Page 1

TÊN THIẾT BỊ/QUY CÁCH XE ĐẨY 5 TẦNG Model:MR5 12-50 Làm bằng inox không từ tính dày 1,0 ly. Được cắt gấp bằng máy thủy lực che mối hàn bằng khí Agon tránh oxy hóa. KT: dài 1200 x rộng 500 x cao 1600mm Có 5 tầng phẳng phằng. và 4 bánh xe Xuất xứ: THIÊN ĐÔ –VIỆT NAM KỆ THANH 3 TẦNG BẰNG INOX Model: KT 3 12 – 50 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 500 x 1200 mm 4 chân vuông 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KỆ THANH 3 TẦNG BẰNG INOX Model: KT 3 15 – 50 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 500 x 1200 mm 4 chân vuông 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KỆ THANH 4 TẦNG BẰNG INOX Model: KT 3 15 – 50 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 500 x 1500 mm 4 chân vuông 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KỆ THANH 4 TẦNG BẰNG INOX Model: KT 3 18 – 50 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1800 x 500 x 1500 mm 4 chân vuông 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 1/59


KỆ PHẲNG 3 TẦNG BẰNG INOX Model: KP 3 12 – 50 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 500 x 1200 mm 4 chân vuông 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KỆ PHẲNG 3 TẦNG BẰNG INOX Model: KP 3 15 – 50 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 500 x 1200 mm 4 chân vuông 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KỆ PHẲNG 4 TẦNG BẰNG INOX Model: KP 4 15 – 50 Làm bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 500 x 1500 mm 4 chân vuông 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KỆ PHẲNG 4 TẦNG BẰNG INOX Model: KP 4 18 – 50 Làm bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1800 x 500 x 1500 mm 4 chân vuông 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM CHẬU RỬA ĐƠN Model: SS1T 70-75 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1,2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 700 x 750 x 800/900mm Kèm bộ thoát nước, không có kệ dưới chậu KT chậu : 500 x 500 x 300 mm 4 chân tròn 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM CHẬU RỬA ĐƠN Model: SS1T 90-75 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1,2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 900 x 750 x 800/900mm Kèm bộ thoát nước, không có kệ dưới chậu KT chậu : 700 x 500 x 300 mm 4 chân tròn 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 2/59


CHẬU RỬA ĐƠN CÓ BÀN Model: SS1T 12-75 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1,2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 750 x 800/900mm Kèm bộ thoát nước, không có kệ dưới chậu KT chậu : 500 x 500 x 300 mm 4 chân tròn 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM CHẬU RỬA ĐƠN CÓ BÀN Model: SS1T 15-75 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1,2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 750 x 800/900mm Kèm bộ thoát nước, không có kệ dưới chậu KT chậu : 500 x 500 x 300 mm 4 chân tròn 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM CHẬU RỬA ĐÔI Model: SS2T 12-75 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1,2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 750 x 800/900mm Kèm bộ thoát nước, không có kệ dưới chậu KT chậu : 500 x 500 x 300 mm 4 chân tròn 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM CHẬU RỬA ĐÔI Model: SS2T 16-75 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1,2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1600 x 750 x 800/900mm Kèm bộ thoát nước, không có kệ dưới chậu KT chậu : 600 x 500 x 300 mm 4 chân tròn 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM CHẬU RỬA ĐÔI KÈM BÀN BÊN TRÁI Model: SS2T 15-75 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1,2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 750 x 800/900mm Kèm bộ thoát nước, không có kệ dưới chậu KT chậu : 600 x 500 x 300 mm 4 chân tròn 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 3/59


CHẬU RỬA ĐÔI KÈM BÀN BÊN TRÁI Model: SS2T 18-75 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1,2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1800 x 750 x 800/900mm Kèm bộ thoát nước, không có kệ dưới chậu KT chậu : 600 x 500 x 300 mm 4 chân tròn 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM CHẬU RỬA BA Model: SS3 18-35 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1,2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1800 x 750 x 800/900mm Kèm bộ thoát nước, không có kệ dưới chậu KT chậu : 600 x 500 x 300 mm 4 chân tròn 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM CHẬU RỬA BA Model: SS3 21-35 Mặt chậu bằng inox không từ tính dày 1,2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 2100 x 750 x 800/900mm Kèm bộ thoát nước, không có kệ dưới chậu KT chậu : 600 x 500 x 300 mm 4 chân tròn 38, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KỆ ĐƠN TREO SÁT TƯỜNG Model: KS1 15-35 Mặt kệ Bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 350 x 200mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KỆ ĐƠN TREO SÁT TƯỜNG Model: KS1 15-35 Mặt kệ Bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 350 x 200mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 4/59


KỆ ĐÔI TREO SÁT TƯỜNG Model: KS2 12-35 Mặt kệ Bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 350 x 400mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KỆ ĐÔI TREO SÁT TƯỜNG Model: KS2 15-35 Mặt kệ Bằng inox không từ tính dày 1 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 350 x 200mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM TỦ INOX TREO TƯỜNG Model: CH 12-40 Mặt tủ Bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 400 x 600mm * Có 02 ngăn dưới và cửa trượt 4 chân tròn 38mm, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BÀN 1 TẦNG SÁT TƯỜNG Model: TW1 12-75 Mặt bàn Bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 750 x 800/900mm * Không Có kệ phẳng dưới bàn 4 chân tròn 38mm, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BÀN 2 TẦNG SÁT TƯỜNG Model: TW2 12-75 Mặt bàn bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 750 x 800/900mm * Có kệ phẳng dưới bàn 4 chân tròn 38mm, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 5/59


BÀN INOX KHÔNG KỆ DƯỚI Model: TC1 12-75 Mặt bàn bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 750 x 800mm * Không có kệ phẳng dưới bàn 4 chân tròn 38mm, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BÀN 2 TẦNG Model: TC2 12-75 Mặt bàn bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 750 x 800/900 mm * Có kệ phẳng dưới bàn 4 chân tròn 38mm, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KỆ 2 TẦNG TRÊN BÀN Model: S2K 15-75 Mặt bàn bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 750 x 700mm Có 2 tầng phẳng để trên bàn 4 chân tròn 32 mm, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BÀN INOX CÓ LỔ XÃ RÁC Model: TBH 12-75 Mặt bàn bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1000 x 750 x 800/900mm * Không có kệ phẳng dưới bàn 4 chân tròn 38mm, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BÀN CỬA TRƯỢT Model: TC2D 15-75 Mặt bàn bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1500 x 750 x 800mm Có 2 ngăn duơis và cửa trượt 3 chân tròn 38mm, điều chỉnh chân Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 6/59


TỦ INOX 2 CỬA 4 TẦNG Model: C4D 12-50 Bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1200 x 500 x 1800mm Có 4 tâng bên trong bằng inox Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

KỆ ĐẶT THIẾT BỊ ÂU Bếp 4 hoặc bếp chiên mặt phẳng hoặc nướng than nhân tạo hoặc bếp rán nhúng, lò nướng. Model: K 60 -60 Bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 600 x 600 x 400mm 4 chân 25mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM THỚT CHẶT GỖ Model: CP 40-50 Gỗ dày: 100mm, , 40 KT: , 40 x 800 mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM THỚT NHỰA Model: CP 40-50 Bằng nhựa đặc màu trắng đục KT: 500 x 400 x 22 mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

NẮP RẢNH THOÁT NƯỚC Model: CG20-20 Kích thước: 200 x 200 x 20mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.0 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 7/59


NẮP RẢNH THOÁT NƯỚC Model: CG25-20 Kích thước: 250 x 200 x 20mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.0 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM NẮP RẢNH THOÁT NƯỚC Model: CG20-15 Kích thước: 1.500 x 200 x 20mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.0 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM NẮP RẢNH THOÁT NƯỚC Model: CG25-15 Kích thước: 1.500 x 250 x 20mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.0 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẨY MỠ Model: F 40-60 Kích thước: 600 x 400 x 600 mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.0 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

BẨY MỠ Model: F 60-80 Kích thước: 600 x 400 x 800 mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.0 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM XE ĐẢY KHAY BÁNH Model: MRB 70 -70 Kích thước: 700 x700 x 1200mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Công suất: 120 khay 4 bánh xe Việt Nam Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 8/59


XE ĐẢY KHAY BÁNH Model: MRB 14 -70 Kích thước: 1400 x700 x 1200mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Công suất: 120 khay 4 bánh xe Việt Nam Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM XE ĐẢY 1 TẦNG Model: MR1 50-80 Kích thước: 500 x 800 x 900 mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa 4 bánh xe Việt Nam Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

XE ĐẢY 1 TẦNG Model: MR1 80-50 Kích thước: 600 x900 x 900mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa 4 bánh xe Việt Nam Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

XE ĐẢY 2 TẦNG Model: MR2 80-50 Kích thước: 800 x500 x 840mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Có 2 tầng phẳng 4 bánh xe Việt Nam Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM XE ĐẢY 2 TẦNG Model: MR2 100- 60 Kích thước: 1000 x600 x 840mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Có 3 tầng phẳng 4 bánh xe Việt Nam Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 9/59


XE ĐẢY 3 TẦNG Model: MR3 80-50 Kích thước: 800 x500 x 840mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Có 3 tầng phẳng 4 bánh xe Việt Nam Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM XE ĐẢY 3 TẦNG Model: MR3 10-50 Kích thước: 1000 x500 x 840mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Có 3 tầng phẳng 4 bánh xe Việt Nam Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM XE ĐẢY KHAY CƠM Model: MRF 15 -60 Kích thước: 850 x650 x 1620mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Công suất 132 khay Khoảng cách tầng 60mm Có bánh xe đẩy và tay cầm ngang Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM XE ĐẢY KHAY CƠM Model: MRF 15 -60 Kích thước: 1500 x600 x 1600mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Công suất 120 khay Có bánh xe đẩy và tay cầm ngang Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM XE ĐẢY HÀNH LÝ BT1 Model: BT1 36 -55 Kích thước: 360 x 550 x 1150 m m Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 10/59


XE ĐẢY HÀNH LÝ BT4 Model: BT4 50 -40 Kích thước: 500 x 400 x 1200 mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM XE ĐẢY HÀNH LÝ BT7 Model: 105 – 61 Kích thước: 1050 x 610 x 900 mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

XE ĐẢY HÀNH LÝ BT8 Model: BT8 10 - 50 Kích thước: 1000 x 500 x 1720 mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

XE ĐẢY HÀNH LÝ BTL1 Model: BTL11 - 65 Kích thước: 1130 x 650 x 1950 m Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 11/59


XE DỌN PHÕNG CR3 Model: CR3 95-48 Kích thước: 950 x 480 x 1120mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM XE DỌN PHÕNG CR4 Model: CR4 11-50 Kích thước: 1120 x 500 x 1195mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

XE DỌN PHÕNG CR9 Model: CR9 13-46 Kích thước: 1350 x 460 x 1150mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM XE DỌN PHÕNG CR2 Model: CR9 13-50 Kích thước: 1350 x 500 x 1220mm Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM HỆ THỐNG HÖT KHÓI SÁT TƯỜNG Model: EX1 90-50 Kích thước: 1000x900 x 500 Làm bằng inox không từ tính dày 0.8 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Đèn chiếu sáng phía trong chụp Phin lọc mỡ dày 0.5mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM HỆ THỐNG HÖT KHÓI SÁT TƯỜNG Model: EX1 11-60 Kích thước: 1000x1100 x 600 mm Làm bằng inox không từ tính dày 0.8 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Đèn chiếu sáng phía trong chụp Phin lọc mỡ dày 0.5mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 12/59


HỆ THỐNG HÖT KHÓI GIỮ NHÀ Model: EX2 18-50 Kích thước: 1000x1800 x 500 Làm bằng inox không từ tính dày 0.8 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Đèn chiếu sáng phía trong chụp Pjin lọc mỡ dày 0.5mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM HỆ THỐNG HÖT KHỐI GIỮA NHÀ Model: EX2 22-60 Kích thước: 1000x2200 x 600 Làm bằng inox không từ tính dày 0.8 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Đèn chiếu sáng phía trong chụp Pjin lọc mỡ dày 0.5mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM PHIN LỌC HÖT KHÓI Model: FE 50-50F Kích thước: 500 x 500 x 45mm Làm bằng inox không từ tính dày 0.5 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM QUẠT HÖT KHÓI Model: B29F Kích thước: 400 x 400 x 250mm Làm bằng sơn tĩnh điện Công suất hút: 4.000 m3/h Điện áp: 380 V/3P/50Hz Xuất xứ: FANTEC - KOREA Mới 100% QUẠT HÖT KHÓI Model: B31D Kích thước: 530 x 605 x 415mm Làm bằng sơn tĩnh điện Công suất hút: 6.000 m3/h Điện áp: 380 V/3P/50Hz Xuất xứ: FANTEC - KOREA Mới 100% QUẠT HÖT KHÓI Model: B39HT Kích thước: 530 x 605 x 415mm Làm bằng sơn tĩnh điện Công suất hút: 8.000 m3/h Điện áp: 380 V/3P/50Hz Xuất xứ: FANTEC - KOREA Mới 100%

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 13/59


QUẠT HÖT KHÓI Model: B39HT Kích thước: 630 x 756 x 470mm Làm bằng sơn tĩnh điện Công suất hút: 12.000 m3/h Điện áp: 380 V/3P/50Hz Xuất xứ: FANTEC - KOREA Mới 100% QUẠT HÖT KHÓI Model: AEEF - TPT Công suất máy: 5 HP-3.7 KW Bearing: 6306 ZZ – 6305 ZZ Điện áp: 380 V/3P/50Hz Xuất xứ: Hàng liên doanh Mới 100% QUẠT HÖT KHÓI Model: AEEF AC FRAME 100L Công suất máy: 3HP – 2.2 KW Bearing: 6306 ZZ – 6206 ZZ Điện áp: 380 V/3P/50Hz Xuất xứ: Hàng liên doanh Mới 100% ĐƯỜNG HÖT KHÓI Model: TMEX 40 – 40 Kích thước: 400 x 400 - Hệ thống đường ống làm bằng tôn hoa dày 0.8 ly thiết kế đường ống phù hợp với khu bếp nấu theo tiêu chuẩn của châu âu - Bao gồm: ống thoát khói, cút vuông, cút tròn, ống côn, chữ T, mỏ nối ống thoát gió, bích nối ống gió, giá treo ống thoát gió, giá đỡ ống trục đứng, bích chuyển tiết diện, gân tăng cứng...) Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM ĐƯỜNG HÖT KHÓI Model: TMEX 30 – 30 Kích thước: 300 x 300 - Hệ thống đường ống làm bằng tôn hoa dày 0.8 ly thiết kế đường ống phù hợp với khu bếp nấu theo tiêu chuẩn của châu âu - Bao gồm: ống thoát khói, cút vuông, cút tròn, ống côn, chữ T, mỏ nối ống thoát gió, bích nối ống gió, giá treo ống thoát gió, giá đỡ ống trục đứng, bích chuyển tiết diện, gân tăng cứng...) Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM ỐNG TIÊU ÂM GIẢM ỒN Xuất xứ : Thiên Đô Việt Nam Thân làm bằng tôn tráng kẽm Vật liệu cách âm : bông thủ tinh Kích thước ống : 350 x 350 x 0.8 mm CO ĐƯỜNG ỐNG TÔN TRÁNG KẼM Xuất xứ : Việt Nam Than làm bằng tôn tráng kẽm Kích thước ống : 350 x 350 x 0.8 mm

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 14/59


BẾP NƯỚNG THAN CỦI Model: RC60-15 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 1200x600x800mm Vĩ nướng dùng thép 2 ly Đáy hộc đựng than bằng gang 20mm Có hộc kéo tro phía dưới ngăn đựng than. Khung đựng than: 1000 x 400 x 200mm Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP HẦM ĐƠN Model: BH2 75-80 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 750x750 x 500/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 1 Có 1 kiề ng gang trên mặt bếp, 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP HẦM ĐƠN Model: BH2 75-80 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 750x750 x 500/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 1 Có 1 kiềng gang trên mặt bếp, 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP HẦM ĐÔI KÈM NỒI CANH Model: BH2 75-50 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 750x750 x 500/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 1 Có 1 kiềng gang trên mặt bếp, 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP HẦM ĐÔI Model: BH2 15-50 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 1500x750 x 500/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 2 Có 2 kiềng gang trên mặt bếp, 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 15/59


BẾP HẦM ĐÔI Model: BH2 15-80 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 1500x750 x 800/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 2 Có 2 kiềng gang trên mặt bếp, 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP Á ĐƠN Model: 1GR 75 - 75 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 750x750 x 800/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 1 Có 1 kiềng gang trên mặt bếp, 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP Á ĐƠN Model: 1GR 80 - 80 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 800x800 x 800/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 1 Có 1 kiềng gang trên mặt bếp, 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP Á ĐÔI ( BẾP XÀO) Model: 2GR 15-75 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 1500 x 750 x 800/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 2 Có 2 kiềng gang trên mặt bếp, 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP Á ĐÔI ( BẾP KHÈ) Model: 3GR 15-80 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 1500 x 800 x 800/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 2 Có 2 kiềng gang trên mặt bếp, 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 16/59


BẾP Á BA (BẾP XÀO) Model: 3GR 21-75 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 2100x750 x800/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 3 Có 3 kiềng gang trên mặt bếp 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP Á BA Model: 2RGF 21-95 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2 ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiên tượng Oxy hóa. KT: 2100x800 x800/1100mm Công xuất bếp: 18.8000kcal x 3 Có 3 kiềng gang trên mặt bếp 4 chân 38 mm Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP Á QUẠT THỔI Model: 2RGF 19-95 Làm bằng inox SUS 304, bề mặt 2 lớp, gạch chịu lửa đắp xung quanh bếp. KT: 1900x950 x800/1100mm Công xuất bếp: 50.000kcal x 2 Quạt thổi công suất 2/3 HP Có 01 bếp gas và 1 bầu nước Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP Á QUẠT THỔI ĐÔI Model: 2RGF 21-95 Làm bằng inox SUS 304, bề mặt 2 lớp, gạch chịu lửa đắp xung quanh bếp. KT: 2100x950 x800/1100mm Công xuất bếp: 50.000kcal x 2 Quạt thổi công suất 1 HP Có 01 bếp gas và 1 bầu nước Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 17/59


BẾP Á QUẠT THỔI ĐƠN Model: 1GRF 11-95 Làm bằng inox SUS 304, bề mặt 2 lớp, gạch chịu lửa đắp xung quanh bếp. KT: 1100 x 950 x 800/1100mm Công xuất bếp: 50.000kcal x 2 Có 01 bếp gas và 1 bầu nước Bao gồm cả vòi cấp và vòi thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM TỦ HẤP 3 TẦNG RIÊNG BIỆT Model: GSC-3D Làm bằng inox không từ tính Công suất khay: 6 khay KT :900 x 820 x 1850 mm Có 3 tầng riêng biệt Tiêu thụ gas: 50.000kcal x 3 Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM TỦ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG Model: WR 6-11 Công suất khay: 6 khay KT khay: 530 x 325 x 100mm KT lò: 867 x 925 x 750mm Điện áp: 380V/3P/50Hz/12Kw Hiệu: Win – Win Nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc TỦ HẤP DIMSUM ĐÔI CÓ QUẠT THỔI (không bao gồm nầu) Model: GDS 17-95 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 1700 x 950 x 800/1100mm Công suất: 5000kcal/h x 2 bếp 4 chân tròn Ǿ 50mm Bao gồm cả vòi cấp và thoát nước tại bếp Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM BẾP ÂU 4 HỌNG Model: OB2 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 600x417 x410mm Công suất: 5000kcal/h x 2 bếp 4 kiềng trên mặt bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 18/59


BẾP ÂU 4 HỌNG Model: OB4 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 600x790 x1070mm Công suất: 5000kcal/h x 4 bếp 4 kiềng trên mặt bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BẾP ÂU 6 HỌNG Model: OB6 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 900x790 x1070mm Công suất: 5000kcal/h x 4 bếp 4 kiềng trên mặt bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÕ NƯỚNG Model: DR04L Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 600x790 x1070mm Công suất: 5000kcal/h x 4 bếp Công suất lò nướng : 7000 kacl / 1 bếp 4 kiềng trên mặt bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BẾP ÂU 6 BẾP CÓ LÕ NƯỚNG Model: DR06L Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 900x790 x1070mm Công suất: 5000kcal/h x 3 bếp Công suất lò nướng : 7000 kacl / 1 bếp 4 kiềng trên mặt bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BẾP NƯỚNG THAN 3 HỌNG Model: CB3B Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 600x720 x410mm Công suất: 6500kcal/h x 3 bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 19/59


BẾP NƯỚNG THAN 5 HỌNG Model: CB5B Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 900x720 x410mm Công suất: 6500kcal/h x 3 bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BẾP NƯỚNG THAN NHÂN TẠO 2 HỌNG Model: CRB2B Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 600x720 x410mm Công suất: 6500kcal/h x 2 bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BẾP NƯỚNG THAN NHÂN TẠO 3 HỌNG Model: CRB3B Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 900x720 x410mm Công suất: 6500kcal/h x 3 bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG SALAMANDER BẰNG GAS Model: SALA 11 Kích thước: 640x460x525 mm Công suất: 1350kcal/h Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

LÕ NƯỚNG SALAMANDER BẰNG GAS Model: SALA 22N Kích thước: 945x460x525 mm Công suất: 1350kcal/h Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 20/59


NÔI KHO THỊT DÙNG GAS Model: BP30 Dung tích: 110 lít Kích thước: 530 x 530mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA NÔI KHO THỊT DÙNG GAS Model: KC24 Dung tích: 20 lít Kích thước: 530 x 160mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA NÔI KHO THỊT DÙNG GAS Model: KC36 Dung tích: 80 lít Kích thước: 1100 x 360mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA NÔI KHO THỊT DÙNG GAS Model: KC48 Dung tích: 200 lít Kích thước: 1100 x 360mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA NÔI NẤY CÁNH CÓ TAY QUAY GAS Model: TK43CW Dung tích: 180 lít Kích thước: 880 x 360mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHẢO CHIÊN TAY QUAY Model: TP3237 Dung tích: 80 lít Kích thước: 940 x 1040 x980mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 21/59


CHIÊN NHÚNG GAS CAO Model: FS-GDF 23-1B Thân làm bằng inox SUS 304 Dung tích: 20 lít x 1rổ Kích thước: 405x810 x1150mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN NHÚNG GAS CAO Model: FS-GDF 11D Thân làm bằng inox SUS 304 Dung tích: 7 lít x 2 rổ Kích thước: 640x715 x1020mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN NHÚNG GAS CAO Model: FS-GDF 12 Thân làm bằng inox SUS 304 Dung tích: 7 lít x 1 rổ Kích thước: 310x715 x1020mm Công suất gas: 5500 kcal x 2 Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN NHÖNG GAS THẤP – KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: GDF 12 Dung tích: 7 lít x 1 Kích thước: 310x675 x460mm Công suất gas: 5500 kcal x 2 Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN NHÖNG GAS THẤP – KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: GDF 11D Dung tích: 7 lít x 2 Kích thước: 640x675 x460mm Công suất gas: 5500 kcal x 2 Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG BBQ DÙNG GAS Model: BBQ-002 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 670 x 300 x 160mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 22/59


LÕ NƯỚNG BBQ DÙNG GAS Model: BBQ-002 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 980 x 300 x 160mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY GIỮ ẤM CÓ NHIỆT KẾ Model: FW35 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 560 x 340 x 520mm Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY GIỮ ẤM CÓ NHIỆT KẾ Model: FW40 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 560 x 365 x 720mm Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY GIỮ ẤM CÓ NHIỆT KẾ Model: FW45 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 800 x 365 x 520mm Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY GIỮ ẤM CÓ NHIỆT KẾ Model: FW50 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 800 x 340 x 720mm Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY GIỮ ẤM CÓ NHIỆT KẾ Model: FW55 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 1000 x 500 x 620mm m Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 23/59


GIŨ NÓNG THỨC ĂN Model: DW211 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 718 x 762 x 520mm Nhiệt độ: +30oc ~ +90oC Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA GIŨ NÓNG THỨC ĂN Model: DW311 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 1050 x 762 x 520mm Nhiệt độ: +30oc ~ +90oC Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA KHAY GIỮ NÓNG MINI Model: MIR11 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 615 x 335 x 420mm Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN NHÖNG ĐIỆN – KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: DF 13 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 190x455 x350mm Dung tích: 3 lít x 1 Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN NHÖNG ĐIỆN – KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: DF 23 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 370x455 x350mm Dung tích: 3 lít x 2 Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 24/59


CHIÊN NHÖNG ĐIỆN – KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: DF 12 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 270x455 x350mm Dung tích: 5 lít x 1 Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN NHÖNG ĐIỆN – KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: DF 11D Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 545x455 x350mm Dung tích: 5 lít x 2 Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN NHÖNG ĐIỆN – KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: DF 23 S1B Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 375x455 x350mm Dung tích: 8 lít x 1 Điện: 220V/1P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN NHÖNG ĐIỆN – KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: SDF 12 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 310x550 x440mm Dung tích: 6 lít x 1 Điện: 380V/3P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN NHÖNG ĐIỆN – KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: SDF 12D Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 640x550 x440mm Dung tích: 6 lít x 2 Điện: 380V/3P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 25/59


NƯỚNG KẸP DÙNG ĐIỆN Model: CG 11 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 330x350 x250mm Điện: 380V/3P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA NƯỚNG KẸP DÙNG ĐIỆN Model: CG 22 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 620x350 x250mm Điện: 380V/3P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA NƯỚNG KẸP DÙNG ĐIỆN Model: CG 23 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 410x350 x250mm Điện: 380V/3P//50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BẾP CHIÊN PHẲNG -KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: GG2B Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 600x720 x410mm Công suất : 6500 kcal/h x 2 bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BẾP CHIÊN PHẲNG -KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: GG3B Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 900x720 x410mm Công suất : 6500 kcal/h x 3 bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA CHIÊN PHẲNG - KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: GG4B Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 1220x720 x410mm Công suất : 6500 kcal/h x 3 bếp Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 26/59


CHIÊN PHẲNG NHÁM KỆ ĐỠ THIÊN ĐÔ Model: GG2B12R Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 710x730 x410mm Công suất : 6500 kcal/h x 2 bếp Trọng lượng: 62 kg Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA QUẦY ĐUN CÁCH THỦY ĐỂ BÀN Model: BMC-4 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 850x330 x270mm KT khay: 300 x 190 x 40mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA QUẦY ĐUN CÁCH THỦY ĐỂ BÀN Model: BMC-5 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 1083x330 x270mm KT khay: 300 x 190 x 40mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA QUẦY ĐUN CÁCH THỦY ĐỂ BÀN Model: BMC-6 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 1275x330 x270mm KT khay: 300 x 190 x 40mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA QUẦY ĐUN CÁCH THỦY DÙNG ĐIỆN Model: BM3 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 1220x760 x840mm KT khay: 530 x 325 x 100mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA QUẦY ĐUN CÁCH THỦY DÙNG ĐIỆN Model: BM4 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 1525x760 x840mm KT khay: 530 x 325 x 100mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 27/59


QUẦY ĐUN CÁCH THỦY DÙNG ĐIỆN Model: BM5 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước: 1830x760 x840mm KT khay: 530 x 325 x 100mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ HẤP CƠM Model: GR8 Làm bằng inox SUS 304 dày 1.2 ly, có 2 lớp cách nhiệt, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 750x600x1200mm Công suất: 10 khay x 4kg Thời gian nấu chín cơm: 55 phút Tiêu thụ gas: 1.0 kg gas/h Xuất xứ: THIÊN ĐÔ - VIỆT NAM TỦ HẤP CƠM Model: GR12 Làm bằng inox SUS 304 dày 1.2 ly, có 2 lớp cách nhiệt, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 600x750x1700mm Công suất: 12 khay Công suất khay: 4,5~5kg/khay Xuất xứ: THIÊN ĐÔ - VIỆT NAM

TỦ HẤP CƠM Model: GR18 Làm bằng inox SUS 304 dày 1.2 ly, có 2 lớp cách nhiệt, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1400x750x1600mm Công suất: 18 khay x 4 Thời gian nấu chín cơm: 65 phút Tiêu thụ gas: 1.8 kg gas/h Xuất xứ: THIÊN ĐÔ - VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 28/59


TỦ HẤP CƠM Model: GR24 Làm bằng inox SUS 304 dày 1.2 ly, có 2 lớp cách nhiệt, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng oxy hóa. Kích thước: 1400x750x1700mm Công suất: 24 khay x 4 Thời gian nấu chín cơm: 70 phút Tiêu thụ gas: 2.2 kg gas/h Xuất xứ: THIÊN ĐÔ - VIỆT NAM NỒI CƠM ĐIỆN Model: MK-55RA Vỏ làm bằng thép phủ sơn, men. Ruột nồi bằng nhôm Kích thước: 481 x 422 x 600 mm Công suất: 10 lít ~6.5kg gạo Xuất xứ: VIỆT NAM NỒI NẤU CƠM DÙNG GAS Model: ERC-40 Thân làm bằng inox SUS 304 Công suất: 6lít Dùng cho 40 người ăn Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA NỒI NẤU CƠM DÙNG GAS Model: ERC-60 Thân làm bằng inox SUS 304 Công suất: 10lít Dùng cho 60 người ăn Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA NỒI NẤU CƠM DÙNG DIỆN Model: ERC-64 Thân làm bằng inox SUS 304 Công suất: 8lít Dùng cho 45 người ăn Điện: 220V/1P/50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 29/59


NỒI NẤU CƠM DÙNG DIỆN Model: ERC-13 Thân làm bằng inox SUS 304 Công suất: 13lít Điện: 220V/1P/50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA NỒI NẤU CƠM DÙNG DIỆN Model: ERC-05 Thân làm bằng inox SUS 304 Công suất: 5.4lít Điện: 220V/1P/50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG DOG CÓ NẮP Model: HP-007 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước 590x330x260mm Công suất: 7 rãnh Điện: 220V/1P/50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG GAS 4 HỌNG ĐỐT Model: INFRA-4 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước 510 x 520 x 355mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG GAS 6 HỌNG ĐỐT Model: INFRA-6 Thân làm bằng inox SUS 304 Kích thước 760 x 520 x 355mm Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG SALAMANDER BẰNG ĐIỆN Model: AT 937 Thân làm bằng inox không từ tính Kích thước 800 X 450 X 470mm Công suất: 4KW Xuất xứ: GUANGDONG- CHINA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 30/59


LÕ NƯỚNG SALAMANDER BẰNG GAS Model: WYG745 Thân làm bằng inox không từ tính Kích thước 880 x 500 x 610mm Công suất: 6000Kcal Xuất xứ: GUANGDONG- CHINA LÕ QUAY GÀ DÙNG ĐIỆN Model: YXD268 Thân làm bằng inox không từ tính Kích thước 1010 x 630 x 800mm Công suất: 12-16 con/lần Điện: 220V/1P/50Hz Xuất xứ: GUANGDONG- CHINA LÒ QUAY GÀ DÙNG GAS Model: ER001 Thân làm bằng inox không từ tính Kích thước 1010 x 630 x 800mm Công suất: 16con/lần Tiêu thụ gas: 28.000BTU/H Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ QUAY GÀ DÙNG ĐIỆN Model: ER001 Thân làm bằng inox không từ tính Kích thước850 x 600 x 885mm Công suất: 20-25con/lần Điện: 380V/3P/50Hz Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ QUAY VỊT DÙNG GAS Model: A-G27 Kích thước: 685 x 1270mm Công suất: 12con/lần Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ QUAY VỊT DÙNG GAS Model: A-G33 Kích thước: 840 x 1525mm Công suất: 16con/lần Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 31/59


LÕ QUAY VỊT DÙNG GAS Model: A-HG27 Kích thước 685 x 1270mm Công suất: 12con/lần Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ QUAY VỊT DÙNG GAS Model: A-HG33 Kích thước: 840 x 1525mm Công suất: 16con/lần Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÒ QUAY HEO DÙNG THAN Model: MG36 Kích thước: 1200 x 760 x 770mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BẾP ÂU DÙNG ĐIỆN Model: HT2-S Kích thước: 600x379 x267mm Công suất: 2 bếp Điện : 380V/50Hz/3P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BẾP ÂU DÙNG ĐIỆN Model: HT4 Kích thước: 600x600 x267mm Công suất: 4 bếp Điện : 380V/50Hz/3P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY THÁI LÁT Model: SM250 Kích thước: 486x450x360mm KT dao cắt: 250mm Điện : 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 32/59


MÁY THÁI LÁT Model: SM300 Kích thước: 576x624x727mm KT dao cắt: 300mm Điện : 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY XAY THỊT Model: MM12 Kích thước: 360x190x415mm Công suất: 120kg/h Điện : 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY XAY THỊT Model: MM22 Kích thước: 435x225x460mm Công suất: 220kg/h Điện : 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY BÀO ĐÁ Model: IS-100 Kích thước: 280x380x450 mm Công suất: 100kg/h Điện : 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY BÀO ĐÁ Model: IS-120 Kích thước: 435x300x720 mm Công suất: 120kg/h Điện : 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY ÉP TRÁI CÂY Model: JE -65C Kích thước: 358x220x300 mm Công suất: 65kg/h Điện tiêu thụ: 180w Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 33/59


MÁY ÉP TRÁI CÂY Model: JE -80C Kích thước: 358x220x300 mm Công suất: 80kg/h Điện tiêu thụ: 180w Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY ÉP TRÁI CÂY Model: JE -100C Kích thước: 340x270x360 mm Công suất: 100kg/h Điện tiêu thụ: 370w Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY ÉP TRÁI CÂY Model: JE -120C Kích thước: 430x350x450 mm Công suất: 120kg/h Điện tiêu thụ: 550w Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÌNH ĐỰNG NƯỚC TRÁI CÂY ĐÔI Model: BJD-1 Kích thước: 270x360x590 mm Dung tích: 8 lít Điện: 220 V/ 50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÌNH ĐỰNG NƯỚC TRÁI CÂY ĐÔI Model: BJD-2 Kích thước: 580x360x590mm Dung tích: 8 lít x 2 Điện: 220 V/ 50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY ĐÁNH TRỨNG Model: BM5 Dung tích: 5.5 lít Kích thước: 350 x 230 x 400mm Công suất: 300w Điện: 220 V/ 50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 34/59


MÁY ĐÁNH TRỨNG Model: BM7 Dung tích: 7 lít Kích thước: 400 x 250 x 410mm Công suất: 325w Điện: 220 V/ 50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY TRỘN BỌT Model: BM10 Dung tích: 10 lít Kích thước: 430 x 420 x 690mm Công suất: 600w Điện: 220 V/ 50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY TRỘN BỌT Model: BM15 Dung tích: 15 lít Kích thước: 440 x 430 x 7200mm Công suất: 600w Điện: 220 V/ 50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY TRỘN BỌT Model: BM20 Dung tích: 20 lít Kích thước: 530 x 460 x 880mm Công suất: 1100w Điện: 220 V/ 50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY TRỘN BỌT Model: BM30 Dung tích: 28 lít Kích thước: 540 x 480 x 890mm Công suất: 1500w Điện: 220 V/ 50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 35/59


MÁY TRỘN BỌT Model: BM40 Dung tích: 38 lít Kích thước: 600 x 570 x 1020mm Công suất: 1500w Điện: 220 V/ 50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY TRỘN BỌT Model: BM60 Dung tích: 60 lít Kích thước: 930 x 730 x 1470mm Công suất: 2200w Điện: 380 V/ 50Hz/3P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG BÁNH BẰNG ĐIỆN Model: E3KW-1 Thân làm bằng inox, gồm 1 khay Kích thước: 1225 x 870 x 450 mm Kích thước khay: 400 x 600mm Nhiệt độ nướng cao nhất: 300oC Điện: 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG BÁNH BẰNG ĐIỆN Model: E6KW-1 Thân làm bằng inox, gồm 2 khay Kích thước: 1225 x 870 x 520 mm Kích thước khay: 400 x 600mm Nhiệt độ nướng cao nhất: 300oC Điện: 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG BÁNH BẰNG ĐIỆN Model: E12KW-2 Thân làm bằng inox, gồm 4 khay Kích thước: 1225 x 870 x 1212 mm Kích thước khay: 400 x 600mm Nhiệt độ nướng cao nhất: 300oC Điện: 380V/50Hz/3P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 36/59


LÕ NƯỚNG BÁNH BẰNG ĐIỆN Model: E18KW-3 Thân làm bằng inox, gồm 6 khay Kích thước: 1225 x 870 x 1590 mm Kích thước khay: 400 x 600mm Nhiệt độ nướng cao nhất: 300oC Điện: 380V/50Hz/3P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY CHIA BỘT Model: DS500 Kích thước: 520x410x1300 mm Điện: 220V/50Hz/1P Công suất : 36 miếng/lần Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY CÁN BỘT BĂNG CHUYỂN Model: DS500 Kích thước: 2540x 910x 1150 mm KT băng cán: 500 x 2000mm Điện: 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG BÁNH BẰNG GAS Model: G30-1 Thân làm băng inox không từ tính, gồm 1 khay. Kích thước: 950 x 700 x 510 mm Công suất: 3000kcal/h Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG BÁNH BẰNG GAS Model: G60-1 Thân làm băng inox không từ tính, gồm 2 khay. Kích thước: 1310 x 970 x 658 mm Công suất: 6000kcal/h Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 37/59


LÕ NƯỚNG BÁNH BẰNG GAS Model: G120-2 Thân làm băng inox không từ tính, gồm 6 khay. Kích thước: 1310 x 970 x 1550 mm Công suất: 12000kcal/h Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG BÁNH BẰNG GAS Model: G180-3 Thân làm băng inox không từ tính, gồm 6 khay. Kích thước: 1310 x 870 x 1785 mm Công suất: 18000kcal/h Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG BÁNH BẰNG GAS Model: G270-3 Thân làm băng inox không từ tính, gồm 9 khay. Kích thước: 1730 x 970 x 1785 mm Công suất: 18000kcal/h Van an toàn ngắt gas, đánh lửa tự động Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG ĐỐI LƯU Model: BSP-E-PO22 Thân làm băng inox không từ tính, gồm 1 khay. Kích thước: 870 x 810 x 386 mm Công suất: 2200w Điện 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA LÕ NƯỚNG ĐỐI LƯU Model: BSP-E-CO28 Thân làm băng inox không từ tính, gồm 2 khay. Kích thước: 870 x 810 x 386 mm Công suất: 4200w Điện 220V/50Hz/1P Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 38/59


LÕ NƯỚNG ĐỐI LƯU Model: BSP-E-CO28 Thân làm băng inox không từ tính, gồm 2 khay. Công suất: 2600w Điện 220V/50Hz/1P Kích thước: 600 x 580 x 550 mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA MÁY SE BỘT Model: BM390 Dung tích: 28 lít Công suất: 1000 – 3000 PCS/H Điện 220V/50Hz/1P Kích thước: 1300 x 655 x 1090mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ Ủ BỘP Model: 16PF Thân làm băng inox không từ tính, gồm 16 khay. Điện 220V/50Hz/1P Kích thước: 500x750x1910 mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ Ủ BỘP Model: 32PF Thân làm băng inox không từ tính, gồm 32 khay. Điện 220V/50Hz/1P Kích thước: 1086x785x2050 mm Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRỮ ĐÔNG Model: BS 2 DU/F Vỏ làm bằng inox không từ tính, 2 lớp cánh nhiệt polyurethane Kích thước: 675 x 762 x 2085 mm Dung tích: 494lít Nhiệt độ điều chỉnh: : -10oC ~ -20oC Làm lạnh quạt thổi Điện áp : 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 39/59


TỦ TRỮ ĐÔNG Model: BS 4 DU/F Vỏ làm bằng inox không từ tính, 2 lớp cánh nhiệt polyurethane Kích thước: 1315 x 762 x 2085 mm Dung tích: 1054lít Nhiệt độ điều chỉnh: : -10oC ~ -20oC Làm lạnh quạt thổi Điện áp : 220V/1P/50HZ/0,75Kw Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRỮ ĐÔNG Model: BS 6 DU/F Vỏ làm bằng inox không từ tính, 2 lớp cánh nhiệt polyurethane Kích thước: 1955 x 762 x 2085 mm Dung tích: 1614lít Nhiệt độ điều chỉnh: : -10oC ~ -20oC Làm lạnh quạt thổi Điện áp : 220V/1P/50HZ/0,75Kw Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ ½ ĐÔNG ½ MÁT Model: BS 4 DUCF/C Vỏ làm bằng Inox, 2 lớp cách nhiệt polyurethane. Kích thuoc71: 1315 x 762 2085 mm. Dung tích trũ đông: 319 lít. Dung tích trữ mát: 485 lít. Nhiệt độ đông: -10oC ~ -20oC Nhiệt độ mát: +2oC ~ +8oC. Điện áp: 220V/1P/50HZ/1kw. Xuất xứ: Berjaya - Malaisia TỦ TRỮ MÁT Model: BS 2 DU/C Vỏ làm bằng inox không từ tính, 2 lớp cánh nhiệt polyurethane Kích thước: 675 x 762 x 2085 mm Dung tích: 494lít Nhiệt độ điều chỉnh: +2oC ~ +5oC Làm lạnh quạt thổi Điện áp : 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRỮ MÁT Model: BS 4 DU/C Vỏ làm bằng inox không từ tính, 2 lớp cánh nhiệt polyurethane Kích thước: 1315 x 762 x 2085 mm Dung tích: 1054lít Nhiệt độ điều chỉnh: +2oC ~ +5oC Làm lạnh quạt thổi Điện áp : 220V/1P/50HZ/0,75Kw Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 40/59


TỦ TRỮ MÁT Model: BS 6 DU/C Vỏ làm bằng inox không từ tính, 2 lớp cánh nhiệt polyurethane Kích thước: 1955 x 762 x 2085 mm Dung tích: 1614lít Nhiệt độ điều chỉnh: +2oC ~ +5oC Làm lạnh quạt thổi Điện áp : 220V/1P/50HZ/0,75Kw Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

TỦ MÁT TRƯNG BÀY – CÁNH KÍNH Model : 1D-DC Kích thước: 642 x 762 x 2085 mm Dung tích: 457 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Làm lạnh bằng hệ thống quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ MÁT TRƯNG BÀY – CÁNH KÍNH Model : 2D-DC Kích thước: 1262 x 762 x 2085 mm Dung tích: 990 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Làm lạnh bằng hệ thống quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ MÁT TRƯNG BÀY – CÁNH KÍNH Model : 3D-DC Kích thước: 1885 x 762 x 2085mm Dung tích: 1515 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Làm lạnh bằng hệ thống quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY LẠNH ĐỂ BÀN Model : DC211 Kích thước: 775x740x5300mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Làm lạnh bằng hệ thống quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 41/59


TỦ TRƯNG BÀY LẠNH ĐỂ BÀN Model : DC311 Kích thước: 1115x740x530mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Làm lạnh bằng hệ thống quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH CONG Model : CKE3 SC Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9002 Thân làm bằng inox không từ tính và thép sơn tĩnh điện Kích thước: 910 x 730 x 1240mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH CONG Model : CKE4 SC Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9002 Thân làm bằng inox không từ tính và thép sơn tĩnh điện Kích thước: 1210 x 730 x 1240mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH CONG Model : CKE5 SC Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9002 Thân làm bằng inox không từ tính và thép sơn tĩnh điện Kích thước: 1505 x 730 x 1240mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH CONG Model : CKE8 SC Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9002 Thân làm bằng inox không từ tính và thép sơn tĩnh điện Kích thước: 2450 x 730 x 1240mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 42/59


TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG Model : CRS4 Thân làm bằng inox không từ tính và thép sơn tĩnh điện Kích thước: 1200x 730 x 1360mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG Model : CRS5 Thân làm bằng inox không từ tính và thép sơn tĩnh điện Kích thước: 1500x 730 x 1360mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG Model : CRS6 Thân làm bằng inox không từ tính và thép sơn tĩnh điện Kích thước: 1800x 730 x 1360mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG Model : CRS8 Thân làm bằng inox không từ tính và thép sơn tĩnh điện Kích thước: 2400x 730 x 1360mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN TRỮ ĐÔNG 2 CÁNH Model : BS 2D/F4 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1200 x 762 x 840 mm Dung tích: 251 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ làm quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : -10oC ~ -20oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 43/59


BÁN TRỮ ĐÔNG 2 CÁNH Model : BS 2D/F5 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1500 x 762 x 840 mm Dung tích: 324 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ làm quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : -10oC ~ -20oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN TRỮ ĐÔNG 2 CÁNH Model : BS 2D/F6 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1800 x 762 x 840 mm Dung tích: 432 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ làm quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : -10oC ~ -20oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN TRỮ ĐÔNG 3 CÁNH Model : BS 2D/F7 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 2100 x 762 x 840 mm Dung tích: 540 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ làm quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : -10oC ~ -20oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN TRỮ ĐÔNG 3 CÁNH Model : BS 2D/F8 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 2400 x 762 x 840 mm Dung tích: 648 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ làm quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : -10oC ~ -20oC.. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 44/59


BÁN TRỮ MÁT 2 CÁNH Model : BS 2D/C4 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1200 x 762 x 840 mm Dung tích: 251 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ làm quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN TRỮ MÁT 2 CÁNH Model : BS 2D/C5 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1500 x 762 x 840 mm Dung tích: 324 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ làm quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN TRỮ MÁT 2 CÁNH Model : BS 2D/C6 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1800 x 762 x 840 mm Dung tích: 432 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ làm quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN TRỮ MÁT 3 CÁNH Model : BS 2D/C7 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 2100 x 762 x 840 mm Dung tích: 540 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ làm quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 45/59


BÁN TRỮ MÁT 3 CÁNH Model : BS 2D/C8 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 2400 x 762 x 840 mm Dung tích: 648 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ làm quạt thổi Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN MÁT SALAD Model : BS 1D/PC4/C Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1200 x 762 x 840 mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN MÁT SALAD SANDWICH Model : BS 2D/PC6/C Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1800 x 762 x 840 mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +10oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN MÁT SALAD SANDWICH Model : BS 3D/PC8/C Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 2400 x 762 x 840 mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +18oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 46/59


BÁN MÁT SALAD SANDWICH Model : BS 1D/SSC4/C Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1200 x 762 x 840 mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN MÁT SALAD SANDWICH Model : BS 2D/SSC6/C Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1800 x 762 x 840 mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA BÁN MÁT SALAD SANDWICH Model : BS 3D/SSC8/C Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 2400 x 762 x 840 mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: : +2oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA TỦ ĐÔNG SIDE BY SIDE Model KM- UFL1 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 730x 880 x 2080 mm Dung tích: 600 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: -10oC ~ -18oC.. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM TỦ ĐÔNG SIDE BY SIDE Model KM- UFD4 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1480x 880 x 2080 mm Dung tích: 1300 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: -10oC ~ -18oC. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 47/59


TỦ ĐÔNG 2 CÁNH Model KM- UFL1 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 730x 880 x 2080 mm Dung tích: 600 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: -10oC ~ -18oC.. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM TỦ ĐÔNG 2 CÁNH Model KM- UFD4 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1480x 880 x 2080 mm Dung tích: 1300 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: -10oC ~ -18oC.. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM TỦ MÁT SIDE BY SIDE Model KM- USL1 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 730x 880 x 2080 mm Dung tích: 600 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: +2oC ~ +10oC. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM TỦ MÁT SIDE BY SIDE Model KM- UCD2 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1480x 880 x 2080 mm Dung tích: 1300 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: +2oC ~ +10oC. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 48/59


TỦ MÁT 4 CÁNH Model KM- UFC2 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 730x 880 x 2080 mm Dung tích: 600 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: +2oC ~ +10oC. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM TỦ MÁT 4 CÁNH Model KM- UFC4 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1480x 880 x 2080 mm Dung tích: 1300 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: +2oC ~ +10oC. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM TỦ MÁT CÁNH KÍNH Model KM-GL1 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 600x 740 x 1920 mm Dung tích: 380 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: +2oC ~ +10oC. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM TỦ MÁT CÁNH KÍNH Model KM-GL2 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1230x 740 x 1920 mm Dung tích: 1000 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: +2oC ~ +10oC. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 49/59


TỦ MÁT CÁNH KÍNH Model KM-GL3 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1880x 740 x 1920 mm Dung tích: 1500 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhiệt độ điều chỉnh: +2oC ~ +10oC. Linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu Xuất xứ: KOLDMAX – VIỆT NAM TỦ MÁT 2 CÁNH Model LJ-R009F Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 760x 800 x 2040 mm Dung tích: 600 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ /0.26KW Nhiệt độ điều chỉnh: +3oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tai Đài Loan Xuất xứ: LEE JAN – ĐÀI LOAN TỦ MÁT 4 CÁNH Model LJ-R005F Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1212x 800 x 2040 mm Dung tích: 960 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ /0.4 KW Nhiệt độ điều chỉnh: +3oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tai Đài Loan Xuất xứ: LEE JAN – ĐÀI LOAN TỦ ĐÔNG 6 CÁNH Model LJ-R008F Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1818x 800 x 2040 mm Dung tích: 1480 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ /0.75 KW Nhiệt độ điều chỉnh: +3oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tai Đài Loan Xuất xứ: LEE JAN – ĐÀI LOAN

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 50/59


TỦ ĐÔNG 2 CÁNH Model LJ-R002F Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 760x 800 x 2040 mm Dung tích: 600 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ /0.26KW Nhiệt độ điều chỉnh: -10oC ~ -20oC Nhập khẩu nguyên chiếc tai Đài Loan Xuất xứ: LEE JAN – ĐÀI LOAN TỦ ĐÔNG 4 CÁNH Model LJ-R004F Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1212x 800 x 2040 mm Dung tích: 960 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ /0.75 KW Nhiệt độ điều chỉnh: -10oC ~ -20oC Nhập khẩu nguyên chiếc tai Đài Loan Xuất xứ: LEE JAN – ĐÀI LOAN TỦ ĐÔNG 6 CÁNH Model LJ-R007F Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1818x 800 x 2040 mm Dung tích: 1480 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ /1.1 KW Nhiệt độ điều chỉnh: -10oC ~ -20oC Nhập khẩu nguyên chiếc tai Đài Loan Xuất xứ: LEE JAN – ĐÀI LOAN BÀN MÁT 2 CÁNH -1200 Model LJ-T004 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1200x 750 x 805 mm Dung tích: 200 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ/0.3kw Nhiệt độ điều chỉnh: +3oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tai Đài Loan Xuất xứ: LEE JAN – ĐÀI LOAN BÀN MÁT 2 CÁNH -1500 Model LJ-T005 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1500x 750 x 805 mm Dung tích: 300 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ/0.3kw Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 51/59


Nhiệt độ điều chỉnh: +3oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tai MALAYSIA Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÀN MÁT 2 CÁNH -1800 Model LJ-T007 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 1500x 750 x 805 mm Dung tích: 500 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ/0.3kw Nhiệt độ điều chỉnh: +3oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tai MALAYSIA Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÀN MÁT 3 CÁNH -2100 Model LJ-T007 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 2100x 750 x 805 mm Dung tích: 500 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ/0.4kw Nhiệt độ điều chỉnh: +3oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tai MALAYSIA Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÀN MÁT 3 CÁNH -2400 Model LJ-T008 Vỏ làm bằng inox không từ tính 2 lớp cách nhiệt bằng polyurethane. Kích thước: 2400x 750 x 805 mm Dung tích: 600 lít Điện áp: 220V/1P/50HZ/0.4kw Nhiệt độ điều chỉnh: +3oC ~ +8oC. Nhập khẩu nguyên chiếc tai MALAYSIA Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH ĐỰNG NƯỚC TRÁI CÂY Model JD 118 Kích thước: 240 x 480 x 750mm Dung tích: 19lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tai MALAYSIA Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH ĐỰNG NƯỚC TRÁI CÂY Model JD 218 Kích thước: 445 x 480 x 750mm Dung tích: 38lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tai MALAYSIA Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 52/59


BÌNH ĐỰNG NƯỚC TRÁI CÂY Model : JD 318 Kích thước: 675 x 480 x 750mm Dung tích: 57lít Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tai MALAYSIA Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH ĐỰNG NƯỚC TRÁI CÂY Model : JP 16 Kích thước: 460 x 450 x 680mm mm Dung tích: 16 lít x 2 Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tai Trung Quốc Xuất xứ: GUANGDONG - CHINA MÁY LÀM ĐÁ VIÊN Model : LF400 Kích thước: 530 x 700 x 830mm Công suất; 180kg/24H Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tai Trung Quốc Xuất xứ: GUANGDONG - CHINA MÁY LÀM ĐÁ VIÊN Model : ND 50 Kích thước: 460 x 460 x 640mm Công suất; 22kg/24H 4h Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tai Trung Quốc Xuất xứ: GUANGDONG - CHINA MÁY LÀM ĐÁ VIÊN Model : AC266 Kích thước: 1078 x 715 x 1006mm Công suất; 145 kg/ 24h Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc đồng bộ tại Italia Xuất xứ: SCOTSMAN - ITALY MÁY LÀM ĐÁ VIÊN Model : AC206 Kích thước: 1250 x 620 x 780mm Công suất; 130kg/ 24h Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc đồng bộ tại Italia Xuất xứ: SCOTSMAN - ITALY

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 53/59


MÁY LÀM KEM TƯƠI Model : BQ 336 Kích thước: 540 x 770 x 1420mm Công suất; 22 -28kg/h Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA ĐÈN GIỮ NÓNG THỨC ĂN Model : IR-510 Kích thước: 610 x 155 x 65mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA ĐÈN GIỮ NÓNG THỨC ĂN Model : IR-810 Kích thước: 915 x 155 x 65mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA ĐÈN GIỮ NÓNG THỨC ĂN Model : IR-1000 Kích thước: 1200 x 155 x 65mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA ĐÈN DIÊT CÔNG TRÙNG Model : IK-30 Kích thước: 440 x 190 x 550mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA ĐÈN DIÊT CÔNG TRÙNG Model : IK-40 Kích thước: 510 x 190 x 700mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 54/59


BÌNH NẤU NƯỚC DÙNG ĐIỆN Model: U20 Dung tích: 20 lít Kích thước: 430 x `270 Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH NẤU NƯỚC DÙNG ĐIỆN Model: U30 Dung tích: 30 lít Kích thước: 450 x `330 Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH NẤU NƯỚC DÙNG ĐIỆN Model: U40 Dung tích: 40 lít Kích thước: 460 x `38 Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH NẤU NƯỚC DÙNG ĐIỆN Model: U50 Dung tích: 50 lít Kích thước: 538 x `380 Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH NẤU NƯỚC Model: WB23L Dung tích: 40 lít Kích thước: 410 x 295 x 780mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH NẤU NƯỚC Model: WB40L Dung tích: 40 lít Kích thước: 410 x 295 x 780mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 55/59


BÌNH NẤU NƯỚC Model: WB60L Dung tích: 60 lít Kích thước: 520 x 295 x 840mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH NẤU NƯỚC Model: WB80L Dung tích: 80 lít Kích thước: 520 x 295 x 940mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH HÂM NÓNG CAFÉ Model : CW Kích thước: 223 x 223 x 60mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA BÌNH HÂM NÓNG CAFÉ Model : CW2 Kích thước: 446 x 223 x 60mm Điện áp: 220V/1P/50HZ Nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA MÁY RỬA CHÉN Model: YT88 KT: 700 x 640 x 1430 mm Công suất: 60rack/h Điện áp: 380V/3P/50Hz/133Kw Nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc Xuất xứ: GUANGDONG - CHINA Mới 100% MÁY RỬA CHÉN Model: C100 KT: 1100 x 810 x 1630 mm Công suất: 180rack/h Điện áp: 380V/3P/50Hz/36Kw Nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc Xuất xứ: GUANGDONG - CHINA Mới 100%

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 56/59


MÁY RỬA CHÉN Model: LC700 KT: 625 x 760 x 1460 mm Công suất: 40rack/h Công suất rack: 16-22 chén dĩa/1rack Nhiệt độ rửa: +50oC~ + 60oc Nhiệt độ tráng: +80oC ~ +85oC Điện áp: 380V/3P/50Hz/6.75Kw Nhãn hiệu: Comenda Nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia Mới 100% MÁY RỬA CHÉN Model: 3210S KT: 650 x 650 x 1325 mm Công suất: - Rửa dĩa, chén: 1200 ~ 1500 cái/giờ - Tô lớn: 300~400 cái / giờ - Ly : 1500~1800 cái / giờ Nhiệt độ rửa: + 60oc Nhiệt độ tráng: +80oC ~ +85oC Điện áp: 220V/1P/50Hz/3.85Kw Nhãn hiệu: Dolphin Nhập khẩu nguyên chiếc từ Korea Mới 100% MÁY RỬA CHÉN Model: 3350S KT: 650 x 690 x 1325 mm Công suất: - Rửa dĩa, chén: 1500 ~ 1800 cái/giờ - Tô lớn: 500~600 cái / giờ - Ly : 1800~2000 cái / giờ Nhiệt độ rửa: + 60oc Nhiệt độ tráng: +80oC ~ +85oC Điện áp: 220V/1P/50Hz/5.8Kw Nhãn hiệu: Dolphin Nhập khẩu nguyên chiếc từ Korea Mới 100% VÒI PHUN TRÁNG Model: PRS Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA Mới 100%

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 57/59


THÙNG RÁC DI ĐỘNG Model : CA550 Dung tích: 550 lít Xuất xứ: VIỆT NAM Mới: 100%

THÙNG RÁC DI ĐỘNG Model : CA250 Dung tích: 250 lít Xuất xứ: VIỆT NAM

TỦ SẤY DĨA Model: CWE-1 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng Oxy hóa. Kích thước: 650x750x2000 mm Nhiệt độ sấy: +45oC ~ +82oC Công suất: 4 giỏ/lần KT giỏ: 600 x 500 x 300mm Điện áp: 220V/1P/50Hz/2.5Kw Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM TỦ SẤY DĨA VUÔNG Model: CWE-2 Làm bằng inox không từ tính dày 1.2ly, được cắt gấp bằng máy thủy lực, che mối hàn bằng khí Agon tránh hiện tượng Oxy hóa. Kích thước: 1200x750x2000 mm Nhiệt độ sấy: +45oC ~ +82oC Công suất: 8 giỏ/lần KT giỏ: 600 x 500 x 300mm Điện áp: 220V/1P/50Hz/2.5Kw Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM TỦ SẤY DĨA VUÔNG Model: DEW1 Làm bằng inox Công suất: 30 dĩa/lần Kích thước: 430x430x950 mm Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 58/59


TỦ SẤY CHÉN DĨA Model: DEW2 Làm bằng inox Công suất: 60 dĩa/lần Kích thước: 800x450x950 mm Xuất xứ: BERJAYA - MALAYSIA MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: HE-30 Công suất giặt vắt: 13.6kg/lần Tốc độ giặt: 48 vòng/phút Tốc độ vắt: 6648 vòng/phút Kích thước: 724 x 965 x 1143mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: HE-40 Công suất giặt vắt: 19.2kg/lần Tốc độ giặt: 48 vòng/phút Tốc độ vắt: 628 vòng/phút Kích thước: 785 x 1120 x 1315mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: HE-60 Công suất giặt vắt: 27.4kg/lần Tốc độ giặt: 43 vòng/phút Tốc độ vắt: 583 vòng/phút Kích thước: 880 x 1194 x 1555mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: HI-80 Công suất giặt vắt: 38.5 kg/lần Tốc độ giặt: 39 vòng/phút Tốc độ vắt: 542 vòng/phút Kích thước: 1150 x 1255 x 1720mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 59/59


MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: HI-85 Công suất giặt vắt: 38.6 kg/lần Tốc độ giặt: 40 vòng/phút Tốc độ vắt: 630 vòng/phút Kích thước: 1110 x 1385 x 1590mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: HI-125 Công suất giặt vắt: 56.7 kg/lần Tốc độ giặt: 36 vòng/phút Tốc độ vắt: 580 vòng/phút Kích thước: 1295 x 1585 x 1679mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: SP40 Công suất giặt vắt: 18.7 kg/lần Tốc độ giặt: 42 vòng/phút Tốc độ vắt: 725 vòng/phút Kích thước: 925 x 1093 x 1466mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: SP60 Công suất giặt vắt: 27.4 kg/lần Tốc độ giặt: 42 vòng/phút Tốc độ vắt: 673 vòng/phút Kích thước: 1003 x 1232 x 1615mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: SP100 Công suất giặt vắt: 47.8 kg/lần Tốc độ giặt: 39 vòng/phút Tốc độ vắt: 618 vòng/phút Kích thước: 1204 x 1395 x 1805mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 60/59


MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: SI110 Công suất giặt vắt: 50 kg/lần Tốc độ giặt: 39 vòng/phút Tốc độ vắt: 780 vòng/phút Kích thước: 1420 x 1700 x 1735mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: SI135 Công suất giặt vắt: 60 kg/lần Tốc độ giặt: 36 vòng/phút Tốc độ vắt: 725 vòng/phút Kích thước: 1630 x 1800 x 1915mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: SI200 Công suất giặt vắt: 90 kg/lần Tốc độ giặt: 35 vòng/phút Tốc độ vắt: 700 vòng/phút Kích thước: 1705 x 2070 x 2160mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP Model: SI275 Công suất giặt vắt: 125 kg/lần Tốc độ giặt: 33 vòng/phút Tốc độ vắt: 660 vòng/phút Kích thước: 1880 x 2200 x 2160mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY SẤY KHÔ CÔNG NGHIỆP Model: DE-30 Công suất sấy khô: 13.6 kg/lần Kích thước: 800 x 1135 x 1835 mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 61/59


MÁY SẤY KHÔ CÔNG NGHIỆP Model: DE-50 Công suất sấy: 22.7 kg/lần Kích thước: 973 x 1150 x 1920 mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND

MÁY SẤY KHÔ CÔNG NGHIỆP Model: DE-75 Công suất sấy: 34 kg/lần Kích thước: 973 x 1270 x 1920 mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND

MÁY SẤY KHÔ CÔNG NGHIỆP Model: DE-120 Công suất sấy: 54.5 kg/lần Kích thước: 1200 x 1660 x 2084 mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND

MÁY SẤY KHÔ CÔNG NGHIỆP Model: DE-120 Công suất sấy: 77.2 kg/lần Kích thước: 1406 x 1690 x 2380 mm Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND

MÁY ỦI (LÀ) CÔNG NGHIỆP Model: IP-1478 E Kích thước: 2500 x 670 x 1460 mm Đường kính trục cuốn: 356mm Chiều dài trục cuốn: 2.000 mm Tốc độc cuốn; 1.8 – 11 mét/ phút Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY ỦI (LÀ) CÔNG NGHIỆP Model: IS 18120 – E Kích thước: 4056 x 855 x 2195 mm Đường kính trục cuốn: 356mm Chiều dài trục cuốn: 3048 mm Tốc độc cuốn; 2.5 – 11 mét/ phút Điện: 380V/3P/50Hz Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 62/59


Xuất xứ: IMAGE - THAILAND MÁY ỦI (LÀ) CÔNG NGHIỆP Model: IS 14120 – E Kích thước: 4056 x 820 x 1920 mm Đường kính trục cuốn: 457mm Chiều dài trục cuốn: 3048 mm Tốc độc cuốn; 2.5 – 14 mét/ phút Điện: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: IMAGE - THAILAND KHAY CƠM INOX 6 NGĂN KHÔNG NẮP Model: T6 – A KT: 348 x 258 x 24 mm Chiều cao khi đậy nắp: 36mm Sử dụng inox SUS 201 ngoại nhập Dày 6 Zem Gồm 6 ngăn không có hoa văn Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM NẮP KHAY CƠM INOX 6 NGĂN Model: T6– A KT: 348 x 258 mm Chiều cao khi đậy nắp: 36mm Nắp nhựa trắng Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KHAY CƠM INOX 6 NGĂN KHÔNG NẮP Model: T6 – B KT: 370 x 300 x30 mm Chiều cao khi đậy nắp: 52mm Sử dụng inox SUS 201 ngoại nhập Dày 6 Zem Gồm 5 ngăn không có hoa văn Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM NẮP KHAY CƠM INOX 6 NGĂN Model: T6– B KT: 370 x 300 mm Gồm 6 ngăn không có hoa văn Nắp nhựa trắng Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KHAY CƠM INOX 5 NGĂN KHÔNG NẮP Model: T5 – A KT: 370 x292 x30 mm Chiều cao khi đậy nắp: 52mm Sử dụng inox SUS 201 ngoại nhập Dày 6 Zem Gồm 5 ngăn không có hoa văn Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM NẮP KHAY CƠM INOX 5 NGĂN Model: T5 – A KT: 370 x292 mm Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 63/59


Gồm 5 ngăn không có hoa văn Nắp nhựa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KHAY CƠM INOX 5 NGĂN Model: T5 – B KT: 310 x240 x20 mm Chiều cao khi đậy nắp: 43mm Sử dụng inox SUS 201 ngoại nhập Dày 5 Zem Gồm 5 ngăn không có hoa văn Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM NẮP KHAY CƠM INOX 5 NGĂN Model: T5 – B KT: 310 x240 mm Gồm 5 ngăn không có hoa văn Nắp nhựa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM KHAY CƠM INOX 6 NGĂN CÓ NẮP Model: T6 – B2 KT: 360 x280 x30 mm Chiều cao khi đậy nắp: 45mm Sử dụng inox SUS 201 ngoại nhập Dày 6 Zem Gồm 6 ngăn không có hoa văn Nắp nhựa Xuất xứ: THIÊN ĐÔ – VIỆT NAM QU 8 KHAY Model: MC 14 15-80 . 800 x cao 800/1500 mm. ) KT khay: 325 x 262 x 100 mm. 8mm. . : 220V/1P/50HZ/3Kw. : +40 ~ 80oC : – Q 4 KHAY Model: MC 14 15-80 . 800 x cao 800/1500 mm. 8 khay ( 1 ) KT khay: 325 x 525 x 100 mm. 8mm. . : 220V/1P/50HZ/3Kw. : +40 ~ 80oC : – Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 64/59


LÒ NƯỚNG SALAMANDER DÙNG GAS Model:RSB-923F Kích thước:876 x400x637 mm Công suất:1350 Kcal/h Đánh lửa tự động, van an toàn ngắt gas Xuất xứ: RINNAI - KORIA LÕ NƯỚNG ĐA NĂNG Model: HE 615 Dung tích : 56 lít 5 chức năng nướng KT: 595 x 595x 562 mm Cửa kính 2 lớp cách nhiệt Điện áp: 220V/1P/50HZ. Tiêu thụ điện: 1400 w Nhãn hiệu: Teka

Tư Vấn giải pháp thiết bị. Mr Hải – 0939.491.932 Email: sales.thiendo@gmail.com --------------------------------------------CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM XNK THIÊN ĐÔ Add: 76/19 Bạch Đằng, P 24, Q Bình Thạnh, TP.HCM Tel: (08) - 6275 8399 - 66717494, Fax: (08) 35113609 Email: sales@thiendocorp.com : Web: www.thiendocorp.com

Baûng giaù Phoøng Kinh Doanh – 09.2009

Trang 65/59

Thiết bị bếp công nghiệp  

Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt và bảo hành Thiết Bị Bếp & thiết Bị Giặt Ủi công nghiệp cho Nhà Hàng, Khách Sạn, Bệnh Viện, Trường Học,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you