Page 1

 ǺǷ ňƢưdzơƔDŽŪơ

 EùAĔĽôŁ÷¥ľ¬AÓAĔB¿ ǵą ơǂă Ƹ ă dzƒơƾÊ ǴƊ ƦădzƒơƔÊ ơǂă Ƿă ơƌǹÊ ƢȈăƥăĿ Ê 

ȆǠǧƢnjdzơȆǰŭơǹȐƷƽřȇǃǺƥƾŧƗƾȈLjǴdz •|ȄȚȡȡȟ–|ȆȚȜșȝː̰̑˷߄̸˕߼Ǫ

ǾȈǴȇȁ

ȃǁƢȈūơƽƢNjǁƛ ňƢȀƦǼdzơDzȈǟƢũơǺƥǦLJȂȇƺȈnjdzơDzǓƢǨdzơŃƢǠdzơǦȈdzƘƫ ǾȈǴȇȁ

ƨȈưȇƾūơȃȁƢƬǨdzơǺǷ

ǦȈdzƘƫ ȆǰŭơȆǸƬȈŮơǂƴƷǺƥǺȇƾdzơƣƢȀNjƾŧƗ ː̪˲̢߼Ǫː̢̪߆|ȆȢȠȝː̰̑˷߄̸˕߼Ǫ 

ƪLjǧȁȋƢƥƧƾȇƾƳƨǠƦǗǾǠƦǘƥŘƬǟơƾǫ ƨǬȈǬūơƨƦƬǰǷƢȈǯǂƫDZȂƦǻƢƬLJơÒÔƶƫƢǨƥƨǬǨnjdzơǁơƽǝǁƢnjƥƨǬȈǬūơƨƦƬǰǷǺǷƤǴǘȇ ȅƽȐȈǷ ȆLjſȅǂƴǿ ȅǂǸǫȅǂƴǿ ÏÍÎÎ ÎÐÕÖ ÎÑÐÏ ƢǼǷȁDzȇDŽŪơǂƳȏơƅơǺǷǾǴǧȃǂƻơƨǤdzńƛƢȀŦǂƬȇȁơƢǿƾƷȁƨdzƢLJǂdzơǽǀǿǞƦǘȇǹơƽơǁơǺǷ ƶȈƸǐƬdzơȁǩǁȂdzơƧƽȂƳǕǂnjƥƢȀǠƦǘƥǹȁƿƘǷǶǴLjǷDzǯƢǼƦƬǯǞȈŦǮdzǀǯȁDzȈǸŪơǂǰnjdzơ


Ï ƢǔȇơDZƢǫȁ ǾǸƐǴǟȁǹƕǂǬdzơǶƐǴǠƫǺǷǶǯŚƻ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫ DZƢƳǂdzơǽơȂǧơǺǷǶǴǠdzơơȁǀƻ

ŁƢǏŃƢǟƩƢǨȈdzƘƫǺǷƢƦƬǯǂƐǯǀȇǹơǾdzƤƳȁśūƢǐdzơƨƦƸǏǾdzǂĈLjȈƬƫŃǺǷȁ ǶȈǰūơ ƾƦǟ ƾȈLjdzơȁ ȆǨǼūơ ňƢưdzơ ǦdzȌdz ƽƾĐơ ňƢƥǂdzơ ǵƢǷȍơ DzưǷ ǍȐƻƛ ƤƷƢǏȁ ǂnjǻȄǠLjȇȁƤƬǰdzơǽǀǿǺǷǺȇƾdzơǶǴǠƬȇȁȆǰdzƢŭơňƢƴȈƬdzơƾŧơȁȆǠǧƢnjdzơȆLJơȁǁȏơ ȆǟƾȇȁǍȐƻȍơȁƗDzǸǠdzơȁƗǶǴǠdzơƤƷƢǏǺǰȇŃǺǷȁDžƢǼdzơśƥƨǼLjdzơDzǿƗƤƬǯ ǶǿƨǼLjdzơDzǿƗƔƢǸǴǟƐǹơǶǴǟơȁƔȂLjdzơƔƢǸǴǟǺǷśƥƿƢǰdzơǺǷȂǿȁǪūơƔƢǸǴǠdzơǺǷǾǻƗ Î

śǗƢȈnjdzơƽȂǼƳǶǿƔȂLjdzơƔƢǸǴǟƢĈǷƗȁȆǷȐLJȍơǺȇƾdzơǹȂǜǧƢƄơ ººººººººººººººººººººººº

ÐÓԝÐÓÓǍ ÎƱƨȇƾǼdzơƨǬȇƾūơ ǍȐƻȍơǞǷǾƥDzǸǠdzơƾǐǬƥǺǰȇŃƢǷǶǴǟǶƐǴǠƫĿŚƻȏ Î

 ǽĈǂLJDžĈƾǫňƢưdzơǦdzȌdzƽĈƾĐơňƢĈƥǂĈ dzơǵƢǷȎdzƩƢƥȂƬǰŭơǺǷDZĈȁȋơƾƐǴĐơǺǷÒ֝Ñ͝ÐÓƣȂƬǰŭơȁ

  ƽȂȀȈdzơ ƨǼȇƢȀǐdzơȁ ƨȈƸȈLjŭơ ǂnjǻ ńƛ ǹȂǠLjȇ ƨȈƸȈLjŭơ ƧƢǟƽ ǺǷ ƐȐǯ ǹƐ ƛ ǾȈƦǼƫ Ŀ ó ƨǬȈǬūơ ó ǂnjǼdzơ ǁơƽȁ ƢȀƬǼȀǯȁ ƢēƢǷƢƻƢū ƨǴǗƢƦdzơ ƩơƔƢǟƽȏơ ǂnjǻ ńƛ ǹȂǠLjȇ ƨdzơǃơȁƔƢŰȍȆǠLJȆǨǧǹȂȈǻȂLJƢŭơƢǷơǾƟȐǟƛȁȆǷȐLJȏơǺȇƾdzơǂnjǻńƛȄǠLjȇDZȂƦǻƢƬLJơ ȄǠLjȇȁ ƨǬȈǬūơ ǶȀǨȇȁ ȆǠȇ ǭơǁƽȏơȁ ǶǴǠdzƢƥ ǦǐƬŭơ ǦǐǼŭơ ƤȈƦǴdzƢǧ ƢǠȈŦ ǹƢȇƽȏơ ƧƽƢǠLjdzơ ƨǧƢǯ DžƢǼdzơ ƨdzƢǻƛ Ŀ ƢƦƦLJ ǹȂǰȇȁ ǪƟƢǬūơ ǽǀǿ śƥ ǺǷ ǪƷ Ȃǿ ƢǷ ǪȈǬƸƬdz ƨĈȇǂnjƦdzơńƛƪȇƾLJơƨǷƾŬơǽǀǿǺǷƐDzƳơƨǷƾƻǺǷƢǷȁƨȇƾƥȏơ  

Baskı:øhlâs Gazetecilik A.ù. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-øSTANBUL Tel: 0.212.454 30 00


Ð 

ǶȈƷǂdzơǺŧǂdzơƅơǶLjƥ ǾƦƸǏȁǾdzƕȄǴǟȁƾǸŰƢǻƾȈLJȄǴǟǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơȁśŭƢǠdzơƣǁƅƾǸūơ ƣȂǻǀdzơŚưǯǵơǂūơƾƴLjŭƢƥǶǴǠdzơƨƦǴǗǵƽƢƻŚǬǨdzơƾƦǠdzơDZȂǬȈǧ ^ƾǠƥƢǷƗ`śǠŦƗ ǾźƢnjǷȁǾȇƾdzơȂdzȁǾdzƅơǂǨǣǹȐƷƽřȇǃǺƥƾŧƗǹơǂǨǤdzơǾƥǁǺǷȆšǂŭơǵƢƯȉơȁ džȇǁơǂǯĿǎŬƗǹƗǾƬǨdzƢűřǠLjƫȏǺǷǒǠƥřdzƘLJƾǫśǠŦƗśǸǴLjŭơȁǾȈƦŰȁ ƨǠƳơǂǷDzȀLjȈdzơǀǿƢǼƬǫȁńơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǷǃǺǷƨǰǷƧǁƢǷơ ȄdzƐȁǺǷ ŚưǯǺǸǓĿǂnjƬǼǷǾǻƗƐȏơƺȇǁơȂƬdzơĿơǁȂǯǀǷǮdzƿǹƢǯǹơȁƱƢȈƬƷȏơƾǼǟǮdzƿ džȇǁơǂǰdzơ ǽǀǿ ƪǠǸƴǧ ƨǬnjŠ ȏƐ ơ ǽƽơǁơ ǺǷ ǾȈdzơ ȅƾƬȀȇ ȏ ǁƢƦƻȏơȁ ǞƟƢǫȂdzơ ǺǷ ĿǾǼǷƾƥȏƢǷȄǴǟơǂǐƬǬǷǹƢǧǂǠdzơDzǿƗƾǼǟƧƾǸƬǠŭơƺȇǁơȂƬdzơǺǷƢȀȈǧƢŭƢǐƼǴǷ ƺȇǁƢƬdzơǶǴǟǹƗǶǴǟơȁ ^ǵơǂūơƾǴƦdzơƔơǂǷƗǹƢȈƥĿǵȐǰdzơƨǏȐƻǾƬȈũȁ`ǹƢȈƦdzơ ǪƷȅƿDzǯƔƢǘǟơǾƫǂťȁśǬƥƢLjdzơǁƢƦƻƗǾǟȂǓȂǷȁśǓƢŭơDZơȂƷƗǾƥǥǂǠȇǶǴǟ ėȐǯƌ ȁă ńƢǠƫDZƢǫƨūƢǐdzơDZƢǸǟȏơǺǷƢǿǁƢưǰƬLJơȁƢȀƬƦưƫȁDžȂǨǼdzơǝƢƳǂƬLJơȁǾǬƷ ŃƾȇDŽȇǺƥǹƢLjƷDZƢǫ ÎÏÍƽȂǿ ǭă ƽă ơăƚǧƌ ÊǾƥÊĄƪËƦÊưƊǻĄƢăǷÊDzĄLJČǂdzơÊƔƖăƦǻąơƊąǺǷÊ ăǮȈą ǴƊ ǟă ČǎƌǬǻă ǾȈǧǂǯƿƢƥƢƬǯǂȀǛƗƢȇƽȂȀȇǹƗȄǰŹȁƺȇǁƢƬdzơDzưŠśƥơǀǰdzơƣǀǯǞǧƽȄǴǟǺǠƬLjǻ ǞŦƧƽƢȀNjǾȈǧȁŐȈƻDzǿƗǺǟƨȇDŽŪơǕƢǬLJƢƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƣƢƬǯǾǻƗ ȄǴǟǮdzƿơȂǓǂǠǧǶȀǼǟƅơȆǓǁƿƢǠǷǺƥƾǠLJȁƨȇȁƢǠǷȁȆǴǟǶȀǼǷƨƥƢƸǐdzơǺǷ ǾȈǧDZƢǫǮdzƿƪǸǴǟǺȇƗǺǷǾdzDzȈǬǧǁĈȁDŽǷơǀǿDZƢǫȁǾǴǷƘƬǧƤȈǘŬơǂǰƥĺƗǚǧƢūơ ǹƢǯȁƧǂƴŮơǺǷƨǼǷƢưdzơƨǼLjdzơĿƶƬǨdzơǹƢǯȁƶƬǨdzơǵȂȇǶǴLJƗȂǿȁƨȇȁƢǠǷƧƽƢȀNj DzƦǫƨǜȇǂǫřƥǵȂȇƾǠLJƩƢǷȁƿƢǠǷǺƥƾǠLJƧƽƢȀNjǾȈǧȁƨǠƥƢLjdzơƨǼLjdzơĿŐȈƻƶƬǧ ǶƳơǂƫȁƧƕǂǷǹƢǷDŽǴdzƺȇǁƢƬdzơȅƾǨǐdzơDZƢǫơǀǿǺǷǥǂNjƗƨƦǬǼǷȅƘǧśƬǼLjƥŐȈƻ ƾnjǻƗȁǽƢȀǴǷǵȂǸŮơǽǂǫƢǟǺŭśǓƢŭơǁƢƦƻƗȁǽƢǫǂǷƧƾǿƢnjŭơȁƨǯǁƢnjǸǴdzƔƢǸǴǠdzơ ǂǸLjdzơǥǂǠȇŃȃƽǂdzơȁȃƾǼdzơǺǷ ƢǼǴƟơȁƗƢȀƬǬƥƗƮȇƽƢƷȏơȏȂdz


Ñ 

ǶȈƷǂdzơǺŧǂdzơƅơǶLjƥ 

 >ǵÎÔÕÕ@ºǿÎÏÍÐƨǼLJǹƢƻƾŧƗǺƥƾȈǸūơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơƧƢǧȁǂǯƿ

ǹƢƻƾŧƗǹƢǘǴLjdzơǺƥƾȈǸūơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷƧƢǧȁƪǻƢǯǵƢǠdzơơǀǿĿȁ ǶȈǴLJǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷǾȈƻƗǺƥơƨǼǘǴLjdzơƪţȄǴǟǽƾǠƥdžǴƳȁǶȈǿơǂƥơǺƥƾǸŰǺƥ ǶȈǿơǂƥơǺƥƾǸŰǺƥƾŧƗǺƥȄǨǘǐǷǹƢǘǴLjdzơǺƥ ƤȈǘŬơDzƬǫǂǯƿ

ƺȈnjdzơƤȈǘŬơǹƢǯƨǠǸŪơǵȂȇǹơȆǿȁƨǰŠƨƯƽƢƷƪǠǫȁƤƳǁǂȀNjĿȁ ƢǼȈǰLJǾƥǂǓȁƧȐǐdzơDzƦǫǹȂǼůDzȈǫŅƢǬƦǻŐǼŭơƾǼǟǾdzǑǂǠƬǧȆNjǂūơǵȐLjdzơƾƦǟ ǒǠƥǝƢNjƗŕƷƨǸȈǜǟƨƴǓƾƴLjŭơĿǞǫȁȁƨȈǓƢǬdzơȆǿƪǻƢǰǧǽƔƢǠǷƗƢđǞǘǫ ǵƾǬƫȁ DžƢƦdzȏơ DZơǃ DzȈǴǫ ƢǸǟȁ ǵƢǬŭơȁ Ǻǯǂdzơ śƥ ǂȀǛ ǂǜƬǼŭơ ȅƾȀŭơ ǹơ ǵơȂǠdzơ ƤǴǐǧDzƫƢǬdzơǮdzƿƤǴǐƥǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǂǷƗȁDžƢǼdzƢƥȄǴǏȁƤǘƼǧǂƻƕƤȈǘƻ ƢǻȏȂǷ ǂȇǃȁȁ ƢNjƢƥ ƾǸŰ ƧDŽǟ ƧƾƳ Ņơȁ śƥ ǥȐƬƻơ DzǐƷ ǹƢƦǠNj ǂȀNj Ŀȁ ƾȈdzƢǬŭƢƥ ǝǂnjdzơ ȆǓƢǫ ƾǴǫȁ ǹƢƦǬdzơȁ ƨǓǂǨdzơ ƢNjƢƦdzơ ǪǴǣƢǧ ǹƢǔǷǁ DžƢŭơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǷǥǂǠȇȁDZƢŭơǺǷDzǐƸƬȇƢǷǖƦǔȇȁǁȂnjǠdzơǞǸŪƨǓǂǨdzơDZŗȇȆǓƢǬdzơDzǠƴǧ DžƢŭơ ǂȇǃȂdzơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ DZDŽǟ Ľ ƢƦdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǎź ƢǷȁ ƢNjƢƦdzơ ǎź ǾƥƞƳȁƧƾƳŅơȁȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷśƥƨǴǏƢūơƨǼƬǨdzơǽǀǿĿƤƦLjdzơǾǻȏǹƢǔǷǁ ƾȇƾūƢƥơƾȈǬǷǺƴLJȁƨǰǷńơ ƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơȁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơśƥƨǼƬǨdzơǂǯƿ

>ǵÎÔÖÍ@ºǿÎÏÍÑƨǼLJǁȁǂLJǺƥ džƦƷǦdzȋơȁśƬƟƢŭơƾǠƥǞƥǁƗƨǼLJǺǷńȁȏơȅƽƢŦǺǷǺȇǂnjǟȁdžŨĿȁ ǞǴǗƢǧ ǁȁǂLJ Ǧȇǂnjdzơ ǵȂƷǂŭơ ǾȈƻȏ ƢǷƾǬǷ ǹƢǯȁ ƵȂƬǴLJ ŜŹ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ


Ò ǾȈƻƗƽȏȁƗśƥȁǾǼȈƥƨǼƬǨǴdzƢƦƦLJǹȂǰƫǾǼǷƩǁƾǏƔƢȈNjƗȄǴǟƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ǹƢŹǁƪȈƥĿǑǁȏơƪŢȂƦǫĿǾLjƦƷȁǁȂǯǀŭơŜŹȄǴǟǒƦǬǧǁȁǂLJǦȇǂnjdzơ Ŀ ȃǁơȂƫȁ ƢȀǼǷ ƣǂǿȁ ǂȀǘŭơ ƨǟȂdzƢƥ ǵƾǿ Ľ ǺǷDŽdzơ ǺǷ ƨǿǂƥ ǾȈǧ ǵƢǫƘǧ ȆƳȁǂǨdzơ Ǿdz ǶǴǠȇ Ńȁ ǁȁǂnjdzơȁ ƨǼƬǨǴdz ƢȈǟơƽ Ǯdzƿ ǹƢǰǧ ǁȁǂLJ Ǧȇǂnjdzơ ǵȂƷǂŭơ ƽȏȁƗ ƪȈƥ ƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƵȂƬǴLJŜŹȃǂǣƗĽǽƾŸǶǴǧǾƦǴǘƫȁǹƢǰŠƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ƨǻƢǟȏƢƥǾdzDzǨǰƫȁƨǼLJƧǂnjǟƢƬǼƯơǽǂǸǟŚǤǏȂǿȁƨǰǷƨǧơǂNjƤǴǗȄǴǟǁȁǂLJǺƥ ƢǻȏȂǷƪȈƥȄǴǟƾƴLjŭơǺǷǩƽƢǼƦdzƢƥơȂǷǁȁƨƟƢǸLjǸŬơȂŴƾȈƦǠdzơǺǷƨǷƿǂNjDzLJǁƘǧ ǾdzȂƷƢǷȁœǘǬdzơƪȈƥȁǹƢŹǁǂȇǃȂdzơƪȈƥơȂLJǂƫȁǺȇǂƥƾǷơȂdzȁĽƤdzƢǣǦȇǂnjdzơ ńơǂǸƬLJơȁśǧǂǘdzơśƥƩȂȈƦdzơǺǷƣǂūơǞǫȂǧǽǁơƽĿǦȇǂnjdzơƪƦƯȁƩȂȈƦdzơǺǷ ƩơȂǴǐdzơ ƪǠǘǬǻơȁ ƽȐƦdzơ ƩƢǫǂǗ Ŀ ŚLjdzơ Ǻǟ DžƢǼdzơ ƪǠǘǬǻơȁ DZƢȈdzȁ ǵƢȇƗ ƨǠƥǁƗ ǞǷǁȁǂLJǦȇǂnjdzơƽȏȁƗƱǂƻȁƨǷƿơȁǀƻƗǵơǂŠơȁǂǨǜȇŃƢǸǴǧǥơȂǘdzơȁdžǸŬơ ǶȀȈƥƗƾȈƦǟȁƵȂƬǴLJŜŹǶȀǠǷƱǂƻȁƨȇƾƥƢǠdzơńơơȂȀƳȂƫȁƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǶȀȈƻƗ ƨƦƫǁ ǶȀȈdzơ ƱǂƻƘǧ ǶȀȇƽƢǼƥ śǨƬű ơȂǻƢǯ ƨȇƽƢƦdzơ ǺǷ ƨǴŦȁ ǥơǂNjȏơ ǺǷ ƨǴŦȁ ƢǟȂŦ ơȂǠŦȁ Dzȇǀǿ ƽȐƥ ńơ ơȂȀƳȂƫȁ ȐȈdz ơȂƳǂƼǧ ƨȇƾƥƢǠdzơ ƪȈƥ Ŀ ǶǿȁǂǏƢƷ ƨǰǷȄǴǟơȂǴƦǫƗȁ ÎÏÍÑƨǼLJǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơśƥȁǾǼȈƥDZƢƬǬdzơǂǯƿ

DzǐƷȁǶǴLjdzơƨǯǂƥńơƽȂǼŪơȁǂǯƢLjǠdzơǺǷǾǠǷǺŠǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƱǂƼǧ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǞƳǁȁǹƢƴǿǁńơơȂǠƳǁȁơȂǷDŽĔơĽƩƢǟƢLJdžŨDZƢƬǫǾǼȈƥȁǶȀǼȈƥ ǂǷƗƨȇǂLJǶȀȈdzơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzLJǁƘǧƨȇƾƥƢǠdzơńơơȂǠƳǁǶĔơŐŬơƔƢƳĽƨǰǷńơ ƾǼŝǾǠƦƫơĽǂǯƢLjǠdzơǺǷŚưǯȁDzȈŬơǺǷƨƟƢǷǾǠǷȁśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǽƢƻƗƢȀȈǴǟ ƱȁǂşơȂǸǴǟśƷƨȇƾƥƢǠdzƢƥǺȇǀdzơǵȂǬdzơǂǨǧDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƾȈLjdzơǽƢƻƗǾȈǴǟǂǷƗǂƻƕ DzȈǯȂdzơơȂƥǁƢƸǧǦȈǬƯǶȀǴǷƢǟȁǦƟƢǘdzơńơĽDzȇǀǿDZƢƦƳńơơȂȀƳȂƫȁǶȀȈdzơƾǼŪơ ǦȈǬƯDzƟƢƦǬƥȁǶđơȂǴƦǫƗĽDzƟƢƦǬdzơǒǠƥǞǸŪǕƢǿǁńơơȂȀƳȂƫĽǦƟƢǘdzơơȂǰǴǷȁ


Ó ǒƦǫȁ ơȂǷDŽĔơ Ľ ƨǸȈǜǟ ƨǸƸǴǷ ƪǠǫȁȁ ƶǘƥȏƢƥ ǶŮƢƬǬdz Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ƱǂƼǧ ǞǸŪơǮdzƿƽƾƦƫȁƾǸŰǾȈƻƗȁǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟƾȈLjdzơȄǴǟƾȈdzƢƥǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ƵȂƬǴLJŜŹƣǂǿȁǂǷȏơǂǬƬLJơȁǶēƢȀǷƗńơƢǸȀǴLJǁƗȁƢǸȀǬǴǗƗĽƢǷƢȇƗƢǸȀLjƦƸǧ ǮǴŭơƤǴǗǺǸǔƬƫƨdzȁƾǴdzƢǓȁǂǟǁȁǃȁǪnjǷƽńơĽƨǼȇƾŭơńơĽƣǂƷǁƢȇƽńơ ńơƽƢǟĽȏȂƦǫǥƽƢǐȇǶǴǧƨǼǘǴLjdzơƣơȂƥȏƢđƤǿƿȁǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟƾȈLjǴdz ơDŽǣǦdzȋơȁśƬƟƢŭơƾǠƥdžŨƨǼLJǺǷǵǂƄơǂȀNjĿȁƩƢǷǹơńơƢđȄǬƥȁǂǐǷ ǪȇǂǗ ǹȂǠǘǬȇ ơȂǻƢǯ ǶĔȏ ƨǫƢnjdzơ ǹƢǰLJ ǺLjƷ ȅȁƿ ǥơǂNjȏơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǶȀǼǷDzƬǫȁǶȀȈNjơȂǷǀƻƗȁǶȀƸƦǐǧǺǸȈdzơ ÎÏÍÒƨǼLJǽȂǟƾƬƥơƢǷDzǘƦȇƢŠǶȀȈǴǟƽǂdzơǞǷƨȈƥƢǿȂdzơƨǼƬǧƔơƾƬƥơ

ƨǨƟƢǗȁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷśƥDZƢƬǬdzơȁƣǂūơƔơƾƬƥơǹƢǯƨǼLjdzơǽǀǿĿȁ ȆǤƦǼȇȁśǸǴLjŭơƢđǂǨǯŖdzơǾƫƾȈǬǟĿ >Î@ƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥơƾǸƄśǠƥƢƬdzơƨȈƥƢǿȂdzơ ŔǨdzơǶǜǟƗǺǷǶȀƬǼƬǧǹƢǧǶŮƢƷƨǬȈǬƷȁǶǿǂǷƗƔơƾƬƥơǂǯƿDZƢƬǬdzơȁƨƥǁƢƄơǂǯƿDzƦǫ ǹƢǯȁDZȂǬǠŭơƣƢƥǁƗƢȀȈǧǁƢƷȁDZȂǬǠdzơƢǿƢȇȐƥǺǷƪNjƢǗǵȐLJȏơĿƩǂȀǛŖdzơ ǽǂǷƗǂȀƬNjơȁ >Ï@śǠƥǁƗȁƭȐƯȁƨƟƢǷȁǦdzƗƨǼLJƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǁȂȀǛƔơƾƬƥơ ƾǸŰǾƫƾȈǬǟǁƢȀǛơȁǾƫǂǐǼƥǵƢǬǧƢǿƗǂǫȁƾƴǼƥƨǤƟơDŽdzơƧƾȈǬǠdzơǂȀǛƢǧśLjǸŬơƾǠƥ ƾƦǟǺƥƾǸŰƨǠƥƢƬǷȄǴǟƢȀǴǿƗDzǸƸǧƣơǀǰdzơƨǴȈLjǷƽȐƥƨȈǟǁƾdzơŚǷƗƽȂǠLJǺƥ ƢȀȈǴǟDžƢǼdzơDzŧŖdzơǾƫƾȈǬǟǺǷƞNjǂǯƿļƘȈLJȁƢȀǴǿƗǾǠƥƢƬǧDZȂǬȇƢǸȈǧƣƢǿȂdzơ ǽǂǷƗȃȂǫŕƷȆƷƾǠƥȆƷƣǂǠdzơƔƢȈƷƗǺǷŚưǯǂǷȏơơǀǿȄǴǟǾǠȈǘȇDZơǃƢǷȁ ơȂǻƢǰǧ ƅƢƥ ǭǂnjdzơ ǭǂƫȁ ƾȈƷȂƬdzơ ńơ ǶǯȂǟƽƗ ƢŶơ ǶŮ DZȂǬȇ ǹƢǯȁ ƨȇƽƢƦdzơ ǾƬǧƢƼǧ ƛƾƦǷ Ŀ ơȂǻƢǯȁ ǮǴŭơ Ǿdz ǞLjƫơ ŕƷ ƔƢNj ƢŠ Ǿdz ǹȁǂŤƘȇȁ ȄnjǷ ƢǸưȈƷ ǾǠǷ ǹȂnjŻ ĿǮdzƿǹƢǯȁǵơǂūơƪȈƦdzơƲƷơȂǷơǁǶǿǁȁǂNjǂȇƢǘƫȁǶȀǰǴǷǝƢLjƫơDzƦǫǶǿǁȂǷƗ >ǵÎÔÖÏ@ºǿÎÏÍÔƨǼLJƩƢǷȅƾƴǼdzơƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰ Î

>ǵÎÔÐÍ@ºǿÎÎÑÐƨǼLJƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǁȂȀǛ Ï


Ô ơȂǴLJǁƗȁƲūơĿǾǻȂǻƿƘƬLjȇơȂǴLJǁƢǧƾȇǃǺƥƾǠLJǺƥƾȈǠLJǺƥƽȂǠLjǷǦȇǂnjdzơƨdzȁƽ ǹȂǴƻƾȇȁśǷǂūơƔƢǸǴǟƾƟƢǬǟǹȁƾLjǨȇǶĔƗǶȀǼǷƢǼǛǶȀƟƢǸǴǟǺǷśƯȐƯǮdzƿDzƦǫ DzǿƗǹƢǯȁǵƢǟDzǯǾǻȂǠǧƾȇǁǂǬŠȂdzȁƲūơĿǹƿȏơơȂƦǴǗȁśŭơȁƣǀǰdzơǶȀȈǴǟ ǂǷƢǧǮdzƿƨǬȈǬƷơȂǧǂǠȇŃȁǶǿƾƟƢǬǟƽƢLjǧȁǩǂnjdzơĿǶǿǁȂȀǜƥǹȂǠǸLjȇśǷǂūơ ǶǿȁǂǛƢǼǧǶǿȂǴLJǁƗǺȇǀdzơƔƢǸǴǠdzơśǷǂūơƔƢǸǴǟǂǛƢǼȇǹơƽȂǠLjǷǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ǶǿƾƟƢǬǟńơơȁǂǜǻȁƧǁȂLjǫǺǷƩǂǧƧǂǨǼƬLjǷǂǸƸǯƧǂƼLjǷȁƨǰƸǓǶǿȁƾƳȂǧ ǂǷƗDzȈdzƾdzơȁǹƢǿŐdzơǶȀȈǴǟơȂǷƢǫƗǹƗƾǠƦǧƩơǂǨǰŭơǺǷŚưǯȄǴǟƨǴǸƬnjǷȆǿơƿƢǧ DZȁȏơ Ǿƥ ǶǴǠȈdz ǂǿƢǜdzơ ǶǿǂǨǰƥ ƨƴƷ ƤƬǰȇ ǹơ ǝǂnjdzơ ȆǓƢǫ ƽȂǠLjǷ Ǧȇǂnjdzơ ǺƴLjǧDZȐǣȏơȁDzLJȐLjdzơĿǶȀǠǓȁȁDZơǀǻȏơƧƾƷȐŭơǮƠdzȁƗǺƴLjƥǂǷƗȁǂƻȉơȁ ŐǰƬLJơȁǶǿǂǷƗƢƬǠǧơȁƾǿƢNjƢŠơȁŐƻƗȁƨȈǟǁƾdzơńơơȂǴǏȁȁǹȂǫƢƦdzơǂǧȁƢƦǻƢƳǶȀǼǷ ǽȂƻƗǽƾǠƥǶȈǫƗȁƽȂǠLjǷǦȇǂnjdzơƨdzȁƽƪǔǷŕƷǂƻƘƫȁƾǐǬŭơơǀǿǺǟȅƘǻȁ ǹƿȏơǺǷǞǼƬǷơȁĹƢǧƲūơĿǹȂǻƿƘƬLjȇǾƫƾǷĿơȂǴLJǁƢǧƾȈǠLJǺƥƾǟƢLjǷǦȇǂnjdzơ ǂǷȏơƾǴǬƫȁƾǟƢLjǷǦȇǂnjdzơƨdzȁƽƪǔǷƢǸǴǧǶȀǠǷƢǘǷDZȂǏȂdzơǺǟƪǨǠǔǧǶŮ ĿDzLJǁƗƢǸǯǾƟƢǸǴǟǺǷƨǟƢŦƨȈǟǁƾdzơŚǷƗDzLJǁƗ ƾȈǠLJǺƥơƾŧƗǦȇǂnjdzơǽȂƻƗ ǹƗĹƢǧƨǫƽƢǻDŽdzơǺȇƾƥƐȏơǹȂǼȇƾƬȇȏǶǿȁƾƳȁƨǰǷƔƢǸǴǟǶǿŐƬƻơƢǸǴǧƨǬƥƢLjdzơƧƾŭơ ǶĔơƔƢǸǴǠdzơƾǼǟƪƦƯǹơƾǠƥƲūơĿǶŮǹƿƘȇŃȁǁơǂǫǵơǂūơƪȈƦdzơȄŧĿǶŮǂǬȇ ƢǔȇƗơȂǴLJǁƗǁȁǂLJǦȇǂnjdzơȄdzƐȁǹơƢǸǴǧƽȂǠLjǷǦȇǂnjdzơƨdzȁƽĿƪƦƯƢǸǯǁƢǨǯ ĿǶǰǼǷǀƻƕDZȂǏȂdzơĻƽǁƗǹơǶǰǻƘƥǶđƢƳƢǧǁȂǸǠŭơƪȈƦdzơƧǁƢȇǃĿǾǻȂǻƿƘƬLjȇ ƨƟƢǷǮdzƿȄǴǟƧƽƢȇǃǶǰǼǷǀƻƕȁǵƢƴǟȏơǺǷƢǿǀƻƘǻƢǷDzưǷƨǷǂǏǵƢǟȁƨǼLJDzǯ ǺǷơȂǠǼƬǷƢǧǶƴǠdzơDzưǷơȂǻȂǰȇǹơȁǁơƾǬŭơơǀǿǶȈǴLjƫǶȀȈǴǟǶǜǠǧƽƢȈŪơDzȈŬơǺǷ ĿǹȂǻƿƘƬLjȇƢǔȇƗơȂǴLJǁƗƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJńȂƫȁĿȂƫƢǸǴǧƢȀǴǯǾƫƾǷĿƲūơ ƢnjȈƳǶȀȈǴǟDŽȀƴǧȐǠǧDZȂǬdzơǮdzƿDzǠƳȁǶȀȈǴǟƣȂǯǂdzƢƥǶǿƽƾēȁǶȀǠǼǸǧƲūơ ǀȈǨǼƫȄǔǬǻơǹƗńơƩơȁDŽǤdzơȁƩƢƥǁƢƄơǶȀǼȈƥƪǴǐƫơȁƨLjŨȁśƬƟƢǷȁǦdzƗƨǼLJĿ


Õ ǾȈǴǟơȂǻƢǯƢǷƶȈǓȂƫƾǠƥƩƢƥǁƢƄơȁƩơȁDŽǤdzơǮǴƫƵǂNjļƘȈLJȁƽơǁƗƢǸȈǧƅơƽơǂǷ ǂǸǠdzơǺǷljƢǟƾǫȁƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǺǷƢȀLjȈLJƘƫǹƢǯŖdzơƨǤƟơDŽdzơƾƟƢǬǠdzơǺǷ ȃƾƷơȁ ƨƟƢǷȁ ǦdzƗ ƨǼLJ ƪǻƢǯ Ǿƫƽȏȁ ǹƢǧ ǺȇǂǜǼŭơ ǺǷ ƾĈ Ǡȇ ǹƗ ƽƢǯ ŕƷ śǼLJ ƮȈƦŬơǭȐǿƢđ ǾdzȂǬƥǾƫƢǧȁǶȀǔǠƥƹǁƗȁƨǠƦLJȁśƬƟƢǷȁǦdzƗƨǼLJǾƫƢǧȁȁƧǂnjǟ ǽƽȏȁƗȁǽƾǠƥǾƫȂǟƽǂnjǼƥơȂǷƢǫǾǼǷƮƦƻƗơƽȏȁƗǦǴƻȁƨǼLJǹȂǠLjƫȁǹƢƬǼƯơǽǂǸǠǧ ǾȈƥƗ ƾǠƥ ƧȂǟƾdzƢƥ ǵƢǬǧ Őǯȏơ ƅơ ƾƦǟ ǹƢǯȁ ȆǴǟȁ śLjƷȁ ǺLjƷȁ ƅơ ƾƦǟ Ƕǿ ǾǴƬǫ ǶǿǂǷƗ Ŀ ơƾȇƾNj ƢƦǐǠƫ ƢƦǐǠƬǷ ǹƢǸȈǴLJ ǹƢǯȁ Ǻŧǂdzơ ƾƦǟȁ ǹƢǸȈǴLJ ǦǴƻȁ ƧƾǷljƢǠǧǂǐǷńơǾǴLJǁƗȁǾȈǴǟǒƦǫǺŧǂdzơƾƦǟȁśƯȐƯȁƭȐƯƨǼLJƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơ ƔƢǔǫńȁȁǺŧǂdzơƾƦǟǦǴƼǧƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǺƥǺLjƷƢǷƗȁǂǐŠƩƢǷĽ ŕƷ ơǀǿ Ǻŧǂdzơ ƾƦǟ ǂǸǟȁ ƨǰŠ ƢȀȈǧ ǹȂǸǰŹ ơȂǻƢǯ Ŗdzơ śǼLjdzơ ǒǠƥ Ŀ ƨǰǷ ƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǺƥśLjƷƢǷƗȁǦȈǘǴdzơƾƦǟǦǴƻȁƢƦȇǂǫƩƢǷȁƨƟƢŭơƣǁƢǫ ŃȁǺȇŚưǯơƽȏȁƗǦǴƻƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǺƥȆǴǟơǀǯȁǺȇŚưǯơƽȏȁƗǦǴƼǧ ƾǸŰƧǂǐǼƥǶƟƢǬdzơǹƢǯȁƺȈnjdzơƽȏȁƗǶĔȂǸLjȇƨȈǟǁƾdzƢƥǹȉơńơƢȈǫƢƥǶȀǴLjǻDZDŽȇ ƾƦǟǽƾdzȁǂǷȏƢƥǽƾǠƥǵƢǫƩƢǷƢŭȁƽȂǠLJǺƥƾǸŰǾƫƾȈǬǟǂnjǻȁƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥ ǶǴǠdzơ ƨƦǴǗ ǺǷ ǽǂǷƗ ƔơƾƬƥơ Ŀ ƣƢǿȂdzơ ƾƦǟ Ǻƥ ƾǸŰ ǹƢǯȁ ƽȂǠLJ ǽƾdzȁ Ľ DŽȇDŽǠdzơ ǾǼǟǀƻƗǺŲȁƨǼȇƾŭơȁƨǰǷƔƢǸǴǟǺǷŚưǯǺǟǀƻƗȁƨǼȇƾŭơȁƨǰǷȄǴǟƽƽǂƬȇǹƢǯȁ ǂǐƬű ƵǂNj ȆNjơȂƷ ǦdzƚǷ ȅƽǂǰdzơ ǹƢǸȈǴLJ Ǻƥ ƾǸŰ ƺȈnjdzơ ƨǼȇƾŭơ ƔƢǸǴǟ ǺǷ ǂƥƢǯƗǺǷ >Î@ȅƾǼLjdzơƧƢȈƷƾǸŰƺȈnjdzơǺǟƢǔȇƗǀƻƗȁȆǠǧƢnjdzơƤǿǀǷĿDzǔǧƢƥ ǀƻƗ Ǻȇǀdzơ ǾƻƢȈNjƗ ǺǷ ƢŷŚǣȁ ǹơǁȂǯǀŭơ ǹƢƼȈnjdzơ ǹƢǯȁ ƨǼȇƾŭƢƥ ƨȈǨǼūơ ƔƢǸǴǟ ǽƾǠƥƗǺǷǾƥƅơDzǔȇȁơǀǿDzǔȈLJǹȂdzȂǬȇȁDZȐǔdzơȁƽƢūȏơǾȈǧǹȂLJǂǨƬȇǶȀǼǟ ǾǻƢǧƣƢǿȂdzơƾƦǟǽƾdzơȁơǀǯȁǾȈǧǶȀƬLJơǂǧƩƘǘƻƗƢǷȁǮdzǀǯǂǷȏơǹƢǰǧǽƢǬNjƗȁ ƧǁȂǼŭơƨǼȇƾŭơĿ>ǵÎÔÑÖ@ºǿÎÎÓÐƨǼLJĿȂƫƨȈǨǼūơƔƢǸǴǟǂƥƢǯơǺǷƾǼLjdzơƧƢȈƷƾǸŰ Î


Ö ǾǼǷ DžƢǼdzơ ǁǀŹȁ ơŚưǯ ǾǷǀȇȁ ƽƢūȏơ ǾȈǧ DžǂǨƬȇ ǹƢǰǧ śūƢǐdzơ ƔƢǸǴǠdzơ ǺǷ ǹƢǯ ǝƾƦdzơ ǺǷ ǾƯƾƷƗ ƢǷ ǾȈǴǟ ǂǰǻƗ ǾǻƢǧ ƣƢǿȂdzơ ƾƦǟ Ǻƥ ǹƢǸȈǴLJ ƺȈnjdzơ ǽȂƻƗ ơǀǯȁ ƨǠdzƢǘŠƢǠdzȂǷǽǂǷƗDZȁƗĿǹƢǯȁǾȈǴǟƽǂdzơĿƢƥƢƬǯǦdzƗȁƨǤƟơDŽdzơƾƟƢǬǠdzơȁDZȐǔdzơȁ ƨƸȈǴǗȁȆLjǼǠdzơƽȂLJȏơȁƵƢƴLJȁƣơǀǰdzơƨǸǴȈLjǸǯƢƥƿƢǯƧȂƦǼdzơȄǟƽơǺǷǁƢƦƻƗ ȃȂǟƾdzơǽǀǿǁƢȀǛơǾǼǰǷƗȂdzȁƧȂƦǼdzơȃȂǟƽǾLjǨǻĿǂǸǔȇǹƢǰǧǶđơǂǓơȁȅƾLJȋơ ƱǁƢŬơǺǷǾǠƦƫơǺǷ ȆǸLjȇȁǁƢǐǻȏơǽƾǴƥDzǿƗǺǷǾƬǟƢŦ ȆǸLjȇǹƢǯȁƢǿǂȀǛȏ ǮƬƴƷǹƢǧƢȈǻƢƯƲƷǾdzDZȂǬȇǵȐLJȏơƨƴƷƲƷƾǫǹƢǯȁƾƷƗǾǠƦƫơƿơȁǺȇǂƳƢȀŭơ ǹƗ ƾƷƗ ƽơǁƗ ơƿơȁ ǑǂǨdzơ ǮǼǟ ǖǬLjƫ ȏȁ DzƦǬƫ Ȑǧ ǭǂnjǷ ƪǻƗȁ ƢȀƬǴǠǧ ńȁȏơ ơǂǧƢǯƪǼǯǮǻơǮLjǨǻȄǴǟƾȀNjơśƫƽƢȀnjdzƢƥǹƢȈƫȏơƾǠƥǾdzDZȂǬȇǾǼȇƽĿDzƻƾȇ ƨǟƢŦǾdz ȆǸLjȇȁǹȐǧȁǹȐǧȄǴǟƾȀNjƗȁǺȇǂǧƢǯƢƫƢǷƢǸĔƗǮȇƾdzơȁȄǴǟƾȀNjơȁ ǹƢǯȁǶȀǴƬǬƥǂǷƗƐȏơȁǶȀǴƦǫơȁƾȀNjǹƢǧơǁƢǨǯơȂǻƢǯǶĔơśǓƢŭơƔƢǸǴǠdzơǂƥƢǯƗǺǷ ǺǷǹƢǯǹơȁǾǠƦƬȇȏǺǷDzǯǂǨǰȇǹƢǯȁƨǼLJƨƟƢǸƬLJǀǼǷǺǷƨǷȏơŚǨǰƬƥƵǂǐȇ ǾǠƦƫơ Ǻŭ ǹƢŻȏơ ƪƦưȇȁ ǶŮơȂǷƗȁ ǶǿƔƢǷƽ DzƸƬLjȇȁ śǯǂnjǷ ǶȀȈǸLjȈǧ śǬƬŭơ ȄǬƫơ ƩơǁƢƦǠƥơŚưǯǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǎǬƬǼȇǹƢǯȁśǬLJƢǨdzơǪLjǧƗǺǷǹƢǯǹơȁ ƨǤdzĿȂǿȁljǁƢǗǾǻơDZȂǬȇǹơƢȀǼǸǧƾȈƷȂƬdzơȄǴǟƨǜǧƢƄơǽƾǐǫǹơǶǟDŽȇȁƨǨǴƬű ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǻơŘǠŠǺȇǂƻƕńơǵȂǫǺǷDzLJǂŭơǎƼnjdzơŘǠŠǩǂnjdzơDzǿƗ ĿǽŚǣȁƗŚǷȏơǾǴLJǂȇȅǀdzơljǁƢǘdzƢǯǾǻơǽǂǷƗƨȇƢǣȅƗǾǠǷƨǴLJǂǷƤƬǯDzǷƢƷ ƨȈƦȇƾūơ ƨǐǫ Ŀ Ʃǂǜǻ DZȂǬȇ ǹƢǯ Ǿǻơ ƢȀǼǷȁ ǥǂǐǼȇ Ľ ǽƢȇơ ǶȀǤǴƦȈdz DžƢǼdzơ ǂǷƗ ǹȂǴǠǨȇơȂǻƢǯǾǟƢƦƫƗǹơŕƷơǀǿǾƦnjȇƢŲǮdzƿŚǣńơƨƥǀǯơǀǯơǀǯ ƢđƩƾƳȂǧ ƢǓǂdzơǂȀǜȈǧǮdzǀƥǾǻȁŐźȁǾdzȂǬȇƢŲƶƦǫƗǹȂdzȂǬȇDzƥǾdzȂǫDzưǷǹȂdzȂǬȇȁƢǔȇƗǮdzƿ ȅƢǐǟDZȂǬȇǹƢǯǾǟƢƦƫƗǒǠƥǹơŕƷǾƥȄǓŚǧǾƫǂǔŞǮdzǀƥơȂǸǴǰƫǶĔơƢŠǁȁ ǾȈǧǪƦȇŃȁƩƢǷƾǫƾǸŰȁƢǿȂŴȁƨȈūơDzƬǫĿƢđǞǨƬǼȇƢĔȏƾǸŰǺǷŚƻǽǀǿ ƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơĿǂǨǯǮdzƿǹơƔƢǸǴǠdzơǒǠƥDZƢǫȄǔǷȁljǁƢǗȂǿƢŶơȁȐǏƗǞǨǻ


ÎÍ ȄƐǴǏœǼdzơȄǴǟƧȐǐdzơǽǂǰȇǹƢǯǾǻơǮdzƿǺǷȁǵȐLJȏơDzǿƗǞȈŦƾǼǟǂǨǯȂǿDzƥ Ƣđ ǂȀŪơǺǟȁƨǠǸŪơƨǴȈdzƢđǹƢȈƫȏơǺǟȄȀǼȇȁƢȀǟƢǸLjƥȃƿƘƬȇȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ǹƢǯȄǸǟƗȐƳǁDzƬǫǾǻơŕƷƣƢǬǠdzơƾNjƗǾƦǫƢǠȇȁǮdzƿDzǠǨȇǺǷȅƿƚȇȁǂƟƢǼŭơȄǴǟ Ŀ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ ȄǴǟ ƧȐǐdzơ Ǻǟ ǽƢĔ ǺLjƷ ƩȂǏ ơƿ ƢūƢǏ ƢǻƿƚǷ ǾǴƬǬƥǂǷƘǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơȄǴǟƧȐǐdzƢƥȄƫƗȁǾƬǼȇǶǴǧǹơƿȏơƾǠƥƧǁƢǼŭơ ȄǴǟƧȐǐdzƢƥȅƽƢǼȇǺŲƢťơDzǫƗƨȈǻơDŽdzơřǠȇƨƠǗƢŬơƪȈƥĿƨƥƢƥǂdzơǹơDZƢǫĽDzƬǬǧ ƨǜǧƢŰǾǴǯǮdzƿǹƢƥǾǟƢƦƫƗȁǾƥƢƸǏƗȄǴǟdžƦǴȇȁǂƟƢǼŭơĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơ ƤƬǯǺǷƢǿŚǣȁƩơŚŬơDzƟȏƽǩǂƷƗȁǾǴǠǧǞǼNjƗƢǷȁǾdzȂǫǞǜǧƗƢǸǧƾȈƷȂƬdzơȄǴǟ ƨǜǧƢƄơƾȇǂȇǾǻơȁƨǟƾƥǮdzƿǹơǾdzȂǬƥǂƬLjƬȇȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơȄǴǟƧȐǐdzơ ƮȇƾūơȁŚLjǨƬdzơȁǾǬǨdzơƤƬǯǺǷŚưǯƨǠdzƢǘǷǺǷǾǟƢƦƫƗǞǼŻǹƢǯȁƾȈƷȂƬdzơȄǴǟ ƲǸŮơƲŷŕƷǾǸȀǧƤLjŞǹƕǂǬdzơǂLjǨȇǹƗǾǠƦƫǺǷDzǰdzǹƿƗȁƢȀǼǷơŚưǯǩǂƷƗȁ ŕƷǹƕǂǬdzơǺǷƢƠȈNjǚǨŹȏǹƢǯȂdzȁǮdzƿDzǠǨȇǶȀǼǷƾƷơȁDzǯǹƢǰǧǾǟƢƦƫƗǺǷ ơƿƢǧǮdzǽǂLjǧƗƢǻƗȁǹƕǂǬdzơǺǷƢƠȈNjŅƗǂǫơƗǂǬȇǺŭDZȂǬȇǶȀǼǷƗǂǬȇȏȅǀdzơǁƢǏ ƤƬǯȄǴǟƢǷƾǬǷǮdzƿDzǠƳȁǾǼǷǽȂǸȀǧƢŠơȂǴǸǠȇǹƗǶǿǂǷƗȁǽǂLjǨȇƢƠȈNjǾdzƗǂǫ ƢȀǴǸƸǧśǯǂnjŭơĿƪdzDŽǻƩƢȇƖƥDžƢǼdzơŚǨǰƫĿǮLjŤȁƔƢǸǴǠdzơǍȂǐǻȁǶǴǠdzơ ƅơȆǓǁǂǸǟǺƥƅơƾƦǟǺǟǾƸȈƸǏĿ >Î@ȅǁƢƼƦdzơȃȁǁƾǫȁǺȇƾƷȂŭơȄǴǟ Ŀ ƢǿȂǴǠƴǧ ǁƢǨǰdzơ Ŀ ƪdzDŽǻ ƩƢȇƕ ńơ ơȂǬǴǘǻơ ǶĔơ ƱǁơȂŬơ ǦǏȁ Ŀ ƢǸȀǼǟ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǻơȅǁƢƼƦdzơŚǣƾǼǟǂǸǟǺƥơǺǟȃǂƻƗƨȇơȁǁĿȁśǼǷƚŭơ ƢǷȁơǀȀǧǾǠǓȂǷŚǣĿǾǠǔȇǹƕǂǬǴdzDZȁƘƬǷDzƳǁŖǷƗȄǴǟǥƢƻƗƢǷǥȂƻƗDZƢǫ ȄƫƗǾǻƗƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǾȈǟƾȇƢŲȁǾǠƦƫǺǷȁƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥơȄǴǟǩƽƢǏǾǴƦǫ ȄƐǴǏƢǼȈƦǻǺȇƽǺǷDzƦǬȇŃơǀŮȁǾdzơȂƷƗȁǾdzƢǠǧƗȁǾdzơȂǫƗǺǷǂȀǜȇƢǸǯƾȇƾƳǺȇƾƥ ƾǼǫǂũĿ>ǵÕÔÍ@ºǿÏÒÓƨǼLJĿȂƫȅǁƢƼƦdzơƾǸŰ Î


ÎÎ ǽǂǷƗƨǬȈǬƷDžƢǼdzơǶǴǠȇȐƠdzǖǬǧơǂǿƢǛǾǴƦǫƢŶơǾǻƗǞǷǹƕǂǬdzơƐȏơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ƤLjŞȏǶǿƔơȂǿƗǪǧơȂȇƢǷƤLjŞǾǻȂdzĈȁƚȇƢŶơǾǟƢƦƫƗȁȂǿǾǻơDzȈdzƾƥǾȈǴǟơȂǨnjǰǼȈǧ ȏǾǻƢǧŚLjǨƬdzơƨǸƟƗȁŁƢǐdzơǦǴLjdzơȁǾƥƢƸǏƗȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǽǂLjǧƢǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƮȇƽƢƷƗǺǷǹƕǂǬdzơơƾǟƢŠDZȂǬȇȏǾǻơƢǸǯǮdzǀƥDZȂǬȇ ǹƕǂǬdzơ ǺǷ ƨǸƟȋơ ǾǘƦǼƬLJơ ƢŠ ȏȁ ǺȇƾȀƬĐơ ƨǸƟȏơȁ śǠƥƢƬdzơȁ ƨƥƢƸǐdzơ DzȇȁƢǫƗȁ ƤǿǀǷńơƣƢLjƬǻȏơȆǟƾȇǹƢǯȁƶȈƸǐdzơDžƢȈǬdzơȏȁǝƢŦȏƢƥǀƻƘȇȏȁƮȇƾūơȁ Ǯdzǀdzȁ ǾǼǷ Ɲǂƥ ƾŧƗ ǵƢǷȏơȁ ơǁȁǃȁ ơǂƬLjƫȁ Ƣƥǀǯ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ >Î@ƾŧƗ ǵƢǷȏơ DzƟƢLJǁǾȈǴǟ ƽǂdzơ Ŀ ơȂǨdzƗȁǾȈǴǟ ƽǂǴdz ǾdzǺȇǂǏƢǠŭơ ƨǴƥƢǼūơ ƔƢǸǴǟ ǺǷ ŚưǯƣƾƬǻơ ƤƴǟƗȁǾȈǴǟƽǂdzơĿƨdzƢLJǁǦdzƗƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥǹƢǸȈǴLJƺȈnjdzơǽȂƻƗŕƷƧŚưǯ ƤLjŞơȁƾȀƬƳơśǴǿƢŪơDzȀƳƗǺǷǶǿǺȇǀdzơǾdzƢǸǟńơƤƬǰȇǹƢǯǾǻƗǮdzƿǺǷ ǹƢǧƤƬǰdzơǽǀŮơȂƬǨƬǴƫȏȁǺȇƾdzơơǀŮƢƦLJƢǼǷǾǻȁǂƫƢŠơȂǸǰƷơȁǶǯǂǜǻȁǶǰǸȀǧ Ń ǶĔȂǰdz śǸǴLjŭơ ǵơȂǟȁ śūƢǐdzơȁ ƔƢǸǴǠdzơ ǺǷ ơŚưǯ DzƬǫȁ DzǗƢƦdzơȁ Ǫūơ ƢȀȈǧ ǹƢǯȁǽơȂǿȁǾǻƢǘȈNjǾƥǽǂǷƘȇƢǷȄǴǟƧƢǯDŽdzơǶLjǬȇǹƢǯȁǾǟƾƬƥơƢǷȄǴǟǽȂǬǧơȂȇ ǹȁǂƬLjƬȇȁǶǿǂǷƘȇǹƢǯƢǸǯǹȁƾȀƬŸDzƥƤǿơǀŭơǺǷƢƦǿǀǷǹȂǴƸƬǼȇȏǾƥƢƸǏƗ ǺǟȄȀǼȇǹƢǯȁƨǷƢǠdzơȄǴǟǮdzǀƥǹȂLjƦǴȇȁǾǼǟƅơȆǓǁƾŧƗǵƢǷȏơƤǿǀŠơǂǿƢǛ ǶƟƢǬdzơǂǷƗȁƧȐǐdzơȄǴǟơǂƳƗǹȂƦǴǘƫǶǰǻơȁƨǟƾƥǮdzƿǹƛDZȂǬȇȁƧȐǐdzơƾǠƥƔƢǟƾdzơ ńơ ǶǿȂǟƾȇ ƨdzƢLJǂƥ ƣǂǤŭơȁ ǩǂnjŭơ ƤǗƢź ǹƗ ƽȂǠLJ Ǻƥ >Ï@DŽȇDŽǠdzơ ƾƦǟ ǾǼȇƾƥ ǪūơǖƥƢǓǹƢǰǧDZƢŭơȁǵƾdzơǾƥƶȈƦƬLjȇŐǯƗƢǯǂNjǹȂǯǂnjǷǽƾǼǟǶĔơȁƾȈƷȂƬdzơ DzǗƢƦdzơ ǖƥƢǓȁ ƨǸƟȋơ ǝƢŦơȁ ƨȈǟǂnjdzơ ǍȂǐǼdzơ ǦdzƢƻ ǹơȁ ƔơȂǿ Ǫǧơȁ ƢǷ ǽƾǼǟ ĿDZȂǬȇǹƢǯȁƨǷȏơǾȈǴǟƪǠŦƗȆǴƳǎǻȄǴǟǹƢǯǹƛȁǽơȂǿǪǧơȂȇŃƢǷǽƾǼǟ ǪƷȄǴǟƨǸƟȋơǹƛDZȂǬȇȁǂƬLjƬȇƧǁƢƫȁƞnjƥƪLjȈdzƨǠƥǁȏơƨǸƟȏơDZơȂǫƗǺǷŚưǯ ƽơƾǤƥĿ>ǵÕÒÒ@ºǿÏÑÎƨǼLJĿȂƫDzƦǼƷǺƥƾŧƗǵƢǷȏơ Î

ȆǠȈNjƾȈƥƨȈǟǁƽƾƴLjǷĿ>ǵÎÕÍÐ@ºǿÎÏÎÔƨǼLJDzƬƌǫƽȂǠLJǺƥƾǸŰǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ Ï


ÎÏ ǶĔơDZȂǬȇȁƢǿȁǁǂƷȁƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơĿơȂǨdzƗǺȇǀdzơƔƢǸǴǠdzơǺǷǶȀǟƢƦƫƗĿƵƾǬȇȁ ơǀǿƨǠƥǁƗƤǿǀǷƢǿȂǴǠƳƔȏƚŮƢǸǧƧƾƷơȁƨǠȇǂnjdzơǹơDZȂǬȇƧǁƢƫȁơȂǴǓƗȁơȂǴǓ ȅƾǼǿȁȆǷƢNjȁȅǂǐǷDZȂǬƥȅƾƬǬǻȏȁƢǸđƐȏơDzǸǠǻȏǾdzȂLJǁƨǼLJȁƅơƣƢƬǯ ƽǂdzơĿơȂƴƬƷơȁǾȈǴǟƽǂdzơĿǦȈdzƘƫǶŮǺŲǶǿŚǣȁƨǴƥƢǼūơƔƢǸǴǟǂƥƢǯƗǮdzǀƥřǠȇ ƨȈǟǁƾdzơƾƴLjǷĿƨǠǸƴǴdzƤǘźǹƢǯȁǾǼǟƅơȆǓǁƾŧƗǵƢǷȏơǍȂǐǼƥǾȈǴǟ ǂǰǼȇǹƢǸȈǴLJƺȈnjdzơǽȂƻƗǹƢǯȁǂǨǯƾǬǧœǼdzƢƥDzLJȂƫǺǷȁƨƦǘƻDzǯĿDZȂǬȇȁ ǾdzDZƢǫȁǾǟƾƬƥơƢŲƞNjĿǾǠƦƬȇŃȁǾƥǂǷƘȇȁƗǾǴǠǧƢǷDzǯĿơƾȇƾNjơǁƢǰǻơǾȈǴǟ DzƥDZƢǬǧƨLjŨDZƢǬǧƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰƢȇǵȐLJȏơǹƢǯǁƗǶǯƢǷȂȇǹƢǸȈǴLJǽȂƻƗ ǵȐLJȐdzǭƾǼǟDžƽƢLJǺǯǁơǀǿǶǴLjŠdžȈǴǧǮǠƦƬȇŃǺǷDžƽƢLjdzơƨƬLJƢȀƬǴǠƳƪǻƗ ǾdzDZƢǬǧǹƢǔǷǁĿƨǴȈdzDzǯƅơǪƬǠȇǶǯƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸƄƢǷȂȇǂƻƕDzƳǁDZƢǫȁ ŃǾdzDZƢǬǧǾǴǯǂȀnjdzơĿǪƬǟƗƢǷDzưǷǪƬǠȇƨǴȈdzǂƻƕĿȁǦdzƗƨƟƢǷƨǴȈdzDzǯĿǪƬǠȇ ńƢǠƫƅơǶȀǬƬǠȇǺȇǀdzơǹȂǸǴLjŭơƔȏƚǿǺǸǧƩǂǯƿƢǷǂnjǟǂnjǟǮǠƦƫǺǷǢǴƦȇ śƥȁǾǼȈƥǝơŗdzơDZƢǗƢŭȁǂǨǯȅǀdzơƪȀƦǧǮǠƦƫǺǸȈǧȁǮȈǧśǸǴLjŭơƩǂǐƷƾǫȁ ƢȀǴLJǁƗȁǾȈǴǟƽǂdzơĿƨdzƢLJǁǦdzƗȁƨǼȇƾŭơńơDzŢǁƢǧǾǴƬǬƥǂǷƘȇǹƗǽȂƻƗǥƢƻǾȈƻƗ DZȂǬƫƢǷǾƥơȂǘLjȇǹƗǁƾǬȇȏƨǴȈƦǫȄǴǟƢLjȈƟǁǹƢǯȁƧǂǷDzƳǁǾdzDZƢǫȁǾƬǼȇǶǴǧǾdz ǭȁƾǐǫǺȇŚưǯƢǷȂǫǹƘƥǾǫƾǏǥǂǠƫƪǻƗȁƨǻƢǷƗȁǺȇƽȁƿǩƽƢǏDzƳǁǭŐƻƗơƿơ ǶǴǧ DzƦŪơ Ɣơǁȁ Ǻȇǀdzơ ǵȂǬdzơ ǹȁǂǜǼȇ DZƢȈƻ ǦdzƗ ƪǴLJǁƘǧ ňȐǨdzơ DzƦŪơ Ɣơǁȁ Ƕǿȁ ƾƷơȂdzơ ǵƗ Ǧdzȏơ ǩƾǐƫ ȐǏƗ Ǒǁȏơ ǮǴƫ ƔƢƳ ǶȀǼǷ ƾƷƗ ȏȁ ơǂƯƗ ǵȂǬǴdz ơȁƾŸ ƔƢȈƷȏơƔƢǸǴǠdzơǺǷśǸǴLjŭơǞȈŦǹƿơǾdzDZƢǬǧǦdzȏơǩƾǏƗDZƢǬǧǭƾǼǟǩƽƢǐdzơ ǥǂǠȇǶǴǧǮƥǀǰǻȁǶȀǫƾǐǼǧǾǻȂǨȇDŽȇȁǾƥƪȈƫƗƢǷǹȂƥǀǰȇǶȀƦƬǯĿƩơȂǷȏơȁ ǾdzDZƢǬǧDzǐǨǼǷȁƗDzǐƬǷǾƥƪƠƳȅǀdzơǺȇƾdzơơǀǿǂƻƕDzƳǁǾdzDZƢǫȁǮdzǀdzƢƥơȂƳ ǮǼȇƽǹƿơDzƳǂdzơǾdzDZƢǬǧǹȂǯǂnjǷǶȀǴǯƨǼLJƨƟƢǸƬLJńơǶȀźƢnjǷȁȆźƢnjǷŕƷ Ǯdzƿ džȈdz ǹƿơ Ǿdz DZƢǬǧ ǂǔŬƢǯ ǵƢŮơ ȆƷȁ DZƢǬǧ ǾƫǀƻƗ ǺǸǠǧ DzǐƬǷ ȏ DzǐǨǼǷ


ÎÐ DzLJȂƬdzơǹơǾdzDZƢǫĽǾȈǟƾƫȅǀdzơǵƢŮȏơȆƷȁȆǟƾȇǹơǾǼǰŻƾƷƗDzǯǮȈǧơǁȂǐŰ ǾǴǟƢǧǹơǂǯǀȇŃȁśȀƳȁǾȈǧǂǯƿǾǻƢǧ>Î@ƨȈǸȈƫǺƥơŕƷƨǼLjdzơDzǿƗƾǼǟǾȈǴǟǞǸů ƅơȄƐǴǏǾƥDzLJȂƬdzơƨƸǐƥǹȂǴƟƢǫǶĔƢǧƨǧƢǯƨǟƾƬƦŭơȁƱǁơȂŬơȁƨǔǧơǂdzơŕƷǂǨǰȇ ǂǸǟ ǹơ ƣƢǿȂdzơ ƾƦǟ Ǻƥ ƾǸŰ DZƢǬǧ ȐǏƗ ŚǨǰƬdzơ Ŀ Ǯdz ǾƳȁ Ȑǧ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƾƦǟǺƥƾǸŰƾǐǬǷȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥǪLjƬLjȇŃǶǴǧDžƢƦǠdzƢƥȄǬLjƬLJơ ȄǬLjƬLjȇȐǧƪȈǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǹơȁƢȈƷǹƢǯDžƢƦǠdzơǹơǮdzǀƥƣƢǿȂdzơ ǵȐǟȏǹƢǯƢŶơDžƢƦǠdzƢƥǂǸǟƔƢǬLjƬLJơǹƢǧǮȈǴǟƨƴƷơǀǿDzƳǂdzơǮdzƿǾdzDZƢǬǧǾƥ ǂǸǟ ƔƢǬLjƬLJƢƥ ƲƬŢ ǦȈǯȁ ǶǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄǴǏ œǼdzơ ŚǤƥ DzLJȂƬdzơ ƨƸǏ DžƢǼdzơ ǹơDzƦǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥǵƽƕDzLJȂƫƮȇƾƷȃȁǁȅǀdzơȂǿǂǸǟȁDžƢƦǠdzƢƥ ǂǸǟƽơǁƗƢŶơȁǽŚǣȁǂǸǟƾǼǟƢǷȂǴǠǷǹƢǯǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥDzLJȂƬdzƢǧǪǴź ŚŢȁƪȀƦǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơŚǤƥDzLJȂƬdzơƨƸǏǶȀǸǴǠȇȁDžƢǼǴdzśƦȇǹƗ ƅơȄƐǴǏœǼdzơŐǫƧǁƢȇǃǺǷDžƢǼdzơǞǼǷǾǻơƨǠȈǼnjdzơǾƸƟƢƦǫǺǷȁǾƫȁƢǸǟȄǴǟȄǬƥȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ ơȁǁơǃȁ ƔƢLjƷȏơ ǺǷ DžƢǻƗ Ʊǂƻ ǾǠǼǷ ƾǠƦǧ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ śƥȂǴǬǷǶȀƦǯǁƗĽǶǿƢūǪǴŞǂǷƘǧƨȈǟǁƾdzơĿǾȈǴǟơȁǂǷơȂǠƳǁƢǸǴǧǶǿŐƻǾǤǴƥȁ ƧƾȈǠƦdzơǩƢǧȉơǺǷǽȂǠƥƢƬȇŃǺȇǀdzơǺǷƨǟƢŦǹơƧǂǷǾǤǴƥȁƔƢLjƷȏơńơƨȈǟǁƾdzơǺǷ ơȂǴƻ ǾǠƦƫ Ǻŭ DZȂǬȇ ǶȀǔǠƥ ǾǠǸLjǧ ƨȈǟǁƾdzơ ȄǴǟ ơȁŐǟȁ Ʋūơȁ ƧǁƢȇDŽdzơ ơȁƾǐǫ džƦdzǾǻơDzǏƢūơȁƢǼǠǷǹȂǨǴźǾƬǟƢŦřǠȇśǸǴLjŭơȁƨǼȇƾŭơǪȇǂǗǹȁŚLjȇśǯǂnjŭơ ƨǷƢǫƢƥȅƽơȂƦǴdzǽǂǷƗDzưǷǮdzƿȁǺȇƾdzơƨǷƢǫƢƥǶȀŷȂƫŖdzơƔƢȈNjȏơǒǠƦƥƔƢȈƦǣȏơȄǴǟ ǕơȂǴdzơȁƢǻDŽdzƢǯƧǂǿƢǜdzơNJƷơȂǨdzơǒǠƥǺǷȁƤȀǼdzơǺǷǶȀǠǼǷȁƨǟƢǸŪơȁƧȐǐdzơ ǾdzƢƷ ǹȂǼLjƸƬLjȇ ǹȂǴǿƢŪơ ƔƢȈƦǣȏơ ǁƢǐǧ ƾȈƷȂƬdzơ ńơ ƧȂǟƾdzơȁ ǩǂǘdzơ śǷƘƬǯȁ Ǻǟȁ ƨǼLJ ƨƟƢǸƬLJ ǀǼǷ ǺǷ DžƢǼdzơ ǶǿŚǨǰƫ Ǻǟ ǹȂǴǿǀȇȁ ǹȂǴǨǤȇȁ ǾǟƢƦƫơ DZƢƷȁ ǵƢnjdzơĿ>ǵÎÐÏÕ@ºǿÕÏÕƨǼLJƩƢǷƨȈǸȈƫǺƥơƾŧƗ Î


ÎÑ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ ƨǷǂƷ ǶȀǯƢȀƬǻơȁ ǶȀƟƢǷƽȁ DžƢǼdzơ DZơȂǷƗ ǶȀƬƷƢƦƬLJơ ơȁǂǨǯȁƢǿȂǟƾƬƥơŖdzơǶȀƸƟƢƦǫǺǷǮdzƿŚǣȁǾƦƷƗǺŭȁǾdzŚǬƸƬdzơǝơȂǻƗǶđƢǰƫǁƢƥ ƤƬǯĿǶȀȈǴǟƽǂdzƢƥƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơDzǿƗǺǷƔƖǸǴǠdzơǺǷŚưǯŘƬǟơƾǫȁƢđƨǷȏơ ǾȈǴǠǧŃƢǠdzơƪǰLJȁǝƾƦdzơƩǂȀǛơƿơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơDZȂǬƥȐǸǟƨǗȂLjƦǷ ƐȏơƨǟƾƥDzǿƗǂȀǛƢǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬƥȁśǠŦƗDžƢǼdzơȁƨǰƟȐŭơȁƅơƨǼǠdz ƔƢǸǴǟǾȈǴǟƽǂǴdzƣƾƬǻơǮdzǀǴǧǾǬǴƻǺǷƔƢNjǺǷǹƢLjdzȄǴǟ ǾƬƴƷǶȀȈǧƅơǂȀǛƗ ǶǴǠdzơƨƦǴǗDzǫƗƢȀǧǂǠȇDzƟƢLjǷǺǟǽȂdzƘLJȁƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơDzǿƗǺǷƣǂǤŭơȁǩǂnjŭơ ƾƦǟǺƥƾǸŰƺȈnjdzơƨǷȐǠdzơǾȈǴǟƽǂdzơĿǦdzƗǺǸǸǧƢȀǼǟƣơȂŪơȄǴǟǁƾǬȇǶǴǧ ǺȇƾdzơƾȇƾšȆǟƾŠǺȇƾǴǬŭơǶǰēǽƢũǾȈǴǟƽǂdzơĿƢƥƢƬǯǦdzƗǾǻƢǧǪdzƢǨǟǺƥǺŧǂdzơ ǵȂǴǠdzƢƥ ǪǴǠƬƫ ƔƢȈNjƗ Ǻǟ ǾdzƘLJȁ ƢȀǟƾƬƥơ Ŗdzơ ǾǴƟƢLjǷ ǺǷ ƨǴƠLjǷ Dzǯ Ŀ ǾȈǴǟ ƽǁȁ ǺǟȐǔǧƢȀǴǫƗǺǟƣơȂŪơǺǟDŽƴǠǧǾdzƢȀǴLJǁƗȁƢȀƦƬǯƩȏơƚLjƥƨȈƥƽȏơȁƨȈǟǂnjdzơ ǂƻƕńơ ƢƸ Ć Ʀą Ǔ ă Ʃ Ê ƢȇăƽÊ ƢǠă dzƒơȁă ńƢǠƫǾdzȂǫǺǟǮdzƘLJƗǾdzȂǫǾǼǟǾdzƘLJƢǷƨǴŦǺǸǧƢȀǴƳƗ ƨǬȈǬƷȁƨȇȂǤdzƨǬȈǬƷȁƨȈǟǂNjƨǬȈǬƷǺǷƢȀȈǧǶǯDzǐǨŭơǁƢǐǫǺǷȆǿŖdzơƧǁȂLjdzơ ƨȈǫƢǧȁ ƧǁƢǠƬLJơȁ ƨȈǬȈǬƷ ƧǁƢǠƬLJơȁ ƤǯǂǷ ǃƢůȁ DzLJǂǷ ǃƢů ǺǷ ƢȀȈǧ Ƕǯȁ ƨȈǧǂǟ ǞǓȂǷ ǺȇƗȁ ƨƸNjǂǷ ƧǁƢǠƬLJơȁ Ƨƽǂů ƧǁƢǠƬLJơȁ ƨǬǴǘǷ ƧǁƢǠƬLJơȁ ƨȈǠƦƫ ƧǁƢǠƬLJơȁ ǾȈƦnjƬdzơ ǺǷ ƢȀȈǧ ƢǷȁ ƨȈǴȈȈƼƬdzơ ƧǁƢǠƬLJȏơȁ ƨƥƢƬǰdzƢƥ ƧǁƢǠƬLJȏơȁ ƾȇǂƴƬdzơ ȁƗ ƶȈNjǂƬdzơ ǃƢŸȏơǺǷƢȀȈǧƢǷȁDzǐǨŭơȁDzǸĐơǺǷƢȀȈǧƢǷȁƤǯǂŭơȁƽǂǨŭơȁǩȁǂǨŭơȁǥȂǨǴŭơ ȆǸǰūơ ǃƢĐƢƥ ȄǸLjŭơ ȅǃƢĐơ ƽƢǼLJȏơȁ ȆǬȈǬūơ ƽƢǼLJȏơȁ ƧơȁƢLjŭơȁ ƣƢǼǗȏơȁ ŚǸǓǞǓȂǷǺȇƗȁdžǰǠdzƢƥȁǂȀǜŭơǞǓȂǷǂǸǔŭơǞǓȁƢȀȈǧǞǓȂǷȅƗȁȆǴǬǠdzơȁ ǝƢǘǬǻȏơDZƢǸǯȁDZƢǐƫȏơDZƢǸǯȁDzǏȂdzơȁDzǐǨdzơǞǓȂǷȁƩƢǨƬdzȏơǞǓȂǷȁǹƘnjdzơ ĿǾdzƢǸǯǾƳȁȁƤLJƢǼƬdzơǾƳȁȁDzǸŪơƤLJƢǼƫDzŰȁśƬǨǗƢǠƬǷśƬǴŦśƥǞǷƢŪơȁ ǶȈǸƬƫȁDžơǂƬƷơǺǷƢȀȈǧƢǷȁǥǀƷǃƢŸơȁǂǐǫǃƢŸơǺǷƢȀȈǧƢǷȁƨǣȐƦdzơȁǺLjūơ ŖdzơȅƾƸƬdzơǩǂǗǺǷȁǃƢƴǟȏơǽȂƳȁǺǷǮdzƿŚǣȁǂǯƿƢǷDzǯǞǓȂǷƢǼdzśƥȁ


ÎÒ ǁƾǬȇǶǴǧƔƢǸǴǠdzơƤƬǯĿǾǠȈŦȄǴǟǍȂǐǼǷȂǿƢŲƧǁȂLjdzơǽǀǿǾȈǴǟƪǴǸƬNjơ ǺŧǂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰƺȈnjdzơǾǼǟǾdzƘLJƢŲƞNjǺǟƣơȂŪơȄǴǟƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰ ĿƱǁơȂŬơƔȏƚǿǺǟǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơŐƻƗƾǫȁơŚƻƅơǽơDŽƳǪdzƢǨǟǺƥ ƮȈƷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƫȂƦǻǵȐǟƗǺǷƮȇƽƢƷȏơǮǴƫƪǻƢǰǧƧŚưǯƮȇƽƢƷƗ ƢȀǔǠƥȁśƸȈƸǐdzơĿƢȀǔǠƥƨƸȈƸǏƮȇƽƢƷȏơǮǴƫȁƤȈǤdzƢƥǁƢƦƻȏơǺǷƪǻƢǯ ńơǁƢNjƗȁ ƢǼȀǿǺǷƨǼƬǨdzơƢǼȀǿǺǷƨǼƬǨdzơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫƢȀǼǸǧƢŷŚǣĿ ǃȁƢŸȏǹƕǂǬdzơǹƙǂǬȇǩǂnjŭơDzƦǫǺǷDžƢǻƱǂź ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫȁǩǂnjŭơ ǶȀLjdzơƽȂǠȇŕƷǾȈǧǹȁƽȂǠȇȏƨȈǷǂdzơǺǷǶȀLjdzơǩǂŻƢǸǯǺȇƾdzơǺǷǹȂǫǂŻǶȀȈǫơǂƫ ĿǹȂǰȈLJ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫȁ ǪȈǴƸƬdzơǶǿƢǸȈLJǂƫȂdzơǞǓȂǷřǠȇǾǫȂǧńơ ǶĔƢŻơǃȁƢŸȏǹƕǂǬdzơǹƙǂǬȇDzǠǨdzơǹƚȈLjȇȁDzȈǬdzơǹȂǼLjŹǵȂǫƨǫǂǧȁǥȐƬƻơŖǷƗ ńơǶȀLjdzơƽȂǠȇŕƷǹȂǠƳǂȇȏƨȈǷǂdzơǺǷǶȀLjdzơǩȁǂǷǺȇƾdzơǺǷǹȂǫǂŻǶȀȈǫơǂƫ ǾǼǷơȂLjȈdzȁƅơƣƢƬǯńơǹȂǟƾȇǽȂǴƬǫȁƗǶȀǴƬǫǺŭĹȂǗƨǬȈǴŬơȁǪǴŬơǂNjǶǿǾǫȂǧ

ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫȁ ǪȈǴƸƬdzơǶǿƢǸȈLJǶȀǼǷƅƢƥńȁƗǹƢǯǶȀǴƬǫǺǷƞNjĿ ƨȇŐdzơŚƻDZȂǫǹȂdzȂǬȇǵȐƷȏơƔƢȀǨLJǹƢǼLJȏơƭơƾƷơǵȂǫǹƢǷDŽdzơǂƻƕĿƱǂƼȈLJ

ơƿƢǧƨȈǷǂdzơǺǷǶȀLjdzơǩǂŻƢǸǯǺȇƾdzơǺǷǹȂǫǂŻǶǿǂƳƢǼƷǃȁƢŸȏǹƕǂǬdzơǹƙǂǬȇ

ƅơȄƐǴǏǾdzȂǫȁ ƨǷƢȈǬdzơǵȂȇƅơƾǼǟǶȀǴƬǫǺŭơǂƳơǶȀǴƬǫĿǹƢǧǶǿȂǴƬǫƢǧǶǿȂǸƬȈǬdz ǺǷǹȂǫǂŻǶȈǫơǂƫǃȁƢŸȏǹƕǂǬdzơǹƙǂǬȇǪȈǴƸƬdzơǶǿƢǸȈLJŖǷƗǺǷDžƢǻƗ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫȁ ƨǬȈǴŬơȁǪǴŬơǂNjǶǿƨȈǷǂdzơǺǷǶȀLjdzơǩǂŻƢǸǯǺȇƾdzơ ǩǂŻƢǸǯǺȇƾdzơǺǷǹȂǫǂŻǶȀȈǫơǂƫǃȁƢŸȏǹƕǂǬdzơǹƙǂǬȇǩǂnjŭơǺǷDžƢǻƱǂź

ǾdzȂǫȁ ǪȈǴƸƬdzơǶǿƢǸȈLJǾǫȂǧńơǶȀLjdzơƽȂǠȇŕƷǾȈǧǹȁƽȂǠȇȏƨȈǷǂdzơǺǷǶȀLjdzơ DzƥȏơȁDzȈŬơDzǿƗĿƔȐȈŬơȁǂƼǨdzơȁǩǂǸnjdzơȂŴǂǨǰdzơDžƗǁ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ƅơȄƐǴǏǾdzȂǫȁ ǩǂnjŭơȂŴǁƢNjƗȁŔǨdzơƩƔƢƳƢǼȀǿǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫȁ ƅơȄƐǴǏǾdzȂǫȁ ǃƢƴūơDzǿƗĿǹƢŻȏơȁǩǂnjŭƢƥƔƢǨŪơȁƣȂǴǬdzơǚǴǣ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟ


ÎÓ ĿȁƅơDZȂLJǁƢȇơȂdzƢǫ ƢǼǼŻĿƢǼdzǭǁƢƥǶȀǴdzơƢǼǷƢNjĿƢǼdzǭǁƢƥǶȀǴdzơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ƅơȄƐǴǏǾdzȂǫȁ ǹƢǘȈnjdzơǹǂǫǞǴǘȇƢđȁŔǨdzơȁDZǃȏDŽdzơǭƢǼǿ ƨưdzƢưdzơĿDZƢǫƢǻƾų ƘnjǻǹǂǫǞǘǫƢǸǴǯǶȀȈǫơǂƫǃȁƢŸȏǹƕǂǬdzơǹƙǂǬȇǩǂnjŭơǺǷDžƢǻƱǂź ǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǶǿƢǸȈLJ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫĿȁ DZƢƳƾdzơƶȈLjŭơǞǷǶǿǂƻƕǹȂǰȇŕƷǹǂǫ ƾƦǟ Ǻƥ ƾǸƄ śǠƥƢƬdzơ ǩǂnjŭơ ǺǷ śƳǁƢŬơ ǵȂǬdzơ Ɣȏƚǿ ȄǴǟ ǎȈǐǼƫ ǪȈǴƸƬdzơ ǩǁƢǨȇǾǻȂǯǂƬȇȏǾLJƗǁǪǴŹǹơǶȀǠƦƫơǺǷǹȁǂǷƘȇơȂǻƢǯǶĔȏǾǟƾƬƥơƢǸȈǧƣƢǿȂdzơ ƨdzƢǔdzơǩǂǨdzơǺǷƾƷƗǺǷǖǫǮdzƿDzưǷǞǬȇŃȁǾLJƗǁơȂǬǴŹŕƷǶȀǠƦƫơƿơǶȀLjǴů ƾƦǟ ƾȈLjdzơ ǹƢǯȁ ǶȀȈǧ ƶȈƸǏ ƮȇƾūƢǧ Ǯdzƿ DzưǷ ơȂǷDŽƬǴȇ ǹơ ǶȀǴƦǫ ƪǔǷ Ŗdzơ DzƥƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥơȄǴǟƽǂdzơĿǦȈdzƘƬdzơƱƢƬŹȏDZȂǬȇƾȈƥǃŖǨǷDZƾǿȏơǺŧǂdzơ ƾƷƗǾǴǠǨȇŃǾǻƢǧ ǪȈǴƸƬdzơǶǿƢǸȈLJ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫǾȈǴǟƽǂdzơĿȆǨǰȇ ǾǼǠƦƬȇļȐdzơƔƢLjǼdzơDžƙǁǪǴŞƢǔȇƗǂǷƘȇƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǹƢǯȁƨǟƾƬƦŭơǺǷ ǪǴŞǂǷƘǧǾǸǟǃȄǴǟƢȀǷȐLJơƩƽƾƳȁǾǼȇƽĿƪǴƻƽƧƗǂǷơƧǂǷƨƴūơǾȈǴǟƪǷƢǫƢǧ ǹơǮdzǡƢLjdzȄƸǴdzơǪǴŞǶēǂǷƗȂǴǧDZƢƳǂǴdzDžƗǂdzơǪǴŞǂǷƘƫŃǾdzƪdzƢǬǧƢȀLJƗǁ ǂǨǯȅǀdzơƪȀƦǧDZƢƳǂǴdzƨȈƸǴdzơƨdzŗŠƔƢLjǼǴdzDžƗǂdzơǂǠNjǹȏƔƢLjǼdzơDžƙǁǪǴŞǂǷƘƫ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫǾǠƦƫơǺǷȄǴǟȁǾȈǴǟǩƾǐȈdzǮdzƿDzǠǧƢŶơǾǼǰdzƢƥơȂƳƢŮƾŸŃȁ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǩƾǏƾǬǧDžƗǂdzơǪǴƷǾǼǷǁƽƢƦƬŭơǹƢǧ ǪȈǴƸƬdzơǶǿƢǸȈLJ ǶƐǴLJȁ ǹǂǫ ǞǴǘȇ ƮȈƷ ǺǷ ǩǂnjŭơ ńơ ǁƢNjƗ śƷ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾdzȂǫȁ DZƢǫ ƢǸȈǧ ňǂǫǺǷƽơǂŭơƔƢǸǴǠdzơǒǠƥDZƢǫƨȈǼưƬdzơƨǤȈǐƥ ǹƢǘȈnjdzơƢǻǂǫ ƨȇơȁǁĿƔƢƳ ǹƢǘȈnjdzơ řǠȇƢđȁƩƢȇơȁǂdzơǒǠƥĿƔƢƳȁƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰȁƣơǀǰdzơƨǸǴȈLjǷǹƢǘȈnjdzơ DZƢƬǫǂǯƿƾǠƥƺȇǁơȂƬdzơǒǠƥĿȁǭȐŮơȂǿȁƵơǂnjdzơǒǠƥDZƢǫDZƢǔǠdzơƔơƾdzơƾų ĿƔƢƳȁǵȐLJȏơǺȇƽŚǤȇDzƳǁƨǸǴȈLjǷƾǴƥĿǹƢǷDŽdzơǂƻƕĿƱǂźȁDZƢǫƨǨȈǼƷřƥ ƨǸȈǜǟ ƨǼƬǧ ƢȀǼǷ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾdzȂǫ ŔǨdzơ ǂǯƿ ƢȀȈǧ Ŗdzơ ƮȇƽƢƷȏơ ǒǠƥ ǁƢǼdzơĿƢǿȐƬǫƣǂǠdzơǞȈŦńơDzǐƫǾƬǴƻƽƐȏơƣǂǠdzơǺǷƪȈƥȄǬƦȇȏŖǷƗ ĿǹȂǰƫ


ÎÔ ƔƢȈǸǟ ƔƢǸǰƥ ƔƢǸǏ ƨǼƬǧ ǹȂǰƬLJ ƨȇơȁǁ Ŀȁ ǦȈLjdzơ Ǟǫȁ ǺǷ ƾƬNjơ ƢȀȈǧ ǹƢLjǴdzơȁ ǺǷ Ǫūơ ǝƢǸƬLJơ Ǻǟ ǹȂǸǐȇȁ ƢƳǂű ǹȁǂȇ Ȑǧ ƢȀȈǧ DžƢǼdzơ ǂƟƢǐƥ ȄǸǠƫ řǠȇ ƣǂǠdzơƧǂȇDŽƳDZDŽdzDŽƬƫǹƢǘȈNjƾųǺǷǂȀǜȈLJƨȇơȁǁĿȁǾdzƪǧǂnjƬLJơƢŮǥǂnjƬLJơ ƅơƾƦǟȅƾȈLJƤǘǬdzơǺƥơǺLjƷǺƥƾŧƗǺƥȅȂǴǟƾȈLjdzơƨǷȐǠdzơǂǯƿȁǾƬǼƬǧǺǷ ƔȐƳȄǸLjŭơƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥơ ȄǴǟƽǂdzơĿǾǨdzƗȅǀdzơǾƥƢƬǯ ĿƽơƾūơȅȂǴǟǺƥ ĿƢǿǂǯƿŖdzơƮȇƽƢƷȏơƨǴŦǺǷǵơȂǠdzơDzǓƗȅǀdzơȅƾƴǼdzơȄǴǟƽǂdzơĿǵȐǜdzơ œǼdzơǺǟǾǼǟƅơȆǓǁƤǴǘŭơƾƦǟǺƥơDžƢƦǠdzơǺǟƢȇȁǂǷƢưȇƾƷǁȂǯǀŭơƣƢƬǰdzơ ǁȂưdzơƨƠȈȀǯDzƳǁƨǨȈǼƷřƥȅƽơȁĿƢǻǂǫǂnjǟňƢƯĿƱǂƼȈLJ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ƢĔȁǀƼƬȇȁśǸǴLjŭơDZơȂǷƗǹȂǴƸƬLjȇƱǂŭơȁƱǂŮơǾǻƢǷǃĿǂưǰȇǾǸǗơǂƥǪǠǴȇDZơDŽȇȏ ƢȀȈǧ DŽƬǠȇ ƨǼƬǧ Ȇǿȁ ơǂƼǨǷ ǶȀǼȈƥ ƢĔȁǀƼƬȇȁ śǸǴLjŭơ ƔƢǷƽ ǹȂǴƸƬLjȇȁ ơǂƴƬǷ ǶȀǼȈƥ

ƮȇƾūơơǀŮȁ ǾƦƷƢǐƥƤǴǰdzơȃǁƢƴƬȇ ƢǸǯƔơȂǿȏơǶđȃǁƢƴƬƫDzǨLjdzơȁǹȂdzƿǁȏơ ȅǀdzơƣƢƬǰdzơĿǁȂǯǀŭơƾȈLjdzơDZƢǫĽǾƳǂƻǺǷǥǂǠȇŃǹơȁǽƢǼǠǷȅĈȂǬƫƾǿơȂNj ǾǻơDzǸƬƸȈǧǶȈŤǺǷƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǁȁǂǤŭơơǀǿǹơǮdzƿǺǷƵǂǏƗȁǽǂǯƿǂǷ ƾȈǠLJ ĺƗ Ǻǟ ȅǁƢƼƦdzơ ƮȇƾƷ ǾȈǧ ƔƢƳ ȅǀdzơ ȆǸȈǸƬdzơ ƧǂǐȇȂŬơ ȅƿ ƤǬǟ ǺǷ ĿȁƗơǀǿƞǔƠǓǺǷǹƛ DZƢǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǹơǾǼǟƅơȆǓǁȅǁƾŬơ ǶȀLjdzơǩǂŻƢǸǯǺȇƾdzơǺǷǹȂǫǂŻǶǿǂƳƢǼƷǃȁƢŸȏǹƕǂǬdzơǹƙǂǬȇƢǷȂǫơǀǿƤǬǟ

 ƽƢǟDzƬǫǶȀǼǴƬǫȏǶȀƬǯǁƽƗǺƠdzǹƢƯȁȏơDzǿƗǹȂǟƾȇȁǵȐLJȏơDzǿƗǹȂǴƬǬȇƨȈǷǂdzơǺǷ ƤdzƢǗĺƗǺƥȆǴǟDzƬǫƢŭȁǹƢƯȁȏơDzǿƗǝƾȇȁǵȐLJȏơDzǿƗDzƬǬȇȆƳǁƢŬơơǀǿǹƢǰǧ ȆǴǟDZƢǬǧǶȀǼǷƢǼƷơǁƗȁǶǿƽƢƥƗȅǀdzơƅƾǸūơDzƳǁDZƢǫƱǁơȂŬơǾǼǟƅơȆǓǁ ǾǴǸŢŃDZƢƳǂdzơƣȐǏơ ĿȂǿǺŭǶȀǼǷǹơǽƾȈƥȆLjǨǻȅǀdzơȁȐǯǾǼǟƅơȆǓǁ ǪȇƾǐdzơǂǰƥĺƗǺǟƮȇƾƷĿƔƢƳǁDZƢƳƾdzơƶȈLjŭơǞǷǶǿǂƻƕǺǻȂǰȈdzȁƔƢLjǼdzơ >Î@ ȏǶȀȇƽơȁǹơ ǾȈǧDZƢǫȁ ƣơǀǰdzơƨǸǴȈLjǷǵȂǫƨǨȈǼƷřƥǾȈǧǂǯƿǾǼǟƅơȆǓǁ >ǵÓÐÐ@ºǿÎÎƨǼLJƨǷƢǸȈdzơƧȁDŽǣĿȆnjƷȁƾȈƥDzƬƌǫƣơǀǰdzơƨǸǴȈLjǷ Î


ÎÕ Ŀȁ ƨǷƢȈǬdzơǵȂȇńơǶđơǀǯǺǷƨȈǴƥĿǺȇƾdzơDZơDŽȇȏȁǂǿƾdzơǂƻƕńơŔǧȅƽơȁDZơDŽȇ ǹȂǰȈLJ ƶȈƥƢǐŭơƧƢǰnjǷĿǽǂǯƿƭƾƷĿȁ ǾdzǩơǂǧȏDzȇȁƨǷƢǸȈǴdzDzȇȁ ƨȇơȁǁ ȏ ǶǿƢȇơȁ ǶǯƢȇƢǧ ǶǯƙƢƥƕ ȏȁ ǶƬǻƗ ơȂǠǸLjƫ Ń ƢŠ ǶǰǻȂƯƾŹ ǵȂǫ ǹƢǷDŽdzơ ǂƻƕ Ŀ ÊƔƕăǁȁă Ǻą ǷÊ Ǯ ă ǻăȁĄƽƢăǼĄȇ Ǻă ȇÊǀōdzơ ōǹơÊ ǶȈŤ řƥ Ŀ ƅơ DZDŽǻƗȁ ǶǰǻȂǼƬǨȇ ȏȁ ǶǰǻȂǴǔȇ Ê ơăǂĄƴĄƸdzƒơ ơȂĄǠǧƊ ǂą ƫă ȏƊÈ ƢǔȇƗ ǶȀȈǧ ƅơ DZDŽǻƗȁ Ñ Ʃơǂƴūơ ǹƊ ȂƌǴǬÊ Ǡą ȇă ȏƊ Ƕą ĄǿĄǂưƊǯƒ ơƊ Ʃ Ê Ȃą Ǐ ă ăǩȂą ǧƊ ąǶƌǰƫăơăȂǏ ą ơƊ ǹơƢǨǻƕǁȂǯǀŭơƽơƾūơȅȂǴǟƾȈLjdzơDZƢǫ ÏƩơǂƴūơ ďȆƦÊċǼdzơƩ ƱǁơȂŬơƤǴǣƗǹơǮȈǨǰȇȁŚưǯƞNjDzƟơȁȁǶȈŤřƥǵƿĿȁƨǨȈǼƷřƥĿƽǁȁȅǀdzơ ƾƦǟƨȈǣƢƦdzơƨǫǂǨdzơdžȈƟǁǹơȁǶȈŤǺǷƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƨȈǣƢǘdzơǹơȁǶȀǼǷǶǿǂưǯƗȁ ǑǂǟƗƨdzƢLJǂdzơƛƾƦǷĿƪǼǯ DZƢǫǾǻơǶǴƐLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǼǟƔƢƳȁDzƟơȁǺǷDŽȇDŽǠdzơ řƥ ƽǁ ǺǷ ƮƦƻƗ ȏȁ ƶƦǫơ ƢƥơȂƳ ƾƷƗ řƦŸ Ńȁ ǶLJȂǷ Dzǯ Ŀ DzƟƢƦǬdzơ ȄǴǟ ȆLjǨǻ

Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ ƨǷȋơ ŐƷ ƧǁƢȇDŽdz ǦƟƢǘdzơ ƪǴǏȁ Ƣŭ ƽơƾūơ ȅȂǴǟ ƾȈLjdzơ DZƢǫ ƨǨȈǼƷ ƨǷȐǠdzơ Ǻƥơ ȆǨǼūơ DzƦǼLJ ǂǿƢǗ ƺȈnjdzơ ƨǷȐǠdzƢƥ ƪǠǸƬƳơ ƢǸȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ DžƢƦǟ ƢǸȈLJƨǨƟƢǘdzơǽǀǿȄǴǟƽǂdzơĿƢƥƢƬǯǦdzơǾǻƗňŐƻƢǧȆǠǧƢnjdzơDzƦǼLJƾǸŰƺȈnjdzơ ǾƦǴǫĿȅƾƴǼdzơƨǟƾƥDzƻƾƫŃǺǷǾƥǞǨǼȇƅơDzǠdzŅDZƢǫȁǁơǂƥȏơƔƢȈdzȁȐdzǁƢǐƬǻȏơ ȏĽǺȇƾdzơǺǷǹȂǫǂŻ ȅǁƢƼƦdzơƮȇƾūǾƷȐǧȄƳǂȇȐǧǾƦǴǫĿƪǴƻƽǺǷƢǷƗȁ ǃƢƴūơǺǯƢLJȆǜǨūơƨǷȐǠdzơǺǟDzǬǻƢǷƢǷƗȁƽơƾūơȅȂǴǟƾȈLjdzơDZƢǫ ǾȈǧǹȁƽȂǠȇ ƨdzơǃơȁƤȀǼdzơǭǂƫȁƧȐǐdzơȄǴǟ ȁƾƦdzơ ǾǠŦǺǷȅƾƴǼdzơDZƢǠǧƗǒǠƥƣȂǐƬLJơǾǻơ ȂȀǧƾȈƷȂƬdzơńơǾƫȂǟƽȁǩǂǘdzơǾǼȈǷƘƫǺǷȁǕơȂǴdzơȁƢǻDŽdzƢǯƧǂǿƢǜdzơNJƷơȂǨdzơǒǠƥ ǺǷƨǷȏơŚǨǰƫȁǾƫơǂǰǼǷǺǷǽƢǻǂǯƿƢǷȄǴǟǞǴǘȇŃȁǾǴǠǧDžƢǼǴdzǺLjƷƮȈƷǖǴǣ ǶȀǷơȂǟȁDžƢǼdzơǍơȂƻȁƔƢǸǴǠdzơǺǷŚưǰdzǾǴƬǫȁƧŚưǰdzơƤƬǰdzơǾǫơǂƷơȁƨǼLJƨƟƢǸƬLJ DžȁǁƾdzơǽƾǬǟȁńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJȅǁƢƦǴdzǶȈLjƴƬdzơǁƢȀǛơȁǶŮơȂǷƗȁǶǿƔƢǷƽǾƬƷƢƦƬLJơȁ Ŀ ǂǷƗȁ ǶǿǁȂƦǫ ǾnjƦǻȁ ƔƢȈdzȁȐdzȁ ǵȐLjdzơȁ ƧȐǐdzơ ǶȀȈǴǟ DzLJǂǴdz ǾǐȈǬǼƫȁ Ǯdzǀdz DzƟȏƽƧƔơǂǫǺǷDžƢǼdzơǞǼǷȁƨƳƢūơƔƢǔǬdzȐŰƔƢȈdzȁȏơǁȂƦǫǒǠƥDzǠšǹơƔƢLjƷȏơ


ÎÖ ǺǷȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ ƾdzȂǷ ƧƔơǂǫ ǺǷȁ ǁƢǯƿȏơȁ Ƥƫơȁǂdzơ ǺǷȁ ƩơŚŬơ ǹƢǯȁǮdzƿDzǠǧǺǷDzƬǫȁǹơƿȏơƾǠƥǂƟƢǼŭơĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơȄǴǟƧȐǐdzơ ǞǼǷȁǵȐǰdzơȃȂƸǧǺǷǮdzƿǶȀǸȀǨȇȁƧȂƦǼdzơƩơȂǟƾƥǵƢǤǘdzơƔƢǣȂǤdzơǒǠƦdzǑǂǠȇ ǂǐƸǼǷǵȐLJȏơǹơƾǬƬǠȇǹƢǯȁǽơȂǿȄǴǟƧƢǯDŽdzơǶLjǬȇǹƢǯȁƧȐǐdzơƾǠƥƔƢǟƾdzơ ǂǨǰƥ ǾƦǘƻȁ ǾLjdzƢů Ŀ Ƶǂǐȇ ǹƢǯȁ ǹȂǯǂnjǷ ǶȀǴǯǪǴŬơǹơȁ ǾǠƦƫ ǺǸȈǧȁ ǾȈǧ ȂȀǧƢǻƾȈLJȁƗƢǻȏȂǷƾƷȏDZƢǫǺǷǹơǶǟDŽȇDzƥƔƢȈdzȁȏơȁƨǰƟȐŭơȁƔƢȈƦǻȏƢƥDzLJȂƬŭơ DZȂǫńơȏȁ ơƾȈLJȁ ǵȐLjdzơǾȈǴǟŜŹƢǻƾȈLJĿńƢǠƫƅơDZȂǫńơƪǨƬǴȇȏȁǂǧƢǯ ƅơȆǓǁƿƢǠǷǺƥƾǠLJřǠȇ ǶǯƾȈLjdzơȂǷȂǫ ǁƢǐǻȐdzǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơ ǶǴǟǂǰǼȇȁƩơȂǷȏơǺǷǽŚǤǯǾǴǠŸȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƧǁƢȇǃǺǷǞǼŻȁǾǼǟ ƾȈLjdzơDZƢǫĽƨǟƾƥǾǴǯǮdzƿǹơDZȂǬȇȁǵȂǴǠdzơǽǀŮdžȇǁƾƬdzơȁǾǬǨdzơȁƨǤǴdzơȁȂƸǼdzơ Ǻǟ ǾƳȁǂƻ ƤƳȂȇ ƢǷ ǾdzƢǠǧƗȁ ǾdzơȂǫƗ ǺǷ ƢǻƾǼǟ ǪǬƄơ ǹơ DzǏƢūơȁ ƽơƾūơ ȅȂǴǟ ƧǁȁǂǔdzƢƥǺȇƾdzơǺǷƨǷȂǴǠǷƢȀŻǂŢȄǴǟƢǠǸůơǁȂǷƗǾdzȐƸƬLJȏƨȈǷȐLJȏơƾǟơȂǬdzơ ơƾǸǠƫǶȀǐȈǬǼƫȁśūƢǐdzơȁƔƢȈdzȁȏơȁśǴLJǂŭơȁƔƢȈƦǻȏơǾǐȈǬǼƫǞǷǢƟƢLJDzȇȁƘƫȐƥ ƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰDzǔȇǹƗƅơƽơǁƗƢŭȁºǿơƨǠƥǁȏơƨǸƟȏơƾǼǟǝƢŦȏƢƥǂǨǯ ǁƢǐǧƨǤƟơDŽdzơƾƟƢǬǠdzơǺǷǾǟƾƬƥơƢǷǾdzǺȇDŽǧǹƢǘȈnjdzơǾȈǴǟǖǴLJơŚưǯƢǬǴƻǾƥDzǔȇȁ ƨǧǂƻDŽǷƢƠȈnjǧƢƠȈNjƾƟƢǬǠdzơǮǴƫǶȀȈdzơȄǬǴȇȁƨȇǂǫńơƨȇǂǫǺǷƾųȃǂǫĿDzǬƬǼȇ ǹȂǴǿƢŪơǾǫƾǐȈǧǭǂnjdzơǺǷȅŐƬdzơ ȁƶȈƸǐdzơƾȈƷȂƬdzơƾȇǂȇǾǻơǶŮơǂȀǜǷǙƢǨdzȏơ DzǿƗ ǽơȁƖǧ ǹȁǂƻƕ Ǿǿǂǰȇ ȁ ǵȂǫ ǾƦŹ Ǯdzǀǯ DZơǃ ƢǷ ȁ ǹȂŭƢǠdzơ ǾƫƢLjȈƦǴƬdz ǾƦƬǼȇȁ ǦnjǯƢǿƢũƨdzƢLJǁǶŮǦǼǐǧƨȇŐdzơƨǧƢǰdzDZȂLJǁǾǻơǶȀǼǷǒǠƥǺǛ ȁƨȈǟǁƾdzơ DžƢǼdzơǹơǶǟǃ ȁśǸǴLjŭơǞȈŦƢȀȈǧǂǨǯƩơȂǸLjdzơȁǑǁȏơǪdzƢƻǺǟƩƢȀƦnjdzơ ƨǷȏơƔƢȈǬƫƗȄǴǟNJȇǂǫǺǷǁƢǨǰdzơĿƪdzDŽǻŖdzơƩƢȇȉơDzŧȁƨǼLJƨƟƢǸƬLJǀǼǷǁƢǨǯ ƨǴȈLJȁǽǀţơȁ>Î@ƨȈǟǁƾdzơŚǷƗƽȂǠLJǺƥƾǸŰDZȂǬȇƢǷDzǯǾǼǷDzƦǫȁǾǠƦƫǺŲǹƢǯȁ ƨȈǟǁƾdzơĿ>ǵÎÔÓÒ@ºǿÎÎÔÕƨǼLJƩƢǷƨȈǟǁƾdzơŚǷƗƽȂǠLJǺƥƾǸŰ Î


ÏÍ ǞȈŦǹơǶđȂǴǫĿƪƦƯƗȁǺȇƾdzơńơǶǿȂǟƾȇǁƢǐǧǾdzƣơǂǟȏơƽƢȈǬǻơȁǮǴŭơǝƢLjƫȏ ǽȂǠƥƢƬǧƨǼŪơǾǴǧƢǯǂnjǷDzƬǫǺǷȁǩȐǗȏơȄǴǟǭǂnjǷǩƢƦǘdzơǞƦLjdzơƪŢȂǿǺǷ ơƿƢǧǾƥǽǂǷƘȇƢǷDzưƬŻƽȂǠLJǺƥƾǸŰǹƢǯȁƨǼƠǸǘǷƽƢǬƬǟȏơơǀđǶȀLJȂǨǻƩǁƢǏȁ ǶȀǠǷƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǹƢǰǧǮdzƿńơǝǁƢLJǾdzƢǷǀƻƗȁƗǹƢLjǻơDzƬǬƥǽǂǷƗ ƨȇƢǣǾǻȂǸǜǠȇȁǽǂǷƘƥƐȏơƢƠȈNjǹȂǴǠǨȇȏȁǾdzȂǬȇƢŲƢƠȈNjǹȂǯǂƬȇȏǾƬǷƗĿœǼdzƢǯ ƣǂǠdzơ ƔƢȈƷƗ ǺǷ ȆƷ ƾǠƥ ȆƷ ǾǠȈǘȇ DZơǃ ƢǷȁ DzȈƴƦƬdzơ ƨȇƢǣ ǾǻȂǴƴƦȇȁ ǶȈǜǠƬdzơ ƣǂǠdzơƧǂȇDŽƳơȂǰǴǷŕƷǽƾǠƥǽƽȏȁƗǮǴǷȁƽȂǠLJǺƥƾǸŰǮǴǷǞLjƫƢǧƢȀǴƟƢƦǫȁ ŒǴƫȁǹƢƥǂǠdzơǾƦȈƴƬǧǂǐǼŬơǁƾǬƥƢƥƢƬǯƤƬǯǹơƾǴƦdzơǺǷƧƾǴƥȁDŽǤȇǹơƽơǁƗơƿơȁ DzǯƘǷ ǺǷ ǾȈdzơ ǹȂƳƢƬŹ ƢǷ Dzǯ ǶȀLjǨǻƗ ȄǴǟ ǹȂǴǸƸƬȇȁ ǹƢǰǷ Dzǯ ǺǷ ǾƫȂǟƽ Ǿdz ǹȂǠǧƾȇ DžƢǼdzơ ǺǷ ƢƠȈNj ơȂƦĔ ơƿơȁ ƞnjƥ ǾǻȂǨǴǰȇ ȏȁƤǯǂǷȁ džƦǴǷȁ ƣǂnjǷȁ ĿǾƬǨdzƢűǹȂǠȈǘƬLjȇȏŚLjȇƢǸǼȇƗǾǠǷǹȁŚLjȇȁDžƢŨȏơƨǠƥǁȏơǹȁǀƻƘȇȁdžǸŬơ ǖǴLJȁƣǂƬǫơȁƢȀǼǷƢǻƽǺǷȄǴǟƢȀǘǴLJƣǂǠdzơǺǷƨǴȈƦǫǮǴǷơƿƢǧŚǸǘǫȏȁŚǬǻ ȁƔƢLjūơǶȈǴǫơĽǾǴǸǯƘƥǩǂnjdzơȏȁƗǮǴǸǧƢȀǴſƽƾƦƫŕƷƢǿƾǠƥƢǷȄǴǟȃǂƻȏơ ĽDZƢǸnjdzơǺǷǽƾƷơǀǿƧǂǐƦdzơȁƽơƾǤƥǺǷǾǰǴǷƣǂǫȁƪǰLjǷȁǹƢǸǟ ȁǺȇǂƸƦdzơ ƨȈƥǂūơ ǮǴǷȁ DzȈƼǼdzơ Ʃơȁƿ ǥȂȈŬơ Ľ ƢǿǂLJƘƥ ǁơǂūơ ǮǴǸǧ ƣȂǼŪơ ńơ ǞƳǁ ŕƷǵƢnjdzơȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƨǼȇƾǷśƥƢǷǞȈŦǮǴǷĽƨǼȈȀƳȁǝǂǨdzơȁ ǹƢƥǂǟǮǴǷȁƽơƾǤƥȁǵƢnjdzơśƥǺȇǀdzơǹƢƥǂǠdzơǮǴǷȁƤǴƷȁǵƢnjdzơǺǷǾǰǴǷƣǂǫ DZȂƷŖdzơDzƟƢƦǬdzơơǀǯȁǦƟƢǘdzơǮǴǷĽǦƟƢǘdzơDZȂƷŖdzơDzƟƢƦǬdzơȁǃƢƴūơȁǩǂnjŭơ ƅơǾŧǁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJśƥȁǾǼȈƥƣȁǂūơƪǻƢǯȁƶǴǐdzƢƥƨǰǷDzƻƽĽƨǰǷ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ DŽƴǟ ǹơ ńơ Ǧdzȏơȁ śƬƟƢŭơ ƾǠƥ Ǻȇǂnjǟ ƨǼLJ ńơ džŨ ƨǼLJ ǺǷ ǺȇǂnjǟƨǼLJƶǴǐdzƢƥƨǰǷDzƻƾǧǾƥDŽƷǺǷǁƢǏƐȏơƾƷƗǪƦȇŃȁǾƥǂƷǺǟ ƤdzƢǣ ƢǿǂǯƢLjǠƥǾȈǴǟƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơƩDŽȀƳśƷǺȇǂnjǟȁǞƦLJƨǼLJƨȇƢǣńơƢȀȈǧǂǸƬLJơȁ ljȂȈŝǽƢƫƘǧǂǐǷƤƷƢǏƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǶƼǨŭơǂȇǃȂdzơńơǂǷȏơƪȀƳȁȁƧǁȂǐǼŭơ


ÏÎ DzǏȂǧƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǾǼƥơDŽȀƳĽǾǟƢƦƫơǺǷȁǾǼǷǑǁȏơǂȀǘǧƧǁȂǐǼŭơǂǯƢLjǠdzơǺǷ ǶȀǼǷȆǬƥǺǷƽƢƥƗȁŘǧƘǧǦdzȏơȁśƬƟƢŭơƾǠƥśƯȐƯȁƭȐƯƨǼLJƨȈǟǁƾdzơńơǾNjȂȈŝ ǮdzƿƹǁƗƾǫȁǺȇǂnjǟȁǞƦLJȁśƬƟƢǷȁǦdzƗƨǼLJƨǰǷǺǷǶȀƳȁǂƻƺȇǁƢƫǹƢǯȁ ǶƬƻǁƗ Dzǿ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǾdzƘLJ Ƣŭ ȆǠǴǬdzơ ǮǴŭơ ƾƦǟ ŖǨŭơ ƨǰǷ ŖǨǷ >ǵÎÕÎÏ@ºǿÎÏÏÔ ÕÑÎÏÍÔÎÔÖƱǁơȂŬơǂƥơƽǞǘǫDZƢǬǧǶȀƳȁǂƻ ƺȈnjdzơȄǸLjȇŚƥDŽdzƢƥȄǸLjƫŖdzơƧƾǴƦdzơƔƢǸǴǟǺǷŁƢǏDzƳǁǹƢǯ ^ƨǨȈǘdz` ĿȏƽƢšśǼƯơǹơǪǨƫƢǧƧƾǴƦdzơǮǴƫƾƳƢLjǷǺǷƾƴLjǷĿƢǷƢǷơȆǴǐȇǁƢƦŪơƾƦǟ DZƢǬǧƢȀȈǧǺǷǂǷƽȁƢǿǂǷƽȁƨȈǟǁƾdzơńơƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơƔƢƳǹơƾǠƥƨǨƟƢǘdzơǽǀǿǹƘNj ȏǂƻȉơDZƢǫȁƪǻƢǯƢǸǯƨdzȁƾdzơǽǀǿȁǺȇƾdzơơǀǿǂǷƗǞƳǂȇǹơƾƥȏśǴƳǂdzơƾƷƗ ƾǣĿǹƢƦǿǀȇƢǸĔơƢǬǨƫơĽƨǟƾƦdzơǺǷǾȈǴǟơȂǻƢǯƢǷȏȁǹƢǯƢǸǯơƾƥƗǶǿǂǷƗǞƳǂȇ ńȁȏơƨǠǯǂdzơĿƗǂǬȇơƿƢǷǹơǂǜǼȇȁǁƢƦŪơƾƦǟƺȈnjdzơǦǴƻƶƦǐdzơƧȐǏǹƢȈǴǐȇȁ Ŀ ƨŢƢǨdzơƾǠƥƗǂǬǧǾǨǴƻƢȈǴǏȁƢƦǿǀǧǾȈǧƢǨǴƬƻơƢǸǧȏƘǧǮdzƿǹȂǰȇȁ ƨŢƢǨdzơƾǠƥ ǵȐǰdzơƅơƔƢNjǹơļƘȈLJȁǹȂǠƳǂȇȏǶĔơƢǿƢǼǰǴǿƗƨȇǂǫȄǴǟǵơǂƷȁńȁȏơƨǠǯǂdzơ ǾdzƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƩƢƥǁƢŰȄǴǟ ƨȈƥƢǿȂdzơƢđǮLjŤŖdzơǾƦnjdzơǂǯƿ

ǂǯǀǻĽƽƢƦǠdzơDZȐǓơĿƢđǮLjŤŖdzơƩƢȀƦnjdzơǂǯǀǻǹơȏȁƗȆǤƦǼȇǺǰdzȁ ǺǸǧǺȇƾƷȂŭơǵơȂǟȄǴǟdžȈƦǴƫȁƔơǂƬǧơȁǁȁǃǾƥǮLjŤƢǷDzǯǹơǹƢȈƦƥǾȈǴǟƽǂdzơ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzƢƥ ǶȀǴLJȂƫ Ŀ ǹȂǯǂnjǷ DžƢǼdzơ ǹơ ǾǸǟǃ Ƣđ ǮLjŤ Ŗdzơ ǾƫƢȀƦNj ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽŐǫǶēǁƢȇǃĿȁśūƢǐdzơȁƔƢȈdzȁȏơȁƔƢȈƦǻȏơǺǷǽŚǤƥȁǶƐǴLJȁ DzŧȁǭơǂNjơǾǴǯǮdzƿǹơǶǟǃȁƨǟƢǨnjdzơǮdzƘLjǻƅơDZȂLJǁƢȇǾdzȂǬƥǾdzǶȀƟơƾǻȁ ńƢǠƫǾdzȂǬǯśǼǷƚŭơǺǷǵơȂǠdzơȁǍơȂŬơȄǴǟśǯǂnjŭơĿƪdzDŽǻŖdzơƨȈǻƕǂǬdzơƩƢȇȉơ ƅơÊǹȁĄƽąǺǷÊ ơȂĄǟƾą ȇăąǺċǸǷÊ ŎDzǓ ă ơƊąǺǷă ȁă ńƢǠƫǾdzȂǫȁ ÎÕǺŪơ ơĆƾƷă ơƊƅơăǞǷă ơȂĄǟƾą ƫăƊȐǧƊ

ơȂĄǻƢƊǯĄDžƢċǼdzơăǂnj Ê ƷĄ ơƊƿơÊȁă  ǹƊ ȂƌǴǧÊ ƢƊǣąǶȀÊ ƟÊƖăǟĄƽąǺǟă ąǶĄǿȁă ÊƨǸă ȈăǬÊ dzƒơÊǵȂą ȇăȄƊdzơÊĄǾdzƊĄƤȈÊƴƬăLj ą ȇăƊȏąǺǷă


ÏÏ ƅơăǞǷă Ąǝƾą ƫăƊȐǧƊ ńƢǠƫǾdzȂǫȁ ÓÒǥƢǬƷȏơ ăǺȇÊǂǧÊ ƢƊǯąǶȀÊ ƫÊƽă ƢăƦǠÊ ƥÊơȂĄǻƢƊǯȁă ÅƔƕăƾǟą ơƊąǶȀĄ dzƊ ă ƥÊōǀǠă ĄǸdzƒơăǺǷÊ ƊǹȂƌǰƬăǧƊ ăǂƻă ƕƢĆȀdzƊơÊ ƢăǷƅơÊǹȁĄƽąǺǷÊ Ąǝƾą ƫăƊȏȁă ńƢǠƫǾdzȂǫȁ ÏÎÐƔơǂǠnjdzơ ś ĄǾdzƊ ńƢǠƫǾdzȂǫȁ ÎÍÓdžǻȂȇ ś ă ǸÊ dzÊƢōǜdzơăǺǷÊ ơƆƿơÊăǮċǻƢÊǧƊ ăƪǴƒ Ǡă ǧƊ ƒǹƢÊǧƊ ăǭČǂǔ Ą ȇăƊȏȁă ăǮĄǠǨƊ Ǽą ȇăƊȏ ȄƊdzơÊÊǾȈą ōǨǯƊ ÊǖLJÊ ƢăƦǯƊ ōȏơÊÇƔȆą nj ă ƥÊąǶĄȀdzƊƊǹȂĄƦȈÊƴƬăLj ą ȇăƊȏÊǾǻÊȁĄƽąǺǷÊ ƊǹȂĄǟƾą ȇăăǺȇÊǀōdzơăȁËǪÊ Ƹ ă dzƒơƌƧȂă ǟą ƽă ǾdzȂǫȁ ÎÐƾǟǂdzơ DZÇ Ȑ ƊǓ ă ȆÊǧōȏơÊăǺȇÊǂǧÊ ƢƊǰdzƒơƔƢǟƽƢăǷȁă ÊǾǤÊ dzÊƢăƦƥÊăȂĄǿƢăǷȁă ĄǽƢƊǧƊǢǴƌ Ʀą ȈădzÊÊƔƖăǸƒdzơ ơȂĄǠǸă Lj ą ȇă ȏƊ Ƕą ǿĄ ȂĄǟƾą ƫă ǹƒ ơÊ Ś Ç ǸÊ ǘƒ ǫÊ Ǻą ǷÊ ǹƊ ȂƌǰǴÊ Ǹą ȇă ƢăǷ ǾÊ ǻÊȁĄƽ Ǻą ǷÊ ǹƊ ȂĄǟƾą ƫă Ǻă ȇÊǀōdzơăȁ ńƢǠƫ ƌDzưƒ ǷÊ ăǮƌƠËƦÊǼăȇĄƊȏȁă ąǶƌǰǯÊ ǂą nj Ê ƥÊƊǹȁĄǂƌǨǰƒ ȇăÊƨǸă ȈăǬÊ dzƒơăǵȂą ȇăȁă ąǶǰƌ dzƊơȂĄƥƢăƴƬăLJą ơƢăǷơȂĄǠǸÊ ăLJąȂdzƊȁă ąǶǯƌ ƔÈ ƖăǟĄƽ ƊǹȂƌǰǴÊ Ǹą ȇăƊȐǧƊ ÊǾǻÊȁĄƽąǺǷÊ ąǶƬĄǸą ǟă ǃă ăǺȇÊǀōdzơ ơȂĄǟƽą ơÊDzƌǫ ńƢǠƫǾdzȂǫȁ ÎÑÎÐǂǗƢǧ Ś Ç ƦÊƻă ąǶȀĄ ČȇơƊƊƨǴƊ ȈÊLJȂă dzƒơĄǶȀÊ ËƥÊǁă ȄƊdzơÊƊǹȂĄǤƬăƦą ȇăƊǹȂĄǟƾą ȇăăǺȇÊǀōdzơăǮƠÊdzƊȁƌơ Ȑ Ɔ ȇÊȂƸ ą ƫăƊȏȁă ąǶǰƌ Ǽą ǟă ËǂÊ ČǔdzơăǦnj ą ǯƊ ÒÓƔơǂLJȏơ ơĆǁȁƌǀƸ ą Ƿă ƊǹƢƊǯăǮËƥÊǁă ăƣơƊǀǟă ōǹơÊĄǾƥăơƊǀǟă ƊǹȂƌǧƢăƼȇăȁă ĄǾƬăǸă Ʒą ǁă ƊǹȂĄƳǂą ȇăȁă Ąƣǂă ǫƒ ơƊ

ǺƥƾǸŰDZƢǫǺȇƾƷȂŭơȄǴǟƢȀǴŧƢȀǴǯǹƕǂǬdzơĿŚưǯƩƢȇȉơǽǀǿDZƢưǷơȁ ÒÔ ƔƢȈƦǻȏơǺǷǽŚǤƥȁƗǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥDzLJȂƫȁƗƭƢǤƬLJơǺǷǹơƣƢǿȂdzơƾƦǟ śǯǂnjŭơ Ɣȏƚǿ DzưǷ ǹȂǰȇ ǾǻƢǧ ƨǟƢǨnjdzơ ǾdzƘLJ ȁƗ ǽơƽƢǻ ȁƗ śūƢǐdzơȁ ƔƢȈdzȁȏơȁ ƢǔȇƗǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơŐǫƧǁƢȇǃDzǠƳȁƩƢȇȉơǽǀǿǵȂǸǟĿȐƻơƽǹȂǰȇȁ ǵƢǼǏȏơƧƽƢƦǟǺǟǶǿǁơǀƬǟơĿśǯǂnjŭơǺǟƨȇƢǰƷńƢǠƫǾdzȂǫĿDZƢǫȁǮdzƿDzưǷ śǯǂnjŭơƔȏƚǿDzưǷśǴLJȂƬŭơǹơ ÐǂǷDŽdzơ ȄǨƊ dzƒĄǃƅơȄƊdzơÊƢăǻȂĄƥďǂǬƊ ĄȈdzÊōȏơÊąǶĄǿĄƾĄƦǠą ǻăƢăǷ

Ŀ ơȁƾǬƬǟơ ƢǷ śǯǂnjŭơ ǹƢǧ ȄƊǨdzƒǃĄ ƅơ ȄƊdzơÊ ƢăǻȂĄƥďǂǬƊ ȈĄdzÊ ōȏơÊ Ƕą ǿĄ ƾĄ ƦĄǠą ǻă ƢăǷ ǹȂdzȂǬȇ Ǻȇǀdzơ ąǺƠÊdzƊȁă ńƢǠƫǾdzȂǫDzȈdzƾƥńƢǠƫƅơȂǿǪdzƢŬơǹơǹȁƾǬƬǠȇDzƥƢƠȈNjǪǴţƢĔơǵƢǼǏȏơ ăǪǴƊ ƻă ąǺǷă ąǶȀĄ ƬădzƒƢƊLJă ąǺƠÊdzƊȁă ńƢǠƫǾdzȂǫĿȁ ÕÔǥǂƻDŽdzơ ƅơċǺdzƌȂƌǬȈădzƊąǶȀĄ ǬƊ ǴƊ ƻă ąǺǷă ąǶĄȀƬădzƒƢƊLJă ǭơǂNjȏơȁǂǨǰdzƢƥǶȀȈǴǟƅơǶǰƷƢǸǧ ÏÒǹƢǸǬdz ƅơċǺƌdzȂƌǬȈădzƊăǑǁą ȏƊ ơƒȁă ÊƩơȂăǸċLjdzơ ƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰƲƬƷơơǀǰǿǶȀǴưǷƔȏƚȀǧȄǨdzǃƅơńơƢǻȂƥǂǬȈdzǶŮȂǬdzƐȏơ ƧȐǐdzơǶȀȈǴǟƔƢȈƦǻȏơơȁǀţơƢǷśǼǷƚŭơǹƢǧƨǴǗƢƥƨƴƷȆǿȁśǼǷƚŭơȄǴǟǾǠƦƫǺǷȁ ǹȂǫȂǴűƅƾȈƦǟǶĔơǹȁƾǬƬǠȇǶǿDzƥƅƔƢǯǂNjǶǿȂǴǠƳȁƨŮƕƔƢȈdzȁȏơȏȁǵȐLjdzơȁ


ÏÐ ȁƗƢǠǨǻǹȂǰǴŻǶĔơȏȁƢƠȈNjǹȂǬǴźǶĔơȏȁƧƽƢƦǠdzơǶȀǫƢǬƸƬLJơǹȁƾǬƬǠȇȏȁǾdz ǶǿƢƦƬƳơȁ ǶǿƢǨǘǏơ Ǻȇǀdzơ śƥǂǬŭơ ƅơ ƔƢƦƷƗ ǶĔȂǰdz Ƕđ ǭŐƬdzơ ơȁƾǐǫ ƢŶơȁ ơǂǓ Ǯdz ǂǯǀǼLJ ƨǼLjdzơȁ ƣƢƬǰdzơ ǺǷ ƧŚưǯ ƾǿơȂNj Ǯdzǀdzȁ ǽƽƢƦǟ ƅơ ǶƷǂȇ ǶȀƬǯŐƥȁ ǹȁƾǬƬǠȇ ȏȁ ǽƾƷȁ ƅơ Ȃǿ ǁƢǔdzơ ǞǧƢǼdzơ ǪdzƢŬơ ǹơ śǸǴLjŭơ ƽƢǬƬǟƢǧ ƢȀǼǷ ơŚưǯ ǺȇǀdzơǹȂǯǂnjŭơƢǷƗȁǽơȂLJ ƾƷȏŚƯƘƬdzơǹȁƾǬƬǠȇȏȁǽƾƷȁƅƐȏơƧƽƢƦǠdzơǩƢǬƸƬLJơ ǪƸƬLjŭơǽƢǼǠǷǾdzȏơȁƨŮƕǵƢǼǏȏơǹȁǀƼƬȇơȂǻƢǰǧƢǿǂǯƿǪƥƢLjdzơƩƢȇȉơǶȀȈǧƪdzDŽǻ Ȃǿ ƧƽƢƦǠdzơ ƢȀǫƢǬƸƬLJơ ǶǿƽƢǬƬǟƢǧ ƧƽƢƦǠǴdz ǵƢǼǏȏơ ǩƢǬƸƬLJơ ǹȁƾǬƬǠȇ ǶȀǧ ƧƽƢƦǠǴdz ƢǷơȂdzƢǫơǂǓȏȁƢǠǨǻǮǴŤȏƢĔƢƥƨƴūơǶȀȈǴǟƪǸȈǫơƢǸǴǧǭǂnjdzơĿǶȀǠǫȁƗȅǀdzơ ǹơ ǾǟƢƦƫơȁ ƣƢǿȂdzơ ƾƦǟ Ǻƥ ƾǸƄ ǃȂŸ ǦȈǰǧ ȄǨdzǃ ƅơ ńơ ƢǻȂƥǂǬȈdz ȏƐ ơ ǶǿƾƦǠǻ ơƿơ ǵƢǼǏȏơ ƨȈǿȂdzơ ǹȁƾǬƬǠȇ Ǻȇǀdzơ śǯǂnjŭơ ǮƠdzȁƗ DzưǷ ǺȇƾƷȂŭơ śǼǷƚŭơ ơȂǴǠŸ ǁƢǨǰdzƢƥǍƢƻƩƢȇȉơǺǷƢȀǴƯƢǷƢǷȁƢǿǂǯƿǵƾǬƬŭơƩƢȇȉơǞȈŦǹơǶǴǠƫơǀǿƪǸǴǟ ȏȁńƢǠƫƅơŚǣƨȈǿȂdzơǹȁƾǬƬǠȇȏǶĔȏśǼǷƚŭơǺǷƾƷƗƢȀȈǧDzƻƾȇȏȁśǯǂnjŭơ ƅơȆǓǁǂǸǟǺƥơǺǟȅǁƢƼƦdzơƮȇƾƷǵƾǬƫƾǫȁǽŚǤdzƧƽƢƦǠdzơǩƢǬƸƬLJơǹȁƾǬƬǠȇ ȄǴǟ ƢǿȂǴǸƸǧ ǁƢǨǰdzơ Ŀ ƪdzDŽǻ ƩƢȇƕ ńơ ơȂǬǴǘǻơ ǶĔơ ƱǁơȂŬơ ǦǏȁ Ŀ ƢǸȀǼǟ ǹƢǯȂdzȁǽȂǠǼǏ ƢǸȈǧǾǟƢƦƫơȁƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥơȄǴǟǩƽƢǏǦǏȂdzơơǀȀǧśǼǷƚŭơ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǷǁƾǐȇǹƢǯƢǷƢǯơǂNjơDzLJȂƬdzơǺǷǹȂǼǷƚŭơǾǠǼǏƢŲƞNj ǺǷǹƢǯƾǬǧǹȂǴLJȂƬȇơȂǻƢǯǶȀǠȈŦǶĔƢǧƢȀǨǴƻȁƨǷȏơǦǴLJȁǾƥƢƸǏƗȁǶƐǴLJȁ ƶȇǂǏDzLJȂƫơǀǿȁ ǮȈǴǟśǴƟƢLjdzơǪŞǮdzƘLJƗňƛĈǶȀƐǴdzơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƟƢǟƽ ǾƥǹƢȈƫȏƢƥǶǿǂǷƘȇȁǶȀǼǟƅơȆǓǁǾƥƢƸǏƗƔƢǟƾdzơơǀǿǶǴǠȇǹƢǯȁǾȈǧǮNjȏ ƧȐǐdzơńơƪȈƦdzơǺǷƱȁǂŬơƾǼǟǹȂǼLjŭơƔƢǟƾdzơǂǯƿ

ǾǼǟƅơȆǓǁȅǁƾŬơƾȈǠLJĺƗǺǟƶȈƸǏƽƢǼLJƢƥ >Î@ǾƳƢǷǺƥơȃȁǁƾǬǧ ňƛĈǶȀƐǴdzơDZƢǬǧƧȐǐdzơńơǾƬȈƥǺǷƱǂƻǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫDZƢǫ >ǵÕÕÓ@ºǿÏÔÐƨǼLJĿȂƫƾǸŰǾƳƢǷǺƥơ Î


ÏÑ ơǂǘƥȏȁơǂNjƗƱǂƻƗŃňƜǧǮȈdzơơǀǿȅƢnjŲǪŞǮdzƘLJƗȁǮȈǴǟśǴƟƢLjdzơǪŞǮdzƘLJƗ ǁƢǼdzơǺǷňǀȈǠƫǹơǮdzƘLJƢǧǮƫƢǓǂǷƔƢǤƬƥơȁǮǘƼLJƔƢǬƫơƪƳǂƻƨǠũȏȁƔƢȇǁȏȁ

ǾdzǂǨǤƬLJơȁǾȀƳȂƥǾȈǴǟƅơDzƦǫƗ ƪǻƗƐȏơƣȂǻǀdzơǂǨǤȇȏǾǻƜǧĺȂǻƿŅǂǨǤƫǹƗȁ ǺǷŚưǯƢǔȇƗǂǯƿȁŚƦǰdzơǞǷƢŪơĿ >Î@ȆǗȂȈLjdzơDZȐŪơǽǂǯƿȁǮǴǷǦdzƗǹȂǠƦLJ ƢǷǶȀǔǠƥDZƢǫDzƥƧȐǐdzơńơƱȁǂŬơƾǼǟǹȂǼLjŭơƔƢǟƾdzơǂǯƿƾǼǟǶȀƦƬǯĿƨǸƟȋơ ǾdzȂǫǂǜǻƢǧƧȐǐdzơńơǾƳȁǂƻƾǼǟƔƢǟƾdzơơǀđȂǟƾȇǹƢǯȁƐȏơǦǴLjdzơǺǷƾƷƗǺǷ ǁȂǯǀŭơƮȇƾūơȃȁǁȁǺǷƚǷƾƦǟDzǰƥDzLJȂƬdzơǾȈǧǹƢǧ ǮȈǴǟśǴƟƢLjdzơǪŞǮdzƘLJƗ

ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ DZȂLJǁ ǹƿƚǷ DZȐƥ Ǻǟ ƶȈƸǏ ƽƢǼLJƢƥ řLjdzơ Ǻƥơ ƢǔȇƗ DZƢǫƧȐǐdzơńơƱǂƻơƿơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǹƢǯǾǜǨdzȁǾǼǟƅơȆǓǁȁ ǪŞǮdzƘLJƗňƛĈǶȀƐǴdzơƅƢƥƐȏơƧȂǫȏȁDZȂƷȏȁƅơȄǴǟƪǴǯȂƫȁƅƢƥƪǼǷƕƅơǶLjƥ

ƨǠũ ȏȁ ƔƢȇǁ ȏȁ ơǂNjƗ ȏȁ ơǂǘƥ ƱǂƻƗ Ń ňƜǧ ơǀǿ ȆƳǂű ǪŞȁ ǮȈǴǟ śǴƟƢLjdzơ

 ƨǼŪơřǴƻƾƫǹơȁǁƢǼdzơǺǷňǀȈǠƫǹơǮdzƘLJƗǮǘƼLJƔƢǬƫơȁǮƫƢǓǂǷƔƢǤƬƥơƪƳǂƻ ƅơDZȂLJǁǹƢǯǚǨǴƥƾȈǠLJĺƗƮȇƾƷǺǷƨǴȈǴdzơȁǵȂȈdzơDzǸǟĿǶȈǠǻȂƥƗǚǧƢūơǽơȁǁ ǺƥơƨȇơȁǁĿǵƾǬƫƢǷǂƻƕńơ ĈǶȀƐǴdzơ DZƢǫƧȐǐdzơńơƱǂƻơƿơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ DZȏƾƬLJȏơDzŰȁƢǔȇƗƾȈǠLJĺƗƮȇƾƷǺǷƩơȂǟƾdzơƣƢƬǯĿȆǬȀȈƦdzơǽơȁǁȁřLjdzơ ǾƥƢƸǏƗǂǷƗȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǼǷǁƾǏDzLJȂƫơǀȀǧ ǮȈǴǟśǴƟƢLjdzơǪŞ ǾdzȂǫ ƔƢǟƾdzơơǀǿǹȂǴǸǠƬLjȇǶǿƾǠƥǺǷȁǶȀǟƢƦƫơȁśǠƥƢƬdzơǺǷǦǴLjdzơDZDŽȇŃȁǽȂdzȂǬȇǹơ ƅơȄƐǴǏǾǼǟƔƢƳƢŲȁǾƥƔƢǟƾdzơĿƾƷƗǶȀȈǴǟǂǰǼȇŃȁƧȐǐdzơńơǶȀƳȁǂƻƾǼǟ ǞLJȁȁƾLJƗƪǼƥƨǸǗƢǧȆǷȏǂǨǣơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫDzLJȂƬdzơǺǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟ DzȇȂǗƮȇƾƷǺǷƨǠǘǫǚǨǴdzơơǀǿȁ ȆǴƦǫǺǷǺȇǀdzơƔƢȈƦǻȏơȁǮȈƦǻǪŞƢȀǴƻƾǷƢȀȈǴǟ Ǻƥ džǻƗ Ǻǟ ǽȂƸƸǏȁ ǶǯƢūơȁ ǹƢƦƷ Ǻƥơȁ ǖLJȁȏơȁ ŚƦǰdzơ Ŀ >Ï@ňơŐǘdzơ ǽơȁǁ ƧǂǿƢǬdzơĿ>ǵÎÒÍÒ@ºǿÖÎÎƨǼLJĿȂƫȆǗȂȈLjdzơǺŧǂdzơƾƦǟǺȇƾdzơDZȐƳ Î

ǵƢnjdzơĿ>ǵÖÔÎ@ºǿÐÓÍƨǼLJĿȂƫǹƢǸȈǴLJňơŐǘdzơ Ï


ÏÒ œǼdzơƪƥǁƪǻƢǯȁƢȀǼǟƅơȆǓǁƾLJƗƪǼƥƨǸǗƢǧƪƫƢǷƢŭDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁǮdzƢǷ ƅơDZȂLJǁƢȀȈǴǟDzƻƽǾǼǟƅơȆǓǁƤdzƢǗĺƗǺƥȆǴǟǵƗȆǿȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ǽƔƢǼƯǂǯƿȁ ȆǷƗƾǠƥȆǷƗƢȇƅơǮŧǁ DZƢǫȁƢȀLJƗǁƾǼǟdžǴƴǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽǂǨƷƾƸǴdzơơȂǤǴƥƢǸǴǧDZƢǫƢǿŐǫǂǨŞǽǂǷƗȁǽƽŐƥƢȀǼȈǨǰƫȁƢȀȈǴǟ ĽǾȈǧǞƴǘǓƢǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDzƻƽǡǂǧƢǸǴǧǽƾȈƥǾƥơǂƫƱǂƻƗȁǽƾȈƥǶƐǴLJȁ ƢȀȈǴǟǞLJȁȁƾLJƗƪǼƥƨǸǗƢǧȆǷȏǂǨǣơƩȂŻȏȆƷȂǿȁƪȈŻȁȆȈŹȅǀdzơƅơ DZƢǫ ƨƦȈNjĺƗǺƥơȃȁǁȁ śŧơǂdzơǶƷǁƗǮǻƢǧȆǴƦǫǺǷǺȇǀdzơƔƢȈƦǻȏơȁǮȈƦǻǪŞƢȀǴƻƾǷ DžƢƦǟǺƥơǺǟ >Î@ŐdzơƾƦǟǺƥơǾǴưǷȃȁǁơǀǯȁǮdzƿDzưǷǾǼǟƅơȆǓǁǂƥƢƳǺǟ ǾǴǯǮdzƿǂǯƿǾǼǟƅơȆǓǁdžǻƗǺǟƨȈǴūơĿ >Ï@ǶȈǠǻȂƥƗǽơȁǁƢǸȀǼǟƅơȆǓǁ ƢȀȈǧƶȇǂǐƬdzơƔƢƳŖdzơƨƸȈƸǐdzơƮȇƽƢƷȏơǺǷȁŚƦǰdzơǞǷƢŪơĿȆǗȂȈLjdzơǚǧƢūơ ǺƥǹƢǸưǟǺǟƶȈƸǏƽƢǼLJƢƥňơŐǘdzơȁȆǬȀȈƦdzơȁȆƟƢLjǼdzơȁȅǀǷǂƬdzơǽơȁǁƢǷDzLJȂƬdzƢƥ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơȄƫƗơǂȇǂǓȐƳǁǹơǾǼǟƅơȆǓǁǁȂȀnjǷĺƢƸǏȂǿȁǦȈǼƷ Ȃǿȁ ƩŐǏ ƪƠNj ǹƛȁ ƩȂǟƽ ƪƠNj ǹƛ DZƢǬǧ řȈǧƢǠȇ ǹƗ ƅơ ǝƽơ DZƢǬǧ ǶƐǴLJȁ ňƛ ĈǶȀƐǴdzơ ƔƢǟƾdzơ ơǀđ Ȃǟƾȇȁ ǽƔȂǓȁ ǺLjƸȈǴǧ ƘǓȂƬȇ ǹƗ ǽǂǷƘǧ ǾǟƽƢǧ DZƢǫ Śƻ ŖƳƢƷĿĺǁńơǮƥǾƳȂƫƗňƛƾǸŰƢȇƨŧǂdzơœǻƾǸŰǮȈƦǼƥǮȈdzơǾƳȂƫƗȁǮdzƘLJƗ

ƢǼǫǂǨƫƢǷƅơȂǧǦȈǼƷǺƥơDZƢǫƨȇơȁǁĿȁǂǐƥƗƾǫȁƽƢǠǧ ƐĿ ǾǠǨNj ĈǶȀƐǴdzơ ȆǔǬƬdz ơǀǿ Ʊǂƻȁ ǖǫ ǂǓ Ǿƥ Ǻǰȇ Ń ǹƘǯ DzƳǂdzơ ƢǼȈǴǟ Dzƻƽ ŕƷ Ʈȇƾūơ ƢǼƥ DZƢǗȁ ƶȈƸǏƽƢǼLJƢƥǭǁƾƬLjŭơĿǶǯƢūơȁǾƳƢǷǺƥơȁǾźǁƢƫĿȅǁƢƼƦdzơƢǔȇƗƮȇƾūơ ƔơƾǼdzơȁDzLJȂƬdzơƮȇƾūơơǀǿȆǨǧŚǤǐdzơȁŚƦǰdzơǞǷƢŪơĿȆǗȂȈLjdzơDZȐŪơǂǯƿȁ ƾƦǟ Ǻƥȏ džȈdzȁ Ǯdzƿ DzǠǧ ǺǷ ǂǨǰƥ ǶǰŹȁ ƢǸȀǼǷ Ȑǯ ǞǼŻ ƣƢǿȂdzơ ƾƦǟ Ǻƥơȁ ƔƢǟƾdzơǹȏǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƧƢȈƷĿǹƢǯƢŶơơǀǿǹơDZȂǬȇǹƗƣƢǿȂdzơ >ǵÎÍÔÎ@ºǿÑÓÐƨǼLJĿȂƫŐdzơƾƦǟǺƥǦLJȂȇ Î

>ǵÎÍÐÖ@ºǿÑÐÍƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơňƢȀǨǏȏơǶȈǠĄǻȂƥƗƾŧƗ Ï


ÏÓ ǶȀƴƟơȂƷƔƢǔǬdzǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƫƢǧȁƾǠƥǹȂǠƥƢƬdzơȁƨƥƢƸǐdzơƢǔȇƗǾǴǸǠƬLJơ ǺǷǃĿǾǼǟƅơȆǓǁǹƢǸưǟńơǦǴƬźǹƢǯȐƳǁ ǹơ ȆǬȀȈƦdzơȁňơŐǘdzơȃȁǁƾǬǧ ǺƥǹƢǸưǠdzǮdzƿȄǰnjǧǾƬƳƢƷĿǂǜǼȇȏȁǾȈdzơƪǨƬǴȇ ȏǹƢǰǧƨƳƢƷĿǾƬǧȐƻ ǮdzƘLJƗ ňƛ ǶĈ ȀƐǴdzơ Dzǫ Ľ Dzǐǧ ƾƴLjŭơ ƪƟơ Ľ ƘǓȂƬǧ ƧƘǔȈŭơ ƪƟơ Ǿdz DZƢǬǧ ǦȈǼƷ ŖƳƢƷȆǔǬƬdzǮƥǁńơǮƥǾƳȂƫƗňƛƾǸŰƢȇƨŧǂdzơœǻƾǸŰƢǼȈƦǼƥǮȈdzơǾƳȂƫƗȁ ǽƔƢƴǧǾǼǟ ƅơȆǓǁǹƢǸưǟƣƢƥȄƫƗĽǮdzƿǞǼǐǧDzƳǂdzơǪǴǘǻƢǧǮƬƳƢƷǂǯǀƫȁ ǂǯǀǧ ǮƬƳƢƷ ǂǯƿơ DZƢǫȁ ǾǠǷ ǾLjǴƳƢǧ ǹƢǸưǟ ȄǴǟ ǾǴƻƽƢǧ ǽƾȈƥ ǀƻƢǧ ƣơȂƦdzơ ȆǬǴǧǽƾǼǟǺǷƱǂƻĽƢǿǂǯƿƢǧƨƳƢƷǺǷǮdzǹƢǯƢǷǾdzDZƢǫĽƢǿƢǔǬǧǾƬƳƢƷ ǺƥơDZƢǬǧŅǾƬǸǴǯŕƷŖƳƢƷĿǂǜǼȇǹƢǯƢǷơŚƻƅơǭơDŽƳǾdzDZƢǬǧǦȈǼƷǺƥơ ǂȇǂǓǽƢƫƗȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƩƾȀNjřǰdzȁǾƬǸǴǯƢǷƅơȁǦȈǼƷ ȄƐǴǏǾƫƢǧȁƾǠƥƔơƾǻȁDzLJȂƫơǀȀǧǵƾǬƬŭơƮȇƾūơǂƻƕńơǽǂǐƥƣƢǿƿǾȈdzơȄǰnjǧ ǶđƢǏƗ DžƢǼdzơ ǹơ ƶȈƸǏ ƽƢǼLJƢƥ >Î@ƨƦȈNj ĺƗ Ǻƥơȁ ȆǬȀȈƦdzơ ȃȁǁȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ œǼdzơŐǫńơǾǼǟƅơȆǓǁƭǂūơǺƥDZȐƥƔƢƴǧǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟƨǧȐƻĿǖƸǫ ƅơDZȂLJǁǽƢƫƘǧơȂǰǴǿǶĔƢǧǮƬǷȏǪLjƬLJơƅơDZȂLJǁƢȇDZƢǫȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ȄƐǴǏœǼǴdzƢȇƙǂdzƢƥDZȏƾƬLJȏơdžȈdzȁǹȂǬLjȇǶĔơǽŐƻƗȁǵƢǼŭơĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ǽƢƦƬNjơǹƢǰǷȏǵƢǰƷȏơƢđƪƦưƫȏǺǰdzƢǬƷƪǻƢǯǹơȁǽƢȇƙǁǹƢǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ƨǜǬȈdzơĿƭǂūơǺƥDZȐƥDzǠǨƥDZȏƾƬLJȏơƢŶơȁƢȇƙǂdzơĿǮnjdzȏȆƟơǂdzơȄǴǟǵȐǰdzơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơŐǬdzǾǻƢȈƫƢǧǶƐǴLJ ȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƣƢƸǏƗǺǷǾǻƢǧ DzLJȂƬdzơƣƢƥǺǷȂǿȁDŽƟƢƳǮdzƿǹơȄǴǟDzȈdzƽǾƬǷȏȆǬLjƬLjȇǹơǾƦǴǗȁǾdzǽƙơƾǻȁ ǾƥDzLJȂƫƾǫȁƩƢƥǂǬdzơǶǜǟƗǺǷǮdzƿȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥƨƯƢǤƬLJȏơȁǞǨnjƬdzơȁ DzǯƗśƷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƾǸŰƢǻƾȈLJƽȂƳȁDzƦǫǵƽƕǽȂƥƗǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ÊǾďƥǁă ąǺǷÊ Ąǵƽă ƕȄōǬǴƊ ƬăǧƊ ńƢǠƫǾdzȂǫĿǺȇǂLjǨŭơǒǠƥDZƢǫƢȀǼǟƅơǽƢĔŖdzơƧǂƴnjdzơǺǷ >ǵÕÒÍ@ºǿÏÐÒƨǼLJĿȂƫƅơƾƦǟƨƦȈNjĺơǺƥơ Î


ÏÔ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥǾǴLJȂƫȆǿƩƢǸǴǰdzơǹơ ÐÏƧǂǬƦdzơ ǾÊ Ȉą ǴƊ ǟă ăƣƢăƬǧƊ ÇƩƢăǸǴÊ ǯƊ >Ï@ǚǧƢūơ ǾȈǧ DZƢǫ ȅǀdzơ ƧȂƦǼdzơ DzƟȏƽ ǾƥƢƬǯ Ŀ ƶȈƸǏ ƽƢǼLJƢƥ >Î@ȆǬȀȈƦdzơ ȃȁǁȁ DZƢǫDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟǺǟǁȂǻȁȃƾǿǾǴǯǾǻƢǧǾƥǮȈǴǟœǿǀdzơ ƾǸŰǪŞǮdzƘLJƗƣǁƢȇDZƢǫƨƠȈǘŬơǵƽƕǥǂƬǫơƢŭ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁ ƢŭǮǻơƣǁƢȇDZƢǫǾǬǴƻƗŃȁơƾǸŰƪǧǂǟǦȈǯǵƽƕƢȇńƢǠƫƅơDZƢǬǧŅƩǂǨǣƢǷƐȏơ ƅơDZȂLJǁƾǸŰƅơƐȏơǾdzơȏƢƥȂƬǰǷljǂǠdzơǶƟơȂǫȄǴǟƪȇƗǂǧȆLJƗǁƪǠǧǁřƬǬǴƻ ǾǻơǵƽƕƢȇƪǫƾǏńƢǠƫƅơDZƢǬǧǮȈdzơǪǴŬơƤƷƗƐȏơǮũơńơǦǔƫŃǮǻƗƪǸǴǠǧ

ƢǔȇƗǽơȁǁȁ ǮƬǬǴƻƢǷƾǸŰȏȂdzȁǮdzƩǂǨǣƾǬǧǾǬŞřƬdzƘLJơƿơȁƐŅơǪǴŬơƤƷȏ DzLJȂƬdzơơǀǿńơȁǮƬȇǁƿǺǷƔƢȈƦǻȏơǂƻƕȂǿȁǾȈǧƽơǃȁňơŐǘdzơȁǾƸƸǏȁǶǯƢūơ ƾƳ ǁȂǐǼŭơ Ȃǿȁ DžƢƦǠdzơ řƥ ǺǷ ňƢưdzơ ƨǨȈǴƼǴdz ńƢǠƫ ƅơ Ǿŧǁ ǮdzƢǷ ǵƢǷȏơ ǁƢNjƗ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơŐǫǁơǃȁǁȂǯǀŭơǁȂǐǼŭơƲƷƢŭǾǻơǮdzƿȁśȈLJƢƦǠdzơƔƢǨǴŬơ ƨǴƦǬdzơDzƦǬƬLJƗƅơƾƦǟƢƥƗƢȇǾdzDZƢǫȁȅȂƦǼdzơƾƴLjŭƢƥȂǿȁƢǰdzƢǷǵƢǷȏơDZƘLJǶƐǴLJȁ ǮȀƳȁǥǂǐƫŃȁǮdzƢǷDZƢǬǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDzƦǬƬLJƗǵƗȂǟƽƗȁ ǾǠǨnjȈǧǾƥǞǨnjƬLJơȁ ǾǴƦǬƬLJơDzƥńƢǠƫƅơńơǵƽƕǮȈƥƗƨǴȈLJȁȁǮƬǴȈLJȁȂǿȁǾǼǟ ĄǶȀĄ dzƊăǂǨƊ Ǥą ƬăLJą ơăȁƅơơȁĄǂǨƊ Ǥą ƬăLJą ƢƊǧăǭƙĄ ƖăƳąǶȀĄ Lj ă Ǩƌ ǻƊơơȂĄǸǴƊ ǛƊ ơƊƿơÊąǶƌĔơƊąȂdzƊȁă ńƢǠƫƅơDZƢǫǮȈǧƅơ ƔƢǨnjdzơ Ŀ ǑƢȈǟ ȆǓƢǬdzơ ǽǂǯƿ ÓÑ ƔƢLjǼdzơ ƢĆǸȈÊƷǁă ƢĆƥơċȂƫă ƅơ ơȁĄƾƳă Ȃă dzƊ DZƌ ȂĄLJċǂdzơ ǵƢǻȏơŚƻƧǁƢȇǃĿǵƢǬLjdzơƔƢǨNjĿ >Ð@ȆǰƦLjdzơǵƢǷȏơǽǂǯƿȁƶȈƸǏƽƢǼLJƢƥǾǫƢLJȁ ƨȈǻƾǴdzơ ƤǿơȂŭơ Ŀ >Ò@ňȐǘLjǬdzơ ƨǷȐǠdzơȁ ƔƢǧȂdzơ ƨǏȐƻ Ŀ >Ñ@ȅƽȂȀǸLjdzơ ƾȈLjdzơȁ ĿǮLJƢǼŭơƣƢƥǁƗǺǷŚưǯǽǂǯƿȁǶǜǼŭơǂǿȂŪơȁǁơȁDŽdzơƨǨŢĿǂƴƷǺƥơƨǷȐǠdzơȁ ǁȂƥƢnjȈǻĿ>ǵÎÍÓÓ@ºǿÑÒÕƨǼLJĿȂƫȆǬȀȈƦdzơƾŧƗ Î

ǂǐǷĿ>ǵÎÐÑÕ@ºǿÔÑÕƨǼLJĿȂƫœǿǀdzơƾǸŰǚǧƢūơ Ï

ƧǂǿƢǬdzơĿ>ǵÎÐÒÒ@ºǿÔÒÓƨǼLJĿȂƫȆǰƦLjdzơȆǴǟǵƢǷȏơ Ð

>ǵÎÒÍÓ@ºǿÖÎÎƨǼLJĿȂƫȆǴǟǺȇƾdzơǁȂǻȅƽȂȀǸLjdzơƾȈLjdzơ Ñ

ƧǂǿƢǬdzơĿ>ǵÎÒÎÔ@ºǿÖÏÐƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơňȐǘLjǬdzơƾŧƗ Ò


ÏÕ ƨȇơȁǁǶǜǼŭơǂǿȂŪơ ĿǂƴƷǺƥơƨǷȐǠdzơDZƢǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƧǁƢȇǃƣơƽƕ ƨǷȐǠdzơ DZƢǫȁ ǾȈǧ ǺǠǘǷ ȏ ȅǀdzơ ƶȈƸǐdzơ ƾǼLjdzƢƥ ƩƔƢƳ ǮdzƢǷ ǵƢǷȏơ Ǻǟ Ǯdzƿ ĿǑƢȈǟȆǓƢǬdzơƢǿơȁǁȁƾȈƳƽƢǼLJƢƥƾȀǧǺƥơƢǿơȁǁȁƤǿơȂŭơƵǂNjĿňƢǫǁDŽdzơ ǮdzǀƥǽƽơǂǷȁƣơǀǯȏȁǝƢǓȁƢǿƽƢǼLJơĿdžȈdzƩƢǬƯǾdzƢƳǁƶȈƸǏƽƢǼLJƢƥƔƢǨnjdzơ ŐǬdzơDZƢƦǬƬLJơƨȈǿơǂǯǾdzƤLjǻȁǮdzƢǷǵƢǷȏơǺǟǮdzƿƨȇơȁǁǩƾǐȇŃǺǷȄǴǟƽǂdzơ ĿǾǼǟƅơȆǓǁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟȄǬLjƬLJơȁƧƽȁƽǂǷǮdzƢǷǵƢǷȏơńơƨǿơǂǰdzơƨƦLjǼǧ ƢŭǾǼǟȆǓǁȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǶǟƤǴǘŭơƾƦǟǺƥDžƢƦǠdzƢƥǾƬǧȐƻǺǷǃ džǻƗƨȇơȁǁǺǷȅǁƢƼƦdzơƶȈƸǏĿǁȂǯǀǷǮdzƿȁơȂǬLjǧƧƽƢǷǂdzơǵƢǟǖƸǬdzơƾƬNjơ ňȐǘLjǬdzơƨǷȐǠǴdzƨȈǻƾǴdzơƤǿơȂŭơĿDzƥDzLJȂƬdzơǺǷǮdzƿȁǾǼǟƅơȆǓǁǮdzƢǷǺƥ ǹơDžƢǼdzơƢȀȇƗƢȇDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǠdzƢƥȄǬLjƬLJơƢŭǾǼǟńƢǠƫƅơȆǓǁǂǸǟǹơ ĿǾƥơȁƾƬǫƢǧƾdzơȂǴdzƾdzȂdzơȃǂȇƢǷDžƢƦǠǴdzȃǂȇǹƢǯǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁ ǺǷDZȂǫDzǘƦȇơǀđȁDzLJȂƬdzƢƥƶȇǂǐƬdzơǾȈǨǧńƢǠƫƅơńơƨǴȈLJȁǽȁǀţơȁDžƢƦǠdzơǾǸǟ œǼdzơŚǤƥǮdzƿǞǼǷǺǷDZȂǫȁƩơȂǷȏƢƥȁƗƔƢȈƷȏƢƥǹƢǯƔơȂLJƢǬǴǘǷDzLJȂƬdzơǞǼǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬdzƨƴƷǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟDzǠǧǹȏǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ǂǸǟǺƥơǺǟȅǀǷǂƬdzơȁƾŧƗǵƢǷȏơǽơȁǁǾƦǴǫȁǂǸǟǹƢLjdzȄǴǟǪūơDzǠƳƅơǹơ ǁƿĺƗǺǟǭǁƾƬLjŭơĿǶǯƢūơȁƽȁơƽȂƥƗȁƢǔȇƗƾŧƗǵƢǷȏơǽơȁǁȁƢǸȀǼǟƅơȆǓǁ ǾǼǟƅơȆǓǁƧǂȇǂǿĺƗǺǟƢǔȇƗǭǁƾƬLjŭơĿǶǯƢūơȁȄǴǠȇȂƥƗǽơȁǁȁǾǼǟƅơȆǓǁ ŚƦǰdzơĿňơŐǘdzơȃȁǁȁƢǸȀǼǟƅơȆǓǁƨȇȁƢǠǷȁDZȐƥǺǟŚƦǰdzơĿňơŐǘdzơǽơȁǁȁ ƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǹơƢǸȀǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǠdzơǺƥDzǔǨdzơǺǟDzǷƢǰdzơĿȅƾǟǺƥơȁ DzưǷơǀǿȁ ǹƢǯƮȈƷǂǸǟǞǷȅƾǠƥǪūơȁǂǸǟǞǷƢǻƗȁȆǠǷǂǸǟ DZƢǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǁƽƗȁ ǾǬƷĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫƮȈƷǾǼǟƅơȆǓǁȆǴǟǪƷĿƶǏƢǷ ǺǷDzǰǧǺǼLjdzơƣƢƸǏƗǺǷŚưǯǽơȁǁƶȈƸǏƮȇƾƷȂǿȁ ǁơƽƮȈƷǾǠǷǪūơ ƨǴŦǺǷǹƢưȇƾūơǹơǀǿȁǹƢǯƮȈƷǾǠǷǪūơǹȂǰȇƢǸȀǼǟƅơȆǓǁȆǴǟȁǂǸǟ


ÏÖ ƅơȆǓǁƢȈǴǟǹȏƨǠƥǁȏơƔƢǨǴŬơǾǧȐƻƨƸǏȄǴǟƨǼLjdzơDzǿƗƢđDZƾƬLJơŖdzơƨdzƽȏơ ǾǟǃƢǻȁǾdzƨǧȐŬơƩƔƢƳƢǸǴǧƨǧȐŬơĿǶȀǟǃƢǼȇŃǾǴƦǫƨƯȐưdzơƔƢǨǴŬơǞǷǹƢǯǾǼǟ ǾǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǠdzƢƥǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟDzLJȂƫǹƗȄǴǟƨdzơƾdzơƨdzƽȏơǺǷȁǾǴƫƢǫǽŚǣ ǽơȁǁ ǂǸǟ ǹƢǰdz œǻ ȅƾǠƥ ǹƢǯ Ȃdz ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾdzȂǫ ǁơȂƳ ȄǴǟ ƨƴƷ ǽơȁǁȁǾǼǟƅơȆǓǁǂǷƢǟǺƥƨƦǬǟǺǟǭǁƾƬLjŭơĿǶǯƢūơȁȅǀǷǂƬdzơȁƾŧƗǵƢǷȏơ ǺǟŚƦǰdzơĿňơŐǘdzơȃȁǁȁǾǼǟƅơȆǓǁǮdzƢǷǺƥƨǸǐǟǺǟŚƦǰdzơĿ ňơŐǘdzơ ǺǷǺȇǀdzƢƥơȁƾƬǫơ DZƢǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǹơǾǼǟƅơȆǓǁƔơƽǁƾdzơĺƗ ȄǬƯȂdzơƧȁǂǠdzƢƥǮLjŤƾǬǧƢǸđǮLjŤǺǷƽȁƾǸŭơƅơDzƦƷƢǸĔƢǧǂǸǟȁǂǰƥĺƗȅƾǠƥ

ƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥǪLjƬLjȇŃȁDžƢƦǠdzƢƥǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟȄǬLjƬLJơƢŶơȁ ƢŮǵƢǐǨǻơȏ ǝȁǂnjǷȁDŽƟƢƳǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơŚǤƥƔƢǬLjƬLJȏơǹơDžƢǼǴdzśƦȈdzǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ƢŠǂǴǧǶǿƾǼǟƢǷȂǴǠǷǹƢǯǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥƔƢǬLjƬLJȏơǹȏǾȈǧƱǂƷȏ ǶŮśƦǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ œǼdzơŚǤƥƔƢǬLjƬLJȏơǃȂŸȏǾǻơDžƢǼdzơǒǠƥǶǿȂƬȇ ǃȂŸȏǾǻơǶȀǧȏǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥȄǬLjƬLJơȂdzȁǃơȂŪơǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟ ŃȁDžƢƦǠdzƢƥȄǬLjƬLJơƢŶơDZƢǬȇǹƗƶǐȇȏȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽŚǤƥƔƢǬLjƬLJȏơ ƾǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơȁȆƷDžƢƦǠdzơǹȏǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥǪLjƬLjȇ ƢȀǼǷƧŚưǯƨdzƽƢƥƽȁƽǂǷDzǗƢƥDZȂǬdzơơǀǿǹȏȆūƢƥǹȂǰȇƢŶơƔƢǬLjƬLJȏơǹȏƩƢǷ ƢǿơȁǁŖdzơƨǐǬdzơĿǵƾǬƫƢǸǯǾƫƢǧȁƾǠƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥƨƥƢƸǐdzơDzLJȂƫ ǽơȁǁǵƽƕDzLJȂƫĿƢǸǯȁǵƾǬƬŭơƭǂūơǺƥDZȐƥƮȇƾƷĿƢǸǯȁǦȈǼƷǺƥǹƢǸưǟ ȃȁǁ ƾǫȁ ǾƫƢǧȁ ƾǠƥ ǾƬƸǏ ǵƾǟ ƾǬƬǠȇ ȏ ǦȈǰǧ ǵƾǬƫ ƢǸǯ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ ǂǸǟ ǾǻơơǀǿǺǷǎƼǴƬǧǽŐǫĿȆƷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǻơǞǷǽƽȂƳȁDzƦǫǾƥDzLJȂƬdzơ ƶǐȇǾǻơȁǾƫƢǧȁƾǠƥȁǾƫƢȈƷĿȁǽƽȂƳȁDzƦǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥDzLJȂƬdzơƶǐȇ DžƢƦǠdzƢƥȄǬLjƬLJơśƷǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǾǴǠǧƢǸǯǁƢȈƻȏơǺǷǽŚǤƥƢǔȇƗDzLJȂƬdzơ ƅơȆǓǁDžƢƦǠdzơǂǸǟǎƻƢŶơȁǵƾǬƫƢǸǯDzLJȂƬdzơǝơȂǻƗǺǷǮdzƿȁǾǼǟƅơȆǓǁ


ÐÍ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ DZȂLJǁ ƪȈƥ DzǿƗ ǥǂNj ǁƢȀǛȏ ƨƥƢƸǐdzơ ǂƟƢLJ śƥ ǺǷ ƢǸȀǼǟ ǾǼǟƅơȆǓǁƢȈǴǟǹƢǧDzǓƢǨdzơƽȂƳȁǞǷDZȂǔǨŭƢƥDzLJȂƬdzơǃȂŸǾǻơǹƢȈƦdzȁǶƐǴLJȁ DzLJȂƫĿȁśǧǁƢǠdzơǒǠƥDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǠdzơǺǷDzǔǧƗȂǿȁơƽȂƳȂǷǹƢǯ ƧƽƢȇǃƢǔȇƗȃǂƻƗƨƬǰǻǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǹȁƽƢǸȀǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǠdzƢƥǂǸǟ ȂdzǾǻƢǧǶȀǷơȂǟȁśǼǷƚŭơƔƢǨǠǓȄǴǟǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟƨǬǨNjȆǿȁǵƾǬƫƢǷȄǴǟ ƅơ ƧƽơǁƢƥ ƨǬǴǠǷ ƢĔȏ ƨƥƢƳȏơ ǂƻƘƬƫ ƢŠǂdz ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzƢƥ ȄǬLjƬLJơ ǹƢŻȏơǦȈǠǓǹƢǯǺŭƣơǂǘǓơȁƨLJȂLJȁǞǬȇƢŠǁƨƥƢƳȏơƩǂƻƘƫơƿƢǧǾƬƠȈnjǷȁ ǾǻƢǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơŚǤƥDzLJȂƬdzơǹƢǯơƿơƢǷǥȐşƨƥƢƳȏơǂƻƘƫƤƦLjƥ DzǿƗƤǿǀǷǹơDzǏƢūơȁƣơǂǘǓȏơȁƨLJȂLJȂdzơǮǴƫDzǐŢȏƨƥƢƳȏơƩǂƻƘƫơƿơ ƾǠƥȁ ǾƫƢȈƷ Ŀ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzƢƥ ǽơǃȂƳȁ DzLJȂƬdzơ ƨƸǏ ƨǟƢǸŪơȁ ƨǼLjdzơ ǾȈǴǟ ƪdzƽ ƢǸǯ śūƢǐdzơȁ ƔƢȈdzȁȏơȁ śǴLJǂŭơȁ ƔƢȈƦǻȏơ ǺǷ ǽŚǤƥ ơǀǯȁ ǾƫƢǧȁ ȏȁ ơƽƢŸơ ȏȁ ƢǬǴƻ ȏȁ ơŚƯƘƫ ƾǬƬǠǻ ȏ ƨǼLjdzơ DzǿƗ ǂNjƢǠǷ Ƣǻȏ ƨǬƥƢLjdzơ ƮȇƽƢƷȏơ ơǂǓȏȁƢǠǨǻȏȁơŚƯƘƫƾǬƬǠǻȐǧǾdzǮȇǂNjȏǽƾƷȁƅƐȏơơǂǓȏȁƢǠǨǻȏȁƢǷơƾǟơ ȁƗƔƢȈƷȏơǺǷǽŚǤdzȏȁŚƯƘƬdzơȁƽƢŸȏơȁǪǴŬơǁƢƦƬǟƢƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼǴdz śǴLJǂŭơȁƔƢȈƦǻȏơǺǷǽŚǣȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥDzLJȂƬdzơĿǩǂǧȐǧƩơȂǷȏơ śƥ ǩǂǧ ȏ śūƢǐdzơȁ ƔƢȈdzȁȏƢƥ ơǀǯȁ śǠŦƗ ǶȀȈǴǟȁ ǾȈǴǟ ǾǷȐLJȁ ƅơ ƩơȂǴǏ ǶđǭŐƬȇƢŶơȁƞNjĿŚƯƘƫǶŮdžȈdzȁƢƠȈNjǹȂǬǴźȏǶĔȏƢƫơȂǷƗȁƗƔƢȈƷƗǶĔȂǯ ǺȇǀdzơƢǷƗȁǾdzǮȇǂNjȏǽƾƷȁƅŚƯƘƬdzơȁƽƢŸȏơȁǪǴŬơȁńƢǠƫƅơƔƢƦƷƗǶĔȂǰdz ǺŴȁ ƩơȂǷȏơ ǹȁƽ ƔƢȈƷȌdz ŚƯƘƬdzơ ǹȁƾǬƬǠȇ ǶĔƢǧ ƩơȂǷȏơȁ ƔƢȈƷȏơ śƥ ǹȂǫǂǨȇ ƔƢȈƷȏƢƥDzLJȂƬdzơǹȁǃȂĐơƔȏƚȀǧǹȂǴǸǠƫƢǷȁǶǰǬǴƻƅơȁƞNjDzǯǪdzƢƻƅơDZȂǬǻ ǹȁƽƔƢȈƷȏơŚƯƘƫơȁƾǬƬǟơǶĔȂǰdzǶǿƾȈƷȂƫĿǭǂnjdzơDzƻƽǺȇǀdzơǶǿƩơȂǷȏơǹȁƽ ƾȈƷȂƬdzơȄǴǟƨǜǧƢƄơǹȂǟƾȇǦȈǰǧńƢǠƫƅơŚǣŚƯƘƫơȁƾǬƬǟơǺȇǀdzơǶȀǧƩơȂǷȏơ ƨƯƢǤƬLJȏơȁǞǨnjƬdzơȁDzLJȂƬdzƢǧǶȈǜǟǹƢƬđơǀǿǮǻƢƸƦLJǭơǂNjȏơńơǶǿŚǣǹȂƦLjǼȇȁ


ÐÎ ƪƦƯƢŭƅơƔƢƦƷƗǂǯǀƥǭŐƬdzơƐȏơŘǠǷśǼǷƚŭơƣȂǴǫĿƢŮdžȈdzȁƾƷơȁŘǠŠƢȀǴǯ ƅơȂǿƨǬȈǬƷƾƳȂŭơȁǂƯƚŭƢǧƢƫơȂǷƗȁƗƔƢȈƷƗơȂǻƢǯƔơȂLJǶȀƦƦLjƥƽƢƦǠdzơǶƷǂȇƅơǹƗ ȏǾǻƢǧȅƽƢǠdzơƤƦLjdzơDzưǷǮdzƿȁǶŮŚƯƘƫȏǮdzƿĿȅƽƢǟƤƦLJƔȏƚǿȁńƢǠƫ ƧƢȈƷơǀǯȁƨǼLjdzơDzǿƗƢđDZƾƬLJơƧŚưǯƨdzƽƢƥƨƬƥƢƯǶǿǁȂƦǫĿƔƢȈƦǻȏơƧƢȈƷȁǾdzŚƯƘƫ DzLJȂƬǴdzśǠǻƢŭơƔȏƚǿƨȀƦNjȁƢȀȈǴǟǵȐǰdzơǖLjƥDzŰơǀǿdžȈdzȁƔƢȈdzȁȏơȁƔơƾȀnjdzơ ŚƯƘƬdzơǹȁƾǬƬǠȇǶĔơǶǿȂƫǙƢǨdzƘƥǹȂƫƘȇȁǵȐǰdzơĿǹȂǠLJȂƬȇƨǷƢǠdzơǒǠƥơȁƗǁǶĔơ ƤǴǘƫȏƢĔƢƥƧƽƢǠdzơƩǂƳƔƢȈNjƗƢƫơȂǷƗȁƔƢȈƷƗśūƢǐdzơǺǷǹȂƦǴǘȇȁńƢǠƫƅơŚǤdz Ŀ ƨȇȏȂdzơ ǹȁƾǬƬǠȇ ƢŠǁȁ ơǀǯȁ ơǀǯ Ņ DzǠǧơ ŅȂǴdz ǹȂdzȂǬȇȁ ńƢǠƫ ƅơ ǺǷ ȏƐ ơ ƩƢǷơǂǯǶŮǹȂƦLjǼȇȁƨǷƢǬƬLJȏơǵƾǟȁǖȈǴƼƬdzƢƥơȂǨǐƫơDzƥƢđơȂǨǐƬȇŃǍƢƼNjƗ ƢŶƢǧƢȀǼǷƞNjǶȀȈǧƾƳȂȇŃȁƢŮDzǿƘƥơȂLjȈdzƩƢǷƢǬǷȁ ȏơȂƷƗȁƩơƽƢǟǩǁơȂƻȁ ơƾLJȁǵƢȀȇȐdzƢǠǧƽƩƢǠLJȂƬdzơǮǴƫǺǷƨǷƢǠdzơơȂǠǼŻǹƗDzLJȂƬǴdzǹȂǠǻƢŭơƔȏƚǿƽơǁơ ńƢǠƫƅơŚǤdzơǂǓȏȁƢǠǨǻȏȁơŚƯƘƫƾǬƬǠƫȏƨǷƢǠdzơǹơǹȂǸǴǠȇơȂǻƢǯǹơȁƨǠȇǁǀǴdz DZȂǬǼǧơŚƯƘƫǶȀȈǧǹȁƾǬƬǠȇȏƢƠȈNjƔƢȈdzȁȌdzơȁƾǼLJƗȂdzȁǭŐƬdzơƐȏơDzLJȂƬdzƢƥƾǐǬǻȏȁ ƨǷȏơ ŚǨǰƫ ȄǴǟ Ƕǰdz DzǷƢūơ ƢǸǧ ƨǠȇǁǀdzơ ƾLJ Ļƾǐǫȁ Ǯdzǀǯ ǂǷȏơ ǹƢǯ ơƿơ ǶŮ ǹƢǯDzƥƢǬǴǘǷDzLJȂƬdzơǞǼǷȄǴǟǶǰdzDzǷƢūơƢǷȁǶȀǷƢǟȁǶȀǏƢƻǶȀǴǿƢƳȁǶȀŭƢǟ ǞǷDzLJȂƬdzơĿƣƽȏơǭȂǴLJǶǿȁǂǷƘƫȁƨŷȂŭơǙƢǨdzȏơǺǷƨǷƢǠdzơơȂǠǼŤǹƗǶǰdzȆǤƦǼȇ ȄǴǟDzǸŹƢǸǯƢȈǴǬǟơǃƢůȅǃƢĐơƽƢǼLJȏơȄǴǟƢȀǴŧǺǰŻƨŷȂŭơǙƢǨdzȏơǮǴƫǹƗ řǠǨǻƤȈƦǘdzơȁƗƔơȁƾdzơơǀǿȁňơȁǁƗƔƢŭơơǀǿȁřǠƦNjƗǵƢǠǘdzơơǀǿDzƟƢǬdzơDZȂǫǮdzƿ ǞƦnjŭơȁǞƦnjȇȏǵƢǠǘdzơǹƢǧȆǴǬǠdzơǃƢĐơȄǴǟDZȂǸŰƨǼLjdzơDzǿƗƾǼǟǾǴǯǮdzƿǹƢǧ ǁƾǏŕǷƾƷȂŭơǶǴLjŭƢǧǽƾǠƥƢǷơǀǯȁǾdzŚƯƘƫȏȅƽƢǟƤƦLJǵƢǠǘdzơȁńƢǠƫƅơȂǿ ƨǼȇǂǫǽƾȈƷȂƫȁǾǷȐLJơȁȆǴǬǠdzơǃƢĐơȄǴǟǾǴŧƤŸǾdzȂǿǺǷŚǤdzƞnjdzơƽƢǼLJơǾǼǷ DzLJȂƬdzơǞǼǷƢǷƗȁǾȈǴǟơȂǠŦƗȁǶȀƦƬǯĿňƢǠŭơƔƢǸǴǟǮdzƿȄǴǟǎǻƢǸǯǮdzƿȄǴǟ ƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǷǽǁȁƾǏǞǷȁƨƸȈƸǐdzơ ƮȇƽƢƷȏơĿǾƫȂƦƯǞǷǾdzǾƳȁȐǧƢǬǴǘǷ


ÐÏ ǾǼǷ ǹȂǠǻƢŭơ DzLJȂƬǴdz ǹȁǂǰǼŭơ ƔȏƚȀǧ ƢȀǨǴƻȁ ƨǷȏơ ǦǴLJȁ ǾƥƢƸǏƗȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ȅƽƚȇǾǻȏDzǗƢƥǮdzƿDzǯȁƢǯơǂNjơȁơǂǨǯǾǴǠŸǺǷǶȀǼǷȁƢǷơǂƷǾǴǠŸǺǷǶȀǼǷ ƔƢǸǴǠdzơȁƨƥƢƸǐdzơǵȐǯǞƦƬƫǺǷǹȏǭơǂNjȏơȁƗǵơǂūơȄǴǟƨǷȏơǶǜǠǷǝƢǸƬƳơńơ ƧŚưǯƩƢǫȁƗĿǺǷƚǷDzǯǺǷȁDzƥǶȀǼǷơǁƽƢǏDzLJȂƬdzơƾŸǦǴŬơȁǦǴLjdzơǺǷ Ŀ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾdzȂǬdz ǃȂŸ ȏ ǭơǂNjȏơ ȁƗ ǵơǂūơ ȄǴǟ ǶǿǂưǯƗ ǝƢǸƬƳơȁ DZƢǫȁǂƫơȂƬǷƮȇƾƷǾǻơǶȀǔǠƥDZƢǫDzƥ ƨdzȐǓȄǴǟŖǷƗǞǸƬšȏ ƶȈƸǐdzơƮȇƾūơ ȆǿȁƨdzȐǓȄǴǟƢǿǂưǯƗȁƗƢȀǴǯǞǸƬšǦȈǰǧ DžƢǼǴdzƪƳǂƻƗƨǷƗŚƻǶƬǼǯ ńƢǠƫ ǙƢǨdzȏơǞǼǷȁƨǠȇǁǀdzơƾLJơȁƽơǁƗơƿơǺȇǂǰǼŭơƔȏƚđǪƟȐdzƢǧDžƢǼǴdzƪƳǂƻƗƨǷƗŚƻ džȈdzŖdzơǙƢǨdzȏƢƥȁƣƽȏƢƥDzLJȂƬdzơǹȂǰȇǹơȆǤƦǼȇơȂdzȂǬȇǹƗơȂǸǟǃƢǸǯƨŷȂŭơ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǮȈƦǼƥǮȈdzơDzLJȂƫƗȁǮdzƘLJƗňƛĈǶȀƐǴdzơDzLJȂƬŭơDZȂǬȇǹƘǯǵƢȀȇơƢȀȈǧ DzLJȂƬdzơǹȂǠǼŻǶĔƗȏơǀǯȁơǀǯĺDzǠǨƫǹơśūƢǐdzơǭƽƢƦǠƥȁǾǴƦǫƔƢȈƦǻȏƢƥȁǶƐǴLJȁ ƐȏơŚƯƘƬdzơǹȁƾǬƬǠȇȏǺȇǀdzơǺȇƾƷȂŭơśǸǴLjŭơŚǨǰƫȄǴǟơȁǂLJƢƴƬȇǹƗȏȁƢǬǴǘǷ ơȂƌǴǠă ƴ ą ƫăƊȏ ńƢǠƫǾdzȂǫDzLJȂƬǴdzǹȁǂǰǼŭơƔȏƚǿǾƥǮLjŤƢŲȁǾdzǮȇǂNjȏǽƾƷȁƅ Ê Ǡą ƥăƔƢǟƾƊǯąǶǰƌ ǼăȈą ƥăÊDZȂĄLJċǂdzơƔƢǟƽ ǽǀǿĿśǼǷƚŭơȄĔƅơǹƢǧ ÓÐǁȂǼdzơ ƢĆǔǠą ƥăąǶǰƌ ǔ ǽȁƽƢǼȇǹƘǯƢǔǠƥǶȀǔǠƥƤǗƢźƢǷDzưŠǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơơȂƦǗƢźǹƗƨȇȉơ śūƢǐdzơȁƔƢȈƦǻȏƢǯńƢǠƫƅơŚǣǺǷƤǴǘȇǹƗȆǤƦǼȇȏǮdzƿȄǴǟƢLJƢȈǫȁǾũƢƥ ƅơśƥƧơȁƢLjŭơDzǐŢȐƠdzńƢǠƫƅơǺǷƐȏơƤǴǘƫȏƢĔƢƥƧƽƢǠdzơƩǂƳŖdzơƔƢȈNjȏơ ǺǷȁƽƢŸȏơȁŚƯƘƬdzơDzȈƦLJȄǴǟƅơǺǷƤǴǘdzơǹƢǯǹơȁǂǿƢǜdzơƤLjŞǾǬǴƻȁńƢǠƫ ǮdzƿǺǷǞǼǸǧńƢǠƫƅơŚǣŚƯƘƫǶǿȂȇƢŠǁǾǼǰdzƤLjǰdzơȁƤƦLjƬdzơDzȈƦLJȄǴǟǽŚǣ ȏȁ ƢǬǴǘǷ DzLJȂƬdzơ ǺǷ ǞǼŭơ ȆǔƬǬȇ ȏ ơǀǿ ǹơ ƣơȂŪơȁ ǵƢȀȇȏơ ơǀǿ Ǟǧƾdz ƤǴǘdzơ ǽǁȁƾǏƨǼȇǂǬƥȆǴǬǠdzơǃƢĐơȄǴǟDzǸŹǾǻƢǧƾƷȂǷǺǷǁƾǏơƿơƤǴǘdzơǞǼǷȆǔƬǬȇ ơȁǃƢƳƗȁ ƣƽȏơ ǥȐƻ Ǿǻơ ơȂdzƢǫ ȂǴǧ ƢǯǂNj ȁƗ ƢǷơǂƷ ǾǻȂǯ ǾƳȁ ƢǸǧ ƾƷȂǷ ǺǷ ǾƳȁǾdzǹƢǰdzƨŷȂŭơǙƢǨdzȏơǺǟǃơǂƬƷȏơȁƣƽȏƢƥǹȂǰȇǹơǾȈǧơȂǗǂNjȁDzLJȂƬdzơ


ÐÐ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥDzLJȂƬdzơƨƸǏȄǴǟƨdzơƾdzơƨdzƽȏơǺǷȁǾdzǾƳȁȏƢǬǴǘǷǞǼŭƢǧ ȃȁǁ DZƢǫ ƮȈƷ ƔƢǧȂdzơ ƨǏȐƻ Ŀ ȅƽȂȀǸLjdzơ ƾȈLjdzơ ƨǷȐǠdzơ ǽǂǯƿ ƢǷ ǾƫƢǧȁ ƾǠƥ ńơơȂǰnjǧơƾȇƾNjƢǘƸǫƨǼȇƾŭơDzǿƗǖƸǫDZƢǫƔơǃȂŪơĺƗǺǟǾƸȈƸǏĿȆǷǁơƾdzơ ơȂǴǠƳƢǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁŐǫńơơȁǂǜǻơƪdzƢǬǧƢȀǼǟƅơȆǓǁƨnjƟƢǟ ƪƦǻŕƷơȁǂǘǸǧơȂǴǠǨǧǦǬLJƔƢǸLjdzơśƥȁǾǼȈƥǹȂǰȇȏŕƷƔƢǸLjdzơńơƧȂǯǾǼǷ ȆǣơǂŭơƨǷȐǠdzơDZƢǫǪƬǨdzơǵƢǟȆǸLjǧǶƸnjdzơǺǷƪǬƬǨƫŕƷDzƥȏơƪǼũȁƤnjǠdzơ ǹƢǯǹơȁƧǂƴūơDzǨLJƗĿƧȂǯǹȂƸƬǨȇƨǼȇƾŭơDzǿƗƨǼLJƣƾŪơƾǼǟƧȂǰdzơƶƬǧȁ ƶƬǧǵȂȈdzơǶȀƬǼLJȁȅƽȂȀǸLjdzơƾȈLjdzơDZƢǫƔƢǸLjdzơȁǦȇǂnjdzơŐǬdzơśƥȐƟƢƷǦǬLjdzơ ȄƐǴǏœǼdzƢƥDzLJȂƬdzơƐȏơƾǐǬdzơdžȈdzȁǭƢǼǿǝƢǸƬƳȏơȁǦȇǂnjdzơǾƳȂǴdzǾƳơȂŭơƣƢƦdzơ ƨǷȐǠdzơƢǔȇƗDZƢǫȁńƢǠƫƅơƾǼǟǽǁƾǫƨǠǧǂdzǾƥǁńơǾƥǝƢǨnjƬLJȏơȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ Ǿƥ ǞǨnjƬdzơȁ DzLJȂƬdzơ ǹơ ƔƢǧȂdzơ ƨǏȐƻ Ŀ ȅƽȂȀǸLjdzơ ƾȈLjdzơ ƔƢǸǴǟ ǺǷ Śưǯ ǂǯƿȁ śūƢǐdzơ ǦǴLjdzơ ƧŚLJȁ śǴLJǂŭơ ǺǼLJ ǺǷ ǾƬǯǂƥȁ ǾǿƢŝȁ ǾǻơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƧǁƢȇǃǶǿǂǯƿƾǼǟǮLJƢǼŭơƤƬǯĿƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơ ƔƢǔǫȁǾƥȂǻƿǹơǂǨǣĿńƢǠƫƅơńơDzLJȂƬȇȁǦȇǂnjdzơŐǬdzơDzƦǬƬLjȇǹƗǂƟơDŽǴdzǺLjȇ ǺǟƔƢƳƢǷDZȂǬȇƢǷǺLjƷƗǺǷȁơȂdzƢǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥǞǨnjƬLjȇȁǾƫƢƳƢƷ ȆǠǧƢnjdzơ ƺȇƢnjǷ ǺǷ ƢǸȀǼǷ Dzǯȁ >Î@ƨǼȈȈǟ Ǻƥ ǹƢȈǨLJ Ǻǟ ƢǔȇƗ ȅȁǂǷ Ȃǿȁ œƬǠdzơ ƔƢƴǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁŐǫƾǼǟƢLjdzƢƳƪǼǯœƬǠdzơDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁ ǹơDzLJǂdzơŚƻƢȇƨȇơȁǁĿȁDZȂǬȇƅơƪǠũƅơDZȂLJǁƢȇǮȈǴǟǵȐLjdzơDZƢǬǧĺơǂǟơ ƅ È ơơȁĄǂǨƊ Ǥą ƬăLJą ƢƊǧăǭĄƙƖăƳąǶĄȀLj ă ƌǨǻƊơơȂĄǸǴƊ ǛƊ ƿƒ ơÊąǶĔƌ ơƊąȂdzƊȁă ǾȈǧDZƢǫƢǫƽƢǏƢƥƢƬǯǮȈǴǟDZDŽǻƗƅơ È ơơȁĄƾƳă Ȃă dzƊƌDZȂĄLJċǂdzơĄǶȀĄ dzƊăǂǨƊ Ǥą ƬăLJą ơăȁ ǺǷơǂǨǤƬLjǷǮƬƠƳƾǫȁ ÓÑƔƢLjǼdzơ ƢĆǸȈÊƷǁă ƢĆƥơċȂƫăƅ ĺȂǻƿǺǷƐDzƳȁĈDŽǟǮƥǁơǂǨǤƬLjǷǮƬƠƳňơȁƨȇơȁǁĿȁĺǁńơǮƥƢǠǨnjƬLjǷœǻƿ DZȂǬȇƘnjǻƗȁȄǰƥĽ ƢǷǂǯȁƢǧǂNjƅơƢǿƽơǃƨǷǂǰŭơƨǰǷĿ>ǵÕÎÐ@ºǿÎÖÕƨǼLJĿȂƫƨăǼȈąȈăǟĄ ǺƥǹƢȈǨLJǵƢǷȏơ Î


ÐÑ ǶǯȏơȁǝƢǬdzơǺȀƦȈǗǺǷƣƢǘǧ ǾǸǜǟƗǝƢǬdzƢƥƪǼǧƽǺǷŚƻƢȇ ǵǂǰdzơȁƽȂŪơǾȈǧȁǥƢǨǠdzơǾȈǧ ǾǼǯƢLJƪǻƗŐǬdzƔơƾǨdzơȆLjǨǻ DZƢǫǵƢǼŭơĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƪȇƗǂǧȅƢǼȈǟřƬƦǴǤǧǥǂǐǻơȁǂǨǤƬLJơĽDZƢǫ DzŰdžȈdzȁǽƾƳƗǶǴǧǾǨǴƻƪƳǂƼǧ ǾdzǂǨǣƅơǹơǽǂnjƦǧĺơǂǟȏơǪūƗœƬǟƢȇ

ĿȆƟơǂdzơȄǴǟǽƢƦƬNjȏơDZȂǐƷDZƢǸƬƷȏǵƢǰƷƗƢđƪȈƦưƫȏƢĔƢǧƢȇƙǂdzơDZȏƾƬLJȏơ ƢŠǹƢȈƫȏơǂƟơDŽǴdzơȂǼLjƸƬLJơƔƢǸǴǠdzơǹȂǯDZȏƾƬLJȏơDzŰƢŶơȁǮdzƿǵƾǬƫƢǸǯǵȐǰdzơ ĺƗǺǟǙƢǨūơǒǠƥȃȁǁȁǶǜǼŭơǂǿȂŪơĿ >Î@ǂƴƷǺƥơƨǷȐǠdzơDZƢǫǽǂǯƿǵƾǬƫ ȄƐǴǏǾǼǧƽƾǠƥǶĔơǾȀƳȁƅơǵǂǯƤdzƢǗĺƗǺƥȆǴǟǺǟ ȃȁǁǾǻƗňƢǠǸLjdzơƾȈǠLJ ǾǼǯƢLJȄǴǟǦȇǂnjdzơŐǬdzơȄǴǟǾLjǨǼƥȄǷǂǧĺơǂǟơǶǿƔƢƳǵƢȇƗƨƯȐưƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ǮdzȂǫƢǼǠǸLjǧƪǴǫƅơDZȂLJǁƢȇDZƢǫȁǾLJƗǁȄǴǟǾƥơǂƫȄưƷȁǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơDzǔǧƗ ơȂĄǸǴƊ ǛƊ ƿƒ ơÊąǶĔƌ ơƊąȂdzƊȁă ńƢǠƫǾdzȂǫǮȈǴǟǾdzDŽǻƗƢǸȈǧǹƢǯȁǮǼǟƢǼȈǟȁƢǷƅơǺǟƪȈǟȁȁ ƔƢLjǼdzơ ƢĆǸȈÊƷǁă ƢĆƥơċȂƫă ƅ È ơ ơȁĄƾƳă Ȃă dzƊƌDZȂĄLJċǂdzơĄǶĄȀdzƊăǂǨƊ Ǥą ƬăLJą ơăȁ ƅ È ơơȁĄǂǨƊ Ǥą ƬăLJą ƢƊǧăǭĄƙƖăƳąǶĄȀLj ă ƌǨǻƊơ

ƾǫǾǻơǦȇǂnjdzơŐǬdzơǺǷȅƽȂǼǧĺǁńơŅǂǨǤƬLjƫǮƬƠƳȁȆLjǨǻƪǸǴǛƾǫȁ ÓÑ ȄƐǴǏǾǼǟƶǏƢǷǮdzƿƾȇƚȇȁȃǂƻƗǪȇǂǗǺǷƢǔȇƗȆǴǟǺǟǮdzƿƔƢƳȁǮdzǂǨǣ ǑǂǠƫǶǰdzŚƻļƢǧȁȁǶǰdzƭƾƷƗȁǹȂƯƾŢǶǰdzŚƻļƢȈƷ ǾdzȂǫǺǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ǽǂǯƿƢŲȁ ǶǰdzƩǂǨǤƬLJƗǂNjǺǷƪȇƗǁƢǷȁƅơƾŧŚƻǺǷƪȇƗǁƢǷǶǰdzƢǸǟƗĈȆǴǟ ǦȇǂnjdzơǦǫȂŭơǮdzƿĿƨƥȂƬdzơǂƟơDŽdzơƽƾŸǹƗƤƸƬLjȇǾǻơƧǁƢȇDŽdzơƣơƽƕĿƔƢǸǴǠdzơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥǞǨnjƬLjȇȁƢƷȂǐǻƨƥȂƫƢȀǴǠŸǹƗńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJƅơDZƘLjȇȁ ąǶĔƌ ơƊąȂdzƊȁă ńƢǠƫǾdzȂǫƧȁȐƫƾǠƥǝǂǔƬdzơȁǁƢǨǤƬLJȏơǂưǰȇȁƢŮȂƦǫĿƐDzƳȁĈDŽǟǾƥǁńơ ƢĆǸȈÊƷǁă ƢĆƥơċȂƫă ƅ È ơơȁĄƾƳă Ȃă dzƊƌDZȂĄLJċǂdzơĄǶĄȀdzƊăǂǨƊ Ǥą ƬăLJą ơăȁ ƅ È ơơȁĄǂǨƊ Ǥą ƬăLJą ƢƊǧăǭĄƙƖăƳąǶĄȀLj ă ƌǨǻƊơơȂĄǸǴƊ ǛƊ ƿƒ ơÊ

ǭŐƬdzơȁǮǬƷƔƢǔǬdzǭƢǼƠƳǭǁơȁǃȁƅơDZȂLJǁƢȇǭƾǧȁǺŴǹȂdzȂǬȇȁ ÓÑƔƢLjǼdzơ ǞȈǨNjƅơDZȂLJǁƢȇƢǼdzdžȈǴǧƢǼƥȂǴǫǶǴǛƗȁƢǻǁȂȀǛDzǬƯƗƢŲǮƥǝƢǨnjƬLJȏơȁǮƫǁƢȇDŽƥ ƢǷǂǯȁƢǧǂNjƅơƢǿƽơǃƨǷǂǰŭơƨǰǷĿ>ǵÎÒÓÓ@ºǿÖÔÑƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơȆǰŭơȆǸƬȈŮơǂƴƷǺƥơƾŧƗ Î


ÐÒ ǹơǾdzƘLJơȁǮƥǁƾǼǟƢǼdzǞǨNjơȁƢǼdzǂǨǤƬLJƢǧǾǴǐǻǮƥƢƥŚǣƔƢƳǁȏȁǾǴǷƚǻǭŚǣ ǂǿȂŪơĿȁśŭƢǠdzơƔƢǸǴǠdzơȁśūƢǐdzơǽƽƢƦǟƧǂǷǃĿƢǻǂnjŹȁƢǼƫƢƦǴǗǂƟƢLjƥƢǼȈǴǟǺŻ ǭƾƦǟƢǻƗȁǮƦȈƦƷơǀǿǹơĈǶȀƐǴdzơDZƢǫȁǦȇǂnjdzơŐǬdzơȄǴǟǦǫȁƢȈƥơǂǟơǹơƢǔȇƗǶǜǼŭơ ǂǨǤƫŃǹơȁǭȁƾǟƤǔǣȁǭƾƦǟǃƢǧȁǮƦȈƦƷǂĈ LJŅƩǂǨǣǹƢǧǭĈȁƾǟǹƢǘȈnjdzơȁ ƤǔǤƫǹƗǺǷǵǂǯƗĈƣǁƢȇƪǻƗȁǭƾƦǟǮǴǿȁǭȁƾǟȆǓǁȁǮƦȈƦƷƤǔǣŅ ȄǴǟơȂǬƬǟơƾȈLJǶȀȈǧƩƢǷơƿơƣǂǠdzơǹơĈǶȀƐǴdzơǭƾƦǟǮǴēȁǭȁƾǟȆǓǂƫȁǮƦȈƦƷ ǺȇǂǓƢūơǒǠƥǾdzDZƢǬǧśŧơǂdzơǶƷǁƗƢȇǽŐǫȄǴǟřǬƬǟƢǧśŭƢǠdzơƾȈLJơǀǿǹơȁǽŐǫ ǹơƢǔȇƗǮLJƢǼŭơƔƢǸǴǟǂǯƿȁDZơƚLjdzơơǀǿǺLjŞǮdzǂǨǣƾǫƅơǹơƣǂǠdzơƢƻƗƢȇ DZƢƦǬƬLJơǺǷDzǔǧƗƔƢǟƾdzơȁƧǁƢȇDŽdzơƪǫȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǦȇǂnjdzơǽŐǫDZƢƦǬƬLJơ ǺǷ DzǔǧƗ Ǧȇǂnjdzơ ŐǬdzơ DZƢƦǬƬLJơ ǹơ ǵƢǸŮơ Ǻƥ DZƢǸǰdzơ ǪǬƄơ ƨǷȐǠdzơ DZƢǫ ƨǴƦǬdzơ ƨǴƦǬdzơDZƢƦǬƬLJơǹơǾǼǟƅơȆǓǁ >Î@ƨǨȈǼƷĺƗǵƢǷȏơǺǟDzǬǻƢǷƢǷƗȁƨǴƦǬdzơDZƢƦǬƬLJơ DZƢǫǾǻơƢǸȀǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǺƥơǺǟǽƾǼLjǷĿǾLjǨǻǵƢǷȏơǽơȁǁƢŠƽȁƽǂǸǧDzǔǧƗ DzǬǼǧƨǟƢŦǺƥơǮdzƿńơǾǬƦLJȁƨǴƦǬǴdzǂȀǜdzơDzǠƳȁǵǂǰŭơŐǬdzơDZƢƦǬƬLJơƨǼLjdzơǺǷ Ǿǻơ>Ï@ňƢǷǂǰdzơDZȂǫƽǁȁƢǔȇƗƨǨȈǼƷĺƗǵƢǷȏơǺǟǦȇǂnjdzơŐǬdzơDZƢƦǬƬLJơƣƢƦƸƬLJơ ƢǔȇƗŐǬdzơDZƢƦǬƬLJȏDZƾƬLjȇȁǶǜǼŭơǂǿȂŪơĿDZƢǫƞnjƥdžȈdzDZƢǫȁƨǴƦǬdzơDzƦǬƬLjȇ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏȂǿȁǽǂƟơDŽƥǶǴǠȇǽŐǫĿĈȆƷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǻƗȄǴǟǹȂǬǨƬǷƢǻƢƥ śƷǂǷȏơǹȂǰȇơǀǰǧƨǴƦǬdzơǁƢƥƾƬLJơȁǾdzƢƦǬƬLJơƐȏơǂƟơDŽdzơǞLjȇŃƢȈƷǹƢǯȂdzǶƐǴLJȁ ƔƢǸǴǠdzơ ǺǷ Džǁƾŭơ Ŀ ƢǼǬǨƫơ ơƿơȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ Ǧȇǂnjdzơ ǽŐǫ Ŀ ǾƫǁƢȇǃ ǾƥǮdzƢƥƢǸǧƨƦǠǰdzơǹȁǂƥƾƬLjȇȁǾǻȂǴƦǬƬLjȇƨƦǴǘdzơǹơƨǴƦǬǴdzDzƦǬƬLjŭơǵơǂūơƾƴLjŭƢƥ ƅơǾŧǁ >Ð@ǮdzƢǷǵƢǷȏơDZȂǫǵƾǬƫƾǫȁƢǠǘǫǮdzǀƥńȁƗơǀȀǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ȄƐǴǏ ƽơƾǤƥĿ>ǵÔÓÔ@ºǿÎÒÍƨǼLJĿȂƫƪƥƢƯǺƥǹƢǸǠǻƨǨȈǼƷȂƥơǶǜǟȏơǵƢǷȏơ Î

>ǵÎÎÓÖ@ºǿÒÓÒƨǼLJĿȂƫȆǨǼūơňƢǷǂǰdzơƾǸŰǺȇƾdzơǺǯǁ Ï

ǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơDzǔǧƗƢȀǼǯƢLJȄǴǟƧǁȂǼŭơƨǼȇƾŭơĿ>ǵÔÖÒ@ºǿÎÔÖƨǼLJĿȂƫȆƸƦǏȏơdžǻơǺƥǮdzƢǷǵƢǷȏơ Ð


ÐÓ DzƥńƢǠƫƅơńơǵƽƕǮȈƥƗƨǴȈLJȁȁǮƬǴȈLJȁȂǿȁǾǼǟǮȀƳȁǥǂǐƫŃȁǁȂǐǼǸǴdz ƨƸǧƢǗƨȈǰdzƢŭơƤƬǯǹơƤǿơȂŭơƵǂNjĿňƢǫǁDŽdzơƨǷȐǠdzơDZƢǫǾƥǞǨnjƬLJơȁǾǴƦǬƬLJơ ĺƗǵƢǷȏơƤǿǀǷǺǟDzǬǻĽƨǴƦǬǴdzơǂƥƾƬLjǷǾdz ȐƦǬƬLjǷŐǬdzơƾǼǟƔƢǟƾdzơƣƢƦƸƬLJƢƥ ǾȈǨǧƾŧƗǵƢǷȏơƤǿǀǷƢǷƗȁǮdzƿDzưǷǁȂȀǸŪơȁńƢǠƫƅơƢǸȀŧǁȆǠǧƢnjdzơȁƨǨȈǼƷ Ǧȇǂnjdzơ ŐǬdzơ DzƦǬƬLjȇ Ǿǻơ ǶȀǼǷ śǬǬƄơ ƾǼǟ ƶƳơǂdzơȁ ǾƦǿǀǷ ƔƢǸǴǟ śƥ ǥȐƬƻơ Dzƥ ǽǃơȂƳ ǶȀǼǷ śǬǬƄơ ƾǼǟ ƶƳǂŭơ ǹƢǧ DzLJȂƬdzơ Ŀ DZȂǬdzơ ơǀǯȁ Ƥǿơǀŭơ ƨȈǬƦǯ Ƣŭ ƢǬǧơȂǷ ƨǴƥƢǼūơ ƾǼǟ ƶƳǂŭơ ǹȂǰȈǧ Ǯdzƿ ȄǴǟ ƨdzơƾdzơ ƮȇƽƢƷȏơ ƨƸǐdz ǾƥƢƦƸƬLJơ DzǬǻǶȀǔǠƥǹơǺǷǽŚLjǨƫĿ >Î@ȆLJȂdzȉơǽǂǯƿƢǷƢǷƗȁƨƯȐưdzơƤǿơǀŭơDzǿƗǾȈǴǟ ǺǟǾǴǬǼȇŃƿơƶȈƸǏŚǣȂȀǧDzLJȂƬdzơǞǼǷǾǻơǾǼǟƅơȆǓǁƨǨȈǼƷĺƗǵƢǷȏơǺǟ ŚǣǦdzƢƼŭơDzǬǻȁDzLJȂƬdzơƣƢƦƸƬLJƢƥƨƸǧƢǗǶȀƦƬǯDzƥǾƦǿǀǷDzǿƗǺǷƾƷƗǵƢǷȏơ Ŀ ƨǠƥǁȏơ Ƥǿơǀŭơ ǍȂǐǻ ȆǰƦLjdzơ ǵƢǷȏơ ǖLjƥ ƾǫȁ Ǯdzǀƥ ǂƬǤƫ ǹơ ǭƢȇƢǧ ŐƬǠǷ ǹơ ǾǠƳơǂǧ ǵƢǻȏơ Śƻ ƧǁƢȇǃ Ŀ ǵƢǬLjdzơ ƔƢǨNj ȄǸLjŭơ ǾƥƢƬǯ Ŀ DzLJȂƬdzơ ƣƢƦƸƬLJơ ȄƐǴǏǦȇǂnjdzơǽŐǫȄǴǟĺơǂǟơǦǫȁňȐǘLjǬdzơǵƢǷȐdzƨȈǻƾǴdzơƤǿơȂŭơĿȁƪƠNj řǬƬǟƘǧǭƾƦǟƢǻƗȁǮƦȈƦƷơǀǿȁƾȈƦǠdzơǪƬǠƥ ƩǂǷƗǮǻơĈǶȀƐǴdzơDZƢǫȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ƪdzƘLJȐǿǭƾƷȁǮdzǪƬǠdzơDZƘLjƫơǀǿƢȇǦƫƢǿǾƥǦƬȀǧǮƦȈƦƷŐǫȄǴǟǁƢǼdzơǺǷ ƾƷƗ ňȐǘLjǬdzơ ƾnjǻƗ Ľ ǮƬǬƬǟƗ ƾǬǧ Ƥǿƿơ śǼǷƚŭơ ǺǷ řǠȇ ǪǴŬơ ǞȈǸŪ ǪƬǠdzơ ƢŷȁǂƻȉơƪȈƦdzơňƢǫǁDŽdzơǾƷǁƢNjȁǺȇǁȂȀnjŭơśƬȈƦdzơ ǁơǂƷƗǪƬǟǶǿȂǬƬǟƗǶȀǫǁĿ ǶǿƾȈƦǟƪƥƢNjơƿơǭȂǴŭơǹơ ǁƢĈǼdzơǺǷřǬƬǟƢǧĈǩǂdzơĿƪƦNjƾǫ ƢǷǂǯơǀƥńȁƗȅƾȈLJƢȇƪǻƗȁ ƅơȄƐǴǏǽŐǫȄǴǟǶǏȏơĻƢƷǦǫȁDZƢǫ>Ï@ȅǂǐƦdzơǺLjūơǺǟȁƤǿơȂŭơĿDZƢǫĽ śƦƟƢƻƢǻƽǂƫȐǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǮȈƦǻŐǫƢǻǁǃƢǻơƣǁƢȇDZƢǬǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ƽơƾǤƥĿ>ǵÎÕÒÐ@ºǿÎÏÔÍƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơȆLJȂdzȉơƽȂǸŰ Î

ƧǂǐƦdzơĿ>ǵÔÏÔ@ºǿÎÎÍƨǼLJĿȂƫȆǠƥƢƬdzơȅǂǐƦdzơǺLjƷ Ï


ÐÔ ǮǠǷǺǷȁƪǻƗǞƳǁƢǧǭƢǼǴƦǫƾǫȁƐȏơƢǼƦȈƦƷŐǫƧǁƢȇǃĿǮdzƢǻƿƗƢǷơǀǿƢȇȅƽȂǼǧ ƔƢǸǴǠdzơ ǺǷ ƪǯǁƽƗ ǺǷ ǒǠƥ ƪǠũ Ǯȇƾǧ ĺƗ Ǻƥơ DZƢǫȁ Ƕǰdz ơǁȂǨǤǷ ǁơȁDŽdzơ ǺǷ ƨȇȉơǽǀǿDZƢǬǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơŐǫƾǼǟǦǫȁǺǷǹơƢǼǤǴƥDZȂǬȇƔƢƸǴǐdzơȁ  ƢĆǸȈÊǴLj ą ƫăơȂĄǸËǴÊ LJă ȁă ÊǾȈą ǴƊ ǟă ơȂŎǴǏ ă ơȂĄǼǷă ƕăǺȇÊǀōdzơƢăȀČȇơƊƖăȇďȆƦÊċǼdzơȄƊǴǟă ƊǹȂŎǴǐ ă ȇĄĄǾƬăǰƊ ƠÊǴƊ Ƿă ȁă ƅơōǹơÊ

ȄǴǏǮǴǷǽơƽƢǻƧǂǷśǠƦLJƢŮȂǬȇŕƷƾǸŰƢȇǮȈǴǟƅơȄǴǏDZƢǫȁ ÒÓƣơDŽƷȏơ ǹƗńȁȏơǽŚǣȁȆǣơǂŭơǺȇƾdzơǺȇǃƺȈnjdzơDZƢǫƨƳƢƷǾdzǖǬLjƫŃȁǹȐǧƢȇǮȈǴǟƅơ ƢƬȈǷȁƢȈƷǾũƢƥǾƟơƾǻǺǟȆȀǼǴdzƾǸŰƢȇǾdzȂǫDZƾƥƅơDZȂLJǁƢȇǮȈǴǟƅơȄǴǏDZȂǬȇ ǺǷ Ȃǿȁ ǺȇǁȂȀnjŭơ ƩƢǬưdzơ ƨǸƟȏơ ǺǷ ǹƢǯȁ śǠƥƢƬdzơ ǝƢƦƫƗ ǺǷ Ǯȇƾǧ ĺƗ Ǻƥơȁ ƵǂNj Ŀ >Î@ňƢǫǁDŽdzơ DZƢǫ ǺǼLjdzơ ƤƬǯ ǺǷ ƢŷŚǣȁ śƸȈƸǐdzơ Ŀ ǶȀǼǟ ȅȁǂŭơ ƶȈƸǐdzơȄǴǟśƬƟƢǷƨǼLJƩƢǷȆǸǴȇƾdzơǶǴLjǷǺƥDzȈǟƢũơǺƥơƾǸŰǾũơƤǿơȂŭơ ƤǿơȂŭơƵǂNjĿȁȆǬȀȈƦdzơǾǼǟǽơȁǁǮȇƾǧĺƗǺƥơǺǟƤǿơȂŭơĿǾǴǬǻȅǀdzơơǀǿȁ ƾǼǟŅǞǨNjơƨŧǂdzơœǻƢȇǮȈƦǼƥǮȈdzơǞǨnjƬLJƗňơĈǶȀƐǴdzơDZƢǫơƿơȆǟơƾdzơǹơňƢǫǁDŽǴdz ƢȀǨǴƻȁƨǷȏơǦǴLJǺǟƨȇȁǂŭơǍȂǐǼdzơǽǀǿǺǷǮdzƶǔƫơƾǬǧǾdzƤȈƴƬLJơǮƥǁ ǺǷƢĔơȁǶȀǼǟƨƬƥƢƯǾƫǁƢȇǃȁǾǼǷƨǟƢǨnjdzơƤǴǗȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥDzLJȂƬdzơǹơ ǾƫƢǧȁ ƾǠƥȁ ǾƫƢȈƷ Ŀ ǾǬǴƻ ƾǠƥȁ ǾǬǴƻ DzƦǫ Ǟǫơȁ Ǿƥ DzLJȂƬdzơ ǹơȁ ƩƢƥǂǬdzơ ǶǜǟƗ Ŀ ƨǷƢȈǬdzơ ǵȂȇ Ǿƥ DzLJȂƬdzơ ƮȇƽƢƷƗȁ ƨǷƢȈǬdzơ ƩƢǏǂǟ Ŀ ƮǠƦdzơ ƾǠƥ ƢǔȇƗ ǹȂǰȇȁ ǍȂǐǼdzơ ǺǷ ǽƢǻǂǯƿ ƢŠ DzǘƦǧ Ƣǿǂǯǀƥ ƨdzƢǗȏơ ńơ ƨƳƢƷ Ȑǧ ƢŷŚǣȁ śƸȈƸǐdzơ Ŀ DZƢǫ śǼǷƚŭơ ȄǴǟ Ǿƥ džƦdzȁ ǽơǂƬǧơ ƢǷȁ ƣƢǿȂdzơ ƾƦǟ Ǻƥ ƾǸŰ ǾǟƾƬƥơ ƢǷ ǞȈŦ DZƢǫƮȈƷǂƥƢƳǺƥơƅơǶƷǂȇȁƤǿơȂŭơ ƵȂǻƨǼȈǨLjdzơǺǘƥĿȆųȁ ƢǟƽƿơǵƽƕƅơƣƢƳƗƾǫǾƥ ƶȈƥƿƔơƾǨdzơDZƢǻǾǴƳƗǺǷȁ ǽǁȂǼdzDzȈǴŬơǁƢǼdzơƩǂǓƢǷȁ ǹơǺǷǂưǯƗǾƫƢǧȁƾǠƥȁǾƫƢȈƷĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥDzLJȂƬdzƢǧƤǿơȂŭơĿDZƢǫĽ ƧǂǿƢǬdzơĿ>ǵÎÔÎÍ@ºǿÎÎÏÏƨǼLJĿȂƫȆǰdzƢŭơňƢǫǁDŽdzơƾǸŰ Î


ÐÕ ǵƢǻȏơŚşśưȈǤƬLjŭơĿǵȐǜdzơƵƢƦǐǷƣƢƬǯĿȁDZƢǫƔƢǐǬƬLJƢƥǭǁƾȇȁƗȄǐŹ ƩƢǯŐdzơǺǷơŚưǯƤǿơȂŭơĿǂǯƿĽǮdzƿǺǷǥǂǗǹƢǸǠǼdzơǺƥƅơƾƦǟǺƥơƺȈnjǴdz džǻƗǺǟ ȆǬȀȈƦdzơȃȁǁȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥǾǴLJȂƫƨǯŐƥǾdzƪǴǐƷŖdzơ ƢƫƢȈƥƗƾnjǻƗȁǾƥ ȆǬLjƬLjȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơńơƔƢƳƢȈƥơǂǟơǹơǾǼǟƅơȆǓǁ ƢŮȁƗ DzǨǘdzơǺǟœǐdzơǵƗƪǴǤNjƾǫȁ ƢĔƢƦdzȆǷƾȇƔơǁǀǠdzơȁǭƢǼȈƫƗ ƩƢȈƥȏơǮǴƫĿDZƢǫǹƗńơ DzLJǂdzơńơƐȏơǪǴŬơǁơǂǧǺȇơȁ ƢǻǁơǂǧǮȈdzơƐȏơƢǼdzdžȈdzȁ ĺơǂǟȏơ ǽƾnjǻƗ Ƣŭ džǻƗ DZƢǫ Dzƥ ƪȈƦdzơ ơǀǿ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾȈǴǟ ǂǰǼȇ ǶǴǧ ƩǂǘǷƗŕƷȂǟƾȇDZDŽȇǶǴǧǶŮƢǟƽȁƤǘƼǧŐǼŭơȆǫǁŕƷǽƔơƽǁĈǂŸǵƢǫƩƢȈƥȏơ ȄƐǴǏœǼǴdzȄǰNjȁĺơǂǟȏơƔƢƳƢŭǾǻơȅǁƢƼƦdzơƶȈƸǏĿȁŐǼŭơȄǴǟȂǿȁƔƢǸLjdzơ ȂdzǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫǂǘŭƢƥƔƢǸLjdzơƪƥƢųƢǧƅơƢǟƾǧǖƸǬdzơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ DZȂLJǁƢȇǾǼǟƅơȆǓǁȆǴǟDZƢǬǧǾdzȂǫƢǻƾnjǼȇǺǷǽƢǼȈǟƩǂǬdzƢȈƷƤdzƢǗȂƥƗǹƢǯ ǾdzȂǫƩƽǁƗǮǻƘǯƅơ DzǷơǁȐdzƨǸǐǟȄǷƢƬȈdzơDZƢť ǾȀƳȂƥǵƢǸǤdzơȄǬLjƬLjȇǒȈƥƗȁ ǵƢǸǤdzơȄǬLjƬLjȇǾdzȂǫȏȁƪȈƦdzơƽƢnjǻơǂǰǼȇŃȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǾƳȁDzǴȀƬǧ ƪȈƦdzơƔƢnjǻơƤƦLJǹƢǯȁǽƽƢnjǻơƤǴǘȇŃȁǽǂǰǻȏǭơǂNjơǮdzƿĿǹƢǯȂdzȁǾȀƳȂƥ ǶđƢǏƗƢnjȇǂǫǹơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƢđƵƾǷƧƾȈǐǫƨǴŦǺǷƤdzƢǗĺƗǺǷ ǶȀȈǴǟǩƽȁƾǣƢǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥDzLJȂƫȁ ƤdzƢǗȂƥƗǶđȄǬLjƬLJƢǧǖƸǫ ǮǴƫƤdzƢǗȂƥƗƘnjǻƢǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƨưǠƥDzƦǫǮdzƿǹƢǯȁǂǘŭƢƥƣƢƸLjdzơ ȄLjȈǟńơńƢǠƫƅơȄƷȁƗDZƢǫǾǻơƢǸȀǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǟǺƥơǺǟƶǏȁƧƾȈǐǬdzơ ƾǸŰȏȂǴǧǾƥơȂǼǷƚȇǹƗǮƬǷƗǺǷǾǯǁƽƗǺǷąǂǷĄ ȁƾǸƸŠǺǷƕȄLjȈǟƢȇǵȐLjdzơǾȈǴǟ ƐȏơǾdzơȏǾȈǴǟƪƦƬǰǧƣǂǘǓƢǧƔƢŭơȄǴǟljǂǠdzơƪǬǴƻƾǬdzȁǁƢǼdzơȁƨǼŪơƪǬǴƻƢǷ


ÐÖ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzǹƢǯơƿƢǧǶǜǼŭơǂǿȂŪơĿDZƢǫǺǰLjǧƅơDZȂLJǁƾǸŰƅơ ȅǁƢƼƦdzơȄǴǟǾƷǂNjĿňȐǘLjǬdzơǂǯƿȁǾƥDzLJȂƬȇȐǧƗƨȈǏȂǐŬơȁDzǔǨdzơơǀǿ ǶǴǠǧǶȀȈƦǻƪȈƥDzǿƘƥơȂǬLjƬLJơơȂǘƸǫơƿơơȂǻƢǯDzȈƟơǂLJơřƥǹơǁƢƦƷȏơƤǠǯ Ǻǟ ƨǏȐƻĿȅƽȂȀǸLjdzơƾȈLjdzơDZƢǫȁƨǬƥƢLjdzơǶǷȏơĿŕƷǝȁǂnjǷDzLJȂƬdzơǹƗǮdzǀƥ ǾǴƳȏ ǾǷǂǰȇ ǽƾǼǟ ǁƾǫ Ǿdz ǺŠ ǎƼNj ƾǼǟ DzLJȂƫ ǺǷ ǹơ ƩǂƳ ƧƽƢǠdzơ ǹơ ƔƢǧȂdzơ DzLJȂƬdzơ ǃƢƳ ơƿơȁ ǾǼǷ ȄǴǟƗ Ȃǿ ǺǷ ńơ ǽƢƳ Ǿdz ǺŠ ǾƳȂƬȇ ƾǫȁ ǾƬƳƢƷ ȆǔǬȇȁ ǁƢǣ ńơ ơȁȁƗ Ǻȇǀdzơ ƨƯȐưdzơ ƮȇƾƷ Ŀ ȅǁƢƼƦdzơ ƶȈƸǏ Ŀ ƢǸǯ ƨūƢǐdzơ DZƢǸǟȏƢƥ ƪƳǂǨǻƢǧ Ǿdz DzǸǟ ȄƳǁƢƥ ńƢǠƫ ƅơ ńơ ǶȀǼǷ ƾƷơȁ Dzǯ DzLJȂƬǧ ǶȀȈǴǟ ǪƦǗƢǧ ǾȈǧƢŭńȁƗȁǪƷƗǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥDzLJȂƬdzƢǧǶȀȈǴǟǁƢǤdzơƩƾLJŖdzơƧǂƼǐdzơ ƢŶơǾƥDzLJȂƫƿơǺǷƚŭƢǧǾƫƢǧȁƾǠƥȁƗǾƫƢȈƷĿǮdzƿǹƢǯƔơȂLJDzƟƢǔǨdzơȁƧȂƦǼdzơǺǷ DzLJȂƬdzơ ǃȂŸ ǹȂdzȂǬȇ DzLJȂƬǴdz ǹȂǠǻƢŭơ Ɣȏƚǿȁ ƩȏƢǸǰdzơ ƪǠŦ Ŗdzơ ǾƫȂƦǻ ƾȇǂȇ ǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǹƢǧńȁƗƨǴǓƢǨdzơƩơȁǀdzƢǧƢǓơǂǟơƢĔȂǯǞǷƨūƢǐdzơDZƢǸǟȏƢƥ DzLJȂƬdzơǃƢƳơƿơǶŮDZȂǬǼǧǮdzƿǶŮƢǼǸǴLJȂdzƢǔȇƗȁǾǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǠdzƢƥDzLJȂƫ ǾƥǵƢǫƢǷǁƢƦƬǟƢƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥƢǿǃơȂƳǺǷǞǻƢŭơƢǸǧƨūƢǐdzơDZƢǸǟȏƢƥ ŁƢǏDzǸǟDzǯȄǴǟƪǸǜǟȁDZƢǸǯDzǯƪǫƢǧŖdzơƩȏƢǸǰdzơȁƨdzƢLJǂdzơȁƧȂƦǼdzơǺǷ ǾǴưǷȁǾȈǧǹƿȏơȄǴǟȁǮdzƿȄǴǟƨdzơƾdzơƮȇƽƢƷȏơǺǷƪƦƯƢǷǞǷDZƖŭơȁDZƢūơĿ ƽƢƦǟȁƔƢȈdzȁȏơơǀǯȁśǠŦƗǶȀȈǴǟȁǾȈǴǟǾǷȐLJȁƅơƩơȂǴǏśǴLJǂŭơȁƔƢȈƦǻȏơǂƟƢLJ ƤƫơǂǷȄǴǟƗƧǃƢȈƷȁƨȇŐdzơƣǁƨƦŰȁƨȈLJƾǬdzơƧǁƢȀǘdzơǺǷǶȀȈǧƢŭǹȂūƢǐdzơƅơ śƥǂǬŭơƅơƽƢƦǟǺǷǶĔȂǰdzƤƦLJǾǴǯǮdzƿȁśŭƢǠdzơƣǁƅƨǧǂǠŭơȁśǬȈdzơȁƨǟƢǘdzơ DzLJȂƬdzơǮdzƿǹȂǰȇǹƗȆǤƦǼȇȁśǼǷƚŭơƲƟơȂƷǶđDzLJȂƬdzƢƥ ńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJȆǔǬȈǧ ǃơȂƳ ƨdzƽơ ǺǷȁ ńƢǠƫ ƅơ Śǣ ŚƯƘƫ ƨŷȂŭơ ǙƢǨdzȏơ ƣƢǼƬƳơȁ DzǷƢǰdzơ ƣƽȏơ ǞǷ ǹơƢȀȈǧȁŚƦǰdzơĿňơŐǘdzơƢǿơȁǁŖdzơǾǼǟƅơȆǓǁƣǁƢǫǺƥƽơȂLJƨǐǫDzLJȂƬdzơ ƢȀȈǧŖdzơǾƫƾȈǐǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƾnjǻơƣǁƢǫǺƥƽơȂLJ


ÑÍ ƤƟƢǣDzǯȄǴǟǹȂǷƘǷǮǻơȁ ǽŚǣĈƣǁȏƅơǹơƾȀNjƢǧ ƤȇƢǗȏơśǷǂǯȏơǺƥơƢȇƅơńơ ƨǴȈLJȁśǴLJǂŭơŇƽƗǮǻơȁ ƤƟơȁǀdzơƤȈNjǾȈǧƢǸȈǧǹƢǯǹơȁ DzLJǂǷŚƻƢȇǮȈƫƘȇƢŠƢǻǂǸǧ ƣǁƢǫǺƥƽơȂLJǺǟȐȈƬǧǺǤŠ ƨǟƢǨNjȁƿȏǵȂȇƢǠȈǨNjŅǺǯȁ ǾdzȂǫȏȁƨǴȈLJȁśǴLJǂŭơŇƽƗǾdzȂǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǾȈǴǟǂǰǼȇǶǴǧ ƅơȄƐǴǏœǼdzơƨǸǟƢȀǼǟƅơȆǓǁƨȈǨǏƨȈƯǂǷDzLJȂƬdzơƨdzƽƗǺǷơǀǯȁƢǠȈǨNjŅǺǯȁ ƢȀȈǧƪdzƢǫƩƢȈƥƘƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƫƢǧȁƾǠƥǾƬƯǁƢĔƢǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ƢȈǧƢƳǮƫŃȁơĈǂƥƢǼƥƪǼǯȁ ƢǻƙƢƳǁƪǻƗƅơDZȂLJǁƢȇȏƗ ŃȁǶȀǼǟƅơȆǓǁƨƥƢƸǐdzơƨȈƯǂŭơǮǴƫǞũȁƢǻƙƢƳǁƪǻƗȁƢŮȂǫǞǷƔơƾǼdzơƢȀȈǨǧ ǾƥƢƬǯ Ŀ ǂƴƷ Ǻƥơ ƨǷȐǠdzơ DZƢǫ ƢǻƙƢƳǁ ƪǻƗ ƅơ DZȂLJǁ Ƣȇ ƢŮȂǫ ƾƷƗ ƢȀȈǴǟ ǂǰǼȇ džǷƢŬơ DzǐǨdzơ Ŀ ǹƢǸǠǼdzơ ƨǨȈǼƷ ĺƗ ǵƢǷȏơ ƤǫƢǼǷ Ŀ ǹƢLjūơ ƩơŚŬƢƥ ȄǸLjŭơ ƅơȆǓǁƨǨȈǼƷĺƗǵƢǷȏƢƥDzLJȂƬȇǹƢǯƽơƾǤƦƥȂǿǵƢȇƗȆǠǧƢnjdzơǵƢǷȏơǹơǺȇǂnjǠdzơȁ ƾǫȁǾƫƢƳƢƷƔƢǔǫĿǾƥńƢǠƫƅơńơDzLJȂƬȇĽǾȈǴǟǶǴLjȈǧǁȁDŽȇǾŹǂǓńơƞŸǾǼǟ ǵƢǷȏơǺƥƅơƾƦǟǾǼƥơƤƴǠƫŕƷƢǸȀǼǟƅơȆǓǁȆǠǧƢnjdzƢƥƾŧƗǵƢǷȏơDzLJȂƫƪƦƯ ƢŭȁǹƾƦǴdzƨȈǧƢǠdzƢǯȁDžƢǼǴdzdžǸnjdzƢǯȆǠǧƢnjdzơǹơƾŧƗǵƢǷȏơǾdzDZƢǬǧǮdzƿǺǷƾŧƗ ǂǰǼȇ Ń ǮdzƢǷ ǵƢǷȏƢƥ ńƢǠƫ ƅơ ńơ ǹȂǴLJȂƬȇ ƣǂǤŭơ DzǿƗ ǹơ ȆǠǧƢnjdzơ ǵƢǷȏơ ǢǴƥ ńƢǠƫƅơńơǾdzƪǻƢǯǺǷǾǼǟƅơȆǓǁ >Î@ŅƿƢnjdzơǺLjūơȂƥƗǵƢǷȏơDZƢǫȁǶȀȈǴǟ ĿǂƴƷǺƥơƨǷȐǠdzơǂǯƿȁŅơDŽǤdzơǵƢǷȏƢƥńƢǠƫƅơńơDzLJȂƬȈǴǧƢǿƔƢǔǫƽơǁƗȁƨƳƢƷ ƅơȆǓǁȆǠǧƢnjdzơǵƢǷȏơǹơƨǫƾǻDŽdzơȁDZȐǔdzơDzǿȏƨǫǂƄơǪǟơȂǐdzƢƥȄǸLjŭơǾƥƢƬǯ DZƢǫƮȈƷȅȂƦǼdzơƪȈƦdzơDzǿƘƥDzLJȂƫǾǼǟ ŖǴȈLJȁǾȈdzơǶǿȁ ŖǠȇǁƿœǼdzơDZƕ ŖǨȈƸǏśǸȈdzơȅƾȈƥ ơƾǣȄǘǟƗǶđȂƳǁƗ >ǵÎÏÒÓ@ºǿÓÒÑƨǼLJĿȂƫȆǰdzƢŭơŅƿƢnjdzơȆǴǟǺȇƾdzơǁȂǻǺLjūơȂƥơ Î


ÑÎ ǾǓǂǧȁǂƴǨdzơƨǼLJśƥDZƢǬȇƔƢǟƽǂǯƿ

ǞǸůȄǸLjŭơǾƥƢƬǯĿȅȂǴǟƢƥǶNjƢǿǺƥƾǸŰǺƥǂǿƢǗƾȈLjdzơƨǷȐǠdzơǂǯƿȁ ƣǁǵƢǼŭơĿȃƗǁǾǻơǺǼLjdzơƤƷƢǏȅǀǷǂƬdzơȄLjȈǟĺƗǵƢǷȏơƨŦǂƫĿƣƢƦƷȋơ ŕǠǯǁƧȐǏƾǠƥDzǫŅDZƢǬǧDZƢǫǾȈǴǟǽƢǧȂƬȇȁǹƢŻȏơǾȈǴǟǚǨŹƢǸǟǾdzƘLjǧƧDŽǠdzơ řųǾȈƥƗȁǾǷƗȁǾȈǼƥȁǽƾƳȁǾȈƻƗȁǺLjūơƨǷǂŞȆŮơƶƦǐdzơǑǂǧƧȐǏDzƦǫǂƴǨdzơ ǁȂǼƥœǴǫȆȈŢǹƗǮdzƘLJƗǵơǂǯȏơȁDZȐŪơơƿƢȇǵȂȈǫƢȇȆƷƢȇǾȈǧƢǻƗȅǀdzơǶǤdzơǺǷ ƢǸƟơƽǮdzƿDZȂǬȇȅǀǷǂƬdzơǵƢǷȏơǹƢǰǧśŧơǂdzơǶƷǁƗƢȇƅƗƢȇƅƗƢȇƅƗƢȇǮƬǧǂǠǷ ƢŭƢǟȂǼŲDzLJȂƬdzơǹƢǯȂǴǧǾȈǴǟƨƦǛơȂŭơȄǴǟǶȀưŹȁǾƥǾƥƢƸǏƗǂǷƘȇȁƶƦǐdzơƧȐǏƾǠƥ ǂǷȏơơǀǿDzƥǾƥȃƾƬǬȇƨƴƷǵƢǷơȂǿȁǾȈǴǟƨƦǛơȂŭơȁǾǴǠǨƥǂǷƗȏȁǵƢǷȏơơǀǿǾǴǠǧ ĿȁǹȁǂǰǼŭơ Ɣȏƚǿ ƔƢƳ ŕƷ ǦǴŬơȁ ǦǴLjdzơ ǺǷ ƾƷƗǖǫǽǂǰǼȇŃ DzLJȂƬdzơřǟƗ ǂƴǨdzơŖǠǯǁƾǠƥƾƦǠdzơDZȂǬȇǹơǂǷƗǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǹơ>Î@ȅȁȂǼǴdzǁƢǯƿȏơ ǁƢǼdzơǺǷňǂƳƗǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƾǸŰȁDzȈǧơǂLJơȁDzȈƟƢǰȈǷȁDzȇŐƳĈƣǁĈǶȀƐǴdzơƢƯȐƯ ǾǻƢƸƦLJȂȀǧƐȏơȁƔƢǟƾdzơDZȂƦǫĿǶđDzLJȂƬǴdzǂǯǀdzƢƥƔȏƚǿǎƻǁƢǯƿȏơƵǂNjĿDZƢǫ ƣDŽƷƵǂNjĿȁǝȁǂnjŭơDzLJȂƬdzơǺǷǾǻƗǮdzƿǶȀǧƘǧƩƢǫȂǴƼŭơǞȈŦĈƣǁńƢǠƫȁ ǶĔƢǧǶđǮȈdzơDzLJȂƬǻƢĈǻơĈǶȀƐǴdzơǁƢȈƻȏơǺǷŚưǯǂǯƿƾǠƥ >Ï@ǩȁǁǃǵƢǷȐdzǂƸƦdzơ ńơDzǐǻŃǺŴȁǮƦƷńơơȂǴǏȁǶǿƢȇơǮƦƸƦǧǶȀƬƦƦƷƗŕƷǭȂƦƷƗƢǷȁǭȂƦƷƗ śŧơǂdzơǶƷǁƗƢȇǭƢǬǴǻŕƷƨǴǷƢnjdzơƨǴǷƢǰdzơƨȈǧƢǠdzơǞǷǮdzƿƢǼdzǶǸƬǧǮȈǧǶȀƦƷ ǂǐƦdzơǂȇȂǼƫƔƢǟƽǂǯƿ

ƨǸǗƢǧȁ ƢȀȈǻƢƥȁ ƨƦǠǰdzơ ƣǁ ǶĈ ȀǴƐdzơ ǾdzȂǫ ȄǴǟ DzǸƬnjǷ ƔƢǟƽ śǧǁƢǠdzơ ǒǠƦdzȁ ƔƢǟƾdzơơǀǿƣǂƳƾǫȁļǂȇǂLJȁȅǂLJȁļŚǐƥȁȅǂǐƥǁȂǻƢȀȈǼƥȁƢȀǴǠƥȁƢȀȈƥƗȁ ƨȇƽƢǠdzơƣƢƦLJȏơǺǷǮdzƿȁǽǂǐƥƅơǁȂǻDZƢƸƬǯȏơƾǼǟǽǂǯƿǺǷǹơȁǂǐƦdzơǂȇȂǼƬdz ǵƢnjdzơĿ>ǵÎÏÔÔ@ºǿÓÔÓƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơȅȁȂǼdzơŜŹǵƢǷȏơ Î

>ǵÎÑÖÐ@ºǿÕÖÖƨǼLJĿȂƫȆLJƢǨdzơȆǰdzƢŭơǩȁĈǁǃă ƾŧƗǵƢǷȏơ Ï


ÑÏ ǵƢǠǘdzơDzǠƳńƢǠƫƅơǹơƢǸǰǧǾdzǮȇǂNjȏǽƾƷȁƅơȂǿǂƯƚŭơȁƢŮŚƯƘƫȏȆǿȁ ƢƦƦLJƨǟƢǘdzơDzǠƳȁńƢǠƫƅơȂǿǂƯƚŭơȁƢǸŮŚƯƘƫȏȅǂdzơȁǞƦnjǴdzśƦƦLJƣơǂnjdzơȁ ǂǷƗȁ ƅơ ǶȀǸǜǟ Ǻȇǀdzơ ǁƢȈƻȏƢƥ DzLJȂƬdzơ ƢǔȇƗ DzǠƳ ƩƢƳǁƾdzơ DzȈǻȁ ƧƽƢǠLjǴdz ǁƢǯƿƗ ǞƦƬƫ ǺǷȁ ǭơǂNjơ ȏȁ ǂǨǯ Ǯdzƿ Ŀ džȈǴǧ ƩƢƳƢūơ ƔƢǔǬdz ƢƦƦLJ ǶȀǸȈǜǠƬƥ ǂǰǼȇ Ńȁ DzLJȂƬdzơ ȄǴǟ ƨǴǸƬnjǷ ƢȀǴǯ ƢǿƾƳȁ ǶǿƽơǁȁƗȁ ǶȀƬȈǟƽƗȁ ǦǴŬơȁ ǦǴLjdzơ ǺǷƨǷȏơǂƥƢǯƗǺǷǞǫȁƢǷƢǼǠƦƬƫȂdzȁǹȁǂǰǼŭơƔȏƚǿƔƢƳŕƷǶȀȈǴǟƾƷƗǮdzƿ Ǯdzƿ Ŀ ǵȐǰdzơ ƪǴǗƗ ƢŶơȁ ƨȇƢǨǯ ǂǯƿ ƢǸȈǧȁ ǦƸǐdzơ Ǯdzǀƥ ƩȌƬǷȏ DzLJȂƬdzơ ƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǝƢƦƫƗǺǷơŚưǯǹȏƵƢǔƫȏơƨȇƢǣǾȈǧǮǰnjƬǸǴdzǂǷȋơƶǔƬȈdz ǦǬȇǹƗȄLjǠǧDzǗƢƦdzơǶǿƽƢǬƬǟơńơƢđǶĔȂǴȈǸƬLjȇƩƢȀƦNjDžƢǼdzơǺǷŚưǯńơǹȂǬǴȇ ǶȈǬȇȁ ƢȀȈdzơ ƪǨƬǴȇ Ȑǧ ǶēƢȀƦNj DZȂƦǫ ǺǷ ǾǜǨƷ ƅơ ƽơǁƗ ǺǷ ǍȂǐǼdzơ ǽǀǿ ȄǴǟ ǚǨǴƥǹȂǰȇǹơśƥDzLJȂƬdzơĿǩǂǧȏȁǶǜǼŭơǂǿȂŪơĿDZƢǫƢŮƢǘƥơĿƨƴūơǶȀȈǴǟ ƾǫȁƨdzŗŭơȂǴǟȂǿȁǽƢŪơǺǷǾƳȂƬdzơǹȏǾƳȂƬdzơȁƗƨƯƢǤƬLJȏơȁƗǞǨnjƬdzơȁƗDzLJȂƬdzơ ƮȈǤƬLjŭơȁƭȂǤdzơƤǴǗƨƯƢǤƬLJȏơȁƢǿƢƳǾǼǷȄǴǟƗȂǿǺǷńơǽƢŪơȅǀƥDzLJȂƬȇ ǾƳȂƬdzƢǧǾǼǷȄǴǟƗǹƢǯǹơȁǽŚǣǺǷƭȂǤdzơǾdzDzǐŹǹơǾƥƭƢǤƬLjŭơǺǷƤǴǘȇ Śǣ śǸǴLjŭơ ƣȂǴǫ Ŀ ŘǠǷ ƢǸŮ džȈdz ǽŚǤƥȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ Ǿƥ ƨƯƢǤƬLJȏơȁ ǾLjǨǻȄǴǟǮƦȈǴǧǮdzǀdzǽǁƾǏƵǂnjǼȇŃǺǸǧǽơȂLJǶȀǼǷƾƷƗƢǸđƾǐǬȇȏȁǮdzƿ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ ƢǷƗȁ ńƢǠƫ ƅơ Ȃǿ ƨǬȈǬūơ Ŀ Ǿƥ ƭƢǤƬLjŭơȁ ƨȈǧƢǠdzơ ƅơ DZƘLjǻ ƨǬȈǬƷ Ǿƥ ƭƢǤƬLjǷ ńƢǠƫȁ ǾǻƢƸƦLJ ȂȀǧ ƮȈǤƬLjŭơ śƥȁ ǾǼȈƥ ƨǘLJơȁ ȂȀǧ ǶƐǴLJȁ ǾǼǷƭȂǤdzơȁơǃƢůǾƥƭƢǤƬLjǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ȄƐǴǏœǼdzơȁơƽƢŸơȁƢǬǴƻǾǼǷƭȂǤdzơȁ DZƢǨǻȏơ ȄăǷǁă ƅơċǺǰÊ dzƊȁă ăƪȈą Ƿă ǁă ƒƿơÊăƪȈą Ƿă ǁă ƢăǷȁă ńƢǠƫǾdzȂǫƾƷȄǴǟȂȀǧƢƦLjǯȁƢƦƦLjƫ ơƽƢŸơȁƢǬǴƻȄǷǁƅơǺǰdzȁƢƦLjǯȁƢƦƦLjƫƪȈǷǁƿơơƽƢŸơȁƢǬǴƻƪȈǷǁƢǷȁȅƗ ÎÔ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫȁ ÎÔDZƢǨǻȋơ ąǶȀĄ ǴƊ ƬăǫƊ ƅơċǺǰÊ dzƊȁă ąǶǿĄ ȂƌǴĄƬǬƒ ƫăąǶǴƊ ǧƊ ńƢǠƫǾdzȂǫơǀǯȁ ƞŸȁ ƨǬȈǬūơ ǹƢȈƦdz ƨǼLjdzơ ƞš ƢǷ ơŚưǯȁ ǶǰǴŧ ƅơ Ǻǰdzȁ ǶǰƬǴŧ ƢǻƗ ƢǷ ǶƐǴLJȁ


ÑÐ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬǯǃƢůǾȈdzơƾǼLjȇȁǾƦLjƬǰǷńơDzǠǨdzơƨǧƢǓƢƥʼnǂǰdzơǹƕǂǬdzơ  ǹƊ ȂƌǴǸă Ǡą ƫă Ƕą ƬĄǼą ǯƌ ƢăǸƥÊ ƨƊ ċǼƴ ă dzƒơ ơȂƌǴĄƻƽą ơ ńƢǠƫ ǾdzȂǫ ǞǷ ǾǴǸǠƥ ƨǼŪơ ǶǯƾƷƗ Dzƻƾȇ Ǻdz ƤƦLjǴdz ǹƢȈƥ Ʈȇƾūơȁ Ǿdz ŚƯƘƫ ȏ ȅǀdzơ ȅƽƢǠdzơ ƤƦLjǴdz ǹƢȈƥ ƨȇȉƢǧ ÐÏ DzƸǼdzơ ƭȂǣǾǼǷDzǐŹǺŭƨƯƢǤƬLJȏơǚǨdzǩȐǗƢǧƨǴǸŪƢƥȁńƢǠƫƅơDzǔǧȂǿȁȆǬȈǬūơ ƾȇǂƫƅƗƢȇřưǣƗƪǴǫơƿƢǧƢǟǂNjȏȁƨǤdzǾȈǧǮNjȏǵȂǴǠǷǂǷƗƤLjǰdzơǁƢƦƬǟƢƥ ƽƢǼLJȏơƾȇǂƫƅơDZȂLJǁƢȇřưǣƗƪǴǫơƿơȁƽƢŸȏơȁǪǴŬơǁƢƦƬǟƢƥȆǬȈǬūơƽƢǼLJȏơ ƔƢǸǴǠdzơ ǵȐǯ ƪǠƦƬƫ Ȃdzȁ ƨǟƢǨnjdzƢƥ ƤƦLjƬdzơȁ ǖLJȂƬdzơȁ ƤLjǰdzơ ǁƢƦƬǟƢƥ ȅǃƢĐơ ƮƸƦǷ Ŀ ȅǁƢƼƦdzơ ƶȈƸǏ Ŀ ǂǷ ƢǷ ǾǼǷȁ Ǯdzƿ ǺǷ ơŚưǯ ƢƠȈNj ƩƾƳȂdz ƨǸƟȏơȁ ȄLJȂŠĽǵƽƖƥơȂƯƢǤƬLJơǮdzǀǯǶǿƢǸǼȈƥƨǷƢȈǬdzơǵȂȇƣƢLjƸǴdzDžƢǼdzơǥȂǫȁȁǂnjūơ ǵƽƖƥơȂƯƢǤƬLJơǾdzȂǬƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽŚƦǠƫDzǷƘƬǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƾǸƸŠĽ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǼǟƶǏȁńƢǠƫƅơȂǿƨǬȈǬƷǾƥƭƢǤƬLjŭơƿơȅǃƢůƽƢǼLJȏơǹƢǧ ƨǐǫĿƔƢƳȁňȂưȈǣƗƨȇơȁǁĿȁňȂǼȈǟƗƅơƽƢƦǟƢȇDZȂǬȇǹƗƢǻȂǟƽơǁƗǺŭǶƐǴLJȁ ǑǁƗƢȇDZȂǬȇǁƢǏȁǾưǤȇǶǴǧǵȐLjdzơǾȈǴǟȄLJȂŠƭƢǤƬLJơǾǻƗǾƥǦLjƻƢŭǹȁǁƢǫ ĺƭƢǤƬLJơȂdzȁǾưǤƫǶǴǧǮƥƭƢǤƬLJơǾdzDZƢǫȁǾưǤȇŃƮȈƷńƢǠƫƅơǾƦƫƢǠǧǾȇǀƻ ƾǫȁȅǃƢůǵȐLjdzơǾȈǴǟȄLJȂǷńơȁȆǬȈǬƷƽƢǼLJơńƢǠƫƅơńơƨƯƢǣȏơƽƢǼLJƢǧǾƬưǣȏ ƅơȄƐǴǏȆƷȂǿƿơǾǼǷƔƢǟƾdzơƤǴǗǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥDzLJȂƬdzơŘǠǷǹȂǰȇ ǾǼǟƅơȆǓǁƭǂūơǺƥDZȐƥƮȇƾƷǵƾǬƫƾǫȁǾdzƘLjȇǺǷDZơƚLJǶǴǠȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǪLjƬLJơƅơDZȂLJǁƢȇDZƢǫȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơŐǫńơƔƢƳǾǻơǾȈǧǁȂǯǀŭơ DZȂǐŞ ƔƢǟƾdzơ ǾǼǷ ƤǴǘȇ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ Ǿǻơ ǶǴǠǧ ǶŮ ƅơ ǝƽơ ȅƗ ǮƬǷȏ ȄǴǟ Ǿƫǁƾǫ ǞǷ ǾdzƘLjȇ ǺǷ DZơƚLjƥ ǾǸǴǠdz ǾƫƢȈƷ Ŀ ǾǼǷ ƤǴǘȇ ǹƢǯ ƢǸǯ ƩƢƳƢūơ ȄƐǴǏǾǻơȁƐDzƳȁĈDŽǟǾƥǁńơǾƬǟƢǨNjȁǾƟƢǟƽȁǾdzơƚLjƥǾȈǧDzƠLJƢǷDZȂǐƷĿƤƦLjƬdzơ ƾǠƥȁǾƫƢȈƷĿǽƾǠƥȁŃƢǠdzơơǀŮǽǃȁǂƥDzƦǫŚƻDzǯĿǾƥDzLJȂƬȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ǾƥǵƢǫȁǁƢƦŬơǾƥƩǂƫơȂƫƢŲơǀǿDzǯȁǾƥǁńơǞǨnjȈǧƨǷƢȈǬdzơƩƢǏǂǟĿơǀǯȁǾƫƢǧȁ


ÑÑ ǞȈǼŭơǁƾǬdzơȁǞȈLJȂdzơǽƢŪơǾdzǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏȂȀǧǾǼǷśǠǻƢŭơǁȂȀǛDzƦǫǝƢŦȏơ ǞǼǷ ǹơ śǷȁǂƄơ ǒǠƥ DzȈţ ƢǷƗȁ ǽȏȁƗȁ ǽƢƦƷ ƢŠ ǾȈǴǟ ǶǠǼŭơ ǽȏȂǷȁ ǽƾȈLJ ƾǼǟ ȂȀǧǭǂnjdzơńơȃƽƚȇƢŲǮdzƿDzǠǧǹơȁƾȈƷȂƬdzơȄǴǟƨǜǧƢƄơǺǷƧǁƢȇDŽdzơȁDzLJȂƬdzơ ƨǠȇǂnjdzơƣơƽƕȄǴǟƨǜǧƢƄơǞǷƢǸȀǼǷDzǯDzǠǧơƿơƧǁƢȇDŽdzơȁDzLJȂƬdzƢǧDzǗƢƥƾLJƢǧDzȈţ ńƢǠƫƅơȄǴǟDZȂǬƬǷƨǠȇǁǀǴdzơƾLJǮdzƿǞǼŠDzƟƢǬdzơȁƨƬƦdzơǁȁǀŰńơ ȅƽƚȇȏƔơǂǤdzơ ǾǻƗǹȁƾǬƬǠȇƧǁƢȇDŽdzơȁDzLJȂƬǴdzśǠǻƢŭơƔȏƚǿǹƢǯȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂLJǁȄǴǟȁ ƅơȄƐǴǏǾdzǶȈǜǠƫƾƷƗǺǷǁƾǏƢǸưȈƸǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǶȈǜǠƫǃȂŸȏ ƅơǹƢǧǹȂdzȂǬȇƢǸǯǂǷȏơdžȈdzȁǭơǂNjȏơȁǂǨǰdzƢƥǾǴǟƢǧȄǴǟơȂǸǰƷǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ƤƴȈǧǶȈǜǠƬdzơǝơȂǻƗȄǴǟƢƥʼnǂǰdzơǹƕǂǬdzơĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǶǜǟńƢǠƫ ƞnjƥǾǨǐǻȏǹƗƢǼȈǴǟƤŸǶǠǻǾǸȈǜǠƬƥǂǷƗȁńƢǠƫƅơǾǸǜǟǺǷǶǜǠǻǹƗƢǼȈǴǟ DZƢǫƮȈƷȅŚǏȂƥȏơƺȈnjdzơƅơǶƷǁȁƨȈƥȂƥǂdzơƩƢǨǏǺǷ ǶǰƬƷơȁǾȈǧƢƷƾǷƪƠNjƢŠǶǰƷơȁ ǶȀȈƦǻĿȃǁƢǐǼdzơǾƬǟƽơƢǷǝƽ ǶǜǟƗǺǷǮdzƿDzƥǭơǂNjȏơȁǂǨǰdzơǺǷ ƞNjƨȈƥȂƥǂdzơƩƢǨǏŚǤƥǾǸȈǜǠƫĿdžȈǴǧ ƅơƩơȂǴǏśǴLJǂŭơȁƔƢȈƦǻȏƢǯńƢǠƫƅơǶǜǟǺǷDzǯơǀǰǿȁƩƢƥǂǬdzơȁƩƢǟƢǘdzơ ńƢǠƫ ƅơ DZƢǫ śūƢǐdzơȁ ƔơƾȀnjdzơȁ śǬȇƾǐdzơȁ ƨǰƟȐŭƢǯȁ śǠŦƗ ǶȀȈǴǟ ǾǷȐLJȁ ąǶǜËÊ Ǡă ĄȇąǺǷă ȁă ńƢǠƫDZƢǫȁ ÐÏƲūơ ÊƣȂƌǴǬƌ dzƒơȃăȂǬƒ ăƫąǺǷÊ ƢăȀċǻƢÊǧƊ ƅơăǂƟÊƖăǠăNjąǶËÊǜăǠĄȇąǺǷă ȁă

Ê ƢăǷǂĄ ƷĄ ǂƴūơȁ ƨǸǜǠŭơ ƨƦǠǰdzơ Ǯdzƿ ǺǷȁ ÐÍ Ʋūơ ǾÊ ƥËÊǁă ƾă Ǽą ǟÊ ĄǾdzƊ ćǂȈą ƻă Ȃă ĄȀǧƊ ƅơ Ʃ ǥơȂǘdzƢƥƢȀǸȈǜǠƬƥńƢǠƫƅơƢǻǂǷƗȁǁƢƴƷƗƢĔƢǧǵȐLjdzơǾȈǴǟǶȈǿơǂƥơǵƢǬǷȁƽȂLJȏơ ǥȂǫȂdzƢƥȁǵƢǬŭơǦǴƻƧȐǐdzƢƥȁƽȂLJȏơǂƴūơDzȈƦǬƫȁňƢǸȈdzơǺǯǂdzơdžǷȁƪȈƦdzƢƥ ńƢǠƫƅơƐȏơƾƦǠǻŃǾǴǯǮdzƿĿǺŴȁǵDŽƬǴŭơȁƨƦǠǰdzơƣƢƥȁǁƢƴƬLjŭơƾǼǟƔƢǟƾǴdz ńƢǠƫƅơȃȂLJƾƷȏǮdzƿǺǷƞNjƪƦưȇȐǧơǂǓȏȁƢǠǨǻȏȁǽŚǤdzơŚƯƘƫƾǬƬǠǻŃȁ ǾƬƦƫǁ ǞǧǁȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǶȈǜǠƫƣȂƳȁƢŷƾƷƗǺȇǂǷƗƢǼǿǹơDzǏƢūơȁ Ǿƫơǀƥ ƽǂǨǼǷ ńƢǠƫȁ ǭǁƢƦƫ ƣǂdzơ ǹơ ƽƢǬƬǟơȁ ƨȈƥȂƥǂdzơ ƽơǂǧơ ňƢưdzơȁ ǪǴŬơ ǂƟƢLJ Ǻǟ


ÑÒ ńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJȅǁƢƦdzơƨǯǁƢnjǷǩȂǴűĿƾǬƬǟơǺǸǧǾǬǴƻǞȈŦǺǟǾdzƢǠǧƗȁǾƫƢǨǏȁ ǵƢǼǏȐdz ƨȈǿȂdzȏơ ǹȁƾǬƬǠȇ ơȂǻƢǯ Ǻȇǀdzơ śǯǂnjŭƢǯ ǭǂNjƗ ƾǬǧ Ǯdzƿ ǺǷ ƞNj Ŀ ƾǬǧǾƬƦƫǂǷǺǷƞNjǺǟǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZȂLJǂdzƢƥǂǐǫǺǷȁƧƽƢƦǠdzơƢȀǫƢǬƸƬLJơȁ ƩƢǨǏǺǷƞnjƥǾǨǐȇŃȁǶȈǜǠƬdzơǝơȂǻƢƥǾǸȈǜǠƫĿǢdzƢƥǺǷƢǷƗȁǂǨǯȁƗȄǐǟ ǮdzƿȁƢǠȈŦƨdzƢLJǂdzơȁƨȈƥȂƥǂdzơƤǻƢƳȄǴǟǚǧƢƷȁǪūơƣƢǏƗƾǬǧƐDzƳȁĈDŽǟȅǁƢƦdzơ ŚǤdzƞNjƽƢǼLJơśǼǷƚŭơǵȐǯĿƾƳȁơƿơȁǖȇǂǨƫȏȁǾȈǧǕơǂǧơȏȅǀdzơDZȂǬdzơȂǿ ȆǴǬǠdzơ ǃƢĐơ ƿơ ǶǿŚǨǰƫ ńơ DzȈƦLJ ȏȁ ȆǴǬǠdzơ ǃƢĐơ ȄǴǟ ǾǴŧ ƤŸ ńƢǠƫ ƅơ ąǶȀĄ ƫąƽă ơăǃ ǾĄ ƫĄƢăȇƕ Ƕą ȀÊ Ȉą ǴƊ ǟă ƪ ą ȈăǴÊ ƫĄ ơƊƿơÊȁă ńƢǠƫ ǾdzȂǫ Ǯdzƿ ǺǸǧ ƨǼLjdzơȁ ƣƢƬǰdzơ Ŀ DzǸǠƬLjǷ ȅǀdzơȁƧƽƢȇDŽdzơĿƤƦLJƢĔȏȆǴǬǟǃƢůƩƢȇȉơńơƧƽƢȇDŽdzƽƢǼLJƢǧ ÏDZƢǨǻȏơ ƢĆǻƢăŻơÊ ÎÓDzǷDŽŭơ ƢĆƦȈÊNjƊǹơăƾdzƒȂÊ dzƒơƌDzǠă ƴ ą ȇăƢĆǷȂą ȇă ńƢǠƫǾdzȂǫȁǽƾƷȁńƢǠƫƅơȂǿƨǬȈǬƷƾȇDŽȇ ǞǫơȁǁȂǯǀŭơDzǠŪƢǧƢƦȈNjǶȀǴǠŪDzŰǵȂȈdzơǹȏȆǴǬǟǃƢůǵȂȈdzơńơDzǠŪơƽƢǼLJƢǧ ƵȂǻ ơĆǂLj ą ǻăȁă ăǩȂĄǠȇăȁă ƊƭȂĄǤȇăƊȏȁă ńƢǠƫǾdzȂǫȁńƢǠƫƅơȂǿƨǬȈǬƷDzǟƢŪơȁǵȂȈdzơĿ DZȂǐƷĿƤƦLJƢĔȏȆǴǬǟǃƢůǵƢǼǏȏơńơDZȐǓȏơƽƢǼLJƢǧơŚưǯơȂǴǓƗƾǫȁ ÏÐ Ƣăȇ ǹȂǟǂǧ Ǻǟ ƨȇƢǰƷ ńƢǠƫ ǾdzȂǫȁ ǽƾƷȁ ńƢǠƫ ƅơ Ȃǿ Dzǔŭơȁ ȅƽƢŮơȁ DZȐǓȏơ ă ȆÊdzÊǺƥąơƌǹƢăǷƢăǿ ǂǷƕƤƦLJǾǻȏȆǴǬǟǃƢůǹƢǷƢǿńơƔƢǼƦdzơƽƢǼLJƢǧ ÐÓǺǷƚŭơ ƢĆƷǂą Ǐ ǾǧǂǠȇŚưǯƞNjƢȀȈǨǧƮȇƽƢƷȏơƢǷƗȁƨǴǠǨdzơǶǿƢŶơňƢƦdzơȁǾLjǨǼƥřƦȇȏȁǂǷƘȇȂȀǧ ńơƨƳƢƷȐǧȅǃƢĐơȁȆǬȈǬūơƽƢǼLJȏơśƥǩǂǨdzơǥǂǠȇǺŲǹƢǯȁƢȀȈǴǟǦǫȁǺǷ ơƽƢǼLJơǾǴǠƳĿǥƢǯƾƳȂǷǺǷƽƢǼLJȏơǮdzƿǁȁƾǏǹơƔƢǸǴǠdzơDZƢǫȁƢȀǴǬǼƥƨdzƢǗȏơ ȂȀǧǽƾƷȁƅơȂǿǶŮƢǠǧƗȁƽƢƦǠǴdzǪǴŬơǹơƽƢǬƬǟơȂǿƶȈƸǐdzơƽƢǬƬǟȏơǹȏƢȇǃƢů ƾȈƷȂƬdzơȂǿƽƢǬƬǟȏơơǀȀǧƪȈŭȏȁȆūȏǽơȂLJƾƷȏŚƯƘƫȏǶŮƢǠǧƗȁƽƢƦǠǴdzǪdzƢŬơ ƪȈŭơȁȆūơśƥǩǂǨdzơƢǷƗȁǭơǂNjȏơĿǞǬȇǾǻƢǧơǀǿŚǣƾǬƬǟơǺǷǥȐşǒƄơ Ǻȇǀdzơ Ɣȏƚǿ ǹƢǯ ȂǴǧ ƨdzDŽƬǠŭơ ƽƢǬƬǟơ ȂȀǧ ǾLjǨǻ DZƢǠǧƗ ǪǴź Ȇūơ ǹơ ƽƢǬƬǟơ ǞǷ ƾLJȁƨŷȂŭơǙƢǨdzȏơǞǼǷǶǿƽơǂǷǹƗȁǶȀǸǟǃǁƢƦƬǟƢƥƾȈƷȂƬdzơȄǴǟƨǜǧƢƄơǹȁƾȇǂȇ


ÑÓ ǞǷȁƢƥƽƘƫńƢǠƫƅơŚǣŚƯƘƫƨŷȂŭơǙƢǨdzȏơǺǟƨǷƢǠdzơǞǼǷȄǴǟǹȁǂǐƬǬȇƨǠȇǁƐǀdzơ ȄǴǟƨǜǧƢƄơǞǷDzLJȂƬdzơǶŮǹȁDŽȈŸȁȆǴǬǠdzơǃƢĐơȄǴǟDzǸŢǶȀǼǷƩǁƾǏơƿƢǧơǀǿ ƨƸȈƸǐdzơƮȇƽƢƷȐdzǵƽƢǐǷȂȀǧƨȈǴǰdzƢƥ ǾǼǷǞǼŭơƢǷƗȁǾƳȁǶȀǷȐǰdzǹƢǰdzƣƽȏơ ąǺǷă ȁă ńƢǠƫƅơDZƢǫǶǜǟȏơƽơȂLjdzơȁǁȂȀǸŪơǝƢƦƫƢƥǮȈǴǠǧǦǴŬơȁǦǴLjdzơDzǠǨdzȁ ȄōdzȂă ƫă ƢăǷ ǾÊ ËdzÊȂă ǻĄ ś ă ǼÊǷÊ ƚą ĄǸdzƒơ DzÊ ȈÊƦLJă ǂă Ȉą ǣƊ Ǟą ƦÊċƬȇăȁă ȃăƾĄȀdzƒơ ĄǾdzƊ Ǻă ċȈăƦƫă ƢăǷ ƾÊ Ǡą ƥă Ǻą ǷÊ DZƊ ȂĄLJċǂdzơ ǪÊ ǫÊ ƢănjȇĄ

ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫȁ ÎÎÒƔƢLjǼdzơ ơĆŚǐ Ê Ƿă ąƩƔÈ ƖLJăȁăǶċǼȀă Ƴă ÊǾǴÊ ǐ ą Ąǻȁă ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ DZƢǫȁ ƨȈǏƢǬdzơ ǶǼǤdzơ ǺǷ ƤƟǀdzơ DzǯƘȇ ƢŶƢǧ Ƕǜǟȏơ ƽơȂLjdzƢƥ ǶǰȈǴǟ

ƨǷȐǠdzơǂǯƿƾǫȁ ǾǬǼǟǺǷǵȐLJȏơƨǬƥǁǞǴƻƾǬǧŐNjǁƾǫƨǟƢǸŪơǩǁƢǧǺǷ ǶƐǴLJȁ ƨǫǁƢǨǷǺǷǂȇǀƸƬdzơĿƧŚưǯƮȇƽƢƷƗdžȈǴƥơdžȈƦǴƫȄǸLjŭơǾƥƢƬǯĿ >Î@ȅǃȂŪơǺƥơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǟƢǸȀǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǺƥơƮȇƾƷƢȀǼǷǶǜǟȏơƽơȂLjdzơ ǞǷ ǹƢǘȈnjdzơ ǹƢǧ ƨǟƢǸŪơ ǵDŽǴȈǴǧ ƨǼŪơ ƨƷȂƦŞ ƽơǁƗ ǺǷ DZƢǬǧ ƨȈƥƢŪơ Ŀ Ƥǘƻ Ǿǻơ ƅơDZȂLJǁƪǠũDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁƨƴǧǂǟƮȇƾƷĿȁƾǠƥƗśǼƯȏơǺǷȂǿȁƾƷơȂdzơ ƨǟƢǸŪơǦdzƢźǺǷǞǷǹƢǘȈnjdzơȁƨǟƢǸŪơȄǴǟƅơƾȇ DZȂǬȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƪǠũDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁǮȇǂNjǺƥƨǷƢLJƗƮȇƾƷȁ ƤƟǀdzơǦǘƬźƢǸǯśǗƢȈnjdzơǾƬǨǘƬƻơǾǼǷƿƢnjdzơǀNjơƿƢǧƨǟƢǸŪơȄǴǟƅơƾȇ DZȂǬȇ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǟǾǼǟƅơȆǓǁDzƦƳǺƥƿƢǠǷƮȇƾƷȁ ǶǼǤdzơǺǷƧƢnjdzơ ƨȈƟƢǼdzơȁƨȈǏƢǬdzơƧƿƢnjdzơƧƢnjdzơǀƻƘȇǶǼǤdzơƤƟǀǯǹƢLjǻȏơƤƟƿǹƢǘȈnjdzơǹơ DZƢǫǾǻơ ǾǼǟƅơȆǓǁǁƿĺƗƮȇƾƷȁ ƾƴLjŭơȁƨǷƢǠdzơƨǟƢǸŪƢƥǶǰȈǴǟȁƣƢǠnjdzơȁǶǯƢȇƢǧ śǼƯơ ǺǷ Śƻ ƨƯȐƯȁ ƾƷơȁ ǺǷ Śƻ ǹƢǼƯơ DZƢǫ Ǿǻơ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ Ǻǟ ȃƾǿ ȄǴǟ Ɛȏơ ŖǷƗ ǞǸŸ Ǻdz ńƢǠƫ ƅơ ǹƢǧ ƨǟƢǸŪƢƥ ǶǰȈǴǠǧ ƨƯȐƯ ǺǷ Śƻ ƨǠƥǁƗȁ ƩƢȇƕńơơȁƾǸǟȁǶǜǟȋơƽơȂLjdzơȁƨǟƢǸŪơơȂǫǁƢǧƧǁƢȇDŽdzơȁDzLJȂƬǴdzǹȁǂǰǼŭơƔȏƚȀǧ ǞǬƫ Ǻȇǀdzơ śǼǷƚŭơ ȄǴǟ ƢǿȂǴǸƸǧ śǯǂnjŭơ Ŀ ƪdzDŽǻ Ŗdzơ ǹƕǂǬdzơ ƩƢȇƕ ǺǷ ƧŚưǯ ƽơƾǤƥĿ>ǵÎÏÍÏ@ºǿÒÖÔƨǼLJĿȂƫȆǴƦǼūơȅǃȂŪơǺŧǂdzơƾƦǟ Î


ÑÔ ƔƢƸǴǐdzơȁƔƢǸǴǠdzơǺǷƨǷȏơǂưǯƗŚǨǰƫńơǮdzǀƥơȂǴǏȂƫȁDzLJȂƬdzơȁƧǁƢȇDŽdzơǶȀǼǷ ǶǿƾƦǠǻƢǷơȂdzƢǫǺȇǀdzơśǯǂnjŭơǮƠdzȁƗDzưǷǶĔơơȂdzƢǫȁǪǴŬơǵơȂǟȁƽƢǿDŽdzơȁƽƢƦǠdzơȁ ńƢǠƫ ƅơ Śǣ ƨȈǿȂdzơ ơȁƾǬƬǟơ śǯǂnjŭơ ǹơ ƪǸǴǟ ƾǫȁ ȄǨdzǃ ƅơ ńơ ƢǻȂƥǂǬȈdz ȏƐ ơ ǶĔȂǴǠŸǦȈǰǧƽƢǬƬǟȏơơǀǿǶȀǼǷƾƷƗƾǬƬǠȇǶǴǧǹȂǼǷƚŭơƢǷƗȁƧƽƢƦǠdzơǾǫƢǬƸƬLJơȁ ǺǷǞǼŭơĿƱǁơȂŬơƔȏƚǿƨȀƦNjȁǶȈǜǟǹƢƬđơǀǿǮǻƢƸƦLJśǯǂnjŭơǮƠdzȁƗDzưǷ DŽȇDŽǠdzơǾƥƢƬǯĿDZƢǫńƢǠƫƅơǹơǹȂdzȂǬȇǶĔơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǼǷƨǟƢǨnjdzơƤǴǗ ÊǺǸă dzÊōȏơÊƊǹȂĄǠǨƊ nj ą ȇăƊȏȁă ńƢǠƫDZƢǫȁ ÏÒÒƧǂǬƦdzơ ǾÊ ǻÊƿƒ ƢÊƥÊōȏơÊĄǽƾă Ǽą ǟÊ ĄǞǨƊ nj ą ȇăȅÊǀōdzơơƊƿąǺǷă

ƅơȄƐǴǏœǼǴdzǹƿȏơDZȂǐƷǶǴǠȇǺȇƗǺǷƨǟƢǨnjǴdzƤdzƢǘdzƢǧ ÏÕƔƢȈƦǻȏơ Ȅăǔƫăǁą ơ ȄǔƫǁơǺŲǾǻơǶǴǠȇǺȇƗǺǷȁǾǼǷƨǟƢǨnjdzơƤǴǘȇŕƷǾdzǞǨnjȇǾǻƗĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ƨŹǂǐdzơƨƸȈƸǐdzơƮȇƽƢƷȏƢƥƽȁƽǂǷơǀǿǶȀƳƢƴƬƷơȁǶȀǼǷƨǟƢǨnjdzơƤǴǘȇŕƷ ƨǷƢǫȏơȁǹơƿȏơƾǠƥDZƢǫǺŭǞǨnjȇǾǻƗĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzǹƿȏơDZȂǐƷĿ ƅơȄƐǴǏœǼdzơȄǴǟȄǴǏǺŭȁǁȂȀnjŭơƔƢǟƾdzơǂƻƕńơƨǷƢƬdzơƧȂǟƾdzơǽǀǿĈƣǁĈǶȀƐǴdzơ ƧŚưǯƮȇƽƢƷƗƩƔƢƳDzƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽŐǫǁơǃǺŭȁƨǠǸŪơǵȂȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾdzȂǬǯ ǾƬǷƗ ƧƢǐǠdz ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾƬǟƢǨNj Ŀ ƨŹǂǏ ƅơȄƐǴǏǾƬǟƢǨNjĿDzƻƾȇǾǻƢǧƢǼǷƚǷƩƢǷǺǷDzǰǧ ŖǷƗǺǷǂƟƢƦǰdzơDzǿȋŖǟƢǨNj

ƤdzƢǘdzƢǧƢȀȈǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzǹȁƿƘǷȁśǼǷƚŭơǞȈǸŪƨƬƥƢƯȆȀǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǚǨŹǹƗńƢǠƫƅơńơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢƥńƢǠƫƅơńơDzLJȂƬȇǾǻƢǯƨǟƢǨnjǴdz ńơƨƳƢƷȐǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾȈƦǻǾȈǧǞǨnjȈǧǾȈǴǟƅơǽƢǧȂƬȇŕƷǹƢŻȏơǾȈǴǟ ǶȀƬȀƦNjƢǷƗȁǾƫŚǐƥƪȈǸǟǺŭƐȏơǂǷȏơƵȂǓȁǞǷǮdzƿĿDzƟȏƾdzơǖLjƦƥDzȇȂǘƬdzơ ǺǷ ƩơȂǷȏơȁ śƦƟƢǤdzơȁ ƩơƽƢǸƴǴdz ƣƢǘŬơȁ ƔơƾǼdzơ ǹơ ơȂdzƢǬǧ ƔơƾǼdzơ ǺǷ ǞǼŭơ Ŀ ƮȇƽƢƷȏơ Dzƥ Ǯdzƿ Ŀ ǶŮ ƾǼƬLjǷ ȏȁ DZƢŭơȁ ǵƾdzơ Ǿƥ ƵƢƦȇ ȅǀdzơ Őǯȏơ ǭǂnjdzơ śƦƟƢǤdzơȁ ƩơȂǷȐdz ƔơƾǼdzơ ǹƗ ơȂǸǟǃȁ ơǀǿ ǶŮȂǫ ǹȐǘƥ Ŀ ƨŹǂǐdzơ ƨƸȈƸǐdzơ ǺǷơŚưǯơȂǴŧȁƧƽƢƦǠdzơƺǷƔƢǟƾdzơDzƥƧƽƢƦǟƔƢǟƾdzơǹƗȁƔƢǟƽȄǸLjȇƩơƽƢǸŪơȁ


ÑÕ ǮǴƫǺǷŚưǯǂǯƿǵƾǬƫƾǫȁǺȇƾƷȂŭơȄǴǟśǯǂnjŭơĿƪdzDŽǻŖdzơƨȈǻƕǂǬdzơƩƢȇȉơ ƔơƾǼdzơǹƢǯǹơȁǾǻƢǧǺȇƾƷȂŭơǂưǯȏDzȈǴǔƫȁǺȇƾdzơĿdžȈƦǴƫǶȀǼǷǾǴǯơǀǿȁƩƢȇȉơ ąǶǰƌ ǔ Ê Ǡą ƥăƔƢǟƾƊǯąǶǰƌ ǼăȈą ƥăÊDZȂĄLJċǂdzơƔƢǟƽ ơȂƌǴǠă ƴ ą ƫăƊȏ ńƢǠƫǾdzȂǫĿƢǸǯƔƢǟƽȄǸLjȇƾǫ ǮdzƿDzǸnjdzƧƽƢƦǟƔơƾǻDzǯǹƢǯȂdzȁƧƽƢƦǟƔơƾǻDzǯdžȈdzǺǰdz ÓÐǁȂǼdzơ ƢĆǔǠą ƥă ƔơƾǼdzơƢŶơȁǮdzǀǯǂǷȏơdžȈdzȁƢǬǴǘǷƢǟȂǼŲƔơƾǻDzǯǹȂǰȈǧƩơȂǷȏơȁƔƢȈƷȏơƔơƾǻ ǾȈdzơ ǹȂƦǣŚǧ ƧƽƢƦǠdzơ ǾǫƢǬƸƬLJơȁ ǾƬȈǿȂdzƗ ǹȁƾǬƬǠȇ ǺǷ Ɣơƾǻ Ȃǿ ƧƽƢƦǟ ǹȂǰȇ ȅǀdzơ ƽƢǬƬǟơȁńƢǠƫƅơŚǣƨȈǿȂdzơƽƢǬƬǟơȂǿǭơǂNjȏơĿǞǫȂȇȅǀdzƢǧǾȇƾȇśƥǹȂǠǔźȁ džȈdz ǾǻƢǧ ǽŚƯƘƫ ȏȁ ǾƬȈǿȂdzƗ ǹȁƾǬƬǠȇ ȏ Ǻŭ ƔơƾǼdzơ ƽǂů ƢǷƗȁ ńƢǠƫ ƅơ ŚǤdz ŚƯƘƬdzơ ƮȇƽƢƷȏơ ǺǷ Śưǯ Ŀ ƽǁơȁ ǾǴǯ Ǯdzƿȁ ƽƢŦ ȁƗ ƤƟƢǣ ȁƗ ƪȈŭ ǹƢǯ Ȃdzȁ ƧƽƢƦǟ ƔƢǟƽDzǯȁƔƢǟƽƤƟƢǤdzơȁƽƢǸŪơȁƪȈŭơƔơƾǻǹơǶŮȂǬǧƨŹǂǐdzơǁƢƯȉơȁƨƸȈƸǐdzơ ȆūơƔơƾǻǞǼƬǷȏƧƽƢƦǟƔơƾǻDzǯǹƢǯȂdzȁǾǷȂǸǟȁǾǫȐǗơȄǴǟƶȈƸǏŚǣƧƽƢƦǟ ǺǷ ƾƷƗ ƾǬƬǠȇ ȏȁ ƞNj Ŀ Ǿdz ŚƯƘƫ ȏ ƢǸȀǼǷ Ȑ Ɛ ǯ ǹơ Ŀ ǹƢȇȂƬLjǷ ƢǸĔƢǧ ƪȈŭơȁ ȂǿƧƽƢƦǠdzơƺǷȂǿȅǀdzơƔƢǟƾdzƢǧǽơȂLJƾƷƗŚƯƘƫȏȁńƢǠƫ ƅơŚǣƨȈǿȂdzƗśǸǴLjŭơ ƔƢƳŖdzơǁƢƯȉơȁƮȇƽƢƷȏơǺǷơŚưǯǮdzǂǯƿƘLJȁǾȇƾȇśƥǝȂǔŬơȁǾdzȐdzƨƦǣǂdzơ DžƘƥȐǧǮdzƿǺǷŚưǯǵƾǬƫǹơȁƩơƽƢǸŪơȁśƦƟƢǤdzơȁƩơȂǷȐdzƣƢǘŬơȁƔơƾǼdzơƢȀȈǧ ƢȇǾȈǧǹƢǧǾǼǟƅơȆǓǁǦȈǼƷǺƥǹƢǸưǟǽơȁǁȅǀdzơǂȇǂǔdzơƮȇƾƷƢȀǼǸǧǾƫƽƢǟƢƥ ƾǠƥǮdzƿơȂǴǸǠƬLJơǶȀǼǟƅơȆǓǁƨƥƢƸǐdzơǹƗǵƾǬƫȁǮƥǁńơǮƥǾƳȂƫƗňơƾǸŰ ƔƢƳǾǻơǾȈǧǹƢǧǾǼǟƅơȆǓǁƭǁƢūơǺƥDZȐƥƮȇƾƷȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƫƢǧȁ ƾǠƥǾdzƔơƾǼdzơǾȈǨǧǮƬǷȏǪLjƬLJơƅơDZȂLJǁƢȇDZƢǫȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơŐǫńơ ƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǟƧƽǁơȂdzơƮȇƽƢƷȏơȁǾƬǷȏȆǬLjƬLjȇǹơǾǼǷƤǴǘdzƢƥƣƢǘŬơȁǾƫƢǧȁ ǵȐLjdzơ ǾdzȂǬǯ ƩơȂǷȐdz ƣƢǘŬơȁ ƔơƾǼdzơ ƢȀǼǷ Śưǯ Ŀ ǁȂƦǬdzơ ƧǁƢȇǃ Ŀ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ǶǰƥƅơƔƢNjǹơƢĈǻơȁśǼǷƚŭơǺǷǁƢȇƾdzơDzǿƗǶǰȈǴǟǵȐLjdzơǁȂƦǬdzơDzǿƗƢȇǶǰȈǴǟ Ƣǿǂǯǀƥ ƨdzƢǗȏơ ńơ ƨƳƢƷ ȏ Ƨǂưǯ ƮȇƽƢƷƗ Ȇǿȁ ƣƢǘƻȁ Ɣơƾǻ ƢȀȈǨǧ ǹȂǬƷȏ


ÑÖ ǽƢš DZȂǬȇ ǹƗ ǂƟơDŽǴdz ơȂƦƸƬLJơ ƨǠƥǁȏơ Ƥǿơǀŭơ DzǿƗ ǺǷ ǦǴŬơȁ ǦǴLjdzơ ǹơ ǵƾǬƫȁ ƶǏȁĺǁńơǮƥƢǠǨnjƬLjǷœǻƿǺǷơǂǨǤƬLjǷǮƬƠƳȆǻĈơƅơDZȂLJǁƢȇǦȇǂnjdzơŐǬdzơ ƧƽƢǷǂdzơ ǵƢǟ ȄǸLjŭơ ǖƸǬdzơ ǵƢǟ ƧƢNj ƶƥƿ Ǿǻơ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ ƭǂūơ Ǻƥ DZȐƥ Ǻǟ ȄƐǴǏœǼdzơƣƢƸǏƗǹơƢǔȇƗƶǏȁǽơƾǸŰơȁǽơƾǸŰơȁDZȂǬȇǁƢǐǧƨǴȇDŽǿƢǿƾƳȂǧ Ŀȁ ǽơƾǸŰ ơȁ ǽơƾǸŰ ơȁ ǶǿǁƢǠNj ǹƢǯ ƣơǀǰdzơ ƨǸǴȈLjǷ ơȂǴƫƢǫ Ƣŭ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ƧǂǷǾǴƳǁƪdzƾƻƢǸȀǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǺƥƅơƾƦǟǹơ >Î@ǑƢȈǟȆǓƢǬǴdzƔƢǨnjdzơ ƣƢǘŬơ ƔƢƳȁ ǾǴƳǁ ƪǬǴǘǻƢǧ ǽơƾǸŰ ơȁ DZƢǬǧ ǮȈdzơ DžƢǼdzơ ƤƷƗ ǂǯƿơ Ǿdz DzȈǬǧ ƅơȄƐǴǏœǼdzơǾǸǴǟȁƧȐǏDzǯĿǶǴLjŭơǾƥļƘȇȅǀdzơƾȀnjƬdzơĿƔơƾǼdzơƧǁȂǏȁ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǹƢǯȁœǼdzơƢȀȇƗǮȈǴǟǵȐLjdzơǾȈǧǹƢǧǾƥƢƸǏȏǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ƔƢȀǬǨdzơǂǯƿȁƽƢǸƴǴdzƔơƾǼdzơȁƣƢǘŬơǾȈǨǧƅơǮƥǁȁĺǁǑǁƗƢȇDZƢǫƢǓǁƗDZDŽǻơƿơ ƅơƽƢƦǟƢȇDzǬȈǴǧdžȈǻƗƢđdžȈdzǑǁƢƥǾƬƥơƽƪƬǴǨǻơơƿơǂǧƢLjŭơǹơǂǨLjdzơƣơƽƕĿ ƅǹƢǧňȂưȈǣƗȁƗňȂǼȈǟƗƅơƽƢƦǟƢȇDzǬȈǴǧƢǻȂǟƽơǁƗȁƗƢƠȈNjDzǓƗơƿơȁơȂLjƦƷơ ƽȂǠLjǷǺƥƅơƾƦǟǺǟřLjdzơǺƥơǽơȁǁƢŠǮdzƿȄǴǟƔƢȀǬǨdzơDZƾƬLJơȁǶǿơǂƫȏơƽƢƦǟ ǶǯƾƷƗ ƨƥơƽ ƪƬǴǨǻơ ơƿơ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ DZȂLJǁ DZƢǫ DZƢǫ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ ȅƗǞǨǻƤǴǗȁƔơƾǻǾȈǨǧ ǾǻȂƦȈŸơƽƢƦǟƅǹƢǧơȂLjƦƷơƅơƽƢƦǟƢȇƽƢǼȈǴǧƧȐǧǑǁƘƥ ǾǻơňơŐǘdzơǽơȁǁǂƻƕƮȇƾƷĿȁǶǿƾǿƢnjȇŃ ǺȇǀdzơƅơƽƢƦǟǺǷǮdzƿĿƤƦLjƬdzơ ƢȀȈǧdžȈdzǑǁƘƥȂǿȁƢǻȂǟƽơǁƗȁƗƢƠȈNjǶǯƾƷƗDzǓƗơƿơ DZƢǫ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ DZƢǫ ǶĔȁǂƫ ȏ ơƽƢƦǟ ƅ ǹƢǧ ňȂưȈǣƗ ƨȇơȁǁ Ŀȁ ňȂǼȈǟƗ ƅơ ƽƢƦǟ Ƣȇ DzǬȈǴǧ džȈǻƗ ȅȁơǂdzơǾdzƢǫƢǸǯƣǂůȂǿȁǮLJƢǼŭơƵƢǔȇơƨȈNjƢƷĿǂƴƷǺƥơƨǷȐǠdzơ DzȈǴdzơDzƦǫƗơƿơǂǨLjdzơĿǾƥȄƫƚȇƔƢǟƽ

ǹƢǯ DZƢǫ ƢǸȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ǂǸǟ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǻǟ ǽŚǣȁ >Ï@ƽȁơƽȂƥƗ ȃȁǁȁ NJǯơǂǷĿ>ǵÎÎÒÍ@ºǿÒÑÑƨǼLJĿȂƫȆǰdzƢŭơǑƢȈǟȆǓƢǬdzơ Î

>ǵÕÕÕ@ºǿÏÔÒƨǼLJĿȂƫȆǴƦǼūơňƢƬLjƴLjdzơƽȁơƽȂƥơǹƢǸȈǴLJ Ï


ÒÍ ƅơǮƥǁȁĺǁǑǁƗ Ƣȇ DZƢǫDzȈǴdzơDzƦǫƘǧǂǧƢLJơƿơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁ ǺǷƅƢƥƿȂǟƗǮȈǴǟƣƾȇƢǷǂNjȁǮȈǧǪǴƻƢǷǂNjȁǮȈǧƢǷǂNjȁǭǂNjǺǷƅƢƥƿȂǟƗ

ƔƢȀǬǨdzơǂǯƿȁ ƾdzȁ ƢǷȁƾdzơȁȁƾǴƦdzơǺǯƢLJǂNjǺǷȁƣǂǬǠdzơȁƨȈūơǺǷȁƽȂLJƗȁƾLJƗ ƔơƾǼdzơ ǾȈǧȁ DzȈǴdzơ DZƢƦǫơ ƾǼǟ ƔƢǟƾdzơ ơǀđ ǹƢȈƫȏơ ǂǧƢLjǸǴdz ǺLjȇ Ǿǻơ ǂǨLjdzơ ƣơƽƕ Ŀ ƨƸǴǗǺǟȆǷǁơƾdzơȁƢǸȀǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǺƥơǺǟȅǀǷǂƬdzơȃȁǁȁƽƢǸƴǴdzƣƢǘŬơȁ ĺǁ DZƢǫDZȐŮơȃƗǁơƿơǹƢǯǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǻơǾǼǟƅơȆǓǁƅơƾƦǟǺƥ ǂǰƥȂƥƗDzƦǫƗǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏĿȂƫƢŭǾǻơƶǏȁƽƢǸƴǴdzƣƢǘƻǾȈǨǧ ƅơǮƥǁȁ ǦnjǰǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁȄǴǟDzƻƾǧŐŬơǾǤǴƥśƷǾǼǟƅơȆǓǁ ƢǻǂǯƿơƢƬȈǷȁƢȈƷƪƦǗȆǷƗȁƪǻƗĺƢƥDZƢǫȁȄǰƥĽǾǴƦǬǧǾȈǴǟƤǯƗĽǾȀƳȁǺǟ ǽƢȈƦǻơȁDZƢǫĽǾƬȀƦƳDzƦǬǧƾŧƗǵƢǷȐdzƨȇơȁǁĿȁǮdzƢƥǺǷǺǰǼdzȁǮƥǁƾǼǟƾǸŰƢȇ ǾdzƣƢǘƻȁƔơƾǻǮdzƿȆǨǧǽȐȈǴƻơȁDZƢǫȁƢƯȐƯǾǴƦǫĽǽƢȈǨǏơȁDZƢǫȁƢƯȐƯǾǴƦǫĽ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƫƢǧȁǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǪǬŢƢŭȁǾƫƢǧȁƾǠƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ƾǬdzƅơDZȂLJǁƢȇȆǷƗȁƪǻƗĺƘƥȆǰƦȇȂǿȁDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁǂǰƥĺƗDZȂǬƥǶƐǴLJȁ ǝǀŪơǺǟǶȀǠǸLjƬdzơŐǼǷƩǀţơȁơȁǂưǯƢǸǴǧǾȈǴǟDžƢǼdzơƤǘţǝǀƳǮdzǹƢǯ ĺƘƥǶȀƬǫǁƢǧśƷǮȈǴǟśǼūƢƥńȁƗǮƬǷƢǧǺǰLjǧǾȈǴǟǭƾȇƪǴǠƳŕƷǮǫơǂǨdz DZƢǬǧǾƬǟƢǗǮƬǟƢǗDzǠƳǹơǮƥǁƾǼǟǮƬǴȈǔǧǺǷǢǴƥƾǬdzƅơDZȂLJǁƢȇȆǷƗȁƪǻƗ ǮƬǴȈǔǧǺǷǢǴƥƾǬdzƅơDZȂLJǁƢȇȆǷƗȁƪǻƗĺƢƥ ƅơǝƢǗƗƾǬǧDZȂLJǂdzơǞǘȇǺǷ

ąǶȀĄ ǫƊ ƢƊưȈÊǷ Ǻă ËȈÊƦÊċǼdzơ Ǻă ǷÊ Ƣăǻǀƒ ƻă ơƊ ƿƒ ơÊȁă DZƢǬǧ ǶŮȁƗ Ŀ ǭǂǯƿȁ ƔƢȈƦǻȏơ ǂƻƕ ǮưǠƥ ǹơ ǽƾǼǟ Ç ȂĄǻąǺǷÊ ȁă ăǮǼą ǷÊ ȁă ǮƬǴȈǔǧǺǷǢǴƥƾǬdzDZȂLJǁƢȇȆǷƗȁƪǻƗĺƘƥƨȇȉơ ÔƣơDŽƷȏơ Ƶ ƢȇǹȂdzȂǬȇǹȂƥǀǠȇƢȀǫƢƦǗƗśƥǶǿȁǭȂǟƢǗƗơȂǻȂǰȇǹƗǹȁƽȂȇǁƢǼdzơDzǿƗǹƗǽƾǼǟ ǂǐǫ Ŀ ǮǠƦƫơ ƾǬdz ƅơ DZȂLJǁ Ƣȇ ȆǷƗȁ ƪǻƗ ĺƘƥ ȏȂLJǂdzơ ƢǼǠǗƗȁ ƅơ ƢǼǠǗƗ ƢǼƬȈdz ƩǁƾǏŖdzơǙƢǨdzȏơǽǀǿńơǂǜǻƢǧǽǂǸǟDZȂǗȁǾǼLJŐǯĿƢƷȂǻǞƦƬȇŃǺǷǭǂǸǟ ƾǫȁǾƫƢǧȁƾǠƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzƔơƾǼdzơƢȀȈǧƽƾǠƫƾǫȁǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǺǷ


ÒÎ Ŀ >Î@ŅơDŽǤdzơȁ ƔƢǨnjdzơ Ŀ ǑƢȈǟ ȆǓƢǬdzơ Ƣǿǂǯƿȁ Ʈȇƾūơ ƨǸƟƗ ǺǷ Śưǯ Ƣǿơȁǁ ƢǿŚǤƥȁƢđDzǘƦȈǧDzƻƾŭơĿ >Ï@ƱƢūơǺƥơȁƨȈǻƾǴdzơƤǿơȂŭơĿňȐǘLjǬdzơȁƔƢȈƷȏơ ǺǟȅǁƢƼƦdzơ ȃȁǁȁƧƽƢƦǟƔƢǟƽDzǯȁƔƢǟƽƔơƾǻDzǯǹơśǴƟƢǬdzơƔơƾǼǴdzśǠǻƢŭơDZȂǫ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƪǼƥƢȀǼǟƅơȆǓǁƨǸǗƢǧǹơǾǼǟƅơȆǓǁdžǻƗ ƨǼƳǽƢƬƥƗƢȇƔƢǟƽƢƥǁƣƢƳƗǽƢƬƥƗƢȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁĿȂƫƢŭƪdzƢǫ ǁƢƦƻȏơȂǿȄǠǼdzơȁǽƢǠǻDzȇŐƳńơƨȇơȁǁĿȁǽƢǠǼǻDzȇŐƳńơǽƢƬƥƗƢȇǽơȁƘǷDžȁƽǂǨdzơ ĿƶȈƸǏśƬȇơȁǂdzơǺǷDzǰǧǽƾǬǧȄǴǟƢǨLJƘƫǾƫȂŠŃƢǠǴdzǁƢƦƻȏơǹȂǰȇƾǫȁƩȂŭƢƥ ƤǿơȂŭơ Ŀȁ ǾƫƢǧȁ ƾǠƥ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǽƙơƾǻ ƢǔȇƗ Ʈȇƾūơ ơǀǿ ȆǨǧ ŘǠŭơ ƢȀǼǷƧƾȈǐǫǞǴǘǷĿƪdzƢǫƧŚưǯƭơǂŠƢȀǼǟƅơȆǓǁƨȈǨǏǾƬǸǟǾƬƯǁȁ ƢȈǧƢƳǮƫŃȁơǂƥƢǼƥƪǼǯȁ ƢǻƔƢƳǁƪǼǯƅơDZȂLJǁƢȇȏƗ ƨƥƢƸǐdzơǺǷƾƷƗƢȀȈǴǟǽǂǰǼȇŃȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƫƢǧȁƾǠƥ ǽƙơƾǻƪȈƦdzơȆǨǧ ƾǠƥǾdzśǬǴƬdzơƪȈǸǴdzƔơƾǼdzơǺǷƔƢƳƢŲȁǾdzǶȀǟƢũȁǶǿǁȂǔƷǞǷǶȀǼǟƅơȆǓǁ ƨǷƢǷƗĺƗǺǟňơŐǘdzơƮȇƾƷńơǮdzƿĿơȁƾǼƬLJơȁƔƢȀǬǨdzơǺǷŚưǯǽǂǯƿƾǫȁǾǼǧƽ ƾƦǟƢȇǾǼǧƽƾǠƥǽŐǫƾǼǟƪȈǸǴdz DZȂǬȇǹƗǾƫǁȂǏȁƾǿơȂnjƥƾǔƬǟơȁǾǼǟƅơȆǓǁ ƅơƐȏơǾdzơȏǹƗƧƽƢȀNjƢȈǻƾdzơǺǷǾȈǴǟƪƳǂƻȅǀdzơƾȀǠdzơǂǯƿơƅơƨǷƗǺƥơƅơ ǹơȁ ǪƷ ǁƢǼdzơ ǹƗȁ ǪƷ ƨǼŪơ ǹơȁ ǾdzȂLJǁȁ ǽƾƦǟ ơƾǸŰ ǹơȁ Ǿdz ǮȇǂNj ȏ ǽƾƷȁ ǵȐLJȏƢƥȁƢƥǁƅƢƥƪȈǓǁDzǫǁȂƦǬdzơĿǺǷƮǠƦȇƅơǹơȁƢȀȈǧƤȇǁȏƨȈƫƕƨǟƢLjdzơ ǾdzơȏƅơĺǁƢǻơȂƻơśǸǴLjŭƢƥȁƨǴƦǫƨƦǠǰdzƢƥȁƢȈƦǻǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƾǸƸŠȁƢǼȇƽ œǼdzơƔơƾǻƮȇƾƷȁƪȈǸǴdzƣƢǘŬơȁƔơƾǼdzơśǬǴƬdzơȆǨǧǶȈǜǠdzơljǂǠdzơƣǁȂǿƐȏơ ǽơȁǁǁȂȀnjǷƤȈǴǬdzơĿǶȀƟƢǬdzơƾǠƥǁƾƦƥśdzȂƬǬŭơNJȇǂǫǁƢǨǯǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ǶȀȇƽƢǼȇ DzǠƳ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ ǹơ ơȁǂǯƿȁ ǺǼLjdzơ ƣƢƸǏƗȁ ȅǁƢƼƦdzơ >ƾȀnjǷ@DžȂǗĿ>ǵÎÎÎÎ@ºǿÒÍÒƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơŅơDŽǤdzơƾǸŰǵƢǷȍơǵȐLJȍơƨƴƷ Î

>ǵÎÐÐÓ@ºǿÔÐÔƨǼLJĿȂƫȆLJƢǨdzơȆǰdzƢŭơƱƢūơǺƥơƾǸŰǵƢǷȍơ Ï


ÒÏ ƢǷ ƢǻƾƳȁ ƾǫ ƢǻƢǧ ǾdzȂLJǁȁ ƅơ ǶƬǠǗƗ ǶǰǻƗ ǶǯǂLjȇƗ DZȂǬȇȁǶȀƟƢƥƕƔƢũƗȁǶȀƟƢũƢƥ

ƨǸƟȏơǺǟǁƢƯȉơǺǷƔƢƳƢǷƢǷƗȁ ƢǬƷǶǰƥǁƾǟȁƢǷĻƾƳȁDzȀǧƢǬƷƢǼƥǁƢǻƾǟȁ ƣƢǘŬơȁƔơƾǼdzơǮdzƿǃơȂƳȄǴǟ DZƾȇƢŲǁƢƦǰdzơƔƢȈdzȁȏơȁǁƢȈƻȏơƔƢǸǴǠdzơȁǁƢƦƷȏơ ǞǫȁƢǷȁǁƢǐǟȏơȁǹȁǂǬdzơǮdzƿȄǴǟȄǔǷȁǁƢǸǟȏơǾǴǬǻǹȁƽȆǔǬǼƫŚưǯƞnjǧ śǿơŐdzơǾƫȂƦƯȄǴǟǵƢǫƞnjƥśǸǴLjŭơŚǨǰƫȄǴǟǵơƾǫȏơǃȂŸǦȈǰǧǁƢǰǻơǶȀǼǷ ƢǸǯǹƢǯǹơƢŷƾƷƗƢđƔƢƥƾǬǧǂǧƢǯƢȇǶǴLjŭơǾȈƻȏDZƢǫǺǷ ƶȈƸǐdzơƮȇƾūơĿȁ ǶǴLjǷƝǂǷơǵƽƨǫơǁơǺǷńȁƗǂǧƢǯǦdzƗDzƬǫǭǂƫƔƢǸǴǠdzơDZƢǫ ǾȈǴǟƪǠƳǁƐȏơȁDZƢǫ ǞǗƢǫƶǓơȂƥƐȏơƨǴƦǬdzơDzǿƗǺǷƾƷƗȄǴǟǂǨǰdzƢƥǶǰŹȐǧǮdzƿĿǕƢȈƬƷȏơƤƴȈǧ Ǻƥ ƾǸŰ ƺȈnjdzơ Ȃǿȁ ǾƻƢȈNjƗ ƾƷƗ ƣƢǿȂdzơ ƾƦǟ Ǻƥ ƾǸŰ ȄǴǟ ƽǁ ǺŲȁ ǵȐLJȐdz Ŀ ǾdzƢǫ ƢǷ ƨǴŦ ǺǷȁ DzǔǧƢƥ ǂǐƬű ƵǂNj ȆNjơȂƷ ƤƷƢǏ >Î@ȅƽǂǰdzơ ǹƢǸȈǴLJ ǮƸǐǻƗňƢǧȃƾŮơǞƦƫơǺǷȄǴǟǵȐLJƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥơƢȇǾȈǴǟƢđƽǁŖdzơƨdzƢLJǂdzơ ǮdzƿŚƯƘƫƾǬƬǠȇǾǻơǎƼNjǺǷƪǠũǹƢǧśǸǴLjŭơǺǟǮǻƢLjdzǦǰƫǹơńƢǠƫƅ ƅơŚǤdzŚƯƘƫȏǾǻơȄǴǟƨdzƽȏơǾdzǺȇƗȁƣơȂǐdzơǾǧǂǠǧńƢǠƫƅơǹȁƽǺǷǾƥƭƢǤƬLjŭơ śǸǴLjŭơǺǷǶǜǟȏơƽơȂLjdzơŚǨǰƫńơǮdzDzȈƦLJȏȁǾǏȂǐşǀƠǼȈƷǽǂǨǰǧĹƗǹƢǧ ƣǂǫƗǶǜǟȏơƽơȂLjdzơǺǟǀNjǺǷńơǂǨǰdzơƨƦLjǼǧǶǜǟȏơƽơȂLjdzơǺǟƿƢNjƪǻƗȁ ȃăƾĄȀdzƒơĄǾdzƊăǺċȈƦăƫăƢăǷÊƾǠą ƥăąǺǷÊ ƊDZȂĄLJċǂdzơÊǪǫÊ ƢănjȇĄąǺǷă ȁă ńƢǠƫDZƢǫśǼǷƚŭơDzȈƦLJŚǣǞƦƫơǾǻȏ ÎÎÒƔƢLjǼdzơ ơĆŚǐ Ê Ƿă ąƩƔÈ ƖLJăȁăǶċǼȀă Ƴă ÊǾǴÊ ǐ ą ǻĄȁă ȄōdzȂă ƫăƢăǷÊǾËdzÊȂă ĄǻăśǼÊǷÊ ƚą ǸĄ dzƒơÊDzȈÊƦLJă ăǂȈą ǣƊ ąǞƦÊċƬȇăȁă

ǪƟȐƻǾȈǴǟƽǂdzƢƥơȂǼƬǟơǺȇǀdzơǹơDzǏƢūơȁºǿơƨȈǏƢǬdzơǶǼǤdzơǺǷƤƟǀdzơDzǯƘȇƢŶƛȁ ƨǗȂLjƦǷƤƬǯĿƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơƣƢƥǁƗǺǷƢđǁƢǤǷȁǑǁȏơǩǁƢnjǷǺǷǹȂǐŹȏ ƣƿƢǯǾǻơǾdzśƦȈdzƾŧƗǵƢǷȏơƤǿǀǷǍȂǐǼƥǾȈǴǟƽǂdzơǵDŽƬdzơǶȀǔǠƥȁƧǂǐƬűȁ ƅơȄƐǴǏœǼdzơŐǫƧǁƢȇǃƢǷƗȁǾǼǟƅơȆǓǁƾŧƗǵƢǷȏơƤǿǀŭǾƥƢLjƬǻơĿdžƦǴƬǷ ǝƢŦȏơƾǬǠǻơȁƢȀǨǴƻȁƨǷȏơ ǦǴLJǺǷǶǿƾǠƥǺǷȁƨƥƢƸǐdzơƢȀǴǠǧƾǬǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟ >ǵÎÔÕÍ@ºǿÎÎÖÑƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơǹƢǸȈǴLJǺƥƾǸŰ Î


ÒÐ ȆǬȀȈƦdzơǽơȁǁƢǷƢȀǼǷƧŚưǯƮȇƽƢƷƗƢȀȈǧƤȈǣǂƬdzơȁƢȀǴǔǧĿƔƢƳȁƢđƢƦƸƬLJơȄǴǟ DZȂǬȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƪǠũDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟȁ ȄƐǴǏǾƬǟƢǨNjŚǣǂƟơDŽǴdzƨǏƢƻƨǟƢǨNjǽǀǿȁ ơƾȈȀNjȁƢǠȈǨNjǾdzƪǼǯȅŐǫǁơǃǺǷ

ǂǸǟǺƥƅơƾƦǟǺǟƢŷŚǣȁǺǰLjdzơǺƥơȁřǘǫǁơƾdzơȃȁǁȁƧƢǐǠǴdzǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ȏ ơǂƟơǃ ňƔƢƳ ǺǷ ƨȇơȁǁĿȁ ŖǟƢǨNj Ǿdz ƪƦƳȁ ȅŐǫ ǁơǃ ǺǷ ƢǸȀǼǟƅơȆǓǁ ǺƥȏƨȇơȁǁĿȁ ƨǷƢȈǬdzơǵȂȇƢǠȈǨNjǾdzǹȂǯƗǹƗĈȆǴǟƢǬƷǹƢǯļǁƢȇǃŚǣƨƳƢƷǾǴǸǠƫ ǺƥȏƨȇơȁǁĿȁ ļƢȈƷĿňǁơǃǺǸǯǹƢǯļƢǧȁƾǠƥȅƾƴLjǷĿňǁơǃǺǷ ǽƾǼǷ ƾǠƦdzơȁ ǞƦǘdzơ ǚǴǣ ƔƢǨŪơ ǺǷ ƽơǂŭơȁ ňƢǨƳ ƾǬǧ ňǁDŽȇ Ńȁ ƪȈƦdzơ ƲƷ ǺǷ ȅƾǟ ǮdzƿǹȏƢȈǬȈǬƷƔƢǨƳƢǨƳǾǻƗȏĿƢŪơDzǠǧDzǠǧǾǻơƽơǂŭơȁƣȂƦƄơǺǟǑơǂǟȏơȁ ǹƢǯơƾǸǠƬǷňǁơǃǺǷřǘǫǁơƾǴdzƨȇơȁǁĿȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽơƿƗǃȂŸȏȁȃƿƗ ƽơǃƨǷƢȈǬdzơǵȂȇśǼǷȉơǺǷƅơǾưǠƥśǷǂūơƾƷƗĿƩƢǷǺǷȁƨǷƢȈǬdzơǵȂȇȅǁơȂƳĿ Ŀȁ ƨǷƢȈǬdzơǵȂȇơƾȈȀNjȁƢǠȈǨNjǾdzƪǼǯƢȀƟȐƥȄǴǟŐǏȁƨǼȇƾŭơǺǰLJǺǷȁ ƨȇơȁǁĿ ƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫDZƢǫƢǸȀǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǟǺƥơǺǟƲȇǂƳǺƥơƢǿơȁǁƨȇơȁǁ ńơȆȀƬǼȇŕƷňǁơǃǺǷȁļƢȈƷĿňǁơǃǺǸǯǹƢǯļƢŲĿňǁơǃǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ƧŚưǯǮdzƿĿƧƽǁơȂdzơƮȇƽƢƷȏơȁ ƢǠȈǨNj DZƢǫȁƗ ơƾȈȀNjƨǷƢȈǬdzơǵȂȇǾdzƪǼǯȅŐǫ ǂȀǛŕƷƢđƢƦƸƬLJơȄǴǟǦǴŬơȁǦǴLjdzơǝƢŦơǞǷƢǿǂǯǀƥƨdzƢǗȏơńơƢǼdzƨƳƢƷȏ ǪȈǧȂƬdzơǺǷȃƗǂŠǹƢǯǺŭǞǼǬǷȁƨȇƢǨǯǁƾǬdzơơǀǿĿȁƢȀǼǷǹȂǠǻƢŭơƢŮǹȁǂǰǼŭơ ǾƥdžƦdzȁƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǾǟƾƬƥơƢǷǞȈŦDzǘƦȇǽƢǻǂǯƿƢǷǝȂǸƴŠȁǞǸLjǷȁ ǾǠƦƫǺǷȁǾƬƥǁƢƄƣƾƬǼȇŃȁǶŮơȂǷƗȁǶǿƔƢǷƽǾǠƦƫǺǷȁȂǿƵƢƦƬLJơȁśǼǷƚŭơȄǴǟ ǾȈǧDZǀƥȁǵƢȈǫĻƗǂǷȏơơǀđǵƢǫǾǻƢǧńƢǠƫƅơǾŧǁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJDzưǷƾƷƗ ǦȇǂnjdzơǹƗǵƾǬƫȁơŚƻśǸǴLjŭơȁǵȐLJȏơǺǟƅơǽơDŽƴǧƨdzȁƢǘƬǷśǼLJǾǠLJȁǞȈŦ ĿǾǟƢƦƫƗǺǷƾƷȏǹƿƘȇŃǶȀǼǷDzǯơǁȁǂLJȁƾȈǠLJǺƥƾŧƗȁơƾǟƢLjǷȁơƽȂǠLjǷ Ʋūơ


ÒÑ ÎÏÍÒƨǼLJƨȈƥƢǿȂǴdzƤdzƢǣǦȇǂnjdzơDZƢƬǫǂǯƿ

ƣȂǯǂdzƢƥǶǿƽƾēȁǶȀǠǼǸǧƲūơĿǽȂǻƿƘƬLJơƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷńȂƫƢǸǴǧ Ǻǟ ǶȀǠǧƽ ƽơǁƢǧ ǶǿǁǂNj ǂȇƢǘƫȁ ǶǿǂǷƗ ǂȀǛ ǶĔȏ DzǠǨdzƢƥ DZȂǬdzơ ǞƦƫơȁ ǶȀȈǴǟ ǂǯǀǼdzȁơŚƻƅơǽơDŽƴǧDŽƴǟŕƷǾǼǰǷƗƢǷDzǯDzǠǧȁńƢǠƫƅơǵǂƷńơDZȂǏȂdzơ džŨƨǼLJǺǷƨǠǫơȁśLjŨǺǟǥȂǼƫƢĔƢǧƨǨƟƢǘdzơǽǀǿśƥȁǾǼȈƥƪǻƢǯŖdzơǞƟƢǫȂdzơ ǦdzƗȁśƬƟƢǷȁǺȇǂnjǟƨǼLJńơǦdzƗȁśƬƟƢǷȁ ńȁȏơƨȇDŽǤdzơ

ƢƥƢǯǁȁ ȐȈƻ ǶȀȈǴǟ DzLJǁƗ ǦdzƗȁ śƬƟƢǷȁ džŨ ƨǼLJ Ŀ ƪǻƢǯ ƨȇDŽǣ DZȁƢǧ DŽȇDŽǠdzơƾƦǟƾȈLjdzơǽƢƻƗƢȀȈǴǟŚǷȏơǹƢǯȁǶǿŚǣȁǥơǂNjȋơƧƽƢLjdzơǺǷƧŚưǯơƽȂǼƳȁ ƧŚưǯǦƟơȂǗǪȇǂǘdzơĿǶȀȈǴǟƽơDŽǧƨƟƢǸƬLJƨǰǷǺǷơȂƳǂƻśƷơȂǻƢǯȁƾǟƢLjǷǺƥ ǾƬǟƢǗƪŢDzƻƾȇǁƢǏȁǶđǁƢLjǧDzƟƢƦǬdzơǮǴƫƽơƾǠƬƥǵȐǰdzơDZȂǘȇƣǂǠdzơDzƟƢƦǫǺǷ ȃǂǫǺǷǮǴŻǝǂnjǧǶLJƾdzơǪȇǂǟńơDzǏȁŕƷƨȇǂǫƾǠƥƨȇǂǫȃǂǬdzơǮǴŻȁDzƟƢƦǬdzơ ƶƥǀǧƾųȃǂǫǺǷƨȇǂǫDZȁƗȆǿȁƨȇǂǓǮǴǸǧDZƢƬǫǹȁƾƥƢȀǔǠƥȁDZƢƬǬƥƢȀǔǠƥƾų ƨǰLjǷƢŮDZƢǬȇƨȇǂǫńơDzŢǁơĽƨǟƢŦǂLJƗȁƨǟƢŦǶȀǼǷƣǂǿȁȐƳǁǂnjǟƾƷơƢȀǼǷ DzŢǁơĽƢȀǴǿƗƣǂȀǧƱơȂLJƨȇǂǬƥƹƢǻƗȁƢȀǼǷDzŢǁơĽǾǰǴǷƢǿŚǐǧ ƢȀǴǿƗƣǂȀǧ DzŢǁơĽƨȈƬȇŚǰdzơƨȇǂǫDzǿƗơǀǯȁǹƢǷȏơƢȀǴǿƗƤǴǘǧƵƢǓȁƨȇǂǫńơĽƨǴƯơńơ DzǬƬǻơĽƢǷƢȇơǶǿǂǏƢƸǧśǐƷǺǐƷĿƢȀǴǿƗǹƢǯȁǵƢLjƥƨȇǂǫƧDŽȈǼǟȄǴǟDZDŽǻȁ ǺǷ Śưǯ ƽơǁƗȁ ƽȂǼŪơȁ ǥơǂNjȏơ ǺǷ ǾǠǷ ǹƢǯ ǺǷ ǶƠLJȁ ƪdzƢǗ Ƨƾŭơ ǹȏ ƢȀǼǟ ƧƾŭơǹȏȃǂǬdzơǵƗńơǝȂƳǂdzơǺȇƾǏƢǫDzǠǨdzƢƥǶȀǼǷŚưǯǾƳȂƫDzƥǝȂƳǂdzơǥơǂNjȏơ ơDŽǣƧȁDŽǤdzơǽǀǿƧƾǷĿȁƩƢǠǫȂdzơDZȁƗȆǿȁńȁȏơƨȇDŽǤdzơǽǀȀǧǵƢǟǦǐǻƪǤǴƥ ǶȀȈNjơȂǷǀƻƗȁǶȀƸƦǏȁƨǫƢnjdzƢƥśdzǃƢǼdzơǺLjƷȅȁƿȄǴǟǾLjǨǼƥǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJ ǺǷƤLjŢŃǽǀǿȁƢŭƢLJƨǰǷńơǞƳǁȁǪȇǂǘdzơǶȀǠǘǫǮdzƿƤƦLJȁǶȀǼǷDzƬǫȁ ƩơȁDŽǤdzơǮǴƫƽƾǟǺǟƨƳǁƢƻȆȀǧǶȀƦƦLjƥȁƗƨȈƥƢǿȂdzơȄǴǟƪǻƢǯŖdzơƩơȁDŽǤdzơ


ÒÒ ƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

Ƣŭ ƢƦdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLJ ǹơ ȆȀǧ ƨȈƥƢǿȂdzƢƥ ƨǬǴǠƬŭơ ƩƢǠǫȂdzơ ǺǷ ƨȈǻƢưdzơ ƢǷƗȁ ǁƢLJȁǂƻƕƢnjȈƳDŽȀƳȁƾȀŪơȁƾŪơƾǟƢLJǺǟǂſńȁȏơƧȁDŽǤdzơĿǾȈƻƗƨƦȈǣƪdzƢǗ śƬƟƢŭơ ƾǠƥ džŨ ƨǼLJ ǹƢƦǠNj ǺǷ ǺȇǂnjǠdzơȁ ƮdzƢưdzơ Ŀ ƨǰǷ ǺǷ ƱǂƼǧ ǾLjǨǼƥ ǾȈǧ ǕƢƷƢǧ ƨǼǐŰ ƨȇǂǫ Ȇǿȁ ƔơǂǠnjdzơ ȄǴǟ ƹƢǻơ ŕƷ ǽƽȂǼŝ ơǂƟƢLJ DZDŽȇ Ńȁ Ǧdzȏơȁ ǹƢǷȏơƢȀǴǿƗƤǴǗĽǵȂȇDzǯƽơDŽȇƣǂūơȁǞǧƾŭơȁƨǴƦǼǬdzƢƥƢȀǴǷƢǟȁǞƥǁȏơƢȀƦǻơȂŝ ȂǿȁDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƾȈLjdzơǽȂƻƗǾȈǴǟDzƦǫƗȁƲūơǺǷǃƣǂǬdzƨǰǷńơƽȂǠdzơƽơǁơȁǶȀǼǷƢǧ ƢǻȏȂǷơȂǴƥƢǫǶĔƢǧDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƾȈLjdzơơȂǫǁƢǧǺȇǀdzơ ǥơǂNjȏơƢǷơȁƔơǂǠnjdzơȄǴǟǶȈǬǷ ĽƔơǂǠnjdzơńơǾǠǷơȂǠƳǁȁǵƢǠǻȏơƾȇDŽŠǶȀǴǷƢǠǧǪȇǂǘdzơĿǮdzƿDzƦǫƢƦdzƢǣǦȇǂnjdzơ ȅƽƢūơ Ŀ ƢǿȂǴƻƽȁ ƨǰǷ ńơ ǶȀǠǷ ǺǷ ǞȈŦȁ DŽȇDŽǠdzơ ƾƦǟ ƾȈLjdzơ ǽȂƻƗȁ Ȃǿ ǞƳǁ ƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƧƾǠǬdzơȅƿǺǷǺȇǂnjǠdzơȁ ƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ǾȈǴǟǂǷƗȁƢnjȈƳDŽȀƳǦdzȏơȁśƬƟƢŭơƾǠƥƪLJƨǼLJǺǷňƢưdzơǞȈƥǁĿƪǻƢǯ ƾǸŰǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǺȇƽĿơȂǴƻƽǺȇǀdzơDzƟƢƦǬdzơDZƢƬǬdzDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƾȈLjdzơǽƢƻƗƢǔȇƗ ƩƢȀŪơǮǴƫDzƟƢƦǫǞȈŦǾǟƢǗƗȁƨnjȈƥńơĽƨȈǻǁńơĽƨƥǂƫńơǾƥDzǏȂǧƽȂǠLJǺƥ ĽƨnjȈƦƥƨǷƽǵƢǫơȁƢȈǻƢƯǾƬǟƢǗńơǹȁƽȂǠȈLJǶĔơļƘȈLJȁDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƨǟƢǗơȂǠǴƻȁ ƨǧǂnjŭơƨǰǷńơǾǠǷǺŠƽƢǟ ƩƢǰǴƦdzơȆƻơȂǯȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǂȇǃȁśƥƨǼƬǧǂǯƿ

 ÎÏÍÔƨǼLJƨǼȇƾŭơDzǿƗȁǵǂūơƺȈNjśƥƨǼƬǨdzơǝȂǫȁǂǯƿȁ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǂȇǃȁ śƥ ƨǼȇƾŭƢƥ ƨǼƬǧ ƪǠǫȁ ǹƢƦǠNj Ŀ ǞƦLJ ƨǼLJ Ŀȁ ǂǷȏơƶǴǏƢǧǁȂƬLjǷǺƥǂǏƢǻƾȈLjdzơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzLJǁƢǧƩƢǰǴƦdzơȄǴǟȆƻơȂǰdzơȁ ƨǼƬǨdzơǵȂǬƫǹơƩƽƢǯȁƨǼȇƾŭơDzǿƗȁǵǂūơƺȈNjśƥǥȐƬƻơǞǫȁĽƨǼƬǨdzơƪƠǨǗȁ ǂȀnjdzơơǀǿĿȁǂǷȏơƶǴǏƘǧǁȂƬLjǷǺƥǂǏƢǻƾȈLjdzơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzLJǁƘǧǶȀǼȈƥ


ÒÓ ƾȈLjdzơǮdzǀdzDzLJǁƗȁƨȈƥƢǿȂdzơǂǷƗǁȂȀǜƥǶǿŐźƨȈǴǠdzơƨdzȁƾǴdzǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzLJǁƗ ŐŬơơǀŮƨdzȁƾdzơƭǂƬǰƫǶǴǧƨȈǰdzƢŭơŖǨǷƢǼȈLjƷƾȈLjdzơȁȅƽȂǸūơƅơƾƦǟǺƥƢǼLjŰ ǾȈdzơƪǨƬǴƫŃȁ ƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

Ǧdzȏơȁ śƬƟƢŭơ ƾǠƥ ǹƢť ƨǼLJ ƨƴūơ ȅƿ ǺǷ ǺȇǂnjǠdzơȁ DžƽƢLjdzơ Ŀ ƪǻƢǯ ǾǟƾƬƥơƢǷȄǴǟǽȂǠƦƫȁƽȂǠLJǺƥơƨǟƢǗĿơȂǴƻƽǺǷȄǴǟƢǔȇƗƨȇDŽǤdzơǮǴƫDzǠƳȁ ȄǴǟǂǷƗȁǶǿŚǣȁƨƦȈƬǟȁǵȂǬƦdzơǺǷǹƢƥǂǠdzơǺǷơŚưǯǞǸƴǧƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰ ƩǁƢǏȁǹȐȈǬǟǾdzDZƢǬȇǞǓȂŠǹƢƸȈǫǺƥơƨǟƢŦƶƦǐǧȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟƨȇDŽǤdzơǽǀǿ Ǻƥơ Dzƥơ ǞȈŦ ǀƻƗ ǹơ ƾǠƥ ǾǻƢǧ ƨǸȈǔǿ ǹƢǸưǟ ȄǴǟ DzǐƷȁ ƨǸȈǜǟ ƨǸƸǴǷ ǶȀǼȈƥ ǾǼǷǝDŽƬǼȇŃǾǼǰdzȁǾǷDŽǿȁǹƢǸưǟȄǴǟǹƢƸȈǫǺƥơDZƢǏǹƢƷȁǂƴǨdzơǞǴǗȁǹƢƸȈǫ ƢǻȏȂǷ ǒƦǫ ǹƢť ƨǼLJ Ŀȁ ƨǰǷ ńơ ǞƳǁ ŕƷ ǹƢǸưǟ ǾǼǷ ǞǼǸƬǧ ǾǴƥơ ǺǷ ǀƻƗ ƢǷ ǂȀNjƗƨǠƥǁƗǺƴLjdzơǾǟƽȁƗȁǾǼǟǾǤǴƥǂǷȏǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơȄǴǟǦȇǂnjdzơ ƣǂǿȁDzƦŝńƾƫĽ ÎÏÍÕƨǼLJƨǰŠǹƢǯȅǀdzơDzȈLjdzơǂǯƿ

DzǯƣǂƻȅǀdzơƨǰǷDzǿƗƾǼǟǁȂȀnjŭơDzȈLjdzơǹƢǯǹƢťƨǼLJǺǷǹƢƦǠNjĿȁ ǁȁƾǬŭơǶȀȈǴǟȃǂƳśǠƥǁȏơȂŴǪǴŬơǺǷDzƬǫȁǁȁƾdzơǺǷơŚưǯǵƾǿȁƨǰLJȁƨȈƷƢǻ ƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ǾȈǴǟǂǷƗȁƢnjȈƳƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJDŽȀƳǞLjƫƨǼLJǺǷǂƻȉơǞȈƥǁǂȀNjĿ ƽȂǼŪơȁ DzƟƢƦǬdzơ ǺǷ Śưǯ ǾǠǷȁ ǦƟƢǘdzơ ǺǷ ǁƢLjǧ śǠŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǽƢƻƗ ĿDzƻƽȁƽȂǠLJǺƥơǞƦƫǺŲǹƢǯȁƨǴǷǂǫǺƥȅƽƢǿǾȈǧƧȂǣǁǾdzDZƢǬȇƢǠǓȂǷƾǐǫȁ śǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƾǐǬǧƢƥǁƢǿǂǧȁǾƥǁƾǻƗƾǫǽƾƳȁǞǓȂŭơǮdzƿDzǏȁƢǸǴǧǾǼȇƽ ĿǽǂǐƸǧǹƢǼǘǫǺƥơƽȂǠLJǺƥơǞƦƫǺǷƨȈǻǁĿǹƢǯȁǹƢƥǂǠdzơǺǷǾǠǷǺŠƨȈǻǁ ƤǴǗǾȈdzơDzǏȁƢǸǴǧƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJńơǾǴLJǁƗȁƾȈdzƢƥǾȈǴǟǒƦǫŕƷǽǂǐǫ


ÒÔ śƥǞǸǴȇǁƾǤdzơȁǽƾȀǟȁǾƬƥȂƫƾǠƥǾƳȂƬǧǾǬǴǗƗȁǽƾǿƢǟȁǾǼǟƢǨǠǧȂǨǠdzơȁƵƢǸLjdzơ ƨLjȈLJƽśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾdzǞǼǐǧDzƫƢǫȁǹƢȈǐǠdzơǂȀǛƗǽƾǴƥńơDzǏȁƢǸǴǧǾȈǼȈǟ ǂǐǬdzơ Ŀ ǽƾǼǟ ơȂǠǴǘǧ ǶȀǫƾǐǧ ǾǼȇƽ ȄǴǟȁ ǾǠǷ ǶĔơ Ǿdz ơȁǂȀǛƗ ƨǟƢŦ Ǿdz DzLJǁƗȁ ǺŲǵȂǫƢȀȈǧǞǓơȂǷơƾǏƢǫDzŢǁơśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǹơĽǽȂǴƬǫŕƷǾȈǴǟơȂdzƢƬƷơȁ ǾdzDZƢǬȇǞǓȂǷȄǴǟơDŽǣȁƢƦǠNjƾǐǫĽ ʼnǂƥǾdzDZƢǬȇǞǓȂǷƢȀǼǷƽȂǠLJǺƥơơȂǠƦƫ ǶȈƬǿǺǷƨǟƢŦǶȀȈǧƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǺȇƽĿơȂǴƻƽDžƢǻƗǾƥDZDŽǻDzȈŬơƱƢȈLJ ǶȀǼǷDzƬǫȁƨƦȈƴǟƨǰǏǶȀǰǐǧǶȈƬǿƢǷƗȁơȂǴŢǁƢǧǂȇǀǻǶǿƔƢƴǧŚǘǷƢǷƢǧŚǘǷȁ ǽǀȀǧǁȂǯǀŭơǵƢǠdzơǺǷǶǏȏơƤƳǁǺǷƢƯĿƨǰǷńơǞƳǁĽǶȀȈNjơȂǷǀƻƗȁơŚưǯ ƩơȁDŽǣȄǴǟƨǴǸƬnjǷƧȁDŽǣ ƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ǺǷ ƨȇDŽǣ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ DŽȀƳ ǂnjǟ ƨǼLJ ǺǷ ǂǨǏ ǂȀNj Ŀ ƪǻƢǯ ǺȇǀdzơDzƟƢƦǬdzơǺǷƩƢǟƢŦƾǐǬȇǽǂǷƗȁǹƢǸȈǴLJǺƥǂǏƢǻƾȈLjdzơƢȀȈǴǟǂǷƗȁǽƽȂǼƳ ȄǴǟƢȀȈǧơƾǟƨȈǷƢǸưdzơƢȀǼǷƧŚưǯǞǓơȂǷĿDzǬǼƫȁǶǿơDŽǤǧƽȂǠLJǺƥơǺȇƽĿơȂǴƻƽ ƢŭƢLJǞƳǁȁDzƥȏơǺǷǞƟƢǘǫǶŮǀƻƗȁƨǠȈǼNjƨǴƬǫǶȀǴƬǫȁǩȁǁDZƕ ƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDŽȀƳƢǔȇƗǂnjǟƨǼLJǺǷňƢưdzơǞȈƥǁǂȀNjǺǷƮdzƢưdzơĿƪǻƢǯ ǺǷƨǟƢŦƾǐǬȇǽǂǷƗȁƾȈǠLJǺƥƅơƾƦǟǺƥƾȈȀǧƾȈLjdzơǾȈǴǟǂǷƗȁƢnjȈƳƤdzƢǣ ƹƢǻƗĽDzƟƢƦǬdzơǺǷ ŚưǯǾȈǴǟǑǂǠǧƭȂǠƦŭƢƥǾǠǷǺŠȏĈȁƗƹƢǻƘǧƽȂǠLJǺƥơǝƢƦƫơ ǑǂǠǧƨȈǻǁǹȁƽƹƢǻƗĽƨȈǴǐǼǬdzƢƥƹƢǻƗĽƧŚưǯDzƟƢƦǫȁǵȂǬƦdzơǾȈǴǟǑǂǠǧȂǼūƢƥ džȈLJơȂƳƨƯȐƯȄǴǟǞǓȂŭơǮdzƿĿȂǿȁǒƦǫȁǹƢǼƦNjDžƗǁȄǴǟǂƳƢǿ ȂǼƥǾȈǴǟ ǹơƨǧƢűǵȂǬdzơǞǓȂŠƮdzƢưdzơǽŐƻơȁǶȀǼǷśǼƯơDžƙǁǞǘǬǧƨǴǷǂǫǺƥȅƽƢǿǶȀǴLJǁƗ ȅǀdzơǞǓȂŭơńơDzǏȁňƢưdzơǵȂȈdzơĿȁǾǠǷǺŠŚLjdzơĿĈƾƳơȁDzŢǁơȁǾǼǟƢǨǠǧǾǴƬǬȇ ƢǷ ǾƬǟƢŦ ǺǷ DzƬǫȁ ȄƸǔdzơ ƧǀƻƗ ǽǀƻƗȁ ȄƷǂdzơ ǾȈǴǟ ǁơƽƢǧ ƨǴǷǂǫ Ǻƥ ȅƽƢǿ ǾȈǧ


ÒÕ ǥƽƢǐǧ ƨNjǂǨdzơ ǪȇǂǗ ȄǴǟ ǾƳȂƫ Ľ ƨƠǨdzơ ǮǴƫ ǺǷ ȄǬƥ ǺǷ ǵDŽĔơȁ ƨƟƢŭơ ƣǁƢǬȇ ƢǿǀƻƗȁǶȀȈǴǟǁƢǣƢǧDzƥȏơǺǷŚưǯ ǾǠǷȁǹƢƸȈǫǺƥơƧǁƢǷơƪŢǹƢǘƸǫǺǷƨǟƢŦ ƹȂȈNjǺǷǂȇǀNjǺƥơơȂǧƽƢǏǶĔơǩƢǨƫȏơƤȈƴǟǺǷȁĈǂǧǺǷƐȏơƢȀǠǷǹƢǯǺǷDzƬǫȁ ƾȈLjdzơDzƬǬǧƽȂǠLJǺƥơǞƥƢƫǺŲǹƢƸȈǫǺƥơǹƢǯȁǹƢƥǂǠdzơǒǠƥƢȇǃƢǣǹƢǯǹƢǘƸǫ ǺǷ ǞǴƬǫơȁ Dzƥȏơ ǺǷ ǶȀǠǷ ƢǷȁ ǂȇǀNj Ǻƥơ ǀƻƗȁ śǠƥǁƗȁ ƨLjŨ ǾƬǟƢŦ ǺǷ ƾȈȀǧ ƨȈǻǁńơǶȀǴǏȁƗȁƨǠƦLJǖƥǁȁȏȂdzƿǺȇǂnjǟƣƢǯǂdzơƾȈƳǺǷȁǞƟȐǫdžŨǶȀǴȈƻ ƢǻȏȂǷ ǹƢǯȁ ǦƟƢǘdzơ ńơ Ľ ƨƥǂƫ ńơ Ľ ƨNjǂǨdzơ ńơ ǞƳǁ Ľ ǶȀƟƢǐƻ ǞǘǬƥ ǂǷƗȁ ǦƟƢǘdzƢƥǭơƿƿơƤdzƢǣǦȇǂnjdzơ ƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ǽƢƻƗǾȈǴǟǂǷƗƢnjȈƳDŽȀƳƢǔȇƗǂnjǟƨǼLJDZơȂNjǺǷǂnjǟȅƽƢūơĿƪǻƢǯ ŚưǯǾȈǴǟƽǁȁȁƧƾǠǬdzơǦǐǻńơʼnǂƥȄǴǟƹƢǻƗŕƷǾǠǷǺŠǁƢLjǧśǠŭơƾƦǟƾȈLjdzơ ơȂǠǧǂƫ ƾǫ ǹƢƥǂǠdzơ ǺǷ ǹȁƾȇǂȇ ǺǷ ơȁƾƳȂǧ džȈLJơȂŪơ DzLJǂȇ ǁƢǏȁ DzƟƢƦǬdzơ ǺǷ ƨǘǷǂǟ Ǻƥ ƾǠLJ ƾȈLjdzơ ƢȀȈǴǟ ǂǷƗ ƨƥǂƫ Ŀ ƨƦƫǁ ȄǬƥƢǧ ȁDŽǤdzơ ơǀđ ơȂǠũ Ƣŭ ơȁƾǠƥƗȁ Ŀ ǾǴƦǬƬLjȇ ǽƾƳȂǧ ǞƳǂǧ Ǿdz ǹƿƢǧ ǝȂƳǂdzơ Ŀ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǹƿƘƬLJơȁ ƨƴūơȅƿǞƥơǁƨǰǷńơĽǦƟƢǘdzơńơƢǠǷƢǠƳǁĽǂǔȈƻȏơ ƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơ

ƢǻƾȈLJ DŽȀƳ ƢǔȇƗ ǂnjǟ ƨǼLJ ƨƴūơ ȅƿ ǺǷ ǺȇǂnjǠdzơȁ Ǟƥơǂdzơ Ŀ ƪǻƢǯ ǹơǂŠƹƢǻƗŕƷǾƳȂƬǧǹƢǸȈǴLJǺƥǂǏƢǻƾȈLjdzơǾȈǴǟǂǷƗƢǨȈưǯƢnjȈƳƤdzƢǣǦȇǂnjdzơ DZƢǬȇǞǓȂǷńơĽǦȈǨǟǾdzDZƢǬȇǞǓȂǷńơDzǬƬǻơĽDzƟƢƦǬdzơǺǷŚưǯǾȈǴǟǑǂǟȁ ȅƽƢǿȁǹƢǠȈƥǁǺƥơǶȀǠǷȁśȈƥƢǿȂdzơNJȈƳǶȀŷƾǧǹƢƥǂǠdzơǾȈǴǟƾȇơDŽƫȁDžƢǸnjdzơǾdz śǬȇǂǨdzơǺǷDzƬǫȁƨǸȈǜǟƨǸƸǴǷȁDZƢƬǫǶȀǼȈƥǁƢǐǧŚưǯǪǴƻȁǹƢNjȁƾdzơȁƨǴǷǂǫǺƥ ǺǷ ơŚưǯ ǹȂȈƥƢǿȂdzơ ǀƻƗȁ ǹȂǠƥǁƗȁ ƨƯȐƯ Ǧȇǂnjdzơ DzƳơǂǷ ǺǷ DzƬǫȁ Śưǯ ǪǴƻ ƨǰǷńơǾǠǷǺǷȁǹƢǸȈǴLJǺƥǂǏƢǻƾȈLjdzơǞƳǁȁȅƽơȂƦdzơȆNjơȂǷ


ÒÖ ƧǂNjƢǠdzơƨȇDŽǤdzơ

DŽȀƳǦdzƗȁśƬƟƢǷȁƧǂnjǟȃƾƷơƨǼLJǂƻȉơǞȈƥǁǂȀNjǺǷƭȐƯĿƪǻƢǯ ǺŠǾƳȂƬǧƾȈǠLJǺƥƅơƾƦǟǺƥƾȈȀǧƾȈLjdzơǾȈǴǟǂǷƗȁƢnjȈƳƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ƢȀȈǴǟǂǷƗȁƨǷǂŬơńơƨȇǂLJƢȀǼǷDzLJǁƗȁƨƦǯǁńơĽǂǔȈƻȏơńơǦƟƢǘdzơǺǷǾǠǷ ǽƔƢƳȁ ƨƦǯǁ ńơ ǞƳǁȁ ǶȀǼǷ DzƬǫȁ ƨǷǂŬơ DzǿƗ ńơ ǁƢǟƢǧ ƤdzƢǣ Ǻƥ ǺLjƷ ƾȈLjdzơ ǁƢǣơȁƤnjǰƥƹƢǻƗȁǾǠǷǺŠDzŢǁơȁǾǠǷǺǷńơơȂǸǔǻơȁǵȂǬƦdzơȁǹƢǘƸǫǺǷDzƟƢƦǫ ńơDzŢǁơĽDzƥȏơǺǷśLjŨǶŮ ǀƻƗȁĺƢǿȂdzơǺȇƽĿơȂǴƻƽƣǂƷǺǷǵȂǫȄǴǟ ŚǘǷǺǷŚưǯƾǼƳǶȀǠǷȁƱǂŬơŚǷƗňȐȈƴūơǶȀŷƾǧǵƢǠǼdzơǡȁǁǾdzDZƢǬȇǞǓȂǷ ƾȈȀǧƾȈLjdzơDzŢǁơĽśǧǂǘdzơǺǷŚưǯDzƬǫȁǶȀǼȈƥƨǸȈǜǟƨǸƸǴǷƪǠǫȂǧǶǿŚǣȁ ƣǂƷDzƟƢƦǫǺǷŚưǯǾȈǴǟǑǂǟȁƧǁȂǼŭơƨǼȇƾŭơǺǷƨƦȇǂǫȆǿȁƨȈǯƢǼūơńơǾǠǷǺŠ ơDŽǣȁƨƦǴǏǾdzDZƢǬȇǞǓȂǷńơDzǬƬǻơĽƨȈǫǂȇȂLjdzơDzǿƗśLjƷřƥǺǷŚưǯǾȈǴǟƾǧȁȁ ǶȀǴƫƢǫȁƨǰǏĈȅƗƨǰǏǶȀǰǐǧƧǂǬƦdzơǾdzDZƢǬȇǞǓȂŠƨǴǷǂǫǺƥȅƽƢǿȄǴǟǾǠǷǺŠ ǞǼƬǷƢǧǂƻƕơȁDŽǣƽơǁƗĽƨƦǴǏńơƽƢǟĽǾǴƥơȁƨǴǷǂǫǺƥơDžǂǧǀƻƗȁƨǠȈǼNjƨǴƬǫ ƨǰǷńơǞƳǂǧǝƢǼƬǷȏơƾNjƗǂǰLjǠdzơ ƧǂnjǟƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ

ƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾdzDŽȀƳƾȈȀǧƾȈLjdzơǝȂƳǁƾǠƥǁȂǯǀŭơǵƢǠdzơĿƪǻƢǯ DZƢƬǬdzơǞǫȁȁǶđƹƢǻƗŕƷǾǠǷǺŠǁƢLjǧƨȈǻǁDzǿơȁDŽǤȇǹơȁǝȂƳǂdzƢƥǽǂǷƗȁƢnjȈƳ ƢȀǼǷDZŗǧƨnjȈƥƾǐǫĽƢǿǁȁƽǩǂƷƗȁǶƟƢǼǤdzơǺǷƢȀȈǧƢǷǀƻƗȁƢȀǰǴǸǧǶȀǼȈƥȁǾǼȈƥ ƢǷȂǫ Ǿdz ǹȁǂǜǼȇ džȈLJơȂŪơ DzLJǁƗȁ ƣƢƷǂƬdzƢƥ ƢȀǴǿƗ ǾǴƥƢǬǧ ƨǼȈǼŪơ ȄǸLjȇ ƢǠǓȂǷ ǶȀǼǷǪƦȇŃȁơȁƾǠƥƗȁơȂǴŢǁơǶĔơǽȁŐƻƗȁơȂǠƳǂǧǶȀȈǴǟƧǁƢǣȏơƽơǁƗǶŮǶǿƢũ ƧǂnjǟȃƾƷơƨǼLJřǟƗƨǼLjdzơǽǀǿĿȁƨǰǷńơĽƨƥǂƫńơĽƨȈǻǁńơǞƳǂǧƾƷƗ ňƢưdzơĿǾƫƢǧȁƪǻƢǯȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷȂƻƗȂǿȁƾǟƢLjǷǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƾȈLjdzơĿȂƫ ǁȁǂLJǦȇǂnjdzơǾȈƻƗȄǴǟƨŸƾƻƧƾȈLjdzơƨƦǫĿǺǧƽȁńȁȏơȅƽƢŦǺǷǺȇǂnjǠdzơȁ


ÓÍ ǝƢǬǴdzơDzǿƗȁǂǸǟřƥȄǴǟǾLjǨǼƥǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƤǯǁǹƢǔǷǁǂȀNjĿȁǽŐǫĿ ńơĽƧƾƳńơǞƳǁȁǶȀƷơǂǷǦǴƫơȁƨǠƥǁƗǖƥǁȁƨƯȐƯǶȀǼǷDzƬǬǧǪȇǂǘdzơǶȀǠǘǬdz ĺƢǿȂdzƢƥƨǬǴǠƬŭơƩơȁDŽǤdzơǺǟƨƳǁƢƻǽǀǿȁƨǰǷ ÎÏÎÏƨǼLJǁȁǂLJǦȇǂnjdzơƽȏȁƗǁơƽĿȅǀdzơǪȇǂūơǂǯƿ

ƽȏȁȏ œǘǬdzơ ƣƢƦƥ ǁơƽ ƪǫǂƷ Ƨǂnjǟ ŖǼƯơ ƨǼLJ ǺǷ ǵǂŰ ǂnjǟ ǞƥƢLJ Ŀȁ ơǀǿƢǼǷȂȇńơƣơǂƻȆǿȁǁȂǘLjdzơǾǼǟǪȈǔƫƢǷljƢƥƽȏơǺǷƢȀȈǧǁȁǂLJǦȇǂnjdzơ ƨȈǴǠdzơ ƨdzȁƾǴdz Ȇǯǂƫ ƾŧƗ ƺȈnjdzơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ DzLJǁƗ ƢǔȇƗ Ƨǂnjǟ ŖǼƯơ ƨǼLJ Ŀȁ ơȂƬǨƬǴȇ Ńȁ ǾƫȂǟƽ ơȂƦȈŸ ǶǴǧ ƨȈƥƢǿȂdzơ ǝƢǧƽ ȄǴǟ ƨǻƢǟȏơ ǶȀǼǷ ƤǴǘȇȁ ǶǿƾƴǼƬLjȇ ǽƾƷȁǶȀǟƢǧƾƥƢǸƟƢǫDZơǃƢǸǧǾƥơȂƯǂƬǰȇŃȁǮdzǀdz ƧǂnjǟƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

DŽȀƳǦdzƗȁśƬƟƢǷȁƧǂnjǟŖǼƯơƨǼLJǵǂŰǺǷǺȇǂnjǠdzơȁdžǷƢŬơĿƪǻƢǯ ǁƢǣƘǧƾȈǠLJǺƥƅơƾƦǟǺƥƾȈȀǧƾȈLjdzơƢǔȇƗǾȈǴǟǂǷƗȁƢnjȈƳƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ƢŭƢLJǞƳǁȁǶǠǼdzơǺǷǶǿƾǼǟƢǷǶǼǣȁǶLJƾdzơǪȇǂǟĿƣǂƷǺǷśƦǿȂǷǵȂǫȄǴǟ ƧǂnjǟƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ƢǻȏȂǷDŽȀƳƢǔȇƗƧǂnjǟŖǼƯơƨǼLJňƢưdzơǞȈƥǁǺǷǺȇǂnjǠdzơȁdžǷƢŬơĿƪǻƢǯ ǁƢǣƢǧƾȈǠLJǺƥƾǟƢLjǷǺƥƾǸŰǺƥǭǁƢƦǷƾȈLjdzơǾȈǴǟǂǷƗȁƢnjȈƳƤdzƢǣǦȇǂnjdzơ ǶȀƷơǂǷ ǀƻƘǧ ǶǴǠdzơ Ǿdz DZƢǬȇ ǞǓȂǷ Ŀ ơȂǻƢǯȁ śƦǿȂǷ ƢǔȇƗ ƣǂƷ ǺǷ ǵȂǫ ȄǴǟ ƨǟƢǔƦƥ śƳǁƢƻ śȈƥƢǿȂdzơ ǺǷ śǠƥǁƗȁ ƨLjŨ ǥƽƢǐǧ ȐƦǬǷ ǾƳȂƫ Ľ ǶȀȈNjơȂǷȁ ǶȀǴƬǫȁ ǶǿǁƢƦƻƗ ǀƻƗ Ľ ƾȇƾūơ Ŀ ǶȀǠǓȁȁ ǶȀǔƦǬǧ ƧǁȂǼŭơ ƨǼȇƾŭơ ǺǷ ƢǿȁǂƬNjơ ǂƻƕNJȈŝǽƾǷƗȁǝȂƳǂdzơǺǷǾǠǼǸǧǾǟȂƳǁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǢǴƦǧƢǠƳơǁDzƦǫƗȁƢǠȈŦ ǽǀǿǹȂǰƬǧƨǘǷǂǟƾȈǠLJǺƥƾǠLJƾȈLjdzơǾȈǴǟǂǷƗȁńȁȏơȅƽƢŦĿ ƧǂnjǟƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

ƨƦǴǏ ȄǴǟ ƾǸŰ Ǻƥ ǭǁƢƦǷ ƾȈLjdzƢƥ ǞǸƬƳơ ŕƷ ǁȂǯǀŭơ ƾǠLJ ƾȈLjdzơ DzƦǫƘǧ


ÓÎ ǶȀȈdzơơȂǠƳǂǧdžȈLJơȂŪơȁǹȂȈǠdzơơȂǴLJǁơȁǹơǂǷȄǴǟơȂǷƢǫƗȁơȂǴŢǁƢǧƽȂǼŪơǮǴƬƥ ƨǰǷńơǝȂƳǂdzơơȁƽơǁƗȁƢȀƬǴƥƢǬŠǶŮƨǫƢǗȏƢǟȂŦǶŮǞŦĺƢǿȂdzơǹơǶǿȁŐƻơȁ ȆǿȁǾLjǨǼƥƱǂƻȁǝȂƳǂdzơǺǷǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǶȀǠǼǸǧ ȄǸǜǠdzơƨǠǫȂdzơƢȀȈǧǹƢǯŖdzơƨǷǂŬơƨȇDŽǣƢŮDZƢǬȇȁƧǂnjǟƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ƨǼLJǹƢƦǠNjǺǷǂnjǟ ȅƽƢūơĿƪǻƢǯȁǾLjǨǼƥƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƢȀȈǧơDŽǣ

ǺƟơDŽŬơǂƻƽơȁDZƢƳǂdzơDZƢǘƥơǺǷƢǸȈǜǟƢǠŦǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǞŦƢǔȇƗƧǂnjǟŖǼƯơ ǞƟƢǼǐdzơƣƢƥǁƗǺǷƨǴŦǾǠǷǀƻƗȁDZƢŭơǺǷŚưǰdzơǵȂǬdzơȄǴǟǩǂǧȁDZƢƦŪơDZƢưǷƢǯ ǾƳȂƫĽǹƢǰǷDzǯǺǷDzƟƢƦǬdzơǾȈǴǟƪǠǸƬƳƢǧǪȈǬǠdzơȅƽơȂƥƹƢǻƗȁǾƳȂƫȁǥǂūơȁ ǾȇȂŭơńơDzŢǁơĽƨǘǷǂǟǺƥƾǠLJƾȈLjdzơȁƾǸŰǺƥǭǁƢƦǷƾȈLjdzơǾȈǴǟƾǧȂǧǹơǂǷńơ ƨȈǴǐǼǬdzơĿƨǴǷǂǫǺƥơȄǴǟǁƢǣƗĽǶȀȈNjơȂǷǀƻƗȁǹƢǘƸǫǺǷǵȂǫȄǴǟǁƢǣơȁƧǂǬƦdzơȁ ƢđǁƢƷȁƨȈǻǁńơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƽƢǟĽƢǷDŽȀǼǷƨǴǷǂǫǺƥơǂǧȁƨǸȈǜǟƨŞƿǶȀȈǧƶƥƿȁ ƨnjȈƥńơDzŢǁơĽǶȀūƢǏȁǶȀǼǟƢǨǠǧƶǴǐdzơơȂƦǴǗȁƢȀǴǿƗǾǟƢǗƘǧƢđǂƻȁƢȀǴŵǞǘǫȁ ńơDzŢǁơȁƨƦƫǁƢȀȈǧȄǬƥƗĽǶǿǁȁƽǩǂƷƢǧǹȁǂƻƕǂǧȁƨǟƢǘdzơǽȂǘǟƗƨǟƢŦƢđǂǫƢǧ ǺǷǦȇǂNjǾȈǴǟƽǁȁǵƢȇȏơǒǠƥȆǨǧƢǷƢȇƗƢđǵƢǫƗȁƨǷǂƷƢŮǪƦȇŃȁƢǿƽƢƥƢǧƨǷǂŬơ ŃȁǾǸēƢǧǂnjƬǼŭơƽơǂŪơȁǂǸȀǼŭơDzȈLjdzƢǯśȈƥƢǿȂdzơǵȁƾǬƥǽŐƻƗȁȅƚdzǾũơƨdzƽƢƦǠdzơ DZƢǷǂdzƢǯƽȂǼŝơȂǴƦǫƗŕƷǹƢǷȂȇȁƗǵȂȇȄǔǷƢǸǧƨƥƢǐǠdzơǮǴƬdzǞƥƢƫǾǻơƢǼǛǾǫƾǐȇ ǥȂǼȇƢǷśǬȇǂǨdzơǺǷƢȀȈǧDzƬǬǧȃŐǯƨǸƸǴǷǭƢǼǿƪǻƢǰǧǶȀǼȈƥȁǾǼȈƥDZƢƬǬdzơǞǫȂǧ ǀƠǷȂȇƨƦǴǤdzơƪǻƢǯȁƢǨȇǂNjǺǠƥǁƗȁǦȈǻǥơǂNjȏơƽȁƾƥƤǴǣƗǺǷDzƬǫȁśǨdzȏơǺǟ ǹȂǴƻƭȐưdzƢȀǴƻƽȁƨǰǷńơDZƢƬǬdzơǑƢǔǨǻơƾǠƥǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǞƳǂǧśȈƥƢǿȂǴdz ƨdzȁƾdzơǺǷǹƢǷǂǧƽǁȁƧǂnjǟƭȐƯƨǼLJǺǷńȁȏơȅƽƢŦǂȀNjĿȁƧƾǠǬdzơȅƿǺǷ ƨǼȇƾŭơȁƨǰŠǹƢǷǂǨdzơƝǂǬǧǂǐǷǶǿǀƻƗƾǠƥdžȈLjǻǂǨdzơǺǷƢǜǨŢśǷǂūơśǐƸƬƥ ƧƾƳ ǁȂLJ ơȂƸǴǏƗȁ ƵȐLjdzơ Dzŧȁ ȆǷǂdzơ ǶǴǠƬƥ ƵƢǨǰǴdz ƽơƾǠƬLJȏƢƥ DžƢǼdzơ ơȁǂǷƘǧ DZƢƬǬdzơśǼǷƚŭơƅơȄǨǯǺǰdzȁƽơƾǠƬLJȏơƨȇƢǣǮdzǀdzDžƢǼdzơƾǠƬLJơȁǽȁǂǸǟȁ


ÓÏ ÎÏÎÐƨǼLJƶǴǐdzơǂǯƿ

ƢǻȏȂǷ śƥ ƶǴǐdzơ ƾǬǠǻơ Ƨǂnjǟ ƭȐƯ ƨǼLJ ǺǷ ńȁȏơ ȅƽƢŦ ƨȇƢǣ Ŀȁ ơȂǴǠƳȁƢǸȀǼȈƥƪǻƢǯƩƢƦƫƢǰǷƾǠƥƽȂǠLJǺƥƾǸŰǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟȁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơ ǹƢǰǧǶȀƬǟƢǗƪŢŖdzơȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƨǟƢǗƪŢŖdzơDzƟƢƦǬdzơȁǮdzƢǸǸǴdzơƽȁƾƷ ƧǂǏƢǻȁƾǠLJȂǼƥȁǦƟƢǘdzơȁƨǼȇƾŭơȁƨǰǷDZȂƷŖdzơDzƟƢƦǬdzơǾƬǟƢǗȁǽƽȁƾƷĿǺŲ ơȁǁƢǏȁdžƟƢLJƾdzơơȂLJƽĽǮdzƿŚǣȁDzƟƢŰȁǩǁƢƥȁơȂƼŭơȁǹơǂǿǃȁƾǷƢǣȁƨǴȈǸŝȁ ƢǸǯǶǿȂǠƦƫȁƶǴǐdzơǒǬƬǻơŕƷǶǿƾLjǨȇǺǷǶŮǹȂǴLJǂȇȁƨȈǨƻDzƟƢƦǬdzơǹȂƦƫƢǰȇ ǶȀǼȈƥ ƣǂūơ ǹơȁ ƨŭƢLjŭơ ȄǴǟ ǪȈƯơȂǷȁ ƽȂȀǟ ǶȀǼȈƥ ǖƦƫǁơ ƾǫȁ Ǯdzƿ ǹƢȈƥ ļƘȈLJ ǞǼǷȁ ǹƢǷȏơȁ ǺǷȏƢƥ ȅƽƢǼŭơ ȃƽƢǻȁ ǵơǂūơ ƅơ ƪȈƥ ǹȂȈƥƢǿȂdzơ ƲŹ ǹơȁ ǥȂǫȂǷ ńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLjǧǹƢǰǷDzǯǺǷƨǰǷȄǴǟơȂǴƦǫƘǧǹƢLjǴdzơȁƾȈdzƢƥǶŮǑǂǠƬdzơǺǟDžƢǼdzơ ǾǠǷȁǂǏƢǻǺƥƾŧǶȀƟƢǸǴǟǺǷƲƷǵƢǠdzơơǀǿǶLJȂǷĿȁǹƘNjĿȂǿǵȂȇDzǯ ǾȈǴǟDŽȀƳƢNjƢƥǹƢǸȈǴLJƽơƾǤƥƤƷƢǏǹȂǰdzǶǿŚǷƗƲŹŃȁśȈƥƢǿȂdzơǺǷƨǷƿǂNj ȆǓǂǠdzơ ƔƢƴǧ ǁȂǯǀŭơ ǂȇǃȂdzơ ơƾƼƬǯ ǮȈƥ ȆǴǟ ǽŚǷƗ DzǠƳȁ ƾƷ Ǿdz džȈdz ƢnjȈƳ ƢŭǺǰdzǭȐŮƢƥơȂǼǬȇƗȁǮdzƿ ǺǷƢǟǁƿơȂǫƢǔǧǁƢǐūơƾNjƗǶǿǂǏƢƷȁǶđǕƢƷƗȁ ơŚưǯơȁƾLjǧƢǘƟƢLJȁơȂǘLJȂǧƢƥƢƦLJƗǶŮƘȈǿǶƬƫŃƨȈǫƢƥǶēƾǷǹơƅơǶǴǟĿǹƢǯ ƢƥǁƢǿ ǂǧȁ ƽȂǠǬdzơ Ǿdz Ƥǘȇ Ńȁ ȃǂLjdzơ ƤƟƢų ǮȈƥ ȆǴǟ Ƥǯǂǧ ȆǓǂǠdzơ DzǿƗ ǺǷ ƪǻƢǯƨȈǫƢƥǶēƾǷƪǻƢǯƢŭǶĔȏƢƠȈNjǶȀǼǷDzǼȇŃȁǩǂǨƫȁNJȈŪơǮdzƿDzſƽƾƦƬǧ ƨȈǫơȁǶŮƧȂNjǂdzơ ÎÏÎÑƨǼLJƽȂǠLJƲƷǂǯƿ

DZƢǷǂdzơ DZƢưǷƢǯ ǵȂǫ ǾǠǷȁ DŽȇDŽǠdzơ ƾƦǟ Ǻƥ ƽȂǠLJ ƲƷ Ƨǂnjǟ ǞƥǁƗ ƨǼLJ Ŀȁ ȅƿǺǷǺȇǂnjǠdzơȁǺǷƢưdzơĿȁƶǘƥȏƢƥƢǸŮƪƥǂǓƨǸȈƻĿǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŠǞǸƬƳơȁ ƢǻȏȂŭƽȂǠLJǵƾǫȁǶȈǜǟƾǼƳǾǠƦƫȁƧǂnjǟdžŨƨǼLJĿƢǔȇƗƲƷȁDzŢǁơƨƴūơ DzȈŬơ ǺǷ ƢLJƗǁ ǹȂƯȐƯȁ ƨLjŨ Ȇǿȁ ǂǏƢǻ Ǻƥ ƾŧ ǾǴƦǫ Ƣđ ǵƾǬƫ ƨȇƾǿ Ǧȇǂnjdzơ


ÓÐ ǪȈǴȇƢŠǮdzƿȄǴǟǶǿƘǧƢǯȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǮdzƿDzƦǬǧƩƢȈǻƢǸǠdzơǩȂǼdzơǺǷǂnjǟȁ ǺǷƢǧȂƻǶȀǼǷǃǂŢȁDžǂƬƷơƾǫƲƸǴdzǶȀǷȁƾǫDzƦǫǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǹƢǯȁǾƥƢǼŝ ƨǰǷ ǥơǂǗƗ Ŀ Ŗdzơ Ʊơǂƥȏơ ƔƢǼƦƥ Ľ ǦƟƢǘdzơ ǁȂLJ ƔƢǼƦƥ ȏȁƗ ǂǷƘǧ Ƕǿǁƾǣ ǝȂǫȁ ǞȈŦDžǂƫȁƱƢƴǨdzơǞȈŦǺǷDzƟƢƦǬdzơǺǷơŚưǯƤǴǗȁƱơǂƥȏƢƥƨǰǷDzƻơƾǷƾȈnjǧ ǾǠǷǹƢǯȁƨǧǂǠƥDZDŽǻDzƥǥȂǫȂdzơDzƦǫƨǰǷǾnjȈŝƽȂǠLJDzƻƾȇǶǴǧƱơǂƥȏơȁDzƻơƾŭơ ǹƢƥǂǟśƥƨǷȂǐƻƪǠǫȁǂnjǟňƢưdzơǵȂȈdzơĿŘǷǵƢȇƗĿȁƢǨdzƗǺȇǂnjǟȄǴǟƾȇDŽȇƢǷ ƢǻȏȂǷ DZơǃ ƢǸǧ ǍƢǏǂdzƢƥ ƣǂǓȁ DZƢƬǫ ńơ ƪdzƕ ƽȂǠLJ ǵȂǫȁ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLJ ƨǰLJȁƨȈƷƢǻDzǯĿȁƨǰǷńơȅǂŪơDzǐƫơȁDZƢƬǬdzơǦǯŕƷǾǻƢƥǂǟǞǼŻǦȇǂnjdzơ ƽȂǠLJǾƳȂƫƨƴūơȅƿǺǷǂnjǟǞƥƢLjdzơǵȂȈdzơĿȁDZơȁDŽdzơDzƦǫŘǷǺǷDžƢǼdzơDZDŽǻȁ ƨȈǨƻ DzLJơǂȇ ƽȂǠLJ ǹƢǯ ƶǴǐdzơ ƾǠƥ ƪǔǷ Ŗdzơ Ƨƾŭơ ǽǀǿ Ŀȁ ǩǂnjdzơ ńơ ǾǷȂǬƥ ǁƢNjǺƥȅƾǠLJDzȇƢŰƺȈNjƤƫƢǰǧƽƢLjǨdzơȁȆǤƦdzơƣƢƥǁƗDzƟƢƦǬdzơƺȇƢnjǷǺǷơŚưǯ ǺǷ ƢǸȀǼǷ ǹƢǯ ŕƷ DzƟƢƦǬdzơ ǺǷ ơŚưǯ ǹơƾLjǨȇ ơǁƢǐǧ ǂǿơǃ Ǻƥ ƾŧƗ ǩǁƢƥ ƺȈNjȁ ĿǃƢƴūơDzƟƢƦǫǞȈŦDZȂƻƽĿƢƦƦLJǹƢǯȁƶǴǐdzơǑƢǬƬǻơǾƦƦLjƥDzǐƷƢǷƽƢLjǨdzơ ǶȀǼȇƽ ȄǴǟ ǶȀǠƦƫȁ ǶȀƦƫƢǯ DzƟƢŰ ƺȈNj ǹƗ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǢǴƥ Ƣŭȁ ƨȈƥƢǿȂdzơ Ǻȇƽ ǹƢǯȁǹƢǸưǟǺƥǂǰƥĺƗƧǀǨǼǬdzƢƥ ǽǂȇǃȂdzDzLJǁƗƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƨǟƢǗǞǴƻȁ DzƟƢƦǬdzơ ǺǷ ǾǼǰǷƗ ƢǷ ǞǸŸȁ ǂƟƢƻǀdzơ ǺǷ ơŚưǯ ǞǸŸ ǹƗ ǽǂǷƗȁ ƨǟƢƴnjdzƢƥ ơǁȂȀnjǷ ǶȀǷDŽǿȁƾȇƾNjDZƢƬǫƢǸȀǼȈƥǞǫȂǧǾdzƢƬǬdzƱǂƻȁǽǂǷƗDzưƬǷƢǧDzƟƢŰƺȈNjDZƢƬǬdzƤǿǀȇȁ ƧǀǨǼǬdzơńơƽƢǟĽǶȀȇƽƢǼƥǁƢǼdzơǵǂǓƗĽǶȀȇƽơȁĿƢǷǮǴǷȁǂȇǃȂdzơ ƧǂnjǟƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ơȂǠƳǁ ǶĔơ ƧǀǨǼǬdzƢƥ ǂȇǃȂdz ǢǴƥ ǵƢȇƗ ƾǠƥ Ľ Ƨǂnjǟ ƨLJƽƢLjdzơ ƨȇDŽǤdzơ Ȇǿȁ DzǿƗǺǷŚưǯǶȀǼȇƽĿDzƻƾǧǥơǂǗȏơǮǴƫDzǿƗǹȂǴLJơǂȇơȁǁƢǏȁƽƢLjǨǴdzơȂǠǸšȁ ǂȇǃȂdzơ DzLJǁƗ Ǯdzƿ ƾǼǠǧ ǹƢǼLjdzơȁ ǦȈLjdzƢƥ ǾǻȁƽƾȀƬȇ ǶȀǠǘȇ Ń ǺǷȁ ȆǓơǁȏơ ǮǴƫ ǂǷȏơƨǬȈǬƷǾǧǂǟȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŭ


ÓÑ ƧǂnjǟƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ƢǸȈǜǟ ƢnjȈƳ DŽȀƳ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǹơ Ǯdzƿȁ Ƨǂnjǟ ƨǠƥƢLjdzơ ƨȇDŽǤdzơ ƪǻƢǰǧ ƢǿǂȇǃȂƥǞǸƬƳơȁƧǀǨǼǬdzơńơDzǏȁŕƷǾƳȂƬǧƤdzƢǗĺƗǺƥơDzȇƾǼǷƾȈLjdzơǾȈǴǟǂǷƗȁ ơDŽǤǧƾȈƥǃȁǹƢŧǁȁƾȇDŽȇȂǼƥȁȄǴǠȇȂǼƥǾȈǴǟǑǂǟȁŚǠdzơĺƗǃȂǫńơǾǠǷǺŠǾƳȂƫĽ ƔƢǼƯȏơơǀǿĿȁŚǠdzơĺƗǃȂǫńơǞƳǁȁƨǠȈǼNjƨǴƬǫǶȀȈǧơȂǴƬǫȁƨǻƢǼǯřƥȄǴǟǶđ ƨǼȈǠǷȃǂƻƗƨȇDŽǣDzLJǁƘǧĺƢǿȂdzơǺȇƽĿơȂǴƻƽȄǴƷDzǿƗǹơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŭŐŬơƔƢƳ DzȇƾǼǷƾȈLjǴdz ƧǂnjǟƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ǹƢǸȈǴLJ Ǻƥ ǂǏƢǻ ƾȈLjdzơ ǾȈǴǟ ǂǷƗȁ ƢnjȈƳ DŽȀƴǧ Ƨǂnjǟ ƨǼǷƢưdzơ ƨȇDŽǤdzơ Ȇǿȁ ǺǷǶǼǣȁơŚưǯǶȀǼǷDzƬǬǧDZƢƬǬdzơǾǴǿƗśƥȁǾǼȈƥǞǫȁȁȄǴƷȄǴǟƹƢǻƗŕƷǁƢLjǧ ǞȈƥƨǰŠǶȀǟƢƥȁǶǿƽȏȁƗǒǠƥǂǰLjǠdzơǒǠƥŒLJȁơŚưǯƢƠȈNjǪȈǫƾdzơȁǶǼǤdzơȁǂǬƦdzơ ǶȀǠǷǞƳǁȁƧǂnjǟ ƪLJƨǼLJǹƢǔǷǁǂnjǟǞƥƢLJƢǿȂǴƻƽȁƨǰǷńơơȂǠƳǁȁǪǫǂdzơ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǺǷơȂƦǴǗȁƨȈƥƢǿȂdzơǺȇƽǺǟśǠƳơǁśǠȈǘǷśƦƟƢƫȄǴƷDzǿƗǒǠƥ ǾȈǴǟǂǷƚȇǹơȁǾǻȁǂǐǼȇȁǾǻȁƚȇǶĔơơȁƾȀǠƫȁǶȀǓǁƢƥǶȈǬȇƢnjȈƳǶȀǠǷDzLJǂȇǹƗ DzȇƾǼǷƾȈLjdzơǶȀȈǴǟȁǾȈǴǟǂǷƗȁƢnjȈƳǶȀǠǷDzLJǁƗȁǮdzƿDzǠǨǧǾǸǟřƥǺǷơƾƷơȁ ƤdzƢǗĺƗǺƥ ƧǂnjǟƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơ

ƢȀȈǴǟDzǠŸǹƗǺLjƸƬLJơȄǴŞƹƢǻƗƢǸǴǧƧǂnjǟƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơǽǀǿƪǻƢǰǧ ǺǷ ǽƾǼǟ ǞŦȁ ǽƢǼƦǧ Ǿdz ǹƿƢǧ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǹƿƘƬLJƢǧ ȁƾǠdzơ ǺǷ ǚǨƸǴdz ơǁȂLJ ǹƗ ǾǤǴƥ ǂȀNjƗ ƨȈǻƢť Ǿdz Ļ ƢǸǴǧ ȁƾǠdzơ ǵȂƴǿ ƨǧƢű ơŚưǯ ƢƠȈNj ǺƟơDŽŬơȁ ǂƟƢƻǀdzơ ơȂǴLJǁƗƾǫȁȏƢƬƻơǂƻƢǧǹƢǯȁǂnjƷǾũơŚǷƗDžƗǁȄǴǟDZƢƬǬǴdzǹȂǴƦǬǷśȈƥƢǿȂdzơ ǶǰdzƢƬǬdz ơȂƳǂƻ ŕǷ ǶĔƗ ȄǴǟ ǵȐǰdzơ ǶȀǼȈƥ ƾǬǠǻơȁ DZƢǸǧ ǽȂdzƢǸƬLJơȁ ȄǴƷ ƺȈnjdzơ ȄǬƥȁ DzƳơǂŭơ ƤdzƢǣ ǶŮƢƬǬdz DzȇƾǼǷ ƾȈLjdzơ Ʊǂƻȁ ơȂǴƦǫƗ ƢǸǴǧ DZȂƻƾdzơ ǺǷ ǶȀǠǼŶ


ÓÒ ǞŦśǬȇǂǨdzơǺǷDzƬǫȁƾȇƾNjDZƢƬǫǶȀǼȈƥǞǫȂǧȐƫƢǬǷǹȂLjŨǾǠǷȁƾǴƦdzơĿǾLjǨǼƥ ǶȀǨǴƻơȁƾƳƢǸǴǧƢǼȈǸǯǶŮơȂǴǠƳȁǂȇǂǬƫȁƨǨȇǀƷǺǟǹȂȈƥƢǿȂdzơǵDŽĔơĽƾȇƾǟ śǸǰdzơǂȀǛƢŭǾǻơDzȈǫǁƢȀǼdzơǂƷśǬȇǂǨdzơśƥDŽƴƷȁDZƢƬǬdzơƾƬNjơȁśǸǰdzơǂȀǛ ƾǴƦdzơǺǷƱȁǂŬƢƥȐȇƾǼǷƾȈLjdzơơȁǂǷƗȁƨǻƢȈŬơȄǴƷDzǿƗǂȀǛƗĽǶŮƨƦǴǤdzơƪǻƢǯ ǞƳǂǧƱȁǂŬơǁƢƬƻƢǧƾŧƗƽȂǠdzơǹơȃƗǂǧǂǰǨȇDzȇƾǼǷƾȈLjdzơǺǠǷƢǧǁơȂLJȏơơȂLJǂƫȁ ƢŭƢLJƨǰǷńơ ǺȇǂnjǟƨǴǸǰŭơƨȇDŽǤdzơ

DzƷƢLjƥ ƢǻƢƥǂǟ ǹƗ ǾǤǴƥ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǹơ ƢȀǴǏƢƷ Ǻȇǂnjǟ ƨǴǸǰŭơ ƨȇDŽǤdzơ DZƢǬȇƨǴȈƦǫȁƨǼȈǷƽƢŮDZƢǬȇƨǴȈƦǫǶȀǼǷǝƾƬƦŭơǺȇƾdzơơǀǿĿơȂǴƻƽƨƦLjƷȏơǽƢšǺǸȈdzơ ǂǰLjǠdzơ ǺǷ Śưǯ ǶȀǠǷȁ ǥơǂNjȏơ ƧƽƢLjdzơ ǺǷ ƨȇDŽǣ DzLJǁƢǧ ƔƢǟǂǨdzơ ơƾǷƢǣ ƢŮ ǞǓȂŠDZDŽǻŕƷǁƢLjǧȅƽƢƬǬdzơƾȇǃǺƥƾǠLJƾȈLjdzơƨȇDŽǤdzơǽǀǿȄǴǟǂǷƗȁȅƽơȂƦdzơȁ ǶȀȈNjơȂǷǀƻƗȁǶȀȈǧDzƬǫȁƔƢǟǂǨdzơƾǷƢǣȁƨǼȈǷƽDZƕȄǴǟǁƢǣƗȁƤnjŬơǵƗǾdzDZƢǬȇ ƤnjŬơǵƗńơǞƳǁȁȐƳǁǂnjǟƨǠLjƫǶȀǼǷǖƥǁȁ ǹȁǂnjǠdzơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ

ƢȀǴǏƢƷȁǹƢǸưǟǺƥǂǰƥĺƗƧǀǨǼǬdzơǂȇǃȁǺǷƪǻƢǯǹȁǂnjǠdzơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ ȄǴǟǹȂdzƢƬŹȁǾdzǹȁƾǏǂƬȇơȁǁƢǐǧǶŮǾdzƢƬǫĿDzȇȂdzơǶȀǫơƿƗƾǫǹƢǯǁȂǯǀŭơǹơ ơȂǠǸšȁǂnjƬǼŭƢƥȁǶȈȀLJȂǼƥȁǹǂǬdzƢƥǶǿȁƨǠȇƾƻȁơǂǰǷDzƟƢƦǫƭȐƯǾǟƢǗƢǧǾdzƢȈƬǣơ ơȁǂǸǓƗȁǶŮǺȇǁȁƢĐơȁśȈƥƢǿȂdzơǾǠǷơȂǴƫƢǬȈdzǶȀȈǴǟDzƦǬȇǹơǽȂƦƫƢǯȁǶȀǠǓơȂǷĿ ǶȀȈdzơDzǏȁƢǸǴǧƾǼŪơǺǷǾǠǷǺŠǶȀȈǴǟDzƦǫƢǧƾȈdzƢƥǾȈǴǟơȂǔƦǫǶȀȈdzơDzǏȁơƿơǾǻơ DzƬǫȁǶȀȈǴǟƅơǽǂȀǛƗȁǾǠǷǺŠǶȀǴƫƢǬǧǾǠǷǹƢǯǺǷơȂǨǠǔƬLJơȁDZƢƬǬdzƢƥǽȁǁƽƢƥ DzǬƬǻơĽƧǀǨǼǬdzơǺǷƤȇǂǫǞǓȂŠǶȈƻȁǞƳǁȁǶȀȈNjơȂǷǺǷơŚưǯǀƻƗȁǶȀǼǷơŚưǯ ƽȂǼŝơȂǴƦǫƗśȈƥƢǿȂdzơǹƗǾǤǴƥĽȅƽƢƬǬdzơƾȇǃǺƥƾǠLJƾȈLjdzƢƥǞǸƬƳơȁƤnjŬơǵƗńơ ƧǀǨǼǬdzơƱǁƢƻǾǴƫƢǬƫƨǫǂǧȁƧǀǨǼǬdzơDZȂƻƽƢǿƾǐǫƨǫǂǧśƬǫǂǧơȂǫǂƬǧơǶĔơȁƧŚưǯ


ÓÓ Ƣŭȁ ǾǠǷ ǺǷȁ ơƾǠLJ ƾȈLjdzơ DzƫƢǬƫ ƨǫǂǧ ƪǴƦǫƢǧ ǂƯȏơ Ŀ ǾƳȂƫ ŐŬơ ơǀǿ ǾǤǴƥ ƢǸǴǧ ŖdzơƨǫǂǨdzơƢǷƗȁǽȂǯǂƬǧǾƥǶŮƨǫƢǗȏǶĔơơȂǧǂǟǾȈǧȂǿȅǀdzơǞǓȂŭơȄǴǟơȂǧǂNjƗ ƧǀǨǼǬdzơȄǴǟƪǴƦǫƗ ǹȁǂnjǠdzơȁƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ƤĔȁ DzƬǬdzơ ǶȀȈǧ ǺƼƯƗȁ ǶȀǴƫƢǬǧ ǹƢǯƽ Ǿdz DZƢǬȇ ǞǓȂŠ ǂȇǃȂdzơ ǶȀǯǁƽƢǧ DzǠšǹƗȆǤƦǼȇȁƧǀǨǼǬdzơńơǞƳǁĽǂǸǠdzơDzȇȂǗƐȏơǶȀǼǷǶǴLjȇŃȁǶŮƢǬƯƗȁǶȀȈNjơȂǷ DzƟƢŰƺȈNjǁƢNjǺƥȅƾǠǷǹơĽǺȇǂnjǠdzơȁƨȈǻƢưdzơȆǿǹȂǰƬǧƢȀǴƦǫƢŭƨȈǻƢƯƨȇDŽǤdzơǽǀǿ ƢǨdzƗ ǂnjǟ řƯơ ǹȂǤǴƦȇ DzƟƢŰȁ ƔƢǟǂǨdzơ ƾǷƢǣȁ ƧơȂƼŭơ DzǿƗȁ ƨǻƢǼǯ ǺǷ ƢǟȂŦ ǞŦ ǶȀƟƢLjǻȁǶŮƢǨǗƗȁǶȀȈNjơȂŠơȂǴƦǫƢǧƧǀǨǼǬdzơǹȂǰǴǸƬȇǶĔơȄǴǟǾǠǷǺǷȁȂǿǵDŽǟȁ ǹƗǾǼǰŻǶǴǧƧǂnjǟǞƦLJƨǼLJDzƟơȁƗĿǮdzƿȁǂȇǃȂdzơǺǷƨǴǨǣśƷȄǴǟǮdzƿǹƢǯȁ ƨƬǤƥǶȀŷƽȁǶȀȈǴǟƱǂƼǧDZƢƥȁȁDZƿDZƢƬǬdzơŚƻƘƫǹơǶǴǟȁǹƢƥǂǠdzơǺǷơŚưǯǞǸŸ ÎÏÏÐƨǼLJǹȁǂnjǠdzơȁƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

DzƦǫǾȈǧǶǿȅǀdzơǞǓȂŭơńơDzǏȂǧǺȇǂnjǠdzơȁƨưdzƢưdzơȆǿƨȇDŽǤdzơǽǀǿǹȂǰƬǧ ĿƤƟǀdzơƶȈǐȇƢǸǯǶȀȈǧƵƢǏȁDzȈŬơǺǷǂnjǟƨƯȐƯȁǵơǁƨƟƢǸǠƦLJǾǠǷȁǂƴǨdzơ ȆǿǽǀǿƨǴƬǬdzơǽǀđǞũƢŭǶȀǔǠƥDZƢǫŕƷƽƾǠdzơǺǟDzšƨǴƬǫǶȀǼǷDzƬǬǧǶǼǤdzơ ǶȀȈNjơȂǷȁǶȀƷȐLJǀƻơȁśƬƟƢǷȄƷǂŪơȁƨƟƢǸǠƥǁƗơȂǤǴƥȄǴƬǬdzơǹơDzȈǫƨǴǨǤdzơƨȈǿơƽ ƢȀǴǯ ƶǴǐdzơ ƾǠƥ ƧǁȂǯǀŭơ ǞƟƢǫȂdzơ ǽǀǿȁ śƬƟƢŭơ ȂŴ ǶȀǼǷ ǖƥǁȁ ǹȂǫƢƦdzơ ƣǂǿȁ ǺȇǀdzơǶȀǟƢƦƫƗǖƟƢLJȂƥDzƟƢƦǬdzơǶǿƽƢLjǧƢƥƾǤdzơǺǷǶȀǼǷǞǫȁƢŭƶǴǐdzơƧƾǷĿƪǻƢǯ ńơǂǷȏơȃǂLJĽǺǸȈdzơǶȈǴǫơǞȈŦơȁƾLjǧơŕƷśǘdzơĿǶĔȂǴƻƾȇȁǶŮǹȂLJȂLJȂȇ ȄǴǟǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJǖǴLJǽƾȇƪŢŚǐȈLJǺǸȈdzơǶȈǴǫơǹƗƽȂǠLJǶǴǟƢŭȁǶǿŚǣ ǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǮdzǀƥǶǴǟƢǸǴǧǶȀȈǴǟǾǻƢƥǂǟǖǴLJȁǶǿƽƢLjǧơĿǝǂnjǧǹơǂǿǃDzƟƢƦǫ ƢǸȀǼǷDzǯDzLJǁƢǧƽȂȀǠdzƢƥƔƢǧȂdzơƢǸȀǼǷƤǴǘȇƽȂǠLJȁDŽȇDŽǠdzơƾƦǠdzƢƥƢƬǯDzLJǁƗƤdzƢǣ Ƣđ ȆǷǂȇ ǹƢƥǂǠdzơ ǺǷ ƤȇƿƢǯƗ ǞƟơȂnjdzơ ǽǀǿ ǹơ Ƕǟǃȁ ƨȈǿơȁ ǁơǀǟƢƥ ǁǀƬǠȇ ƢƥƢƬǯ


ÓÔ ǺƥǹƢǘǴLJǺƥǂƻƢǧƾȈLjdzơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzLJǁƢǧƶǴǐdzơǒǬǻDzƳȏƢǔǠƥǶȀǔǠƥ ǾdzǂȀǜǧƢǷƢȇƗǶǿƾǼǟǵƢǫƢǧǹơǃȁǹƢNjƢŠǾǧǂǠȇȁǹơǂǿǃƾǼǟDZŗȇǹƗǽǂǷƗȁǵǃƢƷ ƨȈǟǁƾdzơ ńơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzLJǁƢǧƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǮdzǀƥǥǂǠǧŐŬơǪȈǬŢ ǺLjƄơƾƦǟƾȈLjdzơǥơǂNjȏơǁƢƦǯǺǷǾǠǷȁȆǨȇƢǔŭơǺŧǂdzơƾƦǟǺƥǹƢǸưǟǾǸȈƷǁ ǂǷȏơǖƥǁȁƽȂȀǠdzơȁƶǴǐdzơƾȇƾšDzƳȏƨǘǬŭơƺȈNjƾȈŧǺƥơǶȀǼǷƨǟƢŦȁƭǂūơ ơȂǴǏȁƢǸǴǧǦƟƢǘdzƢƥǭơƿƿơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǹƢǯȁǦƟƢǘdzơǺǷơȂȀƳȂƬǧǾǷƢǰƷơȁ DZȁƢǧƤȈƷǂƬdzơȁƨNjƢnjƦdzƢƥǶȀǴƥƢǬǧƤȈƫƢǰŭơǾdzơȂǷƾǫDŽȇDŽǠdzơƾƦǠƥơȂǨƬdzơȁƨȈǟǁƾdzơńơ ƤǴǗƗȁƢȀǰǴŤƨǰŠǭǂnjƥƗȁƧǁƢǷȏƢƥňǂnjƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƢȇDZƢǫǹơǹƢǸưǟǾƥǪǘǻƢǷ ǽǂǷƗȁǾdzƣƢǗǵȐǰƥǾƯƾƷȁǾǠǷȄǴƬƻƢǧƢȀȇƾƥƘLJǁȂǷȏdžǴĐơŅȆǴţǹƗǮǼǷ ǺLjƄơƾƦǟƾȈLjdzƢƥƽȂǠLJȁDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǞǸƬŸŃȁǹƢƥǂǠdzơǺǷǾdzȂƷƢǷȁǦƟƢǘdzơȄǴǟ ơȂǴǠƳȁǦȇǂnjdzơƤȈƫƢǰǷƩƢƥơȂƳǶŮƤƬǰǧǂǨLjdzơǵȂȇƐȏơǂƻƕdžǴůĿƾȈŧǺƥơȁ ǶǿǂǷƗȁƨǠȇƾƻȁơǂǰǷǮdzƿǹƢǯȁǾƦƬǯĿǾǷȐǰdzƨȇǂǿƢǛƧơǁƢůƢȀȈǧȅǀdzơǵȐǰdzơ ǶŮƤƬǰǧǶȀȈǴǟǂǷƖƬdzơƾȇǂȇŖdzơDzƟƢƦǬdzơƹȂȈNjƔƢũƗǾdzǂǯƿǹƢǸưǟǹƢǯȁǾƳȂƬdzƢƥ ǺȇǀdzơƨǟƢǸŪơȁǽƾȈƥƢȀǸǴLJȁǶȀȈǴǟơŚǷƗȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟǵƢǫƗǾǻƢƥƢȀȈǧǶǿŐźƢƦƬǯ ơȁǂǰǻƗƨǰǷńơśȀƳȂƬǷƨȈǟǁƾdzơǺǷơȂƳǂƻƢŭǶĔơƐȏơǾǴǯ ǮdzǀƥǶŮǶǴǟȏǾǠǷ śǘdzơǺǷƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰǾǟƾƬƥơƢǷƵƾŻǁƢǏǾǻƢǧǾǷȐǯĿǹƢǸưǟȄǴǟ ơȂǴǏȁ ǹƗ ńơ ǺȇǂƟƢLJ ơȂdzơǃ ƢǷȁ ǾǼȈǗ Ŀ DZȂƻƾdzơȁ ǾǟƢƦƫơ Ŀ Ƥǣǂȇȁ ǾȈǴǟ ȆưǼȇȁ ǭƢǼǿ džǴƴǧ DzƦƳ ȄǴǟ ǺǐƷ Ǿƥ Ǿdzȁ ǵȂȇ ǦƟƢǘdzơ śƥȁ ǾǼȈƥ ǞǓȂǷ Ȃǿȁ ƔȐȈƦǠdzơ ƢǫŚƥǾdzƤǐǻȁǺǐūơDzƻƽȁǶǿǂƯƗĿƞŸǾǻơǶŮǂȀǛƗȁƨǰǷńơǾƳȂƬdzƢƥǶǿǂǷƗȁ ƨƦȇǂǬdzơDzƟƢƦǬdzơƹȂȈNjǒǠƦdzǾǠǷŖdzơƤƬǰdzơǒǠƥDzLJǁƗȁƧǁƢǷȏơǂȀǛƗȁǂȇDŽdzơǩƽȁ ǺǟȐȈǯȁśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǦƟƢǘdzƢƥǹƢǯȁƧǁƢǤdzơǺNjȄǴǟǵDŽǟȁǽȂǟƢǗƢǧǾǼǷ ĽƢǬȈǨǴƫƢȀǬǨdzȁǪȇǂǘdzơǺǷƢȀǠŦƨȈǻƢťȃȂLJDzȈŬơǺǷǹƢǸưǟǞǷǺǰȇŃȁǾȈƻƗ ǝƢǗƗ ǺǷ DZȁƗȁ śǘdzơ Ŀ DZȂƻƾdzƢƥ ǽǂǷƘȇ śǠŭơ ƾƦǟ ǦȇǂnjǴdz ƢƥƢƬǯ ǹƢǸưǟ DzLJǁƗ


ÓÕ ƾǠƥǽȂǟƢǠǗƢǧǹơǁȁDŽdzơȄǴǟǶđơDŽǤǧƨǸǐǠdzơȁƨǠǨǼdzơĽƨƸǨǘdzơDzƟƢƦǬdzơǺǷǹƢǸưǟ ǞƳǂǧǽȁǂLjǰǧDZƢƬǬdzơǾǼȈƥȁǶȀǼȈƥDZƢǗȁǥȂǟȄǴǟƨȈdzȅƽơȁDzǨLJƗǶđơDŽǣĽDZƢƬǫ ǶǿǁȁƽǩǂƷƗȁǶȀǷDŽȀǧƱǂǠdzơDzǿƗǾǴƫƢǬǧƱǂǠdzơȄǴǟǾǠǷǺŠƱǂƻĽǾǼǐƷńơ DzƟƢƦǬdzơȄǟƾƬLJơǽǂǷƗƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǪǬŢƢŭȁǾǼǐƷńơƽƢǟȁǶȈȀNjơȂǷƤĔȁ ǥȏƕƨƯȐƯȄǴǟǥȂǼȇƢǷDzƟƢƦǬdzơǺǷǦƟƢǘdzƢƥǞǸƬƳƢǧǦƟƢǘdzơĿǁȂǔūƢƥǶǿǂǷƗȁ ǹȁǂnjǠdzơȁƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

ǹƢǔǷǁĿǾǼǐƷǺǷƱǂƻƾǫǹƢǸưǟǹƢǯȁǹȁǂnjǠdzơȁƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơǽǀǿȁ ǾdzƢƦǬƬLJȏśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƱǂƼǧǹƢƥǂǠdzơǺǷǾǠǷǺŠǦƟƢǘdzƢƥǺǷDZƢƬǫơƾǏƢǫ ǹƢǸưǟ ǞǷ ȄǬƬdzơȁ ǦƟƢǘdzơ DzǿƗ ǺǷ Śưǯ ǶȀǠǷ Ʊǂƻȁ DzƟƢƦǬdzơ ǺǷ ǾǠǷ ǺŠ ǾdzƢƬǫȁ ǹƢǰǧdžǸnjdzơƣȁǂǣńơǁƢȀǼdzơDZȁƗǺǷơƾȇƾNjȏƢƬǫơȂǴƬƬǫƢǧƱǂǠdzơȅƽơȂƥǾǷȂǫȁ Ŀ ơȂǼǐŢ ǶĔƗ ȏȂdzȁ śƬLjdzơ ȂŴ ǹƢǸưǟ ǵȂǫ ǺǷ DzƬǫȁ śǠŭơ ƾƦǟ ǦȇǂnjǴdz ǂǐǼdzơ ńơǞƳǁȁǂƟƢƻǀdzơȁDzƥȏơǺǷ ǶȀǠǷǹƢǯƢǷǀƻƗȁƾƷƗǶȀǼǷǶǴLJƢǷǞȈǼǷDzƦƳ ƾȈǠLJǺƥǶȈǿơǂƥơƾȈLjdzơǶǿȁƨǟƢŦśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƨǟƢŦǺǷƾȀnjƬLJơȁǦƟƢǘdzơ ǹƢǸưǟǞƳǁĽDzȇǀǿǺǷƨǠƥǁƗȁǦȈǬƯǺǷƨƯȐƯȁǦƟƢǘdzơDzǿƗǺǷƨLjŨȁȆǴǟ Ǻƥ ǾLjǨǼƥǾȈdzơǾƳȂƬȇǹƗƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǵDŽǠǧDzƟƢƦǬdzơDzLJơǂȇDZơǃƢǷȁǾǼǐƷńơ ƨǴȈdzƨǰǷǺǷƱǂƻȁƩƢǸȀŭơȁǂƟƢƻǀdzơǺǷơŚưǯǂǔƷƗȁƽȂǼŪơǺǷơŚưǯǞǸƴǧ ǹƢǔǷǁǺǷǂnjǟǺǷƢưdzơ ǹȁǂnjǠdzơȁƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ȄǬƬdzơȁƔȐȈƦǠdzơơƾǏƢǫƽȂǼŪƢƥǁƢLjǧǺȇǂnjǠdzơȁƨLjǷƢŬơȆǿƨȇDŽǤdzơǽǀǿƪǻƢǰǧ ǺǷ ǺǐūƢƥ ơȂǗƢƷƗ ƔȐȈƦǠdzơ ơȂdzDŽǻ ƢǸǴǧ ƢŮȂǏȁ DzƦǫ śǠŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ǾȈƻƢƥ ǵȂȇǽƔƢƳȁƢǿǀƻƗȁƢȀƸƬǧǶȀȈǴǟǞǼƬǷƢǧǞǧƾŭơȁƨǴƦǼǬdzƢƥǾȈǴǟơȂǷǁȁǞƥǁȏơƤǻơȂŪơ ƧǂǷƔȐȈƦǠdzơńơǞƳǁĽƢǷƢȇƗǾƥǵƢǫƗȁǦƟƢǘdzơDzƻƽĽǭƢǼǿƾȈǠǧƔȐȈƦǠdzƢƥȂǿȁƾȈǠdzơ ƢǿǂǏƢƷȁƨȈǻƢƯ


ÓÖ ǹȁǂnjǠdzơȁƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ńơ ǞƳǂǧ ƢȀȈǴǟ ŅȂƬLjȇ ǹƗ ƅơ ƽǂȇ Ńȁ ǹȁǂnjǠdzơȁ ƨLJƽƢLjdzơ ƨȇDŽǤdzơ ǽǀǿȁ ǺŠǹƢǸưǟǦƟƢǘdzơȄǴǟDzƦǫƗDZơȂNjǺǷǹȁǂnjǠdzơȁdžǷƢŬơǵȂȈdzơǹƢǯƢǸǴǧǦƟƢǘdzơ ƽƾǟ ƣǂǠdzơ ǺǷ ǾǠǷȁ ǹƢƦǰNj Ǻƥ ŃƢLJ ƨnjȈƥ ŚǷƗ ơƽƾǷ ǽƔƢƳȁ ǹƢƥǂǠdzơ ǺǷ ǾǠǷ ơȁƽƢǟdžǸnjdzơƪƥǂǣƢǸǴǧǁƢȀǼdzơDZȂǗǶȀǼȈƥDZƢƬǬdzơǞǫȁȁǦƟƢǘdzƢƥơȂǗƢƷƢǧDZƢǷǂdzƢǯ DzǴǬdzơȁǞǧơƾŭơǶȀƬǰǴǿƗƢǷƾǠƥǁȂLjdzơǺǟơȁƾǟƢƦƫȁ ǹȁǂnjǠdzơȁƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ȄǴǟƪǴƦǫƗƵƢƦǐdzơƶƦǏƗƢŭȁǺȇǂnjǠdzơȁƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơǹȂǰƫǹƗȆǤƦǼȇǽǀǿȁ DzƬǫ ǹơ ƾǠƥ ơȂǠƳǂǧ DzȈǴdzơ ƔƢƳ ŕƷ DZƢƬǬdzơ ǶȀǼȈƥ DZƢǗȁ ƣơDŽƷȏơ ǦƟơȂǗ ǦƟƢǘdzơ ǶȀǷƢȈƻńơǶȀǼǷŚưǯ ǹȁǂnjǠdzơȁƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

DzǬǠdzơ ǾȈǧ ŚƸƬȇ Ƥȇǂǣ ǂǷƗ ƨǴȈǴdzơ ǽǀǿ Ǟǫȁȁ ǹȁǂnjǠdzơȁ ƨǼǷƢưdzơ ƨȇDŽǤdzơ ǽǀǿȁ ƢǷǶȀȈǘǠȇȁƽȂǬǠdzơȄǴǟǶȀŪƢǟȁǁǀǷǁǀNjơȂǫǂǨƫǦȇǂnjdzơǹƢƥǂǟǹơǮdzƿȁƤȈƦǴdzơ ƅơƾƦǟƾȈLjdzơǪǨƫơȁƱơǂƥȏơȁǁȂLjdzơĿŚưǯDzǴƻǂȀǛȁǽȂǬǧơȁƢǸǧDZƢŭơǺǷơȁƽơǁƗ ơȂǴǠǧȁƨǰǷńơơȂȀƳȂƬȇȁǦƟƢǘdzơǺǷơȂǴŢǂȇǹƗǥơǂNjȏơǺǷƨǴŦǞǷǁȁǂLJǺƥ ǹƢǸưǟǹơƢǔȇƗǾdzDzȈǫȁŐŬƢƥƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷŐƻƗƵƢƦǐdzơƶƦǏƗƢǸǴǧǮdzƿ ǦnjǰȇǺǷDzLJǁƢǧƨǰǷńơǾƳȂƬdzơǹȁƾȇǂȇǹƢƥǂǠdzơǺǷǶȀǠǷǺǷȁǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJȁ ǂǷȏơǪǬƸƬǧƧǁƢǸƬdzơǞȇǁǺǷśdzǃƢǻǶǿƕǁǾǻơǽŐƻƗȁDZȂLJǂdzơǮdzƿƔƢƴǧŐŬơǾdz ƢȇơȂƷĿȅǀdzơǽǂǐǫǺǷƔƢƴǧňƢưdzơǪȇǂǘdzơǺǷƨǰǷńơŚLjdzơƾŸǹƗǵDŽǠǧǽƾǼǟ DzǯȅƽơȂƦdzơǺǷȆǬƥǺǷȁǂǰLjǠǴdzȄǘǟƗȁĈȁƾǠdzơDZƢƬǫȄǴǟǶȀǓǂƷȁǦƟƢǘdzơńơ Ǻǟ ƣƢǣȁ DzǐǨǻơ Ƣŭȁ ƧƢǼưŭơ ǪȇǂǗ ȄǴǟ ƨǰǷ ńơ ǾƳȂƫȁ ƨǐƻƢnjǷ Ƨǂnjǟ ƾƷơȁ ǺǷƱǂƻȁǁơȂLJȏơȁǹȂǐūơơȂǯǂƫȁǶŮȂǬǟƪǴǿƿȁǦƟƢǘdzơDzǿƗDznjǨǻơǦƟƢǘdzơ śȈƥƢǿȂdzơ ƤǴǗ Ŀ ơƾů ǝǂLJƢǧ ƤȇǂƷ Ǻƥ ƅơ DzȈƻƽ ȄǸLjȇ DzƳǁ ǦƟƢǘdzơ


ÔÍ śǴƦǬǷơȂǠƳǂǧƨǰǷńơǦȇǂnjdzơǾƳȂƬƥǶǿŐƻƗȁǺȇǂƥƾǷơȂdzȁǹơƾǠƥǶȀǟƢƳǂƬLJơȁ ǁȂǷȏơ ǶŮ ƾȀŻ ǶǿǁƢƦǯ ǺǷ ǹƢǯȁ ƪȈŹȂƦdzơ ƅơ ƾƦǟ Ǿdz DZƢǬȇ DzƳǁ ǶȀǷƾǬƫȁ ǶȈǿơǂƥơƪȈƥńơƔƢƳȁƤȇǂƷǺƥƅơDzȈƻƽǞǷƢȀǴƻƾǧǁȂLjdzơĿȆǬƥǺŠǶǿŐŹȁ ǾǠǧƾȇDZƢŭơǺǷDzȇDŽƳǢǴƦǷȄǴǟǾǠǷǪǨƫơȁƢǿƢǼǣƗȁƾǴƦdzơDzǿƗDŽǟƗǺǷǹƢǯȁƨǟǁDŽdzơ ƾǴƦdzơDzǿƗƨǷȐLjdz ƨȈƥƢǿȂdzơǺǷǶŮǞǫȁƢǷȁǦƟƢǘdzơDzǿƗƨǐǫǂǯƿ

ǽƢǷǂǧǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJȁǹƢǸưǟǺǷǹƢǷȏƢƥǶȀȈƫƘȇǹƗȄǴǟƪȈŹȂƦdzơƱǂƼǧ ƨȈƥƢǿȂdzơƪǸǴǟƢǸǴǧǾǯȐǿȁǾƫȂǷƢȀȈǧǹƢǰǧǦƟƢǘdzơDzǿƗǒǠƥƧǁƢǼǷǺǷƨǏƢǏǂƥ ǶȀƬǠǧơƾǷȁǶŮƢƬǫȄǴǟƧǁƾǫǾdzǺǷƾƳȂȇŃȁƧƾƷơȁƨǴŧǁȂLjdzơȄǴǟơȂǴŧǮdzǀƥ ǶǿȂǴƬǫȁDzȈŬơǶȀƬǯǁƽƢǧśƥǁƢǿǮdzƿDzƦǫơȂƳǂƻǦƟƢǘdzơDzǿƗǺǷƨǟƢŦ ǹƢǯȁ ŚƦǰdzơơȂƦǟȂƬLJơȁƢǷƢǟȐƬǫDžƢǼdzơơȂǴƬǫǦƟƢǘdzơơȂǴƻƽƢŭȁDzȈǴǬdzơƐȏơǶȀǼǷǶǴLJƢǷȁ DzǨǘdzơǵȏơǁƾǏȄǴǟǹȂŞǀȇơȁǁƢǏȁǞȈǓȂdzơȁǦȇǂnjdzơȁŚǷȏơȁǁȂǷƘŭơȁŚǤǐdzơȁ ƨǟƢŦơȁƾƳȁȁǶĔȂǴƬǬȈǧƢȀȈǧȃǁơȂƫǺǷǹȂƳǂźƩȂȈƦdzơǹȁƾǠǐȇơȁǁƢǏȁǞȈǓǂdzơ ńơơȂƳǂƻĽƢǠȈŦƩȂȈƦdzơĿǺǷơȁƽƢƥƗŕƷǶǿǂƻƕǺǟǶǿȂǴƬǬǧǹƕǂǬdzơǹȂLJǁơƾƬȇ ƾƳƢLJȁƗǞǯơǁȂǿȁƾƴLjŭơĿDzƳǂdzơǹȂǴƬǬȇȁƢȀȈǧǺǷơȂǴƬǫȁƾƳƢLjŭơȁƪȈǻơȂūơ ǦƟƢǘdzơDzǿƗǺǷǪƦȇŃȁ ƩơȂǸLjdzơǁƢƦƳǺǷǶŮDzȇȂǧƩƢǫȂǴƼŭơƔȏƚǿơȂǼǧƗŕƷ ǹƗ ǍƢǏǂdzƢƥ ǽȂǠǼǷȁ ǽȂLJǂƫȁ ŘƬǨdzơ ƪȈƦdz ơȁǃƢŴơ Ǻȇǂnjǟȁ ǦȈǻ ǁƾǫ ƨǷƿǂNj ȏƐ ơ DZƢǗ ƢŠ ǶȀǷȂȇ ǶǿȂǴƫƢǫ śǠƦLJȁ śƬƟƢǷ ǹȂǤǴƦȇ ǂǠǨdzơ ƪȈƥ Ŀ ƨǟƢŦȁ ǽȂǴǐȇ ȏǹơǹƢƦǰNjǺƥơǶǴǠǧƮdzƢưdzơȁňƢưdzơǵȂȈdzơĿǶǿȂǴƫƢǫĽDZƢǔǼdzơƧǂưǰƥǶǿȂǴǣƢNjȁ Ǻƥơ ǾƳȁ Ŀ Ƕǰǻơ ǶŮ DZƢǫȁ ǹƢǷȏƢƥ ǶȀǴLJơǂǧ ƨǠȇƾŬơȁ ǂǰŭƢƥ ȏƐ ơ Ɣȏƚǿ ńơ DzȈƦLJ ƨǟƢŦǶȀȈǴǟơȂǴƻƽƢǧDZƢƬǬdzơǺǟơȂǨǰǧƽȂȀǠdzơǮdzƿȄǴǟǶǿȂǘǟƗȁǹƢǸưǟȁǹƢƦǰNj ƱȁǂŬƢƥ ǶǿȁǂǷƗ Ľ ƵƢƦǷ Śǣ śǯǂnjǸǴdz ǾǴŧ ǶŮ ơȂdzƢǫȁ ƵȐLjdzơ ǶȀǼǷ ơȁǀƻƗȁ ǃȂǬƥǶȀǴƬǫǹƢǯȁƧƽƢȀnjdzƢƥơȁǃƢǨǧƢǠȈŦǶȀǴƬǬƥǂǷƗǾȇƾȇśƥơȂǴưǷƢǸǴǧŚǷȏơƨǴƥƢǬŭ


ÔÎ ơȂǻƢǯśLjǸŬơȂŴȄLjȈǟȅȁƿƩȂȈƥĿǹȂǫǂǨǷƨǟƢŦǹƢǯȁǃȂǴdzơǩƢǫƽȄǸLjȇ Ƶơȁǁȏơ ƨǷȐLJ ȄǴǟ ƽȂȀǠdzơȁ ǹƢǷȏƢƥ ƢǔȇƗ ǶǿȂƳǂƻƢǧ ǍƢǏǂƥ ǶĔȂǷǂȇ śLJǂƬǷ ƲǴưdzơȁƽŐdzơĿǶǿȂǯǂƫȁƱȁȅƽơȁńơǶǿȂƳǂƻƗĽƣƢƦLJȏơƨȈǬƥǹȁƽƣƢǫǂdzơȁ śƥơȂǠŦȁƔƢLjǰdzơǺǷƨȈdzƢƥơǁƢǸǗơǶȀȈǴǟơȂǷǁŕƷśƫƗȂLjdzơĿȂnjǰǷơȂdzơǃƢǷȁ ǂnjǟƨƯȐƯƾǠƥǶǿȁƾǿƢǟĽƩȏƢūơƔȂLJƗĿƩơǁƾƼŭơƩǁƢǏȁƔƢLjǼdzơȁDZƢƳǂdzơ ǺǷƨǼǨūơDzƟƢLjdzơǹȂǘǠȈǧśǸǴLjŭơǹȂǨǨǰƬȇơȁǁƢǐǧśǘdzơĿDZȂƻƾdzơȄǴǟƢǷȂȇ DZơȂǷȏơǹȂǴǬǼȇȁǦƟƢǘdzơǹȂǴƻƾȇǵȂȇDzǯǹƢƥǂǠdzơǁƢǏȁƢȀǸǔǬȇǦǰdzơƔDzǷƧǁƐǀdzơ ƪǧƢēǮdzƿȄǴǟǹȂƬǧƢȀƬȇȁljơǂǨdzơȁDžƢLJȏơȁǑȁǂǠdzơȁƽȂǬǼdzơơȂƦȀǼǧƱǁƢŬơńơ ǮǴƫĿƢǿȁǂnjǻǶĔƢǧƤƬǰdzơƐȏơDZƢƦŪơDZƢưǷƢǯǶȀǸȈűĿDZơȂǷȏơƩǁƢǐǧljơǂǨdzơ ǝƢƥǂdzơȁǦƷƢǐŭơǺǷƢȀȈǧǹƢǯȁƵƢȇǂdzơƢđǦǐǠƫǩơȂLJȏơȁƨǫǃȏơĿȁƵƢǘƦdzơ ŚǣȁȂƸǼdzơȁǾǬǨdzơȁƮȇƾūơƤƬǯƨȈǬƥȁǶǴLjǷȁȅǁƢƼƦdzơƺLjǻǺǷȁƨǨdzƚǷǥȂdzƗ ǹƗƾƷƗǞȈǘƬLjȇȏǶȀǴƳǁƢƥƢĔƚǘȇƢǷƢȇƗƪưǰǷȁŚưǯƞNjǵȂǴǠdzơƨȈǬƥǺǷǮdzƿ ĺƢƼŭơ Ŀ ƨǻȂǧƾǷ DZơȂǷȏơ DŽȇDŽǟ ǹơ ǶȀǼȈǗƢȈNj ǒǠƥ ǶǿŐƻƗȁ ƨǫǁȁ ƢȀǼǷ Ǟǧǂȇ ǁȁƾdzơ ǞȈŦ ǹơ ơȂǼǜǧ ƘƦű DZƢŭơ DŽȇDŽǟ ƢȀȈǧ ơȁƾƳȂǧ DZƢƄơ ǒǠƥ Ŀ ƧŚǨƷ ơȁǂǨƸǧ ƢȀȈdzƢǟƗȁƢȀǴǨLJƗǺǷƢǿȂƥǂƻƗȁƢȀȈǻơƽȁƢȀȈǏƢǫƾǴƦdzơDzǿƗƩȂȈƥǞȈŦơȁǂǨƸǧǮdzǀǯ džǻȏƢƥƧǂǷƢǟƪdzƢǯŖdzơǝȂƥǂdzơǮǴƫơȂƥǂƻƢǧƩƢǟȂdzƢƦdzơȁƔȐŬơƩȂȈƥơȁǂǨƷŕƷ ǺǷƪȈŭơƱǂźȁƪȈŭơǺǷȆūơƱǂźƞNjDzǯƩȂǰǴǷǽƾȈƥǺǷǹƢƸƦLjǧƧǂǷƢLjŭơȁ ǹơƢȈǻƾdzơDzǿƗǶǴǠȈdzǁƢƦƬǟȏơȁǂǰǨdzơŅȁȏǁƢǐƦƬLJơȁƨǜǟȂǷƐȏơƢȈǻƾdzơǽǀǿƢǷȁȆūơ ƢǿǀƼƬȈǴǧǂǨLJƱƢǼƳȄǴǟƢȀȈǧǺǗƢǬdzơǹơȁDZƢŰĈȅƗDZƢŰƢȀǧǂƻǃȁDZơȁǃƢȀǸȈǠǻ śǸǴLjŭơȄǴǟƪǻƢǯǦƟƢǘdzơƨǐǬǧƨǐǬdzơǽǀđŐƬǠȈǴǧǁƢƦƬǟȏơƽơǁƗǺǷȁǂŲǂLjƳ ƧǂnjǟǞƦLJȁśƬƟƢǷȁǦdzƗƨǼLJƧƾǠǬdzơȅƿĿǂnjdzơơǀǿDZȂǐƷǹƢǯȁƨǐǣǶǜǟƗ ŚǷȐdz džǸŬơ ƢȀǼǷ ơȂƳǂƻơ ǦƟƢǘdzơ ǺǷ ƢǿȁǀƻƗ Ŗdzơ DZơȂǷȏơ ǮǴƫ ǶȀǠŦ ƾǠƥȁ ƽȐƦdzơǺǟDzŢǁơȁǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJǾƳȂƫȁǁƢǨǰdzơǶƟƢǼǣǶLjǬƫƢǸǯȆǫƢƦdzơơȂǸLjƬǫơȁ


ÔÏ ǺǷǦƟƢǘdzơȄǴǟǁƢǏƢŠƽȂǠLJńơƢƥƢƬǯơȂǴLJǁƗȁǦƟƢǘdzơȄǴǟơŚǷƗǹƢǸưǟ ȆǬƥȁ ǩơǂǠdzơ ȄǴǟ ƢƦǯơǁ ƔƢǼǿƾdzƢƥ ơǃŐǷ ǹƢǯȁ ǁȁǂLjdzơ ƨȇƢǣ Ǯdzǀƥ ǂLjǧ ƽȂǟȂŭơ ƔƢǔǬdzơ ǹƢƦǰNjǺƥƢƥȄǬƬdzƢǧǥơǂǗȏơǽǀǿńơȐƦǬǷǝǂLJƢǧƨȈǟǁƾdzơǺǟǵƢȇƗƨǠƦLJǾdzƨȇDŽǤƥ ƨǰǷńơȆǿȁƧƢǼȈȈǠdzơƢŮDZƢǬȇƨȇǂǫńơơȂǴǏȁƢǸǴǧǹƢƥǂǠdzơǺǷǾǠǷǺŠǾǠǷǽƽƢǟƢǧ ŐŬơǢǴƦǧƽȂǟȄǴǟƽȁƾǯǶǿȁƨȇǂǬdzơǮǴƫȄǴǟǶǿƽȂǼŝơȂƻƢǻƗDzƷơǂǷƭȐƯȄǴǟ ĿǮdzƿǹƢǯȁśǸǴLjŭơƱƢƴƷȁƨǰǷDzǿȏƣơǂǘǓơDzǐƸǧǵơǂūơƅơƪȈƥǹơŚƳ ȏ Ƕđǂǯ ƾƬNjƢǧ ǩƢǧȉơ ǞȈŦ ǺǷ ƱƢƴūơ ǺǷ ƩȌƬǷơ ƾǫ ƨǰǷȁ ƧƾǠǬdzơ ȅƿ ǂȀNj ƣǂǤŭơǑǁƗǺǷǵƢǠdzơơǀǿĿƲƸǴdzƔƢƳȁǦƟƢǘdzơDzǿƗȄǴǟǁƢǏƢŠơȂǠũƢŭƢǸȈLJ ȄǴǰŭơƤȈǬǻƢǔȇƗƲƷȁƾȈǠLJǺƥǹƢǘǴLJƪǰLjǷǵƢǷơƲƷȁƢǨdzƗ ǂnjǟƨLjŨȂŴ ǺǷŚưǯǾǠǷȁǶǜǠdzơǺƥơƢNjƢƥƅơƾƦǟȆǷƢnjdzơƱƢūơŚǷƗǹƢǯƱȂƴūơƪǴǏȁƢŭȁ ƩǂưǯȁǂǯƢLjǠdzơǺǷŚưǯƢǔȇƗǾǠǷȄƳǂǧǮȈƥǹƢǸưǟȅǂǐŭơƲūơŚǷƗȁǂǯƢLjǠdzơ ƢǷDzưǷƩƢǫȂǴƼŭơǺǷƢȀȈǧƨǼLJƨǼLjdzơǽǀǿDzƦǫǶǴǠȇŃȁǵƢƷDŽdzơƾƬNjơȁƨǰŠDžƢǼdzơ ƨǰǷ ƩȂȈƥ ƪƠǴǷ ŕƷ ǒǠƥ ȄǴǟ ǶȀǔǠƥ DžƢǼdzơ Ƕǯơǂƫȁ ǵƢǠdzơ ơǀǿ Ŀ ǂǔƷ ǶȈƻǾNjȂȈŝơƽȂǠLJǹƗŐŬơƽǁȁƨȇȁǂƬdzơǵȂȇǹƢǯƢǸǴǧƢȀȈƷơȂǓȁƢēƢȀƳȁƢȀȈƷơȂǻȁ ŃƨǨƟƢƻȆǿȁǥȂǫȂǴdz ƱƢƴūơƾǠǏƢǸǴǧŚưǯDzƳȁȁǥȂƻDžƢǼǴdzDzǐƸǧƨǧǂǠƥ ơǀǿĿƱƢƴūơƧǂưǯƪǻƢǯȁǹƢǷƗȁǺǷƗĿDžƢǼdzơƲƸǧƨǨƟƢǘdzơǽǀǿǺǷơƾƷƗơȁƾŸ ƞNjDzǯĿńƢǠƫƅȁƲūơǺǷǃDZȂǏȂdzơǺǟƨǨƟƢǘdzơǮǴƫǂƻƘƫĿƤƦLjdzơȆǿǵƢǠdzơ DžƢǼdzơƱǂźǹơǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJȅƽƢǼǷȃƽƢǻƲūơǵƢŤƾǠƥĽƧŚưǯǶǰƷDzƥƨǸǰƷ ǾǠǷǺŠƧƾƳńơȁƢNjƢƥǦȇǂNjƱǂƻǺǷDZȁƘǧƽƢūȏơȁȆǤƦdzơDzǿƗƨǠǧơƾǷȁƽƢȀƴǴdz ǮdzƿƾǼǠǧǂƻƘƫȁǾǠǓȂǷǺǟśǷȂȇǂǬȀǬƫŐŬơơǀǿƽȂǠLJǞũƢǸǴǧǂǯƢLjǠdzơǺǷ ȄǴǟ ƣȂǯǂdzƢƥ ǶȀȈǴǟ ǁƢNjƗȁ ƢLjǴů ǶŮ ƾǬǟȁ ƱȂƴūơ ƔơǂǷơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǞŦ ƩơȂǧȁ ǂƟƢƻǀdzơ ǵƾǠƥ ơȂdzƢǠƫȁ ƣȂǯǂdzơȁ ƱȁǂŬơ ȄǴǟ ƾƷƗ ǾǬǧơȁ ƢǸǧ ƧƢǤƦdzơ Ɣȏƚǿ ǾdzȂǫơȂǴƦǫƢǸǧǺťŚǤƥǾdzƢǷǺǷǾǻȂƳƢƬŹƢǷDzǰƥǶŮƾȀǠƫȁǺǸǔƬǧǂǧƢLjǸǴdzƪǫȂdzơ


ÔÐ Ɛȏơȁ ƣȂǴǘŭơ ȂȀǧ ȃƘǻ ǹƢǧ ƣơȂǐdzơ ńơ ǽƾNjǂȇȁ ƣƢƬǰƥ ƢǼǷ Dzǯ ǾƦƫƢǰȇ ơȂdzƢǫ Dzƥ ƢǸǴǧǵȁƾǬdzơǺǟǽǁǀŹȏȂLJǁǾǧǂǗǺǷǶȀǼǷŚǷƗDzǯDzLJǁƗȁƣȂǯǂdzơǾȈǴǟǪƸǧ ǶŮƽƢǟƘǧƢǿơǂǟǦǠǓȁƪǼǿȁǶȀǷDŽǟƨƦǐǟǹơǪǬŢȁǶǴǟƤȈƫƢǰŭơǾȈdzơƪǴǏȁ ǶŮǂȀǛƗȁƩơƾȇƾȀƬdzơǺǷƢȀȈǧǂưǯƗȁǾǴȈǗƢƥƗȁǽǂȇȁDŽƫǺǷŚưǰƥƢȀǼƸNjȁƩƢƥơȂŪơ ĿǞǸǘǷȏǾǻơơȂǸǴǟƔơǂǷȐdzƤȈƫƢǰŭơƪǴǏȁƢǸǴǧǶđŅƢƦȇȏȁƧȂǬdzơƨȇƢǣĿǾǻơ ƢǻȏȂǷ ǶȀȈǴǟ ǁƢNjƘǧ ǭƢƦƫǁȏơ Dzǯ ơȂǰƦƫǁơȁ Ƕǿƙơǁƕ ƪƥǂǘǓơȁ ƾȇǂȇ ƢǸǟ ǾǟȂƳǁ ĈDŽǟƣƢLjƬǯơȁƨȈǴǠdzơƨdzȁƾǴdzDžȂǷƢǻƢǼƥȂǯǁĿǶŮDZƢǫȁǾȈǴǟƣȂǯǂdzƢƥƢȈǻƢƯǦȇǂnjdzơ ǺǷ ƾƥȏ ơȂdzƢǬǧ DZƢƬǬdzơ Ʃȏƕȁ ǂƟƢƻǀdzơȁ ƽȂǬǼdzơ ǺǷ ǾǻȂƳƢƬŹ ƢŠ ǶŮ DzǨǰƫȁ ǂƼǧȁ ƽƢǟƢǧƨȈǻƢƯƧǂǷƤȈƫƢǰŠǶȀǴLJǁơȂǴLJǁƘǧDzȈƸƬLjǷǂǷƗDZȂǐƷơȂǷơǁȁDzȈLJơǂŭơƧƽƢǟơ ǾdzȂǬƥǶȀǼǷƾƷơȁDzǯƽƾēȁƨǴƠLjŭơƪdzƢǟŕƷǶȀǧƢƻƗȁǾǴǷƗƢǷǥȐşDzǯƣơȂƳ ǶȀǯǁƽƗȁơȂǟDŽǨǧǵƢǻȐdzƧŐǟǾǴǠƳƗȁǵƢǠdzơDzƬǬdzƢƥǾǴƬǫƗǵƢȇƗƨƯȐƯŚǣƨǰŠǵƢǫƗǺǷ DzǐƷ ƢǷȁ ƩƢƦưdzơ ȄǴǟ ƱȐǠdzơ ƾNjƗ ƨǰǷ ǦȇǂNj ǶȀŪƢǠǧ ǁơǂǨdzƢƥ ơȂŷȁ ǥȂŬơ Ǻƥơ ƢNjƢƥ ƅơ ƾƦǟ ńơ ơȂƦǿƿȁ ƢĔƢȈǟƗȁ ƨǰǷ ǂƥƢǯƗ ǞǸƬƳơ Ǯdzƿ ƾǼǠǧ ƱƢƬǻơ ǾƳȐǠdz Ŀ ǂǧƢLJȁ ĹƘǧ ǵƢȇƗ Ƨǂnjǟ ƨǰŠ ǶȈǬȇ ǹơ ǽƾǼǟ ơȂƳǂƫȁ ȆǷƢnjdzơ ƱƢūơ ŚǷƗ ǶǜǠdzơ ǦȇǂNjǾƳȂƫĽȅǂǐŭơƲūơŚǷƗǾƳȂƫǵȂȇňƢƯĿȁƧǂnjǟňƢťƨǼLJǵǂƄơdžǷƢƻ ȂǿǾƳȂƫǮdzƿƾǼǠǧśƥǁƢǿǶȀǴǯơȂȀƳȂƫƢŭǽƾƷȁǦȇǂnjdzơ ȄǬƦǧƧƾƳńơƢNjƢƥ ǵȂȈdzơǮǴŭơǺŭȅƽȂǻȁǁơǂǫǥȂŬơǺǷƢŮǂǬȇȏƨǰŠƢȇƢǟǂdzơƪȈǬƦǧƧƾƳńơƢǔȇƗ DzǿƗǶǴLjƬLJơƾǫŚnjǷȏȁŚǷƗȏȁǂȇǃȁȏȁǶǯƢƷƽȐƦǴdzdžȈdzǁƢȀǬdzơƾƷơȂdzơƅ DzƻƾȇȏDzƳǂdzơơǀǿǹơǶȀǸǴǠdzƧƽƢȇǃȁŘLjūơʼnǂǰdzơƅơǺǷơȂƦǴǗȁƧƽƢȀnjǴdzƨǰǷ ƨȇƢǨǯǮdzƿĿǹƢǰdzƢȀǴǿƘƥǾǴǠǧƢǷȁǦƟƢǘdzơƨǐǫƐȏơǺǰȇŃȂdzȁƢǿƾLjǧƗƐȏơƢǓǁƗ ǞǷƽȂǠLJńơƢƥƢƬǯDzLJǁƗȁƾǟƢLjǷǺƥśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǵƢǫƗǮdzƿƾǼǠǧ ȏǹơȁǵơǂūơƅơƪȈƥǹơŚŪƢǻƢǷơǾǼǷƤǴǗȁDžǂǧȄǴǟƢǣƕǶȈǴLJǺƥƾǷƢƷƾƟƢǬdzơ DzLJǁƗȁǾƬǟƢǗƪŢƨǰǷDzǿƗǹơȁƢȀȈǧǾǴǷƢǟȂǿǹȂǰȇǹơȁǵƢǷƿƨǰǷǹƢǰLjdzǂǨŹ


ÔÑ ƾǸŰ ƺȈnjdzơ ƨǷȐǠdzơ ǶȀǼǷ ȅȂƦǼdzơ ƪȈƦdzơ DzǿƗȁ ƔƢǸǴǠdzơ DzǓƢǧƗ ǺǷ ȐLJǁ ƨǰǷ DzǿƗ Ǻƥ ƾǸŰ ƾȈLjdzơ ƧƽƢLjdzơ ƺȈNjȁ ȆǸȈƴǠdzơ ǚȈǨūơ ƾƦǟ ƺȈnjdzơ ƨǷȐǠdzơȁ DzƦǼLJ ǂǿƢǗ ƾǠƥƨǰǷŖǨǷřǣŚǷƅơƾƦǟƾȈLjdzơƢǻȏȂǷƾdzȁřǣŚǷƾǸŰƾȈLjdzơȁDžƢǘǠdzơǺLjŰ śǯƢLjŭơȁ ƔơǂǬǨdzƢƥ ƨǬǨNjȁ śǷȏơ ƾǴƦdzơ ǹƢǰLJ ƨǻƢȈǏ DzƳȏ Ǯdzƿ Dzǯ Ƨƾŭơ ǽǀǿ ǾǠǷơȂǸǴǰƫȁƨǰǷǺǷśƬǴƷǂǷȄǴǟDzȈLjdzơȅƽơȂƥƽȂǠLjƥơȂǠǸƬƳơȁǞȈǸŪơǾƳȂƬǧ DZƢǬǧǾƬǟƢǗĿǹȂǴƻƾȇǶĔơȁǵơǂūơƪȈƦdzơǹơŚŪǹƢǷȏơǾǼǷơȂƦǴǗȁǵȐǯ ƶǐǧƘƥ ȅǀdzơƅƢƥơȂǯǂnjƫȏȁƪȈǣơȂǘdzơȁǵƢǼǏȏơơȂǷƾēȁǽƾƷȁƅơơȁƾƦǠƬdzǶǰƬƠƳƢŶơǶŮ DZƢǫȁ ǽƾȇ ǶŮ ƾǸǧ ƅơ Śǣ ƢǻƾƦǟ ƢǷ ƅơȁ ǾdzȂǬƥ ǂǿƢǗ ƺȈnjdzơ ǾƥƢƳƘǧ ƪȈŻȁ ȆȈŹ ƨǟƢǘdzơȁǞǸLjdzơȁǽơƽƢǟǺǷǹȁƽƢǠƫȁǽȏơȁǺǷǹȂdzơȂƫǾdzȂLJǁȁƅơǺȇƽȄǴǟǶǰƫƾǿƢǟ ǁȁǂLjdzơǺǷŚǘȇƽƢǯǮdzƿƾǼǠǧDZơƾƳȏȁƮŞŚǣǺǷDZƢǬŭơơǀǿȄǴǟǽȁƾǿƢǠǧ ǾǓǁƗƢǻȏȁƗƾǬǧơǂǰNjƅƾƴLJƗDZƢǫȁƵǂnjǻơȁǦȇǂnjdzơƱȁǂşǹƘǸǗơȁƵǂǨdzơȁ ĿǹƢǼƠǸǗȏơƨǰǷDzǿȏDzǐƸȈdzǹƢǷȏơƣƢƬǯƤƬǰȇǹơǾƦƫƢǯǂǷƗȁơǂƼǧȁƢǼdzơDŽǠǧ ƅơǶLjƥǞǫơȂdzơȂǿƢǸǯǾȈǧǁȂǯǀǷȂǿƢǷơǀǿȁǞƥƢǏȏơdžǸŬơǺǟƽDŽȇŃƾǣƢǯ ƩơȁƢǣȉơȁ ƔƢǸǴǠdzơȁ ƨǰǷ DzǿƗ ƨǧƢǯ ńơ DŽȇDŽǠdzơ ƾƦǟ Ǻƥ ƽȂǠLJ ǺǷ ǶȈƷĈǂdzơ ǺŧĈǂdzơ ǾǷǂƷǹƢǰLJȁƅơǹơŚƳǶƬǻƘǧƾǠƥƢǷơȃƾŮơǞƦƫơǺǷȄǴǟǵȐLjdzơǹƢǘǴLjdzơȆǓƢǫȁ ƔơȂLJƨǸǴǯńơơȂdzƢǠƫƣƢƬǰdzơDzǿƗƢȇDzǫǾdzȂLJǁȁƅơǺȇƾdzǶǯȂǟƾǻƢŶơǾǼǷƘƥǹȂǼǷƕ ǺǷƢƥƢƥǁƗƢǔǠƥƢǼǔǠƥǀƼƬȇȏȁƢƠȈNjǾƥǭǂnjǻȏȁƅơƐȏơƾƦǠǻȏǹơǶǰǼȈƥȁƢǼǼȈƥ ŚǷƗ ǾƳȁȁ ƅơ ǾƳȁ Ŀ ǶƬǻƘǧ ǹȂǸǴLjǷ ƢǻƢƥ ơȁƾȀNjơ ơȂdzȂǬǧ ơȂdzȂƫ ǹƢǧ ƅơ ǹȁƽ ƢǷơȂǠȈǗƗȁǾdzơȂǠũƢǧƾǟƢLjǷǺƥśǠŭơƾƦǟǶǯŚǷƗȁDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǺƥƽȂǠLJśǸǴLjŭơ ƽȂȀȈdzơDzưǷǾȈǧƨǰǷDzǿƗDzǠƳȅǀdzơƣƢƬǰdzơơǀǿDZȂǏȁǹƢǯȁǵȐLjdzơȁƅơǝƢǗƗ ŐǼŭơǾƥƾǠǐǧǦdzȏơȁśƬƟƢŭơƾǠƥǂnjǟƨȈǻƢťǵƢǟǵơǂūơǵǂŰǂȀNjǞƥƢLJƨǠǸŪơǵȂȇ ȄǴǟƣƢƬǰdzơơǀǿƗǂǫȁƨǠǸƬůDžƢǼdzơȁƨǠǸŪơƧȐǏƾǠƥƨȈǰdzƢŭơŖǨǷśLjƷƾȈLjdzơ ǺǷƢƯĿȁƨǷȐLjdzơDZȂǐƷȄǴǟńƢǠƫƅơơȁƾŧȁƨǷơǂǯȁƢƦƷơȂdzƢǬǧƽƢȀNjȏơDžƙǁ


ÔÒ ƨƟƢŭơȂŴDzƥȏơǺǷǂŴȁȄǠLJȁǥƢǘǧƢǷǂŰDzƻƽȁƽȂǠLJDzǏȁƪƦLjdzơǵȂȇǵǂŰ ƾǴƦdzơǹƢǰLJǹƢƥǾȇƽƢǼǷȃƽƢǻǵȂȇ ňƢƯĿȁƤǐƄơĿȅǀdzơǦȇǂnjdzơǹƢƬLjƥƾǠǏȁ ǂǔƷȁƢēƢǬƦǗȄǴǟDžƢǼdzơƪǠǸƬƳƢǧǁƢȀǼdzơƧȂƸǓơƾǣƾƴLjŭơĿǹȂǠǸƬŸǵơǂūơ ƢǻȏȂǷ ƨǰǷ ŖǨǷȁ ȆǓƢǬdzơȁ ǥơǂNjȏơ ƧƽƢLjdzơ ǺǷ ƨǰŠ ǺǷȁ śǠŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ǥȐƬƟơȁǝƢǸƬƳơĿDžƢǼdzơƪdzơǃƢǷȁƔƢǸǴǠdzơȁļƢǨŭơƨȈǬƥȁȆǠǴǬdzơǮǴŭơƾƦǟƺȈnjdzơ ǹȁǂǜǼȇƢƳơȂǧƗDžƢǼdzơȁƢǨǐdzơƱǁƽȄǴǟƢƥƾǠǏȁDzƦǫƗĽǥƢǘŭơĿǁȂǯǀŭơƽȂǠLJȁ ǾȈǴǟ ŘƯƗȁ ƅơ ƾǸƸǧ ǾdzƢſ Ǻǟ ȆǓƢǬdzơȁ ǾǼȈŻ Ǻǟ ŖǨŭơ ǀƻƢǧ ǾdzȂǫ ǹȂǠǸLjȇȁ Ǿdz ǽƾǟȁDŽųƗȁǽƾƦǟǂǐǻȁǽƾǟȁǩƾǏǽƾƷȁƅơƐȏơǾdzơȏŐǯƗƅơŐǯƗƅơDZƢǫȁ ƾǸūơǹȁǂǧƢǰdzơǽǂǯȂdzȁǺȇƾdzơǾdzśǐǴűǽƢȇơƐȏơƾƦǠǻȏȁƅơƐȏơǾdzơȏǽƾǼƳĈDŽǟƗȁ ǾƬȈƥǹơŚƳǶƬǻƗƨǰǷDzǿƗƢȇDZƢǫĽǾƬǰLJǾƫƔƢƳȁǾƬđǾƬǸǏĽǽƾǟȁƢǼǫƾǏȅǀdzơƅ ȄǴƬźȏƢȀȈǧƢǷǵơǂƷƨǰǷǹƗơȂǸǴǟơƨǠǬƥŚƻĿǶƬǻƗȁǾǷǂƷŘǰLJȁǾǼǷƘƥǹȂǼǷƕ ǺǷƢǼǯƢǻơȁǁƢĔǺǷƨǟƢLJƪǴƷƗƢŶơȁƢǿǂƴNjƾǔǠȇȏȁƢǿƾȈǏǂǨǼȇȏȁƢǿȐƻ ǾȈǴǟƢǼǴƫƢǬȇȁƢǼƥƗDŽȀȇDzǯȁǾȈdzơƢǻȂǟƽǺȇƾdzơơǀǿǁȂȀǛƅơƽơǁƗƢŭȁƣǂǠdzơǦǠǓƗ ǶǰǻȂȈǟǽơǂƫǺǷǞȈŦȁǵȐLJȐdzDžƢǼdzơȂǟƾǻDZDŽǻŃȁǶȀǼǷƢȀȇǂƬnjǻȁƢǼȈNjơȂǷƤȀǼȇȁ ǵơǂūơƪȈƦdzơǽƢšǾǨȈLJǞǧǁȁǦȈLjdzơơǀđơȂǸǴLJƗƢŶơDzƟƢƦǬdzơǺǷǾƥǹȂǠǸLjƫǺǷȁ ǞǫȁƢǷƪǠũƢǸǴǧǩơǂǠdzơȂŴƢȇǃƢǣǵƢǠdzơơǀǿĿƪǼǯƾǫȁǵƢǠdzơȁǍƢŬơǽƕǁŕƷ ǹƢƥǂǠdzơ ǺǷ ǶǰȈǴǟ ƪǨƻ ǶǰǻȁDŽǤȇ ǶǰȈǴǟ ơȂǴƦǫơȁ ǦƟƢǘdzơ ƧȁDŽǤƥ śǸǴLjŭơ ǺǷ ǹơ ǶǯȂǟƽƗ ƢǻƗȁ ǭǂnjdzơ ǺǷ ǶǯǀǬǻƗȁ ǵȐLJȐdz Ƕǯơƾǿ ȅǀdzơ ƅơ ơȁƾŧƢǧ ƨȇƽƢƦdzơȁ ȄǴǟňȂǠȇƢƦƫǹƗǶǰǼǷƤǴǗƗȁǾȈǴǟǶƬǼǯȅǀdzơǭǂnjdzơǺǟơȂǠǴǬƫȁǽƾƷȁƅơơȁƾƦǠƫ ǞǸLjdzơȁƔơǂǔdzơȁƔơǂLjdzơĿǽơƽƢǟǺǷǹȁƽƢǠƫȁǽȏȁǺǷǹȂdzơȂƫȁǾdzȂLJǁȁƅơǺȇƽ ŖǨŭơƢǻȏȂǷĽśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾƬǠȇƢƦŭǵƾǬƫǺǷDZȁƘǧǽƾȇĈƾǷȁdžǴƳĽƨǟƢǘdzơȁ ƪŤƢǸǴǧ ǶēƽƢǟǺǷơǀǿǹƢǯȁǶēƢǬƦǗȄǴǟDžƢǼdzơƨȈǬƥĽȆǓƢǬdzơĽǮǴŭơƾƦǟ ƾǠƥňȁǂǜƬǻơƨǰǷDzǿƗƢȇǾƥȂǯǁDzƦǫDZƢǫȁƤǐƄơńơƾǠǏȁǾLJǂǧƤǯǁƨǠȇƢƦŭơ


ÔÓ ǵȐLJȏơ ǖƟơǂNjȁ Ǻȇƾdzơ Ƕǰdz śƥȏ ǵƢǬŭơȁ Ǻǯǂdzơ śƥ ǵơǂūơ ƾƴLjŭƢƥ ǂǐǠdzơ ƧȐǏ ǾǠǷ ļƢǨŭơȁ ǵDŽǷǃ ǂȀǛ ȄǴǟ ȅǀdzơ ǵƢǬŭơ ƾǠǏȁ ƔƢƴǧ ơȂǠǸƬƳơ ǂǐǠdzơ ǹƢǯ ƢǸǴǧ ƧƢǟǁ Ǻȇƽ ǶȀǸǴǠȇ ǁƢǏȁ ǵǂūơ ơƚǴǷ ǾƬŢ DžƢǼdzơȁ ǶǴǰƫȁ ǩƾnjƫȁ ǶȀǤǴƥȁ ǶȀǸȀǨǧ ǾǸǴǠȇȁǮǴŭơƾƦǟŖǨŭơƤǗƢźǦǫȁĽǶǴǟƗǶǿŐǯƗǺǷƨǰǷDzǿƗDzȀƳƗȁǶǼǤdzơ ŕƷDžƢǼǴdzƢȀǸǴǟǾdzDZȂǬȇƨǴƠLjǷǾǸǴǟƢǸǴǯǮƦƫǂȇȏȁǾdzȂǫĿǦǫȂƬȇȏǺȇƾdzơ ǹơ DžƢǼdzơ ƢȀȇƗ ơȂǸǴǟơ ǾdzȂǫ Ȃǿ ǾǤǴƦǧ ǾǷȐǯ ǺǷ ǾǸǴǟ ƢǷ DZȁƗ ǹƢǰǧ ƨǴȀŪơ ƢȀǧǂǠȇ ǾǸǴǠȇ ȅǀdzơ ǵȐǰdzơ ǂƻƕ ńơ ǵơǂƷ ƢǻDŽdzơȁ ǵơǂƷ ǂǸŬơ ǹơ Ƕǰdz DZȂǬȇ ơƽȂǠLJ ŚǷȏơ ǵƢǠǻȏơȁǶƟƢȀƦdzơ ƤƦǬdzơǵƾǿǂǯƿ

ƢǿȂǷǁơȁǵƢǼǏȏơơȂƷǂǗơȁƢǿȂǷƾǿơȁƤƦǬǴdzơȂǠǴǗơƾǣĿǶŮDzǫǾdzDZƢǫĽ ƵƢƦǐdzơƶƦǏƗƢǸǧDžƢǼdzơǩǂǨƫȁƨǟƢǗȁƢǠũơȂdzƢǬǧƅơŚǣƽȂƦǠǷǶǰdzǹȂǰȇȏŕƷ ǵƾŮDžƢǼdzơǺǷŚưǯǶȀǠǷȁǹȂȈƥƢǿȂdzơǁƽƢƦǧƤƦǬdzơǵƾŮȆƷƢLjŭƢƥǹȂƷǁƢLJǶǿȁƐȏơ ơȂǷƾǿĽƧŚưǯƪǻƢǰǧƤƦǬdzơǺǷȄǴǠŭơĿƢǷȏȁƗơȂǷƾȀǧśūƢǐdzơǂƯƖǷȁƾƳƢLjŭơ ǾǼǟƅơȆǓǁǪȇƾǐdzơǂǰƥĺƗƢǻƾȈLJƾdzȂǷȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƾdzȂǷƨƦǫ ǞȈŦơȂǠƦƬƫȁƢȀǼǟƅơȆǓǁƨŸƾƻƧƾȈLjdzơƨƦǫȁǾǼǟƅơȆǓǁȆǴǟƢǻƾȈLJƾdzȂǷȁ ǹȂǼǤȇȁ DzƦǘdzơ ǹȂƥǂǔȇȁ ǹȁDŽšǂȇ ǵƾŮơ ƾǼǟ Ƕǿȁ śūƢǐdzơ ǁƢƯƕ ƢȀȈǧ Ŗdzơ ǞǓơȂŭơ ǹơDzȈǫŕƷƢǿȂǸƬȈũƔƢũƗƐȏơȆǿǹơơȂdzƢǫȁƢǿȂǷƾǿŖdzơǁȂƦǬdzơǶƬNjĿơȂǤdzƢƥȁ ǵƾŮơȄǴǟǶȀǓǂƷƢŭǶĔƢǧƨǰǷDzǿƗƢǷƗȁƣȂƴƄơƾȈLjdzơŐǫȄǴǟDZƢƥDžƢǼdzơǒǠƥ ǖǬƬǴȇ DzǠƳ ǶȀǔǠƦǧ Ǻȇǁǂǔdzơ ǦƻƗ ơȂƦǰƫǁƢǧ ƨǟƢǘdzơ ǭǂƫ ȄǴǟ Ƨǁƾǫ ǶŮ džȈdzȁ ǮǴƫơȂŰȁƐȏơǵƢȇƗƨƯȐƯȄǔǷƢǸǧƧǂƴǨdzơǮƠdzȁƗǦǴƻȆnjŻǶȀǔǠƥȁǁƢƴƷȏơ ĿƨǟƢǸŪơƧȐǏǁơǂǰƫDZƢǘƥƢƥǾȇƽƢǼǷȃƽƢǻǾƬǷƢǫơǵƢȇƗǺǷDžƽƢLjdzơǵȂȈdzơĿȁǁƢƯȉơ ƣǂǤŭơȁȆǴƦǼūơǂǐǠdzơȁȆǰdzƢŭơǂȀǜdzơȁȆǠǧƢnjdzơƶƦǐdzơȆǴǐȇǹƢǰǧǵơǂūơƾƴLjŭơ ƾƦǟŖǨŭơƨǠǸŪơDžƢǼdzƢƥȆǴǐȇǹƗǂǷƗȁƾƳƢLJȁǞǯơǁDzǯǾȈǴǐȇƔƢnjǠdzơȁȆǨǼūơ


ÔÔ ǁƢƫȁȏơƩơȁƿȂȀǴdzơƩȏƕȁNJȈnjdzƢƥDžƢǼdzơǾȈƫƘȇǹƗǂǷƗǺǷƢưdzơǵȂȈdzơĿȁȆǠǴǬdzơǮǴŭơ ǺǷǥǂǠȈdzƢđƢƸǏƗƔƢũƗƨƥƢƬǯƾǠƥǁƢǼdzƢƥƢǿȂǫǂƸȈdzǾǷȂǫǺǷƨǟƢŦǮdzƿȄǴǟǂǷƗȁ ǞǸLjǧƶƦǐdzơƧȐǏǂǔƸȈdzǂƴǨdzơDzƦǫƤǐƄơǺǷDZŗȇǹƢǯȁǽƢǐǟǺǷȁǾǟƢǗƗ ǶȀǠũĽǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơȄǴǟǹȂǴǐȇȁDZȁȏơǹơƿȏơǹȂǻƿƚȇśǻƿƚŭơƨǴȈdz ǺǷǶȀǠǼǷȁŐǯƗǭǂNjơǀǿDZƢǬǧƨƥƢƸǐdzơǺǟǹȂǓǂƬȇȁśŧơǂdzơǶƷǁƗƢȇǹȂdzȂǬȇ ƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥƾǸŰƢȀǨdzƗŖdzơǾƫƾȈǬǠƥơȂLJǁƾȇǹƗƨǰǷƔƢǸǴǟǂǷƗĽǾǴǯǮdzƿ ǺǷƢȀȈǧƢǷơȁƗǁȁƢǿƙǂǬǧƩƢȇǂǨǰdzơǺǷƢƠȈNjƢȀȈǧǞǓȁȁƩƢȀƦnjdzơǦnjǯƢǿƢũȁ ƣǂǠdzơDzƟƢƦǫƤǴǗĽǁƢǰǻȏơ ȄǴǟơȁǁƾǬȇŃȁdžȈǴƥơDžȁƢLJȁǺǷȂǿȅǀdzơdžȈƦǴƬdzơ ĿǞǓȁȁDZƢǰǻǾǻơǶǟDŽȇơŚưǯƢƠȈNj DZƢŭơǺǷǶȀǼǷǀƻƗȁǽȂǠȇƢƦǧƨǰǷDZȂƷŖdzơ ƢƥƢƬǯDzLJǁƘǧǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJƢƻƗơƾȈȀǧơŚǷƗǶȀȈǴǟDzǠƳȁƨnjȈƥǺǷśƬƟƢǷƨǠǴǬdzơ ĿDZȂƻƾdzơǶȀǼǷƤǴǘȇȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟȆƻƗǺŧǂdzơƾƦǟǺƥȆǴǟǞǷƧƾƳDzǿȏ Ƣǻơ Ǒǂǧ ơƿơȁ ǾƬǟƢǗ ǺǷ ƢǼƬǟƢǘǧ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLJ ƨȈǟǁ ƢǻƢƥ ǽȂƥƢƳƘǧ ǾƬǟƢǗ ƢĔȁƾƥǮǼȇƽĿDZȂƻƾdzơƶǐȇǵƗǶǿơǁƾdzơǺǷƢƠȈNjƢǼǷƤǴǘƫDzǿǾȈǐǠǻȁǮǠȈǘǻ DzLJǁƢǧ Ǿƥ ǹȁǂƼLjȇ Ƕǿȁ ǪƷǾǻơ ǺǛȁ ƣơȂŪơ ǺǷ ǾȈǧƢŠ Ƶǂǧ ƣƢƬǰdzơ Ɨǂǫ ƢǸǴǧ ǥȏƕƨƬLJǾƬǸȈǫƢǷljƢǸǬdzơǺǷȁǎƼnjǷǦdzƗśƬLJȁDZƢȇǁǦdzƗŖƟƢǷǶȀǼǷƤǴǘȇ ƧƾƳńơǾNjȂȈŝǾƳȂƬdzơȄǴǟǵDŽǟȁDZƢūơĿƢȀǔƦǬȇǺǷDZơȂǷȏơǮǴƬdzǾƳȁȁDZƢȇǁ Ƨǂnjǟ ňƢťȁ śƬƟƢǷȁ ǦdzƗ ƨǼLJ ǵǂƄơ ǺǷ ǺȇǂnjǠdzơȁ ňƢưdzơ ƨǠǸŪơ ǵȂȇ Ǯdzƿ ǹƢǯȁ ƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾdzĈƾǠƬLJơƧƾŝƹƢǻƗƢŭȁƢǷȂȇǂnjǟƨǠƥǁƗƨǰŠǾƬǷƢǫơƧƾǷȁ ƾƷơȁDzƳǁƨǴŧơȂǴǸƸǧǁǀǷǁǀNjǮdzǀƥǶȀǫǂǨȇȁǶȀƬƬnjȇǁƢǐǧDzǴǬdzơȁǞǧơƾŭƢƥ ǞLJƢNj ǞǓȂŭ ǹȂǷDŽȀǼȇ ǞǧƾŭƢƥ ǶȀȈǴǟ ȄǷǁ ơƿƢǧ ǁȂLjdzơ ȄǴǟ ơȁDŽǨǼȇ ǹơ ơȂǷơǁȁ ơȂǴǠǧ ƢǸǯ ǹȂǴǠǨȇȁ ǁȂLjdzơ ȄǴǟ ǹȂǷƾǬȇ ňƢưdzơ ǵȂȈdzơ Ŀȁ ǶȀǸȈű ńơ ǹȁƽȂǠȇȁ ǪƟȐƻǶȀǼǷDzƬǫȁƧƾȇƾǟơǁơǂǷǮdzƿơȂǴǠǧdžŭơǺǷơȁƾƳȁƢǷDzưǷǹȁƾƴȈǧdžǷȏƢƥ ȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟńơƽȂǠLJƪǨƬdzơȁDzȈƷǂdzƢƥơȁƽƢǻĽǵƢȇƗƨȈǻƢťǶȀȈǴǟȄǔǸǧǹȂǐŹȏ


ÔÕ ơȂƻƢǻƗ ǶŮƢŢǁơ ƾǠƥ Ľ ƧƾƳ ńơ DZȁŗdzƢƥ ǾȈǴǟ ǁƢNjƗ ȅǀdzơ Ȃǿ ǾǻȂǰdz ǾǸƬnjȇȁ ǾşȂȇ ĽļƢǯŐdzơǹƢǸȈǴLJǺƥǶȈǿơǂƥơƾȈLjdzơȅƽơȂdzơDzǿƗȄǴǟǂǷƗȁƨǰǷơȂǴƻƾȇŃȁȅƽơȂdzƢƥ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƤǯǁȅƽơȂdzơǺǷǾdzƢŢǁơƾǠƥȁǩǂnjdzơńơĽƢŻDŽdzơńơȅƽơȂdzơǺǷǾƳȂƫ ĽǂǧǾǻƢǧǶǿŚǷƗƢǷƗȁǂLJƗȁDzƬǬǧśǘdzơĿơȂǴƻƽǶĔȂǰdzȅƽơȂdzơDzǿƗơDŽǣȁƧƾƳǺǷ ƧƾƳńơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǞƳǁ

 ǹȁǂnjǠdzơȁƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơ

ƨǰǷȄǴǟśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƧǁƢǷơǵƢȇƗĿȁǹȁǂǠnjdzơȁƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơǽǀǿȁ ǂǰLjǠdzơǺǷǽƾǼǟdžȈdzȁƨȈƷƢǻDzǯĿDZơȂǷȏơƤȀǼƫȁƩƢǫǂǘdzơǞǘǬƫƣǂǠdzơƩǁƢǏ ƽȂǼƳǾǠǷȁŚLjǟŚǷƗƨǘǬǻȂƥƗƣƢǿȂdzơƾƦǟƽǁȁǾƫǁƢǷơǵƢȇƗĿȁǾƥǶȀǠǧƾȇƢǷƾǼŪơȁ ƾǫ ǶĔơ ƨȈǼȈLjūƢƥ Ȃǿȁ ǾǤǴƦǧ ǶȀǴȈƷǁ DzƦǫ ǽƽȂǼƳȁ ơƽȂǠLJ ǭǁƾȇ Ǿǻơ ǺǛȁ ƧŚưǯ ƾǼŪơǺǷǾǠǷǺŠƢǿǀƻƘȇȁƧƾƳDzǿƗDzƫƢǬȇǾǻơǾLjǨǻǾƬƯƾƷȁƨǰǷDzƻƾȇǶǴǧơȂǴŢǁơ ǂnjǟƨLjŨƣƢƬǰdzơǞǷDzLJǁƗȁśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŭƢƥƢƬǯƨȈǼȈLjūơǺǷƤƬǯȁ śǠŭơƾƦǟńơƨǘǬǻȂƥƗƣƢǿȂdzơƾƦǟǺǷǶȈƷǂdzơǺŧǂdzơƅơǶLjƥǾƥƢƬǯĿDZƢǬǧȏƢȇǁ ƾǫȁ ƧƾƳ ǀƻƗ ȅƾǐǫ ǹƗ ǶǴǟơ ǾƫƢǯǂƥȁ ƅơ ƨŧǁȁ ǮȈǴǟ ǵȐLjdzơ ƾǟƢLjǷ Ǻƥ ƨLjǸşŅǀƼǧȅƽơǃƶųȅƽơȂdzơơǀđƪǴǴƷǀǷȁǵȂǬdzơȁƵȐLjdzƢƥƢŮƩƽƾǠƬLJơ ǺǷǃ ƢǼȈǴǟ DZȂǘȇ ƢŠǂǴǧ ƢǬȈǴǟ ƩȏƢȇǁ ƨLjŨȁ ƢǼũ ƩȏƢȇǁ ƨLjǸşȁ ƢǬȈǫƽ ƩȏƢȇǁ ǁȂLjdzơƢȀȈǴǟDŽǬǼǻǶǴLJƨƟƢǷǁƾǫƢǼdzDzLJǁƗȁǁƢǔǷƽơDŽdzơǵƾǟǺǷƢǼǬƸǴȇȁǁƢǐūơ ƨǰǷ DzǿƗ ǺǷ ǂǔƸŠ ǾƥƢƬǯ śǠŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƗǂǬǧ ǁȂǯǀŭơ ǁƾǼƦdzơ ȄǴǟ ǶƴĔȁ DZȂLJǂdzơǞǷǾdzDzLJǁƗĽǾƬǫƢŧȁǾǴǬǟƧȁƢƦǣǺǷƤƴǠdzơ ǶǿǀƻƢǧǾƬǟƢŦǺǷDžƢǻƗȁ ǞǼƬǷơȁǂƻƗĽDZƢƬǬdzơȄǴǟǾǷȂǫǑǂƷȁƧƾƳǪȇǂǗǦǐǻńơDzǏȂǧƤǴǗƢǷDzǯ ǺǟƪǠƳǁŃǾdzDZƢǫȁDžƢǼdzơǒǠƥǾdzƘLjǧƤǐƄƢƥDZDŽǻȁƨǰǷńơƽƢǟȁǵơƾǫȏơǺǟ ȏȁ DZƢƬǫƢǼǼȈƥǪƦȇŃȁǝƢǗƗȁƧƾŝǹƢǯǺǷDzǯȅƾȇȄǴǟǶǴLJƗƾǫDZƢǬǧDZƢƬǬdzơ ȄƫơŚŬơƽȂŧǦȇǂnjdzơǾǴƬǫơǀǿƨǘǬǻȂƥƗƣƢǿȂdzơƾƦǟȁǾdzȂǫǺǷDžƢǼdzơǮƸǔǧǝơDŽǻ


ÔÖ ƢǻƾȈLJǾǰLjǷƗȅǂLJȁƽǾdzDZƢǬȇơƾdzȁǦǴƻȁǾǴƬǬǧǾǸȈűǖLJȁĿǾȈǴǟDzŧƧƾǷƾǠƥ ƽƢLjǨdzơ ǒǠƥ ǾǼǷ ǽǁƢǠnjƬLJȏ ŚLjǟ ȄǴǟ ơŚǷƗ ǹƢǯ śƷ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ƧŚƻȏơƧǂŭơŚLjǟȄǴǟƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰ DŽȀƳƢŭĽƧƾǷƢđȄǬƦǧǂǐǷńơǾǴLJǁƗȁ ǁƢȇƾdzơǽǀđǁơǂǬdzơǾdzƤǘȇŃȁǂǐǷńơǞƳǁĽljȂȈŪơǞǷǁȂǯǀŭơȅǂLJȁƽDzLJǁƗ ƾƦǟǦȇǂnjdzơǞǴǗƤǐƄƢƥƨǘǬǻȂƥƗƣƢǿȂdzơƾƦǟDZDŽǻƢŭȁƩƢǷǹƗńơǂǐŠȄǬƥȁ ƵȐLjdzƢƥǶȀǼǷDzǯƾǴǬƫƨǰǷDzǿƗǺǷƨƟƢǸLjŨȂŴǾǠǷȁǾƬȀƳơȂŭƶǘƥȏơńơśǠŭơ ńơDzŢǁơĽƢǷƢȇƗƶǘƥȏƢƥƢǸȈǬǷǂǸƬLJơȁƨǧƢȈǓǾdzǞǼǏĽǽƢȈƷȁǾLjǻƕȁǾȈǴǟǶǴLjǧ ȅǀdzơƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǹƢƬLjƥĿǶȀǼǰLJƗƨƟƢǸǠƥǁƗǾƬǟƢŦǺǷǦǴƻȁDZƕƮȈƷ ȄǴǟƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǵDŽǟDZȁȏơǞȈƥǁǂȀNjǺǷǺȇǂnjǠdzơȁňƢưdzơĿȁƶǘƥȏƢƥ ƨǘǬǻĹƗȁƽȂǠLJƨǟƢŦǺǷƢȀȈǧǺǷƱơǂƻơȁƨǰǷńơǵȁƾǬdzơ śƯȐƯƨǴǸǰŭơƨȇDŽǤdzơ

ȄǸLjƫ ǹƘƥ ƨȇǂƷ Ȇǿȁ ǶȀǔǠƥ DZƢǫ śƯȐƯ ƨǴǸǰŭơ Ȇǿ ƨȇDŽǤdzơ ǽǀǿ ƪǻƢǰǧ ǺǷ Śưǯȁ ƧƾƳ ƤƷƢǏ ƢNjƢƥ ǦȇǂNj ǂȇǃȂdzơ ǾǠǷȁ ƧƾƳ ǺǷ ǾƳȂƬǧ ƶƬǨdzơ ƧȁDŽǣ ȏȁƗ DZŗǧ ƪǰLjǷ ǵƢǷơ Ǿdz ǽơƾǿƗ ŚƦǯ ǞǧƾǷ ƢȀǼǷ ǞǧơƾǷ ƭȐƯȁ ƽȂǼŪơȁ ǂǯƢLjǠdzơ ƽȂǠLJǶȀǨǴƻǺǷƢȀȈǧƽƢȈŝŖdzơƨǠǴǬdzƢƥơȂǗƢƷƗȁƾȈƦǠdzơȁǂǯƢLjǠdzơDzLJǁƗ ĽǂǿơDŽdzƢƥ ǾǠǷȁƨǰǷǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzƻƽȁǁƢǐūơƾNjƗǶǿȁǂǐƷȁƢȀȈǴƫŖdzơƩȂȈƦdzơơȂLJǂƫȁ ǒǠƥƤƫǁĽǵȁǂȇƢǸȈǧśǠŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾǟǃƢǼȇŃȁǩơǂNjȏơƾǠƥƢNjƢƥǦȇǂNj ƣǂūơ ǁƢƯơȁ ƨǘǬǻȂƥƗ ǶȀǨǴƻ ǺǷ ǾȈǧ ȅǀdzơ ǹƢƬLjƦdzƢƥ ơȂǘȈŹ ǹƗ ǶǿǂǷƗȁ ǂǰLjǠdzơ ńơƱŐdzơǞǧǁǽȁǁƢƯƗƢǸǴǧǑǁȏơƪŢƢǸǤdzǶŮǞǼǏȁǞǧƾŭơǶȀȈǴǟƤǯǁȁǶȀȈǴǟ ȏƧƾƳǺǷơŚƦǯƢǠǧƾǷƤǴǘǧDZƢƬǬdzơǺǟơȂƷǂƥƢǷǮdzƿǞǷȁƾǼŪơǺǷǾȈǧǺŠȂŪơ DzǯĿǁƢǐǧǹƢƬLjƦdzơǁơƾƳńơǾƥơȂǷǁDzǏȁƢǸǴǧơŚǠƥśLjŨǹȁƾƥǽŚLJǺǰŻ ǹƢǷȏơǶǿƢǘǟƢǧǹƢǷȏơơȂƦǴǘǧǂưǯƞNjǾǼǷǞǫȁŕƷǹƢȈǼƦdzơǺǷƢƦǻƢƳƵǂǘȇƨȈǷǁ ǂǰLjǠdzơǂƬǧƢǸǧƨǠǴǬdzơĿǺȇǀdzơƢǷƗȁǶǿƽȐƥńơƢȀȈǴǟǹȂȀƳȂƬȇȏƢŦǶŮǂƳƘƬLJơȁ


ÕÍ ƨǠǴǬdzơńơǹȁƽȂǠȇȁNJnjǠdzơǒǠƥǹȂǫǂŹȁDzȈǴdzƢƥǶȀǼǷƨǟƢŦƱǂźǹƢǯȁǶŮƢƬǫǺǟ ǶȀȈǴǟ ǂǯƢLjǠdzơ ƪǟǃƢǨƬǧ ƢǷƢǼǣƗ ơȂƦĔȁ ǁƢȀǼdzơ ƧȂƸǓ Ŀ ƢǷȂȇ ǶȀǼǷ ƨǟƢŦ DZDŽǻȁ ƨǠǴǬdzơǺǷǶȀǼǷƾƷƗƱǂźȐƠdzƢLJǂƷǶŮǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǞǓȂǧƨǠǴǬdzơńơơȂǠƳǂǧ ƨǠǴǬdzơǺǷơȂƥǂǿDZƢȈdzǞƥǁƗȁƗƭȐƯƾǠƥȁDZƢǬưǷǺƥƾŧƗƾƟƢǬdzơDžǂūơȄǴǟǂǷƗȁ ǶȀǸǴǟ ƾǠƥ ȏƐ ơ ǹƢƬLjƦdzơ Ŀ ơȂǻƢǯ Ǻȇǀdzơ ǹƢǷȏơ ƤǴǗ ƢǷȁ DzȇȂdzơȁ ƨƦȈŬƢƥ DzȈdz ƶǼƳ ĽƢǷȂȇǺȇǂnjǟȁƨLjŨǞȈǸƴǴdzǁƢǐūơƧƾǷƪǻƢǯȁƨǠǴǬdzơĿơȂǻƢǯǺȇǀdzơƱȁǂş ǶȀȈǘǠȇǹƗĹƢǧǦȈǬưdzǹƢǷȏơơȂƦǴǗȁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƨǠȇƢƦŭDzȇǀǿDzƟƢƦǫƪǴƦǫƗ DŽȀƳĽǮdzƿƾǠƥơȂưǰǻȁǾƫȁơƾǠdzǶǿơȂǟƽǩƾǏơȁǂȀǛƢǧǹƢǸưǟơȂǼȇƢƥǹơƐȏơǹƢǷȏơ ǦȈǬưdzƨǻƢǟơǦƟƢǘdzơƧǂǏƢƄƨǟƢŦDŽȀƳȁƔƢŻDŽdzơƨǜǧƢƄƨƦƫǁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ƤdzƢǗĺƗǺƥǂǏƢǻƾȈLjdzơƢȀȈǴǟǂǷƗȁ ǹȂƯȐưdzơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ

ơȂǬȈǓȁǦȈǬƯǞǷǦƟƢǘdzƢƥơȂǗƢƷƢǧśƯȐưdzơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơȆǿǽǀǿƪǻƢǰǧ ƾǠLJǶȀȈǴǟǂǷƗȁƽȂǼŪƢƥǩǂnjdzơǺǷƽȂǠLJŚǷȏơǽƾǷƗĽǂȀNjǺǷǂưǯƗǹƢǸưǟȄǴǟ ǾƥǵƢǫƗȁǹǂǫńơDzŢǁơȐƦǬǷƾǼŪơơǀǿƨȇDŽǤdzơŚǷƗǂǏƢǻƾȈLjdzơȃƗǁƢǸǴǧƨǴǷǂǫǺƥ ǹǂǫńơơƾǼƳǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzLJǁƗĽƨǰǷńơǞƳǁĽƢǷƢȇơ ǹȂƯȐưdzơȁƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ƨǰǷńơơȂǠƳǂǧǹƢǸưǟǺǷŚưǯƾǼƳǶǿƔƢƴǧǹȂƯȐưdzơȁƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơȆǿȁ ȃǂƻƗƨȇDŽǣƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDŽȀƴǧǹƢǸưǟƨǟƢǗĿǦȈǬƯDzƻƽȁ ǹȂƯȐưdzơȁƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ǾƳȂƬǧǹƢǸưǟǺƥǂǰƥƢƥƗƧǀǨǼǬdzơǂȇǃȁƢȀȈǴǟǂǷƗȁǹȂƯȐưdzơȁƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơȆǿȁ ǀƻƗȁ ǵȂȈdzơ Ǯdzƿ ǶȀǴƫƢǫȁ ǶŮǃƢǼǧ ǵȂǬdzơ ƢȀȈǧ ƾƳȂǧ ǾƦǯǂƥ ƹƢǻƗ ŕƷ ƧŚưǯ ƽȂǼŝ ƧǂnjǟňƢťƨǼLJǺǷǹƢǔǷǁǂȀNjĿȁƨǰǷńơǞƳǁȁǶȀǼǷDzƬǫȁǶȀȈNjơȂǷȁǶȀƬǴƷ ǪȈǔŭơȁƔƢŻDŽdzơȅƽơȂƥơȂdzŗǧǵƢnjdzơDzȇǀǿDZƢƬǬdzǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJǽȐƫȁǹƢǸưǟǾƳȂƫ


ÕÎ ơȂǰǴǿơȁ ƔƢLjǼdzơ ơȂƦǴLJȁ ȅƽơȂdzơ Ǯdzǀƥ DzƷ ǺǷȁ ǵƢnjdzơ Dzȇǀǿ ǺǷ ƨǟƢŦ ơȁǀƻƗȁ ĿDZȂƻƾdzơǶȀǼǷơȂƦǴǗȁƽȂȀǠŭơǶȀǴƦŝǹȂǠǸƬůǶǿȁƽȂǠLjǷřƦdzơȂǴLJǁơĽDZƢƳǂdzơ ǶȀȈǴǟ ơȂǴƦǫƢǧ ǽȂLJǂƫȁ DzƦŪơ Ŀ DZƢƬǬǴdz ơȁƾǠƬLJơȁ DZȂƻƾdzơ ơȂǴƦǫ ƢǸǧ śǘdzơ ơǀǿ ǶȀǼǷ ƽȂǠLjǷȂǼƥ ǮǴǿƗȁ ǶȀǼȈƥ DZƢƬǬdzơ ǁƢƯȁ ƨȈƷƢǻ Dzǯ ǺǷ Ƕđ ơȂǗƢƷƗȁ ǶǿƽȂǼŝ DzƦŪơ ǶȀǨǴƻ ơȁƾǠǏ ŕƷ ǶǿȂǯǂƫ ƢǷ Ǯdzƿ ǞǷȁ ƨƟƢǸǠƦLJ ǶĔơ DzȈǫ ƢǸȈǜǟ ƢƦǻƢƳ ƽȂǠLjǷřƥǺǷǶȀȈdzơDzǐȇǺŭơȁƽƢǻȁǶȀǸȈűńơơȂǠƳǁĽǶȀǼǷǽȂǯǁƽơǺǷơȂǴƬǫȁ ǾǻȂƦǴǘȇȁ ƣƾƷ Dzǯ ǺǷ ǾȈdzơ ǹȂǴLJƢǼƬȇ ơȁǁƢǐǧ ǹƢƦǰNj Ǻƥ ŃƢLJ ǾƳȁ Ŀ ǹƢǷȏƢƥ ǶȀǼǷ ǀƻƘǧ ǥȐŬơ ǶȀǼǰǷƗ ƢǸǧ DZƢǰǼdzơ ƤǴǗ ǶȀǼǷ ǮǴŤ Ƣŭȁ ƤǴǗ Śǣȁ ƤǴǘƥ ǾǼȈƥǁƢǏȁǝƢǨǴdzơDzǿƗȁǂǸǟřƥǥơǂNjȏơȄǴǟǾǠǷǺǷȁǹƢǸưǟƤǯǁĽơŚưǯƢƠȈNj ƢǨȇǂNjǺȇǂnjǟȁƨƬLJơȂǴƬǫȁǥơǂNjȏơȄǴǟ ǶǿƽȂǼŝơȁǂƯƢǰƫ ĽǶȈǜǟDZƢƬǫǶȀǼȈƥȁ ǽȂǟƢǗƗȁ ǹƢǷȏơ ơȂƦǴǘǧ ƣƢȈưdzơ ǺǷ ǶǿȁƽǂƳ ŕƷ ǶǿƔƢLjǻ ơȂƦǴLJȁ ǶȀƬǴƷ ơȂƦĔȁ ǹơǂǜƬǼȇơǁƢǏȁǹƢƦǰNjǺƥŃƢLjƥǞǸƬƳơȁǪȈǔŭơńơǹƢǸưǟƽƢǟĽǾǼȈǗĿơȂǴƻƽȁ ƨǰǷǁƢǐƷȄǴǟơȁƾǟơȂƫǶĔȂǰdz ƨǰLJȁƨȈƷƢǻȅƗǺǷǶȀȈƫƘȇǾǘǬǻƢƥƗƣƢǿȂdzơƾƦǟ ǶȀǬȇǂǗĿǽȁƾƳȁƢǷDzǯơȂƦĔDzȈLjdzơơȂǴǏȁƢǸǴǧơȂǴŢǁƢǧǶȀȈdzơDZȂǏȂdzơǺǟǂƻƘƬǧ ƨǘǬǻȂƥƗƮȈǴdzơńơDzǏȁȁǶȀƦǬǟĽǶƟƢǼǤdzơǶLjǬƫƢǸǯǽȂǸLjǫȁǶǠǼdzơȁȆNjơȂŭơǺǷ ǶǿŚǣȁƮȈǴdzơDzǿƗDzǰǼȇƨǘǬǻȂƥƗǀƻƘǧƨǘƥơǂdzơǹơȁƗƩƢǧśƷǶȀǟȂŦǩǂǨƫƾǠƥ ȄǴǟ ǞǴǘȇ ǹƗ ǾLjǨǻ Ǿdz ƪǼȇǃȁ Śưǯ ƞNj DZơȂǷȏơ ǺǷ Ǿdz ǞǸƬƳơ ŕƷ ǹƢƥǂǠdzơ ǺǷ ǦǐǻǺǷơȂǼǰŤƢǸǴǧDZƢŭơǺǷƞnjƥǾdzơȂǴǐȇŃǶĔȂǰdzDZƢƦŪơĿǶǿȁƨdzƽƢƴūơ śǷDŽȀǼǷơȂǠƳǂǧśƬLJȁƨƟƢǷǶȀǼǷơȂǴƬǫȁǩƽƢǼƦdzƢƥƨdzƽƢƴūơǶǿƾȈǐƫǪǿƢnjdzơǶȀǴƦƳ ŚǷƗ ǹƢǯ Ƨǂnjǟ ňƢť ƨǼLJ ǶLJȂǷ Ŀȁ ƨǠȇǁǀdzơ ƨǴƬǬdzơ ƾǠƥ ƨǠȈǼNj ƧǂLjǯ ǶǿȁǂLjǰǧ ƢǻȏȂǷ ǾǼǷ ƤǴǗ Ʋūơ ǵƢŤ ƾǠƦǧ ǁơDŽŪơ ƾŧƗ ǭȂǴŲ ƢNjƢƥ ǹƢǸȈǴLJ ȆǷƢnjdzơ ƱƢūơ ƨǻƢȈǏ ǁǂǬŭơȁ ǦƟȐǠdzơ ǶŮ Ƥƫǂȇȁ ǽƾȇ ƪŢ ǂǰLjǠdzơ ǺǷ ƢƦǻƢƳ ȄǬƦȇ ǹơ Ǧȇǂnjdzơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLJ ǾǼǷ DzƦǬȇ ǶǴǧ ǝƢǼƬǷȏơ ȄǴǟ ǶǸǏȁ ĹƢǧ śǷȏơ ƪȈƦdzơ ơǀǿ ƨȇƢǸū


ÕÏ śǷƗ ǮȈƥ ǹƢǸưǟ ƢǸȀǼȈƥ ǖLJȂƬǧ Ǯdzƿ ǺǷ ƞNj ǀƻƗ ǺǷ ƾƥȏ DZƢǫȁ ǝƢǼƬǷȏơ Ǯdzƿ ƨǫȂLJȂǷDZƢǸŪơǺǷśLjŨȁƨƟƢǷȁǂǰLjǠdzơǁƢȈƻǺǷśLjŨȁƨƟƢǷ ȄǬƦȇǹơƧǂǐdzơ ǵǂƄơǂȀNjĿȁǕǂnjdzơȄǔƬǬǷȄǴǟƲūơŚǷƗƢȀǴLJǁƢǧDZƢƬǬdzơƩȏƕȁƩƢǸȀŭơǺǷ ƧǂǏƢŰǹȁƾȇǂȇƢǨdzƗǂnjǟřƯƢƥǹƢǸưǟȁǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJDzƦǫơƧǂnjǟǞLjƫƨǼLJǺǷ ƨǰŭśǐƸƬdzơȁǃǂƸƬdzơƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƽơǁƢǧƾLJƢǨdzơǶȀǸǟDŽƥƢǿǀƻƗȁƧƾƳ ŚǨǼdzƢƥǵơǂūơƾǴƦdzơĿǾȇƽƢǼǷȃƽƢǼǧƢǿǀƻƗǶȀǼǰŻȏƧƾƳǹơǶǴǟȁƢǿȂǴƻƾȇȐƠdz ńơǶēƢǬƦǗȄǴǟDžƢǼdzơƱǂƼǧǂǿơDŽdzơńơƱȁǂŬơȁƵȐLjdzơDzǸŞDžƢǼdzơǂǷƗȁǵƢǠdzơ DZƢȈdzǞƦLJǶŮȄǔǷŕƷƵƢƦǐdzơńơƔƢLjŭơƪǫȁǺǷ ǹȂƬȈƦȇƵȐLjdzơśǴǷƢƷǂǿơDŽdzơ DZơȂǼŭơơǀǿȄǴǟ ǹȂƯȐưdzơȁƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

Ǻǟ ǶȀǟȂƳǁȁ DZȐǔdzơ ƨǫǂǧ ǁƢLjǰǻơ ǪǬŢ Ľ ǹȂƯȐưdzơȁ ƨǠƥơǂdzơ ƨȇDŽǤdzơ ǽǀȀǧ DzƷƢLjƥơȂƻƢǻƗǶĔơDZƢǫȁǶŮƢŢǁƢƥơŐűƧƾƳǺǷŚnjƦdzơƔƢƳȁDZƢƥȂdzơȁDzȇȂdzƢƥƧƾƳ ƧƾǴƦdzơȄǴǟǹȂǴǸŹǵȂȇDzǯĿȁǁȂLjdzƢƥơȂǗƢƷƗȁDzƫƢǬǷǦdzƗǂnjǟƢǼƯơǶȀǠǷȁƧƾƳ ŚưǰdzơǶȀǼǷǞǧƾŭơŘǧƗŕƷǵƢȈŬơńơǹȁƽȂǠȈǧǞǧƾŭơǶȀǠŦǩǂǨȈǧƧƾƷơȁƨǴŧ ǶȀǨȈƳǺǷƩȌƬǷơȁDzȇȂdzơȁƨƦȈŬƢƥơȂǴŢǁơǵơǂŠơȁǂǨǜȇŃȁǵƢȇƗƨƯȐƯǶŮȄǔǷƢǸǴǧ ǾƳȂƫȁƾƷơȁDzŰĿśǻȂǧƾǷǹȁǂnjǠdzơȁƧǂnjǠdzơǹȁƾŸơȁǁƢǏŕƷƩơȂǼǬdzơȁǂǨūơ ơǀǿǥȐƻȄǴǟǹƢǸưǟǀƻƗȁǪȈǔŭƢƥƶƦǏơȁȅƽơȂdzơǪȇǂǗȄǴǟǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJ ƢǻȏȂŭȐƥơơȁǀƻƗȁǶȀǬȇǂǗ ĿƢǻƢƥǂǟơȂǴƬǬǧǶǿŚǣȁǦȈǬƯǺǷŚưǯǾǠǷȁǪȇǂǘdzơ ƽƢȈŪơDzȈŬơǺǷǹƢƬƟƢǷƢȀȈǧƨȇDŽǣǶȀǨǴƻDzLJǁƗŐŬơǾǤǴƥƢǸǴǧǦȇǂnjdzơ ǹȂƯȐưdzơȁƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ơƿƢǧ ƨǧǂǟ ǪȇǂǗ ȄǴǟ ơȂȀƳȂƬȇ ǹơ ǶǿǂǷƗȁ ǹȂƯȐưdzơȁ ƨLjǷƢŬơ ƨȇDŽǤdzơ ȆȀǧ ƨȇDŽǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDŽȀƳǮdzƿƾǼǠǧǽȂǧƽƢǐȇǶǴǧǶĔȂǴƫƢǬȇǾǠǷǺǷȁǹƢǸưǟơȂǧƽƢǏ ȃǂƻƗ


ÕÐ ǹȂƯȐưdzơȁƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ƮȈǴdzơ ńơ ǾƳȂƬƬdz ǂƸƦdzơ ǪȇǂǗ ǺǷ ƢǿDŽȀƳ ǹȂƯȐưdzơȁ ƨLJƽƢLjdzơ ƨȇDŽǤdzơ Ȇǿȁ ǁƢƦǰdzơ Ǟǧơƾŭơȁ ǂǯƢLjǠdzơȁ ǂƟƢƻǀdzƢƥ ƢȀǼƸNjȁ Ƨǂnjǟ ǁƢƦǰdzơ Ʃơȁơƾdzơ ǺǷ DŽȀƴǧ DŽȀƳȁǹƢŹǁǂȇǃȂdzơǪȈƬǟƵǂǨǷƾƟƢǬdzơƢȀȈǴǟŚǷȏơDzǠƳȁDZƢƬǬdzơƩȏƕȁƨǻƢƼƦŪơȁ ƢǔȇƗƮȈǴdzơńơŐdzơǪȇǂǗǺǷǂƻƕƢnjȈƳ ǹȂƯȐưdzơȁƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ƾǼŪơǺǷŚưǯǞǷǵơȁǁȏơDzȈƻǺǷƨƟƢǷƢȀȈǧȁǹȂƯȐưdzơȁƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơȆȀǧ ǭơǂƫȏơȄǴǟơŚǷƗDzǠƳȁƤdzƢǣǺƥǺȇƾƥƢǠdzơǺȇǃǺƥǺLjƷƾȈLjdzơƢȀȈǴǟŚǷȏơDzǠƳȁ ǂƸƦdzơƨȇDŽǣơȁƾƳȁƮȈǴdzơơȂǴǏȁƢǸǴǧŐdzơƨȇDŽǣƪȀƳȂƬǧƢNjƢƥȆƴǰǨƫƢǣƕśLjƷ Ǻǰdz DZƢƬǫ ŚǤƥ ƮȈǴdzơ DzǿƗ ǾǟƢǗƗȁ ǾnjȈŝ ǁƾǼƦdzơ ƵǂǨǷ ƾƟƢǬdzơ Dzƻƽȁ ǶȀƬǬƦLJ ƾǫ ȃǂǣƗ ljƢƥȁȏơ ǒǠƥ ǹơ Ȇǿȁ ƢȀǴưǷ ǪƦLjȇ Ń Ődzơ ƨȇDŽǣ DZȂǏȁ ƾǠƥ ƨȈǔǫ ƪǠǫȁ ƢǫȁǃƢƻƾƷơȁDzǰdzDzǠƴǧDzȇƽƢǼŭơǥơǂNjȏơǺǷƨƯȐƯǩǃȂźǹơƢNjƢƥȆƴǰǨƫśLjƷ ƾǫȁƾǴƦdzơDzǿƗǞǷƨǟƢǘdzơĿơȂǴƻƽǶĔơǞǷǾȈǴƳǁśƥƢǸȈǧǾǴƻƽƗȁǾȈǴǟǾLjǴƳƗȁ ơǁƾǫ ƅơ ǂǷƗ ǹƢǯȁ ơǁȂƴǧȁ ƢǸǴǛ ơȂǴƬǬǧ ǾǸǟ řƥȁ Ǧȇǂnjdzơ ǵƾƻ ƨǴŦ ǺǷ ơȂǻƢǯ ƨȈƥƢǿȂdzơƨǨƟƢǗǺǷǶȀȈǴǟǶƴǿŕƷǵƢȇƗƨǠƥǁƗȁƗƨƯȐƯǮdzƿƾǠƥȄǔǷƢǸǧơǁȁƾǬǷ ƪǻƢǰǧǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƽȂǼƳśƥȁǶȀǼȈƥDZƢƬǬdzơǞǫȂǧDzƫƢǬǷǥȏƕƨǠƥǁƗƔƢǿǃ ƾǼƳ ƾȀnjƬLJơȁ ŚưǯƞNjǶȀǼǷDzƬǫǹơƾǠƥśȈƥƢǿȂdzơǵơDŽĔơǺǟƩǂǨLJơƨǸȈǜǟƨǸƸǴǷ ǺǷǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƢȀǴLJǁƗŖdzơƨȇŐdzơƨȇDŽǤdzơŚǷƗƤdzƢǣǺƥǺLjƷƾȈLjdzơǵȂȈdzơǮdzƿ ƨǯǂǠŭơƾǠƥǦȇǂnjdzơƢǼdzȂŭƢȀǴLJǁƗȁśȈƥƢǿȂdzơDžȁƙǁǭơǂƫȏơǒǠƥǞŦȁŐdzơǪȇǂǗ DžƢǼdzơ ǝǂǿȁ ƾǴƦdzơ ƱǁƢƻ ƢȀǬȈǴǠƬƥ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǂǷƘǧ ƢȀǴLJǁƗȁ őƬdzƢƥ ƢǿƢnjƸǧ ƢǣƕśLjƷƞůǹƢǯȁƢǣƕśLjƷȁƢǣƕƵǂǨǷƨǰǷńơǞƳǁǵƢȇƗƾǠƥȁƢȀȈdzơǹȁǂǜǼȇ ƨǟƢƴnjdzƢƥơǁȂȀnjǷǾǻȂǰdzƮȈǴdzơĿǽƔƢǬƥƤƷƗǾǻȏǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƽơǂǷǥȐƻȄǴǟ ȃǂƻƗƨȇDŽǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDŽȀƴǧƽơDŽdzơƽƢǨǻDZȂǏȂdzơȄǴǟǾưǟƢƥǹƢƥǁǀƬǟƢǧ


ÕÑ ǹȂƯȐưdzơȁƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ǺǷȁ ƣǂǠdzơ ǂǯƢLjǟ ǺǷ ơŚưǯ ƢȀȈǧ DzǠƳȁ ǹȂƯȐưdzơȁ ƨǼǷƢưdzơ ƨȇDŽǤdzơ Ȇǿȁ ǺLjƷƾȈLjdzơƢȀȈǴǟŚǷȏơDzǠƳȁǵơȁǁȏơǺǷơƾƷƗƢȀȈǧDzǠŸŃȁƾȈƦǠdzơȁ ǥơǂNjȏơ ȏȁdžȈǻƗǾȈǧdžȈdzƢǨǐǨǏƢǟƢǫǽƾƳȂǧƮȈǴdzơńơǾǠǷǺŠǾƳȂƬǧƾȈǠLJǺƥȆǴǟǺƥ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLJ ǶȀǼǷ ǮƸǔǧ ƨǰǷ ńơ ǶȀǷȂȇ ǺǷ ơȁƽƢǠǧ džȈǠdzơȁ ŚǧƢǠȈdzơ ǺǷ ȅƽơȂdzơƨȀƳńơȃǂƻƗƨȇDŽǣDŽȀƳĽǶȀǟȂƳǁǺǷƤƴǠƫȁ ǹȂƯȐưdzơȁƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơ

ǭơǂƫȏơǺǷȁǥơǂNjȏơƧƽƢLjdzơǺǷŚưǯƢȀǠǷȁǹȂƯȐưdzơȁƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơȆǿȁ ǺƥŐǼNjƾȈLjdzơƢȀȈǴǟŚǷȏơDzǠƳȁƧƢnjŭơƧƢǷǂdzơǺǷŚưǯȁƢLJǁƢǧśLjŨȁśƬƟƢǷȂŴ DZȂǏȂdzơǺǷĈȁƾǠdzơơȂǠǼǸȈdzƧǁƾŭơƨȇǂǬƥơȂǸȈǬȇǹơǶǿǂǷƗȁ ȆǸǠǼŭơŐǼNjǺƥ ǭǁƢƦǷ ơŚǤƫƔơȂŮơȁƔƢŭơǹơƐȏơǾƥǶǿǂǷƗƢǷơȂǴǠǨǧȅƽơȂdzơDzǿƗǶđǺƠǸǘȇȁȅƽƢǼdzơ Ǯdzǀdz Ƕǿȁ ǂȀNjƗ ƨƯȐƯ ơȂưǰǷȁ ơȁǂƥƢǏ Ǯdzƿ ǞǷȁ ǵƢǬLJȁ ǑǂǷ ǶǿơǂƬǟơȁ ǵơȁǁȏơ ȄǴǟ śǠƥǁȏơȂŴƐȏơȅƽơȂdzƢƥǪƦȇŃȁƨǰǷńơǶȀǼǷǒǠƥǞƳǁȁƧǃȂūơǮǴƫǹȂǷƢƷ DzƫƢǬǷǥȏƕƨǠƥǁƗǞǸƴǧǞǸǘdzơƔơƽǶȀȈdzơDZȂǏȂdzơȄǴǟǽơǂǣƗŐŬơǹƢǸưǟǢǴƥƢǸǴǧ ȄǴǟǂǐǼdzơƅơDZDŽǻƗȁǾǼȈƥȁǶȀǼȈƥDZƢƬǬdzơƤnjƬǻƢǧƨƬǤƥǶȀŷƽȁDzƳơǁȁƤǯơǁśƥƢǷ ƾǼŪơǮdzƿơȂǷDŽȀǧǺȇǂnjǠdzơȁƧǂnjǠdzơDzƬǬȇǶȀǼǷƾƷơȂdzơǁƢǏŕƷśǠƥǁȏơǮƠdzȁƗ ƪǨƬǴȇȏȁ śƥǁƢǿƢŻDŽdzơńơơȂǴǏȁŕƷƢǠȇǁƿȐƬǫǶȀȈǧơȂǴƬǫȁǹƢǸưǟǾƥƔƢƳȅǀdzơ DzȈŬơ ǺǷ śƬƟƢǷ ǶȀǨǴƻ DzLJǁƗ ŐŬơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǢǴƥ Ƣŭȁ ƾƷƗ ńơ ǶȀǼǷ ƾƷƗ DzȇȂdzơDžƘǯǶǿȂǫơǀdzǶǿȂǯǁƽƗȂdzȁǶȀǨǴƻƽǂǘƫ śǠƥǁƗƨǴǸǰŭơƨȇDŽǤdzơ

ǹȂǠƥǁȏơDzǠǨȇǦȈǯDZƢǫŐŬơơǀǿơƽȂǠLJǢǴƥƢŭȁśǠƥǁƗƨǴǸǰŭơƨȇDŽǤdzơǽǀȀǧ ĽǂnjƦǴdzơǂȇǀǻŐǰdzơȃƾƷȏƢĔơDZƢǫȁŐƬǟơȁƣơǂǤƬLJȏơƨȇƢǣǾƥǂǤƬLJơȁDzǠǨdzơơǀǿ džƥȐŭơȁ ǶǿơǁƾdzƢƥ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǶȀȈǴǟ ǶǠǻƢǧ ƨǰǷ ńơ ȅƽơȂdzơ ǺǷ ǵȂǬdzơ ǞƳǁ


ÕÒ ƧƾŭơǽǀǿDZȐƻĿǾǻơǮdzƿȁǂƻƗƩơȁDŽǣƪǠǫȁśƫȁDŽǤdzơśƫƢǿƧƾǷĿȁƧǂƻƢǨdzơ džǸǤŭơ ńơ Dzǐƫ ƨȈƥƢǿȂdzơ DzȈƻ ǺǷ Ǻȇǂnjǟ ǹơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂŭ ǁƢƦƻȏơ ƩƔƢƳ ƨȇDŽǣ DŽȀƴǧ ǶǠǼdzơ ǺǷ ǾǻȁƾŸ ƢǷ ơȂƦĔ ǵǂūơ ƨȇƽƢƥ ǶȀǼǟ DzǨǣ ơƿƢǧ ƨǏǂǨdzơ ǹȂƦǫǂƬȇ ƧƢǷǂdzơǺǷǺȇǂnjǟȂŴȁƢLJǁƢǧǂnjǟƨǠƥǁƗƢēƾǟ ǹȂǠƥǁȋơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ

ȁǂǸǟ Ǻƥ ƶƳơǁ ƾȈLjdzơ ƢȀȈǴǟ ŚǷȏơ DzǠƳȁ ǹȂǠƥǁȋơȁ ƨȇƽƢūơ ƨȇDŽǤdzơ Ȇǿȁ ƢǸǴǧƢŻDŽdzơǪȇǂǗȄǴǟơȁǀƻƢǧơƾƷƗƾŸǶǴǧdžǸǤŭơńơǾǠǷǺǷȁȂǿDzǏȂǧȅŐǼnjdzơ ǹȂǧȂǼȇƨǟƢŦƢǻƢȈǟơȁƗǂǧǺȇƾůơȂǴƦǫƢǧƨȈNjƢǷǵơƾǫƗƞǗơȂǷǶŮơƾƥƨdzȂLJȄǴǟDzƦǫƗ ǁƢưǧ ǾǠǷ ǺŠ ƾƴǼƬLJơȁ ȅǁƢǔdzơ ƾLJȏơ ƨƸȈǏ ƶƳơǁ ƾȈLjdzơ ƵƢǐǧ ƨƟƢǸLjǸŬơ Ǻǟ ǒǯǂƫ DzȈŬơ ƪǠǧƽȁ ƾǟǂdzƢǯ ǩƽƢǼƦdzơ ƩȂǏ ǁƢǏ ŕƷ ǵȂǬdzơ śƥȁ ǶȀǼȈƥ ƣǂūơ ǺǷƐȏơǶǴLJƢǷȁƣDŽūơǮdzƿǺǷŚưǰdzơơȂǼǧƗȁƣǂǔdzơȁǺǠǘdzơǂǸƬLJơȁǵȂǬdzơȄǴǟ ƶƳơǁƾȈLjdzơǾǴƫƢǫȁƨǴǷǂǫǺƥƾǠLJǵȂȈdzơǮdzƿĿDzƬǫȁƨǠȈǼNjƨŻDŽǿơȂǷDŽĔơȁǶȀǼǷĈǂǧ ǺǷơŚưǯǾǠǷǺǷȁƶƳơǁƾȈLjdzơǶǼǣȁǹƢǘƸǫǺǷŚưǯƢȀȈǧDzƬǫȁȅŐǼnjdzơȁǂǸǟǺƥ ƵƢǷǂdzơȄǴǟDžƙǂǴdzśǴǷƢƷƨǰǷńơơȂǠƳǁȁǞƟȐǬdzơȁƽƢȈŪơDzȈŬơȁǞƟȐǘdzơDzƥȏơ ƢƥȂǏǽƾȇĿƶƳơǁƾȈLjdzơƢȀǷȂȇƤȈǏƗȁƵȐLjdzơȁDzƥȏơȁDzȈŬơǺǷǽȂǸǼǣƢǷǶȀǠǷȁ ƪƦǴǣƨǴȈǴǫƨƠǧǺǷǶǯȁƅơǂǐǼƥǹȂǼǷƚŭơƵǂǧȁƢǨȈǼǟȐƬǫǶȀȈǧDzƬǫơǀǿǞǷȁƢǨȈǨƻ ǾǠǷǺǷȁDzƻƽƣǂƷƺȈNjȅơƾƥǹơǁƢƦƻȏơƩƔƢƳǂǨǏǂȀNjĿȁƅơǹƿƢƥƧŚưǯƨƠǧ DZƢƬǫ ƾǠƥ Ƣǿǂȇǃȁ Ƣǟƾƻȁ ƨǼȈȀƳ ƺȈNj ƧǁƢƦƳ Ǻƥơ ǾǠǷȁ ǞƦǼȇ ȄǴǟ ơȂdzȂƬLJơȁ śǘdzơ Ŀ ƾƟƢǰŠǾdzǺǰȇŃȁǺǸȈdzơǂǰLjǟǺǷȅǂƴūơƾǸŰǞƦǼȇǂȇǃȁǹƢǯȁƧǁƢǣơȁǁƢǐƷȁ ǶȈǿơǂƥơǾȈǴǟơȂǘǴLjǧǵơǂǷȏȁƣǁơǶŮǶƬȇǶǴǧǵƢȇƗǞǷŅƢȈdzǽȁǂǏƢƸǧƨȇơǁƽƣǂūơ ƨȇƢǣĿȂǿȁǹƢǷȏơǾƬǘLJơȂƥƤǴǗŕƷǁȂǷȏơǾȈǴǟƤǠǐȇȁ ǾǧȂźDZơǃƢǸǧ Ŗȇȁǂdzơ ƣǂƷǺǷŚưǯǞǷƧǁƢƦƳǺƥơȁȅơƾƥǞƦǼȇDzƻƽȁǹƢǷȏơǽȂǘǟƢǧǹƢǐƷȏơȁ ǺǰǸƬdzơ ǂȇǃȁǾƳȂƫĽǁƾǼƦdzơǺǷǺǰŤȁǺȇƽȏȁDzǬǟȐƥśǸǴLjŭơDzƬǫơȂƷƢƦƬLJơȁƨǼȈȀƳȁ


ÕÓ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƾǼǟǂǰLjǠdzơǒǠƥǽƢǷǁȁƨǰǷńơǞǴǗĽƩơȁơƾdzơĿƧƾƳńơǞƦǼȇ ǂǷƗȁǁƾǬdzơȁƔƢǔǬdzƢƥǶǰƷƢǷǾȈǴǟȃǂƷƢǧǁƾǼƦdzơǶȈǴLjƫĿƨǻƢȈƻǾǼǷƪǠǫȁǾǻƢƥ ǁƘưdzơ ǀƻȋ ƧƾƳ ńơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ƢȀǷȂȇ ǾƳȂƫȁ ƤǴǏȁ ƤǴLjǧ ǾƦǴǏ Ľ ǾƦǴLjƥ ǹơ ƢĔƢǘƦǫ ǞǷ ǶǴǰƬǧ ǂǨLjǴdz ƧDŽȀů DŽȈǴǰǻȏơ ƤǯơǂǷ ǺǷ śƦǯǂǷ ȃƗǁ ǹơ ǥƽƢǐǧ ǁƾǣȁǹƢƻĽȆǓǁȁǾǟƢǗƢǧDZƢŭơǺǷǾƦǴǘȇƢǷǀƻƘƥȂdzȁDZƢƬǬǴdzƨǟƢŦǶȀǠǷŚLjȇ ǺǷƩơȁơƽƧǂnjǟDŽȀƳȁƨȈſƢǿƨǷDŽǟȁƨȇȂǫƨǸđǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǵƢǬǧǾȈƦǯǂŠǂǧƢLJȁ ǺǷ ǂǰLjǠdzơ Ǧǐǻ DzǠƳȁ ǂƟƢƻǀdzơȁ ǂǯƢLjǠdzơ ǺǷ Śưǰƥ ƢȀǼƸNjȁ ǁƢƦǰdzơ Ʃơȁơƾdzơ ǵơƾǫȏơDzǿƗǽǂǯƢLjǟǺǷǂƻȉơǦǐǼdzơȁǵơȁǁȏơǂǯƢLjǟ ǹȂǠƥǁȋơȁƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ȄǴǟȁ Ƣǣƕ DZȂLJǁ ǵơȁǁȏơ ȆǴǟ ŚǷȏơ DzǠƳȁ ǹȂǠƥǁȏơȁ ƨȈǻƢưdzơ ƨȇDŽǤdzơ Ȇǿȁ ǶȈǿơǂƥơƢȀȈǧơƿơȁǞƦǼȇǺǷƨǸȈǟǃƩƽǁȁƧƾŝǾƬǷƢǫơŅƢȈdzĿȁƵǂǨǷƾƟƢǬdzơƣǂǠdzơ ǶŮƢȀǸǴLJŕƷǂȇǃȂǴdzǾƬǠȇƾƻȁǞƦǻǀƻƗĿƢƦƦLJǹƢǯȅǀdzơǽǂǯƿǵƾǬƬŭơŖȇȁǂdzơ ǮǴƫ Ǻǟ ǾdzƘLJȁ ǽǁƢǔƷƢƥ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǂǷƘǧ ǩƢǨƫȏơ ƤȈƴǟ ǺǷ ǾdzȂǏȁ ǹƢǯȁ ǵȐǰƥǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƣƢƳƢǧƨȈǟǂdzơƢđƾLjǨȇȅơƾƥǺǷƢǫơǁȁƗǽƾǼǟƾƳȁȁƨȈǔǬdzơ ƾǠƥǾƦǴǐƥǂǷƗĽǵơǂŭơȄǴǟǦǫȁŕƷǵȐǰdzơǾdzǹȏƘǧǶȀƬdzơǺǟȂǴźȏǵƾǠdzƢǯ ǾƫƔƢƳĽƨǰǷńơǞƳǁƨȇDŽǤdzơDZƢLJǁơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǶŤƢŭȁǵƢȇƗƨƯȐƯƤǴǐǧǾƦǴLJ ƢȀȈǴǟơȂǷǁȁƢđơȂǗƢƷƗȁǞƦǼȇȄLJǂŠơȂƷǂǗȁƨǷȐLjdzƢƥƪǴǏȁƩơȁơƾdzơǹƢƥǁƢƦƻȏơ ƢǿȂǰǴǷȁƢǿȂǴƻƽŕƷƾǴƦdzơȄǴǟơȂǴŧȁƾǼŪơDZDŽǻĽǵƢȇƗƨƯȐƯȆǔǷńơǞǧơƾŭơ DzǠƳƢȀǰǴǷǹƗƾǠƥǾǻȋǭƢǼǿȅơƾƥǺƥơǺǰȇŃȁƢǠȇǁƿȐƬǫȅơƾƥǺƥơƨǟƢŦơȂǴƬǫȁ Ǿdz ơȂǴLJǁƗ ǞƦǼȇ ǺǷ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ƾǼƳ ǺǰŤ ǹƗ ƾǠƥȁ Ʊǂƻȁ Ǿdz Ƕǟ Ǻƥơ ƢȀȈǧ ƢǣƕDZȂLJǁǵǂǯƗȁǞƦǼȇƧǁơǃȂƥǾȈǴǟǶǠǻƗȁƢǣƕƵǂǨŭƧǂƻƢǨdzơǞǴŬơDzLJǁƢǧǂƟƢnjƦdzƢƥ ƽȂǼŪơƨȈǬƦdzȁǾdzƽȂǬǼdzơǺǷŚưǯȁǁȂũȁǂǨƥ 


ÕÔ ǹȂǠƥǁȋơȁƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ǮdzƿȁƧǂnjǟǞLjƫƨǼLJńȁȏơȅƽƢŦǂȀNjĿƪǻƢǯǹȂǠƥǁȋơȁƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ ƧƽƢLjdzơǺǷǾȇƾdzǺŠƤǯǁȁǾǷDŽǟDzȇƿǺǟǂſǁȂǯǀŭơǂȀnjdzơĿǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǹƗ ƾƟƢǬdzơ DzLJǁƗȁ ƨȈǻƢǸȈdzơ ǪȇǂǗ ǺǷ ǦƟƢǘdzơ ńơ ǾƳȂƫȁ ǂǯƢLjǠdzơȁ ǭơǂƫȏơȁ ǥơǂNjȏơ ǹƢƥǂǠdzơ ǺǷ Śưǯ ǶȀǠǷ ǞǸƬƳơȁ ǦƟƢǘdzƢƥ ơȂǗƢƷƗȁ ơǂǯ ǪȇǂǗ ǺǷ DZƢǬưǷ Ǻƥ ƾŧƗ ƪǴŧȁǦȇǂnjdzơƧƢǫȐǷȄǴǟǁƾǬȇŃȁǦƟƢǘdzơĿơǁȂǐŰȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟǁƢǏȁ ƅơƽǂȇǶǴǧǽǁƢƴƷƗĿDZȁƢǠŭƢƥǾƦǬǼƫƩǁƢǏȁǁȂLjdzơȄǴǟƩƢȇơǂdzơȁƽȂǼƦdzƢƥƽȂǼŪơ ǹƢǔǷǁǂȀNjǂƻơȁƗĿȁǵơǂūơƾǴƦdzơńơǞƳǁȁǵƢȇƗƧǂnjǟǵƢǫƢǧǵơǂŭơǡȂǴƥƐDzƳȁĈDŽǟ ƮȈǴdzơńơǾdzȂǏȁǪǬŢĽǺǸȈdzơǑǁƢƥDzƷƨǘǬǻƢƥƗƣƢǿȂdzơƾƦǟǹƢƥǁƢƦƻȏơƩƔƢƳ Ľ ƨȈǼȈLjūơ ńơ ǽƽȂǼŝ Ʊǂƻȁ ǾdzƢƬǬdz Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ƾǠƬLJƢǧ ƾǼŪơ ǺǷ Śưǯ ǾǠǷȁ ƨȈǫǂnjdzơńơDzǬƬǻơ ǹȂǠƥǁȋơȁƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

ƨȈƥƢǿȂdzơ ƽȂǼƳ ƾƳȂǧ ƨȇƾǠLjdzơ ńơ DzǬƬǻơ Ľ ǹȂǠƥǁȏơȁ ƨǠƥơǂdzơ ƨȇDŽǤdzơ Ȇǿȁ ƾƬNjơȁǹƢǬȇǂǨdzơƶǧƢǰƫȁDZơȂNjǂNjƢǠƥǹƢǠǸŪơȄǬƬdzƢǧDZƢǷǂdzƢǯƽƾǟǶȀǠǷȁƢđśdzǃƢǻ ǭơǂƫȏơƩǁƢǏŕƷǾǠǷǺǷȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŭǂǷȏơDZȁƗĿƧǂǐǼdzơƪǻƢǰǧDZƢƬǬdzơ Ľ Śưǯ ǶƳ ŚLjǟ ǺǷ řǧ ŕƷ ljƢƦǰdzơ Džƙǁ Ǟǘǫ ǵȂǬdzơ ǮƠdzȁƗ Džƙǁ Ŀ ǞǘǬƫ ǺǰdzśǨdzȏơȂŴśǬȇǂǨdzơǺǷȄǴƬǬdzơǹƢǰǧŚưǯǶȀǼǷDzƬǫȁǭơǂƫȏơȄǴǟǁȁƾdzơƤǴǬǻơ ơȂǠƳǁĽǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƾǼƳƧƾǷǶȀǨǴƻƽǂǗȁơȂǷDŽĔơĽśǬȈƥǂưǯƗƨȈƥƢǿȂdzơȄǴƬǫ ǹƢǸưǟDzǏȁDZơȂNjǺǷǂnjǟdžǷƢŬơĿȁƨǰǷńơǾǠǷǺǷȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǞƳǁȁ ĿDzƻƽȁƨǧǂǟńơơȂǴǬƬǻơĽǹƢƦǰNjǺƥǹƢǸưǟǽȐƫȁƧŚưǯƽȂǼŝƢŻDŽdzơńơȆǨȇƢǔŭơ ǒǠƦdzơ ơȁǂLJƗȁ ǾȈǴǟ ơȁǁƾǫ ǺŲ ǶȀǠǘȇ Ń ǺǷ ơȂǴƬǬǧ Dzȇǀǿȁ NJȇǂǫ ǒǠƥ ǶȀǼȈǗ ǮǼǓȁƾȀƳĿǦȈǠǔdzơǁƢǏȁƨǰŠƔƢŭơDzǬǧŚLjǰƬdzơȁʼnƾȀƬdzƢƥƧƾȈƥǃśǟơȂǨǴƫƗȁ ǹȂǴƬǬȇȁ ǹȂƦȀǼȇ ơȁǁƢǏȁ ƧƾǠǬdzơ ȅƿ ǂNjƢǟ Ŀ ǂǷ ȅƽơȁ ńơ ǶȀǼǷ Śưǯ DzǬƬǻơ Ľ


ÕÕ ƲūơƔƢƳƢŭȁǪȇǂnjƫȁǂŴǵƢȇƗǶȀƬǷƢǫơǵƢȇƗƧƾƳǪȇǂǗơƾǣŕƷƨǰǷńơǺȇƾǧơȂdzơ Ľ ȅǂǐŭơ Ʋūơ Ǯdzǀǯȁ ȅƽơȂdzơ Dzǐȇ Ńȁ ƧƾƳ ǪȇǂǗ ǺǷ ȏƐ ơ Dzƻƾȇ Ń ȆǷƢnjdzơ DzǿƗǺǷƾƷƗǵƢǠdzơơǀǿĿƲŹŃǺǰdzDžƢǼdzơƲƷȁƧƾƳƤƷƢǏƢNjƢƥǦȇǂNjDzǏȁ ȆǷƢnjdzơ Ʋūơ Ŀ ǹƢǯ ƢǷ Śǣ ǹơƾǴƦdzơ ǞȈŦȁ ǵƢnjdzơȁ ǂǐǷȁ ƨǼȇƾŭơȁ ƧƾƳȁ ƨǰǷ ǹơŕƷƩƢȀŪơǞȈŦǺǷƢŮƧǂǏƢŰƨǰŠƨǘȈŰǹƢƥǂǠdzơȁƨǼƬǨdzơǽǀǿƤƦLjƥȅǂǐŭơȁ ŅơȁƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơȆǷƢnjdzơƲūơŚǷƗǹƢǯȁƲūơǵƢȇƗƨȈdzƢƻƪǻƢǯŘŠƩȂȈƦdzơǂưǯƗ ǹƗǾǼǷƤǴǗĽǞǼƬǷƢǧȆƳǁƢŬơơǀǿDZƢƬǬdzƱǂźǹƗǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾǠǷǶǴǰƬǧǵƢnjdzơ ĽǦǴƻƗȁƾǟȂǧƩȂǬdzơȁǂƟƢƻǀdzơǺǷƞNjǁƢǔƷȏƧƾƳńơȏƢŦȁǂǯƢLjǟDzLJǂȇ ǂǿơDŽdzƢƥƢȀȈǧǶȈǬǷȂǿŖdzơŅƢȈǴdzơǺǷƨǴȈdzĿȁDzǠǨȇǶǴǧƢưdzƢƯȁƢȈǻƢƯǾȈǴǟƤǴǘdzơǁǂǯ ǝDŽǨǧ ǶȀǴȈş ơȂdzƢƳȁ ơȁŐǯȁ ǂǰLjǠdzơ ǥơǂǗƗ Ŀ ơȂƷƢǐǧ DzȈŬơ ǺǷ ƨLjŨ ƔƢƳ ƨǴǏơȂŭơȁƧƽȂŭơDzƦƷƢǸȀǼȈƥǖƦƫǁơȁȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟƤƫƢǰǧŚưǯǥȂƻǾdzDzǐƷȁ ǺȇǂnjǟƨǴȈdzĿȁǵơǂǯȏơĿǶŮǢdzƢƦȇȁǵƢȈŬơńơǹȂƫƘȇǹƢǸưǟǵȂǫǺǷƨǟƢŦǁƢǐǧ ǞǧƽǹƗƾǠƥƐȏơDZƢǬƬǻȏơĿǹƢǸưǟǾdzǹƿƘȇŃȁǂƴǨdzơǝȂǴǗƾǼǟǂǧƢLJƲūơǂȀNjǺǷ ȆǷƢnjdzơƲūơŚǷƗȄǬƥƗƧǂnjǟňƢťƨǼLJĿǾǻơǵƾǬƫƾǫȁDZƢŭơǺǷdžȈǯŖƟƢǷǾdz ƶǐǼǧǵƢǠdzơ ơǀǿĿƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǶǿǀƻƘǧǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƨǻƢǟȏǂǰLjǠdzơǺǷƨǨƟƢǗ ƢǻȏȂǷǵƢǬǧơǁȂǨǻȁơȂƬǟƐȏơƽơƽǃơƢǸǧǹƢǘǴLjdzơƤǔǣǺǷǽȁǁǀƷȁƧƢǔǬdzơȁƔƢǸǴǠdzơ ǂǰLjǠdzơǺǷǾǠǷǺŠśǷȏơƾǴƦdzơǹƢǰLJǝȁǁǺǰLJȁDZƢǬƯȏơDzǸŢƔƢƦǟƢƥǦȇǂnjdzơ ǝȂŪơǩǂǘdzơǞǘǬƥDžƢǼdzơȄǴǟƾƬNjơǺǰdzǞƥǁȏơƤǻơȂŪơǺǷƽȐƦdzơDžǂƫȁDZƢƳǂdzơȁ ǞƟƢƦdzơ ǾǠȈƦȇ ƢǷ ȏȁ ǞƟƢŪơ ǾȇǂƬnjȇ ƢǷ ƾŸ ǶǴǧ ǝȂǷƾdzơ Ǿdz DzȈLjƫ ȅǀdzơ ƔȐǤdzơ Ǟǫȁȁ śƦǷƔȐƥĿDžƢǼdzơȁǺȇǂnjǟƨǼLJƪǴƻƽȁ ǾƟƢȀƬǻơȁƨǰŠǖƸǬdzơƔơƾƬƥơǂǯƿ

ńơǂǸƬLJơȁƧǂnjǟǞLjƫƨǼLJƨƴūơȅƿǂƻơȁƗǺǷƔȐǤdzơȁǖƸǬdzơƔơƾƬƥơǹƢǯȁ ĿǾǻơ ŕƷƽƢȇƽǃơĿǵȂȇDzǯȂǿȁƨǼLjdzơǽǀǿƪǔǷȁǺȇǂnjǟƨǼLJǺǷƧƾǠǬdzơȅƿ


ÕÖ ǶƸnjdzơȁ ǂǰLjdzơ ǺǷ DzǗǂdzơ ǢǴƥȁ śǐƼnjǷ ǃǂdzơȁ ƶǸǬdzơ ƨǴȈǯ ƪǤǴƥ ǂǷȏơ ǂƻƕ ƨǴȈǯȁƢǨǐǻȁȏƢȇǁǺǸLjdzơǺǷDzǗǂdzơȁȏƢȇǁǂǸƬdzơȁődzơǺǷDzǗǂdzơȁśdzƢȇǁƪȇDŽdzơȁ ǞȈŦƨǰǷDzǿƗƱǂƻƗȁDZƢȇǁǦǐǻDzǸŪơȁDŽǟƢŭơǶƸǴdzơDzǗǁȁƩȏƢȇǁƨƯȐƯƤȈƥDŽdzơ ǹȂǴǯƘȇƢǷǾƥǹȁǂƬnjȇȁǹƢťȏơdžşƢƥǾǻȂǠȈƦȇƭƢƯȏơȁƣƢȈưdzơȁȆǴūơǺǷǾǻȂǰǴŻƢǷ ǺǷŚưǯǁƢǏȁDZƢǗǁȏơǺǟȐǔǧƨȈǫȁȏƢƥƢĔȁƾŸȏȁƨȈǴǰdzƢƥƩơȂǫȏơƪǷƾǟĽ ǁDŽƥȁȃȂǼdzơȁǢǸǐdzơȁȃȂŮơƤȈƥǃȁljƢƼnjŬơǁDŽƦǯǁƢǘǠdzơƨȇȁƽƗǺǷǹȂǴǯƘȇDžƢǼdzơ DzǯȁƣȐǰdzơȁƩơǂŮơȁƽȂǴŪơDžƢǼdzơǒǠƥDzǯƗȁƵȂǨLjŭơǵƾdzơDžƢǻƗƣǂNjȁǂǸūơ ƣƢƥǁƗȁƾƬŻȁDZȂǘȇƔȐǤdzơDzǠƳȁřǤdzơǂǬƬǧơȁŚǬǨdzơǮǴȀǧǑǁȏơǾƳȁȄǴǟǹơȂȈƷ ĿƨǰǷDzǿƗȄLJƢǫȁȃǁƢǰLjƥǶǿƢǷȁȃǁƢǰLJDžƢǼdzơȃǂƫȁȃǁƢȈƷơȁǁƢǏDZƢȈǠdzơ ǺǷƨǻƢȈŬơƪǠǫȁƧƾŭơǽǀǿƔƢǼƯƗĿȁƽơƾnjdzơǞƦLjdzơƣƢƸǏƗǾLJƢǬȇŃƢǷǵƢǠdzơơǀǿ ƔơǂǷȏơ ǺǷ ƾǼŪơ Ŀ ǹƢǯ ǺǷȁ ǹƢǸưǟ ơȂƦƫƢǰǧ ǶǿŚǣȁ ǥơǂNjȏơ ǺǷ DžƢǼdzơ ǒǠƥ DzƻƽȁƾǠǫȁƪƦƯǺǷǶȀǼǷȁDzȈdzƶǼƳƣǂǿȁDzȈLjdzơƣƢȈLjǻơǶȀǼǷǒǠƥƣƢLjǻơȁ ǶŮ ƅơ ƽơǁƢǧ ƨǠǴǬdzơ ȄǴǟ ƔƢǼǷƗ ơȂǻƢǯ Ǻȇǀdzơ ƾȈƦǠdzơ ƹȂȈNj ǒǠƥ ƨǻƢȈŬơ Ŀ ǶȀǠǷ ȄǴǟ ƢǔȇƗ ǞǴǗơȁ ƨƸȈƦǬdzơ ǶǿƾȇƢǰǷ ǒǠƥ ȄǴǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǞǴǗƗȁ ƨƸȈǔǨdzƢƥ ƾȈLjdzơ ǾȈƻƗ Ǻƥơ ǺƴLjƥ ǂǷƢǧ ǁƢƴǨdzơ ǮƠdzȁȋ ǁƢƦǰdzơ ǥơǂNjȏơ ǒǠƥ ǺǷ ƩƢƦƫƢǰǷ ǺǷ ǥơǂNjȏơ Śǣ ǺǷ ơŚưǯ ǺƴLJȁ ǁȁǂLJ Ǻƥ ƾŧƗ ƾȈLjdzơȁ ƽȂǠLjǷ Ǻƥ ƾǟƢLjǷ ǺǷ Śưǯ ĺƢǿȂdzơ ƨǟƢǗ Ŀ Dzƻƽȁ ƾȈƦǠdzơ ƹȂȈNj ǺǷ ƢǔǠƥ DzƬǫȁ ƾȈƦǠdzơȁ ǂǰLjǠdzơ DZȂǘȇƢŲǶǿŚǣȁƨǸǟƢǼŭơȁƭǂūơȅȁƿȁƅơƾƦǟȅȁƿȁƩƢǯǂƥȅȁƿǺǷǥơǂNjȏơ ǹȂdzƢȀǼȇ DžƢǼdzơ DZơǃ ƢǷȁ Ǿdz ǶȀƬǟƢǘƥ ȆƳǁƢŬơ ǶƟơDŽǟ ƪȇȂǫȁ Ƕǿǂǯǀƥ ǵȐǰdzơ ƔȐǤdzơ ƾƬNjơ Ƣŭ ƢǸȈLJ ȏ ƮȈƦŬơ ƨǟƢǗ Ŀ ǹȂǴƻƾȇȁ ƨǰǷ ǺǷ ǹȂƳǂźȁ ǹȂǴǴLjƬȇȁ ȃƗǁ Ƣŭȁ ǹƢťȏơ džşƘƥ ǝƢƦƫ ƧŚưǯ ȆƳǁƢŬơ ljȂȈƳ Ŀ ƩơȂǫȏơ ƪǻƢǯȁ ǝȂŪơȁ ȐȈdzǾLJǂǧƤǯǁƨǻƢǿȏơȁdžƦūơǺǷǥơǂNjȏơǒǠƦƥDzƷƢǷǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơ ǾƥơȂƷǂǨǧǽǂǣǶȀǴǷƢǟƢǸǯǵȂǬdzơDzǷƢǟȁǂǷȅƽơȁDzǏȁŕƷơǂƟƢLJDZDŽȇŃȁǂǧȁ


ÖÍ ńơǶđDzǏȁȁǾLJƗǁȄǴǟDzȈŬơǺǷƧƽȂǬǠŠƔƢƳŕƷǵƢȇƗƨƯȐƯŚǣǶǿƾǼǟǵƢǫƗƢǸǧ ǂǷƘǧ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂŭ ŐŬơ ƔƢƴǧ ǂǿơDŽdzơ ȄǴǟ ǥǂNjƗ ǶȀǔǠƥȁ ǶȈǠǼƬdzơ ƧǂǸǟ ǶȀǨǴƻƣȂǯǂdzƢƥǹƢLJǂǨdzơ ǹȂǠƥǁȋơȁƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ƽȐƦdzơDzǿƗǂǷƗȁǶǿȂǯǁƾȇŃȁśƥǁƢǿơȁǂǨǧǹȂǠƥǁȏơȁƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơȆǿȁ ǵȂȇ Ǯdzƿ ǹƢǯȁ ƨƴǓ ȅ Ĉ Ɨ ƨƴǓ ǵȂȈdzơ Ǯdzƿ Ŀ DzǐƷȁ ƢȀǧƢǼǯƗȁ ƢȀǧơǂǗƗ ơȂLJǂƬǧ DzŢǁơƨȈǔǬdzơǽǀǿǺǷśǷȂȇƾǠƥȁǺȇǂnjǟƨǼLJǵǂƄơǂȀNjǺǷơȂǴƻśǼƯȍǝȂƥǂdzơ ǹȂǴǬƬǼǷǶǿȁƨǰǷǥơǂǗƗȄǴǟơȂǴƦǫơȁƨȈǼȈLjūơơȂdzDŽǻȁȅƽơȂdzƢƥơȂǻƢǯǺȇǀdzơƽȂǼŪơ ǶĔơǶȀǼǜdzƐȏơDZƢǬƬǻȏơơǀǿǶȀǼǷǹƢǯƢǷȁDZƢƦŪơDžƙǁǺǷƨǰǷDzǿƗǶȀȈǴǟǥǂNjƢǧ ǺǟǶǿȂǠǼǷȁƨǰǷDZȂƷŖdzơƱơǂƥȏơĿǹȂLJǂƬŭơƾȈƦǠdzơǶȀǴƫƢǫǺǰdzƨǰǷǹȂǴƻƾȇ ƽȂǼŪơǮǴƫǺǷǮǴǿȁƣȁǂǤdzơńơǂȀǜdzơǺǷǶȀǼȈƥ DZƢƬǬdzơǂǸƬLJơȁƢǿǂǯDZȂƻƾdzơ DzǿƗȆNjơȂǷơȁǀƻƗȁƢȀǴǿƗǺǷȐƳǁǂnjǟƾƷơơȂǴƬǫȁƨȈǼȈLjūơńơơȂȀƳȂƬǧƨǠƦLJ ƾȈƦǠdzơǹȏƨȈǴƻȆǿȁƨǼȈǐƷƢȀƳơǂƥƗǹơǶȀǤǴƥǾǻȋƨȇƾƥƢǠdzơńơơȂȀƳȂƫȁƨǼȈǼȈLjūơ ƢǻȏȂǷǶȀȈǴǟƤǔǣƨǰǷńơơȂǴǏȁƢǸǴǧƽơDŽdzơƤǴǘdzƨǰǷńơơƙƢƳȁƱơǂƥȏơơȂǯǂƫ śƥ ǶȀǴưǷ ǶȀȈǴǟ ƽơǃȁ DZƢūơ Ŀ ƧǁƽƢƦǷ ǞȈǸŪơ ƽƢǟƗȁ ǹȂǐūơ ǶȀǯǂƬdz Ǧȇǂnjdzơ ńơƾȈƦǠdzơơȂǬƦLjȇśǟǂLjǷǶȀǴȈşơȁƾŸǹơǹƢLJǂǨdzơǺǷƧơǂLJǂǷƗȁDZƢȈƻȁDzƳơǁ ƢȀȈdzơśǟǁƢLjǷśȈƥƢǿȂdzơơȁƾƳȁƢȀȈǴǟơȂǴƦǫƗƢǸǴǧƢȀȈǴǟĈȁƾǠdzơńȂƬLjȇǹơDzƦǫƱơǂƥȏơ ƧƢǷǂdzơȁƨȈǫƾǼƦdzơDzǿƗǂƻƘƬdzƩƢƴǼƦǘdzƢƥƢȀǼǟǶǿȂǠǼǷȁƢǿȂŪȁȁśȈƥƢǿȂdzơơȂǬƦLjǧ ǹȂǠƥǁȋơȁƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ȅƽơȁńơơȂǠƳǁǂǷƗśȈƥƢǿȂǴdzǶƬȇŃƢǸǴǧǹȂǠƥǁȏơȁƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơǽǀǿȁ ơȂǼƥ ǶŮƢŢǁơ DzƦǫ ơȂǻƢǯȁ ǦƟƢǘdzơ ńơ ǾƳȂƫȁ ƽȂǼŪơ ǺǷ Śưǰƥ ǹƢǸưǟ DzŢǁơ Ľ ǂǷ ǹơȁƾǟǺǷȆƴƷǺƥơǶȀȈǴǟǂǷƗȁǶȀǷȂǫǺǷƨƥƢǐǟƢȀȈǧơȂǯǂƫȁƧǁƾŭơƨȇǂǬƥƢǼǐƷ ǹƢƥǂǠdzơǂưǯƗǶȀǠȇƢƥȅƽơȂdzƢƥǶȀƬǷƢǫơƧƾǷĿơȂǻƢǯȁǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJǽƾǠƥDzŢǁơȁ


ÖÎ ǶǿȁǂǷƗȁ ǹƢȈūȁ ƨdzƽƢƴūơȁ Dzȇǀǿ ǒǠƥȁ NJȇǂǫȁ ƨǧǁƢǘŭƢǯ ƨǰǷ ǥơǂǗƢƥ Ǻȇǀdzơ ƔȐǤdzơȁǖƸǬdzơǺǷƨǰǷDzǿƘƥDzƷƢǷǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷȃƗǁƢŭȁƨǰǷǺǟƤǴŪơǞǘǬƥ ńơƢȀǴLJǁƗȁDZƢǸŪơǺǷǾǰǼǷƗƢǷǞŦĿƾȀƬƳƢǧƨŧǂŭơȁƨǬǨnjdzơǾƫǀƻƗǝȂŪơȁ ƾȈƦǠdzơȁ ǂǰLjǠdzơȁ ǥơǂNjȏơ ǺǷ ƨǟƢŦ ƢȀǠǷ DzLJǁƗȁ DZƢŧȏơȁ ǂƟƢƻǀdzƢƥ ļƘƬdz ƧƾƳ ǺǷŚưǯǶȀǠǷǝǂǿȁơƾƼƬǯƾŧƗǶȀǠǷDzLJǁƗȁDzȈŬơǹƢLJǂǧǺǷƨƟƢŭơȂŴǶȀǠǷȁ ǢǴƥȁǹƢƦǯǁȁƧƢnjǷśƥǂnjƬǼŭơƽơǂŪƢǯơȁǁƢǏȁǝȂŪơ ǺǷǶđDzƷ ƢŭƨǰǷDzǿƗ ǢǴƥ ƨǰǷ ǺǷ ǶȀƳȁǂƻ ǵȂȇ ňƢƯ Ŀȁ śǻƢť ńơ ƢNjǂǫ śǠƦLJ ƧƾƳ ńơ ŚǠƦdzơ Ɣơǂǯ ǺǷDZƢȈƻƨƟƢǷǺǟǥȂǼȇƢŠǶȀƦǬǟƘǧśȈƥƢǿȂdzơǒǠƥǶȀȈǴǟƱǂƻǾǻơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ǹƢǸȈǴLJǺƥȆǓƢǷƾȈLjdzơǶȀȈǴǟǂǷƗȁDZƢǘƥȏơƾȇƽƢǼǐdzơ ǹȂǠƥǁȋơȁƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ƤǴŪ ȏȁƗ ơȂƳǂƻ Ǻȇǀdzơ ǹơ ŐŬơ ƔƢƳ Ľ ǹȂǠƥǁȏơȁ ƨǠƥƢLjdzơ ƨȇDŽǤdzơ ǽǀǿȁ DzȈƻǺǷƭȐƯǶȀȈǴǟƱǂƻǪȇǂǘdzơǦǐǻơȂǤǴƥƢŭơƾƼƬǯƾŧƗǞǷƧŚƻǀdzơȁƩȂǬdzơ DzȈŬơǒǠƥǶȀȈǴǟǒǯǂǧǁƢƦƻȏơǶŮDzǏȂƫdžȈLJơȂƳȁǹȂȈǟǶǿȁǪȇǂǨdzơǮdzƿ ǮǴƫǦǴƻǺȇǁơȂƬǷơȂǻƢǯȏƢȈƻǺȇǂnjǟȂŴǶŮǞƦǼǧƨǴǧƢǬdzơƨLJơǂūƢȀǼǷǒǠƥȄǬƥȁ ƢǻƢǐƷ ơȂǠǴƬǫơȁ śǴƳǁ ơȂǴƬǫȁ ȐƳǁ ơȂƥƢǏƘǧ ƧǁơȂŮơ DzȈƻ ǶȀȈǴǟ ǒǯǂǧ DZƢƦŪơ DzƦƳȂǿȁȄƴƬǼǸǴdzƨǴǧƢǬdzơƪǴǏȁƢŭȁǁƢǷƾdzơȁDzȇȂǴdzǁơǂNjȏơƨȈǬƥĈǂǧȁśLJǂǧơȂǴƬǫȁ DzǿƗ ǺǷ DZƢƳǁȁ DzȈş ǶŮ ơȁƾǠǐǧ śȈƥƢǿȂdzơ ǺǷ ƨǠƦLJ ǾǼǐƷ Ŀ ơȁƾƳȁ ǥȁǂǠǷ ƧƾƳ ǁƾǼƥ ńơ Džƙǂdzơ ǮǴƬƥ ơȂǴƻƽȁ ǶȀLJƙǁ ơȂǠǘǫȁ ǶǿȂǴƬǬǧ ǂǰLjǠdzơ ǺǷȁ ƨǰǷ ƢȀȈǴǟ ơȁƾǠǧ ƧƾƳ ńơ ǵƢǼǣƗ Ʃƽǁȁ ƧƾƳ ǶŮȂƻƽ ǺǷ ňƢưdzơ ǵȂȈdzơ Ŀȁ DžȁǂƄơ ǹơĽǶǿȂǯǁƾȇǶǴǧƢǿȂǠƳǂƬLjȈdzDzȈŬơǺǷƧƾȇǂƳǶȀǨǴƻǂȇǃȂdzơDzLJǁƘǧƢǿȁǀƻƗȁ ǂǧȁȏơǚūơƨȇƽƢƦdzơƪdzƢǻȁƨǰǷńơƪȀƳȂƫȁƢŮƢŦƪǬLJȁƗȁƢŮƢŧƗƪǴŧƨǴǧƢǬdzơ ǁȂǰnjdzơƾƦǟƅơƾƦǟƺȈnjdzơǹƢǯȁȏƢȇǁśƯȐưƥŚǠƥDzǯơȁǂǯƗȁDZƢǸŪơƔơǂǯǺǷ ǹƢǸưǟǂǛƢǼdzơƨǰŠǾȈǴǟ ńȂƬLJƢǧDZƢǸŪơǮǴƫǺǷƶǸǬdzơǺǷDzŧǾdzƺȇǁƢƬdzơƤƷƢǏ


ÖÏ ƺȈnjdzơǖǠȇŃȁƢǿǀƻƗȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷȄǴǟǾƬǸȈǫƤLjƷȁǂǰLjǠdzơȄǴǟǾǫǂǧȁƶǴƥ DzǠƳȁ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂŭ ƨȇƢǰNj ǾȈǧ Ǟǧǂǧ ǾƬǸȈǫ ǺǷ ȏȁ DzǸūơ ǺǷ ƢƠȈNj ƅơ ƾƦǟ ơȂǷƢǫƗƨǰǷńơƨǴǧƢǬdzơDZȂǏȁƾǠƥȁƺȇǁƢƬdzơĿƧǁȂǯǀǷƨǴȇȂǗƨǷȂǜǼǷĿƨȇƢǰnjdzơ ǂǰLjǠdzƢƥǶǿƾǷƗȁȃǂƻƗƧŚƻǀƥơȂƫƘȈdzƢȈǻƢƯǝȂƳǂdzƢƥǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǶǿǂǷƘǧśǷȂȇ ƽȁƽǂdzƢƥDzǧơȂǬdzơǮǴƫǹȂǸLjȇƨǰǷDzǿƗǹƢǯȁDZȁȏơƽǂdzƢǯǾdzƢƷȄǴǟDZƢǸŪơƔơǂǯȁ ƔơǂǬǨdzơƨǰǷDzǿƗǺǷŚưǯǝǂǿȁǹƢǸȈǴLJǺƥȆǓƢǷƾȈLjdzơƽǂdzơơǀǿȄǴǟơŚǷƗDzǠƳȁ ƨǷȐLjdzƢƥƧƾƳńơơȂǴǏȁȁǵǂƄơǺǷǺȇǂnjǠdzơȁƮdzƢưdzơĿǞȈǸŪơǾƳȂƬǧƽǂdzơơǀǿǞǷ ǂLjǠdz ƤǠƫ ǶŮ DzǐƷȁ ƽƢƬǠŭơ Ǫȇǂǘdzơ Śǣ ơȂǰǴLJȁ Ƣđ ơȂƳǂƻȁ DZƢǸŪơ ơȂǴŧȁ ƢǻȏȂǷ ǶǿǂǷƘǧ ǵƢȇƗ ƨǠƥǁƗ ơȂǷƢǫƗȁ ƨǷȐLjdzƢƥ ƨǰǷ ńơ ơȂǴǏȁȁ ǽȂǰǴLJ ȅǀdzơ Ǫȇǂǘdzơ ǹȂǴǸŹ DZƢǸŪơ DzǿƗ ǺǷ Śưǯȁ ǾdzƢƷ ȄǴǟ DZƢǸŪơ Ɣơǂǯȁ ƢưdzƢƯ ǝȂƳǂdzƢƥ Ǧȇǂnjdzơ ƨǴȈǯǶȀLjǨǻȋǹȁǂƬnjȇơȂǻƢǰǧƨǠǨǼŭơDZȂƷǵȂŢƨdzƢǸŪơƔơǂǯƗȁDZƢȇǂƥŐdzơǺǷśƬǴȈǯ ƨǰǷńơǶȀǟȂƳǁǹƢǯȁƩȏƢȇǁƨǠƥǁƘƥƨǰǷĿƢĔȂǠȈƦȇȁƧƾƳǺǷDzȈǴǫƞnjƥŐdzơ ǂǷƗ Ľ ǾȈǴǟ ƪǻƢǯ ƢǸǟ ǁƢǠLJȏơ ƔƢţǁȏ ƢƦƦLJ ƽȁƽǂdzơ ǮǴƫ ƪǻƢǯȁ ǂǨǏ DžƽƢLJ DzȈǫƨǰǷDzǿƗǺǷŚưǯǪǴƻƽǂdzơơǀǿĿǶȀǠǷƱǂƻȁƢǠƥơǁƧƾƳńơƢǔȇƗǝȂƳǂdzƢƥ ƾƴLjŭƢƥ DZȁȏơ Ǧǐdzơ DzǷƢǰƬȇ Ńȁ ƨǰǷ ǺǷ DžƢĈǼdzơ Dzǫ ŕƷ ǥȏƕ ƨƯȐƯ ȂŴ ǶĔơ ǂǰLjǠdzơǺǷƢǔȇƗǶȀǠǷǹƢǯȁǝȂŪơƧǂưǯȁǂǬǨdzơƐȏơǮdzƿȄǴǟǶȀǴŧƢǷȁǵơǂūơ DzǿƗǒǠƥǺǷƨǰǷDzǿƗǞũȁǁȂǯǀŭơȆǓƢǷƾȈLjdzơǶȀȈǴǟŚǷȏơȁȏȁơǹƢǯƢǷDzưǷ ǩơǃǁȏơĿƢǻȁǂNjƢƸƬdzƢǼǓǁƗǶƬƠƳǶŮǹȂdzȂǬȇǩơȂLJȏơȁƨǫǃȏơĿƢǫƢNjƢǷȐǯƧƾƳ Ǯdzƿ ǁƾǏ ƢǷȁ ƪƦƷǁ ƢŠ Ǒǁȏơ ǶȀȈǴǟ ƪǫƢǓȁ ƨǰǷ DzǿƗ ǵȐǰdzơ Ǯdzǀdz ƤǠƬǧ ǶȀǼǷǞǬȇǶǴǧƧƾƳDzǿƗǺǷǹȁƾǸƬǠŭơƢǷƗȁDZƿơǁȏơȁƨǴǨLjdzơǒǠƥǺǷƐȏơǵȐǰdzơ ƨǰŠƨȈǰdzƢŭơŖǨǷňƢǼƦdzơƾǸŰƺȈnjǴdzȁǵơǂǯȏơƨȇƢǤƥǶĔȂǬǴƬȇơȂǻƢǯDzƥǮdzƿǺǷƞNj ƨǴǧƢǬdzơǽǀǿȁDZƿơǁȏơǮƠdzȁƗǒǠƥǺǷƨǰǷDzǿȋǞǫȁƢǷƢȀȈǧǂǯǀȇƨǴȇȂǗƧƾȈǐǫ DZDŽƫŃȁǵơǂūơƪȈƦdzơ ȄǸūƪǠƳǁȁƢŮƢŦƪǴŧȁǵƢȇƗƨƯȐƯƧƾŝƪǷƢǫƗƨǠƥơǂdzơ


ÖÐ ǺǷƨǰŠśȈƥƢǿȂdzơƽȂǼƳƪǗƢƷƗȁƨȈǴǰdzƢƥǪȇǂǘdzơǞǘǬǻơǹơńơȅǂLjƫƽȁƽǂdzơǽǀǿ ƨȇDŽǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzLJǁƗǂǨǏǂȀNjǞLJƢƫĿȁǹƢǔǷǁȁǹƢƦǠNjĿƤǻơȂŪơǞȈŦ śǘdzơĿơȂǴƻƽǹƢȈūřƥǺǷǵȂǫȄǴǟ ǹȂǠƥǁȋơȁƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ƾȈLjdzơƢȀȈǴǟǂǷƗȁƧƢnjǷȁƢƥƢǯǁȁȐȈƻƢȀȈǧDŽȀƳǹȂǠƥǁȏơȁƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơȆǿȁ ƨǟƢǗĿơȂǴƻƽǹƢȈūřƥǺǷƢǷȂǫǽȁDŽǤƥƾǐǬȇǹƗǽǂǷƗȅŐǼnjdzơȁǂǸǟǺƥƶƳơǁ ǾǠǷǺŠǁƢǣƢǧƤƟǀdzơƤǠNjȄǸLjȇƔƢǧǂǘdzơȅƽơȁǺǷƤǠnjƥśdzǃƢǻơȂǻƢǯȁǹƢǸưǟ ơȂǠũśƷĈǂǧǵȂǬdzơǺǷȆǫƢƦdzơȁśLjǸŬơȂŴǶȀǴƥơǺǷơȁǀƻƗȁƨƯȐƯơȂǴƬǬǧǶȀȈǴǟ ǾǠǷǺǷȁǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǽƽƢǟƗĽśŭƢLJǾǠǷǺǷȁƶƳơǁƾȈLjdzơǞƳǁȁDzȈŬơǮƥƢǼLJ ƨǸǟƢǼŭơơȁDŽǤȇǹơǶǿǂǷƗȁ ǹȂǠƥǁȋơȁƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơ

ƨǧǁƢǘŭơǺǷƨǟƢŦȄǴǟȁƨǸǟƢǼŭơȄǴǟơȁDŽǤǧǹȂǠƥǁȏơȁƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơȆǿȁ Ŀȁ śŭƢLJ ơȂǠƳǁȁ ǶȀƬǴƷȁ ǶȀȈNjơȂǷ ǺǷ ǺǰǸŭơ ơȁǀƻƗȁ ǺȇǂƥƾǷ ǺȇǁƢǧ ơȂdzȂǧ ǾȈǧ ƽơƾǠƬLJȏơȁ ƧȂǬdzơ DzǸǰǷ ƢnjȈƳ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ DŽȀƳ DZĈȁȏơ ǞȈƥǁ ǺǷ DžƽƢLjdzơ ƧǁƾŭơĿȅǀdzơǺǐūơȁDŽǤȇǹơǶǿǂǷƗȁƾȈƦǠdzơȁǂǯƢLjǠdzơȁǥơǂNjȏơƧƽƢLjdzơǺǷƨǴŦ śȈƥƢǿȂdzơǺǷƨǴŦǾȈǧ śLjŨƨǴǸǰŭơƨȇDŽǤdzơ

ơȂdzDŽǻ ǹơ ńơ ơȁǁƢLjǧ ƨǴƦǼǫȁ ŚƦǯ ǞǧƾǷ ǶȀǠǷȁ śLjŨ ƨǴǸǰŭơ ƨȇDŽǤdzơ Ȇǿȁ ƨƯȐƯȄǔǷƢǸǴǧƨǴƦǼǬdzơȁǞǧƾŭƢƥǶǿȂǷǁȁǵȂǬdzơơȁǂǏƢƷȁǺǐūƢƥơȂǗƢƷƗȁƧǁƾŭơ ǂǰLjǟǶȀȈǴǟDzǸƸǧǾȈǧǺŭƨǻƢǟơǺǐūơDZȂƻƽǹȁƾȇǂȇǹƢȈūřƥǺǷǵȂǫƔƢƳǵƢȇƗ ƢǻȏȂǷ ǶŮ DzLJǁƗȁ DZƢƦŪơ Džƙǁ ǶǿȁƾǠǏƗ ŕƷ ǶȀǨǴƻ ơȁƽǂǗȁ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ DZȂƻƽ ƢǔȇƗ ǹȁƾȇǂȇ ǵƢnjdzơ Dzȇǀǿ ƽȂǠLjǷ řƥ ǺǷ ǵȂǫ ƔƢƳȁ ǂƻƕ ƢǠǧƾǷ Ǧȇǂnjdzơ ơȂǷDŽĔơ ŕƷ ǶȀǼȈƥ DZƢƬǬdzơ Ǟǫȁȁ DZȂƻƾdzơ ǺǷ ƢǔȇƗ ǶǿȂǠǼǸǧ ǾȈǧ Ǻŭ ƨǻƢǟơ Ǻǐūơ


ÖÑ ǞƳǁȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƾȈƦǟǺǷƾƦǟDzƬǫȁǶȀǼǷƢLJƢǻƗơȂǴƬǫȁDZƢƦŪơDžƙǂƥơȂǬǴǠƫȁ ńơƤǿƿȁǹƢǸȈǴLJǺƥȆǓƢǷƾȈLjdzơƨǰǷǺǷƣǂǿǵƢȇȏơǽǀǿĿȁǶȀǸȈűńơǵȂǬdzơ ǮdzƿǹơDZƢǫǺǷǶȀǼǸǧǾȈǧDžƢǼdzơDzȇȁƢǫƗƪǨǴƬƻƢǧǾȈǴǟǶǿƢǷȄǴǟǶȀǠƦƫȁśȈƥƢǿȂdzơ ȄǴǟƤǴǣDzƳǂdzơǹơDZƢǫǺǷǶȀǼǷȁǵơǂǷȁƾǐǬǷǾȈǧǾdzȁǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǝȐǗƢƥ ǺǐƸǴdzǺȇǂǏƢƄơǵȂǬdzơǹơĽǶȀƦƫƢǯȁǽȂƦƫƢǯǹơƾǠƥǶȀǴǷƢǠǧǶȀǼǷǥȂŬơǾƦǴǫ ǩƾǼŬơ ȄǴǟ ƢǿȂǠǔȈdz ƢƥƢnjƻƗ ǶȀǠǷ ơȁǀƻƘǧ ǩƾǼƻ Ǿƥ ƢǘȈŰ ǹƢǯȁ ǾȈǴǟ ơȂǴŧ ǍƢƼNjƗƨLjŨǵȂǬdzơǺǷơȂƥƢǏƗǹơƾǠƥơȂǠƳǂǧǮdzƿǺǟƩǂǐǬǧƢȀȈǴǟơȁŐǠȇȁ ơȂǴǏȁǶȀǠǷơȂǸƴǿǺȇǀdzơǭǂƬdzơǹƢǯȁǍƢǐǫƵȁǂŪơȁǶȀǴưǷǭǂƬdzơǺǷƱǂƻȁ ơȂǠƳǁĽƨǠƥǁƗǂǧȁƨƬLJǶȀǼǷơȂǴƬǬǧƧǂnjǠdzơȂŴƣƢƦdzơȄǴǟơȁƾƳȂǧǺǐūơƣƢƥńơ ǶȀȈǴǟǂǷƗȁśƬƟƢŭơȂŴƢnjȈƳǶŮDŽȀƳǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷŐŬơǢǴƥƢǸǴǧǶȀǸȈűńơ ŚƦǯǞǧƾǷǾǠǷȁDZƢǬưǷǺƥƾŧƗƾƟƢǬdzơ ǹȂLjǸŬơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ

ƨǰǷDzǿƗǹƢƦNjǺǷNJȈŪơơǀǿǂưǯƗǹƢǯȁǹȂLjǸŬơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơǽǀǿȁ ǂLjǰǻơȁ ǵƢȇƗ ƨLjŨ Ǫȇǂǘdzơ Ŀ ǽŚLJ ƧƾǷȁ ȐŦ śLjŨ ȂŴ ȄǴǟ ǞǧƾŭƢƥ ơƙƢƳȁ ǺȇǂǏƢƄơĈƾǷƗȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟǹơǶȀǤǴƥĽǾdzƢƷȄǴǟǁƢǐūơȁƧǁƾŭơơȂǴǏȂǧDzƴǠdzơ ǶŮơȂǴǠƳȁƢǿǁǀƷǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƽȂǼƳƩǀƻƘǧśƬƟƢŭơȂŴǶȀǴȈƻȁǥȏƕƨƯȐưƥ ǺǷDzƬǫȁǁƢȀǼdzơǂƻƕńơǶȀǼȈƥDZƢƬǬdzơǞǫȁȁǞǧƾŭƢƥ ǶǿȂǷǁǵȂǬdzơDzƦǫƗƢǸǴǧDžǁƢƬǷ ǽƾȇĿƾƷơȁƤȈǏƗDzƥƾƷƗǦȇǂnjdzơƨǟƢŦǺǷDzƬǬȇŃȁśLjǸŬơȂŴǹƢǸưǟǵȂǫ ǝȂƳǂdzƢƥǝDŽǨdzơȁǥȂŬơǾǯǁƽƗǺǷǒǠƥǶȀȈǴǟǁƢNjƗDzȈǴdzơƔƢƳƢǸǴǧƢǨȈǨƻƢƥȂǏ DzȈƻǶȀƬǯǁƽƘǧơȂǴŢǁƢǧƤǴǬǼŭơǺLjƷƢǼdzƣƢǗȁƤǴǤdzơƢǼdzĻƾǫǶŮDZƢǫȁƨǰǷńơ ǶȀǔǠƥ ǂǧ DzȈǴdzơ ƨǸƬǟ Ŀ DzȈŬơ ǮƥƢǼLjƥ ơȂLjƷƗ ƢǸǴǧ ƨǰǷ ơȂǴǐȇ ǹơ DzƦǫ ƨȈƥƢǿȂdzơ ǺǷȁƧǂnjǠdzơȂŴǦȇǂnjdzơǂǰLjǟǺǷƢȀȈǧDzƬǫƨǸƸǴǷǶȀǼȈƥƪǠǫȁȁǒǠƦdzơƪƦƯȁ ǺǷƨLjŨǶȀǴȈƻǺǷǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǂǰLjǟǞǴƬǫơȁƧǂȀNjǶŮǺŲƨǟƢŦśȈƥƢǿȂdzơ


ÖÒ DzƷǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJǹƢƥŐŬơƽǁȁǂƻȉơǞȈƥǁĿȁƨǰǷńơơȂǠƳǁȁDzƟƢƸǰdzơƤųƗ ƣǂǬdzƢƥơȂǸȈƻȁǵȂǬdzơǺǷǽƾǼǟǺŠǹƢǸưǟǾǴƦǬƬLJơȁǾǷȂǫǺǷƨƟƢǸLjŨȂƸǼƥǦƟƢǘdzơ ǶǿȁƽƾēȁǶǿȂǧȂƻȁƨǟƢǘdzơĿDZȂƻƾdzƢƥǶĔȁǂǷƘȇǶŮơȂǴLJǁƗȁǹƢȈǨLJřƥDZƢƦƳǺǷ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ƽȂȀǟ ơȁǀƦǻȁ ǝƢǼƬǷȏơ ƾNjƗ śǠǼƬŲ ơȂǻƢǯ ǹơ ƾǠƥ ƢǧȂƻ ǶǿȂǟƢǗƘǧ Ľ ƾȇƾūƢƥ ǶȀǫƢǼǟƗ ơȂǫȂǘǧ ǹƢƦǰNj Ǻƥơȁ ǹƢǸưǠdz ƤǴǘŭơ ơȂǧǂǠȈdz ǶȀźƢnjǷ ơȂǴLJǁƗȁ ǶȀƷȐLJơȁǀƻƗȁȏƢȇǁǺȇǂnjǟňƢȈǨLJDzǯȄǴǟơȂǴǠƳƢǸȈLjƳȏƢǰǻǶȀȈǴǟơȂǠǓȁ ǀƻƘȇǺǷǶŮơȂǴLJǁƘǧǝDŽǨdzơȁǥȂŬơǺǷǶđȂǴǫƩǁƢǗDzȇǀǿǮdzǀƥƪǠũƢǷƾǼǠǧ ǾǠƦƫƢŶơǶǿŚǣȁǖǫǽȂǴƫƢǬȇŃǶĔơǞǷDZƢǰǼdzơǺǷ ǶŮǽȂƦǴǗƢǷơȂǴŧȁǹƢǷȏơǶŮ ȏȁƲƷȏȁƧƢǯǃȏȁƧȐǏŚǣǺǷǺȇƾdzơĿDZȂƻƾdzơǶȀǼǷơȂǴƦǬǧƾȇƾNjDZƢƬǫƾǠƥ śǯǂnjŭơƨǰǷDzǿƗơȂǴƫƢǬǧǶǰǷȐLJơƶǏƾǫǶŮơȂdzƢǫȁDZƢŭơǀƻƗƽǂƴŠDzƥǵƢȈǏ ƨȈǼȈLjūơȁ ƨȇƾƥƢǠdzơ Ŀ ƨǷƢē ơȂǼǰLJơȁ ǶǰdzƢƦƳ ǺǷ ơȂdzDŽǻƢǧ śǘdzơ Ŀ ơȂǴƻƾȇ ŕƷ ǂǷƗȁǾƬǟƢŦȄǴǟơŚǷƗƢȀƼȈNjƨǴȈƦǫDzǯȄǴǟǵƢǫƗȁƨǰǷńơƧƽǁơȂdzơƩơŚŬơơȂǠǼǷơȁ ƱơǂƥƗƔƢǼƦƥǂǷƗǁƢƦƻȏơǽǀǿǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǢǴƥƢǸǴǧǾǸǟǃĿśǯǂnjŭơȄǴǟŐƴƬdzƢƥ Ǻȇǀǿ ǺǷ ǹƢƦǰNj Ǻƥơȁ ǹƢǸưǟ ƽȂǐǬŭơ ǢǴƥ Ƣŭȁ ƢȀǼȈǐŢ Ŀ ƧƽƢȇǃ ƨȈǼȈLjūơ Ŀ ǾȈǧśǸȈűƢǻƢǯȅǀdzơǞǓȂŭơǺǷȐŢǁơǺȇƾǬǼdzƢƥơȁǂǨǛȁƵȐLjdzơơȁǃƢƷȁśƬǴȈƦǬdzơ ļƘƫŖdzơƽȁƽǂdzơǂǯƿǵƾǬƫƾǫȁǦƟƢǘdzơńơǹƢǸưǟȁƨnjȈƥńơǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJǾƳȂƫȁ ȃǂƻƗƾǠƥƧǂǷƧŚŭƢƥƧƾƳǺǷ ǹȂLjǸŬơȁƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ƨǷǃƢǟƨȈƥƢǿȂdzơǹơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǢǴƥǺȇǂnjǟƨǼLJǺǷňƢưdzơǞȈƥǁǂȀNjĿȁ ǚǨūơ Ŀ ƧƽƢȇǃ ƨȇDŽǣ DŽȀƴǧ Ƣǿǀƻȋ ƪǠǸƬƳơ ǝȂǸŝ Ǫȇǂǘdzơ Ŀ ƽǂdzơ ǀƻƗ ȄǴǟ ǹơŐŬơƢǿƔƢƳȁňƢǯǂdzƢƥƨȇDŽǤdzơƪƸƦǏƘǧǹȂLjǸŬơȁƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơȆǿȁƨȇƢǸūơȁ ƔƢŷƾdzơƨǷƢǸǤdzƢǯǵȂǬdzơǶǿƔƢƳŕƷƔƢŭƢƥƣǂǬdzơơƚǴǷǹơơȂưƦdzƢǸǧƨǟȁǂǐƥǵȂǬdzơ ƢǻȏȂǷƾȈƦǟǺǷǹȂƯȐƯǃƢŴơȁDzȈŬơǁȂȀǛȄǴǟƨǸƸǴŭơƪdzƢǗȁDZƢƬǫǶȀǼȈƥDzǐƸǧ


ÖÓ DzƬǫȁśȈƥƢǿȂdzơǵơDŽĔƢƥǂǷȏơȄǴųơĽǩƽƢǼƦdzƢƥơŚưǯơȂǴƬǫȁǪǿƢNjDzƦƳȄǴǟǦȇǂnjdzơ ǶǿŚǷƗDzƬǫȁǶȀǴȈƻǺǷƨǠȈǴǫƩǀƻƗȁǶŮƢƳǁǺǷǒǠƥȁǶȀǴȈƻǺǷǹƢťȁƗǞƦLJ ƾNjƗǶȀǠǷơȂǴƬƬǫơȁƾȈƦǠdzơǺǷDzƦŪơĿǺȇǀdzƢƥơȂǗƢƷƗȁǶȀǼǷƨǟƢŦƾǠǏȁȆƴƷ ƨǟƢŦǾƳȂƫĽǹȁǂnjǟȁƨLjŨƾȈƦǠdzơǺǷȁśǠƦLjdzơȂŴśȈƥƢǿȂdzơǺǷDzƬǬǧDZƢƬǬdzơ ǽƔƢƴǧǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƅơǑȂǟȁƢŭƢLJƽǂdzơƪȈǬǴǧǵǂūơńơǭơǂǠdzơƾǠƥǦȇǂnjdzơ ȅƽƢŦǂȀNjĿȁǹȂLjŨǽƾǠƥȅǀdzơƽǂdzơĿȁǹȂǠƥǁƗȁƨLjŨƾȈƦǠdzơǺǷƧƾƳǺǷ ǽƾǼǟ ơȁǂǔƸǧ ƔơǂǷȏơ ǞȈŦ ƤǴǗȁ ƢǷƢǟ ƢǠǸů ƽȂǠLJ ƾǬǟ ƨǼLjdzơ ǽǀǿ ǺǷ ńȁȏơ ȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟȁƨnjȈƥŚǷƗǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJȁŚLjǟŚǷƗƨǘǬǻȂƥƗƣƢǿȂdzơƾƦǟǶȀǼǷ ǺǷȃǂǬdzơǵƗơȁǂǏƢŹǹơǶǿǂǷƗȁƔơǂǷȏơǺǷƔȏƚǿŚǣȁǾdzȂƷƢǷȁǦƟƢǘdzơŚǷƗ ǺǷ ơȂǧǂǐǻơȁ ƩơȂǫȏơ ǶȀǠǼǷ Ŀ ǢdzƢƥȁ ƽǁơȂdzơ ǞȈŦ ƢȀǼǟ ơȂǠǼŻ ǹơȁ ƩƢȀŪơ ǞȈŦ ǾǴƦǬƬLJƢǧȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟDzǏȁƨȈǻƢưdzơȅƽƢŦǂȀNjǺǷǺȇǂnjǟĿȁǮdzƿȄǴǟǞǸĐơ ĿśǯǂnjŭơƔȏƚǿDzƬǫƽȂǠLJƢǼdzƵƢƥƗƾǫDZƢǬǧǾƥǶǿƔƢƳƢǸǟǽȂdzƘLJȁǾǷȂǫǍơȂƻ ǺƥƾǸŰƺȈnjǴdzƣƢƬǯƨȈNjƢƷĿDZȂǬdzơơǀǿơȁƾƳȁƨȈǟǁƾdzơƔƢǸǴǟǹơȁǵǂūơȁDzūơ ơȂƦȈǗȁ ƢǻȂȈǟ ơȁǂǬǧ ȃȂŮơ ǺǷ ǵȂǐǠǷ ȃȁǁ ƢǸȈǧ DzǬǼdzơ ǩƽƢǏ Ȃǿȁ ƣƢǿȂdzơ ƾƦǟ ǺǘƥƗƢǷǥȐƻDžƢǼdzơƨȈǬƦdzǂȀǛƗĽǵȂƬǰǷǂLJǾǻƢǧǂǷȏơơǀǿơȂǸƬǯơǺǰdzȁƢLJȂǨǻ ǩǂƷȁDZȁƢǠŭơDzǤnjƥDŽȀƴƬȇǀƻƘǧƢȀǷƾǿŖdzơƧƾȈƥǃśǟƵȐǏƢƥǽǂǷƗơƽȂǠLJǹơȁ ǺǷ ƨǿǂƥ ȄǔǷ ƢǸǧ śǠdzơ ƧǁƢǸǠǧ DzƟƢƦǬdzơ ǺǷ ƤǴǘƥ DzǷǂdzơȁ DzƫƢǰŭơ ǞŦȁ ƧǁȂǼdzơ ǺǷǶǿŚǣȁǦȈǬƯȁǵƢnjdzơȁǺǸȈdzơDzȇǀǿǺǷǥȏƕƨLjŨȂŴǽƾǼǟǞǸƬƳơŕƷǺǷDŽdzơ ǹƢƦǠNjĿȁǵǂūơƽȁƾƷĿDZDŽǻȁǶđDzŢǁơĽǪȈǔŭơĿǶȈƻȁǶđǾƳȂƫȁǵƢǻȏơ ǃơŐdzơơȂƦǴǗȁŚƦǰƬdzƢƥơȂǼǴǟƗȁƢǼƸǼŭơDzƦƳńơƢǔǯǁƪȀƬǻƢǧȏƢȈƻǺȇǂnjǟDzLJǁƗ ǮdzƿDzưǷǹȂǴǠǨȇơȁǁƢǏȁơǂƯƗǶŮơȁƾŸŃȁơȁǂǨǧǶȀǨǴƻǦȇǂnjdzơDzȈƻƪƦǯǂǧ ŃȐLjdzơ ǺǷ Śưǯ ǶȀǠǷȁ ǁȂLjdzƢƥ ơȂǗƢƷƗȁ ƧƾƳ ơƾǏƢǫ ǽƽȂǼŝ DzǬƬǻơ Ľ ǵƢȇƗ ƨƯȐƯ ƢȀǠǓȁƾǠƥŃȐLjdzơǒǠƥȄǴǟǶȀǔǠƥƾǠǏŕƷǁȂLjdzơǺǷơȂƥǂǫĽƾȇƾūơDZȁƢǠǷȁ


ÖÔ ƨȈǫƾǼƦdzƢƥǾǼǟǶǿȁƾǠƥƗȁǁȂLjdzơƨȇƢǸŞśǸƟƢǫơȂǻƢǯǺǷǶǿƔƢƴǧǁȂLjdzơǁơƾƳ ȄǴǟ ǞǫȁǺǟơƾȈǠƥǹƢǯȁǶȀǸȈűńơśǷDŽȀǼǷơȂǠƳǂǧơŚưǯƢǬǴƻǶȀǼǷơȂǴƬǫȁǞǧƾŭơȁ ǹƢƥǂǠdzơǺǷȆǬƥǺǷƤǴǘȇDzLJǁƗȁƧǂƴǨdzơǺǷǾǠǷǺŠƧǁƾŭơńơDzŢǁơĽǍƢǏǂdzơ ǞǘǫȁƧƾƳƧǂǏƢƄDzǠƴǧƩƢǫǂǘdzơǞǘǬdzǶȀƦƫǂǧǹƢǰǷDzǯǺǷǾȈdzơǹȂǴǴLjƬȇơȂǴǠƴǧ ǹȁƽǂȇƮȈŞƧƾƳǽƢšơȂǸȈƼǧƾȈǰdzơDzǿƗǺǷƨǟƢŦǾǠǷȁƾȈƥǃƺȈNjdžǿơȁƢȀǬȇǂǗ ƔơǂǬǨdzơǺǷƢŮȂƷơȂǴƬǫǶǯȁDzȈǴdzơȁǁƢȀǼdzƢƥǁƾǼƦdzơDZȂƷ ȄǴǟǹȁŚǤȇȁDzȈǴǣǁƢƥƕǺǷ ǺǷǹȂǠǘǬȇȁǂǨūơńơǹȂǴǐȇǵȂȇDzǯĿȁǺȇƾƷȂŭơǵƾƥǶȀǨǯƗơȂƦǔƻȁśǯƢLjŭơȁ DZơȂǼŭơơǀǿȄǴǟơȂƷǂƥƢǷȁƤǘūơǹȂǠǸŸǺȇǀdzơƨǻǁƢǰƬdzơĿƤǘǠdzơǂưǯȁƢȀȈdzơƽǂȇ ȄǴǟơȂǸȈźǹơDzȇǀǿǺǷƢǔǠƥȁƨdzƽƢƴūơǂǷƗȁƨȈǴǰdzƢƥƧƾƳǺǷǹȂǴǏơȂdzơǞǘǬǻơŕƷ ȅƽơȁȄǴǟơȂǸȈźǹơDzȇǀǿǺǷƢǔǠƥǂǷƗȁǺǸȈdzơǪȇǂǗǺǷƽǂȇǺǷơȂǠǘǬȇȁƨȈǧǂnjdzơ ǹƢƥǂǟȁǹƢȈūřƥǂǷƗȁDzȇǀǿŚǣǺǷDZƢƦŪơǮǴƬƥǹȂdzǃƢǼdzơƣǂǠdzơǶȀǠǷȁ ǹƢǸǠǻ ƨȈǻƢƯƧǂǷǾǠǷǺǷȁȂǿDzǬƬǻơĽƧǁƾŭơȁȅƽơȂdzƢƥǽƾȈNjȅǀdzơǺǐūƢƥơȂǸȈźǹơǵǂūơ ǺǷơȂǴƬǫǶǯȁǶǿŚǣȁƱƢƴūơǺǷǶȀȈǴǟǂŻǺǷǹȁǀƻƘȇȁǹȂǴƬǬȇƧƾƳǪȇǂǗńơ ȅǀdzơǭǂnjdzơǚǨdzǾǼǷơȂǠũƢǷǶĔơǞǷǭǂnjǷƢȇǾdzǹȂdzȂǬȇȁƨȈƦǴƬdzƢƥśǼǴǠŭơśǷǂƄơ ǾdzƢǷǀƻƗDzƳȋǶǿơȂǟƾƥǾǻȂǴƬǬȈǧǵȂȈdzơǮdzƿƐȏơǽȁƗǁȁǖǫǽȂǧǂǟƢǷȁǾǻȂǸǟDŽȇ ǹȂLjǸŬơȁƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ǦȇǂnjdzơDzƥơơȂƦĔǾǷȂǫǺǷƨǟƢŦǹƢǸưǟDzLJǁƗǹƢǔǷǁǺǷƮdzƢưdzơǵȂȈdzơĿȁ ȆȀǧ ƢȀǟƢƳǂƬLJȏ ǶȀǨǴƻ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ DzȈƻ ƪƦǯǂǧ ƨȈnjȈǰǠdzơ Ŀ ƪǻƢǯ Ŗdzơ Ŀ Ƣđ ơȂǬǴǠƫ ƾǫ ǶǿȁƾƳȂǧ ȆLjȈǸnjdzơ ńơ ǶȀǨǴƻ ơȂǫƢLJȁ ǹȂLjǸŬơȁ ƨưdzƢưdzơ ƨȇDŽǤdzơ DzȇǀǿǺǷ śǠƥǁƗǹƢǸưǟǂǷƗǹƢǔǷǁǺǷdžǷƢŬơǵȂȈdzơĿȁơȂǠƳǂǧDZƢƦŪơǪǿơȂNj ǁȂưdzơ DzƦƳ ƾǼǟ Ŗdzơ ƨǧǂnjdzơ ƾǼǟ ơȂLjǴƴǧ ƨȈǼȈLjūơȁ ƨǰǷ śƥ ơȁƾǠǬȇ ǹơ ƨȇȁƾǼdzơ ơȁǀƻƗȁǶǿȂǔƦǬǧǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƨǟƢŦǺǷƨǠƥǁƗǶȀȈǴǟǂǸǧǶȀȈǴǟǂŻǺǷǹȂǠǘǬȇ ƢǼǟƢǗƢȈǻƢǸȈǴLJȐƳǁǹƢǯȁǞƥơǂdzơơȂǬǴǗƗȁǹƢǸưǟńơǶȀǼǷƨƯȐƯơȂǴŧȁǶȀƷȐLJ


ÖÕ ǶĔơǶǜǠŭơǂȀnjdzơơǀǿĿǽȂǴǠǧƢŲȁǞǫȁƢŠŐƻƗȁDzȈǴdzơǂƻƕƨǰǷńơƔƢƴǧǺLjdzơĿ ŕƷƣơǂǣȏơDžƢǼdzơǺǷŚưǯǞǼƬŻŃơǀǿǞǷȁǶȈǠǼƬdzơǺǷǁƢǸƬǟȏơǺǷDžƢǼdzơơȂǠǼǷ ǂǿơDŽdzơƾǼǟơǂǸƬǠǷƢǐƼNjơȂǴƬǫǶĔơ ǹȂLjǸŬơȁƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

ǢǴƥƢǸǴǧƨȈǼȈLjūơơƾǏƢǫƧƾƳǪȇǂǗǺǷǹƢǸưǟDzŢǁơDZơȂNjǺǷǂNjƢǠdzơĿȁ ƨǠƥơǂdzơ ƨȇDŽǤdzơ ȆȀǧ ƧƢnjŭơȁ ǹƢLJǂǨdzơȁ DzȈŬơ ǺǷ ƨǟƢŦ DŽȀƳ Ǯdzƿ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǶȀǼȈƥ DZƢƬǬdzơ ǞǫȂǧ NJȇǂǫ ƔƢƸǘƥ ƾǼǟ ƨǰǷ DzǨLJƢƥ ǹƢǸưǟ ǵȂǬƥ ơȂǬƬdzƢǧ ǹȂLjǸŬơȁ ƨǟƢŦǶȀǼǷDzƬǫȁǺȇǂƥƾǷǶđƢǬǟƗȄǴǟơȂdzȂǧǶȀȈǴǟǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzȈƻƪdzƢǏȁ ƶǷǁ ȄǴǟ ȏȂǸŰ ǾLJƗǂƥ Ǧȇǂnjdzơ ǵȂǫ Dzƻƽȁ ǹƢǸȈǴLJ Ǻƥ ȆǓƢǷ ƾȈLjdzơ ƾdzȁ ǶȀǼǷ ƾȈLjdzơǦȇǂnjdzơƨǟƢŦǺǷƾȀnjƬLJơȁǞƥǁƗǶȀǴȈƻƽƢȈƳǺǷƶƥƿȁǩơȂLJȏơĿǪǴǟȁ ǞƳǁĽȃǂƻƗƪƦȈǏƗȁDžǂǧƪǴƬǫȁƧǁơȂŮơǺǷƾƷơȁȁƨǼȇƾŭơŚǷƗřȈLjūơǃơȂǧ DzȈǯȁ ǹơ DzȈǫ ƢǿȂǰǴǸǧ śǷȂȇ ƢȀȈǧ ǺǷ ǹȂƥǁƢŹ ơȂǷƢǫƗȁ ƨȈǼȈLjūơ ȄǴǟ ǹƢǸưǟ ǵȂǫ ƅ ǂǷȏơȁ śǐƷ ǹƢǰǷ Ŀ ǹƢǯ ƾǬǧ ȏƐ ơȁ ƢǿƢȇơ ǶȀǰǴǸǧ ǹƢƻ ƨȈǼȈLjūƢƥ Ǧȇǂnjdzơ ǂnjǟňƢưdzơĿƨȈǼȈLjūơȄǴǟǶǿƙȐȈƬLJơǹƢǯȁǽȂǴǠǧƢǷǮƥǁƔƢNjȂdzȁƢnjȇƢǷDzǠǨȇ ǮdzǀƥơƽȂǠLJǂnjƦȇDzLJǁƗȁDzƦƳȁDzȀLJDzǯǺǷǹƢƥǂǠdzơǶȀȈǴǟƪdzƢưǻƢǧDZơȂNjǺǷ ǹơǂſȁƨnjȈƥǺǷǥȏƕƨLjŨǺǟƾȇDŽȇƢŠǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJDzǏȁƔƢǼƯȏơơǀǿĿȁ ƣƢǿȂdzơƾƦǟDZȂǏȂdzƢƥǽȐƫĽǹƢǘȈnjdzơƤƟƢǐǟǺǷƧǂƴǧȁǹƢǘƸǫȁǹơǂǿǃȁƾǷƢǣȁ ǵȂǫǞǷƨȈǼȈLjūơĿơȂǴǷƢǰƬǧǺǸȈdzơǹƢƥǂǟȁŚLjǟǺǷǥȏƕ ƧǂnjǟȂƸǼƥƨǘǬǻȂƥƗ ǝǁƿǩƢǓȁśǸǴLjŭơȄǴǟƣǂǰdzơƾƬNjơǮdzƿƾǼǠǧƢǨdzƗśƯȐƯǹȂǤǴƦȇơȂǻƢǰǧǹƢǸưǟ ƪǤǴƥŕƷǁƢǠLJȏơƪǠǨƫǁơȁǾȈǴǟƾȇDŽǷȏȅǀdzơǖƸǬdzơǞǫȁȁśǷȏơƾǴƦdzơǹƢǰLJ ȅǀdzơƔȐǤdzơƢǷƗȁƧƾŭơǽǀǿǹƢǯƢŶơǁơƾǬŭơǮdzƿƢȀǣȂǴƥȁǽǂǯƿǵƾǬƫȅǀdzơǁƾǬdzơ ǃǂdzơȁƗƶǸǬdzơǺǷƨǴȈǰdzơƧƾŭơǽǀǿĿƪǤǴƦǧǂǠLjdzơơǀǿǢǴƦȇŃǾǻƢǧǮdzƿDzƦǫǹƢǯ ǂǸƬdzơǺǷDzǗǂdzơǢǴƥȁśdzƢȇǁƪȇDŽdzơȁƗǶƸnjdzơȁƗǂǰLjdzơǺǷDzǗǂdzơǢǴƥȁśǐƼnjǷ


ÖÖ ƢǨǐǻȁ śdzƢȇǁ ǺǸLjdzơ DzǗǁ ǢǴƥȁ DZƢǷȉơ ǢǴƥ ƾǬǧ ǂǠLjdzơ ơǀđ ǾdzƢǻ ǺǷȁ ȏƢȇǁ ődzơȁ ƨǴȈǯȁ DZƢȇǁ Ǧǐǻ DZƢǸŪơ ȁƗ DŽǟƢŭơ ǺǷ ǶƸǴdzơ DzǗǁȁ ƢǨǐǻȁ ȏƢȇǁ DzLjǠdzơ DzǗǁȁ DžƢǼdzơǁƢǐǧơǀǿȄǴǟdžǫȁƢǨǐǻȁƩȏƢȇǁƨƬLJǭƢƦǼƬdzơDzǗǁȁƩȏƢȇǁƨƯȐƯƤȈƥDŽdzơ ƢǷǹȂǠȈƦȇȁȆǴūơȁƣƢȈưdzơȁƭƢƯȏƢƥơȁǂƬNjƢǧƽȂǬǼdzơǺǷǶȀȇƾȇƢƥƢǷƾǨǻŕƷǹȁǂƬnjȇ DzȈǴǬdzơ řǧ ŕƷ DzǫƘǧ ƾƷơȁ ǾƬǸȈǫ ƢǷ ƧǂnjǠdzƢƥ ǹȁǂƬnjȇȁ DzǫƗȁ ƧǂnjǠƥ ƨƟƢǷ ǾƬǸȈǫ ƨȈdzƢƦdzơƽȂǴŪơǹȂǴǯƘȇDžƢǼdzơǺǷŚưǯǁƢǏȁǝȂŪƢƥDžƢǼdzơǺǷŚưǯƩƢǷȁŚưǰdzơȁ ǂƯƘǧƩƢƦǼdzơǺǷǝȂǻȂǿȁǖȇǂƻȏơȄǸLjȇƢƠȈNjǹȂǴǯƘȇȁǁƢǼdzƢƥƢȀǫǂƷƾǠƥǕƢǘƦdzơȁ ǶǿȁǹȂƫȂŻDžƢǼdzơȃǂƬǧǮdzƿƾǠƥǹȂƫȂŻĽƢǷơǁȁƗȁƢƼǨǻǶȀǴƳǁƗȁDžƢǼdzơǽȂƳȁĿ ǵƾdzơDžƢǻƗƣǂNjȁǩƢǫǃDzǯĿȄƫȂǷDZƢǨǗȏơǺǷơŚưǯȃǂƫȁǥơȂLJȏơĿǹȂnjŻ ȄǴǟȄǔǷȁƩƢǻơȂȈūơǺǷǹȁƾŸƢǷDzǯȁƣȐǰdzơȁƩơǂŮơǹȁǂƻƕDzǯƗȁƵȂǨLjŭơ ǒǠƥ ǁƢǐǧ Śưǯ ȏȁ DzȈǴǬƥ ƾƳȂƫ ǶǴǧ ƩơȂǫȏơ ƪȈǼǧ Ľ ǖǫ ƾȀǠȇ Ń ƞNj DžƢǼdzơ ȃȂǻȁĺǂǠdzơǢǸǐdzơȁȃȂŮơƤȈƥǃȁljƢƼnjŬơǁDŽƥDzưǷǁƢǘǠdzơƨȇȁƽƗǹȂǴǯƘȇDžƢǼdzơ ƾǬǼdzơƤǿƿƢǸǴǧŘǤdzơǂǬƬǧơȁǦȈǠǔdzơǮǴȀǧǂƴūơǺǷśdzƗƞNjDzǯȁǂǸūơȁǂǸƬdzơ ńơDžƢǼdzơƪǟǂǿƤǘǠdzơńơDZƖŭơǹơơȂǬǬŢȁƤLjƬǰŭơȁǂƟƢƻǀdzơƪȈǼǧȁƤnjǼdzơȁ Džƙǁ ȄǴǟȁ ƣƢǠǐdzơ ǩǂǘdzơ Ŀ ǹȂnjŻ ơȁǁƢǏȁ ƨȈƻǁ Ƣđ ƩơȂǫȏơ ǹȏ ƨȈǼȈLjūơ DzƦǫƢǟȂƳƩƢǷǺǷǶȀǼǷȁDzƬǫǺǷǶȀǼǷȁǪȇǂǘdzơĿǶȀȈǴǟƧȂǘLjdzơǺǷƢǧȂƻDZƢƦŪơ DzǷƢǰƬȇ ȏȁ DzȈǴǬdzơ ȏƐ ơ ƨǰŠ ǪƦȇ Ń ŕƷ ȏȂǸŰ ƢȀǴƻƽ ǺǷ ǶȀǼǷȁ ƢȀȈdzơ DZȂǏȂdzơ ơǀǿǂǸƬLJơȁƪȈǻơȂūơƪǬǴǣȁǵơǂūơƾƴLjŭơĿƧȐǐǴdzơȂǠǸƬƳơơƿơDZĈȁȏơǦǐdzơ ƾƦǟƨȈǼȈLjūơǺǷDzǏȂǧǺȇǂnjǟƨǼLJƧƾǠǬdzơȅƿǺǷǺȇǂnjǠdzơȁDžƽƢLjdzơńơDZƢūơ ƢǻƾȈLjƥǞǸƬƳƢǧǶȀǼǷƨƯȐƯǾǠǷȁǶȀȈǴǟƾǸƬǠŭơǵȂǬdzơƔƢǸǴǟƾƷƗȄǷƢǻǺƥǺŧǂdzơ ƨȈǼȈLjūơńơǾǷȂȇĿǞƳǁȁƵǂŪơơǀǿǵƢLjŴơȁƶǴǐdzơĿơǂǯơǀƫȁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơ ĿȄǟǂƫƪǻƢǯǦȇǂnjǴdzȐƥơǹƢǸưǟƤĔśǷȂȇƾǠƥȁǩƢǨƫȏơǺǷƢǸȀǼȈƥǞǫȁƢŠŐź ŐŬƢƥǾȈƫƘƫȁƢȀȈǨƬǬƫDzȈŬơǺǷƨƬLJǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƤǯǁƢǧǵǂūơǑǁƗ


ÎÍÍ ǹȂLjǸŬơȁƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ƨȈƥƢǿȂdzơ DzȈƻ ǺǷ śƬLjdzơ ȂŴ Ƕđ ǕƢƷƢǧ ǹȂLjǸŬơȁ ƨLjǷƢŬơ ƨȇDŽǤdzơ Ȇǿȁ ƶƳơǁƾȈLjdzơȂǿȁDžƽƢLjdzơƢųȁśǼƯơȄǴǟơȂǔƦǫȁƨƯȐƯơȂǴƬǫȁDZƢƦŪơǦǴƻơȂǻƢǯ ȏƢȈƻśƬLJȂŴǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzLJǁƗǮdzƿƾǼǠǧȅŐǼnjdzơȁǂǸǟǺƥ ǹȂLjǸŬơȁƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ơƾƷƗơȁƾŸŃǞǓȂŭơǮdzǀdzơȂǴǏȁƢǸǴǧǹȂLjǸŬơȁƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơȆǿȁ ƨǰǷDZȂƻƽȄǴǟǶȀƟƢǸǴǟƾƷƗȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷśƥƶǴǐdzơƽƢǬǠǻơǂǯƿ

ǾǠǷǶŤȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŠǞǸƬƳơȁƨȈǼȈLjūơǺǷȆǷƢǻǺƥǺŧǂdzơƾƦǟǞƳǁĽ ǹơȁǶǿƽȐƥńơǹȂȀƳȂƬȇĽƲūơńơDZȂƻƾdzơĿǶŮǹƿƘȇǦȇǂnjdzơǹơȄǴǟƶǴǐdzơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǂǜǻ ƪŢ ƢȀǷƢǰƷƗȁ ƨǰǷ ǂǷƗ ǹȂǰȇȁ ƨǟƢǘdzơ Ŀ ǹȂǴƻƾȇ DžƢǼdzơ DzȈǴǬdzơȁŚưǰdzơǺǷƢȀȈǧƤǿƿƢǷƨǷơǂǣȁƨȈǼȈLjūơƧƽƢǟơƢȀǼǷơǁȂǷƗǶȀȈǴǟǕǂƬNjơȁ ǵơǂūơƾǴƦdzơDzǿƘƥǪǧǂdzơȁƵȐǐdzơǾȈǧƢǸȈǧǾǗǂƬNjơƢŲǮdzƿŚǣȁDzȈƫƢǬŭơƨȇƽŕƷ ǾȈǴǟ ǁƢǏ ƢŠ ǾǻȁŐź ƽȂǠLJ ńơ ǶȀƦȈƫƢǰǷ ǹȂǴLJǂȇ ǶĔơȁ ƨǰǷ DZȂƻƾƥ ǶŮ ǹƿƗȁ ơȂƳǂƻƾǫơȂǻƢǯǺȇǀdzơƨǰǷDzǿƗǺǷŚưǯơǀǿƾǠƥDzƻƾǧƣơȂŪơǹȁǂǜƬǼȇȁǩƢǨƫȏơ ǹƢƦǰNjǺƥŃƢLJȁǹƢǸưǟDzƻƽĽƣȂǴǬdzơƪǻƘǸǗơȁǁƢǠLJȏơƪdzǃƢǼƫȁƨȈǼȈLjūơńơ ǮƠdzȁƗ Dzƻƽ Ľ Ƨƾnjdzơ ǮǴƫ śǸǴLjŭơ ȄǴǟ ƅơ Ʊǂǧȁ ƧƾǠǬdzơ ȅƿ ǺǷ śǬƥ Ǟƥǁȋ ńơ ǹȁŚnjȇȁ ǥơȂǘdzơ Ŀ ǹȂǔǯǂȇ ơȂǴǠƳȁ ƨǰLJȁ ǩƢǫǃ Dzǯ ơƚǴǷȁ ƨǰǷ ljȂȈŪơ ȅƿ ǺǷ ƮdzƢưdzơ ǵȂȈdzơ Ŀȁ ƶǘƥȏƢƥ ơȂǸȈƻ Ľ ŚǯơȂƦdzơȁ ƤȈǟƢnjŭƢƥ ƽȂLJȏơ ǂƴūơ ǺǷƢưdzơ ǵȂȈdzơ Ŀȁ ƶǘƥȏƢƥ ƢǔȇƗ DZDŽǻȁ ǽƽȂǼŝ ƨǘǬǻȂƥƗ ƣƢǿȂdzơ ƾƦǟ DzǏȁ ƨƴūơ ƧȂǫǾǠǷȁƢNjƢƥƅơƾƦǟǽŚǷƗǹƢǯȁǺǷƢưdzơǵȂȇȆǷƢnjdzơƲūơDzǏȁȁƨǧǂǟńơơȂȀƳȂƫ śƥȁǾǼȈƥǞǫȁǾƠȈůĿǹƢǯȁDZƢȈƻƨƟƢǸLjŨȁǦdzƗȂŴǾǠǷǹƢǯȁƽƢƬǠŭơǺǟƧƽƢȇǃ ǾǠǷȁƣǂƷƺȈNjȃơƾƥǾdzdžǴƴǧǪȇǂǘdzơĿǽȂǓǂǠƫǶȀǼdzơƾȇƾNjDZƢƬǫƣǂƷƨǴȈƦǫ ǶȀǴƫƢǬǧȏƢſȁƢǼȈŻƨȇǃƢǼdzơDZƢƦƳĿŚưǯǵȂǫǾǠǷȁƨǼȈȀƳƺȈNjƧǁƢƦƳǺƥơȁŚưǯǵȂǫ


ÎÍÎ ƢǬǴƻǶȀǼǷDzƬǬǧǶŮȂȈşDZƢƦŪơĿǶŮƾǠǐƫǹơǂǰLjǠdzơǒǠƥǂǷƗȁǞǧƾŭƢƥǶǿƢǷǁȁ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷȄǴǟƨǘǬǻĺƗǵȂǫǑǂǟƾȈǠdzơǵȂȇȁǶȈdzȏơƣơǀǠdzơǶȀǫơƿƗȁơŚưǯ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ DZŗŭ ƨǘǬǻȂƥƗ ƔƢƳ ƔƢǼƯȏơ ơǀǿ Ŀȁ ƤǐƄƢƥ ơȂdzDŽǻ Ʋūơ ǵƢŤ ƾǠƥȁ ƢǬȈLJȁȏƢNjȁơǁȂũơȁǂǧǾLjƦdzƗȁƢƬƻǂǷƢǻƢǐƷǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾdzǵƾǫȁǾȈǴǟǶǴLJȁ ǶȀƬǷƢǫơƧƾǷơȂǻƢǯȁơȂǴŢǁơĽǵǂŰǺǷǂnjǟȅƽƢūơńơƱȂƴūơǂǨLJƾǠƥơȂǷƢǫƗȁ ơǂǨƷ ǶŮ ǹȁǂǨŹ ơȁǁƢǏ ŕƷ ơŚưǯ ƢǬǴƻ ǶȀǼǷ ŘǧƢǧ ȅǁƾŪơ Ɣơƾƥ śƥƢǐǷ ƨǰŠ ǶȀƬǷƢǫơƧƾǷǶȀǼǷŚưǰdzơǹƢǯȁǂǨūơĿǶĔȂǼǧƾȇȁǒǠƦdzǶȀǔǠƥȄƫȂŭơǹȂǸǔȇȁ DzŧȁƣƢǘƬƷȏƢǯǵƾŬơǺǷƨǰǷDzǿƗǾƳƢƬŹƢǷĿǶȀLjǨǻƗǹȁǂƳƘƬLjȇƢǔȇƗƨǰŠ DZƿƗȁǾƬȈƥǹơŚƳƅơDŽǟƗǦȈǯǂǜǻƢǧǮdzƿȂŴȁǒȈƷơǂŭơǺǷǖƟƢǤdzơƵDŽǻȁǶƟƢǸǬdzơ ǶǿǂƼLJȁǶȀǼǟǶȀǠǼǸǧǶŮơȂǷƗǀƻƗȁǶŮƢǨǗƗŒLJȁǶȀǴƬǬdzơƙƢƳǺȇǀdzơǵȂǬdzơǮƠdzȁƗ DzLJǁƘǧǾǸǯƢŰƤƫǁǺȇǂnjǟȁ ȃƾƷơƨǼLJƵƢƬƬǧơĿǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǹơĽǶȀƬǷƾŬ ńơǭơǂƫȏơǺǷśƬƟƢǷDzLJǁƗȁǂǰLjǠdzơǺǷǹƢƬƟƢǷȁȏƢȈƻǹȂLjŨǾǠǷȁǞƦǼȇńơơǂȇǃȁ ǂǷƗȁ ƢǿǁȂǷƗ Ƥƫǁȁ ƧƾǷ Ƣđ ǵƢǫƗȁ ƧƾƳ ńơ Ȃǿ DZDŽǻȁ ǝȂǐǷ ńơ ƢȀǴưǷȁ ǺǯơȂLJ ǶǴǠdzƢƥȄǸLjŭơǃƢǤƦdzơƣƢƥdžǨǻȄǴǟƱǂƥƔƢǼƦƥǂǷƗȁǩƾǼŬơƧǁƢǸǟȁǁȂLjdzơƵȐǏƢƥ ǹȁǂnjǟƨȈǟǁƾdzơǺǷDzǏȁǂǨǏƨȇƢǣĿȁƧȂǼǟǽƾǐǫǹơȆLJǂŭơńơDzƻơƾdzơǞǼŻ ǾƫƢǫȐŭơȂdzŗǧƧƾŝǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǹƢǯȁǶȀƟƢǸǴǟƾƷƗǂǏƢǻǺƥƾŧǶȀȈǧȁȐƳǁ DZDŽǻȁƶǴǐdzơǂǷƗǵƢŤơƢȀȈǧȁƽȂǠLJǺǷƤȈƫƢǰŭơǺǷǶȀǠǷǹƢǯƢǷǽȂǘǟƗȁǾƥơȂȀšƢǧ ǺƥƾǸŰƨdzƢLJǁǶȀȈǴǟƗǂǫȁǾdzDžƢǼdzơǞǸŝǂǷƗȁljƢǰǟƾƴLjǷńơǂǏƢǻǺƥƾŧ ƨǧƢǯȁ ǶǴǠdzơ ƨƦǴǗȁ ǹƢȈǟȏơȁ ǁƢƴƬdzơ ǂǔƷȁ śǸǴLjŭơ ƢȀȈǧ ǂǨǰȇ Ŗdzơ ƣƢǿȂdzơ ƾƦǟ ǂǷƗȁǺȇƾǻƢǠŭơǮƠdzȁƗƣȂǴǫƤȈȈǘƬdzśūƢǐdzơƤƦǫǵƾđǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǂǷƗĽDžƢǼdzơ ǹơDžƢǼdzơǂǷƗȁƩȂǻƢƷĿǝƢƦȇȏǹơȁǭƢƦǼƬdzơƣǂNjǺǟǭƢLjǷȏƢƥƨǰǷȁƧƾƳDzǿƗ ơƙǂǬȇ ǹƗ ƔƢǸǴǠdzơ ǂǷƗȁ ƨǟƢǸŪơ ƧȐǏ Ɣơƽȋ ǹơƿȏơ ǹȂǠǸLjȇ śƷ ƾƴLjŭơ ơȂǴƻƾȇ ĿƨǟƢǸŪơǂȇǂǰƫǺǟȄĔȁǾǟƾƬƥơƢǷdžȈLJƘƬdzƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥơƢȀǨdzƗŖdzơDzƟƢLJǂdzơ


ÎÍÏ ǂƟƢǼŭơ ȄǴǟ ǹơƿȏơ ȄǴǟ ơȁǂǐƬǬȇ ǹơȁ ƾƷơȁ ǵƢǷơ ȏƐ ơ ȆǴǐȇ ȏ ǹơȁ ǵơǂūơ ƾƴLjŭơ ȄǴǟDžƢǼdzơƨǧƢǯȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǶȀǬǧơȁƢŶơȁǶȈƷǂƬdzơȁ ŚǯǀƬdzơȁǶȈǴLjƬdzơơȂǯǂƬȇȁ ŅơȁƨƥȂǻȁǾƬƥȂǻƣǂǓǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzǘƥƗȁǶǿǂnjdzƢǠǧƽȁǶŮƧơǁơƾǷǾǴǯǮdzƿ ơǂǿƢǛ ǾȈǧ ǺȇƾǬƬǠǷ ǽȂǴǠǧ Ǯdzƿ ǹơ ǺǛ ǂǏƢǻ Ǻƥ ƾǸū ǾǴǯ Ǯdzƿ ǂȀǛ ƢǸǴǧ ƧƾƳ ǾƬȀƳǺǷǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾǠǷDzLJǁƗȁƨǟƢǘdzơǮǴƬƥǶȀǧǂǠȇƨȈǟǁƾdzơńơǾƳȂƬǧƢǼǗƢƥȁ ƢǻƾȈLJȁƣơȂŪƢƥǞƳǁȁǺȇǂȀNjƣƢǤǧDžƢǘǠdzơǺLjŰǺƥƾǸŰƾȈLjdzơƧƽƢLjdzơƺȈNj ńơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƱƢƬƷƢǧƣơȂŪơǽƢǘǟƗȁǾȈdzơDZŗǧƧƾŝƢǸȈǬǷDZơǃƢǷǦȇǂnjdzơ Ŀȁ ǞƳǁȁ śǷȂȇȁ ơǂȀNj ƣƢǤǧ ȆǴƦnjdzơ ƢǼLjŰ Ǿƥ DzLJǁƢǧ ǶŮ ǂƻƕ ƣơȂƳ ƧƽƢǟơ ƾȈƦǠdzơȁǭơǂƫȏơśƥƾȇƾNjDZƢƬǫƨǰŠǞǫȁƧǂƻȉơȅƽƢŦǂȀNjǺǷǺȇǂnjǠdzơȁdžǷƢŬơ ƨǴŦ ǺǷ ǹƢǯȁ ơȂǨǰǧ DZƢƬǬdzơ Ǻǟ ǦǰdzƢƥ ǶǿǂǷƗȁ DzLJǁƘǧ Ƨƾŝ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLJȁ ƢȈǯǂƫ ƾƳȂǧ ǁƘưdzơ ǀƻȋ ƨǰǷ ƔƢƴǧ Ƨƾŝ ǽȂƻƗ ǹƢǯȁ ȅŚǸǠdzơ ȄǓǂǷ ƾdzȁ ȄǴƬǬdzơ ǽǀǿǹơǶǴǠǧƧƾŝȂǿȁŐŬơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǢǴƦǧƨȈǻƢƯƧǂǷDZƢƬǬdzơǁƢưǧƶǷǂƥǾǼǠǘǧ ƨǼƬǨdzơǮǴƫǺǰLJƗȁƤƳǁǂȀNjĿƨǰǷńơƔƢƴǧǾLjǨǼƥDzǏȁǹơƐȏơǺǰLjƫȏƨǼƬǨdzơ ƣǂūơƧƾǷƪǻƢǯȁƤȇȂǏȁDzȈƬǫśƥƢǷǺȇǂnjǟȂŴƨǼƬǨdzơǮǴƫĿƪƟƢǨdzơǹƢǯȁ ƨǼƬǨdzơǽǀǿDZȂǏƗơȂǻƢǯǺǸǟDZƘLJǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJDZȂǏȁƾǠƥĽƢȀȈdzƢȈdzȁǵƢȇƗƨǠƥǁƗ ƢŭȁƢNjƢƥǑȁơƾǸŰȂǿȁƨǼƬǨdzơǮǴƫdžȈƟǂdzDzƬǬdzơȁdžƦūơȁŚǨLjƬdzƢƥǶȀǼǷǶǬƬǻƢǧ ǵƾǟȁ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ Ŀ ƢƷƾǫ ƢȀǴǠƴȈdz ȆǨȇƢǔŭơ ǹƢǸưǟ Ƶǂǧ ƨǼƬǨdzơ ǽǀǿ ƪǠǫȁ ǹƢǰǧƨȈǔǬdzơǽǀđơƽȂǠLJŐƼȈdzƨȈǟǁƾdzơńơǦƟƢǘdzơǺǷƤǯǂǧƨǰǷǖƦǔdzǾƬȇƢǨǯ ǾǷȐǰdzǥƽƢǐȇŃȁƢǷȂȇśƯȐƯȁƨLjŨƾǠƥǞƳǁȁƤƳǁǺǷdžǷƢŬơĿǾȀƳȂƫ ƽȂǠLJƾǼǟȏȂƦǫ ÎÏÏÎƨǼLJȅƾǼŮơƨǠǴǫƔƢǼƥǂǯƿ

ȄǴǟǺǐƷǾdzŘƦȇǹơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǂǷƗƤƳǁǺǷǺȇǂnjǠdzơȁǞƥƢLjdzơĿȁ DZƢƳǂdzƢƥ ǾǼǐƸǧ ǹƢǔǷǁ ǂNjƢǟ Ŀ ǽƙƢǼƥ Ļȁ ȅƾǼŮơ DzƦŝ ȄǸLjŭơ DzƦŪơ DžƗǁ


ÎÍÐ ƪdzDŽǟȁ ǭơǂƫȏơȁ ƾȈƦǠdzơ śƥ ƢǔȇƗ DZƢƬǫ Ǟǫȁ ǹƢǔǷǁ ǺǷ ǵȂȇ ǂƻƕ Ŀȁ ǂƟƢƻǀdzơȁ ǽǀǿƔƢǨǗȍǽƾǟƢLJǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǂǸnjǧśǰǷǹƢǰŠǶȀǼǷ DzǯDžǂƫȁǩơȂLJȏơ ȃȂLJśǧǂǘdzơǺǷDzƬǬȇŃȁƩƾŨƾǫȁƐȏơƣǂǤŭơƧȐǏǺǷDžƢǼdzơƱǂƻƢǷȁƨǼƬǨdzơ DžƢǼdzơƩƾȈǟȁśǼƯơ ǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơDZȂǏȁǂǯƿ

 ƨȈǫǂȇȂLjdzơĿǾLjƦƷȁƨȈǟǁƾdzơńơǾȀƳȂƫȁ ǾƥƢȈǣƾǠƥƨȈǼȈǘǼǘLjǬdzơǺǷǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơDzǏȁDZơȂNjƮdzƢƯĿȁ ƾǠƥǺȇǂnjǟȁȃƾƷơ ƨǼLJ ǞƳǁȁƧǂnjǟǞƦLJƨǼLJƱǂƻǾǻȏƩơȂǼLJǞƥǁƗƨǰǷǺǟ ƤȈǐǻǮdzƿĿǾdzǹƢǯƢǸǧƨǰǷƨǧơǂNjǽȂdzȂȇǹơƽơǁƗȁƨǼǘǴLjdzơƣơȂƥƗńơDzǏȁǹơ ǾȈǧǶǴǰƫǾǻȂǰdzǾǸǟƨǧơǂNjƧƾǷƨǰǷDZȂƻƽǾdzƤǘȇŃśǷǂūơśƥƢǷDzǏȁƢŭȁ ǾǼȇƽĿDZȂƻƾdzơȄǴǟǽƢǘǟƗȁƽȂǠLJƢǿŚǷƘƥǾšơȁƨȈǟǁƾdzơńơ ǾƳȂǧƨǼǘǴLjdzơƾǼǟ ƧǁƢǷơǾǼǷƤǴǘǧƽȂǠLJǮdzƿDzǠǨȇǶǴǧƨǰǷƨǧơǂNjǾȈdzȂȇǹơƔƢƳǁƽȂȀǠdzơȁǪȈƯơȂŭơ DZƢūơǾƥǩƢǓȁǭƢǼǿǾƬǷƢǫơƪdzƢǘǧƢǔȇƗǾǘǠȇǶǴǧƨǰǷƧǁƢǷơǺǷdžȇơśƷǦƟƢǘdzơ ƢȀȈdzơǞƳǂǧƨȈǫǂȇȂLjdzơńơƐȏơǾdzǹƿƘȇǶǴǧǝȂƳǂdzơĿǹƿȏơƤǴǘǧǺǗȂdzơńơǩƢƬNjơȁ ƨǰǷńơǝȂƳǂdzơĿǾǻƿƘƬLjȇȁơƽȂǠLJƤƫƢǰȇǁƢǏȁśǼLJƭȐƯƮǰǸǧDžȂƦŰǾǻƘǯ ƽȁƾdzơĹƗȁƨȈdzƢŪơśƥ ǹƢǯȁ ƨǰǷȄǴǟDzƦǫƗƢǸǴǧśǼLJƭȐƯȆǔǷƾǠƥǾdzǹƿƢǧ ǥơǂNjȏơƧƽƢLjdzơǒǠƥǖLJȂƬǧǾdzǹƿƘȇǶǴǧDZȂƻƾdzơĿǾǻƿƘƬLjȇƢƥƢƬǯǾǸǠdzDzLJǁƗ ǵƢȇƗƨƯȐƯǮdzƿȄǴǟȄǔǷȁƽƢLjǨdzơǺǷǾǼǷȄnjźƢǷǾǸǠdzơȂǴǨǯȁ ǾǸǟśƥȁǾǼȈƥ ǶǴǰƫȁǦƟƢǘdzơƧǁƢǷơƤǴǗǾǻƗǾǤǴƥƾǫǹƢǯȁǹƢǯƢǷDzǰƥȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟǞũƢǸǴǧ ǺǷǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟȄǴǟǒƦǬdzƢƥǶǿǂǷƗȁǹơȁƾǟǺǷƨǟƢŦDzLJǁƗƽȂǠLJƾǼǟǾȈǧ DzưǷƢǸǴǧǾȈdzơȏȂǸŰ ǽȂǴǬǻȁǾȈǴǟơȂǔƦǬǧǞǓȂŭơǮdzƿĿǽȁƾƳȂǧǹƢǯǹƢǰǷȅƗ ƨƬLJ ǺƴLjdzơĿƮǰǷǾǻơDzȈǫǥơǂNjȏơǺǷƨǟƢŦǾǠǷȁǾȈǴǟǺƴLjdzƢƥǂǷƗǾȇƾȇśƥ ƧƾŭơǂưǯƗDZƢūơĿǮdzƿƾǠƥƮǰǷǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǹơĽǾǬǴǗƗĽǂȀNjƗ


ÎÍÑ ƢǻȏȂǷȄǴǟǒƦǫȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƔƢƳƢŭȁǦƟƢǘdzơǺǷƤȇǂǫǞǓȂǷȂǿȁśǼLjdzơȁ ǦȇǂnjdzơǽȂƻơǹƢǯƨǰǷƨǧơǂNjǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ńȁȁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơ ǹơDzǷƚȇǹƢǰǧŜŹǦȇǂnjdzơǾȈƻƗǺǷŐǯƗǹƢǯȁDZƢŪƢƥƢƦƟƢǣǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟ ŜŹǦȇǂnjdzơǽȂƻƗƢǿȏȂƫƢǸǴǧƢȀȈǴǟǾƬdzȁƢŰȁƢŮǾƦǴǗƧǂưǯǞǷǾdzǹȂǰƫƨǰǷƨǧơǂNj ƤǘƫǶǴǧơŚưǯǾǴƴƦȇȁǾǸǜǠȇŜŹǦȇǂnjdzơǽȂƻƗǹƢǯȁƨǰǷńơDZDŽǻȁǾǟǁƿǩƢǓ ƾǸŰǂȇǃȂǴdzǽƢǰnjǧǾȀƳȁĿơǁƢȀƳǾȈǴǟǾǨLjȇȁǽƢƻƗǂǬŹǹƢǯDzƥǮdzǀƥǾLjǨǻ ƨǟƢǨnjƥǪǴǗƗĽƧƾǷƢȀȈǧƮǰǸǧƢLJȂƦŰǂǐǷńơǾǴLJǁƗȁǾȈǴǟǒƦǬǧƢNjƢƥȆǴǟ DZƢŪơ ńơ DzǬƬǻơ Ľ ƨǰǷ ńơ ǞƳǂǧ ƨȈǨƻ ƢƥǁƢǿ Ʊǂƻ Dzƥ DzȈǫȁ ŜŹ Ǧȇǂnjdzơ ǾȈƻƗ ńơǂǜǻƢǧƢđǺǧƽȁƨǰǷńơǾǼǷDzǬǼǧDZƢŪƢƥśƯȐƯȁǞLjƫƨǼLJĿȂƫǹơńơǾƥǵƢǫƗȁ ǽƾƳƧǂưǯǾǠǨǻƢǷȁƨǰǷƨǧơǂNjǾƬȈdzȂƫĿƢƦȈǐǻǾdzDzǠŸŃƮȈƷńƢǠƫƅơǂȇƾǬƫ ńơǾƳȂƫĽǾƬȇȏȁƧƾǷDZȁƗĿƢƦdzƢǣǦȇǂnjdzơǾǸǟƣǁƢƷǾǻƢǧǮdzƿĿǽƽƢȀƬƳơȁ ǮdzƿǾƦǬǟơDzƥǵȁǂȇƢǷDzǼȇǶǴǧƨȈǟǁƾdzơńơĽȏȂƦǫǥƽƢǐȇǶǴǧƨǼǘǴLjdzơƣơȂƥƗ ǁƾǫǹƢǧǾƬǸLjǬƥȄǓǂȇȁǽǁƾǫȁƅơƔƢǔǬdzǶǴLjƬLjȇǹƗDzǫƢǠdzơȄǴǠǧƨǻƢǿȏơȁdžƦūơ ƨȈǟǁƾdzơńơȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟǞƳǁƢŭȁǹȂǰȇŕƷƞnjdzơǮdzǀdzƣƢƦLJȏơƞȈȀȇƞNjǾdz ƨǬǫƢnjǷǩǂǘdzơǞǘǬƥǹƢƥǂǠdzơǂǷƗDzƟƢǗǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷĿǺǠǘdzơǺǷǾdzDzǐŹŃȁ ǞǫȁȁƨǰŠǁƢǠLJȏơƪǴǤǧǹƢƥǂǠdzơƧǁƢǷơƽȂǠLJǽƢǘǟƗǹƢǸưǟǹƢǯȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŭ ńơǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzLJǁƢǧǩǂǘdzơǞǘǬdzƨǰŠǺȇǁȂǐƄƢǯDžƢǼdzơǁƢǏȁƧƾNjDžƢǼǴdz DzLJǁƢǧǮdzǀdzƨƦƳȂŭơƣƢƦLJȏơǾǧǂǟȁńƢǠƫƅơǹơŚŪDzǏƢƷȂǿƢŠǾǧǂǟȁƽȂǠLJ ƨǴȈǴǫƢēƾǷƪǻƢǯȁƧƾnjdzơǮǴƫ DžƢǼdzơ ȄǴǟƅơƱǂǨǧǹƢǯƢŲǾǠǼǷȁǹƢǸưǠdzƽȂǠLJ ǽǀǿ Ƨƾnjdzơ ƧƾǷ ǹơ DzȈǫ Ǻȇǂnjǟ ƨǼLJ Ŀ ǹƢǯ ȅǀdzơ ǂǐūơ ǺǷ ǽȂLJƢǫ Ƣŭ ƨƦLjǼdzƢƥ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǹơĽǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƨǸđƾǸūơƅƪdzơDŽǧǵƢȇƗƨȈǻƢťƪǻƢǯƧŚƻȏơ ǶȀȇƽƢȀȇȁǶȀǠǻƢǐȇǹƢǯƨǰǷȄǴǟĺƢǿȂdzơƤǴǤƫƢȀȈǧǹƢǯŖdzơśǼLjdzơǞȈŦĿƢƦdzƢǣ DzǠǨȇǶĔơȂǟƗȁǶȀƟƢǸǴǟȁǶȀƟơǂǷơǂưǯƗńơDzǐƫǽƢȇơƾǿƪǻƢǯƮȈŞƨǴȇDŽŪơDZơȂǷȏƢƥ


ÎÍÒ ƾƷƗ ǺǷ ǶŮƢǼȇ ǹƗ ƨǰǷ Dzǿȏ ƨȇƢǫȁȁ ǾǰǴǷ ƔƢǬƦdz ƨȇƢŧȁ ǾLjǨǻ Ǻǟ ƨǠǧơƾǷ Ǯdzƿ DŽȈȀšDzȈƴǠƫȄǴǟǶȀưŹȁơǂLJƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơƤƫƢǰȇǹƢǯǮdzƿǞǷȁǽȁǂǰǷƨȈƥƢǿȂdzơ ǁƾǫŖdzơƧƾŭơƪǔǨǻơǹơńơDZƢūơǂǸƬLJơȁ ƨȈƥƢǿȂdzơǺǷśǷǂūơƿƢǬǻȏǶǿǂǯƢLjǟ ƨǼLJDzǯĿǹȂƫƘȇǶȀƟơǂǷơǺǷŚưǯȁƽȂǠLJǹƢǯȁƢȀȈǧśǷǂūơȄǴǟǶǿƔȐȈƬLJơƅơ ƨǼLJĿȁƧŚưǰdzơƩƢǧƢȈǔdzơǶŮƞȈȀȇȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǶȀǷǂǰȈǧƧŚưǯƽȂǼŝƲūơńơ ƢǷśƴūơƔơǂǷȏƽȂǠLJŚǷȏơDZƢǫƨǰǷńơȅǂǐŭơȁȆǷƢnjdzơƲūơƔƢƳƢŭǺȇǂnjǟ ȅǂǐŭơDzǸƄơȁȆǷƢnjdzơDzǸƄơřǠȇǶǰǼȈƥƢĔȂǸǜǠƫȁƢđǹȂƫƘƫŖdzơƩơƾȇȂǠdzơǽǀǿ ƧǁƢNjơȁ ƨǷȐǟ ƢǸĔȂǴǠŸ śǴǸƄơ ƿƢţƢƥ ǹƢǷDŽdzơ ʼnƾǫ ǺǷ ƧƽƢǠdzơ ƩǂƳ ƾǫ Ǿdz ơȂdzƢǬǧ ƢǸđǶƬȈƫƗǹơȁǵƢǠdzơơǀǿƾǠƥƢǸđơȂƫƘƫȏȁǮdzƿơȂǴǠǨƫȏDZƢǬǧƱƢƴūơǝƢǸƬƳȏ ǂǷDŽdzơȁDzƦǘdzơǺǷƢƠȈNjǶȀǠǷơȂƦƸǐȇȏǹơƢǸȀȈǴǟǕǂNjơǀǯȁƢŷǂLjǯƗňƢǧ ÎÏÏÎƨǼLJƲƷŚǣǺǷǪȇǂǘdzơǺǷȆǷƢnjdzơƲūơǝȂƳǁǂǯƿ

DzǏȁƢǸǴǧƢNjƢƥƅơƾƦǟȆǷƢnjdzơƱƢūơŚǷƗǹƢǯǺȇǂnjǟȁȃƾƷơƨǼLJĿȁ ĿǮȈǴǟǽƢǼǗǂNjȅǀdzơǕǂnjdzơȄǴǟƐȏơƩƘƫȏĺƢǿȂdzơǺǷƤȈƫƢǰǷǾƫƔƢƳƨȇƾǿ ƲƷŚǣǺǷƨȇƾǿǺǷơȂǠƳǁƤȈƫƢǰŭơǮǴƫơƙǂǫƢǸǴǧȆǓƢŭơǵƢǠdzơ ÎÏÏÎƨǼLJȅǂǐŭơDzǸƄơǩơǂƷƢƥƽȂǠLJǂǷƗǂǯƿ

ȅƽƢǼȇǹƗƲūơƾǠƥǂǷƗȁǾǫơǂƷƢƥƽȂǠLJǂǷƗDzǏȁƢŭǾǻƢǧȅǂǐŭơDzǸƄơƢǷƗȁ ƢȇƧơƽƢǼŭơĿȃƽƢǼŭơȐƫȁǺǫǀdzơǪȈǴƷǹȂǰȇǺǷǵƢǠdzơơǀǿƾǠƥśǷǂūơńơļƘȇȏ ǞǘǬǻƢǧơǀǿǶȀǷƢǟƾǠƥǵơǂūơƾƴLjŭơơȂƥǂǬȇȐǧdžųǹȂǯǂnjŭơƢŶơơȂǼǷƕǺȇǀdzơƢȀȇƗ ǵƢǠdzơơǀǿǺǷȅǂǐŭơȁȆǷƢnjdzơƲūơƞů ÎÏÏÎƨǼLJƨǨȇǂnjdzơƧǂƴūơĿƢǷĺƢǿȂdzơǀƻƗǂǯƿ

ǺǷƨȇȂƦǼdzơƧǂƴūơĿǹƢǯƢǷDzǯĺƢǿȂdzơǀƻƗƢǔȇƗǺȇǂnjǟȁȃƾƷơƨǼLJĿȁ ƨǼLJ ƔƢǔǬdzơ ƧǂNjƢƦŭ śdzƢǏȂdzơ ƨǼȇƾŭơ ȆǓƢǫȁ ƨǰǷ ȆǓƢǫ ƽǂǗȁ ǂǿơȂŪơȁ DZơȂǷȏơ ƔƢǔǬdzơƧǂNjƢƦŭƨǰǷƔƢǸǴǟǺǷȆǸȈƴǠdzơǚȈǨūơƾƦǟƺȈnjdzơơȂǷƢǫƗȁǺȇǂnjǟȁȃƾƷơ


ÎÍÓ ƅơȄƐǴǏœǼdzơƧǁƢȇǃǺǷDžƢǼdzơơȂǠǼǷȁƨǼȇƾŭơƔƢǸǴǟǒǠƥƨǼȇƾŭơƔƢǔǬdzơȂǷƢǫƗȁƨǰŠ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟ

ƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄǶȈǴLJǹƢǘǴLjdzơǺǷǂǷȏơǁȁƾǏǂǯƿ

 ǵÎÕÍÔºǿÎÏÏÏƨǼLJDŽȈȀƴƬdzƢƥ ƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄǶȈǴLJǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷǺǷǂǷȏơǁƾǏǺȇǂnjǟȁśƬǼƯơƨǼLJĿȁ śǷǂūơ ǺǷ ǾƳơǂƻơȁ ĺƢǿȂdzơ DZƢƬǬdz ǂǯƢLjǠdzơȁ ljȂȈŪơ DŽȀŸ ǹơ ǂǐǷ ƤƷƢǏ ǪƳƢǼǐdzơśƥȁǾǼȈƥǞǫȁȁǺȇǂnjǟƨǼLJǂǐǷńȂƫƾǫƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǹƢǯȁśǨȇǂnjdzơ ŃƪǫȂdzơơǀǿńơȁƧŚưǯǞƟƢǫȁȁƩƢƥǁƢŰǂǐǷȄǴǟśƦǴǤƬǷơȂǻƢǯǺȇǀdzơǮȈdzƢǸŭơ DZƢƬǬdz ljȂȈŪơ DZƢLJǁơ Ǿdz ǂLjȈƬȇ ǶǴǧ Śưǯ ǭƢƦƫǁơ Ŀ ǹƢǯ Dzƥ ǂǐǷ ǮǴǷ Ǿdz Ǧǐȇ ǾdzǂLjȈƫƢǸǧDŽȈȀƴƬdzơDzȈƴǠƬƥƨȈǻƢǘǴLjdzơǂǷơȁȏơǾȈǴǟǁǂǰƬƫƪǻƢǯȁǃƢƴūƢƥĺƢǿȂdzơ ǾǼƥơǽǂǰLjǟȃǁƢǏDzǠƳȁƢǸȈǜǟƢnjȈƳDŽȀƴǧǺȇǂnjǟȁƪLJƨǼLJDzƟơȁƗĿƐȏơǮdzƿ ȆnjŰȅȁƢǘƸǘdzơƾŧƗƾȈLjdzơȁȅƾȀŭơƺȈnjdzơƔƢǸǴǠdzơǺǷǾǠǷDzǠƳȁƢNjƢƥǹȂLJȂǗ ȆǫȁǂƄơƾǸŰƾȈLjdzơǁƢƴƬdzơdžȈƟǁȁǁƢƬƼŭơǁƾdzơ ÎÏÏÓƨǼLJĺƢǿȂdzơǞǷǾdzƢƬǫȁǞƦǼȇńơNJȈŪơDZȂǏȁǂǯƿ

ǞƦǼȇơȂǰǴǸǧǦdzƗȁśƬƟƢǷȁǺȇǂnjǟȁƪLJƨǼLJǹƢǔǷǁĿǂǐǷǺǷơȂȀƳȂƬǧ ƢȀȈƷơȂǻȁƢŮƢƦƳĿȁƢȀȈǧǞǸƬƳơƾǫǹƢǯȁƔơǂǨǐdzơơȂǴǏȁǹơńơƨdzȂȀLjƥƢǿƾǠƥƢǷȁ ƧŚưǯDzƟƢƦǫǾǠǷȁǦƟƢǘdzơǺǷȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟƔƢƳȁǶȀƟơǂǷƗȁƣǂǠdzơDzƟƢƦǫǺǷŚưǯ DZƢƬǫƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƧƾǠǬdzơȅƿǂnjǟƮdzƢƯĿƨȇǂǐŭơǂǯƢLjǠdzơśƥȁǶȀǼȈƥǞǫȂǧ ǶȀǼǷŚưǯDzƬǫȁǂǯƢLjǠdzơǺǷǾǠǷǺǷȁƢNjƢƥǹȂLJȂǗǵDŽĔƢǧDZƢƦŪơǮǴƫśƥƾȇƾNj ƨƥǁƢǿǂǯƢLjǠdzơƩĈǂǧȁǶȀǠǷǹƢǯƢǷǂưǯƗȁǶǿǂƟƢƻƿȁǶŮơȂǷƗȄǴǟƣǂǠdzơńȂƬLJơȁ ǮdzƿǞǷơȂǻƢǯǺȇǀdzơƺȇƢnjŭơơǀǯȁǂǐǷńơǶȀǼǷǶǴLJǺǷǞƳǁȁƨȈƷƢǻDzǯĿ ĿĽƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǽƾdzơȁǺǷǹƿȏơǂǜƬǼȇŚǐǬdzƢƥƢNjƢƥǹȂLJȂǗǂƻƘƫȁNJȈŪơ ǂƻƕ NJȈƳ DŽȈȀš Ŀ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǝǂNj Ǻȇǂnjǟȁ ǞƦLJ ƨǼLJ ƵƢƬƬǧơ ǵǂƄơ ǂȀNj


ÎÍÔ ǽǂǷƗȁǾƫǂƥƢǻȂƥȄǸLjŭơǽǁơƾǻDŽƻǶȀȈǴǟDzǠƳȁǂƸƦdzơǪȇǂǗǺǷǂǯƢLjǠdzơǒǠƥƮǠƦǧ ǂǯƢLjǟ ǂǨǏ ǂȀNj Ŀ DŽȀƳȁ ƢȀƬǜǧƢƄ ǞƦǼȇ Ŀ ƢNjƢƥ ǹȂLJȂǗ ǾǼƥơȁ Ȃǿ ǹȂǰȇ ǹơ ǂǰLjǟȃǁƢǏǾǴǠƳȁǁơƾƸǴLjdzơƢǣƕƢūƢǏǶȀȈǴǟDzǠƳȁŐdzơǪȇǂǗǺǷŚLjƬdzǶǿŚǣ ơǂŞȁơǂƥƩƢǠǧƽĿǂǯƢLjǠdzơDZƢLJǁơŅơȂȇǁƢǏĽŐdzơǪȇǂǗǺǷƨȀƳȂƬŭơǂǯƢLjǠdzơ ơȁǀƻƗDZơȂǷȏơǺǷǪȇƽƢǼǏǶȀǠǷȁǞƦǼȇĿǂƸƦdzơȁŐdzơǂǯƢLjǟǺǷŚưǯǞǸƬƳơƢǸǴǧ ƨǰǷǦȇǂNjǞǷǶȀƬƦƫƢǰǷƾǠƥǮdzƿǹƢǯȁDZƢŭơDZǀƦƥǶȀƬdzƢǸƬLJơȁǹƢƥǂǠdzơǦdzƘƫĿ ƢŠȁ ǽŚƥƾƬƥ ǹȂǴǸǠȇ ơȂǻƢǰǧ ơǂLJ ǶȀƦƫƢǰȇȁ ǾǻȂƦƫƢǰȇ ơȂǻƢǰǧ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ƺȇƢnjǷƺȈNjńơơȂǴLJǁƗȁǶȀȈǴǟǹƢƥǂǠdzơƺȇƢnjǷDZƢƦǫơƤƦLJǮdzƿǹƢǰǧǾȈǴǟƾǸƬǠȇ ǹƢƥǂǠdzơ ǂƥƢǯƗ ǺǷ ǾǠǷ ǂǔƷ ǺǷ ȄǴǟȁ ǾȈǴǟ ơȂǠǴƼǧ ǽȂǷǂǯƢǧ ǂǔƸǧ ƨǧƢǯ ƣǂƷ ƔDzǷ ƩȏƢnjdzơ ǺǷ ǶȀȈǴǟ ơȂǫǂǨǧ ȅŚǸnjǬdzơ ƩȏƢnjdzơȁ ǁȂǸLjdzơ ȃȁơǂǨdzơ ǶǿȂLjƦdzƢǧ DZƢȇǁ ǦdzƗ ƨƟƢǷ ƣǂƷ ƺȇƢnjǷ ƺȈNj ơȂǘǟƗȁ DZơȂǷȏơ ǶȀȈǴǟ ơȂƦǏȁ ŚƷƢƸLJ ǞƥǁƗ DZƢȇǁǦdzƗǂnjǟƨȈǻƢǸưƥǮdzƿǺǷǽƽǂǨŠȂǿǾǐƻȁƺȇƢnjŭơȄǴǟƢȀǫǂǨǧƢǼȈǟƨLjǻơǂǧ ơȁǁƢǏȁǑǁȏơǶǿȂǰǴǷǮdzƿƾǼǠǧǂȀNjDzǯǶŮǥǂǐƫơƽȂǬǻȁǪƟȐǟǶŮơȂƦƫǁĽ ǺǷƧƾǠǬdzơȅƿǂȀNjĿƧǁȂǼŭơƨǼȇƾŭơǶǿȂǴƻƽƗǹơńơǶȀǷƾǬƫȁǶȀƬǷƾƻĿǹȂǠLjȇ ȅǀdzơǹƢȈǔǷǺƥơȄǴǟơȂǔƦǫȁƨȈƥƢǿȂdzơǺǷƢȀȈǧǹƢǯǺǷơȂƳǂƻƗȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơ ȄǴǟ ǞǴǘȇ Ńȁ Ʋūơ ńơ ǵƢǠdzơ ơǀǿ Ŀ ƽȂǠLJ ŚǷȏơ ƔƢƳȁ ƨǼȇƾŭơ Ŀ ơǂǷƘƬǷ ǹƢǯ ƨǟǂLjƥ ǽƽȐƥ ńơ ǞƳǁ Ʋūơ ĻƗ ƢǸǴǧ ƨȇǂǐŭơ ǂǯƢLjǠǴdz ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƩƢƦƫƢǰǷ ƧƾƳńơǞƦǼȇǺǷǂǯƢLjǠdzơǒǠƥǁƢLjǧǞƦǼȇĿǺȇǀdzơǂǯƢLjǠdzơƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƤƫƢǰǧ ǶǿȂǴƻƽƗǺȇǂnjǟȁǹƢťƨǼLJǺǷǵǂƄơDzƟơȁƗĿƧƾƳơȂǴǏȁƢǸǴǧǂƸƦdzơǪȇǂǗǺǷ ƢǸǴǧǺȇǂƳƢȀŭơǶĔȂǸLjȇƨǠǴǬdzơĿơǂǰLjǟǶǿȂǴǠƳƨȈƥƢǿȂdzơǺǷƨǟƢŦƨǰŠǹƢǯȁ ƨǠǴǬdzơ ƪƸƦǏƗȁ DzȈǴdzơ Ŀ ƨǠǴǬdzơ ǺǷ ơȂƥǂǿ ƧƾƳ ńơ ǂǯƢLjǠdzơ ǒǠƥ DZȂǏȁ ǶȀǤǴƥ ǦȇǂNjǶȀǴƥƢǬǧƨǰǷơȂǴƻƽȁƧƾƳǺǷǂǰLjǠdzơǒǠƥǾƳȂƫĽǶȀǼǷśƬȈdzƢƻƨǰǷȁ ǶđȂǴǫĿƤǟǂdzơƅơȄǬdzƗǦƟƢǘdzƢƥǺȇǀdzơƨȈƥƢǿȂdzơǶǿŐƻǢǴƥƢǸǴǧǶȀǷǂǯƗȁƨǰǷ


ÎÍÕ ǂǐǷ ńơ ǂƟƢnjƦdzơ ƩƔƢƳ Ƣŭȁ ȆǨȇƢǔŭơ ǹƢǸưǟ ǶǿŚǷƗȁ Ƕǿ ǦƟƢǘdzơ ǺǷ ơȂƥǂǿȁ ǮdzǀdzƧŚưǰdzơǞǧơƾŭơƪƥǂǓǦƟƢǘdzơȁƨǰǷȁƧƾƳȁƨǼȇƾŭơȄǴǟǂǯƢLjǠdzơƔȐȈƬLJƢƥ ǺȇǂnjǟȁǹƢťƨǼLJǂǨǏǂȀNjĿƨȇǂǐŭơǁƢǘǫȏơĿǵƢȇƗƨLjŨƨǼȇDŽdzƢƥƢNjƢƦdzơǂǷƗȁ ȄǸLjȇ ǹƢǯȁ śǷǂūơ ƶƬǨƥ ǶǿǂnjƦȇ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƾdz ơǂnjƦǷ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ DzLJǁƗȁ ƾǼǟȁƨdzȁƾdzơDZƢƳǁǹƢȈǟƗǾƬǴƥƢǬŭƱǂƻDZȂƦǷȐLJơƣǂǫńơDzǏȁƢŭȁȅƾǼǧƗƢǨȈǘdz ƶȈƫƢǨǷƧƾǟǾƬƦƸǏȁƨdzȁƾdzơDZƢƳǁǹƢȈǟƗǾȈǧȄnjǷƢǸȈǜǟƢƦǯȂǷǾdzơȂǴǠƳǾdzȂƻƽ Ƥǿǀdzơ ƶƟƢǨǏ ȄǴǟ ƢǿȂǠǓȁȁ ǦƟƢǘdzơȁ ƧƾƳȁ ƨǰǷȁ ƨǼȇƾŭơ ƶȈƫƢǨǷ ƢĔơ ơȂdzƢǫ ǶȀǨǴƻȁ ƤȈǘdzơȁ ǂǘǠdzơȁ ƨǔǨdzơȁ Ƥǿǀdzơ ǂǷƢů Ŀ ƩơǁȂƼƦdzơ ƢȀǷƢǷƗȁ ƨǔǨdzơȁ ȄǴǟ ǹƢǘǴLjdzơ ǶǠǻƗȁ ƢǰǼNj ơȂǴǸǟȁ ƧŚưǯ ǞǧơƾǷ Ǯdzǀdz ơȂƥǂǓȁ ǁȂǷDŽdzơȁ DZȂƦǘdzơ DZƢƳǁǺǷŚưǯǽơƾǿƗȁƢNjƢƥǾǴǠƳȁśƻȂǘƥǾȈǴǟǶǠǻƗȁƢǠǴƻǽƢǘǟƗȁȅƾǼǧƗǦȈǘdz ǦȈLJȁǺȇǂǿȂůǺȇǂƴǼƻȁǩơȂǗƗȁǞǴşƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰȄǴǟƨdzȁƾdzơƪǸǠǻƗȁƨdzȁƾdzơ ƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDZƘLJȁǽǁƢƬźȁǽƾȇǂȇǺŭƨȇȂNjƢƦdzơƩƢȇȏȂƥƹơȂǗƗƧƾǟȁǂǿȂů ĺƢǿȂdzơƧƾǷƔƢȀƬǻȏƢźǁƢƫǶƬǴǠƳDzǿǾdzDZƢǫȁȆǠǴǬdzơǮǴŭơƾƦǟƺȈnjdzơƨǰǷŖǨǷ ƾƦǟŖǨŭơǞƟơƾƥǺǷǮdzƿĈƾǠǧƢźǁƢƫǮdzƿǹƢǰǧ ƱǁơȂŬơǂƥơƽǞǘǫ ǾdzȂǬƥǾƥƢƳƢǧ ȄǴǟȁȏƢƷǮdzƿǂǔƸƬLJơǾǻƗȁƗǾdzƘLjȇǹơDzƦǫǮdzƿƢƠȈȀǷǹƢǯDzǿȅǁƾȇȏȁǮǴŭơ ĽńƢǠƫƅơǾŧǁǵȂǴǠdzơǺǷƢǠǴǔƬǷƢǼǼǨƬǷƢŭƢǟǹƢǯǾǻƢǧǾǠƟơƾƥǺǷȂȀǧDZƢƷDzǯ ƨȈƥƢǿȂdzơǦƟơȂǗȄǴǟƩơǁƢǤdzơơȂǼNjǦƟƢǘdzơȁƨǰŠǂǯƢLjǠdzơǺǷŚưǯǁơǂǬƬLJơƾǠƥ ǮǴƫȁ ǂǯƢLjǠdzơ ǞǷ ǾLjǨǼƥ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ Ʊǂƻȁ ǦƟƢǘdzơ ǺǷ ƢƦȇǂǫ ơȂǻƢǯ Ǻȇǀdzơ ȄǴǟơȂǔƦǫȁǶȀǟȂŦơȂǫǂǧȁǶȀǼǷơŚưǯơȂǴƬǫǹơńơƢǿǂǯǀƥǵȐǰdzơDZȂǘȇ ǞƟƢǫȂdzơ ƢǻȏȂǷƨǰǷǦȇǂnjdzǽȂǸǴLJǾȈǴǟơȂǔƦǫƢŭȁȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟǶȀǼǷȁǶȀƟơǂǷơǺǷŚưǯ ǂǐǷ ńơ ǽȂȀƳȂȈdz ƧƾƳ ńơ ǾǴLJǁƗ Ľ ǾLjƦƷȁ ƾȇƾūơ Ŀ ǾǠǓȂǧ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ǂƟƢnjƦdzơǾƫƔƢƴǧǾLjǨǼƥǃƢƴūơńơǾƳȂƬdzơńơƘȈēƾǫƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄǂƟƢnjƦdzơƩƔƢƳȁ ƨǼLjdzơ ǺǷ DZơȂNj ǺǷ ǂnjǟ Ǟƥơǂdzơ Ŀ ǾƳȂƫ Ľ ǾȀƳȂƫ DzƦǫ ǁȂǯǀŭơ ȄǴǟ ǒƦǬdzƢƥ


ÎÍÖ ƧƾƳ ńơ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ DZDŽǻȁ DZơȂNj ǂƻơȁƗ Ŀ ƧƾƳ ńơ DzǏȁȁ ƧǁȂǯǀŭơ DZȂǏȁDzƦǫǹƢȈǔǷǺƥơǾǠǷȁǂǐǷńơǾƥơȂưǠƥƾǫȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟǹƢǯȁǾƬǴƥƢǬŭ ǦǐƬǼǷĿǂǐǷńơȆǨȇƢǔŭơ ǹƢǸưǟDzǏȁȁǾƥǪƬǴȇǶǴǧƧƾƳńơƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰ ǁơƽ ńơ ǽȂǴLJǁƗ Ľ DžƢǼdzơ ǽơŚdz ȅȏƗ Ŀ ǽȂǴƻƽƗȁ śƴǿ ȄǴǟ ǽȂƦǯǁƢǧ ƧƾǠǬdzơ ȅƿ ǹƢǸưǟ ǹƢǯ Ƣŭȁ ƢŷȂǴƬǫ Ľ DZȂƦǷȐLJơ Ŀ ƢǸđ ơȂǧƢǘǧ ǹƢȈǔǷ Ǻƥơ ǾǠǷȁ ƨǼǘǴLjdzơ ǽȁƗǂǧƨǟƢLJǽȂƯƽƢƷȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƨdzȁƽDZƢƳǁǒǠƥǾƥǞǸƬƳơǂǐǷĿȆǨȇƢǔŭơ ĿƧƽƚƫȁǹȂǰLJǾȈǧȁƣơȂƳƶǐǧƗȁƣƢǘƻǺLjƷƢƥǶȀǷȐǯdžǼŝǶȀƦȈŸƢƸȈǐǧ ǶȀǔǠƥDZƢǫŕƷǵȐǰdzơǞǫơȂǷƨǧǂǠǷȁƨƥƢƴǼdzơȁƨǸnjūơȁƧǁƢǷȏơǁƢƯƕǾȈǴǟȁƣƢǘŬơ ƭƾƸƬȇ DZDŽȇ Ńȁ ǾǻȂǴƬǬȇ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ńơ Ƥǿƿ ơƿơ ơǀǿ DzưǷ ȄǴǟ ƢǨLJƗ Ƣȇ ǒǠƦdz ǁơƽ ńơ Ǿƥ ơȂȀƳȁ Ľ ǵƢȇƗ ƨƯȐƯ ǶǿƾǼǟ ǵƢǫƗȁ ǶȀǴǯơȂǧ ǵƢǠǘdzơ ǂǔƷ ǹƗ ńơ ǶȀǠǷ ŚǷȏơǺǷDzLJǁǾƫƔƢƳƧƾƳńơƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰDzǏȁƢŭȁǾȈǴǟƨǜǧƢƄơǞǷ ƨǼǘǴLjdzơ ǹơơȂdzƢǫȁDZƢȇǁǦdzƗƨƟƢŠƽȂǠLJǾȇƾƬǨȇȁȆǨȇƢǔŭơǹƢǸưǟǺǟƱơǂǧȏơǹȂƦǴǘȇƽȂǠLJ DzLJǂdzơƔȏƚǿDzƥƢǬƬǧDZƢƬǬdzơǺǟǦǰdzơȁǾǼȈƥȁǶǰǼȈƥƶǴǐdzơƔơǂƳơƾȇǂȇơƽȂǠLJŚǷȏơ ńơǶǿȂǴǏȁƗĽǾǴƳȏơƙƢƳƢŠƢŷȁŐƻƗȁƢNjƢƥǹȂLJȂǗȁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơǞǷȏĈȁƗ ǶŮDZƢǬǧǶȀƦǴǘǷǶȀǧȁƨȀǧƢnjǷƨŭƢǰŭƢƥǶȀƬdzƢLJǁǽȂǤǴƥƢǸǴǧƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƨǴƥƢǬǷ Ǻǰdz ǾǼǷ ǞǼƬŶ Ȑǧ ƶǴǐdzơ ƢǷƗȁ ƨǼǘǴLjdzơ ƣơȂƥƗ ńơ ǾƳȂƫ ƾǬǧ ȆǨȇƢǔŭơ ǹƢǸưǟ ƢǷƗ ƪǫȁńơǂǷȏơƔơƾƬƥơǺǷǂǯƢLjǠdzơȄǴǟǽƢǼǧǂǏƢǷDzǯƢǼdzǞǧƾȇǹơƢȀǼǷǕȁǂnjƥ ƨǨȇǂnjdzơ ƧǂƴūƢƥ ƪǻƢǯ Ŗdzơ DZơȂǷȏơȁ ǂǿơȂŪơ ǺǷ ǽǀƻƗ ƢǷ Dzǰƥ ļƘȇ ǹơȁ ǾźǁƢƫ ƢǼƸǴǏǶƬȇȁǾǠǷƾǿƢǠƫƗȁȆǠǷȄǫȐƬȇȁǾLjǨǼƥļƘȇǹơȁƢȀǼǷǮǴȀƬLJơƢǷǺťǮdzǀǯȁ ȏDZƢǬǧƢƥơȂƳǾdzƤƬǯơǾdzơȂdzƢǬǧǾȈdzơǹȂƦǿơƿǺƸǼǧƩƘȇŃȁǮdzƿĹƗǹơȁǮdzƿƾǠƥ ǵȐǰdzơ ƽǂƴŠ ǶǰǴLJǁƗ ƢǸǯȁ ƢƥƢƬǯ ȏȁ ƢƥơȂƳ ǶǰǠǷ DzLJǂȇ Ń Ǿǻȏ ƢƥơȂƳ ƤƬǯƗ ƢǻơȂȇƽƤǐǻȁơȂǠǸƬƳƢǧǂǯƢLjǠdzơǝƢǸƬƳƢƥǂǷƗƵƢƦǐdzơƶƦǏƗƢǸǴǧǮdzǀǯǾdzơȁƽȂǠǧ DzLJǂdzơƾǿƢnjȈdzǞǧơƾŭơȁǩƽƢǼƦdzƢƥȆǷǂdzơơȂǠƥƢƫȁƣǂūơƧǁȂǏȄǴǟƢǸȈǴǠƫǾȈǧơȁǂƳƗȁ


ÎÎÍ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾƥDzǨƬƷơƨǰǷƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰDzǏȁƢŭȁǶȀǴLJǂǷǾƥơȁŐźȁǮdzƿ ĿǾdzDŽǻƗȁǁǀƸƬdzơƨȇƢǣǾǼǷǁǀƸƬdzơǞǷǾǷơǂǯơȁǾƬǧƢȈǓĿǢdzƢƥȁDZƢǨƬƷȏơƨȇƢǣƤdzƢǣ ĿƢNjƢƥǹȂLJȂǗǽƾdzȁDZDŽǻƗȁƨǸǟƢǻƢƥƪȈƦƥǹȉơǥȁǂǠŭơȆLJǂǘǬdzơƪȈƥĿƨȈǷƢnjdzơ ƾǸŰǹƢǯȁǹȉơ ǵǂūơƤƟƢǻȆǴǟƾȈLjdzơƪȈƦdzDzƥƢǬŭơǕƢǬLjdzơƪȈƥĿƢǔȇƗƨȈǷƢnjdzơ ƾǿƢǠƫȁƨƦǠǰdzơǾǠǷDzƻƽȁǽƾȇDzƦǬȇȁǶȈǜǠƬdzơƨȇƢǣƢƦdzƢǣǦȇǂnjdzơǶǜǠȇƢNjƢƥȆǴǟ ǺǷ ǝƢƦƫȏơȁ ǂǰLjǠdzơ ǺǷ ƨǴǫ Ŀ Ƥǿǀȇ ǾȈdzơ Ƥǿƿ ơƿơ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǹƢǯȁ ǾǠǷ ƧƾƳƪǴǏȁơƿơƢĔƗȆǤƦǼȇƧƽǁơȂdzơǂǯƢLjǠdzơǹơǾdzǺLjƷǾǻơǾǼǷƤdzƢǣǦȇǂnjdzơǁǀŢ ƔƢŭơĿǪȈǓDžƢǼǴdzDzǐŹȐƠdzƨǰǷDzƻƾƫȏȁƧƾƳǺǷǦƟƢǘdzơńơǾƳȂƬƫǂƸƦdzơǺǷ ƪǻƢǰǧ Ǯdzƿ ȄǴǟ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǾǬǧơȂǧ ǵƢǠdzơ Ǯdzƿ Ŀ ǺȇƽǁơȂdzơ ƱƢƴūơ Ƨǂưǰdz ǂǯƢLjǠdzơƐȏơƨǰǷĿǺǰȇŃȁƨǰǷDzƻƾƫȏȁǦƟƢǘdzơńơƧƾƳǺǷǾƳȂƬƫǂǯƢLjǠdzơ ǦȇǂnjdzơƾǼǟǹƢǯȁƨƳƢūơǁƾǬƥƢNjƢƥǹȂLJȂǗǽƾdzȁǞǷȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǞǷǺȇǀdzơ ǺǷǶȀǴưǷȁƨǷǁƢǔūơǺǷǶȀǴưǷȁƨƟƢǸǠƥǁƗǺǸȈdzơDzǿƗǺǷǹȂǨǛȂǷǂǯƢLjǟƤdzƢǣ ĿƩƢǬǴǫśǫǂǨǷśǨdzȏơȂŴǞȈǸŪơƨȈǻƢǸȈǴLjdzơǺǷǶȀǴưǷȁƨƥǁƢǤŭơǺǷǶȀǴưǷȁǞǧƢȇ ǝȐǬdzơƨǜǧƢƄǦdzȋơȂŴƾȈƦǠdzơǺǷǽƾǼǟǹƢǯȁǥơǂǗȏơƨǜǧƢŰDzƳȏƨǰǷǥơǂǗơ ȄǴǟ ǒƦǬdzƢƥ ƨǼǘǴLjdzơ ǺǷ ơǁȂǷƘǷ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǹƢǯȁ ǁƾǫ Ǻǟ ǁǀƷ řǤȇ ȏȁ ǮdzƿńơDZȂǏȂdzơƨȈǨȈǯĿơŚƸƬǷǁƢǐǧƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǾdzƢLJǁơȁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơ ƢǸȀǼȈƥ ƩǁƢǏ Ŗdzơ ƧƾǿƢǠŭơ ǞǷȁ ǚǨƸƬdzơ ơǀǿ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǚǨŢ ǞǷ ƤǴǘŭơ ƾȀǠdzƢƥ ƔƢǧȁǾƫǂNjƢƦŠȏƢNjƢƥǹȂLJȂǗǾǼƥơƧǂNjƢƦŠǾȈǴǟǒƦǬdzơǹȂǰȇǹơǺLjƸƬLJƢǧ ƧƾƳńơǾǼƥơǾƳȂƬǧƣƢƦLJȏơǺǷƤƦLjdzƧǂǧƢǼǷǾǼƥơśƥȁǾǼȈƥǹơǂȀǛƢǧǾǸǟǃȄǴǟ ƢǻȏȂǷƧǂǔūƧƾƳǺǷƤƬǯĽDžƢǼdzơśƥǮdzƿǞȈNjƗȁǽƾdzơȂdzƤǓƢǤǷǾǻơơǂȀǜǷ DZȂǐƷ Ŀ ǽƾdzơȁ ƾǼǟ Ǿdz ǞǨnjȇ ǹơȁ ǽƾdzơȁ śƥȁ ǾǼȈƥ ƶǴǐdzƢƥ ǖLJȂƬȇ ǹƗ Ǧȇǂnjdzơ ƧǂǔƷ ƤƬǰǧ ǾƬǟƢǨNj ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ DzƦǬǧ Ǧȇǂnjdzơ ƧǂǔƷ Ǯdzƿ DzǠǨǧ ƢǓǂdzơ ǞǸƴȈdzƨǰǷńơǁȂǔūơǾǼǷƤǴǗȁƨǟƢǨnjdzơDZȂƦǫDZȂǐŞƢNjƢƥǹȂLJȂǘdzǦȇǂnjdzơ


ÎÎÎ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƤǿƿDzǏȁƢǸǴǧƨǰǷńơǾƳȂƬǧƢǸȀǼȈƥƶǴǐdzơǶƬȈdzǽƾdzơȁśƥȁǾǼȈƥ ǹƢǯȁƢǸȀǼȈƥƶǴǐdzơǶƬȈdzǽƾdzơȁśƥȁǾǼȈƥǞǸŸȁǾǠǷǽǀƻƘȈdzȁǾȈǴǟǵȐLjǴdzǾƬȈƥĿǾȈdzơ ƧǁƢNjƢƥǵȂȈdzơǮdzƿĿǾȈdzơƔƢƳơƿơǦȇǂnjdzơȄǴǟǒƦǬdzơȄǴǟǵDŽǟƾǫƢNjƢƥǹȂLJȂǗ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƧǂǔƷDzǏȁƢǸǴǧȆǯǂƫƾŧƗƺȈnjdzơŚƥƾƬƥǮdzƿǹƢǯȁǽƾdzơȁǺǷ ǾǼƥơǂǯƢLjǟǞǷƨǠǸƬůƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǂǯƢLjǟǂưǯƗƾƳȁƢNjƢƥǹȂLJȂǗƪȈƥńơ ǶĔơǺǜǧƢNjƢƥǹȂLJȂǗDZȂǏȁǹƢǯǵȂȈdzơǮdzƿǹȂǰdzǮdzƿǂǰǼȇǶǴǧƢNjƢƥǹȂLJȂǗ ǹơȂȇƾdzơDzƻƽƢǸǴǧǝƢƦƫȏơȁǵƾŬơǺǷƨǴǫĿǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǹƢǯȁǾȈǴǟǵȐLjǴdzơƙƢƳ ƢNjƢƥǹȂLJȂǗǝƢƦƫƗǞǷǹȂƯƾƸƬȇDŽȈǴǿƾdzơĿǾǟƢƦƫƗȁǾǷƾƻǩǂǨƫƢNjƢƥǹȂLJȂǗƾǼǟ ǽƾȇDzƦǫȁǾƬǴƥƢǬŭƢNjƢƥǹȂLJȂǗƱǂƻǹơȂȇƾdzơȄǴǟǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƧǂǔƷDzƦǫơƢŭȁ DZȂƻƾdzơǺǷDžƢǼdzơƢǠǼǷȁǹƢƯƾƸƬȇƢLjǴƳȁǹơȂȇƾdzơǾǠǷDzƻƽȁǶȈǜǠƬdzơƨȇƢǣǾǸǜǟȁ ǁƢƦǯǺǷǶȀȈǴǟDzƻƽDzȈǴǫƾǠƥȁǶȀǔǠƥǞǷơȂǠǸƬƳơơƿơƔơǂǷȏơƧƽƢǟȄǴǟƢǸȀȈǴǟ ǵDŽŢŖdzơƨȈƦǼŪơȄǴǟǒƦǫȁǽƾȇDzƦǫȁǦȇǂnjdzơƧǂǔƷǺǷƢǻƾǧǮȈƥǺȇƾƥƢǟǂǰLjǠdzơ ǂǜǼǧ ƨȈǴǠdzơ ƨdzȁƾǴdz ƣȂǴǘǷ ƪǻƗ Ǿdz DZƢǫȁ ǾǘLJȁ ǺǷ ƢǿǀƻƘȈdz Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ Ƣđ ǺǷǶǴǠȇȏƮȈŞǪǴǤǷǹơȂȇƾdzơƣƢƥȁǾǟƢƦƫƗǺǷơƾƷƗǽƾǼǟƾŸǶǴǧǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ Ɛȏơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ǂȇ ǶǴǧ ǾǴƻơƽ DzǏƢƷ Ȃǿ ƢǷ ǶǿŚǣȁ ǂǰLjǠdzơ ǺǷ ǾƳǁƢƻ Ȃǿ DZƢǬǧǾƳȂƫƗĽǵƢȇƗƨƯȐƯǥǂǛĿŅƢǤNjƗȆǔǫƗǺǰdzȁƨǟƢǗȁƢǠũǾdzDZƢǬǧDZƢưƬǷȏơ ƢNjȁǂǨǷ ƢƠȈȀǷǹƢǯȁǹơȂȇƾdzơǹơȂǴűĿǽȂǴƻƽƘǧǽȂdzƢǫƢǷDzưƬǷƢǧǮdzƿńơDzȈƦLJȏ ǹƢǯȁǾǴƻơƽĿǁƢǏƢŠǹơȂȇƾdzơƱǁƢƻȂǿǺŲǶǿŚǣȁǂǰLjǠdzơǺǷƾƷƗǶǴǠȇȏȁ ǦdzƗȁśƬƟƢǷȁǺȇǂnjǟȁǹƢťƨǼLJřǟƗƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƧƾǠǬdzơȅƿǂƻơȁƗĿǮdzƿ Dzƥ Ǯdzǀƥ ƾƷƗ ǂǠnjȇ Ńȁ Ɣơǂnjdzơȁ ǞȈƦdzƢƥ ƨǸƟƢǫ ǩơȂLJȏơȁ ƱƢƴūơ ǺǷ ƨƠǴƬŲ ƨǰǷȁ ǾǼȈƥƶǴǐdzơǵƢŤȏƧƾƳǺǷƢNjƢƥǹȂLJȂǗǵȁƾǫĿǹȂƯƾƸƬȇȁǹȂǓȂźDžƢǼdzơǹƢǯ ńơ Ǿƥ ƣƢǿǀdzơȁ ǾȈǴǟ ǵȐLjǴdz ǾȈdzơ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ƧǂǔƷ DZȂǏȁ Ŀȁ ǽƾdzơȁ śƥȁ ǹȂLJȂǗǹơĽDzǐƷƢŲƞNjƾƷƗƤǴǫȄǴǟǂǘźŃȁƢǸȀǼȈƥƶǴǐdzơǵƢŤȏǽƾdzơȁ


ÎÎÏ ǾǼǷ ŚƥƾƬdzơ ƨȈǬƥ ǂǜƬǼȇȁ DzǠǧ ƢŠ ǽŐź ǽƾdzơȁ ńơ ƢȀǴLJǁơȁ ƧŚǤǏ ƨǫǁȁ ƤƬǯ ƢNjƢƥ ƢǸȈǧǾǠǷǁȁƢnjƬǧǾȈdzơƨǫǁȂdzơƞůśƷƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾǼǟȆǯǂƫƾŧƗƺȈnjdzơǹƢǯȁ ǁƢƦǯƨƯȐƯƽȏȁƗǾdz ƢƦdzƢǣǦȇǂnjdzơǹơȆǯǂƫƾŧƗƺȈnjdzơǾdzDZƢǬǧǮdzƿƾǠƥǾǻȂǴǠǨȇ ǶǿƾȈƦǟ ȅƾȇƢƥ ǝȐǬdzơȁ Ƕǿƾdzơȁ ȄǴǟ ǒƦǬdzƢƥ ơȂǸǴǟ ơƿơ ƨǼƬǧ ơȂƯƾŹ ǹƗ ȄnjƼȈǧ ȄǴǟ DZƢȈƬƷȏơ ǺǷ ƾƥȐǧ ǶȀǟȂǗ ƪŢ Ƕǿȁ ƨǨǛȂŭơ ǂǯƢLjǠdzơ ǺǷ Śưǯ ǶǿƾǼǟȁ ƾŧƗƺȈnjdzơƤǿƿĽǶǿƾdzơȁȄǴǟǒƦǬdzƢƥơȂǸǴǠȇǹơDzƦǫǶȀȈǴǟǒƦǬǻŕƷǽƽȏȁƗ ǶǴLjȇ ƢǼȇƾǼǧƗ ǹơ Ǿdz DZƢǫȁ ǽƾȇ DzƦǫȁ ǾȈǴǟ Dzƻƾǧ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ńơ Ȇǯǂƫ ƢǻȏȂǷ ơȂǴƥƢǬƫ ǹơ ƾǐǬdzơȁ ƞNj Ŀ Ƨǂǰǧ Ƕǰdz ǹȂǰȇ ȏȁ ơȂǸē ȏ DZȂǬȇȁ ǶǰȈǴǟ ǶǯƽȏȁƗƾƷƗǶǰƬƦȈǣƧƾǷĿǹȂǰȇȁǺǷǃƣǂǫƗĿǶǰǰǴǷńơơȂǠƳǂƫȁǹƢǘǴLjdzơ ǶǿȂŤŐƻƗȁ ǶǯƾǼǟ ǹȁǂǔŹ ǶǿȂǸƬƦǴǗ ơƿƢǧ ǶǰǷƢǬǷ ƢǸƟƢǫȁ ƨǰǷ Ŀ ǶǰǼǟ ƢƦƟƢǻ ƨƥƢƬǰƥ ǂǷƗȁ ǾƬdzƢǬǷ ǩƾǐǧ NJȇȂnjƫ ǶŮ DzǐŹ ȏȁ ơȂǼƠǸǘȇ ǹƗ DzƳȏ ǂǷȏơ ƨǬȈǬŞ ƱǁƢƻȂǿǺŲƾƷƗǶǴǠȇŃȁǶȀȈdzơƢȀǴLJǁơȁƢȀǸƬƻȁǽƾǼǟơȁǂǔƸȈdzǽƽȏȁȏƨǫǁȁ ƢǸǴǧơȁǂǔƷǁƢƦǰdzơƨƯȐưdzơǽƽȏȁȏƨǫǁȂdzơƪǴǏȁƢǸǴǧƢȀǼǗƢƥDzǏƢƷȂǿƢŠǁơƾdzơ ǶǿƾdzơȂdz ơȂǴǐȇ ǹơ DzƦǫ Ƕđ ǪƟȏ ǞǓȂǷ Ŀ ǶǿȂǴƻƽơ ƢNjƢƥ ǹȂLJȂǗ ǁơƽ ơȂǴƻƽ ǞǷ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǁȁƢnjƬǧ Ǯdzǀƥ ǽŐź ǽƾdzơȂdz ƢNjƢƥ ǹȂLJȂǗ DzLJǁƗȁ Ǿƥ ơȂǠǸƬŸȁ DzǐƸȈdzDžƢǼdzơƾǼǟŐŬơǝȂȈNjDzƦǫƨǰǷƧǁƢǷơǾdzǹȂȀƳȂȇǺǸȈǧȆǯǂƫƾŧƗƺȈnjdzơ ǺƥǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjǴdzƧǁƢǷȏơǹȂǰƫǹơǹƢLjƸƬLJȏơǁƢǐǧǹƢǼƠǸǗȏơȁǺǷȏơ ƾǸŰǾLjƦdzƢǧǽǂǔƷƗǺǷơȂǴLJǁƢǧƾǟƢLjǷǺƥƤdzƢǣǦȇǂnjdzơȆƻƗǺƥơȂǿȁƾǟƢLjǷ DžǂǧȄǴǟǽȂƦǯǁƗȁDZƢŭơǺǷƢǫȁƾǼǏǾdzǂǔƷƗȁƢǼȈťȏƢNjȁơǁȂũơȁǂǧƢNjƢƥȆǴǟ ƢǨǐdzơƣƢƥǽƢšŖdzơǽǁơƽńơǽȂǴǏȁƗǹƗńơǾȇƾȇśƥƨLJơȂǬdzơƪnjǷȁƪƻǂdzƢƥǺȇDŽǷ DZȂǐƷ ǺǷ ƢǧȂƻǩơȂLJȏơ ƪdzDŽǟȁ ƾǴƦdzơ ƪšǁơȁ DZƢūơ ƨǬȈǬŞ DžƢǼdzơ ǶǴǟ ǀƠǼȈƸǧ ǦȇǂnjdzơǁơƽƾǼǟƨƥȂǼdzơƪƥǂǓȁƢȀǟȂǫȁơȂǧƢƻŖdzơƨǼƬǨdzơǮǴƫǺǷƞNjǞǬȇŃȁƨǼƬǧ DžƢǼdzơƣơǂǘǓơǺǰLJȁǾdzƨƠǼȀƬdzơȁǾȈǴǟǵȐLjǴdzDžƢǼdzơǽȂƳȁȁǥơǂNjȏơƩƔƢƳȁŜŹ


ÎÎÐ ȄǴǟǒƦǬdzƢƥơȂǸǴǟǶȀȈǴǟǒƦǬdzơDzƦǫǽƽȏȁƗǹơDzȈǫȁƨƸȈƸǐdzơȆǿƨȇơȁǂdzơǽǀǿ ǶǰǼǷ Ǟǫȁ ǹơ ǶŮ DZȂǬȇ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǶȀȈdzơ DzLJǁƢǧ ƨǼƬǧ ƭơƾƷơ ơȁƽơǁƢǧ ǶȀȈƥƗ Ǻǟ ǶȀǨǯȁ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ǶȀȈdzơ DzLJǁƗ Ľ ǶǯƿƢƬLJơ ƪǴƬǫȁ ƽȐƦdzơ ƪǫǂƷƗƣǂƷ ĿƣȂǴǘǷǶǯƾdzơȁƢŶơȁDžƘƥƢǼǿǺǰȇŃǶŮDZƢǫȁȆǯǂƫƾŧƗƺȈnjdzơǶǿƔƢƳȁǮdzƿ ǺǟƨƥƢȈǼdzơǶǯŚƦǯƾǴǬȇǹơƾȇǂȇƢNjƢƦdzơƧǂǔƷȁƨǷȐLjdzƢƥƽȂǠȇȁƨdzȁƾdzơǞǷƧǁȁƢnjǷ ǶđƤǿǀǧǾǠǷơȂǷƢǫȁǾǷȐǰdzǶǿŚƦǯǝƾŵơŕƷǶđDZDŽȇŃȁǾǟȂƳǁśƷńơǾȈƥƗ ƢǜǨƸƬǷ Ƕǿƾdzơȁ ǾȈǧ ȅǀdzơ ǞǓȂŭơ Śǣ ǞǓȂǷ Ŀ ơȂǴǠƳȁ ƢNjƢƥ ǹȂLJȂǗ ƪȈƥ ńơ ǹƢǯDzȈǫȁƧƾƳńơǞȈǸŪƢƥơȂȀƳȂƫȁǂǰLjǠdzơǞǷǶǿȂƦǯǁƗDzȈǴdzơǹƢǯƢǸǴǧǶȀȈǴǟ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ȄǴǟ ǒƦǬdzơ ƾǠƥȁ ǵƢȇƗ ƨƯȐưƥ ǶȀȈǴǟ ǒƦǬdzơ ƾǠƥ ƧƾƳ ńơ ǶŮƢLJǁơ ƧǁȂǐƥƢȀǼǷǾǴǿƗơȂƳǂƻƗȁƧŚưǯȏơȂǷƗƢȀǼǷơȁǀƻƗȁƽƢȈŝ ŖdzơǽǁơƽǂǯƢLjǠdzơƪƦĔ ǶǿȁŚLJȁ ǂƸƦdzơ ǶǿȂƦǯǁƗ ƧƾƳ ńơ ǽƽȏȁƗȁ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ DZȂǏȁ ƾǠƥ Ľ ƨǠȈǼNj ƨǼLJǺǷƧǂnjǟǞƥƢLJĿǵǂƄơǂȀNjĿǂǐǷńơơȂǴǏȁǹơńơŚǐǬdzơǪȇǂǗȄǴǟ DZƢƳǁ ǁƢƦǯ ǾǴƥƢǫȁ Ǿdz ƢǷơǂǯơȁ ǾdzȂǏȂƥ ƢǷȐǟơ ǞǧơƾǷ Ƨƾǟ ơȂƥǂǔǧ Ǻȇǂnjǟȁ ǞLjƫ ǾƥǪȈǴȇƢǷǾdzơȁǂǔƷƗȁǾƥǪƟȏDZŗǷĿǽȂdzDŽǻƗȁǽȂǸǜǟȁǽƾȇơȂǴƦǫȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰ ƾȈLjdzơƐȏơǾȈǴǟǵȐLjǴdzơȂƫƘȇǹơǁƢƴƬdzơȁƹƢȈNjȏơǺǷƾƷȏơȂǻƿƘȇŃȁƨǸǠǗȏơǺǷ ǹƢǯȁ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ DZƢƳǁ ǺǷ ơƽȁƾǠǷ ǹƢǯȁ ǁƢƴƬdzơ džȈƟǁ ǹƢǯ ǾǻƢǧ ȆǫȁǂƄơ ȄǴǟƢǻƢǰǷơȁƾǟƢǧƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺƥơƢNjƢƥDzȈǟƢũơƱơȁDŽdzƵǂǧƨǷƢǫơǂǐŠǶǿƾǼǟ ȄǴǟơȂƳǂǨƬȈdzǽƽȏȁƗȁƢƦdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾȈǧơȁǂǔƷơȁœƟơǂnjdzơƪȈƥĿǾƫƾƷ DžǂūơǽƽȏȁƗȁǦȇǂnjdzơȄǴǟȁȐȈdzƩƢǫơǂūơȁǮǼnjdzơȁơǁƢĔƩƢǻơȂǴȀƦdzơȁƤȈǟȐŭơ ơȂǠǼǏȁȏȁƗǾȈǧơȂdzDŽǻƗȅǀdzơDZŗŭƢƥƢȀȈǴǟơȂǻƢǯŖdzơƧǁȂǐdzơȄǴǟƾƷƗǶđǞǸƬŸȏȁ ǦȇǂnjdzơʼnǂƷǂǨǏǂȀNjĿDzǏȁĽƢǿǂǯǀƥǵȐǰdzơDZȂǘȇƔƢȈNjƗƵǂǨdzơǮdzƿĿ Džǂūơ ǶȀȈǴǟȁ ǽƽȏȁƗ ǾǠǷȁ ƢȀǼǰLjǧ ǾŻǂƷ ǞǷ ƢȀǼǰLjȇ ơǁơƽ Ǿdz ơȂǼȈǠǧ ƤdzƢǣ ƩƢƦǐǬǷ ǺǷ ȃȁƢLjǯ ǶŮ Dzǐǧȁ Ƕđ ƨǬƟȐdzơ ƩƢǬǨǼdzơ ǶȀȈǴǟ ȅǂšȁ ǹȂǜǧƢƄơ


ÎÎÑ ǂǔƷƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷDZȁȏơǞȈƥǁǺǷǂnjǟǞLJƢƬdzơĿȁƨȇƾǼǿDzȈǏƢǨƫȁŚǸnjǫȁ ǃƢƴūơǑǁƗǺǷƢȈǨǼǷȆǴǟƾǸŰƢNjƢƦdzơǾǴLJǁƗǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǂǐǷńơ ǾƥǹȁƢȀƬȇǾȈƻƗƾǼǟƔƢƳơƿơǾǻơDzȈǫŜŹǦȇǂnjdzơǾȈƻƗśƥȁǾǼȈƥǞǫȁǥȐƬƻȏ ǽƢǰnjǧǾdzǁƢǬƬƷơƢȀȈǧƩƢǸǴǰƥȁƨǜǴǤƥǾƦǗƢźȁƢǼLJǾǼǷŐǯƗǾǻȂǰdzǾȈǴǟǶǛƢǠƬȇȁ ŃȁDZŗǷĿǽȂdzDŽǻƢǧǂǐǷńơǽƢǨǻȁǾȈǴǟǒƦǬǧƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄŜŹǦȇǂnjdzơǽȂƻƗ ƣǂǿƤƳǁǂȀNjǺǷǂnjǟȅƽƢūơĿȁǾƥǞǸƬƳơĽƤdzƢǣǦȇǂnjdzơǾǸǠƥǞǸƬŸ ǢǴƥƢǸǴǧǂȀǜdzơƾǠƥƐȏơǾƥơȁǂǠnjȇŃȁǂƴǨdzơƪǫȁĿǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơ ĿǹƢƥǂǠdzơƮƥȁǶǿŚǣȁƩơǁƢūơƺȇƢnjǷńơDzLJǁƗȁǮdzǀdzǁƾǰƫŐŬơǮȈƥơƾƼƬǯ DZȂƻƾdzơǺǷǽȂǠǼǷȁǾȈǴǟơȂǬȈǓƪǫȂdzơǮdzƿǺǸǧǵƢȇƗƨƯȐƯƾǠƥǾƥơȁǂǨǜǧƩƢȀŪơ ƪȈƥńơƤǿǀȇȁǾȈǧȂǿȅǀdzơǾƬȈƥǺǷƱǂźƵơǂLjdzơǪǴǘǷǹƢǯǹơƾǠƥƱȁǂŬơȁ ƢǔȇƗ ǾǸǟȄǴǟȁǾȈǴǟơȂǬȈǓȁƱȁǂŬơǺǷǽȂǠǼǷƣǂŮơơǀǿƾǠƦǧǽƾƷȁƽȂǠȇȁǾǸǟ ǽƾȈƦǟȁǽƽȏȁƗȁǾŻǂŞǩȏȂƥńơƢƦdzƢǣǦȇǂnjdzơơȂdzDŽǻƗǹƢƦǠNjǺǷǂnjǟǞLJƢƬdzơĿȁ ƪǻƢǯȁǾȈǴǟǒƦǬdzơƾǠƥƨǰŠǾdzơȂǷƗǺǷƤȀƬǻơƢǸǟȏƾƥdžȈǯƨƟƢǸLjŨǽȂǘǟƗȁ ơǂǰLJǽȂǘǟƗȁǽȁƽȁǃȁƢǿƢȇơǽȂǘǟƗŖdzơdžȈǯƨƟƢǸLjŨǺǷǂưǯƗƧŚưǯDZơȂǷȏơǮǴƫ ǺǷǮdzǀƥǂǷȏơǁƾǏƢǸƦLjƷǮȈǻȐLJńơǾƳȂƬȈdzǮdzƿŚǣȁƩƢƥơǂNjȁơǃǁƗȁƢǼƥȁ ǝƢƳǁƢƥƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺǷƤȈƫƢǰǷƩƔƢƳƧƾǠǬdzơȅƿǂȀNjĿȁƨȈǼLjdzơƨǼǘǴLjdzơ ǾȈǧŜŹǦȇǂnjdzơǾȈƻƗƨǟƢǨnjƥǮdzƿǹƢǯȁǃƢƴūơńơǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơ ƢǷƗȁǃƢƴūơńơǞƳǁȁơǂǧƢLjǷƱǂƻȁǾdzƢǤNjƗȄǔǬǧƢLJƢȈǯƗǽȂǘǟƗǹơƾǠƥǽȂȀƳȂǧ ǦdzƗȁśƬƟƢǷȁśƯȐƯȁȃƾƷơƨǼLJĿȂƫǹơńơǮȈǻȐLjƥǵƢǫƘǧƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ńơǞƳǂǼdzȁƨǼLJǺȇǂnjǟȁǞƦLJǺǷơȂŴƨǰǷȄǴǟǾƫǁƢǷơƧƾǷƪǻƢǯȁńƢǠƫƅơǾŧǁ ƾǸŰǽǁȁƢnjȇǹƢǯȆǯǂƫƾŧƗƺȈnjdzơǹơ ǵƾǬƫƾǫDZȂǬǼǧǪƥƢLjdzơǵȐǰdzơǵƢŤơǂǯƿ ƾŧƗ ƺȈnjdzơ ǹơ Ǯdzƿ ƤƦLJȁ ǽƽȏȁƗȁ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ȄǴǟ ǒƦǬdzơ ƾǼǟ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ȏĈȁƗǹƢǯȁƨǧǂǠǷȁDzǬǟơƿǹƢǯȁǃƢƴūơDZơȂƷƢƥƨȇơǁƽǾdzȁƢǧȂǘǷȐƳǁǹƢǯȆǯǂƫ


ÎÎÒ ǹƢǯȁ ǽǁȂǷƗ ƩƢǸȀǷ Ŀ ǾȈǴǟ ƾǸƬǠȇ ǹƢǯȁ Ǿƥ śǐƬƼŭơ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ǵƾƻ ǺǷ ƾǸŰǵƾǫƢǸǴǧǾdzƢǤNjƗƔƢǔǫńơƱƢȈƬƷȏơƾǼǟƨǬƥƢLjdzơƧƾŭơĿƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǾưǠƦȇ ǁȂǷȏƢƥƨȇơǁƽȁƧŐƻơƿƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǽƾƳȂǧǾdzƢǷǃȐǷǾǴǠƳǃƢƴūơńơƢNjƢƥȆǴǟ ǾƥŚnjȇƢŠDzǸǠȇȁǾdzȂǫȄǴǟƾǸƬǠȇȁǁȂǷȏơǺǷŚưǯĿǽŚnjƬLjȇǁƢǏȁǾƥĈǂǫȁǾƦƷƘǧ ǾǷƢǬǷƢǸƟƢǫƨǰŠƢNjƢƥǺLjƷǵƢǫƗǂǐǷńơǝȂƳǂdzơƽơǁƗƢŭȁǽŚƥƾƬƥƵƢƴǼdzơDzǐƸȈǧ ǹƢǰǧǾdzǾdzȂǬȇƢǷȄǴǟƾǸƬǠȇǹơȁǾƫƢǸȀǷĿȆǯǂƫ ƾŧƗƺȈnjdzơŚnjƬLjȇǹơǽǂǷƗȁ ƩƢȇƢǰƷȁ ǁƢƦƻƗ Ǿdzȁ Ȇǯǂƫ ƾŧƗ ƺȈnjdzơ ƾȈƥ ƾǬǠdzơȁ Dzūơ ǹƢǰǧ Ǯdzƿ ȄǴǟ ǂǷȏơ džŨƨǼLJĿȂƫǹơńơȄǬƥȁƨLJƢȈLjdzơǺLjŞǾƬȇơǁƽȁǾǴǬǠƥƾȀnjƫDžƢǼdzơśƥƧǁȂȀnjǷ ŜŹǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƨȇȏȁǂǯƿǵƾǬƫȁDžƢǼdzơśƥƧǂȀNjȁ ƪȈǏǾdzǁƢǏȁśƯȐƯȁ Ǻƥ ǁȁǂLJ Ǻƥ ŜŹ Ǧȇǂnjdzơ Ǿǻȏ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ȆƻƗ Ǻƥơ Ȃǿȁ ƨǰǷ ƧǁƢǷơ ƪǻƢǯȁȆŶĺƗǺƥǺLjƷǺƥśLjƷǺƥǺLjŰǺƥƾȇǃǺƥƾǠLJǺƥƾȈǠLJǺƥƾǟƢLjǷ ȄǴǟǒƦǬdzơƾǠƥǦdzƗȁśƬƟƢǷȁǺȇǂnjǟȁǹƢťƨǼLJƧƾǠǬdzơȅƿǂȀNjǂƻơȁƗĿǾƬȇȏȁ ƩƢƦƫǂŭơǾdzƤƫǁƨǰǷƧǁƢǷơƢNjƢƥ ȆǴǟƾǸŰǽȏȁƢŭȁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾǸǟ ǁȂǷƗ Śƥƾƫ Ŀ ƾǸƬǠȇ ǹƢǯ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǹơ ȏƐ ơ ǂƟƢƻǀdzơȁ Ƕǿơǁƾdzơ ǺǷ ƧŚưǰdzơ ƺȈnjdzơƨǘLJơȂƥǮdzƿǹƢǯȁȆǸǠǼŭơǭǁƢƦǷǺƥŐǼNjǦȇǂnjdzơȄǴǟƣǂǠdzơȁǥơǂNjȏơ DzǠƳȁǾƥǂǬǧƨǫơƾǏȁƨƦŰ ǁȂǯǀŭơŐǼNjǦȇǂnjdzơ śƥȁǾǼȈƥǹƢǯǾǻȏȆǯǂƫƾŧƗ ǺLjƷȁ ƨǻƢȇƾdzơȁ DzǬǠdzƢƥ ơǁȂȀnjǷ ŐǼNj Ǧȇǂnjdzơ ǹƢǯȁ ǾƬǧǂǠŠ ƣǂǠdzơ ǁȂǷƗ Śƥƾƫ śƥȁǾǼȈƥƧȁơƾǠdzơǝȂǫȁƤƦLJǮdzƿǹƢǯȁǽƾȈƥƢȀǴǯǁȂǷȏơǮǴƫƩǁƢǐǧŚƥƾƬdzơ ǞLjƫ ƨǼLJ DZȁȏơ ǞȈƥǁ ǂȀNj Ŀȁ ļƘȈLJ ƢǸǯ ǾǴƬǫ ǹƗ ńơ ǁȁǂLJ Ǻƥ ŜŹ Ǧȇǂnjdzơ ƧŚưǯ ǂǯƢLjǠƥ ǮȈƥ ǺȇƾƥƢǟȁ ƢNjƢƥ ǹȂLJȂǗ ǾǼƥơ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ DŽȀƳ Ǻȇǂnjǟȁ ƧǁȂȀnjǷ ƨȈdzƢǣ ƢŮ DZƢǬȇ ƧƗǂǷơ ƨƥǂƫ ƧǁƢǷƢƥ ǶƟƢǬdzơ ǹƢǯȁ ƨƥǂƫ ƨȈƷƢǻ ńơ ǶȀȀƳȁȁ ǶȀǼȈƥ ǞǫȂǧ ǶǿƽȂǼƳȁ ƨȈƥƢǿȂdzơ ƔơǂǷƗ ǺǷ Śưǯ ƢǿƾǼǟ ǞǸƬƳơȁ DZƢƬǬdzơ Ŀ ƨǟƢƴnjdzƢƥ ǂǰLjǠdzơǞƳǁĽǵƢȇƗƨȈǻƢťƾȇƾNjDZƢƬǫƢNjƢƥǹȂLJȂǗǞǷǶȀȈdzơƨȀƳȂƬŭơǂǯƢLjǠdzơśƥȁ


ÎÎÓ ƩǂǨǻƤdzƢǣǦȇǂnjdzơȄǴǟǒƦǬdzơǞǫȁƢŭǹƢƥǂǠdzơǹȏDzƟƢǘƥ ơȁǂǨǜȇŃȁśǷDŽȀǼǷ ǵƢǐƻȏơ ńơ ơȂǸǔǻơȁ ǥơǂNjȏơ ǺǷ Śưǯ ǂƳƢǿȁ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǺǷ ǶȀǟƢƦǗ ơǁȂȀnjǷ ǹƢǯȁ ȅŐǼnjdzơ ȁǂǸǟ Ǻƥ ƶƳơǁ Ǧȇǂnjdzơ ǶȀǼǷȁ ȆƷơȂǼdzơ Ŀ ơȂǫǂǨƫȁ ƧŚƻǀdzơ ƤĔȁ ǶđǁƢƷȁ ƣǂūơ ǵƢȈǫ ƪǫȁ ǂǰLjǠdzơ ǦǴƻ ǺǷ ȄƫƘǧ ƨǟƢƴnjdzƢƥ ǺǷƢȀȇǂƬnjȇǁƢǏȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾǼǟDZƢǸŪơƪǴǫȁƽƾŭơǶȀǼǟǞǘǫȁDZƢŧȏơȁ DZȐǤdzơ ƢNjƢƦdzơ ǂǰƬƷơȁ ƨǰŠ ƾȇƾNj ƔȐǣ Ǟǫȁȁ ǹƢťȏơ ȄǴǣƘƥ Ǿdz śŭƢLjŭơ ǹƢƥǂǠdzơ ĿȂƫ ƨǼLjdzơ ǽǀǿ ǺǷ ňƢưdzơ ǞȈƥǁ ǂȀNj Ŀȁ ǂǯƢLjǠdzơ ƱƢȈƬƷȏ ǂǐǷ ǺǷ Ǿdz ƨǴǏơȂdzơ ňƢưdzơǞȈƥǁǂȀNjĿȁƅơƾƦǟǾǼƥơǾǻƢǰǷńȂƫȁǾǰǴǷǁơƽƨȈǟǁƾdzƢƥƨȈƥƢǿȂdzơŚǷƗƽȂǠLJ ƢȀȈǴǟ ơȂdzȂƬLJƢǧ ơǂŞȁ ơǂƥ ƧǀǨǼǬdzơ ƨȈƷƢǻ ńơ ƧŚưǯ ǂǯƢLjǟ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ DzLJǁƗ ŚƦǯǹƢǯȁƢȀǴǿƗŚǣƢđơȁƾŸǶǴǧŚLjǟDzƟƢƦǫǺǷƨȈƥƢǿȂdzơǺǷƢđǹƢǯǺǷƣǂǿȁ ńơ ƢǿȂǴLJǁƗȁ ǶĔơƿƕ ơȂǠǘǫȁ Ƣđ ǽȁƾƳȁ ǺǷ ơȂǴƬǬǧ ǮȈƥ ƽȂǸŰ ƧǁȂǯǀŭơ ǂǯƢLjǠdzơ ŚưǯǞǸšǮdzǀƥŚLjǟDzƟƢƦǫǞũƢǸǴǧDZȂƦǷȐLJơńơƢȀǼǷĽǂǐǷńơƢȀǴLJǁƘǧƢNjƢƦdzơ ǵƢȇƗƨȈǻƢťȆǔǷƾǠƥƧǀǨǼǬdzơńơơȁǁƢLJȁƨǘǬǻƢƥƗȆǷƢǗȄǸLjȇǶǿŚƦǯǹƢǯȁǶȀǼǷ ǺǷǂǯƢLjǠdzơơȂǠǼǷȁƧǀǨǼǬdzƢƥơȂǗƢƷƗȁǂǯƢLjǠdzơơȁǂǏƢƷȁƢȀȈǧǂǯƢLjǠdzơDZȂƻƽǺǷ ĿǹȂǫƢƦdzơƤǯǁȁǶȀǼǷŚưǯDzƬǫȁǂǯƢLjǠdzơǵDŽĔƢǧǶǿȂƥǁƢƷȁǂǯƢLjǠdzơƪƦǯǂǧƔƢŭơ ĿȁśǷDŽȀǼǷƢǔȇƗǂǰLjǠdzơǞƳǂǧƣǂǠdzơǶđǁƢƸǧƧƾųDzLJǁƢǧƢNjƢƦdzơƤǔǤǧƨǼȈǨLJ ȄǬƥƗȁƨȈƥƢǿȂdzơƨƥǁƢƄǦƟƢǘdzơńơǾLjǨǼƥƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǾƳȂƫƨȈǻƢưdzơȅƽƢŦǂȀNj ơǀǯȁ ƨǠǧƽ ƾǠƥ ƨǠǧƽ ƨȈdzơȂƬǷ ǂǐǷ ǺǷ ǾȈƫƘƫ ǂǯƢLjǠdzơ ƪdzơǃ ƢǷȁ ƨǰŠ ƢNjƢƥ ƢǼLjƷ ǢǴƥŕƷǁƢƴƬǴdzƧŚưǯDZơȂǷƗƨǼLjdzơǽǀǿĿƧƾƳńơƽǁȁȁDZơȂǷȏơǺƟơDŽƻȁǂƟƢƻǀdzơ Ƥǣǂȇ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǁƢǐǧ Ƣǰdz Ǻȇǂnjǟȁ ƨǠƥǁƗ ƢNjƢƦdzơ ƢǿǀƻƗ Ŗdzơ ǁȂnjǠdzơ ǁƾǫ ƺȇƢnjǷȁǥơǂNjȏơǺǷơŚưǯȁȅŐǼnjdzơ ƢƸƳơǁǦȇǂnjdzơŁƢǏȁDZơȂǷȏơDZǀƦƥDžƢǼdzơ ǾdzƤƫǁȁdžȈǯ ŖƟƢǷƢƸƳơǁǦȇǂnjdzơȄǘǟƗǾǻơDzȈǫǾǼǷǺȇǁƢǧơȂǻƢǯǺȇǀdzơǹƢƥǂǠdzơ ƤƫǁȁƹȐǯńơǦƟƢǘdzơǺǷƢNjƢƦdzơǾƳȂƫĽǽƽȂǼƳƨǴŦǺǷǁƢǐǧƧŚưǯƩƢƦƫǂǷ


ÎÎÔ ƨǼȇƾŭơńơƢNjƢƥǹȂLJȂǗǾǼƥơǾƳȁȁƨǫǂǨƬǷƩƢȀƳńơǶȀȀƳȁȁǂǯƢLjǠdzơǺǷơŚưǯ ǺLjƷƢǔȇƗǾȈdzơDzLJǁƗĽǂǯƢLjǠdzơǞǷǮȈƥǺȇƾƥƢǟDzǠƳȁƨǰǷńơǞƳǁĽƧǁȂǼŭơ ńơǾƳȂƫƲūơƾǠƥȁǺȇǂnjǟȁǞLjƫƨǼLJƲƷǹơńơƨǰŠƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰȆǬƥȁƢNjƢƥ ǾǼȈƥǞǫȁȁǾLjǨǼƥǶđǁƢLJȁśƯȐƯƨǼLJƵƢƬƬǧơĿǾǫȂǧƢǷȁǦƟƢǘdzƢƥŖdzơǂǯƢLjǠdzơ ńơǾƳȂƫȁƨnjȈƥȁƨȈǻǁȁƨƥǂƫǮǴǸǧǶȀȈǴǟǾdzƢȀȈǧǂǐǼdzơǹƢǯƣȁǂƷƨȈƥƢǿȂdzơśƥȁ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ǶȀǸǜǟƗ ǺǷ ǥơǂNjȏơ ǺǷ Śưǯ ǾǠǷ ǹƢǯȁ ŚLjǟ ƽȐƥ ƢŷŚƥƾƬƥ DzǸǠȇȁ ǁȂǷȏơ ǺǷ Śưǯ Ŀ ƢŷŚnjƬLjȇ ǹƢǯȁ ȅŐǼnjdzơ ƶƳơǁ Ǧȇǂnjdzơȁ ǺǷŚưǯƢȀǴǯǾƫƢƥǁƢŰĿDzƬǫȁƢȀǰǴǷĽƢȀǴƦǫƢǷǮǴǷǹơƾǠƥŚLjǟƽȐƥńơDzǏȂǧ DZDŽȇ Ń ƶƳơǁ Ǧȇǂnjdzơ ŚƥƾƬƥ Ǯdzƿ ǹƢǯȁ ŚLjǟ ŚƦǯ ȆǷƢǗ ȄǴǟ ǒƦǫȁ ƣǂǠdzơ ĽƨǰǷńơǾǴLJǁƗĽƾȇƾūơĿƢNjƢƦdzơǾǠǓȂǧǾȈǴǟǒƦǫŕƷȆǷƢǘdzDzƟƢƦūơƤǐǼȇ ȐȇDŽƳȏƢǷDzǠƳƢƸƳơǁǦȇǂnjdzơǹơDzȈǫƢđǽȂǴƬǬǧƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơĽǂǐǷńơƢȀǼǷ ǾȈǴǟǒƦǬǧƢǼǷƕǽƢƫƘǧƨǸȈdzȁǾdzǞǼǐǧǾǸǟȄǴǟǒƦǬdzơǾǼǷƤǴǗȁȆǷƢǗȆƻƗǺƥȏ ĿȁśƴǿȄǴǟǽȂƦǯǁƗǂǐǷǾƥơȂǴƻƽƢŭȁƢNjƢƦǴdzǾǸǴLjǧƶƳơǁǦȇǂnjdzơńơǾǴLJǁƗȁ džƥȏ Ȃǿȁ ƨȈƸǴdzơ ǶȈǜǟ ƢǸȀNj ȐƳǁ ǹƢǯȁ śƴŮơ ǪǼǟ Ŀ ƢǗȂƥǂǷ ǂȇŗŪơ ǾƬȈǫǁ ƢǰǼNj ǾdzȂƻƾdz ơȂǴǸǟȁ ǹƕǂǬǴdz ƢǜǧƢƷ ǹƢǯ Ǿǻȏ Ƥǯơǁ Ȃǿȁ ǹƕǂǬdzơ ƗǂǬȇȁ ƧƔƢƦǟ ƾǸŰDZDŽȇŃȁǽȂǴƬǫĽƽȐƦdzơĿǾƥơȂǧƢǘǧƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǽȂǴLJǁƗĽǞǧơƾǷơȂƥǂǓȁ DzǯĿƔơǂǷȏơƤƫǂȇȁDZơȂǷȏơDZǀƦȇȁǵȂǐŬơǂȀǬȇȁƣǂǠdzơƽȐƥĿDZȂŸƢNjƢƥȆǴǟ ĽśƯȐƯƨǼLJřǟƗƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷńȁȏơȅƽƢŦǂȀNjńơǾȈǴǟŅȂƬLjȇǞǓȂǷ ƨȈǫƢƥȆǿȁǶǿŚǣȁǥơǂNjȏơǺǷŚưǰdzƩƢNjƢǠǷȁƩƢƦƫǂǷƢđƤƫǁȁƨǰǷńơǞƳǁ ĿƪǠǘǬǻơƪǻƢǯȁƨǰǷŅƢǿȏƨƦƫǂŭơƨȇơǂŪơǂƫƢǧƽƤȈƫǂƫƽƾƳȁǶǿƽȏȁȏǹȉơńơ ơŚưǯǹȏǾǠǫȂǷǞǫơȁŚǣǂƫƢǧƾdzơǮǴƫƤȈƫǂƫƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾƳȁȁƨȈƥƢǿȂdzơƧƾǷ ƨƟƢǷȂŴǽƾȈƥƾƷơȁDzǯǁƢǏȁƩƢǣơǂǨdzƢƥƢȀȈǴǟơȂdzȂƬLJơƔƢȈǼǣȏơȁǁƢƴƬdzơDžƢǼdzơǺǷ ƨȈǫƢƥȆǿȁơƾȇƾƳƢƦȈƫǂƫƢȀƦƫǁȁǾǴǯǮdzƿDzǘƥƢǧƞNjǶŮdžȈdzƔơǂǬǨdzơDžƢǼdzơȁƣƽǁơ


ÎÎÕ ǂǐǷńơǾȀƳȂƫDzƦǫȆǗƚǻǁȏơƢNjƢƥǺLjƷƨǰŠǵƢǫƗȁǂǐǷńơǾƳȂƫĽǹȉơńơ ǃƢƴūƢƥǂǯƢLjǠdzơǞǷƢNjƢƥǹȂLJȂǗǾǼƥơȄǬƥƗȁƤƳǁǺǷǦǐǼdzơĿƢȀȈdzơDzǏȁȁ ƣȁǂūơǭǂƫȄǴǟƽȂǠLJǺƥƅơƾƦǟȁƢNjƢƥǹȂLJȂǗśƥƶǴǏƾǬǠǻơǹƢƦǠNjǂȀNjĿȁ ǹȂLJȂǘdzƨȈƥƢǿȂdzơǺǷǺȇǂnjǠdzơȂŴDzLJǁƗȁƔƢǷƾdzơǺǬƬŢȁƨǟƢǘdzƢƥǺǟǀȇǾǻơȁDZƢƬǬdzơȁ ŃȁƶǴǐdzơơǀǿǾƦƴǠȇǶǴǧƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄǂǐǷńơǶȀǼǷDzLJǁƢǧƶǴǐdzơƾǬǠdzƢNjƢƥ ƢǸȀƦƫƢǟȁƢǸȀƦǗƢƼǧǶȀǼǷǹƢǼƯơǾƥǞǸƬƳơȁǾȈdzơśǴǏơȂdzơDZDŽǻǺLjŹŃȁǾƥǒƫǂȇ ƾȇǂȇǹƢǯȁƱơDŽǷƧƾƷȁƽƢǼǟǾȈǧǹƢǯľȂƬŭơơƽȂǠLJŚǷȏơǹƘƥơǁǀƬǟƢǧƨǨdzƢƼŭơȄǴǟ ǮǨLJǽǂǰȇȁƨǰȇǂǠdzơȁƤǻƢŪơśdzǾǻƢǧƅơƾƦǟŚǷȏơǾǼƥơƢǷƗȁǺȇƾdzơƨǷƢǫơȁǮǴŭơ ǦLJȂȇǂȇǃȂdzơǹơŕƷƨdzȁƾǴdzƢŭƢLjǷǹƢǯǾǻƢǧDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǽƾƳƨǬȇǂǗȄǴǟƔƢǷƾdzơ ƨǨdzƢűȏȁƨǟǃƢǼǷƢǸȀǼȈƥǞǬȇŃȁƨǫơƾǐdzơƨȇƢǣǾǼȈƥȁǾǼȈƥǹƢǯƨǼȇƾŭƢƥǹƢǯśƷƢNjƢƥ ǦȇǂnjǴdzǂǷȏơǶǜǠǷȁƽȂǠLJŚǷȏơǵƢȇƗĿƐȏơ ǥȐŬơȁǶǫƢǨƬdzơDzǐŹŃȁƞNjĿ DzƦLjdzơȁǩǂǘdzơǺǷƗȁ ǥȐŬơǭǂƫȁƧŚLjdzơǺLjƷƗǾǻƢǧƅơƾƦǟŚǷȏơǥȐşƤdzƢǣ ȄǔǬǻơȁ ƩƢǼLjƸƬLjŭơ ƩƢǸǴǰdzơȁ ƩơǁƢƦǠdzơ ǺǷ Ǯdzƿ ȂŴȁ ǺȇǂǧƢLjŭơȁ ƱƢƴƸǴdz ǹȂǷǃȐǷ ǭơǂƫƗ ǒǠƥ ƢǸȀǠǷȁ ǾȈǧ DZȁŗdzƢƥ ơǂǷƗ ȅǀdzơ DzƄơ ńơ Ƣǧǂǐǻơȁ džǴĐơ ĈȅƗńơǹƿȏơƢǸŮǪǴǗƗǾǻƢǧƣƢȇȏơȁƣƢǿǀdzơȁƣȂǯǂdzơĿƢǸȀǟƢƦƫơǞǷƢǸȀƬƦƸǐdz ȄǴǟǹƢƳǂǨƬȇȁƢǸȀƦƸǐȇǺǷȁƢǸȀǟƢƦƫƢƥǝǁơȂnjdzơĿǹơǂŻȁǹƢƦǯǂȇƢǻƢǰǧơƽơǁƗDzŰ ƔơǂǫȐdzǺȇǁƾǐƬŭơǺǷƾƷƗǾƥǺǰȇŃƪǫȁĿǂǿǃȏơǞǷƢŪơĿȐƻƽȁƢȀǴǿƗȁƧƾǴƦdzơ ńơǃƢƴūơĿƢNjƢƥǹȂLJȂǗǂǸƬLJơȁǃƢƴūơńơƢǠƳǁȁƢǷƢȇƗǂǐŠƢưǰǷȁdžȇǁƾƬdzơȁ ńơǾdzȂǏȁǹƢǰǧǾȈƥƗǺǷǂǷƘƥǂǐǷńơǞƳǁĽƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƧƾǠǬdzơȅƿǂȀNj Ǿdz ƾdzȁ ƾǫ ǹƢǯȁ ǂǐǷ ƪǼȇǃȁ Ǟǧơƾŭơ ǾǷȁƾǬdz ơȂƥǂǓȁ ƨƴūơ ȅƿ ǂȀNj Ŀ ǂǐǷ ƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǾǸǟƾǠƥŐǯƢŭǂǐǷńȂƫȅǀdzơȂǿȁƢLJƢƦǟǽȂũǾƬƦȈǣƧƾǷĿƽȂdzȂǷ ǞǫȁǹȂǟƢǘƥśƯȐƯȁȃƾƷơƨǼLJƢNjƢƥǹȂLJȂǗĿȂƫȁńƢǠƫƅơƔƢNjǹơļƘȈLJƢǸǯ ǃƢƴūƢƥơǀǧƢǻƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǂǷƗȄǬƥȁƨǼLJǺȇǂnjǟȂŴǽǂǸǟȁƨǼLjdzơǮǴƫǂǐŠ


ÎÎÖ ȆǯǂƫƾŧƗƺȈnjdzơƢđǽǁƢnjƬLjǷȁƢNjƢƥǺLjƷƨǰŠǾƦƟƢǻȁƨȈƷƢǻDzǯĿǽǂǯƢLjǟȁ DzLJǁƗĽǃƢƴūơńơǂǐǷǺǷǂǯƢLjǠdzơDZƢLJǁơǞǘǬǼȇŃȁȆǸǠǼŭơŐǼNjǦȇǂnjdzơȁ śƯȐƯȁ śƬǼƯơ ƨǼLJ ǺǷ ǵǂƄơ Ŀ ǃƢƴūơ ńơ ƢNjƢƥ ǶȈǿơǂƥơ ǾǼƥơ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ƽȂǠLJǺƥƅơƾƦǠdzǮǴŭơǁơƽȆǿȁƨȈǟǁƾdzơȄǴǟƔȐȈƬLJȐdzȁƨȈƥƢǿȂdzơƨƥǁƢŰDZƢǸǰƬLJȏ ǺǷǮdzƿDzƦǫDzLJǁƗƢǷȄǴǟƧƽƢȇǃƧŚưǯǂǯƢLjǟǾǠǷȁƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǾƳȂƬǧǾǧȐLJơȁ ŕƷơǂƟƢLJDZDŽȇŃȁǂǐūơƪŢDzƻƾȇȏƢǷDZơȂǷȏơǪȇƽƢǼǏǺǷǾƦƸǏƗȁǂǯƢLjǠdzơ Ȑƥ ƢȀȈdzơ DzǏȁ ǑǁƗ Dzǯ ǮǴŻȁ ƨȈǟǁƾdzơ ńơ ȆǓǂǠdzƢƥ ǾƳȂƫ Ľ ƨǰǷ ńơ DzǏȁ ǾdzDZƢǬȇDzŰńơDzǏȁǹơńơƨǟƢǘdzơĿơȂǴƻƽǺȇǀdzơƣǂǠdzơǺǷŚưǯǾǠǷȁǑǁƢǠǷ ƾȇƾNjDZƢƬǫƨȈƥƢǿȂdzơśƥȁǾǼȈƥǞǫȂǧƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷńȁȏơȅƽƢŦǂȀNjĿǹƢƫȂŭơ ńơǂƟƢnjƦdzơƪǴǏȁƢŭȁśǠǧƾǷȁƢǷƢȈƻȁȃǂLJƗǶȀǼǷǀƻƗȁƨǸȈǜǟƨǴƬǬǷǶȀǼǷDzƬǫȁ ƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơƾǐǫĽǂƟƢnjƦdzơǶēƔƢƳƢŭǂǐǷĿơȂǴǠǧơǀǯȁǞǧơƾǷǮdzǀdzơȂƥǂǓƨǰǷ ǾǼǷ ƢNjƢƥ ǶȈǿơǂƥơ ƣǂǬƥ Ǟũ ƢǸǴǧ ƽȂǠLJ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ƣđ ǹƢǯ ƔơǂǬnjdzơ ȄǸLjƫ ƨȇǂǫ śƥȁƢȀǼȈƥǹƢǯȁƢȀǰǴǷȁƔơǂǬnjdzơƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơƔƢƴǧȐȈdzƨȈǟǁƾdzơńơƢƥǁƢǿƱǂƻ ƣǂǠdzơǺǷǾǠǷǹƢǯǺǷȁǽǂǯƢLjǠƥƨȈǟǁƾdzơǂǏƢƷǹơńơǵƾǬƫĽǹƢǷȂȇƨȈǟǁƾdzơ ǂǷȏƨȈǟǁƾdzơȆƷơȂǻǺǷƨȀƳĿƧƾǷƣƢǣƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǹơ ǁƢǐūơƧƾǷĿǪǨƫơȁ ƨǴǨǣ śƷ ȄǴǟ ȆǓǂǠdzơ ȄǴǟ ơȂLjƦǯȁ ǾƬƦȈǣ ƨȈƥƢǿȂdzơ ǶǼƬǣƢǧ ǾȈǓǂǟ ǭǂƫȁ ǾȈǤƬƦȇ ǂǐǷ ńơ ǁƢƦƻȏơ ƪǴǏȁ ƢǸǴǧ ƨǻƢƼƦŪơ ơȂǫǂƷƗȁ Ƨǂǧơȁ ƨǴŦ ǂǯƢLjǠdzơ ǺǷ ơȂǴƬǫȁ ơǂƥƭȐƯƩƢǠǧƽĿǂǯƢLjǠdzơǺǷƨǴŦDzLJǁƗȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǵƢǸƬǿơȃȂǫǮdzǀƥ DZDŽȇŃȁǂƟƢƻǀdzơȁǶǿơǁƾdzơȁƨǻƢƼƦŪơǺǷơŚưǯǶȀƦƸǏƗȁƢǔǠƥǶȀǔǠƥȂǴƬȇơǂŞȁ ƨǴLJǂŭơǂǯƢLjǠdzơƪǴǏȁƢŭȁǶȀȈǴǟǁƢǐūơƽƾnjȇȁǶȀǧơǂǗƗȄǴǟŚǤȇƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơ ƢȀǰǴǷȁƨȈǟǁƾdzơȄǴǟńȂƬLJơǹơńơǞƟƢǫȁǶȀǠǷǾdzǞǫȁȁǾǷDŽǟȃȂǫȁǾƫȂǫƩƽơƽǃơ ƨǰǷ ńơ ǂƟƢnjƦdzơ ƩƔƢƳȁ ǦdzƗȁ śƬƟƢǷȁ śƯȐƯȁ ƭȐƯ ƨǼLJ ƧƾǠǬdzơ ȅƿ ǂȀNj Ŀ ǾdzǁƢǏȁǮdzǀdzƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƵǂǧǂǐǷńơǂƟƢnjƦdzơƪǴǏȁƢŭȁǞǧơƾŭơƪƥǂǔǧ


ÎÏÍ ƽƾǟǹơDzȈǫǾǼȇǃȁƢǰǼNjǮdzǀdzơȂǠǼǏȁǞǧƾǷǦdzƗȂŴǮdzǀdzƣǂǓȁǶȈǜǟǁȁǂLJ DzƦǫƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǹƢǯȁǞǧƾǷǦdzƗśǻƢťƪǤǴƥƨǼȇDŽdzơǵƢȇƗĿƪƥǂǓŖdzơǞǧơƾŭơ ǺǷ DZơȂǷȏơȁ ǂƟƢƻǀdzơ DZƢLJǁơ Ǿdz ǞƥƢƬȇȁ ŅơȂȇ ǹƢǯȁ ƢNjƢƥ ǶȈǿơǂƥơ ǂǷƘƥ ƢǸƬȀǷ Ǯdzƿ ƣǂǠdzơDZƢŦȄǴǟƧŚƻƿơȂǴŧƩơǂŭơǺǷƧǂǷĿǶĔơŕƷDZƢŧȏƢƥƨǔǨdzơȁƤǿǀdzơ ǦdzƗśǠƥǁƗȁƨLjŨƧǂŭơǮǴƫĿDZƢǸŪơǮǴƫƧǂƳƗƪǤǴƥƨǼȇƾŭơńơǞƦǼȇǺǷƨǏƢƻ ŚǷƗ ǂƻȉơ ǦǐǼdzơȁ ǞƦǼȇ ŚǷƗ ƢȀǨǐǻ Ǟǧƾȇ ƩȏƢȇǁ ƨƬLJ ŚǠƥ Dzǯ ƧǂƳƗ Ǻǟ DZƢȇǁ ƢǷƨȈǟǁƾdzơńơƨǼȇƾŭơǺǷƢȀǼȈǠƥƨǠǧƾdzơǮǴƫȄǴǟơȂǧǂǏĽǮdzƿDZȂǏȁƾǼǟƨǼȇƾŭơ ńơƱƢƬŹȁƭȂǠƦdzơȁǁơǂǰƬdzơǂǸƬLjǷǮdzƿDzưǷǹƢǯȁDZƢȇǁǦdzƗśǠƥǁƗȁƨƟƢǷǢǴƦȇ ƾǸŰǾǬǨǻƗƢǷńơȁơǀǿńơƩǂǜǻơƿơȁǹƢȈƷǺƥǂƥƢƳŚLjǯơȁǹƢǷƢǿȁǹȁǁƢǫǃȂǼǯ ȏȁ ƾǠȇ ȏ ƞNj Ǯdzƿ ǹơ ǶǴǠƫ ǽǂƻƕ ńơ ǃƢƴūơ ńơ DŽȈȀƴƬdzơ ƔơƾƬƥơ ǺǷ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾƦǟȄǴǟǒƦǫƨȈǟǁƾdzơȄǴǟƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơńȂƬLJơƢŭȁƢǐǬƬLJȏơǾȈǧǺǰŻȏȁȄǐŹ ƣǂƻƗȁǾǻơȂǟƗȁǽƽȏȁƗȁǾƫŚnjǟȁǾƬƥơǂǫǺǷŚưǯȄǴǟȁƨȈǟǁƾdzơŚǷƗƽȂǠLJǺƥƅơ ƢǿȂǴǠƳȁǑƢȇǂdzơŘǰLJƢȀǴǿƗǺǷȄǬƥǺǷDZƾƦƬLJƢǧǺǰLjƫȏƩǁƢǏƮȈŞƨȈǟǁƾdzơ ǺŲơŚưǯȁƽȂǠLJǺƥƅơƾƦǟDzLJǁƗƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǹơĽƢƥơǂƻƢǿȂǯǂƫȁƢȀǼǟȏƾƥ DzƟơȁƗĿǂǐǷńơƽȂǠLJǺƥƅơƾƦǟƽȁǁȁǹƢǰǧǂǐǷńơǾƫŚnjǟǺǷǶȀȈǴǟǒƦǫ ŚưǯǾǷƢǷƗȁśƴǿȄǴǟƤǯơǁȂǿȁǂǐǷǽȂǴƻƽƗȁśƯȐƯȁǞƥǁƗƨǼLJƵƢƬƬǧơǵǂƄơ ǹƢǯȁȏƢǨǗƗȁƔƢLjǻȁȏƢƳǁƧƢnjǷȁƢǻƢƦǯǁƱǂǨƬǴdzƢƳơȂǧƗDžƢǼdzơƱǂƻȁǂǯƢLjǠdzơǺǷ ǵƢƷƽǃȏơ ƧƾNjȁ ƤǟȐŭơ Ƥǐǻ ǺǷ ǾȈǧ Ǟǫȁ ƢǷ ǦǏȂȇ ƽƢǰȇ ȏ ơƽȂȀnjǷ ƢǷȂȇ ȆǴǟƾǸŰǺƥơƢNjƢƥDzȈǟƢũơƪȈƥńơǾƥơȂƦǿƿȁƧŚưǯǞǧơƾǷǾdzȂƻƽƾǼǟơȂƥǂǓȁ ǵƢǫǾȈǴǟDzƻƽƢǸǴǧȃŐnjƥƢNjƢƦdzơƾǼǟƢȀƸƦǏĿǾƥơȂƦǿƿĽǾǷȂȇǵƢǫƢǧǩȏȂƦƥƢNjƢƥ ƣǂūơ DZƢǬǧ ƨdzȁƢǘŭơ ǽǀǿ ƢǷ Ǿdz DZƢǫȁ ǾƯƽƢƷȁ ǾƦǻƢŝ ǾLjǴƳƗȁ ƨNjƢnjƦdzƢƥ ǾǴƥƢǫȁ Ǿdz ŕƷǮdzǀǯǺŴȁǾƬŷDZǀƥȁǂǐǫƢǷDZƢǫƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơƪȇƗǁǦȈǯȁDZƢǫDZƢƴLJ DZƢǬǧǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷƾǼǟǮȈǧȄƳǂƫƗƅơƔƢNjǹơƢǻƗƢNjƢƦdzơDZƢǬǧńȂŭơǽǁƾǫƢǷǹƢǯ


ÎÏÎ ƨƦƸǏǹƢǯȁǩȏȂƦƥƢNjƢƥDzȈǟƢũơƪȈƥńơǥǂǐǻơȁƨǠǴƻǾLjƦdzƗĽǹȂǰȇǁƾǬŭơ ǽǀƻƗƢǷơǀǿDZƢǬǧơǀǿƢǷƢNjƢƦdzơǾdzDZƢǬǧƶǨǐǷŚǤǏǩȁƾǼǏƽȂǠLJǺƥƅơƾƦǟ Ƣǻƕǂǫ ǦƷƢǐǷ ƨƯȐƯ ǾȈǧ ƾƳȂǧ ǾƸƬǧȁ ǹƢǘǴLjdzơ ńơ ȆǠǷ ǾƦƸǏƗ Ƨǂƴūơ ǺǷ ĺƗ Ǿdz DZƢǬǧ Ƥǿƿ ǖȇǂNj Ƣđȁ ƧŚƦǯ ƿǂǷǃ ƨƦƷȁ ǁƢƦǯ ƚdzƚdz ƨƦƷ ƨƟƢťȐƯ ȂŴȁ ƨǴǴǰǷ ĺƗƾǼǟǾƫƾƳȁȅǀdzơơǀǿDZƢǬǧơǀǿŚǣƧŚưǯƔƢȈNjƗƧǂƴūơǺǷǽǀƻƗȅǀdzơƢNjƢƦdzơ DzǿƗȁƣǂǠdzơǁƢƦǯǮdzǀǯǀƻƗDzƥǾLjǨǼdzƧǂƴūơĿǹƢǯƢǷDzǯDzǏƘƬLjȇŃǾǻƢǧ ƤdzƢǣǦȇǂnjdzơƾǼǟƢǻƾƳȁƶȈƸǏƢNjƢƦdzơDZƢǬǧƨǰǷǦȇǂNjȁǵǂūơƩơȂǣƗȁƨǼȇƾŭơ ƽȂǠLJǺƥƅơƾƦǟǂǧƢLJƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷǵǂŰǺǷǂnjǟǞLJƢƬdzơĿȁǮdzƿǺǷƔƢȈNjƗ ǾǷȁDŽdzǵƾƻǾǠǷȁƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǂǰLjǠdzơǺǷƨǟƢŦǾƬƦƸǏȁƨȇǁƾǼǰLJȏơƨȀƳńơ ǃƢƴūơ ńơ ǂǯƢLjǠƥ ǾƬƻƗ Ǻƥơ ƢNjƢƥ ȐȈǴƻ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ DzLJǁƗ ƨǼLjdzơ ǽǀǿ Ŀȁ ǾƳȂƫȁƢNjƢƥǺLjƷDZƾƥƨǰŭƢǜǧƢŰǁƢǏĽƢƸǴǏǾȈǴǟńȂƬLJơȁǺǸȈdzơńơǾƳȂƬǧ ƧƾǴƦdzơǾƥơȂǧƢǗƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơƽȂǠLJǺƥƅơƾƦǟDzǏȁƢŭȁǂǐǷńơƢNjƢƥǺLjƷ ǂȀNjĿȁƨǫǂǨƬǷƵơȂǻĿǾǟƢƦƫƗǺǷơŚưǯơȂǴƬǫȁǹȂȇƢŷƣƢƥƾǼǟǽȂǴƬǫĽDžƢǼdzơǽơŚdz ƢNjƢƥ ǶȈǿơǂƥơ ǶȀǴLJǁƗǂǐǷ ńơ ƨȈƥƢǿȂdzơ ǺǷ Śưǯ DzǏȁ ƧǁȂǯǀŭơ ƨǼLjdzơ ǺǷ ƤƳǁ ǺǷŚưǯȁƽȂǠLJǺƥƅơƾƦǟƽȏȁƗƢǔȇƗǶȀǠǷȁƨƟƢǸǠƥǁȏơȂŴǶǿƽȏȁƗȁǶȀŻǂŞ ǾǏơȂƻȁƽȂǠLJǺƥƅơƾƦǟƽȏȁƗȁƨȈǰƥǃȏƢƥŖdzơƨǴnjǬdzƢƥơȂǼǰLJƢǧǾƥǁƢǫƗȁǾƫŚnjǟ ơȂǻƢǯȁ ǶȀȈǴǟ ƱǂƷ Śǣ ǺǷ ǹȂƠȈŸȁ ǹȂƦǿǀȇ ơȂǬǨǗȁ ƨǰLjǷ ǞǷƢƳ ƾǼǟ ǁơƾƥ ƩƢƳƢȈƬƷȏơȁǞƟƢǔƦdzơ ǹȁǂƬnjȇȁǩơȂLJȏơĿǹȂnjŻȁǶǿŚǣȁƺȇƢnjŭơȄǴǟǹȁƽƽǂƬȇ ĿƢȀȈdzơǾŻǂƷDzǏȂǧǂǐǷńơǾƳȂƫśƯȐƯȁǞƥǁƗƨǼLJƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơƲƷǹơƾǠƥȁ ǂǨǏǂȀNjǺǷǺȇǂnjǠdzơȁȅƽƢūơĿȂǿDzǏȁȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƨƴūơȅƿǂƻơȁƗ ĿDzƻƽȁǾǷȁƾǫƾǼǟǞǧơƾŭơƪƥǂǓȁǵƢȇƗƨǠƦLJƨǼȇDŽdzƢƥȅƽȂǻȁśƯȐƯȁdžŨƨǼLJ ǃƢƴūƢƥ ƢNjƢƥ DzȈǴƻ ĿȂƫ śƯȐƯȁ džŨ ƨǼLJ ǺǷ ƤƳǁ DzƟơȁƗ Ŀȁ DzǧƢƷ ƤǯȂǷ ĽǾǼǟƢǓȂǟǃƢƴūƢƥǾȈƻƗƤǐǼǷǽƾǴǫȁǮȈƥƾŧƗǾȈƻƗȄǴǟƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǞǴƼǧ


ÎÏÏ ǾǻƢǧǃƢƴūơƢNjƢƥƾŧƗǾdzDZƢǬȇǁƢǏŕƷǃƢƴūƢƥǾƫƾǷƪdzƢǗȁǮdzƿƾǠƥƢNjƢƥǽŚǏ ńơƮǰǷȁśǠƥǁƗȁǹƢťƨǼLJƾȈǟƗȁśǠƥǁƗȁǞƥǁƗƨǼLJDZDŽǟȁśƯȐƯȁdžŨƨǼLJńȂƫ śƯȐƯȁƪLJƨǼLJĿȁńƢǠƫƅơƔƢNjǹơǮdzǀdzǹƢȈƥƾȇDŽǷļƘȈLJȁśLjŨȁƪLJƨǼLJ ǶĔơǮdzƿƤƦLJȁǂǐǷńơǶȀǴLJǁƗȁƨȈƥƢǿȂdzơǁƢƦǯǺǷŚưǯȄǴǟǮȈƥśLjƷǒƦǫ ǽǂǯƢLjǟȁƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơDzŢǁơƢǸǴǧƨȈǟǁƾdzơǀƻƗśƷƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǺǷơȂƥǂǿơȂǻƢǯ ǾǸǟ ƔƢǼƥƗȁ ǽƽȏȁƗȁ DŽȇDŽǠdzơ ƾƦǟ Ǻƥ ǂǸǟ ǶȀǼǷ ǹƢǯȁ ƢȀȈdzơ ơȂǠƳǁ ƨȈǟǁƾdzơ ǺǷ ǺǰdzƽȂǠLJǺƥȅǁƢnjǷȁƽȂǠLJǶǟƾdzȁȁDŽȇDŽǠdzơƾƦǟȆƻƗǺƥƅơƾƦǟǺƥ >Î@Ȇǯǂƫȁ ƽȏȁƗǞǷơȂǻƢǯǺȇǀdzơǂǰLjǠdzơǺǷƣǂǿȁƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǾȈǴǟǒƦǫǺŲǹƢǯȅǁƢnjǷ Ȇǿȁ ƔơǂǸūơĿǾƥǂǿǹƢǯȁǂǐǷńơƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǶȀǴLJǁƗśƷǶȀƬǟƢŦȁƽȂǠLJ ǂǯƢLjǠdzơƪǷƾǫśƷĈǂǧǺǷǾȈǴǟǞǸƬƳơȁƨȈǟǁƾdzơńơƤǿƿȁƔơǂǨǐdzơǺǷƨƦȇǂǫƨȇǂǫ ƢȇǁƢnjǷǶȀȈǴǟơȂǷƾǫȁƢȀǴǿƗǂưǯƗǞƳǁȁƨȈǟǁƾdzơŚǸǠƫĿơȁǀƻƗȁƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǞǷ ƢǸǴǧǾƬǯȂNjǶǜǠƫȁǾƬdzȁƽǞLjƬƫƩƽƢǰǧǶȀǼǷŚưǰdzơǾƥƢƳƘǧǾƬǟƢǗńơDžƢǼdzơƢǟƽȁ ƢȇǁƢnjǷ ơȂǬƯȁƘǧ ǮȈƥ śLjƷ ƢȀLjȈƟǁ ǂǯƢLjǟ Ǿdz DŽȀƳ Ǯdzƿ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǢǴƥ ƨǠǴǫĿơȂǼǐƸƬǧǾǸǟȂǼƥȁǽƽȏȁƗȁǂǸǟƢǷƗȁǪȇǂǘdzơĿƩƢǸǧǂǐǷńơǽȂǴLJǁƗȁ ƨǴǧƢǬǴdzƩƢǟƢLJǞƥǁƗƨȈǟǁƾdzơśƥȁƢȀǼȈƥȁƨǷƢǸȈdzơǂƴŞśǷƾǬƬŭơƾǼǟƨǧȁǂǠŭơǑƢȇǂdzơ Ƣŭ ǹƢǷȏơ ơȂƦǴǘǧ ƨǠƥǁƗ ȁƗ ǵƢȇƗƨƯȐƯ ǶđǁƢƷȁ ǶǿǂǏƢƷȁǮȈƥ śLjƷ ǶȀȈǴǟ DZŗǧ ǾǻƢǧƢȈǯǂƫƐȏơǾdzơȂƳǂƼǧǶȀLjǨǻƗȄǴǟǹƢǷȏơǶǿƢǘǟƢǧǾƥǶŮƨǫƢǗȏǶĔƗơȂǸǴǟ ǺǷDzƳǁǾȈǴǟǁƢƯĽśǼLJƾǠƥǑƢȇǂdzƢƥǮǴǷǾdzǁƢǏĽƣǂǿȁȐȈdzƨǠǴǬdzơǺǷƱǂƻ DzƬǬǷƪǫȁǹƢǯDzǐȈǧǾdzDZƢǬȇƾdzȁȆǯǂƬdzǹƢǯȁǾǴƬǬǧ>Ï@ȅǁƢnjǷǾdzDZƢǬȇƽȂǠLJDZƕ ȅǀdzơƢȇǁƢnjǷDzƬǬǧȁDŽǤdzơDZƢƳǁǺǷǾǠǷǺŠƔƢƳǾȈƥƗDzƬǬǷǾǤǴƥƢǸǴǧȁDŽǤdzơĿǾȈƥƗ ǮȈƥśLjƷƢǷƗȁǾȈǴǟǵȐǰdzơǵƢŤƅơƔƢNjǹơļƘȈLJȁǮǴŭƢƥDzǐȈǧDzǬƬLJơȁǽƢƥƗDzƬǫ ǑƢȇǂdzơĿ>ǵÎÕÏÍ@ºǿÎÏÐÓƨǼLJȅǁƢnjǷƾȈƥDzƬƌǫDŽȇDŽǠdzơƾƦǟȆƻƗǺƥƅơƾƦǟǺƥȆǯǂƫ Î

>ÎÕÏÍ@ºǿÎÏÐÓƨǼLJȆǯǂƫǺƥDzǐȈǧƾȈƥDzƬƌǫƽȂǠLJDZƕǺǷȅǁƢnjǷ Ï


ÎÏÐ ƪǫȂdzơơǀǿDzƦǫơȂƫƗǺȇǀdzơǶȀƬǟƢŦǞǷơȁǁƢǐǧǂǐǷńơǶȀǴLJǁƗȁƨǟƢǸŪơƾȈǫǾǻƢǧ ƢNjƢƥDzȈǟƢũơǾǼƥơǞǷǹơƽȂLjdzơńơƧŚưǯǂǯƢLjǟƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰDŽȀƳƨǼLjdzơǽǀǿĿȁ DZƢLJǁơ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǞƥƢƬǧ DzƬǫ Ľ ǹơƽȂLjdzơ ǺǷ ǞǓơȂǷȁ ǁƢǼLJ ȄǴǟ ńȂƬLJƢǧ ƢǻȏȂǷ ƨȇȏȁ ǂǯƿ ǵƾǬƫ ƾǫȁ ƢȀǼǷ Śưǯ ȄǴǟ ńȂƬLJơ ŕƷ ǹơƽȂLjdzơ ȄǴǟ ǂǯƢLjǠdzơ ȅƿ ǂƻơȁƗ Ŀ Ǻȇǂnjǟȁ ǹƢť ƨǼLJ ƨǰǷ ƧǁƢǷơ ƾǟƢLjǷ Ǻƥ ǁȁǂLJ Ǻƥ ŜŹ Ǧȇǂnjdzơ ǥơǂNjȏơ ǵƢǰƷƗ ƧǂNjƢƦǷ ƪǻƢǯȁ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ȄǴǟ ǒƦǬdzơ ƾǠƥ ƧƾǠǬdzơ ơȂǻƢǯȁǂǐǷńơǾǟȂƳǁƾǠƥǾǼǟśƦƟƢǻơȂǻƢǯǺŲȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾǼǟƣǂǠdzơȁ ǹƢǯ Ǿǻȏ Ȇǯǂƫ ƾŧƗ ƺȈnjdzơ ƨǘLJơȂƥ ȆǸǠǼŭơ ǭǁƢƦǷ Ǻƥ ŐǼNj ǦȇǂnjdzƢƥ ǹȂǼȈǠƬLjȇ ƢǸǯśƯȐƯȁdžŨƨǼLJȆǯǂƫƾŧƗƺȈnjdzơĿȂƫȁǽƢǻƽƗȁǾƥǂǬǧŐǼNjǦȇǂnjǴdzƢǬȇƾǏ ǥơǂNjȏơǵƢǰƷƗǂưǯƗǾȈdzơǑȂǨȇƢNjƢƥƾŧƗƾǼǟƢƥǂǬǷŐǼNjǦȇǂnjdzơȄǬƥȁǵƾǬƫ ŐǼNj Ǧȇǂnjdzơȁ ŜŹ Ǧȇǂnjdzơ śƥ ƧȁơƾǠdzơ ƪǸǰƸƬLJƢǧ Ƕđ ǪǴǠƬȇ ƢǷȁ ƣǂǠdzơȁ śƬǼƯơƨǼLJńơDZƢūơǂǸƬLJơȁƧŚưǯƢȇƢǔǫĿƩƢLjǧƢǼǷȁ ƩƢǓǁƢǠǷƢǸȀǼȈƥDzǐƷȁ ǵȐǰdzơǺǷŚưǯDzǬǼƥŔǨdzơǹȂǠǫȂȇȁƢǸȀǼȈƥǹȂNjȂȇDžƢǼdzơȁǦdzƗȁśƬƟƢǷȁśǠƥǁƗȁ ŐǼNjǦȇǂnjdzơDzƬǫȄǴǟǶǸǏȁŜŹǦȇǂnjdzơǵDŽǠǧDžȂǨǼdzơǂȇƾǰƫǾǼǷDzǐŹȅǀdzơ ǽƾȈƥǾǴƬǬǧƣǂǤŭơƧȐǏƾǠƥƢǨǐdzơƣƢƥƾǼǟƾƴLjŭơĿȂǿȁŜŹǦȇǂnjdzơǽƔƢƴǧ ǦdzƗȁ śƬƟƢǷȁ śǠƥǁƗȁ śƬǼƯơ ƨǼLJ ǹƢƦǠNj ǂȀNj ǺǷ ǺȇǂnjǠdzơȁ ňƢưdzơ ƨǴȈdz ƵȐLjdzƢƥ ƨdzȂȀǷƨǴȈdzƪǻƢǯȁơƾȇƾNjƢǟDŽǧDžƢǼdzơǝDŽǧȁǩơȂLJȏơƪdzDŽǟȁƽȐƦdzơȁƾƴLjŭơƲƫǁƢǧ ǦȇǂnjdzơDžǂƬƫȁƣǂūơƩȏƕǂǔƷƗȁǍƢǏǂdzơƤǏȁǂǯƢLjǠdzơƢNjƢƥƾŧƗǂǔƷƘǧ ǮdzƿǾdzǺǰǸƬȇǶǴǧǾȈǴǟǒƦǬdzơƢNjƢƥƾŧƗƽơǁƗȁǝơƽȂdzơƣƢƥƾǼǟŖdzơǽǁơƽĿŜŹ ƢđƣǂǔȇǹƢƥǽƽƾēȁǾǼǷƢđǂǬdzŜŹǦȇǂnjdzơȄǴǟƽƢȈƳƨǠǴǫĿŖdzơǞǧơƾŭơǁơƽƗȁ ǹƗȄǴǟǂǷȏơĻǹƗńơƢǸȀǼȈƥǵơǂūơƅơ ƪȈƥƶƫƢǧȆƦÊȈnjdzơƾǸŰƺȈnjdzơƽƽǂƫȁǽǁơƽ DzƬǫ ȅǀdzơ Ȃǿ ǾǻƢƥ ǥǂƬǟơȁ ǂǫƗȁ Ődzơ ǪȇǂǗ ǺǷ ǂǐǷ ńơ ǾƳȂƬȇ ŜŹ Ǧȇǂnjdzơ DzƥDZƢǫȁ ĹƘǧƾȈƦǠdzơǒǠƥńơǽƾǼLJƗȁǾǴƬǫǂǰǻơǾdzDzȈǫǾǻơŕƷǽƾȈƥơŐǼNjǦȇǂnjdzơ


ÎÏÑ ƾǠƥƤǯǁȁǂǨLjǴdzDŽȀƴƬdzơĿǀƻƗƵƢƦǐdzơƶƦǏƗƢŭĽǮdzƿǂǰǻƗȏȁȅƾȈƥǾƬǴƬǫ ǾǯǁƽƘǧ ȅƽơȂdzơ ǪȇǂǗ ȄǴǟ ǾƳȂƫȁ ǽƾȈƦǟȁ ǾǟƢƦƫƗ ǒǠƥ ǾǠǷȁ ǾƦƟƢǯǁ ȄǴǟ ǂȀǜdzơ ǂǐǷ ńơ ǾƳȂƬdzơ Ǻǟ ǎǰǻȁ ǁƾƦƥ ǹƢǔǷǁ ǵƢǐǧ ǁƾƦƥ Ȃǿȁ ǹƢǔǷǁ ǂȀNj DZȂƻƽ ǽȂǠƳǂȇŕƷǾǠǷǹȂǷȂǬȇǶĔơȁǾdzƧǂǐǼdzơȁƨǻƢǟȏƢƥǽȁƾǟȁȁƣǂƷƺȇƢnjǷǽƔƢƳȁ ƭȐƯ ƨǼLJ ƪǴƻƽ Ƣŭȁ ƨǼLjdzơ ǵƢŤ ńơ ǁƾƥ Ŀ ƮǰǷȁ ǶŮȂǬƥ ǂƬǣƢǧ ǾǰǴǷ ǁơƽ ńơ DzƬǬǷƾǠƥƢNjƢƥƾŧƗǹƢǯȁƨǰǷńơǞƳŚdzDzƟƢƦǬdzơǞŦĿǝȁǂnjdzơĿǀƻƗśǠƥǁƗȁ ƨǰǷ ƧǁƢǷơ ǹȂǰƫ ǹơ ǾǼǷ džǸƬdzơȁ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ńơ ǂǷȏơ ȄĔƗ ŐǼNj Ǧȇǂnjdzơ ǽơȂƻƗȁ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ǹƢǯȁ ƤdzƢǣ Ǧȇǂnjdzơ Ǻƥ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ ǦȇǂnjǴdz ĿơȁǁƢǏȁơȁŐǰǧơǁƢǤǏǶȀȈƥƗȄǴǟǒƦǬdzơǁƢǏśƷŜŹǦȇǂnjdzơȁȆǴǟǦȇǂnjdzơ ǹơ ƢNjƢƥ ƾŧƗ ǺLjƸƬLJƢǧ ǶǿŐǯƗ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ǹƢǯȁ ȏƢƳǁ ƪǫȂdzơ ơǀǿ ƨǼLJǵƢŤńơƣơȂŪơǾȈǴǟƘǘƥƘǧƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄǮdzƿǑǂǟȁǁȂǯǀǸǴdzƧǁƢǷȏơǹȂǰƫ DZƢƬǬǴdz ƞĐơ ƾȇǂȇȁ ƣǂƷ DzƟƢƦǫ ǞǸŸ ŜŹ Ǧȇǂnjdzơ ǹơ ǾǤǴƥ ƢǸǴǧ śǠƥǁƗȁ śƬǼƯơ ŜŹǦȇǂnjdzơƢđDzƥƢǬȇƢǟȂŦǞǸƴȈdzƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƨȈdzȂƬƥDzƴǠȇǹƗǺLjƸƬLJơ ǥơǂNjȏơ ǁƢƦǯȁ ƔƢǸǴǠdzơ ǂǔƷƗȁ ƨǷȂǰūơ ǹơȂȇƽ Ŀ ƢǠǸů ƾǬǠǧ DZƢƬǬǴdz ƔƢƳ ơƿơ ƽȐƦdzơĿǾdzȅƽȂǻȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƨȇȏȂƥǹƢǷǂǧƧǁȂǏǃǂƥƗȁDžƢǼdzơǽȂƳȁȁ ƨƠǼȀƬdzơȁǾȈǴǟǵȐLjǴdzǽƙƢƴǧDžƢǼǴdzdžǴƳȁǽǁơƽƾǼǟƨƥȂǼdzơƪƥǂǓȁǞǧơƾŭơƪƥǂǓȁ ǮdzƿƔƢǼƯƗĿȁǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơƢđDzƫƢǬȈdzƢȀǠŦĿǝǂNjȁDzƟƢƦǬǴdzƤƬǯȁǾdz ƧǁƢǷơǹȂǰƫǹơǺLjƸƬLJơƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǹƢƥǂǨǏǂȀNjĿǂǐǷǺǷǁƢƦƻȏơƩƔƢƳ ƾƦǟǺƥśLjƷǺƥƅơƾƦǟǺƥǺLjŰǺƥǹȂǟǺƥśǠŭơƾƦǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjǴdzƨǰǷ ƢǻȏȂǷ ǺǷ >Î@ňƢǘǴLjdzơ ǹƢǷǂǨdzơ Ǿdz ƤǴǘȇ DzLJǁƗ ǾǻƗȁ ȆŶ ĺƗ Ǻƥ ǺLjƷ Ǻƥ ƅơ ǭơƿƿơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǹƢǯȁDZȁȏơƾȈǸūơƾƦǟǺƥơňƢưdzơƽȂǸŰǹƢǘǴLjdzơ ǃƢƴūƢƥƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǹƢǯƢŭǾǻȏǵơǂǯơȁDŽǟ ĿƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾǼǟȐȇDŽǻǂǐŠ DZȂƦǼƬLJơĿ>ǵÎÕÐÖ@ºǿÎÏÒÒƨǼLJĿȂƫňƢưdzơƽȂǸŰǹƢǘǴLjdzơ Î


ÎÏÒ ŚLjǟDzƟƢƦǫȄǴǟơŚǷƗǾǷƢǫƗĽƨƥǂƫȄǴǟơŚǷƗǁȂǯǀŭơƾǸŰǦȇǂnjdzơǵƢǫƗƾǫǹƢǯ ǶȀǼȈƥȁ ǾǼȈƥ Ǟǫȁ ǶȀȈǧ ǾƫǁƢǷơ ǺǷ śǼLJ ƾǠƥ Ľ ȃǂǬdzơȁ DzƟƢƦǬdzơ ǺǷ ǶȀǠƦƬȇ ǺǷȁ ǂǯƢLjǟ DŽȈȀš ǾǼǷ ƤǴǘȇ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸƄ ǂǐǷ ńơ ƤƬǯȁ ǶȀǼǟ ƱǂƼǧ ǥȐƬƻơ ǹƢǯȁƨȈǷƢǜǼdzơǂǯƢLjǠdzơǺǷƧŚưǯǂǯƢLjǟƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰDzLJǁƘǧŚLjǟDzƟƢƦǫƨƥǁƢƄ ƨƥǁƢƄǂǯƢLjǠdzơǮǴƬƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǾƳȂƬǧƨȈǷƢǜǼdzơǂǯƢLjǠdzơƭȁƾƷƔơƾƬƥơĿǮdzƿ Ǧȇǂnjdzơ DZƢƬǬdzơ Ǯdzƿ Ŀ DzƬǫȁ ǂǯƢLjǠdzơ ǮǴƬdz ǵơDŽĔơ ǞǫȂǧ śƯȐƯȁ ǞLjƫ ƨǼLJ ŚLjǟ ƵƢƬƬǧơńơƢđȄǬƥȁǂǐǷńơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǞƳǂǧȅŐǼnjdzơȁǂǸǟǺƥƶƳơǁ ǦȇǂnjdzơDzƬǫǞǫȁƢǸǴǧǵơǂǯơȁDŽǟĿƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾǼǟȐȇDŽǻśǠƥǁƗȁƭȐƯƨǼLJ ǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƨȇȏȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺLjƸƬLJơȆǸǠǼŭơŐǼNjǦȇǂnjǴdzŜŹ DzLJǁƗȁƢǷȂƬǰǷǂǷȏơDzǠƴǧƨǰǷƧǁƢǷȏƨǫƢȈǴdzơȁƨȇƢǨǰdzơȁƨǟƢƴnjdzơǺǷǾȈǧǶǴǠȇƢŭ ƾǸŰǦȇǂnjdzơƨȇȏȂƥǁƢƦƻȏơƩƔƢƳƢǸǴǧƽȂǸŰǹƢǘLjdzơƢǻȏȂǷǺǷǹƢǷǂǨdzơƤǴǘȇ Ǟǫȁ ǽǂǯƿ ǵƾǬƫ ƢǸƦLjƷ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢNjƢƥ ƾŧƗ ńȁ ǹơ ƾǠƥ ǹȂǟ Ǻƥ ǦƟƢǘdzƢƥƢNjƢƥƾŧƗǹƢǯȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơȁƢNjƢƥƾŧƗśƥǂǧƢǼƬdzơȁǥȐƬƻȏơ ǺƥŜŹǦȇǂnjdzơƨƥǁƢƄDzƟƢƦǬdzơǞǸŸǦƟƢǘdzƢƥǹƢǯƢǔȇƗƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơơǀǯȁ ƾƦǟǦȇǂnjdzơśƥǥȐƬƻȏơǞǫȁƾǸŰǦȇǂnjdzơƨȇȏȂƥǁƢƦƻȏơƩƔƢƳƢǸǴǧǁȁǂLJ ƽȂǠǬǷƢȀǴǯǩǂǘdzơǹơǾǤǴƥĽƨǰǷńơǾƳȂƬdzơƢNjƢƥƾŧƗƽơǁƗȁƢNjƢƥƾŧƗȁƤǴǘŭơ DzƟƢƦǫǞŦǵƢnjdzơDzȇǀǿȁǪȈǔŭơŚǷƗƭǂūơDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǺƥǩȁǃǂǷǦȇǂnjdzơǹơȁƢȀȈǧ ǺǷƧǁƢNjƢƥǮdzƿDzǠǧǾǻơǝƢNjȁǁȂƦǠdzơǺǷƢNjƢƥƾŧƗǞǼǸȈdzǹƢǠƥǂdzơĿƢđdžǴƳȁ ǾǼǷƤǴǗȁƤdzƢǣǺƥȆǴǟǦȇǂnjdzơǺǷƢȀƳȁƢNjƢƥƾŧƗǀƻƘǧƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơ ǺǷƢƦȇǂǫơȂǴǏȁƢŭȁǮdzƿ ȆǴǟǦȇǂnjdzơDzǠǨǧƨǰǷńơǾǴǏȂȇǹƗńơǾǠǷŚLjȇǹơ ǵƾǬƬǧǝƢNjƢǸǯDzƟƢƦǬdzơǾǠǷȁǹƢǠƥǂdzơĿƭǂūơƢǫȁǃǂǷǦȇǂnjdzơǹơơȂǬǬŢǹƢǠƥǂdzơ Ǿdz ơȂǓǂǠƬȇ ǹơ ǶȀǠǼǷȁ ǾȀƳȁĿ ƢNjƢƥ ƾŧƗ ǹơ DZȂǬȇ ǶȀȈdzơ DzLJǁơȁ ȆǴǟ Ǧȇǂnjdzơ ǞƳǁƨǰǷńơƢNjƢƥƾŧƗDzǏȁǹơƾǠƥȁǽȂǴǠǨȇǹơơȁƽơǁƗơȂǻƢǯƢŲơȂǠǼƬǷƢǧƞnjƥ


ÎÏÓ ƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǵDŽǟĽƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾȈƻƗńơƤdzƢǣǺƥȆǴǟǦȇǂnjdzơ ǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǵȁƾǫDzƦǫƨȇǂǐŭơǂǯƢLjǠdzơƱơǂƻơȁƢNjƢƥƾŧƗƨƥǁƢŰ ȄǴǟ ǾǼȈƥǞǫȂǧƨǰǷńơƢđǾƳȂƫȁǶǿŚǣDzƟƢƦǫǽƾǼǟƪǠǸƬƳơƪǻƢǯŖdzơDzƟƢƦǬdzơńơǶǔǧ ƣǂǠdzơ ǺǷ Śưǯ ƢȀȈǧ DzƬǫȁ Ƣǿǂǯǀƥ ǵȐǰdzơ DZȂǘȇ ƧƽƾǠƬǷ ǞƟƢǫȁ ƢNjƢƥ ƾŧƗ śƥȁ ƨȇƾƥƢǠdzơĿƢȀǔǠƥȁƨǧǂǟĿƢȀǔǠƥǞƟƢǫȂdzơǮǴƫǹƢǯȁƢNjƢƥƾŧƗǂǯƢLjǟǺǷŚưǯȁ ƨǼLjdzơǺǷńȁȏơȅƽƢŦǂȀNjńơDZƢūơǂǸƬLJơȁŘǷĿƢȀǔǠƥȁƨȈǼȈLjūơĿƢȀǔǠƥȁ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢȀȈǧ ȃȂǬƫ ńȁȏơ ȅƽƢŦ Ŀ ǞƟƢǫȂdzơ ǂƻƕ ǹƢǯȁ ƧǁȂǯǀŭơ ƨǠǴǬdzơǞǴǗȁǂǐǼdzơǺǷƢNjƢƥƾŧƗdžȇƗȁǵƢȇƗƨƯȐƯƣǂūơǵơƽȁǾǠǷDzƟƢƦǬdzơƩǂưǯȁ ĿǶȀǔǠƥȁƨȈǓƢȈƦdzơĿǶȀǔǠƥȁƨǠǴǬdzơĿǶȀǔǠƥǂǰLjǠdzơǂǐŴơȁǾŻǂƷȁǾǴǿƘƥ DZDŽǻȁ ƢēƢǫǂǗȁ ƨǰǷ DZƢƦŝ DzƟƢƦǬdzơ ƪǗƢƷƗȁ ǁȂƦǬdzơ ƾǼǟ ȅǀdzơ ǂǨǠƳ ƪǼƥ ƪȈƥ ƢNjƢƥƾŧƗDzȈƻDzƦǘǏơĿƨǗȂƥǂǷƪǻƢǯŖdzơDzȈŬơǒǠƥǂǬǟȁDZƢƦŪơǺǷǶȀǔǠƥ DzƟƢƦǬdzơȄǴǟDzǴǬdzƢƥƨǻȂƸnjŭơǞǧơƾŭƢƥśƬǠǴǬdzơǺǷǂǯƢLjǠdzơƪƥǂǓȁƽƢȈƳĿȅǀdzơ ǥƢƻȁńȁȏơȅƽƢŦǺǷǺǷƢưdzơȁǞƥƢLjdzơȁDžƽƢLjdzơǵȂȇǹƢǯǮdzƿDzǯDZƢƦŪơĿŖdzơ ǶŮơȂǷƗơȂǴƻƽƢǧƨǰǷơȂǴƻƽơƿơDzƟƢƦǬdzơǺǷƤȀǼdzơǞǬȇǹơƨǰŠǺȇǀdzơDžƢǼdzơǺǷŚưǯ ǩƽƢǼƦdzơ ơȁǂǔƷƗȁ ǶēȂȈƥ Ŀ DžǁƢƬǷ DžƢǼdzơ ǒǠƥ Řƥȁ Ǒǁȏơ ƪŢ ƞƥƢƼŭơ Ŀ ǹơDzȈǫƨǰǷơȂǴƻƽơƿơƣǂǠdzơƤĔǺǷǶǿǁȁƽȁǶȀLjǨǻƗơȂǸƸȈdzǍƢǏǂdzơȁƽȁǁƢƦdzơȁ ǦȇǂnjdzơǞǷƤƫƢǰƫƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǹơǝƢNjȁǥȏƕƨǠLjƫǹƢǯDzƟƢƦǬdzơƽƾǟ ǦȇǂnjdzơǹơȁƧƾƷơȁƢǸȀƬǸǴǯǹȂǰƫǹƗȄǴǟƢǬǨƫơȁǾǠǷƢƸǴǏƾǬǟȁǁȁǂLJǺƥŜŹ ǺǷDzƻƾȇǾǻơȁƢǿŚǣȁƣǂƷDzƟƢƦǫǺǷǥȏƕƨƯȐƯǾǠǷȁȅƽơȂdzơǪȇǂǗǺǷļƘȇŜŹ ǞLJƢƬdzơƶƦǏĿǹȂǰȇƢǸŮȂƻƽǹơȁƢǿȐǟƗǺǷƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơȁƨǰǷDzǨLJƗ ƣǂǯĿƨǴȈǴdzơǮǴƫĿƨǰŠDžƢǼdzơƩƢƦǧƧŚưǯǦȈƳơǁƗƪǠǫȁȁńȁȏơȅƽƢŦǺǷ DzǏȁ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ǹƢƥ ŐŬơ ƔƢƳ ǵȂȈdzơ Ǯdzƿ ƶƦǏ ƶƦǏƗ ƢǸǴǧ ƾȇƾNj ǺǷ ƨdzƢȈƻ ƨǠƦLJ ǾǠǷȁǩơǂNjȏơ ƾǠƥ ǾLjǨǼƥ ƨǰǷ Dzƻƽ ŐŬơ ƽȁǁȁ ǂƯƗ Ŀȁ ƨȈdzƢƴŮơ


ÎÏÔ ǾdzȁDŽǻśƸǧƨǰǷȄǴǟƣǂūơǹơǽȁŐƻƢǧǺǷƢưdzơǵȂȇƧƾƳńơDzǏȁǾǻơǮdzƿȁǾǟƢƦƫƗ ƾŧƗƪȈƥĿȏȁƗdžǴƳǩơǂNjȏơƾǠƥDzǏȁƢǸǴǧƨǰǷńơǾƳȂƫȁƤǯǁǂƸƦdzơǺǷ ǾdzȁDŽǻȁƢNjƢƥƾŧƗǁȂǔƷƤǴǗȁƨǷȂǰƸǴdzƢǻơȂȇƽǹƢǯȁȆǴǟƣƢƥƾǼǟȅǀdzơƢNjƢƥ ńơǾƳȂƫȁǾǠǷơƙƢƳǺȇǀdzơƨǠƦLjdzơȁȂǿƤǯǁĽȐȈǴǫǾǠǷdžǴƳȁDZŗǧƨǠǴǬdzơǺǷ ƪǼƥƪȈƥȁƨȈǓƢȈƦdzơĿƧǁȂǐƄơǂǯƢLjǠdzơƱơǂƻƢƥǂǷƗȁƣǂūơƧƾNjǞǓȂǷƶǘƥȏơ ǂǔƷƗ ƾǫȁ ǂƴǨŭơ ƾǼǟ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ǹƢǯȁ ƣǂƸǴdz ǶȀƦƫǂȇ ǁƢǏȁ ǂǨǠƳ ǶƟƢǫ ƣǂūơȁ Ǿƥ ƨǰǷ DZȂƻƽ ƾȇǂȇ ȅǀdzơ ƤǯȂŭơ Ƥƫǂȇ ǁƢǏȁ ƤƟƢǼŪơ DZȂȈŬơ ĿƩǂnjƬǻơŖdzơƣǂǠdzơDzƟƢƦǫȄǴǟDzǴǬdzƢƥƨǻȂƸnjŭơǞǧơƾŭƢƥƢǸȀǼǷȄǷǂȇǹƢƬǠǴǬdzơȁ ơƙƢƳǺȇǀdzơƨdzƢȈŬơƨǠƦLjdzơǾǠǷȁƶǘƥȏơńơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǞǴǗƢŭȁDZƢƦŪơ ǽǀǿńơƨǠƦLjdzơƔȏƚđƤǿǀȇǺȇƗǹȂdzȂǬȇȁǾƥǹȁǂƼLjȇDžƢǼdzơǺǷŚưǯǁƢǏǾǠǷ ǺǷǽƽȂǼƳǺǷDzƳǁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjǴdzƔƢƳƿơǮdzǀǯǂǷȏơƢǸǼȈƦǧƧƾǼĐơƽȂǼŪơ ǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǹơǾdzDZƢǫȁơǂLJǾǸǴǯȁȆnjƷȂdzơƾǟƢLjǷǾdzDZƢǬȇǦȈǬƯƹȂȈNj ǺǷǮdzƿǞǬȇŃǾǻơDZƢūơȁǹƢǷȏơǾǼǷƪƦǴǗȁƩǁƽƢƥƾǫDzƟƢƦǬdzơǹơȁDzǏȁƾǫǹȂǟ ǾƬdzƢǬǷƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǩƾǐǧǾƥǾǬǘǻƗȁƅơǽƽơǁƗƞNj ơǀǿƢŶơȁǶȀǼǷƾƷƗ ǒǠƥǾǠǷƤǯǁȁDZƢƬǬdzơȁDzƟƢƦǬdzơǭǂƫȁȃǂǯǪȇǂǗǺǷǦƟƢǘdzơńơǾƳȂƫȁƤǯǁȁ ƾǸŰǦȇǂnjǴdzơȂǴLJǁƗȁDZƢƬǬdzơǺǟơȂǰLjǷƗǮdzƿDzƟƢƦǬdzơƪǸǴǟƢǸǴǧǾǟƢƦƫƗȁǾǏơȂƻ ȆǷǁǺǟǦǰdzƢƥǶǿǂǷƗȁśƬǠǴǬdzơDzǿƗńơDzLJǁƗȁǶȀǼǷƘǧǹƢǷȏơǾǼǷǹȂƦǴǘȇǹȂǟǺƥ ǶȀǴƟƢƦǫǞǷDzƟƢƦǬdzơƹȂȈNjǽƔƢƴǧǾȈǧdžǴƳȁƶǘƥȏƢƥǹơȂȈǏǾdzƤǐǻȁDzǴǬdzƢƥǞǧơƾŭơ ƨǰǷńơǞƳǁȁƤǯǁĽDŽƟơȂŪơǶǿƢǘǟƗȁǹȐȈnjdzơȁƹȂŪơǶǿƢLjǰǧǾȈǴǟơȂǓǂǟȁ ǺƥơŜŹǦȇǂnjdzơǁơƽĿDZDŽǻȁǂȀǜdzơDzȈƦǫǾǟȂƳǁǹƢǯȁǾȇƾȇśƥǹȂǓǂǠȇDzƟƢƦǬdzơȁ ƔƢƳȁǽǁơƽƣƢƥƾǼǟƨƥȂǼdzơƪƥǂǓȁǞǧơƾŭơǾdzƪƥǂǓȁǝơƽȂdzơƣƢƥƾǼǟŖdzơǁȁǂLJ ƢǼǷƗǥȂŬơƽƢǟȁƽƢƦǠdzơƪǻƘǸǗơȁƽȐƦdzơƪǼǷƗȁƨƠǼȀƬdzơȁǾȈǴǟǵȐLjǴdzƢƳơȂǧƗDžƢǼdzơ ƾǫǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơǹƢǯȁǂǐƦdzơƶŭĿǺǰƫŃƨǼƬǨdzơǮǴƫǹƢǯȁơǁȁǂLJȁ


ÎÏÕ ǹƢǯƢǸǴǧǾȈǴǟƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǞǷǪǨƫơȅǀdzơǂǷȏơȄǴǟƨȈƥǂūơǺǷDzƟƢƦǬƥDzƦǫƗ ǾȈǧ DzǏȁ ȅǀdzơ ǁƢȀǼdzơ ǂƻƕ Ŀ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ǵȁƾǫ ǽƾǼǟ ǪǬŢ ȅƽơȂdzƢƥ ǪȇǂǗńơǮǠǷŖdzơDzƟƢƦǬdzƢƥƪǷƾǬƫȂdzǾdzDzȈǬǧƧƾƳńơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơ ƧǁƢǷȏƢǧǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơDzǏȁƢǸưȈƷDZƢǫȁǞǼƬǷƢǧƨǰǷńơǁȂƦǠdzơǾƬǠǼŭƧƾƳ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƨŻDŽǿ ǽƾǼǟ ǪǬŢ Ƣŭ Ľ ƨǰǷ ńơ ǁȂƦǠdzơ ǾǠǼǷƗ ȏȁ Ǿdz ǑǂǠƫƗ ȏȁ Ǿdz ǦƟƢǘdzơ ńơ ǾƳȂƬdzơ ǺLjƸƬLJơȁ DzƟƢƦǬdzơ ǮǴƫ ǩǂǧ ǦƟƢǘdzơ ńơ ǾƳȂƫ Ǿǻơȁ ƤǴǘŭơ ƢǸǴǧǞȈǸƴǴdzǾǠǷƶǴǐdzơƾǬǠǼȇȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơȁȂǿơƾǸŰǦȇǂnjdzơƤƫƢǰȈdz ǥƢǘǠƬLJȏơȁśǷƘƬdzƢƥǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǺǷƤȈƫƢǰŭơǶēƔƢƳǦƟƢǘdzơńơDzǏȁ ƤȈƫǂƬdzơƢǸȀǼǷDzǰdzƤƫǂȇǾǻơȁǞȈǸŪơǺǟȂǨǠdzơĿƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾǼǟȆƳǂƬȇǾǻơȁ ƧǁȂǼŭơ ƨǼȇƾŭơ ȁƗ ƨǰŠ ȁƗ ǦƟƢǘdzƢƥ ƢǷơ ơƽơǁƗ ƢǸưȈƷ ƢǸȀƬǷƢǫơ ǹȂǰƫ ǹơȁ ǪƟȐdzơ ǮdzƿDZȂƦǫǺǷƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǞǼƬǷơȁƶǴǐdzơƽƢǬǠǻơŜŹǦȇǂnjdzơǺLjƸƬLJƢǧ DzǸŞǦƟƢǘdzơDzǿƗǂǷƗȁǾƥǺǐŢȁǦƟƢǘdzơǺǐƷȁƣǂūơƐȏơǾǼȈƥȁƢǼǼȈƥdžȈdzDZƢǫȁ ńơ ƢȈǴǟ Ǧȇǂnjdzơ ǽƢƻƗ ƮǠƥȁ ǝƢǼƬǷȏơ ȄǴǟ ơȁǁƾǬȇ ǶǴǧ ǾǠǷ ơȂǷȂǬȇ ǹƗȁ ƵȐLjdzơ ƾŪơDzǯǂȀǛƗȁǹơǂǿǃȁƾǷƢǣȁƨǴȈŝDzǿƗȁƧǂǏƢǻȁƾǠLJřƥDzƟƢƦǫǾdzǞǸƴȈdzǃƢƴūơ ǾǠǷ ǺǷ ƨǴǬdz ǾƬǨdzƢű ǺǷ ǁȁǂLJ Ǻƥ ŜŹ Ǧȇǂnjdzơ ǺǰǸƬȇ Ńȁ Ǯdzƿ Ŀ ƽƢȀƬƳȏơȁ ǒǠƥȁǺLjƷǦȇǂnjdzơȁǁȂǐǼǷǦȇǂnjdzơǽơƾdzȁǾǠǷȁǦƟƢǘdzƢƥǾǠǷȄǬƦǧǾȈdzơƨƦLjǼdzƢƥ ǺƥƾȈȀǧǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǔȇƗǶȀǠǷȁǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾȈƻƗƽȏȁƗ ƢǔȇƗǶȀǠǷȁƾȇǃȅȁƿǥơǂNjȏơǁƢƦǯǺǷǹƢǯȁƾȇǃǺƥƾǠLJǺƥƾȈǠLJǺƥƅơƾƦǟ ȄǴǟƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǒƦǫȁƨȇȂǴǠdzơƧƽƢLjdzơƺȈNjDžƢǘǠdzơǺLjŰǺƥƾǸŰƾȈLjdzơ ƾƦǟǺƥǶȈǴLJǺƥƾȇǃǦȇǂnjdzơǶȀǼǷǦƟƢǘdzƢƥơȂǻƢǯǺȇǀdzơƨdzƽƢƦǠdzơǥơǂNjȏơǒǠƥ ƩƔƢƳƢǸǴǧǾǠǷǶȀȈǴǟǒƦǫǺǷǞǷƨǠǴǬdzơĿǾLjƦƷȁƾȇƾūơĿǾǠǓȁȁǂǠǨdzơƅơ ǂǯƢLjǟǾƫƔƢƳȁǾdzƢƬǬdzǦƟƢǘdzơńơŚLjǸǴdzDŽȀšǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjǴdzǁƢƦƻȏơǽǀǿ ƢǸǴǧ ǮȈƥ ǶȈǴLJ ƔơȂǴdzơ ŚǷƗ ƢȀȈǴǟȁ ƨȈǷƢǜǼdzơ ǂǯƢLjǠdzơȁ ƨdzƢȈŬơ ǺǷ ǂǐǷ ǺǷ ƧŚưǯ


ÎÏÖ ŚƷƢƸLJȁ ƧŚưǯ ǪȇƽƢǼǏ Ŀ DZơȂǷȏơ ǺƟơDŽƻȁ ǂƟƢƻǀdzơȁ ǂǯƢLjǠdzơ DZȂǏȁ DzǸǰƬLJơ DZȂǏȁ DZƢǸǰƬLJơ ǹƢǯȁ ǶǫƢǸǬdzơȁ ǁȂǸLjdzơ ȃȁơǂǨdzơȁ ǹȐȈnjdzơȁ ƹȂŪơ ƢȀȈǧ ƧŚưǯ ǶȈǴLJƔơȂǴdzơŚǷƗǾǠǷȁƢđǾƳȂƫƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƨȈǻƢưdzơȅƽƢŦǂȀNjĿǞȈǸŪơ ƢŷŚǣȁ ǦȈǬƯȁ Dzȇǀǿ DzƟƢƦǫ ǺǷ Śưǯ ƔƢƳȁ ǦƟƢǘdzơ ơȂǴǏȁ ǹƗ ńơ ơȁǁƢLJȁ ǮȈƥ ƩƢǧƢȈǔdzơȁ DŽƟơȂŪơȁ ȃȁƢLjǰdzƢƥ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ǶȀǷǂǯƢǧ ǶȀǠǷ ơȂǻȂǰȈdz ǦƟƢǘdzơńơǾǼǷǞǧơƾŭơDzǐƫƮȈŞǦƟƢǘdzơǺǷƤȇǂǫȂǿȁǪȈǬǠdzƢƥ ȆǓǂǠdzơơȂdzDŽǻƢǧ ǦƟƢǘdzƢƥ ǽƾǼǟ ǹƢǯȁ ǞǼƬǷƢǧ ǹƢǷȏơ ǾȈǴǟ ǹȂǓǂǠȇ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ ǦȇǂnjǴdz ơȂǴLJǁƗȁ ȆǓǂǠdzơȄǴǟDzǴǬdzƢƥƨǻȂƸnjŭơǞǧơƾŭƢƥȆǷǂdzƢƥǶǿǂǷƢǧǦƟƢǘdzơƨǠǴǫĿƨȈƴƦǘdzơǒǠƥ ƢǔȇƗǞǧơƾŭơƪǷǁȁśǬȇǂǨdzơśƥƣǂūơǁƢƯȁǮdzƿơȂǴǠǨǧǾƬǨdzƢű ȄǴǟơȁǁƾǬȇǶǴǧ DzǿƗDzȇǀǿȁǹƢȈǨLJřƥDzƟƢƦǫǒǠƥǦƟƢǘdzƢƥǽƾǼǟǹƢǯȁǦƟƢǘdzơ ȄǴǟȆǓǂǠdzơǺǷ ơȁǀƻƗȁȆǓǂǠdzơńơơȂǴǏȁǹơńơơȂƥǂǿȁơȂǴǴLjƬǧƾdzƢƻDZƕȁƩƢƸǴǘdzơǺǷƔƢǨnjdzơ ƐȏơǦƟƢǘdzƢƥǾǠǷǪƦȇŃȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǞǷơȁǁƢǏȁǶȀǴƟƢƦǬdzȁǶŮǹƢǷȏơ ƺȈnjdzơŕƷǶȀǼǷơƾƷƗǭǂƬȇŃȁDZƢƬǬdzơȁƵȐLjdzơDzǸŞǶǿǂǷƘȇȂǿȁǦƟƢǘdzơDzǿƗ ƔƢǫƾǏƗ ǺǷ ǹƢǯȁ ƔƢǸǴǠdzơ ǺǷ ǹƢǯȁ ƵȐLjdzơ džƦdzȁ ƨȈǫƾǼƦdzơ Dzŧ ƝǁƢǬdzơ ǹƢǸưǟ ĿǦƟƢǘdzơDzǿƗǞǷǹƢǰǧƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǂǷƗDzưƬǷƢǧǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơ ǁȂLjdzơ ƾǼǟȁ ǦƟƢǘdzơ Ŀ śǫǂǨǷ ơȂǻƢǯȁ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ Ǿƥ ǶǿǂǷƘȇ ƢǷ ǞȈŦ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơȁ ƔƢǼǠdzơȁ ƾȀŪơ ƨȇƢǣ Ǯdzƿ Ŀ ǶđƢǏƗȁ ơǁƢĔȁ ȐȈdz Ʊơǂƥȏơȁ ƪǔǸǧǃƢƴūơǺǷǶȀǠǸŸȆǴǟǦȇǂnjdzơǽȂƻƗƤǿƿǺȇǀdzơDzƟƢƦǬdzơǁȂǔŞǶǿƾǠȇ ǾdzǦƟƢǘdzƢƥƪȈƥǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjǴdzǹƢǯȁǶȀǼǷƾƷƗǂǔŹŃȁŅƢȈǴdzơȁǵƢȇȏơ ǦȇǂnjdzơǾǼƥơǶȀǠǷǾdzǹƢǯȁśƯȐƯȁǞLjƫƨǼLJǂǐǷńơǾȀƳȂƫśƷǺǷDZƢȈǟǾȈǧ ǖLJȁƧǁƢƷĿǾȈǧơȂǻƢǯȅǀdzơƪȈƦdzơǮdzƿȁ śǼLJƪLJȂŴǭơƿƿơǽǂǸǟȁƅơƾƦǟ ǦȇǂnjdzơǾǼƥƢƥǽƢƫƗǺǷƾǸŰǦȇǂnjdzơǖLJȂǧƤȈǗȆǴǟƾǸŰƪȈƦƥǥȁǂǠŭơȂǿȁ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ Ǯdzǀƥ ǂǠnjȇ Ńȁ ȆǓǂǠdzơ Ŀ ǾȈdzơ ǽȂƳǂƻƗȁ ƨȈǨƻ ƅơ ƾƦǟ


ÎÐÍ ƪǴǫȁǦƟƢǘdzơDzǿƗDŽƴǟȁƢǷȂȇǺȇǂnjǟȁśǼƯơȂŴǞǧơƾŭƢƥȆǷǂdzơȁƣǂūơǂǸƬLJơȁ ơȁǀƻƗȁ ȆǓǂǠdzơ ńơ ơȂǴǏȁȁ ƨȈǨƻ ǶȀǼǷ DžƢǻƗ ƱǂƼǧ ƨǬnjŭơ ƨȇƢǣ ǶŮƢǻȁ ǶēơȂǫƗ ǂǯƢLjǠdzơ DZȂƻƾdz ƣơȂƥȏơ ǹȂƸƬǨƥ ǶĔƢƥ ơȁƾǟȁȁ ǦƟƢǘdzơ Dzǿȏȁ ǶȀLjǨǻȏ ǹƢǷȏơ ǹƢǷȏơƤǴǗȁDzLJǁƗȁǾǟȂǫȁDzƦǫǂǷȏơǭǁơƾƫǮdzǀƥƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǶǴǟƢǸǴǧ ǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǶǿƢǘǟƢǧǶȀǠǷǹƢǯǺǷDzǰdzȁǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjǴdzȁǾdz ĽǾǠǷƢLJȂƦŰǹƢǯǺǷDzǯȁǂǠǨdzơǶȈǴLJǺƥƾȇǃǦȇǂnjdzơǪǴǗƗȁǮdzƿǮȈƥǶȈǴLJȁ ȆǓǂǠdzơńơƢǸȀǠǷǹƢǯǺǷȁǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƱǂƻ ĻȁǪȈƯơȂǷȁƽȂȀǟǞȈǸŪơśƥǞǫȁȁǮȈƥǶȈǴLJȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǞǷơȂǴƥƢǬƫȁ ĿƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾǼǟǹƢǠǨnjȇƢǸĔƢƥǮȈƥǶȈǴLJȁƾǸŰǦȇǂnjdzơǶǿƾǟȁȁƶǴǐdzơ ƨǼLjdzơǺǷƤƳǁǂȀNjĿǮdzƿǹƢǯȁǦƟƢǘdzơńơơȂǠƳǁĽǹȁƾȇǂȇƢǷDzǯƔƢǔǫ ǦƟƢǘdzơǺǷƱȁǂŬơȁƣǂŮơȄǴǟƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǵDŽǟDzȈǴdzơǹƢǯƢǸǴǧƧǁȂǯǀŭơ ƤdzƢǣǺƥŜŹǦȇǂnjdzơǽȂƻƗǾǠǷȁƱǂƻȁƢȀƦǯǁȁǾǴȈƻǒǠƥȁǾƦƟƢǯǁǒǠƥƾnjǧ DžƢƦǟ Ǻƥơ ƶȇǂǓ ƾǼǟ ȅǀdzơ ǁȂLjdzơ ƣƢƥ ǺǷ ƨȈǨƻ ǶȀƳȁǂƻ ǹƢǯȁ ǾǟƢƦƫƗ ǒǠƥȁ DzȈǴǬƥǶȀƳȁǂƻƾǠƥȁǂǰLjǠdzơDžǂƷǺǷƞNjǽƾǼǟǺǰȇŃǾǻȏƢǸȀǼǟƅơȆǓǁ ƾȈNjǁǺƥǂǏƢǻǾdzDZƢǬȇǾǟƢƦƫƗǺǷơƾƷơȁƤǯǁƢǧǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơǮdzǀƥǶǴǟ ơǂǷƗǮdzǀƥƢŷŐƻƗƢǸǴǧǮdzǀƥƢŷŐźǮȈƥǶȈǴLJȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjǴdzǾǴLJǁƗȁ ǾǠǷǺǷȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǦǴƻƨȈdzǪȇǂǗȄǴǟơȁŚLjȈdzƨdzƢȈŬơǂǯƢLjǠdzơƣȂǯǂƥ ƤdzƢǣǺƥŜŹǦȇǂnjdzơȄǴǟơȂǔƦǫǶĔƗƐȏơơȂǠƳǁĽǶǿȂǯǁƾȇǶǴǧƨȈdzńơơȁǁƢLjǧ ǦƟƢǘdzơDzƻƽĽǾƥơȂƫƗȁǾȈǴǟơȂǔƦǫȁǾƥơȁǂǨǜǧƢȀǼǟǖǬLJȁǾLJǂǧǾƥƩǂưǟǾǻȏ ƽƢƦǠdzơȁ ƽȐƦǴdz ǹƢǼƠǸǗȏơȁ ǺǷȏơ DzǐƷȁ ǮȈƥ ǶȈǴLJȁ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ǦȇǂnjdzơȁǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơǶȀǠǷȁƨǰǷńơơȂǠƳǁǵƢȇƗƾǠƥȁDzƟƢƦǬdzơƪǓǂǟȁ ƾǸƄǮȈƥǶȈǴLJȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƤƬǯȁǶȀǠǷǹƢǯǺǷȁƤdzƢǣǺƥŜƸȈƥ ǮȈƥǶȈǴLJǞǼǏƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷDZơȂNjǂȀNjǹƢǯƢǸǴǧǁƢǏƢǷǞȈǸŝƢNjƢƥȆǴǟ


ÎÐÎ ƪǻƢǯȁƢǸȀǠǷǹƢǯǺǷȁƤdzƢǣǺƥŜŹǦȇǂnjdzơȁǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjǴdzƨǧƢȈǓ ǂǐǷǺǷǂǰLjǠdzơǞǷǾdzȂǏȁśƷǺǷƢđƢǼǯƢLJǹƢǯŖdzơǮȈƥǶȈǴLJǁơƽĿƨǧƢȈǔdzơ ƾǠƥȁƨǧƢȈǔǴdzơȁǂǔƸǧƣȂƴƄơƾǼǟƨǰȈƦnjdzơĿŖdzơDžƢǘǠdzơƾŰƾȈLjdzơǁơƽȆǿȁ ƤǴǘȇǾǻơǾǻȂǸǔǷƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺǷǽƔƢƳơǂǷƗǮȈƥǶȈǴLJǶŮǃǂƥƗǵƢǠǘdzơǵƢŤ Ǧȇǂnjdzơ Ƕǿȁ ǂǐǷ ńơ ǶȀȀƳȁȁ ǶȀȈǴǟ ǒƦǬǧ ǂǷȏơ ơȂǴưƬǷƢǧ ǂǐǷ ńơ ǶǿǁȂǔƷ ǺLjƷǦȇǂnjdzơȁƾȈȀǧǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơȁƤdzƢǣǺƥŜŹǦȇǂnjdzơȁǁȁǂLJǺƥŜŹ ǦȇǂnjdzơƢǷƗȁDžƢǘǠdzơƾǸŰƾȈLjdzơȁǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƽȏȁƗǒǠƥȁŜŹǺƥ ơȂǻƢǯ śƷ ŚLjǟ ƽȐƥ ńơ ǾƳȂƫ ƾǫ ǹƢǰǧ ǁȁǂLJ Ǻƥ ŜŹ Ǧȇǂnjdzơ Ǻƥ ǁȂǐǼǷ ǶȀǷǂǯƗǮȈƥǶȈǴLJǶȀȈǴǟǒƦǫ ǺȇǀdzơƨǟƢǸŪơƔȏƚǿǂǐǷńơDzǏȁƢŭȁǦƟƢǘdzƢƥ ƾǠƥĽǶǿŚǣȁǵƢǠǘdzơǺǷǶđǪȈǴȇƢǷǶȀȈǴǟȃǂƳƗȁǶŮDŽǻǺLjƷƗȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰ ƨǨȇǂnjdzơǾƬƻƗǺǷƤǴǘƥƤdzƢǣǺƥ ŜŹǦȇǂnjǴdzƨǰǷńơǝȂƳǂdzƢƥǹƿƗƨǼLJȆǔǷ DzƦǬǧǶȀūƢǐŠǵȂǬȈdzƢȀȈƻƗǝƢƳǁơĿǽƾǼǟ ȄƳǂƬƫƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄƪǓǂǟƨǼȇDŽǷ ǹƿƗǮdzǀǯȁśLjŨȁśƬǼƯơƨǼLJĿȂƫǹƗńơƨǰŠȆǬƥȁǝȂƳǂdzƢƥǾdzǹƿƗȁƢǿƔƢƳǁ ƾǸŰ ƾȈLjdzơȁ ǁȁǂLJ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ Ǻƥ ƾǸŰȁ ƾȈȀǧ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ ǦȇǂnjǴdz ǦȇǂnjdzơǂǸƬLJơȁǺLjƷǦȇǂnjdzơǾǼƥơȁǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơǂǐŠȄǬƥȁDžƢǘǠdzơ Ǧȇǂnjdzơ ǾǼƥơ ƨǰǷ ńơ ǞƳǂǧ śLjŨȁ ǞƥǁƗ ƨǼLJ ĿȂƫ ǹƗ ńơ ǂǐŠ ǁȁǂLJ Ǻƥ ŜŹ ŜŹǦȇǂnjǴdzƾdzȁǾǻȏơŚǤǏǹƢǯȁŜŹǺƥśLjƷǦȇǂnjdzơǾǼƥơǮdzǀǯȁǺLjƷ ǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƔƢǼƥơǁȁǂLJȁƽȂǠLjǷȁƾǠLJƢǔȇƗǂǐŠĿȂƫȁǂǐŠȂǿȁ ǁȁǂLJǺƥŜŹǺƥǁȂǐǼǷǦȇǂnjdzơȄǬƥȁǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơǶȀǸǟǞǷơȂǻƢǯȁ ƢǷƗȁ śLjŨȁ ƪLJ ƨǼLJ ƨǰǷ ńơ ǵƾǬǧ ǂǐŠ ǽƾdzơȁ ĿȂƫ ǹƗ ńơ ŚLjǟ ƽȐƥ Ŀ ǾȈƻƢƥǞǸƬƳơȁǃƢƴūơȄǴǟǂǷǦƟƢǘdzơǺǷǾƳȂƫǹƗƾǠƥǾǻƢǧƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơ ŚǷƗǹƢǯȁŚLjǟƽȐƥńơƢǸȀǠǷǹƢǯǺǷȁƢǠȈŦƢȀƳȂƫȁƤdzƢǣǺƥȆǴǟǦȇǂnjdzơ śƬǼLJǽƾǼǟơȂǷƢǫƗȁǞȈǸŪơDZDŽǻǺLjƷƗȁƢǸȀǠǷǺǷȁƢǸȀǷǂǯƢǧDzưůǺƥȆǴǟŚLjǟ


ÎÐÏ ĽśǠƥǁƗȁƪLJƨǼLJńơƧŚưǯƽȐƥĿơȂǴǬǼƫȁƽơƾǤƥńơĽǩǂnjdzơńơơȂȀƳȂƫĽ ƱƢūơǝȂƳǁơȂƦǫǂƬǧƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơơȂǴǏȂƬȈdzǵƢnjdzơńơǾƳȂƬdzơȄǴǟǵDŽǟǶŮǁƢǏ ƨǼLjdzơ ǮǴƫ Ŀ ȆǷƢnjdzơ ƱƢūơ ŚǷƗ ǹƢǯȁ ǽȂǬǧơǁȁ ƨǼȇƾŭơ ǺǷ ǾƳȁǂƻ ƾǠƥ ȆǷƢnjdzơ ƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơơȂǴǏȂƫǵƢnjdzơńơǶŮȂǏȁƾǠƥȁǾǠǷƨƦƸǏǶŮǁƢǐǧƢNjƢƥǥƙǁ ǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰśƥǥȐƬƻȏơDzǐƷƢǸǴǧǵơǂǯơȁĈDŽǟĿƢđơȂǷƢǫƢǧ ńȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǽƾǠƥǵƢnjdzơǮǴŤȅǀdzơDZƢƬǬdzơDzǐƷĽśǠƥǁƗȁǞƦLJƨǼLJƽȂǸŰ ǺǷǺǰǸƬȇŃȁƨǰǷƧǁƢǷơƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƽȂǸŰǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷƧƾŭơǮǴƫĿ ƾȈȇƘƬdzơǹƢǷǂǧȁƨǠǴŬơƮǠƦȇƨǼLJDzǯĿǹƢǯDzƥƨǼƬǨdzơǮǴƫƤƦLjƥƨǰǷńơǾdzƢǐȇơ džŨƨǼLJƽȂǸŰǹƢǘǴLjdzơĿȂƫǹƗńơƨǼƬǨdzơǮǴƫƪdzƢǗȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjǴdz ǵƢnjdzơǝƢƳǁơƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰȄǴǟǕǂƬNjơȁƾȈĐơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơǾǼƥơńȂƫȁśLjŨȁ ǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂŭǃƢƴūơǁƢǏƢǸǴǧǕȁǂnjdzơǮǴƫƪǴǐƸǧǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂŭǃƢƴūơȁ DzǯǁƢǏȁǹƢǯƢǸǯƨǰǷƧǁƢǷơȄǴǟǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷȄǬƥƗƾȈĐơƾƦǟ ǹƢǸưǠdzȆǰŭơǵǂūơƨƼȈnjǷȁƧƾƳƨȇȏȁńȁȁƾȈȇƘƬdzơǹƢǷǂǧȁƨǠǴŬơǾdzDzLJǂȇƨǼLJ ļƘȈLJȁśƬLJȁǞƦLJƨǼLJńơƨǼǘǴLjdzơǁơƾƥƢǸȈǬǷƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơȄǬƥȁƢNjƢƥ ƢǻȏȂǷƧǁƢǷơȄǴǟǵȐǰdzơƢŤơńơǞƳǂǼdzȁńƢǠƫƅơƔƢNjǹơǮdzƿȄǴǟǵȐǰdzơǵƢŤơ ƪǷƢǬƬLJƢǧśǠƥǁƗȁƭȐƯƨǼLJƪǻƢǯǵƾǬƫƢǸǯǾƬȇȏȁǹƢǧǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơ ǵƢǜǼdzơĻƗȄǴǟǾǷƢǰƷƗƪǸǜƬǻơȁǶǿŚǣȁǥơǂNjȏơȁƣǂǠdzơǵƢǰƷƗǂNjƢƥȁǁȂǷȏơǾdz ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷdžǴůǹƢǯȁDzȈǬǟǺƥǩƢƸLJơƾȈLjdzơƨȇȂǴǠdzơƧƽƢLjdzơƨƼȈnjǷĿǵƢǫƗȁ ǺǷŚưǯĿƩơǂǯơǀŭơǾȈǧȅǂšȁǶǴǠdzơƨƦǴǗȁƔƢƥƽȏơȁƔƢǸǴǠdzƢƥƢǸǜƬǼǷƢǸƟơƽƾǸŰ ơDŽǣȁ ƨȈǼLjdzơ DŽƟơȂŪƢƥ ƢȀȈǴǟ ǶǿǃƢƳƢǧ ƾƟƢǐǬdzƢƥ ƔơǂǠnjdzơ ǺǷ Śưǯ ǾƷƾǷȁ ǹȂǼǨdzơ ǂǨǜdzơȁǂǐǼdzơƢȀǴǯƢȀȈǧǾdzǹƢǯƨnjȈƥȁƨȈǻǁȁƨƥǂƫȁǃƢƴūơȁǩǂnjdzơƨȈƷƢǼƥƩơȁDŽǣ ƢǸǯśƯȐƯȁdžŨƨǼLJǺǷƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺǷƢǷƢǬǷƢNjƢƥƾŧƗƨǰǷǚǧƢŰǹƢǯȁ ƨǰǷƨǜǧƢŰńȁȁǂǐǷńơǾƳȂƫȁśǠƥǁƗȁǞƥǁƗƨǼLJƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǾdzDŽǟĽǵƾǬƫ


ÎÐÐ ƢǻƾȈLJ ǞǷ ƩƔƢƳ Ŗdzơ ǂǯƢLjǠdzơ ǞǷ ȏȁƗ ǾƠȈů ǹƢǯ ȅǀdzơ ƔơȂǴdzơ ŚǷƗ ǮȈƥ ǶȈǴLJ ƾǸŰǾdzDŽǟĽǺȇǂȀNjȂŴƨǰǷƨǜǧƢŰĿǮȈƥǶȈǴLJǵƢǫƢǧǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơ śǠƥǁƗȁƪLJƨǼLJƨǰŠĿȂƫǹơńơǂǸƬLJơȁƔơȂǴdzơŚǷƗǮȈƥǺȇƾƥƢǟńȁȁƢNjƢƥȆǴǟ ƢȀȈǧƭƾƷŖdzơśǼLjdzơDZĈȁƗȆǿƨǼLjdzơǮǴƫƪǻƢǯȁƞǬdzơȁDZƢȀLJȏƢƥƔƢƥȂdzơǑǂŠ ƨǰŠǾƠȈůǁǂǰƫƨǼLjdzơǽǀǿƾǠƥĽƨǼLjdzơǮǴƫDzƦǫDžƢǼdzơǾǧǂǠȇŃȁƨǰŠƔƢƥȂdzơǮdzƿ ƾȇƾNjǹƢǯǾǻƢǧƨǼLjdzơǽǀǿDzưǷƨǼLjdzơǽǀǿƾǠƥŖdzơśǼLjdzơĿƔƢƳƢǷǾǼǰdzƩơǂǷ ǂȀNjǺǷǽƙơƾƬƥơǹƢǯȁǶǿƙƢǐƷơȏȁǶȀǘƦǓǺǰŻȏŚưǯǪǴƻǾȈǧƩƢǷƧǂưǰdzơ DžƢǼdzơƭǂƬǰȇǶǴǧƩȁŐŪơȁǁǂǰƬdzơĿǾǟȂǫȁƔơƾƬƥơǹƢǯȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷDZơȂNj ƨǰǷDzǿƗǺǷơŚưǯƣƢǏƗƧƾǠǬdzơȅƿǂȀNjǺǷǦǐǼdzơĿǾǻơĽǾǼǷơȂƴǟŗȇŃȁǾƥ ȄƫȂŭơǁƢǏŕƷŘǷǵƢȇƗĿǽǂǷƗƾƬNjơȁƾȇơDŽƬȇDZDŽȇŃȁǦǼǏDzǯǺǷƱƢƴūơǺǷȁ ƢǔȇƗƾƬNjơȁƩơȂǷȏơǺǷƨǴǸŰDZƢǸŪơȁŘǷǺǷDžƢǼdzơDZDŽǻȁƩƢǫǂǘdzơĿśƷȁǂǘǷ ǺǟDžƢǼdzơDŽƴǟȁƩơȂǷȏơǺǷƩƢǫǂǘdzơȁǩơȂLJȏơƩȌƬǷơȁŘǷǺǷDZȁŗdzơƾǠƥƨǰŠ ǒǠƥ ǾǠǷȁ ƢƦǯơǁ ǾLjǨǼƥ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ƱǂƼǧ ǶȀǼǧƽȁ ǶǿDŽȈȀš ǶȀǼǧƽȁȄƫȂŭơDŽȈȀƴƬƥDžƢǼdzơǂǷƘȇȁǩơȂLJȏơȁƩƢǫǂǘdzơǒǠƥȄǴǟǂŻǁƢǏȁǾǟƢƦƫƗ ǂƟƢǨƷơȁǂǨƸǧƩơȂǷȏơǺǷǁȂƦǬdzơƩȌƬǷơȁǹƢǨǯȏơǺǷǾȈdzơǹȂƳƢƬŹƢǷǶǿƢǘǟƗȁ ƔƢƥȂdzơǮdzƿǺǷDžƢǼdzơȄLJƢǫȁƩơȂǷȏơǺǷƨǴŦƧǂǨƷDzǯĿǹȂǠǔȇơȁǁƢǏȁƧŚưǯ ƢƠȈnjǧ ƢƠȈNj ǞǨƫǁơ Ľ ƨƴūơ ȅƿ ǺǷ Ǻȇǂnjǟ ńơ ƔƢƥȂdzơ Ǯdzƿ ǂǸƬLJơȁ ơƾȇƾNj ȏȂǿ ƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰńȂǧƨǰǷǚǧƢŰǮȈƥǺȇƾƥƢǟƔƢƥȂdzơǮdzƿǺǷŘǷĿĿȂƫǺŲǹƢǰǧ ƨǼLJƵƢƬƬǧơĿǾƬȇȏȁƪǻƢǰǧƢNjƢƥƧƾǷƾǠƥǁƢǏĽǮȈƥƾȈNjǁȂƻƔơȂǴdzơŚǷƗǾdzƾƥ ƨdzƢȈŬơǂǯƢLjǠdzơśƥȁǾǼȈƥDzǐƷƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƤƳǁǂȀNjĿĽśǠƥǁƗȁǞƦLJ ǽƾǼǟ ǺǰȇŃȁǶȀǰǷơȂƳƤǴǗĿǾȈǴǟơȂǜǴǣƗǶĔƗƢȀƦƦLJƨǼƬǧǭơǂƫȏơǺǷƨƥơǂǬdzơȁ ńơǂǧƢLJĽƧƾƳńơDZDŽǻȁǎǴţȁǁȂǯǀŭơǮȈƥƾȈNjǁȂƻơȁǂǏƢƸǧǶȀƦǴǘŠǵȂǬȇƢǷ ƢǔȇƗǮȈƥʼnǂNjǾǠǷȁƨȈǷƢǜǼdzơǂǯƢLjǠdzơŚƦǯǮȈƥDzȈǟƢũơƨǰŠǾǼǟƢƦƟƢǻȄǬƥƗȁǂǐǷ


ÎÐÑ ǹƢǯȁ ƨƥơǂǬdzơȁ ƨdzƢȈŬơ ǭơǂƫȏơ śƥȁ ǶȀǼȈƥ ƨȈǫƢƥ ƨǼƬǨdzơȁ ƨȈǷƢǜǼdzơ ǂǯƢLjǠdzơ ǁƢƦǯ ǺǷ ǃƢǸǴƥȆǯǂƫƨǼƬǨƥǥǂǠƫƨǼƬǨdzơǽǀǿƩǁƢǏơǀŮȁǃƢǸǴƥȆǯǂƫǂǯƢLjǠdzơǮǴƫŚƦǯ śƥƵȐǏȏơȁƨǼƬǨdzơǮǴƫśǰLjƬdzȆǴǫǃǁƢǣƗȄǴǟǂǐǷǺǷƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰDzLJǁƗȁ ǹȏ ƧƾNj ǂǷȏơ ƽơƽǃơ Dzƥ Ǯdzƿ Ǿdz ǺǰǸƬȇ ǶǴǧ ƨȈǷƢǜǼdzơ ǂǯƢLjǠdzơȁ ǭǂƬdzơ ǂǯƢLjǟ ơȁǁƢǐǧƨǼǨƬdzơǮǴƫǶȀƯơƾƷơĿƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺǷǶȀǧȂƻƾƬNjơǭơǂƫȏơ ǂǯƢLjǟ śǰLjƫƽơǁƗǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǮdzǀǯȁƨǼƬǨdzơƢđƩƽơǃƔƢȈNjƗǹȂƷǂƬǬȇ ǹơƾǠƥơƾŮơńơǞǴǗȁśǬȇǂǨdzơDZDŽƬǟƢǧǽȂǬǧơȂȇǶǴǧśǬȇǂǨdzơśƥƵȐǏȏơȁƨǼƬǨdzơ ǞǫȁȅǀdzơƣǂūơǂǔŹŃȁƨǼƬǨdzơǮǴƫƪǔǬǻơǹƗńơƮǰǷȁƨǼLjdzơǮǴƫĿƲƷ śƥ ƨǰŠ ƣǂūơ ǁƢƯ śǠƥǁƗȁ ǹƢť ƨǼLJ ǺǷ ǵǂƄơ ǂȀNj Ŀ Ǿǻơ Ǯdzƿȁ śǬȇǂǨdzơ śƥ ǂǯƢLjǠdzơȄǴǟǭơǂƫȏơǂǯƢLjǟƪƦǴǤƫȁƨȈǷƢǜǼdzơǂǯƢLjǠdzơȁǭơǂƫȏơǂǯƢLjǟśǬȇǂǨdzơ ǂǸƬLJơȁƨǰǷƧŐǬǷƾǼǟȅǀdzơǂǨǠƳƪǼƥƪȈƥĿȁƨȈǓƢȈƦdzơĿǶǿȁǂǐƷȁƨȈǷƢǜǼdzơ ƨȈǓƢȈƦdzơ ǺǷ ƨȈǷƢǜǼdzơ ǂǯƢLjǠdzơ ƪƳǂƻ Ǟƥơǂdzơ ǵȂȈdzơ Ŀȁ ǵƢȇƗ ƨƯȐƯ ǶȀǼȈƥ ƣǂūơ ǺǷǾƳȂƬǧǶȀǼǷơŚưǯơȂǴƬǫȁƨƸȈƦǫƨŻDŽǿǶǿȂǷDŽǿǹƗńơơƾȇƾNjȏƢƬǫǭơǂƫȏơơȂǴƫƢǫȁ ǞǬȇ Ńȁ DžƢǼdzơ ơȂǼǷƗȁ ƨǰǷ ńơ ƨȈǷƢǜǼdzơ ǂǯƢLjǠdzơ ƪdzŗǧ ƧƾƳ ńơ ǭơǂƫȏơ ǺǷ ȄǬƥ ǾǼȈǯƢǯƽơȁǂLjǯȁƧȁǂŭơƾǼǟȅǀdzơǭǂƬdzơǹƢƻơȂǴƻƽǶĔƗƐȏơƾƷƗȄǴǟǥȐƻǶȀǼǷ śǯƢǯƾdzơǮǴƫDzǿƗƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰȄǘǟƗƨǼƬǨdzơǽǀǿȆǔǷƾǠƥĽƢȀȈǧƢǷơȁǀƻƗȁ ǽȂǟƽơƢǷƤLjƷȄǴǟśǯƢǯƾdzơǮǴƫǺǷƨȈǷƢǜǼdzơǂǯƢLjǠdzơƢēǀƻƗŖdzơǶŮơȂǷƗƨǸȈǫ ǺǷ ǾǠǷ ǺǷȁ ǃƢǸǴƥ Ȇǯǂƫ ǹơ Ľ ǽƢȇơ ǶǿƢǘǟƘǧ ơŚưǯ ƢƠȈNj Ǿƥ ơȂǟƽơ ȅǀdzơ ǹƢǯȁ ƧƾƳ ȄLJǂŠǹƢǯȁȅŚŭơDZơȂǷƗ ǺǷơŚưǯơȁǀƻƗƧƾƳńơơȂdzDŽǻȁơȂǷDŽĔơƢŭǭơǂƫȏơ ơȂƦǯǁȁƧǁȂǯǀŭơƤǯơǂŭơĿƢǿȁǀƻƗŖdzơDZơȂǷȏơơȂǠǴǗƘǧƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄƤǯơǂǷ ƾǸŰǶȀȈǴǟDŽȀŸǹƗơȂǧƢƻĽƤǴǤƬdzƢƥƢƼŭơȁƧƾȇƾūơơȂǰǴŤȁǺǸȈdzơńơơȁǁƢLJȁƢȀȈǧ ǺǰdzȁDzȇȂǗƨǼƬǨdzơǽǀǿȄǴǟǵȐǰdzơȁƨȈƷƢǻDzǯĿơȂǫǂǨƫȁǺǸȈdzơơȂǯǂƬǧƢNjƢƥȆǴǟ ǹƢǯƢǸǯƨǰǷƨǜǧƢŰȅǃƢƴūơƢNjƢƥƾŧƗńȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǹơĽƢȀǴǏƢƷơǀǿ


ÎÐÒ ƢǻƾȈLjdz ƾdzȁ śǠƥǁƗȁ ǞLjƫ ƨǼLJ Ŀȁ śǠƥǁƗȁ ǹƢť ƨǼLJ ǖLJȁ Ŀ ƔƢƴǧ ƢǬƥƢLJ ƢȀȈǧ ǂǷȏơǁƾǏƢǔȇƗśǠƥǁƗȁǞLjƫƨǼLJĿȁȆǴǟǦȇǂnjdzơǽƾdzȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơ ǹƢǯȁDzưůǺƥȆǴǟǶǿŚǷƗĿȂƫƾǫǹƢǯȁŚLjǟƨƥǁƢƄDŽȈȀƴƬdzƢƥƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺǷ ƾȈǨǷ řƥ ǺǷ ƢǔȇƗ ǹƢǯȁ ȆǟǂǷ Ǻƥ ǒƟƢǟ ǶȀȈǴǟ ơŚǷƗ ǽƾǠƥ ǶȈǫƗȁ ƾȈǨǷ řƥ ǺǷ DzưǷƨdzȁƾdzơǝȂǗƪŢƪȈǬƥŖdzơǮdzƢǸŭơǒǠƥȄǴǟƤǴǤƫȁȃȂǬƫȁǾǰǴǷDzƸǨƬLJƢǧ ƢđǾƳȂƬȈdzƧŚưǯǂǯƢLjǟƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰDŽȀƴǧǹơǂǿǃȁƾǷƢǣƽȐƥȁƨnjȈƥȁǂȀNjřƥ ƾŧƗȄǬƥȁǂǯƢLjǠdzơǾƳȂƬǧǮdzƢǸŭơǮǴƫǎǴƼƬLjȇȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ǮǴƫǎǴƼƬLJơȁǞƟƢǫȁǶȀǼȈƥȁǾǼȈƥǞǫȁȁǺƟơDŽŬơȁǂƟƢƻǀdzơDZƢLJǁƢƥǽƾŻƨǰŠƢNjƢƥ ǹơǂǿǃȁ ƾǷƢǣ ƽȐƥ ƩǁƢǐǧ ƨdzȁƾdzơ ǶǰƷ ńơ ƢȀǠƳǁƗȁ ƢȀȈǴǟ ơȂƦǴǤƫ Ŗdzơ ǞǓơȂŭơ ƢǸǯƢȀǠƳǂȇȁǶȀǼǷƢȀǐǴƼƬȈdzŚLjǟƽȐƥńơǵƾǬƫȁǾǟȂǗƪŢǂȀNjřƥȁƨnjȈƥȁ DZƢLJǁơĿŚǐǬƫƢNjƢƥƾŧƗǺǷDzǐƸǧǃƢƴūơńơƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƞůƾǼǟƪǻƢǯ Ƕǿȁ Ǯdzƿ ǺǷ ƾȇƾNj ǪȈǓ ǂǯƢLjǠǴdz DzǐƸǧ ǾȈdzơ ǹȂƳƢƬŹ ƢǷȁ ǺƟơDŽŬơȁ ǂƟƢƻǀdzơ ǂǯƢLjǠdzơǮǴƫǵơDŽĔơńơǮdzƿȃƽƗȁljȂȈŪơĿDznjǨdzơǞǫȂǧŚLjǟƽȐƥǹȁǂǏƢŰ ȃƾƷơƨǼLJǮdzƿǹƢǯȁǂǯƢLjǠdzơǮdzǀǯȁƨǰǷńơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǞƳǂǧ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLJ ńơ ŚǐǬƬdzơ ƤLjǻȁ ǾǼǷ ŚǐǬƬdzơ ǝȂǫȁ ƢNjƢƥ ƾŧƗ ǂǰǻƗȁ śLjŨȁ Ǯdzƿ Ŀ ƢǸǯƢƸƬȈdz ǂǐŠ ǽƾǼǟ ơǂǔƸȈdz ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ƢǸȀƦǴǘǧ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ ǾǼǟȐȈǯȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơȄǬƥƗȁśLjŨȁśƬǼƯơƨǼLJĿǂǐǷńơƢȀƳȂƬǧ ŚǷƗǾǼǟȐȈǯȁƢNjƢƥƾŧƗȄǬƥƗȁŅƾƦǠdzơȅƽȂǸūơƅơƾƦǟǺƥǭǁƢƦǷǦȇǂnjdzơƨǰŠ ŚǐǬƬdzơǹơƪƦƯȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾǼǟƢǸǯƢŢǂǐǷńơȐǏȁƢǸǴǧǮȈƥśǷƗƔơȂǴdzơ ǹƿƘǧŚǐǬƬdzơǺǷƞNjƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷȄǴǟƪƦưȇŃȁƢNjƢƥƾŧƗǺǷǹƢǯƢŶơ ǖƟƢLJȁƢNjƢƥƾŧƗǖLJȂǧƨǰǷńơǝȂƳǂdzƢƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŭƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰ ƨǰǷ ńơ ǞƳǂȇ ȅǀdzơ Ȃǿ Ǿǻơ ȄǴǟ ȐȇDŽƳ ȏƢǷ Ǯdzƿ Ŀ ǶŮ DZǀƥȁ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸƄ ǂǰLjǠdzƢƥŚLjǟȄǴǟŅȂƬLjȇǾǻƘƥƢNjƢƥƾŧƗƾȀǠƫȁǂǐŠƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷȄǬƦȇȁ


ÎÐÓ ƾŧƗǹƘƥǽŐƻƗȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾǼǟƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǂǔƸǧǂȀNjƗƨƯȐƯĿ DZƢǬǧǂȀNjƗƨƯȐƯĿŚLjǟȄǴǟŅȂƬLjȇǾǻƢƥƾȀǠƬȇǾǻơȁƨǰǷńơǝȂƳǂdzơƤǴǘȇƢNjƢƥ ǾƥǂųƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰDZƢǬǧśǼLJƭȐƯƾǠƥȏȁǮdzƿȄǴǟǁƾǬȇȏƾǸŰǦȇǂnjdzơǾdz ȏƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDZƢǬǧȂǿǾƳȂƬȇȁǂǐŠȅƾǼǟƪǻƗȄǬƦƫȁŚǐȇơƿƢǷǂǜǼǻȁ ȄǴǟơƾǸƬǠǷǹƢǯȁƢNjƢƥƾŧƗǞƳǁȁǂǐŠƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷȄǬƦǧǮdzǀƥDžƘƥ ƾŧƗǞǷƢƦƸǘǐǷǹƢǯǾǻƢǧȅŐǼnjdzơƾȇǃǺƥǁȂǐǼǷǦȇǂnjdzơDzưǷǥơǂNjȏơǒǠƥ ǒǠƥĿǹơǂǿǃȁƾǷƢǣƧǁƢǷơńȂƫƾǫǹƢǯȁǂǷȏơơǀǿDZȂǐŞǾdzƾȀǠƬȇǹƢǯȁƢNjƢƥ ƧƾƦǟǺƥǹƢǘǴLJȄǴǟơƾǸƬǠǷƢǔȇƗƢNjƢƥƾŧƗǹƢǯȁǾƫǁƢǷơńơǾǟȂƳǁƾȇǂȇȁśǼLjdzơ ƾǫǹƢǯȁǶǰǴǟǶŮDZƢǬȇŚLjǟDzƟƢƦǫǺǷƨǴȈƦǫȄǴǟơŚǷƗǹƢǯǁȂǯǀŭơȁȅŚLjǠdzơ DzƦǫƢƠƴƬǴǷƨǰǷńơƔƢƳȁƣǂȀǧǾǴƬǬȇǹƗƽơǁƢǧǥȐƬƻơŚLjǟŚǷƗśƥȁǾǼȈƥǞǫȁ DzȇDŽƳljƢǠǷƤȈƫǂƫĿƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƾǼǟƢNjƢƥƾŧƗǾdzȄǠLjǧśǼLjƥǞƟƢǫȂdzơǽǀǿ ơƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǺǿơƾȇȁƢNjƢƥƾŧƗǞǷƢƦƸǘǐǷƨǰŠȄǬƦǧƨǴȇDŽƳƩƢƦƫǂǷȁ ǾǟȂǗǺǟƱǂţȏŚLjǟDzƟƢƦǫǹơǽƾǠȇǹƢǰǧƢNjƢƥƾŧƗǞǷǺǗƢƦdzơĿǾǴȈǷȁơǂǿƢǛ ǺǷƢNjƢƥƾŧƗǞƳǁƢǸǴǧŚLjǟƽȐƥǾǰǴŻǂǯƢLjǠdzơȁƢNjƢƥƾŧƗǞǷǾƳȂƫơƿơǾǻơȁ ǹơǂǿǃȁƾǷƢǣƽȐƥǃƢƴūơńơǂǯƢLjǠdzƢƥȂǿǾƳȂƫȁǾǷƢǬǷƢǸƟƢǫǮȈƥśǷƗȄǬƥƗǂǐǷ ǞǫȂǧȅŚLjǠdzơƧƾƦǟǺƥǹƢǘǴLJȁǥơǂNjȏơǺǷŚưǯȁƾȇǃǺƥǁȂǐǼǷǦȇǂnjdzơǾǠǷȁ ƭȐƯ ƨǼLJ Ŀ ƢȀǼǷ ƨǠǫȁ Ŀ ƢNjƢƥ ƾŧƗ ǂǐƬǻơȁ ǃƢƴūơ Ŀ ǞƟƢǫȁ ŚLjǟ śƥȁ ǾǼȈƥ ƾǠƥơȂǠƳǁĽǹơǂǿǃȁƾǷƢǣƽȐƥǶȀǼǷǎǴƼƬLJơȁƨƷƢƦdzơƨǠǫȁȄǸLjƫ >Î@śLjŨȁ ǞǧơƾŭơƪƥǂǓȁƨǰǷńơǂƟƢnjƦdzơDzLJǁƗƧǂǐǼdzơǽǀǿǾdzƪǴǐƷƢŭȁƢǿȁǀƻƗȁǮdzƿ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸƄ ǂǐǷ ńơ ơȂǴLJǁƗȁ ǵƢȇƗ ƨƯȐƯ ǦƟƢǘdzơȁ ƧƾƳȁ ƨǰŠ ƨǼȇDŽdzƢƥ ơȁǂǷƗȁ ȏȁǂȀNjřƥƽȐƥńơǂǯƢLjǠdzƢƥơȂǷƾǬƬȇǹơơȁǁƾǫƢǷǶĔơǞǷƧǂǐǼdzơǽǀǿơȂǸǜǟȁ ǹơǂǿǃȁ ƾǷƢǣ ƽȐƥ ńơ ȅŚLjǠdzơ ǞƳǁ śLjŨȁ ǞƥǁƗ ƨǼLJ Ŀ Dzƥ ŚLjǟ ƽȐƥ ńơ >ǵÎÕÐÔ@ºǿÎÏÒÐƨǼLJ Î


ÎÐÔ śLjŨȁ ƪLJ ƨǼLJ ńơ ƧƾƟƢǧ ȏȁ ƨƴȈƬǻ Ȑƥ ǂǸƬLJơ ǂǷȏơ ǹƗ DzǏƢūơȁ ƢȀǠƳǂƬLJơȁ Ŀ ǞȈǸŪơȁ ƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǽƾdzȁǾǠǷȁǂǐŠǶȈǬǷǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷȁ ƨǼLJǂƻơȁƗĿśLjƷǦȇǂnjdzơǽƾdzȁǂǐŠƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLjdzƾdzȁȁǵơǂǯơȁDŽǟ džŨƨǼLJǵǂƄơĿƨǰǷńơDzǏȂǧǞǓơǂŭơƾǼǟǺǰȈdzƨǰǷńơǾǴLJǁƗȁśLjŨȁǞƥǁƗ ƾƦǟǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷśƥƶǴǐdzơƽƢǬǠǻơƾǠƥśLjŨȁƪLJƨǼLJƪǻƢǯƢǸǴǧśLjŨȁ ǃƢƴūơƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǭǂƬȇǹơƶǴǐdzơǕȁǂNjƨǴŦǺǷǹƢǯƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰȁƾȈĐơ ǹƿƘǧƢŮƢǸǟƗȁǂǐǷǮǴǷǽƽȏȁȏȁǾdzȄǬƦȇȁǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂŭǞȈǸŪơǑȂǨȇȁǵƢnjdzơȁ ǹơȁǹƢǯƢǸǯǾƫǁƢǷơĿƨǰǷńơǞƳǂȇǹơƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŭƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰ ǃƢƴūƢƥƧŚưǯǂǯƢLjǟǾdzǹƢǯǾǻȏǂǐǷńơƢȀǴLJǂȇȁǃƢƴūƢƥŖdzơǽǂǯƢLjǟǾdzDŽȀŸ DzǐŹ ǃƢƴūơ Ǻǟ ǾǸǰƷ DZơȁǃ ǝƢNj ơƿơ Ǿǻơ Ȇnjƻȁ ƣǂƷ ƽȐƥ řǟƗ ƨȈƥǂūơȁ ĿǺǷȏơȁśǰLjƬdzơDzǐŹȏǾǻơȃƗǁȁǽǂǯƢLjǟȄǴǟǁǂǓǞǬȈǧǃƢƴūƢƥƣơǂǘǓơ ǂǯƢLjǠdzơƪǻƢǯȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŠƐȏơǂǯƢLjǠdzơDZƢLJǁơDzȀLjƬȇȁǃƢƴūơ ǦȈŬơȁƨȇǃƢǤdzơĿǂǯƢLjǠƥƢǸȈűǹƢǯȁŚƥDŽǗƗƤǬǴŭơƢNjƢƥǶȈǴLJƨȈǠŠƣǂƷĿŖdzơ ơŚưǯǞǘǫȁƨǬȇƢǔŭơĈƾNjƗƣǂƷDzƟƢƦǫǪȇƢǓȁǥȂȈŬơȁǁƽƢǼƦdzơǮǴƫǮǴǷƾǫǹƢǯȁ ǩǂǘdzơƪǠǘǬƫȁƢȀȈǧǺȇǂǐƸǼǷơȁǁƢǏȁDZƢƦŪơDžƙǁńơśƥǁƢǿ ơȁǂǧȁǶȀǴȈŵǺǷ ŕƷǶǿƾǼǟƔȐǤdzơƾƬNjơȁǂƟƢƻǀdzơǶȀǼǟƪǠǘǬǻơȁƾȇƾNjǪȈǓƨǼȇƾŭơDzǿȏDzǐƷȁ ƢǻȏȂǷǾƳȂƫǹȂǰȇǹƗƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺLjƸƬLJƢǧȏƢȇǁśƯȐƯƶǸǬdzơƣƽǁȏơǢǴƥ ǭƢǼǿŖdzơǽǂǯƢLjǟDZƢLJǁơȁƩȐǰnjŭơǽǀǿƨdzơǃȏƣǂƷƽȐƥńơȏȁƗƾǸŰǦȇǂnjdzơ ŐƻǝƢNjǂǯƢLjǠdzơǞǓȂǷńơDzǏȁƢǸǴǧśLjŨȁƪLJƨǼLJĿǂǐǷǺǷǾƳȂƬǧ ơȂǼǬȇƗȁ ƾȇƾNj ǥȂƻ ǶŮ DzǐƸǧ DZƢƦŪơ Ŀ ǺȇǂǐƸǼŭơ ƣǂƷ DzƟƢƦǫ ƾǼǟ ǾdzȂǏȁ ȄǴǟ ƨǟƢǘdzơ ƪŢ ǹȂǻȂǰȇ ǶĔơȁ ǹƢǷȏơ ǹȂƦǴǘȇ Ǿdz ơȂǴLJǁƢǧ DZƢǐƠƬLJȏơȁ ǭȐŮƢƥ ǞǴǘȇȁǦȈLjdzƢƥǶǿǂȀǬȇŕƷǹƢǷȏơ ǶȀƟƢǘǟơǺǷǞǼƬǷƢǧǶȀȈǴǟǾǗǂƬnjȇƢǷƤLjƷ ǶŮȁǾȈǧǹȂǼǐƸƬȇǶŮDzƦƳǶǜǟƗȆǿȁƧǂǬǨdzơƾǐǫȁǂǯƢLjǠdzơǮǴƬƥǂȀƴƬǧƧǂǬǨdzơ


ÎÐÕ DzƥǾdzƢƬǫȄǴǟơȁǁƾǫƢǷƧǂǬǨdzơȄǴǟDzƦǫƗƢǸǴǧƧŚưǯDZơȂǷƗȁǝǁơDŽǷȁDzȈŵƧǂǬǨdzơĿ DzƟƢƦǬdzǁƢǏȁDzȈƼǼdzơǒǠƥǞǘǫȁǺǯƢǷƗƢȀȈǧǩǂƷƗȁƧǂǬǨdzơǞǴǘǧƨȀƳDzǯĿơȁǂǧ ƢƳơȂǧƗ ǾȈǴǟ ơȂǴƦǫƘǧ ǶȀǼǷƘǧ ǹƢǷȏơ ǾǼǷ ǹȂƦǴǘȇ ơȂǴLJǁƗ Ľ ǹơȂŮơȁ DZǀdzơ ƨȇƢǣ ƣǂƷ ńơǂǯƢLjǠdzơDzLJǁƗȁƧǂǬǨdzơǺǷǞƳǁ ĽƢǿȂǴƦǬǧƢǗȁǂNj ǶȀȈǴǟǕǂƬNjơȁǽȁƾǿƢǟȁ ǁƢǠLJȏơ ƪţǁơȁ ǩǂǘdzơ ƪǰǴLJȁ ƨǼȇƾŭơ ńơ ǾƳȂƫ Ľ ƨƷơǂdzơȁ ǺǷȏơ ƨȇƢǤƥ ǂǐǷ ƢƼȈNjƨdzȁƾdzơǥǂǗǺǷƢNjƢƥǹƢǸưǟ ƢđǹƢǯƨǼȇƾŭơDzƻƽƢŭȁƧƾnjdzơǮǴƫƪdzơǃȁ ȐƻƽƢŭȁǮdzƿƾǠƥƢNjƢƥǁƢǏĽǵǂūơȄǴǟơǂȇƾǷǮȈƥǦȇǂNjȁȅȂƦǼdzơǵǂūơȄǴǟ Ǿdz ȏƢǫ ǵȁƾǬdzƢƥ ƨƠǼȀƬdzơȁ ǾȈǴǟ ǵȐLjǴdz ƨǼȇƾŭơ ǾǷȁƾǫ ǵȂȇ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ȄǴǟ DzǿƗǮƥƭƢǣƗȁśǠƥǁƗȁƭȐƯƨǼLJĿƨǰǷDzǿƗǮƥƅơƭƢǣƗśǷǂūơƭȂǣƪǻƗ ǦƸǏơƿơǹȂǟǺƥơȁ ǹȂǟǺƥơƢǻƗȁǾdzȂǬƥȏƢƷȏƢšǁơǶđƢƳƘǧǵƢǠdzơơǀǿĿƨǼȇƾŭơ ƣơȂŪơơǀŮǽǁƢǔƸƬLJơǺǷƢƦƴǠƬǧƭȂǣƪǻƗǹȂǰȇ ǾǴǿƗƤǴǗȁƨǰǷńơDzLJǁƗȁƾȇƾNjǑǂǷǾdzDzǐƷƨǼȇƾŭơǾǷȁƾǫƾǠƥǾǻơĽ ƨǼȇƾŭƢƥ ƨǬǴǠƬŭơ ƩƢƷȐǏȏơ ǶŤȁ Ǒǂŭơ ǺǷ ńƢǠƫ ƅơ ǽƢǨNj ǹơ ńơ ǾȈdzơ ơȂǴLJǁƘǧ ǺǷƨƴūơȅƿǂȀNjǂƻƕĿȁśLjŨȁƪLJƨǼLJǂƻƕĿƨǰǷńơǞƳǁȁƢŮƢǸǟơȁ ĿǶǿȁǾƥƪǴŧǾǷƗƪǻƢǯǪȈǧǂdzơǹȂǟǦȇǂnjdzơǾǼƥơƧƽȏȁƪǻƢǯƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơ ƨȈǷƢnjdzƢƥ Ŗdzơ ǁơƾdzơ Ŀ ƧƽƢLjdzơ ƺȈNj ǩƢƸLJơ ƾȈLjdzơ ǽƢũȁ ȆǰǷ ňƾǷ ȂȀǧ ƨǼȇƾŭơ ĿǹƢǯȁǾƬȈǸLjƫƩǂǔƷȁňȐȈŪơǁơƾƥƧǁȂȀnjŭơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLjdz ǺǷǾdzǾdzƢLJǁơǹƢǯȁƨǰǷńơƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾǼƥơDzLJǁƗƨǼȇƾŭơĿǾưǰǷƧƾǷ ƽȐƥ ńơ ǁȂǯǀŭơ ǾǼƥơ ǾǠǷ ǾƳȂƬȇ ǶǴǧ ƣǂƷ ƽȐƥ ńơ ǾƳȂƬdzơ ȄǴǟ ǵDŽǟ śƷ ǂǐǷ ǵƢǬǧƨǼLJǺȇǂnjǟȂŴǭơƿƿơǽǂǸǟǹƢǯȁǾǷƢǬǷƢǸƟƢǫǁƢǏȁƨǰǷńơǵƾǫDzƥƣǂƷ Ŗdzơ ƨȇǂǐŭơ ǂǯƢLjǠdzơ DŽȈȀš ǾǷȁƾǫ ƾǠƥ DzǐƷȁ ǵƢȈǬdzơ ĻƗ ǾȈƥƗ Ǻǟ ƨdzƢǯȁ ǂǷȏƢƥ ǮȈƥśǷƗȁƢNjƢƥƾŧƗǾƳȂƫȁǹƢǼƠǸǗȏơȁǺǷȏơƨȇƢǣĿǂǐǷńơƪǴLJǁƗȁǃƢƴūƢƥ ǹƢǯȅǀdzơƢNjƢƥǹƢǸưǠdzȆǰŭơǵǂūơƨƼȈnjǷȁƧƾƳƨȇȏȁƨdzȁƾdzơƪȀƳȁĽǂǐǷńơ


ÎÐÖ ơǂȇƾǷǹƢǯȅǀdzơǮȈƥǦȇǂnjdzȅȂƦǼdzơ ǵǂūơƨƼȈnjǷƪȀƳȁȁȅȂƦǼdzơǵǂƸǴdzƢƼȈNj ǵƢǫƗĽśLjŨȁƪLJƨǼLJƢǔȇƗƨǰǷƢNjƢƥǹƢǸưǟǵƾǫȁƢNjƢƥǦȇǂNjǁƢǏȁƨǼȇƾŭƢƥ ǾǷƢǬǷƢǸƟƢǫǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƢNjƢƥǹƢǸưǟ ƢǸȀǼȈƥƢǠǷƢƳƨȇȏȂdzơȁƧǁƢǷȏơǵƢǬŭƢǸƟƢǫǁƢǐǧ ǦȇǂnjdzơƨǼȇƾŭơĿȄǬƥƗƨǼȇƾŭơǺǷǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǞƳǁƢŭȁ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ śƥ ǂǷȏơ ǂǸƬLJơȁ ǾǷƢǬǷ ƢǸƟƢǫ ǁȁǂLJ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǻƥ ƾǸŰ ǹơǾǻƢȈƥļƘȈLJǥȐƬƻơƢǸȀǼȈƥǞǫȂǧśƬLJƨǼLJńơƨƦƄơȁǩƢǨƫȏơƨȇƢǤƥƢNjƢƥǹƢǸưǟȁ ǃƢƴūƢƥƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄǹƢǯǂǐǷńơƨȇǂǐŭơǂǯƢLjǠdzơƪȀƳȂƫƢŭȁńƢǠƫƅơƔƢNj ƨdzȁƾdzơ ƢȀƬǴƦǬƬLJơȁ ƨǸȈǬdzƢƥ ƢȀǠȈŦ ƪǷȂǬǧ ƩƢǻƢƼƦŪơȁ ƩƢǸȀŭơȁ ǂƟƢƻǀdzơ ǺǷ Śưǯ ǮǴƫƪǻƢǯȁǂǐǷǾƬȇȏȁƨǴƥƢǬǷĿƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰȄǴǟǁǂǬŭơƱơǂŬơǺǷǶǐƼƬdz ǺǷǾdzƾƳȁǾǻơǮdzƿƨǴŦǺǷǾǘƦǓȏȁǽǂǐƷǺǰŻȏƞNjƩƢǸȀŭơȁǂƟƢƻǀdzơ ƔƢȈNjȏơƨȈǬƥǮdzƿȄǴǟdžǫȁƣƽǁơǦdzƗǹȁǂnjǟȁƨƯȐƯǽƾƷȁƨǰŠDžƾǠdzơǦǼǏ ǺǷŚưǰdzƩƢƦƫǂǷȁƩƢNjƢǠǷƤƫǁǃƢƴūƢƥǹƢǯƢŭƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǹơǵƾǬƫȁ ƩǂǷƗȁǾƫǃƢƳƘǧƨdzȁƾdzơǾƥǥǂǟȁǾǴǯǮdzƿƢNjƢƥǹƢǸưǟDzƦǬƬLJƢǧǶǿŚǣȁǥơǂNjȏơ ƨȇơǂŪơƶǸǫǂƫƢǧƽƽƾƳƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǹơǵƾǬƫǮdzǀǯȁƢǿǂƫƢǧƽĿǾƫŚǏȁǾƟƢǬƦƥ ȅƾȇƘƥ ƢǿƾƳȁ Ǿǻȏ ǾȈǴǟ ƪǻƢǯ ȅǀdzơ Śǣ ƤȈƫǂƫ ȄǴǟ ƢȀƦƫǁȁ ƨǰǷ ŅƢǿȏ ƨƦƫǂŭơ ƢȀƦƫǁȁǂƫƢǧƾdzơǮǴƫDzǘƥƘǧƞNjƢȀǼǷƔơǂǬǨdzơȅƾȇƘƥdžȈdzȁƩƢǣơǂǨdzƢƥƔƢȈǼǣȏơȁǁƢƴƬdzơ ǂƫƢǧƽ ȄǬƥƗ ƨdzȁƾǴdz ǃƢƴūơ ǁƢǏȁ ƢNjƢƥ ǹƢǸưǟ DzǏȁ ƢǸǴǧ ǹȉơ ǾȈǴǟ Ȇǿ ƢǷ ȄǴǟ ȆǴǟƾǸŰDŽȈȀšƢǼǿǂǯǀȇǹơȆǤƦǼȇȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǾƦƫǁȅǀdzơƤȈƫǂƬdzơȄǴǟƨȇơǂŪơ DŽȇDŽǠdzơƾƦǟȆƻƗǺƥƅơƾƦǟǺƥȆǯǂƫǺƥDzǐȈǧDZƢƬǬdzǑƢȇǂdzơȁƨȈǟǁƾdzơȄǴǟƢNjƢƥ ǹơƢǔȇƗǵƾǬƫƾǫȁǵƾǬƫƢǸǯƽȂǠLJǶǟǺƥơȆǯǂƫƾdzơȁƅơƾƦǟǹȂǰȈǧƽȂǠLJƾdzơȁ ǁƢȀNjơ ńơ ǞƳǁȁ ǾǰǴǷ DzƸǨƬLJơȁ ȃȂǫ Ľ ǾȈƥƗ ƾǠƥ ơƾų ǮǴŤ Ȇǯǂƫ Ǻƥ DzǐȈǧ DŽȈȀƴƬƥ ǂǷƗ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǁƢƦƻȏơ ƪǤǴƥ ƢǸǴǧ ǾǧȐLJơ ƢȀȈǴǟ ǹƢǯ Ŗdzơ ȃȂǟƾdzơ


ÎÑÍ ƨǰǷǚǧƢŰǹƢǯȅǀdzơƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻǂǯƢLjǠdzơǮǴƫȄǴǟDzǠƳȁǾdzƢƬǫńơǂǯƢLjǠdzơ DŽȀƴƬǧǮdzƿǹƢȈƥǵƾǬƫƢǸǯǃƢǸǴƥȆǯǂƫśƥȁǾǼȈƥƨǼƬǨdzơƪǠǫȁȁśǠƥǁƗȁǞƦLJƨǼLJ ƨǼLJƧǁȂǼŭơƨǼȇƾŭơǺǷǽŚLjǷǹƢǯȁƾųńơŚLjǸǴdzƧŚưǰdzơǂǯƢLjǠdzƢƥƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻ ƢȀȈǧDzǐƷǞƟƢǫȁȆǯǂƫǺƥDzǐȈǧśƥȁǾǼȈƥǞǫȁƾųńơDzǏȁƢǸǴǧśLjŨȁƭȐƯ DzǐȈǧ ȄǴǟ ǒƦǫ ǹơ ńơ ƢǸȀǼȈƥ ǂǷȏơ ǂǸƬLJơȁ ǽǂǯǀƥ ǵȐǰdzơ DZȂǘȇ ƾȇƾNj DZƢƬǫ ƨǼLJƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄǂǐǷńơDzǐȈǧDzLJǁƗȁƢŷŚǣȁǑƢȇǂdzơȁƨȈǟǁƾdzơȄǴǟńȂƬLJơȁ ǺǷ ƾdzƢƻ ǹƢǯȁ ƽȂǠLJ Ǻƥơ ǮȈƥ ƾdzƢƻ ƢNjƢƥ ƾȈNjǁȂƻ ƨƦƸǏ ǹƢǯȁ śLjŨȁ ǞƥǁƗ ŐǰǧǂǐǷńơǶȀǴLJǁƗȁśƯȐƯȁƭȐƯƨǼLJƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǶȀȈǴǟǒƦǫǺȇǀdzơȃǂLJȏơ ƽȐƥƾųĿơŚǷƗǾǴǠŸǹơƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺLjƸƬLJƢǧǂǐŠĹǂƫȁƽȂǠLJǺƥƾdzƢƻ ƾȈNjǁȂƻ ǒƦǫ ƢǸǴǧƨǴȇDŽŪơ ƩƢƦƫǂŭơ Ǿdz Ƥƫǁȁ ƢNjƢƥ ƾȈNjǁȂƻƨƦƸǏ ǾǴLJǁƘǧ ǾƟƢƥƕ ǑƢȇǂdzơĿơŚǷƗƽȂǠLJǺƥƾdzƢƻǵƢǫƗǂǐǷńơǾǴLJǁƗȁȆǯǂƫǺƥDzǐȈǧȄǴǟƢNjƢƥ ǺƥƾdzƢƻǂǸƬLJƢǧǂǯƢLjǠdzƢƥƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻǞƳǁȁǽǂǷƗǂǬƬLJơǹơńơǁȂǷȏơǾdzƾȀǷȁ DzǿƗƢȀȈǔƫǂȇŖdzơƨǬȇǂǘdzơȄǴǟǾǯȂǴLJǵƾǟȁǾƬǷƢǬƬLJơǵƾǟǾǼǷǂȀǛĽśƬǼLJƽȂǠLJ ƧǁƢǷȏơDzǿƗƽȂǠLJDZƕǺǷdžȈdzǾǻơDzȈǫǹƢȈǼƯǺƥƅơƾƦǟǾdzDZƢǬȇDzƳǁǾȈǴǟǁƢưǧƾų ƔƢƳȁƾdzƢƻƣǂȀǧƽȂǠLJǺƥƾdzƢşǮƬǨdzơƽơǁƗȁDžƢǼdzơǽƾǿƢǟȁƤǴǤƬǧǶȀǼǷǾǻơDzȈǫȁ ƤƫǂǷDzȇDŽƳljƢǠǷǾdzǹƢǯȁĿȂƫǹơńơƧƾƳȁƨǰǷśƥƽƽǂƬȇǹƢǯȁƢƥǁƢǿƨǰǷńơ ȆǯǂƫǺƥơDzǐȈǧŐŬơǢǴƥƢǸǴǧǹƢȈǼƯǺƥƅơƾƦǠdzƾųǂǷƗǁƢǏȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺǷ ǂǐǷǺǷǾƥǂǿĿǂǷȏơǂƥƾȇDzǐȈǧǁƢǏƢLJȂƦŰǂǐǷńơƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻǾǴLJǁƗȅǀdzơ DžƢƦǟƨǻƢǟƢƥǮdzƿǾdzƅơDzȀLjǧǹƢȈǼƯǺƥƅơƾƦǟǺǷǮǴŭơǝDŽƬǼȇȁƾųńơDzǐȈdz ȆǴǟƾǸƄƪǫȂdzơǮdzƿĿǂǷȏơǹƢǯȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺƥƢNjƢƥǹȂLJȂǗǺƥƢNjƢƥ ƾǸŰǽƾƳƾǼǟƢƦŰǹƢǯǾǻơƐȏơǂǷȏơǺǷƞNjƢNjƢƥDžƢƦǠdzdžȈdzȁǶȈǿơǂƥơǾǼƥȏȁƢNjƢƥ ȆǯǂƫǺƥDzǐȈǨƥơŚưǯǞǸƬŸǹƢǯȁǾƬdzȁƽDZƢƳǁƾǼǟƨǸǴǰdzơǝȂǸLjǷȁƢNjƢƥȆǴǟ ǺǷǎǴţƗȂǴǧǹƢȈǼƯǺƥƅơƾƦǟƾȈƥƩǁƢǏơƾųǹơƢǷȂȇDzǐȈǧǾdzDZƢǬǧDžȂƦŰȂǿȁ


ÎÑÎ ƪŢƢǼȇƾǼǧȏƢǷƽƢƻŚǏƗȁńƢǠƫƅơƔƢNj ǹơǾǼǷǮǴŭơǝDŽƬǻơƾųńơDzǏƗȁdžƦūơ ǾdzǂǔƷƗǵƢȇƗƾǠƥĽǾǻƢǸƬǰƥǂǷƗȁǾdzǂǷȏơơǀǿǂƥƾȇǾǻƘƥƢNjƢƥDžƢƦǟǽƾǟȂǧǽǂǷƗ ƨǠǴǬdzơǺǷǾƳơǂƻơĿDZƢƬƷơȁǂǐǷǺǟƾȈǠƥǞǓȂŠƢȀǠǓȁȁƨȈǨƻȐȈƻȁƤƟƢǯǁ ƢȀȈǧ Ŗdzơ ǞǓơȂŭơ ńơ DzǏȁȁ ƨǴȈdz Ŀ ƱǂƼǧ ơǂLJ ƣơȂƦdzơ ǞǷ ƧƘǗơȂŠ ƢȀȈǧ DžȂƦƄơ ŐƻǢǴƥśǷȂȇƾǠƥȁƾųńơơȂȀƳȂƫȁƢǿȂƦǯǁȁǾǟƢƦƫơǒǠƥȁȂǿDzȈŬơȁƤƟƢǯǂdzơ ǺŲ ǹƢǯȁ ǽȂǯǁƾȈdz ǾǨǴƻ ǹȁŚLjȇ ǂǰLjǠdzơ ǺǷ ơŚưǯ ƤǯǁƘǧ ƢNjƢƥ ǶȈǿơǂƥơ Ǿƥȁǂǿ ȂǿơǂƟƢLJDzǐȈǧDZDŽȇŃȁơȂǠƳǂǧǽȂǯǁƾȇǶǴǧśǷȂȇơȁǁƢLjǧƢNjƢƥDžƢƦǟǶȀǠǷƤǯǁ ǶȀǧƢǓƘǧ ǂſ DzƦƳ ŚǷƗ ƾȈNjǁ Ǻƥơ ơȁƾǐǫȁ ǂſ DzƦƳ ơȂǴǏȁ ǹơ ńơ ǾǠǷ ǺǷȁ ǶŮDŽǻǺLjƷƗȁǶȀǷǂǯƗȁ ǾǴǿƗǶȀǴƥƢǫǶȈǐǬdzơơȂǴǏȁƢǸǴǧǶȈǐǬdzơơȁƾǐǫȁǶȀǠǷǾǷȂǫǺǷŚưǰƥǁƢLJĽ ƢnjȈƳǞȈǸŪơǁƢǐǧǶȀǠǷǶȀǷȂǫǺǷŚưǰƥǶȀǠǷơȁǁƢLJȁǶŮDŽǻơȂǷǂǯƗȁǶǿȂǧƢǓƗȁ ǾȈǴǟ ơȂǔƦǫ ǹơ ńơ ǽȁǂǐƷȁ ǽȂǴƫƢǬǧ ǑƢȇǂdzơ Ŀ Ȃǿȁ ǹƢȈǼƯ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ ơȁƾǐǬǧ ǮǴŭƢƥDzǐȈǧDzǬƬLJơȁśLjŨȁǹƢťƨǼLJǮdzƿǹƢǯȁdžƦūơĿƢǬǼƻDzƬǫĽǽȂLjƦƷȁ ǽǂǸǟǂƻƕĿǾƥƢǏƗȁ>Î@śǻƢťȁśƬǼƯơƨǼLJĿȂƫǹơńơǂǸƬLJơȁǁȂǷȏơǾdzƪǷƢǬƬLJơȁ DžƢǼdzơ ǾǻȂǧǂǠȇ ǾǷƾƻ ǒǠƥ ǽƾǼǟ ǦǫȂȇ ǹƢǰǧ ǂǐƦȇ ȏ ǁƢǐǧ ǾȈǼȈǟ Ŀ ƧȁƢnjǣ ǂǷȏƢƥǵƢǫDzǐȈǧĿȂƫƢŭȁǾȈdzơDzǐȇǹơDzƦǫǾȈǴǟDZȂƻƾǴdzDzƦǫƗǺǷDzǰƥǾǻȁŐźȁ ǽȂƻƗǾƥǵƢǫȁǾǼǷǂǷȏơơȂǟDŽƬǻƢǧǥȐƬƻơǾƫȂƻơśƥȁǾǼȈƥǞǫȁĽƅơƾƦǟǾǼƥơǽƾǠƥ ǦdzƗƨǼLJřǟƗǹȉơńơǩƢƥȂǿȁƅơƾƦǟńơǂǷȏơǞƳǁȁƩƢǷĽDzǐȈǧǺƥƽȂǠLJ ƔƢLjūơ ǾǼǷ ƪǟDŽƬǻơ ƨȈǴǠdzơ ƨdzȁƾdzơ ǹȏ ơƾƳ ƢǨȈǠǓ ǁƢǏ ǾǰǴǷ ǹơ ȏƐ ơ >Ï@ƨƟƢťȐƯȁ ƾȈNjǁǺƥơǮdzǀǯȁƨdzȁƾdzơǂǷƗƪŢơȁǁƢǏȁǶȈǐǬdzơDzǿƗǾƬǟƢǗǺǟƱǂƻȁǦȈǘǬdzơȁ ƨǟƢǗ ƪŢ ǁƢǏȁ DzǐȈǧ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ ƨǟƢǗ Ǻǟ Ʊǂƻȁ ǾǰǴǷ ȃȂǫ ǂſ DzƦƳ ŚǷƗ >ǵÎÕÓÒ@ºǿÎÏÕÏƨǼLJ Î

>ǵÎÕÕÏ@ºǿÎÐÍÍƨǼLJ Ï


ÎÑÏ ǶȀǼǷǶǿŚǷƗȁƢƳơǂƻƨdzȁƾǴdzǹȂǠǧƾȇǶȈǐǬdzơDzǿƗǮdzǀǯȁƢƳơǂƻǶŮǞǧƾȇȁƨdzȁƾdzơ ƧƾǷǵƢŤơńơǞƳǂǼdzȁǾǼǷƨƦȇǂǬdzơDzƟƢƦǬdzơȃȂLJDzǐȈǧǺƥƅơƾƦǟƨǟƢǗƪŢǪƦȇŃȁ ǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƧǁƢǷơ ĽśƬLJƨǼLJńơƨǨdzȏơȁƨƦƄơƨȇƢǣƢNjƢƥǹƢǸưǟśƥȁǾǼȈƥǹƢǯǾǻơǵƾǬƫƾǫȁ ǒǠƥ ȄǴǟ DžƢǼdzơ ǒǠƥ ǽơǂǣƗ ƢNjƢƥ ǹƢǸưǟ ǹơ ǾƦƦLJ ǥȐƬƻơȁ ǂǧƢǼƫ ƢǸȀǼȈƥ DzǐƷ ǺƥƾȇǃǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơȁǥǂNjǺƥǹƢǘǴLJǦȇǂnjdzơǶȀǼǷǥơǂNjȏơǺǷƔơǂǷȏơ ȏȁǶǿƢȇƢǟǁǺǷƨǴǐƸƬŭơƩơȂǯDŽdzơǺǷDzǐƸƬŭơǂưǯƗǹȁǀƻƘȇǶĔơǾdzơȂdzƢǫȁǶȈǴLJ ǮdzƿǶȀȈǧDzȈǫǺȇǀdzơƔơǂǷȏơǒǠƥƢNjƢƥǹƢǸưǟƽƾȀƬǧŚLjȈdzơǁŗdzơƐȏơƨǻơDŽŬơǹȂǴƻƾȇ ƢNjƢƥ ǹƢǸưǟ śƥȁ ǾǼȈƥ DzǐƷȁ Ǯdzǀdz Ƥǔǣ ơƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ ŐŬơ ǢǴƥ ƢǸǴǧ ǦƟƢǘdzơńơƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾƳȂƫȁƢđǵƢǫƗȁƧƾƳńơƢNjƢƥǹƢǸưǟDZDŽǻȁǂǧƢǼƬdzơ ȐǯǹȏƨǼǘǴLjdzơǁơƽǺǷƣơȂŪơǂǜƬǼȇƢǸȀǼǷDzǯǁƢǏȁǾƥǵƢǫƗȁƭȂǠƦŭơńơĽ DzǿƗDžƢǼdzơǁƢǏȁDZƢǬdzơȁDzȈǬdzơǂưǯƧƾŭơǮǴƫĿȁƨȇƢǰnjdzơƨdzȁƾdzơńơȄĔƗƢǸȀǼǷ ƽǂǯ ƢNjƢƥ ǹƢǸưǟ ǂǷƗȁ ƤȇƿƢǯȏơ ǺǷ ơŚưǯ ǹȂǬǴƬźȁ ƢǸȀǼȈƥ ǂnjdzơ ǹȁŚưȇ ƽƢLjǨdzơ ƢǻƾȈLJƨǴƥƢǬǷĿǹȂǰȇȁƭȂǠƦŭơńơǂǯƢLjǠdzƢƥǾƳȂƬȇǹơƨdzƢȈŬơǂǯƢLjǠdzơŚƦǯǹƢǸưǟ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǶđƭǂƬǰȇǶǴǧǾȈǴǟƨǜǧƢƄơȁǦȇȂƼƬdzơǮdzǀƥƾǐǫȁƾǸŰǦȇǂnjdzơ ǽƾǼǟdžǴŸȁǽƾȇDzƦǬȇȁǾȈdzơļƘȇǹƢǸưǟƽǂǯǹƢǯȁǾƬǴƥƢǬǷĿDZȁŗdzƢƥǶŮǹƿƗDzƥ ȆǴǟǦȇǂnjdzơDZƢLJǁơǶȀǼǷƤǴǘȇƨdzȁƾdzơńơƢNjƢƥǹƢǸưǟDzLJǁƗȁǾǷǂǰȇȁǾǴƥƢǬȇȂǿȁ ƪǻƿƘǧǶŮơȂǷƗǚǨūǾǴǿƗƾǼǟǽǁȂǔƷǮdzǀƥƾǐǬdzơǹơǂȀǛƗȁƨǰǷńơƤdzƢǣǺƥ ǥǂǟǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǹƢǯȁǾƳȂƬdzƢƥƤdzƢǣǺƥȆǴǟǦȇǂnjǴdzƨdzȁƾdzơ ƤŹƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǹƢǯȁƢNjƢƥǹƢǸưǟśƥȁǾǼȈƥDzǏƢƷȂǿƢŠƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰ ơƾȀƬůƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǁƢǐǧƨǰǷƧǁƢǷơǾƬȇȏȁDzǏƗĿƤƦLjdzơǾǻȂǰdzơƾǸŰǦȇǂnjdzơ ǺƥȆǴǟǦȇǂnjdzơǾƳȂƫƢǸǴǧƢŮƢƳǁȁƨdzȁƾdzơƾǼǟƨǸǴǰdzơǝȂǸLjǷǹƢǯȁǾƫǂǐǻĿ ƨǰŠ ǦȈƳơǁȏơ Ʃǂưǯ ǾȀƳȂƬƥ ƨǰǷ ńơ ǁƢƦƻȏơ ƩƔƢƳȁ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ǺǷ ƤdzƢǣ


ÎÑÐ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷȄǴǟǒƦǬȇȁƢNjƢƥǹƢǸưǟƽơǂǷǶƬȇDzǏȁơƿơǾǻơDžƢǼdzơśƥǝƢNjȁ ƩƢǟƢNjȏơǽǀǿƩǂưǯȁƨǰǷȄǴǟơŚǷƗƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǮdzƿƾǠƥļƘȇȁƾǸŰ ǵơǂǯȏơ ƨȇƢǣ ƢNjƢƥ ȆǴǟ ƾǸŰ ǾǷǂǯƗ ǂǐǷ ńơ ƤdzƢǣ Ǻƥ ȆǴǟ Ǧȇǂnjdzơ DzǏȁ Ƣŭȁ ĿȂƫǵƢȇƗƨƯȐưƥǮdzƿƾǠƥĽśƬLJȁȃƾƷơƨǼLJǮdzƿǹƢǯȁDZƢǨƬƷȏơƨȇƢǣǾƥDzǨƬƷơȁ ƨǬȈǬŞǶǴǟƗƅơȁƢǷȂǸLjǷƩƢǷDzȈǫȁǑǂǷǾǻơDzȈǬǧǂǐŠńƢǠƫƅơƨŧǁńơDzǬƬǻơȁ ǺǷƢNjƢƥǹƢǸưǟǺǷDzǏƢƷȂǿƢŠƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơǥǂǟƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǹơĽǮdzƿ ƧƾƳƨȇȏȁǺǷƢNjƢƥǹƢǸưǟơȂdzDŽǠȇǹơǶȀǼǷƤǴǗȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjǴdzƧǁǁƢǔŭơ ȄǴǟƢȈdzơȁǹȂǰȇƨǼȇƾŭơĿȅǀdzơƢNjƢƥƢǨȇǂNjǹơȁƨǼȇƾŭơǵǂƷƨƼȈnjǷńơǽȂǠƳǂȇȁ ƨdzȁƾdzơǺǷǂǷȏơǁƾǏȁǮdzƿńơƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰƤȈƳƢǧȆǰŭơǵǂūơƺȈNjȁƧƾƳ DzȈǫȁǾƬǴȈdzǺǷƩƢǷȁǶƬǣơǂǷȏơǾƥǁƾǏƢŠƢNjƢƥǹƢǸưǠdzǁƢƦƻȏơƩƔƢƳƢǸǴǧǮdzǀƥ ƾǠƥƨǼȇƾŭơǺǷƢNjƢƥǦȇǂNjƔƢƳĽśƬLJȁȃƾƷơƨǼLJƢǔȇƗǮdzƿǹƢǯȁǾLjǨǻĈǶLJǾǻơ ƨȇƢǣǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷśƥȁǾǼȈƥǞǫȁȁƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơǺǷǾdzǂǷȏơDZȂǏȁ śƬLJȁ ƭȐƯ ȁƗ śƬǼƯơ ƨǼLJ Ŀȁ ǵƢǜǼdzơ ĻƗ ȄǴǟ DZơȂƷȏơ ƪǷƢǬƬLJơȁ ƨǨdzȏơȁ ƨƦƄơ ǺƥDzǐȈǧƽƢŨȏƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơǺǷǂǷƘƥƾųńơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾƳȂƫ ǹƢǯƢǸǯǾdzȁƢǘƫǺǷȄnjźȁǾǰǴǷDzƸǨƬLJơǾǻơƨdzȁƾdzơǢǴƥǾǻȏǑƢȇǂdzơŚǷƗȆǯǂƫ ǮdzƿǹȂǰȇǹơȁǽƽƢŨơȁǾdzƢƬǬdzǂǯƢLjǠdzơǾȈƳȂƬƥƨdzȁƾdzơǺǷǂǷȏơǁƾǐǧǾǧȐLJƗǺǷ ǾȀƳȂƫǹƢǯȁǾLjǨǼƥǾƳȂƫȁǂǯƢLjǠdzơǀƻƘǧǽŚƥƾƫȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƨǧǂǠŠ DzƦƳŚǷƗƾȈNjǁǺƥơǾǠǷǁƢLJȁǾǠȈǘƫDzƟƢƦǬdzơȁǂǯƢLjǠdzƢƥơǂƟƢLJ DZDŽȇŃȁƨǼȇƾŭơǺǷ ǶǿȂǘǟƗȁǶȈǐǬdzơDzǿƗǶȀǴƥƢǬǧǾƥơȂdzDŽǻǶȈǐǬdzơńơơȂǴǏȁƢǸǴǧDzƟƢƦǬdzơǺǷŚưǰƥǂſ DzLJǁƗȁƤǟǂdzơƨȇƢǣǾǴƻƽȆǯǂƫǺƥDzǐȈǧŐŬơǢǴƥƢǸǴǧǂǐǼdzơǶǿȁƾǟȁȁƨǟƢǘdzơ ƢƳơǂƻ ǾȈǴǟ ơȂǠǔȇȁ ƶǴǏ ƾǬǟ Ŀ Ǿdz ơȁƾȀƬŸ ǹơ ǶȀǼǷ ƤǴǗȁ ǶȈǐǬdzơ Dzǿȏ ǺƥDzǐȈǧȄǴǟơȂǠǓȁȁȆǓǁǹơńơƶǴǐdzơĿƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǞǷơȁƾȀƬƳƢǧ ǞƳǁȁƶǴǐdzơĻȁDzǐȈǧǮdzǀƥȆǓǂǧDZƢȇǁǥȏƕƧǂnjǟƨǼLJDzǰdzƢƳơǂƻȆǯǂƫ


ÎÑÑ ǦƟƢǘdzơńơǩǂnjdzơǺǷǾǟȂƳǁǹƢǯȁǮǴƫǾƬǼLJĿǂǯƢLjǠdzƢƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ ǮdzƿǞǧƽǞǘǬǻơĽDzǐȈǧĿȂƫǹơńơƧŚưǯśǼLJƱơǂŬơǮdzƿǞǧƾȇDzǐȈǧǂǸƬLJơȁ ȄǴŢśƬLJȁǞƥǁƗƨǼLJĿȁśǻƢťȁśƬǼƯơƨǼLJƪǻƢǯ >Î@DzǐȈǧƧƢǧȁǹơǵƾǬƫȁƱơǂŬơ ȂŴƮǰǷȁ >Ï@ƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǽƾdzȁǽƾǴǬǧǾƥƢǏƗǑǂŭǂǐǷǮǴǷǺǟƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰ DžƢƦǟǂǐǷƨȇȏȁĿǶȈǫƢǧƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƨƴūơȅƿĿĿȂƫȁơǂȀNjǂnjǟƾƷơ ĿȂƫśƬLJȁdžŨƨǼLJǹƢǔǷǁĿȁ >Ð@ƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺƥƢNjƢƥǹȂLJȂǗǺƥƢNjƢƥ ǦȇǂnjǴdzƨdzȁƾdzơƪȀƳȁśƬLJȁǞƥǁƗƨǼLJĿȁǹȂǠƦLJȁǞLjƫǽǂǸǟȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰ ǾȈƻȏȁ ǹƢnjȈǼƥ ǹơŚǷ ŚǷ ƢNjƢƥ ƨƦƫǁ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻȏȂǷ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ ǾȈƻȏ Ǯdzƿ DzưǷ ƔƢƳ ƧƾǷ ƾǠƥ Ľ ǹƢnjȈǼƥ ƔơǂǷȏơ ŚǷƗ ƢNjƢƥ ƨƦƫǁ ȆǴǟ Ǧȇǂnjdzơ ƧƾǷƾǠƥĽǪȈǧǂdzơǹȂǟǦȇǂnjdzơǾȈƻȏǮdzƿDzưǷƧƾǷƾǠƥƔƢƳĽśLjūơǦȇǂnjdzơ ƨƦƫǁơȂǘǟƗǹơńơǞȈǸŪơȄǫǂƫƧƾǷƾǠƥĽƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾȈƻȏǮdzƿDzưǷƔƢƳ ǽǀǿĿȁƢNjƢƥƤȈLjƷǾdzƾƥńȂƫȁƢNjƢƥǦȇǂNjDZDŽǟśƬLJȁdžŨƨǼLJĿȁƧǁơǃȂdzơ ǶĔȏŚLjǟƽƢŨȏƨnjȈƥńơǂǯƢLjǠdzơǺǷŚưǰƥƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾƳȂƫƨǼLjdzơ ńơ ǞǓơȂŭơ ǮǴƫ ǞƳǁƗȁ ǂǯƢLjǠdzƢƥ ǁƢLjǧ ǂȀNj Řƥȁ ƨnjȈƥ ȄǴǟ ơȂdzȂƬLJơȁ ơȂdzȁƢǘƫ ƨǼLjdzơǽǀǿĿȁǶǿƽȐƥǹȁǃȁƢƴƬȇȏǶĔƗȄǴǟŚLjǟǞǷƢƸǴǏƾǬǟȁƨdzȁƾdzơǶǰƷ ƾǠƥƨȈǫƢƦdzơǂǯƢLjǠdzơǺǷŚưǰƥƧƾȇƾūơńơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǾƳȂƫƢǔȇƗ ńơƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǾƳȂƫǹƢǯȁƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǞǷƨnjȈƥńơơȂȀƳȂƫǺȇǀdzơ Ǧȇǂnjdzơ ƾȇ ǺǷ ǾȈǬǨdzơ ƪȈƥȁ ƾȈƥǃȁ ƢƼŭơȁ Ƨƾȇƾūơ ǝDŽƬǻơȁ ǂƸƦdzơ ǪȇǂǗ ǺǷ ǺǸȈdzơ ǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzǏȁƢǸǴǧƢȀǰǴǷȁƢȀȈǴǟƤǴǤƫǹƢǯǾǻȏǁƾȈƷǺƥȆǴǟǺƥśLjūơ ƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLjdzƧǁȂǯǀŭơǁƽƢǼƦdzơǶǴLJȁśLjūơǦȇǂnjdzơǥƢƻǂǯƢLjǠdzƢƥƾǸŰ >ǵÎÕÓÒ@ºǿÎÏÕÏƨǼLJƩƢǷȆǯǂƫǺƥDzǐȈǧ Î

ǂǐǷĿ>ǵÎÔÒÍ@ºǿÎÏÓÑƨǼLJĿȂƫƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺƥơƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơ Ï

ǂǐǷĿ>ǵÎÔÒÎ@ºǿÎÏÓÒƨǼLJĿȂƫǂǐǷǶǯƢƷƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰ Ð


ÎÑÒ ƾǠƥĽǮdzǀƥǾdzľȁȁǮdzƿƨǴƥƢǬǷĿƩƢƦƫǂǷǾdzƤƫǂƫƨdzȁƾdzơǹƢƥǽƾǟȁȁDZƢƬǫȐƥ ƢƼŭơĿǥǂNjǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơDzǠƳȁƔơǂǷƗƢȀȈǧDzǠƳȁƢȀƦƫǁǁƽƢǼdzơǮǴƫǾǰǴŤ ƢǻƾȈLJ ƢǷƗȁ ƨǼLJ ƾǠƥ ĿȂƫ ǹƗ ńơ ơŚǷƗ ǭƢǼǿ ƮǰǷȁ ƢNjƢƥ ƨƦƫǁ ȆǘǟƗ ƾǫ ǹƢǯȁ ǪȈǧȂƫǾǻȁƢǠǷƢȀǠǷȁƔƢǠǼǏńơǂǯƢLjǠdzơDzLJǁƗǁƽƢǼƦdzơǾǰǴŤƾǠƥǾǻƢǧƾǸŰǦȇǂnjdzơ ơȂǰǴǸƬǧƔƢǠǼǏƨǸƟƗƔƢǼƥƗǺǷŜŹǺƥƾǸŰǶȀǠǷȁƧƽƢLjdzơƺȈNjǩƢƸLJơƾȈLjdzơȁƢNjƢƥ ǽȂǴƬǫȁ ƔƢǠǼǏ DzǿƗ ǾȈǴǟ ǁƢƯ ǵƢȇƗ ƾǠƥ Ľ ŜŹ Ǻƥ ƾǸŰ ƢǷƢǷơ ƢȀȈǧ ơȂǠǓȁȁ ƔƢǠǼǏ ƪȈǬƦǧǁƽƢǼƦdzơƨȈǬƥȁƧƾȇƾūơƢǷƗȁśǫƢƦdzơơȂƳǂƻƗȁǂǰLjǠdzơǒǠƥȁƢNjƢƥƢǬȈǧȂƫơȂǴƬǫȁ ǾǼƥơǝȂƳǁǹƢǯȁǾƬǼLJǺǷǞƳǁȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǾȈǴǟƢȀƦƫǁƢǷȄǴǟ ǵƢǰƷȏơ ǂưǯƗ ƪǻƢǯ ƢǸȀƬƦȈǣ ƧƾǷ Ŀȁ ǾǟȂƳǁ DzƦǫ ƨnjȈƥ ǺǷ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ǁƢǏȁǝȂƦLJƗDzǯĿƨǠƥǁȏơļƢǨŭơȁƔƢǸǴǠdzơǺǷƢLjǴůƤƫǁȁƢNjƢƥƤȈLjƷǥǂǐƬƥ ǾǻơǂǷȏơDZȁƗĿǂȀǛƗȁǝȂƦLJƗDzǯĿƨȈǯȂǴŭơƨǸǠǗȏơǂƼǧƗǺǷƢǷƢǠǗǶŮǞǼǐȇ ƢȇơƾǿǶLjǫȁǦȇǂnjdzơǝǂnjdzơǪƦǗȄǴǟƢȀƟơǂƳơȁƨȈǟǂnjdzơǵƢǰƷȏơĿǪȈǬƸƬdzơƾȇǂȇ ȅƾȇƗǺǷƨȈǻƢǘǴLjdzơǥƢǫȁȏơǝơDŽƬǻơƾȇǂȇƢŶơǾǻơǮdzƿƾǠƥǂȀǛĽƔƢǸǴǠdzơȄǴǟƨǴȇDŽƳ ŖǨǷ Ǿdz DZƢǫȁ Ǯdzƿ ǺǷ ǽȂǼǰŻ ǶǴǧ ƨȈǟǂnjdzơ ƩƢǣơǂǨdzƢƥ ƢȀȈǴǟ ơȂdzȂƬLJơ Ǻȇǀdzơ DžƢǼdzơ ƾȈLjǴdzƔƢƬǧȏơƤǐǼǷƾǴǫȁǾdzDŽǠǧDZƢŞǮdzƿǮdzǡȂLjȇȏřǣǂŭơƅơƾƦǟƾȈLjdzơƨǰǷ œƬǰdzơƾǸŰƾȈLjdzơǁƢǐǧǽƽơǂǷȄǴǟǾǬǧơȂȇǾǻƗǺǛȁȅǂǿǃȏơȆǨǼūơœƬǰdzơƾǸŰ ƢNjƢƥƤȈLjƷƽơǁƘǧǝȂƦLJƗDzǯĿƧŚưǯdždzƢůǮdzǀdzƾǬǠǻơȁǂǷȏơơǀǿĿơŚƸƬǷ ǾǼǷǝDŽƬǼȈdzƧƽƢLjdzơƺȈNjǩƢƸLJơƾȈLjdzơȆƻƗDzȈǬǟǺƥƅơƾƦǟƾȈLjdzơȄǴǟȃȂǟƽƶƬǧ ƨȈǻƢǘǴLjdzơǥƢǫȁȏơǺǷƢȀǴǏƗȁƢǨǐdzơǺǷƣǂǬdzƢƥǁȂǯǀŭơƅơƾƦǟƾȈLjdzơƢǿƢǼƥơǁơƽ ȄǴǟ DzȈǴdzƢƥ Ƥǯǁ ǾȈǴǟ ȃȂǟƾdzơ ƶƬǧ ƾȇǂȇ Ǿǻơ DzȈǬǟ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ ƾȈLjdzơ ǪǬŢ ƢǸǴǧ ƨǰǷDzǿƗƤƬǯȁƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơƢȀǼǷĽǂǐǷńơŐdzơǪȇǂǗǺǷǾƳȂƫȁƤƟƢǯǁ ńơ ǾǷƾǬȈdz DzȈǬǟ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ ƾȈLjdzơ ńơ Ǿƥ ơȂưǠƥȁ ƢNjƢƥ ƤȈLjƷ Ǻǟ ƨȈǨƻ ơǂǔŰ ƧƽƢLjdzơȁǥơǂNjȏơȁƔƢǸǴǠdzơǺǷƨǰǷDzǿƗǹƢȈǟƗǵƢƬƻƗǺǷƨǴŦǾȈǧȁǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷ


ÎÑÓ ǺǷƨȈǻƢǘǴLjdzơǥƢǫȁȏơǝơDŽƬǻơƾȇǂȇǾǻơȁƢNjƢƥƤȈLjƷǺǷƨȇƢǰnjdzơǾǻȂǸǔǷǶǿŚǣȁ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ ƾȈLjdzơ ǾǷƾǬǧ ƨȈǟǂnjdzơ ƩƢǣơǂǨdzƢƥ ƢȀȈǴǟ ǶȀȇƾȇƗ śǠǓơȂdzơ ƢȀǴǿƗ ȅƾȇƗ ƨǼǘǴLjdzơǺǷǂǷȏơǃǂƥĽƨǼǘǴLjdzơǁơƽĿdždzƢůǮdzǀdzƾǬǠǻơȁǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂŭDzȈǬǟ ǹƢǯƢǷȄǴǟǹƢǯƢǷƔƢǬƥơȁƨȈǻƢǘǴLjdzơǥƢǫȁȐdzǑǂǠƬdzơǺǟƢNjƢƥƤȈLjƷǞǼŠƨȈǼLjdzơ ǹƢǘǴLjdzơ ƢǻȏȂǷ Ǻƥơ ƾȈĐơ ƾƦǟ ǹƢǘǴLjdzơ ƢǻȏȂǷ Ƨǂǘƥ ňƢǘǴLJ ǹƢǷǂǧ Ǯdzǀdz ǁǂŢȁ ƾƦǟƾȈLjdzơǾƳȂƫǪǬŢǹơƾǠƥƢNjƢƥƤȈLjƷǹƢǯȁDzȈǬǟǺƥƾȈLjdzơǾƥƔƢƳȁƽȂǸŰ ǂǜƬǼȇƨȈǻƢǘǴLjdzơǥƢǫȁȏơĿȅȁƢǟƾdzơƶƬǧǺǟǮLjǷƗƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơDzȈǬǟǺƥƅơ DzȈǬǟǺƥƅơƾƦǟƾȈLjdzơƔƢƳƢǸǴǧDzȈǬǟǺƥƅơƾƦǟƾȈLjdzơDZȂǏȁƾǠƥǹȂǰȇơƿƢǷ ǹƢǷǂǨdzơ ǹƢǯȁ DžƢǼdzơ ǹƘǸǗơȁ ƢNjƢƥ ƤȈLjƷ ǽƽơǁƗ ƢǷ Dzǯ Dzǘƥ ǁȂǯǀŭơ ǹƢǷǂǨdzƢƥ ƝǂǬǧ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLJ ƨǰǷ ŚǷȏ ǾȈǧ ƣƢǘŬơȁ ĺǂǠdzƢƥ ǁȂǯǀŭơ ƤȈLjƷǮdzƿDzưƬǷƢǧDžƢǼdzơǽȂƳȁǺǷǞǸůȁƢNjƢƥƤȈLjƷǁȂǔƷȁǽǁȂǔŞǹƢǷǂǨdzơ řǣǂŭơƅơƾƦǟƾȈLjdzơƾǼǟƢǛȂǨŰǹƢǷǂǨdzơơǀǿȆǬƥȁǾǷDŽǟĿǹƢǯƢǸǟǞƳǁȁƢNjƢƥ ƪǸǐǟǥǁƢǟǵȐLJȏơƺȈNjǺǷǂǷȏơƔƢƳĽƨǰǷȆǓƢǫDzƴLJĿDzƴLJǹơƾǠƥ ƔƢƳĽǮdzƿDzǠǨǧřǣǂŭơƅơƾƦǟƾȈLjǴdzȃȂƬǨdzơƤǐǼǷǝƢƳǁƢƥƢNjƢƥƤȈLjūǮȈƥ ǂƻƕĿǾƬȇȏȁƔơƾƬƥơǹƢǯȁśƬLJȁƪLJƨǼLJDZơȂNjĿƢNjƢƥƤȈLjūDZDŽǠdzơǮdzƿƾǠƥ ƨǰŠǾƬȇȏȁƧƾǷƪǻƢǰǧśƬLJȁdžŨƨǼLJǵǂƄơĿƨǰǷńơDzǏȁȁśƬLJȁǞƥǁƗƨǼLJ DzǏȂǧǾƦǬǴƥǂȀƬNjơȁƢNjƢƥǾǫƕƤǬǴŭơƢNjƢƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǾdzƾƥńȁȁǂȀNjƗƨǠLjƫȁƨǼLJ ƢȀǼǷĽƧǁƢȇDŽǴdzƨǼȇƾŭơńơƢNjƢƥƤȈLjƷǾƳȂƫȁśƬLJȁƪLJƨǼLJDZơĈȂNjĿƨǰǷńơ ǁơƽńơǾƳȂƬȇŃƢNjƢƥƤȈLjƷDZDŽǟƢŭǾǻȏƢNjƢƥǦȇǂNjǾǠǷǹƢǯ ƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơ ƤȈLjƷDZDŽǟƾǠƥƢǠǷƢȀƳȂƫǹƗńơƢNjƢƥƤȈLjƷǞǷƢƦƸǘǐǷƨǰŠȄǬƥDzƥƨǼǘǴLjdzơ ƧƾƳńơƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơDZDŽǻśƬLJȁǞƦLJƨǼLJĿȁƨǰŭƢNjƢƥǾǫƕƞůȁƢNjƢƥ ƢNjƢƥǾǫƕƾǼǟƢǷȂȇơǂǔƸǧƢǸŮDZƢǤNjƗǒǠƥƔƢǔǬdzƢNjƢƥȆǴǟǦȇǂnjdzơǽȂƻƗǾǠǷȁ ǁƾǐdzơ ǺǷ ƢȈǷƢLJ ơǂǷƗ ƢǸŮ ǃǂƥƢǧ ƧǁȂǯǀŭơ ƨǼLjdzơ ǺǷ ƤƳǁ ǂȀNj Ŀ Ǯdzƿ ǹƢǯȁ


ÎÑÔ ńơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƢŷƾdzơȁǞǷƢŷǁȂǔƷǾǻȂǸǔǷƢNjƢƥƾȈNjǁǶǜǟȏơ ƢǻƾȈLJ Ƣŷƾdzơȁ ńơ ƢNjƢƥ Ǿǫƕ ƤƬǯȁ Ƥǯơǂŭơ ńơ ƢǠǴǗȁ ǂǷȏơ ȐưƬǷƢǧ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ǞǷƤǯǁȁƧƾƳńơDZDŽǻȁǂǷȏơDzưƬǷƢǧǂǷȏơǮdzƿǹȂǸǔŠǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơ ƢNjƢƥǾǫƕǥǂǗǺǷǂǰLjǠdzơǒǠƥǶȀǠǷȁƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơơȂȀƳȂƫȁƤǯǂŭơĿǾȇƾdzȁ ŚǷƗǵƢǬǷƢǸƟƢǫǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơǺƥǁȂǐǼǷǦȇǂnjdzơƨǰǷĿƢNjƢƥǾǫƕǵƢǫƗȁ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLjdz ƧǁƢǷȏơ ǾȈƳȂƫ ƾȇǂƫ ƨdzȁƾdzơ ǹơ DžƢǼdzơ śƥ ǝƢNjȁ ƨǰǷ ŜŹǺƥǁȂǐǼǷǦȇǂnjǴdzƧǁƢǷȏơǾȈƳȂƫƤǴǘȇǾǻơƢNjƢƥǾǫȉǩƢƸLJơƾȈLjdzơǺLjƷȁ ǾǻȂǸǔǷ DžƢǼdzơ ǹƢȈǟƗ ǺǷ ǶǿŚǣȁ ǥơǂNjȏơ ǺǷ ơǂǔŰ ǾƦƸǏƗȁ Ǯdzƿ Ŀ ƤƬǰǧ ƪȀƳȁDzƥȏȂƦǫƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơƾǼǟǮdzƿǥƽƢǐȇǶǴǧǁȂǐǼǷǦȇǂnjǴdzƧǁƢǷȏơƤǴǗ ƧƾǠǬdzơȅƿĿƨǰǷńơDzǏȁȁǹƢǔǷǁǂȀNjĿƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻȏȂŭƧǁƢǷȏơ DzǐƷƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǽƽȏȁƗȁƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzǏȁƢŭȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷ ĽƨǬƟȐdzơƨǧƢȈǔdzơǶȀȈǴǟȃǂƳƗȁǶđǪƟȐdzơDZŗŭơĿơȂdzDŽǻơȁǵơǂǯȏơȁDŽǠdzơƨȇƢǣǶŮ ƨǼǘǴLjdzơǁơƽĿȂǿȁƨǰŠƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƾdzȁȁǶȀƬǷƢǫơƧƾǷǶđǪƟȐdzơƤȈƫǂƬdzơ ƾdzȁȁśƬLJȁǞƦLJƨǼLJǂƻƕĿǾƫƽȏȁƪǻƢǯƢǧǂNjǽȂũǾǷƗǺǘƥĿǾǯǂƫƽȂdzȂǷ śǠƦLJƨǼLJǾƫƽȏȁƪǻƢǯȁśLjƷǦȇǂnjdzơǽƾdzȁƨǼǘǴLjdzơǁơƾƥȆǴǟǦȇǂnjdzơǾȈƻȏ DzƟƢƦǫƵȐǏȏƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǾƳȂƫśƬLJȁǹƢťƨǼLJǺǷǵǂƄơǂȀNjĿȁ ǝȐǬdzơ ƔƢǼƥ ǺǷ ǽȂǼǰǷȁ ƨǟƢǘdzƢƥ ƣǂƷ DzƟƢƦǫ ǾǴƥƢǬǧ ƨȈƥǂūơ Ŀ ǝȐǫ ƔƢǼƦdzȁ ƣǂƷ ǂƻƕĿƨǰǷńơǞƳǁȁƧƾǷƢđǵƢǫƗȁƨǼȇƾŭơńơǾƳȂƫĽơǂǰLjǟƢđǵƢǫƗȁƢǿƢǼƦǧ ǾǻơƢNjƢƥǾǫƕȄǴǟȄǟƽơȁǂǧƢǼƫȁǥȐƬƻơƢNjƢƥǾǫƕśƥȁǾǼȈƥǞǫȁƾǫȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơ ƢǸȀǼȈƥ ƾǬǠǻơȁ ƩƢǸȀŭơȁ ǺƟơDŽŬơȁ ǂƟƢƻǀdzơ DZƢLJǁơĿ ƨȈƥǂūơ Ŀ ǾƬǷƢǫơ ƧƾǷ ǽǁǁƢǓ ƾŧƗȂǿȁǵƢǠdzơǮdzƿĿƔƢƳȅǀdzơȆǷƢnjdzơƱƢūơŚǷƗǁơƽĿƲūơǂȀNjĿdžǴů DzLJǁƘǧƢNjƢƥǾǫƕȄǴǟƘǘŬơơȂƬƦƯƗȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǹƢǟƘǧňƢųǃǁȏơƢNjƢƥƩDŽǟ ǾȈƳȂƫȁƢNjƢƥǾǫƕDZDŽǟƤǴǘȇƢNjƢƥƾȈNjǁǶǜǟȏơǁƾǐǴdzƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷ


ÎÑÕ ƾƦǟǦȇǂnjdzơśƥǹƢǯǾǻȏǮdzƿńơƤȈƳƘǧňƢųǃǁȏơƢNjƢƥƩDŽǟƾŧȏƧƾƳƨȇȏȁ ǾdzƪȀƳȁǵƢnjdzơńơƲūƢƥ ƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗǞƳǁƢǸǴǧƨǫơƾǏƢNjƢƥƾȈNjǁȁƤǴǘŭơ ńơǁȂǯǀŭơƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗƔƢƴǧƢNjƢƥǾǫƕDZDŽǟȁȆǰŭơǵǂūơƨƼȈnjǷȁƧƾƳƨȇȏȁ ƾŧƗȁǦdzƗȁśƬƟƢǷȁśƬLJȁǞLjƫƨǼLJƨƴūơȅƿǂȀNjĿȆǷƢnjdzơƲūơƨƦƸǏƨǰǷ ƧƾǷĿƺǧƔơƾȀNjǺǷƣǂǬdzƢƥǂǿơDŽdzƢƥȅǀdzơƪȈƦdzơŘƥȅǀdzơȂǿơǀǿƢNjƢƥƩDŽǟ ǂǐǷ ƨȇȏȁ Ŀ ǶȈǫƗȁ ǂǐǷ ƤƷƢǏ ƢNjƢƥ DžƢƦǟ ĿȂƫ śǠƦLJ ƨǼLJ Ŀȁ ǽǀǿ ǾƬȇȏȁ ƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺƥơƢNjƢƥƾȈǠLJ ǹƢǘǴLjdzơ ǽǂǸǟ >Î@ȅȂƦǼdzơ ƾƴLjŭơ ƧǁƢǸǟ Ŀ ǝȁǂnjdzơ ǹƢǯ śǠƦLJ ƨǼLJ Ŀȁ śǼLJǞƥǁƗȂŴǽŚǸǠƫĿǂǸƬLJơȁƢȀǼǷǺLjƷƗǹƙơǂdzơǂȇŃƨƦȈƴǟƧǁƢǸǠƥƾȈĐơƾƦǟ ƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗǹơĽǂǐǷǹƢǘǴLJȅƢƦƬȇƢǫǹƢǘǴLjdzơŚǸǠƫǾǴƦǫǹƢǯȅǀdzơƔƢǼƦdzơȁ ǥȐƬƻơƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơśƥȁǾǼȈƥDzǐƷƨǰǷńơDzǏȁƢŭƧƾƳƨȇȏȁńȂƬŭơ ǝȂǫȁ ƨǟǂLJ ǺǷ ǹȂƦƴǠƬȇ DžƢǼdzơ ǁƢǏ ŕƷ DzƟȐǫ ǵƢȇƘƥ ǾdzȂǏȁ ƾǠƥ ƧǂǧƢǼǷȁ ǹơǪǨƫƢǧƧǂǧƢǼŭơǮǴƫƽȂƳȁǞǷǦƟƢǘdzơńơƢǸȀǼǷDzǯ ǞǴǗĽƢǸȀǼȈƥǥȐƬƻȏơ ƅơȆǓǁDžƢƦǟǺƥơńȂǷƨǷǂǰǟƧǁƢȇDŽdzǖǿȂdzơńơƢǷȂȇǞǴǗǁȂǯǀŭơƢNjƢƥƩDŽǟ ǞƳǁƢǸǴǧǵƢnjdzƢƥǹȂǧƾǷƨǷǂǰǟǹƗƶȈƸǐdzơȁDžƢǼdzơǺǷŚưǯǾǸǟDŽȇƢǷȄǴǟƢǸȀǼǟ ǺǷƨƦȇǂǬdzơDZƢƦŪơǺǷǩƽƢǼƦdzƢƥȆǷǁǾȈǴǟǁƢǏƣǂǤŭơƣǂǫǖǿȂdzơǺǷƢNjƢƥƩDŽǟ ǝȂǫȁǹơǾǼǛĿǞǫȂǧƢȀǼǷƅơǾǸǴLJȁǾNjȂƥǂǗƣƢǏƗǍƢǏǂdzơǒǠƥǹơDzȈǬǧŘưŭơ ńơDZŗǧƢǸȀǼȈƥƧȁơƾǠdzơƪǸǰƸƬLJƢǧƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƔơǂǣƢƥǹƢǯƢŶơǂǷȏơơǀǿ ǦƟƢǘdzơǺǷƨǼLjdzơǮǴƫĿƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơDZŗȇŃȁƨǰǷ ƨdzȁƾdzơƪdzDŽǠǧƩƢȈǰnjƥǾƦƷƢǏǺǷȂǰnjȇƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơńơƢǸȀǼǷDzǯƤƬǯȁ DZŗǧƤƳǁǂȀNjĿśǠƦLJƨǼLJƨǰǷńơDzǏȂǧƢNjƢƥȐǷƢǯơȂdzȁȁƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗ ƨǨdzƗȁƨƦŰƢǸȀǼȈƥǁƢǏȁǾǧƢǓƗȁǾǴƥƢǫȁǾǷȁƾǫDzƦǫǦƟƢǘdzơǺǷƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơ ǹƢƻƾȈĐơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơǽǂǸǟ>ǵÎÕÔÍ@ºǿÎÏÔÍƨǼLJĿȅȂƦǼdzơƾƴLjŭơƧǁƢǸǟĿǝȁǂnjdzơ Î


ÎÑÖ ǵƢȇƗƾǠƥĽƨǼǘǴLjdzơǁơƽĿƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǹƢǯśƷƨǬƥƢLJƨƦŰƢǸȀǼȈƥǹƢǯȁ ƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơȁȂǿǂǔƷȁƶǘƥȏƢƥƨȈǷƢǜǼdzơǂǯƢLjǠǴdzƢǸȈǴǠƫƢNjƢƥDzǷƢǯǞǼǏ ǦȇǂnjǴdzǎƼNjƔƢƳǶȈǴǠƬdzơǮdzƿDZȂǐƷƔƢǼƯƗĿȁǶǿǁȂǔƷƽƢƬǠȇǺŲƢŷŚǣȁ ƔƢǔǫƾȇǂȇǾǻƢǯǵƢǬǧǵȂȈdzơơǀǿ ĿǾȈǴǟǒƦǬdzơǹȁƾȇǂȇǶĔƢƥǽŐƻƗȁƤǴǘŭơƾƦǟ ǾƳȂƫȁƤǯǁǾǻơƢNjƢƥDzǷƢǰdzŐŬơƔƢƳĽȐȇȂǗƣƢǣȁdžǴĐơǺǷƱǂƻȁƨƳƢƷ ǵƢŤƾǠƥǶȀǫǂǨƫǹƢǯȁǶȈǴǠƬdzơǁȂǔūśǠǸƬůơȂǻƢǯǺȇǀdzơǞǸŪơǩǂǨƬǧǦƟƢǘdzơńơ ƾƦǟǦȇǂnjdzơȄǬƥȁƧƾǷƾǠƥƐȏơDZƢūơƨǬȈǬŞƾƷƗǶǴǠȇŃȁƽƢƬǠŭơȂǿƢǷȄǴǟǶȈǴǠƬdzơ ǾǫƕȁƢNjƢƥƩDŽǟǞǷƪǻƢǯƢŲǂưǯƗƢǸȀǼȈƥ ƧȁơƾǠdzơƪǸǰƸƬLJơȁǦƟƢǘdzƢƥƤǴǘŭơ ǾǼȈƥƧȁơƾǠdzơȄǬǴȇȅǀdzơȂǿǾǻȏǩƢƸLJơƾȈLjdzơǶȀƬȇƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǹƢǯȁƢNjƢƥ ƢǸǴǧǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjǴdzśƦƄơŐǯƗǺǷǹƢǯǩƢƸLJơƾȈLjdzơǹȏƧȏȂdzơśƥȁ ǁƢǏȁƧƾȈǐǬƥǾƷƾǷȁǾǷȁƾǫƾǼǟǾǴƦǬƬLJơȁ ƧƾƳńơDZDŽǻƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơńȂƫ ǞǷƢƦƸǘǐǷǽơǂȇǾǻȂǰdzƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾǼǷƘȇǶǴǧƨǫơƾǐdzơǾdzǂȀǜȇȁǾǠǻƢǐȇ ǁȂǷȏơƩƢǸȀǷǺǷŚưǯĿǽŚnjƬLjȇǩƢƸLJơƾȈLjǴdzƢƥǂǬǷǹƢǯƢNjƢƥǾǫƕǹƢǧƧȏȂdzơ ǺǷƤȈƫƢǰǷǶȀȈƫƘƫƪǻƢǯȁǮdzǀǯƢNjƢƥDzǷƢǯĽǮdzǀǯƢNjƢƥƩDŽǟǽƾǠƥǁƢǏĽ ǮǴƫ ƱơǂƼƬLJơ ǹƢǯȁ ǩƢƸLJơ ƾȈLjdzơ ȄǴǟ ƨȈǏȂƬdzƢƥ ǵȐLJȏơ ƺȈNj ǺǷȁ Ƨǁơƾǐdzơ ǾǼƥơȁ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ƨǘLJơȂƥ ǵȐLJȏơ ƨƼȈnjǷȁ Ƨǁơƾǐdzơ ǺǷ ƤȈƫƢǰŭơ ƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơ ȃƗǁȁ ƧȏȂdzƢƥ ǩƢƸLJơ ƾȈLjdzơ DZƢǐƫơ ƧƾNj ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ȃƗǁ ƢǸǴǧ ƩƢǨƬdzȏơDzǯǾdzƪǨƬǴȇŃǽƾǼǟǂǔƷơƿơȁƨǿơǂǰdzơǾdzǂȀǜȇǁƢǏȁǾǼǷƘȇŃǾdzǶȀƬƦŰ ƩDŽǟƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥǾǫƕDZDŽǟƾǠƥśƬLJȁǞLjƫƨǼLJƧƽƢLjdzơƨƼȈnjǷǺǷǾdzDŽǟƾǫǹƢǯȁ ǾdzƢǐƫơƽơǃǾdzDŽǟƾǠƥȁDzȈǬǟǺƥƅơƾƦǟƾȈLjdzơǽƢƻƗƧƽƢLjdzơƨƼȈnjǷĿǵƢǫƗȁƢNjƢƥ ńơȂƬȇ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ǺǷ ƤȈƫƢǰŭơȁ ƢǸȈLJ ȏ ǽƢȇơ ǶȀƬƦŰȁ Ǿdz ǶȀƦȇǂǬƫ ƽơǃȁ ƧȏȂdzƢƥ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơȁ ǩƢƸLJơ ƾȈLjdzơ śƥ ƧȁơƾǠdzơ ƪǸǰƸƬLJƢǧ ǶȀȈǴǟ Ƣǿǁơǂǰƫ


ÎÒÍ ǹȂǴǬǼȇȁ ƢǸȀǼȈƥ ǹȂNjȂȇ ơȁǁƢǏ ƽƢLjǨdzƢƥ ǹȂǠLjȇ Ǻȇǀdzơ DžƢǼdzơ ǹơ Ǯdzƿ ȄǴǟ ƧƽƢȇǃȁ ǦȇǂnjdzơȁśǠƦLJȁȃƾƷơƨǼLJȆǨǧDžƢǼdzơśƥƢĔȂǠȈnjȇȁǁȁƾǐdzơƢȀǼǷǂǣȂƬƫƔƢȈNjƗ ǦƟƢǘdzơ ǺǷ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ DzLJǁƗ Ƨƾŝ ƢNjƢƥ DzǷƢǯȁ ǦƟƢǘdzƢƥ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ ơƙƢƴǧǦƟƢǘdzơńơǾƥǹƢȈƫȏơȁǩƢƸLJơƾȈLjdzơȄǴǟǒƦǬǴdzƨnjȈƥǂǰLjǟǺǷơǂǰLjǟ ǹƢƬLjƦdzƢƥǽȁƾƳȂǧƨȈdzƢƴŮƢƥƨǧȁǂǠŭơǽǁơƾƥǩƢƸLJơƾȈLjdzơȁƨȈǼȈLjūơǪȇǂǗǺǷƨȈǨƻ ǂƟƢǨūơǪȇǂǗȄǴǟǾƥơȂƦǿƿȁǾȈǴǟơȂǔƦǬǧƨȈǫƢLJǾdzǞǼǘǐȇǁƢųǽƾǼǟȁǁơƾdzƢƥDzǐƬŭơ DzǷƢǯǵƢǬǷǶƟƢǬdzƨǰǷńơŐŬơƔƢƳƢǸǴǧǦƟƢǘdzơńơǾƥơȂȀƳȂƫȁƨȈǼȈLjūơȄǴǟĽ ƾȈLjdzơ DzǏȁ ƢǸǴǧ ǶǿȂǯǁƾȇ ǶǴǧ ǶȀǼǷ ǽȂǐǴźȁ ǶǿȂǯǁƾȈdz ǂǯƢLjǠdzơ ƤǯǁƗ ƢNjƢƥ ƨƠȈǿ ơƿȐȇȂǗǩƢƸLJơƾȈLjdzơǹƢǯȁơŚǐǫƽȂLJơơǁƢŧǽȂƦǯǁƗǦƟƢǘdzơńơǩƢƸLJơ ǹȂǘȈŰƾȈƦǠdzơȁƨnjȈƥǂǰLjǟȁǾǫȂLJȁǦƟƢǘdzơĿǾƥơȂǧƢǗȁǾdzơǂȇDŽǠƫǮdzƿǹƢǰǧƨȈđ ƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǁơƽǽƢšƨǧǂnjǷƧƢǸLjŭơƧƢǼưŭơĿŖdzơƨǠǴǬdzơĿǽȂLjƦƷĽǾƥ ǮdzǀƥǁƢǐǧƢƬȈǷƢȀǼǷǽȂƳǂƻƗśƬǴȈdzƾǠƥĽǾǴƦǫȅǀdzơǵƢǠdzơĿƢǿƢǼƥŖdzơƧŚƦǰdzơ ǾȈƬȈǐƻơȁǂǐǟǶĔơDzƟƢǫȁƢǬǼƻƩƢǷǾǻơDzƟƢǫǺǸǧƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơȄǴǟƨǸē ƤǔǣƧƾŝȂǿȁƢNjƢƥȐǷƢǯǾƫȂǷŐƻǢǴƥƢǸǴǧDZƢūơƨǬȈǬŞǶǴǟƗƅơȁƩƢǷŕƷ ǂưǯȁŐŬơơǀǿǢǴƦȈdzƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǵǂūơǂȇƾǷȅƾǼǧƗȅDŽǷǁDzLJǁƗȁơƾȇƾNjƢƦǔǣ ƪǫȁĿȏȁDZDŽǻƢǷȁǦƟƢǘdzƢƥƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơȄǬƥȁDZƢǬdzơȁDzȈǬdzơǮdzƿĿ ƧŚưǯǦȈƳơǁȏơȁƨǼLjdzơƪǔǬǻơȁƲūơ ƨǼǘǴLjdzơǁơƽǺǷƧƾƳńơDzǏȁśǠƦLJȁśƬǼƯơƨǼLJǺǷǂǨǏǂȀNjǹƢǯƢǸǴǧ ƾƦǟǦȇǂnjdzơȄǴǟǒƦǬdzơƾȇǂȇǾǻơDžƢǼdzơśƥǝƢNjȁƢNjƢƥƾNjơǁȄǸLjȇǪȇǂǧƢNjƢƥ ƾǸŰǦȇǂnjdzơǵƢǬǷƢǸƟƢǫǹȂǟǺƥǃơȂǧǺƥǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǶȈǬȇȁƤǴǘŭơ ǹƢǯȁ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ Ƕǟ Ǻƥơ ǽȂƥƗȁ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ƪǼƦƥ ƢƳȁDŽƬǷ ǹƢǯȁ ǹȂǟ Ǻƥ ƢNjƢƥƾNjơǁƢȀȈǧǵƾǫŖdzơǵƢȇȏơǮǴƫĿǪǨƫơȁǾƬƦȈǣƧƾǷĿǾdzơȂǷƗȁǾƬȈƥȄǴǟȐȈǯȁ ǞȈƥǺǷǶȀǠǼŻȁǪȈǫǂdzơŅȏƽǞǸŸǹơƨǰŠǾǷƢǬǷǶƟƢǬdzƢNjƢƥDzǷƢǯǺǷǾȈƦǼƬdzơƽǁȁǾǻơ


ÎÒÎ Ǿƥ ǽǂǷƗ ƢǷ ƢNjƢƦdzơ ǵƢǬǷ ǶƟƢǫ DzǠǨǧ ƨdzȁƾdzơ ǺǷ ƢNjƢƥ DzǷƢǰdz ƔƢƳ ǂǷƗ ȄǔƬǬŠ ǪȈǫǂdzơ ȅǀdzơǪȈǫǂdzơǞȈƥǞǼŻǦȈǯǹȂdzȂǬȇơȁǁƢǏȁƣơǂǘǓơȁƱƢǟDŽǻơǮdzƿǺǷDžƢǼǴdzǁƢǐǧ ƺȈnjdzơƾǼǟǶǴǠdzơƨƦǴǗǺǷƨǟƢŦǞǸƬƳƢǧơƾȇƾNjƢǻƢƴȈǿDžƢǼdzơƱƢǿȁǝǁƢnjdzơǽǃƢƳƗ Ǯdzƿ Ŀ ǽǂǯơǀǻȁ ȆǓƢǬdzơ ńơ Ƥǿǀǻ ơȂdzƢǫȁ ƔƢǸǴǠdzơ džȈƟǁ ǹƢǯȁ ǂǸǟ ƺȈNj DZƢŦ ƪȈƥńơǹȂƦǿơƿǶǿȁǶȀǠǷǞǸƬƳƢǧ ǮdzƿĿƨdzȁƾdzơǞƳơǂȇȂǿȁƢNjƢƥȐǷƢǯǞƳơŚdz ƣǂǿȁ ǶȀǼǷ ǝDŽǧ ȆǓƢǬdzơ ȄǴǟ ơȂǴƻƽ ƢǸǴǧ DžƢǼdzơ ƔƢǣȂǣ ǺǷ Śưǯ ǪǴƻ ȆǓƢǬdzơ ǒǠƥ Ǯdzƿ ƤƦLjƥ ƱƢǿȁ ǶđơǂǘǓơȁ DžƢǼdzơ ǹƢƴȈǿ ƽơDŽǧ ǾŻǂƷ ƪȈƥ ńơ Dzƻƽȁ ƵȐLjdzơśǴǷƢƷDžƢǼdzơǒǠƥơȁƗǁȁƨǷȂǰūơǁơƽĿơȂǻƢǯǺȇǀdzơƨȈǘƥƢǔdzơǂǯƢLjǠdzơ śǬȇǂǨdzơ ǺǷ ƨȈǫƾǼƦdzƢƥ ȆǷǂdzơ ǁƢǏȁ ƨǸȈǜǟ ƨǼƬǧ Ǯdzƿ ǺǷ ǁƢưǧ ƽƢȀŪơ ǹȂdzȂǬȇȁ ǂǰLjǠdzơǺǷŚưǰdzDzƬǬdzơǁƢǏȁƩƢǫǂǘdzơȁǩơȂLJȏơĿƨȈǫƾǼƦdzơȄǷǁȁƨǼƬǨdzơƩǂnjƬǻơȁ ơȁǁƢǏȁ ǵơǂūơ ƾƴLjŭơ Ŀ ƾǴƦdzơ DzǿƗ ǒǠƥ ǞǷ ǂǰLjǠdzơ ǒǠƥ ǦǫȂƫȁ ǶǿŚǣȁ ńơ DžƢǼdzơ ǒǠƥ ǝDŽǨǧ ȆǷǂdzơ Ǯdzƿ ǺǷ DžƢǻƗ ƾƴLjŭơ Ŀ DzƬǫȁ ƨȈǫƾǼƦdzƢƥ ǹȂǷơǂƬȇ ƨǼƬǨdzơǽǀǿśǰLjƫǽȂdzƘLJȁǽǁơƽĿȂǿȁǁȁǂLJǺƥŜŹǦȇǂnjdzơǺƥơǁȂǐǼǷǦȇǂnjdzơ ȄǴǟ ǚǨŢȁ DžƢǼdzơ ǺǷƗȁ ǽǂǷƗ ơȂǴưƬǷƢǧ ƨǼƬǨdzơ ǺǷ DžƢǼdzơ ǞǼŭ ƨǰǷ Ŀ ƢȇƽƢǼǷ ǪǴǗƢǧ ǂǏƢǻ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ Ǯdzǀǯȁ ƨǠǴǬdzơ ǶȀǼǷ ơŚưǯ ǞǴǗƗȁ ƨȈǻƢǿƢnjdzơ ǂǯƢLjǠdzơ ƔƢƳƢǸǴǧƨǼƬǨdzơƪǼǰLJȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǁơƽĿǂǰLjǠdzơǺǷơŚưǯDzƻƽƗ ȐƠdzƨǰǷDzǿƗƨȇƢŧƾȇǁƗňơDZƢǫȁDzƟƢƦǬdzơǞŦƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjǴdzǦƟƢǘdzơĿŐŬơ ǁƢƦƻȏơƢNjƢƥDzǷƢǰdzƪǴǏȁƢǸǴǧǶȀǼǷǁƢǏƢǷƤƦLjƥƢNjƢƥDzǷƢǯǺǷǁǂǓǶȀƦȈǐȇ ǂǷƗĿƨdzȁƾdzơǞƳơǂȇǾǻơȁǹƢǷȏƢƥƨǰǷDzǿƗńơDzLJǁƗƨǼƬǨdzơƢȀǼǷDzǐƷŖdzơńȁȏơ ǦȇǂnjdzơǹơǾǤǴƥƢŭĽǾƫȂǘLJǺǷśǨƟƢƻơȁǁƢǏDzƥǮdzǀƥDžƢǼdzơǺƠǸǘȇǶǴǧǪȈǫǂdzơ ǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƤǴǗȁDzLJǁƗƨǰǷńơǶđƞĐơƾȇǂȇȁDzƟƢƦǬdzơǞŦƤǴǘŭơƾƦǟ ƧƾƳńơǂǏƢǻ ńơǾƳȂƫơǁȂǐǼǷǦȇǂnjdzơǹơDzȈǫȁŜŹǺƥǁȂǐǼǷǦȇǂnjdzơƤǴǗǮdzǀǯȁ


ÎÒÏ ǦȇǂnjdzơǾƳȂƫĽƨǼƬǨdzơǺǟơƾǟƢƦƫȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǺǷƢǧȂƻƤǴǗȐƥƧƾƳ ƨǠǴǬdzƢƥƨȈǻƢǿƢnjdzơǂǯƢLjǠdzơǹƢǯȁƨǰǷńơǶđƔƢƳȁǦƟƢǘdzơǺǷDzƟƢƦǬdzƢƥƤǴǘŭơƾƦǟ ǂǏƢǻ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢNjƢƥ DzǷƢǯ ǵƢǫƢǧ ǂǯƢLjǠdzơ ǹơƾǼǸǫ ƢNjƢƥ džȇȁƗ ǶȀǠǷȁ Ǯǻơ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ ǦȇǂnjǴdz ƤƬǯȁ ǹȂǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ƨǰǷ ŚǷƗ ǵƢǬǷ ƢǸƟƢǫ ǦȇǂnjdzơƢǼǸǫƗƾǫȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjǴdzƨǰǷƧǁƢǷơƪȀƳȁƨdzȁƾdzơǹơȁDZȁDŽǠǷ ƢǠǸůƾǬǟȁǮdzƿƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾǼǷDzƦǬȇǶǴǧǾǷƢǬǷƢǸƟƢǫǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟ ǹƢȈǟƗȁ ƔƢǸǴǠdzơȁ ƧƽƢLjdzơȁ ǥơǂNjȏơ ǺǷ ơŚưǯ ǾȈǧ ǂǔƷƗȁ ƧǁơǂǬdzơ Ŀ Ŗdzơ ǽǁơƽ Ŀ ǪȈƯơȂǷȁơƽȂȀǟƾǬǟȁǺȇƾdzơƧǂǐǻȁǶǰƬȇƢǸūDzƟƢƦǬdzƢƥƪƠƳƢŶơňơǶǿŐƻƗȁDžƢǼdzơ ȐǷƢǯǹơĽDzȈǴdzơDZȂǗƽȐƦdzơĿǹȂLjǠȇȁƵȐLjǴdzśǴǷƢƷƩơǁƢūơDzǿƗǁƢǏȁǶȀǼȈƥ ŚǷƗǵƢǬǷƢǸƟƢǫǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǵƢǫƗǹơƾǠƥƧƾƳǺǷơǂǰLjǟDŽȀƳƢNjƢƥ ƢǔȇƗǶȀǠǷȁǽǂŞńơǶǿDŽȀƳǺȇǀdzơǂǰLjǠdzơǞǷǾǴLJǁƗȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƨǰǷ ƤƬǯȁ ǽǂŞ Ŀ ȆǓǂǠdzơ ơȂƦǐǼǧ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ǺǷ ǵƾǫ ȅǀdzơ ǪȇǂǨdzơ ƢNjƢƥ ƾNjơǁ ƨǬȈǬŞǶǿŐźƨǰǷŅƢǿƗȁDzƟƢƦǬǴdzȁǥơǂNjȏơǺǷƔơǂǷȐdzǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơ DzǷƢǯǺǷǩȐƬƻơȁǂȇȁDŽƫǾǴǯơǀǿDZƢǫȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǮdzƿDzƦǬȇŃȁDZƢūơ DZƢƬǬdzǶǿŚǣȁǥơǂNjȏơǺǷƔơǂǷȏơǒǠƥǞǷǶȀǴLJǁƗȁDzƟƢƦǬdzơǺǷơŚưǯDŽȀƳȁƢNjƢƥ ƪǷDŽĔơĽśǬȇǂǨdzơśƥDZƢƬǬdzơǞǫȁȁȆǓǂǠdzơ ȄǴǟơȂǸƴȀǧǽǂŞĿǺȇǀdzơǂǰLjǠdzơ ƧǂǷDzǯĿǹȂǷDŽȀǼȇǶǿȁƩơǂǷƭȐƯǮdzƿǁǂǰƫȁƨǰǷńơƪǠƳǁȁDzƟƢƦǬdzơǮǴƫ ƹȂȈNjȁ ǥơǂNjȏơ ǺǷ Śưǰdz ǂǏƢǻ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƩƢƦƫƢǰǷ Ʃǁǂǰƫȁ ƢȀǼǷ DznjǨdzơ ǶȀǴƻƽȁ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ Ǻǟ ǹȁǂƻƘƬȇ ơȁǁƢǐǧ DžƢǼdzơ ƨȈǬƥȁ DzƟƢƦǬdzơ ƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƾǼǟǽǂŞĿȆǓǂǠdzơńơDzƟƢƦǬdzơƹȂȈNjȁǥơǂNjȏơǺǷŚưǯƤǿƿȁ ȆLjȈǸnjdzơńơȆǓǂǠdzƢƥDzǬƬǻơĽǶǿơǁƾdzơƢȇƢǘǟȁȅȁƢLjǰdzƢƥǶȀǷǂǰȇǁƢǐǧǂǏƢǻǺƥ ǺǷ ǹƢǷȏơ ơȁǀƻƗȁ ǾǼǟ ơȂǴţ DžƢǼdzơ ǺǷ ơŚưǯ ǹơ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ǪǬŢ ƢǸǴǧ DZƢǫȁ ǦƟƢǘdzơ ńơ ǾƳȂƬdzơȁ ƨǰǷ ǺǷ ƱȁǂŬơ ȄǴǟ ǵDŽǟ ǂǏƢǻ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ


ÎÒÐ ǹƢǷȏơ ơȁǀƼǧ ǶǰƫǁǀǟƗ ƾǫ DzƟƢƦǬdzơ ǺǷ ǾǠǷ ȆǬƥ ǺǷȁ ƨǰǷ Dzǿȏȁ ǥơǂNjȐdz ĽǾǼǷDŽȀšƗȁǦƟƢǘdzơńơǾƳȂƬdzơƾȇǁƗňơȁǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǺǷǶǰLjǨǻȏ ǹƢǯȁǾǟƢƦƫƗǒǠƥǾǠǷȁǦƟƢǘdzơńơǾƳȂƫĽŐdzơǪȇǂǗǺǷƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǾƳȂƫƗ ǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǁƢLJĽƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷDZȁȏơǞȈƥǁǂȀNjǂƻƕĿǮdzƿ ȅƽƢǼŭơơȂǬǴǗƗȁƨǰǷơȂǴƻƽȁȆLjȈǸnjdzơǺǷǂǯƢLjǠdzơǺǷƢǸȀǠǷǺǷȁƢNjƢƥƾNjơǁȁ ǺǷơƾƷƗơȂƦǫƢǠȇŃȁDžƢǼdzơơȂǼǷƗȁƨǰǷƧǁƢǷơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƨȇȏȂƥ ȆǓǂǠdzơ ơȂƦǐǻȁ ƨǼƬǨdzơ ƪǼǰLJȁ ƽȐƦdzơ ƪǻƘǸǗƢǧ ƨǼƬǨdzơ ǮǴƫ Ŀ ơȂǷƢǫ Ǻȇǀdzơ DžƢǼdzơ ǂǏƢǻ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ǁƢǏȁ ƶǘƥȏơ Ŀ ǶȀǠǷ ơƙƢƳ Ǻȇǀdzơ ǂǰLjǠdzơ ǾȈǧ ȅǀdzơ ƢǔȇƗǁƢȀǼdzơĿǾȈǧdžǴŸȁǭƢǼǿǾdzƤǐǻǹơȂȈǏĿȆǓǂǠdzơĿƪȈƦȇDzȈǴdzơĿǞǴǘȇ ƩǁƢǏȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǁơƽńơDZŗȇƢȀǔǠƥĿȁƩƢǫȁȏơǒǠƥĿ ǾȈdzơƨǓȂǨǷƢȀǴǯƾǴƦdzơǵƢǰƷƗ DŽȀƴƬdzơȄǴǟǵǃƢǟȂǿȁǦƟƢǘdzơńơDzǏȁƢŭǾǻƢǧƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǷƗȁ ǾƳȂƬdzơǺǟǾǷDŽǟơȂǔǬǻȁDžƢǼdzơǒǠƥǽƔƢƳŐdzơǪȇǂǗǺǷƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǾƳȂƬdzơȁ ǹơǂǿǃȁ ƾǷƢǣȁ ƾǠLJ řƦǯ ǃƢƴūơ DzƟƢƦǫ ǞǸŸ ǹơ Ǿdz ơȂǼLjƷȁ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ńơ ǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǞȈǸŪƢƥDzƫƢǬȇȁǹƢȈǨLJřƥȁǦȈǬưǯǦƟƢǘdzơDzƟƢƦǫǞǷǶȀǴǠŸȁ ƨǼǘǴLjdzơǁơƽ ńơǾƳȂƬdzơǭǂƫȁǮdzƿȄǴǟǶȀǬǧơȂǧƨǰǷǺǷǶȀƳǂźȁǾǠǷǺǷȁǂǏƢǻ ǦƟƢǘdzơƨǠǴǫ ĿǹƢǯȁǽƾǼǟǺǷȏơȂǷƗǶŮǞǧƽȁǶȀǠŦȁƧǁȂǯǀŭơDzƟƢƦǬǴdzDzLJǁƗȁ ƨdzȁƾdzơǂǰLjǟǂǷƗĽƨǠǴǬdzơȄǴǟńȂƬLJơȁƢȀǼǷǶȀƳǂƻƘǧƨdzȁƾdzơǂǯƢLjǟǺǷǂǰLjǟ ǁƢnjƬǻȏ ƨǧȂű ƢȀǴǯ ǩǂǘdzơ ƪǻƢǯȁ ƨǰǷ ńơ ơȂȀƳȂƬȇ ǹơ ƨǠǴǬdzơ Ŀ ơȂǻƢǯ Ǻȇǀdzơ ǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơȂƻƗǂǏƢǻǺƥǃơȂǧǦȇǂnjdzơǹƢǯȁƢȀȈǧDzƟƢƦǬdzơȁǹƢƥǂǠdzơ Ǻȇǀdzơ ƨdzȁƾdzơ ǂǰLjǟ ȄǴǟ ǥƢƼǧ ǾǴǿƗȁ ǾǻơȂƻơ ǾǠǷȁ ƣƢƷǁ ȄǸLjƫ ǶŮ ƽȐƥ Ŀ ơȂƳǂƻǹƗƾǠƥǶȀǓǁƢǠǧǪȇǂǘdzơĿƣơǂǟȏơǶȀǨǘƼƬƫǹơǦƟƢǘdzơǺǷǶǿȂƳǂƻƗ ńơǶȀǴǏȁƗǺǷǶȀǠǷŚLJĽǶȀǷǂǯƗȁǶȀǧƢǓƗȁƣƢƷǁńơǶđƤǿƿȁǦƟƢǘdzơǺǷ


ÎÒÑ ĿƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƾǼǟDzƟƢƦǬdzơǺǷŚưǯǞǸƬƳơƢŭȁǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơ ǦȇǂnjdzơơŚǷƗǶȀȈǴǟDzǠƳȁƨǰǷńơǶȀǴLJǁƗƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷńȁȏơȅƽƢŦǂȀNj ƾƦǟǦȇǂnjdzơǞǷơȂǻƢǯǺȇǀdzơǥơǂNjȏơǺǷƨǟƢŦǾǠǷȁȅŐǼnjdzơǁȂǐǼǷǺƥśLjūơ ǹƢǯȁ śǬȇǂǨdzơ śƥ ƣǂūơ ǁƢƯȁ ƶǘƥȏơ Ŀ ȅǀdzơ ȆǓǂǠdzơ ȄǴǟ ơȂǸƴȀǧ ƤǴǘŭơ ƢǟǂLjǷ Ƥǯǁ ŐŬơ ǽƔƢƳ ƢǸǴǧ ƨǰŠ ƪǫȂdzơ Ǯdzƿ Ŀ ǂǏƢǻ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƾƦǟǦȇǂnjdzơƾǼǟǺǷƩƔƢƳŖdzơDzƟƢƦǬdzơƾǠǐǧDzȈǴdzơƔƢƳǹơńơǹƢǬȇǂǨdzơǦǫơȂƫȁ Ľ ƣǂūơ ơȁƽƢǟƢǧ ƵƢƦǐdzơ ƶƦǏƗ ǹơ ńơ ơȂƫƢƥȁ ƢȀȈǧ ơȂǼǐŢȁ DZƢƦŪơ ńơ ƤǴǘŭơ ƾƦǟǦȇǂnjdzơDŽȀƳĽƨǰǷńơǶȀLJƙǂƥơƙƢƳȁǶȀǼǷŚưǯDzƬǫȁƨǠȈǼNjƨŻDŽǿơȂǷDŽĔơ ǦȇǂnjdzơƱǂƼǧśdzȁȏƢǯǶǿŚLJȁƤƳǁǂȀNjǂƻƕDzƟƢƦǬdzơǺǷǂƻƕƢnjȈƳƤǴǘŭơ ơȂǴƦǫƗ ƢǸǴǧ ǭƢǼǿ ǶȀǴƫƢǬȈdz ǶŮƢƦǫơ ǾǤǴƥ śƷ ƨǧǂǟ ńơ ǂǯƢLjǠdzƢƥ ǂǏƢǻ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ ƨǧǂǠƥDZƢƬǬdzơƤnjƬǻơ ǺǷ ǂƻƕ ƢnjȈƳ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ DŽȀƳ Ľ ńȁȏơ ƨŻDŽŮơ DzưǷ ơȂǷDŽĔơ Ľ ǁȂǐǼǷǺƥśLjūơǦȇǂnjdzơǶȀǠǷȁǶȀǴƦǫǺȇǀdzƢǯ ǶǿŚLJȁǹƢƦǠNjǂƻơȁƗĿDzƟƢƦǬdzơ ǽǀǿĿǾLjǨǼƥǶȀǠǷǁƢLJƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǹơDzȈǫȁǥơǂNjȏơǒǠƥȁȅŐǼnjdzơ DzƟƢƦǬdzơǺǐƸƬǧDzȈǴdzơƔƢƳǹơńơơȂǴƬƬǫơȁƶǘƥȏơĿȅǀdzơȆǓǂǠdzơȄǴǟơȂǸƴȀǧƧǂŭơ ȆǓǂǠdzơĿ ƨǴȈǴdzơǮǴƫǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƩƢƥȁDžǁƢƬǷǶŮơȁǀţơȁDZƢƦŪƢƥ ĿȁDzȈǴdzơĿDzƟƢƦǬdzơǶȀȈǴǟǶƴēǹơƨȈǻƢǿƢnjdzơǂǯƢLjǠdzơȄǴǟƢǧȂƻDžơǂƬƷȏơƨȇƢǤƥ ƧƾƳńơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJDZȂǏȁŐşƧƾƳǺǷŚnjƦdzơƔƢƳƨǴȈǴdzơǮǴƫ ǁȁǂLJȁƵǂǧĿȆǓǂǠdzơĿƨǴȈǴdzơǮǴƫǂǯƢLjǠdzơƩƢƦǧǹƢƦǠNjǺǷƢƯĿǮdzƿǹƢǯȁ Śǣȁ ƺȇǁơȂǐdzơȁ Ǟǧơƾŭơ ǩȐǗƢƥ ǶȀȈdzơ ŐŬơ ƽǁȁ śƷ ȆǓǂǠdzơ Ŀ ƨǼȇDŽdzơ ǺȇǂȀǜǷ śƬǴdzơǺǷƶƦǫƗƨŻDŽǿDzƟƢƦǬdzơǮǴƫƪǷDŽĔơĽȐȈǴǫDZƢƬǬdzơƤnjƬǻơơȂƸƦǏƗƢǸǴǧǮdzƿ ƨǰǷ ńơǶȀLJƙǂƥƞƳȁǶȀǼǷŚưǯDzƬǫǹơƾǠƥǦƟƢǘdzơńơơȂǠƳǁȁǮdzƿDzƦǫƢƬǻƢǯ ȆǴǟǦȇǂnjdzơǾǼƥơǾǠǷȁƨǰǷńơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJDzǏȁśǷȂȇƾǠƥĽ


ÎÒÒ ƧǁơǃȂdzơƨƦƫǁȆǘǟƗĽƨǼǘǴLjdzơǁơƽĿǂƻƘƫǾǻƢǧƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾǼƥơƢǷƗȁƢNjƢƥ ǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJDZȂǏȁƾǠƥĽƨdzȁƾdzơȃǁȂNjdžǴůƔƢǔǟƗǺǷǁƢǏȁ ƢNjƢƥȆǴǟǦȇǂnjdzơǾǼƥơǾǠǷȁǦƟƢǘdzơńơǶđǾƳȂƫȁǂǯƢLjǠdzƢƥDŽȀšǵƢȇƘƥƨǰǷńơ ǹơ ƾǠƥ ǶȀȀƳȂƫ ǹƢǯȁ DzƟƢƦǬdzơȁ ǥơǂNjȏơ ǺǷ Śưǯȁ ǂǏƢǻ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơȁ ǦƟƢǘdzƢƥǺǐŢȁǞǼƬǷƢǧDZƢƬǬdzơǭǂƬȇǹơȁǹƢǷȏơǾǻȂǘǠȇƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjǴdzơȂǴLJǁƗ ƨǼLJ ǹƢǯ ȅǀdzơ DZƢūơ DzưǷ ȄǴǟ ƵȐLjdzơ DzǸŞ ǦƟƢǘdzơ DzǿƗ ǂǷƗȁ DZƢƬǬǴdz ƾǠƬLJơȁ ƢǸǴǧǹƢȈǨLJ ŘƥȁǦȈǬƯȁDzȇǀǿDzƟƢƦǫǺǷǒǠƥǦƟƢǘdzƢƥǽƾǼǟǹƢǯȁśǠƥǁƗȁƭȐƯ ƾǸŰǦȇǂnjǴdzơȂƦǿƿȁǦƟƢǘdzơǺǷơȂƥǂǿǦƟƢǘdzơǺǷȆǓǂǠdzƢƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƣǂǫ ǹȂǟǺƥ ơǂƟƢLJDZDŽȇŃȁǹƢƦǠNjǂƻơȁƗĿƨǰǷǺǷȆǓǂǠdzƢƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǾƳȂƫƢŭȁ ǶȀǼǷƚȇ Ȃǿȁ ǹƢǷȏơ ǹȂƦǴǘȇȁ ǾȈǴǟ ǹȂǓǂǠȇ ƨȈƷƢǻ Dzǯ ǺǷ ǾȈǴǟ DzƦǬƫ DzƟƢƦǬdzơȁ ǦƟƢǘdzơǺǷƣǂǫƢǸǴǧǹȐȈnjdzơȁƹȂŪơǺǷȃȁƢLjǰdzơȁǶǿơǁƾdzơȁƨǧƢȈǔdzƢƥǶȀǷǂǰȇȁ śǠƥǁƗȁ ƭȐƯ ƨǼLJ ǾȈǧ Ƥǐǻ ȅǀdzơ ǞǓȂŭơ Ŀ ǪȈǬǠdzơ Ŀ ȆǓǂǠdzơ ƤǐǼƥ ǂǷƗ ŚǣƾƷƗƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƾǼǟǪƦȇŃȁǞǧơƾŭơǶȀȈǴǟơȂƥǂǓȁǦƟƢǘdzơơȁǂǏƢƷȁ ƾƬNjơ ƢǸǴǧ ǥơǂNjȏơ ǒǠƥȁ ȅŐǼnjdzơ ǁȂǐǼǷ Ǻƥ śLjūơ Ǧȇǂnjdzơȁ ǦƟƢǘdzơ DzǿƗ ơȂǴƥƢǫȁ ȆǓǂǠdzơ ńơ ơȂǴǏȁȁ ƨȈǨŬƢƥ ǶȀǼǷ ƨǟƢŦ Ʊǂƻ ǦƟƢǘdzơ DzǿƗ ȄǴǟ ǁƢǐūơ śLjūơǦȇǂnjǴdzȁǦƟƢǘdzơDzǿȏȁǶȀLjǨǻȏƢǻƢǷƗǾǼǷơȁǀƻƗȁơƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJ ǂǯƢLjǠdzơơȂǴƻƽƗȁǁȂLjdzơƣƢƥơȂƸƬǧĽǥơǂNjȏơǺǷǾǠǷǺǷȁȅŐǼnjdzơǁȂǐǼǷǺƥ ǾLjǨǻ ȄǴǟ ǹƢǷȏơ ǽȂǘǟƗ Ľ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢȀȈǧ ǹƢǯ Ŗdzơ ǁơƾdzƢƥ ơȂǗƢƷƘǧ ǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơȁƢNjƢƥȆǴǟǦȇǂnjdzơǾƥǕƢƷƗȁDžǂǧȄǴǟǽȂƦǯƗȁǾȈǴǟơȂǔƦǫȁ ǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjǴdzǽȂǸǴLJȁȆǓǂǠdzơǽȂǴǏȁƗǹơńơǾƥơȁǁƢLJȁƢǸȀǟƢƦƫƗȁǂǏƢǻ ĿǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơǾdzDŽǻƘǧƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷǹƢǔǷǁǂȀNjĿǮdzƿǹƢǯȁ DžƢǼdzơ ƪǻƘǸǗơȁ ǚǨƸƬǴdz ơǂǰLjǟ ǾȈǴǟ DzǠƳȁ ǵǂūơ ƣƢƥ ƾǼǟ ǦƟƢǘdzƢƥ Ŗdzơ ǽǁơƽ


ÎÒÓ ǦƟƢǘdzơǺǷƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơơȂdzDŽǻƗDZơȂNjǂȀNjĿȁǩǂǘdzơƪǼǷƗȁƨǼƬǨdzơƪdzơǃȁ ǽȂǸǴLJȁƧƾƳńơǽȂdzDŽǻƗƨǰǷńơǾdzȂǏȁƾǠƥȁǚǨƸƬǴdzǾƥƨǘȈŰǂǯƢLjǠdzơȁƨǰǷńơ ǹơǝƢNjȁ ǚǨƸƬǴdzǂǯƢLjǟǾǠǷȁƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǾȀƳȁȁǂƸƦdzơǾƦǯǁƘǧƢNjƢƥDzǷƢǰdz ǶǜǟȏơǁƾǐdzơńơƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơDzLJǁƢǧǮȈǻȐLJńơǾȀƳȂƬƥƩǂǷƗƨdzȁƾdzơ ǁơƽńơǾƥƞƴǧǮdzƿńơƤȈƳƢǧƨǼǘǴLjdzơǁơƾƥǾƬǷƢǫơǹȂǰƫǹơƤǴǘȇƢNjƢƥƾȈNjǁ ƨdzȁƾdzơǾƦǫƢǠƫŃȁǵơǂǯơȁĈDŽǟĿƢȀȈǧȆǬƦǧȏȁƗƢȀȈǧǹƢǯŖdzơǁơƾdzƢƥDZDŽǻȁƨǼǘǴLjdzơ ǹƢǯƢŲƞNjȄǴǟ ĿDžƢǼdzơȁśƬǼLJƨǼƬǨdzơǽǀǿƾǠƥƨǰǷĿǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǵƢǫƗȁ ǦȇǂnjdzơǾǠǷȁƢNjƢƥȆǴǟǦȇǂnjdzơǾǼƥơǁȂǷȏơǂưǯƗƧǂNjƢƦŭǵƾǫȁǁȁǂLJȁǹƢǷƗȁǺǷƗ ƢNjƢƥƽȂǸŰǾdzƾƥńȂƫȁƢNjƢƥDzǷƢǯDZDŽǟśǠƦLJȁƭȐƯƨǼLJĿȁǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟ ƨǰŠǂǯƢLjǠdzơǹơƾǼǸǫƢǬȇǂǧǹƢǯǺǸȈdzơǾƬȇȏȁDzƦǫȁǺǸȈdzơȄǴǟƢȈdzơȁǹƢǯȁȅƽǂǰdzơ DZDŽǟǹơƾǠƥƧƾƳƨȇȏȁȆǘǟƗȁǺǸȈdzơǺǷDZDŽǟĽƧǁơǃȂdzơƨƦƫǁȆǘǟƗǺǸȈdzơńȁƢǸǴǧ ńơDzǏȂǧƢNjƢƥǪǷƢǻǾdzƾƥńȂƫȁDZDŽǟĽƨǼLJȂŴƮǰǷȁƨǰǷńơƔƢƴǧƢNjƢƥDzǷƢǯ śǠƦLJȁǞƥǁƗƨǼLJDzƟơȁƗĿƨǰǷ ^ÎÏÔÑƨǼLJǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƧƢǧȁǂǯƿ` ƢǷƢȇƗǑǂǷǹơƾǠƥǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơĿȂƫǵƢȇƘƥǾdzȂǏȁDzƦǫȁ ^ÎÏÔÑƨǼLJǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾĈȈLJƧƢǧȁǂǯƿ` ǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾĈȈLJĿȂƫƨǼLjdzơǽǀǿĿǹƢƦǠNjǺǷǂnjǟƮdzƢưdzơĿȁ śǠƦLjdzơȂŴǽǂǸǟȁńƢǠƫƅơǾŧǁƢǷƢȇƗǑǂǷǹơƾǠƥńƢǠƫƅơƨŧǁńơDzǬƬǻơȁ ƨƬLJǦǴƻȁƢǿŐǫƤǻƢŝǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƧƾdzơȁƨǼǷƕƧƾȈLjdzơƨƦǫĿ Ǻǧƽȁ ƨȇƢǣĿǶȀǴǯȁƅơƾƦǟȁǹƢǘǴLJȁǹȂǟȁśLjƷȁȆǴǟȁƅơƾƦǟǶǿȁǁȂǯǀdzơǺǷ ǦȇǂnjdzơƢNjƢƥǪǷƢǻǵƢǫƗĿȂƫƢǸǴǧƭƢǻȏơǺǷƨǠƥǁƗǦǴƻȁDZƢǸǰdzơȁƨƥƢƴǼdzơȁƨǼǘǨdzơ ƨǼǘǴLjdzơǁơƽǺǷŐŬơļƘȇǹƗńơƧǁƢǷȐdzȐȈǯȁƢNjƢƥƢȈǴǟ


ÎÒÔ ^ÎÏÔÑƨǼLJƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾĈȈLJƨȇȏȁǂǯƿ` ƢǻȏȂǷ ǾǼƥȏ ƨǰǷ ƧǁƢǷơ ƨdzȁƾdzơ ƪȀƳȁ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ƧƢǧȂdzƢƥ ŐŬơ ǢǴƥ Ƣŭȁ ǾdzƪȀƳȁǾǻơȁƨǰǷńơǽƾdzơȁƞůƾǠƥǭƢǼǿǾƟƢǬƥǂǯƿǵƾǬƫƾǫȁƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơ DZƢƳǁƾǼǟǂȀƬNjơǮdzƿȄǴǟƧƽƢȇǃȁ ǍƢŬơdžǴĐơƔƢǔǟƗǺǷDzǠƳȁƧǁơǃȂdzơƨƦƫǁ ȂƸǼdzơ ǶǴǟ Ŀ Ɨǂǫ ƾǫ ǹƢǯȁ ǵƢǰƷȏơ ƨǧǂǠǷȁ ŚƥƾƬdzơ ǺLjƷȁ DzǬǠdzơ DZƢǸǰƥ ƨdzȁƾdzơ ǾǬǨdzơȁ Ʈȇƾūơȁ ŚLjǨƬdzơ ǺǷ ǶǴǠdzơ ƤƬǯ ƨǠdzƢǘŠ ơŚưǯ DzǤƬNjơȁ ƨȇơǁƽ Ǿƥ Ǿdz ǁƢǏȁ ǶǴǠdzơ ƧǂǯơǀǷ ǺǷ ǾLjǴů Ŀ ǂưǰȇ ǹƢǯȁ ơŚưǯ ƢƠȈNj ƤƬǰdzơ ǺǷ ŘƬǫơȁ ƣƽȏơȁ ǶȀƦŹǹƢǯȁƩƢǫȁȏơǺǷŚưǯĿƔƢƥƽȋơȁƔƢǸǴǠdzơǺǷŚưǯǾLjǴůĿǂǔŹȁƣƽȏơȁ ƾǠƥǹƢǔǷǁǂȀNjĿǾdzƧǁƢǷȏơǾȈƳȂƫǹƢǯȁǶȀƴƟơȂƷȆǔǬȇȁǶȀǷǂǰȇȁǶȀǸǜǠȇȁ ǽƾdzơȁƧƢǧȁŐƻƞů ńơǾƳȂƫȁǾƫƢǸȀǷƔƢǔǬdzơǁȂȀNjǾdzƧǁƢǷȏơǾȈƳȂƫƾǠƥƨǼǘǴLjdzơǁơƽĿƮǰǷȁ ƵǂǧȁǶȈǜǟƤǯȂǷĿƨǰǷDzƻƽȁśǠƦLJȁdžŨƨǼLJDZȁȏơǞȈƥǁǂȀNjĿƨǰǷ ǶȀǸǴǠdz DžƢǼdzơ ƨǧƢǯȁ ǹƢƥǂǠdzơȁ ǥơǂNjȏơ ƣȂǴǫ Ŀ ƨƦȈǿ Ǿdz ƩǁƢǏȁ ǾƬȇȏȂƥ DžƢǼdzơ ǾǠǷƔƢƳǵƾǫƢŭȁńȁȏơƨȇȏȂdzơĿǽƾdzơȁǵƢǬǷƢǸƟƢǫǹƢǯśƷǾƬLJƢȈLJǺLjƷȁǾƬȇơǁƾƥ ơȂǴLJǁƗȁƾƴȈŭơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơǾưǠƥǾǼǷǺLjƷƗǹƙơǂdzơǂȇŃƤǿǀdzƢƥȄǴŰƨƦǠǰǴdzƣơDŽȈŠ ƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơʼnƾǬdzơ ^ÎÏÔÑƨǼLJƧƾƳƨǼƬǧǂǯƿ` ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ǺǷ ǾdzȂǏȁ DzƦǫ Ƨƾŝ ƪǻƢǯ Ŗdzơ ƨǼƬǨdzơ ƢǼǿ ǂǯǀǻ ǹơ ȆǤƦǼȇȁ ƨǼLJƧƾǠǬdzơȅƿǺǷDžƽƢLjdzơĿƪǻƢǯƧǁȂǯǀŭơƨǼƬǨdzơǹȏǽƾdzơȁƧƢǧȁƾǠƥƪǻƢǯȁ ƤǯǂǷǾdzǹƢǯƧƾŝǁƢƴƬdzơƾƷƗơǂǿȂƳƢūƢǏǹơȏƢŦơƢȀǐƼǴǷȁśǠƦLJȁǞƥǁƗ ǺǷƧǂȇƾǼƥǾȈǧDzǠŸȁƢǿŚǤȇǹơƽơǁƘǧǩŚƦdzơȆǿƧǂȇƾǼƦdzơȁDŽȈǴǰǻȏơƧǂȇƾǼƥǾȈǧǁȂnjǼǷ ǀƻƗȁǞǼƬŻǶǴǧǮdzƿǺǷǾǠǼǸǧDŽȈǴǰǻȏơDzǐǼǫǮdzǀƥǞǸLjǧƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơƩơǂȇƾǼƥ ǮdzǀƥơǁȂnjǼǷǾdzƤƬǯȁƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzƧǂȇƾǼƥǞǓȂƥǾdzǹƿƘǧƢNjƢƥǪǷƢǻǺǷƨǐƻǁ


ÎÒÕ ƤǯǂŭơDzƻƽȁǂƸƦdzơDŽȈǴǰǻȏơDzǐǼǫǞǴǘǧDŽȈǴǰǻȏơƧǂȇƾǼƥDZơǃƗȁƢǿǂnjǻȁƢȀǠǓȂǧ DZDŽǻƗƢŭǾǻơǝƢNjȁDŽȈǴǰǻȏơƧǂȇƾǼƥǂnjǻȁƩǂnjǻŖdzơƨdzȁƾdzơƧǂȇƾǼƥDZDŽǻƗȁǁȂǯǀŭơ ĿǺȇǀdzơǹȂǸǴLjŭơǮdzǀdzƤǔǤǧǪƟȏŚǣǵȐǰƥǶǴǰƫȁǾǴƳǂƥƢȀƠǗȁƨdzȁƾdzơƧǂȇƾǼƥ ƨǸȈǜǟƨǼƬǧǮdzƿǺǷǁƢƯȁǽȂǴƬǫȁDzǐǼǬdzơǁơƽơȁƾǐǫȁƨǸȈǜǟƨƴȈǿơȂƳƢȀǧƧƾƳ ǶŮơȂǷƗơȂƦĔȁȃǁƢǐǼdzơǺǷƧƾŝǹƢǯǺǷȁǺȇƽȂƳȂŭơDzǏƢǼǬdzơǺǷǽŚǣƢȀȈǧơȂǴƬǫ DzǐǼǫǺǟƢȈǷƢŰǹƢǯǾǻȂǰdzƧƾŝǺȇǁȂȀnjŭơǁƢƴƬdzơƾƷƗǂLjȇƱǂǧơȂǴƬǬȇǹơơȁƽơǁƗȁ ǺǷǶȀǠǼǸǧǽǁơƽơȂƦȀǼȇǹơDžƢǼdzơǵơȂǟƽơǁƘǧȄǨƬƻƢǧǶȀƬȈǟǁǺǷơƽȁƾǠǷȁDŽȈǴǰǻȏơ ƢNjƢƥǪǷƢǻǹƢǯȁƧƾŝǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷDzȈǯȁǦȈǐǻƅơƾƦǟǮdzƿ ƨǴƥƢǬǸǧƧǁȂǼŭơƨǼȇƾŭơńơǾƳȂƫƾǫǹƢǯƧǁƢǷȏơǵƢǬǷǶƟƢǬdzơƢNjƢƥȆǴǟǦȇǂnjdzơȁƨǰŠ ƨǼƬǨdzơǺǰLJȁƧƾƳńơǾƳȂƫĽǮdzǀdzǶƬǿơƢNjƢƥǪǷƢǼdzƨǼƬǨdzơǽǀǿŐƻƔƢƳƢǸǴǧƲūơ DzLJǁƗȁǺƴLjdzơĿǶȀǠǓȁȁƤȀǼdzơȁDzƬǬdzơǶŮƤLjǻǺȇǀdzơDžƢǼdzơǒǠƥȄǴǟǒƦǫȁ ǹƢǯƢǸǴǧƲūơƔơƽȏƨǰǷńơǞǴǗȁƨǼƬǨdzơǽǀǿĿǞǫȁƢŠǶǿŐźƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơńơ ĺǂƷƤǯǂǷǶǿƔƢƳǾǻƘƥƧƾƳǺǷŐŬơƔƢƳŘŠDžƢǼdzơȁǪȇǂnjƬdzơǵƢȇƗǺǷƮdzƢưdzơ ǺǷDžƢǼdzơǺǷŚưǯƱǂƼǧƧƾƳȄǴǟDzǴǬdzƢƥƧȂnjƄơǞǧơƾŭƢƥȆǷǂȇǁƢǏȁDŽȈǴǰǻȐdz Ǯdzƿ ǺǷ DžƢǼdzơ ƲǟDŽǻƢǧ ƧƢnjǷȁ ƢǻƢƦǯǁ ǶŮơȂǷƗȁ ǶǿƽȏȁƗȁ ǶȀƟƢLjǼƥ śƥǁƢǿ ƧƾƳ ƢNjƢƥǪǷƢǻƾǬǟŘǷǺǷơȂdzDŽǻȁƲūơǮLJƢǼǷƔơƽƗǺǷDžƢǼdzơǡǂǧƢǸǴǧơƾȇƾNjƢƳƢǟDŽǻơ DžƢǼdzơǹƢȈǟƗȁǁƢƴƬdzơȁƔƢǸǴǠdzơǺǷơŚưǯǾȈǧǂǔƷƗƨǷȂǰūơǹơȂȇƽĿƢLjǴůƨǰǷĿ ǝȂǫȁ ơȁǂǔƷ ơȂǻƢǯȁ Ʋūơ Ɣơƽȏ ƨǰǷ ơȂǷƾǫ Ǻȇǀdzơ ƧƾƳ ǁƢš ǺǷ ơŚưǯ ǂǔƷƗȁ DŽȈǴǰǻȏơ ǺǷ ƔƢƳ ȅǀdzơ ĺǂūơ Ƥǯǂŭơ ƞƴŠ ǶǿŐƻƗȁ Ƨƾŝ ƪǠǫȁ śƷ ƨǼƬǨdzơ ƧǁȁƢnjŭơ ƾǐǬdzơ ǶŮ DZƢǫȁ ƢȀǼǷ DžƢǼdzơ ǺǷ Śưǯ Ʊȁǂşȁ ƧƾƳ ȄǴǟ DzǴǬdzơ Ǿƥǂǔƥȁ ƅǵȐLJȏơǹơǺȇǂǓƢūơǺǷŚưǯǾdzDZƢǬǧǂǷȏơơǀǿśǰLjƫǾƥDzǐŹƢǸȈǧǶǰǠǷ ƣǂƷȁǦȈǬƯȁDzȇǀǿDzưǷǃƢƴūơDzƟƢƦǫƽƾǟǾdzơȁǂǯƿȁǹȁŚưǯǾǴǿƗȁȅȂǫƾǸūơ ǺǷǞǸƬƴȈǧƢǷƢǟơŚǨǻǹȁǂǨǼȇƨǐƻǁDžƢǼdzơǹȂǘǠƫȂdzǶǰǻơȁŚLjǟȁǹơǂǿǃȁƾǷƢǣȁ


ÎÒÖ ơǀǿǶȀȈǴǟǞǬȇǹơǹȂǓǂȇȏȁDŽȈǴǰǻȏơȅƾǠƫǹȂǠǧƾȈǧǭȂǰǴdzơDzƥǥȂdzȏơǮdzƿ ƾƳȂȇDzƥƶȈƸǏƣǂǠdzơDzƟƢƦǫǺǷǽȂŤǂǯƿȅǀdzơƽƾǠdzơơǀǿƢNjƢƥǪǷƢǻǶŮDZƢǬǧDZǀdzơ ǶĔơ ǾȈǴǟ ǹȁǁƾǬȇ ƢǷ ƨȇƢǣ DzƟƢƦǬdzơ ǽǀǿ ƪǠǸƬƳơ ơƿơ Ǻǰdz ƨǨǟƢǔǷ ƢǧƢǠǓƗ ǾǴưǷ ǺǷ DzǐƸȈǧ ƧƾƳ Ǻǟ Ƥǯǂŭơ ơǀǿ ǹȂǠǧƾȇ Ǯdzƿ ƾǠƥȁ ƧƾƳȁ ƨǰǷ ńơ ǹȂǴǐȇ ƨƥǁƢŰȄǴǟǹȂǠǸƬŸȁǵȐLJȏơǺƟơƾǷƨȈǬƥȄǴǟǖǴLjƫȃǁƢǐǼdzơǺǷǶǿŚǣȁDŽȈǴǰǻȏơ ǺƟơƾǷƨȈǬƥǺǟǞǧƾdzơȄǴǟƧǁƾǫƪǠǸƬƳơŖdzơDzƟƢƦǬdzơƔȏƚǿƾǼǟdžȈdzȁƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơ ǞǧơƾǷȏȁƩƢǻƢƼƦƳȏȁǂƟƢƻƿȏȁƢȀȈǧǹȁŐǠȇƤǯơǂǷǶǿƾǼǟdžȈdzǾǻȏǵȐLJȏơ DzƟƢƦǬdzơƔȏƚǿǞǸƬŸȏȁǹȉơǁǂǔdzơơǀǿǞǧƽƢǻƽơǂǷƢǔȇƗȁǾȈdzơǹȂƳƢƬŹƢŲƞNjȏȁ ǒǠƥDZƢǬǧƨǟǂLjdzƢƥǁǂǔdzơơǀǿǞǧƽĿǹȉơŚƥƾƬdzơǺǷĈƾƥȐǧƨǴȇȂǗƧƾǷƾǠƥƐȏơ ȆǷǂȇ ƔƢƳ ȅǀdzơ ĺǂūơ Ƥǯǂŭơ ơǀǿ ǪȇǂǤƫ Ŀ ƢǼȇƾǼǧƗ ƢǼdz ǹƿƘȇ ǺȇǂǓƢūơ ǁƢƴƬdzơ ƢǼȇƾȇƗƪŢǺȇƽȂƳȂŭơǂƸƦdzơDzǿƗǺǷơŚưǯǹƢǧƧƾƳȄǴǟDzǴǬdzƢƥƨǻȂƸnjŭơǞǧơƾŭƢƥ ƢĔȂǴǠŸƩƢǷơŐƥƢĔȂǫǂǤȇȁƔƢŭơƪŢǺǷƢĔȂƫƘȇƤǯơǂŭơǪȇǂǤƬƥƨǟƢǼǏȁƨǧǂǠǷǶŮ ƧǂnjǟǽƾǠƥǶǰȈƫƘȇƢƦǯǂǷǶƬǫǂǣƗơƿơǶǰǻƢǧƢƥơȂǏơǀǿdžȈdzǶŮDZƢǬǧƤǯơǂŭơĿ ǁǂǔdzơ DZȁDŽȇ ȏȁ ǂǷȏơ DzLjǴLjƬȈǧ ơǀǰǿȁ ƨƟƢǷ ǶǰȈƫƘȇ ƧǂnjǠdzơ ǶƬǫǂǣƗ ơƿơȁ ƤǯơǂǷ ĿǺLjƷȏơƢŶơȁǵȐLJȏơǺƟơƾǷƨȈǬƥǁơǂǓơńơǹȂȀƳȂƬȇȁƧƾƳǹȂǯǂƬȇƢŠǁƢǔȇƗȁ ŚưǯȁƢǻƗƧƾƳńơǾƳȂƬǻǹƢƥƨLJƢȈLjdzơǺLjƷȁǦǘǴdzƢƥǾǯǁơƾƬǻƢǻơǂǷȏơơǀǿŚƥƾƫ ơȂǼLjƸƬLJƢǧǁǂǔdzơǾƥǞǧƾǼȇơǂǷƗǾǠǷƾǬǠǻȁƤǯǂŭơơǀǿǹƢǘƦǬƥǞǸƬųȁǶǰǻƢȈǟƗǺǷ ǺǷǾǠǷȁǂǸǟƺȈNjDZƢŦƺȈnjdzơƔƢǸǴǠdzơdžȈƟǁǾǠǷǀƻƗȁƧƾƳńơơȂȀƳȂƬǧǾȇƗǁ ƺȈNjȁ ƅơ ƽƢƳ ƾǸŰ ƺȈnjdzơȁ ƢƬǨdzơ ǶȈǿơǂƥơ ƺȈnjdzơȁ DZƢǸǯ ǪȇƾǏ ƺȈnjdzơ ƔƢǸǴǠdzơ ƢǸǴǧƲƸǴdzơƙƢƳơȂǻƢǯǺȇǀdzơƧƾƳǁƢšȁDzȈǬǟǺƥǩƢƸLJơǺƥƾǸŰƾȈLjdzơƧƽƢLjdzơ ǾȈǧ ǁơǂǬdzơ ǁƢǏ ƢLjǴů ơȁƾǬǟȁ ǁȂǯǀŭơ ǹƢǘƦǬdzƢƥ ǶȀǟƢǸƬƳơ ǁƢǏ ƧƾƳ ńơ ơȂǴǏȁ ƨǼƬǨdzơǽǀǿĿȅƾǠƬdzơǾǼǷǞǫȁǺŲǵƢǬƬǻȏơDzǐŹȁƨȈǔǬdzơǽǀǿǪȈǬŢŚǐȇǾǻơȄǴǟ Ǿƥ ǹȁǂǷƘƫ ƢŠ ƢȀǼǷ ƣơȂŪơ ǁƢǜƬǻơȁ ƨȈǴǠdzơ ƨdzȁƾdzơ ńơ ǂǷȏơ Ǟǧǁ ƾǠƥ Ǯdzƿ ǹȂǰȇȁ


ÎÓÍ ǂȀNjǂƻơȁƗǹƢǯƢǸǴǧǶȀǷƢƬƻƘƥƢǿȂǸƬƻȁƨǘƦǔǷǾƥơȂƦƬǯȁǮdzǀƥǞȈǸŪơȆǓǁȁ DžƢǻƗǶȀǠǷȁƨdzȁƾdzơǥǂǗǺǷǹȁǁȂǷƘǷƧƾƳńơDzǏȁśǠƦLJȁdžŨƨǼLJǺǷǵǂŰ ȄǴǟơȂǬǨƫơȁǾǠǷƢLjǴůơȁƾǬǠǧƧƾŝƢNjƢƥǪǷƢǻǹƢǯȁdžȈLjǻǂǨdzơȁDŽȈǴǰǻȏơǁƢƦǯǺǷ Dzǯ ǶĔȂǬǘǼƬLjȇȁ ǶĔȁǁǂǬȇȁ ƨǼƬǨdzơ ǽǀǿ ƭơƾƷơ Ŀ śǸȀƬŭơ DžƢǼdzơ ǹȁǂǔŹ ǶĔơ ǺȇǀdzơȁơȂƦĔǺȇǀdzơȁơȂǴƬǫǺȇǀdzơơȂǧǂǠȇȁǂǷȏơƨǬȈǬƷȄǴǟơȂǨǬȇŕƷǽƾƷȁƾƷơȁ ƢŶơȁƢNjƢƥǪǷƢǻƢȀȈǧǂǔŹȏdždzƢůǹȁƾǬǠȇơȁǁƢǏǮdzƿȄǴǟǶǿǁơǂǫĻƢǸǴǧơȂƴȈǿ džȈLjǻǂǨdzơȁ DŽȈǴǰǻȏơ ǺǷȁ ƨdzȁƾdzơ ǺǷ śǴLJǂǷ ơƙƢƳ Ǻȇǀdzơ ǹȂǐƻǂŭơ Ɣȏƚǿ ǂǔŹ Ľ ǽƾƷȁ ǞǓȂǷ Ŀ ǾǻȂLjƦŹȁ ƨǸē ǾȈǴǟ ƩǁƢǏ ǺǷ Dzǯ ȄǴǟ ǹȂǔƦǬȇ ơȁǁƢǏȁ ǶȈǜǠƬdzơȁ ǦǘǴƬdzơ ƨȇƢǤƥ ǾǻȂǬǘǼƬLjȇȁ ǾǻȂdzƘLjȇȁ ǽƾƷȁ ǶȀǼǷ ƾƷơȁ Dzǯ ǹȁǂǔŹ ǮǴƫ ǎƼǴǷ ǹƢǰǧ DZȂǬȇ ƢǷ Dzǯ ǹȂƦƬǰȇȁ ƨǴȈƷ Dzǰƥ ǶȀȈǴǟ ǹȂdzƢƬŹȁ DzȈƴƦƬdzơȁ ơȂdzƢǫƤȀǼdzơȁDzƬǬdzơǶȀǼǷDzǐƷȁƨǼƬǨdzơĿơȂƳƢǿǺȇǀdzơƧƾƳDzǿƗǹơƩƢǫƢǘǼƬLJȏơ ǹƢȈǟȏơȁ ƺȈNj ǁƽƢǬdzơ ƾƦǟ ƺȈnjdzơ ƧƾƳ ȆǓƢǫȁ ǁƢƴƬdzơ ǺǷ ǂǷƘƥ ƢǼǷ Ǯdzƿ ǹƢǯ ƢŶơ ǶȀǼǷƢLJƢǻƗơȂũȁ ŚƦǯȁ ǹȁǁƢǿƢƥ ƅơ ƾƦǟ ƾȈLjdzơ ƧƽƢLjdzơ ƺȈNj Ǯdzǀƥ ƢǻǂǷƗ ǵǁƢǔūơ DZƢǫȁ ƧƾƳȆǓƢǫȁȅƽȂǷƢǠdzơƾȈǠLJȁƧƽƢLjdzơ ƺȈNjDZƢǫȁȅƽȂǷƢǠdzơƾȈǠLJƺȈnjdzơǵǁƢǔūơ ƅơƾƦǟDZƢǫȁƤLjƬƄơƅơƾƦǟǺǷǂǷƘƥƢǼǷǮdzƿǹƢǯƢŶơǹƢȈǟȏơȁǁƢƴƬdzơƨȈǬƥȁ ǎƼǴǷơǀǿƢNjƢƥǪǷƢǻǵƢǬǷǶƟƢǬdzơƢǣƕǶȈǿơǂƥơǺǷǂǷƘƥřǷǮdzƿǹƢǯƢŶơƤLjƬƄơ ǶĔơƐȏơǮdzƿĿơȂƦƦLjƫǶĔƢƥǥơǂƬǟȏơȁǞǫȁƢŠǥơǂƬǟȏơǺǸǔƬƫƢĔƢǧǶēƢǫƢǘǼƬLJơ ǪǷƢǻǹƢǯȁƢNjƢƥǪǷƢǻǵƢǬǷǶƟƢǬdzơȁƤLjƬƄơƅơƾƦǟȁȅƽȂǷƢǠdzơƾȈǠLjdzǮdzƿơȁƾǼLJƗ ŚǐȇǾǻƢǧǮdzƿǺǷƞnjƥơȁǂǬƫǹơǁǀūơǶŮDZȂǬȇȁơǂLJǶȀȈdzơDzLJǂȇƧƾŝȂǿȁƢNjƢƥ ơȁǂǔƷǺȇǀdzơśǐƻǂŭơǹơǾƦƦLJȁǮdzǀƥơȁǂǫƗDzƥǮdzƿơȂǴưƬŻǶǴǧŚưǯǁǂǓǶǰȈǴǟ DzǰƥǶȀȈǴǟǹȂdzƢƬŹȁǶĔȂǸǜǠȇȁǶđǹȂǨǘǴƬȇơȂǻƢǯdžȈLjǻǂǨdzơȁDŽȈǴǰǻȏơȁƨdzȁƾdzơǺǷ ǽƾƷȁƾƷơȁDzǯǹȂdzƘLjȇȁǁǂǓǶǰdzDzǐŹȏȁǞǫơȂdzƢƥơȁŐƻơǶŮǹȂdzȂǬȇȁƨǴȈƷ


ÎÓÎ ơǀǯȁ ơǀǯ Ȃǿ ƢŠ ơŐƻƗ ƢǻȐǧȁ ƢǻȐǧ ǹơ Ǿdz ǹȂdzȂǬȇ ǞǫơȂǴdz ǦdzƢű ƞnjƥ Ǫǘǻ ơƿƢǧ ƪȀƬǻơ ƢǸǴǧ ǽŚǣ ǵȐǯ ǾǷȐǯ ǪƥƢǘȇ ŕƷ Ǿƥ ǹȂdzơDŽȇ ȏȁ DZȂǬƫ ƢǷ ǦdzƢź Ǯdzƿȁ ƢǷǞȈŦǂǰǻƘǧǽȂdzƘLJȁǽȁǂǔƷƗƢNjƢƥǪǷƢǻǵƢǬǷǶƟƢǬdzơƢǣƕǶȈǿơǂƥơńơƢȀǴǯƾȈǻƢLJȏơ ĿǽȂLjƦƸǧƞnjƥǂǬȇǶǴǧƨǴȈƷDzǰƥǾȈǴǟơȂdzƢƬƷƢǧƞnjƥǂǬȇŃȁǶđǀǯȁǾdzǽȂƦLjǻ DzǐƷǺȇǀdzơǍƢƼNjȏơǺǟƢǔȇƗơȂưŞĽơƾƥƚǷȆǨǼdzƢƥǾȈǴǟơȂǸǰƷĽǽƾƷȁǞǓȂǷ ǶǿȂLjƦƷȁǶǿȂǧǂǠǧƤȀǼdzơȁDzƬǬdzơǶȀǼǷ DŽȈǴǰǻȏơ ǺǷȁ ƨȈǴǠdzơ ƨdzȁƾdzơ ǺǷ ǹȂǴLJǂŭơ ǹȂǐƻǂŭơ Ɣȏƚǿ ǁȁƢnjƫ Ľ ȂŴȁȅƽȂǷƢǠdzơƾȈǠLJȁƤLjƬƄơƅơƾƦǟDzƬǬȇǾǻơȄǴǟơȂǬǨƫơȁǶȀǼȈƥƢǸȈǧdžȈLjǻǂǨdzơȁ ƺȈNj ƧƾƳ ǺǷ ȄǨǼȇ Ǿǻơȁ DzƬǬdzơ ǶȀǼǷ Ǟǫȁ Ǻȇǀdzơ DžƢǼdzơ ǵơȂǟ ǺǷ ƢLjǨǻ ǂnjǟ řƯơ džƦŹȁƨƬǫƚǷƧƾǷńơǶȀǔǠƥȁơƾƥƚǷǶȀǔǠƥǁƢƴƬdzơǒǠƥȁƧƾƳȆǓƢǫȁƧƽƢLjdzơ ǺǷ ȆǬƥƢǷǹơȁǽȁǀƻƗƢŲơŚưǯơȁǂǔƷƗǹơƾǠƥƤȀǼdzơǶȀǼǷǞǫȁǺȇǀdzơǺǷŚưǯ ơȂƦƬǯǮdzƿȄǴǟǶȀLjǴůǁơǂǫĻƢǸǴǧƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơǺǷǾƬǸȈǫǹȁǀƻƘȇƨƥȂȀǼŭơDZơȂǷȏơ ƢǷȄǴǟǮdzƿǀȈǨǼƫǾǼǷơȂƦǴǗȁƢNjƢƥǪǷƢǼdzƢǿȂǘǟƗȁǶȀǷƢƬƻƘƥƢǿȂǸƬƻȁƨǘƦǔǷǾƥ ǾȈǴǟǹȂǬǨƬȇƢǷǀȈǨǼƬƥǾdzǂǷȏơƢȀȈǧǂǷơȁƘƥǽƙƢƳǶĔƢǧƨdzȁƾdzơǺǷǂǷȏơǺǷǾƥǽƙƢƳ ƧƾƳǩȂLJĿƢŷȂǴƬǫȁdžƦūơǺǷȅƽȂǷƢǠdzơƾȈǠLJȁƤLjƬƄơƅơƾƦǟơȂƳǂƻƘǧǽǀǨǼǧ ǮdzƿǹƢǯȁƧƾƳƱǁƢƻDžƢǼdzơǵơȂǟǺǷǺȇǀdzơǂnjǟřƯȏơơȂǴƬǫȁƽƢȀNjȏơDžƙǁȄǴǟ ơȂǸǰƷǺǷơȂǨǻĽśǸǴLjŭơǞȈŦȄǴǟƣǂǰdzơǾȈǧƾƬNjơƧƾƳĿȏȂȀǷƢǷȂȇǵȂȈdzơ ƩƢǷǺǷǶȀǼǷȁƧƾƳńơǞƳǁȁǾdzƢǿȂƬǧƗŖdzơśǼLjdzơȄǔǫǺǷǶȀǼǸǧȆǨǼdzƢƥǾȈǴǟ ǂǸǟƺȈnjdzơȁƧƾƳȆǓƢǫƺȈNjǁƽƢǬdzơƾƦǟƺȈnjdzơơȂǠƳǁǺȇǀdzơǺǸǧƢȀȈdzơǞƳǂȇŃȁ ƾƦǟƾȈLjdzơǹȂȈǨǼǷǶǿȁơȂǧȂƫȁơȂǠƳǂȇŃǺȇǀdzơǺǷȁǦǴǤƥƾȈǠLJƺȈnjdzơȁƣǁƽƢƥ ǺǷơȂǔƦǫȁńƢǠƫƅơǶȀŧǁǾƳƢǻƢƥǦLJȂȇƺȈnjdzơȁǁƢǨǤdzơƾƦǟƺȈnjdzơȁǹȁǁƢǿƢƥƅơ ǁƢǐƬƻƢƥƨǼƬǨdzơǮǴƫǎƼǴǷơǀǿơŚưǯƢƠȈNjǹƢǯȁƨƥȂȀǼŭơDZơȂǷȏơƨȈǬƥƨǸȈǫƨdzȁƾdzơ DzǿƗ ȄǴǟ ƤƟƢǐŭơ ǶǜǟƗ ǺǷ ƪǻƢǯ ƨȈǔǬdzơ ǽǀǿ ǹƢǧ ƅƢƥ ȏƐ ơ ƧĈȂǫ ȏȁ DZȂƷ ȏȁ


ÎÓÏ ǁȂǷȏơǽǀǿǵƢŤƾǠƥƨǰǷƧǁƢǷơńȂƬŭơƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǵȁƾǫǹƢǯȁ ǵȐLJȏơ ĿDZȂƻƾdzơǺǷƞNjǾdzƢǼȇȏǹƗDzƳȏƧƾŭơǽǀǿńơƨǼǘǴLjdzơǁơƾƥǽǂƻƘƫǹƢǯȁƢȀǴǯ Ɣȏƚǿ ǹƢǯ ƧƾƳ ńơ DzǏȁ Ƣŭȁ ǾȈǴǟ ǹȂǬǨƬȇ Ƣŭ ƨǓǁƢǠŭơ ǾǼǰŻ ȏȁ ƨȈǔǬdzơ ǽǀǿ džȈLjǻǂǨdzơȁ DŽȈǴǰǻȏơȁ ƨdzȁƾdzơ ǺǷ ƨȈǔǬdzơ ǽǀǿ ǪȈǬƸƬdz ơȁǂǔƷ Ǻȇǀdzơ ǹȂǐƻǂŭơ ǾdzơȂdzƢǫȁǾȈǴǟǵȐLjǴdzƧƾƳǾdzȂǏȁǵȂȇǽƾǼǟơȁǂǔƸǧơȁǂǧƢLjȇŃƧƾŝǺȇƽȂƳȂǷ ƱǂǨƬǴdzƨǰǷńơDZȂǏȂdzơƾȇǂǻƢǻȏǂǧƢLjǻǹơDzƦǫƧƾƳńơǮǷȁƾǬƥśǻȂǼŲƢǻǂǏ ǹƗ ƢǻƾǼǟ ǪǬŢ ƪǻƗ ƩǂǔƷ Ƣŭȁ ƢŮȂƻƽ ǺǷ ƨǰǷ DzǿƗ ƢǼǠǼŻ ǹƗ ƢǼȈnjƻȁ ƢȀȈǴǟ DZƢǫǂǷȏơǀǧƢǼdzơǝƢǘŭơŚǷȏơƪǻƗǮǻȏƢǼǠǼŻǹƗƾƷƗǞȈǘƬLjȇȏȁǮdzƿǺǷǺǰǸƬǻ ǝȂǼŲǮdzƿǹơǶŮDZȂǫƗňơƣơȂŪơĿřǷǹȂǴƦǬȇȏȁƩŚŢǮdzƿřǷơȂƦǴǗƢŭǶĔơ ǶŮƪǴǬǧƢȈǟƢǼǫơƢȈǴǬǟƢƥơȂƳǶŮƅơřǸŮƘǧǮdzǀƥǹȂǸǴLjŭơȄǓǂȇȏȁƢǼǟǂNjĿ ƞNjȏȁǁƢĔƗȏȁśƫƢLjƥƢȀȈǧdžȈdzƩƢȈǧơǂǤŪơȁǖƟơǂŬơĿƨǰǷƧǁȂǏǶƬȇƗǁǶƬǻƗ ƢƠȈNjǹȂƦLjǰƫƢǷƢȀȈdzơǶƬȈƫƗȂǴǧDZƢƦŪơśƥǝǁǃȅƿŚǣƽơȁȆǿƢŶơȁǥǁƢƻDŽdzơǺǷ ǹơ ȃǁƘǧ ƩƢȈǧơǂǤŪơȁ ǖƟơǂŬơ Ŀ ƢǿȂǸƬȇƗǁ Ŗdzơ ƢēǁȂǏ ǺǷ ƢǿȂǸƬǸǴǟ ƢǸǟ ơƾƟơǃ DZȂǏȂdzơƤǴǗǺǟ ơȂǓǂǟƗȁƣơȂŪơơǀđơȂǠǼǬǧƧƾƟƢǧȐƥǶǰdzƤǠƫƢȀȈdzơǶǰdzȂǏȁ ȄǴǟơŚǷƗǵƾǫƢŭƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǹƢǯȁƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơơȂȀƳȂƫȁƢȀȈdzơ śǠƦLJȁƪLJƨǼLJĿȁǪȇǂǧƨƦƫǂǷĿƢNjƢƥȆǯǃȄǸLjȇƨdzȁƾdzơǺǷǹȁƢǠǷǾǠǷƨǰǷ ƧƾǷĿǮdzƿǹƢǯȁơǂǨǜǷơǁȂǐǼǷƽƢǟȁ śǨdzƢƼŭơǒǠƥǞǸǬdzǩǂnjdzơńơƧȁDŽǣơDŽǣ ƢNjƢƥ ȆǴǟ Ǿdzƾƥ ńȂƫȁ ƨǼLjdzơ ǽǀǿ ǂƻƕ Ŀ ƢNjƢƥ ǪǷƢǻ DZDŽǟ Ľ ǾdzDŽǟ DzƦǫ ƢNjƢƥ ǪǷƢǻ ȆǴǟǦȇǂnjdzơǾǼƥơƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLjdzƾdzȁƨǼLjdzơǽǀǿĿȁȆǴȈǿƢƬǰdzơ ^ÎÏÔÔƨǼLJƨǼȇƾŭơǂǐǷŅơȁƢNjƢƥƾȈǠLJƧǁƢȇǃǂǯƿ` ƾȈǠLJƨǴƥƢǬŭƨǼȇƾŭơńơƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǾƳȂƫśǠƦLJȁǞƦLJƨǼLJĿȁ ǾǠǷǾƳȂƫǂǐǷńơǞƳǁƢŭĽƧǁƢȇDŽǴdzƔƢƳśƷƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺƥơǂǐǷŅơȁƢNjƢƥ ƨǼLjdzơǽǀǿǺǷDZơȂNjǂȀNjĿƨǰǷńơǞƳǁȁǂǐǷńơ


ÎÓÐ ÎÏÔÔƨǼLJƾȈĐơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơƧƢǧȁǂǯƿ` ^DŽȇDŽǠdzơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷǾȈƻƗƨȈdzȂƫȁ >Î@ ƢǻȏȂǷ Ǻƥơ ƾȈĐơ ƾƦǟ ǹƢǘǴLjdzơ ƢǻȏȂǷ ƧƢǧȁ ƪǻƢǯ ƨǼLjdzơ ǽǀǿ ǂƻƕ Ŀȁ śǠƦLJȁ ǞƦLJ ƨǼLJ ǺǷ ƨƴūơ ȅƿ ǺǷ ǂnjǟ ƨǠƦLjdz ǾƫƢǧȁ ƪǻƢǯȁ ƽȂǸŰ ǹƢǘǴLjdzơ ǂȀNjƗƨƬLJȁƨǼLJǹȁǂnjǟȁǹƢƬǼƯơǾƬǼǘǴLJƧƾǷȁƨǼLJǹȂǠƥǁƗǽǂǸǟȁǦdzƗȁśƬƟƢǷȁ ǞLjƫƨǼLJǂǐǷńơƔƢƳȁDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷǽȂƻƗǽƾǠƥƨǼǘǴLjdzơĿǶȈǫƗȁ ǺǟȆǴȈǿƢƬǰdzơƢNjƢƥȆǴǟDZDŽǟśǠƦLJȁǹƢťƨǼLJĿȁƢNjƢƥDzȈǟƢũơƨȇȏȁƾǠƥśƦǠLJȁ ƢNjƢƥȆǬƷƩDŽǟǾdzƾƥńȂƫȁȆǰŭơǵǂūơƨƼȈnjǷȁƧƾƳƨȇȏȁ ÎÏÔÖƨǼLJǂǐǷŅơȁƢNjƢƥƾȈǠLJƧƢǧȁǂǯƿ` ^ƢNjƢƥǶǿơǂƥơǺƥDzȈǟƢũơǾȈƻƗǺƥơƨȈdzȂƫȁ ƢNjƢƥDzȈǟƢũơǽƾǠƥǶȈǫƗȁǂǐǷŅơȁƢNjƢƥƾȈǠLJĿȂƫśǠƦLJȁǞLjƫƨǼLJĿȁ ǹƢťƨǼLJƧƾƳƨȇȏȁƢNjƢƥȆǬƷƩDŽǟńȂƫƢŭȁƢNjƢƥȆǴǟƾǸŰǺƥơƢNjƢƥǶȈǿơǂƥơǺƥơ ȃƾƷơƨǼLJńơǂǸƬLJơȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƤƳǁǂȀNjĿƨǰǷńơDzǏȁśǠƦLJȁ ƨǼȇƾŭơȁƨǰǷśǷǂūơƨƼȈnjǷǾdzDzǠƳȁƢNjƢƥȆȀȈƳȁƾǸŰǾdzƾƥńȂƫȁDZDŽǠǧśǻƢťȁ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ ǾǼƥơ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLjdz ƾdzȁ ƨǼLjdzơ ǽǀǿ Ŀȁ ǽŚǤdz ǞǬƫ Ńȁ ǾƬȈǸLjǧƨȈǸLjƬdzơĿňǂǔƷƗȁ ^ÎÏÕÎƨǼLJŚLjǟDZƢƬǬdzƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJŚLjǷǂǯƿ` ǶǿŚǷƗȁŚLjǟDZƢƬǬdzƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJŚLjǷǹƢǯƢǔȇƗƨǼLjdzơǽǀǿĿȁ ǂǷȏơǁƾǏȁƨdzȁƾdzơǶǯƢŰǒǠƥȄǴǟơȂdzȂƬLJơȁƽȁƾūơơȁǃȁƢšǶĔȏǒƟƢǟǺƥƾǸŰ ƢǻȏȂǷƨǻƢǟȏǂǐǷǺǷǂǯƢLjǟDzLJǂȇǹƘƥǂǐǷŅơȁƢNjƢƥDzȈǟƢũȏƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơǺǷ ƧǀǨǼǬdzơ ȄǴǟơȂdzDŽǻȁƧŚưǯ ǂǯƢLjǟ DzLJǁƗȁ ǂǷȏơ DzưƬǷƢǧ ǶŮƢƬǫ ȄǴǟ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ĽƮȈǴdzơǪȇǂǗȄǴǟƨǰǷĿŖdzơǂǯƢLjǠdzơǺǷǾǠǷǺŠƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǾƳȂƫȁ >ǵÎÕÓÍ@ºǿÎÏÔÔƨǼLJĿȂƫǹƢƻƽȂǸŰǹƢǘǴLjdzơǺƥơǹƢƻƾȈĐơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơ Î


ÎÓÑ ǶǿŚǷƗȁŚLjǟǾȈdzơDzLJǁƗȁƨƦLjƷȏơȁƧơȂƼŭơƨȈƷƢǻĿȆǓǂǠdzơDzǠƳȁƧǀǨǼǬdzơńơDzǏȁ ǶǿƢǸǼȈƥȁǮdzƿĿǶȀǼȈƥȁǾǼȈƥDzLJǂdzơƩƽƽǂƫȁǞǼƬǷƢǧƶǴǐdzơǹȂƦǴǘȇǒƟƢǟǺƥƾǸŰ ƨǟǂLjdzƢƥǽǂǯƢLjǟǝƢƳǂƬLJơƤǴǘƥǂǐǷŅơȁƢNjƢƥDzȈǟƢũơǺǷƤȈƫƢǰǷǾƫƔƢƳƿơǮdzǀǯ ƶǴǐdzơƾǬǟǮdzǀǯǂǷȏơȃƗǁƢǸǴǧƤȈƫƢǰŭơǮǴƫǾǼǷƩǁǂǰƫȁƢǿŚƻƘƫĿDzȀŻŃȁ ǂǯƢLjǠdzơDzLJǁƘǧǮdzƿơȂǴƦǬǧǶȀǸǯƢŰơȁǃȁƢƴƬȇȏǹơǶȀȈǴǟǕǂƬNjơȁǶǿŚǷƗȁŚLjǟǞǷ ƾǷƢǣƽȐƥĿƧƾǷǵƢǫƗǹơƾǠƥǃƢƴūơǪȇǂǗǺǷǦƟƢǘdzơńơǞƳǁȁǂǐǷńơƨȇǂǐŭơ

^ÎÏÕÐƨǼLJǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺƥơǹƢǘǴLJǦȇǂnjdzơƧƢǧȁǂǯƿ` ǹƢǘǴLJǦȇǂnjdzơƨǰŠĿȂƫśǻƢťȁƭȐƯƨǼLJǺǷƨƴūơȅƿǂȀNjǂƻƕĿȁ ƢƬǼƥǦǴƻȁƨǼLJǺȇǂnjǟȁǞƥǁƗȂŴǽǂǸǟȁǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺƥơ ^ÎÏÕÑƨǼLJƢNjƢƥǂǸǠǷƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥȆȀȈƳȁƾǸŰƧƢǧȁǂǯƿ` ĿśǷǂūơƺȈNjȁƧƾƳŅơȁƢNjƢƥȆȀȈƳȁǦƟƢǘdzƢƥĿȂƫśǻƢťȁǞƥǁƗƨǼLJĿȁ ƪǻƢǯ ƢǸǯ ƨǼȇƾŭơ ǵǂƷ ƨƼȈnjǷ Ǿdz DzǠŸ Ńȁ ƢNjƢƥ ǂǸǠǷ ǽƾǠƥ ńȂƫȁ ňƢưdzơ ǞȈƥǁ ĿǺǧƽƢNjƢƥȆȀȈƳȁĿȂƫƢŭȁǖǬǧƨǰǷǵǂƷƨƼȈnjǷȁƧƾƳƨȇȏȁDzƥƢNjƢƥȆȀȈƳȂdz ƢŭȁǾǼǟƅơȆǓǁŐūơŐǫƤǻƢŝƢǸȀǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǟǺƥƅơƾƦǟƢǻƾȈLJŐūơƨƦǫ ǂǸǠǷDzǏȁǹơńơǾǷƢǬǷȆƴƦLJƢƄơȅƾǼǧƗƩDŽǟƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǵƢǫƗĿȂƫ ơDŽǣśǻƢťȁdžŨƨǼLJĿȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷDZơȂNjǂȀNjĿǾdzȂǏȁǹƢǯȁƢNjƢƥ ǞƳǁȁDzƟƢƦǬdzơǒǠƥƤȇƽƘƬdzƨȈǻǁńơDzǏȁȁǩǂnjdzơƨȈƷƢǻƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJ ơǂǨǜǷơǁȂǐǼǷ ^ÎÏÕÓƨǼLJdžȇȂLjdzơƲȈǴƻǂǨƷƔơƾƬƥơǂǯƿ` ǵȁǂdzơ ǂŞ DzǐƬȈdz >Î@džȇȂLjdzơ ƲȈǴƻ ǂǨƷ ƔơƾƬƥơ ǹƢǯ śǻƢťȁ ƪLJ ƨǼLJ Ŀȁ džȈLjǻǂǨdzơƨdzȁƽǮdzǀƥǶƟƢǬdzơǹƢǯȁśǠLjƫȁȃƾƷơƨǼLJǮdzƿǵƢŤǹƢǯȁǵDŽǴǬdzơǂƸƦƥ ǾǼǷ ǂŤ Ŗdzơ Ƥǯơǂŭơ ȄǴǟ ơȂǴǠƳ ǾǷƢŤ ƾǠƥȁ ǂǐǷ Ņơȁ ƢNjƢƥ DzȈǟƢũơȁ DŽȈǴǰǻȏơȁ >ǵÎÕÓÖ@ºǿÎÏÕÓƨǼLJdžȇȂLjdzơƲȈǴƻǂǨƷƔơƾƬƥơ Î


ÎÓÒ ǹơǂƸƦdzơDzǐƫơŕƷǽȁǂǨƷȅǀdzơơǀǿȁDzǸūơǺǷƢȀȈǧƢǷǁƾǫȄǴǟƨǷȂǴǠǷƾƟơȂǟ ȆǰǷŐdzơƾdzƢƻǺƥŜŹǾǠǼǸǧǵȁǂdzơȁDŽǣ ǾdzƘȈȀƬȈdzǾǴǠǨȇǹơƽơǁƗƾȈNjǂdzơǹȁǁƢǿǹƢǯ ǭǂƫȁǾǷȐǯDzưƬǷƢǧǵơǂūơƾƴLjŭơǺǷśǸǴLjŭơƲǻǂǧȏơǦǘƼƬƫǾƬǴǠǧǹơǾdzDZƢǫȁ ǶȀǼǷƣǂǠdzơƧǂȇDŽƳĿǂƸƦdzơȄǴǟŖdzơǁȂǤưdzơȄǴǟȄnjŹǽȂǴǠǧǹơƾǠƥǹȉơȁǮdzƿ ƨǰŠDŽȈȈǸƬdzơdžǴůȁƧǁơƽȏơdžǴůƤȈƫǂƫǹƢǯƢNjƢƥǂǸǠǷƧƾǷĿȁǚǨūơƅơDZƘLjǼǧ śǻƢťȁƪLJƨǼLJǮdzƿȁǦƟƢǘdzơȁƧƾƳȁƨǼȇƾŭơȁ ƢǻƾȈLJǺƥơƢNjƢƥȆǴǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƧƢǧȁǂǯƿ` ^ÎÏÕÔƨǼLJǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơ

ƢǻƾȈLJ Ǻƥơ ƢNjƢƥ ȆǴǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLJ ƧƢǧȁ ƪǻƢǯ śǻƢťȁ ǞƦLJ ƨǼLJ Ŀȁ śǠƦLJȁǹƢťƨǼLJƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǾƳȂƫǾǻȏƨǼǘǴLjdzơǁơƾƥǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơ ƨǼLJ ƨǰǷ ńơ ǞƳǁȁ ƨdzȁƾdzơ ȃǁȂNj džǴů ƔƢǔǟƗ ǺǷ ǁƢǏȁ ƧǁơǃȂdzơ ƨƦƫǁ ȆǘǟƗȁ ƾǠƥśǻƢťȁǞƦLJƨǼLJƢđĿȂƫȁƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǞƳǁĽơǁȂȀNjƮǰǷȁśǻƢťȁdžŨ ǦȇǂnjdzơȁƢǼȈLjƷǦȇǂnjdzơǾȈǼƥơǦǴƻȁƨǼLJśƯȐƯȁǹƢťȂŴǽǂǸǟȁƧƾǷǑǂǷǹơ ƪǻƢǯȆǴǟǦȇǂnjdzơǺƥśLjƷǦȇǂnjdzơƧƽȏȁǹơǵƾǬƫȁƭƢǻȏơǺǷƢǠƥǁƗȁơǂǏƢǻ ƨǼǘǴLjdzơǁơƾƥśƦǠLJȁǞLjƫƨǼLJƪǻƢǯǾƫƽȏȂǧǽȂƻƗǂǏƢǻǦȇǂnjdzơƢǷơȁśǠƦLJƨǼLJ ƨǰǷńơǽȂƥƗǾǴLJǁƗĽƢǔȇƗ ^ÎÏÕÔƨǼLJƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥǂǸǠǷDZDŽǟǂǯƿ` ȆǰŭơǵǂūơƨƼȈnjǷȁƧƾƳƨȇȏȁǺǷƢNjƢƥǂǸǠǷDZDŽǟśǻƢťȁǞƦLJƨǼLJĿȁ ƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷDZơȂNjǂȀNjĿƨǰǷńơDzǏȁȁƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻǾdzƾƥńȂƫȁ ^ÎÏÕÕƨǼLJơȂƷƨǼƬǧǂǯƿ` ơȂƷƨǼƬǧȄǸLjƫƨǰŠƨǼƬǧƪǠǫȁƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻƧƾǷĿśǻƢťȁǹƢťƨǼLJĿȁ ơǀǿƢȀƦƦLJǹƢǯƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷǂǨǏǂȀNjĿƪǻƢǯǂǰLjǠdzơȁŅƢǿȏơśƥƪǻƢǯ DzǿƗǮdzǀdzǁƢưǧȄǴǠŭơǩȂLJĿ ǂǰLjǠdzơǒǠƥǞǷƣǁƢǔƫơȂƷ ȄǸLjŭơǎƼnjdzơ


ÎÓÓ ơȂǸǴǠȇǹơŚǣǺǷƾǴƦdzơǥơǂǗƗĿƨǼƬǨdzơƩǂnjƬǻơĽǂǰLjǠdzơǞǷơȂǴƬƬǬǫơȁǩȂLjdzơ ƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƤǯǂǧǩơȂLJȏơƪdzDŽǟȁǂǰLjǠdzơǒǠƥDzƬǫȁƢȀȈǧƤƦLjdzơ ơȂǔƦǫĽƨǼƬǨdzơǺǰLJȁƾǴƦdzơǥơǂǗƗȁǩȂLjdzơńơƱǂƻȁǾǟƢƦƫơǒǠƥǾǠǷȁǾLjǨǼƥ Ƕǿȁǁǂǫ Ľ ǶǿȂLjƦƷȁ ƨǼƬǨdzơ ǮǴƫ ǶȀǼǷ ƪǻƢǯ Ǻȇǀdzơ DžƢǼdzơ ǵơȂǟ ǺǷ Śưǯ ȄǴǟ ȆǓƢǬdzơȁƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷƢǿǂǔƷdždzƢůǮdzǀdzơȁƾǬǟȁǩƢǘǼƬLJȏƢƥ ơȂǸǰƷȁǽƢǔƬǬŠƞNjǾȈǴǟƪƦƯǺǷDzǯȄǴǟơȂǸǰƷȁƔƢǸǴǠdzơǺǷŚưǯȁļƢǨŭơȁ ƨǼƬǨdzơƪdzơǃȁDžƢǼdzơƪǻƘǸǗơȁƨƬǫƚǷśǼLJȆǨǼdzƢƥǶȀǔǠƥȄǴǟ ^ÎÏÕÕƨǼLJŚLjǟƽȐƥȄǴǟƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơƔȐȈƬLJơǂǯƿ` DzǏƗȁ ŚLjǟ ƽȐƥ ȄǴǟ ƔȐȈƬLJȏơ ǵƢŤ ǹƢǯ ƢǔȇƗ śǻƢťȁ ǹƢť ƨǼLJ DZȁƗ Ŀȁ ȅǀdzơƶǴǐdzơȁƽȂȀǠdzơǒǬǻȁȄǤƥȁƢǤǗŚLjǟŚǷƗǒƟƢǟǺƥƾǸŰǹơƨǼƬǨdzơǮǴƫ ŚưǯȄǴǟńȂƬLJơȁǵƾǬƫƢǸǯśǻƢťȁȃƾƷơƨǼLJƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǾǠǷǽƾǬǟ ǁƢLJĽǹơǂǿǃȁ ƾǷƢǣȁ ǂȀNjřƥƽȐƦǯƨdzȁƾdzơǶǰƷƪŢƪǻƢǯŖdzơǶǯƢƄơǺǷ ƢǿǂǯǀƥǵȐǰdzơDZȂǘȇƔƢȈNjƗDzǠǧȁƢƼŭơȁƧƾȇƾūơńơśǻƢťȁƪLJƨǼLJǶȈǜǟNJȈŝ ƢǨȇƽǁǪȇǂǨdzơśǻƢťȁǞƦLJƨǼLJƨdzȁƾdzơƩDŽȀƴǧǵDŽĔƢǧƔƢƥȁȁǑǂǷǾNjȂȈƳƣƢǏƗĽ ȅƿǂȀNjĿǂƸƦdzơǪȇǂǗȄǴǟƧǀǨǼǬdzơ ńơƧƾƳǺǷǾƳȂƬǧƧŚưǯǂǯƢLjǟǾǠǷȁƢNjƢƥ ƢȀǯǂƬǧƨƦǬǠdzơƾǼǟǽƽȂǼƳơŚLjǟƾnjƷȁDzƟƢŰǺǷƣǂǬdzƢƥǂǯƢLjǠdzơDzǠƳȁƧƾǠǬdzơ ǶȀǴƫƢǫȁǶȀǨǴƻǺǷǶȀȈǴǟDZDŽǻȁǶǿƽȐƥǺǷƧơǂǐdzơǮǴǷȁȃǂƻƗƨƦǬǟǺǷƾǠǏȁ ǶȀǔǠƥƮǠƥȁǶȀǴƬǫȁǶȀƟơǂǷơǺǷŚưǯȁǒƟƢǟǺƥƾǸŰȄǴǟǒƦǫȁǶȀȈǴǟǂǐƬǻơȁ ƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơ ^ÎÏÕÕƨǼLJƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺƥơǥǂNjǦȇǂnjdzơƧƢǧȁǂǯƿ` ƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺƥơǥǂNjǦȇǂnjdzơľȂƫǹƢǔǷǁĿśǻƢťȁǹƢťƨǼLJĿȁ ǾŧǁơŚưǯƢǻDŽƷǾȈǴǟǹDŽƸǧƢȀȈǧƤųȁǵȂǴǠdzơǺǷơŚưǯƗǂǫƾǫǹƢǯȁǦƟƢǘdzƢƥƅơ ƨǼLJǺȇǂnjǟȁśƬǼƯơȂŴǽǂǸǟȁńƢǠƫƅơ


ÎÓÔ ^ÎÏÕÕƨǼLJǪȇǂǨdzơƢNjƢƥǶLJƢǫƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻDZDŽǟǂǯƿ` ƢNjƢƥǶLJƢǫǪȇǂǨdzơǾdzƾƥńȂƫȁśǻƢťȁǹƢťƨǼLJDZơȂNjĿƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻDZDŽǟȁ ƧƾƳĿƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻǵƢǬǷƢǸƟƢǫƧƾŪƢǜǧƢŰǁƢǏĽƨǼȇƾŭơȄǴǟƢǜǧƢŰȏȁƗǹƢǯȁ ƧǁơǃȂdzơƨƦƫǁǖǠȇŃȁƢǬȇǂǧǾƟƢǬƥǞǷƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻDZDŽǟƾǠƥƨȇȏȂdzơǾdzƪȀƳȁĽ ƨǼLJƮǰǷȁƨƦƬǰdzơȁƨǼȇDŽŬơǾǠǷDZDŽǻƗȁƧƾŝǾƬǷƢǫơDzǠƳȁ 

^ÎÏÕÖƨǼLJDŽǯȏơƢNjƢƥƾȈNjǁƾǸŰƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥǶLJƢǫDZDŽǟǂǯƿ` DŽǯơƤǬǴȇȁƢNjƢƥƾȈNjǁƾǸŰǽƾǠƥńȂƫȁśǻƢťȁǞLjƫƨǼLJDZơȂNjĿDZDŽǟĽ ƔƢǠǼǏƨǼȇƾǷȄǴǟǺǸȈdzơĿǺȇǀdzơƨdzȁƾdzơǂǯƢLjǟƔȐȈƬLJơǹƢǯśǻƢťȁǞLjƫƨǼLJĿȁ śǠLjƫȁȃƾƷơƨǼLJńơƢNjƢƥƾȈNjǁƾǸŰǂǸƬLJơȁ DŽǯȏơƢNjƢƥƾȈNjǁƾǸŰDZDŽǟǂǯƿ` ^ÎÏÖÎƨǼLJňơȁǂnjdzơƢNjƢƥȅƾNjǁƾǸŰƨȈdzȂƫȁ ƢǼǼǨƬǷ ƢŭƢǟ ǹƢǯȁ ňƢƬLjǣơƾdzơ ňơȁǂnjdzơ ƢNjƢƥ ȅƾNjǁ ƾǸŰ ǽƾǠƥ ńȁȁ DZDŽǠǧ ƨƦƫǁǵȐLJȏơƺȈNjǺǷƤǴǗǾǻơƨȈǰǴŭơńơǾdzƢǬƬǻơƤƦLJȁƨȈǸǴǠdzơǮǴLJĿǹƢǯǾǻȏ ƧǁơǃȂdzơƨƦƫǁǽƢǘǟƢǧƢNjƢƥƽơƚǧǶǜǟȏơǁƾǐǴdzƢǬȇƾǏňơȁǂnjdzơǹƢǯȁǞǼƬǷƢǧƔƢǔǫ ƢNjƢƥʼnƾǻƽȂǸŰȁƢNjƢƥŅƢǟƾǠƥƧǁơƾǐdzơńȁǹơńơȄǫǂƫȁƨȈǰǴŭơǮǴLJĿǾǴƻƽƗȁ ȃƾƷơ ƨǼLJ ǺǷ ƤƳǁ ǂȀNj Ŀ ǵƾǬǧ ǃƢƴūơ ƨȇȏȁ ȆǘǟƗȁ Ƨǁơƾǐdzơ ǺǷ DZDŽǟ Ľ ǦƟƢǘdzơńơǾƳȂƫȁśǠLjƫȁ ňơȁǂnjdzơƢNjƢƥȅƾNjǁƾǸŰƧƢǧȁǂǯƿ` ^ÎÏÖÎƨǼLJœǴūơƢNjƢƥǺȇƾdzơȆǬƫƨȈdzȂƫȁ ƨƦǫĿǺǧƽȁǺȇǂȀNjǺǷDzǫƗǾƫƾǷƪǻƢǰǧǦƟƢǘdzƢƥǹƢƦǠNjǂƻơȁƗĿĿȂƫȁ ǹƢǯȁœǴūơƢNjƢƥǺȇƾdzơȆǬƫǽƾǠƥńȂƫȁƢNjƢƥȆȀȈƳȁŐǫĿǾǼǟƅơȆǓǁŐūơ śƥȁǾǼȈƥǞǫȂǧƢŮƤƦLjƬdzƢƥǶēơƤǴƷĿƨǼƬǧƪǠǫȁĽǾǴƦǫǺǷǾȈƥƢǯƤǴƷĿƢȈƬǨǷ ƨȈǰǴŭơǮǴLJĿDzƻƽȁƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơǾƳȂƫȁȃȂƬǨdzơǺǷDZDŽǠǧǂǧƢǼƫƤǴƷDzǿƗ


ÎÓÕ ǪǷƢǻ ƾǠƥ ƧƾƷơȁ ƨǼLJ ƢȀȈdzȁ ƽơƾǤƥ ƢȀǼǷ ƩƢȇȏȁ ńȁȁ Ȅǫǂƫȁ ƧǁơǃȂdzơ ƨƦƫǁ ȆǘǟƗȁ ȃƾƷơƨǼLJǃƢƴūơƨȇȏȁȆǘǟƗĽƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơƔƢƳȁƽơƾǤƥǺǷDZDŽǟĽƢNjƢƥ ȃƾƷơƨǼLJĿȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƧƾǠǬdzơȅƿĿǵƾǬǧňơȁǂnjdzơƧƢǧȁƾǠƥśǠLjƫȁ ǺȇƾdzơȆǬƫǂǸƬLJơȁDŽȇDŽǠdzơƾƦǟơƾǸŰǽƢũƽȂdzȂǷƢNjƢƥǹȂǟǦȇǂnjǴdzƾdzȁśǠLjƫȁ śǠLjƫȁǞƥǁƗƨǼLJńơƢNjƢƥ ^ǹƢƻƽơǂǷǹƢǘǴLjdzơƨȈdzȂƫȁÎÏÖÐƨǼLJDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơǞǴƻǂǯƿ` ƨǼǘǴLjdzơ Ŀ ǶȈǫƗȁ >Î@DŽȇDŽǠdzơ ƾƦǟ ǹƢǘǴLjdzơ ǞǴƻ śǠLjƫȁ ƭȐƯ ƨǼLJ Ŀȁ ǺǷńȁȏơȅƽƢŦǺǷǞƥƢLjdzơĿǮdzƿǹƢǯȁƾȈĐơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơǺƥơƽơǂǷǹƢǘǴLjdzơ ǞǴƻ Ľ ǾǠǴƻ ǺǷ ǵƢȇƗ ƨLjŨ ƾǠƥ DŽȇDŽǠdzơ ƾƦǟ ǹƢǘǴLjdzơ ľȂƫ Ľ ƧǁȂǯǀŭơ ƨǼLjdzơ ƨƯȐƯ ǾƫƾǷ ƪǻƢǰǧ ƧǁȂǯǀŭơ ƨǼLjdzơ ǺǷ ǹƢƦǠNj ǺǷ ǂnjǟ ȅƽƢūơ Ŀ ƽơǂǷ ǹƢǘǴLjdzơ ƾƦǟ ǹƢǘǴLjdzơ Ǻƥơ ƾȈǸūơ ƾƦǟ ǹƢǘǴLjdzơ ǽȂƻƗ ƨǼǘǴLjdzơ Ŀ ǶȈǫƗȁ ǵƢȇƗ ƨƯȐƯȁ ǂȀNjƗ ƨȈLJȁǂdzơȁƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơśƥƣǂūơǹƢǯǾƫƾǷĿȁƽȂǸŰǺƥƾȈĐơ ^ÎÏÖÑƨǼLJƨȇǂǰLjǠdzơƩƢǯǂūơƨǰǷŅƢǿƗǶȈǴǠƫƔơƾƬƥơǂǯƿ` ǂǯƢLjǠdzơƩƢǯǂƷǹȂǸǴǠƬȇƨǰǷDzǿƗǹơƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺLjƸƬLJƢǧ ǁƢȀǛơȁƨȈLJȁǁƣƢǿǁơDzƳȏǮdzǀƥǾǼǷǂǷȏơǁƾǐǧƨȈǫƾǼƦdzƢƥǶȀȈǷǁƨȈǨȈǯȁƨȈǷƢǜǼdzơ ǂǯƢLjǠdzơǒǠƥǶȀǸǴǠȇǁƢǏȁǩƽƢǼƦdzơǶŮơȁǂǔƷơȁǮdzƿDžƢǼdzơDzưƬǷƢǧǶŮƽơƾǠƬLJȏơ ƨǼLJDZȁƗĿǮdzƿǹƢǯȁǺǷǃƣǂǫƗĿDžƢǼdzơǺǷŚưǯǶǴǠƬǧƨǰŠƧƽȂƳȂŭơƨȈǷƢǜǼdzơ ǮdzƿơȂǯǂƫĽǂȀNjƗƨǠƥǁƗȂŴǶȈǴǠƬdzơǂǸƬLJơȁśǠLjƫȁǞƥǁƗ ƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǁȁŐŭơǵȂƷǂŭơƢǻƾȈLJƧƢǧȁǂǯƿ` ^ÎÏÖÑƨǼLJƧǂƻȉơȅƽƢŦÎÑĿ ƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǵȂƷǂŭơǺƥơƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJĿȂƫƨǼLjdzơǽǀǿĿȁ ƨƦǫĿǺǧƽȁńƢǠƫƅơǾŧǁƧǂƻȉơȅƽƢŦǂȀNjǺǷǂnjǟǞƥơǂdzơĿǦƟƢǘdzƢƥǹȂǟǺƥ >ǵÎÕÔÓ@ºǿÎÏÖÐƨǼLJǹƢƻDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơƧƽƢȀNj Î


ÎÓÖ ƨǼLJ ǺǷ ǾƥƢǏƗ ƢLjǼdzơ ǩǂǠƥ ƢǔȇǂǷ ǹƢǯȁ Őūơ Őǫ ǺǷ ƢƦȇǂǫ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ Őūơ ǽǁƢƯƕƪȈǬƥȁƔƢǨnjdzơǵƢŤǾdzDzǐŹŃǺǰdzǾǼǷȄǨNjȁƧŚưǯƩƢƳȐǠƥŀȂǟȁśǠLjƫ ȆnjŭơǞȈǘƬLjȇȏȁƨƥǂǠdzơĿƐȏơƤǯǂȇȏȁDzȈŬơȄǴǟƣȂǯǂdzơǞȈǘƬLjȇȏƮȈŞǾǠǷ ȏȁǹơȂȇƾdzơĿǾLJȂǴƳǺǟƧƾŭơǞȈŦĿǞǘǬǻơƢǷȁǽƾȇĿǾȈǴǟƾǸƬǠȇƞnjƥȐȈǴǫƐȏơ ǾȈǴǟƗǂǗƨǼLjdzơǽǀǿĿȁǵƢǰƷȏơDzǐǧȁȅȁƢǟƾdzơǝƢũǺǟȏȁDžƢǼǴdzǾƬǴƥƢǬǷǺǟ ƨǼLJńƢǠƫƅơǾŧǁĿȂƫǹơńơńȁȏơȅƽƢŦǂȀNjǺǷǾȈǴǟ ȃȂǬƫȁƔƢǬLjƬLJȏơƔơƽ ƨǼLJ Ƨǂnjǟ ǞLjƫ ȂŴ ǾƫǁƢǷơ ƧƾǷȁ ƨǼLJ śLjŨȁ ƪLJ ȂŴ ǽǂǸǟȁ śǠLjƫȁ ǞƥǁƗ ǾǼƥơȆǘǟƗǵƢȇƢƥǾƫƢǧȁƾǠƥȁƭƢǻȏơǺǷƢǠƥǁƗȁơƾǸŰȁƢȈǴǟǁȂǯǀdzơǺǷśǼƯơǦǴƻȁ ǂǷȏơƔƢƳȁƢNjƢƥȆǴǟǦȇǂnjdzơǺƥśLjūơǦȇǂnjdzơơǀǯȁƢNjƢƥƨƦƫǁ ȆǴǟǦȇǂnjdzơ ǦȇǂnjdzơǽƢƻƗƢNjƢƥǺȇƾdzơȆǬƫǵƢǫƗƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJĿȂƫƢŭȁǮdzǀƥƨdzȁƾdzơǺǷ ƢNjƢƥ śLjƷ Ǧȇǂnjdzơ ǾǼǷ Őǯȏơ ǽȂƻƗ ǹƢǯȁ ƧǁƢǷȏơ ǵƢǬǷ ƢǸƟƢǫ ȐȈǯȁ ƢNjƢƥ ƢǻȂǟ ƨǼǘǴLjdzơǁơƾƥ śLjūơǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLjdzƨǰǷƧǁƢǷơǾȈƳȂƫǂǯƿ` ^ÎÏÖÑƨǼLJǹƢƦǠNjĿǾǷȁƾǫȁ ǾƳȂƫȁ ƧǁȂǯǀŭơ ƨǼLjdzơ ǺǷ ǹƢƦǠNj Ŀ ǵƾǬǧ ƨǰǷ ƧǁƢǷơ ƨdzȁƾdzơ ǾȈdzơ ƪȀƳȂǧ ƧǁơǃȂdzơ ƨƦƫǁ ȄǘǟƢǧ ƧǁȂǯǀŭơ ƨǼLjdzơ ǺǷ DZơȂNj Ŀ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ńơ ǹȂǟ Ǧȇǂnjdzơ ƨdzȁƾdzơȃǁȂNjƔƢǔǟƗǺǷDzǠƳȁ ÎÏÖÑƨǼLJƢNjƢƥƪdzƢƷƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥǺȇƾdzơȆǬƫDZDŽǟǂǯƿ` ^ÎÏÖÓƨǼLJƢNjƢƥƾNjƢǻƨȈdzȂƫȁÎÏÖÓƨǼLJƧƾŝǾƫƢǧȁȁ ƨȇȏȁǺǷƢNjƢƥǺȇƾdzơȆǬƫDZDŽǟśǠLjƫȁǞƥǁƗƨǼLJǺǷƧƾǠǬdzơȅƿǂȀNjĿȁ ĿȂƬǧśǠLjƫȁƪLJ ƨǼLJƧǂƻȉơȅƽƢŦńơǂǸƬLJơȁƢNjƢƥƪdzƢƷǽƾǠƥńȁȁǃƢƴūơ ǺǷǹƢƦǠNjĿƨǰǷńơDzǏȁȁƢNjƢƥƾNjƢǻǽƾǠƥńȁȁƧǂƻȉơȅƽƢŦǂȀNjĿƧƾŝ DzǏȁĽƨƥǂƫƨȈƷƢǻƢȇǃƢǣǾdzȂǏȁśƷśLjūơǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǹƢǯȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơ


ÎÔÍ ƨǼLJńơƨǰǷƧǁƢǷơĿśLjūơǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǂǸƬLJơȁơǂǨǜǷơǁȂǐǼǷǹƢƦǠNjǂƻƕ ǂƟƢLJȂǿȁƧƾƳDZȂƻƽƾǼǠǧňƢưdzơǞȈƥǁDzƟơȁƗĿƧƾƳ ńơǾƳȂƫƢȀȈǧȁśǠLjƫȁǞƦLJ ǽƾȇDzȈƦǬƫƾȇǂȇǾǻƢǯƤǯơǁȂǿȁǽƾǐǫȁňƢǤǧƗDzƳǁǽƔƢƳDzǧƢƷƤǯȂǷĿ ƧƾŝǾƫƢǧȁȁśLjūơǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺǠǗǂǯƿ` ^ÎÏÖÔƨǼLJƨǰǷńơǾǴǬǻȁ ƾǫǹƢǯȁǽƽơȂƳǺǟDZŗǧŃȏơǾȈǴǟƾƬNjƢǧǾƫǂǏƢƻDzǨLJƗĿśǰLjƥǾǼǠǘǧ ǾǷƾƻ ǒǠƥ ǽƾǓƢǠƬǧ ǦȈǐǻ ǂǸǟ ǁơƽ Ȇǿȁ Ƣđ DZȁŗdzơ ƾȇǂȇ Ŗdzơ ǁơƾdzơ ǺǷ ƣǂǫ DžƢǼdzơśƥǽȁƾƳȁŕƷňƢǤǧȏơǮdzƿơȂƦǴǗǹȂǠǘǷǾǻơơȂǸǴǟƢǸǴǧǁơƾdzơǽȂǴƻƽƗȁ ĿƢđǽȂǼǧƽȁƨǰǷńơǽȂǴǬǻȁśǷȂȇƾǠƥśLjūơǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJĿȂƫĽǾȈǴǟơȂǔƦǬǧ ǽǂǸǟȁńƢǠƫƅơǾŧǁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ȄƐǴǏœǼdzơƧƾdzơȁƨǼǷƕƧƾȈLjdzơƨƦǫĿǽƾdzơȁŐǫ Ǯdzƿ ǹơ Ľ ơǂǯƿ ǦǴź Ńȁ ƩƢǼƥ ƭȐƯ ǦǴƻȁ ǁȂȀNjȁ ƨǼLJ śǠƥǁƗȁ śƬǼƯơ ȂŴ ǂǬȇŃȁƞnjƥǂǬȇǶǴǧƣơǀǠdzơǝơȂǻƘƥƣǀǟȁǾǴƬǫƤƦLJǺǟǁǂǫǾǼǠǗȅǀdzơňƢǤǧȏơ ǮdzƿƾǠƥDzƬǬǧǮdzƿȄǴǟǽơǂǣƗƾƷƘƥ ^ÎÏÖÔƨǼLJƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLjdzƨưdzƢưdzơƧǁƢǷȏơǂǯƿ` ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƾƥ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ǹƢǯȁ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ńơ ŐŬơ DzǏȁ Ƣŭȁ ƨǼȇƾǸǴdz ǾƳȂƫ ǞƦǼȇ ńơ DzǏȁ ƢǸǴǧ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ǺǷ ǾƳȂƬǧ ƨǰǷ ƧǁƢǷơ ǾȈdzơ ƪȀƳȁ Ŀ ƢȀǴƻƽȁ ƨǰǷ ńơ Ľ ƧƾƳ ńơ ǾƳȂƫȁ ǞƦǼȇ ńơ ǞƳǁ Ľ ƢǷƢȇƗ ƢȀȈǧ ǵƢǫƗȁ ƧǁȂǼŭơ ĽƢNjƢƥƾNjƢǻǭơƿƿơƧƾƳŅơȁȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷ ƨȈǻƢưdzơȅƽƢŦǺǷǂnjǟȅƽƢūơ ƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǹơǮdzƿȁǮdzƿƪǔƬǫơƣƢƦLJȏǂǧƢǼƫȁǥȐƬƻơǾǼȈƥȁǾǼȈƥǞǫȁ ŁƢǐǸǴdzǺȇǂNjƢƦŭơǾǟƢƦƫơǺǷŚưǯǁƢǐǧŐǯȁǺLjdzơĿǺǠǗƪǫȂdzơơǀǿĿǹƢǯ ǶȀȈdzơDžƢǼdzơƤLjǼȇȁƢđǂǷƘȇȁǾǻȂdzȂǬȇƢǷȄǴǟǶȀǬǧơȂȈǧƔƢȈNjȏơǒǠƥDzǠǧǾdzǹȂǼLjŹ DZƢǬdzơȁDzȈǬdzơǮdzƿƤƦLjƥǂưǰǧŁƢǐŭơǮǴƫƨǴƥƢǬǷĿƧȂNjǁDžƢǼdzơǺǷǹȁǀƻƘȇǾǻơ ǽȁŐƻƗǶĔơǂǧƢǼƬdzơƪƦƳȁƗŖdzơƔƢȈNjȏơǮǴƫǺǸǧƢNjƢƥƾNjƢǻśƥȁǾǼȈƥǂǧƢǼƬdzơǞǫȁȁ


ÎÔÎ ǺƥƅơƾƦǟǶǿȁǶȀǼǷƨƯȐƯǂǔƷƢǧƤǔǤǧǪƟȏŚǣǵȐǯǶȀǼǷǞǬȇǶĔơǍƢƼNjƢƥ ơȂƥǂǔǧ Ƕđǂǔƥ ǂǷƢǧ ȐȈdz ǶǿǁƢǔƷơ ǹƢǯȁ ǖƥƢŮơ ƾǟƢLjǷȁ Ȇǯǂƫ ƾǸŰȁ ǎŹȂǫ ȆǯǂƫƾǸŰȁǎŹȂǫǺƥơƅơƾƦǟƣǂǔdzơǮdzƿǺǷƩƢǷǵƢȇƗƾǠƥĽơŚưǯƢƥǂǓ ǽƢš ơǁơƽȃƗǁǾǻơǮdzƿǺǷȁƨȈǔǬdzơǽǀǿĿDžƢǼdzơǵȐǯǂưǰǧǖƥƢŮơƾǟƢLjǷ ȆǨNjȁ ȅƽȂǸūơ ƤdzƢǗ ĺƗ Ǻƥ ȅƾȀǷ Ǧȇǂnjdzơ ƢǿƢǼƥ ǾƬƦȈǣ ƧƾǷ Ŀ ƧǁơǂǬdzơ Ŀ Ŗdzơ ǽǁơƽ ȏŚưǯǁǂǓƢȀƟƢǬƥĿȁȅǁơƽȄǴǟǦnjǰƫǁơƾdzơǽǀǿǹơDZƢǬǧƨǧǂnjǷƨȈdzƢǟƪǻƢǯȁ ƢȀƟƢǬƥĿǹơȄǴǟǽȂǬǧơȁȁƢȀȈǴǟơȂǧǂNjƗśǧǂnjǷǂǔƷƗǹơƾǠƥƢȀǷƾđǂǷƢǧǾǴǸŢƗ Ŀ DZƢȇǁ ǥȏƕ ƨǠƥǁƗ Ƕǰdz ǞǧƽƗ ǶŮ DZƢǫȁ ȅƾȀǷ Ǧȇǂnjdzơ ƽȏȁƗ ǂǔƷƗȁ ơǁǂǓ ǶĔơ ǹȂdzȂǬȇ ơȂǻƢǰǧ Ǿdz ƢǿƢȇơ ǶȀǠȈƦƥ ȆǓƢǬdzơ ƾǼǟ ƨƴƷ Ǯdzƿ Ŀ ƤƬǯȁ ƢȀƬǴƥƢǬǷ ǾǼȈƥ ǂǧƢǼƬdzơ ƣƢƦLJƗ ǺǷȁ Ǯdzƿ Ŀ DžƢǼdzơ ǵȐǯ ǂưǯ ƢȀǷƾǿ ƾǠƥȁ Ǯdzƿ Ŀ ǹȂǿǂǰǷ ƅơ DzȈƻƽ ǦȇǂnjǴdz ơǂȇǂǬƫ ƤƬǯ Ǿǻơ DžƢǼdzơ ǵȐǯ Ƨǂưǯȁ ƢǔȇƗ ƢNjƢƥ ƾNjƢǻ śƥȁ ƢȀǴǿƗ ƅơ DzȈƻƽ ǞǼǸǧ ǂǔŬơȁ ǾǯơȂǨdzơ ƢȀȈǧ ǝƢƦȇ Ŗdzơ ƨǬǴūơ Ʃȏȏƽ Ŀ ȆƳơȂǠdzơ DzǠǧȁƧŚưǯǢdzƢƦŠƩȏȏƾdzơǮǴƫǾǼǷơȁǂƬNjơĽƢȀȈǧƩȏȏƾdzơǹȁǂNjƢƦȇơȂǻƢǯǺȇǀdzơ ǥơǂNjȏơǺǷƢǏƢƼNjƗƢȀȈǧǁǂǫȁNJȈnjūơȁƤǘūơȁǶƸǨdzơƩȏȏƽĿǮdzƿDzưǷ ǵȐǯǂưǰǧȅȁƢŪơƺȇƢnjǷƩȂȈƥǒǠƥDZƢŦƩƢƳơǂƻĿǮdzƿDzưǷDzǠǧǮdzǀǯȁ ǪȇǂǗĿƣơǂǟȏơǺǷŚưǯơƾǟȁǩǂǘdzơĿDZȐƬƻơƢǔȇƗDzǐƷȁǾǴǯǮdzƿĿDžƢǼdzơ ƨǼȇƾŭơȁƧƾƳȁǦƟƢǘdzơ ^ÎÏÖÔƨǼLJƢNjƢƥƩȂǨǏƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥƾNjƢǻDZDŽǟǂǯƿ` ƨǰǷńơDzǏȂǧƢNjƢƥƩȂǨǐdzƨȇȏȂdzơƪȀƳȁȁƢNjƢƥơƾNjƢǻƪdzDŽǟƨdzȁƾdzơǹơĽ ƢNjƢƥƾNjƢǻǾƳȂƫȁśǠLjƫȁǞƦLJƨǼLJřǟƗƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷƨƴūơȅƿǂȀNjDzƟơȁƗĿ ǩƢǨƫȏơǹƢǯȁśǠLjƫȁǹƢťƨǼLJńơƢNjƢƥƩȂǨǏǂǸƬLJơȁƲƷǹơƾǠƥƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơ ƾNjƢǻǞǷǹƢǯƢŲǂưǯƗƢǸȀǼȈƥǥȐƬƻȏơǞǫȁĽǂȀNjȂŴƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơśƥȁǾǼȈƥ ƢǸȀǼȈƥǂǷȏơǞLjƫơȁƢȇƢǔǬdzơǒǠƥĿƩƢǓǁƢǠǷȁƢǿŚǣƣƢƦLJƗȁƨǷƾǬƬŭơƣƢƦLJȐdzƢNjƢƥ


ÎÔÏ ^ÎÏÖÕƨǼLJƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥƩȂǨǏDZDŽǟǂǯƿ` ńȂƫȁƢNjƢƥƩȂǨǏDZDŽǟśǠLjƫȁǹƢťƨǼLJǺǷƨƴūơ ȅƿ ǂȀNjǵƢŤƾǼǟȁ ƧƾǷĿśƬLJȁǞLjƫƨǼLJĿƢǬƥƢLJǾƬȇȏȁƪǻƢǯŖdzơňƢųǃǁȏơƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗǾdzƾƥ ńơDzǏȁƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗDZȂǏȁDzƦǫȁǽǀǿDzƦǫŖdzơƨȇȏȂdzơĿƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơ ńơ ƢNjƢƥ ƩDŽǟ ƾŧƗ ǵƢǬǷ ƢǸƟƢǫȁ ǂǯƢLjǠdzơ ȄǴǟ ƢǻơƾǼǸǫ ƢNjƢƥ ǹƢǸưǟ ǪȇǂǨdzơ ƧƾƳ ƾŧƗǵƾǫȁśǠLjƫȁǞLjƫƨǼLJDzƟơȁƗĿƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơƢNjƢƥƩȂǨǏǾƳȂƫȁǾǷȁƾǫ ǾȀƳȂƫDzƦǫƧƾƳĿƢNjƢƥƩȂǨǐƥǞǸƬƳơȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷǵǂƄơĿƢNjƢƥƩDŽǟ ȅȂǫǾǻơƐȏơśǠLjƬdzơȂŴǢǴƥȁƨǼLjdzơĿǺǠǗƾǫǁȂǯǀŭơƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗǹƢǯȁ ǹơƾǼǸǫƢNjƢƥǹƢǸưǟǹƢǯȁƨǼLJśƯȐƯȂŴńȁȏơǾƬȇȏȁȁǽǀǿǾƬȇȏȁśƥǹƢǯȁƨȈǼƦdzơ ƢȀǼǷŚưǯĿƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǑǁƢǠȇȁǵƢǰƷȏơǺǷơŚưǯǂNjƢƦȇǂǯƢLjǠdzơ ^ÎÏÖÖƨǼLJƢNjƢƥǹƢǸưǠdzƨȇȏȂdzơǾȈƳȂƫȁƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗDZDŽǟǂǯƿ` řǟƗƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷǹƢƦǠNjǺǷǺȇǂnjǟńơǥȐƬƻȏơȄǴǟDZƢūơǂǸƬLJơȁ ƢNjƢƥǹƢǸưǟƨȇȏȁȁƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗDZDŽǠƥǥơǂǤǴƬdzơĿǂǷȏơƔƢƴǧśǠLjƫȁǞLjƫƨǼLJ ƨǼǘǴLjdzơǁơƽńơƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗǾƳȂƬǧǹƢǯƢǸǯǪȇǂǧƨƦƫǁĿȂǿȁǾdzƾƥǹơƾǼǸǬdzơ ĿǦƟƢǘdzơńơǾƳȂƫƢŭǹƢǯȁƢȈdzơȁƢNjƢƥǹƢǸưǟȄǬƥȁƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷǹƢǔǷǁĿ ơȁǁƢǏȁǮdzƿĿDžƢǼdzơǑȂƻǂưǯȁƩƢǻƢƼƦƳȁƧŚưǯǞǧơƾǷǾǠǷƤƸǏǹƢƦǠNj ƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƨȇȏȁƾȇǂȇȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơȄǴǟǒƦǬdzơƾȇǂȇǾǻơǹȂdzȂǬȇ ǃƢƴūơƧǁƢǷơǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǵȂƷǂŭơǺƥơ ǦȇǂnjǴdzƢȀȀȈƳȂƫȁƧǁƢǷȏơǺǷƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǞǴƻƨȈǨȈǯǂǯƿ` ^ÎÏÖÖƨǼLJDZơȂNjǺǷÏÕĿƢNjƢƥƅơƾƦǟ ƾǠƥƱǂƻƗƧǁȂǯǀŭơƨǼLjdzơǺǷDZơȂNjǂȀNjǺǷǺȇǂnjǠdzơȁǺǷƢưdzơƨǴȈdzǹƢǯƢǸǴǧ ȅȁƿǥơǂNjȏơǺǷǒǠƥȁǞǧơƾǷǶȀǠǷȁƧƢǼưŭơńơǂǯƢLjǠdzơǺǷơŚưǯDzȈǴdzơǦǐǻ ŖdzơǁơƾdzƢƥƨǘȈƄơƧƢǼưŭơĿŖdzơDZƢƦŪơĿơȂǠǴǗȁǂǯƢLjǠdzơdžȈƟǁƢNjƢƥǂǸǟȁǹȂǟ


ÎÔÐ ǂǠnjȇŃȁDzȈǴdzƢƥǾǴǯǮdzƿơȂƦƫǁȁǞǧơƾŭơǶȀǠǷơȂǠǴǗƗȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢȀȈǧ DZȁDŽǠǷ ǮǻƘƥ ǽȁŐƻƗȁ ƤǴǘŭơ ƾƦǟ ǦȇǂnjǴdz ơȂǴLJǁƗ ǁƢȀǼdzơ ǞǴǗ ƢǸǴǧ Ƕđ ƾƷƗ ƧǁƢǷȏơ ƨȇȏȂƥȁ Ǯdzǀƥ ǥơǂǤǴƫ ƢǼȈdzơ ƽǁȁ Ǿǻơȁ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƾdz ǭǁȂǔƷ ƣȂǴǘǷȁ ƤǴǘǧǶȀȈdzơƽǁȁǾǻơơȂdzƢǫȅǀdzơǥơǂǤǴƬdzơƧǁȂǏǾdzơȂǴLJǁƗȁƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjǴdz ǽǁơƾƥƪǗƢƷƗȁDZƢƦŪơƩȌǷƾǫǂǯƢLjǠdzơ ȃƗǁȁǂǜǻȁǾdzƢǤNjƗ ȆǔǬȇǹƗńơƨǴȀǷ ǾƥƪǗƢƷƗȁƨƥǂǠdzơƤǯǁȁǽǁơƽǺǷƱǂƻƨǟƢLJƾǠƥȁƢȀƦǴǗŖdzơƨǴȀŭơǽȂǘǠȇǶǴǧ ƢǠǓȂǷ ƢȀȈǧ Ǿdz ơƚȈǿȁ ǦƟƢǘdzƢƥ ǂǯƢLjǠdzơ ƢȀȈǧ Ŗdzơ ƨǴnjǬdzơ ǽȂǴǏȁƗ ǹƗ ńơ ǂǯƢLjǠdzơ ƢȇƽƢǼǷơȂǬǴǗƗĽǾƥDZDŽǻȅǀdzơǞǓȂŭƢƥƨǘȈŰǾȈǴǟǚǨƸƬǴdzǂǯƢLjǠdzơơȂǠǓȁȁǾƥDZŗǧ DzưǷơȂǴǠǧȁƨǰǷńơơȂǴLJǁƗȁȏȐǬƬLJơƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjǴdzƧǁƢǷȏơƨȇȏȂƥǦƟƢǘdzƢƥ ƾƦǟǦȇǂnjǴdzȏȐǬƬLJơƧǁƢǷȏơơȂǴǠƳƢŶơDZȂǬȇǶȀǔǠƦǧDžƢǼdzơƔơǁƕƪǨǴƬƻƢǧǮdzƿ DzǐŹ Ń Ǯdzǀǯ ơȂǴǠǨȇ Ń Ȃdz ǶĔȏ ǩǂǘdzơ ǺǷƗȁ ǹƢƥǂǠdzơ śǰLjƫ DzƳȏ ƢNjƢƥ ƅơ ǹƢƥǂǠdzơȁDzƟƢƦǬdzơǩƾǐƫȏȁǹƢǼƠǸǗȏơDzǐƷƢǷDzȈǯȁǾǻơơȂdzƢǫȂdzȁDžƢǼǴdzǹƢǼƠǸǗơ ǾǻơǂȀǛƗȁǾǼǷƢǻƢLjƸƬLJơǮdzǀǯƢNjƢƥǹƢǸưǟDzǠǨǧǮdzǀǯǂǷȏơǹƢǯơƿơƐȏơǺƠǸǘƫȁ ǞǓȂƥƨdzȁƾdzơǺǷƢǬȈǬŢǂǷȏơƔƢƳDzƥDZȂǬȇDžƢǼdzơǒǠƥȁƨdzȁƾdzơǺǷǂǷƢƥǾǴǠǧƢŶơ ǪƦǗǾȈǴǟDzƟƢƦǬdzơƪǴƦǫƗȁDžƢǼdzơƪǻƘǸǗơȁǩǂǘdzơƪǼǷƗȁȏȐǬƬLJơƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơ ǮdzǀǯȁƧƾǠǬdzơȅƿǺǷǦǐǼdzơĿƨǰǷńơƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơDZDŽǻĽƨȇǁƢŪơƾƟơȂǠdzơ ƾǠƥȁƨǜǧƢƸǸǴdzǂǰLjǠdzơǒǠƥǽƾǼǟȁƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơȄǬƥȁƢNjƢƥǹƢǸưǟŅơȂdzơ ƨǜǧƢƸǸǴdzǂǰLjǟǁơƾdzơȄǴǟȁǾǴǿƗƾǼǟǽǁơƽĿƨǰǷńơǽȂǴǏȁƗƲūơ ^ÎÏÖÖƨǼLJƢNjƢƥǪȈǧǂdzơǹȂǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƨȇȏȁǂǯƿ` ǹƘƥƨǼǘǴLjdzơǁơƽǺǷǥơǂǤǴƬdzƢƥǁƢƦƻȏơƩƔƢƳƧƾǠǬdzơȅƿǂȀNjǂƻơȁƗĿĽ ǁơƾƥ ƢǸȈǬǷ ǹƢǯȁ ƢNjƢƥ ǹȂǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLjdz ǃƢƴūơ ƧǁƢǷơ ƪȀƳȁ ƨȈǴǠdzơ ƨdzȁƾdzơ ǦȇǂnjdzơDzưƬǷƢǧǾǷȁƾǫńơǾǼǟDzȈǯȁƢNjƢƥƅơ ƾƦǟǦȇǂnjdzơǹơȁǵƾǬƫƢǸǯƨǼǘǴLjdzơ ǪȈǧǂdzơǹȂǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǾȈƻƗǵȁƾǬdzƨǷǃȐdzơƣƢƦLJȏơƞȈȀȇǀƻƗȁǮdzƿƅơƾƦǟ


ÎÔÑ ǦȇǂnjdzơǵȂƷǂŭơǺƥơƢNjƢƥśLjƷǦȇǂnjdzơǾȈƻƗƽȏȁƗƧƾƳǺǷǾƬǴƥƢǬŭƮǠƥȁƢNjƢƥ DžƢǼdzơȄǬƥȁƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǵȂƷǂŭơǺƥơƢNjƢƥȆǴǟǦȇǂnjdzơȁƢNjƢƥȆǴǟ ńơơȂȀƳȂƫDžƢǼdzơǺǷŚưǯǹƢǯȁƨƴūơȅƿǺǷǺǷƢưdzơǵȂȇńơǾǷȁƾǫǁƢǜƬǻơĿ ƨǧǂǟńơƢǔȇƗƾǠǏȁƲūơƨǔȇǂǧƔơƽȏƨǧǂǟńơơȁƾǠǏDžƢǼdzơƨȈǬƥȁǾƬǴƥƢǬŭƧƾƳ ƢǻƾȈLJDzǏȁƨƴūơȅƿǺǷǞLJƢƬdzơȂǿȁƨǧǂǟǵȂȇǹƢǯƢǸǴǧƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơ ƧƾƳǺǷǾƳȂƫȂdzƨǧǂǠƥǥȂǫȂdzơǭơǁƽơǾǼǰŻǹƢǯȁƧƾƳńơƢNjƢƥǹȂǟǦȇǂnjdzơ ǶȀȈǴǟ Ǫnjȇȁ ƨdzȁƾdzơ DZƢƳǁ ǺǷ ǒǠƥȁ ȅȂƦǼdzơ ǵǂūơ ƺȈNj ǾǠǷ ǹƢǯ Ǻǰdz ƢǟǂLjǷ DzǏȁȁƲūơǞȈǸŪơƩƢǧȁƧƾŝǶȀǠǷȄǬƥǶŮƨȇƢǟǂǧŚLjdzơƨǟǂLjƥƨǧǂǟńơǾƳȂƬdzơ ŘǷ ńơơȁƾǠǏĽƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǽȂƻƗƨǰŠǾǴƦǬƬLJơȁǂƸǼdzơǵȂȇƨǰǷńơ DzưǷȄǴǟǂƸǼdzơǵȂȇňƢƯǾǠǷǾƥǵƾǫȅǀdzơǾƬȇȏȁǹƢǷǂǧƝǂǫȁǂƸǼdzơǵȂȇǂǐǟƢǠȈŦ ƾȈȇƘƬdzơǹƢǷǂǧƗǂǬȇǵȂȈdzơǮdzƿDzưǷĿƨǼLJDzǯĿǾǻƢǧƨǼLJDzǯĿƩǂƳŖdzơƧƽƢǠdzơ ĽŘǷǵƢȇƗƔƢǔǬǻơńơŘŠơȂǷƢǫƗȁƨȇǁƢŪơƧƽƢǠdzơDzưǷȄǴǟǂǷȏơȃǂƴǧƨǰǷŚǷȏ ƱȂƴūơ ƪȀƳȂƫ Ľ ǁȁǂLjdzơȁ ƵǂǨdzơȁ ǺǷȏơ ƨȇƢǣ DžƢǼǴdz DzǐƷȁ ƨǰǷ ńơ ơȂǠƳǁ ƨǼLJDzǯƨȇǁƢŪơƧƽƢǠdzơǪƦǗȄǴǟDzǧơȂǬdzơȁ ^>ǵÎÕÕÍ@ºǿÎÏÖÕƨǼLJǂǐŠĺơǂǟƨǼƬǧǂǯƿ` ƨǼLjdzơ ǽǀǿ ǂǐŠ ƪǠǫȁ Ŗdzơ ȄǸǜǠdzơ ƨǼƬǨdzơ ƽơǂǘƬLJȏơ DzȈƦLJ ȄǴǟ ǂǯǀǼdzȁ ƨǼLJřǟƗƨǼLjdzơǽǀǿ ǺǷDZơȂNjĿƢǿƙƢȀƬǻơǹƢǯȁĺơǂǟƨǼƬǧȄǸLjƫȁƧƾƟƢǨǴdzƢǸȈǸƬƫ ǾƦƦLjƥƩƘnjǻȅǀdzơDzǏȏơǺǰdzśǠLjƫȁǹƢťƨǼLJĿƢǿƙơƾƬƥơǹƢǯȁśǠLjƫȁǞLjƫ ƢNjƢƥDzȈǟƢũơƧƾǷǺǷǹƢǯDzȈǏȏơDzǏȏơǹơǮdzƿȁǮdzƿDzƦǫǹƢǯǾȈǴǟƪLjLJƘƫȁ ȄǴǟǶȀǼȈƥȁǾǼȈƥȆǓơǂƬdzơǁƢǏȁdžȈLjǻǂǨdzơȁDŽȈǴǰǻȏơǺǷƧŚưǯƢǻȂȇƽǹơƾƬLJơǾǻȏ ǹȂǴǠŸȁƢĔȂǘƦǔȇȁǂǐǷDZơȂǷƗǺǷƩȐǐƸƬŭơǹȁǂNjƢƦȇ ǶȀǼǷƢLJƢǻƗǹȂǴǠŸǶĔơ džŨ ƨǼLJ Ǯdzƿ ƧǂNjƢƦŭ śǬȇǂǨdzơ ǺǷ ƢǏƢƼNjƗ ơȂǼȈǠǧ ǶĔȂȇƽ ƨǴƥƢǬŭ ƢȀǼǷ ƢǘLjǫ ǁȂǷȏơ ǂưǯƗ Ŀ ǹȂǴƻơƾƬȇ ơȁǁƢǏ ǶĔơ ǶȀǼǷ ȃƗǁ ƢNjƢƥ DzȈǟƢũơ ǹơ Ľ śǠLjƫȁ


ÎÔÒ ƤǴLJȁǂǷȏơǝƢLjƫơǺǷǥƢƼǧǶȀƬǧǂǠǷȁǶȀǟȐǗƢƥƐȏơƢƠȈNjDzǠǨȇȏǾǻơǹȁƾȇǂȇȁ ǹȂǰȇȁdždzƢůǶȀǼǷDzǰnjȇǹơȁǂǐǷŅƢǿƗǺǷƨȈƦǐǟǾdzDzǠŸǹƗƽơǁƢǧǾǼǷǮǴŭơ Ǯdzƿ Ŀ ǝǂnjǧ ǹơƾǴƦdzơ ƺȇƢnjǷ ǺǷ ƾǸǠdzơȁ ŅƢǿȏơ ǽȂƳȁȁ ƔƢǸǴǠdzơ ǺǷ ƢǿƙƢǔǟƗ ƤǴǤƫ Ǯdzǀƥ ǞǧƾȈdz ǶēǁȂnjŠ ȏƐ ơ ƢƠȈNj DzǠǨȇ ȏ Ǿǻơȁ ƧǁȂǏ ǶǿƾȈƥ ǂǷȏơ ǹȂǰȈdz ƾǸŰ ǽƾdzȁ ƨǷƢǫơȁ ǾǠǴƻ Ŀ ơȂǠLjǧ Ǯdzǀdz ơȂǼǘǨǧ ǶȀǘǴLjƫȁ džȈLjǻǂǨdzơȁ DŽȈǴǰǻȏơ ǶŮĻŕƷǮdzƿĿǹȁƾȀƬŸơȂdzơǃƢǸǧǾdzƾƥƢNjƢƥǪȈǧȂƫ ƢNjƢƥǪȈǧȂƫƾǸŰǽƾdzȁƨǷƢǫơȁƢNjƢƥDzȈǟƢũơDZDŽǟǂǯƿ` ^ÎÏÖÓƨǼLJǂǐǷȄǴǟƢȈdzơȁ ǾƬǴƟƢǟȁǽȂǨǻȁǾdzƾƥƢNjƢƥƢǬȈǧȂƫǽƾdzȁơȂǷƢǫƗȁƨȈǼLjdzơƨǼǘǴLjdzơǺǷǂǷƘƥǽȂǠǴƼǧ ƨȈǴǠdzơ ƨdzȁƾdzơ ǹơ Ľ śǠLjƫȁ ƪLJ ƨǼLJ ǹƢǯ Ǯdzƿ Dzǯ ƢȈdzƢǘȇơ ƽȐƥ ǺǷ ŅȂƥƢǻ ńơ ƽƾšȁƢNjƢƥDzȈǟƢũơǽƾdzơȂdzƪǻƢǯŖdzơƩơDŽȈǸƬdzơǒǠƥƢNjƢƥƢǬȈǧȂƫǎǬǼƫǹơƩƽơǁƗ ƞNjǎȈǬǼƫǺǷdžȈLjǻǂǨdzơȁDŽȈǴǰǻȏơƨdzȁƽƪǠǼƬǷƢǧƢǗȁǂNjǾdzǁǂŢŖdzơǹƢǷǂǨdzơĿ ǾȈǴǟǹȂǰȇȁǾȈƥȏǹƢǯƢǷDzưǷȄǴǟƨȇȏȂdzơǹƢǷǂǧǾdzǁǂŢƨdzȁƾdzơǹơĿƩƾȀƬƳơȁ ĿƨdzȁƾdzơǞǷǹơƾȀƬšǹƢƫǁȂǯǀŭơǹƢƬdzȁƾdzơDZDŽƫŃȁǾȈƥƗȄǴǟǹƢǯƢǷDzưǷƱơǂŬơǺǷ ƧǁơǃȂdzơ džȈƟǁ DzǠƳȁ ǾȈƥȏ ǹƢǯ ƢǷ DzưǷ ȄǴǟ ǹƢǷǂǨdzơ Ǿdz ƢƬƳǂƼƬLJơ ǹơ ńơ Ǯdzƿ ĺơǂǟƾŧƗǁƢǏȁȄǫǂƫĽǮȈƥĺơǂǟƾŧƗǂǯƢLjǠdzơȄǴǟƢLjȈƟǁǹƢǯȁƢNjƢƥǑƢȇǁ DZơȂNjǺǷǦǐǼdzơĿƢNjƢƥǑƢȇǁDZDŽǟȄǴǟǂǯƢLjǠdzơƔƢLJƙǁǺǷŚưǯǞǷǪǨƫƢǧƢNjƢƥ ƨǼLJǺǷƨȈǻƢưdzơȅƽƢŦǂȀNjƔơƾƬƥơńơǝƢLjƫơĿǂǷȏơDZDŽȇŃȁśǠLjƫȁǞƦLJƨǼLJ DŽȈǴǰǻȐdzŖdzơƨȈƥǂūơƩơǁȂƥơȂdzơǺǷŚưǯƨȇǁƾǼǰLJȏơƢǼȈǷĿǂǔƸǧśǠLjƫȁǞLjƫ ǺǷǾǠǷǺǷȁƢNjƢƥĺơǂǟǞǼǷȁƢNjƢƥǪȈǧȂƫƨǻƢǟȏƢǔȇƗǶǿŚǤdzƩơǁȂƥơȁȁdžȈLjǻǂǨdzơȁ śƥƣǂūơƪƦnjƬǻơŕƷǮdzǀǯǂǷȏơȄǬƥȁƢȀȈǧǝǂNjŖdzơƩơDŽȈȀƴƬdzơǺǷȁƤǴǤƬdzơ ǒǠƥȁĺơǂǟƣƢǬǟȁǂǐǷǂǯƢLjǠdzơǮƠdzȁƗDZȂƻƾƥƪȀƬǻơȁDŽȈǴǰǻȏơǂǯƢLjǟȁĺơǂǟ ǝơȂǻȏơƨǨǴƬűƩƢƥȂǬǠƥǾǠǷǺǷ


ÎÔÓ ƽȐƦƥ DzƳǁ ǂȀǛ Ǿǻơ śǠLjƫȁ ǞLjƫ ƨǼLJ ƪǠǫȁ Ŗdzơ ƨƦȇǂǤdzơ ƭƽơȂūơ ǺǷȁ ǺǷŚưǯƾǼǟǂȀƬNjơƾŧƗƾǸŰǾdzDZƢǬȇǂǐǷƤƷƢǏǶǰƷĿȆǿŖdzơǹơƽȂLjdzơ ǮǴƫ Ŀ Ŗdzơ ƨȇǂǐŭơ ǂǯƢLjǠdzơ śƥȁ ǾǼȈƥ Ǟǫȁȁ Śưǯ ǪǴƻ ǾǠƦƫȁ ȅƾȀŭơ Ǿǻơ DžƢǼdzơ ǹƢǧƽǂǯ ƽȐƦdzơ ǮǴƫ ǺǷ ǮǴŤȁ Śưǯ ǪǴƻ ƢȀȈǧ DzƬǫ ƧŚưǯ ǞƟƢǫȁȁ DZƢƬǫ ǥơǂǗȏơ ĿƨǠǸƬůƨȇǂǐŭơǂǯƢLjǠdzơƪȈǬƥȁƢȀǼǟǵDŽĔơĽƧƾǷơǁƢǼLJǂǏƢƷȁǂƻƗǞǓơȂǷȁ ƢǿŚǣȁǂǯƢLjǠdzơǺǷƧŚưǯƩơƽơƾǷơǂǐǷƣƢƸǏƢNjƢƥǪȈǧȂƫǶȀȈdzơƮǠƥȁǵȂǗǂŬơ ƨǼLJƪǔǬǻơȁƣǂūƢƥƨȇơǁƽǶŮǺȇǀdzơDŽȈǴǰǻȏơǺǷŚưǯǶȀǠǷȁDZƢƬǬdzơƩȏƕǺǷ ǂǷȏơDzǐǨǼȇŃȁǁȂȀNjƢȀǼǷȄǔǷȁǦdzȏơƾǠƥƨƟƢťȐƯƨǼLJƪǴƻƽȁśǠLjƫȁǞLjƫ ǾǼȈƥȁǶȀǼȈƥ ǁơƽńơƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơǾƳȂƫƨƟƢťȐƯƨǼLJǺǷDZȁȏơǞȈƥǁǂȀNjĿȁ ńơȐǏȁƢǸǴǧƢNjƢƥȆǴǟǦȇǂnjdzơǵȂƷǂŭơǺƥơǂǏƢǻǦȇǂnjdzơǾȈƻƗǺƥơǾǠǷȁƨǼǘǴLjdzơ ƢNjƢƥ ƅơ ƾƦǟ ǦȇǂnjǴdz ƧǁơǃȂdzơ ƨƦƫǁ ƪȈǘǟƗȁ ǵơǂǯȏơȁ DŽǠdzƢƥ ȐƥȂǫ ƨǼǘǴLjdzơ ǁơƽ ȆǘǟƗȁ ƢNjƢƥ ƨƦƫǁ ǂǏƢǻ ǦȇǂnjǴdz ȆǘǟƗȁ ƨdzȁƾdzơ ȃǁȂNj džǴů ƔƢǔǟƗ ǺǷ DzǠƳȁ ǾƫƔƢƳȁ ƢNjƢƥ ƨƦƫǁ ǾǴưǷ ƢǔȇƗ ƢNjƢƥ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ ǵȂƷǂŭơ Ǻƥơ ƾǸŰ Ǧȇǂnjdzơ śLjƷǦȇǂnjǴdzƨȇȂNjƢƦdzơƨƦƫǁƨȈǫǂƬƥȃǂnjƦdzơƩƔƢƳǵƢȇƘƥǮdzƿDzƦǫȁǮdzǀƥȃǂnjƦdzơ DzưǷ Ŀ ơǁƢǏȁ ƅơ ƾƦǟ Ǧȇǂnjdzơ Ǻƥơ ȆǴǟ Ǧȇǂnjdzơȁ ƢNjƢƥ ȆǴǟ Ǧȇǂnjdzơ Ǻƥơ ƢNjƢƥ ƨǼLJřǟƗƨǼLjdzơǽǀǿǺǷǹƢǔǷǁǂȀNjĿȁƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢȀȈǧǹƢǯŖdzơƨƦƫǂdzơ ǂnjƥȁƾȈƥǃDzƟƢƦǫǺǷƣǂǠdzơǒǠƥƱȁǂşƨǰǷǥơǂǗƗĿƨǼƬǧƪǻƢǯǦdzƗȁƨƟƢťȐƯ Ƕƴǿȁ Ƕđ ǂŻ ȅǀdzơ DzǸūơ ǹȂƦȀǼȇ ơȁǁƢǏȁ ƧƾƳ ǪȇǂǗ Ŀ ơȂƳǂƻ ǶȈǴLJȁ ƾƦǠǷȁ ĽŚưǯƣơǂǘǓơǮdzƿǺǷDzǐƷȁǹƢǔǷǁǺǷǂNjƢǠdzơƨǴȈdzĿƧƾƳȄǴǟǶȀǼǷƨǟƢŦ ƢnjȈƳ DŽȀƳȁ ǹƢǔǷǁ ǂƻơȁƗ Ŀ DZŗǧ ǦƟƢǘdzƢƥ ǹȂǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢǻƾȈLJ ǹƢǯȁ ơȂƥǂǿ śǠƟƢǗ ơƙƢƳȁ ƶǴǐdzơ Ǟǫȁ Ľ DzȈǴǫ DZƢƬǫ Ǟǫȁȁ ǹƢǨLjǟ ńơ Ǿƥ DzǏȁȁ ǶǿȁDŽǤdz DZƢȀŪơ ǒǠƥ Ǯdzǀdz DzǟƢǨdzơ ǹƘƥ ơȁǁǀƬǟơȁ ƪǰǴLJȁ ǩǂǘdzơ ƪǼǷƗȁ ƨǼƬǨdzơ ƪǼǰLJȁ


ÎÔÔ ƧƾƳȁ ƨǰŠ Ǻȇǀdzơ ƔƢǸǰūơ ǹƗ Ǯdzƿ ȄǴǟ DzǷƢūơ ǹơȁ Ǿƥ ƹȂȈnjdzơ Ǒǂȇ Ńȁ ǶȀǼǷ ȅǀdzơ ƔƢƥȂdzơ ǂƯƗ ƢȀȈǧ ǹȏ Ǒǁȏơ Ŀ ƢĔȂǼǧƾȇȁ ƨǰŭ ƢĔȂƦǴŸ Ŗdzơ ǶǼǤdzơ ǹȁǀƻƘȇ Ƨƾŝ Ǻȇǀdzơ ȃǁƢǐǼdzơ ǹơȁ ƧŚưǯ DZơȂǷƗ Ǯdzǀƥ ǶŮ Ƥǿƿ Ǿǻơȁ ƧŚǴǰdzƢƥ ǾǻȂǸLjȇ ǶǿƾȈƦǟǶȀȈǴǟȄǐǟŕƷǾǼǟǩǂdzơǹȂǠǧǂȇȁǶȀȇƾȇƗǺǷǾǻȂǬǴǘȇȁǶȀǬȈǫǁǹȁǀƻƘȇ ȅȁƿǥơǂNjȏơƾƷƗǺȇǃǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơdžƦƷǮdzƿƣƢƦLJƗǺǷǹơDzȈǫȁ ǺƥȆǴǟǦȇǂnjdzơȄǴǟȁǾȈǴǟǒƦǫƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơȄǴǟǒƦǫƢŭǾǻƢǧśLjƷ ǶǴǟƗ ƅơ ȅȁƢǟƾƥ ƢǸȀȈǴǟ Ȇǟƾȇȁ ƢǸȀLjƦƷ ƧƾǷ ƪdzƢǗȁ ƢLjƦƷȁ ȅǁȁǂLjdzơ ƾǠLJ ǹƘƥƨǰǷńơǁƢƦƻƗƩƽǁȁƨƟƢťȐƯȁȃƾƷơƨǼLJǺǷƧǂƻȉơȅƽƢŦǂȀNjĿȁƢȀƬƸǐƥ ĽƾȈǠǐdzơńơǾƳȂƬdzơǽƾǐǫǹơȁǵȂǗǂŬơȄǴǟńȂƬLJơǹơƽȂLjdzƢƥǶƟƢǬdzơƾŧǺƥƾǸŰ ǹƢǯȁǺǯơȂLJ ǂƥĿDŽȈǴǰǻȏơśƥȁǾNjȂȈƳǒǠƥśƥDZƢƬǫǞǫȁǮdzƿDzƦǫȁǂǐǷńơ śƥȁǾǼȈƥDZƢƬǬdzơǁǂǰƫȁƨǼǫƽǹƢǸưǟDZƢƬǬdzơǮdzƿĿƾŧǺƥƾǸŰNJȈƳȄǴǟǵƾǬŭơ ĽŚưǯǪǴƻǶȀǼǷDzƬǫȁDŽȈǴǰǻȏơȄǴǟǾdzƢȀȈǧǂǐǼdzơǹȂǰȇƢȀǴǯȁǞƟƢǫȁĿDŽȈǴǰǻȏơ ǺǯơȂLJǂƥĿƨǼǫƽǹƢǸưǟljȂȈƳƪȈǬƥȁơȂǷDŽĔơ ơǀǿƧƽȂLjǷǂƻƕȂǿƢǸǯńƢǠƫƅơǾŧǁǦdzƚŭơǶǴǫǾȈdzơȄȀƬǻơƢǷǂƻƕơǀǿȁ ǺƥƾǸŰǺƥƾȈǠLJƾǸŰȆƴƦǘdzơǹƢǼŭơǾƥǁȂǨǟȆƳơǁǶǴǬƥDZȂǬǼǷǮdzƿȁƺȇǁƢƬdzơ śǠŦƗǶŮȁƢǸŮȁǾdzǂǨǣȁśǸǴLjŭơǞȈŦȁǾźƢnjǷȁǾȇƾdzơȂƥȁǾƥƅơǦǘdzǹƢǸȈǴLJ ǾdzǶƬƻȁǹƢǯƢǸǼȇƗŚƼǴdzǾȀƳȁȁŁƢǐdzơDzǸǠdzơȁǞǧƢǼdzơǶǴǠdzơǺǷǾȈǓǂȇƢŭǾǬǧȁȁ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǹơȂǯȏơƾȈLJǽƢŝȁǹƢŻȏƢƥ ǶǷǀdzƢƥǪǴŬơľȁƗȂǿȁơƾǸŰ ŖȈǸLjƬƥǾǼǷƨǷƿŅǹƢǧ

ƅƾǸūơȁ ÎÐÍÑƨǼLJǁȂȀNjǺǷDZơȂNjǺǷǵȂȇǂNjƢǟǪǧơȂŭơƪƦLjdzơǵȂȇǮdzƿȁ śŭƢǠdzơĈƣǁ 


ÎÔÕ ^ǹơȁǂǷƾŧƗńƢǠƫǾȈdzơŚǬǨdzơǹơǂǨǤdzơƅơǺǷȆƳơǂdzơDZȂǬȇ` ƩȂƦưdzơȁƔƢǬƦdzơȁƩȁŐŪơȁƧDŽǠdzơǾdzȁƩȂǰǴŭơȁǮǴŭơǽƾȈƥǺǷƾŧƗƾǠƥƢǷƗ ȄǴǟȂǿȁǂǿƢǜdzơȁǺǗƢƦdzơȁŚǐŭơǾȈdzơȁǂƻȉơȁDZĈȁȏơȂǿȁƩȂŻȏȅǀdzơȆūơȂǿȁ ƢǻƔƢƳ ǺǷ ȄǴǟ ȃǀnjdzơ ǶȈǴLjƬdzơ ǶȈǼLjƫȁ ȅǂǘǠdzơ ƧȐǐdzơ ǪȈƷǁȁ ǂȇƾǫ ƞNj Dzǯ śǧȁǂǠŭơ ƧŚǐƦdzơ ŅȁƗ ǾƥƢƸǏƗȁ Ǿdzƕ ȄǴǟȁ ƩơǂǿƢƦdzơ ƩơDŽƴǠŭơȁ ƩƢǼȈƦdzơ ƩƢȇȉƢƥ ƾǴƦdzơƔơǂǷƗǹƢȈƥĿǵȐǰdzơƨǏȐƻȄǸLjŭơƺȇǁƢƬdzơǞƦǗĻƾǬǧƧǂȇǂLjdzơȁƧŚLjdzơǺLjŞ ơǃǂǘǷǹơȂǓǂdzơȁƨŧǂdzƢƥƅơǽƾǸǤƫǹȐƷƽřȇǃǺƥƾŧƗƾȈLjdzơƨǷȐǠdzơǦȈdzƘƫǵơǂūơ Ǯdzƿȁ ǵơǂūơ ƅơ ƪȈƥ ǵȐǟƢƥ ǵȐǟȏƢƥ ȄǸLjŭơ ƨǧǂnjŭơ ƨǰǷ ƺȇǁƢǻ ƣƢƬǰƥ ǾnjǷƢǿ ǂǸǟ ƾȈLjdzơ ƧǂǔƷ ǪǴǠƫ ƨȈǸƄơ ǂǐǷ ƨȈdzƢǸŝ Ȇǘǟ ljȂŞ ƧƘnjǼŭơ ƨȇŚŬơ ƨǠƦǘŭƢƥ ƨǷƢȀǨdzơǾǷDŽƬǴǷƨǷƿȄǴǟ ĹȂǘdzơƾƷơȂdzơƾƦǟƾǸŰƺȈnjdzơƧǂǔƷȁƣƢnjŬơśLjƷ ƧƽƢǬǼdzơŚǫȂƻƾǸŰǺƥǂǰƥĺƗƺȈnjdzơƧǂǔƷƤȇƽȏơǂǿƢŭơȆǟƿȂǴdzơƤȇǁȏơDzǓƢǨdzơ ƔƢȀƬǻơ ǹƢǯȁ ǵơǂūơ ƾƴLjŭƢƥ ǵƢǷȏơȁ Džǁƾŭơȁ ǵȐLjdzơ ƣƢƦƥ ƨǰǷ Ŀ œƬǰdzơ ŚȀnjdzơ ƢǻƾȈLJȄǴǟ>ǵ ÎÕÕÔ@ºǿ ÎÐÍÒƨǼLJǺǷǶǜǠŭơǹƢƦǠNjǂȀNjǂƻơȁƗĿǾǠƦǗ ƨȈƸƬdzơĻƗȁƧȐǐdzơDzǸǯƗǾdzƕȁƧǂƴŮơƤƷƢǏƾǸŰ


ÎÔÖ 

  ȃǁƢȈūơƽƢNjǁơƣƢƬǯơǀǿ ȃǁƢǐǼdzơDžǁơƾǷǺǷśǸǴLjŭơǂȇǀŢĿ 

ňƢȀƦǼdzơDzȈǟƢũơǺƥǦLJȂȇƺȈnjdzơDzǓƢǨdzơŃƢǠdzơǦȈdzƘƫ ƩȁŚƥĿ>ǵÎÖÐÏ@ºǿÎÐÒÍƨǼLJľȂƬŭơ ǾȈǧǩȂǬūơƨǸǰŰdžȈƟǁǹƢǯȂǿȁ ƣƢƬǰdzơơǀǿǞƦǗƨǼLJ ǽƾǫǂǷƅơǁȂǻ śǷƕ 

ńƢǠƫƅơǾŧǁȆǴȈƦNjȏơǪūơƾƦǟƾǸŰȂƥƗDZƢǫƤȈǘdzơƶǨǻĿDZƢǫ ơƾȈȇƘƫǪūơDžƢǸƬdzơĿơȂǫǃǂȇŃ ǂǨǻȃƾŮơǺȇƽǺǟǮĈǼǟƾźȏ ơƾȈǴǬƫƅƢƥơȁǂǨǯǶĔȏ ƧƾƟƢǧDzǯǺǟơȁǂǟƣȂǴǬdzơȄǸǟ    


ÎÕÍ 

ȃǁƢȈūơƽƢNjǁƛ 

ǶȈƷĈǂdzơǺŧĈǂdzơƅơǶLjƥ ǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơȁ ǵȐLJȏơȁǹƢŻȏơƨǸǠǻƢǸȈLJȏȁǾǸǠǻǞȈŦȄǴǟƅƾǸūơ ǾdzƕȄǴǟȁ ǵƢǻȏơǾƥƅơȃƾǿǺǷDzǔǧƗȁ ǵơǂǰdzơDzLJǂdzơƾȈLJƾǸŰƢǻƾȈLJȄǴǟ ƨȈǷȐLJȏơƨǴŭơȄǴǟƤƟƢǐŭơǶǜǟƗǺǷǹƢǧ ^ƾǠƥƢǷƗ`ǵȐǟȏơƨǸƟȏơǾƥƢƸǏƗȁ DZƢƻƽơǺǷ ǵȐLJȏơƽȐƥǺǷŚưǯĿ ǵƢȇȏơǽǀǿĿǁƢƳȂǿƢǷ ƨȇƾǸƄơƨǷȏơȁ ƨȇȂȈǻƾdzơ ǵȂǴǠdzơ ǒǠƥ ǶǴǠƬdz ƨȈǻơǂǐǼdzơ Džǁơƾŭơ Ŀ ǶǿƽȏȁƗ śǸǴLjŭơ ƨǴȀƳ ǒǠƥ ƽȏȁƗ ǹȂǯǁƢnjȇȁ ƨȈƸȈLjŭơ ƨǻƢȇƾdzơ ǹȂǸǴǠƬȇ Ǯdzƿ ǺǸǓ Ŀȁ ƨȈųǂǧȏơ ƩƢǤǴdzơȁ ƾǸŰȏȁńƢǠƫƅơǾƥȄǓǂȇȏ ƶȇǂǏǂǨǯȂǿƢŲ ƨȈǼȇƾdzơǶēơƽƢƦǟĿȃǁƢǐǼdzơ ƢȀƸƬƬǧơ Ŗdzơ Džǁơƾŭơ ǮǴƫ Ǻǟ ŘǤƫ Ǿǻơ ǞǷ ƶȈLjŭơ ȏȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ Džǁơƾŭơ ǶǿŚǣȁ śǸǴLjŭơ ƽȏȁƗ ƔơȂǣȏ ƨȈǷȐLJȏơ ƽȐƦdzơ Ŀ Ʋǻǂǧȏơȁ ȃǁƢǐǼdzơ ǾǰdzƢŲƔƢŴơǂƟƢLJĿƢȀƸƬƬǧơŖdzơǥȂdzȏơȁƩƢƠŭơȄǴǟƾȇDŽƫŖdzơƧŚưǰdzơ ƨȈǷȐLJȏơ ȅǃƢǤdzơǹƢǘǴLjdzơśǼǷƚŭơŚǷƗǶǜǟȏơǹƢǘǴLjdzơƢǻƾȈLJƧǂǔƷǂǐǠdzơƨǨȈǴƻƨLJȁǂƄơ ƶƬǨdzơȁDŽȇDŽǠdzơǂǐǼdzơǾdzǵơƽƗȁ śǸǴLjŭơȁǵȐLJȏơǾƥƅơDŽǟƗňƢưdzơǹƢƻƾȈǸūơƾƦǟ ȄƐǴǏ ǶǜǟȏơǾȈƦǻƨȈǻƢƷȁǁƽơƾǷơȁǾǬȈǧȂƫǺLjƷȁńƢǠƫƅơǹȂǠƥƶƬǧƾǬǧ śƦŭơ ƨȈǴǠdzơǾƬdzȁƽǮdzƢŲǂƟƢLJȁ ƨȈǼȈǘǼǘLjǬdzơǾƬǧȐƻǁơƽĿDžǁơƾŭơǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ DžǁơƾǷ ńơ ǞǴǘƬdzơ Ǻǟ śǸǴLjŭơ řǤȇ ƢǷ ƨȈǴƥ Dzǯ ǺǷ ƅơ ƢȀLJǂƷ ƨȈǻƢǸưǠdzơ ƨȈƥǂǤdzơȁƨȈǫǂnjdzơƩƢǤǴdzơǺǷƨǤdzȁƗ ƨȇȁǂƻȏơȁƨȇȂȈǻƾdzơǵȂǴǠdzơǺǷǶǴǟĿȃǁƢǐǼdzơ ǽƢŧȁǾLJǂƷȁ ƅơǽǂǐǻȂȀǧǶǿƢȈǻƽȁǶȀǼȇƽƨǷȐLJȄǴǟǾǼǷƢǏǂƷǮdzƿDzǯ ƨȈƥǂƫ ǺLjƷ ȄǴǟ ǶȀǼǷ ǍǂƷƗ Ȃǿ Dzƥ śǸǴLjŭơ ǞȈǸŪ ǩȂǨnjdzơ ƣȏơ ǶǰŞ ƾƟƢǬǟ ƨǷȐLJȁ Ǻȇƾdzơȁ ƢȈǻƾdzơ ƧƽƢǠLJ śƥ ǞǸš Ŗdzơ ƨǟȁǂnjŭơ ƨǨǐdzƢƥ ǶǿƽȏȁƗ ǹơƢǼȈǬȇƪǸǴǟȁ ǮdzǀǯǮdzƿƪȇƗǁƢǸǴǧ śŭƢǠdzơƣǁƅƾǸūơȁ śǸǴLjŭơ


ÎÕÎ ǽƾdzȁȁǾLjǨǻȄǬdzƗƾǬǧƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơǮǴƫńơśǸǴLjŭơǺǷǽƾdzȁDzƻƽƗǺǷDzǯ ƨȈǷȐLJȏơƨǴŭơDzǿƗǺǷȅŚǤdzȏȁDzƥŅǃȂŸȏǾǻơƪǧǂǟȁ ǮdzƢȀŭơǶǜǟƗĿ ơǀǿ ƪǨdzƗ ƨȈǴƥ ǶǜǟƗ ƨǷȏơȁ ƨǴŭơ ȄǴǟ Ȇǿ Ŗdzơ ƩơǂǰǼŭơ ǽǀǿ ȄǴǟ ƩȂǰLjdzơ ơǁÊǀǼǷ ǾȈdzơśƳƢƬƄơśǸǴLjŭơňơȂƻơǺǷ ǾȈǴǟDzƦǬȇȁǾǴƦǬȇǺǷDzǰdzǞǧƢǼdzơƣƢƬǰdzơ ȏŕƷ ǁƢǼdzơǪȇǂǗȁƨǼŪơǪȇǂǗǾȈǧƢǼȈƦǷ ǁƢǘǫȏơǂƟƢLJĿǶȀǼǷǾǤǴƦȇǺǷDzǯǾƥ ȁƗǂǰǼŭơơǀǿDzǠǨȇǺŭ ǁƢȀǬdzơƾƷơȂdzơńƢǠƫƅơƾǼǟ ǁơǀǟȏơǺǷǁǀǟǹȂǰȇ ȃǁƢȈūơƽƢNjǁơ ǾƬȈũȁǁƢǰǻȏơǽȂƳȁǺǷǾƳȂƥǽǁƢǰǻơȄǴǟƧǁƾǬdzơǞǷǾȈǴǟƪǰLjȇ ƨŤƢƻȁȐǐǧśǠƥǁƗȁƨǷƾǬǷȄǴǟǾƬƦƫǁȁ ȃǁƢǐǼdzơDžǁơƾǷǺǷśǸǴLjŭơǂȇǀŢĿ ǽƢŝ ǶȈǸǠdzơǞǨǼdzơǾƥǞǨǼȇǹƗȁ ʼnǂǰdzơǾȀƳȂdzƢǐdzƢƻǾǴǠŸǹƗńƢǠƫƅơDZƘLJƗȁ ǶȈǴLjƬdzơȁƧȐǐdzơDzǔǧƗǾƥƢƸǏƗȁǾdzƕȄǴǟȁǾȈǴǟ ǶȈƷǂdzơǥƙǂdzơƾǸŰƢǻƾȈLJǾȈƦǻ ƪǫȁńƢǠƫƅơ řǸŮƗƢǷƤLjŞśǠƥǁȏơƣƢƬǰdzơơǀǿDZȂǐǧƪƦƫǁƾǫ ^ǾȈƦǼƫ` ȄǴǟƢȀǷƢŤƾǠƥƢȀƬȈǬƥƢǧƨƥƢƬǰdzơƪǫȁňƢǠŭơǺǷDzȈǴǫƢȀȈǧǁǂǰƫƾǫȁƢȀƬƥƢƬǯȁƢȀǨȈdzƘƫ ƞNjǥǀŞȏȁǂƻƚǷʼnƾǬƫȁƗǵƾǬǷŚƻƘƬƥƢȀȈǧǥǂǐƫƗŃȁǦȈdzƘƬdzơƪǫȁƢȀǠǓȁ DzƦǫ ǶǴǟơȁ ǁǂǓ ŇƽƗ ŚƻƘƬdzơȁ ʼnƾǬƬdzơ Ŀ džȈdzȁ ǞǨǻ ǾȈǧ ǁơǂǰƬdzơ ǹȏ ǁǂǰƫ ƢŲ DzƥǂǰǼǷǂǷƗƢĔơƪƦưȇDzȈdzƽƨǷƢǫȏƱƢƬŢȏƩơǂǰǼŭơǒǠƥǹơƨǷƾǬŭơĿǝȁǂnjdzơ ȐưǷ ƢŮƢƷƨȇƢǰƷƽǂůƢǿǁƢǰǻơĿȆǨǰȇ ƢȀƬǟƢǼNjǁȂȀǛȁƢȀƸƦǫƧƾNjńơǂǜǼdzƢƥ DzȈdzƽ ƨǷƢǫơ ǮǷDŽǴȇ ȏ ơǀȀǧ DžƢǼdzơ ǞǸů Ŀ ǵƢǠdzơ Ȏŭơ Ŀ ơǁƢĔ ƧƗǂǷƜƥ DzƳǁ ňǃ ơƿơ ǺǷȁǾȈǴǟǞȈǼnjƬdzơȁǁƢǰǻȐdzǥƢǯƨƸȈƦǬdzơǽǀǿǾƬdzƢƷƨȇƢǰƷƽǂůDzƥǾǴǠǧƶȈƦǬƬdz ǺǷśǸǴLjŭơƨǴȀƳǺǷǩơĈǂŭơǩƢLjǨdzơƔȏƚǿǾƦǰƫǁơƢǷǮdzƿǺǷƅơȁǶǜǟƗDzƥǮdzƿ ǹȐǧƪǴǫơƿƢǧƨȈƫȉơǕȁǂnjdzơȄǴǟƢǸȈLJȏȁȃǁƢǐǼdzơDžǁơƾǷĿǶǿƽȏȁƗDZƢƻƽơ ńơDzƻƾȇȁȃǁƢǐǼdzơǺȇƽǶǴǠƬȇǹơǕǂnjƥƨȈǻơǂǐǻƨLJǁƾǷńơǽƾdzȁDzƻƽƗǶǴLjŭơ ǢǴƥǾǻȂǰdzǂǜǼdzƢƥDzǠǨdzơơǀȀǧȃǁƢǐǼdzơƧƽƢƦǟǶȀǠǷƾƦǠȇȁȃǁƢǐǼdzơƽȏȁƗǞǷƨLjȈǼǰdzơ ƨǷƢǫȏƱƢƬŹȏ ƨǟƢǫǂdzơȁDZȐǔdzơȄȀƬǼǷǢǴƥǾǴǟƢǧǹơƢǸǯƨǟƢǼnjdzơȁƨƷƢƦǬdzơȄȀƬǼǷ


ÎÕÏ ƽǂůDzƥ ƩƢǟƢǼnjdzơǞǼNjƗȁ ƩơǂǰǼŭơǂǰǻƗǺǷǾǻȂǯȁǾƬƷƢƦǫƩƢƦƯơȄǴǟDzȈdzƽ ǩȂLjǨdzơ DzǿƗȁ DZƢȀŪơ ǺǷ ǾƦǰƫǁơ ǺǷ ǵƿȁ ǾƬǟƢǼNj ǁƢȀǛȏ ǥƢǯ ǾƬȇƢǰƷ Ȅnjźȏ ǩǁƢŭơǪǧƢǼŭơȁƗǪLJƢǨdzơDzǿƢŪơơǀǿǹƢǯơƿơȅǂǠNjƪȈdzƢȇȁDZȐǔdzơȁ ǾƬǟƢŦǺǷȆƸƬLjȇȏŃƣƢLjūơȁƣƢǬǠdzơǺǷǥƢźȏȁƅơǺǷȆƸƬLjȇȏȁƅơ DZƢǠǧȏơ ǽǀǿǾƥƢǰƫǁơƾǠƥ ǁƢǼNjȁǁƢǟĿǶȀǠǷǽƾdzȁȁȂǿNJȈǠȇǺȇǀdzơǾƬǴǷDzǿƗȁ ǹȂdzȂǬȇǶĔȋ ǁƢǨǰdzơśǟǺǷƢǔȇƗǖǬLjȇǾǻơƅơȁDzƥ ǁơǂNjȏơƐȏơƢȀƦǰƫǂȇȏŖdzơ ǽƾdzȁŚǐǼƫƾȇǂȇȏǾǻơǶȀǸǴǠdz śǷƗǂǜǻǾǻȁǂǜǼȇȐǧǺȇƽǾdzdžȈdzDzƳǂdzơơǀǿǹơ DZȂƦǫńơǽơƽƗǾǼȇƽĿǾǻȁƢēǹơǹȂǸǴǠȇƢŶơȁǶȀǗȁǂNjȄǴǟǶȀƬLJǁƾǷǾdzƢƻƽƢƥƨǬȈǬƷ ǁǀǟǶǜǟƗơǀǿDzưǷȁ ǮdzƢȀŭơǺǷƢǸȀǼȇƽĿǾǼƥơǪƸǴȇȁǾǬƸǴȇƢŠDZƢƦǷŚǣ Ǯdzƿ ǝDŽǻƾǫȂǿȁ ƪƠNjƢǷǞǼǏƢǧƶƬLjƫŃơƿơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZȂǫǾdz ǝȁǂnjdzơǹơȁƗơǀǿȁ ƔơȂLJǵǀdzơȁƵƾŭơȁǹƢŻȏơȁǂǨǰdzơǽƾǼǟǁƢǏȁ ƔƢȈūơƨǬƥǁ ƣơȂǐdzơńơȅƽƢŮơƅƾǸūơȁ ƣƢƬǰdzơƨǷƾǬǷĿ ƨƸȈǐǼdzơĿƽǁȁƢǷǒǠƥĿDZȁȏơƮƸƦŭơśưƸƦǷȄǴǟDzǸƬnjƫƨǷƾǬŭơ` ňƢưdzơƮƸƦŭƢǯǾƫǂǐƬƻơƾǫȁƧȂȈƦǼdzơƮȇƽƢƷȏơȁƨȈǻƕǂǬdzơƩƢȇȉơǺǷ ǹȐǟǺƥȏǾƷǂNjȁȅȁȂǼdzơǵƢǷȐdzśūƢǐdzơǑƢȇǁȁǶǴLjǷƵǂNjǺǷ ^ǾƥƢƬǯǺǷƢȀƬǴǬǻƾǬǧŐǯȏơƺȈnjdzơƧǁƢƦǟȃȂLJ ǾǷȂǬdzǾdzƢǫƢǸǟǶǴLJȁǾȈǴǟȁƢǼȈƦǻȄǴǟƅơȄǴǏƵȂǻǺǟơǁƢƦƻơńƢǠƫƅơDZƢǫ ǪȇǂǗȄǴǟǶǰdzƽƗȅƗǶǰdzƶǐǻƗǶȀǔǠƥDZƢǫǪƟƢǬūơĿȆǸǴLjdzơDZƢǫ ǶǰdzƶǐǻƗȁ

śǸǴLjŭơƤƟƢǐŠƤǴǬdzơǵƢǸƬǣơƨƯȐƯƨƸȈǐǼdzơƨǷȐǟňƢǷǂǰdzơǽƢNjDZƢǫȁǶǯƾNjǁ ơŐűńƢǠƫDZƢǫȁ ǽȂǿǂǯȁơȂǴȀƳǹơȁǶȀūƢǐǷńơǶǿƽƢNjǁơȁǶŮƶǐǼdzơDZǀƥȁ ǶǯǂǷƕƢǸȈǧȅƗ ƶǏƢǻǶǰdzƢǻƗ ǾǷȂǬdzǶǴLJȁǾȈǴǟȁƢǼȈƦǻȄǴǟƅơȄǴǏƽȂǿDZȂǫǺǟ ƢǷƗȁ ƶǐǼdzơƔơƽƗȁǾƬdzƢLJǁǢȈǴƦƫȄǴǟ śǷƗ ǽơȂLJƢǷǭǂƫȁńƢǠƫƅơƧƽƢƦǟǺǷǾƥ ǹơǾǼǟƅơȆǓǁȅǁơƾdzơDžȁƗǺƥǶȈŤƨȈǫǁĺƗǺǟǶǴLjǷȃȁǁƧŚưǰǧƮȇƽƢƷȏơ


ÎÕÐ ǾdzȂǬǯǾǷơȂǫȁǺȇƾdzơƽƢǸǟȆǿȅƗ ƨƸȈǐĈǼdzơǺȇƾdzơ DZƢǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ȄƐǴǏœǼdzơ Dzǯ ƢȀǴǠƳ ŕƷ ƨƸȈǐǼdzơ ƵƾǷ Ŀ ƨǤdzƢƦŭơ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƽơǁƗ ƨǧǂǟ ĈƲūơ

DZƢǫ ƅ DZƢǫ Ǻŭ ƢǼǴǫ ƢǿŚǣ ƧŚưǯ DZƢǐƻ ȄǴǟ ȐǸƬnjǷ Ǻȇƾdzơ ǹƢǯ ǹơȁ Ǻȇƾdzơ ǾƫƢǨǏĿƽƢūȏơǭǂƫȁǾǼǟǮȇǂnjdzơȆǨǻȁǾƥǹƢŻȏơńơǥǂǐǼƫƅƨƸȈǐǼdzơĺƢǘŬơ ǵƢȈǬdzơȁǎƟƢǬǼdzơǝơȂǻƗǞȈŦǺǟǾȀȇŗƫȁDZƢǸǰdzơȁDZȐŪơƩƢǨǐƥǾǨǏȁȁǾƟƢũƗȁ ǺǷ ƧơƽƢǠǷȁ ǾǟƢǗƗ ǺǷ ƧȏơȂǷȁ ǾȈǧ ǒǤƦdzơȁ ǾȈǧ Ƥūơȁ ǾƬȈǐǠǷ ƣƢǼƬƳơȁ ǾƬǟƢǘƥ ǞȈŦ Ŀ ǍȐƻȏơȁ ƢȀȈǴǟ ǽǂǰNjȁ ǾǸǠǼƥ ǥơǂƬǟȏơȁ Ǿƥ ǂǨǯ ǺǷ ƽƢȀƳȁ ǽƢǐǟ ǶȈǴǠƫȁDžƢǼdzƢƥǦǘǴƬdzȁƢȀȈǴǟƮūơȁƧǁȂǯǀŭơǥƢǏȁȏơǞȈŦńơƔƢǟƾdzơȁǁȂǷȏơ ǾƸǐǻĿƾƦǠdzơńơƨǠƳơǁǥƢǏȁȏơǽǀǿƨǬȈǬƷȁDZƢǫƢȀǸǴǟǶȀǼǷǾǼǰǷƗǺŭǮdzƿ ƔƢǸǴǠdzơ DZƢǫ ǾƥƢƬǰdzȁ śŭƢǠdzơ Ǻǟȁ śƸǏƢǼdzơ ƶǐǻ Ǻǟ řǣ ńƢǠƫ ǾǻƢǧ ǾLjǨǻ ȄǴǟǁƾǬȇȏȁǪǴŬơǵȐǯǺǷƞNjǾȀƦnjȇȏǾǴȇŗƫȁƅơǵȐǯǾǻƢƥǹƢŻȏơǾdzƨƸȈǐǼdzơ Ŀ ǾǧȁǂƷ ƨǷƢǫơȁ ƢǿƾǼǟ ǝȂnjŬơȁ ƢȀǼȈLjŢȁ ǾƫȁȐƫ ǪƷ ǾƫȁȐƫȁ ǶȀǼǷ ƾƷƗ ǾǴưǷ ǶȀǨƫȁ ǾǷƢǰƷƗ ǞǷ ǥȂǫȂdzơȁ ǾȈǧ ƢŠ ǪȇƾǐƬdzơȁ śǧĈǂƄơ DzȇȁƘƫ ǾǼǟ ƣǀdzơȁ ƧȁȐƬdzơ ǶȈǴLjƬdzơȁ ǾǸǰƸŠ DzǸǠdzơȁ ǾƦƟƢƴǟ Ŀ ǂǰǨƬdzơȁ ǾǜǟơȂŠ ƔƢǼƬǟȏơȁ ǾdzƢưƬǷơȁ ǾǷȂǴǟ ǂnjǻȁ ǾǿȂƳȁ ǂƟƢLJȁ ǾƻȂLjǼǷȁ ǾƼLJƢǻȁ ǾǏȂǐƻȁ ǾǷȂǸǟ Ǻǟ ƮƸƦdzơȁ ǾđƢnjƬŭ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƬƸȈǐǻȁ ǾdzȂLJǂdzȁ ǾƬƸȈǐǻǺǷƢǻǂǯƿƢǷńơȁǾȈdzơƔƢǟƾdzơȁǾǷȂǴǟ ǾȈǿơȂǻȁ ǽǂǷơȁƗ Ŀ ǾƬǟƢǗȁ Ǿƥ ƔƢƳ ƢǷ ǞȈǸŝ ǹƢŻȏơȁ ƨdzƢLJǂdzơ ȄǴǟ ǾǬȇƾǐƫ ǶƐǴLJȁ ƔƢȈƷơȁǽŚǫȂƫȁǾǬƷǵƢǜǟơȁǽȏơȁǺǷƧȏơȂǷȁǽơƽƢǟǺǷƧơƽƢǠǷȁƢƬȈǷȁƢȈƷǾƫǂǐǻȁ ƢȀȈǻƢǠǷ Ŀ ǾǬǨƬdzơȁ ƢȀǷȂǴǟ ƧƽƢǨƬLJơȁ ǾưȇƽƢƷƗ ǂnjǻȁ ǾƫȂǟƽ Ʈƥȁ ǾƬǼLJȁ ǾƬǬȇǂǗ ǭƢLjǷȏơȁƢȀƬƟơǂǫƾǼǟƣƽƘƬdzơȁƢŮȐƳơȁƢȀǷƢǜǟơȁƢȀǸȈǴǠƫĿǦǘǴƬdzơȁƢȀȈdzơƔƢǟƾdzơȁ ƅơȄǴƐǏǾǫȐƻƢƥǪǴƼƬdzơȁƢȀȈdzơǶđƢLjƬǻȏƢȀǴǿƗDZȐƳơȁǶǴǟŚǤƥƢȀȈǧǵȐǰdzơǺǟ ƨǼLjdzơ Ŀ ǝƾƦdzơ ƣƢƥǁƗ ǒǤƦȇȁ ǾƥƢƸǏƗȁ Ǿdzƕ ƨƦŰȁ ǾƥơƽƖƥ ƣƽƘƬdzơȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ǶȀƬƸȈǐǻȁ śǸǴLjŭơ ƨǸƟȋȁ ǶȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ƨƥƢƸǐdzơ ǺǷ ƾƷȏ śǓǂǠƬŭơȁ


ÎÕÑ Ǧǘdzȁ Ǫǧǂƥ ǶǿŚǯǀƫȁ ǶȀȀȈƦǼƫȁ Ǿƥ ǶǿǂǷƗȁ ǾȈǧ ǶȀƬǟƢǗȁ Ǫūơ ȄǴǟ ǶȀƬǻȁƢǠŠ ǦdzƘƫȁǶȀȈǴǟƱȁǂŬơǭǂƫȁśǸǴLjŭơǩȂǬƷǺǷǶȀǤǴƦȇŃȁǾǼǟơȂǴǨǣƢŠǶȀǷȐǟơȁ ƵȐǐdzƢƥǶŮȂǟƾȇȁǶȀȈǴǟƣƿƢǰdzơƔƢǼưdzƢƥǶǿǂǤȇȏǹơȁǶȀƬǟƢǘdzśǸǴLjŭơƣȂǴǫ ȂǿơǀǿȁśǸǴLjŭơǂǷƘƥǵȂǬȇǺŲǶǿŚǣȁƔƢǨǴŬơǶđƽơǂŭơǹơȄǴǟƔƢǼƥǾǴǯơǀǿ ǺȇƾdzơƔƢǸǴǟǶǿǺȇǀdzơƨǸƟȏơȄǴǟǮdzƿƌDZȁċ ƘƊƬăĄȇƾǫȁDZƢǫĽĺƢǘŬơǽƢǰƷȁǁȂȀnjŭơ Ƕǿȁ ǶȀƬĈǷƢǟȁ ǶđǺǜdzơǹƢLjƷơȁǵƢǰƷȏơĿǶǿƾȈǴǬƫȁǽȁȁǁƢǷDZȂƦǫǶȀƬƸȈǐǻȁ ƢȀȈǴǟǶȀƬǻƢǟơȁǶǿơǂƻƗȁǶǿƢȈǻƽĿǶȀūƢǐŭǶǿƽƢNjǁƢƥǶȀƸǐǻȁśǸǴLjŭơǵȂǸǟ ǶȀȈdzơǞǧƢǼŭơƤǴƳȁǶȀǼǟǁƢǔŭơǞǧƽȁǶēƐȐƻƾLJȁǶēơǁȂǟǂƬLJȁDzǠǨdzơȁDZȂǬdzƢƥ ǶŮǽǂǰȇȁǾLjǨǼdzƤŹƢǸǯǶŮƤŹǹơȁǪǧǂƥǂǰǼŭơ ǺǟǶȀȈĔȁǥȁǂǠŭƢƥǶǿǂǷƗȁ ȄǴǟǶȀưƷȁDzǠǨdzơȁDZȂǬdzƢƥǶȀǓơǂǟƗȁǶŮơȂǷƗȁǶȀLjǨǻƗǺǟƣǀȇȁǾLjǨǼdzǽǂǰȇƢǷ ƨƸȈǐǼdzơǾƥǢǴƦƫǺǷǦǴLjdzơĿǹƢǯƾǫȁƨƸȈǐǼdzơǝơȂǻƗǺǷǽƢǻǂǯƿƢǷǞȈǸŝǪǴƼƬdzơ ƨƸȈǐǼdzơǹơȄǴǟDZƾȇƮȇƾūơơǀǿȁDZƢǘƥǺƥơDZƢǫǮdzǀƥDZƢƦȇŃȁǽƢȈǻƾƥǁơǂǓȏơńơ ǺǷǾȈǧƝDŽŸƨȇƢǨǯǑǂǧƨƸȈǐǼdzơȁDZȂǬdzơȄǴǟǞǬȇǺȇƾdzơǹơȁƢǷȐLJơȁƢǼȇƽȄǸLjƫ ǾǻơƶǏƢǼdzơǶǴǟơƿơƨƳƢūơȁƨǫƢǘdzơǁƾǫȄǴǟƨǷǃȏȆǿȁśǫƢƦdzơǺǟǖǬLjȇȁǾƥǵƢǫ ƨǠLJĿȂȀǧȃƿƗȆnjƻơƿƢǧǽȁǂǰŭơǾLjǨǻȄǴǟǺǷƗȁǽǂǷƗǝƢǘȇȁǾƸǐǻƌDzƦăǬƒ Ąȇ ĄƪǠą ȇăƢăƥ DZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁƅơƾƦǟǺƥǂȇǂƳǺǟǾȈǴǟǪǨƬŭơ ƶȈƸǐdzơƮȇƾūơĿȁ DzǰdzƶǐǼdzơȁƧƢǯĈDŽdzơƔƢƬȇơȁƧȐǐdzơǵƢǫơȄǴǟ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƩƾǿƢǟȅƗ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǟǾǼǟƅơȆǓǁdžǻƗǺǟǾȈǴǟǪǨƬŭơƶȈƸǐdzơƮȇƾūơĿȁ ǶǴLjǷ ǺƥơDZƢǫ ǾLjǨǼdzĈƤŹƢǷŚŬơǺǷǾȈƻȏĈƤŹȄĈƬƷǶǯƾƷƗǺǷƚȇȏ DZƢǫǾǻơ ǶƐǴLJȁ ǹƢŻơDzǸǰȇȏǽƢǼǠǷƿơǮdzǀǯdžȈdzȁǞǼƬǸŭơƤǠǐdzơǺǷƾǠȇƾǫơǀǿȁ >Î@ƵȐǐdzơ ƶȈƸǐdzơ Ʈȇƾūơ Ŀȁ ǾLjǨǼdz Ƥ Ĉ Ź ƢǷ ǵȐLJȏơ Ŀ ǾȈƻȏ Ƥ Ĉ Ź ŕƷ ǶǯƾƷƗ ȄĈǸūƢƥƾLjŪơǂƟƢLJǾdzȄǟơƾƫƾƷơȁȂǔǟǾǼǷȄǰƬNjơơƿơƾƷơȂdzơƾLjŪƢǯǹȂǼǷƚŭơ

>ǵÎÏÑÒ@ºǿÓÑÐƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơƵȐǐdzơǺƥơǹƢǸưǟ Î


ÎÕÒ ǂǷȏơǾƥƢƬǯDZȁƗĿ>Î@ǾǼǟƅơȆǓǁĺǂǠdzơǺƥǺȇƾdzơȆŰŐǯȏơƺȈnjdzơȅƾȈLJDZƢǫȁ ȄƐǴǏǾȈƦǼdzńƢǠƫƅơDZƢǫƢŭǾǐǻƢǷǕȁǂnjdzơǺǷƾȇǂŭơȁƺȈnjdzơǵDŽǴȇƢŠǕȂƥǂŭơǶǰƄơ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƾǸŰƢǟƽ ÏÎÑƔơǂǠnjdzơ ś ă ƥÊǂă ǫƒ ȏƊ ơƒăǮƫ㌠ănj Ê ǟă ąǁǀÊ ǻąơƊȁă ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ƢǷȄǴǟDZȂǬȇǹơǾƥǂǷƗƢǷDZȂǬȇȁǶǿǁǀǼȇǀƻƗȁƢǨǐdzơȄǴǟǦǫȁȁǾƬƥơǂǫǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǟƶȈƸǐdzơĿƢǔȇƗǶǴLjǷƱǂƻȁǾƸȈƸǏĿ >Ï@ǶǴLjǷǽǂǯƿ śǸǴLjŭơƨǸƟȏȁǾdzȂLJǂdzȁƅDZƢǫƅơDZȂLJǁƢȇǺŭơȂdzƢǫƨƸȈǐǼdzơǺȇƾdzơDZƢǫǾǻơǶƐǴLJȁ ƨƥơǂǫ śǟȂǻ ȄǴǟ ǹȂƥǂǫȏơȁ ǝǂnjdzơ ǶǰƷ Ŀ ǥȁǂǠŭƢƥ ńȁƗ ǹȂƥǂǫȏơȁ ǶȀƬǷƢǟȁ ȄƐǴǏœǼdzơǹƢǧƨȈǼȇƾdzơƨƥơǂǬdzơǝǂnjdzơĿŐƬǠŭơȁƨȈǼȇƽƨƥơǂǫȁƤLjǼdzơƨƥơǂǫȆǿȁƨȈǼȈǗ ƢƠȈNjśǘdzơƨƥơǂǫƪƯǁȁƢǷǺȇƾdzơȏȂǴǧśƬǴǷDzǿƗƭǁơȂƬȇȏDZȂǬȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ǹȂƥǂǫȏơƪǴǬǧƢǷȂȇǾȈǴǟƪǴƻƽňơǮdzƿȁƨǠȇƾƥƧǁƢNjơDžƢƦǠdzơȂƥƗƢǼƼȈNjǁƢNjƗƾǬdzȁ  ƈƧȂă ƻą ơÊƊǹȂĄǼǷÊ ƚą ĄǸdzƒơƢăǸċǻơÊ ńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJƅơDZƢǫȁńƢǠƫƅơńơDZƢǬǧǥȁǂǠŭƢƥńȁƗ ƨǬǨnjdzơ ƪǻƢǯ ƧȂƻȏơ ƪǻƢǯ ơƿơȁ ƧȂƻȏơ ƪǻƢǯ ǹƢŻȏơ ƪƦƯ ơƿƢǧ ÎÍ Ʃơǂƴūơ ǺǷǾǴǬǼƫȁƨǼŪơńơǁƢǼdzơǺǷǭƢƻƗǀǬǼƫǹơƐȏơƨŧǂdzơȁƨǬǨnjǴdzŘǠǷȏȁƨŧǂdzơȁ ǹƢŻơ DzǸǰȇ ȏ ǾǻƢǧ DZƢǸǰdzơ ńơ ǎǬǼdzơ ǺǷȁ ƾǸūơ ńơ ǵǀdzơ ǺǷȁ ǶǴǠdzơ ńơ DzȀŪơ ƾȇǹȂǼǷƚŭơȁǽƾǼLjǷĿǶǴLjǷǽǂǯƿƢǷȄǴǟǾLjǨǼdzƤŹƢǷǾȈƻȏƤŹŕƷƾƦǠdzơ śǼǷƚŭơǹơǶǴǟƢǧƢǔǠƥǾǔǠƥƾnjȇǹƢȈǼƦdzƢǯǺǷƚǸǴdzǺǷƚŭơȁǶǿơȂLJǺǷȄǴǟƧƾƷơȁ ǺǷǶǿƿƢǬǻơȁƨdzƢȀŪơǵȂǻǺǷǶȀǛƢǬȇơȁƨǴǨǤdzơǺǷǶȀǿƢƦǻơȁǶȀƸǐǻƤŸǶǰūơơǀđ ƢǼǠǨǻȁǾǼǟƅơȆǓǁǺȇƾdzơȆŰȅƾȈLJǵȐǯȄȀƬǻơƢȀȈǴǟǶǿŖdzơƨȇǁƢǼdzơƧǂǨūơƢǨNj ƨƥȂǴǘǷƨƸȈǐǼdzơǹơǂȀǛƾǬǧǾǼǟƅơƢǨǟňƢȀƦǼdzơǦLJȂȇŚǬǨdzơǾǠǷƢƳDZƢǫǾƫƢǯŐƥ Ǻȇƾdzơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬƥǺȇƾdzơdžǨǻƢȀǴǠŪƾȈǯƘƬdzơƨȇƢǣơƾǯƚǷƢƦǴǗƢǟǂNj ȏȁ Ǻȇƾdzơ ǁȂǷƗ Ŀ ǪǴǠƬȇ ƢǷ ƢǿȐǟƗ ƧŚưǯ ƤƫơǂǷ ȄǴǟ ȆȀǧ Ǯdzƿ ǞǷȁ ƨƸȈǐĈǼdzơ ǵƢnjdzơĿ>ǵÎÏÑÍ@ºǿÓÐÕƨǼLJĿȂƫĺǂǠdzơƾǸŰǺȇƾdzơȆŰ Î

ǁȂƥƢnjȈǻĿ>ǵÕÔÒ@ºǿÏÓÎƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơƭƾƄơǶǴLjǷǵƢǷȏơ Ï


ÎÕÓ ǵȐLJȐdz ǾƬǫǁƢǨǷ ǾƬƸȈǐǻ ǮǷDŽǴƫ ǺǷ ȄǴǟ Ȅnjź ƮȈŞ ǾLJƢLJƗ Ŀ ǪǴǠƬȇ ƢǷ ƢǸȈLJ ǮǴƫȄǴǟǾȀȈƦǼƫȁǾƬƸȈǐǻƤšǀƠǼȈƸǧƢȀǴȀŸƾǫƢƥƢƦLJƗǾȈǗƢǠƬdzńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁ ǺǷȁƾȈǯƘƫǾǫȂǧƢǷ ȅǀdzơƾȈǯƘƬdzơƨȇƢǣƢȀǧǂǟǺǷDzǯȄǴǟǮdzƿƾǯƘƬȇȁƣƢƦLJȏơ śǸǴLjŭơ DZƢȀƳ ǒǠƥ DZƢƻƽơ ǺǷ ƽȐƦdzơ ǒǠƥ Ŀ ǵƢȇȏơ ǽǀǿ Ŀ Ǟǫơȁ Ȃǿ ƢǷ Ǯdzƿ ƪǴŴơƾǫȁǹȂƳǂźȁ ƧƾȇƾǟƩơȂǼLJƢȀȈǧǹȂưǰǸȈǧȃǁƢǐǼdzơDžǁơƾǷńơǶǿƽȏȁƗ ĈǶȀƐǴdzơǮdzƘLjǻȁ ǶȈǜǠdzơȆǴǠdzơƅƢƥƐȏơƧȂǫȏȁDZȂƷȏȁ ƧƾȈǬǠdzơƤdzƢǤdzơĿǶȀǼǷ ƢǼȈǴǟʼnƾƫǹƗ ǶȈǴLjƬdzơȁƧȐǐdzơDzǔǧƗǾȈǴǟ ǶȈƷǂdzơǥƙǂdzơƾǸŰƢǻƾȈLJǮȈƦǻǽƢŝ ǕơǂǏ ǶȈǬƬLjŭơǮǗơǂǏńơƨȇơƾŮơȁ śƦŭơǮǼȇƽƨǸǠǻ śǸǴLjŭơǞȈŦȄǴǟȁ śǷƕśdzƢǔdzơȏȁǶȀȈǴǟƣȂǔǤŭơŚǣǶȀȈǴǟƪǸǠǻƗǺȇǀdzơ ǂǰŭơǺǟȆȀǼdzơȁǥȁǂǠŭƢƥǂǷȏơĿňƢưdzơƮƸƦŭơ Ȃǿȁ ÎÍÑǹơǂǸǟDZƕ ǂÊ Ȉą Ƽ ă dzƒơȄƊdzơÊƊǹȂĄǟƾą ȇăÈƈƨċǷơƌąǶƌǰǼą ǷÊ ąǺǰƌ Ƭădzƒ ȁă ńƢǠƫƅơDZƢǫ ÊǥȁĄǂǠą Ǹă dzƒƢÊƥƊǹȁĄǂǷĄ Ƣƒ ȇăȁă ǵȐLJȏơǺǟƨȇƢǼǯDzȈǫȁƨǼLjūơDZƢǠǧȏơǺǷǾȈǧƤǣǂȇƢǷDzǯ ąǶƬĄǼą ǯƌ ńƢǠƫǾdzȂǫȁ ÎÍÑǹơǂǸǟDZƕ ǹƊ ȂĄƸǴÊ Ǩƒ ǸĄ dzƒơĄǶǿĄ Ǯ ă ƠÊdzƊȁƌơȁă ÊǂǰƊ Ǽą ĄǸdzƒơÊǺǟă ƊǹȂą Ȁă Ǽą ȇăȁă ÎÎÍǹơǂǸǟDZƕ ÊǂǰƊ Ǽą ǸĄ dzƒơÊǺǟă ƊǹȂą Ȁă Ǽą ƫăȁă ÊǥȁĄǂǠą Ǹă dzƒƢÊƥƊǹȁĄǂĄǷƢƒ ƫăÊDžƢċǼǴÊdząƪƳă ǂÊ ƻą ƌơÇƨċǷơƌăǂȈą ƻă ąǂǷĄ ơƒȁă Ȃă Ǩƒ Ǡă dzƒơ ǀÊ Ąƻ ńƢǠƫ DZƢǫȁ ƨǷȏơ DzǔǧƗ ǺǷ ȂȀǧ ǦǏȂdzơ ơǀǿ ǾȈǧ ǪǬŢ ǺǸǧ ĄƩƢăǼǷÊ ƚą ĄǸdzƒơăȁƊǹȂĄǼǷÊ ƚą ǸĄ dzƒơăȁ ńƢǠƫDZƢǫȁ ÎÖÖǥơǂǠdzơ ś ă ǴÊ ǿÊ ƢăƴdzƒơÊǺǟă ąǑǂÊ ǟą ơƊȁă Êǥǂą ǠĄ dzƒƢÊƥ Ą Ǡą ƥă ȄǴǟǹȂǻȁƢǠƬȇǁƢǐǻƗȅƗǪƟƢǬūơĿȆǸƊǴLj Č dzơDZƢǫ ÔÎƨƥȂƬdzơ ÇǒǠą ƥăÉƔƖăȈdzÊȁą ơƊąǶȀĄ ǔ ǾƫƢųDzȈƦLJȄǴǟǾǼȈǠȇȁǾƦƷƢǏǂȀǛƾnjȇǶȀǼǷƾƷơȁDzǯȁƢȀȈdzơǹȁǁƽƢƦƬȇȁƧƽƢƦǠdzơ ǾǔǠƥ Ĉƾnjȇ ǹƢȈǼƦdzƢǯ ǺǷƚǸǴdz ǺǷƚŭơ DZȂǬȇ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ ǹơ ȃǂƫ ȏƗ ǂǰƥȂƥƗ DZƢǫȁ ƾƷơȂdzơ ƾLjŪƢǯ ǹȂǼǷƚŭơ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ DZƢǫȁ ƢǔǠƥ DZƕ ǂÊ ǰƊ Ǽą ĄǸdzƒơÊǺǟă ƊǹȂą Ȁă Ǽą ȇăȁă ÊǥȁĄǂǠą Ǹă dzƒƢÊƥƊǹȁĄǂĄǷƢƒ ȇă ƨȈƴLJȁƢǠƦǗǺǷƚŭơŅơȂȇǺǷƚŭơǩơĈǁȂdzơ ƊDzȈÊƟƕăǂLJą ơÊȆÊǼƥăąǺǷÊ ơȁĄǂǨƊ ǯƊ ăǺȇÊǀōdzơăǺǠÊ ƌdz ńƢǠƫDZƢǫȁśǬǧƢǼŭơǦǏȁĈƾǓ ÎÍÑǹơǂǸǟ ƊǹȂą ǿă ƢăǼƬăȇăƊȏơȂĄǻƢƊǯ ƊǹȁĄƾƬăǠą ȇăơȂĄǻƢƊǯȁă ơąȂǐ ă ǟă ƢăǸƥÊăǮdzÊƿƊ ăǶȇăǂą ăǷÊǺƥąơȄăLjȈÊǟȁă ăƽȁĄ ơăƽÊǹƢăLjdzÊȄƊǴǟă


ÎÕÔ ƢăǷădžƠƒ ƦÊdzƊơȁĄǂǨƊ ǯƊ ăǺȇÊǀōdzơƊǹȂą ōdzȂă ƬăȇăąǶȀĄ Ǽą ǷÊ ơĆŚưÊǯƊ ȃăǂƫă ƊǹȂƌǴǠă Ǩƒ ȇăơȂĄǻƢƊǯƢăǷădžƠƒ ƦÊdzƊĄǽȂƌǴǠă ǧƊ ÇǂǰƊ Ǽą ǷĄ ąǺǟă ƊǹȂĄǼǷÊ ƚą ĄȇơȂĄǻƢƊǯąȂdzƊȁă ƊǹȁĄƾdzÊƢăƻąǶĄǿÊƣơƊǀǠă dzƒơȆÊǧȁă ąǶȀÊ Ȉą ǴƊ ǟă ƅơƊǖÊƼLJă ƒǹơƊąǶĄȀĄLjƌǨǻąơƊąǶȀĄ dzƊąƪǷă ċƾǫƊ ÔÕƧƾƟƢŭơ ǹƊ ȂƌǬLJÊ ƢƊǧąǶȀĄ Ǽą ǷÊ ơĆŚưÊǯƊ ċǺǰÊ dzƊȁă ÈƔƖăȈdzÊȁą ơƊąǶǿĄ ȁƌǀƼ ă ċƫơƢăǷÊǾȈą dzƊơÊƊDZDŽÊ ǻąơƌƖăǷȁă ďȆƦÊċǼdzơăȁƅƢÊƥ

ƨȀƳǺǷǹȂǰȇƢǷǪūơȅƗ ÏÖǦȀǰdzơ Ƕą ǰƌ ËƥÊǁă ąǺǷÊ ČǪƸ ă dzƒơÊDzǫƌ ȁă ńƢǠƫDZƢǫȁ ÕÎ ȅƗ ÏÖǦȀǰdzơ ǂą Ǩƌ ǰƒ ȈăǴƒ ǧƊ ÈƔƖăNjąǺǷă ȁă ąǺǷÊ ƚą ȈĄǴƒ ǧƊ ÈƔƖăNjąǺǸă ǧƊ ȃȂŮơǾȈǔƬǬȇƢǷȏńƢǠƫƅơ >Ï@ƅơƔƢǘǟǺƥơDZƢǫ >Î@ȆǸǴLjǴdzǪƟƢǬūơĿȁǂǨǯǺǷǂǨǯȁǺǷƕǺǷǹƢŻƢƥŅƢƥƗȏ ǾǼǟǑǂǠǷȁǪȈǧȂƬdzƢƥǾȈǧǮdzƢLJǺǸǧƨǬȈǬūơǪȇǂǗȁǪūơDzȈƦLJǪǴƼǴdzǪūơǂȀǛƗ ǮǴLJƨdzȐǔdzơǾdzƔƢNjǺǷȁǹƢŻȏơǪȇǂǗńơǽơƾǿƨȇơƾŮơǾdzǪūơƔƢNjǺǸǧǹȏǀŬƢƥ ńƢǠƫDZƢǫȁǂǷƚƫƢŠǂȀƳơȅƗǝƾǏƢǧńƢǠƫDZƢǫȁ ƾȈǠƦdzơDZȐǔdzơȁǂǨǰdzơǮǴLjǷǾƥ ÇƣơƊǀǠă ƥÊơȂĄǸǴƊ ǛƊ ăǺȇÊǀōdzơƢăǻǀƒ ƻă ơƊȁă ÊƔȂČLjdzơÊǺǟă ƊǹȂą Ȁă Ǽą ȇăăǺȇÊǀōdzơƢăǼȈą ƴ ă ǻąơƊÊǾƥÊơȁĄǂǯËÊ ƌƿƢăǷơȂĄLjǻăƢċǸǴƊ ǧƊ

Ç ȈÊƠƥă ƢǷƗȁƧŚưǯǮdzƿĿƩƢȇȉơȁ ÎÓÒǥơǂǟȏơ ǹƊ ȂƌǬLj Ą Ǩƒ ȇăơȂĄǻƢƊǯƢăǸƥÊ ƾȇƾNjȅƗ dž DZȂLJǁƪǠũDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁȅǁƾŬơƾȈǠLJĺƗǺǟǶǴLjǷȃȁǁƾǬǧƮȇƽƢƷȏơ ǺǷ ǺȇǁƽƢǬdzơ śǨǴǰŭơ ǂnjǠǷ ȅƗ ǶǰǼǷ ȃƗǁ ǺǷ DZȂǬȇ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ Ń ǹƢǧ ǽƾȈƥ ǽǂĈȈǤȈǴǧ ơǂǰǼǷ ƢȀƦƟƢǣȁ ƢǿǂǓƢƷ ƨǷȏơ ǞȈǸŪ ƣƢǘƻ ȂȀǧ śǸǴLjŭơ ǖǬLjȇȏśǟǑǂǧȂȀǧ ǹƢŻȏơ ǦǠǓƗǮdzƿȁǾƦǴǬƦǧǞǘƬLjȇŃǹƢǧǾǻƢLjǴƦǧǞǘƬLjȇ ǺƥǹƢǸǠǼdzơǺǟȅǁƢƼƦdzơȃȁǁȁƩơǂǰǼŭơƶƦǫƗǺǷǂǰǼŭƢƥȄǓǂdzơȁDZƢŞƾƷƗǺǟ ƅơƽȁƾƷĿǶƟƢǬdzơDzưǷ DZƢǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǟƢǸȀǼǟƅơȆǓǁŚnjƥ ǞǫơȂdzơȁ ǾǼǟ ƅơ ȄĔ ƢǷ ƽȁƾūƢƥ ƽơǂŭơȁ ƢȀƬdzơǃơȁ ƢȀǠǧƽ Ŀ ǶƟƢǬdzơȁ ƢŮ ǂǰǼŭơ ȅƗ DžȂǴŪơƨǼǰǷƗȄǴǟơȂǟǂƬǫơȅƗ ƨǼȈǨLJȄǴǟơȂǸȀƬLJơǵȂǫDzưǸǯ ƢȀƦǰƫǂǷȅƗ ƢȀȈǧ ƔƢŭơǺǷơȂǬƬLJơơƿơƢȀǴǨLJƗĿǺȇǀƐdzơǹƢǰǧƢȀǴǨLJƗǶȀǔǠƥȁƢǿȐǟƗǶȀǔǠƥǁƢǐǧ ƢȀȈǧ ǶǿȂǯǂƫǹƢǧƢǼǫȂǧǺǷƿƚǻŃȁƢǫǂƻƢǼƦȈǐǻĿƢǼǫǂƻƢĈǻƗȂdzơȂdzƢǬǧǶȀǫȂǧǺǷȄǴǟơȁĈǂǷ ǁȂƥƢnjȈǻĿ>ǵÎÍÏÎ@ºǿÑÎÏƨǼLJĿȂƫȆǸǴLjdzơƾǸŰ Î

ǂǐǷĿ>ǵÎÐÍÖ@ºǿÔÍÖƨǼLJĿȂƫƅơƔƢǘǟǺƥơƾŧƗǺȇƾdzơƱƢƫ Ï


ÎÕÕ ƽȁƾūơƨǷƢǫơơǀǰǿȁ ƢǠȈŦơȂųȁơȂųǶȀȇƾȇƗȄǴǟơȁǀƻƗǹơȁƢǠȈŦơȂǰǴǿơȁƽơǁƗƢǷȁ ƪǯƢLjdzơȁ ƨȈǐǠŭƢƥ ȆǏƢǠdzơ ǮǴǿ ȏƐ ơȁ ǾȈǴǟ ƪǸȈǫƗȁ ƢȀǷƢǫƗ Ǻŭ ƧƢƴǼdzơ Ƣđ DzǐŢ ȆȀǼdzơȁǥȁǂǠŭƢƥǂǷȏơǭǂƬƥǵȂǸǠdzơȄǴǟƨƥȂǬǠdzơǩƢǬƸƬLJơƮȇƾūơȆǨǧƢđȄǓǂdzƢƥ ƅơ ȆǓǁ ǹƢǸȈdzơ Ǻƥ ƨǨȇǀƷ Ǻǟ ǺLjƷ ƮȇƾƷ DZƢǫȁ ȅǀǷǂƬdzơ ȃȁǁȁ ǂǰǼŭơ Ǻǟ ǥȁǂǠŭƢƥ ƐǹǂǷƘƬdz ǽƾȈƥ ȆLjǨǻ ȅǀƐdzơȁ DZƢǫ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ Ǻǟ ƢǸȀǼǟ ȁƗ ƧȏȂdzơ ǁȂŝ ȅƗ ǾǼǷ ƢƥƢǬǟ ǶǰȈǴǟ ƮǠƦȇ ǹƗ ƅơ ĈǺǰNjȂȈdz ȁƗ ǂǰǼŭơ Ǻǟ ƐǹȂȀǼƬdzȁ ŃơƿơǂǰǼŭơǹơǾȈǧȁ ǶǰdzƣƢƴƬLjȇȐǧǹȂǟƾƫ ĽƔȐƦdzơǺǷǽŚǣȁƗȃƾǠdzơǖǴƬLJ ȅǁƢƼƦdzơ ǽơȁǁ ȅǀdzơ Ʈȇƾūơ Ŀ ƶǏ ƢǸǯ ǽŚǣȁ ǾǴǟƢǧ ǽƙȐƥȁ ǾǷƚNj Ƕǟ ǂǰǼȇ ȄƐǴǏƅơDZȂLJǂdzƪdzƢǫƢĔơƢȀǼǟƅơȆǓǁNJƸƳƪǼƥƤǼȇǃśǼǷƚŭơǵƗǺǟǶǴLjǷȁ ƮƦŬơǂưǯơƿơǶǠǻ DZƢǫ ǹȂūƢĈǐdzơƢǼȈǧȁǮǴĔƗ ƮȇƾƷƨǴŦǺǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ǵƢǠdzơǭȐŮơDzǐŹƾǬǧǂưǯơƿơƮƦŬơǹơǽƢǼǠǷȁǁȂƴǨdzơȁǩȂLjǨdzƢƥǁȂȀǸŪơǽǂLjǧȁ ƢǨǟǾǠǷƢƳDZƢǫƢǿǁƢǰǻơȄǴǟǒȇǂƸƬdzơȁƨǐǠŭơǵƚNjǹƢȈƥǾȈǨǧǹȂūƢǐdzơǂưǯǹơȁ ǮdzƢƥ ƢǸǧ ƢǿǁƢǰǻơ ǵƾǟȁ ƨȈǐǠŭơ ǵƚNj ȄǴǟ ƤƫǂƬȇ ǵƢǠdzơ ǭȐŮơ ǹƢǯ ơƿơȁ ǾǼǟ ƅơ ǕȁǂnjdzƢƥȃǁƢǐǼdzơDžǁơƾǷńơśǸǴLjŭơƽȏȁƗDZƢƻƽƢǯǽǁƢǰǻơǵƾǟȁǂǨǰdzơǵƚnjƥ Ǯdzǀƥ śǓơǂdzơ ǶȀƟƢȈdzȁƗȁ ǶȀƟƢƥƕ ǂǨǯȁ ǶǿǂǨǯ ƢȀȈǴǟ ƤƫǂƬȇ Ŗdzơ ƨǷƚnjŭơ ƨǷȂǴǠŭơ ǾƥǹȂƫȂŻǾƥȆǓơǂdzơȁƤǻǀdzơƤǰƫǂǷȄǴǟƔȐƥDZȁDŽǻǭȐŮƢƥƽơǂŭơdžȈdzǾǻơǶǴǟơȁ ǶǜǟƗȆǿDzƥƨȈǼȇƾdzơƤƟƢǐŭơǮdzƿǶǠȇDzƥǖǬǧƨȇȂȈǻƾdzơƤƟƢǐŭơǝơȂǻƢƥǹȂƥƢǐȇȁƗ ƢǼǿńơȁńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁǭơǂNjȏơȁǂǨǰdzơƨƳǁƽńơƪǤǴƥơƿơƢǸȈLJȏȁǭȐŮơĿ DZȂǐǨdzơĿǝǂnjǼǴǧƨǷƾǬŭơƪȀƬǻơ ^DZĈȁȋơDzǐǨdzơ` DzǐǨdzơơǀǿƪǠŦƾǫǶǿȂnjǻDZȁƗĿśǸǴLjŭơƽȏȁƗƤȇƽƘƬdzǪȇǂǘdzơǹƢȈƥĿ ǂǯƿƾǫȁŅơDŽǤdzơǵƢǷȐdzǺȇƾdzơǵȂǴǟƔƢȈƷơǺǷǪƌǴŬ ƌ ơƤȇǀēȁdžǨǼdzơƨǓƢȇǁƣƢƬǯǺǷ ǵDŽǴȇƢǷȄǴǟƢȀǼǷƩǂǐƬǫơƢŶơȁƢǿƔƢNjǺǷƢȀǠƳơŚǴǧȃǂƻƗdžƟƢǨǻœǐdzơƤȇǀēĿ


ÎÕÖ ƢǿƾǯȁƗȁǁȂǷȏơǶǿƗǺǷǹƢȈƦǐdzơƨǓƢȇǁĿǪȇǂǘdzơǹơǶǴǟơńƢǠƫƅơǾŧǁDZƢǫƢǼǿ NJǬǻDzǯǺǟƨȈdzƢƻƨƳƿƢLJƨȈLjǨǻƧǂǿȂƳǂǿƢǘdzơǾƦǴǫȁǾȇƾdzơȁƾǼǟƨǻƢǷƗĈœǐdzơȁ ƘnjǻǾǸƐǴǟȁŚŬơƽĈȂǟǹƢǧǾȈdzơǾƥDZƢŻƢǷDzǯńơDzƟƢǷȁNJǬǻDzǰdzDzƥƢǫȂǿȁƧǁȂǏȁ ƽĈȂǟǹơȁƣƽƚǷȁǾdzǶǴǠǷDzǯȁǽơȂƥƗǾƥơȂƯĿǾǯǁƢNjȁƧǂƻȉơȁƢȈǻƾdzơĿƾǠLJȁǾȈǴǟ ƾǫȁǾdzŅơȂdzơȁǾȈǴǟǶȈǬdzơƨƦǫǁĿǁǃȂdzơǹƢǯȁǮǴǿȁȆǬNjǶƟƢȀƦdzơDZƢŷơDzŷƗȁĈǂnjdzơ ƢǸȀǷȁ ÓʼnǂƸƬdzơ ơĆǁƢăǻąǶƌǰȈÊǴǿą ơƊȁă ąǶƌǰLj ă ƌǨǻąơƊơȂƌǫơȂĄǼǷă ơƊăǺȇÊǀōdzơƢăȀČȇơƊƖăȇ ƐDzƳȁĈDŽǟƅơDZƢǫ ǾƥƽƚȇǹƘƥǾƬǻƢȈǏȁńȁƗƧǂƻȉơǁƢǻǺǟǾǻȂǐȇǹƘƦǧƢȈǻƾdzơǁƢǻǺǟǾǻȂǐȇƣȏơǹƢǯ ǾȈdzơƤƦŹȏȁǶǠǼƬdzơǽƽȂǠȇȏȁǹƕǂǬdzơǺǷǾǜǨŹȁǩȐƻȏơǺLJƢŰǾǸǴǠȇȁǾƥǀȀȇȁ ȆǤƦǼȇDzƥƾƥȏơǭȐǿǮǴȀȈǧŐǯơƿơƢȀƦǴǗĿǽǂǸǟǞȈǔȈǧƨȈǿƢǧǂdzơƣƢƦLJƗȁƨǼȇDŽdzơ ƨǼȇƾƬǷ ƨūƢǏ ƧƗǂǷơ ȏƐ ơ ǾǟƢǓǁơȁ ǾƬǻƢǔƷ Ŀ DzǸǠƬLjȇ Ȑǧ ǽǂǷƗ DZȁƗ ǺǷ ǾƦǫơǂȇ ǹƗ Ĉœǐdzơ Ȃnjǻ ǾȈǴǟ Ǟǫȁ ơƿƢǧ ǾȈǧ ƨǯǂƥ ȏ ǵơǂūơ ǺǷ DzǏƢūơ őǴdzơ ǹƢǧ DZȐūơ DzǯƘƫ DzȇƢűǾȈǧȃƗǁƢǸȀǷȁƮƟƢƦŬơƤLJƢǼȇƢǷńơǾǠƦǗDzȈǸȈǧƮƦŬơǺǷǾƬǼȈǗƪǼƴǠǻơ ǶnjƬŹǹƢǯơƿơǾǻƢǧƔƢȈūơDzƟơȁƗǁȂȀǛǮdzƿDZȁƗȁǾƬƦǫơǂǷǺLjŹǹƗȆǤƦǼȈǧ DŽȈǸƬdzơ ȃǂȇ ŕƷ ǾȈǴǟ DzǬǠdzơ ǁȂǻ ǩơǂNjȏ ȏƐ ơ Ǯdzƿ džȈǴǧ DZƢǠǧȏơ ǒǠƥ ǭǂƬȇȁ ȆƸƬLjȇȁ ǺǷƨȇƾǿǽǀǿȁƞNjǹȁƽƞNjǺǷȆƸƬLjȇǁƢǐǧǒǠƦǴdzƢǨdzƢűȁƢƸȈƦǫƔƢȈNjȏơǒǠƥ DZƢǸǰƥǂnjƦǷȂǿȁƤǴǬdzơƔƢǨǏȁǩȐƻȏơDZơƾƬǟơȄǴǟDZƾƫƧǁƢnjƥȁǾȈdzơńƢǠƫƅơ ǾƟƢȈŞǾƦȇƽƘƫȄǴǟǹƢǠƬLjȇDzƥƊDzǸă Ȁą ĄȇǹƗȆǤƦǼȇȏȆƸƬLjŭơœǐdzƢǧǡȂǴƦdzơƾǼǟDzǬǠdzơ ǁơǂƥȏơ ƩƢȇƢǰƷȁ ǁƢȈƻȏơ ƮȇƽƢƷƗȁ ǹƕǂǬdzơ ǶǴǠƬȈǧ ƤƬǰŭơ Ŀ DzǤnjȇ Ľ ǽDŽȈȈŤȁ ǂǯƿƢȀȈǧŖdzơǁƢǠNjȏơǺǷǞǼŻȅƗǚǨŹȁśūƢǐdzơƤƷǾLjǨǻĿDžǂǤǼȈdzǶŮơȂƷƗȁ ǹƢǧǞƦǘdzơƨǫǁȁǥǂƐǜdzơǺǷǮdzƿǹƗǹȂǸǟDŽȇǺȇǀdzơƔƢƥƽȏơƨǘdzƢűǺǷȁǾǴǿƗȁǪnjǠdzơ ǺǠǴdzơǺǷȁǾnjƸǧȁǵȐǰdzơȂǤdzǺǷǞǼŻȁ ƽƢLjǨdzơǁǀƥǹƢȈƦǐdzơƣȂǴǫĿDžǂǤȇǮdzƿ ǺǷƨdzƢŰȏȅǂLjȇǮdzƿǹƢǧǮdzƿǺǷƞNjǾǻƢLjdzȄǴǟȅǂŸǺǷƨǘdzƢűǺǷȁƤLjdzơȁ DŽȈȈǸƬdzơĈǺLJǢǴƥƢǸȀǷȁ ƔȂLjdzơƔƢǻǂǫǺǷǚǨūơǹƢȈƦǐdzơƤȇƽƘƫDzǏƗȁƔȂLjdzơƔƢǻǂǫ


ÎÖÍ ǹƢǔǷǁǵƢȇƗǒǠƥĿǵȂǐdzƢƥǂǷƚȇȁƧȐǐdzơȁƧǁƢȀǘdzơǭǂƫĿƶǷƢLjȇȏǹƗȆǤƦǼȈǧ ǝǂnjdzơ ƽȁƾƷ ǺǷ ǾȈdzơ ƱƢƬŹƢǷ DzƐ ǯ ǶƐǴǠȇȁ Ƥǿǀdzơȁ ƱƢƦȇƾdzơȁ ǂȇǂūơ džƦdz ƤǼŸȁ ȄǴǟƤǴǤȇƢǷDzǯȁNJƸǨdzơȁƣǀǰdzơȁƨǻƢȈŬơǺǷȁǵơǂūơDzǯƗȁƨǫǂLjdzơǺǷǥȂźȁ ǁơǂLJƗǥĈǂǠȇǹƗǺǰǷƗǡȂǴƦdzơƣǁƢǫƢǸȀǸǧƢƦǐdzơĿǮdzǀǯǽȂnjǻǞǫȁơƿƢǧǹƢȈƦǐdzơ ȄǴǟƢđǹƢLjǻȏơȃȂǬȇǹƗƢȀǼǷƽȂǐǬŭơƢŶơȁƨȇȁƽƗƨǸǠǗȏơǹƗǾdzǂǯǀȈǧǁȂǷȏơǽǀǿ ƢȀǸȈǠǻǞǘǬȇƩȂŭơǹơȁƢŮƔƢǬƥȏƿơƢŮDzǏƗȏƢȀǴǯƢȈǻƾdzơǹƗȁDzƳȁDŽǟƅơƨǟƢǗ ƨǟƢLJDzǯĿǂǜƬǼǷƩȂŭơǹƗȁĈǂŲǁơƽȏĈǂǬǷǁơƽƧǂƻȉơȁĈǂǬǷǁơƽȏĈǂŲǁơƽƢĔơȁ ńƢǠƫ ƅơ ƾǼǟ ǾƬƳǁƽ ǶǜǠƫ ŕƷ ƧǂƻȊdz ƢȈǻƾdzơ ǺǷ ƽȁDŽƫ ǺǷ DzǫƢǠdzơ džĈȈǰdzơ ǹơȁ ƢǠǫơȁǡȂǴƦdzơƾǼǟǵȐǰdzơơǀǿǹƢǯƢūƢǏȂnjǼdzơǹƢǯơƿƢǧǹƢǼŪơĿǾǸȈǠǻǞLjƬȇȁ ǮdzƿǥȐşȂnjǼdzơǞǫȁǹơȁ ǂƴūơĿNJǬǼdzơƪƦưȇƢǸǯǾƦǴǫĿƪƦưȇƢǠƳƢǻơǂƯƚǷ ƢƦǻǂƻƢǨƬdzơȁǺȇDŽƬdzơȁDžƢƦǴdzơȁǵƢǠǘdzơǽǂNjȁƨƷƢǫȂdzơȁNJƸǨdzơȁƤǠǴdzơĈœǐdzơǦdzƗŕƷ ǹƗȆǤƦǼȇŖdzơȆǿǁȂǷȏơDzƟơȁƘǧdžƥƢȈdzơƣơǂƬdzơǺǟǖƟƢūơƧȂƦǻǪūơDZȂƦǫǺǟǾƦǴǫ ƾƷơńơǾƥǹȐȈŻǽơȂƥƗƢŶơȁƢǠȈŦǂnjdzơȁŚƼǴdzȐƥƢǫǪǴƻǽǂǿȂŝĈœǐdzơǹƢǧȄǟơǂƫ ȁƗǾǻơƽĈȂȀȇǽơȂƥơƢǸĈǻơȁƧǂǘǨdzơȄǴǟƾdzȂȇƽȂdzȂǷƐDzǯ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫśƦǻƢŪơ ǶǴLjŭơƢȀȇƗƅơǮŧǁǂǜǻƢǧǁƢǐƬƻƢƥŅơDŽǤdzơǵƢǷȏơǵȐǯȄȀƬǻơ ǾǻƢLjĈƴŻȁǾǻơǂĈǐǼȇ śǸǴLjŭơƽȏȁƗǶȈǴǠƫǺǷŚƦǰdzơǵƢǷȏơơǀǿǞǼǷǦȈǯǽƾdzȁȁǾLjǨǻȄǴǟǪǨnjŭơDzǫƢǠdzơ ƢǧȂƻƢȀǴǿƗƨǘdzƢűȁǾǴǿƗȁǪnjǠdzơǂǯƿƢȀȈǧŖdzơǁƢǠNjȏơǶǿǂǤǏĿǶȀƦȇƽƘƫśƷĿ ȃǁƢǐǼdzơDžǁơƾǷǽƾdzȁDzƻƾȇǺǸȈǧDZȂǬȇǽơǂƫǦȈǰǧƽƢLjǨdzơǁǀƥǺǷǶđȂǴǫȄǴǟ ǶĔȂǘdzƢźȁǶǿƽȏȁƗǞǷǶēƽƢƦǠƥƢȀȈǧǹȁƾƦǠƬȇȁǶȀLjƟƢǼǯǹȂǴƻƾȇȁǶȀǼȇƽǹȂǸǴǠƬȈǧ ǾǻơƾƷƗDZƢƥĿǂǘźǹƢǯƢǷśǼLJƧƾǟơǁƢĔȁȐȈdzǶȀǠǷǹȂnjȈǠȇȁǶȀǼǷǹȂǸǴǠƬȇȁ ǞȈǜǨdzơDzǠǨdzơȁǞȈǼnjdzơǂǷȏơơǀǿDzưǷǶȀǔǠƥǺǷǾȈǧǞǬȇǹƢǷǃśǸǴLjŭơȄǴǟļƘȇ ǺǷƨǼŪơDzȈƦLJDŽȈȈŤȁǁƢǰǻȏơƢǼȈǴǟƤƳȁǹơƾǴƦdzơǺǷŚưǯĿǹȉơǮdzƿǞǫȁƾǫƿơȁ ǁƢǼdzơDzƦLJ


ÎÖÎ ^ňƢưdzơDzǐǨdzơ` ƧǂnjǟdžŨȄǴǟǹȉơńơƾȇDŽƫ ƨǴȇȂǗƧƾǷƩȁŚƥƨǼȇƾǷĿƪǸǫƗňơǶǴǟƛ Dzǰdz ǃȂŸ ȏ Ŗdzơ ƨȈǻơǂǐǼdzơ Džǁơƾŭơ ǽǀǿ DZơȂƷơ ǺǷ ƞNj ȄǴǟ ƢȀȈǧ ƪǠǴǗƢǧ ƨǼLJ ȆǿǽǀǿƩȁŚƥȁǽȂƳȂdzơǺǷǾƳȂƥǾȈǴǟǶǰƷǾdzǺǷȁƗǽƾdzȁƢȀȈdzơDzƻƾȇǹƗǶǴLjǷ ǺǷǺȇƽǁơȂdzơǞǸƬůƧŚƻȏơƨǼǷǃȏơĿƩǁƢǏƾǫȁȆǷƢnjdzơǂƸƦdzơDzƷơȂLJǹƾǷǶǜǟƗ ƨȇƢǼǟ ƢȀȈǧ ƲǻǂǧȐdz ǹƢǯ Ǯdzǀdzȁ ǶǿŚǣȁ śǸǴLjŭơ ǺǷ ƨƦȇǂǬdzơȁ ƧƾȈǠƦdzơ ǁƢǘǫȏơ ƢȀȈǧơȂǸĈǸǟȁƧŚưǰdzơƩƢǬǨǼdzơƢȀȈǴǟơȂǬǨǻƗȁƨǸȈǜǠdzơDžǁơƾŭơƢȀȈǧơȂƸƬǨǧƨǏȂǐű Ǻȇƽ ǶȈǴǠƫ ƢȀǗȁǂNj ǶǿƗ ǺǷ ơȂǴǠƳ ǶȀǼǰdzȁ DzǴŭơ ǂƟƢLJ ǺǷ ǀȈǷȐƬdzơ DZȂƦǫȁ ǶȈǴǠƬdzơ ǮdzƿĿơȂǫĈǂǨȇŃȁǀȈǷȐƬdzơDzǰdzƨLJǁƾŭơƨLjȈǼǯĿƨȈǻơǂǐǼdzơƧƽƢƦǠdzơDzǠǧȁȃǁƢǐǼdzơ ǶǿDžǁơƾŭơǮǴƫĿơȂǷơƽƢǷśǸǴLjŭơƽȏȁƘǧśǸǴLjŭơƽȏȁƗȁȃǁƢǐǼdzơƽȏȁƗśƥ DzƦǫ ƪǼǯ Ŗdzơ ƧǁƢƦǠdzơ Ǯdz ǩȂLJơ ƢǻƗ Ƣǿȁ ǩǂǧ Śǣ ǺǷ ȃǁƢǐǼdzơ ƽȏȁƘǯ ȃǁƢǐǻ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƩơƽƢLjdzơƾȈLJȄǴǟƩơȂǴǐdzơDzǔǧƗĺƢƬǯǂȀǛȄǴǟƢȀƬƦƬǯƩơȂǼLJ DžǁơƾǷǹơ ǾdzǚǬȈƬdzơƤŸǶȈǜǟƔȐƥ ȆǿȁǾƥƅơƶƬǨȇƢŠƢǿƾǠƥǶǴǰƫƗĽǶƐǴLJȁ ǶȈǴǠƫ ƢŮȂƻƾdz Ǖȁǂnjdzơ ǶǿƗ ǺǷ ǹȂǴǠŸ ƨȈǷȐLJȏơ ƽȐƦdzơ Ŀ ƢĔȂƸƬǨȇ Ŗdzơ Ʋǻǂǧȏơ ńơ ȃǁƢǐǼdzơ ǀȈǷȐƬdzơ ƨǴŦ Ŀ ǾdzȂƻƽȁ ƨȈǻơǂǐǼdzơ Ǻȇƽ ƢǸǴLjǷ ǹƢǯ Ȃdzȁ ǀȈǸǴƬdzơ ǕǂnjdzơơǀǿDzƦǬȇȏǺǷȁƨȈǼȇƾdzơDZƢǠǧȏơǶȀǠǷǾǴǠǧȁƧƽƢƦǠdzơńơǵȂȇDzǯĿƨLjȈǼǰdzơ ƢȀǼǷśǸǴLjŭơƔƢǼƥƗǒǠƥƢȀȈǧȁDžǁơƾŭơǽǀǿǺǷƨǴŦƩȁŚƥĿƾƳȂȇȁǾǻȂǴƦǬȇȏ ǹȂǴǠǨȇǶĔȏǮdzƿȄǴǟǹȂǷƊȐĄȇȏǶǿȁƨȈǻȁǁƢŭơǹơǂǘŭơƨLJǁƾǷȁƨȈǟȂLjȈdzơƨLJǁƾŭơ ǵȂǴdzơƢŶơȁDZȂƻƾdzơȄǴǟơƾƷƗǹȁŐŸȏȁǶȀǗȁǂNjǹȂǼĈȈƦȇȁǶȀǬǧơȂȇƢǷǶȀLJǁơƾǷĿ DzƻƾȇȁǵȂǬȇȁǵƢǼȇDžǁơƾŭơǽǀǿńơǽƾdzȁDZȂƻƾƥȄǓǂȇȅǀdzơǶǴLjŭơȄǴǟǶȈǜǠdzơ ơǀǿ ǽƾdzȁ Dzƻƾȇ ȏ ȆĈ ǬȈǬūơ ǶǴLjŭơ ǹƛ ǾdzȂǫƗ ȅǀdzơȁ ǵȂǴǠŭơ Ǖǂnjdzơ ȄǴǟ ƨLjȈǼǰdzơ ƢǷƗ Ǯdzƿ Ŀ Ȇǟǂnjdzơ ǶǰūƢƥ ǾǴȀŪ ȁơ ǁȂǯǀŭơ ǶȀǗǂnjƥ ǾǴȀŪ ȏƐ ơ ŚǘŬơ Dzƻƾŭơ ĿǞƟƢNjȂȀǧǮdzƿĿȆǟǂnjdzơǶǰūơƢǷƗȁƾƷơDzǯǾǸǴǠȈdzǾǼǴǠǻȂǿƢȀǧǶȀǗǂNj


ÎÖÏ ƧǁƢƦǟDzǬǻȄǴǟǂǐƬǫƗƢǻƗƢǿȁƔƢǸǴǠdzơǺǷƾƷƗȄǴǟȄǨźȏȁƔơĈǂǤdzơƨǠȇǂnjdzơƤƬǯ ȄǬƦȇȏȁƾƷƗDzǯǮdzƿǶǰƷǶǴǠȈdzǦȇǂnjdzơƔƢǨnjdzơǾƥƢƬǯĿǑƢȈǟȆǓƢǬdzơǵƢǷȏơ ƔƢȈNjƗ ǂǯƿ ǹƗ ƾǠƥ ǁȂǯǀŭơ ǾƥƢƬǯ ǂƻơȁƗ Ŀ ńƢǠƫ ƅơ Ǿŧǁ DZƢǫ ǶǴLjŭ ǽƾǠƥ ǁǀǟ ǺǷƐȏơǁƾǐȇȏǾǻơǹȂǸǴLjŭơǞŦƗDzǠǧDzǰƥǂƐǨǰǻǮdzǀǯȁƩơǂƐǨǰŭơǺǷƧŚưǯ ȁƗǶǼǐǴdzƽȂƴLjdzƢǯDzǠǨdzơǮdzƿǾǴǠǧǞǷǵȐLJȏƢƥƢƷǂǐǷǾƦƷƢǏǹƢǯǹơȁǂǧƢǯ ǶȀȇDŽƥȆȇDŽƬdzơȁƢȀǴǿƗǞǷǞȈƦdzơȁdžƟƢǼǰdzơńơȆǠLjdzơȁǁƢǼdzơȁƤȈǴǐdzơȁǂǸǬdzơȁdžǸnjǴdz ǂǧƢǯǺǷƐȏơƾƳȂȇȏơǀǿǹƗǹȂǸǴLjŭơǞŦƗƾǬǧDžƙǂdzơǎƸǧȁŚǻƢǻDŽdzơĈƾNjǺǷ ǾƫǁƢƦǟ ƪȀƬǻơ ǵȐLJȏƢƥ ƢȀǴǟƢǧ ƵǂǏ ǹơȁ ǂǨǰdzơ ȄǴǟ ƨǷȐǟ DZƢǠǧȏơ ǽǀǿ ǹƗȁ ǹȐǟơȁǵȐLJȏơǺȇƽĿȆǟǂnjdzơǶǰūơƨǧǂǠǷȁǵƢǷȏơơǀǿƧǁƢƦǟǂnjǻƾǠƥȁƢȀǧȁǂŞ śǸǴLjŭơǺǷǮdzƿĿDzȀŪơȆǟĈƾȇǺŭǁǀǟǪƦȇŃDžǁơƾŭơǽǀǿĿDZȂƻƾdzơǕǂNj śǬȈdzơƾǬǧǺǷƐȏơȂǿƢǸǧƢŮƢưǷƗȁDžǁơƾŭơǮǴƫĿǽƾdzȁơǀǿƾǠƥǶȀǼǷƾƷƗȄǬƥƗơƿƢǧ ȄǸǠƫǺǰdzȁǁƢǐƥȋơȄǸǠƫȏƢȀĈǻơƅơƤǔǣǺǷƅƢƥƿȂǠǻǺȇƾdzơǂǷƘƥƧȏƢƦŭơǵƾǟȁ ƢǸǣǁśǯƢLjŭơǮƠdzȁƗƱơǂƻơƨǷȂǰūơȄǴǟƤŸǀƠǼȈƷȁǁȁƾĈǐdzơĿŖƐdzơƣȂǴǬdzơ ǶȀǸȈǴǠƬƥ ƨǴǧƢǰdzơ ƢȀLJǁơƾǷ Ŀ ǶȀǠǓȁȁ ǶȀƟȐƥ DzǏƗ Ƕǿ Ǻȇǀdzơ ǶȀƟƢȈdzȁƗ Ǻǟ ǺȇƾdzơȁƨdzȁƾǴdzƨǷƾƻǁȁǀŰDzǯǺǷƨǷȐLjdzơǞǷǶȀƦȇƽƘƫȁǶȀƦȇǁƾƫȁ ǶȀƦȇǀēȁ ńƢǠƫƅơǽǂǐǻśǼǷƚŭơŚǷƗƢǻƾȈLJƢȀȈǷƢƷȁ ^ƮdzƢưdzơDzǐǨdzơ` ƽƢȀƬƳơńơ ǽƢǓǁǾȈǧƢǷńơǭƾNjǁƗȁ ƅơǮŧǁDzǫƢǠdzơǶǴLjŭơƢȀȇƗǂǜǻơȁ ƧŚưǰdzơƩƢǬǨǼdzơƢȀȈǴǟǶȀǫƢǨǻơȁ ǵȐLJȏơƽȐƥĿDžǁơƾŭơƶƬǧĿƨȈųǂǧȏơDZȁƾdzơ ǹȂǴǠǨȇȆƻƗƢȇǶǿơǂƫƗ ǵƢƬdzơƔƢǼƬǟȏơƢĔȁƚnjƥǶȀƟƢǼƬǟơȁ ǵơȂǟȏơȁǁȂȀnjdzơǂŲȄǴǟ ǶȀƬdzȁƽǺǷȏȁǶȀƬǴǷǺǷȂǿdžȈdzȅǀdzơǶǴLjŭơǮǼƥơȄǴǟǶȀǼǷƨǬǨNjǮdzƿDzǯ ƧŚưǯǶŮƾƟơȂǧȁ ƨǸȀǷƾǏƢǬŭƐȏơǮdzƿơȂǴǠǨȇŃƅơȁōȐǯǾƷƢųȄǴǟ ƢǏǂƷȁ ȄǴǟȁǮǼƥơȄǴǟȁǮȈǴǟƢȀǴǯȆǿȁƨǠǧƢǔǷƢǧƢǠǓƗǶđƢǠƫơȁǶēƢǬǨǻDzƥƢǬƫ ƨŦ


ÎÖÐ ȏȁ ƔȐǬǠdzơǞȈŦǮdzƿǶǴǠȇ ȃŐƌǯƤƟƢǐǷȁ ȄǸǜǟȆǿơȁƽǮƬǴǷDzǿƗȁǮǼȇƽ Ǻȇǀdzơ ǹƢȈƦǐdzơ Ɣȏƚǿ ǹȂƳǂź ǶĔƗ ǶǿƾƟơȂǧ ǺǸǧ ƔƢȈƦǣȏơ ƨǴȀŪơ ȄǴǟ ȏƐ ơ ȄǨź ǂǿƢǜdzơĿơȂǬƥǹơȁǶđȂǴǬƥƢȈǬȈǬƷƢƳơǂƻơǵȐLJȏơǺȇƽǺǷǶȀLJǁơƾǷĿǹȂǸǴǠƬȇ ǹȂnjȈǠȇȁƢȀȈǴǟǹƚnjǼȇǶȀǷƽȁǶȀǸƸǴƥƨƳDŽƬŲƨƦŰǶŮǶȀƬƦŰǹȂƦǴƴƬLjȇȁśǸǴLjǷ ƢȀȇȁǂȇǶȀŦơǂƫȁǶǿŚǿƢnjǷDZơȂƷƗȁǶȀƦƬǯȁǶǿƾƟơȂǟȁǶēƢǤdzǶȀǸǴǠƬƥǮdzƿȁƢȀȈǴǟ ŚǿƢnjǷȁǵȐLJȏơ ƾƟƢǬǟ ǶŮ ǹȂǷǀȇ Ǯdzƿ ǺǸǓ Ŀȁ ƩƢȇơȁǂdzơ DzŦƢƥ ǹȂǸǴǠŭơ ǶŮ śŭƢǠdzơƣǁƤȈƦƷȁ śǴLJǂŭơƾȈLJńơǹȁǃȁƢƴƬȇƢŠǁŕƷǺȇƾdzơƨǸƟƗȁśǸǴLjŭơ ǶǴLjŭơœǐdzơǞũȄǴǟǁȂǷȏơǽǀǿǁǂǰƬƫȁśǠŦƗǾƦƸǏȁǾdzƕȄǴǟȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ƨȈǷȐLJȏơǾƬȈŧȁǾǼȇƽǺǷ ƨȈǴǰdzƢƥƽǂšƾǫȁƐȏơƨLJǁƾŭơǺǷƱǂźȐǧśǼLJƧƾǟĿ ƢȀƬȈLjǼƳȁǾƬdzȁƽǺǷǾȈdzơƤƷƗƢȀȈǧǶǴǠƫŖdzơƨLJǁƾǸǴdzƧĈƾǸŭơƨdzȁƾdzơǮǴƫƩǁƢǏȁ ǺȇƽǺǷƢƠȈNjǶǴǠƬȇŃȂǿȁDZƢǸǰdzơƢŮƢƳǁĿȁƢȀȈǧ ơƾǬƬǠǷ ǾƬȈLjǼƳǺǷǾȈdzơƤƷƗ ƧơƾŮơǾƥƢƸǏƗƤǫƢǼǷȁ ǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơǾȈǴǟƾǸŰƢǻƾȈLJǾȈƦǻ ƧŚLJȁ ǵȐLJȏơ ǺǷ ǶǿƾǠƥ ǺǷȁ ǺȇƾNjơǂdzơ ǾƟƢǨǴƻ DZơȂƷƗȁ śƦŭơ ǾǼȇƽ ƨǸƟƗ DzƟƢǔǧȁ śȇƾȀŭơ džǰǟśǸǴǠŭơǮƠdzȁƗśǗƢȈNj ǶȀǼǟǾdzȃȁǁDzƥ śdzƽƢǠdzơƔơǂǷȏơȁ śǗȐLjdzơ ȄǴǟǽƾǬƬǟơȅǀdzơDZƢǸǰdzơǥȐƻǶȀȈǧƾǬƬǟƢǧƨǴȈǴŪơǶȀƦǫƢǼǷȁ ƨǴȈǸŪơǶȀǧƢǏȁƗ ǂǿƢǜdzơĿǹȂnjȈǠȇȁǹȁŐǰȇǀȈǷȐƬdzơƔȏƚǿȁǾƬdzȁƽȁǾǼȇƽƔơƾǟƗ ĿƨǬȈǬūơǥȐƻ ǶđȂǴǫ ƪƥǂNjƗ ƾǫȁ Ǻȇƾdzơȁ ƨdzȁƾǴdz ƔơƾǟƗ Ƕǿ ƨǬȈǬūơ Ŀȁ śǸǴLjŭơ ƨǴŦ ǺǷ ǾdzȐǓĿǾǴǯƢnjȇǺǷǞǷƧȂǴƻƾŸȏǶȀǼǷƾƷơȂdzơȃǂƫȁ śƦŭơDZȐǔdzơȁƨǫƾǻDŽdzơ ǵȐLJȏơƨdzȁƽȁ ǵȐLJȏơǺȇƽȄǴǟƩƢǓơǂƬǟȏơĿǾǠǷǂǯơǀƬȇȁȏơ ǾdzƢƷƔȂLJȁ Džȁǁƽ ƢȀȈǧ ơȂǴǸǯ Ŗdzơ ƨLJǁƾŭơ ƨƦƷƢǏ ƨdzȁƾdzơ ǮǴƫ ǹȂƷƾŻȁ śǸǴLjŭơ ƾƟơȂǟȁ DzǯĿƨǫƽƢǻDŽdzơƔȏƚǿǺǷƱǂźDZơDŽȇȏȁ DZƢǸǰdzơȁǺȇƾdzơǺǷơȁƽǂšȁ DZȐǔdzơ ŚǨǤdzơǶŪơśǼLJƧƾǟĿǶȀǼǷǞǸƬƴȈǧŚưǯƽƾǟƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơǽǀǿǺǷƨǼLJ ƐȏơǪūơƾǠƥƢǷȁƢȇǂȀǛǶǿƔơǁȁǪūơơȂǴǠƳƾǫ DZƢūơơǀǿȄǴǟǶȀǴǯȁƗǶȀƐǴƳ


ÎÖÑ DzǓƢǨdzơǽǂǯƿƢǷDžǁơƾŭơǽǀǿƶƬǧĿƲǻǂǧȏơƾǏƢǬǷǺǷǾƬǴǫƢǷƾȇƚȇƢŲȁDZȐǔdzơ ƢȀƦƷƢǏƢǿƢũƨǴůǺǟȐǬǻƧƗǂŭơƨȈƥǂƫǾƥƢƬǯǂƻơȁƗĿȅǂǐŭơƪǠǴǗȅƾǼǧƗƾǸŰ ȆǟƢLjŭơ ǺǷ ǾǷȂǫ ǾdzǀƦȇ ƢǷ ƢȀȈǧ śƥ Ʋǻǂǧȏơ ƣƢƬǯ ŚǿƢnjǷ ƾƷȏ śŭȐǠdzơ ƨǴů ƢŮơȂǻȂǰȈdzǶēƾƠǧƗĿǾƬdzȁƽƨƦŰDžǂǣȁǩǂnjdzơĿȃǁƢǐǼdzơǶȈǤƫDzȈƦLJĿDZơȂǷȏơȁ ƢȀǼǷ ƧƽȂǐǬŭơ ƨȇƢǤdzơ ǵƢŤ ƲƬǼƫ Ń ȆǟƢLjŭơ ǽǀȀǧ Ǯdzƿ ǞǷȁ DZƢǫ Ľ ƢƥơDŽƷơȁ ǞǻƢǐǷ džǯƢǠȇ ȏŕƷǩǂǨdzơǽǀǿƩƢƬNjǞŦơƿơȅǁȁǂǔdzơǺǸǧƨȈǻơǂǐǼdzơǦƟơȂǘdzơǺȇƢƦƬdz ǶȀȈǴǟƔȐƬǟȏơȁśǸǴLjŭơƨǷȁƢǬǷǺǷơȂǼǰŤƧƾƷơȁƨǫǂǧơȁǁƢǏŕǷȁƢǔǠƥƢȀǔǠƥ ǾȇǂǘNj ƧǂǰǼŭơ ǶēƢȇƢǣ ńơ ȐȈƦLJ Ƣǿȁǀţơ Ŗdzơ ƨȈǻơǂǐǼdzơ Džǁơƾŭơ ȄǴǟ ǾǷȐǯ Ŀȁ ǺǷǹơȐƟƢǫńƢǠƫƅơǺȇƾdzƔƢǔǤƦdzơȁƧȁơƾǠdzơǺǷǵȂǬdzơǁȁƾǏǾǼǰƫƢǷǂȀǛƘǧǶǴǬdzơ DzǰƥǾǴǿƗƣǁƢŢȁǪȇǂǗDzǯĿǵȐLJȏơdžǯƢǠƫǹƗƨȈǻơǂǐǼdzơǶǷȏơȄǴǟƤƳơȂdzơ ƨdzƢǠǨdzơƨǘLJơȂdzơǹƗȁơǁƢnjƬǻơƐȏơǽƾȇDŽƫȏƧȂǬdzƢƥǵȐLJȏơƨǷȁƢǬǷǹƗȃƗǁĽƵȐLJ ƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơĿǾȈǼƥƨȈƥǂƫȆǿDZƢǫƢǷ ȄǴǟǾǻƢȈǼƥǒȇȂǬƫȁǵȐLJȏơǹƢǯǁƗǵƾŮ ƮȈƷǺǷƨȈǷȐLJȏơǶǿƾƟƢǬǟƾLjǨƬǧƧƘnjǼdzơƾȀǟǺǷǶȀLJȂǨǻĿǮnjdzơǁȁǀƥƔƢǬdzơȁ śƥǀƥǀǷȃǁƢǐǻȏȁśǸǴLjǷȏǹȁŚǐȇǶĔƢǧƾƷơǶȀǼǷǂǐǼƬȇŃǹơȁǹȁǂǠnjȇȏ ơƿơƢŲǽƽȐƥȁǵȐLJȏơȄǴǟǂǓƗƣƢȈƫǁơȐƥǹȂǻȂǰȇƔȏƚǿDZƢưǷƗȁDZƢǫǮdzƿśƥ ǒǨǻśǸǴLjŭơƩƢǼƥƨȈƥǂƫǂǯƿńơDzǬƬǻơƢŭȁƢđơȁǂǿƢǜƫȁƨȈǻơǂǐǼdzơƨǻƢȇƾdzơơȂǬǼƬǟơ ǺǷƢŮǹƢǯǹơȁƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơĿśǸǴLjŭơƽȏȁƗƨȈƥǂƫǹơDZƢǬǧǾƥơǂƳĿƢǷDzǯ ƨǬȈǬƷ ȄǴǟ ƢǼdzȂǐū ȄǟƽƗ ƩƢƦǿơǂdzơ DžǁơƾǷ Ŀ ƩƢǼƦdzơ ƨȈƥǂƫ ǹƢǧ ǽƢǼȈƥ ƢǷ ŚƯƘƬdzơ ǽǀđ ƩƢǼƦdzơ ƨȈƥǂƫ ǹơ DZȂǫƗ Dzƥ ȄǠLjǻ ƢǿƔơǁȁ Ŗdzơ ƨȇƢǤdzơ džǨǻ ńơ ƢǼdzȂǏȁȁ ƾǐǬdzơ ȄǴǟƤƫǂƬȇƢǷǂǯƿĽǾǴǿƗƾȇǺǷǵȐLJȏơȄǴǟƔƢǔǬǴdzƧƾȈƷȂdzơƨȈƥǂƬdzơȆǿƨȈǨȈǰdzơ ŕǷȁDZƢǫĽƢȀƳȁǃȄǴǟƤǴǤƬƫŕƷƨǸǴLjŭơƧƗǂŭơǩȐƻƗŚȈǤƫǺǷǶȀLJǁơƾǷDZȂƻƽ ĿǂƯƚƬǧƢȀǧǂǐƫƨǔƦǫĿDzƳǂdzơƶƦǏƗȁƧǂŭƢƥƨǴƟƢǠdzơǵƢǜǻŚǤƫơǀǰǿƧƗǂŭơƪƦǴǤƫ ȃǀǤƫȅǀdzơǵȂȈdzơĿȁǶȀȈƥƗǺȇƽŚǣȄǴǟƢǿƽȏȁƗĹǂƫȁǵȐLJȏơǺǟǽƾǠƦƫȁǾƫƾȈǬǟ


ÎÖÒ Ȇǿ ǮǴƬǧ ǾLjǨǻ ǵȐLJȏơ ȄǴǟ ƪƦǴǤƫ ƾǫ ǹȂǰƫ ƨȈƥǂƬdzơ ǽǀǿ ǹƢƦǴƥ ƢǿƽȏȁƗ ǾȈǧ ǵȏơ ȏȆǿȁƔƢǓȂǓȏȁƨƦǴƳǹȁƽǾǴǿƢƥǵȐLJȏơƨƥǁƢƄDzƟƢLJȂdzơƶųơȁǩǂǘdzơƣǂǫƗ ƨƳƢŰĿơǁƢȀƳȆǠLjdzơƢǷƗƢȀǟƢƦƫơƐȏơƢǼdzdžȈǴǧǵơǂŭơǡȂǴƥȁƣǁƖŭơDZơȂǼdzȄǟƽƗǮNj ǺǰŻ Ȑǧ ǾŴơȂƳ śƥ ƨǼǯƢLjdzơ ǾLjǨǻ Ŀ ƨǼǷƢǰdzơ ƤǐǠƬdzơ DzǷơȂǟ ǚǫȂȇ ǾǻƢǧ ǶǴLjŭơ ƾǸŰ ǽƾǠƥ DZƢǫ ǁȂǯǀŭơ ƤƫƢǰdzơ ǵȐǯ ȄȀƬǻơ ƞNj Ŀ ǵDŽūơ ǺǷ džȈdz ơǀǿȁ ǾǴȈdzǀƫ ǹơȂƳǁƗȁƢȀȈǴǟǪȈǴǠƫǹȁƽƢȀȈdzơƧǁƢNjȏƢƥȄǨƬǯơǁȁƾǐǷƩƢưǨǻǽǀǿƪǠǴǗȅƾǼǧƗ ǾȈdzơƢǻơȁƅƢǻơȁǹȂǴǫƢǠdzơŐƬǠȈǴǧºǿơ ƔƢǼƥȏơȁƩƢȀǷȐdzȃǂǯƿȁƔƢƥȊdzƧŐǟǹȂǰƫ ǹȂǠƳơǁ ^ǞƥơĈǂdzơDzǐǨdzơ` DzǯƢǿƢƥƘȇŖdzơDZơȂǿȏơȁDZơȂƷȏơǽǀǿǺǷƢȀȈǧƢǷȄǴǟƧǁȂǯǀŭơDžǁơƾŭơǹƛ ǩơǂŭơȁǩƢLjǨdzơǂǜǻƐǖŰƩǁƢǏǵȐLJȏơDzǿƗǺǷǹƢŻȏơǺǷƧǁƿǁơƾǬǷǾƦǴǫĿǺǷ ǶȀǸȈǴǠƫƾǐǬƥǶǿƽȏȁƗƢȀȈdzơǹȂǴLJǂȇƧƾȈǠƦdzơȁƨƦȇǂǬdzơƩƢȀŪơĿśǸǴLjŭơƨǴȀƳǺǷ ǶǿƾƟƢǬǟ ǪƸǴȇ ƢǷȁ ƽȏȁȏơ Ǻȇƽ ǺǷ ǾǻȂǠĈȈǔȇ ƢŠ ǹȂdzƢƦȇ ȏȁ ƨȈųǂǧȏơ ƩƢǤǴdzơ ƢȈǻƾdzơĿǶȀƬƦǣǁƧƾNjǞǷǮdzƿȄǴǟǶŮDzǷƢūơǹơǮNjȏȁƽƢLjǨdzơǺǷƨƸȈƸǐdzơ ƾLJƢǨŭơǺǷDžǁơƾŭơǮǴƫĿǶǿƽȏȁƗȄǴǟƗǂǘȇƢŠǶȀǴȀƳȂǿƢȀȈdzơDZȂǏȂdzơƣƢƦLJƗȁ ǺȇƾdzƢƥơǂƬȀƬLjǷƧƾȈǬǠdzơDzƬűǾLjǨǻȂǿƣȏơǮdzƿǺǰȇŃơƿơơǀǿ ƾƟƢǬǠdzơDzǴƻȁ ƐȏơśǰŭơǽƾdzȂdzǂƬźŃơǀǿȁ śǸǴLjŭơǞǷƨȈLjǼŪơǂǿƢǛȁƨȈũȏơƽǂůƐȏơǾǠǸŸȏ ǺǰǸȈǧDzǿƢŪơƢǷƗ śƷǀǼǷǾȈǧǮǴǿȅǀdzơ śƦŭơDZȐǔdzơǺǷǾLjǨǼdzǽǁƢƬƻơƢǷ Ǯdzƿ ńơ ǾǟȂƳǁ ȄƳǂȇ ƣơȂǐdzơ ńơ ȃƾƬǿơȁ Ǫūơ ǥǂǟ ŕǸǧ ǽƽƢNjǁơȁ ǾǸȈǴǠƫ DzǿƗǺǷƢǸǴLjǷƪƸǐǻƪǼǯňơǮdzƿǺǷȁ ǮdzƢȀŭơǽǀǿǺǷǽƾdzȁȁǾLjǨǻƿƢǬǻơȁ ǶȀǠǓȁȁǶȀƳơǂƻơǾǼǷƪƦǴǘǧDžǁơƾŭơǽǀǿȃƾƷơĿǾdzƽȏȁƗƨƯȐƯǞǓȁƩȁŚƥ ǺǷǾȈdzơǹȂƳƢƬŹƢǷǶȀǸȈǴǠƬƥƨǴǨǰƬǷƢȀǴǰǧƨȈǴǿȏơȁƗƨȇŚǷȏơ śǸǴLjŭơDžǁơƾǷĿ ŚǣĿǶǿƾƟƢǬǟĿƢȀǟȂǫȁǪǬƄơƾLJƢǨŭơǮǴƫǺǷƨǷȐLjdzơǞǷǺȇƾdzơȁƢȈǻƾdzơǁȂǷƗ


ÎÖÓ ĿǶŮȂƻƾƥȃǁƢǐǻǹȁŚǐȇȏǽƽȏȁƗǹơȄǴǟśǷƗǾǻơŅDZƢǬǧ śǸǴLjŭơDžǁơƾǷ ǽȂƯǁȁȁǾȈǴǟơƚnjǻǺȇǀdzơǾǴǿƗǶǜǠǷȃǂǻǮdzǀdzȁǹȐǘƦdzơǂǿƢǛǶȀǼȇƽǹȏǶȀLJǁơƾǷ ƢǿƢƥƘȇŖdzơƩƢǨdzƢƼŭơȁƩƢǔǫƢǼŭơǺǷǾȈǧƢŭǾƬƸǏǹȁƾǬƬǠȇȏǶǿƽơƾƳƗȁǶȀƟƢƥƕǺǟ Dzƻƽơƿơ ƽȏȁȏơǺǰdzȁƪǫƾǏǾdzƪǴǬǧ ǶȈǬƬLjǷDzǬǟȁ ǶȈǴLJǩȁƿȅƿDzǯ Ń ȁƗ ȃǁƢǐǼdzơ Ǻȇƽ Ŀ ơȂǴƻƽ ƔơȂLJ ơǁƢǨǯ ơȁǁƢǏ ƾǬǧ ƽƢLjǨdzơ ǶǿƾƟƢǬǟ ȄǴǟ ǶȀǴƻƽƗȁǶȀƳǂƻƢǧǪūơǥǂǟȁƨǬȈǬūơǶȀǧŕƷǮdzƿĿǾǠƳơǁƗDZǃƗŃȁơȂǴƻƾȇ śŭƢǠdzơĈƣǁƅƾǸūơȁ śǸǴLjŭơDžǁơƾǷĿ ^džǷƢŬơDzǐǨdzơ` ƧƾȈǬǠdzơǶȈǴLJȂǿȁƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơǽǀǿńơśǸǴLjŭơƽȏȁƗǺǷƾdzȂdzơDzƻƾȇ ǺȇƾdzơǹƘƥǺǷƚǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƾǸŰǾdzȂLJǁƨdzƢLJǁȁńƢǠƫƅơƧƾƷȂƥǵǃƢƳ ĿdžȈdzƢȀǼǷƢƠȈNjńƢǠƫƅơǾǴƦǬȇȏƨǴǗƢƥ ǽơȂLJƢȀǴǯǹƢȇƽȏơǹơȁǵȐLJȏơƅơƾǼǟ DzǿƗȁǾƥǁƢǫƗȁǾȇƾdzơȁǹƗȃƗǁȁ ǮdzƿȄǴǟǾȈǼȈǟƶƬǧǾǻȏƤȇǁŇƽƗǽǀǿǾƫƾȈǬǟ ǮdzƿȄǴǟǵơƽȂǴǧƨȈǷȐLJȏơƾƟƢǬǠdzơȅƽƢƦǷȁǹƕǂǬdzơǾǸǴǠǷǺǷǶǴǠƫȁ ǮdzǀǯǾƬǴǷ ǾǼǰdzȁ ǵȐLjƥƨǼŪơDZȂƻƽńơǂǷȏơǾƥȄȀƬǻơȁ ǵȐLJȏơDzǿƗǺǷȆǬƦdzǾȈǴǟljƢǟȁ ǺǷƨLJǁƾŭơDzƻƾȇDZDŽdzDŽƬȇȏȅǀdzơƩȂƦưdzơƨȈǷȐLJȏơƾƟƢǬǠdzơǾƦǴǫĿƪƦưƫǹơDzƦǫ ƨLjȈǼǰdzơńơȃǁƢǐǼdzơƽȏȁƗǞǷDZȂƻƾdzơǾdzȂƦǬƥơǂǿƢǛǂǐǼƬǧƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơǽǀǿ Ĺǁ ƢǷ ȄǴǟ Ɣǂŭơȁ Ǯdzƿ ȄǴǟ ǽȂǸǴǠǷ ǾȈƥŚǧ ǶȀǼȇƽ ǵƢǰƷƗ ǶǴǠƬȇȁ ǶȀǴưǷ ǾƫƽƢƦǟȁ ǵȐLJȏơƾƟƢǬǟǾƦǴǫĿƾǠƥƺLJǂƫŃŚǤǏȂǿȁǂƴūơĿNJǬǼdzƢǯǂǤǐdzơĿǶȈǴǠƬdzơȁ ƧƾǷǂǸƬLjȇƢǸǼȈƸǧDzȈǴǬdzơƐȏơǵȐLJȏơǺȇƽǾǼȇƽǵƢǰƷƗǺǷǥǂǠȇŃȁƹȂLJǂdzơǵƢŤ DZƢǸƬƷơǹȂdzƢǔdzơǀȈǷȐƬdzơǾǻơȂƻơȁǹȂǸǴǠŭơǾǻơȂǟƗȁǹƢǘȈnjdzơƮǨǼȇDZƢūơơǀǿȄǴǟ ǮdzƿǾdzDzǐƷǺǸǧǾƥƾƦǠƬdzơȁǾǸǴǠƬƥDZȂǤnjǷǭơƿƿơȂǿȅǀdzơȃǁƢǐǼdzơǺȇƽƨƸǏ ơǂǿƢǛơǂǧƢǯŚǐȇȁǾƦǴǫǺǷǹƢŻȏơƱǂźȃǁƢǐǼdzơǺȇƽƨƸǏDZƢǸƬƷơǾƦǴǫĿǞǫȁȁ ńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁƢǼǗƢƥȁ


ÎÖÔ ^DžƽƢLjdzơDzǐǨdzơ` ơƾǠƥȂǿƽơƽDŽȇȁơƽƢLjǧǾƫƾȈǬǟƽơƽDŽƫDžǁơƾŭơǮǴƫĿǶǴLjŭơǀȈǸǴƬdzơǵơƽƢǸǴǯ ǹȂǰȇƾǠƦdzơơǀǿǁƾǬƥȁǵȐLJȏơǺȇƽȁǶǴƐLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂLJǁȁńƢǠƫƅơǺǟ ƨǫƾǻDŽdzơĿǵƾǬƬȇDZơDŽȇȏȁƨƳǁƽƨƳǁƽǂǨǰdzơĿǾǴƐǣȂƫȁǾǻơȂǟƗȁǹƢǘȈnjdzơǺǷǾƥǂǫ ƧƾƷơȁ ƧƾƷơȁ ƨȈǷȐLJȏơ ƾƟƢǬǠdzơ Ŀ ǭȂǰnjdzơ ǾȈǴǟ Dzƻƾƫȁ ƧȂǘƻ ƧȂǘƻ ƽƢūȏơȁ ǺǷǾƳȁǂƻĿƱƢƬŹȏȁ śǻȂǠǴŭơƧǂǨǰdzơƨǴŦǺǷŚǐȇȁ ǺȇƾdzơǩǁƢǨȇŕƷ ǺȇƽƾƟƢǬǟǺǷƧƾƷơȁƧƾȈǬǟĿǮnjdzơńơƐȏơ ǺȇǂǧƢǰdzơƧǂǷǃĿǾdzȂƻƽȁśǸǴLjŭơ ƢǻƾȈLJǾƥƔƢƳƢŲƧǁȁǂǔdzƢƥǺȇƾdzơǺǷǵȂǴǠǷȂǿƢŲƞNjƨƸǏĿǮnjdzƢǯǵȐLJȏơ ǹƕǂǬdzơǺǷƧƾƷơȁƨȇƕƨƸǏĿǮnjȇǹƘǯǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơǾȈǴǟ ǵƢǻȏơƾȈLJƾǸŰ śǼǷƚǸǴdzǾdzƨȇƢĔȏȅǀdzơǶƟơƾdzơƢȀǸȈǠǻȁ ƨǼŪơȁƣƢLjūơȁƩȂŭơƾǠƥƮǠƦdzơȁƗ ƞNjĿǮNjŇƽƗǾȈǴǟDzƻƽŕǸǧ ǺȇǂǧƢǰǴdzǾdzƨȇƢĔȏȅǀdzơǶƟơƾdzơƢđơǀǟȁǁƢǼdzơȁ ĿǂǸƬLJơŕǷȁńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁǁƢǼdzơĿƽȂǴƼǴdzƢǬƸƬLjǷơǂǧƢǯǁƢǏƾǬǧǮdzƿǺǷ ƧȁƢǬnjdzơȁ ǂǨǰdzơ ƤƫơǂǷ Ŀ ȄǫǂƬȇ Śǐȇ ƨLjȈǠƬdzơ ƨdzƢūơ ǽǀǿ ȄǴǟ Džǁơƾŭơ ǮǴƫ ńơǶǼȀƳƩƢǯǁƽĿ ȃȂȀȇƨǜūDzǯĿǮdzǀƥȂǿȁƢƠȈnjǧƢƠȈNjƽƢūȏơȁƨǫƾǻDŽdzơȁ ǽǀǿ ǹȂǴƻƾȇ ǺǸȈǧ ƤdzƢǤdzơȁ ǁơǂǬdzơ džƠƥȁ ǁƢǼdzơ ǺǷ DzǨLJȏơ ǭǁƾdzơ ńơ Dzǐȇ ǹơ ƽƢLjǧƾǠƥǹȁŚǐȇǶĔơǶǿƢǷDzȈǴǫȁƅơǶȀǸǴLJǺǷƐȏơƧǁȂǯǀŭơǕȁǂnjdzƢƥDžǁơƾŭơ ǺǷǂǿƢǜdzơĿǶǿȁ ǹƢȇƽȏơǺǷƢǼȇƽǹȁƾǬƬǠȇȏƨǫƽƢǻǃśǬǧƢǼǷƨȈǷȐLJȏơǶǿƾƟƢǬǟ ǶǴLJȁ ǾȈǴǟ ȄǴǏ ƅơ DZȂLJǁ ơƾǸŰ ǹƗȁ ƅơ ȏƐ ơ Ǿdzơ ȏ ǹƗ ǹȁƾȀnjȇ ǵȐLJȏơ DzǿƗ DžƢǼdzơǺǷƔƢȈƷǵȂǐȇȁǶȀǔǠƥȆǴǐȇƾǫȁƣȂǴǬdzơƽƢLjǧǞǷśǸǴLjŭơśƥǹȂnjȈǠȇȁ ƅơǽơƾǿǹơƐȏơǶȀǼȇƽDzǿƗǺǷǺǗƢƦdzơĿȂǿdžȈdzȁǽȂǧǂǟơƿơǶĔȂȈǟǺǷǖǬLjȇȐƠdz DzȈǯȂdzơǶǠǻȁƅơƢǼƦLjƷȁ DzȈǴǬdzơDzǫƗơǀǿȁ ǽơƾƬƦǷńơǾǷǂǯȁǾǴǔǨƥǾǠƳǁƗȁ ^ǞƥƢLjdzơDzǐǨdzơ` ȂǿƢǿơǂȇȃǁƢǐǼdzơǺȇƽǵƢǰƷƗDžǁơƾŭơǽǀǿĿǶǴLjŭơǀȈǸǴƬdzơǶǴǠƬȇƢǸǼȈƷ


ÎÖÕ ƾƷƗȁƗȂǿǑǂƬǟơơƿơȁƢǔǠƥƢȀǔǠƥǒǫƢǼȇƨdzȂƦǬǷȏȁƨdzȂǬǠǷŚǣƢȀǴǿƗƢǿơǂȇƢǸǯ ǶǴǠŭơǾǼǟDZƘLJȁƨǓǂƬǠǷƢȀǴǯDzƥƢȀǴƳȁƢȀǷƢǰƷƗǺǷǶǰƷȄǴǟȃǁƢǐǼdzơǀȈǷȐƬdzơ ǑǂƬǠǷǮdzƿǹơǶǴǠȇƢǔȇƗȂǿǶǴǠŭơǹȏDzǬǠdzơǩȂǧǺȇƾdzơƪǰLJƗǾdzDZȂǬȇȁǽǂȀǼȇ ƣƢƥƾLjdzDzǬǠdzơǩȂǧǺȇƾdzơƨǴǸŪơǽǀǿǾǴƦǫǾǸǴǠǷǺǷǞũƾǫȁǾǼǟƣơȂƳȏǺǰdzȁ ȏȁƨƸȈƸǏƨƥȂƳƢƥǽƾLJǺǰŻȏȁǶǿƾǼǟǞLJơȁƣƢƥǾǻƢǧǶȀǼȇƽȄǴǟƩƢǓơǂƬǟȏơ ǵƾǠƥƢǷDŽƳȁǾǼǷơǁȂǨǻƽơƽDŽȇȃǁƢǐǼdzơǺȇƽǵƢǰƷƗƨǧǂǠǷĿȄǫǂƫƢǸǴǯǀȈǸǴƬdzơDZơDŽȇ ƨǫƾǻDŽdzơƢȀȈǴǟƌDzǔ Ĉ ǨĄȇȁǹƢȇƽȏơǞȈŦƨƸǏǵƾǟńơǾǼǿƿDzǬƬǼȇǮdzƿǞǷǾǼǰdzȁǾƬƸǏ DzǠǧ ǺǷ ƨȈǼȇƾdzơ ǦȈdzƢǰƬdzơ ǵƾǟ ǾȈǧ ǾƦǣǂȇȁ Ǯdzƿ Ǿdz ǺLjŹȁ ƢȀǼǷ Ǻȇƽ ǵơDŽƬdzơ ǵƾǟȁ Ƣƥǂdzơȁ ǂǸŬơȁ ƢǻDŽdzƢǯ ƩƢȈȀǼŭơ ǭǂƫȁ ƩơƽƢƦǠdzơ ǂƟƢLJȁ ƧȐǐdzơȁ ǵƢȈǐdzƢǯ ƩơǁȂǷƘŭơ ǵƾǟĿǶȀƦǣǂȇƢŲơǀȀǧȆǏƢǠŭơǺǷǶȀLJȂǨǻǾȈǴƸƬLjƫƢŲǮdzƿǾƦNjƗƢǷȁǁƢǸǬdzơȁ ȃǁƢǐǻǂǿƢǜdzơĿơȂǻƢǯǹơȁƲǻǂǧȏơǂưǯƗǾȈǴǟƢǸǯǹƢȇƽȏơǺǷǺȇƾƥǺȇƾƬdzơ ^ǺǷƢưdzơDzǐǨdzơ` ȏǹƘƥǵǃƢŪơǪȇƾǐƬdzơȂǿƨȇȁǂƻȏơƧƢƴǼdzơǾȈǴǟƤƫǂƬƫȅǀdzơǹƢŻȏơǹƗǶǴǟƛ Ǻǟ ǽŗǷ DZƢǸǰdzơ ƩƢǨǏ ǞȈǸŝ ǦǐƬǷ ńƢǠƫ Ǿǻơȁ Ǿdz ǮȇǂNj ȏ ǽƾƷȁ ƅơƐȏơ Ǿdzơ śǷƗǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǻơȁǾdzȂLJǁȁǽƾƦǟơƾǸŰƢǻƾȈLJǹơȁǎǬǼdzơƩƢǨǏǞȈŦ ǵƢǰƷƗǮdzƿǺǷȁƨǼLjdzơȁǹƕǂǬdzơǺǷńƢǠƫƅơǺǟǾƥƔƢƳȁǾǤǴƥƢǷǞȈŦĿǩƽƢǏ ƮǠƦdzơȁƧƢǯDŽdzơȁƲūơȁǵƢȈǐdzơȁƧȐǐdzƢǯƧǁȁǂǔdzƢƥǺȇƾdzơǺǷƨǷȂǴǠŭơǵȐLJȏơǺȇƽ ƢǷȁǂǸŬơƣǂNjȁƢƥǂdzơȁƢǻDŽdzơʼnǂƸƬǯȁǁƢǼdzơȁƨǼŪơȁǕơǂǐdzơȁǂnjūơȁƩȂŭơƾǠƥ ǪƷǾǴǯǾǻƢǧńƢǠƫƅơǺǟǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥƢǻŐƻƗƢŲǮdzƿŚǣȁǮdzƿǾƦNjƗ ľȁƗńƢǠƫƅơƽȂƳȁĿǮNjŇƽƗƤǴǬdzơDzƻƽŕǷȁƤȇǁȏȁǾȈǧǮNjȏǩƾǏȁ ĿȁƗǎǬǼdzơƩƢǨǏǞȈŦǺǟńƢǠƫǾǿŗƫȁƗDZƢǸǰdzơƩƢǨǏǞȈǸŝDzƳȁDŽǟǾǧƢǐƫơ ƱǂƻƾǬǧńƢǠƫƅơǺǟǾƥŐƻƗƢǷǞȈŦĿǾǫƾǏȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƨǻƢǷƗ ǹƗƪǸǴǟƾǫȁǁơǂǬdzơdžƠƥȁǁƢǼdzơĿƽȂǴƼǴdz ƢǬƸƬLjǷơǂǧƢǯǁƢǏȁǵȐLJȏơǺȇƽǺǷ


ÎÖÖ ƨȈǷȐLJȏơǽǀǿǾƫƾȈǬǟǶǴLjƫȏśǸǴLjŭơƽȏȁƗǺǷƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơǽǀǿDzƻƾȇǺǷ ǾǼȇƽȁǾdzȂLJǁȁƅơƤƷƗǺǸǧǵƢǿȁȏơȁǭȂǰnjdzƢƥƢȀȈǴǟƽƢLjǨdzơDZȂƻƽǺǷƨƸȈƸǐdzơ ǵȐLjdzơȁƨǸȈǜǠdzơǁƢǘƻȏơǽǀǿĿǽƾdzȁDzƻƾȇȏ ^ǞLJƢƬdzơDzǐǨdzơ` ƢƠȈNjDžǁơƾŭơǽǀǿĿœǐdzơƤǴǫȄǴǟDzƻƾȇǺȇƾdzơĿǭȂǰnjdzơƣƢƦLJƗǹƗǶǴǟƛ ǮdzƿǺǷȁƨLJǁƾŭơĿœǐdzơƢȀǸȈǬȇŖdzơśǼLjdzơȁǵƢȇȏơǂŲȄǴǟǶǯơǂƬƫȁƽơƽDŽƫȁƢƠȈnjǧ ȄǴǟǞǴǘȇƾǫȁƧǀǷȐƬdzơȁśǸǴǠŭơǺǷǾǴƦǫơȂǫƾǻDŽƫǺȇǀdzơƨǘdzƢűȁƨȈǠȈƦǘdzơǵȂǴǠdzơǾǸǴǠƫ ȅǀdzơƢǏȂǐƻȃǁƢǼǐdzơǺȇƽȁƢǷȂǸǟǹƢȇƽȏƢƥƢȀȈǧǹƙDŽȀȇŖdzơƲǻǂǧȏơƨǫƽƢǻǃƤƬǯ DzǯǹơǺǜȇǶȀǴưǷǶǴLjŭơǀȈǸǴƬdzơŚǐȈǧǾƥȂȈǟȄǴǟơȂǠǴǗơȁǶǿǂǤǏĿǾȈǴǟơƚnjǻ ǽǀǿĿǽȂƥƗǽƢǷǁƢǸǼȈƷǾǻȏȃǁƢǼǐdzơǺȇƾǯƨdzȂǬǠǷŚǣơǀǰǿǾǼȇƽŕƷǹƢȇƽȏơ ǵȐLJȏơǺȇƽǾǼȇƽǵƢǰƷƗǺǷǥǂǠȇŃȁǺǿǀdzơŅƢƻǹƢǯȄǸǜǠdzơƨȇǃǂdzơȁȃŐǰdzơƨȈǴƦdzơ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ DZȂLJǁ ơƾǸŰ ƢǻƾȈLJ ǹƗȁ ƅơ ȏƐ ơ Ǿdzơ ȏ ǹƗ ƾȀnjȇ Ǿǻơ ȏƐ ơ ȄǴǟ ǞǴǘȇ Ńȁ ǾƬȈdzȂǨǗ Ŀ ǶǴLjŭơ ǾǸǴǠǷ ǺǷȁ ǾǷƗȁ ǾȈƥƗ ǺǷ ƢȀǠũ ƨǴȈǴǫ ƢǷƢǰƷƗȁ ȅǀdzơǪūơǺȇƾdzơǾǻơȁǩȐǗȏơȄǴǟǹƢȇƽȏơƶǏƗǾǻơǶǴǠȇŕƷśƦŭơǺȇƾdzơơǀǿƨǬȈǬƷ ǾǷƢǰƷƗȁǽƾƟƢǬǟĿdžȈdzȁȃǂƻȏơǹƢȇƽȏơƪǸǟŖdzơDzƦǗƢƥȏơǺǷƞNjǾȇǂƬǠȇȏ ȄǴǟƾȈƷȂdzơƶȈƸǐdzơƅơǺȇƽǾǻơȁǽŚǣĿƢǿƕǁŖdzơƩƢǨdzƢƼŭơȁƩƢǔǫƢǼŭơǺǷƞNj ǮdzƿǺǰǸƬȇǹơDzƦǫǶǴLjŭơœǐdzƢǧDzǗƢƥȂȀǧǹƢȇƽȏơǺǷǽơƾǟƢǷDzǯȁǑǁȏơǾƳȁ ǾǴƥƢǬƫƧȂǴĐơƧƕǂŭơDzưǷƔƢǨǐdzơƨȇƢǣĿ ǾƦǴǫǹȂǯǞǷƹȂLJǂdzơDZƢǸǯƺLJǂȇȁǾƦǴǫĿ ǪƸƬLjȇȁǂǨǰdzơȄǴǟƘnjǼȈǧǾȈǧǞƦǘǼƬǧ ƧƾLJƢǰdzơƾƟƢǬǠdzơȁ ƧƾLJƢǨdzơDzȈǗƢƥȏơǮǴƫ ǵȂȇDzǯĿȁǮdzƢȀŭơǽǀǿĿǽƢǬdzơȁ ǮdzǀƥǾdzȆǓǁǺǷǞǷǁƢǼdzơĿƽȂǴŬơȁƨǼǠǴdzơ džǸǘǼȇǹơńơ ƽƢLjǨdzơȁǂǨǰdzơǮdzƿǺǷ ƽƢȇƽǃơĿȂǿƨLJǁƾŭơǮǴƫĿǵơƽƢǷ ǺǷȄƸŶơƾǫȁƐȏơƢēƾǷDZƢǸǯƾǠƥƨLJǁƾŭơǺǷƱǂźȐǧ ǾƦdzȁǾǼȇƽƤǿǀȇȁ ǾƦǴǫ ĿƢǸǴLjǷśǸǴLjŭơśƥNJȈǠȇȁ ǾũơƐȏơǾǼǷǾǠǷǪƦȇŃȁ ǾũǁȁǵȐLJȏơǺȇƽǾƦǴǫ


ÏÍÍ ǂǨǰdzƢƥǾdzȆǓǁǺǷȁȂǿơƾǴűơǂǧƢǯƩȂŻǹơńơǺǗƢƦdzơĿǾdzǺȇƽȏƢǬȇƾǻǃǂǿƢǜdzơ ǶǿƢǷDzȈǴǫȁǶȀǼǷńƢǠƫƅơǾǸǴLJǺǷƐȏơ ŚǐŭơdžƠƥȁ ŚǠLjdzơĿ ^ǂNjƢǠdzơDzǐǨdzơ` ȁƗǂưǯƗȁƗƩơȂǼLJdžŨƢȀȈǧǾƬǷƢǫơƾǠƥƨLJǁƾŭơǺǷǶǴLjŭơǀȈǸǴƬdzơƱǂƻŕǷ ƢǸǴLjǷǂǿƢǜdzơĿȄǬƦȇƨǫƾǻDŽdzơȁǂǨǰdzƢƥƢŮƾƦƫȁƨȈǴǰdzƢƥǾƫƾȈǬǟDZȐŴơȁơǁƢĔȐȈdzDzǫƗ ǾƬǴǯƢNjȄǴǟȂǿǺŲƾƷƢƥȐƻŕǷȁƅơDZȂLJǁơƾǸŰƐǹơȁƅơƐȏơǾdzơȏǹơƾȀnjȇ ǾǷƗǺǟǮdzǀƥȆǨƼLjƬȇȁƽƢūȏơȁDZȐǔdzơǺǷƣǂŬơǾƦǴǫǾȈǴǟȃȂǘǻơƢŠơǂLJǽǂǯơǀȇ ǵȂȈdzơȁǾdzȂLJǁȁƅƢƥơǂǧƢǯƢǬǧƢǼǷƢǬȇƾǻǃǮdzƿȄǴǟNJȈǠȇȁśǸǴLjŭơǺǷƢŷŚǣȁǾȈƥơȁ ƢǷȄǴǟǶȀȈƥǂȇƽȏȁƗǽƔƢƳơƿơȁǹƢȇƽȏơǺǷƢǼȇƽȏȁơǁȂnjǻȏȁƢưǠƥƾǬƬǠȇȏǂƻȉơ ǺȇƽǺǷǽƾǬǧƢǷǾȈdzơƾȈǠȈǧǾƬŧǂƥƅơǾǯǁơƾƬȇǹơƐȏơǩƢǨǼdzơȁDZȐǔdzơǺǷǾȈǴǟȂǿ ƔƢƸǴǏƧǂNjƢǠǷǞǷǾǴǿƗƧǂNjƢǠǷȁDZȐǔdzơƣƢƦLJƗǾƥƢǼƬƳƢƥǹȂǰȇƢŶơǮdzƿȁǵȐLJȏơ ǵȐLJȏơƩơƽƢƦǟȁ ǵƢȈǐdzơȁƧȐǐdzơƨǷǃȐǷȁ ǺȇƾdzơǵƢǰƷƢƥDzǸǠdzơȁ śǸǴLjŭơ ^ǂnjǟȅƽƢūơDzǐǨdzơ` śǸǴLjŭơƽȏȁƗǺǟȐǔǧƢǔȇƗȃǁƢǐǼdzơƽȏȁƗƢȀǼǷƱǂźDžǁơƾŭơǽǀǿƐǹƛ ƺLJǂƫȁǾƫƢǔǫƢǼǷȁǾƥȂȈǟȄǴǟǶŮȂǬǟŐǰƫȁǹȂǸǴǠƬȇƢǸǼȈƷǹȂǠǴǘȇǶĔȏǶȀǼȇƽǺȇƾǫƢǧ ǵȂǴǠdzơǺǷǾǻƙǂǬȇƢŠǹȁƽơƽDŽȇȁƢȀǼǟƣơȂƳȏŖdzơǾȈǴǟƨȇȂǬdzơƩƢǓơǂƬǟȏơǶȀLJȂǨǻĿ Ǻȇƾdzơ ǺǷ Ǻȇƽǂů śȈǠȈƦǗ Džǁơƾŭơ ǺǷ ǹȂƳǂƼȈǧ ǾȈǴǟ ƢǓơǂƬǟơȁ ǾǼǷ ơǁȂǨǻ ƨȈǴǬǠdzơ ǶǿǁƢĔȁ ǶȀǴȈdz Ɣȏƚđ ǹȂǘǴƬź śǸǴLjŭơ ƽȏȁƗ ǹơ ǵȂǴǠǷȁ ȃǁƢǐǻ ǂǿƢǜdzơ Ŀ Ƕǿȁ ǮdzƿǺǷǶǿǾǻȂƦLjƬǰȇƢǸǟȐǔǧǶȀȈdzơǺȇƾƥǺȇƾƬdzơǵƾǟǺǷǽǀǿǶȀǫȐƻơDzǬƬǼƬǧ ǶǯơǂƬƬǧƢǔȇƗƨdzƢūơǽǀđǶǿǺȇǀdzơǶȀȈǸǴǠǷǺǷǾǻȂǸLjȇƢǷǝƢũȁǵȂǴǠdzơǮǴƫƧƔơǂǬƥ ǦȈǯơǀǿDzǯƾǠƥȁƢǷȂǸǟǹƢȇƽȏơƨƸǏĿǮnjǴdzƧŚưǯƣƢƦLJƗǶǴLjŭơǀȈǸǴƬdzơȄǴǟ ǺǸǯƐȏơǮdzƿƢǷȁƐȐǯȁƢNjƢƷĽƐȐǯȁƢNjƢƷƨǸȈǴLJǾƫƾȈǬǟȁƨLJǁƾŭơǺǷƱǂź ǹƢǠƬLjŭơƅơȁǹƢǰǷȏơǺǟƧƽƢǟƱǁƢƻơǀȀǧƢȈƷȄǬƦȇȁǞǧơƾǷƧƾǠƥȄăǷǂą ĄȇǾǻơǶǟDŽȇ


ÏÍÎ ^ǂnjǟňƢưdzơDzǐǨdzơ` DžǁơƾǷ Ŀ ƢǻƽȏȁƗ Ǟǔǻ Ƣǻơ ǩơǂŭơ ǩƢLjǨdzơ śǸǴLjŭơ DZƢȀƳ ǒǠƥ DZȂǬȇ ȏƢȀƳ ƢǻƽȏȁƗ NJȈǠȇ ȐƠdz ǵȐLJȏơ Ǻȇƽ ǦdzƢţ Ŗdzơ Ǖȁǂnjdzơ ǽǀǿ DzƦǬǻȁ ȃǁƢǐǼdzơ ƩƢǤǴdzơ ǺǷ Ǿǻȁƾȇǂȇ ƢǷ ǶǿƽȏȁƗ ǶȈǴǠƬdz ƨȈǧƢǯ Ȇǿ śǸǴLjŭơ DžǁơƾǷ ǹơ ǶŮ DZȂǬǼǧ ǽƾƟƢǬǟȁ ǾǷƢǰƷƗ ǶǴǠƬƥ ǾƫƽƢȇǃȁ ǵȐLJȏơ Ǻȇƽ ǶȀǼȇƽ ǚǨƷ ǞǷ ƨȇȂȈǻƾdzơ ǵȂǴǠdzơȁ ǶȀǼǷ ǥǂǟƗ ǮNj ȏ ǺŴȁ ƨȈǷȐLJȏơ ƣơƽȉơȁ ƩơƽƢƦǠdzơȁ ƩơȂǴǐdzơ ȄǴǟ ƨǜǧƢƄơȁ ƢđƢƦLJƗȁƢȈǻƾdzơȄǴǟǶȀǏǂƷǵƢǷǃȁǶȀǴȀƳǵƢǷǃśǷƢǷDŽƥǹƢǘȈnjdzơǶǿƽȂǬȇƢŶơǶĔƢǧ DzǿƢŪơ ƣȏơ ơǀŮ DZȂǬǻ ǽȂdzƢǫ ƢǷ ƨƸǏ Ǒǂǧ ȄǴǟȁ ƨȈǿơȂdzơ Ʋƴūơ ǽǀǿ ǶȀǼǬǴȇȁ ƢǿƾȇǂƫŖdzơƨȇȂȈǻƾdzơǵȂǴǠdzơȁƨȈƦǼƳȏơƩƢǤǴdzƢƥƢŭƢǟǭƾdzȁǹȂǰȇǹơǮȈdzơƤƷƗƢǸȀȇƗ ǞȈǸŝȐǿƢƳǮǼƥơǹȂǰȇǹơǮȈdzơƤƷȏơȁƗǶǼȀƳĿơƾǴűơǂǧƢǯǮdzƿǞǷǹȂǰȇȁ ȂȀǧDZȁȏƢƥƣƢƳƗǹƢǧƨǼŪơĿƾǴűǶǴLjǷǮdzƿǞǷȂǿȁƨȇȂȈǻƾdzơǵȂǴǠdzơȁƩƢǤǴdzơ ƣȂƬȇǺǷȄǴǟƅơƣȂƬȇȁ ƣȂǴǘŭơȂȀǧňƢưdzƢƥƣƢƳƗǹơȁǾǠǷǵȐǯȏǂǧƢǯ ȏȁǕȁǂnjdzơǮǴƫȄǴǟDžǁơƾŭơǮǴƫĿǶǴǠƬȇǾǼƥơǹƢƥƣȁƢŸǹơǹƢǘȈnjdzơǾǼǬdzƢŠǁȁ ƽǂƴŠ ǀȈǸǴƬdzơ ǹơȁ Džǁơƾŭơ ǽǀǿ DZƢƷ ƢǼƷǂNj ǹơ ƾǠƥ ƧǂƥƢǰǷ ƣơȂŪơ ơǀȀǧ ǂǨǰȇ ǹơńơƨƳǁƽƾǠƥƨƳǁƽ ǂǨǰdzơĿƱǁƾƬȇĽǂǨǯƾǬǧǶȀǠǷǾƫƽƢƦǟȁƨLjȈǼǰdzơǾdzȂƻƽ ńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁƨȈǴǰdzƢƥǾƦǴǫdžǸǘǼȇ ^ǂnjǟƮdzƢưdzơDzǐǨdzơ` DzƬţȏǶǿƽȏȁƗǹơDžǁơƾŭơǽǀǿńơǶĔȂǴƻƾȇǺȇǀdzơƽȏȁȏơƔƢƥƕǒǠƥǶǟDŽȇ DzƻƾȇȏƔƢȈǯƿƗÉƔƢăƦƴ ă ǻĄǶĔȏǵȐLJȏơǺȇƽǶȀǼȇƽȄǴǟśǜǧƢŰǹȂdzơDŽȇȏȁǶǿƾƟƢǬǟ ǹơDZȁȏơśȀƳȁǺǷȁƽȁƽǂǷǾǷȐǯǹơǮdzƿǶǟDŽȇǺŭDZȂǬǼǧǶȀǼȇƽĿNJǤdzơǶȀȈǴǟ ȃƾƷơńơǾǼƥơDZƢƻƽơƽǂƴŠǾǻƢǧƾƥȏȁǞǫơȁǮdzǀƥƢǔȇƗǾǼȇƽȁǾǼƥơǺȇƽĿDzǴŬơ DzưǷ ǶȀǠǷ ǾƫƽƢƦǟȁ ȃǁƢǐǼdzơ ƽȏȁƗ ǞǷ ƨLjȈǼǰdzơ ǾdzȂƻƽ ǕǂNj ȄǴǟ Džǁơƾŭơ ǽǀǿ ǮdzǀƥǽƢǓǂdzƢǔȇƗǾǴƻƽƗǺǷȄǴǟǶǰŹȁǂǨǰdzƢƥǾȈǴǟǶǰŹǩǂǧŚǣǺǷǶēƽƢƦǟ


ÏÍÏ ĿǭȂǰnjdzơDZȂƻƽǺǷǾǠǼŻȏǾǼƥơƔƢǯƿǹơňƢưdzơǾƳȂdzơȁǂǧƢǯǂǨǰdzƢƥȆǓơǂdzơȁ ǃǂƬŹǾƬƥƢųȁǾƟƢǯǀƥƾdzȂdzơǮdzƿǹơǃƢŪƧǂǿƢǛƨLJȂLjŰơǁȂǷƗƪǻƢǯȂdzȁǾƫƾȈǬǟ ƤǴǬdzơĿǂǘţƨȈǻƢǘȈNjƩơǂǘƻȁƨȇȂǼǠǷǁȂǷƗƢȀǼǰdzȁǾƦǴǫȄǴǟƢŮȂƻƽȆǬƬȇȁƢȀǼǷ ǺǷDzưǷƢǷȁơƾȈǴƥȁƗƢȈǯƿǹƢǯƔơȂLJȁĹơȁƗƾdzȂdzơƔƢNjƔơȂLJƢđƢƦLJƗƪǴǐƷŕǷ ǝƢƦLJ ńơ ǽƾdzȁ ȄǬdzơ ǺǸǯ ȏƐ ơ Džǁơƾŭơ ǽǀǿ Ŀ ǽƽȂƳȁ ǞǷ ƨǷȐLjdzơ ƢȀǠǷ Ȇǟƾȇ ƢȀǼǷǶǴLjȇǾǻơǶǟǃȁƩƢǠƟƢƳƩƢȇǁƢǓ 

^ǂnjǟǞƥơĈǂdzơDzǐǨdzơ` ƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơǮǴƫĿǶǴLjŭơƢȀȇƗǮǼƥơƢȀǴǐƷŖdzơƾƟơȂǨdzơȃǂƫƢȇȆǿƢǷ ǾƦǴǬƥǾƫǁȁŚǏƾǠƥȁǾƬdzȁƽȁǾƬǴǷȄǴǟǾƫŚǣȁǾƬȈŧȁǾǧǂNjȁǾǼȇƽǾǠȈȈǔƫƨǴƥƢǬǷĿ ơȂăǔǷă Ǻȇǀdzơ ǽƽơƾƳƗȁ ǾƟƢƥȉ ơȁƾǟ Dzƥ ǺȇƾƷȂŭơ ǾƟƢȈdzȁƗȁ śǸǴLjŭơ ǾǻơȂƻȏ ơȁƾǟ ǾƬǴǷȁǾǼȇƽƔơƾǟȏƢƦŰƢǬȇƾǏǁƢǏƢǸǯ śƦŭơǺȇƾdzơơǀǿǥǂnjdzǺȇDŽƟƢƷśƳƢǻ ȄǴǟ ǵƾǬȇȁ ǶȀƸƟƢƦǫ ǺĄ Lj ĈƸ ă Ąȇȁ ǶȀƦdzƢưǷ ǂĄ ƬĄLj ą ăȇȁ ǶȀƦǫƢǼǷ ǂnjǼȇ ǾƬdzȁƽȁ ǾƬȈLjǼƳȁ ȃƾƷơƐȏơǮdzƿƨǴƥƢǬǷĿƢȀǴǐƷŖdzơƧƾƟƢǨdzơƢǸǧ ǶȀūƢǐǷǾƬdzȁƽȁǾƬǴǷŁƢǐǷ ǾǻȂǯ Ǻǟ ǾƳǂź Ń Ƣđ ǾǸǴǟ Ŗdzơ ǵȂǴǠdzơ ƝƽƢƦǷ ǺǷ ȐȈǴǫ ƢƠȈNjȁ ƨȈųǂǧȏơ ƩƢǤǴdzơ ƢǷȁśǸǴLjŭơDžǁơƾǷĿǹƢŻơƨǷȐLJȁǹƢǬƫƢƥƢȀǼǷǂưǯƗȁƢȀǸǴǠƫǹƢǰǷơǞǷȐǿƢƳ ƢŠ ƢǸȀǼǟ ǾǓơȂǠƬLJơȁ ǾǧǂNjȁ ǮǼƥơ Ǻȇƽ ǮƬǟƢǓơ Ŀ DzǿƢŪơ ƣȏơ ƢȀȇƗ ǮǴưǷ ƢȀǓȂǟƽƢǨƬLJơŕƷƨǸȈǫȁƨLJƢǨǻǂǿơȂŪơǶǜǟƗǝƢǓƗǺǸǯƐȏơǂǯƿƢŲǾƬǓȂǠƬLJơ ƔȐƥǶǜǟƢƥȄǴƬƥơƾǫǹȂǼůȂǿDzƥƅơȁƐȐǯȐǫƢǟČƾǠă ĄȇǮdzƿȃǂƫƗƨǴȈǴǫƢLJȂǴǧ DzǫƗǽƾƳȁƢǷȁƔƢǸLjdzơȁǑǁȏơǺǷǶǜǟƗǽƾǬǧƢǷDzƥ ƔơƽƶƦǫƢƥƤȈǏƗǵȁǀůȁ ǹơȁ ƔȐǬǠdzơśǸǴLjŭơƽơǂǧƗǺǷƽǂǧDzǯȄǴǟǮdzƿȄǨźȏȁ ƔƢƦŮơȁǁǀdzơǺǷ ƲăȀǷĄ ȁ ǶǿƽȏȁƢƥơȂǴǠǧƾǫǺȇǀdzơ ƔƢȈƦǣȏơǩơǂŭơǩƢLjǨdzơƨǴȀŪơǮƠdzȁƗȄǴǟȆǨƻ ƔơƾǟȏƢƥƔơƾǟȏơǾǼǷǂưǯƗDzǠǨȇȏƢǷDžǁơƾŭơǽǀǿńơǶŮƢƻƽơĿ ǶǿƽƢƦǯơ 


ÏÍÐ 

^ǂnjǟdžǷƢŬơDzǐǨdzơ` ǶȀǷȂǴǟȁ ƨȈųǂǧȏơ ƩƢǤǴdzơ ǶǴǠƫ ǺǷ ȄǴǟ ŚŬơ ǺǷ ƪȇƗǁ ơƿ ƢǷ ǶǴLjŭơ ƢȀȇƗ ǮLjǨǻ ƪǠǫȁƗȁ ƨǸȈǜǠdzơ ƧǂǗƢƼŭơ ǽǀǿ ǭƾdzȁ Ǻȇƽȁ ǮǼȇƾƥ ƩǂǗƢƻŕƷ ƨȇȂȈǻƾdzơ ǩǃǂdzơƨǠLjƥƨǴǨǰƬǷƨȈųǂǧȏơƩƢǤǴdzơƨǧǂǠǷƪǻƢǯơƿơ ƨǸȈƻȂdzơǞƫơǂŭơǽǀǿĿǮǼƥơȁ ǶǴǠƬȇǺȇǀdzơśǸǴǠŭơƔȏƚǿȃǂǻǶǴǧƢȈǻƾdzơĿǥǂnjdzơȁDŽǠdzơȁƨdzŗŭơȂǴǟȁǽƢŪơƨǠǧǁȁ Ń ǶȀƬnjȈǠǷ Ŀ ǶȀƦǠƫƗȁ ǶǿƢǬNjƗȁ ǶŮƿƗȁ DžƢǼdzơ ǂǬǧƗ ǺǷ Ƕǿ ƨLJǁƾŭơ Ŀ ǭƾdzȁ ǶȀǼǷ ĿǺȇǂǿƢǷǶĔȂǯǞǷǶǿƢȈǻƽĿǥǂnjdzơȁDŽǠdzơȁƨdzŗŭơȂǴǟȁǽƢŪơƨǠǧǁǺǷƢƠȈNjơȂǴǐŹ DzȈǴǬdzƢƥǽƢȈǻƽĿǭƾdzȁƶƴǼȇǶǴǧƢȀǼǷǶǿƾǼǟƢǷǒǠƥǀƻƘȇƢŶơǭƾdzȁȁƩƢǤǴdzơǽǀǿ ǶǿǁƢǸǟƗǾǸǴǠƫĿơȂǼǧƗȅǀdzơŚưǰdzƢƥơȂƸƴǼȇŃǶǿȁǶȀǼǟǽƢǬǴƬȇȁǶȀǼǷǽǀƻƘȇȅǀdzơ ǁƢȀǼdzơDZȂǗǹȂǴǤƬnjȇDžǁơƾŭơĿśǸǴǠǷơȁǁƢǏǹơǮdzƿƾƟơȂǧǺǷǽȂǴǐƷƢǷƨȇƢǣȁ ƘǼǿƗȁǞLJȁƗȁǶȀƬnjȈǠǷǺǷŚƻȁƧǁȁǂǔdzơǁƾǬƥȏƐ ơǶŮƢȈǟǞǷǶȀȈǨǰƫȏƨǴȈǴǫƩƢNjƢǠŠ ƨǟƢŦǭƢǼǿȁƾǿƢnjǷȂǿƢǸǯƔơǂnjdzơȁǞȈƦdzơȂƸǼƥśƦƦLjƬŭơDžƢǼdzơǵơȂǟDzǫƗƨnjȈǠǷǞǨǻƗȁ śǸǴǠǷơȂǻȂǰȇǹơǶŮǂLjȈƬȇȏƱƢȈƬƷȏơǺǷƨdzƢƷƛȂLJƗĿƩƢǤǴdzơǽǀǿǹȂǧǂǠȇǺŲ ǩǃǂdzơƨǠLjƥƨǴǨǰƬǷƩƢǤǴdzơǽǀǿƨǧǂǠǷƪǻƢǯȂǴǧ śǯƢLjŭơȁƔơǂǬǨdzơƱȂƷƗǺǷǶǿȁ ƔƢȈǼǣơ ńơ ǂǜǻơ ƢǔȇƗȁ DZƢƷ ƛȂLJƗȁ ƨnjȈǠǷ ǪȈǓƗ Ŀ Ɣȏƚǿ ǹƢǯ Ƣŭ DZƢŭơ Ƨǂưǯȁ ȏǶȀǴǯȁƗǶȀǴƳȁ ƔƢǘǠdzơȁǀƻȏơȁ ƔơǂnjdzơȁǞȈƦdzơDzǿƗǁƢƴƬdzơǺǷǶǿƾšśǸǴLjŭơ ǞǷNJȈǠdzơƨǠLJȁƨdzŗŭơȂǴǟȁǽƢŪơƨǠǧǁȁƨȈǿƢǧǂdzơDZƢǸǯĿǶǿȁƩƢǤǴdzơǽǀǿǹȂǧǂǠȇ ƩƢǤǴdzơǽǀǿƨǧǂǠǷȄǴǟƢǸȀǼǷƾƷơȁǦǫȂƬȇȏǽƢŪơȁǹƿơǩǃǂdzƢǧƢȈǻƾdzơȁǺȇƾdzơǚǨƷ ǮdzƿdžǰǟƤdzƢǤdzơDzƥƢȈǻƾdzơĿƨdzŗŭơȂǴǟȁǩǃǂdzơƨǠLjƥƨǴǨǰƬǷŚǣƢĔơǂȀǛƾǬǧ ƩƢǫȁȏơǽǀǿǹȏ ƢȀȈǧǞLJȂƬdzơȁ ƢȀǸǴǠƫĿǶēƢǫȁƗǂưǯƗơȂǧǂǏȁ ƢȀȈǧơȁǂȀǷǺǸȈǧ ƢŠǂdzƤLjǰdzơƣƢƦLJƗȁƧǁƢƴƬdzơĿDzǤnjdzƢƥƢǿȂǧǂǏȂdzƢȀǴȈƦLJ ĿƢǿȂǧǂǏŖdzơƨǴȇȂǘdzơ ǒǠƥƾǼǟƢƥƢƬǯȁƗDžǁơƾŭơĿśǸǴǠǷơȂǻȂǰȇǹơǺǟǾƥơȂǼǤƬLJơƢǷDZƢŭơǺǷơȂǴǐƷ ǭơƾǿńȂƬȇƅơȁǭƢȇơǭƾdzȁƐDzǔĄƫǹơǭƢȇơȁǮdzƿǶǴǟƢǧƨǴȈǴǫƩƢNjƢǠŠǁƢƴƬdzơ


ÏÍÑ ^ǂnjǟDžƽƢLjdzơDzǐǨdzơ` ċǶȀǴdzơÊDzǫƌ ńƢǠƫƅơDZȂǬƥǪȇƾǐƬdzơǮǷDŽǴȇƢǬƷƢǸǴLjǷƪǼǯǹơǶǴLjŭơƢȀȇƗ ąǺǷă ŎDZǀÊ Ąƫȁă ÉƔƖănjƫăąǺǷă ČDŽǠÊ Ąƫȁă ÉƔƖănjƫăąǺċǸǷÊ ăǮǴƒ ĄǸdzƒơĄǝDŽÊ Ǽą ƫăȁă ÉƔƖănjƫăąǺǷă ăǮǴƒ ĄǸdzƒơȆÊƫƚą ĄƫÊǮǴƒ ĄǸdzƒơăǮdzÊƢăǷ ȆÊǧăǁƢăȀċǼdzơĄƲdzÊȂĄƫȁă ÊǁƢăȀċǼdzơȆÊǧƊDzȈą ōdzơĄƲdzÊȂĄƫ ćǂȇÊƾǫƊ ÇƔȆą NjÊ ŏDzƌǯȄƊǴǟă ăǮċǻơÊĄǂȈą Ƽ ă dzƒơăǭƾÊ ȈăƥÊÉƔƢănjƫă ƣ Ç ƢăLjƷÊ ÊǂȈą Ǥă ƥÊÉƔƖănjƫăąǺǷă ĄǩĄǃǂą ƫăȁă ďȆƸ ă dzƒơăǺǷÊ ăƪďȈǸă dzƒơĄƱǂÊ Ƽ ą ƫĄȁă ÊƪďȈǸă dzƒơăǺǷÊ ċȆƸ ă dzƒơĄƱǂÊ Ƽ ą ƫĄȁă ÊDzȈą ōdzơ ƮǨǻDžƾǬdzơƵȁǁƐǹơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZȂǬƥȁ ÏÔÏÓǹơǂǸǟDZƕ

 ƤǴƐǘdzơĿơȂǴŦƗȁƅơơȂǬĈƫƢǧƢȀǴƳƗȁƢȀǫǃǁľȂƬLjƫȄĈƬƷdžǨǻƩȂŤǺdzǾĈǻƗȆǟȁǁĿ ƅơǹơƪǼȈƥƨȈǻƕǂǬdzơƨȇȉơǹƢǧǮƫǂƻƕȁǭƢȈǻƽĿƶȇǂƬLjƫǮdzǀƥƢǼǷƚǷƪǼǯơƿƢǧ ƮȇƾūơȁƩƢǤǴdzơǽǀǿǶǴǠƫȄǴǟǮdzƿǦǫȂƬȇǶǴǧƣƢLjƷŚǤƥƔƢnjȇǺǷǩǃǂȇńƢǠƫ ǁǀǟȏȁƢŮǺȇǁƾǬŭơƢȀǴƳƗȁƢȀǫǃǁńơƢŮȂǏȁǺǷƾƥȏdžǨǻDzǯǹƘƥƵǂǏȅȂƦǼdzơ DzǨLJƘƥ ǹȂnjȈǠȇȁ ƨȈǴǰdzƢƥ ǩǃǂdzơ ƤǴǗ Ŀ ȆǠLjdzơ ǹȂǯǂƬȇ Ǻȇǀdzơ ńƢLjǰǴdz Ǯdzƿ Ŀ œǼdzơǹƢǧƤLjǰdzơȄǴǟǶǿǁơƾƬǫơǞǷǶǿŚǣȄǴǟȏƢȈǟǹȂǻȂǰȇȁƗƱƢȈƬƷȏơǺǷƨdzƢƷ Ŀ ơȂǴŦƗ ŘǠǷȁ ơȂƦǴǘƫ ȏ DzǬȇ Ńȁ ƤǴǘdzơ Ŀ ơȂǴŦƗ DZƢǫ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ  ǾÊ ǫÊ ǃą ǁÊ ąǺǷÊ ơȂƌǴƌǯȁă ƢăȀƦÊǯÊ ƢăǼǷă ȆÊǧơȂĄnjǷą ƢƊǧ ńƢǠƫƅơDZƢǫȁǪǧǂƥǩǃǂdzơ ơȂƦǴǗơȅƗƤǴǘdzơ ƅơÊDzǔ ą ǧƊ ąǺǷÊ ơȂĄǤƬăƥąơăȁÊǑǁą ȏƊÈ ơƒȆÊǧơȁĄǂnj Ê ƬăąǻƢƊǧƌƧȂƊǴċǐdzơÊƪȈăǔ Ê ǫƌ ơƊƿƢÊǧƊ DZƢǫȁ ÎÒǮǴŭơ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǫǂǜǻơȁǩǃǂdzơƤǴǘƥńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJǂǷƗƾǬǧ ÎÍƨǠǸŪơ ƢǻƢǘƥƵȁǂƫȁƢǏƢŨȁƾǤƫŚƐǘdzơǩǃǂȇƢǸǯǶǰǫǃǂdzǾǴƐǯȂƫĈǪƷƅơȄǴǟǶƬǴƐǯȂƫȂdz

ƤǴǗĿƢƷƢƦǏƵǂLjƫȅƗȁƾǤƫDZƢǫƮȈƷǩǃǂdzơƤǴǗĿȆǠLjdzơDzǯȂƬdzơǞǷDzǠƴǧ ǩǃǂdzơƢȀȈƫƘȈǧƢǿǁƢǯȁƗĿȄǬƦƫDzǬȇŃȁǝƢƦNjȆǿȁƔƢLjǷǞƳǂƬǧǝƢȈƳȆǿȁƢȀǫǃǁ ǹơǹȁƾƥȁǪǧǂƥǺǰdzȁƢǟǂNjƣȂǴǘǷǾdzȆǠLjdzơȁǩǃǂdzơƤǴǗǹơDzǏƢūơȁȆǠLJŚǤƥ ǾǷDŽǴȈǧǾǼȇƽȂǿǾdzƢǷDžƗǁǺǷƚŭơǹƢǧǺȇƽȐƥƢȈǻƽĿƅơǭǁƢƥȏǺȇƾdzƢƥǮdzƿǂǔȇ ǾƦǼƬƴȈǴǧ ǾǼȇƾƥ Dzź ƢƦƦLJ ƢȈǻƾdzơ ƣƢƦLJƗ ǺǷ ȃƗǁ ƢǸȀǷȁ ƨǜǧƢƄơ ƨȇƢǣ ǾȈǴǟ ƨǜǧƢƄơ ǹơƾƥȏƢǬȈǓȁƗƢǠLJơȁǹƢǯǹơǾdzǁƾǬŭơǾǫǃǁȁǺȇƾdzƢƥDzţȏŖdzơƣƢƦLJȏơǕƢǠƬȇȁ


ÏÍÒ ƩƢǷǂƄƢǯƨȈǴǰdzƢƥǾLJƢLJƗǺǷǾǷƾēȏȁǺȇƾdzƢƥDzţŖdzơƣƢƦLJȏơĿơǀǿǾȈdzơDzǐȇ ȅǀdzơ ƶƥǂdzơ ǶȀŷȂƬdz ǾȈǴǟ ǹȂǷƾǬȇ ǁƢƴƬdzơ ǺǷ ơŚưǯ ǹƢǧ Ƣƥǂdzơ DzưǷ ƢǟǂNj ƨǟȂǼǸŭơ ŃȁǾȈǴǟǵȁơƽǺǷȄǴǟȄnjźǾǻơŕƷDZȐƻȏơƨȇƢǣǶȀǼȇƾƥDzűȂǿȁǾȈǴǟƤƫǂƬȇ ƢǸǯńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁǂǨǰdzơȄǴǟƩȂŻȁƧȁƢǬnjdzơƨŤƢşǾdzǶƬźǹơńƢǠƫƅơńơƤƬȇ ĿńƢǠƫƅơǂǯǀȇŃȁơȂdzƢǫƱƢȀǼŭơƵǂNjǾƬǨŢĿǂƴƷǺƥơǵƢǷȏơǶȀǼǷƔƢǸǴǠdzơDZƢǫ ǂƟƢƦǰdzơ ŐǯƗ ǺǷ ǾǻȂǯȁ Ǯdzƿ ǞǷ Ȃǿȁ Ƣƥǂdzơ Śǣ ǾƦƷƢǐdz ƣǂƷ Ȃǿ ƢƦǻƿ ǹƕǂǬdzơ Džǁơƾŭơ ǽǀǿ Ŀ ǽƽȏȁƗ ǶǴLjŭơ DZƢƻƽơ ǺǷ Ǻȇƾdzơ ȄǴǟ ơǂǘƻ DzǫƗ ƣȂǻǀdzơ ǶǜǟƗȁ ȏȁƅơƽƢƦǟƅơơȂǬƫƢǧ ƨȈǴƥŐǯƗȁƨǬǟƢǏǶǜǟƗƽȏȁȏơǺȇƽȄǴǟƢĔƢǧƨȈǻơǂǐǼdzơ ƅƢƥƐȏơƧȂǫȏȁDZȂƷ ^ǂnjǟǞƥƢLjdzơDzǐǨdzơ` ǾǠǓȂǧǽƾdzȁǺȇƾƥǂǗƢƻȅǀdzơ DzǫƢǠdzơȏǹȂǼĐơȁ DzǿƢŪơǶǴLjŭơƢȀȇƗǶǴǟƛ ǁƢƬƻơǹơȄǴǟƢǿŚǧơǀŞƢȈǻƾdzơƪȈǘǟƗȂdzȂǿƐȏơǾdzơȏȅǀdzơƅơȁňơDžǁơƾŭơǽǀđ ǹȂǰȇȏǮdzǀǯǺǰȇŃơƿơȁǶǴLjǷDzǯơǀǰǿȁDzǠǧƗȏǂǨǰdzơȅƾdzȂdzȁƗȆLjǨǼdz ǾdzDzǐŹǭƾdzȁǹơǶǿȁȄǴǟƢǻƢĈůǭƾdzȁȁǮLjǨǼdzǂǨǰdzơƪǻƗƩǂƬƻơƾǫȁƢǸǴLjǷ ƩƢǤǴdzơ ǺǷ ƨȈǻơǂǐǼdzơ Džǁơƾŭơ ǽǀǿ Ŀ ǾǸǴǠƬȇ ƢǷ ƤƦLjƥ ǽƢŪơȁ DZƢŭơ ǺǷ ƞNj ǎƼNjƨƟƢǷDzǯǺǷǂƫŃǪȈǬŢǂǜǻƩǂǜǻơƿơǮǻơǞǷ ƨȇȂȈǻƾdzơǵȂǴǠdzơȁƨȈųǂǧȏơ DžǁơƾŭơǽǀǿƤƦLjƥDZƢŭơȁǽƢŪơȁDŽǠdzơǶŮDzǐƷǍƢƼNjƗƨLjŨǀȈǷȐƬdzơƔȏƚǿǺǷ ƩƢǤǴdzơǽǀǿǹȁƾƥŚƦǰdzơǽƢŪơȁŚưǰdzơDZƢŭơǹȂǴǐŹŚưǰƥƽƾǠdzơơǀǿǺǷǂưǯƗȃǂƫȁ ǹƢǘȈnjdzơ ǩƾǐƫȁ ƶȈƸǐdzơ ǮǸǴǟȁ ǭǂǐƥ ƧƾǿƢnjǷ ƣǀǰƫ Ǯdzƿ ǞǷȁ ǵȂǴǠdzơȁ Ŗdzơ ǵƢǿȁȏơ ǽǀǿ ǺǷ Ǯdz ǹȂdzȂLjȇ ƢǸȈǧ ǮƦǼƳ śƥ Ŗdzơ ǮLjǨǻ ǶǿǂNjȁ ǾǻơȂƻơȁ ǺǷƢȀȈǧƢǷȁƢȈǻƾdzơǺǷƞNjǾdzƽƢǠȇȏȅǀdzơǵȐLJȏơǺȇƽǭƾdzȁǺǷȁǮǼǷƢđƪǠǓƗ ǺǷƪLjdzǮǻơƢǼǴǫơƿơƢǼȈǴǟǵȂdzȐǧǵȐǰdzơơǀǿDzǿƢŪơƢȀȇƗǮȈǧǂƯƚȇŃơƿơȁǵƢǰūơ ǵȐLjdzơǮȈǴǟȏȃƾŮơǞƦƫơǺǷȄǴǟȁ ǵȐƷȏơȅȁƿ


ÏÍÓ ^ǂnjǟǺǷƢưdzơDzǐǨdzơ` ƔȐƥȁǶȈǜǟǂǷƗƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơǽǀǿńơǭƾdzȁǮdzƢƻƽơǹơǶǴLjŭơƢȀȇƗǶǴǟƛ ǮǠǓȂƥ ǹȂǰƫ ƢŠǁ Ǯǻơ Ǯdzƿ ǺǷȁ ǾƬǷƢLjƳȁ ǾƬǸǜǟ Ǯdz ǦǏƗ ǁƾǫƗ ȏ ǶȈLjƳ ƱǂźǹơDzǸƬŹȁǽƾǠƥǺǷǾƬȇǁƿǂǨǯȁ ǽǂǨǰdzƢƦƦLJǁȂǯǀŭơǾƳȂdzơȄǴǟƢȀȈǧǭƾdzȁ DzưǷǮťơǩȂǧǮȈǴǟȁǶŮȐǓĿƤƦLjdzơƪǻƗǹȂǰƬǧƧŚưǯǥȂdzƗƨȇǁǀdzơǺǷǾǼǷ ĽơȁƢȀťơǾȈǴǠǧƨƠĈȈLJƨĈǼLJĈǺLJǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫśǠŦƗǶȀťơ ǦȈǯȁǾǴǟƢǨǯǂnjdzƢƥƤƦLjƬŭơȁǾǴǟƢǨǯŚŬƢƥƤƦLjƬŭơȁ ƨǷƢȈǬdzơǵȂȇńơƢđDzǸǟǺǷ ȏǺǰdzȁDZȐǓȁǂǨǯDzǿƗǶȀǴǯǺȇŚưǯǵȂǫƾƳǹȂǰƫǹơȁǮdzƿǮLjǨǼdzȄǓǂƫ ƢēƽǁȁƗȁǮdzƢLjŭơƶƦǫƗƢđƪǰǴLjǧǮLjǨǼdzǾƥƪȈǓǁơƿơǮdzǀƥǶŮǭƢǓǁĿƨƥơǂǣ ǶȈǜǠdzơȆǴǠdzơƅƢƥƐȏơƧȂǫȏȁDZȂƷȏȁ ǮdzƢȀŭơǂNj ^ǂnjǟǞLJƢƬdzơDzǐǨdzơ` Ǻȇƽ śǸǴLjŭơ ƽȏȁƗ ǶȈǴǠƫ ƢȀȈǧ ơȂǗǂƬnjȇ Ń DžǁơƾǷ ȃǁƢǐǼǴdz ǹƐ ƛ ƪǴǫ ǹƜǧ ƩƢǤǴdzơDžǁơƾŭơǽǀǿĿǹȂǸǴǠȇDzƥdžƟƢǼǰdzơńơȃǁƢǐǼdzơƽȏȁƗǞǷǶŮȂƻƽȁƨȈǻơǂǐǼdzơ śǸǴLjŭơƽȏȁƗDZȂƻƽǃȂŸȏǾǻơǶǴǟƢǧǽǀǿĿǶǰūơǦȈǰǧǖǬǧƨȇȂȈǻƾdzơǵȂǴǠdzơȁ ǹȂǸǴǠƬȇȏȁƨȈǷȐLJȏơƣơƽȉơȁƩơȂǴǐdzơǹȂǯǂƬȇǶĔȏƢǔȇƗDžǁơƾŭơǽǀǿĿǶȀƬȈƥǂƫȁ Dzƥ ǶǿǂǸǟ DZȁƗ Ŀ ƢȀȈdzơ ƱƢȈƬƷȏơ ƨȇƢǣ Ŀ Ƕǿ Ŗdzơ ǾǷƢǰƷƗȁ ǶȀǼȇƽ ƾƟƢǬǟ ǺǷ ƢƠȈNj ǵƾǟȂŴƨȈǻơǂǐǼdzơƣơƽȉơǹȂǸǴǠƬȇDžǁơƾŭơǽǀǿĿơȂƥǁơƿƢǧƢȀǼǷǽȂǸǴǠƫƢǷǹȂǠȈǔȇ ƨǸǴǯƢȀȈǧǹȂǠǸLjȇȏƧƾȇƾǠdzơƩơȂǼLjdzơǶȀȈǴǟȆǔŤȁƩƢLJƢƴǼdzƢƥƺǸǔƬdzơȁƔƢƴǼƬLJȏơ ƧŚưǯDzŦǶȀǼǷśǸǴǠŭơȁȃǁƢǐǼdzơƽȏȁƗǞǷǶēơǁȁƢŰȁǶēƢƯƽƢŰĿDzƻƾƫȁƾȈƷȂƬdzơ ơȂǧǂǠȇŃǁƢǤǏǶĔȏǮdzǀƥǹȁǂǠnjȇȏǶǿȁƩơǁƢƦǠdzơƔƢǼƯƗĿƢƳơǁƽơǶǿƾƟƢǬǠƥ ŎDzƼ Ê ƫĄ ƢǷȁ Ȇǿ ǁǂǰƬƫȁ Ƨǂǔŭơ ňƢǠŭơ ǮǴƫ ǶȀLJȂǨǻ Ŀ ƺLJǂƬǧ Dzź ȏ ƢǷȁ ǺȇƾdzƢƥ Dzź ƢǷ ƐȏơƨLJǁƾŭơǺǷǹȂƳǂźȐǧƨǼLjǧƨǼLJȁơǂȀnjǧơǂȀNjȁƢǷȂȈǧƢǷȂȇǶȀǟƢũơȄǴǟƢȀȀƦNjƗ ŚưǯƞNjǶǿƾƟƢǬǟĿƨǴƼŭơňƢǠŭơȁǺȇƾdzơȄǴǟƩƢǓơǂƬǟȏơǺǷǶȀLJȂǨǻĿƺLJǁƾǫȁ


ÏÍÔ ǮnjdzơDZȂƻƽǹơƪǸǴǟƾǫȁƢǼǗƢƥǾȈǴǟǹȁǂǐǷǶǿȁơǂǿƢǛśǸǴLjŭơǺǟǾǻȁǂƬLjȈǧ ĿǽƽȂǴƻȁǽǂǨǰdzƤƳȂǷƨȈǷȐLJȏơǽƾƟƢǬǟǺǷƧƾƷơȁƧƾȈǬǟƨƸǏĿǶǴLjŭơȄǴǟ ƅơǶǴLjȇƾǬǧƐȏơȁDžǁơƾŭơǽǀǿƽȏȁƗĿƤdzƢǤdzơƤLjŞơǀǿȁńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁǁƢǼdzơ ƢǸǴLJǹơȁơƽȂǸŰǂǗƢƼŭơdžȈdzǺǰdzȁǾƬǷȐLJƽơǁƗǺǷńƢǠƫ

^ǹȁǂnjǠdzơDzǐǨdzơ` ȃǁƢǐǼdzơǦƟơȂǗǒǠƥƢȀƸƬƬǧơƭƢǻȏƢƥƨǏȂǐűDžǁơƾǷDžǁơƾŭơǽǀǿǺǷȁ ƩƢǼƥ ƢŮ ǹȂƦǴŸ ơȁǁƢǏȁ ƨȈǷȐLJȏơ ƽȐƦdzơ Ŀ ƪǻƢƬLjƫȁŐdzơ ƢǏȂǐƻȁ Ʋǻǂǧȏơ ǺǷ ƔơǂǬǨdzơƩƢǼƥƢǸȈLJȏȁǹƢLjƷȏơǝơȂǻƢƥǺȀȈdzơǹȂǼLjŹȁƨǴȈLJȁȁƨǴȈƷDzǰƥśǸǴLjŭơ ƩƢǼƦdzơǽǀǿǺǷǶȀLJǁơƾǷƩȌƬǷƢǧǮdzƿȂŴȁǪȈǫƾdzơȁǶǿơǁƾdzơǺĔȂǘǠȇȁǺĔȂLjǰȈǧ ƐȏơƨLJǁƾŭơƧƾǷƔƢȀƬǻơƾǠƥƪǼƦdzơƱǂţȐǧȃǁƢǐǼdzơǺȇƽǵƢǰƷƗƢȀȈǧǺĔȂǸǴǠȇǶǿȁ ƢĔȏƞNjƨȈǷȐLJȏơƾƟƢǬǠdzơǺǷƢȀƦǴǫĿǪƦȇŃȁƢŮǺȇƽȏƨǬȇƾǻǃȁƗƨȈǻơǂǐǻȆǿȁ ƾǠƥNJȈǠƫơǀǰǿȁǺȇƾdzơǵƢǰƷƢƥƨǧǁƢǟŚǣƧŚǤǏƪǻƢǯƨLJǁƾŭơńơƪǴƻƽƢǸǼȈƷ ǺȇƽȏƨǬȈǬūơĿȁ ƨǸǴLjǷǂǿƢǜdzơƤLjŞȆǿȁƢǿƽȏȁƗĺǂƫȁƨLJǁƾŭơǺǷƢȀƳȁǂƻ ǶȈǜǠdzơȆǴǠdzơƅƢƥƐȏơƧȂǫȏȁDZȂƷȏȁƢŮ ^ǹȁǂnjǠdzơȁȅƽƢūơDzǐǨdzơ` ƪǼǯǹƢǧƨȈǼȇƾdzơƾƟƢǬǠdzơǺǷǾȈǴǟȃȂǘǻơƢǷȁǮƦǴǫǹƢLjǻȏơƢȀȇƗǥǂǠƫƪǻƗ ǪȇƾǻǃǮǻȏǵȐǯǮǠǷŅƢǸǧǵȐLJȏơƾƟƢǬǟƾǬƬǠǷŚǣȁǶǴLjǷŚǣǮLjǨǻǶǴǠƫ ơƿơ Ȃǿȁ ƪǻƢǧ ǮLjǨǼdz ǾƫǂƬƻơ ƢǷ ǩƢǨǼdzơȁ ƨǫƾǻDŽdzơ ǺǷ ǭƾdzȂdz ƩǂƬƻơ ƾǫȁ ǪǧƢǼǷ ƢǸǴLjǷƪǼǯǹơȁ ǁơǂǬdzơdžƠƥȁ ǁƢǼdzơǺǷDzǨLJȏơǭǁƾdzơĿǮdzȐǓȄǴǟǮǠƦƫơ ǮdzƢƥƢǸǧǮȇƾȀȇȁƢǼȇƾȀȇƅơȁ ǮȈǧƢǼǼǛȂǿơǀǿȁǵȐLJȏơƾƟƢǬǟơƾǬƬǠǷƨǬȈǬƷ ƪǻƗǞƫǂƫȁƢǔȇƗǮLjǨǻǺȇƽĿǕǂǨƫDzƥ ǶȈǜǠdzơǖȇǂǨƬdzơơǀǿǮǼƥơǺȇƽĿǕǂǨƫ ǂǷȏơơǀǿǾǻơȂǟƗȁǹƢǘȈnjdzơǮdzǺLjƷƾǫǹƢǯǹƢǧ ǶȈƻȂdzơǞƫǂŭơơǀǿĿǮǼƥơȁ ǶȀǠȈǘƫ ǶǴǧ ƶȈǓȂƬdzơ ƨȇƢǣ ǾdzƢƥȁȁ ǾƸƦǫ Ǯdz ƶǓȂǻ ŅƢưǷƗȁ ƢǻƗ ƢȀǧ ƶȈƦǬdzơ


ÏÍÕ ǮƷƢƴǼƥ ƤƦLjƬǻ ǺŴȁ ǁƢǼdzơ ńơǮǻȂǟƾȇ Ƕǿȁ ƨǼŪơ ńơ ǭȂǟƾǻ ǺŴȁ ƢǼȈǐǠƫȁ ƢǸȈǧǮǼǷǥǂǟƗƢǻƗƢǼȈǬȇǮƬǧǂǠǷǞǷǁƢǷƾdzơȁǭȐŮƢƥǮdzǹȂƦƦLjƬȇǶǿȁǮƫƢųȁ ĿƅơÊǪƫơƅơƅƢǧǽƾǠƦȇƢǷȁƅơǺǷǹƢLjǻȏơƣǂǬȇƢǷȁ ǽƾLjǨȇƢǷȁǺȇƾdzơƶǴǐȇ ƅƢƥƐȏơƧȂǫȏȁDZȂƷȏȁǭƾdzȁȁǮLjǨǻ ^ǹȁǂnjǠdzơȁňƢưdzơDzǐǨdzơ` ƽȏȁƗǺǷƧǀǷȐƬdzơǒǠƥȁDžǁơƾŭơǽǀǿĿǹȂǸǴǠŭơǾǻơȂǟƗȁǹƢǘȈnjdzơƮǨǼȇƾǫ ǾdzǹȂǸȈǬȇȁƶȈƸǐdzơǺȇƾdzơȂǿƨȈǻơǂǐǼdzơǺȇƽǹơǶǴLjŭơǀȈǸǴƬdzơƤǴǫĿȃǁƢǐǼdzơ ǵȂǴǠdzơ ǶȀƬǧǂǠǷȁ ƢȈǻƾdzơ Ŀ ǶǿǁƢnjƬǻơȁ ǶŮȁƽ ƧȂǫȁ ȃǁƢǐǼdzơ Ƨǂưǯ Ǯdzƿ ȄǴǟ ȐȈdzƽ Śưǯ ȄǴǟ ǶǿƙȐȈƬLJơȁ ƨƦȈƴǠdzơ ƩƢǧƢnjƬǯȏơȁ ƨƦȇǂǤdzơ ǞƟƢǼǐdzơ Ŀ ǶȀǷƾǬƫȁ ƨȇȂȈǻƾdzơ Ɣȏƚǿ ǹȂǰȇ ǹơ ǺǰŻ Dzǿ Ǿdz ǹȂdzȂǬȇȁ ǶǴLjŭơ ǀȈǸǴƬdzơ ǹȂǘdzƢǤȈǧ Ǒǁȏơ ǁƢǘǫƗ ǺǷ ǁƢǤǏȄǴǟƱȁǂƫȏƨȈǿơȂdzơƩƢǘdzƢǤŭơǽǀǿǹơǭƢǨźȏȁDzǗƢƦdzơǺȇƾdzơȄǴǟǶȀǴǯ ǺȇƢƦƫ ƢǸȀǼǷ Dzǯ ƩƢǨǏȁ ǹƢƫǂǓ ƢȈǻƾdzơȁ Ƨǂƻȉơ ǹȏ ǶǿŚǣ Ǻǟ Ȑǔǧ DZȂǬǠdzơ ǹơȄǴǟDzƸǼdzơȁDzǴŭơDzǿƗƪǬǨƫơƾǫȁƢȈǻƾdzơǁȂǷƗŚǣǺȇƾdzơǁȂǷƗȁȃǂƻȏơƩƢǨǏ ƢĔơƾǬƬǠƫƨǴǷDzǯǹȏƨǨǟƢǔǷƢǧƢǠǓƗśǼǷƚŭơǺǷǂưǯƗǶǿǁƢǐǠdzơǞȈŦĿǁƢǨǰdzơ ǽǀǿƪƸǏȂǴǧǹȂǰdzƢǿǁƢǨǯDzǴŭơǂƟƢLJǺǷƢǿơƾǟƢǷȁƢǿƾƷȁƨȈƳƢǼdzơƨǼǷƚŭơȆǿ Ǻȇƽ ǹơ ȄǴǟ DZƾƫ ȏ ƧŚưǰdzơ ƽǂů ǹơ śƦƫ ƾǬǧ ƢȀǠȈŦ ǹƢȇƽȏơ ƪǴǘƥȏ ƨǘdzƢǤŭơ Ǿǻơ ǶǴLjƫƢǔȇƗƨǴǷDzǯǹƢǧƨȇȂȈǻƾdzơǵȂǴǠdzơƨǧǂǠǷȁƧȂǬdzơǮdzǀǯȁǪūơȂǿƢđƢƸǏƗ ǺǷŚưǯǺǷƨȇȂȈǻƾdzơǵȂǴǠdzƢƥǶǴǟơȁȃȂǫƗȂǿǺǷƢǿƽƢǬƬǟƢƥƧǂǧƢǰdzơDzǴŭơĿƾƳȂȇ ƢđƢƸǏƗǺȇƽƨȈǬƷȄǴǟDZƾƫȏǞƟƢǼǐdzơȁǵȂǴǠdzơǽǀǿȁŘǤdzơȁƧȂǬdzơƽǂůơƿƢǧƢȀǴǿƗ ǺǟȐǔǧśǨdzƢƼŭơƾǼǟdžǸnjdzơǁȂȀǛǂȀǛƾǫȁȃǂƻƗDzƟȏƽƢŮǺȇƾdzơƨƸǏǹƢǧ ǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơǾȈǴǟƾǸŰƢǻƾȈLJƨǴǷƲƴƷȁ ǵȐLJȏơǺȇƽDzƟȏƽǹơśǬǧơȂŭơ DzƸǼdzơȁDzǴŭơDzǯƲƴƷǺǷƶƳǁƗȁȃȂǫƗȁ ǹƢȇƽȏơǞȈŦDzƟȏƽǺǷƶǓȁƗȁǂȀǛƗ ǹƢLjƷȏơŅȁƅƾǸūơȁ ǹƢǷǃȏơȁƨǼǰǷȏơǞȈŦĿ


ÏÍÖ ^ǹȁǂnjǠdzơȁƮdzƢưdzơDzǐǨdzơ` ƾdzȂȇƽȂdzȂǷƐDzǯ ƶȈƸǐdzơƮȇƾūơĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫ

ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ DZȂǫ Ǫȇƾǐƫȁ ǾǻƢLjĈƴŻȁ ǾǻơǂĈǐǼȇȁ ǾǻơƽĈȂȀȇ ǽơȂƥƢǧ ƧǂǘǨdzơ ȄǴǟ ǹȂǰȇƽȂdzȂŭơǹơǽƢǼǠǷȁȄǐŢȏŖdzơƧŚưǰdzơƨƥǂƴƬdzƢƥǩƾǐǷȁǹƢȈǠǴdzǂǿƢǛǶƐǴLJȁ ȅƗƢȀȈǴǟDžƢǼdzơǂǘǧŖdzơƅơƧǂǘǧȆǿȁƧǂǘǨdzơȄǴǟȁƔƢǨǐdzơƨȇƢǣĿŚǤǏȂǿȁǾƦǴǫ ƢǻƢǯǹơǽƽȂēĿǹƢƦƦLjƬȇǽơȂƥƗĽǺȇƾdzơDZȂƦǬdzƽơƾǠƬLJȏơǺǷƢȀȈǴǟǶȀǬǴƻŖdzơƨǬǴŬơ ƅơȄƐǴǏǎƻƢŶơȁśȈLJȂůƢǻƢǯǹơǾLjƴŤȁśȈǻơǂǐǻƢǻƢǯǹơǽǂǐǼƫȁśȇƽȂȀȇ ƢŷƾdzȁǹƢȈƥǂȇǺȇȂƥƗDzǰǧƐȏơȁǀƠƬǫȁǹƢȇƽȏơDzǿƗĿƤdzƢǤdzơǶĔȏƔȏƚǿǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǺȇȂƥȏơDzưǷȁȃǂƻȏơǹƢȇƽȏơDzǿƗǺǷǶǿŚǣȁƗƔȏƚǿǺǷƢǻƢǯƔơȂLJƢǸȀǼȇƽȄǴǟ ǶȀȇƾȇƗƪŢǺǷœǐdzơƱǂƼȈǧǹƙƢnjȇƢǸǨȈǯœǐdzơǺȇƾƥǹȂǧǂǐƬȇǶĔƢǧǹȂǸǴǠŭơ DzưǷǹȂǰȇœǐdzơƤǴǫǹƢǧǶȈǴǠƬdzơƧƾǷƪdzƢǗơƿơƢǸȈLJȏǾȈǴǟǽȂƥǁȅǀdzơǺȇƾdzơȄǴǟ ĿƪƦưȇŕƷǾȈǴǟǁǂǰƬȇȁœǐdzơǾǼǬǴȇƞNjDZȁƢǧƢȀǴƥƢǬȇƢǷƢȀȈǧǞƦǘǼȇƨǴȈǬǐdzơƧƕǂŭơ ǽǀǿ Ŀ DzǏƢƷ Ȃǿ ƢǸǯ ƧŚưǯ śǼLJ Ǯdzƿ ȄǴǟ ǵƢǫƗ ơƿơ ƢǸȈLJ ȏ ǾȈǧ ǂǸƬLjȇ ǾƦǴǫ ƤƴǟȏȁƨȇǂǿƾdzơȁƨǫƾǻDŽdzơȁƗƨȈǻơǂǐǼdzơǺǷśǸǴǠŭơǺȇƽȄǴǟƐȏơƱǂźȐǧDžǁơƾŭơ ǺǷ ƤƴǠdzơ ƢŶơȁ śȈLJȂĐơ ȁƗ śȈǻơǂǐǼdzơ ȁƗ ƢǸȀǼƥơ ǹơƽȂȀȇ ǺȇǀǴdzơ śȇƽȂȀȈdzơ ǺǷ ńơǾǸȈǴLjƫȁDžǁơƾŭơǽǀǿĿǾǠǓȁĿǮǼƥơǂǐǼƫǮǻƢǧDzǿƢŪơǶǴLjŭơƢȀȇƗǮdzƢƷ ơǀǿ džȈdzƗ Ǯdzǀǯ ƪLjdzȁ Ƣȇǂǿƽ ƢǬȇƾǻǃ ǾǴǠšȁ ƢȈǻơǂǐǻ ƪLjdzȁ śǸǴǠŭơ Ɣȏƚǿ ĿƅơǪƫƢǧǽƢȈǻƽĿƶƴǼȇǾǻơǶǿȁȄǴǟǮdzƿDzǯ ƤȇǂǤdzơǂǷȏơȁ ƤȈƴǠdzƢƥ DZȐǔdzơȁǂǨǰdzơƩƢǸǴǛĿǩǂǤdzơȁDZƢƥȂdzơǾƬƦǫƢǟȁǮƬƦǫƢǠǧƐȏơȁǭƾdzȁȁǮLjǨǻ ^ǹȁǂnjǠdzơȁǞƥơǂdzơDzǐǨdzơ` Džǁơƾŭơ ǽǀǿ Dzƻƽ ƢǷ śƷ ǮǼƥơ ǹơ ǶǴǠdzơ ǮǠǨǼȇ ǾǴǠǴǧ ǶǴLjŭơ ƢȀȇƗ ǶǴǟƛ ƩơƽƢƦǠdzơ ǭǂƬƥ ǵȐǜdzơ ǾȈǴǟ ǶǯơǂƬȇ DZDŽȇ ǶǴǧ ƨȈǧƢǐdzơ ƧǂǿȂŪƢǯ ǾƦǴǫ ǹƢǯ ƨȈǻơǂǐǼdzơ Ŗdzơ śǼLjdzơǮǴƫƧƾǷĿƨȈǻơǂǐǼdzơƨǻƢȇƾdzơǶǴǠƫȁƨȈǻƢŻȏơǾƫƾȈǬǟDZȐƬƻơȁƨȈǷȐLJȏơ


ÏÎÍ ƔƢȈNjơǵȂȇDzǯĿǶȀǼǷƢǠǷƢLJ śǸǴǠŭơȁȃǁƢǐǼdzơƽȏȁȏƢǘdzƢűƨLJǁƾŭơĿƢȀǸȈǬȇ ǾƫŚǐƥȄǸǠƫǹơńơƢƠȈnjǧƢƠȈNjǾƦǴǫĿǮdzƿƪƦưȇȁśǸǴLjŭơǺȇƽǦdzƢźƢŲƧƾȇƾƳ DZȂǷƘŭơȁƤdzƢǤdzơȂǿơǀǿ ǵȐLJȏơǺȇƽǁȂǻǺǷƞNjƢȀȈǧȄǬƦȇȏȁ ǵȐǜdzơǶǯơǂƬƥ ǁƢǘƻȏơǽǀǿǺǷǶǴLjȇǾǼƥơǹơǶǟǃǺǷȁDžǁơƾŭơǮǴƫńơDzƻƽǺǷDzǰdzǾdzȂǐƷ ƨǏȂǐűƨȇƢǼǠƥƐȏơǹȂǰȇȏơǀǿȁ ǁƢǼdzơǾǫǂŢȏȁǁƢǼdzơĿǾȈǬǴȇǾǻơDZȂǬȇǺǸǯȂȀǧ ǮǴƫȄǴǟǮǼƥơƱǂƻȂǴǧŘLjūơǾǼǷǶŮƪǬƦLJǺȇǀdzơǾƟƢȈǨǏơǒǠƦdzńƢǠƫƅơǺǷ DzǸǠȇȁ ǵȐLJȏơ Ǻȇƽ ǵƢǰƷƗ ǶǴǠƬȇ ƢǿƾǠƥ Ǿǻơ ƢǼǓǂǧȁ ƨǷȂǷǀŭơ ƨǷƚnjŭơ ƨdzƢūơ śǸǴLjŭơǺǷƔƢǸǴǠdzơȁƔƢƸǴǐdzơǖdzƢźȁ ƩơƽƢƦǠdzơȁƩơȂǴǐdzơǵǃȐȇȁ ƩƢǟƢǘdzƢƥ ƪǸǯơǂƫŖdzơƩƢǸǴǜdzơǮǴƫǾƫŚǐƥǺǟƅơǦnjǰȇǹơȁŚŬơǾdzȄƳǂȇƨǴȇȂǗƧƾǷ ƢƠȈnjǧ ƢƠȈNj ǾǠǷ ƽơƽDŽƫȁ ƢǿăƾǬƊ ǧƊ Ŗdzơ Ǻȇƾdzơ ǁơȂǻƢƥ ǾȈǴǟ ǶǠǼȇȁ ǵȐLJȏơ ǁơȂǻƢƥ ƢȀȈǴǟ ǺLjƷƗȄǴǟǾǴƳƗȆȀƬǼȇǹơńơ ƩơȂǴǐdzơȁǁƢǯƿȏơȁ ƩƢǟƢǘdzơȁƩơƽƢƦǠdzơƨǷǃȐŠ Džǁơƾŭơ ǮǴƫ ǺǷ Ʊǂƻ ǺǷ ǂǻ Ń ƢǻƢǧ ǂŧȏơ ƪȇŐǰdzơ ǺǷ ǁƾǻƗ ơǀǿ Ǻǰdzȁ DZƢƷ ǁƽƢǼdzơ DzȈǴǬdzơ ȏƐ ơ ƩơȂǴǐdzơȁ ǵƢȈǐdzơ ǵǃȏȁ ƩơƽƢƦǠdzơȁ ƩƢǟƢǘdzơ Ŀ ƢǿƾǠƥ Ƥǣǁȁ ǾdzǶǰƷȏǁƽƢǼdzơȁ ^ǹȁǂnjǠdzơȁdžǷƢŬơDzǐǨdzơ` ĿǶǿƽȏȁƗǹȂǠǔȇȏǩȐǗȏơȄǴǟȃǁƢǐǼdzơǦƟơȂǗȃǂǻƢǻơƤƟƢƴǠdzơǺǷȁ DžǁơƾǷ Ŀ ƢǿƽȏȁƗ ǶȀǼǷ ƨǨƟƢǗ Ǟǔƫ ȏ Dzƥ ƨƸƳƢǻ ƪǻƢǯ ƢǸȀǷ śǸǴLjŭơ DžǁơƾǷ ƽȂȀȈdzơǮdzǀǯȁȃǂƻȏơǂǨǰƫǶȀǼǷƨǨƟƢǗDzǯǹƢǧǶǿƾƟƢǬǟŚǤƬƫȐƠdzȃǂƻƗƨǨƟƢǗ ńơǶȀǸȈǴǠƫĿơȂƳƢƬŹȐƠdzǶđƨǏȂǐűDžǁơƾǷǶǿƽȏȁȏơȂƸƬǧǶȀƬdzƿȁǶȀƬǴǫǞǷ ȄǴǟǶȀǏǂūǦƟơȂǘdzơǽǀǿǺǷǮdzƿDzǯȃǁƢǐǼdzơȁƗśǸǴLjŭơDžǁơƾǷĿǶȀǠǓȁ ŚǣśǸǴLjŭơǩƢLjǧǺǷơŚưǯȃǂǻǶȀǼǷǮdzƿƢǼƫƾǿƢnjǷDZƢƷĿȁǶǿƽȏȁƗǹƢȇƽƗ DzƥȃǁƢǐǼdzơǦƟơȂǗǺǷƨǨƟƢǗȅƗDžǁơƾǷĿǶĔȂǠǔȈǧǶǿƽȏȁƗǺȇƽȄǴǟśǐȇǂƷ ƩƢǤǴdzơǺǷƢƠȈNjơȂǸǴǠƬȈdzƧǂǗƢƼŭơƨȇƢǣǶȀǼȇƾƥǹȁǂǗƢźȁƢǔȇƗƽȂȀȈdzơDžǁơƾǷĿȁ


ÏÎÎ ŚǣĿȁśǸǴLjŭơDžǁơƾǷĿƢȀǸǴǠƫǺǰŻƢĔȂǯƨdzƢƷƨȇȂȈǻƾdzơǵȂǴǠdzơǒǠƥȁƨȈųǂǧȏơ Ƣǿƾȇǂȇ Ŗdzơ ƨǤǴdzơ ǾǸǴǠȇ ǽƾdzȂdz ƢǏȂǐű ƢǸǴǠǷ œǐdzơȂƥƗ ǂƳƘƬLjȇ ǹƢƥ ƢǔȇƗ Džǁơƾŭơ ǪūơǮǼȇƽȄǴǟǮǏǂƷǵƾǟȁƨǴǗƢƦdzơ ǶĔƢȇƽƗȄǴǟƔȏƚǿǍǂƷǺǷƚŭơƢȀȇƗǂǜǻƢǧ ȅƾdzȁȄǴǟȄnjƻƗȏňơǮdzȂǫƢǷƗȁƤƴǠdzơǮǠǨǼȇǹƢǯǹơǮLjǨǻǺǷƤƴǠƫȁ DžȁƢLJȁȁ džǨǼdzơ ƩȐȇȂLjƫ ǺǷ ȆƻƗ Ƣȇ ơǀȀǧ ǹȐǘƦdzơ ƧǂǿƢǛ ƢĔȏ ǶĔƢȇƽƗ ǝƢƦƫơ ǾdzȂƻƽǵƾǟȁǶȀǼȇƽĿǾdzȂƻƾǧƨȈǷȐLJȏơǾƫƾȈǬǟƪǴƬƻơŕǷǭƾdzȁǹȏ ǹƢǘȈnjdzơ ǹƢǠƬLjŭơƅơȁǮƸǐǻĿƩƾȀƬƳơƢǻƗƢǿȁ ǹƢȈLJ ^ǹȁǂnjǠdzơȁDžƽƢLjdzơDzǐǨdzơ` ŚȀnjdzơ ƤǘǬdzơȁ ŚƦǰdzơ ŅȂdzơ ƧǁƢƦǟ ƾǬƬǠŭơ ǶǴLjŭơ ƢȀȇƗ Ǯdz ǂǯƿƗ ƢǻƗ Ƣǿȁ ƢǷȁǁƢǨǰdzơǖdzƢźǺǸǟȐǔǧǩƢLjǨdzơǖdzƢźǺǷǹƘNjĿǡƢƥƾdzơDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ȅƾȈLJ ǺǷƮdzƢưdzơƣƢƦdzơ ĿǭǁƢƦŭơǺƥơǽǀȈǸǴƫDZƢǫǺȇƾdzơȄǴǟǶȈǜǠdzơǂǘŬơǺǷǮdzƿĿ ƅơƢǸȀŧǁǩơȂŭơƺȈnjdzơǵȐǯȁƣƢǘūơƺȈnjdzơǵȐǯƢǼȈǴǟǦǴƬƻơƢŭDŽȇǂƥȏơƣƢƬǯ ǵǂŹ ƣƢǘūơ ƺȈnjdzơ DZƢǬǧ ǹȁǂƬƬLjȇ ȏ śǧȂnjǰǷ ǵƢǸūơ DžƢǼdzơ DZȂƻƽ Ŀ ńƢǠƫ ǂƬƬLjȇȁDzƻƾȇǩơȂŭơƺȈnjdzơDZƢǫȁƽǁƢƦdzơƔƢŭơǺǷǥƢƻǹơǶǸȈƬdzơǾȈǴǟƤŸȁDZȂƻƾdzơ ǞǷ ƣơȂǐdzơ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ DŽȇDŽǠdzơ ƾƦǟ ȅƾȈLJ DZƢǬǧ ǾȈǴǟ ƱǂƷ ȏȁ ǾȈǼȈǟ ǒǤȇȁ ńơ ơǃǂƬŰ ǂƬƬLjŭơ Ǒǂǧ ƾǠƥ ƨǧƕ ǾȈǨǧ ǩơȂŭơ ƺȈnjdzơ ǽǂǯƿ ƢǷ ƢǷƗȁ ƣƢǘūơ ƺȈnjdzơ ƨǨdzƢűȁȆǏƢǠŭơǹơƨǧȉơȅƗȆǿȁƨȇƢȀǼdzơńơǽŚǣƧǁȂǟĿǂǜǼdzơǺǷơǁƢǧȁƨȇƢǤdzơ ƩȏƢǐƫơȁǕȂȈƻǶǼȀƳǵȐǛśƥȁǾǼȈƥȅǀdzơǵȐǜdzơǞǷƐȏơǹȂǰƫȏńƢǠƫƅơǂǷơȁƗ ơƿƢǧńƢǠƫƅơƨǰƟȐǷǺǷǮdzǀƥǥǂǟƗƾƷƗȏȁƢȀƦƦLjƥǶǼȀƳǺǷƔƢǬnjdzơǾdzDzǐŹ Ƕǟ ǶȀǠȈŦ ǺǷ ƨȈǐǠŭơ ƩǂȀǛȁ ƨȈǐǠǷ ȄǴǟ ȐưǷ ǵƢŧ ǦǬLJ ƪŢ ǵȂǫ ǞǸƬƳơ ǽƽȂǼƳȁǹƢǘȈnjdzơƔƢƳƨǰƟȐŭơƩǂǨǻơƿơȁǶȀǼǟƨǰƟȐŭơǂǨǼƬǧǞǓȂŭơǮdzƿǵȐǜdzơ ƵƢȇǂdzơƢēƔƢƳŖdzơƶȈƥƢǐŭƢǯǀƠǼȈƷƧƢǐǠdzơȅƗǶĔƢŻơǁơȂǻƗŚǐƬǧǞǓȂŭơơȁǂǸǠǧ ƨȀŪơǽǀǿńơƧǂǷȁƨȀŪơǽǀǿńơƤǿǀȇƧǂǷƢǿǁȂǻȃǂƬǧǹƢǰǷDzǯǺǷƨǨǏƢǠdzơ


ÏÎÏ ƾȇǂƥȆǏƢǠŭơƪǻƢǯơǀŮȁDzƸǸǓơȁƘǨǘǻơǾǻơDZȂǬƫŕƷDzǨLJƗńơdžǰǠǼȇƧǂǷȁ ƢǼǓǂǧȁƢǼǨǏȁŖdzơƨdzƢūơǽǀǿȄǴǟǾǴǿƗȁǵƢǸūơǹƢǯơƿƢǧńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁǂǨǰdzơ ƣơǂǘǓơ ǾǻƢŻơ ǁȂǼdz ǞǬȇ ǾǻƢǧ ǂƬƬLJơȁ ǾǴƻƽȁ ƔƢƳ ơǃǂƸƬǷ ȐǓƢǧ ƢǼȇƽ ơŚƻ ȐƳǁ ǮdzǀdzǾƬǰƟȐǷƣǂǘǔƬǧǹƢŻȏơƾǓǵȐǜdzơǮdzƿǹȏǵƢǸūơĿǽƾƳȁȅǀdzơǵȐǜdzƢƥ DZơDŽȇȐǧǾȇȂǤƫȁƧǁȂǠdzơĿǂǜǼdzơǾȈdzơȆȀnjƫȁǾȈdzơDzǐƫȁśǗƢȈnjdzơǾȈǧǞǸǘƬǧƢǔȇƗ ƧȂȀnjdzơ ǺLjƸƬLjȇ ŕƷ ǶȀȇƾȇƗ śƥ ǦǠǔȇ Ȃǿȁ ǾȈǴǟ ǹȁȂǬȇ Ƕǿȁ DZƢƬǫ Ŀ ǶȀǠǷ ǹȂƥǂnjȇƨǟƢŦƢǼǓǂǧȂdzȁǾǼǟƅơȆǓǁDZƢǫƨǷȐLjdzơƅơDZƘLjǻƧǁȂǠǴdzǂǜǼdzơǀǴƬLjȈǧ ǹȁǃǂƸƬȇȏȁƢȀȈǧǹȂnjƸǨȇȁǾǠǷǹȂǰƫŖdzơȆǏƢǠŭơǹȁǂȀǜȇȁǾƥǹȁǀǴƬLjȇȁǂǸŬơ ǶȀǼȈƥdžǴƴǧƩơŚŬơDzƟȏƽǽƾȇĿȁǶǿƔƢƳȐƳǁƢǼǓǂǧĽǾǻȂnjźȏȁƾƷƗǺǷ ǾƫƔơǂǫȄǴǟȂǿȁǽǂƻƕńơǵȂȈdzơǶȀǠǷdžǴƳȁDžȂǴŪơǶȀǠǷDZƢǗƗȁƢǿƙǂǬȇDzǠƳȁ ǺǷǞƳǂȇȁǶȀȈdzơƤǴǬǼȇŕƷǁƢȀǼdzơȁDzȈǴdzơǾȈǴǟƤǿǀȇȏǾǻƢǧǶȀȈǏƢǠǷȄǴǟǶǿȁ ǹȏǹƢȈǐǠdzơȁǩȂLjǨdzơDzǿƗǞǷǝƢǸƬƳȏơǺǟȄĔơǀŮȁƢǿƢǻǂǯƿŖdzơƨǴǠǴdzǶȀƬǴŦ ǶǴǟơ ńƢǠƫ ƅơȁ Ƕǿ ƢǷ DzȈǴǫȁ ƅơ Ǿŧǁ ǺǷ ȏƐ ơ ǶȀȈǧȁ ƢǼȈǧ ƨǴǨǤdzơȁ ƧȂȀnjdzơȁ ǵƾdzơ ƢđŐƬǟƢǧ ƧǂǜǻǪūơńơǾdzǹƢǯǺŭ ƧŐǟȅƗȁƧŐǟƢȀȈǧȁDŽȇǂƥȏơƧǁƢƦǟƪȀƬǻơ ȏǾǻƢǧǶȀǠǷNJȈǠȇȃǁƢǐǼdzơDžǁơƾǷĿǾǴƻƾƬǧǭƾdzȁǺȇƾƥǂǗƢţȏȁǶǴLjŭơƢȀȇƗ ƤƦLjƥǞǬȇȁƨȈǷȐLJȏơǾƫƾȈǬǟDzƬţȁƗǶȀǼǷŚǐȇŕƷŅƢȈǴdzơȁǵƢȇȏơǾȈǴǟƤǿǀƫ ƅơȁ ǭƢȇơ Džǁơƾŭơ ǽǀǿ ǺǷ ǭƢȇƢǧ ƨȈǴƥ ǶǜǟƗ Ŀ ǂǨǰdzơ ǺǷ ǭŚƥƾƫȁ ǮȇƗǁ ƔȂLJ ǭơƾǿȁȅơƾǿńȂƬȇ ^ǹȁǂnjǠdzơȁǞƥƢLjdzơDzǐǨdzơ` ǶǿƽơȂLjdz ơŚưǰƫ ȃǁƢǐǼdzơ DžǁơƾǷ Ŀ ǶǴLjŭơ ƢȀȇƗ ǭƾdzȁ ǞǓȁ Ŀ ǹơ ǶǴǟƛ ĿȅǁƢƼƦdzơDZƢǫƢǟǂNjǾǼǟĈȆȀǼǷǮdzƿȁǾƫƾȈǬǠƥDZȐƻȏơǺǷǾȈǴǟƤƫǂƬȇƢǸǟȐǔǧ ǺƥƾǸŰƢǼƯƾƷȏƢǫǽŚǣȁƧăȂȈăƷă ƢǼƯƾƷȅǂǬŭơƾȇDŽȇǺƥƅơƾƦǟƢǼƯƾƷŚLjǨƬdzơƣƢƬǯ ƨǷǂǰǟƪȈǬǴǧǾȈǧƪƦƬƬǯƢǧƮǠƥƨǼȇƾŭơDzǿƗċȆǴƊǟă ăǞǘÊ ǫƌDZƢǫƽȂLJȏơȂƥƗǺŧǂdzơƾƦǟ


ÏÎÐ ƢLJƢǻơǹơDžƢƦǟǺƥơňŐƻơDZƢǫĽȆȀǼdzơƾNjƗǮdzƿǺǟňƢȀǼǧǾƫŐƻƢǧDžƢƦǟǺƥơńȂǷ ƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁȄǴǟśǯǂnjŭơƽơȂLJǹȁǂưǰȇśǯǂnjŭơǞǷơȂǻƢǯśǸǴLjŭơǺǷ ƅơDZDŽǻƘǧDzƬǬƬǧƣǂǔȇȁơǾǴƬǬȈǧǶǿƾƷơƤȈǐȈǧǾƥȄǷǂȇǶȀLjdzơļƘȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟ Ŀ >Î@ǂƴƷǺƥơǚǧƢūơDZƢǫ ÖÔƔƢLjǼdzơ Ƕą ȀÊ Lj Ê Ǩƌ ǻƊơȆÊǸdzÊƢƊǛƌƨǰƊ ƠÊǴƊ Ǹă dzƒơĄǶȀĄ ȈōǧȂă ƫăăǺȇÊǀōdzơōǹơÊ

ơȂǻƢǯǶĔơǞǷśǯǂnjŭơƽơȂLJǂưǯǺǷǵƿƅơǹơƨǷǂǰǟǑǂǣȁȅǁƢƦdzơƶƬǧǾƷǂNj ºǿơǶȀƬǬǧơȂǷǶđȂǴǬƥǹȁƾȇǂȇȏ ^ǹȁǂnjǠdzơȁǺǷƢưdzơDzǐǨdzơ` ǾŷȂƬdzDžǁơƾŭơǽǀǿǾdzƢƻƽƢƥǾǼȇƽǵƾȀȇǹơǽȂƥƗƾȇǂȇȅǀdzơǶǴLjŭơǵȐǤdzơƢȀȇƗ ǹơȁǺǗƢƦdzơĿǵȐLJȏơDzǿƗǺǷdžȈdzƧƾȈǬǠdzơǢƟơǃǾǻȂǰdz ƢǷơȁǾǴȀŪƢǷơǽƢȈǻƽŚǸǠƫ ǂǨǰdzơǮȈǴǟǾƬƦǫƢǟȅǀdzơǶȈǜǠdzơǂǷȏơơǀǿĿǾȈǘǠƫǹơǭƢȇơƢǸǴLjǷǂǿƢǜdzơĿǹƢǯ ǶǴǠƫƪǻƗȁńƢǠƫƅơǝƢǗƗơƿơƐȏơǾƬǟƢǘƥǦǴǰǷŚǣǮǻƢǧDZƢƥȂdzơȁǭȐŮơȁDZȐǔdzơȁ ǹơǮǻơȁǁơǂǓȏơƨȇƢǣǮǼȇƾƥĎǂǔ Ê ǷĄ ƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơǽǀǿĿǮdzȂƻƽǹơƧƾǿƢnjŭƢƥ ǂǨǰdzơ ǶĈ LJ ǹȏ ƽǂƫ Ń ǵơ Ǯdzƿ ƩƽǁƗ ƔơȂLJ ǵȐLJȏơ Ǻȇƽ ǺǷ ƪƳǂƻ ƢȀȈǧ ƪǸǫơ ǺǷ ƪƳǂƻ ƾǫȁ ȏƐ ơ ǮLjǨǼƥ dž Ĉ Ţ ȏ ŕƷ ƢƠȈnjǧ ƢƠȈNj ƢŸǁƾƫ ǮƦǴǫ ȄǴǟ Dzƻƾȇ ǭƢȇƢǧơǂĈLjǠƬǷȁƗơǁƐǀǠƬǷǮǏȐƻǹȂǰȇǀƠǼȈƷȁǺȇǂǧƢǰdzơƧǂǷǃĿƩǂǏȁśǸǴLjŭơ ƧȁƢǬnjdzơńơƨȇƾƥȏơƧƽƢǠLjdzơǺǷƢȀǴǬǻȄǴǟǪǧơȂƫȁƨLjȈǨǼdzơǮLjǨǻǞȈǔƫǹơǭƢȇơĽ ǮȈǧDzǸǟƢǸȀǷȁ ǭȐŮơǮdzƽơǁƗǺǷDzǯȁǭƢƥƗȁǮǷƗǮdzǀƥǦdzƢƻȁƨȇƾǷǂLjdzơ ƨȈǿơƾdzơȁ ȄǸǜǠdzơ ƨȈǐǠŭơ ǽǀǿ Ŀ ǾƬǟƢǗ ȄǴǟ ǮǴǸƸȈdz Ƨƾnjdzơȁ ƧȂLjǬdzơ DZƢǸǟƗ ǺǷ ȂdzǮǼȇƽĿDžǁơƾŭơǽǀǿĿǮdzȂƻƽȄǴǟƤƫǂƬȇȅǀdzơǁǂǔdzơǹƢǧǾǠǘƫȐǧȃŐǰdzơ DzǿƢŪơǭƢƥƗǹơǮNjȏȁơŚưǯǮdzƿǹƢǯƢŭǾǼǷǎƐǴƼƬƫŕƷƢƥǁÊơƢƥǁÊơǾǴƳȏƪǠƐǘǫ ƨȈdzƢŬơśǸǴLjŭơDžǁơƾǷĿǮǠǔȇǝƢǼƬǷȏơĿƾŪơǮǼǷȃƗǁơƿơǪǧƢǼŭơǪȇƾǻDŽdzơȁƗ ǁƢǼdzơǺǷǮLjǨǻƩǀǬǻƗǹȂǰƬǧǁƢǘƻȏơǽǀǿǺǷ ǂǐǷĿ>ǵÎÑÑÕ@ºǿÕÒÏƨǼLJĿȂƫňȐǬLjǠdzơƾŧƗǂƴƷǺƥơ Î


ÏÎÑ ^ǹȁǂnjǠdzơȁǞLJƢƬdzơDzǐǨdzơ` ƽȏȁƗǞǷǾǠǔƫȁǵȐLJȏơǺȇƽȄǴǟǭƾdzȁĺǂƫǹơǶǴLjŭơƢȀȇƗǮȈǴǟƤƳơȂdzơ ǦdzƘƬȇȁƩơȂǴǐdzơȄǴǟǚǧƢŹȁǽƢȈǻƽȁǾǼȇƽǁȂǷƗǶȀǠǷǶǴǠƬȇǶȀLJǁơƾǷĿśǸǴLjŭơ ǶȀȈdzơǂǜǼdzơȁǶȀƬǘdzƢƼŠǾǻƢŻơƾȇDŽȇȁǶȀƬƦŰȄǴǟƘnjǼȈǧśǸǴLjŭơƽȏȁƗǞǷǽǂǤǏǺǷ ƅơ ȆǓǁ ňȐȈŪơ ǁƽƢǬdzơ ƾƦǟ ƢǻƾȈLJ DZƢǫ ƾǫȁ ǽǂǸǟ ƨȇƢĔ ńơ Ǯdzƿ ǾǠǷ ǂǸƬLjȇȁ ĿǾƬǠǓȁơƿơƢǷǮdzƿdžǰǠƥȁǹƢŻȏơĿƾȇDŽȇśǼǷƚŭơǽȂƳȁĿǂǜǼdzơǹơ >Î@ǾǼǟ ăǺȇÊǀōdzơƊ ƢĆǸȈÊdzơƊ ƢĆƥơƊǀǟă Ƕą ȀĄ dzƊ ōǹƢƊƥÊ ś ă ǬÊ ǧÊ ƢăǼĄǸdzƒơ ǂÊ ďnjƥă ńƢǠƫ ƅơ DZƢǫ ƾǫȁ ȃǁƢǐǼdzơ DžǁơƾǷ ƢĆǠȈÊǸƳă ƅƊƧċDŽǠÊ dzƒơōǹƢÊǧƊ ƊƧċDŽǠÊ dzƒơĄǶĄǿƾă Ǽą ǟÊ ƊǹȂĄǤƬăƦą ȇăơƊăśǼÊǷÊ ƚą ǸĄ dzƒơÊǹȁĄƽąǺǷÊ ÈƔƖăȈdzÊȁą ơƊăǺȇÊǂǧÊ ƢƊǰdzƒơƊǹȁƌǀƼ Ê ċƬȇă ąǺǷă ƊǹȁČƽơăȂĄȇÊǂƻÊ ȉƒơÊǵȂą ȈădzƒơăȁƅƢÊƥƊǹȂĄǼǷÊ ƚą ĄȇƢĆǷȂą ǫƊ Ąƾƴ Ê ƫăƊȏ ńƢǠƫDZƢǫȁ ÎÐÖÎÐÕƔƢLjǼdzơ ăƤƬăǯƊ ăǮƠÊdzƊȁƌơąǶĄȀƫ㌠ănj Ê ǟă ąȁơƊąǶĄȀǻăơăȂƻą ơÊąȁơƊ Ƕą ĄǿƔÈ ƖăǼƥąơƊąȁơƊąǶǿĄ ƔÈ ƖăƥƕơȂĄǻƢƊǯąȂdzƊȁă ĄǾdzƊȂĄLJǁă ȁă ƅơċƽƖăƷ ăǺȇÊƾdzÊƢăƻĄǁƢăȀǻąȏƊ ơƒƢăȀƬÊƸ ą ƫăąǺǷÊ ȅÊǂƴ ą ƫăÇƩƢċǼƳă ąǶȀĄ Ǵƌ ƻÊ ƾą ȇĄȁă ĄǾǼą ǷÊ ÇƵȁĄǂƥÊąǶĄǿƾă ċȇơƊȁă ƊǹƢăŻȏÊ ơƒĄǶȀÊ ƥÊȂƌǴƌǫȆÊǧ  ǹƊ ȂĄƸǴÊ Ǩƒ ǸĄ dzƒơĄǶǿĄ ƅơăƣDŽą ƷÊ ōǹơÊȉƊơƅơĄƣDŽą ƷÊ ăǮƠÊdzƊȁƌơĄǾǼą ǟă ơȂĄǓǁă ȁă ąǶȀĄ Ǽą ǟă ƅơăȆǓ Ê ǁă ƢăȀȈÊǧ ƊǹȂƌǬǴƒ ĄƫÈƔƖăȈdzÊȁą ơƊąǶǯƌ ċȁĄƾǟă ȁă ȅďȁĄƾǟă ơȁƌǀƼ Ê ċƬƫăƊȏơȂĄǼǷă ƕăǺȇǀÊ ōdzơƢăȀČȇơƊƖăȇ ńƢǠƫDZƢǫȁ ÏÏƨdzƽƢĐơ ă dzƒơăǺǷÊ ąǶǯƌ ƔÈ ƖăƳƢăǸƥÊơȁĄǂǨƊ ǯƊ ąƾǫƊ ȁă ÊƧċƽȂă Ǹă dzƒƢÊƥąǶȀÊ Ȉą dzƊơÊ ƢăȀČȇơƊƖăȇ ńƢǠƫDZƢǫȁ ÎƨǼƸƬǸŭơ ĘǪƸ ąǶǰƌ Ǽą ǷÊ ąǶĄȀōdzȂă ƬăȇăąǺǷă ȁă ÇǒǠą ƥăÉƔƖăȈdzÊȁą ơƊąǶȀĄ ǔ Ą Ǡą ƥăÈƔƖăȈdzÊȁą ơƊȃăǁƢăǐċǼdzơăȁăƽȂĄȀȈădzƒơơȁƌǀƼ Ê ċƬƫăƊȏơȂĄǼǷă ƕăǺȇÊǀōdzơ ơȁƌǀƼ ă ċƫơ Ǻă ȇÊǀōdzơ ơȁƌǀƼ Ê ċƬƫă ȏƊ ơȂĄǼǷă ƕ Ǻă ȇÊǀōdzơ ƢăȀČȇơƊ Ɩăȇ ńƢǠƫDZƢǫȁ ÒÎ ƧƾƟƢŭơ Ƕą ȀĄ Ǽą ǷÊ ĄǾċǻƢÊǧƊ ƒǹơÊ ƅơ ơȂƌǬċƫơăȁ ƔÈ ƖăȈdzÊȁą ơƊ ǁă ƢōǨǰƌ dzƒơăȁ Ƕą ǰƌ ǴÊ ąƦǫƊ Ǻą ǷÊ ƣ ă ƢăƬǰÊ dzƒơ ơȂĄƫȁƌơ Ǻă ȇÊǀōdzơ Ǻă ǷÊ ƢĆƦǠÊ dzƊȁă ơĆȁĄDŽĄǿ Ƕą ǰƌ ǼăȇÊƽ

ǽǀǿĿƘnjǼȇȅǀdzơœǐdzơDzȀǧƩƢȇȉơǺǷǮdzƿŚǣȁ ÒÔƧƾƟƢŭơ ś ă ǼÊǷÊ ƚą ĄǷąǶƬĄǼą ǯƌ ƣǂnjȇȁDzǯƘȇȁǶȀƬǻƢȇƽǶǴǠƬȇȁǶēƽƢƦǟƾƦǠȇȁǶȀȈǸǴǠǷȁȃǁƢǐǼdzơƽȏȁƗǞǷDžǁơƾŭơ Ŗdzơ ƨȈǻƕǂǬdzơ ƩƢȇȉơ ǽǀđ DzǸǠȇ ǹơ ǾǼǰŻ ơǁƢĔȁ ȐȈdz śǼLJ Ƨƾǟ ǶȀǠǷ ǵȂǬȇȁ ǵƢǼȇȁ ơȂǸǴǠǷǁƢǏƾǫȁǮdzƿǾǼǰŻǦȈǯȁȐǯȁƢNjƢƷƢđDzǸǠdzơȄǴǟǾǻƢŻơƨƸǏǦǫȂƬȇ ǾƫƾȈǬǟƽƢLjǧǺǟȐǔǧǾƬǴƟƢǟǶǰŞǶȀǠȈŦȁǾƫȂƻƢǯ ƢēǀǷȐƫȁǾƟƢƥƖǯƨLJǁƾŭơ ƽơƾǤƥĿ>ǵÎÎÓÓ@ºǿÒÓÎƨǼLJĿȂƫňȐȈǰdzơǁƽƢǬdzơƾƦǟƾȈLjdzơ Î


ÏÎÒ ƾǠƥƢȀǼǷǾƳȁǂƻǺǷDzȈƸƬLjŭƢǯȂǿƢǷƢǼǓǂǧȂdzĽ ǾƬǻƢȇƽǺǷƢƠȈNjǾƬǧǂǠǷ ǵƾǟȁ ǺǷ ǥǂǠȇ ȏȁ ǾǼȇƽ ǵƢǰƷƗ Ŀ ȐǿƢƳ ǹȂǰȇ ǾǻƢǧ ƧƾȈǬǠdzơ DzƬű Śǣ Ȃǿȁ ƩơȂǼLJ ǁƢǏȁǶȈǴǠƬdzơƪǫȁƤǿƿƾǫǹȂǰȇǾǻȏǀƠƬǫȁǶǴǠƬȇȏȁǵơȂǠdzơƐDzǫƗǾǧǂǠȇƢǷǵȐLJȏơ ǵȐLJȏơƩơƽƢƦǟȁǵƢȈǐdzơȁƧȐǐǴdzƢǯǁƢƫǹȂǰȇȁƢȈǻƾdzơĿƾŪơȁƤLjǰdzƢƥȏȂǤnjǷ ǽƾǿƢnjǻƢǸǯƨǴȈǬƯǾȈǴǟǹȂǰƬǧƢȀǷƢǰƷƗǶǴǠƬȇŃȁDzƥǽǂǤǏǺǷƢȀȈǴǟƾăƬǠą ăȇŃǾǻȏ ƧȐǐǴdz śǯǁƢƫ ǹȂǻȂǰȇ ǶĔƢǧ ȃǁƢǐǼdzơ DžǁơƾǷ ǺǷ ǹȂƳǂź ǺǷ Dzǯ ȁƗ DzƐ Ƴ ǺǷ ǶŮƢƳƕƨȇƢĔńơƨLjȈǠƬdzơƨdzƢūơǮǴƫȄǴǟǹȂnjȈǠȇȁƨȈǷȐLJȏơƩơƽƢƦǠdzơǂƟƢLJȁǵƢȈǐdzơȁ ǶǿƢǷDzȈǴǫȁƅơǾǸǴLJǺǷƐȏơǶŮơȂƷƗƶƦǫƗȄǴǟ ^ǹȂƯȐưdzơDzǐǨdzơ` ǶȀLJǁơƾǷĿǭƾdzȁǞǓȁȄǴǟơǁȂƦůśǸǴLjŭơŚǣǶǰƷƪŢǶǴLjŭơƢȀȇƗƪǼǯǹƛ ǁƽƢǫŚǣȁƗśǸǴLjŭơǶǰƷƪŢŖdzơǵȐLJȏơƽȐƥńơƧǂƴŮơȄǴǟơǁƽƢǫǹȂǰƫǹơƢǷƢǧ ƔƢLjǼdzơƧǁȂLJĿDZƢǬǧśƬdzƢūơĿǮdzƿǶǰƷDŽȇDŽǠdzơǾƥƢƬǯĿńƢǠƫƅơśƥƾǫȁƧǂƴŮơȄǴǟ ÊǑǁą ȏƊ ơƒȆÊǧăśǨÊ Ǡă ǔ ą ƬăLj ą ĄǷƢċǼƌǯơȂƌdzƢƊǫąǶƬĄǼą ǯƌ ăǶȈÊǧơȂƌdzƢƊǫąǶȀÊ Lj Ê ƌǨǻƊơȆÊǸdzÊƢƊǛƌƨǰƊ ƠÊǴƊ Ǹă dzƒơĄǶĄȀȈōǧȂă ƫăăǺȇÊǀōdzơōǹơÊ

ōȏơÊ ơĆŚǐ Ê Ƿă ąƩƔÈ ƖăLJȁă ĄǶċǼȀă Ƴă ąǶĄȀȇăȁƘƒ Ƿă ăǮƠÊdzƊȁƌƢǧƊ ƢăȀȈÊǧơȁĄǂƳÊ ƢăȀƬĄǧƊ ƆƨǠă LJÊ ơăȁƅơĄǑǁă ơƊąǺƌǰƫăąǶdzƊơƊơȂƌdzƢƊǫ  Ȑ Ɗ ȈÊƦLJă ǹƊ ȁĄƾƬăȀą ȇă ȏƊ ȁă ƨƆ ǴƊ ȈÊƷ ǹƊ ȂĄǠȈÊǘƬăLj ą ȇă ȏƊ ǹÊ ơăƾdzƒȂÊ dzƒơăȁ ƔÊ ƖăLjďǼdzơăȁ DZÊ ƢăƳďǂdzơ Ǻă ǷÊ ś ă ǨÊ Ǡă ǔ ą ƬăLj ą ǸĄ dzƒơ ąƾƴ Ê ȇăƅơÊDzȈÊƦLJă ȆÊǧąǂƳÊ ƢăȀȇĄąǺǷă ȁă ơĆǁȂƌǨǣƊ ơčȂǨƌ ǟă ƅơƊǹƢƊǯȁă ąǶȀĄ Ǽą ǟă ăȂƌǨǠą ȇăƒǹơƊƅơȄăLjǟă ăǮƠÊdzƊȁƌƢǧƊ ĄǾǯƒ ǁÊ ƾą ȇĄċǶƯƌÊǾdzÊȂĄLJǁă ȁă ƅơȄƊdzơÊơĆǂƳÊ ƢăȀǷĄ ÊǾƬÊȈą ƥăąǺǷÊ ąƱĄǂƼ ą ȇăąǺǷă ȁă ƆƨǠă LJă ȁă ơĆŚưÊǯƊ ƢĆǸǣƊ ơăǂǷĄ ÊǑǁą ȏƊ ơƒȆÊǧ ǵƢǷȏơDZƢǫ ÎÍÍÖÔƔƢLjǼdzơ ƢĆǸȈÊƷǁă ơĆǁȂƌǨǣƊ ƅơƊǹƢƊǯȁă ƅơȄƊǴǟă ĄǽĄǂƳą ơƊąǞǫƊ ȁă ąƾǬƊ ǧƊ ĄƩȂą Ǹă dzƒơ ǾȈǧDzƳǂdzơǺǰǸƬȇȏǞǓȂǷǺǷƧǂƴŮơƣȂƳȁȄǴǟDzȈdzƽƨȇȉơĿǽŚLjǨƫĿȅȁƢǔȈƦdzơ ǹơȁǑǁƗńơǑǁƗǺǷǾǼȇƾƥĈǂǧǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǟȁDZƢǫǾǼȇƽƨǷƢǫơǺǷ ǶȀȈǴǟ ƾĈǸŰ ǾĈȈƦǻȁ ǶȈǿơǂƥơ ǾȈƥƗ ǪȈǧǁ ǹƢǯȁ ƨĈǼŪơ Ǿdz ƪƦƳȁ Ǒǁȋơ ǺǷ ơŐNj ǹƢǯ

ǁƢǨǰdzơƽȐƥǺǷƧǂƴŮơȁ >Î@ȆƳƢǨŬơƣƢȀnjdzơǾȈnjŰDZƢǫȁºǿơ ǵȐĈLjdzơȁƧȐĈǐdzơ >ǵÎÓÒÕ@ºǿÎÍÓÖƨǼLJĿȂƫȆƳƢǨŬơƾŧƗǺȇƾdzơƣƢȀNj Î


ÏÎÓ DZƢǫƅơǾŧǁȆǰdzƢŭơ >Î@ĺǂǠdzơǺƥơǾǴǬǻƢǸǯƨƦƳơȁǵȐLJȏơǂƟƢǠNjƢđǵƢǬȇȏƽȐƥȁ ȅǁƢƼƦdzơ ƵǂNj ȅǁƢƦdzơ ƶƬǧ Ŀ ǂƴƷ Ǻƥơ ǚǧƢūơ DZƢǫȁ ºǿơ ƨƠȈƥȂdzơ ƽȐƦdzơ ơǀǯȁ ƢȀȈǧDzǸǠȇŖdzơǑǁȏơǺǷƧǂƴŮơƣȂƳȁƨȇȉơǽǀǿǺǷŚƦƳ ǺƥƾȈǠLJǖƦǼƬLJơȁ ºǿơƨȈǐǠŭƢƥ ^ǹȂƯȐưdzơȁȅƽƢūơDzǐǨdzơ` Ȇǿ ƢŶơ ƽȐƦdzơ ǺǷ Śưǯ ȄǴǟ Ƣđ ơȂƦǴǤƫ Ŗdzơ ǽǀǿ Ʋǻǂǧȏơ ƧȂǫ ǹơ ƪǴǫ ǹƜǧ ǺǷơȂǟǂƬƻơŕƷ ƨȈǴǰdzơȁƨȈƟDŽŪơǞƟƢǼǐdzơȁ ƨȇȂȈǻƾdzơǵȂǴǠdzơǺǷǽȂǸǴǠƫƢǷƤƦLjƥ ǂƟƢLJĿǶēƢǟȂǼǐŠơȁǂƳƢƫȁƨǬƥƢLjdzơǁȂǐǠdzơ ĿǽŚǜǻǪƦLjȇŃƢǷƨȈƥǂūơƩȏȉơ ȄǴǟơȂƦǴǤƫȁƢŮơȂǷƗǶēơȂǫȁǶēƢLJƢȈLjƥȁƢđơȂƦǴLJȁƢȀȈǻơƽȁƢȀȈǏƢǫǑǁȏơƩƢȀƳ DzǸǟȏȁǞƟƢǼǐdzơǮǴƫǶǴǠƬǻǹơƢǼǼǰŻȏǶȀLJǁơƾǷDzƻƾǻŃơƿƢǧ ƢȀȈdzƢǿƗǺǷŚưǯ ƢăǷ Ƕą ȀĄ dzƊ ơȁČƾǟÊ ơƊȁă ńƢǠƫ ƅơ DZƢǫ ƾǫȁ Ǟǧơƾŭơȁ ǩƽƢǼƦdzơȁ ƽȁǁƢƦdzƢǯ ƨȈƥǂūơ Ʃơȁƽȏơ ǞƟƢǼǐdzơȁǵȂǴǠdzơǮǴƫǶȀLJǁơƾǷĿǶǴǠƬǻǹơƢǼǷDŽǴȈǧ ÓÍDZƢǨǻȏơ ÇƧċȂǫƌ ąǺǷÊ ąǶƬĄǠą ǘƊ ƬăLJą ơ ȄǴǟǶȀLJǁơƾǷDZȂƻƽńơƧǁȁǂǓȏDZȂǫƗƢđƅơƢǻǂǷƗŖdzơƧȂǬdzơƽơƾǟơƢǼǼǰŻŕƷ ƢnjƷƢǧȏȐƻơǾƥDzźȁƗƨȈǴǰdzƢƥǺȇƾdzƢƥƤǿǀȇȅǀdzơǵƚnjŭơǵȂǷǀŭơǪƥƢLjdzơǾƳȂdzơ ǮƠdzȁƗǹơƢǼǓǂǧȂdzƢǻƢǧ DZȐǔdzơńơȃƾŮơǺǷDZƢǬƬǻȏơȁ DZƢƥȂdzơǾƬƦǫƢǟǹȂǰƫ ǵȂǴǠdzƢƥ ƔƢǸǴǠdzơ ǶǴǟƗ ǺǷ ơȁǁƢǏ ǶȀǼȇƽ ơȂǠĈȈǓȁ ǶȀLJǁơƾǷ Ŀ ơȂĈƥơǂȇ Ǻȇǀdzơ ǹƢǸǴǤdzơ ǥȂĄȇŃǽǂǐǟDzǿƗǞȈŦȄǴǟǶȀǼǷƾƷơȂdzơǩȂǨȇƮȈŞƨȈųǂǧȏơǞƟƢǼǐdzơȁƨȇȂǻƾdzơ ǶȀǼȇƾƥDzţȏŖdzơƨȇȂȈǻƾdzơǵȂǴǠdzơȁǞƟƢǼǐdzơǶǴǠƫǺǰŻȁǺȇƾdzơǺǷǽȂǠĈȈǓƢŠǮdzƿ ǀƠǼȈƷȁ ǶđȂǴǫ Ŀ ǵȐLJȏơ Ǻȇƽ ƹȂLJǁȁ ǺǸǴLjŭơ DžǁơƾǷ Ŀ ǶȀƬȈƥǂƫȁ ǶǿŐǯ ƾǠƥ ȄnjźȏȁDZƢǬƬǻȏơǶȀǼȇƽĿĈǂǔȇȏǾǻơƢǼȈǬȇǪǬŢǹơǶȀLJǁơƾǷǒǠƥńơǹȂǴǬƬǼȇ DZȐǔdzƢƥȃƾŮơDzȇƾƦƫǾȈǴǟ DžƢǧĿ>ǵÎÎÑÕ@ºǿÒÑÐƨǼLJĿȂƫȆǰdzƢŭơȆLjdzƾǻȏơƾǸŰǂǰƥȂƥơȆǓƢǬdzơĺǂǠdzơǺƥơ Î


ÏÎÔ ^ǹȂƯȐưdzơȁňƢưdzơDzǐǨdzơ` ǞǓȂƥƲǻǂǧȏơȁȃǁƢǐǼdzơƣȂǴǫńơƣǂǬƬȇǺǷśǸǴLjŭơDZƢȀƳǺǷǹơǶǴǟƛ ƨȈƦǐǟǽƾǼǟdžȈdzǹȐǧơȂdzȂǬȇȁǽȂƦŹŕƷǮdzǀƥǶȀȈdzơƽƽȂƬȇȁǶȀLJǁơƾǷĿǽƾdzȁ ƨȈǼȇƾdzơ ƨȈƦǐǠdzơ ńơ ǮƬƦLjǻ ǺǷ ŚǠƬƫ ƪǻƗ ƞNj ȅȏ ǪLJƢǨdzơ DzǿƢŪơ ƢȀȇƗ ƢȈǧ ƨȈǼȇƽ ǶȀLJǁơƾǷŚǣĿǶǿƽȏȁƗǞǓȁǵƾǠƥƢĔȁǂȀǜȇȁƢđǹȁǂƼƬǨȇǶǿȁǶȀǼǟƢǿǂƬLjƫȁ ǪūơǪƷƗǺǷǮǼȇƽȁƨǬȈǬƷǾƥŚǠƬȇǹơȆǤƦǼȇȅǀdzơDzǗƢƦdzơDzǘƥƗǺǷǶȀǼȇƽǹơǞǷ  ǹƢȇƽȏơ Śƻ Ȃǿ ȅǀdzơ ǵȐLJȏơ Ǻȇƾdz ƣȂLjǼǷ ƪǻƗ ƢǷƗ ƨǬȈǬƷ Ǿƥ ǂƼƬǨȇ ȅǀdzơ ǾdzƢǸǯȁǾǴǔǧȄǴǟƢǷȅǀdzơ ƾȈƷȂdzơǪūơǺȇƾdzơȂǿDzƥ ǺŧǂdzơǾƥƾƦǟƢǷDzǔǧƗȁ ƨƦLjǼdzơǽǀǿĿǂƼǨdzơDzǯƢǼdzƅƾǸūơȁǺƸǼǧ ƾȇDŽǷǺǷśǬƷȐdzơȁśǬƥƢLjdzơ Ŀ ƢȀǼǷǥǂNjƗȏŖdzơƨǨȇǂnjdzơ ǁƢǟǺǷDžƢǼǴdzƢȇƧǁơƾƥDzǿȁ œLjǻƢđƢǧȁǂǠǷƧǁơƽǺƥơƢǻƗ DzƷƗƢǷDzŢȁǮǼȇƾƥǮLjǸƬƫǹơƐȏơȆǿDzǿƨȈǼȇƾdzơƨȈƦǐǠdzơȆǿƢǷȅǂǠNjƪȈdzƢȇȁ ǶǴǠƫƪǻƗȁơǀǿŚǣǺȇƾdzơDzǿȁƅơĿǒǤƦƫȁƅơĿƤŢȁƅơǵǂƷƢǷǵǂŢȁƅơ ǁƢƬƬLJȏơȁǶƬǰƬdzơȄǴǟȏ ǁƢȀǛȏơȁǹȐǟȏơȄǴǟřƥƾǫǵȐLJȏơǺȇƽǹơ ǂƬLJǺǷŚŬơǹȁƽǭƢǬǴȇ ȏȁƩƢnjƷƢǨdzơǹȁƽǂƬLjdzơȁ ǹƿƖŭơǮdzǀdzơȂǼƥȁƩơǂǷdžŨǵȂȇDzǯĿǹơƿȏơǝǂNjǦȈǯńƢǠƫƅơȃǂƫƢǷƗ ƽȐƦdzơǞȈŦĿ ƽƢȀNjȏơDžƙǁȄǴǟǁƢȀǛȏơƨȇƢǣǽȁǂȀǛƗȁǹȐǟȏơƨȇƢǣǽȂǼǴǟƗȁ Ǯdzǀƥ Ǯǻơȁ ǁƢǟ ǮȈǴǟ ǽǁƢȀǛơ ǹƗ ǮŷȂƬƥ ǪLJƢǨdzơ DzǿƢŪơ ƢȀȇƗ ƪǻƗ ǽǂƬLjƫƗ ƪǠũDzǿ ƧȂƼǼdzơʼnƾǟ ƨǸŮơǖǫƢLJǶǴLjǷǺǷǮdzǥƗ ǁƢǨǰdzơƧƽȂǷƤǴƴƬLjƫ ǾƟơƾǟƗ śƥ ǾǻȐǟƢƥ ŚǠƬȇȁ ǾǴưǷ ǥǂNj ȏ ȅǀdzơ ǾǧǂNj ǂƬLJ Ŀ ƾȀƬŸ ȐǫƢǟ ǹơ ǖǫ ǺǷȂǿȁśǸǴLjŭơǂƥƢǯƗǺǷȐƳǁǹơƣƢƦdzơơǀǿĿƪǠũƢǷƤƴǟƗǺǷȁ ǾǻơȂƻơȁ ĿǂǔƷDZƢĈȀŪơƔƢƸǴǏǺǷƾǠȇȁƩơƽƢƦǠdzơǝơȂǻƗȁǵƢȈǐdzơȁƧȐǐdzơȄǴǟśǜǧƢƄơ ƢȀȈǴǟ dždzƢƳ Ȃǿȁ ƧƾƟƢŭơ ȄǴǟ ǂǸŬơ ơȂǠǓȁ ƢǸǼȈƸǧ ȃǁƢǼǐdzơ ǂƥƢǯƗ ǒǠƥ ƧȂǟƽ


ÏÎÕ ǂǗƢŬơơǀǿǹơǾǴȀŝǺǛȁǾǼȇƽĿƤǐǠƬǷơȂdzȂǬȇǹơǺǷƢǧȂƻǾƥǂNjȁƢLJƘǯDZȁƢǼƫ ǾƫƢǧƕȁDzȀŪơńơǂǜǻƢǧ ǾƫƢǟƢǘƥDzźȏȁǾdzơǁǀǟǹȂǰȇňƢǘȈnjdzơ ^ǹȂƯȐưdzơȁƮdzƢưdzơDzǐǨdzơ` ƽȏȁȏơ ǮƠdzȁƗ ǒǠƥ Ʊơǂƻơ ȄǴǟ Ƨǁƾǫ Ǿdz ǶǴLjǷ Dzǯ ȄǴǟ ǑǂƬǨȇȁ ƤŸ ǮdzƿƾdzơȁǹȂǰȇǹƘƥ ƢǷơǾȈǴǟǁƾǬȇƢŠǶȀƳǂźǹơƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơǺǷśǸǴLjŭơ Ǿdz ǹȂǰȇ ǹơ ƢǷơȁ ƤȈǣǂƬdzơȁ ƤȈǿǂƬdzƢƥ ǾȈǴǟ ƶǴȇȁ ǽƢȀǼȈǧ Ǿdz ƢǬȇƾǏ ǾȈdzȁ ȁƗ œǐdzơ ǾȈǴǟǀǨǼȇǺǷƾƷƗńơǽǂǷƗǢǴƦȇǹƘƥƢǷơȁǾȈǴǟǶȀǴȈƸȈǧǾƟƢǫƾǏƗǒǠƥǞǷƨƦLJƢǼǷ ǽƾdzȁDZƢƻƽơȄǴǟǾdzDzǷƢūơǹƢǯǹơȏƢǷǾȈǘǠȇǹƘƥƢǷơȁǽŚǣȁǶǯƢƷǺǷǶǿǂǷƗ ƩȁŚƥĿƪǼƬLjƫȁŐdzơƢȀƸƬƬǧơŖdzơƩƢǼƦdzơDžǁơƾǷĿDzǏƢƷȂǿƢǸǯƨƳƢūơȁǂǬǨdzơ ƱǂźǹơǾǼǰŤƨǴȈLJȁDzǯȁƨǴȈƷDzǰƥǶǴLjǷDzǯȄǴǟƤŸǾǻơDzǏƢūơȁƢǿŚǣȁ ƅơǺǷƣƢǬǠǴdzǪƸƬLjǷĽƕȂȀǧǾǠǴǨȇŃȁǮdzƿȄǴǟǁƾǫơƿơȁƨȈƦǐdzơȁƗœǐdzơǮdzƿ śǸǴLjŭơƽȏȁƗƾƷƗDZȂƻƾƥȆǓǁơƿơƢǷƗȁǮdzǀƥǾƦǴǬƥǑơǁŚǣǹƢǯơƿơơǀǿńƢǠƫ ƢǓǂdzơǹƢǧǮdzǀƥǑơǁȂǿȁǶȀǴƻƽƗǺǷDzưǷǂǧƢǯȂȀǧǁȂǯǀŭơǾƳȂdzơȄǴǟǶǿǂǨǯȁ ȅƽƢǸƬǟơǾȈǴǟȁ ȅƽƢŮơƅơȁǂǨǯǂǨǰdzƢƥ ^ǹȂƯȐưdzơȁǞƥơǂdzơDzǐǨdzơ` ȏƢǷǹƢǘǴLjdzƢƥǝDŽȈdzƅơǹơDZƢǫǾǻơǾǼǟƅơȆǓǁǹƢǸưǟƢǻƾȈLJǺǟȅȁǁ śǸǴLjŭơƽȏȁƗDZȂƻƽǃơȂƳǵƾǟǹƢȈƥȄǴǟDzǸƬNjơǹơȁơǀǿĺƢƬǯȁǹƕǂǬdzƢƥǝDŽȇ ȃǁƢǐǼdzơƽȏȁƗǞǷƢȀLjƟƢǼǯńơǶȀǼǷśǴƻơƾdzơǂǨǯDzƥƧǁȂǯǀŭơƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơ ĿǂƯƚȇǮNjȏơǀǿȁǮdzǀƥśǓơǂdzơǶȀƟƢȈdzȁƗȁƢǔȇƗǶȀƟƢƥƕǂǨǯȁǶȀǴưǷǶēƽƢƦǟȁ ơƿƢǧǮdzƿĿȆǟǂnjdzơǶǰūơǹȂǴȀŸơȂǻƢǯǺȇǀdzơśǬǧȂŭơśǸǴLjŭơǺǷŚưǯDžȂǨǻ ƅơńơǹȂƥȂƬȇȁǶǿǂǷƗơȂdzȁǺǷȁǶǿƽȏȁƗǹȂƳŐƻȁǝǂnjdzơǹȂǠȈǘȇǹȉơƾǠƥǽȂǧǂǟ DzǿƗȁ ǩơĈǂŭơȁ ǩƢĈLjǨdzơ ǺǷ ǶǿǂƟƢǐƥ ȄǴǟ ƅơ džǸǗ ǺǸȈǧ Ǯdzƿ ǂƯƚȇ ȏȁ ńƢǠƫ ǺǷȁǶǿƽȏȁƗDZƢƻƽơǺǷǶȀǠǼŻǹơǂǷȏơŅȁȄǴǟƤŸƔȏƚȀǧ ǩƢǨǼdzơȁƨǫƾǻDŽdzơ


ÏÎÖ ƢǗƢȈƬƷơȁǶȀȈǴǟƨǬǨNjƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơǽǀǿńơśǸǴLjŭơǹƢȈƦǏǺǷǶǿǁȂǷƗơȂdzȂƫ ƅƢƥƐȏơƧĈȂǫȏȁDZȂƷȏȁ ƅơƐȏơȅƽƢǿȏȁǶĔƢȇƽƗƨǷȐLjdz ^ǹȂƯȐưdzơȁdžǷƢŬơDzǐǨdzơ` Džǁơƾŭơ ǽǀǿ Ŀ ǶǿƽȏȁƗ ǹȂǠǔȇ śǸǴLjŭơ ǂƥƢǯƗ ǒǠƥ ȃǂǻ ƢĈǻƛ ƪǴǫ ǹƜǧ ǮdzƿĿǹơơȂǸǴǟȂǴǧǶǿƢȈǻƽȁǶȀǼȇƽǁȂǷƗĿƨǧǂǠǷǶǿƾǼǟǹȂǰȇǹơƾƥȏƔȏƚǿȁ ĿǶȀǴȀƳȁǶȀǬLjǧǞǼŻȏƢȈǻƾdzơǂƥƢǯƗǺǷǶĔȂǯDZȂǫƗǶǿƽȏȁƗơȂǠǓȁƢŭơǁǂǓ ƣƢǼƬƳơǾǸȀȇǶǴLjŭȏDZƢȀŪơǩƢLjǨdzơǶŮƢưǷȏƧȁƾǫǹȂƸǴǐȇƢŶơǶǿȁǺȇƾdzơǁȂǷƗ ǺǷǶȀLJȂǨǻǹƢǧǂƥƢǯȏơǺǷǂǿƢǜdzơƤLjŞơȂǻƢǯǹơȁƔȏƚǿȁDZȐūơǝƢƦƫơȁǵơǂūơ ǂǣƢǏȏơDzǧƢLJȏơ ǾǴǿƢƥǺǷdžǨǼdzơƪǻƢǯơƿơ ǶNjƢǿǺǷDzǏȏơǞǨǼȇƢǷȁ ǾƬǴǷȁ ǾǼȇƾdz ƨƦŰ ǶȀǸǜǟƗ ǺǷ ǹƢǰdz ƨǬȈǬƷ śǸǴLjŭơ ǂƥƢǯƗ ǺǷ ơǀǿ ǹƢǯ ȂǴǧ ȏƐ ơȁ Džǁơƾŭơ Ŀ ǽƾdzȁ DzƻƽƗ Ƣŭ Ǯdzǀǯ ǹƢǯ Ȃdzȁ ǾƬdzȁƽȁ ǾƬȈLjǼƳ ȄǴǟ ƧŚǣ ǶǿǂưǯƗȁ ƩƢǨǐdzơȁ ƨǴȈǴŪơƤǫƢǼŭơǽǀǿDzǯǾǼǷƪƦǴLjǻơƾǫȁƐȏơƢȀǼǷƱǂźȏǾǻƢǧƨȈǻơǂǐǼdzơ ǺǷȁƗśǸǴLjŭơǂƥƢǯƗǺǷǾƬdzƢƷǽǀǿǺǷČƾǠă ĄȇDzǿǦǐǼŭơƢȀȇƗǮȈǴǟƅƢƦǧ ƨǴȈǸŪơ džǨǻ Ǯdzǀƥ ƾȀnjȇȁ ǶȀǴǧƢLJƗ DzǨLJƗȁ ǶǿǂǣƢǏƗ ǂǤǏƗ ǺǷ ƅơȁ Ȃǿ Dzƥ ǶǿǂǣƢǏƗ ƨdzƢūơ ǽǀǿ ơȁǁƢƬź Ń Ǯdzǀdzȁ ǶȀLJǁơƾǷ Ŀ ǽƾdzȁ Ǟǔȇ Ǻȇǀdzơ Ʋǻǂǧȏơȁ ȃǁƢǐǼdzơ ǶǿƽȏȁƗȃǁƢǐǼdzơǞǔȇȏƨƸƳƢǻƪǻƢǯƢǸȀǷśǸǴLjŭơDžǁơƾǷȃǂǻƢǻƜǧ ǶȀLjǨǻȏ ǺȇƽȄǴǟǶȀǼǷƨǜǧƢŰǮdzƿDzǯǶȀǼǷȃǂƻƗƨǨƟƢǗDžǁơƾǷĿǶĔȂǠǔȇȏDzƥƢȀȈǧ ƨȈǻơǂǐǼdzơDžǁơƾŭơĿǽƾdzȁǾǠǓȂƥȅǀdzơDZȁǀƼŭơDzƳǂdzơơǀŮƤƴǠƫȁǂǜǻƢǧǶǿƽȏȁƗ ŖdzơǾLjǨǻȃƽƢǟDzƥǾƬǴǷDzǿƗȁǾƬdzȁƽȁǾǼȇƽȁǾȈƦǻȁǾƥǁȃƽƢǟƾǫǁȂǯǀŭơǾƳȂdzơȄǴǟ ȏǶĔƢǧǶȀLJǁơƾǷĿǽƾdzȁǞǓȁǺȇǀdzơǾǼȇƽƔơƾǟƗśǟǺǷǮdzǀƥǖǬLJȁǾƦǼƳśƥ ƢǷƗȁǾdzƨǻƢǷƗȏǾdzǺȇƽȏǺǷǹơǹȂǸǴǠȇǶĔȏǩȂƯȂdzơDZƢǸǯǮdzƿƾǠƥǾƥǹȂǬưȇ ǶǿǂƥƢǯƗǺǷǶǿȃǁƢǐǼdzơDžǁơƾǷĿśǸǴLjŭơǺǷǶǿƽȏȁƗǹȂǠǔȇǺǷǒǠƥǹȂǯ


ÏÏÍ ơȂǻƢǯǹơȁ ȐǬǟǶȀǼȇƽǁȂǷƗĿǶȀǴǫƗȁ ȐȀƳǶǿǂưǯƗǺǷǶĔȂǯǮdzƿĿƢǼȇȏ ǁƢǨǰdzơ Ŀ ńƢǠƫ ƅơ DZƢǫ ƾǬǧ ǵƢǻȏơ ǂƥƢǯƗȁ ǵȐƷȏơ ȅȁƿ ǺǷ ǂǿƢǜdzơ ƤLjŞ ńƢǠƫDZƢǫȁ Ôǵȁǂdzơ ƊǹȂƌǴǧÊ ƢƊǣąǶĄǿÊƧǂă ƻÊ ȉƒơÊǺǟă ąǶǿĄ ȁă ƢăȈǻČƾdzơÊƧȂăȈƸ ă dzƒơăǺǷÊ ơĆǂǿÊ ƢƊǛƊǹȂĄǸǴƊ Ǡą ȇă

Ƕǿơǂǻ ǺŴ Ƣǿȁ ÑÑ ǹƢǫǂǨdzơ Ȑ Ɔ ȈÊƦLJă DzŎ Ǔ ă ơƊ Ƕą Ąǿ Dzƒ ƥă ǵÊ ƢăǠǻąȏƊ Ƣƒ ǯƊ ōȏơÊ Ƕą ǿĄ ƒǹơÊ ǶȀȈǧ śǴǧƢǣ ƨȇơƾƦdzơńơǺȇƾdzƢƥơȂǴǏȁƢǷȁ ƨȇƢǤdzơƢȈǻƾdzơĿơȂǤǴƥƾǫǮdzǀǯƧƾǿƢnjŭƢƥ ǾƥǹȂǼǷƚȇȏȁƅơǹȂǧǂǠȇȏ ǁȂǷȏơƩȂŭơƾǠƥǾȈdzơDZƚƫƢǷȁ ǁȂnjǼdzơȁƮǠƦdzơǺǟ ƮȈǴưƫ ǹȁƾǬƬǠȇ Ƕǿ ƢǷ DzȈǴǫȁ ǶȀǼǷ ǹȂǼȇƾƬŭơȁ ǾƟƢǔǫȁ ǽǁƾǬƥ ȏȁ ǾƟƢȈƦǻƢƥ ȏȁ ǞǷǵȐLjdzơǾȈǴǟƶȈLjŭơƨȈǿȂdzơǹȁƾǬƬǠȇȁƨƯȐƯƾƷơȂdzơȁƾƷơȁƨƯȐưdzơǹơȁ ƨŮȉơ ǂȀǬȇȁ ƤǯǂȇȁȆnjŻȁ ƤǠƬȇȁƵƢƫǂȇȁ ƣǂnjȇȁDzǯƘȇǶȀǴưǷǂnjƥǾǻơǶǿƽƢǬƬǟơ ǾȈǴǟ ƗǂǬȇ ȅǀdzơ ŐŬơ Ŀ ǹȁƾǬƬǠȇȁ ƤǴǐȇȁ ǶȀǸǟǃ ȄǴǟ DzƬǬȇȁ ƤǴǤȇȁ ǾǻƗȄǴǟǾǻȂǴǯƘȈǧǽƾLjƳdžǨǻńơƧƔơǂǬdzơǮǴƬƥDzȈƸƬLjȇǾǻơƨLjȈǼǰdzơĿǹȂLjȈLjǬdzơ ǾǷƽ džǨǻ ńơ DzȈƸƬLjȇ ǾȈǴǟ ǹƙǂǬȇ ȅǀdzơ ǂǸŬơ ǹơȁ ǵȐLjdzơ ǾȈǴǟ ƶȈLjŭơ ƾLjƳ Ŀ ǂǧƢǯ ȂȀǧ ǶȀǼǷ Ǯdzƿ ƾǬƬǠȇ Ń ǺǷȁ ǵȐLjdzơ ǾȈǴǟ ƶȈLjŭơ ǵƽ Ǿǻơ ȄǴǟ ǾǻȂƥǂnjȈǧ ƢǿƾǬƬǠǷǹơĿǮnjƫȏƨȈǼȇƾdzơƩơƽƢǬƬǟȏơǽǀǿńơƩǂǜǻơƿƢǧňơǂǐǼƥdžȈdzǶȀǼȇƽ ȏƨȇȂȈǻƾdzơƩƢǸȀŭơǺǷǶȀǔǠƥƾȇȄǴǟǁƾǐȇƢǷńơƩǂǜǻơƿơȁ śǻƢĐơǺƳƗǺǷ ŐǯƗƢȈǻƾdzơĿȁ ȐȀƳDžƢǼdzơǂưǯƗǺȇƾdzơĿǶȀǧ śǴǫƢǠdzơDzǬǟƗǺǷǾǻƗĿǮnjƫ ƢŭǶǿƢȈǻƽǁȂǷƗĿǶŮȂǬǠǯǶȀǼȇƽǁȂǷƗĿƔȏƚǿDZȂǬǟƪǻƢǯȂdzȁ ȐǬǟDžƢǼdzơ ǾǷƢǰƷƗȁǽƾƟƢǬǟǺLjƷȄǴǟƪǬǨƫơȅǀdzơǵȐLJȏơǺȇƽǪūơƅơǺȇƽȃȂLJơȁǁƢƬƻơ ǁƢǐǟȏơ ǥȐƬƻơ ȄǴǟ ǵƢǻȏơ DzǓƢǧƗ ǞȈŦ ǺǷ ǵȐƷȏơ ȅȁƿ ǞȈŦ ǽƾǟơȂǫȁ ȏȁ ǹȁƾȇDŽȇ ȏ ȐǿƗ ƢŮ ǪǴƻȁ ƨǼŪơ ǪǴƻ ńƢǠƫ ƅơ Ǻǰdzȁ ǵơȂǫȏơȁ ǁƢǘǫȏơȁ ȏńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJ ǹȂǐǬǼȇȏȁǹȁƾȇDŽȇȏȐǿƗƢŮǪǴƻȁǁƢǼdzơǪǴƻȁ ǹȂǐǬǼȇ ĿơȂǴǸǠƬLJơȁ ǵȐLJȏơǺȇƽƨƦƄƅơǶǿơƾǿȂdz ǹȂdzƘLjȇǶǿȁDzǠǨȇƢǸǟDZƘLjȇ ǮNjȐƥǪūơƅơǺȇƽǾǻơơȂǼǬȈƬdz ǵƢȀǧȏơȁǭǁơƾŭơǺǷǾǻƢƸƦLJǶȀƦǿȁƢǷǾƬǧǂǠǷ


ÏÏÎ ơȂǧǂǐǧǶđȂǴǫƅơǥǂǏǶȀǼǰdzȁ ƣƢƥDzǯǺǷƢƳơȂǧƗǾȈdzơơȂǴƻƽȁ ƣƢȈƫǁơȏȁ Ǻǟ ƮƸƦdzƢƥ ǶǿǁƢǸǟƗ ơȂǫǂǤƬLJơȁ ƢȀǷȂǴǟȁ ƢȈǻƾdzơ Ŀ ơȂǴǣȂƫȁ Ǻȇƾdzơ Ǻǟ ǂǜǼdzơ ǶȀǧ ƢȀǷƢǿȁƗǁƢŞĿǶȀƬǫǂǣƗȁ ƢȀǷƢLJŐƥǶŮȂǬǟƩǂƬLjǧ ƢȀǷȂǴǠǷȁƢŮȂȀů ǵƢȈǻƨǬȈǬūơĿǶǿȁǂǿƢǜdzơĿǹȂǜǬȈƬLjǷ ǵȐƷƗȏȁǵȐƷȏơȅȁƿǺǷƧǁȂǐdzơĿ ƢȀǧǁƢƻǃǺǷǾȈǧơȂǻƢǯƢǷǹơǹȂǸǴǠȇȁ ǵƢǼŭơƩȂŭƢƥǶȀǼǟDZơǃŕǷǹȂȀƦǼƬȈLJȁ ǁƢŧǵƗǮƬŢDžǂǧƗ ǁƢƦǤdzơȄǴųơơƿơȃǂƫǥȂLJ ǵȐƷƗƭƢǤǓƗ ^ǹȂƯȐưdzơȁDžƽƢLjdzơDzǐǨdzơ` ǂnjǻȄǴǟǶȀLJƢǼƳƗǥȐƬƻơȄǴǟƲǻǂǧȏơǍǂƷƧƾNjȃǂǻƢĈǻƛƤƴǠdzơǺǷȁ ƨȈdzȁȏơ ǶȀƬLJƢȈLJ ǹȁǂȇ Ǻǰdzȁ ǹƢȇƽȏơ ǹȁƾǬƬǠȇ ȏ ǶǿǂưǯƗ ǹơ ǞǷ ƨȈǻơǂǐǼdzơ Ǻȇƽ ǶǿǂǤǏǺǷơƚnjǻƾǫȁǶđȂǠNjǾȈǴǟǹȂǠǸŸǺȇƽǺǷǶŮƾƥȏǶĔƢƥǶȀȈǴǟȆǔǬƫ ǶēȂǟƽȁ ǾȈǴǟ ǶȀǟƢǸƬƳƢƥ ǹƢȇƽȏơ ǺǷ ǽŚǣ ǺǷ ńȁƗ ǾǻȁŚǧ ƨȈǻơǂǐǼdzơ Ǻȇƽ ȄǴǟ ƧŚưǰdzơDZơȂǷȏơǹȂǠǸŸȁƨǟȂǼƬŭơƩƢȈǠǸŪơǮdzǀdzǹȂǴǰnjȈǧǾȈdzơȃǂƻȏơƣȂǠnjdzơ Ǒǁȏơ ǁƢǘǫƗ Ŀ ǶĔȂưƦȇȁ ǺȇǂnjƦŭƢƥ ǶĔȂǸLjȇȁ ƧƢǟƾdzơ ƧƢǠLjdzơ śǸǴǠŭơ ǹȂƦƫǂȇȁ Ŀ ƢȀȈǻơƽƗȁ ƽȐƦdzơ ȄǐǫƗ Ŀ ƨǨǴƬƼŭơ Džǁơƾŭơ ǹȂƸƬǨȇȁ ǶȀƦǿǀǷ ńơ DžƢǼdzơ ǹȂǟƾȇ ƩƢǬǨǼdzơƢȀȈǴǟǹȂǬǨǼȇȁǶēơƽƢǬƬǟơǺǟƨưƷƢƦdzơƧŚưǰdzơƤƬǰdzơǹȂǠƦǘȇȁȃǂǬdzơȁǹƾŭơ śLjȈLjǬdzơ ǒǠƥ ǾȇǂŸ ƢǷ Ǯdzƿ ǺǷȁ ƨƦȇǂǬdzơȁ ƧƾȈǠƦdzơ ƩƢȀŪơ Ŀ ƢĔȁǂnjǼȇȁ ƧǂǧơȂdzơ ǶȀȈǴǟ ǶēƔơǂǫȁ DZƢȀŪơȁ ǹƢȈƦǐdzơ ǶȀǠŦȁ ȃǂǬdzơ Ŀ ǶȀǧơȂǘƫ ǺǷ ǶĔȂǴLJǂȇ Ǻȇǀdzơ ȃǂǬdzơǒǠƥĿDžǁơƾŭơǶȀƸƬǧǺǟƧƽƢȇǃơǀǿǶȀƟơȂǣȏƨȈǻơǂǐǼdzơƨǻƢȇƾdzơƤƬǯǒǠƥ ǺǷȁǶȀǼǷǹȂǸǴLjŭơǁǀƸȈǴǧƨǴȈLJȁȁƨǴȈƷDzǰƥǶǿŚǣȁśǸǴLjŭơƽȏȁƗǶđȐƴƬLJơȁ ƨƳǂǨdzơDzȈƦLJȄǴǟȂdzȁǶȀȈǴǟǝƢǸƬƳȏơǺǷǶŮƢȀƳȁǶǿƽȏȁƗơȂǼǰŻȏȁǶȀLJǁơƾǷ ǵȐLJȏơǺȇƽǦdzƢţŖdzơǶēȏȐǓǺǷƞNjǶĔƢǿƿƗĿǪǴǠȇƢŠǁǁƢǤǐdzơƽȏȁȏơǹȏ ǶǿơǂǻǺŴƢǸǼȈƥȁ ǵȐŭơȁDZƢƥȂdzơǮdzƿĿǶǿǂǷƗȆǴȇǺǷȁǶēƢȀǷƗȁǶȀƟƢƥƕȄǴǟȁ ȏȁ ǵȐLJȏơ Ǻȇƽ śƦŭơ ǶȀǼȇƽ ǂnjǼƥ ǹȂdzƢƦȇ ȏ śǸǴLjŭơ ǺǷ ơŚưǯ ȃǂǻ Ǯdzǀǯ


ÏÏÏ ǶǿƽȏȁƗȁǶǿƽȐƥȄǴǟƽǂȇƢǷǒƷƾƥǹȂǼƬǠȇȏȁ ǵơȂǫȏơƔȏƚȀǯƩƢǬǨǼdzơǹȂǬǨǼȇ ƧǁƢLjŬơƾNjƗȁ ǹȏǀŬơǝơȂǻƗƶƦǫƗǺǷơǀǿdžȈdzƗ ǵƢǿȁȏơȁǮnjdzơȁǭǂnjdzơǺǷ ǹƢŻȏơȄǴǟǂǨǰdzơǾȈǧǶƴǿȅǀdzơ ǹƢǷDŽdzơơǀǿĿƢǸȈLJȏȁ ǹƢǷǂūơNJƸǧƗȁ ǹƢǠƬLjŭơǶǠǻȂǿȁńƢǠƫƅƢƥśǠƬLJƗȁơǀǿŅȂǫDZȂǫƗ ǹơȁƾǠdzơǞƥƢƬƫȁDZȐǔdzơƽơǃȁ ^śȈǟȂLjȈdzơƩƢǟȂƦǘǷǺǷśǸǴLjŭơǂȇǀŢĿǹȂƯȐưdzơȁǞƥƢLjdzơDzǐǨdzơ` ƤƬǰdzơ ǺǷ ơŚưǯ ƢȀȈǧ ơȂǠƦǗ śȈǟȂLjȈdzơ ǹƢƦǿǂǴdz ƨǠƦǘǷ ƩȁŚƥ Ŀ ƾƳȂȇ ơȂdzơǃƗDzǬǼdzơĿǶȀƬǻƢǷƗǵƾǠdzǶȀǼǰdzȁśǸǴLjŭơƤƬǯǺǷƢǿȂǠŦŖdzơƨȈƥƽȏơǞȈǷƢĐơȁ ƅơDZȂLJǂdzǶȈǜǠƫȁǵȐLJȏơǺȇƾdzƾȈȇƘƫƢȀȈǧŖdzơƩơǁƢƦǠdzơƢȀǼǷơȂǴǬǻŖdzơƤƬǰdzơǺǷ ơȂdzơǃƢǧƨǤǴdzơǾǬǧƣƢƬǯơȂǠƦǗǶĔơǮdzƿǺǸǧ ǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơǾȈǴǟƾǸŰƢǻƾȈLJ ƧȐǏ DzǔǧƗ ƅơ ǺǷ ƢȀȈǴǟ ƨȇƾǸƄơ Ƨǂǔūơ ǶȈǜǠƫ ǺǷ ƢȀȈǧ Ƣŭ ƨȈǴǰdzƢƥ ǾƬƦǘƻ ǾƫơǁƢƦǟĿơȂdzƾƥȁơȁŚǤǧƨȈƥƢƬǰdzơǙƢǨdzȏơƣƢƬǯơȂǠƦǗǶĔơǮdzƿǺǷȁ ƨȈŢDzǸǯƗȁ ȁƗDzƟƢǬdzơDZƢǫƢǸǯǶŮȂǬƥǾƫǁƢƦǟǹȁŚǤȇńƢǠƫƅơDZƢǫƢǸǯDZƢǫơƿƢǧƧŚưǯƩȐŰĿ śǸǴLjŭơ ƤƬǯ ǺǷ ƢǿǂưǯƗ ƔơDŽƳƗ Ƨƾǟ ơŚƦǯ ƢǟȂǸů ơȂǠŦȁ ơǀǰǿȁ DzȈǫ ƢǸǯ ƢǻƾȈLJǺŧǂdzơƤȈƦƷǶȈƼǨƫȁ ǵȐLJȏơǺȇƽǶȈǜǠƬƥǪǴǠƬȇƢǷǶēơǁƢƦǟǺǷơȂǧǀƷȁ śǸǴLjŭơ ƔƢǸǴǟ ƩơǁƢƦǟ ǹƢȈƷȏơ ǒǠƥ Ŀ ơȂdzƾƥƗ Dzƥ ǵȐLjdzơȁ ƧȐǐdzơ ǾȈǴǟ ƾǸŰ ƾȈLJ ǹȁƚnjƥ ǪǴǠƬȇ ƢǸȈǧ Ǯdzƿȁ ƨƸȈƦǬdzơ ƧƾLJƢǨdzơ ǶēơǁƢƦǠƥ ƨƸȈǴŭơ ƨƸȈƸǐdzơ ǞȈŦǁǀƷƗƢǻƘǧ śǠŦƗǾƦƸǏȁǾdzƕȄǴǟȁǾȈǴǟƅơȄǴǏȁśƦŭơǾǼȇƽȁ śǴLJǂŭơ ƤƬǯǺǷƪǻƢǯȂdzȁƩȁŚƥĿƨȈǟȂLjȈdzơƨǠƦǘŭơĿƨǟȂƦǘŭơƤƬǰdzơǺǷśǸǴLjŭơ ǽȂũȅǀdzơǝȂǸĐơDzưǷƢǿȂǠƦǗȁƢǿȂǠŦŖdzơǶȀǠȈǷƢůǺǟȐǔǧśǸǴLjŭơǦȈdzƘƫȁ ǾǠǓơȂǷǺǟǶǴǰdzơǹȂǧǂŹDzǬǼdzơĿǶŮƨǻƢǷƗȏǶĔƢǧƔơDŽƳƗƧƾǟĿƣƽȏơŇƢů ǭƢȇƢǧ ǶǬLjdzƢƥƨƸǐdzơǹȂdzƾƦȇȁ ǶLJƾdzơĿǶLjdzơǹȂǠǔȇȁ ǾǠǧƢǼŠǽǁƢǔǷǹȂƳDŽŻȁ ȏ śǬȇȁǶǴǟǺǟƐȏơǮƫŐƻƗƢǷƅơȁňƢǧǶȀƦƬǯǺǷƢƠȈNjȅǂƬnjƫǹƗǶǴLjŭơƢȀȇƗ ǒǠƥȄǴǟśǸǴLjŭơƔƢǸǴǟǒǠƥǶLJƢƥǚȇǁƢǬƬdzơǒǠƥƪȇƗǁơƿơȁ śǸţȁǺǛǺǟ


ÏÏÐ DzȇƾƦƬdzơȁǦȇǂƸƬdzƢƥƤƬǰdzơǮǴƫdžǨǻĿǶȀǧǂǐƫƪƦƯơƿơǶĔƢǧƢđƘƦǠƫȐǧǶȀƦƬǯ ƣƢƬǰdzơǮdzƿƤƷƢǏǺȇƽǦdzƢƻǹơȁǾǬǧơȂȇƢǷƩƢƦƯơȁǶȀƦǿǀǷǪǧơȂȇȏƢǷǥǀƷȁ ǁǀūƢǧǶȀƬƸǴǐǷǪǧơȂȇƢǷȁǶǿơȂǿƤLjƷȄǴǟǚȇǁƢǬƬdzơĿǥǂǐƬdzơǺǷǶȀǠǼŻƢǸǧ ǁǀǻƗǺǷǁǀǟƗƾǫȁǶǴLjŭơƢȀȇƗǮƫǁǀǻƗƢǻƗƢǿȁ ǁǀūơǶȀƦƬǯǺǷ ^ǹȂƯȐưdzơȁǺǷƢưdzơDzǐǨdzơ` ƨǟƢǸŪơȁƨǼLjdzơDzǿƗƾƟƢǬǟǦdzƢźƢŲƢƠȈNjǶǴǠƫȏǹƗśǸǴLjŭơDžǁơƾǷǵDŽǴȇȁ ǹƢǧƨǣȐƦdzơƲĔƣƢƬǰǯƾƟƢǬǠdzơŚǣǂƻƕƢƠȈNjƔȁǂǬŭơƣƢƬǰdzơǺǷƽȂǐǬŭơǹƢǯȂdzȁ ƨƷƢǐǨdzơȁ ƨǣȐƦdzơ ȄǴǟ ǶȀƦȇǁƾƫ ƾǐǬƥ ǀȈǷȐƬǴdz ǾƟǂǬƫ ƨȈǷȐLJȏơ Džǁơƾŭơ ǒǠƥ ǒǧǂdzơȁ ǞȈnjƬdzơ ňƢǠǷ ǺǷ ƞNj ǶǿǂǤǐdz ǶȀLJȂǨǻ Ŀ ƪƦưȇ ǹơ ǶȀȈǴǟ ȄnjƼȈǧ ǹȁƽǶȀǼǷǒǠƦdzơńơDzȈŭơơȁśǠŦƗǶȀǼǟƅơȆǓǁƨƥƢƸǐdzơǒǠƥȄǴǟǑơǂƬǟȏơȁ ǁȂǯǀŭơƣƢƬǰdzơƨƦLjǻƢǷƗǒǤƦdzƢƥńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁǶȀǼǷŚưǯƤƷDZơƾƥơȁǒǠƦdzơ ƨƸȈƸǏŚǣƨƥƿƢǯƨƦLjǻȆȀǧǾȀƳȁǵǂǯȁǾǼǟƅơȆǓǁƤdzƢǗĺƗǺƥȆǴǟƢǻƾȈLjdz ǞdzƢǗǺǷȁ >Ï@ǹȂǼǜdzơǦnjǯĿƢǸǯDZơƾƬǟȏơǹơDŽȈǷǾƥƢƬǯĿ >Î@œǿǀdzơǚǧƢūơDZƢǫ ǹƢǧǾǼǟńƢǠƫƅơȆǓǁȆǴǟśǼǷƚŭơŚǷƗȄǴǟƣȁǀǰǷǾǻƢƥǵDŽƳƨǣȐƦdzơƲĔƣƢƬǯ ȂǿȁºǿơƢǸȀǼǟƅơȆǓǁǂǸǟȁǂǰƥĺƗǺȇƾȈLjdzơȄǴǟǖūơȁƶȇǂǐdzơƤLjdzơǾȈǧ DžƙǁǺǷƢŷȁ >Ð@ǹƢǰǴƻǺƥơǾdzƢǫƢǸǯȄǔƫǂŭơǦȇǂnjdzơȁƗȆǓǂdzơǦȇǂnjdzơǞŦ ȆǓǁȆǴǟƢǻƾȈLJǵȐǯǺǷȆǿƣƢƬǰdzơơǀǿƩơǁƢƦǟǺǷơŚưǯǹơǮNjȏȁƨǠȈnjdzơ ƨǼLjdzơ DzǿƗ ƔȐǔǧ ƾƷȏ ȆǤƦǼȈǧ ǾȈǴǟ ƨƥȁǀǰǷ ǾƫơǁƢƦǟ ǺǷ ơŚưǯ ǹơ ƢǸǯ ǾǼǟ ƅơ Ŀ ǾƫƔơǂǫ ǺLjƸƬLjƫ ǀƠǼȈƷȁ ǾƫƢǼLjƷ ƩƢƦƯơȁ ǾƫƢƠȈLJ ǥǀŞ ǽǂǐƬź ǹơ ƨǟƢǸŪơȁ ǪūơǾȈǧǖǴƬƻơƾǫȁǹȉơƢǷƗ DžȂǨǼdzơȁƵơȁǁȏơǾƥƤȈǘƫȁ DžȁǁƾdzơȁDžǁơƾŭơ ǂǐǷĿ>ǵÎÐÑÕ@ºǿÔÑÕƨǼLJĿȂƫœǿǀdzơƾǸŰ Î

DZȂƦǼƬLJơĿ>ǵÎÓÒÓ@ºǿÎÍÓÔƨǼLJĿȂƫœǴƳƤƫƢǯȄǨǘǐǷǹȂǼǜdzơǦnjǯǦdzƚǷ Ï

ǵƢnjdzơĿ>ǵÎÏÕÏ@ºǿÓÕÎƨǼLJĿȂƫƾŧƗǹƢǰƐǴƻǺƥơ Ð


ÏÏÑ ǺǷDzƳǁǺǷƪǠũƾǫȁƨƬƦdzƗśǸǴLjŭơƽȏȁȏDžǁơƾŭơĿǾƫƔơǂǫǃȂšȐǧDzǗƢƦdzƢƥ ǺǷ džȈdzȁ ǽƢƫƗ ǺȇƗ ǺǷ ǾƬdzƘLJȁ ǾǼǟ ǾƬȈȀǼǧ ǞȈnjƬdzơ ƨƸƟơǁ ǾȈǧ ƢǷȐǯ ƩȁŚƥ ƔƢƦų ǁǀūƢǧǽǂǤǏĿƨLJǁƾŭơĿƨǣȐƦdzơƲĔƧƔơǂǫǺǷǽƢƫƗǾǻơ ŅDZƢǬǧǽƾǴƥDzǿƗƤǿǀǷ ƾǫȁǽǁơȂǟƨdzơǃơȁ ǽǁƢȈƻƩƢƦƯƢƥ ǽǁƢǐƬƻơƾǠƥƐȏơƣƢƬǰdzơơǀǿƧƔơǂǫǺǷǁǀūơ ǺǷ ǾȈǧ Ƣŭ >Î@ȅƾǫơȂǴdz ƣȂLjǼŭơ ǵƢnjdzơ ƵȂƬǧ ƧƔơǂǫ ǃơȂƳ ǵƾǟ ȄǴǟ ƔƢǸǴǠdzơ ǎǻ ǁƢƦƻƗȁ ǶȀƬǟƢƴNj ǂǯƿȁ ǶȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ƨƥƢƸǐǴdz ƵƾǷ Ǿƥǀǯ ǹơ ǞǷ ƤȇƿƢǯȏơ ƶȇǂǐdzơ ƣǀǰdzơ ȄǴǟ ǾdzƢǸƬNjȏ ǃơȂŪơ ǵƾǠƥ ńȁƗ >Ï@ƨǣȐƦdzơ ƲĔ ƧƔơǂǬǧ ǶēƢƷȂƬǧ ǽȂƟǂǬȇȏǹơDžǁơƾŭơȆǸǴǠǷƶǐǻơňơȁǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȇǂƥƗǾǼǷǶǿƢŲǶȀǷǀƥ ƨdzơǃơȁ ƔƢǨǐdzơ ƩƢƦƯƢƥ ǁƢǐƬƻȏơ ƾǠƥ ȏƐ ơ ǽȂǼƬǬȇ ȏ ǹơ śǸǴLjŭơ ǞȈŦ ƶǐǻơȁ ǩơǂǠdzơƽȐƥĿǶƳƢǟȏơǾǴǠǨȇƢǷǾǠǼǷȁǽǁƢǰǻơƤŸ ȅǀdzơǂǰǼŭơǺǷȁ ǁơƾǯȏơ ƾƟƢǬǟ ƮƦƥ śǸǴLjŭơ ƔơȂǣȏ ǶȀǧǂǗ ǺǷ śǨǛȂǷ ǶȀƟƢǸǴǟ ǺǷ ƨǟƢŦ DZƢLJǁơ ǺǷ ơȁǁƢǏȁǂǔŭơDzǸǠdzơơǀǿȄǴǟơȁƽƢƬǟơƧŚưǯśǼLJǀǼǷǶǿȁǶȀǼȈƥǞȈnjƬdzơȁǒǧǂdzơ ĿȃǂǬdzơDzǿƗȁƣơǂǟȏơǺǷŚǿƢŦǶȀƦƦLjƥǒǧǂƫŕƷǂƟƢnjǠdzơȁȃǂǬdzơĿǹȂǧȂǘȇ ǺȇƽȄǴǟǶǿǁǂǓǹƢǧ ǁǀūơDzǯƨǼLjdzơDzǿƗȁǹȂǸǴLjŭơǶǿǁǀƸȈǴǧǩơǂǠdzơƽȐƥ ǁǂǔdzơNJƸǧƗǺǷǵȐLJȏơ ^ǹȂƯȐưdzơȁǞLJƢƬdzơDzǐǨdzơ` ǁȁƾǏƢȇȁǂƥƢǼŭơȁǞǷƢĐơƔƢƦǘƻƢȇȁ ǵȐǰdzơǹƢLJǂǧƢȇȁ ǵȐLJȏơƔƢǸǴǟƢȇ ǁȂǷƗĿǶǿǺȇǀdzơ ǵơȂǠdzơƔȏƚǿǹȂǐƸǼƫȏǶǰdzƢƥƢǷǶƬǻƗǺȇƗ ǂǓƢƄơȁDzǧƢƄơ ǮdzƿǺǷǞǻƢǷȏȁ ǵȐƷȏơȅȁƿǺǷǽƢȈǻƽĿǶȀǔǠƥǹƢǯǹơȁ ǵƢǠǻȏƢǯǶȀǼȇƽ ĿńƢǠƫƅơDZƢǫƢǸǯǽơǂƻƗǂǷƗĿƢǻȂǼů ǽƢȈǻƽǂǷƗĿȐǫƢǟǹƢLjǻȏơǹȂǰȇƾǬǧ ǹơǶȀȈǧDZƢǫȁǹȂǴǧƢǣǶǿƧǂƻȉơǺǟǶǿȁƢȈǻƾdzơƧƢȈūơăǺǷƆơǂǿƢǛƊǹȂǸǴǠȇƣƢƬǰdzơ ƽơƾǤƥĿ>ǵÕÏÏ@ºǿÏÍÔƨǼLJĿȂƫȅƾǫơȂdzơƾǸŰ Î

>ǵÎÍÎÒ@ºǿÑÍÓƨǼLJƩƢǷȆǔǧơǂdzơȆǓǂdzơƨǣȐƦdzơƲĔǦdzƚǷ Ï


ÏÏÒ ƨȇƢǤdzơƢȈǻƾdzơĿơȂǤǴƥǮdzǀǯǶǿơǂǻ>Î@ǺŴƢǿȁȐȈƦLJƐDzǓơǶǿDzƥǵƢǠǻȏƢǯƐȏơǶǿ DZƚƫƢǷȁ ǁȂnjǼdzơȁƮǠƦdzơǺǟǹȂǴǧƢǣǶǿǂưǯƗDzƥ ƨȇơƾƦdzơńơǺȇƾdzơĿơȂǴǏȁƢǷȁ  śŭƢǠdzơ ƣ Ĉ ǁ ǹȂǧǂǠȇ ȏȁ Ǻȇƾƥ ǹȂǼȇƾƬȇ ȏ ƨǫƽƢǻǃ ǁȂǷȏơ ƩȂŭơ ƾǠƥ ǾȈdzơ ǹơȁ ƨŮȉơ ƮȈǴưƫ ǹȁƾǬƬǠȇ ƨȈǻơǂǐǼdzơ ƧƾȈǬǠdzơ ȄǴǟ Ƕǿ ǶȀƬǴǫ ǞǷ ǶȀǼǷ ǹȂǼȇƾƬŭơȁ ǹƢLjǻơ Ǿǻơ ǶǿƽƢǬƬǟơ ǞǷ ǵȐLjdzơ ǾȈǴǟ ƶȈLjŭơ Ȃǿ ńƢǠƫȁ ǾǻƢƸƦLJ Ǿǻơȁ ƾƷơȁ ƨƯȐưdzơ DŽƴǠdzơ ǺǷ ǾȈǴǟ ǂȀǛ ƢǷ ǞǷ DZȂƦȇȁ ǕȂǤȇȁ ǵȂǬȇȁ ǵƢǼȇȁ ƣǂnjȇȁ DzǯƘȇ ǶȀǴưǷ ǞǷȁǶȀǸǟǃȄǴǟǽƢȇơ ǶȀƦǴǏȁǾȈǴǟƽȂȀȈdzơǾƟơƾǟƗƧǂǐǼƥǹơȂŮơȁDZǀdzơȁǦǠǔdzơȁ DŽƦŬơĿǹȁƾǬƬǠȇȁǶȀǸǟDŽƥǽȂƦǴǏǺȇǀdzơƽȂȀȈdzơƣǁȁǶđǁȂǿǾǻơǹȁƾǬƬǠȇǮdzƿ ȄLjȈǟƾLjƳdžǨǻńơƧƔơǂǬdzơǮǴƬƥDzȈƸƬLjȇǾǻơƨLjȈǼǰdzơĿdžȈLjǬdzơǾȈǴǟƗǂǬȇȅǀdzơ ǵȐLjdzơǾȈǴǟǾǷƽdžǨǻńơDzȈƸƬLjȇdžȈLjǬdzơǾȈǴǟƗǂǬȇȅǀdzơǂǸŬơǹơȁǵȐLjdzơǾȈǴǟ ơƿơȁśǻƢĐơǺƳƗǺǷƢǿƾǬƬǠǷǹơǮnjƫȏƧƾLJƢǨdzơƩơƽƢǬƬǟȏơǽǀǿńơƩǂǜǻơƿƢǧ śǴǫƢǠdzơDzǬǟƗǺǷǾǻƗĿǮnjƫȏƨȇȂȈǻƾdzơƩƢǸȀŭơǺǷǽƾȇȄǴǟǁƾǐȇƢǷńơƩǂǜǻ ǪūơƅơǺȇƽȃȂLJơȁǁƢƬƻơƢŭǶǿƢȈǻƽĿƔȐǬǟǶǿƢǸǯǶȀǼȇƽĿƔȐǬǟơȂǻƢǯȂdzȁ ǵȐƷȏơȅȁƿǞȈŦǽƾǟơȂǫȁǾǷƢǰƷƗȁǽƾƟƢǬǟǺLjƷȄǴǟƪǬǨƫơǺȇǀdzơǵȐLJȏơǺȇƽ ńƢǠƫ ƅơ Ǻǰdzȁ ǵơȂǫȏơȁ ǁƢǘǫȏơȁ ǁƢǐǟȏơ ǥȐƬƻơ ȄǴǟ ǵƢǻȏơ DzǓƢǧƗ ǞȈŦ ǺǷ ǹȁǂǧƢǰdzơǶǿȁȐǿƗƢŮǪǴƻȁǁƢǼdzơǪǴƻȁǹȂǼǷƚŭơǶǿȁȐǿƗƢŮǪǴƻȁƨǼŪơǪǴƻ ǹȂǨǐȇƢǸǟƧDŽǠdzơƣǁǮƥǁǹƢƸƦLJ ^ǹȂǠƥǁȋơDzǐǨdzơ` ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏśǴLJǂŭơƾȈLJƩơDŽƴǠǷĿśŭƢǠdzơȄǴǟƅơƨƴƷĺƢƬǯĿƪǴǫ ǾǼȇƽƨƸǏȄǴǟƨdzơƾdzơśǿơŐdzơȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƫȂƦǻDzƟȏƽDzƳƗǺǷȁǶƐǴLJȁ ǂƸƦƫȁ ǾȈǻƢǠǷǶǴǟĿDzǣȂƫȁ ǾȈǧǂǜǼdzơDzǫƢǠdzơǪǫƽƢǸǴǯǾǻơǵȐLJȏơǺȇƽśƦŭơ ƢƻȂLJǁǾȈǧƾȇDŽȇ ǾdzȂǬǼǷȁǾdzȂǬǠǷśƥǪƦǗȁ ǾdzȂǏƗȁǾǟȁǂǧȁǾǷƢǰƷƗƨǧǂǠǷĿ DzǷƘƬȈǴǧƧǁƢƦǠdzơǽǀđǵƾǬƫƾǫȂǿȁǦdzƚŭơǖşơǀǰǿ Î


ÏÏÓ ƨǴŭơ ƔȐǔǧ DzǔǧƗȁ ƨȇƾǸƄơ ƨǷȏơ ƔȐǬǟ DzǬǟƗ ȃǂƫ Ǯdzǀdzȁ ƽƢǬƬǟơ ƧȂǫȁ ƨƦŰȁ ǵơƾƻȁ śƦŭơǺȇƾdzơơǀǿƔƢǸǴǟǶǿ ƨȈǷȐLJȏơƨǠȇǂnjdzơƔƢǸǴǟǶǴǟƗȁ ƨȇƾŧȏơ ƨȈǧȂǐdzơȁ ƔƢȀǬǨdzơȁ ǹȂƯƾƄơ Ƕǿȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ śǴLJǂŭơ ƾȈLJ ƨǠȇǂNj ƨȈǼȇƾdzơǶȀƦƬǯƩȌǷƾǫȁǶǿǂǐƷǺǰŻȏƧŚưǯǥȂdzơǶȀǼǷDzǯȁ ǹȂǸǴǰƬŭơȁ ŕƷǑǁȏơǁƢǘǫƗƨȈǼȇƾdzơŚǣǺǟȐǔǧǥȂǐƫȁǾǬǧȁƾƟƢǬǟȁƮȇƾƷȁŚLjǨƫǺǷ ǞȈǸŝǽǀǿǶȀƦƬǯȄǴǟDZȂǐūƢƥǹȁǂƼƬǨȇDZȁƾdzơƨǧƢǯƔȐǬǟȁDzǴŭơǞȈŦƔȐǔǧǹơ ƤdzƢǘŭơǥǂNjƗȁǂƟƢƻǀdzơdžǨǻƗǺǷƢĔȁƾǬƬǠȇȁdžǧƢǼƬdzơƨȇƢǣƢȀȈǧǹȂLjǧƢǼƬȇȁƢȀǧƢǼǏƗ ƢŲǂưǯƗƢȀǼǷǶǿƾǼǟƢǷǁƢǏŕƷ ǹƢťȏơȄǴǣƢƥ ǹơƾǴƦdzơǂƟƢLJǺǷƢĔȂǠǸƴȈǧ ƢȀǠǓȂƥơȁǂƼƬǧơƩơƾǴĐơǺǷǥȂdzơƩƢƠǷƢȀǼǷơȁǃǂƷƗƾǬǧśǸǴLjŭơǂNjƢǠǷƢǻƾǼǟ œǼdzơƧȂǟƽǂnjǻǶǴǟƗƅơȁƨǼǗƢƦdzơǮdzƿƨǸǰƷȁƨȈǏȂǐŬơȁƨȈǷȂǸǠdzơǶȀƦƫƢǰǷĿ ơŚưǯơȂǼƬǟơƨǸǰūơǽǀŮȁƨǷƢȈǬdzơǵȂȇǶȀȈǴǟƨƴūơƨǷƢǫơƧƽƢȇǃȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ DzǰƥǶēƢǤdzńơǽȂŦǂƫȁ ǹƢǬƫȏơƨȇƢǤƥǶǿƽȐƥĿǽȂǠƦǘǧǶȀǼȈƥʼnǂǰdzơǹƕǂǬdzơǂnjǼƥ ǁƢƦƬǟȏơơǀǿǂnjǟǶǿƾǼǟǢǴƦƫŃǶȀǼȇƽƔƢǸǴǟǦȈdzƖƫȁƨȈǼȇƾdzơǶȀƦƬǯǹơǞǷ ǹƢLjdz ƾƷƗĿǦdzơƢǷǞȈŦƢǼǴƥƢǫȂdz ƢĈǻơȄǴǟŇƽƗDzƥƨȇƽƢǠdzơƤƬǰdzƢǯƨdzǀƬƦǷǶǿƾǼǟȆǿȁ śǸǴLjŭơǺǷƾƷơȁǵƢǷơƩƢǨdzƚǷƧǂưǰdzơĿǵȁƢǬƫȏǵȐLJȏơǺȇƾdzƨǨdzƢƼŭơǹƢȇƽȏơ Ǒǂǧ Ȃdzȁ ǶēƢǨdzƚǷ ǂǐƷ ǺǰŻ ȏ ǺȇǂƻƘƬŭơȁ śǷƾǬƬŭơ ǺǷ ƧŚưǯ ǥȂdzơ Ƕǿȁ ƩƢǨdzƚǷ ƪǤǴƥ ƾǬǧ džǨǼdzơ ǝƢǘǬǻơ ńơ ơǀǰǿȁ ǥȂdzơ ǥȂdzơ ǥȂdzơ ƪǤǴƦdz ƢǿǂǐƷ ƢǿǂưǯơȁƧƾȇƾǟƩơƾǴůĿƢȀǼǷŚưǯȁǦdzƚǷƨƟƢǸLjǸŬơȂŴǽƾƷȁȆǗȂȈLjdzơǚǧƢūơ ą ƻĄ ȐǷǾǴƦǫȁƧŚưǯǦȈdzƖƫǾdzǂƴƷǺƥơǚǧƢūơǾǴƦǫȁƨȈǼȇƽ >Î@ŅƢȈƻƾŧƗȐǷȁąȁǂă Lj ǾƫƢǨdzƚǷƪǤǴƥĺǂǠdzơǺƥǺȇƾdzơȆŰƢǻƾȈLJŐǯȏơƺȈnjdzơǶȀǴƦǫȁȅȁȂǼdzơǵƢǷȏơǶȀǴƦǫȁ ĿȁǶȀǴƦǫȁǮdzǀǯŅơDŽǤdzơǵƢǷȏơǾǴƦǫȁƨȈǼȇƽƢȀǴǯȁƩơƾǴůƧƾǟƢȀǼǷŚưǯȁ śƠŭơ ƾŧơȁ ȅȁƢǼŭơȁ Ȇǰŭơ ǂƴƷ Ǻƥơȁ ňơǂǠnjdzƢǯ ǹȁŚưǯ ƨǸƟơ ǶǿƾǠƥȁ ǶǿǁƢǐǟƗ ǾLJȁǂƥĿ>ǵÎÑÓÒ@ºǿÕÔÍƨǼLJĿȂƫȅƾǼǧơŅƢȈƻƾŧƗ Î


ÏÏÔ ǺŲ ƢǧȂdzơ ǵȐLJȏơ Ǻȇƽ ƨǸƟƗ ǺǷ ƢǻƽƾǠdz ƢǻƽǁƗ Ȃdzȁ >Ï@ƢNjƢƥ DZƢǸǯ Ǻƥơȁ >Î@ȆǫȁǁƢǧ ƾȀǟ ǺǷ ǶēƢǨdzƚǷ ȄǴǟ ǞǴǘǻ Ńȁ Ƕđ ǞǸLjǻ Ńȁ ǶȀǧǂǠǻ Ń ǺǸǟ Ȑǔǧ ǶǿƢǼǧǂǟ ƢƥƢƬǯƢȀȈǧǦdzơƢǷǞȈŦDzƥƢǬȇȏDzƥǹƢȇƽȏơǂƟƢLJǥȐşǹȉơńơŁƢǐdzơǦǴLjdzơ ƾǴůƨƟƢǷǾǻƢǧŐǯȏơƺȈnjdzơŚLjǨƬǯǵȐLJȏơƔƢǸǴǟǂƥƢǯƗǒǠƥƩƢǨdzƚǷǺǷơƾƷơȁ ǽǂǯƿƢǷǮdzƿǺǷǶǜǟƗȁȆLJƾǬŭơƤȈǬǼdzơǺƥơŚLjǨƫǾǴưǷȁȃǃơǁŚƦǯŚLjǨƫǾǴưǷȁ ƣƢƸǏƗǹơǺǷȃŐǰdzơǺǼŭơǺǷDžƽƢLjdzơƣƢƦdzơĿňơǂǠnjdzơƣƢǿȂdzơƾƦǟȅƾȈLJ ǽŚLjǨƫ ƢȀǼǷ ƢǨdzƚǷ śƯȐƯȁ ƨƟƢťȐƯ ǦǼǏ ǚǧƢūơ śǿƢNj Ǻƥơ ǹơ ơȂǴǬǻ ƩƢǬƦǘdzơ ǾǻơȁǮdzƿŚǣȁƾǴůƨƟƢǸƬLJȁǦdzơĿƮȇƾūơĿƾǼLjŭơƢȀǼǷȁƾǴůǦdzơĿǹƕǂǬǴdz ƨƟƢŶƢťȁDzǗǁǦdzơǢǴƦǧǽǂǸǟǂƻơȁƗƨƥƢƬǰǴdzŐūơǺǷǽǁơǂƴƬLJơȄǴǟǁƢƦūơƤLJƢƷ ȆǠǧƢnjdzơ ƤǿǀǷ Ŀ ǦǼǏ ȆǏȂǬdzơ ǁƢǨǤdzơ ƾƦǟ ƺȈnjdzơ ǹơ ǶȀǔǠƥ ȄǰƷȁ DzǗǁ ơŚLjǨƫǦdzơȅǂǠNjȏơǺLjūơƢƥƗƺȈnjdzơǹơȆǗȂȈLjdzơDZȐŪơȄǰƷȁƾǴůǦdzơǶȈŨƢƥ ǞǷȁňơǂǠnjdzơǵƢǷȏơǵȐǯȄȀƬǻơƽơƾǤƦƥƨȈǷƢǜǼdzơƨǻơDŽƻĿȂǿȁDZƢǫƾǴůƨƟƢǸƬLJ ƢȀǴǬǼȇ Ńȁ ǵơȂǠdzƢǯ Ƕǿ ǺǷ ȁƗ ǵơȂǠdzơ ƤdzƢǤdzơ Ŀ ƢȀǷƾƻ ƢŶơ ƩƢǻƢȇƾdzơ ǮǴƬǧ Ǯdzƿ ȅƽƢŮơ ƾƦǟ ƺȈnjdzơ ƢǼƼȈNj DZƢǫ ǵȐLJȏơ Ǻȇƾǯ ƨǴǐƬŭơ ƾȈǻƢLJȏƢƥ ƔƢǸǴǠdzơ DZȂƸǧ >Ð@ǵDŽƷǺƥơDZƢǫňȐǘLjǬǴdzȅǁƢƼƦdzơƵǂNjƨǷƾǬǷȄǴǟǾƬȈNjƢƷĿȅǂǐŭơȅǁƢȈƥȏơ ƢđƅơǎƻƨǴȈǔǧDZƢǐƫȏơǞǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǾƥǢǴƦȇƨǬưdzơǺǟƨǬưdzơDzǬǻ ƽȂȀȈdzơǺǷŚưǯĿƾƳȂȈǧDZƢǔǟȏơȁDZƢLJǁȏơǞǷƢǷƗȁDzǴŭơǂƟƢLJǹȁƽƨǷȏơǽǀǿ Dzƥ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƾǸŰ ǺǷ ƢǼƥǂǫ ǵȐLjdzơ ǾȈǴǟ ȄLJȂǷ ǺǷ ǹȂƥǂǬȇ ȏ Ǻǰdzȁ džȈǴǧȃǁƢǐǼdzơƢǷƗȁơǂǐǟśƯȐƯǺǷǂưǯƗȄLJȂǷśƥȁǶȀǼȈƥǹȂǰȇƮȈŞǹȂǨǬȇ ȄǴǟƨǴǸƬnjŭơǪȇǂǘdzƢƥDzǬǼdzơƢǷƗǖǬǧǩȐǘdzơʼnǂŢƐȏơDzǬǼdzơơǀǿƨǨǏǺǷ ǶǿƾǼǟ >ǵÎÓÏÑ@ºǿÎÍÐÑƨǼLJĿȂƫȅƽƾĐơȆǫȁǁƢǨdzơƾŧƗňƢƥǂdzơǵƢǷȏơ Î

DZȂƦǼƬLJơĿ>ǵÎÒÐÑ@ºǿÖÑÍƨǼLJĿȂƫDZƢǸǯǺƥơƾŧƗǵȐLJȏơƺȈNj Ï

>ǵÎÍÓÑ@ºǿÑÒÓƨǼLJƩƢǷȆLjdzƾǻȏơȅǂǿƢǜdzơȆǴǟǵDŽƷǺƥơ Ð


ÏÏÕ śǠƥƢƬdzơȁƨƥƢƸǐdzơDZơȂǫƗƢǷƗȁȃǁƢǐǼdzơȁƽȂȀȈdzơDzǬǻĿŚưǰǧśǠdzơDZȂȀůȁƗƣơǀǯ ǹơȃǁƢǐǼdzơǺǰŻȏȁǾdzǞƥƢƫȏȁȐǏƗœǻƤƷƢǏńơơȂǤǴƦȇǹơƽȂȀȈdzơǺǰŻȐǧ DzȀŪơ ȅƾȇƗ ǹƢȇƽȏơ ǮǴƬƥ ƪƦǟȐƫ ƾǫȁ ºǿơ ǎdzȂƥȁ ǹȂǠſ ǺǷ ȄǴǟƗ ńơ ơȂǴǐȇ DzǯǮdzƿǺǷƽơƽDŽƫDZDŽƫŃȁƨǬƥƢLjdzơǂǐǟȏơĿǎǬǼdzơȁƧƽƢȇDŽdzƢƥǑơǂǣȏơȁƔơȂǿȏơȁ ơȂǬnjǻƢǧ ǶǿơȂLJ ǺǸǟ Ȑǔǧ ƢȀǴǿƗ ȄǓǂƫ ȏ ƨƦȈƴǟ ƨdzƢƷ ńơ ƪǴǏȁ ŕƷ śƷ ǶȀǧȐLJơǁȂȀŦǾȈǴǟǪǨƫơƢǷơȂǯǂƫǹȉơǶȀǼǷǶǜǟȏơǶLjǬdzơǹơŕƷƧŚưǯǦƟơȂǗ ǵȂǴǠdzơǹơƤƦLjƥƨȈǴǰdzƢƥǺȇƾƬdzơǺǷƧŚưǯŚǿƢŦǶȀǼǷƪƳǂƻȁǶĔƢȇƽƗǵƢǰƷƗ ǺǷ ƢǿƾƟƢǬǟĿơȂǴǷƘƫȁǶĔƢȇƽƗĿơȂǬǫƽƢǸǴǯǶȀǼǷƔȐǬǠdzơǁƢǐǧǶȀȈǧƩǂưǯƨȈǴǬǠdzơ ǶǿƽƢǬƬǟơǎǬǼȇ ƢȀǟȂǸůȁƢȀǫǂǨǷȁ ƢȀǟȁǂǧȁƢŮȂǏƗƨǧǂǠǷĿơȂǴǣȂƫȁƢȀȈǻƢǠǷȁ ƧǁƿƢȀȈǧǪƦȇŃȁƧƾƷơȁƨǴŦƨǻƢȇƾdzơǂƯƗǶđȂǴǫǺǷȄƸŶơǹơńơƢƠȈnjǧƢƠȈNjƢȀƬƸǐƥ ƤƬǰdzơƢȀǨȈȇDŽƫĿơȂǨdzơȁ ƽƢǬƬǻȏơȁǑơǂƬǟȏƢƥƧƔȂǴŲƢȀǴǯƩǁƢǏȁ ƽƢǬƬǟȏơǺǷ ǹȁƾǠȇȏǶǿȁǺȇƾdzơDzǿƗǺǷǹȂǰȇȏǹơǶǿƾǼǟDzǫƢǠdzơƨǷȐǟƩǁƢǏŕƷƧŚưǰdzơ ȄǴǟƨȈǼȇƾdzơǶLJơǂŭơƨǷƢǫȏǶǿȂǐǐƻƢŶơȁƔƢǸǴǠdzơȁƔȐǬǠdzơƧǂǷǃĿǶȀǼȇƽƔƢLJƙǁ ƨȈǴǰdzƢƥ ƩƢǻƢȇƾdzơ ǂǷƗ DzƸǼȇ ȐƠdz Ǻȇƾdzơ ȄǴǟ ƨǷƢǠdzơ ǶȀƬǘLJơȂƥ ǞǸƬƴƬdz ǶēƢƷȐǘǏơ ƨǻƢȇƾdzơǺLJƢŰǒǠƥȄǴǟǶȀƟȐǬǟǒǠƥǞǴǗơƾǫȁƨȈǷȂǸǠdzơƨƸǴǐŭơǪǧơȂȇȏȂǿȁ ơȁǁƢǼƬLJơƢŭǶȀǼǷŚưǯǾǠƦƫƢǧǶǿƽȐƥĿƢȀȈdzơDžƢǼdzơȂǟƾȇǁƢǏȁƢȀǠƦƫƢǧƨȈǷȐLJȏơ ƢȀƸȈƳǂƫȁƢȀǴǔǧDZƢǸǰƥǶȀƟȐǔǧǺǷŚưǯǂǫƗƾǫȁƢǿǁơǂLJƗǒǠƥơȂǸǴǟȁƢǿǁơȂǻƘƥ ȂdzƢȀƸƳǁȁƩƢǻƢȇƾdzơǞȈŦǦȇǃǹơƾǠƥǾƦƬǯĿǶȀǔǠƥDZƢǫȁǹƢȇƽȏơǂƟƢLJȄǴǟ ǺǷǵDŽǴȇȏǾǻơȄǨźȏȁǵȐLJȏơǺȇƽƐȏơƩǂƬƻơƢŭǹƢȇƽȏơǺǷǺȇƾƥƢǼȇƾƬǷƪǼǯ ơƽƢǼǟDzǗƢƦdzƢƥǹȂǰLjǸƬȇȁǪūơǒǧǂƥ ǹȁǂƥƢǰȇǺȇŚưǯȃǂǻƾǬǧǾǟƢƦƫơǪūơƨǧǂǠǷ ăƪƦą ƦăƷą ơƊąǺǷă ȅÊƾȀą ƫăƊȏăǮċǻơÊ ńƢǠƫDZƢǫƾȇǂȇƢǷǶǰŹȁƔƢnjȇƢǷǾǬǴƻĿDzǠǨȇƅơȁ ƊDzǠă ƴ ă dzƊ Ǯ ă Čƥǁă ƔÈ ƖăNj Ȃą dzƊȁă DzƐ Ƴȁ DŽĈ ǟ DZƢǫȁ ÒÓ ǎǐǬdzơ ƔÉ Ɩănjȇă Ǻą Ƿă ȅÊƾȀą ȇă ƅơ ċǺǰÊ dzƊȁă ƌƨǸă ǴÊ ǯƊ ąƪċǸƫăȁă ąǶȀĄ ǬƊ ǴƊ ƻă ăǮdzÊǀƊ dzÊȁă ăǮČƥǁă ăǶÊƷǁă ąǺǷă ōȏơÊ ăśǨÊ ǴÊ ƬăƼ ą ǷĄ ƊǹȂƌdzơăDŽȇăƊȏȁă ƆƧƾă ƷÊ ơăȁƆƨċǷƌơăDžƢċǼdzơ


ÏÏÖ ǾƫȂƦǻDzƟȏƽǺǷȁ ÎÎÖÎÎÕƽȂǿ ś ă ǠÊ Ǹă Ƴą ơƊÊDžƢċǼdzơăȁÊƨċǼƴ Ê dzƒơăǺǷÊ ăǶċǼȀă Ƴă ċǺƠƊǴƊ Ƿą ȏƊ ăǮďƥǁă ȄǴǟśƦǛơȂŭơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƬǷƗƔƢƸǴǏǹơǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơǾȈǴǟǾǼȇƽƨƸǏȁ ƢǷ džǻȏơȁ ǁȂǼdzơȁ ƨƴȀƦdzơ ǺǷ ǶȀǿȂƳȁ ȄǴǟ ǂȀǜȇ ȆǏƢǠǸǴdz śƦǼƬĐơ ƩƢǟƢǘdzơ DžƢǼdzơǺǷƾƷƗĿǮdzƿȃǂǻȏȁǺǷƚŭơǺǟȐǔǧǂǧƢǰdzơǾƥǂǬȇȁƾƷƗDzǯǽƾǿƢnjȇ ǶȀǿȂƳȁȄǴǟǂȀǜƫƾǬǧȆǏƢǠŭơĿśǰǸȀǼŭơǩƢLjǨdzơǥȐşśǸǴLjŭơƔƢƸǴǏŚǣ ǺǷǶĔơǹȂǸǟơDŽdzơǝƾƦdzơDzǿƗǮdzƿĿǶȀǼǷƾNjƗȁƵȂǐǼdzơƨƥȂƬdzƢƥDZȁDŽƫƨǸǴǛȁƨƥƖǯ ǮdzƿĿǶȀǼǷƾNjƗȁǾǗȁǂNjǺǷŚưǰƥơȂǴƻƗȁǶȀƬǟƾƦƥǾǼǷơȂƳǂƻƾǫȁǵȐLJȏơDzǿƗ ĿƢǸȈLJȏȁǶȀȈǴǟǂȀǜȇǾǻƢǧǾǟơȂǻƗǞȈǸŝǂǨǰdzơĿǶēƢȈƷơȂǔǫǺǷǂǿƢǛȂǿƢǸǯ ǹƢŻȏơǁȂǻǺǷƧǁƿǾƦǴǫĿǺǷȄǴǟȄǨźȏƢǷǵƢƬǬdzơȁǵȐǜdzơǺǷǶǿǁƢǸǟƗǂƻƕ ƾŢȏȁƾǠƫȏȁǂǐŢȏȁȄǐŢȏńƢǠƫƅơƧƾƷȁȄǴǟDzƟȏƾdzơǹƢǧƨǴǸŪƢƥȁ ƾƷơȁǾǻơȄǴǟDZƾƫ ƨȇƕǾdzƞNjDzǯĿȁ ǾǼȇƽƨƸǏȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƾǸŰƢǻƾȈLJƨdzƢLJǁƨƸǏȄǴǟDzƟȏƾdzơǮdzǀǯȁ Ŗdzơ ļƾȈǐǫ Ŀ ƪǴǫ ƢǸǯ ǂǐŢ ǹƗ ǺǷ ǂưǯƗȁ ǂȀnjƫ ǹƗ ǺǷ ǂȀNjƗ ǵȐLJȏơ Ǻȇƽ ƽƢǠLJƪǻƢƥƢđƪǻǃơȁ DzȈǴǓƾNjǂdzơǪȇǂǗǺǟǶǟȏơ ǾƫȂƦǻƾƸŸŃƅơƾƸŸŃ DZȂƦǬǷǺŧǂdzơȃȂLJǾdzơȏǹơ ƧƾǿƢNjǪǴŬơDzǯƩơǁƿDzǰǧ DZȂǸnjǷDzǰdzơƢȀȈǨǧśŭƢǠǴdz ǾƬŧǁDzLJǂdzơŚƻƾŧƗǹơȁ ńơǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏśǴLJǂŭơƾȈLJƨưǠƥǀǼǷ śƦŭơǺȇƾdzơơǀǿDZDŽȇŃǮdzǀdzȁ ǹƢǰǷȁǹƢǷǃDzǯĿDžƢǼdzơȃǂǻƢǻƗŕƷ ƧƽȐƦdzơǂƟƢLJĿ ƽƢȇƽǃơȁǁƢnjƬǻơĿǹȉơ ƢƳơȂǧƗƢƳơȂǧƗǾȈǧǹȂǴƻƾȇȁǽǁơȂǻƘƥǹȁƾƬȀȇǶƴǠdzơȁƣǂǠdzơDzƸǼdzơȁDzǴŭơǂƟƢLJǺǷ ƢĔȂǯǺǟȐǔǧƢĔƢǧǹƢȇƽȏơǺǷǽơȂLJǥȐşƨƦǿǁȏȁƨƦǣǁȐƥǶȀLjǨǻƗƔƢǬǴƫǺǷ ƩƢƦȈǣǂƬdzơǝơȂǻƗȁƩƢǬǨǼdzơƧŚưǯǞǷǵƢǤǘdzơƨǴȀŪơǺǷǁƽƢǼdzơƿƢnjdzơȏƐ ơƢȀȈǧDzƻƾȇȏ śƦŭơǺȇƾdzơơǀǿńơǶȀǔǠƥƢƳơȂǧƗƢƳơȂǧƗƢȀǼǷǹȂƳǂźƢȀǴǿƗȃǂǻƩƢƦȈǿǂƬdzơȁ


ÏÐÍ ǺǷǶĔƢȇƽƗĿǾǻȁƾǿƢnjȇƢŭ ǺȇƽȏȁƽƢǬƬǟơȏƮȈƷƨȇǂǿƾdzơƤǿǀǷńơǶȀǔǠƥȁ Ȃǿ ƢŶƢǧ ơǂǿƢǛ ǶȀǼǷ Ǿƥ ǮLjǸƬȇ ǺǷȁ ǶȈǴLJ DzǬǟ ȅƿ Dzǯ ƢǿƢƥƘȇ Ŗdzơ ƩƢǔǫƢǼŭơ Ǻȇƽ ǾǼȇƽ DzǿƗ ǺǷ ƢǼǴǠƳ ȅǀdzơ ƅ ƾǸūƢǧ ơŚǤǏ ƢȀȈǴǟ ƘnjǼȇ Ŗdzơ ƨȈǼŪơ ƨƦǐǠǴdz ȄǴǟƅơƨƴƷĺƢƬǯƧǁƢƦǟƪȀƬǻơ ǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơǾȈǴǟƾǸŰǾȈƦǻƨǷƗȁ ǵȐLJȏơ ǺǷ ƪǼǯ ơƿơ ƝǁƢǬdzơ ƢȀȇƗ ǮƸǐǻƗ ƨǼLjƸƬLjǷ ƨǸǰƷȁ ƨǼLjƷ ƨǜǟȂǷ  śŭƢǠdzơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏśǴLJǂŭơƾȈLjƥǹƢŻȐdzǭȂǟƽƗȁǺȇǂǧƢǰdzơ ǁƢǐƥȏƢƥǽȁƗǁDžƢǻȏ ǶǴLjǧDZȐŮơǂƫŃơƿơȁ ƽȂƳȂǷDzǯƢǿǁȂǼƥƞǔƬLjŭơ ƽȂƳȂdzơdžǸnjƥǮdzƢƥƢǸǧDZȐŮơĿơǀǿDzȈǫƾǫ DZȂǬǠdzơ ȅȁǀdz ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƾǸŰ ƢǻƾȈLJ ƧȂƦǼdz Ȃǿ ȏƐ ơ Ǿdzơ ȏ ȅǀdzơ ƅơ Ȃǧ ƾǫǽǀǿǹƗƢǸǯȁ ƧŚȀǜdzơƪǫȁĿdžǸnjdzơǺǷǂȀǛƗ ƧŚǐƦdzơƣȂǴǬdzơȁƨǸȈǴLjdzơ ĿǺǰdzȁDzƟƢƷƢĔȁƽǹȂǰȇȏȁƗƢȀƬȇƙǁǺǷǞǼŻǽȂŴȁƣƢƸLJDzƟƢƷƢĔȁƽDZȂŹ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơȆǿȁƨȇơƾŮơdžſǮdzǀǯƢȀƬȇƙǁǺǷƢȀǠǼǷȄǸǟǁƢǐƥȏơ džſȃǂȇȐǧƤǴǬdzơǶǴǜƫƢĔƢǧȆǏƢǠŭƢǯǪȈǫǁDzƟƢƷƢȀǼȈƥȁƔǂŭơƤǴǫśƥDZȂŹƾǫ ǥǂǠƫǹơȆǤƦǼȇƢǸǯƨǧǂǠŭơǪƷƢȀǧǂǠȇȏȁƨȇƙǂdzơǪƷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƬȇơƾǿ œǼdzƢƥǾǴȀƳƽơƽDŽȇȁƣƢƴūơǚǴǤȈǧƤǴǬdzơȄǴǟǵȐǜdzơǶǯơǂƫȆǏƢǠŭơƩǂưǯƢǸǴǯȁ ǺǟǝȐǫȏơȁƵȂǐǼdzơƨƥȂƬdzƢƥńƢǠƫƅơǾŧǂȇǹƗƢǷơǀƠǼȈƷȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzƢƥ ǾǴȀƳ DZȁDŽȈǧ ŚǼƬLjȇȁ ƤǴǬdzơ ȆǴƴǼȈǧ ƩƢǟƢǘdzƢƥ DZƢǤƬNjȏơȁ Ƥǻǀdzơ ƾǬǧ ǵȐLjdzơȁ ƧȐǐdzơ ǾȈǴǟ œǼdzơ ǥǂǟ ƢǸȀǷȁ ƔȐųȏơ Ǯdzƿ ǁƾǫ ȄǴǟ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƨǧǂǠǷǹȏńƢǠƫƅơDzȀƳƾǬǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǴȀƳƢǸȀǷȁńƢǠƫƅơǥǂǟ ƽƢȇƽǃơȁƩƢǟƢǘdzơǭǂƬƥǶǯơǂƬȇȁǵȐǜdzơƽơƽDŽȇǹƗƢǷơȁńƢǠƫǾƬǧǂǠŭǪȇǂǘdzơȆǿœǼdzơ ǶŮơȂƷƗǹƢLjƸƬLJơȁǶȀƬƦŰȁǩƢLjǨdzơȁǁƢǨǰdzơƧǂNjƢǠǷȁƢȀȈǴǟǁơǂǏȏơǵơȁƽȁȆǏƢǠŭơ ǮdzǀdzȁǶȀǼǷǹȂǰȈǧƧƾƷơȁƨǴŦƤǴǬdzơȆǸǟńơńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁǮdzƿǽǂŸŕƷ ȆǏƢǠŭơǹơƽǁȁƢǼǿǺǷȁ ÒÎƧƾƟƢŭơ Ƕą ȀĄ Ǽą ǷÊ ĄǾċǻƢÊǧƊ ąǶǰƌ Ǽą ǷÊ ąǶĄȀōdzȂă ƬăȇăąǺǷă ȁă ńƢǠƫƅơDZƢǫ


ÏÐÎ ƢȀǠƦƬȈǧȐŰǾdzƞȈȀƬdzǂǨǰdzơǵƾǬƬƫȆǏƢǠŭơǹơȅƗDZȂLJǂdzơƾȇŐdzơŘǠǷȁǂǨǰdzơƾȇǂƥ ƢǷȂȇǾƦǴǫƨǸǴǛƽơƽDŽƫǪLJƢǨdzơDZơDŽȇȐǧƢȀȈǴǟǁơǂǏȏơǵơƽȁƩƽơǃơƿơǹȂǰȇǮdzƿȁ ǩȂǧƢǔȇƗƾǸƬLjȇȁƢǿǂƯƗ ȂƸŤȁƢǿǂǨǰƫƩƢǟƢǗǾdzdžȈdzȁƨȈƫơǀdzơȆǏƢǠŭơǺǷƢǷȂȈǧ ĿȂǿȁǽǀǿǾƬǴǨǣĿȄǬƦȇȁǩƢLjǨdzơȁǁƢǨǰdzơǺǷǾȇǂNjƢǠǷƨǸǴǛǺǷǾȈǏƢǠǷƨǸǴǛ ǖȈƄơƩƢǸǴǜdzơǂŞĿǩǁƢǣǾƦǴǫȁơƾǠƥǹƢŻȏơǺǷȁƢƥǂǫǂǨǰdzơǺǷƽơƽDŽȇƨǜūDzǯ ƨȇƾǸƄơƨȇơƾŮơdžſǁơȂǻƗƨȇƙǁǺǟȄǸǠȇȁƨȈǴǰdzƢƥdžǸǘǼȇŕƷƩƢȀŪơDzǯǺǷǾƥ ǹȂǰȇƾǫȁƨȈǧƢǠdzơƅơDZƘLjǻǹƢŻȏơǺǷƱǂźȁǂǨǰdzƢƥDzƻƾȇȁǹƢǘȈnjdzơ ŅȁŚǐȈǧ ȂǴǧȄǸǠdzơȁǁƢǐƥȐdzƨȈǴƥƢǬdzơǾȈǧŚǤǏȂǿȁǹƢǯƢŶơȁǁƢǐƥơǾdzǪƦLjȇŃƔǂŭơƤǴǫ ǾdzǒȈǫDzƥƾNjǂŭơǮdzƿǾdzǒȈǬȇŃƢǸǴǧǂǐƦdzơǹƢŻȏơńơǽƾNjǁƗǺǷǾdzƅơǒȈǫ ƹȏơȁ ǵȏơȁ ƣȏƢǯ ǾƫƘnjǻ DZȁƗ ǺǷ ƨǨȈưǰdzơ DZȐǔdzơ ƨǸǴǛ Ŀ ǶȀǠǷ ljƢǟ ǺǷ DžȂǸǘǷ ǶȀǴưǷ Ƙnjǻ ƣȂǴǬdzơ ȆǸǟ ǶȀǴǯȁ ǶǴǠŭơȁ ƤƷƢǐdzơȁ ƤȇǂǬdzơȁ ƪƻȏơȁ ǽǀǿȁǁơȂǻȏơƨȇƙǂƥǾdzƾȀǟȏȁǁƢǐƥơǮdzƿDzƦǫǾdzǪƦLjȇŃƤǴǬdzơȄǸǟƗƧŚǐƦdzơ ȄǨǘǐŭơƾǸŰƢǻƾȈLjƥśǼǷƚŭơśǸǴLjŭơơƾǟǺǷDzǯǶǿȁǁƢǨǰdzơƔƢǼƥƗǁƢǨǰdzơƨdzƢƷ ǾǻơƽȂȀȇǽơȂƥƗȁǵȐLJȏơƧǂǘǧȄǴǟƾdzȂȇƽȂdzȂǷDzǯ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫǁƢƬƼŭơ ȆǸǠdzơǽƢƫƘǧơǂǐƦǷǹƢǯǂǨǰdzơńơǾƫǂƳŖdzơȆǏƢǠŭơȄǸǟƢǧ ǾǻƢLjƴŻȁƗǾǻơǂǐǼȇȁƗ ȆǸǠƥȄǴƬƥơȁȐǏƗǁƢǐƥơǾdzǪƦLjȇŃǾǻƢǧǂǨǰdzơȄǴǟƘnjǻȅǀdzơơǀǿǥȐşƢŸǁƾƫ ǽǂǰǻƗĽǪūơǥǂǟǾǻȏƶƦǫƗDZȁȏơǹơȃȂLJƢǸȀǼȈƥǩǂǧȏȁƧƾƷơȁƨǠǧƽƤǴǬdzơ ƢŷȐǯȁǾȈǧǂǸƬLJơȁDzǗƢƦdzơĿǪǴƻƢŶơȁƨȈǴǰdzƢƥǪƸǴdzƨǧǂǠǷǾdzǪƦLjƫǶǴǧňƢưdzơƢǷƗ DzȀǧ ǵȐLJȏơ ǁơȂǻƗ ƧƾǿƢnjǷ Ǻǟ ƾǠƥȁ ǵȐǜdzơȁ ȆǸǠdzơ ǺǷ ƽƢȇƽǃơ Ŀ ƨǜū Dzǯ Ŀ ƢȈǻƾdzơ ƩȌǷȁ ơǁƢǨLJơƩǂǨLJƗƢǸȀǷƨȇƾǸƄơƧȂƦǼdzơdžſƨȇƙǁǾƬdzƢƷǽǀǿŃǺǰŻ Dzƥ ǁȂǼdzơƧǂǿƢƥǁȂǨLjdzơ ƧǂǿƢǛƢĔȏdžǸnjdzơǽǀǿƨȀƳǺǷǞǻƢŭơdžȈdzȁ ơǁơȂǻƗ ȄăǸǠą ƫăąǺǰÊ dzƊȁă ĄǁƢăǐƥąȏƊ ơƒȄăǸǠą ƫăƊȏƢăȀċǻƢÊǧƊ ńƢǠƫDZƢǫȄǸǟȏơƤǴǬdzơǮdzƿƨȀƳǺǷǞǻƢŭơ ĄǾdzƊƢăǸǧƊ ơĆǁȂĄǻĄǾdzƊƅơÊDzǠă ƴ ą ȇăąǶdzƊąǺǷă ȁă ńƢǠƫDZƢǫȁ ÑÓƲūơ ǁÊ ȁĄƾČǐdzơȆÊǧȆÊƬōdzơĄƣȂƌǴǬƌ dzƒơ


ÏÐÏ ǁƢȀǼdzơdžſƽȂƳȂƥǩƾǐȇȁȄǸǟƗǾǻơǶǴǠȇǂǐƦdzơȄǸǟƗǹƢǧ ÑÍǁȂǼdzơ ÇǁȂĄǻąǺǷÊ ƤǴǬdzơȄǸǟƗǥȐşƢȀƬȀƳǺǷȏǾƬȀƳǺǷDzǏƢƷƢȀƬȇƙǁǺǷǾdzǞǻƢŭơǹƗǶǴLjȇȁ ǂȀǛƗƢĔȂǯǞǷƨȈǴǰdzƢƥƧȂƦǼdzơdžſƽȂƳȁǂǰǼȇȁǾƥǶǴLjȇȏȁǾƦǴǫȆǸǟDzǬǠƬȇȏǾǻƢǧ ȆǬȈǬūơȆǸǠdzơǹƗǺǷƨŻǂǰdzơƨȇȉơŘǠǷƢȈǴƳǮdzǂȀǜȇơǀǿƪǸǴǟơƿơǁƢȀǼdzơdžſǺǷ ƧȂƦǻdžſ ǁƢǨǰdzơǁƢǰǻơǀƠǼȈƷƣǂǤƬLjƫȏȁǁƢǐƥȏơȆǸǟȏƣȂǴǬdzơȆǸǟȂǿƢŶơ ǁơȂǻȏƢƥśŭƢǠdzơƩȌǷƾǫȁ ǁƢǨLJȏơƨǸƟơƽƢĔȂǯǞǷ ǁƢƬƼŭơƾǸŰƢǻƾȈLJ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǾƥƔƢƳƢǷǝƢƦƫơȁƨǟƢǸŪơǵȁDŽdzĿƨŤƢŬơ` ƢǿŚǣȁƣƢƬǰdzơDzǿƗƤƬǯǺǷǮdzƿơƾǟƢǷƣƢǼƬƳơȁƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơǺǷ >Î@ƤȈǣǂƬdzơȁƤȈǿǂƬdzơǺǷƮȇƽƢƷȏơǺǷǾȈǧƢǷƩǀƻƗƾǫȁ ^ȅƾǼŮơǵƢLjƸǴdzŚƦǰdzơǞǷƢŪơƤȈƫǂƫȁȅǁǀǼŭơǚǧƢƸǴdz ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǹƢǯDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁǂƥƢƳǺǟǽŚǣȁǶǴLjǷȃȁǁ DZȂǬȇ NJȈƳ ǁǀǼǷ ǾĈǻƘǯ ǾƦǔǣ ƾĈƬNjơȁ ǾƫȂǏ Ȑǟȁ ǽƢǼȈǟ ƩĈǂŧơ Ƥǘƻ ơƿơ ǶƐǴLJȁ ƨƥƢƦĈLjdzơ ǾȈǠƦǏơ śƥ ǹǂǬȇȁ śƫƢȀǯ ƨǟƢĈLjdzơȁ Ƣǻơ ƪưǠƥ DZȂǬȇȁ ǶǯƘLjǷȁ ǶǰƸĈƦǏ ĈǂNjȁƾǸŰȅƾǿȅƾŮơŚƻȁƅơƣƢƬǯƮȇƾūơŚƻƐǹƢǧƾǠƥƢĈǷơ DZȂǬȇȁȄǘLJȂdzơȁ ȏƢǷǭǂƫǺǷǾLjǨǻǺǷǺǷƚǷƐDzǰƥńȁơƢǻƗ DZȂǬȇƐĽ ƨdzȐǓƨǟƾƥƐDzǯȁƢēƢƯƾŰǁȂǷȏơ ƅơȆǓǁƨnjƟƢǟǺǟƢǔȇƗǶǴLjǷȃȁǁȁ ĈȆǴǟȁƐŅƢǧƢǟƢȈǓȁơƢǼȇƽǭǂƫǺǷȁǾǴǿȐǧ ȂȀǧƢǻǂǷơǾȈǴǟdžȈdzȐǸǟDzǸǟǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫƪdzƢǫƢȀǼǟ ƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǹơƢǸȀǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǟǺƥơǺǟǾƸƸǏȁǶǯƢūơȃȁǁȁ Ĉƽǁ ǶǰǓǁƘƥƾƦǠȇǹơdžƠȇƾǫǹƢǘȈĈnjdzơƐǹơ DZƢǬǧǝơƽȂdzơƨƴƷĿDžƢĈǼdzơƤǘƻǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ƾǫ ȆĈǻơ ơȁǁǀƷƢǧ ǶǰdzƢǸǟơ ǺǷ ǹȁǂǫƢŢ ƢŲ Ǯdzƿ ȃȂLJ ƢǸȈǧ ǝƢǘȇ ǹơ ȄǓǂȇ Ǻǰdzȁ

ȆǬȀȈƦdzơȃȁǁȁ ǾĈȈƦǻƨĈǼLJȁƅơƣƢƬǯơƾƥơơȂƐǴǔƫǺǴǧǾƥǶƬǸǐǠƬLJơǹơƢǷǶǰȈǧƪǯǂƫ ƾǼǟŖĈǼLjƥǮĈLjŤǺǷ DZƢǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǟƢǸȀǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǟǺƥơǺǟ ƧǂǿƢǬdzơĿ>ǵÎÏÒÔ@ºǿÓÒÓƨǼLJĿȂƫȅǁǀǼŭơǶȈǜǠdzơƾƦǟǚǧƢūơƤȈǣǂƬdzơȁƤȈǿǂƬdzơǦdzƚǷ Î


ÏÐÐ DZȂLJǁDZƢǫDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁƿƢǠǷǺǟňơŐǘdzơȃȁǁȁ ƾȈȀNjƨƟƢǷǂƳơǾǴǧŖĈǷơƽƢLjǧ ƧƿƢĈnjdzơ ƧƢnjdzơ ǀƻƘȇ ǶǼǤdzơ ƤƟǀǯ ǹƢLjǻȏơ ƤƟƿ ǹƢǘȈĈnjdzơ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ ȃȁǁȁ ƣƢǠĈnjdzơȁ ǶǯƢĈȇơȁ ƾƳƢLjŭơȁ ƨĈǷƢǠdzơȁ ƨǨdzȏơȁ ƨǟƢǸŪƢƥ ǶǰȈǴǠǧ ƨȈǏƢǬdzơȁ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫDZƢǫǶȀǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǟǺƥơȁǂǸǟǺƥơǺǟǶǯƢūơ ȄǴǟƅơƾȇǶǜǟȏơƽơȂĈLjdzơơȂǠƦĈƫơơƾƥơƨdzȐǓȄǴǟŖĈǷơǂǷơƐDzƳȁĈDŽǟƅơǞǸŸȏ

ƅơȆǓǁǮȇǂNjǺƥƨǷƢLJơǺǟǽŚǣȁňơŐǘdzơȃȁǁȁ ǁƢĈǼdzơĿƐǀNjƐǀNjǺǷƨǟƢǸŪơ ƿƢĈnjdzơƐǀNjơƿƢǧƨǟƢǸŪơȄǴǟƅơƾȇ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫDZƢǫǾǼǟ ǺǟǂǯƢLjǟǺƥơȃȁǁȁ ǶǼǤdzơǺǷƧƢĈnjdzơƤƟǀdzơǦǘƬźƢǸǯǹƢǘȈĈnjdzơǾǨǘƬƻơǶȀǼǷ ǺǷ Śƻ ǹƢǼƯơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁƧǂȇǂǿĺƗ ȄǴǟ ƅơ ƾȇ ƐǹƢǧ ƨǟƢǸŪƢƥ ǶǰȈǴǠǧ ƨƯȐƯ ǺǷ Śƻ ƨǠƥǁơȁ śǼƯơ ǺǷ Śƻ ƨƯȐƯȁ ƾƷơȁ

ȃȁǁȁ ǁƢĈǼdzơĿƿƢNjDzǯƐǹơơȂǸǴǟơȁȃƾǿȄǴǟƐȏơŖĈǷơńƢǠƫƅơǞǸŸǶǴǧƨǟƢǸŪơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫDZƢǫƢǸȀǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǺƥơǺǟ >Î@ȆǸǴȇƾdzơ ǺǷ ȂǿȁƾƷơȂdzơ ǞǷ ǹƢǘȈĈnjdzơ ƐǹƢǧ ƨǟƢǸŪơǵDŽǴȈǴǧƨĈǼŪơ ƨƷȂƦŞǺǰLjȇ ǹƗ ǽĈǂLJ ǺǷ

ȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǺƥơǺǟǶǯƢūơȃȁǁȁ ƾǠƥƗśǼƯȏơ ȃȁǁȁ ǾdzƨƴƷȐǧǾƫǂƴǿƾǠƥƢȈƥơǂǟơȃƿƢǟȁƗǾƬĈǷƗǩǁƢǧǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ Ɛǹơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁƧǂȇǂǿĺƗǺǟȆǸǴȇƾdzơ ƨĈǷơńơȁơǶȀȈƦǻŚǣĈœǻńơǶȀĈȈƦǻǾƥƔƢƳƢĈǸǟơȂƦǣǁǵȂǫDZȐĈǔdzơƐDzǓƗȁǪǸūơǪŧơ

ǂǐǻȁǁȂǐǼǷĺơǺƥơȁ >Ð@ĻƢƷĺơǺƥơȁǁǀǼŭơǺƥơȁ >Ï@ȄǴǠȇȂƥơȃȁǁȁ ǶȀƬĈǷơŚǣ ǺǷDzƳǁȄƫơƿơǂǸǟƾǼǟƢLjdzƢƳƪǼǯDZƢǫƨǘǧǂǟǺƥƾdzƢƻǺǟȆǴȈǬǠdzơȁȆLJƾǬŭơ ƢǷDzƳǂdzơDZƢǬǧǾǠǷƧƢǼǬƥǾƥǂǔǧǶǠǻDZƢǫȅƾƦǠdzơǹȐǧƪǻơǂǸǟǾdzDZƢǬǧdžȈǬdzơƾƦǟ >ǵÎÎÓÐ@ºǿÒÒÕƨǼLJĿȂƫǁơƽǂȀnjdzơȆǸǴȇƾdzơǂǐǼdzơȂƥơ Î

DzǏȂǷĿ>ǵÖÏÍ@ºǿÐÍÔƨǼLJĿȂƫƾŧƗȄǴǠȇȂƥơ Ï

>ǵÖÐÏ@ºǿÐÏÍƨǼLJĿȂƫȅǁȂƥƢnjȈǼdzơĻƢƷĺơǺƥơƾǸŰǂǰƥȂƥơ Ð


ÏÐÑ ĄƩƢăȇƕăǮǴƒ ƫÊǂdzƊơ ǶÊ ȈÊƷċǂdzơÊǺǸă Ʒą ċǂdzơƅơÊǶLj ą ƥÊ ƗǂǬǧdžǴƴǧdžǴƳơDZƢǫśǼǷƚŭơŚǷơƢȇŅ

ƢǿƗǂǬǧśǴǧƢǤdzơǺŭǾdzȂǫńơ ÏÎǦLJȂȇ ƢƆĈȈƥÊǂă ǟă ƢǻĆƕǂą ƌǫĄǽƢăǼdzƒDŽă ǻąơƊƖċǻơÊ ÊśƦÊǸĄ dzƒơÊƣƢăƬǰÊ dzƒơ ƪƼLjǻȅǀdzơƪǻƗDZƢǫśǼǷƚŭơŚǷƗƢȇŅƢǷDzƳǂdzơǾdzDZƢǬǧƢƯȐƯǾƥǂǓȁƢƯȐƯǾȈǴǟ ǽƗǂǬƫȏĽǥȂĈǐdzơȁǶȈǸūƢƥǾŰƢǧǪǴǘǻơDZƢǫǾǠƦĈƫƗǭǂǷƢƥÊňǂą ǷĄ DZƢǫDZƢȈǻơƽƣƢƬǯ DžƢǼdzơ ǺǷ ơƾƷơ ǾƫƗǂǫƗ ȁƗ ǾƫƗǂǫ Ǯǻơ ǮǼǟ řǤǴƥ ǺƠǴǧ DžƢǼdzơ ǺǷ ơƾƷƗ ǾƟǂǬƫ ȏȁ ĿǾƥƪƠƳĽƣƢƬǰdzơDzǿƗǺǷƢƥƢƬǯƪƼLjƬǻƢǧƢǻơƪǬǴǘǻơDZƢǫĽƆƨƥȂǬǟǮĈǼǰĔȏ DZȂLJǁƢȇƪǴǫ ǂǸǟƢȇǭƾȇĿơǀǿƢǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁŅDZƢǬǧʼnƽƗ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƤǔǤǧƢǼǸǴǟńơƢǸǴǟǾƥƽơƽŗdzǾƬƼLjǻƣƢƬǯƅơ ƵȐĈLjdzơǶǰĈȈƦǻƤǔǣƗǁƢǐǻȏơƪdzƢǬǧƨǠǷƢƳƧȐĈǐdzƢƥȅƽȂǻƐĽǽƢƬǼƳȁƩĈǂŧơȄĈƬƷ DžƢĈǼdzơƢȀĈȇƗƢȇ DZƢǬǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁŐǼŠơȂƐǫƾƷƗȄĈƬƷơƙƢƴǧƵȐĈLjdzơ ƔƢǔȈƥ Ƣđ ǶǰƬȈƫƗ ƾǬdzȁ ơǁƢǐƬƻơ Ņ ǂǐƬƻơȁ ǾǸȈƫơȂƻȁ ǶǴǰdzơ ǞǷơȂƳ ƪȈƫȁơ ƾǫ ȆĈǻơ

ƪǴǬǧ ƪǸǬǧ ǹȂǯĈȂȀƬŭơ ǶǰǻĈǂǤȇ ȏȁ ǂĈȈƸĈƬdzơ ǭĈȂȀƬdzơ ŘǠǷȁ ơȂǯĈȂȀƬƫ Ȑǧ ƨĈȈǬǻ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZDŽǻĽȏȂLJǁǮƥȁƢǼȇƽǵȐLJȍƢƥȁƢĈƥǁƅƢƥƪȈǓǁ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁŅDZƢǫDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǺǟȆǷǁơƾdzơȃȁǁȁ ƨĈȈǬǻ ƔƢǔȈƥ Ƣđ ǶǰƬƠƳ ƾǫ ƢĈȈƦǻ ĈǪūƢƥ řưǠƥ ȅǀdzơ Ȃǧ ƣƢƐǘŬơ Ǻƥơ Ƣȇ ƢȀȈǧ ǹȂǯĈȂȀƬǷƗ

 řǠƦĈƬȇǹơƐȏơǾǠLJȁƢǷřǷǃĿǹƢǯƅơǶȈǴǯȄLJȂǷƐǹƗȂdzƢĈȈƦǻǪūƢƥřưǠƥȅǀƐdzơȁ ȄǴǟśȈƦǼdzơǂƟƢLJȁȄLjȈǟǹơǞǷǵȐLjdzơǾȈǴǟȄLJȂǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǎƻƢŶơȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾǼǷǃ ơȂǯǁƽƗ Ȃdz Ǯdzǀǯ ǶȀǴǯ ǵȐLjdzơȁ ƧȐǐdzơ ǶȀȈǴǟȁ ƢǼȈƦǻ ǾȈǴǟƪdzDŽǻƗȅǀdzơȂǿǵȐLjdzơǾȈǴǟȄLJȂǷƢǻƾȈLJǹȏǾƬǷƗƨǴŦǺǷơȂǻƢǯȁǽȂǠƦĈƫȏ ƢǻƾȈLJƢǷƗȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏȅƾǸƄơǾǟǂnjƥǾƼLjǻȅǀdzơƅơǝǂNjƢȀȈǧȁƧơǁȂƬdzơ ćǎǐǫ ƢŶơȁ ǵƢǰƷƗ DzȈųȏơ Ŀ Ǻǰȇ Ń Ǯdzǀdzȁ ƧǁȂƬdzơ ƨǠȇǂnjdz ơǁĈǂǬǷ ƔƢƴǧ ȄLjȈǟ ǽȂǠƦƫȏǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǼǷǃơȂǯǁƽƗȂdzǶȀǴǯśȈƦǼdzơǹơȄǴǟƌDzȈdzƾdzơȁǚǟơȂǷȁ ÇƣƢăƬǯÊ ąǺǷÊ ąǶƌǰĄƬȈą ƫăƕƖăǸdzƊăśďȈƦÊċǼdzơăǩƢƊưȈÊǷƅơƊǀƻă ơƊƒƿơÊȁă śǴƟƢǬdzơǩƾǏƗȂǿȁńƢǠƫƅơDZȂǫ


ÏÐÒ ąǶƫĄǀƒ ƻă ơƊȁă ąǶĄƫǁą ǂă ǫƒ ơƊƔÈ ƊDZƢƊǫĄǾċǻǂĄ ǐ Ą Ǽą ƬădzƊȁă ÊǾƥÊċǺĄǼǷÊ ƚą ĄƬdzƊąǶǰƌ Ǡă Ƿă ƢăǸdzÊćǩďƾǐ ă ĄǷƈDZȂĄLJǁă ąǶǯƌ ƔÈ ƖăƳċǶƯƌÇƨǸă ǰƒ ƷÊ ȁă ǹơǂǸǟDZƕ Ǻă ȇÊƾǿÊ ƢċnjdzơăǺǷÊ ąǶǰƌ Ǡă Ƿă ƢăǻơƊȁă ơȁĄƾȀă Nją ƢƊǧƊDZƢƊǫƢăǻǁą ǂă ǫƒ ơƊơȂƌdzƢƊǫȅÊǂǏ ą ơÊąǶƌǰdzÊƿƊ ȄƊǴǟă

ƾƦǟȁȆǬȀȈƦdzơȃȁǁƾǬǧǂƻƕƮȇƾƷĿǵȐLjdzơǾȈǴǟȄLJȂǷŚǣǂǯƿƽǁȁƾǫȁ ÕÎ ǽƾȈƥȆLjǨǻȅǀdzơȁ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZȂLJǁDZƢǫDZƢǫȐLJǂǷȅǂǿDŽdzơǺǟǩơǃǂdzơ ǂǸǟǺǟȆǬȀȈƦdzơȃȁǁȁ ǶƬǴǴǔdzňȂǸƬǯǂƫȁǽȂǸƬǠƦĈƫƢǧǶǰǼȈƥƢǻơȁǦLJȂȇǶǯƢƫƗȂdz ȏ DZƢǫƧơǁȂƬdzơǶƐǴǠƫǺǟǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƪdzƘLJDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁ ȆǓǁǂǸǟǺǟƨȈǴūơĿǶȈǠǻȂƥƗȃȁǁȁ ǾƥơȂǼǷƕȁǶǰȈdzơDZDŽǻƗƢǷơȂǸƐǴǠƫȁƢȀǸƐǴǠƫ ƩƾƳȂǧŐȈƻƪȈƫƗȄĈƬƷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƧƢȈƷĿƪǬǴǘǻơDZƢǫǾǼǟƅơ ǀƻƘǧʼnƽƘƥǾƬȈƫƘǧǶǠǻDZƢǫDZȂǬƫƢǷÊœƬÊËǰƊ ǷĄ ƪǻƗDzǿƪǴǬǧřƦƴǟƢǧȏȂǫDZȂǬȇƢȇƽȂȀȇ ǾǴưǷǞũƗ ŃȏȂǫDZȂǬȇƢȇƽȂȀȇƪȈǬdzňơƅơDZȂLJǁƢȇƪǴǫƪǠƳǁƢǸǴǧĈȆǴǟȆǴŻ džǴƳơDZƢǫǾƬȈƫơƢǸǴǧƪǬǴǘǻƢǧǾƥŘƯơDZƢǫǶǠǻƪǴǫǾǼǷƪƦƬǯǮǴǠdzDZƢǬǧǭƾǠƥ DŽȈƳƗ ȏ ǩǂǨdzơ ǺǷ Ʃǂǐǧ ǹĈȂǴƬȇ Ȃǿ ơƿƢǧ ǾȀƳȁ ńơ Ʃǂǜǻȁ ƨǟƢLJ ƩƗǂǬǧ ǽƗǂǫơ ơȂǠƦĈƬƫ ȏ DZȂǬȇ Ȃǿȁ ǾǬȇǂƥ ǽȂƸŻ Ƣũǁ Ƣũǁ ǾǠƦƬȇ DzǠƳ Ľ ǾȈdzơ ǾƬǠǧƽ Ľ ǾǼǷ ƢǧǂƷ ƽȂǠLjǷǺƥơǺǟ>Î@ǂǯƢLjǟǺƥơȃȁǁȁ ǥǂƷǂƻƕƢŰȄƬĈƷơȂǯĈȂēƾǫǶȀĈǻƢǧƔȏƚǿ ǺǟƣƢƬǰdzơDzǿƗơȂdzƘLjƫȏ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǫDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁ ǶǿȂǫĈƾǐƬǧ ƣǀǰdzƢƥ ǶǯȁŐź ȁơ ǶǿȂƥƐǀǰƬǧ ǩƾĈǐdzƢƥ ǶǯȁŐź ǹƗ ǥƢƻƗ ȆĈǻƢǧ ƞNj

ȃȁǁȁ ǶǰǼȈƥ ƢǷ Dzǐǧȁ ǶǯƾǠƥ ƢǷ Őƻȁ ǶǰǴƦǫ ǺǷ ƘƦǻ ǾȈǧ ƐǹƢǧ ǹƕǂǬdzƢƥ ǶǰȈǴǟ ƨȈǻơŐǠdzƢƥƧơǁȂƬdzơǹƙǂǬȇƣƢƬǰdzơDzǿƗǹƢǯDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁƧǂȇǂǿĺƗǺǟȅǁƢƼƦdzơ ơȂǫĈƾǐƫȏ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZƢǬǧǵȐLJȏơDzǿȏƨȈƥǂǠdzƢƥƢĔȁǂLjǨȇȁ ǺǰȇŃƢǸȈǧơǀǿȁ ƨȇȉơƢǼȈdzơDZDŽǻƗƢǷȁƅƢƥƢĈǼǷƕơȂdzȂǫȁǶǿȂƥƐǀǰƫȏȁƣƢƬǰdzơDzǿƗ ƨǬǧơȂŭơ ǂǿƢǛ ǹƢǯ ƢǷ Ǯdzǀǯȁ ǾȈǧ ǶȀƦȇǀǰƫ ƢǼȈǴǟ ƤŸ ơǀȀǧ ƢǼǼȇƾdz ƨǨdzƢƼŭơ ǂǿƢǛ ǾȈǧǶȀǫƾǐǼǧƢǼǼȇƾdz ǵƢnjdzơĿ>ǵÎÎÔÒ@ºǿÒÔÎƨǼLJĿȂƫǂǯƢLjǟǺƥơȆǴǟ Î


ÏÐÓ ƣƢȀnjdzơ DZƢǫ ƢŷȂŴȁ DzȈųȏơȁ ƧơǁȂƬdzơ ƨǠdzƢǘǷ ǶǰƷ ǹƢȈƦƥ ƨŤƢŬơ ǽǀǿ ǶƬƼǼdzȁ ȆǓǁǍƢǠdzơǺƥȁǂǸǟǺƥƅơƾƦǟDzǬǻǂǯƿƾǼǟǾǴƟơȁơĿƔƢǨnjdzơƵǂNjĿ>Î@ȆƳƢǨŬơ ȂǿȁǮdzƿǾdzƘLJDzƟƢLJƣơȂƳĿƧơǁȂƬdzơǺǟǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơ ƨǨǏƢǸȀǼǟƅơ ĿƢǸǟǾdzơƚLJƤLJƢǼȇȐǧĺǂǟȆnjȇǂǫǾǼǟƅơȆǓǁƅơƾƦǟƪǴǫǹƢǧǁƢLjȇǺƥƔƢǘǟ ƪǴǫơǀǿǾƳȁƢǸǧǾƫƔơǂǫǃȂšȏƔƢȀǬǨdzơDZƢǫƨŻƾǬdzơƤƬǰdzơǺǷǽŚǣȁƧơǁȂƬdzơȁƧơǁȂƬdzơ ƅơȆǓǁǾǻơȄǨƬǬŭơĿ >Ï@œǴūơǹƢǿŐdzơDZƢǫȁǂǷƢǸǯƤƬǰȇȁƗǂǬȇǹƢǯƅơƾƦǟǹơ ƾƦǟǹơƤǿȁǺǟƨǠȈŮǺƥơƮȇƾƷǺǷ>Ð@ǁơDŽƦdzơȃȁǁƾǫȁƧơǁȂƬdzơǚǨŹǹƢǯǾǼǟńƢǠƫ ĿȁȐLjǟǾȇƾȇȃƾƷơĿǵƢǼŭơĿȃƗǁƢǸȀǼǟńƢǠƫƅơȆǓǁǍƢǠdzơǺƥȁǂǸǟǺƥƅơ ǾdzDZƢǬǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴƐǏœǼǴdzǮdzƿǂǯƿƶƦǏƗƢǸǴǧƢǸȀǬǠǴȇȂǿȁƢǼũȃǂƻȏơ ƢǷƗȁȆƻȂȈNjǒǠƥƮȇƾūơơǀǿǂǯƿƢŷƙǂǬȇǹƢǰǧ ǹƕǂǬdzơȁƧơǁȂƬdzơśƥƢƬǰdzơƗǂǬƫ

ƅơȄƐǴǏœǼdzơǺǷǃĿǾǟȂǫȂdzǾǫȐǗơȄǴǟdžȈǴǧƔƢȀǬǨdzơǾƥƵǂǏǹơȁƢēƔơǂǫǺǟȆȀǼdzơ DŽȈŻ Ń ǺŠ ƾȈǬǷ ȂȀǧ ǁƢǰǻơ Śǣ ǺǷ ǶȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ƨƥƢƸǐdzơ ǺǷ Śưǰdz ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƤǴǘȇƾǫDzƥǾǼǷǞǼŻȐǧǽŚǣƢǷơȁƢđDZƢǤƬNjȏơĿǾƬǫȁǞȈǔȇȁƢȀǼǷǥǂƄơȁƹȂLjǼŭơ ĿǹơǶǴǟơȁDžơǂǯȂŴƾǠƥDZƢǫĽǶƳǂdzơƨǐǫĿƢǸǯƢȀǼǷǽȁǂǰǻơƢǸȈǧǶȀǷơDŽdzȏ ǺǷ ƢǿŚǣȁ ƧơǁȂƬdzơ ǺǷ DzǬǼdzơ ǂưǯơ ǺŲ ǽŚǣȁ ǦǼǐŭơ ȄǴǟ ǑơǂƬǟȏơ Ƶȁǂnjdzơ ǒǠƥ ǒǠƥ ǢdzƢƥȁ ƨdzƾƦǷ ƨǧǂŰ ƢĔƢǧ ƢȀȈǧ ǂǜǼdzơȁ ƢēƔơǂǫ ƔƢȀǬǨdzơ ǵǂƷ ƾǫȁ ƨƻȂLjǼŭơ ƤƬǰdzơ ńƢǠƫƅơǾŧǁDZƢǫǾƥǚǨǴƬdzơȆǤƦǼȇȏƢŲơǀǿȁƢȀǫơǁȁƢƥƔƢƴǼƬLJȏơǃȂŸDZƢǬǧƔƢȀǬǨdzơ ơƾǐǬǷǾȈǧǂǜǼdzơƽƢǧơȁǾǴȇƾƦƫǵƾǟȄǴǟǂǜǼdzơǵȂǬȇƢǷƢȀȈǧƾƳȁơƿơňƢƴƬdzơƵǂNjĿȁ ǵȐǯ ȄȀƬǻơ ǺLjƷ ǵȐǯ Ȃǿȁ DZƢǫ Ǿƥ DZƢǤƬNjȏơȁ ǾȈǧ ǂǜǼdzơ ƵƢƦȇ ǹơ ƾǠƦȇ Ȑǧ ƢȈǟǂNj ƣƢȀnjdzơ ǾǬȈǧȂƫǺLjƷȁńƢǠƫǾǻȂǠƥƣƢƬǰdzơĻ

>ǵÎÓÒÖ@ºǿÎÍÓÖƨǼLJĿȂƫȆǨǼūơȅǂǐŭơȆƳƢǨŬơƾŧƗ ǑƢȈǟȆǓƢǬǴdzƔƢǨnjdzơƵǂNjĿǑƢȇǂdzơǶȈLjǻ ǦdzƚǷ Î

ǂǐǷĿ>ǵÎÓÐÑ@ºǿÎÍÑÑƨǼLJĿȂƫœǴūơȆǠǧƢnjdzơȆǴǟǺȇƾdzơǹƢǿǂƥ Ï

>ǵÖÍÑ@ºǿÏÖÏƨǼLJĿȂƫȆǴǷǂdzơƾŧƗǁơDŽƦdzơ Ð


ÏÐÔ 

  ǺǷ

ƨĈȈưȇƾūơȃȁƢƬǨdzơ ǦȈdzƘƫ śƯƾƄơȁƔƢȀǬǨdzơƨŤƢƻ ǺȇƾdzơƣƢȀNjƾŧƗƺȈnjdzơ ȆǰŭơȆǸƬȈŮơǂƴƷǺƥơ 

ǵÎÒÓÓÎÒÍкǿÖÔÑÖÍÖ 


ÏÐÕ ^ǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȋơƩƢǷơǂǯĿƤǴǘǷ` ƔƢȈƷƛńƛȆȀƬǼƫDzȀǧǪƷƔƢȈdzȁȋơƩƢǷơǂǯǾǜǨdzƢŠǾǼǟƅơȆǓǁDzƠLJȁ ƨǷơǂǯ ŜƷƗ ǺǷȁ ǶȀȈǴǟ ǾǷȐLJȁ ƅơ ƩơȂǴǏ ƔƢȈƦǻȋơ ƩơDŽƴǠǷ ǺǷ ǽŚǣȁ ȄƫȂŭơ ŸƩơȂǷȋơȁƗƔƢȈƷȋơǶǰƷǾdzDzǿŅȂdz ƨǟƢǸŪơȁƨǼLjdzơDzǿƗƾǼǟǪƷƔƢȈdzȁȋơƩƢǷơǂǯǾdzȂǬƥǾǼǟƅơȆǓǁƣƢƳƘǧ ǩƢƸLJƛ ƢƥƗ ǹƛ >Î@ȅǃơǂdzơ ǂƼǨdzơ DZȂǫȁ ƨȇƾȇDŽdzơȁ ƨdzDŽƬǠŭơ DzȇƿƢƼǸǴdz ƢǧȐƻ ƔƢȈƷƜǯ œǼdz ƧDŽƴǠǷ ǹƢǯ ƢǷ ƢȀǼǷǂǰǻƗ ƢŶƛ ǾǻƘƥ ƽȁƽǂǷ ƢǔȇƗ ƢǿǂǰǻƗ >Ï@řȇơǂǨLJȍơ Ŀ džȈdz ǾǻƘƥ ƵȐǐdzơ ǺƥƢǯ ȅȁȂǼdzơ ǾǘǴǣȁ ƧDŽƴǠŭƢƥ ƨǷơǂǰdzơ ǖǴƬţ ȐƠdz ȄƫȂŭơ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼǴdzǾǟƢƦƫơƨǯŐƥǮdzƿȆǘǟƗƢŶƛŅȂdzơǹȋƧȂƦǼǴdzƨǓǁƢǠǷǶēƢǷơǂǯ œǼdzơǝƢƦƫȏƢȈǟơƽǹƢǯơƿƛƐȏƛǾȈǴǟƨǷơǂǰdzơƨǬȈǬƷǂȀǜƫȐǧǵĈǂǯȁǥĈǂNjȁǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƨǠȇǂNjǺǟǥơǂŴơȁƨǟƾƥDzǯǺǷƢƠȇǂƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ǾǼǷ Ƶȁǁȁ ǾƬǰƟȐŠ ńƢǠƫ ƅơ ǽƾȇƚȇ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾǟƢƦƫơ ƨǯŐƦǧ ǶƐǴLJȁ ǽǁơȂǻƗǺǷǾƦǴǫĿǥǀǬȇȁ ǶǜǠdzǺǰdzǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơƩơDŽƴǠǷǒǠƥǺǷŅȂdzơƨǷơǂǯǹơDzǏƢūơȁ ǾƫƢǼǰLJȁǾƫƢǯǂƷǂƟƢLJĿǾǠƦƬǷȁǾƯǁơȁȅƾȇȄǴǟœǼdzơǍơȂƻǒǠƥƅơǂȀǛƗǾdzǾǟƢƦƫơ

ǹƢǸǴLJǹƢǯȁȅƾǼǰdzơŚǔƷǺƥƾȈLJƗƧƔơǂǫǝƢǸƬLJȏƨǰƟȐŭơƪdzŗƫƾǫȁ ǹȂȀƬǼȇǶĔƗƶȈƸǐdzơĽƢȀȈǧƢǷȁƨǨƸǐdzơƪƸƦLjǧƨǨƸǏĿǹȂǴǯƘȇƔơƽǁƾdzơȂƥƗȁ ǾdzƢǫƢǷ >Ñ@ȆnjǯǁDŽdzơDZƢǫĽǺǷȁ >Ð@ȅŚnjǬdzơǶLJƢǬdzơĺȋƢǧȐƻȄƫȂŭơƔƢȈƷƛńƛ ƩơǂǿĿ>ǵÎÏÍÖ@ºǿÓÍÓƨǼLJĿȂƫȅǃơǂdzơǺȇƾdzơǂƼǧƾǸŰ Î

ǁȂƥƢnjȈǻĿ>ǵÎÍÏÔ@ºǿÑÎÕƨǼLJĿȂƫřȇơǂǨLJȏơǩƢƸLJơȂƥơ Ï

ǁȂƥƢnjȈǻĿ>ǵÎÍÔÏ@ºǿÑÓÒƨǼLJĿȂƫȅŚnjǬdzơʼnǂǰdzơƾƦǟǶLJƢǬdzơȂƥơ Ð

ǂǐǷĿ>ǵÎÐÖÎ@ºǿÔÖÑƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơȆnjǯǁDŽdzơƾǸŰǺȇƾdzơǁƾƥ Ñ


ÏÐÖ ǾƥƢƬǯĿǂǐǻȂƥƗǽƾdzȁŕƷǾȈǴǟǽȁǂǰǻƗƾǫȁǾǧȐƻȄǴǟǁȂȀǸŪơȁǦȈǠǓƤǿǀǷ ƨǷơǂǯ ƩơƽƢǠdzơ ǩǁơȂƻ ƨǴŦ DŽȇȂš ƶȈƸǐdzơȁ ƨdzƢǬŭơ ǮǴƫ ƤǬǟ DZƢǬǧ >ƾNjǂŭơ@ ƩƢǷơǂǰdzơ ǃȂš ȅȁȂǼǴdz ǶǴLjǷ ƵǂNj Ŀȁ śǷǂūơ ǵƢǷƛ ƽƢNjǁƛ Ŀ ơǀǯȁ ƔƢȈdzȁȌdz ơǀǿȁƢǿȂŴȁƧȂǟƽƨƥƢƳƜƥǶȀǔǠƥƢȀǐƻȁƢȀǟơȂǻƗǥȐƬƻơȄǴǟƩơƽƢǠdzơǩǁơȂş ȄȀƬǻơǽȂŴȁǹƢȈǟȋơƣȐǬǻƢƥƢĔƢȇǂƳƣơȂǐdzơDzƥdžƸǴdzǁƢǰǻƛȁǾǴƟƢǫǺǷǖǴǣ ǽƔƢȈƷƛƅơDZƘLjǧȁDŽǤdzơĿǦǴLjdzơǒǠƥDžǂǧƩƢǷƾǫȁ ^ƨǨȈǘdzƩƢȇƢǰƷ` ƢǻƾǼǟƨȇǁƢǟǾǻƜǧǾƳǂLJǀƻǽƾdzȂdzDZƢǫǾƬȈƥDzǏȁƢǸǴǧƅơǽƢȈƷƘǧǾƬȈƥDzǐȇŕƷ ƤǘǬdzơƺȈnjdzơńƛDzǐƬŭơƾǼLjdzƢƥƶǏǾǼǟƅơȆǓǁȆǠǧƢȈdzơDZƢǫȁƢƬȈǷǂƼǧǽǀƻƘǧ Ŀ DzǯƘȇ Ȃǿȁ ǾȈǴǟ ƪǴƻƽ ǽƾǼǟ ƣƢNj ǵƗ ǹƗ ńƢǠƫ ƅơ Ǿŧǁ ňȐȈŪơ ǁƽƢǬdzơ ƾƦǟ ǮǼƥơǁƢǏơƿơƢŮDZƢǬǧǵƢǠǘdzơDZƿǁƗƢȀǼƥơǾǷƢǠǗƛȁƨƳƢƳƾdzơǾǴǯƗƩǂǰǻƘǧƨƳƢƳƽ ǾdzǪƷƢđƩǁƢǗȁƨƸǼƳƗƢŮȁƪǷƢǬǧƅơǹƿƜƥȆǷȂǫƨƳƢƳƾdzơǽǀǿDzưŭDZȂǬȇƮȈŞ ǎǬǼȇȏȁƾȇDŽȇȏǵȂƬŰDzƳȋơǹƗƨǷơǂǯǞǫơȂdzơƪȈŭơƔƢȈƷƛĿƢǼȇȏȁƱƢƳƾdzơDzǯƘȇǹƗ ƮǠƦǴdzȏƐ ơƢȈŹȏƪȈŭơǹȂǯȁƨǷơǂǯƪǠǫȁǾƫƢȈƷȁǾǴƳƘƥȏĈȁƗƩƢǷƨǷơǂǯŜƷƗǺǷǹȋ ƾǫȁŐŬơǾƥƶǏƢǸǯDZơƚLjǴdzŐǬdzơĿǾƟƢȈƷƜǯȂȀǧƢǿƾǼǟƢǷƗƨǷơǂǰdzơǵƾǟƾǼǟơǀǿ ơȂƫȂǷƅơǶŮDZƢǬǧƩȂŭơǁǀƷǥȂdzƗǶǿȁǶǿǁƢȇƽǺǷơȂƳǂƻǺȇǀǴdzȁǽǁƢŧȁǂȇDŽǠǴdzǞǫȁ ǶǿƢȈƷƗĽ

ǾLJƗǁǞǘǫȂƸǼƥƢȇǁǂǓƢǼǬȈƫǾƫȂǷǺǬȈƬȇƧǁƢƬǧƨǷơǂǯŜƷƗǺǸǧǮdzƿǁǂǬƫơƿƛ ǾdzơȂǷƗǺǷǾƬƯǁȁǾƬǸLjƬǫơƢŲȏȁǾƫƢƳȁǃǺǷƢƠȈNjǾdzƾȈǠȇȏǽƙƢȈƷƛơǀȀǧǾƬưƳƨǻƢƥƛȁ ƞNjDZDŽȇŃǾǻƗśƦƬȈǧǮdzǀǯǺǬȈƬȇȏƧǁƢƫȁŐǬdzơĿȅǀdzơƔƢȈƷȍƢǯơǀǿǹƗǁǂǬƫƢŭ ǾdzƽȂǠȈǧǾǫƢǬƸƬLJơǺǟ DZơƚLJ ȁƗ ƨǷơǂǰǴdz ȏ ƮǠƦǴdz ƔƢȈƷȍơ Ǿƥ ƽơǂŭơ ƩȂŭơ ƾǠƥ ƔƢȈƷȍơ ǹƗ DzǏƢūơȁ śǰǴŭơ
ÏÑÍ ^łơǩǁơȂƻǾdzȁƨȈǧȂǐdzơȅǂƻƘƬǷȄǴǟƨȈǸȈƫǺƥơǑơǂƬǟơƤǴǘǷ` ǾdzȁƨȈǧȂǐdzơȅǂƻƘƬǷȄǴǟǑơǂƬǟơƨȈǸȈƫǺƥȏǾǜǨdzƢŠǾƥƅơǞǨǻDzƠLJȁ ŸǮdzƿDzǐŰƢǸǧDZȂǏȋơȁǾǬǨdzơĿǩǁơȂƻ ǮdzǀƥȁǾdzƿƗȁǾǸǏƗȁǽƢǸǟƗȁǾǴǓƗȁƅơǾdzǀƻƾƦǟƨȈǸȈƫǺƥơǾdzȂǬƥƣƢƳƘǧ ƨǠdzƢǘŠǾȈǴǠǧǮdzƿƽơǁƗǺǷȁǾdzơȂǫƗƣǀǯȁǾdzơȂƷƗƽƢLjǧơȂǼȈƥǺȇǀdzơƨǸƟȋơƵǂǏ ǺLjūơ ĺƗ ƽƢȀƬƳȏơ ƨƦƫǂǷ ǾǣȂǴƥȁ ǾƬdzȐƳȁ ǾƬǷƢǷƛ ȄǴǟ ǪǨƬŭơ ƾȀƬĐơ ǵƢǷȍơ ǵȐǯ ǺǷ ǶǿŚǣȁ Ƕǿǂǐǟ DzǿƗȁ ƨǟƢŦ Ǻƥ DŽǠdzơ ǵƢǷȍơ ƺȈnjdzơȁ ƱƢƬdzơ ƾdzȁȁ ȆǰƦLjdzơ ǑǂƬǟơ Dzƥ ƨȈǧȂǐdzơ ȅǂƻƘƬǷ ȄǴǟ ǾǓơǂƬǟơ ǂǐǬȇ Ńȁ ƨȈǨǼūơȁ ƨȈǰdzƢŭơȁ ƨȈǠǧƢnjdzơ ļƘȇƢǸǯƢǸȀǼǟƅơȆǓǁƤdzƢǗĺƗǺƥȆǴǟȁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟDzưǷȄǴǟ ǾǻƗ ǾȈǧƾǬƬǠȇȁǹDŽƷȁǂǟȁ DzƐ ǯĿȆǷǂȇDzƥǹǃȁǾǷȐǰdzǵƢǬȇȏǹƗDzǏƢūơȁ ǾǴǠǧȁǾƫƾȈǬǟȁǾƬǬȇǂǗDzưǷǺǷƢǻǁƢƳƗȁǾdzƾǠƥƅơǾǴǷƢǟDZƢǣDzǿƢƳƐDzǔǷȁƐDZƢǓǝƾƬƦǷ śǷƕ

ƨȈǧȂǐdzơƤƬǯĿǹƛǾǷȐǯǒǠƥĿDZƢǫǾǻƗDZơƚLjdzơĿǾȈdzƛŚNjƗƢǷDzǏƢƷȁ ǺǷDZȂƦǬdzƢƥǮdzƿȄǬǴƬȈǧśǸǴLjŭơǺȇƾdzśǨdzƢƼŭơƨǨLJȐǨdzơDZȂǏƗȄǴǟřƦǷȂǿƢǷ ǙȂǨƄơƵȂǴdzơȄǴǟǞǴǘǷǾǻƗǶǿƾƷƗȃȂǟƾǯƢȀƬǬȈǬƷǥǂǠȇǹƗŚǣǺǷƢȀȈǧǞdzƢǘȇ DzǐƬƫǂnjƦdzơDžȂǨǻǹƗǶǟDŽȇȁƨȈǰǴǨdzơdžǨǼdzơǾǟƢƦƫƗȁƢǼȈLJǺƥƢǯƨǨLJȐǨdzơƾǼǟǾǻƜǧ ǺǷ DzǐŹ ƢǷ ǹƗ ǹȂǟƾȇ Ƕǿȁ ƢǷƢǼǷ ȁƗ ƨǜǬȇ DZƢǠǨdzơ DzǬǠdzƢƥ ȁƗ ƨȈǰǴǨdzơ džǨǼdzƢƥ ƤƦLJ Ȇǿȁ ǶǿƾǼǟ ƨȈǰǴǨdzơ džǨǼdzƢƥ ƢŮƢǐƫơ ƤƦLjƥ Ȃǿ ƢǷƢǼǷ ȁƗ ƨǜǬȇ ƨǨNjƢǰŭơ Ŀ ǹƢǯ ƢǷ ƢȀȈǧ NJǬǼƬLJơ ǂnjƦdzơ džǨǻ Ƣđ ƪǴǐƫơ ơƿƜǧ ŃƢǠdzơ Ŀ ƭƽơȂūơ ƭȁƾƷ ǺǷȁƢǼȈLJǺƥơƢǿǂǯƿƢŶƛȁƨǨLJȐǨdzơƔƢǷƾǫƢǿǂǯǀȇŃǁȂǷȋơǽǀǿȁƨȈǰǴǨdzơdžǨǼdzơ Ǻƥơȁ ĺǂǟ Ǻƥơ ǵȐǯȁ ƾǷƢƷ ĺƗ ǵȐǯ ǒǠƥ Ŀ Ǯdzƿ ǺǷ ƾƳȂȇȁ ǾǼǟ ȄǬǴƬȇ ȄǴǟ ȏƨǨLJȐǨdzơƧƾǟƢǫȄǴǟƨǬȈǬūơȁǥȂǐƬdzơĿơȂǸǴǰƫƔȏƚǿDZƢưǷƗȁ >Î@śǠƦLJ ƨǷǂǰŭơƨǰǷĿ>ǵÎÏÔÍ@ºǿÓÓÖƨǼLJĿȂƫȆLjdzƾǻȏơȆǰdzƢŭơśǠƦLJǺƥơƾǸŰ Î


ÏÑÎ ƨȈǴȈǟƢũȍơȁ ƨǠȈnjdzơ ƽƢūƜǯ ƽƢūȍơ ńƛ Ǯdzǀƥ ơȂƳǂƻ ƾǬdzȁ śǸǴLjŭơ DZȂǏƗ ǂƟƢLJȁDzǔǨdzƢǯǶȀƬǧȂǐƬǷȁƮȇƾūơȁƨǼLjdzơDzǿƗƽƢƦǟǥȐşƨȈǼǗƢƦdzơȁƨǘǷơǂǬdzơȁ ƨdzDŽƬǠŭƢǯƨǨLJȐǨdzơǺǷŚƻǶǿǺǷǩǂǘdzơǁƢǰǻƛDžƢǼdzơǶǜǟƗƔȏƚǿȁƨdzƢLJǂdzơDZƢƳǁ DzǿƗ ƤǿǀǷ ȄǴǟ ǵȂǫ ǥƢǼǏƗ ƨƯȐƯ ǥȂǐƬdzơ DzǿƗȁ ƨǨLJȐǨdzƢƥ ǦȈǰǧ ƨȈǷơǂǰdzơȁ ƨȈǷơǂǰdzơǺǷǵȐǰdzơDzǿƗǒǠƥƨǬȇǂǗȄǴǟǵȂǫȁǺȇǁȂǯǀŭơƔȏƚȀǯƨǼLjdzơȁƮȇƾūơ ƢǨǐdzơǹơȂƻƛDzƟƢLJǁǮǴLJǺǷǮǴLjǷDzưǷƨǨLjǴǨdzơǪȇǂǗńƛơȂƳǂƻǵȂǫȁǶǿŚǣȁ ƢŷȂŴȁ śǠƦLJ Ǻƥơȁ ĺǂǟ Ǻƥơ ƢǷƗȁ ȅƾȈƷȂƬdzơ ǹƢȈƷ ĺƗ ǵȐǯ Ŀ ƾƳȂƫ ƨǠǘǫȁ ĿǶǴǰƫƢǼȈLJǺƥơȁǥȂǐƬdzơƤdzƢǫĿƢǿȂƳǂƻƗȁƢēǁƢƦǟơȁŚǣƨȈǨLjǴǧǞǘǬƥơƙƢƴǧ ǥǂǠȇŃǺǷǶǜǠǷơǀǯȁǾdzƢŞǪȈǴȇƢǷƤLjŞśǧǁƢǠdzơǵƢǬǷȄǴǟƩơǁƢNjȍơǂƻƕ ƨȈǻƢŻȍơǪƟƢǬūơ ĺǂǠdzơǺƥơǂǰƥƢƥƗǹƗȄǴǟƤǴǘǷ` ^łơƨȈǸȈƫǺƥơǺǷȃǂƳƢǸȈǧȁŅơDŽǤdzơƣƢƸǏƗǺǷ ǾƥǹȂǼǔŭơƣƢƬǰdzơĿƢǸȈLJȏǾƦƬǯǒǠƥĿǮdzƿǺǷƢƠȈNjǂǯƿŅơDŽǤdzơȁ DZƢǬǧĺǂǠdzơǺƥǂǰƥȂƥƗǾƦƷƢǏȄǟƽơŕƷǮdzƿȂŴȁǁơȂǻȋơƧƢǰnjǷȁǾǴǿƗŚǣȄǴǟ ǂǨǰȇƾǷƢƷȂƥƗǺǰdzǁƾǫƢǸǧǶȀǼǷƱǂźǹƗƽơǁƗȁƨǨLJȐǨdzơǂǜǻĿDzƻƽƢǼƼȈNj ǂƻƕĿDzǤƬNjơȁƽȂǐǬŭơDzǐŢȏƢĔƗȁǶȀƬǬȇǂǗƽƢLjǧśƥȁǞǓȂǷŚǣĿƨǨLJȐǨdzơ DZȂǬȇǺǷǶȀǼǷȁƤƬǰdzơǮǴƫǺǟǞƳǁǾǻƛDzȈǫȁǮdzƿȄǴǟƩƢǷȁȅǁƢƼƦdzƢƥǽǂǸǟ Ǻƥơȁ ȆNjȂǗǂǘdzơȁ ȅǁǃƢŭƢǯ ƢȀǴƳȋ ǾȈǧ DžƢǼdzơ ǵȐǯ ǂưǯȁ ǾȈǴǟ ƨƥȁǀǰǷ ƢĔƛ ǾȈǴǟǹƢǯƢǷƤLJƢǼȇȂǿȁƨȈǸȈƫǺƥơǵȐǯDzǏƢƷȄȀƬǻơǶǿŚǣȁDzȈǬǟǺƥơȁȅǃȂŪơ ǽơƽƗ ƢŠǁȁ ǽǂǐǟ DzǿƗ ńƛ ǶǿƾǠƥ ǺǷȁ ƨƥƢƸǐdzơ ǂƥƢǯƗ Ŀ ŕƷ ƽƢǬƬǟȏơ ƔȂLJ ǺǷ ǶȀǼǷŚưǯǞȇƾƦƫńƛǮdzƿǽƽƢǬƬǟơ ǾǷȂǴǠƥƅơƢǼǠǨǻŅƿƢnjdzơǺLjūơȂƥƗǥǁƢǠdzơƤǘǬdzơŅȂdzơǾǠƦƬƫǺǷƨǴŦǺǷȁ ǺƥơȁĺǂǟǺƥơǞƦƬƫƢǸǯǾǷȐǯǺǷƨǠǘǫȁǂƸƦdzơƣDŽƷȁŚƦǰdzơǾƥDŽƷĿǾǧǁƢǠǷȁ


ÏÑÏ ǂƥƢǯȋơǞƦƬȇDZơǃȏȁǁȂǐǼǷǺƥơśLjūơƱȐūơƢǔȇƗǞƦƬƫȁśǠƦLJǺƥơȁǑǁƢǨdzơ ǾȈdzƛ ƤƬǯ ƾǫȁ ǶȀǼǷ Śưǯ ǽǂǨǯ Dzƥ ǽȂǟĈƾƥȁ ǽȂǬLjǨǧ ǽǂǐǟ DzǿƗ ǾȈǴǟ ȋƢŤ ŕƷ ƺȈnjdzơ ńƛ ǹȐǧ ǺǷ ƨƟƢǸǠƦLJȁ džŨ ƨǼLJ ƨǧǂǠǷȁ ƢǸǴǟ ǽǂǐǟ DzǿƗ ƔȐƳƗ ǒǠƥ ƢǸǟƢǼǓǂǟƗȁƢǻƢǷǃƅơĿǭƢǼƦƦƷƗƢǻƜǧƾǠƥƢǷƗǾǸǟDŽƥǽǂǐǟDzǿƗǵƢǷƛŃƢǠdzơŚƦǰdzơ ƢǷǶǰŞƨƦƄơƩƢƦƳȂǷǥȐƻƢǼdzǂȀǛǹƗńƛƢǻƢLjƷƛDzǔǨdzơǑơǂǟƛǮȈǧDZƢǬȇ ƩǂȀǛƗǮǻƗȁdžǸnjdzơƪƥǂǣơƿƛDzǫƢǟDzȈǴdzơĿǮnjȇDzǿȁdžūơȁDzǬǠdzơǾȈǔƬǬȇ Ǻǰdzȁ ǮƬȈǻȁ ǭƾǐǬƥ ǶǴǟƗ ƅơȁ ǂǰǼŭơ Ǻǟ ȆȀǼdzơȁ ǥȁǂǠŭƢƥ ǂǷȋƢƥ ǶƟƢǫ ǮǻƗ ǁƢƬLJȋơǮƬǿńƛƐȏƛǭǂǷƗDZƕƢǼȇƗǁƢǷȁDZȂƦǬdzơ ǁȂȀǛƲƬǼȇDzǸǠdzơǞǷǍȐƻȍơ ǾǻƢǷǃ ǂƟƢLJ ȂȀǧ Ǒơǂǣȋơȁ ƔơȂǿȋơ DzǿƗ ǺǷ ǾdzȂǬƥ ǪƯȂȇ ȏ ǺǷ ǝƢƦƫƢƥ Ǒơǂǟȋơȁ ŃȁƩơȂǷȋơŚǨǰƬƥǶǰƷŕƷƔƢȈƷȋơƤLjƥǞǼǬȇŃȁƩơȁǀdzơȁǥƢǏȁȋơĈƤLjȇ ǾdzǺǷȁDZȁȋơǁƾǐdzơńƛȃƾǠƫŕƷǦǴLjdzơȆūƢǏǺǷǂƻƘƫǺǷȄǴǟǑǂǠƬdzơǾǨǰȇ ǾdzƢǼȇȏǹƗƩƢȀȈǿȁƨǷƢȈǬdzơǵȂȇǽƙƢǸǐƻƔȏƚǿǺǷƶȇȁƢȈǧDzǔǨdzơĿƤƫơǂŭơȄǴǟƗ ƾǫȁƨȈūƢǐdzƢƥDzƦŪơǞǷƢƳŐǼǷȄǴǟȂǿȁǾǠũǺŲƪǼǯȁǵȐLjdzƢƥǾdzŇƗȁƤǔǣ ƩƢȈǴƥȅƗȁƩƢȈǴƥȁƩƢǘǴǣǾdzǂǸǟǹƛDZƢǬǧǾǼǟƅơȆǓǁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟǂǯƿ ǂƻƕdžǴůĿǾǼǟƅơȆǓǁƤdzƢǗĺƗǺƥȆǴǟǂǯƿǾǻƗǦǴLjdzơǒǠƥǾǼǟŐƻƗȁ ǮdzDzǐŹǺȇƗǺǷȅǂǠNjƪȈdzƢȈǧǹƢǰǷƨƟƢťȐƯǺǷǂưǯƗĿƘǘƻƗƢȈǴǟƐǹƛDZƢǬǧ ǢǴƥƾǫǹȉơȁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟȁǾȀƳȁƅơǵǂǯǮǸǟDŽƥĎȆǴǟƘǘƻƗơƿƛƣơȂǐdzơ ǭǂNjǞǧƽȁǭǂǷƗĿǵƢȈǬdzơƐȏƛřǠǨǼȇȏȁǽƢǔƬǬǷńƛǂǷȋơȁǽƢȀƬǼǷńƛDZƢūơơǀǿ ƅƢǟǂNjƧŚǤdzơřǷDŽǴƫȁȆƷȁƪȈǷDzǯńƛǭơƿƗDzǏȁȁĈȆǤdzơ ĿƪǗǂǧƗƾǫǮǻȋ ƔƢǸǴǠdzơǾdzȂǬȇƢǷǶǰŞśǸǴLjŭơƅơƽƢƦǟǂƟƢLJȁśǼǷƚŭơǞȈŦǮdzƿǵDŽǴȇȁǾdzȂLJǂdzȁ ǮǼǷ DzǐŹ ǹƗ ńƛ ǞǘǬdzơȁ DzǏȂdzơ Ƕđ Ǻȇǀdzơ ǦȈLjdzơ ƣƢƥǁƗȁ ǝǂnjdzơ DzǿƗ Ƕǿȁ ºǿơśǠŦƗǶȀǼǟƅơȆǓǁśūƢǐdzơǑơǂǟƛǺǟǦǰdzơ ǩǂƻƢǸǸǧǽŚǣȁȆǰƦLjdzơƱƢƬdzơƢȀȈǴǟǾƦǻDzƟƢLjǷĿDžƢǼdzơǦdzƢƻǾǻƗǶǴǟơȁ


ÏÑÐ DzǬȇ Ńȁ śŻ ƧǁƢǨǯ ǾȈǴǟ Dzƥ ǾȈǴǟ ǞǬȇ ȏ ǾǻƗ ǩȐǘdzơ ȆĈ Ǵǟ Ŀ ǾdzȂǫ ǝƢŦȍơ ǾȈǧ ǂȀǗĿǩȐǘdzơơǀǯȁǞǬȇȏǒƟƢūơǩȐǗǹƗȁǾǴƦǫśǸǴLjŭơǺǷƾƷƗƧǁƢǨǰdzƢƥ ƢŮ ƵƢƦȇ ǒƟƢūơ ǹƗȁ ƢǿƙƢǔǫ ƤŸ ȏ ơƾǸǟ ƪǯǂƫ ơƿƛ ƧȐǐdzơ ǹƗȁ ǾȈǧ ǞǷƢƳ DzƦǫȂǿǹƢǯȁƧƾƷơȁńƛĈƽǂȇƭȐưdzơǩȐǘdzơǹƗȁƢȀȈǴǟƧǁƢǨǯȏȁƪȈƦdzƢƥǥơȂǘdzơ ơƿƛƢĔƗȁƢȀǠǘǫƗǺŭDZȐƷDžȂǰŭơǹƗȁǾǧȐƻȄǴǟśǸǴLjŭơǝƢŦƛDzǬǻǮdzƿǾƟƢǟĈƽơ ǹƗȁ ƢȀũǁ ȏȁ ƧƢǯDŽdzơ ǶLJƢƥ Ǻǰƫ Ń ǹƛȁ ƧƢǯDŽdzơ Ǻǟ ǶēƗDŽƳƗ ǁƢƴƬdzơ ǺǷ ƩǀƻƗ ȏȁDzȈǴdzƢƥǾǟĈȂǘƫȆǴǐȇƤǼŪơǹƛȁƧǁƘǨdzƢǯƢȀȈǧǹơȂȈƷƩȂŠdžƴǼƫȏƩƢǠƟƢŭơ DzƥŐƬǠǷŚǣǦǫơȂdzơǕǂNjǹƗȁƾǴƦdzƢƥǹƢǯǹƗȁǂƴǨdzơDzƦǫDzLjƬǤȇǹƗńƛǽǂƻƚȇ ƨȈǧȂǐdzơńƛǥǂǏƧƢǔǬdzơȄǴǟȁdžǰǠdzƢƥȁƨȈǨǼūơńƛǥǂǏƨȈǠǧƢnjdzơȄǴǟǦǫȁȂdz ǹƛȁƢȀȈǴǟƽǂȇƢǷDzǯǵDŽƬdzơƶƦǬdzơȁǺLjūơƨǴƠLjǷDZȂǏȋơDzƟƢLjǷǺǷǮdzƿDZƢưǷƗĿ ǹȂŭƢǜdzơ DZȂǬȇ ƢǸǟ ńƢǠƫȁ ǾǻƢƸƦLJ ƢǼƥǁ ǹƗȁ ǪLjǨȇ ȏȁ ǂǨǰȇ ȏ ǝƢŦȍơ ǦdzƢű ǂǬƬǨƫƤǯǂǷǾǻƗȁDžƾǬƫȁǮdzƿǺǟƅơDZƢǠƫƭƽơȂūơDzŰơŚƦǯơĈȂǴǟǹȁƾƷƢŪơȁ ƅơƩơƿĿƭƾŰǹƕǂǬdzơǹƗȁDžƾǬƫȁǮdzƿǺǟƅơńƢǠƫƔDŽƴǴdzDzǰdzơǁƢǬƬǧơǾƫơƿ ƢƦƳȂǷǾǴǠƴǧƢǸƟơƽƢǫȂǴűƅơǞǷDZDŽȇŃȁǝȂǼdzƢƥʼnƾǫŃƢǠdzơǹƗȁǮdzƿǺǟƅơńƢǠƫ ǾǻƗȁDZƢǬƬǻȏơȁƨȀŪơȁƨȈǸLjŪƢƥǾdzȂǫȁǮdzƿǺǟƅơńƢǠƫǁƢȈƬƻȏƢƥȐǟƢǧȏƩơǀdzƢƥ ƵơŐdzơǂǨǰdzơȁƶȈƦǬdzơǞȈǼnjdzơƔơǂƬǧȏơơǀǿǺǟƅơńƢǠƫŐǯƗȏȁǂǤǏƗȏljǂǠdzơǁƾǬƥ ŚǣƔƢȈƦǻȋơǹƗȁŘǨƫǁƢǼdzơǹƛDZƢǫȁǾȇƾǬƬǠǷDzſƪƬNjȁǾȈǠƦƬǷDZǀƻȁƶȇǂǐdzơ ƔƢnjǻƛǹƗȁǾƥDzLJȂƬȇȏȁǾdzǽƢƳȏǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǹƗȁśǷȂǐǠǷ ƨLJƢǷƨƳƢūơǵȂȇǮdzƿǵǂƸȈLJȁǾȈǧƧȐǐdzơǂǐǬƫȏƨȈǐǠǷƧǁƢȇDŽdzơƤƦLjƥǾȈdzƛǂǨLjdzơ ºǿơƢǸȀȈǻƢǠǷƪdzƾƥƢŶƛȁƢǸȀǛƢǨdzƗDZƾƦƫŃDzȈųȍơȁƧơǁȂƬdzơǹƗȁǾƬǟƢǨNjńƛ DzƟƢǫǾǻƗŚǣDzƟƢLjŭơǽǀǿǂưǯƗǾȈdzƛƤLjǼȇŃǾƦƬǯńƛǂǜǻǺǷȁǶȀǔǠƥDZƢǫȁ ȅƗǁơǂǬƬLJȏơȁƧơƿƢƄơȁƨȈǸLjŪơƤǿǀŭơơǀǿDzǿƗǵDŽǴȇȁƔDŽƳƢēƢƦƯƛĿǾdzȁƨȀŪƢƥ ǾȈdzƛƤLjǻǺǷȁƢǸȈLJǾȈdzƛƪƦLjǼǧǵǃơȂǴdzơǮǴƬƥƵǂǐȇǹƢǯǹƢȈƷȋơǒǠƥĿǾǴǠǴǧ


ÏÑÑ ȄǔƫǂŭơDZƾǠdzơƨǬưdzơǾǻƗȁǾƬǻƢȇƽȁǾƬǷƢǷƛȁǾƬdzȐƳȄǴǟǪǨƬŭơǵȐLJȍơƨǸƟƗǺǷǮdzƿ ƤLjǻǹƛƢǸȈLJĈǂŢȁǕƢȈƬƷơƾȇDŽǷȁǪǬŢȁƪƦưƫǺǟƐȏƛƢƠȈNjDZȂǬȇȐǧǪǫƾŭơǪǬƄơ ǝƾƦǷȁƗǂǨǰǷǾǼǟƶǏǹƜǧǾǷƽǁơƾǿƛȁǾdzȐǓȁǾƫƽǁȁǽǂǨǯȆǔƬǬȇƢǷǶǴLjǷńƛ ǾdzȁƢǼdzǂǨǤȇƐȏƛȁǾdzƾǠƥƅơǾǴǷƢǠȇ ǹƕǂǬdzơǺǷƢƠȈNjǂLjǨȇǹƗƾƷȋǃȂŸDzǿƤǴǘǷ` ^ŸǽŚǣȁȅƾƷơȂdzơŚLjǨƫǺǷ ĺƗŚLjǨƬƥśƦŭơǹƕǂǬdzơƩƢȇƕǺǷƨȇƕǂLjǧDzƳǁǺǟǾǼǟƅơȆǓǁDzƠLJȁ ǺȇƾȀƬĐơ ƔƢǸǴǠdzơ ǺǷ ǶǿŚǣȁ ƔƢǘǟȁ >Ï@ƱƢƳDŽdzơȁ DžƢƦǟ Ǻƥơȁ >Î@ȅƾƷơȂdzơ ǺLjūơ ŸȏǵƗǮdzƿǾdzǃȂŸDzǿǶǿŚLjǨƫĿǂLjǧƢǸǯǺȇŐƬǠŭơ ǹƗ Śǣ ǺǷ ƢȀȀƳȁ ȄǴǟ ƨǸƟȋơ ŚLJƢǨƫ ǂǯƿ ǺǷ ȄǴǟ ƱǂƷ ȏ Ǿǻƛ ǾdzȂǬƥ ƣƢƳƘǧ ǹƢǯǹƛǾdzȆǤƦǼȇǺǰdzǮdzƿȄǴǟƣƢưǷǁȂƳƘǷȂǿDzƥǎǬǻȁƗƧƽƢȇDŽƥƢȀȈǧǥĈǂǐƬȇ ǂǯǀȇȐǧǶŮȂǬǟǾǴǸƬŢƢŲǶŮƢŞǪȈdzȋơǶŮȃǂƸƬȇǹƗƨǷƢǠǴdzŚLjǨƬdzơǮdzƿǂǯǀȇ ƨǼƬǧǹȂǰȇǮdzƿǹȋǶŮȂǬǟƢȀǴǸƬŢȏŖdzơǾƫȐǰnjǷȁŚLjǨƬdzơƤƟơǂǣǺǷƢƠȈNjǶŮ ƨǴȀƳǺǷǮdzƿDzǠǨȇǺǷǞǼǷƅơǾƸǴǏƗǶǯƢūơȄǴǟƤŸƨťǺǷȁƢǼȈƥȏȐǓȁǶŮ ŚLJƢǨƬdzơDzǬǼȇǺǷǞǼŻǹƗƢǔȇƗǾȈǴǟƤŸǮdzǀǯȁǹȂǴǔȇȁǹȂǴǔȇǶĔȋǙƢǟȂdzơ Ŀ ǶǴǰƬȇ ǺǷȁ Ǯdzǀdz ǾƬȈǴǿƗ ǵƾǟ ǞǷ ǾȇƗǂƥ ŚLjǨƬdzơ Ŀ ǶǴǰƬȇ ǺǷ ŚLjǨƬǯ ƨǴǗƢƦdzơ ǶǴǟŚLjǨƬdzơǹƜǧǽƾǼǟƩȏȉơǵƾǠdzǾȀƳȁȄǴǟǾǸȀǨȇȏǺǰdzƨǸƟȋơǾdzƢǫƢŠŚLjǨƬdzơ ŖdzơǾƫȏƕǺǬƫƗơƿƛƐȏƛǾȈǧǑȂźǹƗȏȁǾȈǧǶǴǰƬȇǹƗƾƷƗDzǰƥǪȈǴȇȏŚǘƻdžȈǨǻ ǵȂǴǠdzơ ǺǷ ƢǿŚǣȁ ǹƢȈƦdzơȁ ňƢǠŭơȁ ȂƸǼdzơȁ ƨǤǴdzơȁ ǾǬǨdzơȁ ƨǼLjdzơ ǶǴǠǯ ƢȀȈdzƛ ƱƢƬŹ ǂǐƬǫơǮdzƿǺǬƬȇŃǺǷȁǾȈǧǵȐǰdzơǾdzǡƢLjȇǮdzƿǺǬƫƗǺǸǧƣǂǠdzơǹƢLjǴƥƨǬǴǠƬŭơ ȅƾƷơȂdzƢǯ ǶȀǼǟ ǹȁǂƻƘƬŭơ ƨǸƟȋơ ǽǂǯƿ ƢŠ ŚLjǨƬdzơ ƨǸƟƗ ǾdzƢǫ ƢǷ DzǬǻ ƽǂů ȄǴǟ ǁȂƥƢnjȈǻĿ>ǵÎÍÔÒ@ºǿÑÓÕƨǼLJĿȂƫȅƾƷơȂdzơȆǴǟ Î

ƽơƾǤƥĿ>ǵÖÏÐ@ºǿÐÎÎƨǼLJĿȂƫƱƢƳDŽdzơǶȈǿơǂƥƛ Ï


ÏÑÒ ǵȐǯǺǷǂǯǀȇȏȁǶǿŚǣȁȅȁƢǔȈƦdzơȁȅǃơǂdzơǂƼǨdzơǵƢǷȍơȁœǗǂǬdzơȁȅȂǤƦdzơȁ ƞnjƥǾȈǧǥǂǐƬȇǹƗŚǣǺǷǶŮǽǂǯǀȇǺŠǪȈǴȇƢǷƐȏƛƨǸƟȋơƔȏƚǿ ơǁǀƷǾǯȂǴLJĿȅǂƸƬdzơȆǤƦǼȈǧǂǟȁǪȇǂǗȁǂǘƻǮǴLjǷơǀǿǹƗDzǏƢūơȁ ǶǴǟƗńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJƅơȁDZȐǓȍơȁDZȐǔdzơǺǷ śǸǴLjŭơƨǷƢǟǺǷƔƢƬǨƬLJȍơ ƣȂƦƄơȆǸǛƢǰdzơȆǨǼūơƽȂǸŰǾƳơȂƻƾȈLJƽȂǠLjǷĺơƨǴŭơǶȈǰƷƧǂǔū DZȂǐƷȁǶǿƾƷơǦǴƻƢǼƫơȂǴǏǦȈǰǧȐǸǟȁơƽƢǬƬǟơƢǼǟƨȈƥƢǿȂdzơƪdzDŽƬǟơƾǫȅƽƢƥƕ ŸȏǵơǃȂŸDzǿȆǴŭơƤǐǼǷȄǴǟǶǿƽơǂǧơǺǷƽǂǧśȈǠƫȁǺȇƾdzơǶȈǴǠƫ ƣơȂǐdzơȁǩƾǐǴdzǶȀǴŭơƅơǹȂǠƥƣơȂŪơ ǶǿǁȁƾǏƢǷȁǶȀǿơȂǧơǺǷƔƢǔǤƦdzơƩƾƥƾǫƨȇƽȂȀȈdzơƨǼƬǧƨǬȈǬƷƨȈƥƢǿȂdzơƨǼƬǧ ƤĈȈǗǾdzȂLJǁȁƅƢƥǺǷƚȇǺǷȁƮȈƦƻƨȇƽȂȀȈdzơȁƗƨȈƥƢǿȂdzơƧƾȈǬǟȄǴǟƽǂǧDzǰǧŐǯơ ǪǬŢƾǬǧƤĈȈǘdzơǺǷƮȈƦŬơDŽȈŻŕƷǾȈǴǟǶƬǻơƢǷȄǴǟśǼǷƚŭơǁǀȈdzƅơǹƢǯƢǷ ǃȂŸȐǧƢǟȁǂǧȁȏȂǏơƨdzƢLJǂdzơȁƾȈƷȂƬdzơĿŕƷƢǼǗƢƥȁơǂǿƢǛśǸǴLjŭơǺǟǶŮơDŽƬǟơ ƔƢǔǬdzơȁ ƨǷƢǷȏơ ȂŴ ȆǴŭơ ƤǐǼǷ ȄǴǟ ǶȀǼǷ ƾƷơ śȈǠƫ ǃȂŸ ȏȁ ǶȀǨǴƻ ƧȐǐdzơ Ŀȁ ǁƾŭơ ƔƢŭơ Ǻƥȏ ǁǀūơȁ ǵǂūơ ƨƦǠǰdzơ ƣǁȁ ȏ ǾǬǨdzơȁ ƨǼLjdzơȁ ƤƬǰdzơ džȇǁƾƫȁ ǶǰƬǸƟƗ ơȂǴǠƳơ ƧƽƢȀnjdzơȁ ƣȂȈǤdzơ ǁƢƦƻƢƥȁ ǩȁƾǐŭơ ǩƽƢǐdzơ ŐƼŭơ Ǻǟ ŐŬơ ǶĔƢǧƢǼdzDžƢǼdzơĈǂǓơơȁǁƢǏŕƷDzǸǠdzơȁƧƾȈǬǠdzơƧƔƢLJơƨȇƢǣĿƨȈƥƢǿȂdzơǹƢǧ ǶǯǁƢȈƻ ƣƢǘŬơȁ śǬǧƢǼŭơ ǺǷ ǶĔơ ƨȀƦNj ȏȁ ǵȐLJȏơ ǁƢȀǛƢƥ ǾdzȂLJǁȁ ƅƢƥ ơȁǂǨǯ ƾǫ ǶēȏơȂǷƢǼdzǃȂŸȐǧǾdzȂLJǁȁǾdzȏơǖƼLJƤƳȂǷǵơǂǯȏơȁǶȈǜǠƬdzơǚǨǴƥǶǿƾƷȏ ȏǶǿƢȇơȁǶǯƢȇơ ƨǼLjdzơĿȁ ÒÎƧƾƟƢŭơ Ƕą ȀĄ Ǽą ǷÊ ĄǾċǻƢÊǧƊ ąǶǰƌ Ǽą ǷÊ ąǶȀĄ ōdzȂă ƬăȇăąǺǷă ȁă ńƢǠƫǾdzȂǬƥ ǵȐLJȏơǺȇƽȁǾdzȂLJǁȁƅơǺǷơȁƾƫǁơȁơȁǂǨǯǺȇǀdzơǶȀǧ ǶǰǻȂǼƬǨȇ ȏȁ ǶǰǻȂǴǔȇ ƨȈǸȈƫǺƥơǝƢƦƫƗǺǷƩȂǣƢǘdzơƾƦǟǶĔơǮNjȏȁƢǫƢǨǻȁơǂǨǯƾNjơǶĔƢǧƢưȇƾƷȁƢŻƾǫ ƾǫȁơȂdzƢǫƢǷǾdzȂLJǁȁƅơĿơȂdzƢǫƾǫǶƴǠdzơȁƣǂǠdzơĿƢŷŚǣȁƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥơȁ


ÏÑÓ ǶȀƳĈȁǂǷDzǯȄǴǟȁǵȐLJȏơȁƅơǺǟơȁƾƫǁơƾǬǧǪȈǬƸƬdzơDZƢǸǰƥǶȀȈǴǟƔƢǸǴǠdzơŕǧơ ȅƾǼŮơǵǁơȂǏȁśǷǂūơǵƢLjƷĿƢǸǯnǂǨǯƾǬǧǾƥơǀǟȁǂǨǰdzơĿǮNjǺǷ~ơȂǐǻ ƧDŽǠdzơ ƤǐǼǷȁ Ǻȇƾdzơ džȇǁƾƫ ƨȈdzȂƫȁ ƔƢǔǬdzơ ȁơ ƨǷƢǷȏơ ǾdzƢŴơȁ ȃȂƬǨdzơ ǺǷ ƢŷŚǣȁ ǪLJƢǨdzơ ǺȇƢǧǶǜǠȇȐǧƢǟǂNjǾƬǻƢǿơƤšŃƢǠdzơǪLJƢǨdzơƵȐǨdzơȆǫơǂŭơĿȁǶȈǜǠƬdzơȁ ƤƳȁƾǫ~ƢŷŚǣȁśƦŭơƶƬǨdzơȁśȈƦƬdzơĿȁǺĈȈƥǹȂƥƢǸȀǼȈƥƾƫǂŭơǁƢǨǰdzơȁǪǴǘŭơ ǝƾƬƦǷǶǰƷ~ňơǃƢƬǨƬdzơƨǴŭơƾǠLjdzƾƟƢǬǠdzơƵǂNjƾǏƢǬŭơĿȁnƢǟǂNjǾƬǻƢǿơǶȀȈǴǟ ǹƢǧ ƾƫǂŭơ ǂǧƢǰdzơȁ ǝƾƬƦŭơ ǺȇƢǧ nǺǠǘdzơȁ ƨǻƢǿȏơȁ ǾǼǟ Ǒơǂǟȏơȁ ƧȁơƾǠdzơȁ ǒǤƦdzơ ǶǴǠdzơơǀǿǹơ~ƧȂǰnjŭơĿȁǝǂnjdzơƨǴƥƢǬǷȁǵơǂƷǶȀǼǷǺȇƾdzơǶǴǟDZȂǐƷȁǶǿƔơƾƬǫơ ƔƢǔǬdzơ ȂŴ řȇƽ ƤǐǼǷ ǶȈǴLjƫȁ Ƕđ ƔơƾƬǫȏƢǧ nǶǰǼȇƽ ǹȁǀƻƘƫ ǺĈǸǟ ơȁǂǜǻƢǧ ǶȀƬȈǠǷǃȂŸȏǹƢŻȏơȁǺȇƾdzơǹơǂǨǯȁǵơǂƷǵơǂƷǵơǂƷǶđřȇƾdzơǶǴǠdzơdžȇǁƾƫȁ ƔȏƚȀǧ śǫƽƢǐdzơ ǞǷ ơȂǻȂǯ ńƢǠƫ ǾdzȂǬƥ ƢǻǂǷƗ ǶȀǯǂƫ ƢǼȈǴǟ ƤŸ ƮȈŞ ǶȀƬǻƢǟơȁ ǂǨǰdzơ Dzǿơ ǺǷȁ ǾdzȂLJǁȁ ƅ DžƢǼdzơ ƣǀǯơ Ƕǿ Dzƥ śǫƽƢǐdzơ ǺǷ ơȂLjȈdz ƧǂǨǰdzơ ƞnjdzơǂǷƗǹȏǺȇǂǧƢǰdzơśƥƿƢǰdzơƨȈǠǷǺǟȆĔȁśǫƽƢǐdzơƨȈǠŭǝǁƢnjdzơǂǷơƽơƾƫǁȏơȁ ǾƦƸǏȁ Ǿdzƕȁ ƾǸŰ ǾƦȈƦƷ ȄǴǟ ƅơ ȄǴǏȁ ǶǴǟơ ǾdzȂLJǁȁ ńƢǠƫ ƅơȁ ǽĈƾǓ Ǻǟ ȆĔ ƨȈƥƢǿȂdzơƨǷƢǷơǺǟƨȈǟǂnjdzơʼnǂŢĺƢƬǯƨǠdzƢǘŠǶǰȈǴǠǧǶǴLJȁ 

ƽȂǸŰƾȈLjdzơƽȁƽȂdzơřǤdzơǽȏȂǷńơŚǬǨdzơǽǁĈǂƷ ňƢƬLjǯƢƦdzơȆǸǛƢǰdzơȆǨǼūơ  


ÏÑÔ ƒ Ǹă dzƒơƊ` ǁƢȀǛơǵȁDŽdzÊǹƢăȈƥăÊĿƣƢǿȂdzơƾƦǟǶȈǰūơƊńƛÊƨƟƢŭơȁǹȂLjǸŬơȁǞƥƢLjdzơĄƣȂĄƬǰ ^ƾƟƢǬǠdzơƶȈƸǐƫǵȁDŽdzǹƢȈƥȁǂƥƢǯȏơǁȂǔƷăƾǼą ǟÊ ƱƢȈƬƷȏơȁǞǓơȂƬdzơ

ƨǏǂǧƾšąǶdzƊȄċƬƷă ƢǟǂLjǷƪǧǂǐǻơȁǮǷƾǫƪŭƕȁƢǼǿƪƠƳąƾǫƊǮǻơǶǴǟƛ ƢǷơȁ ƧƽƢǧȏơ ƢǷơ ǝƢǸƬƳȏơȁ ƧƢǫȐŭơ ǺǷ ƽȂǐǬŭơȁ ƨƦƸǐdzơ ǩȂǬƷ ǒǠƥ Ɣơƽȏ ÊǾƥÊ ƽơƾƬǟȏơ Ǻǟ ƱǁƢƻ Ȃă ĄȀǧƊ śdzƢǐŬơ ǺÊ ąȇǀƊ ǿă Ȑǯ ǺǷ džǴĐơ Ȑƻ ơƿƢǧ ƧƽƢǨƬLJȏơ ǂȀǜȇǹƗȁǹȊǷǞƳŚdzƆƢȈdzƢƻǂǔŹǹơƨǨƟƢǘdzơÊǽǀÊ ǿă ǺǷƾƷơȁăƾǼąǟÊ ǂǔŹǺŭȆÊǤƦăǼąăȇȁ ƞĐơÊĿăŘǠą Ƿă Ɗȏȁă ǶȀƬǓƢǧȏƆƢǬƸƬLjǷȁǶȀƬǬǨnjdzƆȐŰǹȂǰȈdzDžȐǧȏơȁDŽƴǠdzơǶǿăƾǼąǟÊ ƊDZƢƊǫǹƢȈǤǘdzơǹȁƽƔƢǼǤƬLJȏơÊĿƊȏȁă ƨǴǠdzơŚǣƔȐƬǷȏơÊĿƞȈNjƊȏȁă ƢǻƢȇǁǥơǂǐǻȏơȁ Ê Ǭƒ ǼċdzơǺȇƾdzơƔƢđǾăƳơȂăƼdzƒơ ċǶƯƌǽǁƢLjǰǻơȁǒȇǂŭơǝǂǔƫǺǷƆȏȁơċƾƥĄȏƊ >Î@ĄǽǂČ LJÊ ăDžƾÊË ƌǫƾąǼƦănj ǾǴǯăǮdzÊƿƊ ăǞǷă ȁă ǾƳȂƬdzơȆǗǂNjǁƢLjǰǻȏơȁǝǂǔƬdzơǹƢǰǧǂLjǰǼŭơǂǗƢŬơǾƳȂƬȇǽƾǠƥ ƤǻƢŪơ Ǯ ă dzÊƿƊ ń Ɗ ƛÊ ƨȈǏȂƬdzơȁ ǒȇȂǨƬdzơ řǷ džǸƬdzơȁ ǶǴǟ ƤdzƢǗ ǹơȁȏơ ǽÊ ǀÊ ǿă Ŀ Ê ƔÈ ƢăƳ ƢǸȀǷȆǴƦǫǺǷǪūơƔơƽơȆÊǤƦăǼąȈăǧǩȂǬūơǺǷǪƷƢĆǔąȇƊƗǾƠȈůƽǂůǹơǂǗƢŬơ Ŀ Ê ăǞǫƊȂă ǧƊ ƢŭƢǯǁơƾƫDZƢūơȁƪǫȂdzơȄăǔƬăǬƒ ǷĄ ȄƊǴǟă ƩƢǸǴǯǶǴǬdzơǹƢLjǴƥƪȈǴǷơǵǂƳȐǧǺǰǷƗ ǪǧȂŭơȁƣơȂǐǴdzǶȀǴŭơĄǾǻăƢăƸƦąLJĄ ƅơȁƤǻƢŪơăǮdzÊƿƊ ƊńƛÊƪǴLJǁơȁǪƦLJƢŭƢȈǧȐƫȁȄǔǷ ȄăǔƬăǬƒ ĄǷȄƊǴǟă ƾƟƢǬǠdzơƶȈƸǐƫǶǰdzȁƢăǼdzƊǵǃȐdzơăȂǿĄ ƢăǷǹơƧƽƢǠLjǴdzǪǧȂŭơ ƢȀȇƗ ƽơƾLjǴdz ƢǷƾǠƥƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơǺǷƨǟƢǸŪơȁƨǼLjdzơDzǿƗƔƢǸǴǟƢǿǀƻơƲĔȄƊǴǟă ƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơ ǶȀǧǪǧơȂȇąǶdzƊơƿơǁƢƦƬǟȏơDŽȈƷǺǟǖǫƢLJǶǰǸȀǧȁƢǼǸȀǧǹƢǧȆÊǤƦăǼąăȇƢăǸǯƊ ƢǿȂǸȀǧ ƣƢƬǰdzơǺǷƨǴǗƢƦdzơǾǷƢǰƷơǀƻơȆǟƾȇDZƢǓȁǝƾƬƦǷDzǯǹƗȃăǂƫăƊȏơƊǁƢƦǰdzơÊƔȏƊ ƚĄ ǿă ƨȈǟǂnjdzơǵƢǰƷȏơǶǴǟ Ľ ƢƆƠȈąNjă ǪūơǺǷřǤȇƊȏǾǻƗDZƢūơȁƢăǸȀĄ ǼąǷÊ ƢȀǸȀǧȁƨǼLjdzơȁ Ľ ǶǴǠdzơơƊǀǿă ȄăǔƬăǬƒ ĄǸƥÊƆƢưdzƢƯDzǸǠdzơ Ľ ƤƳơȂdzơȁǑǂǨdzơȁǵơǂūơȁDZȐūơǺǷƆƢȈǻƢƯ ȃǁƢşĿ>ǵÎÐÕÖ@ºǿÔÖÎƨǼLJĿȂƫȅǁƢƼƦdzơƾǼƦnjǬǼdzơǺȇƾdzơƔƢđƾǸŰ Î


ÏÑÕ ąǶǿĄ ǁă ơăǂLJą ƗƊÉƅơăDžƾċ ǫƊǵơǂǰdzơƨȈǧȂǐdzƢƥǎƻȅÊǀdzōơƨȈǯDŽƬdzơȁƨȈǨǐƬdzơǪȇǂǗƆƢǠƥơǁǭȂǴLjdzơ ƊȏÊǺąȇǀƊ ǿă ȐǯǪǬƸƬȇąǶdzƊƢăǷȁă ƨȈǟǂnjdzơǵƢǰƷȏƢƥǶǴǠdzơǞǨǼȇƊȏƾƟƢǬǠdzơƶƸǐƫąǶdzƊƢăǸǧƊ ƢăǷȁă DZƢŰƨȈǯDŽƬdzơȁƨȈǨǐƬdzơDZȂǐƸǧƢȀǴǯƨƯȐưdzơDzǐŢąǶdzƊƢăǷȁă ƢƆƠȈąNjă DzǸǠdzơȅƾŸ ǺǷ ǾǴǯ ǑǂǨǴdz ƨǴǸǰŭơ ƨǼLjdzƢǯ ƢēȐǸǰǷȁ ƢēƢǸƬǷȁ ƨǠƥǁȏơ ǹƢǯǁȏơ ǽÊ ǀÊ ǿă ȃăȂLJÊ ǾdzƢǤƬNjơȁǾȈǼǠȇƊȏƢăǷǾǯǂƫƔǂŭơǵȐLJơǺLjƷǺǷȁȆÊǼǠą ăȇƊȏƢăǷƧǂƟơƽÊĿDzƻơƽDZȂǔǨdzơ ƌƧȐ Ɗǐ ċ dzƊơÊǾdzÊƕȄƊǴǟă ȁă ÊǾȈąǴƊǟă ȄǨǘǐŭơƨǠƥƢƬǷǵDŽƬdzơȁȃƾŮơǞƦƫơǺǷȄƊǴǟă ǵȐLjdzơȁǾȈǼǠȇƢăǸƥÊ ĄǵȐ ƊLj ċ dzơăȁ    


ÏÑÖ  

ǺȇǂǯơƐǀdzơDzǔǧ ǺȇǂǰǼŭơȄǴǟĈƽĈǂdzơȁ 

ǦȈdzƘƫ ǽƽƢŧřǤdzơƾƦǟƿƢƬLJȏơ ƤdzƽơóƢȇǁȂLJ ǵÎÖÔκǿÎÐÖÎ    


ÏÒÍ ǺȇǂǰǼŭơȄǴǟƽǂdzơȁǺȇǂǯơǀdzơDzǔǧ ǶȈƷĈǂdzơǺŧĈǂdzơƅơǶLjƥ ƔƢȈƦǻȏơ ƾȈLJ ƾǸŰ ƢǻƾȈLJ ȄǴǟ ǵȐLjdzơȁ ƧȐǐdzơȁ śŭƢǠdzơ ƣǁ ƅ ƾǸūơ ǵȂȇńơǹƢLjƷƢƥǶŮśǠƥƢƬdzơȁǾƥƢƸǏơȁǾdzƕȄǴǟȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏśǴLJǂŭơȁ ơŚưǯƢǸȈǴLjƫǶǴLJȁǺȇƾdzơ ȅǀdzơǹƢǸǠǼdzơƧǂǠǷǺǷȅƾǼŪơȆǨǏȁƾŧƗƿƢƬLJȏơǺǷǂȇǂŢňƢƫơƾǬǧƾǠƥȁ ȄǴǟśǟƾƬƦŭơǑơǂƬǟơǂȇǂƸƬdzơơǀǿǺǸǔƬȇǶȀƬȇȁơǃĿǁƢǯƿȏơƨǷƢǫơĿǽƢƥơǦǴƻ ƶƟơƾŭơǺǷȁDzȇƢǸƬdzơȁƾƳơȂƬdzơǺǷȁǥƾdzƢƥƣǂǔdzơǺǷƢȀȈǧȅǂŸƢǷȁǁƢǯƿȏơ ȁơDZȂLJǂƥƨƯƢǤƬLJȏơȁDzLJȂƬdzơǺǷȁśǠŦơǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȐdzȁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐǴdz ƶLjǸƬdzơǺǷȁŅȁȁơœǻŐǬƥǭŐƬdzơǺǷȁƢŷǁƢƯƖƥȁơŅȁȁơœǼƥǭŐƬdzơǺǷȁŅȁ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬdzńƢǠƫƅơŚǣǺǷDZơƚLjdzơǃȂŸȏǾdzơȂdzƢǫȁŅȁȁơœǻŐǬƥ ƅơDZƘLJƢǧƪdzƘLJơƿơȁ ƮȇƾƷǺǷǶƐǴLJȁ ƢȀȈǴǟƣơȂŪƢƥǶǴǰƬǻǹơDzƦǫȁƨǠLjƬdzơDzƟƢLjŭơǽǀǿȄǴǟƣơȂŪơřǷƤǴǗȁ ǹơ ǶȀǼǷ ǹȁƾȇǂƫȁ ǹȂǴǐȇ Ǻȇǀdzơ ȄǴǟ ǹȂǓǂƬǠƫ Ƕǰǻơ ǺȇǂǰǼŭơ śǟƾƬƦǸǴdz DZȂǬǻ ơȂǠƦƬȇȁ ǶȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ƨǠƥǁȋơ ƨǸƟȋơ ƤǿơǀǷ ȄǴǟ ƢĔȁƾƦǠƬȇ Ŗdzơ ǶēơƽƢƦǟ ơȂǯǂƬȇ ƢǼǴǟǹȁƽƢǼȇǺȇǀdzơȄǴǟȏȁǹȂǴǐȇȏǺȇǀdzơȄǴǟǹȂǓǂƬǠƫȏȁDzǗƢƦdzơǶǰƦǿǀǷȄǴǟ ƣƢƥǁơ ȄǴǟ ȏȁ ƔƢLjǼdzơ ǮƬē ȄǴǟ ǹȂǓǂƬǠƫ ȏ ƢǸǯ ǁƢǸǫ Ȃǿ ȅǀdzơ ƤȈǐǻƢȈdzƢƥ ǺǸǴLjŭơ śƥ Ƨǂưǰƥ ƧǂnjƬǼŭơ ƩơǂǰǼŭơ ǺǷ ǂǰǼǷ ȄǴǟ ȏȁ Ƣđ ǺȇǂǿƢƴƬŭơ ȆǏƢǠŭơ ƢĔƢǧƢǿŚǣȁǁȂǸŬơƣǂNjȁƨǫǂLjdzơȁǁȁDŽdzơƧƽƢȀNjȁǁȂƴǨdzơȁǕơȂǴdzơȁƢƥǂdzơȁƢǻDŽdzƢǯ ǹơȁƧȐǐdzơĿǾǠƦǏơȆǴǐŭơǭǂŹǹơǶǰǸȀȇDzƥƩơǂǰǼŭơǽǀǿǁƢnjƬǻơǶǰǸēȏ DzƟƢƷǹȁƾƥǾȈǧƗǂǬȇȁǒƟƢƷȁơƤǼƳȂǿȁǽƾȈƥǦȇǂnjdzơǦƸǐŭơǎƼnjdzơdžŻ


ÏÒÎ Ŀ śǴƳǂdzơ DzLjǣ DZƾƥ ǹȂǴȇƢǼdzơ ǥƢǨnjdzơ ǪȈǫǂdzơ ƣǁȂŪơ ȄǴǟ ƞǓȂƬŭơ ƶLjŻ ǹơȁ ǹȂǷǂŢƢǸǯƢǿƔƢǔǫǹȂǷǂŢȁƩƢƬƟƢǨdzơƩơȂǴǐdzơƔƢǔǫǵƾǟƢǔȇơǶǰǸȀȇȁƔȂǓȂdzơ

ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ Ǿƫƽȏȁ ǂǯƿ ƾǼǟ ǵƢȈǬdzơȁ ǾǴǸǟȁ ȅȂƦǼdzơ ƾdzȂŭơ ƨǐǫ ƧƔơǂǫ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǦȇǂnjdzơǾũơǂǯƿơƿơƢǸǯǹơƿȋơƾǠƥǾȈǴǟǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơǹȂǷǂŢȁ ǺǷǶǰƳȁǂƻƢǔȇơǶǰǸȀȇȁƧŚưǯȆǿȁǶǰǟƾƥǂƻƕńơǾȈǴǟǹȂǴǐƫȐǧ ǶƐǴLJȁ ǂnjǼdz ƢȀȈǧ ǶǰdzȂŢȁ ȃǂǬdzơȁ ǹƾŭơ ńơ ǶǯǂǨLJȁ ǶǰƫơǁƢšȁ ǶǰdzƢǸǟơ ǭǂƫȁ ǶǯƾǴƥ śǸǴLjŭơDzȈǴǔƫȁǶǰǟƾƥ ȏ Ǻȇǀdzơ ńơȁ ƩơǂǰǼǸǴdz ǶǰǓǂǠƫ ǵƾǟȁ śǴǐŭơ ȄǴǟ ǶǰǓơǂƬǟơ ƢǼdzƽ ƾǫȁ ǹƢǯ ǹȁǁȂƳƘǷ Ƕǰǻơ ȄǴǟ ƢȀȈǧ Ƕǰǟƾƥ ǂnjǻȁ ȃǂǬdzơȁ ǹƾŭơ Ŀ ǶǰdzȂšȁ ǹȂǴǐȇ ńơǦǘǴƥǽȁƾNjǁơǺȇƾǴdzǦdzƢűƢƠȈNjƨǟƢŦȁơDzƳǁǺǷơȁƗǁơƿơŁƢǐdzơǦǴLjdzơ ƅơDZȂLJǁƢȇơȂdzƢǫơƿơśǸǴLjŭơǹȁǂǨǰƬǧǶƬǻơƢǷơǾǻȁǂǨǰȇȏȁǾǻȂşȂȇȏȁƣơȂǐdzơ ǹȂǰȈLJȁƨǴƠLJȏơȄǴǟƣơȂŪơǶŮơȂǷơȁǶǿƔƢǷƽǹȂǴƸƬLjƫȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ řǠƳơŚǴǧDzȇȂǘƬdzơƽơǁơǺǷȁơǂǐƬű ^ǁƢǯƿȏơDzǸǟ` DZƢǫƨƸȈƸǐdzơƨȇȂƦǼdzơƮȇƽƢƷȏơĿȁʼnǂǰdzơǹƕǂǬdzơĿƪƥƢƯǁƢǯƿȏơDzǸǟƐǹƛ ǂưǯơDZƢǫ ÎÖÏǹơǂǸǟDZƕ Ƕą ȀÊ ƥÊȂĄǼƳĄ ȄƊǴǟă ȁă ơĆƽȂĄǠƌǫȁă ƢĆǷƢăȈǫÊ ƅơƊǹȁĄǂƌǯƒǀȇăăǺȇÊǀōdzơƊ ńƢǠƫ ƧƾȈLjdzơśǼǷƚŭơǵơǺǟǶǴLjǷǽơȁǁƢǷDzȈdzƾƥǂǯǀdzơȄǴǟƨǷȁơƾŭơƨȇȉƢƥƽơǂŭơǺȇǂLjǨŭơ ƐDzƳȁĈDŽǟƅơǂǯǀȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǹƢǯƪdzƢǫƢȀǼǟƅơȆǓǁƨnjƟƢǟ ƢǠƴǔǷȁơƾǟƢǫȁƢǸƟƢǫȅƗǾǻƢȈƷơDzǯĿ ƅơǺǷǾȈǴǟǹƢǯǾȈǧƅơǂǯǀȇŃơƾǠǬǷƾǠǫǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ƾƷơȄnjǷƢǷȁƆƧǂÊƫƅơǺǷǾȈǴǟƪǻƢǯǾȈǧƅơǂǯǀȇȏƢǠƴǔǷǞƴǘǓơǺǷȁƆƧǂă ƫÊ

ǹǃƢŬơŚLjǨƫǺǷ >Î@ƽȁơƽȂƥơǽơȁǁ ƧƆ ǂÊƫƅơǺǷǾȈǴǟƪǻƢǯƐȏơǾȈǧƅơǂǯǀȇȏȄnjŲ ƧǂǐƦdzơĿ>ǵÕÕÕ@ºǿÏÔÒƨǼLJĿȂƫňƢƬLjƴLjdzơǹƢǸȈǴLJƽȁơƽȂƥơ Î


ÏÒÏ ǺǷȅơ Őǯơƅơǂǯǀdzȁ ńƢǠƫDZƢǫȁ Ƕǯǂǯƿơňȁǂǯƿơ ńƢǠƫDZƢǫȁ ǎǬǼdzơƧǂƬdzơ

ƧŚưǰdzơƨȈǻƕǂǬdzơƩƢȇȉơǂƻƕńơƩơƽƢƦǠdzơ ƐȏơǾǼǟơȂǫǂǨƬǧńƢǠƫƅơǂǯƿȄǴǟǵȂǫǞǸƬƳơƢǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁǺLjƷƮȇƾƷ ǂǯǀdzơDzƳơǺǷǶǰdzơǁȂǨǤǷơȂǷȂǫǶŮDzȈǫ ǮƥơȂưƥƩǁǂLJơȅơ ȆLjǨǻĿǮƫǂǯƿǮLjǨǻĿřƫǂǯƿǹơǵƽƕǺƥơƢȇńƢǠƫƅơDZƢǫ

ƢǷƢǜǟơȁ Ǯƥ ƧƢǿƢƦǷ ƨǰƟȐŭơ ȅơ ǶȀǼǷ Śƻ ȎǷ Ŀ Ǯƫǂǯƿ ȎǷ Ŀ řƫǂǯƿ ǹơȁ

ơȂǠƫǁƢǧƨǼŪơǑƢȇǂƥĻǁǂǷơƿơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁƶȈƸǏƮȇƾƷǭǁƾǬdz ƢǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ǂǯǀdzơǪǴƷDZƢǫƨǼŪơǑƢȇǁƢǷȁƅơDZȂLJǁƢȇDzȈǫ ĺƢƸǐdzơƨƷơȁǁǺƥ ƅơƾƦǟDZƢǫ ƨǰƟȐŭơǾƥƪǨƷƐȏơńƢǠƫƅơǹȁǂǯǀȇǵȂǫǺǷ Ǿdz DZƢǬǧ ƨǟƢLJ ƅƢƥ ǺǷƚǻ DZƢǠƫ ǶȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ǵơǂǰdzơ ƨƥƢƸǐdzơ ǺǷ DzƳǂdz DzȈǴŪơ ǽƢǰNjȁDzƳǂdzơƤǔǤǧƢǻƢŻơƽơƽŗǧńƢǠƫƅơǂǯǀǻƢǼǼǰdzȁȄǴƥDZƢǫśǼǷƚŠƢǼLjdzȁơ Ŗdzơ dždzƢĐơ ƤŹ Ǿǻơ ƨƷơȁǁ Ǻƥơ ƅơ ǶƷǂȇ DZƢǬǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǂdz ȄǴǟ DzȈdzƽ Őǯơ ƨȇȂƦǼdzơ ƮȇƽƢƷȏơȁ ƨȈǻƕǂǬdzơ ƩƢȇȉơ ǽǀǿ ȆǨǧ ƨǰƟȐŭơ Ƣđ ȄǿƢƦƬƫ ǾƥǂȀŪơȁǂǯǀǴdzǝƢǸƬƳȏơ ƢŮ ǝƢǸƬƳȏƢƥȁ ǁƢǯƿȏơ DzǸǠƥ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ DZȂLJǁ ƢǻǂǷơ ƾǫȁ ǂŤƨǟƢLJǺǷƢǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬƥƢđǂȀŪƢƥȁƢȀȈǴǟƨǷȁơƾŭƢƥȁƢǿǁơǂǰƬƥȁ ǂǸǟǺƥƅơƾƦǟDZƢǫȁ ƨǷƢȈǬdzơǵȂȇƢȀȈǴǟǂLjƷƐȏơƢȀȈǧńƢǠƫƅơǂǯǀȇŃǵƽƕǺƥƢƥ ǂǯǀdzƢƥǶēơȂǏơǹȂǠǧǂȇǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟƾȀǟȄǴǟDžƢǼdzơǹƢǯƢǸȀǼǟƅơȆǓǁ ǶǰƫơȂǏơơȂǠǧǁơǾǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǶȀȈdzơDzLJŚǧơȁǂLJơƢŠǂǧdžǸnjdzơƣȁǂǣƾǼǟ ƣȁǂǤǴdzƪǻƽƾǫdžǸnjdzơǹƢǧǂǯǀdzƢƥ ǵȂȇƩƢǟȁǁǺǷǺǷƕȁƣƢLjƸǴdzǂLjȇơȁǺȇƾǴdzǶǴLJơǂǯǀǴdzƤǴǬdzơ ǡơǂǧƐǹƛ Ȃdz ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫńƢǠƫƅơƾǼǟǂǯơǀdzơǁƾǬdzȄǴǟơȁƣơȂưǴdzǂưǯơȁƨǷƢȈǬdzơ ƮȇƾƷ DzǔǧơƅơǂǯƿǹƢǰdzńƢǠƫƅơǂǯǀȇǂƻƕȁƢȀǸLjǬȇǶǿơǁƽǽǂƴƷĿȐƳǁǹơ


ÏÒÐ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ńƢǠƫƅơǾƦƷơƅơǂǯƿǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁǺLjƷ ȅǁƢƼƦdzơ ǽơȁǁ ƪȈŭơȁ Ȇūơ DzưǷ Ǿƥǁ ǂǯǀȇ ȏ ȅǀdzơȁ Ǿƥǁ ǂǯǀȇ ȅǀdzơ DzưǷ ǶƐǴLJȁ ǶǴLjǷȁ ^ǥƾdzƢƥƣǂǔdzơ` ƅơȆǓǁȆǠǧƢnjdzơǵƢǷȏơƤǿǀǷĿDŽƟƢƳDzƳȐŪơȅƿǥƾdzƢƥƣǂǔdzơƐǹƛ ǺƥǂǓȁƔƢLjǼdzơǾƬǴƦǬƬLJơƧǁȂǼŭơƨǼȇƾŭơDzƻƽśƷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǹȏǾǼǟ ȆǓǁǪȇƾǐdzơǂǰƥƢƥơƢǻƾȈLJǹơȁƩƢȈƥȏơǂƻƕńơƢǼȈǴǟǁƾƦdzơǞǴǗ ǹƾnjǻơȁǥƾdzƢƥ ǹƢƬȇǁƢƳƢǿƾǼǟƾƳȂǧ ƢȀǼǟ ƅơȆǓǁƨnjƟƢǟƧƾȈLjdzơśǼǷƚŭơǵơȄǴǟDzƻƽǾǼǟƅơ ǂǰƥȂƥơ ƢŷǂȀƬǻƢǧ ǾƥȂưƥ NJǤǼǷ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơȁ ǥƾdzƢƥ ǹƢƥǂǔƫȁ ǹƢȈǼǤƫ Ƣȇ ƢǸȀǟƽ DZƢǫȁ Ǧȇǂnjdzơ ǾȀƳȁ Ǻǟ ƅơ DZȂLJǁ Ǧnjǰǧ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ Ǫȇƾǐdzơ ŚǣȁơDzƳȐŝƾȈǬǷŚǣǪǴǘǷǥƾdzƢƥƣǂǔdzơƮȇƾƷǹơ ƾȈǟǵƢȇơƢĔƢǧǂǰƥƢƥơ ŚǣȁDzƳȐƳǾȈǧȅǀdzơǥƾdzơDzǸnjȇȁǾǫȐǗơȄǴǟȄǬƦȇǪǴǘŭơƮȇƾūƢǧDzƳȐƳ DzƳȐƳǾdzȅǀdzơǥƾdzƢƥƣǂǔdzơƢǷơȁǾǐǐźǽƾǠƥǂƻƕƮȇƾƷļƘȇŕƷDzƳȐƳ ǺƥơƨȈNjƢƷǺǷňƢưdzơƔDŽŪơĿƪȇƗǁDzƥǾȈǧƢǷơǂƷǽǁơǶǴǧȆǨǼūơƤǿǀǷĿǵơǂƷ >Î@ śƥ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫƢȀǐǻơǀǿƨȈNjƢūơƧǁƢƦǟƵƢǰǼdzơƣƢƥĿ ǺȇƾƥƢǟ ȏ ƢǷ ǥƾdzƢƥ ƽơǂŭơ ƔƢȀǬǨdzơ DZƢǫ DŽƟƢŪơ ƔƢǼǤdzƢƥ ȅơ ƩȂǐdzơȁ ǥƾdzơ ǵơǂūơȁ DZȐūơ ǾdzDzƳȐƳ ȁơƨȇƕǎǼƥƐȏơǹȂǰȇȏʼnǂƸƬdzơǹȏʼnǂƸƬdzơȄǴǟDZƾƫȏƨȈǨǼūơƔƢȀǬǧƧǁƢƦǠǧ ȁơDzƳȐŝƾȈǬǷŚǣǪǴǘǷǦȇǂnjdzơƮȇƾūơǹơƢǸǯʼnǂƸƬdzơȄǴǟǹƢǐǼȇƮȇƾƷ DzǰdzǺLjȇǥƾdzơƣǂǓǹơǵơǂƷDzƳȐƳǾȈǧȅǀdzơǹƢƥǂǠnjȇƢǷǾȈǧdžȈdzȁƢǿŚǤƥ ńƢǠƫƅơƨǟƢǗȄǴǟǶđǶĔơȂƻơǝƢǸƬƳƢƥȁǶđǂƥǁȁǂLJƭƽƢƷǁƢǯƿȏƢǧǁȁǂLJƭƽƢƷ ǵƢnjdzơĿ>ǵÎÕÐÓ@ºǿÎÒÒÏƨǼLJĿȂƫǺȇƾƥƢǟǺƥơśǷƗƾǸŰ Î


ÏÒÑ ^ƾƳơȂƬdzơȁDzȇƢǸƬdzơ` ǺǷƘnjǻǾǻƢǧǎǫǂdzƢƥǶǿƾǼǟǾǼǟŐǠȇȁDŽƟƢƳǁƢǯƿȏơĿƾƳơȂƬdzơȁDzȇƢǸƬdzơƐǹƛ DzƦŞǵƢǐƬǟơȁƅơDZƢƳǂƥǕƢƦƫǁơƨƸǏȁńƢǠƫƅơǂǯǀƥƤǴǫǩƾǏǺǟǺȇǂǯơǀdzơ ƤŸȁǂLjǰƬdzơȁřưƬdzơǺǟȐƻơƿơǾǴǟƢǧȄǴǟǁƢǰǻơȐǧƅơDZȂLJǂdzȁƅƤƷȁƅơ ǾǴǟƢǨƥǺǜdzơśLjŢ ǹȂǷȂǬȇ ǂǯǀdzơ ơȂǠũ ơƿơ ƢǷȂǫ ǹơ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ DzƦǼƷ Ǻƥ ƾŧơ ǵƢǷȐdz DzȈǫ ƤǿơȂŭơ ǾȈǴǟ ƪǴš ǺǷ ǹƢǧ Ƕđǂƥ ơȂƷǂǨȇ ǶȀǟƽ DZƢǬǧ ǹȁƾƳơȂƬȇ ȅơ ǹȂǐǫŚǧ ÇDZȐ ƊǓ ă ȆÊǧăǮƠÊdzƊȁƌơƅơÊǂǯƒ ƿÊ ąǺǷÊ ąǶĄȀĄƥȂƌǴǫƌ ÊƨȈăLJÊ ƢƊǬǴƒ dzÊƈDzȇąȂă ǧƊ ƾƳơȂƫȁDzȇƢǸƬǧƢđƵǂǧƨȈǻƢƥǂdzơ Ç ƦÊĄǷ DZƢǫ ǹƢŻȏơ ƧȁȐƷ ƤǴLJ ǺǷ ȏƐ ơ ƾƳơȂƬdzơȁ DzȇƢǸƬdzơ ǂǰǼȇ Ȑǧ ÏÏ ǂǷDŽdzơ ś ƽǁȁȁǂǯƿǺǷǶǴLjǷDzǰdzƾƥȏǾǻơǶȀǼǟƅơȆǓǁǵơǂǰdzơƔƢȈdzȁȏơȁǵƢǜǠdzơƔƢǸǴǠdzơ ǹȏ ÐÑ ƣơDŽƷȏơ Ʃ Ê ơăǂǯÊ ơōǀdzơăȁ ơĆŚưÊǯƊ ƅơ Ǻă ȇÊǂǯÊ ơōǀdzơăȁ ńƢǠƫ DZƢǫ ǾȈǴǟ ƤǛơȂȇ ƩƢȈǴƴƬdzơ Ǿdz DzǐŢ ǾƦƦLjƥȁ Ǿƫǂƻƕȁ ǽƢȈǻƽ Ŀ Ǿƥ ƞǔƬLjȇ ǽƾȇ Ŀ ƵƢƦǐŭƢǯ ǂǯǀdzơ ǽƽǁȁȁǽǂǯƿǁƾǬƥǾƦǴǬƥƨȈŮȏơ ǞǫȁƢŠƾƳơȂƬdzơȁDzȇƢǸƬdzơǃơȂƳȄǴǟǶȀǼǟƅơȆǓǁǵȐǟȏơƔƢǸǴǠdzơDZƾƬLJơ ǎǫǂǧ ȆǬƌǴƻĄ ȁȆǬƒǴƻƪȀƦNjơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzDZƢǫƢŭǾǼǟƅơȆǓǁǂǨǠŪ ǃơȂŪȐǏơǮdzƿơȂǴǠƳȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾȈǴǟǂǰǼȇŃȁƣƢǘŬơơǀǿƧǀdzǺǷ ǂǨǠƳȁȆǴǟƢǻƾȈLJDzǠǨƥƢǔȇơơȂdzƾƬLJơȁƾƳơȂƬdzơƧǀdzǹȁƾŸƢǷƾǼǟƨȈǧȂǐdzơǎǫǁ ǾǼǟƅơȆǓǁƧDŽŧƢǻƾȈLJƪǼƥƨȈƥǂƫĿơȂǟǃƢǼƫƢŭǶȀǼǟƅơȆǓǁƨƯǁƢƷǺƥƾȇǃȁ DzƴƸǧ ǮǼǷƢǻơȁřǷƪǻơ ǾȀƳȁƅơ ǵǂǯȆǴǟƢǻƾȈLjdzǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǬǧ Ɣơǁȁ ƾƳơȂƫȁ DzƴƸǧ ȆǬƌǴƻĄ ȁ ȆǬƒǴƻă ƪȀƦNjơ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ ǂǨǠŪ DZƢǫȁ ƾƳơȂƫȁ ƔơǁȁƾƳơȂƫȁDzƴƸǧ ƢǻȏȂǷȁƢǻȂƻơƪǻơ ƨƯǁƢƷǺƥƾȇDŽdzDZƢǫȁǾȀƳȁƅơǵǂǯȆǴǟ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽƾƴLjǷĿƨnjƦūơǎǫǂƥƢǔȇơơȂdzƾƬLJơȁǾǼǟƅơȆǓǁǂǨǠƳ ƾƳơȂƬdzơȁƩƢƦƯȂdzƢƥǶȀǐǫǁǹƢǯȁǶȀȈǴǟǂǰǼȇŃȁǾȇƾȇśƥȁ


ÏÒÒ ǦǏȁǾǻƢǧǾȀƳȁƅơǵǂǯȆǴǟǺǟǶȈǠǻȂƥơǚǧƢūơǽơȁǁƢŠƢǔȇơơȂdzƾƬLJơȁ ƅơơȁǂǯƿơƿơơȂǻƢǯDZƢǬǧǶȀǼǟƅơȆǓǁȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƣƢƸǏơ ǹȁƾƳơȂƬȇȁ ǹȂǴȇƢǸƬȇ ȅơ ƶȇǂdzơ ƾȇƾnjdzơ ǵȂȈdzơ Ŀ ǁƢƴNjȏơ ƾȈŤ ƢǸǯ ơȁƽƢǷ ńƢǠƫ ƅơȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơǹơȄǴǟDzȈdzƽơǀǿǹơơȂdzƢǬǧǶđƢȈƯȄǴǟǶȀǟȂǷƽƩǂƳȁ Ʈȇƾūơ ơǀđ ƪƦưǧ ȏƢſȁ ƢǼȈŻ ƧƾȇƾNj ƨǯǂƷ ǂǯǀdzơ Ŀ ǹȂǯǂƸƬȇ ơȂǻƢǯ ǶȀǼǟ ƾƳơȂƬdzơȁDzȇƢǸƬdzơƨƷƢƥơǦȇǂnjdzơ ^ƔƢȈdzȁȋơȁƨƥƢƸǐdzơƶƟơƾǷ` ǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơƵƾǷȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƵƾǷʼnǂǰdzơǹƕǂǬdzơƐǹƛ ȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƵƾǷĿńƢǠƫDZƢǫǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȏơƵƾǷȁǶȀǼǟƅơȆǓǁ ăǮȈÊǘǠą ȇĄ ǥ ă Ȃą Lj ă dzƊȁă ńƢǠƫ DZƢǫȁ Ñ ǶǴǬdzơ ǶÇ ȈÊǜǟă ǪÇ ƌǴĄƻ ȄƊǴǠă dzƊ Ǯ ă ċǻơÊȁă ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ă Čƥǁă ăǮǼą ǟă ƢăǼǠą Ǔ ă ȁă ȁă  ǭă ǁă ƾą Ǐ ă Ǯ ă dzƊ Ƶ ą ǂă nj ą ǻă Ƕą dzƊơƊ ńƢǠƫ DZƢǫȁ Ò ȄƸǔdzơ ȄăǓǂą ƬăǧƊ Ǯ ƢǷǾdzƅơǂǨǣȁ ÑÎƵơǂnjǻȏơ ǭă ǂă ǯƒ ƿÊ ăǮdzƊƢăǼǠą ǧƊ ǁă ȁă ăǭǂă Ȁą ǛƊ ăǒǬƊ ǻąơƊȅÊǀōdzơ ăǭǁă ǃą ȁÊ ȂȀǧƤǻƿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǺǷǁƾǏǹơȅơǂƻƘƫƢǷȁǾƦǻƿǺǷǵƾǬƫ ƢŶơȁƢǿƾǠƥȏȁƧȂƦǼdzơDzƦǫȏ ƤǻƿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǼǷǁƾǐȇŃǺǰdzǁȂǨǤǷ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǶǜǠŭơ ǾȈƦǼdz ƅơ ǶȈǜǠƬƥ ǂnjƦdzơ ƅơ ǶǴǠȈdz Ǯdzƿ ńƢǠƫ ƅơ ǂǯƿ ƨŧǁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ơƾǸŰ ǾȈƦǻ DzLJǁơ ńƢǠƫ ƅơ ǹơȁ Ǿƥǁ ƾǼǟ ǾƬƦƫǁ ȂĈ ǴǠƥȁ śǠŦơDžƢǼǴdzƨǧƢǯȁśŭƢǠǴdz ơȂĄǓǁă ȁă ąǶĄȀǼą ǟă ƅơăȆǓ Ê ǁă ǶȀǼǟƅơ ȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơƵƾǷĿńƢǠƫDZƢǫȁ ÎÎÍǹơǂǸǟDZƕ Dž Ê ƢċǼǴÊdząƪƳă ǂÊ ƻą ơƌÇƨċǷƌơăǂȈą ƻă ąǶĄƬǼą ƌǯ ńƢǠƫDZƢǫȁ ÏÏƨdzƽƢĐơ ĄǾǼą ǟă ÑÐƧǂǬƦdzơ ÊDžƢċǼdzơȄƊǴǟă ÈƔƕăƾȀă ĄNjơȂĄǻȂƌǰƬădzÊƢƆǘLJă ȁă ƆƨċǷơƌąǶƌǯƢăǼǴƒ Ǡă Ƴă ăǮdzÊǀƊ ǯƊ ȁă ńƢǠƫDZƢǫȁ Ƕą ĄȀǼăȈą ƥăÉƔƖăǸƷă ĄǁǁÊ ƢōǨǰƌ dzƒơȄƊǴǟă ÉƔƕċƾNjÊ ơƊĄǾǠă Ƿă ăǺȇÊǀōdzơăȁƅơƌDZȂĄLJǁă ćƾċǸƸ ă ǷĄ ńƢǠƫDZƢǫȁȏȁƾǟȅƗ ćǥȂą ƻă ƊȏƅơÈƔƖăȈdzÊȁą ơƊōǹơÊȉƊơ ǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȏơƵƾǷĿńƢǠƫDZƢǫȁ ÏÖƶƬǨdzơ ȆLJƾǬdzơƮȇƾūơĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ÓÏdžǻȂȇ ǹƊ ȂĄǻDŽă Ƹ ą ȇăąǶǿĄ Ɗȏȁă ąǶȀÊ Ȉą ǴƊ ǟă


ÏÒÓ ǾƬǰǴǿơȁƣǂūơǾȈǴǟƪǼǴǟơȅơ ƣǂūƢƥǾƬǻƿƕƾǬǧƢȈdzȁŅȃƽƢǟǺǷ ńƢǠƫƅơDZƢǫ ƾdzȁƾȈLJƢǻƗ ƢǟǂNjǾƥǁȂǷƘǷǾǻơȁǾLjǨǻƵƾǷĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ƽȂǸƄơǵƢǬŭơǽƢǘǟơȁƨǷƢȈǬdzơǵȂȇȄǸǜǠdzơƨǟƢǨnjdzơǽƢǘǟơȁ ǂƼǧȏȁƨǷƢȈǬdzơǵȂȇǵƽƕ ǪnjǼƫǺǷDZȁơƢǻơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫǾƟơȂdzƪŢǾǻȁƽǺǸǧǵȐLjdzơǾȈǴǟǵƽƕ ǪƟȐŬơǺǷƾƷơdžȈdzljǂǠdzơśŻǺǟǵȂǫơĽƨǼŪơDzǴƷǺǷƨǴƷȆLjǯƢǧǑǁȏơǾǼǟ ăǮưƊǠă Ʀą ȇăƒǹơƊȄăLjǟă ńƢǠƫDZƢǫƶȈƸǏƮȇƾƷƽȂǸƄơǵƢǬŭơȂǿȁ ȅŚǣǵƢǬŭơǮdzƿǵȂǬȇ ą Ƿă ƢĆǷƢƊǬǷă ăǮČƥǁă ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫƾǸūơƔơȂdzǾƥǁǽƢǘǟơȁ ÔÖƔơǂLJȏơ ơĆƽȂĄǸƸ ƪŢ Ɛȏơ ǽơȂLJ ǺǸǧ ǵƽƕ ǀƠǷȂȇ œǻ ǺǷ ƢǷȁ ǂƼǧ ȏȁ ƨǷƢȈǬdzơ ǵȂȇ ǵƽƕ ƾdzȁ ƾȈLJ Ƣǻơ

ǞǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƾǸŰƢǻƾȈLJǾȈƦǻǶLJơǹǂǫƅơǹơȁƶȈƸǏƮȇƾƷ ȆƟơȂdz DzƦǬȇȐǧǵȐLJȏơĿDZȂƻƾdzơĿȁǹơƿȏơĿȁ śƫƽƢȀnjdzơĿȁƧȐǐdzơĿńƢǠƫǾũơ ǾĈƥǁǶLJơǞǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾũƢƥǚǨǴƬdzƢƥƐȏơǂǧƢǯǵȐLJơ ǹǃȁȂdz ǶȀǼǟƅơȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơƵƾǷĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ǹƢǰdzœǻȅƾǠƥǹƢǯȂdz ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ƶƳǂdzŃƢǠdzơǹƢŻƢƥǂǰƥĺơǹƢŻơ śȈƦǼdzơ ȃȂLJ śŭƢǠdzơ ȄǴǟ ĺƢƸǏơ ǁƢƬƻơ ƅơ ǹơ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ DZƢǫȁ ǂǸǟ ƮǠƥƐȏơǑǁƢƥƩȂŻĺƢƸǏơǺǷƾƷơǺǷƢǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ śǴLJǂŭơȁ ǶƬȇƾƬǫơǶȀȇƢƥǵȂƴǼdzƢǯĺƢƸǏơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ƨǷƢȈǬdzơǵȂȇơǁȂǻȁơƾƟƢǫ ƾǼǟʼnǂǰdzơǶȀǷƢǬǷĈȂǴǠdzƨǼŪƢƥǶǿǂnjƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǹơȁ ǶƬȇƾƬǿơ ƅơDZȂLJǁȄǴǟȁƅơȄǴǟǶȀǷơǂǯơȁƅơDZȂLJǁƾǼǟȁƅơ ǾȈǴǟǶƬȈǼƯơǺǷ ǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȏơƵƾǷĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ǹơ ǶǯƢƫȂǷǺLJƢŰơȁǂǯƿơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ ƨǼŪơǶŮƪƦƳȁƾǬǧơŚƻ ƵƾǷ Ǯdzǀdz ǁƢǼdzơ DZȂƻƽȁ ǁƢƦŪơ Ƥǔǣ ƤƳȂƫ ǶȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ƔƢȈdzȁȏơ Ƨȁơƾǟ ǶȀǼǟƅơȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơơȂƷƾǷȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǹȂǸǴLjŭơ ȌǷȁ ǝơƿȁ ǝƢNj ƢŲ Ǯdzƿ ǹơȁ ƢǸǜǻȁ ơǂưǻ ǶȀȈǴǟ ƅơ ǹơȂǓǁ ƔƢȈdzȁȏơ ơȂƷƾǷȁ


ÏÒÔ ȏŖdzơƧŚưǰdzơƩƢǨdzƚŭơǶȀƷƾǷĿơȂǠŦȁơȂǨdzơȁǦǴLjdzơǺǟǦǴŬơǾǴǫƢǼƫȁǝƢũȏơ ƅơȄƐǴǏƾǸŰƢǻƾȈLJǹơȂǯȏơƾȈLjƥȁǹƕǂǬdzƢƥƔơƾƬǫơȄǐǬƬLjƫȏȁȄǐŢȏȁƾǠƫ ȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơǺǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƵƾǷǺŲǹơȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƵƾǷǾǻƢǧǾǼǟƅơȆǓǁŚǿǃǺƥƤǠǯǶȀǼǟƅơ ƢǿǂƻƕńơDZȂƦƬǷǵȂȈdzơœǴǬǧƽƢǠLJƪǻƢƥ ƧƾȈǐǬdzơǞǴǘǷȁǾȇƾȇśƥƢǿƾnjǻơƧƾȈǐǬƥ ƢȀȈǧǾdzȂǫńơDzǏȁƢŭȁ DZȂǴLjǷƾǼŮơǥȂȈLJǺǷƾĈǼȀǷ ǾƥƔƢǔLjȇǦȈLjdzDZȂLJǂdzơƐǹơ ƵƾŻǹơǽǂǷơȁDZȂǴLjǷƅơǥȂȈLJǺǷDzǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǾdzDZƢǬǧ ƨȇȁƢǠǷ ƢǿơǂƬNjƢǧ ǾȈǴǟ ƪǻƢǯ Ŗdzơ ƨǨȇǂnjdzơ Ǿƫƽǂƥ ǽƢǘǟơȁ Ǯdzǀdz Dzǿơ ǶĔƢǧ ǁƢǐǻȏơ ƔƢǨǴŬơ ƢŮȁơƾƬȇ ǁƢǏȁ Ƣđ ǭŐƬǴdz Ƕǿǁƽ Ǧdzơ ǺȇǂnjǠƥ ǾƬƯǁȁ ǺǷ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ DZȂLJǁ ƵƾǷ ňƢȈƥǀdzơ ƨǤƥƢǼdzơ ǂǟƢnjdzơ ǹơȁ Ƣđ ǹȂǯŐƬȇȁ ȏȁƢǼLJǞǴǫƢǸǧ ǭƢǧƅơǒǔǨȇȏȄǴȈdzƢƥơƢȇƪǼLjƷơ ǾdzƅơDZȂLJǁDZƢǬǧƧƾȈǐǬƥ ƩƢǷŕƷƢLJǂǓ ^ŅȁȁƗœǼƥƨƯƢǤƬLJȍơȁDzLJȂƬdzơ` ƅơȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơǞŦơƾǬǧDŽƟƢƳŅȁȁơœǼƥƨƯƢǤƬLJȍơȁDzLJȂƬdzơƐǹƛ ȄǴǟ ƢưȇƾƷȁ ƢŻƾǫ śǸǴLjŭơ ƔƢǸǴǟ ǞȈŦȁ śǸǴLjŭơ ƤǿơǀǷ ƨǸƟơȁ śǠƥƢƬdzơȁ ǶȀǼǟ ǺǷƢĔȏńƢǠƫƅơńơǾƥƨƯƢǤƬLJȍơȁDzLJȂƬdzơȁƢƬȈǷȁơǹƢǯƢȈƷŅȁȁƗœǼƥƔơƾǻǃơȂƳ ƔƢǔǫȁ ƩơȂǟƾdzơ ƨƥƢƴƬLJơȁ ƩƢŧǂdzơ DZȁDŽǻȁ ƩƢǯŐdzơ ƣȐƬƳȏ ƣƢƦLJȏơ ȃȂǫơ ǹƢLjǻƢƥƨƯƢǤƬLJȍơȁDzLJȂƬdzơȆǿƨǴȈLJȂdzƢǧ ƨǴȈLJȂdzơǾȈdzơơȂǤƬƥơȁ ńƢǠƫǾdzȂǬdzƩƢƳƢūơ ŁƢǏDzǸǠƥȁơȆǬƫ ǽǂǐƥǾdzƽǂȇǹơǾǼǷƤǴǗȁǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁńơȄǸǟơƔƢƳ ǾƳȂƫơȁ ǮdzƘLJƗ ȆĈǻơ ĈǶȀƐǴdzơ ƔƢǟƾdzơ ơǀđ Ȃǟƾȇ ǹơȁ śƬǠǯǁ ƧȐǐƥȁ ƔȂǓȂdzƢƥ ǽǂǷƢǧ ŅȄǔǬƬdzǽǀǿŖƳƢƷĿĺǁńơǮƥǾƳȂƫơňơƾǸŰƢȇƨŧĈǂdzơœǻƾǸŰǮȈƦǼƥǮȈdzơ


ÏÒÕ ƭƢǤƬLJơ ȄǸǟȏơ DzƳǂdzơ ơǀȀǧ ǽƢǸǟ Ƥǿƿơȁ ǽǂǐƥ ǾȈǴǟ ƅơ ƽǂǧ ōĿ ǾǠǨnjǧ ĈǶȀƐǴdzơ ƾǸŰƢȇ ǾdzȂǬƥƅơDZȂLJǂƥ ƢƫƢȈƥơǽƾnjǻơśƷǾǼǟƅơȆǓǁƣǁƢǫǺƥƽơȂLJƅơDZȂLJǂƥƭƢǤƬLJơǮdzǀǯȁ ƢǿǂƻƕĿDZƢǫȁƢȀȈǧǾƷƾǷ ƣǁƢǫǺƥƽơȂLJǺǟǺǤŠǭơȂLJ ƨǟƢǨNjȁƿȏǵȂȇƢǠȈǨNjŅǺǰǧ

ǾǼǷ ƨǟƢǨnjdzơ ƤǴǗȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ Ǿƥ ƨƯƢǤƬLJȍơ ƅơ DZȂLJǁ ǾȈǴǟ ǂǰǼȇ ǶǴǧ ǺǷǾǟƢƦƫơƾƷƢƥȁơƅơDZȂLJǂƥƨƯƢǤƬLJȍơǹƢǧǽŚǣȁƧȂƦǼdzơDzƟȏƽĿȆǬȀȈƦdzơƢǿơȁǁ ƨȈdzƢǟǶȀƬdzŗǷǹȏƅơƾǼǟƅơƔƢȈdzȁơȁƅơDZȂLJǁƨǻƢǰŭǹƢŻȏơDZƢǸǯǺǷƅơƔƢȈdzȁơ ąǶǰƌ ȈƊǬƫąơƊƅơăƾǼą ǟÊ ąǶǰƌ Ƿă ǂă ǯƒ ơƊōǹơÊ ńƢǠƫDZƢǫǶǿơȂǬƬdzƅơƾǼǟDžƢǼdzơǵǂǯơǶĔȏƅơƾǼǟ ƅơƨȇƢǼǟȁƣǂǫơƅơƾǼǟǹƢǯǂưǯơƅơƾǼǟǽơȂǬƫǹƢǯǺǷDzǰǧ ÎÐ Ʃơǂƴūơ śǸǴLjŭơ ȄǬƫơ ƔƢȈdzȁȏơ ơǀǯȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzƢǧ ȄǴǟơȁ Ļơ Ǿƥ ńƢǠƫ ńƢǠƫƅơƾǼǟDZȂƦǬdzơƣƢƦLJơȃȂǫơǺǷǶđƨƯƢǤƬLJȍƢǧ DžƢǼdzơ ƣƢǏơ Ƣŭ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ ňDŽŭơ ƭǁƢūơ Ǻƥ DZȐƥ DzȈǴŪơ ĺƢƸǐdzơ ǹƐ ƛ ŐǫǵƢǷơǦǫȁȁDZȐƥƔƢƳǾǼǟƅơȆǓǁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟǺǷǃĿƣƾƳȁǖƸǫ ƅơǪLjƬLJơƅơDZȂLJǁƢȇDZƢǫȁǾƥƭƢǤƬLJơȁǽơƽƢǻȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁ ǵȐLjdzơǾƟǂǫƘǧǂǸǟƪƟơǾdzDZƢǫȁǵȂǼdzơĿƅơDZȂLJǁǽƢƫƢǧơȂǰǴǿƾǫǶĔƢǧǮƬǷȏ ǹȂǬLjȇǶĔơǽŐƻơȁ ǺǷǾǷȂǬdzǾƥƮȈǤƬLjȇƩƢȈƥƢƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁĺơǂǟơƵƾǷȁ ƩƢȈƥȏơǂƻƕĿDZƢǫȁƣƾŪơȁǖƸǬdzơ DzLJǂdzơńơƐȏơDžƢǼdzơǁơǂǧȄǻĈơȁ ƢǻǁơǂǧǮȈdzơƐȏơƢǼdzdžȈdzȁ ƔƢȈdzȁȏơƾƷƢƥȁơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǂƥơȂƯƢǤƬLJơƮȇƾƷȁƢŻƾǫǹȂǴǸLjŭƢǧ ƾǫȁŅȂdzơȁơœǼdzơơǀŮƢǷơǂǯơǶȀƦǴǗǶǿƢǘǟơȁǶȀǼǷƅơƣƢƴƬLJƢǧǶȀǼǟƅơȆǓǁ ƾǻƢǠǷǝƾƬƦǷƐDzǯƐȏơǽǂǰǼȇȏơȂƦǴǗƢǷơȂdzƢǻȁǂǐŹȏŚưǯƞNjǮdzƿǺǷǞǫȁ


ÏÒÖ ^ƢŷǁƢƯƖƥȁƗŅȁȁƗœǼƥǭŐƬdzơ` ƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƱǂƻDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁƨǨȈƸƳĺơǺǟȅǁƢƼƦdzơȃȁǁ ńơśƬǠǯǁǂǐǠdzơȁśƬǠǯǁǂȀǜdzơȄǴǏĽƘǓȂƬǧƔƢƸǘƦdzơńơƧǂƳƢŮƢƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǹȂƸLjǸȈǧǾȇƾȇǹȁǀƻƘȇơȂǴǠƴǧDžƢǼdzơǵƢǫȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǵƢǫȁDZƢǫǹơ ƤȈǗơȁƲǴưdzơǺǷƽǂƥơȆǿơƿƢǧȆȀƳȁȄǴǟƢȀƬǠǓȂǧǽƾȈƥƩǀƻƢǧǶȀǿȂƳȁƢǸđ DZƢǫǹơńơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ȄƐǴǏǾƬǨǏƣƢƥǂƻƕĿǽƾǼLjƥȃȁǁȁǮLjŭơǺǷƨƸƟơǁ ǹȁǀƻƘȇDžƢǼdzơǾȈǴǟǞǫȂǧƅơDZȂLJǁƔȂǓȁDzǔǧDZȐƥƱǂƻƢǧ ƅơ DZȂLJǁ ƢǼȈǴǟ Ʊǂƻ DZƢǫ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ ƨǨȈƸƳ ĺơ Ǻǟ ȅǁƢƼƦdzơ ȃȁǁȁ DzǔǧǺǷǹȁǀƻƘȇDžƢǼdzơDzǠƴǧƘǓȂƬǧƔȂǓȂƥȄƫƘǧƧǂƳƢŮƢƥǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ Dzǔǧ ǺǷ ǹȁǀƻƘȇ DžƢǼdzơ DzǠƴǧ ǶLjŭ ƨȇơȁǁ Ŀȁ ǾƟȂǓȂƥ ǹȂƸLjǸƬȈǧ ǾƟȂǓȁ ǺǷȁǶȀǼǟƅơȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơǹƢǯƨƸȈƸǐdzơƮȇƽƢƷȏơĿƽǁȁȁ ǾƟȂǓȁ ǦȇǂnjdzơǽǂǠnjƥȁǦȇǂnjdzơǾǬȇǂƥǹȂǯŐƬȇǶǿƾǠƥ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǽǂǠNj ǺǷ ƩơǂǠNj ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ ƾȈdzȂdzơ Ǻƥ ƾdzƢƻ ƾǼǟ ǹƢǯ ƽȐƦdzơƶƬǧȁǂǐǼdzơǾȈdzơǝǂLjȈǧƢȀLjƦdzǂǐǼdzơǾȈǴǟǂLjǠƫơƿƢǧǾƫȂLjǼǴǫĿƢȀǠǓȁǶƐǴLJȁ ȅǁƢƼƦdzơĿȁǾƥǹȂǯŐƬȇǾƟȂǓȁȄǴǟơȂǴƬƬǫơƘǓȂƫơƿơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǹƢǯȁ ǽȂǸLjƬǫơȁǦȇǂnjdzơǽǂǠNjǪǴƷƾǼǟǩȐūơȄǴǟơȂŧƽǃơ ǺǷ ǽȁǂƻƽơ ƢǷ ƨdzƢLjǤƥ ǹȂǨnjƬLjȇ ǶȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ǵơǂǰdzơ ƨƥƢƸǐdzơ ǹƢǯȁ ǺǟȁƨǨȇǂnjdzơǽǁƢƯƖƥńƢǠƫƅơńơǾƳȂƫǮdzƿƐDzǯǹơȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾLjƥȐǷ ƅơDZȂLJǂdzƨƦƳǶŮƪƳǂƻơƢĔơǾǼǟƅơȆǓǁǪȇƾǐdzơǂǰƥĺơƢǻƾȈLJƪǼƥƔƢũơ ƅơ ȆǓǁ ƨnjƟƢǟ ƧƾȈLjdzơ śǼǷƚŭơ ǵơ ƾǼǟ ƪǻƢǯ ǽǀǿ ƪdzƢǫȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǺǟȅǁƢƼƦdzơȃȁǁȁǶǴLjǷȁȅǁƢƼƦdzơǽơȁǁƢđȆǨnjƬLjǻȄǓǂǸǴdzƢȀǴLjǤǻǺƸǼǧƢȀǼǟ ȄƐǴǏƅơDZȂLJǁśƥȁǶȀǼȈƥơŚǨLJǹƢǯśƷNJȇǂǬdzǾƬƸȈǐǻĿDZƢǫǾǻơȆǨǬưdzơƧȁǂǟ ǂǐȈǫȁ ȃǂLjǯ ȄǴǟ Ʃƾǧȁ ƾǬdz ƅơȁ ȆǷȂǫ Ƣȇ ƨȈƦȇƾūơ ƶǴǏ Ŀ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ


ÏÓÍ ȏ Ǿǻơ ơƾǸŰ ƾǸŰ ƣƢƸǏơ ǶǜǠȇ ƢǷ DzưǷ ơƾƷơ ǶǜǠȇ ơƾƷơ ƪȇƗǁ ƢǸǧ ȆNjƢƴǼdzơȁ ȄǴǟơȂǴƬƬǫơƐȏơƔȂǓȁƘǓȂƫȏȁǶȀǿȂƳȁƢđơȂǰdzƽȁǶȀǨǯƢƥƢǿȂǬǴƫƐȏơƨǷƢŵǶƼǼƬȇ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ Ǿǻơ ȅǀǷǂƬdzơ DzƟƢſȁ ǶǴLjǷ ƶȈƸǏ Ŀȁ Ǿƥ ǹȂǯŐƬȇ ǾƟȂǓȁ ǽƾȇdžǸǣƐȏơƔƢǻƖƥǾǻȂƫƘȇƢǸǧƔƢŭơƢȀȈǧǶȀƬȈǻƖƥƨǼȇƾŭơǵƾƻƔƢƳƧơƾǤdzơȄǴǏơƿơǹƢǯ śƦƟƢƻǶǿƽǂȇȏȁƔƢŭơĿƨǨȇǂnjdzơǽƾȇdžǸǤȈǧƧƽǁƢƥƧơƾǣĿǹƢǯƢŠǁȁǾȈǧƨǨȇǂnjdzơ ǁƢƯƖƥȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǂƥƨǯŐdzơƤǴǗǾǠƳǂǷȁơƾƳǞLJơȁƣƢƥơǀǿȁ ȏȁƅơDZȂLJǁƣƢƸǏơǶȀȈǴǟǽǂǰǻơȏȁƅơDZȂLJǁǶȀȈǴǟǽǂǰǼȇŃȁƅơDZȂLJǁ śǟƾƬƦŭơƐȏơśǸǴLjŭơƔƢǸǴǟǵȂǸǟǺǷƾƷơȏȁƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơƨǸƟơǺǷƾƷơ ƢǻơȁňƽȂǠȇǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƔƢƳDZƢǫǾǼǟƅơȆǓǁǂƥƢƳǺǟ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǹƢǯȁǶǴLjǷȁȅǁƢƼƦdzơǽơȁǁĈȆǴǟǾƟȂǓȁƔƢǷƤǏȁƘǓȂƬǧǒȇǂǷ śƥǾǸLjǫ ǾdzDZƢǫȁǾǼǟƅơȆǓǁƨƸǴǗĺơńơǽƢǘǟơǦȇǂnjdzơǽǂǠNjǪǴƷơƿơǶƐǴLJȁ ƾŧơǵƢǷȏơȁǶǴLjǷȁȅǁƢƼƦdzơǽơȁǁ ǾƥǭŐƬǴdzDžƢǼdzơ ȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƾǠǬǷȄǴǟǽƾȇǞǔȇƢǸȀǼǟƅơȆǓǁǂǸǟǺƥƅơƾƦǟǹƢǯȁ ǽơȁǁƨǨȇǂnjdzơǾƥƢȈƯdžǷƢŠǭŐƫơǀǿȁǾȀƳȁȄǴǟƢȀǠǔȇĽŐǼŭơǺǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ȄǴǟDZƾȇơǀǿȁƮȇƾūơơǀǿƵǁƢNjDZƢǫƔƢǨnjdzơƣƢƬǯĿǑƢȈǟȆǓƢǬdzơȁƾǠLJǺƥơ DŽƟƢƳơǀǿȁǶǿǁƢƯƖƥȁǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȏƢƥȁǵȐLjdzơǶȀȈǴǟƔƢȈƦǻȏƢƥǭŐƬdzơǃơȂƳ ǦLJȂȇ ơĆŚǐ Ê ƥăÊƩƘƒ ȇăȆÊƥơƊÊǾƳą ȁă ȄƊǴǟă ĄǽȂƌǬdzƒƢƊǧƊ ơƊǀǿă ȆÊǐȈÊǸǬƊ ƥÊơȂĄƦǿă ƿƒ ơÊ ńƢǠƫǾdzȂǬdzƢǟǂNj ǾȈdzơǽǂǐƥƽǁƤƦLJǹƢǯȁǎȈǸǬdzƢƥǽȂƥơǭŐƫǾǻƢǧ ÖÐ ǾǫƢǐƦƥȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzơ ȅƾȈƥ ƶLjǸƬdzơȁ ǭŐƬdzơ ǃƢƳ ơƿơ DZȂǬǼǧ ȄƐǴǏǾdzƧƽƢƦǟȏȁƢǯǂNjǮdzƿǺǰȇŃȁǾȈǧƨǨȇǂnjdzơǽƾȇǞǓȁȅǀdzơƔƢŭƢƥȁǽǂǠnjƥȁ ǭŐƫ Ǿǻȏ Ǧȇǂnjdzơ ǽƾLjƳ ȃȂƷ ȅǀdzơ Ǧȇǂnjdzơ ǽŐǬƥ ǭŐƬdzơ ǃƢƳ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ơȂǯǂNjơ ǶȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ǵơǂǰdzơ ƨƥƢƸǐdzơ ǹơ ǹȂdzȂǬƫ Dzǿ ǹȂǟƾƬƦŭơ ƢȀȇƗ ǽǁƢƯƖƥ ǹȂƠǘűǶƬǻơǵơǶȀǯǂNjȄǴǟƅơDZȂLJǁǶǿǂǫơȁơǀǿǶȀǴǠǨƥ


ÏÓÎ ǾǟƢƴǘǓơǾƥƶLjǸƬdzơȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽŐǬƥǭŐƬdzơǃơȂƳȄǴǟDZƾȇƢŲȁ ǁƢǏƢǿŐǬǧŐǬdzơĿǾǰLjŤƨǯŐƥŐǬdzơƣơǀǟƢȀǼǟƅơǞǧǁȁƾLJơƪǼƥƨǸǗƢǧŐǫĿ ȃȂƷȅǀdzơǦȇǂnjdzơǽŐǫ ǹȂǰȇȏǦȈǰǧǾȈǧǾdzȁDŽǻƤƦLjƥ ƨŧǁȁƨǯǂƥȁ ƨǓȁǁ ǹȂƸLjǸƬȇȁǾƥǹȂǸǴLjŭơǭŐƬȇȁƨŧǁȁƨǯǂƥȁƨǓȁǁƨǷƢȈǬdzơǵȂȇńơǦȇǂnjdzơǽƾLjƳ ǾƬŧǁȁǾƬǯǂƥǺǷơȂdzƢǼȈdzǾƥ ^ŅȁDZȁƗœǻŐǬƥǭŐƬdzơ` ƔDŽŪơĿƔƢǧȂdzơƔƢǧȁƣƢƬǯĿDZƢǫǾƥƶLjǸƬdzơȁŅȁȁƗœǻŐǬƥǭŐƬdzơǃȂŸ ƨǸǗƢǧƪȈǧȂƫƢŭƮȇƾƷĿǹơǂǸǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǺǟƨƦȈNjǺƥơǺǟȐǬǻǾǼǷňƢưdzơ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁDZDŽǻǾȀƳȁƅơǵǂǯȆǴǟƢǻƾȈLJǵơƢȀǼǟƅơȆǓǁƾLJơƪǼƥ ȆǷȏǂǨǣơƩȂŻȏȆƷȂǿȁƪȈŻȁȆȈŹȅǀdzơƅơ DZƢǫȁƢǿƾūĿǞƴǘǓƢǧǶƐǴLJȁ ȆǴƦǫǺȇǀdzơƔƢȈƦǻȏơȁǮȈƦǻǪŞƢȀǴƻƾǷƢȀȈǴǟǞLJȁȁƢȀƬƴƷƢȀǼǬdzȁƾLJơ ƪǼƥƨǸǗƢǧ

ǶǯƢūơȁǹƢƦƷǺƥơȁƶȈƸǐdzơDZƢƳǁǾdzƢƳǁƾǼLjƥňơŐǘdzơǽơȁǁ śŧơǂdzơǶƷǁơǮǻƢǧ ǾȈǧ ǺǨǰǻ ǹơ ǶǿǂǷơȁ ǽƾLjƳ Ǻǟ ǾǐȈǸǫ ǝDŽǻ Ľ ǺLjƷ ƾǼLjƥ ȆǸǴȇƾdzơȁ ǶȈǠǻȂƥơȁ ȏȁ ƅơ DZȂLJǁ Ƣȇ DzȈǫ ƾLJơ ƪǼƥ ƨǸǗƢǧ Ɛȏơ ŐǬdzơ ƨǘǤǓ ǺǷ ƾƷơ ȆǨǟơ ƢǷ DZƢǫȁ ƢȇDzȈǬǧǶLJƢǬdzơǺǷǂǤǏơǹƢǯȁǞȈǓǂdzơǽƾdzȁȅơ ǶȈǿơǂƥơȏȁ DZƢǫǽƾdzȁȅơǶLJƢǬdzơ ƢǿƾūĿǮǰǠŤȁǮǐȈǸǫǮǟDŽǻśƠȈNjƪǠǼǏǭƢǼȇƗǁƅơDZȂLJǁ ƅơƔƢNjǹơơƾƥơǁƢǼdzơƢȀLjŤȏǹơƾȇǁƢǧǎȈǸǬdzơƢǷơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǬǧ DZȂǐƷĿƶȇǂǏơǀȀǧƢǿŐǫƢȀȈǴǟƅơǞLJȂȇǹơƩƽǁƢǧƢǿƾūĿȆǰǠŤƢǷơȁńƢǠƫ ƢȀǼǟŐǬdzơƨǘǤǓǞǧǂdzƢƦƳȂǷǁƢǏƮȈŞǾȈǧǾǰǠŤȁǾȈǧǾǟƢƴǘǓƢƥƢǿŐǬdzƨǯŐdzơ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǐȈǸǫƨLJƢǸŠƢŮƨǯŐdzơDZȂǐūȁǞȈǓǂdzơǽƾdzȁƢȀǼǷǶǴLjȇŃŖdzơ ƨǼŪơDzǴƷǺǷdžƦǴdzơȁǁƢǼdzơǺǷƢēƢƴǼƥƢǿƾLjŪǶƐǴLJȁ ǶȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ƔƢȈdzȁȏơȁ ǵȐLjdzơ ǶȀȈǴǟ ƔƢȈƦǻȏơ ƨǷǂƷ ƢǟǂNj ƪƦƯ ƾǫȁ ăǂƟÊƖăǠNjă ąǶǜËÊ Ǡă ĄȇąǺǷă ȁă ńƢǠƫDZƢǫƆƢƫơȂǷơȁÅƔƢȈƷơ śǸǴLjŭơƾǼǟȁńƢǠƫƅơƾǼǟǶȀǸȈǜǠƫȁ


ÏÓÏ ƨǰǷĿƨȈǴƦƳȁƨȈƥơǂƫǺǯƢǷȏǶȈǜǠƬdzơơǀǿ ÐÏƲūơ ƣ Ê ȂƌǴǬƌ dzƒơȃăȂǬƒ ƫăąǺǷÊ ƢăȀċǻƢÊǧƊ ƅơ ŚưǰƥǂưǯơǶȀǸȈǜǠƫǹȂǰȈǧǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȐdzȁǵȐLjdzơǶȀȈǴǟƔƢȈƦǻȐdzǦȈǰǧ ƨǨdzƽDŽǷȁ ƩƢǧǂǟ ȆǿȁƨȈǴƦŪơȁ ƨȈƥơǂƬdzơ ǺǯƢǷȏƢƥ ǦȈǰǧ ƨǧǂnjŭơ ƨƦǠǰdzơ ǶȈǜǠƫ ǺǷ ŚưǰƥƨǧǂnjŭơƨƦǠǰǴdzƢǼǸȈǜǠƫȁƢǼǷơǂƬƷơǹȁƽƢŮƢǼǸȈǜǠƫȁƢǼǷơǂƬƷơĿȆǿŖdzơŘǷȁ ǶǴLjŭơǹơȁŘǷȁƨǨdzƽDŽǷȁƩƢǧǂǟǺǷƅơƾǼǟǶǜǟơȁDzǔǧơƨǧǂnjŭơƨƦǠǰdzƢǧ ŘǷȁƨǨdzƽDŽǷȁƩƢǧǂǟǶǜǠǻǦȈǯȁƔƢȈdzȁȏơȁƔƢȈƦǻȏƢƥǦȈǰǧŚưǰƥƨƦǠǰdzơǺǷDzǔǧơ ơƿơƔƢȈdzȁȏơȁǵȐLjdzơǶȀȈǴǟƔƢȈƦǻȏƢǧǵȐLjdzơǶȀȈǴǟƔƢȈdzȁȏơȁƔƢȈƦǻȏơǁȂƦǫǶǜǠǻȏȁ ǶȈǜǠƬdzơǪƸƬLjȇȁȐǔǧȁƨŧǁȁƨǯǂƥȁƢǧǂNjƤLjƬǯơǹƢǰŭơơǀǿǹƢǧǹƢǰŠơȂǼǧƽ ȏȁŐǬdzơƔǕȁǃȂŸȐǧǦƸǐǸǴdzơƾǴƳǁƢǏśƷǶȈǜǠƬdzơƧƢnjdzơƾǴƳǪƸƬLJơƢǸǯ ǦƸǐŭơƧǁȁƢƴŠDzȈƦǬƬdzơȁƨǯŐdzơDZƢǻǦƸǐŭơƾǴƳǹơƢǸǯǾƬǻƢǿơȏȁǾȈǴǟDžȂǴŪơ ǽƾǴƳǵơǂƬƷơǦƸǐŭơǵơǂƬƷơǺǸǧǾLjȈƴǼƫȁǾƬǻƢǿơǵǂŢȁǾǸȈǜǠƫƤƳȁȁ ǵơǂƬƷơ ǶȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ƔƢȈdzȁȏơȁ ǵȐLjdzơ ǶȀȈǴǟ ƔƢȈƦǻȏơ ǵơǂƬƷơ ǺǷ Ǯdzǀǰǧ ȄǴǟƢȀǴǔǧȁƔƢȈdzȁȏơȁƔƢȈƦǻȏơǁȂƦǫǶȈǜǠƫǹƢǧƨǨȇǂnjdzơǶǿƽƢLjƳƢƥƨǧǂnjƬŭơǶǿǁȂƦǫ Ȃǿ ȅǀdzơ ǵƢǬŭơ ǶȈǜǠƬǯ ƨȈŮȏơ ƩƢŧǂdzơ ǖƦȀǷ ƢĔơȁ ƢǟǂNj ƪƥƢƯ ƢȀƬǯǂƥȁ ƢǿŚǣ ǾǷƾǫ ǂƯƘƥȁ ƨǧǂnjŭơ ƨƦǠǰdzơ Řƥ śƷ ǵȐLjdzơ ǾȈǴǟ ǶȈǿơǂƥơ ǵƾǬƥ ƪǧǂnjƫ ƧǂƼǏ ĺơDzȈǴŪơĺƢƸǐdzơƣƢƦǰǻơƢȀȈǴǟƨŧǂdzơDZȁDŽǻȁǁȂƦǬdzơƨǯǂƥĿȆǨǰȇȁǦȇǂnjdzơ ǽǁơǃśƷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁŐǫȄǴǟǾǼǟƅơȆǓǁ>Î@ȅǁƢǐǻȏơƣȂȇơ ȄǴǟƢȈdzơȁǹƢǯȁǶǰūơǺƥǹơȁǂǷǽƕǂǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽŐǫȄǴǟǾȀƳȁǞǓȁȁ ǁǃơŃȁơǂƟơǃǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƪƠƳDZƢǫǞǼǐƫƢǷǾdzDZƢǬǧƨǼȇƾŭơ ƾŧơǵƢǷȏơǽơȁǁǂƴūơ ǵƢǼŭơĿȃƗǂǧǪnjǷƽǺǗȂƫƅơDZȂLJǁǹƿƚǷǾǼǟƅơȆǓǁȆnjƦūơDZȐƥǹơȁ DZȂƦǼƬLJơĿ>ǵÓÔÍ@ºǿÒÍƨǼLJĿȂƫȅǁƢǐǻȏơƣȂȇơȂƥơƾȇǃǺƥƾdzƢƻ Î


ÏÓÐ ƾǐǫȁǾƬǫƢǻƤǯǂǧDZȐƥƢȇƧȂǨŪơǽǀǿƢǷǾdzDZƢǬǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁ ǾȀƳȁǡĈǂǷȁȆǰƦȇǁƢǏȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁŐǫȄƫơƢȀǴƻƽƢǸǴǧƨǼȇƾŭơ ȆLJƾǬŭơǚǧƢūơȁǂǯƢLjǟǺƥơǚǧƢūơƢǿơȁǁŖdzơƨǐǬdzơǂƻƕńơǦȇǂnjdzơŐǬdzơȄǴǟ ȄǴǟƢȀǼǟƅơȆǓǁƔơǂǿDŽdzơƨǸǗƢǧƧƾȈLjdzơƣƢƦǰǻơȁǶǿŚǣȁƱƢƴūơȂƥơǚǧƢūơȁ ŐǬdzơ ƣơǂƬƥ ǾƬǣǂǷȁ Ǧȇǂnjdzơ ŐǬdzơ ȄǴǟ Ǧȇǂnjdzơ ƢȀȀƳȁ ƪǠǓȁȁ Ǧȇǂnjdzơ ǽŐǫ Ʃƾnjǻơȁ >Î@ƢȈdzơȂǣǁȂǿƾdzơȃƾǷǶnjȇȏǹơ ƾŧơƨƥǂƫǶNjǺǷȄǴǟơƿƢǷ ƢȈdzƢȈdzǹǂǏǵƢȇȏơȄǴǟƪĈƦǏ Ą ƢĔơȂdzƤƟƢǐǷċȆǴǟƪĈƦǏ Ą ǽƾLjƳƨLjǷȐŠǥǂnjƫȁŐǬdzơǭŐƫȅǀdzơǦȇǂnjdzơǽŐǫdžŭǹơơǀǿƾǠƥǂǰǼǻǦȈǰǧ ƢȈǻƾdzơ ȅŚŬȁ ƨŧǂdzơȁ ƨǯŐǴdz ƤƳȂǷ ơǀǿȁ Ǿdz ǾƫǁȁƢůȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾƫƢǯǂƥǺǷǶĔƢǷǂƷȁǶĔȏǀƻȏȂdzơǂǨǯȁƢǯǂNjǹȂǟƾƬƦŭơǾǴǠŸǦȈǯȁƧǂƻȉơȁ ƢǸȀǼǟƅơȆǓǁƽȂǠLjǷǺƥƅơƾƦǟȁǥȂǟǺƥǺŧǂdzơƾƦǟǹơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ǭŐƬdzơ ńơ ơƾǐǫ Ǯdzƿȁ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ ǹȂǠǜǷ Ǻƥ ǹƢǸưǟ Őǫ ƾǼǟ ƢǼǧƾȇ ǹơ ƢȈǏȁơ ǵơǂƬƷơĿȆǨǰȇȁǽƾǼǟǶȈǿơǂƥơǾǼƥơǺǧƾƥǂǷơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǹơȁǽǁơȂŝ ƢǻƾȈLJ ƔƢǐȇơ ƢȀȈǴǟ ƩƢŧǂdzơ DZȁDŽǻȁ ƢȀƬǯǂƥȁ ƢǿŚǣ ȄǴǟ ƢȀǴǔǧȁ ƢȀǧǂNjȁ ǁȂƦǬdzơ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơǞǷƢǼǧƾȇǹƘƥƢǸȀǼǟƅơȆǓǁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟȁǂǰƥĺơǪȇƾǐdzơ ǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȏơȁǵȐLjdzơǶȀȈǴǟƔƢȈƦǻȏơǁȂƦǫǶȈǜǠƫśǟƾƬƦŭơDžƢȈǬǧǶƐǴLJȁ ƢȀǸȈǜǠƫǺǟ ńƢǠƫƅơƢǻƢĔDzƥǶȈǜǠƫȁƨǷǂƷƅơƾǼǟƢŮdžȈdzŖdzơǵƢǼǏȏơǶȈǜǠƬƥ ǶȈǜǠƫǹƢǧǵƢǼǏȏơǶȈǜǠƬǯ ǭǂNj ǁȂƦǬdzơǶȈǜǠƫ ơȂdzƢǫȁƶǓƢǧDzȀƳȁƾLJƢǧDžƢȈǫ ĿƢđǁƢǤǷȁǑǁȏơǩǁƢnjǷĿǹȂǸǴLjŭơǞŦơǾƥǭŐƬdzơȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽŐǫ ǽǃơȂƳȄǴǟǹȊdzǶȀǼǟƅơȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơǺǷǃǺǷǁƢǐǷȏơȁǁƢǐǟȏơǞȈŦ ǹȂǟƾƬƦŭơƐȏơśǸǴLjŭơƔƢǸǴǟǺǷƾƷơǶȀǨdzƢźŃȁ ƨǴŦǺƥƤȈǘŬơǮdzƿǂǯƿǂǘǠdzơǺǷǝȂǻƢȈdzơȂǣ Ï


ÏÓÑ ^ŅȁȁƗœǻŐǬƥƶLjǸƬdzơ` ƧǂǯǀƬdzơǾǨdzƚǷĿǾǻƢǷǃĿƨǴƥƢǼūơŃƢǟƔƢǧȂdzơȂƥơDzȈǬǟǺƥơǾǻƢǷǃƨǷȐǟDZƢǫ ƶLjǸƬƫƪƦƦƷơǹơȁ ȆǴƦǼūơǾǬǨdzơĿ ÕÔ ǶǫǂƥǪnjǷƾƥƨȇǂǿƢǜdzơƨƦƬǰŠƽȂƳȂŭơ ǺƥơǹơȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾȈǴǟƤǘźǹƢǯȅǀdzơǝǀŪơȆǿȁ ƨǻƢǼūơȁŐǼŭƢƥ ŃǾǻơǾǼǟœǿǀdzơDZȂǬȇȁƾǴůƨƟƢŶƢťǾǻơDZƢǬȇǹȂǼǨdzơƣƢƬǯǾdzDzȈǴƳŃƢǟơǀǿDzȈǬǟ ǾǼǷŐǯơƢȈǻƾdzơĿǦǼǐȇ ĿƽȂƳȂŭơȆǴƦǼūơȆLJƾǬŭơǺȇƾdzơƔƢȈǓǚǧƢƸǴdzƧǁȂưǼŭơƩƢȇƢǰūơƣƢƬǯĿȁ DZȂǬȇȆǴƦǼūơȆLJƾǬŭơřǤdzơƾƦǟǚǧƢūơǞũǾǻơ ÖÕ ǶǫǂƥǪnjǷƾƥƨȇǂǿƢǜdzơƨƦƬǰŭơ ǺƥƾŧƗǵƢǷȏơŐǫǾƥƶLjǷĽǾƫơȁơƾǷǾƬȈǟƢǧDzǷƾdzơǾƦnjȇƞNjǽƾǔǟĿƱǂƻǾǻơ ǾǘƻǺǷȁǁȂǯǀŭơǚǧƢūơǖşƣƢƬǰdzơơǀǿȁǾȈdzơƾǠȇŃȁƝŐǧǾǼǟƅơȆǓǁDzƦǼƷ ǁȂƦǬdzơǹȁƾƦǠȇǶĔơȁơȂǯǂNjơǶĔơDZȂǬȇǹơǞȈǘƬLjȇȆǴƦǼƷĈȅƘǧƧǁƢƦǠdzơǽǀǿƪǴǬǻ ƶƟơǂǔdzơȁ ƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁŐǼǷDzȈƦǬƫǺǟǾǼǟƅơȆǓǁDzƦǼƷǺƥƾŧơǵƢǷȏơDzƠLJȁ Ǧȇǂnjdzơ ǦƸǐŭơ DzȈƦǬƫ ǺLjȇ ƢǸǯ ƢLJƘƥ ǂȇ ǶǴǧ Ǧȇǂnjdzơ ǽŐǫ DzȈƦǬƫȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ śƷǶȈǜǠƬdzơȁǵơǂƬƷȏơDZƢǻDzƥǦȇǂnjdzơǦƸǐŭơǺǷdžȈdzȂǿȅǀdzơǽƾǴŝǭŐƬdzơȁ ǺƥơǽơȁǁƢǸȈǧǾǼǟƅơȆǓǁDzƦǼƷǺƥƾŧơǵƢǷȏơDzȈdzƽDzǠdzȁǂǷƢǸǯǦƸǐŭơǁȁƢƳ ȄǴǟ ǽƾȇ Ǟǔȇ ǹƢǯ ƢǸȀǼǟ ƅơ ȆǓǁ ǂǸǟ Ǻƥ ƅơ ƾƦǟ Ǻǟ ǑƢȈǟ ȆǓƢǬdzơȁ ƾǠLJ ƢŠǭŐƫơǀǿȁǾȀƳȁȄǴǟƢȀǠǔȇĽŐǼŭơǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƾǠǬǷ ƨǨȇǂnjdzơǾƥƢȈƯdžǷ ǵȐǰdzơ ƨǏȐƻ NJǷƢđ ÏÑ ƨǨȈƸǏ ȆǨǼūơ Ǻȇƾdzơ ƤǘǬdz ƨǰǷ ƺȇǁƢƫ Ŀȁ ǾǼƥơƧǁƢȇDŽdzƨǰǷńơƔƢƳƢŭǵȐLjdzơǾȈǴǟǶȈǿơǂƥơǹơǵơǂūơƅơƪȈƥǵȐǟƢƥȄǸLjŭơ ǾȈǴǟřƥȅǀdzơǵƢǬŭơǂƴƷȂǿǂƴŞDzȈǟƢũơƨƳȁǃǾƫƔƢƳǾǷơȁǵȐLjdzơǾȈǴǟDzȈǟƢũơ ǺŻȏơ ǾȈǬNj DzȈǟƢũơ ƨƳȁǃ ƪǴLjǤǧ ǂƴūơ Ŀ ǽȐƳǁ ƪǏƢǤǧǾȈǴǟ džǴƴǧ ƨƦǠǰdzơ


ÏÓÒ ǵȐLjdzơǾȈǴǟǶȈǿơǂƥơǥǂǐǻơȁǾǻƾƥȁǾLJƗǁȄǴǟƔƢŭơƪǓƢǧơȁǂLjȇȏơȁ ǾƠȈƴŠǾƫŐƻƢǧǾƬƳȁǃDZƘLjǧǾȈƥơƨƸƟơǁƾƳȁǵȐLjdzơǾȈǴǟDzȈǟƢũơƔƢƳƢǸǴǧ ǹơńơǾƥǭŐƬȇǂƴūơǚǨƷȁǂƴūơǺǷǾȈǷƾǫǞǓȂǷDzƦǬǧǾȈǷƾǫǞǓȂǷơǀǿƪdzƢǫȁ ƨƦǠǰdzơǵȐLjdzơǾȈǴǟǶȈǿơǂƥơƾǠƥƢǸȈǧǾȈǴǟŘƥ ^ƅơDZƘLJƢǧƪdzƘLJơƿơȁ` ńƢǠƫƅơŚǣǺǷƨǟƢǨnjdzơȁƨƯƢǤƬLJȏơȁDzLJȂƬdzơDZơƚLJǃȂŸȏǹȂǟƾƬƦŭơDZƢǫ ŘǠǷ džȈdz śǟƾƬƦǸǴdz DZȂǬǼǧ ƅơ DZƘLJƢǧ ƪdzƘLJ ơƿơȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾdzȂǬdz DzƥǽƢȇơǶŮƘLjƫȐǧDžƢǼdzơDZơȂǷơǺǷƞNjDZơƚLJƩƽǁơơƿơǽƢǼǠǷDzƥǶƬǴǫƢǸǯƮȇƾūơ ŃǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬdzńƢǠƫǽŚǣ DZƘLjƫȏȁǽƢȇơǮȈǘǠȇǹơƅơDZƘLJƢǧ ǾdzȂǬdzȁ ǞǘǬǻơơƿơǾǴǠǻǞLjNjŕƷǾƬƳƢƷǾƥǁǶǯƾƷơDZƘLjȈǴǧǾȈǴǟƤǔǤȇƅơDZƘLjȇ ǖǬǧƨȇȂȈǻƾdzơǁȂǷȏơǾǻȂdzƘLjȇȅơ ƔƢǟƾdzơĿśƸǴŭơƤŹƅơǹơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ƱƢƴƬƷƢǧ ǶǼȀƳǂƴƷDZƘLjȇƢŶƢǧơǂưǰƫDžƢǼdzơDZƘLJǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬdzȁ ǺǷǽȁǀƻơǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǂƥƨƯƢǤƬLJȏơȁDzLJȂƬdzơǞǼǷȄǴǟśǟƾƬƦŭơ ǶȀǼǷ ơǀȀǧ ǶŮ ȐȈdzƽ ǽȂǴǠƳȁ ƅơ DZƘLJƢǧ ƪdzƘLJ ơƿơȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾdzȂǫ ŚƦǯƘǘƻȁǶŮƨǟƽƢűȁƨǘdzƢǤǷȁśǸǴLjŭơȄǴǟdžȈƦǴƫ DzǿƢƳDZƘLjȇǹơǃƢƳƢŭńƢǠƫƅơŚǣơƾƷơƾƷơDZƘLjȇȏǾǻƢƥǶŮȂǫƶǏȂǴǧ ǺǷƨƳƢƷƾƷơƤǴǘȇȏȁǩǂǤdzơǺǷǽǀǬǼȇƢưȈǤǷǪȇǂǣȏȁƢƦȈƦǗǒȇǂǷȏȁƢŭƢǟ ŚưǯĿƽǁȁƅơŚǣDZơƚLJǹȋDzǿƢƳǾǴǬȇŃDzǗƢƥǵȐǯśǟƾƬƦŭơǺǷơǀǿȁǹƢLjǻơ ƨƸȈƸǐdzơƮȇƽƢƷȏơĿȁǹƕǂǬdzơƩƢȇƕǺǷ ńƢǠƫDZƢǫȁ ÑÐDzƸǼdzơ ƊǹȂĄǸǴƊ Ǡą ƫăƊȏąǶƬĄǼą ǯƌ ƒǹơÊÊǂǯƒ ŏǀdzơ DzƊ ǿą ơƊơȂƌǴƠƊLj ą ǧƊ ńƢǠƫDZƢǫ ăƣƢăƬǰÊ dzƒơƊǹĄƙǂă Ǭƒ ȇăăǺȇÊǀōdzơÊDzƠƊLj ą ǧƊ ńƢǠƫDZƢǫȁ ÕÏǦLJȂȇ ƢăȀȈÊǧƢċǼƌǯȆÊƬōdzơƊƨȇăǂą ǬƊ dzƒơÊDzƠƊLJą ȁă

ƩƢȇȉơǂƻƕńơ ÖÒǹƢǫǂǨdzơ ơĆŚƦÊƻă ÊǾƥʃDzƠƊLj ą ǧƊ ńƢǠƫDZƢǫȁ ÖÑdžǻȂȇ Ǯ ă ǴÊ Ʀą ǫƊ ąǺǷÊ ǺǟnȄǬƬdzơDzǿơȅơ~ ǥǂnjdzơDzǿơơȂǴLJ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁƧŚưǰdzơƨȈǻƕǂǬdzơ


ÏÓÓ ǹȂƥǀǰȇȏǶĔƢǧǽȂƦƬǯƢǧǶǴǟǶǿƾǼǟǹƢǯǹƢǧǶǴǠdzơ

ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǶȀǼǟƅơȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơǺǷŚưǯDZƘLJƾǫȁ ǾdzƘLJȁǾǼȈǟǾdzƽǂȇǹơǶǿƾƷơǾdzƘLJƨƸȈƸǐdzơƮȇƽƢƷȏƢƥǮdzƿƔƢƳƢǸǯǶƐǴLJȁ ǶǿƾƷơDZƘLJȁǽƔƢǨNjǶǿƾƷơǾdzƘLJȁƢǸđǂǐƦȇȁǾȈǼȈǟǺǷȆǸǠdzơƤǿǀȇǹơǶǿƾƷơ ǖƸǬdzơǶȀǼǟDzȇDŽȇǹơǽȂdzƘLJȁƨǼŪơĿǾǬȈǧǁǹȂǰȇǹơǶǿƾƷơǾdzƘLJȁǾdzǞǨnjȇǹơ ơƾƳŚưǯȂǿȁǽȂdzƘLJȁǽȂdzƘLJȁǂǸǬdzơǩƢǬnjǻơǽȂdzƘLJȁǂǘŭơDZȁDŽǻǽȂdzƘLJȁƣƾŪơȁ ƨƸȈƸǐdzơƮȇƽƢƷȏơƤƬǯĿ ǦȇǂnjdzơƮȇƾūơDzŧĿDzȀƳȁƨǘdzƢűȁƨǟƽƢűȁdžȈƦǴƫśǟƾƬƦŭơǺǷơǀȀǧ ƮȇƾūơơǀđƽơǁơƅơDZȂLJǁǹƢǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǽƽơǁơƢǷŚǣȄǴǟ ǹȋƩơƽƢƦǠdzơȁƧǂƻȉơǁȂǷơĿDZơƚLjdzơȏǶŮơȂǷơDžƢǼdzơDZơƚLJǺǷDžƢǼdzơǞǼǷǦȇǂnjdzơ ǂǷƢǸǯDzǠdzơDzǿơǺǷǶǴǠdzơǶǴǠƬǻŕƷƩơƽƢƦǠdzơĿƅơŚǣDZƘLjǻǹơƢǻǂǷơńƢǠƫƅơ Ǯdzƿ ǶēƢǘdzƢǤǷńơȁǾǠǓơȂǷǺǟǶǴǰdzơśǟƾƬƦŭơǦȇǂŢńơǹȂǸǴLjǷƢȇơȁǂǜǻƢǧ ǹȐǘƥ ǶƬȇƗǁ ƾǫȁ ǶȀȈǴǟ ǝƾƦdzơ DZȂƻƾƥ śǸǴLjŭơ ȄǴǟ ǹȂdzƢƬŹ ǦȈǯ ǶēƢǟƽƢűȁ ƨȇȂƦǼdzơƮȇƽƢƷȏơȁƨȈǻƕǂǬdzơƩƢȇȉƢƥǶȀǟƾƥȁǶŮơȂǫơ ^ǾȈǧǎǻȏƢǸȈǧƨƷƢƥȏơDzǏȏơ` ǹơǹȂǟǂnjŭơDZȂǏȏơƔƢǸǴǟDZƢǫ ơȂǸǴǰƬƫǹơDzƦǫơȂǸǴǠƫ śǟƾƬƦǸǴdzDZȂǬǻ ǂǷȏơƽȁǁȁȄǴǟǦǫȂƬȇȏƔƢȈNjȏơǃơȂƳǹơƢǔȇơȁǾȈǧǎǻȏƢǸȈǧƨƷƢƥȏơDzǏȏơ ǎǻǾȈǧƽǂȇŃƢǷDzǰǧDZȂǏȏơǶǴǟĿǁǂǬǷȂǿƢǸǯƢȀǼǟȆȀǼdzơǵƾǟȄǴǟDzƥƢđ ƵƢƦǷȂȀǧǂǜūƢƥ ǾƥƢǻǂǷơƢǷǹơƨƸȈƸǐdzơǾǼǼLJĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƢǼǸǴǟƢǔȇơȁ ƵƢƦǷȂǨǟȂȀǧǾǼǟƪǰLJƢǷȁǾǴǠǨǻŃȁǽƢǼƦǼƬƳơǾǼǟƢǻƢĔƢǷȁǾǯǂƬǻŃȁǽƢǼǴǠǧ ǺǷǾƬǿơǂǯȁơǾƬǷǂƷȄǴǟǎǼȇȆǟǂNjǎǻǺǷǾȈǧƾƥȏǽȁǂǰŭơȁơǵơǂūơǹơƢǔȇơȁ


ÏÓÔ DZȂǏȏơ ƔƢǸǴǟ ǽǁǂǫ ƢǸǯ ƵƢƦǷ ȂȀǧ ȆǟǂNj ǎǻ ǾȈǧ Ǻǰȇ Ń ơƿƢǧ ƮȇƾƷ ȁơ ƨȇƕ ǵƾǟǹơƢǔȇơȁƢǿȁǂǰǷȁƨǟƾƥȄǸLjȇǹơȆǤƦǼȇȐǧȆĔƞNjĿƽǂȇŃơƿơƢǔȇơȁ ƧƾǟƢǬdzơǹȏǾƬǿơǂǯȁơǾƬǷǂƷȄǴǟDzȈdzƾƥdžȈdzƞnjdzǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzơDzǠǧ ĿƢǿǂǯƿƾǫȁ DzȈdzƾƥdžȈdzDzǠǨdzơǵƾǟ ȆǿȁDZȂǏȏơƔƢǸǴǟƢǿǂǯƿŖdzơƨȈǟǂnjdzơ ǹȂǟƾƬƦǷ Ƣȇ ǶƬǼǯ ȂǴǧ ÎÕÓ ƨǨȈƸǏ >Î@śȇǂǠNjȏơ ƧƔơǂƥ ƣƢƬǯ ǺǷ DZȁȏơ ƔDŽŪơ ƨǸƟơȃƾŮơƶȈƥƢǐǷǶƬǠƦƫơȁƨǟƢǸŪơȁƨǼLjdzơDzǿơƔƢǸǴǟǪȇǂǗĿĻǂLjdzǮdzƿǹȂǸǴǠƫ ǝơƾƬƥȏơȁǝƾƦdzơǶƬǯǂƫȁƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơ DZȂLJǁǹơśǸǴLjǸǴdzǹȂdzȂǬƫǶǰdzȂǫDZƢǘƥơȄǴǟȁǶǰȈǴǟƽǂdzơĿDZȂǬǻƢǔȇơȁ ǾǴǠǨȇŃƞNjDzǯǹƢǯȂǴǧǶǰdzȐȈdzƽǾǻȂǴǠšȁǾǴǠǨȇŃǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơ ƢǼƫƢLJȂƦǴǷȁ ƢǼƥȁǂnjǷȁ ƢǼǴǯƖǷ ǞȈŦ ǹƢǰdz ƢǷơǂƷȁ ƨdzȐǓȁ ơǂǰǼǷȁ ƨǟƾƥ ƅơ DZȂLJǁ ƩȏȐǓȁ Ƣǟƾƥȁ ƩơǂǰǼǷ ƢǼdzƢǸǟơȁ ƢǼƫƢǼǰLJȁ ƢǼƫƢǯǂƷ ǞȈŦȁ ƢǼǷƢǼǷȁ ƢǻǂǨLJȁ ǶǰǸǟǃ ȄǴǟ ƢǿƢǼǠǸǧ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ DZȂLJǁ ƢȀǴǠǨȇ Ń ƢĔȏ ƩƢǷǂŰȁ ơȂƦǰƫǂǷȁ ǹȂƦǻǀǷȁ ǹȂǏƢǟ ƢđǁƢǤǷȁ Ǒǁȏơ ǩǁƢnjǷ Ŀ śǸǴLjŭơ ǞȈŦ ǹơ ƾLJƢǨdzơ Ɗȏȁă ăǂLj ą ĄȈdzƒơĄǶƌǰƥÊƅơĄƾȇÊǂĄȇ ńƢǠƫǾdzȂǬdzǦdzƢűDzǗƢƥDZȂǫǶǰǼǷDZȂǬdzơơǀǿȁƩƢǷǂƄơ ą ĄǠdzƒơĄǶƌǰƥÊĄƾȇÊǂĄȇ DžƢǼdzơǮǴǿDZƢǫǺǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬdzȁ ÎÕÒƧǂǬƦdzơ ǂă Lj ǞǸƬšȏŖǷơǹơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬdzȁƢȀƸƬǧȁǥƢǰdzơǶǔƥ ǶȀǰǴǿơȂȀǧ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬdzȁ ǶǜǟȋơƽơȂLjdzƢƥǶǰȈǴǠǧƢǧȐƬƻơǶƬȇƗǁơƿƢǧƨdzȐǓȄǴǟ ƨǟƢǸŪơǞǷƅơƾȇǹơȁơƾƥơƨdzȐǓȄǴǟƨǷȏơǽǀǿǞǸŸȏƅơǹơ

ȏ ƨȈǷȐLJȏơ ƨǷȏơ ǹơ ȏƢǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǶǜǠŭơǾdzȂLJǁȁńƢǠƫƅƢǧ ǹȁǂǧƢǯ śǸǴLjŭơ ǹơ ǶƬǴǫȁ ǾdzȂLJǁȁ ƅơ ǶƬǨdzƢƻ ǶƬǻơȁ ơƾƥơ ƨdzȐǓ ȄǴǟ ǞǸƬš ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǂƥǶȀǴLJȂƬdz ȆǬnjǷƾdzơǩȁǃǂǷǺƥƾǷƢƷȂƥơśȇǂǠNjȏơƧƔơǂƥƣƢƬǯǦdzƚǷ Î


ÏÓÕ ^ǶȀǟƾƥȁśǟƾƬƦŭơǢȇǃ` DžƢǼdzơǹȂǟƾȇǶȀǟƾƥƩǂưǯȁǹȂǟƾƬƦŭơǾȈǧǂưǯƾǫƔȂLJǺǷǃǹƢǷDŽdzơơǀǿƐǹƛ ƨǠƥǁȏơ Ƥǿơǀŭơ ƨǸƟơ Ŀ ǺǠǘdzƢƥ ȏƐ ơ śǸǴLjŭơ śƥ Ʊȁǂƫ ȏ ǶȀǟƾƥ ǹơ ơȁƗǁȁ ƢȀȈdzơ ƶȇǂǐdzơǶȀǤȇǃȁƶȈƦǬdzơǶȀȈǠLJĿǶĔƢǧǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȋơĿȁǶȀǼǟƅơȆǓǁ ƨǸƟȋơ DzƟƢǔǧ ơȁƾƸƳȁ ǝơƾƬƥȏơȁ ǝơŗdzơȁ ǩƢǬnjdzơ ńơ ơȂdzƢǷȁ ǝƢŦȏơ ǁƢǼǷ ơȂǷƾǿ ƧȂƦǼdzơ ǁȂǼƥ ƩƔƢǓơȁ ǶǿǂƟơǂLJ ƩǂȀǗ Ǻȇǀdzơ ǵƢǜǠdzơ ƔƢȈdzȁȏơ ƩƢǷơǂǯȁ ǵȐǟȏơ ƾǬǧ ǶǿơƽƢǟ ǺǸǧ ƩƢūƢǐdzơ DZƢǸǟȏƢƥȁ ƩƢȈǼdzơ ǎdzƢş ƅơ ȄǴǟ ơȂǴƦǫơȁ ǶǿǂƟƢǐƥ ƅơƔƢƦƷơǶǿȁȏǦȈǯƅơǺǷǖƼLjƥƔƢƥȁƅơȃƿƕƾǬǧǶǿơƿƕǺǷȁƅơȃƽƢǟ ƅơDZƢƳǁȁƅơDzǿơǶȀǧƅơȄǴǟDžƢǼdzơƣȂǴǫǞǸŝǹȂǴǤƬnjŭơƅơǺȇƾdzǹȁǂNjƢǼdzơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƵƾǷȄǴǟȁƅơǂǯƿȄǴǟơȂǠǸƬƳơƅơǪǴƻƧȂǨǏȁ ƨƦǫơǂŭơǞǷǶȀǼǟƅơȆǓǁƅơƔƢȈdzȁơƵƾǷȁǶȀǼǟƅơȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơƵƾǷȁ ǾƳȁǮdzǀƥǹȁƾȇǂȇƨȇȂǗǺLjƷȁƨȈǻƔƢǨǐƥƅơŚǣǺǟƽǂƴƬdzơȁƅǍȐƻȏơȁƅ ƅơDZȂLJǁƽƾǷȁƅơ ǪȈǧǁȁǹƢȈǤǘdzơȁDZȐǔdzơDzǿơǺǷȁǹơȁƾǠdzơȁǢȇDŽdzơDzǿơǺǷȂǿǶŮǑǁƢǠŭƢǧ ǵƢǜǠdzơƤǿơǀŭơƨǸƟơȄǴǟǾǸƴēDzǿȁǾƦǴǫǁȂǻǾǤȇǃƢŰƾǫȁǺŧǂdzơȁƾǟȁǹƢǘȈnjdzơ ǶǿǁȁǂNjǺǷƅƢƥƿȂǠǼǧǾƬȇȂǗƮƦƻȁǾƬǫƾǻǃȁǾdzȐǓǺǷƐȏơǵơǂǰdzơƔƢȈdzȁȏơȄǴǟȁ ƅơDZȂLJǁǺǷȁƅơǺǷƣǂǬdzơǺǷǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȏơȁƔƢǸǴǠdzơǾȈǴǟƢǷơȂǧǂǟǶĔơ ǶēơƽƢǠǷǹơǶȀǸǴǟǞǷǶēơƽƢǠŠơȂdzƢƦȇŃȁǶȀȈǧơȂǼǠǗȁǶǿȁƽƢǠǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ƾǬǧƢȈdzȁŅȃƽƢǟǺǷńƢǠƫƅơDZƢǫ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬdzńƢǠƫƅơƤǔǤƫ ƅơȄƐǴǏǾdzȂǬdzǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȏơȁƔƢǸǴǠdzơƨƦŰ ƧƽƢǠLjdzơƨǷȐǠǧ ƣǂūƢƥǾƬǻƿƕ ǮǴȀƬǧƨLjǷƢŬơǺǰƫȏȁƢƦŰȁơƢǠǸƬLjǷȁơƢǸǴǠƬǷȁơƢŭƢǟǺǯ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǦȇǂnjdzơǝǂnjdzơǶǿǂǷơƢǸǯǺǜdzơơȂǼLjƷǶĔơȂǴǧƨLjǷƢŬơǹȂǟƾƬƦŭơǹƢǰǧ ƾǼǟǶŮƧƽƢƦǟȁǶŮơŚƻǹƢǰdzǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȏơȁƔƢǸǴǠdzơǺǷǦǴŬơȁǦǴLjdzƢƥ


ÏÓÖ ƔƢǸǴǠdzơŚǬŢǹƢǧ ƧƽƢƦǠdzơǺLjƷǺǷǺǜdzơǺLjƷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzȂǬdzǶđǁ ƅơƢǻƢŧȁńƢǠƫƅƢƥƿƢȈǠdzơȁǂǨǰdzơĿǞǫȂƫŖdzơǪdzơDŽŭơǺǷǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȏơȁ śdzƢǓƢǷȂǫơȂǻƢǯȁǶēȂǬNjǶȀȈǴǟƪƦǴǣǺȇǀdzơśǟƾƬƦŭơǁȁǂNjǺǷ ^ƅơDZȂLJǂƥƮȈǤƬLjŭơƨƯƢǣơƨǟǂLJ` ƢǷơǂǯơǾưȈǤȇƅơǹƢǧƅơƔƢȈdzȁơǺǷŅȂƥȁơƅơDZȂLJǂƥƭƢǤƬLJơȁơDzLJȂƫǺǷ DzȈdzƾdzơȁǾƬƳƢƷȆǔǬȇȁǽƔƢǟƽƤȈƴƬLjȇȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƾǸŰƢǻƾȈLJǾƦȈƦū ǹƢƠȈNjǮdzƿȆǴǟ ƊǹƢƊǯȁă ńƢǠƫDZƢǫǹƕǂǬdzơĿǮdzƿƽǁȁƢǸǯƔƢǼƥȏơǞǨǼȇƔƢƥȉơƵȐǏ Î ȆǓǁƔƢȈdzȁȏơȁǵȐLjdzơǶȀȈǴǟƔƢȈƦǻȏơƵȐǐƥǦȈǰǧ ÕÏǦȀǰdzơ ƢĆƸdzÊƢăǏƢǸă ĄǿȂĄƥơƊ ŅȂdzȁơƅơDZȂLJǂdzƅơƤƷǺǸǧǶđƮȈǤƬLjŭơǞǨǼȇǾǻƢǧǶđǁǺǷǶđǂǫȁǶȀǼǟƅơ ƅơƔƢȈdzȁơǺǷŅȂƥȁơƅơDZȂLJǂƥDzLJȂƬŭơƔƢǟƽƨƥƢƴƬLJơƅơƔƢȈdzȁơǺǷ ƨȈdzƢǟƨdzŗǷȁǶȈǜǟǽƢƳǶŮȁƅơƾǼǟǹȂƥǂǬǷƅơƔƢȈdzȁơȁƅơDZȂLJǁǹơ Ï ƢǰNj Ƣŭ ǾǻƢǧ ƶȈƸǐdzơ ȄǸǟȏơ Ʈȇƾū ƅơ ńơ Ƕđ ƭƢǤƬLJơ ǺǷ ƤȈź ȏ ƅơ ƾǼǟ ǾȈdzơƨƳƢƷĿǾǻơȁǽǂǐƥƣƢǿƿƅơDZȂLJǂdz ǮȈdzơǾƳȂƫơȁǮdzƘLJƗȆĈǻơĈǶȀƐǴdzơ DzǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǾdzDZƢǫ ĈǶȀƐǴdzơ Ņ ȄǔǬƬdz ǽǀǿ ŖƳƢƷ Ŀ ĺǁ ńơ Ǯƥ ǾƳȂƫơ ƾǸŰ Ƣȇ ƨŧǂdzơ œǻ ƾǸŰ ǮȈƦǼƥ ƽǂƫǹơȄǴǟǮdzƘLJƗȆĈǻơĈǶȀƐǴdzơ DzǫǾdzDZȂǬȇǹơȄǴǟƅơDZȂLJǁǂǐƬǬȇƢǸǴǧ ƐĿǾǠƐǨnjǧ

ƾǼǟDZȂƦǬǷŚǣƅơDZȂLJǂƥDzLJȂƫŚǣǺǷƅǶǿƔƢǟƽǹơǾƬǷȋǾǼǷƢǸȈǴǠƫ ȅǂǐƥńơ ƨŧǂdzơœǻƾǸŰǮȈƦǼƥǮȈdzơǾƳȂƫơȁǮdzƘLJơȆĈǻơĈǶȀƐǴdzơDzǫ ƅơDZȂLJǁǾdzDZƢǫDzƥƅơ ơǀǿƅơDZȂLJǁǶǴǟŕƷƅơDZȂLJǂƥƅơńơǾƳȂƬdzơơǀđƅơDZȂLJǁǦƬǰȇŃDzƥ DZȂǬȇȁǾƦǗƢźȁǾƥƨƯƢǤƬLJȏơȁƔơƾǼdzơȁƔƢǟƾdzƢƥǽƾƷȁƅơDZȂLJǁńơǾƳȂƬȇǹơȄǸǟȏơ ƅơȄƐǴǏǾƥǝƢǨnjƬLJȏơDZƢǸǯĿƨǤdzƢƦǷ ŖƳƢƷƔƢǔǫĿĺǁńơǮƥǾƳȂƫơƾǸŰƢȇ

ƅơ DZȂLJǁ ȄǴǟ DZƢƦǫȏơ ǹƢƥ ƨȈǷȐLJȏơ ƨǷȐdz ǹƢȈƦdzơ ƶǓȁơ Ǯdzƿ Ŀȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ


ÏÔÍ ƢǷơǂƷȏȁƢǯǂNjdžȈdzńƢǠƫǾǼǷƲƟơȂūơƤǴǗȁƔƢǟƾdzƢƥƅǾƳȂƬdzơśƷƨƯƢǤƬLJȏơȁ ƨƥƢƳȐdzƤƳȂǷȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƥǝƢǨnjƬLJȏơDZȂƦǬdzǹƢǸǓȁƧƽƢƦǟȂǿDzƥ ǶȈǜǠƬdzơDZƢǸǯƅơƾǼǟDZƢǻƾǫƅơDZȂLJǁǹȋǾƬƥƢƳơǹƢǷǂƷȁǾƦǴǗƽǁǺǷƾǠƥơȁ ǹơȁƩƢȈƸƬdzƢƥśǸǴLjŭơǽƽƢƦǟƅơǂǷơƅơDZȂLJǂdzƅơǶȈǜǠƫǺǸǧDZȂƦǬdzơȁǶȈƼǨƬdzơȁ ǮȈǴǟǵȐLjdzơ ǹȂdzȂǬȈǧǶȀǠǷǂǓƢƄơƾǿƢnjŭơǵȐLJǶǜǠŭơǶȀȈƦǻȄǴǟƢȀȈǧơȂǸǴLjȇ ǾƫƢǯǂƥȁƅơƨŧǁȁœǼdzơƢȀȇơ

ơȂǸƬźĽśƫƽƢȀnjdzơĿƅơDZȂLJǁǂǯƿȁƅơǂǯƿśƥơȂǠǸŸǹơǶǿǂǷơĽ ƨŤƢƻǮdzƿǹȂǰȈdzǾdzƕȄǴǟȁǾȈǴǟƩƢǯŐdzơȁƧȐǐdzƢƥƨȈǸȈǿơǂƥȏơƧȐǐdzơĿǶēȐǏ ƧȐǐdzƢƥ ȏƐ ơ DzƦǬƫ ȏȁ ƶǐƫ ȏ ƧȐǐdzƢǧ ǶȀƟƢǟƽ DZȂƦǫȁ ƢŮȂƦǫ ƣƢƦdz ƨŢƢǧȁ ǶēȐǏ ƅơDZȂLJǁȄǴǟǵȐLjdzơȁ Ƣȇ DZȂǬȇȁǾȇƽƢǼȇǹƘƥǾǻȂȈǟǺǟȆǸǠdzơƨdzơǃȏȄǸǟȏơDzƳǂdzơǂǷơƅơDZȂLJǁƐǹƛ ƨƯƢǤƬLJȏơȁDzLJȂƬdzƢƥǾƥǁńơƾƦǠdzơǾƳȂƫǹȂǰȇǮdzǀǰǧ ȆĈƥǁńơǮƥǾƳȂƫơňơƾǸŰ ǶȀǴǠƳƮȈƷǶȀƴƟơȂƷƔƢǔǫȁǶȀǓơǂǷơƨdzơǃơĿƅơƔƢȈdzȁơǺǷŅȂƥȁơƅơDZȂLJǂƥ ǵƢLjƳȏơȁƵơȁǁȏơƔƢƦǗơńƢǠƫƅơ ǹȏ ǶȀƴƟơȂƷ ơȂǔǫȁ ǶȀƟȐƥȁ ǶȀǓơǂǷơ ǺǷ ƽƢƦǠdzơ ǺǷ Śưǰdzơ ơȁǀǬǻơ ƾǫȁ ƽơǁơǺǸǧƽƢƦǠdzơǞǨǼdzȆŮȏơǁȂǼdzơƪǓƢǧơƨȈǯDŽdzơƧǂǿƢǘdzơǶȀLJȂǨǻȁƧŚƦǰdzơǶȀƷơȁǁơ ǞǼƬǷơǺǷȁƅơǾǠǨǻƅơƔƢȈdzȁơǺǷŅȂƥȁơƅơDZȂLJǂƥDzLJȂƬȈǴǧǁȂǼdzơơǀđǝƢǨƬǻȏơ  ǹƊ ȂĄǸǴÊ ǜƒ ȇă Ƕą ȀĄ Lj ă Ǩƌ ǻƊơ ơȂĄǻƢƊǯ Ǻą ǰÊ dzƊȁă ƅơ ĄǶĄȀǸă ǴƊ ǛƊ ƢăǷȁă ńƢǠƫDZƢǫǾǼǷƅơǾǷǂƷŐǰƬLJơȁ ÐÐDzƸǼdzơ ȄƊdzơÊƢĆȈǟÊ ơăƽȁă ńƢǠƫDZƢǫơŚǼǷƢƳơǂLJƅơǽƢũǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƾǸŰƢǻƾȈLjǧ

ǁȂǼdzơơǀǿǾǴſƅơDZȂLJǂƥƭƢǤƬLJơǺǷDzǰǧ ÑÓƣơDŽƷȏơ ơĆŚǼÊĄǷƢĆƳơăǂLJÊ ȁă ÊǾǻÊƿƒ ƢÊƥÊƅơ ƨƦLJƢǼŭȅƽơǂǘƬLJơƨƯƢǤƬLJȏơȁDzLJȂƬdzơĿƮƸƦdzơơǀǿǹơńƢǠƫƅơǾƯƢǣơȁȅƾǸƄơ ƅơȄƐǴǏǾƥDzLJȂƫǾǷƢLjǫơȁDzLJȂƬdzơĿǶǴǰƬǻǹơƢǻƽǁơȂǴǧƧǂǐƬƼŭơƨdzƢLJǂdzơǽǀǿ


ÏÔÎ ơƾǴůƢȀǼǷƢǻȌŭǾƫƢŲƾǠƥǾƥDzLJȂƫȁǾƫƢȈƷĿǾƥDzLJȂƫȁǪǴźǹơDzƦǫǶƐǴLJȁǾȈǴǟ ǁƢǐƬƻȏơƢǻǁƢǠNjǺǰdz ^ŚưǯǺƥơȁǶȈǬdzơǺƥơȁƨȈǸȈƫǺƥơ` ǺŴ ǹȂȈǨǴLJ ǺŴ ƨǼLjdzơ ǁƢǐǻơ ǺŴ ǹȂdzȂǬȈǧ ǶȀLJȂǨǻ ǹȂǸǜǠȇ śǟƾƬƦŭơ ǹƐ ƛ DžƢǼdzơǮdzǀƥǹȂǟƾźǵȐLJȏơƺȈNjǾǻơ>Î@ƨȈǸȈƫǺƥơǶȀƼȈNjǺǟǹȂdzȂǬȇƢǸǯǹȁƽƾů ƨǸƟơ Ǻǟ Ƕǿƿȁǀnjdz ƨdzƢǔdzơ ǩǂǨdzơ ǺǷ ǹȂǟƾƬƦǷ ǶĔơ DZƢūơȁ ǶŮȂǫ DzưǷ ǾȈǧ ơȂdzȂǬȈdz ƅơDZȂLJǁĿȁƅơƩơƿĿǶȀǼǠǘdzȁśǸǴLjŭơƔƢǸǴǟŚǿƢŦǺǟȁƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơ ƔƢȈdzȁȏơȁ ƔƢǸǴǠdzơ ƔƢǸǜǟ Ŀȁ ƨǠƥǁȏơ Ƥǿơǀŭơ ƨǸƟơ Ŀȁ ƅơ DZȂLJǁ ƣƢƸǏơ Ŀȁ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǂƥǶȀǴLJȂƬdzśǸǴLjŭơǵȂǸǟơȁǂǨǯƢǸǯǶǿȁǂǨǯȁ ƨȈǸȈƫǺƥơǹơȅǁƢƼƦdzơǺȇƾdzơƔȐǟǾǻƢǷǃƨǷȐǟǾǼǟDZƢǫƨȈǸȈƫǺƥơǶȀƼȈNjƐǹƛ ǹƛDZȂǬȇȁƨȈǸȈƫǺƥơǂǨǯƾǬƬǠȇǾǻơȆǴƦǼūơǺȇƾdzơǺȇǃǾǻƢǷǃƨǷȐǟDZƢǫƢǸǯǂǧƢǯ ƨȈǷȐLJȏơ ƨǷȏơ ǂǨǯ Ǿǻȏ ƨȈǸȈƫ Ǻƥơ ŚǨǰƬƥ ǁȁǀǠǷ ǾǼǟ ƅơ ȆǓǁ ȆǰƦLjdzơ ǵƢǷȏơ ąǶȀĄ ǻăƢăƦǿą ǁĄ ȁă Ƕą ǿĄ ǁă ƢăƦƷą ơƊ ơȁƌǀƼ ă ċƫơÊ ńƢǠƫ ǾdzȂǫ ƾǼǟ ǽŚLjǨƫ Ŀ ȃǁƢǐǼdzơȁ ƽȂȀȈdzƢƥ ƢȀȀƦNjȁ ÐÎƨƥȂƬdzơ ƅơÊǹȁĄƽąǺǷÊ ƢĆƥƢăƥǁą ơƊ

ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ œǼdzƢƥ ȅǁƽDŽȇ Ǿǻȏ Ǫȇƾǻǃ ƨȈǸȈƫ Ǻƥơ ǹơ Ƥǿơǀŭơ ƔƢǸǴǟ DZƢǫȁ ńƢǠƫƅǶȈLjƴƬdzơȁǾȈƦnjƬdzƢƥƨǻȂƸnjǷǾƦƬǯǹơȁǾȈƦƷƢǐƥȁǶƐǴLJȁ ǾǴǓơȁƅơǾdzǀƻƾƦǟƨȈǸȈƫǺƥơǹơǾǼǟƅơȆǓǁǂƴƷǺƥơǾǻƢǷǃƨǷȐǟDZƢǫȁ ƨǠƥǁȏơ Ƥǿơǀŭơ ƔƢǸǴǟ ǺǷ ǽǂǐǟ Dzǿơ ƔƢǸǴǟ ǽƾǓ ǵƢǫȁ Ǿdzƿơȁ ǾǸǏơȁ ǽƢǸǟơȁ ǺǟǾǸǴǟǽDŽƴūơǁƢǫȁǶǴǠǴdzȁƢŭƢǟƨȈǸȈƫǺƥơǹƢǯȂǴǧǶȀǼǷŚưǯǽǂǨǯȁǽȂǬLjǨǧ ǺǷǥȂƻǾƦǴǫĿǹƢǯȂdzȁƢǿǂLJƢƥƨǷȐLJơƨǷơŚǨǰƫǺǟȐǔǧƾƷơȁǶǴLjǷŚǨǰƫ ǾǠǼŭǹƢŻȏơǺǷƔƢȈūơȁƔƢȈƷǽƾǼǟǹƢǯȂdzȁƾƷơȁǶǴLjǷŚǨǰƫȄǴǟǵƾǫơƢŭƅơ ǵƢnjdzơǺƴLJĿ>ǵÎÐÏÕ@ºǿÔÏÕƨǼLJĿȂƫňơǂūơƨȈǸȈƫǺƥơƾŧƗ Î


ÏÔÏ ǹȂƯƾƄơȁ ǹȁǂLjǨŭơȁ ƔƢȈdzȁȏơȁƔȐǔǨdzơȁ ƔƢǸǴǠdzơ ǶȀȈǧȁ śǸǴLjŭơ ŚǨǰƫ Ǻǟ ǽƙƢȈƷ ƽƢǿDŽdzơȁƽƢƦǠdzơȁǹȂǸǴǰƬŭơȁƔƢȀǬǨdzơȁ ȆǓǁǵơǂǰdzơƨƥƢƸǐdzơŚǨǰƫĿƱǁơȂŬơƤǿǀǷǞƦƫƨȈǸȈƫǺƥơǹơƔƢǸǴǠdzơDZƢǫ ĿǾǼǠǘdzǭƢǧơǂNjơ ƣơǀǯƱǁơȂŬơǺǷƨȈǸȈƫǺƥơǹơǙƢǨūơƨǸƟȋơDZƢǫȁǶȀǼǟƅơ ƧƔơǂƥƣƢƬǯǺǷƨǼLjdzơǥȐşơȂƬǧơȁơȂǸǰƷǶĔƢƥǶȀǼǟƅơȆǓǁǺȇƾNjơǂdzơƔƢǨǴŬơ ÎÕÖ ƨǨȈƸǏňƢưdzơƔDŽƳśȇǂǠNjȏơ DZȁȏơƔDŽƳśȇǂǠNjȏơƧƔơǂƥƣƢƬǯǺǷǁȂƳƘǷǾǷƢǷƢǯȆǬǨdzơƾǷƢƷƐǹƛơȂdzƢǫȁ ǺǷơǂǿƢǛơȂǸǴLJơǺȇǀdzơƽȂȀȈdzơǶȈLjƴƬdzơĿƢǸȀǷƢǷơȁǺȇǀǿƧȁƾǫȁ ÏÕÍ ƨǨȈƸǏ ǵȐLJȏơĿǺǠǘȇǾǻơDZƢǫǹơńơ ÎÍ ƨǨȈƸǏDZȁȏơƔDŽƳśȇǂǠNjȏơƧƔơǂƥƣƢƬǯ ƧƔơǂƥƣƢƬǯǺǷƵȐǏȏơǁƢƬLJƪŢǁƢǸǠƬLJȏơǵƾźǮdzƿǞǷȁǵȐLJȏơƔƢǸǜǟĿȁ ÏÑ ƨǨȈƸǏDZȁȏơƔDŽƳśȇǂǠNjȏơ ǺȇƔDŽŪơ śȇǂǠNjȏơ ƧƔơǂƥ ƣƢƬǯ ǞƳơŚǴǧ ǞLJȁơȁ ǂưǯơ ƢǟȐǗơ ƽơǁơ ǺǷȁ ǺƥơǺǟDZƢǫǺǸǧǽǂǨǯĿǮnjȇȏǾǻƢǧȅǂƯȂǰdzơƩȏƢǬǷƣƢƬǯȁƤȈǬǠƬdzơƣƢƬǯȁ DZȂȀƳǾdzƢƷĿDzǿƢƳȂȀǧǾǟƢƦƫơǺǷǺǰȇŃơƿơȁǾǟƢƦƫơǺǷȂȀǧǵȐLJȏơƺȈNjƨȈǸȈƫ ĿƩƢǷȁơǁơǂǷǺƴLJǾƫȏȐǓƧǂưǰdzƨȈǸȈƫǺƥơǹơǶǴǰƬȇĽǶǴǠƬȈǴǧǽƾǼǟǶǴǟȏ ƅơǺǷǪƸƬLjȇƢǷǾȈǴǟȁǺƴLjdzơ ^ŚưǯǺƥơȁǶȈǬdzơǺƥơ` ǹƢƦǐǠƬǷƢǸĔȏǪnjǷƽĿƢǸđơȂǧƢǗȁŚưǯǺƥơȁǶȈǬdzơǺƥơƪLJǂƳƨǷȂǰūơƐǹƛ ǂƐǨǰǷǶȈǬdzơǺƥơǹơȁǾǬǴşƅǹƢȀƦnjǷȁǾƫƢȇƿȁǀNjǺǟǹƢǠǧơƾǷȁƨȈǸȈƫǺƥơƢǸȀƼȈnjdz ƣƢƬǯǺǷƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơƨǸƟơĿǺǠǘdzơŚưǯȁƨǴǘǠdzơȁƨȈǸȀŪƢƥǶǿƢũȁƧǂǟƢNjȐdz ȄǴǟǾƥǦȈǗȁśǿơǹơƾǠƥǾǠǷdžƦƷȁƨȈǸȈƫǺƥȏǂǐǼƬȇǾǻơȁ Ð ƨǨȈƸǏƤȈǬǠƬdzơ ǽȂǼƸƬǷơ Ľ ǺƴLjdzơ ǺǷ ǽȂƳǂƻơ ǺƴLjdzơ Ŀ ƨȈǸȈƫ Ǻƥơ ƩƢǷ ƢǸǴǧ ǽȂƥǂǓȁ DzŦ ƨȇǃȂŪơƣƢƥȄǴǟȁǪnjǷƽĿƢǸđǦȈǗȁƨȈǻƢƯƧǂǷŚưǯǺƥơȁȂǿǽȂLJǂƳȁǽȂLjƦƸǧ


ÏÔÐ ǶŮDZƢǬǧǾǬǼǟƣǂǓơȁƽơǁơȁȆǓƢǬdzơdžǴůńơǶȈǬdzơǺƥơơȁǂǔƷơƧƾǷƾǠƥĽ ƣǂǓȁǁDŽǟǹơƾǠƥǺƴLjǴdzƾȈǟơȁŖƥȂƫDZȂƦǫȁȆǷƽǺǬŞǶǰƷȆǴƦǼūơȆǓƢǬdzơƐǹƛ ǺǷƨƼLjǻ ǾǻơȁǺƴLjdzơńơǽȁƽǁȁƨȈūƢǐdzơĿȁƾǴƦdzơĿǾƥơȂǧƢǗȁơǁƢŧǽȂƦǯǁơȁ ǁƢǐƬƻƢƥºǿơƨȈǸȈƫǺƥơǾƼȈNj ǺƥơƤƬǯƧƔơǂǫȁ >Î@ŚưǯǺƥơŚLjǨƫƧƔơǂǫǵƾǠƥśǸǴLjŭơƶǐǻơǦdzƚŭơƢǻơȁ ƧŚưǯƩȏȐǓǶȀƦƬǯĿǹȏǶēƾȈǬǟȁǶȀǼȇƽȄǴǟƢǧȂƻ >Ï@ǶȈǬdzơǺƥơƤƬǯȁƨȈǸȈƫ ǶǴǠdzơĿǹȂƼLJơǂdzơƢȀǸǴǠȇDzƥǹȂǴǿƢŪơƢȀǸǴǠȇȏ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ^ǾƫƽȏȁǂǯƿƾǼǟǵƢȈǬdzơȁȅȂƦǼdzơƾdzȂŭƢƥDZƢǨƬƷȏơ` ǾȈǴǟƅơȄǴƐǏǾƫƽȏȁǂǯƿƾǼǟǵƢȈǬdzơȁȅȂƦǼdzơƾdzȂŭơDzǸǟƐǹƛǹȂǟƾƬƦŭơDZƢǫ ǾǴǠǨȇŃǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾǻơǶȀǴȈdzƽȁƢȀǴǠǧǵơǂƷȁƩơǂǰǼǷȁǝƾƥǶƐǴLJȁ ǵơǂƷȁƧǂǰǼǷƨǟƾƥǾǻƢƥǶǰdzȂǫDzǘƦƫƢƠȈNjǂnjǟƢǼƯơśǟƾƬƦǸǴdzDZȂǬǻƣơȂŪơ ƮŞĿƨdzƢLJǂdzơǽǀǿĿƮƸƦdzơơǀǿǂǷƾǫȁDzȈdzƾƥdžȈdzDzǠǨdzơǵƾǟǹơ Î ǾǴǠǧ ȆǟǂNjǎǻǺǷǾȈǧƾƥȏǽȁǂǰŭơȁơǵơǂūơǹơ Ï ǾȈǧǎǻȏƢǸȈǧƨƷƢƥȏơDzǏȏơ

ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǾǴǠǨȇŃƞNjDzǯǹƢǯơƿơ Ð ǾƬǿơǂǯȁơǾƬǷǂƷȄǴǟǎǼȇ ǵơǂƷȁƧǂǰǼǷƨǟƾƥǶƐǴLJȁ ŃȁƢǼLJƢƦdzdžƦǴȇŃȁƢǼƥơǂNjƣǂnjȇŃȁƢǼǴǯƖǷDzǯƘȇŃǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢǧ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƢȀǴǠǨȇŃƢǼƫƢǼǰLJȁƢǼƫƢǯǂƷǞȈǸƴǧƢǼdzƢǸǟơDzǸǠȇŃȁƢǼǷƢǼǷǶǼȇ ơȂǠǸƬƳơśǸǴLjŭơǞȈŦśǟƾƬƦŭơDZȂǫȄǴǟǽƢǼǠǸǧǾǴǠǧƢǼȈǴǟǵơǂƷơǀǿDzǯǹȂǰȈǧǶƐǴLJȁ ǹƕǂǬǴdzǦdzƢűǾǻȏDzǿƢƳǾǴǬȇŃDzǗƢƥDZȂǫơǀǿȁƩƢǷǂƄơơȂƦǰƫǁơȁDZȐǓȄǴǟ ƨƸȈƸǐdzơƅơDZȂLJǁƮȇƽƢƷȏǦdzƢűȁ ÎÕÒƧǂǬƦdzơ ăǂLj ą ȈĄdzƒơĄǶǰƌ ƥÊƅơĄƾȇÊǂȇĄ ńƢǠƫDZƢǫ ƶȈƸǏƮȇƾƷ łơƨdzȐǓȄǴǟǞǸƬšŃŖǷơƐǹƛ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫ ǵƢnjdzơĿ>ǵÎÐÔÏ@ºǿÔÔÑƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơŚưǯǺƥơDzȈǟƢũơ Î

>ǵÎÐÒÍ@ºǿÔÒÎƨǼLJĿȂƫȆǴƦǼūơȅǃȂŪơǶȈǬdzơǺƥơƾǸŰ Ï


ÏÔÑ ǀNjǀNjǺǷȁƨǟƢǸŪơȄǴǟƅơƾȇȁƨdzȐǓȄǴǟŖǷơǞǸŸȏƅơƐǹƛ ƢǔȇơDZƢǫȁ

ǹȂǸǴLjŭơǥǁƢǠƫ Ñ ǾǼǟƅơȆǓǁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟǺǟȅǀǷǂƬdzơǽơȁǁ ǁƢǼdzơńơ ǶȀǧǁƢǠƫǂǸƬLJơȁǁƢǐǷȏơȁǁƢǐǟȏơǞȈŦĿǶđǁƢǤǷȁǑǁȏơǩǁƢnjǷĿǶȀǠȈŦ ƅơȄƐǴǏǾƫƽȏȁǂǯƿƾǼǟǵƢȈǬdzƢƥȁȅȂƦǼdzơƾdzȂŭƢƥDZƢǨƬƷȏơȄǴǟƢǷƢǟƢǧǁƢǠƫǹȊdz  ǥ Ê ȁĄǂǠą Ǹă dzƒƢÊƥ ǂą ǷĄ ơƒȁă ńƢǠƫ ǾdzȂǬdz Ǿƥ DzǸǠdzơ ƤƸƬLjȇ ȆǟǂNj ǂǷơ ơǀǿȁ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƾdzȂdzơ ǶLJơȄǴǟǶȀǧǁƢǠƬǯǞȇǂnjƬdzơǁƽƢǐǷǺǷǵƢǠdzơǥǂǠdzơơǀǿƶƦǏƢǧ ÎÔǹƢǸǬdz ǾdzȂǬdz ǺLjƷ ƅơ ƾǼǟ ȂȀǧ ƢƠȈNj ǹȂǸǴLjŭơ ǺLjƸƬLJơ ơƿơ Ò ǂǯǀdzơȁ Ȅưǻȏơ DzǸnjȇ ƾŧơǵƢǷȏơǽơȁǁ ǺLjƷƅơƾǼǟȂȀǧƢǼLjƷǹȂǼǷƚŭơǽƕǁƢǷ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ ǾƫƽȏȁǂǯƿƾǼǟǵƢȈǬdzơơȂǼLjƸƬLJơȁȅȂƦǼdzơƾdzȂŭơDzǸǟơȂǼLjƸƬLJơǹȂǸǴLjŭƢǧ ƔƢǸǴǠdzơǹƢǘǴLJ >Î@ǵȐLjdzơƾƦǟǺƥDŽǠdzơǹƢǷƢǷȏơDZƢǫŕƷńƢǠƫƅơƾǼǟǺLjƷȂȀǧ śǸǴLjŭơǹȋƢƦƳơȁƶƦǏơǾƫƽȏȁǂǯƿƾǼǟǵƢȈǬdzơǹơƔƢǸǴǠdzơƢǸȀǠƦƫȁ >Ï@ƵȐǐdzơǺƥơȁ ǵƾǟȁ Ɣơǁƽǃȏơȁ ƅơ DZȂLJǂƥ ǥƢǨƼƬLJȏơ ȄǴǟ DZƾȇ ǵƢȈǬdzơ ǵƾǟ ǹơȁ ǾȈǴǟ ơȂǧǁƢǠƫ ƾǠƥȅȂƦǼdzơƾdzȂŭơơȂǴǠǧśǸǴLjŭơǹơ Ó ǂǨǯơǀǿȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾdzǶȈǜǠƬdzơ ǹȂǰȇDzȀǧƨȇȂƦǼdzơƮȇƽƢƷȏơǞŦȁǹƕǂǬdzơǞŦơȂǴǠǧƢǸǯǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƫƢǧȁ ǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁƢǸȀǴǠǨȇŃǾǻȋƢǷơǂƷȁƨǟƾƥƮȇƽƢƷȏơǞŦȁǹƕǂǬdzơǞŦ ǹơ Ô ƢǸȀǠǷ Ǻȇƾdzơ ǝƢǓȁ ƮȇƽƢƷȏơȁ ǹƕǂǬdzơ ǝƢǔdz ǞǸŪơ ơǀǿ ȏȂdzȁ ǶƐǴLJȁ ƾdzȂǷƨǐǫƢǼdzǂǯƿȅǀdzơʼnǂǰdzơǹƕǂǬdzƢƥƔơƾƬǫơȅȂƦǼdzơƾdzȂŭơƨǐǫơȁǂǯƿśǸǴLjŭơ ƩƢȇȉơ ǺǷ Ƕēƽȏȁ ƾǼǟ ȃǂƳ ƢǷȁ ǵȐLjdzơ ǶȀȈǴǟ ʼnǂǷȁ ŜŹȁ ȄLjȈǟȁ ȄLJȂǷ ƨȈŮơ ǺǼLJ ƔȏƚȀǧ ǶēƢŲ ƾǠƥ ǶȀǴƟƢǔǧȁ ǶēŚLJ ǞȈŦ ǹƕǂǬdzơ ƢǼdz ǂǯƿȁ ƩơDŽƴǠŭơȁ ƅơȄƐǴǏǶǜǠŭơǶȀȈƦǼdzǺǸǴLjŭơƤƷǹơ Õ ƨȈǻƢǘȈNjǝƾƥȏƨȈǻƢƥǁƩƢƦƸƬLjǷȁ ƤūơơǀǿǹȏǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƫƽȏȁǵȂȈƥDZƢǨƬƷȏơǶȀȈǴǟƤƳȁơǶƐǴLJȁǾȈǴǟ >ǵÎÏÓÎ@ºǿÓÓÍƨǼLJĿȂƫǵȐLjdzơƾƦǟǺƥǺȇƾdzơDŽǟ Î

>ǵÎÏÑÒ@ºǿÓÑÐƨǼLJĿȂƫȆǠǧƢnjdzơƵȐǐdzơǺƥơǹƢǸưǟ Ï


ÏÔÒ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǶǜǠŭơǾdzȂLJǁƾǼǟȁńƢǠƫƅơƾǼǟƧǂƻȉơȁƢȈǻƾdzơĿǶȀǠǨǼȇ ǽƾdzȁ ǺǷ ǾȈdzơ ĈƤƷơ ǹȂǯơ ŕƷ ǶǯƾƷơ ǺǷƚȇ ȏ ǶǴƐLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ DZƢǫ ǹơ ĈƤƷơ ǺǷ ǞǷ ǺǷƚŭơ ǂnjŹ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ śǠŦơ DžƢǼdzơȁ ǽƾdzơȁȁ ǪȇƾǐdzơǂǰƥȂƥơȁƅơDZȂLJǁǽǂȀǛ ȄǴǟǞǴǗśƷƵǂǧƧǁȂǼŭơƨǼȇƾŭơĿƾƷơDzƦƳ DzƦƳƾƷơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǬǧDZƢƦŪơȄǴǟǂƼƬǧơȁƢƥǂǗDŽƬǿơȁǹƢǸưǟȁǂǸǟȁ DZȂLJǁƤƷơǺǷǹơȄǴǟƶǓơȁDzȈdzƽȁƶȈƸǏǹƢǿǂƥȁƶȇǂǏǎǻơǀȀǧ ǾƦŴȁƢǼƦŹ ƾƷơDzƦƳƤƷơƢǸǯǾƦŹƅơDZȂLJǁǹƢǧǾƫƽȏȁǵȂȈƥƵǂǧȁǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơ ȄƐǴǏǾdzȂǬdzǁƢǼdzơǾǴƻƾȇȁǾƦƷƢǏǂǔȇǒǤƦdzơǮdzǀǯǾƦƷƢǏǞǨǼȇƤūơǹơƢǸǯ Ö

ǺǷ ǁƢǐǻȏơ ƤƷȁ ǂǨǯ ƢǸȀǔǤƥȁ ǹƢŻȏơ ǺǷ ǂǸǟȁ ǂǰƥ ĺơ ƤƷ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ǂǨǯƢǸȀǔǤƥȁǹƢŻȏơ ǾƬǻƿƕƾǬǧƢȈdzȁŅȃƽƢǟǺǷ ǾƥǁǺǟǾȇȁǂȇƢǸȈǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏDZƢǫȁ

ǺŠǦȈǰǧƢȈƦǻȃƿơǺŠǦȈǰǧƢȈdzȁȃƿơǺǷȄǴǟƣǂūơǺǴǟơńƢǠƫƅơǹơ ƣǂūƢƥ DZƢǫ ÎÍ ǁƢǼdzơ DZȂƻƽȁ ǁƢƦŪơ Ƥǔǣ ǺǷ Ǿdz DzȇȂdzƢǧ śǴLJǂŭơȁ ƔƢȈƦǻȏơ ƾȈLJ ȃƿơ ǶǰȈdzơ ǞǼǏ ǺǷȁ Ƣǔȇơ DZƢǫȁ ǽȂƠǧƢǰǧ ƢǧȁǂǠǷ ǶǯơƾLJơ ǺǷ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƢǸǠǻǶǿơƾLJơȁƢǧȁǂǠǷǾƬǷơǞǷǞǼǏǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏœǼdzƢǧ ǽȂƠǧƢǰǧƢǧȁǂǠǷ ǺǷȁǹƢŻȏơńơǂǨǰdzơǺǷǶǯǀǬǻơǾǻƢƥǶǰȈdzơǾǻƢLjƷơǶƬǴƥƢǫǹȂǟƾƬƦǷƢȇǶƬǻƢǧ ńơǶǰƥǾƬŧǁȁǶǰȈǴǟǾǸǠǻǶƬǴƥƢǫȁǾȇȂƥơńơȁǾȈdzơƧƔƢLJȏƢƥƅơƨǧǂǠǷńơƅƢƥDzȀŪơ ƩƢǼƟƢǰdzơ ǁƢǻơ ǁȂǻ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ DZȂLJǂǧ ǾȈǧ ǺǠǘdzơȁ ƔƢǔǤƦdzơȁ ƧȁơƾǠdzơ ƩƢǸŭơĿȁƧƢȈūơĿƩƢǸǴǜdzơǾƥƪǴųơȁƩƢǫȂǴƼŭơƪǸǟŖdzơǾƬŧǁǁȂǼƥ ƅơȄƐǴǏǾdzǵƢȈǬdzơǺLjȇƢǸǯǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǂdzƧƽƢȈLjdzơǺLjƫ ǭȂǴLJ śǬǬƄơ ǵȐǟȏơ ƔƢǸǴǠdzơ ǺǷ Śưǯ ƶƳǁ ƾǫȁ Ǿƫƽȏȁ ǂǯƿ ƾǼǟ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ǾdzȂǫǺǷȐȈdzƽȁơǀƻơǽǂǷơDZƢưƬǷơȄǴǟǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǞǷƣƽȏơ ǮƫǂǷơƿơƪƦưƫ ǹơǂǰƥƢƥơƢȇǮǠǼǷƢǷ ƶȈƸǐdzơƮȇƾūơĿǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ


ÏÔÓ ȅƾȇśƥǵƾǬƬȇǹơƨǧƢƸǫĺơǺƥȏǹƢǯƢǷǾǼǟƅơȆǓǁǪȇƾǐdzơǂǰƥȂƥơƢǻƾȈLJDZƢǬǧ ǂǰƥƢƥơ ƢǻƾȈLJ ǂǷơȁ ƢǔȇǂǷ ƅơ DZȂLJǁ ǹƢǯ śƷ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƅơ DZȂLJǁ ǾǼǟƅơȆǓǁǪȇƾǐdzơǂǰƥȂƥơƢǻƾȈLJĈǵơƢǸǴǧDžƢǼdzƢƥȆǴǐȇǹơǾǼǟƅơȆǓǁǪȇƾǐdzơ ƔơƾƬǫȏơ ƽơǁƢǧ ƨǟƢŦ ƧȐǐǴdz ƢǗƢnjǻ ǾLjǨǻ ǺǷ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ƾƳȂǧ DžƢǼdzƢƥ DZȂLJǁƔơƾƬǫƢƥǾǼǟƅơȆǓǁǂǰƥȂƥơdžƷƢǧǾǼǟƅơȆǓǁǪȇƾǐdzơǂǰƥĺơƢǻƾȈLjƥ DZȂLJǂdzǽȐƻơȁƨǷƢǷȏơǹƢǰǷǺǟǾǼǟƅơȆǓǁǪȇƾǐdzơǂǰƥȂƥơƢǻƾȈLJǂƻƘƬǧǾƥƅơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǽƾȈȈLjƫǞǼǷȄǴǟśǟƾƬƦǸǴdzƨƴƷȐǧǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơ ǾȈǴǟƧȐǐdzƢǧ ƾǸŰȄǴǟƐDzǏĈǶȀƐǴdzơơȂdzȂǫ DZƢǬǧǮȈǴǟȆǴǐǻǦȈǯǽȂdzƘLJƢǸǼȈƷ ȂǴǧǽƾȈȈLjƫǺǟȏǖǬǧƧȐǐdzơǺǟǹƢǯǶŮơƚLjǧǹƢƠȈNjƢŷǂƻƕƞNjǽƾȈȈLjƫȁƞNj ǾLjǨǻ ƾȈLJ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ Ȃǿ ƢǸǯ ǽȁƾȈLjȇ ǹƢƥ ǶđƢƳȏ ǽƾȈȈLjƫ Ǻǟ ǽȂdzƘLJ ƢǷȐǟơǾLjǨǻƾȈLJǾǻƢǧƶȈƸǏƮȇƾƷ ǂƼǧȏȁƨǷƢȈǬdzơǵȂȇǵƽƕƾdzȁƾȈLJƢǻơ ǾdzȂǬƥ ơȂǻƢǯǹơśǟƾƬƦŭƢƥȃǂƷȏƢǧơǀǿǞǷȁǾǤȈǴƦƬƥǂǷơƢǷƨǴŦǺǷǾǻȋǽȁƾȈLjȇǹƢƥǾƬǷȋ ƢǻƾȈLJDzǠǧƢǸǯǶȈǜǠƬdzơȁǵơǂƬƷȏơȁƣƽȏơǮǴLjǷơȂǰǴLjȇǹơśǴLJǂŭơƾȈLjdzśƦŰ ȄƐǴǏǶȈǜǠdzơǾȈƦǼdzǶȈǸǐdzơǾƦƷȄǴǟǺǿǂƥȁǺLjƷơƾǬǧǾǼǟƅơȆǓǁǪȇƾǐdzơǂǰƥȂƥơ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơ ǾdzǵƢȈǬdzơ ÎÏ ǾdzDzǏơȏDzǗƢƥƮȇƾƸǧƧȐǐdzơĿňȁƽȂLjƫȏƮȇƾƷƢǷơȁ ǂǷơ Ǿǻơ ǾǼǟ ȅȁǁ ƾǬǧ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ Ǿdz ƧƽƢȈLjdzơ DzưǷ ǶƐǴLJȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄƐǴǏ ǾǼǟƅơȆǓǁƪƥƢƯǺƥǹƢLjƷǽǂǟƢnjƥƢǷȂȇǂǸǧǶđǂǷơƿơǾdzơȂǷȂǬȇȏǹơǾƥƢƸǏơ ƾnjǻơȁǾdzǵƢǬǧ ǶȈǬƬLjǷȂǿƢǷǑǂǨdzơǭǂƫȁ ǑǂǧĈȆǴǟDŽȇDŽǠǴdzȆǷƢȈǫ ǵȂǬȇȏȁDZƢǸŪơơǀǿȃǂȇ ǶȀǧȁDzǬǟǾdzǺŭƪƦƴǟ 


ÏÔÔ ƣƢƬǰdzơƪLJǂȀǧ ƨƸǨǐdzơǶǫǁǝȂǓȂŭơ 

Ñ >ǵÎÔÕÕ@ºǿÎÏÍÐƨǼLJǹƢƻƾŧƗǺƥƾȈǸūơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơƧƢǧȁǂǯƿ

ƤȈǘŬơDzƬǫǂǯƿ

Ñ Ñ ǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơȁƤdzƢǣǦȇǂnjdzơśƥƨǼƬǨdzơǂǯƿ

ÎÏÍÑƨǼLJǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơśƥȁǾǼȈƥDZƢƬǬdzơǂǯƿ

Ò Ó ÎÏÍÒƨǼLJǽȂǟƾƬƥơƢǷDzǘƦȇƢŠǶȀȈǴǟƽǂdzơǞǷƨȈƥƢǿȂdzơƨǼƬǧƔơƾƬƥơ

ƨȈƥƢǿȂdzơƢđǮLjŤŖdzơǾƦnjdzơǂǯƿ

ÏÎ ÏÐ ƧȐǐdzơńơƪȈƦdzơǺǷƱȁǂŬơƾǼǟǹȂǼLjŭơƔƢǟƾdzơǂǯƿ

ǾǓǂǧȁǂƴǨdzơƨǼLJśƥDZƢǬȇƔƢǟƽǂǯƿ

ÑÎ ÑÎ ǂǐƦdzơǂȇȂǼƫƔƢǟƽǂǯƿ

DzȈǴdzơDzƦǫƗơƿơǂǨLjdzơĿǾƥȄƫƚȇƔƢǟƽ

ÑÖ ÒÑ ÎÏÍÒƨǼLJƨȈƥƢǿȂǴdzƤdzƢǣǦȇǂnjdzơDZƢƬǫǂǯƿ

ńȁȏơƨȇDŽǤdzơ

ÒÑ ÒÒ ƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÒÒ DzǿƗȁǵǂūơƺȈNjśƥƨǼƬǨdzơǝȂǫȁǂǯƿȁƩƢǰǴƦdzơȆƻơȂǯȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷǂȇǃȁśƥƨǼƬǧǂǯƿ

ÒÒ ÎÏÍÔƨǼLJƨǼȇƾŭơ ÒÓ ƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

ÎÏÍÕƨǼLJƨǰŠǹƢǯȅǀdzơDzȈLjdzơǂǯƿ

ÒÓ ÒÓ ƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ÒÔ ƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ÒÔ ƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ÒÕ ƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÒÕ ƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơ

ÒÖ ƧǂNjƢǠdzơƨȇDŽǤdzơ


ÏÔÕ ÒÖ ƧǂnjǟƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ

ÓÍ ÎÏÎÏƨǼLJǁȁǂLJǦȇǂnjdzơƽȏȁƗǁơƽĿȅǀdzơǪȇǂūơǂǯƿ

ÓÍ ƧǂnjǟƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÍ ƧǂnjǟƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÍ ƧǂnjǟƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÎ ȄǸǜǠdzơƨǠǫȂdzơƢȀȈǧǹƢǯŖdzơƨǷǂŬơƨȇDŽǣƢŮDZƢǬȇȁƧǂnjǟƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ÓÏ ÎÏÎÐƨǼLJƶǴǐdzơǂǯƿ

ÓÏ ÎÏÎÑƨǼLJƽȂǠLJƲƷǂǯƿ

ÓÐ ƧǂnjǟƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÑ ƧǂnjǟƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÑ ƧǂnjǟƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÑ ƧǂnjǟƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÒ ǺȇǂnjǟƨǴǸǰŭơƨȇDŽǤdzơ

ÓÒ ǹȁǂnjǠdzơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ

ÓÓ ǹȁǂnjǠdzơȁƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÓ ÎÏÏÐƨǼLJǹȁǂnjǠdzơȁƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÕ ǹȁǂnjǠdzơȁƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÕ ǹȁǂnjǠdzơȁƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ÓÖ ǹȁǂnjǠdzơȁƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÖ ǹȁǂnjǠdzơȁƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ÓÖ ǹȁǂnjǠdzơȁƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÔÍ ƨȈƥƢǿȂdzơǺǷǶŮǞǫȁƢǷȁǦƟƢǘdzơDzǿƗƨǐǫǂǯƿ

ÔÓ ƤƦǬdzơǵƾǿǂǯƿ

ÔÕ ǹȁǂnjǠdzơȁƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơ

ÔÖ śƯȐƯƨǴǸǰŭơƨȇDŽǤdzơ

ÕÍ ǹȂƯȐưdzơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ


ÏÔÖ ÕÍ ǹȂƯȐưdzơȁƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÕÍ ǹȂƯȐưdzơȁƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÕÏ ǹȂƯȐưdzơȁƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

ÕÏ ǹȂƯȐưdzơȁƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ÕÐ ǹȂƯȐưdzơȁƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ÕÐ ǹȂƯȐưdzơȁƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ÕÑ ǹȂƯȐưdzơȁƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÕÑ ǹȂƯȐưdzơȁƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơ

ÕÑ śǠƥǁƗƨǴǸǰŭơƨȇDŽǤdzơ

ÕÒ ǹȂǠƥǁȋơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ

ÕÓ ǹȂǠƥǁȋơȁƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÕÔ ǹȂǠƥǁȋơȁƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÕÔ ǹȂǠƥǁȋơȁƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

ÕÕ ǾƟƢȀƬǻơȁƨǰŠǖƸǬdzơƔơƾƬƥơǂǯƿ

ÖÍ ǹȂǠƥǁȋơȁƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ÖÍ ǹȂǠƥǁȋơȁƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ÖÎ ǹȂǠƥǁȋơȁƨǠƥƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ

ÖÐ ǹȂǠƥǁȋơȁƨǼǷƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÖÐ ǹȂǠƥǁȋơȁƨǠLJƢƬdzơƨȇDŽǤdzơ

ÖÐ śLjŨƨǴǸǰŭơƨȇDŽǤdzơ

ÖÑ ǹȂLjǸŬơȁƨȇƽƢūơƨȇDŽǤdzơ

ÖÒ ǹȂLjǸŬơȁƨȈǻƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÖÔ ǹȂLjǸŬơȁƨưdzƢưdzơƨȇDŽǤdzơ

ÖÕ ǹȂLjǸŬơȁƨǠƥơǂdzơƨȇDŽǤdzơ

ÎÍÍ ǹȂLjǸŬơȁƨLjǷƢŬơƨȇDŽǤdzơ

ÎÍÍ ǹȂLjǸŬơȁƨLJƽƢLjdzơƨȇDŽǤdzơ


ÏÕÍ ÎÍÍ ƨǰǷDZȂƻƽȄǴǟǶȀƟƢǸǴǟƾƷƗȁǦȇǂnjdzơƢǻȏȂǷśƥƶǴǐdzơƽƢǬǠǻơǂǯƿ

ÎÍÏ ÎÏÏÎƨǼLJȅƾǼŮơƨǠǴǫƔƢǼƥǂǯƿ

ÎÍÐ ƨȈǫǂȇȂLjdzơĿǾLjƦƷȁƨȈǟǁƾdzơńơǾȀƳȂƫȁǁȁǂLJǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơDZȂǏȁǂǯƿ

ÎÍÒ ÎÏÏÎƨǼLJƲƷŚǣǺǷǪȇǂǘdzơǺǷȆǷƢnjdzơƲūơǝȂƳǁǂǯƿ

ÎÍÒ ÎÏÏÎƨǼLJȅǂǐŭơDzǸƄơǩơǂƷƢƥƽȂǠLJǂǷƗǂǯƿ

ÎÍÒ ÎÏÏÎƨǼLJƨǨȇǂnjdzơƧǂƴūơĿƢǷĺƢǿȂdzơǀƻƗǂǯƿ

ÎÍÓ DŽȈȀƴƬdzƢƥƢNjƢƥȆǴǟƾǸƄǶȈǴLJǹƢǘǴLjdzơǺǷǂǷȏơǁȁƾǏǂǯƿ

ÎÍÓ ÎÏÏÓƨǼLJĺƢǿȂdzơǞǷǾdzƢƬǫȁǞƦǼȇńơNJȈŪơDZȂǏȁǂǯƿ

ÎÒÓ ^ÎÏÔÑƨǼLJǂǏƢǻǺƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƧƢǧȁǂǯƿ` ÎÒÓ ^ÎÏÔÑƨǼLJǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾĈȈLJƧƢǧȁǂǯƿ` ÎÒÔ ^ÎÏÔÑƨǼLJƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾĈȈLJƨȇȏȁǂǯƿ` ÎÒÔ ^ÎÏÔÑƨǼLJƧƾƳƨǼƬǧǂǯƿ` ÎÓÏ ^ÎÏÔÔƨǼLJƨǼȇƾŭơǂǐǷŅơȁƢNjƢƥƾȈǠLJƧǁƢȇǃǂǯƿ` ÎÓÐ ^DŽȇDŽǠdzơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơƢǻȏȂǷǾȈƻƗƨȈdzȂƫȁƾȈĐơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơƧƢǧȁǂǯƿ` ÎÓÐ ^ƢNjƢƥǶǿơǂƥơǺƥDzȈǟƢũơǾȈƻƗǺƥơƨȈdzȂƫȁǂǐǷŅơȁƢNjƢƥƾȈǠLJƧƢǧȁǂǯƿ` ÎÓÐ ^ÎÏÕÎƨǼLJŚLjǟDZƢƬǬdzƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJŚLjǷǂǯƿ` ÎÓÑ ^ÎÏÕÐƨǼLJǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺƥơǹƢǘǴLJǦȇǂnjdzơƧƢǧȁǂǯƿ` ÎÓÑ ^ÎÏÕÑƨǼLJƢNjƢƥǂǸǠǷƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥȆȀȈƳȁƾǸŰƧƢǧȁǂǯƿ` ÎÓÑ ^ÎÏÕÓƨǼLJdžȇȂLjdzơƲȈǴƻǂǨƷƔơƾƬƥơǂǯƿ` ÎÓÒ ^ǹȂǟǺƥƾǸŰǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺƥơƢNjƢƥȆǴǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƧƢǧȁǂǯƿ` ÎÓÒ ^ÎÏÕÔƨǼLJƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥǂǸǠǷDZDŽǟǂǯƿ` ÎÓÒ ^ÎÏÕÕƨǼLJơȂƷƨǼƬǧǂǯƿ` ÎÓÓ ^ÎÏÕÕƨǼLJŚLjǟƽȐƥȄǴǟƨȈǴǠdzơƨdzȁƾdzơƔȐȈƬLJơǂǯƿ` ÎÓÓ ^ÎÏÕÕƨǼLJƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺƥơǥǂNjǦȇǂnjdzơƧƢǧȁǂǯƿ` ÎÓÔ ^ÎÏÕÕƨǼLJǪȇǂǨdzơƢNjƢƥǶLJƢǫƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥƾȈNjǁȂƻDZDŽǟǂǯƿ` ÎÓÔ ^ÎÏÕÖƨǼLJDŽǯȏơƢNjƢƥƾȈNjǁƾǸŰƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥǶLJƢǫDZDŽǟǂǯƿ`


ÏÕÎ ÎÓÔ ^ÎÏÖÎƨǼLJňơȁǂnjdzơƢNjƢƥȅƾNjǁƾǸŰƨȈdzȂƫȁDŽǯȏơƢNjƢƥƾȈNjǁƾǸŰDZDŽǟǂǯƿ` ÎÓÔ ^ÎÏÖÎƨǼLJœǴūơƢNjƢƥǺȇƾdzơȆǬƫƨȈdzȂƫȁňơȁǂnjdzơƢNjƢƥȅƾNjǁƾǸŰƧƢǧȁǂǯƿ` ÎÓÕ ^ǹƢƻƽơǂǷǹƢǘǴLjdzơƨȈdzȂƫȁÎÏÖÐƨǼLJDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǹƢǘǴLjdzơǞǴƻǂǯƿ` ÎÓÕ ^ÎÏÖÑƨǼLJƨȇǂǰLjǠdzơƩƢǯǂūơƨǰǷŅƢǿƗǶȈǴǠƫƔơƾƬƥơǂǯƿ` ÎÓÕ ^ƅơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǁȁŐŭơǵȂƷǂŭơƢǻƾȈLJƧƢǧȁǂǯƿ` ÎÓÖ ^ǾǷȁƾǫȁśLjūơǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLjdzƨǰǷƧǁƢǷơǾȈƳȂƫǂǯƿ` ƨȈdzȂƫȁ ÎÏÖÓƨǼLJƧƾŝǾƫƢǧȁȁ ÎÏÖÑƨǼLJƢNjƢƥƪdzƢƷƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥǺȇƾdzơȆǬƫDZDŽǟǂǯƿ` ÎÓÖ ^ÎÏÖÓƨǼLJƢNjƢƥƾNjƢǻ ÎÔÍ ^ÎÏÖÔƨǼLJƨǰǷńơǾǴǬǻȁƧƾŝǾƫƢǧȁȁśLjūơǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJǺǠǗǂǯƿ` ÎÔÍ ^ÎÏÖÔƨǼLJƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLjdzƨưdzƢưdzơƧǁƢǷȏơǂǯƿ` ÎÔÎ ^ÎÏÖÔƨǼLJƢNjƢƥƩȂǨǏƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥƾNjƢǻDZDŽǟǂǯƿ` ÎÔÏ ^ÎÏÖÕƨǼLJƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗƨȈdzȂƫȁƢNjƢƥƩȂǨǏDZDŽǟǂǯƿ` ÎÔÏ ^ÎÏÖÖƨǼLJƢNjƢƥǹƢǸưǠdzƨȇȏȂdzơǾȈƳȂƫȁƢNjƢƥƩDŽǟƾŧƗDZDŽǟǂǯƿ` ǺǷÏÕĿƢNjƢƥƅơƾƦǟǦȇǂnjǴdzƢȀȀȈƳȂƫȁƧǁƢǷȏơǺǷƤǴǘŭơƾƦǟǦȇǂnjdzơǞǴƻƨȈǨȈǯǂǯƿ` ÎÔÏ ^ÎÏÖÖƨǼLJDZơȂNj ÎÔÐ ^ÎÏÖÖƨǼLJƢNjƢƥǪȈǧǂdzơǹȂǟǦȇǂnjdzơƢǻƾȈLJƨȇȏȁǂǯƿ` ÎÔÑ ^>ǵÎÕÕÍ@ºǿÎÏÖÕƨǼLJǂǐŠĺơǂǟƨǼƬǧǂǯƿ` ÎÔÒ ^ǂǐǷȄǴǟƢȈdzơȁƢNjƢƥǪȈǧȂƫƾǸŰǽƾdzȁƨǷƢǫơȁƢNjƢƥDzȈǟƢũơDZDŽǟǂǯƿ` ÎÔÕ ^ǹơȁǂǷƾŧƗńƢǠƫǾȈdzơŚǬǨdzơǹơǂǨǤdzơƅơǺǷȆƳơǂdzơDZȂǬȇ` ÎÕÍ ȃǁƢȈūơƽƢNjǁƛ ƨȈǻƕǂǬdzơƩƢȇȉơǺǷƨƸȈǐǼdzơĿƽǁȁƢǷǒǠƥĿDZȁȏơƮƸƦŭơśưƸƦǷȄǴǟDzǸƬnjƫƨǷƾǬŭơ` ǵƢǷȐdz śūƢǐdzơ ǑƢȇǁȁ ǶǴLjǷ ƵǂNj ǺǷ ňƢưdzơ ƮƸƦŭƢǯ ǾƫǂǐƬƻơ ƾǫȁ ƧȂȈƦǼdzơ ƮȇƽƢƷȏơȁ ÎÕÏ ^ǾƥƢƬǯǺǷƢȀƬǴǬǻƾǬǧŐǯȏơƺȈnjdzơƧǁƢƦǟȃȂLJǹȐǟǺƥȏǾƷǂNjȁȅȁȂǼdzơ ÎÕÓ ǂǰŭơǺǟȆȀǼdzơȁǥȁǂǠŭƢƥǂǷȏơĿňƢưdzơƮƸƦŭơ ÎÕÕ ^DZĈȁȋơDzǐǨdzơ` ÎÖÎ ^ňƢưdzơDzǐǨdzơ`


ÏÕÏ ÎÖÏ ^ƮdzƢưdzơDzǐǨdzơ` ÎÖÒ ^ǞƥơĈǂdzơDzǐǨdzơ` ÎÖÓ ^džǷƢŬơDzǐǨdzơ` ÎÖÔ ^DžƽƢLjdzơDzǐǨdzơ` ÎÖÔ ^ǞƥƢLjdzơDzǐǨdzơ` ÎÖÕ ^ǺǷƢưdzơDzǐǨdzơ` ÎÖÖ ^ǞLJƢƬdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÍ ^ǂNjƢǠdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÍ ^ǂnjǟȅƽƢūơDzǐǨdzơ` ÏÍÎ ^ǂnjǟňƢưdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÎ ^ǂnjǟƮdzƢưdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÏ ^ǂnjǟǞƥơĈǂdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÐ ^ǂnjǟdžǷƢŬơDzǐǨdzơ` ÏÍÑ ^ǂnjǟDžƽƢLjdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÒ ^ǂnjǟǞƥƢLjdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÓ ^ǂnjǟǺǷƢưdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÓ ^ǂnjǟǞLJƢƬdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÔ ^ǹȁǂnjǠdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÔ ^ǹȁǂnjǠdzơȁȅƽƢūơDzǐǨdzơ` ÏÍÕ ^ǹȁǂnjǠdzơȁňƢưdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÖ ^ǹȁǂnjǠdzơȁƮdzƢưdzơDzǐǨdzơ` ÏÍÖ ^ǹȁǂnjǠdzơȁǞƥơǂdzơDzǐǨdzơ` ÏÎÍ ^ǹȁǂnjǠdzơȁdžǷƢŬơDzǐǨdzơ` ÏÎÎ ^ǹȁǂnjǠdzơȁDžƽƢLjdzơDzǐǨdzơ` ÏÎÏ ^ǹȁǂnjǠdzơȁǞƥƢLjdzơDzǐǨdzơ` ÏÎÐ ^ǹȁǂnjǠdzơȁǺǷƢưdzơDzǐǨdzơ`


ÏÕÐ ÏÎÑ ^ǹȁǂnjǠdzơȁǞLJƢƬdzơDzǐǨdzơ` ÏÎÒ ^ǹȂƯȐưdzơDzǐǨdzơ` ÏÎÓ ^ǹȂƯȐưdzơȁȅƽƢūơDzǐǨdzơ` ÏÎÔ ^ǹȂƯȐưdzơȁňƢưdzơDzǐǨdzơ` ÏÎÕ ^ǹȂƯȐưdzơȁƮdzƢưdzơDzǐǨdzơ` ÏÎÕ ^ǹȂƯȐưdzơȁǞƥơǂdzơDzǐǨdzơ` ÏÎÖ ^ǹȂƯȐưdzơȁdžǷƢŬơDzǐǨdzơ` ÏÏÎ ^ǹȂƯȐưdzơȁDžƽƢLjdzơDzǐǨdzơ` ÏÏÏ ^śȈǟȂLjȈdzơƩƢǟȂƦǘǷǺǷśǸǴLjŭơǂȇǀŢĿǹȂƯȐưdzơȁǞƥƢLjdzơDzǐǨdzơ` ÏÏÐ ^ǹȂƯȐưdzơȁǺǷƢưdzơDzǐǨdzơ` ÏÏÑ ^ǹȂƯȐưdzơȁǞLJƢƬdzơDzǐǨdzơ` ÏÏÒ ^ǹȂǠƥǁȋơDzǐǨdzơ` ƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơǺǷǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏƅơDZȂLJǁǾƥƔƢƳƢǷǝƢƦƫơȁƨǟƢǸŪơǵȁDŽdzĿƨŤƢŬơ` ǺǷ ƮȇƽƢƷȏơ ǺǷ ǾȈǧ ƢǷ ƩǀƻƗ ƾǫȁ ƢǿŚǣȁ ƣƢƬǰdzơ DzǿƗ ƤƬǯ ǺǷ Ǯdzƿ ơƾǟ ƢǷ ƣƢǼƬƳơȁ ÏÐÏ ^ȅƾǼŮơǵƢLjƸǴdzŚƦǰdzơǞǷƢŪơƤȈƫǂƫȁȅǁǀǼŭơǚǧƢƸǴdzƤȈǣǂƬdzơȁƤȈǿǂƬdzơ ÏÐÔ ƨĈȈưȇƾūơȃȁƢƬǨdzơ ÏÐÕ ^ǶȀǼǟƅơȆǓǁƔƢȈdzȁȋơƩƢǷơǂǯĿƤǴǘǷ` ÏÑÍ ^łơǩǁơȂƻǾdzȁƨȈǧȂǐdzơȅǂƻƘƬǷȄǴǟƨȈǸȈƫǺƥơǑơǂƬǟơƤǴǘǷ` ÏÑÎ ^łơƨȈǸȈƫǺƥơǺǷȃǂƳƢǸȈǧȁŅơDŽǤdzơƣƢƸǏƗǺǷĺǂǠdzơǺƥơǂǰƥƢƥƗǹƗȄǴǟƤǴǘǷ` ÏÑÑ ^ŸǽŚǣȁȅƾƷơȂdzơŚLjǨƫǺǷǹƕǂǬdzơǺǷƢƠȈNjǂLjǨȇǹƗƾƷȋǃȂŸDzǿƤǴǘǷ` ÏÑÒ śǸǴLjŭơƨǷƢǟǺǷƔƢƬǨƬLJȍơ ÏÑÒ ƣơȂǐdzơȁǩƾǐǴdzǶȀǴŭơƅơǹȂǠƥƣơȂŪơ ǞǓơȂƬdzơ ǁƢȀǛơ ǵȁDŽdz ǹÊ ƢăȈƥă Ŀ Ê ƣƢǿȂdzơƾƦǟ ǶȈǰūơ ń Ɗ ƛÊ ƨƟƢŭơȁ ǹȂLjǸŬơȁ ǞƥƢLjdzơ ƣ Ą ȂĄƬǰƒ Ǹă dzƒơƊ` ÏÑÔ ^ƾƟƢǬǠdzơƶȈƸǐƫǵȁDŽdzǹƢȈƥȁǂƥƢǯȏơǁȂǔƷăƾǼąǟÊ ƱƢȈƬƷȏơȁ ÏÒÍ ǺȇǂǰǼŭơȄǴǟƽǂdzơȁǺȇǂǯơǀdzơDzǔǧ ÏÒÎ ^ǁƢǯƿȏơDzǸǟ`


ÏÕÑ ÏÒÐ ^ǥƾdzƢƥƣǂǔdzơ` ÏÒÑ ^ƾƳơȂƬdzơȁDzȇƢǸƬdzơ` ÏÒÒ ^ƔƢȈdzȁȋơȁƨƥƢƸǐdzơƶƟơƾǷ` ÏÒÔ ^ŅȁȁƗœǼƥƨƯƢǤƬLJȍơȁDzLJȂƬdzơ` ÏÒÖ ^ƢŷǁƢƯƖƥȁƗŅȁȁƗœǼƥǭŐƬdzơ` ÏÓÎ ^ŅȁDZȁƗœǻŐǬƥǭŐƬdzơ` ÏÓÑ ^ŅȁȁƗœǻŐǬƥƶLjǸƬdzơ` ÏÓÒ ^ƅơDZƘLJƢǧƪdzƘLJơƿơȁ` ÏÓÓ ^ǾȈǧǎǻȏƢǸȈǧƨƷƢƥȏơDzǏȏơ` ÏÓÕ ^ǶȀǟƾƥȁśǟƾƬƦŭơǢȇǃ` ÏÓÖ ^ƅơDZȂLJǂƥƮȈǤƬLjŭơƨƯƢǣơƨǟǂLJ` ÏÔÎ ^ŚưǯǺƥơȁǶȈǬdzơǺƥơȁƨȈǸȈƫǺƥơ` ÏÔÏ ^ŚưǯǺƥơȁǶȈǬdzơǺƥơ` ÏÔÐ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏ^ǾƫƽȏȁǂǯƿƾǼǟǵƢȈǬdzơȁȅȂƦǼdzơƾdzȂŭƢƥDZƢǨƬƷȏơ`

 


ÏÕÒ ƾÊ ȈÊƷȂą ċƬdzơÉƔƢăǟƽĄ ĄʼnǂÊ ǯƊ ƢăȇČȂǨƌ ǟă ƢăȇĄǶȈÊƷǁă ƢăȇĄǺǸă Ʒą ǁă ƢăȇÊƅơƌDZȂĄLJǁă ćƾċǸƸ ă ǷĄ ƅơōȏơÊăǾdzƊơÊƊȏƅƊơƢăȇƅƊơƢăȇ ċǶȀĄ ōǴdzƊơăśƸ Ê dzÊƢċǐdzƢÊƥÊřǬƒ ū ƒÊ ơƊȁă ƢĆǸǴÊ Lj ą ǷĄ ÊřōǧȂă ƫăăśǸÊ ƷÊ ơċǂdzơăǶƷă ǁą ơƊƢăȇÊřǸą Ʒă ǁą ơăȁȆďǼǟă ĄǦǟą ƢƊǧ ȆÊƟƢăǼƥąȋÈ ȁă ļ Ê ơċƾƳă ȁă ȅÊƽơăƾƳą ȋÈ ȁă ȆÊƬƳă ȁą ǃă Ʃ Ê ƢăȀċǷƌơȁă ƔÊ Ƣăƥȉăȁ ļ Ê ƢăȀċǷƗƌȁă ȆÊƟƢăƥȉăȁ Ņ Ê ǂą ǨÊ ǣƒ ơ ÊƾƦą ǟă ȅÊƿƢăƬLJą Éȋȁă ļ Ê ȏƊ Ƣăƻȁă Ņ Ê ơăȂƻą ȋÈ ȁă ļ Ê ƢċǸǟă ăȁ ȆÊǷƢăǸǟą ȋÈ ȁă ļ Ê ơăȂƻă ƗƊȁă ļ Ê Ȃă ƻą ȍÊ ȁă ļ Ê ƢăǼƥăȁă Êƅơ ƨƌ Ǹă Ʒą ǁă ~ Ʃ Ê ơăȂǷą ȏƊ ơƒȁă Ƕą ȀĄ Ǽą ǷÊ ƔÊ ƢăȈƷą ȏƊ ơƊ Ʃ Ê ƢăǼǷÊ ƚą ǸĄ dzƒơăȁ ś ă ǼÊǷÊ ƚą ĄǸǴƒ dzÊȁă ȆÊLJơăȁǁą ȉƒơ ǶÊ ȈÊǰū Ɗ ơƒ ś ă ǸÊ dzƊƢăǠdzƒơďƣǁă ÊƅÊ ĄƾǸą ū Ɗ ơƒȁă ăśǸÊ ƷÊ ơċǂdzơăǶƷă ǁą ơƊƢăȇăǮƬÊǸă Ʒą ǂă ƥÊnś ă ǠÊ Ǹă Ƴą ƗƊąǶȀÊ Ȉą ǴƊ ǟă ƊńƢăǠƫă 

ǁÊ ƢǨƊ Ǥą ƬÊLJą ȏÊ ơƒƔÉ Ƣǟă ƽĄ ǾÊ Ȉą dzƊƛÊĄƣȂĄ ƫƗƊȁăǵȂČȈǬƊ dzƒơċȆū Ɗ ơƒăȂǿĄ ōȏƛÊăǾdzƊơÊƊȏȅÊǀōdzơăǶȈÊǜăǠdzƒơÈƅơĄǂǨÊ Ǥą ƬăLJą ơƊ 

śLjƷǵȂƷǂŭơȂǿ ó ƨǟƢƦǘdzơȁǂnjǼǴdzƨǬȈǬūơǁơƽ óƤƬǯǂNjƢǻǹƛ >ǵ ÎÖÎÎ@ºǿ ÎÐÏÖǵƢǟƾdzȂƬŭơǹơȂǓǂdzơȁƨŧǂdzơǾȈǴǟǪȈnjȇơȆǸǴƷ ǹȂƬLJȁ ƭȐƯ Ƣǿǂnjǻ Ŗdzơ ƤƬǰdzơ ƽơƾǟƗȁ DZȂƦǻƢƬLJƛ ǹƢǘǴLJ ƣȂȇƗó ƨǬǘǼŠ ƨȇƽǁȁƗƩƢǨǼǐǷƭȐƯȁƨȈLJǁƢǨdzơǺǷƢǨǼǐǷǹȁǂnjǟȁǞƥǁƗȁƨȈƥǂǠdzơǺǷƢǨǼǐǷ ńƛƤƬǰdzơǽǀǿǺǷƢȀƬŦǂƬƥǂǷƗŖdzơƤƬǰdzơǁơƾǬǷȁƨȈǯǂƬdzơǺǷƧǂnjǟǞƥǁƗȁ ƨǠLjƫȁ ƨƟƢǷ ƪǤǴƥ ǂƻƗ ƩƢǤdz ńƛȁ ƨȈLJȁǁȁ ƨȇDŽȈǴųƛȁ ƨȈǻƢŭƗȁ ƨȈLjǻǂǧ ƩƢǤdz ƨǟƢƦǘdzơȁ ǂnjǼǴdz ƨǬȈǬūơ ǁơƽó Ŀ ƪǠƦǗ ƤƬǰdzơ ǽǀǿ ǞȈŦȁ ƢƥƢƬǯ śǠƥǁƗȁ ŐūơƨǷƐȐǠǴdzǀǸǴƬƫƾǫȁƅơƨƠȈnjŭƢǠƥƢƫȁƢūƢǏƢȈǬƫơǂǿƢǗƢŭƢǟǵȂƷǂŭơǹƢǯȁ ŅƢǟ ƩƢǷơǂǰdzơȁ ǩǁơȂŬơȁ ǥǁƢǠŭơ ȅƿ DzǸǰŭơ DzǷƢǰdzơ ŅȂdzơ ƨǷƢȀǨdzơ ǂƸƦdzơ ŃƢǠǯǂȀǛȁǾǼǷǀƻƗȁȅǁƢƦdzơƨŧǁǾȈǴǟȆLJơȁǁȏơǶȈǰūơƾƦǟƾȈLjdzơƤLjǼdzơ ȄǴǟ ÏÒ ƨǴȈdz ĿȂƫȁ DZƢǠƬŭơ Ǿƥǁ Ɣơƾǻ Œdz ƾǫȁ DzǸǰǷ DzǷƢǯȁ DzǓƢǧ ȆǷȐLJƛ ǺȇǂnjǟȁśƬǼƯƛƨǼLJǶǜǠŭơǹƢƦǠNjǂȀNjǺǷǞLJƢƬdzơȄǴǟǺǷƢưdzơ ÏÍÍÎÎÍÏÓ ǹƢǘǴLJ ƣȂȇƗ ƧŐǬŠ Ǿƫƽȏȁ DzŰ Ŀ Ǻǧƽȁ ƨȇȂƦǼdzơ ƧǂƴŮơ ǺǷ ǦdzƗȁ ƨƟƢǸǠƥǁƗȁ śǷƕǾƫƢǼƳƶȈLjǧǾǼǰLJơȁƨǠLJơȂdzơǾƬŧǂƥƅơǽƾǸǤƫ


ÏÕÓ ƨǬȈǬūơƨƦƬǰǷƢēǂnjǻŖdzơƨȈƥǂǠdzơƤƬǰdzơƔƢũơ ƢēƢƸǨǏƽƾǟƤƬǰdzơƔƢũơ 

ÐÏ ʼnǂǰdzơǹƕǂǬdzơǺǷǶǟƔDŽƳÎ ÓÍÑ  DZȁȏơƔDŽŪơ ȃȁƢǔȈƦdzơȄǓƢǬdzơŚLjǨƫȄǴǟǽƽơǃƺȈNjƨȈNjƢƷÏ ÑÓÏ ŇƢưdzơƔDŽŪơ ȃȁƢǔȈƦdzơȄǓƢǬdzơŚLjǨƫȄǴǟǽƽơǃƺȈNjƨȈNjƢƷÐ ÓÏÑ  ƮdzƢưdzơƔDŽŪơ ȃȁƢǔȈƦdzơȄǓƢǬdzơŚLjǨƫȄǴǟǽƽơǃƺȈNjƨȈNjƢƷÑ ÓÏÑ  ǞƥơǂdzơƔDŽŪơ ȃȁƢǔȈƦdzơȄǓƢǬdzơŚLjǨƫȄǴǟǽƽơǃƺȈNjƨȈNjƢƷÒ ÎÓÍ ǹȂȈǨǴLjdzơǾȈǴȇȁǵȐLJȏơȁǹƢŻȏơÓ ÎÖÏ ŅƢǷȏơƔƾƥƵǂnjdzŅȊdzơƨƦŵÔ ÓÍÕ  DZȁȏơƔDŽŪơ ƨȇƾǸƄơƨǬȇǂǘdzơƵǂNjƨȇƾǼdzơƨǬȇƾūơÕ

ǪūơƾǿơȂNjǾȈǴȇȁśȈƥƢǿȂdzơƨǴȀƳȁśǸǴLjŭơƔƢǸǴǟÖ ÏÏÑ ƨǘƥơǂdzơǪȈǬŢƢȀȈǴȇȁƨȈǨLjǼdzơƾƟƢǬǠdzơƢǸȀȈǴȇȁ ÎÏÕ ƨƠȈǔŭơƧǁƾdzơǾȈǴȇȁśŭơƧȁƾǻǦƳǂƥśǷǂūơȃȁƢƬǧÎÍ ÎÖÏ ƨȈǤȈǴƦƬdzơƨǟƢǸŪơƢǸȀȈǴȇȁňƢȇƽƢǬdzơƞƦǼƬŭơǾȈǴȇȁśȇƾȀŭơƨȇƾǿÎÎ ƤȇǁȏơƨǨŢƢǸȀȈǴȇȁǵȐǰdzơǶǴǟǺǟǵơȂǠdzơǵƢŪơǾȈǴȇȁDZȐǔdzơǺǟǀǬǼŭơÎÏ ÏÒÓ ǹƢȈƦdzơƵȁǁŚLjǨƫǺǷƧǀƦǻƢȀȈǴȇȁ ÑÑÕ ňƢƥǂdzơǵƢǷȐdzƩƢƥȂƬǰŭơǺǷƩƢƦƼƬǼŭơÎÐ ÐÒÏ  ƨȇǂnjǟŘƯȏơƨǨƸƬdzơ ǂǐƬűÎÑ ƨƥƢƸǐdzơǺǟƣǀdzơǾȈǴȇȁƨȇȁƢǠǷśǼǷƚŭơŚǷơǺǠǗǺǟƨȈǿƢǼdzơÎÒ ÏÕÕ ǒǧơȁǁƽǁƨdzƢLJǁȁƨȈǠǘǬdzơƲƴūơƢȀȈǴȇȁƨǠȇƾƦdzơƤȈdzƢLJȏơƢǸȀȈǴȇȁ ÒÎÏ ƨȇƾǼdzơƨǬȇƾūơǾȈǴȇȁǪȈǨǴƬdzơȁƾȈǴǬƬdzơǶǰƷǹƢȈƥĿǪȈǬƸƬdzơƨǏȐƻÎÓ ƽƢȀŪơƾNjơǾȈǴȇȁƨȈƥƢǿȂdzơƽǁĿƨȈƦǿȂdzơƨƸǼŭơÎÔ ÎÖÏ ǁȂǼdzơǦnjǯƢȀȈǴȇȁȆLJȂdzȉơƽȂǸŰȄǴǟƽǂdzơƢǸȀȈǴȇȁ ÑÎÓ ƽƢƦǠdzơƭȂǣǾȈǴȇȁǂƥƢǬŭơDzǿƢƥDzLJȂƬdzơȅǂǰǼŭǂƟƢǐƦdzơÎÕ ÏÒÓ ƤǘǫƾȈLJȄǴǟƽǂdzơȁǁƢƦŪơǦȈLJȁƨȈŮȏơǪǟơȂǐdzơȁƨȈƥƢǿȂdzơƨǼƬǧÎÖ ÏÒÓ ǵƢǬLjdzơƔƢǨNjǾȈǴȇȁƽơƚǨdzơŚȀǘƫÏÍ ǩǁơȂŬơȁƩƢǷơǂǰdzơȁDzLJȂƬdzơȅǂǰǼǷȄǴǟƽǂdzơĿǩƽƢǐdzơǂƴǨdzơÏÎ ÎÏÕ ƨȈƥƢǿȂdzơȄǴǟƽǂdzơƢǸȀȈǴȇȁǁȁƾǐdzơƔƢȈǓǾȈǴȇȁ


ÏÕÔ ƢēƢƸǨǏƽƾǟƤƬǰdzơƔƢũơ 

ÎÐÓ śǬǧȂŭơƨȇơƾǿƢǸȀȈǴȇȁƨȇǁƾdzơƽȂǬǠdzơǾȈǴȇȁśūƢǐdzơǦǴLjdzơǝƢƦƫơĿśƬŭơDzƦūơÏÏ ȃǁƢȈūơƽƢNjǁơǾȈǴȇȁ ňƢưdzơƔDŽŪơǺǷ ǵơǂūơƾǴƦdzơƔơǂǷơǹƢȈƥĿǵȐǰdzơƨǏȐƻÏÐ ÏÔÏ ƨȈưȇƾūơȃȁƢƬǨdzơǺǷƧǀƦǻƢǸȀȈǴȇȁȃǁƢǐǼdzơDžǁơƾǷǺǷśǸǴLjŭơǂȇǀŢĿ ÐÐÓ ȅǁƽƢǬdzơǵȂȈǬdzơƾƦǟƾǸŰƺȈnjǴdzDzLJȂƬdzơǾȈǴȇȁśūƢǐdzƢƥȁœǼdzƢƥDzLJȂƬdzơÏÑ ÏÏÑ śǬǴƬdzơƮƸƦǷĿśǬȈdzơǁȂǻǾȈǴȇȁƨȈƥƢǿȂdzơȄǴǟƽǂdzơĿƨȈǼLjdzơǁǁƾdzơÏÒ ƩƢǷǂƄơǺǟǝƢǟǂdzơǦǯǾȈǴȇȁƨdzȐǔdzơȁǢȇDŽdzơDzǿơƨǟƾƥǺǟƧƢƴǼdzơDzȈƦLJÏÓ ÏÕÕ ǵȐLJȏơǞǗơȂǬƥǵȐǟȏơƢǸȀȈǴȇȁ ÏÏÑ ƨƦƼƬǼŭơDzƟƢLjŭơȁDžƢȈǬdzơDžƢȈǬǷƢǸȀȈǴȇȁƾȈŪơƾǬǟǾȈǴȇȁǥƢǐǻȏơÏÔ ÎÓÍ ƾƥȏơƧƢųƔƢǼƥƾǸƬǠŭơƾǼƬLjŭơÏÕ ÎÑÑ ƨȈǤȈǴƦƬdzơƨǟƢǸŪơǺǟƨȀƦnjdzơǦnjǯǾȈǴȇȁȅƽȁƽȂŭơƿƢƬLJȏơÏÖ ÓÒÓ  ǁƢƬƄơƽǁǺǷ ǹƢŻȏơƣƢƬǯÐÍ ÐÒÏ DZȁȏơƔDŽŪơ ƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơȄǴǟǾǬǨdzơÐÎ ÐÐÓ  ňƢưdzơƔDŽŪơ ƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơȄǴǟǾǬǨdzơÐÏ ÐÕÑ  ƮdzƢưdzơƔDŽŪơ ƨǠƥǁȏơƤǿơǀŭơȄǴǟǾǬǨdzơÐÐ ƾǼŮơƔƢǸǴǟȃȁƢƬǧǾȈǴȇȁǞƥơȂƬdzơĿƨȈƥǂǠdzơǵơDŽdzơȄǴǟǞǗơȂǬdzơƨdzƽȏơÐÑ ÎÏÍ ǁƢƬƼŭơǁƾdzơǺǷƨƷƢƥȏơȁǂǜūơƢǸȀȈǴȇȁƨȈƥǂǠdzơŚǤƥƨƦǘŬơǞǼǷȄǴǟ ÑÕÍ  DZȁȏơƔDŽŪơ ƨǬȇǂǘdzơƵǂNjƨǬȇŐdzơÐÒ ÏÏÕ  ňƢưdzơƔDŽŪơ ǒȈūơDzƟƢLjǷĿǺȇƽǁơȂdzơDzȀǼǷǾȈǴȇȁƨǬȇǂǘdzơƵǂNjƨǬȇŐdzơÐÓ ÏÒÓ ƾȇǂŭơǵƢǣǁơǾȈǴȇȁƨǬȇǂǘdzơƣơƽƕĿƨȈǼLjdzơƨƴȀƦdzơÐÔ ƨȇƾǼdzơƨǬȇƾūơǾȈǴȇȁƨȇƾǼƦnjǬǼdzơǾƥƔƢƳƢǷĿƨȇƾƥȏơƧƽƢǠLjdzơÐÕ ÎÔÓ ƨȈƥƢǿȂdzơȄǴǟƽǂdzơȁȃǁƢǐǼdzơȄǴǟƽǂdzơƢǸȀȈǴȇȁƨȇƾǼƦnjǬǼdzơƨǬȇǂǘdzơĿ ÎÖÏ ƨǸƟȏơƤǿơǀǷǝƢƦƫơǵȁDŽdzƢǸȀȈǴȇȁǂǘǨdzơƾȈǟƨƦǘƻǾȈǴȇȁƵȐǨdzơƵƢƬǨǷÐÖ ÓÕÕ ǵȐLJȏơƨǟǂNjƵǂNjǹƢǼŪơƶȈƫƢǨǷÑÍ ÑÑÕ  DZȁȏơƔDŽŪơ ƨȈǻƾǴdzơƤǿơȂŭơǺǷƨȇƾǸƄơǁơȂǻȏơÑÎ ÏÍÕ DzLJȂƬdzơƨǴƠLjǷǾȈǴȇȁśǴLJǂŭơƾȈLJƩơDŽƴǠǷĿśŭƢǠdzơȄǴǟƅơƨƴƷÑÏ ÏÏÑ ƨȈƦȈǤdzơƧƽƢŭƢƥƨȈǰŭơƨdzȁƾdzơǾȈǴȇȁƧȂƦǼdzơƩƢƦƯơÑÐ


ÏÕÕ ƢēƢƸǨǏƽƾǟƤƬǰdzơƔƢũơ 

ǺǷƧǀƦǻǾȈǴȇȁǵƽƕƾdzȁƾȈLJƾdzȂǷĿŃƢǠdzơȄǴǟȃŐǰdzơƨǸǠǼdzơÑÑ ÐÏÍ ǁƢƸƦdzơǂǿơȂƳƣƢƬǯƢǸȀȈǴȇȁƨȈưȇƾūơȃȁƢƬǨdzơ ƨȈǻƾǴdzơƤǿơȂŭơȄǴǟňƢǫǁDŽdzơƵǂNjǾȈǴȇȁȅȂƦǼdzơƤǘdzơǾnjǷƢđȁǞǧƢǼŭơDzȈȀLjƫÑÒ ÐÍÑ ǥǁƢǠŭơƨǼȇDŽƻƢȀȈǴȇȁƨȈǻƢǸưǟƾƟơȂǧƢǸȀȈǴȇȁ ÏÒÓ ǹȁǂǏƢǠŭơǹȂǸǴLjŭơǾȈǴȇȁƨȈǷȐLJȏơƩƢƷȂƬǨdzơƣƢƬǯǺǷƨȈǻƢǸưǠdzơƨdzȁƾdzơÑÓ ÎÓÍ ȆǟǂnjdzơƣƢƴūơƨȈŷơƢǸȀȈǴȇȁƧȐǐdzơƪȈǫơȂǷǾȈǴȇȁƧȐǐdzơƣƢƬǯÑÔ ÎÔÓ ƤƳƢūơǺƥȏƨȈǧƢǰdzơȁDzǷơȂǟȁĺǂǠdzơȂƸǼdzơȁǥǂǐdzơÑÕ ÑÕÍ ǹƢLjǴdzơȁǹƢǼŪơŚȀǘƫǾȈǴȇȁƨǫƾǻDŽdzơȁǝƾƦdzơDzǿơȄǴǟƽǂdzơĿƨǫǂƄơǪǟơȂǐdzơÑÖ ÎÎÏ ƨȈƥƢǿȂdzơǶǟơDŽŭơȄǴǟƽǂdzơĿƨȈǷȐLJȏơǪƟƢǬūơÒÍ ÎÖÏ ȅƽơƾǤƦdzơDžǁƾŭơƾǸŰʼnǂǰdzơƾƦǟƺȈnjdzơǦȈdzƘƫǵȐLJȏơǁȂǻÒÎ ƪƦưdzơDZȂǬdzơƢǸȀȈǴȇȁDzȈǬǐdzơǦȈLjdzơǾȈǴȇȁȃǁƢǐǼdzơƽǁĿǶȈǬƬLjŭơǕơǂǐdzơÒÏ ÎÏÕ ňƢȀƦǼǴdzǵȐǰdzơƨǏȐƻƢȀȈǴȇȁ ÏÏÑ ŅơDŽǤǴdzƾdzȂdzơƢȀȇơǾȈǴȇȁȃǁƢǐǼdzơƽǁĿDzȈǸŪơƽǂdzơÒÐ ÎÔÓ ȆǫȁǁƢǨdzơǵȂǐǠǷƾǸƄƨƦƼƬǼŭơƩƢƥȂƬǰŭơǾȈǴȇȁƧƢƴǼdzơǪȇǂǗÒÑ ÑÑÕ ƨǨȈǼƷĺơǶǜǟȏơǵƢǷȐdzŐǯȏơǾǬǨdzơƵǂNjDzǐǨdzơDZȂǬdzơÒÒ ÖÓ  ȅƽơƾǤƦdzơƾdzƢƻƢǻȏȂŭ ǁƢƬƦdzơǦȈLjdzơȁǁơƾǯȏơƨȈdzƢƳÒÓ ÎÖÏ ȅDŽȈǴĵǻȏơDžȂLJƢŪơƩƢǧơǂƬǟơÒÔ ÎÏÑ ȃƾǼLjdzơƺȈnjǴdzǪȈǫƾƬdzơƨȇƢĔȁǪȈǬƸƬdzơƨȇƢǣÒÕ ÒÏÕ ƢNjƢƥƩƽȂƳƾŧȋƨǠǧƢǼdzơƩƢǷȂǴǠŭơÒÖ ƢǸȈǧƨdzƢLJǁǾȈǴȇȁȃƾƴǼdzơȄǟƾƦdzơǾƦNjƽǁľǵȐǜdzơƔȐƳȁǵƢǻȏơƵƢƦǐǷÓÍ ÏÏÑ ǶƐǴLJȁǾȈǴǟƅơȄƐǴǏǾƫǁƢȇǃȁŒǼdzƢƥDzLJȂƬdzơǃơȂƳƨdzƽƢƥǪǴǠƬȇ ÏÏÑ ǍȂǏǂŭơǹƢȈǼƦdzơǾȈǴȇȁDZȂLJǂdzơƵƾŠƅơĈƤūDZȂǏȂdzơƔƢǤƬƥơÓÎ ÐÐÓ ǹƢȇƽȋơǂƟƢLJȁǵȐLJȍơÓÏ ÑÕÍ ȅƾǼǫǂǸLjǴdzǹȂȈǠdzơƧǂǫǾȈǴȇȁňơǂǠnjdzơƣƢǿȂdzơƾƦǟƿƢƬLJȌdzœǗǂǬdzơƧǂǯǀƫǂǐƬűÓÐ

 

Ebook arabic islam ٢٣ خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام لزيني دحلان  

٢٣- خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام لزيني دحلان هذا الكتاب (خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام) كتبه العالم الاسلامي احمد ابن زيني د...

Ebook arabic islam ٢٣ خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام لزيني دحلان  

٢٣- خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام لزيني دحلان هذا الكتاب (خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام) كتبه العالم الاسلامي احمد ابن زيني د...

Advertisement