Page 1

AKTUELLT

BRANSCH ENERGITIDNINGEN FÖR DIG I KARRIÄREN #2

Fokus Fjärrvärme & VA Med Avfall & Återvinning - En specialutgåva från Branschaktuellt SIDA 14

VA: Miljarder investeras i Borås

Borås kraftsamlar och bygger ett nytt avloppsreningsverk och kraftvärmeverk.

SIDA 58

STORA UTMANINGAR FÖR SVENSKA ELNÄTET Så förbereds Sveriges elnät för framtiden.

STÖRSTA INVESTERINGEN I SCA’S HISTORIA Östrands massabruk är världens största massabruk som baserar all sin verksamhet på en och samma linje. Man har sedan cirka tio år tillbaka utfört stora investeringar och expansioner av faciliteterna och verksamheten. www.branschaktuellt.se | 1


TRE TUFFA

Tryckhållfasthet, brandsäkerhet, och riktig energieffektivitet – Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS gör isoleringen snabbare, säkrare och mer hållfast. FF-EPS®, isolering för golv, väggar och tak som ger en mer kostandseffektiv lösning än traditionell EPS FF-PIR® garanterar energieffetivitet i väggar och tak med ett tunnare isoleringsskikt och därmed mera BOAREA. Finnfoam® (XPS) extruderad polystyrene, med hög tryckhållfasthet och låg fuktupptag används Finnfoam som mark- och frostisolering. Alla tre isoleringar ger fukttekniskt säkra konstruktionslösningar och en bidragande faktor att uppnå luft-och diffusionstäta konstruktioner. Du finner alla hos Finnfoam.

www.finnfoam.fi


Välkommen till den självklara träffpunkten! Fjärrvärmemässan har varit den självklara träffpunkten i över 30 år för alla som arbetar med fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Mässan är den största i branschen och utgör tillsammans med VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning mötesplatsen för det hållbara samhället. Här träffade 9 000 besökare 400 utställare vid förra genomförandet.

elmia.se/fjarrvarmemassan

I samarbete med:

Mötesplatsen för det hållbara samhället.

Elmia, Jönköping 27–29 sep 2016


AKTUELLT

BRANSCH

Avfall och återvinning allt viktigare för det hållbara samhället

Miljarder investeras för att befästa Borås som kretsloppsstad

14

20 Elmias lyckade mässkoncept återvänder - Nu med fokus på det hållbara samhället Slutspurten av Expansion Värö närmar sig

34

6


Utställarlista & Mässkarta hittar du längst bak i tidningen

S

UT

S HU

ING

LN

L TÄ

OM

UT

58 Så förbereds Sveriges elnät för framtiden

Branschaktuellt.se är den självklara portalen för näringslivets beslutsfattare. Vårt redaktionella uppdrag är att leverera branschnyheter, analyser, rapportera om nya projekt och affärer. Med intervjuer från branschens främsta experter kliver våra läsare in i en miljö som anses trovärdig och respekterad. Branschaktuellt Sverige AB Lindhagensgatan 51 112 43 Stockholm Tipsa redaktionen på redaktionen@branschaktuellt.se Redaktionen Marcus Rosenholm Produktionschef marcus@branschaktuellt.se Martin Zemgals Redaktör martin@branschaktuellt.se

Mäss-dags!

ENTRÉ 4 NORD

ENTRÉ 12 SYD ENTRÉ 8 VÄST

68 Anders Edström Frejman Reporter anders@branschaktuellt.se Marknad Oscar Lundberg VD & Ansvarig utgivare oscar@branschaktuellt.se Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

Branschaktuellt har tagit fram en exklusiv specialutgåva som kommer att ges ut på mässorna här i Jönköping. I första halvan av tidning finns det spännande läsning för dig inom fjärrvärme, VA, samt avfall och återvinning. I magasinet läser du bland annat om den nya branschorganisationen, Energiföretagen och den senaste informationen kring ärendet Konkurrensverket mot fjärrvärmeaffären mellan Logstor och Powerpipe. Dessutom har vi ett uppskov av intressanta artiklar som berör de olika branscherna på ett eller annat sätt, bland annat en exklusiv artikel om Sobacken i Borås. I andra halvan om tidningen hittar du som läsare ett långt reportage om Södra Cells miljardsatsning på massabruket i Värö som ökar produktionskapaciteten drastiskt.

Omslagsbild: Ola Kjellbye/Södra Tryck: RS Gruppen Media: Branschaktuellt Sverige AB

Du hittar även en spännande intervju med Mikael Odenberg som är Generaldirektör på Svenska kraftnät om Sveriges framtida utmaningar. … Och mycket mer i en komplett utgåva om Energi & Industri från Branschaktuellt!

www.branschaktuellt.se

Trevlig läsning,

Annonsera 08-400 22 620

Martin Zemgals Besök oss i vår monter A00:04


6

| www.branschaktuellt.se


Avfall och återvinning allt viktigare för det hållbara samhället

”Det krävs en del politiska beslut” Tanja Lundberg, mässansvarig för Elmia Avfall & Återvinning.

Elmia Avfall & Återvinning är en av Elmias äldsta

tesplats för hela branschen. Vi vill skapa en ef-

men det finns alltid rum för utveckling och för-

mässor och har under åren gått i olika sam-

fektiv affärsplats för våra utställare där de kan

bättring och det är något som man vill bidra till

manhang med olika parallella mässor, vilket

möta både nya och befintliga kunder. Mäs�-

med denna mässa.

ger mässan en stor räckvidd med olika fokus

san är förutom ett forum för affärer också en

periode. Ibland har mässan haft ett tydligare fo-

möjlighet till kunskapsspridning och utbildning,

- Sverige är ett gott exempel på hur vi jobbar

kus mot fastighet och utemiljöer, bioenergi eller

både via våra utställare men också via mäs�-

med dessa frågor och vi har många duktiga le-

som nu, fokus på det hållbara samhället i stort

sans program. Programmet skapar mervärde

verantörer. Samtidigt kan allting bli bättre och

ihop med VA och Fjärrvärme parallellt. Koncep-

för våra besökare och kan bidra till fortsatt hög

jag upplever att det krävs en del politiska beslut

tet är tre egna mässor men under gemensam

kunskapsnivå för att Sverige ska vara fortsatt

och styrmedel för att skapa en ännu effektivare

paroll, vilket innebär att man som besökare får

ledande inom avfallshantering och återvinning.

och hållbar utveckling framåt, berättar Tanja

närvara på samtliga mässor. Detta koncept har

Vi vill också med mötesplatsen i stort vara ett

Lundberg.

man byggt vidare på från föregående år då

forum för gränsöverskridande samarbeten

sammanhanget och upplägget var uppskattat

mellan branscherna, berättar Tanja.

Under mässan så kommer man även anordna olika events och happenings, både separat

från både besökare och utställare. Att man har ett generellt fokus på mässan

för Avfall & Återvinning, men även tillsammans

- Efter ett lyckat genomförande 2014 med

om det hållbara samhället är ingen tillfällighet.

med de andra mässorna. Programmässigt i

det gemensamma arbetet och diskussionerna

De flesta branscher jobbar idag hårt mot just

form av en gemensam invigning och föredrag

för ett hållbart samhälle kör vi enligt samma

dessa aspekter, och avfalls och återvinnings-

och seminarier under veckan, men också det

koncept i år. Fokus på mässan generellt sett

branschen är inget undantag.

gemensamma branschminglet där det kommer deltagare från alla tre branscherna. Under

handlar om en effektiv och hållbar avfallshantering. Utställarna visar upp det senaste inom

- Precis som hos andra branscher finns utma-

dagtid finns det även specifika föredrag och

fordon, insamling, krossar, kvarnar, vågsystem,

ningar i att ständigt hitta effektivare lösningar

seminarier för Avfall & Återvinning, för att se-

it/mjukvara och mycket mer. Besökarna som

och kunna erbjuda kunderna enkla, heltäck-

nare på kvällen erbjuda After Fair och bransch-

kommer från beslutsfattande roller inom både

ande och mer kundspecifika tjänster och pro-

mingel med mat och underhållning.

den privata och offentliga sektorn arbetar ofta

dukter. Jag tror även att den nya tekniken kom-

som tekniska chefer, miljöchefer och är ansva-

mer att skapa stora möjligheter för branschen

riga för inköp av produkterna som visas på

framåt. Det är spännande att följa hur till exem-

mässan, säger Tanja Lundberg, mässansvarig

pel digitaliseringen och kartläggning av möjliga

för Elmia Avfall & Återvinning.

automationsapplikationer och förarlösa fordon kommer att påverka utvecklingen framåt. Här

Intresset är fortsatt stort för mässan och man

kan vi som mässa vara ett forum för nya le-

har sedan en tid tillbaka varit fullbokade. Man

verantörer men också kunskapsspridning och

räknar med runt 70 utställare inom Avfall &

nätverkande. Hos oss kan besökarna få en

Återvinning och runt 400 utställare totalt på

bild av det senaste inom branschen och träffa

mötesplatsen. Dessutom har man utökat ut-

många leverantörer på en och samma plats,

omhusområdet till skillnad från tidigare genom-

stora som små, säger Tanja.

förande. Sverige är redan i framkant när det gäller hur - Elmia Avfall & Återvinning ska vara en mö-

vi jobbar med avfallshantering och återvinning, Bildkälla: Elmia www.branschaktuellt.se | 7


Besök oss i Monter U202:5

LÅNGSAMGÅENDE 2-VALSKROSS GER HÖG DRIFTSÄKERHET

Peters

Skogsmaskinsförsäljning AB

Bildkälla: Elmia 8

| www.branschaktuellt.se

Fjärrviksvägen 12, 653 50 KARLSTAD www.psmf.se – 054-53 33 70 info@psmf.se

Kontaktperson Dan Öberg 054-53 33 78 072-223 91 11 dan@psmf.se


r a g n i n s ö l s t e h l e h r a p a k Vi s e c i v r e s h c o m e t s y s , r a g om vå

in

Monter U202:10 KUNDANPASSADE, PÅLITLIGA MILJÖFORDON FÖR VÅRT NORDISKA KLIMAT.

PERFORMANCE COUNTS!

www.eurmark. www.facebook.com/Kaiser.EurMark/ www.branschaktuellt.se | 9


Toppmodernt va byggs i Kungälv

10

| www.branschaktuellt.se


vattenverk v

www.branschaktuellt.se | 11


Svante Hagman, NCC. Foto: Sten Jansin

NCC och Kungälvs kommun har ingått ett

niken renas vattnet från alla de föroreningar

Göta älv som råvattenkälla att kunna leverera 1

partneringsamarbete för bygget av ett nytt vat-

vi känner till i dag och det tas också höjd för

080 kubikmeter vatten i timmen.

tenverk norr om Kungälv. Verket ska stå klart

framtida hot, som till exempel klimatpåverkan,

att leverera rent dricksvatten till Kungälvs kom-

läkemedelsrester och flamskyddsmedel

mun, Tjörn, Ale och Stenungssunds kommu-

– Det är oerhört stimulerande att jobba med den här typen av hållbara lösningar för samhäl-

ner till sommaren 2018. Ordervärdet uppgår till

– Kungälv och intilliggande kommuner behöver

let. Vi har sedan i höstas arbetat tillsammans

cirka 300 MSEK.

trygga sin dricksvattenförsörjning och vi kom-

med Kungälvs kommun med projektering och

mer tillsammans med NCC att bygga en topp-

dimensionering av det nya vattenverket. Nu går

Det nya vattenverket uppfyller de nya högre

modern anläggning utrustad med den senaste

vi in i nästa fas i partneringssamarbetet med

kraven på mikrobiologiska barriärer, vilket inne-

tekniken för vattenrening, säger Maria Sondell,

detaljprojektering så att vi inom kort kan starta

bär garanterad avskiljning av virus, bakterier

projektledare på Kungälvs kommun.

bygget, säger Svante Hagman, affärsområdes-

och parasiter. Detta kräver avancerad rening

chef, NCC Infrastructure.

med den senaste tekniken, består av filtrering

Kungälvs vattenverk byggs i två etapper. Den

i ultra- eller nanomembran följt av behandling i

första etappen ska vara i drift senast somma-

aktivt kolfilter samt UV-ljus. Med den här tek-

ren 2018. Fullt utbyggt kommer verket som har

12

| www.branschaktuellt.se


Med kunskap och erfarenhet säkrar vi behovet av rent dricksvatten Vi på Purac arbetar med att bygga vattenoch reningsverk samt förbehandlings- och produktionsanläggningar för biogas.

Puracs arbete i alla VA-projekt kännetecknas av stort fokus på effektiv energianvändning och omsorg om vår gemensamma miljö.

Med 60 års erfarenhet och en engagerad personal kan vi ta oss an alla typer av projekt i olika storlekar och entreprenadformer.

I samband med uppförandet av Kungälvs nya vattenverk ansvarar Purac för såväl processdesign som leverans, installation och funktion av dricksvattenreningen i nära samverkan med Kungälvs kommun.

Varje projekt är unikt i sitt slag – därför anpassar vi alltid vårt arbete efter ställda krav och aktuella förutsättningar.

www.purac.se

PURAC AB

Box 1146, 221 05 Lund Tel: 046-19 19 00 www.branschaktuellt.se | 13


Miljarder investeras för att befästa Borås som kretsloppsstad

Text Anders Edström Frejman

VA

Sobacken är Borås Stads energi- och miljöcen-

att vi behöver ersätta befintliga anläggningar

ter som ligger cirka en mil utanför staden. Den

samt att kunna nå vårt mål om att vi ska ha ett

Borås kraftsamlar och bygger ett nytt

innehåller en avfallsanläggning där all material-

helt fossilbränslefritt Borås. För att nå detta mål

avloppsreningsverk och kraftvärmeverk

sortering sker samt även en biogasanläggning.

har det under en längre period pågått ett stra-

vid sitt befintliga energi- och miljöcenter en mil utanför staden. - Det unika är att vi bygger två viktiga funktioner samtidigt, vilket skapar en rad olika synergieffekter, säger Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö. 14

| www.branschaktuellt.se

tegiskt arbete med att identifiera energiströmHär ute har ungefär under ett års tid pågått

mar och omvandla dessa till nytta för stadens

markberedning för det nya kraftvärmeverk

invånare, säger Jonas Holmberg, kommunika-

samt avloppsreningsverk som ska byggas på

tionschef på Borås Energi och Miljö.

denna plats. Berggrunden är bra, men man har fått spränga undan mycket berg för att bereda

Exempel på energiströmmar är att omvandla

plats för de kommande anläggningarna.

hushållsavfall till fjärrvärme, el och biogas och

- Bakgrunden till satsningen är att Borås växer,

på samma sätt skogsavfall till fjärrvärme och el.


llustration över framtidens Sobacken Bildkälla: Borås Energi och Miljö

www.branschaktuellt.se | 15


Pannan i kraftvärmeverket kommer att ha en termisk effekt på 120 MW och man beräknar att kunna producera 150 GWh el och 375 GWh värme årligen. Bildkälla: Borås Energi och Miljö

- Vi kom till en punkt där vi blev tvungna till

kostnaden för kraftvärmeverket – som kommer

stora delar det vi levererade till Torsvik 2 i Jön-

stora reinvesteringar. Det unika för Borås är att

att eldas med skogsavfall - är 1,8 miljarder kro-

köping. En komplett yttre bränslehantering

behovet av nytt avloppsreningsverk respektive

nor. I budgeten ingår samtliga överföringsled-

med tillhörande hjälpsystem, säger Thomas

kraftvärmeverk sammanfallit i tiden. Det ger

ningar som kommer att byggas från Sobacken

Karlsson, VD på BMH Technology AB.

vissa synergieffekter, till exempel att vi kan byg-

in till staden.

ga ett gemensamt kontrollrum och vissa andra

- Attraktiv mark inne i stadskärnan där av-

Företaget har sedan 80-talet levererat utrust-

gemensamma funktioner.

loppsreningsverket i dag ligger kommer att

ning av denna typ till bioeldade anläggningar.

kunna frigöras för till exempel bostäder, säger

Den nordiska marknaden är förstås viktig för

Jonas Holmberg.

företaget, men man märker att intresset ökar

Enkelt förklarat kommer man att ersätta två biobränslepannor från 1965 samt ett avlopps-

nere på kontinenten i takt med att biobränsle-

reningsverk från 1934 – där det senare idag

Två viktiga leverantörer till anläggningen är Veo-

ligger inne i den växande staden - med en ge-

lia Water Tehnologies och BMH Technology Oy.

mensam anläggning en mil från stadskärnan.

Den senare kommer att ansvara för den yttre

Och det rör sig om stora mängder bränsle som

bränslehanteringen till kraftvärmeverkspannan.

ska kunna hanteras per tidsenhet.

- Det vi kommer att leverera till Borås liknar i

- Det system vi levererar kommer att ha en ka-

Den totala budgeten ligger på 3,2 miljarder där

16

| www.branschaktuellt.se

användningen ökar.


Framtidens avloppsreningsverk byggs i Borås

WATER TECHNOLOGIES Veolia Water Technologies VAI har tillsammans med sitt danska systerbolag Krüger fått i uppdrag att utforma ett nytt och modernt avloppsreningsverk för Borås Energi och Miljö för att hjälpa staden nå sin dröm, en fossilbränslefri stad. Det nya avloppsreningsverket för 210.000 pe har ett särskilt fokus på: • Utnyttjande av resurserna på ett optimalt sätt • Minimering av el- och kemikalieförbrukning med bibehållen reningsgrad • Flexibilitet genom dynamisk processanpassning för alla driftsituationer Avloppsreningsverket kommer att leva upp till utsläppskraven 8 mg/l BOD7, 8 mg/l totalkväve och 0,2 mg/l totalfosfor som kvartalsmedelvärde på ett mycket mer hållbart och säkert sätt än tidigare. www.veoliawatertechnologies.se 046-18 21 50 | info@vaing.se


Liknande anläggning Jönköpings Energi. Bildkälla: BMH

pacitet att ta emot på 700 kubikmeter i timman

marknadschef på Veolia Water Technologies.

man i dimensioneringen tagit höjd för att kunna

till bränslesilosarna. Kapaciteten från silos till

Han berättar att, eftersom det även finns en

hantera temporärt ökade flöden. Men något av

panna kommer att ligga på 390 kubikmeter i

biogasanläggning på Sobacken så har man

det kanske viktigaste är att ta vara på de inves-

timman.

lagt stort fokus på att anpassa reningsverkets

terade skattepengarna.

processer så att restprodukten slam ska kom-

- Driften står för den överlägset största kostna-

Veolia Water Technologies är med och utfor-

ma att innehålla så mycket organiskt material

den för ägaren under anläggningens livstid. Vi

mar avloppsreningsverket.

som möjligt.

har därför lagt stort fokus på att göra anlägg-

- Beställaren hade från start mycket ambitiösa

ningen energieffektiv och minimera de löpande

krav på anläggningen. Bland annat att mängden

Eftersom det handlar om ett modernt renings-

kostnaderna för ägaren genom bland annat

tillsatta kemikalier skulle vara minimalt, till exem-

verk - som med bästa driftsäkerhet ska han-

smart processtyrning, avslutar Henrik Held.

pel ingen extern kolkälla, säger Henrik Held,

tera allt vatten över många decennier - har

Sobacken by Eitech. Med kompetens och engagemang levererar vi en ny reaktor och ett gasisolerat ställverk för spänningsnivån 130 kV med tillhörande relä- och kontrollutrustning till avfallsanläggningen i Borås. Vill du veta mer? 

18

| www.branschaktuellt.se

Jonas Andersson, +46 21 10 63 30 jonas.u.andersson@eitech.se

www.eitech.se


Det självklara valet av reservkraftsleverantör ▼ Mobila 30-80 km/h, 20-1 000kVa ▼ Stationära och containermonterade ▼ 20 - 3 000kVA, 0,4-10,5kV ▼ Kundanpassade lösningar, automatikbyte ▼ Eftermarknad, service och support

Elkraft när du behöver den

Gateljungvägen • 274 62 Rydsgård • Tel vxl: 0411 443 09 info@olssonselmek.se www.olssonsmek.se


Elmias lyckade mässkoncept återvänder - Nu med fokus på det hållbara samhället VA & Fjärrvärme

Dessutom på de mindre orterna så har man

stora träffpunkten för alla med anknytning till

ofta ett samlat ansvar för fjärrvärme, VA och

fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. När en-

Nu återvänder Elmias samlade mässkoncept

även avfall på samma avdelning inom koncer-

ergi- och uppvärmningsfrågorna blir allt hetare

med fokus på fjärrvärme, VA och avfall & åter-

nen. Vilket gör att man kan ta med hela avdel-

är det här som lösningarna och möjligheterna

vinning. Tre branscher som har mycket gemen-

ningen och besöka alla delar av mässan.

hamnar i brännpunkten.

ofta är under samma paroll. Konceptet som

I år har mässorna cirka 400 utställare totalt,

- Det här är fjärrvärmebranschens stora mö-

introducerades 2014 blev nästan omgående

samt att man har både besökare, företag och

tesplats, när det gäller allt från ledningsnivå till

en succé och den positiva responsen var stor.

utställare från ett tiotal olika länder världen över.

operatörnivå, och än så länge finns det inget

samt och som på ledningsnivå inom företag

Under perioden så kommer man erbjuda en

liknande koncept. Det är en utmärkt plats för

I år är det hållbara samhället som är i fokus på

stor mängd seminarier, föreläsningar och andra

att få integrera med kollegor i samma bransch.

mässorna. Man vill spegla de utmaningar som

happenings. Avslutningsvis anordnar man en

Just branscher i allmänhet när man träffas på

branscherna och samhället står inför och de

branschfest för alla mässor den 28e septem-

mässor är det för att få en bild av branschens

investeringsbehov som finns, samt belysa och

ber. Highlights ur de olika programmen hittar ni

största utmaningar, teknikutvecklingen och ny-

sätta fokus på dessa ämnen.

vid respektive kategori.

heter som kommit, på en och samma plats,

- Vi kommer ha ett stort fokus på de utmaningar

Om Fjärrvärmemässan:

som finns. Dessutom vill vi skapa ett slags krets-

Fjärrvärme och fjärrkyla är idag etablerade de-

Inom dessa branscher så är Sverige ett av de le-

lopp, en röd tråd, mellan mässorna. Exempelvis

lar i det hållbara samhället. De bidrar bland an-

dande länderna när det kommer till kunskap och

så blir ju visst avfall bränsle till just fjärrvärme,

nat till att städer kan värmas och kylas resurs-

teknik.

säger Henrik Landén, projektledare och mäss-

effektivt, med en låg miljöpåverkan.

säger Henrik Landén.

ansvarig för Fjärrvärme- och VA-mässan.

- Vi här i Sverige är ju världsledande egentligen. Fjärrvärmemässan är sedan över 30 år den

20

| www.branschaktuellt.se

Vi har alla förutsättningar för att ha en export av


Foto: Anna HÃ¥llams www.branschaktuellt.se | 21


Bildkälla: Elmia

vårt kunnande till den internationella markna-

samtidigt som man står inför stora utmaningar.

den, säger Henrik.

som finns samt hur man ska ta nästa steg för branschen och för att vidareutveckla våra stä-

Denna trend märker man även av på mässan.

der och vårt samhälle.

När det gäller årliga branschmässor så gäller

VA-mässan är den mässa som har det tätaste

det att man följer den förskjutning som sker i

programmet när det gäller seminarier och lik-

- Det här är inte bara en fråga för Sverige utan

branschen och uppmärksammar att det kan

nande och man har cirka hundra stycken olika

även en för resten av världen, och här kan vi

hända mycket från ett år till ett annat. Det gäl-

talare under dessa tre dagar.

vara goda exempel med våran spetskompe-

ler att hela tiden kunna vissa besökarna de se-

tens inom landet, säger Henrik.

naste nyheterna, lösningarna, problemen och

- VA-mässan är väldigt mötes- och semina-

utmaningarna.

rieintensivt, på det planet är det den största

Inom VA branschen har även teknikutveck-

av alla tre mässor. Dessutom har vi lagt till

lingen varit väldigt intensiv den senaste tiden,

- Det blir som en slags temperaturmätare som

två nyheter för i år, bland annat något vi kal�-

men mycket handlar också om kunskap och

visar vart branschen befinner sig just nu. Man

lar speakers corner. Det är en scen för kortare

tjänstesektorn, att kunna tillmötes gå det stora

lyfter upp de frågor som är mest relevanta till

seminarier då vi inte får plats med alla talare

behov som finns inom branschen idag.

diskussion, avslutar Henrik.

på de befintliga scenerna. Så konferens- och

Om VA-mässan:

seminarieprogrammen är mycket omfattande,

- Det är en utmaning för små som stora kom-

berättar Henrik Landén.

muner hur dom ska utveckla samhället och

VA-branschen har under de senaste åren fått

ständerna inom dessa aspekter, och här får

ett rejält uppsving och det har hänt väldigt

Även på denna mässa kan man tydligt urskilja

man en god överblick på vad utmaningarna är,

mycket på marknaden. Man kan se att det är

hur man belyser huvudfokusen på det hållbara

vad det finns för typ av nyheter och vilken som

en stor investeringsnivå just nu inom branschen

samhället, hur man ska bemöta de utmaningar

är den senaste tekniken, berättar Henrik.

22

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: Elmia www.branschaktuellt.se | 23


Bildkälla: Alingsås Energi

COWI projekterar utbyggnad av fjärrvärmeproduktion för Alingsås Energi Alingsås Energi räknar med att behovet av

Sylvia Michel, vd och koncernchef. Foto: Mads Armgaard

fjärrvärme ökar under de närmaste åren. För att

Kraftringen investerar 100 miljoner i Lunds fjärrvärmenät

täcka framtida värmebehovet på ett miljövänligare sätt planerar de att bygga ut Sävelundsveket med ytterligare en biobränsleeldad panna. COWI har blivit utvald för att projektera pannbyggnaden för det nya värmeverket.

Cirka 90 procent av fastigheterna i

Den del av fjärrvärmenätet som nu rustas upp

I COWIs uppdrag

Lund värms upp med fjärrvärme från

byggdes till största delen på 60-talet, då tek-

ingår byggkonstruktion, mark, geoteknik, el,

Kraftringen. Nu genomför Kraftringen

niken för den här typen av ledningar var en

VVS, brand, projekteringsledning, byggledning,

helt annan. Betongkulvertarna byggdes med

Bas P (byggarbetsmiljösamordnare för projek-

det som var dåtidens bästa tillgängliga tek-

tering och planering) samt kontrollansvar.

investeringar i fjärrvärmenätet för fortsatt hållbara och trygga leveranser till kunderna.

nik. Det har skett en enorm utveckling och de ledningar Kraftringen lägger ner nu är förbätt-

– Det är mycket roligt att vi har vunnit ännu ett

rade på alla punkter.

fjärrvärmeprojekt och att det dessutom ligger i Västsverige där vi har genomfört ett flertal

”Fjärrvärme kan liknas vid ryggraden”

- Fjärrvärmen är en långsiktig och hållbar

genom åren, säger Jan Karlsson, ansvarig för

uppvärmningsform. Fjärrvärme kan liknas vid

området Kraftvärme på COWI.

ryggraden i den hållbara staden. Det är därför självklart för Kraftringen att vara ansvarsta-

Montage av panna planeras ske under vår/

gande och göra betydande reinvesteringar i

sommar 2017 och driftsättning och provdrift

fjärrvärmenätet, för att för lång tid framåt ge

under sommar/höst 2017.

säkra och hållbara leveranser till våra kunder, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Fakta Sävelundsverket

Under 2015 använde Kraftringen 92 procent

Sävelundsverket omfattar i dagsläget två fast-

förnybara bränslen och återvunnen värme i

bränslepannor på 7 MW respektive 14 MW, en

fjärrvärmeleveranserna. Kraftringens mål är Under återstoden av 2016 genomför Kraftring-

olje/biooljepanna på 12 MW och en deponi-

att ha en helt fossilbränslefri produktion se-

en 14 separata byggprojekt i Lund, där när-

gaspanna på 0,5 MW. Den nya fastbrännsle-

nast år 2020.

mare två kilometer fjärrvärmeledning i betong-

pannan beräknas ha en panneffekt på ca 14

Fjärrvärmenäten i Lund-Lomma-Eslöv är

kulvert nu kommer att ersättas. Sammanlagt

MW och en rökgaskondensor på ca 3 MW.

sammankopplade med Helsingborg och

rör det sig om en investering på 100 miljoner

Bränslet kommer även fortsättningsvis vara

Landskronas fjärrvärmenät via en 29 kilome-

kronor under 2016 och 2017.

fasta biobränslen främst skogsflis och rena trä-

ter lång ledning.

bränslen från sågverk och skogsindustri.

Sylvia Michel, vd Kraftringen

24

| www.branschaktuellt.se


Energiföretagen välkomnar fempartiöverenskommelsen om energipolitiken Fjärrvärme är den vanligaste och en av de vikti-

den, där resurseffektivitet och hållbarhet är

som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller

gaste uppvärmningsformerna i Sverige. Mer än

riktmärken.

en stängning av kärnkraft genom politiska be-

hälften av alla bostäder och lokaler värms idag

slut. Ett mål för energieffektivisering för perio-

med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen

En viktig del av Energiföretagens verksamhet

den 2020 till 2030 ska tas fram och beslutas

omkring 90 procent, medan den är något lägre

är att erbjuda service till medlemmarna, bland

senast 2017. I överenskommelsen lyfter parti-

för lokaler och lägst för småhus.

annat via specialiststöd, omvärldsbevakning,

erna även fram fjärrvärme och kraftvärme som

teknikutveckling, utbildningar och konferenser.

viktiga delar i energisystemet.

Branschorganisationen Energiföretagen Sve-

Detta för att utveckla branschens kompetens

rige är en branschorganisation som är bil-

och förmåga att möta morgondagens utma-

- Fempartiöverenskommelsen om energipolitiken

dad av medlemmarna i Svensk Energi och

ningar. Men lika viktigt är att vara en aktiv sam-

välkomnas av Energiföretagen Sverige som stöd-

Svensk Fjärrvärme. Den samlar företag som

hällsaktör som bidrar med lösningar på dagens

jer en utveckling av ett allt mer förnybart energi-

producerar, distribuerar och handlar med

och morgondagens energiutmaningar.

system. Det är viktigt att målet har satts på lång

och lagrar el, värme och kyla. Tillsammans

sikt så att omställningen kan ske på ett kontrolTidigare i år gjordes en fempartiöverenskom-

lerat och samhällsekonomiskt effektivt sätt, säger

en förändring som möjliggör ett långsiktigt

melse om energipolitiken. Målet med överens-

Pernilla Winnhed, vd i Energiföretagen Sverige.

hållbart samhälle. Branschen är idag en viktig

kommelsen är att senast år 2045 ska Sverige

del av lösningen när det svenska samhället

inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till

- Nu börjar resan mot att förverkliga målen i en-

möter utmaningar som klimathot, digitalise-

atmosfären, för att därefter uppnå negativa ut-

ergiöverenskommelsen. Energiföretagen Sve-

ring och urbanisering. Därför vill Energiföre-

släpp. Målet år 2040 är 100% förnybar elpro-

rige och hela energibranschen står beredda

tagen utveckla den smarta energimarkna-

duktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum

och vill gärna bidra, avslutar Pernilla Winnhed.

FOTO PETER CEDERLING

med sina medlemmar driver Energiföretagen

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ser till att mänskliga behov kan skötas även om rören läcker Proco Services är ett ledande tjänsteföretag som utför blockering och anborrning på trycksatta rörsystem inom alla branscher. Vi ser till så att kapaciteten i ert fjärrvärme- och fjärrkylanät upprätthålls vid reparation, omläggningar och omkopplingar oavsett tid på året. För mer information kontakta oss på telefon 08 734 05 80 eller besök oss i vår monter A08:21 på Fjärrvärmemässan 2016, 27–29 september. www.proco.se

www.branschaktuellt.se | 25


Konkurrensverket: Förbjud fjärrvärmeaffär mellan Logstor och Powerpipe Fjärrvärme Att låta de två största företagen gå samman och få 80 procent av marknaden för fjärrvärmerör skadar konkurrensen. Det anser Konkurrensverket som kräver att affären förbjuds. Därför överklagas tingsrättens dom till högsta instans. Företagen Logstor och Powerpipe är båda verksamma på marknaden för fjärrvärmerör och andra produkter med anknytning till fjärrvärme. De är också de två största aktörerna i landet. Logstor planerar att förvärva konkurrenten Powerpipe, vilket enligt Konkurrensverket skulle få betydande effekter för marknaden och för kunderna, om affären genomfördes. För att få ett förbud mot den planerade företagsaffären vände sig Konkurrensverket till Stockholms tingsrätt. Domstolen gjorde dock en annan bedömning än Konkurrensverket, bland annat när det gäller avgränsningen av den geografiska marknaden. Konkurrensverket anser att effekterna måste bedömas på marknaden i Sverige, medan tingsrätten ansåg att bedömningen ska omfatta ”norra Europa”. – Konkurrensverket har noga studerat tingsrättens dom och kan konstatera att vi tyvärr inte lyckats förmå domstolen att ta till sig den i vår mening övertygande bevisning som finns för vårt synsätt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar. – Om affären tillåts att genomföras skulle detta sannolikt medföra prishöjningar och andra försämringar som skulle drabba kunderna och ytterst alla konsumenter som använder fjärrvärme i sina hus. Det är därför vi nu överklagar till högsta instans, säger Dan Sjöblom. 26

| www.branschaktuellt.se

Foto: Andreas Eklund


Svenskt ljus på engelsk fjärrvärme

”Svenska erfarenheter hjälper oss att räkna” Andrew Briggs, Stoke-on-Trents stadsstyrelse.

Andrew Briggs, energikundsansvarig och Sébastien Danneels, teknisk chef för fjärrvärmeutbyggnaden i engelska Stoke-on-Trent, besökte nyligen Öresundskraft för att höra mer om Prisdialogen och prissättning av fjärrvärme. Foto: Öresundskraft

Allt fler engelska städer får upp ögonen för

Bakom Nordic Heat står Öresundskraft och

och effektivare energisystem för Stoke-on-

fjärrvärmens fördelar. Och det är till Sverige

Göteborg Energi och fler företag är på väg in.

Trent, med förutsägbara priser för kunderna.

man vänder sig när planerna ska förverkligas.

Företagens experter agerar konsulter för Nord-

Svenska erfarenheter hjälper oss att räkna på,

ic Heat och intäkterna delas mellan företagen.

anlägga, underhålla och skapa affärsmässigt

– Det finns ett sug efter svensk fjärrvärmekom-

hållbar fjärrvärme. Det säger Andrew Briggs,

petens i England. Det säger Peter Anderberg,

Stoke-on-Trent är en av de städer som köper

energikundsansvarig i Stoke-on-Trents stads-

grundare och arbetande ordförande i Nordic

kunskap av Nordic Heat. Stadens representan-

styrelse.

Heat. Organisationen har bildats för att under-

ter har mött företagens experter på fjärrvärme-

lätta exporten av svenskt fjärrvärmekunnande

och anläggningsteknik, affärsmodeller, finan-

– Det här är en form av hjälp till självhjälp. De

till England och andra länder.

sieringslösningar med mera. Öresundskraft

som kritiserar importen av avfall menar att det

berättade i ett möte nyligen hur man arbetar

vore bättre att vi exporterade svensk miljötek-

med Prisdialogen och med betallösningar.

nik och kunskap. Det är precis det vi gör. Ju

– Sverige har byggt fjärrvärme sedan 40-talet och vi har samlat på oss oceaner av kunskap. I Eng-

mer fjärrvärme som byggs i England, desto

land, som först nu börjar bygga ut fjärrvärme, är

– Med fjärrvärme kan vi slippa fossila bränslen

mer kan man själv energiåtervinna sitt avfall,

den kunskapen förstås oerhört intressant.

för vår uppvärmning. Vi vill skapa ett grönare

menar Peter Anderberg. www.branschaktuellt.se | 27


Södra växer tillsammans med marknaden Foto: Patrik Svedberg/Södra

Skogsindustrin i Sverige är på väg in i en guldålder. Produktionen från Sveriges sågverk har

28

Sverige har idag dom unika fördelar som be-

efterfrågan på pappersmassa som ökar glo-

hövs för att göra detta möjligt. Här finns bland

balt. Här är mjukpapper- och förpackningsin-

annat välvårdade skogar, bra infrastruktur och

dustrin en av drivkrafterna. Södra beslutade

ett högt tekniskt kunnande.

redan i början av 2014 att investera ca 5 miljarder i sina pappersbruk på Värö, Mörrum

Kraftiga investeringar väntas från många håll

och Mönsterås.

och totalt så uppskattas den totala volymen

nått den högsta nivån sedan 2007

att nå uppemot runt 20 miljarder svenska

- Utbyggnaden är en viktig del i vår strategi och

samtidigt som massaproduktion-

kronor. Ett exempel på detta är den satsning

en förutsättning för att vi ska kunna utveckla

ens utveckling ser positiv ut.

som Södra just nu genomför för att möta

vår verksamhet. Marknaden för pappersmassa

| www.branschaktuellt.se


”Marknaden för pappersmassa växer globalt” Lars Idermark, VD och koncernchef Södra. Foto: Ola Kjellbye växer globalt och nu blir det möjligt för oss att

gare investera miljardbelopp i deras bruk i Mör-

Mörrum producerar högkvalitativ massa

fortsätta växa tillsammans med våra kunder,

rum. I och med den nya investeringen kommer

och med unika egenskaper. Nu kan vi er-

säger Lars Idermark, vd och koncernchef i

produktionskapaciteten att öka med 45 000

bjuda marknaden större volym av dessa

Södra.

ton och den totala produktionen av pappers-

efterfrågade produkter. Dessutom är både

och dissolvingmassa kommer då att uppgå till

dissolving- och pappersmassa från intres-

470 000 ton.

sant ur ett klimatperspektiv. Allt fler börjar

Huvudfokus för Södras investeringar har legat på expansionen av massabruket i Värö, där

se vikten av att hitta material som möjlig-

kapaciteten kommer att uppgå till 700 000

– Vi kan med investeringen möta efterfrå-

gör övergången mot ett fossilfritt samhälle,

ton från tidigare 425 000 ton. Den 16 februari

gan från våra kunder på såväl pappers-

säger Stefan Sandberg, platschef på Södra

2016 beslutade även Södras styrelse att ytterli-

som dissolvingmassa. Vår anläggning i

Cell Mörrum.

Med innovation, kvalitet och kundnytta i fokus.

Projektledning | Elkraft | Automation | System & IT | Mek | Rör | HVAC www.eurocon.se www.branschaktuellt.se | 29


”Vi kan med investeringen möta efterfrågan från våra kunder på såväl pappers- som dissolvingmassa” Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum. Bild: Per-Erik Larssson/Södra

Utveckling av långfibermassa Södra har en unik position idag genom deras utveckling av långfibermassa. Efterfrågan på långfibermassan är stor hos tissuetillverkare ute i världen och är baserad på tall och gran vilket vi har gott om här i norden. Långfibermassan är också en viktig produkt för mer avancerade specialpapper- och kartongprodukter. Det är här Södras forskningsavdelning kommer in, Södra Innovation.

Bild: Henrik Björnsson

30

| www.branschaktuellt.se

Aktuella forsknings- och innovations områdeN: • Massa för mjukpappers- och specialpappersprodukter • Träkomponenter för byggande och boende • Förnyelsebara textilprodukter i konkurrens med olja och bomull • Förnyelsebara förpackningar • Lättviktskompositer för olika ändamål • Biobaserade kemikalier


Specialister inom industriell temperaturmätning Lokal utveckling och produktion av temperaturgivare och signalomvandlare för en global marknad. www.krohne-inor.se

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET EABs Portar med 7 isoleringsalternativ www.eab.se

Vi är branschens teknikledare och Er partner. Funderar ni på att uppgradera ert pappers- eller massabruk? För inspiration och idéer besök gärna vår hemsida @ glvpulppaper.com GL&V Sweden AB Karlstad | Massa | Papper | Stockholm GL&V_Branschaktuellt_2016.indd 1

© 2016 GL&V. ALL RIGHTS RESERVED.

COMPACT PRESS® Ny brunmassatvätt i Mörrum

1/14/2016 10:45:20|AM www.branschaktuellt.se 31


naden för dessa energiprodukter finns i huvudsak i Sverige, men på senare tid så har även exporten av fasta biobränslen växt där den största efterfrågan har varit på den danska marknaden. Andra som har visat stort intresse är den norska marknaden och även England som använder stora mängder för att ersätta kolförbrukningen. Pellets och briketter har en högre täthet och kan därför ge mer energi per volymenhet. Detta gör också att större volymer kan transporteras med färre transporter. En inte obetydlig del av koncernens intäkter kommer idag från diverse energiprodukter som Södra tillhandahåller, och om framtiden ser ljus ut för marknaden så står Södra Innovation redo att utveckla fler produkter. Biodrivmedel Bildkälla: Södra

är bland annat en produkt som kan komma att bli aktuell och då är Södra redo att diskutera nya investeringar inom området.

Utöver befintliga produkter och processer

sitet, högskolor och institut, samt befintliga och

Expansion Värö har som målsättning, utöver

arbetar Södra med att utveckla helt nya pro-

framtida leverantörer för bästa resultat.

ökad massaproduktion, att göras ännu mer energieffektiv. Idag så är Värö bruk oberoende

dukter baserade på den förnyelsebara och koldioxidneutrala träråvaran. Forskningen är en

Energiprodukter

av fossila bränslen under normal drift och efter

förutsättning för företagets långsiktiga konkur-

Södra producerar inte bara papper- och massa-

att projektet är färdigställt och full produktion

renskraft. Södra Innovation & Nya Affärer arbe-

produkter utan även av en hel del energiprodukter,

uppnåtts så kommer bruket att nå en högre

tar nära befintliga och tilltänkta kunder, univer-

såsom el, fjärrvärme, pellets och briketter. Mark-

produktion av grön el, bioenergi och fjärrvärme.

Kompetens och Resurser inom Processindustri och Energisektor - Projektadministration - Projektledning - Arbetarskydd - Montageledning - Kvalitet - Energi - 3e och 2a Parts Inspektioner (Bureau Veritas) - Utbildningar

www.vtgkonsult.se 32

| www.branschaktuellt.se


Starkt 2015 2015 var ett starkt år för Södra som redovisade ett rörelseresultat på 2 162 miljoner kronor. Detta är en historisk siffra från förra året som landade på 1 516 miljoner. I det stora hela var marknaden god för hela skogsindustrin men speciellt för Södras del så dom har lyckats ha en god produktion från Värö bruk trots det massiva projekt som pågår där. - Vi har i dag en industriverksamhet som är ledande och väl fungerande och som tryggar ägarnas avsättning av skogsråvara likaväl som koncernens långsiktiga förutsättningar att vara framgångsrik i den globala konkurrensen. Nu investerar vi även 1 miljard i vårt massabruk i Mörrum för att möta våra kun-

Bildkälla: Södra

ders efterfrågan på högkvalitativ massa, säger Lars Idermark. ten med 2-4 procent per år för att behålla po-

öka värdet för alla ägare och kunder. Projekten

Nettoomsättningen för 2015 ökade till 18,3

sitionen som koncernen har idag. Framförallt

som Södra startade under 2014 beräknas vara

miljarder (17,3) varav 6,1 miljarder (5,9) i det

är det expansionen av Värö bruk som kommer

slutförda under hösten 2016 och kommer efter

tredje tertialet. Rörelseresultatet det tredje ter-

att hjälpa till med att denna vision blir verklig-

en initial uppstartsperiod att stärka Södras po-

tialet uppgick till 502 MSEK (504).

het. Att växa under lönsamhet är ett grund-

sition som ett av världens starkaste och mest

värde som Södra håller hårt på. Detta för att

innovativa skogsindustri företag.

Södras 50 000 ägare Södra ägs idag av 50 000 Skogsägare. Investeringsprogrammet kommer att få stor betydelse för samtliga medlemmar, både som industri- och skogsägare. Resultatet av dessa investeringar kommer att betyda en högre massaproduktion samtidigt som att koncernen tryggar långsiktig och lönsam avsättning för medlemmarnas egen produktion av vedrådvara. Expansion Södra är också en nödvändighet för att inte skapa obalans. Skogsägarnas tillväxt beräknas uppemot 3 procent per år och detta är något som Södra vill ta vara på för att avsättningsmöjligheterna skall vara god. Målsättningen för Södra är att öka produktivite-

Faktaruta Södra Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har tre affärsområden: Södra Skog, Södra Cell och Södra Wood. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 50 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 3 500 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen.

Från Idé till verklighet! www.industriunderhall.se 0340 – 333 44

www.branschaktuellt.se | 33


Slutspurten av Expansion Värö närmar sig

34

| www.branschaktuellt.se


1972

1973

1990

1993

1996

Värö bruk invigs. Årsproduktion 61 000 ton.

Årsproduktion 219 000 ton.

Syrgasblekeriet tas i drift.

Bruket blir först i världen med att tillämpa totalt klorfri blekning av pappersmassan. Årsproduktion 289 000 ton.

Installation av svaggassystem för förbränning av gaser, i syfte att minska lukten.

1998

2001

2002

2005

2007

Installation av ytterligare ett syrgassteg.

Fjärrvärmeanläggning byggs och tas i drift.

Anläggning för biologisk rening av avloppsvatten tas i drift. Installation av ny sodapanna. Bruket byter namn till Södra Cell Värö. Årsproduktion 354 000 ton.

Södra Cells forsknings- och utvecklingsavdelning flyttar till Värö.

Nya turbinen tas i drift.

2008

2009

2010

2013

2016

Ny kausticering byggs och tas i drift.

Ny indunstning tas i drift.

Barktorken tas i drift. Första fossilfria massabruket i världen.

Pelletsfabrik och mesaugn byggs.

Produktionsstart för stor fabrik, Södra Cell Värö.

Foto: Ola Kjellbye/Södra www.branschaktuellt.se | 35


Foto: Per Pixel Petersson/Södra

Efter två intensiva år ligger nu Södra

parter skall arbeta ihop redan vid projektstart.

tidigt utse dom stora leverantörerna var viktigt

Cell Värös expansion i sin absoluta

Detta har i sin tur möjliggjort att dialogen mellan

för projektets framgång. Valmet kunde redan

slutfas där projektets sista delar nu

Södra och Valmet har fungerat på ett bra sätt.

vid ett tidigt skede dela med sig specifikationer

håller på att färdigställas. I mitten av maj påbörjas nedkörningen av anläggningen, produktionen stängs ner, och de gamla maskinerna plockas

till NCC och detta har i sin tur gjort att projektet Projektet är i skrivande stund Valmets största

har kunnat genomföras på ett effektivt sätt.

åtagande i Europa. Valmet har flera olika delprojekt i Expansion Värö som har löpt på bra men

Projektorganisation

där tidsplanen har varit en extra stor utmaning.

Expansion Värö har under projektets gång haft

bort och de nya kopplas in.

en projektorganisation bestående av sju delTvå års byggande

projekt: Massafabrik, flisfabrik, kokeri, pappsal,

Utöver den ordinarie dagliga personal som är

Tillsammans med Valmet så kontrakterades

sodapanna, indunstning samt kausticering och

på bruket idag så kommer ungefär 2 700 extra

NCC redan i ett tidigt skede när det kom till

vattenrening. Större delen av kompetensen

entreprenörer att vara aktiva under detta stora

mark-, anläggnings- och byggnadsarbetena.

kommer från den egna organisationen, där

och väldigt komplicerade installationsarbete

Byggentreprenaden har skett enligt NCCs

samtliga projektansvariga är Södras egna. Ett

koncept partnering. Partnering är en samver-

flertal projektledare utgörs dock av konsulter.

och montage.

kansform där projektets nyckelaktörer löser ett Maskinleverantören

uppdrag tillsammans i öppen dialog med pro-

Utöver maskinleverantören Valmet och byg-

Valmet som är huvudleverantör av maskinut-

jektets bästa i fokus. Detta har resulterat i att

gentreprenören NCC så har Expansion Värö

rustningen till Expansion Värö har under pro-

byggentreprenaden inte har handlats upp till ett

sysselsatt väldigt många företag under dom

jekttiden haft regelbundna avstämningar med

fast pris, vilket har minimerat risken för en hög

två år som nu har gått. Sweco har tagit hand

Södra på månadsbasis. Detta har varit en vik-

riskpremie på totalpriset.

om byggprojekteringen och byggkonsulttjäns-

tig strategi för att kunna följa upp arbete och

ter för utbyggnaden. Raumaster OY levererar

tidsplan. Valmet och Södra skrev tillsammans

För NCCs del har ungefär 100 personer arbetat

flis- och barkhanteringen och Doosan Skoda

under en partneringdeklaration om hur båda

aktivt under den gånga projekttiden. Valet att

står för turbinanläggningen.

36

| www.branschaktuellt.se


www.branschaktuellt.se | 37


Vet du vem som levererar bäst utrustning?

Bildkälla: Södra

Tio kokare blir en

Eftersom produktionskapaciteten höjs så

När Expansion Värö är klart kommer brukets

kraftigt så måste samtliga delar av fabriken

tidigare batchkokare, alla tio, att ha ersatts

uppgraderas samtidigt. Trots att detta arbete

med en enda kontinuerlig kokare. Den nya

har skett parallellt med ordinarie produktion

kokaren kommer innebära en förbättrad pro-

så rapporterade Södra Cell Värö i decem-

duktionsekonomi främst på grund av ökat

ber 2015 att bruket överträffat sin produk-

kokutbyte och minskad ång- och elförbruk-

tionsplan för 2015. Under samma månad så

ning.

lyftes den nya barktrumman på plats i flisfabriken och under december 2015-januari

Det nya kokeriet kommer också att ge en

2016 monterades bandgångarna som skall

större flexibilitet gällande kokbetingelser vil-

transportera flis från sågflislagret till den nya

ket kan användas för att påverka massakva-

kontinuerliga kokaren.

Allt från Vecoplan

Separering Lagring Transport Dosering

Sönderdelning Sållning

liteten. Den nya kokaren får en diameter på över 10 meter och en höjd på ca 63 meter.

Indunstningsanläggningen kommer också att få en ökad kapacitet till/på 800 ton per

En-linjes-fabrik

timme.

Maskinlinjen kommer också att bytas ut till ett mindre antal, men större maskiner. Södra

Indunstningens uppgift är att koka bort vatt-

har valt att gå efter principen en-linje-fabrik

net från den förbrukade kokluten och höja

som i sin tur kommer att bli mer energief-

torrhalten från ca 16 % till 82 %. Detta är

fektiv samt att det kommer att ge en lägre

nödvändigt för att sedan kunna förbränna

drift- och underhållskostnad på sikt.

luten i sodapannan. Anläggningen togs i

38

| www.branschaktuellt.se

www.mared.se


Life Cycle Solutions for Buildings and Industries

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Våra tjänsteområden: º º º º º º

Rådgivande tjänster Design och konstruktion Projektledning Projektgenomförande Tekniskt underhåll Managed Services

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer! Tfn 08-705 32 00

caverion.se

Inget är omöjligt att bygga i prefab! ” Vi har bevisat att med noggranhet, kunskap och de rätta tekniska hjälpmedlen är det möjligt att hitta prefablösningar för alla typer av projekt.”

Vi har konstruerat Expansion

Södra Cell, Värö Bruk INTEGRA Engineering AB är ett tjänsteföretag inom byggsektorn med ca 140 anställda. Vi har kontor i Trollhättan, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Malmö, Stockholm och Örebro. www.integra.se

www.branschaktuellt.se | 39


Bildkälla: Södra

bruk 2009 och kompletteras nu med ytterligare

Fiberlinjen kommer stå klar med fem nya tvätt-

Värö

effekter för att klara den utökade produktionen.

pressar och torkmaskinen byggs om för att

När expanderingen av massabruket i Värö är

komplettera balningslinjen.

färdigt kommer blekningen av massan ske i två

Den nya barktrumman är tillverkad av Valmet

stycken 37 meter långa och 3 diameter breda

i Tallinn, Estland och är 40 meter lång, ca

3D ritningar

titantorn. Det är Örnalp Unozon AB som leve-

5,5 m i diameter och väger 350 ton. De nya

Expansion Värö är ett massivt och komplicerat

rerat dessa torn på beställning av huvudentre-

barktrummorna har den senaste tekniken vil-

projekt och därför har projektledarna valt att

prenören Valmet. Örnalp Unozon och Valmet

ket ger bättre förutsättningar för att bibehålla

ta hjälp av 3D-programvara när det kommer

har tidigare haft samarbeten kring projekt i up-

god renhet i Södras färdigproducerade massa.

till projekteringen och framtagning av ritningar.

pemot 40 år.

Lägre barkhalt och lägre vedförluster är vad

Fördelarna med denna teknik som närmast

som förväntas med den nya utrustningen. Den

påminner om BIM tekniken som används i

Titantornen kommer användas i ett bleknings-

nya barktrumman kommer att processmässigt

fastighetsbranschen är många. För att nämna

steg av pappersmassan, ett så kallat klordiox-

placeras parallellt med befintlig trumma, för att

några så är det enkelt för alla med behörighet

idbleksteg. När man bleker massan med klor-

hantera den vedvolym som behövs för Värös

att snabbt få tillgång till specifikationer, samt att

dioxid skapar detta kloridjoner. För att kunna

kapacitetsökning.

ritningar kan visas i en 3D modell där nivåer,

hantera dessa kloridjoner krävs specifikt mate-

eventuell armering och vinklar enkelt visas.

rial som tål den typen av aggressiva kemikalier.

Sodapannan som ursprungligen togs i drift re-

Södra har under projektets gång förespråkat

dan 2002 kommer att byggas ut för nå en ny

för detta arbetssätt och skannade hela fabriken

- Vid dessa typer av projekt har man tre alter-

nivå på 4 000 tjocklut/dygn och Syrgasbleke-

för att skapa en digital 3D modell.

nativ när det kommer till material. Man använ-

riet kommer utökas med en ytterligare reaktor.

Titantorn blir hållbar lösning på massabruket i

der antingen plast, kakel eller titan. Plast har

40

| www.branschaktuellt.se


Inget jobb för stort eller komplicerat

Vår lokala organisations höga kompetens och flexibilitet kombinerat med den stora koncernens samlade resurser gör allting möjligt.

INAC är en pålitlig leverantör av instrumentmontage med lång erfarenhet inom branschområden som energi, gruv- och stål, papper och massa, samt kemi och läkemedel. INAC har ett gott samarbete med Södra Cell och anläggningarna i bl.a. Mörrum och Mönsterås avseende tekniska leveranser och montage i olika kontraktsformer.

INAC installerar och levererar system och instrument till industrioch processanläggningar, där det ställs höga krav på drift- och personsäkerhet samt miljö. www.inac.se www.branschaktuellt.se | 41


personal, berättar Mikael Norin. Expansion Värö är ett stort projekt som gett diverse företag möjligheten att vara med och utveckla vad som kommer bli ett av Sveriges modernaste och effektivaste massabruk. - Samtliga arbeten som utförts av Caverion i projektet ”Expansion Värö” är ett samarbete mellan det svenska och finska projektkontoret. Projektkontorens uppgift är att etablera, genomföra och avsluta ett projekt på ett, för alla parter, säkert och uppskattat sätt. Detta ska i förlängningen leda till att vi lyckas ”öppna dörrar” för våra lokala kontrakt och serviceenheter inom industriella rör-, el- och ventilationstjäns-

Foto: Ola Kjellbye

ter. I fallet Värö känns det som att vi är på god väg att lyckas med detta. Det är jag särskilt

dock en generellt kort livslängd, och vid an-

central med tillhörande huvudångledning. Jag

stolt över, avslutar Mikael Norin.

vändning av kakel så krävs det mycket under-

tror att både Södra Cell och Valmet valde att

håll. Titan däremot är underhållsfritt och har en

anlita oss till detta stora och komplexa projekt

Krohne Inor levererar unika lösningar till mas-

beräknad livslängd på minst 25 år, berättar Leif

främst på grund av att vi är ett stort företag

sabruket i Värö

Lundgren, VD på Örnalp Unozon AB.

med en stor projektorganisation som kan sä-

Till expansionen av massabruket i Värö har Val-

kerställa de resurser och kompetenser som

met utsett KROHNE INOR som huvudleveran-

När man valde att använda titantorn som lös-

krävs. Dessutom har vi på Caverion många

tör av temperaturinstrument. Utöver Valmet har

ning till detta projekt var det främst för att det

och goda referenser från liknande projekt både

även Värö köpt utrustning och produkter direkt

är en långsiktig lösning och investering. Dess-

i Sverige och utomlands, säger Mikael Norin,

av Krohne Inor.

utom så arbetar Örnalp Unozon med ett starkt

Senior Project Manager på Caverion. Företaget Inor grundades redan 1939 och är

fokus på miljö och hållbarhet och är exempelvis I dessa typer av projekt så är kraven höga när

specialister på just temperaturinstrument till

det kommer till delar som miljö, energi och håll-

bland annat processindustri. År 2006 förvärva-

Örnalp Unozon ansvarar för allt från tillverkning,

barhet. Då massaindustrin har en relativt stor

des INOR av den tyska KROHNE koncernen

leverans och installationen av de två titantor-

del utsläpp så gäller det att försöka förbättra

som är internationellt erkända som en tillver-

nen.

dessa aspekter långsiktigt. Caverion är ett av

kare av flödes- och nivåmätare.

certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

de företag som tar ett ansvar när det kommer Caverion bidrar med expertis till Värö

till dessa frågor, både i projektet Expansion

Krohne Inors expertis och flexibilitet inom om-

Genom hela projektet Expansion Värö har fler-

Värö men även i företaget generellt.

rådet är välkänt och det är även något beställarna tagit tillvara på.

talet specialiserade företag varit inblandande för att bidra inom sitt specifika område, ett av

- Som på de flesta anläggningar där vi är verk-

dessa företag är Caverion.

samma har vi styrande dokument från anlägg-

- Beställarna har genomgående varit väldigt

ningsägaren och en miljölagstiftning att förhålla

tydliga med vad för typ av produkt man vill ha

oss till. Detta gör vi givetvis.

samt att de varit ute i god tid vilket effektiviserat

Deras del i projektet innefattar bland annat le-

hela processen. Tillsammans har vi gjort en del

veransen av cirka 1,5 km rörbryggor innehållande drygt 20 km rör i dimensioner upp 1100

Hos Caverion har vi ett mycket stort fokus i vårt

ändringar och anpassningar till projektet. Det

mm. Dessa rörbryggor ska fylla funktionen att

dagliga arbete inte bara på miljö och hållbar-

finns ett gemensamt intresse från både oss

transportera medier i den nya anläggningen

hetsperspektivet utan även på arbetsmiljön. Vi

leverantörer och beställarna att hitta standard-

men även för att koppla samman den nya an-

upprättar mål, vilka följs upp och utvärderas.

lösningar i största möjliga mån, även om det

läggningen med den befintliga.

Dessutom motiverar, informerar och höjer vi

blir en del specialanpassningar för deras pro-

ständigt våra medarbetares kompetens i miljö-

cess. Det handlar om framtidssäkring, reserv-

- Till Södra Cell levererar vi även rörinstallatio-

och arbetsmiljöfrågor så att arbetsuppgiften

delar och produktionssäkerhet, berättar Benny

ner och del av konstruktionen av en ny ång-

utförs på ett säkert sätt både för miljön och vår

Björkander, VD på KROHNE INOR.

42

| www.branschaktuellt.se


Erfarna problemlösare som tar fram det som kunderna behöver. SOM KUND möter du dem nästan dagligen. Vårt starka lag av

Askalon tar ett samlat grepp kring hela processkedjan. Vi tar

skickliga specialister. Erfarna problemlösare som vet att varje

totalansvar för kompletta ventilleveranser, utvecklar komplexa,

applikation är unik och som ur vårt breda program av ventiler

kundanpassade applikationer och finner genomtänkta rutiner

och övervakningssystem skräddarsyr lösningar för varje behov.

för förebyggande underhåll och service.

VENTILER

ENGINEERING

För många av våra kunder är Joachim Nyqvist

Har du en idé eller ett påbörjat processchema?

problemlösaren. Den erfarne fixaren som ur vårt

Räkna då lugnt med att Gert Andrée eller någon av

breda sortiment av regler-, avstängnings- och

hans kollegor lotsar dig fram till ett färdigt process-

säkerhetsventiler skräddarsyr lösningar som

avsnitt eller en modul.

verkligen fungerar.

SERVICE

ÖVERVAKNING

Per Locke symboliserar den nya generationens

Kjell Bollman och hans erfarna kollegor hjälper dig

tekniker som med traditionella

att analysera maskinernas status och förebygga

verktyg och högmodern diag-

problem orsakade av vibrationer.

nostik levererar fullständig

Analys och regelbunden rondering med CSIs

ventilservice. Diagnostikresultat från

bärbara maskinanalysatorer eller kontinuerlig online övervakning dygnet runt? Valet är ditt.

driftstoppets inledning styr serviceinsatserna och sätter prestandan för säker och effektiv drift.

SVERIGE Nolgårdsvägen 11, SE-663 41 Hammarö • Phone +46 54-57 92 00 • www.askalon.se DANMARK Generatorvej 8A, DK-2730 Herlev • Phone +45 70701275 • www.askalon.dk FINLAND Hakamäenkuja 5, 01510 Vantaa • Phone +358 207 416 200 • www.askalon.fi

www.branschaktuellt.se | 43


Bildkälla: Södra

Krohne Inor utvecklar och tillverkar sina pro-

kraven i SS-EN ISO 14001, som man har se-

är idag också ett föredöme ur miljösynpunkt.

dukter i Sverige, både när det gäller själva

dan 2003.

År 2010 var Södra Cell Värö först ut i världen

mekaniken men även signalomvandlarna till

med att vara oberoende av fossila bränslen vid

produkterna. Man har ett genomgående fo-

Expansion Värö är ett av de största projekten

normal produktionsdrift. Värö bruk var även

kus genom hela företaget att hitta energief-

inom branschen och Krohne Inor är stolta över

först med att övergå till totalt klorfri tillverkning

fektiva och hållbara lösningar med hög kvail-

att de valt som huvudleverantör inom sitt om-

av pappersmassa.

tet.

råde.

- Eftersom vi utvecklar och tar fram produk-

- Det är en fantastisk möjlighet att vara delak-

av Södra-koncernens verksamheter: Södra

terna själva så är vi delaktiga i hela processen,

tiga i ett så stort projekt som Expansion Värö.

Innovation & Nya Affärer, Södras sågverk i

vilket gör att vi kan ha ett fokus på energi och

Dessutom är det bra för svensk industri överlag

Värö, Södras Lönecenter i Värö samt Södra

hållbarhet. Så vi tittar självklart på detta ur ett

att man kan leverera produkterna och materia-

Skog Region Väst. Den gemensamma lokali-

antal olika vinklar, bland annat genom att an-

let till projektet från en lokal miljö här i Sverige,

seringen innebär stora fördelar för koncernen.

vända så kallad energieffektiv teknik och mate-

avslutar Benny Björkander.

I anslutning till Södra Cell Värö finns idag flera

Månadslångt stopp

rial med låg miljöbelastning i största mån. Det man kan göra för miljö, energi och hållbarhet

Byggdes 1972

Under delar av maj och juni månad så stängs

ska man ta ansvar för och göra, säger Benny

Södra Cell Värö ligger på Väröhalvön i Varbergs

produktionen ner helt på Södra Cell Värö för att

Björkander.

kommun, cirka 6 mil söder om Göteborg. Man

koppla in det nya och montera ner det gamla.

såg redan 1972 när fabriken började byggas

Runt 3 000 personer kommer arbeta intensivt

Krohne Inor har ett övergripande miljöprogram

att just här skulle det finnas goda fördelar när

för att montera ner gamla maskiner och instal-

som hela tiden syftar till att minska använd-

det kommer till den logistiska biten. Den fär-

lera dom nya. Målsättningen för Södra är att

ningen av jordens resurser och att återvinna så

diga pappersmassan kan genom transport

produktionen skall startas upp i mitten av juni.

mycket som möjligt med minimal belastning på

från västkusten nå kunderna ute i världen med

Expansion Södra och framförallt Södra Cell

omvärlden. I samarbete med leverantörer så

förkortad leveranstid. Samtidigt så ger närhe-

Värös utbyggnad är historiska projekt för den

strävar företaget efter att finna så miljöeffektiva

ten till dom västsvenska skogarna en snabbare

svenska papper- och massaindustrin, och ett

lösningar som möjligt. Grön el är en självklarhet

tillgång till råvaran.

globalt föredöme för världens skogsindustri.

för Krohne Inor samtidigt som de arbetar med att minska förbrukningen. Deras miljöarbete

Värö bruk har sedan starten utvecklats vidare

har gett koncernen ytterligare ett certifikat, mot

genom ett flertal investeringsprogram. Bruket

44

| www.branschaktuellt.se


Vår viktigaste tillgång är den förnybara skogen – och våra 50 000 ägare som delar vår vision. På Södra utgår allt från skogen. Det är ju trots allt våra 50 000 medlemmar som äger Södra. Deras skogar garanterar vår industri en trygg tillgång till råvara av hög kvalitet under många generationer framöver. Miljö och hållbarhet kommer därför alltid vara grunden i vår verksamhet. Kombinerat med vår investering på 6 miljarder kronor i våra massabruk resulterar det i den allra bästa massan producerad av den mest hållbara råvaran. Följ vår expansion på #expansionsodra

www.sodra.com

www.branschaktuellt.se | 45


Bildkälla: SCA

STÖRSTA INVESTERINGEN I SCA’S HISTORIA PAPPER & MASSA

av dessa och förstora den ursprungliga kapa-

1,7 miljarder på en ny sodapanna som leve-

citeten.

Östrands massabruk är världens

rerades av Andrtiz, och fem år senare så in-

största massabruk som baserar

vesterade man ytterligare en halv miljard på en

Detta är just två av delarna som ingår i den

ny mesaugn. Vid dessa två investeringar så

nya investeringen som går under namnet He-

förberedde man redan då inför kommande ex-

lios, efter solens gud i den grekiska mytologin.

pansioner av verksamheten i framtiden. Bägge

Genom Helios får Timrå och Norrland en mas-

investeringarna är nämligen byggda för att

safabrik som i decennier framåt kommer att

vid behov av expansion inte behöver tas bort

skapa tillväxt, sysselsättning och välfärd i Norr-

och ersättas, utan man kan istället riva delar

land. Detta är en av de största investeringarna i

all sin verksamhet på en och samma linje. Man har sedan cirka tio år tillbaka utfört stora investeringar och expansioner av faciliteterna och verksamheten. 46

År 2006 så investerade man bland annat cirka

| www.branschaktuellt.se


En teknikkonsult med rötter i skogen Med över 60 års erfarenhet från uppdrag i 90% av världens största massafabrikskonstruktioner och 80% i världens snabbaste pappersmaskiner

kan vi erbjuda den bästa lösningen för våra kunder. Du får en pålitlig partner för smarta lösningar genom sammankopplade team. Välkommen att kontakta oss!

www.poyry.se

Med innovation, kvalitet och kundnytta i fokus.

Projektledning | Elkraft | Automation | System & IT | Mek | Rör | HVAC www.eurocon.se www.branschaktuellt.se | 47


”Linjen är expanderbar till en miljon ton per år” Håkan Wänglund, projektchef Helios.

Bildkälla: SCA

svensk industrihistoria, och den största någon-

citet så behövs bland annat ett nytt renseri där

- Vi är mycket nöjda med vad de två valda le-

sin i Norrland. SCA Östrand kommer nämligen

veden barkas och huggs till flis, en ny indunst-

verantörerna kan erbjuda, Den nya massafabri-

att mer än fördubbla sin kapacitet från 430 000

ning, ny torkmaskin med två nya balningslin-

ken ska ha teknik i världsklass. Vi ska produ-

ton till 900 000 ton blekt barrsulfatmassa per

jer, ett utbyggt avloppsvattenrening och som

cera massa med toppkvalitet, samtidigt som vi

år, detta gör produktionslinjen till den största

nämnt en ny stor fiberlinje.

ska ha den bästa miljöprestanda som går att

i världen som använder sin av en och samma

uppnå och vi ska slutligen göra det så kost-

fiberlinje. Projektet har ett anslag på 7,8 miljar-

Investeringen omfattar åtta olika delprojekt.

nadseffektivt att vi framgångsrikt kan konkur-

der, vilket också gör det till den största sats-

Varje delprojekt är oerhört omfattande och

rera med andra massa-leverantörer över hela

ningen som SCA genomfört genom historien.

kommer att innebära stora logistikutmaningar.

världen. Med den teknik som Valmet och And-

Exempelvis så om fattar ett av delprojekten

ritz nu kommer att leverera, kommer vi att möta

- Vi har valt denna lösning för att både effektivera

markavlopp,

råvattenhantering,

dessa högt ställda krav, säger Ingela Ekebro,

och optimera verksamheten. Dessutom så inne-

matarvattenhantering, rörsystem mellan avdel-

SCAs projektdirektör och ansvarig för utbygg-

bär valet av att enbart ha en stor linje att vi hela

ningarna, fjärrvärme, gashantering och kylsys-

naden av Östrands massafabrik.

tiden kan ha noggranna kontroller på hela pro-

tem. Enligt beräkningarna kommer bland an-

cessen och verksamheten. Dessutom är linjen

nat 38 kilometer rör att monteras där de största

Man kommer även underlätta frakten till och från

expanderbar till en miljon ton per år, säger Håkan

har en diameter på 3 300 mm.

fabriken då man valt att bygga två stycken loss-

rörbryggor,

Wänglund från SCA och projektchef för Helios.

ningsspår för järnväg, detta för att komplettera Österrikiska Andritz kommer att leverera tork-

de nuvarande fraktalternativen som främst sker

Förutom dessa tidigare nämnde investeringar

maskin och renseri, samt ansvara för ombygg-

via båt och lastbil. Att kunna erbjuda frakt och

så kommer det bli en helt ny fabrik som kom-

naden av kausticering och sodapanna. En

leveranser via järnväg kommer inte bara under-

mer invigas i oktober 2018. För att man ska

betydande del av torkmaskinen kommer att

lätta logistikarbetet utan även bidra till det mil-

kunna fördubbla dagens produktion och kapa-

tillverkas av Andritz Sverige.

jötänk som finns i verksamheten och projektet.

48

| www.branschaktuellt.se


LT UEL AKT

AKTUELLT

H SC AN BR

BRANSCH BR SCH A N N A R SC B H BR BR AN SC H

LT EL TU K A

ELLT

BRANSCH

ELLT

AKTU

TU

EL

LT

www.stallningsmontage.se

H C S N A R B

AK

BR

AKTUELLT

Ställningsmontage & Industritjänst AB Box 39, 825 21 Iggesund Tel: 0650-225 80 Fax: 0650-969 19

AKT UELL T

Vi erbjuder • Systemställningar • Arbetsklättring • Hängställningar

Här följer ett nytt perspektiv på vad det innebär att vara partner En del människor tror att ordet partnerskap bara är ett modeord. Vi har ett annat perspektiv på det – vi tror att det är det bästa sättet att göra affärer på. Oavsett om du ska genomföra en ombyggnation eller en ny installation, vill du att projektet ros i hamn i tid, inom ramarna för budgeten och på ett säkert sätt. Du vill också att utrustningen ska ha hög prestanda under en mycket lång tid. ANDRITZ är känt som tillverkare av utrustning av hög kvalitet. En närmare titt avslöjar att vi även bygger kvalitetsförhållanden – vi ger dig tekniskt, mekaniskt och personligt stöd under utrustningens hela livslängd. Vi är din partner inom teknologi och service. När du behöver ett nytt perspektiv på sant partnerskap, låt ANDRITZ öppna upp nya möjligheter för dig. www.andritz.com

We accept the challenge!

www.branschaktuellt.se | 49

LT

UEL A KT

LT

AKTU

AK TU EL

A H C H N S N A S C BR C S H N A


Ökad efterfrågan på produkter som går under kategorin ”tissue”, det vill säga bland annat servetter, hushållspapper, toalettpapper och blöjor.

Bildkälla: SCA

Miljö i världsklass

att vi har hittat en del smarta lösningar, bland

dukter som går under kategorin ”tissue”, det

SCA Östrand har överlag ett stort miljöfokus.

annat hur vi kan spara ånga som vi senare kan

vill säga bland annat servetter, hushållspapper,

Östrand kommer bland annat att utrustas med

göra grön-el av, berättar Håkan Wänglund.

toalettpapper och blöjor. Dessutom är denna

den senaste tekniken för att minimera utsläpp,

marknad inte helt etablerad i vissa delar av värl-

luft och vatten. Den nya anläggningen kommer

Dessutom har man arbetat med att utveckla

den och det är fortfarande en stor del av värl-

bli ledande i fråga om resurshushållning och

koksättet för massaveden. Främst för att göra

dens befolkning som inte har tillgång till dessa

kommer att generera ett energiöverskott som

kokningen skonsammare och få ett mer gynn-

produkter än.

säljs i form av grön el och fjärrvärme. Exempel-

samt och större utbyte per stock. Man arbetar

vis så kan man från Östrand generera cirka 180

starkt med att ta hand om materialet och att inte

Den nya fabriken, som kommer att invigas i

megawatt el, och man står idag för cirka 1% av

koka det vid för hög temperatur. Man har även

oktober 2018, kommer att bli en fabrik i världs-

Sveriges energitillverkning.

försökt optimera kemikaliesatsen så att man ska

klass när det gäller produktkvalitet, miljö och

behöva bleka med så lite kemikalier som möjligt

konkurrenskraft.

- Vi har i och med investeringen även fått ett nytt

men samtidigt få ut den önskade slutprodukten.

verksamhetstillstånd, alltså ett tillstånd att öka produktionen. Eftersom vi just bygger så mycket

Tillväxten och efterfrågan ökar mycket inom

nytt så möts vi av de tuffaste miljökraven enligt

branschen. Även fast produktionen av tid-

BAT, Best available technology, och det har vi

ningar och tidningspapper minskar så vägs

valt för att kunna möta de kraven vi fått. Vi tycker

det klart upp av den ökade efterfrågan på pro-

50

| www.branschaktuellt.se


Ingen baltråd! Inga problem! Använd

SMART GLUER

Limmade massabalomslag ************* BRUK som limmar balar BillerudKorsnäs AB, Gruvöns Bruk BillerudKorsnäs AB, Rockhammar Bruk Mayr-Melnhof Karton Folla Cell AS, NORGE Rottneros Bruk AB SCA Graphic Sundsvall, Östrand Massafabrik Vallviks Bruk AB, (2 linjer)

Matfors Hydraulservice AB info@matforshydraul.se Rude 177, 864 91 Matfors Tel 060-242 60. Fax 060-242 95

www.matforshydraul.se

www.branschaktuellt.se | 51


Energigas Sverige

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige. Bildkälla: Energigas Sverige

Miljömålsberedningen kräver långsiktiga villkor för biodrivmedel Miljömålsberedningen presenterade i

instämmer vi i deras slutsatser om att stabila

förslag till ändrad fordonsbeskattning för lätta

juni sitt delbetänkande En klimat-och

villkor för biodrivmedel snabbt behöver tas

fordon för att främja fler miljöbilar, det så kal�-

luftvårdsstrategi för Sverige. En stor ma-

fram för att minska vägtransporternas utsläpp.

lade bonus-malus. Problemet med förslaget är

joritet av beredningens partier står bakom

Utan en tydlig handlingsplan för den förnybara

att det leder åt helt fel håll eftersom det inte styr

bränsleomställningen blir det svårt att nå målet

mot de fordonstekniker som ger störst verklig

till 2030, säger Maria Malmkvist, VD för Ener-

miljö- och klimatnytta.

delbetänkandet vilket skapar förutsättningar att det gäller för lång tid framöver.

gigas Sverige.

Delar av förslagen berör utsläppen inom trans-

- Om regeringen väljer att genomföra försla-

portsektorn där man föreslår ett nationellt mål

- Regeringen måste ta fram en nationell bio-

get riskerar försäljningen av gasbilar att sjunka

för minskning av vägtransporternas utsläpp

gasstrategi som en del i arbetet mot målet om

drastiskt, vilket påverkar möjligheterna att nå

med minst 70 procent fram till år 2030. Detta

fossilfria vägtransporter 2030. Genom den vå-

målet om fossilfria transporter till år 2030. För-

förutsätter långsiktiga och stabila villkor för bio-

gar marknaden investera och då kan biogasen

slaget måste därför inkludera en bonus även

drivmedel konstaterar Miljömålsberedningen.

bli ett av de viktigaste förnybara bränslena för

för bilar som drivs på biogas och andra bio-

fossilfria vägtransporter, säger Maria Malm-

drivmedel. Med en tydlig biogasstrategi och

- Det är oklart vad beredningens utsläppsmål

kvist, VD för Energigas Sverige.

effektiva styrmedel kan vi lägga grunden för en

innebär i form av minskad användning av fossil

Om man vill uppnå Miljöberedningens mål och

ny grön, industriell utveckling där Sverige sitter

diesel och bensin samt hur vi ökar användning-

ambitioner på transportsidan måste effektiva

på spetskompetens, säger Maria Malmkvist,

en av biogas och andra biodrivmedel. Därför

styrmedel till. På regeringens bord ligger nu ett

VD för Energigas Sverige.

52

| www.branschaktuellt.se


GF Ad_200x115_SE.indd 1

19/02/16 13:15

VI SES PÅ GASDAGA RNA 25 -26 M AJ I GÖTEBO RG!

Med vår långa erfarenhet av gasdetektering kan vi erbjuda ett brett utbud av fasta installationer med loggning och funktionsstyrning samt portabla gasdetektorer för läcksökning och personskydd. Vi arbetar märkesoberoende och kan därigenom erbjuda ett stort produktutbud med skräddarsydda lösningar för alla behov. FAB detect är ett ackrediterat laboratorium för kalibrering av läcksökare för metan. Kalibrering och service på plats eller i vårt laboratorium oavsett märke eller tillverkare.

FAB detect AB Älvsbyvägen 8 SE-139 52 Värmdö Växeln: 08-5620 33 45 service@fabdetect.se www.fabdetect.se

2068 ISO/IEC 17025

www.branschaktuellt.se | 53


Storsatsning: 1500 km väg för alternativa drivmedel LNG I slutet av maj invigdes den första snabbladdaren inom EU-projektet GREAT på Nobelvägen i Malmö, sida

GREAT är en av de största satsningarna på al-

elbilar, varav 50 i Sverige, och tre tankstationer

ternativa drivmedel i Europa. Nu byggs en grön

för flytande och komprimerad fordonsgas till

korridor som binder samman Hamburg med

och med 2018. Nu fylls luckorna och kapacite-

Köpenhamn, Oslo och Stockholm genom nära

ten ökas längs sträckan, vilket gör det enklare

1 500 km tillförlitlig infrastruktur för alternativa

att använda klimatvänliga fordon för att köra

drivmedel, som el och gas. Energibolag, for-

längre sträckor på el eller gas.

donstillverkare och offentlig sektor samarbetar i en unik satsning för att minska koldioxidutsläp-

- Med ett avstånd på 50-100 km mellan varje

pen i transportsektorn.

snabbladdare som E.ON installerar inom GRE-

vid sida med den nyrenoverade tankstationen för gas. 54

| www.branschaktuellt.se

AT bygger vi bort problemen som finns för att GREAT-projektet bygger 70 snabbladdare för

köra en längre resa i elbil längs sträckningen,


REACHÂ your energy GOALS Skangas is a leading player in the Nordic LNG market. The company provides customers with LNG for shipping, industrial and heavy-duty land transport needs. Skangas help their customers achieve their environmental and operative objectives by providing effective and reliable LNG deliveries. Skangas, Kontinentalvegen 31, 4056 Tananger, T.: +47 52 97 92 00

www.branschaktuellt.se | 55

adsign.no - 09.15

SKANGAS.COM


Kort om GREAT Sträckning: Längs EUs transportkorridor från Hamburg till Oslo och Stockholm Snabbladdare: 50 i Sverige, 15 i Danmark och 5 i norra Tyskland Gas: 3 stationer för flytande (LNG) och komprimerad (CNG) fordonsgas för tunga fordon Teknik: Snabbladdare enligt EUstandard på 50 kW med 3 kontakter (AC, Chademo, CCS) Privata partners: E.ON Sverige, E.ON Danmark, E.ON Biofor, FordonsGas, Nissan, Renault Offentliga partners: Region Skåne (Projektledare), Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hufvudstaden, Köpenhamns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, Hansestadt Hamburg, Danmarks Tekniska Universitet

Bildkälla: E.ON

säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON

några år väntas elbilar med en räckvidd på uppe-

Samarbete över gränserna

Sverige. Samtidigt fortsätter vi utbyggnaden av

mot 500 km som standard. Snabbladdarna som

GREAT samfinansieras av EU och är ett av de

fordonsgasen som ytterligare ett led i vår sats-

installeras av E.ON gör det möjligt att ladda de

största projekten för alternativa drivmedel i Eu-

ning på alternativa drivmedel. Vi tror på förny-

flesta batterier på 20-30 minuter vilket gör långre-

ropa. Region Skåne leder projektet som initie-

bar el och biogas som två hörnstenar i utveck-

sor i elbil till en realitet.

rats av det politiska nätverket STRING, vilket

lingen mot en fossilfri fordonsflotta.

förenar regioner i Sverige, Danmark och norra - Utbyggnaden av infrastruktur är central för att

Tyskland. För Region Skåne, som har en fossilfri

Fossilfri fordonsflotta – realitet eller drömtänk?

öka försäljningen av elbilar. Vi deltar i GREAT

transportsektor som ett viktigt mål, är GREAT en

Experter menar att Sverige har ypperliga förut-

för att säkerställa att våra kunder problemfritt

möjlighet att minska utsläppen i hela regionen.

sättningar att bli det första fossiloberoende landet

kan resa längre sträckor och över landsgränser

i världen, men inom vissa områden har vi långt

i sina elbilar, säger Jarkko Ahlbom, Zero Emis-

- Samarbetet inom GREAT ger en möjlighet för

kvar. Inte minst inom transportsektorn, som idag

sion Strategy Manager, Nissan Nordic Europe.

oss som offentlig aktör att bidra till att öka an-

står för över en tredjedel av vårt lands samlade

vändningen och marknadsandelen för fordon

koldioxidutsläpp. Ett skifte på fordonssidan är

- Renault har sedan lång tid arbetat med inno-

för alternativa drivmedel. Det är ytterst viktigt

nödvändig för att minska utsläppen. Fordonstill-

vation där elbilstillverkningen är en viktig del.

att minska transportsektorn negativa miljö- och

verkarna Nissan och Renault ingår i projektet och

Det är därför naturligt för oss att delta i GREAT

klimatpåverkan och att minska vårt beroende

har båda framgångsrika elfordon på marknaden.

projektet som gör hållbara transporter möjligt i

av fossila bränslen, säger Thomas Hansson,

Den tekniska utvecklingen inom elfordon har de

framtiden, säger Karin Karlsson, Informations-

Ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden

senaste åren möjliggjort allt längre resande. Inom

chef Renault Nordic AB.

och STRING.

56

| www.branschaktuellt.se


V I S ATSAR PÅ

FRAMTIDENS BRÄNSLE

Nu är tankstationen för LBG, Biogas och CNG alldeles intill motorvägen i Helsingborg i drift

Helsingborg Östra E6. Målet är på sikt att kunna erbjuda 100 % lokalt producerad biogas, ett bränsle med mycket låg miljöpåverkan.

oresundskraft.se

Högkvalitativa och storskaliga biogasanläggningar med fokus på samrötning av biomassa från alla typer av organiskt avfall

www.xergi.com www.branschaktuellt.se | 57


ELDISTRIBUTION

Så förbereds Sveriges elnät för framtiden Text Anders Edström Frejman

Det svenska elnätet står inför stora

Nätutvecklingsplanen som Svenska kraftnät

tjäna som utgångspunkt för SVKs bidrag till

utmaningar. Elproduktion från kärnk-

(SVK) lagt fram för 2016 – 2025 är verkets mer

nästa europeiska tioårsplan.

raft ska relativt snabbt fasas ut till

långsiktiga planering för hur stamnätet ska

kommer att uppdateras vart annat år.

förmån till förnybar elproduktion där en stor del är väderberoende. Det Svenska kraftnät ets kopplingar till grannländerna ska även bli mer finmaskigt. Svenska kraftnät satsar

byggas ut under kommande tioårsperiod. - Nätinvesteringar är mycket långsiktiga, sam-

Elnätet står inför stora utmaningar. Fortsatt hög

tidigt som elmarknaden genomgår stora för-

driftsäkerhet ska kombineras med att elsyste-

ändringar. Det gör en mer långsiktig planering

met ställs om i grunden.

nödvändig, säger Mikael Odenberg, generaldi-

- En ökande andel väderberoende elproduktion

rektör för SVK.

och utfasning av planerbar gör det svårare att

därför tiotals miljarder på ny- och

upprätthålla frekvens- och spänningshållning.

reinvesteringar som kommer att pågå

Nätutvecklingsplanen kommer att ligga till

under minst ett decennium.

grund för SVKs investeringsverksamhet och

58

| www.branschaktuellt.se

Tioårsplanen

SVK måste även hantera en dramatiskt ökad


Mikael Odenberg. Foto: Tomas Arlemo, SVK

”Vi kommer att investera drygt 4 miljarder per år” Mikael Odenberg, generaldirektör SVK.

Bildkälla: SVK

investeringstakt.

I nätutvecklingsplanen har man att förhålla sig

också inlett planeringsarbetet för en ny förbin-

- Vi kommer att investera drygt fyra miljarder

till stora förändringar. Dessa har påverkat förut-

delse till Tyskland, Hansa PowerBridge.

kronor per år under det kommande decenniet.

sättningarna ganska mycket.

Att jämföra med omkring 350 miljoner för bara

- Inte minst handlar det om OKG:s och Vat-

SVK har även kommunicerat till regeringen att

tio år sedan, säger han.

tenfalls beslut att stänga Oskarshamn 1 och

förutsättningarna för Sveriges framtida elför-

2 samt Ringhals 1 och 2 under de närmaste

sörjning kommer att förändras.

Drivkrafterna bakom den uppskruvade investe-

åren. Det innebär ett bortfall av elproduktion

- I rapporten från december 2015 ”Anpassning

ringstakten är att möjliggöra anslutning av för-

om närmare 3 000 MW i en del av landet som

av elsystemet med en stor andel förnybar pro-

nybar elproduktion, framför allt från vindkraft,

redan i utgångsläget är ett underskottsområde.

duktion” lyfter vi fram de utmaningar som föl-

reinvestera i ett åldrande stamnät och bättre

Också nya utlandsförbindelser föranleder för-

jer när elsystemet ställs om till ett system med

integrera SVKs nät med kringliggande länder.

ändringar. Bland annat medför NordBalt beho-

större andel väderberoende elproduktion.

vet av en ny ledning i sydöstra Sverige. Vi har www.branschaktuellt.se | 59


Stefan Jansson. Foto: Ramböll.

”Det rör sig om hundratals elkraftsprojekt” Stefan Jansson, enhetschef på Ramböll.

Foto: Ramböll

Sverige kommer att kunna hantera en stäng-

transmission. I kraft av sin storlek och bredd

ning inom teknikutveckling.

ning av de fyra reaktorer som byggdes på

har man ramavtal med SVK inom alla områden

- Projekten sträcker sig över lång tid och krä-

1970-talet. Men det har konsekvenser.

gällande uppförande av kraftledningar och sta-

ver kontinuitet hos utföraren. Byggnation av en

- Marginalerna kommer att minska och sys-

tioner.

ny kraftledningssträckning eller station kan ha

temets sårbarhet ökar. Men vi menar att det

- Det som utmärker nätutvecklingsplanen är

en total ledtid på över ett decennium med pro-

också kommer att krävas ett tillskott av ny,

den enorma storleken. Det rör sig om hund-

jektering, byggnation, juridik och alla tillstånd

planerbar elproduktion som inte är väderbero-

ratals elkraftsprojekt av olika storlek och om-

som krävs. När det gäller just transmission och

ende, säger Mikael Odenberg.

fattning som innehåller allt från dialog med

distribution har vi specialister som arbetar med

markägare, framtagning av miljökonsekvens-

optimering av kraftledningsstråk och stolppla-

En av aktörerna som ska vara med och för-

beskrivningar och geoteknik till projektering

cering samt experter inom stålkonstruktioner

verkliga investeringarna och reinvesteringarna

och besiktningar för kraftledningar och sta-

för framtagning av stolpar, för att nämna några

i det svenska elnätet och dess kopplingar till

tioner, säger Stefan Jansson, enhetschef på

specialistområden, säger Stefan Jansson.

grannländerna är Ramböll som har en tydlig

Ramböll.

tyngdpunkt på infrastrukturprojekt. Teknikkon-

Även teknikkonsulten ÅF med 7500 medar-

sulten har totalt 13 000 anställda globalt varav

Han menar att den här typen av projekt pas-

betare har under åren utfört en stor mängd

1 500 i Sverige som arbetar bland annat med

sar just Ramböll som har en brett tjänsteutbud

projekt för SVK. Exempel på utförda och på-

samhällsbyggnad och projekt inom elkraft och

inom infrastrukturprojekt och en långsiktig håll-

gående uppdrag är utredningar, teknikstöd,

60

| www.branschaktuellt.se


VI BANAR VÄG FÖR FÖRNYBAR ENERGI (EN KRAFTLEDNING I TAGET) www.ramboll.se/energi

PÅ RAMBÖLL ARBETAR 13 000 SAMHÄLLSRÅDGIVARE MED INGENJÖRSTEKNIK, DESIGN OCH MANAGEMENT CONSULTING. VI SKAPAR HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR VÅRA KUNDER OCH SAMHÄLLET I STORT.

www.branschaktuellt.se | 61


62

| www.branschaktuellt.se


Din trygghet beror på vem du jobbar med.

Bildkälla: SVK

Ragnar Stålskog AB har sedan 1955 utvecklat och producerat elsäkerhetsutrustning såsom jordningsverktyg, manöverstänger samt spänningsprovare anpassade för nordiska förhållanden. För att garantera högsta kvalitet sker produktionen till största delen vid vår fabrik i Upplands Väsby. Besök gärna vår hemsida www.stalskog.se eller ring 08-594 211 80 för mer information.

Bildkälla: SVK


Foto: Johan Fowelin

projektering, projektledning, byggledning, kontroll/besiktning med mera. Projekten omfattar kraftledningar i luft, kraftkablar i mark och tunnlar, stationer och kontrollutrustning. ÅF genomförde dessutom vid årsskiftet 2015-2016 ett förvärv av Alteco AB, vilka under flera år jobbat tätt med SVK. - ÅF har utfört en stor mängd uppdrag för

”Vi stärker vår position” Linda Pålsson, affärsområdeschef ÅF.

Svenska kraftnät sedan samarbetet inleddes 2006 säger Linda Pålsson på ÅF, affärsområdeschef Energy Projects och KAM för Svenska Kraftnät.

SVK tecknade vid årsskiftet ett nytt ramavtal

Och hon fortsätter

med ÅF, där teknikkonsulten valts till leverantör

- Våra projekt omfattar kraftledningar i luft,

inom alla fyra upphandlade kategoripaket.

kraftkablar i mark och tunnlar, stationer och

- Avtalet innebär att vi stärker vår position yt-

kontrollutrustning och vi har lång erfarenhet av

terligare som strategisk leverantör till Svenska

transmissions- och distributionsprojekt både

kraftnät och ett kvitto på vår förmåga att hjälpa

på landsbygden och i stadsmiljöer.

SVK att skapa en säker, klimatvänlig och kostnadseffektiv elförsörjning i Sverige.

64

| www.branschaktuellt.se

Linda Pålsson, ÅF. Foto: Julia Sjöberg


Världens största kabelprojekt

DF6 18 st kabelmatare. Skjuter kabeln med dubbla matarband i V-form.

TL 3022 Hydrauldriven vinsch med dubbla nockhjul. 6 st levererade av SAB Elteknik.

SydVästlänken omfattar 760 kilometer kabel. Länken minskar Sveriges sårbarhet i elförsörjningen och nu är projektet avslutat enligt tidsplan. SAB Elteknik har utbildat i Push Pull-tekniken och övervakat kabelförläggningen. Vi har också levererat kabelmatare, vinschar och andra smarta produkter som gjort jobbet enklare.

www.sabp.se

Den extra kraften, en motor i projektet. Som ökar farten, hittar lösningarna och får fler att jobba bättre tillsammans. Som bidrar med kompetens och en vision om hur saker och ting kan förbättras. Vi växer snabbt och är en av Nordens stora teknikkonsulter med 2 100 medarbetare inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Ett av våra starka områden är elnät och distribution där våra specialiserade ingenjörer bidrar med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat! Vi kallar det Energized Engineering – det finns hos Rejlers. rejlers.se www.branschaktuellt.se | 65


Snabbväxande arkitektoch teknikkonsult utmanar branschen Projektengagemang är ett framgångsrikt arkitekt- och teknikkonsultföretag som växer snabbt. - I vår bransch ser alldeles för få till helheten. Genom att integrera samhällsbyggnadsprojekt med varandra lyckas vi skapa ett större värde för kunderna och även för slutanvändarna. Det har gjort att vi kunnat expandera mycket på kort tid, säger Patric

”Trycket är förstås störst i storstadsregionerna.” Patric Kjellin, affärsområdeschef på Projektengagemang.

Kjellin, affärsområdeschef på Projektengagemang. De senaste åren har Projektengagemang gått

- För oss gäller det att vara en attraktiv arbets-

från en handfull medarbetare till att idag omfat-

givare som låter talanger utvecklas inom före-

ta 700 konsulter inom affärsområdena projekt-

taget och dra till sig nya. Vi samarbetar därför

ledning, industri och energi, arkitektur, bygg-

aktivt med högskolor och universitet och vi ut-

nad, el- och teleteknik, VVS samt infrastruktur.

för även uppdragsutbildning till kunder.

- Genom att vi växt i snabb takt har vi kunnat skapa ett företag med stora möjligheter till ut-

Och just bredden i företagets kompetens är

veckling. Det ses som positivt av både befint-

viktig. Till exempel när det kommer till kunder

liga och potentiella medarbetare och gjort att

som Svenska kraftnät som man jobbat med

vi kunnat locka till oss personer med rätt profil

under en lägre tid. Där har man nu även vunnit

och kompetens, säger Patric Kjellin, affärsom-

ett viktigt ramavtal inom ramen för Nätutveck-

rådeschef.

lingsplanen.

Han berättar att företaget arbetar ungefär lika

- Allt fler kunder köper större åtaganden då

ofta på beställar- och leverantörssidan i projekt.

man inte alltid har all kompetens inom den

- Vi växer jämt över alla affärsområden men

egna organisationen. En av våra styrkor är att

precis som för våra kollegor i branschen är

vi kan stötta kunden och bidra med kompetens

trycket förstås störst i storstadsregionerna.

i alla skeden av ett projekt. Att helt enkelt finnas med längs hela vägen.

Patric Kjellin, affärsområdeschef på Projektengagemang. Bildkälla: Projektengagemang.

66

| www.branschaktuellt.se

Det låter kanske slitet att upprepa att medarbetarna är företagets nyckelresurs, men för en teknikkonsult blir det väldigt uppenbart.

Text Anders Edström Frejman


KONSTEN ATT GÅ SIN EGEN VÄG På Projektengagemang försöker vi alltid se saker i andra perspektiv, ifrågasätta gamla sanningar och utmana status quo. Det är då möjligheterna öppnar sig. Som konsulter inom affärssegmenten Industri och energi, Infrastruktur och Fastigheter är vårt löfte till marknaden att vi proaktivt skapar kund- och samhällsnytta som bidrar till optimalt värde. Hela tiden har vi hållbarhetsperspektivet i fokus. Läs gärna mer om alla våra kompetenser på pe.se

www.branschaktuellt.se | 67


Nischad teknikkonsult med starkt engagemang Specialistkompetens är en bristvara

- Vår målsättning är att uppfattas som en små-

när det svenska elnätet står inför kan-

skalig, men mycket kompetent och leverans-

ske sin största uppgradering någon-

säker samarbetspartner av nya men framförallt

sin. K3 Elprojektering är en småskalig teknikkonsult som känner av suget. - Vår specialitet inom relä- och kontrollanläggningar i tekniskt avancerade projekt möter en stor

”Vi tror att det personliga engagemanget”

våra återkommande kunder. Vi tror att det personliga engagemanget är lättare att behålla i ett relativt litet företag och vi är övertygade om att ett nära samarbete med kunden är en framgångsfaktor. Text Anders Edström Frejman

Oscar Larsson, VD K3 Elprojektering.

efterfrågan, säger Oscar Larsson, VD, K3 Elprojektering. Det är högtryck inom området elkraft. Det svenska elnätet på lokalt, men framför allt regionalt och nationellt plan, står inför en stor reno-

konkret kan det röra dig om nyinstallationer

verings- och reinvesteringsperiod. Här har den

av kontrollsystem, reläskyddsbyten i befint-

relativt lilla teknikkonsulten K3 Elprojektering

liga anläggningar och nu nyligen installation

hittat sin nisch inom relä- och kontrollsystem

av synkroniseringsdon för brytare till reak-

- Man kan säga att vår nisch är tekniskt avan-

torer.

cerade projekt som t.ex. en uppgradering av kontrollsystemet i en anläggning där vi får ta ett

Slutkunderna är bland annat Vattenfall och

helhetsansvar för den tekniska leveransen och

EON. Man har jobbat och jobbar både direkt

där vi levererar en funktion, säger Oscar Lars-

mot slutkund och som underentreprenör till

son, VD, K3 Elprojektering.

stora tillverkare som till exempel Siemens och ABB.

Han berättar att man inom konsultbranschen ofta hyr ut enskilda anställda på timbestämda-

En utmaning för hela branschen och även på

uppdrag, medan K3 strävar efter att istället le-

myndighetssidan är kunskapsåterväxten. Det

verera en funktion där man tar helhetsansvaret

finns ett underskott på kompetent personal.

- Ja, vi tror att kunder som till exempel Svenska

Det utbildas inte tillräckligt många och vi upp-

Kraftnät – som vi är glada att ha ett ramavtal

lever att kunskapen sakta håller på att rinna ur

med - får mest valuta för pengarna på det sät-

branschen som Oscar Larsson beskriver det.

tet.

- Inom K3 arbetar vi med kunskapsåterväxten

Oscar Larsson, VD K3 Elprojektering. Bildkälla: K3 Elprojektering.

genom att som intressant arbetsgivare attraheFöretaget som grundades 2000 finns i Fal-

ra duktig personal. Vår utmaning är att behålla

kenberg, Göteborg, Västerås, Sundsvall och

personal över tid och vår ambition här är att

Örnsköldsvik. Verksamheten byggs upp av

våra medarbetare arbetar med spännande tek-

grundstenarna kompetens, kvalitet och kon-

nik, får ta stort ansvar i projekten samtidigt som

tinuitet.

vi tillsammans utvecklar företaget. Vi har en in-

K3 Elprojektering,

tern åldersfördelning på ungefär 50/50 mellan

Sven Källfelts gata 210,

Några exempel tjänster och funktioner som

seniora- och juniorkonsulter och för de seniora

426 71 Västra Frölunda,

man levererar är projektledning, system-

medarbetarna är mentorsrollen central för att

lösningar, konstruktion och provning. Rent

lyckas med kunskapsöverföring.

68

| www.branschaktuellt.se

www.k3.se Telefon/Fax 031 - 68 35 04


Vi söker dig som vill utveckla framtidens elnät! Vill du vara med och leda utvecklingen inom Transmission & Distribution? Inom ÅF får du möjlighet att utvecklas i rollen som konsult i samarbete med härliga kollegor och med branschens viktigaste kunder. Vi söker dig som vill utvecklas och stärka vår position som ledande teknikkonsult. ÅF har över 60 kontor runt om i Sverige vilket ger dig en unik möjlighet att välja varifrån du vill arbeta.

Kontrollanläggnings­ ingenjör

Elnätsprojektörer

Vill du jobba självständigt och ha frihet under ansvar samt har gedigen erfarenhet av elkraftanläggningar? Då är du kanske vår nästa medarbetare med full kontroll?

Vi behöver bli ännu fler duktiga elnätsprojektörer. Vi lanserar inom kort ett internt utvecklingsprojekt som ska resultera i de absolut bästa elnätsprojektörerna. Är du en möjlig kandidat eller kanske en ledargestalt?

Tillstånds­/samråds­ konsulter

Konstruktör/projektör stationer

För att uppnå framgångsrika ledningsprojekt måste processer för samråd och tillstånd utföras och dessutom i rätt tid och på rätt sätt. Det kräver rätt person, är det du?

Kraftledningskonstruktörer Vi söker skarpa kraftledningskonstruktörer. Du har väldokumenterade kunskaper inom hållfasthetslära och de erforderliga CADoch beräkningsprogrammen. Om du har vana av 3D-modellering så är det en merit. Är du skarp nog?

Läs mer och ansök på vår hemsida, sista ansökningsdag 2016-05-29. www.afconsult.com/sv/jobba­hos­oss Kontaktpersoner: Andreas Lundström, sektionschef Globen/Johanneshov, Bollnäs 010-505 91 16. Anders Gummesson, sektionschef Solna 010-505 14 10 Anders Ohlsson, sektionschef Malmö 010-505 73 58 Dan Skånberg, rekryteringsansvarig 010-505 50 15

Vi behöver växa med fler kollegor med fokus på stationer! Vi söker dig med gedigna tekniska kunskaper och god förmåga att producera ritningar, tekniska beskrivningar och upphandlingsunderlag.

Beredare

Gillar du att träffa markägare under fältarbeten, göra beräkningar/dimensioneringar, att föreslå lämpligt material och arbetsmetoder samt göra kalkyler. Allt presenterat i form av kompletta handlingar för upphandling/utförande. Tveka inte, ansök idag!

Projekt­/byggledare, Nät och/eller stationer

Gillar du att ta ansvar, vara kundens förlängda arm och leda projekt i rätt riktning så att alla överenskomna mål infrias. Då kan du vara den vi söker!

2016048

www.branschaktuellt.se | 69


Höjdpunkter UNDER mässan

S

T SU

Highlights ur programmet för fjärrvärme: Tis. 14.00-14.25, Scen A - Det hållbara samhället behöver en helhetssyn på energisystemet. Arrangör: Energiföretagen Sverige Ons. 14.00-14.25, Scen A - Avfall som bränsle för el och fjärrvärme - är det riktigt klokt? Arrangör: Energiföretagen Sverige/

L

L TÄ

U H M

O

UT

Avfall Sverige Ons. 14.30-14.55, Scen A - Produskjon av damp (ånge) ved varmepumpe med fjernvarme som kilde. Arrangör: Single Phase Power AS Highlights ur programmet för VA (Seminarielokalerna i Hall B, ingång genom Entré 4 Nord): Tis. 10.00-12.30 - Hur säkrar vi dricksvattnet för framtidens klimatförändringar? Arrangör: VARIM Ons. 10.00-12.30 - Hållbar nyanläggning av VA-ledningar. Arrangör: Svenskt Vatten Tors. 13.30-16.00 - Ny teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och mikroplaster. Arrangör: Havsvattenmyndigheten Highlights ur programmet för avfall & återvinning: Onsdagen den 28 september, kl. 09.00-12.00, Kongresshuset: Kommunsamverkan – när 1+1 blir 3. Pris: 900 kr inkl. fika och inträde på mässan

ENTRÉ 4 NORD

Seminariet tar upp organisationsfrågor och den rättsliga grunden för samverkan. Vi får praktiska exempel på samverkan i olika frågor. Vad är framgångsfaktorerna och hur löser man eventuella problem? Onsdagen den 28 september, kl. 13.00-16.00, Kongresshuset: Ekonomi för kommunala avfalls- och VA-verksamheter Pris: 900 kr inkl. fika och inträde på mässan Seminariet tar upp viktiga redovisningsfrågor som berör kommunala verksamheter som är reglerade av självkostnadsprincipen. Särredovisning av kommunala verksamheter berörs också och vi får ta del av exempel på redovisning i praktiken.

70

| www.branschaktuellt.se

E V


G N I N

L

ENTRÉ 12 SYD

ENTRÉ 8 VÄST

Utställarlista och karta finner ni på nästkommande uppslag. www.branschaktuellt.se | 71


Utomhusutställning, västra delen

U202:06

U202:05

U203:05

U201:05

U203:02

U202:02 U201:03

U203:01

U202:01

U204:01

HALL A&B

HALL A

S- G U H NIN M L TO L U TÄ S T U

HALL B A07:70

A01:53 A01:49 A01:47 A01:43

A01:56

A03:66 A03:67 A03:68 A03:69

A02:52

A02:53

A03:60 A04:59

A01: A01: A02: 60 52 51

A03:51

A03:52 A04:51

A01: A01: A02: 48 46 43

A02:50 A03:49

A03:44 A04:43

A01:50

A02:42 A03:41

A03:46

A02:41

A07:63

A06:63 A06:64 A06:69

UTOMHUSUTSTÄLLNING

A03:62 A03: A03: A03: 61 64 63

A05:52

A08:60

A08:63

A06:57

A06:60

A06:54

A06:52

A06:50

A06:46 A07:43

A07:50 A08:49

A06:44

A06:42

A08:41

A07:51

A08:48

A07:52

A08:46 A05:50

A08:40

A01:39 A01:37

A08:36 A01:40

A02:40 A03:39

A03:40

A02:32 A03:31

A03:32

A02:31

A04:31

A01:32

SCEN A Invigning

A06:32

A07:39

A07:36

A07:31

A07:32

A08:31

A08:32 A08:28

A01:22

A03:29

A03:30 A04:29

A03:21

A03:22 A04:21

A02:22

A07:29

A07:30 A08:29

A07:21

A07:22 A08:21

A06:22

Café Energidepån

A08:24 A08:22 A08:20

A01: A01: A01: A01: A02: 17 19 16 20 19

A02:11 A02:12

A03:15 A03:20 A04:11 A02:16 A03:13 A03:11 A03:12

A04:09

A03:09 A03:10

A02:05 A02:07 A03:03 A02:14 A02:01 A02:03

A00:04 A00:06

A00:09

A06:12 A07:11

A08:16

A07:12

A06:20

LOBBY NORD

A02:09

A06:14 A05:20

A04:05

A08:12

A06:06

A08:09 A07:02

A05:02 A06:02 A07:01

A08:08 A08:04

A08:01 A08:02

Entré

A00:14

A00:18

A00:20 A00:19

A00:21

A00:22

INFORMATION

MG01:05

ELMIA

MG01:11

MG01:14

MG01:15 MG01:17

MG01:09

HALL B

È

NTR

UDE

72

| www.branschaktuellt.se

st in g er

MG01:10

nt

MG01:08

rie

MG01:02

Café Vattenpasset

O

Speakers´ Corner

av

la

HUV


U506:01

U505:02

U505:01

U503:06

HALL B

HAL A& L B

Utomhusutställning, östra delen

S- G U H IN M LN TO L U TÄ TS U

PASSAGE TILL B01:156 B01: B01:166 B02: B02:112 B02: B02:119 B03: B03:117 B03: B04:112 B04: B04:118 B06: B07:114 160 113 116 120 114 114 117 HALL A OCH UTOMHUSUTSTÄLLNING B03:110 B04: B04: B05: B02:110 B03:109 B01:81 B01:102 110 109 B03:104 109 B01: 129 B01: B01:100 B02:100 B03:99 B03:100 B04:99 B04:100 127 B01:138 B01:79 B01: B04:96 B05:95 B01:94 B02:92 B03:93 B03:94 125 B01:130 B01: 123 B03:90 B01:128 B01:71 B02:86 B01: B04:90 B01:90 B02:85 B03:81 121 B01:120 B01:69 B03:84 B02:82 B01: 119 B01:113 B01:112

B02:80

B03:80

B04:80

B02:74

B03:74

B04:74

B05: B06: 110 107

B06: 108

B05:100

B06:96

B07:102

B08: 96

B07:96 B08:95

B08: B05:94 B06:94 B07:93 B07:92 90 B05:90 B06:86 B07:85 B07:84 B06:88

B05:84

B07:82

B08: 86

B07:72

B05:76 B06:73 B06:76

B01:72 B05:74

B06:74 B07: 66

B01:59 B01:70

B03:69

B01:62

B02:64

B03:70

B01:47

B06:68 B07: 62

B05:70

B04:70

B06:64

B01:41 B01:60

B04:60

B02:60 B03:60

B01:52

B02:54

B06:54

Start Temavandringar

B05:58 B06:56

B04:56 B01:31

MÄSSGATAN

B07: 52

B07: 42

B01:50

B02:50

B03:50

B04:50

B05:50

B07: B06:48 50

B01:42

B02:46

B03:46

B04:46

B05:46

B06:46

B03:40

B04:40

VA-mässan 2016 B05:40 B02:19

B02:40

SCEN B

B06:40 B05:34

B01:29 B01:30 B01: B01:22 B02:23 21

B01:12

B02:30

B03:30

B04:30

B05:30

B06:30

B02:24

B03:24

B04:24

B05:24

B06:24

B02:20

B03:20

B04:20

Café Vattenhålet

B09: B09: B09: 06 09 12

B08:20 B05:20 B06:19 B06:20 B07:20 B08:19

B05:14 B06:13 B06:14 B09:08 B08:13 B08:14 B02:16 B03:15 B03:14 B04:13 B04:14 B05:13

B01:01 B01:10

B02:02

B03:10

B04:09 B04:10

B07:10 B05:10 B06:09 B08:10 B05:01 B06:02 B04:01 B07:02 B08:01 B05:02 B06:01 B04:02

BT06: BT06: BT07: 12 09 07

B00:11 B00: B00:17 15

Functional Food VA-

seminarier

VA-

seminarier

VA-

seminarier

Seminariefika

www.branschaktuellt.se | 73


VA-UTSTÄLLARE Företag / Company 2Lift AB AARSLEFF Rörteknik AB AB Alvenius Industrier ABB AB Abetong AB Absorbenta Miljö AB Acosense AB Adept Water Technologies A/S Aerzen Scandinavia AB Afriso Ema AB Agilent Technologies Sweden AB Airwatergreen AB Aland Advanced Water Technology AB ALcontrol AB Alfa Laval Nordic AB Alfa Rör AB Alfakomp AB Amphi-tech service AB Andersson Water awab AB Aqua Line Pipe Systems AB Aqua-Q AB Aquaductus AB Aquasvea Arkmix AB ingår i Staxered Invest Group Assa AB ATEK Avvattningsteknik AB Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia AVK Sverige AB Axel Larsson Maskinaffär AB AxFlow AB B Meters Norden AB BAB Rörtryckning AB BCT Schaktfri Teknik AB Beijer Electronics Automation AB Bergman Labora AB Bertfelt Teknik AB BioRec Biototal AB Biovacuum SBR-Teknik & Service AB Björks Rostfria AB Blue Idea BLÜCHER Sweden AB Bra Miljöteknik Sverige AB - Biovac Brenntag Nordic AB BWT Vattenteknik AB Börjesson Pipe Systems AB Cactus Utilities AB Cambi AS Cerlic Controls AB CG Drives & Automation AB Christian Berner AB Cipax AB Cirkulation Va-tidskriften Clivus Multrum AB Collinder Märksystem AB Coness Communication AB Crux Klätter & Säkerhetsutrustning A Dacapo Stainless AB Dag&Nät vid Luleå Tekniska Universitet Dahl Sverige AB Dala Kommunalteknik DESMI Danmark A/S Desotec Belgium N.V.-S.A.

74

| www.branschaktuellt.se

Monter / stand B04:109 B03:109 B03:81 B04:40 B06:30 B08:86 BT06:07 B04:80 B02:30 B01:128 B05:02 B03:100 B07:66 B04:13 B02:20 B01:12 B02:92 B03:90 B00:14 B05:76 B04:80 B07:62 A07:70 B08:20 A07:39 B03:40 B01:47 B06:02 B02:19 B03:46 A06:42 B02:110 B07:93 B01:22 B03:80 B01:119|MGA B01:166 B08:13 A06:50 B07:102 B04:117 B05:13 B05:74|B03:99 B04:50 B06:68 B01:29 B06:48|B06:56 B05:74 B01:30 B02:74 B05:50 B06:74 B03:94 B09:08 B04:96 B03:14 A06:64 B07:02 B04:09 B02:02 B03:15 A07:43 B06:01

Diehl Metering AB DripDrop AB Dräger Safety Sverige AB Ecofiltration Nordic AB Econet Vatten & Miljöteknik AB EDP Consult AB Egeplast International GmbH Electro Trading ET AB Elmacron AB Elms Mekaniska AB Eltas Marknadskommunikation AB EMS Teknik AB Endress+Hauser AB Eneka, UAB EnviDan Purenova AB Epcon Evaporation Technology AS Erichs Armatur AB Eurowater AB Evergreen Solutions AB FB Kedjor AB Feralco Nordic AB FloCell AB Franken Plastik GmbH Föreningen Vatten GE Water & Process Technologies GEA Westfalia Separator Geosigma AB GF Swedenborg Ingeniörsfirma AB GLS Tanks International GmbH Goodtech Environment AB GPA Flowsystem AB Grindex AB Grundfos AB GRUNDFOS BioBooster A/S Guard Automation AB Gävle Tryckkärl och Vatten AB H2O Teknik Mellansverige AB Hallingplast Sverige AB HAMAFO Teknik AB Henkelstorps Cementgjuteri AB HJORTKAER a/s Hoerbiger Service Nordic AB Hugo Tillquist AB Hybridfilter A/S Hydria Water AB Hydropress Huber AB Ideando AB IDEXX Technologies Limited Idus AB Induo AB InduPro AB Ingvald AB Interspol Bioteknik AB IRG TV-inspektion AB ISIFLO - Holmgrens Metall JACOBI CARBONS AB JMS Vattenrening i Örebro AB Johan Lundberg AB Jumo Mät- och Reglerteknik AB JVAB Järven Ecotech AB KAESER KOMPRESSORER AB Kamstrup AB Karnag AB

B04:30 B06:96|B06:107 B02:82 B04:80 B01:21 A04:31 A08:46 A06:54 B05:30 B08:14 B09:12 B04:118 B01:129 B05:110 B01:71 B05:74 B01:70 B01:59 B04:99 B06:24 B03:69 B04:80 B02:116 B05:10 B05:14 B02:85 B01:127 A08:48 B07:52 B01:42 B06:108 B02:16 B04:60 B07:42 B04:24 B08:90 B06:13 B04:100|U505:01 B05:109|U506:01 B08:96 B06:14 B05:94 B06:73 B01:125 B01:94 B01:50|B01:52 B08:95 B09:09 B07:20 B01:69 B03:110 B02:100 B04:80 B04:14 B03:24 A07:63 A08:60 B03:114 B03:117 B05:01 B03:84 B01:81 B06:20 B04:01


VA-UTSTÄLLARE Kemira Kemi AB KICAB Kingspan Miljø AS Kojapo AB Kombi Ringen AB KSB MÖRCK AB Kurita Sverige AB KZ Handels AB Labkotek Oy Last Mile Communication AB LECA Saint-Gobain Sweden AB Lerjedalens Vattenmätarteknik HB LINAK Scandinavia AB Läckeby Products AB MAF Pump AB Malmberg Mardam Agentur AB Matek AB MEGTEC Systems AB MIBA Miljöteknik AB Miljø- og Fluidteknikk AS MJK Automation AB MT-Scandinavia AB NCC AB NFO Drives AB Nitoves AB Nordic Water Products AB Nordiska VA-Teknik AB Nordkalk AB Novotek Sverige AB Noxon AB OmniProcess AB Pekuma AB Pentair X-Flow PG Miljö AB Pharem Biotech AB Plastinject Watersystem AB PMH International AB Pollex AB Polymore AB Polyproject AB PPM Industrial AB Process Nordic Processing - Water Treatment Solutio ProMinent Doserteknik AB Pumpteknik AB Purac AB R-Contracting AB Radonett Ramböll Sverige AB Ramson AB REHAU AB Rejlers Sverige AB RENIVA AB Rensman AB Ridgid Scandinavia A/S Riggtech Entreprenad AB Robota AB Rostfria VA-system i Storfors AB Rotork Sweden AB S-GROUP Solutions AB S:t Eriks AB SansOx Oy Sapa Building Systems AB

B04:46 B02:86 B08:01 B01:01 B01:156 B01:60 A08:63 B01:10 B07:82 B05:20 A08:49 A06:46 B06:09 B03:50 B02:46 B05:70 B02:80 B07:114|U505:02 A07:32 B05:30 B07:85 B03:20 B01:62 B04:70 B09:06 BT07:12 B03:60 B01:113 A07:51 B01:100 B03:74 B03:80 B01:123 BT06:09 B01:69 B01:162 B05:100 B06:114 B01:102 B01:79 B04:10 B01:120 MG01:11 B01:41 B03:70 B03:70 B02:54|MG01:05 B05:34 B03:30 B02:50 A08:32 B03:120 B07:72 B02:113 B05:84 B06:76 A06:69 B07:92 B01:138 B08:10 B01:90 A07:52 B04:80 B05:24

Scandia Pumps Scandinavia VA-teknik AB Seba Dynatronic Sverige AB Seepex Nordic A/S SEKA Miljöteknik AB Siemens AB Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviskt Ecotech AB Slussen Building Services SNF Nordic AB Sokigo AB Stafsjö Valves AB StormTac AB Styrud Ingenjörsfirma AB Sulzer Pumps Sweden AB SVAAB Svealyft AB Svensk Industriutveckling AB Svenska Kommunalarbetareförbundet Svenskt Vatten SWECO AB Swed Handling AB SweDrop AB Swerea AB Sweves Advance AB Teddington AB Tekla Software AB Thermo Fisher Scientfic Thermokon - Danelko Elektronik AB TMI Inspektion AB Tomal AB Topas Vatten AB Torell Pump AB Tsurumi-Intec Pump Ab Tyréns AB UMS Sverige AB VA Projekt & Administration AB VA-guiden AB VA-Rekrytering AB VA-utveckling i Växjö AB VARIM Veg Tech AB Ventim Ventil & Instrument Veolia Water Technologies AB Vianova Systems A Trimble Company Vixor & Co AB Vodak Mätarkontroll AB Vretmaskin AB W-M Alitea AB WAPRO AB Waren International AB Water Processing Sweden AB Watersprint AB WIN - Water Innovation Accelerator WiseCon / Anticimex WSP Sverige AB WTC-MACRO Scandinavia AB Xylem Sverige Yara AB Zander & Ingeström AB Zickert Systems AB

B06:19 B04:112 A06:52 B07:84 B06:88 B02:19 B06:46 B07:10 MG01:14 B01:31 B02:119 B04:02 B08:19 B05:90 B02:64 B06:94 B01:130 A06:57 B06:20 MG01:08 B02:60 B00:11 B04:80 A06:44 B03:93 A07:36 A07:50 B06:86 B02:23 B03:104 B03:70 B05:95 B06:54 B05:40 A05:52 B07:96 B07:50 MG01:17 B05:46 B04:110 B04:56 B01:112 B04:20 B02:40 B02:112 B03:10 A07:31 B04:90 A06:63 B02:24 B01:121 B04:74 B04:80 B04:80 A06:60 B06:40 A07:44 B05:58 B01:72 B06:64 B01:10

www.branschaktuellt.se | 75


FJÄRRVÄRME - UTSTÄLLARE CompanyName Ambiductor Arne Jensen AB Ayvaz A.S Branschaktuellt Sverige AB Clean Air Technologies AB Digpro Solutions AB Elvaco AB Enrotek AB ERAB Entreprenad Reparationer AB Flamco B.V, Holland, Filial Sverige FVB Sverige AB Hantech System AB Hargassner Sverige AB HeatWork AB Heizomat Hydrostandard Mätteknik Nordic AB isoplus Fjärrvärmeteknik A/S Jomi System AB Kecon AS Kompotek AB LOGSTOR AB Maxitherm VVS AB Midroc Automation AB Mittel Fjärrvärme AB Noda Intelligent Systems AB Norconsult AB Nordifa AB Osby Parca Div, Enertech AB PG Monitoring System AB Piltorps Varmluft AB

Stand A07:22 A07:30 A03:15 A00:04 A02:07 A08:36 A06:12 A00:22 A08:29 A04:05 A00:20 A06:02 A08:04 A00:14 A02:22 A07:02 A06:14 A05:20 A07:21 A08:01 A06:06 A05:50 A02:07 A08:09 A03:22 A08:16 A02:14 A06:22 A08:09 A08:09

PPR - Pressure Pipe Relining Sweden Proco Services AB Pöyry Radius Kelit Infrastructure GmbH RoVi Tech ApS Salling Plast AS Scanvac Control AB Selek AB SET Pipes Siemens AB Single-Phase Power AS Sky Movies AB Stateview AB Supportföretaget TMJ Group AB Svensk Fjärrvärme AB SWECAS AB Termisk Systemteknik AB TLS Energimätning Uponor Infra AB Ventim AB Vexve Oy VIMAB AB VÄRMEK Waren International AB Westermo Data Communications AB Wideco Sweden AB Work System Sweden AB XY Climate Sverige AB Yara Environmental Technologies AB Zoteoams PLC ÅF Industry AB

B01:102 A08:21 A08:02 A00:09 A07:21 A07:01 A07:29 A03:09 A08:12 A08:22 A02:05 A08:20 A08:09 A02:09 A05:02|A00:18 A03:20 A03:10 A07:11 A04:11 A04:21 A04:09 A03:11 A07:12 A03:12 A08:24 A06:32 A00:19 A02:03 A06:20 A03:03 A08:08

AVFALL & ÅTERVINNING - UTSTÄLLARE CompanyName Allu Sverige AB Alwex Transport AB AMCS Group AB Atteviks Personvagnar AB Avfall Sverige AB Avfallsekonomi Garby AB Avfallsteknik Skandinavien AB/ATS B & M Systemutveckling AB BEST-HALL BFAB - Balticum Frinab Botek Systems AB C3C Engineering AB E.H.C. Teknik AB Econova Recycling EDP Consult AB Eisenmann Anlagenbau GmbH & Co. KG El-Kretsen AB Eldan Recycling A/S Enevo OY Envac Scandinavia AB European Composting System AB European Wenture Group Famico AB FlexAd AB Flintab AB GAIA BioMaterials AB Geesinknorba Glasdon Europe AB Granaths Bildelar IFE System AB ILAB Container AB Industri AB Korp & Son Ingenjörsfirman J Mared AB IQR Solutions AB

76

| www.branschaktuellt.se

Stand A03:60 A02:53 A03:21 MG01:10 A04:43 A03:31 A01:50 A04:59 A01:39 A02:32|U202:02 A02:52 A03:69 A01:49 A04:51 A04:31 A02:41 A03:44 A02:43 A03:68 A04:29 A01:37 A01:48 U201:03 A02:11 A03:41 A03:29 A02:31 A02:42 U201:05 A03:40 A03:49|U203:01 A01:52 A03:66 A02:19

Joca trading JRAB JR-företagen AB MANITOU NORDICS SIA Maskin Mekano AB Mercell Svenska AB Mezonic AS “Mil-tek Sverige AB “ OP System AB Optisys AS Orango AB Orwak Sverige AB OY EUR-MARK AB Peters Skogsmaskinsförsäljning AB PVM Bil AB ReAgro AB Recycling & Miljöteknik Recyclingteknnik - Prominova AB Recyctec AB “ReEasy AB“ ReTec Miljö AB ReturTex AB Rodab AB Scandinavian Centriair AB Scanvaegt AB Sensec AB Sims Recycling Solutions AB SP Sveriges Provnings- och Forskning Svenco Papperssäckar AB Svensk Borstteknik AB Tamtron AB transPA AB Varig Teknik & Miljö AB Wamatech A/S - Joca Trading A/S Weldac Rörsystem AB

A03:39 U202:01 A01:22 A01:47 A01:19 A02:14 A02:51 A02:50 A01:18 A02:40 A03:62 U202:10 U202:05 U203:05 A01:40 A03:46 A03:40|A01:50|A02:40 A01:56 A03:64 A03:63 A01:43 A03:52 A01:17 A03:51 A03:67 A01:32 A01:16 A01:53 A02:12 A01:60 A01:46 A03:30 A03:39 A03:32


Bildkälla: BAB Rörtryckning AB

Bildkälla: BAB Rörtryckning AB

Bildkälla: BAB Rörtryckning AB

Storslaget lyft för fjärrvärmen i Malmö Det är inte varje dag som fjärrvärmerör

dessa dimensioner blir det stora volymer ben-

ningen har ökat, berättar Gabriella. Den nya

dinglar i luften, men torsdagen den 25 au-

tonit/borrmud och vi använde oss därför av en

ledningen är alltså ytterligare ett lyft för fjärrvär-

gusti svävade inte mindre än 260 meter

separationsanläggning som renar borrmudden

men – i dubbel bemärkelse!

1000mm FV-ledning fram i skyn i Malmö.

så att den kan återanvändas för att minimera

Fjärrvärmeledningen lyftes upp med hjälp

kostnader, transporter och därmed miljöpå-

BAB Rörtryckning AB är idag ett av Sveriges

av 5 mobilkranar, för att placeras i drag-

verkan. Projektet bestod av många utmanade

ledande företag inom schaktfri förläggning av

läge på ett 30 tal stora stålrullar för att

delar och det var ej helt lätt att hantera de stora

rör och ledningar i alla former och till alla an-

kunna dras in i marken och under kanalen

rören i längder på 260 meter i stadsmiljö.

vändningsområden. Man utför allt ifrån mindre

med Styrd borrning.

Projektledare på E.ON Gabriella Westerdahl

arbeten till fullt kompletta entreprenader och

berättar - Det var en minst sagt spektakulär

erbjuder kunderna ett stort kunnande, lång er-

För att kunna fortsätta expandera fjärrvärmen

syn när det 260 meter långa röret dinglade i

farenhet och mycket kompetent personal inom

och säkra värmeleveranserna även till kunder-

luften, men allt var väl förberett och säkerheten

alla olika grenar.

na längst ut i fjärrvärmenätet, bygger E.ON en

rigorös. Borrningen i Malmö är helt unik, något

ny, stor fjärrvärmeledning i Malmö. Ledningen

liknande har aldrig tidigare gjorts i Sverige, sä-

BAB Rörtryckning kommer vara närvarande på

består av två rör, ett för frammatningen av fjärr-

ger Gabriella.

VA-mässan med monter och personal. Man

värme och ett för returen. Dessa förläggs 18

gör detta för att man vill få fler att uppmärk-

meter ner under marken, och 13 meter under

Ny innovativ teknik. För att få upp den tunga

samma deras innovativa lösningar och att inse

botten på kanalen strax väster om Malmö Cen-

flintan ur borrhålen och skapa fri passage för

alla möjligheter och fördelar med schaktfritt

tral. Några veckor tidigare drogs det första rö-

rören användes en ny metod från Herren-

byggande i olika typer av projekt.

ret på plats och nu var det dags för det andra

knecht, DHJP – Down Hole Jet Pump. En typ

röret att glida in i underjorden.

av ”dammsugare” som drogs genom hålen för

- BAB finns i monter B02:110.

att suga upp och pumpa upp det tunga materiBAB Rörtryckning AB anlitades för att utföra de

alet genom borrstängerna. Metoden fungerade

avancerade borrningarna. Geologin var besvär-

väldigt bra i rådande geologi och kommer sä-

lig och bestod av kalkberg med mycket inslag

kert att nyttjas i flera projekt!

BAB Rörtrycknin BAB Rörtryckn

av flinta berättar BAB.s projektledare Mikael Holst. Vi använde vår stora 150 tons maxi-rigg

Fjärrvärme är den bästa energiformen ur ett

och borrade med rullborrkrona. Hålen rymdes

hållbarhetsperspektiv.

därefter upp i flera steg med bergrymmare tills

Malmö började byggas redan 1951 och har

de nådde 1400mm i diameter. Vid borrning i

förbättrats och byggts ut allt eftersom befolk-

Fjärrvärmenätet

i

• Rörtryckning

Allt för ett lyckat s

BAB Rörtryckning år under jord partner BAB RörtryckningAB AB -– 40 Din kompletta schaktfria

• Tunneltryckning

• Styrd borrning i jord och berg Allt för ett lyckat BAB schaktfritt projekt ! www.branschaktuellt.se | 77 med Rörtryckning AB har haft ett stort åtagande • Styrd borrning i jord och berg • Hammarborrning de schaktfria arbetena vid byggandet av Göteborgs nya • Rörtryckning

• Tunneltryckning

BAB Rörtryckning AB har haft ett stort åtagande med • Hammarborrning de schaktfria arbetena vid byggandet av Göteborgs nya älvförbindelse. Totalt har 36 platsgjutna sänkbrunnar utförts

älvförbindelse. Totalt har 36 platsgjutna sänkbrunnar utförts

• Augerborrning


Vår viktigaste tillgång är den förnybara skogen – och våra 50 000 ägare som delar vår vision. På Södra utgår allt från skogen. Det är ju trots allt våra 50 000 medlemmar som äger Södra. Deras skogar garanterar vår industri en trygg tillgång till råvara av hög kvalitet under många generationer framöver. Miljö och hållbarhet kommer därför alltid vara grunden i vår verksamhet. Kombinerat med vår investering på 6 miljarder kronor i våra massabruk resulterar det i den allra bästa massan producerad av den mest hållbara råvaran. Följ vår expansion på #expansionsodra

www.sodra.com

Branschaktuellt Energi & Industri 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you