Page 1

Hand written

Hand written projact CRU-Boonmee Font

Visual communication design tcchnology


Hand written Hand written projact

การสร้างฟอนต์ลายมือด้วยโปรแกรม High-Logic.FontCreator จัดท�ำโดย บุญมี เมืองนา รหัส 5321300153 กลุ่มเรียน 201 ศิลป์กรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บล๊อก : http://boonmee-arti2305.blogspot.com/ เสนอ ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา ARTI2305 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทน�ำ

ฟอนต์คือตัวอักษรตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจุบันได้ใช้ฟอนต์ต่างๆ มากมายในการสื่อสารกัน และใช้แทนการพูดก็ว่าได้ฟอนต์เป็นสัญลักณ์ใช้พิมม์ติดต่อสื่อสาร และเขียนแทนการพูดและ การอ่านจนในปัจุบันฟอนต์ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะใช้เป็นสื่อในหนังสือต่างๆและ ใช้พิมพ์ในคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และต่างๆ อีกมากมาย ทั้งในปัจจุบันได้มีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในการสร้างฟอนให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ร่วมทั้ง โปรแกรมในการสร้างก็ยังมีหลายบริษัทจัดท�ำขึ้น เพื่อให้เราสะดวกในการสร้างฟอนต์ขึ้นมาใช้ งานอย่าง เช่น โปรแกรม High-Logic.FontCreator หรือ fontsefl เป็นต้น

2


ARTI2305 ขั้นตอนและวิธีการสร้างฟอนต์ ในตัวอย่างนีเ้ ราจะพูดถึงขัน้ ตอนการออกแบบฟอนต์กนั ก่อน เราจะใช้เทมเพลตของฟอนต์ ตระกูล CRU-Lanchan โดยได้เทมเพลตมาจากการคิดค้นของอาจารย์จากมหาลัยวิทยาราชภัฏ จันทร์เกษม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร ผู้คิดค้นเทมเพลตนี้

ตัวอย่างเทมเพลตตระกูล CRU

ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Template ภาษาไทย

3


Hand written Hand written projact

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง Template ภาษาอังกฤษ

4


ARTI2305 ขั้นตอนที่ 1 1. หลังจากได้เทมเพลตมาแล้วให้ปริ้นออกมา แล้วเขียนตัวอักษรลายมือลงในไปใน เทมเพลตทั้ง ไทย-อังกฤษ ดังรูปตัวอย่า

ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Template ที่เขียนด้วยลายมือภาษาไทย

5


Hand written Hand written projact

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง Template ที่เขียนด้วยลายมือภาษาอังกฤษ

6


ARTI2305

2. จากนั้นให้เอาเทมเพลตที่เขียนด้วยลามมือไปสแกนความละเอียด1000dpi ขึ้นไป ให้ save เป็นนามสกุล JPG หรือ PNG

3. ให้เปิดโปรแรกม Photoshop ขึ้นมา แล้วเปิดไฟล์ที่สแกนเสร็จแล้วขึ้นมาด้วยเพื่อที่เรา จะต้อง copy เอาเฉพาะตัวอักษรไปยังโปรแกรม FontCreator ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 1. ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม High-Logic.FontCreator มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ เราก่อนการท�ำงาน แล้วติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย

2. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรม High-Logic.FontCreator ขึ้นมา

7


Hand written Hand written projact

8

3. ให้เปิดไฟล์ต้นแบบของฟอนต์ตระกูล CRU-LanChand.ttf ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นต้นแบบ

ในการสร้างฟอนต์ลายมือของเราเอง


ARTI2305 ขั้นตอนที่ 3 1. ให้กับไปที่หน้าต่างโปรแกรม Photoshop อีกครั้ง ให้เลือกเครื่องมือตามตัวอย่าง แล้ว ลากครอบเลือตัวอักษรที่ตัวการคัดลอกตัวอักษรที่ละตัวไปใส่ใน โปรแกรม Photoshop ไปว่างไว้ที่ FontCreator ให้กดปุ่ม Ctrl+C คือ copy และ Ctrl+V คือ copy การวาง

2. กดปุ่ม Ctrl+C เพื่อ copy ตัว ก.ไก่ ที่เราได้ท�ำการเลือกเอาไว้

9


Hand written Hand written projact

3. มาที่หน้าต่างโปรแกรม FontCreator คลิกเลือกช่องที่ตัว ก.ไก่ แล้วกด Ctrl+V วางตัว

ก.ไก่ ที่ copy มาจากโปรแกรม Photoshop ให้ท�ำแบบนี้จนครบทุกตัวอักษร

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากเราได้ copy ตัวอักษรจนคบแล้วเราก็จะมาดูว่าตัวอักษรสรของเราใช้ได้หรือไม่ และเป็นไงกันบ้าง

10

1. ใหดับเบิ้ลคลิกที่ตัว ก.ไก่ เพื่อขยายไปยังหนังต่างตบแต่ง


ARTI2305

2. เมื่อดับเบิ้ลคลิกแล้วก็จะได้ดังตัวอย่าง

3. ให้กดปุม F8 บนคีบอร์ดเพือ่ สดงตัวอย่างตัวอักษรทีเ่ ราสร้างขึน้ ให้พมิ พ์ในช่อง Kerning

ก-ฮ ลองดูตัวอย่างตัวอักษร

11


Hand written Hand written projact

4. กดปุ่ม F5 หรือเข้าไปตามตัวอย่าง test ดูตัวอักษรอีกแบบหนึ่ง ผลลัพย์ที่ได้ดังรูป

ตัวอย่างถัดไป

ตัวอย่างจากการ test front

12


ARTI2305 ขั้นตอนที่ 5 การปรับแต่งระยะห่างช่องไฟฃองตัวอักษรก็สามารถท�ำได้ 1. ปรับแต่งระยะห่างช่องหไฟฃองตัวอักษรก เส้นปรับระยะห่างกลั้นหน้า-หลัง ตาม

2. ให้สังเกตุความห่างได้จากตัวอักษรในช่องแสงตัวอย่าง (preview) ถ้าหน้าต่างนี้

ไม่ขึ้นให้กดปุ่ม F8 เมื่อปรับอแต่งเสร็จแล้วก็ให้ลองพิมพ์ข้อความลงไป ในหน้าต่าง Preview เพื่อทดสอบว่าการจักดว่างเป็นยังไงบ้าง

13


Hand written Hand written projact

3. เมื่อปรับอแต่งเสร็จแล้วก็ให้ลองพิมพ์ข้อความลงไป ในหน้าต่าง Preview (F5) เพื่อทดสอบว่าการจักดว่างเป็นยังไงบ้าง

14


ARTI2305

15


Hand written Hand written projact

16


ARTI2305 Font Information

CRU-Boonmee LanChand Regular Version 1.00 June 8, 2009 True Type Font Creator: boonmeer. Arts Division,Chandrakasem Rajabhat University.Contact Email:boonmee.cru@.com .Mobile Phone:0846470203 Copyright Š 2010 by Assistant Professor Prachid Tinnabutr.Fine and Applied Arts Division.Chandrakasem Rajabhat University.Bangkok,Thailand. All rights reserved. Text Sample

    Â?Â?Â?Â? ­€‚ ƒ„…†‡ ˆÂ?‰Š‹ŒŽ ‘ Basic Latin 0020

0021

002F

0030

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

002A

002B

002C

002D

002E

Â’ “ ” • – — ˜ ™ š › Âœ ž Â&#x; ÂĄ 0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

003A

003B

003C

003D

¢ £ ¤ ¼ Œ § ¨ Š ª   Ž ¯ ° ¹ 003E

003F

0040

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

004A

004B

004C

² ³ ´     

004D

004E

004F

0050

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

005A

005B

      Âľ 005C

005D

005E

005F

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

006A

œ ¡ ¸ š º Š � � Ž ‚ ‘  „ 006B

006C

006D

006E

006F

0070

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

� ‰ … €  † � ‡  ˆ ­ ƒ Œ 007A

007B

007C

007D

007E

‹  Ÿ ½ ž Latin-1 Supplement 0080

0081

¿ À

0082

Ă

0083

Ă‚

0084

0085

0086

Ăƒ Ă„ Ă…

0087

Æ

0088

Ç

0089

Ăˆ

008A

É

008B

ĂŠ

008C

Ă‹

008D

ĂŒ

008E

Ă?

17


Hand written Hand written projact

18


ARTI2305

19


Hand written Hand written projact

20


ARTI2305 สรุุป ขั้นตอนในการสร้างฟ้อนต์ที่ยกตัวอย่างมาในรายงานนี้ จะเห็นได้ว่าขั้นการสร้างง่ายมาก แต่สิ่งที่ผู้สร้างฟอนต์ควรค�ำนึงถึงเป็นอย่างมากนอกจาความสวยงามแล้ว เมื่อน�ำอักษรไปใช้นั้น จะต้องอ่านได้ง่ายถูกต้องตามหลักขอภาษาและส�ำหรับฟอนต์ไทยนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีปัญหาใน เรือ่ งของวรรณยุคปัญหานีเ้ ราควรให้ความส�ำคัญและควรจะมีการวางแผนในการออกแบบในเรือ่ ง ของัดส่วน ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองหรือตามเว็บฟอนต์ หรือเว็บไชต์ต่างๆ ของ ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร ฟ้อนต์ต้นแบบ CRU-LanChand โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ศึกษาเพิ่มเติม typeface ความส�ำคัญของฟอนต์ ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคนที่อยากท�ำฟอนต์ สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐาน แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ ภาษาอังกฤษ-ไทย ของ CRU-Font Family รวมบทความเกี่ยวกับฟอนต์ http://www.font.com

21

hand written font  

hand written font