Page 1

Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

Interdyscyplinarne działania językowe z zastosowaniem TIK

Koordynator: Bożena Kraj


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 2013

Wdrażanie uczniów do wykorzystywania TIK w procesie uczenia się Zaplecze projektu Szkoła

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach (Góry Świętokrzyskie) zostało powołane Uchwałą Rady Gminy w 1999 roku. Uczy się tu obecnie 386 uczniów z Daleszyc (małe miasteczko) i pobliskich wiosek: Kranowa, Niw, Wójtostwa, Widełek, Sierakowa, Zagórza, Słopca, Cisowa, Brzechowa, Niestachowa, Marzysza, Borkowa i innych. Początkowo placówka funkcjonowała w jednym budynku ze szkołą podstawową, a uczniowie uczyli się w cyklu zmianowym. W 2005 roku oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny. Uczniowie mogą korzystać w nim z pracowni językowej, dwóch pracowni informatycznych oraz sal przedmiotowych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w tym 7 tablic interaktywnych). W trosce o wielostronny rozwój ucznia, szkoła uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych. Promuje swój region na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, kształtuje w gimnazjalistach umiejętności komunikowania się, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów; motywuje młodzież do nauki języków obcych oraz efektywnego wykorzystania nowych technologii w bezpieczny sposób. Na realizację powyższych celów pozyskuje granty, dotacje z różnych źródeł, m. in.: z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wspólnoty Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Gimnazjum im. Jana Pawła II zrealizowało 4 projekty europejskie: Socrates Comenius i Comenius, a w latach 2013/2015 pracujemy nad kolejnym, zatytułowanym „Orbis Pictus – keep it balanced”. Braliśmy też udział w projektach „Nasza Szkoła” oraz „Euroszkoła”. W ramach Międzynarodowego Klubu Językowego (do 2012 r. był to Europejski Klub Językowy), między innymi, realizujemy projekty eTwinning i otrzymaliśmy dziewięć Krajowych, a osiem Europejskich Odznak Jakości w uznaniu za wysoki poziom tych działań. Od 2003 r. nasza szkoła posiada tytuł „Szkoły z klasą”; jesteśmy tez „Szkołą Przedsiębiorczości” (2011r.) oraz „Szkołą Talentów” (2011 r.). Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach uczestniczą w różnorodnych konkursach i odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Nauczyciel – koordynator MKJ TIK Bożena Kraj – magister filologii angielskiej. Staż pracy w gimnazjum: 7 lat – nauczyciel kontraktowy. Staż pracy na stanowisku lektora j. angielskiego: 15 lat. Rok po rozpoczęciu pracy zarejestrowała Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach na platformie eTwinning.net i nawiązała szerokie kontakty ze szkołami europejskimi, aby duże grono uczniów, pochodzące z małych wiosek gminy Daleszyce mogło przekroczyć granice dzielące kraje, regiony i przezwyciężyć wewnętrzne kompleksy w celu integrujących, interdyscyplinarnych działań językowych ze wszechstronnym zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

W roku szkolnym 2011/2012 zarejestrowała szkołę na platformie British Council Schools Online aby znaleźć szkoły partnerskich nie tylko w Europie. Koordynator Międzynarodowego Klubu Językowego TIK, którego działania wyróżniono, między innymi, Krajowymi oraz Europejskimi Odznakami Jakości eTwinning. Zaangażowana w działania projektów Comenius. Pomysłodawczyni i koordynator projektów: „Chopin żyje w Daleszycach” i „Grunwald


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 600”(nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie „Projekt z Klasą”), „My country through painting” (wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz półfinał Ogólnopolskiego Konkursu „Idea 2012”), uznanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach i warszawskie ORE za „Dobrą Praktykę”. W 2012 r. została nagrodzona przez Kuratora Oświaty w Kielcach statuetką Lidera Innowacyjności. W 2011r. pełniła rolę mentora na europejskiej platformie eTwinning.net. Wygrała ogólnopolski konkurs na ambasadora eTwinning. Promuje TIK i projekty edukacyjne w nauczaniu na szkoleniach z nauczycielami województwa świętokrzyskiego. Od 2013 r. pracuje nad organizacją szkolnej współpracy w ramach eTwinning Plus, między innymi z Tunezją. Jest szkolnym liderem programu „Szkoły Odkrywców Talentów” – współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W 2013 r. zarejestrowała szkołę na platformie Partners in Learning. Dzieli się dobrą praktyką z nauczycielami z całego świata; zdobywa wiedzę na temat zastosowania TIK w edukacji, uczestniczy w dyskusjach oraz licznych szkoleniach. Ukończyła kilka kursów związanych z nowymi technologiami i projektami edukacyjnymi, między innymi: 60-godzinny kurs etwinning I stopnia, 60-godzinny kurs eTwinning II stopnia, International Learning Course for eTwinning Ambassadors, „Tydzień z PowerPoint”, „Tydzień z Prezi”, „Tydzień z Glogster”, „Tydzień z książką elektroniczną”, „Grafika komputerowa”, „Młodzież w działaniu”, „Microsoft: Windows in the Classroom”, „ Microsoft: Teaching with Technology” . W roku 2011 pełniła rolę mentora na platformie eTwinning.net. Interesuje się informatyką i zastosowaniem TIK w dydaktyce; codziennie korzysta z tablicy interaktywnej. Opracowała szereg materiałów dydaktycznych, które przez ostatnie dwa lata upowszechniała na kuratoryjnej platformie e-learningowej „Efektywny Nauczyciel”.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Cele Międzynarodowego Klubu Językowego TIK Ogólne cele działania:  poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego i TIK z zastosowaniem interdyscyplinarnego podejścia do tematu ( plastyka, historia, geografia, muzyka, j. polski, informatyka, j. angielski);  przygotowanie ucznia do dobrego funkcjonowania w e-społeczeństwie;  wdrożenie uczniów do twórczego wykorzystania TIK w procesie uczenia się przez całe życie;  wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami o różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach - odkrywanie uczniowskich talentów;  przełamywanie barier i kompleksów u młodzieży z terenów wiejskich naszej gminy; otwarcie na świat i integracja;  promocja szkoły, regionu i kraju poprzez udział w konkursach oraz tworzenie bazy materiałów promocyjnych w j. angielskim;  kształtowanie szacunku dla osiągnięć światowej kultury, sztuki i nauki.

Cele szczegółowe  rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach - również obcojęzycznych (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu – strony edukacyjne);  wdrażanie do twórczego i krytycznego myślenia (selekcja materiałów);  rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK w praktyce: wykonywanie i formatowanie zdjęć cyfrowych, nagrywanie kamerą cyfrową w technice HD, montaż materiału filmowego w programie MovieMaker, publikacja na stronach internetowych, poznanie szerokich możliwości prezentacji PowerPoint (animacja, sekwencje wideo), tworzenie kolaży w AutoCollage, Flash Cards i zdjęć panoramicznych;  stworzenie bazy z muzyką klasyczną na MP 3 (nagrania naszych uczniów) do wykorzystania w szkolnych prezentacjach;  nauka i praca na blogu edukacyjnym;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań  podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w znajomości języka angielskiego: poznawanie słownictwa dotyczącego głównej tematyki projektu oraz TIK;  rozwijanie umiejętności mówienia, pisania, czytania i gramatyki z zastosowaniem TIK; 

aktywizacja w zakresie samodzielnego zdobywania wiedzy, indywidualizacja nauczania oraz stały kontakt online (nauka na odległość) – blended learning oraz praca na stronach internetowych europejskich projektów;

 doskonalenie technik programowej);

egzaminacyjnych

(według

nowej

podstawy

 rozwijanie uczniowskich uzdolnień: językowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych, literackich, naukowych;  rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i inwencji twórczej uczniów podczas pracy w TIK; 

doskonalenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole szkolnym i międzynarodowym;

 kształtowanie odpowiedzialnych postaw poprzez pogłębienie wiedzy na temat etyki dziennikarskiej, praw autorskich (ochrona własności intelektualnej, ochrona danych i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci;  rozbudzanie aktywności uczniów - zachęcanie do przedsiębiorczości i konstruktywnej rywalizacji konkursowej;  doskonalenie umiejętności planowania procesu nauki, dokonywania samooceny, planowania kariery zawodowej (autonomia ucznia).

Oczekiwane efekty działań  poszerzenie wiedzy językowej i interdyscyplinarnej nowoczesnych narzędzi TIK ( w tym: blended learning);

za pomocą

 poszerzenie wiedzy w zakresie TIK i udoskonalenie umiejętności w tworzeniu prezentacji fotograficznej, filmowej i możliwości ich publikacji;  stworzenie bazy plików MP3 z muzyką klasyczną wykonywaną przez naszych uczniów;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań  zastosowanie nowych technologii w życiu codziennym szkoły (aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, tablica interaktywna, kamera internetowa, laptop, komputer);  nawiązanie więzów przyjaźni z młodzieżą i nauczycielami szkół w Europie – integracja europejska;  skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – trudna sytuacja rodzinna wielu uczniów;  kształtowanie aktywności społecznej przedsiębiorczości;  utrwalenie znajomości zasad etyki i wiedzy na temat poszanowania własności intelektualnej w Internecie;  promocja szkoły i gminy w Polsce i Europie (reklama, udział w konkursach).

Nasze dotychczasowe osiągnięcia: 1. „Epostcards from Europe” – Krajowa i Europejska Odznaka Jakości; 2. “Our creative world of inspiration” – Krajowa i Europejska Odznaka Jakości; 3. “My town in the old times” - Krajowa i Europejska Odznaka Jakości; 4. “Eurodance 2010” - Krajowa i Europejska Odznaka Jakości; 5. „Eurodance 2011” – Krajowa i Europejska Odznaka Jakości; 6. “My country through painting” - Krajowa i Europejska Odznaka Jakości; 7. “My country through painting” - Dobra Praktyka Kuratoryjna (Kielce); 8. “My country through painting” – półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Przedsiębiorczości; w konkursie uczestniczyło 421 szkół z całej Polski. Organizator: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości uruchomiła procedurę przyznania naszej szkole tytułu „Szkoły działającej z pasją” – (dokumentacja w 9. “My country through painting” – Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ośrodka Edukacji Regionalnej i Goethe Institute „Mam talent – uczę języka obcego” –- lekcja (nagrana na taśmie filmowej) , promująca projekt eTwinning temat lekcji: Art. in Action; 10. Zaproszenie do prezentacji osiągnięć naszej szkoły na Wojewódzkiej Konferencji LLP w Kielcach, I LO im. Stefana Żeromskiego (2012 r.); 11. „Music Awards 2012” – Krajowa i Europejska Odznaka Jakości; 11. „Eureka” – Krajowa i Europejska Odznaka Jakości; 12. „Dish Stories” – Krajowa Odznaka Jakości - czekamy na decyzję dot. EOJ.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Planowanie i geneza projektu W drugim roku mojej pracy w gimnazjum (rok szkolny: 2008/2009) poszukiwałam nowych, innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, aby sposób przyswajania wiedzy był bardziej atrakcyjny, a zarazem skuteczny. Zdając sobie sprawę z zainteresowań technologią komputerową moich uczniów, zdecydowałam się na rejestrację szkoły na platformie eTwinning.net. Dostrzegłam niezwykłą atrakcyjność współpracy europejskiej, która może pomóc uczniom pochodzącym z maleńkich wiosek i miasteczka Daleszyce, pozbyć się wszelkich kompleksów, a tym bardziej, otworzyć się na przyjazne działania interdyscyplinarne, podczas których język angielski zostanie praktycznie wykorzystany, a TIK będzie ważnym narzędziem tej współpracy.

Obok, wykonanych przeze mnie i moich uczniów, multimedialnych pomocy dydaktycznych w projekcie wykorzystuję materiały opracowane przez brytyjskich pedagogów – są to filmy, cwiczenia typu: reading, listening, writing, gry słownikowe i materiały kulturowe znajdujące się na stronie BBC (nauka angielskiego) oraz British Council (angielski dla nastolatków), jak również książki po angielsku w wersji elektronicznej (poziom trudności zgodny z poziomem uczniów). Wykorzystuję również materiały instruktażowe i pomysły z platformy „Partners in Learning”.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Wiedząc o plastycznych zdolnościach naszych uczniów, zaplanowałam wykorzystanie prac ze szkolnych zbiorów i tych wykonywanych w ramach europejskich zadań grupy Plastyków naszego Klubu do ozdoby i urozmaicenia wyglądu prezentacji na blogach edukacyjnych.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Powstał Europejski Klub Językowy TIK (przekształcony w Międzynarodowy Klub Językowy TIK w 2013), gdyż uznałam za uzasadnione stworzenie kompleksowego systemu zajęć językowych - pozalekcyjnych, którego produkty (zgodne z podstawą programową) są również wykorzystywane na lekcjach j. angielskiego, informatyki i innych przedmiotów szkolnych, zgodnie z tematyką interdyscyplinarnych działań europejskich. Projekt jest realizowany w rocznych cyklach, tzn. każdego roku zmienia się tematyka europejskich działań, a zatem materiał ujęty organizacyjne w modułach też jest odmienny. Poziom działań językowych i informatycznych jest dostosowany do grupy współpracującej danego roku – po testach językowych i teście praktycznym z TIK.

Od roku szkolnego 2011/2012 zastosowałam w MODULE I blended learning wykorzystując materiały z platformy edukacyjnej Oxfordenglishonline (pierwszy rok działania), co pomogło mi zindywidualizować poziom zadań i zintensyfikować naukę języka również poprzez pracę ucznia w domu. Jest to niezwykle ważne w przypadku szkoły, której większość uczniów dojeżdża autobusem szkolnym do domu. Planując stały harmonogram spotkań na rok szkolny dopasowuję ten plan do możliwości chętnych uczniów. Niestety nie


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań zawsze da się pogodzić z planem odjazdu ich wszystkich, ale wtedy ta grupa korzysta z lekcji przygotowujących do zadań europejskich etwinning na odległość blended learning i przez konsultacje ze mną w szkole

W październiku 2011 r. zarejestrowałam szkołę na platformie British Council- SchoolsOnline, aby jeszcze bardziej otworzyć się na współpracę międzynarodową i korzystać z materiałów wypracowanych przez nauczycieli z całego świata. W tym roku szkolnym nawiązałam kontakt z panią Rakhi Choudhary, nauczycielka informatyki z Dayanand Public School w Indiach, pokazałam jej nasze międzynarodowe działania, prezentacje i wspierałam ją merytorycznie w jej działaniach w projekcie ISA (projekt wyróżniony), który dotyczy szkoły azjatyckiej i brytyjskiej. Mamy w planie dalszą współpracę i wspólny projekt w nadchodzącym roku. Struktura działania Międzynarodowego Klubu Językowego to 3 moduły: MODUŁ I – „Z angielskim i TIK na Ty” – zajęcia grupowe - 28 godzin/ rok oraz blended learning (od roku 2011/2012); MODUŁ II – działania europejskie eTwinning – 35 godzin/rok (zajęcia grupowe i indywidualne, konsultacje online); MODUŁ III – działania promocyjne projektów europejskich (etwinning i Comenius) związane z angielskim i TIK (konsultacje online; praca w czasie wolnym); publikacja ciekawych prac na szkolnej stronie internetowej i platformie kuratoryjnej „Efektywny Nauczyciel”, tworzenie szkolnej biblioteki zasobów, prowadzenie kroniki działań. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w I semestrze oraz raz w tygodniu (2 godz. lekcyjne) w drugim semestrze W zajęciach biorą udział uczniowie z klas drugich i trzecich (średnio - 8-10 osób), ale w ramach Modułów II i III naszego koła w działania włączają się


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań wszyscy chętni uczniowie, których obowiązki są uzależnione od zainteresowań, talentów i potrzeb.

Koło cieszy się popularnością – w działaniach uczestniczy 30 – 60 uczniów. Działają oni jako: a. Dziennikarze – teksty anglojęzyczne na strony projektów europejskich Bożena Kraj


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań b. Instrumentaliści – wykonawcy muzyki instrumentalnej – promocja międzynarodowa talentów muzycznych naszych uczniów - Bożena Kraj; dzięki naszym działaniom pozyskaliśmy kilkanaście nagrań muzyki klasycznej (fortepian), w wykonaniu naszej uczennicy, laureatki konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, promowanej przez EMCY – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz konkursów dla Młodzieży z siedzibą w Monachium. Za zgodą rodziców i wspierających ją organizacji i stowarzyszeń (Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, EMCY, Urząd Gminy Daleszyce, PSM im. Różyckiego jej nazwisko jest upublicznione w nagraniach wokalnych i instrumentalnych tegorocznego działania konkursowego eTwinning „Music Awards” (Krajowa Odznaka Jakości ). Mamy innych utalentowanych muzycznie uczniów.

c. Wokaliści – uczniowie śpiewający – Bożena Kraj


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań d. Informatycy – uczniowska grupa ekspercka, autorzy prezentacji multimedialnych oraz grupa początkująca (klasy pierwsze) – Bożena Kraj


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

e. Filmowcy – grupa zainteresowana filmowaniem i montażem, współautorzy filmów – Bożena Kraj

f. Fotograficy – miłośnicy fotografii, autorzy prezentacji o projekcie – Bożena Kraj


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań g. Poeci – miłośnicy poezji, autorzy wierszy – uczniowie pod kierunkiem Bożeny Kraj

h. Plastycy – rysunki – Bożena Kraj oraz Joanna Pala


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Kontekst programowy projektu Istnieje ścisły związek treści między podstawą programową, a projektem, który jest zgodny z podstawą programową. Ze względu na jego interdyscyplinarny charakter, można mówić o bogactwie treści i formy. Warto wspomnieć o jego szerokim dostępie dla uczniów, którzy w bogatej ofercie zajęć mogli wybrać coś dla siebie. Wiąże to się z potrzebą rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się w wolnym czasie, zwłaszcza stosując metodę nauki na odległość. Dzięki temu, działając w ulubiony sposób – stosując TIK, uczniowie przyswoili sobie określony przez dany przedmiot i zadanie „zasób wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk” (Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej z 23.12.2008 r.).

Nabyli również umiejętności w praktycznych dziedzinach: czytania, pisania, mówienia w j. angielskim, utrwalili znajomość reguł gramatycznych i stosowali je w praktyce, doskonalili umiejętność posługiwania się nowoczesnymi


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (stosowanie różnych narzędzi, w celu osiągnięcia konkretnych celów: tworzenia prezentacji i filmów, wyszukiwania i selekcjonowania materiałów, korzystania z platformy edukacyjnej, oferującej materiały dydaktyczne zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji, wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, dostrzeganie zagrożeń w sieci i korzyści płynących z promocji szkoły, regionu i kraju). Nauczyli się pracować w zespole. Uczniowie pogłębili wiedzę (zakres interdyscyplinarny) i nabyli umiejętności w posługiwaniu się nowymi technologiami. Biorąc udział w działaniach projektowych pozaszkolnych przygotowywali prezentacje multimedialne korzystając ze źródeł internetowych; uczyli się odpowiedzialności za słowo, selekcji materiałów, poszanowania praw autorskich oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Realizując działania europejskie eTwinning (spełniające określone standardy) uczniowie pracowali zgodnie z zaakceptowanym programem działania, produkty projektu powstawały terminowo i były promowane poprzez prezentacje i filmy (MODUŁ III). Warto dodać, że jednym z kryteriów przyznawania Krajowej Odznaki Jakości eTwinning (Moduł II naszego


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań projektu) jest zgodność zaplanowanych działań z Podstawą Programową otrzymaliśmy osiem Krajowych Odznak Jakości eTwinning w tym zakresie.

Poniżej załączam fragment regulaminu Odznak Jakości z platformy eTwinning.pl, dotyczący kryteriów, wśród których jest następujący: „Projekt zgłoszony do Krajowej Odznaki Jakości musi odznaczać się wysokim poziomem w następujących aspektach: integracja międzyprzedmiotowa i powiązanie z obowiązującym programem nauczania.” Pozostałe kryteria poniżej.

Wszystkie działania projektowe były zgodne z realizowaną Podstawa Programową, wpisując się właściwie w działania Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Zgodnie z analizą nowej postawy programowej z 2008 roku (dokument o standardach w prezentacji), założenia i działania Europejskiego Klubu Językowego są dobrym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciem wspierającym proces dydaktyczny.

Kontekst technologiczny Bardzo ważnym elementem naszego projektu było zastosowanie nowych technologii, obecnych we wszystkich rodzajach naszych działań, bez których projekt nie byłby tak atrakcyjny i efektywny w swojej wymowie. Stosując nowe technologie (XXI wieku) w działaniach Europejskiego Klubu Językowego TIK pragnęliśmy ukazać problematykę językową i interdyscyplinarną przez pryzmat uczniowskich talentów i pasji (również informatycznych) – „Rok działań z pasją”. Takie podejście do tematów, które wydawałyby się niejako „szkolne”, „nudne”, a może nawet „archaiczne”, sprawiło, że duża grupa młodzieży, od kliku lat, może bawić się i uczyć zarazem, rozwijając umiejętności i zdobywając wiedzę w przyjemny sposób za pomocą TIK.

W trakcie projektu korzystaliśmy często ze szkolnej pracowni komputerowej (stanowiska z dostępem do Internetu), z komputerów w czytelni szkolnej, z sali medialnej 113 (tablica interaktywna Smartboard) oraz z magnetofonu z


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań odtwarzaczem CD. Do utrwalania produktów wykorzystaliśmy aparat cyfrowy i kamerę cyfrową.

Uczniowie pracowali również na domowych komputerach, również ucząc się na platformie Oxfordenglishonline, przesyłając koordynatorowi swoje prace w j. angielskim (artykuły), wykonane prace domowe: zadania tematyczne (gramatyczno-językowe); przesyłano również wiersze, zdjęcia, prezentacje w PowerPoint. Uczniowie, którzy nie mają komputera w domu (lub ze względu na awarię domowego PC) pracowali nad swoimi zadaniami w czytelni biblioteki gminnej, znajdującej się w budynku szkoły (dostęp do 5 komputerów) oraz w bibliotece szkolnej ( 5 komputerów). Każdego roku publikowaliśmy materiały na tematycznych blogach edukacyjnych (ocenionych bardzo dobrze przez Krajowe Biuro eTwinning). Razem z uczniami dodawaliśmy strony i podstrony (praca na tablicy interaktywnej); mówiliśmy o bezpieczeństwie w Internecie (blog niedostępny w popularnych wyszukiwarkach, komentarze pojawiają się tylko po akceptacji administratora). Uczniowie poszerzyli znajomość słownictwa o wyrazy zawiązane z nowymi technologiami i o sprawności językowe. Razem uczyliśmy się formatować fotografie, filmować i montować nasze filmy. Jesteśmy świadomi pojęcia praw autorskich” – tworzymy własne zasoby fotograficzne, plastyczne, a nawet muzyczne (dokonaliśmy nagrań


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań instrumentalnych szkolnych muzyków tworząc swojego rodzaju „cyfrowy bank własnych zasobów”, ale wiele jeszcze przed nami). Nagrania i zdjęcia (wykonywane przez uczniów i nauczyciela) rozpowszechniano za zgodą uczniów i rodziców na stronie naszej szkoły, udostępniając linki na platformę nauczycielską e-learningu „Efektywny Nauczyciel” oraz na stronę Urzędu Gminy w Daleszycach. Pracowaliśmy na komputerach w oparciu o pakiet programów biurowych Office 2007, Vista, (PowerPoint, FrontPage, Publisher, Word), Windows MovieMaker, programy licencjonowane (np. pakiet Corel) oraz Microsoft freeware i inne.

Zarządzanie projektem Ze względu na fakt, że każdego roku szkolnego realizujemy różne działania europejskie o innej specyfice, poniżej zaprezentuję przebieg realizacji działań w ramach Międzynarodowego Klubu Językowego ze szczególnym uwzględnieniem działania eTwinning „My country through painting” – „Mój kraj w malarstwie” oraz działania artystyczne „Music Awards 2012”. MODUŁ I „Z językiem angielskim i TIK na ty” 1. Tematyka zajęć w odrębnym dokumencie tego slajdu Działania w Module I to zajęcia kulturowo-językowe oraz gramatyczne – blended learning, których poziom dostosowany jest do poziomu grupy (po testach) oraz poszczególnych uczniów (indywidualizacja zadań).


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań MODUŁ II I III Ze względu na odmienną tematykę działań europejskich przedstawiam poniżej nasze działania o tematyce artystyczno-historycznej zatytułowane: „My country through painting” oraz artystyczne „Music Awards 2012”.

Harmonogram prac – przykład pierwszy 1. Październik 2010 r. – Szkoły partnerskie z Hiszpanii, Słowacji, Grecji, Turcji i Polski uzgodniły szczegóły projektu „My country through painting”; określono cele ogólne i szczegółowe oraz plan działania. Wysłano wniosek do Biur Narodowych eTwinning i uzyskano zgodę na realizację europejskiego działania. Projekt został zaakceptowany i znalazł się na platformie eTwinning.net. 2. Listopad 2010 r. – Zaprojektowano układ graficzny strony internetowej projektu, umieszczonej na platformie wordpress.com. Na stronie opublikowano prezentacje szkół partnerskich. Rozpoczęto promocję projektu na terenie szkół (plakaty zachęcające uczniów do udziału w działaniach europejskich eTwinning, umieszczenie linku strony na szkolnej stronie internetowej).


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

3. Listopad – grudzień 2010 r. – Odbyły się spotkania organizacyjne z zainteresowanymi uczniami oraz warsztaty na temat projektu i metod działania prowadzone przez koordynatora projektu. Zapoznano się ze stroną internetową projektu. Nastąpiła prezentacja grup projektowych (plastycznej i językowej) na forum międzynarodowym.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 4. Grudzień – czerwiec 2011 r. - Odbywały się warsztaty językowe; uczniowie wraz z nauczycielem opracowali słowniczek podstawowych angielskich słów i fraz dotyczących malarstwa do zastosowania w projekcie. Praktyczne zastosowanie słowniczka miało miejsce regularnie na zajęciach w ramach Międzynarodowego Klubu Językowego TIK.

5. Grudzień 2010 r.– Przygotowano dwadzieścia pięć kartek na Boże Narodzenie i wysłano do szkół partnerskich. Wykonano zdjęcia stroików świątecznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Przygotowano okolicznościową prezentację na stronę projektu.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 6. Grudzień 2010 r. - czerwiec 2011 r. - Uczniowie zbierali materiały, na podstawie których powstały artykuły w języku angielskim na temat życia i twórczości wybranych malarzy, ze szczególnym uwzględnieniem twórców związanych z Kielecczyzną. Systematycznie publikowano artykuły i zdjęcia na stronie internetowej naszego projektu. Uczniowie czytali wybrane artykuły swoich rówieśników z Hiszpanii, Grecji, Słowacji, Turcji i Polski i wyrażali swoją opinię na temat sztuki. Powstały prace plastyczne – repliki polskich obrazów, albumy i prezentacje multimedialne o malarzach w j. polskim i angielskim.

7. Do 16 kwietnia 2011 r.- Uczniowie wykonali multimedialną prezentację produktów swojego działania w projekcie i przygotowali scenariusz prezentacji ustnej. Wykonano okolicznościową prezentację na Wielkanoc. 8. 16 kwietnia – 20 maja 2011 r. - Uczniowie przedstawili prezentacje językowe na temat wybranych twórców – lekcja j. angielskiego. 9. 20 maja 2011 r. – Zorganizowano szkolną wystawę prac uczniów (albumy, prace plastyczne).


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 10. 19 - 21 maja 2011 r. – Przeprowadzono ewaluację projektu w postaci ankiety dla uczniów i nauczycieli. 11. 22 maja 2011 – Prezentacja działań projektowych miała miejsce przed szkolną komisją, złożoną z przedstawicieli dyrekcji i grona pedagogicznego. Fragmenty tego ważnego wydarzenia nagrano na taśmie filmowej.

12. 15 czerwca 2011– Wypełniono wniosek aplikacyjny o Krajową Odznakę Jakości. 13. 15 października 2011 r. – Projekt został pokazany na platformie eTwinning.com jako dobra Europejska praktyka. Otrzymał Krajową i Europejską Odznakę Jakości. 14. Wrzesień- październik 2011 r. – Przygotowano scenariusz lekcyjny i materiały na tablicę multimedialną o tematyce projektu „My country through painting”: „Art in action”. Uczennica klasy 3b została przygotowana do lekcji metodą LdL. Lekcję nagrano i wraz ze scenariuszem przesłano na ogólnopolski konkurs „Nasze talenty – prowadzę lekcję języka obcego”, zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 15. Październik 2011 r. – Lekcja oparta na naszym projekcie znalazła się w gronie nagrodzonych. Wyłoniono sześciu laureatów z grupy 36 szkół z całej Polski. Podczas warszawskiej konferencji „Autonomiczny uczeń w autonomicznej szkole” wręczono nam wyróżnienia (nauczyciel i uczeń prowadzący) i upominki ufundowane przez ORE, Instytut Goethego i Instytut Brytyjski. 16. Listopad 2011 r. - Materiały na temat projektu i nagrody opublikowano na platformie „Efektywny Nauczyciel”- zakładka: „Język angielski” i „Innowacje”. Nasz film promuje metodę LdL na stronie ORE.

17. Październik 2011 r. – Koordynator projektu został zaproszony na wojewódzką konferencję LLP do prezentacji dokonań i osiągnięć w zakresie działań eTwinning, między innymi, prezentując projekt ”Our country through painting”. 18. Grudzień 2011 r. – Opublikowano artykuł na temat projektów eTwinning w „Głosie Daleszyc”. Jego elektroniczna wersja znalazła się na stronie Urzędu Gminy Daleszyce.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 19. Marzec 2012 r. – Zgłoszenie projektu do ogólnopolskiego konkursu „Idea 2012” . 20. Maj 2012 r. – Zakwalifikowanie się projektu do półfinału w/w konkursu – otrzymaliśmy dyplom i List Gratulacyjny; organizator konkursu „Idea 2012” Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wdrożyła działania w MEN, aby nasza szkoła została uznana za „Działającą z Pasją”. 21. Czerwiec 2012 r. – Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce artykułu na temat ostatnich sukcesów projektu. Artykuł pojawił się również w lokalnym miesięczniku „Głos Daleszyc”. 22. Czerwiec 2012 r. – Przesłanie formatki „Dobrej praktyki” na stronę ORE oraz artykułu na temat tych działań (zaakceptowany do publikacji na stronie). Maj 2012 r. - Materiały na temat projektu i nagrody opublikowano na platformie „Efektywny Nauczyciel”.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

 

     

Opis uzyskanych efektów poszerzenie wiedzy językowej oraz wiedzy na tematy interdyscyplinarne dotyczące Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – zgodnie z planem zajęć; rozwinięcie sprawności językowych, między innymi, w zakresie technik egzaminacyjnych (czytanie, pisanie, słuchanie, funkcje i środki językowe) oraz swobodnej wypowiedzi na tematy interdyscyplinarne; otwarcie się na samodzielne działania językowe na odległość – blended learning; rozwijanie przedsiębiorczości: planowanie i realizacja rocznego szkolnego projektu eTwinning, współtworzonego przy współpracy uczniów; wychowanie uczniów w szacunku do polskiej i europejskiej sztuki i kultury; podniesienie poziomu wiedzy o świecie; przygotowanie elektronicznego słowniczka sztuki w j. angielskim; przyswojenie przez uczniów słów i wyrażeń w języku angielskim, niezbędnych do opisu biografii malarzy i ich dzieł; podniesienie umiejętności językowych w zakresie czytania i pisania tekstów o tematyce kulturowej (j. angielski); podniesienie poziomu znajomości technologii komputerowej TIK, a szczególnie w zakresie technik i narzędzi niezbędnych do wykonywania prezentacji multimedialnych (PowerPoint, MovieMaker, AutoCollage, Prezi)oraz prowadzenia prostej strony internetowej;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań  powstanie okolicznościowej strony internetowej prezentującej projekt „My country through painting”- 400 artykułów w j. angielskim, napisanych przez uczniów szkół partnerskich;  prezentacja umiejętności literackich, plastycznych, muzycznych naszych uczniów i odkrywanie uczniowskich talentów;  powstanie albumów o życiu i twórczości polskich malarzy, prezentacji multimedialnych i prac plastycznych do wykorzystania w pracowniach plastycznej i językowej;  wymiana kart świątecznych między szkołami partnerskimi w okresie Bożego Narodzenia;  powstanie okolicznościowej prezentacji – życzenia dla szkół partnerskich - Wielkanoc;  nagranie ustnej prezentacji polskich działań projektowych przed przedstawicielami dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego;  wypełnianie wniosków o Krajową Odznakę Jakości eTwinning oraz udostępnienie materiałów projektowych do oceny – link na platformie: eTwinning.net (promocja szkoły);  uzyskanie Krajowej Odznaki Jakości, Europejskiej Odznaki Jakości oraz listu gratulacyjnego z FRSE w Warszawie (promocja szkoły);  przygotowanie scenariusza lekcji angielskiego w oparciu o działania projektowe (metoda LdL);  przygotowanie materiałów lekcyjnych na tablicę Smartboard o malarstwie europejskim i projekcie;  filmowanie i montaż lekcji angielskiego na konkurs ORE „Nasze talenty” – promującego metodę LdL;  przesłanie materiałów konkursowo-promocyjnych: nagrania lekcji i scenariusza na ogólnopolski konkurs ORE oraz na platformę kuratoryjną „Efektywny Nauczyciel”- zakładki: „Język angielski” i „Innowacje”;  przyjęcie zaproszenia i udział w konferencji „Autonomiczny uczeń w autonomiczne w szkole”; nagranie ceremonii wręczania nagród i wyróżnień w ORE w Warszawie;  zorganizowanie wystawy prac uczniów biorących udział w projekcie;  promocja działań projektowych w gminie Daleszyce – artykuł w „Głosie Daleszyc” oraz na stronie Urzędu Gminy Daleszyce;  promocja działań eTwinning (w tym naszego projektu) na konferencji LLP w Kielcach – prezentacja multimedialna koordynatora Międzynarodowego Klubu Językowego TIK;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

 promocja działań na szkolnej stronie internetowej oraz na spotkaniu z rodzicami;  integracja europejska. Wnioski z realizacji: Motto naszej szkoły brzmi ”Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu” (A. Mickiewicz). Bardzo cieszymy się, że europejskie działania projektowe, realizowane w ramach Europejskiego Klubu Językowego TIK, wydały wspaniałe owoce: uczniowie zdobyli szeroką wiedzę na tematy interdyscyplinarne, czytając, pisząc i wyrażając opinie w języku angielskim. Konieczność promocji działań projektowych na stronie internetowej sprawiła, że doskonalono techniczne i graficzne elementy prezentacji, korzystając z bogatej oferty TIK, aby czytanie materiałów wypracowanych przez uczniów było nie tylko źródłem wiedzy, ale również źródłem artystycznych doznań. Sztuka, a szczególnie ta, ukazująca historię narodu, była bardzo ważnym elementem tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II, Patron naszej Szkoły, nazywał polską pamięcią i tożsamością. Tym bardziej, główna idea tego projektu zawarła w sobie istotne cele wychowawcze: wychowanie poprzez naukę, otwarcie na się na kulturę i sztukę narodu, przyjaźń oraz dzielenie się wartościami z innymi. Co więcej, wspaniałe uczniowskie zaangażowanie mówi o tym, że historia sztuki, plastyka, j. angielski, informatyka i inne przedmioty szkolne mogą być niezwykle atrakcyjne, gdy wiedzę teoretyczną uzupełnią kreatywne i innowacyjne działania praktyczne z zastosowaniem najnowszych technologii w dydaktyce.

Harmonogram prac – przykład drugi Wrzesień 2011 r. – Szkoły partnerskie z Europy uzgodniły szczegóły projektu „Music Awards 2012”; określono cele ogólne i szczegółowe oraz plan działania.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Wysłano wniosek do Biur Narodowych eTwinning i uzyskano zgodę na realizację europejskiego działania. Projekt otrzymał „eTwinning Label” i znalazł się na platformie eTwinning.net.

Listopad 2011 r. – Zaprojektowano układ graficzny strony internetowej projektu umieszczonej na platformie Wikispaces. Powstały następujące zakładki na stronie projektowej: plan pracy, koordynatorzy, prezentacje szkół partnerskich, quiz „Music in Europe”, zespoły projektowe, prezentacje muzyki narodowej, konkurs „Music Awards 2012” – regulamin, konkursowe video clipy, głosowanie – wyniki, reportaż zdjęciowy z głosowania, zwycięzcy; reportaż z lokalnej TV w Bułgarii. Rozpoczęto promocję projektu na terenie szkół (plakaty zachęcające uczniów do udziału w działaniach eTwinning, informacja na szkolnej stronie internetowej).


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Listopad – grudzień 2011 r. – Odbyły się spotkania organizacyjne z zainteresowanymi uczniami oraz warsztaty na temat projektu i metod działania prowadzone przez koordynatora projektu. Nastąpiła prezentacja grup projektowych na forum międzynarodowym. Przeprowadzono konsultacje i castingi uczniów zainteresowanych konkursem wokalnym. Listopad 2011 r. – maj 2012 r. Odbywały się warsztaty językowe w ramach działań Europejskiego Klubu Językowego TIK. Uczniowie pracowali nad rozwijaniem umiejętności językowych w zakresie j. angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przewodniej projektu. W ramach zajęć stosowano cwiczenia w zakresie technik egzaminacyjnych (rozumienie tekstu pisanego, słuchanie, środki i funkcje językowe, pisanie), wykonano prezentacje słownikowe o tematyce muzycznej. Zastosowano również „blended learning” na platformie Oxford University Press. Zajęcia odbywały się w sali medialnej z zastosowaniem tablicy interaktywnej oraz w pracowni informatycznej.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Grudzień 2012 r. – Przygotowano własnoręcznie wykonane kartki na Boże Narodzenie i wysłano do szkół partnerskich. Listopad 2011 r. - maj 2012 r. - Dokonano montażu występów artystycznych naszej uczennicy Klary (klasa fortepianu dyrektora Artura Jaronia), ze szczególnym uwzględnienieniem utworów polskich kompozytorów - przy współpracy PSM II st. im. Ludomira Różyckiego i za zgodą organizatorów koncertów (PSM w Kielcach).Materiały wideo: Fryderyka Chopina: Etiuda Ges- Dur, Op. 10, Nr 5; Polonez cis-moll, Op. 26, Nr 1; Nokturn g-moll, Op. 15, Nr 3; Koncert e-moll, part 1. Dokonano zapisów MP3 14 utworów do zastosowania w szkolnych prezentacjach na stronach internetowych. Materiały z polską muzyką opublikowano na stronie projektu.

Marzec – kwiecień 2012 r. – Dokonano nagrania i montażu video clipu; opublikowano go na stronie projektu oraz na szkolnej stronie internetowej. Styczeń - kwiecień 2012 r. – Prowadzono wymianę mailową z uczniami szkół partnerskich oraz spotkania via Skype na tematy preferencji muzycznych; różnorodności językowej i kulturowej. Kwiecień 2012 r.- Zadania w ramach lekcji j. angielskiego: uczniowie, podzieleni na zespoły, w ramach pracy domowej (zachęcanie do korzystania z mediów) oglądali przydzielone im 4 video clipy nagrane przez szkoły


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań partnerskie projektu. Mieli za zadanie dotrzeć do angielskiej wersji językowej utworów, wybrać najlepszy występ i uzasadnić po angielsku swój wybór według ustalonych kryteriów.

Maj 2012 r. – Nasze uczniowskie jury pracujące w ramach Europejskiego Klubu Językowego dokonało analizy obejrzanych video clipów i wybrało 3 kandydatów do nagrody – Statuetki Music Awards 2012: I miejsce: Belgia; II miejsce: Wielka Brytania; III miejsce: Austria.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Maj 2012r. – W wyniku głosowania Jury z krajów partnerskich nasza uczennica zajęła II miejsce w konkursie „Music Awards 2012” ex aequo z chórem z Czech. I miejsce – szkoła z Estonii, a trzecie – szkoła z Belgii. Materiał filmowy na temat projektu pojawił się w lokalnej telewizji bułgarskiej – oraz na stronie Youtube.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 25 maja 2012 r. – Przeprowadzono ewaluację projektu.

Czerwiec 2012 r. – Udział laureatki konkursu „Music Awards 2012” w Szkolnej Gali Talentów. Wypełniono wniosek aplikacyjny o Krajową Odznakę Jakości. 15 października 2012 r. – Projekt został wyróżniony Krajową i Europejską Odznakę Jakości – materiały projektowe zostały umieszczone na platformie eTwinning.net w celu promocji dobrych praktyk eTwinning w Europie. Awards 2012” w Gali ŚCDN „Co mi w duszy gra?” oraz w Szkolnej Gali Talentów. Koordynatorka projektu została zaproszona na wojewódzką konferencję LLP do prezentacji dokonań i osiągnięć w zakresie działań Międzynarodowego Koła Językowego TIK, między innymi, prezentując „Music Awards ‘12”.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań   

  

Opis uzyskanych efektów międzynarodowa integracja; rozwijanie przedsiębiorczości: zaplanowanie, realizacja i promocja naszych działań; podniesienie poziomu wiedzy o językach i muzyce w Europie; strona internetowa projektu – źródłem wiedzy o różnorodności językowej i kulturowej na świecie; promocja szkolnych talentów i szkoły; podniesienie umiejętności językowych w zakresie czytania, pisania i słuchania tekstów o tematyce kulturowej (j. angielski); podniesienie poziomu znajomości technologii komputerowej TIK, a szczególnie w zakresie technik i narzędzi niezbędnych do wykonywania prezentacji multimedialnych (PowerPoint, MovieMaker);

 poszerzenie szkolnych zasobów dydaktycznych o bazę MP3 i nagrań wideo muzyki klasycznej w interpretacji naszej uczennicy, laureatki kilkunastu konkursów pianistycznych - międzynarodowych i ogólnopolskich - do wykorzystania w prezentacjach oraz na lekcjach muzyki;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań  wymiana kart świątecznych między szkołami partnerskimi w okresie Bożego Narodzenia;  wypełnianie wniosków o Krajową Odznakę Jakości eTwinning otrzymanie Krajowej Odznaki Jakości, Europejskiej Odznaki Jakości oraz listu gratulacyjnego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie;  publikacja materiałów projektowych na platformie europejskiej: eTwinning.net;  promocja projektu i laureatki poprzez udział w sympozjum zorganizowanym przez ŚCDN „Co mi w duszy gra?”;  promocja projektu poprzez udział laureatki konkursu w Szkolnej Gali Talentów;  promocja laureatki konkursu: „Music Awards 2012” na platformie „Efektywny Nauczyciel”- w zakładkach: „Projekty unijne” i „Muzyka”;  promocja działań projektowych w gminie Daleszyce – artykuł w „Głosie Daleszyc” oraz na stronie Urzędu Gminy Daleszyce;  promocja działań eTwinning (w tym naszego projektu) na konferencji LLP w Kielcach – prezentacja multimedialna koordynatora nagrodzonych projektów eTwinning: Bożeny Kraj;

 promocja działań na szkolnej stronie internetowej.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Wnioski z realizacji: „Music Awards 2012” – „Muzyczne Nagrody 2012”, nagrodzony Krajową i Europejską Odznaką Jakości można uznać za nasze szkolne osiągnięcie w pracy nie tylko z uczniem uzdolnionym artystycznie, ale z tym zainteresowanym kulturą muzyczną w Europie. Bardzo cieszymy się, że działania projektowe, realizowane przez kilkanaście szkół w Europie, wydały wspaniałe owoce: uczniowie poszerzyli wiedzę na temat kultury muzycznej i różnorodności językowej naszego kontynentu. Promowali muzykę klasyczną i różne gatunki muzyczne muzyki popularnej. Kształcili umiejętności językowe poprzez czytanie, pisanie i mówienie w j. angielskim. Doskonalili znajomość TIK poprzez pracę na platformie i stronie internetowej. Projekt był okazją to promocji szkolnych pasji i talentów. Przyczynił się do powstania szkolnej bazy MP3 i nagrań wideo do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych. Konieczność wyboru laureatów była ciekawym doświadczeniem w podejmowaniu odpowiedzialnych i sprawiedliwych decyzji przez szkolne Jury. Paulo Coello powiedział kiedyś, że „muzyka nie tylko daje ukojenie i dostarcza rozrywki - jest czymś więcej. Można poznać człowieka po muzyce, jakiej słucha”. Projekt „Music Awards 2012” jest zatem źródłem informacji o naszych europejskich przyjaciołach i spełnia ważne funkcje wychowawcze, tym bardziej, że główna idea tego projektu to wychowanie poprzez artystyczne zmagania, które otwierają nas na kulturę i sztukę innych narodów. Co więcej, to projektowe przedsięwzięcie było wspaniałą okazją do pracy, nauki i promocji uczniowskich talentów na forum międzynarodowym.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Inne obszary tematyczne działań projektowych realizowanych w ramach Międzynarodowego Klubu Językowego TIK (projekty nagrodzone):


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Działania Międzynarodowego Klubu Językowego, a Podstawa Programowa Przy realizacji tego projektu przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17), standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) oraz założenia Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Cytowane poniżej fragmenty podkreślają cele i zadania nauczania na III etapie edukacyjnym z przedmiotów szkolnych związanych z projektem i wykazują spójność naszych działań z Podstawą Programową. W ich świetle projekt Europejski Klub Językowy zgodny jest z nową podstawą programową, ułatwia przyswajanie wiedzy i nabywanie różnorodnych umiejętności, jak również pełni ważne funkcje wychowawcze - kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Międzynarodowy Klub Językowy TIK ma zgodne z PP celem kształcenia ogólnego; ma na celu: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie Międzynarodowy Klub Językowy TIK uczy ważnych umiejętności, takich jak:  czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań  umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi;  umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  umiejętność pracy zespołowej. Międzynarodowy Klub Językowy TIK przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Stara się stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji dotyczącej tematyki interdyscyplinarnej z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach zajęć uczniowie są przygotowywani do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. Ważnym celem działalności Międzynarodowego Klubu Językowego TIK jest rozszerzanie wiedzy językowej w zakresie j. angielskiego dostosowując poziom zajęć do potrzeb rozwojowych uczniów. Ważnym celem działalności Międzynarodowego Klubu Językowego TIK, spójnym z Podstawą Programową, kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Ze względu na obecną w planie działania Klubu aktywność w realizacji działań eTwinning kształtowana jest aktywna postawa obywatelska, postawa poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, postawa sprzeciwiająca się wszelkiej dyskryminacji. Język polski ( w naszym projekcie uczniowie korzystają również ze źródeł w j. polskim) Uczniowie samodzielnie uczą się i docierają do źródeł informacji w książkach i mediach elektronicznych, interpretują, uwzględniając potrzebne konteksty, np. biograficzny czy historyczny. Język angielski Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi treści nauczania w naszym projekcie:


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań uczeń posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:  człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne);  dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu;  szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty);  praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, rynek pracy);  życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);  żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety);  zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia);  podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);  kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);  port (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);  tryb życia, niepełnosprawni, ochrona zdrowia);  nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z pod stawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne);  świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna);  państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka);  elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i 8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: W naszym projekcie uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach, symbolach, piktogramach); w tekstach w języku ojczystym i obcych.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu w języku obcym. W naszym projekcie uczeń uczy się rozumieć wypowiedzi pisemne o różnorodnej formie i długości (np. artykuły prasowe, recenzje, wywiady, teksty literackie), a ponadto:  oddziela fakty od opinii;  dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym);  współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych;  korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjnokomunikacyjnych;  stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu;  posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).  rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, ogłoszenia, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne): 1) określa główną myśl tekstu; 2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 3) znajduje w tekście określone informacje; 4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); 6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.  tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego; 3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 6) przedstawia opinie innych osób; 7) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań  tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, wiadomość, ankieta, pocztówka, e-mail, opis, krótki list prywatny): 1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 2) opisuje wydarzenia życia codziennego; 3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 5) wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia; 6) przedstawia opinie innych osób; 7) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.  reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: 1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i zegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 3) stosuje formy grzecznościowe; 4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 5) prowadzi proste negocjacje.  reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, pocztówka, krótki list prywatny) w typowych sytuacjach: 1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz); 3) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. uzgadnianie formy spędzania czasu); 4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 5) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się; 6) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 7) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 8) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny. Muzyka W naszym projekcie uczeń:  tworzy wypowiedzi, świadomie wybiera ich formę i sposób realizacji, posługując się różnymi mediami (gra, śpiew, taniec, słowo mówione i pisane, nagranie, narzędzia internetowe).  wykorzystuje źródła informacji o muzyce (słowniki i encyklopedie muzyczne, Internet).


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań  tworzy wokalne i instrumentalne wypowiedzi dźwiękowe o różnych funkcjach (np. akompaniament instrumentalny do piosenek, ilustracje muzyczne do treści literackich i plastycznych, własne melodie), improwizuje (np. melodie do podanego tekstu – samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela, solowo lub w zespole). Plastyka W naszym projekcie uczeń:  korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności (przestrzegając podstawowych zasad prawa autorskiego dotyczących ochrony własności intelektualnej).  podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu sztuk plastycznych, innych dziedzin sztuki (fotografika, film) i elementami formy przekazów medialnych, w kompozycji na płaszczyźnie oraz w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki i przekazów medialnych);  realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych, w tym służące przekazywaniu informacji dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej oraz uczestnictwu w kulturze społeczności szkolnej i lokalnej (stosując także narzędzia i wytwory mediów środowiska cyfrowego). Zajęcia artystyczne - plastyczne W naszym projekcie uczeń:  uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku z tradycją narodową i europejskim dziedzictwem kultury oraz doceniając dorobek innych kręgów kulturowych (zna zasoby wybranych placówek kultury);  korzysta z przekazów medialnych dotyczących wiedzy o sztuce i zjawiskach artystycznych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (przestrzegając podstawowych zasad prawa autorskiego dotyczących ochrony własności intelektualnej);  podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego, innych dziedzin sztuki i elementami formy przekazów medialnych, projektując publikacje prasowe albo programy telewizyjne (w zakresie ich redakcji, edycji, przy gotowania do druku i wizualizacji wypowiedzi, reklamy i kształtowania wizerunku w kontakcie z otoczeniem);  realizuje projekty w sferze sztuk wizualnych, służące kształtowaniu poczucia estetyki (stylizacji ubioru, aranżacji miejsca zamieszkania i pracy);


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Szkoła promuje osiągnięcia uczniów (publicznie) w formie właściwej dla rodzaju zajęć: publikacji, koncertu, występu, wystawy, sesji przedstawiającej wyniki badań, z założeniem realizacji celu edukacyjnego – wdrażania uczniów w uczestnictwo w kulturze i upowszechnianie kultury w lokalnej społeczności. Zajęcia artystyczne – muzyczne W naszym projekcie uczeń:  stosuje różne rodzaje aktywności muzycznej;  tworzy wokalne wypowiedzi dźwiękowe o różnych funkcjach; Szkoła promuje osiągnięcia uczniów (publicznie) w formie właściwej dla rodzaju zajęć: : publikacji, koncertu, występu, wystawy, sesji przedstawiającej wyniki badań, z założeniem realizacji celu edukacyjnego – wdrażania uczniów w uczestnictwo w kulturze i upowszechnianie kultury w lokalnej społeczności. Historia W naszym projekcie uczeń, zgodnie z podstawą programową,  wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowoskutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego;  tworzy narrację historyczną, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzy krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, prezentację. Geografia Uczeń w naszym projekcie  poznaje kraje, w których mamy szkoły partnerskie;  zdobywa wiedzę na ich temat;  poznaje regiony i kulturę narodów. Informatyka W naszym projekcie uczeń, zgodnie z podstawą programową,  bezpieczne posługuje się komputerem i jego oprogramowaniem, praktycznie wykorzystuje siec komputerową; komunikuje się za pomocą komputera i technologii informacyjno – komunikacyjnych;  posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku;  stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań  wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową;  samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;  korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania;  wyszukuje, gromadzi i przetwarza informacje z różnych źródeł; opracowuje za pomocą komputera: rysunki, teksty, dane liczbowe, motywy, animacje, prezentacje multimedialne;  wykorzystuje komputer oraz oprogramowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań;  wyszukuje i wykorzystuje (gromadzi, selekcjonuje, przetwarza) informacje z różnych źródeł; współtworzy zasoby w sieci; 1) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer; 2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; 3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach; 4) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych.  komunikuje się za pomocą komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych.  zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami;  bierze udział w dyskusjach na forum;  komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy współpracującej nad projektem;  stosuje zasady e-etykiety w komunikacji w sieci. Uczeń  przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficznych;  tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł;  wykorzystuje komputer oraz oprogramowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin;  wykorzystywanie komputer i technologie informacyjnokomunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywania innych


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań zastosowań informatyki; oceny zagrożeń i ograniczeń, aspektów społecznych rozwoju i zastosowań informatyki;  opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;  opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;  wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej. Scenariusz lekcji języka angielskiego prowadzonej metodą LdL – projekt eTwinning „My country through painting” Opis zajęć Klasa 3b (pre-intermediate) – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

Lekcja odbyła się 13 października 2011 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach w województwie świętokrzyskim. Uczeń prowadzący zajęcia promujące projekt eTwinning realizowany w ramach Międzynarodowego Klubu Językoweg. Prowadząca: Aleksandra. Nauczyciel wspierający: Bożena Kraj. Nasze pierwsze oficjalne zajęcia w LdL; filmowanie w HD i montaż filmu – Bożena Kraj. Materiał filmowy ograniczony do 17 minut. Lekcja trwała 45 minut. Metoda pracy bardzo podobała się naszym uczniom. Poziom: pre-intermediate Liczba uczniów: 12 Temat: “My country through painting” – Art in action Czas trwania: 45 minut


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Cele ogólne:  rozwijanie umiejętności językowych w zakresie sztuki (czytanie, mówienie, słuchanie, funkcje językowe);  rozwijanie zainteresowań sztuką Europy, a szczególnie Polski;  kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze sztuki;  poszerzanie zakresu wiedzy o wybitnych postaciach Ziemi Świętokrzyskiej;  promowanie szkolnych talentów artystycznych i językowych (Szkoła Talentów);  promowanie działań w zakresie integracji europejskiej (eTwinning);  doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie zastosowania nowych technologii;  rozwijanie umiejętności twórczego działania i umiejętności współdziałania w grupie. Cele szczegółowe:  utrwalenie słownictwa – opis fizyczny postaci, szczegóły ubioru, wrażenia i opinie;  zastosowanie czasów Present Simple, Present Continuous and Past Simple w praktyce (opisy obrazów, praca nad biografią malarza);  rozwijanie sprawności czytania (uzupełnianie tekstu biografii);  doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu (wideo);  poznawanie technik egzaminacyjnych;  doskonalenie umiejętności pracy ze słownikiem;  poszerzenie zakresu wiedzy na temat Wielkiej Brytanii – Tate Modern Gallery in London (materiał promocyjny);  zapoznanie z życiorysem Józefa Chełmońskiego;  prezentacja i opis obrazów Józefa Chełmońskiego i Józefa Szermentowskiego;  zapamiętanie ciekawych cytatów na temat sztuki;  zorganizowanie małej galerii obrazów szkolnych plastyków i koncertu chopinowskiego; udział uczniów w mini wernisażu;  promowanie nowych technologii (blog) w rzetelnej współpracy partnerskiej w projekcie eTwinning, nagrodzonym Narodową i


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Europejską Odznaką Jakości (European Quality Label) w pażdzierniku 2011;  promowanie nowych technologii w dydaktyce. Materiały:  program PowerPoint;  program Magic English  oprogramowanie tablicy Smartboard;  rozsypanka wyrazowa (w tym 2 zestawy na barwnych pocztówkach) do ekspozycji na tablicy szkolnej) – załącznik nr 4;  reprodukcje obrazów Chełmońskiego, Szermentowskiego i Wyspiańskiego (1) - załącznik 3 - ze stron: http://artyzm.com/obraz.php?id=1839 http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Szermentowski http://www.wawel.net/malarstwo/chelmonski.htm http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Marian_Che%C5%82mo%C5 %84ski http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Inne.htm  tekst z biografią Chełmońskiego do uzupełnienia (gaps) – załącznik nr 2; źródło internetowe: http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Marian_Che%C5%82mo%C5%8 4ski  zadania – listening – załącznik nr 1  Materiał filmowy – promocyjny adres internetowy: http://www.youtube.com/watch?v=zWYvkYfOm9A  paski papieru z wypisanymi nazwami i składem grup;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań  słowniki j. angielskiego;  skoroszyty z materiałami ucznia do lekcji;  sztalugi malarskie i obrazy szkolnych plastyków (galeria i tablica);  magnesy;  kamera cyfrowa.

Techniki pracy:  LdL;  gra „Guess Which”;  słuchanie i oglądanie materiału filmowego na temat Tate Modern Gallery w Londynie;  praca w grupach – opisywanie obrazów, praca nad biografią (uzupełnianie tekstów); układanie rozsypanki (cytaty o sztuce), dyskusje;  praca indywidualna – listening;  swobodne rozmowy w szkolnej „galerii sztuki” przy muzyce Chopina.

Scenariusz

1. N: Hello. Today we are going to speak about Art and artists, describe paintings and listen and read about them. Look: this is the subject: “My country through painting”. Art in Action. Please, write the subject. Nauczyciel pokazuje uczniom tablicę (Smartboard), na której jest logo: sztaluga oraz temat: „My country through painting” – Art in action.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

2. N: Do you know any words connected with Art? (Uczniowie odpowiadają spontanicznie) A. Zadanie z Magic English (nasz projektowy słowniczek) – załącznik nr 5 3. N: Look, it’s the blog we have created with the partners from Poland, Greece, Spain and Slovakia. Our eTwinning blog is about Art in Europe. Its title is “My country through painting”. Its web address is:

4. N: Do you like this blog? What do you think of it?


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań (Wybrani lub chętni uczniowie odpowiadają) 5. N: I have a difficult question. What is Art? And it is your task number 1 to find the answers. Work in 4 groups. Try to put the parts of the sentence in a correct order.

(Uczniowie układają elementy zdania) 6. N: Ready? Group number A/B/C/D. Could you read the sentence, please? Who said that? (Uczniowie odczytują cytaty) 7. N: Please put the quotation on the whiteboard.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań ( Przedstawiciele 2 grup z zestawem pocztówkowym umieszczają cytaty na tablicy) Now, after studying the quotations, try to guess the words

8. N: Let’s watch a short video about The Tate Gallery in London.

And try to answer the questions you have on page 1. Here they are. (Nauczyciel pokazuje zadania na tablicy; uczniowie sięgają potem po swoją kartę odpowiedzi) 9. N: Now, 40 seconds to read the questions. Do you understand the task? So watch the video twice!


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań (Uczniowie oglądają film i zaznaczają odpowiedzi)

10.N: Ok. Are you ready to answer? Yes, great. Question 1/2/3 . (Uczniowie podają wybrane odpowiedzi)

11.N: By the way, do you remember any painters whose paintings are in the Tate Modern Gallery? (Uczniowie odpowiadają na pytania i udzielają odpowiedzi)


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 12.N: Here, on the left there is the Tate Gallery in London. There are some interesting pictures. How to find the way to the gallery. Look at the board!

(Schemat na tablicy; dwie lub trzy pary uczniów odgrywają scenkę, prosząc o wskazanie drogi do Tate Modern Gallery) 13.N: Now we are not in the Tate Gallery in London but in the National Gallery in Poland. You can see 6 pictures here. They were painted by famous Polish painters Joseph Szermentowski, Joseph Chełmoński and Stanisław Wyspiański. Joseph Szermentowski was born in Bodzentyn, a town in our region of the Holy Cross Mountains. Look at them. Can you guess the paintings by Szermentowski, Chełmoński, and Wyspiański?

(Uczniowie zgłaszają się)


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 14.N: Now look at page 2. There you can find a short text about Joseph Chełmoński but there are some gaps. Choose the proper words to complete the text correctly. (Uczniowie pracują w grupach. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, doradza) 15.N: I can see you are ready, aren’t you? Please read the text about Chełmonski. 16.N: Yes, well done. (Uczniowie wypowiadają wyrazy we właściwej kolejności)

17.N: Yes, very well done. No mistakes. 18.N: Now, if we want to describe these beautiful pictures you have on your desks, we should revise the phrases: (Ustna powtórka fraz przydatnych przy opisie np. na pierwszym planie, w tle itp.) 19.N: Ready? I am going to describe you my favourite painting. Look at the Smartboard and find the proper one. Raise your hand when you know its number. (Uczniowie rozpoznają właściwy obraz na tablicy)


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

20. N: Now I hope you can describe your pictures. Use as many interesting phrases as possible. Work in groups. 21. N: Let’s start. Group A – describe your picture. (Uczniowie opowiadają, co widzą na obrazie) 22. N: It’s your homework now. Write an mail to your friend abroad about today’s lesson.

(Uczniowie notują)


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań 23. N: Look there. We have also our own gallery of pictures, painted and drawn by our students. I hope you will like them. There is also our school artist, Clara, who is going to play Chopin’s music while we are going to see the pictures. You must talk in English, express opinions, ask questions. Have a good time. Thank you very much for this part of the lesson. (Uczniowie podchodzą do sztalug; oglądają obrazy, sprawdzają nazwiska autorów; słuchają muzyki Chopina; dyskutują)

Załącznik 1

Listening – choose the correct answers

1. When was the Millennium Bridge opened? a) in 1996 b) in 2000 c) in 2010

2. When is the Tate Modern Gallery open from Monday till Thursday?

a) From 9 to 5.00 pm b) From 10 to 7.00 pm c) From 10 to 6.00 pm

3. When is the admission free?


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań a) always b) on Saturdays c) on Sundays

Załącznik 2

Page 1

Complete the gaps with the following words:

visited

villages died private Empire born father painter

Józef Marian Chełmoński (November 7, 1849 – April 6, 1914) was a Polish (1)………….. Chełmoński was (2)…………in the village of Boczki near Łowicz in central Congress Poland, Russian (3)…………. His first drawing teacher was his (4)………….. After finishing high school in Warsaw, Jozef studied in Warsaw Drawing Class (1867–1871) and took (5) …………….lessons from Wojciech Gerson. His works were mainly landscapes and (6)………….. In 1875


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Chełmoński went to Paris, where he had many important exhibitions. From 1878 to 1887 Chełmoński (7)…………….Poland, Vienna and Venice. In 1887 he returned to Poland and in 1889 settled in the village of Kuklówka Zarzeczna.He (8)…………in 1914.

Załącznik 3


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Załącznik 4

Załącznik 5

akwarela watercolour akwarele watercolours arcydzieło masterpiece | masterwork atelier a painter`s studio/studio autoportret self-portrait barok Baroque barokowy baroque


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań baroque barokowy barwa colour barwnik dye barwnik czerwony red dye barwny colourful bladoniebieski pale blue bladoróżowy pale pink dekorator szyldów sign painter kredka coloured pencil kredka świecowa crayon kubista/kubistka cubist kubistyczny cubist kubizm cubism malarstwo painting malarstwo (rzemiosło) house-painting malarstwo olejne oil painting malarstwo plenerowe open -air painting malarstwo tablicowe panel painting malarz painter draperia drapery draperie hangings/tapestries


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań dzieło work dzieło sztuki piece of art dzieło sztuki work of art farba paint

Sala 113


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Galerie obrazów, pokazy prezentacji oraz występ przed szkolną komisją


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Praca nad kartami okolicznościowymi do wysłania do krajów partnerskich i organizacja ekspozycji


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Zajęcia poza klasą i poza szkołą (przykład) – zbieranie materiałów na tematy historyczne - pobyt w klasztorze na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich

Zajęcia naszego klubu przenosiły się czasami do klas w różnych szkołach naszego kontynentu oraz do sal koncertowych.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Plan pracy Międzynarodowego Klubu Językowego TIK opracowany przy współpracy uczniów koordynator: Bożena Kraj W realizacji tego projektu edukacyjnego wykorzystuję prezentacje słownikowe i gramatyczne własne i uczniów, lekcje opracowane przeze mnie na tablicę interaktywną, jak również materiały na platformach edukacyjnych i stronach „Efektywny Nauczyciel”, British Council, BBC i Oxford University Press: http://learnenglishteens.britishcouncil.org, http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ oraz http://oxfordenglishonline.pl/clip/index.php Element gramatyczny lekcji - Grammar Corner dostosowany jest do poziomu grupy uczniów -filmy British Council ilustrujące reguły gramatyki angielskiej, materiały własne nauczyciela oraz cwiczenia z platformy Oxfordenglishonline Na zajęciach o zastosowaniu TIK bardzo przydatne są filmy promocyjne i instruktażowe firmy Microsoft na platformie Youtube Kanał Microsoft - http://www.youtube.com/user/Microsoft/videos oraz materiały i filmy instruktażowe z „Partners in Learning”. Cele ogólne  rozwój uczniowskich zainteresowań: językowych, informatycznych, geograficznych, plastycznych, muzycznych (interdyscyplinarnych);  rozwijanie umiejętności w zakresie TIK, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad kształceniem umiejętności językowych na platformie edukacyjnej (materiały zgodne z podstawą programową);  kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i dzielenia się wiedzą z innymi;  poszerzanie wiedzy na temat historii i kultury Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz krajów szkół partnerskich;  integracja europejska poprzez współdziałanie w projektach Comenius, eTwinning;  zdobywanie umiejętności pracy w zespole. Cele szczegółowe 1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, kształcenie umiejętności poprawnego, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w języku angielskim z zastosowaniem blended learning: - kształtowanie kluczowych umiejętności: porozumiewania się; - kształtowania pozytywnego stosunku do języka angielskiego; - wykorzystanie języka angielskiego w życiu codziennym; - rozwijanie w uczniach poczucia własne wartości oraz wiary we własne możliwości językowe;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

- rozwijanie umiejętności mówienia o sobie, swoich zainteresowaniach i upodobaniach; - rozwijanie umiejętności pisania w języku angielskim; - rozwijanie umiejętności opisywania danej sytuacji lub obrazka; - rozwijanie umiejętności czytania i tłumaczenia czytanego tekstu oraz jego transformacji; - rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu ze słuchu; - rozwijanie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych; - poszerzanie wiedzy z j. angielskiego w zakresie technik egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym. Rozwój wyobraźni i ekspresji artystycznej. Doskonalenia znajomości technologii informacyjno-komunikacyjne. Kształtowanie postaw zainteresowania drugim człowiekiem. Poznanie niewerbalnych środków przekazu i korzystania z dostępnych mass-mediów. Budowanie umiejętności samokształcenia - kształcenia na odległość. Zapoznanie z pracą na stronach internetowych w ramach projektów eTwinning. Zorganizowanie konkursu wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i umiejętności w zakresie TIK – prezentacja tematyczna. Zorganizowanie klasowego przeglądu tradycyjnej piosenki angielskiej. Promocja działań eTwinning, Comenius na forum lokalnym i międzynarodowym.

MODUŁ I – „Z angielskim i TIK na ty!” MODUŁ II – tematyka i zdania zgodne z zatwierdzonym przez Biuro Narodowe szczegółowym planem działania eTwinning

Tematyka zajęć, (zajęcia w języku angielskim i polskim)

Numery godzin lekcyjnych

Czym będziemy się zajmować na spotkaniach Europejskiego Klubu Językowego TIK? Blended learning wprowadzenie Przedstawiamy się The United Kingdom British Council - film: ‘Four nations’

1/2

Oczekiwane osiągnięcia uczniów

Forma pracy i czas realizacji

Uczeń:

 wie, jak, kiedy i w jaki sposób rozwijać swoje zainteresowania językowe, informatyczne oraz interdyscyplinarne;  poznaje możliwości blended learning;  wie, jak ciekawie zaprezentować się po angielsku;  zna symbole Zjednoczonego Królestwa WB i IP;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

  

rozmowa ; prezentacja działań EKJ TIK; prezentacja materiałów ułatwiających realizację zajęć (platforma edukacyjna Oxfordenglishonline) – blended learning. oglądanie filmu na platformie: learnenglishteen.britishcouncil. org; internetowy rajd językowy.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Grammar Corner

wrzesień

Prawa autorskie

zna zagrożenia płynące z Internetu;  potrafi szanować prawa autorskie w swojej pracy;  zna słówka związane z TIK;  potrafi powiedzieć po angielsku, jak bezpiecznie korzystać z Internetu (czasowniki modalne). 

Internet – pros and cons; vocabulary

3/4

England Grammar Corner.

    

dyskusja; prezentacja multimedialna „Surfuj bezpiecznie”; czytanie i tłumaczenie słów (prezentacja multimedialna); praca nad tekstem angielskim o Zjednoczonym Królestwie; ćwiczenia językowe.

wrzesień Nasza platforma: Oxfordenglishonline Grammar Corner

5/6

British Council – Film: Oxford

 wie, jak się załogować i korzystać z platformy;  zna strukturę platformy i technikę pracy na niej;  wie więcej o Oxfordzie;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

 

praca na tablicy interaktywnej i komputerze; film o Oxfordzie.

wrzesień

My hobby Photography

7/8

Grammar Corner Nasza szkoła i okolica w fotografii

Where do you live? Opis miejscowości Grammar Corner: There is/there are – Wales

9/10

o  potrafi mówić o swoich zainteresowaniach po angielsku;  wie jak zrobić dobre zdjęcie aparatem cyfrowym;  zna etykietę fotografa;  wie więcej na temat szkoły i miejscowości;  wie, że fotografika to sztuka;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

 wie , jak opisać swoją miejscowość (zna nazwy obiektów, przyimki i strukturę zdań z „There is / there are);  umie opowiedzieć o swojej miejscowości w interesujący sposób;  wie, jak formatować fotografie.

 

zajęcia w szkole i okolicy budynku szkolnego; rozmowy w języku angielskim na temat zainteresowań i pasji oraz tego, co widzimy wokół siebie. internetowy rajd językowy.

październik

 

 

praca na tablicy interaktywnej; praca na komputerze (formatowanie fotografii szkoły, okolicy oraz zdjęć zrobionych we własnych miejscowościach); ćwiczenia językowe; opis zdjęć.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań październik

The Royal Family

11/12

Grammar Corner PowerPoint – nasze narzędzie prezentacji

BBC learning blog (1) London – the capital city – interesting places

13/14

Film: ‘The city of London’ PowerPoint: muzyka i film w prezentacji

 wie więcej na temat programu PowerPoint;  umie formatować zdjęcia i teksty;  zna możliwości animacji niestandardowej;  umie załączać różne obiekty do prezentacji;  zna podstawowe informacje o rodzinie królowej Elżbiety II;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

 zna zasady fotografowania – etykieta oraz zasady publikowania;  zna kryteria wiarygodności stron internetowych, jako źródła informacji;  zna podstawowe informacje o Londynie i wie więcej o ciekawych miejscach w tym mieście;  zna struktury gramatyczne lekcji.

praca na komputerze – praca nad prezentacją multimedialną szkoły; załączanie tekstów i fotografii; zapoznanie z oficjalną stroną rodziny królewskiej. październik

  

 

dyskusja; prezentacja na tablicy interaktywnej; film dokumentalny o Londynie; praca na komputerze wybór zdjęć z Internetu do prezentacji o Londynie (poszanowanie praw autorskich); praca nad prezentacją; oglądanie filmu na platformie: learnenglishteen.britishcouncil. org.

październik Praca nad zadaniami eTwinning według planu zatwierdzonego przez Krajowe i Europejskie Biura LLP

 Zgodnie z zatwierdzonym planem działania 15/16

listopad

About our school and our partners’ schools 17/18 Grammar Corner

Education in Britain

Zgodnie z zatwierdzonym planem działania

 zna nazwy pomieszczeń w budynku szkoły;  umie opisać wygląd budynku i okolicę szkoły;  zna brytyjski system edukacji;  poznaje podstawowe informacje

przygotowanie tekstu o szkole i Daleszycach po angielsku; oglądanie szkolnej prezentacji z poprzedniego roku oraz prezentacji szkół


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań o systemie edukacyjnym w krajach szkół partnerskich;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

and Europe

  

partnerskich; cwiczenia leksykalno – gramatyczne; dyskusja; internetowy rajd językowy.

listopad

About us and our school

19/20

PowerPoint – prezentacja o szkole

 doskonali znajomość programu PowerPoint;  zna zasady budowy interesującej prezentacji multimedialnej;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

 

dyskusja; praca nad prezentacją szkoły na komputerze;

listopad

About Poland and our region

21/21

The European Union Countries in Europe

 zna słownictwo niezbędne do opisu danych o kraju;  zna nazwy krajów europejskich;  umie udzielić informacji na temat Polski;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

   

praca indywidualna i grupowa nad tekstem – czytanie; oglądanie promocyjnych materiałów filmowych o Polsce; internetowy rajd językowy; oglądanie prezentacji o Unii Europejskiej. listopad

Praca nad zadaniami eTwinning według planu zatwierdzonego przez Krajowe i Europejskie Biura LLP Tradycje świąteczne życzenia

22/23

 Zgodnie z planem działania  potrafi napisać treść życzeń świątecznych;  umie wykonać klasyczną i elektroniczną okolicznościową, kartkę świąteczną;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

Zgodnie z planem działania 

wykonywanie tradycyjnych i elektronicznych kartek świątecznych.

grudzień


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań BBC learning blog (2) Father Christmas cross-word puzzle and videos

24/25

Christmas traditions in Britain and Poland “Christmas carol” – filmowa adaptacja według Karola Dickensa

 zna tradycje świąteczne w Europie;  ma szeroki zasób słownictwa na ten temat;  umie napisać i opowiedzieć na temat świąt w Polsce;  rozumie język angielski – słuchany;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

   

praca na stronie internetowej BBC; rozwiązywanie świątecznej krzyżówki; świąteczne karaoke (tablica interaktywna); oglądanie filmu.

grudzień Christmas in Europe

 Our eTwinning Gallery

26/27

Świąteczna Galeria Prezentacja multimedialna

 rozumie świąteczną korespondencję z zagranicy;  potrafi przygotować okolicznościową ekspozycję kartek od przyjaciół z Europy.

  

czytanie świątecznej korespondencji w j. angielskim; organizacja ekspozycji; fotografowanie; praca nad okolicznościową prezentacją multimedialną. grudzień

BBC learning blog (3) Scotland

28/29

London : Shopping

 wie jak i gdzie kupić żywność, obuwie i odzież w Londynie;  zna słynne sklepy w Londynie;  zna atrakcje turystyczne Szkocji;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

   

Film: Camden fashion 

Grammar Corner

praca na stronie internetowej BBC; reading; listening; oglądanie filmu na platformie: learnenglishteen.britishcouncil. org. internetowy rajd językowy. styczeń

Edinburgh – the capital of Scotland 30/31 Grammar Corner

Program MovieMaker Z TIK na ty – prezentacja

 wie, jak przygotować zdjęcia do prezentacji;  zna efekty, przejścia i sposoby edytowania napisów;  wie, jak załączyć podkład dźwiękowy;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

   

praca na tablicy interaktywnej i komputerze; oglądanie prezentacji instruktażowych; internetowy rajd językowy; ćwiczenia praktyczne.


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań słownikowa ze zdjęć 

My school – a film Grammar Corner

32/33

Program MovieMaker Z TIK na ty

 wie, jak przygotować sekwencje filmowe do edycji filmu;  zna efekty, przejścia i sposoby edytowania napisów;  wie, jak załączyć lub zmienić podkład dźwiękowy;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

  

styczeń nagranie angielskiego i polskiego komentarza do filmu (dwie wersje językowe); praca na tablicy interaktywnej i komputerze; oglądanie prezentacji instruktażowych; ćwiczenia praktyczne. luty

Praca nad zadaniami eTwinning według planu zatwierdzonego przez Krajowe i Europejskie Biura LLP

About my Home Town: „Daleszyce”

BBC learning blog (4) Transport Northern Ireland Grammar Corner

Dobre źródła informacji i selekcja danych

Zgodnie z planem działania

Zgodnie z planem działania

34/35

luty

36/37

38/39

 wie, jakie materiały fotograficzne przydatne są w dobrej prezentacji;  wie, jak formatować zdjęcia;  wie, jak zrobić prostą prezentację ze zdjęć w programie MovieMaker  zna wiarygodne źródła informacji;  wie, z jakich środków transportów może korzystać w Londynie;  potrafi poprosić o bilet i o informację na dworcu;  zna struktury gramatyczne tej lekcji

  

opis zdjęć z naszego miasta i gminy; praca na prezentacją w Moviemaker; dyskusja.

luty

  

oglądanie filmu na platformie: learnenglishteen.britishcouncil. org. praca na stronie BBC; internetowy rajd językowy.

luty


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

The British National Anthem

40/41 Tradycyjna piosenka angielska Jak przedstawić muzykę narodową multimedialnie?

 zna tradycyjne piosenki brytyjskie;  umie słowa hymnu brytyjskiego ;  umie cenić muzykę klasyczną i regionalną;  umie promować osiągnięcia muzyczne szkoły, regionu i kraju;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

  

 

praca z tablicą multimedialną; nauka hymnu; przegląd muzyki narodowej krajów partnerskich (strona projektu); dyskusja; przykłady prezentacji z Internetu.

marzec

Tworzenie elektronicznego słownika tematycznego.

42/43

 wie, jak tworzyć elektroniczne zasoby dydaktyczne i jak z nich korzystać  zna słownictwo projektu  buduje pytania dotyczące;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

   

praca ze słownikiem polskoangielskim; praca na komputerze; nauka słówek; prezentacja multimedialna.

marzec Praca nad zadaniami eTwinning według planu zatwierdzonego przez Krajowe i Europejskie Biura LLP

44/45

Zgodnie z planem działania

Zgodnie z planem działania

marzec

Music in Britain

46/47

Music – vocabulary British Council: Grammar Snacks

 zna tytuły piosenek brytyjskich i ich wykonawców;  zna słownictwo związane z tekstem;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

  

muzyczny quiz po angielsku; internetowy rajd językowy. praca z tekstem i materiałem wideo.

marzec

BBC learning blog (5)

48/49

 wie, jak zaplanować wolny czas;  zna słynne kina w Londynie;

praca na stronie internetowej BBC;


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań    

rozumie recenzję; umie uzasadnić wybór filmu; wie więcej o filmie brytyjskim; potrafi opisać swojego ulubionego aktora lub aktorkę;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

Cinemas and entertainment Famous British actors and actresses Grammar Corner

  

internetowy rajd językowy; zabawa językowa: wywiad z gwiazdą; prezentacja gramatyczna.

kwiecień

British people of science

50/51

Famous biographies British press Grammar Corner

 umie cenić wynalazczość, innowacyjność;  rozwija zainteresowania nauką i techniką;  poznaje tytuły prasowe i strony internetowe wydawnictw;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

  

oglądanie prezentacji multimedialnej; przegląd prasy i stron internetowy; kącik prasowy.

kwiecień Books are my hobby – electronic adaptations

52/53

CC Prose Channel – The Secret Garden Scotland Grammar Corner

Praca nad zadaniami eTwinning według planu zatwierdzonego przez Krajowe i Europejskie Biura LLP

54/55

 zna nazwy gatunków literackich;  potrafi powiedzieć o swoim ulubionym autorze i książce;  potrafi cierpliwie czytać i słuchać tekstu w j. angielskim – „The Sec- ret Garden” by ;  zna główne atrakcje Szkocji;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

Zgodnie z planem działania

  

czyta tekst I rozdziału książki elektronicznej i słucha wymowy; prezentacja filmowa o Szkocji; cwiczenia językowe. kwiecień

Zgodnie z planem działania

maj


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań Konkurs wiedzy na temat Zjednoczonego Królestwa

56/57

Test Prezentacja

BBC learning blog (6)Shopping 58/59 Grammar Corner

 rozumie konieczność pracy nad sobą w rozwijaniu zdolności i kształceniu umiejętności w posługiwaniu się TIK, językiem obcym oraz wiedzą kontekście interdyscyplinarnym;  ma motywację do dalszej pracy i analizuje swoje postępy;  ma zadowolenie z rezultatów swojej pracy.

 

 wie jak i gdzie kupić żywność, obuwie i odzież;  zna słynne sklepy w Londynie;  zna atrakcje turystyczne Szkocji;  zna struktury gramatyczne tej lekcji.

 zna nazwy olimpijskich dyscyplin sportowych oraz sportów ekstremalnych;  zna struktury gramatyczne tej lekcji;  uczy się przedsiębiorczości i zasad wypełniania wniosków aplikacyjnych;  zna zasady współpracy i dobrej, konstruktywnej rywalizacji.

Test; Prezentacja.

maj

 

praca na platformie BBC oraz British Council; prezentacja; film. maj

Sports in Britain British Council Video: “Extreme sports” 60/61 Praca nad wypełnianiem wniosków aplikacyjnych Krajowej Odznaki Jakości Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz konkursu na prezentację multimedialną na wybrany temat dotyczący kultury UK.

  

oglądanie filmu na platformie: learnenglishteen.britishcouncil. org; praca zespołowa – dyskusja; uzupełnianie elektronicznego wniosku; przegląd nagrodzonych prezentacji.

maj


Międzynarodowy Klub Językowy TIK – przykłady działań

Uroczyste zakończenie zajęć Europejskiego Klubu Językowego Prezentacja produktów naszej pracy

62/63

Rozdanie pamiątkowych dyplomów

Blended learning

 rozumie konieczność pracy nad sobą w rozwijaniu zdolności i kształceniu umiejętności w posługiwaniu się TIK, językiem obcym oraz wiedzą kontekście interdyscyplinarnym;  ma motywację do dalszej pracy;  ma zadowolenie z rezultatów działania.

  

ewaluacja działań; oglądanie prezentacji, podsumowującej nasze działania; ceremonia rozdania dyplomów uczestnictwa w zajęciach Europejskiego Klubu Językowego. czerwiec

Na bieżąco

 poznaje słownictwo i struktury gramatyczne na poziomie dostosowanym do poziomu znajomości języka;  korzysta z platformy edukacyjnej Oxford University Press oraz strony British Council, ucząc się języka na odległość i w każdej dogodnej chwili.

wrzesień - czerwiec

Międzynarodowy Klub Językowy TIK  
Międzynarodowy Klub Językowy TIK  

Opis genezy powstania i sposobu działania MKJ TIK jako interdyscyplinarnych zajęć językowych z zastosowaniem TIK. Autorski program działań p...

Advertisement