Page 1


คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

Basniixz Offical เป็นเจ้าของความคิด คนหนึ่งที่อยู่ในเพจ ‘ตะกอนความคิด’ ประสบการณ์เกี่ยวกับ ความรักของเขาอาจไม่แตกต่างไปจากเรา เท่าไหร่นัก อันที่จริง อาจจะเหมือนกันเลยด้วยซ�้ำ แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างออกไปก็คอื การทีเ่ ขาสามารถจมไปกับ ความรู้สึกที่เขาต้องเผชิญในเรื่องราวของความรักอย่างจริงใจ ด้วยวิธีการ ‘ยอมรับความจริง’ (ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเขียนถึงบ่อยๆ ในหนังสือเล่มนี้) และ แล้วเขาก็สามารถถ่ายทอดความรูส้ กึ เหล่านัน้ ออกมาเป็นตัวอักษร เป็นถ้อยค�ำให้เราได้สัมผัสถึงความคิดของเขาได้อย่าง ลึกซึ้ง


แถมยังตรงไปตรงมาสุดๆ อ่านๆ ไป เราอาจจะเกิด ความรู ้ สึ ก ร่ ว มไปกับ เขาโดยไม่รู้ตัว ทั้งๆ ที่เราอาจยั ง ไม่ เ คย ลิม้ ลองรสชาติของการอกหักหรือเราอาจไม่เคยจะมีความรักเลย... แม้เพียงสักครั้ง พิชญา เพ็งจันทร์ บรรณาธิการเล่ม


คำ�นำ�ผู้เขียน

“ความรู้สึกที่ผ่านตัวอักษรบางครั้งมันดีกว่าค�ำพูด” เพราะบางเวลา บางสถานการณ์ มันก็พูดไม่ได้ อธิบายไม่หมด ตัวอักษรทีเ่ ขียนลงในกระดาษหนึง่ แผ่น มันอาจอธิบายได้ดี ท�ำให้ บางคนเข้าใจและรู้ถึงในสิ่งที่เราจะสื่อออกไป หนังสือเล่มนี้อาจไม่รู้ว่าความรักมันดีอย่างไร แต่จาก ประสบการณ์ที่เจอมามันสอนให้รู้ว่า การมีความรักกับการไม่มี ความรัก มันเป็นอย่างไร เปิดใจยอมรับความรู้สึกที่ผ่านตัวอักษร แล้วจะรู้ว่า ประโยคบางประโยคมันคือชีวิตจริงที่เราทุกคนต้อง เคยพบเจอมันสักครั้งหนึ่ง ไม่ช้าหรือเร็ว สักวันเราก็ต้องเจอ มีคนถามว่า ท�ำไมถึงตั้งชื่อนี้?


ชื่อนี้มันเกิดมาจากสถานะใน facebook ของผู้หญิง คนหนึง่ ทีผ่ มเคยรัก ถึงแม้วนั นีเ้ ราจะไม่ได้รกั กันแล้ว แต่ขอให้เธอ รู้เอาไว้ว่า “หนังสือเล่มนี้มันจะยังเก็บความทรงจ�ำดีๆ ของเรา อยู่ในนั้น” BasniixzOffical


คำ�นิยม ปีที่แล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหาเบอร์โทรติดต่อผม แล้ว โทรมาหาผมเพื่อบอกว่า “พี่ครับ ผมอยากท�ำหนังสือสักเล่มนึง” พอได้คุยก็เออ เราเคยเห็นงานของเรานี่ ยิ่งได้คุยก็รู้สึกว่าเด็ก คน นี้มีไฟ ชอบคิด ชอบสังเกต และเป็นคนที่หมกมุ่น ค� ำ ว่ า ‘หมกมุ ่ น ’ ในที่ นี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี เ พราะถ้ า เราไม่ หมกมุ่น ไม่เจาะลึกลงไปให้ลึกมากพอ อะไรที่เราได้มาก็จะ เหมือนกับอะไรที่คนอื่นได้มาเหมือนกัน จะโชคดีที่ว่า หลุมที่เรา ขุดอาจจะเป็นหลุมที่เราถนัด และเป็นหลุมที่เราชอบก็ยิ่งดี หายไปหนึ่งปีเขามาบอกกับผมว่าเขาจะมีหนังสือเป็น ของตัวเองแล้ว อยากให้ช่วยอ่านและเขียนค�ำนิยมให้ พอผมอ่าน ผมก็อดดีใจด้วยไม่ได้ “เด็กคนนี้เอาจริง!” จริ ง ๆแล้ ว เราทุ ก คนล้ ว นมี ค วามฝั น มี สิ่ ง ที่ เราถนั ด และเด็กคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของความหมกมุ่นและเอาจริง จะช้าอยู่ท�ำไมล่ะครับ พลิกไปอ่านความคิดที่หมกมุ่น ของเขา ที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบแล้ว กัน ดีกว่า Cutto(Lipta)


ดิฉันเป็นหนึ่งใน follower จากจ�ำนวน 30,000 กว่า คน ใน IG ของ Basniixz อาจคงเป็นเพราะชอบศิลปะของค�ำคม ปนดราม่าเหมือนกัน งานเขียนของ Basniixz สื่อสารจากภาษา ทีต่ รงไปตรงมา ไม่ซบั ซ้อน และหลากหลายอารมณ์ความรูส้ กึ ซึ่ง ดิฉันเชื่อว่าเมื่อเปิด IG ของ Basniixz คุณน่าจะพบกับข้อความ ที่ตรงกับช่วงจังหวะชีวิตของคุณไม่น้อยเลยทีเดียว ณ วันนี้ ถ้าจะบอกว่า Basniixz จะมีหนังสือที่รวบรวม ค�ำคมของเขาออกมา ดิฉันก็ไม่แปลกใจ เพราะมันสมควรมี และ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสพศิลปะผ่านตัวอักษร คุณเองก็สมควรมี หนังสือเล่มนี้เก็บไว้เช่นเดียวกัน ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านค่ะ DJ. Tonhorm


หลายปีก่อนผมได้รู้จักกับบาสใน Facebook ตอนที่ บาสเริ่ ม ท� ำ เพจ‘ตะกอนความคิ ด ’ใหม่ ๆ ตอนนั้ น มี แ ฟนเพจ อยู ่ ใ นหลั ก หมื่ น เองมั้ ง ถ้ า จ� ำ ไม่ ผิ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ตอนนี้ เ พจ ของบาส ไปไกลกว่าตอนนั้นมากแล้ว ซึ่งตัวผมเองก็ได้ติดตาม อ่าน ความคิด ทัศนคติของน้องคนนี้มาโดยตลอด และเพจ ของผมก็ได้แชร์ความคิดของบาสอยู่บ่อยๆ จนเมื่ อ สั ก เดื อ นที่ แ ล้ ว บาสโทรมาบอกให้ ผ มเขี ย น ค�ำนิยมในหนังสือให้หน่อย ผมก็แบบว่า หืม..เอาจริงๆเหรอ ดู แ ต่ ล ะคนที่ บ าสชวนมาเขี ย นให้ แ ล้ ว ผมก็ แ อบคิ ด ในใจว่ า “กูจะไปท�ำให้หนังสือน้องเขาพังหรือเปล่าเนี่ย!” ส� ำ หรั บ คนท� ำ หนั ง สื อ ผมเข้ า ใจดี ว ่ า มั น น่ า ตื่ น เต้ น เพียงใดที่ จะได้ เ ห็ น ต้น ฉบับ ของเราวิ่งอยู่บ นแท่น พิม พ์ กลิ่ น หอมๆ ของหมึกพิมพ์ เนื้อสัมผัสนุ่มๆ ของกระดาษ เป็นสิ่งที่ ไม่มีวันสัมผัสได้แน่ในโลก Social Online


แล้ ว มั น หนั ง สื อ เป็ น เล่ ม แรกของบาส ผมยิ่ ง ยิ น ดี เป็นพิเศษ เพราะการเป็นคนธรรมดาๆ กว่าจะมาถึงจุดที่ได้ท�ำ หนังสือนี่ผมเข้าใจดีว่ามันต้องใช้ความพยายามและอดทนมาก เพียงใด ซึ่งเราได้เห็นจากตัวบาสมาตลอด เมื่อได้เริ่มแล้วก็ขอให้ น้องมีความตั้งใจท�ำมันต่อไป และเป็นที่รักของคนอ่านไปเรื่อยๆ ละกัน สุ ด ท้ า ยแล้ ว หนั ง สื อ บาสยั ง ไม่ มี ค� ำ หยาบเลย ผม ขออาสาเจิมให้นะ ‘การใช้ชีวิตให้มีความสุข จงเต้นให้เหมือนมึงไม่ได้เหยียบตีนใคร จงหัวเราะราวกับว่ามึงไม่ได้มีกลิ่นปาก’ ชัชวาล มั่นสัตย์รักสกุล Editor In Chief Damn Magazine


รอ Waiting


13

เชื่อผมเถอะ การรอใครสักคน มันไม่เคยสนุกหรอก ส่วนมากคนดีดี ไม่เป็นแค่พี่ ก็เป็นเพื่อน ความไม่ส�าคัญ เกิดจากคนส�าคัญ ไม่ให้ความส�าคัญ เรา 2 คนต่างคุยกัน ผ่านความเงียบ มาสักพักหนึ่งแล้ว


บ่อยครั้งที่เตรียมค�าพูดไว้มากมาย แต่สิ่งสุดท้ายที่ท�าได้ คือ เก็บไว้ในใจ คนบางคนเห็นเราส�าคัญ เฉพาะเวลาไม่มีใคร คนโสดมันมีสภาวะ ที่น่าสงสารเหมือนกัน ต้องยืนอยู่กับความเข้มแข็งของตัวเอง ที่ก�าลังต่อสู้กับความเหงาในใจตลอดเวลา อย่าละเลยค�าสัญญา ถ้าท�าไม่ได้ บางทีที่ไม่พูดไม่ใช่จ�าไม่ได้ แต่แค่ไม่อยากทวง และคนทุกคนก็ไม่ได้ความจ�าสั้นเสมอไป 14


15

ถ้าหากเราเลิกรัก เลิกคิดถึง เลิกรอใครสักคนได้จริงๆ บางช่วงชีวิตเราอาจวุ่นวายน้อยลงกว่านี้ รู้ไหม? ท�าไมคนเราถึงสร้างเก้าอี้ ก็เพราะที่บางที่ ‘ไม่มีที่ยืน’ เกลียดการรอคอยที่ไม่มีความหวัง มันทรมาน มันร�าคาญ มันน่าเบื่อ สิ่งที่แย่กว่าการไม่มีคือ การมีเหมือนไม่มี แต่สิ่งที่แย่กว่าการมีเหมือนไม่มี คือ การไม่มีเหมือนจะมี


เป็นคนสุดท้ายที่ได้รู้ความจริง ดีกว่าได้ยินค�าโกหกตลอดเวลา มีแฟนก็ใช้ชีวิตแบบคนมีแฟนไปเถอะ ตอนโสดก็ใช้ชีวิตแบบคนโสดไปเถอะ มันไม่แปลกหรอกที่เราจะโสด หากเจอคนที่ใช่จริงๆ คนที่ยอมรับในตัวเราได้ เข้าใจเราทุกอย่าง มันก็คุ้มนะถ้าเราจะกลับไปใช้ชีวิต แบบคนมีแฟนอีกครั้ง แต่ถ้ายังไม่เจอ... ชีวิตโสดมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิด เรามีเวลาคิดอะไรเพื่อตัวเอง ดูแลตัวเอง และท�าให้ทุกๆ อย่างเพื่อรอใครสักคนเข้ามา หากเจอคนๆนั้นจริงๆ มันก็คุ้มนะที่จะโสดอีกครั้ง

16


17

คิดถึงโทรศัพท์สมัยไม่มี Line ,WhatAppฯลฯ เสน่ห์ของมันคือ...การโทรหาใครสักคน ถ้าเขารับคือเขาพร้อมจะคุยด้วย ไม่เหมือนสมัยนี้ที่ส่งข้อความไป ต้องรอเขาอ่าน หรืออ่านแล้วไม่ตอบ “นี่มันเสียความรู้สึก” เราชอบคนที่ให้ความส�าคัญ ไม่ว่าจะเจอหน้ากัน หรือคุยกันในแชท เหมือนกับเขาใส่ใจตลอด จะไปไหนก็บอกไม่คุยแล้วก็บอก ไม่ใช่อ่านแล้วก็เงียบหายไป การอยู่คนเดียวมันดีตรงที่อิสระสบายใจ จะท�าอะไรก็ได้ ไม่ต้องห่วงใคร ไม่ต้องคิดถึงการเผื่อใจ ข้อดีมันเยอะ แต่ข้อเสียคือมันเหงาจนหลีกเลี่ยงไม่ได้


(ไม่ได้) รอนะ Basniixz Offical

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2557 ราคา 189 บาท ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ ชื่อผู้เขียน Basniixz Offical (ไม่ได้) รอนะ - กรุงเทพฯ : บุคส์ไรเดอร์, 2557 204 หน้า ISBN 978-616-374-415-9

เจ้�ของ : มาวิน จิรไพศาลกุล บรรณ�ธิก�รบริห�ร : ศรัญญา ปฏิยัตต์โยธิน บรรณ�ธิก�รเล่ม : พิชญา เพ็งจันทร์ กองบรรณ�ธิก�ร : Phatritoo ภ�พประกอบ : เหนูมียว ออกแบบปก/จัดเล่ม : ahiru ouji พิสูจน์อักษร : บุญญานี จงทวีพรมงคล ผู้จัดก�รฝ�ยตล�ดและประช�สัมพันธ์ : ภาวิษย์พร รจนา ติดต่อและประส�นง�น : ธนพงษ์ วัชรโรจน์, พิชญา เพ็งจันทร์ จัดทำ� : ส�านักพิมพ์บุคส์ไรเดอร์ เลขที่ 74 ม.2 ซ.รัตนธานี ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 E-mail : infobooksrider@gmail.com Facebook : facebok.com/booksriderr โรงพิมพ์ : Impress Printing จัดจำ�หน่�ย : ส�านักพิมพ์บุคส์ไรเดอร์

(ไม่ได้) รอนะ โดย Basniixz Offical [ทดลองอ่าน]  

คนๆหนึ่งแบกความเจ็บไว้พร้อมกับเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ ร่างกายที่กำลังเสียใจอาจทำให้เขาพยายามเดินให้เร็วขึ้น เพื่อรีบหาท...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you