Brandweer Twente | Leren van de praktijk 2019

Page 34

Leren van de praktijk 2019 Kamerbrand Hengelo

De plek van de brand bevind zich aan de achterzijde van de saunacabine

De binnenwand van de sauna is weggehaald tijdens de inzet. De brand zat dus tussen de muur en de achterwand van de cabine in

V-patroon. Schoongebrand

Plaats van ontbranding. Wandcontactdoos

Witte ‘dunne’ elektrakabel die vanuit de wandcontactdoos is doorverbonden naar stopcontact andere zijde kamer

De andere wandcontactdoos. Oorspronkelijk bedoeld voor iets als een nachtlampje. Zat nu de oven aan van 3,6kW op vol vermogen

34


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.