Brandweer Twente | Leren van de praktijk 2019

Page 26

Leren van de praktijk 2019 Woningbrand te Holten

Recreatie woning met kleine zolderruimte

Bekabeling op zolder

Houten balklaag van de dakconstructie op zolder met elektra bekabeling

Aan de Tesla Mobile Connector 16A (voor het thuisladen), mankeerde niets aan. Evenals als aan de WCD

Luik in hal, met rechts in de hoek een kleine doorslag van boven naar beneden

26


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.