Вест од несвест / News From the Unconsciousness

Page 1


Grafi~ko ureduvawe i dizajn: Branko Prqa

Izdava: Goten www.gotenpublishing.com

CIP - Katalogizacija vo publikacija; Nacionalna i univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski”, Skopje 821.163.3 PRQA, Branko Vest od nesvest / Branko Prqa - Skopje: Goten, 2010. 290 str. : ilustr. ; 18 sm. Biblioteka: Enfant Terrible; kn. 1 Bele{ka za avtorot: str. 289 ISBN 978-608-4625-01-8 COBISS.MK - ID 86128650


kniga 1

Branko Prqa

VEST OD NESVEST

GOTEN Skopje, 2010SODR@INA Namesto voved: Vesti od Viki Li Ksi

7

Vesti vo zemjata na ~udata

13

Vesti od svetot na parite

99

Vesti od podzemjeto

165

Vesti od Kina

217

Bele{ka za avtorot

289Исповед на еден кибер-терорист

Vesti od Viki Li Ksi 01: Hakeri Ovaa prikazna zapo~nuva vo vtorata polovina na 20-ot vek vo zatvorenite i so denovi neprovetreni prostorii koi mirisaat na otrovna me{avina od pot, opojni drogi i serotoninski isparuvawa od nevrosinapti~ki vrski koi rabotat so gigaherci brzina... decenii pred vremeto. Gledame haker, bejbi-bumer, dolgokos hipik so o~ila i xoint pome|u po`oltenite zabi kako freneti~no ~uka na tastaturata. Gledame bukvi, brojki, simboli, no toj gleda hodnici, tajni sefovi, doverlivi dokumenti. I gledaj nasmevka na negovoto lice, prijatna struja mu pominuva niz 'rbetot, vozbuden e. No, {to pravi, zo{to go ostava dokumentot, zo{to ednostavno ne istr~a od tamu so doverlivata valkana tajna za masakrite sprovedeni po naredba na nekoja vlada, valkanite tajni na diplomatot Iks, zadkulisnite ogovarawa?... Ne - toj e haker od starata generacija, za nego va`i edno pravilo - gledaj, no ne zemaj. Tie go pravat toa samo za da doka`at deka mo`at! Tie se tehno-gikovi, kralevi na tehnologijata no, da bideme iskreni, tie se luzeri bez kontakt so realnosta ili `elba da vlijaat vrz nea.

7


02: Kiber-pankeri Skokame nekoja decenija i op! vo osumdesettite sme. Podueni so stihovite „Youth Is Getting Restless!” i odgledani na dojkata na tehnolo{kata revolucija koja gi napravila zdravi i silni tehnofili, so potencijal da stanat tehnokrati, se ra|aat kiber-pankerite. Gadni momci, izrasnati vo vremeto na slobodnata qubov, tie ja preziraat qubovta, taa gi asocira na ne{to rozovo i ligavo. Niv gi vozbuduva siviloto, temninata, te{kite noti i ko`enata obleka, patenti, sinxiri i kam{ici, tie se tehnofeti{isti, tie imaat samo dve erogeni zoni: brojkite 1 i 0. Nivnata maksima e „Informacijata mora da bide slobodna! ” I tie rabotat na toa, da batko, decata rabotat dodeka ti spie{ i sigurni se vo toa deka eden den }e te razbudat! Kiber-pankerite se xgan, no tie se umen xgan, tie ne se idealisti koi se borat za slobodata na informaciite, tie se samo prokleto besni {to site bitni informacii se vo racete na vladite, koi se vo racete na korporaciite. A kiber-pankerite gi mrazat korporaciite. No, kiber-pankerite, kako i pankot bea brzi, bu~ni i sakaa da napravat {to e mo`no pove}e {teta za pokratko vreme. Zatoa se izgorea, ukradoa premnogu {ifri, li~ni podatoci i broevi na kreditni karti~ki za da mo`at da smenat ne{to pove}e otkolku sopstvenata finansiska sostojba. Ako im dol`ime ne{to toa e idejata deka „Vo prirodata na informaciite e da bidat slobodno dostapni”. Toa be{e nivnoto nasledstvo za idnite generacii. Na preminot na vekot se rodi edna nova generacija tehnokripovi, kiber-teroristite. 8


03: Kiber-teroristi “Nie ne sme hakeri, pokiberpaganbogu! Tie dolgokosi hipici patele od kolektivna iluzija deka nekade dlaboko vo Univerzumot vladee harmonija. Nie ne sme ni kiberpankeri, tie izumrea zaedno so poslednite knigi od Vilijam Gibson koi voop{to ne{to vredea. Nare~ete n$ kiber-teroristi, za{to nie }e go smenime svetot i ovoj pat sme seriozni! Nie sakame da `iveeme vo svet vo koj podatocite se slobodni, a mo}ta e vo racete na obi~niot ~ovek, bidej}i sekoj treba da ima pristap do informaciite. No, za razlika od na{ite prethodnici, nie }e go ovozmo`ime toa. Kako? So slobodno {irewe na informaciite - bilo da se raboti za korporaciski planovi ili strogo doverlivi vladini operacii.” Pred mnogu godini, eden umen ~ovek, re~e: “Postojat pokazateli deka svetot se dvi`i kon dominacija na multinacionalnite korporacii, ~ija raste~ka monopolizacija na informaciite ostvaruva s$ pogolema mo} kako nad individuite taka i nad nacionalnite dr`avi. Na{ite sredstva za diplomatija, politika, {piona`a i terorizam }e bidat elektronski.” I be{e vo pravo!

9


The end: Revolucijata e mrtva I toga{, na kiber-scenata se pojavi taa, Viki Li Ksi. Taa be{e tolku mo}na {to site veruvavme vo nea, taa n$ povede vo zaedni~ka sloboda otkrivaj}i pred svetot tajni dokumenti koi mo`ea zasekoga{ da gi pomestat strukturite na mo}ta. I kone~no koga pomislivme deka Viki }e ne oslobodi, taa be{e la`no obvineta za mentalno zloupotrebuvawe na francuskata peja~ka na {ansoni @ilien Lasan`. Mladite {irum svetot protestiraa na ulicite, duhot na 1969 be{e voskresnat, a potoa - totalen krah! Mladite prvo bea povikani da gi spodelat svoite stavovi i sliki od protestite na internet platformata nare~ena Fejsluk. Tie navistina protestiraa, no nivniot protest be{e virtuelen, izguben vo mre`ata. Potoa tie tolku se navlekoa na toa {to zaboravija na protestite, revolucijata i Viki Li Ksi. Stapicata sozdadena od tajnite slu`bi be{e pove}e od uspe{na. I potoa...

Najnova vest! „Od doverlivi izvori doznavme deka Viki Li Ksi e vsu{nost taen kineski agent so agenda - uni{tuvawe na kapitalisti~kiot sistem!” I sega {to?... Ni{to. Samo se potvrduva starata pogovorka “Vistinata e samo refleksija na lagata vo ogledaloto na iluzijata...” ili be{e obratno? Kako i da e, gi objavuvame tajnite dokumenti na Viki Li Ksi. Prijatno ~itawe! 10


Viki Li Ksi, kiber-revolucioner

Vnimanie, ova {to }e go pro~itate mo`e da vi ja otkrie vistinata koja, mo`ebi, ne sakate da ja znaete. Bevte predupredeni Iskreno Va{a, Viki Li Ksi

11петок 31.12.2021 година 1 БРОЈ 1

ВЕСТИ ВО ЗЕМЈАТА НА ЧУДАТА

Avijacijata se podgotvuva za odbrana

VONZEMJANITE JA NAPADNAA ZEMJATA! Vonzemjanite, predvodeni so Ze-Iks-Spektrum, objavuvaat deka na dene{en den, 31.12.2021, ja prezemaat vlasta nad na{ata Zemja i & pora~uvaat na armijata da gi prekine podgotovkite za odbrana i mirno da se predade, za{to inaku }e moraat da primenat sila. Ako se predademe mirno, n& vetuvaat deka na{ata Zemja (kone~no!) }e bide primena vo sinata federacija na super-zemjite od galaksijata Andromeda.LIKOVI: T. Urbo, preobraten turbo folker Naum Topuk, pronao|a~ Portparol na Mamu Mu Fakam (MMF) NRO, Neidentifikuvan Radio-taksi Ograbuva~ Har Ispoten, lik vo pot-maica Gargarin Vselenski, astronaut Bu~en Kozjak, pretsedatel na planetata Jogurt Luda Samo-Strela, samo-strela~ka D-r Otkaj Tiovde, nau~nik D-r Fiks Ideja, nobelovec G-din Kru{ O' Kru{, proizvoditel na kru{i Big Epl, Jabol Kovocet i Ja Bol~, metajabol~ni filozofi Platon, izumitel na internetot Prof. Mis La, filozof Van Gog (a.k.a. Van Borg, Jang Borg, Vog Gan, ^aKaNaKa), umetnik Prof. d-r Mengeme, eksperimentalen sadist Gdin Dilber Bilder, lider na liderite Aristotel, astralen proekcionist Dekart, otsuten filozof Micumito Micubi{i, avanturist i prosvetitel Niko La Tesla, nepriznaen genijalec Edi i Son, brat bliznak na Tesla Maconi, qubovnikot na Edi Albert Ajn{tajn, {aman i prou~uva~ na mravkite D-r Drevin, doktor po morbidnost T.S.Big Gej, kompjuterski izumitel Ze-Iks-Spektrum, prviot vonzemjanin ... i mnooogu drugi vonzemjani!1 del Vesti od sega{nosta


НОВА УСПЕШНА АКЦИЈА НА УРБАНАТА ПОЛИЦИЈА

“]E ODAM NA @URKI”, VELI PREOBRATENIOT GRA\ANIN Rano izutrinava, okolu 5:30 po lokalno vreme, Urbanata Policija izvede u{te edna od nizata akcii za podobruvawe na urbanisti~kiot duh vo na{iot grad. Imeno, UP vleze nasilno vo domot na 23-godi{niot T. Urbo i mu gi odzede site CD-a so turbo folk sodr`ini i istite gi zameni so kolekcija na moderni tehno CD-a. “Nie rabotime vo imeto na urbanosta. T.U. be{e prijaven od negovite sosedi

zaradi negovoto neurbano odnesuvawe. Akcijata be{e izvr{ena brzo i uspe{no, a gra|aninot T.U. veti deka otsega redovno }e odi na `urkite na najgolemite svetski haus di-xei, koi ~esto go posetuvaat na{iot grad, i, kako {to doznavame od sosedite, toj ve}e po~nal so preslu{uvawe na vrednite tehno-kompilacii koi {to mu gi ostavivme,” ni soop{ti na~alnikot na Urbanata Policija, Em Si Polis.

САЕМ ЗА ИНОВАЦИИ

UNIVERZALNA MA[INA Gra|aninot Naum Topuk od s. Sredno-dolno-gornomalku-levo-pa-desno Neodlu~evci dobi prva nagrada na ovogodine{niot saem za inovacii so negoviot patent “Univerzalna ma{ina za ~itawe i produkcija na misli so dodatok za proizvodstvo na toaletna i vrednosna hartija, kako i katalizator 18

na izduvni gasovi i radioaktivni materii so alternativna namena za spiritualno pro~istuvawe.” Vedna{ po proglasuvaweto na pobednikot, nagradata “Pofalnica, so kradewe na pronajdokot i proteruvawe na pronao|a~ot vo zaborav” mu be{e vra~ena na sre}niot Topuk.


НОВИ СЛУЧКИ ВО ГИМНАЗИЈАТА „БИЛ ДЕБИЛ“

MLADINATA SÈ POBISTRA

Z

av~era vo gimnazijata za amerikanizacija na vselenata “Bil Debil”, u~enikot U.S. zaradi me{aweto na eden od profesorite vo negovoto izrazuvawe na slobodni prde`i, go izrazi svojot revolt so ispu{tawe atomska bomba nad neprosvetenite `iteli na Ju`na Kamboxa, biv{a pokraina Zair, sega{na Nova Kuba. Ova nadareno mom~e be{e zapra{ano od na{ite novinari za izborot na lokacijata, na {to toj odgovori: “Tie se teroristi, ~ove~e, a nivniot lider, diktator. Toa go zaslu`uvaat!” I {to da se ka`e po ova, osven, ura, za na{ata napredna mladina!

19


ММФ ВО ПОСЕТА НА НАШАТА ЗЕМЈА

NA[IOT GRAD KONE^NO SO KONCERTNA SALA! Mamu Mu Fakam (MMF), patuva~kata teatarska grupa od Ju`en Kingston, v~era pristigna i vo na{iot grad kade {to vo Salata na Univerzumot odr`a tri~asoven hipnoti~ki koncert. Site gra|ani koi ne bea prisutni na koncertot prisustvuvaa na tri~asovnata masovna histerija na aerodromot po povod ispra}aweto na ovaa patuva~ka senzacija. Histerijata od masovna prerasna vo semejna vo domovite na nesre}nite gra|ani. Seto toa dovede do op{to nezadovolstvo i opa|awe na inaku odli~nata produktivnost na edna, a vsu{nost i edinstvena razviena industriska granka vo na{ata dr`ava, proizvodstvo na ni{to, poradi {to se javi suficit na ne{to na koe nikoj ne mo`e{e da mu najde namena. Po povod tie slu~uvawa Ministerstvoto za kultura odobri sredstva za izgradba na ogromna koncertna sala vo koja }e mo`at da se soberat site gra|ani, kade {to nivnite nervni sinapsi }e bidat pro~isteni od vselenskite zvuci na svetskata muzi~ka atrakcija. Taka na{iot grad kone~no }e dobie koncertna sala.

Mladite kone~no }e mo`at da prestanat da “{izat” po ulicite i parkovite. 20


ВО МВР ВЧУДОВИДЕНИ

KULTURATA POVTORNO @RTVA Napasnikot na taksistite vo ranite utrinski ~asovi vo vtornikot povtorno napadna! Nastanot se slu~i okolu tri ~asot po polno} koga ve}e poznatiot “NRO” (Neidentifikuvan Radiotaksi Ograbuva~) pobaral prevoz od taksi kompanijata “Baksuz”. Vedna{ po stignuvaweto na baranata destinacija, “NRO” mu stavil no` pod grloto na taksistot i mu pobaral da mu ja raska`e `ivotnata prikazna. Kako i obi~no, po zavr{uvaweto na prikaznata napasnikot istr~al od kolata vo nepoznat pravec. Vo MVR (Ministerstvo za V~udoviduva~ki Raboti) se v~udovideni od postapkite na ovoj zlostornik. Portparolot na MVR gospodin ^uden Pajkanovski izjavi: “Od na{i izvori doznavame deka ‘Lovecot na `ivotni prikazni’, kako {to nie go narekuvame, planira da objavi kniga kon krajot na godinava, nare~ena

‘Taksist’. Imame soznanija deka Lovecot operiral vo pove}e stranski zemji i deka sorabotuval vo snimaweto na nekoi filmovi kako konsultant, na primer vo filmot ‘No} na prikaznata’ od renomiraniot re`iser [arm U{ovski i deka toj stoi zad nemirite me|u konkurentskite taksi kompanii vo sosedna Crnija i Srna Gora nare~eni ‘Taksi Rat’. Kako i da e, po izdavaweto na negovata kniga nie lesno }e go fatime.” Ete, dragi ~itateli, kako stojat rabotite vo kulturata i slobodata na izrazuvaweto. NRO, vo poslednoto intervju, pred da is~ezne

21


МФ И ВО НАШАТА ЗЕМЈА

UMEN KREDIT Na{ata dr`ava dobi kredit od 66,6 milioni dolari od me|unarodnata organizacija MF (Mind Fucking), koja se gri`i za odr`uvaweto na “po`elnoto nivo na svesnost kaj naselenieto vo nerazvienite zemji.” Parite dobieni od MF }e se iskoristat vo: izgradba na “prifatili{ta za nadareni umovi” i “domovi za deca so napredni idei” i nabavka na aparatura koja treba da se instalira vo tie objekti. Se raboti za najnovata generacija

ma{ini IQ-2006 (Idiot Quality-2006) i ALBERT (Aplikacija na Ludosta vrz Buntovni Edinki so Razorni Tehniki) so koi treba da im se pomogne na ovie mladi umovi vo nivnoto pouspe{no socijalizirawe. Ponudeni se i alternativni metodi, pred s$, evtinata varijanta na davawe elektro{okovi i u{te poevtinata eksploatacija na nivnite mozo~ni kletki vo razvienite zemji ili zamena na ovie napredni individui so niskobuxetni filmovi i sapunski serii, meso od {izofreni~ni doma{ni `ivotni i bezvredni artikli za masovna potro{uva~ka, za {to treba da se rasprava na pretstojniot samit za vrzuvawe na nevrzanite zemji, organiziran od MF. Narode slu{aj!

22


ВО „АРЕНА“ ВИСТИНСКА АРЕНА

SUDIR NA CIVILIZACIITE Dali Teror }e go uni{ti Global?

N

a stadionot “Arena” utre vo prisustvo na iljadnici naviva~i na Gol-kupot }e se odr`i finaleto nare~eno “Krvav-kup: Love~ko oko”. Vo finaleto se o~ekuvaat novi vozbuduvawa. ]e se sretnat “Teror” od IRAK (Irelevantnite Rudimentirani Anti-globalisti~ki Korpusi) i “Global” od SAD (Soedinetite Antiteroristi~ki Dr`avi). Celta na finalnite igri e da se otkornat {to e mo`no pove}e delovi od telata za koi se dobivaat odreden broj poeni, a najmnogu za “Okoto na lovecot”, t.e. na kapetanot na ekipata. “Kakva borba o~ekuvate”, go zapra{avme g-dinot Zatru En Um, organizatorot na ovaa sportska manifestacija. “Se raboti za sudir na civilizacii. Od ednata strana gi imame Ira~anite, gadni momci, koi kako deca igrale fudbal na minskite poliwa {irum nivnata tatkovina, odbrani krvolo~ni gadovi, a od drugata vistinski sofisticirani ubijci, voeni veterani koi prisustvuvale na site voeni konflikti vo izminative pedesetina godini predizvikani od silite na svetskoto demokratsko preina~uvawe, a niv gi nema{e malku, neli?”

Навивачи во акција 23


EPP СООПШТЕНИЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВОТО ЗА ВРСКИ СО ИДНИНАТА

NAMALUVAWE NA NASILSTVATA Na{iot pretstavnik za vrski so idninata soop{tuva: “Utre }e bide obla~no so povremeni vrne`i od do`d, }e ima 4 ubistva, 5 soobra}ajki i 45 tepa~ki. Izglasuvaweto na zakonot za voveduvawe red vo idninata utre }e bide odlo`en za utre. Vo oblasta na kulturata nema ni{to da se slu~uva. Sportot donesuva novi iznenaduvawa, no da ne otkrivame s$. A, vie ne zaboravajte da se oblo`ite!

Vest i od

24

kult urat a: n ema !


Vesti od paranormalnoto, vtor del

ЗАПАДНИТЕ АГЕНТИ ЈА ПРИСЛУШУВААТ КИНА Zapadnite agencii za razuznavawe u{te od po~etokot na vekov sproveduvaat specijalni obuki za nivnite agenti so cel da ja prislu{uvaat na{ata veli~estvena zemja. Obukite se raznovidni i ponekoga{ bizarni. Vo eden od eksperimentite agentite se podu~uvaat na ekstra-senzorna percepcija, astralna percepcija, telekineza i sli~ni metodi... Telekinezata e osobeno opasna tehnika so koja zapadnite agenti gi krevaat na{ite teliwa od iljadnici kilometri dale~ina i gi prenesuvaat vo nivnite zemji so cel da ja uni{tat na{ata ekonomija. No, osven za prenos na teliwa, tie se slu`at so telekineza da gi doznaat i voenite tajni, da gi ukradat dr`avnite tajni dokumenti i sli~no. Vo eden takov obid na britanski agenti po gre{ka od rabotnata masa na drugarot Mao e ukraden pepelnik i slikata na negovoto semejstvo. Premierot na Anglija javno se izvini za ovoj incident i re~e deka pepelnikot ne bil koristen i deka viso~estvoto Mao ima prekrasno semejstvo, a vo vrska so vistinskite celi na „napadot” izjavi deka bile samo Телекинезата tajnite dr`avni dokumenti. е особено Drug incident povrzan so telekiопасна neza bil koga eden sto~ar od proтехника vincijata Tele Kina se razbudil na kau~ot na psihijatarot na Vudi 256


Alen, na Menhetn, dodeka Vudi Alen se razbudil na poleto so kravi vo Tele Kina. Sto~arot bil tolku zbunet zaradi slu~ajov, {to negoviot sleden film bil komercijalna i kriti~arska katastrofa, dodeka Vudi Alen zadovolno se predal na mirniot sto~arski `ivot, vo slobodno vreme pi{uvaj}i drami za selskiot kuklen teatar. Astralnata proekcija sozdava u{te pove}e problemi, poradi {to na{ata armija raboti na razvivawe na anti-astralno oru`je. S$ pogolem e brojot na semejstvata koi se `alat na zgolemuvawe na tro{ocite poradi hraneweto na astralnite posetiteli. „Tie se naedna{ tuka, bez najava, bez telefonski povik. A, se znae deka gostin ne se pre~ekuva bez ru~ek. Vakvite poseti navistina n$ izlo`uvaat na neplanirani tro{oci, Zapadnite agenti vo akcija

257


a da ne zboruvame za neprijatnostite ako astralniot gostin se pojavi vo nedela i ne sme vo sostojba da go poslu`ime.� Astralnite posetiteli se pojavuvaat i na neo~ekuvani mesta. Eden selanec se po`alil deka agentite od Teksas namesto da gi vr{at nivnite zada~i, doa|aat tuka da javaat na kowi, bikovi i druga stoka. „Toa za niv e samo zabava, nema nikakva vrska so razuznavawe.� veli selanecot. Kolku {to uspeavme da doznaeme, astralniot turizam e vistinski ekonomski bum vo svetot nadvor od dobrata Kina. Astralnite turisti odat nasekade po svetot i pravat s$ {to ne im e dozvoleno doma i ponekoga{ znaat da bidat vistinska napast i

da im predizvikuvaat sekakvi problemi na lu|eto. Taka kapitalizmot u{te edna{ se poka`a kako neuspe{en vo koristeweto na sopstvenite pronajdoci za ne{to drugo osven za zabava i zagaduvawe na svetot. Da `ivee Mao, a negoviot pepelnik i fotografija vedna{ da bidat vrateni!

Zapadnite agenti vo akcija 258


Ekonomija

Brodot „Ekonomija” isplovi Najgolemiot brod izgraden dosega, so cel da se premosti jazot pome|u klasite vo zapadnoto op{testvo, isplovi denes od pristani{teto vo Mi~igen. Vo vremeto koga ekonomijata e nestabilna i postoi u{te pogolem jaz pome|u bogatite i siroma{nite, nie se re{ivme da go izgradime ovoj brod koj treba da go preplovi svetot i da isprati poraka za slo`nost pome|u klasite. „Nie zavisime edni od drugi. Ne treba da se negirame.” Izjavi eden od patnicite. No, nabrzo po po~etokot na plovidbata se poka`a deka brodot e prenatrupan i deka poradi toa poleka po~nuva da tone. PatniБројот на cite bea izvesteni deka del od niv патниците }e mora da go napu{tat brodot. постојано се Najsiroma{nite prvi „dobroнамалуваше... volno” go napu{tija i se upatija na rekreativno preplivuvawe na 500 km otvoren okean. Potoa (verojatno od altruizam kon nivnite „bra}a po nema{tija”) skaknaa i siroma{nite. Brojot na patnicite postojano se namaluva{e, a brodot i ponatamu tone{e. Dojde redot na bogatite, no ni nivnoto ripawe vo voda ne donese podobruvawe. 259


Na kraj ostanaa samo najbogatite, koi nikako ne sakaa da go napu{tat brodot i na kraj brodot potona sos$ niv.” Raska`uva~: Ova e kraj na dene{nata bajka za socijalisti~kata mladina „Brodot i bogatite”. Za tie koi ne razbraa zo{to brodot potona, malo objasnuvawe. Najbogatite ja pravat ekonomijata na edna kapitalisti~ka zemja, poradi {to tie pove}e „te`at” od celiot narod zaedno. Dali nekoj znae {to trebalo da napravat za da ne potone brodot? Decata: Da gi frlat najbogatite vo more! Raska`uva~: Bra vo deca. Taka se gradi socijalisti~ka dr`ava!

Najnova nurka~ka moda vo bogatite krugovi

260


Turizam

NLO i Kina Denes, vo docnite ve~erni trijalist” kon nivnata ~asovi, bila zabele`ana planeta. pojava na NLO vo Kina. Od poslednite vesti dozOva ne e prva poseta na navame: `itelite na Kavakov objekt na na{ata pitalistka-beta, ne se zemja. Vsu{nost, vakvite vonzemjani, tuku zemjani poseti stanaa mnogu ~e- sobrani od pra`itelite sti, poradi povolnite na ovaa planeta pred 2.500 aran`mani koi na{ata godini od anti~ka Grcija! zemja gi nudi na vonzem- @itelite na ovaa planeta janite. bile voshiteni od gr~kite Tie se naj~esto mi- misliteli i re{ile nivnoroqubivi i ne pre~at. to op{testvo da go uredat Mnogu retko se slu~uvaat spored veli~estvenata gr~incidenti, kako na pr. ka demokratija. Na ~elo koga nekolku vonzemski na planetata gi postavile ligwi protestiraa na najmudrite, koi po pove}e pazarot za morski plodo- finansiski malverzacii vi ili koga `itelite na uspeale celoto bogatstvo na planetata Kapitalistka- mnozinstvoto domorodci beta upatija peticija kon od ovaa planeta da go prefrna{ata vlada za ukinu- lat na smetkite na vidnite vawe na socijalizmot, no gr~ki gra|ani i da sozdadat par-ekselans katie bea nabrzo pitalizam, koj proterani i Нова посета gi sotrel site isplovija so на НЛО на Кина prirodni resunivniot vse- Значајни сме rsi na ovaa plalenski brod neta i ja dovel do na asteroiden и надвор од kolaps. jaglen „Indusпланетата. 261


Branko Prqa e roden vo Saraevo vo 1977 godina. Od 1990 godina `ivee i raboti vo Skopje. Se zanimava so grafi~ki dizajn i pi{uvawe; ima u~estvuvano na pove}e grupni izlo`bi i performansi. Osnova~ e na edinstveniot elektronski konkurs za literatura vo Makedonija, Elektrolit i na nezavisnata organizacija za Kreativen aktivizam preku parodija, kritika i alegorija, Kapka. Ima objavuvano vo zemjava i vo stranstvo.

Ovaa kniga e sostavena od: Tri prethodno objaveni publikacii, Vesti vo zemjata na ~udata (2005) Vesti od svetot na parite (2006, objavena kako “Parite se otepuva~ka”) Vesti od podzemjeto (2007, objavena kako “Vesti od podrumot na baba mi”) ^etvrtata publikacija, Vesti od Kina e dosega neobjavena.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.