Whitepaper - Opbrengstgericht werken voor taal en rekenen

Page 1

LVS

Whitepaper

Opbrengstgericht werken voor taal & rekenen

Volgen, analyseren en verdiepen

ten? Welke informatie kun je gebruiken in de klas? En hoe kun

Met de toetsen van Boom kun je volgen, analyseren en

je rapporten maken op individueel niveau of voor een groep

verdiepen. Het Boom leerlingvolgsysteem (Boom LVS) laat je

leerlingen? In dit whitepaper geven we een korte introductie.

zien waar kinderen staan in hun ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen. Door ook de aanleg en leerpotentie, de

Diagnostische analyses voor de kernvaardigheden

motivatie of de leeraanpak van het kind te toetsen, kun je als

De toetsen van het Boom LVS zijn bedoeld voor het volgen

school de verwachtingen die je hebt afzetten tegen de leer-

van de ontwikkeling van een leerling. Als de ontwikkeling niet

opbrengsten. Zo wordt duidelijk wat erin zit, en weet je wat je

aan de verwachting voldoet, dan is vanzelfsprekend de vraag

kunt doen om het aanbod verder aan te scherpen of andere

met welke aspecten van de getoetste vaardigheid de leerling

accenten te leggen.

moeite heeft. Maar vaak wil je ook na een niveaubepaling weten hoe je de groei van de leerling verder kunt ondersteu-

Haal meer uit je toetsgegevens

nen. Je kunt daar dan in je onderwijs op inspelen. Het Boom

EĂŠn van de hulpmiddelen die je kunt gebruiken om goed

LVS geeft je de mogelijkheid om voor de kernvaardigheden

inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerling is de

Rekenen-Wiskunde, Begrijpend Lezen en Spelling een ge-

diagnostische analyse. In het Boom testcentrum zijn voor

detailleerde analyse van de toetsresultaten te maken. Deze

verschillende toetsen van het Boom LVS en voor verdiepende

diagnostische analyse levert een verfijnd beeld (op hoofd- en

toetsen zoals de Tempotest Automatiseren uitgebreide ana-

subcategorie) van waar de leerling goed scoort en waar hij

lysemogelijkheden beschikbaar. Hoe kun je die zinvol inzet-

nog moeite mee heeft.


Whitepaper Opbrengstgericht werken voor taal & rekenen

LVS

Voorbeeld diagnostische individuele analyse op hoofd- en subcategorieĂŤn Rekenen-Wiskunde

2


Whitepaper Opbrengstgericht werken voor taal & rekenen

LVS

Voorbeeld diagnostische individuele analyse op hoofd- en subcategorieĂŤn Begrijpend lezen

3


Whitepaper Opbrengstgericht werken voor taal & rekenen

LVS

Voorbeeld diagnostische individuele analyse op subcategorie Spelling

4


Whitepaper Opbrengstgericht werken voor taal & rekenen

LVS

Voorbeeld groepsrapport en groepsanalyse op hoofdcategorie Rekenen-Wiskunde

5


LVS

Whitepaper Opbrengstgericht werken voor taal & rekenen

ANTWOORDEN AANKLIKKEN

INDIVIDUELE ANALYSE(S)

ANTWOORDEN AANKLIKKEN

INDIVIDUEEL RAPPORT

NORMERING

TOEVOEGING VAARDIGHEIDSSCORE

Testcentrum

GROEPSANALYSE

AFNAME & SCORING

Schema van de diagnostisch analyse in het testcentrum

Hoe voer je diagnostische analyse uit in het Boom testcentrum?

van de gegeven antwoorden verschijnt er in het leerlingenover-

De diagnostische analyse vindt online plaats in het Boom test-

kan dan opnieuw worden opgevraagd; naast de normscores is

centrum. Als je de toets hebt nagekeken voer je de ruwe score

daar de diagnostische individuele analyse aan toegevoegd.

zicht van het testcentrum een vinkje. Het individuele rapport

van de leerling in in het Boom testcentrum. Het Boom testcentrum is automatisch gekoppeld met ParnasSys en SchoolOAS

Opbrengstgericht werken voor taal & rekenen

via een UWLR-koppeling (Uitwisseling Leerlinggegevens en

Het Boom LVS maakt het mogelijk jouw onderwijs helemaal

Resultaten). Een koppeling met ESIS, Focus PO en Leeruniek is in

aan te laten sluiten bij het ambitieniveau dat je vaststelt voor

ontwikkeling.* Op deze manier profiteer je van de volledige mo-

de leerlingen. De uitslag op de referentieniveaus 1F en 2F/1S

gelijkheden van beide applicaties, maar hoef je de scores maar

vanaf groep 6 en de gerichte feedback uit de diagnostische

ĂŠĂŠn keer in te voeren. Na het normeren van de score kies je voor

analyses geven je houvast om met je leerlingen haalbare

welke leerling je het toetsresultaat wilt analyseren. Hiervoor ge-

doelen te stellen en alvast vooruit te kijken naar het gewenste

bruik je de antwoorden die de leerling gegeven heeft. Na invoer

uitstroomniveau.

6


LVS

VERWACHTEN

Whitepaper Opbrengstgericht werken voor taal & rekenen

GROEP 2/3

GROEP 6

GROEP 7/8

BEGINTEST

TUSSENTEST

DREMPELTEST

Indicatie van mijn denk- en begripsniveau

Vaststellen van mijn verwachte uitstroomniveau 1F en 1S/2F

PRE-ADVIES

REKENEN-WISKUNDE

REKENEN-WISKUNDE

REKENEN-WISKUNDE

BEGRIJPEND LEZEN

BEGRIJPEND LEZEN

BEGRIJPEND LEZEN

BEGRIJPEND LEZEN

SPELLING

SPELLING

SPELLING

SPELLING

SPELLING

HOOFDREKENEN

HOOFDREKENEN

TECHNISCH LEZEN

TECHNISCH LEZEN

GROEP 3

GROEP 4

GROEP 5

GROEP 6

PI-DICTEE

Toetsplan & implementatieondersteuning

CONTINU BENOEMEN EN WOORDEN LEZEN (CB&WL)

Boom testcentrum Leerlingrapportages Normscores Groeigrafieken

TEMPOTEST LEZEN (TTL)

GROEP 7 1F 1S/2F

TEMPOTEST AUTOMATISEREN (TTA)

Workshops, tools & boeken voor inhoudelijke ondersteuning

Oudermateriaal

GROEP 8 1F 1S/2F

ANALYSEREN

HOOFDREKENEN TECHNISCH LEZEN

ANALYSEREN

HOOFDREKENEN TECHNISCH LEZEN

ANALYSEREN

HOOFDREKENEN TECHNISCH LEZEN

ANALYSEREN

HOOFDREKENEN

ANALYSEREN

VERDIEPEN

REKENEN-WISKUNDE

BEGRIJPEND LEZEN

TECHNISCH LEZEN ANALYSEREN

SERVICE

SPELLING

REKENEN-WISKUNDE

EINDTOETSEN/ OPBRENGSTEN

VOLGEN

REKENEN-WISKUNDE

SCHOOLADVIES

1F 1S/2F

NEDERLANDSE DYSCALCULIE SCREENER (NDS)

Verantwoording opbrengsten

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.