Maridalens venner - Rapporter // Insektrapport 2007

Page 1

Registrering og overvåking av utvalgte insektarter, Oslo kommune III 2007

Anders Endrestøl Øivind Gammelmo Lars Ove Hansen Ole J. Lønnve Stefan Olberg Kjell Magne Olsen Leif Aarvik


Naturhistorisk museum, Postboks 1172 Blindern NO-0318 Oslo e-mail: postmottak@nhm.uio.no www.nhm.uio.no Kontaktpersoner: Elen Roaldset Tlf. 22 85 18 40 Faks: 22 85 18 32 elen.roaldset@nhm.uio.no Vladimir Gusarov Tlf. +47 22 85 17 03 Faks: +47 22 85 18 37 vladimir.gusarov@nhm.uio.no

NHM RAPPORT Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III. GRADERING: FORFATTER(E): Endrestøl, A., Gammelmo, Ø., Hansen, L.O., Lønnve, O.J., Olberg, S., Olsen, K.M., Aarvik, L. OPPDRAG BIDRAG PROSJEKTSAMARBEID

x

PROSJEKTANSVARLIG: Lars Ove Hansen l.o.hansen@nhm.uio.no

OPPDRAGS-/BIDRAGSGIVER: Norsk Naturarv, Maridalens Venner, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

NHMs JOURNALNUMMER:

OPPDRAGS-/BIDRAGSGIVERS REF.:

Dato:

Prosjekt nr.:

460662

Antall sider/Bilag:

66/31

Sign. VLADIMIR GUSAROV LEDER NASJONALT SENTER FOR INSEKTKARTLEGGING

LARS OVE HANSEN PROSJEKTANSVARLIG

ii


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

FORORD Nasjonalt Senter for Insektkartlegging ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har for tredje året på rad gjennomført kartleggingen og overvåkingen av utvalgte insektarter og potensielle habitater for disse i Oslo kommune i 2007. Prosjektet gjennomføres fremdeles med Norsk Naturarv som viktigste samarbeidspartner, men det er hyggelig at også Maridalens Venner og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er kommet med i prosjektet. Nytt for året er også at Kirkeby i Maridalen og Ekebergskråningen er med i undersøkelsene. Årets rapport bygger på tidligere års rapporter, men med oppdaterte funndata og beskrivelser av nye lokaliteter og arter. I tillegg presenteres i siste delen av rapporten noen interessante arter som har blitt samlet inn i løpet av årets sesong. Artslistene for lokalitetene samlet er utvidet som følge av nytt materiale og videre bearbeiding av tidligere års materiale. Vi har nå over 1000 arter innenfor de lokalitetene som er med i undersøkelsen. Områdene som inngår i denne undersøkelsen, er områder som er under et stadig press. Ulike interesser og ulike prosesser jobber ofte uavhengige av hverandre, noe som medfører at forvaltningen av disse områdene ikke alltid har vært like helhetlig og strukturert. Forslag til verneplan for Indre Oslofjord (2005) er derimot et godt utgangspunkt for en videre helhetlig forvaltning av hele dette biologisk viktige området, hvor de fleste av undersøkelsesområdene inngår. Direktoratet for naturforvaltning har nå også videresendt sin innstilling til verneplan for Indre Oslofjord til Miljøverndepartementet. Av andre viktige planarbeider i tilknytning til dette kan nevnes bl.a. skjøtsel og forvaltningsplan for Hovedøya, og reguleringsplanarbeider på Bygdøy. I tillegg til planarbeider er det et kontinuerlig press på de aktuelle områdene. Utvidelse av E18 mot Ekebergskråningen, mudring av giftig slam rundt småbåthavnene på Hovedøya og Bygdøy og gravearbeider på Nakholmen for å nevne noe. I denne skjæringen mellom press og plan er det svært viktig at man har et godt informasjonsgrunnlag for at forvaltende myndighet skal kunne treffe riktige beslutninger. Den nye rødlista dokumenterer viktigheten av å få opp kunnskapsnivået om våre truete insekter. Vi mener at prosjektet kontinuerlig resulterer i ny og viktig viten for forvaltning og forskning i et biologisk viktig pressområde. Siden nye områder og overvåkingsarter inkluderes, krever prosjektet stadig mer ressurser. Dersom ressursene ikke opprettholdes, vil omfanget av undersøkelsene, antall områder og arter måtte reduseres. Siden et slikt program bør ha et langsiktig perspektiv, håper vi at prosjektet kan fortsette med de ressurser som kreves. Lars Ove Hansen Oslo, 20. desember 2007 Prosjektsamarbeid:

Norsk Naturarv, Torbjørn Røberg Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Frode Løset Nasjonalt Senter for Insektkartlegging, Vladimir Gusarov

Prosjektansvarlig:

Lars Ove Hansen

Prosjektleder:

Anders Endrestøl

Prosjektmedarbeidere:

Leif Aarvik Øivind Gammelmo Ole Jørgen Lønnve Stefan Olberg Kjell Magne Olsen

Kartarbeid:

Anders Endrestøl

Layout rapport:

Anders Endrestøl

iii


Endrestøl et al. 2007

iv


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD ......................................................................................................................III INNLEDNING .................................................................................................................7 MATERIALE OG METODE ............................................................................................9 OMRÅDER ...........................................................................................................9 ARTER .................................................................................................................9 METODE ........................................................................................................... 11 OVERVÅKINGSARTER ...............................................................................................14 SANGSIKADE ......................................................................................................14 KLAPREGRESSHOPPE ...........................................................................................16 LITEN LAKRISMJELTSEKKMØLL ................................................................................21 ALANTSTENGELVIKLER ..........................................................................................23 ALANTFJÆRMØLL .................................................................................................24 LAKRISMJELTBLÅVINGE .........................................................................................26 HERORINGVINGE .................................................................................................28 LINDEPRAKTBILLE ................................................................................................30 DRAGEHODEGLANSBILLE .......................................................................................31 SOLBLOMENGMØLL ..............................................................................................18 LOKALITETSBESKRIVELSER ....................................................................................34 NAKHOLMEN.........................................................................................34 HEGGHOLMEN .....................................................................................................34 BLEIKØYA ...........................................................................................35 LINDØYA.............................................................................................................36 HOVEDØYA ........................................................................................................37 BYGDØY.............................................................................................................38 EKEBERGSKRÅNINGEN ..........................................................................................41 MARIDALEN ........................................................................................................44 RESULTATER OG OPPSUMMERING ........................................................................47 OVERVÅKINGSARTENE ...........................................................................................47 KARTLEGGING OG OVERVÅKING ..............................................................................51 ANDRE INTERESSANTE FUNN OG OBSERVASJONER .........................................52 AUCHENORRYNCHA (SIKADER) ................................................................................52 HETEROPTERA (TEGER) ........................................................................................53 COLEOPTERA (BILLER) ..........................................................................................54 DIPTERA (TOVINGER) ............................................................................................56 HYMENOPTERA (VEPS) ..........................................................................................57 LEPIDOPTERA (SOMMERFUGLER) .............................................................................59 DISKUSJON OG KONKLUSJON ................................................................................61 LITTERATUR ...............................................................................................................63 APPENDIKS ................................................................................................................67

v


Endrestøl et al. 2007

6


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

INNLEDNING Det entomologiske mangfoldet i Norge er i stor grad dårlig kartlagt, og for mange grupper er kunnskapsnivået lavt. Dette ble bekreftet da den nye rødlista ble publisert i desember 2006 (Kålås et al. 2006). Det er en kjensgjerning at 80 % av landets biologiske mangfold er representert på de kalkrike områdene i det sentrale østlandet, og at omtrent halvparten av vårt biologiske mangfold er insekter. Øyene i Indre Oslofjord representerer derfor sannsynligvis noen av de rikeste områdene vi har i landet, både når det gjelder flora, fauna og geologi. Området er kjent for å ha en rik og variert geologi, som igjen gir opphav til en rik og variert flora (Holtedahl & Dons 1955, Bjureke 2002). For entomologiens vedkommende er antagelsen størst. Selv om innsamlingsintensiteten tradisjonelt har vært stor i Oslofjordområdet, har det aldri vært foretatt noen større, omfattende entomologiske undersøkelser her (Liebe 1981). Blant annet er det i en oversikt over antall arter innenfor de ulike dyregruppene i Oslo oppgitt «ukjent» for insektene (Pedersen et al. 2003). Dette kan illustreres med at på Hovedøya er det registrert hele 392 arter av karplanter (Bjureke 2002) og til sammenligning kun 110 insektarter (før 2005), hvor over 70 % av registreringene er fra før 1920. Dette bildet blir enda skjevere dersom man legger til at ca. 8 % av vårt biomangfold er karplanter, mens insektene utgjør omtrent 50 % (Kålås et al. 2006). Etter tre år med undersøkelser kan vi nå rapportere over 500 insektarter på Hovedøya, et tall som fremdeles er beskjedent i forhold til det faktisk artsantallet som sannsynligvis finnes der ute. I forslag til verneplan for Indre Oslofjord, som nå er oversendt miljøverndepartementet, har man derfor erkjent at flere av lokalitetene i Oslofjorden sannsynligvis har høy entomologisk verdi (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005). Områdene i undersøkelsen har historisk vært utnyttet til en rekke formål, blant annet industri og jordbruk, men utgjør i dag først og fremt viktige bynære friområder og grøntarealer (Gjerland 2006). I sommerhalvåret er presset stort fra badegjester, barnehager og skoleklasser. Press og liten utbredelse gjør at flere av naturtypene som forekommer i Indre Oslofjord, er truet (Fremstad & Moen 2001). Blant annet gjelder dette knollmjødurteng og Oslofjord-utformingen av tørrberg, som av Fremstad og Moen (2001) er karakterisert som henholdsvis kritisk og sterkt truet. Det er òg utgitt en rapport om status for kartlegging og verdisetting av naturtyper i Oslo kommune (Blindheim & Bendiksen 2004). Siden områdene har stor naturverdi og samtidig er utsatt for press som truer disse verdiene, har man sett behovet for en mer helhetlig forvaltning av området. I 1999 ble det utgitt en rapport som oppsummerte de naturfaglige registreringene i Oslo og Akershus (Markussen 1999), som videre ga grunnlaget for forslag til verneplan for Indre Oslofjord (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005). Verneplanen ble i sommer oversendt Miljøverndepartementet med tilråding fra Direktoratet for naturforvaltning (DN 2007). Disse dokumentene omfatter ikke Hovedøya. På Hovedøya har det for øvrig eksistert et midlertidig vern som i 2006 ble erstattet av verneplan for Hovedøya (Miljøverndepartementet 2006). I november 2007 ble en ny forvaltnings- og skjøtselsplan for Hovedøya vedtatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2007). Det foreligger enda ikke en helhetlig plan for Bygdøy. Etter at forvalteransvaret for Bygdøy Kongsgård ble overdratt fra Slottet til Folkemuseet i 2004, ble det åpnet for muligheten for mer helhetlige planer (odin.dep.no 2003). En skisse til verneplan for deler av Bygdøy er utarbeidet av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen (Hartvig 2004). Denne rapporten oppsummerer også viktige natur- og kulturverdier på Bygdøy. Det er også utarbeidet et forslag til skjøtselsplan for Kongeskogen (Valaker 2005). For Bygdøy har NINA utgitt en egen rapport om naturverdier på Bygdøy (Bendiksen et al. 2005). Generelle strategier for Oslo kommune er gitt i Byøkologisk program for Oslo kommune (20022014), som fremhever at Oslo skal ta vare på sin blågrønne struktur, der både fjorden og øyene er viktige elementer (Oslo kommune 2005). 7


Endrestøl et al. 2007

I 2006 ble den nye Rødlista publisert (Kålås et al. 2006). Denne dokumenter, som den forrige rødlista, at insektene utgjør rundt regnet halvparten av vårt biologiske mangfold og halvparten av alle våre rødlistede arter. Den nye rødlista er basert på et helt nytt kriteriesett, slik at man sikrer at vurderingene som blir gjort, er basert på best mulig kunnskap. Et viktig nytt prinsipp er at alle vurderinger er dokumentert, slik at man lettere får oversikt over påvirkningsfaktorer og kunnskapsstatus. I den nye Rødlista fremkommer det at kunnskapsstatusen er svært mangelfull for en del insektgrupper, og at mange av gruppene av den grunn ikke kan vurderes. Overvåkingsartene som inngår i denne undersøkelsen, har også etter vurdering med nye kriterier blitt rødlistet, noe som bekrefter at de er truet. Truethetskategoriene er også nye for året (tab. 1). Siden både kriteriesett og kategorier er nye, er dataene fra de forrige undersøkelsene og denne ikke direkte sammenlignbare. En del arter har gått ut av lista, og nye har kommet inn. Blant annet har mange arter i de gamle kategoriene DC (hensynskrevende) og DM (bør overvåkes) nå havnet i den nye kategorien LC (Livskraftig). Totalt sett har vi omtrent det samme antall rødlistearter som i fjor, selv om den nye og den gamle rødlista ikke er direkte sammenlignbare. Nasjonalt Senter for Insektkartlegging (NSI) har i løpet av sommeren 2007 i samarbeid med stiftelsen Norsk Naturarv, Maridalens Venner og Fylkesmannen i Oslo og Akershus videreført kartleggingen av utvalgte arter på lokaliteter i Oslo kommune. Arbeidet ble påbegynt av NSI mai 2005 og videreført sommeren 2006 og 2007. I årets rapport har vi som tidligere med faktaark over de ulike overvåkingsartene. Omtalene er enkelte steder justert ut i fra årets undersøkelser, og alle rødlistekategoriene er oppdatert etter den nye Rødlista. Rapporten gir også en kort lokalitetsbeskrivelse basert på de tidligere rapportene (Endrestøl et al. 2005, 2006b), med kommentarer fra årets undersøkelser. Nye lokaliteter er bredere omtalt og presentert med kart. Til sist følger en oppdatert gjennomgang av statusen for de ulike overvåkingsartene. Som appendiks presenteres også en oppdatert artsliste for lokalitetene (Appendiks, Tabell 1). Denne artslisten erstatter således tidligere publiserte artslister. Dette gjelder både fordi nye arter er kommet til, men også fordi det kan ha forekommet enkelt feil i tidligere lister som nå er rettet opp og at tidligere lister kan ha vært bygget på en annen systematikk. I tillegg er det laget en egen tabell hvor samtlige rødlistearter er listet etter rødlistekategori med UTM koordinater, så sant dette finnes (Appendiks, Tabell 2). Utførlige artslister ligger heller ikke i årets kartlegging innenfor rammene av dette prosjektet. Likevel har årets undersøkelser gitt et verdifullt tillegg til de listene som ble presentert i fjorårets rapport. Man kan forvente at fremtidige undersøkelser også vil bidra til å øke vår kunnskap om det generelle entomologiske mangfoldet på de aktuelle lokalitetene i Oslo kommune.

8


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

MATERIALE OG METODE Områder Alle områdene ligger innenfor Oslo kommune (fig. 1). Foruten Store Herbern, er samtlige områder som er undersøkt i sesongen 2005 og 2006, også undersøkt i år (2007). I år er også Ekebergskråningen og Kirkeby i Maridalen med i undersøkelsene. Undersøkelsene gjort i 2005 og 2006 er de første større entomologiske registreringer som er gjort i området, og som foruten Bygdøy heller ikke ble behandlet i NINAs Oppdragsmelding 546 «Verneverdige insekthabitater i Oslofjordområdet» (Hanssen & Hansen 1998). Undersøkelsene fra 2005 og 2006 bekrefter antagelsen om at dette er områder med et høyt biologisk mangfold og svært høy entomologisk verneverdi. På samtlige av lokalitetene er områder med potensiale som levested for overvåkningsartene forsøkt kartlagt. Områdene som er vektlagt, er enten viktige habitater for de aktuelle overvåkingsartene eller generelt viktige for entomologiske verneverdier. Områdene som omfattes av undersøkelsen er (fig. 1): - Bleikøya - Heggholmen - Lindøya - Nakholmen - Hovedøya - Bygdøy (nordlige halvdel) (- Store Herbern (se Endrestøl et al. 2005)) - Ekebergskråningen - Kirkeby, Maridalen

Arter Samtlige av artene som er med i undersøkelsen, står på den nye rødlista for truete arter i Norge (Kålås et al. 2006). Alle har dessuten sin hovedutbredelse i Oslofjordområdet eller tilgrensende regioner (boks 1, tab. 2), og mange av habitatkravene og trusselfaktorene er dermed overlappende. Flere av artene har en dokumentert tilbakegang i Sverige (Gärdenfors et al. 2002), og mye tyder på at det samme kan være tilfelle her til lands, selv om man i Norge generelt sett mangler dokumentasjon. Disse artene trenger derfor oppfølging og overvåking for å hindre at viktige lokaliteter går tapt og at arter forsvinner fra norsk fauna. Felles for artene er at de er fytofage (plantespisende), og at de er knyttet til tørre, solrike eng- og krattsamfunn eller edelløvskog, der de kalkrike engene kanskje utgjør den viktigste naturtypen (DN 1999a). Artene som omfattes i undersøkelsen er: - Sangsikade (Cicadetta montana) - Klapregresshoppe (Psophus stridulus) - Markmalurtøyelokkmøll (Bucculatrix ratisbonensis) - Solblomengmøll (Digitivalva arnicella) - Liten lakrismjeltsekkmøll (Coleophora colutella) - Alantstengelvikler (Epiblema obscurana) - Alantfjærmøll (Oidaematophorus lithodactyla) - Lakrismjeltblåvinge (Plebeius argyrognomon) - Heroringvinge (Coenonympha hero) - Lindepraktbille (Lamprodila rutilans) - Dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) 9


Endrestøl et al. 2007

Lunner kommune

Ringerike kommune

Nittedal kommune

Oslo kommune

Skedsmo kommune

Bærum kommune

1

Lørenskog kommune

Nesodden kommune Oppegård kommune

Enebakk kommune Ski kommune

0 25 50

100

150

200 Meter

Lokaliteter: 1. Maridalen 2. Bygdøy 3. Store Herbern 4. Nakholmen 5. Lindøya 6. Heggholmen 7. Hovedøya 8. Bleikøya 9. Ekebergskråningen

2

3

7

4

5 8

9

6 0

250

500

1 000

1 500

2 000 Meter

Figur 1. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter, Oslo kommune III 2007. Kart over lokalitetene innenfor Oslo kommune som omfattes av undersøkelsen. Kart. A. Endrestøl

10


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Metode Metodikken for årets undersøkelser følger i stor grad Endrestøl et al. 2005, 2006b. Viktige vertsplantelokaliteter og spesielle habitater ble kartlagt på nye lokaliteter, og undersøkelsene som ble utført i 2005 og 2006 ble brukt som utgangspunkt for reinventeringen i 2007. Som tidligere er hensikten med prosjektet todelt. 11 overvåkingsarter skal følges opp spesielt, med den hensikt å påvise utbredelse og overvåke områdene hvor artene finnes (indirekte artene). Videre å gjøre generelle innsamlinger på de ulike lokalitetene for å styrke kunnskapen om hele det entomologiske mangfoldet. De nye lokalitetene (Ekebergskråningen og Kirkeby, Maridalen) ble kartlagt og undersøkt for de aktuelle vertsplantene, dragehode (Dracocéphalum ruyschíana) og krattalant (Ínula salicína) for Ekebergskråningen og solblom (Arnica montana) for Maridalen. Markmalurt (Artemísia campéstris) ble, som tidligere, undersøkt, men ikke kartlagt i detalj pga. at den er relativt vanlig forekommende i undersøkelsesområdet. Planteartene ble kartlagt ved hjelp av en Fujitsu Siemens PDA med ArcPad 6.0. Forekomster av de nevnte plantene ble definert som et polygon (mangekant) dersom det var mindre enn 10 meter mellom enkelte individer og avstanden mellom individene i periferien oversteg 10 meter. Var samtlige individer samlet innenfor 10 meter, ble det definert som en punktforekomst. Forekomstene ble undersøkt for «sekker» (Coleophora), pupper/puppehylstre, larver og/eller gnag, og slaghåvet for om mulig å påvise voksne individer. I tillegg til overvåking og kartlegging av de definerte overvåkningsartene, har vi gjort mer generelle undersøkelser for bedre kunne si noe om den entomologiske verneverdien innenfor omådene. Mange av lokalitetene antas å være “hotspot“- arealer, med mange rødlistede og sjeldne arter, og en bedre kunnskap om lokalitetenes relative betydning vil være viktig for å definere videre undersøkelser og videre forvaltningsprioriteringer. De generelle undersøkelsene er først og fremst gjennomført med fellefangster. I årets undersøkelse ble det kun brukt malaisetelt, klekking og gule fat, i tillegg til håving og undersøkelser ved lokalitetsbesøk (fig 2). På Bygdøy ble det satt opp to malaisetelt (henholdsvis ved Bygdøy sjøbad og ved Hengsenga mot Bestumkilen). I Ekebergskråningen ble det satt opp to malaisetelt og gule fat (ett telt ved Kafé Utsikten og ett i skråningen mellom Jomfrubråten og Kn eppeskjærsutstikkeren). I Maridalen ble det benyttet to malaisetelt og gule fat (begge teltene ved Kirkeby). I fellene ble det brukt en konserveringsvæske bestående av en del ren propylenglykol, en del 96 % etanol og en del vann. Fellene sto ute fra omkring 30. april til omkring 1. november 2007. Undersøkelsene må karakteriseres som kvalitative (Gärdenfors et al. 2002). Fellene ble tømt ca. en gang pr. måned, og innholdet ble sortert og bestemt ved NHM. Artslistene er sammensatt av arter fanget både med feller og ved direkte innsamling. I tillegg til felleserien fra Lindøya i 2005, Hovedøya og Bygdøy i 2006, er årets felleserie i Ekebergskråningen, Bygdøy og Maridalen representert på artslistene. En mindre felleserie fra Hovedøya 2005 er også inkludert. Inventering av insekter i et større område er en meget tidkrevende oppgave. For i det hele tatt å kunne si noe om insektenes artsmangfold i et område, er det innenfor mange insektgrupper helt nødvendig å ta i bruk feller av ulike typer (metodikk: se Gärdenfors et al. 2002). Artslistene vil derfor i sterk grad være preget av metodikken. Dessuten er arbeidet med å sortere og bestemme et slikt materiale meget arbeidskrevende, slik at kun et utvalg av fellematerialet ble analysert. Alle belegg er kuratert og registrert ved Naturhistorisk museum i Oslo. Videre følger faktaark for de aktuelle overvåkingsartene. Den generelle omtalen er som i tidligere rapporter, men nye funn og observasjoner er kommentert i tabeller og tekst. Tabellene referer til innsamlet belegg av voksne individer (eller klekt) dersom ikke annet er oppgitt. Observasjoner av larver, gnag og pupper vil oftest ikke oppgis i en funntabell, fordi dette ikke er god nok dokumentasjon, selv om det nevnes i teksten. 11


Endrestøl et al. 2007

Tabell 1. Oversikt over definisjoner for IUCN sine rødlistekategorier (kilde: Kålås et al. 2006). Rødlistekategorier EX Utdødd Extinct

En art er Utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd.

EW Utdødd i vill tilstand Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i dyreExtinct in the Wild hager, botaniske hager og lignende. RE Regionalt utdødd Regionally Extinct

En art er Regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800.

CR Kritisk truet Critically Endangered

En art er Kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A–E for Kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum 10 år).

EN Sterkt truet Endangered

En art er Sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A–E for Sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år).

VU Sårbar Vulnerable

En art er Sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A–E for Sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år).

NT Nær truet Near Threatened

En art er Nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid.

DD Datamangel Data Deficient

En art settes til kategori Datamangel når ingen gradert vurdering av risiko for utdøing kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlig at arten ville blitt med på Rødlista dersom det fantes tilstrekkelig med informasjon.

Øvrige kategorier LC Livskraftig Least Concern

En art tilhører kategorien Livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

NE Ikke vurdert Not Evaluated

En art tilhører kategorien Ikke vurdert når det ikke er gjort noen risikovurdering for arten. Dette kan for eksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig kompetanse.

NA Ikke egnet Not Applicable

En art tilhører kategorien Ikke egnet når den ikke skal risikovurderes på nasjonalt nivå. Dette gjelder her i hovedsak fremmede arter (arter kommet til Norge ved hjelp av mennesket eller menneskelig aktivitet etter år 1800) eller arter som er tilfeldige gjester.

Boks 1. Biogeografisk utbredelse:

Tabell 2. Regionkoder (Strandsystemet) benyttet for å beskrive biogeografisk utbredelse av arter. Kun regionskoder benyttet i denne undersøkelsen er oppgitt. For detaljer se Økland (1981).

For å beskrive biogeografisk utbredelse for arter i Norge, benyttes det to ulike systemer. Det ene er basert på en forvaltningsenhetlig inndeling (Strand 1943, Økland 1981), mens det andre er basert på UTM-rutenett og modifisert 50 x 50 km ruter (EIS-systemet, se Økland 1976 og Endrestøl 2005). I EIS systemet vil Indre Oslofjord dekkes inn av rute 28, mens Maridalen faller inn i rute 36. I denne rapporten henvises det til regionskoder for det førstnevnte systemet, Strand-systemet (Tabell 1).

Region AAY AK BØ HES TEI TEY VAY VE Ø

12

Fylke/“delfylke” Aust-Agder, ytre del Akershus og Oslo Buskerud, østre del Hedmark, søndre del Telemark, indre del Telemark, ytre del Vest-Agder, ytre del Vestfold Østfold


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Figur 2. Felletyper benyttet i undersøkelsen 2007. Gule fat (under) er plastfat som plasseres i vegetasjonen og fylles med litt såpevann. Fatfellene fanger først og fremst flyvende fytofage insekter på søken etter blomster.

Malaiseteltet (under) er formet som et telt med åpne sider. Insektene flyr mot en midtlamell og vandrer oppover og videre langs taket og ender opp i en flaske med konserveringsvæske ved det øverste mønet.

Malaisetelt B i Ekebergskråningen. Bak skimtes Kneppeskjærsutstikkeren

Gul bøtte ved Kirkeby i Maridalen

Malaisetelt A i Ekebergskråningen. Malaiseteltets plassering er i den hvite ringen, under kafé Utsikten.

Gul bøtte i Ekebergskråningen Foto: A. Endrestøl

13


Endrestøl et al. 2007

OVERVÅKINGSARTER Sangsikade (Cicadetta montana) Rødlistekategori: Sårbar, VU

Tabell 3

Status: Sjelden i hele Norden. Gått sterkt tilbake i Sverige (Gärdenfors et al. 2002). Finnes på 11 lokaliteter i Norge, med hovedutbredelse rundt Indre Oslofjord og er sannsynligvis i tilbakegang her også. Ellers registrert i Buskerud, Vestfold og Telemark. Utseende: 23-28 mm. Kroppen er svart med gulaktig behåring. Vingene er lengre enn kroppen og har et distinkt ribbenett. På grunn av sin størrelse lett å kjenne igjen (fig. 3). Økologi: Lever i kolonier i varme, soleksponerte, halvåpne områder. De voksne individene holder til i busker og trær, i løvskog eller blandingsskog. Nymfestadiet tilbringes under bakken og varer sannsynligvis 5-8 år. Nymfene lever av vedaktige røtter fra bl.a. bregner (Gärdenfors et al. 2002). Trusler: Er følsom for endringer i vegetasjonsstrukturen. Siden den har sin nordlige utbredelse rundt Oslo-området, er press fra utbygginger og andre menneskelige aktiviteter den største trusselen. Skjøtselstiltak: Bevaring av kjente lokaliteter. Bevaring av soleksponerte, varme skogkanter, særlig med bregner. Hindre gjengroing. Overvåkingsmetodikk: Man kan høre den karakteristiske sangen på 50 meters hold. Arten kan påvises ved å lytte etter sangen på varme dager i parringstiden (+20 °C). Man kan også lete opp nymfehuder. Disse sitter gjerne festet til vegetasjonen der sikaden har klekket. Kommentar: Arten er svært vanskelig å fange pga. sin biologi og påvises derfor lettest gjennom den karakteristiske sangen. Arten er ikke observert eller fanget i Oslo kommune siden 1800-tallet, kun registrert gjennom sang. Den er for øvrig tatt flere ganger i Asker og Bærum etter 1990-tallet (Elven 1993).

Figur 3. Sangsikade (Cicadetta montana). Foto. K. Sund.

14


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Tabell 3. Funn av sangsikade Cicadetta montana (Scopoli, 1772) (Hom.: Cicadidae) i Norge (modifisert etter Elven 1993) (NHM = Naturhistorisk museum, Oslo) (Siebke 1874, Holgersen 1944, Elven 1993). Region Kommune

Lokalitet

AK

Asker

Hvalstad

AK

Asker

Nesøya, Storenga

Antall

Dato

Leg.: [Coll]

_**

juni 1982

Ottesen, P.

1

mai 2003

Kobro, S [Privat]

AK

Asker

Nesøya, Storenga

1

juli 2003

AK

Asker

Vettre

1

mai 1986

Langseth, R. [Privat]

AK

Bærum

Fussestadkollen

4*

juli 1954

Johansen, K. [NHM]

AK

Bærum

Kalvøya

_**

24. juni 1979

Ottesen, P.

AK

Bærum

Kolsås

1

13. juni 1875

Sølsberg [NHM]

AK

Bærum

Ostøya

_**

juni 1983

Ottesen, P.

AK

Bærum

Ostøya

1

mai 1992

Christiansen, R. [Privat]

AK

Bærum

Ostøya

1

mai 1992

Sørlibråten, O. [Privat]

AK

Bærum

Slependen

AK

Oslo

Etterstad

1* 1(O)

AK

Oslo

Grefsenåsen

1

AK

Oslo

Hovedøya (1)

_**

påsken 1954 1874

Hansen, LO [NHM]

Johansen, K. [NHM] Siebke, J.H.S. [NHM] Moe, N.G. [NHM]

26. august 2005

Endrestøl, A.

AK

Oslo

Hovedøya (2)

_**

26. august 2005

Endrestøl, A.

AK

Oslo

Hovedøya (3)

_**

28. juli 2006

Endrestøl, A.

AK

Oslo

Malmøya

_**

juni 1992

Drammen

Bragernesåsen

1

30. mai 1991

Dahl, A. [Privat]

Drammen

Bragernesåsen

1

02. juni 1992

Elven, H. [Privat]

Ottesen, P.

Modum

Modum

1

1832

Lier

Sylling

1

13. juni 1989

Esmark, L. [NHM] Elven, H. [Privat]

Lier

Sylling

2

29. mai 1992

Elven, H. [Privat]

Lier

Sylling

1

31. mai 1992

Elven, H. [Privat]

Lier

Sylling

2

06. juni 1992

Granli, M. [Privat]

Lier

Sørstad, Kittelsrud

1(O)

28. juni 1993

TEY

Porsgrunn

Skjelsvik

1

09. juli 1978

Søli, G.E.E. [NHM]

Elven, H. [Privat]

TEY

Porsgrunn

Versvik

4*

07. juni 1938

Knaben, G. [NHM]

TEY

Porsgrunn

Helleåsen

1

10. juni 2000

Aarvik, L. [NHM]

VE

Sande

Bjerkøya

3

27. mai 1989

Dahl, A. [Privat]

*

kun larve eller puppehylster innsamlet

_**

kun sangen ble hørt,

(O)

observasjon

(1)

UTM WGS84 32VNM97334106

(2)

UTM WGS84 32VNM96794112

(3)

Hørt flere steder. Blant annet; UTM WGS84 32VNM96814079 UTM WGS84 32VNM96704081 UTM WGS84 32VNM97314099

15


Endrestøl et al. 2007

Klapregresshoppe (Psophus stridulus) Rødlistekategori: Sårbar, VU

Tabell 4

Status: Arten er utbredt i Sørøst-Norge og er påtruffet i følgende fylkesregioner: Ø, AK, HES, BØ, VE, TEY, TEI, AAY. I Sverige har antall forekomster av arten blitt redusert med 70 % i løpet av de siste tiårene (Gärdenfors et al. 2002). Arten er ikke påvist i Danmark eller på De britiske øyer (Holst 1986, Marshall & Haes 1988, Nielsen 2000). Utseende: Middels stor, klumpete art (fig. 4). Halsskjoldet har en kraftig oppadrettet midtlist som ikke gjennomskjæres av tverrlister. Lengde imago: ♂ 23-25 mm og ♀ 26-40 mm. Bakvingene er hos begge kjønn kraftig rødfargete med svarte ytterspisser. Hos hannen når vingene et stykke forbi bakkroppen, mens hos hunnen er vingene betraktelig kortere. Hannen er mørk, til tider svartbrun eller nesten helt svart. Bakbeina har markerte hvite tverrstriper. Hunnen er betraktelig lysere og vanligvis jevnt lysebrun eller til tider gråaktig eller gulaktig. Med de røde flyvevingene og den klaprende flukten lar arten seg vanskelig forveksle med andre arter (Holst 1970, Kindvall & Denuel 1987). Økologi: Klapregresshoppen trives på varme lokaliteter. Rundt Oslofjorden finnes den på knauser og lune, litt snaue enger, gjerne på kalkgrunn. I innlandet foretrekker den varme sørvendte skråninger, og profiterer sannsynligvis en del på slått og beite. Regnfulle somre kan medføre at individene ikke utvikles. Trusler: Gjengroing som følge av at området beplantes eller ikke holdes i hevd. Færre skogbranner og isolerte biotoper øker sjansene for lokal utdøing. Omlegginger i jordbruket som skaper en mer homogen landskapstype vil være negativt. Rundt Oslofjorden er den største trusselen for arten utbygging og annen ødeleggelse av lokalitetene.

Figur 4. Klapregresshoppe (♀) fra Bragernesåsen i Drammen. Foto: L.O. Hansen.

16


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Skjøtselstiltak: Skjøtselstiltak må utarbeides etter lokale forhold og artens økologikrav. Det må utredes bedre hvilke skjøtselstiltak som gavner arten. Brann kan være et aktuelt tiltak. Rydding av buskvegetasjon et annet. Arten er særdeles sårbar overfor gjengroing og forbusking. Overvåkingsmetodikk: Aktuelle lokaliteter må gjennomsøkes i parringsperioden (juli–september). De nyklekte nymfene kan påtreffes i mai, mens de voksne individene kan sees fra slutten av juli til slutten av september. Hannen er en god flyver og kan tilbakelegge forholdsvis lange avstander. Hunnen derimot flyr ikke, men kan foreta lange hopp med hjelp av vingene. Arten produserer en meget spesiell, klaprende lyd når den flyr. Det er også lett å se de røde bakvingene under flukten. Kommentar: Arten er enda ikke påvist på noen av lokalitetene i undersøkelsen.

Tabell 4. Funn av klapregresshoppe Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) (Orth.: Acrididae) i Norge (NHM = Naturhistorisk museum, Oslo). Region Kommune

Lokalitet

Antall

Dato

AAY

Risør

Risør

1

AK

Oslo

Kristiania

1

AK

Oslo

Malmøya

AK

Oslo

AK

Oslo

AK AK

Leg.: [Coll]

24. august 1918

Warloe [NHM]

3

18. august. 1978

Olsen, A. & Sveum, I. P. [VMT]

Malmøya

1

17. august 1984

Leif Aarvik [NHM]

Tøyen

2

Oslo

Tøyen

1

Bærum

Bærum

7

Siebke [NHM]

Siebke [NHM] 06. september 1851

Siebke [NHM] Schøyen [NHM]

AK

Bærum

Bærum

1

AK

Bærum

Ostøya

1

17. august 1964

Schøyen [NHM]

AK

Bærum

Ostøya

2

06. september 1993

AK

Bærum

Ostøya

3

01. august 1982

AK

Bærum

Ostøya

1

06. september 1993

Luhr, C. [VMT] Hansen, L. O. [NHM] Simonsen, J. H. [NHM] Hanssen, O. [NHM]

AK

Enebak

Børter

2

22. august 1937

Sømme, S. [NHM]

AK

Ullensaker

Sessvollmoen [SW]

2

september 2007

Hansen, L. O [NHM]

Drammen

Bragernesåsen

1

28. august 1993

Berggren, K. [NHM]

Drammen

Bragernesåsen

1

28. august 1993

Hansen, L. O. [NHM] Hansen, L. O. [NHM]

Drammen

Bragernesåsen

1

05. september 2000

Drammen

Drammen

1

18. august 1935

Drammen

Drammen

1

12. september 1925

Nedre-Eiker

Krokstad

5

september 2006

Øvre-Eiker

Harakollen

2

august 2003

T. L. [ZMB] Warloe [NHM] Hansen, L. O. [NHM] Værnes, K. [NHM]

Hurum

“Rødtangen”

1

12. august 1969

Hurum

Haraldstangen

1

19. juli 1994

Hansen, L. O. [NHM]

10. september 1994

Hansen, L. O. [NHM]

Hurum

Haraldstangen

Hurum

Skjøttelvik

obs.

1

Ringerike

Ringerike

3

TEY

Drangedal

Tørdal, Bø

1

august 1996

TEY

Hjartdal

Hjartdal

2

22. august 1895

TEY

Porsgrunn

Åsstranda

1

30. juli 1986

TEY

Porsgrunn

Langangen

1

01.sep.98

TEY

Porsgrunn

Sandøya

VE

Tønsberg

Frodeåsen

obs. 2

2006-07

Fjellberg, A. [ZMB]

Bøhler, T. Münster [NHM]

01.aug.06 13. september 1965

Bronken, L. Kr. [NHM] Sig Thor [NMH] Søli, G. E. E. [NHM] Johannesen, H.S. [NHM] Hansen, S. Fjellberg, A. [ZMB]

VE

Tønsberg

Frodeåsen

2

05. august 1975

Fjellberg, A. [ZMB]

VE

Tønsberg

Frodeåsen

1

15. august 1997

Fjellberg, A. [ZMB]

17


Endrestøl et al. 2007

Solblomengmøll (Digitivalva arnicella) Rødlistekategori: Sterkt truet, EN

Tabell 5

Status: Funnet på noen få steder i Østfold, Oslo og Akershus, i tillegg til enkeltfunn langs Sør- og Vestlandet (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland) (Aarvik et al. 2000). Første gang påvist i Oslo i 2002 (Maridalen). 11 funn registrert. Utseende: Vingespenn 12-14 mm. Farget i brunt og oransje med mer eller mindre tydelige hvite tverrbånd (fig. 5). Økologi: Biotopen er slåtteenger og beiter med solblom. Larvene som lever på solblom (fig. 5), lager miner i bladene om våren, og forpupningen finner også sted i en bladmine. Sommerfuglen er helt avhengig av vertsplanten og finnes derfor bare svært lokalt. Bare noen få solblomplanter kan være nok til å huse en koloni av sommerfuglen. Sommerfuglen flyr i skumringen i slutten av juni og i hele juli. Trusler: Næringsplanten er i sterk tilbakegang på grunn av endrede driftsformer i landbruket. Spesielt gjør gjødsling at arten konkurreres ut i slåtteengene, og de engene som ikke slås, gror igjen. Av den grunn er artens forekomster utsatt for både reduksjon og fragmentering. Skjøtselstiltak: Hindre gjengroing og gjødsling av slåtteengene ved å opprettholde en tradisjonell driftsform. Overvåkingsmetodikk: Miner kan finnes på rosetter av solblom tidlig i sesongen. Imago kan finnes i slutten av juli på vertsplanten. Kommentar: Miner ble ikke observert i 2007, men flere voksne individer ble funnet på solblom ved Kirkeby i Maridalen.

Tabell 5. Funn av solblomengmøll Digitivalva arnicella (Heyden, 1863) (Lep.: Acrolepiidae) i Norge (NHM = Naturhistorisk museum, Oslo, ZMB = Zoologisk museum, Bergen). Region Kommune AAI AK AK AK AK AK RY VAY VAI Ø

Åmli Nesodden Oslo Aurskog-Høland Nes-Akershus Nes-Akershus Gjesdal Kristiansand Sirdal Aremark

Lokalitet

Antall

Bjorå Fagerstrand Kirkeby, Maridalen Mikkelsrud Bjørndalen, Nes Søndre Rakeie Maudal Kuholmen Sirdal Bøensæter

1 1 2 1 3 6 3 1 2 3

UTM

Dato

32VML635048 32VNM895244 32VNM98015224 32VPM490518 32VPM491616 32VPM541565 32VLL455163 32VMK425453

12.Juli 1970 30.Juli 1987 28.Juni .2007 12.Juni 2001 12.Juni 2001 12.Juni 2001 20.Juli 1955 1975 1-12.Juli 1902 10.Juli 1997

32VPL549782

18

Leg.[Coll.] Berggren, Kai [Privat] Kobro, Sverre [NHM] Endrestøl, Anders [NHM] Hansen, Lars Ove [NHM] Hansen, Lars Ove [NHM] Hansen, Lars Ove [NHM] Nielsen, Tore & Arne [ZMB] Berggren, Kai [NHM] Strand, Embrik [NHM] Aarvik, Leif [NHM]


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Figur 5. Solblomengmøll (Digitivalva arnicella) fotografert på solblom (Arnica montana) ved Kirkeby i Maridalen. Sommerfuglen er truet som følge av tilbakegang av vertsplanten solblom. Solblom er igjen rødlistet som sårbar (VU) på grunn av omlegginger av driftsformer i jordbruket. Foto: A. Endrestøl

19


Endrestøl et al. 2007

Markmalurtøyelokkmøll (Bucculatrix ratisbonensis) Rødlistekategori: Sårbar, VU

Tabell 6

Status: Funnet på noen få steder i Buskerud, Vestfold, Akershus og Oslo (Aarvik et al. 2000). Ble i 2005 også påvist i Hedmark og Østfold. 15 funn registrert. Utseende: Vingespenn 8 mm. Vingene er hvite med brunlige, skrå skygger og en svart prikk langt ute på vingen. Som andre arter i slekten Bucculatrix, har den en skjelldusk ved antenneroten som danner et “øyelokk” (fig. 6). Økologi: Arten finnes på tørre områder med kalkrik grunn der forekomsten av markmalurt (Artemisia campestris) er Figur 6. Markmalurtøyelokkmøll (Bucculatrix ratisbonensis). Foto: K. Sund relativt stor, gjerne langs kysten. Larven minerer på blad av markmalurt, og den forpupper seg i en hvit, avlang kokong på vertsplanten (fig. 7) (Svensson 1971). Trusler: Slitasje og utbygging av strandsonen og tørre, solrike områder hvor vertsplanten markmalurt vokser. Skjøtselstiltak: Hindre gjengroing av tørrenger langs kysten. Hindre spredning av fremmede planter (f. eks. russesvalerot). Overvåkingsmetodikk: Kokonger av markmalurtøyelokkmøll kan påvises på markmalurt tidlig i sesongen, og sommerfuglen kan slaghåves på vertsplantene senere i sesongen. Kommentar: Påvist i Ekebergskråningen i 1999. Flere kokonger gjenfunnet i Ekebergskråningen i 2007. Ikke funnet på de andre lokalitene.

Figur 7. Kokong av markmalurtøyelokkmøll. Foto: K. Sund

Tabell 6. Funn av markmalurtøyelokkmøll Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861 (Lep.: Bucculatricidae) i Norge (NHM = Naturhistorisk museum, Oslo, ZMB = Zoologisk museum, Bergen). Region Kommune AK AK AK AK AK AK AK AK BØ HES TEY VE VE VE Ø

Asker Bærum Bærum Oslo Oslo Oslo Vestby Vestby Hurum Eidskog Porsgrunn Holmestrand Horten Tønsberg Moss

Lokalitet Spirabukta, Konglungen Ostøya Snarøya Ekebergskråninga Frogner Malmøya Gjøva Gjøva Mølen Hornåsen, Vestmarka Helleåsen Holmestrand Løvøya Frodeåsen Bileholmen

Antall 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1

20

UTM 32VNM839337 32VNM887378 32VNM912395 32VNM986406 32VNM954434 32VNM982374 32VNL945973 32VNL945973 32VNL848952 32VPM639465 32VNL398478 32VNL743950 32VNL821908 32VNL802723 32VNL921975

Dato 09. mai 2002 02. juni 1984 16. mai 2004 06. juni 1999 16. juni 1845 26. juli 1990 17. mai 2002 17. mai 2002 17. juni 1978 28. juni 2005 10. juni 2002 18. juni 1978 29. mai 1977 05. juni 1974 10. juni.2005

Leg. [Coll.] Sørlibråten, O. [NHM] Aarvik, L. [Privat] Sørlibråten, O. [NHM] Bakke, S.A. [Privat] Esmark, L.M. [NHM] Aarvik, L. [Privat] Bakke, S.A. [Privat] Bakke, S.A. [NHM] Fjeldså, A. [ZMB] Sørlibråten, O. [Privat] Bakke, S.A. [Privat] Fjeldså, A. [ZMB] Fjeldså, A. [ZMB] Fjeldså, A. [ZMB] Bakke, S. A. [Privat]


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Liten lakrismjeltsekkmøll (Coleophora colutella) Rødlistekategori: Sterkt truet, EN

Tabell 7

Status: Arten finnes i Europa og er funnet i Sverige kun fra Skåne og Småland. Den anses nå for øvrig som utdødd i Sverige (Gärdenfors 2005). I Norge er antatt hovedutbredelse i Oslo og Akershus, men den er i tillegg funnet på noen lokaliteter i Vestfold og Buskerud (Aarvik et al. 2000). I denne undersøkelsen har den dessuten blitt påvist både på Bleikøya, Lindøya Heggholmen og Bygdøy. 20 registreringer. Utseende: Vingespenn 13-15 mm. Vingene er meget smale, men er til gjengjeld utstyrt med lange frynser. Framvingene er gule; de er bleke – nesten hvite – nær vingerota, og blir mørkere, nærmest brune ved vingespissen (fig. 9). Økologi: Knyttet til vertsplanten lakrismjelt (Astragalus glycyphyllos), men følger ikke denne innover i landet. Larven lever beskyttet inne i en krum sekk som er festet til blader av vertsplanten (fig. 8). Den stikker hodet ut av sekken og minerer bladene (Patzak 1974). Arten kan opptre særdeles lokalt; et sted kan ha forholdsvis store angrep, mens det bare noen meter unna ikke er angrep i det hele tatt. Innerst i Oslofjorden opptrer arten gjerne i kanten av litt åpen furuskog (f.eks. Nesøya i Asker) eller i veikanter (f.eks. Bygdøy og Lindøya). Trusler: Ødeleggelse av kantsoner og «ugrasmark» gjennom hele sesongen, i tillegg til utbygging og slitasje som for eksempel tråkk og camping, eller annen ødeleggelse av strandområder. Lakrismjelt trives ikke i direkte sol, men gjerne i halvskygge. Hogst, og dermed direkte sol, kan redusere en bestand betraktelig. Skjøtselstiltak: Man bør skjøtte forekomster av vertsplanten lakrismjelt ved å la veikanter, skogbryn og enger stå urørt til etter blomstringsperioden. Skogen bør ikke være hverken for tett eller for åpen. Overvåkingsmetodikk: Undersøke og påvise forekomster av lakrismjelt. Se etter miner på blader. Disse minene er hvite og ser ut som «vinduer» i bladene. På undersiden av disse minene kan man ofte finne den karakteristiske «sekken». Kommentar: Liten lakrismjeltsekkmøll er kun utbredt i Norges mest intense pressområde, og vertsplanten vokser ofte på utsatte steder. Eksempelvis ble forekomster av lakrismjelt med påvist lakrismjeltsekkmøll ødelagt både på Lindøya og på Bygdøy i 2006. Gnag ble også observert både på Heggholmen og Hovedøya i 2007.

Figur 8. Lakrismjelt angrepet av lakrismjeltsekkmøll (Coleophora colutella). Denne lakrismjeltforekomsten ble første gang registrert i 2007 (Heggholmen). Foto: A. Endrestøl

21


Endrestøl et al. 2007

Tabell 7. Funn av liten lakrismjeltsekkmøll Coleophora colutella (Fabricius, 1794) (Lep.: Coleophoridae) i Norge (NHM = Naturhistorisk museum, Oslo, ZMB = Zoologisk museum, Bergen). Region Kommune

Lokalitet

Antall

AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK BØ VE VE Ø

Asker Asker Asker Asker Asker Bærum Bærum Bærum Frogn Frogn Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Ås Hurum Horten Re Moss

Konglungen 1 Nesøya 1 Nesøya, Storenga 4 Nesøya, Vendla (sekk) Nesøya Østre vei (sekk) Ostøya 1 Ostøya 3 Ostøya 1 Digerud 1 Digerud 7 Bleikøya (sekk) Bleikøya (sekk) Bygdøy sjøbad 1 Dronningberget, Bygdøy 1 Dronningberget, Bygdøy 1 Dronningberget, Bygdøy 6 Sjøbad, Bygdøy 1 Lindøya (sekk) Nesset 1 Mølen, Hurum 7 Løvøya 1 Langøya, Våle 1 Singlebukta, Jeløya [N] (sekk)

Ø

Moss

Stalsberget, Jeløya

(sekk)

UTM

Dato

32VNM836340 32VNM855368

32VNM974227 32VNL848952 32VNL821908 32VNL775967 32VNL93809668

juni 1999 Sørlibråten, O. [NHM] 22. juni 1981 Svendsen, S. [NHM] juni 2003 Hansen, L.O. [NHM] juni 2005 Hansen, L.O. juni 2003-04 Hansen, L.O. 11. juni 1983 Aarvik, L. [Privat] 07. juni 1987 Berggren, K. [Privat] 25.mai 1992 Sørlibråten, O. [NHM] 26. mai 2000 Bakke, S.A. [NHM] 26. mai - 5. juni 2000 Bakke, S.A. [Privat] 22. juni 2005 Endrestøl, A. 01. juni.2006 Endrestøl, A. [NHM] 24.mai.2007 Endrestøl, A. [NHM] 24.mai. 2007 Endrestøl, A. [NHM] 29. mai 2006 Endrestøl, A. [NHM] 09. juni 2006 Aarvik, L. [NHM] 29. mai 2006 Endrestøl, A [NHM] 01. juli 2005 Aarvik, L. 23-27. juni 2001 Bakke, S.A. [Privat] 28. mai 1987 Hansen, L.O. [NHM] 28. mai 1977 Fjeldså, A. [ZMB] juni 1987 Hansen, L.O. [NHM] 16. mai 2006 Hanssen, E. W.

32VNL906877

april. 2007

32VNM885378 32VNM885376 32VNM885376 32VNM894218 32VNM894218

32VNM93064275 32VNM94204310 32VNM942431 32VNM941430

Figur 9. Liten lakrismjeltsekkmøll (Coleophora colutella). Foto: K. Sund

22

Leg. [Coll.]

Endrestøl, A. [NHM]


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Alantstengelvikler (Epiblema obscurana) Rødlistekategori: Sterkt truet, EN

Tabell 8

Status: Arten har hovedutbredelse i Akershus (Aarvik et al. 2000), men er også funnet i Åsstranda i Telemark i 2005. Sju funn registrert. Utseende: Vingespenn 10-14 mm. Framvingen er mørkt brungrå med en stor hvit flekk på bakkanten (fig. 10). Økologi: Larven lever inne i stengelen på krattalant (Inula salicina) fra september til mai, da den forpupper seg og klekker (Razowski 2003). Trusler: Reduserte sammenhengende populasjoner av vertsplanten som følge av gjengroing og slitasje. Krattalant kan forekomme på strandenger, fuktenger og i krattvegetasjon på kalkgrunn. På standengene kan slitasje være et problem, mens gjengroing vil kunne være et større problem jo lenger unna strandsonen man kommer. Skjøtselstiltak: Sikre og opprettholde større sammenhengende populasjoner av krattalant tilsvarende de man finner på Lindøya og Bleikøya. Hindre oppslag av kratt og unngå slått av veikanter der krattalant finnes. Overvåkingsmetodikk: Imago kan slaghåves på krattalant på forsommeren og under blomstring. Kommentar: Er ikke påvist i denne undersøkelsen til tross for at relativt store områder med krattalant er kartlagt. Ut i fra utbredelsen av krattalant vil arten kunne forekomme på mange av lokalitetene, kanskje spesielt på Lindøya. Bør undersøkes videre. Figur 10. Alantstengelvikler (Epiblema obscurana). Foto: K. Sund

Tabell 8. Funn av alantstengelvikler Epiblema obscurana (Herrich-Schäffer, 1851) (Lep.: Tortricidae) i Norge (NHM = Naturhistorisk museum, Oslo). Region Kommune

Lokalitet

Antall

UTM

Dato

Leg. [Coll]

AK AK AK AK AK AK

Asker Bærum Bærum Bærum Bærum Oslo

Spirabukta, Konglungen Ostøya Ostøya Storøykilen NR Storøykilen NR Malmøya

1 9 1 2 1 13

32VNM839336 32VNM884375 32VNM885375 32VNM897407 32VNM897407 32VNM983382

11. juni.2005 02. juni 1984 07. juni 1987 15. juni 2003 15.juni.1996 03. juni 1990

Sørlibråten, O. [Privat] Aarvik, L. [Privat] Berggren, K. [Privat] Aarvik, L. [NHM] Sørlibråten, O. [Privat] Bakke, S.A.[Privat]

TEY

Porsgrunn

Åsstranda

1

32VNL371506

01. juli.2005

Sørlibråten, O. [Privat]

23


Endrestøl et al. 2007

Alantfjærmøll (Oidaematophorus lithodactyla) Rødlistekategori: Sterkt truet, EN

Tabell 9

Status: I Norge kun funnet få steder i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold og Telemark, (Aarvik et al. 2000). Totalt 21 funn registrert. Utseende: Vingespenn 26-29 mm. Framvingen har en dyp spalte, og bakvingen har tre spalter som går nesten til vingerota. Dette gjør at vingene ligner på fjær. Den skiller seg fra andre fjærmøll ved at framvingen er spraglet i grått og brunt med en bred skråstrek midt på (fig. 11-12). Økologi: Larven lever på stengel, blader og blomster av krattalant (Inula salicina). Larvene finnes i mai og juni, og forpuppingen skjer på vertsplanten (Gielis 1996) (fig. 13). Trusler: Reduserte sammenhengende populasjoner av vertsplanten som følge av gjengroing og slitasje. Krattalant kan forekomme på strandenger, fuktenger og i krattvegetasjon på kalkgrunn. På standengene kan slitasje være et problem, mens gjengroing vil kunne være et større problem jo lenger unna strandsonen man kommer. Skjøtselstiltak: Sikre og opprettholde større sammenhengende populasjoner av krattalant tilsvarende de man finner på Lindøya og Bleikøya. Hindre oppslag av kratt og unngå slått av veikanter der krattalant finnes. Overvåkingsmetodikk: Arten kan påvises ved å se etter larvegnag på blader av krattalant før blomstringsperioden (Figur 12). Ofte ser man larvegnag på bladene, og hvis det er ganske stille og tørt vær, kan det ligge larvemøkk på bladene. Larvene kan også observeres fordi de sitter eksponert på bladene uten å spinne seg inn. I blomstringen kan imago påvises ved slaghåving på planten. Man kan også slaghåve larvene på bladene i larveperioden. Arten er lett å klekke. Kommentar: Arten er nå påvist på en rekke lokaliteter i Oslo kommune hvor vertsplanten krattalant er vanlig forekommende. Funnet både på Lindøya, Bleikøya, Bygdøy og Nakholmen i denne undersøkelsen. Larver ble gjenfunnet på Bygdøy og på Lindøya i år.

Figur 11. Alantfjærmøll (Oidaematophorus lithodactyla). Foto: K. Sund

24


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Figur 12-13. Alantfjærmøll (Oidaematophorus lithodactyla) imago hvilende på krattalant (Inula salicina) (over), og larve (innfelt). Bilder fra Oksenøya, Bærum. Foto: L.O. Hansen.

Tabell 9. Funn av alantfjærmøll Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833) (Lep.: Pterophoridae) i Norge (NHM = Naturhistorisk museum, Oslo, ZMB = Zoologisk museum, Bergen). Region Kommune

Lokalitet

AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK TEY TEY VE VE Ø

Asker Bærum Bærum Bærum Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Porsgrunn Porsgrunn Tjøme Tjøme Hvaler

Spirabukta, Konglungen “Dragehode-enga” Ostøya, Bærum Storøykilen NR Bleikøya Bleikøya Bleikøya Dronningberget, Bygdøy Lindøya, Oslo Lindøya, Oslo Lindøya, Oslo Lindøya, Oslo Malmøya, Oslo Nakholmen, Oslo Tøyen, Oslo Helleåsen, Brevik Åsstranda Moutmarka Sandøy, Tjøme Huser, Asmaløy

Antall 1 12 12 ++ 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø

Hvaler

Huser, Asmaløy

3

UTM

Dato

32VNM839336

30.Juli 2000 Sørlibråten, O. [Privat] juni 2003 Hansen. L. O. [NHM] 2.Juni 1984 Aarvik, L. [Privat] juni 2003 Hansen. L. O. [NHM] 13.Juli 2005 Endrestøl, A. [NHM] 01.Juli 2006 Endrestøl, A. [NHM] 22.Juni 2005 Aarvik, L. [NHM] 9.Juni 2006 Aarvik, L. [NHM] 20.Juli 2006 Endrestøl, A. [NHM] 4.August 2005 Lønnve, O. J. [NHM] 28.Juni 2007 Endrestøl, A. [NHM] 19.Juni 2006 Endrestøl, A. [NHM] 26.Juli 1990 Aarvik, L. [NHM] 19.Juli 2006 Endrestøl, A. [NHM] 0 Schøyen, W. M. [NHM] 22.August 2001 Hansen, L. O. [NHM] 5.August 2001 Søli, G. E.E. [NHM] 30.Juli 1981 Berggren, K. [Privat] 6.August 1979 Fjeldså, A. [ZMB] 31.Juli 1994 Aarvik, L. [NHM]

32VNM884375 32VNM975404 32VNM975404 32VNM973403 32VNM942432 32VNM95454014 32VNM955402 32VNM95914069 32VNM95454014 32VNM982374 32VNM94634039 32VNM992436 32VNL398478 32VNL370506 32VNL799493 32VNL840497 32VPL110473

1 2

22.Juli 1997

25

Leg. [Coll.]

Sørlibråten, O. [NHM]


Endrestøl et al. 2007

Lakrismjeltblåvinge (Plebeius argyrognomon) Rødlistekategori: Kritisk truet, CR

Tabell 10

Status: Finnes på et svært begrenset område i Sverige i østre Småland og tilgrensende del av sydøstre Östergötland (Gärdenfors et al. 2002). I resten av Norden finnes den kun i Indre Oslofjord, nærmere bestemt i Asker og Bærum (Aarvik et al. 2000). Et eksemplar ble funnet i Bærum i 2007 etter relativt grundige underøkelser i hele det aktuelle utbredelsesområdet. Totalt 23 registreringer. Utseende: Vingespenn 28-34 mm. Vingene har en blå overside med et bredt, uskarpt avgrenset, svart sømfelt; hos hunnen bredere, brunsvart sømfelt. Hunnen har også store gulrøde kantmåner på bakvingene (fig. 14-16). Økologi: Finnes på områder med liten årsnedbør, lang vekstsesong og hvor lakrismjelt (Astragalus glycyphyllos) forekommer rikelig. Vertsplanten krever godt med lys, vann og kalk, og tåler ikke beite (Eliasson et al. 2005). Trusler: Slått av veikanter og «ugrasmark» gjennom hele sesongen, i tillegg til utbygging og slitasje (f.eks. tråkk og camping) og annen ødeleggelse. Gjengroing av lysåpne kantsoner der lakrismjelt forekommer kan også true artens utbredelse på sikt. Skjøtselstiltak: Man bør skjøtte forekomster av vertsplanten lakrismjelt ved å la veikanter, hekkekanter og enger stå urørt til etter blomstringsperioden. Arten trives i skogkanter og skogbryn, men ikke på altfor åpne områder eller i for tett skog. Overvåkingsmetodikk: Arten kan observeres og håves i nærheten av lakrismjelt under blomstringen. Arten flyr forholdsvis seint, så de andre artene den lett forveksles med, har vanligvis avsluttet flyveperioden sin. Likevel kan arten lett overses, da den særlig i tørre, varme somre har særdeles kort flyvetid. Kommentar: Arten har forsvunnet fra fastlandet, men finnes sannsynligvis fortsatt på øyene i Asker og Bærum. Enkelte av forekomstene er truet av utbygging og slitasje. Lokalitetene ligger i et av Norges mest intensive pressområder. Det antas at de fleste av lokalitetene som omfattes av denne undersøkelsen, foruten Bygdøy, ikke har store nok bestander av lakrismjelt. Disse områdene bør man overvåke spesielt med tanke på lakrismjeltblåvingen og skjøtte for å hindre gjengroing. Arten er i ferd med å forsvinne fra landet.

Figur 14. Imago av lakrismjeltblåvinge (Plebeius argyrognomon), Borøya i Bærum. Foto: L.O. Hansen.

26


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Tabell 10. Funn av lakrismjeltblåvinge Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779) (Lep.: Lycaenidae) i Norge (NHM = Naturhistorisk museum, Oslo, TM = Tromsø museum, VMT = Vitenskapsmuseet, Trondheim). Region Kommune Lokalitet

Antall

UTM

Dato

AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK

Asker Asker Asker Asker Asker Asker Asker Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum

Asker Asker Brønnøya, Asker Brønnøya, Asker Brønnøya, Asker Nesøya, Asker Nesøya, Asker Borøya, Bærum Borøya, Bærum Borøya, Bærum Lysaker, Bærum Lysaker, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Stabekk, Bærum

7 1 1 2

32VNM800335 32VNM800335 32VNM861367

2 3 1 6 1 1

32VNM863365 32VNM856368 32VNM855374 32VNM871389 32VNM873390 32VNM871389 32VNM917427 32VNM917427 32VNM88403802 32VNM886378 32VNM885376 32VNM885376 32VNM885376 32VNM885376 32VNM885376 32VNM885376 32VNM885376 32VNM885376 32VNM899423

22.Juli-13.August 1881 Grüner [NHM] 1881 Grüner [TM] 5.Juli 1980 Svendsen, S. [NHM] 15.Juli 1945 Jensen, F. [NHM] 25.Juli 1996 Heibo, E. & Lønnve, O.J. [Privat] 5.Juli 1980 Aarvik, L. [Privat] 25.Juli 1996 Heibo, E. & Lønnve, O.J. [NHM] 11.Juli 1993 Buertange, P. A. [NHM] 11.August 1998 Hansen, L. O. [NHM] 26.Juli 1983 Berg, Ø. [Privat] 14-16.Juli 1917 Rygge, J. [TM] 13-16.Juli 1917 Rygge, J. [NHM] 6.august.2007 Bengtson, R. [NHM] 15.Juli 1984 Aarvik, L. [Privat] 17.Juli 1966 Opheim, M. [NHM] 5.August 1975 Bakke, A. [Privat] 26.juni 1969 Fjeldså, A. [ZMB] 28.Juli 1965 Lühr, C. F. [VMT] 7.Juli 1968 Myhr, K. [NHM] 24.Juli 1949 Opheim, M. [NHM] 16.Juli 1967 Opheim, M. [NHM] 23.Juli 1961 Opheim, M. [NHM] 12.Juli 1881 Anonym [TM]

AK

Oslo

Oslo

1

32VNM980435

0

1 2 3 1 5 5 1 5 1 1

Leg. [Coll]

Strand, E. [NHM]

Figur 15-16. Over- og underside av lakrismjeltblåvinge (Plebeius argyrognomon) ♂. Foto: L. Aarvik.

27


Endrestøl et al. 2007

Heroringvinge (Coenonympha hero) Rødlistekategori: Sterkt truet, EN [FREDET]

Tabell 11

Status: Artens utbredelse i Norge omfattet opprinnelig fylkene Akershus, Hedmark, Østfold og Vestfold, men det er ingen nyere funn fra Vestfold. Litteraturopplysninger og museumssamlinger tyder på at arten på 1800-tallet var meget vanlig i og rundt hovedstaden. Nyere funn foreligger fra øyene innerst i Oslofjorden, først og fremst Ostøya i Bærum, men også fra to øyer i Asker kommune (Hansen 1993, Aarvik et al. 2000). Sist registrert ved Oslofjorden i 1997 (Ostøya), men ikke i Oslo kommune siden 1914. I sørlige Hedmark (HES) fantes arten spredt over en stor del av området (Nordström 1955). Arten har fortsatt solide forekomster i Eidskog hvor den er påvist mange steder inn mot grensa til Sverige (Hansen 1993). Sist funnet her og i Østfold i 2003. Totalt 66 registreringer. Utseende: Vingespenn 28-34 mm. Vingenes overside er mørkebrun (fig. 18). Framvingen kan ha en øyeflekk nær vingespissen; bakvingen har 1-4, ofte utydelige, gulringede øyeflekker. Bakvingens underside har et hvitt bånd som utad er kantet med 5-6 gulringede øyeflekker (fig. 17 og 19). Larven er grønn med mørkegrønn rygglinje, to hvite striper og blekgul sidelinje (ca. 25 mm) (Eliasson et al. 2005). Økologi: I Norge opptrer arten gjerne på fuktige gressenger i skog eller i overgangen mellom kulturlandskap og våtmark. Innerst i Oslofjorden velger den forholdsvis tørre, men likevel frodige gressenger. Den kan også ta til takke med hager. Larven lever på gressarter, bl.a. sølvbunke (Deschampsia cespitosa) (Eliasson et al. 2005). Larven overvintrer som halvvoksen. Puppen ligger på bakken. Trusler: En rekke trusler er påpekt, f.eks. urbanisering, omlegging i jordbruket, gjengroing, granplanting på beitemark, anlegging av golfbaner og camping (Hansen 1993). Økt ferdsel pga. rekreasjon har dessuten de siste tiår ført til en dramatisk økning i slitasjen på de kjente lokalitetene/ biotopene. Skjøtselstiltak: Hindre gjengroing av fuktenger og frodige gressenger. Overvåkingsmetodikk: Sommerfuglen flyr i juni og begynnelsen av juli, og kan da observeres i egnede habitater. Arten er fredet mot innsamling som følge av Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen. Kommentar: Bygdøy er den lokaliteten som har det største potensialet for denne arten, i tillegg til områder på Lindøya. Dette gjelder spesielt fuktige enger eller mer kulturlandskapspregede engsamfunn.

Figur 17. Heroringvinge ♂ (Coenonympha hero); Østre vei – Vendla, Nesøya 1992. Foto: L.O. Hansen.

Figur 18-19. Over- og underside av heroringvinge (Coenonympha hero) ♂. Foto: L. Aarvik.

28


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Tabell 11. Funn av heroringvinge Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) (Lep.: Nymphalidae) i Norge (NHM = Naturhistorisk museum, Oslo, ZMB = Zoologisk Museeum, Bergen, TM = Tromsø museum, VMT = Vitenskapsmuseet, Trondheim). Region Kommune

Lokalitet

AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES HES VE Ø Ø

Brønnøya, Asker Brønnøya, Asker Nesøya, Asker Nesøya, Asker Bjørkelangen Lierfoss Høvik, Bærum Lysaker, Bærum Lysaker, Bærum Lysaker, Bærum Lysaker, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Ostøya, Bærum Bygdøy Gaustad, Oslo Gaustad, Oslo Gaustad, Oslo Linderud, Oslo Ryenbjerg, Oslo Ryenbjerg, Oslo Vestre Aker, Oslo Vestre Aker, Oslo Dammyra, Sørliløkka Dammyra, Sørliløkka Egner, Lørenfallet Egner, Lørenfallet Egner, Lørenfallet Egner, Lørenfallet Gjester, Lørenfallet Dromsrud Holtsætra Kjærnes, Bunnefjorden Brenna, Vestmarka Gaustadsætra, Magnor Grorud, Magnor Helgesjøen Helgesjøen Helgesjøen Ingelsrudsjøen Leirsjøen, Eidskog Leirsjøen, Eidskog Leirsjøen, Eidskog Leirsjøen, Eidskog Leirsjøen, Eidskog Leirsjøen, Eidskog Leirsjøen, Eidskog Leirsjøen, Eidskog Leirsjøen, Eidskog Linkjølen Momyra, Vestmarka Myrenga, Harstadsjøen Vestlinkjølen Vestmarka S, Eidskog Vestmarka, Eidskog Bjørgedalen Hjellum Hjellum Hjellum Slåstad Falkensten Skovly, Jeløya Østtukun

Asker Asker Asker Asker Aurskog-Høland Aurskog-Høland Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Sørum Sørum Sørum Sørum Sørum Sørum Sørum Ullensaker Ullensaker Ås Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Eidskog Hamar Hamar Hamar Hamar Sør-Odal Horten Moss Rømskog

Antall 1 3 2 1 1 3 1 1 4

1 2

1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 4 1 7 4 4 1

1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1

1

Dato 32VNM863367 32VNM860379 32VPM442413 32VPM4244 32VNM803410 32VNM917427 32VNM917427 32VNM917427 32VNM917427 32VNM885376 32VNM885376 32VNM885376 32VNM885377 32VNM885377 32VNM885376 32VNM940424 32VNM956469 32VNM956469 32VNM956469 32VPM024463 32VPM006408 32VPM006408 32VNM965457 32VNM965457 32VPM211537 32VPM211537 32VPM261606 32VPM256616 32VPM250620 32VPM256616 32VPM248578 32VPM2562 32VPM282627 32VNM975245 32VPM6645 33VUG4147 33VUG4146 33VUG345455 33VUG345455 33VUG345455 33VUG367473 33VUG419427 33VUG415427 33VUG415427 33VUG417431 33VUG419427 33VUG419427 33VUG417431 33VUG417431 33VUG417431 33VUG417463 33VUG352454 33VUG3347 33VUG410460 32VPM6746 33VUG316472 32VPN144494 32VPN173425 32VPN173425 32VPN173425 32VPM530860 32VNL811900 32VPM654215

29

Leg. [Coll.] 6.Juni.1984 Midtgaard, F. [NHM] 6.Juli.1981 Svendsen, S. [NHM] 30.V.1993 Buertange, P. A. [NHM] 11.Juni.1988 Berg, Ø. [Privat] 14.Juni.1990 Fjellstad, B. M. [Privat] 11.Juni.1992 Hansen, L. O. [NHM] 28.Juni.1878 Schøyen, W. M. [NHM] 20.Juni.1917 Lühr, C. F. [NHM] 10.Juni.1917 Rygge, J. [NHM] 10.Juni.1967 Lühr, C. F. [VMT] Juni.1889 Sparre Schneider, H. J. [TM] 16.Juni.1985 Berg, Ø. [Privat] 26.Juni.1993 Hansen, S. K. [Privat] 27.Juni.1965 Lühr, C. F. [VMT] 05.Juni.1997 Christensen, R. [Privat] 16.Juni.1985 Christensen, R. [Privat] 12.Juni.1949 Opheim, M. [NHM] 14.Juni.1849 Esmark, L. M. [NHM] 14.Juni.1914 Rygge, J. [VMT] 14.Juni.1914 Rygge, J. [TM] 14.Juni.1914 Rygge, J. [NHM] 13.Juni.1846 Siebke, J. H. S. [NHM] 20.Juni.1875 Sparre Schneider, H. J. [ZMB] 29.Juni.1849 Siebke, J. H. S. [NHM] 21.Juni.1876 Sparre Schneider, H. J. [NHM] 19.Juni.1899 Sparre Schneider, H. J. [TM] 16.Juni.1993 Sørlibråten, O. [NHM] 16.Juni.1993 Hansen, L. O. [NHM] 24.Juni.1991 Sørlibråten, O. [NHM] 15.Juni.1993 Christensen, R. [Privat] 9.Juni.1992 Sørlibråten, O. [NHM] 13.Juni.1993 Sørlibråten, O. [NHM] 30.Juni.1991 Sørlibråten, O. [NHM] 18.Juni.1992 Hansen, L. O. [NHM] 10.Juni.1998 Sørlibråten, O. [NHM] 27.Juni.1976 Fjelddalen, J. [NHM] 17.Juni.1992 Hansen, L. O. [NHM] 19.Juni.1992 Hansen, L. O. [NHM] 19.Juni.1992 Hansen, L. O. [NHM] 12.Juni.1976 Aarvik, L. [NHM] 16-18.Juni.1976 Aarvik, L. [Privat] 15.Juni.1974 Lühr, C. F. [VMT] 10.Juli.1996 Hansen, S. K. [Privat] 30.Juni.1998 Nedreberg, P. S. [NHM] 21.Juni.1992 Christensen, R. [Privat] 18.Juni.2006 Christensen, R. [Privat] 20.Juni.1989 Berg, Ø. [Privat] 25.Juni.2001 Nedreberg, P. S. [NHM] 13.Juli.1996 Nedreberg, P. S. [NHM] 2.Juli.1991 Hjelde, H. [NHM] 19.Juni.1992 Hansen, L. O. [NHM] 10.Juli.1996 Hansen, S. K. [Privat] 22.Juni.2003 Aarvik, L. [NHM] 19.Juni.1978 Søli, G. E.E. [Privat] 17.Juni.1992 Hansen, L. O. [NHM] 9.Juni.1993 Buertange, P. A. [NHM] 17.Juni.1992 Hansen, L. O. [NHM] 19.Juni.1978 Søli, G. E.E. [NHM] 22.Juni.1975 Thoresen, S. [Privat] Juni.1905 Christie, W. [NHM] Juli.1906 Christie, W. [NHM] Juni.1906 Christie, W. [NHM] 1.Juli.1984 Hjelde, H. [Privat] 1937 Kielland, J. [NHM] 8.Juli.1908 Barca, E. [NHM] 16.Juni.2003 Buertange, P. A. [NHM]


Endrestøl et al. 2007

Lindepraktbille (Lamprodila rutilans) Rødlistekategori: Sterkt truet, EN

Tabell 12

Status: Bygdøy er et av de få stedene i Norge hvor denne arten er funnet (Hansen 1985). Eneste nyere norske funn av denne arten er gjort på Hengsenga på begynnelsen av 1990-tallet. Gnagskader har også blitt observert ved Dronningberget på 1990-tallet og ved Kongsgården i 2005. Den er også registrert fra Brevik (Porsgrunn) i 1877. Arten er ikke tatt i Sverige eller Danmark (Hansen 1985). Utseende: En relativt stor (12-15 mm) og metallskinnende praktbille. Fargene går i hovedsak i grønt, med noe gult og blått, og langs kantene et rødt parti (Hansen 1985, Zachariassen 1982) (fig. 20). Lindepraktbillen er uten tvil en av våre flotteste billearter og kan ikke forveksles med noen andre arter. Økologi: Arten er knyttet til og utvikles i nylig døde lindetrær. Utviklingen skjer både i grove greiner og i selve barken på grove trær. Utviklingen i Norge kan synes å være 3-årig (Hansen 1985 og 1988). Flyvetiden er i mai-juni. Trusler: Intensivt skogbruk og utbygging av edelløvskog med lind. Skjøtselstiltak: Bevare soleksponerte områder med mye store lindetrær. Unngå fjerning av nylig døde greier. Overvåkingsmetodikk: Undersøke lindetrær for døde greiner i krona. Undersøke for gnagskader på blader av lind og se etter eldre angrep i døde greiner og stammedeler. De voksne dyrene er i likhet med de fleste praktbiller meget sky og gode flyvere, og er derfor vanskelig å få tak i. Kommentar: Bygdøy har flere områder hvor man antar at lindepraktbillen kan finnes, spesielt med tanke på at den tidligere er funnet her. Spesielt viktig er kanskje lindealleen ved kongeparets sommerresidens, men også store lindetrær ved Dronningberget og Hengsenga er viktige for lindepraktbillen.

Figur 20. Lindepraktbille (Lamprodila rutilans). Foto: K. Sund Tabell 12. Funn av lindepraktbille Ovalisia rutilans (Fabricius, 1777) (Col.: Buprestidae) i Norge (NHM = Naturhistorisk museum). Region Kommune TEY AK AK AK AK AK

Porsgrunn Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Lokalitet Brevik Bygdøy, Hengsenga Bygdøy Bygdøy Bygdøy Bygdøy

Antall 8

30

Dato juli.1877 1985 1988 1989 1991 1993

Leg. [Coll.] Münster, T. G. [NHM] Hansen, S. O. [Privat] Hansen, S. O. [Privat] Hansen, S. O. [Privat] Hansen, S. O. [Privat] Hansen, S. O. [Privat]


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) Rødlistekategori: Sterkt truet, EN

Tabell 13

Status: Arten er beskrevet fra Norge fra en serie dyr samlet på Snarøya (Bærum) i 1926 (Easton 1959). Den ble lenge betraktet som en norsk endemisk art. Senere er arten funnet i Kaliningrad og Volgadalen i Russland. I Norge foreligger funn fra Oksenøya, Snarøya og Ostøya i Bærum samt Nesøya i Asker. Sist registret på Hovedøya i 2007. Utseende: 2-3 mm lang svartskinnende bille (Figur 21-23). Flere nærstående arter, men disse har andre vertsplanter. Skilles fra de andre artene på bl.a. fremleggenes utstående tenner, der den siste og 4. siste tannen er størst. Økologi: Arten lever kun på dragehode (Dracocephalum ruyschiana), som er en norsk ansvarsart som omfattes av Bernkonvensjonen. Hvorvidt arten følger utbredelsen til dragehode i Norge, vet vi ikke, men det er ikke uvanlig at insektarter ikke følger vertsplanten innover i landet eller oppover i høyden. Trusler: Gjengroing, utbygging og slitasje i de kalkrike strandengene i Indre Oslofjord. Skjøtselstiltak: Hindre gjengroing der dragehode forekommer og hindre utkonkurrering fra fremmede arter. Spesielt fjerne oppslag av ask og introduserte arter som syrin og russesvalerot. Overvåkingsmetodikk: Imago kan håves på dragehode like før og under blomstring (overgangen mai/juni). Kort flygetid. Kommentar: Det kan se ut som den prefererer sørvendte varme bakker med dragehode, og at den har en relativt kort leveperiode som imago (juni). Som norsk ansvarsart bør den prioriteres høyt i forvaltningen, og dens habitater bør overvåkes svært nøye for å hindre at arten utryddes fra norsk fauna.

Figur 21- 22. Dragehodeglansbillen (Meligethes norvegicus) fotografert på dragehode på Hovedøya. Foto: A. Endrestøl.

31


Endrestøl et al. 2007

Tabell 13. Funn av dragehodeglansbille Meligethes norvegicus (Easton, 1959) (Col.: Nitidulidae) i Norge (NHM = Naturhistorisk museum, Oslo). Region Kommune

Lokalitet

Antall

AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK

Asker Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Storenga, Nesøya “Dragehode-enga” Fornebu Lilløyplassen, Lilløya Ostøya Snarøya Bleikøya [v] Bleikøykalven, Bleikøya Hovedøya Hovedøya Hovedøya Hovedøya Hovedøya

++ 5x ++ 12 ++ 4+ 2 1 5 1 1 1 4

AK

Oslo

Hovedøya

X

UTMDato

32VNM97084021 32VNM973409 32VNM973409 32VNM967409 32VNM967409

32

Leg. [Coll.] juni 2003-04 juni 2002 juni 2003 juni 2002 23. juni 1989 26. juni 1926 01. juni.2006 2006 juni 2005 07. juni.2005 06. juni.2005 29. juni.2005 2006

Hansen, L. O. [NHM] Hansen, L. O. [NHM] Hansen, L. O. [NHM] Hansen, L. O. [NHM] Audisio, P. [NHM] Hansen, H. K. [NHM] Endrestøl, A. [NHM] Endrestøl, A. Aarvik, L. o.a. [NHM] Olberg, S. [NHM] Endrestøl, A. [NHM] Olberg, S. [NHM] Endrestøl, A.

XXXXX

Olberg, S. [NHM]


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Figur 23. Dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) er utelukkende knyttet til dragehode (Dracocephalum ruyschiana). Foto: L.O. Hansen.

33


Endrestøl et al. 2007

LOKALITETSBESKRIVELSER - STATUS 2007 For utdypende beskrivelse av tidligere lokaliteters historikk og naturtyper, se Endrestøl et al. 2005, 2006b.

Nakholmen Tidligere lokaliteter av krattalant og dragehode ble gjenfunnet og undersøkt. I tillegg ble en liten lokalitet av lakrismjelt påvist (32VNM94614040). Denne vokste i nærheten av krattalant i et område [NV] som har vært nøye undersøkt tidligere (2005, 2006). Det er derfor å anta at denne lakrismjeltpopulasjonen er ny for året. For øvrig så krattalantforekomsten i dette området ut til å ha gått noe tilbake. Det så ut til at det var gjort mindre gravarbeider og deponert noe hageavfall i nærheten, uten at dette nødvendigvis har hatt negative konsekvenser for denne populasjonen. De sørøstlige krattalantforekomstene på Nakholmen står svært godt. Dette er en av de største forekomstene av krattalant på øyene, nest etter Lindøya. Dragehodepopulasjonen er, som tidligere påpekt (2005 og 2006), truet av gjengroing og bør på sikt skjøttes. Øya for øvrig bærer sterkt preg av parkmessig skjøtsel og svært tett hyttebebyggelse. 32 da av Nakholmen er i DNs innstilling til verneplan for Indre Oslofjord avsatt som naturreservat (DN 2007).

Heggholmen På Heggholmens sørside ble det i 2005 funnet en mindre forekomst av dragehode. Denne ble gjenfunnet i 2006 og 2007. Heggholmen er fremdeles sterkt plaget av spredningen av introduserte arter. Ingen tiltak er gjort mot syrin (Syringa vulgaris) på øyas nordside, og den har til dels tatt over deler av holmen. På den søndre delen er det, til tross for bekjempelse av russesvalerot (Vincetoxicum rossicum) sommeren 2005 (i regi av NN), fortsatt mye av planten, som dels er i ferd med å utkonkurrere den naturlige vegetasjonen på stedet (blodstorkenebbenger med dragehode, fig. 24-25). Lakrismjeltpopulasjonen som ble funnet i 2005, ble slått senere samme sommer i forbindelse med bekjempelse av russesvalerot, men sto på tross av dette fint sommeren 2006. I 2007 så det ut til at den samme populasjonen var ekspandert, og det ble funnet nye delpopulasjoner av lakrismjelt noe lenger sørvest for den som tidligere var der. Foreløpig ser den ut til å klare kampen med russesvaleroten fordi den klatrer på denne og sånn sett unngår å kveles. 50 da av Heggholmen er i DN’s innstilling til verneplan for Indre Oslofjord avsatt som naturreservat (DN 2007).

Figur 24-25. Venstre: En vegg av russesvalerot er i ferd med å fortrenge mjødurt og blodstorkenebb. Høyre: Lakrismjelt blant russesvalerot. Foto: A. Endrestøl

34


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Bleikøya Bleikøya har, sammen med Ekebergskråningen, de største forekomstene av dragehode av samtlige lokaliteter som er med i undersøkelsen. Den har også relativt mange spredte forekomster av krattalant. I 2007 så det ut til at flere av disse populasjonene hadde spredt seg noe. Lakrismjelt forekommer med enkelte bestander midt på øya, oftest i nærheten av stier og veier. Markmalurt er godt representert langs øyas langsider, der det er bratte, tørre berg og mye åpent fjell (spesielt nordvestsiden). Flere av overvåkingsartene ble påvist på Bleikøya i 2005 og 2006. Flere ble også gjenfunnet i 2007. De rike dragehodeforekomstene på Bleikøya ser ut til å variere noe. Det var trolig noe mindre dragehode på Bleikøya i år enn det har vært de foregående årene (i alle fall på vestsiden). At mengden dragehode varierer fra år til år, bekreftes av hytteeiere og fastboende. Hva som er årsaken til svingningene er usikkert, men det kan skyldes en svært varm og tørr forsommer. Man kan også spekulere i om jordrottene kan ha en påvirkning, siden det så ut til at de utminerer mye av jordsmonnet på de aktuelle lokalitetene. Ved Bleikøykalven er det dessuten en stor populasjone av kvitkinngås (Markussen 1999, Andersen & Bergan 2003) som også kan tenkes å ha en påvirkning på plantene der, både i form av gjødsling og beite/slitasje. Erfaring tyder på at sørvestenden av Bleikøya kanskje er viktigere for dragehodeglansbillen enn nordøstenden (fig. 27, Endrestøl et al. 2006b). Videre overvåking vil kanskje kunne avdekke hvorvidt dette er tilfelle. Bleikøya ser likevel ut til, sammen med Hovedøya, og være en av landets viktigste lokaliteter for dragehodeglansbillen. Som nevnt i Endrestøl et al. (2006b) er kantsonene langs veien, også de som grenser mot hekker, viktige habitater for alle de tre omtalte plantene, og man bør derfor påse at disse kantene ikke blir slått, ei heller overgrodd av større vegetasjon (ask, syrin). Skjøtsel er viktig også her for å begrense utbredelsen av hagearter (syrin, mispel, gravbergknapp og sølvarve, fig. 26)). Spesielt gjelder dette syrin ved dragehodelokalitetene på øyas vestside, som antas å være en av de viktigste lokalitetene for dragehodeglansbille i Indre Oslofjord. I 2006 ble det utført noe skjøtselsarbeid av Norsk Naturarv på øyas nordøstside. Dette arbeidet antas å være positivt for plantesamfunnet som er ved Bleikøykalven. 69 da av nordøstre del av Bleikøya er i DNs innstilling til verneplan for Indre Oslofjord avsatt som naturreservat (DN 2007).

Figur 26-27. Høyre: Svært viktige sørvendte lokaliteter for dragehode på Bleikøya. Venstre: På samme sted – dragehode i ferd med å bli utkonkurrert av syrin. Foto: A. Endrestøl

35


Endrestøl et al. 2007

Lindøya Lindøya ble i 2005 relativt godt kartlagt, fordi denne da var den største øya i undersøkelsen og en felleserie var utplassert der (Endrestøl et al. 2005). I 2006 ble det òg plassert ut et malaisetelt sentralt på Lindøya. I 2007 har øya kun blitt reinventert for tidligere kartlagte områder. Krattalantenga på vestsiden av øya, en strandeng som går over i en mjødurtdominert fukteng lenger østover, er fremdeles den største forekomsten av krattalant i undersøkelsesområdet (fig. 28). Det ble også i 2005 funnet relativt store mengder krattalant på øyas nordvestside som ikke ble undersøkt i 2006. Det var ikke nevneverdige forandringer i tilstanden til denne forekomsten i 2007, selv om den står i et område som er utsatt for gjengroing. Dragehodelokaliteten ble også gjenfunnet i år. Dessverre har russesvalerota også etablert seg i umiddelbar nærhet av denne. I tilknytning til forekomsten av krattalant på vestsiden av øya, ble det i 2005 rapportert en relativt stor forekomst av lakrismjelt (Endrestøl et al. 2005) som i 2006 ble slått (Endrestøl et al. 2006b). I år sto denne forekomsten derimot like fint som i 2005. Gravearbeidene som ble rapportert i 2006, så ut til å være ferdige uten å ha påvirket noen av de viktige forekomstene nevneverdig. Lakrismjeltpopulasjonen (ved butikken) som ble rapportert ødelagt i 2006, så ikke ut til å ha kommet tilbake. Derimot ble det på motsatt side funnet en ny forekomst (fig. 29). I tillegg ble det funnet mye lakrismjelt nær butikken, spesielt på baksiden. Mye tyder på at denne har økt i omfang siden undersøkelsene startet, siden den ikke ble oppdaget før i år. På øyas østside er det en fotballbane som går over i en mjødurtdominert fukteng. Dette er en viktig lokalitet, men som ikke er videre undersøkt i 2007. For beskrivelse av viktige arter knyttet til enga, se Endrestøl et al. 2006b. Naturreservatet på Lindøya foreslås utvidet med 96 daa i DNs innstilling til verneplan for Indre Oslofjord (DN 2007).

Figur 28-29. Over. Krattalantenga på Lindøya (litt før blomstring). Lenger bakover tar mjødurten over. Høyre: ny forekomst av lakrismjelt ved butikken på Lindøya. Foto: A. Endrestøl

36


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Hovedøya Hovedøya er en av de aller viktigste lokalitenene i undersøkelsen. Dette fordi den er en av de mest komplekse og rikeste lokalitetene (natur- og kulturhistorisk). Samtidig som det er en av de mest besøkte lokalitetene og en av de lokalitetene som oftest benyttes til rekreasjon og pedagogiske formål (Endrestøl et al. 2006b, Hjelkerud Nilsen 1995). Etter fjorårets undersøkelser ble det bekreftet at Hovedøya også er svært viktig i entomologisk sammenheng. Pr. i dag har antall rødlistede insekter på Hovedøya tangert det som er registrert av rødlistede karplanter. Hovedøya ble relativt godt undersøkt i 2006, da både malaisetelt, fallfeller og vindusfeller ble benyttet (Endrestøl et al. 2006b). I tillegg ble en mindre undersøkelse utført av NSI i 2005 tatt inn i dette prosjektet. I 2007 ble hovedøya kun undersøkt ved lokalitetsbesøk og samtidig reinventert for tidligere registrerte viktige forekomster (fig. 30-31). Grunnet begrensede ressurser har vi ikke fått fulgt opp hovedøya så godt som ønskelig denne sesongen. Tidligere forekomster av krattalant ble gjenfunnet i år. Ingen nye forekomster ble oppdaget. I 2006 ble det funnet en relativt stor forekomst av lakrismjelt ved Sandtangen. I tillegg ble det i år funnet en liten forekomst sør for lille østre krutthus (32VNM96784063). Dragehodepopulasjonene på Hovedøya er stabile, og øya antas å være en av de viktigste lokalitetene for dragehode i Indre Oslofjord. Populasjonene er godt spredt rundt på øya, og flere små populasjoner står inne blant tettere vegetasjon. En ny, liten forekomst ble funnet på øyas østside (øst for Kong Sverres utsikt, 32VNM97454117). De sørlige dragehodepopulasjonene antas å være de viktigste for dragehodeglansbillen, og man bør derfor overvåke disse for å forhindre at de blir ødelagt av besøkende. Siden forrige lokalitetsbesøk har det blitt fjernet endel oppskytende ask i området, noe som er positivt for bevaringen av denne forekomsten. Vi anbefaler at det foretas en relativt aktiv skjøtsel i naturreservatene for å bevare de eksisterende områder og for å åpne opp landskapet noe mer. Vi antar at dette kan gjøres ved beiting, slått og rydding. Trusselfaktorene på Hovedøya er de samme som nevnt for de andre lokalitetene i undersøkelsen, nemlig gjengroing, tråkk/slitasje fra badegjester og annen habitatforringelse (f.eks. fjerning av død ved). Etter at store deler av øya ble vernet i fjor, har det også blitt utarbeidet skjøtsels- og forvaltningsplaner for Hovedøya (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2007). Der står det bl.a. at det skal utarbeides et program for overvåking av naturtilstanden på Hovedøya. Foreslåtte overvåkingsarter begrenser seg dessverre kun til karplanter, men vi håper at også insektene inkluderes i de fremtidige planene.

Figur 30-31. Venstre: Vanlig blåvinge (Polyommatus icarus). Over: Dagpåfugløye (Nymphalis io). Begge fotografert på Hovedøya. Foto: A. Endrestøl

37


Endrestøl et al. 2007

Bygdøy Naturverdier på Bygdøy er tidligere beskrevet i Markussen 1999; Hartvig 2004; Bendiksen et al. 2005; Endrestøl et al. 2006a,b. Tre områder på Bygdøy er omfattet av “Verneplan for Indre Oslofjord”. Dronningberget og Hengsåsen er begge foreslått vernet som naturreservat, mens Kongeskogen er foreslått vernet som landskapsvernområde i kombinasjon med naturminne (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005). Flere av områdene på Bygdøy er med i tidligere verneplaner (Markussen 1999). Enkeltområdene på Bygdøy som er inndelt etter dominerende naturtyper og den geografiske plasseringen er beskrevet i Bendiksen et al. (2005) og Endrestøl et al. 2006a,b. Under følger tillegg til tidligere beskrivelser dersom relevante forandringer/informasjon har kommet til i årets undersøkelse.

Dronningberget Skråningen ned mot Dronning Biancas vei har fortsatt flere av de viktige vertsplantene (fig. 33). Samtidig øker tilveksten av ask raskt, noe som betyr at man om et par sesonger sannsynligvis må fjerne kratt på nytt. Overvåkingsarter ble gjenfunnet på tross av at deler av skråningen ble klipt midt i fjorårets sesong. Syrinkrattet på Dronningbergets sørside ble fjernet i årets sesong i forbindelse med restaureringen av monumentet som er plassert der. Den ene halvdelen av skråningen ble jordvendt, slik at syrinene ikke klarte å revegetere seg. På den andre siden har man derimot kun klipt, noe som har medført et kraftig oppslag av syrin. Vi vil anbefale at størstedelen av disse syrinene blir holdt nede slik at annen vegetasjon også har mulighet til å etablere seg, samtidig som man hindrer videre spredning.

Figur 32. Malaiseteltet ved Hengsenga. I bakgrunnen er småbåthavna i Bestumkilen. Foto: A. Endrestøl

38


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Bygdøy sjøbad I tillegg til å undersøke lakrismjeltforekomstene ved Bygdøy sjøbad, ble det også denne sesongen samlet med malaistelt her. Dette er et område hvor det er mye trafikk og slitasje, uten at det kan sies å påvirke lakrismjeltforekomstene nevneverdig foreløpig. Av andre arealinngrep kan det nevnes at en ny parkeringsplass er anlagt innenfor sjøbadet, og at området mellom sjøbadet og Killingen er blitt mudret.

Hengsenga Ved Hengsenga mot Bestumkilen ble det samlet med malaisetelt gjennom hele sesongen (fig. 32). De store lindetrærne ble også i år undersøkt for gnagskader og mulig forekomst av lindepraktbillen, uten at denne ble påvist. Det ble ikke samlet med vindusfeller her i år. Lakrismjeltforekomstene langs Hengsveien var intakte som tidligere påvist.

Huk-Paradisbukta Området er svært belastet på sommerstid, men det er et av områdene med mest lakrismjelt på Bygdøy. I forhold til fjorårets undersøkelser er populasjonen av lakrismjelt tilsynelatende uforandret. Takrørsumpen ble også i år undersøkt. Området anses fremdeles å være en potensiell lokalitet for lakrismjeltblåvingen.

Figur 33. Sumpen i Frognerkilen med bl.a. takrør (Phragmites australis). I bakgrunnen skimtes Dronning Biancas vei og Dronningberget. Foto: A. Endrestøl Begge de fotograferte buktene ble i sesongen 2007 mudret for forurenset bunnslam. Det antas at de terrestre områdene ikke ble påvirket nevneverdig av dette. Takrørsumpen i Frognerkilen ble hensyntatt og er fremdeles intakt .

39


Endrestøl et al. 2007

Tidligere Halsentjernet I Halsentjernet er det tidligere påvist en rekke interessante insektarter (Endrestøl et al. 2006b). Halsentjernet ble i 2001 gravd opp og anlagt til den dammen det er i dag. Vegetasjonen rundt dammen er semi-naturlig, med delvis naturlig og plantet vegetasjon. De dominerende planteartene er takrør (Phragmites australis) og strandrør (Phalaris arundinacea) samt dunkjevle (Typha latifolia og T. augustifolia) (fig. 34-35).

Figur 34-35. Over: Høyreist vegetasjon rundt Halsentjernet. Vegetasjonen domineres av takrør, strandrør og dunkjevle. Under: På dunkjevle ble det funnet en ny tegeart for Norge. Arten kan observeres på blad og kolber fra dunkjevle. Foto: A. Endrestøl

40


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Ekebergskråningen Ekebergskråningen er den sørvestlige delen av Ekebergsåsen som heller ned mot E18 og Oslo havn fig. 36). Ekebergskråningen er omfattet av forslag til verneplan for Indre Oslofjord (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005), og et område på 380 da er foreslått vernet som naturreservat i innstilling til ny verneplan for Indre Oslofjord (DN 2007). Geologisk er Ekebergskråningen spesiell fordi forkastninger har gjort at man på et relativt lite område har en stor variasjon av bergartstyper. Grunnfjellsbergarter (gneis), forkastningssoner med kalkspat og breksjebergarter og ordovisiske skiferog kalklag er dominerende. Kvartærgeologiske spor av bunnmorene og blokker av istransportert nordmarkitt dekker enkelte steder de eldre bergartene (Holtedahl & Dons 1955). I tillegg til å ha store geologiske verdier, er også Ekebergskråningen variert og mangfoldig botanisk. Skrinn furuskog er kanskje dominerende, men denne inneholder lommer av rikere edelløvskog og kalkfuruskog, og soleksponerte kalktørrenger. Denne mosaikken gjør at Ekebergskråningen har et høyt botanisk mangfold, selv i nord-europeisk sammenheng (Markussen 1999, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005). Ekebergskråningen er en av Norges mest verdifulle lokaliteter for sørøstlig varmekjær krattog bergflatevegetasjon med generelt stort artsmangfold, høy forekomst av rødlistede arter og busker og trær (Often & Wesenberg 2004). Årets undersøkelser var konsentrert om områdene øst for Karlsborgveien og sørøst mot Jomfrubåten. Viktige områder for arter omfattet av denne undersøkelsen er de varme, tørre kalkengene samt enkelte områder med kratt og edelløvskogsvegetasjon (fig. 38). Dette er områder som er sammenlignbare med flere av områdene på øyene i Indre Oslofjord, bl.a. de sørvendte skråningene på Hovedøya og Bleikøya. Furuskogen i Ekebergskråningen ble ikke videre undersøkt siden den er mindre viktig for artene som innbefattes av denne undersøkelsen. Det ble plassert ut ett malaisetelt i skråningen under Kafé Utsikten, et område som preges av kratt og lav buskvegetasjon. Videre ble det plassert ut ett malaisetelt og gule fat på en kalktørreng noe lenger øst. Flere viktige karplanter er tidligere påvist i dette området (Often & Wesenberg 2004), og vi anså det derfor som sannsynlig at enkelte av overvåkingsartene kunne dukke opp. Av viktige karplanter ble det påvist tildels store mengder dragehode (fig. 37) og enkelte spredte forekomster av krattalant. Markmalurt er dessuten dominerende på de samme kalkrike, soleksponerte tørrengene. I tillegg til fellefangst ble det samlet manuelt med håv ved lokalitetsbesøk.

Figur 36. Panorama av Ekebergskråningen fra Karlsborgveien i nordvest til Jomfrubråten i sørøst. Foto: A. Endrestøl

41


Endrestøl et al. 2007

Ekebergskråningen fremstår som en svært viktig lokalitet, noe som også fremgår av “Verneplan for Indre Oslofjord” (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005). Den har mye tilsvarende karakteristikk som endel andre områder i undersøkelsen, men er hovedsakelig viktig entomologisk pga. sterk soleksponering på bratte kalktørrenger. Her, som på endel andre områder i Indre Oslofjord, er det viktig med skjøtsel for å hindre gjengroing og spredning av fremmede arter. Russesvalerot er tilsynelatende ikke et stort problem i Ekbergskråningen i dag, men erfaringer fra de andre områdene kan gi et forvarsel om at det også her kan bli et økende problem. Ekebergskråningen var tross alt det første stedet i Norge hvor russesvalerota ble påvist (Bjureke 2005).

Figur 37. I Ekebergskråningen er det rike forekomster av dragehode. Ved siden av det som finnes av dragehode på Hovedøya og Bleikøya, er dette en av de største forekomstene av denne planten. Foto: L.O. Hansen

42


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Figur 38. Ekebergskråningen med oversikt over forslag til verneplanområde, felleplasssering 2007, forekomster av dragehode og krattalant samt generelt viktige områder kartlagt i sesongen 2007. Kart. A. Endrestøl.

43


Endrestøl et al. 2007

Maridalen Maridalen er et stort landskapsvernområde nord i Oslo kommune og er en del av Nordmarka. Området som helhet er på 28 000 da, og ble vernet i 2001. Geologisk er det mye nordmarkitt i grunnen, men også andre bergarter som forvitrer seint. Over dette er det også endel kvartærgeologiske strukturer, som moreneansamlinger og marin leire (Hindbjørgmo et al. 1972). Formålet med vernet av Maridalen var “å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.” (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2002). Maridalen har hatt bosetninger siden tidlig steinalder. Etter år 1000, ble det ryddet noen få gårder her, og Margarethakirken ble bygget en gang rundt år 1250. Da svartedauen kom og la alt øde, skulle det ta nærmere 200 år før det igjen ble ryddet gårder i Maridalen (~1550). I løpet av de siste hundre år har kommunen kjøpt opp en rekke av gårdene rundt Maridalsvannet for å sikre byens vannforsyning (Hindbjørgmo et al. 1972). Allerede siden tidlig 70-tall har lokale ildsjeler kjempet for å bevare det unike kulturlandskapet i Maridalen, i en tid der kommunen ønsket å rive en rekke av gårdene rundt Maridalsvannet (Maridalens Venner 1972). Allerede i 1974 ble det tatt til orde for at man måtte registrere både natur- og kulturverdier i Maridalen fordi man så for seg at utbyggingspresset skulle nå Maridalen dersom Maridalsvannet ikke lenger ville bli benyttet som drikkevann (Maridalens Venner 1974). På midten av 80-tallet ble det et større fokus på Maridalens verneverdier, og på tross av storstilte planer for veier og golfbaner, havnet Maridalen på “Den grønne liste” (liste over fredete og anbefalt fredete områder i Oslo) (Maridalens Venner 1987). Forlag til verne- og forvaltningsplan for Maridalen ble sendt ut av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 1996 (se Maridalens Venner 1996). Maridalen ble varig vernet i 2001 og på bakgrunn av tidligere forslag utarbeidet Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2002 en forvaltningsplan for hele området. Målet med forvaltningsplanen var å bevare og utvikle Maridalens rike kulturlandskap (Maridalens Venner 1996).

Figur 39. Kultureng ved Kirkeby i Maridalen. Foto: T.Ø. Olsen.

44


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Figur 40. Maridalen, Kirkeby, med antydet undersøkelsesområde, felleplassering og relative mengder solblom. Kart A. Endrestøl.

45


Endrestøl et al. 2007

Det tradisjonelle kulturlandskapet er i ferd med å forsvinne en rekke steder i landet, noe som ikke bare går utover de rent naturfaglige verdiene, men også andre verdier som f.eks. kulturverdier og kunnskapsverdier (Bryn 2004). Kulturlandskapet er det som gjør Maridalen unik. Dette fordi man gjennom planverk og dugnadsånd har tatt vare på de viktige landskapselementene og opprettholdt dette gjennom tradisjonelle driftsformer, som manuell slått og styving av trær (fig. 39, Maridalens Venner 2002). Etter at man begynte denne praksisen, har man sett at en rekke av de gamle kulturmarksplantene har kommet tilbake til området, og sannsynligvis med dem også en rekke interessante insekter (fig. 41). De entomologiske verdiene er lite kjent, og i forvaltningsplanen nevnes ikke entomologien med et ord. Både fordi dette er et tidligere lite undersøkt område entomologisk, og fordi det er et kulturlandskap med en sterk rettet skjøtsel, er det viktig å også se hvordan dette påvirker den entomologiske faunaen. Området er for første gang med i undersøkelsene i 2007. Siden området er såvidt stort, har vi kun i første omgang konsentrert oss om de skjøttede områdene ved Kirkeby. To malaistelt og gule bøtter er brukt gjennom hele sesongen, i tillegg til fangst ved lokalitetsbesøk (fig. 40).

Figur 41. Solblom (Arnica montana) ved Kirkeby i Maridalen. Solblom hadde tidligere en stor utbredelse i Sørøst-Norge, men har gått sterkt tilbake som følge av opphør av beite og utslått. Den er rødlistet som sårbar (VU). Ved Kirkeby finnes en god populasjon av planten som følge av skjøtselstiltak. Foto: A. Endrestøl.

46


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

RESULTATER OG OPPSUMMERING Overvåkingsartene De aktuelle overvåkingsartene fra tidligere undersøkelser (Endrestøl et al. 2005, 2006b) er videreført også i årets undersøkelse. Dette er fordi status for mange av artene fremdeles er usikker, og fordi et overvåkingsprogram som dette er avhengig av et langsiktig perspektiv der de ulike lokalitetene og artene følges over tid. På bakgrunn av at undersøkelsesområdet ekspanderer, vil også nye arter spesielt særegne for den ekspanderte delen av området bli inkludert. Artsutvalget er, som tidligere beskrevet, gjort på bakgrunn av følgende kriterier: 1) Høy rødlistekategori eller svært sjelden art; 2) Få registreringer og dermed liten kjennskap til utbredelse; 3) Potensiale til å kunne finnes på de aktuelle lokalitetene som denne undersøkelsen omfatter. Dette sammenfaller til en viss grad med nylig utarbeidede kriterier for prioriterte arter (Sverdrup-Thygeson et al. 2008). Forskjellen er at vi i denne undersøkelsen også søker informasjon om dårlig kjente arter. Flere av artene har vi enda ikke funnet etter tre år med undersøkelser. Dette kan rett og slett skyldes at antagelsen om at man burde kunne finne den aktuelle arten på disse lokalitetene (punkt 3 over) var feil, og at man ikke har optimale biotoper for arten, eller at det er andre faktorer som hindrer arten i å overleve der. Det kan også skyldes at arten faktisk finnes der, men at man enda ikke har vært “på rett sted til rett tid” og dermed ikke fått påvist den. Dette er ikke uvanlig for insekter. Det er derfor viktig at man har et langsiktig perspektiv i et slikt arbeid, og får opparbeidet seg erfaring om økologiske forhold, som senere gjør det lettere å påvise de aktuelle artene. Under følger en oppsummering av forekomstene av de aktuelle overvåkingsartene og kommentarer på hvorfor arten eventuelt ikke er funnet.

Sangsikade (Cicadetta montana) VU I 2005 ble sangsikaden hørt på to ulike lokaliteter på Hovedøya. I 2006 ble den igjen hørt spille på Hovedøya. I 2007 ble den hverken sett eller hørt på noen av lokalitetene. På bakgrunn av tidligere erfaringer kan det antas at arten er svært spesifikk med tanke på når den spiller på dagen og de klimatiske forholdene. Siden Hovedøya (der den er hørt tidligere) ble besøkt færre ganger, er det trolig at den er blitt oversett i årets sesong, eller at det dårlige været har spilt inn. Som tidligere nevnt er det ikke usannsynlig at den også finnes på noen av de andre lokalitetene, men siden sangsikaden kun spiller ved gitte forhold, er den lett å overse. Man kan spekulere i hvorvidt den er oversett i andre deler av landet også. Den er f.eks. ikke tidligere registrert i Østfold, selv om den sannsynligvis er hørt der i løpet av årets sesong (Sørnes, E. pers. medd.).

Klapregresshoppe (Psophus stridulus) VU Arten er heller ikke påvist i årets undersøkelse og er heller ikke rapportert fra disse lokalitetene tidligere (Endrestøl et al. 2005, 2006b). Det er usikkert om det finnes habitater som egner seg for denne arten innenfor undersøkelsesområdene, men man bør videre undersøke de sørvendte skråningene både på Hovedøya, Bleikøya, Lindøya og i Ekerbergskråningen. Spesielt Ekebergskråningen kan være et potesielt godt habitat for klapregresshoppe, men vi har ikke klart å påvise denne arten sålangt.

47


Endrestøl et al. 2007

Solblomengmøll (Digitivalva arnicella) EN Denne arten er ny for året. Grunnen til at denne ble tatt med er at Maridalen er en av de få lokalitetene i Oslo hvor man har gode populasjoner av vertsplanten solblom (Arnica montana). Solblomengmøllen er også funnet en gang tidligere i Maridalen. Grunnen til at man finner solblom i Maridalen er at Maridalen Venner opprettholder et tradisjonelt kulturlandskap ved å benytte gamle driftsmetoder og en rettet skjøtsel. Nettopp overgangen til nye driftsformer i landbruket truer denne planten og dermed også sommerfuglen. Ved to anledninger ble flere individer av solblomengmøll påvist i det aktuelle området, Kirkeby, Maridalen i sesongen 2007. Blant samtlige områder som er med i undersøkelsen, er dette det eneste området hvor denne arten kan finnes, siden den er monofag på solblom.

Markmalurtøyelokkmøll (Bucculatrix ratisbonensis) VU Som tidligere beskrevet er denne sommerfuglen utelukkende knyttet til markmalurt. Så nær som alle områdene som er omfattet av denne undersøkelsen har relativt mye markmalurt (kanskje foruten en av årets nye områder, Maridalen). Flere av lokalitetene er svært godt undersøkt med tanke på å finne denne arten. Flere av områdene er dessuten undersøkt nå for tredje året på rad. Siste registrerte funn fra Oslo var fra Ekebergskråningen, et område som i år er med i undersøkelsen. Her ble det da også siden undersøkelsene startet i 2005 funnet kokonger av sommerfuglen. Kokongene ble funnet på skudd av markmalurt på et åpent og soleksponert tørrberg. Imago ble ikke påvist. Det er påfallende at man her relativt lett finner flere kokonger av denne arten, mens man i resten av undersøkelsesområdet ikke har funnet den. Hvorvidt dette er et resultat av en reell utbredelse, er usikkert, men disse resultatene kan tyde på det. Dette viser også hvor viktig det er å ha et visst perspektiv på undersøkelsene, og som før bør man også i fremtidige undersøkelser fortsette å søke etter arten på soleksponerte, kalkrike tørrberg i andre deler av undersøkelsesområdet.

Liten lakrismjeltsekkmøll (Coleophora colutella) EN Liten lakrismjeltsekkmøll regnes som utdødd fra Sverige. Arten ble første gang påvist i Oslo i 2005 (Endrestøl et al. 2005) og siden da påvist og gjenfunnet på flere lokaliteter i undersøkelsesområdet (Endrestøl et al. 2005, 2006b). Lakrismjelt er påvist på nær samtlige av lokalitetene (foruten Ekebergskråningen og Maridalen). Nytt i år er at det også ble funnet en lokalitet med lakrismjelt også på Nakholmen. Samtidig ble det funnet flere nye forekomster, spesielt på Lindøya, men òg på Heggholmen og Hovedøya. Arten ble for første gang påvist på Heggholmen (gnag) og på Hovedøya (gnag). Det ble ikke funnet gnag på lakrismjelt på Nakholmen. I tillegg ble det også observert gnag på Bleikøya og på Bygdøy (der det også ble klekket imago både fra Sjøbadet og Dronningberget). Fjorårets kantklipping langs Dronning Biancas vei ser derfor ut til å ha hatt begrenset skade, siden planter med sekker ble gjenfunnet der i år. Forekomstene synes å være stabile, men med lokale, og dermed sårbare forekomster.

Alantstengelvikler (Epiblema obscurana) EN Dette er en art som i Norge har svært få registrerte funn (kun sju funn). Vi har ikke kunnet påvise arten på noen av lokalitetene, hverken i 2005, 2006 eller 2007, til tross for at krattalant ble registrert fra nesten samtlige lokaliteter, med tildels store forekomster på Lindøya og Nakholmen. Arten ble dessuten påvist i Asker i 2005 (og på Malmøya i 1990), noe som tilsier at den også burde kunne finnes på enkelte av undersøkelseslokalitetene. Vi mener fremdeles at lokalitetene har et stort potensiale som levested for alantstengelvikleren (da spesielt Lindøya og Nakholmen), og man bør derfor fortsette undersøkelsene for om mulig å påvise alantstengelvikleren.

48


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Alantfjærmøll (Oidaematophorus lithodactyla) EN Dette er en art som har en sørøstlig utbredelse i Norge med krattalant som vertsplante. Den var tidligere funnet kun på to lokaliteter i Oslo kommune, men vi har nå påvist den på en rekke av lokalitetene som inngår i denne undersøkelsen. Gnag, larver og voksne individer (felt/klekt) er funnet både på Bleikøya, Lindøya, Hovedøya, Nakholmen og Bygdøy (Endrestøl et al. 2005, 2006b). I 2007 ble larven gjenfunnet både på Bygdøy og Lindøya. Noe underlig var det at to larver ble funnet på to små forekomster av krattalant på Lindøyas østside, mens det samtidig ikke ble funnet noen larver på alantenga på øyas vestside, til tross for iherdig håving. På Bleikøya kan det virke som om krattalanten er i spredning flere steder, men vi kunne ikke finne larver på tross av synlige gnagskader. På de nye lokalitetene i Ekebergskråningen var det lite eller ingen gnagskader. Man bør overvåke forekomstene av krattalant videre, spesielt på Hovedøya, der planten har en begrenset utbredelse.

Lakrismjeltblåvinge (Plebeius argyrognomon) CR Lakrismjeltblåvingen er en art som både i Norge og Sverige regnes som kritisk truet. Dette skyldes for en stor del at den er knyttet til kalkrik urtvegetasjon som har rikelig med vertsplanten lakrismjelt. Dette er områder som i Oslo er under sterkt press. Arten er heller ikke funnet i Oslo de siste 100 årene, men er registrert flere steder i Asker og Bærum. Vi har ikke kunnet påvise arten på noen av lokalitetene, hverken i 2005, 2006 eller 2007. Bygdøy har enkelte steder relativt store forekomster av lakrismjelt, og man finner her således det største potensialet for å påvise arten. Spesielt bør områdene Bygdøy sjøbad og strekningen Huk–Paradisbukta overvåkes videre. I tillegg til denne undersøkelsen, pågikk det i 2007 også andre initiativ for å påvise lakrismjeltblåvingen. Gledlig nok ble den gjenfunnet på Ostøya i Bærum (Aarvik et al. upubl.).

Heroringvinge (Coenonympha hero) EN Heroringvingen er fredet i Norge og rødlistet som sterkt truet. Likevel er den, av de artene som inngår i denne undersøkelsen, den best dokumenterte og den med størst utbredelsesareal (Hansen 1993). Heroringvinge virker å ha noe mer stabile populasjoner oppover i Hedmark. Arten er knyttet til fuktige enger, gjerne i kulturlandskapet, men den finnes også på noe tørrere engsamfunn i Indre Oslofjord (Hansen 1993). Arten er hverken påvist i 2005, 2006 eller 2007 i de områdene som inngår i denne undersøkelsen. Den er ikke registrert i Oslo kommune siden 1914, og de lokalitetene hvor den er funnet i Oslo, er sannsynligvis ødelagt i dag. Et unntak er Bygdøy, hvor den ble fanget i 1849. Til tross for at dette er et svært gammelt funn, er Bygdøy det området hvor man har størst potensiale for å finne heroringvinge. Der finner man en mosaikk av hagemark, naturbeite og kulturenger samt store hager, netopp slike kulturmarkstyper hvor heroringvinge trives. På Lindøya er det også engsamfunn hvor denne arten muligens kan finnes. Den har noe kort flygetid og kan således være lett å overse.

Lindepraktbille (Lamprodila rutilans) EN Lindepraktbillen er en av Norges mest sjeldne billearter og er rødlistet som sterkt truet. Arten var ikke med i undersøkelsene som ble gjort i 2005 (Endrestøl et al. 2005), men ble tatt med i 2006. Dette skyldes at man tidligere har funn og indikasjoner som tyder på at lindepraktbillen finnes flere steder på Bygdøy. Områder med store lindetrær på Bygdøy ble relativt godt undersøkt i 2006. Dette er bl.a. lindealleen ved kongeparets sommerresidens, deler av Dronningberget og Rodeløkken samt Hengsenga. I 2007 ble aktuelle områder på Bygdøy undersøkt på nytt uten resultat. Billen er enda ikke funnet, men man bør fortsette å undersøke potensielle områder på Bygdøy for om mulig å påvise denne arten. Det kan tenkes at arten også finne på Hovedøya, selv om man der kanskje mangler tilstrekkelig soleksponerte lindetrær. Sannsynligvis er den noe oversett, siden den er svært vanskelig å påvise.

49


Endrestøl et al. 2007

Dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) EN Dragehodeglansbillen finnes i Skandinavia kun i Norge, og en vesentlig andel av populasjonen på verdensbasis finnes i Indre Oslofjord. Det betyr at den delen av lokalitetene i Indre Oslofjord som tilhører Oslo, er unike i verdenssammenheng. Arten er utelukkende knyttet til vertsplanten dragehode. Dragehode finner man først og fremst på Hovedøya, Bleikøya og i Ekebergskråningen, men det finnes også mindre populasjoner på både Nakholmen, Heggholmen og Lindøya. Dragehode ble i denne sesongen gjennfunnet på Bygdøy (Bredesen, B. pers. medd.), men for sent til at den kunne undersøkes for eventuelle forekomster av billen. Dragehodeglansbillen var tidligere kjent kun fra Asker og Bærum, men den er nå funnet på flere lokaliteter i Oslo kommune. Den ble påvist på Hovedøya i 2005 (Endrestøl et al. 2005). Den ble påvist på nytt på Hovedøya (på samme lokalitet) i 2006 og 2007. I tillegg ble den funnet på to lokaliteter på Bleikøya i 2006. Den varme starten på sesongen i 2007 gjorde at knoppskyting og blomstring av dragehode gikk relativt raskt, og siden billen kun finnes innenfor et kort intervall mellom knoppskyting og blomstring, var det umulig å rekke over alle lokalitetene før det var for seint. Det ble brukt relativt mye ressurser på å forsøke å påvise billen i Ekebergskråningen, der det finnes store mengder dragehode. Dette klarte vi ikke på tross av at den ble gjenfunnet på Hovedøya omtrent samtidig.

50


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Kartlegging og overvåking Denne undersøkelsen har påvist forekomster av flere svært sjeldne og truete insektarter på øyene i Indre Oslofjord, et område som til tross for svært sentral beliggenhet og mye press, har vært lite kartlagt. På bakgrunn av tidligere geologiske og botaniske undersøkelser, har man gjort antagelser om at de entomologiske verneverdiene på disse øyene sannsynligvis også er høye (Hartvig 2004, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005). Kalktørrengene i Indre Oslofjord er fremhevet som en prioritert habitattype i det videre arbeidet med å utvide kartlegging og overvåking på et nasjonalt nivå (Sverdrup-Thygeson et al. 2008). På bakgrunn av dette, er også flere av artene som inngår i denne undersøkelsen fremhevet som foreslått prioriterte arter i et slikt arbeid. Dette gjelder dragehodeglansbillen, lakrismjeltblåvingen og heroringvingen. Det er også i undersøkelsen påvist en lang rekke andre interessante arter som er truete eller sjeldne og som sannsynligvis også burde overvåkes. Økningen av antall arter på årets artsliste i forhold til tidligere (Endrestøl et al. 2005, 2006b) viser også at det er behov for en mer målrettet kartlegging, noe denne undersøkelsen ikke har gitt rom for. Det er viktig å få kartlagt mest mulig av faunaen i Oslofjordområde, både fordi området inneholder prioriterte habitattyper og arter, men òg fordi kartleggingsbehovet er generelt høyt (Sverdrup-Thygeson et al. 2008). Tidligere undersøkelser definerte de potensielle habitatene for artene og påviste enkelte av de aktuelle artene. I år ble det fokusert på gjenfunn av tidligere kartlagte habitater. De fleste ble gjenfunnet, enkelte nye lokaliteter for overvåkingsartene ble funnet og noen ble ikke gjenfunnet. Å påvise forekomsten av en art kan være både tidkrevende og vanskelig, der mye er avhengig av rett ”timing” når det gjelder været, tiden på året og til og med tiden på døgnet. Det er selvfølgelig enda vanskeligere for arter som i utgangspunktet er svært sjeldne. Et slikt arbeid krever derfor en langsiktig plan og god økologisk kunnskap, ikke bare om den aktuelle insektarten, men også om økologien og utbredelsen til dens vertsplante. De eneste overvåkingsprogrammene som eksisterer for insekter utover denne undersøkelsen i dag, er for overvåkingsprogrammer for mnemosynesommerfugl og biller i hule eiker, selv om det foreligger planer om å utvide dagens overvåkingsprogrammer (Fremstad & Kålås 2001, DN 2003, SverdrupThygeson et al. 2008). Som beskrevet i denne undersøkelsen krever en overvåking av sjeldne og truete insekter en helt annen arbeidsmetode enn om man skulle overvåke en generell naturtilstand eller naturtype. Overvåking av sjeldne og truete arter må foregå etter en mye finere skala og være spesielt tilpasset hver enkelt art (Fremstad & Kålås 2001). Operasjonelt er overvåking av insekter svært ressurskrevende, med en rekke kompliserende forhold (bl.a. bevegelighet, fordeling, miljøresponser, vertskomplekser etc.) (Sverdrup-Thygeson et al. 2008). Metoden i denne undersøkelsen er basert på spesialobjektovervåking (Fremstad & Kålås 2001, Sverdrup-Thygeson et al. 2008). Det vil si at overvåkingen er spesialtilpasset hver enkelt art. Undersøkelsene har også en komponent av indirekte overvåking. Det vil si at artene overvåkes på bakgrunn av deres preferanser for habitater og/eller vertsplanter. Dette er i mange tilfeller nødvendig, siden direkte overvåking av rødlistearter, som nevnt over, er svært ressurskrevende og komplekst. En mer generell beskrivelse av motivasjonen og aktuelle fremgangsmåter for overvåking av sjeldne og truete invertebrater er gitt i Fremstad & Kålås (2001). Undersøkelsene er å regne som kvalitative (Gärdenfors et al. 2002), siden verken gjentak/ gjenfangster eller innsamlingsintensiteten er sammenlignbar fra år til år. Å få kvalitative mål for populasjonsutviklingen til rødlistearter er i mange tilfeller svært vanskelig, noe disse undersøkelsene har vist. Som nevnt over vil miljøparametre ofte påvirke arters utbredelse og forekomst i en slik grad at undersøkelsene vanskelig lar seg sammenligne fra år til år. I et bredere perspektiv bør man i et overvåkingsprogram ta hensyn til de populasjonsdynamiske forholdene som gjelder for sjeldne arter, og i tillegg til å inventere kjente lokaliteter, fortsette å søke i andre egnete habitater. Ikke bare vil det være de aktuelle insektartene som har populasjonssvingninger, men det rapporteres her også om svingninger i vertsplantepopulasjonene som følge av ulike inngrep (graving, kantklipping/slått), noe som selvfølgelig også vil påvirke utbredelsen av overvåkingsarten. 51


Endrestøl et al. 2007

ANDRE INTERESSANTE FUNN OG OBSERVASJONER På bakgrunn av lokalitetsbesøk og fellefangster ble det funnet en rekke interessante arter utover det som er definert som overvåkingsarter. Siden den gamle rødlista (DN 1999b) nå er skiftet ut (Kålås et al. 2006), har det også blitt foretatt endel endringer av artene i Rødlista. Under har vi derfor tatt med et par nykommere på Rødlista, i tillegg til noen nyfunn. Andre interessante funn fra undersøkelsesområdet er omtalt i Endrestøl et al. (2005, 2006b). Noen av de tidligere omtalte artene som da var rødlistet, er ikke med i den nye rødlista.

Auchenorryncha (sikader) Rhytidodus decimusquartus (Schrank, 1776) (Cicadellidae)

Ny for Norge

R. decimusquartus ble funnet ny for Norge på pyramidepoppel (Populus nigra var italica) på Bygdøy i 2007. Den er tidligere funnet kun én gang i Norden (Gotland) (Ossiannilsson 1981). Arten lever kun på svartpoppel, der voksne individer finnes fra juli til oktober (Tromellini et al. 1987, fig. 42). Noen individer kan overvintre som voksne, men de overvintrer hovedsakelig som egg. Arten er senere også påvist i Drammen.

Figur 42. Rhytidodus decimusquartus på pyramidepoppel. Foto: A. Endrestøl

Stenidiocerus poecilus (Herrich-Schäffer, 1835) (Cicadellidae) S. poecilus ble som forrige art også funnet på pyramidepoppel på Bygdøy (Endrestøl, A. upubl.). Sist påvist i Oslo i 1939. Arten lever kun på svartpoppel (P. nigra) og overvintrer som voksen. S. poecilus er funnet sporadisk i Norge, Sverige og Finland. Arten er ikke påvist i Danmark (Ossiannilsson 1981).

52


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Heteroptera (teger) Chilacis typhae (Perris, 1857) (Lygidae)

Ny for Norge

Denne tegen ble funnet ny for Norge ved Halsentjernet på Bygdøy (Ødegaard & Endrestøl 2007) (fig. 43). C. typhae ble første gang påvist 9. oktober 2006 og siden gjenfunnet 22. april 2007 og 27. september 2007. Arten lever på dunkjevle, hvor den tilbringer vinteren som voksen (Wagner 1966). Arten finnes spredt i hele Europa, selv om den kanskje er oversett i flere land (Coulianos 2003). Arten kan muligens være introdusert med plantet plantemateriale i Halsentjernet, og på tross av undersøkelser av flere dunkjevlelokaliteter på Sør& Østlandet, er den ikke påvist andre steder (Ødegaard Figur 43. Chilacis typhae. Foto: K. Sund. Endrestøl 2007).

Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837) (Miridae)

Ny for Norge

D. lutenscens ble publisert ny for Norge i 2007 (Ødegaard & Endrestøl 2007) (fig. 44). Den ble påvist i Oslo i 1999, men er de senere årene blitt påvist på en rekke ulike lokaliteter i Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud og Vestfold, og det tyder på at denne arten har en kraftig ekspansjon i utbredelsesområdet (Ødegaard & Endrestøl 2007). Den ble funnet i mengder på Bygdøy under årets undersøkelser. Arten er knyttet til ulike edelløvtrær, først og fremst lind (Tilia sp.), men også lønn (Acer), eik (Quercus) og bøk (Fagus) mfl. Wachmann et al. 2004). Figur 44. Deraeocoris lutescens Foto: K. Sund.

53


Endrestøl et al. 2007

Coleoptera (biller) Vi har i løpet av de tre feltsesongene registrert svært mange billearter fra områdene i Oslofjorden, men dette utgjør likevel bare en liten andel av det antallet arter som trolig forekommer i her.

Cryptocephalus sericeus (Linnaeus 1758) (Chrysomelidae)

Nær truet NT

Cryptocephalus sericeus ble funnet i flere av de undersøkte områdene (Hovedøya, Bleikøya, Lindøya og Ekebergskråningen). Dette er en stor og flott, grønnmetallisk bladbille som gjerne oppsøker blomster på tørre, kalkrike enger (fig. 45). Flere av billene ble funnet sittende på blomster i denne undersøkelsen. C. sericeus har gått mye tilbake de siste tiårene og har fått innskrenket sin utbredelse til Oslofjordområdet. Den har derfor blitt vurdert som nær truet (NT) i Norge (Kålås et al. 2006).

Figur 45. Cryptocephalus sericeus på fagerknoppurt (Centaurea scabiosa) fra Hovedøya. Foto: Anders Endrestøl

54


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Hylis foveicollis (Thomson, 1874) (Eucnemidae)

Sårbar VU

Hylis foveicollis ble funnet ved Hengsåsen på Bygdøy (fig. 46). Den ble fanget i et eksemplar i en fallfelle plassert i en hul ask. Denne trelevende billen er knyttet til stammer og høystubber av ulike treslag som har en brunråte i den ytterste delen og en tørrere indre kjerne. Larvene lever mellom disse to lagene. Arten er vurdert som sårbar (VU) i Norge og er kjent fra Oslo i kun ett annet funn i nyere tid (Kålås et al. 2006). Den kan derimot være noe oversett pga. forveksling med nærstående arter, men i hovedsak er dette en kravstor art som kun finnes i noen få klimatisk gunstige områder med god tilgang på død ved på Sør- og Østlandet.

Figur 46. Hylis foveicollis. Foto: K. Sund

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847 (Eucnemidae)

Nær truet NT

Microrhagus lepidus ble funnet ved Kirkeby i Maridalen, der den ble fanget i et eksemplar i en malaisefelle. Også denne råtevedbillen er avhengig av kontinuerlig tilgang på død ved for å kunne overleve i et område. M. lepidus lever i grove stammer av løvtrær med hvitråte. Den har en noe videre utbredelse enn foregående art og er i tillegg til Sør- og Østlandet, også kjent fra områder mellom Stryn og Sunndalsfjorden på Nordvestlandet. Den er vurdert som nær truet (NT) i Norge (Kålås et al. 2006).

55


Endrestøl et al. 2007

Diptera (tovinger) Bombylius minor Linnaeus 1758 (Bombyliidae)

Nær truet NT

Bombylius minor ser ut til å være en forholdsvis sjelden art i Norge. Den har en begrenset utbredelse i Øst-Norge. Det eksisterer gamle funn fra innlandet, men alle funn i moderne tid er fra områdene rundt Oslofjorden. Arten har andre vingetegninger enn sin mer vanlige slektning B. major (fig. 47). Den ble funnet i Ekebergskråningen 6. juli 2007. Arten er en parasitt på solitære bier.

Figur 47. Bombylius minor. Foto: K. Sund

Greenomyia stackelbergi Zaitzev, 1982 (Mycetophilidae) Denne soppmygg-arten ble fanget i malaisetelt som var satt ut på Bygdøy sesongen 2007 (fig. 48). Den er tidligere funnet kun i Lule Lappmark i Nord-Sverige og i Sør-Primorskij langs Stillehavskysten mot Kina (Kjærandsen et al. 2007). Arten er ny for Norge, og Bygdøy er altså tredje kjente lokalitet for denne arten på verdensbasis (Søli & Kjærandsen 2008). Lokaliteten i Sverige er angitt å være en hagekompost (Kjærandsen et al. 2007).

Figur 48. Greenomyia stackelbergi. Foto: K. Sund

56

Ny for Norge


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Hymenoptera (veps) Symphyta (Planteveps) Også i år ble det gjort enkelte interessante funn av planteveps. Særlig ser lokaliteten Kirkeby i Maridalen ut til å være interessant med hensyn på denne insektgruppen. Under følger en omtale av noen arter som ble funnet dette året.

Apethymus apicalis (Klug, 1818) (Tenthredinidae) Denne arten flyr seint på høsten, og to hanner ble tatt i malaisefelle i Ekebergskråningen (8. august–11. 11. desember) (fig. 49). Næringsplanten er oppgitt å Rosa) være forskjellige arter roser (Rosa) (Taeger et al. 1998). I Norge er arten kjent med kun få funn. I samlingene ved Naturhistorisk museum, Oslo, står et dyr fra Kragerø uten dato (leg. A.C. Ullmann) og et funn fra august 2002 (malaisefelle, Bærum, Storøykilen, juli–august leg. L.O. Hansen). Det er likevel trolig at arten er noe mer vanlig, men at den har blitt oversett grunnet sin sene flygetid. Arter i slekten Apethymus skiller seg fra de fleste planteveps ved sin sene flygetid og ved at de overvintrer som egg. A. apicalis er i Norden kjent fra Finland og Sverige (Taeger et al. 2006). Figur 49. Apethymus apicalis. Foto: K. Sund

Parna tenella (Klug, 1816) (Tenthredinidae) Denne lille (4-5 mm.) plantevepsen er kjent kun med få funn i Norge. En hann ble tatt i malaisefelle ved Kirkeby, Maridalen (29. mai–26. juni). P. tenella er knyttet til lind (Tilia) (Taeger et al. 1998). P. tenella er kjent fra alle våre naboland, unntatt Danmark (Taeger et al. 2006). P. tenella viser stor kjønnsdimorfisme: hunnens kropp er helt svart, mens hannene har gul abdom. I området der den ble tatt, vokste det enkelte lindetrær.

57


Endrestøl et al. 2007

Pachyprotasis variegata (Fallén, 1808) (Tenthredinidae)

Sårbar, VU

P. variegata er en art som overveiende er knyttet til enger i kulturlandskapet. Fra gammelt av er det kjent en del funn, deriblant fra Osloområdet, men denne arten ser nå ut til å være forsvunnet fra mange steder og må regnes som sjelden. Arten er kjent kun fra Sør-Norge. En hunn ble tatt i malaisefelle ved Kirkeby, Maridalen (perioden 29. mai–26. juni). Larvene er oppgitt å leve på forskjellige arter, bl.a. lodneføllblom (Leontodon hispidus), prestekrage (Leucanthemum vulgare) og kjempe (Plantago) (Taeger et al. 1998). Hunnene til arten er lette å skille fra andre arter i slekten ved at den har røde bakbein (fig. 50). P. variegata er kjent fra alle våre naboland (Taeger et al. 2006).

Figur 50. Pachyprotasis variegata. Arten har hatt en utbredelse på det sentrale Østlandet, men ser ut til å ha hatt en tilbakegang og har derfor blitt mer fragmentert. Dette er grunnen til at den er rødlistet som sårbar, VU. Foto: K. Sund.

Tregmaur Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) (Formicidae)

Sårbar, VU

Dette er en av de mer eksklusive av norske maur. I Norge ble arten først funnet på Ostøya i Bærum i 1982 (Kvamme & Midtgaard 1984). Senere er arten funnet på Langøya i Re kommune (VE), Kommersøya i Sande kommune (VE) og Bjørkås i Asker kommune (AK). I denne undersøkelsen er arten påvist på Lindøya, Hovedøya og nå i Ekebergskråningen. Den kjennetegnes ved at hannene har mørke vinger (fig. 51). De fleste funnene foreligger fra kalktørrenger eller kalkberg, alle fra ”varme” lokaliteter. Sørover i Europa er arten mer knyttet til skog. Arten er utbredt over det meste av Europa nord til sørlige deler av Sverige. Figur 51. Myrmecina graminicola. Foto: K. Sund 58


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Lepidoptera (sommerfugler) Bortsett fra overvåkingsartene har det så langt i prosjektet ikke vært forkusert så mye på innsamling av sommerfugler. Av Norges ca. 2200 arter (Aarvik et al. 2000) har vi så langt registrert kun litt over 100. Her er det et stort potensial, men innsamling av sommerfulger er ressurskrevende og krever en noe annen metodikk enn det som hittil er benyttet. Blant annet er lysfangst en svært effektiv metode for å samle nattaktive sommerfugler og mikrolepidoptera. Samtidig har den indre delen av Oslofjorden et stort potensial for å huse arter man ikke finner andre steder i landet. På tross av lav innsamlingsinnsats har det dukket opp spennede arter blant det innsamlede materiale. Noen av disse er omtalt under.

Sophronia chilonella (Treitschke, 1833) (Gelechiidae)

Sårbar VU

Denne arten rapporterte vi med andre norske funn i fjor. Da ble den, klekt fra markmalurt, funnet på Hovedøya 31. mai 2005. Vi tar med arten igjen i år siden den ble funnet på tre lokaliteter i 2007; på Hovedøya, på Bleikøya og i Ekebergskråningen. Det er registrert noen få funn sør i Sverige (fra kysten av Skåne og Blekinge) og den forekommer sjelden og lokalt i Danmark. I Sverige har den kategori EN på rødlista, hvilket vil si at den karakteriseres som sterkt truet. Basert på de to tidligere rapporterte funnene har arten fått status som sårbar på den nye Rødlista (VU) (Kålås et al. 2006). Man antar at den er begrenset til det indre fjordbassenget i Oslo, noe de nye funnene støtter. Den er meget varmekrevende og følger ikke nødvendigvis vertsplanten (Gärdenfors 2005) (fig. 52).

Figur 52. Sophronia chilonella. Foto: K. Sund

59


Endrestøl et al. 2007

Lakrismjeltfrøvikler Grapholita pallifrontana (Lienig & Zeller, 1846) (Tortricidae) Sårbar VU Vingespenn 10-12 mm. Larven lever på frøene til lakrismjelt. Sommerfuglen er funnet spredt ved Oslofjorden og på Tromøya ved Arendal. Det nordligste funnet er fra Hole ved Tyrifjorden. Biotopen er solrike bakker og skogbryn der det vokser lakrismjelt. I forbindelser med kartlegging av lakrismjeltforekomster i denne undersøkelsen ble den funnet både på Bleikøya, på Lindøya og på Bygdøy (fig. 53). Utbredt i Sør-Skandinavia, Mellom-Europa og mot øst til Den sibirske Stillehavskysten.

Figur 53. Grapholita pallifrontana. Foto: K. Sund

Sikadedråpemøll Scythris cicadella (Zeller, 1839) (Scythrididae)

Sterkt truet EN

Vingespenn: 9-11 mm. Denne arten som finnes på tørre og varme enger, er funnet bare én gang tidligere i Norge, i Røyken i Buskerud 1991. Den ble funnet for andre gang i Norge i Ekebergskråningen 27. juni 2007. I hvilestilling ligner den en liten sikade, derav navnet (fig. 54). Utbredelsesområdet omfatter sørlige deler av Nord-Europa, mesteparten av Mellom-Europa og Sørvest-Europa.

Figur 54. Scythris cicadella. Foto: K. Sund

60


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

DISKUSJON OG KONKLUSJON Årets undersøkelser har igjen bidratt til å avdekke at naturverdiene innenfor Oslo kommune er store. På tross av at store deler av byens kystlinje er utbygd eller påvirket i større eller mindre grad, utgjør lommer av natur svært viktige leveområder for en rekke arter. Øyene er slike lommer, som ikke bare er viktige grønne områder for byens befolkning og for Oslo kommunes biomangfold, men som òg har nasjonale biologiske verdier. Disse lommene inneholder bl.a. flere av dette prosjektets overvåkingsarter. Disse er ofte høyt rødlistet, nettopp fordi de har en begrenset utbredelse i Indre Oslofjord, og derfor også er truet av menneskelig aktivitet og påvirkning. Det er derfor viktig at disse lommene avdekkes og undersøkes, også der hvor de er mer bynære (som Ekebergskråningen). Årets undersøkelser viser også viktigheten av kontinuitet i arbeidet med kartlegging og overvåking for å fange opp variasjon og utbredelse av populasjonene. Samtidig som vi ser nytten av å stadig utvide undersøkelsesområdet, ser vi også at dette krever mer ressurer til felt- og etterarbeid. Vi erkjenner samtidig at kun en brøkdel av det faktiske mangfoldet er avdekket, og at vi for fremtiden stadig må fokusere på de delene av mangfoldet som er dårligst undersøkt. Dette kan være innenfor organismegrupper eller områder og går nokså klart frem av artslista (Tabell 1, Appendiks). Flere av artene som overvåkes i dette prosjektet, har en spesifikk utbredelse eller vertsplante tilknytning. Flere har kort flygetid, og er generelt vanskelig å påvise. Dette er en utfordring for å få en systematisk overvåking. Vi kan vanskelig si noe konkret om populasjonssvingninger, siden vi ikke har relative tall for antall individer pr sesong. Dette vil nærmest være umulig å få til i praksis, og vi ser at en indirekte overvåking vi være hensiktsmessig, samtidig som man forsøker å påvise arten på gamle og nye lokaliteter. Erfaring og økologisk kunnskap ligger til grunn for årlig å vurdere habitatene til de aktuelle artene, og ut i fra dette trekker man slutninger om hvordan populasjonen svinger. Dette vil ikke i alle tilfeller være tilstrekkelig, noe tilbakegangen hos blant annet klippeblåvinge (Endrestøl 2008) og apollosommerfugl (Hansen 1993) illustrerer. Vi mener likevel dette er en tilstrekkelig overvåking. Vi mener videre at man med denne metodikken vil kunne avdekke avvik og nedgang i populasjonene, og ikke minst gi økt fokus på artenes sterke tilknytning til spesifikke biotoper og ivaretagelsen av disse. Kartleggingen av forekomster av sjeldne og truete insekter bør prioriteres høyt (DN 2003) og må ligge til grunn før et eventuelt overvåkingsprogram kan utarbeides. Dette vil være i tråd med nasjonalt program for overvåking av biologisk mangfold fra 2003 (DN 2003), samt regjeringens mål om å stoppe tapet av biologisk mangfold innen år 2010. I tillegg heter det i Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområdene i Oslofjordregionen (RPR-O kgl.res. 9.7.1993) at “naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier innenfor retningslinjenes virkeområde skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning til beste for befolkningen i dag og i fremtiden”. Dette er et prinsipp som også er nedfelt i Oslo kommunes byøkologiske program 2002–2014 (Oslo kommune 2003) som fastslår at registreringen av Oslos biologiske mangfold må fullføres. Dette gjenspeiler både politiske ønsker og forvaltningens ansvar nedfelt på ulike nivåer, og gir et solid grunnlag for å prioritere disse oppgavene. Likevel har Riksrevisjonens gjennomgang av ambisjonene gitt i St.meld. nr. 42, nedfelt i Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold (DN 2003), avdekket at det fremdeles er store mangler når det gjelder nye kartlegginger. Gjennomgangen fremhever særlig mangelen på kartlegging og overvåking av sjeldne og truete arter (invertebrater og sopp spesielt) og behovet for å utvikle overvåkingsprogrammer for disse. Overvåkingsprogrammer for insekter utover denne undersøkelsen er fremdeles mangelfulle (Sverdrup-Thygeson et al. 2008). Arbeidet som ligger til grunn for denne rapporten, representerer således et viktig skritt i riktig retning for å sikre ny og viktig kunnskap både til forskning og til en kunnskapsbasert forvaltning.

61


Endrestøl et al. 2007

Vi vil anbefale Oslo kommune å fortsette overvåkingen og oppfølgingen av disse sjeldne og lokalt forekommende arter på øyene i Indre Oslofjord for å fortsatt imøtekomme forvaltningens krav og ansvar og å bevisstgjøre sine innbyggere om de rikdommer som finnes i kommunen. Oslo kommune er sannsynligvis en av de kommunene i landet med høyest biologisk mangfold, og fortsatte fremtidige undersøkelser vil nok styrke dette utsagnet.

Dragehode i Ekebergskråningen. Foto: L.O. Hansen

62


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

LITTERATUR Andersen, G.S., Bergan, M. 2003. Hekkende sjøfugl i Oslo og Akershus 2003. Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus. 19 s. Bendiksen, E., Bjureke, K., Stabbetorp, O.E., Branderud, T.E. & Often, A. 2005. Naturverdier på Bygdøy. NINA Rapport 77. 118 s. Bjureke, K. 2002. Registrering av botanisk mangfold på øyene i Indre Oslofjord. Nesodden og Oslo kommune. MVA-rapport nr. 1. 110 s. Bjureke, K. 2005. Russesvalerot på øyene i Indre Oslofjord i 2006 – Historikk, forekomst og bekjempelse. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Rapport. 17 s. Blindheim, T. & Bendiksen, E. 2004. Status for kartlegging og verdisetting av naturtyper i Oslo kommune. Siste Sjanse-notat 2004–12. 49 s. Bryn, A. Verdier i kulturlanddskapet. Bondebladet 28/29. Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1999a. Kartlegging av naturtyper – Verdsetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13. Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1999b. Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DNrapport 3. 161 s. Direktoratet for naturforvaltning (DN) 2003. Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. – Et samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunenes sentralforbund, Norges forskningsråd, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold og Direktoratet for naturforvaltning. Rapport. 42 s. http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/50/Kartl029.pdf. Direktoratet for naturforvaltning (DN) 2007. Supplerende verneplan for Oslofjorden – Delplan Oslo og Akershus – DN sin tilrådning. http://www.fylkesmannen.no/fagom. aspx?m=4802&amid=1633124 Easton, A. 1959. A new Norwegian species of Meligethes Stephens (Col., Nitidulidae). Norsk Ent. Tidsskr. 11: 50–53. Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae–Nymphalidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 281 s. Elven, H. 1993. Litt om sangsikaden Cicadetta montana i Norge. Insekt-Nytt 18(2): 5–9. Endrestøl, A. 2005. Ny versjon av EIS-systemet for Norge. Fauna 58(3): 92–97. Endrestøl, A. 2008. Statusrapport for klippeblåvingen Scolitantides orion. Insekt-Nytt 33(1): 9–24. Endrestøl, A., Gammelmo, Ø., Hansen, L.O., Lønnve, O.J., Olberg, S., Aarvik, L. 2005. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune 2005. Nasjonalt Senter for Insektkartlegging. NHM-rapport. Endrestøl, A., Gammelmo, Ø., Hansen, L.O., Lønnve, O.J., Olberg, S., Olsen, K.M., Aarvik, L. 2006b. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune 2006 II. Nasjonalt Senter for Insektkartlegging. NHM-rapport. Endrestøl, A., Hansen, L. O., Olberg, S., Olsen, K. M. 2006a. Vurdering av entomologiske verneverdier på Bygdøy, Oslo kommune. NHM-rapport Fremstad, E. & Kålås, J.A. 2001. TOV 2000. Nytt program for overvåking av terrestrisk biologisk mangfold – videreutvikling av dagens naturovervåking (TOV). NINA Oppdragsmelding 702, 49 s. Fremstad, E. & Moen, A. (eds.) 2001. Threatened vegetation types in Norway. NTNU Vitenskapsmuseet. Rapp. bot. Ser. 2001–4, 231 s. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen 2001. Naturvern & biologisk mangfold i Indre Oslofjord. 30 s.

63


Endrestøl et al. 2007

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2002. Maridalen landskapsvernområde. Forvaltningsplan. 69 s. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005. Verneplan for Indre Oslofjord. Høringsforslag april 2005. 236 s. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2007. Forvaltningsplan og skjøtselsplan for Hovedøya. http:// fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=4770&amid=1749148 Gielis, C. 1996. Pterophoridae. I: P. Huemer, O. Karsholt & L. Lyneborg (red.): Microlepidoptera of Europe 1, 222 s. Gjerland, L. 2006. Oslos øyrike før og nå. Aschehoug & Co. 138 s. Gärdenfors, U., Aagaard, K., Biström, O. (red.) & Holmer, M. (ill.) 2002. Hundraelva nordiska evertebrater. Handledning för övervakning av rödlistade småkryp. 288 s. Gärdenfors, U. (eds.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU. 496 s. Hansen, L.O. 1993. Status for apollosommerfugl (Parnassius apollo) og heroringvinge (Coenonympha hero) i Norge. NINA utredning 046, 43 s. Hansen, S.O. 1985. Praktbilla Lampra rutilans F., fam. Buprestidae. Insekt-Nytt 10(3): 16–17. Hansen, S.O. 1988. Noen truete billearter i norske edelløvskogsmiljøer. Insekt-Nytt 13(2): 20– 23. Hanssen, O., Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater, Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding 546. 132 s. Hartvig, K. H. (red.) 2004. Bygdøy. Registrering av natur- og kulturverdier på deler av Bygdøy. Skisse til verneplan for deler av Bygdøy. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, Oslo. 174 s. Hindbjørgmo, I., Jahnsen, J.B. & Rasch-Engh, R. (red.) 1972. Kom til den fagre Maridal. Maridalens Venner og Maridalen skole, 1972. Hjelkerud Nilsen, A. 1995. Hovedøya i Oslofjorden – landskapshistorie som grunnlag for vern av kulturmiljøer. Hovedoppgave ved NLH, Inst. for landskapsplanlegging, landskapsarkitektur, Ås. 88 s. Holgersen, H. 1944. Norske Sikader 1 - Nytt Mag. F. Naturv. 84: 205–218. Holst, K.T. 1970. Kakerlakker, Græshopper og Ørentviste. Danmarks Fauna 79, 221 s. G.E.C. Gads forlag, København. Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 16, 126 s. Holtedahl, O. & Dons, J.A. (red.) 1955. Geologisk fører for Oslo-trakten. Det Norske VidenskapsAkademi i Oslo. 122 s. Høiland, K. 2004. Om Bygdøy. I: Hatvig, K.H. (red) 2004. Bygdøy. Registrering av natur- og kulturverdier på deler av Bygdøy. Skisse til verneplan for deler av Bygdøy. Naturvernfor bundet i Oslo og Akershus og Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen, Oslo, s. 73–88. Kindvall, O. & Denuel, A. 1987. Sveriges Vårtbitare och Gräshoppor (Orthoptera). Fältbiologerna, 72 s. Kjærandsen, J., Hedmark, K., Kurina, O., Polevoi, A., Økland, B. & Götmark, F. 2007. Annotated checklist of fungus gnats from Sweden (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae). Insect Systematics and Evolution Supplements 65: 1–128. Knaben, N. 1943. Oversikt over Norges Orthoptera. Bergens Museums Årbok 1943, Naturvitenskapelig rekke 2, 43 s. Kouki, J., Niemelä, P. & Viitasaari, M 1994. Reversed latitudal gradient in species richness of saw flies (Hymenoptera, Symphyta). Annales Zoologici Fennici 31: 83–88. Kvamme, T. & Midtgaard, F. 1984. Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) (Hym., Formicidae) new to the norwegian fauna. Fauna norv. Ser. B. 31, 64–65. Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.) 2006. Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken, Norway. Liebe, M. 1981. Vern av Hovedøya. Oslo Helseråd, kontoret for miljøsaker, Oslo. Maridalens Venner 1972. Årbok ‘72. Maridalen Venner. s. 37 Maridalens Venner 1974. Årbok ‘74. Maridalen Venner. s. 58 64


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Maridalens Venner 1987. Årbok 1986–87. Maridalens Venner. s. 64. Maridalens Venner 1987. Årbok 2002. Maridalens Venner. s. 157. Markussen, J.A. (red.) 1999. Naturfaglige registreringer i Oslo og Akershus 1993–1997. MVArapport nr. 2. 153 s. Marshall, J.A. & Haes, E.C.M. 1988. Grasshoppers and allied insects of Great Britain and Ireland. 252 s. Harley Books, Colchester, Essex. Miljøverndepartementet 2006. Konglig resolusjon – verneplan for Hovedøya i Oslo kommune, Oslo fylke, 2006. Nielsen, O.F. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv, bind 9. 192 s. + CD-rom. Apollo Books, Stenstrup. Nordström, F. 1955. De Fennoskandiska Dagfjärilarnas utbredning. Lunds Univ. Årsskr. N.F. 2, 51 (1), 175 s. Lund, C.W.K. Gleerup. Nuorteva, M., Nuorteva, J. & Olsen, T. J. 2005. Records of sawflies (Hymenoptera: Symphyta) from Østfold, Soutern Norway. Sahlbergia 10, 68–79 odin.dep.no. 2003. Avtale mellom Staten v/Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Stiftelsen Norsk Folkemuseum om overføring av bruksrett og forvalteransvaret til Bygdø Kongsgård. http://odin.dep.no/filarkiv/195668/Avtale_AAD-Folkemuseet.pdf Often, A. og Wesenberg, J. 2004 Botaniske undersøkelser og verdivurderinger av plantelivet i nedre del av Ekebergskråningen. NINA Notat. Oslo kommune 2005. Strategi for bærekraftig utvikling. Miljø- og bærekraftstatus 2002. Byøkologisk program 2002–2014. Bystyremelding 1/2003. 1–44. Ossiannilsson, F. 1981. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, 7 (2). Scandinavian Science Press LTD. Patzak, H. 1974. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera–Coleophoridae. Beiträge zur Entomologie 24: 153–278. Pedersen, Å.Ø., Karlstrøm, E., Bredesen, B.Ø., Gimse, A. og Ovesen, R. 2003. Biologisk mangfold – fra teori til handling. Friluftsetaten, Oslo kommune. 43 s. Razowski, J. 2003. Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Vol. 2. Olethreutinae. 301 s. Frantisek Slamka. Siebke, H. 1874. Catalogum Hemipterorum et Orthopterorum continens. Enumerátio Insectorum Norvegicorum 1. 60 s. Strand, A. 1943. Inndeling av Norge til bruk ved faunistiske oppgaver. Norsk Ent. Tidsskr. 6: 207–224. Svensson, I. 1971. Scandinavian Bucculatrix Z. (Lep. Bucculatricidae). Entomologica scandinavica 2: 99–109. Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Bratli, H., Fremstad, E., Gjershaug, J.O., Halvorsen, G., Pedersen, O., Stabbetorp, O. & Ødegaard, F. 2008. Truete arter og ansvarsarter. Kriterier for prioriteringer i kartlegging og overvåking. NINA Rapport 317. 96 s. Søli, G. & Kjærandsen, J. 2008. Addition to the Norwegian fauna of fungus gnats (Diptera, Mycetophilidae). Norw. J. Entomol. 55, 31–41. Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S.M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau., C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49–136 in Taeger, A. & Blank. S.M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern. Taeger, A., Blank, S. M. & Liston, A. D. 2006. European Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) A Species Checklist for the Countries. Pp. 399–504 in Blank, S. M., Schmidt, S. & Taeger, A. (eds.) 2006. Recent sawfly Research: Synthesis and Prospects. Goecke & Evers, Keltern. Tromellini, C., Alma, A. & Vidano, C. 1987. Biotaxonomy and Ecology of Rhytidodus decimusquartus in Piedmont, Italy (Rhynchota Auchenorrhyncha). Proc. 6th Auchen. Meeting, Turin, Italy, 7–11 sept. 1987, 259–266. 65


Endrestøl et al. 2007

Valaker, O.M. 2005. Forslag til skjøtselsplan av Kongeskogen på Bygdøy. Institutt for Naturforvaltning – Universitetet for miljø- og biovitenskap. 42 s. Wachmann, E., Melber, A., Deckert, J. 2004. Wanzen 2: Cimicomorpha: Microphysidae (Flechtenwanzen), Miridae (Weichwanzen) – Tierw. Deutschlds., 75: 1–294. Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren I. Pentatomorpha. Tierwelt Deutschlands, 54: 235 pp. Verlag von Gustav Fischer, Jena. www.lovdata.no 2006. Forskrift om Verneplan for Hovedøya – Østre Hovedøya naturreservat og Vestre Hovedøya naturreservat i Oslo kommune, Oslo. II 2006 hefte 2. Zachariassen, K.E. 1982. Praktbiller i Norge. Insekt-Nytt, 7(2): 8–13. Ødegaard, F. & Endrestøl, A. 2007. Establishment and range expansion of some new Heteroptera (Hemiptera) in Norway. Norw. J. Entomol. 54: 117–124. Økland, J. 1976. Utbredelsen av noen ferskvannsmuslinger i Norge, og litt om European Invertebrate Survey. Fauna 29: 29–40. Økland, K.A. 1981. Inndeling av Norge til bruk ved biogeografiske oppgaver – et revide Strandsystem. Fauna 39: 24–29. Aarvik, L., Bengtson, R., Hansen, L.O., & Steel, C. (upubl.). Feltsøk etter trua dagsommerfugler 2007. Aarvik, L., Berggren, K. & Hansen, L.O. (red.). 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Lepidopterologisk arbeidsgruppe; Zoologisk museum, Universitetet i Oslo; Norsk institutt for skogforskning. Oslo. 192 s.

66


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

APPENDIKS Tabell 1. Artsliste over identifiserte insekter fra NSI sine undersøkelser på øyer i Indre Oslofjord i 2005– Tabell 1. 2007. Tabellen er en foreløpig liste over materiale som er identifisert og fanget ved hjelp av håv/plukkfangst og felleserier. Listen er sortert systematisk til familienivå. Arter står alfabetisk. Rødlistekategorier følger nasjonal rødliste for truete arter i Norge (Kålås et al. 2006). Følgende kategorier brukes; RE - utryddet, CR - kritisk truet, EN - sterkt truet, VU - sårbar, NT - nær truet. Eventuelle nye arter er ført opp. Tabellen inneholder i tillegg til insekter også mageføttinger og edderkoppdyr.

X

X

X

X

X X

X

X X X

X

X

Rødlistekategori

X

X X

Maridalen, Kirkeby

X

X X

X

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

X

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

COLLEMBOLA - Spretthaler Dicyrtoma ornata DIPLURA - Tohaler Campodea fragilis Campodea plusiochaeta ARCHAEOGNATHA - Børstehaler Dilta hibernica EPHEMEROPTERA - Døgnfluer Caenis horaria Cloeon inscriptum ODONATA - Øyenstikkere Aeshna cyanea Aeshna grandis Aeshna juncea Coenagrion hastulatum Coenagrion puella/pulchellum Enallagma cyathigerum Lestes sponsa Libellula quadrimaculata Sympetrum danae Sympetrum flaveolum Sympetrum sanguineum Sympetrum vulgatum HEMIPTERA- STERNORRHYNCHA - Plantelus Trioza rhamni HEMIPTERA- AUCHENORRYNCHA - Sikader Aphrophora alni Eupteryx atropunctata Eupteryx calcaratum Rhytidodus decimusquartus Ribautiana ulmi Stenidiocerus poecilus Populicerus nitidissimus HEMIPTERA - HETEROPTERA - Teger Nepidae - Vannskorpioner Nepa cinerea Corixidae - Buksvømmere Callicorixa praeusta

Hovedøya

Arter

X

X X X X X X

X

X X X X X

EN VU

X X X

X X X X X

67

Ny 2007


Endrestøl et al. 2007

Maridalen, Kirkeby

Rødlistekategori

Ekebergskråningen

Bygdøy

X

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Corixa dentipes Corixa punctata Cymatia bonsdorffi Hesperocorixa sahlbergi Sigara fossarum Sigara lateralis Sigara limitata Sigara nigrolineata Sigara semistriata Sigara striata Notonectidae - Ryggsvømmere Notonecta glauca Hydrometridae - “Målevannteger” Hydrometra gracilenta Veliidae Microvelia reticulata Gerridae - Vannløpere Gerris lacustris Gerris odontogaster Gerris odontogaster Saldidae - Strandteger Saldula saltatoria Tingidae - Nett-teger Campylosteira verna Derephysia foliacea Physatocheila costata Miridae - Bladteger Adelphocoris lineolatus Adelphocoris quadripunctatus Campyloneura virgula Charagochilus gyllenhali Deraeocoris lutescens Dicyphus constrictus Globiceps flavomaculatus Halticus apterus Heterotoma planicornis Leptopterna dolabrata Leptopterna ferrugata Lygocoris viridis Lygus pratensis Lygus rugulipennis Lygus wagneri Megacoelum infusum Megaloceroea recticornis Miris striatus Monalocoris filicis Notostria sp. Orthonotus rufifrons Orthops basalis Orthops campestris

Hovedøya

Arter

X

Ny 2007

X X

X X

X X

X X X X X

X X X X

X

X X

X X

X

X X X X X X X X X

X X

X X

X X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

68

X X X X X X X X

X

X X

X

X X X X X X X X X X X

X

NTo X

EN


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

X

X X X X

X X X X

X X

X

X

X X X X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

NT

X X

X

X

X X X X

X X

X

X

X

X X

X X X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X X X X X

69

X X X X

X X X X X

Rødlistekategori

X

Maridalen, Kirkeby

X

Ekebergskråningen

Bygdøy

X

X

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Orthops kalmii Orthotylus marginalis Pantilius tunicatus Phytocoris varipes Pilophorus cinnamopterus Pilophorus perplexus Pinalitus rubricatus Plagiognathus chrysanthemi Plagiognathus arbustorum Stenodema calcarata Stenodema laevigata Stenodema trispinosa Strongylocoris leucocephalus Nabidae - “Engrovteger” Nabis sp. Anthocoridae - Nebbteger Anthocoris nemoralis Anthocoris nemorum Orius sp. Aradidae - Barkteger Aneurus avenius Aradus truncatus Piesmatidae - “Meldeteger” Piesma quadratum Lygaeidae - “Frøteger” Cymus glandicolor Gastrodes abietum Gastrodes grossipes Kleidocerys resedae Nithecus jacobaeae Nysius thymi Ortholomus punctipennis Scolopostethus affinis Scolopostethus thomsoni Stygnocoris rusticus Rhopalidae - “Smalkantteger” Corizus hyoscyami Rhopalus subrufus Rhopalus parumpunctatus Cydnidae - “Tornbreiteger” Sehirus luctuosus Pentatomidae - Breiteger Aelia acuminata Dolycoris baccarum Eurydema oleracea Holcostethus vernalis Palomena prasina Pentatoma rufipes Acanthosomidae - “Taggbreiteger” Acanthosoma haemorrhoidale

Hovedøya

Arter

X X X

X

X X X


Endrestøl et al. 2007

Rødlistekategori

X

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

X

Store Herbern

Heggholmen

X

Nakholmen

X X X

Lindøya

Bleikøya

Cyphostethus tristriatus Elasmostethus interstinctus Elasmucha fieberi RAPHIDIOPTERA - Kamelhalsfluer Raphidia notata NEUROPTERA - Nettvinger Chrysopa perla Chrysoperla carnea Cunctochrysa albolineata Myrmeleon formicarius COLEOPTERA - biller Haliplidae - Vanntråkkere Haliplus heydeni Haliplus immaculatus Haliplus ruficollis Dytiscidae - Vannkalver Acilius sulcatus Agabus bipustulatus Agabus sturmii Hydroporus erythrocephalus Hydroporus palustris Hygrotus inaequalis Hyphydrus ovatus Ilybius ater Ilybius subaeneus Laccophilus minutus Rhantus exsoletus Rhantus suturalis Carabidae - Løpebiller Amara aenea Amara communis Amara consularis Amara equestris Amara nitida Amara ovata Anchomenus dorsalis Bembidion doris Bembidion guttula Bembidion lampros Calathus fuscipes Calathus micropterus Carabus nemoralis Cymindis angularis Dicheirotrichus gustavii Dromius agilis Dyschirius globosus Dromius quadrimaculatus Elaphrus cupreus Harpalus laevipes Harpalus xanthopus

Hovedøya

Arter

X

X X X X

X

X

X X X

X

X

X X

X X X X X X X X X X

X X

X

NT

X

X X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X

X X

X X

X X

X

X X

70

X X


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

X

X X X

X X X

X X

X X X X X X X

X X

X

X

X X X X

X X X X

NT

X X X

X

X

X X X

X X X X

X X X

X

X

X

X X X

X X X

X

X

X X X

X X

71

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Licinus depressus Notiophilus aquaticus Notiophilus biguttatus Notiophilus germinyi Notiophilus palustris Philorhizus notatus Platynus assimilis Pterostichus cupreus Pterostichus melanarius Pterostichus minor Pterostichus niger Pterostichus nigrita Pterostichus oblongopunctatus Pterostichus strenuus Synuchus vivalis Trechus rubens Hydrophilidae - Vannkjærer Anacaena lutescens Enochrus melanocephalus Helophorus strigifrons Hydrobius fuscipes Laccobius bipunctatus Histeridae - Stumpbiller Carcinops pumilio Gnathoncus buyssoni Hister unicolor Paromalus parallelepipedus Leiodidae - Mycelbiller Agathidium nigripenne Agathidium seminulum Agathidium varians Anisotoma axillaris Anisotoma humeralis Colenis immunda Ptomaphagus sericatus Ptomaphagus variicornis Sciodrepoides watsoni Scydmaenidae - Perlebiller Stenichnus collaris Stenichnus scutellaris Silphidae - Åtselbiller Nicrophorus investigator Phosphuga atrata Silpha tristis Staphylinidae - Kortvinger Acidota crenata Aleochara bipustulata Aleochara curtula Amischa analis Amischa bifoveolata

Hovedøya

Arter

X

X X X

X

X X


Endrestøl et al. 2007

X X

X

X

X X

X X

X X

VU

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

X X X

X X X

X

X X

X

X

X

X X

X

X X X X

X

X

X X

X

X X

X X X X X X X

X

72

X

X

X X

Rødlistekategori

X X X X

X

Maridalen, Kirkeby

X

Ekebergskråningen

Bygdøy

X

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Anomognathus cuspidatus Anthophagus caraboides Atheta fungi Atheta gagatina Atheta macrocera Atheta nigricornis Atheta pilicornis Atheta sodalis Bibloporus bicolor Bledius tricornis Carpelimus corticinus Claviger testaceus Dinaraea angustula Drusilla canaliculata Eusphalerum minutum Gyrophaena angustata Gyrophaena boleti Lordithon lunulatus Megarthrus sinuatocollis Ocypus aeneocephalus Ocypus melanarius Omalium rivulare Philonthus carbonarius Philonthus decorus Philonthus succicola Phloeonomus pusillus Phloeopora testacea Phyllodrepa melanocephala Placusa tachyporoides Platydracus latebricola Platydracus stercorarius Quedius boopoides Quedius brevis Quedius cruentus Quedius fuliginosus Quedius fulvicollis Quedius mesomelinus Quedius molochinus Quedius scitus Quedius xanthopus Scaphisoma agaricinum Scaphisoma assimile Scaphisoma boreale Stenus cicindeloides Stenus tarsalis Lucanidae - Hjortebiller Sinodendron cylindricum Scarabaeidae - Skarabider Cetonia aurata Gnorimus nobilis

Hovedøya

Arter

X


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

X

X X X

X

X X X

X

X X

X

X

X

VU X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X X X X

X X

X

X X

73

X X

X X X

X

X X X

X

X X

X X X X

X

X X X X

Rødlistekategori

Ekebergskråningen

X

Maridalen, Kirkeby

Bygdøy

X X X

Store Herbern

X

Heggholmen

X

Nakholmen

X

Lindøya

Bleikøya

Oryctes nasicornis Potosia cuprea Serica brunnea Trichius fasciatus Scirtidae - Hårbiller Cyphon ochraceus Cyphon padi Cyphon palustris Elodes minuta Microcara testacea Prionocyphon serricornis Buprestidae - Praktbiller Anthaxia quadripunctata Habroloma nanum Trachys minutus Byrrhidae - Pillebiller Byrrhus pilula Byrrhus pustulatus Cytilus sericeus Eucnemidae - Råtevedbiller Hylis foveicollis Microrhagus lepidus Microrhagus pygmaeus Xylophilus corticalis Throscidae - Halvsmellere Trixagus dermestoides Trixagus meybohmi Elateridae - Smellere Actenicerus sjaelandicus Agriotes obscurus Ampedus tristis Athous haemorrhoidalis Athous subfuscus Athous vittatus Cardiophorus ruficollis Dalopius marginatus Denticollis linearis Hemicrepidius niger Limonius aeneoniger Melanotus castanipes Prosternon tessellatum Selatosomus aeneus Selatosomus cruciatus Drilidae - Sneglerovbiller Drilus concolor Cantharidae - Bløtvinger Absidia rufotestacea Absidia schoenherri Cantharis figurata Cantharis fusca

Hovedøya

Arter

X

X X X X X X

X X X

X

X X

X X

X X

X

X

VU NT


Endrestøl et al. 2007

X

X X X

X

X

X X

X X

X X

X

X

NT

X X X X

X X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rødlistekategori

X

Maridalen, Kirkeby

X

Ekebergskråningen

X X

Bygdøy

X

Store Herbern

X

Heggholmen

X

Nakholmen

X X

Lindøya

X

Bleikøya

Cantharis nigricans Cantharis obscura Cantharis pellucida Cantharis rustica Malthinus frontalis Malthinus punctatus Malthodes fuscus Malthodes marginatus Malthodes pumilus Malthodes spathifer Podabrus alpinus Rhagonycha fulva Rhagonycha lignosa Rhagonycha limbata Dermestidae - Klannere Anthrenus museorum Ctesias serra Dermestes lardarius Megatoma undata Anobiidae - Borebiller Anobium nitidum Anobium rufipes Dorcatoma chrysomelina Dorcatoma dresdensis Ernobius nigrinus Hedobia imperialis Ptinus subpilosus Ptinus fur Ptinus rufipes Xyletinus ater Lymexylidae - Verftsbiller Hylecoetus dermestoides Trogossitidae - Gnagbiller Nemozoma elongatum Cleridae - Maurbiller Thanasimus formicarius Melyridae - Børstebiller Anthocomus rufus Aplocnemus nigricornis Dasytes niger Dasytes plumbeus Dolichosoma lineare Malachius bipustulatus Malachius viridis Trichoceble memnonia Sphindidae - Slimsoppbiller Aspidiphorus orbiculatus Kateritidae - Stumpglansbiller Brachypterus glaber Brachypterus urticae

Hovedøya

Arter

X

X X

X

X X

X X

X X X X

X

X

X X X X

X

X

X

X X X

X X X

X X X

NT

X X

74

X X

X

X


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Kateretes pedicularius Nitidulidae - Glansbiller Antherophagus nigricornis Cychramus luteus Glischrochilus hortensis Ipidia binotata Meligethes aeneus Meligethes atratus Meligethes denticulatus Meligethes carinulatus Meligethes flavimanus Meligethes norvegicus Meligethes ovatus Meligethes subrugosus Meligethes tristis Soronia grisea Thalycra fervida Monotomidae - Smalbiller Rhizophagus bipustulatus Rhizophagus depressus Rhizophagus dispar Rhizophagus ferrugineus Silvanidae - Skogflatbiller Silvanoprus fagi Laemophloeidae - Kjølflatbiller Cryptolestes abietis Phalacridae - Glattbiller Olibrus aeneus Phalacrus substriatus Cryptophagidae - Fuktbiller Atomaria turgida Cryptophagus dentatus Cryptophagus scanicus Cryptophagus setulosus Telmatophilus caricis Erotylidae - Kjukebiller Dacne bipustulata Triplax aenea Triplax rufipes Triplax russica Byturidae - Bringebærbiller Byturus ochraceus Byturus tomentosus Biphyllidae - Kjølbiller Diplocoelus fagi Cerylonidae - Barkglansbiller Cerylon fagi Cerylon ferrugineum Cerylon histeroides

Hovedøya

Arter

X X

X

X

X X X X X X X X X

X X

X X X

X

X

X

EN

X X

X

X X

X X X

X X

X

X

NT

X X X

X X X

X X X X X

X X X

X

X X

X

X X X X

X X X

75

X X

X X X


Endrestøl et al. 2007

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Alexiidae - Kulebiller Sphaerosoma pilosum Endomychidae - Soppmarihøner Endomychus coccineus Coccinellidae - Marihøner Adalia bipunctata Adalia decempunctata Anatis ocellata Anisosticta novemdecimpunctata Calvia quatuordecimguttata Chilocorus renipustulatus Coccidula scutellata Coccinella hieroglyphica Coccinella septempunctata Coccinula quatuordecimpustulata Halyzia sedecimguttata Myzia oblongoguttata Propylea quatuordecimpunctata Psyllobora vigintiduopunctata Scymnus haemorrhoidalis Stethorus punctillum Corylophidae - Punktbiller Sericoderus lateralis Latridiidae - Muggbiller Aridius nodifer Corticarina similata Cortinicara gibbosa Dienerella elongata Dienerella separanda Enicmus fungicola Enicmus planipennis Enicmus rugosus Enicmus testaceus Latridius hirtus Stephostethus pandellei Stephostethus rugicollis Mycetophagidae - Vedsoppbiller Litargus connexus Ciidae - Kjukeborere Cis alter Cis comptus Cis fagi Cis hispidus Cis setiger Ennearthron cornutum Orthocis alni Melandryidae - Vedborere Abdera affinis Abdera flexuosa Orchesia micans

Hovedøya

Arter

X X

X

X X

X X X

X X X X X X

X X

X

X X

X X

X X X X X

X

X

X X

X X

X

X

X X X

X X

X

X X

X

X X X

X X X

X

X X X X X

X X X X

X

X X X X

X

X X

NT

X X X X

X

X X X X

X

X X X

X

X

X

X X

76

X

X


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Orchesia undulata Mordellidae - Broddbiller Curtimorda maculosa Mordella aculeata Mordellistena pumila Mordellistena variegata Mordellochroa abdominalis Tomoxia bucephala Zopheridae - Mattbiller Synchita humeralis Tenebrionidae - Skyggebiller Bolitophagus reticulatus Cteniopus sulphureus Diaperis boleti Isomira murina Mycetochara axillaris Mycetochara flavipes Palorus depressus Prionychus ater Pseudocistela ceramboides Oedemeridae - Bløtbukker Chrysanthia geniculata Oedemera flavipes Oedemera lurida Oedemera virescens Pyrochroidae - Kardinalbiller Schizotus pectinicornis Salpingidae - Nebbiller Lissodema cursor Salpingus planirostris Salpingus ruficollis Sphaeriestes castaneus Anthicidae - Sandbiller Anthicus flavipes Aderidae - Øyebiller Aderus populneus Scraptiidae - Blomsterbiller Anaspis flava Anaspis frontalis Anaspis marginicollis Anaspis rufilabris Anaspis thoracica Scraptia fuscula Cerambycidae - Trebukker Aromia moschata Clytus arietis Paracorymbia maculicornis Exocentrus lusitanus Grammoptera ruficornis Leioderus kollari

Hovedøya

Arter

X

X

X X X X X X

X

X

X X

X X X X

X

X X

X X

X X X

X

X

X

X X X X

X X

EN EN

X

X

X X

X X

NT

X X

X X

X X X X

X X X X

X X X

NT

X

NT

X

X X X X X X X

77

X

X X X X

X X

X X X X X

X X X

X X NT

VU


Endrestøl et al. 2007

X X X X

X X

X

Rødlistekategori

X

X

Maridalen, Kirkeby

X

X X X

Ekebergskråningen

X

Bygdøy

X

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Leiopus nebulosus Phytoecia cylindrica Pogonocherus decoratus Pogonocherus hispidus Rhagium inquisitor Rhagium mordax Stenostola dubia Stenurella melanura Stictoleptura rubra Tetrops praeusta Orsodacnidae - Pollenbladbiller Orsodacne cerasi Chrysomelidae - Bladbiller Anthonomus rubi Aphtona atrocaerula Aphtona nonstriata Batophila rubi Bruchus atomarius Bruchus loti Cassida denticollis Cassida rubiginosa Chaetocnema aridula Chaetocnema concinna Chaetocnema hortensis Chrysolina geminata Chrysolina varians Clytra quadripunctata Crepidodera fulvicornis Cryptocephalus bilineatus Cryptocephalus bipunctatus Cryptocephalus fulvus Cryptocephalus moraei Cryptocephalus nitidulus Cryptocephalus sericeus Galerucella lineola Galerucella tenella Gonioctena quinquepunctata Longitarsus succineus Longitarsus tabidus Lythraria salicariae Phyllotreta nemorum Phyllotreta ochripes Phyllotreta striolata Phyllotreta undulata Phyllotreta vittula Psylliodes affinis Psylliodes napi Anthribidae - Soppsnutebiller Choragus horni Dissoleucas niveirostris

Hovedøya

Arter

X

X X

X X X

X

X

X X X X X X X X

X X

X X X

NT X X

X

X X

X X X

X

X

X

X X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X X

X

78

NT

X X

X X

X

X

X X

X

X X

X

VU


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

X X

X X

X X X X X

X X X

X X X X X X X X X

X

X X X

X X

X X X X

X X X X X

X

79

X

X

X X X X

X

X

X X

X

X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X X X X X

X

X

X

X

X X

X

Rødlistekategori

X

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

X

Lindøya

Bleikøya

Platystomos albinus Attelabidae - Bladrullere Apoderus coryli Rhynchitidae - Snutebladrullere Neocoenorrhinus germanicus Rhynchites cupreus Apionidae - Spissnutebiller Betulapion simile Catapion meieri Catapion seniculus Cyanapion spencii Eutrichapion ervi Eutrichapion viciae Omphalapion hookerorum Oxystoma subulatum Perapion violaceum Protapion apricans Protapion astragali Protapion fulvipes Stenopterapion meliloti Stenopterapion virens Taeniapion urticarium Curculionidae - Snutebiller Acalles roboris Barynotus squamosus Barypeithes pellucidus Brachonyx pineti Brachyderes incanus Brachysomus echinatus Ceutorhynchus inaffectatus Ceutorhynchus litura Ceutorhynchus sulcicollis Cionus hortulanus Cionus scrophulariae Cleopomarius graminis Cleopus pulchellus Cryptorhynchus lapathi Curculio nucum Ernoporus tiliae Hylastes brunneus Hylastes opacus Hylesinus crenatus Hylesinus fraxini Hylesinus oleiperda Hylobius abietis Hypera nigrirostris Hypera suspiciosa Hypera venusta Leiosoma deflexum Limnobius borealis

Hovedøya

Arter


Endrestøl et al. 2007

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

X X X

X

X X

X X X X X

80

X

X

X X X

X

X

X X X X X

X X X

X

X

X

X X

NT X X

X X

X

X X X

X X X X

X

X

X

X X

X

X X

X X X

X

X

X X

X

X

X X

X X X

X X

Bygdøy

X X X X X X

Store Herbern

X X

Heggholmen

X

Nakholmen

X

Lindøya

Bleikøya

Magdalis duplicata Magdalis ruficornis Miarus campanula Miarus graminis Nedyus quadrimaculatus Orobitis cyaneus Otiorhynchus desertus Otiorhynchus ligustici Otiorhynchus ovatus Otiorhynchus porcatus Otiorhynchus raucus Otiorhynchus rugifrons Otiorhynchus scaber Otiorhynchus singularis Phyllobius viridicollis Pissodes pini Pissodes validirostris Pityogenes chalcographus Pityogenes trepanatus Pityophthorus lichtensteinii Pityophthorus micrographus Polydrusus cervinus Polydrusus mollis Polydrusus undulatus Polygraphus poligraphus Rhinoncus perpendicularis Rhinusa anthirrhini Rhinusa antirrhini Rhinusa collinum Rhynchaenus rusci Rhyncolus ater Rhyncolus sculpturatus Sciaphilus asperatus Scolytus laevis Scolytus rugulosus Sitona ambiguus Sitona lineellus Sitona suturalis Smicronyx jungermanniae Strophosoma capitatum Trachodes hispidus Trachyphloeus bifoveolatus Tychius meliloti Tychius picirostris Tychius quinquepunctatus Tychius stephensi Xyleborinus saxesenii Xyleborus dispar Zacladus geranii

Hovedøya

Arter

X X X X

X


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

DIPTERA - Tovinger Tipulidae - Stankelbein Tanyptera atrata Diadocidiidae Diadocidia spinosula Keroplatidae - Spinnmygg Keroplatus testaceus Anisopodidae - Vindusmygg Sylvicola cinctus Mycetophilidae - Soppmygg Allodia lugens Allodia sp. Allodia (Brachycampta) alternans Brevicornu spp. Cordyla crassicornis Cordyla nitens Cordyla pusilla Exechia lucidula Exechia spp. Greenomyia stackelbergi Mycetophila bialorussica Mycetophila confluens Mycetophila fungorum Mycetophila finlandica Mycetophila lubomirskii Mycetophila subsigillata Mycetophila stylata Mycetophila spp. Mycetophila uninotata Phronia nitidiventris Phronia sp. Trichonta sp. Platurocypta testata Sceptonia fumipes Sceptonia nigra Zygomyia semifusca Dixidae - u-mygg Dixella aestivalis Dixella amphibia Chaoboridae - svevemygg Chaoborus crystallinus Xylophagidae - Vedfluer Xylophagus ater Xylophagus sp. Xylomyidae Solva marginata Stratiomyidae - Våpenfluer Beris chalybata Microchrysa polita Nemotelus uliginosus

Hovedøya

Arter

X X X

VU X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

NT

NT Ny 2007

X X X X X X X X

X

X X

X

X

X

X

X X

X X

X

81

X X

X


Endrestøl et al. 2007

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Sargus flavipes Rhagionidae Rhagio triangarius Tabanidae - Klegg Haematopota pluvialis Bombyliidae - Humlefluer Bombylius major Bombylius minor Hemipenthes maurus Villa sp. Asilidae - Rovfluer Didysmachus picipes Dioctria hyalipennis Leptogaster cylindrica Leptogaster guttiventris Neoitamus socius Philonicus albiceps Rhadiurgus variablis Tolmerus atricapillus Atelestidae Atelestus pulicarius Hybotidae - Buskdansefluer Allanthalia pallida Bicellaria intermedia Bicellaria nigrita Drapetis ingrica Drapetis parilis Euthyneura albipennis Euthyneura myrtilli Hybos culiciformis Hybos grossipes Leptopeza flavipes Ocydromia glabricula Ocydromia melanopleura Oedalea ringdahli Oedalea stigmatella Oedalea zetterstedti Platypalpus annulipes Platypalpus brevicornis Platypalpus calceatus Platypalpus candicans Platypalpus ciliaris Platypalpus cothurnatus Platypalpus cryptospina Platypalpus cursitans Platypalpus luteicornis Platypalpus major Platypalpus nigritarsis Platypalpus nigrosetosus Platypalpus norvegicus

Hovedøya

Arter

X X X X

X

X X

X X

X X X X X

X X X X

X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

82

X X X

X

NT

X

X

X


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

83

Store Herbern

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Heggholmen

X

Nakholmen

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lindøya

X X X X X X X

Bleikøya

Platypalpus ochrocera Platypalpus optivus Platypalpus pectoralis Platypalpus pseudofulvipes Tachypeza nubila Trichina clavipes Trichina elongata Empididae - Dansefluer Chrysotus gramineus Empis (Coptophlebia) albinervis Empis (Kritempis) livida Empis (s.s.) aestiva Empis (s.s.) chioptera Empis (s.s.) nigripes Empis (s.s.) pennipes Empis (s.s.) planetica Empis (s.s.) staegeri Empis coracina Hilara albitarsis Hilara cornicula Hilara intermedia Rhamphomyia (Amydroneura) gibba Rhamphomyia (Holoclera) nigripennis Rhamphomyia (Holoclera) umbripennis Rhamphomyia (Pararhamphomyia) marginata Rhamphomyia (Pararhamphomyia) obscuripennis Rhamphomyia (Pararhamphomyia) pilifer Rhamphomyia (Pararhamphomyia) tipularia Sympycnus spiculatus Microphoridae Microphor holosericeus Dolichopodidae - Styltefluer Achalcus melanotrichus Chrysotus gramineus Chrysotus neglectus Dolichopus nigricornis Dolichopus wahlbergi Medetera abstrusa Medetera borealis Medetera gracilicauda Medetera jacula Medetera micacea Medetera muralis Medetera pseudoapicalis Medetera veles Neurigona pallida Neurigona quadrifasciata Neurigona suturalis Sciapus platypterus Sciapus wiedemanni

Hovedøya

Arter


Endrestøl et al. 2007

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Sympycnus spiculatus Systenus bipartitus Systenus pallipes Systenus tener Xanthochlorus tenellus Syrphidae - Blomsterfluer Baccha elongata Brachyopa vittata Chamaesyrphus scaevoides Cheilosia mutabilis Cheilosa variabilis Chrysotoxum bicinctum Chrysotoxum cautum Didea intermedia Epistrophe obscuripes Episyrphus balteatus Ferdinandea cuprea Myathropa florea Platycheirus albimanus Platycheirus clypeatus Platycheirus peltatus Platycheirus tarsalis Scaeva pyrastri Sericomyia silentis Sphaerophoria sp. Spilomyia manicata Temnostoma vespiforme Volucella bombylans Volucella inanis Volucella pellucens Xanthogramma pedissequum Xylota caeruleiventris Xylota segnis Xylota sylvarum Conopidae - Vepsefluer Conops quadrifasciatus Conops vesicularis Sicus ferrugineus Thecophora atra Piophilidae - Ostefluer Mycetaulus bipunctatus Tephritidae - Båndfluer Anomoia purmunda Noeeta pupillata Rhagoletis meigeni Tephritis arnica Muscidae - Møkkfluer Musca domestica Mesembrina meridiana Calliphoridae - Spyfluer

Hovedøya

Arter

X X X X X X

X

X

X X

X

X X

X

X X X

X X X X

X

X

X X X X X X X

X X X

X X X X

X X X

EN

X X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X X X

X

X

X X

84

X

X X

X

X

X X


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Cynomya mortuorum Tachinidae - Snyltefluer Athrycia curvinervis Cistogaster globosa Cylindromyia brassicaria Gymnostoma sp. Lophosia fasciata Tachina fera TRICHOPTERA - Vårfluer Athripsodes aterrimus Glyphotaelius pellucidus Holocentropus dubius Limnephilus auricula Limnephilus binotatus Limnephilus flavicornis Limnephilus ignavus Limnephilus stigma Phacopteryx brevipennis Plectrocnemia conspersa Trichostegia minor LEPIDOPTERA - Sommerfugler Hepialidae - Rotetere Hepialus humuli Cossidae - Tredrepere Cossus cossus Adelidae - Svepemøll Adela croesella Cauchas fibulella Cauchas rufimitrella Nematopogon magna Nematopogon swammerdamella Bucculatricidae - Øyelokkmøll Bucculatrix thoracella Gracillariidae - Bladmøll Callisto denticulella Caloptilia semifascia Euspilapteryx auroguttella Gracillaria syringella Phyllocnistis labyrinthella Yponomeutidae - Spinnmøll Argyresthia spinosella Yponomeuta evonymella Acrolepiidae - Engmøll Digitivalva arnicella Glyphipterigidae - Kommamøll Glyphipterix equitella Glyphipterix forsterella Glyphipterix simpliciella Lyonetiidae - Sølvmøll Leucoptera malifoliella

Hovedøya

Arter

X X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X X

X X X X X X

X X X

X X X X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

EN

X X

X X X

85

X

X

EN


Endrestøl et al. 2007

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Lyonetia clerkella Elachistidae - Grasmøll Elachista pullicomella Scythrididae - Dråpemøll Scythris cicadella Oecophoridae - Prydmøll Batia unitella Coleophoridae - Sekkmøll Coleophora alticolella Coleophora caelebipennella Coleophora colutella Coleophora deauratella Coleophora gallipennella Coleophora glaucicolella Coleophora potentillae Coleophora striatipennella Coleophora trifolii Momphidae - Nattlysmøll Mompha divisella Cosmopterigidae - Glansmøll Sorhagenia lophyrella Gelechiidae - Båtmøll Aproaerema anthyllidella Monochroa tenebrella Sophronia chilonella Sesiidae - Glassvinger Pennisetia hylaeiformis Sesia apiformis Tortricidae - Viklere Acleris rhombana Agapeta zoegana Ancylis apicella Clepsis senecionana Cnephasia incertana Cochylimorpha alternana Cochylis dubitana Dichrorampha aeratana Dichrorampha petiverella Dichrorampha plumbagana Dichrorampha plumbana Epiblema sticticana Epinotia bilunana Eucosma cana Grapholita compositella Grapholita orobana Grapholita pallifrontana Hedya nubiferana Lathronympha strigana Notocelia cynosbatella

Hovedøya

Arter

X X X

EN

X X X

X X

X

X X

NT X X X X

X X X X

X

X EN

X X X

X X

X X

X X X X

X

X X X X X

86

X

VU

X

X

X X X

X

X

X

X X X X

X

X

X X

X X

VU X


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X X

X

EN

X

VU X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X X

X

X

X

X

X X X X

87

Rødlistekategori

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Notocelia roborana Phiaris lacunana Phiaris siderana Pterophoridae - Fjærmøll Emmelina monodactyla Gillmeria pallidactyla Hellinsia didactylites Hellinsia osteodactylus Merrifeldia baliodactylus Oidaematophorus lithodactyla Pyralidae - Mott Ancylosis cinnamomella Crambidae - Mott Agriphila selasella Algedonia terrealis Chrysoteuchia culmella Crambus lathoniellus Evergestis aenealis Evergestis extimalis Evergestis pallidata Phlyctaenia perlucidalis Pleuroptya ruralis Pleuroptya ruralis Pyrausta aurata Sitochroa verticalis Udea ferrugalis Sphingidae - Tussmørkesvermere Deilephila elpenor Hemaris fuciformis Hyles gallii Macroglossum stellatarum Sphinx ligustri Noctuidae - Nattfly Agrochola litura Allophyes oxyacanthae Apamea monoglypha Calophasia lunula Graphiophora augur Lacanobia thalassina Lacanobia oleracea Oligia latruncula Syngrapha interrogationis Xestia baja Hesperiidae - Smygere Erynnis tages Ochlodes sylvanus Papilionidae - Svalestjerter Papilio machaon Pieridae - Hvitvinger Anthocharis cardamines

Hovedøya

Arter

X

X X X X

X

X

X X


Endrestøl et al. 2007

X X X

X

X X

X

VU NT

X X X

X

X X

X

X

X

X

Rødlistekategori

X X X

Maridalen, Kirkeby

X

Ekebergskråningen

X

Bygdøy

X

Store Herbern

X

Heggholmen

Lindøya

X

Nakholmen

Bleikøya

Gonepteryx rhamni Pieris rapae Pieris napi Lycaenidae - Glansvinger Celastrina argiolus Cupido minimus Polyommatus icarus Satyrium w-album Thecla betulae Nymphalidae - Nymfevinger Aphantopus hyperantus Boloria selene Coenonympha pamphilus Lasiommata maera Nymphalis c-album Nymphalis io Geometridae - Målere Anticlea badiata Biston betularia Campaea margaritata Camptogramma bilineata Chiasmia clathrata Chloroclysta siterata Electrophaes corylata Epirrhoe alternata HYMENOPTERA - Veps Pamphiliidae - Spinnveps Acantholyda erythrocephala Acantholyda posticalis Argidae - Rosenbladveps Arge ciliaris Arge fuscipes Arge nigripes Arge ochropus Sterictiphora geminata Cimbicidae - Klubbveps Cimbex femoratus Corynis obscura Diprionidae - Barveps Gilpinia frutetorum Monoctenus obscuratus Tenthredinidae - Bladveps Aglaostigma fulvipes Allantus basalis Allantus calceatus Allantus cinctus Allantus cingulatus Allantus rufocinctus Ametastegia carpini Ametastegia equiseti

Hovedøya

Arter

X X X

X

X

X

X X X

X X X X X

X X X

X X

X X X X

X

X

X

X X

X X X X X X X X

X X X X

88

X

X

X X X X X X

X X

X X

X

X X

(DD)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

X X X X X X

X

X X X X X

X X X

X

X X X

X X X X

X X

X

X

X

X X

X

X X

X

X X X

X

X

X

X X X

X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X

X

Ny 2006

VU

Ny 2006 Ny 2007

X

X

VU

X

X X

X

89

X

X

X

X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

Rødlistekategori

X

Maridalen, Kirkeby

Ekebergskråningen

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Ametastegia pallipes Ametastegia perla Ametastegia tener Apethymus apicalis Athalia circularis Athalia cordata Athalia liberta Athalia lugens Athalia rosae Birka cinereipes Blennocampa phyllocolpa Caliroa annulipes Caliroa cerasi Caliroa tremulae Cladius pectinicornis Claremontia tenuicornis Claremontia waldheimii Dineura testaceipes Dolerus gessneri Dolerus niger Dolerus nigratus Dolerus picipes Empria alector Empria baltica Empria klugii Empria longicornis Empria tridens Endelomyia aethiops Eriocampa ovata Eutomostethus ephippium Eutomostethus gagathinus Eutomostethus luteiventris Fenusa ulmi Loderus genucinctus Loderus gilvipes Loderus vestigialis Macrophya albipuncta Macrophya annulata Macrophya punctumalbum Macrophya sanguinolenta Monophadnus pallescens Nematus frenalis Nematus gracilidentata Nematus incompletus Nematus lucidus Nematus myosotidis Nematus tulunensis Nematus wahlbergi Nesoselandria morio Pachynematus clitellatus Pachynematus vagus Pachyprotasis antennata

Hovedøya

Arter

X X


Endrestøl et al. 2007

X

X X

X X X

X X X

X X

X X

X

X

X X X

X

X X X X X

X X X

X X X

X X

X X X X X X

X X X

X

X X

X

X X

X X X

X X

VU

Ny 2006

X X X

X

X

X X X

X

X

X

Rødlistekategori

X

Maridalen, Kirkeby

X

Ekebergskråningen

X

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Pachyprotasis rapae Pachyprotasis variegata Parna tenella Phymatocera aterrima Priophorus brullei Priophorus pallipes Pristiphora coniceps Pristiphora leucopus Pristiphora mollis Pristiphora pallidiventris Pristiphora rufipes Pristiphora saxesenii Rhogogaster chlorosoma Rhogogaster viridis Selandria serva Stethomostethus fulginosus Taxonus agrorum Tenthredo amoena Tenthredo atra Tenthredo brevicornis Tenthredo colon Tenthredo mesomelas Tenthredo mioceras Tenthredo notha Tenthredo scrophulariae Tenthredo temula Tenthredo zonula Tenthredopsis auriculata Tenthredopsis excisa Tenthredopsis litterata Tenthredopsis nassata Tenthredopsis scutellaris Tomostethus nigritus Trichiocampus ulmi Cephidae - Halmveps Calameuta filiformis Calameuta pallipes Cephus cultratus Cephus nigrinus Hartigia xanthostoma Evaniidae - Kakerlakkveps Brachygaster minuta Ichneumonidae- Parasittveps Rhyssa persuasoria Bethylidae - Flathodeveps Goniozus claripennis Chrycididae - Gullveps Trichrysis cyanea Mutillidae - Maurveps Brachygaster minuta

Hovedøya

Arter

X

X X X X X X VU

X X X X X

X

X

90

X

X

VU


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

Rødlistekategori

X

X

Maridalen, Kirkeby

X

Ekebergskråningen

X

Bygdøy

Store Herbern

Heggholmen

Nakholmen

Lindøya

Bleikøya

Myrmosa atra Vespidae - Stikkeveps Dolichovespula media Dolichovespula sylvestris Vespula germanica Vespula rufa Vespula vulgaris Formicidae - Maur Camptonotus ligniperda Lasius brunneus Lasius flavius Lasius fulginosus Lasius platythorax Leptothorax tuberum Myrmecina graminicola Myrmica rubra Myrmica ruginodis Tetramorium caespitum Ampulicidae Dolichurus corniculus Sphecidae Ammophila sabulosa Crabronidae Philanthus triangulum Psenulus concolor Psenulus schencki Psenulus fuscipennis Stigmus solskyi Apidae - Humler & Bier Apis mellifera Ceratina cyanea Bombus sporadicus Psithyrus rufipes PLECOPTERA - Steinfluer Nemurella pictetii ORTHOPTERA - Rettvinger Chorthippus albomarginatus Chortippus brunneus Conocephalus dorsalis Gomphocerus rufus Leptophyes punctatissima Meconema thalassinum Pholidoptera griseoaptera Tettigonia virridissima Tetrix bipunctata DICTYOPTERA - Kakerlakker Ectobius lapponicus DERMAPTERA - Saksedyr Chelidurella acanthopygia Forficula auricularia

Hovedøya

Arter

X

X X X X X X X

VU

X X X

X

X X X X X

X X

X

X X

X

X X

X

X

X X X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X X X X X

X

X

X

X

X

X X

91

X

X X

X X

NT


Endrestøl et al. 2007

X X

X X X X

X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X

X

X X X X X X X

X

Ny 2007

X X X

X X

X

X

X

X X

92

X X

X X X

X

X

X

X

X

X X

Rødlistekategori

X

X X X

Maridalen, Kirkeby

X

X X X

Ekebergskråningen

X X

Bygdøy

X

Store Herbern

X

Heggholmen

Lindøya

X

Nakholmen

Bleikøya

CHILOPODA - Skolopendre Geophilus flavus Geophilus oligopus Geophilus proximus Geophilus truncorum Lithobius crassipes Lithobius forficatus Lithobius microps Pachymerium ferrugineum Schendyla nemorensis DIPLOPODA - Tusenbein Allajulus nitidus Archiboreoiulus pallidus Boreoiulus tenuis Brachydesmus superus Choneiulus palmatus Cylindroiulus caeruleocinctus Cylindroiulus latestriatus Cylindroiulus punctatus Julus scandinavius Nemasoma varicorne Ommatoiulus sabulosus Polydesmus angustus Polyxenus lagurus Proteroiulus fuscus Unciger foetidus ARANEIDA - Edderkopper Aelurillus v-insignitus Clubiona lutescens Clubiona stagnatilis Misumena vatia Neon laevis Pachygnatha clercki Pisaura mirabilis Segestria senoculata Tetragnatha extensa OPILIONIDES - Vevkjerringer Lacinius ephippiatus Leiobunum rupestre Lophopilio palpinalis Mitopus morio Nelima gothica Nemastoma lugubre Oligolophus tridens Phalangium opilio Rilaena triangularis PSEUDOSCORPIONES - Mosskorpioner Chernes cimicoides Chthonius tetrachelatus Pselaphochernes dubius

Hovedøya

Arter

X X


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

Oppsummering:

Bleikøya

Lindøya

Nakholmen

Heggholmen

Store Herbern

Bygdøy

Ekebergskråningen

Maridalen, Kirkeby

517

112

393 27

64

13 451

108

143

Antall rødlistearter (og nye) pr. lokalitet

22

9

19

1

0

8

5

Antall rødlistearter (og nye arter) totalt

59

Totalt antall art-lokalitet registreringer

1828

Totalt antall arter

1111

93

1

29

Rødlistekategori

Hovedøya

Arter pr. lokalitet

59


Endrestøl et al. 2007

Tabell 2. Artsliste over identifiserte rødlistede insekter (og edderkoppdyr) fra NSI sine undersøkelser på øyer i Indre Oslofjord i 2005–2007. Tabellen inneholder også de artene som er funnet nye for den norske fauna. Tabellen er sortert på rødlistekategori og orden. Rødlistekategorier følger nasjonal rødliste for truete arter i Norge (Kålås et al. 2006). Følgende kategorier brukes: RE - utryddet, CR - kritisk truet, EN - sterkt truet, VU - sårbar, NT - nær turet. Eventuelle nye arter er ført opp. Lokalitet og UTM MGRS er oppgitt på de funnene hvor det finnes. Der nøyaktig stedfesting med UTM ikke finnes, er kun lokalitetsnavnet oppgitt. RK

ORDEN

ART

EN

COLEOPTERA - BILLER

CTENIOPUS SULPHUREUS

EN

COLEOPTERA - BILLER

MELIGETHES NORVEGICUS

EN

COLEOPTERA - BILLER

MYCETOCHARA AXILLARIS

EN

DIPTERA - TOVINGER

SPILOMYIA MANICATA

EN

HEMIPTERA - HETEROPTERA - TEGER

MEGACOELUM INFUSUM

EN

LEPIDOPTERA - SOMMERFUGLER

ARGYRESTHIA SPINOSELLA

EN

LEPIDOPTERA - SOMMERFUGLER

COLEOPHORA COLUTELLA

EN

LEPIDOPTERA - SOMMERFUGLER

DIGITIVALVA ARNICELLA

EN

LEPIDOPTERA - SOMMERFUGLER

OIDAEMATOPHORUS LITHODACTYLA

EN

LEPIDOPTERA- SOMMERFUGLER

SCYTHRIS CICADELLA

EN

ODONATA - ØYENSTIKKERE

SYMPETRUM SANGUINEUM

VU

COLEOPTERA - BILLER

BLEDIUS TRICORNIS

VU

COLEOPTERA - BILLER

CHORAGUS HORNI

VU

COLEOPTERA - BILLER

HYLIS FOVEICOLLIS

VU

COLEOPTERA - BILLER

LEIODERUS KOLLARI

VU

COLEOPTERA - BILLER

PRIONOCYPHON SERRICORNIS

VU

DIPTERA - TOVINGER

KEROPLATUS TESTACEUS

VU

HYMENOPTERA - VEPS

EUTOMOSTETHUS GAGATHINUS

VU

HYMENOPTERA - VEPS

MACROPHYA ALBIPUNCTA

VU

HYMENOPTERA - VEPS

MYRMECINA GRAMINICOLA

VU

HYMENOPTERA - VEPS

PACHYPROTASIS VARIEGATA

VU

HYMENOPTERA - VEPS

TENTHREDO MIOCERAS

VU

HYMENOPTERA - VEPS

TRICHIOCAMPUS ULMI

VU

LEPIDOPTERA - SOMMERFUGLER

ANCYLOSIS CINNAMOMELLA

VU

LEPIDOPTERA - SOMMERFUGLER

GRAPHOLITA PALLIFRONTANA

VU

LEPIDOPTERA - SOMMERFUGLER

SATYRIUM W-ALBUM

VU

LEPIDOPTERA - SOMMERFUGLER

SOPHRONIA CHILONELLA

VU

ODONATA - ØYENSTIKKERE

SYMPETRUM VULGATUM

NT

COLEOPTERA - BILLER

ADERUS POPULNEUS

NT

COLEOPTERA - BILLER

CASSIDA DENTICOLLIS

NT

COLEOPTERA - BILLER

CRYPTOCEPHALUS SERICEUS

NT

COLEOPTERA - BILLER

CRYPTOLESTES ABIETIS

NT

COLEOPTERA - BILLER

CTESIAS SERRA

NT

COLEOPTERA - BILLER

ENICMUS PLANIPENNIS

NT

COLEOPTERA - BILLER

ENOCHRUS MELANOCEPHALUS

NT

COLEOPTERA - BILLER

LISSODEMA CURSOR

NT

COLEOPTERA - BILLER

MICRORHAGUS LEPIDUS

NT

COLEOPTERA - BILLER

PRIONYCHUS ATER

NT

COLEOPTERA - BILLER

RHANTUS SUTURALIS

94


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

LOKALITET (UTM MGRS) HOVEDØYA (32VNM97314096) HOVEDØYA (32VNM967409), BLEIKØYA (32VNM97084021) HOVEDØYA (32VNM96504116), BYGDØY (MANGLER) HOVEDØYA (32VNM97394103) HOVEDØYA (MANGLER), BYGDØY (MANGLER) BLEIKØYA (32VNM97034027) HOVEDØYA (32VNM97464104), BLEIKØYA (32VNM971402) (SEKK), LINDØYA (32VNM957402) (SEKK), HEGGHOLMEN (32VNM958395) (SEKK), BYGDØY (32VNM93064275, 32VNM94204310) MARIDALEN, KIRKEBY (32VNM98015224) BLEIKØYA (32VNM975404), LINDØYA (32VNM95454014, 32VNM95914069), NAKHOLMEN (32VNM94634039), BYGDØY (32VNM942432) EKEBERGSKRÅNINGEN (32VNM98894020) BYGDØY (32VNM93254269) HEGGHOLMEN (32VNM958395) LINDØYA (MANGLER) BYGDØY (32VNM93514331) BYGDØY (32VNM93814291) HOVEDØYA (32VNM96774130), BYGDØY (32VNM93374142) HOVEDØYA (MANGLER) LINDØYA (32VNM961405) HOVEDØYA (32VNM966412), BLEIKØYA (32VNM975405), BYGDØY (32VNM94514315) HOVEDØYA (MANGLER), LINDØYA (MANGLER), EKEBERGSKRÅNINGEN (MANGLER) MARIDALEN, KIRKEBY (32VNM98175231) LINDØYA (32VNM96084046) LINDØYA (32VNM959405), BYGDØY (32VNM93374142) HOVEDØYA (32VNM973408) BLEIKØYA (MANGLER), LINDØYA (MANGLER), BYGDØY (MANGLER) LINDØYA (32VNM959404) HOVEDØYA (32VNM97014069, 32VNM97314096), BLEIKØYA (32VNM97034018), EKEBERGSKRÅNINGEN (32VNM98894020) HOVEDØYA (32VNM969410), LINDØYA (32VNM956402), BYGDØY (32VNM93254269), EKEBERGSKRÅNINGEN (32VNM98894020) BYGDØY (32VNM93814291) HOVEDØYA (MANGLER), LINDØYA (MANGLER) HOVEDØYA (32VNM969407), BLEIKØYA (MANGLER), LINDØYA (MANGLER), EKEBERGSKRÅNINGEN (32VNM988402) LINDØYA (32VNM958405), BYGDØY (32VNM93374142) BYGDØY (32VNM94494310) LINDØYA (32VNM958405) BYGDØY (32VNM93254269) HOVEDØYA (32VNM96504116, 32VNM972409), LINDØYA (32VNM95984048), BYGDØY (32VNM94254329) MARIDALEN, KIRKEBY (32VNM98175231) BYGDØY (MANGLER) BYGDØY (32VNM93254269)

95


Endrestøl et al. 2007

RK

ORDEN

ART

NT

COLEOPTERA - BILLER

RHINUSA COLLINUM

NT

COLEOPTERA - BILLER

SCRAPTIA FUSCULA

NT

COLEOPTERA - BILLER

TRICHOCEBLE MEMNONIA

NT

DIPTERA - TOVINGER

ALLODIA (BRACHYCAMPTA) ALTERNANS

NT

DIPTERA - TOVINGER

BOMBYLIUS MINOR

NT

DIPTERA - TOVINGER

EXECHIA LUCIDULA

NT

HEMIPTERA - HETEROPTERA - TEGER

ARADUS TRUNCATUS

NT

LEPIDOPTERA - SOMMERFUGLER

BATIA UNITELLA

NT

LEPIDOPTERA - SOMMERFUGLER

THECLA BETULAE

NT

ORTHOPTERA - RETTVINGER

CONOCEPHALUS DORSALIS

NTO

HEMIPTERA - HETEROPTERA - TEGER

HETEROTOMA PLANICORNIS

(DD)

HYMENOPTERA - VEPS

ALLANTUS CINGULATUS

NY 2006

HYMENOPTERA - VEPS

FENUSA ULMI

NY 2006

HYMENOPTERA - VEPS

NEMATUS LUCIDUS

NY 2006

HYMENOPTERA - VEPS

PRISTIPHORA LEUCOPUS

NY 2007

ARANEIDA - EDDERKOPPER

NEON LAEVIS

NY 2007

DIPTERA - TOVINGER

Greenomyia stackelbergi

NY 2007

HYMENOPTERA - VEPS

NEMATUS TULUNENSIS

NY 2007

HEMIPTERA - AUCHENORRYNCHA - SIKADER

RHYTIDODUS DECIMUSQUARTUS

NY 2007

HEMIPTERA - HETEROPTERA - TEGER

DERAEOCORIS LUTESCENS

96


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III

LOKALITET (UTM MGRS) HOVEDØYA (MANGLER) BYGDØY (32VNM93004277) HOVEDØYA (32VNM972409) BYGDØY (MANGLER) EKEBERGSKRÅNINGEN (32VNM98454099) BYGDØY (MANGLER) BYGDØY (32VNM9453842814) BLEIKØYA (32VNM97524044) LINDØYA (32VNM96084052) LINDØYA (32VNM96134054), BYGDØY (32VNM93264147) BLEIKØYA (32VNM973403) LINDØYA (32VNM95984048) HOVEDØYA (32VNM968414) LINDØYA (32VNM95984048) HOVEDØYA (32VNM9694970), BYGDØY (32VNM94274316, 32VNM94514315) EKEBERGSKRÅNINGEN (32VNM98454099) BYGDØY (32VNM93414318) BYGDØY (MANGLER) BYGDØY (32VNM94044343) HOVEDØYA (32VNM969408), BYGDØY (32VNM94114328, 32VNM943431, 32VNM944431), EKEBERGSKRÅNINGEN (32VNM98894020), MARIDALEN, KIRKEBY (32VNM98175231)

97Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

LITTERATUR

8min
pages 63-66

DISKUSJON OG KONKLUSJON

3min
pages 61-62

LEPIDOPTERA (SOMMERFUGLER

2min
pages 59-60

HYMENOPTERA (VEPS

3min
pages 57-58

DIPTERA (TOVINGER

1min
page 56

COLEOPTERA (BILLER

2min
pages 54-55

KARTLEGGING OG OVERVÅKING

3min
page 51

HETEROPTERA (TEGER

1min
page 53

MARIDALEN

3min
pages 44-46

EKEBERGSKRÅNINGEN

2min
pages 41-43

Kontaktpersoner: Elen Roaldset Tlf. 22 85 18

1min
page 40

BYGDØY

2min
pages 38-39

LINDØYA

1min
page 36

LINDEPRAKTBILLE

1min
page 30

DRAGEHODEGLANSBILLE

1min
page 31

Faks: 22 85 18 elen.roaldset@nhm.uio.no

1min
pages 32-33

HERORINGVINGE

5min
pages 28-29

BLEIKØYA

2min
page 35

METODE

6min
pages 11-13

ALANTFJÆRMØLL

3min
pages 24-25

ALANTSTENGELVIKLER

1min
page 23

INNLEDNING

5min
pages 7-8

KLAPREGRESSHOPPE

3min
pages 16-17

LAKRISMJELTBLÅVINGE

3min
pages 26-27

SOLBLOMENGMØLL

4min
pages 18-20

LITEN LAKRISMJELTSEKKMØLL

3min
pages 21-22
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.