Page 1

ANIMATION Design for kid

Boonmee Mueangna


ARTI3322

ANIMATION DESIGN

โครงการสร้างภาพเคลือ่ นไหว Animation Design for kid

จัดท�ำโดย บุญมี เมืองนา รหัส 5321300153 กลุ่มเรียน 201 ศิลป์กรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บล๊อก : http://boonmee-arti3322.blogspot.com/

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา ARTI3322 Animation Design ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2

Arti 3322


Preproduction โครงการ ออกแบบสือ่ แอนิเมชัน่ เพือ่ เป็นสือ่ เสริมความรูท้ างเครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ น บุคคล แบบพกพา Tablet ส�ำหรับเด็กประถม เรื่อง ตอนก�ำเนิด IT � ขั้นตอนการผลิตแอนิเมชั่นเรื่อง.....ตอนกำ�เนิด IT

Concept (แนวคิด)

แนวความคิดในการผลิตงานสื่อแอนิเมชั่นในครั้งนี้ ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง ของ การใช้คอมพิวเตอร์วา่ ประวัตเิ ป็นมายังไง และได้สร้างเป็นภาพเคลือ่ นไหว ทีเ่ ด็กดูแล้วไม่เกิด ผลร้ายต่อเด็ก เป็นการ์ตูนน่ารักๆ ประกอบด้วยการอธิบายจะออกมาในรูปแบบของงานการ์ตูนที่ เป็นภาพเคลือ่ นไหว ไม่ใช่ภาพนิง่ เน้นสีสนั ทีส่ วยงามน่ารัก เพือ่ ให้เด็กเกิดความสนใจ และประทับ ใจ และจดจ�ำได้ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วย Tablet ในการเรียนการสอนในปัจบันการ์ตูนแอนิเมชั่น จะ เป็นรูปแบบของงานภาพแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยเน้นการใช้สีและตัวการ์ตูนที่เป็นตัวละครเปล็ นหลัก ในการด�ำเนิดเรื่อง ส่วน เนื้อหาจะอธิบายให้เห็นถึงการก�ำเนิดมาของคอมพิวเตอร์และได้ พัฒนามาในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น Tablet ว่ามีต้นก�ำเนิด อย่างไร เนื้อเรื่องโดยย่อ น้องวีช่าเป็นเด็กขยันเรียนหนังสือ ตื่นตอนเช้าวีช่าจะอาบน�้ำกินข้าว รีบแต่งตัวไปโรงเรียน แต่เช้าเสมอทุกวัน โรงเรียนของน้องวีชา่ อยูห่ า่ งไม่ไกลจากบ้านนักเธอจึงเดินไปโรงเรียนเองทุกวัน โดยที่พ่อกับแม่ไม่ต้องไปส่ง วีช่ามีเพื่อนชนิดในห้องเรียนอยู่หนึ่งคน ชื่อน้องขมพู่ เขาสองคนชอบ ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ ครูประจ�ำชัน้ ของพวกเธอทัง้ สองคนชือ่ ครูจอย ครูจอยจะสอนเรือ่ ง ไอที ให้กับเด็กทุกคน และหลังเลิกเรียนครูจอยได้สั่งให้เด็กๆ ไปห้องสมุดหาหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน แล้วน้องวีช่ากับน้องชมพู่ก็ไปห้องสมุดด้วยกัน น้องวีช่าเธอได้จเอหนังสือเกี่ยวกับเรื่องไอที หนัง ชื่อเรื่องว่าตอนก�ำเนิดไอที วีช่าอ่านและชอบหนังสือเล่มนั้นเธอจึงเอากลับบ้านไปอ่านด้วย

Animation Design for kid

3

Animation Design for kid

โครงการสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation Design for kid


ARTI3322

ANIMATION DESIGN

� ตัวละครของเรื่อง

1. น้อง Tablet เป็นตัวลครที่แนะน�ำก่อนเข้าเรื่อง หรือ Intro 2. น้องวีชา่ เป็นเด็กผูห้ ญิงทีน่ า่ รัก ชุกชนตามประสาเด็กทัว่ ๆไป แต่วชี า่ เป็นเด็กทีข่ ยันเรียน และชอบอ่านหนังสือ 3. น้องชมพู่ (เป็นเพื่อนของน้องวีช่า) 4. คุณครูจอย เป็นครูประจ�ำชัน้ ของน้องวีชา่ กับน้องชมพู่ และเปป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ให้ กับเด็กๆ ในชั้นเรียน

Characters Design � แบบ Sketch ตัวละครที่ 1

4

1.น้อง Tablet เป็นตัวลครที่แนะน�ำก่อนเข้าเรื่อง หรือ Intro

Arti 3322


2.น้องวีชา่ เป็นเด็กผูห้ ญิงทีน่ า่ รัก ชุกชนตามประสาเด็กทัว่ ๆไป แต่วชี า่ เป็นเด็กทีข่ ยันเรียน และชอบอ่านหนังสือ

� แบบ Sketch ตัวละครที่ 3

3. น้องชมพู่ (เป็นเพื่อนของน้องวีช่า)

Animation Design for kid

5

Animation Design for kid

� แบบ Sketch ตัวละครที่ 2


ARTI3322

ANIMATION DESIGN

� แบบ Sketch ตัวละครที่ 4

4. คุณครูจอย เป็นครูประจ�ำชัน้ ของน้องวีชา่ กับน้องชมพู่ และเปป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ให้ กับเด็กๆ ในชั้นเรียน

Story Board � ขั้นตอนการดำ�เนินเรื่อง

เมือ่ เราได้ตวั ละครครบแล้ว ก็จะเป็นขัน้ ตอนการเขียนเหล่าเรือ่ งเป็นแบบ Story Board ก่อน การทีจ่ ะไปลงมือท�ำภาพเคลือ่ ไหวจริงๆ ข้อดีของการเขียน Story Board ก่อนนัน้ จะท�ำให้เราท�ำงาน ง่ายขึน้ ไม่ใช้คดิ ไปท�ำงานไป และไม่ใช้คดิ แบบลอยๆ การท�ำงานต้องมีหลักและขัน้ ตอน เพือ่ ตอน ท�ำงานจริงจะได้องิ จาก Story Board ทีเ่ ราได้รา่ งเอาว้าแล้ว จากนัน้ การท�ำงานก็จะง่ายขึน้ และไม่ ยุ่งอยากเมื่อไปผลิต เป็น animation หรือ เรียกว่าภาพเคลื่อนไหวนั้นเองครับ

6

Arti 3322


Animation Design for kid

Animation Design for kid

7


ARTI3322

ANIMATION DESIGN

� ขั้นตอนการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์

เมือ่ เราได้เขียนแบบพอให้เข้าใจแล้วเราก็นำ� แบบทีเ่ ขียนเป็น Story Board มาวาดตัวการ์ตนู ในคอมพิวเตอร์อีกครั้งเพื่อจะได้น�ำไปสร้างเป็นตัวการ์ตูน Animation แต่การวาดตัวการ์ตูนนั้นก็ แล้วแต่จะเลือกใช้ให้เหมาะสม หรือตามความถนัดของผู้วาดเอง อย่าง เช่น วาดด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Flash ก็ได้ ส่วนการท�ำ Animation หรือภาพเคลื่อนไหวจะนิยม ใช้โปรแกรม Adobe Flash ในการท�ำเป็นส่วนใหญ่ และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

8

Scene intro

Scene intro

Scene 5

Scene 4

Arti 3322


Scene 6

Scene 7

Scene 8

Scene 9

Scene 10

Animation Design for kid

Animation Design for kid

Scene 5

9


ARTI3322

ANIMATION DESIGN

10

Scene 11

Scene 12

Scene 13

Scene 14

Scene 15

Scene 16

Scene 17

Scene 18

Arti 3322


Animation Design for kid

Scene 19

Scene 20 ตัวละครทั้งหมด

Animation Design for kid

11


ARTI3322

ANIMATION DESIGN

โปรแกรมส�ำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว * โปรแกรม Adobe Flash เป็นของบริษัท Adobe Adobe Flash เป็นโปรแกรมที่มีไว้ส�ำหรับสร้างภาพ Animation ที่ได้รับความนิยมมากๆ ส�ำหรับคนที่ท�ำเว็บ จะขาดตัวนี่ไม่ได้เพราะ Flash จะเป็นตัวสร้างสีสันให้กับหน้าเว็บที่ต้องการ เน้อนลูกเล่นและสวยงาม

12

Arti 3322


เป็นเว็บไวต์ส�ำหรับโหลดเสียงต่างๆ เพื่อน�ำมาประกอบภาพเคลื่อนไหว Download เสียงประกอบจากเว๊บ Sound Cloud ได้จากทีอ่ ยูต่ ามลิง้ นี้ http://soundcloud. com/tracks ก่อนจะโหลดขอแนะน�ำให้สมัครสมาชิก่อนถึงจะสามาโหลดได้

โปรแกรมใช้ส�ำหรัตัดต่อ VDO * Windows Live Movie Maker โปรแกมนี้จะมากับ Windows Live

Animation Design for kid

13

Animation Design for kid

แนะน�ำเว็บไซต์ soundcloud


ARTI3322

ANIMATION DESIGN

โปรแกรมใช้ส�ำหรัตัดต่อเสียง * Nero WevEditor ของ โปรแกรม Nero ใช้ตัดต่อและบันทึกเสียงได้

14

Arti 3322


Animation Design for kid

The End

Animation Design for kid

15

Arti3322-animation design  

animation design for kid

Arti3322-animation design  

animation design for kid

Advertisement