__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BYGGTIDNINGEN FÖR DIG I KARRIÄREN #3 2018

NYA KAROLINSKA - BIOMEDICUM ETT AV EUROPAS STÖRSTA Läs reportaget på sida 16

TVÅ HÖGVÅNINGSHUS STRÄCKER SIG ÖVER FRIENDS ARENA Läs reportaget på sida 44

TRAFIKVERKET: SÅ RUSTAR VI VÄSTRA SVERIGE Läs reportaget på sida 14

JÄTTERENOVERING VID MEDBORGARPLATSEN Läs reportaget på sida 6

www.branschaktuellt.se


TRE TUFFA

Tryckhållfasthet, brandsäkerhet, och riktig energieffektivitet – Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS gör isoleringen snabbare, säkrare och mer hållfast. FF-EPS®, isolering för golv, väggar och tak som ger en mer kostandseffektiv lösning än traditionell EPS FF-PIR® garanterar energieffetivitet i väggar och tak med ett tunnare isoleringsskikt och därmed mera BOAREA. Finnfoam® (XPS) extruderad polystyrene, med hög tryckhållfasthet och låg fuktupptag används Finnfoam som mark- och frostisolering. Alla tre isoleringar ger fukttekniskt säkra konstruktionslösningar och en bidragande faktor att uppnå luft-och diffusionstäta konstruktioner. Du finner alla hos Finnfoam.

www.finnfoam.fi


Nu bygger vi en framtid som går på el. Vi investerar 10 miljarder i våra elnät fram till 2019. Vi vill ha fler med oss på resan. Läs mer på ellevio.se/inkop


Innehåll Bygg & Infrastruktur #3 | 2018 Sida

Tema

6 23 80 100 118 138 154

Reportage Bostad Kontor Skola Idrott, nöje & kultur Vård & äldreomsorg Infrastruktur

6

4

16

Jätterenovering av Medborgarhuset intill Medborgarplatsen

| www.branschaktuellt.se

Karolinskas nya forskningslabb - ett av Europas största


90

Nya Regionens hus kombinerar gammalt med nytt

162

90

Tidseffektivt renoveringsarbete på Roslagsbanan

56 Nya bostäder en del av Karlstads stadsutveckling

Branschaktuellt.se är den självklara portalen för näringslivets beslutsfattare. Vårt redaktionella uppdrag är att leverera branschnyheter, analyser, rapportera om nya projekt och affärer. Med intervjuer från branschens främsta experter kliver våra läsare in i en miljö som anses trovärdig och respekterad. Branschaktuellt Sverige AB Lindhagensgatan 51 112 43 Stockholm 08-400 22 620 VD & Ansvarig utgivare Oscar Lundberg oscar@branschaktuellt.se Redaktör Philip Erdtman philip@branschaktuellt.se Layout Hans Grindal hans@branschaktuellt.se Produktionschef Marcus Rosenholm marcus@branschaktuellt.se Försäljningschef Marcus Nilsson marcus.nilsson@branschaktuellt.se Tipsa redaktionen på redaktionen@branschaktuellt.se Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

130

Shoppingcentret under en järnvägsinspirerad ombyggnadsresa

Omslagsbild: Tryck: Media: Branschaktuellt Sverige AB www.branschaktuellt.se

www.branschaktuellt.se | 5


REPORTAGE

Verksamheterna i byggnaden kopplas ihop på ett annat sätt. Bild: Nyréns

Jätterenovering

ska leda medborgare till

Medborgarhuset Intill Medborgarplatsen på söder ligger Medborgarhuset, som fyller många funktioner för Stockholms invånare. Men byggnaden från 1939 är i dåligt skick och därför sker nu en omfattande renovering, som även ska lyfta tillgängligheten och attraktionskraften. – Det är få som vet att det är ett medborgarhus, säger Karin Westling. Text av Philip Erdtman Bildkälla: Nyréns Nästan allt rivs ut och byggs upp på nytt

var gamla, betongen i bassängen var svårt

så har de stora trapporna och kättingarna

i Medborgarhuset i Stockholm. Intill torget

angripen, ja, huset var helt enkelt tekniskt

framför huset gjort att man inte lockats att

Medborgarplatsen på söder så har den

slut, berättar Karin Westling, projektledare

gå in. Det ska vi ändra på. Det är ett med-

anrika byggnaden under året berikat stock-

från Stockholms stad Fastighetskontoret.

borgarhus och där ska man som medbor-

holmare med allt från nöje, genom kon-

gare vilja gå in.

sertlokalen Debaser och nattklubben Göta

För husets kultur-, utbildnings- och idrotts-

källare, till bibliotek, medborgarutbildningar

verksamheter så passar de även på att

Trångt att arbeta i stadsmiljö

och badhuset Forsgrenska badet.

skapa större och bättre utrymmen.

Arbetet smygstartade under sommaren

– Vi vill att huset ska bli mer tillgängligt,

2016, för att sedan komma igång på allvar

Huset är blåklassat för sitt kulturhistoriska

både fysiskt och känslomässigt. Dels så

ett drygt halvår senare med ett omfattande

värde, däribland fasaden.

har det inte gått att göra de tidigare kultur-

rivningsarbete. Det är ett arbete som även

– Huset var i rätt så dåligt skick. Det in-

och idrottslokalerna fysiskt tillgängliga för

pågår i ytterligare tio till tolv månader för

vigdes 1939 och mycket av huset är i ori-

personer med funktionsvariationer, men

rivningsentreprenören ML Demo AB.

ginalskick. Installationerna och avloppen

det kan vi lösa när vi bygger om. Och dels

– Det är tungrivning i hela huset, man

6

| www.branschaktuellt.se


Vi löser badvatt enrenin gen för Fors grenska badet

Samhällsbyggaren med helhetssyn Vi söker kompetens inom VA-Process och badvattenrening till våra kontor i Växjö och Göteborg. Bli en del av Norconsult, ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag inom samhällsbyggnad! Vi har lång och gedigen erfarenhet av VA-processer och badvattenhantering. Välkommen med din ansökan!

Vi levererar helhetslösningar inom VA och bad, med kunskap och kompetens från tidiga skeden till färdig byggnad Läs mer på www.norconsult.se eller kontakta: Jan-Olof Nilsson, Sektionschef VA-teknik +46 10 141 81 57 Johan Saltin, Sektionschef Mark & Vatten +46 10 141 84 47

“Nyréns har kompetens och stort engagemang för omvandlingar, komplexa projekt och kulturbyggnader”

Ett helhetsgrepp där Nyréns olika kompetenser medverkar är ett framgångsrecept för att leva upp till stadens ambitioner och brukarnas förväntningar. Hållbar ombyggnad Renoveringen och moderniseringen av Medborgarhuset i Stockholm är ett av de komplexa projekt där Nyréns arkitekter, byggnadsantikvarier och inredningsarkitekter samverkat för att skapa en genomtänkt helhet. När kulturhuset åter öppnar för besökare ska det vara en attraktiv och tillgänglig mötesplats. Byggnaden är “blåklassad” och utvecklas med stor varsamhet för de kulturhistoriska värdena.

Johan Forssman, arkitekt johan.forssman@nyrens.se 08-698 43 74

www.branschaktuellt.se | 7


Vy från medborgarplatsen i Stockholm. Bild: Nyréns skapar nya installationsschakt och river

Blåklassning gör bygget komplice-

trén till gatuplan och att byggnadens alla

bärande väggar och bjälklag, nämner Åke

rat: ”Hårt skyddat”

verksamheter ska knytas ihop, så att man

Palmquist, projektledare och delägare i fö-

Att bygget är komplext har Nyréns arkitek-

kan nå olika delar av byggnaden från alla

retaget.

ter fått erfara. Att göra ingrepp i en äldre,

ingångar.

och dessutom blåklassad, byggnad har

– Det var ett krav och en önskan från sta-

Han påpekar att det är viktigt att jobba

inneburit en hel del dialoger mellan Ny-

den att tillgängliggöra huset. Folk ska veta

hand i hand med alla de andra aktörer på

réns, Fastighetskontoret och antikvarier.

att det överhuvudtaget finns. Nämner man

platsen, eftersom ML Demo alltid behöver

– Det är ju det som är utmärkande, hur

medborgarhuset så känner stockholmare

ligga steget före.

otroligt komplicerat det är. Det är ju både

ofta inte till det, utan man tänker nog mer

– Vi arbetar ju mitt i en stadsmiljö, så det

ombyggnad och tillbyggnad, vi skapar nya

på enskilda verksamheter eller torget. Och

blir trångt och svårt med logistiken. Arbe-

ytor åt de två ljusgårdar som funnits sen

man känner till badet, som var speciellt ef-

tet började i delen där badhuset ligger och

tidigare och sen så är huset extremt hårt

tersatt.

så jobbar vi inåt. Efter oss kommer nästa

skyddat utvändigt, men också till stor del

yrkesgrupp och det ställer stora krav på

invändigt. Att klara det för en så gammal

Badhuset en energieffektiviserande

ordning och reda samt minimera sprid-

byggnad som har satta rumshöjder och

del i renoveringen

ningen av damm.

att få in ventilationsrör och annat utan att

Just badhuset är en del som kan anses

påverka det invändiga som är skyddat är

unikt för ett medborgarhus. Speciellt med

Han hyllar projektet för dess säkerhet och

inte helt lätt. Det är ibland en fråga om

tanke på att det ligger intill biblioteket, som

för dialogen mellan aktörerna.

centimeter, säger Johan Forsman-Sachs,

skapar utmaningar med bland annat fukt.

– Det är trevligt folk både från Peab och

uppdragsansvarig arkitekt hos Nyréns ar-

Men för stockholmare är badhuset popu-

Stockholms stad. Det är ett väldigt tack-

kitekter.

lärt och något staden vill bevara. Därför

samt projekt att jobba med trots att det

uppgraderas nu hela systemet.

är komplext. Jag är själv från Stockholm

Tillgängligheten för rörelsehindrade var

och det är intressant att vara med och se

begränsad då den nuvarande entrén ligger

Joel Ericsson, uppdragsledare och tekni-

gårdagens byggteknik som man förädlar i

ett plan upp, med breda och stora trap-

kansvarig inom badvattenrening hos Nor-

dagens normer.

por upp. Lösningen är att flytta huvuden-

consult, förklarar systemet med att det är

8

| www.branschaktuellt.se


Badhuset Forsgrenska badet.

en ny tappning på traditionell sandfilterrening i kombination med

Bild: Nyréns

kolfilter. – Antal besökare ökar i badhuset och den befintliga reningsanläggningen var slut. Därför har vi blivit anlitade att projektera en ny i samband med ombyggnaden. Det är en del i renoveringen som gör Medborgarhuset mer energieffektivt och de nygjorda bassängerna kommer att få bättre badkvalité. – Tidigare så låg alla bassänger i samma vattenreningskrets. Nu utförs de helt separat vilket gör att försmutsningen av en bas-

– Man har fått använda skohorn för att få in alla de olika delar i

säng inte påverkar de andra och klordoseringen utförs där det

den här byggnaden, jag tycker att det är häftigt.

behövs istället för i alla bassänger samtidigt, säger Joel Ericsson och fortsätter:

Hoppas att fler får upp ögonen för huset

– Dessutom gör vi anläggningen mer energieffektivt. Flödesbeho-

Stockholms stad räknar med att öppna byggnaden igen under

vet i systemen styrs på vattenkvalitén, så det kommer inte gå på

sommaren 2020. Då hoppas de att byggnaden kan locka fler

högvarv hela tiden. Utgår man från nattetid så är badvattenkva-

besökare och att det blir ett levande medborgarhus.

liteten i bassängen stabiliserad och körs då i ett lågflöde. Flödet

– Jag hoppas att folk stannar här istället för att gå förbi. Sen att

ökar sedan i respektive bassängen när den väl utsätts för hög

biblioteket och kultur- och idrottsverksamheterna får fler besö-

badbelastning.

kare och att det fungerar bra. Men också att alla stockholmare vet vad medborgarhuset är för någonting, för det är faktiskt få

Han berättar även att de stora utmaningarna, förutom byggna-

som vet idag. Många vet att det finns en simhall och ett bibliotek

dens ålder och skick, rent allmänt ligger i att alla aktörer ska få

här men inte att det är medborgarhus, så det hoppas vi kunna

plats.

ändra på, avslutar Karin Westling.

www.branschaktuellt.se | 9


REPORTAGE

Här är Tullverkets framtida hemvist. Kontorsfastigheten Dungen i Hyllie, Malmö. Bildkälla: Tomorrow AB

Tullverkets nya Malmökontor byggs i Hyllie Text av Philip Erdtman & Jessica Nejman Malmöområdet Hyllie växer så

att förtäta området och se till att det

meter uthyrningsbar yta. 6 300 kvadrat-

det knakar – i synnerhet med

kommer in blandad bebyggelse i form

meter av dessa blir Tullverkets nya

större kontorsprojekt. Bland an-

av både kontor och bostäder. Dessu-

kontor.

nat Tullverkets framtida hemvist i

tom med en bra miljöprofil som ligger i

kontorsfastigheten Dungen är en

linje med vad man vill med stadsdelen,

Dungen byggs enligt Miljöbyggnad guld

etablering som betonar den poten-

säger Rickard Berlin, projektledare hos

och inomhusklimatet har varit en central

tial som Wihlborgs Fastigheter ser i

Wihlborgs.

del i planeringen av fastigheten.

området.

– Huset är delvis kopplat till platsens Atriumgården, som syns från gatan

historia och därför är Dungen arbetsnam-

– Det här hjälper till att, i samarbete med

genom stora glaspartier, är hjärtat i

net. Här låg tidigare en gård med träd

Malmö stad, vidareutveckla Hyllie genom

fastigheten som omfattar 9 000 kvadrat-

runt omkring och därför har vi låtit den

10

| www.branschaktuellt.se


Dungen byggs enligt Miljöbyggnad

SUSTAINABLE guld och inomhusklimatet har BUILDING varit en central del i planeringen av ENVELOPE

fastigheten. Bildkälla: Tomorrow AB

SUSTAINABLE BUILDING ENVELOPE

ELIMINATES AIR känslan växa INFILTRATION

in i huset. Vi utgår från

Hyllies gestaltningsprogram med mycket glasade ytor kring atriumgården och allt detta för att skapa en värme och öppenhet till gatan.

SUSTAINABLE BUILDING ENVELOPE

ELECTRIC

ELIMINATES AIR INFILTRATION

ENERGY är ett prestigeprojekt” ”Dungen SAVINGS

Som energisatsning har fastigheten solceller på taket. Det kombineras med täthet genom både god isolering och stor fuktsäkerhet, som några exempel.

ELIMINATES AIR INFILTRATION

ELECTRIC ENERGY SAVINGS

SUSTAINABLE BUILDING ENVELOPE

Högeffektiv energioptimering. REDUCES ENERGY CONSUMPTION

www.foamking.se ELECTRIC ENERGY SAVINGS

SUSTAINABLE BUILDING ENVELOPE

SUSTAINABLE BUILDING ENVELOPE

REDUCES ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ENVIRONMEN TALLY ENERGY CONSUMPTION FRIEND LY

REDUCES ELIMINATES AIR ENVIRONMENTALLY ENERGY INFILTRATION CONSUMPTION FRIENDLY ENVIRONMEN TALLY

ENVIRONMENTALLY ELECTRIC HÅLLBART ELIMINERAR ENERGIMILJÖVÄNLIG ELIMINATES AIR SÄNKER SUSTAINABLE LUFTINFILTRATION KOSTNADERNA FRIENDLY ENERGY INFILTRATION BUILDING ENVIRONMEN TALLY KLIMATSKAL SAVINGS ENVELOPE FRIEND LY

ELIMINATES AIR INFILTRATION

FRIEND LY

ELECTRIC ENERGY SAVINGS

BETTER AIR QUALITY

HEALTHIER LIVING REDUCES BETTER BÄTTRE FÖRBÄTTRAR HÄLSOSAMMARE HEA L THIER LIVING AIR ENVIRONMENT ENERGY LUFTKVALITET BOENDEKOMFORTEN BOENDEMILJÖ ENVIRONMENT QUALITY CONSUMPTION

www.branschaktuellt.se | 11


REPORTAGE

Illustration inomhusklimatet i fastigheten Dungen. Bildkälla: Tomorrow AB

Redan under projektets tidiga skede del-

och tycker att det är ett mycket in-

– Vi har arbetat med begränsade ytor för

tog företaget FoamKing i att hitta lösnin-

tressant projekt som ligger i vår region.

montaget rent arkitektoniskt sett. Som till

gar för att infria fukt- och isoleringsmålen

Dungen är ett prestigeprojekt och ett

exempel ett fält med taklanternin vilken

för fastigheten. Deras polyureanprodukt,

landmärke för Hyllie som kommer att stå

påverkade vårt arbete.

med höga lambda- och isoleringsvärden,

länge framöver.

gav stor frihet till projektets utformning

Men förutom det är Yngve Svensson

eftersom den sprayas på i efterhand.

Energieffektivt med arkitektonisk

nöjd över samarbetet och tycker allt

– De kan bygga som de vill utan att ha

anpassning

fungerat bra.

isoleringsprodukten i åtanke. De kan

För solcellslösningen står företaget Eco

– Det är ett roligt projekt med många

bygga i fri form och arkitektur eftersom

Science, underentreprenör för solkraft-

utmaningar och tekniska lösningar som

vi sprayar så som vi gör, istället för att

verket på en total toppeffekt 29kW. Eco

stimulerar.

skära ut skivor där man måste anpassa

Science har levererat en helhetslösning

formen, säger Peter Nilsson, delägare för

(från ax till limpa) med egna resurser inom

– I skrivande stund har vi endast etablerat

FoamKing.

företaget.

oss. Vi avvaktar med montaget till efter

De har tidigare arbetat med prestigepro-

Projektet har flutit på bra, men det finns

tills har fungerat över förväntan, det har

jekt som ishotellet i Jukkasjärvi och Peter

några utmaningar berättar Yngve Sven-

varit ordning och reda på arbetsplatsen

Nilsson berättar att projektet Dungen

sson, Product Manager Energy System på

med bra projektledning av totalentre-

hamnar i samma kategori.

Eco Science. Den arkitektoniska lösningen

prenören.

– Vi är mycket hedrade av förtroendet

har medfört ganska mycket anpassning.

arbetena som sker under semestern. Hit-

12

| www.branschaktuellt.se


Flerbostadshus med solceller

ECOScience

projekterar och levererar kundanpassade kompletta energisystem från villa till större fastigheter. Villa med solvärme, värmepump, energilagring och styrning av hela systemet.

Vårt mål är att skapa ett så bra inomhusklimat som möjligt för det specifika objektet till lägsta möjliga energikostnad! Nära-noll-energihus med komfortkyla, solel, värmepump, solvärme, kamin, energilagring och styrning av hela systemet.

Vi erbjuder • Beräkningar • Ritningar • Projektering • Genomförande • Montage • Dokumentation för samtliga typer av energilösningar Inom- och utomhusbad med solvärme i kombination med fjärrvärme, energilagring och överordnat styrsystem (350 mWh/år)

ECOScience

Fueltech Sweden AB - Fridhemsvägen 15 - Ronneby +46 (0)457 45 51 00 info@ecoscience.se www.ecoscience.se


REPORTAGE

Trafikverket: Så rustar vi västra Sverige

Bo Larsson, projektchef för Västlänken från Trafikverket. Foto: Christiaan Dirksen

Västlänken är en ny järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg och kommer även att omfatta tre nya stationer i Göteborg. Den nya järnvägen ska möjliggöra för fler avgångar, kortare restider och plats för fler resenärer utan byte av färdmedel. Den inkluderar även tre underjordiska stationer som Trafikverket kommer att bygga vid Göteborgs central, Korsvägen och Haga. Snart sätts spaden i marken för sistnämnda. Haga är en deletapp som sträcker sig från

Stationen byggs med en plattform och

dlingarna. Efter det togs en upphan-

stora hamnkanalen i Göteborg till mitten

två spår, med förberedelser för ytterligare

dlingsstrategi fram där projektet delades

av stadsdelen Landala. På sträckan pas-

två spår och en plattform.

in i fem större upphandlingar. Ena etap-

seras Hagakyrkan - och det är precis här

– Just nu planerar vi för byggstart i juni,

pen gäller Göteborgs central, den andra

som stationen kommer att byggas.

där arbetstunneln vid Linnéplatsen är

gäller Kvarnberget, den tredje heter Haga

– Vi kommer att bygga en uppgång ner mot

först ut.

och den fjärde Korsvägen. I slutetappen

Rosenlundskanalen, en uppgång i Allén

kommer en upphandling gällande installa-

samt en uppgång i nya delen av Han-

Internationella samarbeten

tioner och järnvägsspecifika arbeten.

delshögskolan, berättar Bo Larsson, pro-

Redan 2011-2012 bjöd Trafikverket in

– Konsortiet med det turkiska bolaget

jektchef för Västlänken från Trafikverket.

till en dialog om de framtida upphan-

Gülermak, italienska Astaldi och norskäg-

NRC Group är en av Sveriges ledande byggföretag inom infrastruktur. Vi söker nu fler drivna och kompetenta medarbetare till projekt Haga som är en del av projekt Västlänken i Göteborg. Välkommen med din ansökan till mailadress: rekrytering@nrcgroup.se

nrcgroup.se

14

| www.branschaktuellt.se


Illustrerat exempel på entré vid Station Haga. Illustration: Abako Arkitektkontor da NRC Group har tagit hem kontraktet

tiv stad även under byggnationen.

för deletapp Haga. Det blir allt mer vanligt

– Västlänken är viktig för den fortsatta ut-

att Sverige tar in internationella aktörer,

vecklingen av Göteborg och västra Sver-

som exempelvis med Norra länken och

ige. Projektet är den första pusselbiten i

Citybanan i Stockholm.

att kunna skapa en större arbetsmarknad i Göteborg och Västsverige så att man

Bygge i stadsmiljö

har möjlighet att bo och pendla i olika

Arbetet med stationen i Haga präglas av

delar av regionen. Samtidigt löser den

stadsmiljön runt omkring. Staden fortsät-

kapacitetsproblemet vid Göteborgs cen-

ter som vanligt och trafiken rullar på.

tralstation. Utöver det bidrar vi även till en

– Vår ambition är en tillgänglig och attrak-

fortsatt stadsutveckling i Göteborg. Text av Jessica Nejman

Fakta deletapp Haga, Västlänken • Ett konsortium av turkiska bolaget Gülermak, italienska Astaldi och norskägda NRC Group (tidigare Segermo) tilldelas uppdraget att bygga station Haga i Västlänken. • Entreprenaden innefattar byggnation av station samt 1,5 kilometer tunnel. • Stationen byggs med en plattform och två spår, med förberedelser för ytterligare två spår och en plattform. • Det blir totalt tre entréer till stationen som via ett mellanplan leder till plattformarna. • Stationen byggs dels i ett öppet jordschakt under Rosenlundskanalen och dels i berget under Haga kyrkoplan. Förutom järnvägstunneln kommer linjen också att ha en parallell servicetunnel och en anslutande tillfartstunnel.

Flygfoto över området kring Station Haga. Bilden visar stationens läge och placering av plattformar och entréer. Illustration: Abako Arkitektkontor www.branschaktuellt.se | 15


REPORTAGE

Karolinskas nya forskningslabb - ett av Europas största Forskningslaboratoriet Biomedicum är mångmiljardsatsningen som blir ett av de största i Europa. Med plats för över 1600 forskare och personal står bygget nu klart efter sex år – mycket billigare än väntat. Text och foto av Philip Erdtman

N

u är det bara detaljer kvar innan Karolinska Institutets nya

Slutnotan ligger på omkring 2 miljarder kronor, vilket blev drygt

forskningslaboratorium Biomedicum startar upp verk-

350 miljoner kronor under ursprungsbudget. Det påverkar hyran

samheten. Det är 11 våningar högt inklusive garage över

positivt, vilket kommer att ligga på omkring 4200 kronor per kva-

65 000 kvadratmeter och en ljusgård, som ska uppmuntra spon-

dratmeter i snitt. Tommy Stjernfeldt nämner bland annat kraftfullt

tana möten, binder ihop de fyra huskropparna.

engagemang, att man varit rädd om varje krona och att alla de drygt 10 000 personer inskrivna i projektet haft fokus på projek-

Byggnaden certifieras med Miljöbyggnad silver och just ljusgården

tets bästa som anledningar till att arbetet blev framgångsrikt. Just

är det som lyfts upp som ett av det mest utmärkande i bygget.

ordet ”samverkan” är det som yttras mest under pressträffens

– Man vill uppmuntra spontana möten, att hitta en balans till mö-

gång.

ten mellan de forskningsområden i byggnaden som blir väldigt viktig, säger Mats Lilja, projektledare Karolinska Institutet, under

Personal varit lojala till projektet

en pressträff på Biomedicum.

Det är en installationstät byggnad och alla de inblandade aktörerna hyllas. Några av dem är WSP, Team TSP och LindInvent.

Ordet ”samverkan” det mest använda Lokalerna, som kommer att rymma drygt 1600 forskare och övrig personal, är även de utformade för att uppmuntra till möten och samverkan med mycket glas och öppna ytor. Växtlighet vid små fikarum samt ljusgården och forskningsrum med inslag av svensk ask och ljusgrönt gummigolv är upplyftande tillskott i forskarmiljön, som annars lätt kan bli väldigt steril. Arbetet på byggnaden påbörjades under 2013. – Vi sprängde 80 000 kubikmeter berg och dessutom långt under grundvattennivå. Det var en extrem utmaning att utföra utan att störa en pågående verksamhet, men det funkade bra, vi fick extremt lite klagomål, säger Tommy Stjernfeldt, projektledare Akademiska Hus. 16

| www.branschaktuellt.se

Uppdragsansvarige Christer Älenmark från WSP har jobbat


Time to focus på visuell akustik

Det första intrycket man får när man går in i ett rum är det visuella. Med utgångspunkt från svensk designtradition erbjuder Ecophon Focus™ en mängd olika möjligheter vad gäller kulörer, kanter, absorbentstorlekar, bärverk och belysning. Med Ecophon Focus™ är det enkelt att skapa ett unikt uttryck som harmonierar med övrig inredning. Läs mer på www.ecophon.se

2018.06.Branschaktuellt.SE


inom olika projekt på Karolinska Institutet de senaste tjugo åren och han rankar det här bygget som ett av det största och

Ljusgården binder ihop de fyra huskropparna i grönska. Foto: Philip Erdtman

mest komplicerade han har varit med på. – Det har varit ett bra samarbete med Akademiska Hus. Man har verkligen tagit tid till att lösa problemen och många av systemlösningarna har varit väl genomtänkta, det har funnits utrymme att prova olika systemtänk innan man fattat ett beslut. Alltsammans började redan 2011 och vi varit med under hela resan. Han fortsätter med att det har varit stora krav på detaljprojekteringen för att kunna arbeta på den trånga ytan. Däremot har personalen uppskattat projektet. – Bygget har varit väldigt resurskrävande.

sex år varit att behålla samma personal,

för Biomedicum har de levererat omkring

Det har varit mycket folk inblandat, men

folk vill ju hålla på med annat ibland. Men

1100 spjäll som styr luftflödet och diffe-

vi har hållit en ganska liten personalom-

inte här.

renstrycket – där det ställs hårda krav.

sättning. En och samma projektgrupp har

– Vår roll har primärt varit att ta hand att

jobbat på det här under hela resan och

Ett nyckelprojekt för Lindinvent

garantera balansen mellan till- och frånluft i

det är inte helt vanligt. Folk tycker att det

Liksom WSP är Lindinvent ett företag som

labben. När man har olika sorters skydds-

är roligt och att det är en bra miljö att job-

Akademiska hus jobbat regelbundet med.

ventilations- och frånluftsenheter så varie-

ba i. Annars har de största utmaningarna

Lindinvent har sedan starten 1995 syss-

rar luftmängder i dem på grund av säker-

för olika projekt som rör sig runt fem till

lat med ventilation för laboratorium och

hetsskäl. Då måste vi balansera den

18

| www.branschaktuellt.se


Vi är specialister på nöd-och ögonduschar

Tel. 0240-59 40 00 • Fax 0240-64 90 47 • info@giapremix.se • www.giapremix.se


här tilluften så det alltid är lite mindre tillluft än frånluft. Man behöver undertryck i labben så de ämnena som kommer ut i labben inte kommer ut i korridorer, säger Thomas Lindborg, försäljningschef på Lindinvent, när Branschaktuellt träffar företaget på Nordbygg. Han beskriver Biomedicum som prestigefullt och ett nyckelprojekt. De är tacksamma för förtroendet från Akademiska hus och Thomas Lindborg hyllar både samarbetet och projektet till skyarna. – Det har funkat jättebra. Dessutom är de kunniga, så då blir det ett bra projekt också istället för att allt blir huller och buller. Och så hamna projektet mycket under budget också… – Ja, det är väl grund av att vi har varit så billiga, ler Thomas Lindborg.

Magnus Huss, Karin Dahlman Wright och Tommy Stjernfeldt.

”Möjliggör öppenhet men också säkert skydd” Team TSP har lång erfarenhet av projekt inom läkemedelsindustrin

För företagets tele- och säkerhetsavdelning utfördes arbetet på

och andra projekt där styr- och övervakningssystem utgör en be-

uppdrag av Karolinska Institutet. Med många utmaningar i fastig-

tydande del av byggnadens verksamhet.

hetens byggnads- och teletekniska säkerhetssystem var det viktigt

Jan Berg, uppdragsansvarig inom området styr och övervakning

att få dem i samklang med tillgängligheten.

på Team TSP, berättar att de är stolta över att vara en del av pro-

– En av utmaningarna har varit att tillsammans med Karolinska In-

cessen.

stitutets olika enheter och institutioner ta fram en säkerhetslösning

– Samarbetet med de olika projektledarna på Akademiska Hus

som möjliggör både öppenhet, men också ett säkert skydd, ett

sporrade oss så att våra insatser skulle bli något som både vi och

resultat som kan upplevas av alla besökare till Biomedicum, säger

vår uppdragsgivare skulle bli väldigt nöjda med. Något som också

Mattias Hernegran, uppdragsansvarig inom tele och säkerhet på

uppfylldes.

Team TSP.

SMART SOLAR BENCH

NYHET. Smart Solar Bench är en bänk med sits av solpanel som genererar både trådlös laddning via 2 spots i sittytan och via 4 USB uttag. Bänken möjliggör också WiFi uppkoppling via en 4G router med täckning 10-20 meter runt bänken. Panelen har LED belysning i vitt, blått, grönt alternativt rött. Nola Industrier AB Huvudkontor/press/design: Repslagargatan 15b Box 17701 118 93 Stockholm T:08 702 19 60 headoffice@nola.se Order/offert/showroom/export: Skeppsbron 3 211 20 Malmö T:040 17 11 90 order@nola.se offert@nola.se www.nola.se 20

| www.branschaktuellt.se


När du har behov av …

… en specialist

Med över 30 års erfarenhet av planering och projektering inom områdena TELE och SÄKERHET samt STYR och ÖVERVAKNING, både åt offentliga och privata aktörer, är vi din naturliga kontakt.

Team TSP AB www.teamtsp.se


Två nya kvarter - ett nyckelprojekt för fastighetsbolag i Linköping Linköping får i och med Elitseglaren två nya kvarter med 374 lägenheter. Lundbergs bygger för egen förvaltning och vill genom projektet visa att man är en aktör att räkna med när det kommer till bostäder och utveckling av hållbara stadsmiljöer i Linköping. Text av Philip Erdtman Illustration: Wec360

22

| www.branschaktuellt.se


BOSTAD

T

vå kvarter under namnet Elit-

hyreslägenheter, inspireras av närområdets

hus, med trappor tillverkade av Småland

seglaren kommer att stå färdiga

historia och innehåller ettor till femmor mel-

Trapp & Snickerifabrik, och innergården

drygt två kilometer från Linköpings

lan 35 och 115 kvadratmeter.

beskrivs som en oas för de boende.

stadskärna om knappt tre år. Arbetet på

– Med Elitseglaren skapar vi bostäder med

det första kvarteret är sen omkring ett år till-

höga boendekvaliteter i ett område som

Den totala investeringen ligger på om-

baka igång och just nu pågår montage av

kommer att locka både de som söker sin

kring 800 miljoner kronor och det är det

de prefabricerade väggarna. För det andra

första lägenhet och de som säljer sin villa.

nära samarbetet med NCC som Mattias

kvarteret pågår gjutning av bottenplattan.

Den arkitektoniska gestaltningen, materi-

Markström anser är nyckeln till projektets

alval och omsorgen om detaljer är det som

framgångar.

Vill bli ledande för ett

kommer att göra Elitseglaren till ett projekt

– En hög närvaro från oss under produk-

hållbart Linköping

som vi på Lundbergs kommer att känna

tionen ser vi som en framgångsfaktor för

Mattias Markström, chef för projektutveck-

stolthet över, nu och i framtiden, skriver

att säkerställa att vi uppnår den produkt

ling hos Fastighets AB L E Lundberg, berät-

han till Branschaktuellt via mail.

som vi projekterat fram. Vi ser med tillför-

tar att de vill vara den ledande utvecklaren

sikt fram emot att få påbörja uthyrningen

av hållbara stadsmiljöer i Linköping, vilket

Investering på 800 miljoner kronor

av bostäderna, det är vår övertygelse att

han menar att de betonar genom projek-

Mot innergårdarna är det målad helsand-

marknaden kommer att ta emot projektet

tet. Utformningen av det sammanlagt 40

wich och mot gatorna tegel- och putsfa-

på ett bra sätt.

000 kvadratmeter stora projektet, med 374

sad. Kvarteren har välkomnande trapp-

070-651 27 59 • ab.monikama@telia.com

Småland Trappindustri levererar trätrappor till projektet Elitseglaren 0493-500 02 • info@smalandstrapp.se

Foto: Joakim Kröger

Rätt från grunden På Hercules har vi egna geotekniker som hjälper dig att analysera platsen, välja optimal design och lösa oväntade problem på plats. Ett av våra uppdrag är Elitseglaren i Göteborg. • Grundläggning, stödkonstruktioner, armering • Egen teknikavdelning löser oväntade problem direkt • Egen tillverkning med hög kvalitetskontroll

hercules.se

www.branschaktuellt.se | 23


Bildkälla: KlÜvern

I projektet Kopparhusen arbetar vi med: - Projekteringsledning - Projekt- och byggledning - Kontrollansvar - Besiktning

24

| www.branschaktuellt.se


Bostäder klädda i koppar och tegel för studenter Tre byggnader med kopparskimrande plåtfasad ska lyfta Norrköpings gamla industriområde. Det ger området nya kontor, universitetsforskare nya lägenheter och Campus Norrköping nya studentbostäder. Text av Philip Erdtman Kopparhusen, de tre nya hus som just nu reser sig i centrala

Klart om mindre än två år

Norrköping, gör skäl för sitt namn. Genom den kopparskimrande

Projektet byggs enligt Miljöbyggnad silver med grön el och fjärr-

plåtfasaden på utsidan och tegel på insidan förvaltas arvet av det

värme, och kommer att ha bilpooler tillgängliga för verksamhe-

gamla industriområdet.

terna i lokalerna. Sammanlagt utgör de tre byggnaderna 15 000 kvadratmeter och beräknas stå klart i början av 2020.

Den ena byggnaden tillägnas fastighetsbolaget Klövern och de

– Vi har haft ett väldigt nära samarbete med Hyresbostäder,

andra två skapar Hyresbostäder lägenheter till studenter och

stadsarkitekt och kommunen för att få fram en detaljplan. Det

forskare med anknytning till Linköping Universitet. Sammanlagt

var en otrolig framgång att tillsammans fånga upp alla problem

blir det 140 nya bostäder.

innan vi började.

– Utifrån ett större perspektiv så vill vi, precis som kommunen, att staden och universitetet ska växa så att folk kan bo och verka i

Hur kommer det att se ut i framtiden?

centrum. Jag tror att det kommer att bli ett bra komplement till

– Då kommer det att se ut som på bilderna, skrattar Mikael Fork-

verksamheten där och ge lite liv i ett annars lite dött arbetsom-

ner och fortsätter:

råde och campusområde, säger Mikael Forkner, regionchef på

– Det kommer att vara ett helt annat stadskvarter än vad det är

Klövern Region öst.

här idag, med liv och rörelse.

Vi levererar hissarna

Vi dimensionerar och konstruerar de platsgjutna konstruktionerna till Kv Bommen 6, Kopparhusen Norrköping www.a2h.se

Telefon 010 - 516 26 70

RIVNING • HÅLTAGNING • SANERING MASKINUTHYRNING • MILJÖINVENTERING

www.branschaktuellt.se | 25


Koppar på utsidan och tegel på insidan – ett minne av den tidigare industrin. Bildkälla: Klövern 26

| www.branschaktuellt.se


VI HJÄLPER DIG ATT BYGGA HÅLLBART Många förknippar ordet hållbarhet med miljöfrågor. Men det är först när tre olika dimensioner samverkar väl, som vi kan uppnå hållbar utveckling: en ekonomisk, social och ekologisk dimension. Även om vi i Sverige har en god välfärd påverkar våra val och vår konsumtion av byggmaterial människor och miljö i andra delar av världen. Idag är byggandets klimatpåverkan 40 % av den totala, vilket gör att vi har en lång väg att gå för att nå våra gemensamma mål.

”För oss är givetvis produktkvalitet mycket viktigt eftersom hög kvalitet ger bättre byggen, mindre spill och färre reklamationer. Det bidrar till att både entreprenören och slutkunden minimerar sina kostnader, och slutresultatet blir ett som alla kan vara nöjda med på riktigt lång sikt.” ”Med vår koncern Saint-Gobain i ryggen har vi på Optimera goda förutsättningar att arbeta aktivt och engagerat med hållbarhets- och miljöfrågor. Därför är våra krav på leverantörer strikta och har stort fokus på bevarande av biologisk mångfald, skyddande av lokala populationer, samt anställdas rättigheter och möjligheter i alla led.” Mikael Larsson, regionsäljare Optimera Bygghandel.

/ Hållbart byggande / E-handel / Dokument via länk


Bostäder i centralt läge i staden. Illustration: SydArk Konstruera AB

Ovanligt entreprenörsavtal för nya Trelleborgsbostäder Trelleborgshem bygger nya centralt

mycket bostadsarea entreprenören byg-

med samhällsbyggnadsnämnden hittade

belägna lägenheter. Det genom ett

ger och på så sätt har de lyckats ”krama”

vi en bra lösning som alla parter blev nöjda

lite annorlunda upplägg – de betalar

ut cirka 500 kvadratmeter boa ytterligare

med.

entreprenören för varje färdigställd

från de första skisserna. Jag tror att entre-

kvadratmeter.

prenaden uppskattar det upplägget, säger

Vad handlade det om rent specifikt?

– Lite av ett morotsupplägg, säger

Håkan Drakarve, byggchef på Trelleborgs-

– De ställde höga krav på fasadutform-

Håkan Drakarve.

hem.

ningen. Ibland tycker man olika över hur det ska se ut, men vi löste alltsammans

Gav utrymme för uppfinningsrikedom

i samförstånd. Det handlade om teglet,

Han fortsätter med att den öppna typen

fönstermålning, färgsättning, fogar och

Trelleborg får 102 nya lägenheter mitt i

av upphandlingen bidrar till att skapa en

sånt.

city genom kvarteret Sparven för en entre-

bättre slutprodukt. Trelleborgshem själva

prenadskostnad av omkring 125 miljoner

hade ett förslag på lägenhetsutformning-

”Rejält tillskott på Trelleborgsmarknaden”

kronor. Trelleborgshem förvärvade fastig-

arna, men de var inte styrande i upphand-

Genom förtätningen av centrala Trelleborg

heten 2011 och efter rivnings- och sane-

lingarna. Syftet var att låta entreprenörerna

hoppas Håkan Drakarve att det i framtiden

ringsarbeten har NCC stått för totalentre-

använda sin erfarenhet och uppfinningsri-

kommer att vara ett välmående kvarter.

prenaden sedan hösten förra året – med

kedom i anbudsskedet.

– Att det är ett rejält tillskott på Trelle-

Text av Philip Erdtman

borgsmarknaden skulle man lugnt kunna

ett lite unikt upplägg. – Innan vi anlitade entreprenaden hade vi

Men inledningsvis uppstod det lite proble-

konstatera och vi hoppas kunna välkomna

inte spikat planlösningen, så det är lite av

matik med bygglovet.

nya såväl som gamla trelleborgare.

ett morotsupplägg. De får betalt efter hur

– Det var lite problem, men efter dialog

För alla typer av plåtarbeten • www.trelleborgsbyggplat.se 28

| www.branschaktuellt.se


Skåneort ges sydeuropeiskt utseende med ovanligt husbygge Staffanstorp får sig ett nytt utseende. Med 18 arkitektritade stenhus skapar företaget Dast ett bostadsområde som sticker ut från mängden. Text av Philip Erdtman Bildkälla: Äppelviken Tätorten Hjärup i Staffanstorps kommun får sig en sydeuropeisk

Sverige. Jag kan undra varför det inte byggs mer, då stenhus innebär

känsla. Ett område på 18 stenhus står under uppbyggnad för en

väldigt liten risk. Det kan dessutom ge en väldigt spännande arkitek-

total kostnad på 60 miljoner kronor och därmed har företaget

tur, eftersom man kan forma materialet och ge lite rundare former.

Dast, som specialiserar sig på just stenhus, satt en ny arkitektur i kommunen.

Det är inte så vanligt med stenhus i en storstad som

– Vi har gjort varje hus unikt, det är inte ovanligt att företag bygger

Stockholm?

flera hus som ser likadana ut. Men samtidigt låter vi inte designen

– Nej, men vi har faktiskt en hel del förfrågningar från Stockholm

vinna över funktion, säger Dan Andersson, VD för Dast och som

också. En vacker dag kommer det dit.

tillsammans med Ove Myren även står för arkitekturen. ”Undrar varför det inte byggs mer stenhus” Det var när ett fritidshus och daghem revs i området som möjligheten att bygga området dök upp. Samtidigt så lockade Hjärups geografiska läge, med närhet till både Lund och Malmö. Stenhus byggs på lättbetong, vars väggar sedan putsas på både in- och utsida. De är också kända för att naturligt kunna bevara värme under kvällar och bli svalare under dagarna. – Stenhus som byggsätt är fantastiskt. Det har slagit igenom längre ner i europa, det byggs till och med i Danmark men inte lika mycket i

Vi erbjuder hög kvalitet • Lång erfarenhet • Personlig serivce www.nilenfors.se 0371-156 39 info@nilenfors.se www.branschaktuellt.se | 29


Kongahälla får ett nytt kvarter Byggnationen av 134 lägenheter i Kongahälla är en del av ett expansivt Kungälv. Det är Balder som uppför moderna, miljövänliga hyresrätter med smarta planlösningar i storlekar från ett till fyra rum och kök om 36 till 89 kvadratmeter. Text av Myrna Whitaker

Kvarteret Stopet skall bli certifierat enligt Miljöbyggnad silver, arbetet med att säkerställa detta pågår för fullt. Uthyrningen är igång, med preliminär inflyttning runt sommaren/hösten 2018. Arkitekturen är gjort av White arkitekter och därefter detaljprojekterat av Ett Ark arkitektur. Området får en tydlig miljöprofil där det ska vara lätt att göra miljösmarta val i vardagen. Förutom lägenheter byggs ett nytt köpcentrum tvärs över gatan med service såsom livsmedelsbutik, affärer, service och restauranger. Det nya resecentrumet som är beläget två minuter från Kvarteret Stopet tar dig knappt 25 minuter med grön express till Göteborg. Centralt med anrikt arv Kvarteret Stopet blir därför ett boende centralt men ändå nära till hav och natur. Västerut ligger havet med Marstrand och den anrika Carlstens fästning och i det gamla Kungälv finner du den unika och medeltida borgen, Bohus fästning. *I Kongahälla utvecklar Balder tillsammans med Förbo, JM, Kungälvsbostäder och Riksbyggen en ny och levande stadsdel med 900 lägenheter och Adapta fastigheter kommer att bygga ett stort shoppingcenter i området.

Illustration: Råformat Visualiseringsbyrå

Ställningar, fallSkydd & väderSkydd Inom ställning, väderskydd och fallskydd arbetar vi genom Ramirent Safe Access - en del av Ramirent AB. Det ger dig fördelen av tillgång till hög specialistkompetens när det gäller helhetslösningar och entreprenader - montage, demontage, belastningsberäkningar och hyra. Göteborg 031-576700 | www.branschaktuellt.se

ramirent_200x55mm.indd 1

30

2017-05-18 15:31:23


DIN PARTNER INOM STÄLLNINGSBYGGNATION No Problems Scaffolding erbjuder ställningar för både industri och fasad samt väderskydd för industri och byggprojekt. Vi är ett modernt ställningsföretag som lägger största vikt vid att material och personal alltid finns i din direkta närhet. Vi är verksamma i hela södra och mellersta Sverige och har i dagsläget kontor på följande orter: Karlstad, Örebro, Göteborg, Lidköping, Trestad, Kungsbacka, Halmstad, Norrköping och Jönköping.

www.noproblems.se


”Höganäs är lite av en stenort”, säger Per Sandberg om tegelfasaderna. Bildkälla: GBJ Bygg

32

| www.branschaktuellt.se


Nya radhus på gammal idrottsplats i Höganäs Centrum, stranden och hamnen – inom några hundra meter. Det läget får de framtida boenden i de 21 nya radhusen med namnet Folkparken i Skåneorten Höganäs. Text av Philip Erdtman GBJ Byggs 21 stycken radhus på 114 kvadratmeter vardera börjar ta form i Höganäs kommun i Skåne. Samtliga är på två plan, som knyts ihop med trappor från ATAB-trappan, och fördelat på fem huskroppar.

Folkparken Höganäs Trappdesign från Agunnaryd Det finns många fördelar med att välja ATAB som trappleverantör till era projekt, här är några: - Bra miljöval! - Total ansvar med upp mätning och montering på plats. - Flexibel och modern svenskbaserad produktion. - Unik lösning med byggtrapor.

Marken var tidigare hem för en gammal idrottsplats, där det nu sker en stor exploatering med närhet till Höganäs centrum, stranden och hamnen. – Höganäs är en liten stad och det byggs förhållandevis ganska mycket. Det byggs mycket centralt, så jag tror att det kommer ha en stor inverkan för människorna här. Tänket är rätt så framåt i den här kommunen, säger Per Sandberg, projektutvecklare hos GBJ Bygg. ”Vi jobbar hellre med beprövade metoder” Grundläggningen på den gamla idrottsplatsen innebar inledningsvis stora problem, vilket slutade med oplanerad pålning och större kostnader. – Hela Höganäs står, och lite där som staden har sin historia, på mycket lergods. Marken är lite oberäknelig, man stöter ofta på skikt som inte är så bra att bygga på. Men efter lite diskussioner med kommunen fick vi lite hjälp, men en liten merkostnad blev det och vi tappade en hel del tid. Radhusen är av en typ som företaget byggt förut, fast i trä. Dessa är av betong med en tegelfasad och Per Sandberg berättar att de gärna återanvänder idéer från tidigare byggen för att sedan nyttja kunskaperna till att utveckla idéerna vidare. – Vi jobbar hellre med beprövade metoder som vi utvecklar i små steg än att göra något revolutionärt. Det är första gången vi gör ett sånt här hus i betong, men Höganäs är lite mer av en stenort. Så det här är en byggnad som kommer att stå sig

®

i många, många år.

Tel.+46 (0)372-655 00 www.atab-trappan.se www.instagram.com/atabtrappan


Bostadsområdet präglas av den intilliggande naturen.

Lägenhetshus som smälter in i Göteborgsortens satsning 7000 bostäder ska byggas fram till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Kortedala är ett av de områden som förtätas och bolaget Framtiden Byggutveckling är igång med produktion av tre punkthus med 125 lägenheter. Text av Philip Erdtman Bildkälla: Tengbom Arkitekter Som en del av Göteborgssatsningen Bo-

I september förra året påbörjades bygget

bostadsbrist känns det bra att tillskapa

Stad2021 bygger Framtiden Byggutveck-

och husen kommer att följa efter den be-

fler bostäder och skapa möjligheter för

ling AB flera projekt och först ut är pro-

fintliga bebyggelsen i området.

omflyttning i befintliga områden, säger Erik

jektet på Adventsvägen i Kortedala. Med

– Kortedala är en del av Göteborg där

Falk, projektchef hos Framtiden.

sina 125 lägenheter fördelat på tre hus är

det funnits många hus sen 1960- och

projektet en del av Göteborgs stads sats-

1970-talet men kring Adventsvägen har

Parkeringhus som smälter in i naturen

ning på att bygga 7000 nya bostäder. Det

det inte skapats så många bostäder se-

Marken är sedan tidigare delvis ägt av

är fokus på två och tre rum och kök, och

naste decennierna. Vi skapar ett tillskott

Framtidenkoncernen och projektet kom-

inflyttning för alla tre husen beräknas till

av bostäder och förtätar befintliga as-

pletterades av markköp från kommunen.

hösten 2019.

faltsytor och parkeringsplatser. I dagens

Även ett parkeringshus tillkommer i projek-

34

| www.branschaktuellt.se


tet, som enligt Erik Falk har varit viktigt att forma lite annorlunda. – Parkeringsdäcket tycker jag att vi har lyckats bra med. Det

Parkeringshuset smälter in i naturen med sin gröna kulör och sedumtak.

kommer att kännas som att en del av slänten och skogsdungen som finns kvar där, med sina gröna kulörer och sedumtak. Så det kommer att smälta in i naturen och inte vara en grå betongbyggnad som ger ett hårt intryck. Byggnaderna följer Göteborgs stads miljökrav, som Erik Falk berättar är hårdare än Boverkets. Det finns även en väl utbyggd kollektivtrafik med spårvagnar i närheten vilket gör att bilen inte behöver bli dominerande som färdmedel. – Vi kommer göra en omdragning av gång- och cykelbanan inom området, rensa upp stråken och skapa många cykelplatser för

BYGGNADSKONSTRUKTIONER

www.hccon.se

de boende. www.branschaktuellt.se | 35


BOSTAD

Eftertraktat miljardprojekt vid Luleåkusten För över en miljard kronor byggs jätteprojektet Kuststad Luleå. Det handlar om 112 bostäder i anslutning med en småbåtshamn. Text av Philip Erdtman Bild: MAF Arkitekter

Kuststad Luleå är ett väl omtalat projekt, med sina 112 lägenheter beläget precis intill Lule skärgård. Det byggs över tre etapper och påbörjades i juni 2016 med en beräknad byggtid på tre år – och redan då var intresset stort för att få tag på en lägenhet i området. – Jag har aldrig sett ett sådant här tryck. Men det är klart – det är läget. Coola, nya lägenheter till vettiga priser med vattenutsikt, det är väldigt bra förutsättningar för ett spännande projekt, sa mäklaren Daniel Tillstam till lokaltidningen NSD i augusti 2016. Kostnaden för jätteprojektet ligger på 1,1 miljarder kronor. Byggherren är Innerstadsfjärden AB och designen står MAF arkitekter för.

36

| www.branschaktuellt.se


56 nya lägenheter byggs mel-

Boklok-projekt ger 56 nya lägenheter i Storvreta

lan två och fyra rum och kök. Bildkälla: Boklok/WSP

Boklok utvecklar projekt i Storvreta med 56 lägenheter. Från bygglov till inflyttning har arbetet tagit drygt ett år. – Det har gått väldigt snabbt, säger Erkki Eilola. Text av Philip Erdtman I bostadsområdet Fullerö Hage i Storvreta,

med de sista markarbeten. Den kalla vin-

heterna, som med två till fyra rum och kök

drygt 10 kilometer norr om Uppsala, byg-

tern har hindrat oss att börja tidigare, sä-

är mellan 53 och 81 kvadratmeter stora.

ger Boklok sitt projekt Saturnus.

ger Erkki Eilola, projektledare.

Enligt Erkki Eilola har arbetet skett utan komplikationer.

I skrivande stund har de monterat klart

Arbetet har gått fort och smidigt

– Processen har gått väldigt fort kan jag

huskropparna och efter ytterligare kom-

Boklok, som ägs av Skanska och Ikea till-

tycka. Vi hade färdigt bygglov i slutet av

pletterande arbeten beräknas inflyttning

sammans, förtillverkar stora delar av sina

juni och så har vi inflyttning i juni året efter.

ske den sista veckan i juni.

bostäder i fabrik. Det innebär att den ef-

Allt har gått enligt plan helt och hållet.

– Vi väntar till våren för att komma igång

fektiva byggtiden sjunker för de 56 lägen-

www.branschaktuellt.se | 37


BOSTAD

Utsikt över Stockholms inlopp från JM:s studentbostäder.

Nya bostäder i Nacka för Stockholms studenter Stockholm skriker just nu efter nya studentbostäder. JM bygger därför 93 stycken lägenheter i ett 16 våningar högt, prefabricerat punkthus– vilket också är företagets första studentbostadsprojekt. Text av Philip Erdtman Foto: Annika Olsson I samarbete med EttElva arkitekter vann

Lägenheter för olika målgrupper

”Vädrets makter var på vår sida”

byggföretaget JM Nacka kommuns täv-

I närhet av Sickla köpkvarter kom-

Punkthuset ligger i souterräng insprängt

ling om studentbostäder i området Sickla.

mer den 16 våningar höga byggna-

i en bergsluttning mellan den närliggan-

Projektet Alphyddan, där det byggs 93

den stå klart under tredje kvartalet i år.

de gatan och ett grönområde. Läget har

studentbostäder om ett till fyra rum och

Det är en helt prefabricerad byggnad för

inneburit en del utmaningar under arbetets

kök, påbörjades i början av 2017.

att korta byggtiden och därmed skynda

gång.

– Alphyddan är JMs första studentbo-

på inflyttningen för studenterna, då Stock-

– För att husets fotavtryck ska få plats så

stadsprojekt och därmed också ett ut-

holm lider av stor brist på just studentbos-

har omfattande bergschakt blivit nödvän-

vecklingsprojekt. Vi har jobbat mycket

täder.

dig samtidigt som vi ville göra minsta möj-

med den digitala upplevelsen exempelvis

liga åverkan i den befintliga naturmarken.

digitala portaler som styr dörröppning

– Målgruppen är studerande i Stock-

Ytterligare en utmaning har varit leveran-

och bokning av tvättstuga. Det kommer

holmsområdet, vilka kan delas upp i sing-

sen av material till bygget då det ligger på

att finnas tillgång till bilpool och en härlig

lar, samboboende, kompisboende och

en sluttning, trång arbetsplats. Detta har

takterrass för de boende, säger Carl Hjert-

småbarnsfamiljer. Målet har varit att lägen-

lyckats på grund av att planeringen har

berg, projektledare hos JM, i ett mail till

heter för dessa olika grupper ska finnas i

fungerat mycket bra och att vädrets mak-

Branschaktuellt.

projektet.

ter har varit på vår sida.

38

| www.branschaktuellt.se


Fullständig frihet! Marknadens mest kompletta utbud av fönster, skjutdörrar och dörrar

www.nordan.se


Illustration: Carbonwhite AB

Kvarter Atlas sista delen i stor satsning

produktionskostnad på 380 miljoner kronor, inkluderar en stor satsning på innergårdarna. – Det är fantastiskt fina takterrasser i kvarteret, den största på 40 kvadrat vill man ju lyfta fram. Sen också den gröna innergården. Vi satsar mycket på grönt på grund av hur området ser ut, det är brist på parker i området. Vi erbjuder också fem års fritt medlemskap i en privat bilpool, för att se hur elbilar tas emot av

I ett vältrafikerat område i Göteborg har det tidigare varit

de boende.

ett ganska folktomt industrilandskap. Men genom ett bostadsprojekt av JM läggs nu grunden till en ny stadsdel – där kvarteret Atlas nu är det sista inom projektet.

”En ny stadsdel helt enkelt” Altas är en högre bebyggelse för att få en skyddande miljö med lägre ljudnivåer och en energisatsning på strax under 60 kilowat-

Text av Philip Erdtman

timmar per kvadratmeter och år. Christian Lindskog siar om att

JM bygger två av tre nya kvarter i stadsdelen Krokslätt i Göte-

folktomheten bara blir ett minne blott i framtiden.

borg. Företaget förvärvade marken 2014 och projektet omfattar

– Jag tror att det kommer bli ett väldigt livfullt och trevligt område,

380 nya lägenheter och 12 verksamhetslokaler.

en ny stadsdel helt enkelt med mycket handel och rörelse. Det

Kvarteret Atlas är det sista av de tre, där två bostadsföreningar

tror jag absolut.

har 146 lägenheter och fyra lokaler ryms i 8661 kvadratmeter. Det är fokus på mindre, kvadratsmarta lägenheter där hälften av dem är på två rum och kök.

C

– Vi har utgått från ett industriellt uttryck för att både matcha M

den befintliga byggnationen och den historiska; att det är präglat Y

av industrier. Så det är hundra procent tegel som fasadmaterial, CM

säger Christian Lindskog, projektledare hos JM.

MY

CY

Tidigare brist på grönområden

CMY

Målet är att få mer liv i det annars ganska folktomma området, K

trots att det är vältrafikerat i närheten. Kvarteret, som har en total 40

| www.branschaktuellt.se

epsilon_95x55mm.pdf 1 2015-02-19 12:12:01


Renovering och nya vinds- lägenheter i klassiska bostadshus En omfattande renovering sker i ett klassiskt Halmstadkvarter. Dessutom byggs det till ytterligare 37 lägenheter i vindsvåningarna i samtliga fem huskroppar. – Det är brist på bostäder i Halmstad, särskilt på mindre lägenheter, säger Johan Staberg. Text av Philip Erdtman

Renoveringen kommer att bli nästintill obemärkt på utsidan. Bildkälla: HFAB

En omfattande renovering sker i fem hus på Klackerup i Halm-

– Det är ett jättefint femtiotalsområde med mycket kvalité som vi

stad, med ursprung från mitten av 50-talet. Det handlar om bland

inte rör, utan snarare försöker framhäva. Det som var bra då vill

annat nya fönster och dörrar, rör, avlopp och badrum som det

vi snarare lyfta fram, som till exempel trapphusentréerna med lite

kommunala Halmstads Fastighets AB, kort kallat Hfab, genom-

speciell design och trädörrarna. På utsidan vill vi inte att det ska

för ett trapphus åt gången för en summa på drygt 200 miljoner

synas att det hänt så mycket. Vindslägenheter smyger vi in med

kronor.

under de befintliga taken, så den enda skillnaden som syns på utsidan är att vi sätter in takfönster.

Dessutom bygger de till 37 nya vindslägenheter i fastigheterna,

– Det är ett klassiskt område som vi förnyar och låter leva i gott

samtliga 35 kvadratmeter stora.

skick minst femtio år till, avslutar Johan Staberg.

– Huset har i princip varit i originalskick så det är dags nu, materialen hade börjat bli väldigt slitna. Att vi bygger vindslägenheter handlar om att det är brist på bostäder i Halmstad och vi har stor efterfrågan särskilt på mindre lägenheter, säger Johan Staberg, projektledare hos Hfab. ”Det som var bra då vill vi lyfta fram” Med start i januari i år så har de nu kommit igång med den andra

Vi utförde VS-installationerna vid Klackerup Assemblin VS Halmstad 010 - 472 60 00

etappen av projektet. Det beräknas att bli klart i september 2020 och Johan Staberg berättar att de vill bibehålla byggnadernas femtiotalskänsla.

Du hittar de senaste byggnyheterna på branschaktuellt.se

www.branschaktuellt.se | 41


binda ihop samhället och skapa förutsättningar för social hållbarhet, säger hon. Några som har varit med på resan är Svedala Betong. De har bidragit med allt från att skapa husgrunden till att montera fönster och delägaren Jimmy Svensson håller med om att området står inför en konstruktiv utveckling för Malmöområdet. Dessutom hyllar han projektet upp till skyarna.

Nytt bygge i ung stadsdel i Skåne: ”Ett av det bästa projekten vi varit delaktiga i” Text av Philip Erdtman Bildkälla: Arkitektlaget Skåne AB

– Vi som var inblandade hade en middag ihop och de flesta höll med om att det varit något av de bästa projekten vi varit delaktiga i. Det har varit väldigt roligt och engagemanget hos Riksbyggen, tillsammans med Veidekke, har varit enormt. Allt har varit väldigt bra, det har varit ett väldigt genomtänkt projekt.

I Limhamn utvecklas området

I ena kvarteret är inflyttningen redan klar

Kalkbrottet med 166 nya lägenheter.

och i februari befolkas nästa. Något som

Camilla Thermaenius berättade i en intervju

Det är ett byggnadsprojekt som hyl-

enligt Camilla Thermaenius, projektut-

med Branschaktuell i maj förra året att håll-

las av inblandade aktörer som ett av

vecklare hos Riksbyggen, är viktigt för

barhet är ett nyckelord för Riksbyggen och

de mest välplanerade projekten de

hela Malmöområdet.

att målsättningen med kvarteren är att nå

jobbat med.

– Det är viktigt att vi kan bidra till att det

certifieringen Miljöbyggnad Silver.

byggs mer i Malmö. I Kalkbrottet har det

– Det som gör mig stolt är naturligtvis att

I det unga området Kalkbrottet i Lim-

under senare år utvecklats bostadsrätter,

det först bara var några streck på papper,

hamn utvecklas två nya kvarter, kallade

radhus och nu hyresrätter successivt och

men att husen nu står på plats och folk kan

Pilsnäckan och Nätsnäckan, med 166

vi är glada över att få vara med i den ut-

göra det till sina hem. Det är det som mo-

lägenheter fördelat över sex tegelbygg-

vecklingen. Det är viktigt att ta fram en mix

tiverar och gör att man vill arbeta med det

nader.

av både bostads- och hyresrätter för att

här, avslutar hon.

Vi är stolta över att få utföra grundarbetet på samtliga etapper av Kalkbrottet.

070-825 07 08

42

| www.branschaktuellt.se


444 bostäder förtätar Uppsala - smyckas av känd konstnär 444 nya bostäder ska få området Kvarngärdet närmre Uppsalas stadskärna. För att betona området ytterligare kommer det att uppföras ett konstverk av en internationellt känd konstnär. Text av Philip Erdtman I Uppsalaområdet Kvarngärdet tillkommer det nu 444 nya bostäder, med merpart av hyresrätter. Det kompletterar de cirka 700 bostäder som Stena Fastigheter har här sen tidigare, där ambitionen är att bygga en tätare stadsdel. – Uppsala kommun vill få en mer stadsmässighet med en satsning på området vid Råbyvägen. Vårt bidrag är ett rätt stort tillskott till vad staden vill uppnå; att stadskärnan ska växa och att detta ska kännas som en del av det, säger Mikael Svenske från Stena fastigheter.

Bildkälla: Stena Fastigheter

Det byggs även ett nytt parkeringshus, lokaler och förskola på platsen, som tidigare till stor del bestod av parkeringsplatser. Det

internationellt erkänd konstnär. Det kommer bli så påtagligt att

är stark betoning på mindre, kvadratsmarta lägenheter, är drygt

det kan bli ett landmärke i området.

85 procent består av ett och två rum och kök. – Jag är stolt över att vi tillför en så stor mängd hyresrätter till

Vilken konstnär?

Uppsalas bostadsmarknad, särskilt när man vet att det är de små

– Nja, vill gärna hålla på den. Det får bli lite som en teaser, avslutar

lägenheter som generellt efterfrågas. Att de dessutom förmedlas

han hemlighetsfullt.

via den allmänna bostadsförmedlingen i Uppsala tycker jag är viktigt. Den sista inflyttningen sker under det första kvartalet 2019, drygt tre och ett halvt år efter det första spadtaget – och Mikael Svenske avslöjar, om än försiktigt, en stor satsning för att sätta området på kartan. – Det är inte riktigt officiellt än, men mellan huskropparna här längst Råbyvägen är det idag uppsatt genomskinligt glas som är bullerdämpande. Ett av dem kommer att bli ett konstverk av en www.branschaktuellt.se | 43


Två 22-våningshus sträcker sig högt i Arenastaden Intill Friends arena och Mall of Scandinavia i Stockholm fortsätter expansionen av nya Solnaområdet Arenastaden. Bostadsrättsföreningarna Vip-logen och Members club är två tillskott som byggs av Peab. Text av Philip Erdtman De två byggnaderna, som ligger bara ett stenkast från nationalarenan, är nästintill identiska och är på hela 22 våningar. – Det är riktigt höga hus och det är ju inte så vanligt. Jag har själv aldrig varit med om att bygga så högt, så det är kul att få vara med om. Bygghissen är ju på cirka 80 meter och det är rätt så häftigt, en riktig upplevelse, säger Calle Zetterlund, platschef hos Peab. De ska rymma 146 lägenheter per hus på mellan ett till fem rum och kök, och byggs av massivbjälklag och skalväggar med fär-

Bygghissen tar en 80 meter upp. Bilden är tagen i början av året. Foto: Calle Zetterlund

digmålad fasad. I slutet av augusti sker första inflyttningen i den ena byggnaden, följt av den andra under nästa år. Calle Zetterlund berättar att

Glaset till balkongerna är tjockare för att vara tåligare på grund

inflyttningen kommer att bli en process.

av byggnadens höjd. Dessutom är de screentryckta WinRail bal-

– Eftersom huset är så stort kommer inflyttning att ske med en

kongräckena, som skiner i olika kulörer, en del av den arkitekto-

våning i taget. På så sätt blir det så enkelt och smidigt som möj-

niska utsmyckningen.

ligt för de boende. Det är Windoor Sverige som genom ett ramavtal med Peab har Bruttototalarean är på drygt 11000 kvadratmeter och boytan är

utfört det utmanande arbetet.

drygt 8000 kvadratmeter för varje hus och där en finess för varje

– Jag var ute och kolla på det för några veckor sen och person-

lägenhet är att samtliga får inglasade balkonger.

ligen tycker jag det blir snyggt och rent. Det passar fasaden och

– Ganska schysst med inglasad balkong, det förlänger ju året att

blir snyggt med screentryckt, man får lite liv. Det här är ju ett bra

vara ute på balkongen. Det är härligt att vara ute så mycket som

referensprojekt, om man uttrycker sig så, säger Lars Manfreds-

möjligt och då är det ju lättare när man slipper regn och blåst.

son, säljare hos Windoor.

Du hittar de senaste byggnyheterna på www.branschaktuellt.se

44

| www.branschaktuellt.se


CCJ

BALKONGINGLASNING FRÅN WINDOOR

VIDGA DINA VYER Med marknadsledande design, kvalitativa materialval och innovativa lösningar är våra produkter inte bara trevliga att se på, utan också mycket hållbara och snabba att montera. Det gör Windoor till en trygg, engagerad partner som du kan känna förtroende för – från idé till färdigt utförande.

BALKONGINGLASNING • RÄCKEN • UTERUM • FASADPARTIER Windoor är en ledande specialiserad aktör i byggsektorn med kunden i fokus. Sedan 1985 utvecklar, tillverkar och marknadsför vi balkongsystem för fastigheter. Våra produkter förbättrar kvaliteten på boendet och ökar värdet på fastigheten för våra kunder. Se mer på www.windoor.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN PLUSEIGHT

Enkel, snabb och säker - Så tycker PlusEight en byggnadsställning ska vara Som högriskbransch präglas

reglerna kring säkerheten. Vi vill få bort

byggbranschen av många utman-

den oseriösa konkurrensen för våra

ingar – där fallolyckor är några

kunder, för att säkerställa en säkrare byg-

3. Avstyvande plattformar: Detta innebär

av de vanligaste. Det ställer höga

gbransch och sjystare konkurrens för alla.

att vi ej behöver använda oss av plandi-

krav på entreprenörerna. Fredrik

På bilden syns PlusEights lösning.

agonalstag.

Ahlborg från PlusEight berättar

Unika komponenter

om utmaningarna de möter som

PlusEight är en familjeägd företagsgrupp

– Det som har gjort oss till en av Sveriges

tillverkare och vad som behövs för

med bakgrund i ställningsentreprenad-

marknadsledande ställningstillverkare

att skapa bättre förutsättningar för

branschen. Det hela, började med att vår

beror bland annat på våra unika kom-

en säkrare bransch.

ägare, som på den tiden var ställning-

ponenter som monteras snabbt och

sentreprenör, sökte ett ställningssystem

enkelt. Målsättningen har alltid varit färre

Med kunskap och erfarenhet som

som var tillräckligt flexibelt för att kunna

komponenter och ett snabbare system

sträcker sig över 30 år har PlusEight följt

användas till alla deras projekt. Då man

som möjliggör för färre transporter,

och varit delaktig i utvecklingen i bran-

inte lyckades hitta ett sådant system

mindre timmar per bygge och en hög

schen och välkomnar dagens säkrare

beslutade man sig för att ta fram ett eget.

säkerhet för slutanvändaren. Vi kan förse

och högre krav.

Resultatet blev +8 systemställning. Den

våra kunder med avancerade ställning-

– Arbetsmiljöverket ställer säkrare och

huvudsakliga verksamheten är tillverkn-

slösningar och gratis teknisk support

högre krav på byggbranschen. Det tycker

ing, utveckling och försäljning av produk-

hela produktens livslängd. Detta gör oss

vi, som tillverkare av bland annat byg-

ter som används för byggnadsställning,

unika.

gnadsställningar, är bra.

stämpställning, skyltställ, temporära väderskyddstak, evenemang och flyg-

Fredrik Ahlborg återkommer till bran-

Utmaningar i branschen

plansdockor med fokus på hög säkerhet,

schens utmaningar.

Det finns många utmaningar. Fredrik

hög kvalitet och hög produktivitet för den

– På PlusEight arbetar väldigt engagerad

Ahlborg uppmanar aktörerna i branschen

som bygger med systemet.

personal med ett genuint intresse för

att tänka mer ekonomiskt långsiktigt och

– Med över 30 år på nacken känns det

det vi gör. Vi tycker att det är kul och in-

prioritera seriositet och problemfrihet i

väldigt bra att idag kunna leverera något

tressant och vill bidra till en säkrare byg-

projekten när det kommer till val av ställn-

som är lönsamt för våra kunder men

gbransch. Det finns oerhört många duk-

ingsentreprenörer.

också bidrar till en säkrare byggbransch.

tiga och seriösa aktörer i branschen men

– Våra kunder verkar i en väldigt konkur-

en stor utmaning är de som snedvrider

rensutsatt bransch där priset spelar en

Bland PlusEights unika komponent-

konkurrensen för våra kunder genom att

stor roll. Det finns en utmaning i att få

er finns:

inte följa lagar och regler. Risken när vi

slutkunden att välja den professionella

1. Killåset: Knutpunktsmekanism som är

går denna väg är att folk kan skadas eller

ställningsentreprenören framför den

självtightande ju mer byggnadsställnin-

i värsta fall omkomma samt att slutnotan

oseriösa och ev. billigare. Dessa aktörer

gen rör på sig

kan bli högre. Prispressen underlättar

kan komma undan då det är svårt för

2. Diagonalavstyvande skyddsräcken:

inte situationen då risken är att man väljer

myndigheterna att kontrollera alla byggen

Detta innebär att vi ej behöver använda

en oseriös aktör. Detta vill vi bidra till att

och hitta de som inte följer lagarna och

oss av diagonalstag.

ändra på.

46

| www.branschaktuellt.se


Enhetsaggregat

Nyhet!

REC Temovex RT1500 - 6000

• För ett energieffektivt och behagligt inneklimat i flerbostadshus • Kompakt enhetsaggregat med dubbla högeffektiva motströmsvärmeväxlare • Flödesområde 200-1800 l/s • Sfp 1,0-1,2

REC Indovent AB Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden Besöksadress: Kärragatan 2 • Tel: +46 31 67 55 00 • Fax: +46 31 87 58 45

www.rec-indovent.se

www.branschaktuellt.se | 47

Experter på inneklimat i lågenergihus


Strömsör kommer att bli eftertraktat för invånarna i Skellefteå. Fotograf: Johan Lindgren, NCC.

Flera aktörer i samverkan på ny stadsdel i Skellefteå: ”Framgångsrikt” I Skellefteå byggs nu det nya området Strömsör alldeles intill älven. Till 2020 står drygt 200 lägenheter, ett parkeringshus och ett kontorshus klart, där flera aktörer har fått utrymme att sätta en egen prägel på området. Text av Philip Erdtman Strömsör är ett nytt centralt område som börjar ta form i Skel-

Spektakulärt projekt för Skellefteå

lefteå. Skellefteåbostäder utvecklar platsen i samverkan med tre

För staden är projektet enormt och Petter Westerlund spekulerar

aktörer, där det ska rymma 118 hyresrätter, 100 bostadsrätter

kring att området kan bidra med att skapa en större ruljangs på

och kontor alldeles intill älven.

bostadsmarknaden. Dessutom har Skellefteåbostäder fått stark

Staden lider av stor bostadsbrist och Petter Westerlund, projekt-

feedback kring samverkansformen.

chef hos Skellefteåbostäder, berättar att de har just nu omkring

– Att hitta ett så stort område så bra placerat med grönområde,

30 000 i deras bostadskö.

vatten och centrum, det gör man inte varje dag. Sen att få olika

– Skebos (Skellefteåbostäders, reds. anm.) vision är att vara

fastighetsformer i kombination på samma plats, det är sällsynt. Har

Skellefteås ledande samhällsbyggare, så här hittade vi ett om-

också hört av Riksbyggen, som inte byggt här tidigare, att de gil-

råde som kan bidra mycket mer än att vi bara bygger, här är ett

lar det här arbetssättet. Det samarbetet varit väldigt framgångsrikt

område där flera aktörer kan bidra till hela samhället, säger han.

och jag tror inte vi hade fått fram allt om vi jobbat självständigt. – Det är inte unikt, men åtminstone för norrländsk stad som den-

”Ödmjukhet till att fler parter fått tycka till”

na är projektet logistiskt extrem. Helt plötsligt ska tre aktörer sam-

Slutbesiktningen är under 2020, där fokus ligger på yteffektiva

sas om marken. Inte jämförbart med storstäder som Stockholm

tvåor på mellan 35 och 50 kvadratmeter samt treor på mellan 60

så klart, men för oss är det unikt.

och 70 kvadratmeter. Det byggs efter deras undersökning på vad som efterfrågades mest bland invånarna. – Vi gjorde en förstudie på vad marknaden vill ha och var man vill bo. Däremot var vi ganska osäkra på hur vi skulle utforma området, så därför valde vi upphandlingsform med samverkan via en så kallad konkurrenspräglad dialog. Vi fick då anbud av tre etablerade aktörer med sina arkitekter. Vi hade nog i ärlighetens

VI UTFÖR SAMTLIGA VENTILATIONSINSTALLATIONER PÅ STRÖMSÖR

namn aldrig kunnat projektera detta själva, det hade varit knepigt tror jag. Det kom många olika bra idéer från olika aktörer. Vi har försökt ta in intryck från olika människor som kan bidra. Haft ödmjukhet till att fler parter har fått tycka och tänka till. 48

| www.branschaktuellt.se

BRAVIDA VENTILATION AB TEL 0910-71 50 70 WWW.BRAVIDA.SE


Tegelfasaden inspireras av äldre byggnader i närheten.

Skanskas första hyresrättsprojekt i Malmö: ”Flexibelt och bekymmersfritt boende”

En miljövänlig hyresrättsbyggnad byggs med tio minuters promenad från centrala Malmö. För Skanska är detta en del av satsningen på fler hyresrätter för att bidra till ett bredare bostadserbjudande i staden.

Peter Halling, affärsutvecklare hos Skanska.

Text av Philip Erdtman Bildkälla: Skanska En byggnad med 40 lägenheter på mellan två till fyra rum och kök

Rörsjöstaden.

byggs i centrala Malmö. Skanska står för bygget och de vill utöka

– Vi har kopplat an till många av områdets äldre fina tegelbygg-

utbudet av hyresrättslägenheter i Malmöområdet.

nader med sadeltak. Hörnan har varit särskilt viktig att accen-

– Det vi bygger är hyresrätter med tyngdpunkt på lägenheter

tuera eftersom byggnaden står på den första tomten i området

med två rum och kök. Vi vänder oss till personer som efterfrågar

som man kör in till och ser. Det har åstadkommits genom indrag

ett flexibelt och bekymmersfritt boende relativt centralt. Det är

i tegelfasaden tillsammans med en variaration av material och

många som inte vill eller saknar möjlighet att köpa sin bostad och

färgskalor.

som samhällsutvecklare vill Skanska möta det behovet. Därför är det glädjande att vi nu färdigställer det första egenutvecklade hyresrättsprojektet i Malmö, säger Peter Halling, affärsutvecklare hos Skanska.

ER PARTNER INOM ALLT SOM RÖR BALKONGER OCH TRAPPOR.

Utseendet ett välkomnande in till området Området ligger drygt tio minuters promenadavstånd från Malmös mest centrala delar och byggnaden står klar i maj i år. Det byggs med certifieringen Miljöbyggnad silver och Peter Halling betonar arkitekturen, som har sin inspiration från intilliggande

Läs mer om hur vi kan hjälpa i ert nästa projekt på www.mibnordic.se eller direkt på 0470 - 23248

www.branschaktuellt.se | 49


Förtätning av torg i Lund ska skänka trygghet I norra Lund ska kvarteret Bullerbyn skänka trygghet till invånare. Tack vare 106 energieffektiva lägenheter ska det bli mer liv och rörelse i Fäladstorget under dygnets alla timmar. – Vi tror att husen kommer att ha en positiv inverkan, säger Patrick Lindell. Text av Philip Erdtman Illustration: LKF Fäladstorget i norra Lund utökas med två nya bostadsbyggnader.

utsidan eller utfackningsväggar med stålreglar. Det uppstolpade

Fördelat över åtta våningar vardera ska de rymma 106 hyreslä-

taket utförs i lättbyggnadsteknik i stål.

genheter över en totalyta på drygt 9700 kvadratmeter. – Det finns ett stort behov av bostäder i Lund och LKF (Lunds

Vill öka tryggheten kring torget

kommuns fastighets AB) har en målsättning att påbörja nybygg-

Förhoppningen är att förtätningen av området ska ge mer liv och

nad av 250 till 300 lägenheter per år. Just i det här fallet såg vi en

rörelse och att det också ska bidra till att folk känner sig säkrare.

möjlighet att genomföra en förtätning på norra delen av vår egen

– Vi tror och hoppas på att husen kommer att ha en positiv in-

fastighet, Bullerbyn 1, i norra delen av Lund, säger Patrick Lindell,

verkan för Fäladstorget. Med 106 nya lägenheter kommer det

byggprojektledare för LKF.

att bli mer folk i rörelse i och kring torget även när butiker och andra verksamheter som finns på torget har stängt, vilket kan

Undviker organiska material

öka tryggheten.

De bygger även om infartsgatan till parkeringen vid Fäladstorget, vilket var en överenskommelse med kommunen efter att de tidigare genomförde ett annat byggnadsprojekt i området. Detta innebär att antalet parkeringsplatser kommer att utökas. Entreprenadkostnaden ligger på 156 miljoner kronor och Patrick Lindell berättar att LKF har som utsatt mål att sänka energiförbrukningen i alla sina byggnader. – Vi har sedumtak på husens låga delar samt solceller på taken. Vi har undvikit organiska material i så stor utsträckning som möj-

Karl XII gatan 8a | 222 20 Lund | +46 (0)46 150740

ligt. Innanför tegelfasaderna finns betongväggar med isolering på 50

| www.branschaktuellt.se

www.branschaktuellt.se | 50


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, ramper, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Ramp med rak trappa. Lagavallen, Ljungby.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

51

| www.branschaktuellt.se

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


Äldre bor kvar under utmanande stamrenovering Stamrenoveringar i tre bostadsrättsföreningar i Malmö har pågått samtidigt som de 1268 boenden varit kvar i lägenheterna. Det har inneburit en del utmaningar – som delvis lösts genom ett minst sagt nära samarbeten mellan aktörerna. Text av Philip Erdtman Foto: Fredrik Limås Tre HSB-drivna föreningar i Malmö står under en omfattande

– Logistiken har varit en stor utmaning med 1268 lägenheter och

stamrenovering. Vattenledningar, värmepumpar och avlopp byts

1268 lägenhetsinnehavare. Det har varit väldigt tillfredsställande

ut i bostadsrättsföreningarna Anneberg, med 315 lägenheter, Do-

att titta tillbaka och se att vi har kunnat renovera bottenavlopp

maren, 463 lägenheter, och Lagmannen, 490 lägenheter.

och stående stammar utan att någon av dem hittills har behövt

Förvaltaren Fredrik Limås berättar att det är utan konkurrens den

flytta ut, säger Patrik Andersson och fortsätter:

största renoveringen av fastigheterna på femtio år.

– Det som är utmärkande med Relining är hur fort vi färdigställer

– Det började bli problem med vattenskador och det förstör ju

ett hus i förhållande till ett traditionellt stambyte där du måste riva

så otroligt mycket. Så nu vet vi att allt är ”up to date” och kan

ut badrum och stora delar av ett kök.

koppla av på ett annat sätt. Innanmätet i husen har fått en helt ny standard, säger han.

”Nästan blivit arbetskamrat med dem” Han berättar att arbetet har förgyllts av att ha kommit nära både

Hög medelålder i föreningarna

föreningarna och arbetets alla aktörer.

Sist på tur är Anneberg, som också är den yngsta av de tre sex-

– Det känns som ett enda stort företag fast vi nog är åtta till tio

tiotalsbyggnaderna. Efter sammanlagt drygt tre och ett halvt år av

olika företag som på något sätt är inblandade och föreningarna

arbete så står allt klart, i tur och ordning, till strax efter årsskiftet.

har varit mycket bra samarbetspartners. De har varit väldigt till-

Det har inte varit helt utan utmaningar under den tiden. Vatten-

mötesgående och lätta att samarbeta med.

avstängningar har i stunder gjort det komplicerat för den höga

Fredrik Limås stämmer in i hyllningskören för de aktörer som ar-

medelåldern av boenden inom föreningen.

betat med renoveringen under alla år.

– Det har hänt att folk inte respekterat eller förstått aviseringarna

– Det har funkat oerhört bra och varit ett väldigt gott och nära

och använt avlopp innan ”strumporna” satt sig, så då har man fått

samarbete med ISAB, Puls och alla de inblandade. Det är så man

fräsa bort det. Då blir ju arbetet på stammen betydligt längre än

kommer sakna dem när allt är klart, man har nästan blivit en ar-

vad det skulle bli. Men det var mest i början. Nu när de inser att

betskamrat med dem i stort sätt.

alla i huset drabbas av det så är de boende mer medvetna och mer noggranna. Dessa ”strumpor” är vad företaget ISAB rörinfodring AB fått förtroende att arbeta med. De har varit med under hela resan och filialchefen Patrik Andersson berättar att den största utmaningen har varit att de jobbat samtidigt som att de boende är kvar i lägenheterna. Men det är ett pussel som företaget har lagt med deras erfarna reliningstekniker och som inte stoppat ett bra slutresultat. 52

| www.branschaktuellt.se

040 - 19 23 23 • sydel@sydel.nu


SÄKERSTÄLLER VÄLMÅENDE AVLOPPSSYSTEM FILMNING * RELINING * SPOLNING

FILMNING

RELINING

SPOLNING

Vi filmar era avlopp enligt T25. Skador och problem undviks bäst genom att undersöka ledningarna då och då. Vi inspekterar, felsöker och lokaliserar.

Vi renoverar avloppsrör genom relining. Till skillnad från en stamrenovering kan alla bo kvar i byggnaden genom att nya avloppsrör skapas i de gamla rören.

Vi erbjuder underhållsspolning av avlopp. Avloppssystem behöver regelbunden rengöring, Annars bildas beläggningar som kan anfräta rörens insida och hindra flödet.

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED DITT AVLOPPSSYSTEM! Patrik Andersson, filialchef ISAB Rörinfodring Syd AB 046—19 90 10

Johannes Eriksson, filialchef ISAB Rörinfodring Väst AB 031—67 37 05

ISAB Rörinfodring AB * isabrorinfodring.se * info@isabrorinfodring.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN REC INDOVENT Inomhusklimatet är viktigare än många tror, att det påverkar bland annat hälsan och koncentrationsförmågan känner många till. Att dålig ventilation också kan vara direkt farligt för hälsan med exempelvis mögelpåväxt, ökad partikelkoncentration samt ökade radonvärden är inte lika många som känner till, berättar Claes Jäderholm från Rec Indovent som levererar värmeoch ventilationssystem till bostäder. – En genomsnittlig person i Sverige tar 22 000 andetag per dygn, 11 000 i sin egen bostad. Enligt siffror från WHO dör 5 000 varje år på grund av luftförorening i Sverige. Det är ju en jättesiffra om man jämför med till exempel dödsfall i trafik som är omkring 250 per år, säger Claes Jäderholm. Filtrering A och O Enligt Claes Jäderholm är det därför väldigt viktigt med väl filtrerad luft. Till bostaden måste både till- och frånluften vara av en viss typ. Kopplat till detta finns det också – Ett väl fungerande ventilationssystem ska helst inte märkas, inte höras eller kännas utan bara finnas i bakgrunden och leverera ett bra inomhusklimat, säger Claes Jäderholm från Rec Indovent. På bild: REC Temovex Blue, tredje generationen av REC:s Temovex aggregat. Bildkälla: Rec Indovent.

Effektivt inomhusklimat A och O för ett energieffektivt Sverige

olika filterstandarder. – Det kommer en ny filterstandard nu till sommaren - ISO 16890. Den specificerar vilken slags filtrering som behövs i bostäder. Det kommer bli en stor förändring för filterbranschen. För att hålla en god nivå på tilluften i bostäder så rekommenderar Svensk Ventilation att man håller minst nya ePM1 >50 procent (den gamla F7-klassen). Enligt den ska filtreringen ta bort minst 50 procent av alla partiklar som är mellan 0,3 och 1,0. Det betyder bland annat att man får bort allt

I västvärlden tillbringar människor

bostäder, där man tillbringar mest

pollen och föroreningar i luften som partiklar

i genomsnitt cirka 90 procent av sin

tid, har oftast sämst ventilation.

från dubbdäck.

tid inomhus. Mer än hälften av den

Vanliga problem är för låga luft-

– Vi håller denna filterklass på alla våra

tiden i sin egen bostad. I offentliga

flöden, för dåligt filtrerad eller helt

bostadsaggregat.

utrymmen som kontor, affärer,

ofiltrerad tilluft, ofräsch lukt eller

sport och fritidsanläggningar har

fuktöverföring, felplacerade don,

Helheten

man ofta god ventilation på grund

störande ljud, drag samt under-

Trots att filtreringen i sig är väldigt viktig

av tydliga myndighetskrav. Men

målig värmeåtervinning.

måste branschen även tänka på helheten.

54

| www.branschaktuellt.se


– Förutom filtrering så måste luften blåsas in i rätt mängd. Sovrum, kök och badrum präglas av olika mängder. Frånluften ska också vara rätt. Allt hänger ihop och är en stor del av energibesparingen i en bostad. Med tanke på de hårda kraven som präglar nybyggnation idag krävs ett bra ventilationssystem. Hörs inte, syns inte Rec Indovent tillverkar aggregat med högeffektiv värmeåtervinning med en egentillverkad motströmsvärmeväxlare. Motströmsvärmeväxlaren ska göra att värmeenergin i den förbrukade inomhusluften kan tas tillvara och användas för att värma den friska inkommande luften. Genom att använda en motströmsvärmeväxlare säkerställs att luftläckage mellan förbrukad och frisk luft inte förekommer vilket finns risk vid andra typer av värmeväxlare. – Dagens energieffektiva värmeväxlare har uppemot 90 procent verkningsgrad vilket betyder att 90 procent av värmeenergin i den smutsiga frånluften (som blåser ut från bostaden) återförs för att värma den nya och filtrerade tilluften (fräsch luft utifrån) utan att själva luften överförs. Sammantaget gör detta att ventilationssystemet ge en mycket god driftsekonomi, komfort samt ett bra inomhusklimat. – Ett väl fungerande ventilationssystem ska helst inte märkas, inte höras eller kännas utan bara finnas i bakgrunden och leverera ett bra inomhusklimat. Efter 40 år i branschen säger vår erfarenhet att bland den mest överlägsna tekniken är motströmsvärmeväxlare. Få rörliga delar ger minskat underhåll, ingen lukt- eller fuktöverföring men ändå upp till 90 procent verksamhetsgrad. Bra ventilation är avgörande för hälsan och nödvändig för energibesparingen och en förutsättning för framtiden bostäder.

Claes Jäderholm från Rec Indovent. Bildkälla: Rec Indovent. www.branschaktuellt.se | 55


BOSTAD

Lägenhetshuset ligger alldeles intill Vänern. Foto:Joakim Otternäs

Nya bostäder en del av Karlstads stadsutveckling I en del av Karlstad kommuns satsning av stadsutveckling bygger nu Peab ett nytt kvarter i ett sjönära läge. – Blir ett nytt centrum om tio år, säger Joakim Otternäs, projektledare på Peab Bostad AB. Text av Philip Erdtman I ett stort exploateringsområde strax ut-

och bygger ihop de områden som tidiga-

och Peab kommer att ha en lokal i fastig-

anför Karlstads centrum utvecklas en ny

re inte varit bebyggda. Det är ett väldigt

heten under byggets gång för de framtida

stadsdel. Peab står för bygget av 225 lä-

spännande projekt, väldigt centralt och

boenden.

genheter fördelat på sju trapphus, där den

charmigt intill inloppet till inre hamn och

– Vi kommer att ha en bobutik för kunder

största betoningen ligger på tre rum och

med utsikt över Vänern, säger Joakim Ot-

där vi kan ha tillvalsmöten och skapa en

kök med 97 stycken lägenheter, följt av ett

ternäs från Peab.

uppfattning om finish och material i lägen-

rum och kök med 61.

heten. Det är en bra möjlighet för kunden Byggs med molnbaserad teknik

att få se hur det ser ut redan innan, det är

Det är i linje med Karlstads stadsut-

Bygget sker i två etapper där den sista

en jättefördel att ta emot dem på det viset

veckling genom ”Livskvalitet 100 000”,

spiken hamras in under det första kvartalet

under projektet. Bobutiken kommer fung-

som anspelar på kommunens mål med

2020. Det byggs bland annat med den se-

era som mötesplats även för andra projekt

både invånarantal och nivå på stan-

naste tekniken genom molnbaserat tagg-

i framtiden. Det är Peab Bostad som ut-

dard.

system för entréer, garage och tvättstugor,

vecklat och Peab Sverige som bygger, ja,

– Det finns fortfarande en del obebyggd

samt en energisatsning genom fjärrvärme.

Peab hela vägen rakt igenom. Det är jag

mark här, så man binder samman staden

Den fjärde och sista säljstarten var i april

väldigt stolt över.

56

| www.branschaktuellt.se


– Såg du matchen i går? – Jag försökte. Visst är det tråkigt med segt internet? Karlstads stadsnät ger dig en trygg och säker anslutning, internet upp till 1000 Mbit/s och massor av tv- och telefonitjänster. Du väljer själv ditt utbud och betalar bara för det du behöver. Vill du ansluta dig, eller är du kanske redan ansluten? Hör av dig så berättar vi mer! Ring 054-540 74 00 eller läs mer på karlstadsnat.se


Vy över Karlstads nya bkivande stadsdel. Foto: Kent Silfors

KARLSTAD EL- OCH STADSNÄT HAR NYCKELROLL FÖR NYA STADSDELEN

Blir en del av stadskärnan i framtiden

För hela det nya området är Karlstad El-

De är med under hela den digitala resan,

Joakim Otternäs spår att projektet är en

och Stadsnät en nyckelaktör för framtiden

speciellt nu när Karlstad kommun gör sto-

början till att området blir en blomstrande

då de äger, förvaltar, driftsäkrar och byg-

ra satsningar för deras vision i konceptet

del av Karlstads stadskärna.

ger ut kommunens el- och fibernät. Jonas

”Livskvalitet 100 000”.

– Tonvikten i den här delen av staden

Persson, vd för det kommunala företaget,

– Jag tror inte det längre handlar om att

har tidigare varit kontor och parkeringsy-

säger att de knyter ihop invånare, bygg-

man når 100 000 invånare, utan snarare

tor, men i framtiden tror jag att bostäder

herrar och företag i Karlstad för att få till-

vad vi gör efter att vi nått det målet. Vi ser

kommer att dominera och att handeln

gång till den globala marknaden.

till att fastigheter i Karlstad kommunen är

sen följer efter. Så det kommer att bli en

– Det är viktigt att vara med i ett tidigt

anslutna. Den stora utmaningen just nu

förlängning, eller rent av ett nytt centrum

skede när man bygger en ny stadsdel för

är att få alla bolag och invånare i nya om-

om tio år. En helt ny stadsdel som sådan,

att göra rätt direkt för de behov som finns,

råden och ute i landsbygden att bli upp-

avslutar han.

säger Jonas Persson.

kopplade.

58

| www.branschaktuellt.se


Hyresrättsprojekt i Leksand projekteras med regeringsstöd Leksand är i behov av hyresrätter. Därför bygger Leksandsbostäder nya hyresrätter – delvis tack vare att de blivit beviljade regeringens förhöjda investeringsstöd. Text av Philip Erdtman Illustration: AgnasArk Den drygt 1000 personer långa intressekön pekar på stor efter-

meter och år. Dessutom kommer investeringsstödet i slutändan

frågan av hyresrätter för en ort i Leksands storlek. Det berättar

innebära att det blir ett billigare boende för de framtida hyresgäs-

Anders Backhans från Leksandsbostäder, som nu har hand om

terna.

projekteringen för de 45 nya hyresrätterna på kvarteret Snedkan-

– Att vi kan komma att skapa 45 stycken lägenheter i Leksand

ten centralt i staden.

och eftersom vi bygger med investeringsstödet klarar vi av att

De är fördelade på två femvåningshus som byggs med prefabri-

ha hyresnivåerna baserad på normhyran för vårt område, vilken

cerad betong.

ligger lägre än den senaste färdigställda nyproduktionen. För-

– Förhoppningsvis bidrar de nya lägenheterna till viss omflyttning

hoppningsvis bidrar detta till att lägenheterna blir attraktiva för en

och att det blir något positivt för hela Leksands bostadsmarknad,

större kundkrets.

säger han. ”75 procent högre summa om man klarar kraven” Lägenheterna är på ett till fyra rum och kök över en total boarea på 3000 kvadratmeter. Projektet har en målbudget på 96 miljoner kronor, där de har satsat hårt för att nå målen för att få regeringens förhöjda investeringsstöd. – Vi har anpassat huset och projekterat efter det förhöjda investeringsstödet, som innebär att vi får 75 procent högre summa om man klarar de kraven som ställs och det ska vi klara. Lägre hyra än andra nyproduktioner De har fokuserat på att anpassa isoleringen och installerat solceller för att få ner förbrukningen till 56 kilowattimmar per kvadrat-

www.branschaktuellt.se | 59


JM bidrar med 137 lägenheter till Kungälvs stadsutveckling JM bygger just nu 137 nya lägenheter i den enorma stadsutvecklingen i Kungälv, norr om Göteborg. De är en av flera aktörer som slåss om ytan där 900 lägenheter ska byggas klart. – Med 25 000 invånare är det rent procentuellt ett enormt projekt, säger Christian Lindskog. Text av Philip Erdtman Illustration: Nyla Design Stadsutvecklingen för Kungälv är av stor skala och bland annat

de, genom ett samarbete med Räddningstjänsten, tagit fram lös-

har JM varit en av de större aktörerna som är inblandade. Borg-

ningar för att undvika en brandväg på innergården. Det har gett

gården, annars kallat Kongahälla kvarter 8, är ett projekt med

dem större friheter med att utveckla innergården.

137 lägenheter och fyra lokaler för en budget av omkring 400 miljoner kronor.

Logistiken har genomgående varit en stor utmaning med projek-

– JM har byggt kvarter här sen tidigare, så vi känner väl till

tet, då flera aktörer bygger på begränsad yta.

Kungälv och dess attraktiva bostadsmarknad. Vi fick nys om att

– Byggtakten i området gör att nästan alla bygger samtidigt. Att

marken var till salu och köpte upp den delen 2015. Projektering

få fram maskiner och material är den stora frågan hela tiden och

startade omgående och produktionsstart skedde i februari 2017,

det är kranar som inte får köra in i varandra. Samarbetet mel-

säger Christian Lindskog, projektledare hos JM.

lan oss aktörer är en stor faktor till varför det har gått så bra. Och Kungälv kommun ska ha lite ros över det, dialogen har varit

Kungälv har annars varit en stad med betoning på villor, men

jättebra, säger Christian Lindskog och fortsätter med att sätta

stadsutvecklingen handlar främst om att koppla ihop området

stadsutvecklingen i perspektiv:

Kongahälla med den gamla stadskärnan med hjälp av flerbo-

– Detaljplanen inkluderar just nu runt 700 bostäder och ytterligare

stadshus. Betoningen för det här kvarteret ligger på två och tre

några hundra tillkommer. Tänk, ett invånarantal på runt 25 000 så

rum och kök, med en målgrupp som är ”mitt i livet”, som Chris-

är projektet, om man ska jämföra med storstäderna, rent procen-

tian Lindskog kallar det.

tuellt helt enormt.

– Den här typen av boende behövs i Kungälv. Har inte byggts i så stor utsträckning här tidigare och nu när man satsar på det tror jag att det kommer att bidra enormt. Kungälv lider tyvärr av en utdragen centrumdel och man kämpar emot det. Då tror jag att den här typen av boende knyter ihop det för att få ihop Kungälv

070-600 69 60 • 076-8762724 • 070-5463197 swerorab@gmail.com

till att bli en stad. Då kommunens detaljplan är relativt hårt styrd så har de utseendemässigt inte kunnat ta sig allt för stora friheten. Därför har

C

M

VI UTFÖR ELINSTALLATIONERNA PÅ

Kongahälla, Kv 8

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BRAVIDA EL AB TEL 031-709 51 00 WWW.BRAVIDA.SE

60

| www.branschaktuellt.se

epsilon_95x55mm.pdf 1 2015-02-19 12:12:01


FÖRSÄLJNING • SUPPORT • SERVICE • RESERVDELAR

DELTA IS AB ÄR LEVERANTÖR AV ZIEGRA ISMASKINER I SVERIGE.

www.deltais.se I Delta is AB, Tagenevägen 12, 422 59 Hisingsbacka I 031-380 80 80 www.branschaktuellt.se | 61


Nya hyresrätter intill miljon-program i Varberg Med runt 25 sökande på varje av de första två husens 32 lägenheter bevisar det trycket på Varbergs bostadsmarknad. Till 2021 kommer det att stå sammanlagt 224 lägenheter färdiga och med en stor insats på grannsamverkan. Text av Philip Erdtman Illustration: Wec360 Nu har bygget med 224 nya lägenheter i elva huskroppar kommit igång i Varberg. I Västra Sörse sker den sista inflyttningen i januari 2021 när alla de sex etapper är klara, beläget drygt en kvart från stadskärnan och havsnära intill ett gammalt miljonprogram. – Det finns en oro i området över att det kan bli en för stor kontrast mellan det gamla och nya området. Att det fortfarande ska vara ett Sörse har det lagts stor omtanke kring och vi har varit försiktiga i kulörerna vi använder. Det är en balansgång att bygga modernt och samtidigt inte göra för stora skillnader, säger Lina Hjalmarsson, projektledare från Varbergs Bostad. Med tio till tolv års lång bostadskö är Varberg i akut behov av hyresrätter. Nyligen avslutades anmälningen på de två första husen, som tillsammans har 32 tillgängliga hyresrätter. Där fick Varbergs Bostad drygt 25 sökande för varje lägenhet i genomsnitt. Lina Hjalmarsson berättar att det sker mycket arbete på liten yta, vilket ställer stort krav på samordningen. – Det är nästan som att bygga i stadsmiljö, det är inte vanligt att det är så tight att bygga i Varberg. Det är många samordningsfrågor som uppstår och samtidigt så använder de befintliga boende vägen här. Det byggs även ett parkeringsgarage under mark och växthus mellan byggnaderna som kommer att lysa upp omgivningen på kvällen. Just utemiljön är något de har satsat extra mycket på för att få en gemenskap mellan de nyinflyttade och de boende i miljonprogrammen.

Markteknik Sverige AB är ett serviceoch entreprenadföretag som erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom markbyggnad. Företagets erbjudanden grundas på kunskap, effektivitet och kvalitet för kunder på den offentliga och privata marknaden.

– Det är ett stort jobb att få ihop hela området rent socialt så det inte blir segregerat i två delar i samma område och det gör vi genom grannsamverkan. Det är viktigt för oss att ha nöjda hyresgäster, så utemiljön satsar vi mycket på och vill att alla ska få ta del av. 62

| www.branschaktuellt.se

www.marktekniksverige.se


Grönskande boende för äldre i Finnboda Trädgårdar Fem flerbostadshus byggs i Nacka i Stockholm. De ämnar sig åt de som är över 55 år och HSB gör skäl av namnet Finnboda Trädgårdar genom en satsning på gemensamma utvändiga ytor. Text av Philip Erdtman I Nacka, med närhet till Stockholms hamninlopp, byggs just nu

Dessutom finns gemensamma utrymmen med exempelvis relax-

fem byggnader som ska rymma 109 lägenheter över en totalyta

avdelning, boulebana och – som namnet skvallrar om – växthus.

på 14 866 kvadratmeter. Det är HSB som bygger bostadsrätts-

– Jag ser att det blir en trivsam och avkopplande miljö både ut-

föreningen Finnboda Trädgårdar, som riktar sig mot de som är

vändigt, i lägenheterna samt kring de gemensamma ytorna med

över 55 år.

många möten och aktiviteter.

Arbetet påbörjades i november 2017 och just nu sker grundlägg-

Projektet beräknas stå klart i oktober 2020.

ning och schaktning. – Det är en utmaning att bygga så nära ett befintligt bostadshus med hyresgäster som har en hög medelålder. De är oroliga och störs då de är hemma under dagtid. Vi har tät dialog och informerar löpande om vad som sker, skriver Anna Pellbäck, projektledare från HSB, i mail till Branschaktuellt. ”Avkopplande miljö” De fem byggnaderna består av två korshus och tre smalhus och rymmer lägenheter på mellan två till fyra rum och kök. Under

Bergkrantz Arkitekter har i ett spännande samarbete med HSB Stockholm, ritat 109 seniorlägenheter om 5 huskroppar högt uppe på Finnbodaberget.

mark ryms ett garage under två av husen.

Illustration: Diakrit www.branschaktuellt.se | 63


Aktörerna slår sina nävar ihop och inleder byggnationen i kvarteret Näven. Från vänster: Per-Inge Edlund arbetschef PEAB, Fredrik Elf vd Kommunfastighet, Bertil Andersson styrelseordförande Kommunfastighet, Mikael Johansson projektledare Kommunfastighet och Jimmy Jansson kommunstyrelsens ordförande.

Centrala Eskilstuna expanderar i gammalt industriområde Ett gammalt industriområde ska förtäta Eskilstunas centrala delar. Som granne till badhus, sportanläggningar och ån som rinner genom staden skapas det 400 nya hem i tegel. Text av Philip Erdtman Bildkälla: Eskilstuna Kommunfastigheter AB I Västra Munktellstaden ska det byggas totalt 400 nya bostäder

Med en entreprenadskostnad på 96 miljoner kronor är två och

alldeles intill Eskilstunaån. Ett av bostadsprojekten är kvarteret

tre rum och kök huvudspåret, kompletterad med ett fåtal ettor

Näven med 54 lägenheter i ett flerbostadshus.

och fyror. Området kommer att färdigbyggas under 2022, men

Kommunfastighet, kort kallat Kfast, startade byggnationen av

kvarteret Näven står klart redan 2019.

fastigheten, vars totala boyta ligger på 1500 kvadratmeter.

– Det ska synas att det är ett gammalt industriområde som vi för-

– Vi har ett ägardirektiv på att bygga 300 nya lägenheter per år.

ädlar med bostäder, där tegelfasaden är ett krav i detaljplanen.

Det här projektet är en del av det. Det är stor efterfrågan på bostäder i centrala Eskilstuna, säger Mikael Johansson, projektledare hos Kfast. Tegelfasad ett krav Området, där tre byggherrar arbetar samtidigt på fem nya byggnader i ett tidigare industriområde, ska skapa en ny hemvist för stadens kultur och idrott. Det ligger redan i närheten av multiidrottsanläggningen Munktellarenan, det nya badhuset Munktellbadet och med fotbollsarenan Tunnavatten en liten bit ifrån på andra sidan ån. 64

| www.branschaktuellt.se


BOSTAD Det ligger intill handelsområdet C4 Shopping i Kristianstadsdelen Hammar, vars köpcentrum kommer att rymma 90 nya butiker under hösten i år. – Det skapas ett helt nytt bostadsområde här med olika fastighetsägare som bygger. Just nu är det tre projekt igång och vi är ett av dem, säger Stina Trimark från Brinova Fastigheter AB. Flera roller kortar byggtiden Hon agerar som både byggherre och projektledare, vilket är en kombination av roller som hon ser som en framgångsfaktor i

Shoppingområde i Kristianstad växer med nya bostäder C4 Shopping i Kristianstad bygger ett köpcentrum som

projektet. – Vi jobbar i en väldigt tight grupp eftersom vi håller det ”in house”. Fördelarna är att jag hela tiden har koll och kan fatta snabba beslut utan att behöva bolla med konsultgrupper om si och så. Att samma person är både byggherre och projektledare i ett underlättar för entreprenörerna eftersom det kortar ner tider och håller ner kostnader. Arbetet med lägenheterna påbörjades i mars och blir mellan cirka 37 och 69 kvadratmeter stora.

blir klart till hösten och drygt ett år senare kommer även ett nytt bostadsområde stå klart. Där bygger bland andra Brinova 60 lägenheter – där Stina Trimark agerar både som byggherre och projektledare. Text av Philip Erdtman Illustrationer: Uulas Arkitekter

T

vå identiska huskroppar med sammanlagt 60 lägenheter blir klara mot hösten 2019. De sex våningar höga byggnaderna är klädda i skiffer och rymmer lägenheter på mellan

www.ivab.com • 010-414 40 50

ett till tre rum och kök, samtliga med sydvästliga balkonger.

Golv och beläggningar för kommersiella lokaler, offentlig miljö, industrier, storkök, och parkering

Tel: 08-753 30 80 • 0705-112 375 www.fogfriaytor.com • erik@fogfriaytor.com

Efter 40 år i branschen har Fogfria Ytor hunnit levererat slitstarka, funktionella och estetiska golv till de flesta miljöer, allt från flygplanshangarer till namnstarka butikskedjor. Under årens lopp har vi kunnat följa hur våra golv har klarat de påfrestningar som ytorna utsätts för. Vi har sett vilka produkter som klarar sig i olika miljöer - och vilka som inte gör det - det är med den erfarenheten i ryggen vi möter dig som kund. Välkommen in på www.fogfriaytor.com www.branschaktuellt.se | 65


BOSTAD

Bildkälla: Najdovski Invest

Från pizzeriaägare till tredje bostadsprojektet i Ystad I ett Ystad i bostadsbrist tillkommer nu 36 lägenheter nära centrum. Det är Najdovski Invests tredje bostadsprojekt, där de bygger lägenheter som beskrivs som lyxiga och toppmoderna. Text av Philip Erdtman Ett flerbostadshus på sju våningar kommer stå klart i Ystad i slu-

lighetsanpassar så mycket som möjligt. Den betjänas av ett

tet av året. Det är Najdovski Invest som är byggherre för de 36

trapphus med glaspartier och en rejält stor hiss i mitten.

lägenheterna med en total boarea på 3 388 samt fyra lokaler på 241 kvadratmeter.

Till en kostnad av 120 miljoner kronor är Najdovski Invests mål är att bidra till samhället genom att motverka bostadsbristen i Ystad.

Företaget skapades efter att ägaren Tome Najdovski köpte fast-

– Det är många äldre som köper lägenhet och då har dem ett hus

igheten - där de hade drivit en pizzeria i 12 år - och byggde det

att sälja som oftast unga barnfamiljer köper. Då kommer cirkeln

första lägenhetsprojekt.

igång.

– Vår förhoppning är att fortsätta våra planer med exploatering av mark som tidigare har används till bensinmackar eller industrier som ligger i tätorten och omvandla till bostäder så får vi väck av miljöfarlig mark i staden, skriver Tome Najdovski i mail till Branschaktuellt. Bostadsrättsföreningen Geijer är deras tredje projekt och ligger inte långt från stadens centrala delar. Lägenheterna, som är fördelade mellan två till fyra rum och kök i två huskroppar, beskrivs som lyxiga och toppmoderna. – De har öppna planlösningar, mycket fönsterytor och vi tillgäng66

| www.branschaktuellt.se


Havsutsikt från 95 nya Karlskronabostäder En ny stadsdel tar form mellan havet och järnvägsstationen i Karlskrona. Kärnhems första av tre byggprojekt är just nu igång, där arkitekterna hade fria händer för att utforma det miljöcertifierade bostadshuset. Text av Philip Erdtman Illustration: 3D Vision/Kärnhem Kärnhem bidrar genom tre nya projekt

– Det blir stora, ljusa lägenheter och man

stor vikt på områden som kräver bra isole-

med en utveckling av Karlskronas stads-

har försökt att utforma det så att alla lä-

ring: ljud och energi. Det kommer att sätta

kärna. Det handlar om två bostadsprojekt

genheter har utblick över havet. Även fast

tonen för den nya delen av Karlskrona.

och ett kontorsprojekt, kompletterat med

man kanske bor lite undanskymt så ska

– Det som gör mig stolt är att få ta del av

ett parkeringshus, alldeles intill havet.

man i alla fall få utsikt över havet från något

Karlskrona och inte bara utveckla projek-

fönster och det har varit viktigast för oss,

tet, utan också utforma en egen stadsdel

berättar han.

som kommer bli jättefin. Det blir också en

I väntan på bygglov för två av projekten är ett av bostadsprojekten igång. Det är

ny gångpromenad som knyter ihop stads-

95 bostadsrätter med blandade storlekar

Inflyttning av lägenheterna, som blir mel-

kärnan och alla byggprojekt här, precis

samt fem lokaler på gatunivå.

lan två till fyra rum och kök, i första etap-

mellan havet och husen. Sen så är det

Tobias

hos

pen sker om ungefär ett år. Byggnaden

här i närheten till järnvägsstationen, så det

Kärnhem, berättar att White arkitekter i

Johansson,

projektledare

har blandat fasadmaterialet mellan tegel,

kommer att bli en knytpunkt i framtiden

stort sett hade fria händer med utform-

skiffer, plåt och skivbeklädnad. Den byggs

kan man säga, avslutar Tobias Johans-

ningen.

enligt Miljöbyggnad silver, där de har lagt

son.

www.branschaktuellt.se | 67


BOSTAD

Radhus följer traditionell Gotlandsstil – i modern tappning Bostadsbristen på Gotland motarbetas nu genom den

Fokuserar på lokala aktörer

nya stadsdelen på A7-området i Visby. Gotlandsbyggens

Förutom en gotländsk utformning så väljer de även att främst

bidrag genom projektet Malajen 10 står klart för inflyttning

jobba med lokala aktörer, som också fick en utmaning med tids-

i juli – och har främst byggts av lokala aktörer.

planen när arbetet försenades efter en höst med komplicerade väderförhållanden.

Text av Philip Erdtman Foto: Mattias Topcov

– Vi väljer i första hand de gotländska företagen. Vi är måna om att arbetskraften kommer från Gotland så att de har kvar sina

A7-området har blivit en ny stadsdel i Visby med omkring 800

jobb, speciellt under lågkonjunktur. Efter den regniga hösten har

bostäder. Idag är det lite drygt tre fjärdedelar som står klart på

vi slitit med att jaga ifatt lite förseningar och kunde äntligen sä-

området och ett av Gotlandsbyggens projekt Malajen 10 är näst

kerställa tidplan nu under maj, så nu kan vi garantera inflyttning

på tur med inflyttning i juli.

som utlovat.

Det är tolv radhus på 125 kvadratmeter styck, fördelat över fem

Stolt över resan till färdig produkt

rum och kök.

Eftersom bostadsbristen är påtaglig på ön så är Gotlandsbyggen

– Vi fokuserar på att bygga så att arkitekturen smälter in i den

lycklig över att kunna leverera nya Gotlandsinspirerade radhus till

gotländska naturen och använder både mycket kalkputs och trä

Visbyområdet.

som fasadmaterial, säger Mattias Topcov, vd på Gotlandsbyg-

– Vi på Gotlandsbyggen känner sig väldigt stolt att ha fått vara

gen, och fortsätter:

delaktig från att dra de första strecken till att skapa en färdig pro-

– Men utformningen sticker ändå ut lite från byggnader runt om-

dukt. Det är väldigt roligt när det går från att vara ett vitt papper till

kring. Man har fått en modern touch på husen, arkitekterna har

att lämna in en ritning, vinna markanvisningen och börja bygga.

hittat en nivå som ser exklusiv ut men till en rimlig kostnad att

Sen också att de som nu har köpt bostäderna känner sig stolta

bygga.

över att få flytta in i det vi har byggt, avslutar han.

Vi gör el och teleinstallationer på Brf Malajen 10 Bingebygatan 7, Visby • 0498-65 01 00 www.jpelmontage.se 68

| www.branschaktuellt.se


Nya lägenheter på befintligt hus

vid Täby centrum

Ett gammalt lägenhetshus byggs ut på höjden och expanderar med 19 lägenheter. Enligt platschefen Johan Bergman innebär det större säkerheter för de framtida köparna. – Eftersom vi bygger i befintlig bostadsrättsförening så är det en säker investering, säger han. Text av Philip Erdtman Foto: Johan Bergman Området kring Täby centrum har varit en

ger på en befintlig byggnad som inte hade

för att andra lägenheter går ner i pris. Men

enda stor byggarbetsplats under en stor

samma ljudkrav som vi har idag. Det gäl-

eftersom vi bygger nytt i en befintlig, stabil

del av 2010-talet. En påbyggnad av ett

ler att få det rätt, säger Johan Bergman,

bostadsrättsförening så är det en säker in-

befintligt lägenhetshus, med projektnam-

platschef hos Boetten Bygg.

vestering i jämförelse med om man skulle

net Marknaden 2 och som kommer att

köpa nyproduktion i ett helt nytt hus. Det

rymma 19 lägenheter, är en del av den

”Inte vilket lägenhetsprojekt som helst”

innebär större säkerheter, inte minst med

stora omvandlingen.

Lägenheterna, som är ettor till fyror på

hyran.

drygt 30 till 100 kvadratmeter, beskrivs av Marknaden 2 byggs på ett åttavåningshus

Johan Bergman som speciella.

I närområdet ryms en detaljplan för cirka

från 1970 och besiktningen inleds efter

– Det är kul att bygga något som är annor-

870 lägenheter. Det är bara är en bråkdel

byggsemestern för att sedan ha inflyttning

lunda. Det är inte vilket lägenhetsprojekt

av kommunsatsningen på över 10 000

av den första etappen i mitten på augusti.

som helst, det blir lite dyrare… Eller dyrt

nya bostäder, med utrymme för ytterligare

– Det måste klara vissa ljudkrav. Man byg-

och dyrt, allt är ju relativt, men det är ju

7000 bostäder till år 2050.

www.branschaktuellt.se | 69


Hus i trä ger 111 lägenheter i expansiva Uppsala I deras första lägenhetsprojekt i Uppsala bygger Järntorget 111 lägenheter. Den byggs med trästomme, där de sista modulerna nyligen har levererats för att nå den första inflyttningen till hösten. Text av Philip Erdtman Illustration: Sightline

70

| www.branschaktuellt.se


BOSTAD I expansiva Uppsala, bara ett stenkast

Det här är den första etableringen i Uppsa-

sålts bäst. Det kompletteras med bilpool

till Gränbystaden, bygger Järntorget 111

la för Järntorget, då de tidigare haft större

i garaget och många cykelplatser. Första

lägenheter i projektet Mandelpilen. Huset

delen av sina byggen i Stockholm. Just nu

inflyttningen sker under hösten.

byggs med en trästomme, vilket projekt-

har de sista trämodulerna levererats och

– Det här projektet är en bra ingång för oss

ledaren Fredrik Ris berättar är anledningen

det invändiga arbetet står på schemat för

att börja bygga bostäder i Uppsala. Det är

till att de vann markanvisningen.

ett halvår fram i tiden.

en väldigt expansiv stad och samtidigt en

– Det är väldigt roligt att få bygga i trä, det

Lägenheterna, som ligger på samman-

svår marknad att ta sig in på då det är

är dessutom det första projektet med trä-

lagt drygt 7000 kvadratmeter boarea, är

många aktörer som tagit sig in de senaste

stomme för min del, berättar han.

väldigt varierande i storlek och hittills är

åren. Men nu är vi inne, så nu får vi se hur

det ett och ett halvt rum och kök som har

det går.

ENERGIEFFEKTIV PUMPSTATION FÖR MANDELPILEN: ”ETT PRESTIGEPROJEKT” En energieffektiv åtgärd för några

fektivt system. Pumpdriften alterneras mel-

uppdrag av konsultföretaget Landark.

kvarter i området är genom Robota

lan pumparna, med fördelen att livslängden

Kalle Kenntoft kallar pumpstationen, vars

AB:s pumpstation för fastighetens

på pumparna blir betydligt längre. Skulle en

brunn är sex meter hög och 1,5 meter i

dagvatten.

Trippelpumpstationen

pump mot förmodan ändå gå sönder så

diameter, för ”en imponerande pjäs” och

har en kapacitet på 40 liter per se-

har man två som fortfarande kan arbeta.

anser att den bra och utförliga konsult-

kund med en pump i standby. Sta-

Det blev en riktigt bra lösning, inte bara

handlingen samt kontakten med både

tionen ligger nergrävd några meter

med funktionen utan även en bra investe-

Järntorget och entreprenörerna har bidra-

utanför Mandelpilen.

ring sett till livscykelkostnad, säger Kalle

git till att projektet blev framgångsrikt.

– För att optimera energiförbrukningen har

Kenntoft, teknisk säljare hos Robota.

– Det är en stor brunn, så för oss är det lite av ett prestigeprojekt. Vi är väldigt nöjda

man valt tre lite mindre pumpar istället för två större. Det blir ett robust och energief-

Robota levererade pumpstationen på

med utfallet.

RÄTT PUMP DIREKT. MED PUMPSOFT.

-Ja, faktiskt. Du laddar in förutsättningarna i vårt unika sökverktyg PumpSoft och får omedelbart förslag på bästa pumpen för ditt ändamål. Enklare kan det inte bli! Rätt pump på rätt plats, som det ska vara! Hör av dig till någon av oss, så berättar vi mer!

Robota AB | Ritarslingan 9, 187 66 Täby | 08-630 08 90 | info@robota.se | www.robota.se

www.branschaktuellt.se | 71


BOSTAD

Tioårigt renoveringsprojekt i sextiotalslägenheter Ett eftersatt sextiotalskvarter i Örebro står under en totalrenovering. Just nu moderniseras sex huskroppar med 96 lägenheter och det är bara den första delen i områdets tioårsplanering. Text av Philip Erdtman

Örebrobostäder moderniserar lägenheterna. Foto: Ann Dakovic

Med bland annat risk för läckage i badrummen och fönster med

– De får ju en bättre komfort, skulle jag vilja säga. Normalstan-

förtätningsproblem så behövdes kvarteret Rakan i Örebro total-

dard, så ingen direkt lyx, men absolut fullgod.

renoveras. Det är 96 lägenheter fördelat på sex huskroppar från sextiotalet där arbetet skett i januari och beräknas ta drygt två år.

Har ni haft några komplikationer i arbetet?

Det är bara en del av en tioårsplan där hela området ska rustas

– Det är alltid några som kommer upp i ett rotprojekt, när man

upp.

river ner tapater kanske man märker spricka i väggen, såna där

– Eller det kanske till och med Det har varit ganska eftersatt,

smågrejer. Sen tar alltid de första husen lite längre tid. Det här är

stammarna är gamla. Det har blivit nergånget för att man inte hin-

första och blir lite av ett testhus, så nu kommer de sista husen

ner med och då blir det en sånt omfattande arbete, säger Jenny

flyta på lite snabbare. Så fortsätter vi med resten av området och

Said från Örebrobostäder.

i teorin är det redan igång, avslutar Jenny Said.

Lägenheterna får nya kök och badrum, nytt parkettgolv i vardagsrum samt nya tapeter i både vardagsrum och sovrum, för att nämna några åtgärder. Fönster och avlopp byts ut och så installeras ett nytt ventilationssystem, taggsystem till dörrarna och individuell vattenmätare som kan avläsas digitalt. Dessutom installeras tre hissar, då området haft problem med tillgängligheten för de som har större problem med trappor.

72

| www.branschaktuellt.se


skogen och badsjöar samtidigt som det går fort till Göteborg med bil, cykel och lokaltrafik, säger Martin Dahllöf från Studor.

20-talsinspirerat bostadsområde byggs nära Göteborg Med inspiration från 1920-talet i en modern tappning bygger Studor Projektutveckling en stor del av det nya bostadsområdet Hossaberget nära Göteborg. Första etappen av fem är genomförd, där det i slutändan kommer att generera 96 nya bostäder. Text av Philip Erdtman

Första etappen, som kallas Körsbärslunden då byggnaderna ramar in en liten park med körsbärsträd, står nu klart med tolv radhus och två villor. Utformningen påbörjades tillsammans med arkitekten redan 2010. – Vi bygger med inspiration från 1920-talsklassicismen. Det innebär att varje hus har träfasader med en egen kulör, sadeltak, höga socklar och danskt tegel. Det är relativt smala och svängda gator, så de står väldigt nära gatan men med höga socklar så det inte är någon insyn vilket är ganska typiskt 20-tal, säger han och fortsätter: – Det kan nästan liknas lite vid Örgryte, fast en modern tappning av det. Ytterligare fyra etapper ska byggas, där den sista spiken slås in under 2021. Då kommer det att stå 34 villor och radhus, samt cirka 64 lägenheter. Martin Dahllöf medger att amorteringskravet

Närmare 250 bostäder byggs i det nya området Hossaberget i

har ställt till det något i försäljningen, men ser att kvaliteten av

Västra Götalandskommunen Partille. Tre aktörer samt kommu-

byggnaderna – och framför allt området – gör projektet attraktivt.

nen bygger bostads- och hyresrätter, villor och radhus. Studor

– Statsmakterna har ju hittat på saker under tiden vi byggt. Vid

Projektutveckling är en av aktörerna och bygger drygt en tredje-

färdigställande finns det kunder som vill köpa, men det blir lite

del av området.

svårare att köpa vid ritning. Men det är ju inte stopp på markna-

– Göteborgsområdet är i stort behov av bostäder och det finns

den, det går absolut att sälja, så jag tror att det kommer vara ett

verkligen efterfrågan i det här området. Det ligger alldeles vid

populärt område framöver.

Vi levererar kvalitetsbostäder till Hossaberget Tillsammans med Studor Projektutveckling har Hällingsjö Hus under 2018 upprättat 12 radhus och 2 friliggande porthus på det nya området Hossaberget i expansiva och populära Öjersjö. Husen är ritade med arkitektonisk omsorg och hela projektet genomsyrar en hög kvalitet som är något utöver det vanliga. info@hallingsjohus.se www.hallingsjohus.se

www.branschaktuellt.se | 73


DET ÄR EN REJÄL BETONGKONSTRUKTION SOM KOMMER ATT HÅLLA I MÅNGA ÅR. ANDERS PERSSON, ARBETSCHEF

Rymliga Ystadslägenheter i platsgjutet betonghus Det kommande kvarteret Kranskötaren 8 och 9 ger Ystad 107 nya bostadsrätter. Det är två betonghus som byggs av mestadels lokala arbetare. – NIMAB utför vanligtvis sina projekt med platsgjuten betongkonstruktion, säger Anders Persson. Text av Philip Erdtman Illustration: NP Arkitekter I två huskroppar byggs just nu sammanlagt 107 lägenheter förde-

rum och kök på en boarea av cirka 9 600 kvadratmeter. Anders

lat på två etapper. Kvarteret Kranskötaren ligger i centrala Ystad

Persson berättar att de inte har någon uttalad målgrupp, men att

och byggs till en summa av cirka 190 miljoner kronor.

lägenheterna lämpar sig väl till de som tidigare har bott i villa och

Det är ett traditionellt byggt hus med tegelfasad och med både

är vana vid att bo på stora ytor.

bjälklag och väggar av betong som gjuts på plats.

– Vi värnar om en väldigt god kvalitet, det är ju en rejäl betong-

– NIMAB utför vanligtvis sina projekt med platsgjuten betongkon-

konstruktion som kommer att hålla i många år. Den första etap-

struktion. Idag är det annars vanligt att bygga med element som

pen blir klar nu till oktober 2018 och vi har skapat en visningslä-

sätts ihop, men det här byggs av yrkesarbetare är lokala killar från

genhet som har varit väldigt omtyckt, avslutar Anders Persson.

Ystad, säger Anders Persson, arbetschef på företaget. Har det varit viktigt för er att vända er lokalt? – Det har inte varit ett krav, men det är så vi vanligtvis väljer att arbeta. Vi försöker förse våra medarbetare med projekt som ligger relativt nära det egna hemmet, så de slipper åka så långt för att komma till arbetet. Lämpar sig till tidigare villaägare Lägenheterna är stora i sin utformning och mellan två och fem 74

| www.branschaktuellt.se


BOSTAD

Nybygge i Haga knyter samman grönskan med centrum Text av Jessica Nejman AB Bostaden Umeå bygger 82

Äntligen dags igen

lägenheter centralt beläget på

Arbetet påbörjades första gången

Haga, ett välkomnat inslag i

omkring 2000 och förberedelser pågick

bostadsbristens kölvatten. Med

i några år. Projektet körde fast och blev

några hundra meter från absoluta

vilande fram till 2011. Sedan dess har det

centrum, omkring 500 meter

varit diskussioner kring framförallt ljud-

från det stora friluftsområdet

och bullerfrågor.

Stadsliden och cirka 1,5 kilometer

– Nu är det äntligen igång och inflyttning

från Norrlands största arbetsplats

blir mars-juni 2019.

– De flesta lägenheterna har även en fin balkong i söder eller västerläge för att kunna ta del av området på bästa sätt, berättar Niklas Broddeskog, projektledare AB Bostaden Umeå. Bildkälla: AB Bostaden Umeå

med Norrlands universitetssjukhus och Umeå Universitet finns det

Lyckat samarbete

mesta i närheten.

Allt som allt omfattar bygget 8 000

sulfidjordar i Geo-undersökningen. Mäng-

kvadratmeter, med 5 000 kvadratmeter

den var betydligt större än väntat. Men i

– Det ligger centralt, men samtidigt i ett

bostadsyta. Budgeten ligger på omkring

gott samarbete med entreprenören NCC

lugnt område. De flesta lägenheterna har

130 miljoner.

har dock problemen enkelt kunnat lösas.

även en fin balkong i söder eller väster-

– Det har som sagt varit en utmanande

läge för att kunna ta del av området på

planprocess där många inblandade

Unikt läge

bästa sätt, berättar Niklas Broddeskog,

haft åsikter om vad som är ok och inte

Niklas Broddeskog är optimistisk och ser

projektledare AB Bostaden Umeå. Just

avseende ljudnivåer. Och, som i de flesta

fram emot att projektet är igång igen.

nu färdigställer vi stommen tillsammans

centrala lägen, hittade vi några ledningar

– Att kunna erbjuda allt från ettor till fyror

med det underjordiska garaget och har

som inte fanns på ritningarna. Dessu-

i ett så centralt läge är fantastiskt roligt,

börjat bygga taken.

tom gjordes en felbedömning angående

avslutar Niklas Broddeskog.

VENTILATION • SERVICE KYLA • LUFTRENING PLÅTSLAGERI www.gvab.se www.branschaktuellt.se | 75


Nya bostäder i Örebro - med tankarna rätt i tiden

Järngrinden har tänkt extra mycket på den sociala hållbarheten – ”den är viktig för oss”. Illustration: Semren & Månsson

Text av Jessica Nejman Tillsammans utvecklar Järngrinden och Mjöbäcks

Spännande utveckling

Entreprenad Brf Gripen 1 och Brf Gripen 2 på Södra

Bygget i sin helhet består av fyra huskroppar där två är ihop-

Ladugårdsängen i Örebro. Området är en blandning av

kopplade genom ett parkeringsdäck.

bostadsrätter och hyresrätter där Järngrinden / Mjö-

– Örebro har som stad sett en väldigt fin utveckling, det är en

bäck står för 146 bostadsrätter. Målet har sedan start

spännande marknad för oss. Själva området Södra Ladugård-

varit att hålla en hög miljöprofil i samband med öppna

sängen är också spännande att få vara med och utveckla. Det

ytor för sociala möten.

är positivt för hela Örebro.

U

tvecklingen av Södra Ladugårdsängen påbörjades

”Det skapar lite mer rörelse”

1992 i samband med bostadsmässan Bo92. Redan då

– Bygget sticker ut ganska mycket i sig självt. Det var

planerade Örebro kommun för ett hållbart bostadsom-

en av anledningarna till att vi var en av vinnarna i mar-

råde med en hög miljöprofil.

kanvisningstävlingen. Bland annat bygger vi ett separat

– Vi har tagit vara på hållbarhetstanken i planeringen av brf

växthus, vilken är en del av flera gemensamhetslokaler

Gripen, både när det gäller bostäderna och gårdarna. Bland

för de boende. Cykelförråden är synliga och öppna mot

annat bygger vi ett växthus och en pool i området. Det positiva

gatan. Sen finns det även en pool för de boende. Det är

gensvaret vi fått från lägenhetsköparna visar att de tankarna

lite speciellt.

ligger rätt i tiden, säger Markus Furby, projekt- och utvecklingschef på Järngrinden.

– Den sociala hållbarheten har varit viktig för oss. Det skapar lite mer rörelse i byggnaderna. Det är något vill alltid försöker

– Det är energieffektiva lägenheter och rent hållbarhetsmässigt

skapa - i alla våra projekt.

har vi tänkt till extra i fråga om materialval. Till exempel har vi jobbat mycket med tegelfasad och vi har en speciell plåtfasad på några byggnader som är väldigt intressant. 76

| www.branschaktuellt.se

Inflyttning sker i augusti - december 2018 i olika etapper.


BOSTAD

– Det är energieffektiva lägenheter och rent hållbarhetsmässigt har vi tänkt till extra i fråga om materialval, säger Markus Furby, projekt- och utvecklingschef på Järngrinden. Illustration: Semren & Månsson

Ingenjörskonst i Örebro “Vi förverkligar drömmen om spännande bostäder i historiskt läge.”

Vi konstruerar

Gripen 1 i Örebro INTEGRA Engineering AB är ett tjänsteföretag inom byggsektorn med ca 200 anställda. Vi har kontor i Trollhättan, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Malmö Stockholm, Linköping, Uddevalla, Visby och Örebro. www.integra.se

www.branschaktuellt.se | 77


BOSTAD

Här byggs student- och läkarbostäder - med målet 7 000+ till 2026 Bildkälla: T+E arkitekter / Stiftelsen Chalmers Studenthem

Text av Jessica Nejman Det finns en stor brist på bostäder

att ta avstamp vid takfoten på Emilsborg

gande byggnaderna.

i Sverige. Inte minst student- och

3 och sedan succesivt trappas ned

– Just nu är projektet i planskede. Prelim-

läkarbostäder. I Göteborg satsar

allteftersom byggnaden breder ut sig i

inär planering siktar på byggstart till tredje

man bland annat på att nå omkring

dalgången.

kvartalet 2019.

2026. Som ett led i detta byggs två

Förskolan

Grupp 7 000+

projekt i Krokslätt, en stadsdel och

Hela plan två innehåller byggnadens

– Det är en enorm brist på student

ett primärområde i Göteborg.

förskola på fem avdelningar, samt

och forskarbostäder i Göteborg. Som

7 000 student och läkarbostäder till

personalutrymmen och tillagningskök.

en effekt till detta bildades gruppen

Lägenheter och förskola – det ska byg-

Förskolegården förläggs i den småskaliga

7000+. Som samverkansaktör vill vi på

gas genom de två projekten Uddjaur och

parkmiljön och blir en ombonad utemiljö.

Chalmers studentbostäder arbeta för

Emilsbro i Krokslätt.

- Vi har som mål att uppnå Miljöbyggnad

att bygga ikapp till 2026. Vi står för en

Guld. Det är en stor utmaning i sig. Med

kraftig expansion sen fem år tillbaka.

Rik grönska

vi har uppfört ett tidigare nybyggnad-

Men det är viktigt att andra aktörer

Uddjaur, vilket är i byggskede just nu,

sprojekt med Miljöbyggnad Guld (faktiskt

också bidrar, annars kommer vi inte att

består av en huskropp med 118 stu-

Sveriges första studentboende med

nå målet.

dentlägenheter i varierande storlek samt

Miljöbyggnad Guld), det ger oss lite erfar-

en förskola med fem avdelningar på cirka

enhet i det hela, berättar Åke Thunberg

Åke Thunberg lyfter vikten av student-

1 100 kvadratmeter. Miljön omkring är rik

från Stiftelsen Chalmers Studenthem.

och forskarbostäder, inte bara för Göteborg men för Sverige i stort.

på grönska. Gångvägen i området ska genom trafikkontorets försorg uppgrad-

Emilsbro

– Det är viktigt att Sverige har tillgängliga

eras till en gång- och cykelväg med en

När det kommer till det andra projektet,

bostäder - både för studenter, interna-

ny övergång över Gibraltargatan mot

Emilsbro, ska byggnaden inrymma 54

tionella studenter samt forskare. Annars

grönområdet Mossen.

studentlägenheter fördelat på sex våning-

finns risken att de väljer andra länder.

splan. Den nya byggnadens höjd knyter

Och det är varken bra för Chalmers,

Höjden som byggnaden får ska knyta

an till skalan i grannbebyggelsen genom

Göteborg eller för Sverige i stort.

an till skalan i grannbebyggelsen genom

att ta avstamp vid takfoten på de intillig-

Helhetsgrepp om innomhusklimat och energikostnader Vi verkar för ett energi- och kostnadseffektivt inomhusklimat genom att erbjuda kompetens och erfarenhet - hela vägen från utredning, projektering och entreprenad till service och underhåll.

www.canmera.se | 031- 337 83 00

OVK • VÄRMEINJUSTERING • STYR & REGLER • VENTILATION • ENERGIUPPFÖLJNING • SERVICE • VÄRMEPUMPAR

78

| www.branschaktuellt.se


Kalmarhem bygger fler hyresrätter: ”Hög sökfrekvens” Ett nytt kvarter håller på att projekteras fram nära Kalmars stadskärna. Till 2020 ska de två huskropparna stå klart, där siktet ligger på att bygga hållbart och ändå ha en bra nivå på hyran för de framtida hyresgästerna. Text av Philip Erdtman I bostadsbristen har Kalmarhem i uppdrag

– Vi väljer alltid material som har lång livs-

ser ut som att fler huskroppar sitter ihop,

att värna om hyresrätter, med ett direktiv

cykel, både när det gäller livslängd och

med en mix av skiv- och putsfasad. Den

om att skapa 75 nya lägenheter per år.

underhåll. Vi försöker bygga med en en-

kommer att ligga ungefär med en fem mi-

Den summan uppfyller de när Kvarteret

kelhet så vi kan hålla en rimlig hyra för hy-

nuters promenad till stadskärnan.

Spiggen står klart under första kvartalet

resgästerna. Sen så är det viktigt för oss

– Det kommer att bli ett bra tillskott till bo-

2020, där två hus på fyra respektive sju

att installera solceller, laddstolpar och sånt

stadskön i Kalmar. Det är åtskilliga tusen

våningar utgör en totalyta på 6 000 kva-

från början. Det ska vara enkelt och tryggt

som söker lägenhet i Kalmar län och för

dratmeter.

att bo i de här fastigheterna, säger Lars

de senaste årens nyproduktionen har det

Olsson från Kalmarhem.

varit en hög sökfrekvens och det här tror

Just nu är de i projekteringsstadiet, för

jag kommer att bli ett attraktivt kvarter att

att komma fram till den mest hållbara och

Han berättar att den lägre byggnaden

kostnadseffektiva lösningen.

kommer att bli visuellt uppdelad så att det

Vi utför projektering och installation av ventilation DIN EXPERT PÅ INOMHUSMILJÖ OCH KYLA! www.avent.se

bo i.

Storgatan 70, 386 32 Färjestaden 0485-31670

www.branschaktuellt.se | 79


BRANDSKYDD

– Många har en viss bild av vad det innebär med systematiskt brandskydd, dock är kunskapsnivån mycket högre idag än vad det var när vi startade, säger Hans Andersson, brandingenjör från Brandskyddsföreningen. Bildkälla: Brandskyddsföreningen

Hett med systematiskt brandskydd Systematiskt brandskydd, vad in-

metoden - Intern Brandskyddskontroll.

nebär det egentligen? I takt med

Med metoden ska företag steg för steg

att vi bygger mer i Sverige och den

kunna bygga upp och dokumentera sitt

tekniska utvecklingen går framåt

systematiska brandskyddsarbete, säger

kommer nya regler och utmaningar

Hans Andersson.

att förhålla sig till. Branschaktuellt har pratat med brandingenjör Hans

Ständiga förbättringar

Andersson från Brandskyddsföre-

Hans Andersson lyfter betydelsen av ett

ningen om deras arbete.

systematiskt arbete och varför det bara

Bildkälla: Brandskyddsföreningen

blir viktigare.

fastighetsägarens kunskap.

Brandskyddsföreningen verkar ständigt

– Vi bearbetar metoden kontinuerligt för

– Det händer mycket just nu på den

för ett brandsäkrare Sverige samt att

att möta framtidens krav på ett systema-

tekniska sidan. Systematiskt brand-

sprida och utveckla fördjupade kunska-

tiskt brandskydd. Grundprincipen bygger

skydd kommer att innefatta mer och mer

per om skadepreventivt arbete inom

på ett ständigt informationsflöde, inte

tekniska komponenter. I sin tur måste

brandsäkerhet. Men vad innebär det

bara kring den tekniska delen utan även

tekniken skötas och underhållas.

egentligen och hur arbetar man med

rent kunskapsmässigt för individen. Det

preventivt brandskydd?

blir allt viktigare för fastighetsägare att

För bostadsrättsföreningar

– Tidigare fanns det inte några speci-

hänga med i utvecklingen.

I samband med föreläsningar märker

fika metoder eller riktlinjer för ett strat-

Hans Andersson att det bland annat finns

egiskt och kontinuerligt arbete kring det

Största utmaningen

en viss okunskap kring vilka som faktiskt

vardagliga brandskyddsarbetet. Brand-

Den största utmaningen för framtiden

är ansvariga för att tillämpa systematiskt

skyddsföreningen arbetade då fram IBK-

är tekniska framsteg i kombination med

brandskydd och hur det går till.

80

| www.branschaktuellt.se


What if… FIRE AND SMOKE HAD NO CHANCE.

FOA M G L A

®

S

www.foamglas.se

FOAM-Adv-SE-180x110.indd 1

13/03/18 14:25 www.branschaktuellt.se | 81


Hans Andersson, brandingenjör från Brandskyddsföreningen. Bild: Brandskyddsföreningen

en byggnad, men bristfällig kunskap om hur det fungerar. Samtidigt kanske äldre byggnader inte har en lika uppdaterad teknisk lösning men kunskapen är hög. – Det viktigaste är att man tar sitt ansvar. För att det ska bli lika smidigt som andra – Jag märker att många har en viss bild av

en brf. Det är det inte många som vet.

vad det innebär med systematiskt brandskydd. Dock märks en stor kunskapsskill-

Vad är bra systematiskt

nad idag jämfört med när vi startade med

brandskydd?

IBK. Men det är fortfarande lite oklart kring

Hans Andersson förklarar att det är

vilka som bär ansvaret – speciellt när det

ganska svårt att ”mäta” om någon

kommer till bostadsrättsföreningar (brf).

tillämpar ett bra eller dåligt systematiskt

Systematiskt brandskydd berör samtliga

brandskyddsarbete. Man kan ha ett

fastighetsägare – det vill säga styrelsen i

jättebra byggnadstekniskt brandskydd i

vardagssysslor måste man arbeta med brandskyddet systematiskt. Det finns ingen mätare som varnar ifall någonting är bristfälligt, det uppdagas snarare när olyckan väl är framme. Men har man alltid tillämpat ett systematiskt brandskyddsarbete får man med allt - det är det som är hela grejen, avslutar Hans Andersson. Text av Jessica Nejman

Hur brandsäker är din arbetsplats? Vilken kunskap som behövs och på vilken nivå brandskyddet ska vara beror på verksamheten och hur stor den är. På Brandskyddsföreningen har vi utbildningar som passar allt från det lilla kontoret till den stora industrin. Från kortare webbutbildningar till vår mest omfattande utbildning som Brandskyddsledare. • Egenkontroll (webb) • Systematiskt brandskyddsarbete (webb) • Systematiskt brandskyddsarbete • Brandskyddskoordinator • Brandskyddsledare

Läs mer på brandskyddsforeningen.se

82

| www.branschaktuellt.se


Svenskt brandskydd med extra allt. Magasinet i Falun är målat med Protega Wood-S

Välkommen till Protegas värld. Här finner du brandskyddsfärger för ytskikt (B-s1,d0) och för bärande trä- och stålkonstruktioner R30-R90 – i transparent eller vitt brytbart utförande. Marknadens kanske bästa brandfog och brandspackel. Brandtätningsprodukter för kabelgenomföringar. Men också plaströrsförslutare, brandskivor och temporär brandtätning m m. Allt utvecklat och tillverkat i Sverige utifrån stränga miljökrav. Spetskompetens, förstklassig service och kompromisslös kvalitet får du på köpet. Protega – proffsens preferens.

PROTEGA Protega AB / Verkstadsgatan 6B / 231 66 Trelleborg / Tel 0410 - 567 80 / www.protega.se / info@protega.se

www.branschaktuellt.se | 83


Stuckaturen – så blev det klassiska hantverket modernt

SPONSRAT INLÄGG FRÅN STUCKBEMA

Underentreprenörer med helhetsgrepp, så beskriver Stuckbema AB sig själva. Förutom att ha en grund i stuckatur har företaget över tid breddat sitt utbud och erbjuder nu även tjänster inom akustiklösningar, passivt brandskydd och måleri. Grand Hotel i Stockholm. Bildkälla: Stuckbema

– Vi utför allt från modern till klassisk stuckatur för privata bostäder, kontor, butiker som offentliga byggnader. Bland

finare Stockholm. Framtiden för stucka-

bete som genomfördes på fyra månader,

våra referensprojekt har vi byggnader

tur ser med andra ord ljus ut. Projekten

dessutom under vintertid.

som Biomedicum och Mall of Scandina-

ökar och ett växande Sverige får upp

– Vårt uppdrag var att återskapa samtliga

via. Genom att skräddarsy lösningar efter

ögonen igen för det klassiska hantverket.

av Grands ombyggnationer. Det var

kundens behov kan vi bredda vårt utbud,

Miljöaspekten har blivit mycket viktig där

ett väldigt stort och otroligt spännande

säger Tommy Segel, Avdelningsansvarig

gips istället för betong har mycket stora

projekt, säger Tommy Segel. Arkitekt Per

för stuckatur och akustiklösningar.

fördelar, berättar Tommy.

Kastenius, Karin Hagelberg/Karl Oscarsson ifrån Tengbom och Calle Cederqvist

Under de senaste åren har det skett en

I takt med utvecklingen fortsät-

ifrån totalentreprenören STARK fasa-

tydlig trendändring när det kommer till

ter Stuckbema att satsa på att möta

drenovering i Sverige AB har gjort ett

just stuckaturer.

kundernas behov (i hela Sverige) på

jättefint jobb.

– Vi har börjat arbeta mer och mer med

bästa sätt genom bland annat snabba,

arkitekter igen, så som vi gjorde på 70-ta-

kvalitetssäkra leveranser.

– Enligt vår kännedom är det ingen som

let. I takt med ökade samarbeten har ock-

– Vi har personal som kvalitets säkrar allt

har gjort ett liknande projekt under vin-

så intresset för hantverket kring traditionell

ifrån konstnärer som gör formar, stuck-

tertid. Det var många som tyckte att det

stuckatur och moderna stuckaturlösningar

atörer som sköter formdragning/gjutnin-

var ett omöjligt projekt under en väldigt

ökat, säger Tommy Segel.

gar samt stuckatörer som monterar och

begränsad tid, säger vd Jan Larsson.

löser utmaningar på plats.

Men vi klarade det! Nu är Grand Hôtel

Skönhetsrådet och många arkitekter

På så sätt kan vi fokusera på att erbjuda

precis lika fint på utsidan som hotellet

Både Skönhetsrådet och arkitekter

snabba, personliga och kvalitetssäkra

är på insidan. Det har vi åstadkommit

besöker nu Stuckbema´s stuckatur-

leveranser och lösningar.

genom en hög kvalitetsnorm. Man ska

verkstad för att få mera vetskap om det

kunna gå in på en meters avstånd och

bortglömda hantverket och vilka stora

Grand Hôtel

urskilja välgjorda, fina detaljer i fasaden

möjligheter en beställare har att designa

Bland Stuckbemas referensprojekt ligger

– där finns blommor, hotellnamn, fauner

precis som man vill ha det.

också nyligen färdiggjorda fasaden på

m.m. som pryder utsmyckningen.

– Tillsammans ska vi jobba för att få ett

Grand Hôtel i Stockholm. Ett massivt ar-

84

| www.branschaktuellt.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN ZENERGY

Så löser Zenergy Sveriges brist på bostäder, skolor och förskolor Smart, energieffektivt och brandsäkert. Zenergy

för att möta efterfrågan som vi har säkrat med samarbetsavta-

tillverkar bostadsmoduler och byggbodar med höga

let med K-Fastigheter. Sättet vi har valt att göra det är genom

krav på effektivitet och säkerhet. Stommen i bolagets

införa LEAN-metodiken i vår tillverkningsprocess. LEAN kommer

produkter är deras egenutvecklade och patenterade

den från den japanska bilindustrin och ställer väldigt höga krav

ZIP-Element, vilket är en sandwichkonstruktion som

på alla processer, från inköp och logistik hela vägen ned till

består av ett extremt isolerande material mellan två

produktionsplanering och själva produktionen. Under 2017 och

skivor av högkvalitativ och återvinningsbar magnesiu-

inledningen av 2018 har vi förstärkt organisationen för att möta

moxid.

dessa krav, säger vd Olle Magnusson.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 med säte i

Estetik även så viktigt som effektivitet

Skillingaryd, Jönköpings län.

Bolaget lyfter vikten av att kombinera estetik med en kostnadseffektiv produktion. Den ena lika viktig som den andra.

Konstruktionen ZIP-Element gör att Zenergy kan leverera flexibla

– Med vårt patenterade ZIP-Element som grund kan vi utveckla

modullösningar, såväl för byggarbetsplatsen som bostäder, kon-

trivsamma och estetiskt tilltalande bostäder, skolor och andra

tor, äldreboenden, dagis och skolor. De är även handikappan-

fastigheter som baseras på kostnadseffektiva fabriksbyggda

passade och framtagna för optimal funktionalitet, med smarta

moduler. Våra ZIP-Bostäder och ZIP-Skolor klarar stränga

och enkla lösningar.

EU-regelverk samtidigt som de erbjuder en god komfort och inomhusmiljö. Den här kombinationen av goda egenskaper och

Viktigt år

innovativ produktion och etablering kallar vi modulär arkitektur,

2017 var ett viktigt år för Zenergy, då bolaget tog stora steg mot

och vi är övertygande om att den har en betydande roll att spela

att bli en lönsam aktör inom storskalig produktion och etabler-

i en fastighetsbransch som måste utvecklas under de kom-

ing av modulbyggda fastigheter. Bland annat tecknade bolaget

mande åren till följd av den stora bostads- och skolbristen i

ett ramavtal med K-Fastigheter värt cirka 700 miljoner kronor

Sverige och andra europeiska länder.

över fem år, och etableringen av det första permanenta bostadsprojektet med ZIP-Bostäder påbörjades åt Wallenstam med

Siktet framåt

inflyttning 2018.

Zenergy analyserar marknaden och riktar nu målet mot marknadens två främsta drivkrafter:

CE-märkt Efter avtalet erhöll Zenergy även CE-märkning av bolagets

• Den svenska bostadskrisen

ZIP-Element. Då öppnades även dörren för en internationell

• Kommunernas växande behov av skolor och utbildningslokaler

expansion. I samband med detta och för att kunna hantera en

– Sammanfattningsvis står Zenergy inför ett mycket spännande

starkare efterfrågan satsade bolaget under 2017 på att förstärka

2018. Den underliggande efterfrågan i Sverige är mycket stark,

ledning och organisation, inklusive rekrytering av fabrikschef och

vi har säkrat vår egen efterfrågan med samarbetsavtal och med

produktionschef liksom CFO.

CE-märkningen av ZIP-Elementet som vi fick i början av 2018

– Den underliggande drivkraften för efterfrågan är fortfarande

öppnas även Europamarknaden. Vår utmaning är nu att skala

samma – att lösa bristen på skolor och bostäder i Sverige – men

upp produktionen med bibehållen kvalitet och där vi ser mycket

vårt fokus kommer nu att ligga på att skala upp produktionen

goda möjligheter att lyckas, avslutar Olle Magnusson. www.branschaktuellt.se | 85


Nya Regionens hus kombinerar gammalt med nytt Nya Regionens hus ska samla de av Västra Götalandsregionen administrativa verksamheter som idag är utspridda omkring Göteborg i en ny byggnad – och i ett gammalt stationshus från 1800-talet. Philip Erdtman & Jessica Nejman Illustration: White I centrala Göteborg kommer Västra Göta-

ler omkring Göteborg och det försvårar

Stationshus från 1880-talet

landsregionen kunna flytta in i nya lokaler

samordningen. Nu samlar man alla verk-

Den nya byggnaden är 22 000 kvadrat-

från den 1 april 2019. Den nya kontors-

samheter här, alldeles intill centralstatio-

meter stor och byggs enligt miljöbyggnad

byggnaden kommer att vara arbetsplats

nen i Göteborg, säger Henrik Erdalen,

Guld, med solceller och ett energimål på

för 1500 medarbetare.

projektledare hos Västra Götalandsre-

70 kilowattimmar per kvadratmeter och

– Just nu sitter de utspritt i olika loka-

gionen.

år. Dessutom renoveras Bergslagsbanans

Till projektet Nya Regionens Hus i Göteborg bidrar vi med: Projektledning • Byggkalkyl • Besiktning Miljöinventering • Kontrollansvarig PBL 031-708 30 00

86

| www.branschaktuellt.se

www.caconsult.se


KONTOR gamla stationshus från 1880-talet i anslutning till den nya byggnaden och som ska rymma 3500 möteslokaler över 6000 kvadratmeter. Allt detta för en budget på 970 miljoner kronor. – Kombinationen av att bygga om en 150 år gammal stationsbyggnad och att bygga en helt ny byggnad med dagens produktionsteknik tillsammans ser jag som unikt. Det är fascinerande och verkligen roligt med ett projekt som har två helt olika förutsättningar och som vi länkar ihop. Det medför sina utmaningar, det är ju lättare att bygga nytt än att bygga om. – Det är med omsorg vi återskapar det gamla, men det är tidskrävande och mer kostnadskrävande än vi först trodde. Vi håller budget genom att den nya byggnaden blir lite billigare och den äldre blir lite dyrare än väntat. ”Inte varit en del av staden som lever” Området kring Göteborgs centralstation är under stor expansion, där en helt ny gestaltning börjar ta form. Bland annat startades bygget av Västlänken nyligen. – Det går från att ha varit en plats för infrastruktur och industri till att bli en stadskänsla, det har inte varit en del av staden som lever. Det är många byggherrar som angränsar, så man måste ha noggrann projektsamordning så man inte hindrar varandra. Det har gått bra, men det är utmanande.

Effecta Energy Solutions AB, levererar och installerar ett högeffektivt solcellssystem på Vita Huset. Fråga oss gärna om smarta energilösningar för det hållbara samhället. www.effecta.se

VI PROJEKTERAR MED NYTÄNKANDE INGENJÖRSKAP COWI projekterar byggnadskonstruktionerna och är också teknisk rådgivare avseende El- och telesystem för nya Regionens Hus i Göteborg. Regionens Hus är ett av många exempel på projekt i de stora satsningarna som görs inom centrala Göteborg där COWI medverkar. Andra exempel är Karlastaden, Västlänken, Hisingsbron och Marieholmsförbindelsen. Läs mer på cowi.se 360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi hanterar utmaningar från olika angreppspunkter och skapar fungerande helhetslösningar för våra kunder.

www.branschaktuellt.se | 87


EBE Gruppen är en av flera underentre-

Materialprover och labbrapporter

EBE Gruppen har bland arbetat med Väst-

prenörer aktiva med den massiva om-

Jan Sköld från EBE Gruppen har skött all

fastigheter och deras inomhusspecialister,

byggnationen.

avfuktning och utredning av fastigheten.

Skanska och Göteborgs stad.

Det betyder att arbetet har sin grund i den – Vi har levererat specialsanering, avfukt-

rapport som Jan gjorde i början av pro-

Oerhört viktig för alla

ning samt utredning för inomhusmiljön

jektet.

Patrik Liffner lyfter vikten av att saneringen

för den 150 år gamla stationsbyggnaden.

– Avfuktningen har vi gjort för att säker-

sköts på rätt sätt, inte bara för dem som

Både för bjälklag och fastighetsytor påver-

ställa inomhusmiljön under renoveringen

ska arbeta i byggnaden sen när allt är klart.

kade av fukten och som i sin tur orsakat

av den 150 år gamla stationsbyggnaden.

– Det är oerhört viktigt att saneringen

mikrobiella skador. Det betyder att vi har

Detta för att undvika vidare mikrobiella

sköts på rätt sätt för samtliga som jobbar

tagit hand om allt miljöfarligt avfall i Nya

skador, berättar Jan Sköld från EBE Grup-

i byggnaden nu och för de som kommer

Regionens hus i form av en sanering ge-

pen. Vi skapar alltså en miljö med rätt luft-

att jobba i byggnaden efteråt och även

nom ett specialanpassat, inneslutande

fuktighet för dem som senare kommer att

dem som kommer att arbeta i närheten av

sluss-system (trestegsslussar) anpassat

verka i lokalen.

Nya regionens hus. Stor vikt läggs på hur

just för detta projekt, berättar projektledare Patrik Liffner.

man frilägger och tar vara på deponin som EBE Gruppen har tagit materialprover i

kommer efter som miljöfarligt avfall och

hela källaren, samt luftprover som skicka-

asbesthaltigt material. Skanska har tagit

EBE Gruppen har även utfört närmare 100

des till Uppsala till Eurofins Pegasus Labb

detta på största allvar - samtliga av våra

asbestsaneringar i fastigheten.

för provtagningsanalys. Efter rapporterna

rekommendationer och krav samt Arbets-

– Projektet är unikt för oss på så sätt att

från labbet gjordes ett åtgärdsförslag som

miljöverkets krav till fullo. Det är jättebra.

vi arbetar med så pass stora ytor. Bara en

senare följdes vid sanering.

våning är på 1 000 kvadratmeter. Just nu

– Det är en äldre fastighet vilket gör att vi

– Projektet har gått väldigt bra. Alla iblan-

är vi i princip klara med sanering och fri-

måste ha ett antal parametrar i åtanke. Till

dade har jobbat väldigt bra tillsammans

läggning, förutom ströjobb som dyker upp

exempel val av material. Det är viktigt att vi

för att skapa en hälsosam inomhusmiljö,

under byggnationen när väggar och annat

använder oss av lika material som använ-

avslutar Jan Sköld.

rivs.

des förr, med samma funktion.

FÖRE

Skadebesiktning Avfuktning Fuktutredning Asbestsanering Rivning Avloppssanering Luktsanering Klottersanering Bostadsröjning Lösöreshantering

FÖRE

ER

& EFT

ER

& EFT

ebegruppen.se 88

| www.branschaktuellt.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN ACCESSGRUPPEN

Högt och säkert - Accessgruppen skräddarsyr branschlösningar

En av Accessgruppens byggnadsställningar. Peter Aronsson från Accessgruppen.

Lång hållbarhet För att kunna skapa säkra produkter behövs även aspekter som hållbarhet och prestanda.

Bildkälla: Accessgruppen

– Vi har lite grövre material i våra produkter, vilket gör att de tål

Med en branscherfarenhet på över 50 år erbjuder Ac-

ten under en lång tid framåt. Så tänker vi med alla våra produk-

cessgruppen en bredd av varumärken med syfte att

ter, de ska vara långlivade.

hårdare hantering. Det är bra för då går det att använda produk-

förenkla arbetet för olika yrkesmän - professionella användare inom bygg-, handel- och industrisektorn.

Med över 50 år av erfarenhet i bagaget har Accessgruppen haft möjlighet att utveckla en dialog med kunder och användare. På

Accessgruppen består av tre varumärken: Flexy Aluminiumställ-

så sätt kan de anpassa produkterna efter marknadens behov.

ningar, Scando Stegar & Säkerhet och Trebex Byggnadsställnin-

Just nu finns en växande efterfrågan på lättare, men samtidigt

gar. Samtliga har funnits på marknaden i över 30 år.

tåligare produkter.

– Från första början arbetade Accessgruppen bara med stegar.

– Här finns en utmaning för oss som tillverkare att skapa

Men i takt med att regler och krav ökade och skärptes gällande

produkter som samtidigt klarar av dagens krav, men också ska

access-produkter från 0,5 meter utvecklades även vi, berättar

vara lika lätta som tåliga.

Peter Aronsson från Accessgruppen. Viktigt att påverka Fokus på kvalitet

För att följa med i utvecklingen, påverka, vara nära användarna

Med branschens bredaste sortiment erbjuder Accessgruppen

och hålla koll på de senaste kraven är Accessgruppen med i

specialanpassade produkter i aluminium för industri, verkstad

olika tekniska råd. Bland annat SLA (Swedish Ladder Associa-

och andra arbetsplatser.

tion), ELF (European Ladder Association (Europeiska tillverkar i

– Vi jobbar uteslutande med premiumprodukter. Produkterna ska

samråd) och STIB´s tekniska råd (ställningsentreprenörerna)

vara av högsta kvalitet och vara absolut säkra att jobba med. Därför

– Vi samarbetar vi för att få fram normer som är brukliga för

är vi också väldigt noga med att ha en transparens i vår produktion

både producent som användare samt arbetsmiljöverk. Det är

och vilka material vi använder. Det ska vara enkelt, säkert och tryggt.

viktigt för oss att kunna påverka, avslutar Peter Aronsson. www.branschaktuellt.se | 89


KONTOR

Bra Bygg får nytt huvudkontor: ”Skitkul att bygga åt sig själv” Bra Bygg AB skapar sig själva ett nytt huvudkontor i Mölndal. Genom bygget ska de få utrymme att genomföra sina expansionsplaner – och också kunna visa upp en produkt för framtida kunder. Text av Philip Erdtman

Byggföretaget Bra Bygg AB uppför just nu

”Styr mot de saker vi tycker är fräcka”

sitt nya huvudkontor i Mölndal. Från bygg-

Huvudkontoret certifieras med Miljöbygg-

starten i september 2017 tar det drygt ett

nad silver och det görs en satsning på en-

år att färdigställa den drygt 3000 kvadrat-

ergieffektivisering, där det beräknas ligga

meter stora byggnaden, som möjliggör fö-

på knappt 50 kilowattimmar per kvadrat-

retagets expansionsplaner med bland an-

meter. Bygget, med en budget på 55 mil-

nat ett nytt konstruktionsbolag ingående i

joner kronor, kommer i framtiden att agera

koncernen.

som referens till både befintliga och nya

– Det kommer att bli ett fräckt hus. Det är

potentiella kunder.

ritat av Arkitektbyrån Design med en fasad av cortenstål, sedumtak och takterrass.

– Det är skitkul att bygga åt sig själva. Styr

Den har lite speciell form anpassad efter

man ekonomin själv så kan man ju styra

Nya huvudkontoret ligger,

hur marken ser ut och med en häftig infart,

mot de saker som vi tycker är fräcka och

säger Niklas Andersson, avdelningschef

trots till en ganska låg kostnad kunna hålla

och delägare av företaget.

liksom det gamla, ligger, liksom det Nya huvudkontoret i Mölndal. Foto: BRA bygg. igamla, Mölndal. Foto: BRA bygg.

en hög standard på material och allt.

90

| www.branschaktuellt.se


Wihlborgs bygger ut till Tyréns i Dockan Wihlborgs bygger ut Kranen 9 i Dockan när hyresgästen Tyréns växer och behöver större lokaler. Projektet innefattar även en ombyggnad av Tyréns befintliga lokaler. Text av Myrna Whitaker Tyréns har sedan 2001 hyrt på Isbergs gata i Dockan. För att möjliggöra en tillbyggnad som hänger ihop med den befintliga fastigheten river Wihlborgs en intilliggande äldre byggnad där Stadsarkivet tidigare låg. – Vi kommer att modernisera och lyfta det inre klimatet, akustiken och belysningen. Vi är glada över att kunna erbjuda Tyréns en effektiv lösning där de kan stanna kvar och utveckla sin verksamhet, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs Fastigheter. Tyréns kommer att hyra totalt ca 5 560 m2 i den renoverade och tillbyggda fastigheten. Tillbyggnaden beräknas vara klar i november 2018 och ombyggnaden beräknas vara klar september 2019. – Tillbyggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och ombyggnaden ska vi certifiera enligt Silver. I tillbyggnaden skapar vi cykelparkeringar inomhus med omklädning samt dusch. Vi skapar även ett GeoLab där Tyréns geotekniker kan göra markprover av enklare karaktär. Trots pågående verksamhet har arbetet flutit på mycket bra med noggrann planering, samordning och leveranser förklarar Rickard. Förutom i Malmö hyr Tyréns lokaler hos Wihlborgs i Helsingborg, Lund samt i Köpenhamn.

Du hittar de senaste byggnyheterna på www.branschaktuellt.se

Sporregatan 5 213 77 Malmö Tfn Malmö: 040- 18 71 80

www.branschaktuellt.se | 91


Illustration: Walk the room

Kontorshus bevarar anrik historia i miljömedveten stadsdel Det nya kontorshuset Trikåfabriken byggs i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Detta i en industribyggnad som var bland de första byggnaderna i området – en historia de valt att bevara. Text av Philip Erdtman I Stockholmsorten Hammarby Sjöstad, strax söder om Söder-

rial och bygga det i ett flervåningshus kanske inte är jättevanligt.

malm, byggs det nya kontor över 25 000 kvadratmeter bruttoarea

Sen är det också en fördel att det är trettio procent lättare i egen-

under namnet Trikåfabriken.

vikt än att bygga i stål och betong.

Namnet syftar på att det är ombyggnad av en historisk industribyggnad från 1920-talet – en av de första byggnaderna i det nu

Vad kan bygget ha för påverkan på Hammarby Sjöstad?

eftertraktade bostadsområdet.

– Det är för att fortsätta kunna utveckla en redan levande stads-

– Vi hade som intresse att bygga vidare på byggnadens historia

del. Det har byggts mycket bostäder här genom åren och därför

och var måna om att påbyggnaden inte skulle överskugga det

kompletterar vi med attraktiva, moderna kontorsmiljöer och sam-

befintliga. Vi ville behålla industrikänslan och det var en lång pro-

tidigt bibehålla den karaktär som en gång funnits i Hammarby

cess tillsammans med staden för att hitta rätt gestaltning, säger

sjöstad, avslutar Michael Lundblad.

Michael Lundblad, projektchef hos Fabergé. Arbetet tog fart under 2015 och beräknas stå klart under tredje kvartal 2019. Med en trästomme, cortenstålsfasad och en BREEAM Very Good-certifiering följer byggnationen Hammarby Sjöstads välkända satsning på att skapa en hållbar stadsdel. Lämpligt nog är också Naturvårdsverket den första hyresgästen, som tecknat hyresavtal på nära hälften av lokalarean. – De två tyngsta anledningarna att ha en stomme i trä är dels att det ger trevliga miljöpoäng och att det följer ett hållbarhetstänk. Gestaltningsmässigt upplevs det som ett varm och trevligt mate92

| www.branschaktuellt.se

Byggutsättning Örnstigen 16, 197 32, Bro 073-352 75 61


Telenorkontor på mark med svensk fotbollshistoria Telenor kommer efter sommaren att flytta in till deras kontor, på samma mark där tidigare Råsundastadion stod i Solna. Fabege har utformat projektet med hänsyn till Telenors verksamhet – där en del av byggarbetet skedde nattetid. Text av Philip Erdtman Råsundastadion, den tidigare nationalarenan och legendarisk hemvist för AIK, revs 2013 för att skapa ett nytt bostadsområde. Det inkluderar även kontorsfastigheten Hörnan 1, där Telenor nyligen tillträtt på nästan 10 000 kvadratmeter kontorsyta, där inflyttning beräknas ske efter sommaren. Fabege har invändigt utformat och anpassat kontoret utefter Telenors höga krav gällande kvalitet och design. – Fastigheten har en hög nivå gällande energi- och miljömål, som är helt i linje med vad Fabege har som krav på alla sina fastigheter, säger Sten Windefalk, projektchef för byggnaden från Fabege. Med en bruttoarea på 20 650 kvadratmeter byggs den enligt BREAAM, nivå Very Good. Det inkluderar bland annat solceller och andra energieffektiviserade åtgärder. Byggnaden har stora glasytor för ljusinsläpp och en ljusgård som blir hjärtat i fastigheten. ”Går inte att leka rövare på natten” Produktionen startade vid årsskiftet mot 2016 och arbetet skedde under de flesta timmar om dygnet i olika skift, vilket både hade sina fördelar och risker. – Arbetet skedde från klockan sju på morgonen till två på natten

Ljusgården är hjärtat av fastigheten. Foto: Stefan Windefalk Han ser det arbetssättet som något för framtiden och trots de sena timmarna var det ”kanske bara tio stycken” klagomål under den tiden och som åtgärdades genom snabb återkoppling till varje person, enligt Stefan Windefalk. Området bibehåller sin historia Området börjar ta form på platsen med mycket idrottshistoria i ryggen, vilket inte kommer att glömmas bort. – Det kommer att bli en levande klick i stadsdelen och förhoppningsvis integreras i helheten av området. Det ska återkoppla till historian genom konst, inte klart vad det exakt kommer att bli, men det som är klart är att det kommer att bli en vacker och trevlig plats att vistas i. Så, kanske den viktigaste frågan: Är du AIK:are? – Självklart, avslutar Stefan Windefalk blixtsnabbt och säkert.

under ett halvår ungefär, då stomme och fasad monterades. Avgörande för att kunna arbeta på detta sätt är att kunna producera i normalt tempo men med tysta montage. Det finns flera boende i närheten av projektet och då det går ju inte att leka rövare på natten. Arbetet på stommen pågick under dagen och med fasaden från klockan 17 till sent på natten för att korta ner byggtiden och få ett tätt hus snabbare. Det har många fördelar, inte minst till kostnad. Även arbetsmiljömässigt med tunga lyft som sker när det inte är mycket folk på platsen och enklare med större transporter under rusningstid. Med en bra planering så går det få en bra produktion. www.branschaktuellt.se | 93


NCC bygger ett nytt huvudkontor i Solna norr om Stockholm, som ska vara klart om två år. Illustration: White Arkitekter

NCC:s nya huvudkontor - en del av första etappen i utvecklingen vid Järva krog

Text av Philip Erdtman & Myrna Whitaker

Järva krog, området ett stenkast från

betsplats och samtidigt vara delaktiga i ut-

sitt andra Stockholmskontor om 3 000

Ulriksdals station i Solna har under

vecklingen av en ny hållbar stadsdel, säger

kvadratmeter. Förhandling med övriga

en längre tid stått under stor kon-

Peter Wågström, koncernchef på NCC.

hyresgäster pågår, säger Emil Junelind, projektchef på NCC.

tors- och bostadsutveckling. I NCC:s vision för området tar de själva plats

Under 2019 beräknas det första konto-

som hyresgäst. Byggjätten fick under

ret stå färdig och ska då ersätta det äldre

Bygget presenterades offentligt i samband

sommaren 2017 klartecken för en

huvudkontoret. Bygget omfattar två kon-

med ett markbyte och ett exploateringsav-

detaljplan som medger att bygga ett

torsbyggnader över 32 000 kvadratmeter

tal med Solna kommun om att utveckla

nytt, eget huvudkontor i området.

kontors- och handelsytor samt cirka 70

en ny tät stadsstruktur i Järva krog. Bygg-

lägenheter.

rätten omfattar totalt 90 000 kvadratmeter,

– Genom flytten till ett helt nytt huvudkon-

– Två kontorshyresgäster är klara, dels vi

fördelat på hälften kontor och hälften bo-

tor kan vi erbjuda en attraktiv, modern ar-

på NCC och PopInWork som etablerar

städer. Rent detaljerat innefattar det bland

94

| www.branschaktuellt.se


”Det här projektet innebär att vi på NCC får bidra med kompetens för att bygga en helt ny hållbar stadsdel”

och som på ett optimalt sätt utvecklar och stärker våra medarbetare i det dagliga arbetet, oavsett roll, säger Emil. Ramirent är en av huvudleverantörerna till

Emil Junelind, NCC.

projektet Herrjärva. Uppdraget innebär leverans av maskiner och tjänster, bland annat fallskydd, liftar, hissar, anläggningsmaskiner, handhållna bygg-och bearbetningsmaskiner samt moduler. – NCC är en viktig kund och samarbetspartner till Ramirent och vi är därför mycket glada över att vara en stor del av projektet, säger Stefan Munkhammar, affärschef på Ramirent.

Byggrätten innefattar bland annat tre nya stadskvarter med kontor, restauranger, service och bostäder med nya torg och ny gatustruktur. Illustration: White Arkitekter

Samarbetet beskriver även Emil Junelind som gott.

annat tre nya stadskvarter med kontor,

lent) och ligga på lägre än 50 kilowattim-

– Vi har haft ett mångårigt och nära sam-

restauranger, service och bostäder tillsam-

mar fastighetsenergi per kvadratmeter

arbete med Ramirent. I projektet har vi

mans med nya torg och ny gatustruktur.

och år. Det stöttar vår höga ambition inom

haft ett tätt och tydligt samarbete där vi

– För NCC innebär det här projektet att

hållbarhet. Det innebär också en pussel-

hjälpts åt att utforma bodetableringen och

vi får ett nytt hållbart kontor som kommer

bit i vårt arbetsgivarerbjudande, vi skapar

utformningen av arbetsplatsen, avslutar

med hög miljöklassning (BREEAM Excel-

arbetsplatser som stärker vår kreativitet

Emil Junelind.

Du hittar de senaste byggnyheterna på www.branschaktuellt.se BOX 1460, 171 28 SOLNA BESÖKSADRESS SOLNA STRANDVÄG 3 TELEFON 08-98 78 60 E-POST info@poab.se

BOX 1460, 171 28 SOLNA BESÖKSADRESS SOLNA STRANDVÄG 3 TELEFON 08-98 78 60 E-POST info@poab.seStombyggnation i det nya Stockholm www.contiga.se

www.branschaktuellt.se | 95


Senzum skräddarsyr nytt kontor i internationellt IT-kluster Senzum är ett eftermarknadsbolag och grundandes 1994 och har sedan dess expanderat stadigt. Sommaren 2016 växte behovet av större lokaler och bolaget gav sig ut i Linköping för att leta nytt. Sökandet visade sig vara en utmaning och det var då som bolaget tog saken i egna händer och startade Colivirate AB - för att bygga eget kontor. Henrik Tegelström, Group

Text av Jessica Nejman Bildkälla: Senzum

CEO på Senzum. Efter ett nära samarbete med kommunen, Cramlot (fastighets-

Mysfaktor

kompetens tillika projektledare) och totalentreprenören Byggom

Något som utmärker sig är Senzums idé om ett sko-löst kon-

AB tog projektet fart. Sonark Arkitektkontor AB har ritat kontoret.

tor. – Det ska vara möjligt att gå i strumpor eller tofflor på kontoret.

Den nya adressen blir Diskettgatan i Linköping i nära anslutning

På så sätt bidrar vi både till en tystare miljö, men det blir också

till Mjärdevi Science Park. Ett internationell IT-kluster med inno-

smidigare med tanke på att det inte blir lika smutsigt inomhus.

vation i luften. Området speglar även Senzums nya kontor med

För att öka mysfaktorn har vi satsat på extra tjocka mattor.

fokus på flexibilitet och moderna lösningar. Det nya kontoret kommer anpassas efter verksamheten med personalen i fokus.

Till sommaren nalkas inflytt och Senzums personal kommer då

– Vi kan optimera hela kontoret efter våra behov och tjänster inom

kunna starta veckan med sina allra snyggaste måndagsstrumpor.

eftermarknad med personalens trivsel i fokus. Vi har möjlighet att installera smarta lösningar och bygga vår egen infrastruktur genom hela huset vilket ger oss fördelar i både arbetsmiljö och

Svets & rep. Byggnadssmide Arbeten i rostfritt Licenssvetsning

3600x1200 mm

trivsel, berättar Henrik Tegelström, VD på Colivirate och delägare i Senzum. Flexibla lösningar Bland annat installeras ett så kallat nätverksgolv. Detta för att skapa flexiblare möjligheter för ett levande kontorslandskap. Stort fokus har lagts på att skapa ett rörligt kontor där personalen inte är bundna till platsen utan att platsen kan anpassas efter arbetet. 96

| www.branschaktuellt.se

Gottorpsgatan 8


Stadsdelsförvaltningen utökar kontorsplatser i Göteborgsområde Stadsdelsförvaltningen drygar ut antalet kontorsplatser intill Kortedala torg. Renoveringen av den befintliga byggnaden är i full gång – men de söker ännu bygglov för att förverkliga alla planer. Text av Philip Erdtman Illustration: Kjellgren Kaminsky Architecture

Östra

Göteborgs

stadsdelsförvaltning,

som idag sitter på förstamajgatan 2B, flyt-

tande ombyggnation, säger Niklas Wrenn-

kontakt med Stadsbyggnadskontoret.

mark från Projektpunkten AB. Dessutom genomför de markbeläggning

tar in delar av verksamheten i nya kontor - nämligen förstamajgatan 2A.

Bygglov krävs för att förverkliga planen

på markytan mellan hus 2A och 2B, byter

Just nu genomförs ett renoveringsarbete i

I skrivandets stund är allt rivningsarbete ut-

ut belysning och fräschar upp i de publi-

grannbyggnaden på fem plan, som kom-

fört och renoveringen är i full gång. Däre-

ka ytorna runtomkring. Det inkluderar en

mer skapa nya kontor för bland annat so-

mot står det i en process om bygglov för att

trappa kompletterat med gradäng för att

cialkontoret.

lägga till ytterligare moment i arbetet.

komma upp till huvudentrén som ligger en

– Vi river ut i princip allting i den befintliga

– Vi söker just nu ett planbesked på att få

nivå över markplan.

byggnaden, det var polisen som satt här

igång arbete på en gångbro mellan hus-

– Skalet av byggnaden är ju befintligt och

innan. Vi har rivit ut alla väggar och på alla

kropparna. Vi ville bygga en men fick ta bort

var inte speciellt omodernt som det var.

våningar och ska bygga nya pentryn, toa-

den eftersom den stred mot detaljplanen.

Men i överlag så satsar kommunen mycket

letter, byta ut ventilationsaggregat och dra

Men ritningarna har skickats in, så vi hop-

resurser för att förädla Kortedalas torgom-

el i hela huset. Så det är en ganska omfat-

pas att det går igenom. Vi har haft jättebra

råde.

Vi projekterar och utför samtliga el och teleinstallationer under ombyggnaden på Första Majgatan Metodvägen 8, 435 33 Mölnlycke • 031-12 26 20 • www.elinvast.se

www.branschaktuellt.se | 97


KONTOR

Danderyd är Porsches tredje center i Stockholm men även första i norrort. Illustration: Walther arkitekter

Porsche flyttar till Danderyd Porsche öppnar ett nytt center i Danderyd. De fyra våningarna ska rymma försäljningsplan, service och kontor efter biljättens strikta design – och som blir deras första

– Det går inte att bygga ut eller om här, tomten är maximerad. För-

etablering i norra Stockholm.

hoppningsvis behöver man inte bygga om, så vi ser till att försöka bygga rätt direkt.

Text av Philip Erdtman Centrets totalarea ligger på omkring 6600 kvadratmeter. Det omfat– Det här är en nyetablering för Porsche. Det finns två andra

tar två stora våningar med försäljningsyta av nya och begagnade bi-

center i Stockholm, men det är första etableringen i norr. Det har

lar, serviceavdelning och bilhiss, samt två mindre våningar för kontor

tidigare varit en liten ”white spot” på kartan, säger Sebastian Por-

och personalutrymmen.

ras, projektledare från Plan57 Projekt.

– Den är väl anpassad till verksamheten. Man har vridit och vänt väldigt mycket för att optimera servicen och försäljningen. Men man

Porschecentret började ritas upp sommaren 2016 efter en tid av sökande efter mark. Sedan augusti förra året har byggnationen varit igång i Danderyd och kommer stå klar kring våren 2019. – Det följer Porsches designkoncept strikt. Alla ytskikt, möbler och sånt ser likadant ut i alla anläggningar. Designen är mot industrihållet, lite svårt att förklara, men alla Porscheanläggningar globalt ska mer eller mindre se lika ut. Den stora utmaningen var att få plats med byggnaden på den lilla marken och ett sätt att lösa problemet med att få plats med allt var att bygga ett garage på källarplan. Det finns inga utrymmen för misstag. 98

| www.branschaktuellt.se

måste hålla sig inom ramarna utan att sticka ut alltför mycket.


Nu har MSB flyttat in i omdebatterade Karlstadkontoret MSB-huset har varit väl debatterat i media för översvämningsrisken i Karlstadsområdet Tullholmsviken. Det har däremot inte stoppat myndigheten från att flytta in sina 440 anställda till det nya, aktivitetsbaserade kontoret i slutet av mars i år. Text av Philip Erdtman Bildkälla: Skanska MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, flyttade

drabbas av översvämning.

nyligen in till sitt nya kontor i Karlstad.

Men trots att det har bedömts som ett riskområde så är Tullholm-

Det 440 anställda sitter sen i mars i år på 8 800 kvadratmeter

sviken aktuell för fler framtida projekt, där bland annat Skanska

aktivitetsbaserad kontorsyta i nya stadsdelen Tullholmsviken.

fick bygglov beviljat om 56 lägenheter i januari i år.

Det är Skanska som byggt det sjönära huset. – Det känns roligt att komma in i den nya stadsdelen i Karlstad, och medarbetarna får en arbetsplats med fin utsikt utanför fönstret. Det är mycket positivt, sa den dåvarande generaldirektör på MSB Helena Lindberg till Värmlands folkblad vid första spadtaget 2016. Men sedan den artikeln släpptes har MSB-huset fått en del negativ publicitet. SVT har tidigare skrivit om att byggnaden saknar skyddsrum trots att översvämningsrisken är stor i området. Däre-

Vi har utfört rörisolering, brand- och ljudtätningar och isolering av balkar.

mot har det installerats pumpar i garaget, som MSB bedömt kan

Vi är med och skapar nya MSB-huset i Tullholmsviken Assemblin EL i Karlstad utför samtliga el-installationer på det nya kontorshuset. Vi får husen att fungera idag och i framtiden Karlstad, 010-472 60 00, www.assemblin.com

www.branschaktuellt.se | 99


Västra Götalandsregionen flyttar in i nytt Skövdekontor Med nya Skövdekontor för Västra Götalandsregionen bygger Serneke en cirka 10 000 kvadratmeter stor byggnad. Det är ett projekt som har varit omdebatterat i lokalmedia på grund av sitt utseende. – När det blir färdigt kommer det skapas ett helhetsintryck som är svårt att se nu, säger Erik Nilsson. Text av Philip Erdtman Illustration: Studio Ekberg Västra Götalandsregionen får nya kontor

kalmedia på grund av sin utformning. I en

det inte funnits utrymme för att börja lugnt i

centralt i Skövde för att samla regionens

artikel av Skövdenyheter från 2015 kal�-

de nya skorna. Flera logistiska utmaningar

verksamheter. Dessutom kommer Next

lades den för ”en låda på en parkering”.

har uppstått då byggnaden uppförs precis

Skövde, som jobbar med utveckling av

Men det är en debatt som Serneke anser

intill tomtgränsen och dessutom med ett

besöksnäringen i området, och en restaur-

vara förstorad.

parkeringshusprojekt igång alldeles intill.

ang flytta in i varsin lokal.

– Det råder många delade meningar. Vissa tycker att den är hemsk och vissa tycker

Den första november lämnas den 10 000

Byggnaden kallas idag Regionens Hus,

att det är fint och häftigt. Nu kanske det

kvadratmeter stora byggnaden, precis intill

men kommer efter byggslut att ha ett an-

är många åsikter när det bara är en bygg-

centralstationen, till Västra Götalandsregi-

nat namn. Projektet inkluderar bland annat

arbetsplats, men när det väl blir färdigt på

onens verksamheter.

garage, matsal med storkök och två stora

mark så kommer det skapas ett helhetsin-

– Det är relativt stort för en relativt liten

ljusgårdar med glastak som omringas av

tryck som är svårt att se nu under byggna-

stad, så det är väldigt kul att få vara med i

alla kontor på sammanlagt sju plan. Det

tion, säger Erik Nilsson, arbetsledare från

ett sånt här projekt. Med parkeringshuset

är en prefabricerad byggnad som byggs

Serneke.

som byggs bara några meter från tomt-

enligt Sunda hus och så att innerväggarna kan justeras efter framtidens behov. Det är ett bygge som debatterats vild i lo-

100

| www.branschaktuellt.se

gränsen så måste vi stämma av varannan Med tio års tidigare erfarenhet som snick-

vecka så vi kan styra våra leveranser. Men

are är det Erik Nilssons första projekt i rol-

än så länge har projektet gått väldigt smi-

len som arbetsledare och än så länge har

digt framåt, avslutar Erik Nilsson.


50 år gamla familjeföretaget bygger i Tyresös industriområde Tykoflex fastigheter bygger nya lokaler på Tyresö, vilket gör att den långvariga hyresgästen Lundgrens Sverige AB får en ny industrihall. Projektet innefattar även ett lagertorn, som möjliggör att Tykoflex själva kan femdubbla lagringskapaciteten av deras telecomkomponenter. Text av Philip Erdtman Fotograf: David Örjes 100 000 kubikmeter berg. Så mycket sprängdes bort från ett ti-

bort berg så avgränsade vi med ett staket mellan vår och Tyresö

digare parkområde i Tyresös industriområde för att bygga på den

kommuns tomt. Det visade sig då att staketet stod flera meter

6000 kvadratmeter stora marken för Tykoflex nya lokaler.

över vår tomt, så med ritningskostnader och arbetet med att ställa upp det på nytt innebar extrakostnader på några hundra

Projektet inkluderar ett lagertorn som kommer att innebära att

tusen kronor.

Tykoflex lagerkapacitet femdubblas, men den huvudsakliga hyresgästen i lokalerna är Lundgrens Sverige AB – som har varit

Verksamma i Tyresö sedan 1958

hyresgäst i Tykoflexägda lokaler sedan 80-talet.

Familjeföretaget jobbar med fiberkommunikation, drivs av famil-

– Det är för oss en väldigt spännande utveckling. Vi frigör de

jen Örjes och varit Tyresö lojala sedan 1958. Stålstommen står nu

gamla lokalerna där de befinner sig nu och vi är väldigt glada att

uppe och skalet börjar ta form, med inflyttning i mars 2019.

få till den här lösningen. Vi har gjort det här projektet i samverkan

Projektets nota ligger på 55 miljoner kronor och Anders Örjes hyl-

med hyresgästen, att vi har kunnat jobba hand i hand med dem

lar Tyresö kommuns handläggning av deras ärende.

har varit en viktig faktor. 2015 fick vi marken och i november bör-

– Vi gjorde anspråk på den sista marken som finns i industriområ-

jade vi bygga, säger Anders Örjes, senior rådgivare hos Tykoflex.

det för närvarande. Vi är glada att kommunens vilja att tillmötesgå industribehovet. För oss har det inneburit ett förläng och långsik-

Har det uppstått några komplikationer ännu?

tigt hyreskontrakt med Lundgrens, som har varit en väldigt bra

– Det uppstår alltid lite små besvärligheter. Men när vi sprängde

hyresgäst genom åren.

Totalentreprenör för Kv Smeden i Tyresö Förutom schakt och transportuppdrag säljer vi jord och krossprodukter. Vi utför även inom branschen alla förekommande markarbeten. www.branschaktuellt.se | 101


KONTOR

Nysatsning för Eon I Norrköping Eon satsar på sin verksamhet i Norrköping genom att bygga ett nytt kontor för produktionspersonalen. Kontoret omfattar omkring 50 platser och blir inflyttningsklart före nästa sommar.
 – Och självklart har vi fjärrvärme, säger Jonas Lind Produktionschef i Norrköping. Text av Philip Erdtman Bildkälla: Eon Energiföretaget Eon expanderar med nytt kontor på Händelö

det. Det blir öppna ytor och enskilda rum, plats för grupparbeten,

i Norrköping. Det är för att samla verksamheten som nu sit-

skype-möten och enskilt arbete.

ter utspridda i olika moduler med målet att kunna arbeta mer enhetligt.

Kontoret beräknas vara klar om lite mindre än ett år till en summa

– Det som gör mig stolt är att Eon gör den här satsningen i

av 50 miljoner kronor.

Norrköping. De tycker att vi har en bra verksamhet här och är

– Och självklart har vi fjärrvärme, avslutar Jonas Lind.

beredda att satsa på oss, säger Jonas Lind. “Samarbete är nyckelordet” Kontoret, där omkring 50 personer kommer att arbeta är cirka 2000 kvadratmeter stort, började byggas i början av året. Det kommer också att omfatta en större matsal som också kan användas till samlingssal och en mer välkomnande entré för att ta emot besökare till Händelöverket. Men framför allt blir det en möj-

Vi är stolta över vår insats i samband med E.ON Kontorshus Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom.

lighet att möta framtiden. – Vi anammar också nya arbetssätt, där samarbete är nyckelor102

| www.branschaktuellt.se

rejlers.se


KONTOR

Göteborg får Well-certifierad kontorsbyggnad Två sammanlänkade huskroppar på 25 respektive 14 våningar kommer att forma Gårda Vesta som blir Göteborgs första att certifieras med Well Building. Text av Philip Erdtman Illustration: Tomorrow

Kontorsbyggnaden Gårda Vesta, som består av två huskroppar med 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang och service, kommer bland annat vara en ny hemvist för Skatteverket i Göteborg. Patrik Lund, Projektchef på Platzer, skriver till Branschaktuellt via mail att det kommer att bli stadens hösta kontorsbyggnad, med sin högsta punkt på 25 våningar. – Byggnaden bidrar med liv och rörelse till ett expansivt område i staden. Vi skapar en mötesplats utanför byggnaden där restaurangen i bottenplan öppnar sig mot ett grönt torg som blir publikt och har potential att bli en plats för umgänge som området saknar idag. Byggnaden i sig blir ett spektakulärt inslag i stadsbilden och kommer att vara synlig från många olika platser i staden, skriver han. Just nu pågår markarbeten för att efter sommaren påbörja gjutningsarbeten. Målet är att första inflyttning kan ske i december 2020. Byggnaden blir den första i Göteborg att certifieras enligt Well Buildning standard. Det innebär att kontorshuset byggs med en helhetssyn på hälsa och välbefinnande, avseende beteende, drift och design. – Genom att utgå ifrån dem som ska verka och arbeta i huset i första hand, tror vi att vi dels skapar en betydligt mer långsiktigt hållbar produkt. Att vi därigenom kan bidra till att folk mår bättre gör oss förstås stolta. När medarbetarna mår bra, mår hela verksamheten bra, avslutar Patrik. www.branschaktuellt.se | 103


KONTOR

Castellum bygger nordens första Well-registrerade kontor i Hyllie Nya kontorsbyggnaden Eminent byggs just nu av Castellum i samverkan med Skanska i Hyllie. Den certifieras med Miljöbyggnad Guld – men också Well Building, som de var först ut med i norden. Text av Philip Erdtman Bildkälla: Castellum Ett nytt kontorshus med sex våningar samt penthouse med tak-

rymma modeföretaget Boozt och golvföretaget Pergos nordiska

terrass är det senaste tillskottet för det expansiva Malmöområdet

huvudkontor.

Hyllie. Just nu pågår stomresning av byggnaden, som till inflytt-

Det är ett samverkansprojekt tillsammans med Skanska, där

ning i april nästa år ska bli 9 500 kvadratmeter stor.

samspelet mellan dem två har varit avgörande för att övervinna de utmaningar som bygget haft.

Entreprenadkostnaden på 240 miljoner kronor inkluderar en stor

– Det blev en försening av stomresningen på grund av stök vid

miljösatsning genom Miljöbyggnad guld – och som den första

armeringsleveranser. Genom ett nära samarbete med Skanska

kontorsbyggnaden i norden att certifieras med Well Building, vars

så har vi kunnat jobba ifatt denna tid med samordning och prio-

popularitet växer allt mer bland nyproducerade kontorsbyggna-

ritering av frågor på ett säkert sätt.

der just nu. Det handlar om att uppfylla kraven inom kategorierna luft, vatten, ljud, ljus, kost, motion och välbefinnande. – Bakgrunden till valet av certifiering är att vi ville göra en skillnad på riktigt. Med Well-certifieringen ska hyresgästerna må bättre både fysiskt och psykiskt men också bli mer produktiva, berättar Ola Gunnefur, projektuthyrare och konceptuellt ansvarig hos

Det självklara kunskapsföretaget inom fukt och inomhusmiljö. Monomeet levererar tjänster inom områdena fukt och lufttäthet till byggprocessen, under projekterings- och produktionsskede.

Castellum. Kontorsbyggnaden har namnet Eminent och är först ut i en detaljplan av nybyggnation söder om stationsområdet. Den hämtar sin inspiration från fabriksbyggnader och kommer bland annat 104

| www.branschaktuellt.se

info@monomeet.se, www.monomeet.se Skiffervägen 32, 224 78 Lund, 046-145300 E A Rosengrens gata 29C, 421 31 Västra Frölunda, 031-7049050


KONTOR

Platzerkontor renoveras i expansiva centrala Göteborg I området Gullbergsvass, som ligger mellan älven och centralstationen i centrala Göteborg, utvecklas just nu Platzers byggnad och egna kontor på Kämpegatan. Det kommer att moderniseras för framtiden, både för dem själva och sina hyresgäster. Text av Philip Erdtman Bildkälla: Platzer Under mitten av 2000-talet ägde Platzer halva byggnaden på Kämpegatan i centrala Göteborg och förvärvade sedan även den andra hälften. Då beslutades det att fräscha upp åttiotalsbyggnaden, som idag förutom Platzer bland annat även rymmer Folktandvården Västra Götalands huvudkontor. – Vi sitter själva i huset och vi valde att flytta hit för att vi ser att det är här det händer saker. De kommande tio åren kommer området här vid älven och centralstationen ha utvecklats otroligt mycket. Det är rörigt här nu med alla stora infrastrukturbyggen runtomkring som västlänken och överdäckningen av E45:an så Platzer har en tillväxtstrategi här. Det finns en enorm utvecklingspotential, säger Magnus Feldt, tillförordnad fastighetschef hos Platzer. Platzer har idag cirka 80 medarbetare och har en tillväxtskapacitet på upp till 120 anställda i lokalerna. Byggnaden kommer att få ett mer modernt snitt. Det handlar om mycket glasade ytor, nya ytskikt och fönster och all teknik som byts ut i den cirka 12 800 kvadratmeter stora byggnaden. Dessutom sker en nybyggnation på 1 600 kvadratmeter genom en toppvåning som vetter ut mot

– Utmaningen med projektet är att få till alla delar i byggprocessen samtidigt som befintliga hyresgäster sitter kvar. Vi har fantastiska hyresgäster som är förstående över att det ibland bullrar i visst mått. I slutändan kommer byggnaden att innehålla mycket moderna och yteffektiva lokaler som stöder dagens krav på mötesplatser för allt från spontana möten till projekt- och styrelsemöten.

älven. – Vi öppnar upp mer så att det blir mer av ett levande hus. Man kan kunna gå igenom mellan huskropparna. Sen så kollar vi över bottenplan för att få in service och handel, det kanske kan bli en nudelbar eller logistikpunkt för att hämta brev, men det är inte klart ännu. Projektet kostar omkring 250 miljoner kronor och kom igång under 2016. Inflyttning för nya verksamheter sker under andra kvartalet 2019.

Vi sköter rivningsentreprenaden när RO-Gruppen bygger om på Kämpegatan 3. www.srsab.nu • 031-23 11 50 www.branschaktuellt.se | 105


SKOLA Höga krav Själva nybyggnationen omfattar olika specialsalar, allt från hemkunskap, NO, bild, musik, rörelserum, idrottshall och ett elev-café. Fasaden tar sin inspiration från den första byggnaden i trä. – För att nybyggnationen ska passa in och påminna om existerande byggnader har vi tagit hjälp av en antikvarie. Vårt bevarandekrav sätter en hög standard på både nybyggnationen men också Bild på den nyare delen av Gamlestadsskolan. Foto: David Ivar (Wikimedia Commons)

Anrika Gamlestadsskolan får sig ett ansiktslyft

renoveringen. Utmaningar Förutom höga bevarandekrav är det också utmanande att renovera och bygga nytt när verksamheten fortfarande är igång. Vissa prover kan inte genomföras i lika stor utsträckning och arbetet i sig måste alltid ta hänsyn till omgivningen. Men tack

Text av Jessica Nejman

vare ett gott samarbete har Göteborg

På Gamlestadsskolan i Göteborg

let där de lägre årskurserna finns. Den

går omkring 650 elever från

andra byggnaden är i rött tegel från

– Byggnaderna är nedgångna och

förskoleklass till årskurs sex.

1950-talet och där går de äldre eleverna.

interiören är till viss del förvanskad. När

Utöver det finns tillhörande

En överbyggnad binder skolbyggnaderna

vi är klara kommer den åter igen att föra

fyra fritidshem för barn före och

samman. Anledningen till om- och tillbyg-

tankarna tillbaka till 20- respektive 50-ta-

efter skoltid. Skolan i sig har

gnationen var bland annat ett behov av

let. När allt är klart kommer eleverna åter

anor sedan 1920-talet - allt från

att uppdatera standarden till dagens ped-

igen att få en fantastiskt fin skola.

stuckatur, färgval och material

agogik, samt anpassning till ett utökat

avslöjar en svunnen tid. Men 2016

elevantal.

Från 20-tal till idag

var det dags, det påbörjades en

– Den allra första delen byggdes och blev

Nu färdigställs ombyggnationen av den

om- och tillbyggnad av skolan.

klar till 1920. Nästa tillkom under 50-talet

äldsta delen.

Stad kunnat driva projektet framåt.

och idag har vi byggt ut för en tredje del

– Till hösten påbörjas ombyggnaden av

Gamlestadsskolan består av två byg-

som blev klar 2017, berättar Susanne

tegelhuset, 50-talsdelen. Den kommer att

gnader, en gul träbyggnad från 1920-ta-

Rasmusson från Göteborg Stad.

vara klar för inflyttning sommaren 2019.

Structors uppdrag inom Gamlestadsskolan - Miljöinventering byggnader/Rivningsplan - Miljöteknisk markundersökning - Miljöanmälningar till myndigheter - Miljöstöd/kontrollant under rivning och sanering av mark För mer info kontakta: asa.holmberg@structor.se, www.structor.se

106

| www.branschaktuellt.se


SKOLA Mölndals modernaste skola Skolan anpassas för modern pedagogik, där både digitala och tekniska lösningar installeras. Slöjdsalarna följer inte heller klassisk form (förutom nödvändiga verktyg), utan kommer istället att benämnas som Verkstad, för en mer kreativ utformning. – När väl allt är klart kommer nya Katrinebergsskolan bli en av Mölndals modernaste skolor. Utöver det satsas också mycket pengar på skolgården för att möta barnens behov och för att främja lek. Klassiskt möter modernt Men allt blir inte helt annorlunda. Skolan kommer att behålla den Bildkälla: Fredblad Arkitekter

klassiska fasaden i tegel för att integreras i området och för att behålla en del av arvet. Det är därför viktigt att, under rivningen,

Så blir en av Mölndals modernaste skolor

ta tillvara på så mycket som går att behålla.

Text av Jessica Nejman

avslutar Ludwig Nöjd.

– Just nu har man rivit en del av de byggnader som ska ersättas av nytt och man har rivit ut allt i den byggnad som ska bevaras och restaureras. Vi försöker att under rivningsprocessen bevara så mycket som går av teglet, för att återanvända det senare,

Under 2018 kommer Katrinebergsskolan i Mölndal både renoveras och byggas om till moderna och ändamålsenliga lokaler för årskurs F-6. Den före detta högstadieskolan får nu en behovsanpassad, ljus skola

Katrinebergsskolan ska bli modernare, det betyder bland annat att man har försökt knyta ihop klassrum och övriga funktioner så att det samlas i en byggnad och en huvudentré. Bildkälla: Fredblad Arkitekter

där nya pedagogiska former ersätter de gamla. Katrinebergsskolan byggdes på 60-talet och nu är det dags för ett ansiktslyft. Befintliga lokaler är inte anpassade efter dagens skolverksamhet och behöver en uppdatering. – Därför valde vi att göra en helrenovering för att få en modern skola. Det var också mer ekonomiskt än att renovera den befintliga skolan. Vissa delar har rivits helt för nybyggnation och andra delar behåller vi stommen på för totalrenoveringen, berättar Ludwig Nöjd från Mölndals Stad. Samhörighet Nytt tillkommer bland annat ett storkök och fler utrymmen för personalen. I den befintliga delen, som byggs om helt och hållet, kommer eleverna få nya salar. – När man byggde skolor förr så hade man i princip en ingång till varje klassrum. Det fanns många entreér och det var svårt att lokalisera sig, eftersom allt var så utspritt. Nu när man bygger en modernare skola försöker man knyta ihop klassrum och övriga funktioner så att det samlas i en byggnad och en huvudentré.

vi bygger allt från skolor till självförtroenden. Vill du veta mer om hur vi tänker och jobbar? Besök oss på tuvebygg.se

www.branschaktuellt.se | 107


SKOLA

Akademiska Hus investerar i nya Humanisten i Campus Näckrosen I slutet av förra året startade byggnationen av projektet Humanisten, projektet som Akademiska Hus investerar 668 miljoner kronor i för att renovera och bygga ut. Text av Myrna Whitaker Illustration: KUB arkitekter

P

rojektet Humanisten, ett sten-

I nya Humanisten får Göteborgs universitet

tesplats för konst, kultur och humaniora i

kast från Götaplatsen, är en ny

möjlighet att synliggöra och samlokalisera

Göteborg.

byggnad för undervisning och

den Humanistiska fakultetens verksamhet,

– Projekt Humanisten är efterlängtat. Vår

forskning inom humaniora ska uppfö-

som tidigare varit utspridd på flera olika

verksamhet har varit utspridd och här på

ras samtidigt som befintliga Humanisten

platser. Projektet omfattar en ombyggnad

Humanisten har vi varit trångbodda sedan

och Språkskrapan byggs om. Projek-

och tillbyggnad av nuvarande Humanisten

länge. Redan 2006 togs de första idéskis-

tet är det första i en rad som planeras

och kan ses som ett första steg i arbetet

serna fram för en utbyggnad, säger Mats

i området tillsammans med Göteborgs

med att göra universitetsområdet söder

Andrén, prodekan vid Humanistiska fakul-

universitet.

om Götaplatsen till en unik och kreativ mö-

teten.

108

| www.branschaktuellt.se


Humanistens nya byggnad omfattar drygt 16 600 kvadratmeter (bruttoarea) som kommer att breda ut sig mot väster och rymma öppna mötesytor, studieplatser, hörsalar, undervisningslokaler samt kontor. Nybyggnaden ska präglas av öppenhet och främja möten mellan studenter och lärare. Här byggs ett centralt beläget trapprum, en restaurang som blir en ny samlingsplats för området och ett nytt kafé. Undervisningssalarna kommer att vara utrustade med modern teknik. Dagens gångoch cykelbana kommer att finnas kvar men nu som en ljus, torr och trygg passage igenom byggnaden. I den befintliga byggnaden kommer de fyra flyglarna att länkas samman för att ge en ökad flexibilitet och skapa kommunikation mellan huskropparna. Byggnaderna, inklusive Språkskrapan i söder, kommer att uppgraderas vad gäller både standard, installationer och tillgänglighet för att skapa pedagogiska miljöer och ändamålsenliga arbetsplatser. – Det är oerhört roligt att sätta spaden i marken för nya Humanisten. Redan den äldre byggnaden var ett gott exempel på en väl genomtänkt kunskapsmiljö men nu är det dags att uppgradera. Den nya byggnaden kommer att ge humanisterna moderna undervisningsmiljöer, gott om mötesplatser och en restaurang med en fantastisk utsikt över Näckrosdammen och Renströmsparken, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst. Målsättningen är att nybyggnationen ska uppnå kraven för Miljöbyggnad Guld medan befintliga ombyggda byggnader ska leva upp till Miljöbyggnad Silver. Tillsammans med Göteborgs universitet har Akademiska Hus planer för flera framtida byggprojekt i området. Den konstnärliga fakulteten planerar att samlokalisera sin verksamhet i en ny byggnad invid nuvarande Artisten och samtidigt planeras en ny- och ombyggnation av ett nytt universitetsbibliotek. Västlänkens Station Korsvägen kommer att ha en uppgång i universitetsområdet och just nu planeras den i nybyggnationen invid Artisten.

Komplett leverantör av måleritjänster Entreprenadmåleri Förvaltningsmåleri Totalentreprenadåtagande

Brandskyddsmålning ROT-Privatmåleri Äldre målerimetoder

www.apmaleri.se Göteborg

Kungsbacka

Varberg Halmstad

Helsingborg

Malmö

www.branschaktuellt.se | 109


Ny förskola en stor miljösatsning i liten Skåneort Ett förskoleprojekt i den skånska kommunen Östra Göinge byggs – med höga miljökrav. Det på grund av efterfrågan från en stor, och

Förskolan börjar ta form – på mark där

oväntad, våg av barnfamiljer till kommunen.

man hittat fornlämningar.

Text av Philip Erdtman Foto: Tomas Wijk I Knislinge, skånska Östra Göinges största tätort, byggs nu en

hemvändare som flyttat iväg ett tag som nu har hittat hem och

förskola med stora miljösatsningar. Förskolan Magnolian, med

tycker att Östra Göinge är lagom och familjevänligt. Det var något

sex avdelningar fördelat på två plan, är en prefabricerad bygg-

som var svårt att förutse för bara några år sen.

nad med sedumtak och solceller mot söder, LOD-system (dagvattenkassetter för lokalt omhändertagande om regnvatten) och

Området de bygger på hittade man fornlämningar och efter dia-

automatstyrd belysning, för att nämnda ett par satsningar. Ener-

log med Länstyrelsen så påbörjades arbetet hösten 2017, med

gisatsningarna följer standard för Sveby energiavtal och räknar

färdigställande i slutet av 2018. Förskolan Magnolian är den an-

med att halvera energikravet från BBR genom 45 kilowattimmar

dra av liknande slag i Östra Göinge och tack vare erfarenheten

per kvadratmeter och år.

från det tidigare projektet har det än så länge gått smärtfritt.

– Det är roligt att bygga hållbart och att det ska fungera över tid.

– Förskolorna projekterades i följd, så vi använde mycket av det

Med tiden får vi se, vi har ju inte facit idag. Tittar man på driftkost-

vi projekterade i första svängen också andra gången. Så det var

naden över tid och inte bara produktionskostnaden känns det bra

färskt i minnet.

att vi jobbar på det här sättet och får möjligheterna att göra det, säger Tomas Wijk, enhetschef för drift och underhåll för kommunen och projektledare för byggnationen. Förutsåg inte ökning av barnfamiljer De 40 miljoner kronor som investerats i förskolan är en nödvändighet för området, som på senare tid - något oväntat - lockat allt fler barnfamiljer. – Trenden har vänt i kommunen med antalet barnfamiljer. Dels i och med vågen av nyanlända familjer som kom hit och dels flera 110

| www.branschaktuellt.se

Nyinstallation • Service • Värmepumpar Flis • Pelletsanläggningar

www.savvs.se

VVS-företag

Fabriksgatan 5, 289 50 Hanaskog Tel. 044-614 11 • Mobiltel. 0735-188 188 • www.savvs.se


Ny konceptförskola i ett växande Järfälla Järfälla kommun räknar med en befolkningsökning på 40 000 invånare till 2030. Därför ökar nu antalet förskolor och skolor i hela kommunen – där Fyrspannsvägens förskola är en av dem. Text av Philip Erdtman Foto: Claes Gustavsson

Ett 20-tal förskolor byggs enligt samma koncept Byggandet av Fyrspannvägens förskola påbörjades förra året, står klart i juni och för runt 50 miljoner kronor byggs förskolan bland annat enligt miljöbyggnad silver. I kommunen är det ett 20-tal förskolor som ligger i planeringsstadiet under samma koncept, berättar Claes Gustavsson. Konceptet kallas Treklövern, där namnet anspelar på att tre grupper har varsin hemvist kring gemensamma ytor. Utformningen har en stark kreativitetsprofil där bland annat våtverkstad och ateljé byggs i varje del. Dessutom byggs tillagningskök med fönster och öppenhet för att barnen ska kunna se arbetet i köket. – Det här projektet är ett som har gått väldigt bra, det har inte varit något som direkt varit alarmerande. Detta till största del tack vare engagerade, kompetenta medverkande och entreprenörer.

Genom bland annat nybyggda Barkabystaden växer Järfälla

– Framöver kommer vi att fortsätta bygga om, och nya, skolor

kommun. Dagens befolkning på omkring 76 000 personer be-

och förskolor som täcker behovet.

räknas att öka till nästan 116 000 till 2030 och därför är behovet av förskolor och skolor stort. Fyrspannsvägens förskola står på platsen där en tidigare förskola delvis brann ner och de 6 avdelningarna över 900 kvadratmeter byggs enligt Järfälla kommuns eget koncept. – Det är mycket glas och mycket ljusinsläpp enligt våran konceptförskola där vi har haft en projektgrupp som tänkt till noga hur det ska vara. Barnen är det värdefullaste vi har, så det har varit många som har varit med och påverkat besluten, allt från arkitekter och pedagoger till barnen själva, säger Claes Gustavs-

www.elkonsult.se Hammarby Allé 150, 12tr • 120 66 Stockholm • Tel: 08-10 39 05

son från Järfälla kommun. www.branschaktuellt.se | 111


Parkourpark vid skolbyggnadsprojekt – antalet barn ökar till dubbla En om-, ny- och tillbyggnad av Vibackeskolan på norra Alnö i Sundsvall sker just nu, uppdelat i två etapper. Det är för att tillgodose behovet av skolplatser i området, som är populärt för barnfamiljer. Text av Philip Erdtman Bildkälla: Sweco Första etappen, som delvis innehåller en ny byggnad på två plan,

niskt uttryck med mycket tegel och trä och i den nya tappningen

står klar till årsskiftet och nyligen påbörjades den andra etappen

blandas andra material in som ska harmonisera med det gamla

som kommer att stå klar lagom till skolstart 2020 för eleverna

utseendet.

mellan förskoleklass till och med årskurs 9. Ann-Charlotte Wiksten berättar att hon är stolt över att kunna påArbetet innebär att skolan blir 6 000 kvadratmeter större, totalt

verka framtiden för barnen, där skolan kommer att fylla behovet

14 000 kvadratmeter, och kommer då att rymma 950 elever från

för många år framöver. Skolans verksamheter pågår fortfarande

dagens cirka 500. Detta till en entreprenadskostnad på cirka 200

under byggets gång, men både stämningen och samarbetet på

miljoner kronor.

skolan ser hon som positiv.

– Önskan om att få tillgång till stadens havsnära områden är stort

– Det unika är att se hur skolans elever och personal samsas

och kommunen jobbar kontinuerligt med detalj- och översikts-

med byggare på en trång yta som ska vara i full produktion från

planer för att möjliggöra en framtida exploatering bland annat på

två håll. Positiva vibbar finns från båda sidor och barnens nyfiken-

Alnö. Förutsättningar med infrastruktur måste arbetas fram paral-

het är nog en extra glädjekrydda för byggarna.

lellt med stadsplanering och satsningen på skolan är en sådan åtgärd, skriver Ann-Charlotte Wiksten, projektledare på kommu-

*RIVNING

nala Drakfastigheter, i ett mail till Branschaktuellt.

*SKROTKLIPPNING

Arbetet omfattar allt från nya klassrum, fritidslokaler och lärarrum

*ENTREPRENAD

*ROBOTBILNING

till renoverad matsal och kök, ljusgård och administration. Dessutom kommer idrottshallen att få ett nytt sportgolv och omklädningsrummen totalrenoveras. Utemiljön förändras och barnen får till exempel tillgång till en ny parkourpark på skolgården. – Inspirationen har varit ”gammalt möter nytt” i en övergång som ska kännas naturlig. Skolan har sedan ursprunget ett arkitekto112

| www.branschaktuellt.se

SÄTE: ÖRNSKÖLDSVIK

Anders Näslund

Nils-Erik Näslund

070-575 57 85

070-345 00 69


En liten kreativ grupp samlar in behov och önskemål.

God skolmiljö? En barnlek!

E Med några penndrag skapar vi snabbt en skiss på lösning.

Modulerna tillverkas och monteras till en modern, fin skola.

www.pcsmodulsystem.se • Tel 08- 39 00 99

blir inte sämre för att den hyrs en begränsad tid. Faktum är att en tillfällig skola, byggd med våra PCS Comfortmoduler, skapar en skolmiljö med högre komfort och kvalitet än 90 procent av alla nuvarande skolor i Sverige. Fördelarna är många. Som att det är lätt, går snabbt, kan smidigt anpassas till era lokalbehov och går att placera nästan varsomhelst. När ni plötsligt står där med behov av mer lokalyta. Vi tror på att jobba nära alla involverade. Oavsett om det är kontor, förskola, vårdlokal eller som här en skollokal. Skolans personal, rektor och gärna eleverna också är viktiga att ha nära dialog med. Och självklart kommunens ansvariga för lokaler och utbildning, eller motsvarande om beställaren är ett privat företag. Vi på PCS Modulsystem har varit specialiserade på det här sedan 1993. För oss är det inte svårt att skapa lokaler som ger god trivsel och arbetsmiljö. Hör gärna av dig så berättar vi mer. N BRA SKOLLOK AL


SKOLA

Ny skola i Lindesberg ”Ser ut som flygplansvinge” I Lindesberg, norr om Örebro, byggs en fristående skolbyggnad och idrottshall intill Björkhagaskolan. Den V-formade byggnaden ska kunna ta emot omkring 150 elever lagom till skolstart. Text av Philip Erdtman

D

en drygt 6000 kvadratmeter stora

Skolan är för förskoleklass upp till årskull

Björkhagaskolan får ett tillskott

sex och ska kunna ta emot ytterligare 150

med ytterligare 3215 kvadratme-

elever. Dessutom byggs matsalen ut och

ter. Det är en helt ny byggnad med en röd

så tillkommer en idrottshall. Bygget landar

träfasad som började bygga på en gammal

på drygt 85 miljoner kronor.

fotbollsplan i höstas, då den befintliga sko-

– Kommunens elever är trångbodda redan

lan ligger i ett ombyggt bostadsområde.

idag och det kommer elever från en annan skola som kommer att läggas ner.

– Det blir en helt ny gestaltning, ett tvåvåningshus som ser ut som en typ av

Den nya skolbyggnaden kommer att stå

flygplansvinge, som ett litet V, säger Jan

klar till terminstart och därefter blir idrotts-

Källberg, projektledare från Lindesbergs-

hallen färdig vid årsskiftet. Björkhagaskolan

bostäder, kort kallat Libo.

invigdes ursprungligen i augusti 2001.

www.lindesbergsvvs.se • 0581-836 40

114

| www.branschaktuellt.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN SMHI

Så förvaltar SMHI över 100 års erfarenhet CFD-teknik (Computational Fluid

Med mer än 100 års erfarenhet

Klimatets påverkan

erbjuder SMHI tjänster med kompe-

När det kommer till byggnation i närheten

tens inom modellering av vind, vat-

av vattendrag eller kanske till och med i

– Digitaliseringen gör det betydligt lättare

ten, vågor, strömmar och klimat.

vatten är det viktigt att tänka på risken för

och ger större möjligheter för SMHI att få

I en intervju med Branschaktuellt

översvämning.

ut information på ett snabbt sätt till våra

berättar SMHI om varför det är så

– Här är klimatfrågan viktig och det finns

kunder. Vi kan skicka information eller

viktigt att bygga och anlägga rätt,

förutsättningar för att vissa områden kan

larma via sms eller mail, alltså mer direkt

för rätt väder.

drabbas mer, vissa mindre. Om du byg-

än vad vi kunde tidigare. Framförallt är allt

ger vid vatten så är det viktigt att känna

mycket mer tillgängligt.

Dynamics). Bildkälla: SMHI

Det finns några parametrar som är viktiga

till vilka risker som finns, till exempel vid

att ta in när man bygger nytt eller när

snösmältning eller kraftigt regn, som kan

Värmekartläggning allt viktigare

äldre byggnader ska vädersäkras. Bland

orsaka vattennivåer i vattendragen med

Bland SMHI:s olika projekt finns det

annat är det viktigt att se till att man har

översvämning som följd. Då är det viktigt

bland annat arbete med en helt ny tjänst,

en säker vindmiljö.

att säkra upp anläggningar (som att

värmekartläggning för kommuner.

– SMHI använder sig av så kallad CFD-

bygga på hög höjd för framtida klimat).

– Sverige har under de senaste åren upplevt perioder med längre torka. Det i

teknik (Computational Fluid Dynamics) för att beräkna vindmiljön med hänsyn till

– Allt är platsspecifikt. När det kommer

kombination med varmt väder påverkar

byggnader och topografi inom närom-

till havsvattenståndet så vet vi ju att det

miljön framförallt i tätorter. Med bakgrund

rådet. För att säkerställa en täckande

kommer att stiga utefter Sveriges kust.

i detta jobbar SMHI just nu med att hjälpa

analys görs beräkningar för flera vindrikt-

Samtidigt har vi också landhöjningen

kommuner och länsstyrelser med en

ningar och resultaten vägs samman med

att förhålla oss till. Problemen är störst i

värmekartläggning för att hitta eventuella

vindstatistik från en närliggande vädersta-

södra delen av landet, eftersom landhöj-

risker med värmestrålning. Något som

tion, berättar marknadschef Sten Lindell.

ningen där är obefintlig eller mycket låg.

kan påverka både yngre och äldre. Vi

Där kommer ett högre havsvattenstånd

tittar på hur tätorten är byggd, tar fram

att påverka direkt.

data från en historiskt varm dag och

Syftet med studier som dessa är att hjäl-

höjer temperaturen med några grader, för

pa byggbolagen identifiera problemområden och förstå hur olika utformningar

Hydrologiska prognoser

kan förstärka eller ge lä för vinden.

För befintliga byggnader erbjuder SMHI

– Vi får mer och mer frågor kring den här

hydrologiska prognoser, en tjänst som lev-

– Det hjälper i sin tur kommunerna att

typen av utredningar. Vi har en hög kom-

ererar i realtid och kan ge information 2-3

göra en bedömning kring hur framtida

petens inom området, bland annat genom

dagar i förväg innan en möjlig översvämn-

byggen ska genomföras, eller om det

de avancerade matematiska modeller

ing. På så sätt kan man förbereda sig

kanske behövs mer skuggområden

som vi använder. Dessutom hjälper vi

några dagar innan. I takt med digitaliser-

och parker. Något som blir allt viktigare

även arkitekter i deras arbete att skapa en

ingens frammarsch blir liknande tjänster

i planering av tätorter speciellt inför ett

stadsmiljö med hög vindkomfort.

mycket flexiblare och lättillgängliga.

växande Sverige, avslutar Sten Lindell.

att få fram ett framtidsscenario.

www.branschaktuellt.se | 115


SKOLA

Vänersborg får tillskott av förskoleplatser Vänersborgs kommun har ett stort behov av förskoleplatser. Därför byggs just nu Belfragegatans förskola, som blir en av många som planeras för de kommande åren. Text av Philip Erdtman Illustration: Contekton Arkitekter

Belfragegatans förskola, med sina drygt 1500 kvadratmeter för-

markprofilen och har då gjort ett öppet vattendrag där barnen

delat över sex avdelningar, är Vänersborgs kommun senaste till-

ska kunna se regnvatten i ett kretslopp. Det är inte för djupt så

skott av förskolor.

att de riskerar att ramla i, men det ska byggas broar i landskapet

Efter en överklagan av kringboende, som fick avslag hos Läns-

och även pulkabacke och odlingsytor. Just utemiljön är väldigt

styrelsen, fick de klartecken i vintras.

påkostad, säger han.

– Vi är väldigt nöjda med bygget kommer igång, för behovet finns ju. Tittar man kommunen överlag de kommande åren så ser man

Han hyllar Vänersborgs kommun stort för arbetet och menar att

ett väldigt stort behov av förskoleplatser och vanliga skolplatser.

de har gjort arbetet smidigare att genomföra.

Det finns planer på att bygga fler i liknande karaktär, säger An-

– Kommunen har i detta fall valt ut en extremt duktig grupp re-

dreas Engelin, Vänersborgs kommun.

dan från början från stunden de började skissa på projektet. Det har gjort allt väldigt mycket enklare för oss i jämförelse med hur

Vad beror behovet på?

det kan bli med andra projekt. Förprojekteringen är professionellt

– Jag vet inte varför det växer, men befolkningen ökar här. Det har

gjord och konsulterna man använt är av toppklass inom sina om-

skett en större inflyttning och en del nyanlända familjer har kom-

råden. Vår uppgift blir att förfina handlingarna och leverera pro-

mit hit. Det är egentligen inget unikt för Vänersborg.

jektet till bästa kvalitet i rätt tid och det är en spännande resa, avslutar Peter Lundgren.

”Utemiljön väldigt påkostad” Förskolan kommer att stå klart i mars 2019 och har då plats med 120 barn och Andreas Engelin berättar att det byggs med en funkiskänsla till en investering av 45 miljoner kronor. En solcellsanläggning installeras för att producera 25 000 kilowattimmar per år, som är en av de moment där totalentreprenören MVB Astor Bygg lagt mycket kraft. Peter Lundgren, som är arbetschef på bolaget, berättar att projektet hade sina utmaningar. – Det är en stor tomt som ligger i en sänka. Tänk dig att det är en stor gräsyta men med en lågpunkt i mitten. Då behöver vi höja 116

| www.branschaktuellt.se

CONTEKTON CONTEKTON CONTEKTON Arkitekter Fyrstad AB Arkitekter AB Arkitekter FyrstadFyrstad AB www.contekton.com

+46(0)521-26 26 80 www.contekton.com www.contekton.com +46(0)521-26 26 80

+46(0)521-26 26 80


Liten blir stor och få blir fler Precis som du så tänker vi på framtiden. Det är vi inte ensamma om. Eftersom staden växer kommer vi behöva bygga mer för fler, många fler. Vi kommer behöva kreativa lösningar, ny teknik och kortare väg från beslut till byggstart. Framför allt behövs människor med framtidstro och kärlek till staden för att få våra städer att växa på rätt sätt. Som ett av Sveriges största privatägda byggbolag jobbar vi för och bryr oss om hela landets städer, små som stora. Just nu hjälper vi Vänersborg att växa med Mulltorp skola och Belfragegatans förskola. Båda med stort fokus på att göra goda miljöval.

Läs mer om projektet på mvbab.se.

MVB ÄR ETT AV SVERIGES STÖRSTA PRIVATÄGDA BYGGBOLAG SOM PROJEKTUTVECKLAR OCH UTFÖR SÅVÄL SMÅ SOM RIKTIGT STORA BYGGPROJEKT. IDAG ÄR VI CA 500 MEDARBETARE MED KONTOR I SKÅNE, STOCKHOLM, GÖTEBORG, HALLAND OCH TRESTADSOMRÅDET. MVBAB.SE


”En härlig blandning att bygga energieffektivt och bevara” En ny kulturskola byggs bland de gamla Boråsindustrierna i Simonsland. Med en blandning av att modernisera och bevara har arbetet sina utmaningar i att anpassa den gamla lagerlokalen till kulturverksamhet. Text av Philip Erdtman 118

| www.branschaktuellt.se


SKOLA Drönarbild över Kulturskolans framtida hemvistelse. Bildkälla: RO-gruppen I Borås har gamla industrifastigheter stått

De jobbar för att bevara industrikänslan i

RO-gruppen har av byggherren Kanico

orörda i flera år. På området, med namnet

en modern tappning. Men med delar av

tillåtits stor frihet i arbetet och Pierre Sved-

Simonsland, byggs istället en ny stadsdel,

byggnaden K-märkt så finns det begräns-

berg menar att det har lyft arbetet till nya

som är en del av stadens Vision 2020.

ningar.

höjder.

– Vi satsar väldigt mycket på bra ventila-

– Vi får själva välja ut vilka vi vill jobba med.

RO-gruppen renoverar upp en gammal la-

tion, isolering och glaspartier som har bra

Att byggherren inte väljer bara på grund av

gerlokal på 9000 kvadratmeter, som ska

energivärden, det är väldigt viktigt för oss.

pengar utan snarare väljer folk som man

bli hem för en ny kulturskola med rum för

Vi får göra så mycket man kan med det

vet presterar och som de kan lita på, det

2500 elever, ett gym och kontor.

lilla man får ändra men det blir en härlig

är ett fint sätt att bygga på. Förstapriset

– Det finns en väldigt stor utmaning i

blandning av att bygga energieffektivt och

kanske inte alltid är det billigaste men det

husets beskaffenhet. Den har en tunn

att bevara.

är bra i längden. Vi har fått utrymme att

betongstomme och att bygga in en kul-

plocka ihop ett eget dream team och jag

turskola här är en riktig utmaning. Det är

Får plocka ihop ett eget ”dream team”

är väldigt glad över att beställarna inte stir-

jävlar i mig inte lätt att bygga en kulturskola

Bygget, som har en budget på 160 miljo-

rat sig blint på summan. Förtroendet gör

som har vissa ljudkrav i en sån här gam-

ner kronor, startades i februari 2017 och

att folk tar ansvar.

mal befintlig byggnad av den här typen,

lokalen överlämnas till Kulturskolan den

– Jag är stolt över att folk på arbetsplatsen

säger Pierre Svedberg, platschef från RO-

första februari nästa år.

förstår svårigheterna och utmaningarna i

gruppen.

det hela och gör det lilla extra.

cramo.se

CRAMO FINNS ALLTID DÄR FÖR DIG

CRAMO LEVERERAR ALLTID I TID

PRODUKTER FRÅN CRAMO FUNGERAR ALLTID

Neumansgatan 5 504 52 Borås

SENASTE UTRUSTNINGEN OCH MODERNA LÖSNINGAR NÄR DU HYR FRÅN CRAMO

Tel 033 290531 boras@cramo.com

www.branschaktuellt.se | 119


SKOLA

Ny konceptförskola i Kalmarorten Läckeby Kalmar kommun bygger just nu en ny förskola på sex avdelningar. Den byggs enligt ett tio år gammalt koncept - som ständigt förändras baserat på den pedagogiska inriktningen. Text av Philip Erdtman Intill Åbyskolan i Kalmarorten Läckeby

de senaste tio åren, men skolan anpassas

En procent av byggkostnad tillägnas

byggs en ny förskola. Och kärt barn har

alltid efter varje skolas pedagogiska inrikt-

konst

många namn, för efter en mindre efter-

ning, berättar Toni Sjöö.

För en budget på runt 40 miljoner kronor

forskning på google så benämns förskolan

– Konceptet har vi satt ihop tillsammans

blir det solceller på taket och ett TRA-sys-

med olika namn.

med pedagoger och byggenhet för att få

tem, kort för Total Rums Automatik, som

ihop en så optimal förskola som möjligt. Vi

närvarostyr belysning, luftflöden, värme

Toni Sjöö, byggprojektledare från Kalmar

är väl på version 4.0 eller någonting just

och i vissa fall solinstrålning i varje enskilt

kommun, förstår förvirringen.

nu, vi lär oss i efterhand av våra misstag

rum. Dessutom innehåller budgeten att re-

– Skolan intill heter ju Åbyskolan, men så är

som vi försöker jobba bort till nästa. Ut-

novera tillagningsköket i skolan intill.

arbetsnamnet Ekbacken och så ligger den i

formningen blir annorlunda också beroen-

Läckeby, skrattar han, innan han förtydligar:

de på vilken mark vi blir tilldelade, normala

Förskolan står klar i maj 2019 – och det

– Förskolan kommer att ligga nära en li-

fallet är att bygga enplansbyggnader men

gör även utsmyckningar i ekbacken.

ten ekbacke på den befintliga skoltomten

här var det lite tajt och då fick vi bygga på

– Någonstans i den här lilla ekbacken kom-

och därför kommer förskolan att heta Ek-

två plan. Ibland följs en viss pedagogisk in-

mer det att resas ett konstverk. Kalmar

backen.

riktning och då får vi ändra på till exempel

kommun lägger alltid en procent på totala

innerväggarna, men totalytan förändras

byggkostnaden i någon form av konstnärlig

Följer tioårigt koncept

aldrig. Ibland byggs ett tillagningskök och

utsmyckning. Just nu har vi en tävling, så jag

Förskolan blir 1300 kvadratmeter stor och

om det finns i närheten så blir det ett mot-

vet inte vad det blir för något än, men så små-

med sex avdelningar. Den följer ett försko-

tagningskök istället. Ja, som du förstår så

ningom kommer det dyka upp i backen.

lekoncept som kommunen använt sig av

blir det alltid olika varje gång ändå.

Din ventilations-installatör i Växjö Vi utför samtliga ventilationsinstallationer på Läckeby förskola i Kalmar Assemblin Ventilation AB 010-472 60 00 www.assemblin.com

120

| www.branschaktuellt.se

Verkstadsgatan 13, Oskarshamn www.ghab.se 0491-76 16 40


Ny skola i Norrköping ska rymma tolv klasser En äldre lågstadieskola i Norrköping har rivits och ersätts nu av en större. Tolv klasser ska få plats på två plan, som inspireras av den närliggande bebyggelser med ursprung från sextio- och sjuttiotalet. Text av Philip Erdtman Illustration: Tyrens I maj förra årets påbörjades bygget av skolan, som kommer att rymma tolv klasser upp till tredjeklass. Den gula tonen i tegelfasaden matchar den köksbyggnad som

vi hållit oss inom ramarna med både tider och kostnader än så

byggdes intill för två år sen och Bertil Pettersson, projektledare

länge, trots att vi haft en lite elak vinter att bygga stommen i.

från Mifab, erkänner att de sneglat på sextio- och sjuttiotalsbyggnaderna i området.

Slutbesiktningen genomförs den 7 januari nästa år, för att sen

– Det finns ett generellt behov av skollokaler i området, eller ock-

slå upp portarna lagom till att barnen börjar igen efter sportlovet.

så överhuvudtaget i kommunen. Det var en mindre lågstadie-

– Det känns roligt att få följa med ända från första skisserna tills

skola med dålig och gammal standard som revs, så vi bygger ny

det blir färdig byggnad och tas i bruk.

fast mycket större, säger han. Saneringar fördröjde arbetet tillfälligt Byggnaden kommer att bli på strax över 4000 kvadratmeter bruttoyta över två plan och kostar cirka 85 miljoner kronor att bygga. Däremot stötte de tidigt på komplikationer. – Vi träffade på markföroreningar och då hade vi ändå gjort undersökningar innan. Så det fick vi sanera bort. Vi upptäckte det bara efter några veckor när vi schaktat, så det fördröjde arbetet med drygt en månad. Det blev en extra kostnad på dryga miljonen, så det var ju lite oförutsett och kostsamt. Men trots det har

Ring oss 0122-161 80

Gilla oss på Facebook

Alholmsgatan 25A, 602 38, Norrköping 011-13 53 10 • www.tisab.eu

TG:S EL i Finspång har sedan 1982 projekterat, installerat, utfört service och reparerat alla typer av elektriska anläggningar. E-post: info@tgselab.se

www.branschaktuellt.se | 121


Illustration: Liljevalls Arkitekter

Hallarnas bygger förskola - enligt nytt koncept av Göteborgs stad Efter 40 år är Hallarnas Bygg AB nu en del av byggkoncernen B38. Det firas med att designa om loggan – och att fortsätta bygga. Just nu byggs två förskolor, varav en enligt ett unikt koncept.

122

| www.branschaktuellt.se


SKOLA – Vi kommer fortsätta erbjuda vår breda

meter. Det är den första förskolan som

kompetens och långa erfarenhet till våra

byggs enligt Göteborgs stads framtagna

kunder. Under vår tid i branschen har

konceptförskola Grönskan, som skapats

vi ofta ställts inför tuffa utmaningar som

av en 15 personer stor projektgrupp med

kräver flexibla lösningar, snabba besluts-

en skapande- och gemenskapsprofil. Den

vägar och en lagom dos nytänkande. Då

kommer att stå klar till sommaren 2019.

står vår personalstyrka alltid redo att lösa

Utmaningen med att vara först med att

uppgiften med en effektiv blandning av yr-

bygga enligt ett nytt koncept är att projek-

kesskicklighet, erfarenhet och målfokus,

ten kommer att stå i fokus för bedömning,

säger Kjell Larsson, grundare av Hallarnas

enligt Thomas Karlsson, arbetschef på

mark saneras. Det kommer att bli åtta av-

Bygg AB.

Hallarnas bygg.

delningar och ett tillagningskök vilket inne-

– Att vara först ut är alltid en utmaning

bär cirka 144 platser på 1750 kvadratme-

Hallarnas vann nyligen upphandlingen

men det är vi som sätter standard. Med

ter. Normal verksamhet pågår under hela

av förskolor på Lisa Sass gata i Hisings

det menar vi att vi får en kompetens som

entreprenaden i den befintliga förskolan

backa och i Lillhagsparken, båda i Göte-

många saknar eftersom vi är först ut, sä-

och i äldreboendet som ligger i anslutning.

borgsområdet.

ger han.

Den nya förskolan är preliminärt klar sommaren 2019.

”Det är vi som sätter standard”

Beställt av Lokalförvaltningen

I Lillhagsparken kommer det bli en för-

Förskolan på Lisa Sass gata kommer att få

Göteborgs stad Lokalförvaltningen är be-

skola i två plan med åtta avdelningar och

ett nytt hus på nuvarande adress. Den be-

ställare och anbudssumman för de båda

tillagningskök, fördelade på 1840 kvadrat-

fintlig förskolan på tomten skall rivas och

förskolorna är 110 miljoner kronor.

www.hallarnas.se

Efter 40 år får vår logga nytt utseende men vi är samma pålitliga företag med gedigen erfarenhet. Nu är vi en del av byggkoncernen B38.

Krokslättsgatan 5 · 431 67 Mölndal · Tel: 031-81 56 00 · Fax: 031-20 22 33 · Epost: info@hallarnas.se www.branschaktuellt.se | 123


IDROTT, NÖJE & KULTUR

Stadskänsla från sekelskiftstiden Stugbyn i Astrid Lindgrens värld, som kallas ”den lilla staden”, är ett byggprojekt i fyra etapper. Ett stort fokus är barnens lek, där utemiljön produceras på plats istället för att köpas färdigt. – Leken är och var viktig för Astrid, säger Joacim Johansson. Fotograf: Örjan Karlsson

Text av Myrna Whitaker och Philip Erdtman Stugbyn är belägen 200 meter från en-

ningar under byggprojektet. Enligt Joacim

med arkitekt- och inredningsföretaget Wall

trén till Astrid Lindgrens värld. Husen är

Johansson har det varit en utmaning att

& Wall. Till landskapsplaneringen har de

byggda i genuin svensk hantverkstradition

hitta underentreprenörer som kan leverera

tagit hjälp av Urbio.

med inspiration från det tidiga 1900-talets

lister, dörrar, sängar och fönster. Dess-

Vimmerby.

utom har allt behövts målas på plats för

Att göra boendet till en del av upplevelsen

– Material och byggnadsteknik är tids-

hand.

har varit en viktig punkt i planeringen av

anpassat. Allt för att det ska bli som på

projektet, framförallt för sin målgrupp.

riktigt. Vi har arbetat med att tematisera

Fokuserar på den viktigaste gästen -

– I byggandet har vi fokuserat på vår vikti-

alla miljöer hämtade ur Astrid Lindgrens

barnen

gaste gäst, nämligen barnen. Leken är vik-

böcker, säger Joacim Johansson, vd på

Under byggprojektets gång har Astrid

tig och var viktig för Astrid. När vi tänker på

Astrid Lindgrens värld AB.

Lindgrens Värld jobbat internt med en

utveckling är leken i fokus, säger Joacim

Att hitta rätt material har inneburit utma-

egen utvecklingsavdelning men också

Johansson.

Illustration: Urbio Arkitekter 124

| www.branschaktuellt.se


Fotograf: Örjan Karlsson Avslutande del i projektet ännu inte tidsbestämt I skrivande stund avslutas arbetet för etapp två med 33 stycken boenden samt reception och konferenslokal. Projektledaren Per Kronqvist från v Tjänst i Vimmerby AB berättar att arbetet än så länge flutit på felfritt, men också att arbetet på etapp tre och fyra ännu inte är tidsbestämt. De håller även på att arbeta på utemiljön för barnen. – Det blir väldigt mycket lek för barn i alla åldrar som kommer hit. Det bygger vi på nu, nyproducerat på plats, så vi använder ingenting färdigköpt. Det blir verkligen unikt och annorlunda. Investeringskostnaden är totalt 130 miljoner för etapp 1 och 2. Illustration: Urbio Arkitekter

Din VS-installatör i Vimmerby Vi utför vs-installationerna vid Astrid Lindgrens värld. Assemblin VS Stångågatan 2 598 37 Vimmerby

www.branschaktuellt.se | 125


Fotograf: Jonas Lissel

Norra Hisingen får teaterinspirerat stadsdelshus

Norra Hisingens nya stadsdelshus kommer att bli en byggnad för både stadsdelsförvaltningen och ett kulturcentrum för stadsdelens dryga 50 000 invånare. – Vi känner att det kommer att bli ett nytt vardagsrum för invånarna. Dessutom sitter stadsdelsförvaltningen lite utspritt, rent geografiskt är Norra Hisingen en stor stadsdel, så nu vill man samla alla på ett och samma ställe, säger Jonas Lissel, fastighetsförvaltare hos Förvaltnings AB Göteborgslokaler.

Norra Hisingen i Göteborg får ett nytt stadsdelshus. Det kommer både bli kontor för stadsdelsförvaltningen och

Fortsatt satsning för tidigare samhällsproblem

aktivitetshus för stadsdelens invånare.

Huset, som har en produktionskostnad på omkring 165 miljoner

– Blir ett nytt vardagsrum för invånarna, säger Jonas Lissel.

kronor, blir 5 500 kvadratmeter stort. Fastigheten byggs enligt Miljöbyggnad silver, har solceller på taket och inreds till stor del

Text av Philip Erdtman

med återvunnet material.

ELK i Göteborg AB Prisbelönade elkonsulter I GÖTEBORG A B

Vi arbetar inom alla fackområden som ingår i el- och telesystem såsom kraft, transport, säkerhet, flerfunktionsnät samt ljusdesign www.elk.se

126

| www.branschaktuellt.se


IDROTT, NÖJE & KULTUR

Utmaningen att bygga vid det centrala Selma Lagerlöfs torg är att

Verksamhet för invånare i alla åldrar

undvika sänkt tillgänglighet och störa den intilliggande handeln,

White arkitekter har ritat byggnaden med ridåformade fönster så det

vilket är ett problem som än så länge lösts. Men byggnaden kan i

utifrån kommer att se ut som att folk i byggnaden står på en scen.

längden lösa helt andra problem, som tidigare funnits i samhället och som till viss del svartmålat stadsdelen under en period.

Varje lokal i byggnaden kommer att ha flera varierande funktioner.

– Arbetet med att ge stadsdelen en ny form har pågått under

Som exempel kan en och samma lokal ha ett politiskt nämnd-

8-9 år och stadsdelshuset är en del i det. Det har varit en stads-

möte, för att senare på dagen kunna hålla en ungdomskonsert.

del som tidigare varit lite stökig, så nu byggs hela området med

– Vi betraktar denna som en ankarbyggnad. Fritt för tolkning vad

mycket nytt.

det innebär, men ur ett tekniskt perspektiv så är ju ridåfönstren inget man bara ringer och beställer, det finns liksom inte i ett sor-

Vad gjorde stadsdelen stökig? – Mellan runt 2007 till 2011 var det mycket ungdomsbrottslig-

timent, säger Mats Niklasson, projektledare från Projektpunkten AB.

het, så då blev stadsdelen förknippad med vandalism, inbrott och sånt. Polis, skolor och stadsdelen har gjort mycket för att få

När Göteborgslokaler sökte efter en projektledare med det över-

bukt på det. Det var så hela arbetet kom till, att man tog tag i den

gripande ansvaret kastade de ögonen mot Projektpunkten. Mats

biten. Nu har det gått åt rätt håll de senaste åren.

Niklasson har därför huvudansvaret kring projektets ekonomi, tidsplan och gestaltning. De vill hellre lyfta Selma Lagerlöfs torg

Så byggnaden är en fortsatt satsning åt rätt håll?

än att exploatera den i allt för stor skala, berättar han, och roman-

– Ja, det tror jag.

tiserar gärna värdet av att ha ett lokalt torg i en mindre ort.

Specialister inom projekt- och byggledning www.projektpunkten.nu • 031-28 00 50 Projektpunkten AB F O Petersons gata 26 421 31 Västra Frölunda

www.branschaktuellt.se | 127


Illustration: White arkitekter

– Det handlar om att skänka de lokala små torgen lite liv och kärlek istället för att bygga stora köpcentrum. Det ska ha sin lokala pizzeria, tobaksaffär, optiker och såna vanliga småaffärer. Byggnadens utformning väcker känslor Han är stolt över att vara involverad i projektet mycket på grund av dess starka profil och syfte, som han berättar kommer att vara ett tillskott till torget. Byggnaden är efterlängtad - och uppmärksammat - av invånarna. – Jag har tolkat det som att det är ett efterlängtat projekt. Ska kanske inte säga att torget har förfallit, men folk har gått och väntat på det här. Men det klart, så fort man gör något annorlunda så växer reaktionerna men bygger man någon standardbyggnad får man inga reaktioner alls. Nu tycker man någonting när man går förbi, det väcker känslor.

Teknikkonsult inom VVS, energi & miljö besök oss på www.aohab.se

128

| www.branschaktuellt.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN PER WIKSTRAND

Funktionell taksäkerhet, flexibelt och hållbart Med ett brett sortiment av takskyddsprodukter tillhandahåller Per Wikstrand AB lösningar med en rad olika infästningar för att passa alla taktyper. Bolaget erbjuder snabba leveranser, skräddarsydda lösningar och förmontering.

– Vi satsar framförallt på att vara flexibla

Branschstandard

schen och förklara hur kraven påverkar

som leverantör. Delvis genom att hitta

Hans Westerberg berättar att den ge-

oss. Det är väldigt nyttigt för oss och

lösningar som passar var kund men ock-

nerella kunskapsnivån i branschen ökar i

positivt då vi får chansen att påverka.

så genom korta leveranstider och delvis

takt med ändrade och högre krav. Något

förmonterade lösningar. På så sätt sparar

som är bra, men som också bjuder på

Vajersystem

kunden värdefull tid väl på byggplatsen,

utmaningar.

Hans Westerberg berättar om ändrade

säger Hans Westerberg, Platschef på Per

– Idag har Taksäkerhetskommittén (TSK)

krav från Arbetsmiljöverket gällande fall-

Wikstrand AB.

utvecklat en branschstandard som bran-

risken på tak. Tidigare ansågs det räcka

schen kan anpassa sig till. Det är positivt,

att förhindra fallrisken när man utförde

Närhet till kund

men utmaningen ligger i de olika tolknin-

själva arbetet på taket t.ex. snöskottning,

Bakgrunden till bolagets erfarenhet

gar som man kan göra som aktör för att

service etc. Nu ska fallrisken förhindras

och kunskap bygger bland annat på

nå målet – om en trygg arbetsmiljö. Det

även vid förflyttning på taket.

en nära relation till kunden men också

händer att tolkningarna skiljer sig.

– Per Wikstrand AB erbjuder förutom

ett gediget internt utvecklingssystem

skyddsräcken ett vajersystem där

där alla produkter testas för bästa

Taksäkerhetskommittén erbjuder även

användaren kan röra sig fritt över hela

prestanda.

utbildningar kring just taksäkerhet.

takytan utan omkoppling, efter att hen

– När vi skapar något nytt testar vi alltid

– Ibland bjuds även vi in som tillverkare.

förankrat sin säkerhetslina i en vajer, som

produkterna internt innan det går vidare

På så sätt kan vi möta användarna, höra

i sin tur är monterad längs exempelvis

till certifiering. På så sätt säkerställer vi att

vilka behov som finns och vad som kan

takbryggan. Vajern kan även monteras

våra produkter håller måttet.

förbättras. Sen kan vi även möta bran-

direkt på taket. www.branschaktuellt.se | 129


Säffle bygger simhall – enligt Miljöbyggnad Guld En ny simhall ersätter en gammal i Säffle kommun. Den innehåller en 50 metersbassäng som med modern teknik lämpar sig för tävlingar – och certifierar byggnaden med Miljöbyggnad Guld. Text av Philip Erdtman Illustration: Liljevalls Arkitekter

Simhallen beräknas locka 100 000 besökare per år efter att den byggts klart. | www.branschaktuellt.se

130


IDROTT, NÖJE & KULTUR

För 235 miljoner kronor bygger NCC på uppdrag av Säffle kom-

blir inbjudande, och att det blir energieffektivt. Vi bygger enligt

mun en ny simhall. Den innehåller en 50 meter lång tävlingsbas-

Miljöbyggnad guld.

säng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten, relaxavdelÄr det inte ovanligt att miljöcertifiera en simhall, och

ning och barnpool.

dessutom så högt? – Syftet är att ersätta den gamla simhallen som är uttjänt. Och

– Det är ju själva fastigheten vi har klassat, inte verksamheten i

sen att vi får en 50 metersbassäng för långbanesimning. Vi satsar

sig. Men nej, det är inte så vanligt, det är ju dessutom den tuf-

för besöksnäringen, men vi gör en simhall snarare än ett även-

faste klassen.

tyrsland, med mer tävlingssimning och vanlig simning, säger pro-

Simhallen kommer att stå klar i december 2019.

jektansvarig Gustaf Andersson, vd för Säfflebostäder. Räknar med 100 000 besökare per år Bassängerna innehåller modern reningstekning som ska minska mängden klor till långt under svenska krav. Simhallen, som med sina 7820 kvadratmeter beräknas ha 100

Teknikkonsult inom VVS, energi & miljö

000 besökare per år, kommer att miljöcertifieras. – Det unika är att vi bygger en stålbassäng istället för med kakel och betong. Det blir den första i Sverige att bygga en 50-metersbassäng i rostfritt stål. Vi jobbar hårt med utseendet så att det

besök oss på www.aohab.se epsilon_95x55mm.pdf 1 2015-02-19 12:12:01

C

M

LG Contracting AB utför rörinstallationer i Säffle simhall. LG är ett rörföretag som arbetar med stora och små entreprenader i hela Mellansverige. För mer information om LG och våra projekt besök gärna vår hemsida: www.lgcontracting.se

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pooler i rostfritt stål Välj marknadens i särklass tätaste och mest hållbara material – ESTETISKT & FRÄSCHT! Kontakta oss för mer information: Tel 031-709 27 90 eller e-post: info@invarmex.se www.invarmex.se www.branschaktuellt.se | 131


BRANSCHAKTUELLT PRESENTERAR LAYHER

BYGGSTÄLLNINGEN FRIGÖR ARBETSYTOR – HÄNGER OVAN MARK

Patrik Fernström (t.v.) och Fredrik Wik (t.h.) står under det svävande FW-systemet.

Nya byggställningssystemet som lämnar marken fri Den omfattande renoveringen av Östermalms saluhall har varit igång sen i vintras. Med drygt 200 personer som arbetar samtidigt under stor tidspress har Layher levererat ett nytt byggnadsställningsystem – som svävar i luften för att frigöra arbetsytor. Fotograf: Philip Erdtman Fredrik Wik, projektingenjör hos Layher,

man förstår att det inte går att lämna ett

hos RSG Ställningar AB, som har ansvaret

vandrar runt kring taket av Östermalms

fast pris och planera helt i förväg. Det går

för ställningsentreprenaden.

saluhall på de ställningar som företaget

heller inte att sätta en siffra på hur många

– Totalt på bygget är det nästan 300 ton

levererat. Under rundturen inser han hur

delar som finns här. Det är många bra och

ställning. Här inne (i saluhallen) är det 150

mycket av deras material som används

kreativa lösningar de har fått göra under

ton, lätt, berättar han, och fortsätter:

och är förbluffad över hur mycket som be-

montaget.

– Vi har en övergripande plan på de olika

hövs.

Efter en klättring ned till botten möts han

behoven av arbetsplattformar från använ-

– Det är när man ser det här på plats som

av Patrik Fernström. Han är operativ chef

dare och kund, men på ett sådant här

132

| www.branschaktuellt.se


FAKTA Ställningssystem: Layher Allround LW Överbryggning: Layher FW-system Yta överbryggning: 918m² Vikt Allround LW: Över 150 ton Vikt FW-system: Cirka 10 ton Antal komponenter: Över 17 000 st Montagetid överbryggning: 1 vecka Montagetid hela hallen: 6 veckor

stort projekt kommer det ofta in ändringar

använder FW-systemet och bygger ställ-

så allt har gått väldigt snabbt. Det är tack

och nya behov som måste hanteras säkert

ningen hängande över marken och tar

vare att vi har väldigt snabba och duktiga

och effektivt för att inte skapa förseningar

ner lasterna på utvalda starka punkter. Då

killar. De har gjort ett fantastiskt jobb, hela

i tidsplanen.

kan man dessutom arbeta fritt på marken

ställningen passar in på millimetern, säger

här utan att man ska behöva flytta runt på

Patrik Fernström, och Fredrik Wik håller

300 ton ställning – och det blir mer

ställningar för att ge plats. Att systemet

med:

Renoveringen av den anrika saluhallen,

inte stoppar arbetet för de andra är ovär-

– Att systemet skulle bära lasten trodde

som invigdes år 1888, har pågått sen

derligt, säger Patrik Fernström.

jag, men däremot att det skulle vara så

årsskiftet. Det omfattande arbetet ska

snabbt och effektivt att montera upp var

fräscha upp och modernisera hela bygg-

Ställningsarbetets effektivitet överraskade

naden. Därför är det ett dussintal aktörer,

Systemet består av tre nya, starkare kom-

i ett arbete lett av COWI Projektbyrån AB,

ponenter och som med tre olika mått gör

Ett ställningssystem lämpat för stadsmiljöer

på plats för att göra allt från att bygga nya

att det kan anpassas till flera olika situa-

Ännu är inte sista sprinten eller diagonal-

verksamhetsytor i hallen till att dra om el

tioner. Under ett bygge i Norrköping 2016

staget beställt. Ännu är det mycket som

och måla.

var Layher först i världen med att använda

ska göras fram till att hallen öppnar under

FW-systemet, men det har aldrig använts

våren 2019. Men efter användningen av

Den stora salen på bottenplan omringas

i så stor omfattning som i arbetet på salu-

FW-systemet på den största skalan sen

av byggnadsställningar – och ovanför

hallen. Dessutom utgjorde det ojämna gol-

lanseringen så har man lärt sig dess ka-

tornar stora ställningar upp sig för under-

vet och saluhallens geometri en utmaning

pacitet och hur dess potential kan bidra

taksarbete. Förutom Allround Lightweight-

för att passa in ställningen med precision.

till bättre ställningsbyggande för framtida

systemet, som är den ställningstypen som

överraskande.

projekt.

nyttjas mest i bygget, så används det nya

Att renoveringen blev drygt ett och ett

– Vi kommer att använda FW-systemet

FW-systemet. Det används för att frigöra

halvt år försenad har gjort att arbetet li-

mycket framöver. Vi har ett projekt i Sveavä-

ytan för arbetarna på marknivå tack vare

der av stor tidspress. Men FW-systemets

gen på gång och där vill man inte att bygg-

dess förmåga att ha en hög lastkapacitet

lätthanterliga förmåga och möjlighet att fri-

ställningar ska ta för mycket yta på trottoa-

- trots att den är ”svävande” över mark.

göra stora golvytor gjorde att arbetet blir

ren och blockera skyltfönster. Så att ha ett

– Vi får inte belasta golvet med mer än

effektivt.

system som stör minimalt för verksamhet på

500 kilo per kvadratmeter. Det är därför vi

– Ställningen byggdes upp på sex veckor,

gatan blir lätt för oss att sälja in. www.branschaktuellt.se | 133


ELDISTRIBUTION

Sveriges elnät växer, förnyas & moderniseras - Här behövs kompetens och nya resurser Sveriges elnät står inför stora investeringar. För att klara en hållbar och framtidssäker eldistribution genomför Sveriges nätföretag massiva satsningar men möts samtidigt av en flaskhals på marknaden - brist på kompetens och resurser. Det gäller inte bara inom elteknik, branschen skriker efter mark- och anläggningsentreprenörer.

Ellevio är en av dem, och investerar 10

– I snitt går 40 procent av kostnaderna

en fortsatt stark urbanisering, förändrade

miljarder de kommande 4 åren för att möta

till mark- och anläggningsarbete. Lika

produktionsmönster med mer förnybart i

samhällets behov och regeringens krav på

mycket som vi är i behov av elnätsföretag

energimixen, ökad elektrifiering och ökad

ett framtida elnät. Bolaget äger, driver och

(projektering, installation, provning) och

digitalisering. Genom ett nära samarbete

utvecklar totalt 7 300 mil av regionala och

duktiga resurser inom elkraft, behöver vi

och uttänkta strategier med entreprenörer

lokala elnät till nära 939 000 kunder i Sve-

även kompetens inom mark och anlägg-

skapar Ellevio förutsättningar för att möta

rige. Och mer ska det bli. Investeringstak-

ning som vill utvecklas med oss, säger Eric

elnätets utvecklingsbehov:

ten i Sverige är hög, det ska byggas ut,

Coulibaly, Chef Entreprenadupphandling

byggas fler, rustas och förnyas i elnätet

på Ellevio.

för framtidens behov. Utvecklingen kan

1. Tidigarelägga planering: Vrida produktionsklockan så att vi är redo tidigare och

beskrivas som ett multimiljardprojekt och

Tredubblat investeringstakten

ger entreprenörerna mer tid

det går snabbt. Men elnätsföretagen mö-

Ellevio har, som många andra nätföretag,

2. Ökad konkurrens: Hitta nya entrepre-

ter flaskhalsar i produktionen, det finns ett

tredubblat investeringstakten de senaste

nörer både inom och utom Sverige för att

enormt behov av konsulter, entreprenörer

åren. Det behövs om Sverige ska kunna

klara investeringsbehovet

och samarbetspartners, speciellt inom

skapa en så kallad hållbar eldistribution.

3. Optimera projekt/paket: Anpassa pro-

mark- och anläggningsarbeten.

Men i relation till den snabba utveckling-

jektstorlek och paketera upphandlingar

en av investeringstakten har resurserna i

t.ex. i större block / program för att bättre

branschen inte hunnit med.

matcha tillgången av resurser och kompe-

– Ellevio är en stor beställare av entreprenader, med fokus främst på luftledningar,

tens på marknaden.

stationer och kabelförläggning. Det är i

– Våra traditionella el-entreprenörer hinner

4. Standardisering: Standardisera mer av

de två sista områdena som vårt behov av

inte med. Därför behöver vi tillgång till nya

byggmetoder och design av nya lösningar

kompentens inom mark- och anläggning

aktörer och nya samarbetspartners för att

för att korta ledtider och sänka kostnader

är stort. En betydande del av kabelförlägg-

möta behovet, säger Stefan Ytterbom.

ning och stationsarbete består av mark-

– Ellevio verkar på en reglerad marknad,

och anläggningsarbete, säger Stefan Yt-

Strategiskt arbetssätt

där regleringsmodellen driver på mot en

terbom, Inköpschef på Ellevio.

Ellevios investeringsområden präglas av

hög investeringstakt för ett robustare el-

134

| www.branschaktuellt.se


MSEK

3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stefan Ytterbom, Inköpschef och Eric Coulibaly, Chef Entrepre-

Grafen visar Ellevios investeringar i

nadupphandling på Ellevio. Foto: Ellevio

elnätet mellan 2013 – 2019.

nät i Sverige. Bland annat arbetar vi med

arbeten över branschgränserna, ett måste

nu när vi nästan har nått kapacitetstaket

att vädersäkra luftledningar, moderniserar

om målen med Sveriges elnät ska nås.

med de entreprenörer som finns. Ellevio

ställverk och transformatorstationer för en

som aktör erbjuder ett långsiktigt och

digital, och fjärrstyrd smart framtid. Våra

– Vi välkomnar ett samarbete med entre-

tryggt samarbete i en spännande, snabbt

långsiktiga affärs- och investeringsplaner

prenörer som inte har jobbat på elmarkna-

utvecklande bransch.

gör oss till en stabil och långsiktig aktör

den förut. Att nya aktörer vågar sig in. Har

och beställare, säger Stefan Ytterbom.

ni inte kunskap om elteknik inom företaget,

Här kan du läsa mer om Ellevios planerade

ta in ett bolag som kan. Vi ser gärna nya

upphandlingar och investeringar:

Nya konstellationer

former av konstellationer och samarbeten

www.ellevio.se/partner/inkop

Ellevio blickar framåt och välkomnar sam-

i vår entreprenörsbas. Vi måste tänka nytt www.branschaktuellt.se | 135


IDROTT, NÖJE & KULTUR

Shoppingcentret under en järnvägsinspirerad ombyggnadsresa Asecs Shoppingcenter i Jönköping, som tidigare hette A6 center, genomgår en stor byggnadsmässig resa - med inspiration från järnvägssektorn. – Stålkonstruktionen är ganska fräck, säger Per Hilmersson. Text av Philip Erdtman Bildkälla: Rstudio I oktober invigdes den första delen, etapp

Shoppingcentret ska utformas utefter järn-

till en gammal järnvägshall och vi har varit

1A, med pompa och ståt på 29 000 kva-

vägsinfluenser och Integra engineering AB

med hela vägen och skissat på hur man

dratmeter innan det var dags med arbetet

är ett företag som hade en stor del i ut-

kan göra det på olika sätt, säger Per Hil-

med att färdigställa etapp 1B. Det är den

formningen.

mersson, uppdragschef på Integra.

största ombyggnaden för köpcentrumet

– Den designade fackverksstommen är en

på 30 år.

viktig del av upplevelsen. Den för tankarna

Bygget har varit stort uppmärksammat av

Rstudio for architecture med specialkompetens inom stadsbyggnad, handel och kontor

136

| www.branschaktuellt.se

Handel

Kontor

Stadsbyggnad

A6, Jönköping

SCA, Mölndal

Partille Port, Partille

info@rstudio.se www.rstudio.se


lokalmedia och är den andra utförda renoveringen sen sekelskif-

skulle jobba på eftersom kunderna skulle kunna ska sig fram. Det

tet. Det är ett av Sveriges mest klassiska köpcentrum och det

är ett av mina roligaste projekt, det är spännande på många olika

populäraste i Jönköpings län enligt en kundnöjdhetsundersök-

sätt. Den intressanta stålkonstruktionen är ganska fräck, det är ju

ning från 2016. Den har idag 40 000 kvadratmeter uthyrbar yta

lite av grejen här.

och är sammanlänkad till den intilliggande handelsplatsen genom Är du taggad över de framtida utmaningarna?

en överbyggnad över E4:an.

– Ja nu börjar väl alla bli lite varma i kläderna och då kan jag luta Etappen 1B står klar till hösten och då påbörjas arbetet med

mig tillbaka lite mer för att agera som bollplank här från kontoret.

etappen 1C, för att sedan gå över till etapp två i höst nästa år.

Men annars så tycker jag att det är bra att vi har en lokal anknyt-

– Etapp 1A var väldigt tidspressat. Vi bygger under befintlig verk-

ning, så man fysiskt kan åka dit och kolla hur det går. Uppföljning-

samhet så det innebar att vi blev lite begränsade ibland i det man

ar behövs alltid under byggets gång, avslutar Per Hilmersson.

Ingenjörskonst i nytt handelscentrum ” Vi förverkligar drömmen om ett flexibelt och ljust handelscentrum. ”

Vi konstruerar

A6 Center, Jönköping INTEGRA Engineering AB är ett tjänsteföretag inom byggsektorn med ca 190 anställda. Vi har kontor i Trollhättan, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Malmö Stockholm, Linköping, Uddevalla, Visby och Örebro. www.integra.se

Bild: Rstudio for architecture

www.branschaktuellt.se | 137


IDROTT, NÖJE & KULTUR

Bildkälla: Bodin Bygg & Byggledning AB

Nordiska influenser när Nordic Light renoveras På Nordic Light skapas just nu Stockholms mest centrala

används det befintliga köket som nyttjas idag med frukost, lunch

mötesplats med nordisk mat och dryck i fokus. Tillsam-

och middag samtidigt som vi bygger det nya köket på en helt an-

mans med världsledande arkitekter bygger man en ny

nan plats i lobbyn, säger Bengt Bodin, vd på Bygg Bodin.

lobby och restaurang med fokus på innovativ nynordisk matlagning och omhändertagande.

Bygg Bodin & Byggledning har 20 års erfarenhet av liknande ombyggnadsprojekt, som bland annat Hotel Globe och Clarion Ho-

Text & bild av Myrna Whitaker

tel Amaranten som drivs av stjärnkocken Marcus Samuelsson. – Vi strävar efter att i största möjliga mån skapa en bra relation

– Hotellets potential är enorm och är det någonting jag lärt mig

med ett bra förtroende och god kommunikation. Utförandemäs-

från tidigare projekt så är det att för att lyckas så gäller det att lyssna på gästen och ta personalen med på resan. Denna gång är resan att återta Nordic Lights position på marknaden, säger Nordic Lights VD och hotelldirektör David Bergling i ett pressmeddelande. Det stockholmsbaserade byggföretaget Bodin Bygg & Byggledning är anlitade som totalentreprenörer för ombyggnationen. – Vi kom in tidigt i projektet och sedan två månader jobbar vi med ombyggnationen som är på cirka 950 kvm och består av fyra etapper. För att kunna driva verksamheten som vanligt så 138

| www.branschaktuellt.se

DIN LEVERANTÖR AV INREDNING TILL HOTELL OCH RESTAURANGER SIFAB ÄR STOLT LEVERANTÖR TILL INREDNINGEN I NORDIC LIGHT HOTEL SIFAB.EU • 031 17 08 30


Allt inom trägolv Det personliga företaget med fokus på service och kvalitet 0708-12 53 84 annons svea v1 copy.pdf 2015-03-04 10:22:29

Undertakspecialist sedan 1978. Vi har även lång erfarenhet av inredningar baserade på systemväggar och industriakustik. Vill du göra jobbet själv så kan du köpa materialet hos oss. Vår strävan är att erbjuda dig en lösning som är både professionell, kreativ och kostnadseffektiv. Vår affärsidé är rak och enkel - att till rätt pris, leverera rätt produkt i rätt tid.

www.nordisol.se 08-36 27 50

Bengt Bodin, vd för B. Bodin Bygg & Byggledning AB.

sigt har vi en lång erfarenhet av att bygga om med “kvarboende” i form utav hotell, restauranger och kontor. Det är vår specialitet och ytterst välplanerad specialitet som kräver en grov planering. Alla fyra etapper beräknas vara klara under våren. Enligt Bengt Bodin skulle det bli svårt för ett traditionellt byggföretag att hålla byggtiden. – Det är en samverkan mellan beställaren och nyttjaren i det här

www.inventprojekt.se • 08-452 88 80

fallet och vi ska på något sätt se till att vi ska få ihop den här restaurangen och samtidigt bedriva en verksamhet. Det finns likasinnade byggföretag som oss, men det kräver en otroligt god planering och flexibilitet i utförandet, avslutar Bengt Bodin.

www.plattsattarna.nu

TRYGGHET OCH EFFEKT I DINA PROJEKT.

Vi utför samtliga elinstallationer på Nordic Light www.nyel.se • 08-409 161 00

www.branschaktuellt.se | 139


Valkyria senaste jätteattraktionen på Liseberg: ”Vill ligga i framkant” En ny berg- och dalbana som under sommaren 2018 kommer ha premiär på Liseberg i Göteborg. Nöjesparken fick riva ett flertal byggnader och attraktioner för att göra plats för den så kallade Dive coastern, med namnet Valkyria. Text av Philip Erdtman Fotograf: Johannes Rösell – Den är väldigt profilstark, det är en jät-

tionen och en 40 meter lång tunnel med

– Vi har också arbetat på byggnaderna till

teattraktion. Vi fick riva mycket, men det

ett djup på 8 meter har byggts precis intill

attraktionen. Samarbetet med Liseberg

är det värt, helt klart, säger Patrik Gillholm,

mölndalsån.

har gått jättebra, säger Rickard Stocks,

projektledare.

– Mycket problem har varit i att gräva, för-

arbetschef i bolaget.

stärka och grundlägga samtidigt som parDe har nu monterat ungefär två tredjede-

ken varit igång. Vi har pålat ganska myck-

Patrik Gillholm är lyrisk över berg- och dal-

lar av attraktionen och för en totalkostnad

et också, det och betongfundamentet har

banan, som av nöjesparkens design- och

på drygt 300 miljoner kronor har bygget

varit lite bökigt och tidskrävande. Allt står

konceptavdelning funnit inspiration från

stått inför flera utmaningar. Rivningsarbe-

ju på lera, här i Göteborg är det bara lera

nordiska myter och legender för att skapa,

tet och omplacering av kablar och avlopp

allting, skrattar han.

förutom Valkyria, ett helt nytt temaområde.

är bara exempel på arbeten som skedde

– Vi vill hela tiden ligga i framkant för att

när parken fortfarande var öppen. Med ett

Attraktionen en del av nytt temaområde

locka kunderna och fortsätta vara en att-

betongfundament på runt 4000 kubik har

För det utmanande arbetet med grundför-

raktiv nöjespark för Sverige, norden och till

marken stärkts för att hålla uppe attrak-

stärkningarna stod Kålltorps Byggnads AB.

och med Europa.

Smedbergsvägen 15, 455 35 Munkedal Växel +46 524 43 18 00

Vi utför stålarbeten i projektet Valkyria på Liseberg 140

| www.branschaktuellt.se


GENERALENTREPRENÖR


Rundade hörn ska ge ro åt Växjös nya psykiatri: ”Finns inte en rät vinkel” Sigfridsområdet i Växjö byggs just nu ny vuxenpsykiatribyggnad och habiliteringsbyggnad – med runda hörn i arkitekturen, för att skapa en rogivande mjukhet. Innan jul 2019 står de unika byggnaderna klara för verksamheten. Text av Philip Erdtman Illustration: Liljewalls arkitekter

V

uxenpsykiatrin och habiliteringen

ska spegla det nya tänket hur man vill job-

Vintern ställde till det med grundläggning

på Sigfridsområdet i Växjö står

ba med verksamheten. Idén har utvecklats

Uppdraget att uppföra den nya vuxenpsy-

under nybyggnation. Det handlar

under många års tid, inte minst politiskt.

kiatrin har Dynacon Construction fått på

om två separata byggnader med liknande

Behovet av nybyggnation har varit känt

totalentreprenad och arbetet började un-

utseende på drygt 16 000 kvadratmeter

underhållsmässigt ur en byggteknisk bak-

der hösten 2017. Projektchef Kjell Ham-

respektive 3000 kvadratmeter.

grund, säger Johan Olehn, Verksamhets-

marroth berättar att det är ett stort projekt

– Vi ersätter lokaler som är uttjänta och det

chef fastigheter på Region Kronoberg.

i Växjös mått mätt.

142

| www.branschaktuellt.se


VÅRD & ÄLDREOMSORG

Byggnaden certifieras med Miljöbyggnad

hörn vilket ska skapa en lugnande atmos-

omsättning i ett enda projekt. Det är inte

Silver och byggs i fyra etapper för en en-

fär genom en viss mjukhet.

varje dag man får bygga en regionpsyk-

treprenadskostnad på drygt 340 miljoner

– Det är knappt en rät vinkel i huset. Torp

byggnad, roligt att få vara med att utveckla

kronor.

byggelement gjuter elementen åt oss

ett sånt landmärke, säger han.

– Just nu håller vi på med grundläggning-

och det runda hörnen har ju ställt till med

en, det var tufft att komma igång med det

mycket arbete för Henrik, han har fått ta

Kronobergs Johan Olehn blickar fram i

under vintern. Vi räknar med montage av

fram speciella lösningar.

tiden och ser att byggnaden, i symbios

en prefabricerad betongstomme under

med intilliggande park och sjö, stämmer

vecka 18. En knivig sak är att vi bygger

”Roligt att utveckla landmärke”

väl överens med den typen av vård som

på känsligt område, det är en del bebyg-

Henrik Engström är delägare av Torps-

vill bedrivas i Växjö.

gelse runtomkring och sen är det en del

byggelement. De ska levererat 470 styck-

– Det kommer att lyfta hela området, det

skyddade grönytor vi inte får röra och en

en väggar till bygget och han berättar att

är en vacker byggnad. Jag hoppas så-

allé vi inte får skada, så vi har bara en väg

de bågformade väggarna, 17 stycken

klart att det kommer att bidra till att vården

att komma in. Det krävs stor logistik att få

vilka har fyra olika radier, är den stora ut-

kommer stärkas, eftersom tanken är att

in stommen och få plats med byggkran,

maningen.

det ska bidra till en läkande miljö, avslutar

säger han och jämför det med att bygga i storstockholm.

han. De är en förhållandevis liten fabrik, där de kan framställa fyra väggar om dagen.

Byggnaderna beräknas stå färdiga innan

Något han också nämner är arkitekturen,

– Det är kul, vi har aldrig genomfört ett

jul 2019.

där byggnaden innehåller många rundade

större enskilt projekt, vi får in en halvårs-

Torps Byggelement erbjuder närproducerad prefab till region Kronobergs nya sjukhusbygge. www.torpsbyggelement.se

www.branschaktuellt.se | 143


VÅRD & ÄLDREOMSORG

Första äldreboendet i sitt slag Två nya byggnader på fem respektive tio våningar ämnade för äldreomsorgen blev i vintras färdigbyggt i Mölndal. Målet med projektet är att äldre ska få möjlighet att bo en längre tid i det egna hemmet. Trygghetsboendet är det första i sitt

Text av Philip Erdtman. Illustration av Tengbom arkitekter.

slag i Mölndal och designen utgår från lättillgänglighet för de äldre. Trygghetsboende i Bifrost är det första i

Med en investering på 130 miljoner kro-

till en rik utemiljö med bland annat växthus

sitt slag i Mölndal, där lägenheterna spe-

nor har de byggt husen på höjden snarare

och boulebana.

cialanpassats för att möta behovet för de

än bredden. Detta för att göra hissen mer

över 65 år.

central, så de äldre slipper gå långt för att

Mats Andersson själv tror att konceptet

ta sig till de gemensamma sällskapsytorna

med trygghetsboenden hör till framtiden.

Boendet stod klart i vintras

på bottenvåningen.

– Jag hoppas och tror att det här inte

– Att folk kan bo kvar i egna hemmet lite

– Att bygga höjdleds visade sig bli en rik-

bara blir en fluga. Det kan bli en grej för

längre gagnar samhället i stort. Vi har byggt

tig fullträff. Det blir så mycket enklare att

framtiden för att minska trycket på dyra

rymliga och tillgänglighetsanpassade lägen-

bo och leva i huset. Vill du vara i fred kan

äldreboenden. Sen är det ju svårt att få

heter. Vi har bland annat ritat så att om en

du det och vill du ha sällskap är det bara

ihop kalkylerna, vi har ju satsat mycket på

make eller maka skulle bli sjuk så finns det

att ta hissen ner. Det är den allra största

gemensamma ytor, men man betalar ju

ett sovrum och badrum alldeles intill entrén,

vinsten.

bara hyra för ytan man bor på. Därför är

så hemtjänst kan smyga in ostört för den an-

det tveksamt om det är genomförbart att

dra. Det är en fiffig lösning och uppskattat av

”Hoppas det inte blir en fluga”

bygga trygghetsboenden i andra, billigare

de äldre, säger Mats Andersson, fastighets-

I ett centralt läge men med natur alldeles

orter, men vi får se om byggkostnadslä-

utvecklingschef på Mölndalsbostäder.

runt husknuten har de äldre även tillgång

get ändras om några år.

BETONGGRUNDEN V.Götaland AB

• Husgrunder • Industrigolv • Systemform • Prefabmontage david@betonggrunden.se

144

| www.branschaktuellt.se


VÅRD & ÄLDREOMSORG

Seniorboende av Bonum i Borås Båstad får 32 nya seniorbostäder med utsikt över Halland-

och vi har redan sålt över två tredjedelar av alla lägenheter, säger

såsen. Med en stor efterfrågan på den typen av bostäder

Alexandra Gedda, försäljnings- och marknadsansvarig för Bo-

står det nu klart till vintern.

num Seniorboende i Skåne, i ett pressmeddelande några dagar innan första spadtaget.

Text av Philip Erdtman Priserna varierar mellan 1 895 000 och 4 295 000 kronor. Bostadsrättsföreningen Aromabacken är det senaste tillskottet av lägenheter i Båstad för de som är över 55 år. Det är 32 bostadsrätter med utsikt över Hallandsåsen och just nu är projektet inne i inredningsprocessen för att sedan stå redo för inflyttning i november 2018. DIN LOKALA TAKLÄGGARE I HELSINGBORG

Lägenheterna, som ryms i två hus och fyra plan per byggnad, byggs av Bonum seniorboende i närhet till stadens centrum och drygt 500 meter från ett köpcentrum. Byggstart skedde i slutet av mars förra året. – Det finns en stor efterfrågan på fler seniorbostäder i Båstad

www.hbgtak.se 042-218030


”Största nybyggnadsprojektet i landstinget sedan 80-talet” Byggnad 46 på sjukhusområdet i Karlskrona ska samla verksamheter som tidigare var utspridda eller huserade i uttjänta lokaler. I planeringsstadiet stötte Landstinget på patrull – av läderbaggar. Text av Philip Erdtman Illustration: Tengboms arkitekter

P

å Karlskronas sjukhusområde sker nu grundläggning för

diet stötte landstinget på problem. Där byggnaden ursprungligen

en laboratoriebyggnad, kallad byggnad 46. Den kommer

planerades att stå så upptäckte man boplatser för skyddsvärda

att ge utrymme för verksamheter inom patologi, mikrobio-

djurarter såsom läderbaggen och sex olika fladdermusarter. Därför

logi och cytologi. Dessutom kommer det att bli egna våningsplan

fick byggnaden flyttas några meter från den ursprungliga place-

för både bröstcentrum och dialys.

ringen och en rad skyddsåtgärder genomfördes, som exempel en kartläggning av rotsystemet under mark.

Det kommer även att bedrivas utbildningsverksamhet i den 12 600 kvadratmeter stora byggnaden.

Byggnaden är tekniskt avancerad och få rum får liknande utform-

– Man saknade lokaler för vissa verksamheter, men framför allt så

ningar. En större satsning har gjort på solenergi och som energimål

hade de befintliga lokalerna för labbverksamheter ett stort renove-

används energimyndighetens program Belok energinivå A, vilket inne-

ringsbehov. Problemet med den äldre byggnaden var att man inte

bär 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det är att jämföra med

kunde genomföra renovering samtidigt som verksamheten pågick

Boverkets krav på 72 kWh.

och det skulle kosta för mycket att bygga upp provisoriska lokaler. Så då kollade vi på att bygga en helt ny byggnad istället, säger

Byggnad 46 beräknas stå klar i maj 2020.

Peter Holmqvist, byggprojektchef från Landstinget Blekinge.

– Det här är det i särklass enskilt största nybyggnadsprojektet som gjorts i landstinget Blekinge sedan mitten på 80-talet så det

Fridlysningsregler innebar planeringsändringar

är en väldigt rolig resa som vi precis inlett, avslutar Peter Holm-

I början av året påbörjades markarbeten, men under planeringssta-

qvist.

VI GER FASTIGHETER LIV Vare sig det handlar om energi, värme, vatten eller sprinkler ser vi till att det fungerar. Med effektiva installationer och regelbunden service skapar vi trivsamma miljöer. Vi är stolta att vara VS- och sprinkler-installatör på BLS nya Byggnad 02-46. Den kompletta installatören för framtidens Karlskrona!

Telefon 0455-30 25 30 146

| www.branschaktuellt.se


effectreklam.se effectreklam.se

en Smartare

Golvlösning » Installationsgolv » ljudgolv » Ventilationsgolv » Golvvärmesystem

giha.se

www.vastanfors.se

Vi har konstruerat, tillverkat och monterat stålbyggnader sedan 1953.

www.branschaktuellt.se | 147


VÅRD & ÄLDREOMSORG

Påkostad demensvård i Hammarö kommun Ett nära 13 000 kvadratmeter stort äldreboende med 110 vårdplatser ska stå klart sommaren 2020. Det moderniserar äldrevården i Hammarö kommun – till en kostnad som fångade medialt intresse. Text av Philip Erdtman Djupängens äldreboende är utformat efter demenssjuka, med allt från unika färgsättningar på dörrar och korridorer till högteknologiskt taggsystem på dörrar. Detta för att det ska öka igenkänningsfaktorn och att personalen ska ha kontroll ifall boende förvirrar bort sig i eller utanför huset, som består av en sammankoppling mellan fem huskroppar. – Jag skulle kunna hävda att det här huset är det bästa i Sverige för att bedriva vård för de demenssjuka. Bland annat har Silviasystrar (specialistvårdare inom demens, Reds. Anm.) hjälpt till

Illustration: Tengbom/Hammarö kommun

att utforma byggnaden tillsammans med personal, fackförbund och olika chefer. De utgör tillsammans en grupp som jobbat med färgsättning, material och möblering, och det är de som bestäm-

man kan inte trolla med knäna. Det är mycket pengar för kom-

mer vad som är lämpligt och inte, säger Örjan Nässlander, pro-

munen i den här storleken. Men nu är vi igång, vi är inte i mål än

jektledare hos Tyréns.

men vi håller budget och följer tidsplanen.

Uppmärksammat i media

”Stora förutsättningar”

I lokalmedia skrevs det under projekteringsstadiet om satsningen

Örjan Nässlander hyllar samarbetet mellan verksamheten och

på 320 miljoner kronor som en stor belastning i den lilla kom-

Peab, och med finesser som sopsug med optisk sortering och

munens budget.

solpaneler till den tegelbeklädda byggnaden hoppas han att det

– Politikerna hade först svårt att ta det beslutet. Det var inte bara

kommer att den står kvar för flera generationer i framtiden.

att slå klubban i bordet, man behövde hitta finansiering till bygg-

– Det finns stora förutsättningar för en väldigt bra vård. Huset

nationen. Projektörerna fick efter den första fasen gå hem och

ska inte begränsa, bara ge möjligheter och det gör det här huset.

vänta in den politiska processen innan finansieringen blev klar, så

Det kommer att stå i 50 till 80 år, det kommer vara i drift mycket

det blev ett stopp i processen där ett tag. Det var ju synd, men

länge.

VI HAR UTFÖRT HISSARBETET

• Projektering • Kontroll och besiktning • Kalkyler • Utredningar • Teleregistrering • Behörig BAS P/BAS U samordnare 148

| www.branschaktuellt.se

054 - 21 45 00 t nordiskhiss.se


En typisk oas från Bovieran-konceptet. Bildkälla: Bovieran

Oas med Rivieranklimat centralt runt seniorbostäder

– Göran Mellberg, som startade idén, jobbade på Medical Center på Sahlgrenska 1989. Då kunde man se hur äldre människor rehabiliterades bäst och det var då utomlands som var det bästa. Då uppkom tanken med ”hur vill jag bo i Sverige som äldre?” och hur man skulle kunna förverkliga det. Därifrån kom konceptet om ett äldreboende med en central oas fram, berättar hon. Stor stolthet över konceptet Bovieranhuset ligger centralt i Borgholm, med närhet till stan, vatten och natur.

Borgholm är näst på tur att få ett Bovieranhus. Seniorboendekonceptet bygger på att de över 55 år ska få leva självständigt – med en utomlandsinspirerad oas som

Seniorboendet, som riktar sig mot de över 55 år, erbjuder ingen reception eller några äldreanpassade tjänster, det är istället upp till föreningen ifall det önskas. Det Bovieran erbjuder är en kon-

central punkt för det U-formade huset.

struktion som uppmuntrar till dagliga möten och skapar trygghet, och Malin Haag upplever att det har uppskattats av de äldre som

Text av Philip Erdtman

bor inom konceptet.

Bovieran är ett koncept med seniorer som målgrupp och som

– När vi har besökt de som bor i ett Bovieranhus så ser man i

sedan första bygget i Partille 2009 dykt upp på flera orter över

deras ögon hur glada de är över sitt boende. Det gör mig stolt

hela Sverige.

när man tar dem i hand och de säger ”tack, vi trivs”. När man får

Mot slutet av året är det inflyttning för bostadsrättsföreningen

bevis på Bovierans betydelse för dem, då får man nästan tårar i

Borgholm, som ligger på Ölandsstaden med samma namn.

ögonen.

Byggnaden är U-formad för att de 54 lägenheterna, på antingen två eller tre rum och kök och mellan 64 till 87 kvadratmeter stora, ska släppa in ljus till innergården – en 1600 kvadratmeter stor oas. Inspiration från den franska Rivieran Malin Haag, marknadsansvarig hos Bovieran, beskriver oasen som en ”botanisk trädgård fast med tak” med sina växter och träd, en bro och damm, effektfull ljussättning, sittgrupper och parasoll. Inspirationen är hämtad från den franska Rivieran, där

Projekterar VVS, Styr, Brand samt genomför Energi & Miljö på Bovieran Brf Borgholm

klimatet ska likna det i Nice eller Cannes. www.branschaktuellt.se | 149 Namnlöst-1.indd 1

2018-03-28 15:44:14


Bildkälla: Landstinget i Kalmar län

Ny mångfacetterad hälsocentral i Emmaboda Emmabodas Hälsocentral från sextiotalet var uttjänt och

Ett stort lyft för Emmaboda

hade stora problem med fukt. Istället för att renovera

Bygget sker intill den befintliga Hälsocentralen, som vid färdig-

byggs det nu en ny, större och modern hälsocentral som

ställandet ska jämnas med marken och ersättas med parkerings-

kommer att rymma tandvård och flera andra verksamheter.

platser. Anna Holmström berättar att det var viktigt att bygga ett hus för alla verksamheter och tror att det kommer ha en stor

Text av Philip Erdtman

påverkan för samhället. – Jag tror att det är positivt att samla alla verksamheter, det gör

Idag är hälsocentral, tandvård, barnavård, mödravård och rehab

att alla får gemensamma ytor som de kan nyttja. För de som bor

utspridda i olika delar av Emmaboda. Men i och med att den

i Emmaboda blir det betydligt fräschare lokaler så att man kan

gamla hälsocentralen, som byggdes på sextiotalet, ansågs vara i

utföra vården bättre. Rummen blir mer anpassade för ändamålet,

för dåligt skick så byggs det en ny för att samla alla verksamheter

med bättre vårdservice i modern standard och en bättre arbets-

under ett tak.

miljö för personal.

– Hälsocentralen behövde fler kvadratmeter. Vårt första fokus var att få en byggnad där alla verksamheter samlades, men den be-

Vi gör Emmaboda Hälsocentral till en energismart fastighet!

fintliga centralen var i för dåligt skick med mycket fuktproblem och så skulle den inte ha fått in alla verksamheter vi ville, säger Anna Holmström, byggprojektledare från Landstinget i Kalmar. ”Aldrig varit med om att bygga så tjocka väggar” Till en kostnad av 116 miljoner kronor startades byggnationen i maj förra året och slutbesiktningen ska ske i januari 2019. Solceller på taket och en tät byggnation bidrar till att fastighetens specifika energianvändning beräknas till 46 kilowattimmar per

Styrning – reglering – övervakning www.gila.se

kvadratmeter och år. – På grund av landstingets energipolicy så är det en tät byggnad, med höga krav på både lufttäthet och energiförbrukning mer än vad lagkraven säger. Väggarna är nästan 60 cm tjocka och jag

Vi utförde VS-installationerna vid Hälsocentral Emmaboda

har aldrig varit med om att bygga med så tjocka väggar som i det här projektet. – Det är få som har fått vara med under hela resan, men projekteringen känns väl genomarbetad. Grundtanken är att det ska vara så lite installationer mellan väggarna som möjligt för att kunna göra rummen större eller mindre för att anpassa i framtiden. Det ska vara ett friskt hus, folk måste må bra där. 150

| www.branschaktuellt.se

Assemblin VS Karlskrona 010 - 472 60 00


Kalmar samlar psykiatri på sjukhusområde Nyligen togs det första spadtaget för Kalmars nya psykiatri. Det innefattar nästintill alla psykiatriska områden i den södra länsdelen som samlas under ett tak, då de nu ligger utspritt. Text av Philip Erdtman – Det ska innehålla alla delar av specialistpsykiatri förutom rättspsykiatrin. Det var väldigt gamla och dåliga lokaler överallt, så vi behövde modernisera så att psykiatrin får ändamålsenliga lokaler. Dessutom integreras det på ett sjukhusområde, innan låg de enskilt. Därför är det en ganska stor byggnad för att få ihop allting, säger Irene Brodell från Landstinget i Kalmar. Utformning baserad på forskning Närmare 25 000 kvadratmeter stor blir byggnaden, som har en miljö- och energisatsning med hjälp av bland annat solceller och

De runda hörnen ska ge ett rogivande intryck. Illustration: Uulas Arkitekter

beräknas stå klar under hösten 2021. De har använt mycket forskning för att få byggnaden att uppfylla ändamålet. – Tillsammans med 16 andra landsting och regioner har vi ett

”Blir som vilken vårdform som helst”

planeringsstöd, genom Program för teknisk standard (PTS), där

Projektet är en samverksansentreprenad i partnering där aktörer

vi har ett nära utbyte med Centrum för vårdens arkitektur (CVA).

som Peab och Uulas Arkitekter varit med från ett tidigt skede.

Vi har från PTS tagit del av forskning från Chalmers tekniska hög-

Men innan dess hade Irene Brodell och hennes medarbetare ar-

skola kring hur lokalerna ska vara utformade, med lugna miljöer

betat i flera år med behovsanalys, förstudier och program innan

och runda hörn på byggnaden.

aktörerna anlitades. Idag beräknas bygget kosta 938 miljoner kronor och hon tycker

Varför bygger man runda hörn?

att byggnadens placering intill sjukhuset är viktigt.

– Det ger ett lite mjukare intryck och det är en liten del i tänket.

– Jag tror att det är ett stigma kring psykiatrin. Nu när man läg-

En stor byggnad kan annars verka lite stor och hotfull, så man vill

ger det här så blir det som vilken vårdform som helst. En del av

att det ska se så välkomnande ut som möjligt.

sjukhuset helt enkelt.

Vi utför projektering och installation av ventilation DIN EXPERT PÅ INOMHUSMILJÖ OCH KYLA! www.avent.se

Vi har förmånen att utföra el, tele och säkerhetsinstallationerna.

www.branschaktuellt.se | 151


Länssjukhuset som harmoniserar med Vätterns vågor Det trettio år gamla länssjukhuset i Ryhov utvecklas och moderniseras. I och med byggnationen av husen D1 och D2, som tillsammans omfattar 34 000 kvadratmeter, skapas det moderna vård- och läkarutbildningslokaler. Text av Philip Erdtman Illustration: Liljewall Arkitekter Byggnationen påbörjades i december

snart som möjligt, så vi kan utveckla fler

det hänt mycket inom sjukvården. Därför

2017 och står klar till årsskiftet mot 2021,

läkare här i länet, säger Thomas Svärd från

byggs det bland annat nya vårdavdelning-

till en kostnad av drygt en miljard kronor.

region Jönköpings län och fortsätter:

ar och mottagningar för medicinkliniken,

– Tiden är egentligen den största utma-

– Vi har en projekteringsgrupp som arbetar

dialysavdelning och akutvårdsavdelning.

ningen vi har. Det är väldigt kort tid från

väldigt nära och dessutom under byggets

Men utformningen vill de bevara.

upphandling till färdigställande, ungefär tre

gång, så vi kan producera på kortare tid.

– Det ska försöka likna formen på Ryhov

år, och det är rätt så bantad tid för ett så

och ska försöka anpassas så nära det går,

stort projekt. Men syftet med det är att re-

Harmoniserar med Vätterns vågor

med till exempel ett tak som är tänkt ska

gionen ska försöka få in läkarstudenter så

Ryhov byggdes 1988 och sedan dess har

harmonisera med Vätterns vågor.

UPPKOPPLAD BETONG Undvik överraskningar och följ betongens uttorkningsprocess i realtid. Med BI Distant får du information om betongens hållfasthet och uttorkning direkt till din dator, surfplatta eller mobil. Läs mer på www.betongindustri.se

152

| www.branschaktuellt.se


”Mål att bli Sveriges bästa äldreboende”

Jarmos son sitter i solrummet på Björkens äldreboende.

Fem äldreboenden i Vänersborg behövde rustas upp. Då

äldre är dementa och de behöver som alla andra få röra sig, men

väljer de att utforma byggnaderna med målet av bli lan-

går de ut kanske de inte kan hitta tillbaka. Så då kan de röra sig

dets bästa boende inom äldrevården och som har lockat

i innergården istället. Vi har fullt ätbara växter och träd, och man

besökare från olika delar av landet.

kan odla potatis, hallon och jordgubbar i lådor. Alla de äldre kan använda sig av vår trädgård.

Text av Philip Erdtman Foto: Jarmo Lahtinen Flera kommuner har besökt projektet Under 2006 gjorde länsstyrelsen en tillsyn hos fem äldreboenden

Något som kan anses som unikt är att de i ett av husen både har

i Vänersborg och gjorde slutsatsen att husen var undermåliga.

gym, solrum, bastu och ett spabad. Jarmo Lahtinen berättar att

Rummen var mellan elva och 14 kvadratmeter stora, utan egna

de har fått mycket besök, senast var de här ifrån Skövde, för att

hygienutrymmen, och gemensamma lokaler som inte var anpas-

se hur de utformat projektet.

sade för ett äldreboende.

– Äldreboendena är alla byggda i ett partneringsamarbete mellan äldreomsorgen, Skanska och det kommunala bostadsbolaget.

Innergård med ätbara växter

Det har varit ett framgångsrecept hela vägen. Tillsammans har

2009 startades därför en stor renovering på samtliga fem äld-

vi kunnat utnyttja varandras olika styrkor och erfarenheter under

reboenden, där rummen blir cirka tre gånger så stora inklusive

projektens gång, säger Jarmo Lahtinen, som också betonar hur

hygienutrymmen. Just nu pågår bygget av Niklasbergsvägen 1,

mycket han brinner för projektet.

som tidigare hette Solbacken, och är den sista av de fem. Jarmo

– Jag blir nästan lite rörd. Jag är själv vårdmänniska i grunden, så

Lahtinen, utvecklingsledaren hos Vänersborgs kommun, berättar

att vi gör den här satsningen blir jag så glad över. Vi kan erbjuda

att målen är högt ställda.

väldigt bra lokaler att bo och jobba i, och som dessutom tar hän-

– När vi byggde det första huset hade vi ett uttalat mål om att bli

syn till utomhusmiljön.

Sveriges bästa äldreboende. Det är högt satt, men bra att ha ett sånt mål. Sen finns det ju ingen sån tävling, men jag kan påstå att det har blivit så bra det har kunnat, säger han. Det har satsats på att installera ett energieffektivt bergvärmesystem, förbättrad ventilation, satts in ny belysning lämpat för äldre som med åldern får sämre syn, mjuka akustikmattor på golvet, stora gemensamma utrymmen och en påkostad innegård med vattenspel och odlingslådor. – Innegården är inte alls dum, om man får skryta lite. En del av de

Vi är ansvariga arkitekter på Niklasbergsvägen 1 Kålgårdsbergsgatan 13 • 451 30 Uddevalla 0522-391 55 www.branschaktuellt.se | 153


SPONSRAT INLÄGG FRÅN TYLÖ

Bildkälla: Tylö

Därför blir bastun allt viktigare

Tomas Hjälmeby, Regional Sales Director Scandinavia från TylöHelo AB.

Som global aktör, med export till

Tomas berättar att bastu och bastu-

aggregatet som hjärtat i bastun. Det är

över 90 länder, kan man säga att

badande verkligen är på uppgång just

viktigt för oss att leverera trygga och

TylöHelo AB har koll på allt som

nu.

kvalitets starka produkter.

heter bastu. Efter att nyligen

– Spa som koncept är mer en accept-

slagits samman med sitt finska

erad och naturlig del av vardagen idag.

Vad innebär då en trygg produkt?

systerbolag erbjuder bolaget ett än

Med allt från traditionell bastu till mer

Bland annat erbjuder TylöHelo funktioner

bredare och komplett sortiment av

hamam-liknande.

som termo-safe och unika ventilation-

produkter.

slösningar. Termo-safe säkerställer att Hjärtat i det hela

ytan på aggregatet aldrig blir varmare än

– Vi jobbar mycket med lösningar för

Sedan 1949 har TylöHelo AB (då Tylö AB)

42 grader. Tillsammans med den unika

den så kallade upplevaren. Vi strävar

arbetat med värmelösningar i alla dess

ventilationslösningen, vilket möjliggör

alltså mot att ge en upplevelse, inte bara

former. Redan i början av 50-talet började

olika värmezoner i bastun där det blir

en produkt, berättar Tomas Hjälmeby,

bolaget att utveckla sitt första aggregat.

svalare ju längre ner man kommer, går

Regional Sales Director Scandinavia från

– Vi jobbar fortfarande på samma sätt

det att anpassa bastun efter kundens

TylöHelo AB.

idag, där vi gör alla delar själva, med

behov.

154

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: Tylö

– Det är bland annat passande för barn-

Soft-sauna

bandet mellan bastubad och risken att

familjer. Man kan hitta sin egen temperatur.

Något som trendar just nu inom bastu-

utveckla minnessjukdomar. Genom att

badande är soft-sauna. Det är en bastu

bada bastu 4-7 gånger i veckan kan man

– Sedan har vi även byggt in luftkammare

med lite lägre temperatur och högre

bland annat minska risken för stroke

i aggregatet. Genom att endast ha sten

luftfuktighet. Miljön tillåter längre bastu-

med 61 procent och minska risken för

i mitten kan vi då värma upp bastun 35

sessioner med en mjukare upplevelse.

demens och Alzheimers sjukdom. Det är

procent snabbare än vanligt. Och det

Tomas lyfter sambandet mellan bastu-

fantastiskt och visar än en gång att bastu

kan användaren styra genom mobilen

badande, hälsa och välmående.

är så mycket mer än bara värme.

eller surfplattan. Så skapar vi också en

– En studie publicerad från Östra Fin-

energieffektiv produkt.

lands Universitet har undersökt samwww.branschaktuellt.se | 155


VÅRD & ÄLDREOMSORG

Ombyggnad av 40-talslabb i Solna En om- och tillbyggnad av Wargentinhuset i Solna har nu kommit halvvägs i arbetet. Det ligger i samma område som bland annat Biomedicum och beräknas stå klart i oktober. Ett labb på Karolinskaområdet.

Text och bild av Philip Erdtman I september förra året var det byggstart av

ursprungligen uppfördes 1945. Tillbygg-

resgästen Karolinska Institutet ska bygga

Wargentinhuset i Solna, ett stenkast från

nadens utformning är inspirerat utav de

olika former av kontor. Det byggs även

Nya Karolinska universitetssjukhuset.

nya, närliggande byggnaderna i området

lokaler för elektronmikroskop, teknikrum

Det är en till- och ombyggnad av byggna-

som till exempel Biomedicum.

och laboratorium, där allt beräknas stå

den, som är ett tidigare laboratorium som

Ägarna är Akademiska hus, som med hy-

klart i oktober i år.

Klimat och Ventilation är vår specialité. Hos oss hittar du det stora företagets bredd och kunskap samt det lilla företagets effektivitet, smidighet och kreativitet.

Företaget grundades 1947 och utför entreprenad och servicearbeten – allt från bostäder till avancerade forskningslaboratorier. www.rhodins-ror.se

rhodins kvartsida.indd 1 156 | www.branschaktuellt.se

2018-01-30 15:55:18


SPONSRAT INLÄGG FRÅN PANASONIC

Samtliga inne-delar har fått samma nummer som rummet i sig. På så sätt var det enkelt för hotellpersonalen att hålla koll på de olika delarna genom Cloudsystemet. Sen har de delar som sitter utanpå väggen målats i samma färg för att smälta in i estetiken. Bildkälla: Panasonic Hotell Royal står sig som Göteborgs äldsta hotell, med en historia sen 1852.

(värmepump med värmeåtervinning, eller

Panasonic installerar ny teknik i anrik miljö

luftkonditionering med värmeåtervinning) har möjlighet att köra kyla i ett rum och samtidigt värme i ett annat. Det här är det mest avancerade systemet i branschen. Estetisk lösning Panasonics leverans omfattade allt som allt 79 delar för inomhusbruk (kanal-

Göteborgs äldsta hotell, Hotel

Värme och kyla

anslutna, väggmonterade samt kassett

Royal har en imponerande his-

Hotel Royal hade behov av luftkonditio-

inomhusdelar) och 3 delar för utom-

toria daterad tillbaka till 1852.

nering i form av både värme och kyla.

husbruk (ECOi 3-rörssystem). Väl inne i

Historian är den av framgång och

Men eftersom det är en gammal byggnad

tillhörande rum fick delarna samma num-

framtiden ser ljus ut. Men även

betyder det bland annat att väggarna är

mer som hotellrummet, på så sätt var det

ett fungerande koncept behöver

lite tjockare än vanligt. När Hagmans Kyl

enkelt för hotellpersonalen att hålla koll

lite uppdateringar ibland. Denna

skulle installera de 79 delarna inne i ho-

på de olika delarna genom Cloud-sys-

gång gällde det hotellets värme och

tellets rum, bjöd det på egna utmaningar.

temet. Delarna som sitter utanpå väggen

kyllösningar. Panasonic kammade

– Entreprenören Hagmans Kyl var tvun-

har målats i samma färg för att smälta in

hem det prestigefyllda uppdraget

gen att vara väldigt försiktig vid borrning

i estetiken.

med att uppdatera Hotel Royals

och anpassning.

komfort för framtiden.

– Som hotellgäst förväntar man sig en Varierande behov

bekvämlighet utöver det vanliga. Det är

Allt började i mars 2017. Då hade Asim

Det är ofta att hotell har sidor mot

just därför som vi valde att använda oss

Ljukovac från Panasonic tagit fram den

samtliga väderstreck, men det betyder

av trerörssystemet. På så sätt kan vi

allra första ritningen för Hotel Royals nya

också att behov av värme respektive kyla

skräddarsy gästens behov.

värme- och kylsystem. Syftet var bland

varierar beroende på om det är solsida

annat att sänka hotellets energikostnader

eller inte.

– I samband med detta introducerade vi

och uppdatera systemet till en mer digital

– Det kan hända att den sida som är

vårt ICloud-system, SmartCloud. Då kan

lösning.

vänd mot solen behöver kyla på vår och

kunden logga in genom datorn, var som

– Vi har levererat VRF med värmeåtervin-

höst, men att den som är vänd mot norr

helst i världen och ha översikt över tem-

ning till Hotel Royal tillsammans med vårt

behöver värme samtidigt. Men det var

peraturen i hotellets alla rum. Man kan

Cloud-system för enklare bevakning och

precis det som vi hade en lösning för.

även jämföra energiförbrukningen från ett

kontroll, säger Asim Ljukovac.

Panasonics så kallade trerörssystem,

hotell till ett annat. www.branschaktuellt.se | 157


BULLER

Trafikverkets roll i ett växande Sverige

- Arbetet mot buller och vibrationer

Sverige växer, fler bostäder byggs och vägarna trafikeras ytterligare. Det betyder ökad risk för buller och vibrationer vilket i sin tur påverkar människors hälsa om man utsätts under längre tidsperioder. Det är här Trafikverket kommer in, med uppdrag av regeringen att på ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt uppfylla miljöbalkens krav på skäliga skyddsåtgärder mot buller och vibrationer.

Karin Blidberg, Nationell samordnare buller och vibrationer. Bildkälla: Trafikverket

Text av Jessica Nejman Omkring två miljoner människor är ut-

– Vi prioriterar först och främst åtgärder i

Karin lyfter eldrivna fordon som en källa

satta för trafikbuller i samhället idag.

bostadsområden och skolområden.

till att minska bullernivåerna i trafiken.

– Det är väldigt många. Vi på Trafikverket

Men det är många som har olika dri-

Förutom att minska bullret kan ett ökat

arbetar med att dämpa ljudnivåerna och

vande intressen när det kommer till trafik

användande av eldrivna fordon hamna i

hjälpa de som är utsatta för trafikbuller-

och trafikmiljö, även om alla i grund och

synergi med andra mål i samhället.

och vibrationer längs de statliga vägarna

botten vill minska bullernivåerna. Järnväg

och järnvägarna. Genom ett systematiskt arbetssätt försöker vi hjälpa de mest

– En utmaning med vårt arbete är att det

När det kommer till buller från järnväg

utsatta områdena, berättar Karin Blidberg,

är ett stort och omfattande problem med

präglas Trafikverkets arbete av andra

Nationell samordnare buller och vibrationer.

många inblandade som både påverkas

utmaningar.

av buller och dem som påverkar trafiken.

– För järnvägen finns ett stort behov av

Bostäder och skolor

Här måste vi möta olika åsikter och

att byta ut den äldre fordonsflottan mot

Trafikverket går efter två mått för buller:

parter för att hitta en lösning, både för

en ny. Och på köpet får man väldigt

Ekvivalent ljudnivå är medelvärdet av

väg och järnväg.

mycket tystare tåg. Men problemet är att

trafikbullret under ett dygn med genom-

det oftast tar väldigt lång tid innan det är

snittlig trafik och maximal ljudnivå, som

Eldrivna fordon

dags för att sätta in nya tåg.

anger den högsta ljudnivån när ett fordon

Trafikverket genomför bland annat byte

Arbetet är omfattande men Trafikverket

passerar. Sedan delas Trafikverkets

av fönster, ordnar bullerskärm eller köper

sätter siktet på framtiden och fortsätter

arbete in i två åtgärdskategorier: nybyg-

fastigheten i sig. Men det finns också

sitt arbete med kombinationen av att:

gnad och väsentlig ombyggnad samt

andra, omkringliggande faktorer som kan

skydda de mest utsatta, åtgärda källan

befintlig infrastruktur.

påverka.

och planera och bygga rätt.

BULLERSKYDD

Byggros har miljövänliga, hållbara alternativ och fokuserar på funktionalitet, kvalitet och visuellt uttryck. Professionell hjälp och service under hela processen, från detaljplanering till anläggningsfas.

Den naturliga bullerskärmen i pil Vector Wall Gabioner

Kontakta våra tekniska konsulter Tel. 0771 48 9000

BG Byggros AB Tel.: 771-489000 www.byggros.com 158

| www.branschaktuellt.se


UNDERHÅLLSFRIA

BYGGSYSTEM • BULLERSKÄRMAR • PLANK • AVSKÄRMNINGAR

• BALKONGER • TRALLGOLV • BLOMLÅDOR

• STAKET • MILJÖHUS

DET MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIVET! • Svensktillverkad • Inga kemiska bindemedel • Okänslig för fukt

Storgatan 123, Färjestaden

• Reflekterande eller Absorberande • Möjlighet till genomsiktlighet • CE märkt enligt SS-EN 14388

0485-66 44 80

info@polyplank.se

www.polyplank.se


INFRASTRUKTUR

På bild syns en översikt över den nya depån. Bild: Region Skåne / Uulas arkitekter AB

Bygget igång av Öresundstågens nya underhållsdepå Text av Jessica Nejman Tidigare togs ett viktigt beslut för

järnvägsnät via Hässleholms bangård.

spårväxlar av olika typer, utomhus.

Öresundstågen i Hässleholm. De

Depån ska användas för förebyggande

Spåranläggningen utomhus innefattar

110 tågen ska få en alldeles egen

underhåll, reparationer, tillsyn, uppställ-

också 12 stycken uppställningsspår

underhållsdepå i Kärråkra, Hässle-

ning och städning av Öresundståg,

med hinderfria längder på 261 meter till

holm. Innan sköttes servicen och

elektrisk motorvagn av modell X31K,

341 meter. Vid uppställningsspåren finns

underhållet i Danmark, men 2015

berättar Bitr. projektchef Håkan Falkboo,

serviceplattformar för 6 stycken av de 12

tog Region Skåne beslutet om en

Regionfastigheter, Region Skåne.

spåren, säger Håkan Falkboo.

Även för Pågatåg

Kortare ställtider och en högre

I dagsläget omfattar fordonsserien cirka

kvalitet

Depån, som ägs av Region Skåne och

110 fordonsindivider. Vissa av arbetena

En stor förberedande markentreprenad

hyrs ut till Öresundståg AB är avsedd för

kommer även att utföras på Pågatåg (ele-

har genomförts, med bland annat rivning,

Öresundståg (X31).

ktrisk motorvagn av modell X61).

sanering av miljöfarligt avfall, arkeologiska

– Underhållsdepån ligger väster om

– Den nya underhållsdepån består

undersökningar, skogsavverkning och

Södra stambanan i Hässleholm och

spårmässigt av cirka 9 000 spårme-

projekt för dagvattenavledning.

kommer att ha anslutning till Trafikverkets

ter ballasterat spår med ett stort antal

– Just nu pågår grundläggning av den

egen depå - och just nu är bygget igång.

160

| www.branschaktuellt.se


Nya underhållsdepån består spårmässigt av cirka 9 000 spårmeter ballasterat spår. Bild: Region Skåne / Uulas arkitekter AB

största byggnaden Verkstaden. Det ska

ett svårt projekt i sig särskilt med allt

även byggas en svarvhall, kombihall

regnande som inföll väldigt olägligt.

(tvätt, klottersanering, avisning) och en städbyggnad. Verkstaden får ett bra

Komplett anläggning

strategiskt läge i tågnätet och kom-

Men trots utmaningarna tågar projektet

mer genom sin kapacitet och moderna

på, med planerad drift till 2020.

utformning att skapa förutsättningar för

– Något som är unikt med projektet är

kortare ställtider och en högre kvalitet på

att vi framförallt installerar ny teknik och

underhållet.

att anläggningen är komplett med både svarv, kombibox (för målning med mera)

Håkan Falkboo berättar lite om projektets

och kombihall (tvätt med mera). Ett exem-

utmaningar:

pel på ny teknik är att verkstadshallarna

– Jungfrulig mark bjuder på en del

utförs utan synliga pelare med plattformar

utmaningar med avsaknad av all media

för takarbete som hänger i takkonstruk-

samt en topografi som behöver model-

tionen, avslutar Håkan Falkboo.

Konsult inom geografisk information, GIS Med specialkompetens inom: • Utbildning i GIS. • Bearbetning, analyser och visualisering av geografisk information.

010 - 33 00 241 www.kregis.se

leras. Dagvattenhanteringen har varit Ingenjör Wiktor Holstenson, Linotol AB

I SNART 90 ÅR HAR VI LEVERERAT KONSTRUKTIONER & GOLVLÖSNINGAR Det är nog därför man kallar oss för experter Tack NCC Construction för förtroendet att som partner i samprojektet delta i bygget av Kärråkra tågdepå, Sveriges modernaste.

BETONGGOLV & KONSTRUKTIONER FOGFRIA GOLV

KLINKERGOLV

PARKERINGSHUS

DESIGNGOLV

UNDERHÅLL GOLV

ENTRÉZONER

www.linotol.se

www.branschaktuellt.se | 161


Trafik var delvis igüng under arbetet. Bildkälla: Grundtuben AB 162

| www.branschaktuellt.se


Tidseffektivt renoveringsarbete på Roslagsbanan Roslagsbanan, som sträcker sig från Tekniska högskolan i Stockholm och delar sig på tre linjer till Österskär, Kårsta och Näsbypark, står nu under ett stort renoveringsprojekt. Text av Philip Erdtman Den smalspåriga järnvägen ska utökas

skulle utföras på ganska kort tid. Det

Just tidsramen för ett sånt här typ av ar-

för att bli dubbelspårig. Syftet är att kapa-

handlade om en full entreprenad för vår

bete behövde förkortas markant.

citeten ska öka och att linjen blir mindre

del och det krävdes många möten med

– Vi hade totalt sett mellan sex till tio per-

störningskänslig. Dessutom renoveras ett

SL och Veidekke. Man behövde nästan

soner på plats och normalt sett är det sä-

flertal stationer utöver linjen.

slåss om utrymmet med de andra aktö-

kert tolv veckors tid för ett sånt här arbete.

SL jobbar tillsammans med Veidekke med

rerna, eftersom det var så många som höll

Vi utförde det på ungefär åtta veckor.

banan, där det ställs höga krav på logisti-

på samtidigt, berättar Tonny Werlemalm,

ken eftersom trafiken till stora delar varit

vd och ägare av Grundtuben.

igång. Dessutom måste det vara tidsef-

Var trafiken igång under arbetets gång? – Den var avstängd till en början och sen

fektivt och båda dessa delar fick företaget

Tolv veckors arbete utfördes på åtta

var det trafik på ett spår. Så det krävdes

Grundtuben AB befara.

De har tidigare arbetat med båda parter,

spårbevakare och lite nattjobb för att hin-

inte minst med SL där deras produkter

na lösa det.

Grundtuben arbetade med att sätta upp

efterfrågas. De sköter dessutom grund-

600 meter bullerplank på båda sidor mel-

läggningar själva, tillverkar sina egna bul-

Roslagsbanan har dagligen cirka 50 000

lan stationerna Roslags Näsby och Tibble.

lerplank och har patent på en egen påle

resenärer och innehåller 38 stationer över

– Det var ett ganska komplext jobb. Det

i stål.

totala sträckan på 65 kilometer.

Grundtuben genomför totalåtagande för bullerplank och övriga entreprenader som kräver grundläggning. Helheten blir ett beständigt byggnadsverk som har mindre påverkan på både miljö och ekonomi. • •

Patenterad metod för grundläggning Ritnings- och beräkningsunderlag enligt Eurocode och TRVK Bro 11 för granskning och godkännande enligt trafikverkets alla krav.

www.grundtuben.se • info@grundtuben.se

www.branschaktuellt.se | 163


INFRASTRUKTUR

Anläggningen när det ännu bara var

Lastbilsanläggning i Kristianstad ett komplext bygge

ett skal. Foto: Henrik Nilsson

Börjessons lastbilar bygger sin tredje lastbilsanläggning i landet. I Kristianstad blir det en anläggning modell större – och ställer stora krav på samarbetet mellan de olika aktörerna. – Det är knökat med rör, ser ut som en gigantisk schweizerost, säger Christer Sjöholm. Text av Philip Erdtman Börjessons lastbilsanläggning i Kristi-

bilstvätt, kontorytor och sju servicetorn.

bredd och längd, och anpassad för fram-

anstad är Scaniaåterförsäljarens sjätte i

Vi bygger inte på hela tomten, men det

tiden och de miljökrav som ställs för såna

landet. För c:a 80 miljoner kronor byggs

finns utrymme för expansion ifall vi behö-

här typer av anläggningar, säger Christer

K1-anläggningen, vilket är den största

ver växa mer i framtiden. Tidigare var vi

Sjöholm, servicemarknadschef på Börjes-

varianten av anläggning på en tregradig

hyresgäst i en verkstad byggd på början

sons Lastbilar.

skala, på den 35 000 kvadratmeter stora

av 60-talet och på den tiden var måtten på

marken för framtiden.

anläggningen helt annorlunda än vad som

”Det gäller att alla lirar tillsammans”

– Det blir en stor anläggning med last-

behövs idag. I den nya är det bättre höjd,

Han påpekar att bygget är komplext rent

www.mastervent.se • info@mastervent.se 164

| www.branschaktuellt.se


Under mark finner man ett spindelnät av rör. Foto: Christer Sjöholm

tekniskt där det ställs höga krav på samordningen. Delar som oljedistributionsystem, tvätthallar och golvvärme gör att det blir en hel del rör under samma markyta och därför måste entreprenörer

TEKNIKKONSULTER INOM BRAND, VVS, ENERGI OCH MILJÖ

och leverantörer vara väl samspelta för att inget ska gå fel. – Det är utmaningen, att det ska gå så smärtfritt som möjligt. Tvättleverantören är ju proffs på sitt, VVS-företaget på sitt och så vidare. Det gäller att alla lirar tillsammans. Men det har gått bra, vi håller tidsschemat och allt sitter där det ska. Skulle det gå att titta under golvet med en röntgenmaskin så är det helt knökat med rör. Det skulle se ut som en gigantisk schweizerost.

Namnlöst-1.indd 1

2018-03-28 15:44:14

Sista bygget innan pensionen Christer Sjöholm har varit med i företaget sen starten 1998 och det här är det tredje anläggningsbygget han är involverad i. – Jag går snart i pension, men jag ville verkligen vara med i ett tredje projekt. Det är rätt kul att få vara med i tre sådana här stora byggen, avslutar han.

www.ivab.com • 010-414 40 50

Skinande lastbilar i Kristianstad!

Grattis Börjessons lastbilar! Ni tänker både på miljön och framtiden. Det visar sig i valet av lastbilstvätt och vattenreningsanläggning. Westmatic tackar för förtroendet och garanterar en glänsande tung trafik i Kristianstad lång tid framöver.

MMAADDEEI N IN SSWWEEDDEENN SSI N I NCCEE19 1974 74

Clean & Green westmatic.com 0570-72 76 00

www.branschaktuellt.se | 165


Stationshuset kommer att bli väldigt öppen. Illustration: Abako arkitektkontor

Ny Västkustbanestation i Kungsbackaort

Ett område i Kungsbacka står under stor expansion. Därför byggs nu ett stationshus, som blir en del av Västkustbanan. Text av Philip Erdtman ”Nya Hede station slår an tonen för området”, lyder rubriken i

tidigare. Tanken är att det ska vara en sal av glas, den ska helt

en artikel från förra sommaren av Göteborgsposten. Den hand-

enkelt synas från alla håll. Sen ska man genomföra utvändiga

lade om det nya Hede stationshus, som byggs i den norra delen

markarbeten för busstrafik i anslutning till tågen. Tanken är att

av Kungsbacka längst Västkustbanan – ett område där det finns

öka flödet av åkande eftersom det finns begränsningar i city. Det

planer på att byggas 3000 nya bostäder.

är rejäl expansion runtomkring, med ett handelsområde alldeles intill och en bostadsutveckling som råder, där man har planer på

Sten Moberg är konsult och har blivit anlitad av Kungsbacka kommun som projektledare för bygget. – Jag har varit med och byggt kyrkor, laboratorium och massor av andra typer av byggen. Jag har varit med länge i branschen men jag har aldrig tidigare varit med och byggt en stationsbyggnad, säger han. En station omringad av glas Stationen, som blir drygt 500 kvadratmeter stor, ska i sin design vara öppen och ljus – och en byggnad som man inte kommer glömma. – Den är ritad av en arkitekt som har gjort flera stationsbyggnader 166

| www.branschaktuellt.se

relativt mycket mer runtomkring.


QR.se

VÅR VISION = DIN

NOMI

Vi på QR arbetar långsiktigt med att tillhandahålla ett hållbart produktsortment för våra kunder

Cykelbart = Bra miljöval = God EKOnomi

Jonas Skoog Västra & Södra Sverige 0522-670 294, jonas@qr.se

Lars Lindh Stockholm & Norra Sverige 0522-670 296, lars@qr.se

QR.se - Temporär & Permanent Trafikskydd

QR International AB har sedan starten 1986 utvecklats med filosofin att bli en pålitlig och flexibel leverantör av produkter för trafiksäkerhet, entreprenad och anläggning. Bland våra kunder i Skandinavien finns entreprenörer, uthyrare och kommuner. Vi är anslutna till BASTA och vi kan styrka att våra registrerade produkter klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se


Brandstation byggs i Katrineholm – utan stång

Västra Sörmlands räddningstjänst, VSR, får en ny brandstation vid norra utfart, väg E56, i Katrineholm. Den ska täcka både Katrineholms och Vingåkers kommuns behov genom en lokalyta på 2740 kva-

En ny brandstation byggs utanför Katrineholm och som då även kommer att

dratmeter. Det kommer att omfatta hallen

täcka upp behovet för Vingåker kommun – men stationen får klara sig utan

för brandbilar, en kontorsdel och en kris-

den klassiska stången.

ledningscentral.

– Man får ta trapporna, säger Anders Nordh. Den tidigare brandstationen, som hade sitt Text av Philip Erdtman Illustration: Roof Arkitekter

ursprung från femtiotalet, låg tidigare mitt i

Laggarhults Golv & Kakel GVK-Auktoriserad för säkra våtrum mattläggning, parkett, våtrum för företag och privatpersoner. www.laggarhultsgolv.se info@laggarhultsgolv.se • 0150-66 63 69 168

| www.branschaktuellt.se

Certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1 www.oppundasvets.se


Katrineholms centrum. Nu flyttas den istäl-

”Här finns inte stången”

som man glider ner för när det kommer

let intill VSR:s övningsområde av tillgänglig-

Hallen har en plåtklädd fasad med gula

ett larm, men inte i den här. Då får man ta

hetsskäl.

portar och kontorsdelen, som med sina

trapporna.

– Dels så var den uttjänt och dels så behöv-

140 kvadratmeter är placerad bredvid hal-

des ett annat läge för den för att man ska

len, har en tegelfasad. Lokalerna är utfor-

Så den där stången är bara en myt?

komma snabbare fram vid brand. Lands-

made med hjälp av en tidigare brandchef

– Nja, det har funnits på många håll och

vägen gick tidigare inne i stan men nu har

och har tillträde i februari nästa år. Just

även vissa nybyggda brandstationen

man lett den utanför och då krymper vägar-

nu står stommen uppe och montering

har stången för att snabbt kunna åka

na med all lokaltrafik, så då blir det problem

av fönster, dörrar och tak är igång – men

ner en våning eller två, men här finns

att ta sig fram, säger Anders Nordh från Ka-

ingen klassisk stång.

den inte.

trineholms Fastighets AB, kort kallat KFAB.

– Alla tror att det är en sån där stång

Vi är stolta över Katrineholms nya brandstation och förtroendet att ha levererat ett komplett VS-paket Villa, flerbostadshus, brandstation, köpcentrum eller industrilokal? Vi är en komplett VS-leverantör som gillar det enkla och utmaningen i det komplexa! Katrineholms Rörproduktion utför alla typer av VS-entreprenader och VS-service. Utifrån våra kunders behov, stora som små, erbjuder vi helheten, från rådgivning och konstruktion till installation och service.Utöver traditionella VS-installationer utför vi även nyinstallationer och service av värmepumpar och fjärrvärme.

Varmt välkomna att kontakta oss – telefon 0150-200 33

Katrineholms Rörproduktion AB Videvägen 8, 641 49 Katrineholm Tel: 0150-200 33 www.rorproduktion.se Rörproduktion är en del av Sandbäcken-koncernen

www.branschaktuellt.se | 169


INFRASTRUKTUR

Illustration: Krook & Tjäder Arkitekter

Nya parkeringar till framtidens Halmstad Lilla torg i Halmstad ska bli bilfritt och ge plats för en ny byggnad med affärer, kontor och bostäder. Planen är att bygga ett hus med totalt fem våningar på platsen som idag nyttjas som parkeringsplatser. Text av Philip Erdtman På Lilla torg i Halmstad ersätts parkeringsplatser med ett parkeringshus. Det är för att tillgodose parkeringsbehovet till framtida kontor, affärslokaler och bostäder samt torgverksamhet i området. Den byggs med en prefabricerad betongstomme och fasader av aluminium i mönster med bland annat glas och tegel. Det gäller cirka 360 parkeringsplatser i fem plan på totalt cirka 9300 kvadratmeter – som utförs lutande. – Hela parkeringshuset är som en lång ramp, skriver Marcus Holmgren, byggchef på Fastighetskontoret Halmstad kommun, i mail till Branschaktuellt. Bygget påbörjades i oktober förra året och beräknas vara klart i december till en kostnad av cirka 65 miljoner kronor. – Den stora utmaningen med projektet är att det ligger centralt i Halmstad och att parkeringshuset breder ut sig på hela fastigheten, så det finns inga ytor på fastigheten som inte bebyggs. Det gör det problematiskt med bland annat transporter och kranplaceringar. Men det har varit känt från start och något som vi har kunnat planera och än så länge har det gått bra. 170

| www.branschaktuellt.se

Vi utför samtliga elinstallationer på Svartmunken så som Fiber, Elbilsladdning, Kameraövervakning, Brand och Belysning.


GMV - Din leverantör av hissar och hisskomponenter

Öka tillgängligheten patentsökt lösning som även klarar utbyte av befintliga skruvhissar

LaSTHiSS & BiLHiSS

HOMe LifTTM Idealisk i privatbostad eller allmän fastighet vid nybyggnation eller existerande fastighet. www.gmv.se/homelift

Stabilt drivsystem men lättviktskonstruktion www.gmv.se/bilhissar & www.gmv.se/lasthissar

pROViSiONTM

Big SpaceTM

Aggregat och elstyrning för modernisering. Läs mer på: www.gmv.se/provision

M

S

GMV Sweden AB

T

S Y S TE

Skrädarsytt hissystem som öppnar fastigheten för alla www.gmv.se/bigspace

Tel. 0472 - 456 00

www.gmv.se

www.branschaktuellt.se | 171

LI F


VA

Flygfotografering över Sobacken, tagen i augusti 2017.

Dags för finplanering på Sobacken Arbetet på Energi och Miljöcenterprojektet på Sobacken i Borås går framåt. Projektet har skridit in i finplaneringsfasen där Kanonaden blir ansvariga för områden som bärlager, beläggningar, gräsytor, planteringar med mera. Text av Jessica Nejman Bildkälla: Borås Energi och Miljö Finplaneringen är en del av de anslutan-

Arbetena kommer att utföras med början

Även economizers ska komma på plats,

de entreprenaderna och omfattar ytskikt

april 2018 och kommer att sträcka sig till

på hela 80 ton styck. En economizer är

såsom bärlager, beläggningar, gräsytor,

halvårsskiftet 2019.

en typ av en underkylare som använder en

planteringar samt utrustning såsom murar

del av det totala köldmedieflödet vanligt-

och belysning av allmänna ytor. Även av-

Luftrörsvärmare och matarvatten-

vis 10–20 procent från kondensorn för att

ledning av ytvatten ingår med tillhörande

tank

kyla det resterande köldmedieflödet. På så

brunnar och ledningssystem.

Nyligen genomfördes några riktigt tunga

sätt kan Energi och Miljöcentret ta vara på

lyft på bygget till det nya Kraftvärmever-

energi som annars hade gått till spillo och

Kontraktssumman uppgår till 54 miljoner

ket. Bland annat en luftrörsvärmare och en

omvandlar det till fjärrvärme.

kronor.

matarvattentank.

- Ofattbara vikter hanteras vid bygget.

172

| www.branschaktuellt.se


Framtidens avloppsreningsverk byggs i Borås April 2018 Projektet tar form!

WATER TECHNOLOGIES

Möt oss på VA-mässan 2018 i Jönköping 25–27/9 B02:38

VA-Ingenjörerna har tillsammans med sitt danska systerbolag Krüger fått i uppdrag att utforma ett nytt och modernt avloppsreningsverk åt Borås Energi och Miljö för att hjälpa staden nå sin dröm, en fossilbränslefri stad. Det nya avloppsreningsverket för 210.000 pe har ett särskilt fokus på: • Utnyttjande av resurserna på ett optimalt sätt • Minimering av el- och kemikalieförbrukning med bibehållen reningsgrad • Flexibilitet genom dynamisk processanpassning för alla driftsituationer Avloppsreningsverket kommer att leva upp till utsläppskraven 8 mg/l BOD7, 8 mg/l totalkväve och 0,2 mg/l totalfosfor som kvartalsmedelvärde på ett mycket mer hållbart och säkert sätt än tidigare. www.vaing.se 046-18 21 50 | info@vaing.se


Antalet människor som jobbar med våra

Efter det kom överföringsledningen på

nya anläggningar på Energi- och Miljö-

plats, tvärs över Viskan och sedan hela

centret är också imponerande i siffror,

vägen till Ramnasjön samt längs med

för tillfället 250 stycken. Projektet är ett

Alingsåsvägen.

fantastiskt exempel på när logistik fung-

- Nu är vi inne på upploppet för att fär-

erar som bäst, säger Jonas Holmberg,

digställa avloppsreningsverket. I mitten

kommunikationschef på Borås Energi

på maj ska vi börja driftsätta avloppsre-

och Miljö.

ningsverket och innan dess ska ledning och pumpstationen färdigställas. Bygg-

Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö.

Överföringsledningar på plats

nationen av kraftvärmeverket pågår också

Innan årsskiftet var LBC på plats med en

för fullt. Varje dag lyfts nya komponenter

mobilkran för att montera skorstenen till

på plats och i juni kommer turbinen att

kolfilterbyggnaden i avloppsreningsverket.

anlända till Sobacken. Målet är att tända

Lyftet av den 18 meter höga skorstenen,

pannan i december 2018 och påbörja

som ska reducera lukterna från avloppet,

provdriften exakt om ett år, avslutar Jonas

gjordes utan större problem.

Holmberg.

FAKTA Visionen är att göra Borås till en fossilbränslefri stad. Inom ramen för det arbetet ingår uppförande av ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Genom en samlokalisering av dessa anläggningar uppstår synergier dels i byggskedet och sedan i driftsfasen med gemensam personal och kontrollrum. Borås Energi och Miljö strävar också att utnyttja energiströmmar mellan de olika produktionsenheterna ute på Sobacken. Borås nya kraftvärme- och avloppsreningsverk beräknas vara i drift under 2019.

174

| www.branschaktuellt.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN NORVATEK

Här kommer en lastbil lastad med pumparna som ska till pumpstationen i Gässlösa.

En av norra Europas största pumpstationer tar hand om Borås I Borås pågår bygget av både ett nytt kraftvärmeverk samt ett nytt avloppsreningsverk, Energi och Miljöcenter. Bland annat har stora tunga delar, som luftrörsvärmare och en matarvattentank lyfts på plats och massiva överföringsledningar läggs. Norvatek har levererat pumpar och rörinstallationer och ansvarar även för alla teknikinstallationer i vad som blir en av norra Europas största pumpstation rent effektmässigt. Foto: Norvatek

D

et nya Energi och Miljöcentret

ger bredvid det gamla reningsverket. På

dade. En del av energin som cirkul-

på Sobacken i Borås är ett

så sätt har beställaren kunnat utnyttjat det

erar när pumparna jobbar återvinns i

komplicerat och omfattande

redan industriella området och planerin-

minikraftverket när vattnet sedan rinner

projekt innefattande ett kraftvärmeverk,

gen då vattnet rinner i princip på samma

ner 35 meter till utsläppet i Viskan igen.

ett avloppsreningsverk, en kontrollrums-

sätt, genom nya ledningar, från det gamla

byggnad, ett minikraftverk och en

reningsverket till pumpstationen, berättar

Tufft schema

pumpstation i Gässlösa samt mycket

Lars Nordström från Norvatek.

Veidekke började med schaktarbeten

mer. Norvatek ansvarar, under beställaren

för pumpstationen i november 2016

Veidekke, för pumpstationen och samt-

– Kopplat till pumpstationen är två

och Norvatek påbörjade sina installa-

liga teknikinstallationer och även allt som

stycken jätteöverföringsledningar från

tionsarbeten semestern i augusti 2017.

gäller rör, pumpinstallationer, ventiler och

Veidekke. De sträcker sig sex kilometer

Allt har hittills fortskridit enligt plan utan

avancerad el. Ett extensivt arbete då hela

och ska ta hand om tryckspillsvatten. Här

komplikationer. Våren 2018 represen-

Borås avlopp hanteras på Sobacken.

ska det pumpas 9 600 kubik vatten i tim-

terade en viktig tidpunkt för Norvatek i

men, med en höjdskillnad på 35 meter.

projektet då det är då hela avloppssys-

En av norra Europas största pump-

temet levererades till Sobacken.

station

Cirkulärt tänk

– Tidsplanen är väldigt tuff. För att möta

Totalt består Norvateks leverans av sex

Projektet på Sobacken präglas av ett

kraven har vi bland annat arbetat väldigt

stycken pumpar vilka, med sin effekt, gör

cirkulärt tänk. Det gäller alla byggen och

mycket med prefabricerade lösningar

att pumpstationen i Gässlösa blir en av

installationer. Målet är att bland annat

strukturerat med mycket planering. Det

norra Europas största pumpstationer rent

utnyttja energiströmmar mellan de olika

är också en tuff arbetsmiljö med väldigt

effektmässigt. Mycket energi går åt när

produktionsenheterna. Norvateks arbete

mycket folk på en liten yta. Genom att

9 600 kubik vatten/timmen ska pumpas

präglas också av ett cirkulärt tänk, bland

arbeta med planering dag för dag och ett

i cirka sex kilometer långa tryckledningar

annat med hjälp av en minikraftsstation.

mycket bra samarbete med alla inblan-

med en höjdskillnad på cirka 35 meter.

– Veidekke har också levererat en

dade entreprenörer och beställare har vi

– Den nya pumpstationen i Gässlösa lig-

minikraftstation där vi är delvis inblan-

lyckats med att hålla tidsplanen. www.branschaktuellt.se | 175


Enhetsaggregat

Nyhet!

REC Temovex RT1500 - 6000

• För ett energieffektivt och behagligt inneklimat i flerbostadshus • Kompakt enhetsaggregat med dubbla högeffektiva motströmsvärmeväxlare • Flödesområde 200-1800 l/s • Sfp 1,0-1,2

REC Indovent AB Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden Besöksadress: Kärragatan 2 • Tel: +46 31 67 55 00 • Fax: +46 31 87 58 45 176

| www.branschaktuellt.se

www.rec-indovent.se

Experter på inneklimat i lågenergihus


DIN PARTNER INOM STÄLLNINGSBYGGNATION No Problems Scaffolding erbjuder ställningar för både industri och fasad samt väderskydd för industri och byggprojekt. Vi är ett modernt ställningsföretag som lägger största vikt vid att material och personal alltid finns i din direkta närhet. Vi är verksamma i hela södra och mellersta Sverige och har i dagsläget kontor på följande orter: Karlstad, Örebro, Göteborg, Lidköping, Trestad, Kungsbacka, Halmstad, Norrköping och Jönköping.

www.noproblems.se

www.branschaktuellt.se | 177


Danagård Litho

ISOLERADE HALLBYGGNADER

Lager • Affärslokaler • Industri • Ridhus • Bostadsrättslokaler Box 2143, 442 02 Ytterby • Tel: 0303-44 20 00 • (+46-303-44 20 00) • E-post: info@panelsystem.se • www.panelsystem.se

Profile for Branschaktuellt Sverige AB

Branschaktuellt | Bygg & Infrastruktur - #3 2018  

Branschaktuellt | Bygg & Infrastruktur - #3 2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded