Page 1

Roskilde Friskole

- Et undervisningstilbud for børn og unge pü 1. - 9. klassetrin, der har svÌrt ved folkeskolen og har brug for en anderledes tilgang til undervisningen


Beliggenhed og transport

Roskilde Friskole ligger i naturskønne omgivelser i udkanten af Roskilde. Skolens grund ligger op til Boserup skov, som dagligt benyttes til morgenture, undervisning samt motion. Roskilde Friskole befinder sig i gå afstand fra Roskilde Fjord, der ofte benyttes i skolens aktiviteter. Den offentlige transport har holdeplads lige ved skolen, hvilket gør det nemt for eleverne at komme til og fra skole. Der vil være mulighed for skolebusordning, hvor eleverne bliver hentet og bragt til hjemmeadressen, hvis der er indgået en aftale med forældre og sagsbehandler.

Eleverne

De fleste af vores elever kommer fra tidligere skoletilbud, hvor de har haft nogle dårlige oplevelser. En del af dem er blevet udsat for mobning og er ofte blevet behandlet som værende anderledes og har derfor ikke følt sig velkommen i fællesskabet. Vi ser alle elever på skolen, som værende helt unikke, med hver deres kompentencer og egenskaber. Derfor vægter vi meget at skabe tillid, kammeratskaber, faste rammer samt omsorg for skolens elever.


Målsætning

For at øge elevernes selvstændighed, interesse og motivation fastsættes mål og temaer for undervisningen med udgangspunkt i deres evner og ønsker. Gennem undervisningen søger vi at fremme de unges sociale kompetencer og øge deres selvværd. Vi holder fokus på børnenes problemer og udfordringer via en åben dialog i hverdagen. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at de er drivkraften for deres egen læring. Vi inspirerer, motiverer, stiller krav og sætter dem i gang. Målsætningen er at få de unge til at fungere i en hverdag, som er givende for både de unge og det omgivende miljø. Vi ønsker at skabe selvstændige, oplyste og nysgerrige hele mennesker.

Samarbejde

Gensidig kommunikation, samt aktivt samarbejde med forældrene, vægter vi meget højt, da det skaber en større tryghed, samt et bedre kendskab til særlige hensyn. Der afholdes statusmøder hvert halve år, hvor forældre, sagsbehandler og lærere gør status over, hvordan det går i forhold til elevens målsætning og undervisningsplan. Der drøftes nye mål for social og faglig udvikling og hvilke tiltag, der sættes i værk, for at den enkelte udvikler sig bedst muligt.


1. - 6. klasse Et undervisningstilbud for børn ml. 7 - 12 år, der har behov for en anden tilgang til tilegnelse af sociale og faglige kompetencer, end den folkeskolen kan tilbyde. 1. - 6. kl. er i den traditionelle undervisning delt op i en 1. - 3. kl., samt en 4. - 6. kl. I andre sammenhænge, bl.a. rejser, praktiske opgaver mm. fungerer 1. - 6. kl. som én klasse. Undervisningen er planlagt udfra den enkelte elevs faktiske niveau, hviket giver eleven en følelse af at arbejde med noget, som giver mening. Vi tager mange forskellige metoder i brug for at skabe en alsidig hverdag og for at tilgodese hver enkelt elev, da eleverne oftest har deres egen måde, hvor på indlæringen fungerer bedst. Vi arbejder i 1. - 6. kl. udfra, at alt hvad eleven hidtil har lært, skal anvendes og videreudvikles. Den umiddelbare accept og anerkendelse af elevens erfaringer og kundskaber skaber tryghed og tillid. Eleven oplever at kunne noget og får en følelse af at være betydningsfuld for helheden i klassen. Der er få elever i klasserne og flere lærere, hvilket betyder, at der er tid og overskud til at tage sig af den enkelte elevs læring og velbefindende. Vi kan derfor tilbyde et skoletilbud med stor rummelighed. Eleverne vil opleve et meget tæt forhold til klassens lærere, da det er de samme lærere, som befinder sig i klassen hver uge. Dermed opnår lærer og elev en tillid, samhørighed og genkendelighed, hvilket skaber de rigtige rammer.


7. - 9. klasse Et skoletilbud for børn og unge ml. 13 - 17 år, der er på meget forskellige niveauer og derfor har behov for forskellige læringsstile. Derfor er eleverne delt op i noget af undervisningen, så vi kan tilgodese alle. Struktur er en vigtig del af vores hverdag, da klassen repræsenterer mange forskellige elever, med meget forskellige tilgange til at lære og til at være sammen med andre mennesker. I 7. - 9. klasse har vi undervisning i alle traditionelle fag og tilsigter, at de elever, som har ressourcerne og det faglige overskud, kan afslutte 9. klasse med eksamen. Vi gør meget ud af at tilgodese den enkelte elevs behov, at møde dem der hvor de er og hjælpe dem godt på vej. Fællesskab og sammenhold i klassen bliver prioriteret højt. Klassen tager på studietur hvert år, hvor vi kommer ud og oplever verden, andre kulturer og sprog. Derudover deltager vi flere gange om året i større arrangementer med andre skoler, som omhandler sport, koncerter og teater. Det er med til at ryste eleverne sammen og giver mulighed for at lære dem bedre at kende. 7. - 9. klasse er et tilbud til elever, der har brug for personlig udvikling, alternativ undervisning, meget voksenkontakt, en masse sport, fokus på sundhed, kreative projekter, oplevelser, rejser samt et tæt forældresamarbejde.


Undervisningens formål

Vi anerkender, at eleverne har brug for at anvende forskellige indlæringsstile, hvilket betyder, at vi har fokus på, hvert barn har sin egen måde at lære på. Der er ingen rigtig eller forkert læringsmetode, så i skolen er det vores opgave at sikre, at eleverne kan lære på mange forskellige måder. Mange elever har behov for at kunne bevæge sig eller skifte arbejdsstilling- eller plads for at kunne koncentrere sig optimalt, hvilket stiller krav til vores undervisningsmiljø. Nogle af de fokusområder vi lægger særlig vægt på i forhold til denne udvikling er: * Rummelighed - der skal være plads til alle * Ingen mobning * Faste rammer der skaber tryghed og læringsrum * Fysisk aktivitet, som idræt og anden kropslig udfoldelse * Sund kost i dagligdagen * Forældresamarbejde


Motion og sund kost

Vi starter dagen med at spise sund morgenmad sammen. Vi sidder i klasserne, hvilket er en hyggelig og rolig måde at starte dagen på. Til frokost får vi varm mad, hvor der er en stor salatbar med mange forskellige grøntsager, der kan vælges i mellem. Motion er en vigtig del af skolens program, da eleverne får forbedret deres humør, indlæringsevne, selvtillid, kropsfornemmelse samt ydeevne. Vi dyrker mange forskellige sportsgrene for at skabe alsidighed, samt tilgodese den enkeltes ønsker. Eleverne har en stor indflydelse på motionens indhold og laver b.la opvarmningsprogrammer, samt udarbejder nye former for motionslege bl.a tagbold, balancegang på Midgårsormen og klatring på lerskrænten. Her fungerer lærerne som vejledere.

Rejser

En rejse er en anderledes form for undervisning, da undervisningen foregår udenfor skolens rammer. Ved at tage på en rejse vil lærerne og eleverne være sammen hele døgnet, hvilket kan udvikle elevernes personlighed og sammenhold til resten af klassen. På en rejse vil eleverne opleve andre kulturer og geografiske områder, hvilket vil give dem en indsigt i verdens mangfoldighed. I skolens program indgår to rejser. En rejse hvor klassen rejser sammen til et rejsemål, hvor oplevelserne passer til målgruppen. Den anden rejse er hele skolens samlede skitur til Norge. Her er formålet at give eleverne nogle fysiske oplevelser, hvor de alle vil opleve en personlig udvikling , sammenholdsfølelse , samt få en følelse af, at have overvundet udfordringer i naturen.


jll

“Skolen er god på mange måder, men det jeg bedst kan lide, er at vi rejser og jeg kan også lide, at lærerne hjælper mig meget. Jeg får ikke lektier for og har sjove fag og lærer noget hele tiden.” - Sisse Loeve Andersen, 10 år “Det er sjovt at være sammen med de store piger og vi spiser lækkert mad hver dag.” -Hanin, 9 år

Roskilde Friskole Skolerne i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Tel: 22682865 Fax: 46359047 E-mail: info@roskilde-friskole.dk www.skolerneiboserup.dk

Roskilde Friskole  

Et undervisningstilbud for børn og unge på 1. - 9. klassetrin, der har svært ved folkeskolen og har brug for en anderledes tilgang til under...

Roskilde Friskole  

Et undervisningstilbud for børn og unge på 1. - 9. klassetrin, der har svært ved folkeskolen og har brug for en anderledes tilgang til under...

Advertisement