnene sto

til

finner

i

utkan‘

Myllatraktene, skal"det finnes finnegraBrattholt. I dette strzket var det mange

5 begynne med

i

Plas~

i

varte ikke lenge fer det ble ene over

i

utenfor kirken her

fart

denne delen av

i

mann

4-

stlandet

over

i dam

skriver

landet, F@rs+e .

seg

J

fra

men

det

list\

1686.

Selv om finnene etter hvert kom kirxebzkene, hendte Get vel at det ble for langt cg tungvint é frakie dude ned n&rmeste xirke~ gérd. Derfor kunne lzsningan b- 5 gravlegge Gem 1 skogen, ikke sé ‘awgt ?ra husene vi nlassen.

til

grgkirkegérder: 35 T800—ta11et var det flare store koleraepidemier i Norge. Mange steder ble de anlagt spesielle kirkegérder for ofrene, og to slike Kg

er kjent

fra

Szrkedalen,


3

1

I

I

é

Ved

Retthellaseter

pé Krokskogen

ligger

en

Olavskilde.

\

?

8"

--.;-.

_,’

"v

1,

~

'1-_¢&1

.1-»?7“~';

,

2

w

sm =,<‘,,

** *

IX

A

~

~ M ~.,.=

; M“‘W>.»~ 1

-1%

,

;~ -'-

<*V

V

€_/';_.

"

'»

»

,‘

~

M ‘*:»,4.

Vestmarka kjenner man

‘til

,;;».--s.>- .. ~

~,-

<._~

.§4~:'~_;"»,~¢<:,-==:;>~~.;~"-

~

Q

I

.

finnegraver ved Lindeberget.

.

";~


50

i

6

i

»

PLASS f¢5+=Qu.a¢ PLASS

.

U

fznesvw MASS

G

SETER

K

1

{gsta

.

O

mid szrzrhus ssrsez

L

xme

E

E

'8

L

rave?‘

be!-qgenhm

§( F1.®Tm~asAm_5aa ,=, DVREGRAV ommh:

Hnnstad

'

l

\

5 Q6

I

pat l

1

Ks

Q

~

_:_é;eF ~

Q Steinbuseter

srudsetar

=1

r/

\ '

oes 5

stbrétan

Katnosa

4

\

kJE1\+

ntnosdammen

Storlzken

9 Fagerhsezer

.

Krok lzken Lenselaken

C)

Steinvollseter E

MXLESTOKK 1:50 000

\

____ sP1K.LE2r/K/m»=osA.

Spélen/Katnosa er et godt referanseomréde, hvor

firmer et tverrsnitt av skogens historie. Navnet pi omrédet skriver seg fra to varm i et relativt uberzrt skogomréde langt inns i C-sloman

maxka. Grensen mellom Krokskogen og Ncrziznarka gér langs Spélen.


51

Her inne E

étt

over

ning.

finner

til

man

i

5

etter setring, her finnes setre son her class for fastboeqde : her har vmrt finnebosetspar

_

>

har vert drevet fletning herfra Msziclalsvannet, 0g fremdeles er det Deb

fortelle

om

flztingen.

nes cpplysninger

vegger

i

om

elven ned

i

til

Sandungen og

mye

bevart her inne

videre som

til kan

Her finnes den eneete spillfléten det finOslomarka. Her er dammer, niledammer og ski-

til Katnosa.

Ved Spélsdammen

i

er det hustufter ,

1

antegelig etter Per Grapes boplass tidligere pé 1900-tellei (*) Gamle, sammenbygde koier finnee ogsé her inne. Det skal ogsé vere ulvegraver ved Nautsundkollen en

finne

som

etter

P51 Spélen,

<

»

levde her inne pé 7600-ballet.

Setre:

Steinbusetra:

Ringeriksseter 1§5O-érene

_ssetra:

med ganske eye has

i

-

(Trzttelsrud, Skzyen).

Ringeriksseter, nedlagt

i

som

seter far

fortsatt bruk sum skogshusvar. og to steller (Vesteren).

Her

bruk

til

1976 1 men

stir

hytte

Steinsvollsetra: (Lorthullsetra), Ringeriksseter. Her var det setring frem omkring siste krig. Husene revet “p.g.a. drikkevannsrestriksjoner" ved Lenglivess~

til

Fegerliseter Finnsrudseter:

draget. Tilplentet. (Ferden, Askersru Den astligste av Ringerikssetrene, bruk ca. 1940. Et stzrhus stir, fjas og lzer er nedrast.

i

til

Fin, épen Yell. (Ouren, V011, Fall). Her . sv~_e e*P t r¢nger_k_“ger ‘ iv fv_em tL_ '7 ca . 1°"O Et nytt ,2 *

et gammelt stwrhus r, et nyere og et nesten nedrast, cg to lzer, den ene nesten nede. (Lzken, Teen, Lo). cg

1

1


52

Finnsrudsetra har en usedvanlig fin beliggenhet, med utsikt over Spélen. Vsllen er bratt, cg ligger scm en star, frodig eng i den mzrke skogen. Her er ikke tilplantet, cg bare fé, store grantrar vokser i utkantene. Plasserz Katnosglassen tilhzrer Lzvenskiold, som eier skogene Spélen/ Katnosaomrédet. Opprinnelig var Get Lunnergérer som setret her (Heier, Lzken, Brattvoll), men setra er det bare vollen igjen av. Katnosa er bebodd, men jordveien er tilplantet. Tuner er ikke belt typisk for en Nordmarksplass, men det er vakkert. Her finnes gamlestue, cg et gammelt stabburg Katnosa bar tilhzrt Nordmarksgudset

i

fra slutten

av

1700-taller.

Qstbrétan er yngre, her ble det fzrst ryddet ca. 7800. Plassen til= hzrer Lzvenskiold, men er utleid som feriested. Tunet ligger usedvanlig vakkert med utéikt over Katnosa cg skoger mils omkrets. Men all jordvei er tilplantet tett innpé husene, sé smart er utsikten en saga blott. Uthusbygningen forfaller.

til,

i

i

Elgstza, nok en tilplantet plass, ligger nerd omrédet. Plassen er ryddet ca. 1780, men fer det hadde gjeterguttene fra Roensetra varmeplass der. I dag er plassen utleid som feriested. Husene lig-

i

ger

szrenden av en hay cg

bratt

Moreneryggen er en severdighet

fra nest siste istid.

seg selv, der den stikker frem terrenget. Tidligere var den szrvendte bakken opp~ dyrket, og man hade en praktfull utsikt herfra over skcgene og vannene omkring. I dag er all jordvei pé Elgstza tilplantet med gran tette, snarrette radar. Sam en felge av dette endres kulturlandskapet, cg helhetsinntrykket av skogsplassen hvor jorddyrkingen var en viktig del av llvsgrunnlaget adelegges. Om noen ér finner man nusene med skogen tett innpé tuner, og da er det lite som kan fortelle om plassens opprinnelige funksjon. som en

i

~

i

morenerygg

~

kolle

i


55 Pé

lnnstad ‘

plassen

fzrst finner son ryddet seg jordvei . Sé lé tid, fer den ble ryddet pé ny. Her er véningshus

var det

QQG

en

»

~

korsplan; tunei viser en ganske typisk Lzvenskioldsplass. I dag stir plassen tom store deler av éret, fordi forpakteren er med

blitt

far

gammel.

Katnosdammen damvokterbolig er bygget av Akerselvens forening 1880-érene, og eies né av Oslo kommune.

i

Brugseier-

Koier:

I

Spélen/Katnosaomrédet finnes det to koier av den sammenbygde typen, med koie og stall under samme tak. Den ene ligger ved Spélséammen, cg er ombygd hytte. Den andre ligger ved Aklang—

til

en.

Flztning: Det

flztes ikke lenger her irme,

men man

firmer

mange

rester

av

flzatningsinnretninger. Spélsdammen er lukedam, mens dammene nedover Spélselva er néledammer. I elvekantene finnes mer eller mindre godt bevarte skévegger, og ellers ligger Get mange lensestokker med forskjellige type: kjettinger pé bredden av elver og vann nedover vassdraget. Pé land, i SQ—enden av Spélen, ligger det en gammel spillfléte. Sam nevnt er dette den eneste sum er

i

i

bevel":

i

Nordmarke

i

dag.

i

korte gjennomgangen av kulturminner Spélen/Katnosa viser, er cmrédet et godt referenseomréde om man vil finne illustresjoner som ken vise et tvezrsnitt av skogens vtnyttelseshistoSom

rie"

denne


i

Setre Spélen/ Katnosa-omrédet.

Fagerlisetra.

Spélssetra.

Finnsrudsetra

xtsikt over

med

Spélen


Eiendomsforholdenes innvirkning_p§

\

'

-ingsgraden.

Lzvens'iold= sko er i dag__________;;_;_§__ 1Omleggingen av skogbruket har fart at en del av oppsitterne ha: investert i utstyr selv (terren nae t£&KEOfET), 05 ma Aa gou tii~ gem. arbeid for é klare avdragene pé maskinene. Dette bidrar ti} at arbeidet kommer pé fé bender. En annen fzlge er at store omréder skog snaues av raskt. Arbeidet skogen Kan "hrukes opp" fortere. Forholdene

'

i

T

t;l

Plassene fraflyttes fori skogeieren trenger farre folk. Som regal vii plassene bli utleid etter en stund, fortrinnsvis folk som kan betale godt. Begrunnelsen er at pengene skal gé vedlikehold av uthusene, som ikke lenger er brvx. Allikevel forfaller uzhusene

mange

til til

i

steder.

Jordveiene tilplantes, fordi det er nest lznnsomt ut fra skogeierens synspunkt. Yngre mennesker som onsker 5 leie plassene med tanke pi é dyrke jorden, blir for det meste avfeiet som romantikere

utleide plassene fér et "Privat, adgang forbudt“-preg. Sk0gsplass~ ens med fast bosetning hadde ofte servering, og ga tidligere overnat~ tingsmuligheter for turfo Dents ga oppsitterne en velkommen ekstra~ inntekt, cg turgjengeren hyggelige steder é ca inn. Fremeles finnes det plasser som driver servering, men de blir stadig farre. De

Fraflytting

av smébruk skjer daglig over hele det er pé ingen mite at spesielt fenomen for skogene run Oslo _ eiendomsforholdene kan av og innvirke pé fraflyttingen, slik at den skjer raskere enn det vart om brukene

til

ville

tilfelle var privateie. I Lzvenskiolds sxoger er det flere eksempler pé at oppsitterne hay sgkz OUTS.‘ kjzpe plassene etter tiligere bestemmelser jordloven, nér de har bodd der over 30 ér. Men som regal " _ " avslag fra Jord' styret i kommunen, med den begrunnelse at jordveien er for liten 5 leve av.

i

i

til


55

I

tilfeller far

oppsitterne gods leievilkér at sin levetid, om de frasier seg reten kjwp. Derfor er svart fa av Lavenskioldplassene i skogen frasolg Ingen blir direkte kaetet ut av plassene. Men etter hvert som oppsitterne blir gamle, fraflytt plassene en etter en. I det store cg hele har forholdene mellom skogeier cg oppsitter vart godt i Lzvenskiolds ekng. Mange oppsittslekt innbyrere er av gammel nordmarksslekt, cg de er som regel tee i dag. des ogsé. En lang tradisjon opplzses nér plassene andre

til

i

g‘1,»+H€.. aa_ vrexie -rem at par tlng ma»

-

ene, mi det

blant annet

Eruk drives

pi

en annen

som

bli tilplantingen

mite,

om man

-H’

~».~ er avhehglg av e1endomsLorhcld-

av

jordveien

vil

vet at gérden

A

S€1V€l6f

videre

i

slekten. En annen ting er forfallet av bygninger som ikke er i bruk lenger, Dette er ikke typisk for Lzvenskiolds piasser, enarere Kan " v ¢ Hen eoIno-dsvis godL vare pa. man si at bygningene her blir gamle sabbur er nylig revet, cg uthus, som er Ell av helheten tunet, forfaller. 35 plasser bare i skogen er mye é nolde ved lgke sé start sett mi forholéene sies 5 vars goée. Men et ville Vere skelig om man prevde é vedlikeholde de bygningene som stér dag. *

1

i

i

i

eiendomsforhcldene som en mulighetene som ligger positiv mulighet é gjennomfere vedlikeholdet, Plassene, sum de ligger dag, er et resultat av eiendomsforholdene, cg de bar beveree son de vidnesbyrdene de er om jevne, gode forhold.

Her

ma man se de

i

til

Pi Losbi Bruk er forholdene pi

i

Levenskiolds skog,

men

alt i

miter tilsvarende forholdene mindre milestokk

mange

pi forholdene i Cslo kommunes skoa, bildet fortoner seg anderledes. Sam det bar Ser man

i

mi man dessverre si at kommet frem omtalen noUstmarka. Det skyldes

i

i svert e bevart en grad drikkevannsrestriksjoner, men uten tvil ha: man revet me: enn dei so: var nzdvendig. En ting er hva som er reve, det er bort 9 og hater fortiden til. Av starre interesse er det 5 se hvordan Oslo av plassene, er det

kommune

behandler e

eiendommene de

ivaretar

i


Tre n0rdmarks—

glasser. ?

Lzrenskog.

Tilplanting

Elgstza.

>

r

Det gror

stbrétan

til pé ogsé.


Etter

kommunen

cvertox skogene ved Raudsjz

i

i

Enebakk midten av — ene, rev de plassen Hzytomt cg den gamle skolen som var innredet bolig. Husene var god stand. P5 plassen Nersaga er deler av véningshuset revet. Etter sigende skulle bygningen

til

i

til

"fares tilbake det opprinnelige", derfor ble gangsn i reisverk revet. I dag stér bare de laftede tzmmerveggene igjen. Viningshuset pé

viser hvordan huset sé at. Det er netropp samspillet mellom laft cg reisverk scm er typisk for disse byg-

ningene.

Dammen

I vestre

del av Qstmarka er det ogsa revet full? beboelige plasser pi Oslo kommunes grunn eiter 1960 (Bjerkelund og Bréten). Begrunnelsen var at det var nzdvendig av hensyn drikkevannet, men dette argumentet er vanskelig 5 godta nér husene bar stétt sé lenge. Da Kan det ikke ha star betydning for drikkevannets kvalitet om plassene fortsatt hadde blitt liggende der de lé.

til

i

Oslo kommunes skog er jordveiene for det meste tilplantei med gran cg andre néletrar, slik at man sjelden finner spor av dyrket mark tilknytning plassene. Ogsé

til

i

Plassene

i

store skogeiendommene er preget av eierens sentral— dirigering, men nér det gjelder forholdene pé selveierbruk, fin» ner man store individuelle variasjoner. Det gjelder ikke bare hustypene, men ogsé eiendomsforholdenes innvirkning pé bevaringsgrad— en. Pi bebodde selveierbruk i disse skogomrédene er sum regal jord— veien épen, men vedlikeholdet av bygningene kan variere sterkt. Husene pé fraflyttede steder forfaller fort. Hvis husene stér tomme i lengre tid, blir de ofte utsatt for innbrudd og harverk, det Kan ends med at eieren river husene for 5 slippe flere problemer med de

dam.

Kartet

i

mélestokk 1:75.000 (bilag) illustrerer forholdet mellom eksisterende cg nedrevne plasser Oslomarka. Pé grunnlag av dette cg det som er nevnt det foregéende, mé konklusjonen bli at eien— domsforholdene har stor innvirkning pé plassenes bevaringsgrad, Her er man avhengig av eierens interesse cg vilje é vedlikeholde bygningene, cg det virker som om begge deler finnes hos Lzvenskiold

i

i

til

og

pi

Losby, mens Oslo kommune neppe kan ha plassene representerer. Nér det gjelder

det vanskelig

de

é

generalisere.

forstéti hvilke verdier

zvrige

eiendommene er


:1

Egyslag

til vernetiltak.

Et av utgangspunktene for denne undersakelsen var skogens verdi som rekreasjonsomréde vurdert pé linje med skogeiernes interes— ser Sam det vel bar gétt frem, finnes det en rekke former for kulturminner disse aktuelle skogomrédene. Man ken ikke se dem lasrevet fra helheten cg sammenhengen, men som en viktig del av kuliurlandskapet. Kulturminnene ken defineres som illustrasjcn— er pé tidligere utnyttelse av naturressursene, eller som nistor»

Y

i

iske kilder.

Mange mennesker

vet kanskje ikke konkret hvorfor det

gir

dem sé

over noen gamle hus pé en idyllisk plett. Heller ikke er det lett é definere hvorfor det er spennende é finne gamle veier, eller en oppbygning for flzting elven. Det er vanskelig é sette mél pé kulturminnenes Verdi ut fra en zkonomisk tankegang, fordi verdiene ligger pi et annet plan cg er av en annen dimensjon. Men 5; kulturminnene her verdi for de fleste er utvil— sent, selv om kunnskapene om kulturminnene kanskje ikke er sé store. Hos noen vekkes nysgjerrigheten i en slik grad at de przver é finne forklaringen pi hvorfor man har disse kulturminnene? men slik kunnskap er ingen forutsetning for at kulturminnene skal ha

mye A komme

i

veréi for

den

enkelte. Imidlertid kan kunnskap

eke

verdien.

ting er A innse at kulurminnene er verdifulle innslag i skogmiljzet. Godtar man dette, stir man straks overfor en rekke problemer. Kulturminnene er sow oftest bygget delvis av organisk ma» teriale, cg dette neébrytes av vmr cg vind. I tillegg kan man opp» leve konflikter mellom kulturverns—, rekreasjons/fri1uf1s~ cg

En

skogeier—iniereseer. Pé grunnlag av dette skal det her gjeres et farsek pé é skissere en Gel forslag vernetiltak.

til

Bet er to fremgangsméter scm ken forsvares, nér bevarigs iltak i verneverdige omréder: 1)

man

skal foreslé

aktiv bevaring

2) passiv bevaring

_


58

disse foreslétte fremgangsmétene utelukker inngrep som péskynder forfallet, eller ytre inngrep som endrer omrédenes karakter Ut fra dette Kan man f.eks. ikke forsvare at gamle bygninger rives, eller at dyrket mark tilknytning plassene plantes med

Begge

til

i

til

skog. Med

aktiv bevaring

kan man

forsté inngrep

sikte

p5 5 ved1ikecg endringer.

ytterligere forfall En slik vernemetode krever stor innsikt, og er sum regel kostbar. Inngrepene bar helst ikke vare av en slik art at man merker dem, de bar ikke sette sitt preg pi lokalitetene i en slik grad at man holde cg verne kulturminnene mot

1

med

zdelegger fzlelsen av avstand

i tid.

passiv bevaringsméte kan ogsé forsvares. Man lar da kulturminnet forfalle fred, utep é foreta inngrep av noen art. Har forfallet kommet sé langt at omfattende inngrep cg restaurering er nzdvendig om kulturminnet fortsatt skal eksistere, kan det forsvares at man lar forfallet gé sin gang. Et naturlig forfall kan ogsé illustrere en nedlagt nwring, men det mé nndvendigvis bare bli over et begrenset tidsrom om kulturminnet bestér av organisk materiale. En

i

I

i

kanskje znske at det var mulig é piby tiltak forbindelse med vern av kulturminner, men ut fra det eksisterende lovverket gjelder dette bare kulturminner som faller inn under fredningsloven (fornminner frem ca 1500), og enkeltbygninger 0.1. som er fredet av Riksantikvaren. Alle fortidsminner er fredet, og faller dessuten utenfor en etnologs studiefelt, sé de vil ikke bli nmrmere omtalt her.

Man kunne

i

til

ikke komme med fur den nye loven om kulturminner er under arbeid er ferdig. Det som fzlger her er derfor for-

Pébud kan man som

slag cg tilrédinger.

aktuelle kulturminnene er fremdeles i bruk, men ofte med en ny funksjon. Spzrsmélet blir da i hvor star grad man bar la denne nye funksjonen sette preg pé kulturminnei. (f.eks. en plass som tidligere var seter, og som né brukes som feriested.) En

1

del av

de


59

Generelt kan som skjemmer

si at man ikke bar foreta inngrep eller endringer eller zdelegger helhetsbildet. Dette gjelder for alle

man

typer kulturminner, cg omfattef ikke bare selve kulturminnet,

men

ogsé de narmeste omgivelsene.

I

)

i

Dzrket mark/beitemark forbindelse med setre og plasser mé ikke plantes med skog. Men ansker man é bevare en V011 eller eng, er ikke problemet last om jorden ligger brakk. Enkelte steder kan man finne store, épne voller med spredte, store grantrwr pé. Disse vollene kan vars nedlagt for over 50 ér siden. Andre steder overtar kratt og lauvskog temmelig raskt. Hvor fort dette skjer er vel avhengig av mange ting, jordbunnsforhold og fuktighet etc. Som regel er man nadt é gripe inn pé forskjellig vis for é holde den dyrkede marken épen. Her skal nevnes noen tiltak som ken vise seg é vare anvendbare:

til

til

.

i ; 1

i I

I

a) bruk av beitedyr, f.eks sau b) slétt, frutnyttelse c) rydde hurt lauvkratt med jevne mellomrom

1

>

gjelder det siste punktet, kan man vente at de enkelte kommunene kan utfzre arbeidet i sine kommuneskoger. I fcrbindelse med privateide skogeiendommer kan man przve é henvende seg Skiforeningen (som muligens kan utfzre arbeidet i forbindelse med lzyperydding), eller speiderorganisasjcner; historielag i tilgren— sende bygder, idrettslag og andre mulige frivillige. Nér det

til

4

3

I >

Blgginger (hus pé plasser og setre, skogskoier etc.) krever som regel mer kostbare cg kumpliserte bevaringstiltak. I lengden vil hus som stér ubrukte forfalle, derfor er det viktigste at bygningene brukes. Kan de ikke lenger brukes sin opprinnelige funksjon, fordi neringen er nedlagt eller av andre grunner, er det bedre at e fér et nytt anvendelsesomréde enn at de ikke benyttes det hele tatt. Men en hovedregel er at man mé vare svert forsiktig med inngrep som endrer bygningenes eksterizr.

i

i

Serlig er det viktig at materialbruken ved reparasjoner eller eventuelle endringer harmonerer med det opprinnelige. Halingsbruken


60

(fargevalget) virkningen.

%

3

ogsé Vere gjennomtenkt, og

ta hensyn

til helhets-

Nér det gjelder plassene, ville det Vere mest mnskelig om de ble brukt av folk som var interessert é dyrke jorden. Pé denne métsamspillet med omen ville man fé illustrert husenes funksjcn givelsene pé en helt annen mite enn om man bare gikk inn for é bevare husene. Det er ellers ingen vanskelighet é finne interesserte leietagere for koier, hytter, seterhus cg plasser Oslomarka.

i

i

i

6

Til sist

skal det presiseres at plassene er bygningskomplekser, hvor alle hus er viktige deler av helheten. Fjerner man et stabbur eller en uthusnygning, zdelegger man mer enn en enkelt bygning.

l |

Verneverdige veier og

veifér

Kan ogsé

utsettes for mdeleggelser.

nye skogsbilveier eller anlegg av annen art ensamme traseen. Dette ten krysser de gamle veiene, eller legges bur ikke forekomme. Her er det vanskelig A foreslé andre "Vernealle tiltak" enn opplysninger form av beskrivelser cg kart nadvendige instanser. I fzrste rekke gjelder det vel kommuner cg

Det

1

skjer cite at

i

til

i

sturre skogeiere. Veier

med

slike verneklausuler bar selvsagt og-

sé spares for lyslzypeanlegg og andre skjemmende inngrep. Det finBarum nes planer om A anlegge lyslzype langs deler av Ankerveien

i

kommune, nae som harmonerer

dérlig

med

i

dette fine klturminnet,

hvor gamle lauvtrestyvinger vokser veikantene som over eldre tiders férutnyttelse (se foto s. 47 a.)

illustrasjoner

Flztniggsanlegg kan det bli aktuelt A vedlikeholde "kunstig" et elvene vil ellers snart forsvinpar steder. Disse oppbygninggne ne totglt, fordi de er bygget av trematerialer og er sterkt utsatt for vate. Noen fé eksempler ville det v&re fint om man kunne bevare, Nordmarka hvor Oslo kommune de omrédene gjerne i tilknytning 3 nzye seg fremdeles flater. For det meste blir man ellers nndt dette tilfellet. med en passiv bevaringsméte

i

Q

til

i

i

3

6

til


61

De

enkelte omrédene -

Hva

bar bevares?

i

Listene sum her fzlger over bevaringsverdige kulturminner i Oslomarka har sine begrensninger. Som det gér frem av kartet pé s. 8, har det ikke vert mulig é né over hele omrédet lzpet av den tiden som her stétt rédighet. En del av kulturminnene foreslés som verneverdige pé grunnlag av intervjuer og 1itteraturgjennom— géelse, men de fleste vurderingene grunner seg allikevel pé selv— syn. Listen er bare fullstendig for de stedene sum er beszkt.

i

til

Utvalget er forevatt ut fra vurderinger pé grnnnlag av de bevar— ingskriteriene som ble skissert i kapittel 8 (s. 14); nemlig kul— turminnenes antall forhold helheten, deres type eller £332, deres funksjon, deres alder, - og betydningen de har som ledd i helheten kulturlandskaget.

%

1

_L

i

til

K

.

1 k

i

k

Antall:

fleste Lsvenskioldsplassene er tatt bevaringsverdige plasser, fordi de illustrerer gelsen i skogen under en tidligere driftsform. et de har gjar dem ikke mindre interessante om De

I

med

pi listen over

omfanget av bebygDet enhetlige pregman

ser

dem

samlet.

V—lige del av Qstmarka (Oslo kommune) er de £5 bevarte plassene fremhevet, nettopp fordi det er sé fé igjen. Form[t1ge: Antall og type henger noye sammen, fordi man forst finner "typiske" trekk ved kulturminnene etter 3 ha underszkt et visst antall. Formen en bygning bar fétt, typen den representerer, er

séledes brukt som bevaringskriterium pé de Lavenskioldsplassene som har gamlestue eller véningshus med korsplan. Alder: Verdien av kulturminnet er ogsé vurdert forhold dets

alder,

f.

i

til

f

fleste umiddelbart gé med pé at en bygning er 2-500 er gammel bar bevares, om den ellers er av interesse. Funksjon: Kulturminnene er her vurdert ut fra hvilken grad de illustrerer tidligere utnyttelse av skogen. Bide nér det gjelder funksjon cg alder, kommer det historiske aspektet med i bildet. Ku1turlandskaQet:Er de narmeste omgivelsene omkring kulturminnet relativt uberzrt av nyere inngrep (tilplanting, nyere bygninger som harmonerer dérlig med de gamle, etc), vil kulturminnets verdi "k@- Et godt bevart helhetsbilde har meget stzrré Verdi enn lukeliteer hvor kulturminnet er "isolert". eks kan de

som

i

i


62

Tallene porten.

i

parentes refererer seg

Lokaliteter market

med

til kartbladene bakerst i

stjerne, *, er beszkt

i

rap-

1973.

VESTMARKA

Setre:

Granland*

Hornivollen* Moldkastet (bus) Oppsalsetra (nus) Stovivollen* (hus) Tveitsetra (hus)

Plasser: Erétan*(hus) Burés* Godtla.nd* Gupu* (hus)

(80) (80) (84) (88) (80) (85) (67) (80) (so) (86) (86)

Haugsvollen* Lindeberget* (hus,finnegr.)(79) Roligholet* (hus) (80) Rustad (hus) (68) Solli (hus, finnegrav?) (89) Ullbrétan* (hus) (80) '

Finnegraver ved Lindeberget

(79)

Skal man trekke frem et kulturminne sum er typisk for Vestmarka, mé det bli kelabonnene. I denne rapporten er det tegnet inn ca. 150 stykker, for det meste pa grunnlag av orienteringskartene som finnes over det meste av Vestmarka, men det finnes nok mange fler 9Det er vanskelig A trekke frem noen enkelte som spesielt bevar— ingsverdige, men man bur unngé é udelegge dem ved eventuell veibygging e.1.


65

.

KROKSKOGEN

Setre:

Avtjerna Bzlgenseter

'

By-flakseter Finne-flakseter*

Fjellseter Gagnumseter* (ikke seterhus)

Honerudseter Hukenseter (Gyrihaugseter)

Ingeborgseter* Knappn&ring*

Kneikaseter* Myrseter* Nesseter Nordseter

Purvollen* Retthe11aseter* (Olavskilde) Spélseter* Steinbuseter Steinlausseter*, zvre og nedre Stubdalseter* Steinvo1lsetra* (ikke hus) Szrsetra* Torgesetra Hglaseter Vakerseter* Vensésseter*

Qskjevallseter Zsterdamseter Qyersetra

(58) (13) (44) (56) (46) (34) (73) (33) (25) (68) (57) (46) (56) (45) (25) (45) (15) (24) (57) (25) (25) (57) (45) (14) (35) (60) (46) (14) (58)

'

,

Setringen bar holdt seg lenge pé Krokskogen, og man finner fz1ge— lig mange fine setervoller her. Det er vanskelig é fremheve noen ganske fé spesielt, men Retthellaseter stér likevel en sarstil— ling. Andre fine setre er By-f1ak- cg Finneflakseter, Ingeborgseter, Knappnmring, Kneika, Stubdalseter, Sorsetra, Torgeseter,

i

Vensésseter og Gskjevallseter.


64

Plasser:

Benteplassen* Brulekkene* Dammersplass

Finnstad Heggelia* Hzymyr*

Jordbarhaugen* Kampen*

Kampeseter* sandre Kjaglia*

Kje1sés*

Kleivstua* Langebru* zvre Lyse* Lzkenmyra*

Mattisplassen (nyere hus)

1

Midtskogen* Monsebréten*

Niskinn*,

2

plasser,

Tm/hus

Ospeskog* 9

Rogn1ia* Skogen* S10ra*

Storfl§tan* Stubda1*

(58) (45) (58) (15) (54) (57) (59) (59) (47) (68) (49) (45) (58) (61) (67) (46) (55) (46) (67) (60) (68) (67) (50) (24) (25)

) a

Alle disse %

anleggene er av interesse, men noen fé skal likevel trekkes frem som spesielt fine: Brulzkkene, Finnstad, Heggelia, szndre Kjaglia, mvre Lyse, Midtskogen, Monsebréten, Rognlia,

Slora cg Storflétan. i

Koier:

nedre Fja1hytta*

zvre/nedre Gréseterhytta* Helveteshytta* 3 E

2

koier, Hzgésen* koier Lysedammene

S1oradammen*

Hungerholtkoia. V/Retthel1tjern* Tavledalen koie, Nordkleiva* I 1

I

Soterudhytta*

(48) (48) (59) (61) (49) (61) (4-5)

(45) (58)


65

Flztniggsanleggz

til

Kjerraten fra Asa Damtjern (23) Tollern (kjerrath;u1hus)* (24) Dam/skévegger SB-enden Storflétan(24) Tzmmerrenne

(jern),

‘Svarten* Renne fra Svarten S1oradammen*

Oppmuring

Slora*

i

Hauken mot

(55) (56) (61)

til Kringla*

Heggelielva

V

for '

(60)

Olavskilder: ved Midtskogtjern ved Retthe1laseter*

(57) (45)

Finnegraver: er det visstnok v/Mattisplassen

(46)

Veier:

Kongeveien over Krokskogen* (45),(57),(58),(68),(69). "Gamleveien" cg "Gamle ridevei" (69)

Krokskogen er et

stort

omréde, med en mengde ting av ku1tur— historisk interesse. For é fé en smule orden pé det store materialet, skal det her trekkes frem noen grovt avgrensede omréder:

i

Kjaglidalen (68) med Rognlia cg Knappnaring. Et fint og variert omréde, vakker natur cg fint kulturlandskap (mye er né ti1p1antet). Spor av fast bosetning, setring, flzting og kullbrenning. i

V-enden av Damtjern (25) og Storflétan(24). Her er plasser, setre, og rester av imponerende flztningsinnretninger.

RetthellaseterlRetthelltjern (45) bonn og koier med stall.

med

Olavskilde, setervoll,

kula—

Kongeveien. Langs denne gamle ferdselsveien ligger mange fine plasser og setre. Fin steinbru ved Langebru, Olavskilde v/Midtskogen, finnesagn og historier fra Karl 12? tid.

I

x

x 1


66

BERUMSMARKA

Plasser:

v

t

Haugen* Me1lom*

(70)

Muren* Nygard*

(70) (71) (71) (71)

(7

Satra* Vegmyr*

1

)

Faruten disse plassene skal her trekkes frem noen fine gérdsanlegg utkanten av skogen, men ner fcrbindelse med turom-

i

rédene cg gamle

Eine* (Gamleveien) Grinda* (Gamleveien) Haga* (Ankerveien) Stein* (Ankerveien) Plassene langs Ankerveien Stein Qverlandf Kolsés[D&liomrédet: Dalbo* Skotta* (nederste)

1

i

1

1

veier:

til

fra (82) (85)

i

Ankerveien* Gamleveien Gamle

I

1

(69) (70) (71) (82)

Det sistnevnte omrédet, kulturlandskapet rundt Delivannet og under Kolsés, er enestéende — et rolig, usedvanlig vakkert cg fredelig landskap, et fint kulturlandskapsbilde med rike synsinntrykk alle retninger, nesten uten skjemmende inngrep.

Veier:

1

i

ridevei*

(70),(71),(72),(82),(8§). (69),(70). (69),(7O),(71).

ellers sarlig trekke frem Ankerveien et spesielt verneverdig kulturminne. Partiet fra Stein Barumsmarka mé man

til

1 1

Fos¢

Bogstadvannet bur fredes. Den delen av veien som gér over Oslo kommunes grunn er fredet, og det ville vare naturlig A frede denne forholdsvis uberagte delen som gér gjennom Berum. sum ved

1

I

som

Kolerakirkegérder

i

Sarkedalen

(62),(71).


67

NORDMARKA

Setre:

Bislingen Béhusseter* (ikke hus)

Fager1iseter* Finnerudseter Finnsrudseter* Holoseter Katnosseter* (ikke hus) Nyseter*

(

9)

(17) (26) ( 6)

Roenseter

(25) (15) (16) (18) (16)

Sinnersetra

( 7)

Skjennumsetra* Sognsetra

( 7)

Syljuseter Llsjzseter

I

<v> <s>

~

( 8)

Béhussetra er en star, fin (ikke tilplantet) voll, Fagerliseter cg Finnsrudseter er vakre seteranlegg som er narmere omtalt kapitlet om Spélen/Katnosa. Andre fine voller som serlig skal fremheves erHoloseter, Nyseter, Roensetra cg Skjennumseter.

i

Plasser:

Bjzrnholt* Blankvannsbréten* Bonna*

Brétan* (Mago-) Elgstza* Finnerud*

Fortjernsbréten* Fredrikstad* Fy11ingen* Gjerdingen' Géslungen* V. Hakkloa* Kalven* Kamphaug*

Katnosa* Katnosdammen*

Kr0ksund*

(51) (51) (37) (29) (16) (50) (38) (55) (57) ( 8) (52

)

(58) (27) (64) (16) (26 ) (Z9)

'

1

1

0

f I

I

} 1 1

1

Y

1


f

6a

Lang1ia* (ikke hus) Laskerud*

S1aktern*

(56) (53) (52) (65) (55) (29) (27) (64) (63)

Svartorseter*

(62 )

Trehurningen*

(59) (52) (65) (40) (16)

Liggern* Lzrenseter* Lorenskog* Mago*

Sandungen*

i

Skjarsjzdammen*

?

Tzmte*

Ullevé1seter* Qrfiske* stbrétan* i z

\\

\

Alle disse plassene er bevaringsverdige, men det skal allikevel setter et ekstra kryss ved fzlgendez Blankvannsbréten, Brétan Elgstza, Fredrikstad, Fortjernsbréten, Gjerdingen, V. Hakkloa, Kamphaug, Katnosa, Liggern, Lorenseter, Lzrenskog, Mago, Slaktern, Svartorseter, Tzmte og Zstbrétan. (Mago—),

4

\

Koier:

Aklangen

(15) (17) (50) (25)

AImedalshytta*

Sakrishytta* i

Spélen*

x

Flutningsanlegg: Spélen/Katnosa* Helgern/Maridalsvann,

sarlig fra lrtjern

til

Géslgggen

(52)

Skarselva

(S2)

Flatningsanlegget a

(eget kart s. 50)

i Myrtjernselva bar vedlikeholdes,

eksempel brukes som

og kan

illustrasjonsomréde for skoleklasser.

for

Gruver -

Sognsgruvene

(75),(74).

Veier:

Ankerveien*

(64),(72),(73)§(74)

é

1


69

LILLOMARKA

Plasser:

Burés K01abonn*

(ikke hus) Lilloseter* (ikke hue) Nordskogen* (ikke hus) Sinober Sorskogen*

(53) (65) (65) (65) (65) (65)

Swrskogen er at vakkert beliggende, hyggelig gérdsanlegg, og ikke langt unna ligger tuftene etter Nordskogen og Kelabonn. Den gamle Hadelandsveien gér gjennom omrédet, som peker seg ut som en sarlig fin del av Lillomarka.

Gruver:

Gotthalfske kobbergruver*

Veier:

Hadelandsveien

(*)

K

(76)

(53),(75),(76).

1

1

I

i


ROMRIKSASENE 1

1 4

Setre:

Askvangen

Bjertnesvangen (hus) Busterudvangen Erpestadvangen Esetvangen

1

1

Grasékervangen Haugsvangen

1

1

Henivangen

Hzyfjellsvangen Kringlervangen (hus) Morstadvcllen (hus)

1

I

Szrsetervangen Dlcrivangen (hus) as tbyirangen

Arstadvangen (hus)

(55) (11) (55)

(51),(32) (51) (51) (22) (43) (42) (12) (10) (22) (

4)

(51) (51)

Sarlig skal Kringlervangen fremheves, Henivangen er varingsverdig. Plasser:

Hakkim*

Kirkabyvangen* (ikkke hus) Melbyseter

Pipern* Résjaen

Sne1lingen*, avre/nedre Tjerns1ivangen* (ikke bus)

1

Spesielt

Koier:

Gruvedrlftz

1

1 1

ogsé be-

(21) (30) (12) (10) (11) (

3)

(51)

zvre cg nedre Snellingen fremheves (foto s. 29a)

Koie/stall v/Szlvtjern*

( 2)

Lauvtangen*

(20)

ra Hakkim over Engelstadvangen (21),(22),(1Z)-

Gruvevei


71 1

QSTMARKA %

Griniseter

Setre:

(97) (101) (96) (92) (92)

Narvestadseter Nesseter Kmotseter Arnesseter

g

1

1

1

fleste av disse setrene er tilplantet med gran, ellers er de fleste setervollene i Qstmarka tilgrodd. rnesseter skal vare

De

den best bevarte

i Ralingen.

Bjzrndalen*

Plasser:

(hus)

Bremsrud% zvre

Byseter*

(hus)

Dalbakk Dammen*

Finn1and* Garterud*

(hus) (bus) (hus)

Gul1smeden*

Holet*

(hus)

Kattisa* Lutdalen Nersaga* Sagenga* Sandbakken*

(hus) (hus) (hus)

Sarabrétenf

Skjelbreia*

(hus)

Skogsbréten*

Skytten* s. Skytten

N.

Sotu*

S0rli*

(hus) (hus) (hus) (hus)

N. Tangen* S. Tangen* Vangen* (Ranumseter) (hus) @degérden* (hus)

(91) (95) (102) (9§) (103) (95) (95) (94) (95) (95) (93) (103) (95) (98) (95) (99) (94) (94) (98) (95) (95) (95) (95) (99) (95)

§

i 4

\ Y

Sarlig fremheves Bjarndalen, Szrli, Holet, Dammen.

All

Bdegérden, Sotu og bebyggelse rundt Monevann (95) og Raudsjzbygda (103).

i


if

Tappenberg

(

100)

Flztningsanlegg:

Tangen , Losby , renne

(95)

Dlregravz

I

(95)

Veie“:

Plankeveien

Lo sbyskogen*

(95),(94),(98),(99),(105)>(1o4) Veislyng ved Sa;rabréten*

(95).


73

En

litteraturen

del av den

er benyttet:

som

Oslomarka I-111, 1952.

H.0. Ohristophersen: "

"

:

stier

Pé gamle

i

Eventyr

cg nye

veier,

1956.

dagslys, 1962.

Gunnar Raabe: Nordmarka cg Krokskogen, 1947. P.

Blix: Bidrag

til

Osloskogenes

O.Chr. Bjarnstad: Kjerraten

Kr. wstberg: Finnskogene

i

i

i

Oslo 1939.

Ksa, 1944.

Norge,

Norsk geografisk

Til fats

historie,

tidsskrift,

1952-35.

Oslomarka, 1967.

0ve,L. Lange: Nordmarka cg Normarksgodsets

historie,

Knut A. Nilseni Nordmarksboka, 1972.

Reidar Holtvedt: Fra dengang det var bjznn, 1945. Norsk Skogbruksmuseums érbuker.

Akerselvens Brugseierforening 1867-1917. v/Hans Bull. DNT's érbuker.

St. Hallvard.

1966.


q

Lav‘ _I

~_:_;_“___ w_V___L%_‘_€_ >_“_~

_

“sf 5 A

_;_‘“W§ f_H?g_ _

i1‘_>__‘z

Q Q

_~‘,_”_; ___ _,‘_W»‘<_T> \_‘:_\ __ I

‘J_ _

W+____W____£_H_\__DmW‘_’A*

,E N‘; _rV m ”__4_ ‘W A >

my

_d‘_/_ _V_ T:_ ;__‘_ _

“M5 vi 7 M

§Jj‘_‘M‘ >_ ‘

in’ 3: ‘:1 _; W ‘I35; _

I

;___> _bIV]_“W_; ___t__ ‘

QM‘

wq; gMg __P , ZA

______§‘___,¢V

Q Yf

k~_w__§_ __h¥ ___‘_ >A _‘

H: __

,_ W

_%___$m_%__ T__;_?__:__‘ __§‘__%m_VV,7 V_

: Q; ~_ ix

;\k‘7;ii_

_’__ V‘! AF V” Y_v_‘,_ >_ __ _V\

A

:_____r_$ _ Ht_

_‘__F_'_‘q_>"___w\wT~r__

1'? _Q? ’__‘ ”'“JV __ (‘M _,l

if

___vM_ ___i_“___AH Q LnH%_(_%A_(3E__I}_ &_>J&_7‘%_W

‘_____\ _.___n‘ 7 7_|

:

_ fl

gm 7*5

h§___J__% A1 _“ Y?’ £7‘ _’ 5__

5 _‘ "_ ff

_‘ G _ U ’‘’‘D 1‘ M 1: F F Ea_’Ti A: M_*_ _:&,3 *“N ‘lg WWW, ____ )2; __ 1 I__ L v‘W \\\

_'>%_*av_)_‘_

_‘_ __ __ _ __ __ _ >

_)H>.,\__’j:__;“.___;___“

L 3;

_;_Mu_)__’*_*_§_ _{d__%\_ _

L__ am Fhv _% 1_‘ my, R5 If if

%&VH‘_; _A_k__% My :___ Vl___ _H,f_\__1____mzn_vW____

_E}‘_G H ,_ é__;V ?_

‘____._H, 3_l‘4__1 _ ___m, "Iv" /“If _‘ ,_’

mg, ‘W

‘wry »__€ __%_; :§___

MW J

v

__3WH_NM_i__ /_€__>_%__y

_,__;V

___r_} Q H\_HiU J?/M ,_ El FE ____ Q‘ taw‘ PM M "__/UV _‘_ J?‘ “gm ___> _m /_ __\ b pp __ _'

Y;w§wN R_vV__t ‘_yx_¥_~__ ;@w%_&\

E

’\._“‘_w

1wqv_"___k_*'_§‘ V_ w__:1__ vi‘L___~__

"D Jr_ah’

£_Hw_»_\n__,A,§__\‘J>___jM ;_‘_§i%E_L_:_fV

hJh%\_?‘ _A_,, N€_’___ _i_4__?_) _?n:___ I I W

'9

___'“_/A ‘My R _V_

_L_“__HV_ :?___x__%;Mw‘ >_H_?___M __ __ _

rv‘_W__‘v_vVP__H_’Hr_“U?hVV_>_*_Mw_ V_

x

vi i

W’ _

%m€&w$?__i(“ _im‘m_ |__ _ _'m_4”“"_’W "____,__ M; Y_§__a \HMf‘ _4+ _ __ __\ N ,‘>_____€

aw _k_7 X? gt ti i_ __w_M_'__w____ _ _ _>

g1_a_"_%‘ __‘__ __v M 59”}, "id: ‘V L’T __

M? gm? My _‘;_’_‘ >_:H‘ ‘__v_; _> V“__€‘_ D ‘_, _'_ H’: I F

A__‘_,;__'V

5 % ‘

d__

_‘_ J_"_ _~ 1_ _L.__ I

F‘_%t ~V_’»”w“ Am 3%? W EA 7 __‘ \v_ G __m __ _

v“F€_M___va_ %M$_q___‘ ‘___\__M__ ____/V_“1__‘_ V_

N’ /_ Mn IL/Hf :7 gI _1 Av

‘9 J? ;_ QK

H_"__']‘_ _>_>' >___ _ __ _H > _>__ __v Y

_

___‘

’__% ‘é k_/___, Al’? X" “V ‘F’ I_,__ I

j%_M_WWw_m_K > 7

A%_4:v__§ :_f_>____wV

_%___3___mm_‘_v?J<_W__iM_

3$3;iv

Mn Mk ‘E, (M ‘g K Hg; id V1 ,’ _>

“_%I‘,_’/“_ ‘&_,_H2_‘ ,__

_N‘_£§@/b%___"vJ%?_;W_)"‘H£_‘_M_W‘/_ _‘_l_.‘%LL__\_1_h__L___h__ __! J7__§_’_‘

g_ W

_?__ “HM” ‘ _7_ \

_?_'_JV_’__mh_~ _ _k\_*___§

M 7

5L_§ _W§r Mugwfg gv “AM? > h_N_H__>W V‘(WM%_\M:kéVv_“_Wh’_>

V

V‘

F2" ?“_&‘__ v*__“__%_~

F‘ 1 My k‘__ __

_V_L_"m¢ M%___‘_~)$_ vLm_,_‘_@_V_!__ h‘__'%___v:W' _/ > ‘_I>__ v_m_ I

___;_W _$:_ _, _iv_\__ _

p___k_d;_____E¢?_Vv_M_$H?_$

_


"; -"Q 1

r 4

"W. , /

.,='“~‘

.

;

‘*2’

==1<.

:3 *:—»,;/5 ';_-__

'~\

1-».§..‘\;-"

7‘ .1“ ,/-,\:.I

\

‘—/ __

,,

- ,/

_f

1,, -‘

'

L

~

,

K» Q k

‘VWV

K,

/

./4 _\

// 7;’/I I

.

'

ader ’

5;‘;-I

-~

'

/-,

f"v—'*-7'-/’

;,,<

1/,/ ..

;

.

\

',

gm?

,

I

L

.

-

.

.

\

\\’\ f\ A

Q

,

41

f

‘.

'

{

Ob

d

'

~

>-

\~

/qw -

.,_,;

_

~'~_"_~~"“

;'_.,

\~

,

"

/’

HA’.

i‘:

‘T‘R

war

@ Km-ABONN

Q fnizijduhu

V KALKOVN

O sari-:9. bauwnmkim

X‘ eauv;

\‘!_(

,

.,

H

4/

M51 ‘~’

'

V» ~

_.

~ *~

.

~<>

r

;, :‘_»E.;.'-.\ --'\

41‘,

‘.=}‘*»,;x

XI

‘ '»

{J ‘X

»-

“\=>"

\

;.‘=*'Q\:.,..

/~

~ r~’--,;¥~§-

/

'

\

Ii‘

‘»

'...‘.:_~4

054

k

FORTIDSMINNE OLAv51<H.DE

N 3

1

'

7

'

~

Er\;§¢5$RAy

M RLESTOKK 1=2o.o0o

/‘»_

1 2

+mv,n<;=r

G

~11 “~

{

DYP~5a RAV z

1.

..

-\

M

FINNEIERAV

pa»/15+

,

"‘

~

/ ,,

33 KOLER/\K\RKE6l3\RD

A A

;,~-‘/

.

1

,§‘.:/*

\,

~'~ g7

~-

+

Q ‘

,

} 1 (

I~,‘~\

SAG

5*‘ t3\

.

';-i_<,-1-1/"

l<OkE

;._;:>,‘,V__:

"

'v 4"~_‘1<i‘{’//I 7

,

,

,.=>

.

»

‘-

' -

/v

.5

~-

; 1.5’

_ 1

»

I;

.

. ,

'

Y

'

,,.&7

}\/

.‘

'

\

“"9

./ . /5'.

\. J

\»_

H

,,

-

>

A_

,.

a

.

_

~

\

:

-_

,

,,

u

1 S. i-->

" " ';‘$1;

,\

.\

=

\

>,\ ‘<a\¢;—,¢

»_

.;‘>~_;

ii‘

AS$

?§\'MLk$¥'51'¢%

~

.

.~

\

~J\

_

Y‘

4

,1

>< FLZTMNGSANLEEG rave?

Q

=

\

, ’

.;

Q7;

Vlggern

f

,.

.

, 1‘;

A

G

5: P‘

/vi-r.:

'3

.

~

=~

* 1;~?2+a/yr-wa="’ ’ "P\“_» M l u

‘AV 1 >

-// <.—_\;

.

VJ

,

.1. ,

‘1‘“""

\

_'

\;\\;\.;

_

,‘

1

,/~».=

1/.;\,\

PLA55 H7

1

.-

1

I

\

S

'

U‘;

.‘ / ‘ff

Y

,,

\_ E

-‘

,

7;?‘ TI

¢-J \’\ H "*::-v

~

"'/7",’

\

, 1.

>

4!

.

g

,

.1

V

7

,_,,/

,,

7/—' \,\

:~»-_/‘A

[_'_}7/*..

<

~

‘I\.

-tm

(~-

"

1

r:\

‘.'

\

—'»

.,

\

.~

M,

.

-.‘

~

Q

-

..

"

.

6 A.

1

~\._;-

..

>1’. ~»_ JJQ

.

3

L“.

mm

X-

~

,/~-»-

IT»;

7

1"

; 4, -»>-

,

,

7 >‘ " _-Sjormyru

,

I

J

I

, ;/=5-'--~~_.€,~‘»_'

V

"

2.

,<:/

A

777'

.—-

_AA';:

~=

‘_

,

/

1

' »

. /_

."-‘§,¢ ,_‘ .

/,_

"

~

_

':/

.%<

\

e

~

. >1:"~-~-

4

,,~

-.

,

~\

"

\

\

1

*

'1' F

»

I Q /-»

_

/

\

.

,_. I

-

5,

/,

->\__

~77

_

NOR D MA RKA

~

/,/~ \_,

'

\

--~\.

V

_:

~

\»_,_

=

7

_~'

_

~{

,

C,

1

-<"* , \:_

/

\

,~

1

_/<

.\

/L;

J

*~_

Q21

_.__{___

Oppen

~

-

-

A

.\

'

‘L1

-_

.',~'~

‘,

.

4

§'

,V ‘

--1 Lzlwf

/

>.

x

?’;P:~;

J ,_,_; .

-

'

-',—

"

13-3.‘

N. Z ‘K ,

,P,

-1»

1\

'

;:_,' .

~.

»~

“..

—,,

»

:-

V

'

,

'

H-__;\;

1,, Y’

.'=:*:,

:\

W.‘

K.

~-

,1’)j'/'»'#'-,7§‘k._':'

5 1,-:-1;

" I,

_

V

Q

-"‘-:'»é~-’

--1

-

'

'

.

Q; ‘i/L.-gr, "1 V,/_

él/_é;.!'7;17b,zI‘//r:L!F\_:‘

"

_

"_

.

/r<‘w?1::_'“

<1;

\

1-,

3

_/V

.-;~

I

1/" 7;?»1

v—

’., ‘»/¢. ,

*7»-_\1‘ ‘X '

/

<\

,

,.\-

=

_

J7

,

0

~';<~;f"‘ ,

Ki‘;J<_ I. j“'/1

, /‘,1 \~ V

7

>

é

4

\

,

., ->>~

-M-~;i"1"'

/‘>-514' ":.:;#/""f'ii' "Eiyf /~-yw

"

7"

2_r\§‘; /4 / ’~ ../,' _*

‘—-; .

~

-,1

J,

,

"'

, '“;~ ,, \. --1

"1

055

§" I

112

\

"2 31*

\


hi

3T _‘

_g1 ._

1

W ,'/ =

_

. '

X

Q

-

PLAS"

E raw;

o

A

M

‘la;

r 5:1 668

A

_

(i\

~

k5(;:£:e

bge

I-<OlE

. >4 -»-LGTNINGSANLECG

,~ T.m.wm BRASS M =

,"

51;

.

E5

@

-=

V

0

'><

KALKOVN

1

"

\“%

E

I

\

5;‘ _

’»/‘='~""

§

"L

~1AL&s‘o:<\<

:/W:‘:\

-|. Fmm-_aRAv

Q SAG

Q filijuhus

Q

/

L é \

0Q

-_»

kn!

PLA55 urbnmda

n

>0 X\ A F4"0

Ri“£§'§s‘

I

>

r\\J

‘%

Q

|

Q57

»<o\.ERAs<1R:<LaARn DYREGRAV

piwis-+Iw-rmgex

\

+2

12

3

34

;

V

E

2:2?“

R FORTWDSMINNE.

x

O54

1

A


L

¢.5

\ .~

~!._~_\ .' \_~. \ .

~

.i__

.

1.

~

~

~//

1‘~n~__-_ 1;“/:7 6;.__)}\_.,-{Q¢_}_\,_;§,»_~~/.4 w/,4

-

'1

1

=

*',s\:~

‘<\

-

.

_:-n

'

w

~_

-

\, ‘§ .7-*‘\.Y \_'/lI;*~\j;‘;<';;*"'$:

'

.

~

5,; —'r-if -'"-.:i.\»?-i <' "T " '\‘ ' ""‘""'g\“ v ‘.-f~ L V“.‘,\/. .3‘, ‘ \.\ \ E“-f -» 1; \ F—/ §~_ ',\~, //"‘/ ‘_

,

-\

‘*‘w F

I

{{_

2

9

' 3

;». .5;;/$1’ mi 43-‘ ~

é

=

-

i,

5,

*\>1_,\*;\-@111’

4

g;

~_

~

E

4

»

-

!“~

\

" l‘

” -_i

_

-

..

\

,1

1

V‘

.

1 ~

I

x

\

,

J

V'__

./,

~

,

,

“£3

_/T/~ *

_,\,

J,

2

A

~

( ROMERlKS-

P

\

Rama

.» ’ 1 _, *"v', ».“:_,

,/_ \

Pg[$7§d|$\huugBn=_J >

\~\'

;

l

1' -V.‘-,->1

'

‘~

1

/;.>.‘:

,

»

-

V.

I

\\

»\

"H¢*d@4a."==’§$Q=. 5+» vé‘~§;; K

‘-

S

\Lun<Jv

..

.

\:*\“T>; »\. <; §“F‘.\§§~»3,/4 ,1_ --in ‘.

‘>1’

\

M

_.

\S

I

‘L-X.“

~

»»,=»f~

,

,,

'

Iv x

‘J

&

\\:_:.-._\_‘

,_

N “\

W

>

,~<

"(if ~

;

~:“%;

”-

»

~

'?

I

mfw.

\

3 :3

*

f

Y

I/\WM, »»~»=;:<¢-¢;~» N; ff

L

_\\

\.

\_

V4.7; \;

I

1* Q»;

1

4

EFL»

'<'.

-~

T?»

‘_

11'?“ \

'

~

\

V.

»

__j

»

.1

~»‘1= .,

,

1

\

\

'

§

1.“

I

L

:

..

_»‘_==>.;‘ ‘:_»,,..._-,<...

~ /‘

7 \

‘W »

‘. ;\,

*’+"\»;" .. .\ \

\“\*

F

7

R, 1 \

j~

_

_

T“"*'"& ~;

,

--

T“”§>

-

..

.

~

~-

\_;_\;’T\\¥,,

~

I

.

<

.

,;

\\

*1-1.

~

i\\ 1

~

~

\|.

_.;-v.

;

\_,.\‘ " \\

“=5

..~\

y

-

;

\

1

\

\‘

~

\

\\

*1

Q

' N 5Q‘f‘LI'hu5 SE35“

0

VY\

MW“,

SETER

bdlgganhaf kjzrrr

'

KQLABQNN

V

KALKOVN

X‘ aw‘/E

~k

I

.

‘\‘:\o

*

'"~~_,, \ \\§ \';‘\ -I --

1

~

\

"2--* --

<

\'

~\

'

»

“~ \‘—‘ hcygen

‘.

~. .

'1

~T¢*rr=Jr@ n

‘s

‘v~\‘

/’

_

Y

\ \ \ -_

\

n

*~‘ \\‘\. " \ \\.\\~._\\

»q_>_\

~\

‘>

\

,

.

.

:

»

,jV>¢<_|

+ Fmnasruv

Q xouzmunnmkno

- WW

P-*vi=+i+»-9* E, ovasamv

k

A

FORHDSMINNE

°LA"5""'DE

"'

/

\

,

,

I .,.‘.

.

' M» _

IQ»-~

‘-

\

*1_<‘_'

\

--

\~\ _~~_.

V-,;_~<"»/\§@*.,-»\

.~

~

/,

~

.-/

_

~_,\'§f;:"\,‘\\‘\

-V

\ _

~

I,‘

V1‘

'=

Q

~~‘

.

,,

"~'\\

Q.’

FLETNINGSANLEGG

A

\

\--\

"

‘K

X

SET?‘

~

\

\;. \

D PLA$$ MGM

Q

1',»

X\ \“\‘~‘L \ A

KOIE.

1

‘-.

'

4

‘-0

\

»

A

zsfbomdn

‘/

»,

'

*

*

"-

¢-

é i§ =\.

1

_

/j'~,,V

PLASS

‘KW,

\

~

.

»

>/1

\ -1~ U"-\

'

‘:=_\\\= EH|ngsrudbergei*g*

H-\ .

~

I’

\ ~,

I :

i

'

>\_ ‘ ~\

3/

\

.,

»

if \,4\~r£..~.

.__

§'"$bé'9é*'"“' --.

~\

~.

"

7

,

~

..

,~

\_\

-_

\E,-u=‘ 1» -=

w

~

\

K

-~

I

-

_

»

4

.

V

7

/

u

_~

~

~

.

_

-~-~--

51

/ \-" ; \ 1;;-_,_ \‘\‘_'; Y‘ ___1J_ ‘, U?-»*~')",'**./.“¢.* ‘_\~\_, ;‘

,\;/I

-

>~.

y_,(.._,

_

7

‘~,‘~

\_

.

,

f;

];'-*1/§<=¢2,@/

5

-

Y

;_

?$Q."”°'

<

"

f‘TvF*"“:1'**<»>=@m~"7

"'

/L.

wv

1

,

}

‘?‘‘

\\\\

~

~

'

,, L1;

\

~~f“4 ~¥K_..\\ \

V

\\

\ "',:77$"" \ . \ T in ‘fx 7* <:~\_/Q?/~/i) 51/“ /mg ‘\?\-1 *1», " \~\‘/, 1~";;'_~.~ , V-’ 1;/>——»~\> * 7'! x/~ fy ~,2@~., ~» //~‘ { \.hry*’~-//~"' ‘/-I ‘Z/71 as’ k Xv» \- —\ ‘\. - ,/ », V. ,.‘.‘__.\., ~_~ z.,~_.~; \\ _ _‘ . — 3-‘V Q"? ~' \

'7'?' Z'”< ,

\

,

»

7

‘~

K

I

\

'54‘I

,,

’\"»

.

~

I '

,,

2} ' fr

Q

/’

‘Q.

V

"

V;

x

M

=

/

,/

";

7-m

»

¢~

"iw

.4*\‘

‘f /

/

\

I

w

V;

.:~w @~,~;s»~</

Lf)

W4!

-

~—'—‘=_!=\ _,<;+~

-

1-V

,

,_“_,

-.1

: x‘

Y;

,~

)

v

,~»

‘\" -

M ~.

_

\

»

I

'

_

¢_

_

",/

~"

)

\

1'jw“,

.

<

/

_

;

1

L

~—

I

'

-

.

7./“,1-,

\ *> 5 ...

,._

1

*~\

1

1 1+”/75%, F

-

~.

'

;

,

\

F,

HALESTOKK 1:20.000

IIII III ;

_

1


lan@ _, ;

3% 4 1 : 5:: *-(—'___ ~ _i L :_i_: lg‘_ \AQ'\\‘$'A'(~)Q“

jig‘

: 320__j

: mt; ~‘-:’T ‘ ‘I ‘ ‘ ‘ Y

'

"_'

_.

“—

'

3

RQMERlKSASENE

/-/1

iii

_

re Q

Vv

‘if "I 7

\

‘l

1/

7

\

if

>

§'l€/

Lg 1

g

‘ :

_. '

#

' ‘

'

R

iii

'

‘E r

,

:

-7:

I ,

S I

PLAS5 fammd

5

PLASS

\' 7

Llrz;

*1;K

_

Li '

\

3-‘

_

;

_

ca

mar

"E7551 Q fwd

V KALKOVN

Q 5575“, bdlgqznnc?

_

kJ¢n1'

'>(~ GRUVE. .

um _A

,

‘ \‘ : I V

.

j

;

0 1

2:

Ml'lLESTOKK Z0000 K

_

'61 I

FINNEGRAV

O

.

E

*

. 1 I

_

1

,

\

1

(

'1'v,rr~;4-15¢?

DYREGRAV

D

1‘z '32 o54_‘r_,,3t;k_§__3_4_4‘

DQKREQRAV

\

\

055

ommli

1

\

1‘2 3 4 \

R FORTIDSMINNE 1

X

r

I

_

._ 5;,‘ KOLEFJ-\K4R»(r_63\RD E,

@ MLABDNN

3

_ti . ' A

Pan/15+

5ETER

.

1

*5(1

g? ’

3

1

5

Yv s\ is :_; ~

_,\

w

;

\\\‘

‘-

o\;>

+

><_ FLQTNINGSANLECG

\ ‘A

:‘_

1~

D?,

g

o€>€b..._ i\\

kO1E

_¢_ SAG

'

§

9

*

(

L

*

\ <\\\ 5

O

rzvzf

V

A

e,

(

:j~J

7"1_§z;;\

Z‘

~

i_

1

5-_é

* Z’ 21 1 , :

:

*‘O

_.

+_:

:

\amk Sisrl

i

USS

f

_:

eIr1ysr‘0i1;.$‘zF.:

'5r8 '\\ X Q

'

\><§‘3 '

Q (:22

PLASS LA Fngbcmde ,-/, __,

s\ S“?/\\\ _

.

:23

\ .,'

5

g

1

-~

~05: f;

'

5:

+

4

:_

\\”

~

'

Ba“

i

:

@

~

_7L?

1

*

~~.

r ‘J

F‘ :4

\T

__

___1 v

/'

‘ K];/Q;-+

f

.'§§f

>4

z%\ €w3\\;\ v

71,

A

ou\vs><u.oE


‘b Z‘

strehyt

'

I ;;S\\“u\§e\“\\ ?

. \

'

\

\ al ta 0'1‘ r a. :_; 1: —i it _E‘;_ 5;: O

\

4

ii E“ _'7:“5

F

l 1;

5

5

_\

43

7

’ ng I

I

I

-

lO\\ \ \

;

, ;

Ywe‘ sx \® \

,1;

N "

3‘

\

1“

\

x

"; £7: ,

;

,

-

,

Kw:

*

D

.

Akme

460

”’ >1 I

A‘

;’:\1€ 5:1/_:_

/-I9

1

"-1» I14 éi

,"15

'

5

__

/5

,

=

Q

_

kr/v/76/7\‘

E5-\ \"A\’\A:

,

.14

E

I

1::

e

I)I

Y“

;

,

r,

.,

\

H, v,

-3-

FlNNE-LGRAV

E

KOLERAKIRKEGRRD

E

uvazaa/xv

*

__‘P

»

,

P1/KLESTOKK

|.2o.ooo

=

1

0

P 1

9<—

mass \

bmk sfsfz

:*|: Q, s ..R

FL¢TN1N6SANLF_GG

W

raver

7+’ SAG KMA CNN

/3 saraa

\'

I!

_9_1Q?

r><_{_

\\\>\\

~

A

-

J00

:_ "Q3 \; 5 ; -15_“\ ; ?;;\““%QT\§ ;&P % 52¢ “ I""—’\ Fggifmm 495

9

>\\

J

Q mba '1

<1

9 er 0

79127

U

1

‘E P1,;

7\;i\7g\g

\ “.\\\ ' \

A

'

'

i

.,

Ex

ca.101§r

G

V

O 5575“ D5i\99¢mh=*)- klmr ,

B

KALKOVN

‘X‘ auvz

O54

pgu/Isrlforruwgaf

K

DYREGRAV

= omfaik

R FORTKDSMINNE

A

0lA\/5KH_DE

.

O55

\

\

I

[__L2

3""'

-?___ ‘4 ‘

\


\__2

\ I r

5

i \g\' 2

‘ROMERlKS-

B81111

52

Y

X’

K

%

.~’;=:_%

“\

ll

=

‘~

(I

\;:i \ \\B\1u>\\s -?é?§§;i

-:

_

3

l

»

212

'

7

\

l,

Q

I

S‘!

rzec//

;

.

_

,0

L

ASENE

A

—’

Ev‘

E;

Q

V

i

1

;}é§5\<>v1j§i£;€§§

\\ *’"§";$

figgfmm

5

K/»\/a =19

KOXE

.

‘ I '5 11 I Illll M-~ 5!“-i_‘ 54) _’ E

:

.

-3-

9< FLQTNWGSANLEGG

2

LI

:_

'-A

1

O54

PLASS

“*

“Wm

0

5&TER Dfuk sisfew roar 5 mid.-ER MUM:

Q

Q

1

SETER b¢1c9qw»\=+ ><;m+

Q

SAG

ova

GRAV

Q

pévisi inrmngzr

(‘D

’<mABO"'N

V

‘J

DYREGRAV ommp,

mmovw

g

FORTIDSMINNE

~

..

X‘ CWVF

A °““'5K“"°E

053

W2

1~z

3,4

3

|L—‘+ ‘

=—-

P

0

FANNE/ERAV

KOLERAKIRKEGRRD

MALas'oKs< \:2o.000

<

1


/

\_

/V», _,

A

_

.\

~

\

,

/

I‘

Q

/

,‘ X;:

____v/i,

~;-7*“

"

1'5?

I

,

\,./_ ,,

,

.\

\. 1'

,

5

,1

9

V- _

‘xi

,~~

~

~ *

“f

V

.-

»‘\1nn§

.."

*

._' /‘/-*'" »»_,-_‘. __\\-\' i_;>_\'__

__ ___

_

~ -2-=:~w<?>~'/'7’%

~

ANORDMARKA

~

\"\ 5

5

‘_‘

‘I

‘ Y\;\\‘ » t.,,\’)1\

$

\

v

r

,

‘"3

_

‘*7

,

§

4”“ a(Midt//'4: 1;

,5’

“W.

'

V,

.

1

'

k

\

/

~

\

s

_,

‘Y

_

;

/;“\~/ -

/

,

'

.,_\

-

.

\<\

"

> ,

'

*-|

.

._

\"XI!‘

.

/;

\

/"

*

=

=,.

<

\

‘?.\',

-rxv

‘~

’ -

,1

J?

'

1

A

fsfbomm

E

Pmssi

U

PL

Q

$ETER U:>mksis+am

O

sWZQLSWIWQ R

V

O

SETER

¢<

KOIE

.

Y

\_

~

L

_

\

_

\

\

'

I

\\

_,,.

*

»_

\

~:5§\;>

1|

\j"

..

‘\

\~ \_~.\ ‘L

\

/’

‘/‘<

&~“~+"

, x ‘

\. /

.

'“

X

*‘~

/

(

,—/

/

-

>,v

|

L

>

+

K

FINN’:-ZGRAV

I_ v

}

>€FLmmNasAN|_aee

¥znzs\ ca

E

»<on.ERAK<RKEs)iRn

O52

II pm/-srzw-mn.;¢v . :0»

,

baligqwhuf up.-r

G7

DYRE&RAV

““AB°""

='

KALKOVN

R FORTIDSMINNE

V

-

'<\ GRUVF

L,.,,¢,,|*

A °““’5“'LDE

I

MLEsTo><»\ 20.000

'

.1 "

~

7-

';=-\-Y 'J

5

\

' \

»_

\

‘E

r

A

'

'~

-.

~

Ry

_

PLA55

~

a-

"

*/

~

K,

R

~

(_/"

ax‘ ,

I-*1

,,

'

3/ * ’

LA

,~'

.

»

~

/

_

[

-‘

\

-

_,.

V

VA‘

'\"

A.

Q

Ii

—»:';~*\ ¥:y” ‘ X", \1\ ix

* ‘f '?\\ @_F1 ,

.,

/’

\

_. %’I;25e1,‘ar1/0//en

A

~

""

\ “""

~.:-"f

1

/

_

'

_

!

Qx

l

7*

' (/"/_‘l

J"

\

~

\

R

I

/

I’

.,

,

<

\

\

H_%':_'/A

1

L‘./7,/ ..1\1;;

\\

1

»

__

_‘

I//" \”' '5» '\ ; \

;k\7

\

\

/.

'3

\

Q

.

»@/;"3Y ¢<

'

t

,1

,

V”

._

L

\‘.

.

,'

'1

’-

x

__

.

;—<~.\

_

~

\

Ly

-

,____

\-..\\

\_

*

?Van_qsav*;r/ _/ ,

I

j;-"" \ ; ~~’,1._§ ‘

‘:

,,

:/\.'

” \‘.\§\ X /\. >_ V\\§\\\g€\§,_

7

*

"

.

<

';>i'>7"~—l*i?>>;_ 4. _,, \~ »m

:

__

—>~\\

~

¢

,

,

“r

/,

--

“‘11,;,.“‘-\:\

~

-

,

.

’~ ‘Li ‘/&,/ /1 -_~~\K\1\\( "

/‘

VV

'

\

6

‘»

I

112

é

_

01'

5

1

~

1

3iT114:} ‘H2

‘~2

\

\


4'“

f

\ "‘

V

"‘

-*;_‘.;¢‘-:J\1\

t

>

°<“'»* ‘M1-,

1i+"**

/'\

~

,’

"-

E

-/\\"

:1“

~

jJ"/

,;r

w

\

-5’! -~/’<

5*

5';j~~"\_ /_, \l",/I, 7 //'/, /"§;" /\//,/’ "/Q," ‘ ///if ,/P \//__ U1; , ‘,5 /_\;» V—\.~ _\_ ,' V /— _\ __\/ 1‘,/’(‘::;r;:k_t)‘\'/7/r:r: /r »_/,.>x,V/~ /,/ , /< ,7';f §;=§8;’:;';;;;;; ;i.,.<<~~'" *‘<~;:»/1 __'_ _!n_\ , _. ¢;,__.,.. ;~__,.,-7,»? .\ 1, ‘I llu __ “ '.A.S‘*%,4°>\ 5 7'7

/'@.;;:jf _.//_V\

T,

_-._, /,~:[’V,»:._,,;‘; W4

//

,

1

i >..

...

/

'

K

'

M

,__-

‘ / J:

V

.

/T

°

//"

,:=" ‘ 7/

~

r‘-'~

(

,_

I

-

9

\

V

.,

\"\

./ _'\ ‘F \

,\<>-

> ,'5‘ ‘~‘ /Y

-

'

;

,

.-+~,_31

/'..~~\ \

'

X

x

",7:

‘, \.

~

~\

1

vb‘ v

2

1-“.

\

.

5;

'

~~

\ ‘*- <1 ‘

K

,

>

/,

/

~‘

W

,

a

,

*

\*

_.

-~

\‘

:

-'

..

"

~

'

,.

-

""~

¥‘\

‘=1‘~\

7

\

..

{

‘\——\

_

‘*

_

.

..

.

1

BIA

I

1

-Q‘

U

"

'

~

k>,=1-'9q,wm=+

\

\\

,

~‘*Tvew@;zsen

‘1‘2/"-V

‘5§J7*i

J

KOIE

* ‘

/,/.

K

\

V

,_ LM

\

/>

Kc/|é

*‘;\§;;

‘x

\

.

..

.

,

-‘_:

—’

/ 1*.” \""<:

»

.

A)

_

3

\

*1“ \\‘ ‘.2;

1;

* >7]-‘) \

,

'

-

.

I

.

.

\ ‘*\ \".2',‘"':

-

:1:

"

~

;_

L

m

_

V"

_

\\

llf‘

, ‘

»,/ ~

\~\‘_

--

w~

1'

1‘

\_‘¢-13’

w

rI4

\

,\

L

,

1-,‘=,

>*~>*

\

\

\ ~.—;jT'f

>

*;M/1; W,” ;’

SAG

MRLESTOKK

~17‘

~

'

_‘

‘-1

w ,

1

_

1

~

J

53 KOLERAKIRKEK-IR

D

kjurf

V

KALKOVN

‘R Gkw/,5

nzoooo

Q

,

M

-}. FINNEGRAV RD

\

052

DYREGRAV p§.v|5rx+v,rru|g¢1‘

= saw"

<~>

SETEQ mad icw-nus

SETER

»

\:

‘\‘\

‘L

",-

"

V

n

\

>< FLQTNINGSANLEGG

Q "N" /- 5"TER

O

.1

“‘~ “‘\

I

\

_\.

.

,

1-. PLA55

¢

v

A

PLAT” m srnom do

:2 FLA“

»

*

V

J‘/\,'

\*\ ,=.,/ "' ;_y‘\\._.‘<

r

'_%1_\\

_

-

K-L» ;"»i~"\,

,

Q

w

\

~\

\\.

VI_4

W

/

X

j 4

--

~

\

,

./W

~

._

=

4,....,\~ \

\ -

<

<

,

Y

.

\<

"

<

\

\

..

/Ibmh” 5/¢v</<@'"-4* ' ; \

‘ \

T

\

1

"H

-

\

\

‘J

~

“‘;’:/

'

§

L‘

\\;\\ aml.‘

~,\v

..

'1"

'\__

X

*

,

\

@

1‘,

\‘,»\‘~.*\.-\*u

J~ "*'”‘,_Q = -

, 5

\

\

,_

0'1“

_.‘

5"’

\

\

\'

1\/ ‘

§‘

5

Y ‘

_

*—\>~

‘g

R

r

_

, \

"

"'\ \

\

~

I

X

‘air

V»/f-//‘

"

\

\\

\

‘,

x

1

»

5/;

;

_

,,

.,'_..__

_.\_.~

\

. -

}

vi

\

'

.‘

»*~

\;"'*v

\~//\

‘Vi/(

§" \ -'

VI

~

~n‘

i

(1

"~

,3

,

.

<

,

'7: I

-7}!

"

W

\

‘_\"-.;\

sf‘...

\_ /

I

‘;

\

4,»,

<

,\;»,

I,

.

» ‘

4

-

\

,

\\‘

\A

,

"\j';"’1/"/"’,_,NORDI\/\AR K A f,J4..7?.,\\;

/F.

‘~_;

~*‘<Liia,=’ \_‘\4 4

~i*/i’ -7

/

\

gr” ..\,\

1%)!

5

_

\.‘\~

V

F

J

‘.

,_=_\_§T‘£f\_$:/ur1§3en‘ns‘nuu§qr}

Y

E

1

\E;;\

,

,\.

~/

.~;\\__.

L

*~

31,‘

.

\

\

4

/\:

\‘

1

.,

,

/

V, r

»

I

;" _:)‘

‘Y

43* ’

.

3-

»

>

\»~%,/

L

_

1'

'4,

’:\ Q.';;__V___‘/ »:}'7#‘“

"1

,Y_

,

,

v;5}n}aers6“1er\ \_,_

--‘__,

W

~~;___

_

'

\\»"\_ \\'R

I

_'

i:"\.\~7¢*

'

7

./Y

/J)!

_.

.

.

,T—-

3

:/‘;I‘,i}:3?’4*”<""X j\,

/; ‘g

1

_

_/__>

~.

1'

5

R F°RT‘D5M‘NNE

A 0”“/5K'wE

142

O5;

:94

i

'

*w2

aw

1


*

-V-“\~\/5 P,” ,_,_f;3,_A4 @,;;./V

"

\\v

_.‘ -

/

§

-‘ ',"

,

\__

.

'

~\3.4} ;

\

I

_

1’//gr"

QM

'

Q

\

\

ff"

=1

/

..

g

y

-_

,

»,

‘~\

:7

'

x

1'

‘ .

I

¢Fu@\e

_

~

"‘

.

\

‘__'mrnyrer'\e

"\

\ AV K

5

‘‘

\\

.

=

NORDMARKA

M

\ \

\§A\_

8

'

, \

V

~,“

;

\\k -

'_

"

A

<

I

..

>

~

,

\_

/

,

,'

1; _’\

/J, -/‘

r’

w

~_

\.*‘

»

"= ,___‘_

,/I

/

Q}:

_

k\1.¢

.‘

4..

'/

\ ,\

\

.\ '

c

.\‘ 1

,

L

\

~

F

‘>,~1=>=»>~ ,,.,;

/;»-

r

'31.

.

"

Z‘, /—/x,

__

x

/>\ 7'"'/"’-31*"

,1

.

3

\!,k

,

\

I

\

/,§"*

24110

,_

>

/\

/IQ

1!

//' ,¢ /3; / ,,)/

.

[L

/,

3/-_

\

/

.

~.

..

1

V,

1

r

-

.._.

‘_\

_

.~

6

>

zren

;_

,

,

A31

.

~

x

~

\

\

-4

=1,‘ {

®

x

7? '

\

* " ,' " 'w‘\/' j~ n

3

~s‘..\.‘._

‘\

.:} WP-2-: ‘KW :\

.

_:

'1‘

1:

,"3"\

\

Y1?’

r

-

‘Q

»

.

I

V--/~\;

‘\\

*

‘e—?§§é\,

1»-4

~

~

A

*

\__

,

_X

'

<

'

_

-

L; : emf i

_ASS . ~

-Q

D MM /" 5ETEP~ .

Oruk Sisfz ta

\D¢Xr

O §F.Iffm__,m O

\‘

n

_

..

7

'

~‘

5),:‘a

,

\

'

'

~

.

L

\§é_\\ \=

/\

If

,

/

1*"

7

F’

\

‘» i "

.

\,=\

~

.

I

G;--\

..

~'

MALEsTo><»<

'

mi =

; + E

Li

Q

FINNEQRAV

" RD r<o1_zRAK|R><Ls£

SETER

bcliggcnhzf |<;m+

('3 KGLABONN

V

KM-KOVN

X‘

“WE

=1 DYRE6 RAV ;>iiv15+1+>rm|g=r

='

DYREGRAV a,,\»,,,H

R Pom-wsmmua

7*

.

°"“’5““"°E

‘V

~I

-

\

\'v--\\

\‘i/”€"'~?-%*’

Y

K015

I

-

~

_\\:\»\\

w

'1

,

4

/~~"

‘I

SAG

.

,-

;x_ ‘ _..€g7~--~-,\_

'

3’/’

/

W-<><><>

M

N

1

.J2

a

34

\

1

=

\

O52

P‘ A55

u

,/‘

<<<

_

r

\

<;

' ><- F LGTN 1N65ANLE6G

\

,

'

,

\

éi\

\\ i>=\<

A

nsfbomz

e

liq‘ »

.

E LA55

W

.,

__

-

'~i~

1/

\\/

._

;

\_

K

, \ ."~ Syiiuéeverhcdqeh

J

\\ \_\”

\-

v

y‘~l\\\.

/ 1, \‘.\/IF ~ ‘ ' 7,1 f<\~~ 711?? v A f .j-&’@a“%§1;*<_§*‘=I??_T1~k/ 1, \Q\L *1» 2 _

7

.

I

~

., .<\

\

4‘

if

»

I

,

‘\ a ..1m..Ml~<f _\‘

N '§

-

-

.

,

,.

_

....,

L

-4 .

,_'.,\,:

./, ‘IV_.‘__V H ‘

_

\

/M,» ,1»

\~

*¢~

Ni

T‘"~_

\_

~

\/

;\‘;_:j;;l,_»

»;

.

_

~

,

)"/ v" ., -':/\\

;,$ 4+

1

,

y~ ’/

»

>~/

I

*k+*’\;\--L

;=<

\

,

M,

/

\\

\

\

\\\--\

\,/'1//’~.‘ /»q@q;p\{1¢¥/.

~

.

\_

H

4

1

05rtlj:1 ‘

[

1!Z

112

J4 X

\

I

l


+

>5

\\_\;\\.

3;’‘M \\‘§%»\_?

.7

\

4

1

_

‘M.

»

,

x

\ \

.

L

n

X

;

.

x

.

V-I

‘,4

x \\

,

\_-

1

-\\\-‘

—V,

/.\ »\

~-

TFLL ZR-.<

.~ P3‘

\_\ ,

‘My 3

‘“\"\vf\/.

.‘;;[WNORDMARKA

V

nm1;;@(~§$¢+r@*‘\ "\ ‘fl AK. 1 _i\ H ,V . ~\\_M§ ~, g -3815//~2$‘*%???\>¢\,'*:~=%1*‘\\‘ ' §_\\..\_. —,\-. .'\.*._; \\ ‘.f»\‘1‘. )2») \ ,\~ 1, '

“I

"~;f__;(__

"

:,‘

1

r. ..,

.

;'

-

'/f

41;,

»~

‘>5

.

L

/

w

.

1

'::’

\/ »,

,\

V

1;

\?‘

7

~

\_'

,\4,

. -‘

_

;x~ /<

35 KW» ‘I “*3

f

1

~<

-

‘V

\

,

~

'

<~_~r<_’——'—;

? , ,1

‘\

.\

4

*

“gr.

,'~\,_ _

1

.

:1

~.

\"Q

.

/

A,_

‘~»

I »

,9?\

\_

!

1

i

4

<

"*

_

-_\

\\\_~\x\r X U

Gt

A

.;», ~

1

/

-

».\

l 1-v

""

/

~

,V

,

_,

,

\ \‘=§\

"

,,v \ ~_4\‘

»

grqx” '\

»

~

*

~

\

\

\

\

.

.

, \

,

,',( ~/

fmwm

9% FLTN1NG5ANLE.GG

KOIE

Q

KMABONN

szrza

V

KALKOVN

sarza

‘R Gkuvz

bgiigqenhaf k]¢n+

~

Y

M£u_5sTo><><

V‘/L

i

,1

.

Q SAG

353: ‘~

K!

_-U

<

A

med sefnrhus

‘/

~

,, -\

'

,~

L

,

, -»

'\ \-\__ ..

. \

,

?L’*55 m smomaa

5ETER_ Dmk s<sfu m ldr

\\

1,

-

|

zoooo

~

+

FINNEMIAV

' 59 KoLzP.A»<iR»<EaARu

O52

ovszeawv peivlsfifumngzf DVREGRAV omml+

R

FORTIDSMINNE

A

M

,=

\

O

»

'

'

\

PLASS

Q

~

\

r \

L

x

G rzvaf r

_

\

\

,

.

\

1;; PLASS

O

.__~

~<~

L

\ ~.

\

~

~

:~\

ix.

\

~

»

~\\\\

,.

\

\

x

M /‘X

,“_,

--‘-K:

H

jg / \\;)~< \\\ $1.,

"\

__/

.<

1

A

r

»

\

\

\

~.

_

9

~

‘z

\

'

._

Q

2;

,

I71

,

»

A

\

Fjejlsgbb_erge!_

»

‘yu --¥“'Tk ‘ ‘Q,’

9

1

1‘

j=

*

//,

\

K“

-‘;\

\* //’/’

1

<

_

:\

>

7

-

'/3,3,,‘

1

4

~

\ ‘<

‘,

_-'/__;__\

fa“;r\

\

~\Q.

>'

‘*"'?‘&>v;

)

~

\ K

>'7:”::\\

C

‘M

<7\ /

~

_

‘r;§»¢>:h2§$11%>~E*\

\

L

-\

~

~‘ -<~

_

\

»

A2;

,\

\ y

*\

;.

,

-

.

5

T_

,

Q

v

"

/jgi/‘Q

_;_

\

=_

-,‘

-._(~y—

_

.

-

~

\ ;

\

,1

\ ,\

\

‘J

J

—1.

——_

S

4

\_»-W” M_‘-\~:_

7

‘"

,

2

\‘\u

7

_

-.

.

~

-‘ "AF

\

M

.

~

\ J,-. ~\\¢>\ “\'

/

\,/

.

I

.

'

Q ~

\

\>

/\ \/H.‘

L

\:>

\ \

Y

, 1\

3

'

,

- ,~’/,4’ 1%,//-I/»;, »

7

1

Q.‘

.

.

*

_,.,

i\

,

'1’

1

»"-»i'»

,

/

\:

-

“ \

l/1’

/

'=

(Ly/_,

,

'\

1

l

*

r

;--Q

7

§’I§}§'rs'nq’ér‘>*§(.' ~15 ._ mu 1'";1

\

9

"

Y/*1/’

in

‘V

,

-

L

=

*1

)7

'

1“.

.\_““‘1/

.

/ ?‘§V__r_)\V: ‘\~ .-

7\\{\‘\V

J

/.

\

<5 -~\\

~.\:\

‘,

‘»\_;‘.7_1>\

I;\

,

.

.;'

‘w

1

//,//

~i[‘V

omvsmms

N

Q2

2

314

4

\

.

O51


\J“\\\.

\\-\»

V

/“,‘ r\>/

.

v

6-“N:

/

cum:

F Ag; .,

:\ i

.

,4:

1*

\_/

_\

.

'~\ \

\

\

~

/A

7‘

__

7

_\

7"‘

'

'T~

..

\ fjil

"‘@"

_\

‘_

\\\

~‘

;~ *

.7

\L

*

/

‘:"

' f\_*\ SeterbeLgeT‘_

\\

,-:‘9\

=\

»

j

,j

,,

\

2-‘:

/

I

\ F

,' <

.

-.;

PLA55

\=.

__

ix

f

--

»

‘/'

-I

-

_KYJFDE_t_>erge\i

Mr

° 3,,“ Suhus ‘ETER

O

SE'ER 1

D

V

.

y-%mh=~<,¢~»

my

_-

.,

-\\\ M

G) KDLABONN

1:

DYREGRAV

V

KAI-KQVN

pg

FOKTIDSMINNE

$(~

"“"E

A

°“”'*

w~vs1<n.:>s

\il::""‘“

1 \<‘1r‘i,/;;<<;;,;

MELESTOKK

-I ““_“\;“

KOLZRAKIRKEERRD

R

-

,~(¢"~~~

~4

E

as Wk mm

\\§l;;$

7' FINNE-ERAV

*<°lE

U

r

'

»-

>4 FLQTNINESANLEGG

I

_..,;-"s:‘»‘:'

3

~

_*\\*j~;'\E

‘Y/‘,7

75

~

>\:.

k._\-/%__ Y‘-»l_-”?"’§!.\

\‘<-/<j~1j/J’

~

\

~

V

:5

-/

L ,. {H<:;e-sruu

\' '>/>

"

.,

-

V

~@

>

,M__,

'

1

"""\

1

~

"

\:“”»,~--

,”*<\;;/> ""”‘"/

:

_

} ,

F

D PLAS Fwzfmi SETER

5

_,~

‘w

2

1

_\/~__; \‘{

.

"-

"\~-

.

4

.

-:"'-<_7{_-~-Tb :¢,,,_1»." .:"~";_

~

y/Ti/'\5*: . 4‘

K‘)!

.4.

-,

_=\

~

;'

_:

rn'<;>"

9.,

.A

'

+

A

¢.,.m,,.,,,,,

1

7

/

,

X1

,

, ‘~

M

i.

K3

.

"

~V.\~»,-‘Q,-_>_H_'

"I/>\

'

M

_.

,

\~\

;.

;;;_-2/?»

<

\

=

\

,

‘j'

*

gt

J,.~'~'~,

,/

M‘

"1

_~.

/ 2/\ -

'

7

Geiffruuggrl " )

f

-

4‘

J

- /,_

I

Y

}\

M if

fi

/

L\

. Vi‘,/-~,»5, ~ __,‘>,m..i; '17} ‘\~ “‘r~“»\_ = 4-

,_,

_

ea‘

'

/T

'~'<~——L

,

. ‘

~\

5

"

\

*-_-'~‘.

T

4'

*

LY; r.»'gX;:-~ . \.‘_$‘;'J/

f

.

"

,,

, —-

"

\ m

/,-

_

\

‘*4,

\

'

I

'

"

X_

~

‘-,\,_4.~,;—, 1%

.\:,..;§.

\,

,

1

~

Y

.

fsereéi

'/

K‘,\k,§\;. \

NORDMARKA

pf’,

Q ,;~~1_W?i**:;/'r=' /~——~

i"

/

46

7

9A

A

3-1;

;;~

53?‘

‘-

-

Y M ?55j¢§‘r

‘ i’ '

_\

\

"~..;

-:-:__».._.(

_

‘..

_

‘>

'

~_

,

\

~ .

X

;

-

(

4

@

3\

,

I

4

_

LIL ,

* L1

‘,

2

L,

-_

;:.1

‘\‘

-

"

\

E

9“

A M‘

~

'1

f

@

~

=;~»\\

\

';"‘~

\

\

A1“

I

I

,

"

\\,’

1

~

L

' <

,

\

<

\;

,

.'

\‘

\

[

,

~

I

.. .‘__:_;

\

.

.

\ -‘

.._~§\Bl_gyer/<¢Af{‘§\k‘\,.

_

\

-#1:‘

ah

',v.,‘Hg \ /".r\:‘ If \~~‘/~‘\

J".-'

,

=21".

,

.r .

.

_\ \

<

\ ~.

.¥(:§!y<,= ~~:_ g '\‘;_~'..

\

_

.

>1

\..?€&wM)-H15

-\

V

~\

Mia

,4,-H

"

‘_\;

-

4-,.’

_\

\_,_ _-,_

,

,

><

,

U

\ " L"/'\" \

~-,»»'

-

.\ ‘

y

H

.

».,_

\~; =\\ ,\\§\_\_\

-‘

'2

,

Q

\\

~,

M‘

k‘

<

.

\\»; W‘ r,»~V

~

I /‘,~

\

,Gjerdebér_gé'7'Z A

\

A1

K

‘:1

~-

\

‘.

_{L~~‘1K

Q”

..

-

l

\

\_//\

/

~_\

x

1 ‘7

At

Q‘/§\_‘

*

>

\

~16

‘A

.4.

I

\

‘L

A

'1

__.,

“ .~

\

3‘

"

_

'

\

“R

.v\\

,-

,

Y

/\

~_

»“

.. H“-I‘

A

,;_

»

N \

/\

'

\

.

~

" .0.

”»

J‘/‘ 1.

<,_~U 5

‘\i;“1“_1-§’;‘svd:;i»pePl;e} *

, ‘Y" 1 1*»

-~§ \:T\ ,\_‘_\*-

~~ ~<,,

\:<~‘~

»

»

A

;‘/_'._‘_=x1

~

.-v_.

;\_.

_.

~

e YVF.‘

v

~

‘-_~..,~\~

~

--~~>;~'

—‘~

V

4

12

l=wv<w


._

L/

/‘

‘v

;f’

*1?

-

}_

v\ \¢;.;g A1; £5-3‘§\\»?” I

10

é

(

E I >

f{, l1§;\i' e

\

%

L

El

!t

v

\

|

@

1

E

t

1

\

i %

Y

~

/kQ\\ DD“

“\

L“

\

5; Zigifmm

E \

-

L:

iifffw \

5+; ,4 .)0r

Q6019‘?,, O

Q

zfrrf

Ef‘

J1

7

E E,

5

{.3

5

Q

K0

V

KKKKK VN

'X‘G

‘:

~\

\

32 ;

»<ou=.RAmR»<EaARn DGYREERAV

pa

s

N

::|

DY

MINNE

K

A

fwrrtllgcf

GRAV

LA

LDE

( 4'

1% we

4. FINNEQRAV

KOIE

>6 FLQTNWGSANLEGG

(Puss

#5 k)

.

A

_~ Q"I \r~

:2

\

LESTOKK

M I

50000

1

0

05/

112 3‘

P

L

1

;

l

Hz 3“

i

1


A ME

O

RN

1

|j

3 U: Y

a/§‘\‘_\ ___

__V ___:_

_ W L

_®5 __ ?% ‘_1 ?_

Q

_; Y

____ ‘_ _,_____:, _ __

W

__.© V“l

_ ___E_‘ ___

__)\_‘_'_______w _

\ ml; __; I!‘R ml _\

K_ W _ _____3T_ ___:_

N p é

‘g_N

______A ____m__:______ _

‘ I

®

__°“_ X” _____ ____:V 1_ / zmw ___’n 2

<\

\6 ?_

fU? Nb

_ “\’__ ____‘

7___

% “ JFW yd -_* ‘ml? _\‘>__‘_‘ ‘___U __ 'Mm__ M _>_ ‘k K_y\\\ ____ __‘_‘ ___ __

V___“ __

k

_“nw

__

_\_ SJ

M» M M‘ __§///5 __ \____ _‘___v\ Mk“Wm %LL

@(_mW_5_t_____ ____“____‘

_

>V

>

__V

__

%

Aw_ 20

S


*

i

1\;\/

;_

5

-

1:

\

:~

/Y

I

;~_v

/0

,

~

nggn A3

I

4

“:_‘;\

:_ \\

'1 -_

15: \>

V

53?

;_

*-

1

576

ii

"

**

2

:

L13

\

*

\1

'

;-1

_

-5

j

\

\1

.

‘ii

j

-

(=

"en:

1

i

R .

;_

at

*\/\,/ €

‘Q

'

,

~20

u

"\'3%\

_

V

5

:1

" =1

,

~

2

\=

t

' ’

T

-

§ 2

‘*3

a-\ 1’i»n :1 s

Kw‘

1 ‘_‘-

<

5-‘

E

/KSENE

“.A_

~

DY

'_1

_e§v.e\A 2

1

§"’€)\'". \

sk

-

i

‘»_\-'

,

FY?

_

1

=—,

i.

11

_

iROMERlKS—

n

‘“.‘_“__@\si

e\ §_

\

.

w

Qi

"Q"

\

,

5

L

1

_

I

-//

~

\ -‘l’

\._/

"-/

,__

\

I

I

§

: .

‘.1

1] P~‘*5$

"vv

0 ,,

A

Flwbomn

+

K015

MiiL5sTo.<1< 1120000

%

r-INNEGRAV

O

P

'

I

PL/\5$

M

i—:\*-

Y

5ET'R

E; KOLERAMRKEGXRD

{1}

u pimsv DYREGRAV

5,16

1

W,

Q fqiggmuhus O

>6 FLETWNGSANLEGG

Ejggim kjzn-1'

,

@

V

.

mrw

~=

KALKOVN

R FOKTIDSMINNE

.

2

A °"’“’5K‘wE

;

4 ‘

1'errzI\gz.1'

~M<>~~

‘X aw‘/E

O52

P

H2

05’

34

\

112

spa

1


. J,’

-

A 4

,5 -1-

?—

x

/ \

I

- 4

"._

/

No

_;

5

?,

-

4%

=‘l42fe,_

>‘*“ P

1

(1

2

-~ _,

1

T_H"[f€Ig5

" ,

=‘

0

1

E

P~§$§_

>4 FLZVFNINGSANLEGG

D

PLAS5

F¢mzs>o01

mvzr A. sen-:9. U bmk sfsfn m I0/r ;

9

O

fn'=¢;E_§emhu5

SET!-IR

bdlgganhaf ><;¢m-

.

¢' SAG €'

V ‘X

,.

7

I

y/I‘

=

+

FiNNE(iRAV

E5

KOLERAKIRKEGKRD

,

/

Mi&L5sTo><',<

1120000

O

O52

L413X4 2

1

DVREGRAV

KQEBONN

E E

KALKOVN

R FORTIDSMKNNE

6 Rm/.E

1

;1;‘vu

g/“(Ln

A we

PLA55

'

:‘V_é§4/

$u\s$'bc1/we

E

..

,~.

2

.?‘usiaTdvar

/4

1§1

1'

I

:@

LiU

5% £3

__

;

f€ 5

\

ROMERiKS— ASENE

\|

_

E

;-

§&osu\§‘*“

_,

01'!

*5

-1

==?

M'3‘

-

I

385

I

'

,‘

—'-

W

;_

39 :2 5+‘

~:_:

i-_

A

1 K5

5

\\

M

A

P

1

3

p<S\/isr im-r~¢n9=r

0vR5@RAv

amnm

OLAV5K)l_DE

051

NZ

3‘+

dz 34-

I


;.,

~1..

_

;r§./‘

1

l

1,

~

"

‘\\?§./""7

_.

3*-'

\~

'

\

,:v-

4

, /1* _"'#-5*‘ 1-1

x

,7 1

4

5\\

..

I

~_

._

Y\L;>;@*‘i0srudse1‘er

_{

'5-{I

=f»_~ ~10

’_}

-_

\*5 \

‘_

_.\

-

my

X

~

.»'-

\\

;

J

.

(Q/1 \_.. \ /

I

k

\‘:_

A

In;

\_\k.)//;,'

.

_

\_\~

~

1

, 3 ‘K,’ ; .,4/,

,

.

_

_

H,‘

,

INK

'

"

1

<\

/Y

/

,

,,J ,//

_'

/

,‘l: ‘l::‘

1‘

/-

1

’-

K

5

T

..‘w‘\.; .\&\-

»

~

"xx; Y,

_

‘_

_

»~

T6

W‘

\

?,;,

‘,\3';

\

J

11/

' \\\_" “ ~ \\ '

'

if

m

1'

‘V V

.

<.

.

-~ mbmm PLA55 __ PLASS V, fmww 7-Q

'

\i

,:

I

V

-

\

f3"'j ,-$7,

'1;

1‘

7

7

,, /q~

-*

\~\

D

'

kw»

J‘

,4

-w

»

;»_@

;>//‘

» M»

5:

_

_

<

_

~

,

‘\,’

.

*

g

§

LA5$

:\=~\

" ~

~

"F

,

.\

g

FLBTMNGSANLEGG

33 KOL£RAK\RK:6§RD

SETER

“I

Q

G

O |bruk :sIsrr. az wr Q fflijmrm

V KALKOVN

Q sum bmqinm Wm

'){~ 6 R u v

KQLABONN

g

A

~~

j"

_/

~ _

j'

‘-,_\<‘‘;____‘ 2'. /.n“¢,‘/ii

+

Q SAG‘

~

'~_,'"

<;\ 1

I

>

_,/I

1_\_‘__4 =_»,\~

.

"

more

»

_-\

\

W.__¢V‘,V.

,

;~i

V

<1

.'§¢\A\\ g

'

LL

., ‘

‘,

'

‘n

f

II»

L Pf

.

'7" “w

-I/’\

\

“‘__‘ .9 >‘ -

.7

,

FINNEGRAV O52

DYREIERAV pZvI5§I+aPr‘¢nQzY DYR semv

omfqif

F-ORTIDSMINNE

OL.AV5KH.DE

__

LjM/QLESTOKK [1 20,000

L

K

I

E rwu

\

;_§\,

%,‘Tf§1Vl:>£i¢-?V—i:"#_/€C€7V

\“ ,/lg in 71,» k 7,; ,,»_,_\‘,,,;V_;.‘_\,)./k,,‘~,;,

A X

‘b

\

~?;_

§_

'

_:' \_/Z‘

1

~\ '

1/”

N

=

j "/"

V/ \

v;_

I

-'

*

"

\\.,;_...<-

77,72,

‘/

.,;§Z.A

‘5

7'

‘K5‘

»

-

3.,

_

'5

*1

I

v\

,

/_A:.»;»>;:_:‘

Q); -f;V;g;>, ii

“‘

>_

'

"‘\\L

,.

‘,7

w

,

Q

1“

'

Ԥ

\%

2"‘

1'/'$;)V, A

‘Q.

--

‘-‘0‘Z'-5;;/11: *l*"\\" ;;,,,~ _-W‘ f/,I—= \ -I“&5$?'E“”'\ 1/ j, ,'_#,_§' \§“;¢ /;/5;

'

9 ‘L

;*\_\~

J

r~\

[(1

-

ii

kg»

_\_:,,

,‘

/

/A/‘

\,

\;/*:“\§\\--J ‘

f5~’~\

"

“'

11//I

.

7f1+§:§%Y1;1*

$5,,-K

jL_“>‘~ »

wnl

g

Y,"

\<_—£,.

,, ;_ \{-‘

*/L

,/I

‘I

L://‘

\\

LY

_.

l

‘ET,/’

Qv»

__

‘Q/7;y.~_v

v

"Fri

.74

,

.

-

7

~--/,i;\»\ _,

1

1,

‘i

'./"5:

\

_

,

-V

‘J-

W

VJ

,3

::\<“

1

,

.

-

~

~

,;_ ,

7‘

J

.

/' " Q‘: 1\ ’~

;l:K‘~“~’

,

.\ ‘-

_'

/;..-.//<_, _,y.>M:.<1_~.t

’//

'-

V», ‘w

~

_/‘

':

M

fr

~»//'7'?

4;’

».—’~‘;/'

>.

/¢;‘.~‘ ,,

.-4

f\.~i/. 3/‘ /9‘

\

J

»

\_hi_‘

~

\-»~\_

"1 I»

:’

/\_\ 1.,» /'

,1‘:

/I ‘_,;~

/¢_M1,

;

,_,

,»“’/

2-“ ,,

_,\-X \ _;, _____1_,_

, /‘-/'*T§_'; '»*" ,/ ,

,

:

KROKSKOGEN

'12?

‘ I’

\

3

I

,

X“

///“‘

g

z

1X2

!

112

/4

3,4

1

\

2

O5}

I

3:4

J


@~

»-{’»<;=1:"."?»'r*_‘=~_~_\y

V

*

‘.,f’i?33*_’<::“§\ w\.,\

*~@&s‘>%raam

Q2: W‘;

11

$1

:5‘;

T,.fj=

'

3;‘

4 ‘

“\_

\\\4’

1

i». ‘*\“

*

,0

;

\

\*: 5 f,.j@

Eij-,;,f\‘1"¥T.?f'

._~~

.';" £1"

~_

"\.

<~A

.‘~< .\

-

t‘

7:

_

\J4

:_

_

\

7!

' .

.,

.

Q

Vx

—.

““

'

Y

>

_\‘

\\

\

§

\<\4‘"* ;'

>3 :2

~

X’

\;\

0

\

.

l‘

<7

’é~{j§\l;"7

3/W1

W‘ k

~ '/

V,

F,

\

/I“

-¢>»~'.

E

;

——~—<‘

bdhgqanhaf

'

~

_7T\=_"?= ‘i —

_

‘L. 4,

\.

~

.,

~

-.

;-\

'

1‘

*

' -

'~\‘l-

\

x.

1‘

1

=

~

*6" -

*

L

T

1'

kjmr

@

_

;_ '

,

~

.

_

‘AT

*,

‘>1-,

KOIE

.3.

F1Nm=_@RAv

FLQTNWGSANLEGG

E5

I-<OLERAK|RKE§RD

"‘

DYREGRAV ‘ P5vi5f|'ferr~e.n9aT

MALESTOKK 1=zo.ooo

_

.

-1 I

._

~

" 3.‘

‘ ‘ “:_ \ * Y ..I

a»; ~ ‘+9

»

1

T

-

,-

xv

\

\_

,

x.

>_~.

1*

' 1

_.x’\'

“~~

.

.

4‘

.\

\

.

“§_'Q;_"";1;\~§\FN_“ 3.. ‘Q15; __" AV; 1 ’-J ‘Q. ’ ——

'

J-7;__

$11

‘;.

H.

,

~

,

'“~

\~

'{

K

L

12

jlz J4

.

O52

34 .

KM<>~~

f

‘X aw‘/E

=- 2:,§$'<AY

A

é

1

r

.03, 5 ETER

\;

‘*\§“‘“.<Q

,

,

h

~‘ .k

5' '3

‘_

CT‘;

,_

:~~-‘

“ “LU

'

V

“:,>"t“”~?_\ ff‘-‘\.\

'

4-.

L;

;

V.

1/

7. \

~

""

T

K

..

I

'

/\$

1

gv

‘é

\

¢' “G

'-

O

\=W

A X

‘as*bou'\dQ

SETER

'M'“""’>’"”\/\/\ ;\‘_ ,.

X".

'

'

-

I

\

_

‘*1-P:/_

(Q

PL/K55

/\ ~

TL "4V

'

\

J;

\ \§'/'1,

\';‘(\\

--

V

2 ' '-(511. -.¢\

E E

\

‘V

~-

§,-;§>:~»<

\

1

~

"

'

\>,»$/<¢;\\

~

_

"

‘‘L-.w,_

‘,1

,=\

,~\_

'» ‘-

»

;

:~__' 1“

-vw

M

“hi

3.

W1

,.

\

K

.¢»-

\

<

“¥\“ Lil

3\ kw

LR

5

'__‘~»g\-,'.,

.

V

2“/\\_,\ _;\‘q\\im Q»

-w

.1

*"

‘\;

~

‘V

\~~\

~'

.

\‘\‘

\

N

-1 ~~‘

'

/

‘~

(La

§\

>

._

Vb;

~"*\i

‘X

;_

\

»

~;*~

‘. wt ~ -‘ ~\\ <f§{;:"I\",),lI/'T§“$T“\L% \\ .\~l

'<f’\__ ‘ "\\_\//,

.‘_—»..'\ v

~

'<\_

J’

~

E

:>-\__

_

NORDMARKA

_.

(

k

.\

/é‘

.

/,2, :\._

.,

1&1-_,

“\-\

'

-

<

I

*1

~/;\%

v"~\,~

r

KROKSKOGEN

_/

\\\__;_;__§,_:

,=‘

‘" ,

5* ~

, \yg:—_?";»,_:_/‘W; w»

~

\

M

~L

\ $5; a,- .,¢ >_ 7,, .

-V

\“>

.‘

=

"1,

“-~,.~»

' (;g\=;<

.

N

_

>,

X

_:<;

, »3~

IA“

»:~>0§:\».

\.\ Q3‘, ’;L;:5

\_H. ‘/»¥/X, “‘

.\_,

-:~=}\

_x'$i_i\_'_\‘\¥\\\

\*“

\

:

,*.

f7;*kv

-V.-_=\_»__

J1-_,;

§5-

‘;\<>‘~

7

1

~4‘

'

V

".;~.1

3.

\_\

-A

i

~

.551

j '3,

*4;

\J

~\-"+.

_‘;§1>_/l:-

-

~

7%

~Y\" .3

__~ *

\\ ._,;‘i:~—~<,

/\_;\

"V -T‘S\‘;5“;_".'j'

~

g:

;

-

T

,

~

*

..\\,

»

/.1.

I;/M

v

-

OMVSNLDE

0:1

1

;,3

/

-, »,

4

1

\


»V\X&" /, 5}‘/,,'

/J

"ws

~*/v \.. -=v,\=l_‘. Ii»,/;

_Z\

-

/~

@

L

u

V

I

W

1

’\

\

,,¢\, ‘

1

. V

'/

\\

\\1, I,

‘X

'n

\

,

-/

/

p

1

.

,/ /

\

'\

~

'

\

“'

,:'

cw

3 ~

' 5

V

\ m~v@A (1

f

\

\.

<J\ .

,, I

.

I

*

I.

§\

<

,

\

A

,

~Y»

e

g

\

\

1%

u

\

-, y»

\\

/

J.

.

.

~J‘~/\‘

'

V‘:Pe§_$hus\/G

~

\\ '

~

‘.

3

*5’

'

'

\

H

~ —__\

\

;

fl»;

r

n

x<’* “*'1;**“‘ *“~ *\‘

»

1

,4‘

\

‘\\

..

A

1

_'

._

\,

Q;

A

~

v-

.\ FIf7I7sQ

\

V

_,

.*W _

\_

.

k

‘umJ

'

\f£Q;;

I

TQE&JyHW1~/%W@ ,

-

i

,

\7Y%»f\»¥§€L, \ Rx

~-

,L_ .\ \

~

_,. ‘,1

L1

ot].____

_

e

\<'

\

"W

Q

‘.

~

\_

‘\

/ es WW, /

-

\

_\

..

V

Q

&;g@ w‘% H A“ W +3 \‘ \\wj . \_,\ wj

'";:"~

»

~

.‘ Q‘

x

E’

. \ ~\,\

1/\

\,

'

~...-.“~

.

,>

NORDMARKA

1

*

_:\_;,»~

\

)J

‘/

\ '~=¢v/ -/'/

, '7‘

-*

I

>

//

»

\\

.

“E

" ‘

ll ,r’?_A‘/

~

,'

‘:\

x,‘

\\

.

-

T

.4

(

‘V

1’

V

__»=

~

.

.

R

,; ,1 /.9).

_

»

~'¢‘i#J.l(‘-' ‘ ‘

I

V

\,

:~':’~.1 9-‘ / 1. {)3 \‘. »~

~

79¢/a$@ir@}~L*~\

\

~\

,

K

'

,

2'I)‘ Y‘;

_~

,

,

W/;,——\\_¢

‘-

v\“

m -.

Y

\,

,

a

jpl" %“JQX%W

A

L,

,

J‘

,

Ks,“

.

\

,

Skuvvevcnn

'“~,',' V,/.V.” .\4»:‘;‘Gray,

\

xx

~

f

\\<'vJ

'

x

9

,1

J.

~

'1 *~r;~;W

\

\

1%

K

r

,,, vs U, I‘

‘1

\\

1

\

I

\.~,.

L ._

-';-/‘

X

+‘=

,

>

1

\

*,;/;~/

@

~A*»‘\\ wp-\4

U

‘\§€j~V, _\\;~\\\i}\\__ __<_

_<

\,

.\

\\

\

‘V

G

\\_\

Aklcng

Spa?/ensefra M3LESTOKK

I

:=2o.0oo

,1:

Zigifmd.

A

{Z

Qfffmi

9€FL¢TNiN65ANLEGG

l<O\E

-|. FINNEGRAV

M

gi E

P LAS 5

E few: ” SUE“ V amk sisn, m r

lor

*1}

SAG‘

Q

KGLABONN

Q 5575“ mm szru Hus

V

O $575“ §:,l\gg¢,nhd' kJcn+

X“ ewzuva

-

KALKOVN

$KoL£RAmR\<Ea)iRn

E

DYREGRAV p&v;5+ i +1,»-mn9¢.¢

= DYREGRAV omwp, ~

R FORTIDSMINNE

A

O52‘

ouxvsmms

I

O5!

N '

\

i

3

2

\

¢_ 1

34

.


I>-

T‘?

\;,,j. /:7 4';

J;

”” .‘

I

_~

/

;;;_

<

~\

~

VD»

I

.-_

H

,

V

.r

1'

é

~

/

9“ 1,

I‘

'» .7/‘.

4

<7:

g

1

,V

~

vx/N;

L

\_

~

§\

\

M

,

_1‘

0

w

g,

H

"

¢

j.

M 1~

_

v¢1i'Q,;¢»m a<;m+

..

V

R

/J\

\ .

_

_

,

%~—.\z>;<,~'

.-,.

~,,/-

i

/\ ,

.

”__1

,

X,

KV

V_.~

v,

.. .\

» /;~\~ K

k

;*

1:»

K.A

132 ‘

\-

K

/

~\

I

"

‘;’ / \

'1

\

‘"12 ‘:~ x\,, \“'5 ‘_ Te-:

.

I wag)‘; T‘_\\’., /

KOIE

5 ,

\1_\ /I

J

';

‘Q’//£7‘

9/ ,

_

,

'\,

-2

“\

\

‘.

E

_ KOLERAKlRKr.G§RD

"

ix

v

79-

‘\ ~

‘ '

\

~

2

_

FINNEGRAV

\

yx

\\" \

Mii|_1=_sTor<K

3

,

\.

1

20900

M

,:

O52

.‘ "Pi J

D__\’l§E6_RAV

Pm/nsf

E

.1»/m.;¢»

-

5;;=,§W

V

K@-B@~~

=~

KALKOVN

R FORWDSMINNE

‘X

GWVF

A

I

\

_,

-

,

11.

Q,

2"

T\

\

\@

‘e

V

,4

V

'\

*.1\ H. ‘gum

;

.

J \\“*\ Kc

~

l.

A - ‘,

»'

‘*

.\

/,

A ‘$1 /'/, ~ ,

,

“J ; ‘okm‘”,b5~

V ‘1-W

<~>

,

'\'_‘_

‘/' Q

,

"

\\

., “"vl|¢\w §

\_ .

\<-1

11

'

\

.

*"/\

X1

T

~

§

115:\

z*1'k

~

\

H“~\

'

X

j

,

Al

~

£1. 5A6

5E_"R

1

’.

‘,\\\ //‘

K_

.<

>6 FL¢TN|NG5ANLF_GG

o

'

»

\

\‘.\\_‘

@W--

~

_,

KR

'

___

f;-x” A*~\1 ~

,\

\

¢\\\\._

E PLASS fzwsrm

5ETER med semrhus

~

'

Y

A

0

q_rL__

K

‘» ‘:i\‘\‘\~,'/7'7"'\-“£2,

l

M,

‘»,.......

I

”\%*?%?7‘*’

>\<=

PLA55 rw fasmmm ,__

Q

P;;[

~.\‘

\/ \1, '\

5'TER

»’/‘/—~_\

f "'

1

\\ ‘/

.~ WJM

r

,

'

,

3

0%

K

1

\

/\+7.3\LL;4

‘=_

J‘/I S1Fy_\1\nger\

\

[3 f»/\§-3

; .,»~; ~;

.,

-/1,

v

~\

NORDMARKA

LN

‘(.3 J: ;.~}=‘:j‘ _

E N

I-X0”

,,»~¥\:\

v

e

\,\»"/\i'»~_;\ .\<\ ‘O; 4‘ WT;

.;.;

'V_A"/ J

?

\

5’

>9 ‘=¢.

»<W§;

3

1‘

"1

5

GJERD\N D

.-,5/99¢” _~ 1/_\ ';\\*;.\;

=

—,

i

Z

1,

L__‘ Q

<

;’\ W

_

-\‘

,7.

W]

‘~

.

zg

\G

,

,

1%.

smcln

_

'

i

2

/%

~—\~;

\

/ K/"\ -“I /1:, , 7,,/¢ /H ; ' \

v‘

,

\\

2,

\

§\§\\j;

F

{

G

LN

.1

“K1,. ,,.,,\‘\,//,

v

\~

\‘

\.\

<.

",3

.

V,

K

}‘\\\ \Fyl|

/ ”“~"

f

,

\w ~\' j’

*1\»

:

;»~.T;\€$?+\ .

,\

_

~

1

A

\,\\ 31;;

Q

"'-"Ml *..» ,“ .. 1/ ‘,7 -W“; Gru5du|ko|len<":/J __ / ¢>\./,/w <' .~'

.4

$7 ~?;\\‘<

.

-

‘h 5

\‘\ \,

“-+-\ \\\,~ \

:

\'

r——-

'/

T

2"

,

4%

,

3'

»/,

"'\/

A,>,f;..

,.

~

w

L;

\\

»

vf

I

2..

,

‘ \1~>§M

""7 ‘7\;\’~

> .

\

Se-11'2~1-é . .. ..

:1

‘,,~\‘ ‘?,¢f/-/ 3-

1

V;//5 I

"$4 \ .~'*"Ҥ 2

Y

\/

‘~‘

;\

3

,

..

v

.

~/

A -l\\‘,

-_>~

*'//x\

_.X<‘“—‘

\

;

'1,

1/

\

~/=

'

*“?‘\,=-,

OLA‘/SK“-DE

\

1

,

P; 1

ow

g: 1

1


\\

1

\;\

.

‘}I

W‘

u

'

_\_\

>\ xx; \_£"~.'\;\

_-‘__

§~

.;i‘??>'

\

-A

<\

-\

-~_v~

’_\§.

\.4

/

.»~r\\<

\—

/M W, _,\ —

—-

’. _

4

R

\

\\

~~~1 V

..

=

Y,

V

r/ x

\ \. R)

’>

§

~\

\

\

\

-

\

.

V,

\

k

\ ~

\-

.

,

.

\\

.

\

k I,

\_

,

HQ‘-\

\

2

.\

W

w

Y

W.

'*|\X"7

-

-‘

_

»* .

‘\..\-\.,

..

°\

‘\

\

=.

Q?

\\

_

V;_~

$1;

,

\_

x

figgfwda

mt;

0

\

3

,2"

-\

/\,

\

-

\

_

K

A

-

\

\

'

Q fnilizruhw O sayaa

l0lr

kjarrr

~

\

.

;\

\‘£

\

4;

-A

»

KOIE

Q

sae

Q

KQMBONN

"‘~,>

K

\

\

FANNEBRAV

E5

KOLERAKIRKEGARD

E,t,2:i§RAV

V

KALKOVN

R FORTlDSMlNNE_

7:‘

G

WV?"

01./\vs>{| LDE

\\

~

'--

Mi \ §_\

L

‘1

\\.

\,..

M/KLESTOKK |=zo.ooo

\.~\::

O52

n €aYV§;aIP;Q¥v‘9n in

~

n \‘=\~

+

\

~

2-_

.

*

\\\\ -“luv e

\__

»

'

,\

.k -

\

'\ \\ t:.

1

3'

\

L-

,

s Dun

~

\

‘K

‘\." ~Y‘ \ ~\_l\__\ \ \\\ 717-

“J

'\'/\~

\

*

~._\

H.

~<.\

‘ \

~

1/

'1

‘g/\»’\f

_w.,‘/

-Kc“

.

>\./,,.:;.,._

\

_ ‘

\\-

\'\\‘

\

7/

,

\

I /“\ \ '

1)‘ »

\‘

_

.

'

-

_ _

f

'‘\

.>

.

:"y\

*~\'

\

,

‘.

>6 FLQTMNGSANLEEG

abmrl sisraca

-

\M , “'1 \_ ’

J M“\:_\\“3_\,rW,»).;;_..

‘~

%~__

'

-

1

~» ,

*’

\f\,

K;

1

k

3

:1 '7

.\\;\~

.

'\

-

_4

/

J

\

’\\\ ., g/5;-‘», , P“ V-\ \»\ A

w

b¢lu;¢;¢nh=1~

‘*

‘\-X\Ri\§>‘ ;,

13'

‘.\

\

'\

‘\_.~

I

',

~

1

~_

E! PLAS

\

H

,

/

—§‘3\\\*'fj§“

xx

E PLASS fmwm ‘

-

.0' X.;\ )\lK

‘,. '

J

E3

LW1/ )

V

\

'11]

.

'~

‘\ ‘ ;k_V\

'71"

'

,

_

~\\#..

~\

\~’...1.:~\

~‘*

"Brnnntjerriséfgd .~ -V‘

'

\_(\_»_.v<\"‘:n

3

.

\ ~\\ \_‘;

,g

~~;='=.':<':'f,

.v\

1‘

~

\‘

->

\

;

"Y

'

_\\;\/K V‘) '

\ \_

.\

\

._

_

\

\_\

u

»

K

A

i ‘\

'\\‘

\

~\

~

‘A/medu/skryssei

_

_‘GrirnY]\‘\\

I

wt

§

‘\.

J.

1

/¢ vV ,2 \ ' ‘*' ‘=4

A

J

\

/

Q” ‘

I.

_;

v*J\‘

-

\

1‘

‘"

~-

“""#“ » ' TX‘

-

\

\

,.

\

\

\_.

/\

\

»

J

‘_

5’

/ (~.

V

_/\

-

(J. -

MNORDMARKA

.'

-

\\\

\_ _ ‘

‘ '72“

~

W

/1‘

»

-Y

"

,

*

‘X

,

-

a, ._

\ \\

~N_/1

~

I

\

M

K

.

;—w

\

~

7

v 1

.

;

1\\

a

\

__1.\\§—‘.\.,_

'

,

~

~\

2-

I

.

/‘,.“

1

_

,/

/

"=\(A,¢/\ ‘\~ ..»\ \

V

~

7' J. >\. Y»\T.);,\ \.// ,\

_,

.~

Q\

-

3

.

e“

.

\,

,

-

1

\

~

‘\

\

\v

11>, \—

‘W

es

S’

T;\j\

-._

\

'

\-\

‘M, 1 ,_ K/~ ‘~»:/I,4: \ / 4‘ \_~~; : My :\\\

|

it

~.

~'

F

/L"A-¢

1

;

7;

\F en

1!

_,

\.,<

;

VV—VI,

1"“

T

.. v\\

\

,._,

~“"

jET_.GJB\'§{\'\QSdO\'\'\\'T\e[\ ,.,.»_~\ "w5:’\5\"" '

*

,

'

;\

*

-My 0

-

is“

"~e*:‘

<

'~\'

/{"V\‘ -)"\J‘\\\§\yTi‘l

,

‘x.

“<"¢"'<“-

--// M

N

3 4

3‘4 \

05'

//4


* E‘ /V1

\

,

7,; y/,‘~' ;_ /4‘ /' ; iii‘-wig 1..~ _.

-

\

»

'

,_.1

V’

w

,’

‘/ /.,

,_.

'

/

-ff,/)'

/“‘_-“:>;§»\\

V”

1

\

> r\

A.

L

,1

\

-'

/

‘=

1

-

-

\,1

i

|

\

\

\

;

'-

<

\

1

»;\ \"Q

,

‘/\ \'

i‘-3.

~

\

*

K

\

\\

i

‘C C.

_‘ 1,U, .

‘*4

G}

_\j\<

L.

,

\

“X

7

.\

\

1,

in» ‘

E D

"\\‘

Q

\\

/

3

O

\§\

»

\

\

5/’"\T§7\*7‘?§ ‘

'

'1 ‘ Q‘

-

'K

w-.‘\-

I

2&1/<\

\\\k!‘\

/

\5

/

Y\;’\:\

,

Q-jffw

>< FLQTNSNGSANLEGG

Q.

""'~‘*'

A

~

\

‘~

7/

-

~v

__

\ WA

/

-

">~

,,

,/‘

.

(’7‘q;>§\;_>

1

sarza

bol~'g9enh¢? 1<;m+

‘X “UV?

I3

“\ 1

i::ié_"7C

1

\\

2"‘ ‘\‘

g

MALESTOKK

|:2o.000

\

1. FlNNE6RAV 55 KOLERAKIRKEGKRD

\

‘-

x 1/

\

\.

"

‘.1;\h

‘\

‘I p£v|5+|nr|-mgzr

7

~.~

\;

-

»

Q

V KALKOVN

<

’ ‘J

DYREGRAV ‘ .

\

\

\1 \ ~ 41 f ‘mmt \‘ »\\ \

7‘ ~\ ,

I

//

\

F4‘sklbys§‘s e_\|1‘

*

KOIE

5 G

'

.

_

\-T

_-

\\ ‘ \\

M ~i

¢

HA5»

/

,/

1

,3

ll‘

~

I

R -

,

Z‘

1; \\~

__:.

'

,

\

Cm;

' —\

“*

_ ~

-.

\

,

_

;_ '—\

'/\"_,' f ;., / ,,‘

\

.

\

.

1

\ .

,

-

R

.

A

9 igiffmm

\

/i__,_;

‘,/‘F\"‘x“

Lt

\

\

.

\

.

\_~‘\)J ‘

PLA5$ Mwm“

Q \

'

~

V

~\>~ <\\\:

.

=

J‘

~.\

\

\

,

K

;J\_/ ,

/

'\\_F /'\/ \ _<” K

3;:/5‘

I

K‘:

V

-

,

,

/ “I

\‘,%

Y)

(‘Q

T‘:

\“»L»/

.

¥\¢\ '\\\ <7‘

“X

;;:,%L;:~<»\;;>,e

QRV

\‘

K

?

;

a

!

\,

»»\>5e<~i.»x,~

i If

;\

K

*

\

V

‘\‘.__.\

»

;

>

\kk:_;_v,.W‘

"——\

~

\

1

‘\ ~\_,,

\9=:?-S‘

,

\» ~\,_'_.

»\\,\¢v’/'

.

\

.

.' A

.

\/‘

~

f

-

~

;\

\‘ \

L!

~

4\\%

.

JL

$10‘

Skmmqen

.é;1L_

%

,>>Y

F

-'

.

~

-\~/ ~\\ \

\ .

\

.

>\

S

Y,

~

--7,

\

\

\

.

\‘\§Q fj

»

/"\

> ‘

\

W3

,

/

~__/

\

\\

\

11,/f

,1

1-/1.1.,

,\'/'\ 1,

t

-’ 6;»-.‘

~,..“._;‘ ,~/-»>»

»_

‘, \' ‘ll‘\\"\-J‘, ,‘\¥\\ ~

'

-

--

@

..

\

_\

\

i

5

"

\ -

'\\1;. 1'3‘ \_f Y/‘I4

,/,

-\‘

\\

--

/‘-/

\\

Q

Horestuv

Q

A5

;§i__v_.,

NORDMARKA

4

1

I

7‘.

,__

~._=-;%> ,,,-‘Fr <~i\

--K“

*9

~

\‘€1 C"

;\.ҤK,:_i_

~

J

<

\_

~

_‘

~

_k

\<J

..

-

3

\

'):{§;.“/.',i.'..-.-"

'~

.

/*5

\

'

. /2 /‘K e5=_._ L\ V/ / ‘ v\ lb Q, ,, H‘.~&,.»

--

..

1.5:“ »

1-Q11 ‘ ‘t

"§J'e,-qi ‘yqgeh/__

\

\4

1

5

/‘

"'I,,_=~'=:»y~i*__<.~“—..,~‘,

,

I

>

{"71 \~

_ ‘

,

\V

‘~'

»1-13

'

A

\

<_‘

18

J

>

h f\

/

"

M

,

,

_

/'

‘>1.

‘P

‘W

\,\ '({ \

/U‘

_<

~\

,

r>:/

~\l,

.\_\§_

L

1 5

°‘/ii <;~

3~>I/"“'

‘\

f

~

__\

,_, '

7

L

“'67 \

\

*~

-

1

,-I» '

.7.

_

,_

7.’?

3

,"

.. --

"\

'5

\

K:

V

\' MM‘ \

\\J

--

I

;,:=~1+<¢,~-;’<»,1;,;1~@W _J

r‘

.

\

I

='

I‘

'

\

»

5, @,/ ,. ‘.. _;\--. r|\

,=-

f

A

._y

/

'

IQ‘

_,"<¢/

'/'.~_';_,_

,

/,

5»,/j_._

/we

‘,

. _>_,._§g

.

\

\

W »»1\¢L

M , 9‘;

»//

‘L/»», :2;..“.-4‘1

.

W

-J’

(\

IF»),

5“, ~

-gx

._

_/

"

~/

5/’--.;

,.

J

"

. /'1‘

.

\

‘*4

I

12

‘,3

g

/7

\*\'~“\\j.€.>...‘:j/ ’"‘\

'

,

%r‘,’M_'\‘--(“".;H.

M

N

O52]

V‘

3‘/w i

\

*/a ..

R FORTIDSMINNE .

A °"A"5"“'°E


Q Rm

S

‘_j|r‘! _"

gm’? Q \x \l GU WW Q _”_ ‘_ .

'

_‘ __ ‘_

m\\

@_m$sW__uWmm5_

tW\‘

"_ 1//I \“

"d'V“E’

aia‘-il-mm‘)

\\5 “ES

(\‘@&“g._

Mn

’{nw___4"‘__ ('___

5 \MJ

_o

_ I

\‘I $_I V

\_9g‘§‘:/Q 6‘I‘‘ ‘_ _ _

\tSW

\“‘Wi“’ _\\ S ix; m‘___4x_‘M

A _

U/q\_In_\A_/(_‘_\'_

_\1l_‘m'“,'__/___U‘_.’.

as 3?

%§m_r_w MEL __‘_uA _ A2 K A) A

'\Uh Hm \ ‘W Q G D E %J\ H;_ V Vi A94 \ a mwgd WU; PMA Vim tyl

LSv‘rL EFE __ v\" ‘

_

wwpmi

é!\ ‘I. (,\§w\}\Ms _\_‘H\

A

V

'0

____

\\X

‘ll IQ

L


3‘ 1

‘W 17

\

Iii

Ix‘

M" ’

I

1

\

'

“__

"<.-

.

'

Q

7

.;

.

I

if.

H

1%

U

I\;“ \ '

~

f‘

:

1

Q 1

:

'

:1 4

;

X520:

55Q

1

\|

,

if '"

(

|A

E

IA‘\

E

F

A

:—

:;“€>\mu\<\

-

\\ R \\\—i

‘ "

_

,

W‘, 56

I

:

7

1><

Q ¥

;-

E1

O O O

0&5

A

PLASS

>5 FLGTMNGSANLEGG ‘ 41

_5‘ETE_R_

vnrws sasre

ca

wk

SETER n'\ao\$21'u'hu5

+

K

M

EB

\

'

é—\A

‘I1.

\\

M£LasToK\< |=

V

R

KALKOVN

GRUVE .

/\

A

20.000

A

P

FINNEGRAV Ko\_ERA\<\RKE<i§RD

DYRE@F</\V

cmfalk

FORTIDSWNNE

OL/\\/5K)LDE

1 a

y

112

\

O52 l

5

K

054

\

,

PM/<s+|+u‘rE-ngzf

=1

5%

~

as DWE5. RA“

Q mmsouw

SETER

bdieqenhd kiam

I

V

::_\

_

PLASS Faxsfbcunda

*

“'1-552 2

\ fzrnzsfm PLA’ s

Q\

' \(1Y\%QX\rH

IQ‘),

5:

;?,".:i‘

\.\

1_2;_.-

~

f“

\

.

.

v

C Q

V

_

_

‘_

v 5 E QQQ

2\

.1.

‘Q

[iii3 \Z65?);£’ __ é %x)§1\‘\\

' -7

1“

1

50::

I?‘ K?

ev{\/

'-.

1 vugen' 'ms ” é : : em \\\\\ x” lmz : ~‘\,.f*_0 ",‘;'\~\“~\'a~; *'. *1

_;-

'

Z\sENE.

Q’:‘Lb\\ \ I, O Y

~\

1

J

*

K

1"0 —‘"' @».x

?s%,‘\-"\

Q

\

\/ ‘.\\f\

-

“Y;

<“\\D

IQ

? w 93 i0~'\"~5‘b 5

\;

‘"1!I >

20

AILIQ

\

.§ H‘

K

r ROMERIKS"

k<>v0%

2

.

\\\

\

_

37

1

-3?-‘

\


2

.

i?...n

1

:9

.<s

'

LL

_

~’~\L

*5 ‘

~

L

'3'

'

Q/M \ x»

)

\

W

/45

Lyn '

\‘\\u\

v

w

K 1

?‘ P..A55 M msrbomm

3

‘-°._A55 ; Tz 25+-(A

Pmss

s

E few: '-‘»,

V 7

SETER

ibmksisfa m.\0r

5

-

I;»

Jvgi A

) ‘é' E I" ‘Q

'

.4

‘= K0‘-

'

%

Y‘u\X\i

jg

Pwrt

QZYQSX rf§;:;;°*“ 0

-|- FINNEGRAV

>6 r“ Law IN' a S AN L aee

KOLERAK

K

‘Q

SAG

E

Q

WLABONN

Q

-

V

-

ma; swam: Q sE'ER

V KALKOVN

O SETER bwqamm klm+

‘R ixzw/E

-

k

A

I

Rxaako

DYP~E6RAV

p;\v15+H'erru\qz1' DYREGRAV

nmrm

‘ FORTIDSMMNE

O|.A\/-SKILDE v

.

.

in

I

lg

*

'

51

(

M,

_

\~\

.

V

.:**g.,‘=

L;

2 _

-

.

31

\.__

O0

V3 ‘V

I

?,’?'$ ’ I ‘.

in

1

1» r I

\

‘-

O

~\ l“?T.““\

““Q‘5“? ' '@~ Hm [,\\ .-L \\"\\ 5 '~\I 8 49" »»'"P " " O-n-in \'' \ "

‘; ‘

L

*1~2::&

*'

5

¥ ’

1 1

_

.

%

00 E>\ eruu

8

1;

Q

1:B¥\J?A\\\v

X

-

53

v

L

I:

§

l

A

\ rs‘? m" Y

» 0:2

132

3

P

v

\

12 3,4

)


"/’

1 ii-5 °“?~c/

i

A f

(2 _»; 5;

Pg

on

:

I

7

~-.0 .

&

e\~1\ 5

M?

/5

w ?

1

*41%§T

‘-

_

-

22

-

RQMERIK6—

ASENE.

U.;—?_\

2

_

:~~

5

I

-

V

A :<_/ \

_ _€:0:—’

Q5f‘; F (7 L 453 ___: 1 i_><

rg “-‘

'FmsY'bc¢mr1¢

A

13

Zfffm PL/\§S

PLASS

rave»

O Ibmk sxsfa m.1uAr :9 ffgfmrhus szrza O Denacncf k2¢m-

1 :

_;t'—er~ir{6 N.»

--»-527.

_

I

3 V T_ L\\

,-

95

*

,

‘.‘§':'s'T

,

--

'

:

5

Q,

SAG

F, oynaemv

E

=

V

KZLABOM‘

V KALKOVN

'

Z

A A

'

M/QLESTOKK

|:zo.oo0

*

~

P

Q ;

KOLERAKIRKEGXRD

wviaf ifvxrmgvr nvasarmv em‘-m

R FORHDSMINNE V

L

-21%

>

9%

~

><

\ av‘

96"

' 8 \\U -"I;

'9' FWNEERAV

‘X GRW‘

35

av:

A\

“ME mam Nesamacae

Q

:

,

(

Au)

szraa

U

; 5 i

X

.

‘-

2

A

—®-

5 i_

/QM M\<“»~_ Q;

5

_

5 _;‘\<>i: _é,Q_ %§“;‘ Q)»m\";\i mgll“ “i° :: Pi: I_': ' '*

1102:!

"._

l

Pg

V

5;

a_

*

%

‘ f‘ 9“ '

_,'

I

*5’

>2

30

OW/5K“'DE

052*

\

31$ 1

[

I

O5!

12

3?

1

3

\


€'1' ~*"=‘~:'>,.s*~

.\

§,\

7r‘

~

"

~_.1_~';5/

“ .

if; ,‘~.I;.

V,

-'

ex»

'-

,~

I-“:1?

"/ ‘

§_;"1i,./.?:"5';,

,

';,/:-,,,.,/ ""/f‘

,

as 4; /‘w

=1 ,,:~~"“""*’<.

--

z

'

~"

~

/

'

_,‘:§.¥ ,

\

xx R 4 ;> ‘ y L: {rm

HT-"

~, ,

_

34;

:2»;

K

1*

4%‘;

_ 1 _-/~;<:_._.

,4. H 1 /

‘,__<

.

L‘ I

f

\_\\V\\-4

Q.» ‘"-'**-

“C,1 _-;

M

é‘

;\§T‘*‘;‘Y:,”..'

=

\‘ ~ :_-‘»;v;le~$=~—*~"“\?\

_<

I

/u

__x»;;i,’:'1-»l~~~-

>

\\~\fv',.

».‘ _f'//')‘_\-‘__‘

-1;

_

»

_~

>\‘.<>>»\

-'W. \\Va,».

'2

~

t:_1

:___Ԥ;~

~

"'i\ ..\._

K

\ ¢\j>.;@-

\‘

.~

:;~>-:1

-,i_‘f

L

;;(‘%.; \}"/ 32>; 1“xr’;;

,\},‘~‘

%

W

>K

‘-

'

~

,.

H

~

41¢ ,

1“

»;=~

\_ _~~-~_

_

—,

¢

$5.

'-

‘,;l.~\—

.

.

J‘-»

\(

.'?’;§,"1.h\'Z#

.

.-'

'\ ;.,:.‘..i¢’ :1

~i—~

,

'-J \_.

g’

»

.

*‘ ;:\"*‘ J $4 ~ *??f** ;,~,,,:.-,-.2. 5,2

2

14%’ Yr?

'

-

»

.

,

3;:

,

\

. *

_

‘»

~.

7

M

'7

+_,

<_‘'

J‘s

»

" ' "se

rJ"-‘W’ y

.

.

.

.

,

-

I

.

2%,)’; ,;-' 4"’ 1 ’ Kg;

.

'*¥~

/—*\

>

\

1

,

Y1 -

¢

5

,

/__

/

.1-,

:-\

,v

4

I

,/',)

,

11-rf-4

'

\"

W‘

"i_

3'3 <

\~;»

:1

K‘? TN

."> \\\ Hx »-

W

5 K ,__ - .

.1

W.

ma

,

“g ”

~';».v,:;;.;f,.

‘,1.-f\7[»..‘»/\ 15‘;-;$_‘\‘;_‘_.—

>€ FLQTMNGSANLLGG

-‘

“..,.:..V,

¢‘1:'€&?$_v\“_)Ir‘%_‘<;"‘A_r4'\:

P\AS' T.Um;;w

'

KOIE

1

\

-¢ ,/,/O: K

_-

I

\

1

_»4\»NK.

.

R

Q ~m@~~

SETER mm smm

kjurf

V KALAOVN ‘

x

G

Ru‘/E

/'

3*" /...“.<,’.~..¢,.‘,’ ' '“ ,L‘p< _

.

H._/Y

_* “>14

\

KOLERAKIRKEEKRD

M/RLESTOKK

I

Y

\(

O50

*

20000

r

Y‘ 21:5?“

R FORTIDSWNNE

$3 1

ya

OLAV5K\L-DE

Iv";

.\

~

_7.

Q

==

I

' .

‘ %Lf1__.L-_;:’_

F1NNE.&RAV

-

£1»

Q

‘_.

+ 0

P'_AS5

x>J<§;¢n>w+

__\__.\.

.)€ ._*~< ._<A._~ ;"*‘"‘“~;i1*° 1%; I 1,,/1,-~

3

,2‘.

K.

,

A

Q Q s>r=R

.

¢

PLASS zsfbom

0

~'

,

L

E

5

‘ft .

4;

-.1»

E

——/

1

-\~¥

F".-Q

~

@-

L

//{‘

9,7,

.1.

,

z¢,>3'“~‘<'?‘iZ, ~‘f;*'1;‘@“?_¢‘(.»;-A "-I/,»l*‘\<\“3‘\ ~9,¢;4;'“/ “=5 \.w\\.Z.;.:<.,.;'., _ ,¢V__,Q ,~..~ ,»'_'~

\

I .

/_/I N ,._;;‘

sgj './055 ‘W1 \.

v

~

,

»

I

,,

,7 ,/1:2//fyz‘

11 7;;/12'

L

-

(

'_~'_\;__\j

{,1

*

,

,

\

,

I

.1

>

/~

/

.

.

V.

//_';,;~,

-,1

,

__;{

/

v5

V

31

\v

15:? _,*1 \ » ;'.- .<~ ' ,\\ ».w¢ /~.,;;-;-~~;, kg;

.

x\._,

V,

.

X/, ”

1

7

*-

\

<.

-mi’

K

\7‘;;t‘\®.‘»\~\(“;“;i\*-¢r

\\\

&

»‘*

I

“V

*5) ‘ T1."",;.I?’;:~i?ig’'_P13

.

>

'

~

_.

,1

ii?-<‘*':~

pw; »!' \.~‘:f-=.\f'-».‘-

1

,

'~>:\<_<;@<J~;

zq

»

9

;

v_

T"".._»

,

T

"

r

(\

L

J> *\1»/1*“i~‘Y?%&~Y¢.-~~-~>1

“=1

‘X.

1" s

kl

‘M

....,.,, ‘y\1‘y _, .;a .1, ;Q5_>‘ "11 "V . <l~<’3; ii;: . ;-.-/.1 " 1 ‘M1/$\ 4.1-. , :6," ‘\'=& 4. I /(-— A»\j‘_\ \‘ \/ N 'rHV I-/' ,.\,,,> \- §4'> ~ 5 ,0 \_', / ,‘—~/7/\ :\\-\ 1::1 <; r {‘,).'/W‘ -\V ‘ ,,“'/"",,/'»___\ 1/ rw / /~§ ~ ,5 y, r *5,’/" ‘\ ~ _"-' ,~v,» “ 4/ ,7 / 7,, //“ /L5; ,; \ ’ ~ .,......\.\ ,/~ /’ ‘J \ ,,v { / /,:4?~/-, \ /""”"=i K Er‘ is G /»~§T‘~1'@'»L/» ;? '5»,

1

as

~;.

‘__'_»*.

\

D ,.

"

"F-

\‘\

\~.

\.@_§‘_;

‘,_\ -

*

I

' ‘

\\\-‘\~r\:>>¢: \~{ K YA

4

\ ~\

V‘

_w»:~.-1

.

»

.§z\ j_‘;:_:,_\'_.1‘ ‘;_ A 1"‘(,:;/-I . l~ _,./. “?*£»‘\.\~= ,. J *\* ~v ' -" Q» v~» =1 *<»“:“~*> :1 J;" " . .

vn

"'*———~

,_?%,4‘,A\

‘ “§‘j‘%:j¥\:~__\\_ F?%\_%

__ ' _

-,

»

u_,§.’,\§;<__ .,

‘\\

-

iii¢\1ii

;~*\;\ ,;‘:.>w‘

>

,’ _;:\.;I‘1_‘_\’<_‘/1

L

13>“. .< ’

\.~;_

"x‘1*f5>"5~ '7 ’ 1;;

5‘

.‘

~,

KROKSKOGEN

-";Z5' ,_Y-M3”

F\¢._r ',~_Q\_\~¢_

-f*:n"- '=

Y

X

“-

5 ’~

,>,_

>4. é

¢

\\\1\~ ‘L;,\\~ -'\\&\~+¢:’t\#::<‘\:’ ;.,\\1 , N, \ qr.» w“v,\=;a K

G

:_~_

\,,

—\‘ ,~/

1

~‘v ‘TY’ -x\., ”[17 .

~\

M

\__

\

L "7

~

\‘V

\v1,.__

.

5

*1

.

-Q

A}

R

K

-

1”“? /

*

:~,

i

\ :4’1 \

.

~ L

23

_m§;;,

~

‘\‘<";)i\"‘

.,

~

1'1‘

*1 §:"_' 7; if/, J*»{;¢

i

(

;'A\_ :‘\“-_~\‘.

'

-=

;>

~

<

,’ ‘

'

;.

‘ "

~

—-'

=;

r‘ ,-1'//Q "

=<‘~@yi,'~_r=,—

~

'

'

1;; m

1

-v

.(_,£—

'~

'

\

-

‘_

.\ R»

J

_~ '

if

5;;/=¢ ‘#7 it» -.“'~' J. .“T' ‘

z

‘\= ,)

WE

ii

_-

km‘, ‘_"_;~:“=,.:/1’ ’_‘V“4"wf W ;'_ -_~\§/ 1*“; ;/;~»w=+., ,_ _

L

1.74;.

{

~\<

\~

~'

/A;-.. '\,' \

R;

_.».',;]"7_;,. '/f9:‘"\‘ .. Jzzxg/,“1_ 4v;& -.-v 1/ ' ._-4% " Q» ., ,0 ‘_ k ‘N~.wJ/f<

.,

1'1

.,

J

?’?”,;>‘Z‘? ._

'_

"M1 ./_/2;:

<

\

‘l

'

r

I

*5“.

~

V

O49

;&

§

/

si !

I

*

*


~ 11+" L

J

F

'.,

4Q»

,.

1‘

“/'*“". ;.i;;*"3<;¢, "4 vi’ L‘,

* ; ’_'}7’""¥jZ'*§-/~’

,9-w

<5 #4 "‘

K ‘

to r ....

—~

1

1;

x

w

'-

4

7:;

_

M

/

'

H

\

,

:

7

~

'"'

.,.,,. I“ i“"~:-*5 4‘

‘T

7-

”' =:./ L</4-v,—/1

"

R.

'

».

"-=£j

-

1 A_

-We

<

M

K1:

~‘

.

<1

g;

1'/,

\v““‘.I."‘"1»§~‘%

N .

@“f§“-5‘

~

.,

11“ ~\_;

3

\\

,

-.

'

,

.

»

>/q

M7

_ L1

LA

§

.

.

,.

<

v

V

¢;**l_11.2

.’—

-11:

LI

"F /

'"

,

\

-.

ti”.

y

1

-'

I.;>1~

K‘

'

K ~

/7’;

1 V

4

"

1-1‘

(mm Mi \'”\

"

W’/'9--‘JKI

,

{\ .

"

7/

5»,

J‘?,1

~/-‘

If

:_é>'

~l

,

.74,-I

\\i ~

5\&;@k 1\ 4

PL/X55

‘Ii M

o@-9;mn=¢- kjzrw

‘M

~

>é FLTNiNCi5ANLEG6

V

“'

22* I‘—f\*?j"\> ‘ix 1"‘\+'—;_ ..

EH55 .@m».5+w

Q fnilfuhu’ Q s;)'EP.

\ ¢

K

~- _..

‘/Q ., ‘.7 K

*

,

J

_

E5

.

-

'

~.

‘\

.1\ -

Q

\» \

El5

,\~

7-;

A\ <\ ‘r-\

.2’!

.

-:_v_

)4

._ F;

L.‘$_\:

\

1' ,/1-‘g,

i

»

_

\.'r'_;f*1/H .; + FINNEQRAV

“WE

KOLERAK1RKE6\ RP

~1A1_asTo|<>< 1-

20.000

_ K

050

H2

(VH1

:a’4

L

°!'?E@.R’“' pav\sf|+¢rrT1\9¢1*

KQLABDNN

= gigmv

KALKOVN

R FORTKDSMKNNE

'X‘ Euva

_\>¥ \RT

__‘

J

\

s

..~

Q

- '\fi'j

.

/

E

sisn. m wr

_,~

\(

._

A

b;u:§<

,.

5/vrf/an

'

3

\

;/

,

.

¢1;i1;:3m~“1‘/

Q

-\

'.,'~ ¢

P’/\S$ ;;5,,,,,,_1,,,

5E""R

_:.~,

,

B mm

»

1"?

in-.v 4“ 1» \;~

5|‘

\

1

\_ ‘_

:~

M /i

~

‘/.7

'/../ @.,/

\

\.

~

j_

F\.y‘»§.'?/

\_\q\;_W&

1

I

~

/

'~

~

»

_/-‘;KB

‘1‘»»».

,.r'"\\ \

W

»~/‘Z1

f ;; “

kg *,-/ '§-§_v

,5

1

<——

_ “'>*~5;§i1"\"*?

:T*“T=

:1

\\r‘*< ‘i: i\;g>;X;~r ¢;1f;§.- /Q\\ 1:’ /u/>-\lg\Q; ,1 ;¢<=»~_~ 4*

,9

~7

4'“

:1? ‘

‘_

'

_

_ "

~

\q, \, ~

1

»

_,§~,=;;%

‘i

KROKSKOGEN

*1

k

\.>>\ 11

=

r~

.

J

"

1?

.-~‘.

1

7

1,

J‘

A)?"/i"“'\,'*/v<“»’.{~}1§§§§.§ .

///

V

\i

_:_;v‘.§>fawj§;g;

;+%l’~'/'

¢<~*>

'»%¢*~ » ‘*1 E¢;¢_/1:,‘ ‘a_ai1‘I, -_ : \.. ,»:/*v\

~— *\_;-:1

-'

/

5

»»\.\‘<»_:_l\§€?;§

4*;

1%

Q

_

lkj

""’~'~‘ /

Z

5

Z’

<,

',__,\/ 6-"H

‘"7?

'

7/1"’

-~";,.»:l_=

1.,/w.../” j~ \ 5;) ” 1

J»,/;~

;

4 vi"?3'”

\, ‘ ‘*f§“'?" ~ --g " c. ‘\f\‘i{'i,/f \A‘, >/ .;x.{f/ _* ‘H4 \_ »~_ ~-;,._\/ _;——-.W_‘; , ;;_\§\;i1‘, A‘,f1>*ii __; [/15 ;\ ?;@;.~;,,_,¢@»_ Z .2‘

..

,

,-

,

-

if//”

‘9~”"'l7" "I2; ~_,/ ?;5_~:;+;\~'

V

‘E-4

‘7-/‘9)Sv€/‘,',~.1'l,"Z%:4Y‘; ~ =4

~

:1"

‘I? = —

J

=-

'

_

"K

~.\=.~

X M

K. '

>

*1‘

>

;

"~l"-1°

Y

'\

Q»/I /Ti’

i

~

~~ .,;_

»;,~

1

-, R» \,\ ,,f_;§':+::;_r.; ~~'==~*r§<’1><*é%?:>;yj4'*‘." ‘

‘-;,,,_

=v,

._»

;\\~

_\ 7

_g4/J—::—

‘;

;

J

L

..

'\'

»

7,

“\*‘ “"\3%'<*e¢g'=<?-‘*;

;

‘ "< W \1"1*‘\,i»,,~

-

"¢;§:<>s.~‘-.§~>~

,

\_

cw»

-

m2'\

.‘

>1

w w

1

\.?".

»,{q~,~».

i\?\\\‘.»» NC ‘l;:;"“~l“-;-. \ ,

»

P"

Q

: *2;-_,

"*":*>,/

I

,<,N.§»a>~;f~s~'~, >Yi\x1"‘}‘;i'/L

~

wax; W1

>-c:>'i1*“~i

'3'

V

»

1.;

"‘;iT*‘i"i'?‘T' ‘ \ \m ~

_~.

<4»

Tf1i>i"Y/‘pi

‘,//‘

P;

T\':

1* ~~2

I

~

~

r

-H“

K,‘

1)

~

$~

1

2

12 1

3+

\

; .

éi

0x_Avs»<|LDE


"‘ »

,'7‘

\

D

8

,

.; _\\\\ -:

'

I

3\1\

'1‘

’**”“"""*-"i;*'*g_5

;_

'::~E_

» U ;_

\

-

'\

'i

Q

31“

1_

\

_'_

.:

EGKQ

,'_’

1

,

,

i

»

7

J _

;

_;\

(fnzyi

:5

I“ ""

‘Ti

Q?

_

fmwm E PLA55

5 Q 1 1

r

5

‘_'

'0';

+

KOIE

.. v >6 FL{5|N|NG5ANLc_GG

.

11

A :

s\\>\\E\\<\\\ P’-A55 fasrbomda

5

‘?[§fk_£g()

4

I

1*‘

v

==\

(1

_*_[*‘°

E

FT1

139”

9%‘

0

1

MQLESTOKK |: 20.000

HNNBGRAV

55 KOLERAKIRKEGXRD

N

050 .

“M55

"W"

.5575“ Druk 5.5", .

ca

Wir

G jail?-jmrm swan O baligqcnhcfkjanf

SAG

J

,. DXREGRAV

-G Q

KDLAQQNN

V

5 Dmwt

mmovw

k

.

A

\

Pm/v5fIf&v'f‘UI e zr

ovmzemv

'

7% GRUVF

NORDMARKA

.-"rs

.

id 7'

1

_$

is

t"

\_

.?¢%~ '1

’)

,

\\»

Q

__, KROKSKOGEN

Y,

.1“

Q;

‘ J

*

»

‘-‘O

Q

1;

i

,13

Z5

l‘

_

iii:

ll,1 //j_

|

.

|\

,1

_

1

L

I

'

_;_>©§:__Qm: ~—» _;@ Qv ; ‘<'>~\°§_’ _ #51‘

~_

.

__\‘s‘

T

_€_;~:

—»

\\

>°

-I

x

1 "\

9?;/Qk

*~ q

1

W: V

wk

FORTIDSMINNE

OMVSK“-DE

\

Mq

'

$2

\


.‘___,,.A.,._\,

,\

_L_

.

<_;_

1

\\\\

1

__l

:::k‘(\ In

I

1 1)}

S

B

“”

_

Q 7%

?:F *3 E

‘““\“"

e 1. _

~

T

i\if

_

\,J \J

‘£4’

%-

t ‘

Ari,’/1'

1

1

i £\;"£’&§<’=) $7

*

ii

I7

"

L

Y-~ PLASS M sfbomda

r- 533$ '

G \Dn/.k sisrb m.\OAr Q §fa;=§d_uM

ggiihw Wm

3

'

V

‘Z71

ya

"9"? T“;

7

A~

\

“Q \ r QE ,,

'

'sm\<\\w\<\m"\\m K

A

K015

+

FINNEARAV

X

FLZTMNGSANLEGG

E

KOLER/\KkRKE£2§RD

-

Q

Wrsiavm W '

7

9

.,

V

(QLABONN

= Qfnfalf

KALKOVN

R FORTIDSMINNE

‘X‘

ERLAVE.

G

'5§

\w\,\, \‘ m Ar1§;::;°“ Y \%%§’&_“2K:\_ %

O

(Y

~

' 0

.\‘

€*}7g\%75

\

.

SET!-IR

x

~

(>9

my

Qx

V‘:07:1 YE

\A\ £ /I 11:5

1/,_

I

.\>

j

*—

-».,’

//

NORDMARKA

_‘_

dm"’1L\~

"-'

'

~

_“

‘T V

_

I4’

7”

“I

"‘+"\~'\\=\§/’_(§

“‘

X

A

I \

X/__

\ ‘0\w\"\\\s\s—‘

‘kffno

<é@_te*

\

15/

' \\\\\ \\\*\\\\\\\\.\\\\\\\ i

_,

_

V

DVREGRAV

Q

OLAVSKILDE

050

1

a. ’

1’

"1 ‘

LL_1‘

aw ;

A

1 1

112

34

I


*\L;%

D

{Z7 NORDMARKA

_\\\ .

1

(

§(

X

"

i

35 .

X 4.91

Qf;

\

%

~

*

*

2”“

1/ "3

‘*'

§

‘mo

“£9 \‘~\_"_“"§Qn

2.

o\

Q

~

§

/

$\s;\\\\(\\\\\\\e\\ \

,,

»

<

%‘~\\“‘\\<’x\ L‘

1

_

50 I

Q0212

~

A; ;_ 'l\l'I "" O e 1 QC)

A“

1

5

, 0"‘/‘ 5:

,

5',’ ‘ -

1.

\

ii)‘

'

e

Sig:/.s*.<>*/; 11//1>’I01/1/r ‘ > 11

$21-;’=m'L~u.'A$

jj

1

,\,,

A

figifme

KANE

A

0

+

FINNEGRAV

5

KOLERAKIRKEGKRD

Q ?'*A5§¢ w.rW.5

>é FLQTMNGSANLEGG

s

~12

M

N

AV pavisEl*€;§u'ru'\9¢1'

Q

KMABONN

=

D‘/RE RA omhals V

mmovm

g

FORTIDSMINNE.

saw?..

A A

O Q

PLASS

s'*ER

1§r',k aisram

|O¢Kr

M /

j Q i

»

x

<

*

Q?

\'\ (\\

>

,

i

i*

F

filijdum

V

O sevsa wggmm Hm

’)(~

MALESTOKK I

=

20000 .

,,=1_ N

M O5

3%

0

om

1

.

04/4

i 12

3

V

4

/I

124

=

=

1

\

OLAVSKILDE


P‘". EQ

J

'~

I

Mg;

;;

'

.

‘"1.

§\Ka%22

u\\“a‘ _%

U

\*\

¢

’:

K

ési

?:~

T

.

;\\\

~

\4\\\§\0—

1:;

\

3_ ’ ?

\\\\\¢\

1 ‘

1%

J}

i.

<\s -

13/

‘fl

'

s

P3

"

'

FL“: rmsfoome

A

Eifssm FKASS ‘*3 rv,w.r r~

V-

SETER ibruk sisrr,

an .

ioir

'i:

3

%

*

41

&\

_\

Q

,1'

M/RLESTOKK 1:20.000

"

W

g

KOLERAKIRKEGRRD

Q SAG

DYREGRAV _.1 privisfiivrrzngnr

6

KMABONN

E

KALKOVN

R FORTIDSMINNE

')(~

.

:

—*

>< FL¢TNiN65/XNLEGG

Q 5575“ n<A|9gvw1¢1- kJu\+

%\

"sew

FINNEGRAV

V

v

'

_

KOIE

0

_>9

+

Q fnfffmrm

_

‘t

s

“Q?

.' _

E

I

_

.

n

x\

’Z

K‘

J

j

a/:\

I‘

a

(

:\§~\

g

4’?

\;

f*\

3"?

‘°t”

b

B

f; J 1

1

‘"4 @‘\/W3 1

\

'1-H;

_

%

\

&\\-\

"

’_

{E 1‘

7'

_

‘-

Xv

if

I

i;‘;—?%é&

5i E;

T 5 5» _

1

)

v

I1

~

1

7k

F

ORDMARKA

\

'

1

‘T

I

~\

1

' \\\3\m<>§\?

7

;7\\9

1:1)

i

'

iiréé

~,é-E?

I

>

-4;

0

,

V

y

ms

=;f\%%

.

é

M

YMQ

\‘;.

DYR'\3RAV om+a£1'k

M

I

N

1 g____\ 3% \

\

anuva

A

ou\vs»<n.r>E


g n

4

\

K *

‘AQ

\'l“_T»~

41‘

¢"~"“_,_f»;'§>.‘\

,3

§

._\i

'4

‘¢§‘%.”

,

NORDM/W

'

)

:

r

Ti;Mvé

E

i

. -5

é

k

-

I

,7, /:' E $15?

'

-5:

"+7 Y: jg

figifmh

5,

PLASS ,2 {maa

PL/\55

E

"aw-\'

..

safer:

0 ffégifwm Q swan I

9

z>J@i>nmk;m

‘YA Q,-4

ii

Es;

-" <

L

;

A

x

__@_ <&“i \ Q

1‘

—~

5

;?fr' I; 2' ‘;; ‘l -

5

'

'

-3,5-1

"

KOIE

>€ FLTN\NES‘\|\Lr_6G

{IF

SAG

WW

G V

mmovw

X‘

“W?

_

I :

—'

»

<

-'

,-

.3 :

sax -

ii ,

'

0

Y‘\0u\X\

f

'1

:1-'—”':‘"

<>m0,,

7?

Z

0

.

M/?\L&sTo><1<

“~‘

_§)‘(\

4=2o.o00

\‘.

-V

_

+

FINNEGRAV

E3

V\O\..ERAK[RKr.6§RD

H

p3v|§¢zm-rmgm

E R

.

U

‘.

__

0 O50

I

DYP\E6RAV

wfnv

FORTIDSMINNE .

A °"“’5"“-“E

2

1

\

gi

l

1

11

'

*

5

1

"


\

Q4T\"""*

E :1»

K‘

/

” / 1'

?

;/

~

.v

@v\

i

'

5

110

Q

:

I

_

%

\\_’

.

i

:

3Q

:

/

/6/'/<e

\-/

ASENE

§\\

\&>,\\\\_§~;i

I

eé? 7

_

65$

A

iQ\~\e,\'Aoy

_

1

6

H118,‘

.1

\

\

? (Ill!/I

r\ -$7.

\

‘ ‘ T

,

Iv

ASS

swan

5 Emu sisrv. w mar :, 9 fnlffwum O sjggh” Hm

was

¢*

I1

H

V’!

V KALKOVN aRuv_a

.

\

+

F\NNEliRAV

551

KOLERAKLRKEGRRD

G) KQLABONN

‘X

MKLESTOKK 1: 20.000

7511/ \ .

ROMER1K5—

1

1;‘

V

:

30

5

5

_

~

>€ FLQTMNGSANLEGG

1

:7

:5

\ :1\

3

;=E‘“\§* € 1 *:

$5\ I ; ~ \

Q

.

Q

>

A

P‘

'

yer? 1'

"

°

P\\;‘&\unQ~5‘

I3 fggifmm

E

,

'

-

Q .,¢-<~~

\

Fl 07

\\_

~bruk

.~r_

~

0

s

.=::"'=

L

I :7 / iii; -EA/0%? ‘ 5‘? \ ,-"2;/“ : T1_ : ::*5 *TJ L ¢

I

I

3

L

5

1*

'

T

i é;

'

£ \\\§§\\\ €\\\ \\\'_'iX0l'0 5 0\\ ‘4 a V

Q

15’

_

7

ixgj V

~"\==

G

O50‘

;12_

‘2

4

4

/-

4

LL-Lil \

E;\{1%1E\gMV

Mq

*

Q

R FORTIDSMKNNE

A

I

0LAV5Kn_DE

\

1


i

\

;

??»~@§?§@w_;ya;@? g; ,;_"‘:; \§\\ \\ I -_ 1”; I” g V

I

0

'

~

uué

H1;

:F\

'i’3

K

“E , 3, \“h J?‘ I3

I‘.

,,~@q@i@%

l_

'5-’

1

'1‘

‘ROMERIKS 'ASENE

1

{i

d

By '\§\é@\~~\;’

L

,§~ I

_

\

/ \\\\-i // vng <§._,\\ \\\\x\< v\\ \ Q

(III

‘t§@\“_1n_;.1‘4 .Al

3“

'1

.

*3 :*,‘L'Y\~§

M96 ~ .~

§I‘(.).'I,~

i?

.\

%

i ;\

—_

L

4

~ww»qW:a§§: z;1@ -‘; K " :1‘ Q» ?\ : ~: 0 . ii " ‘ E F L ‘Q ‘ 11¢/5

TDK

I

*_;$,\

;

:O€?>L\

Z

‘;,'9

_ ivix \

3 k

0

.

6' Q

:"i\

O

‘-1‘?

,

-_

1

-

_

1

_

7

,

_

PLASS

;

tr

\(\\

-

\\

E

A

1o.x.—

:_

*

1

“‘

,5

__r-j.<?."f_"_“'2

11

*

K045

' (/§= +

Q SAG

G

G) NLABONN

=

V KA..»<o\/N

S"T"R

'X*

snug

nwxsamv Ifcrrtng

>5»/Lsr

D‘/RE"RAV 0m‘m\$

R FORTKDSPHNNE

A

21*

I?

FINNEGRAV

35 KOLERAKIRKEGRRD

i?-LIEQMW5

MXLESTOKK |=zo.ooo

.

*

>6 FLOTN|NG5ANLE_GG

SETER

b|;{9:¢nhd'kjLn+

»

!\

5

rave?‘

b.-‘,<ksisn<4

7:

7

PLASS Fmswmda

a

300

: Y : %$“v»@@=¢ \0\\ \ g1: q1%»***§i@a2 I -5 rs;

Q 1115;“

U

_-

1-»\@w-»~=: emu ' Q“ “ ' ’ ii1 ‘£253 ' '51‘ ;:_ 5 x: :“\osm\A V 1 -,

§A_(\Q

0

§\

1;

5-,

2

O

,-

,

“€s1T€\;“~@“\\l‘*>\<A@*§5a;~*l§3:I\“———§_*:—*

~ .1, P II IIl(

»1

~

'

1

: ‘1\“4’<“°‘"‘§>‘§§‘;\ 1 ~ -'5\ 15;-~*—*

-;, ”:sa-r.\ .

\,:--

1

-

_;

"~\Q\

O

O

\

T34

_2‘%\3

'

w

~

_

l

=

x

\"f’\T;\

1

OLAVSKILDE

o

P

050

/1

I

;

g

W ]-—3 ~ 1

2

1

2

34

R


L

Q2-?MY“§’fT(*;i'é%i‘§éééf‘; 9 9

E

5

.

pg -2?

KM

=__%

_

/"’£;é i

ja

€_

344

.:;

'l_ 1

£3

O& T ‘___

6*“

5%

an

'

_

P1-A55

>O¢Xr

Q sznaa

seruhus

sawa

5) bwgabnharkm

vcx§M“._

: ®

?

/’ v’

.

:

_

(Q

_// I I

-

=_—

_

P

Es e

I

‘I

A

KOIE

4,.

.=mm=_aRAv

96

Pmmm’ L -.15/KNLEGG

E

KOLERAKIRKEGRRD

Q

”"""

.-

I

m

\

en

/ K£er=fad

5"TER ‘E ;1;-wk Sisfam

_—

_

—_

-‘

“¥§>(\_

__

Tlzez

__.

§\\T§-

er???

fjgifqm

H1601

-4

-B;e\§ma Q-..-.___E:

7 Pmss .4 fm-“"4 '5

"gt; ‘

——

1 YE‘

_

I

ROMERlKS/3sENE

0'\\Eg\'m_\5\~»-

_

Igg:-

32

%

_

\\1$

K

"

_;

a\‘_5_\kl

V

’\ \'4_

X

,

_[e

W*'1‘<;§§x

\

3

£0

‘5£““

\

,<—

(7

wk3::

1

4

L:

é_

2

5

_ 5; '

\ \

rug_a-

*-__

_'_ ___Q/I0

:

"b

_

,_

*-' \*

-H"

\K ‘A

W

5

Q

A

Q w”*5°NN

V

KALKOVN

‘X‘ Gnuvg

E |>_

A

,.-. \ ‘X!

I

M/QLESTOKK 1120000

r

\

R i

O50

oynsamv

pnv5Yi‘v»Frvc(|ge.T ' '

2

1'2

4-

34'

i

:

»

'

E,),\,:‘;E\fMV

FORTIDSMINNE O1.AV5KH.DE

L-_-Ii-{Z1-‘J


'l~

5 1

4"

7"

'

' ' W

y

L

'

Vfil”-,"\--~‘-§;~,,-,~"i‘*.“,,7‘ . .~,4;,,_;;;_" 7»; , , :2 K ,.=

//

'.'~=

Q;

/7fl

‘7-x‘‘J,, ‘[1

[U

”/

"'

'

,'?¢_Z

.

BM-~

-

?/

"AF “Kg;

‘;\w>» M

\

\ ~1 Ȥ

,

-

V;

_

_.7__

E

,,_,

_

,:

W“

»

\

\ ‘\-

_§_.Q

. 4 \4|

\ mi; I Z“r=\ . ‘.“yVV') :

H‘ a

~.1g‘,'

_

iiq

I

/HI);

;

/

// ;_VTf¢/ /A

*—~< , !____=5_

la.

/A/K.§\'y

'

/”Tif

:

.'

-

.

"M;

/y /,5

_..

"' ~

"*1?//y

"

y

»<,~e,/\

26'"

1

fa»:

,'="*" » / ~~ ,

»

'_~_

~—

~,'

\~.x

*

_,

_‘

‘_

,v

~

.,

.1

\

'

,

.,_

f~/~,_ , .;

/

fr»

_~

-

‘\___

1‘-,~,=~;\,‘

~

,

'~

' '-" .

"

~- ~

'

'

g

KOLERAK\RKE5B\RD

B

wvw

§

E

p§\vi_§'€Ri':rra|9r,t

fnizzjwuh

V KALKOVN

Q

SETER bsiinaznhrk ldzrrf

‘K “UV?

, ‘

<

l’

\

* " "I:

._f

:

*'-\

;

.

.4 rt

“<

,f 1,, 1'1,‘

J1‘

~'

v.

‘J

_,

V

\

J

1¢ !"l:\~‘,~V/‘Q1; / 1-

M I; cl‘ ‘. ;,;‘ 3 \_

1

~.

»_.*~ ‘

_

3‘

1;

>6 FL£ZTN1N6SAM.EG6

KOIE

9

'1'

~’

/;%., "'<".§?%‘;‘§=37”v.:;;I"(1~',—1;¥—~l~_;

@ KZLABONN

\

_..‘

'

~., Y'

MAS‘;

O ibruk smru m.k0r

",_

‘V

-i

.

=

A

SETEQ

~52

'

.,\~

\

\/(T2. ‘-:

..1,__

V,/1,/‘§.‘,M‘-V.

SAG

'~

\

L.L_I\lLZ';“f'1‘,,

.'

---\

7.:"

~

.,\v:;_T3‘

J*

" J..;\

E B

PL/KS5

M». ~\_%

v,

V\

PLA 5 5 61 sfbcmdz

fnriestzd

-\

IA

rid»; J

*

1

\

Lt "'1;/, /K/1:?/fjrféziij;,,.V H :,/W;’,,J;:f:}:';7. U»: 4,/.,_=¢., \ '1 1,, .

1\

"Y<<:\»;\\?\§\¢\

‘F*/J.»;_i;-.¢--’-~l

‘ ,~_ '

.—

\ 5 f L(f'~Q;;=u\;_§,;§\ ‘.L;_a‘,

"";'/ I, ‘/1

.

~

3,,

K .3 t >3; j M. " '

~

1/ /I/’ ..!q"‘=, .:

4*

*7/vg /141% K ~\ w '-"

I

,

I‘-LA;\v__

..V[.<;

“"‘!“

* , ;.

"’

,4»,

,

5,

2%/1

'7 ‘JZ;‘; »‘,

--

,

-X

»

.

' If?‘

,_

I/,1.\V,1;-;;{§

/:~i@

~$/

1

J‘

4

\,; .4v.z-»w,;' ’

.

'

Q

.','n»/,» \J\ -1‘ /‘>:>i*’;-""f1~i;\»‘i; x

1

‘//

' :_*>"

*2}-

,g%

V

‘ .,,',,,5!" / / ’\\* 7/ ‘ ~.“ ~¢a."" 1;‘ r‘ 4, ‘_,'-’;'\-'-,/ 31? ;>>i:/‘Z W £14/'1 /’”-"/r?“~'17J:..»

.U{l;‘

"

/R

7

/JrY,'.,‘ =,,i_‘:'=~’l‘.~{

T

,\ / ,

_

\

-

J

_

R4

"}»r:»Z?

,1

‘_¢:*E1V,I{,4§; ‘K,,/J7,’/V;‘,y:., “>:”‘\{‘g:s4‘/)i/’ ‘Z?/J, ‘\' V, L 1 ,,-7,;-,,\,q~.,;-/,7 \» ,,_~ '_/';;_; 4 I’/A/_“3 I ";~-_.C~r:;' :“w- ,1 ' “K?” "

i _

Tan

Q*i‘\“' K‘

N

‘-TY

1*"

" / K,;‘,;» *4

.='

‘if

m»4~/:’*.=f~1‘

V_‘

f 's

1

,1, ,,\,‘

~

,

‘»,£

LP

J

3

_L,~1=r.\

L

Wye“

\

M)‘/Yr

- *1» ‘P

KROKSKOGEN

V,,~"_

G"/‘

\

?<'Vi’%’L\7fr'»

r“11":

,

~35

(/11 /'1

J

»;

.: "

;

,

~

.

.\

:1",

i Q"./.T//,1“

35

/

.

,'/,/

//:,

j/ P'<~"<,~~~~.—"——

T‘

7

/

//

F‘~f§‘£,/ ‘xi

5‘-~/,‘ \ ~i“~.'@..' ‘W

%

U ’/M‘,/‘

_//

\

z

was

/f

H; ’/

?

’_

J“? ' "*"**"

"

‘~

17.?“

J//¢ ,

xr;

_l' Q

, r\r_ ,m‘

‘F

*1’

‘.

Q‘

\

./if

K

|

w

1-..~ ,,

»

,

'1.

"'}’iQ*'7/"E"-

,'

f__)T=.,1..y/:21/0;/,

5"" { / , ‘I /'F‘.w,’1 ‘

.

/,_

‘I

; -'

;.\-K;

V@_

,

‘-77, H.»

M/QLESTOKK

|=zo.0oo

\

-\~,11:

\

=

w~-+."—_~.:_ *

-|. FlNNERAV

ova

v

1K2 ‘

!

?

Q

DYREQRAV

Qmmh

R FORTKDSMINNE

A °“W5"“'°E

§

1>z

3‘

112

1

1

1

w

152

34


M»,

‘.

TU‘ ~

M

il Eli; ,

»,.<

2Q‘

3

ff

L‘.\~ K/’,\‘ N

,

V

~

\

(

~

1

/

'

~

:

<~#;=rf'I

'

»_:\

é

>

.

r\ “T1<

_’_‘\\/,/~-1\mk;*~',f;',(l~\! Q1

:

K.

‘.73 ;.;_~,\,.I+~ ~N@.

‘? ~v

3; ""4a\‘

~,

»‘“=-,,Jw

’-

‘-

\_

,

'\

; ~\‘i\<'i":;< " rt

\

A

\

1

.._ ;'.f‘

-, ‘A

l,a~

~

1

_

(\-

,

=_

~

_

~

;_

1

~

-Ti'

,

T“ »/

_

,

~

-'

.1;

-

yin

\

x

~

»~

,,

K

-“

(

*

I

"

‘-

Q//' '.~

5;;

\

-

1

\

_/

Y ;\~

1}

L :’§,:'E"7<-:

"

,.

2

‘=

,‘

‘vfv. »\».’“*:\*</,».-

“'2” Q’

'

u ‘\_‘

Q

'

W My/I

f

Lk

\M».

5,

.7 .» "

-

-

_.-my

,~ ‘ r. V, ‘I’ xJ5" 1

..

/» \.~..

‘ wk,

W

»~*\:,_<

/

,

/\“

"T

\_

1

»?‘,\;,¢»f>@ ’

V

"‘/“i

7

Q" \

}1

‘~

"5/I,# }

7~‘,1

"

/

J;

'

V‘

'

\

_

.2

\

,1

_

\/ K

__',,,» '7! / -_

r ,-

F"

A

--

,1

/ ,

_-

,

~,»--,1

1/

X/1

,’/

‘“'

"

mf: w».m' ‘

~ @'~,>,;(5

/

I

;

\j .

2.

,

A

,,

,

='5,“-:\

/ W(\‘V,@_\,Y

\*‘

J

/.,1~‘;'1

--wt. ..\,

;

*~/$

-,1‘

_

/~_ '2'>‘“ml \

_,,-,a

~

'/‘Z/‘ \\f:.€

'1-w

Q" ii“1» \ 5/'//_ =§q_\>_, ,1‘; _v 1:,-X; V-5.1,.1, /I -L_. V, Mr , /:M‘" *7»‘Inf/§‘ *_ ;//~(pg).4»PIN-,i;

\4./

.\

\

A‘

/V‘

?\;’ “

"

/w

_~

1-:7

A

zffssm

K

= sass

Q

~ERmum“ me; 9 st.

V

KALKOVN

O SUE“ bcl\q¢wnh¢Y' k\¢m'

‘X

6Ruv1=_

E

.

~

.

‘;,,r;

-

»'~

R

kO!E FLQITMNGSANLEGG

+ E

J

»

‘/1 1-

‘rt

_

a'—»-

-

~

zsvbomdo

‘M55

";;,i‘;= ‘

=\

-

»",</"

53

-

-

<;

~"--g \ *\~;...~i u <1“

-K .

-

wt 5-? ><.;», 1 A ‘,3>A1<¥\-\.v¥‘,;;;j.>‘1 '1;€\p5i“=1‘§A' - ’ ;§;§\§*§u‘;\\‘“ ‘#‘,‘§\_l_ '(.v)“‘j//,‘.!- “ 3;? \_»\~\~_ *'/3‘/‘/*:¢_'¢1§;} L, ;;\>_],J ~11‘ ..-11%., ‘J; _.:/ /*,;-I’ :'~‘~/,,~*/1 1x»\t,; a ’ m._,/’.=.#~ m4,»).-V kw» /1" ~;*’~=\.. (\'-x< T; ‘Y/m'_ ~'\. -‘i/kV1\‘> ’~.»"\'~ ,,~, \ < .» \\ ...\‘, @,_,_;;¢_~§z7./,:,./;,,:: :<; 3,-<,\ \ 4.1“ /~L.‘1‘~ ,'.1’/'u‘£”a>‘; ~ r :~u€é~¢¢,/"-” ’i;~.x~jf~ / _\;;/_.'*,.\ '.,‘ \.‘»>:\“ = 1‘-\L_.‘

.

5

\;~

“*

..§'r

1/‘

1 1',

3

<_;,,_

y

3..

»

I"

<

~

>

L.

\

\

;+”

,

X-‘r/_;}i.1:‘;::>

,

-

*1‘

w

P,

~41

,1

C9

\

~ w~

<

_\ 3* u\‘~i‘{;\#lf” ?7'"»\_ ,. 1"" ‘c

..

/

~

Q

_

76v

I

»

wF‘1%‘>a-‘\K ;

. . »-y<'v—g§i,_ ~/_ / 7' \»\§‘ \~ __> ,; '—»\__,7j ,,_</ \;,_,<;,,_ _§5\‘1~;:_é_/‘E1 \ ~\ -\ “-\f~ , _\rr \'n -,v ‘ ¢/» 1;. ,. ' , V4’

»

I

~>~.;_\:

1->_;1 V;

_,

\

KT \‘

'

J +";"_:~1J".\\

‘ I L’

L

,_

Q. Q

.'

. r‘ J\,

‘L.

)

xv\%/\

\/A

.

_\

,,\ /4 ;_

\

'

1» __U

%

7/

»;T11~<¢»‘ . i.;7Z\~ ~

>;_

_)i ” .\_\V/,

‘»

.

~

Yé:

'~‘»¢;>A_>

1

\E\m_\,/,>

.

§

.

~ »

\\’~

;

)1

L

‘_

é

*1’ H5,? ,..}\\;/mi/\§ L;,_‘\~\,,,;1,§

\ _,;;;.

;

;;;~r*¢i~*;,§;f2i"¥»v1;.@;§$<L \ *\ =‘ K i 2/\ V‘ » ;.. , :,/.u~. \l vw,‘.‘,»~,, p. 8;, ‘~.;_‘: 31¢-'5 ,' ‘- >_;,,,i; ;~i 1

1

r

\.~ \.Y;Ȥ_

»1;"'”;'l'»Y-'I“ ;‘;~1~

>7

»

,

,

5*’ 4}

V

‘, M ,~\ . mm J,‘ \ _‘\ !.~\-1'5-».J !~\ “-, 5' 1'. ‘.§.u-;,. R I’ *" ~/ :5 ‘1‘~~ ,,~ g _g_._ ‘m._a /1; . ‘M »~'1W¢?\4-~-\’<'\Q\ ~\-_ >-:' N. ,‘ aw; ~\. qé ,\, ‘;x.\ , 2;'="~’ /M , -1‘ . u . é_,,>\;<y4. 1*’ V1 .1 R ' \‘l.-V: - ‘ 1'I ,,,~‘ Y: ~__,\,_ .~~..~~ ‘-3 ,,~.‘ ‘1' ’ ‘ M7} ~“f\"*‘~12.’ " ¥‘ff‘%‘*?¥f‘\‘\. "**T.‘i=’ :1~>_\ “~'§‘/‘I‘§,€,‘/»»,¢‘§¢~‘ ., rm,’ r w / <1 ;- - ~,¢_‘_v-1/,2 ; Q -.._ J1‘\/w; -~-.-I ,._ ~ ,¢,_1;‘,J ~_\~?‘~ \ '>v.

F.

\

~

\/V_. (1

*

V

w

/2,!‘_TH1}'.,»+--->L~§;1@-gf.‘ »q2.3.§

3

w

*

*

: {j

:‘L)—:¥

T

_

,*=\~~

x

:"-

~:,>_.\

“E

»~

»

»_

._\‘

,

;;

W

i;/¢—<ij:,;'C.?\," {KROKSKQGEN

,=

»>-

'

3

.

,

S

K

_-

K

)1‘ -. ";\~' ti/:1 __‘/ ;,¢.-~‘ ~‘>.‘

4

.\.,¢,..

~

_

1-

-<

\1\/=

,

:

, C

Y,

/—~

.- 5-6/~v'~j,@_2 _, ‘if

=

[

,~w=\»::>'. i;""§:;:/ ,

»

.

"

-

1,» »

"1:

>

,

_~

,~

v.

' .

~ ,‘\'?-Q‘

~

’ ,'\l'\ ‘\f:\ ‘>“~ r.

/“{<<

'

>

_

\\ \

.,,

,‘\~,+\~»~~.~¢;",

;;_~\u‘

-

5_:.‘i;.§

,_ L 1‘? '

,_

-

v

_

"\>‘}'é, \_/>1

021-

»

, '7

._

.

’ji".,. ‘fig:"1.:~,;;¢'_r;K’§/‘if? /> ; :1 ‘

V

,

.~-,,,._

/

\r»*.»; >~'~“"T"‘>f

»

,

.

<

‘fa?

\

.

- ;f\gf

rl

!

/_,,._\;.\,

‘li<v‘T‘:‘/'V"r\‘4’f€\/‘)'::j“‘

V

~

—-~.. 1

\\

45$/9:,

»~_-<*.~‘<,A

V"'_?‘“'

W

1‘.

FiNNE&RAV KOLERAKIRKEGZRD

OLAVSKI LDE

.;2OOO<, ‘

O50 ‘ ,

\

K

R FORTIDSMKNNE

MALESTOKK

L

/I

[

X


xv 5-,‘

.-_'.._-— w <1

,,< 5*;/?*' ~ —#—

M

//

~4 -:~.¢,M,£/W;/4,,

11/

»-W.

7“

1

I

,_

\<.

{§\i;,i"

\.

( \ ‘

an '<’

,

;~_

1

.

$”\<

_

_

I

;;\;; -kj 6‘, A'

L/-11‘ L,/J ,/5";-V...-\

.

(_\J§\\\\~

\

\

~

,

.v~‘j>—»

~

U

T;»,,¢\‘v_u

Q,

"

7

‘£7

f/“Y \_£\//; ,1/~\,J~_

MT 1

\~~\.

<

*~~/Y: E_,k,;_§_?,J;\‘ “~‘*/é’"’i ~~»/w;~/\¢»a—*_

_A

2/‘

\'\

.—

»‘

':_@\.,

~

3+

_

~\

”“$%ww3\<¢J<@ 'i_-\~.'/'-;-.~'\'x_,.»~-_*_:2i!~;* ” //' .mwm@@@WwM~w¢» /

/*'.

1?\\“v~_‘;

§

17‘ 3

I

17-

/*1,

-

,"

»w>/I’

=

\:*;7 ' \':.n’ $7 \‘+[ Q

x‘

‘~'

91""/'»>’», J

F‘""1;7&{"'

;:

1;);

V_,\

~ i\"",\‘ _. xi/”' ’

, v.»

w

kf

_",

“’

a»‘>

,“\’»’;”"/3*‘

V.

Y"

H,

\./

Ԥ*%i~x K1

/~ '\

/_w\

:;_,,,\

-

..

=

‘V

<3-~.7\

x

\~ "x

..

,_

{/1

A

.

‘P?‘=\ '\/‘‘\

_

>,

<

Qq-.

Y.‘-,»\'\»\,1-*-\

ww‘ ‘Q1

~

_' ~-

—, ‘

~, - 3311i

§*'?,*%£‘i‘~\*

Q1?’

1'

;__\ »

.|// I

J“>,.~"=~

:1‘

.:{~gn;:;ji?j

A

’ .@,(.~;

*

,-‘:> '-_<-' \\.>u Qt \

,

-\""Ԥ_

.

,

.'f//?V‘fi KQT“; W J

I

?L>:KRoKs»<@@E~

,»,i-,\j

~

>531‘

_

_;r '__\/7

,@W%J§"@%y%F5w* f \ 3‘ '-

R‘

*

4-1;’

.:.‘.:.

@

‘a

~v><‘"§ “ ‘>

-R ‘Y

~

K/r I

1’

f-/*

IN

V;

~’z§I~Q.1:[-~~

wi ' /1 !~ ‘~.»j§@§;:;_/xv

3;\

>

\

Q

\‘

v

A‘‘

I,

_,

“ 1'1’/r’;

5

V

.,/

.

,

J

_w{~-

'/

.__€,,;—;:

<

/._

\~».»"~*

6

v

.~

*

/

=

11-g

.\

A

;:>

1 \V;\_\__,,;;%;‘;:”,,,// ,</ A ~,-I:

7‘/V“

"

. 355% m ~.~.

~

~

_;¥~>~1*-

=

”"

1] (

\'

A

figifum

W

E fmmw U

PL/~55

f\.

SETER

-

4

.

V

._‘,

.\-$.\

~

_';__;;_\-

KOIE

>6 FLWTNINGSANLEGG

,

V

Q" \~/*

»¢_.,.v, ‘<,<w\‘\-l

:‘*~'

ibnm s€srr, m.I0dr .-

9 izlfmm.

O even belllggcnhc? xqm

.

Q

NALABONN

V Mmv" X‘

GMVF

_; '_

/,

#

*~

» ;_,

1,

4

\/‘

+

1

\

1

/

'

\

;,;;-r;

QK

. , /_ _v

», _

‘V,

,.

»_~

0m1’aVr

R FORTIDSMINNE

A

OMVSKILDE

lZODO0

_

><

O50!

~

L

2

DYREGRAV

=, ovaeemv

\‘;15UTEST0i<K

.

FINNEERAV

33 KOLERAKIRKEERRD

1

.

y

’;

r

=*‘

:;,;’<$';

Q 5A6

rzvar

3f’

»<\J’i;.1;

‘K:

F}/\V

'

§Q‘(\\\>\/'j L.

X“

\X‘

5

1

.:

(

\

1

\1;+’

K M

kw/\~,

~

~

‘~

M; _

QM

*

,>

J’

J

~_"

.;_;3__<:__

I

*Q

/-~ ;_.4~\

4

gin3

~;,.

.~=f~-1

xi’,/..,J)£.

*“

“V

~

1.

__,,

.

L

;~?.w;~@;»-;?,;,+;*:"*‘“*\\

~>:

‘“

,

.(

.»_.1;', :=\-‘>

~s;

L:

'

Vi’,/Y’

*

i*i<;\‘§>\T;"J‘ \/’";1w@,~'>/;';§“~-\ ‘>— ' /E1‘, "'\~- 3\;\»‘~M‘ \. .~_, ' I‘ .;‘~» /~ ,//‘ r/..—~~~ A,_~‘/1» A ¢,‘;, ,'“__ >3 \ %*§'!7 ,\'~~~1 ° @~\' ,= ~: ~ : ~;ZT$§\ $5». hm /1 ~.< *s\\\=\§§"+‘* ,

l

'-

~61“ i1»x.;

\

L

~

(5,,

V

n \xmA‘ffit\; ,;@|?;\ 1\'fuF‘|' VT,‘ ‘T_T,\Yf" my \\f{ ».»N \ >_‘_ ,~_, _m.»__, “\?—:></Q/> ‘T " ~~1:~,;.A_-41;, ‘:1/j-. ,~;1""E;;1_' g L -1/"_>;@':_",_,, /:>;mi>:""‘-’~A\4J\ 4"/;—Tw\:‘f/Q“ ‘_u¢ *\w».»@:. _v1V;\,U\_‘\\(_.__\. -K \e_X,: )3 /\9,\ i_\$:= _.\ , <@~ > ‘K/A V C /1 ~1».~ ‘

.

T <§;>'\

"_

*

~~.

-.

~$>¢_.\L

‘,l_(1*"'~"'4,’_1,.7

__

,

.

.

(.'7 ‘J

\\- \‘/\‘A‘\ 1."-/“(‘ ’

1 L

j

1 ';;§§=;'7'fvf§1.

\

x

1‘

¢‘

_~<

~,

;

@_~.

l_

,.\f>~" ~-kw/Ӥ\_.

r .

»

'

,»._L

,—@F

»;7.

'

.

¢

-

5

\;J ~ ~ m%%£§@§w&M@@@M ., ?~;¢-f;;;;. ;»~ ¢ - ~y>:<!~<=‘f1‘\»1 ‘M 1: ~ /’ :\ »\\ g'\\\~\~/V l\ : /\ .*§ ”\';r~ ¢~<~:r-"Mp -.< A1

1

Y;

1 ‘;>\.1l "\\§4i‘

‘\‘;*‘3

;_,~_»l;~<;~<'=_\'<;~“

‘ >;N‘y - ,

,/

1 / :1 K

O4‘;

12

3+

-Z


2* ii

—_

_—

us

\\

-

1;

bk

-

1

.-

T

<

\

"‘ J

5_5/' j I

1

I

Y

ti

/

ass

\\ (“I

>_.

630

X67) :‘=:F

: \

KROKSKOGEN

‘IQ‘ L\_

\

;, 7 _;1' >0

./

’_._

I 1

\/

‘Ty

OL-)( U Q

;

(L

-

7

\

=00

7%)

E

.1

7

3 as

I

V

‘=_ ' \

\

i

1

-9;_

;11 '7

-

-

-. L__

E

_

2,

Q

H,»

A

ffiw

X

P

P LA

is

rev;

G

5

1:LiRsisfr. m.l£7lr

fjdijmrm

O sarza bdignhamm

~

aw; ;5 _~>

V

_I

--

-

>

ken-I -

_, 1

.

-r-LQTNINGSANLLGG -

;;\U

__

' FWNEGRAV

'

|

53 r<0LERAK|RKE6§RD

pan/351*

®

=1

gliffmy

'X~ c-zauva

D50

-5

~

\

\

DQKREGRAV

i*f¢rr\u\gz1'

R FORTIDSMKNNE

A

h

ow/s><u_oE

Mii>_Es‘o><K

|:20.000

>*_‘

A

»

-

V KALKOVN

i

_

2

X

Q SAG KQLABONN

.

*T

I 5.9

\

-§.

1

§

i

F

(

"

;; *§%“"~

(in , {' ;\. ~

,

-\

r:

1,-

.,

If‘

-

7

,

:

P‘A55 F;s'bWm

£3

9

4

I

_

"\*@ 31._ \ I,,

' E

i; ‘ ' :\ \ '

E

‘ ,3

i1

/;4>.0X

_

1-

* _

"A

=5?

(> _

_:

5

M

12

1‘z

34

OM72 //‘I

I

4 3

x


_»-»-

A

\~\|f

1%,,

1‘

-

Q

\\

\

‘,1-

'

_KROKSKOGEN

l'\

1

@_

/

458 4'

\\

1114

§s\

,

(

)-

\

v

'

PLA5$ 53 zsfbomda

E

RA-5 5 l

¥u.¢5ra=l

E 5:51?

‘r

Q \ ‘J\& ;?(g _.

V \

Ix

\

K

\

7:iBi"

~

\\\%}_§\é€\'.:a:gg

gt ‘O -_'__

*

L

F

\

-1

°i

A

j

Q

V

Y\§\\ X5’

<

;

1

\ 1

><

1)

?>\+

4

NORDMARKA

|_

\

\

36

*

%~\

/ /‘w,

i

a

~

\\\

T

—‘

Q %aw,» ?’7M\¢5 \\/Q ; L . $19

8%

P

2

.

:?§;§:;°**

Ia!“

A

KOKE

+

X

FLZTNlN65ANL€_G5

35 KOLERAKIRKEGRRD

£2

M

§§<\_\:\

FINNEGRAV

M

N E

» U50

122

l

i

34*‘

gg;7;<i,§;1m9,,

1

O bmk am CGJOJF Q SEER med szruv-nu: ;

§

.

i x

.

O

5E.TER

baiiqqenhu-ki:n+

G

V ‘X

KZMBONN

E

?§,§jf"’*V

mmovu

p~

FORWDSMWNE

“WE

A °"“’5“‘L°E 1

.

i

1

‘ 1

»

112

O4‘?

\

A


i

/E /T

/

"W:

I

%

S/

\.:\

'

7

_

,\

1% ~_“ Oj :

:5

1

(ci

run

_ i§f

1

\

1 I)

'\

0&1

34 Kg‘ km “ g 4"’

L

>§

)

.\\ \\¢\7._:

E

,

FLA“

A

PLA55

X

fumsmd

U WM

C brui sisra m.iDr G SETER i

sefuhue

O sum w|.%mw_k.m_

.

.

..

u

1

»,

was

B. ~\‘

I

\ . \* \\\\\\\\_\\>\\

F|NNF-QR/XV

E

K0\.ERAK'm<E&RRu

w

DYREERAV Pav{s+i+¢,rr¢n9ef

E

DYREGKAY

V

KQKABPNN

KALKOVN

R FORTIDSMINNE

‘X*

. cam;

MELESTOKK

,

$v

-9.

®

H

,

,

A

=

I

M

.0 0

20

O

N I

FLC4TN1N65ANLE'G u

‘Q? SAG

sir-R

'

€'<\

'

5&3 )’7§\\__

P1_A5$

)

\

3,/'“

_

fnsfbolda

m¢41

U

\l,, 7‘ \

Q

\

“Y\\\\“<<>.\;\

\

»

—=

w

%

kgdu

1

T

\{\\

3

-

Y‘ ‘

%

‘NORDMARKA

1

:

.

‘ K

Ks‘

Q1)‘

_><

37

O

v

1":

1%

6;‘;

J

\>\%'

5 \

>~>w

*

456;

A

\

1'

\

i

if

I \

'_\ _\/~

i,

\\ 86!/s._>=

°

on

\

A A

I

0mfa1¢

V

3}‘;

112

F

3‘4 ‘

<

elm

o.Avs»<n.nE .

O50

12

3+

Z

4


»

X) q"\ N ,

1

./

\\

is ‘

‘A

<2 \

(1

/Q2; 7

,

Iii“

‘V

\\\\\\\

-

:

A51.

550 :Q_ I ;‘

0

. ,

NORDMARKA

2

.

~

Ki

0

'

\ \\\ \\\\\

E5

‘1

IOH

j

\

\

/. ,",; :3 / 7

,\§__

q

W

V17

:5 5"‘

*

ll

YQQ am ;\<;\*\

\\

\T”

1

-51‘;

"~-1 $3?/\ ~O

,

\

|\F

F

4'?’

age’

J_ \-F /:5

I

l

//_};~{

w

.74’

H;_

A

.

r0

J

1

Q,

PLA55 mskbomag

A

E S

‘BASS ‘-r.¢§.m1

>6 FLQTNWGSANLEGG

.=~;/ass

_¢_ SAG

KOIE

I,

O

')(~

anuva

Br unu-

)3 (I(](l(’I

X:

?‘

$\\\\&\\\'\\*\\ A

\\&>\(\\> \‘ 0 \\ .

\

M25

1

,5

\

).K;;r V\J (%* +

H FINNEGRAV

E5

KOLERAKIRKEGQRD

N

A

1

®

DJREGRAV pm/isf i mm.-»q¢r

M/KLESTOKK 1: 20.000

N

I

050

A

yg

R FORTIDSMINNE

KALKOVN

.

Q3

\J

E

V

RJLH1’

1

’ ,"

MLABONN

0 frifjemm 55.75“ buvqgonhzf

:’ ”

‘\

O

®

K?

‘.‘»‘.‘»,

.:»<>< 515» ca iO£r

;

,

0

SA Q Q

V

E1

1

»

"WW /-- 5“‘.'ER

V

is Df‘\”\)\ \ ©( V5’ “Y ,’ *w‘;\ \‘ \\ \\ ®’ L“ X.‘>’§.‘>’®

{’f!'\é

-

qik 0-_€

Q vi 5‘ 7:

1;

1

*

,~£4.

'

.? I

‘:2! $3

-1

6

ll’?

sf

1

d

Xiaé

<1

~~

;>_{~\\\\

/

&\\&\1\0c

.

€m»mE[fRAV

omvsxuwx-:

//4


_

é

5 >1

[D

\4

,1 ’ '03

K.

,1

I

5

"A

'

‘ ~¥\g\\\‘ ;*_-:>:S~§5

=

L

~

\

1 _ E7 9”“ E msfoomde

Z

I

SA,

/$5 '

I-

A

xone

» U

5E-LT

C’

jgffjmm

;;

SAG

\bn/<t[<

sisfaca mdr

Q SET?‘ :>¢:-'9g,~+\=:- xqmr

Q ‘<“U‘5°NN

V

KALKOVN

‘X‘ GRWE

42

:O":Fl‘L\;A .

x‘

‘-

-5.

L5

.

/

A“ >7

X \/ ‘:5

..

'7.‘ '

'

FINNEGRAV

O50

}§>gV»f5Ef1§:_\£m9“

'

'=‘

Ejfmv

gg

FOKTIDSMINNE

ft

_.

-5:

35 KOLERANRKEGRRD

..

~

I1?‘

2 grim "

n

3-

=

=».-.

:

_:

*

R

‘—’|-E

\\

\'

?—

‘J

9

2

Q;

-1-;

>6 FLWFNINGSANLEGG

!_ .4 PL/\5$

1

if_ g /TQ ’ 1 ‘

.

\ \

>

_ T-

i

__'

2

I

\ ma) '

uT1_e1;. * *

'~\“ 7. ‘. \‘

5

,_:

-,

_'\\§\e\NORD!\/1ARKA

_

§Q[V §@;i.

\

5 1 1

:'

'

5“ 61 _

na\\\\

7

59

,1’:

3&2

L " EN + eve“

7';

7;

_./

1;, 0

TQM -

_.-" °

Luucy

,.

‘seas

“;><\

mg)!

-

'\_

T’

I‘

5’

'&~\\'\Y\<5&>,\\

5

—"

_-

M Q

f0

’ i

Pjil

*'

_

1‘ ~1»\‘¢»\~“\\\,_;\i’--.*

1 _%

5%?

1

omvsxnoz

0412

a‘

1

M/QLESTOKK 1:20.000

/\'—\ _

a

O

P

12

12

//

/2

I

1

QE

L


E ‘*1 V

\

I

7*1\

~

iii Kg;:I

N

{

w

*

_

;<§§esr)f_

~-

'

Q

ҤS\_\

<\§ \5\“

'

W1; A

-

'

NORDMARKA

.f\

Q

i\:i

L

;

5

/ \

2} \_-\V\.§\§,\\

\_-J

T\ii§\\}>p 5 P 1i 1 F»; _+(;_r

"f

HA

‘I

~--"“

5-

"'

»

Y5 ~g.

Z_:'A¥_:B,"

\

3

I

\R{},\

I

K

5 \

3; ».-

I

7

1'

gi

(‘J25/I :\S“*\, ’

\1\ Xi \RIA: *7 ’,H"

~ u\‘ \

'

§'

\

M555 1_

~

\

*\

\/Q

1

I

v

—_

\K\\e\l\,.i

'

QP Q»;

jig?

3

.

I 0|, ~._-

O

s

“'\~’{\\ .-.\_>

;_-

S\Q

—‘

>

iJ

Q

“ ‘

5

;—~y

1;;

-

PLASS

Wwm

_,

A

fffjm P

s

‘-1 rzLv;;r-S

0

Q ‘

5ETE:R>

narwk

am;

<4.

‘Oh

filiifumé

'*=

>< FLQTWNGSANL aea

E

G

..

G) KQLABONN

V

KALKOVN

X“

“WE

SETER

O m-,u'qqwhmq¢m

X

:

U

@°9

Kola

SAG

\v‘

»

-_

§—\‘c\v&>-’

--

T.

www »¢§¢v*

K

1

AK

><4‘§|:_,‘r

/2°

= '

’°-

H‘

FWNEGRAV KOLERAKIRKEGRRD

0 O50

gli

DYRE RAV

>

pévisf nrrungzf

5 DYREGRAV omml-r

R FORTKDSMINNE ‘

A W“'5K“‘DE

.

W

P

3

s

1

1

Qi


7”?‘

$\l.)D

D\ [L

7

'

21°

Q

-

*

\

\

“V

-V

~~

k

K’

Y5}

*_rs‘a_

w

'_

Q '

'

.'

\‘::

\\\i‘

.

"

- (K--H“(YI i

(T

4/

I '-

(.

I

Qku

P

I 8

U

Q -

U

1

E‘, R

-1

¢

Q

ll

1

Q

.4.

\ ‘-

-, )2

/Le

A'r_'i1'/ '-_

9

?l6/I I i/ ‘ ,-

91.;

(PI/6;,

4

A

A

I _

.

K045

._

4

4. FINNEGRAV

\

A

‘I;

7

0

MRLESTOKK 1

20000

P

I

Q f;j_f;m

>< FLGTMNGSANLEGE

D

?‘ASS

M”

{:3

9

saraa

1Drm<$fsTa(A mar

Q wmaoww

E5

KOLERAKKRKEGIXRD

on

SAG

Q fnilisivuhua

V

bjmjmmr mm Q aw-"2

\ 'X‘ CRLAVL

KALKOVN

DXREGRAV

P1Av\5T|+arru-19¢?

=DYRE<iP~AV amfa R FORTIDSMINNE

Q

OLAVSKILDE

F

A

Q2

3,4»

A

1

\

§

VA

ASENE

n

.‘;-

_:7//

fmlggfmde

SZ4

.

I,’

\ \>\\ s\"C\*\

E

‘ROMER|Ks-

‘\'

‘@>

vvV{;!h'///

\

»

.

_

_

sv

J

0

-; \,

LN

-"[NORDMARKA/

\

\/an Q \ , I,/-K A a/ 4

<

-00

J“:

.

R21]

1‘

?

W\§ \§B[I/{.$‘l‘Il({

\\*, y

11

,

\/

D

?\\k¥%.l?: .

(I

;

ix“ AX

I

1

-

3,

,~

v

\

J “F”

D

1

’\\\

-

,1

Hirjusz

2-,i§'l! :1." .

'__.'

,

5

.

_.

;

A

,_

-

,'

/ §7{{I:Y( -=L»\ £4.25

*

\

1

.

_

;”,”\;

/“'1? P:< c ‘

’”'»\ -

04:1‘

»

3,4

7 Z

\

}

‘I2 %

/‘

4

»


i

-\-‘

_ .\_

_

:3

W

\_\

_

x

_@:=_-__

,2?’

'\,%

7“ ,

-

_;,;_;

%\;_.

x

.

)_I/.‘

{

O

al

‘;

D

/5

-

'7

/

-

_\

3;;

Z

3;(;

5_

_ \\¢ :

y /

//’

5

,1

s

1

/

/' , ,~ A;

D ,

1

l II

.

-_\

J

F

\I

‘S_

..

1_

A

'* '~

.

1x4,{__,'.:

U

A

mybowde

\

G 55-FER mm 56+» m Q iiiiyuhus 1

l00Tr

O 5ZT‘P~ Dwagwwklm

-

5 5

’r"

‘ gai1*

I

SAG

0

KOLERAKIRKEGARD DYREGRAV pZw'5tZ+ u- r‘u'\gaT

KQLABGNN

:1

V

KALKOVN

R FORTKDSMINNE.

A

—,

MQLESTOKK I 20,000

LE’

I

T

O50

gi

DYREGRAV ,,m+,W,

OLAVSKALDE

/

3

/

% 1

1

Q

‘X anuvf.

;_

iv

I

E

4; 2_

' '

FWNEQRAV

nu

_

IL:

-a.

'

\

I

I 1

-‘

4

I

Hm

ilk

I»t

'

Kovs.

;

.=\

\

11

*

\\

,,‘.

1

\\9\A

~1EI;0 */1'11 A‘ 0. Q§I'\ ‘

if

A55

E Fit‘

5

-

1_

>6 FLQTNRNGSANLEGG

1*’ I-4

-/;slr1j'1l11

.-

A

'?LA55

P

M.

'

‘; \j_

gas

%'l‘f____

~

CT/‘ 1'

X

Q vr::\.‘A§§>‘_\.

\\%r 0

/ .

ROMERIKS‘ ASENE

~22;

V

300/

;7§*:.

1

‘Pl!

-_

’ ‘ff_ ’

\'g.],.'_

yjel

1?

n

‘\\—_

§®

H

\

'

1; ;_:

;}\7;§§¢§\\\‘&\

““"\“‘1 ‘

.

-

~‘»“§‘:j

" ’\

//0

1

.

42

5i-4'9_”1'(.'/P1‘!/~:;

K

/

gy

>/

-

5

:2

if

0

/_"’.'7-~"

;

_

nu“

.

""',1,_/(A;

1

*

.

\

_

Om

12

34


r

;_l—

%e'i1-:-,_‘e

d3“151?1

$1

H

F

'

:W;

‘AQ ~

gem ‘~ ~ _T

119.31

'.

:i1

§X'e,sg§g~s‘

:’*\

fr;

-;";\ . I §?')'0"r's 1,/I

.

(

:

‘I

_~_

\\

\\

_,

I

r

I41

1""11

.

\|

_/

_

L

PL/KS5 fasmmdz

,._,

D‘ ,

-1

.~

G

I,

M;

V

I

. “*5 $z~.¢5+m

.~¢w.r

-1 fgrm

run 5:571 ca ET“R mmzwuws

Q5

)

5 }~'

_

.

’S/H’,

ezjg ; > ‘ u:-' 1

‘ 1

' If "

;—_ ' ¢,,\

Q

'

\

_

f

5

\

," /’ 2/ /él_ \‘ 7 ;:_:t; |

1

,

''

SAG

Q

MLABONN

V

_

KALKOVN

*

_ _

____

:i

A

l

‘£4-41.

1

\

_5 _

+

|

r

J"

",'

'

J

\

--.

MXLESTOKK 1:20.000

-

FINNEARA V

Q

R

12

*2 34

'

B5

-G

x0Lzw.AK\RK'aRRu L

DYREGRAV

K FORTKDSMINNE

A

-

0579

DYREGRAV p&vi5+ i+u'n:ng¢Y 0rnTnH'

'X* <iRuv‘;_

5

-

k01E

__

_.=L

\Q\ A

\

ai-3‘ ‘§\ “‘~i\. ‘.7 '1‘ :_“ _fI'€,:€§\°2-/‘_r =1“ \ Isxmmo E 1111 I I

>015r

bw‘9qmM+ Kmr O 595%

3:

é

-' < Y\\e\ “\\Avu' * = 1/ B 1‘8 ,

_:—_

>€ PL QTNINGSANUGG L

P-As5

~

i

7

-~.v ref qu '

Q

.

.

/176

J

"".

bu S'vex\@\\

1

311 i

1;" .

'

S'_5-h""

,

>

\

;

111.‘

#

_

6? _ *E 4X_-

'5

5

5%’

:_—

'_

J

A

1. P0 .

|

Q246

_

M

~v/

Y

ASENE

_

k 9 [.95 -*

it 5 %?

n

_

E

5/Y/Q!7_e/‘;~\ =/ r7

r

1

*1:; I

\ O\

1

.

51

ROoI\/\ER|KS~

a%‘

*

_

‘¢J

:‘~ 1W

E1:

.

_

_i_

,

11:*

\\ \\

Y

‘-

~_i

._

"

__

%,~,,~~ ‘. , .'

\. ‘IQ

ra

.1“

5

nux’

"

I

43

\

/in

—:

‘T

I

.

~

<5

'2i (33% ‘ -. YT; \Qa :5

H‘

' ou~v.s1<u.0E

*

1

04;; ‘

I .

5

I

) \

k

$4Z


\

1

/,\

7"".

“V

z,

en

510! Le-

f ,,-

£2»

\/

Plyslan an /;5\D Q

Q“

///“E.

/

'

(1'I

'

.'

f

d

’;

-1

/

e

5,1'

fl//F7; 5,

1‘

K015

:1 533$

Q 5“ IA WJF

Q 5E“'ER W; swan O bw'WnM_k}m_

0

T;

D

>6 FLQTNFNGSANLEGG

»

\

20o\~

/

anPffjm

O swan S4»-wk Sisft

Q

44

"1

M/V

[3 fjufmde

.

‘F;

Br-étnn

'_

) * /

§

°‘KROKS|/\O6EI\

-4:} '

R1}'r'v1'/:11

88

D

“voile

/

.

70 ,4 _\\ ’

langen

U

MgP;2’l.@6y§1“w

_.

Kg”“"“7’§d‘

‘*4>7§etl‘-é

\

.

G

KGLABONN

V KALKOVN ‘X‘ Ruv§

0?”

Ti

-3.

FINNEERAV

E

KOLERAKRKEGRRD

“ Z

.

|=zo.oor;

‘:_

=

/

K

DYREGRAV

Omfnli

OLAVSKILDE

L »

O48

Egvpil"-E+5IR'i:'\{zn9=T

R FORTIDSMINNE

A A

;'

1

7

3

1*!

34


/'

" J/§qiW*/¢“k“* 1%

/./-"J, //

I

h

'7"

}

/‘;7__1~1_‘\ \

<\

><

Q

F 50“ ( :1’

</@,‘).5;\»,

1’

\‘

/

‘Z

Q1

—:

“—

'5-:’_£r

\

/‘T; 79‘

r

_

'\

,

!KROK5K06EN

~

:

>

f

/ -’._ \\;_

-

,

_

(,

-

7

i

Q

0

__

-_ /

45

’\'

K1

Q

\

\

1

'2

.-

1:5

.15.“ <

--

‘v It

A-:

x/1" O

>\<?3_§_:

ix“:I

\’1%

>

_

l

.'

1* -— *1 PL/‘K55 ‘-'Fm.rD@¢»m

..

.

;

:

\\

,3 \ / 43‘

»:

R

\§:.&w.W,

6

*7

OS;

3“;

KoxE

’* _

1/1

r

KOLER/\K1RKE63\RD

'§<*

ewva

A

/DQ

ELQEERAV

M/QLESTOKK \= 20.000

50

K

048

DYREGRAV

OLAV5Kn_[>E

1 Mil

;—9 1;; :; Z

,

1

pk/i5+ i+arrtng2f

R FORTIDSMINNE

O 5575“ sw9q¢m\¢+ klcn-V

,°<

'1

W

V 6/

4. F!NNiJiP~AV

E ,,,

_

~

=

KALKOVN

If]

:'

5

*<M<>~~

V

5 A5 :15

.l

*_*\§ ad\

. \A\‘\\\

k0._'

1

O f,f';jf§;m,M .

Z”

W

~_\ \

1:2, SAG

5»?

=_;'O'

i

5 ._

K

>6 FLQTMNGSANLEGG

F1/-55

mi

L: ,:;

)

Q

‘A

7

‘I -G

J1 A

/gi

:

53 ’?»A$5_ f¢v'w.s\r.d

"1"-*

\

,-

\ _' 7‘ 0\'\\& '

3_/ L

/3

::7'~_

, _»»£?§%;”,[€ _h§d—%R ¢\\\\\*

\‘6 '*'>'k\!0

1

Q-4 .473

J!;_!)A

|‘‘_ ’

4 é_-_\_

ri

O

‘W gsCelé-E-

Q"_

i

’—%

5;

Z.

cf)

.

i

Q

Y

:

‘I8 .‘ \,\

\€\'S&?

C6

@

"f_‘7,? ,2“

_e1.‘w-1"_ M

ii-

4‘1.'}‘,

\

\

W

112

34-

‘v2 3%

I


‘mi

"

'1'

:

up

‘hi ‘B:

§

p‘

&

1

A

, ,1

-

\\

_f:

...4>;/_

I1-1

5

1

\_

‘$5

'

l", $5 0\‘J){>\\

'

\v

/\rr\\

1'11! I III

J

er

’/

17'

' ,-j

Ls;

z1(_5§’_

v

P6“

/1 ;/

_?fb\

\ ‘

.

k

i

~

V

.

i, _ _ \“.i_‘

\.

_

\

-.. PLASS7 *-‘ Fms*b<'wde

-

A

“ME

Q

E “-"* LIASS sE1"F<

35 KOLERAKIRKEE/1RD DYREGRAV

SAG

pZ.v.s+ i'}tV|"&?l9¢f .

M

9 G

ffzzifuhub

O

;,,l,9,3,},h,, kJ;,,,,,

\

MAr_5sToKK |:zo,oo0

'5’ F'NNE5RAV

>< FLQTNINGSANLEGG

£2

-

(

i 1c=’_ ' ft

'4'

‘~

i\\(§¥0\\))\_

SETEP

\

' 1}

\

'~

GS

7.'fA.

_

5}]

1'/II'H

1

:

\_

.

§

j‘§\\§:lKROK5KOGEN

Ha‘/.;1___

‘___

'1

_,.

199x

1

.

P‘

‘J1: 3

[ix

ma

'

2 $3?’ ,-“_

:3

\:;'7

0

(1

id

'

1

\\\

,.s_

i

_.

Q KALKOVH WW V

D gfwv R FORTIDSMINNE

‘X‘ GR»/_E

A

OLAVSKILDE

_

047


I/\

\

Q

5

?

i

\K‘\\\'An:

i

I

*7’, EL \\ ;‘

$

:\:§i\\\§\

iii; i

.10

T

1‘

"

RS3

A

it

**

500% Ly

gr 51

F:11,;

.

\

“%\T

\\\\\'\\'\\ 30 ' '

L

/ )i'\\~<‘ <

F

/ \ ..

?

/‘J

im

I

O

59 y’i"‘-

t TA

,1

'

r

,

W5

>1, I

1-/'

:

+ E3

\ \w o‘

EM“ 0\5YboI/nniv.

T\\‘\\

1A

7

(3

*: |

"F

-

_t

7

,7 2*

“>

A/IJKE

3

>< FLZ'T-“HNGSANLEGG

E3

Q

PLA5;

Q

?§LiZ,W

9

SIT"

O

SETER

>

med 5:1-uh“,

K>5Ivg9¢H'r|:1'kJcrrr

iii

:i 7

_

>

t :; Q

J

\

5

\:

(,:;0(_

“‘TH“

“U

‘X

K

1,

2:

.'_ ‘ ?

!__’ 1'4

4,

_

FPNNEGRAV

J4’)

1;} @

V

M&1_5sTo1-<s<

5,

15%

FR.”

KDLERAKIRKEGRRD

20000

'

L

K

O45

wlz

3:4

i

3

,

-=

KM@~~

==

5;:;a9-v

KALKOVN

R

FORTIDSMWNE

‘X GR”/F‘

A

n,

1

"

'

7.

+ E

<

.

1

-

\

5

\\\\i\\\ ‘

®‘_ "

\§I‘"~/X

ivli‘ E:

'

2::

v‘N\'ma i

/'

him;

.7: \

&\\’ig;:’_\* \

0

é-

-.

I‘ Ai V

p

“W

j

5

(

MP91;‘ \_ Slit‘ Ks

(:0 :

-:

'\

\

T

0' l 3*.“ F a

'\\‘\>-

;

I/So

\’m

\ “Pg

.

?:

3

?’?\; V

KROKSKOGEN

,

1

1

('1/(

.

” ~\<$_’_\:. €‘ ii/’::ii%'§i§€‘*>ii/li

7\ ~7_\_

i

UH.

bi

-

re\"'§:°

,€\ ::_

>

7‘ V

—»

-

/ __

3

‘) 1

I

\ \\\\\

‘:1

~,

>

if“; ;

Q\‘|\‘(

L‘

A iifie

'

Q 9”“/5‘€'i-DE

ow

M2

,2

I

3+

;

34

li—li‘-—l——1


\

*

\./

._

48

/-\/\

>

I'()

a

\\

KROKSKOGEN

0\'\\w (\\\ ;‘$$ u

U

\

~S

>.

V)

L

\

J”/%'

5?

:1

\

\ \g~.w

c

Z2 §:_f,§;ma_Z

E 55

55-TR, nxruk 3151-; 6F_"P. bdgge

h

,

~r®

@_

*0

ute

n

>9“! D‘

.

Z6

A

x

,

\

_

\%'

+

FINNEGRAV

>6 FL!ZTNlN65ANLE_G6

$

KOLERAKIRi<E(i§RD

{ii

W

1-<01!-2

ler

r§;:::“*< N

v’\/I

. \

1

~

i

I

1

5

ca no.5.»

Q §,;‘d"-“mm, R O

Y

~\;_;“v\\“'.

\

8

// L ;

3.1111

PL/'

-I

~.7

\

E C

<>**Q

K

Hqmf

Q

»<e:LAso~~

V

KALKOVN

‘X

6Ruv{a

V‘: DYP~E6RAV am,“ R FORTIDSMXNNE

A

OLA\/5)<lL_DE

047

1

2

1

1.


»

49

Q

?&\R>@\

@w \ ‘W f "~%:v€g Q \_\,_ §;,°“_l

\

|

k

\»\*§§’

Z5

'~Q ,

R

“,

11

amm

Q

22'-555,4

P‘A55

r

PLA5$

+-kjarrf

Wk

5

-

>

Q Km'AB°"N

V

KALKOVN

‘X

G

RUVE .

A

,

E

|:|.L..'_1~1/IL

.

FNNE R/xv '

M

Q

O49‘

N

5 1

pnvns

r

rung»

nvasarwv 0rn’mH

047

1:1

r

R FORTIDSMENNEI

A A

::2o.ooo

,

55 KOLERAKIRKEGKRD

1-

ca.)O4ir‘

5ETER_ mad szwrh

O 595“ beivgganh

‘T(

_G_ SAG

swan. "3 .§mk5;§+¢

Q

/N

>4 FLQTNINGSANLLGG

mvm

.

mo,

5 X299

MM

°

vk

w

L

“Q\m\‘~ ‘

,@‘ll*

/

{

}

?

‘r“A

E

_\j\.“\

(

?

ox./\vs><n_ E D

aw

;

112

I

aye


\ \

\\y

,,,_

W

W

ii08 "

Q

~

(IllII'(1lI((’I

(*1

\\\\

!/

‘'

Q )1)!»

_'

,7?

i

i ''

1'

\

Ҥ

~

i {O

8%‘

.$\»\\\;_\_

,‘.

.

;%\ 9

3

L

\

\

7

Y

*

X

;

,,C

v

T;

F‘

;

'

G!“ ‘AM

~

1 l

1

U

W

W1

E

nr

»

:1

\f"5_\

;i§\

"

£"_

,

-of ":;"“‘

I

'

,

<

5 \

\

I

E

MJiL£sTo><K 1: 20.000

4

E Fasfsomoia PMS

;=

K015

-'1 7“.""\55

>€

FLQT-‘< N65/°\!\LE.GG

'

-“V fwv sarm P./KS5

,-

D

SAG

\AK55Y¢(a

wk

Q fnzfjuhu .

Q

S"TER beiirzaanhcf

mm

Q Q

V Ix

"'-

FINNEGRAV

E

KOLERANRKEG/3RD

E

046

3

DYREGRAV ¢mm|+

KALKOVN

3

FORTWSMSNNE

OLAVSKILDE

Z '/

N

,

4

.

powist i forrzngzr

E

GRLNE

1.2

Dyraaamv

KQLABONN

V

|

T

W‘ yg.

{[14/<1”

’_

*

7;

n

-

\

NORDMARK/-\

I

Q“ \

E

L

'7

-

' \\“

\\\ \i\‘\\

A

*2

Q

‘\l_\\“"‘

\

C

I \\\ Y9“ : Q; :1‘

:2‘

0

''

Q “ ‘W i\ an_loum 0.

iég

0

(1

5g\

'><

‘\

2

g

I

I,

.,

/,

an-1‘

\

1 "i§¢ //(X T

7

$

‘1\

2

W21

I

'

,

El,

»

\ "W

O

-—,

_W,__k

V

“,

9

=

047

w

M1

34

»

\

1‘?


?";:"~“~*..

/

en"q"¢‘"

~v»~

§g\x 0'I/H

1

X

I .

E 5;__.

P€1du:s

‘Qb‘\i\Uf

_;

1

V

‘ »

1

.

\(\\

E;_LF\\

1>/A\._\/(\_ ‘ “U

'

L2,?

\'

»

>

7

1

’_ 1 ‘: I

* ~

:1

H0.

.¢-

1

;

'

Q ‘

\.

2

'1“

3

-

-

i

‘Ev

:"§'\ -0\

-Y

J

\

_ 7

'

i

*“

‘I

““‘ :5 ;

\

élQ '

'

\\,\\Q

'>.\\\

-

Q/1

,

L‘

i.

-Z‘

é

I

\ \

:

J’.‘l( ; M/KLESTOKK IIZUDDO

D

KOLERAKU-ZKEGARD

R/1.55

_¢5AG

,-

@

=2:;%§“v

‘X Gkuva

9

-0

1

E

Mm

El

I

>6 FLZTMNGSANLEGG

KALKOVN

_

_E..

355;

FWNEGRAV

fjfnm

,

0

:-

+

V

B0

Q

A “°‘E

Q 5"EF{ vi; mum

I

0 \\\\<_\0\\

Fiiiima fdffiw W/if

1;

9 5R w

_:

O _

'

X

i

\

*1

f

'

v

.

)\““_

_‘(

7

2

ooe

B

1--'“1111/_;/Ii!

-Q

£3

.

V

_

M‘

L

I I

\

X

V)

@442 — / )1 ‘gag?/_ 1.0 **2;;

_

'1“-_' ,’k-\\< '\Q\ :1 .\ I ‘

I

!‘r(-.-~.‘ (S

3

Q

J

1 538)‘NORDMARK/-\ L

i

‘gs 6g W

_

K

P \ O

5

I». x .‘

\

iw

2

‘.,=;

Q

1

,

'('

‘1 1‘

\

\‘. ,' kt/\ \ \\

ix

s

\

~

-

V/"§u\\ \>\ \u g”\_' /3! §

~

1jf|:_

gn

=:

~

if!’7-5%

1

7

»

_Xg\5n\

L

,

2\

\

T)?

1

"

I; ?

jo

i,

\

\:\;>?/'8;

Y

,

' ' .<l\\s\\

F3“ a5 "

:;

51%:/'_

2

E‘\\

9&1

.\"‘ \

~

~

~14

-i;

*i \

‘$5

i

~ -.,;T"‘-T

>

\“' £\\§,&% \h/b'g>&

[11/11‘r;r1,11% /

"\

V‘

01.Avss<| LDE

N

?//

C45

D_YRE6RAV

pm/ist I frrrmgaf

R FORT1DSMlNNE

A

M

_


i |\

\

I7

1*

5 s

('

_

5

»

1

n

‘XI up \

K:1répQ11 ‘-4 5

’ ‘J\/ ; "

1

-

><z> _

\.\.‘

"T

t@Ate%%/

y'

n

><

I,

Q‘

,

KDLERAKKRl<n6)3RD

SAG

» 5*TER

gmksisfe ___ 5;.r_R \

mao.

lO1!r

“mm

O SETER bdwenm Ham

Q m"ABONN

V

E

in/R"aRAv @m+Z1+

4 -

I

-

,

4

-

=\

’ _

.~1Au=_sToK»<

&=z0.000

\

P

O

M5

DQHIEGRAV

-

e

_

pm/isr 1+”:-u-gm

.

<0

I

6

Q

E5

.Q;

PL/~§$ WW

5

\sf

FINN’:-'_6\RAV

U

-;

\)

'

(

/.

"'1

\\:-’

f_!_;\\9\

\'

;~

‘w

-'

+

F\»N!N6SANLE€x6

3 ,

\

kms

X

.

U

T

.

\\

}

E Mmmd

V

as‘

-

1

8,/‘l _

_

3".‘

Q fjgggmde

(/1

Ki

‘/

yin’ \@ ~§~.*;§<* ’ A

_

I

9

\’

.

.

‘-9

:'\.\\.: ‘_,‘ "

_';‘

\

i

l.- "

'

1,

_

\ 3

H 0

4'1

Q\5\Iu\%ex\ ‘1 zmgsd I 1111;?

r,’I52’? 1 ,1

1

:

9:’

Stlawhivg

\\E;

-

NORDMARKA

P/Q‘;

7

W‘

J

>1

;"@

-

_

-1

\-

I7

3

Q

.-

1;

»

V

-

I

;‘-}.'-*1

’“"/ '

;

\

5 _

7

s

fl

'.

0

E‘

I‘

0

K§1l\%2

-.1

f ‘Ii’

~

5%

\>=5

Y

""1

!£'Y1"""f'—'\

h

V4

3: i

O47

34

I

5

,

i»<A'

L

KOVN

‘X‘ (Saws ‘

R

A

FORTIDSMINNE OQXVSKILDE ‘

L

1

I

1:2

M ‘

2J4

v


/

sh;

if 5;-Ina’:-'7

>A Q“ Ai :/ !' ‘;\\"~::~,1;e.Q§ D

Q

‘$121\ \ _’

'1\6gK/2-5

\\X~=

4 —

?

‘‘

55

P.

0?

E

T

“M

(

Z

-

if ‘A

I

LILLOMARKA

,;_,

J}

“ r A

W

NORDMARMA

/ i

1

_.“

{nu

{W W ¢>=.

E

/"

-A\

4 0 \ E

E

\u -‘

\

%

’/» g,

1

k

»°

\ Plikss

lg ,

+

KOIE

1

_

al||||

-" C34... 'l S, .,l:| 1

<

E5 Kou-:RAxuz»<EaRRn

Q’

bru sisrz

<4

wr

Q §j';;EiwW! ‘

+><,

rrf

Q

V

III

SAG

;

KQLABONN

:3

KALKOVN

R FORTIDSMINNE

‘X eauva ,

A

O45

mm.g¢r

D,/R: am+;\9RAV

omvskxws

5

MAL_sTom< |. zo.ooo

0

DIFEQRAV

pm/n51‘

<

_

FINNEGRAV

~‘ 5iTER

O SE75". bwwm,

Y.

=2,-_

>< FLETNWGSANLEGG

‘arm

E ?""§5 W1»

V

,,¢

~r

/‘]_ A

Q: ffufgifmda fv.

O!‘

ill‘M

P

047

E

'

l4--_-si ‘

I {

2 354 1


"

$‘;‘”d='v“:“|"**1“‘*

"

'

iw

1

:_

1,

/1111'

[in

‘;§\_» \

“' "“'“* *\\

'_fZ"'—“;'f“‘““"“"‘;-"‘T'"*"—*;i*'g'*'7

'-

I!"/1'11

é

;fI, -

S(mull ‘ ; ,4'<'“

.

/\</V

‘J 1

f 6 cl

\**@

£ 7

00

_

I’

,‘

_

s \

-

~

\.,.|A A 6 .

I

~

"

1

5;

A

/£1 £:;_

_-

/v

K

\

" "'/'

0' K‘ ¥0;;;,w‘; \\ r‘ EH11 ~ _’ii,,_. )

XE

'1//’

"'>S~"(

é

\

“W >

(L

_'

V

,ii _,,g

-

./

.5‘ \ ID."

\

I

\

U

”\\/;r,,;/

/\ A

KOHE

\\\

'.\§-

/_

\\ /ifk +

1

I

_g1s0y___ ‘>' \»\\ f] ’(I< ‘

\

‘\\

7'e§(0”

A

v

,_

x,

D

4*‘

*5

\\.

,

'

1:59

"611/éi

\

A

E} gggémm

T" >,\’

’v:\:

Y

=

n

7

1

Y

‘$5’ av.V / ‘

,

f

‘\1{!. Ex?

11141

an

fl »,/

\;‘ ”<

(Jr

57

0

>/~§?f,/

.1’! -

¢

‘Z

"

,,,

NORDMARKA LILLOMARKA

‘\

g

Va V

/

a/// \

;

/

.

// 2!

"M,/{{,(:%_",p

,

'

l

i/ 9”

.s*

/

1,

'-

' ~v

1

,,

/’ _'~./ )4/ '4?Iy

x

\ /

-‘1-

I‘

-‘

.

.-

09

E]

'

_.

/»=

~

S

-

1

. '

,

1'-011;

F\NNE&RAV

O ‘

E D

>€ >=Lmm~ssAm.aea

Ko;zRA\<<Rs<Ea21Ro

wjz C4a;__*‘4

D§YP_\5<;RAv

mwar TsrrzngoT ova 'RAV

I

1

M

O Q SETER Md “WW5

O

Q SAG

PLASS

ravwv

s van

E

M

@>

V w

WWN

==

KALKOVN

R FORT-DSMINNE

mg: .

A <»‘-mwi

,

W

3\ i

12

3‘

I

MALESTQKK 1:20.000

P

2

é‘

1

4

I


W @<§\~§§¢: ;_3;»

H

@\\

R

\\\_)

1‘

w

¢

I

J

[Mp "

>

»

'

1

T1;

wk»

2-

L1

‘L

;\ . z

/

_

/*#'1%\a“<<*§

T

>

"U

I di) i{‘\ I

5

/‘

”T

fgl

2

O:

5-‘

5

E0

-.~§,\=m2-

;:‘_:q ii

Q.

_‘a'_,$ -1

J

1 x

l_

~

\ .\ ’

1__}

ix‘fifizsmw AX

\

J I!I

§*A55 mmzsrea *

PLASS

""-*

s"TER gm‘ 5:5» a: Wk ;

igiigvhus

J

1" SETER b&q,3g,nh¢,k;,,r,

U

T

\~

'

i

v-

A

_Z ::i_ i1‘

1:? Iii All L71 3

1‘-"7

w~:':

5

K

J.

xoxe:

,-*;_,_ 4. FLNNE1iRAV

%<"

FL!?TNh\'G5A:1LiGG

53 KOLERAKIRKEEQRD

X

4*.»

‘YE’ S

@

V

/1,.»_.

J

‘I

.<

1<Aa_><o\/*e

R FORTKDSWNNE

A

§’I§,§§R'W

,

.

.

_

34

K

5

O47

O»_f\\/5r§)L.DL

R

H2

O45

DYREGRAV

='

M/QLESTOKK x: 20.000

WLII 14 O.

pavififurvvgn

"m'A€‘°H

‘X c:zuv§

-i:iT 1;’ ~:: 3 : \\

7

Y

L

1

w

*1!

K

1

I

if "I/P‘

Q —

b:er'

\.)\,,/“ Y

J,

55%

‘V/ff

é

.

f

2:

232‘.

><

\v§\:§f @§;’57;-

‘:‘1._j\

A§ENE

IT

-

:

ROMERlKS-

1

:1 5

2" 4* E

(A

~ \T%* ' 2?c\@;3,~ /;:;;\

iv":

'4

_

55

'_

w

-pie"

(

1;-’“ x ‘-1? =

\

_@-EPA

L/jg; -

Tia

5/

//J

"

"‘

L

\-

7

~__%.-2

'

_

E

q\f1*~"">~b._\

"\_:_"|*_‘

‘f'3 ivan

»> f ’

;

L,

'

'

M

Q

34

:11,


HEW )

J

/

[W

/

1

K

zbkm/»" JC

K

'

Y\\"o

_

5

1

1

1

/

i

(s

7'29 E’

-0

\=

D

re

56

2

?Z; 1.

_~’~

217:0

Tam

5%:

..¢

KROKSKOGEA

Xg.

n

10’ K

;

.\

at

Q

\_,

ne(/ Ah? 0/"eI1il.'l.'(

5- $354 ‘A

I

Sl_:j0 leg (1 I *d¢>r1

8

i

‘Pd

\8

G

'

\\

In

\\

PL’*_€5m

Fas» 0

Solzsiru

\\

\\

~

\ ‘\

'

\\

A

Ii

£2 PASS

~

Q‘

5

KOIE

9% FL¢TNiN~35N\LEGG

‘€.r'lZSf'0G

PL/\$$

E J5“ 5' Q1 0» G 5%“ h m efbr 7%

mm

\

,

USE! C

\%

O bdq

o

['3 9

I

SAG

<9

"“"“°'“°‘

‘=‘

Eiijfmv "’

KALKOVN

R

FORTWSMINNE.

'X‘ Gauva

A

K

P3

O48

V

3‘+{ti5;4Z; Q2

1‘?

WI.

r

I

i

r nrrung

ou\vs><n.0E

L_.

DYREGRAV

£1’

V

'

2. FINNEBRA V KOLERANRKEERRD

%

M/3LESTOKK 1:20.000

\

\_\

\

E

.\>

0+7

A

[


~_@‘

f

)

\’\

, i 2'*"<§\ ""’W”*“’?Q1"p 422

K ' ,-

'Ii?’,ié_

-

\

O

"

'

57

KROKSKOGEN

?

G

j

5

éo

ii

/7‘

é

O

\ (

Q \

:

f"i\

_

:<

-

X‘

5

K‘

'1

*

»

_

‘-‘\\

Q1 5

Z

-f\\_ig\/d

_

(iy'<m\;

I’

'7'

b

1..

*5

'\\i§/{

§

ga

(

V

V

\_'

Q I

$921,‘!

7

K

?

|

sw>I."

1

\

>

5

9-

I'1_\

“V

5

%

A

“Q I

*1 ~

>. @455 fzHZST‘€A

PL/~53

Q

5ETER

Q

SETER

a

bruk sis". w

mm

‘\f L_

1054'

mum

\\\\ 5%‘ 1‘;

K045

~§=

'“

E "V"

__

~

\

O

S TER bg:;nqqnrI)1¢9>k'\zrr1"

\

'

MRLESTOKK

FWNEBRAV

9< FL¢Tw'1 esA.N..EGe

53

4:2 SAG

W pévisrifwrm 9 or

KOLERAKIRKEGXRD

045

;

L

>

‘-;2 W

13 34

1

ovaammv

V mmom

‘Z Srlijfmv k FORTIDSMINNE.

‘X

/A OLAVSKILDE

G

11

Em? m\\__

K@LAE‘°NN \

,-

»

M

40?, E

A

:1 wbomm =

.

GRMVE

5

1

047

1

3

1'2 4

’ |


>'~i: yxggf/"

_v‘\ ~*V

H

»

i

i\

c1

;%§9(:

v-g

5?

_

Q

_SQ®-

’ 41,0 :

ti

_’

S

OF

%

5

M ,\

->

KROKSKOGEN

W} \ ,9

'/137:)

7-

Viiike _"-,

58

v;

V

i4l};><

_ ;

;\\_{

52%”

_1!E .K

X\

5

\

'1 /'/<

X

»\

s \

9‘(\\\

_.

i

l\

Q

u ><

:9 uP

1‘/0‘

F

>00

40+

1*»

V

\

§'{(1' ’_

'°W:.s*

2:

>

,_Q|0

\4 \

*1

MALESTOKK I 20.000

xriizh ,

I

§

7-. PLAS5 -4 ¥.asYbau|de

A

£2

>< FLWTMNGSANLEGG

“"55 "W" ‘

El A.

saraa

V wk 54'5?‘& <4 a

9

war

SEER m¢d $=1'€XHus SFVER

O b5¢'%.m, 1<j¢n+

£2 Q

,

- |g,|, 4

+ \F‘“N55~RAV

|»<o\E

SAG

MLABO

N

N

V

KMKOVN

Y‘

@*‘W{‘-

Q

-

KOLERAK\RKEti§RD

O45 / L

1 2+ :14

DYREGR/xv péiwsv i furrungzf

mm,‘ D DVREGRAV R FORTKDSWNNE

A vwvsmns

047

314

W

I


i \.\\\\\\

‘V

H‘@\\“

~m,m

1

. i\

4 rvl

\

QVJ

._

>~

T

'

1

:

ii

_59

00

‘\

\

’? \,Q\\>

I

”-

\

5 1_

E

1

7*

5

‘-

:

'

\m

:

.'

O

I

\

__-N‘

F ‘ _\‘\ \\

'

‘.

u

I(

$

,___

PL/X55 fsvbomm

,5

E;

‘affjm

>6 FLQTNINGSANLEGG

iv?

J

V‘:

Z

\A

5 =1

<,

403

x

}

,

>/2,\ Q37?

~

2.1%

) §;;~;

\' G

-‘T .111’

_

11

\

KO\E

2

-4.

A

\>

ft

* _-4?-Yo

1

,

9‘,

1

I

i

1,“

‘\‘

I:

<\%\\~\l

})\"u

Q

;

4;:-:~

F

,

r

\ \~,*—‘ > 1 '

xi \\\> \\\

e _§\

F

§

2

\

'-;KROKSKOGEN

‘-

+

FKNNEBIRAV

5

KGLERAKIRKEEXRD

M/KLESTOKK I: 20.000

}

Q

Q ?§Tf1R5<5+m war Q ilifzfuhus

6)

KQLABONN

V

=' 31$? MV

KALKOVN

g

FORTIDSMWNE

O fjggfnhgr Kim

*)(* aRuv§_

A

0L/\v5KH.DE

O47

314

-_-// Q12

4


/

a

A

I

0

'\]*'

0

\

60

,

KROKSKOGEN

\/

§\n \‘ \\\‘

\

\

\\\Q \ \\

Q .

.9

(/\J\/“J,-\

xx jfb‘" ya '5 ‘J/Q ' n ):‘~.\\\/I-1 §@.z:»

4§eQ

»;~1l-,

u}

@\,

.

*

~ ilk °_ r

,-

E3

P;-Qifmda

,"";'>—§-

L, A

|<o\E

H

'

53

A fknfssw ‘

E

?.AS5 rzvm

,»-

5ETER

>6 »-Lommasm A

, E’_Gu

4-,

amuvz

:1

on

M |

E

KOx_EP~AK[RKE§RD \

51

A

M8 .

N

,

\

1

\

4

DYREGRAV

DYREGRAV

'>(~

1

F|NNi=_aMv

E

Q

,-

,~‘:.*#v§S

Q

mmovw

<

."?§;§§J°““

pavisrinrrmgar

V

,

_-

.

in

KQLABONN

~-‘ *1

:1"

Q SAG

"9 ibfuk 515» <0 |O£r Q 5'TER mid mums §_5f_§}_h_W__

\

la"; 5

i i;§ _

g-\~+

4“

._

¢~

.

\\>'\1\\»&\\ \

,"§‘\‘.F

gs?

I

e

H v: t s t em Cl _s__

\§\'

.

1

A.>).2

ommu

FORTIDSMNNE

omvsxmos

047

1'

4

F

1:2

3W


V

V

Q

1

__/

09

'

'=

Tap“

0

;

L,

,

—_

\

‘ /,_,,.<,

:£--*/~

Q

k

11’/v1.'$'l'1‘;

2,"!

KROKSKOGEN

V01 1

I

,

@\\~

on

¥

‘: »

I

)

\ \’\\\

\

L

_.“\ ‘

1

;

JT

\_T

I

;

I

ii

.

.

v

D

I J‘

\

‘A

_<>

A

10, \Y\?5

Y; \:\§\>x>

CY‘

V

~

|;_

\\\\&>

»

4

L

£1»

"11 I(?l‘(lII\ “ ~D

=

-

X239

\ \‘(»"‘ 01-

.

»gg

aw

I-‘

\

F,

1

é

\-

‘R

92 '

1

1

i

_

,

\\

7"

¢

_

‘awn 0

\\

.

\

g \'er

R50

x

~__

Q

;\._.

—_

Q51;

% .::(&F_\\'

\

5

li \

1'

f

!

£41

\

.

~

3;

E; : I Q

I

»

.

\ \§_| \ _

0:-

~?g>€" \

,

‘K Q 4

|

KOIE

+

FINNF-QRAV

PLA55

X

FLETNINGSANLEGG

E5

|<o\_£RAK1RKEaARn

£3’

SAG

-' pfxvisfiirxruwgcr

@

KW>~~

-=

KALKOVN

R FORTIDSMINNE

B

mass wwr

U

\$[?-lIAt;<R5l'5f¢(A

Q

§n'Z5§uhu5

V

O

bdqganhai-kj;n+

sum

‘X‘

>

0&8

DYREGRAV

6Ruv_E.

A

;

‘I

A

FWZSM

-(I

:

PASS E égsmmdt V

1

1_r\\/r_

\

'

'

._

T

v

-.

e‘

.5‘

I

0.

4I4><

'4

212%“ OLAVSKILDE

A

M7

M/KLESTOKK |: 20 000

,2 M

N

34

3‘4»

-W A


'I _’; \ l

.

‘J

\

\vQ~_. Q 411 (1 I

'

J “I I \7*/k \>\\\<\

_

_l,_,Q\

\

11

woe

Q

V‘

"75?

.-\/

7'

_

,

,

X.!()// (

j

_

vY

~ _

_

1

,

~|

'

3;

'

i% A

Q

E

"

/“

-,4 \

l~>l%,.%’.f/_.(

I

I

,/

4

f

-

Z —5 O

.. \

“Q 7-$5 \

,--——-':-l

/_ fahgtifmm

~

.

“))

[M ..

A

,1

A

/

'

O umkslsm m Q fnigifmrm

l0Ar

O 55,33“ oz,‘ tqqthf klqw ,

Q

\

'

" r i \

]

‘.

L

T

»

J

/

7

CF

I,

,'

.

4

-

éi '-

FINNEGRAV

M

\

41”" ‘I

'

-

P3 KOLERAKIRKEG R RD

.,

\

/A d

I

\‘

O46

gi -

DVREGRAV

V

KQLABONN

=1 ommlr

KALKOVN

R

‘X“

enuva

FORTIDSMINNE

omvsxrms

04:~

|;»_1§;§§g0><»< '

\

-

M

,/§

* '

.

+

i/

,'

'

-

-

X41,-Q

Y

v

‘,

Pi’

X‘

I

\

ms

»

I

‘_

g

_

1

'

5

/Fgfw

__;_

KOIE

ii} SETER

'

~

.

>6 FLQTNINGSANLEGG

=1

NORDMARKA

Mg

:1

1

M

_. 1‘

‘~

.‘(\\

~51

Eéffffjm

/' ~,

\

\\

,

.

-'

1

‘KL/I ‘

0

9

_

‘,

.

1‘?-In

'

*fFZF'-I’ // _i

_

'“

\.

' I’

=\

4: Q ~_\i;“)/éw

-

u

62

.

-

\~

.E_.@

f

%

Q ->

t

\

\

“X V % \ 0

/’\4~»Q,\

.

&

"

Y

plser

q-

><

(1

? Se

W:

Q1

B

\'I \. (BC-. ‘ I11/g/11>: I %\+ ‘

(,7

..

1

»

z

U

1'2 ’

N

,7%2

/“

V


E,»

‘ ' 1‘; fa“ V

.~'I<==v

V

\

mi \\ ‘ -

»

G/0

‘.\:\:

\&>

Q

\'

-'

I14

11;. /1

P

'- 5*

_

I

L

.

?

\;

, \

‘ ,

\’_';_1;()

‘~_:

1

'

\'y

7“

'

x

1

. ' \‘(\(\\“\\\

\\~' '§T.‘§ B

‘Z?

E’

,: '_

‘_/

3

L/’

\\m

I

D

\

P

I‘

‘If

“L7

._vv‘ F/7

2.;

. '.

“.‘l~O‘£»:

_"

I;

r

(>5

5

‘*

,

\_‘!‘.(_;

.

, ,\-

S

<?

»

~_1

E Zfffjw DL/\55 U "V “' ‘

<1

1

T

I

.“

\

_ -' 3\

->5

\

filizmm W

Q i\i;E:F:%uhus Q §;jI3‘:nM_kjmr

X g}

K015 FLQJTNINGSANLEGG

SAG

Q WB<»~~

V

“M-KQV-N

’X* iowvz

/£0

'..

.-'< *\

21

4

‘~

\\\

-

-

,

A

-_

<

\Y

__;_

CI Zjggfmde

-

2

5-,*

1

L7“

n

.~ ~ 11-‘ if QQ \_¢///// Q ,5 ‘;‘;'_:¥\'\\:\\:\\—\\‘ E R' nu /FL‘: *-, ~» ' X 5 41/ ,~__\ »:...._._;.\;\,

.>»l@*L"»—‘i’ : ”

._

0

\

1

\

-4‘;

\"

<'*i~‘%1»fn;

Y‘

II

H

"Q

zgiiilvlgfl

'\\§:‘§\3k'\"\ _

1

A‘ E

A

_

Yx'_.Q§s\(\ s;

\

’l

CZ

;O

:§\i\\\\K.

‘._4;<'_;\

/

4;

1_@*I

\

*

A

\§,\_(

o'\\$V

»

I

_

NORDMARKA

q<1 5/7

"

‘L

=

\

.

'

-_

\‘ “'5'

>

,

\‘_XQ\\__ ‘

1

U

\

\:

’ :

\J/-'

i@"a&‘i=@® 4

i

\

*t

\\\\

sigé Q“

,

-5.

5 E ==

F\NNE&RAV KOLERAKIRKEGARD DYREGRAV ,,

pav\.st|+urr'Ulgvr'

515;?“

'R

FORTlDsMlNNE

A

OLAVSKILDE

' A’

MALESTOKK

20000

a:

W‘ N

048-

5

.

i

1

1;;

3,4-

~

»

/

\

.

1


\\/€ 5'\/ii

\

nix

Q

‘X’

v

r

X

,

I I

r

'

'.‘

K. Du

,’7

‘i

W

r

‘z

a\"' WT sigx §\

Z/'

A NORDMARKA

.

A

~\“\ §\\‘

\\

W

\§\\\\\ Q“ \ \ ;\\&\\n\Q

79“

}

an

2?

E

,;€ 1:

l

~-

“"

1:

(él

2'26

\i ¥\\;s\ \

' r'1) en l

l\’llf(llILl/BIT PLA55 ;qS,DOmm

K04E

V

>€ FL¢TNrN65ANLE_GG

113

>-1

A

iii‘?

K}

.;m-M M

<9

+

53 KOLERAKIRKEG/3RD

W

-=

“M-*<>~~

-=-

3;;5§RAY

KALKOVN

g

FORTKDSMINNE

SZTER

Q Q SET“ M641 szruhus 4

O

5E"ER >@'.»l_,.;,m+k;w

V

FINNEGRAV

X‘ ‘5"“"E

@:F.<§@.§Av

PKIU/\5

I

errthgcl‘

A vnhvsmna

MRLESTQKK |=2@_@o<;

“mad O49

2

1 2

34

a‘4

}___1f

7

O47 1

\

Y

*

1

,

$3

\


§

1)

v

0,

,.

5iv

§bl1¥£&\,'I1

if“ :1 -i agxiv ;@;f I

5

Q' '

i

Y‘

,

_

|'

W

\ ‘I

'-

—’

f

N

0

'\

"P

0% n/1* \ Hol en'7.

_

\_

I

2

K

_7

\

1

I__

E)

:

E

se\i \\Q\\_\,

/‘I

-

$. I,’

A41

’ "

Q

‘I

,__

7-A’5 ‘Imam

r~

“JV” 5"T"R

P

gr; 5|'51'¢ ca

.1

fnjfimhu ET'“ qzjnmkl

\

W

»<ou=_

x

_\

~

.

.

‘.

_

I

X

.231;

f‘

__

0

?':‘ <5’

"

.;. FINNEGRAV

5

KOLERAMRKEGRRD

n

DYREGRAV p5\v1s+i?u-ruwger

ELZEAEMV

‘G

q

Q

V

KZLABOW

D

KALKOVN

R FORTIDSMINNE

'>(*

ekuvf. 0

0

Q

\

,

*9

""”'§3@00R? -15’;

1

.

Wdr

D\

.

jg / ‘Q "A6

0

0

J

>< FLIJTNIMGSKWLLGG

ASS

5; :1

1

*

A

S figijmd

,.

/.\)

Ill

'

*“‘,1.

m/\

_

W

.-'

E

0:

JI

/1

-

L 0»-

4

\

6

IV1-1| ?‘\i\ b 0:};

f4

e

.:

0

'

‘~”

A

J

§

A

_

j

ltger

>

\-“K

1

“\

—/M

\§\=.>/X“‘i

ULLOMARKA

,

-~

I

\

Y;\)<3\ ‘ ,

\

1

65

@"i,'i‘1“\'

I

Q

.

0

aw)

Q‘!

;

\\\\

~

A omvsmws

,. ,

MRLESTOKK 1:20.000

0 O48

gi ‘

O47

/

P

/J

, 1

3

-

1

j

'


/\ / '

'4 ’/' 4

r, Y

s

<

»

I

( 4)

r7 \ =

,

’/

l//ks

*‘

\2:::

\

J .

'

V

1

1-

\

3‘.'\ \

‘l 7

N

//2%

xi

lg.

,

A

§

(1

-\

cfrg

P

“' ‘ rm!

;

A

H [\\ D3 \‘ “ ’ ll

,.

v s §_

A/10

mg; ,1

n

5

Y

5?

'

UL

“'O

‘\ , // -

I

O

< LILLOMARKA

~, '1

1

' ’,

/

11

.(H§_

';\<

_; ‘I

X8

-

2,

;GJELLER7iSEN

/),\[

J),

/, ’ 6

E:

'

O.‘Hhl§l’ W :'§§§.£,'

;

D

..

Y

"

16!»

J1] -

:_

$4

@-£’ '

0

1

1143]

,1 Ii '

1

P

9

‘\ 1/] )

L

I

1

,

U

I“:-5

=

r

1

_

//

.

/_

s

:

v

.

,

>6 FLQITNINGSANLEGG

L/~55

Q‘

U

5ETER Dmk sum

9

jizfmus

O

SETER

iwwnmkjm

,

<0 nadir

SAG

I"

.

\

1

‘.'s1,e0_4gm_J +

E "M55 ;¢rw.sYz<.1

KO1E

3

I

3' -P

A

U WV“

i

X

"A55 23 zsfbovnde

»~

,

A

I

-

‘W’

0

:-

E

KOLERAKIRKEGARD

E

DYREGRAV p&vis+;+»r:-=n9=r

MLE5>OKK 20000

|

,-

,-%C‘li\%’:’_-W 045}

1[= 3‘;

I R

J2

3%

V

KALKOVN

5;

'>(~

akuvfa

FORTIDSWNNE

OLAVSKILDE

3

$2

/ / ,

O47

R

i

I

1

I: 3,:/\i5fRAV A

7

FINNEGRAV

KQLABONN

Q

0\ \ 1'

1


’ 1%

Z

UT:

%

»

D

V

l

,!=f \

'

Y

1

"-._

,

f

:\\ Eln

\

~

N

.

E

1-

v

;P*z§5;m V?,V2>

'~_

swan

9

.

\

K

.

bruk 5:511 w lvdr

5 miliemh

5'TER O bgktnm Hm

;;G

V

1

'

J

4 A

\

USE

SAG KQFLA ‘

BO

NM

KALKOVN

‘X ciwvg ‘

.

lu1_1_

r

n

v

/I"

/ ,0

1/.»

-'1

5 I‘

We E

KOLER/\KlRKE65\RD

-=1

§.®=;.§Av

R

A

‘ OLAVSKILDE

3

ii 045* I

MALESTQKK M20000

,4 W ;<

L

.

12

i ,

DYREGRAV

FORTIDSMINNE

J

V

<1

\

arranger

Omfqli

“A

/1

FINNEKERAV

:2

i

:,_—

,

%v

m/>5

/'\

'

*/

\

I

? Ow?

9G FLGTNSNGS/~NLEGC%

*

u V

A

'

\\

\_,

_‘_1 I

<1’?! 6

Sq

>

,.._

Q‘? -1 PLA55 L“ fasfnom

-'

:

‘DU;

1

a

K

»

i S7)*

J

~

§

\

.

'\.*

-

ku

g

'

1:

Z‘ w

i

_j7:7 7 ><,

>

P

Tverr

\s\»a\

.

T

4

§\

g

\

VESTMARKA

Lnl

.

r

‘Y

Q‘ \, “ /C; ‘§\ \‘ El \\

kw/.a-,. I

KROKSKOGEN

,

v,'\

ux’-‘lru

A

67

<;;§§}

*

‘W

\

j

0+5

Q‘:

!

1

,

Si

\


1

1

\

-

1

I ‘-I

l

1

* ’\.

1

\

‘ '\

lam: /"1 hxk-,\ s_"§, x

-.-

'

.f:;'.9‘.-F: ,-

1‘

"i

7' 'n\ v

L

0

@,

‘\\

.

1

5

I

,

-_

.\

<~aQhI}

E.‘

.

>

'

P;-gig M

U

F

22

Qfffw

U

PLA55

w

O G

Q

SETER mruk s sra ca 10/r

5ETnR

: ' 8Y,~ , ,

232><

maotszfuh

,

§,F]T§§qm kj m

Q

E

97

‘ \/

Q‘

1

K

~

\

A X

‘Y IIII(l

>1’

in

\

\ 71";/.-/.~ »/

/'

0

\\\Ȥ-;.',*.-, u

_,'

.

-an \ .

S

\

9".

1'

E (9):: .

9“

-

“‘: \-*5‘

FQF

=

7

.204

Q_

_

._l"II(_ X

4,\

§i

'

'

§J._‘

1

\\

,i_ J4)

_

IKROKSKOGEN

Z

1‘

mI »

; '~* ©

I

I70

\ I

I

4. FANNEGRAV

FLIZJTNINGSANLEGG

53 KOLERAKIRKEGERD

5A5

E

V KALKOV ‘X‘ 6Ruv§

N

ow/s><u.0E

'

V

,

/1

\\‘ A

MQLESTOKK nzovooo

L

K O46 ‘

pm/isri-m-m\9¢r

R F°"~T‘°$M|NNE

A

~

DYREGRAV .,

= Eifuv '

.‘

~

$<O\E

KQLABONN

-

i

O45

“%l2

;

-

J

\

'

%%"‘

é


"

' \__

J

.-7"T

1 kg’ I

I

‘Gu\._j‘

\,§%§%7{

I86/Q-_

H41

:

'

20:1

3;;

O

,‘j\'_’Q "'I'

[P

5

69 §S

Dc»!

KROKSKOGEN

|

BERI/IM5 MARKA

171» 5; ix 1

K

“A‘

41$‘

2“

DJ

-

1

"

vk\ 1'

r-\

j

°

ox

.

~?

-V

/>*

=

Q hgfwm

A

K0\E

+

FINNEERAV

1]

X

FLQTMNGSANLEGG

$

KOLERAKIRKEGKRD

‘Q’

SAG

“I

Q

MLABONN

E

KALKOVN

' R FORTIDSMINNE

Puss

D mvu

eETER

Q lbmk sisreaz

9 .

O

0,1,»

SETER mm

swan b:A\'9,3=nhz+kj¢n+

V

'X“ GR.»/IE V

A

; 045+

0%

nvnaamv

P““w5+;+v,mnQ¢r DYREGRAV

ommlt

OLAV5KbLDE

O45

Z


fs°_

1 \

'-

I

“ <1

1

1.

‘r “ £7

I

.L»

-

xt

Q

41/;X';

x

_

é

1

:

3

, nszg

~>

MARKA

'Q ,<

'Sm\&1\‘6'3f

Ql ‘K §_

_- B/‘ERUMS-

,1, ~;§;(

‘C;

,1’

Y

2

_,

-

/‘K

O

Q

;

’,i~\\_/_

O:

\

22::

1!

L ‘\

:iv\\€\A\:

‘=‘—._§‘~* -

\\

: \'Y ‘gig

. O

,

l.""‘Zl

B1

U

iré

M5 I

X

-

;

D

2-5;;

5'

3a.

4

, ‘i ll”

ac

? ;I

, {>4

I"

\'~

I

_

'

,1

-4

9-\~;\.__

uf h

5;-

Ԥ

'¥x__

.

\‘ L

-

Q33

¢

i

1

ca

- -

Mm“

“ho

A55

=1

SETER

um sisrr. ea

i0Ar

Enijjmm

Q SE75“ b¢h%wh=+ xqqnr r

<1 Q

FLGTMNGSANLEGG V

Km_A5°NN

V

KALKOVN

‘X

WRWE

ll,‘

,\

..

n

K

PLAS5

z

h‘

Av-((‘\

5’

P

F1);;

89

[DD

'

I

0 9

"

»-

'

Z1

_\;=,\ ,3)!“ .

»

@*§@$4r%*i%;b

$7‘

~

\,

E

-= R

A

X

I

H

Ynkél

is

\\ iii

I:34~><

KOLERAK\RKEli/3RD

*=2<>-O00

l_

C46

1

I

DVREGRAV

,,,,4-N

r=om-msmmwz OIAVSKILDE

HF J

'3

1[z

—3 4

,

\

A

4

2

3.4

\

;


’ \ ’

4

H

\ 1'.-' $\

_~

\

__

_

\\\

ix U

\®4

_lI

lug

"V

“\\~

\\\

\

/

\

-’ ~ V ~_

V

*,

'

.\

‘\

*

=

u

O

(L63

__

§~._

i

°\

W

£217

__

‘\

‘¢

\ 15. wo

-

».

I\\

1'//*1

II

k

4

»

-

\

'

D\ ‘EX (1_‘

'

I

sr _

Q

,2 E01‘

‘A \ FINNE/5|RAV

E PLASS Mam‘

>€ FLm'~m<as»»m.:=_ee

E

KOLERANRKEGRRD

PL/xss

"K 5ETER

V

M.3LE.STOKK I 20.000 I

+

“W”

\

D4

“A55 "“ €\><sF>n¢,m4¢.

U

Dre:I

“ -

.\ A W5

\

I

\/I

.

u‘_,“;k‘

M“ .

W16

"

11

233

I

2

0\

/11

3

222

. 117”M

2

‘\

\

; l.n[ In

2

,

Q‘ '- " \——

\

:1

2

'

MARKA

_@ J4’.2

,00('11.s'_' u //My >T5\

~¢ mg‘!/II! /ii‘Q ii “ 1

-I

—r)\'\

‘~‘

Q

I B/ERuMs-

»

\A/-"A 35 /\_. "\¢. '\\l\\i.":?"l 71

71

\/ Qs\ovY\~o ¢

3

v

\

1'11}?

2

‘Z

Q

1:21;

Q SAG

w

DQQEQRAV

v. N

M C46’i

;-i

I

g

i

i

\

yavvsf +uru.g=r .

\ :

@

-

KM<>~~

==

KALKOVN

R

Q 5‘"‘E mi; fnmm

V

O sa b&Ig‘;:m+ Hm

‘X‘ GR»/§ .

A

eggyw ._

r-ORTIDSMINNE

ow/s><1 1.01:

045%‘; \

-

1

1

Z

3,4


L>Q//($E/

\

X’\ IIII/(Kiln 2:1 '

\

Y

,_

I

+

.([

U

5

_

un1\

./I/~'

Ky

\ /

In

B1

-\'

:/11;? U

\ i

\\

5

2

\ \_:\L,,U \

?

Q

\

'

._ -

%

I

,.

_§\

,

_

Y"

Jr1/ \

v

A

\

~'1i§\

=

‘H‘

j /

\-.

,./<>k\4§_av5s'

Wm

<

.

D

-

<1‘

(

_"L\\'._"-

"‘=- !.-M: =.'.".'

V4‘:g"“

-_._ \

s,\

'TD\O

:1

H

-\

DD

I u

nu

\\

-

V

-\

7

(

J

g

<:>j"E*

\

X

*' -

Q

El

»

&

;

'

<2?

vi

1

\\

'_'.

L;;~\@§1 F5/.“ u\ ‘=.

,

/

.\"‘-j’

W-5'

_‘\

,_‘~— __

l\

I

a'5\__

-<‘ -

1

K——_:,{L»@'7C7Z/71

111//1»/1

>

-

‘3*

;//Fm/m

-

D

\ ' P ,_\._~\\

<

W

\ ¢ -FF 5 _@ .w ‘

\

\

\_v

.-'

\\\\

\

\\

Q

D

\

\’\Tv

-

0

¥ 1‘

-_

$58

X‘

‘~,.<

\* \

6 \\ K

'7

,

1

x

I

12/

_//I

,

l, KNORDMARKA

s'1’)11;(/\;

L1/1'

Of, or

.

ELI: 1,01?!

"<9

J

(

'

R/\\

'

6:)’

\\

'

‘F ’,-/4/ /\ " \\ ‘ ."‘“\ W‘ - ‘ \\'(\ \ \\\\‘

1-) 4

I‘

MALESTQKK 4: 20.000

|

H

7*"

PLASS W’ Fagbomdé

E PLASS Mum D v

PLAS5 rm/0.1’

O SETER vbruk sisn. war Q 5'TER mid ‘damn <4,

O

saw:

beliqaanhzf

mm

A

K016 V

w

4. FINNEQRAV

>6 FLWTNINGSANLEG-5

E

Q.

-' pavxsfiturnrlgaf

' ' KQLERAKIRKEGARD

DYREGRAV

SAG

Q MMBONN

V KALKOVN ’>(‘ <iRuV? ‘

D

DYREGRAV

Dmnm

R FORTXDSMKNNE

A

°“V5K""DE

/// /


W“ 5

/ °wm‘_|_‘ ___W__ L\A“h-luau

,5. t

!_Du____mu_®/M/w_u;D:_\.// ”\__f\/“K __

/adj €_,/U'z___’_YD

rm(UI__MmHUVM_uUI/E_\\_/‘”@%Ul/W

2% A‘V __ nni" _ \]

______

L m;\

i A

iD

D

7/

/____ A ~A § kdWLW/um

km SM /\k

_\(V_\‘»]‘LQ'”/gr

'/W\\% A(J’J$\@W __

\

/V D7‘, “X Q v2

Y 0

AH lK\‘’ _ \‘_ MyM_\/w_® PG H____/_F_H_ _ ‘ I

_’D ‘ y___|_“Q\D m V“__ ‘<\ H“/@_M_M__>__

MNQWMWI \&\\%\\Q\ \w

w

_ X _J __‘ w H Q K ~ _§ I‘ ski N i__ U \

(__A,\\”

NWs§LH_WD%v)MKM£_%___

5‘: __ U 5? DMM’

v\_u\Wn__ _?_MmE;?M > __

w_D\_ _"____K_ _wk _

av? g O U E 1m? ___

‘U’/y\\ >_\_ F\ak\_x%' ‘ins N/\ p_ ‘IA

A

A

_

M


¢v@»@;¢Xw -w._ ~ s\(\ ;‘...v\/. \\,§\0 \/\

,\\

4; \ J

‘.:\ _ .~\»§»@~@%@ it §

V.

_‘

erud

,~

,

.-']\

T“

~79?‘1%: “ Sn.

_

@

1_»r) '

,

,

‘\\\\@S}'_i_

‘0L\\‘(\.Y%-

@§E4%W

\

1;1,';|¢\<I".§1!11

i 1:Og“‘

;;=_z2'\1')‘)>\

5 i:.f

K5

T231

—\~4

~

:

A

6

.

gPLA$5

z sruovmm Sm:

U

I

v/

%

3

_

Lleuul :\3,\<

-

5%.

1’

(

»

~

/‘ ‘

PMASS

‘WW

W

A 7

"

,

k ‘

§'\*‘\=

~

*

E" "\ la XI ,“ -'> I.

.

'1

|a|

F‘

KO! E

;

F

\L\‘\

Q6

SAG

'.

-

-

,\

H‘

/1;l'5§§,%\; W

V

'5‘

>é FLQTNLNGSANLEGG

Q

<

U/7%?

~

/ 5;§—%&E]i%§ F} N N EGRAV

53 KOLERAKIRKEGMQD .

in

D;(RE@_RAV

E

pnvm furnngnf €,:Z:\§RAv

R

FORTKDSMKNNE

*-

I

9

ff;E§m_,M

V

KALKOVN

‘X

GRUVF‘

A

.

°“W5K“-DE

"MST<>~<*< 20.000

1:

P >

1:2

O46

1

v

@ KZLABONN

b,1.'.,;.Rm~<;m+

%

-/.‘

G

s ET"

‘_§

,0’

safes. Ibruk sisro. m war

D

'

»~¢&@¥5?”@§ " S/‘jg &/ |"'»/

\‘

\-/K5“

1

\

A

4

\

w? zsvo " /

'//1,1/I

Wu

-‘

b)‘ ~

/

--I“ gmy

B

/

DD

1,

1

//1

1-

:'®~

NORDMARKA

S

“’\‘ A

74

‘III/I

1‘

(\‘

_~ §\1

’:@

f

'5' "7

\/_<V/

Sm3\\s-; w:‘-

V

j

_

04°

$2

\

.


\-\

lg

,”

/"_\/ ‘*1

iv/'1)":/(1

3%

._

-3‘

[fl/I111/r//’1

“U,

/(

E/\

\; ‘Z1 =

\E,§.-IF\ X

kg

/as?/‘

§:\ ; :,-

:1:

2;

\ \‘ (5

,,. ‘

’“\

QWE/\-

»5\'\"‘

\ '*\l\

/

"f.-1

..7____:\

~

Tiff»

/

wk

\

.

\\f/

\lA -

Q

»

»

\\/, ,

\\.

/2% \

'

\\~

\L:

aw

13

E!

O -

1

Q

i

:/.o>§

A ><. »I-LZTN>N::P»:\LE_GG Y

Q‘ 5,“;

PLASS re,v¢$

41

»

+

FlNNEtiRAV

§

KOLERAKIRKEGRRD

S[5Y'¢ ca

loair

§f;;E§m(hM=

Wfqzwmk Hm‘ O sa"R

Q

V

an 1

._

U

"I11

»,\';»,,. \= I >_

Muzsrom

=,»a»@ D

O

0%

[)\/R

WAABONN

E:

KAL.KOVw

R FORTIDSMINNE

om mE|gMV

A omvsmws .

3

\ \

.

s

1

A

V

1

\

\

12

Hz O45

2

1

aw

pm/i§+ 1+1/rrtngzf

\

.. , ’)(‘ éswxf,

4

,

E, ngneamv

,

SETER

bmk

1'

:\\/3%%§,/.;@,,-,%<\»~~>1vw

HA5. 66%;“

1

'

A

,2

j

,

\\/$)» ”

mi 3;%}(5%¢/.-.><%;\ 4, \ '/////T»

[3 figifmda

§.

.

Y’

.I

,;§~(A\ .

°

,

1-’ _‘/' ®é§€f“Q“ §:Q\/'§§T01}.§B%i§§;__@

»

P.

\

I

“ll ?“‘ ‘K-"~. My ‘A5; .h/ Ir\\)\\\§\\\

HF’

B

. '

i\‘

\ <*§ \

l

'‘ "j 17 4 7'11 I /Q/J: ,v" vdo (r

X

Ԥ\__k;jLILLOMARK/\

.,.0A

W

‘>‘

0

75

9

J Q

'1

M

/

\d

. \

.

-\

is,’

Q

{x

<

,.1\

,‘;’

.—

rg

}<Jé:\\i\_ P

X’,

I

-

.’%_\

\\\g;./;/@;_f

‘/

.

"'

\>* J

(W

,1

:5"

1

1

‘J

‘—_

ng|e\;|'\q°_(_

'm:K(‘

E

“D

H7&w2>

4/ i‘

J35;

_'

\u

{\

(.|j~/1/My

fw 5/X“? -‘

' : w\%§ Qif

5*‘?:1?

W

I

~

‘._;/ ‘-I/~

;

3+

1


’ 3‘) l\_1

._

3

.

1

‘ \\

,V((

' v5 ¢

;?’)$

,'

J

/

3 s\\ u\>\\

K

‘Q

LILLOMARKA

‘X

{

=.

[‘*

ii

»

A\ .2“

TJV

T

’~

\

\

,1!

» 3‘;

.'

A

L

\ 2,

O0

76

é \\\\

__

M

oiign \

P

f-

'\[_/1/I‘

O

(S

' 5‘

1

L

fk“

Y

1‘

\O©(\/W‘

'

I;1€ I/O

1;‘

\’>\tx0\&\-

r

fabbe’

g

.

7

.

v

=

\ \\

.x‘T>0

® 1

J‘\§ ‘

.\'/‘-.= I

‘-1

.1/‘

.@ J“ /"‘ "/ / ;<@ 4 J’ <1 /

' k\\\s' 1'w\\

% (P:

E

,

A

A

1

('1

‘H

‘*3

1

-:_,”(§/

n

\~

¢ ‘_ /’ )_} _|U“.3*,

O-

.1111

-_ z“

i

JJ

i

E

I

$ ;’\

u 4 l'*'§’W A‘./F

DD

'

,

»

"~//

-)

.

PLA55 M bgbomda

A? A

Q

R ~15,“

>6 FLZTMNGSANLEGG

PL/~53

£1

.~'?

PLASS

_

K015

M

C

SETER Nuruk sisra

Q

fnizigum

V

s arm

‘X‘ Gkuva

lOAr

bdigganhef kjam»

W

rord

Iu

Y‘

(

IIISI .

,_A_1

+

FINNEGUIAV

E

KOLERAKIRKEGFJID

= DYPUFRAV = DYREGRAV Qmmu

5 'P MXLESTOKK

uzoooo

D/ P

0%

-1

Z

W

Z *

p5\vF.5Lv1{’wrrangzr

-

<4

:1

U '

Gav

_

-=

..

‘bu‘g\“”2 u

§

W‘ / 1//Y, ./. / <»-‘F§/7 A

“L§‘\/I1, O

.

S/ff’?

\~.-

¢.*1

_f¢l11_r'/12%‘

/ 0 V‘:’/

;~

E1

A

Q WLABOM KALKOVN

R FORWDSMINNE

A

QLAVSKILDE

1

O45

2

34

1

2

3'4

I


\ \ 1,.W

1-‘Wm/"

\\

it‘\‘\) '

A

\5<.\*\" ;y* 1»

L, \

/J4;

en

=

\~\_

w

@@

-

i

f

H;

''

1

)IlIIII(IJV' J

,"

Wf //7

I

~@

/i \~Q\.D /i’

'

ex. /ff]/r{?>\L\ --

D ,\:_13\

.=o

'

U

1/

1111;

V

1%

FLA“

msrbomote

\\—_

1

l\—?_:

D

“E3

4

»\.,-

1/“

'»_

I;

KS}

M

\“<1 »

\

-

Q

&<

83¢ en

.

~,

'

\“~

O

‘A

5

A-'\

5

‘*

KO\E

SAG

@ K¢=~=w~~

I.

_>

Q.

§jI;;":‘nMkJm,r

=

~

[j

M

‘-

1

>é FLQTNINGSANLEGG

Q ?§Li‘i§.m Q fizifmw

X

5’

I

\ \\’ L J‘ "Q /{WV Is -5,, rum, ‘L\ \ g X; /law _'

Q fmzssm PL/\5$ raver

Q

\< ,,r< \‘

m

;‘.;.¢-”’*,;>&§g% A3 ‘ "‘._u u

-

_

>

.Uj/

1

/

<§<ié%:\i;ii?:;;§i§::\

/

L

6

/

A

1

_\-11"‘

/* 1%

/I

l>

/‘

(1

's”.{”// II!/I/I.

TX

ULLOMARK/\

—’

.‘ /1 5511"}

E; "<a“f“f( ,

,

-

\\\_

i

/ ‘TS/1 ‘ '4

>

I ._'I

I

l

9

,1

[/012%/7, kl

-21

~

xv!»

I

U

cs

/4

1

_.

I

3;

Q/' /11 ~ \,/7/I“ \'\; »

/

;

/

,

.

ihé

‘“ l

1

9“,’

4

\/“YA

f

§1\iQ*

‘\

._-/\_

4- FWNEARAV KOLERAKIRKEQXRD

I. =-

r—-— O O46

0vwaaAv Pawghurwgcr

sgigsw

V

mmovm

K FORTIDSMINNE

')(~

saw/§

A

OLAVSKILDE

I

MALESTOKK |:zo.0OO

, NV

F’

Q’

I

,-

.

045


"

<2

\ éi

1.

I

I

‘I

,.

i

m

i

‘ i

L

u 4L0 % I,

F; 4/

\

*

re -

._

Cl

3

Du

I

-

-

c

/ 7?

.l

,4//1’

H“

X/0/1

\1\)'/'('11f 4‘):

_

f/%

D

» |~.>_\Y,

unn

l

~"

D

'

._R

*3

Kb.-Mus-'=r¢ m vdér

Q

SETER

I

“\ Q?no ;_ -

U H

DU

..v.'.

_

VK

O

Q

0

D

/3%

l,_,,8

\,

0? ,5

1/ ‘

1*

figifmda

pL_AS$ Q wvw I sersn

V

‘.

r (1

,4‘

'r

, 220

X

'

'

N

'

:*;;J /1'1

PLAS6 E fmwm

.

/, '

~|

-

265A.

'

\

.

I

v nu

'

_'

~s

.

r‘ud38!

5

°

x

‘sen '

§

41

'

\

1

E,

Q

1~__*

§‘,\,\,»f' 5, ‘ '

A’

"'

"H3 -L l1:(’I( I" }

_

"

8

X

,

ii‘>

x_

1:

GJELLERFXSEN

“ an \

L/<.

=/as

1

Q

\

V

i

" "-

._!l

l_’l \

ca

~20

~

75

.

1A

%

\.,

u u

>ne.\ _‘. /\\

*

1

IIN

\

“Fl '&{,§1‘z 1'11

~

»

l

D

__//_ ,

.,

1

'

.

mun

A

k0!E

+

X

FMTNXNGSANLEGG

E

Q

5A6

_

.

Q MLABONN

mwl sefuhus

V

SETER »=J:%=nh.+1q,,¢

‘K enuvg

mmovw

1

A

uzoooo

F\NNl=_6\ RAV

»<ou:sw<m»<Ea13R\> \

_

/ /' / W, //W ” -

ya" €mm:1+GRAV

g

FORTIOSWNNE '

OLAVSKIL-DE

'l Q

DVREGRAV pi;-/‘5+ 1+um19=r

E A

L MMESTQKK

O45

\ E

/

1

,

i

12

\


f “f\-77

2'

(

»

1

\ S

{fr

Q Ls

1);,”/" /

v\\\\_i

£7

‘.*

{

7

/“ 1’ 1

O

_Q

0

v

~_

1'

V

E fkgifwm

Q Q

g

|

J

iis‘ 1

\ -

I —

>€ FLQTNWGSANLEGG

was SETER ?brMk5|§T¢ m

fnE;=5Rmrh

O swan bwqelnhzm

W,

G

V ‘)(~

\

~

/

'

__

1_

5‘

1

anuvf.

1’

FINNEQRAV

E

KOLERAKIRKEGRRD

B1?

A

=

MELESTOKK

120000

K

0%’

L

Q2 314

omvsmms

\

~

§§f?§?‘iiYw,¢

‘f

l O45

12; 3:4 1

»

R FORTIDSMINNE Y

»

\

KQLABONN

KALKOVN

\¢A§§ S

_1_

.1.

-

£1 wdr

i I 4 ‘\&§

~

KCME

Q

H

mg

‘ ‘)/J dd.5‘?*@O A *

\

\“\\\1 O

k

VESTMARKA

9%

*


'\ 2/” ;>R- °:'l %

“if

W’

'\*_)’

F

;

:

‘@256

,

V

K)

W

‘"I '-_

1‘

I

ai

H11

1F

23

‘For

;';”

é

jj’;

"Fl’. \

1

7

.1

'3}: ‘ '4T1,:;

*

oi

4

:. ::

5

\: £25

\I1D L

i )

'

O.

u

E Fjgifm, E PLASS

.

"

f?\

\

\~

KOIE

>6 FLQTMNGSANLEGG

{'3' war

SETH‘ mad Seflxhua

bdigzunhzflqzm

5

*.‘

G

A .

Q

MLABONN

V

KALKOVN

5%

GRWE

Y.

x

1

-

3&7

_\" \

~

X

|len

‘ii

1

- 1111

® 1

-,

l»{‘*

-

FINNEQRAV

Eb“

KOLERAK IR >< F-GVii Rv

DYREGRAV pav 5r~m—rm9=r '

‘=1

‘/

§:‘§(§fMV

°‘-AV5““~°E

:-

MRLESTOKK 1:20.000

01> 9%

“i

R F°RT‘D5M*NNE

A

(

_

-g.

»

1,

V,‘

\\no

\l_-\4\23\

2

PL/K55

sara

X4

A

fvmzstm

.

\

_‘

.

\‘~_

‘Ir/zllni ' H

U

P

“V” SE ER J.“ 5‘-5" W

‘i

I‘v\\/T5*

J»,

\k§“\'5

,

\

7

.'

‘~23 ‘. \* >

O

Y‘

.,

i-=

D Q Q

\ \_/'

_'¢

‘I’ \\Q°H°iv ~ 4

ESTMARKA

X

1

o

|

80

_szo6 §J2{Z€T-O T Ia 1

Z

/2

\\. g‘ »

_¢7€rie

ggtu '1

,

\

1

H‘

'

W

T‘ 1

§

15

I"

\

1

34

7 /,/44/T £57,,/"/,/,f v

{

4,/,5

p

1/\

€' I

‘ 5

3


Iv-#i

*

"

~|,[<r\\)\'_\_/

Q Qfls’

I

é‘

1/Inn

\\

In

':.

u\

I 8><

Q {$1,

M

i,

3, =

/ /

/ /

-_\

1

'

“L

\\

,

K09

“K

~

S (mm 1

\

E/$4 jg “D mu“

689

‘V01’!!!

I 1'

-I »_!

\/ESTSARKA

Bee

I1

‘(H

BERUM6 O

“B” "1

III

\

1

\\ \

81

,

Q

MARKA

t

\‘*\»» é

\

1

;_

NP-l

_

.

;

"

IE

-

,_\"*-.

vb!‘

203'-

D

\

~

'

7

D luau

»_-V

.

“W “ii

-1‘

)(I/(

<1’

A

ll

/

2% \

<

\\

eb

.

E

In

5/kg//22

A

PLA55 [3 {mum

,

<

kO!E

~ >6 FLWNINGSANLEGG

PL

U rzv/is O sarsn umk mm m

k

/lug

+

_ . r-INNE-5~RAV

E

KOLERAKIRKEGXRD EaY\/i?5EiEf'\£u\gz\‘

@ K@LABONN

g

FORTHDSMINNE

SAG

Q

sarerz mm smxhus

V

KALKOVN

O

SETER r>J.3.,m»=1-kjmr

X

GRUV?‘

.

M -/

DYREQRAV 0m1’a\+

7* 0”“/5K"'DE

M/KLESTOKK I1 20.000

% L

K

12

O

46

“Z

Q‘ mar

-

'

213/7

PLAS5 §mSHwm“

E

U45.

3}

12 34

‘ 4

12

314

3

_

/‘ ‘


\\

}\

_'

£1

II!

~

'\\“E

F

I

I

-_

82

I

.2/.'

-

.

<

P

.

\

.

B/ERUP/|S—

MARKA

1

‘1

..

'1 11

I

I

10

,

1

V%A .1 CI

1.

3

sl ‘wk \H,.=° V

"

4,

\,

//Q

"’

By

1:

rf

I

.

gun

’;~

//

'

-

A

mss Qpiwumi

>6 PLQTNYNGSANLEGG

ss ::iR P

O Ibruk Sim ca.H7¢!r'

Q

fni;E5R"mM

O

SETER

bd‘.9WM_k) M

.__uuD=,

-1;\

PLASS [3 utbcmde

U

1:

‘r/an ) / ' r’,

;bI'&§ >

DD

1~111.1,~-

Q’

KOIE

SAG

@ KMABONN

V KALKOVN ‘X‘ <iR.,:v§ -

J

n

-in

.

I

--,7

/

/ '-' \

\\_1AL5sTos<><

Fmmaamv

N 1

E5

“" D g

A

KOLERAKIRKEG/3RD D

0% \

~

p§Tv1'16a§:r\;m9=v

DYRE

omfalg

.

Z

<

O45

FORTIDSMKNNE

_

O;.AV5K!L.Dt-_

314” i

RA V

I

Q2

12 314

'

\

1


5 $5

I

~ $

\/ "“ “\ Ii \' /4 } W” _,'r I

/*

-~

<1

*‘

UZUHOI v$ Q1

/1‘!

*

=

,

A,/(

‘\

B/{Rt/{M5 MARKA

»

3

€’/<

DWI

M

‘ 1%‘

~

D

AV

<@ / .51 /I? F~/Q / ‘ is \~/ i 3/“

*

El

¢

'1' A /»’/.1;

5'? / 3

D ~~

A5." .

.-;

U"

E} fmlgifmm

[2

Zffjw

D

,

=

film.-M -

, ‘Q? ,

,

a

¢

.

A

+

KOOE

>6 FLWTNINGSANLEGG

Q Q

fgfjmw

V

°

§5?§,§§‘W ><j¢n1*

X" Gkuvii

@ ><M<>~~ KALKOVN

r1§;s;;°“

§\ "

”':>°

.~\

*

i ‘

0%

§§§‘§5iY.~9¢

-=~

5:;;E.§W

k

FORTIDSMKNNE

A

Eiuml

FINNEQRAV

55 ><0u:RAmm<EaRR0

'

=u

._1¢/4».J/*.¢’

Q 5“

U

/-

3

,'

OLAVSIQLDE

M

-

___L

3

,

\

\

fw

I


Q1

L7

.“ -=@

~ E1“ 1

/

»

//A

I “

/-

/

,

é

-,///

\\/FG. -

L

.

J,

"*

\(

‘L I

,

1

~

'

'12?

mu

\>J

1*» .

..

1

La,

4-‘\X\

, 2 Qfjjw ‘

D

PLA55

A

_

\

,

*

~

\

P"

SPA

_

*3?

“G

Q

KQJLABON

V

O

X‘ RWE

KALKOVN

N

'0

'~'

-Q .243

II

eifer

E

(W

>6 r-LETNINGSANLEGG

O 5ETER 11>»-|,<;< sisrv. mlozr Q fniffuws :5-'TaE:<m-1<aLm~

U

2";/7‘

,__;

KCME

'

[»(

.

,

I I‘ 1,5?

~

.‘“d%€4 PLASS Z3 wwmde

-‘

./

7

if

\

__,<

.

U~-

=/

Z;

\/557M/\RKA

W

Q\M_ ,

J’

X

K

~\\_

{

\:\jw'

'

/

D

-1

r'(€: .§\\ J’ 7* K01‘

\

°'

\-_

»

(AV

\(

/;”

I‘

_//

I

yf

1]

/

\

=3

1

/A,

*-"@1115

{]0I'.s'Ir1(/

Gulmm

E‘

*9-= '

B

132

\\

E!

5

BI

____

i '

.

@

,‘*M\

+

F1~m~_eRAv

5

KOLERAKKRKEGRRD

‘L

/K /¢/1/3’,

nrsramv

‘=

P;\V<;’|+¢rr~:x\9zY

=

ovaeamv

R

FORTKDSMINNE.

o,,,+,H.

¢\ OH“/5K“'DE

'.

[17

_:

_

O44

3+1»/'3/i I/A

/=”

O45

-

1é;F?§;§§J°“"

1

V

1'

'

\l_

12

\

:

3

3

I

.


itQ {aw“i

é’

Egg

ec:|5a'7

I

*?sy",*‘ 6

A

/

‘ *4

§

Q>_,

~-»\'/, ’ Q35

\

M

_

.0? ,

re

0';

\

out

.0‘;

Q

, ,

/<34}

?o

i

/ Wi

_

El

2

‘1

—»: .

'

K

(

('1

5

.

\\

°:*‘

I

|

-

/ H

\/

i

7

>3’

..

.

,.‘

1“

_

_m_'

_

'

g

:2 gfffm

9e

FL¢TN4Ng55/XNLEGG

§

KOLERAKIRKEG/RRD

SETER ,

\

bruk susm

ca

lair

jmm

ETE

<3 Smed

9

5ETER

1,,,@,39,,1,,,,,<jz,,,

Q

we

Q

Kg

V

LABON

KALKOVN

‘X‘ ERMVE

M/QLESTOKK ll 20.000

§

FINNEGRAV

O

\ if ll

\

-g.

f“"‘5$ W“

X

\

S<\'<\(\\\\\\\\>

more

CI

‘\

‘$ \‘.\

\‘

A

Fa s*bom do.

1

'

PLA55

2:3

§\ / /“

°

I

K

\

2?

0.

a

’“ °“ VF 1|

1

Q

J.

~

5

~

% §\<\\?;\\\$1vu

\

§\

V8

% _._

1

3-57

(

‘VESTMARKA

m/mi

\

0 ‘

'

\

1'

s\

mm ;A \o ‘

85

4-'5-"\é

5%‘

»

I

\

-

,

o

r

_/ ‘

Q31 *iP—~—.~+;"

'

Q

1/

\A" ,~' " .. W,x42"

Kerg

9B,

-T1‘/11 '1'

\

VI

* *\(

O“:

1

00

0

/ />;='~?_:-_L \/\_\\-Ҥ

D

;

W

'

1:

:

6

; 1

ei"

* J f‘6l’H’I

I

-

Q

‘g

,

’ T\

v O44 3

w,YF§5r;riiRAv

paw N

E

+wm9=1-

DYRE RAV om1-AH

R FORTIDSMINNE

A omvsmws

L

I/<

O43

/,C

/'/4

5E

142

'l‘.i* 341

¢

1

34

E


‘ YQ5 l,~_~»>71F‘ _ m,‘ ?

E7; y

;"

"

~

\\\ *';<

I

J\

0

3%

i. 2*

n

f /I

\

,7

*

1

.

-O

I

'1 '.su*l

-

0

<1

1

_

58

k

»

if

-

, "17-

fwmm

°I

,

/

0'

[M

\

-:51

‘. ujun 4 . ,

//O0

X‘

E?

£7

D

K1

\'\T>

if

Sv\\\s\\<\\\\\>\ 1.

I, IIll( /

11-*,. K\

.

_

A

PLA5$

1

~

_

[1 Fasrbomde “A55 12

(,.\

L

</

.

I .

|

‘Q

,/\

/:2

_‘.\

l:

I

\

H

~ I=

\_"

I

7'

0,)

'

\

kg,

A

/

1

’,

7

1

1'-~

/ 5%‘

\‘

)

fél,

1

*

:

Q

\ _»

'

)

U\q1u I .

,'

V

1/

‘O0

~

Q

70

i_o_

1

VESTMARK/-\

Q

1

*.é:("/V

-

flI

erI/ ,

-

h\‘l\'u’

/

'

D=

~

Z;

).'I,

‘v

'

_

Q11

5

1*» ",'x)’\'_

5

\

'

“f:_‘l?§ ;— -/\

1 .:,

A

I 1; '.Pr(.:]M~

-

I

\

KOkE

‘ >< FLETMNGSANLEGG

/—»

_

._

+

F)NNE&RAV

E

KOLERAMRKEGRRD

_

.

1 M&LEs*o

_

K

_J

Q 5A6

U "W"

5"TER

O 1§ms< siswm Q szrm

|Odr

mad sznrhua

O

SETER

bag,-99p,r\h2?kizrr§'

Q

04,,

11k2

V

G

DYREGRAV

pélvimzvwrv-9=r "

MLABONN

=

KALKOVN

R FORTIDSMWNE

\

'X‘ GR-uv;

,

A

€rt\§:\fMV

2

4

\

2-1:2Z'i§T’"

Llil-i—_I ‘

1

_

/

O41”

0LAV5KH.DL~_

\_

14

3j4 PL/X55

86

381;

__ * 1

-»*

Z

I

~.

,,-1__

\

>

~

Y

<

(

uase

,

,

.

oléu

?

'

.

w

f*~!.T.

~

\V;~,_‘

3 A, ~\_\_fj1»_(’\-

vR

i‘

1‘

\ **;~=<;¢\ \

°‘\'-:-x\A‘~,»'\/ E’

7

\'

~

»_

ég '¢\“

,

\Q

~

\~/Fa‘ ~/I ‘;%v


; 1

;~@~11;i» \

,.

}

_

y

u

\< '

\

'

(7 ‘I/{

3?!’

.

»

0”

1-‘

‘O

'

\n

°

‘,

‘<=

'11

1

5 -

I n

‘y

\

'

n‘,/I 1/

'L\ °

I

U _

3

' .1

.

,-'

..

',/ D) , -

:5’

/' D

Q

.,

\'..

2’

_a Z.'.':>*-'=@ '-‘I: u/

_

.1"!

.'.

‘sic-7.0‘ ~

I‘

-N‘

‘i

=’

'\-/_

y

ii,4)

P

'_

"\ =-Imu J-‘T?’

'

91;:

-A

'/

DBV

.

-

u“@_,'-'A

64X

D

nu“

DOUGH f‘.-- D5“ /w

.,

~;

"@3519

\\

U

El/1

,-"F"

MALESTQKK \=20.000

-

"°

£3 PLASS

A

E Effim U

PLA55 WW-‘

"“

§ETER

xwom“

‘Jr

KOIE

-5-

FINNEQRAV

>€ FLETNLNGSANLEGG

E

KGLERAKIRKEGRRD

Q SAG

E

DYRE

RAV

D

KALKOVN

R FORTIDSMINNE

V

O S"TER b;.%mm_kj‘m

*){~ GRUVF.

Q

A

DU‘;

0m+,,|§

OLAVSKILDE

g

»<

044

DYREGRAV pi»/;5+ i +¢.<—rw9=r

WLABONN

U ibmk sisrem Wk Q iilifuhu

ESTMARKA

' J 81 D‘

121

»

'

.

W j ‘ ‘j, "'

»

~

|'

,

°- .‘

v /z-7 . /,“"

66

Q

'

.

\_ ‘HI; Ilh, Y‘

.x ll ‘

11¢

X9

Q57

/

.

i

»

a~/

\,=

~‘

up‘:

E

1

/

\

\

zrusn

,_

.

M

'-

-

. I

n

S1000 ',

}':<>'

m

“y

Z.’

?r'

“I

_=|}m‘

_

-

la

'1;

V

1"’,

1

E

,1iiii -L1 . ¢

7“

Lr

'

V

\

%

p

\

b ‘Han

V

..u

W

I”-:'

\ul_pE(143(€J?Y$iP

_.3

A

Qiikgg/M

.

Jr )

i

‘ I

O43

|

1'2-

34

=

1

34

-


;‘qw/w;u;§§@,. j iv’

fl k“§’L

“’( djfkl ,_-wi/ ” /W6;

-

is

L“

,

3

88

VESTMARKA

E

)

. ' _(

AL...

;,;,_>§\

L

24 ‘u

y

3/§ O

a».

Haui

'

H

2

I]

PXASS fmwm

D

re:/L?

9

saTER

F"/X55

\bn4k51'$?‘ Q, 101$’

Q “YER mm “rum

OS ETER

érg

77’

HO‘

RLASS QV. fmomm

3

'

1-11

,

,

L

b¢iig5wh¢f kl rrf

D,

'

O

E

ya

Q

}

"

1

°

'éZ'%“ Og,

.

rm

S-1,7

kx‘ . HF‘ ’ .9\ ‘ 4»~@@ 4? “Q

v

»

~

..

‘,7

56:

2.

.

.

A

__¢\

,

>< FLZTNINGSANLEGG

Q SAG 9

7

+

KOXE -

"1 7'O \\>,\*'-,4/ A /

nun °-=

N

55 KOLERAKKRKEE/3RD

V

KALKOVN

‘X

GRUVF

=' R

A

“U

Di Mhasroxx

DH!

|=zo.000

F4NNE&RAV

044!

DYREGRAV

N

@

_'

F

ovasasmv omfnlt

FORTIDSMINNE

OLAVSNEE

2 '

— p&vi5ri+»rr~mg¢r

MLABO

u’

.

O43

4

F

A2

}


* 9‘\*

\

_98( ‘Q

\

V"

H

J‘

A

°

g

89

Q

VESTMARKA

p

212 ,

K

u

(>r§111;gI'l.'1

:64

~

:6 -v $0 1/u [IV \

rl

4

I

'

6

/

Veslvngzl

: an

“R111

%

I11/I I

\I

UK

,

y

1

// ..

-.2

=

.

:. rl

__

*5

9!1

L

~%-‘-"Q pf). *' 1m]l@D\‘

, 3

""

I A

puss

Fasrbomde

D

PLASS

"V"

Q SEW‘ lbmk Siswra vol’ Q fnifjmm O

SETER ;,,;,»9q,,,,,,+m,1.,

\%\

O

&-5

.. _

,

-

-_

.

.

‘,

-,

-

'-

H

I V’

Y5\,<s\\\\u* A “ma

:2 H455

'~

_

~

i

V,

K;q/

£3

U

. .

' 1‘

=-7B

\\e\\\\“

L,

= V

.

D

'.

.

\$\ 4. FINN

55””

‘ \c\

xxx

E

‘Q

SAG

Q

‘<@V*5°N”

n Eavlgiijritngcr = 0;§a,fP‘AV

V

KALKOVN

R FORNDSMINNE

‘X‘ GW‘/vi

A omvsmwz

‘.=

.'

|=zo.ooo

V‘

'

K

/~”A

YQ‘ E

MIQLESTOKK

I.

KOLERAKIRKEGRRD

D

.

'

'1

>€ FLGTNINGSANLEGG

/1

/%

5

,~ v43

314

W

/4

1

M ‘

1

3

,


/

*-W}/X79 ‘/' an/% '

)4

‘/,~/;

'3

B

I

<'

DI I

§

J:

5

’@ ~/ ~/\§

\

J” Z01

// ’ '

/

I,

\‘

0;

2::>(,E{\‘

1

K

\

0 \

"'AI/' _

\\

Q’

!\

jj 9'

0%‘ 15:’ ;|_Si§

|.-

:

B;

\| -,

‘%§'\%'§%3=\

‘lnhrls

I,‘ g

*

.

9‘

\1'

I

0

_\

(

\\

~

;

==

iiiiim.

A

E

P155 ¥¢=~z5n¢

>4 mam ' NGSA mas a

E

U

"WM

£2

SAG

— pvrshfurmger

Q

“W°~“

='

w

9

PL/155

.51; M

’ET"R ;w~'—“mMs 557511

OD dxQq¢h akafvf

+

V

KALKOVN

vi

KOLERAKIRKEGRRD

EXEFEMV

R FORTIDSMKNNE

Q

*

1’

i

3

of

K

r§;s:;@*<

P

O

DYREGRAV

-

XGRM

%

\

S \%;\<°.,’ 'fli

%

* ;',;r,;-J§‘\\w19% I

b QISTMARKA

j /ii

L\\\.1

z@\/1

yng

~

E

n

x

%

_

/

/1 J

*_\

90

rn

I.

§1‘

/lxfg‘

.L

II

D

/201111

S11

'3

-

D

|:|U'

Mi

D

_, 1

'

I_

/\,\>~\\:: \

,Ki%‘.';/(4/,,'Z.';’ai‘\m

=

=-

Q’

u!I\¢§\\

4

1/

J“ X13

1

Y

,§@Q-', . I»/I: W' nu]

1

Q

5“

W

QLAVSKILDE

Mo/

12 aw

Y

1

112 314?! A>

°“§,i i

I

I

4

,


I 9 D

~

J V

X.

3/4

Q’

Q

J‘

_:,

'1‘

'iingsr daisen

/ '?°{ '

13} U/‘fl/I_q

i

P»€:§';;§

A

;: V

Y’

Lg

Q9 g i

‘-2

{Q

"

1*

-

h’

7

,5

\\

Ii

_

“ 0

Mum

5

../

'

‘V —

I

96

.

-

'

en

~=

5 ' _?

+

'r-LQJTMNGSANLEGG

'F.s"I(

D

lbmksisft

<4

s>rzwrum R ‘

--

lo/Ar

"‘ 9 “““‘B°"" V

KALKOVN

7:X* CiRu\/‘E

/1/r

I

I (IF A ' ° Lina

_.

5/ '5'-'3!‘

\

Q

KOIE

.

=,

><

.

-,

-,

V

‘Fla _.'

°

cl; ud_'

Q

,,

E.) ‘??\@

/

.*1§;::;°"<

RQQ

FlNN'E_5|RAV

O

P

1

E

.

KOLERAKIRKEGARD

0%

nmaemv

5ETER

Ȥ.'%

I 5

*

F \

i i

PLASS

Q iagfjmrm Q

,

T

PLAS5

Q

( Q :1»., W RF‘; '

l

¢

@//JI ' E ‘

I

.

(

?/

011;

‘U

"

‘ix

',_]-Qgrijmm I2

43

-ll ss

/

E‘;

W \u /A’Qf /\. A §

<1r

43/;

Hnk ,_ 0

\

°

L A

'

x’!

QSFMARKA

I'\:{'i‘V"I/( /1

/ 4&3?! I‘!

a»I

w'%%T°,# \‘ ’| ’ ___;éLB/

H

I

B~

\

*4

.

|

Y}

'-

L

'

4

'

2

Burréwgg

N)

V

./r[{f7F~‘1'{.s~J/lA<lD

X

I

VD,/2

5

I /1//slu

rug/Lu

Mv;' ;.ii . -

\=

O

0Q:2‘g;§ ..-Q1’

//

L

Dr

"= Erifmy

R FORTKDSMINNE

A

OLAVSKILDE

IIIW

1

_

D45

\

/5


éw /. A%

§::' -7 _

5

'__-_A—‘

"‘>~"_/.1. Il{':!I’

111/

D

nu

QQ,

__

"

___.

@r>

Fluél I V

*1

/

1

.

(B

lg

1‘ L<“<’-

1

Y

{

£

@

" "1

“T. “L

);l»;%¢,27

\%

‘°

"

.5.-E

4

L}

L1

7¢@>?@

"",':H'

»

i

/‘

,1.’

_

\

A

1;.

\

nly Q/ 0 /[77) 1|

X

\

.'>’.')8

D

Fmsfbomda

“A55

A

PLASS fmzsmi

PLASS

$'TER

mar

O fjggfnmkjm

f

5;: ’IQ' :

+

FINNE-GRAV

96 FLZTNINGSANLEGG

5

KQLERAKIRKEEARD

Q‘

DVREGRAV _ P51»/1§+|m»rw9=r

K015

MG

Q KMABOM‘

V

KALKOVN

')(~

Gnuvi

'=

:Qs M/KLESTOKK |=zo ooo

74'

5/’?

0'3

Q

R ‘

D‘/RE&RAV

omfalt

R FORTHJSMKNNE

A

Qgmé;

1r

_I;_ \

Fm/mt‘

O igruk sisrzm Q if-ezifmrma

QST MAR K/\

.

7

5

I

Q

x

W

Q-Q

,>>

/1?». I

--

z>

4

Iv!

1;/g1.s-1'1

'1/[III

J

pair

OLAv5Kn.DE

0%

1

gs

//

Q/I ~_ U

5

1

}_i;%_____‘}‘ \

1/"W ////

1

\

M2

?

314


/1\/ u®

\

5%-_

E1

\€

I

N;

4*

‘Q;

‘!“:‘»'1.\_

\

'

'/Yr

Va‘

/

.1

m

§

._'

.

/r

\

,;;

1701

*~./ ;~:

M!.2

,

— L/» 1

%

"

<,

\

.-

' X '~‘

.0 ,

-.’ j

'4?

\ 3

Y

K‘?

‘9\ 7:613-~ e

KOLERAKJQKEGARD

'Q'

SAG

>5“/15+Qi

»»

sarwz |bn,<%< 5

sfe m |0Ar

Q fni;Efm_im O

.

.

%

[\ J}

-

O i

.

O44;__;i I

DVRE"RAV

mmgn

V

KALKOVN

R FORTIDSMINNE

5%

GR“?

..

FlNNE.RAV

= nvnsarmv Omfglt

SETER x>wggw+\=+ kjzn-f

+

KQLABONN

Q

\‘

'@7_i‘\‘us “W5

E

V

1

>

M

K

FLQTMNGSANLEGG

PL/xss

,

2'!

Z?

X

E rwm

"

\

Ti

E

PLA5 Mmjmd

QJSTMARKA

ien‘

='

A

KO\E

K

l

7

E fnfrifmm ‘

_’

\¢>:¢s<1

16

.

\“. V

~

;_

L;

Ȥ@

"A"/‘-,?,~1'=

/“(paxu \\‘~ “

r'

'

v§, 4’?~/

mix

,

~

XL)”;

p

Q‘

,b@

_v‘\‘ ‘> \;

v

‘\

Q

‘I

‘‘

.

X?

)

9%

Q; 4;; ' iiélg. 100* “l

WK‘

‘Y

\\s?‘\\{\%\

,

Y

I

f "1; 1

%~.%

u‘.

‘-‘

'|/e/s//1

—:

:

u u

7...

O

I

:1

5/ Lx

D

i

‘S0-3

I

psag-’

,

x€,‘.i)

,

A °““’5""*°E

E

1

O43

MA1_5sror<K |=2o.000

W _i P

1

%/

34

\

?

k

2

\

1

5

2

34


3* I ie

mAT.'.'§

J

0

§\(\\* ,

’“ga/( L\

/

-(9

\ \\

_D{

94

ff

QSTMARKA

\“ \'\\\§'\\‘;

2

* D:= .';/

\

\

“:1

\\

:

Q >

or

H

5.

_

I

O

'~

“xx .\\\

X>

‘Mm €\-

\v\

r

'

5

L

\

1

';7“l\ @+»>'~»@ *1/< 2* \

-

VD

Q

\ .,‘;\

E

pi-A55 asvbomde

I:

PLA5 5

rt

E

I‘,

;me5m, PL ‘

“ifs

A SETER \oruk am.-. m 10r

‘-2

9 G

WK

:1

f

1 zi

In

.

¢?%% fa?’

A

d»‘0|

' ..1,. X9 j W4 V

"'

\,'

SETER mad set-uhus

savaa b.-,a<%wm><j,,,>

if Q

;

\

FLIZTNINGSANLEGG SAG

KELABONN

V KMKQ‘/N

1

Ax Q

K045 .

: ‘

7%

i

\\

WW?

Q

KOLERAKIRKEGRRD

'

< _

,

\

I 0

g\

1‘

{|

Mpssroxx x=2oO0O

r-1NNF_6\RA\/

1>:REa,RAv

pavrsnferruvgzf

=1 DYREGRAV WW,‘ R FORTIDSMINNE

A

S?’

/

.

‘X‘

_,1

j

,

+

-

,

<1

.. \’ \\’ \. \\ }%:\ 7

\

e

_

"

~

.1?/.¢:\\'_,;i\

X

DXI

;\

i

A

*5‘

-:

ail

(W ‘in '-

"

'

W» ; \

i

.L%

it \ / 45 dz 5=Q

H

j

@

; ‘élgybre ;7 ‘I M; I.

2:10

\"

\

KLLI 4 "$1; /'5 S "' vilr

,7?

00

’e

§

I’

/

O

\.

W

9m (’(](’lI

~

<W

\» A

n§’\n\7 +

'1 I I .;*=~>' . 7:".4/.5“ “XI, 4 _\

T

1

w

1

'4'

n‘ ~‘

'A-_,

1

\§\ *0

1;

Q7

1‘ [3 ":\\ ??\ ’

-2'? e " £1

lg,

7;‘

V;

,1

.

1

#9?/W

J

\

\‘fJ_W 'i Y‘

_

7

Ia

~

'53‘

WW

OLAV-SKILDE

O

3

4 i

J2

\


xZ_b ‘jg

Q ///1

/g/_

;

V

%

/

X

"

W3‘

QFSTMARKA

@%@l .-

£ ‘W’

O liq,'

1!

J

y/\

_

'‘

Q

-

,__\_

v_\f

A

\\

_‘H\

\

a

I

--‘_

0

,

IAa“ 5 .

‘I

~

L

\ A

i‘

‘@

1 0

_";OQ

.

<>“,‘~

Mk.‘

_;~ ?\i\:‘.\ 3:0

*

r

I

-131’:

1

i

:

in

..

Z‘

*

9

:\__.1__

’;

:3

A

E

>6 FLQITNINCSANLEGG

E

<1

-=

Q M'*AB°NN

=‘ 2,:EfRAV

FR./KS5

"x swam

v

rDnAk5\'S1'L

w mar

gu

F<0\E

G fnilimmb

V

KALKOVN

SETER O bwgqmndkjtm

')(*

amvg .

Q

x.

,

,

(

' 9 (

§ °“

;¢ "A-

1:

Q fjgfxfme

=1

1

\ gr‘)! 7 31) "v\\\<\\p@."_/>

\

P \\~;.&>~:§l

*9

°

n ‘. \ ~

.'

<2

M,

‘.

:, _:,::u L _’,/ = @ M" wgfpi J /,7}, \\\ \e\w&\\\\ __ 094

T/\

95

5

0

M/QLESTOKK |=2o.00o

_

Y

4. FINNEERAV

pg

><o\_:RAK1R><z~;aARu

FORTIDSMWNE

A omvsxrws

D44

/

”/

1

U43

,


w/

\

W "‘~

”¢"»‘J I

{Q2

7

5‘.

V

0

\

\\\,\’C§T>X/_‘\'_\‘ p

4

/\;.';.':r;l//

1

9% ‘

Q Quay!“

1

J

\\&\‘<\\

/‘M/‘

>

r‘ gm

’\’\

101

,

_

I

—J|

l

I

',

\ J

/‘M

3:7 5 J

6*if

i ;"1\~.\

2‘

J

7_§U;\ 1

Q

I

&

_-

'

*

Gm

i/19$‘ \\I

I

.

\\‘K \

2

2% f

O

R

Q

iéfgm PL/-‘~55

$iT|-_R

$"TE

E1;

i j

ix‘

M

Q ;,j;,ag§,,h,,.kW,,

@

V

we

1

A

more

>é FLWTNINGSANLEGG

"@"¢*

Q ;;m,~m w ET“ Q fnwF:Rm_M

3+,

A

E‘f,‘_-Qifmde E2

£1

1;

.4.

FWNEGRAV

55 KOLERAKIRKEGRRD

u

P0\V\51'H'b1'rE!195T

KMM

==

§;;§§W

,<»m<ovn

R FORT|D$MmNE_

75‘ GWVF

A

A

4

Dy REG RAV

OLAVSKILDE

043

M/QLESTOKK 1: 20.000


,

\lg’/'¥§Li‘“I‘_‘§‘\’i':',’

,_

» “'

j-Mi 5

"\'

97

€@STMARK/-\

.\\;€?_>

E‘

“.%

0

E

VQ)i

"L;

5

?O

9 }'.\';¥\‘.‘

\_,,f /*,

1:-__ Ag

\\,

.X

(§7I'i.r

.

K’ v. ‘ ¢/

'<1<;7

1,;V~-— ’ J y’ I/I Q

D

4?-l:<>

J

I

@

QA(>\\e‘0Q\&\1m\\u1

3);} Nurdby Bruk

_ _

\

er'gPt

" -'3

~>\

~

RG5

=1»

A

,5;Q§f,m

E

K015

96 FLQTMNGSANLE66 PLA55

D my“ s"rr-:01 G .5.-Mk 5: ram G 5'TER mid sewn »~

3:

55*?

Q mgim,

H

mar

l

it<¢

*

*r?§;s:;“~<

D

+

FlNN'rl&RAV

E

KOLERAMRKEGRRD

¢

SAG

In

§&'§\§+6a§f#wg¢r

Q

KMABONN

V

=

gifjfmv

w-\q<o\/N

R FORTIDSMWNE

7?

“WE

O44

'

.

n+

%\v

1

i “my ii./frN\*-x/»

__.@

%

-U\\e\"n'\\&ui

\’n‘

@\g@

j

.

,-

Iya. ~

“<<W»

.~

S

A owvsmss

gi \

~

O43

%]Z'~

1


\

W ~

_

\\

_\

X_-"

G7

7U,‘,;'_<‘

\\|

5

Q9

¢

W“

55?; j

>11?

‘)9

V"-L

*1, 33;

. {

-_

v

1%]

en

Q O

4 \~

2 Q

\/

xxx

it

Q

0%

2

\‘*? anus *

,

< ‘7\7 \_\

(>\\ :\>\l—;

\u\ \\\\\L

0

\ \ \ Q5!

I

'2/I \v ‘% w

‘3,

.1,-_

,

0

<

=

E

ZfQf,f,,,,,,

Rf“ma F

‘L

I“

PLAS5 =1

/~

ssrza

am” \OJr

§,

>:“;\\\ A X

FLZTNINGSANLFGG

*

+ E

°

=

FWNBQRAV

V

KALKOVN

R

FORTIDSMWNE

O

X

GRU‘/F

beiggnhnr kjzrrr

MALESTQKK

A

1:

zoooo

04

4 ‘

O

3‘-_ 3;4 1

P

Tzé‘ 34 \

7

Q m'jmmm

5.--

‘2_

— QY§E|ERAV V7! B

SEv'R

\" 0'

ۤ

KOLERAKIRKEGARD

Q

bruk

<+\

Una \1

.

km-ABONN

a

h

G

U

\

\;. /\

~

<1

><

Q,

‘<10;

"W5

Q

Y‘

u\§\\\\\~

\\\I

Xl

*

'

9

<13

aux

'

\ ,

1

_

1*

Q

»

'3’ 11“

E X217

.

' _\§{

I

'

ZSTMARKA

‘\Q\‘<\\:é

*\

V,

J‘

\§Y_f\,w

J-(K

98

1

°L"‘/5'“!-DE

O43

fl‘


Md

;

\ a

M

°

T’

\

§\ c\\

\\\\

%X‘[;‘_i

Q

‘:

'<\‘s.<

>

E\i;\

Q5:

Mix\ 1;!\1\i_-*\}s,<~"\_-'

_ egg;

g

Q

5

Y\'<

.’\

»\ i ° 1

r‘

x“ 9 1

\

~

“w

L\D

“F1;

()\.Q

i‘

*5\\E ’

V

\

\

><

\

’1;~\_x

1

,

2,.

\(§’5’

l

\< .

-F:

giggjmde

A “°'E

I2

lfjfffm

>< FL(ZlTN\N65ANLE.G6

El QLETQR P153

'

Q;

O |bmks|’sr¢ Q. |0lr

9 O

-SETER

mzd

,m,,,u,

5LTLR k>¢u9@w>m+

kjcr

.

0

" I 1“. €\ :

:

wi ‘Va$1,;an

a \\

Q KmAB°NN

V

KMKOVN

X‘

6”"?

7

j

FINNEQRAV

Q

KOLERANRKEEKRD

\

'

‘K

MRLESOTOKK s-2.0.00

Q O44

1&2

34

0_yP~zaRAv BM/45?’

5

3

'

R ‘

112

3J4 ‘

.

TWIUVQGT

I

'1'

E:1§;EifRAV

R

FQRTIDSMINNE

A

Q

71%

"

.

‘D

+

-|

\

*

*;,_

f

—w§1§\\

*o(.

Q‘. \\\;\3?\?—3

3

SAG

i

‘I

2

Mé Q

\

%

v

OW“

(

3

1

;x§§%\

n

_

“G% 0?,“

igk

7”

\'\ 11 _

1_ *0 .

\

7

~

~

W

_

5

i

1:

<S’?js\Q

§e\l\v

1;,

V

?;;f:°:<O?

1: I

'

_\_

Es"

O_

QQH

5

SE

Q

'0,’

QSTMARKA

(

X

"

99

2?

.;_

Q

V

.,,.i

/

B

i_I

Z

'6 “

K25’-'”,

&>%<_

{

'

0LAvsKH.DE

045

1

4


\_

\

L

*”#"‘D=

'

.5

'

WM,

*'

'

357

‘~\

'

\

-9

_.

:

g

‘WY \‘\\’\T¥' O /\

i

'i—"";

_

5

.

ZSTMARKA

\( Z

I

_~

*

(\7

"5.

I

7

4

1

5--

§ \ sI

Q

an

Q»!

~

)

\

\

1‘

figjfmda

I2! §:A555M

M El V¢\/ET‘ “A55

O ‘W5,-5* Q2 W, Q fn’;;E5Rm_h O

‘”TER

ggigganh 9-klerrr

,

5?

,;_’ go

\. \ .

2

s" ;

)1 3

'*

_" %l'¥.\ . 1\\

1;

§ 4§§ / .5 -

.v

h\ Q‘ 6 QI( O

'10

‘,_

‘AVIJ

+

FWNEQRAV

>6 FLOTN|N6$/KNLEGG

E3

KDLER/\KIRKE63RD

A

.

.' \~(\\\\ x Q

KOIE

-

11";

-

.

@

~Mw~~

==

KALKOVN

R FORTIDSMINNE

oynaarmv

A44

.

O‘-"‘V5K'1-DE

l: 20.000

-// ;

R

Gk

;>av|5H+r/rrrzugrx

ggggw

MALESTQKK

_'&

.

s/as

‘X aim’?

..

§fd $\n\\\\

{'}

V

g

W‘)

91;

s

us,

.

<2R \>\\

..

~

L

ii

\"

\/

\

§X

Q

¥_

I

\

043

V2

a 4

V 7

/4

;

J2

'

'

34

;; f

?


§§M§§§’H“-Y" zxh

YDQ

w

31? Z

/

%;\»% 0 ’.“*\bl -=1

Y

©

f%”w ‘

1%

Dom

1, ‘-2,

I

»

1'

s '

0

5

\\

;—O

,

_;

I

;;J° *

_

1

I!

* D

;‘\; >

°\\

_ T

use: _ 4; \

'

01‘:-(1 '

0

2

2

Al

2

1

V

RA“ §¢.~zsm1

>< FL:/1*M'~ssA~Laee ' ‘

j

0

:

$7

% 0“ A

M/KLESTOKK

C

"20-°°°

'

R

/-\

Y

=

4. F\NNEl5|RAV

E

KOLERAKIRKEGRRD

D "W-\‘ A 5'TER

F’LA5$

Q

SAG

— Pavisfifnwrrmgcf

igruksisruw Wk‘

Q

='

Q f’f;E§m_M

V

WLABONN

0 éiinmjm

'>¢

W"?

1:

V

_>

I2

LA

g

\f" 2 ’ : .

KALKOVN

iii *

3

;1—

KOIE

.

4

°

A

T6

;

0

Qgifmae

V

\

" é 1»; 5i 93¢)’ *

7<1 7

21;

Q%*, .-

: I “

_

s

E3

Q

1;

gm K

-_5:é% ' W3 .

0~)

\L

*

j

A

1/ I};

.{

,

._w

5

X311:

'-‘w

‘ 1/1

h W

_:;

'

-

\\

W

<,~Qig I 32:

STMARKA

O

m@@O;\__

:5

-

1

:Y

"

‘-:1

$0.55

f@3i

'

Q"

;

KQ

'

(

'

O

-an 0

23$»

,;v

K

-

=v

Q

A

107

>

DYREGRAV

044]

Q

R I

12

I

#2

3‘4>

=

'§,Y§jf'RAV

R FORWDSMINNE

/Q <>-v5K1»»E

3,4-

043-

/2___; 4

1


\\\

‘\

Q

=

\

M *7?

P‘-§\

9

i

_‘ -’

but?

1

Q

A

'

\

G

Q

Q 1

§ 11, i

\\ 5%

\\\§*§ 9

F

\4}{';\

,

__

¢\l\j\;<§

:

.

'-‘N. >5

\

I:

\§\\ ?

474

<2§\\\>‘~(E>’

$(\\

H:

'

Q1

9W

V

/ .

\

_

’ -—\\\0sK

E?

5ET"R

|0o1r

5E"ER beii|qawnu+k'v1.rrt'

Q

V

1

.

_

53 KOn.ERAK1RK:_G

A

RD

DDYREQRAV

DYREGRAV

R FORTIDSMWNE

om1'aH

OLAVSKHDE

1

MKLESTOKK |:20.000

Y: -

,

042

Pavlsf rfwrrongzr

A

l‘

Q

FINNEGRAV

KALKOVN -

__

H

,’<\

E

‘X emvi

(\

-

KZLABDNN -

I

I

-

»<

\

Q SAG

rzvtf

,

\

'

+

kO1E

. >€ HJTNINGSANLEGG

P\A$5 Q {mum D PLASS

G i DrJz<51'5Y'¢ m Q 5“T'R mlfsuuhw

1

A

E figifmda

O‘

\ \\‘\"\

.

\ ‘x .Ya

-\

% /-'-</ -

O€1se<Z\

v

O

i

\

_

.

ESTMARKA

x

\

tE°s O

A /

102

8

/

_—

ii?

0

8'

'

Q

pm

I"1)

/

K7

\

vi‘.

I) @\l\'\'\;\._& \ \

‘\-

'.

A3

»~

O4‘

2

.vz

4

34

I ‘

¢LQ 3

34


(rt

KSJQ

1

§?1—

O9

9 Q

“g1

Mc>5 6?? %

AQ)f

~\

won

=

\; 1;

K?

_

g‘

§\§j\1,_

~\

-2

"()6

11/1

f-f/":<<zsTMAR+<A '1%~;%,,:::: vi @w x»)-<> \

.-Q \\.

Q‘: ‘,

V

;l

I

03%

K ‘

&\

» K

I\

.

‘~

1/ $ vi) :1; Q ‘

N Six

‘-

&

‘4

(§ _U

~11 »

\I -{j:‘xx/.4

w1" " V

"

r 111; ' ’$' ~‘“_

\\\

,

I

I

-1

,4 ‘Was

J00 pr?“

511112 _

se

3% §

S

'

D

_

:5

L

_

4a

"

"

n‘~._

J

»

/\

vi‘

X

\\

.\

\

Q §;/‘SSW

>< FLQTNINGSANLEGG

’“‘*

Im

$ET'R *3 ,Dr§15ammv<;ar Q 5’TER mid “WW5

V

O

‘X*

SETER

j; n+

be,l\‘5g¢.nhc+ k

57

KOKE

O

l

Q

k '%

'“

Q

Li

_

\-

X300

*3

800

+

FINNEJSRAV

E

><o¢_zRAmm<aa§Ru

““”‘B°“N

‘:‘

\;

RAV .

OLAV5Kl_D \

2_“

4

»

94’

R FORTlD$M1NJ\4£

A

E

.“§;::;°“*

O4;

D‘/REGRAV

ornfalg

R

pvisr Hunznqnr DYRE

1

*

m

-

eauva

l

‘iii:

<1

5A6

' KALKOVN

as

0-

A

PLA55

It

\ :’

Q

[3 pwismd

D

'>\*

\ J,

&/I

-

m xo

1%

12

4‘

12


":\/

\

i

;(

»\

w;

-A J Z’

;_

\

j

w

B

°

0

V

0

5.

,3

Q6‘?

(vi

‘1/ 1'

1

\e

H

»

".

4

,

_‘

I .

\

FL_¢25TN|N'65ANLEGG

E

KOLERAKIRKEGKRD

S

{Z}

SAG

3. Qjggqmv

Pmss

rrca

G Eruk 5l'5?¢ Gd >03 ® §f;E;w_hu5 wl.%wM_klm O saaa \

‘Bu’, U

P

I’

zowooo

._

X

mm

D

s:

“F “A55 Funzsrai

'“

(

M/K1 ESTOKK

FmNl=_&RAv

M

I

(Q R } Q

+

bum

V

1?

KO\E

M

/I

I

A

-1

I

7’; ~_

104

/'\

"

'

X252:

,__

Q-Q09

p

!~‘;‘

0

Q

J3

F '

D

v—

1

O

0% ®“)O\Q\ -“

_

QSTMARKA

"7\j\\° éw

Q?

J

4‘

6%

In

K

A

5

(‘" ‘r

~

"1 or-'r O9 _x9% 7“ i‘

\ vv.

\

U42

E

in

—<

1'2

‘2

1

W@+ +arrzn9¢'r .

@ MLABONN

V KALKOVN ‘X

GRUV?

»

Q

5,t.:;E;SRAy

g

FORTIDSMINNE

A

.

04'

,

OL.AV$K\L-DL

$3

"“;:‘Ei' ‘


‘W

\aF1\~ 1

(\(\

"

1

F9 N? E

°\

2

\

'

K

3\‘

2

*

QSTMA RKA

@

310

k,

i

7 3

2&8

L <9

>

1

9 III]

. {ken

\w

D ;\\_\~:

I I

slu

\

I

,

\_.J

Tu ('10 . 1

_

.

\ ,‘

4/

jl

I

I’

,,

A Di-A55 WQSM

-‘ KA5 5

/“ \*

5 ‘ER Ll/K sisraca

.- SETER mm MUM

Q my

\_}

.-

___

\D

Q

V

SAG

D§‘%mhdkjm+

‘>6

'

.

n

KO1E_

MiiL¢sw|<K l:2O.(2OO

1

+

FINNEGRAV

35 KOLERAKIRKEGRRD

-=

U42

DYREGRAV

vvxstinrrw DYRE

RA

9 at

12

KMABONN

:1

KALKOVN

R FORTIDSMIN NE

nuvg

A

>

5 TER

' ..§

>6 FL\21TN\NG5A'\1LF_G6

H “W”

)

_

“<1-f.

d

.

D

In

=-

.3‘_,_

'“

1/'7\

-

.

omfaltG

V .

OLAVSKILDE

12 \


\,

V

~

_{

"

:5

1

0/

1%“

{Q/567fer

s

\

‘\ ?) 'I'l£‘l

v.0

L%

,

‘l’

s

"

P\

F

><

<>m_

goi. ; \‘ ‘: '

.7

1-

2

D/K“ A

, )‘ ‘

~

-

\

E

ELA55

9‘? FLQTNINGSANLEGG

“ rm?

5} 52

mar

KOIE

-

Q Km'A5Om'

9

iilijwuhus

V

KALKOVN

O

SETER advggannaf

X

Gm‘/F

L<;m+

O

/

-

A

.

mbl 1.1

\

II1(l'lI

01;,

O\

>

‘r\

‘ Us

F\NNE&RAV

E

KOLERAMRKEGXRD

mm " pamiimga ovwamv

k

M/3‘ ESTOKK

|:2o.ooo . .

i

Q

ommtit

OLAVSNLDE

R K

\

/___*__ \

4

1

O4‘

5%

~12 1['£ 3 ‘4————--—~‘

A (M2

v

R FORTADSMKNNE

A

U

0

+

E

3

Q

V

}

,.

5“

\

~_\‘

“'1 “

G

3;

=- PLAS5

Nag (/1 anal ud

<>

fggijmaa ‘m-vzsrna

‘-

O

\

Q \\ W- ‘L A

*

s'

V‘

$12];/21

\ Q0

Z

1* 5ETER ‘*9 :on.4k 515+»,

i

.,

=

\u\\

W

L

:2;

'

(/51,

‘\

_%

7‘.

G

\

;\

1

I

1

Q,

"

<Q°~Q§“Oi\\\Qe

'

:

\

1310

I?‘

\

8%.“

kk

{

A»: 0

53¢

§‘)Q 9' ii

’/A’

u\'

.

V‘

”~“ ‘QSTMARKA

5;

\\\\

1

\s \'_ '\

'

sf

Q\\:K\<\

Q

I

.

r ‘W00

E

‘\\ \\

J2

'

*~’”’

\\

¢.

-\

1

Tl

\

.

QT’

(

,

X3511

£"\\' i\'_os\\\\‘

0”

_v

*

3

afi


:65

; \i>.1r“~::f**j

" *

(:5

I

X:

0.0 2

‘0‘\§_

J

F

I

‘Z

__\

fg

-’

.‘ \\ 3

‘I

’7o

1110*

/d

'20

/

~

_"§/

fgiijmda F"-A58 P

“Ge

<>

A

KOIE -

A55

v

‘:2

am-1+2

G; KQLABONN

bmk 5|sra

9

szrsa

O

5E*ER

\

/I

(A

mar

b6l1fQg¢f1Hz1'kjZ’?

SAG

V

KALKOVM

5%

" GRW.“

K

K/\f»J

0

\

'1

U

J

</

{J ;

84/

:-

D

,

A

/A/~2

A

'

._

(Lg

re:/¢+ \

j

>6 FLQTNWGSANLEGG

5- fanzskai

B C

\

U

r

"1:

H92

LOI

/Q

'

1

Q

Q0

i

:

a\(

n

0-

’/I

/2

Q3 S0ll7er'g"

"

/

3

/

I

(\

“E0€7/

"

a

.

D

>< \

k

L186

\\

;

v2

..

I

2

0

J .' /U1; \

_\

/19]

5

'

-

'/i5'Kj5l

‘Z,

[(1

cscxjgibg

'u\

' 1! n

f

Q_

—'

H G;

QFSTM A R KA

1“

Kjéls

|‘-I

1

K

707

\

WV;

x__, 0%

§\\'0

~

,~

I

.

"

V/

Wm

M3\‘_ESTO:<»<

uzoam

\,

»

Q

.5.

FINNEQRAV

E5

KOLERAK RKEMRD

E

;:Z\vlsr1+u‘ru\g¢Y'

E,

DYREGRAV

R4

" A

v

5

-

N

"YRE§Rr’\\/

r

L4,; 3 \

Om

ommw

~ FOR\lD5MH\i\E ~

O

mvsm

L0

z

E

I

/

3‘;Z%i;,‘}-,g 1

@42y

R

1

\

/

1

1