Jagten på eleverguldet_Bo Skjoldborg_Morten Dürr_børnebog_uddrag

Page 1

-$*7(1 3ยง (/9(5*8/'(7

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 1

15/08/2016 15.24


!"#$%&'()##'*'+"',-."/01"#2 !"#$%&'()'%*+%,#-*.%$ 3'4567'!"#$%&'()##'"2'+"',-."/01"#2 89:/;2:0%:<2&='>;$#<?-',$%@$"% A%0;-$<"&='B//%&'C"/91"% D#E-=',?;&0<&;F<;&+""(<:$#<1G$<"&='(+H 6I'G02;F%J'456K L,+M='NOPQPOQN4OPNQRRQ5 H"@<%#<&2'S#;'0%&&%'1"2'9T'-G&'S<&0%':$%0' @T'<&:$<$G$<"&%#J'0%#'U;#'<&02T%$';S$;/%'9%0' V"@E0;&J'"2'-G&'<&0%&'S"#'0%'<';S$;/%&' &WF&$%'#;99%#I

H"&$;-$= X"#/;2%$'>/"$= YYYIS"#/;2%$@/"$I0-"&$;-$ZS"#/;2%$@/"$I0!"#$%&'()##= 9"#$%&0G##Z9%I?"9 [\RK]'R4'R5'RO'77I +"',-."/01"#2 -"&$;-$Z1":-."/01"#2I0[\RK]'4N'P5'^R'74

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 2

15/08/2016 15.24


!"#$%&'()##'*'+"',-."/01"#2

-$*7(1 3ยง (/9(5*8/'(7

!"#$%&'()*$"(

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 3

15/08/2016 15.24


Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 4

15/08/2016 15.24


SHQJH I *UDWLV JUDWLV OÚUGDJVJX L'!%2;-_1'-G&&%'9;&'ST';/$I'`/$a'!<--%/'"2' HG#$'SE/0$%'F;#%-G#F%&'9%0'?"9@G$%#:@</J' ?"/;J'?U<@:J':/<-J'?U"-"/;0%'"2'%$'@;#'M<-%Q' :-"'$</'UF%#I'>%&2%'F;#'<--%'&"2%$'@#"1/%9I' >%&2%' F;#' &%9/<2' /01234' 5' &T#' 9;&' U;F0%' !<--%/:'S;#:'$"@9"0%#&%'-"@<'9;:-<&%I'82' 9;&'-G&&%'/;F%'@#W?<:':T'9;&2%J'9;&'U;F0%' /E:$'$</I',T'/W&2%'9;&'<--%'1/%F'"@0;2%$a HG#$'U"/0$'_.%'9%0'9;&0%&'F%0'-;::%&I' B-:@%0<%&$%&'F;#':-;/0%$'9%0':"#$%'1#<//%#' "2':9</%0%'U%/%'$<0%&'$</'0%'S"/-J'U;&'F;#'F%0' ;$'1%$.%&%I bc$':$E-'0;9%1/;0d',T'2%#&%Je':;20%'U;&J' F%&0$%':<2J'2#%1'1/;0%$'"2'-&;/0%0%'0%$'&%0' @T'0<:-%&I'67189'bB#'0%#';&0%$J'.%2'-;&'S#<:$%' 9%0d' B&' -;&%/:&%2/' S#;' 1;2%#;S0%/<&2%&d' B//%#'/<0$'"-:%U_.#%1de K

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 5

15/08/2016 15.24


HG#$':F%0$%I ,F%0$%'f':"9'%&'9;#;$"&/_1%#'<'^P'2#;Q 0%#:' :"/:-<&J' 0%#' -G&' U;#' ST%$' :;/$F;&0' ;$' 0#<--%I'82'2#_0'9%0'-_0'$</'9"#2%&9;0I ,F%00#T1%#&%' U;2/%0%' ;S' U;9I' 82' U;&' U;F0%'"2:T'"&0$'<'9;F%&I g%0':<0%&';S':$"0'U;&:'1%0:$%'F%&J'!<--%/I' C;&':T'"2:T'U;9#%&0%'&%#F_:'G0I'C;&'1/%F' F%0'9%0';$'1<0%'&%2/%'h'"2'0%$'F;#'<--%'%&' :-<0%2"0'<0iJ'$W&-$%'HG#$J'S"#'0%'F;#'<'S"#Q F%.%&'1<0$'U%/$'&%0I' HG#$' :T' <2%&' @T' %-:@%0<%&$%&' ?<#-;' S<#%' 9%$%#'1"#$%I'(%#'F;#'-G&'S%9'-G&0%#'S"#;&' 0%9'<'-_%&I',T'/<2%'"9'/<0$'9T$$%'0%':/T'$</I' >/;&%&'F;#';$'1%$;/%'9%0'0%#%:'U.%99%/;Q F%0%' 6555Q-#"&%:%0/%#I' >#W?<:' /<2%:"9' 0%' U;F0%'2."#$'0%$'<'2T#'"2'"2:T'0;2%&'S_#I'82' "2:T':<0:$%'/_#0;2J'0;'0%':-G//%'U;F%':/<-I' !;::%#';S'/_#0;2:2GSI j<2%:"9'&GI !;&0%&' 1%$.%&$%' 0%&' &W:$%' -G&0%=' %&' @<2%J'@T'?<#-;'64'T#'f'/<2%:"9'HG#$'"2'!<-Q -%/I'CG&':-G//%'U;F%'%$'U%:$%1/;0I 7

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 6

15/08/2016 15.24


b,T'0G'0%$de'UF<:-%0%'!<--%/'<&0'<'U;&:' _#%I'(%$'2;F'%$':W$'<'HG#$I'!<--%/':T'@T'U;9I' C;&:'_.&%&%'/E:$%'F</0$J':"9'%&'/E:%1/T'@W#%J' 9;&'U;#':;$'S"#'9%2%$':$#_9'$</I bCG&'-_1$%'%$'1/;0'9%0'0E#'<Je'S"#$:;$$%' !<--%/I bk%2'U;0%#'0E#I'L:W#'U%:$%Je':;20%'HG#$I bk%2'U;0%#':2G'"2:T'U%:$%Ie b(%':9;2%#'2"0$'U;--%$I'!%0'$"9;$:"F:' "2':@;2U%$$<Ie b82' 9%0' -%$?UG@I' !;::%#' ;S' -%$?UG@Je' :;20%'!<--%/'$_#$I (%'$"'0#%&2%'S&<:%0%I ,T'1/%F'0%&'&W:$%'-G&0%'%-:@%0%#%$I 82'0%&'&W:$%'<2%&I MG'F;#'0%#'-G&'i&'S"#;&'0%9J'%&'2;99%/' 0;9%'9%0'%&'2#T'UT#-&G0%'@T'U"F%0%$I'CG&' F;#'F%0';$'S<&0%':<&'@G&2I bB#'0G'-/;#'9%0'@%&2%&%J'HG#$de'UF<:-%0%' !<--%/I HG#$'#;-$%'UT&0%&'&%0'<':@"#$:$;:-%&I' C;&' -G&&%' 9W#-%' 6555Q-#"&%:%0/%#&%a' (%'S_/$%:'-"/0%'"2'2/;$$%I'`/$'S"#'2/;$$%'%S$%#' O

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 7

15/08/2016 15.24


HG#$:'9%&<&2I'C;F0%'!<--%/'2/%9$';$'-#_//%' 0%9J':T'0%':T'1#G2$%'G0d'+#G2$%J':/<0$%'f'"2' W2$%a bk%2'%#'f'_UJ':T'-/;#ae'HG#$'&<--%0%'-"#$I' eg<'2T#'%S$%#':/<--%$J'%//%#'UF;0de b8$$%'@/;0%#'!;#;1"GJ'S<#%'kG91"1_2%#J' :EF'-;&%/:&%2/%'f'0%$'%#J'UF;0'.%2'-;&':%' U%#S#;Ie b(%$' /E0%#' 2"0$J' !<--%/I' !;&' 1/<F%#' U%/$' /W--%#:G/$%&Ie' HG#$' :/<--%0%' :<2' "9' 9G&0%&I',T'#;&-%0%'U;&'#E22%&I'D#;-'F%.#%$' 0E1$I (;9%&'S"#;&'0%9'S;9/%0%':$;0<2'#G&0$'<' :<&'$;:-%'%S$%#'@G&2%&I X;9/%0%'"2'S;9/%0%I b(%'U;#'"2:T':9_2%#Je'UF<:-%0%'!<--%/I bMG/':9_2%#ae'G01#_0'HG#$'S"#:-#W--%$' "2':T':$#;-:':<&'S;#'S"#':<2I'X;#%&':;0'@T':<&' 9"$<"&:?E-%/'"2':F%0$%'9<&0:$'/<2%':T'9%2%$J' :"9'HG#$'2."#0%'/<2%'&GI'.:'8;'17<03/'='17<03/' >?/@A<?'12'0@/?B'83A'<0?A/B':;20%'S;#%&I'6;'C;0' <:'A?873/'7:A/?D0EC2B'F/'<3A?'7:A/?0'>73G?0'C@7<2' 8?<'AF/?2'4F02'421<4B'<?0'7:/2?0'4F8'4718'C01'?A' P

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 8

15/08/2016 15.24


0;<<?A'8F4?H'$37'43<42'<0:DA?0'<:'3'<32'?/?2'4F02?' 4718B'8?A4'<:'I3G?0'?C2?0'G?J0?2'F/'2EAD?0K'LMG34' >10?'J?/'17<03/'I1G<?'0N/?29O b`/$:TJ'.%2'$#"#'<--%J'F<':-;/'U;l':9_2%#J' !<--%/Je'S"#$:;$$%'HG#$I'b(%$'f'$#"#'.%2'<--%' %#':T'2"0'%&'<0iae b82' -"&0"9%#I' (%' UW&2%#' /<2%' 0%#Je' :;20%'!<--%/'"2'@%2%0%I HG#$'SG/2$%'!<--%/:'S<&2%#'"2'S<-'_.%'@T' %&';S/;&2J'#_0'@;--%J':"9'U;&2'@T'%$':$;$<F' F%0':<0%&';S'%-:@%0<%&$%&I'C;&'S"#:_2$%';$' UG:'-%J'UF;0'U;&:'S;#'U;F0%':;2$'"9'-"&0"Q 9%#I'B$'%//%#';&0%$'U;F0%'U;&':;2$I'!%&'0%$' F;#':T'@<&/<2$J';$'HG#$'1;#%'U;F0%'/E:$'$</';$' 2/%99%'0%$I' !<--%/'1%$#;2$%0%'U;9';/F"#/<2$I',T'-/;Q #%0%'U;&'"@'<'%$'1#%0$'2#<&= bA"/<2J'HG#$I'k%2'$;2%#'@<:'@T'0<2ae'C;&' :$;-'HG#$'%&'/;99%#I HG#$' 2#<&%0%I' !W#-%0%J' UF"#0;&' U;&' :/;@@%0%';S'<2%&I'!%&'<'&W:$%'&G'-&G2%0%' U;&:'9;F%':<2':;99%&'<2%&I'B-:@%0<%&$%&' :;20%= N

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 9

15/08/2016 15.24


b(;F' 9%0' .%#J' 0#%&2%I' CF;0' :-G//%' 0%$' FW#%de'(%&':-;/0%0%'9;&0':$<##%0%'@T'0%9I' C;&:'_.&%':T':$"#%'"2'FW99%/<2%'G0'1;2'0%' $E--%'1#<//%2/;:I' M1A'/7F0'P;'83/B'$W&-$%'HG#$I'M1A'G?<'<?29' !%&'9;&0%&':%&0$%'HG#$'%$'F%&/<2$':9</' "2'S"#$:;$$%= bH;&'.%2'S#<:$%'9%0'%&'U<&01W#:&<$$%d'(%' %#'S#<:-1;2$%J'/<2%'S#;'S;1#<--%&Ie' HG#$:'U;/:':&_#%0%':<2':;99%&I j<2%'&G'F<#-%0%'0%$'9%0'0%'S;/:-%'@%&2%' :"9'F%#0%&:'0T#/<2:$%'@/;&I',"9'0%&'0<#%-$%' F%.'$</'U%/F%0%I !;&0%&'2/"%0%I' HG#$'-G&&%'<--%'ST'%$'"#0'S#%9I bk%@Je'G01#_0'!<--%/I'bg<':-;/'U;l'U<&0Q 1W#:&<$$%#Ie bm%:ae':;20%'HG#$'U;/F-F;/$I'b!<&0:$'S<#%Ie bg<' $;2%#' f' _UJ' UF"#' 9;&2%' U;#' Lde' :@G#2$%'!<--%/I b4^I'CF%#-%&'9%#%'%//%#'9<&0#%Je':;20%' 9;&0%&' "2' 9<::%0%' 2%&&%9' :<&%' 1#<//%#I' b,-;/'F<'&_.%:'9%0'$"':$E-de 65

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 10

15/08/2016 15.24


bg<'$;2%#'4^Je':F;#%0%'!<--%/I'b>/G:'S<#%' -;&%/:$W&2%#J':EF'."#01W#-;2%#'"2'6^'@/;0%#' !;#;1"GIe b82'%&'S#_:&;@@%#ae'<:$%9$%'HG#$'<F#<2$I' bk%2'F</'U;l'%&'S#_:&;@@%#I'!<&'9;F%'#G9/%#' U%/$'F</0$Ie !;&0%&' :$<##%0%' 9T1%&0%' @T' 0%9I' ,T' $#;-'U;&'@T':-G/0#%&%J'2."#0%'"9-#<&2'"2' U%&$%0%'-;2%#&%'"2'!;#;1"GQ?U"-"/;0%&I' C;&'S"#%:/"2J';$'0%'F%/'"2:T':-G//%'U;F%'%&' :EFQ"$$%'1W#%@":%#'$</';$'1W#%';//%'0%'-;2%#' U.%9'<I (#%&2%&%' &<--%0%J' :"9' "9' 0%' 1%22%' U;F0%'%&'S.%0%#'<'&;--%&I bC;&'%#'S/<&-Je'UF<:-%0%'HG#$J'9%&:'9;&Q 0%&'SE/0$%'-;2%#'<'@":%#&%I bA_FS/<&-I'82'/<0$'2#<9Ie bA_F2#<9Ie bj<2%' :T' 2#<9' :"9' U%&0%' U%:$%@<2%&Ie' !<--%/'&<--%0%I bk%2'U;0%#'U%:$%Ie bC%:$'<'S/_0%:"F:I'XE'S"#'U%/F%0%Ie (%'$"'0#%&2%'S&<:%0%'<2%&J'"2'!<--%/':$;-' 66

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 11

15/08/2016 15.24


HG#$'%&'/;99%#'h'"2'S<-'_.%1/<--%/<2$'$"':/;2' <2%&I ,T'#;-$%'HG#$'UT&0%&'&%0'<':@"#$:$;:-%&J' U%F'%$'@;#'6555Q-#"&%:%0/%#'S#%9'"2'-;:$%0%' 0%9'&%0'@T'0<:-%&I'Q714D9' b(%'U%#':-G//%'F<:$'#W--%Je':;20%'HG#$I' b(%$'$#"#'.%2':T'"2:T'/<2%Je':;20%'!<--%/I' b82'%//%#:'%#'0%#'S/%#%'@%&2%J'UF"#'0%'-"9Q 9%#'S#;Ie !;&0%&':$<##%0%'@T'@%&2%:%0/%#&%I'(%#@T' 2/"%0%' U;&' @T' 0%9I' C;&:' _.&%' F;#' 9%2%$' :$<--%&0%J'$W&-$%'HG#$I'j<2%:"9'U":'%&'2#<:I' C;#'%&'2#<:':$<--%&0%'_.&%d'!T:-%'F;#'0%$' 1;#%J'S"#0<'9;&0%&'F;#':T'$E-J';$'HG#$'-"9'$</' ;$'$W&-%'@T'%&'2#<:I b,%#'9;&'0%$Je':;20%'9;&0%&J':"9'"9' U;&'$W&-$%'0E1%#%'"F%#'0%$I'bMTJ':T'L'1%$;Q /%#'9%0'6555Q-#"&%:%0/%#I'82'0G':<2%#J';$'L' %&00;'U;#'9;::%#';S'0%9de !<--%/'&<--%0%I'b(i$'U;#'F<Ie b(%$'-;&'0G'1<0%':@<0:#"0'@Tae'$</S_.%0%' HG#$'G0%&';$'F<0%J'UF;0'%&':@<0:#"0'F;#I'(%$' F;#'&"2%$J'U;&:'S;#'@/%.%0%';$':<2%I 64

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 12

15/08/2016 15.24


bCF;0'&G'UF<:'.%2'S"#$W//%#'.%#Je'S"#$:;$$%' 9;&0%&J'b;$'F<'@T'0%$':<0:$%'U;#'U;S$'1%:_2' ;S'%$'@;#'0#%&2%'@T'?<#-;'66'T#'U%#'<'1G$<--%&I' CF%#'2;&2'U;#'0%'-_1$'%&'9;::%'-;2%#'"2':/<-I' 82'UF%#'2;&2'U;#'0%'1%$;/$'9%0'6555Q-#"&%Q :%0/%#I'CF;0':<2%#'L'$</'0%$de bD<//E--%Je':;20%'!<--%/'$_#$I bk;J' _U' f' $<//E--%' 9%0' S_0:%/:0;2%&Je' :;20%'HG#$I bCF<:' .%2' :T' S"#$W//%#' .%#J' ;$' 0%' U%#' $"' 0#%&2%' UF%#' 2;&2' 1%$;/$%' 9%0' S;/:-%' 6555Q-#"&%:%0/%#J'UF;0':<2%#'L':Td'X"$"-"@<%Q #%0%'6555Q-#"&%:%0/%#Ie b!%&'f'0Q0%$'%#'."'G/"F/<2$ae'-FW--%0%' HG#$I b><::%U;9#%&0%' :-"0QG/"F/<2$Je' :;20%' !<--%/I b82'"2:T'S%.$Je':;20%'HG#$I b(%':F<&':-Gl':@W##%:'<&0%Ie'!<--%/':&_SQ $%0%'F#%0$I'bX"#'9<&':-E/0'9T$$%'0%'2"0$'ST' &"2/%'$W:-';S'@"/<$<%$Ie b(f'0%$':E&%:'.%2'"2:Tae'@%1'HG#$I L'&W:$%':%-G&0'F;#';/$'-;":= 6^

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 13

15/08/2016 15.24


!;&0%&' #T1$%' ,NG?039' R1A/' 2@G?A?9' "2' :@;#-%0%'$</'%$'%//%#';&0%$'G&0%#'1"#0%$'f' 0%#'S<-'%&'-/"--%'$</';$'1<9/%'U%/$';S:<&0<2$' U_.$I'`/;#9%&a'HG#$'U"/0$':<2'S"#'_#%#&%'"2' F;#'&W#'F%0';$'$;1%':<&':@"#$:$;:-%I L9%&:'S"#:_2$%'!<--%/';$'U;@:%':T'9;&2%' ;S'@":%#&%'S#;'0<:-%&':"9'"F%#U"F%0%$'9GQ /<2$I'C;&'S<-'S;$'<'$#%';S'U;&-%&%J'S_#'9;&0%&:' -W9@%/;1';S'%&'UT&0'-"9'0#_&%&0%'"F%#' 0<:-%&'"2'2#%1'S;$'<'!<--%/:'UT&0/%0I'!<-Q -%/:'UT&0'S"#:F;&0$'U%/$J':T':$"#'F;#'/;11%&I' !<--%/':-#%2I HG#$'1/%F'<:-"/0';S':-#W-I n0%&';$'$W&-%'F<0%#%'"F%#'0%$'S;9/%0%' U;&' <' :@"#$:$;:-%&' %S$%#' :<&' 9"1</$%/%S"&I' C;&'F<0:$%'<--%J'UF%9'U;&':-G//%'#<&2%'$</' %S$%#'U.W/@I'(%$'F;#'#%&'#%S/%-:I'C;&'U;F0%' @/G0:%/<2'9%2;/E:$'$</';$':&;--%'9%0':<&'9"#' "2'S;#I D</';$'U;&:'9"#';%0%'U;9'"F%#'UT#%$I "?S1?'f "?S1??????'f bCkoj>ae':-#%2'9;&0%&I'b>:E-"@;$%#&%' 6R

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 14

15/08/2016 15.24


U;#'%&'-&<F'<'$;:-%&I'(%'@#_F%#';$'0#W1%'9<2' 9%0'%&'-&<FIe 82':T'2<-'0%$'$"$;/$';9"-I'MG'-"9'U%&0%' S#;'1/"9:$%#;S0%/<&2%&'"2:TI 82' 0;9%&' S#;' 0%/<-;$%::%&J' U%&0%' 9%0' "@:;$'UT#'"2'-W9@%_#%#<&2%I 82':/;2$%#%&J'0%#'F;#':$"#':"9'%$'UG:J'-"9' /_1%&0%'9%0'%&'f'_-:%a'B&'-_0_-:%a' HG#$'S_/$%J';$';/$'"9-#<&2'U;9'S"#%2<-'<'%&' $T2%I'C;&J'HG#$'DU"9:%&J'1%S;&0$':<2'0E1$' <&0%'<'%&':W#'$T2%I'(%$'U%/%'F;#':T'GF<#-%Q /<2$'f M1A'4GEG?<?'f Q:02'4GEG?<?'71A/4F82B'71A/4F82'%S$%#'!<-Q -%/J'0%#'%&0%/<2'F;#'-"99%$'S#<';S'9;&0%&:' $;2'F%0';$'1<0%'9;&0%&'UT#0$'<'UT&0%&I Q:02'4GEG?<?'I?A'237'<N0?AB'9%0':@"#$:$;Q :-%&'0<&2/%&0%'<'0%&'%&%'UT&0'f Q:02'4GEG?<?':<'1C'>:23DD?A'f f'0<#%-$%'<&0'<'9;F%&'@T'%$'9%2;'9G:-%/Q 1G&0$';S'%&'1G$<-:F;2$'<'1/T$'$_.'"2'-;:-%$I'>T' 9<&0#%'%&0'i$':%-G&0'S<-'9;&0%&'/;2$'1T0%' !<--%/'"2'HG#$'&%0'@T'9;F%&I 6K

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 15

15/08/2016 15.24


HG#$'9W#-%0%'F;2$%&:'-&W'<'#E22%&I ,T' :9%#$%&' S#;' :-G/0#%&%' "2' UT&0/%0Q 0%&%'f Q73DSD73DB':;20%'UT&0.%#&%&%J'0;'HG#$'"2' !<--%/'S<-'0%9'@TI'

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 16

15/08/2016 15.24


ÇU WLGOLJHUH B/F%#-"&2%&'C;/0G#'F;#'&"-'O^I555'T#'2;9Q 9%/J'9%&'U;&'U;F0%';1:"/G$'<--%'9<:$%$':<&' ;@@%$<$I'X;-$<:-'F;#'U;&'-%&0$'S"#';$'FW#%' 0%&'9%:$'9;02/;0%'%/F%#-"&2%'&"2%&:<&0%I' (%&&%';S$%&'U;F0%'U;&'1%:$</$'%$'U%/$':W#/<2$' S%:$9T/$<0I'A_2%$':-<&-%';S'F</0:F<&J'-;#$"SQ S%/:G@@%' 9%0' $_##%0%' 1W#J' 2#_0' ;S' U;F#%J' &_00%#'"2':F;9@%I'!._0'9%0'#<2%/<2$'U"&Q &<&2I'82'$</'0%::%#$d'B&'"92;&2'9%#%';S'0%$' :;99%a'X"#'0%$'2.;/0$'"9';$'FW#%'%-:$#;'9W$' <&0%&'0%&':$"#%J'/;&2%':_F&I' $0:2S20:22?S7:2B'20:2S2012S2012S20:::29 H"&2%&'1/%F'#%F%$'G0';S':<&%'$;&-%#'F%0' /E0%&';S'0%'-"&2%/<2%'/G#1/W:%#%J':"9'-;/0$%' $</'9<00;2:9;0I'D"&%#&%'2;F'2%&/E0'<'0%&' :$"#%'$#"&:;/J'UF"#'-"&2%&':;0'@T':<&'$#"&%' "2'#%2%#%0%I'B//%#'S;-$<:-'/T'U;&'U;/F$'&%0' 6O

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 17

15/08/2016 15.24


0%$'9%:$%';S'$<0%&I'H"&2'C;/0G#:':$"#%'-W#Q /<2U%0'$</'9;0'2."#0%'U;9'2;&:-%'9;2%/<2$' ;&/;2$I'(%#S"#'S<-'U;&'$#"&:$"/%&'1E22%$'"9' 9%0'$</1;2%/W&%$'#E2/W&J'%-:$#;'@"/:$#<&2'"2' _#%-/;@@%#I'(%$'F;#'%$'@%#S%-$':$%0';$'$;2%'%&' :$<//%'/G#I B/F%#&%:':;/%'/T'/;&2$'G&0%#'."#0%&J'G:%$' ;S'9%&&%:-%&%I'C%#'-G&&%'%/F%#&%'1"'<'S#%0I' C%#'-G&&%'/G#1/W:%#&%'1/W:%':<2':-%/_.%0%I' L&2%&' S#;' 9%&&%:-%&%:' F%#0%&' F<//%' U_#%' 0%9I'!%&'-"&2'C;/0G#'G&0#%0%':<2';//<2%F%/' "F%#J';$'0%';1:"/G$':-G//%':@<//%'4;'U_.$I $0:2S20:22?S7:2B'20:2S2012S2012S20:::29 bk;'$;-a'g<'U;#'U_#$'.%#J'F%&&%#ae'G01#_0' -"&2%&I'>#"1/%9%$'9%0'/G#1/W:%#&%'F;#J';$' 0%'-G&&%'S"#$:W$$%'0%#%:'$#G$$%&'"2'$#;$$%&' <'%&'G%&0%/<2U%0J'9%&:'9;&'S<-'%$'S"#SW#0%Q /<2$'U"F%0FW#-'"2'S#E2$%/<2$'"&0$'<'9;F%&I' 82'S<-'9;&'"&0$'<'9;F%&J'2<-'0%$'G0'"F%#' ;@@%$<$$%&I'(%$'F;#'<':<2':%/F'%&'S"#SW#0%/<2' $;&-%I b,$"@':$#;-:'0%$'$G0%#<ae'1%S;/%0%'U;&I

6P

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 18

15/08/2016 15.24


H"&2%&' :;$$%' :<2' $</' 1"#0:J' #%$$%0%' @T' :<&' 2G/0-#"&%'"2'-/;@@%0%'9%0'UW&0%#&%I'MG' -"9';//%'&<::%$.%&%#&%'1W#%&0%'@T'S;0%';S' :_/F'/W::%$'9%0'9;0I'C;/0G#'U;F0%'&%$"@' :;$'1W2%#%$'9%0'9._0'S"#'9G&0%&J'0;'%&0&G' %$'$#G$'S#;'/G#1/W:%#%&'2;F'U;9'%$'?U"-J':T' U;&':@</0$%'%&':.;$';S'0%&'0E#%1;#%'0#<-'&%0' "F%#':<$'&;$$_.I'B&'1#G&'/W##%0:-."#$%/I'C;&' U;F0%';//%#%0%':-<S$%$'$</'&;$$_.J'S"#'@/;&%&' F;#';$'W0%J'<&0$</'U;&'1/%F':T'0F;:-J';$'U;&' -G&&%'F;-/%'0<#%-$%'<&0'"2':"F%I',"F%'<'$GQ :<&0'T#I jG#1/W:%#&%' $"2' S;$' <2%&I' D#G$$%#<%$' F;#:/%0%';&-"9:$%&';S'U;&:'$"'1_#&J'`/F;' "2' p#<&0G#I' D"' 1_#&J' 0%#' F;#' :"9' &;$' "2' 0;2J' $W&-$%' -"&2%&J' 9%&:' 0%' -"9' U%&' $</' U;9I' H"&2%&:' 0;$$%#J' `/F;J' F;#' 64I555' T#' 2;99%/J'U;&:'E&2:$%'1;#&I'B&':-_&U%0'9%0' 1/"&0$'UT#J'9":2#_&&%'_.&%'"2'%$':9</J'0%#' :-<&&%0%':"9':"/%&I'!%&'UF<:'`/F;'F;#';$' /<2&%'9%0'%&':"99%#0;2J'F;#'p#<&0G#':"9' %&'$T2%$J':$"#9SG/0'&;$'<'&"F%91%#I'p#<&0G#' F;#'-G&'6OI555'T#J'9%&';//%#%0%'%&'S"#UW#0%$' 6N

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 19

15/08/2016 15.24


:/;2:1#"#I'p#<&0G#'9%0'0%$'9_#-%':<&0'"2' 0%$'0E:$#%'E0#%I'C;&:'U_.%'-<&01%&'"2'<&0Q S;/0&%'_.&%'2;F'U;9'%$'F</0$'"2':-#W99%&0%' G0:%%&0%':"9'%&'G/FI'B&':G/$%&'G/FI' $0:2B'20:22?7:2B'2012B'2012B'20:::29' H"&2%&' /_S$%0%' UT&0%&J' "#-%0%' <--%' %&2;&2';$'#T1%';0'/G#1/W:%#&%I'C;&'F<&-%0%' %&'&<::%$.%&%#'&W#9%#%'"2'1;0'U;9':%&0%' /G#1/W:%#&%' <' :%&2I' MG' F<//%' -"&2%&' U;F%' 9;0#"I'!%&'0%$'S<-'U;&'<--%J'S"#'p#<&0G#'2<-' <'2;&2'9%0';$'1%-/;2%':<2I bA_2%$' :-<&-%' <2%&ae' :&_F/%0%' U;&' ;/Q /%#%0%'U;/FSG/0'"2'#;-$%'G0'%S$%#'%$'1W2%#' 9._0I'bg<'ST#';/$<0'#_2%$':-<&-%'<&0%&'0%&' :$"#%':_F&I'(%$':9;2%#':"9';$':$<--%'U"F%0%$' <&0'<'%$'1T/Ie p#<&0G#'1_F:%0%I',-G11%0%'$;//%#-%&%&' S#;':<2I'CW/0$%'<':$%0%$'9%#%'9._0'"@'<':<$' 1W2%#I H"&2%&' 1%$#;2$%0%' :<&' :_&' <' $;F:U%0I' `##%$' G&0%#' U_.#%' _.%' F;#' 1/G::%&0%' #_0$I' `##%$'S#;'0%$':T#J'p#<&0G#'U;F0%'ST%$J'0;'U;&' 45

Jagtenpaaelverguldet ombr.indd 20

15/08/2016 15.24