Page 1

TRENDS & INSPIRATION

AUTUMN/WINTER 2018-2019

Color Sells HILDE FRANCQ

Trends

AUTUMN/WINTER '18-'19

Specials

PLANT POT COMBINATIONS

Interview

JAN WILLEM WIERINGA

D-Grade TEA BY ME


‘ your ’ WHAT’S

STORY?


VOORWOORD//VORWORT//PRÉFACE KEES WAQUÉ MANAGER RETAIL & MARKETING DESCH PLANTPAK

Colour Your Story. Van boekje tot magazine. Voor u ligt de zevende editie van Colour Your Story. Vertrouwde naam, compleet nieuw jasje! Colour Your Story wás zes edities lang een boekje, het is nu een volwaardig magazine. Ruim van opzet en met een indeling die helemaal van nu is. Uiteraard met de inspirerende inhoud die u van ons gewend bent: kleurentrends, succesverhalen en verrassende plant-potconcepten. Allemaal nuttige informatie, waarmee u uw planten nóg waardevoller maakt voor de consument.

Eén van de pijlers onder het succes van uw producten, is het verhaal dat u ermee vertelt. Een onderscheidende plant-potcombinatie, een eyecatcher of een concept voor een specifieke doelgroep; een goed verhaal verkoopt uw product. Desch Plantpak helpt u hier graag bij. Met onze kennis van de markt en van de laatste trends, bepalen we samen met u hoe uw verhaal het beste kan worden verteld. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

Colour Your Story. Vom Heft zum Magazin. Die siebte Ausgabe von Colour Your Story liegt vor Ihnen. Der Name ist vertraut, das Outfit ganz neu! Colour Your Story erschien sechs Ausgaben lang als Heft, jetzt aber als richtiges Magazin. Das Magazin ist breit angelegt und das Layout sehr zeitgemäß. Natürlich strotzt der Inhalt wieder nur so von Inspirationen; genauso wie Sie es von uns gewohnt sind: Farbtrends, Erfolgsgeschichten und überraschende Pflanzen-Topf-Konzepte. Lauter nützliche Informationen, die Ihre Topfpflanzen für den Verbraucher noch wertvoller machen.

Einer der Eckpfeiler für den Erfolg Ihrer Produkte ist die Geschichte, die Sie damit erzählen. Eine Pflanzen-Topf-Kombination, die sich deutlich von anderen abhebt, ein Blickfang oder ein zielgruppenspezifisches Konzept; eine gute Geschichte verkauft Ihr Produkt. Desch Plantpak unterstützt Sie gerne dabei. Mit unserem Marktwissen und unter Nutzung der aktuellen Trends legen wir gemeinsam mit Ihnen fest, wie Sie Ihre Geschichte am besten erzählen können. Erkundigen Sie sich bei uns nach den Möglichkeiten!

Colour Your Story. Du livret au magazine. Voici pour vous la septième édition de Colour Your Story. Un nom fiable dans un nouveau contenant ! Si les six premières éditions de Colour Your Story étaient sous forme de livret, c’est désormais devenu un magazine à part entière. Spacieux et avec une mise en page entièrement contemporaine. Bien sûr avec le contenu inspirant auquel vous êtes habitué(e) de notre part : tendances de couleurs, success story et concepts plantespots surprenants. Des informations tout à fait utiles pour rendre vos plantes encore meilleures pour le consommateur.

L’un des piliers du succès de nos produits est l’histoire que vous y associez. Une association plantepot distinctive, un élément attirant ou un concept pour un groupe cible spécifique ; une bonne histoire vend votre produit. Desch Plantpak est ravi de vous aider. Grâce à notre connaissance du marché et des dernières tendances, nous déterminons ensemble la meilleure façon dont votre histoire peut être racontée. N’hésitez pas à nous demander les possibilités !

3

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


26 COLOFON/ IMPRESSUM/ COLOPHON/ AAN DEZE UITGAVE HEBBEN MEEGEWERKT:

38

AN DIESER AUSGABE HABEN MITGEWIRKT: ONT COLLABORÉ À CETTE ÉDITION: ADDENDA BEEKENKAMP PANAMERICAN SEED FLORAMEDIA FLORENSIS LET IT GROW RENÉ BARTELS POTPLANTEN SCHONEVELD BREEDING SELECTA ONE SPECIAL PLANT ZUNDERT TEA BY ME TRENDS EN TREND PHOTOGRAPHY: FRANQ COLORS

06

PHOTOGRAPHY: STUDIO FLORAMEDIA CONCEPT, CREATION & DESIGN: BOO!BRANDBUILDERS DIT BOEKJE VERSCHIJNT TWEEMAAL PER JAAR. DIESES HEFT ERSCHEINT ZWEIMAL PRO JAHR. CE RECUEIL PARAÎT DEUX FOIS PAR AN. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. DE KLEUREN ZOALS AFGEBEELD KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKHEID. DRUCKFEHLER VORBEHALTEN. DIE FARBEN, WIE GEZEIGT KÖNNEN VON DER REALITÄT ABWEICHEN. FAUTES D’IMPRESSION RÉSERVÉES. LES COULEURS COMME INDIQUÉES PEUVENT VARIER DE LA RÉALITÉ.

© 2018 DESCH PLANTPAK B.V. ALTENAWEG 12 | 5145 PC WAALWIJK | NEDERLAND POSTBUS 188 | 5140 AD WAALWIJK | NEDERLAND T + 31 (0) 416 56 24 26 | F + 31 (0) 416 56 24 88 INFO@DESCH.NL | DESCH.NL

4

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE

Inhoud Inhalt Content TRENDS & INSPIRATION AUTUMN/WINTER 2018-2019


34 44 22

02

32

28

FLORENSIS

42

FLORAMEDIA

30

FLORENSIS

44

D-Grade

32

INTERVIEW MD Desch

46

D-grade/Special Plant Zundert

34

PanAmerican Seed

48

D-grade

BEEKENKAMP

36

Special Plant Zundert

50

Floramedia + Schoneveld + Desch

24

BEEKENKAMP

38

DESCH DESIGN STUDIO

52

WANT TO SEE MORE

26

FlorAHOLLAND

40

SELECTA ONE

Foreword KEES WAQUÉ DESCH PLANTPAK

06

Editorial HILDE FRANCQ FRANCQ COLORS

10

22

Trend #1 EXPLORER #2 INNOVATOR #3 MUSE Poinsettia Leona Morel cyclaam Halios ‘Let it grow’

Advent Star Evo Mini MixMasters Jan Willem and his dog CoolWave pansies Maori collection

Design your own pot Story Poinsettia

Green studio Grow-Sow-Glow Tea by Me Footprint Sustainable Cyclamen Follow us

5

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


‘ColoUr sells’ 85% OF PEOPLE FIND COLOUR ONE OF THE MOST DEFINING FACTORS FOR A PURCHASE.


EDITORIAL HILDE FRANCQ | FRANCQ COLORS

HILDE FRANCQ HEEFT RECENT EEN BOEK GESCHREVEN, KLEUR VERKOOPT. DAARIN PLEIT ZE VOOR EEN STRATEGISCH GEBRUIK VAN KLEUREN EN TRENDS. ZE LEGT UIT HOE BEDRIJVEN GEBAAT ZIJN BIJ EEN DOORDACHTE AANPAK, EN INTERVIEWDE OOK TALLOZE KLEURENEXPERTS. WIJ STELDEN HAAR ENKELE VRAGEN OVER KLEUREN EN TRENDS:

Hoe komt het dat mensen zo weinig aandacht schenken aan (het belang van) kleuren? Hilde: 'Mensen zijn zich er niet van bewust dat ze kiezen op basis van kleur. Toch wijst onderzoek uit dat 85% van de mensen kleur een van de meeste bepalende factoren vindt voor een aankoop. Je koopt een keukentoestel niet als de kleur niet past binnen je keuken. Enkel bij langetermijnaankopen gaan mensen heel lang nadenken, en dan gaan ze voor de veiligste optie. De consument is niet geletterd in kleur.'

Jij bent color- en trendwatcher. Hoe kan je voorspellen welke kleur(en) trendy zullen zijn in de toekomst? 'Wij hebben daar een methodologie voor. We kijken eerst naar macrotrends, die over langere termijn lopen. De verouderende bevolking bijvoorbeeld, of de digitalisering. Dat vertalen we naar lifestyle trends; hoe mensen dagdagelijks leven. De smartwatches bijvoorbeeld zijn een lifestyle trend, die zijn ontstaan dankzij de digitalisering en miniaturisering. Dat vertalen we dan naar kleuren en materialen. We doen dit twee jaar op voorhand. Wij moeten zeker zijn dat wat wij voorstellen ook echt juist is, want bedrijven baseren zich op ons. Een interessant aspect van trends is dat er vaak cycli zijn in de geschiedenis: bijvoorbeeld het vintage oranje van de 70s dat terugkomt.'

HILDE FRANCQ HAT VOR KURZEM EIN BUCH MIT DEM TITEL "KLEUR VERKOOPT" (FARBE VERKAUFT SICH) GESCHRIEBEN. IN IHREM BUCH PLÄDIERT SIE FÜR EINEN STRATEGISCHEN UMGANG MIT FARBEN UND TRENDS. SIE ERKLÄRT, WIE UNTERNEHMEN VON EINEM DURCHDACHTEN ANSATZ PROFITIEREN UND SIE BEFRAGTE ZAHLREICHE FARBEXPERTEN. WIR HABEN IHR EIN PAAR FRAGEN ZU FARBEN UND TRENDS GESTELLT:

Warum achten die Menschen so wenig auf die (Bedeutung von) Farben? Hilde: "Die Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie sich bei ihrer Entscheidung von der Farbe leiten lassen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass 85 Prozent der Befragten die Farbe als einen der ausschlaggebenden Faktoren für einen Kauf ansehen. Man kauft kein Küchengerät, das farblich nicht zur Küche passt. Nur bei langfristigen Anschaffungen denken die Menschen gern sehr lange nach und dann entscheiden sie sich für die sicherste Variante. Der Verbraucher verfügt in Sachen Farbe nur über Halbwissen."

Sie sind eine Farb- und Trendbeobachterin. Wie kann man voraussagen, welche Farbe(n) in Mode kommen? "Dafür haben wir eine Methodik entwickelt. Zuerst beobachten wir Makrotrends, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Beispielsweise die Überalterung der Gesellschaft oder die Digitalisierung. Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen übertragen wir auf Lifestyle-Trends; wie Menschen tagtäglich leben. Die Smartwatches zum Beispiel sind ein Lifestyle-Trend, der durch die Digitalisierung und Miniaturisierung entstanden ist. Unsere Erkenntnisse übersetzen wir dann in Farben und Materialien. Das tun wir zwei Jahre im Voraus. Wir müssen sicher gehen, dass das, was wir vorschlagen, wirklich richtig ist, denn die Unternehmen verlassen sich auf uns. Ein interessanter Aspekt von Trends ist, dass es in der Geschichte oft Zyklen gibt: beispielsweise das Vintage-Orange der 1970er Jahre, das zurückkehrt."

HILDE FRANCQ A RÉCEMMENT ÉCRIT UN LIVRE, « KLEUR VERKOOPT » (LA COULEUR VEND). ELLE Y PLAIDE L’UTILISATION STRATÉGIQUE DE COULEURS ET DE TENDANCES. ELLE EXPLIQUE LA FAÇON DONT UNE APPROCHE BIEN PENSÉE AIDE DES ENTREPRISES. ELLE A INTERVIEWÉ DE NOMBREUX EXPERTS EN COULEURS. NOUS LUI AVONS POSÉ QUELQUES QUESTIONS SUR LES COULEURS ET LES TENDANCES :

Comment cela se fait-il qu’on prête si peu attention aux (à l’importance des) couleurs ? Hilde : « Nous ne sommes pas conscients que la couleur détermine notre choix. Toutefois, une recherche montre que 85 % des personnes estiment que la couleur est l’un des facteurs déterminants pour un achat. Vous n’achetez pas un appareil de cuisine si la couleur ne convient pas à votre cuisine. Ce n'est que pour les achats à long terme que les gens réfléchissent longtemps et ils finissent par choisir l'option la plus sûre. Le consommateur ne possède pas de connaissances spécifiques en couleur. »

Vous êtes une observatrice des couleurs et des tendances. De quelle façon pouvez-vous prévoir la(les) couleur(s) qui sera(seront) tendance à l’avenir ? « Nous appliquons une méthodologie à cette fin. Nous examinons d’abord les macrotendances qui sont présentes à long terme. Le vieillissement de la population ou la numérisation, par exemple. Nous les traduisons en tendances lifestyle, la façon dont les gens vivent au quotidien. Les montres intelligentes, par exemple, sont une tendance lifestyle qui existe grâce à la numérisation et la miniaturisation. Nous les traduisons ensuite en couleurs et matériaux. Nous appliquons cette méthode deux ans à l’avance. Nous devons être certains que nous prévoyons de la manière la plus précise, car les entreprises nous prennent comme référence. Les nombreux cycles dans l’histoire sont un aspect intéressant des tendances : l’orange vintage des années 1970 qui fait son retour, par exemple. »

7

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


EDITORIAL HILDE FRANCQ | FRANCQ COLORS

VINTAGE ORANGE FROM THE 70s IS COMING BACK.


Waarom is bijvoorbeeld roze huidskleur nu een trend?

Warum ist beispielsweise zartes Rosa gerade ein Trend?

'Tactiliteit is zeer belangrijk in het interieur, en huidskleur is de meest tactiele kleur die er bestaat. Die hang naar tactiliteit is een reactie op de digitalisering. Vroeger waren er vele objecten die we dagelijks aanraakten: boeken, cd's, de agenda. Die zijn vervangen door software en de smartphone. Maar wij blijven zintuiglijke wezens: we ruiken en voelen graag echte materialen, en vinden het leuk om met onze handen bezig te zijn. De opkomst van huidskleur heeft daar zeker mee te maken.'

"Die Haptik ist bei der Einrichtung überaus wichtig und das zarte Rosa ist dabei wohl die sinnlichste Farbe. Diese Neigung zur Haptik ist als Reaktion auf die Digitalisierung zu sehen. Früher gab es zahlreiche Gegenstände, die wir täglich anfassten, wie Bücher, CD, den Terminkalender usw. Diese Sachen wurden durch Software und das Smartphone ersetzt. Wir Menschen sind und bleiben aber sinnliche Wesen: Wir riechen und fühlen gern konkretes Material. Wir mögen es, mit unseren Händen etwas zu tun und Dinge anzufassen. In diesem Zusammenhang erklärt sich wohl der Aufschwung des zarten Rosas."

Kun je aan de hand van iemands kleurkeuze (outfit/interieur/enz.) zijn karakter aflezen? 'Zeker. Iemand die veel roze draagt zal frivoler zijn dan iemand die zwart draagt. Kleur bepaalt evenveel als het type kleding dat je draagt. Een jogging bijvoorbeeld straalt iets anders uit dan een pak. Hipsters zijn anders gekleed dan oudere personen.'

Kun je een kleur (terug) een trend laten worden, en hoe? 'Dat kan, als je marketingkracht groot genoeg is. Apple is erin geslaagd de kleur wit sexy te maken. Elk bedrijf moet bepalen of het een kleurpionier of een volger is. Iemand met een sterk merk kan een kleur opdringen. Hermes is zo'n voorbeeld. Zij gebruiken prachtige oranje dozen om hun producten in te verpakken. Nochtans is oranje een kleur die vaak geassocieerd wordt met goedkoop. In het geval van Hermes is het merk zo sterk dat zij die associatie kunnen 'overrulen' en naar hun hand zetten. Dat is slim, want zo onderscheiden ze zich ook goed van hun concurrenten.'

Können Sie an der Farbwahl (Outfit/Einrichtung usw.) ablesen, welchen Charakter eine Person hat? "Aber sicher. Jemand, der viel Rosa trägt, wird frivoler sein als jemand der Schwarz trägt. Die Farbe bestimmt auch den Kleidungsstil, den man wählt. Ein Jogginganzug hat eine ganz andere Ausstrahlung als ein Herrenanzug. Hipster kleiden sich anders als ältere Menschen."

Lässt sich eine Farbe erneut zum Trend machen und wie? "Das ist möglich, wenn die Marketingstärke groß genug ist. Apple hat es geschafft, die Farbe Weiß sexy zu machen. Jedes Unternehmen muss entscheiden, ob es ein Farbpionier oder ein Nachfolger sein will. Wer eine starke Marke hat, kann seinen Käufern eine Farbe aufzwingen. Ein Beispiel dafür ist Hermes. Man verwendet wunderschöne orangefarbene Schachteln bei der Verpackung der Produkte. Orange ist aber häufig eine Farbe, die mit billigen Produkten in Verbindung gebracht wird. Im Falle von Hermes ist die Marke allerdings so stark, dass diese gedankliche Verbindung überstimmt und zu ihren eigenen Gunsten genutzt wird. Das ist clever, denn so hebt man sich auch deutlich von seinen Konkurrenten ab."

Pourquoi le rose couleur chair, par exemple, est-il désormais une tendance ? « La tactilité est très importante dans l’intérieur et la couleur chair est la couleur la plus tactile qui existe. Ce désir de tactilité est une réaction à la numérisation. Auparavant, il existait de nombreux objets qu’on touchait au quotidien : des livres, des CD, les agendas. Ils sont désormais remplacés par des logiciels ou le smartphone. Toutefois, nous restons des êtres sensoriels. Nous sentons et touchons chaque matériau et nous aimons accomplir des tâches manuelles. L’apparition de la couleur chair est sans aucun doute liée à ce phénomène. »

Pouvez-vous décrypter le caractère d’une personne en fonction de son choix de couleurs (tenue, intérieur, etc.) ? « Bien sûr ! Une personne qui porte souvent du rose est plus frivole qu’une personne qui porte du noir. La couleur est aussi déterminante que le type de vêtements que vous portez. Un jogging, par exemple, dégage autre chose qu’un costume. Les Hipsters sont habillées autrement que les personnes plus âgées. »

Pouvez-vous faire en sorte qu’une couleur (re)devienne une tendance et de quelle façon ? « Oui, c’est possible si vous possédez suffisamment d’influence marketing. Apple a réussi à rendre la couleur blanche sexy. Chaque entreprise doit déterminer si elle est une pionnière de la couleur ou une suiveuse. N’importe quelle entreprise avec une marque puissante peut imposer une couleur. Hermes en est un exemple. La marque utilise de jolies boîtes orange afin d’emballer ses produits. Pourtant, l’orange est une couleur souvent associée aux produits bon marché. Dans le cas d’Hermes, la marque est tellement puissante qu’elle peut « surmonter » cette association et en faire usage. C’est intelligent, car elle se distingue ainsi très bien de ces concurrents. »

9

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


‘Latin-American influence’ HILDE FRANCQ


TREND EXPLORER FRANCQ COLORS

E-671

OLIVE GREEN

E-501

TERRACOTTA

E-272

KINGS BLUE

E-614

Lateinamerika ist auf dem Vormarsch. Gerade im Bereich Essen und Trinken ist der Kontinent ein echter Trendsetter. Mezcal und Pisco Sour sind in London und Berlin bereits total in und auf dem besten Wege, eine vollwertige Alternative zu Gin-Tonic zu werden. Auch die lateinamerikanische Küche passt perfekt zum aktuellen Zeitgeist: Die Gerichte sind bekömmlich, gesund und mit viel Gemüse zubereitet. Städte wie Lima, Tulum und MexikoStadt sind jetzt die angesagten Orte. Sie ziehen Feinschmecker und Kulturliebhaber aus aller Welt an.

MINT GREEN

E-312

Latijns-Amerika zit in de lift. Vooral in de wereld van food en drank is het continent een ware trendsetter. Mezcal en pisco sour zijn al helemaal hot in Londen en Berlijn en zijn aardig op weg een volwaardig alternatief te worden voor gin-tonic. Ook de Latijns-Amerikaanse keuken blendt perfect met de tijdgeest: de gerechten zijn licht, gezond en bevatten veel groenten. Steden als Lima, Tulum en Mexico City zijn nu dé places to be. Ze trekken foodies en cultuurliefhebbers aan van over de hele wereld.

PASSION PEACH

L’Amérique latine a le vent en poupe. Le continent est un véritable pionnier principalement dans le domaine de la nourriture et de la boisson. Le mezcal et le pisco sour sont hyper tendance à Londres et à Berlin et sont en passe de devenir une alternative à part entière au gin-tonic. La cuisine latinoaméricaine s’intègre aussi parfaitement à l’air du temps : les plats sont légers, sains et riches en légumes. Des villes comme Lima, Tulum et Mexico City sont devenues « the place to be ». Elles attirent les amateurs de culture et de nourriture du monde entier.

11

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


EXPLORER


Parallel daaraan zien we een toenemende aandacht voor het werk van Luis Barragán, een bekende Mexicaanse architect. Zijn typische esthetiek raakt een gevoelige snaar bij veel mensen: modern maar toch warm, strak maar toch kleurrijk. Barragán mixt de open en klare ruimtes van het modernisme met natuurlijke materialen, aardetinten en aandacht voor het handmade aspect. Parallel dazu wird das Werk von Luis Barragán, einem bekannten mexikanischen Architekten, immer mehr in den Blickpunkt gerückt. Seine typische Ästhetik berührt bei vielen Menschen eine sensible Saite: sie ist modern und doch behaglich, straff und doch farbenfroh. Barragán verbindet die offenen und klaren Räume des Modernismus mit natürlichen Materialien, Erdtönen und der Beachtung für das Handgefertigte. Parallèlement, on observe un intérêt croissant pour le travail de Luis Barragán, un architecte mexicain reconnu. Son esthétique typique touche la corde sensible de nombreuses personnes : moderne mais chaleureux, élégant mais coloré. Barragán mélange les espaces ouverts et épurés du modernisme avec des matériaux naturels, des teintes évoquant la terre et une attention pour l’aspect fait main.

IN THE WORLD OF FOOD AND DRINK, LATIN AMERICA IS A TRUE TRENDSETTER. 13

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


‘Virtual reality in a minimalist environment’ HILDE FRANCQ


TREND INNOVATOR FRANCQ COLORS

E-616

FRESH GREEN

E-111

GREY

E-141

SILVER

E-416

In der heutigen Welt mit aller Hektik und allen Schwierigkeiten können wir manchmal zu Schwarzmalerei neigen, in Nostalgie zurückfallen oder genau das Gegenteil tun: Tabula rasa* machen, beim Wesentlichen ansetzen und von einer besseren Zukunft träumen. Dieser Trend hat eine ebenso minimalistische wie futuristische Note – ist also das Gegenteil von Nostalgie.

WARM PURPLE

E-615

Levend in de wereld van nu, met alle hectiek en problemen, kunnen we gaan doemdenken, terugvallen in nostalgie, óf net het omgekeerde doen: tabula rasa* maken, starten bij de essentie en dromen van een betere toekomst. Deze trend is minimalistisch en futuristisch van inslag – het tegenovergestelde van nostalgie.

GHOST GREEN

À l’époque d’aujourd’hui, avec toute cette agitation et tous ces problèmes, nous sommes susceptibles de devenir pessimistes, nostalgiques ou faire le contraire : faire table rase* du passé, revenir à l’essentiel et rêver d’un avenir meilleur. Cette tendance est d’emblée minimaliste et futuriste, à l’opposé de la nostalgie.

15

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


DO THE REVERSE:

'TABULA RASA', START AT THE ESSENCE AND DREAM OF A BETTER FUTURE.


INNOVATOR Als we het hebben over de toekomst, hebben we het óók over virtual reality. Die technologie is aan het doorbreken, wordt immens belangrijk en zal net zoveel invloed hebben op onze levens als de smartphone. De grens tussen mens en technologie zal verder vervagen. De esthetiek van virtual reality gaat het design van de echte wereld beïnvloeden. Bij al dat visueel geweld houden we onze omgeving het liefst zo sober mogelijk: cleane vlakken, rechte vormen en transparante materialen. *TABULA RASA = schone lei, onbeschreven blad

Wenn wir über die Zukunft reden, reden wir auch über virtuelle Realität. Der Durchbruch dieser Technologie zeichnet sich ab; sie ist äußerst wichtig und wird unser Leben genauso beeinflussen wie das Smartphone. Die Grenzen zwischen Mensch und Technik werden zunehmend verschwimmen. Die Ästhetik der virtuellen Realität wird das Design der realen Welt beeinflussen. Bei all dieser visuellen Gewalt ziehen wir es vor, unsere Umgebung so schlicht wie möglich zu halten: glatte Oberflächen, gerade Formen und transparente Materialien. *TABULA RASA MACHEN = reinen Tisch machen

Lorsque nous parlons d’avenir, nous parlons aussi de la réalité virtuelle. Cette technologie a le vent en poupe, devient immensément importante et aura autant d’influence sur nos vies que le smartphone. La frontière entre l’homme et la technologie sera de plus en plus floue. L’esthétique de la réalité virtuelle influera sur le design du monde réel. Dans toute cette violence visuelle, nous préférons garder notre environnement aussi sobre que possible : des surfaces nettes, des formes droites et des matériaux transparents. *TABULA RASA = recommencer à zéro, écrire une nouvelle page

17

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


‘The woman as a source of inspiration’ HILDE FRANCQ


TREND MUSE FRANCQ COLORS

E-241

EPLA BLUE

E-371

BRICKSTONE RED

E-419

CORAL PINK

E-647

Eine junge Generation von Frauen bezeichnet sich wieder stolz feministisch – auch dank Vorbildern wie Beyoncé. Die Zeit, in der Frauen den Männern untergeordnet waren, ist endgültig vorbei. Noch nie zuvor gab es so viele Frauen in Machtpositionen. Wir können den Einfluss dieser sozialen Evolution überall erkennen. Beispielsweise in der Mode. Damenkleidung braucht nicht länger nur sexy zu sein, sondern kann auch einfach praktisch oder kunstvoll sein oder Intellekt ausstrahlen.

PACIFIC GREEN

E-517

Een jonge generatie vrouwen noemt zich opnieuw trots feminist – mede dankzij iconen als Beyoncé. De tijd waarin vrouwen ondergeschikt waren aan mannen is definitief voorbij. Nooit eerder waren er zoveel vrouwen in machtsposities. De invloed van die maatschappelijke evolutie zien we overal. In de mode bijvoorbeeld. Dameskleding hoeft niet langer alleen maar sexy te zijn, maar kan ook gewoon praktisch of kunstig zijn, of intellect uitstralen.

APRICOT GELATO

Une jeune génération de femmes se considère à nouveau comme féministe et fière de l’être en partie grâce à des icônes telles que Beyoncé. L’époque où la femme était subordonnée à l’homme est définitivement révolue. Jamais auparavant tant de femmes n’avaient occupé des positions de pouvoir. Nous constatons l’influence de cette évolution sociétale partout, notamment dans la mode. Les vêtements pour femmes ne doivent plus seulement être sexy, ils peuvent désormais être pratiques ou astucieux, ou encore refléter leur intellect.

19

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


MUSE


Ook in de designwereld is een feministische revolutie gaande. Die brengt ons ronde vormen, zachte texturen, tactiele materialen en subtiele kleurencombinaties, met roze in de hoofdrol. Deze trend haalt ook een flinke dosis inspiratie uit de abstracte kunst.

Auch in der Designwelt findet eine feministische Revolution statt. Sie bringt uns runde Formen, weiche Texturen, haptische Materialien und subtile Farbkombinationen, in denen Rosa die Hauptrolle spielt. Dieser Trend lässt sich auch stark von der abstrakten Kunst inspirieren.

Un vent de révolution féministe souffle également sur le monde du design. Il apporte des formes rondes, des textures douces, des matériaux tactiles et des associations de couleurs subtiles avec le rose dans le rôle principal. Cette tendance est aussi empreinte d’une inspiration de l’art abstrait.

THE TIME WHEN WOMEN WERE SUBORDINATE TO MEN IS FINALLY OVER.

21

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


BEEKENKAMP’S SUPERSTARS

LEONA the strongest

22

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


PASSION FOR POINSETTIA

Bij de veredeling van nieuwe Poinsettia-rassen legt Beekenkamp de lat steeds hoger. De Leona is daar een goed voorbeeld van. Met haar prachtige rode kleur, zachte schutbladen en bijzonder stevige stelen is de Poinsettia Leona met recht één van de bekroonde Beekenkamp Superstars. Kerstster Leona is een sieraad in elke woonkamer en straalt tijdens de feestdagen op haar allermooist.

Beekenkamp legt die Messlatte bei der Züchtung neuer Poinsettia-Sorten immer höher. Die Leona ist ein gutes Beispiel dafür. Die Poinsettia Leona ist mit ihrer wunderschönen roten Farbe, den zarten Trageblättern und den ausgesprochen kräftigen Stielen zu Recht einer der preisgekrönten Beekenkamp Superstars. Der Weihnachtsstern Leona ist in jedem Wohnzimmer ein Schmuckstück und strahlt an den Feiertagen am schönsten.

Beekenkamp met la barre toujours plus haut dans la culture de nouvelles variétés de poinsettias. Le Leona en est un bon exemple. Avec sa belle couleur rouge, ses bractées douces et ses tiges particulièrement robustes, le poinsettia Leona est à juste titre l'une des Superstars Beekenkamp primées. La star de Noël Leona est un bijou dans chaque salon et brille de mille feux pendant la saison des fêtes.

SABINA E-371 BRICKSTONE RED

SABINA E-517 APRICOT GELATO

SABINA E-647 PACIFIC GREEN

23

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


SABINA E-111 GREY

24

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


BEEKENKAMP CYCLAMEN

HALIOS BLANC DECORA Breeding by Morel Diffusion

Dit rijkbloeiende juweel met haar prachtige zilverkleurige bladeren is de Halios Blanc Decora 2228, een sierlijke verschijning in de donkere herfst- en wintermaanden. De bladeren zijn zeer dicht opeengepakt rond een boeket witte bloemen. Het geheel oogt als een weelderige jurk, met fraai gemarkeerde contouren. Wie goed kijkt, ziet bovendien op elk blad een hartje.

Dieses üppig blühende Juwel mit seinen wunderschönen silbrigen Blättern ist die Halios Blanc Decora 2228, eine anmutige Erscheinung in den dunklen Herbst- und Wintermonaten. Die Blätter sind sehr dicht um das Bouquet an weißen Blüten gruppiert. Das gesamte Bild gleicht einem weit ausgestellten Festkleid mit wunderschön akzentuierten Konturen. Bei genauerem Hinsehen lässt sich sogar auf jedem Blatt ein kleines Herz erkennen.

Ce bijou richement fleuri avec ses belles feuilles argentées est le Halios Blanc Decora 2228, une présence gracieuse pendant les mois sombres d'automne et d'hiver. Les feuilles sont très serrées autour d'un bouquet de fleurs blanches. Le tout ressemble à une robe somptueuse aux contours magnifiquement marqués. Celui qui observe bien peut voir un cœur sur chaque feuille.

25

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


SILKE TIJKOTTE

Silke Tijkotte is de founder van Let it Grow: een innovatieplatform dat ondernemers, idealistische ontwerpers en kunstenaars helpt hun groene innovaties te realiseren. Silke gelooft namelijk dat bloemen en planten niet alleen de steden van de toekomst mooier maken, maar ook tot een gezonder en gelukkiger leven leiden.

Silke Tijkotte ist die Gründerin von Let it Grow: einer Innovationsplattform, die Unternehmen, idealistische Designer und Künstler dabei unterstützt, ihre grünen Innovationen zu verwirklichen. Für Silke ist es nämlich so, dass Blumen und Pflanzen nicht nur die Städte der Zukunft verschönern, sondern auch zu einem gesünderen und glücklicheren Leben führen.

Silke Tijkotte est la fondatrice de Let it Grow, une plateforme d’innovation qui aide les entrepreneurs, les concepteurs idéalistes et les artistes à réaliser leurs innovations vertes. Silke croit notamment que non seulement les plantes et les fleurs embelliront les villes de l’avenir, mais qu’elles mèneront aussi à une vie plus saine et heureuse.

26

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


LET IT GROW

‘So much choice in Winter perennials – such a great surprise!’ “Als tiener stelde ik boeketten samen in een marktkraam. Bloemen speelden toen al een grote rol in mijn leven. Maar mijn vingers werden pas echt groen toen ik op mezelf ging wonen, in Amsterdam. Daar, midden in de stad, vond ik alles zó grijs; daar móest ik wel kleur aan toevoegen. En er zijn gelukkig steeds meer mensen die dat vinden. De eerste kweker bij wie ik op bezoek ging voor mijn functie als productmanager, had veel perkgoed. Tot kort daarvoor was ik er zelf heilig van overtuigd dat perkgoed vooral iets was voor oma’s. Maar toen ik ontdekte wat voor producten er allemaal zijn binnen deze categorie, was ik om. Mijn balkonnetje, op één hoog achter, zag er in de winter altijd heel grijs en saai uit, maar dat bleek helemaal niet nodig. Want er bestaan dus gewoon genoeg bloeiende plantjes die uitstekend tegen de winter kunnen. Winterviolen bijvoorbeeld – de naam zegt het al – kunnen júist goed tegen vorst. Voor mij een hele openbaring. Mijn balkon is nu het hele jaar door een heerlijke zee van groen en andere kleuren. En dat geeft ook meteen kleur aan mijn buurt.”

"Als Teenager habe ich in einem Marktstand Blumensträuße zusammengestellt. Blumen spielten damals schon eine große Rolle in meinem Leben. Aber meinen grünen Daumen entdeckte ich erst richtig, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, das war in Amsterdam. Dort, mitten in der Stadt, fand ich alles so grau; ich brauchte unbedingt Farbe um mich herum. Zum Glück werden es immer mehr Menschen, für die das genauso ist. Der erste Züchter, den ich in meiner Tätigkeit als Produktmanagerin besuchte, hatte ein großes Angebot an Rabattenpflanzen. Bis dahin war ich fest davon überzeugt, dass Beetpflanzen eigentlich nur etwas für Omas waren. Aber als ich entdeckte, welche Pflanzen eigentlich unter diese Kategorie fallen, war es um mich geschehen. Mein kleiner Balkon im ersten Stock auf der Hausrückseite sah im Winter immer so grau und langweilig aus, aber dagegen konnte man etwas tun. Weil es ja genügend blühende Pflanzen gibt, die auch im Winter gut gedeihen. Winterveilchen, der Name sagt es bereits, trotzen dem Winter ganz gut. Für mich war das eine regelrechte Offenbarung. Mein Balkon ist jetzt das ganze Jahr über ein grünes oder buntes Pflanzenmeer. Und das verleiht auch gleich meiner Nachbarschaft mehr Farbe."

« Adolescente, je composais des bouquets sur un étal de marché. Les fleurs occupaient déjà une grande place dans ma vie. Mais je n’ai vraiment eu la main verte que lorsque j’ai habité seule à Amsterdam. Là, au cœur de la ville, je trouvais tout tellement gris que je me devais d’y ajouter de la couleur. Heureusement, un nombre croissant de personnes pensent comme moi. Le premier horticulteur à qui j’ai rendu visite dans ma fonction de manager de produit possédait de nombreuses plantes de massif. Jusqu'à récemment, j'étais moi-même fermement convaincue que les plantes de massif étaient surtout pour les grand-mères. Mais dès que j’ai découvert tous les produits repris dans cette catégorie, j’ai été mordue. Mon balcon, en hauteur, avait toujours l’air très gris et terne en hiver, mais il ne devrait plus l’être. En effet, il existe suffisamment de plantes à fleurs qui peuvent très bien survivre à l’hiver. Les pensées d’hiver, par exemple, comme l’indique leur nom, peuvent très bien résister au gel. Cela a été une véritable révélation pour moi. Désormais, mon balcon ressemble à une jolie mer de vert et autres couleurs toute l’année. Et cela apporte aussi tout de suite de la couleur à mon quartier. »

27

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


FLORENSIS

ADVENT STAR A TOUCH OF SUNSHINE IN WINTER 28

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


De vernieuwde Helleborus Advent Star van Florensis valt op door de enorme hoeveelheid prachtige, goed geconserveerde bloemen en de uitstekende uniformiteit. Het perfecte plaatje voor een mooie winterse winkelpresentatie. Voor de consument is de Advent Star een groenblijvende vaste plant voor een schaduwrijke plek. Met haar prachtige hagelwitte bloemen brengt de Advent Star licht in de donkerste maanden van het jaar.

SABINA 17 cm E-616 FRESH GREEN

Der neue Helleborus Advent Star von Florensis zeichnet sich durch seine Üppigkeit an schönen, gut erhaltenen Blüten und einer ausgezeichneten Gleichmäßigkeit aus.

Le nouvel hellébore Advent Star de Florensis se distingue par sa quantité considérable de belles fleurs bien conservées et son excellente uniformité.

Das perfekte Bild für eine schöne Präsentation im Wintergeschäft. Für den Verbraucher ist der Advent Star eine immergrüne, mehrjährige Staude für einen schattigen Platz. Mit seinen wunderschönen reinweißen Blüten bringt Advent Star Licht in die dunklen Monate des Jahres.

L’image parfaite pour une jolie présentation de magasin hivernale. Pour le consommateur, l'Advent Star est une plante vivace à feuilles persistantes pour un endroit ombragé. Avec ses belles fleurs blanches comme neige, l'Advent Star apporte de la lumière pendant les mois les plus sombres de l'année.

SABINA 17 cm E-416 WARM PURPLE

29

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


EVO -MINI-

30

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


FLORENSIS MIXMASTERS ®

MINI COLOUR PARADISE Met de EVOLUTION violen zet Florensis de nieuwe standaard in de markt: een ongeëvenaard kleurenpalet voor verkoop van najaar tot voorjaar en eindeloze toepassingsmogelijkheden, zoals de kant-en-klare MixMasters® mixen. Die combinatie is de grote kracht van de EVO Mini-serie. EVO Mini geeft meer bloemen per plant en verleidt de consument hiermee gemakkelijk tot impulsaankoop. De EVO Mini wordt duurzaam geproduceerd en blijft prettig compact in winkelpresentaties.

Mit den EVOLUTION Veilchen setzt Florensis einen neuen Standard auf den Markt: eine konkurrenzlose Farbpalette für den Verkauf von Herbst bis Frühjahr sowie endlose Anwendungsmöglichkeiten, wie die fertige MixMasters® mixen. Genau diese Kombination ist die große Kraft der EVO Mini-Serie. EVO Mini liefert mehr Blüten pro Pflanze und verführt damit den Konsumenten zu Spontankäufen. Die EVO Mini wird nachhaltig hergestellt und bleibt in der Präsentation im Laden kompakt.

Florensis lance le nouveau standard sur le marché avec ses pensées EVOLUTION : une palette de couleurs inégalée à vendre de l'automne au printemps et des possibilités d’application sans fin, comme le fait MixMasters® mixen . Cette association fait la force de la gamme EVO Mini. Cette gamme produit plus de fleurs par plante et incite facilement le consommateur à l’achat compulsif. L’EVO Mini est produite de manière durable et reste agréablement compacte dans les présentations en magasin.

31

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


INTERVIEW JAN WILLEM WIERINGA | DESCH PLANTPAK

‘As long as you organise your recycling properly, plastic is the ideal product’

D O YO U WA N T T O F I N D O U T M O R E A B O U T R E T H I N K ? V I SI T RETHINKPLASTICS.NL

32

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


DESCH PLANTPAK MAAKT AL MEER DAN EEN KWART EEUW INNOVATIEVE PRODUCTEN VOOR DE TUINBOUW UIT PLASTIC. DIRECTEUR JAN WILLEM WIERINGA OVER HET BELANG VAN GOEDE RECYCLING.

DESCH PLANTPAK STELLT SEIT MEHR ALS EINEM VIERTELJAHRHUNDERT INNOVATIVE PRODUKTE AUS KUNSTSTOFF FÜR DEN ERWERBSGARTENBAU HER. DIREKTOR JAN WILLEM WIERINGA ÜBER DIE BEDEUTUNG VON GUTEM RECYCLING.

“Plastic is een fantastisch materiaal met eindeloze mogelijkheden,” aldus „Kunststoff ist ein wunderbares Material Jan Willem. “Het speelt een onmisbare mit unendlichen Möglichkeiten“, so rol in onze maatschappij. Denk aan Wieringa. „Er spielt eine unverzichtbare verpakkingen die de hygiëne van ons Rolle in unserer Gesellschaft. Beispiele voedsel waarborgen en aan protheses hierfür sind etwa Verpackungen, die bijvoorbeeld. Wat zouden we zónder die Hygiene unserer Lebensmittel plastic moeten? Maar plastic heeft garantieren, und Prothesen. Wie kämen ook een keerzijde. Als de maatschappij wir ohne Kunststoff aus? Aber Kunststoff er niet goed mee omgaat, brengt hat auch eine Kehrseite. Wenn die het schade toe aan het milieu; de Gesellschaft nicht richtig damit umgeht, plastic soep in de oceanen kennen we schadet dies der Umwelt; wir alle allemaal. Daarom pleit ik voor goede kennen die Plastiksuppe in den Ozeanen. recycling.” Deshalb plädiere ich für gutes Recycling.“ HONDENPOEP

“Je kunt plastic vergelijken met hondenpoep. Als ik erin trap, is dat dan de schuld van de hond? Nee, het ligt aan de attitude van zijn baasje. Zo werkt het ook met plastic. Niet het materiaal zelf zorgt voor de vervuiling, maar degene die er verkeerd mee omspringt. Kijk naar Azië. Een grote vervuiler, ze kiepen jaarlijks een enorme hoeveelheid plastic de oceaan in. Een ramp voor het milieu én zonde van het materiaal. Maar dat ligt niet aan het plastic zelf. De essentie van plastic is immers dat het veel te waardevol is om weg te gooien.”

DEPUIS PLUS D'UN QUART DE SIÈCLE, DESCH PLANTPAK FABRIQUE DES PRODUITS HORTICOLES INNOVANTS, EN PLASTIQUE. LE DIRECTEUR, JAN WILLEM WIERINGA, S'EXPRIME SUR L'IMPORTANCE D'UN BON RECYCLAGE.

« Le plastique est un matériau fantastique qui présente des possibilités infinies », déclare Jan Willem. « Il joue un rôle indispensable dans notre société. Il suffit de penser aux emballages qui garantissent la bonne hygiène de notre nourriture, ou bien aux diverses prothèses. Que ferionsnous sans le plastique ? Mais bien sûr, son utilisation implique certaines contraintes. Si la société ne le gère pas correctement, il endommage l'environnement, par exemple par sa présence envahissante dans l'océan. C'est pourquoi je milite pour un bon recyclage. »

HUNDEKOT

DÉJECTIONS CANINES

„Mit Kunststoff ist es ein bisschen wie mit Hundekot: Wenn man hineintritt, ist dann der Hund schuld? Nein, das liegt an der Einstellung seines Besitzers. Genauso verhält es sich mit Kunststoff. Es ist nicht das Material selbst, das die Verschmutzung verursacht, sondern derjenige, der falsch damit umgeht. Man braucht nur nach Asien zu schauen: Eine enorme Umweltverschmutzung, Jahr für Jahr wird dort eine riesige Menge Kunststoff ins Meer gekippt. Eine Katastrophe für die Umwelt, und eine große Materialverschwendung. Aber das liegt nicht am Kunststoff selbst. Das Entscheidende am Kunststoff ist, dass er viel zu wertvoll ist, um ihn wegzuwerfen.“

« On peut comparer le plastique à des déjections canines. Si l'on marche dedans, est-ce la faute du chien ? Non, c'est lié à l'attitude de son maître. C'est la même chose avec le plastique. Ce n'est pas le matériau même qui entraîne la pollution, mais celui qui en fait mauvais usage. C'est le cas par exemple de divers pays asiatiques, grands pollueurs devant l'Éternel, qui rejettent chaque année une quantité énorme de plastique dans l'océan. C'est une catastrophe pour l'environnement et un gaspillage inutile de matériau. Mais la faute ne revient pas au plastique même. La caractéristique essentielle du plastique est en effet qu'il est beaucoup trop précieux pour être jeté. »

REDESIGN, REDUCE & RECYCLE…

“In het verlengde van mijn pleidooi voor goede recycling ben ik toegetreden tot het bestuur van de Federatie Nederlandse Kunststof- en Rubberindustrie, de NRK PVT. Onze duurzaamheidsthema’s zijn Redesign, Reduce & Recycle. Ofwel: denk na over het ontwerp, gebruik zo min mogelijk materiaal en zorg dat je zoveel mogelijk hergebruikt. En dat is precies wat Desch Plantpak doet. We gebruiken gerecycled plastic voor onze kunststof potten en trays. En de restanten die tijdens de productie ontstaan, worden opnieuw als grondstof in het productieproces gebracht.”

REDESIGN, REDUCE & RECYCLE…

REDESIGN, REDUCE & RECYCLE…

„Im Einklang mit meinem Plädoyer für gutes Recycling bin ich in den Vorstand des Verbandes der niederländischen Kunststoff- und Kautschukindustrie (Federatie Nederlandse Kunststof- en Rubberindustrie, NRK PVT) eingetreten. Unser Nachhaltigkeitscredo lautet „Redesign, Reduce & Recycle“. Mit anderen Worten: Denke über das Design nach, verwende so wenig Material wie möglich und achte darauf, dass so viel wie möglich wiederverwendet wird. Und genau das macht Desch Plantpak. Für unsere Kunststofftöpfe und -schalen verwenden wir recycelten Kunststoff. Und die bei der Produktion anfallenden Reststoffe werden als Rohstoff in den Produktionsprozess zurückgeführt.“

« Dans le cadre de ma lutte pour un bon recyclage, j'ai rejoint la direction de la Federatie Nederlandse Kunststofen Rubberindustrie (Fédération de l'industrie néerlandaise du plastique et du caoutchouc), la NRK PVT. Nos thèmes en termes de durabilité sont : Redesign, Reduce & Recycle. Autrement dit : réfléchir à la conception, utiliser le moins possible de matériau et veiller à ce qu'il soit réutilisé au maximum. C'est exactement ce que fait Desch Plantpak. Nous utilisons du plastique recyclé pour nos pots et trays en plastique. Les restes générés pendant la production sont réutilisés comme matières premières dans le processus de production. »

…& RETHINK!

“In januari 2017 is Rethink gelanceerd, een initiatief van de kunststof- en rubberindustrie. Al die materialen bieden een overvloed aan mogelijkheden, die we absoluut moeten behouden voor de toekomst. Maar dan wél verantwoord: met een scherp oog voor nut, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik, recycling en innovatie. En natuurlijk met een heldere visie op hoe wij als industrie kunnen bijdragen aan CO2-reductie én aan een circulaire economie.”

…& RETHINK!

„Im Januar 2017 wurde Rethink gestartet, eine Initiative der Kunststoff- und Kautschukindustrie. All diese Materialien bieten eine Fülle von Möglichkeiten, die wir unbedingt für die Zukunft erhalten müssen. Und zwar verantwortungsbewusst: mit einem genauen Blick für Nützlichkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Nutzung und Wiederverwendung, Recycling und Innovation. Und natürlich mit einer klaren Vision, wie wir als Industrie zur CO2-Reduktion und zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen können.“

…& RETHINK ! « En janvier 2017, l'initiative 'Rethink' a été lancée par l'industrie du plastique et du caoutchouc. Tous ces matériaux offrent de très nombreuses possibilités que nous devons absolument conserver pour l'avenir. Mais il faut agir de façon responsable, en ne perdant jamais de vue l'utilité, la sécurité, la durabilité, l'utilisation et la réutilisation, le recyclage et l'innovation. Tout cela, naturellement, avec une vision claire de la manière dont nous pouvons, en tant qu'industrie, contribuer à la réduction des émissions de CO2 et à l'établissement d'une économie circulaire. »


COOL WAVE

Fire

Het succesverhaal blijft doorgaan en Cool Wave presenteert de nieuwe kleur Fire Cool Wave is de meest uitwaaierende, de meest winterharde en bloeirijkste viool ooit! Geplant tijdens de herfst in hangmanden of patiopotten groeit de plant uit tot wel 75 cm breed, met een massa prachtige bloemen. Hét product voor een boost van uw najaarsverkopen!

34

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE

Der Erfolg hält an und Cool Wave präsentiert die neue Farbe „Fire“ Cool Wave ist eine besondere gefächerte, superwinterfeste und blütenreiche Viola. Einmalig in ihrer Art! Sie wird im Herbst in Blumenampeln oder Töpfe gepflanzt, erreicht eine Pflanzenbreite bis zu 75 cm und ist ein wahres Blütenmeer. Genau das richtige Produkt, um Ihre Herbstverkäufe so richtig anzukurbeln!

L’histoire couronnée de succès continue et Cool Wave présente la nouvelle couleur Fire Cool Wave est la pensée la plus fleurissante, la plus vivace et qui retombe le plus de tous les temps ! Plantée en automne dans des paniers ou pots suspendus, la plante peut pousser jusqu’à 75 cm en largeur, avec une pléthore de magnifiques fleurs. Le produit pour booster vos ventes d’automne!


NORA GROW&GO E-474 BERRY PURPLE

35

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


LESS IS SO MUCH 36

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE

MORE


SPECIAL PLANT ZUNDERT

De Maori planten zijn trendy en unieke planten, welke perfect passen in een industriële, minimalistische stijl. ‘Less is more’, is bij deze skuriele (of takvormige) planten de perfecte uitdrukking. Echter door het bescheiden groen, brengen de planten veel sfeer aan de ruimte en geven ze vertaling aan het element natuur. De Maori plant is geschikt voor zowel binnen als buiten en verkrijgbaar in een breed scala aan maten. Die Maori-Pflanzen sind trendige und ganz außergewöhnliche Pflanzen, die sich perfekt in einen industriellen, minimalistischen Stil einfügen. "Weniger ist mehr" ist für diese skurrilen (oder stark verästelten) Pflanzen daher der perfekte Ausdruck. Aufgrund des unauffälligen Grüns bringen die Pflanzen allerdings viel Atmosphäre in einen Raum und stellen sie eine interessante Übertragung des Elements Natur in die häusliche Umgebung dar. Die Maori-Pflanze eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich und ist in einer Vielzahl von Topfgrößen erhältlich. Les plantes Maori sont des plantes tendance et uniques qui s’adaptent parfaitement à un style industriel et minimaliste. « Less is more » est l’expression qui correspond très bien à ces plantes capricieuses (ou ramifiées). Toutefois, leur vert discret apporte beaucoup d’ambiance à l’espace et offre une traduction de l’élément nature. La plante Maori convient pour l’intérieur et l’extérieur et est disponible dans une grande gamme de dimensions.

SANDRA E-101 ANTRACIET

37

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


DESCH DESIGN STUDIO

38

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


FROM BUSINESS TO CUSTOMER

BRAND YOUR OWN Een bedrukte pot verhoogt de attentiewaarde van uw plant aanzienlijk. Heeft u de consument iets te vertellen over uw plant? Of wilt u dat uw plant past binnen een bepaald thema of concept? Zet de creative studio van Desch Plantpak aan het werk. Op basis van uw briefing ontwerpen wij de juiste bedrukking voor uw pot. Succes verzekerd!

Ein bedruckter Topf erhöht den Aufmerksamkeitswert Ihrer Pflanze erheblich. Möchten Sie dem Verbraucher etwas über Ihre Pflanze mitteilen? Oder möchten Sie, dass Ihre Pflanze zu einem bestimmten Thema oder Konzept passt? Dann lassen Sie Creative Studio von Desch Plantpak loslegen. Anhand Ihrer Angaben entwerfen wir den richtigen Druck für Ihren Topf. Der Erfolg ist garantiert!

Un pot imprimé augmente considérablement le pouvoir attractif de votre plante. Votre consommateur a-t-il envie de dire quelque chose sur votre plante ? Ou souhaitez-vous associer votre plante à un thème ou à un concept ? Recourez au Creative Studio de Desch Plantpak. Sur la base de votre courrier, nous concevrons l’impression qui convient à votre pot. Succès garanti !

39

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


K “ eep your

CHRISTMas Feelings”

40

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


Z o blijft het gezellige kerstgevoel extra lang hangen

December is de maand van sfeer, gezelligheid én de typische rode kerstster uit de Christmas Feelings®-familie. Maar deze familie heeft nóg acht expressieve kleuren, die ervoor zorgen dat het knusse kerstgevoel ook ná Kerst en oud en nieuw blijft hangen. Bijvoorbeeld de Christmas Feelings® Glitter, met haar grappige witte stippen, of de stralende witte beauty Christmas Feelings® Pearl. Met deze familie is het het hele jaar door gezellig in huis.

S o hält sich das schöne Weihnachtsfeeling

noch länger

SABINA 17cm E-371 BRICKSTONE RED

SABINA 17cm E-647 PACIFIC GREEN

Der Dezember ist der Monat mit einer ganz besonderen Atmosphäre, mit Gemütlichkeit und dem so typischen roten Weihnachtsstern der Familie Christmas Feeling®. Aber diese Familie wartet mit noch weiteren acht ausdrucksstarken Farben auf, die dafür sorgen, dass dieses besondere Weihnachtsfeeling auch nach Weihnachtszeit erhalten bleibt. Beispielsweise die Christmas Feelings® Glitter, mit ihren lustigen weißen Punkten, oder die strahlend weiße Schönheit Christmas Feelings® Pearl. Mit dieser Familie ist es das ganze Jahr über so richtig schön gemütlich zu Hause.

F aire durer un peu plus l’agréable

SABINA 17cm E-241 EPLA BLUE

ambiance de Noël

Décembre est le mois de l’ambiance, de la convivialité et de la star de Noël rouge typique de la famille Christmas Feelings®. Toutefois, cette famille possède aussi huit couleurs expressives qui créent une ambiance de Noël chaleureuse qui perdure même après Noël et Nouvel An. Par exemple, le Christmas Feelings® Glitter, avec ses drôles de pois blancs, ou la beauté blanche radieuse de Christmas Feelings® Pearl. Cette famille confère une ambiance conviviale à votre maison toute l’année.

SABINA 17cm E-419 CORAL PINK

41

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


FLORAMEDIA’S UNIQUE GREEN STUDIO

UNDERSTAND | CREATE | PRODUCE Floramedia Studio heeft jarenlange ervaring met het creëren van originele botanische content waarmee onze klanten hun groene producten verkopen. Voorbeelden van deze hoogwaardige content zijn plantfotografie, video's en botanische informatie, die door onze klanten worden gebruikt voor het vormgeven van hun professionele identiteit. Onze vindingrijke en trendy afbeeldingen van alles wat groeit en bloeit zijn altijd inspirerend en van uitstekende kwaliteit. Floramedia beschikt over een eigen professionele foto- en videostudio, inclusief een kas van 1.200 m2 waarin we prachtige botanische content kunnen creëren. Elke dag weer werken professionele tuiniers, conceptuele kunstenaars, ontwerpers, copywriters, plantkundigen, visuele en digitale experts en fotografen samen aan het creëren van waardevolle groene media. Al deze expertise wordt nog eens aangevuld door creatieve teams voor het uitwerken van boeiende concepten in woord en beeld. De omvang van uw bedrijf doet er niet toe; wij kunnen u helpen met het lanceren van nieuwe producten in de groene markt. Daarvoor zetten wij al onze specialistische kennis en content in, zoals: • LIFESTYLEBEELDEN VAN PLANTEN EN BLOEMEN • VERPAKKINGSMATERIAAL VOOR PLANTEN EN BLOEMEN • VIDEO'S EN BESCHRIJVINGEN VAN GROEI • INFORMATIE OVER PLANTVERZORGING • TUINTHEMA'S

Onze fotobibliotheek bevat de grootste verzameling groenbeelden ter wereld. Via onze aangepaste beelddatabase kunt u op basis van exclusiviteit en met behulp van onze onderzoeksservice uw eigen beeldtaal en tone of voice uitwerken.

Floramedia Studio verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Erstellung von originellen Gartenbauinhalten, die unsere Kunden dabei unterstützen, ihre grünen Produkte zu verkaufen. Dieser umfassende und qualitativ hochwertige Content umfasst Pflanzenfotografie, Video und Gartenbauinformationen, die es unseren Kunden ermöglichen, eine lebendige und professionelle Markenidentität zu präsentieren. Unsere fantasievollen und trendigen Pflanzenfotos sind konsistent, inspirierend und von außergewöhnlicher Qualität. Floramedia verfügt über ein professionelles Foto- und Videostudio, mit einem 1.200 m2 großen Gewächshaus, in dem die visuell atemberaubendsten botanischen Contents für unsere Kunden erstellt werden können. Jeden Tag arbeiten professionelle Gärtner, Konzeptkünstler, Designer, Autoren, Botaniker, visuelle und digitale Experten sowie Fotografen zusammen, um hochwertige grüne Medien zu schaffen. Darüber hinaus stehen uns kreative Teams zur Verfügung, die überzeugende visuelle und schriftliche Konzepte entwickeln können, um diese Expertise zu ergänzen. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens können wir Sie bei der Einführung eines neuen Produkts auf dem grünen Markt aufgrund unseres Fachwissens und unseres Contents unterstützen, einschließlich: • • • • •

LIFESTYLE PFLANZEN- UND BLUMENFOTOS PFLANZEN- UND BLUMEN-PACKSHOTS VIDEOS UND BESCHREIBUNG ZUM WACHSTUM INFORMATIONEN ZUR PFLANZENPFLEGE GARTENTHEMEN

Wir verfügen über ein Bildarchiv mit der weltweit größten Sammlung von Pflanzenfotos und können durch unsere anwenderspezifische Bilddatenbank Exklusivität und Recherchedienstleistungen anbieten, um Ihre eigene Bildsprache und Ihren eigenen Tonfall zu entwickeln.

WILT U MEER WETEN?

Neem contact op met een van onze vestigingen. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de Floramedia Studio in Boskoop.

HABEN WIR SIE NEUGIERIG GEMACHT?

www.floramedia.com

www.floramedia.com

Setzen Sie sich noch heute mit einem unserer Büros in Verbindung – wir zeigen Ihnen gern das Floramedia Studio im niederländischen Boskoop.

Floramedia Studio possède une grande expérience dans la création de contenu horticole original qui aide nos clients à vendre leurs produits verts. Le contenu intégral de haute qualité inclut des photographies de plantes, des vidéos et des informations horticoles qui permettent à nos clients de présenter une identité vibrante et professionnelle. Nos images de plantes imaginatives et tendance sont cohérentes, inspirantes et de qualité exceptionnelle. Floramedia possède un studio de photographie et de tournage professionnel avec sa propre serre de 1200 m2 pour créer le contenu botanique personnalisé le plus impressionnant visuellement. Chaque jour, les jardiniers professionnels, des artistes conceptuels, des designers, des écrivains, des botanistes, des experts visuels et numériques et des photographes travaillent ensemble pour créer du média vert de qualité supérieure. En outre, nous possédons des équipes créatives qui peuvent développer des concepts écrits et visuels convaincants pour mettre en valeur cette expertise. Peu importe la taille de votre entreprise, nous pouvons vous aider à lancer un nouveau produit sur le marché vert grâce à notre contenu et nos connaissances spécialisés, y compris : • • • • •

PHOTOS DE PLANTES ET DE FLEURS LIFESTYLE DES PACKSHOTS DE PLANTES ET DE FLEURS DESCRIPTIONS ET VIDÉOS POUR LA CULTURE INFORMATIONS SUR L’ENTRETIEN DES PLANTES JARDIN À THÈMES

Nous disposons d'une photothèque avec la plus grande collection d'images végétales au monde, et grâce à notre banque d'images personnalisée, nous pouvons offrir des services d'exclusivité et de recherche pour développer votre propre langage visuel et votre ton. VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez l’un de nos bureaux dés aujourd’hui, nous serions ravis de vous faire visiter le Floramedia Studio à Boskoop, Pays-Bas. www.floramedia.com

43

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


44

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE

SOW, GROW, GLOW


D-GRADE

‘ENJOY YOUR OWN CUP OF NATURE’ De Chinezen wisten duizenden jaren geleden al hoe het moest: thee verbouwen. Zwarte, groene of witte thee; bijna alle theesoorten komen van de blaadjes van deze theeplant, de Camellia Sinensis. Tea by Me heeft de kunst van de Chinezen vertaald naar een theeplant voor thuis. Alleen een beetje liefde en aandacht toevoegen en de thee groeit gewoon op vensterbank of balkon. Tea by Me past perfect in de huidige trend van het zelf bereiden van uitdagende recepten, waar ook op tv en in de digitale media veel aandacht voor is. Verse, zelfgekweekte kruiden en groenten (en thee!) spelen daarbij een belangrijke rol. Kijk op teabyme.eu voor meer informatie.

Den Chinesen war schon vor Tausenden von Jahren bekannt, wie man Tee anbaut. Schwarzer, grüner oder weißer Tee; fast alle Tees werden aus den Blättern dieser Teepflanze hergestellt, der Camellia Sinensis. Tea by Me hat die Kunst der Chinesen auf eine Teepflanze für zu Hause übertragen. Man braucht nur noch etwas Liebe und Aufmerksamkeit dazuzugeben und der Tee wächst ganz von allein auf dem Fensterbrett oder dem Balkon. Tea by Me passt perfekt zum aktuellen Trend, nach anspruchsvollen Rezepten zu kochen, was auch im Fernsehen und den digitalen Medien große Beachtung findet. Frische, selbst angebaute Kräuter und frisches Gemüse sowie Tee spielen dabei eine wichtige Rolle. Weitere Informationen dazu finden Sie unter teabyme.eu.

Il y a des milliers d’années déjà que les Chinois savent comment cultiver du thé. Qu’il s’agisse du thé noir, vert ou blanc, presque toutes les sortes de thé proviennent des feuilles de théier, le Camellia Sinensis. Tea by Me a traduit l’art des Chinois en un théier pour la maison. Il suffit d’un peu d’amour et d’attention et le thé grandit simplement sur le rebord de la fenêtre ou le balcon. Tea by Me s'inscrit parfaitement dans la tendance actuelle des recettes difficiles à préparer soimême, auxquelles on porte également beaucoup d’attention à la télévision et dans les médias numériques. Les épices et les légumes (et le thé !) frais et cultivés soi-même y jouent un rôle important. Consultez le site teabyme.eu pour plus d'informations.

45

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


Tea by Me with D-Grade®

ENJOY 10 0 % NAT UR AL T E A

Maak je eigen thee 1. Verflensen Op een koele en droge dag leg je de blaadjes op een fijn rooster of (bak)blik en zet je deze of buiten of binnen. Laat ze zo’n 20 uur verwelken zodat ze 60% van hun vocht verliezen. De blaadjes moeten zacht en slap worden.

2. Rollen Je kunt de blaadjes nu tussen je handen rollen. Hierdoor scheuren de cellen van de blaadjes en komt er sap vrij die in aanraking komt met natuurlijke chemicaliën. In reactie hierop kleuren de bladeren bruin.

Tee selber machen 1. Das Welken An einem frischen und trockenen Tag die Blätter auf ein feinmaschiges Drahtgitter oder (Back-) Blech legen und drinnen oder draußen abstellen. Etwa 20 Stunden lang welken lassen, bis dem Blattgut ungefähr 60 % der Feuchtigkeit entzogen ist. Die Blätter sollen weich und schlaff werden.

46

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE

3. Oxidatie Plaats de bladeren na het rollen gelijk op een bakblik en laat ze ongeveer 3 uur oxideren op kamertemperatuur (zo rond de 24°C). De blaadjes krijgen nu een bruine kleur.

4. Drogen Na het oxidatieproces moeten de blaadjes nog gedroogd worden. Plaats ze in een voorverwarmde oven (110°C tot 125°C) en laat ze ongeveer 20 minuten drogen. De blaadjes zijn klaar als ze knisperen en helemaal droog zijn. Laat ze afkoelen en geniet van je zelfgemaakte zwarte thee.

Für Schwarztee die beiden obersten Blätter und die Blattknospe pflücken. Nicht zu viel pflücken, ganz bestimmt nicht, wenn die Teepflanze noch sehr klein ist.

2. Das Rollen Jetzt kann man die Blätter zwischen den Händen rollen. Dadurch brechen die Zellwände der Blätter auf und wird der Zellsaft mit natürlichen Chemikalien in Verbindung gebracht. Als Reaktion auf diesen Vorgang färben sich die Blätter braun.

Cultivez votre thé 1. Flétrissage Par une journée fraîche et sèche, déposez les feuilles sur une grille fine ou dans une boîte (lèchefrite) et placez-la soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Laissez-les sécher environ 20 heures pour qu’elles perdent 60 % de leur humidité. Les feuilles doivent devenir douces et molles.

Pluk voor zwarte thee de bovenste twee blaadjes en de knop. Pluk zeker niet te veel, vooral niet als je theeplant nog erg klein is.

3. Die Oxidation Die Blätter nach dem Rollen gleichmäßig auf ein Backblech verteilen und etwa drei Stunden lang bei einer Raumtemperatur von ungefähr 24 °C oxidieren lassen. Die Blätter färben sich jetzt noch mehr braun.

4. Das Trocknen Nach der Oxidation müssen die Blätter noch getrocknet werden. In den auf 110 bis 125 °C vorgeheizten Backofen geben und etwa 20 Minuten trocknen lassen. Die Blätter sind fertig, wenn sie knistern und völlig trocken sind. Abkühlen lassen und anschließend den selbst zubereiteten Schwarztee genießen.

Pour le thé noir, cueillez les deux feuilles supérieures et le bouton. N’en cueillez pas trop, surtout si votre théier est encore petit.

2. Roulage Vous pouvez désormais rouler les feuilles entre vos mains. Cela provoque la rupture des cellules des feuilles et la libération du jus qui entre en contact avec des substances chimiques naturelles. Cela entraîne la coloration brune des feuilles.

3. Oxydation Après les avoir roulées, placez les feuilles sur une lèchefrite et laissez-les oxyder environ 3 heures à température ambiante (à environ 24°C). Les feuilles deviennent alors brunes.

4. Séchage Après le processus d’oxydation, les feuilles doivent encore être séchées. Placez-les dans un four préchauffé (de 110°C à 125°C) et laissez-les sécher environ 20 minutes. Les feuilles sont prêtes lorsqu’elles sont craquantes et tout à fait sèches. Laissez-les refroidir et profitez de votre thé noir fait maison.


D-GRADE

LIVE THINK

LOVE � e e � G 47

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


WITH D-GRADE

®

YOU HAVE A 100% NATUR AL PRODUCT!

48

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


D-GRADE ® FOOTPRINT D-Grade® wordt geproduceerd op basis van plantaardige grondstoffen. D-Grade® producten zijn 100% biologisch afbreekbaar en industrieel composteerbaar in overeenstemming met de EN 13432 standaard. D-Grade® is AIB Tüv OK Compost gecertificeerd onder nummer O 09-376-D en AIB Tüv OK Biobased**** gecertificeerd onder nummer B 10-054-A.

D-Grade® -Produkte sind 100% biologisch abbaubar und industriell kompostierbar gemäß EN 13432-Standard. D-Grade® ist unter der Nummer 7P0278 Din Certco-zertifiziert, unter der Nummer O 09-376-D AIB Tüv OK Kompost-zertifiziert und unter der Nummer B 10-054-A AIB Tüv OK Biobased****-zertifiziert.

Les produits D-Grade® sont 100 % biodégradables et compostables en industrie conformément à la norme EN 13432. D-Grade® est certifié Din Certco sous le numéro 7P0278, AIB Tüv OK Compost sous le numéro O 09-376-D et certifié AIB Tüv OK Biobased**** sous le numéro B 10-054-A.

Planten omzetten tot biopolymeren Pflanzen umwandeln in Biopolymere Des plantes convertir en biopolymères

Opname van CO2 en H2O door plantengroei Aufnahme von CO2 und H2O durch Pflanzenwachstum Absorption du CO2 et H20 pendant la croissance de la plante

Compostering of natuurlijke afbraak: CO2 en H2O Kompostierung oder natürlichen Abbau von CO2 und H2O Compostage ou dégradation naturelle du produit

Productie van biopotten en -trays Herstellung von Biotöpfen, und -trays Production de pots bio, et plaques

Gebruik van de D-Grade ® producten Nutzung von D-Grade® Produkten L’utilisation de produits D-Grade ®

49

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


SUSTAINABLE CYCLAMEN

50

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE

BEAUTY FROM SUSTAINABLE CO-OPERATION


Wanneer je dezelfde idealen hebt, ontstaan de mooiste samenwerkingen. Deze Cyclaam Super Serie XL van kwekerij Bartels is gekweekt met zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen en staat in de Desch D-grade® biopot. Het marketingteam van veredelaar Schoneveld Breeding verzorgde de vormgeving van de door Floramedia ontwikkelde

en geproduceerde verpakking. Door het label te stansen uit de potcover wordt materiaalverspilling voorkomen en sluit het duurzame concept naadloos aan op de No Waste-trend. Voor meer informatie over product-marktondersteuning kunt u contact opnemen met marketing@schoneveld.nl.

Wilt u ook een duurzame samenwerking aangaan met een winstgevend concept als resultaat? Neem contact met ons op via www.floramedia.com. Wenn man die gleichen Ideale hat, ergeben sich die schönsten Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Bei der Züchtung dieser Cyclame Super Serie XL der Gärtnerei Bartels kamen möglichst wenige Pflanzenschutzmittel zum Einsatz; außerdem wird sie im Desch D-Grade® Biotopf geliefert. Das Marketingteam des Züchters Schoneveld Breeding hat sich um das Design der von Floramedia entwickelten und produzierten

Verpackung gekümmert. Weil das Etikett aus dem Potcover gestanzt wird, vermeiden wir Materialverschwendung und passt das nachhaltige Konzept wunderbar zum Zero-Waste-Trend. Wenn Sie weitere Informationen zur Unterstützung des Produktmarktes wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail (marketing @schoneveld.nl) an die Marketingabteilung.

Möchten auch Sie eine nachhaltige Partnerschaft eingehen und dabei ein gewinnbringendes Konzept entwickeln? Nehmen Sie Kontakt auf über www.floramedia.com. Lorsque vous avez les mêmes idéaux, vous formez la plus belle collaboration. Ce cyclamen Super Series XL de la pépinière Bartels a été cultivé avec le moins de pesticides possible et est planté dans le pot bio Desch D-grade®. L'équipe marketing du sélectionneur Schoneveld Breeding a pris en charge la conception de l'emballage développé et produit

par Floramedia. En tamponnant l'étiquette sur la surface du pot, les déchets matériels sont évités et le concept durable correspond parfaitement à la tendance Zéro déchet. Si vous désirez plus d’informations sur le soutien du marché/du produit, vous pouvez contacter marketing@schoneveld.nl.

Voulez-vous également entrer dans un partenariat durable avec un concept rentable comme résultat ? Contactez-nous via www.floramedia.com.

51

COLOUR YOUR STORY MAGAZINE


WANT

TO SEE MORE? FOLLOW US

Desch - Color your story - Autumn/Winter 2018-2019  

Desch Plantpak - Color your story Trendbook

Desch - Color your story - Autumn/Winter 2018-2019  

Desch Plantpak - Color your story Trendbook