Page 1

Brandhout 2012

1


Adr essen Kijk voor meer informatie op onze ledensite: http://www.drariens.nl/arida Bevers Leiding: E-mail: Teamleider:

Nadine Joosten, Kirsty Rorije, Esther Salemink, Dorien Versteegen, Rick de Waal en Dennis Beekman bevers@drariens.nl Nadine Joosten - Tel: 06 - 19308663

Welpen Leiding: E-mail: Teamleider:

Tobias Langereis Dineke Petrovic, Mercedes Joosten, Marcia Berends en Sebastiaan Jansen welpen@drariens.nl Tobias Langereis - Tel: 06 - 45281319

Scouts Leiding: Marloes Bruning, Pieter Versteegen, Bart Steens, Marcel van der Kruk, Pim Reimert, Sander Ouwerkerk en Tim Eshuis E-mail: scouts@drariens.nl Teamleider: Marloes Bruning - Tel: 06 - 26958172 Explo’s Leiding: E-mail: Teamleider:

Bruno Lendering en Bernadette Duzijn explorers@drariens.nl Bruno Lendering - Tel: 055 - 5422681

S.T.A.M. E-mail: stam@drariens.nl Adviseur: onbezet Bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester:

Marcel Berends Tel: 055 - 3561064 Joke Bosveld Tel: 055 - 5763371 Victor Oude Luttikhuis Tel: 055 - 3665127

Wil je je lidmaatschap opzeggen? kijk op http://www.drariens.nl/ onder het kopje leden > lidmaatschap opzeggen.

2

Brandhout 2012


Redactioneeltje door Bart Steens

Je hebt er lang op moeten wachten, maar nu kun je ‘m eindelijk lezen: de eerste Brandhout van 2012. Een jaar waarin onze springlevende groep de respectabele leeftijd van vijftig zal bereiken. Graag willen we wat aandacht geven aan deze halve eeuw aan historie. Daarom vind je in de komende uitgaven een greep uit het verleden. Ook gaan we je informeren over alle feestelijkheden die we dit jaar voor iedereen zullen organiseren. We willen ons feestjaar niet alleen met onze jeugdleden, maar ook met alle vrijwilligers, ouders, andere betrokkenen, scoutinggroepen en oud-leden vieren! Onze groep kan niet zonder mensen die zich vaak belangeloos inzetten om gezamenlijk iets heel moois te maken. Het informeren van leden en andere geïnteresseerden is een van de vele taken van onze vrijwilligers. Daarom willen we als redactie (Chantal, Rick Bruning, Robert en Bart) iedereen weer heel erg bedanken voor het aanleveren van kopij en het actueel houden van onze nieuwe website. Wij vinden het zeer belangrijk, maar natuurlijk ook leuk, om de wereld te blijven voorzien van Ariënsnieuws. We hopen dat deze uitgave helemaal aan je wensen voldoet. We hebben al een beetje geprobeerd om de door je in de enquête aangegeven wensen zoveel mogelijk op te volgen en hopen dat dit gelukt is! We wensen je veel leesplezier en een gigantisch goede scoutingperiode toe!

Brandhout 2012

3


Woordje van

de voorzitter Nu het voorjaar weer begint, gaan ook de schoonmaakkriebels weer beginnen. Nu lijkt dat misschien bij de scouting een rare associatie op te roepen, maar ook wij hebben hier last van. Ook wij krijgen de kriebels die ons aanzetten om ons heen te kijken en schoonmaak en opruimwerk aan te pakken. Nu is dit niet iets van de laatste dagen. Dit proces speelde al wel een paar maanden, maar begint nu zichtbaar vorm te krijgen. We mogen ons sinds kort verheugen op een ware schoonmaakploeg. Een groepje ouders heeft zich bereid verklaart om het schoonmaakwerk en opruimwerk op te pakken, binnen ons gebouw. Onder coรถrdinatie van Marcia, zorgen een aantal ouders er voor dat onze kinderen in een schone Pionier kunnen werken en spelen en daar zijn we erg dankbaar voor. Elke laatste maandag van de maand word er in de avon4

duren flink geschrobd en geboend om de sporen van ons scoutingwerk weer enigszins weg te boenen. Ook op dinsdagochtend, eenmaal per maand, word er nog flink geboend en geschrobd. We zijn hier natuurlijk erg blij mee en mocht u hierin ook een rol willen spelen, aarzel niet om Marcia aan te spreken, op de zaterdag, of even een mailtje te sturen. Er kan nog best een handje bij. In een andere vorm maken we onze organisatie ook schoon. We zijn bezig met een verandering in de manier waarop we met onze organisatie om gaan. Deskundigheidsbevordering word een belangrijk onderdeel van dit verhaal en ook het formuleren van verwachtingen naar elkaar, worden vastgelegd zodat we als organisatie naar de toekomst een sterk en duidelijk gezicht kunnen laten zien.

Brandhout 2012


Dit leidt tot discussie en uitwisseling. Een intensief proces dat ook veel tijd kost van de toch al druk bezette leiding van onze scoutingvereniging. Maar ik denk dat als we hierin voorzichtig zijn met elkaar en er naar streven om elkaar niet te overvragen, hierin wel een gezond proces plaats vind dat ons voor de toekomst veel op kan leveren.

Vooral bij de Bevers en bij de Scouts zou ondersteuning zeer welkom zijn. Als iemand wat weet, horen we het graag. Ik wens een ieder weer een fijn voorjaar, veel warmte, kleur en energie toe. Vriendelijke groet, Marcel Berends.

Tot slot wil ik melden dat ook dit seizoen langzaam weer een tekort bij onze leiding zichtbaar wordt. Oudere steunpilaren doen een stapje terug en jongere woelwaters gaan ook ergens anders rennen en vliegen, met als doel een leven op te bouwen, naast de scouting. Allemaal erg belangrijk en iets waar we zeker begrip voor hebben. Maar het doet ons wel weer beseffen dat we kwetsbaar zijn en hard aan het werk moeten.

Brandhout 2012

5


Oud hout

6

Brandhout 2012


Brandhout 2012

7


8

Brandhout 2012


Brandhout 2012

9


Uitsla g Br andhout enquete door Rick Bruning

Daar is hij dan, de uitslag van de

onze groep. Eenzelfde percentage

Brandhout

bewaart hem ook altijd om later nog

enquête!

Allereerst

bedanken wij de 35 mensen die

eens in te lezen.

de hem hebben ingevuld (15 jeugdleden en 20 ouders/verzorgers).

Wat opvalt is dat jullie het liefst de

Hierdoor hebben we een beeld

stukken lezen die direct met onze

gekregen wat jij als lezer van ons

groep te maken hebben. Zo sprin-

clubblad vindt. Wij wouden o.a. in

gen de ‘columns en verhalen’ en

kaart brengen waar jullie verbeter-

‘stukken over de speltakken’ er hoog

punten zien, wat jullie leuk en mind-

bovenuit, gevolgd door de informa-

er leuk vinden en hoe jullie over een

tieve pagina’s. Ook bijna iedereen

digitale variant denken.

leest deze stukken. De puzzels en kleurplaten zijn niet echt populair,

De Brandhout, die je nu voor je hebt

maar voor de 30% die ze wel maakt

is het clubblad van de Dr. Ariëns-

(dat zijn met name de kinderen)

groep. Wij (Bart, Chantal, Robert

laten we ze er mooi in staan! Daar-

en Rick) zorgen ervoor dat deze

mee volgen we jullie advies ook

elk kwartaal verschijnt; in maart,

op: ‘De Brandhout is precies goed

juni,

(openingskamp)

zo!’ (aldus 75%). 2/10 van jullie zou

en december (kerst). Dit wist driek-

graag meer scoutinggerelateerde

wart van de lezers. Gelukkig leest

stukken lezen, die zijn natuurlijk ook

bijna iedereen elke uitgave die wij

erg leuk!

september

uitbrengen en vinden het ‘leuk dat de Brandhout er is’. 1/3e ziet het

Wij gaan proberen om meer te schri-

clubblad zelfs als ‘onmisbaar’ voor

jven over onze groep zelf.

10

Brandhout 2012


Na een korte afwezigheid hebben

vanaf 2009. Jullie meningen over

wij o.a. de interviews weer herintro-

een ‘regelmatig geüpdatete online

duceert. Helaas kunnen wij niet

Brandhoutpagina’ loopt erg uiteen.

overal bijzijn en missen ook wel

Jullie zouden het allemaal lezen,

eens een leuke opkomst.

mits je een herinnering krijgt en een papieren flyer met de belangrijkste

Daarom vragen we jullie via deze

informatie blijft bestaan.

weg om mee te helpen aan een dikkere Brandhout, je stukje zal zeker

Het grootste deel verkiest toch de

geplaatst en dus gelezen worden,

papieren Brandhout boven een

dat blijkt uit deze enquête! (Je

digitale variant en zou deze vaker

kunt het mailen naar brandhout@

lezen. Voorlopig zal de papieren

drariens.nl)

Brandhout ook nog blijven bestaan, met daarnaast wellicht een digitale

Als laatste vraag hebben we gevra-

variant in de toekomst.

agd hoe jullie denken over een digitale Brandhout. Dit omdat scouting

Uit de enquête blijkt dat jullie tevre-

met zijn tijd mee gaat. (Dr. Ariëns

den zijn over het clubblad in zijn

was bijvoorbeeld als één van de

huidige vorm. De tips die wij hebben

eerste groepen op het internet te

gekregen zullen wij zeker ten harte

vinden!) Misschien wisten jullie het

nemen en gaan kijken hoe wij de

al, maar de Brandhout is al een

leden beter kunnen betrekken bij de

paar jaar digitaal terug te lezen op

Brandhout.

internet in pdf vorm. Op de nieuwe site staat een link naar alle uitgaven Brandhout 2012

11


Japanse puzz el Het is de bedoeling dat je een verborgen tekening onthult, die wordt bepaald door de getallen die boven en links van het diagram staan. Deze getallen geven ieder een groepje aaneengesloten zwarte vakjes aan. De volgorde waarin de getallen staan is ook de volgorde van de groepjes in de kolom of regel. Tussen twee getallen zit minstens ĂŠĂŠn wit vakje. Er kunnen ook witte vakjes aan het begin of einde van een regel of kolom staan.

12

Brandhout 2012


Brandhout 2012

13


Inter view met een STAM-lid Naam: Mark Andreas Bouwmeester Leeftijd: 22 Woonplaats: Apeldoorn Op welke school zit je? Hogeschool Utrecht, daar doe ik Elektro- installatietechniek. Het niveau is hoog, maar het is wel erg leuk. Hiervoor deed ik een MBO opleiding, maar dat heb ik afgesloten. Mijn uiteindelijke doel is het overnemen van het bedrijf van mijn vader. Je bent STAM-lid? Ja, nog een jaartje. Daarna word ik te oud. Ik vind het dus ook niet zo erg dat de STAM nu officieel Roverscouts heet. Ik zit al vanaf de Bevers op scouting, waarschijnlijk dus al langer dan 16 jaar. Het duurde wel twee jaar voor ik er geïnstalleerd werd, dat zit mij nog steeds dwars. Doe je ook nog wat naast scoutingactiviteiten? Scouting is een groot deel van mijn leven, ik heb zelfs een Dr. Ariëns onderbroek. 14

Maar daarnaast doe ik aan snowboarden, windsurfen en drink graag een drankje met vrienden. Ik heb ook nog een vriendin, zij heeft altijd haar handen vol aan mij, dus ze heeft geen tijd voor scouting. Door rood rijden kost je €220. Hoe denk jij over bekeuringen? Hard rijden is een sport en bekeuringen moet je zien als contributie! Wat is het leukste kamp geweest, dat je tot nu toe hebt meegemaakt? Blanes! Vanwege het mooie weer en de prachtige ‘natuur’. Terschelling is goede tweede. Het zomerkamp dit jaar ter ere van de vijftigste verjaardag van onze groep gaat ook leuk worden en ik hoop dat de groep nog lang bestaat.

Brandhout 2012


Wat vind je zo belangrijk aan scouting? Oe, dat is moeilijk. Ik heb vooral veel sociale contacten opgedaan. Bovendien ben ik er veel zelfstandiger door geworden. Natuurlijk ook de ultieme scoutingtechnieken die ik heb mogen ervaren, zoals pionieren, koken en vuur maken! Zoals je vast al hebt gehoord is er sinds 1 maart een nieuwe website. Heb je al een kijkje genomen? Ja, ik vind de nieuwe site snel, kort, krachtig, innovatief en duurzaam. Wat is de leukste leidinggevende die je ooit hebt gehad? Geen idee, maar het klusteam is goed bezig! Dik respect voor deze hardwerkende mensen! Bedankt voor dit interview, wat zou je de BH lezers nog willen meegeven? Blijf bij scouting. Je hoeft niet te komen, als je de contributie maar betaalt! :)

“Hard rijden is een sport en bekeuringen moet je zien als contributie!� Brandhout 2012

15


Boompje-tentje Plaats alle tentjes in het raster. Elke boom grenst aan ĂŠĂŠn tent, niet meer en niet minder, in een horizontaal of verticaal aangrenzend vakje. De tenten mogen elkaar niet aanraken (ook niet diagonaal). De cijfers naast het raster geven aan hoeveel tenten er in de bijbehorende rij of kolom staan.

16

Brandhout 2012


Sudoku

Brandhout 2012

17


Is uw kind 5, 6 of 7 jaar en gek op spelen? Scouting heeft voor hen een speciale leeftijdsgroep ontwikkeld: de Bevers. Het programma van de Bevertak is helemaal afgestemd op de belevingswereld van de 5-, 6- en 7-jarige. Fantasie, het buitenleven, sport en spel en expressie spelen een belangrijke rol. En samen vrij spelen met leeftijdsgenootjes, want dat vinden Bevers ook heerlijk. Elke zaterdag ochtend van 10.00 tot 12.00 hebben we opkomst in ons clubhuis aan de Zilverschoon 118B in Zevenhuizen (achter de sporthal in het Mheenpark) Kom gezellig een keer een kijkje nemen! Graag wel van tevoren even een mailtje naar bevers@drariens.nl.

18

Brandhout 2012


Inter view met een welp. Naam: Sjoerd Peeters Leeftijd: 8 jaar Zit je al lang bij scouting? Nog niet heel lang. Ik kwam erop omdat Thomas er ook op zit! Dat is mijn broer. Zit je in een echte scoutingfamilie? Mijn broer Thomas zit bij de welpen en Milenka, mijn zusje, speelt bij de bevers. Wat is het leukste, dat je bij de welpen doet? We doen allemáál leuke dingen! Maar spelletjes spelen vind ik het allerleukste. Ga je heimwee krijgen, als je op zomerkamp gaat? Nee hoor! Ik ben al een keer op een kamp geweest met scouting. Toen bleven we ook slapen en kregen we een das. Wat hoop je, dat er in de koelkast van je ouders staat? Chocomel! Dat vind ik heel lekker. Naar welk land wil je op vakantie? Naar Afrika. Dat is lekker warm en ik vind wilde dieren leuk! Vooral tijgers, maar ik weet niet of ik er een thuis heb. Spanje vind ik ook leuk.

Hoe kun je nu niet weten of je thuis een tijger hebt? Is hij verstopt? Ha ha, ik bedoel een tijger op een poster! Heb je nog meer hobby’s? Ik vind gymnastiek leuk. En ik doe aan uitslapen! Mijn broer speelt goed voetbal, maar ik ben heel goed in veel hagelslag op mijn brood doen! Wat wil je later bereiken? Ik wil een paleis en alles gratis krijgen, wat ik vraag! En over drie jaar kan ik naar de scouts, dat lijkt mij dan ook leuk! Wat zou je tegen iemand zeggen, als je moest uitleggen wat scouting is? Dat je bij scouting dingen doet in de natuur, spelletjes speelt en met allerlei onderwerpen bezig bent. Wil je nog iets zeggen tegen onze lieve Brandhoutlezer? Euhm, ik weet het niet zo goed. O wacht: DOOOOOEI!!

Brandhout 2012

19


Scouts door Bart Steens

Beste lezer,

gio (“Rondom de IJssel”) doen mee

Uit de Brandhoutenquête blijkt dat

aan dit evenement, vaak met meer-

jullie even genoeg hebben van tal-

dere teams. De beste vier mogen

rijke vrolijk opgemaakte logboek-

naar de Landelijke Scoutingwed-

stukjes. Daarom gaan we het de ko-

strijden (LSW). Om bij deze elite te

mende periode even anders doen!

kunnen horen, moet je vrijwel álles

Het logboek, dat door de scouts

goed doen.

wordt bijgehouden, wordt op onze nieuwe website geplaatst (http://

De scouts (en wij) willen hoog ein-

www.drariens.nl/). In de Brandhout

digen! Daarom zijn we dit jaar gelijk

komt dan ruimte vrij voor een klets-

gestart in RSW patrouilles en zijn

verhaal van een leidinggevende,

we alle RSW onderdelen aan het

deze keer van mij!

oefenen. Ook geven we veel aandacht aan de samenwerking binnen

In april vinden de Regionale Scout-

de patrouilles en de rol van de pa-

ingwedstrijden (RSW) plaats te Lo-

trouilleleiders (PL). Want alles zelf-

chem. Op dit weekendkamp gaan

standig voor elkaar krijgen is soms

onze scouts laten zien wat ze in huis

best wel lastig!

hebben! Ze moeten dan namelijk zelfstandig een tent en keuken op-

Omdat de scouts altijd honger lijken

zetten, eten koken, een hike lopen

te hebben (is dat thuis ook zo?) heb-

en punten scoren met spellen. Al-

ben we al een aantal keer gekookt.

sof dat al niet genoeg uitdaging is,

Laatst werd er zelfs een masterclass

worden zij als patrouille ook nog

gegeven! Bij de meeste patrouilles

eens beoordeeld op diverse vlak-

ging het bereiden van eigenge-

ken! Scoutinggroepen uit de hele re-

maakte kipschnitzels, pastasaus,

20

Brandhout 2012


kruidendip en garnering zeer goed!

na een hoop pionierobjecten ge-

Ook met een commandovuur kun-

bouwd te hebben (zoals een tribune

nen de scouts nu prima overweg,

met kussengevechtstellage en een

dat is toch wel iets meer “episch”

poort) is de pionierkwaliteit ruim-

dan koken op een gasfornuis!

schoots verbeterd!

Verder zijn we een tijdje terug naar

Omdat het RSW thema dit jaar

terrein X afgereisd (bedankt voor

“game over” is, hebben de Legend

het rijden!) om hiketechnieken te oe-

of Scouts, de PacScouts en de An-

fenen. Alles kwam aan bod: bolletje

gry Scouts hun best gedaan om hun

pijltje, stripkaart, oleaat en zelfs een

kampeerplek straks mooi aan te

doorsteek met kompas. De meeste

kleden met Angry Birds, zwaarden,

patrouilles deden dit aardig goed en

schilden en pacmans. Er werd druk

passeerden alle vijf de posten. Een

geverfd, gezaagd en gehamerd en

patrouille had echter zijn of haar dag

er zijn leuke versiersels gemaakt!

niet en kon post 1 niet vinden! Maar

We gaan dus zéker foto’s maken

goed, daarom oefenen we ook, je

op de RSW! Ook hebben alle pa-

leert er veel van!

trouilles zaterdag een eigen tent gekregen en deze opgezet. Een

Ook

hebben

we

een

keuken

tent opzetten is een kunst op zich,

opgezet. Om dit te doen komen toch

maar met wat tips en tricks (en hier

wel aloude technieken als het leg-

en daar een hulptouwtje), stonden

gen van een mastworp, het maken

ze uiteindelijk retestrak.

van een kruissjorring en het woelen van pas. In het begin klonk vaak een

Wij denken dat we er over een paar

“Hoe moet dat (ook alweer)?”, maar

weken helemaal klaar voor zijn.

Brandhout 2012

21


Natuurlijk gaan wij ook na de RSW gewoon door! Niet altijd is het even serieus, zo hebben we ook veel opkomsten gehad waarbij verschillende zaken door de lucht vlogen (zelfs raketten!). Maar we gaan zeker ook weer aan de slag met het behalen van insignes en het uitoefenen van interessante programma’s, die bij onze speltak horen! We hopen in de toekomst de kwaliteit van onze programma’s te kunnen voortzetten. Helaas is het wel zo dat veel mensen tegenwoordig een druk bestaan hebben (een begrijpelijk probleem...) en daardoor vaak maar parttime aanwezig zijn. Daarom zoeken we nog versterking in de vorm van iemand die volledig mee kan draaien! Ben jij er dat? Ken jij iemand? Laat het ons weten! Ons e-mailadres scouts@drariens. nl is altijd geopend voor dergelijke spam.

22

Brandhout 2012


Brandhout 2012

23


4x4 Ver slaving of pur e noodzaak? door Tobias Langereis & Rick de Waal

Beste lezers, Het is jullie misschien niet ontgaan dat er de laatste tijd een aantal benzine slurpende, lawaaimakende, rokende auto’s in de buurt van de Pionier gesignaleerd zijn. Dit komt doordat er een aantal leden van de Dr. Ariensgroep zijn die het niet konden laten zo’n apparaat aan te schaffen. Vandaar de titel van dit stukje: 4x4 verslaving of pure noodzaak? Het lijkt haast wel besmettelijk, het 4x4 virus. Het begon allemaal jaren geleden met Bernadette Duzijn en haar Land Rover 109” (foto 1). Dit pracht exemplaar heeft de laatste tijd al heel wat mee gemaakt, voorbeelden zijn: nieuwe wielmoeren, een imperiaal plus tent, nieuwe vering en een waterdichte onsteking. :) Nadat Bernadette was geïnfecteerd sloeg het virus over op Bruno Lendering. Hij heeft een wat nieuwerwets exemplaar aangeschaft, een Land Rover Discovery. Bruno heeft naast zijn 4x4 vrienden binnen onze scoutingclub ook een aantal enthousiastelingen buiten onze groep waarmee hij regelmatig een uitstap24

je maakt om hun 4x4 optimaal in te zetten (Foto 2). Toen de leden van de S.T.A.M. de explorerleiding zo druk bezig zag met hun speeltjes zagen zij zo’n wagen ook wel zitten. Bart en Rick besloten om gezamenlijk een Nekaf (foto 3) aan te schaffen. Dit was een leuk project wat ze samen al de nodige uurtjes in hebben zitten. De Nekaf is dan wel geen Land Rover maar toch echt een goede 4x4. Hij is de oudste van het stel maar zeker niet de zwakste. Bert en ik (Tobias) hebben allebei een Land Rover 88” deze zijn beiden afkomstig uit het Belgisch leger. Aan beide auto’s is al het nodige gebeurd maar helemaal af is een LandRover nooit. Aan al dit moois wordt lekker gesleuteld en het houdt ons van de straat (de bossen in). In een volgende editie van ons vertrouwde clubblad zal er wat meer aandacht besteed worden aan de afzonderlijke auto’s en hun eigenaren. Ook zullen we u op de hoogte houden van alle nieuwe toevoegingen van auto’s of extra’s.

Brandhout 2012

1


2

3

Brandhout 2012

25


Welpen

door Sebastiaan Jansen

De afgelopen weken hebben de welpen niet stilgezeten; zoals elk jaar is er weer hard gewerkt om de insignes te halen! Dit jaar werkten de 4 nesten aan de insignes Weer & Milieu, Spoorzoeken, Natuur en het Kampvuur insigne. Behalve allerlei activiteiten bij de blokhut en in het Mheenpark hoort er ook een uitstapje bij. Dit jaar hebben een aantal welpen de Sterrenwacht bezocht, zijn ze het bos in geweest, of hebben ze een tocht gelopen waar ook de scouts aan deelnamen! Van een ander uistapje zie je hier de foto’s!

De insignes zijn binnen en de welpen hebben echt laten zien dat ze weer heel wat hebben geleerd! 26

Brandhout 2012


Brandhout 2012

27


Wasknijper spel Wasknijperspel is een ren spelletje, tikkertje maar dan anders. Plaats: buiten, Soort: renspel, Leeftijdsgroep: 7 tot 11 jaar Aantal spelers: vanaf 4 personen van het spel: Zo’n 10 minuten, afhankelijk van hoe lang de kinderen zich ermee kunnen vermaken Nodig: veldje of zaal van voldoende omvang en voor elke speler drie wasknijpers Alle deelnemers krijgen drie wasknijpers. Als het spel begint probeert iedereen bij een ander die wasknijpers aan de kleren te hangen. Heb je een wasknijper aan je kleren dan mag je die er niet meer afhalen. Zijn je wasknijpers op dan wacht je aan de kant. Als iedereen klaar is tel je wie de meeste wasknijpers aan zijn kleren heeft hangen. Wie de minste wasknijpers heeft Ên zelf al zijn wasknijpers kwijt is, die heeft gewonnen variant.

28

Iedere deelnemer krijgt een wasknijper en probeert die op de kleren van een andere deelnemer te klemmen. Lukt dit, dan mag de deelnemer aan de kant gaan zitten. Het doel is dus zo snel mogelijk op de bank te komen. Een deelnemer kan meerdere wasknijpers krijgen. Als een deelnemer zijn eigen wasknijper bij iemand anders heeft geplaatst, terwijl het nog een wasknijper op zijn kleren heeft, dan moet het die wasknijper nog kwijt voordat het op de bank mag gaan zitten. De deelnemers mogen alleen naar de zijkant als ze geen enkele wasknijper meer hebben.

Brandhout 2012


Fietsband plakk en doe je z o! Zet de fiets op z’n kop en verwijder het ventiel van de band. Draai vervolgens het velg ringetje van het ventiel. Leg het ventiel en de velg ring op een veilige plek.

Pak één van de bandenlichters, herkenbaar aan z’n kromme lepelvorm. Druk de buitenband ietsjes naar binnen, steek de bandenlichter tussen de velg en de buitenband en duw de andere kant van de lichter richting spaak.

Haak de lichter om de spaak. Begin altijd op geruime afstand van het ventiel zodat deze makkelijk onder de buitenband gedrukt kan worden. Plaats op dezelfde wijze een tweede banden-lichter op 15 tot 20 cm afstand van de eerste. Daarna eventueel een derde. De tweede lichter wordt daarmee overbodig en kan desgewenst als vierde worden gebruikt.

Brandhout 2012

29


Een deel van de buitenband ligt nu los van de velg. Steek tussen dit stuk van de band en de velg een bandenlichter en draai het wiel rond. U zult zien dat de hele band los van de velg komt. Druk het ventiel uit het wiel en trek voorzichtig de binnenband uit de buitenband. Schroef het ventiel weer in elkaar en pomp wat lucht in de binnenband. Neem een bak water en dompel de binnenband stukje voor stukje onder water. Door de druk in de band zal lucht, in de vorm van belletjes, ontsnappen uit de band. Let er op dat bij het verplaatsen van de band langs het wiel deze niet beschadigd. Ga net zo lang door totdat de belletjes verschijnen en daarmee het lek gevonden is.

N.B. Een lek bij een reeds bestaande plakker is nauwelijks of niet te repareren. Een nieuwe binnenband is dan een betere optie. (zie www.eenfietsbandwisselen. nl)

30

Brandhout 2012


Droog de band met een doek of een schoon stukje papier en markeer het lek. Maak de plaats waar de plakker komt ruw met een stukje schuurpapier, zodat er een goede aanhechting zal ontstaan.

Verwijder met een droge doek de schuurresten en breng de solutie(lijm) aan. N.B. Solutie verliest een half jaar na het openen van de tube haar plakkracht. Plaats een dotje solutie op het gaatje en verdeel het ruim over de plek. Het hoeft niet zuinig gedaan te worden, maar ook niet te veel, want het moet wel weer kunnen drogen. Als de solutie is opgedroogd wordt de plakker aangebracht. Druk deze goed aan met de hand. Dit geldt met name voor de randen. N.B. Laat wat lucht in de band zitten, zodat de plakker de ronde vorm van de band volgt. Haal het restant van het verpakkingsmateriaal van de plakker.

Brandhout 2012

31


Controleer in het water of het gaatje gedicht is. Verstandig is om de gehele band nog ’n keer door het water te halen om te checken op meerdere gaatjes.

Kijk of je de oorzaak van de lek kunt vinden. Loop de hele buitenzijde van de buitenband goed na. Kijk of er geen doorntjes, stukjes glas of eventueel een stukje staal in de band zit. Daarna voelen we voorzichtig de binnenzijde na of we daar wellicht iets scherps tegenkomen. N.B. Het kan zijn dat het stukje glas o.i.d. er al uit is gevallen nadat de band is leeggelopen. Demonteer het ventiel zodat de binnenband terug in de velg gezet kan worden. Trek de buitenband een stuk opzij zodat het gat van het ventiel mooi vrij komt waardoor we makkelijk het ventiel door de velg kunnen steken. Houdt het ventiel vast en trek de buitenband gedeeltelijk weer terug, zodat de binnenband als het ware bij dit gedeelte weer in de band zit.

32

Brandhout 2012


Monteer het ventiel. Als eerste uiteraard het ringetje dat op de velg komt te rusten. N.B. Heel belangrijk is om deze niet meteen geheel tot aan de velg te sluiten. Geef ruimte op het ventiel zodat er straks niet de kans bestaat dat de buitenband op de binnenband komt te zitten i.p.v. er onder. Bij het oppompen van de band zou deze dan uit elkaar kunnen knallen. Pomp na het monteren van het ventiel wat lucht in de band zodat hij een mooie ronde vorm krijgt. Hierdoor is deze een stuk makkelijker terug te plaatsen in de buitenband. Plaats de binnenband voorzichtig weer terug in de buitenband. Werk vanaf het ventiel naar beneden. Let op dat de band z’n ronde vorm behoudt. Plaats de buitenband met de hand weer terug over de velgrand. N.B. Het gebruik van bandenlichters geeft kans op nieuwe lekkages. Begin bij het ventiel en druk met de handpalm de band als het ware terug in de velg. Terwijl de ene hand de band op zijn plaats houdt, duwt de andere hand het volgende stukje over de velgrand. Het eerste gedeelte is gemakkelijk. Bij het ventiel staat de band onder spanning. Trek met de volle hand de band richting ventiel, zodat de speling in de band daar terecht komt. De band glijdt nu makkelijker over de velg.

Nadat de band volledig is opgepompt, is de fiets weer klaar voor gebruik.

Bekijk de video op: http://www.hoe-doe-je-dat.nl/fietsband-plakken-video-tutorial.html Brandhout 2012

33


Hollandse leeuwen Plaats: buiten Soort: renspel Leeftijdsgroep: alle leeftijden Aantal spelers: vanaf 10 personen Duur van het spel: 20 minuten Nodig: veld van voldoende omvang Spel in het kort Iedere beurt lopen de kinderen van de ene kant naar de andere kant van het veld. In het midden staat de tikker, die iedere beurt probeert om kinderen te vangen die naar de overkant lopen. Het spel is afgelopen als alle kinderen gevangen zijn.

De tikker moet de over rennende ‘Leeuwen’ vangen. Het vangen gaat als volgt: een Leeuw moet met het hele lichaam van de grond opgetild worden. Als dit lukt is de Leeuw af, wordt hij de volgende ronde óók tikker, en moet hij dus de tikker meehelpen met vangen. Zodra iedereen de overkant heeft bereikt óf is gevangen gaat de volgende ronde in en roept de tikker wederom “Hollandse!”. Het spel is afgelopen zodra de laatste Leeuw is gevangen.

Spelverloop Aan het begin van het spel staan alle spelers aan één kant van het veld, achter een (denkbeeldige) lijn. Eén kind, de Leeuwen-vanger (tikker), staat in het midden van het veld. Wanneer de Leeuwen-vanger “Hollandse” roept, roepen de spelers luidkeels “Leeuwen” terug en rennen ze naar de overkant van het veld.

34

Brandhout 2012

34


Geschiktheid Hollandse Leeuwen is een spel dat vrij ruig gespeeld kan worden. Om ongelukken en huilerende spelers te voorkomen is het verstandig de dassen af te doen en de uniformen uit, scheelt weer knoopje eraan zetten na een heftig potje. Of het spel goed verloopt, is erg afhankelijk van de groep kinderen en het spelterrein. Bij sommige groepen hebben de kinderen bij dit spel de grootste lol. Er zijn echter ook groepen waarbij het steeds maar weer leidt tot huilende kinderen. Het spel is het beste te spelen op zacht gras.

Variatie Alleen optillen is niet voldoende. Het opgetilde kind moet 3-seconden in de lucht gehouden worden. Hulp van andere tikkers is soms onontbeerlijk. Spelers die de overkant bereikt hebben mogen niet meer getikt worden. Zij mogen *wel* getikte spelers helpen als ze die kunnen benaderen van achter hun eindlijn. Tikkers mogen alleen huppelen Tikkers mogen krachten bundelen en renners insluiten

Brandhout 2012

35


Even voor stellen.. Wie: Joke Bosveld, 40 jaar (oef), getrouwd met Remco (mijn bink) en moeder van Ruben en Mathijs. (twee van de welpen.) Wat: Secretaris van de vereniging. Dit houd in, dat ik tijdens vergaderingen opschrijf wat er allemaal aan belangrijke dingen word gezegd. Waar: Apeldoorn, aan de Kervelstraat in een Drive-in woning. Waarom: ik heb heel veel respect voor alles wat jullie als leiding, vrijwillig, doen voor mijn kinderen. Vooral dat ze leren in een veilige omgeving over hun bekende grenzen heen te gaan. Nog meer? Ik ben erg graag aan het freubelen. Momenteel maak ik portemonnees, tasjes en meer dingen van Duct Tape. Verder maak ik graag kaarten. Ook kun je me veel in de bibliotheek vinden om nieuwe boeken uit te zoeken. Ik verslind momenteel boeken, vooral over vampieren en dat soort zaken.

36

1: Wat is je lievelings-kleur? Ik gebruik graag veel kleuren. Rood, oranje en geel zijn momenteel bij het knutselen favoriet. 2: Wat is de titel van je favoriete liedje? Nou, dat kan gauw wisselen, maar nu: Cast van Glee met Tonight We are Young (kippenvel!)

Brandhout 2012


3: Waar mogen ze je ‘s nachts voor wakker maken? Chocolademousse. Maar nu even niet, ben weer aan het lijnen. 4: Wat werkt op je zenuwen? Als ik al laat ben en toch ergens op tijd moet zijn.... 5: Je favoriete huisdier? Een kat, we hebben er zelf drie: Mickey, Shuffle en Smokey. 6: Je favoriete website(s) Op nummer 1 staat www.Nu.nl. Daarna komt www.youtube.com. (hier haal ik heel veel ideeën vandaan voor mijn Duct tape “creaties”) En natuurlijk mijn eigen weblog: papierenplezier.blogspot.com. Ik doe ook erg graag games op de computer van www.bigfishgames. com en www.shockwave.com

8: Dagelijkse opvatting? Het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. 9: Wat is je ideaal? Ik ben een van die gelukkige mensen die haar ideaal momenteel leeft. Ik heb een leuke baan, die ik goed kan combineren met mijn gezin en mijn hobby (niet geheel onbelangrijk). Ik kan zo nu en dan nieuwe hobbyspulletjes kopen. En iedereen binnen mijn gezin/familie is gezond of redelijk gezond. Dus weinig zorgen en veel leuke dingen. 10: Waardoor laat je jezelf wel eens verleiden? Geld uitgeven voor nieuwe (niet echt noodzakelijke) hobby-spulletjes en speelgoed voor mijn kinderen.

7: Wat is je beste gelaatseigenschap? Ik denk mijn mond. Ik heb (met wat hulp van een beugel) mooie rechte witte tanden en ik lach graag.

Brandhout 2012

37


Young Leader s Camp door Bart Steens & Tobias Langereis

Wie verruilt uit eigen wil Paasbrood voor Schotse Haggis? Pim, Tobias, Leon, Mercedes, Sander, Bruno en Bart dus! Zij gingen in het Paasweekend naar het Young Leaders Camp (YLC) dat in Schotland plaatsvond, als voorproefje op het PAGGS kamp dat in 2013 zal plaatsvinden in Denemarken. Op het YLC waren meer dan 30 leid(st)ers aanwezig, die zich stuk voor stuk normaal gesproken hard inzetten tijdens opkomsten. Logisch dus, dat het kinderloze YLC uitmondde in een zeer feestelijke bende! Over PAGGS, een kamp dat voor jeugdleden en jongeren wordt georganiseerd, zullen we de komende tijd meer loslaten. Hieronder vind je een aantal verslagen van leidinggevenden die op YLC waren. Misschien kom je ze volgend jaar zelf wel tegen!

38

Brandhout 2012


Naam: Louise Heintze Moe Introductie Louise is geboren op 18 december 1990. Ze is lid van de scoutinggroep Gladsaxe. Gladsaxe is een van de scoutinggroepen in Kopenhagen te Denemarken. Met ongeveer 100 leden is Gladsaxe een van de grootste girl guide groepen van Denemarken. Ze is naast haar schoolwerk 2 dagen in de week bezig met scouting, 1 keer met de leden (kinderen van 10 tot 16) en 1 keer met mensen van haar eigen leeftijd. Het beste van haar land vindt Louise de gratis medische zorg en de opleidingen. PAGGS De reden dat ze mee ging op de YLC van PAGGS is dat ze zeer goede verhalen over gehoord had van haar groepsleden en dat ze altijd al eens naar Schotland had gewild. Ook vond ze het al weer een keer tijd dat ze zelf op kamp ging in plaats van dat ze voor de kinderen alles moest verzorgen â˜ş De leukste activiteit op het PAGGS kamp tot nu toe was volgens Louise het canyoning (een rivier volgen en van rotsen afspringen) en het wildwaterraften.

Overig Louise haar favoriete vakantie was haar reis naar Darwin in Australie. Ze is hier in 2008 geweest met haar ouders en broer. Voor een lekker (gratis) drankje mag je haar altijd wakker maken en haar favoriete is een White Russian. Louise heeft een wit met roze tandenborstel. Haar lievelingseten is een lekkere hamburger en haar favoriete dier is een hond. In de toekomst zou Louise graag een ingenieur willen zijn met 2 of 3 kinderen, jongens en meisjes (die ook op scouting zitten). Ze hoeft niet perse haar hele leven in Denemarken te wonen. Louise, dank je wel voor je interview!

Brandhout 2012

39


Naam: Jesper Thielsen en Jonas Thrane Waar komen jullie vandaan? Jesper: Uit de suburbs van Kopenhagen, Søborg geheten. Het is een fraaie en rustig plek, vlakbij de drukke stad. Je zou kunnen zeggen dat het een goed plek is om kinderen op te voeden. Dus je bent al bezig met het plannen van je familie? Jesper: Nee joh, maar ik woon er al wel zowat mijn hele leven. Jonas: Ik woon sinds een korte tijd in Jutland, een ander gedeelte van Denemarken. Er zijn vier grote eilanden in Denemarken en Jutland is de grootste. Eigenlijk zijn er wel 500 eilanden. Waarom zijn jullie naar YLC gegaan? Het leek ons interessant en het werd gepromoot tijdens een leidersweekend. Wij zijn allebei scoutleiders, maar wel in verschillende leeftijdscategorieën. Deze zomer hebben we een groot landelijk kamp waar ook de Deense dames die nu met YLC mee zijn komen, dus dit was verder een goede manier om iedereen te leren kennen! Zo’n kamp komt niet vaak voor, omdat er in Denemarken meerdere scoutingorganisaties zijn. Wij zitten in de Guide and Scout association en zij zitten in de Girl Guides association. Dat kun je ook zien aan de kleur van onze uniformen.

40

Brandhout 2012


Wat doe je eigenlijk op een YLC? Op donderdag zijn we eerst naar onze verzamelplek in Paisley geweest, daarna begon de toer door de stad en hebben we een hele oude kerk bezocht (ook backstage). Vervolgens hebben we onszelf goed vermaakt in een pub. Ook hebben we kennis gemaakt met extreem leuke Nederlandse mensen ;) en zijn we naar een zwembad geweest. ’s Avonds werd er een soort levend cluedo georganiseerd, dat duurde tamelijk lang maar het was erg leuk om te zien hoe iedereen zich had aangekleed en voorbereid! En dut is pas dag een‌ Hebben jullie nog iets te zeggen tegen de mensen in Nederland? Blijf drijven, eet veel chicken sushi en vruchtenhagel, smoke and a pancake en tot volgend jaar op PAGGS!

Naam: Line Krogh Kristiansen Wat is je favoriete kleur ogen? Blauw! Wat doe je, als je niet met scouting bezig bent? Momenteel moet ik veel werken voor mijn studie als sociaal medewerker. Ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen! Hoe lang zit je op scouting? Al een superlange tijd, ik denk vanaf mijn tiende. Ik ben er opgegaan, omdat een vriendin er destijds ook bij zat. Daarna ben ik doorgegroeid en nu ben ik dus een leidster. De leeftijdsgroep die ik heb is van 10 tot 16 jaar. Wij zijn lid van de Green Girl Guides, wat een organisatie is die alleen voor dames is. Dat is anders bij wat andere Denen hier, die een blauw uniform aanhebben. Heb je alweer zin om naar huis te gaan? Helemaal niet! Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en ik hoef niet zonodig terug naar mijn ouders! Paggs kan ik iedereen aanraden! Brandhout 2012

41


Naam: Amy Caton

Wat voor werk wil je doen wanneer je veertig bent? Ik werk nu bij British Telecom, in human resources. Ik zou graag iets soortgelijks willen blijven doen, maar ik hoop in de toekomst wel meer verantwoordelijkheden te hebben. Wat is je favoriete film en dier? Film? Love Actually of Snatch. En dier? Een hond. Maar als ik een dier zou moeten zijn, zou ik een tijger kiezen! Alleen wil ik dan geen anderen vermoorden, maar moeten ze het eten naar mij toebrengen. Ik houd van een easy lunch!

Waar kom je vandaan? Sutton, dat ligt in het Zuiden van Londen. Ik vind Londen een fantastische plek om te wonen, vooral bij nacht is het erg mooi! Waarom ben je op dit kamp? Ik was bij het kamp in Apeldoorn, dat was mijn eerste aanraking met PAGGS. Zo ben ik erin gerold en het bevalt goed! Ik ken de hele Engelse delegatie en bijna alle Schotten.

Wat heb je met kinderen? Ik houd van mijn gidsen! Ze zijn 10 tot 15 jaar oud en ik geef leiding in Sutton bij de 5th Scout group. Maar in september begin ik een nieuwe groep, samen met een vriend en mogelijk wat anderen. Het wordt dan de 1st group! Waarvoor kunnen we je ’s nachts wakker maken? Cake, welke soort dan ook! Ik houd van cake.

Wat is het beste aan het YLC, tot nu toe? Ik vond het canyoning tof! Ik houd wel van avontuur. 42

Brandhout 2012


Naam: Kenneth Mclauchlan Waarom sta je op deze berg? Omdat we de YLC kandidaten een lekker stukje laten lopen over de Schotse bergen! Dit is niet de route die we wilden doen, maar we hebben niet genoeg tijd omdat we nog naar de whiskey distillery moeten. Waarom PAGGS? Ik ken PAGGS al sinds 1999, toen ik mijn eerste Paggs kamp had. Dit is de 3e YLC waar ik bij ben en natuurlijk de beste! Ik zit in de organisatie van deze YLC. Wat is er zo leuk aan het organiseren van een YLC? De vorige twee YLCs vond ik geweldig en nu vond ik het mijn beurt om anderen een leuke tijd te bezorgen. Het is geweldig dat jullie er allemaal zijn en iedereen elkaar kan ontmoeten. Wat is je affiniteit met scouting? Ik ben lid van de 2nd Paisley Abbey. Je hebt het kunnen zien op de personenbus die we hebben, want met fietsen kom je hier niet ver. Iedereen die mij kent, weet dat ik van drinken houd, mijn voetbalteam steun en vooral dat ik aan scouting doe. Scouting is belangrijk voor mij. Wat wil je anderen meegeven? Schotland is geniaal en als je de kans krijgt moet je zeker komen op het Paggs kamp in Denemarken, volgend jaar! Brandhout 2012

43


Gir l Scout Cor ner door Joke Bosveld

Titel: Auteur: Sophie Jordan Beschrijving: “Mijn hart klopt in mijn keel als hij dichterbij komt. Ik weet precies op welk moment hij me ziet. Hij bevriest, hangt roerloos in het water en laat zich naar beneden zakken tot zijn lippen de waterlijn raken.We staren elkaar aan.Nu gaat het gebeuren. Hij gaat de anderen roepen. Ze zullen om me heen zwermen als hongerige roofdieren. Maar ik heb iets, een verdedigingsmiddel dat hij niet heeft. Vuur. Dan zwemt hij in een vloeiende beweging dichterbij. Een spier op zijn kaak beweegt even en er fladdert iets in mijn buik. Hij ziet er niet kwaadaardig uit, zoals ik me had voorgesteld. Hij lijkt eerder. nieuwsgierig.” Jacinda is een draki; ze kan zich transformeren tot een draak. Zodra is vastgesteld dat ze tot een van de meest bijzondere drakisoorten hoort, wordt haar leven beheerst door haar kolonie. In een vlaag van opstan-

straf die onherroepelijk zal volgen, dwingt haar moeder haar om te vluchten naar de mensenwereld, waar haar drakigeest langzaam weg zal sterven. Jacinda zal er alles aan doen om dit te voorkomen. Zelfs als dat betekent dat ze zich moet overgeven aan haar liefde voor Will; een knappe jongen die haar grootste vijand is.

digheid overtreedt ze een van de heiligste wetten. Uit angst voor de 44

Brandhout 2012


Mijn mening: Dit boek is geweldig! Vond je de Twilight serie goed, dan denk ik dat je dit ook goed vind. Vooral het originele gegeven van een meisje dat kan veranderen in een draak! Helemaal goed. Ik had na het lezen van dit boek: Meer‌. Maar helaas moet ik daar nog even op wachten‌ Deel twee laat nog even op zich wachten. O, en ik heb dit boek in de bieb geleend. Wie durft er voor de volgende brandhout een boekbeschrijving te schrijven? Of heb je een ander onderwerp waar je wat over kwijt wilt? mail naar: brandhout@drariens.nl

Brandhout 2012

45


Een nieuw jasje voor onz e website! door Marloes Bruning

Na bijna 10 jaar trouwe dienst, was onze website wel aan vervanging toe. Daarom hebben we heel wat weken hard gewerkt aan een waardige opvolger. Na een presentatie aan de groepsraad, waarin ook uitleg gegeven werd aan het leidingteam over het gebruik van de website, was het op 29 februari j.l. dan eindelijk zover: de nieuwe website werd gelanceerd! Een van onze wensen voor de nieuwe website was om hem gebruiksvriendelijker te maken . Dat is volgens ons gelukt en het hele leidingteam en wellicht wat oudere scouts kunnen vanaf nu stukjes op de website plaatsen. Hierdoor kunnen leden, ouders/ verzorgers en andere belangstellenden op de website lezen wat we tijdens de opkomst gedaan hebben en welke leuke vooruitzichten we hebben. Ook is de brandhout vanaf nu online te lezen en kunnen de speltakken filmpjes op de website plaatsen van kampen en andere activiteiten. De website is helemaal van deze tijd doordat deze samen werkt met moderne sociale websites, zoals Facebook. Vind je een berichtje dus leuk, klik dan vooral op �Like� om een bericht met je (scouting)vrienden te delen! Naast deze veranderingen voor leden en kaderleden, hebben we ook geprobeerd om de website voor nieuwe leden, huurders en andere belangstellenden wat duidelijker te maken. Zo hebben we een stukje geschiedenis van onze groep op de website geplaatst, kunnen zij lezen hoe je je aan kunt 46

Brandhout 2012


melden voor een proefopkomst en kun je er lezen hoe je onze groep kunt steunen. Gelukkig hebben een aantal onderwerpen deze grondige update ook doorstaan. Zo maken we nog steeds gebruik van Arida en ook aan het fotoboek is niks veranderd. Wij zijn erg trots op deze nieuwe website en hopen dat ook deze website nog heel wat jaren meekan!

Bart & Marloes Brandhout 2012

47


?

Heb je post voor de brandhout Heb jij een leuke tekening, een te gek verhaal, tof spel, mooie kleurplaat, een lekker recept of wat anders leuks wat echt (!!!) in de Brandhout moet? Gooi het in de kopijbus die in de blokhut hangt! Heb je iets digitaals? Dat kan, want mailen mag ook! brandhout@drariens.nl

48

Brandhout 2012


KOEKVERKOOP-ACTIE BIJZONDER GOED GESLAAGD! Zaterdag 28 januari 2012 hebben we met de hele groep en ouders huis-aan-huis koeken verkocht en ook daarna zijn er middels intekenlijsten nog meer koeken over de AriĂŤns-toonbank gegaan. Al met al heeft het ons ongeveer 700 euro opgeleverd, wat we gaan gebruiken voor ons jubileumzomerkamp dit jaar. Iedereen die heeft meegeholpen, gebakken, verpakt, stickers geplakt, gekocht, verkocht:

HEEL ERG BEDANKT! Wegens het succes van de actie hebben we besloten dit jaarlijks te laten terugkeren, want geld voor spelmateriaal, tenten, zagen, pannen, verf of zelfs dakbedekking is altijd welkom. Dus namens koekie-monster:

tot volgend jaar!

Brandhout 2012

49


De Dr. Ariensgroep bestaat dit jaar al 50 jaar en dat gaan we vier en! Jullie hebben natuurlijk allemaal al

iedereen bekend gemaakt zal het groep-

lang en breed gehoord dat onze scout-

skamp in de 2e week van de schoolva-

ingggroep dit jaar 50 jaar bestaat en

kantie worden gehouden, omdat we dan

zoiets bijzonders moet natuurlijk wel

over een fantastische locatie konden

stevig gevierd worden! Zeker als je na-

beschikken.

gaat hoe ontzettend veel kinderen week in week uit met elkaar het Scoutingspel

In het eigenlijke jubileumweekend, op

hebben gespeeld in die 50 jaar. En ook

zaterdag 1 september, wordt er in het

als je denkt aan al die leidinggevenden,

Mheenpark een grote activiteit georgani-

bestuursleden en alle andere vrijwilligers

seerd, waarmee de organisatie intussen

die dat 50 jaar lang mogelijk hebben ge-

ook al druk bezig is. Deze activiteit is

maakt.

zowel bedoeld voor scoutingleden van allerlei groepen uit Apeldoorn en omgev-

Al ruim voor de zomerkampen van 2011

ing als voor (alle) inwoners van Apel-

werd er door diverse leidinggevenden

doorn.

over gesproken hoe we dit konden gaan doen en in het najaar werd een commis-

Op deze dag zullen in het park enkele

sie (de Jubco) ingesteld die een aantal

grotere attracties worden geplaatst en

activiteiten heeft bedacht.

daarnaast gaan we een heleboel grotere en kleinere activiteiten doen die

Intussen

is

een

zomerkamp-werk-

vaak met scouting te maken hebben.

groep druk doende om een fantastisch

Het is de daarbij bedoeling dat de hele

zomerkamp te organiseren waar alle

groep meehelpt met allerlei zaken, zoals

speltakken samen aan deel zullen ne-

bijvoorbeeld een apenbrug over de vi-

men. Elke speltak beleeft daarbij natu-

jver water, abseilen, parcours, maar

urlijk de eigen vaste activiteiten, maar

ook broodjes bakken in het kampvuur

ook zullen er door de hele kampweek

en nog veel meer van dit soort leuke en

heen diverse onderdelen met de hele

sportieve dingen.

groep worden ondernomen. Zoals al aan

50

Brandhout 2012


We hopen met deze feestdag ook aan

oudste STAM-lid (ja en ook alle leiding-

veel mensen uit onder meer “onze” wijk

gevenden) een heerlijke dag met elkaar

Zevenhuizen duidelijk te kunnen maken

kunnen beleven. Het groepsuitje heeft

wat we doen en hoe leuk Scouting wel

nog geen vaste datum maar er is al wel

niet is. Daarom zullen jullie binnenkort

besproken dat dit medio september zal

nog veel meer over deze dag gaan hor-

gaan plaatsvinden.

en en vragen we jullie nu al o ook al je vrienden, vriendinnen, familie, klasgen-

Omdat we als scoutinggroep nu eenmaal

oten en buurtgenoten op 1 september uit

niet zo rijk zijn, hebben we voor al deze

te nodigen!

activiteiten slechts een minimaal budget. Toch proberen we ook nu weer om alle

Aan het einde van de dag, dus op1 sep-

activiteiten zo te organiseren dat ieder-

tember, zullen we een receptie houden

een kan deelnemen en de kosten voor

voor alle belangstellenden. De bedoeling

de leden steeds nihil of in ieder geval zo

daarbij is dat we deze receptie (volgens

laag mogelijk zullen zijn. Een mooi voor-

goede scoutingtraditie) met een groep

beeld daarvan was de zeer geslaagde

van onze leden en leidinggevenden ge-

koekverkoopactie. Ook hebben we een

heel zullen gaan verzorgen.

mooie donatie mogen ontvangen van de Rabobank Apeldoorn e.o. En zullen we

Als afsluiting van de feestelijkheden

de winkeliers in en rond Zevenhuizen

staat een groepsuitje op het programma.

zeker nog gaan benaderen om ons (als

Daarbij willen we met zo veel mogelijk

is het maar een beetje) te helpen!

leden een dagje uit gaan. Op dit mo-

We gaan er met z’n allen een mooie

ment zijn we nog aan het zoeken naar

feestperiode van maken, want zelfs voor

een geschikt (en betaalbaar!!) doel voor

een Scoutinggroep geldt dat je maar ene

deze dag. We zoeken naar een gave

keer Abraham of Sarah ziet !!!!

locatie met “voor elck wat wils”, waarbij alle leden, van de jongste Bevers tot het

De Jubco

Brandhout 2012

51


52

Brandhout 2012


Inter view met een scout door Bart Steens

Naam: Darnell Fick Leeftijd: 11 jaar

veel, ik heb nog nooit meer dan 30 kg gewogen!

Vertel eens over je scoutinghistorie!? Ik zit al ongeveer twee jaar op scouting. Ik vind het leuk om bij de scouts te zitten. Het is ook fijn om buiten te zijn, behalve als het héél koud is. In welke RSW patrouille zit je? Bij de Legend of Scouts! De RSW lijkt mij heel erg leuk! Ik vind het niet heel spannend om erheen te gaan, want we oefenen goed. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Kampen vind ik altijd heel erg leuk. Koken, vuur maken, wandelen, kamperen…

Doe je nog iets anders, naast scouting? Ik vind gamen leuk, op mijn laptop. Vaak doe ik dan spelletjes als Habbo. Ik kijk verder bijna geen televisie. En heel soms speel ik buiten! Vind je school leuk? Ja, ik vind de meeste vakken oké. En ik heb ik laatst een vogelhuisje gemaakt met een keuzevak! Ik weet alleen nog niet wat ik later wil worden.

Laat je wel eens weten dat je op scouting zit? Ja! Ik heb laatst nog een spreekbeurt over scouting gehouden. Ik heb toen ook de film laten zien van het laatste scoutkamp, met de brandende radio. Iedereen moest heel erg lachen en ik kreeg een negen! Wat zou je doen als scouting afgeschaft werd? Dat zou jammer zijn, want dan mis ik de dingen die we buiten doen, met anderen. Eet je wel eens pindakaas? Ja, op bruin brood. Maar ik eet niet zo heel Brandhout 2012

53


De organisatie van

Scouting Neder land. door Marcel van der Kruk

Hoe zit scouting nou precies in elkaar en wat doen al deze onderdelen ? Hieronder een schematische voorstelling van hoe Scouting Nederland in elkaar zit. Landelijk niveau (Vereniging Scouting Nederland) Landelijk Servicecentrum

Programma Groepen

Projectenbureau

Landelijk bestuur

Steunpunten

Landelijke raad

Trainingen, Regio Ondersteuning

Scoutingregio’s

Regioraad

Regiobestuur

Activiteiten

Groepsontwikkeling

Scouting Academy

Scouting Academy, Groepscoaches, Activiteitenteam

Scoutinggroep

Groepsraad

54

Groepsbestuur

Brandhout 2012


De vereniging is opgebouwd uit ruim 1.100 Scoutinggroepen, verdeeld over 46 ondersteunende regio’s. Alle groepen en regio’s samen vormen de landelijke organisatie waarbij de landelijke raad het beleidsbepalende en -controlerende orgaan is van de vereniging. Naast de landelijke raad is er het landelijk bestuur, dat vergaderd over lopende zaken die spelen binnen de vereniging. Voor de beleidsvorming en uitvoering van het beleid wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning op het landelijk servicecentrum. Dit is de beroepsorganisatie die dagelijks klaar staat voor ondersteuning aan alle leden, groepen en regio’s.

De regioraad wordt gevormd door het regiobestuur en twee leidinggevenden van iedere scoutinggroep uit de betreffende regio. De regioraad bespreekt niet alleen onderwerpen die betrekking hebben op het landelijk beleid, maar maakt ook afspraken over regionale bijeenkomsten per speltak.

Groepen en regio’s Iedere Scoutinggroep en alle regio’s zijn aangesloten bij de landelijke vereniging Scouting Nederland. Per circa 30 groepen wordt een regio gevormd. In Nederland zijn er 46 regio’s die de individuele groepen ondersteunen. Regio’s dragen zorg voor trainingen, ondersteuning met materiaal en communicatie, en organiseren regionale activiteiten en kampen.

Regioraad

Regiobestuur Iedere regio heeft een bestuurd. Het regiobestuur zorgt ervoor dat de regio op een goede manier aangestuurd wordt en input kan leveren aan de landelijke raad. Steunpunten Op vier plaatsen in Nederland zijn Steunpunten van Scouting Neder-

Brandhout 2012

55


de Opleidingscommissie. De Financiële commissie bestaat uit raadsleden die regelmatig overleg hebben met de penningmeester over financiële aangelegenheden. Ook adviseert de commissie de raad over de begroting en de jaarrekening die door het landelijk bestuur is land, namelijk in Gelderland, Limburg, Overijssel en Rotterdam. Beroepskrachten en vrijwilligers voeren hier samen het landelijk beleid uit voor hun regio’s. Daarnaast bieden verschillende Steunpunten trainingen aan voor leidinggevenden en kaderleden van groepen alsmede opleidingen voor trainers en specialisten.

sie bestaat uit raadsleden en heeft als taak het organiseren van de introductie voor nieuwe landelijke raadsleden. Tevens is de opleidingscommissie verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de handleiding landelijke raad. Landelijk bestuur Naast de landelijke raad is er het

Landelijke raad De landelijke raad is het beleidsbepalende en -controlerende orgaan van de vereniging. De landelijke raad bestaat uit 46 vertegenwoordigers vanuit de Scoutingregio’s plus drie leden van het waterwerk. Deze vertegenwoordigers worden democratisch gekozen. De raad komt twee maal per jaar bijeen. De landelijke raad heeft een tweetal commissies, de Financiële Commissie en 56

opgesteld. De opleidingscommis-

bestuur van Scouting Nederland dat verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid. Het landelijk bestuur vergaderd regelmatig over lopende zaken die spelen binnen de vereniging, zowel op korte als op lange termijn. Voor de beleidsvorming en uitvoering van het beleid wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van het landelijk servicecentrum.

Brandhout 2012


Landelijk servicecentrum

Projectenbureau

Het landelijk servicecentrum vormt

Het

de beroepsorganisatie van Scout-

eindige opdrachten, zoals teams,

ing Nederland. Tevens zijn er op

activiteiten en commissies. Het Pro-

verschillende plaatsen in het land

jectenbureau stelt in samenspraak

steunpunten. Zowel op het landelijk

met HRM de landelijke teams

servicecentrum als op de steun-

samen. Verder bewaakt het project-

punten

beroepskrachten

enbureau opdrachten als het gaat

en vrijwilligers samen bij het voor-

om tijd, budget, inhoud en onder-

bereiden en de uitvoering van het

linge samenhang. Het projectenbu-

landelijk beleid. Nieuwe activiteiten

reau rapporteert aan het landelijk

worden hier ontwikkeld en de dien-

bestuur.

werken

projectenbureau

coรถrdineert

stverlening aan leden, zoals trainingen, cursussen en voorlichting , vinden hiervandaan plaats. Daarnaast is het beheer van de bezittingen geregeld vanuit het landelijk servicecentrum. In de folder Scouting Nederland, daarom! lees je meer over de ondersteuning vanuit de landelijke organisatie. Programma groepen Drie

programmagroepen

dragen

met ondersteuning vanuit HRM en communicatie zorg voor de uitrol, uitvoer en doorontwikkeling van de drie belangrijkste beleidspeilers binnen de vereniging: Spel, Scouting Academy en Groepsontwikkeling.

Brandhout 2012

57


Agenda 21 april

St. Joris dag, iedereen 16.00 uur tot 20.00 u

14 juli t/m 21 juli Groepszomerkamp

58

Brandhout 2012


Verjaarda gen 03-04-2002 04-04-1998 05-04-2000 10-04-1973 12-04-2000 12-04-1993 14-04-1987 15-04-1975 20-04-2002 24-04-2000 27-04-2004 29-04-2001 04-05-2003 06-05-2002 09-05-2000 15-05-2000 17-05-1992 04-06-2004 04-06-1998 07-06-1991 13-06-2001 16-06-1971 21-06-1999 25-06-1994 28-06-2003

Amber de Klerk Welpen Jesse Polman Scouts: HvHasselt Quinton Faas Scouts: HvHasselt Marcia Berends-Schotkamp Welpen Bart Dollekens Scouts: HvHasselt Jarno Hissink Explorers: RA 247 Tim Eshuis Scouts: HvHasselt Bernadette Duzijn Explorers: RA 247, groepsbestuur Ruben Bosveld Welpen Andrew Madern Scouts: HvHasselt Mathijs Bosveld Welpen Thomas Peeters Welpen Boas van den Broek Welpen Anouk Pebesma Welpen Yaron Berends Scouts: HvHasselt Maurice Nagelhout Scouts: HvHasselt Mercedes Joosten Welpen, roverscouts: S.T.A.M. Carlos Miguel da Silva Goncalves Welpen Daniel Mulderij Scouts: HvHasselt Chantal Witteveen Roverscouts: S.T.A.M. Patrick Wuite Welpen Joke Bosveld-Tiddens Groepsbestuur Emily Buitenhuis Scouts: HvHasselt Dorien Versteegen Bevers, explorers: RA 247 Britt Lankreijer Welpen

Brandhout 2012

59


60

Brandhout 2012

Brandhout 2012 - 1e uitgave  

Waar rook is, is Brandhout!

Brandhout 2012 - 1e uitgave  

Waar rook is, is Brandhout!

Advertisement