GR SNAPS - searching my visual narrative

Page 1

GR SNAPS

APRIL – JULI 2020

MARCEL BORGSTIJN

www.borgstijn.nl


GR SNAPS searching my visual narrative | discovering what makes me click


[Nederlands]

[English]

Deze snapshots zijn onderdeel van mijn fotoproject in 2020 waarbij ik op zoek ga naar de reden waarom ik een foto maak. Tijdens mijn wandelingen - door Corona en verplicht thuiswerken een dagelijkse bezigheid maak ik snapshots van beelden die ik zie. Deze foto's maak ik met mijn Ricoh GRII, ingesteld op hoog contrast zwart-wit. Alle snapshots worden onbewerkt geplaatst op Instagram (www.instagram.com/grii_ist). Zodra het project is afgerond hoop ik te kunnen ontdekken wat maakt dat ik klik. De foto’s in dit boek zijn een tussenmoment. Opvallende snapshots die ik in de periode april - juli heb gemaakt. Op het moment dat dit boek gemaakt wordt staat de teller op 193 snapshots.

These snapshots are part of my photo project in 2020 where I'm looking for the reason why I'm taking a photo. During my walks - through Corona and obligatory daily work at home - I take snapshots of images I see. I take these pictures with my Ricoh GRII, set to high contrast black and white. All snapshots are placed unedited on Instagram (www.instagram.com/grii_ist). As soon as the project is finished I hope to discover what makes me click. The pictures in this book are an in-between moment. Striking snapshots I took in the period April - July. At the moment this book is being made the counter stands at 193 snapshots.

Marcel Borgstijn, juli 2020

Marcel Borgstijn, July 2020.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.