Page 1

Boom test onderwijs 2017 toetsen - tests - methodes - vakliteratuur

www.boomtestonderwijs.nl


LEERLINGVOLGSYSTEEM

Leerlingvolgsysteem: Het leerlingvolgsysteem van Boom bestaat uit de Schoolvaardigheidstoetsen Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling, Hoofdrekenen en Rekenen-Wiskunde. Met de Schoolvaardigheidstoetsen (SVT’s) volgt u uw leerlingen vanaf groep drie tot en met acht op de belangrijkste vaardigheden.

De visie op toetsen met de SVT’s: 1. Beperk uw toetskalender Met de SVT’s toetst u normaal gesproken één keer per jaar, maar een extra afname op elk ander moment in het schooljaar is ook mogelijk. In de onderbouw toetsen wij de instrumentele vaardigheden, zoals technisch lezen en hoofdrekenen, twee keer per jaar: de ontwikkeling gaat in de onderbouw erg snel. In de andere groepen is eens per jaar voldoende.

2. Bepaal uw eigen toetsmoment De SVT’s zijn continu genormeerd. Dit betekent dat u de SVT’s op elk gewenst moment in het schooljaar kunt afnemen. U bent dus niet gebonden aan vaste toetsmomenten. De Schoolvaardigheidstoetsen brachten bij ons op school vooral rust, ook voor de leerlingen: we bepalen zelf het toetsmoment, we toetsen minder en de toetsen hebben een kortere afnameduur.

3. Toets wat u wilt weten Met de SVT’s toetst u precies wat u wilt weten. Dus geen leesvaardigheid als het om rekenen gaat: de SVT Rekenen-Wiskunde bevat voornamelijk kale sommen. En geen meerkeuzevragen als het om spelling gaat: de SVT Spelling is een 100% woorden- en werkwoordendictee.

De kenmerken op een rijtje: ✓ Op elk moment in het jaar af te nemen ✓ Methodeonafhankelijk ✓ Sluiten aan bij de referentieniveaus ✓ Handmatig scoren, snel en gemakkelijk online normeren ✓ Rapportage in niveaus A-E en I-V, percentiel en DLE ✓ Vaardigheidsscores voor Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde ✓ COTAN- en Expertgroep Toetsen PO-ok ✓ Toegelaten door de Onderwijsinspectie ✓ In te zetten voor indicatiestelling LWOO en PrO

Aanvankelijk gebruikten wij de SVT’s voor een second opinion, nu is het onze ‘first opinion’. Wel zo makkelijk!

2


LEERLINGVOLGSYSTEEM

kindvriendelijk toetsen Hoe vlot kan de leerling lezen?

Hoe goed kan de leerling begrijpend lezen?

Dictee zonder meerkeuzevragen

Met de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen stelt u het niveau van de technische leesvaardigheid van de leerling vast, aan de hand van een tekst die de leerling hardop leest. De SVT Technisch Lezen is in het bijzonder van belang voor het tijdig signaleren van leeszwakke leerlingen in de eerste schooljaren. In latere schooljaren kunt u de toets gebruiken om het niveau te bewaken. Rapportage ook in AVI-niveau. Auteur: Teije de Vos

Met de Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen stelt u het niveau van begrijpend lezen van de leerling vast. De SVT Begrijpend Lezen bestaat uit meerkeuzevragen, die zijn ontwikkeld op basis van de huidige inzichten en aansluiten bij de referentieniveaus. De inhoud weerspiegelt de vaardigheden en strategieën die kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen om teksten goed te kunnen begrijpen. Rapportage ook in vaardigheidsscore. Auteur: Teije de Vos ✓ Compacte teksten ✓ Inclusief gratis diagnostische analyse

Met de Schoolvaardigheidstoets Spelling toetst u de spellingsvaardigheid van uw leerlingen. De toets bestaat uit twee onderdelen: een woorddictee voor groep 3 t/m 8 en een werkwoorddictee voor groep 6 t/m 8. De SVT Spelling bevat geen meerkeuzevragen; de leerlingen schrijven de gevraagde woorden zelfstandig op. Rapportage ook in vaardigheidsscore. Auteurs: Tom Braams en Teije de Vos

✓ Afnemen en scoren in 1 minuut

✓ Actieve spelling: zelf schrijven ✓ Inclusief gratis foutenanalyse

Bent u geïnteresseerd? Wij komen graag bij u langs!

Hoe vlot kan de leerling hoofdrekenen?

Een weinig talige rekentoets

Met de Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen kunt u het niveau van de hoofdrekenvaardigheid van de leerling vaststellen. Met de SVT Hoofdrekenen kunt u rekenzwakke leerlingen tijdig signaleren in de eerste schooljaren. In latere schooljaren kunt u de toets gebruiken om het niveau te bewaken. Auteur: Teije de Vos

Met de Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde toetst u het rekenniveau van uw leerlingen. Deze toets is géén multiplechoicetoets: de leerlingen moeten zelf het antwoord opschrijven. De SVT Rekenen-Wiskunde bestaat uit ‘kale sommen’ en uit realistische opgaven die met weinig taal worden gepresenteerd. Daardoor wordt er zo min mogelijk een beroep gedaan op de leesvaardigheid van de leerling. Rapportage ook in vaardigheidsscore. Auteurs: Teije de Vos en Marisca Milikowski ✓ Pure sommen ✓ Inclusief gratis diagnostische analyse

Uitval? Neem de TempoTest Automatiseren (TTA) af > zie p. 10 ✓ Eén toets voor alle leerlingen

3

Alle schoolvaardigheidstoetsen zijn als pakket of apart te bestellen op onze website. Wilt u meer informatie? Wij komen graag bij u langs. Neem contact op met Femme de Groot om een afspraak te maken. U kunt haar telefonisch bereiken op 06 15 01 48 66 of een e-mail sturen naar f.degroot@bua.nl.

Meer informatie over de SVT’s? Vraag een informatiepakket aan via www.boomtestonderwijs.nl/lvs


PRAKTISCHE ONDERSTEUNING

In de klas De serie In de klas is een praktische reeks boeken met tips voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers. Professionals uit het vakgebied geven achtergrondinformatie en praktische tips: u kunt direct aan de slag!

Kinderen met autisme in het reguliere basisonderwijs

Leerlingen met autisme opvangen in het voortgezet onderwijs

Sinds de invoering van de Wet Passend onderwijs maken kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) steeds vaker gebruik van het reguliere onderwijs. Kinderen met een ASS hebben extra zorg nodig. Autisme in school bespreekt de achtergronden van autisme en de mogelijke leerproblemen bij kinderen met een ASS.

Een passend aanbod bij autisme helpt docenten en zorgcoördinatoren leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) succesvol in het voortgezet onderwijs op te vangen. Dit boek helpt om de individuele ondersteuningsbehoefte en de benodigde aanpassingen in kaart te brengen. Aan bod komen de vier belangrijkste gebieden waarop leerlingen met een ASS ondersteuning nodig hebben: communicatie, sociaal gedrag, taakgedrag en zelfstandigheid.

Auteur: Ina van Berckelaer-Onnes (red.) 9789461055873 | paperback + dvd | € 26,95

Auteurs: Ellen Luteijn, Hans Nieuwenstein en Ina van Berckelaer-Onnes 9789089535825 | paperback | € 19,50

Rekenproblemen lokaliseren en aanpakken

20 obstakels in het rekenen aanpakken

Aan de slag met rekenproblemen helpt allereerst het rekenprobleem te lokaliseren en geeft daarvoor korte, praktische opdrachten. Met oefeningen en spelletjes kunt u vervolgens de probleemgebieden individueel, groepsgewijs of klassikaal aanpakken. Dit boek sluit aan op het protocol ERWD en biedt passende oplossingen voor leerlingen die extra rekenzorg nodig hebben.

Voor een leerling met dyscalculie is elke stap in het rekenen moeilijk. Wat een ander vanzelfsprekend of misschien een beetje lastig vindt, is voor dit kind een obstakel. In Dyscalculie en rekenproblemen bespreekt rekendeskundige Marisca Milikowski de moeilijkheden – obstakels – die zich verscholen houden in het elementaire rekenen.

Auteur: Marije van Oostendorp

Auteur: Marisca Milikowski

9789089534224 | paperback | € 19,95

9789461058324 | paperback | € 21,00

4


PRAKTISCHE ONDERSTEUNING

Van toetsresultaten naar groepsplan

Veertien effectieve leerstrategieën

Op school heb je te maken met een constante stroom aan gegevens over leerlingen: toetsresultaten, rapporten uit voorgaande jaren, schoolverslagen, notulen van vergaderingen en gesprekken met kinderen en ouders. Het is een hele opgave om op basis van deze grote hoeveelheid data beslissingen te nemen. Maar als je er op de juiste wijze mee omgaat, vormen ze een rijke bron van informatie.

Leren gaat niet bij elk kind vanzelf, en dat is niet zo vreemd: je moet namelijk weten hóe je moet leren. Het ‘hoe’ van het leren is op scholen vaak een onderbelicht onderwerp, terwijl vele onderzoeken hebben aangetoond dat leerlingen aanzienlijk beter presteren als zij leerstrategieën inzetten. In Effectiever leren met leerstrategieën beschrijft Pieternel Dijkstra veertien effectieve leerstrategieën.

Auteurs: Willem de Vos, Denise van Schelven, Bas Oprins en Liesbeth van Beijsterveldt

Auteur: Pieternel Dijkstra

9789089536457 | paperback | € 19,95

9789089535269 | paperback | € 19,95

‘Zo wordt het maken van een groepsplannen een zinvolle bezigheid waar je als leerkracht met tevredenheid op kunt terugkijken. Het traject wordt helder omschreven. Je kunt er zo mee aan de slag!’ – Beter Begeleiden

‘Wie leert om te leren, presteert beter, ook als de resultaten al niet eens slecht waren. Het onderste uit de kan met behulp van veertien strategieën.’ – Onderwijsblad

Efficiënte aanpak van huiswerk

Werken aan effectieve leerstrategieën

Huiswerk is de sleutel tot een succesvolle afronding van de middelbareschooltijd. Maar bij veel leerlingen leidt het vooral tot frustratie, omdat ze niet voldoende tijd overhouden voor leuke dingen. Of goede cijfers óf plezier maken, zo lijkt de keuze. Meer leren in minder tijd is bedoeld voor docenten, mentoren en ouders die scholieren willen helpen huiswerk efficiënter aan te pakken. Het boek bevat adviezen voor specifieke vakken, agendabeheer, voeding en ontspanning; alles om leerlingen in staat te stellen meer te leren in minder tijd.

Voor goede schoolprestaties is het van belang dat leerlingen in staat zijn zichzelf te motiveren, hun werk te organiseren en met anderen te overleggen. De Trainingskaarten Effectieve Leerstrategieën helpen leerlingen dit soort leerstrategieën op een leuke manier te ontwikkelen. In groepjes kunnen leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het bo en klas 1, 2 en 3 van het vo met de opdrachten aan de slag. Auteurs: Pieternel Dijkstra en Petra Bunnik

Auteur: Ankie Remijn

9789089539670 | paperback | € 25,95

9789058758743 | paperback | € 19,95

A4 formaat

Leerkrachtmethode voor meer structuur en voorspelbaarheid

Druk in de klas is een laagdrempelige lesmethode voor leerkrachten die te maken hebben met kinderen die in de klas druk en ongeconcentreerd gedrag laten zien. De methode bevat klassikale technieken om de structuur en voorspelbaarheid voor de hele klas te verbeteren. Druk in de klas bestaat naast het boek ook uit een whiteboard om de voortgang van leerlingen in beeld te brengen en een online helpdesk. Het 18-weekse programma is bedoeld voor leerkrachten in groep 3 tot en met 8. Ga voor actuele informatie naar de productpagina van Druk in de klas op www.boomtestonderwijs.nl. Auteurs: Betty Veenman, Marjolein Luman en Jaap Oosterlaan 5


SCHOOLADVIES

Schooladvies: voor duurzaam Het advies van de basisschool over het best passende niveau van voortgezet onderwijs is leidend. Basisscholen bepalen zelf welke gegevens ze bij het advies betrekken. Hoe zorgt u voor een stevige onderbouwing? De NIO is daarbij hĂŠt hulpmiddel. Wanneer u de intelligentie van de leerling meeneemt in het schooladvies, legt u een steviger fundament onder dit advies. De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) geeft u deze extra invalshoek. De NIO geeft op basis van de geteste intelligentie en potentie van de leerling een advies over het juiste niveau van voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Naast het beeld van de leerkracht die de leerling acht jaar heeft gevolgd, de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de persoonlijkheid biedt de NIO u een gedegen onderbouwing van het schooladvies.

Download en bestel gratis informatiemateriaal

Gratis ouder-/leerkrachtbrochures Bij de NIO zijn speciale gratis brochures beschikbaar. Deze kunt u gebruiken om ouders te informeren over de NIO en de afname. De brochures kunt u bestellen in gratis sets van 30 papieren exemplaren; de brochure is ook te downloaden als pdf.

Bestel of download de brochure op www.boomtestonderwijs.nl/nio

Gratis cahiers: onderzoek naar de NIO NIO-auteur Henk van Dijk is voortdurend bezig met onderzoek met of naar de NIO. Hij neemt de NIO zelf ook nog steeds in de praktijk af, om een vinger aan de pols te houden. Onderzoek naar de NIO is gepubliceerd in speciale NIO-cahiers over verschillende onderwerpen. Download alle cahiers gratis op www.boomtestonderwijs.nl/nio

Bekijk ook de video over de NIO NIO-auteur Henk van Dijk, onderwijsadviseur Dick Ufkes en adjunct-basisschooldirecteur Marjan Zegers leggen uit hoe de NIO het schooladvies betrouwbaarder maakt. In de korte video vertellen zij over de kenmerken en voordelen.

Bekijk de video op www.boomtestonderwijs.nl/nio

Oefenen met de NIO? Niet doen! Helaas circuleert er zowel on- als offline materiaal dat het oefenen met de NIO promoot. Als uitgever staan wij niet achter dergelijke initiatieven. Op www.niooefenen.nl leest u waarom wij oefenen met de NIO afraden.

6


SCHOOLADVIES

succes zet u de NIO in Redenen om uw schooladvies met de NIO te onderbouwen:

Ook materiaal voor dyslectici beschikbaar

1. De NIO vult feitelijke schoolprestaties aan met mogelijke schoolprestaties

De eindtoets en de volgsysteemtoetsen die de leerling in de groepen 3 t/m 8 maakt, zijn schoolvorderingentoetsen. Deze meten wat een leerling in 8 jaar onderwijs op school heeft geleerd: de feitelijke schoolprestaties van de leerling. De NIO daarentegen is een intelligentietest: deze meet wat een leerling ‘in huis heeft’, wat zijn of haar capaciteiten zijn. De NIO geeft dus een advies op basis van de mogelijke schoolprestaties van de leerling. De feitelijke en de mogelijke schoolprestaties zijn twee verschillende invalshoeken, die elkaar aanvullen en samen een betere, realistischere en bredere kijk op de mogelijkheden van de leerling geven. Voor een totaalbeeld van de leerling neemt u dus óók intelligentie in uw advies mee.

2. De NIO is af te nemen op elk gewenst moment

De afname van de NIO is niet gebonden aan een vast moment in het schooljaar. De NIO kan op elk moment betrouwbaar worden afgenomen. Als basisschool kunt u het NIO-advies dus meenemen bij het schooladvies, op elk gewenst moment. Een groot voordeel!

In een korte video vertellen NIO-auteur Henk van Dijk, onderwijsadviseur Dick Ufkes en adjunct-basisschooldirecteur Marjan Zegers over de NIO als onderbouwing van het schooladvies. Bekijk de video op www.boomtestonderwijs.nl/nio

Tips voor het scoren en normeren van de NIO

✓ Aanleg: extra invalshoek bij schooladvies ✓ Het hele jaar af te nemen: schooladvies op tijd gereed ✓ Klassikaal en individueel ✓ Korte afnameduur ✓ Afname en interpretatie door psychologen, (ortho)pedagogen en gekwalificeerde testassistenten ✓ Toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO

Tip 1. Laat Boom uw formulieren scoren, normeren en rapporteren Neemt u de NIO klassikaal af en ziet u op tegen het scoren, normeren en rapporteren? Dan is verwerking door Boom wellicht een oplossing. Stuur de originele, volledig ingevulde formulieren naar de afdeling Testverwerking en u hebt binnen vijf werkdagen de rapporten als pdf in uw mailbox. U hoeft ze alleen nog te printen!

Ook voor second opinion Liggen de prestaties van de leerling niet in de lijn van de verwachting? De NIO biedt u een extra, onafhankelijke invalshoek.

Tip 2. Normeer en rapporteer zelf online Sinds eind 2015 kunt u de NIO online normeren in het Boom testcentrum. De cd-rom hebt u daarom niet meer nodig: u kunt altijd en overal scores invoeren op onze beveiligde normeringswebsite. 7


SCHOOLADVIES

Schooladvies: breng ook persoonlijkheid en leermotivatie in kaart Breng de persoonlijkheid van de leerling in kaart De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-J-2) brengt persoonlijkheidseigenschappen van kinderen in kaart. Bij jongeren vanaf 15 jaar kunt u de herziene Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-2-R) afnemen. In het onderwijs is de NPV-J-2 te gebruiken voor leerlingbegeleiding en indicatiestelling. In de afgelopen decennia is de NPV-J-2 uitgegroeid tot de meest gebruikte persoonlijkheidstest voor kinderen. De vragenlijst meet Neuroticisme-Emotionele Stabiliteit (Inadequatie), Prestatie-Motivatie (Volharding), Sociale Angst (Sociale Inadequatie), Recalcitrantie en Dominantie. Auteurs: Dick P.H. Barelds, Frans Luteijn en Henk van Dijk ✓ NPV-J-2: van 9 tot 16 jaar ✓ NPV-2-R: vanaf 15 jaar ✓ Het hele jaar af te nemen ✓ Klassikaal en individueel ✓ Korte afnameduur ✓ Pen-en-papier of online via Boom testcentrum ✓ NPV-J-2: toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO

Hoe gemotiveerd zijn uw leerlingen? Ook vo-versie beschikbaar

De LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) meet de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden gecontroleerd op sociale wenselijkheid. Wanneer u de uitslag op de LMT-BO naast de schoolprestaties en een inschatting van de capaciteiten van de leerling (Tussentest, Drempeltest, NIO) legt, hebt u een completer beeld van hun ontwikkeling. De LMT-BO kan worden ingezet ter aanvulling op het Drempeltest- en Tussentestadvies, en als zelfstandig instrument. Auteur: Teije de Vos ✓ Groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs ✓ Klassikaal en individueel ✓ Toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO

De LMT-BO kunt u ook inzetten als extra onderdeel bij de Drempeltest en Tussentest > zie pagina 9

Te verschijnen: Nederlandse Vragenlijst Effectieve Leerstrategieën (NVEL) ✓ Klas 1, 2 en 3 van vmbo-tl, havo en vwo ✓ Digitaal af te nemen

Samen met Pieternel Dijkstra, auteur van het boek Effectiever leren met leerstrategieën en de Trainingskaarten Effectieve leerstrategieën, en Aob Compaz werkt Boom aan de NVEL. Deze brengt leerstrategieën in beeld zoals inzet van algemene metacognitieve kennis, plannen en voorspellen, herhalen en taakwaarde. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws rondom de NVEL? Ga voor meer informatie naar de productpagina op www.boomtestonderwijs.nl.

Meer over Effectiever leren met leerstrategieën? > zie pagina 5

8


SCHOOLADVIES

Aanlegtests kunnen u ondersteunen bij het schooladvies Drempeltest Naast de NIO (pp. 6-7) kan ook de Drempeltest ingezet worden voor het schooladvies. Ook de Drempeltest richt zich op de aanleg van de leerling. Vanuit deze invalshoek geeft de test aanvullende informatie, die u naast de schoolprestaties van de leerling en uw advies als leerkracht kunt leggen. Verschil met de NIO De Drempeltest wordt afgenomen door de leerkracht. De Drempeltest is ook af te nemen in groep 7 en kan op dat moment dienen als een vooradvies. De verwerking gebeurt bij Boom: u stuurt de formulieren op en ontvangt binnen vijf werkdagen de rapportage. Auteur: Teije de Vos ✓ Groep 7 en 8 van het basisonderwijs ✓ Het hele jaar af te nemen ✓ Klassikaal en individueel ✓ Korte afnameduur ✓ Rapportage: pdf per e-mail ✓ Aanvullende opties: sociaal-emotionele vaardigheden, IQ-berekening ✓ Toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO

Indien nodig: grijp eerder in De Tussentest geeft inzicht in hoe leerlingen presteren in relatie tot hun aanleg. De Tussentest is daarmee het ‘jongere broertje’ van de Drempeltest. De test is bedoeld voor leerlingen in groep 6 en wordt afgenomen door de leerkracht. De verwerking gebeurt bij Boom: u stuurt de formulieren op en ontvangt binnen vijf werkdagen de rapportage. Auteur: Teije de Vos ✓ Groep 6 van het basisonderwijs ✓ Het hele jaar af te nemen ✓ Klassikaal en individueel ✓ Korte afnameduur ✓ Rapportage: pdf per e-mail

Meet aanleg bij kleuters ✓ Groep 2 van het basisonderwijs ✓ Het hele jaar af te nemen ✓ Rapportage: per post

De Begintest geeft u de mogelijkheid het potentieel van uw leerlingen in groep 2 te onderzoeken. Deze test levert een indicatie voor de leerpotentie van de leerling. Wanneer u de resultaten op de Begintest vergelijkt met resultaten op toetsen op schoolse vaardigheden, kunt u nagaan of het potentieel van de leerling optimaal wordt benut. Auteur: Teije de Vos 9


REKENPROBLEMEN

Dyscalculie: screening en diagnostiek

Nieuw: online normeren en fouten analyseren

Achterblijvende rekenprestaties?

Screeningsinstrument voor dyscalculie

Ernst van rekenproblemen vaststellen

Met de TempoTest Automatiseren (TTA) kunt u de automatiseringsgraad van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vaststellen en analyseren.

Met de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) spoort u snel en efficiënt leerlingen op die een verhoogd risico hebben op dyscalculie. Met de uitslag kunt u besluiten of er verder onderzoek nodig is. De NDS is een snelheidstest, die uitval meet op automatismen bij het rekenen. Deze uitval is een belangrijk criterium voor dyscalculie. In andere screeningstests zoals de Tedi-Math, de Zareki-R en de Zareki-R-NL speelt snelheid niet of nauwelijks een rol. Bij de NDS is snelheid juist de beslissende factor.

Met 3DM Dyscalculie test u bij leerlingen in het basisonderwijs de cognitieve vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het rekenen. Door deze analyse en evaluatie kunt u met 3DM Dyscalculie de ernst en de aard van eventuele rekenproblemen vaststellen. U kunt de test inzetten als onderdeel van diagnostisch onderzoek naar dyscalculie.

Wanneer het niveau van de leerling onvoldoende blijkt, of wanneer deze (te) veel fouten maakt, kunt u de resultaten online verder analyseren. Dit brengt de fouten per soort in beeld: zo kunt u vaststellen waar de schoen wringt; uw basis voor een verder actieplan. Auteur: Teije de Vos ✓ Groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs ✓ Klassikaal en individueel ✓ Snelle scoring en normering, ook bij hele groepen ✓ Leerlingprofiel toont fouten per soort: aangrijpingspunt voor remedial teaching ✓ Voortgezet onderwijs? Met de TTA stelt u snel vast of uw leerlingen het niveau van groep 8 halen.

Auteurs: Marisca Milikowski en Stephan Vermeire ✓ Groep 6, 7 en 8 van het bo, klas 1 van het vo en alle mbo-sectoren ✓ Klassikaal en individueel ✓ Ook in te zetten bij diagnostisch onderzoek

Auteurs: Leo Blomert, Daniel Ansari en Anniek Vaessen ✓ Groep 2 tot en met 8 van het basisonderwijs ✓ Signaleert de indicatoren voor latere rekenproblemen zo vroeg mogelijk ✓ Digitale testbatterij ✓ Afname door psychologen/ (ortho)pedagogen

Masterclass Dyscalculie Lees meer over dyscalculie op www.boomtestonderwijs.nl/dyscalculie

Rekenhulpkaarten 1F en 1S De Rekenhulpkaarten tonen alleen de belangrijkste rekenfeiten die leerlingen aan het einde van de basisschool moeten beheersen om het uitstroomprofiel 1F dan wel 1S te behalen. Deze handige hulpmiddelen zijn bedoeld voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. De kaart, op A4-formaat, is dubbelzijdig bedrukt en geïllustreerd: zeer aantrekkelijk en eenvoudig te gebruiken. Auteur: Marleen Postma Rekenhulpkaart 1F: 9789058752796 | € 24,50 (set van 10 dezelfde ex.) Rekenhulpkaart 1S: 9789089535627 | € 24,50 (set van 10 dezelfde ex.)

10


DYSLEXIE

Dyslexie: screening en diagnostiek

Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL)

3DM Dyslexie: cognitieve analyse van lezen en spellen

Met Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL) screent u leerlingen op taal-leesstoornissen, waaronder dyslexie. Met dat doel meet de test de snelheid van het hardop benoemen van visueel aangeboden series bekende stimuli en van het lezen van woorden. De test is bedoeld voor leerlingen van 5 tot en met 16 jaar, en wordt afgenomen door taalspecialisten, zoals logopedisten, leesspecialisten in en buiten het onderwijs, (neuro)psychologen en orthopedagogen.

3DM Dyslexie is de enige complete testbatterij die u kunt inzetten bij diagnostisch onderzoek naar dyslexie. Bovendien kunt u met deze test het succes van de behandeling evalueren. 3DM Dyslexie bevat tien taken in verschillende categorieën: criteriumtaken, cognitieve taken en controletaken. De test kan afgenomen worden door psychologen en (ortho)pedagogen of door hen die onder hun supervisie vallen. Auteurs: Leo Blomert en Anniek Vaessen

Auteurs: Kees van den Bos en Henk Lutje Spelberg ✓ Groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs ✓ Complete test voor diagnostiek én evaluatie van de behandeling ✓ Afname door psychologen/(ortho)pedagogen ✓ Digitale testbatterij

✓ Kinderen en jongeren van 5 tot en met 16 jaar ✓ Afname door taalspecialisten ✓ Taken: kleuren/cijfers/letters/plaatjes benoemen, monosyllabische woorden lezen en EMT-B lezen ✓ Snelle, online normering

Meer over dyslexie

9789053528068 | € 20,00

Meer weten over dyslexie? Bekijk de themapagina op www.boomtestonderwijs.nl/dyslexie

9789053527191 | € 34,50

9789053523391 | € 20,50 € 10,95

11

9789085065821 | € 20,50 € 11,95


DLE BOEK

DLE Boek: neem nu een abonnement!

Tip Neem een abonnement op de aanvullingen. Zo is uw DLE Boek altijd actueel en compleet.

Met een abonnement op de DLE-aanvullingen weet u zeker dat u altijd de juiste en meest recente DLE-tabellen bij de hand hebt. Het DLE Boek bevat de DLE-schalen van alle bruikbare in Nederland uitgegeven tests en toetsen. DLE’s geven de leervorderingen (schoolvaardigheidsniveau) en de eventuele (relatieve) leerachterstand van een leerling aan. Daarnaast zijn DLE’s een helder middel om onder andere in het leerlingvolgsysteem, bij opbrengstbepaling en in de communicatie met ouders, de vorderingen van leerlingen en klassen uit te drukken. Het DLE Boek is bestemd voor alle gebruikers van tests en toetsen op scholen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers, en voor professionals van de schooladvies- en schoolbegeleidingsdiensten. Auteur: Gerard Melis 9789058754110 | € 110,00

Aanvullingen Wanneer er nieuwe tests of toetsen verschijnen, worden daarbij de DLE’s gepubliceerd in een aanvulling op het DLE Boek. Deze aanvullingen zijn losbladig en in te steken in het boek. Voordelen van een abonnement ✓ 10% korting op het nieuwe DLE Boek: u betaalt slechts € 99,00 (i.p.v. € 110,00) ✓ Altijd 10% korting op de aanvullingen: per aanvulling betaalt u slechts € 24,75 (i.p.v. € 27,50) ✓ Met een abonnement op de DLE-aanvullingen weet u zeker dat u altijd de juiste en meest recente DLE-tabellen bij de hand hebt

Special: alle tabellen voor verwijzing Het Ministerie van OCW stelt het gebruik van DLE-schalen wettelijk verplicht bij verwijzing naar leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO). Het ministerie bepaalt jaarlijks de lijst met toegelaten instrumenten. De bundel DLE schalen indicatiestelling LWOO en PrO bevat de DLE-schalen van die toegelaten instrumenten. Elk jaar verschijnt er een nieuwe, actuele editie. Editie 2017-2018 De nieuwste editie hebt u nodig om leerlingen te verwijzen voor instroom in schooljaar 2017-2018. Deze editie is nu beschikbaar. 9789058758552 | € 29,15

Bestel en neem een abonnement via www.boomtestonderwijs.nl/dle

✓ Naslagwerk bij indicatiestelling ✓ Abonnement: altijd actueel

12


ONTWIKKELINGS-, LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN

Ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen

Geheel herziene editie

Hét klinische kinderneuropsychologiehandboek

Hoe leren we eigenlijk?

Klinische kinderneuropsychologie geeft een up-to-date overzicht van de wetenschappelijke inzichten die ten grondslag liggen aan klinisch handelen bij kinderen en adolescenten. Het is als naslagwerk uitermate geschikt voor studenten, klinisch (neuro)psychologen, basis- en gz-psychologen, orthopedagogen, kinderneurologen, kinder- en jeugdpsychiaters en kinder- en jeugdartsen. In deze geheel herziene druk zijn de classificeringen van de DSM-5® verwerkt

Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen, massive open online courses (MOOCS) – de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar hoe leert de mens eigenlijk? En passen de vernieuwingen daar wel bij? Over deze onderwerpen gaat De lerende mens. Auteurs: Jurjen van der Helden en Harold Bekkering 9789089536495 | paperback | € 19,95 |

€ 12,00

Auteurs: Hanna Swaab, Anke Bouma, Jos Hendriksen en Claudia König (red.) 9789089534859 | paperback | € 69,95

9789462365469 | € 27,50 € 17,99

9789089532510 | € 25,50 incl. gratis

9789461056214 | € 21,00

9789461057211 | € 27,50

9789462365452 | € 27,50 € 19,99

9789089532466 | € 23,15

9789089538284 ca. € 32,50

9789462363601 | € 35,50 € 23,00

9789024417452 | € 20,99

9789058755810 | € 49,95

13

9789089538482 | € 25,00

Deel 1: 9789089539472 ca. € 35,00 Deel 2: 9789058757838 ca. € 32,50


FILOSOFIE

Filosofie in het voortgezet o

13,8 miljard jaar geschiedenis in één schoolvak

Lesmethode voor havo en vwo

13,8 miljard jaar geschiedenis in één schoolvak: dat is Big History, een nieuw schoolvak voor de bovenbouw van havo en vwo. Het begint met de oerknal en eindigt in het hier en nu. Het is het eerste vak dat de leerlingen leert interdisciplinair te denken en vakken te verbinden die in het traditionele curriculum los van elkaar staan.

Durf te denken! is de nieuwste, modernste en compleetste lesmethode filosofie voor havo en vwo. De teksten zijn geschreven door academische experts, het oefenmateriaal is getoetst op middelbare scholen en het didactisch concept beantwoordt aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Frank en Maarten Meester hebben ervoor gezorgd dat de teksten aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van bovenbouwleerlingen.

Uitgaande van de zogeheten ‘drempels van toenemende complexiteit’ maken de leerlingen kennis met diverse wetenschappelijke theorieën en disciplines.

Durf te denken! bevat lesstof voor negen filosofische gebieden: filosofische antropologie, ethiek, sociale filosofie, kennisleer, wetenschapsfilosofie, metafysica, cultuurfilosofie, esthetica en oosterse filosofie.

Eerst worden de oerknal, het oplichten van de sterren, de vorming van chemische elementen en ons zonnestelsel en planeet aarde behandeld. Hierbij komen de bètavakken aan de orde, maar ook filosofie en wetenschapsgeschiedenis.

Durf te denken! bestaat uit een tekstboek havo en een tekstboek vwo. Het oefenmateriaal is beschikbaar in een digitale leeromgeving. Van elk domein bestaat ook een papieren werkboek met een selectie van het oefenmateriaal.

Daarna komen leven, collectief leren, landbouw en expansie, en tot slot de moderne revolutie en de toekomst. Leerlingen leren de belangrijkste concepten uit de geologie, biologie en geschiedenis, maar ook psychologie, filosofie, economie en cultuurwetenschappen komen hier aan bod.

Auteurs: Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra (red.)

Doordat leerlingen met uiteenlopende vakgebieden kennismaken, is Big History een uitstekende voorbereiding op de universiteit.

Durf te denken (vwo-tekstboek): 9789461052865 | € 54,90 Durf te denken (havo-tekstboek): 9789461052902 | € 51,00

Auteur: Constance van Hall > Bovenbouw havo en vwo

Van Hall is docent Big History aan het A. Roland Holst College te Hilversum. 9789089535214 | paperback | € 39,00

> Bovenbouw havo en vwo Lees meer over deze methode en bestel op www.boomfilosofie.nl/durftedenken 14


FILOSOFIE

onderwijs

Wegwijs in de filosofie

3000 jaar denkers over onderwijs

Het oog in de storm is een leergang voor het vak filosofie op havo- en vwo-niveau.

In 3000 jaar denkers over onderwijs verzamelde Henk Sissing filosofische spreuken over onderwijs die teruggaan tot Plato.

Auteur Ellen Geerlings behandelt gedegen en helder de leerstof uit alle kerndomeinen die door SLO zijn omschreven. De twee geïllustreerde handboeken zijn ook geschikt als naslagwerk. Handboek 1 bevat de modules Logica & Retorica, Metafysica, Kenleer en Wetenschapsfilosofie en Kunstfilosofie. Handboek 2 bevat de modules Ethiek, Sociale en politieke filosofie, Cultuurfilosofie en Antropologie.

De thema’s in het boek zijn onderwijs, leraren, leerlingen, ouders, leren en leidinggeven. Ieder thema wordt ingeleid door een autoriteit op dat gebied en belicht zijn of haar favoriete uitspraak. ‘De mens wordt enkel en alleen mens door het onderwijs’ – Immanuel Kant Auteur: Henk Sissing (red.) Sissing is onderwijsorganisatieadviseur en heeft verschillende (bestuurs)functies gehad bij het

Havo en vwo hebben elk een eigen werkboek, met opdrachten, oefeningen en extra uitleg. Een docentendossier is beschikbaar op cd-rom.

Ministerie van OCW en in het voorgezet onderwijs. 9789089535047 | paperback | € 19,90

Eindexamenboek havo over persoonlijke identiteit Persoonlijke identiteit is het nieuwe eindexamenonderwerp voor het vak filosofie op havoniveau voor de jaren 2017-2019. IK. Filosofie van het zelf is het bijbehorende eindexamenboek. Wie ben ik? Wat maakt dat ik dezelfde persoon blijf? Hoe ken ik mezelf? Dit boek bespreekt op toegankelijke wijze de centrale vraagstukken rondom persoonlijke identiteit en het zelf. Het laat zien welke antwoorden er vanuit de filosofie op deze vraagstukken zijn gegeven, en illustreert de relevantie van de filosofische discussie over persoonlijke identiteit aan de hand van hedendaagse maatschappelijke kwesties en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Auteurs: Leon de Bruin, Fleur Jongepier, Sem de Maagt

Auteur: Ellen Geerlings

Leon de Bruin is universitair docent aan de

Geerlings is filosofe en auteur. Zij gaf ruim tien

Radboud Universiteit Nijmegen. Fleur Jongepier

jaar lang les in het voortgezet onderwijs en werk-

en Sem de Maagt zijn onderzoekers aan respec-

te vijf jaar aan de Universiteit Leiden.

tievelijk de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht.

> Bovenbouw havo en vwo 9789089538963 | paperback | ca. € 29,90

Lees meer over deze methode en bestel op www.boomfilosofie.nl/ oogindestorm

> Bovenbouw havo

Meer filosofieuitgaven? Bekijk het complete overzicht op 15

www.boomfilosofie.nl


NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

Methodes Nederlands voor

Verwacht voorjaar 2017: Hotel Hallo 2 én Hotel Hallo kwartetspel

Woordenschat, spreken en luisteren

DISK: online communicatieve methode

Voor anderstalige leerlingen op de basisschool is er Hotel Hallo: een kleurrijk woordenschatpakket om Nederlands te leren.

DISK is een digitale, communicatieve en taakgerichte methode voor anderstalige leerlingen in internationale schakelklassen (ISK). De methode kan ook goed ingezet worden in groep 8 van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Aan de hand van tien thema’s met grappige liedjes, radioshows, verschillende spelletjes en verhalen gaan kinderen aan de slag met de Nederlandse taal. Hotel Hallo stimuleert vooral het vergroten van de woordenschat, en het spreken en luisteren.

De thematisch cursorische leermethode bevat 21 aansprekende thema’s met (luister)teksten, taken en oefeningen. Bijzonder aan deze methode is dat ieder thema op drie niveaus (A1, A2 en B1) kan worden doorlopen.

Auteur: Kim Koelewijn Leesboek: 9789089532176 | A4 paperback fc + website | € 42,50

DISK bevat daarnaast modules voor grammatica, uitspraak en leesvaardigheid, vaardigheidstoetsen en ideeën voor speciale werkvormen voor in de les. Docenten beschikken over een overzichtelijke voortgangsregistratie met alle resultaten en vorderingen van alle leerlingen in hun klas.

Werkboek: 9789089532183 | A4 paperback zw/w | € 24,90 Hotel Hallo 2: Leesboek: 9789058755001 | A4 paperback + website | ca. € 39,90

> 5-11 jaar

DISK is ontwikkeld door VU NT2, in opdracht van SLO en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

www.hotelhallo.nl

DISK online: 9789089535542 | Maandlicentie | € 19,90 9789089535887 | Halfjaarlicentie | € 32,50 D300DIG009055 | Jaarlicentie | € 49,90 DISK werkboek taken: 9789461058546 | € 49,90 (set van 5 ex.) DISK oefenboek woorden: 9789058756619 | € 65,00 (set van 5 ex.)

> Vanaf 11 jaar

Lees meer en bestel op 16

www.diskmethode.nl


NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

anderstalige kinderen TAAL

Ontwikkel de schooltaal

Nederlands voor jonge anderstaligen

Oefen de spreektaal met taalraps

De taaltrap is ontwikkeld voor anderstalige kinderen om de schooltaal onder de knie te krijgen.

Zeg ’t eens is een communicatieve en functionele methode Nederlands als tweede taal voor anderstalige leerlingen.

In Taalraps wordt ritme ingezet als zeer effectief middel om gemakkelijker zinnetjes en constructies te onthouden, en om de typisch Nederlandse accentuering onder de knie te krijgen. In het boekje zijn ruim zestig korte dialogen op een pakkend ritme ingesproken, waardoor gebouwd wordt aan woordenschat, bruikbare spreektaal, ritme, intonatie, zinsaccent en prosodie.

Door middel van plaatjes, rijmpjes en verhalen leren de leerlingen woorden en zinnen die te maken hebben met het onderwijs en het schoolleven. Kennis van de schooltaal is immers belangrijk om goed mee te kunnen doen. De methode is opgebouwd uit twee delen, zodat kinderen op het juiste niveau aan de slag gaan met het leren van de Nederlandse taal. Auteur: Jenny van der Toorn-Schutte 9789461052490 | A4 paperback + cd | € 29,90

> 8-12 jaar

De methode omvat een tekst- en werkboek ineen met 18 lessen. Elk hoofdstuk heeft een in de belevingswereld van kinderen en tieners herkenbaar en relevant thema. De lessen hebben een duidelijke structuur met een dialoog, korte, prikkelende tekstjes, oefeningen en functionele spelletjes. Zeg ’t eens is zowel in groepsverband te gebruiken als een-op-een, bijvoorbeeld tijdens remedial teaching.

De raps zijn kort en regelmatig waardoor ze erg geschikt zijn om in de les kort aan bod te laten komen. Als docent kun je daardoor in korte tijd, iedere les op een actieve manier aan spreektaal werken. Herhaling is hierbij van belang en zorgt ervoor dat de zinnetjes ingeslepen raken.

Auteur: Miranda Middag 9789085064763 | paperback | € 37,50

Auteurs: Lieske Adèr, Margreet Verboog 9789058755445 | paperback + 1 jaar online-

> Vanaf 10 jaar

toegang | € 19,90

> Vanaf 12 jaar

Meer methodes en materialen voor de Nederlandse taal? Bekijk het complete overzicht op 17

www.nt2.nl


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

‘Je bril bepaalt wat je ziet’ De Coachingskalender is al vijftien jaar een bestseller! Deze scheurkalender houdt de geest soepel en levert inspiratie, zowel op het werk als thuis, serieus én met een knipoog. Dé manier om op de hoogte te blijven van nieuwe trends en beproefde inzichten op het gebied van professionele begeleiding. Met iedere dag een verrassende uitspraak die je in beweging zet. Inclusief gratis digitale kalender en app Bij de Coachingskalender ontvang je gratis de digitale kalender en app. Met deze digitale kalender beschik je dagelijks over de actuele kalenderspreuk en bovendien kun je terugbladeren in de kalenderteksten van de voorgaande periode. www.coachlink.nl/scheurjelos

Ouderbetrokkenheid verbeteren

Coachingskalender 2017: 9789024404001 | scheurkalender | € 15,00

Betrokkenheid van de ouders bij de school komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Door ouders als partners te beschouwen kunnen leerkrachten op een positieve manier die betrokkenheid vergroten. Professioneel communiceren met ouders is daarvoor een eerste vereiste.

Coachingskalender 2018: 9789024405794 | scheurkalender | ca. € 16,90

9789462364738 | € 22,50

9789461056962 42,50 | € 24,90 www.schrijfwijzer.nl

9789089538413 € 19,90

9789058754264 € 31,50

9789089534040 € 24,90

9789058754578 € 14,95

9789058754585 € 14,95

978902441762 € 22,00

9789462363823 € 43,95 | € 29,99

9789024404322 € 28,50 | incl. gratis

9789024403844 € 22,50 | incl. gratis

9789024418558 € 16,99

9789024401079 € 16,50 | incl. gratis

18


ONZE PARTNERS

Profiteer van exclusieve korting via uw vakvereniging! Leden van diverse vakverenigingen krijgen bij Boom test onderwijs korting op vakliteratuur. Door in te loggen via het ledennetwerk van de vereniging hebt u toegang tot een speciale omgeving met kortingen en acties.

Wilt u met ons samenwerken? De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) vertegenwoordigt vier beroepsgroepen: intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten en beeldbegeleiders. De vereniging ondersteunt deze professionals bij het verbeteren van kennisoverdracht en de interactie tussen leraar en leerling.

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is de enige wettelijke beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. De VVL biedt haar leden een waaier aan informatie via het tijdschrift Logopedie, de elektronische nieuwsbrief, de website en andere publicaties.

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt, verbindt en vertegenwoordigt sinds 1980 het Nederlands onderwijs in het buitenland. Wereldwijd volgen ruim 13.000 kinderen Nederlands onderwijs via een bij NOB aangesloten Nederlandse school of partij voor afstandsonderwijs. NOB ondersteunt deze scholen onder andere door op vindingrijke wijze kennis te delen, leraren, schoolleiders en besturen te professionaliseren en continuĂŻteit te waarborgen.

Wij staan open voor uw ideeĂŤn en wensen. Neem contact met ons op via (020) 524 45 14 of info@boomtestonderwijs.nl.

Benieuwd naar meer?

Ga voor het actuele en complete aanbod naar www.boomtestonderwijs.nl 19


www.boomtestonderwijs.nl de gespecialiseerde webshop voor uw vakgebied

✓ Elke maand nieuwe acties ✓ Titels van alle Nederlandse uitgeverijen ✓ Toetsen, tests, methodes en vakliteratuur

Prinsengracht 747-751 1017 JX Amsterdam

Postbus 15970 1001 NL Amsterdam

(020) 524 45 14 klantenservice@boomtestonderwijs.nl @BoomOnderwijs

20

Ontvangt u onze nieuwsbrief? Meld u aan op de website! www.boomtestonderwijs.nl/ nieuwsbrief Prijzen gelden in 2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Profile for Boom uitgevers Amsterdam

Catalogus Boom test onderwijs 2017  

Catalogus Boom test onderwijs 2017  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded